APA ITU RIBA??

Allah subhana wa ta’ala dan Rasulullah salallaahu alayhi wasallam dengan jelas mengharamkan riba-yakni termasuk menetapkan dan mengambil bunga: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), ‘Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,’ padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. al-Quran 2 : 275 – 278 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat.”al-Quran 3 : 130 – 13 Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik dari Nafi’bahwa beliau mendengar ‘Abdullah ibn ‘Umar berkata,“Jika seseorang meminjamkan sesuatu, biarkan kondisi satusatunya yang dilunasi.” Al-Muwatta Imam Malik : 31.44.94 Malik meriwayatkan kepadaku bahwa beliau mendengar ‘Abdullah ibn Mas’ud pernah berkata, “Jika seseorang membuat pinjaman, mereka tak boleh menetapkan perjanjian

4. Dua aspek ini telah mendorong para ulama mendefinisikan dua jenis riba. Penjualan dengan penundaan pembayaran yang terlarang. Penjualan emas dan barang dagangan untuk emas. dan yang mencatat riba. 3.lebih dari itu. Penjualan dengan penambahan yang terlarang.95 Abdullah ibn Mas’ud meriwayatkan bahwa Rasulullah salallaahu alayhi wasallam melaknat mereka yang menerima. Perlu diketahui bahwa Ibn Rushd menuliskan Bidayat al-Mujtahid dengan menganalisis berbagai pendapat para imam dari keempat madhhab utama. Pengertian riba menurut Islam secara lebih rinci diuraikan Ibn Rushd (al-hafid) seorang fakih. Penjualan yang dicampuraduk dengan utang. 5. Tambahan keuntungan yang berasal dari penundaan (waktu) yang tidak dibenarkan. penjualan produk pangan yang belum sepenuhnya diterima. ada dua jenis riba: . yang membayar. 8.Tambahan keuntungan yang berasal dari peningkatan yang tidak dapat dibenarkan dalam bobot maupun ukuran. Qadi Abu Bakar ibnu al Arabi. 6. Meski hanya segenggam rumput. Transaksi yang dicirikan dengan suatu pernyataan ’Beri saya kelonggaran (dalam pelunasan) dan saya akan tambahkan (jumlah pengembaliannya) 2. 7. dan 2.1249. Ibnu Rusyd mengatakan : ‘Para hakim secara ijma mengatakan tentang riba dalam buyu’ (perdagangan) dalam dua jenis yaitu penundaan (nasi’ah) dan kelebihan yang ditentukan (tafadul) Jadi. atau penjualan yang dicampuraduk dengan pertukaran uang. dalam bukunya ‘Ahkamul Qur’an’ memberi definisi sebagai: ‘Setiap kelebihan antara nilai barang yang diberikan dengan nilai-tandingnya (nilai barang yang diterimakan).44. memaparkan beberapa sumber riba ke dalam delapan jenis transaksi: 1. itu adalah riba.” Al-Muwatta Imam Malik : 31. yang menyaksikan.’ Kelebihan ini mengacu pada dua hal: 1. Pengurangan jumlah sebagai imbalan atas penyelesaian yang cepat. Sunah Imam Abu Dawud: 16. Riba secara harfiah berarti “kelebihan” dalam bahasa Arab.

tetapi penambahan atasnya tidak dibenarkan dan hukumnya haram. dan menjadikannya sebagai riba. binatang. Riba al-fadl mengacu pada jumlah (kuantitas). 2. Penambahan dalam utang-piutang adalah riba al-fadl.000. atau apa saja yang pembayarannya atau pelunasannya ditunda. karena menyewakan uang serupa dengan menambahkan nilai pada utang-piutang. ‘Ayn (nyata) merupakan barang dagangan yang nyata. Penundaan ini tidak dibolehkan. Riba an-nasiah secara khusus mengacu pada penggunaan dayn dalam pertukaran (safar) jenis benda yang serupa. dan peminjam melunasinya. Riba al-fadl adalah Penambahan dalam utang-piutang Dapat dijelaskan sebagai berikut. Riba al-fadl sangat mudah untuk dipahami. yakni uang. Tetapi pengharaman ini diperluas sampai perdagangan umum jika dayn (sesuatu yang yang tidak nyata) mewakili uang yang melampaui fungsi sebenarnya dan . Riba an-nasiah mengacu pada penundaan waktu. Dayn (tidak nyata) merupakan janji untuk membayar atau hutang. Dalam hal ini riba yang terjadi adalah riba al-fadl. Sewa-menyewa uang berarti merusak fitrah transaksi. perak dan bahan makanan – yang digunakan sebagai uang). tapi tidak ada unsur penambahan. Penundaan waktu dalam utang-piutang ini dibenarkan dan hukumnya halal. Dalam penukaran. setelah tertunda beberapa waktu lamanya. dan tidak atas benda-benda lain yang habis terpakai dan tidak bisa dimanfaatkan bagian per bagiannya – seperti makanan dan benda yang dipakai sebagai alat tukar. yang boleh dipertukarkan hanya ‘ayn dengan ‘ayn. Riba an-nasiah adalah kelebihan karena penundaan Memahami riba an-nasiah lebih pelik. Menukar dayn untuk dayn juga haram. dan sejenisnya. Transaksi utang-piutang mengandung penundaan (selisih) waktu. medium pembayaran (emas. dalam jumlah yang sama. IDR 500. Hal ini mengacu pada benda nyata (‘ayn) dan benda tidak nyata (dayn). transaksi sewa-menyewa melibatkan kedua unsur. Menukar (safar) dayn untuk ‘ayn dari jenis yang sama disebut riba an-nasiah. Seseorang meminjamkan anda uang Rp 500. baik penundaan maupun penambahan nilai hanya dapat dilakukan atas benda-benda tertentu saja seperti bangunan. Dalam peminjaman. kendaraan. riba alfadl merupakan bunga yang harus dibayar.000. Riba ini merupakan kelebihan dalam waktu (penundaan) yang secara artifisial ditambahkan pada transaksi yang berlangsung. Namun pada umumnya riba ini mewakili peningkatan tambahan terhadap nilai tanding yang diminta oleh satu pihak.1. sering disebut sebagai tunai.

Dari ini sini jelas terlihat posisi uang kertas posisi uang kertas dalam muamalah Islam. seharusnya tak hanya bank yang dianggap sebagai biang kerok riba tapi kita pun bisa dipersalahkan jika menerimanya riba yang bukanlah sesuatu yang jauh disana yang seolah asing bagi kita. Prinsip darurat digabung dengan penghapusan riba annasiah telah memungkinkan mereka membenarkan penggunaan uang kertas dan pada gilirannya membenarkan perbankan dengan cadangan uang (fractional reserve banking) yang merupakan basis sistem perbankan hari ini yang dimampankan dalam sistem demokrasi. Sukarela atau disebut antaroddin minkum. Kita dibuat . Jadi jelas. Dalam islam semua transaksi jual beli harus memenuhi tiga syarat: 1. uang kertas tidak bisa digunakan. karena di dalamnya mengandung dua jenis riba sekaligus yaitu: 1. jadi. haram hukumnya. namanya dolar. Memahami riba an-nasiah amat sangat penting agar mampu mengerti kedudukan kita berkenaan dengan uang kertas. 2. sadarilah bahwa riba sebagai bagian cara berniaga kita sehari-hari. haramnya berlipat dua. Kegagalan ulama modern dalam memahami teknik kapitalis ini mengakibatkan pembenaran dikemudian hari yang menjelma menjadi perbankan Islam atau perbankan syariah. kambing atau buat membayar apa pun. Hari ini uang kertas dan sistem perbankan riba dimasukan ketengah kaum muslim Indonesia yang di integrasikan (dimapankan) lewat kuda trojan bernama demokrasi. dan 3. beras. batil. Dengan melihat hal tersebut di atas. Untuk menyelesaikan urusan jaman riba ini. tidak setara. uang kertas tidak sukarela. Setara atau disebut mithlan bi mithlin.Riba al Fadl (karena ketidaksetaraannya itu). dan 2. Uang kertas. Kontan atau disebut yaddan bi yaddin. tidak dapat memenuhi ketiga syarat tersebut.menggantikan ‘ayn (sesuatu yang nyata) sebagai alat pembayaran umum. Alasan mengapa kaum ulama modernis mengambil pandangan yang menyimpang tentang riba pada akhirnya adalah secara senagaja dan tidak adalah untuk mensahkan sistem perbankan (uang kertas dan bunga) yang sebetulnya tidak bisa diterima. dan tidak kontan. euro atau pounsterling atau apa saja. mau buat beli telor. uang kertas itu.Riba an Nasiah (karena penundaan pembayarannya) tersebut. Uang kertas tidak dapat memenuhi ketiga syarat jual-beli tersebut.

Bab DCXXVII. setelah itu anda boleh berjihad fisabilillah. Saya bertanya bagaimana dengan yang mencatat transaksi dan dua saksinya. meninggalkan riba bukanlah perkara yang mustahil. Inilah kewajiban kita bersama dalam mentaati Allah dan rasulNya. Mobile dinar dirham yang disebut Dinarfirst dan Titipan Dinarfirst. Nabi secara jelas menyebutkan kedua pihak yang terlibat dalam transaksi ribawi sebagai periba.’” (Al-Muslim. 3881) Beberapa orang yang katanya ‘pintar’ atau orang-orang yang sudah apatis menyangka bahwa kita tidak mungkin meninggalkan uang-kertas dan perbankan. karena kurang bijak jika kita menyeru dan mengajak muslim dan umum untuk meninggalkan sistem ribawi bila di saat yang sama tiada pilihan lain yang ditawarkan. Maka beliau (periwayat hadis) menjawab.begitu tergantung pada amalan riba ini dan jalan keluarnya adalah ubahlah cara berniaga kita sehari-hari hingga tak lagi bergantung pada riba. . ‘Mereka semua sama saja.’” (Al-Muslim. Keduanya hal ini harus dikerjakan secara bersamaan. Bab DCXXVII) “Jabir berkata bahwa Rasulullah sallallahu‘alayhi wa sallam melaknat pemungut maupun pembayar bunga. Allah subhanahu wa ta`ala memberikan jalan keluar yang harus dikerjakan oleh muslim hari ini di Nusantara yakni meninggalkan riba dan memerangi para lintah darat (periba). Ketaatan kepada Allah dan rasulNya adalah kunci kemenangan. kemudian beliau bersabda. dimulai dengan di gunakannya kembali Dinar-Dirham. pencatat transaksi. Dan memerangi periba (harb) adalah dengan mengamalkan kembali segala cara hidup yang sesuai dengan tuntunan syari’ah yang secara otomatis akan menghancurkan sarana ribawi mereka. dan dua saksinya. Padahal. Dimulai dengan kembali kepada dinar dan dirham. Meninggalkan riba berarti menciptakan (mengembalikan) cara berniaga (jual-beli) yang halal diantara kita. “‘Abdullah bin Mas’ud radiyallahu ‘anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu ‘alayhi wa sallam melaknat yang memungut maupun yang membayar riba. Sebab Allah subhanahu wa ta`ala tidak membebankan kewajiban pada setiap manusia di luar kemampuannya. ‘Kami sampaikan yang kami dengar. dan alhamdulillah dalam hal ini di Indonesia telah beredar dinar dirham yang telah dicetak oleh muslim indonesia melalui Pelopor Pencetakan dinardirham Mandiri dari Islamic Mint Nusantara (2000). melainkan inilah yang termudah. Inilah tugas kita bersama yang ada di hadapan Muslimin hari ini. Pertama-tama kita diperintahkan untuk meninggalkan riba. Jaringan Perdagangan Muslim dan Pasar Terbuka dalam Saudara (Saudagara Nusantara).

Mari kita gunakan dinar dan dirham.Dengan kita telah memahami pengertian riba di atas yang telah dijelaskan oleh Ibn Rusd yang mengacu kepada empat Ulama Madhab. Bismillah. maka kita melihat Islam hari ini jadi jelas apa posisi pembaharu islam yang berusaha mengislamkan kapitalis yaitu sistem riba dan uang kertas. Jalan keluar dari sistem riba (perbankan dan uang kertas) adalah dengan kembali mengamalkan kehidupan tanpa riba yaitu perdagangan yang halal tanpa riba dalam pasarpasar terbuka islam dengan transaksi tanpa riba. tunggu apalagi. Mari kita tinggalkan riba dan uang kertas. para pembaharu ini dengan sengaja atau tidak telah mengabaikan aspek pengertian riba dan uang kertas dengan meredefinisi pengertian riba dengan tujuan untuk memasukan sistem ekonomi modern atau kapitalisme yang sepenuhnya berdasarkan riba melalui demokrasi kedalam kehidupan muslim hari ini. . maka menciptakan Bank Islam atau bank Syariah.

M.A JURUSAN HUKUM ISLAM IAIN RADEN FATAH PALEMBANG .TUGAS MAKALAH METODE PENULISAN KARYA ILMIAH APA ITU RIBA Disusun oleh: VERA SUSANTI (2120201156) DOSEN PEMBIMBING: DR. NOUVAL SYAHAB.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful