DRAF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

SENI VISUAL
TAHUN SATU

2010

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN SATU

PENDIDIKAN SENI VISUAL

KEMENTERIAN PELAJARAN MELAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

2010

KANDUNGAN

MUKA SURAT Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan iii iv 1 2 3 4 7 8 8

Pendahuluan Matlamat Objektif Fokus mata pelajaran Penilaian dalam Pendidikan Seni Visual Organisasi kandungan Standard kandungan

Pemetaan bidang kegiatan Tahun 1

9

iii

menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. memelihara satu cara hidup demokratik. rakyat Malaysia. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. MAKA KAMI. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN iv .

dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. dan negara. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. emosi. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. rohani. masyarakat. berketerampilan. v . berakhlak mulia.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

ekspresif dan aktif. penerokaan. dan mengenali cita rasanya tersendiri. proses penghasilan. Dokumen Standard Seni Visual merangkumi tajuk-tajuk yang menegaskan penerokaan. Umumnya. dan daya pemikiran. murid di sekolah rendah pada keseluruhan adalah kreatif. Diharapkan dengan adanya Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah akan dapat membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya kesenian. 1 . dan aspek kritikan. memperkembang keperibadian. pengertian seni secara menyeluruh. Kegiatan pemikiran. membuat penilaian. memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. Pengalaman ini penting kerana dapat membantu murid membina keyakinan diri. imaginasi. dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual akan membolehkan mereka menyatakan idea dan ekspresi diri.PENDAHULUAN Dokumen Standard Seni Visual di peringkat sekolah rendah bertujuan memberi peluang kepada murid memupuk minat. Seni Visual memainkan peranan memperkembangkan sifat-sifat ini melalui persepsi visual.

selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. masyarakat. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. 2 . kritis.MATLAMAT Matlamat mata pelajaran Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. keluarga. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. dan negara. menghargai keindahan alam persekitaran.

cermat. menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan 2. membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur. disipilin diri. yakin diri. kritis. menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual 10. memupuk nilai-nilai kerjasama. mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air 9. dan bertanggungjawab 8.OBJEKTIF Setelah mengikuti Kurikulum Seni Visual sekolah rendah murid dapat: 1. melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah 3 . menajamkan daya imaginasi melalui pancaindera 4. mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya 5. mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual 6. kreatif dan menyeronokkan 3. dan selamat 7. melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif.

berfokus. dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan a. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. pemerhatian secara aktif b. Selain memperkembang deria penglihatan. Pemerhatian secara aktif Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. 4 . Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea. dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan c. imaginasi.FOKUS MATA PELAJARAN Tumpuan utama Seni Visual merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu: a. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. aspek ini juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. apresiasi seni visual secara mudah d. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembang melalui kegiatan pemerhatian ini.

Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. dan kepekaan. 5 . Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya apabila berhadapan dengan semua pelbagai situasi. Murid diperkenalkan kepada tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka.b. nilai patriotisme. nilai kebersihan. lakonan. Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni pada masa akan datang. cerita. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. c. karangan. d. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan. dan puisi. murid membuat interpretasi. Proses ini akan memperkembang aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. nyanyian. Proses pembelajaran ini amat penting kerana memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat.

Penilaian yang fleksibel menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri murid itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid. penilaian menitikberatkan fokus pada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. penentuan instrumen serta pelaksanaannya. dan afektif. bentuk. Selain itu. Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid menggabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif. penilaian yang fleksibel. Murid dinilai dari segi pengetahuan mereka. 6 . penilaian yang mempunyai akauntabiliti. Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari segi pembinaan alat penilaian dan pentadbirannya. psikomotor. menganalisis markah tersebut serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan. dan kemampuan psikomotor mereka. Penilaian Seni Visual KSSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah. guru juga harus merekod pencapaian murid. Penilaian boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. dan kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri murid. Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian Kendalian Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan di peringkat sekolah. Penilaian dalam Seni Visual bersifat adil kerana cara. dan penilaian yang adil. cara mereka berfikir. Secara tidak langsung. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti perancangan.PENILAIAN DALAM SENI VISUAL Penilaian dalam Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan.

Selain itu. dan nyanyian. Penilaian ini boleh ditadbirkan secara formal dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dan subjektif.iaitu pemerhatian. temu bual. 7 . Kaedah lisan dan interaksi menolong guru menilai penguasan murid terhadap aspek seni melalui aktiviti yang dijalankan seperti soal jawab. Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan. puisi. perbincangan. Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerja dikenali sebagai pemerhatian proses berguna kerana guru dapat menilai penguasaan kemahiran amali dan perkembangan bakat murid. Tahap kreativiti murid juga dapat dikesan melalui pemerhatian. lisan dan interaksi. kreativiti. amalan murid serta memerhati penglahiran emosi dan perasaan. keaslian. kuiz. Kaedah penilaian secara penulisan pula berbentuk ujian pensel dan kertas. dan kemasan. guru juga dapat menilai penguasaan kemahiran sosial. sumbang saran. lakonan. kemahiran.Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Seni Visual secara khususnya. dan penulisan. Tugasan dan portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu atau sebilangan tajuk atau tema Seni Visual adalah satu kaedah penilaian secara penulisan. Pencapaian kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriteria tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja. interpretasi. Ini dikenali sebagai pemerhatian hasil kerja. bercerita. fungsi.

objek buatan manusia. 8 . Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada empat standard kandungan iaitu persepsi estetik. kajian. membuat corak dan rekaan. STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. dan teknologi dalam penghasilan karya seni. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni . pemahaman.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Seni Visual untuk sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar. aplikasi seni. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. ekspresi kreatif. STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan apresiasi seni. dan karya seni.

Model 2. Alat Permainan – Wau MEMBUAT BINAAN (25%) MENGENAL KRAF TRADISIONAL (25%) 9 . kehidupan. dan budaya. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain. Capan 2. Origami 1. 2. sejarah seni. Aktiviti di Tahun 1 bagi kurikulum Seni Visual meliputi : BIDANG KEGIATAN 1. Renjisan dan percikan 2. Lukisan Catan Capan Kolaj AKTIVITI MENGGAMBAR (25%) MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (25%) Tidak Terancang 1. dan kerjaya. 4. Lukisan 1. Anyaman 2. Titisan Terancang 1. 3.STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

2 1.2.1. kuning dan merah) Imbangan – ruang Kepelbagaian – garisan 1.1 Persepsi Estetik Prinsip rekaan 1.2 Garisan – selari (olahan garisan yang menghasilkan rupa) Rupa – organik dan geometri (dihasilkan daripada garisan) Warna – primer (biru. 1.2.1.1.2 Media kering – kering atas kering (pensel dan pensel warna) Bahan – kertas lukisan Teknik – lukisan Mengetahui penggunaan media.1 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1. 1.1.1 1.1.3 1.2. Murid dapat mengenal.1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Unsur seni 1.1.2.1.2 1. menamakan. dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.1.1 10 .2 1.1.1.1 1.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.BIDANG 1: MENGGAMBAR (LUKISAN – Tema : Alam Semula Jadi) Menghasilkan gambar menggunakan media kering dengan teknik lukisan yang menekankan aspek garisan.

4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.4.2 1. 1.2 1.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni (garisan.1 1.3.1 1. warna. 1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.3.4. jalinan dan rupa) dalam penghasilan karya Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 1.3 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 11 .3. kefahaman.4.

1.1.1 1. Teknik – catan Mengetahui penggunaan media. teknik dan proses dalam penghasilan karya.BIDANG 1: MENGGAMBAR (CATAN – Tema : Alam Semula Jadi) Menghasilkan gambar menggunakan media basah dengan teknik catan yang menekankan aspek warna.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. menamakan.1.1.1.2 1.1 Unsur seni 1. 1. rupa Kesatuan – pelbagai unsur alam semula jadi Prinsip rekaan 1. 1. 1.1.2.1 12 .2 1. surat khabar lama Bahan – kertas lukisan.1. palet. dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni. 1.2. warna poster atau tampera Alat – berus warna.2.2 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.2.2 Garisan – lurus dan melengkung (untuk lakaran) Rupa – organik dan geometri Warna – primer dan sekunder Harmoni – warna.1.2.2 Media basah (basah atas kering) – warna air. bentuk.1.2.2.2.1 1.1 1.3 1.1.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.1.3 1.

4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.2 1.1 1.4. 1.1 1.3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. warna dan rupa) dalam penghasilan karya Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 1. kefahaman.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni (garisan.2 1.1.4.4. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 13 .3.3.

2 1.3 Media basah (basah atas kering) – warna air. 1.1.2.2.2 Garisan – lurus dan melengkung Rupa – organik Jalinan – tampak Harmoni – bentuk.1 1. 1.1.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 1.1 Unsur seni 1.1. menamakan.1.1. rupa dan warna Prinsip rekaan 1. Alat – palet.1.2.2.1.2.1.2 1. bahan semula jadi (flora) 14 .1. dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni. warna poster atau tampera.1 1. 1.1.3 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. berus warna Bahan – kertas lukisan. 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.1.BIDANG 1: MENGGAMBAR (CAPAN – Tema : Alam Semula Jadi) Menghasilkan gambar menggunakan media basah dengan teknik capan yang menekankan aspek rupa dan jalinan.

1. 1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4.3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual. kefahaman. Menggunakan unsur seni (garisan. jalinan dan rupa) dalam penghasilan karya.3.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.2 1.4. 1.1.2 1.3.1 1.3 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan.1 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 15 . Menghargai karya sendiri dan rakan. Menceritakan karya sendiri secara lisan.4.

2 1.2.2 Media kering (kering atas kering) – kertas warna Alat – gunting.2.Tema : Alam Benda) Menghasilkan gambar menggunakan media kering dengan teknik kolaj yang menekankan aspek potongan dan tampalan secara bertindih. dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni. teknik dan proses dalam penghasilan karya 1.1.2.1.1 1. 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.2 Rupa – organik dan geometri Warna – bebas Harmoni – rupa.1.2.BIDANG1 : MENGGAMBAR (KOLAJ . 1.2 1.1.1.1. 1. bentuk dan warna Kesatuan – pelbagai unsur alam semula jadi Mengenal prinsip rekaan 1.3 1.2 1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. gam Bahan – kertas lukisan Teknik – kolaj Mengetahui penggunaan media.1.1 16 .1.1 1.2.2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.2.1 1.1 Unsur seni 1.1.1. menamakan.

1 1.4. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4. kefahaman.3.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni (warna dan rupa) dalam penghasilan karya Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 1.2 1. 1.3.2 1.1.3. 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 17 .1 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.4.

2.1. daun 2.BIDANG 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (CAPAN – TEMA: ALAM SEMULAJADI) Menghasilkan corak dan rekaan dengan teknik capan.1 Teknik – capan (corak terancang) 18 .2 2. 2.2.1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 2.1.1.3 2.1 2.1.2. 2.2.2. dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.3 Media – warna poster dan tempera Bahan – kertas lukisan Alatan – berus.2.1. 2.2 2. palet. menamakan.1.1.1.2.1.1 Persepsi Estetik Muri Murid dapat mengenal.1.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1.2 Mengetahui penggunaan media.1 Unsur seni 2.2 Aplikasi Seni Murid dapat menggunakan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni dalam menghasilkan karya seni.1 2.2 Rupa – organik dan geometri Warna – primer dan sekunder Jalinan – tampak dan sentuh Harmoni – ulangan atau susunan yang seimbang Kesatuan – dalam alam semulajadi Prinsip rekaan 2.2.2 2.2.1 2.

2 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik capan 2.4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4. 2.2 2.3. kefahaman.3.1 2.1 2. 2.2.3 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 19 .4.

1.1.2 2. dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.3 2.2.2.BIDANG 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (RENJISAN & PERCIKAN – TEMA: ALAM SEMULAJADI) Menghasilkan corak dan rekaan dengan teknik renjisan dan percikan. 2.1 2.2 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. warna poster dan tempera Alatan – berus gigi.2 Media – warna air.2 Aplikasi Seni Murid dapat menggunakan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni dalam menghasilkan karya seni.2.2.2. palet dan daun Bahan – kertas lukisan Teknik – renjisan dan percikan (corak tidak terancang) Mengetahui penggunaan media. menamakan.2.1. 2.1.1.1.1 Unsur seni 2.1. 2.3 2.1.1 20 .1.2 Warna – primer dan sekunder Rupa – organik Jalinan – tampak Kontra – warna Ritma dan pergerakan – rawak Harmoni – bentuk Prinsip rekaan 2.1.1 2.2.1.1.3 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1. teknik dan proses dalam penghasilan karya.2 2. 2.1 2.2.1.

2.3 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 21 .2 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan 2.2.2 2. 2.3. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4.4. kefahaman.3.1 2.4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.

2.2.2.1.1.1.1.2.1 Unsur seni 2.2 2.2 Media – krayon dan oil pastel Bahan – kertas lukisan Teknik – lukisan (corak terancang) Mengetahui penggunaan media. 2.1. 2.2 Garisan – bersilang Rupa – geometri Warna – primer dan sekunder Kontra – warna Imbangan – bentuk Prinsip rekaan 2.2.2 Aplikasi Seni Murid dapat menggunakan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni dalam menghasilkan karya seni.1.1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 2.1 2.2.3 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2.1.1.2.1.1 2.BIDANG 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (LUKISAN TEMA: ALAM BENDA) Menghasilkan corak dan rekaan dengan teknik lukisan.1.1.2 2.2 2.1 2. menamakan.1 22 . dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.

4.3 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 23 .2 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik lukisan 2. kefahaman.1 2.2 2.3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4.3. 2.1 2.2. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.4.

1 2.2.2 2.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1.2.1.2.2.2 Mengetahui penggunaan media. teknik dan proses dalam penghasilan karya.1 2. 2.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat menggunakan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni dalam menghasilkan karya seni. dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.1.1.3 Media – warna air.2.2.1. 2. 2. warna poster dan tempera Alatan – berus dan palet Bahan – kertas lukisan Teknik – titisan (corak tidak terancang) 2. menamakan.2 Warna – primer dan sekunder Jalinan – tampak Imbangan – warna Ritma dan Pergerakan – rawak 2.1.BIDANG 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (TITISAN – TEMA: ALAM BENDA) Menghasilkan corak dan rekaan dengan teknik titisan.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1 24 .1.1 Unsur seni 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. 2.1.1.2 2.1 2.

1 2.4. kefahaman.4.2 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 2.2 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik titisan 2.3 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 25 .3.2. 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. 2.4.

1 3. Bidang ini menegaskan perkembangan persepsi murid terhadap aspek seni dari segi bentuk. 3. imbangan dan kestabilan.2. teknik dan proses dalam penghasilan binaan.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2.2.1.BIDANG 3 : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN (MODEL – Tema : Alam Benda) Menghasilkan model menggunakan media seperti kertas warna dan bahan terpakai. menamakan.1 3.2 3. 3.2 3.2. dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.3 3.2 Media – magic pen Bahan – kertas warna.1.1.1.1.1 26 .1.1. struktur.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. ruang.2. gam.1. 3. kotak Alatan – gunting Teknik – membentuk Mengetahui penggunaan media.1 3. 3.1.2.1.2.1 Unsur seni 3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.2 Rupa – geometri Bentuk – 3D (konkrit) Imbangan – simetri Prinsip rekaan 3.2.

1 3.3 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.4. Menghargai karya sendiri dan rakan.2 3.3.3. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 3D.4.3. kefahaman.1 3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual 3.3 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan.2 3. Menceritakan karya sendiri secara lisan. 27 .4.3. 3.

2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.2.2 Mengetahui penggunaan media.2. Prinsip rekaan 3.2 Bahan – kertas A4 berwarna dan gam Media – magic pen Teknik – lipatan 3.1. teknik dan proses dalam penghasilan binaan. dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.1.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.2. Warna – primer dan sekunder.1 Imbangan – simetri 3.1.2.1.1 Unsur Seni 3. 3. 3. 3.2 3. Bidang ini menegaskan perkembangan persepsi murid terhadap aspek seni dari segi bentuk dan imbangan. Bentuk – konkrit.1.1.3 3.1 3.BIDANG 3 : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN (ORIGAMI Tema : Alam Benda) Menghasilkan origami menggunakan kertas warna dengan teknik lipatan.2.1 3.2.1 28 . menamakan.2.1. 3.1.2 Rupa – geometri.1.

3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.3.3 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dalam panghasilan karya Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.3.3. 3.4.4.1 3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 3. kefahaman.3.3 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 29 .2 3.2 3.

1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2 Alatan – gunting Bahan – gam Teknik – anyaman kelarai Mengetahui penggunaan media.2.1. 4.1. menamakan.3 4.1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 4.1.1.1.1.1.1.2 4.1.1.2.1 Unsur seni 4.2. 4.2.2.1 30 .BIDANG 4 : MENGENAL KRAF TRADISIONAL (ANYAMAN – TEMA : Alam Semulajadi) Menghasilkan anyaman kelarai dengan menggunakan bahan ganti.2 4.4 4.1 4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.2.1 4.2 Garisan – lurus dan selari Rupa – geometri Jalinan – tampak dan sentuh Warna – primer Ritma dan pergerakan – ritma biasa Prinsip rekaan 4. 4.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.1 4.

3.1 4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya Memahami teknik dalam penghasilan kraf 4.1 4.4.1 Teknik – anyaman kelarai 4.3. 4.3.4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D. 4.4.2 4.3 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 31 .4.2 4.3.3.

2 Garisan– melengkung Rupa – organik dan geometri Jalinan – tampak Warna – primer Kontra – warna Imbangan – simetri Prinsip rekaan 4.2.2.1.2.2. dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni. 4. menamakan.1.1.1.2.BIDANG 4 : MENGENAL KRAF TRADISIONAL (WAU – Tema : Alam Benda) Mewarna corak pada lakaran Wau 4.1 4.1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 4.4 4.1.2 4.1.2.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.1.1.1 Unsur seni 4.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1 4. 4.2 4.1.1 4.1 32 .2 4.2 Media – bahan ganti Bahan – lakaran Wau pada kertas A4 dan krayon Teknik – lukisan Mengetahui penggunaan media.3 4.1.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.2.

3.4 Apresiasi Seni Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual 4.4.1 4. 4.1 4.2 4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.3.3 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 33 .4.2 4.4. kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D.4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful