BAB IV

4.1 Manhaj Kaderisasi “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).” (QS. Al-Anfal : 60) Levelisasi Kader Pengertian Anggota Assalam yang telah melakukan proses kaderisasi kader mula. Proses kader mula Mula adalah kader yang terdaftar pada pembinaan organisasi tingkat mula, minimal selama 3 bulan. Anggota Assalam yang telah selesai mengikuti Muda proses kaderisasi kader mula. Proses kader muda : kader yang mengikuti proses kaderisasi tahap kader muda. Anggota Assalam yang telah selesai mengikuti Madya proses kaderisasi kader muda. Proses kader Setelah 1,5 tahun madya: kader yang mengikuti proses kaderisasi Amanah : PH Assalam. tahap kader madya. Anggota Assalam yang telah selesai mengikuti Ahli proses kaderisasi kader madya. Proses kader Setelah 2,5 tahun purna: kader yang mengikuti proses kaderisasi Amanah : DPA tahap kader purna. 6 bulan pertama Amanah : magang di staf 3 Bulan pertama.

Levelisasi

Lama Waktu Targetan Amanah

departemen

Irwan Prayitno buku. Memahami bahwa jalan mengenai Allah adalah melalui ayat-ayat-Nya 2. Memahami bahwa petunjuk rasul adalah satu-satunya jalan untuk itu. Termotivasi untuk melaksanakan sikap yang menjadi tuntutan utama setiap empat tauhid tersebut. Dr Muhammad Nu’am Yasin 3. Shafiyyur rahman Al-Mubarakfury 3. Iman. 1. Termotivasi untuk mentauhidkan Allah karena menyadari kebesaran Allah. Said Hawwa Bedah 2. Allah. 5. Yusuf Qaradhawi. presentasi. Syahadtain dan fenomena kekufuran. rukun. Tauhidullah dan fenomena kemusyrikan.No LEVEL MULA Materi 1. Ma’rifatullah (Mengenal Allah) Karakter Capaian (output) 1d Arahan Umum Referensi Sarana 2. Aqidah landasan membangun umat. Mulkiyah. Dr. Pengantar studi Bedah aqidah Islam. Mengerti sifat-sifat pribadi manusia yang menjadi penghambat dari mengenal Allah. Dr presentasi Ibrahim Muhammad bin Abdullah AlBuraikan 2. 3. Ma’rifatur Ra0sul (Mengenal Rasul 1d 1. Sirah nabawiyah. Memahami konsep tauhid rububiyyah. Yusuf Qaradhawi 3. Memahami definisi rasul dan dapat menjelaskan fungsinya 1. Said Hawwa 4. 3. 3. Sirah Nabawiyah. Mengerti dalil-dalil yang diaplikasikan untuk mengenal menyadari eksistensi Allah.e fenomena kemusyrikan 1. . Adanya Allah. Kepribadian muslim. dan uluhiyyah secara aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan manhaj salafusholih 2. Ar-Rasul. Said Ta’lim Hawwa 2. 4. 1. beribadah kepada-Nya dan memiliki kehidupan yang benar 2. hakikat. Dr. Dr Muhammad sa’id Ramadhan Al Buty buku. dan yang membatalkannya. Abdullah Azzam 1. 3.c. asma’ wa shifat. Tauhid dan 1a. Mengetahui ragam fenomena kemusyrikan yang terjadi ditengah masyarakat dan termotivasi untuk merubahnya. Memahami bahwa fitarah manusia memrlukan keyakinan tentang eksistensi sang pencipata.

Muhammad Quthb . Pengantar kajian Bedah buku Islam. Al. Menyadari sifat-sifat umum dirinya sebagai manusia dan memahaminya sebagai sebuah potensi baik maupun buruk (fujur dan taqwa) 3. Shalah Assyawi 1. 5e 1. Karakteristik konsepsi Islam.abul A’la AlMaududi 4. untuk kemudian menjalankannya sebagai suatu kesatuan. Ma’rifatul Insan(Mengen al manusia) 3 6. masayarakat muslim ideal. Insan yang suci Ta’lim. 6. sebagai hamba dan khalifah fil ardh.Islam 1d. 4. 2. asal kejadiannya dan kedudukan dirinya sebagai manusia 2. Prinsip-prinsip Islam. Memahami keterpurukan Urgensi tarbiyyah Diskusi. Konsepsi ibadah dalam membentuk Generasi Qur’ani GIP. Prinsip-prinsip Islam untuk kehidupan.4. Yasien Mohammed 2. Memahami hakikat manusia. Yusuf Qaradhawi 2.Sayyid Quthb 3. dan peradaban kemanusiaan yang tnggi 1. Taujih kondisi umat saat ini dalam islam. Abu 2. secara umum Termotivasi untuk membaca dan mengkaji sunnah serta mempelajari perjalanan hidup dan da’wah Rasulullah SAW Termotivasi untuk menapaki jalan yang telah dirintis oleh Rasul. Memahami urgennya Ridho tarbiyah islamiyah untuk membentuk generasi Islami. 1. 5. Urgensi Tarbiyah 5m 1. memahami fungsi dasar penciptaannya. yaitu jalan da’wah Menjadikan rasulullah SAW sebagai qudwah dan uswah hasanah dalam hidup dan kehidupan Memahami bahwa Islam adalah tunduk kepada wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi sebagai aturan (hukum) yang merupakan jalan lurus menuju keselamatan dunia akhirat Memahami watak-watak dienul Islam yang menjadi ciri khas penampilannya sepanjang sejarah 5. Abdullah alMuslin.diskusi konsep fitrah dalam islam.

d 12 Hal-hal yang 1e membatalkan keimanan Fiqh Sunnah. 11.d.minum. Muhammad Quthb Komitmen Ta’lim . Kajian Abdul Aziz Abdur Ra’uf Niat dan ikhlas. tujuan.shaum dll. h 10a. dan bidang-bidang tarbiyah Islamiyah 1. Memahami bebrapa hal 1. Ma’rifatul 2c.makan. Menyadari dan mewaspadai bahaya ghazwul fikr terhadap diri. M.b. Ghazwul (Perang pemikiran) Karakter Capaian (output) Fikr 5g. Termotivasi untuk meninggalkan segala bentuk jahiliyah 1. Yusuf Taujih Al Qardhawi 10. Ghozwl Fikr. nonton film Abu ridho 2. Pengantar Bedah buku.k.d.7.b 3c. Imam An Nawawi Sifat Shalat Nabi.f.e Arahan Umum Referensi Sarana 2. sarana-sarana ghazwul fikr sepanjang sejarah umat islam 3. Sayyid Ta’lim. Riyadhus Shalihin.d.shalat. Termotivasi untuk berinteraksi dengan Al Qur’an setiap hari 1.7d 1. Tugas memahami (Makalah survey). Memahami kaifiyat ibadah wajib : thaharah. Bahaya Nifaq Adab Keseharian 3a. dll.g. Kriteria keikhlasan 3. Nashiruddin Al Albani Memahami karakter munafik dan Taujih menghindari dari sikap nifaq Memahami adab-adab Fiqh Sunnah.g Qur’an (Mengenal Al Qur’an) 8. keluarga.5c 3. Urgensi ikhlas dalam setiap amal. Fiqh Sunnah 2a. 2. Dapat membaca Al Qur’an dengan tartil 3. Imam An Nawawi Memahami hal-hal yang yang Al-iman Ta’lim membuat keimanan menjadi tidak diterima No LEVEL MUDA Materi 1. Memahami pengertian ghazwul fikr dan bahaya yang mengancam muslimin lainnya 2. Marzuq 3. Sayyid Taujih keseharian dalam Islam: Sabiq Pergaulan. bedah buku Sabiq Riyadhus Shalihin. 1. 2. Memahami tahapantahapan.i 7a. Ghazwul Fikr. Ikhlas 1b 9. 2.e. Mengetahui karakteristik.f.i. Ihsanul amal Kajian Ilmu Tajwid.h . Mengetahui hukum-hukum dalam membaca Al Qur’an.e. Komitmen 1.b. dan masyarakat 4. Memahami hakikat ikhlas. Jahiliyah Modern.

Untungnya menjadi seorang da’i. Sayyid Muh . Memahami syarat dan adab da’wah fardliyah 4. Amal Jama’i 5d 1. Mengetahui karakter 1. Memahami sasaran dan saran da’wah fardliyah 3.b. 4.e. Abdullah Nashih ‘Ulwan 1. 3. 3. Risalah Diskusi. Peran pemuda 5d.unsur-unsur.Nuh 3.k.Ali Abdul Halim Mahmud 2. Tazkiyatun nafs (Penyucian jiwa) 1a7b 2a. Abdullah nashih “ulwan 1.j.k. Mengetahui pengibarIdaman.c. penugasan Fardliyah. Mengetahui pengertian da’wah fardliyah dan keistimewaaanya 2. ceramah seorang pemuda Islam Pergerakan 2.10b. Mengetahui seorang da’i 2.h. Fathi Yakan Amal jama’i. Mensucikan Taujih.d. dan saranasarana dalam beramal jama’i Termotivasi untuk terlibat dalam suatu amal jama’I da’wah Senantiasa memperbaiki niat. manata hati Mengingat kematian dan memperbaiki amal Memperkuat azzam dan ikhtiar dalam meniti jalan taqwa terhadap harokah islamiyah.f. Mengetahui berda’wah keutamaan wajibnya 6. Jalan da’wah. yang harus diIslamkan sebagai bukti komitmen Memahami al wala’ wal bara’ Menyadari fitrah manusia untuk beramal jama’i Memahami urgensi amal jama’i dalam merealisasikan sasaran islam Memahami syarat-syarat . Dr 1.k. 4. Taujih.terhadap Islam 9a. Bedah buku Musthafa masyhur 5. Da’wah Pelatihan. Ta’rifda’wah (Pengenalan dakwah) 1. Tarbiyah Ruhiyah. Bedah buku Musthofa Masyhur 2. Terapi mental aktivis Harakah. 2. Da’wah Fardliyah.n dalam kebangkitan Islam 1. 2. Da’wah Fardliyah(dak wah individu) 3b. 3. Mamahami tahapantahapan da’wah fardliyah 1.l 1.e 2. Sa’id Hawwa 2.g .j.I. Memahami peran pemuda Pemuda Islam dalam kebangkitan Islam Generasi 3.d 7. Musthofa Masyhur . bedah buku diri.d.

Mencari Pahlawan Indonesia. Memahami karakteristik Jum’ah amin da’wah islamiyah Abdul aziz 3. Memahami urgensi fiqh 1. Teladan yang 3c. da’wah sebagaimana yang Mushthafa difahami oleh para masyhur salafusholih 2. Rihlah Kajian . Termotivasi untuk tidak Pemuda menyia-nyiakan masa muda Islam. Musthafa Masyhur 1.5g. Pesan untuk 4. prioritas Yusuf Al 2. Mampu mengimplementasikan prinsip dan kaidah tsb dalam ruang lingkup da’wah kampus 1. Fiqh Prioritas. mengimplementasikan Fathi Yakan dalam dirinya 6. 9c 12 Zionisme internasional 5g pengibar peradaban dan Yusuf ideologi adalah para Qaradhawi pemuda 2.h. Memahami pentingnya Nashih perencanaan da’wah “ulawan 5. 6.i. marhalah abdullah 4. Memahami kaidah dalam Sayyid Quthb da’wah yang diambil dari ushul fiqh 7. Memahami prioritasQardhawi prioritas dalam setiap segi 2. Fiqh da’wah. Sosok da’I harus dicapai disetiap militan. Memahami pengertian 1.l Baik (Qudwah 5e. 11. Abdullah nashih ‘ulwan 1. Mengetahui karakteristik 5. Yusuf Al Qardhawi 1. 7e.h 10b Hasanah) Fiqh Prioritas 3e. Prioritas kehidupan Gerakan Islam.8. Anis Matta Memahami pergereakan zionisme agar bias Bedah Buku Bedah buku Halaqah Nonton Film.f.g. Memahami bahwa bagi 3. Qudwah di jalan Dakwah. Fiqih Da’wah 5g 9.g 10. Ke-Indonesiaan 5c.d.f. jalan da’wah. 2. abdul (tahapan) yang wajib untuk Karim Zaidan ditempuh dan sasaran yang 4. Dasa-dasar da’wah ada marhalah da’wah. Fiqh da’wah. Da’i militan seorang da’I dan termotivasi menghadang untuk tantangan.

Sa’id Hawwa 1. Syuro’ dan 5f. Pegantar Studi sembahan selain Allah Aqidah isalm. 3. Mengetahui ciri harakah islamiyah dulu dan masa depan 1. Yusuf kejayaan Islam Qaradhawi 2. Syahadatain ittiba’ sunnah adalah wajib dan fenomena kemusyrikan.bedah buku . memahami landasan syar’I syuro’ 2. Jawaban tuntas dan Qadr sesuai dengan masalah taqdir. Mengetahui urgensi dari Urgensi harakah suatu gerakan Islam untuk islamiyah. pemahaman salafush Abdullah shalih Nashih Ulwan 2.mengantisipasinya. Problematika Umat 5e 1. Islam Muhammad bin 2.7g pengambilan keputusan 5. Qadha Qadr Karakter Capaian (output) dan 1e Arahan Umum Referensi Sarana 2. Urgensi pergerakan Islam 1d 4. Menyadari bahwa laa ilaaha Sa’id bin salim illallah mengandung Al Qohthany konsekuensi menolak segala 2. Al wala’ wal ilaaha ilallah dan Bara’. Al Wala’ wal 1b. Taqdir. loyalitas. Ibnul Qayyim Al Jauziah 1. No LEVEL MADYA Materi 1. Loyalitas muhammadarrasulullah muslim adalah dasar seluruh ajaran terhadap Isalm. Termotivasi untuk menjadikan syuro’ sebagai kunci dalam pengambilan keputusan 1. Memahami intern-unsur dan adab dalam syuro’ 3. Panduan aktivis yang telah berlangsung dan harakah. Memahami konsep Qadha 1. Memahami bahwa laa 1.c Bara’ (Syahadatain. Bedah buku Bedah buku Ta’lim Diskusi. dan anti loyalitas) 3. Memahami syarat-syarat keputusan yang dibuat dalam syuro’ dan konsekuensinya 4. Ta’lim Diskusi. Memahami konteks sejarah 1. Menyadari bahwa Dr Ibrahim memberikan loyalitas Muhammad bin kepada Allah dan rasul Abdullah Al dengan beribadah yang Buraikan ikhlas kepada Allah serta 3.

Membendung sikap anti islam. 6. Memahami prioritasprioritas dalam setiap segi kehidupan 1. Nabil bin Abdurrahman Al-Muhaisy.WA MY 2. 2. Memahamin kaidah dakwah yang diambil dari Ushul Fiqh. Prioritas Gerakan Islam. Tugas Baca Jum’ah Amin Abdul Aziz MATERI OPSIONAL No Materi Karakter Capaian (output) 3e. Fiqh Dakwah 10e 1. 4. Memahami urgensi fiqh prioritas 2. Fiqh Ikhtilaf 5l (Fiqh perbedaan pendapat dalam umat Islam) 1. Mampu mengimplementasikan prinsip dan kaidah tersebut dalam ruang lingkup dakwah kampus Pustaka ummah 2. dll 1. Memahami prinsip-prinsip dalam berdiskusi dan berbeda pendapat dalam Islam Memahami wajibnya persatuan dan tercelanya perpecahan Memahami bahwa perbedaan pendapat dalam hal furu’ adalah kemestian dan harus disikapi secara bijaksana. Fiqh Prioritas 1.5g. Etika Ta’lim berdiskusi. 7e.g Arahan Umum Referensi Usulan Sarana Level 1. Yusuf Al Muda .Prof Dr abdul karim yunus Al Khatib 3. Virus fikrah : melemahkan ketahan ummat. 2. mencari alternative solusi dan melakukan priorotasprioritas langkah.f. Fiqhul ikhtilaf. problematika dan upayaupaya untuk melakukan kebangkitan umat Mampu menarik realitas makro kedalam realitas mikro dimana peserta berada denagn merumuskan problematika. 3. 3. Yusuf Qaradhawy 1. 7.Fiqh Dakwah. Halaqah Yusuf Al Qardhawi 2. sejarah yang sedang terjadi Dapat menyikapi kondisi lntern kemasyarakatan yang sedang terjadi Memahami realitas umat Islam kontemporer denagn segenap potensi. Fiqh Prioritas.2.

2 Wasiat Hasan Al Bana 1. Gerakan Pemikiran Dunia 1. Hussein bin Muhammad bin Ali Jabir Tarbiyah Ruhiyah. Anis Matta Seimbanglah dalam beragama. segera dirikanlah salat ketika mendengar adzan 2. Rihlah Taujih Muda Madya Diskusi. 2.Kenalkan dirimu kepada saudara-saudaramuseiman dan seperjuangan walaupun engkau tidak diminta. Jangan kau habiskan waktumu pada hal-hal yang tak berguna 4. Jangan banyak tertawa karena hati yang selalu berinteraksi dengan Allah adalah hati yang tenang dan khusyu’ 7. Abdullah Nashih Ulwan Nonton Film. 4. Jauh dari menggunjing orang dan menjelek-jelekkan kelompok atau organisasi. sebab itu merupakan kecerobohan dan menyakiti orang lain 9. jangan membicarakannya selain kebaikan saja 10. Al Qadiry Tawazun. Mengetahui bahwa diri kita berhak dan berkewajiban melakukan keseimbangan dalam kehidupan kita 5e 1. Dalam kondisi bagaimanapun. Qardhawi Mencari Pahlawan Indonesia. Jangan banyak bergurau karena umat yang gigih berjuang tidak mengenal selain kesungguhan 8. Ke-Indonesiaan 5c. sebab azas dakwah kita adalah mahabbah (kecintaan) dan saling mengenal . sebab pamer kepandaian dan riya’ itu tidak mendatangkan kebaikan sedikitpun 6. Ma’iyyatullah (Menyadari pengawasan Allah) 1a.b. 2. Memahami urgensi tawazun dalam kehidupan 2. Jangan mengeraskan suara melebihi yang dibutuhkan oleh pendengar. Bedah Buku Madya Taujih Madya 4. Termotivasi untuk berniat dan beramal secara insani berdasarkan keyakinan adanya kesertaan dan pengawasan Allah 1.c 10d 2a 1. Berusahalah untuk bisa berbicara dengan bahasa Arab secara fush-hah (baik) sebab ia termasuk doktri Islam 5. 9c 1. Jangan banyak berdebat dalam setiap urusan bagaimanapun bentuknya. Baca atau dengarkanlah Al Quran dan ingatlah Allah 3. Tawazun 1. Al I’tishom cahaya umat Menuju Jamaatul Muslimin. 3. 3. Menyadari adanya pengawasan dan kesertaan Allah dalam seluruh aktivitas kehidupan.2.

Tilawah Al Qur’an dengan bacaan yang baik : 20 hal / hari f. Melakukan muhasabah dan mutaba’ah terhadap diri secara rutin b. Tilawah Al Qur’an masjid) : 3 kali / hari untuk dengan bacaan yang ikhwan baik: 5 hal / hari d. Merasakan ma’iyatullah c. Shalat berjamaah (di b. Mnjaga hafalan Al Qur’an :40 hal(2 juz) k. Ikhlas dalam setiap amal menghadapinya c. maka bantulah saudaramu untuk menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Al ma’tsurat : 3 kali /pekan g. Menjaga hafalan hadits pekan (arbaian) . Melaksanakan ibadah a. Memahami kosekuensi meliputi : hati. Menjauhi praktik yang b. Memahami hakikat ilmu a. Menjaga hafalan al f.Ketahuilah bahwa kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang terluang. Menjaga hafalan al Qur’an menghafal Al-Qur’an : 20 hal (1 juz) h. Memahami dan meyakini qodho dan qodar a. Tilawah Al Qur’an dengan d. Berusaha khusyu’ dan benar) masjid): 2 kali / hari diawal waktu dalam shalat untuk ikhwan c. 2. Berusaha wal waktu dalam setiap shalat d. Dan jika engkau punya tugas. Shalat sunnah dhuha 4 kali /pekan h. 7 buah k. Khusyu’ dalam shalat c. Shaum sunnah 1 x / i. Membiasakan shalat l. dan dari syahadatain dan amal menjadikannya sebagai landasan gerak Shahihul a. Memahami ushul membawa pada tsalatsah dengan baik dan kemusyrikan mampu menjelaskan d. Shalat sunnah rawatib 4 kali/ hari g. Mengingat hari akhir dan (Aqidah yang tauhid bersiap diri bersih) b. Dzikrullah disetiap waktu dan keadaan d. Memahami pentingnya Ibadah wajib tazkiyatun nafs (Ibadah yang b. Al-ma’tsurat 5 kali /pekan j. Shoum sunnah : 1 kali / pekan (shaum seninkamis) l. Meyakini bahwa iman c.terutama shalat shubuh. maka selesaikanlah segera! 4. maghrib dan isya e. Karakteristik Mula Muda yang dibentuk Salimul Aqidah a. Memahami urgensi h. lisan. Shalat sunnah rawatib 2 pekan kali/ hari f. Shoum sunnah : 3 kali/ bulan bulan i.11. Menjaga hafalan hadits abain : 10 buah . Senantiasa bertaqarrub dengan Allah b. Shalat berjama’ah (di c. Qiyamul lail : 1 kali / e. Al ma’tsurat : 2 Kali / k. Rasul dengan argumentasi dan dan Islam ilmu yang baik e. Qiyamul lail : 3 kali/ pekan Qur’an : 12 hal g. Membiasaka shalat dhuha: universalitas ibadah 3 kali / pekan j.3 10 Muwashofat Tarbiyah No 1. Membiasakan shalat bacaan yang baik (dengan sunnat rawatib tahsin ) 10 hal/ hari e. Tiap dua pekan sekali dhuha : 1 kali / pekan melakukan tadabbur alQur’an Madya a. Memahami hakiakat j. Memahami urgensi pergerakan Islam e. Qiyamul lail : 5 kali/pekan i. Shalat berjamaah(dimasjid) setiap waktu. Mengenal Allah.

Tidak pacaran i. Memenuhi janji yang tegar) c. Memiliki contact person/ jaringan dilingkungan aktivitas da’wah dan kuliah l. c. Menjaga adab-adab Islami k. Menyayangi yang muda dan menghormati yang tua d. Memahami perlunya keteladanan bagi level dibawahnya k. Tidak berkhalwat h. Point madya b. Tidak dusta Khuluq (Akhlak b. Menjadi teladan dibawahnya h. Poin Madya b. Qadiru ‘alal a. Tiap pekan melakukan tadabbur Al Qur’an a. Memiliki jiwa entrepreunership / kewirausahaan . tidur yang berlebihan l. Menjaga adab pergaulan Islami e. Berani menegemukakan pendapat j. Mengobati virus hati j. Menjauhi sumber berpenghasila penghasilan yang haram n) c. Memilki contact person / jaringan dilingkungan aktivitas da’wah dan kuliah serta memiliki kepercayaan m. Menabung sedikit demi sedikit a. Menjaga adab makan dan minim sesuai sunnah g. Point mula b. Pemberani d. Tidak takabur c. Tawadhu’ tanpa merendahkan diri h. Tidak panik/tenang ketika menghadapi masalah besar a. Tidak mencibir dengan isyarat apapun c. Mampu mengatur anggaran bulanan d. Memiliki tabungan di bank syari’ah m. Menghindari hal-hal yang sia-sia f. Rapih dalam berpakaian 4. Mengenal karakter orang-orang terdekat a. Tidak membelanjakan harta kepada non muslim f. Menjadi pioneer kebaikan i. Berani memimpin forum i. Menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan f. Menjenguk orang sakit g. b. Sedikit bercanda g. Menjauhi riba sebagai kasb subyek (Kemampuan b. Matinul a.3. Bersungguh-sungguh dalam beramal f. Memuliakan saudara seiman e. Berusaha menghindari makan. Menundukkan/menjaga pandangan d. Tidak menghina dan meremehkan orang lain e. d. Poin mula Membayar zakat Membiasakan berinfaq Mengutamakan produk umat Islam e.minum.

Selalu menyertakan niat jihad d. Memerangi dorongan hawa nafsu c. Point Mas’ul b.5. Memiliki wawasan yang baik tentang berbagai gerakan ideologi dan sejarah gerakan Islam di dunia dan Indonesia f. Mengenal cara berpikir dirinya dan (berusaha) digunakan untuk optimalisasi belajar. Bersih pakaian. Memahami fiqh ikhtilaf a. Menjauhi makanan dan Nafsihi minuman yang haram (Bersungguhb. Tidak berlebihan dalam hal mubah c. Memahami urgensi menuntut ilmu ( kuliah) l. Mampu melakukan perencanaan strategis d. Menjauhi tempat a. Berusaha menjadi pendengar yang baik d. Memahami bagaimana harus bersikap terhadap yahudi dan nasrani j. Pointjundi b. Memahami prinsip syuro’ dalam amal jama’i g. Memiliki pemahaman tentang amal jama’i e. Cepat dan tepat dalam mengambil keputusan e. badan dan tempat tinggal Mujahidul Li a. Point Jundi a. Tidak putus asa dalam a. Berolahraga : ½ jam per (Fisik yang pekan kuat) b. Visioner c. Membiasakan diri makan dana minum yang bergizi e. Qawiyul Jism a. Mampu berpikir secara logis dan terstruktur dengan baik j. Menguasai fiqh ibadah secara umum d. Olahraga 1 jam per pekan a. Menjaga kesehatan kesehatan secara rutin dengan baik d. Terbiasa / berusaha membiasakan diri mencurahkan tiap ide per pekan i. Memiliki kemampuan untuk menganalisa masalah dan menjadi problem solver l. Baik dalam membaca fikr (Pikiran dan menulis yang intelek) b. Mampu membaca karakter kampus dengan baik c. Mengikuti perkembangan berita o. 6. Terbiasa / berusaha membiasakan diri untuk merangkum bacaannya j. Point Mas’ul b. Mampu menyampaikan gagasan secara lisan dengan baik c. berdiskusi dan berdialektika dengan argumentasi yang jelas g. Tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi teh. Mutsaqaful a. Memahami urgensi tarbiyah n. Menjauhi media sungguh informasi porno terhadap c. Point Jundi b. Menyesuaikan kata dan . Tidak merokok c. kopi dan makan/ minum yang menimbulkan ketagihan d. Menguasai teknik komunikasi efektif h. Mampu mengemukakan pendapat. Memahami fiqh da’wah. Memiliki perpustakaan pribadi sekecil apapun a. Tidak malas kuliah dirinya) d. Point Mas’ul b. 7. Memiliki wawasan yang baik tentang keindonesiaan dan kemahasiswaan d. Berusaha mempelajari sirah rasul dan beberapa sahabat secara umum g. Membiasakan diri berfikir positif k. Terbiasa/ berusaha membiasakan diri mencurahkan ide per hari i. Memahami syumuliatul Islam f. Memahami visi dan misi LDK i. Memahami mengapa harus terlibat dalam da’wah e. Mengenal lingkungan aktivitas da’wah m. Memahami ghazwul fikr h. Memeriksakan c. Mengikuti perkembangan politik kontemporer k. fiqh priorotas h. Bangun sebelum fajar b. Mengenali LDF/LDK secara global dengan baik f.

perbuatan Sabar Memenuhi janji Komitmen terhadap kesepakatan bersama Memiliki cita-cita / keinginan untuk syahid Berani menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar Point Mas’ul Menjadikan sholat sebagai penata waktu Disiplin dalam segala hal Mampu menerapkan manajemen rapat dengan baik Menyediakan waktu khusus min. memenuhi undangan. Bangun pagi sebelum matahari sebelum matahari terbit b. 15 menit per hari untuk memutaba’ah LDF/LDK 9. e. Mulai meninggalkan musik jahiliyah dan menyukai musik yang Islami a. Membaca buku Islam min. Senanng berinfak e. kegembiraan c. Mengurangi bacaan yang tidak bermanfaat g. Memiliki buku / catatan rapat e. Mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat e. janji pada teman atau ketika bermu’amalah d. Hiburan / relakasasi dengan murattal e. Membiasakan diri bangun sebelum fajar b. Membiasakan tua memberikan Memberi hadiah pengharagaan kepada Membiasakan silaturahim staff minimal setiap dengan sesama pengurus selesai acara Mampu menjaga adik wali c. Belajar materi perkuliahan : 1 jam per hari 10. Menunaikan beberapa dari hak muslim atas saudaranya : salam. Memiliki perencanaan diri jangka panjang dan menengah c. Point Jundi b. h. Menyediakan waktu untuk membaca buku Islam min. Membiasakan membaca koran tiap hari d. (Bermanfaat minimal berkomunikasi bagi orang dengan baik c. i. Tepat waktu dalam kuliah c. f. Ghairihi orangtua dan keluarga b. Mampu meng-upgrade adik wali d. Berusaha sebaik-baiknya Fi Syu’unihi mengerjakan tugas (Teratur dalam da’wah dan kuliah urusanb. Merencanakan aktifitas harian d. rapat. Munazhzham a. d. Mempersingkat semua urusan (tidak berteletele) Point Jundi a. Berusaha tepat waktu urusannya) dalam kuliah dan rapat c. saat bersin. Membiasakan tidak tidur setelah fajar e. Mengurangi frekuensi menonton televisi f. Mampu membuat rencana untuk 1 pekan d. Tepat waktu dalam kuliah. Nafi’un Li a. c.4 Amalan yaumiah Nama : . Haritsun Waqtihi (efisien menjaga waktu) ‘Ala a. 8. Memilik agenda perencanaan per hari c. lain) b. saat meninggal dll a. Dapat memberikan taujih dan muhasabah e. Ikut berpartisipasi dalam d.maksiat e. Memiliki pengetahuan manajemen rapat dan berusaha menerapkannya a. d. g. Menjadikan fiqh da’wah sebagai landasan ‘amal / operasional 4. Memiliki jiwa pelayan Teratur menelepon orang b. Berusaha memiliki catatan kuliah a. Menyenangi seni Islam menghadapi suatu masalah e. Memiliki catatan / bahan kuliah yang lengkap f. 30 menit per hari b. b. 15 menit per hari c. Melaksankan hak a.

Salat Duha 5. Qiyamul Lail 7. Riyadhoh Keterangan : 4. Tilawah 4. Salat Rawatib 3.5 Lembar Kehadiran Mentoring Bulan No : Nama Pementor Minggu ke1 2 3 4 . Baca Buku 8. Infak 9.Jurusan/Prodi Bulan : No : Kegiatan 1 2 Minggu ke3 4 5 1. Salat jama’ah 2. Shaum Sunah 6.

4. Sampaikanlah kesejahteraan Ya Allah. Kukuhkanlah Ya Allah ikatannya. keluarga. Nyalakanlah hati kami dengan berma’rifat padaMu. pada junjungan kami. telah bersatu dalam dakwah padaMu. Lapangkanlah dada-dada kami dengan limpahan keimanan kepadaMu dan keindahan bertawakkal kepadaMu. Amin. Matikanlah kami dalam syahid di jalanMu. dan sahabat-sahabatnya dan limpahkanlah kepada mereka keselamatan. berpadu dalam membela syari’atMu. Ya Allah. telah berjumpa dalam taat padaMu. Kekalkanlah cintanya. Muhammad. Sesunggunya Engkaulah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.6 Do’a Rabitah “ Ya Allah.” . Engkau mengetahui bahwa hati-hati ini telah berhimpun dalam cinta padaMu. Penuhilah hati ini dengan nur cahayaMu yang tiada pernah pudar. Tunjukilah jalan-jalannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful