POLITIK & KERAJAAN HNP 3023

BUDAYA POLITIK Dihantar kepada individu menerusi: SOSIALISASI POLITIK

PARTISIPASI POLITIK

TINGKAH LAKU POLITIK

SISTEM POLITIK

 Bagaimana masyarakat belajar mengenai politik? Bila mereka belajar mengenai politik? Di mana mereka belajar mengenai politik? Nilai dan pandangan politik yang dipegang oleh masyarakat itu diperolehi menerusi suatu proses yang dikenali sebagai „sosialisasi politik‟. dewasa dan zaman tua. menerima dan menyokong sistem politik yang sedia ada. Menerusi proses sosialisasi politik. Sosialisasi politik bermula apabila masyarakat belajar mengenai politik dan kerajaan melalui putaran hidup bermula dengan zaman kanak-kanak.” .     Herbert Hyman merupakan sarjana pertama yang mengemukakan pendekatan sosialisasi politik secara sistematik di dalam bukunya yang bertajuk “Political Socialization: A Study in the Psychology of Political Behaviour. masyarakat akan memahami.

Langton (1969:4) : Sosialisasi politik merupakan cara bagaimana masyarakat mentransmisikan budaya politik dari suatu generasi ke generasi yang lain. Definisi : Satu proses sepanjang hayat bagaimana seseorang manusia itu belajar mengenai politik dan memperoleh nilai-nilai politik. Easton & Dennis (1969) : Satu proses pengekalan kepercayaan politik dan orientasi individu atau masyarakat dalam sistem politik. Almond & Verba (1963) : Proses di mana budaya politik dikekalkan atau berubah. Michael Rush (1992:92) : The process by which individuals in a given society become acquainted with the political system and which to a certain degree determines their perceptions and their reactions to political phenomena.     .

 Agen-agen sosialisasi politik dibahagikan dalam dua kumpulan : boleh i. . Kumpulan Primer : Ibu Bapa & Keluarga. ii. Pemerintah. Parti Politik dan Agen-agen lain. Pendidikan Formal dan Rakan Sebaya Kumpulan Sekunder : Media massa.

Tahap Kedua . iaitu sebagai ketua atau penguasa. b. Easton & Dennis (1969) telah mengemukakan empat tahap dalam sosialisasi politik diri kanak-kanak : Tahap Pertama – Kanak-kanak diperkenalkan dengan autoriti yang terdapat dalam negera seperti presiden atau polis. Tahap Ketiga . Kajian Easton & Hess (1962) mendapati. Tahap Keempat – Pengetahuan mereka diperkembangkan lagi dengan mengenali perbezaan antara institusi-institusi politik dan individu-individu yang terlibat dalam institusi tersebut.Kanak-kanak diperkenalkan dengan institusi politik seperti Parlimen.  IBU BAPA & KELUARGA Merupakan agen sosialisasi utama dan paling berpengaruh khususnya ketika seseorang itu masih lagi di peringkat kanak-kanak. kanak-kanak pada peringkat awal persekolahan telah memberi gambaran autoriti yang sama antara bapa mereka dengan presiden. d.   a.Pengetahuan mereka berkembang dengan perbezaan antara autoriti internal dan eksternal seperti jabatan awam dan jabatan swasta. Mahkamah dan pilihan raya.i. c. .

ii. kajian Almond & Verba (1963) mendapati bahawa semakin tinggi tahap pendidikan seseorang individu. Manakala agen-agen lain iaitu institusi keluarga pula dilihat semakin kurang berpengaruh. semakin tinggi kesedaran mereka tentang hal ehwal politik dan kenegaraan.   . iii. Individu-individu yang tinggal dalam masyarakat yang berkembang maju didapati semakin ramai merujuk dan berbincang sesuatu perkara tertentu dengan rakan sebaya berbanding dengan golongan yang lebih tua daripada dan agen-agen sosial yang lain. Misalnya.  PENDIDIKAN FORMAL (SEKOLAH/UNIVERSITI) Aspek pendidikan yang merangkumi orientasi persekolahan dan orientasi kampus merupakan agen sosialisasi politik yang terpenting ketika para remaja atau golongan muda sedang menuntut di pusatpusat pengajian. RAKAN SEBAYA Merupakan unit sosial yang penting dalam membentuk sikap politik.   Hal ini menunjukkan bahawa pendidikan formal merupakan agen sosialisasi paling berpengaruh dalam membekalkan sumber maklumat tentang politik kepada pelajar.

  . Media baru atau media siber dilihat telah menjadi agen penting dalam menyampaikan sumber maklumat politik dengan lebih pantas dan efektif berbanding dengan agen lain. Misalnya. kajian Atkin & Gants (1978) mendapati bahawa kanakkanak yang menonton berita televisyen juga berminat terhadap pengetahuan hal ehwal politik.  MEDIA MASSA Media massa berupaya menyebarkan mesej politik secara konsisten dan standard kepada sekumpulan manusia dan mampu memainkan peranan penting dalam transformasi masyarakat. Malah.i. Pada peringkat ini. tingginya pendedahan seseorang individu itu terhadap program berita televisyen seringkali dikaitkan dengan tingginya tahap pengetahuan politik mereka. berita televisyen turut menjadi penghubung yang pertama antara kanak-kanak dengan dunia politik sehinggalah mereka mencapai usia remaja.

Misalnya. Hal ini secara tidak langsung membentuk idea dan persepsi politik masyarakat.  AGEN-AGEN LAIN Contoh: Institusi Agama. pengajian am dan lagu kebangsaan. organisasi atau badan-badan bukan Kerajaan. . PARTI POLITIK Parti politik kebiasaannya mempunyai matlamat dan kepentingan yang ingin dicapai. jiran tetangga. parti politik juga turut memainkan peranan sebagai penyebar mesej politik kepada masyarakat menerusi ceramah-ceramahnya. kempen dan persidangannya. Namun begitu.   iv. pemimpin dan institusi-institusi politik yang ada. Melalui kegiatan parti politik ini. individu dapat mengetahui kegiatan politik negara.  PEMERINTAH Pemerintah turut memainkan peranan dalam proses sosialisasi politik khususnya menerusi pendidikan politik yang diterapkan kepada masyarakat.ii. mereka memperkenalkan pelajar kepada sistem politik negara menerusi beberapa mata pelajaran di sekolah seperti sejarah.  iii.

Motivasi . Kebiasaannya berlaku kepada kanak-kanak. yang akhirnya akan membentuk pandangan politik mereka. seseorang individu itu diberitahu oleh orang lain untuk belajar mengenai posisinya dalam politik dan tanggungjawabnya sebagai warganegara.Seseorang individu itu belajar menerusi pengalaman dan kesilapannya. 1) 2) 3) . Rush dan Althoff (1971) menyenaraikan tiga cara bagaimana seseorang individu menerima sosialisasi politik daripada agen sosialisasi : Imitasi – Seseorang individu meniru tingkah laku individu lain menerusi imitasi. Arahan (Instruction) – Melalui arahan.

.

warganegara mempunyai hak untuk melibatkan diri dalam aktiviti yang berkaitan dengan pemeliharaan komuniti. . Aristotle telah membincangkan konsep partisipasi dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Dari segi sejarah. Maka. konsep partisipasi politik bermula sejak zaman Greek dan berkembang sejajar dengan tradisi pemikiran Barat. Menurutnya.    Bagi John Locke pula. undang-undang dan keadilan (Mulgan 1990:195). Locke juga berpendapat bahawa masyarakat mempunyai hak untuk memberontak sekiranya kerajaan mengkhianati kepercayaan yang rakyat berikan (Laslett 1960:135). faktor material (kebendaan) telah mendorong kelompok masyarakat untuk melibatkan diri dalam politik demi melindungi harta dan kepentingan mereka. partisipasi berasal daripada perkataan Latin „Pars‟ yang bermakna bahagian dan ‘Capere‟ yang bermaksud mengambil. Namun begitu. partisipasi politik membawa maksud mengambil bahagian atau menceburkan diri dala sesuatu aktiviti. Dari segi etimologi.

Parry.” McClosky (1968:252) : Kegiatan-kegiatan sukarela warga masyarakat dengan cara mengambil bahagian dalam proses pemilihan pemimpin sama ada secara langsung atau tidak langsung untuk menentukan pembentukan polisi awam. Justeru. Verba & Nie (1972:2) : “.those legal acts by private citizens that are more or less directly aimed at influencing the selection of governmental personnel and the actions that they take.     .” Barnes & Kaase (1979:4) : Aktiviti-aktiviti sukarela yang dilakukan oleh warganegara dengan niat untuk mempengaruhi pilihan politik dalam pelbagai peringkat sistem politik sama ada secara langsung atau tidak langsung. partisipasi politik boleh ditakrifkan sebagai kegiatan ahli masyarakat yang bertujuan untuk mempengaruhi kerajaan dalam proses pembuatan keputusan.. Moyser & Day (1992:1) : Actions by citizens which is aimed at influencing decision which are in most cases ultimately taken by public representatives and officials.

boikot dan revolusi. antaranya : Barnes & Kaase (1979) menyenaraikan dua bentuk partisipasi politik. kempen politik dan menyertai pertubuhan politik Kegiatan Bukan Konvensional – Aktiviti yang disertai oleh masyarakat apabila mereka disekat daripada menggunakan pengaruh politik melalui saluran-saluran konvensional. Contoh : Mengundi. Kegiatan Konvensional – cabang aktiviti yang biasa disertai oleh masyarakat bagi memelihara kepentingan awam. II. Terdapat pelbagai bentuk partisipasi politik yang dikemukan oleh para sarjana. Contoh : Demonstrasi.  I. .

dua hierarki I. Dahl (1975) mencadangkan partisipasi politik. II. . Golongan Politikal – Terbahagi kepada 2 jenis golongan politikal : a) Golongan pencari kuasa/berminat untuk mendapatkan kuasa politik untuk mempengaruhi dasar. b) Golongan kepimpinan politik iaitu golongan yang mempunyai kuasa formal untuk mempengaruhi dasar. Golongan apolitikal (tidak politikal) – golongan masyarakat yang tidak berminat menyertai proses politik.

 Rush & Althoff (1971:23) telah mengenalpasti sebelas bentuk partisipasi politik : Memegang jawatan politik dan pentadbiran negara Mencari dan berusaha mendapatkan Jawatan Politik Keanggotaan aktif dalam organisasi politik Keanggotaan pasif dalam organisasi politik Keanggotaan aktif dalam suatu organisasi separa politik Keanggotaan pasif dalam suatu organisasi separa politik Menyertai demonstrasi dan mesyuarat umum Mengambil bahagian dalam diskusi politik Mempunyai minat dalam politik Mengundi dalam pilihan raya Apati – tidak mengambil kisah mengenai politik. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) .

menjadi calon Kegiatan Transition . .Peringkat menuju ke kegiatan aktif Contoh : menghadiri mesyuarat politik. ii. iii. Milbarth (1965) juga mengemukakan bentuk kegiatan politik yang sering disertai oleh masyarakat: Kegiatan Gladiator – Partisipasi aktif individu dalam politik Contoh : Memegang jawatan politik. memberi sumbangan kewangan kepada parti Kegiatan Spectator – Individu hanya terlibat dalam mengundi Apati – Individu yang tidak terdedah kepada rangsangan politik dan tidak melibatkan diri dalam sebarang kegiatan politik. i. iv.

 Terdapat tiga faktor asas yang mempengaruhi penglibatan individu dalam politik : Jenis personaliti seseorang individu itu.termasuklah sosialisasinya di dalam keluarga. iii. rakan sebaya. . ii. sekolah. i. Orientasi. Corak sistem budaya. media dan pendedahan kepada maklumat politik disekeliling mereka. ekonomi dan politik masyarakat. rangsangan dan pengaruh awal yang didedahkan kepada individu.

.

 Budaya politik pada asasnya banyak dipengaruhi oleh proses sosialisasi yang telah dilalui oleh seseorang. Jika proses sosialisasi yang telah dilalui adalah tinggi. kebiasaannya corak budaya politik adalah bersifat peserta. Leeds (1981:194) misalnya percaya bahawa kepercayaan politik seseorang individu merupakan sebahagian daripada tindakbalas personalitmya serta beberapa pengaruh sosial dan persekitaran lain yang semuanya menyumbang kepada budaya politik semasa  . di mana masyarakat akan mengambil tahu terhadap isu-isu dan perkara-perkara politik yang terjadi atau berlaku disekeliling mereka.

  . sentimen dan penilaian masyarakat tentang sistem politik mereka dan peranan individu dalam sistem itu. Menurut Ahmad Nizamuddin (2002). nilai. penglibatan. tingkah laku. budaya politik merangkumi perlakuan. Diamond : Budaya politik adalah sikap. idea. jangkaan dan harapan anggota masyarakat di dalam lingkungan politik masyarakatnya.   Pada dasarnya. persepsi. Budaya politik pula dikaitkan dengan kewujudan rantaian sikap. kepercayaan. budaya politik mengandungi satu kepercayaan yang boleh menggambarkan dan nilai yang boleh menjelaskan situasi tindakan politik (Pye &Verba 1965: 513). tingkah laku. Budaya politik adalah sistem nilai dan keyakinan terhadap sistem politik yang dimiliki bersama oleh masyarakat. kepercayaan dan emosi yang mencorakkan aktiviti politik dalam setiap anggota sesuatu kelompok (Almond & Powell 1966:50). kepercayaan.

ii. iii. iv. kadar urbanisasi. Adat-Istiadat & tradisi politik . geologi dan sebagainya. taraf pendidikan rakyat.Muslim sebagai budaya dominan dan dijelmakan dalam kepemimpinan tertinggi negara. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Dalam konteks Malaysia. . pengagihan kekayaan serta pembangunan ekonomi.i. Sistem Kesultanan.Penggunaan polisi afirmatif (seperti DEB). Sejarah .Peranan pemimpin politik dalam mempromosi dan dan menerapkan pemikiran mengenai budaya politik. Kemerdekaan dan sebagainya mempengaruhi budaya politik. Yang Dipertuan Agong sebagai Ketua Negara.Misalnya sifat lokaliti. pembangunan petempatan. peralihan daripada Hinduisme kepada Islam.Semua peristiwa bersejarah mempengaruhi pembangunan negara. Geografi . topografi. v. Sosialisasi Politik .Melayu . Struktur Sosio-Ekonomi . iklim.

Contoh : Amerika Syarikat   . tetapi masih tiada jaminan untuk mewujudkan kestabilan. sistem politik dan peranan diri. i. Masyarakat mempunyai kesedaran politik yang tinggi sehingga mendorong mereka untuk melibatkan diri dan memainkan peranan aktif dalam kegiatan politik. input. Masyarakat berupaya mengkritik dan menyuarakan pandangan kepada pemerintah.  Almond & Verba mengemukakan 3 bentuk budaya politik : Budaya Politik Partisipan merupakan tingkat budaya politik yang paling tinggi di mana terdapat orientasi masyarakat terhadap keempat-empat komponen politik iaitu output.

tahu mengenai mekanisme pembuatan keputusan dan mempunyai kesedaran politik. tetapi mereka tiada keyakinan untuk menyuarakan pandangan politik.ii. Contoh : Malaysia .   Masyarakat tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik tetapi mereka taat dan patuh terhadap undang-undang.  Merujuk kepada masyarakat yang sudah relatif maju tetapi masih pasif. Masyarakat mempunyai beberapa orientasi terhadap output dan sistem politik.  Budaya Politik Subjek Tingkat budaya politik yang kedua.

iii. output. sistem politik dan peranan diri). tiada struktur politik dan tidak mempunyai kesedaran terhadap sistem politik.  Budaya Politik Parokial Merupakan tingkat partisipasi politik yang paling rendah. Tidak terdapat orientasi terhadap semua komponen politik (input. Contoh : Masyarakat suku Afrika   . Budaya politik ini wujud dalam masyarakat tradisional yang tiada peranan politik khusus.

Sistem Daulat . Golongan yang memerintah ini dianggap sebagai manusia yang tinggi status dan martabatnya.i.  Golongan yang memerintah terdiri daripada golongan istana dan bangsawan. setia.Budaya politik Melayu tradisional adalah Pasif.  .  Sebelum kedatangan kolonial ke Tanah Melayu: Masyarakat Melayu terbahagi kepada dua golongan iaitu golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah (Gullick 1978). Manakala golongan yang diperintah terdiri daripada rakyat jelata. sensitif dengan darjat dan daulat pemerintah.

politik bersifat sederhana. komunis.  Budaya . budaya politik dikatakan telah memasuki tranformasi baru iaitu timbulnya beberapa ideologi dan pemikiran politik yang dikatakan boleh menggugat budaya politik yang sedia ada. keagamaan dan juga nasionalisme. Selepas kedatangan kolonial. Antaranya wujud aliran ideologi sosialis.

Buat pertama kalinya. kesemua pemimpin gerakan nasionalisme Melayu telah mengenepikan sengketa dan perbezaan ideologi masing-masing untuk bersatu menentang Malayan Union. Pada tahap ini perkembangan nasionalisme dalam budaya politik Melayu semakin meningkat apabila tindakan British untuk menubuhkan gagasan Malayan Union 8 pada 10 Oktober 1945. .   Budaya politik berada pada tahap yang tinggiWalaupun berlaku perubahan besar dalam sistem politik tetapi dalam konteks budaya politik kedudukan dan fungsi raja masih lagi kekal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful