POLITIK & KERAJAAN HNP 3023

BUDAYA POLITIK Dihantar kepada individu menerusi: SOSIALISASI POLITIK

PARTISIPASI POLITIK

TINGKAH LAKU POLITIK

SISTEM POLITIK

dewasa dan zaman tua. menerima dan menyokong sistem politik yang sedia ada. Sosialisasi politik bermula apabila masyarakat belajar mengenai politik dan kerajaan melalui putaran hidup bermula dengan zaman kanak-kanak.     Herbert Hyman merupakan sarjana pertama yang mengemukakan pendekatan sosialisasi politik secara sistematik di dalam bukunya yang bertajuk “Political Socialization: A Study in the Psychology of Political Behaviour. Menerusi proses sosialisasi politik. masyarakat akan memahami. Bagaimana masyarakat belajar mengenai politik? Bila mereka belajar mengenai politik? Di mana mereka belajar mengenai politik? Nilai dan pandangan politik yang dipegang oleh masyarakat itu diperolehi menerusi suatu proses yang dikenali sebagai „sosialisasi politik‟.” .

Michael Rush (1992:92) : The process by which individuals in a given society become acquainted with the political system and which to a certain degree determines their perceptions and their reactions to political phenomena. Almond & Verba (1963) : Proses di mana budaya politik dikekalkan atau berubah. Langton (1969:4) : Sosialisasi politik merupakan cara bagaimana masyarakat mentransmisikan budaya politik dari suatu generasi ke generasi yang lain.     . Easton & Dennis (1969) : Satu proses pengekalan kepercayaan politik dan orientasi individu atau masyarakat dalam sistem politik. Definisi : Satu proses sepanjang hayat bagaimana seseorang manusia itu belajar mengenai politik dan memperoleh nilai-nilai politik.

ii. Agen-agen sosialisasi politik dibahagikan dalam dua kumpulan : boleh i. Kumpulan Primer : Ibu Bapa & Keluarga. Parti Politik dan Agen-agen lain. Pemerintah. Pendidikan Formal dan Rakan Sebaya Kumpulan Sekunder : Media massa. .

kanak-kanak pada peringkat awal persekolahan telah memberi gambaran autoriti yang sama antara bapa mereka dengan presiden. Kajian Easton & Hess (1962) mendapati.Pengetahuan mereka berkembang dengan perbezaan antara autoriti internal dan eksternal seperti jabatan awam dan jabatan swasta. Tahap Kedua . c. . d. Tahap Keempat – Pengetahuan mereka diperkembangkan lagi dengan mengenali perbezaan antara institusi-institusi politik dan individu-individu yang terlibat dalam institusi tersebut. Tahap Ketiga .   a. iaitu sebagai ketua atau penguasa.Kanak-kanak diperkenalkan dengan institusi politik seperti Parlimen. b. Easton & Dennis (1969) telah mengemukakan empat tahap dalam sosialisasi politik diri kanak-kanak : Tahap Pertama – Kanak-kanak diperkenalkan dengan autoriti yang terdapat dalam negera seperti presiden atau polis.  IBU BAPA & KELUARGA Merupakan agen sosialisasi utama dan paling berpengaruh khususnya ketika seseorang itu masih lagi di peringkat kanak-kanak. Mahkamah dan pilihan raya.i.

Manakala agen-agen lain iaitu institusi keluarga pula dilihat semakin kurang berpengaruh.   . iii.ii.   Hal ini menunjukkan bahawa pendidikan formal merupakan agen sosialisasi paling berpengaruh dalam membekalkan sumber maklumat tentang politik kepada pelajar.  PENDIDIKAN FORMAL (SEKOLAH/UNIVERSITI) Aspek pendidikan yang merangkumi orientasi persekolahan dan orientasi kampus merupakan agen sosialisasi politik yang terpenting ketika para remaja atau golongan muda sedang menuntut di pusatpusat pengajian. semakin tinggi kesedaran mereka tentang hal ehwal politik dan kenegaraan. RAKAN SEBAYA Merupakan unit sosial yang penting dalam membentuk sikap politik. kajian Almond & Verba (1963) mendapati bahawa semakin tinggi tahap pendidikan seseorang individu. Misalnya. Individu-individu yang tinggal dalam masyarakat yang berkembang maju didapati semakin ramai merujuk dan berbincang sesuatu perkara tertentu dengan rakan sebaya berbanding dengan golongan yang lebih tua daripada dan agen-agen sosial yang lain.

 MEDIA MASSA Media massa berupaya menyebarkan mesej politik secara konsisten dan standard kepada sekumpulan manusia dan mampu memainkan peranan penting dalam transformasi masyarakat. Misalnya.   . Media baru atau media siber dilihat telah menjadi agen penting dalam menyampaikan sumber maklumat politik dengan lebih pantas dan efektif berbanding dengan agen lain. Pada peringkat ini. berita televisyen turut menjadi penghubung yang pertama antara kanak-kanak dengan dunia politik sehinggalah mereka mencapai usia remaja.i. kajian Atkin & Gants (1978) mendapati bahawa kanakkanak yang menonton berita televisyen juga berminat terhadap pengetahuan hal ehwal politik. tingginya pendedahan seseorang individu itu terhadap program berita televisyen seringkali dikaitkan dengan tingginya tahap pengetahuan politik mereka. Malah.

 PEMERINTAH Pemerintah turut memainkan peranan dalam proses sosialisasi politik khususnya menerusi pendidikan politik yang diterapkan kepada masyarakat. PARTI POLITIK Parti politik kebiasaannya mempunyai matlamat dan kepentingan yang ingin dicapai. mereka memperkenalkan pelajar kepada sistem politik negara menerusi beberapa mata pelajaran di sekolah seperti sejarah. kempen dan persidangannya. Misalnya. pengajian am dan lagu kebangsaan.ii. Hal ini secara tidak langsung membentuk idea dan persepsi politik masyarakat. jiran tetangga. Namun begitu. organisasi atau badan-badan bukan Kerajaan. pemimpin dan institusi-institusi politik yang ada. individu dapat mengetahui kegiatan politik negara.   iv. parti politik juga turut memainkan peranan sebagai penyebar mesej politik kepada masyarakat menerusi ceramah-ceramahnya.  AGEN-AGEN LAIN Contoh: Institusi Agama.  iii. . Melalui kegiatan parti politik ini.

Kebiasaannya berlaku kepada kanak-kanak. Arahan (Instruction) – Melalui arahan. yang akhirnya akan membentuk pandangan politik mereka. Rush dan Althoff (1971) menyenaraikan tiga cara bagaimana seseorang individu menerima sosialisasi politik daripada agen sosialisasi : Imitasi – Seseorang individu meniru tingkah laku individu lain menerusi imitasi. Motivasi . seseorang individu itu diberitahu oleh orang lain untuk belajar mengenai posisinya dalam politik dan tanggungjawabnya sebagai warganegara.Seseorang individu itu belajar menerusi pengalaman dan kesilapannya. 1) 2) 3) .

.

   Bagi John Locke pula. Menurutnya. Aristotle telah membincangkan konsep partisipasi dalam konteks kehidupan bermasyarakat. warganegara mempunyai hak untuk melibatkan diri dalam aktiviti yang berkaitan dengan pemeliharaan komuniti. faktor material (kebendaan) telah mendorong kelompok masyarakat untuk melibatkan diri dalam politik demi melindungi harta dan kepentingan mereka. undang-undang dan keadilan (Mulgan 1990:195). Maka. partisipasi politik membawa maksud mengambil bahagian atau menceburkan diri dala sesuatu aktiviti. konsep partisipasi politik bermula sejak zaman Greek dan berkembang sejajar dengan tradisi pemikiran Barat. Dari segi sejarah. partisipasi berasal daripada perkataan Latin „Pars‟ yang bermakna bahagian dan ‘Capere‟ yang bermaksud mengambil. Dari segi etimologi. . Locke juga berpendapat bahawa masyarakat mempunyai hak untuk memberontak sekiranya kerajaan mengkhianati kepercayaan yang rakyat berikan (Laslett 1960:135). Namun begitu.

partisipasi politik boleh ditakrifkan sebagai kegiatan ahli masyarakat yang bertujuan untuk mempengaruhi kerajaan dalam proses pembuatan keputusan.those legal acts by private citizens that are more or less directly aimed at influencing the selection of governmental personnel and the actions that they take.     .” McClosky (1968:252) : Kegiatan-kegiatan sukarela warga masyarakat dengan cara mengambil bahagian dalam proses pemilihan pemimpin sama ada secara langsung atau tidak langsung untuk menentukan pembentukan polisi awam. Moyser & Day (1992:1) : Actions by citizens which is aimed at influencing decision which are in most cases ultimately taken by public representatives and officials. Verba & Nie (1972:2) : “. Parry..” Barnes & Kaase (1979:4) : Aktiviti-aktiviti sukarela yang dilakukan oleh warganegara dengan niat untuk mempengaruhi pilihan politik dalam pelbagai peringkat sistem politik sama ada secara langsung atau tidak langsung. Justeru.

kempen politik dan menyertai pertubuhan politik Kegiatan Bukan Konvensional – Aktiviti yang disertai oleh masyarakat apabila mereka disekat daripada menggunakan pengaruh politik melalui saluran-saluran konvensional. II.  I. boikot dan revolusi. Contoh : Mengundi. . antaranya : Barnes & Kaase (1979) menyenaraikan dua bentuk partisipasi politik. Kegiatan Konvensional – cabang aktiviti yang biasa disertai oleh masyarakat bagi memelihara kepentingan awam. Terdapat pelbagai bentuk partisipasi politik yang dikemukan oleh para sarjana. Contoh : Demonstrasi.

b) Golongan kepimpinan politik iaitu golongan yang mempunyai kuasa formal untuk mempengaruhi dasar. dua hierarki I. . II. Dahl (1975) mencadangkan partisipasi politik. Golongan apolitikal (tidak politikal) – golongan masyarakat yang tidak berminat menyertai proses politik. Golongan Politikal – Terbahagi kepada 2 jenis golongan politikal : a) Golongan pencari kuasa/berminat untuk mendapatkan kuasa politik untuk mempengaruhi dasar.

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) . Rush & Althoff (1971:23) telah mengenalpasti sebelas bentuk partisipasi politik : Memegang jawatan politik dan pentadbiran negara Mencari dan berusaha mendapatkan Jawatan Politik Keanggotaan aktif dalam organisasi politik Keanggotaan pasif dalam organisasi politik Keanggotaan aktif dalam suatu organisasi separa politik Keanggotaan pasif dalam suatu organisasi separa politik Menyertai demonstrasi dan mesyuarat umum Mengambil bahagian dalam diskusi politik Mempunyai minat dalam politik Mengundi dalam pilihan raya Apati – tidak mengambil kisah mengenai politik.

Peringkat menuju ke kegiatan aktif Contoh : menghadiri mesyuarat politik. iii. memberi sumbangan kewangan kepada parti Kegiatan Spectator – Individu hanya terlibat dalam mengundi Apati – Individu yang tidak terdedah kepada rangsangan politik dan tidak melibatkan diri dalam sebarang kegiatan politik. iv. menjadi calon Kegiatan Transition . ii. . i. Milbarth (1965) juga mengemukakan bentuk kegiatan politik yang sering disertai oleh masyarakat: Kegiatan Gladiator – Partisipasi aktif individu dalam politik Contoh : Memegang jawatan politik.

ii. Orientasi. . Corak sistem budaya. ekonomi dan politik masyarakat. Terdapat tiga faktor asas yang mempengaruhi penglibatan individu dalam politik : Jenis personaliti seseorang individu itu. rakan sebaya. sekolah. i. iii.termasuklah sosialisasinya di dalam keluarga. media dan pendedahan kepada maklumat politik disekeliling mereka. rangsangan dan pengaruh awal yang didedahkan kepada individu.

.

di mana masyarakat akan mengambil tahu terhadap isu-isu dan perkara-perkara politik yang terjadi atau berlaku disekeliling mereka. kebiasaannya corak budaya politik adalah bersifat peserta. Budaya politik pada asasnya banyak dipengaruhi oleh proses sosialisasi yang telah dilalui oleh seseorang. Leeds (1981:194) misalnya percaya bahawa kepercayaan politik seseorang individu merupakan sebahagian daripada tindakbalas personalitmya serta beberapa pengaruh sosial dan persekitaran lain yang semuanya menyumbang kepada budaya politik semasa  . Jika proses sosialisasi yang telah dilalui adalah tinggi.

nilai. Budaya politik adalah sistem nilai dan keyakinan terhadap sistem politik yang dimiliki bersama oleh masyarakat. kepercayaan dan emosi yang mencorakkan aktiviti politik dalam setiap anggota sesuatu kelompok (Almond & Powell 1966:50). kepercayaan. persepsi. Diamond : Budaya politik adalah sikap. penglibatan. budaya politik mengandungi satu kepercayaan yang boleh menggambarkan dan nilai yang boleh menjelaskan situasi tindakan politik (Pye &Verba 1965: 513). kepercayaan. Menurut Ahmad Nizamuddin (2002). idea. jangkaan dan harapan anggota masyarakat di dalam lingkungan politik masyarakatnya. tingkah laku.   Pada dasarnya. sentimen dan penilaian masyarakat tentang sistem politik mereka dan peranan individu dalam sistem itu. Budaya politik pula dikaitkan dengan kewujudan rantaian sikap. budaya politik merangkumi perlakuan. tingkah laku.   .

Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Sistem Kesultanan. iv. Sejarah . Sosialisasi Politik . . Dalam konteks Malaysia.Penggunaan polisi afirmatif (seperti DEB). Struktur Sosio-Ekonomi . topografi. kadar urbanisasi.Muslim sebagai budaya dominan dan dijelmakan dalam kepemimpinan tertinggi negara.Peranan pemimpin politik dalam mempromosi dan dan menerapkan pemikiran mengenai budaya politik. Geografi . peralihan daripada Hinduisme kepada Islam. geologi dan sebagainya. Adat-Istiadat & tradisi politik . v. ii.Melayu . pengagihan kekayaan serta pembangunan ekonomi. Kemerdekaan dan sebagainya mempengaruhi budaya politik. pembangunan petempatan. taraf pendidikan rakyat. Yang Dipertuan Agong sebagai Ketua Negara. iii.Semua peristiwa bersejarah mempengaruhi pembangunan negara. iklim.Misalnya sifat lokaliti.i.

input. Contoh : Amerika Syarikat   . tetapi masih tiada jaminan untuk mewujudkan kestabilan.  Almond & Verba mengemukakan 3 bentuk budaya politik : Budaya Politik Partisipan merupakan tingkat budaya politik yang paling tinggi di mana terdapat orientasi masyarakat terhadap keempat-empat komponen politik iaitu output. Masyarakat berupaya mengkritik dan menyuarakan pandangan kepada pemerintah. i. Masyarakat mempunyai kesedaran politik yang tinggi sehingga mendorong mereka untuk melibatkan diri dan memainkan peranan aktif dalam kegiatan politik. sistem politik dan peranan diri.

Contoh : Malaysia .ii. tahu mengenai mekanisme pembuatan keputusan dan mempunyai kesedaran politik. Masyarakat mempunyai beberapa orientasi terhadap output dan sistem politik.  Merujuk kepada masyarakat yang sudah relatif maju tetapi masih pasif.  Budaya Politik Subjek Tingkat budaya politik yang kedua. tetapi mereka tiada keyakinan untuk menyuarakan pandangan politik.   Masyarakat tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik tetapi mereka taat dan patuh terhadap undang-undang.

Contoh : Masyarakat suku Afrika   . sistem politik dan peranan diri).  Budaya Politik Parokial Merupakan tingkat partisipasi politik yang paling rendah. Tidak terdapat orientasi terhadap semua komponen politik (input. Budaya politik ini wujud dalam masyarakat tradisional yang tiada peranan politik khusus. tiada struktur politik dan tidak mempunyai kesedaran terhadap sistem politik. output.iii.

sensitif dengan darjat dan daulat pemerintah.Budaya politik Melayu tradisional adalah Pasif. Golongan yang memerintah ini dianggap sebagai manusia yang tinggi status dan martabatnya.  . Manakala golongan yang diperintah terdiri daripada rakyat jelata. Sistem Daulat . setia.  Golongan yang memerintah terdiri daripada golongan istana dan bangsawan.  Sebelum kedatangan kolonial ke Tanah Melayu: Masyarakat Melayu terbahagi kepada dua golongan iaitu golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah (Gullick 1978).i.

komunis. Antaranya wujud aliran ideologi sosialis. budaya politik dikatakan telah memasuki tranformasi baru iaitu timbulnya beberapa ideologi dan pemikiran politik yang dikatakan boleh menggugat budaya politik yang sedia ada. Selepas kedatangan kolonial. politik bersifat sederhana. keagamaan dan juga nasionalisme.  Budaya .

Buat pertama kalinya.   Budaya politik berada pada tahap yang tinggiWalaupun berlaku perubahan besar dalam sistem politik tetapi dalam konteks budaya politik kedudukan dan fungsi raja masih lagi kekal. . kesemua pemimpin gerakan nasionalisme Melayu telah mengenepikan sengketa dan perbezaan ideologi masing-masing untuk bersatu menentang Malayan Union. Pada tahap ini perkembangan nasionalisme dalam budaya politik Melayu semakin meningkat apabila tindakan British untuk menubuhkan gagasan Malayan Union 8 pada 10 Oktober 1945.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful