LAMPIRAN 1-1 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI 1.

Pengenalan Pernyataan profesional/kontrak aktiviti merujuk kepada harapan/aktiviti yang ditetapkan sendiri oleh pelajar untuk dilaksanakan dalam tempoh PBS. Fokus tertentu perlu ditetapkan oleh pelajar dalam melaksanakan aktiviti tersebut bagi mencapai objektif yang diharapkan. Setiap fokus aktiviti hendaklah dapat diukur dan dinilai sendiri oleh pelajar di peringkat akhir. 2. Tujuan Pernyataan Profesional 2.1 Menyatakan fokus aktiviti yang hendak dilaksanakan dengan jelas 2.2 Membantu pelajar merancang strategi pelaksanaan aktiviti yang difokuskan dengan sistematik 2.3 Membolehkan pelajar mengukur dan menilai keberkesanan pelaksanaan aktiviti yang difokuskan 2.4 Menjadi asas dan panduan kepada pelajar untuk membuat tindakan susulan/ penambahbaikan 3. Pernyataan Profesional 3.1 Sebelum PBS
• • • •

Kenal pasti fokus utama aktiviti Tujuan aktiviti Merancang strategi pelaksanaan Instrumen penilaian kendiri

3.2 Semasa PBS
• • •

Melaksanakan aktiviti/strategi yang dirancang Mengumpul data Merekod

3.3 Selepas PBS (refleksi)
• • •

Menganalisis data Menilai Melapor

4.

Penilaian Kendiri Terhadap Pernyataan Profesional • Pencapaian objektif • Cadangan tindakan susulan/penambahbaikan

1

3 Pengalaman 1.2 Satu bentuk sejarah pencapaian pelajar yang didokumentasikan dan diperkukuhkan dengan bukti-bukti hasil kerjanya dan kesedaran baru melalui penulisan reflektif.1 Portfolio atau profil profesional merupakan koleksi dokumen yang memberi gambaran tentang seorang profesional dari segi: 1.1 Mendokumentasikan kemahiran dan pengetahuan melalui pengalaman dalam PBS 2. Mempunyai maklumat yang berbeza dan mesti dikemaskinikan pada setiap masa.1. 2.1.LAMPIRAN 1-2 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN PENYEDIAAN PORTFOLIO 1.2 Sebagai landasan komunikasi antara pelajar.1.1 Pengetahuan 1.3 3.5 Matlamat dan pencapaian 1.3 Perkembangan profesionalisme pelajar.5 Membudayakan proses pengumpulan maklumat dan dokumen secara sistematik dan profesional. pensyarah dan mentor untuk menilai 2.2 Kemahiran 1. 2.1. 2 .2 Menyerahkan portfolio kepada pensyarah untuk disemak selepas PBS. 4.4 Memberi ruang kepada pelajar membuat refleksi dan mendapat pengetahuan dan pengalaman baru.1. Tanggungjawab Pelajar Dalam Penyediaan Portfolio 4. 2. 3. perkembangan dan penilaian dalam melaksanakan setiap tugasan. Mengandungi maklumat yang menggambarkan proses pelaksanaan. 4. Hasil yang dibuat sendiri oleh pelajar – menghargai usaha dan diri sendiri.2 3.1 Menyediakan portfolio yang bermakna dan kemas kini berdasarkan senarai semak. (Shulman. Pengertian Portfolio 1.4 Ciri-Ciri Portfolio Hasil akhir portfolio mestilah menunjukkan pelajar telah terlibat dengan refleksi kendiri.4 Kelayakan 1.1 3. 1992). 3. Tujuan Portfolio 2.

2) Perbincangan dengan mentor 4 Kolaborasi (Lampiran 14) 4.1) Pemerhatian 3.1) Perbincangan dengan pengurusan sekolah 4.2) Perbincangan/Interaksi 7 Laporan Akhir Item Tandakan  3 Ulasan Pensyarah: ____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Tandatangan _________________ Nama ___________________________Tarikh _________ 3 .3) Temu bual 3.3) Perbincangan dengan guru-guru lain 4.3) Major dan Ambilan 1.5) Interaksi dengan murid 5.1) Aktiviti 6.2) Senarai semak 3.2) Laporan pelaksanaan aktiviti yang difokus (Lampiran 1-1) Instrumen Pengumpulan Data Berhubung Tugasan (yang mana sesuai mengikut keperluan) 3.LAMPIRAN 1-3 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH SENARAI SEMAK PENYEDIAAN PORTFOLIO Bil Tajuk 1.1) Nama 1.2) No.4) Tarikh PBS 1.5) Gambar 2 Pernyataan Profesional / 2. Kad Pengenalan 1 Biodata (ditulis dalam helaian berasingan) 1.1) Pemerhatian 5 Ilmu/Pengetahuan Baru Melalui Refleksi (Lampiran 1-6) 5.4) Perbincangan dengan kakitangan sekolah 4.4) Soal selidik 4.3) Temu bual 6 6.1) Penyataan sebelum PBS Kontrak Aktiviti 2.2) Senarai Semak 5.

LAMPIRAN 1-4 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD KOLABORASI/INTERAKSI/PERBINCANGAN Tarikh : ________________________ Masa : ___________________________ Nama Guru Yang Ditemui: ______________________________________________________ Tajuk/Perkara : ______________________________________________________________ Isi Perbincangan Cadangan Tindakan Tandatangan : ____________________________________ Nama Jawatan : ____________________________________ : ____________________________________ 4 .

• 2. Meningkatkan kualiti insan guru yang mempunyai ilmu profesional keguruan 3. memilih strategi pelaksanaan tugasan dan seterusnya membuat penilaian kendiri. Amalan Refleksi/Penilaian Kendiri Dalam PBS Refleksi ialah proses mengkaji semula keberkesanan pelaksanaan PBS oleh pelajar sendiri untuk mempertingkatkan kemahiran keguruan. Refleksi dalam PBS membolehkan pelajar dibimbing untuk menaakul. mencari alasan. (Hanipah. cadangan dan tindakan untuk membaiki diri yang dilakukan secara berterusan. Definisi Refleksi • • Proses merenung. temu bual dan soal selidik. Proses ini membuat andaian sebab musabab berasaskan fakta – pemerhatian. kesedaran diri. Amalan refleksi ini membolehkan pelajar menghayati dan meningkatkan profesionalisme keguruan secara efektif. Ia memerlukan penerokaan unsur-unsur yang ketara dan tersirat. Tujuan Refleksi • • • • Pelajar dapat mengesan keberkesanan pelaksanaan setiap tugasan yang dilaksanakan. menganalisis. Ciri-ciri Refleksi • • • • Bermula dengan mengingat kembali Melibatkan perasaan (domain afektif) terhadap sesuatu Menentukan usaha secara sedar (conscious effort) Bersedia mengubah sikap. Pelajar dapat menjadikan refleksi sebagai asas untuk menambahbaik dan meningkatkan kualiti setiap tugasan secara berterusan. 1999) Amalan refleksi merupakan perlakuan memikirkan semula pengalaman pelajar.LAMPIRAN 1-5 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PENULISAN REFLEKSI 1. amalan dan tingkah laku positif 4.1 Hendaklah dibuat selepas setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar seperti membincangkan: • • • • Sejauh manakah objektif aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan tercapai? Apakah kekuatan dan kelemahan yang dapat dikenal pasti ? Apakah langkah-langkah yang boleh difikirkan untuk membaiki pelaksanaan aktiviti tersebut ? Apakah faktor-faktor yang dapat membantu dalam meningkatkan atau menambah baikkan pelaksanaan aktiviti tersebut ? 5 . Antara garis panduan yang boleh dilaksana ialah: 4. Memperkembangkan keupayaan celik akal pelajar bagi melahirkan kreativiti dan inovasi dalam setiap tugas yang dijalankan.

2 Kelemahan: 3.1 Kekuatan: 2.4. Analisis Isu/Perkara yang difokuskan: 2. Cadangan Penambahbaikan: 6 .2 Melaksanakan proses refleksi berpandukan format refleksi seperti di Lampiran 6 LAMPIRAN 1-6 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AMALAN REFLEKSI ( Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar) 1. Isu/Perkara yang difokuskan: 2.

ARAHAN: Lengkapkan maklumat umum mengenai sekolah yang disenaraikan di dalam borang berikut Perkara Nama dan Alamat Sekolah No.(Sila simpan maklumat ini di dalam portfolio anda) LAMPIRAN 1-7 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AKTIVITI PROFESIONAL 1. telefon sekolah Alamat e-mail/web Sekolah Lokasi Nama Guru Besar Nama GPK 1 Nama GPK HEM Nama GPK Kokurikulum Nama Penyelia Petang Gred Sekolah Bilangan Guru Lelaki: Perempuan: 12 Kelayakan Profesional Guru Siswazah: Bukan Siswazah: 13 14 15 Bilangan Kelas Purata Saiz Kelas Jumlah Murid Lelaki Perempuan 16 Maklumat-maklumat lain yang menarik perhatian anda mengenai sekolah ini Melayu Cina India Lainlain Catatan / data Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7 .

2 Huraikan bagaimanakah bahan dan sumber pengajaran pembelajaran dipamerkan di bilik darjah tersebut digunakan secara berkesan.5 Sejauh manakah murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran? 2.2.4 Adakah murid diberi peluang menggunakan sumber pembelajaran yang berasaskan ICT ? 2. 2.1 Lukiskan pelan bilik darjah yang anda bersama membantu mentor melaksanakan pengajaran pembelajaran. 2.6 Kenal pasti cara murid-murid dibahagikan dalam kumpulan-kumpulan tertentu 8 . Persekitaran dan Iklim Bilik Darjah (Gunakan helaian tambahan jika perlu) 2.3 Catatkan bahan dan sumber pengajaran pembelajaran yang mudah digunakan oleh murid? 2.

2 Panjang penulisan aktiviti antara 500 hingga 1000 patah perkataan ( 3 hingga 5 muka surat) 4.1 Format penulisan aktiviti PBS adalah seperti berikut : (cth) font Arial saiz huruf ialah 12 langkau satu setengah baris rujukan mengikut format A.3 Tarikh penyerahan penulisan aktiviti (2 minggu selepas tamat tempoh PBS) 5. berkaitan sukatan pelajaran ada unsur pemerhatian terhadap P & P melibatkan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah mengenai persekitaran sekolah (termasuk iklim dan budaya sekolah) meliputi sumber pengajaran dan pembelajaran meliputi strategi pengajaran dan pembelajaran/ kemahiran mengajar Format Penulisan Laporan Aktiviti PBS 4.Lampiran 1-7B FORMAT AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 1 2 3 Tajuk aktiviti – berdasarkan topik di dalam kurikulum kursus yang ditawarkan pada setiap semester Menyatakan objektif aktiviti yang hendak dicapai dengan jelas Kandungan aktiviti yang dicadangkan 3.P. Refleksi selepas PBS dikendalikan oleh Jabatan yang terlibat 9 .A.1 3. lampiran 4.2 Aktiviti yang diberikan mestilah melibatkan tugasan harian yang perlu dijalankan semasa PBS Fokus aktiviti ialah : • • • • • • 4.

KEDAH DARULAMAN. KP Major * Ketua kumpulan diminta menghantar borang kehadiran ini kepada Ketua Unit Praktikum IPGM selepas tamat Pengalaman Berasaskan Sekolah * Ketidakhadiran mesti disertakan dengan sijil/kenyataan cuti sakit atau surat kebenaran Pengarah/ Timbalan Pengarah IPGM Tandatangan Ketua Kumpulan : _____________________ Nama : _____________________________________________ Tarikh : __________________________ Pengesahan Guru Besar: Tandatangan _________________________ 10 Tarikh : ____________________ .INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS DARULAMAN 06000 JITRA. LAMPIRAN1-8 BORANG KEHADIRAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH Sekolah Alamat Sekolah Tarikh PBS : _________________________________________________________ : _________________________________________________________ : ______________________ hingga ____________________________ Tarikh Bil 1 2 3 4 5 6 Catatan: Nama Pelajar No.

Cop Sekolah 11 .

LAMPIRAN1-9 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH LAPORAN PERKEMBANGAN PELAJAR (Diisikan oleh Pengurus Sekolah) Nama Pelajar : _________________________________No.P. berbincang dan membuat refleksi c) Berupaya menyampaikan idea secara berkesan a) Berupaya membina hubungan positif dengan warga sekolah b) Sentiasa berusaha untuk mendapatkan ilmu. K. : ____________ Major : ______________________________________ Ambilan : ____________ Tandakan () Sederhana Lemah Baik Aspek Ulasan a) Penampilan diri Sahsiah dan Perwatakan b) Pekerti c) Keprihatinan d) Sifat/Peribadi sebagai pendidik a) Berinteraksi secara beretika b) Keupayaan memerhati. bimbingan dari mentor dan guru-guru lain c) Komited terhadap tugasan yang diberikan oleh IPGM Komunikasi Berkesan: Budaya Profesional Guru: Tandatangan Guru Besar ________________________Tarikh ____________________ 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful