DRAF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

SENI VISUAL
TAHUN SATU

2010

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN SATU

PENDIDIKAN SENI VISUAL

KEMENTERIAN PELAJARAN MELAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

2010

KANDUNGAN

MUKA SURAT Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan iii iv 1 2 3 4 7 8 8

Pendahuluan Matlamat Objektif Fokus mata pelajaran Penilaian dalam Pendidikan Seni Visual Organisasi kandungan Standard kandungan

Pemetaan bidang kegiatan Tahun 1

9

iii

MAKA KAMI. memelihara satu cara hidup demokratik. rakyat Malaysia. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN iv .RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.

dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. emosi. dan negara. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. masyarakat. rohani. v . berketerampilan. berakhlak mulia.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual akan membolehkan mereka menyatakan idea dan ekspresi diri. imaginasi. dan mengenali cita rasanya tersendiri. membuat penilaian. Pengalaman ini penting kerana dapat membantu murid membina keyakinan diri. murid di sekolah rendah pada keseluruhan adalah kreatif. dan aspek kritikan. memperkembang keperibadian.PENDAHULUAN Dokumen Standard Seni Visual di peringkat sekolah rendah bertujuan memberi peluang kepada murid memupuk minat. penerokaan. pengertian seni secara menyeluruh. Diharapkan dengan adanya Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah akan dapat membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya kesenian. proses penghasilan. dan daya pemikiran. Seni Visual memainkan peranan memperkembangkan sifat-sifat ini melalui persepsi visual. ekspresif dan aktif. Umumnya. 1 . Kegiatan pemikiran. Dokumen Standard Seni Visual merangkumi tajuk-tajuk yang menegaskan penerokaan.

Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. keluarga. masyarakat.MATLAMAT Matlamat mata pelajaran Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. dan negara. 2 . keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. kritis. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. menghargai keindahan alam persekitaran.

mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya 5. mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual 6. melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah 3 . memupuk nilai-nilai kerjasama. dan bertanggungjawab 8. kritis.OBJEKTIF Setelah mengikuti Kurikulum Seni Visual sekolah rendah murid dapat: 1. melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif. disipilin diri. menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan 2. membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur. menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual 10. cermat. kreatif dan menyeronokkan 3. mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air 9. menajamkan daya imaginasi melalui pancaindera 4. yakin diri. dan selamat 7.

Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia.FOKUS MATA PELAJARAN Tumpuan utama Seni Visual merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu: a. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. Pemerhatian secara aktif Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. aspek ini juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. berfokus. apresiasi seni visual secara mudah d. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan c. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan a. 4 . Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea. dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembang melalui kegiatan pemerhatian ini. dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. Selain memperkembang deria penglihatan. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. pemerhatian secara aktif b. imaginasi.

b. nilai kebersihan. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. Proses ini akan memperkembang aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. cerita. nilai patriotisme. lakonan. dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. dan puisi. 5 . dan kepekaan. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. karangan. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. d. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan. c. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. Proses pembelajaran ini amat penting kerana memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni pada masa akan datang. Murid diperkenalkan kepada tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya apabila berhadapan dengan semua pelbagai situasi. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. murid membuat interpretasi. nyanyian.

penilaian yang fleksibel. Secara tidak langsung.PENILAIAN DALAM SENI VISUAL Penilaian dalam Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan. psikomotor. penilaian menitikberatkan fokus pada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. Selain itu. dan penilaian yang adil. menganalisis markah tersebut serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan. Penilaian dalam Seni Visual bersifat adil kerana cara. dan afektif. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti perancangan. Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid menggabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif. penilaian yang mempunyai akauntabiliti. 6 . cara mereka berfikir. bentuk. Penilaian yang fleksibel menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri murid itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid. dan kemampuan psikomotor mereka. Penilaian Seni Visual KSSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah. guru juga harus merekod pencapaian murid. Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari segi pembinaan alat penilaian dan pentadbirannya. penentuan instrumen serta pelaksanaannya. dan kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri murid. Penilaian boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. Murid dinilai dari segi pengetahuan mereka. Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian Kendalian Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan di peringkat sekolah.

lisan dan interaksi. kemahiran. dan penulisan. dan nyanyian. Penilaian ini boleh ditadbirkan secara formal dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dan subjektif. Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan. interpretasi. 7 . temu bual. keaslian. lakonan. Tahap kreativiti murid juga dapat dikesan melalui pemerhatian. kuiz. amalan murid serta memerhati penglahiran emosi dan perasaan. sumbang saran.Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Seni Visual secara khususnya. fungsi. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja. perbincangan.iaitu pemerhatian. bercerita. guru juga dapat menilai penguasaan kemahiran sosial. kreativiti. Tugasan dan portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu atau sebilangan tajuk atau tema Seni Visual adalah satu kaedah penilaian secara penulisan. Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerja dikenali sebagai pemerhatian proses berguna kerana guru dapat menilai penguasaan kemahiran amali dan perkembangan bakat murid. Kaedah penilaian secara penulisan pula berbentuk ujian pensel dan kertas. dan kemasan. Pencapaian kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriteria tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian. Selain itu. Ini dikenali sebagai pemerhatian hasil kerja. Kaedah lisan dan interaksi menolong guru menilai penguasan murid terhadap aspek seni melalui aktiviti yang dijalankan seperti soal jawab. puisi.

STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. dan teknologi dalam penghasilan karya seni. dan apresiasi seni. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni . dan karya seni. 8 . aplikasi seni.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Seni Visual untuk sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar. ekspresi kreatif. membuat corak dan rekaan. kajian. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada empat standard kandungan iaitu persepsi estetik. STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. pemahaman. objek buatan manusia.

3. Anyaman 2. Alat Permainan – Wau MEMBUAT BINAAN (25%) MENGENAL KRAF TRADISIONAL (25%) 9 . dan kerjaya. Lukisan 1. Titisan Terancang 1. dan budaya. sejarah seni. Renjisan dan percikan 2. kehidupan. 4. Aktiviti di Tahun 1 bagi kurikulum Seni Visual meliputi : BIDANG KEGIATAN 1. Model 2. Origami 1. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain.STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Lukisan Catan Capan Kolaj AKTIVITI MENGGAMBAR (25%) MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (25%) Tidak Terancang 1. 2. Capan 2.

menamakan.1.2 Media kering – kering atas kering (pensel dan pensel warna) Bahan – kertas lukisan Teknik – lukisan Mengetahui penggunaan media.1 10 . teknik dan proses dalam penghasilan karya 1.2.1 Persepsi Estetik Prinsip rekaan 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.BIDANG 1: MENGGAMBAR (LUKISAN – Tema : Alam Semula Jadi) Menghasilkan gambar menggunakan media kering dengan teknik lukisan yang menekankan aspek garisan.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.2.2 Garisan – selari (olahan garisan yang menghasilkan rupa) Rupa – organik dan geometri (dihasilkan daripada garisan) Warna – primer (biru.2.1.2. kuning dan merah) Imbangan – ruang Kepelbagaian – garisan 1.1 Unsur seni 1.2.1.1.1.1.1.1 1.1.3 1. 1.1 1. Murid dapat mengenal.1.2. dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.2.2 1.2 1.1 1.2 1.1.1.1.

2 1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kefahaman.3.4. 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2 1. warna.3.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni (garisan.4.1.1 1.3 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 11 . jalinan dan rupa) dalam penghasilan karya Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 1.1 1. 1.4.

rupa Kesatuan – pelbagai unsur alam semula jadi Prinsip rekaan 1.1.1. dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni. Teknik – catan Mengetahui penggunaan media.1.1.2. menamakan. surat khabar lama Bahan – kertas lukisan.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1. 1. bentuk.2. palet.2.1 1.1. 1.2 Garisan – lurus dan melengkung (untuk lakaran) Rupa – organik dan geometri Warna – primer dan sekunder Harmoni – warna.1.1. 1.2.BIDANG 1: MENGGAMBAR (CATAN – Tema : Alam Semula Jadi) Menghasilkan gambar menggunakan media basah dengan teknik catan yang menekankan aspek warna.1.2.2.1 1.3 1.1 1. teknik dan proses dalam penghasilan karya.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.1 12 .2.1.2 1.2.1.2 1.1. warna poster atau tampera Alat – berus warna.1 Unsur seni 1.2. 1.2 Media basah (basah atas kering) – warna air.2 1.3 1.

4.1 1.2 1.3.4.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni (garisan. warna dan rupa) dalam penghasilan karya Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 1.2 1. kefahaman.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 13 .1 1.3. 1.1.3.4. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. 1.

1. 1.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.3 1.1.1.2.1 1. 1.2. menamakan.1.1.1.2.BIDANG 1: MENGGAMBAR (CAPAN – Tema : Alam Semula Jadi) Menghasilkan gambar menggunakan media basah dengan teknik capan yang menekankan aspek rupa dan jalinan.1 Unsur seni 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1 1.3 Media basah (basah atas kering) – warna air.2 Garisan – lurus dan melengkung Rupa – organik Jalinan – tampak Harmoni – bentuk.1.1. dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.2.1. warna poster atau tampera.2 1. berus warna Bahan – kertas lukisan.2.1 1. 1.2 1. 1. rupa dan warna Prinsip rekaan 1. Alat – palet. bahan semula jadi (flora) 14 .1.

15 .1 1. Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual.4.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Menghargai karya sendiri dan rakan. jalinan dan rupa) dalam penghasilan karya.3.2 1.3. kefahaman.4. Menggunakan unsur seni (garisan. Menceritakan karya sendiri secara lisan.3.1 1. 1.3 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.4. 1.2 1.

1 1.2 1.1. dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.2 1.2.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. 1.2 Media kering (kering atas kering) – kertas warna Alat – gunting.1.2.2.Tema : Alam Benda) Menghasilkan gambar menggunakan media kering dengan teknik kolaj yang menekankan aspek potongan dan tampalan secara bertindih.2. menamakan.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Unsur seni 1.2. 1.2 Rupa – organik dan geometri Warna – bebas Harmoni – rupa.2.1.1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 1. 1. gam Bahan – kertas lukisan Teknik – kolaj Mengetahui penggunaan media.2.1 1.1.2.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.BIDANG1 : MENGGAMBAR (KOLAJ .2.3 1.1.1 1.1 16 .1.1.2 1. bentuk dan warna Kesatuan – pelbagai unsur alam semula jadi Mengenal prinsip rekaan 1.

3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni (warna dan rupa) dalam penghasilan karya Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 1. 1.2 1.1 1. 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.4.4. kefahaman.1 1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.3.4.3.2 1.3 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 17 .

1.1 2.BIDANG 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (CAPAN – TEMA: ALAM SEMULAJADI) Menghasilkan corak dan rekaan dengan teknik capan.2.3 Media – warna poster dan tempera Bahan – kertas lukisan Alatan – berus. palet.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2 Aplikasi Seni Murid dapat menggunakan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni dalam menghasilkan karya seni.2 Rupa – organik dan geometri Warna – primer dan sekunder Jalinan – tampak dan sentuh Harmoni – ulangan atau susunan yang seimbang Kesatuan – dalam alam semulajadi Prinsip rekaan 2.2.2.2. daun 2.1.1 2.2.1.1.1. 2.2 2.1 Unsur seni 2.2.1. menamakan. 2.1 Persepsi Estetik Muri Murid dapat mengenal.1 2. 2. teknik dan proses dalam penghasilan karya 2.3 2.1.2 2.1.2.1.2 2.2.1.2 Mengetahui penggunaan media. dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.1.1.2.1 Teknik – capan (corak terancang) 18 .

3.4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. kefahaman.1 2.3.2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik capan 2.4. 2.3 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 19 .4. 2.1 2.2 2.

1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1.2 2.3 2.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat menggunakan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni dalam menghasilkan karya seni.2.2.1.1 2.1. 2. warna poster dan tempera Alatan – berus gigi. 2.1 2.1.3 2.2.2 2.1 Unsur seni 2.2 2.2 Media – warna air.BIDANG 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (RENJISAN & PERCIKAN – TEMA: ALAM SEMULAJADI) Menghasilkan corak dan rekaan dengan teknik renjisan dan percikan.2.2.2 Warna – primer dan sekunder Rupa – organik Jalinan – tampak Kontra – warna Ritma dan pergerakan – rawak Harmoni – bentuk Prinsip rekaan 2.1 2.2. menamakan.2.1.1.1.1 20 . 2. dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.1.3 2.1.2. 2.1.2. palet dan daun Bahan – kertas lukisan Teknik – renjisan dan percikan (corak tidak terancang) Mengetahui penggunaan media. teknik dan proses dalam penghasilan karya.1.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.1.

3.3 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 21 . kefahaman.1 2.4.2.2 2. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4.2 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan 2. 2.4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 2.3.

1 2.1.1.1.1 Unsur seni 2.1.2 Media – krayon dan oil pastel Bahan – kertas lukisan Teknik – lukisan (corak terancang) Mengetahui penggunaan media.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. teknik dan proses dalam penghasilan karya 2.2.BIDANG 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (LUKISAN TEMA: ALAM BENDA) Menghasilkan corak dan rekaan dengan teknik lukisan.1.3 2.1. dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.2.1. 2.1.1 2.2.2 2.2 Garisan – bersilang Rupa – geometri Warna – primer dan sekunder Kontra – warna Imbangan – bentuk Prinsip rekaan 2.2 2.2. menamakan.1 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 2.2 Aplikasi Seni Murid dapat menggunakan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni dalam menghasilkan karya seni. 2.1 22 .1.2.1. 2.2.2.1.2.

1 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 2.2 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik lukisan 2.2 2.4.4.4. 2. kefahaman.3 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 23 .2.3.3. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

2.2.1.1. dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.2. warna poster dan tempera Alatan – berus dan palet Bahan – kertas lukisan Teknik – titisan (corak tidak terancang) 2.1.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.2. teknik dan proses dalam penghasilan karya.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat menggunakan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni dalam menghasilkan karya seni.2 2.3 Media – warna air.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.2.1 24 . 2.2 Mengetahui penggunaan media.2.2.2.1 Unsur seni 2. 2.1.1 2.1.1.1 2.2 2. menamakan.2 Prinsip rekaan 2. 2.1 2.1.1.2.BIDANG 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (TITISAN – TEMA: ALAM BENDA) Menghasilkan corak dan rekaan dengan teknik titisan.2 Warna – primer dan sekunder Jalinan – tampak Imbangan – warna Ritma dan Pergerakan – rawak 2.

2.2.4.2 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 2. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 25 .3.3.4.4. kefahaman.1 2. 2.2 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik titisan 2.

2.1. teknik dan proses dalam penghasilan binaan.1.1 3.2.2.2.1 Unsur seni 3.BIDANG 3 : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN (MODEL – Tema : Alam Benda) Menghasilkan model menggunakan media seperti kertas warna dan bahan terpakai. kotak Alatan – gunting Teknik – membentuk Mengetahui penggunaan media. 3.1. Bidang ini menegaskan perkembangan persepsi murid terhadap aspek seni dari segi bentuk. dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.1 26 . menamakan. 3. struktur.1.2.2.3 3.1. gam.1.1.1. ruang.1 3.1. 3.1.2 Media – magic pen Bahan – kertas warna.2.1 3.2.2 3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.2 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. 3. imbangan dan kestabilan.2 Rupa – geometri Bentuk – 3D (konkrit) Imbangan – simetri Prinsip rekaan 3.

4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual 3.4.2 3.1 3.2 3.3.3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 3. 3. 27 .3.3. kefahaman.3 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan.4.3 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3. Menghargai karya sendiri dan rakan. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 3D. Menceritakan karya sendiri secara lisan.

2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.2 Bahan – kertas A4 berwarna dan gam Media – magic pen Teknik – lipatan 3. Warna – primer dan sekunder.1.2.1.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. 3. Bentuk – konkrit.1.1 28 .2 3.2. dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni. Prinsip rekaan 3. 3. Bidang ini menegaskan perkembangan persepsi murid terhadap aspek seni dari segi bentuk dan imbangan.2.2 Mengetahui penggunaan media.1 Imbangan – simetri 3.1.2.BIDANG 3 : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN (ORIGAMI Tema : Alam Benda) Menghasilkan origami menggunakan kertas warna dengan teknik lipatan.1 3. teknik dan proses dalam penghasilan binaan.1 3.1.1.1.1.2 Rupa – geometri.1 Unsur Seni 3.3 3.2. 3.1. 3. menamakan.2.1.

3.3 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dalam panghasilan karya Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. kefahaman.1 3.1 3.4.2 3.3 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 29 . 3.4.3.3.2 3.4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.3.

dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4. teknik dan proses dalam penghasilan karya 4.1.1.2 4.1.1.1.1 4.1.1. 4.1.2. 4.2.1.2 4.4 4.1 Unsur seni 4.2. menamakan.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.1 30 .2.1.2.3 4.1 4.2 Garisan – lurus dan selari Rupa – geometri Jalinan – tampak dan sentuh Warna – primer Ritma dan pergerakan – ritma biasa Prinsip rekaan 4. 4.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1 4.2 Alatan – gunting Bahan – gam Teknik – anyaman kelarai Mengetahui penggunaan media.BIDANG 4 : MENGENAL KRAF TRADISIONAL (ANYAMAN – TEMA : Alam Semulajadi) Menghasilkan anyaman kelarai dengan menggunakan bahan ganti.2.1.

1 4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3.3 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 31 .3.1 Teknik – anyaman kelarai 4.3.4.3.1 4. kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya Memahami teknik dalam penghasilan kraf 4.4. 4.3.2 4. 4.2 4.4.

1.1.1.BIDANG 4 : MENGENAL KRAF TRADISIONAL (WAU – Tema : Alam Benda) Mewarna corak pada lakaran Wau 4.2.1 32 .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 4.1. dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.1.2.1 4.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.1. menamakan.1.2.2 Media – bahan ganti Bahan – lakaran Wau pada kertas A4 dan krayon Teknik – lukisan Mengetahui penggunaan media.2.1.1.2 Garisan– melengkung Rupa – organik dan geometri Jalinan – tampak Warna – primer Kontra – warna Imbangan – simetri Prinsip rekaan 4.1 4.2.2 4.3 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.2.1.2.2 4. 4.1 4.2 4. teknik dan proses dalam penghasilan karya 4.4 4.2.

4. 4.1 4.4.4.2 4.2 4.3 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan 33 .3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.4 Apresiasi Seni Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual 4.4.3.1 4. kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D.