P. 1
Al-Maqamat Dalam Sufisme

Al-Maqamat Dalam Sufisme

|Views: 38|Likes:
Published by Nanang Arbiota

More info:

Published by: Nanang Arbiota on May 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2013

pdf

text

original

AL-MAQAMAT DALAM SUFISME PENDAHULUAN Sufisme atau tasawuf mengandungi nilai-nilai spiritual yang tinggi.

Ia berusaha membina dan membangun psikologi dan pribadi Islam melalui takhalliyyah al-nafs, tahalliyyah al-nafs dan tajalliyyah al-nafs. Tasawuf merupakan maqam dalam mencapai kejernihan, kebersihan dan kesucian hati (tazkiyah al-nafs). Apabila tasawuf dilaksanakan dengan sempurna maka ia boleh menghasilkan kepribadian Islam dan kesehatan mental. Maqam dan peringkat-peringkat perjalanan dalam tasawuf adalah seperti tawbah, zuhd, sabr, tawakkal, rida, mahabbah, khawf, tawaddu`, taqwa, ikhlas, shukr dan ma`rifah. II. AL-MAQAMAT DALAM SUFISME Tazkiyyah al-nafs adalah proses beralihnya jiwa yang kotor, ternoda dan tercemar menjadi jiwa yang suci lagi menyucikan, peralihan daripada keadaan yang tidak menurut syariat kepada keadaan yang menempati syariat, daripada hati yang kafir menjadi hati yang mukmin, daripada munafik menuju sifat jujur, amanah dan fatanah, kebakhilan bertukar kepada pemurah, sifat dendam berganti dengan pemaaf, tawaddu`, tawakkal serta terkawal.[1] Tahap ukuran yang bebas daripada nilai-nilai negatif tersebut dicernakan melalui setiap perbuatan yang disukai dan dicintai oleh masyarakat sekeliling serta diredai Allah SWT.[2] Seseorang sufi yang menjalani proses al-maqamat ini akan merasa dekat dengan Tuhan dan hatinya menjadi tenang, tenteram dan damai. Al-maqamat juga ditakrifkan sebagai usaha pra-kondisional berupa amalan-amalan lahir dan batin, seperti tawbat, zuhd, sabr, tawakkal, mahabbah dan ma`rifah.[3] Amalan-amalan itu kemudiannya dijadikan sufi sebagai maqam dalam tazkiyyah al-nafs. Maqam yang terdapat dalam tasawuf tersebut merupakan satu peringkat perjalanan kerohanian yang mempunyai peraturan-peraturan ertentu yang mesti ditaati agar selalu dekat dengan Tuhan, mendapat kecintaanan keredaan daripadaNya. asil daripada ketaatan-ketaatan seorang sufi dalam menjalani maqamat dalah kehidupan yang positif, terutamanya terhadap kondisi batin. Seorang ufi akan merasa khawf (khuatir), tawaddu, taqwa (pemeliharaan diri), ikhlas (tidak mencampuri amalannya dengan nilai-nilai kebendaan selain Allah), shukr (berterima kasih kepada Tuhan), dan mutma’innah (ketenteraman) akan melahirkan integrasi diri, antara diri dengan orang lain dan diri dengan alam lingkungannya serta memperoleh perlindungan dan pengawalan (muhasabah) daripada Allah sebagai Pencipta. Dengan arti kata lain, maqam didefinisikan sebagai suatu tahap adab (etika) kepada-Nya dengan bermacam usaha diwujudkan untuk satu tujuan pencarian dan ukuran tugas masing-masing yang berada dalam tahapnya sendiri ketika dalam kondisi tersebut, serta tingkah laku riyadah (exercise) menuju kepadanya.[4]

. Maqam Tawbah Tawbah merupakan tindakan permulaan dalam peraturan ajaran tasawuf. Dia menjawab: “Tawbah adalah menghapuskan dosa seseorang.Tingkatan maqamat yang popular di kalangan sufi adalah sebagai berikut: 1. Tawbah itu sendiri mengandung makna “kembali”. dan berupaya untuk meninggalkan segala perbuatan dosa Al-Ghozali mengklasifikasi tobat dalam 3 hal: 1. Rasa penyesalan yang tumbuh dalam hati disertai permohonan ma’af. Dia tidak mudah memperolehinya kecuali dengan hidayah Allah agar dia mengikuti sirat al-mustaqim (jalan yang lurus)”. perbuatan jahadnya tidak akan diulang lagi.*7+Tawbah itu sendiri tidak sah kecuali dengan menyedari dosa tersebut mengakui dan berusaha mengatasi akibat-akibat daripada dosa yang dilakukan. dia bertawbah berarti dia kembali. (dalam Tasawuf disebut ‘Inabah) 3. Pada tahap tawbah ini seorang sufi membersihkan dirinya (tazkiyyah al-nafs) daripada perilaku yang menimbulkan dosa dan rasa bersalah. dan beralih untuk senantiasa berperilaku baik karena takut terhadap siksaan dari Allah 2. Meninggalkan kejahatan dalam segala bentuknya.” Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada Sahl al-Tustari seorang ahli sufi katanya: “Tawbah bererti tidak melupakan dosa seseorang”. Jadi tawbah adalah kembali daripada sesuatu yang dicela oleh Syara’ menuju sesuatu yang dipuji olehnya. Rasa penyesaalan yang mendalam. daripada melakukan dosa dan maksiat kepada perbuatan. Menurut pengertian lain tawbah juga bererti “bangunnya psikologi manusia yang melahirkan kesedaran terhadap segala kekurangan atau kesalahannya dan menetapkan tekad dan azam yang disertai dengan amal perbuatan untuk memperbaikinya”.*8+ Tawbah pada prinsipnya adalah usaha untuk memahami diri terhadap kealpaan yang kemudian diisi dengan pengalaman. pengawalan dan pembinaan yang konstruktif daripada perilaku kotor yang tidak bermaruah kepada yang baik.*6+ Tawbah menurut Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah pula adalah “kembalinya seseorang hamba kepada Allah dengan meninggalkan jalan orang-orang yang dimurkai Tuhan dan jalan orang-orang yang tersesat.[5] AlJunayd al-Baghdadi seorang ahli sufi pernah ditanya tentang tawbah. Tawbah juga merupakan sebuah terma yang dikembangkan para salikin (orang-orang menuju Tuhan) untuk mencapai maqamat berikut yang akan dihuraikan selepas ini. atau tangga pertama menuju tangga berikutnya. Beralih dari situasi yang sudah baik menuju pada yang lebih baik. hal ini dilakukan karena taat dan cinta pada yang dicintainya (Allah) Tobat merupakan pemberhentian (maqam) yang pertama menuju jalan Allah.

urusan dunia memang penting tapi bukan menjadi tujuan utama Dalam tasawuf zuhud dijadikan maqam kedua 2 Dilihat dari maksudnya maka zuhud dibagi menjadi 3 1. menyatukan kemauan kepada-Nya dan sibuk dengan-Nya berbanding kesibukan-kesibukan lainnya agar Allah memerhati dan memimpin seorang zahid (orang yang berperilaku zuhd). Menjauhi indahnya dan gemerlapnya dunia atau kesenangan dunia agar terhindar dari hukuman di akherat. Sebagaimana juga Yahya ibn Mu`adh menyatakan bahawa zuhd adalah meninggalkan apa yang mudah ditinggalkan.[9] Seorang sufi meninggalkan harta benda dan kemewahan duniawi untuk menuju Tuhan yang dicintai. 2. menahan daripada dorongan nafsu yang berlebihan agar memperoleh kebahagiaan yang abadi. Ibn Taymiyyah pula berkata bahawa zuhd itu bererti meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk kepentingan akhirat. Seorang zahid juga mengikis habis nilai yang akan menghalangnya untuk memperoleh rahmat dan kelazatan hidup di bawah naungan Tuhan. Maqam Zuhd Secara terminologi zuhd ialah mengarahkan keinginan kepada Allah SWT. kedamaian dan kebahagiaan hubungan dengan Rabb ketika ia lebih mengutamakan kebenaran berbandingan dorongan hawa nafsu. lebih mementingkan urusan akherat dari pada urusan dunia. Di sini seorang sufi tidak memiliki sesuatu yang berharga melainkan Tuhan yang dirasakannya dekat dengan dirinya.[11] Kandungan zuhd membangkitkan semangat spiritual yang tinggi. Perasaan naluri memberi kesaksian ke atas kecintaan. Mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan imbalan di akherat. ( orang yang dekat pasti akan mendapatkan .*10+ Seiring dengan pernyataan al-Ghazali. pertapa.[12] Secara bahasa Zuhud : Zuhd (Arab) darwis. Pengabdian serupa itu membawa zahid kepada ‘ubudiyyah yang sarat dengan muatankecintaan dan keredaan daripada Allah. Al-Junayd al-Baghdadi mengatakan: “Zuhd adalah ketika tangan tidak memiliki apa-apa pun dan pengosongan hati daripada cita-cita”. Maka kebiasaannya seorang zahid menahan jiwanya daripada pelbagai bentuk kenikmatan dan kelazatan hidup duniawi.2. Menurut Imam al-Ghazali bahawa hakikat zuhd adalah “meninggalkan sesuatu yang dikasihi dan berpaling daripadanya kepada sesuatu yang lain yang terlebih baik daripadanya kerana menginginkan sesuatu di dalam akhirat”. Kecintaan kepada Tuhan mengalahkan segala alternatif yang mendorong kepada hubb al-shahwat (cinta untuk menuruti hawa nafsu).

bahkan sabr adalah usaha kesungguhan yang juga merupakan sifat Allah yang sangat mulia dan tinggi. itu semuanya adalah ujian. karena cinta kepada Allah. Sibuk urusan dunia berakibat lupa kepada Allah.3. Sikap mental Faqir merupakan benteng yang kuat untuk menahan pengaruh kehidupan materi.*14+ Sabr juga merupakan sikap jiwa yang ditampilkan dalam penerimaan sesuatu baik berkenaan dengan penerimaan tugas dalam bentuk suruhan dan larangan mahupun dalam bentuk perlakuan orang lain serta sikap menghadapi sesuatu musibah. kerakusan.Menumpuk-numpuk harta dunia akan mengakibatkan lupa terhadap Allah Pada dasarnya Anak. .*13+ Sabr dalam pengertian bahasa adalah “menahan atau bertahan”. Menurut ijma’ ulama’. Menjuhi urusan dunia. sabar itu adalah mengingati janji Allah SWT yang akan memberi balasan yang setimpal bagi siapa sahaja yang teguh dalam kesabaran. menahan lidah daripada keluh kesah serta menahan anggota tubuh daripada kekacauan”. mendekatkan diri pada Allah dan tidak mengharap imbalan.dan menganggap tidak ada yang lebih penting selain dekat dengan Allah 3. Faqir adalah tidak menuntut lebih banyak dari apa yang telah dipunyainya. ”Bahwa engkau tidak memiliki apa pun dan jika engkau memiliki sesuatu. faqir adalah maqam yang bertujuan membersihkan jiwa. dan sejauh engkau tidak memilikinya. tumpakan. harta. dia merasa puas dengan apa yang dimiliki. Maqam Sabr Sabr bukanlah sesuatu yang harus diterima seadanya.[15] Pada prinsipnya. tamak. Faqr (Fakir) Fakir yang sesungguhnya adalah tidak memiliki sesuatu dan hatinya juga tidak menginginkan sesuatu hakikat fakir. dll. Sabr ialah menahan diri dalam memikul sesuatu penderitaan baik dalam sesuatu perkara yang tidak diingini mahupun dalam kehilangan sesuatu yang disenangi. engkau masih tidak memilikinya.34 Menurut Imam Ahmad ibn Hanbal perkataan sabr disebut dalam alQur’an pada tujuh puluh tempat. Sikap faqir sebagai tameng dari keserakahan. Orang yang berada pada tingkat tinggi akan memandang sesuatu tidak ada artinya yang berarti hanyalah Allah semata 3. maka engkau tidak memilikinya”. cemas dan marah. Jadi sabr sendiri adalah “menahan diri daripada rasa gelisah. sabr ini wajib dan merupakan sebahagian daripada shukr.

syukur tidak hanya diwujudkan dalam lisan semata. b. kebakaran. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Allah telah memberi kita penglihatan. lisan dan raga. Syukur Syukur adalah ungkapan rasa terima kasih atas nikmat dan kesenangan yang telah diterimanya. Jangan hasil usaha anda atas hasil keringat anda sendiri. nafsu 5.Dan dapat pula menahan diri daripada kemahuan dan kecenderungan menuruti hawa nafsu terhadap perkara-perkara yang diharamkan Allah SWT. Sabar diimplementasikan dalam : a. sakit dll. Sahl At-Tusturi. sabar saat tertimpa musibah. Dengan demikian syukur itu merupakan perpaduan antara perilaku hati.” Dan orang yang telah berhasil membentuk dirinya sebagai insan penyabar. kesehatan. cerai. sabar dalam beribadah (disiplin dan bergegas) b. paceklik. Syekh Abdul Kadir Jaelani membagi syukur menjadi 3 macam: a. solusi) dari Allah. Namun juga dinyatakan dalam gerak dan perasaan hati. dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak terhitung jumlahnya. syukur dengan lesan. ia akan memperoleh keberuntungan yang besar. Dalam dataran aplikatif. keamanan. c. sabar menahan hawa nafsu. Secara global syukur adalah “Sharfun ni’mah fi ma khuliqat lahu”(menggunakan nikmat yang dikaruniakan Allah kepadanya secara proporsional) . pendengaran. c. mengakui adanya nikmat dan rasa tenang syukur dengan badan (anggota badan ) syukur dengan hati jangan merasa hasil usaha anda tanpa campur tangan Allah. . kehilangan. ”sabar berarti menanti kelapangan (jalan keluar. nafsu amarah. Bersyukur adalah bahwa engkau tidak memandang dirimu layak menerima nikmat .

Tawakal merupakan gambaran keteguhan hati setelah berikhtiar. Permulaan tawakkal adalah kesedaran diri bahawa pengalaman prribadi individu tidaklah cukup untuk menemukan hakikat hidup kerana rahsia hidup itu hanya diketahui oleh Allah SWT. jihad dan dakwah kepadaNya. klimaknya adalah tawakal. pandai-pandailah mengambil khikmah setelah kepastian terpastikan Tawakal yang didahului dengan ikhtiar merupakan tuntunan syariat Islam. Maqam Ridha Rida adalah puncak daripada kecintaan yang diperoleh seorang sufi selepas menjalani proses ‘ubudiyyah yang panjang kepada Allah SWT. tawakkal adalah realita psikologi yang diaplikasikan setelah menjalani masa yang panjang menuju Tuhan. Maqam Tawakkal Tawakkal adalah kepercayaan dan penyerahan diri kepada takdir Allah dengan sepenuh jiwa dan raga.[18] Untuk meluruskan pemahaman terhadap dimensi tawakkal ini para sufi mengemukakan beberapa ciri penting yaitu: 1) Tawakkal kepada Allah untuk menghasilkan apa yang dicintai dan diridhai Allah berupa keimanan. tidak ada kekuasaan dan kekuatan apa pun melainkan daripada Allah semesta alam”. keyakinan. Dengan demikian. [16] Sari al-Saqati mengatakan: “Tawakkal adalah pelepasan daripada kekuasaan dan kekuatan. Dalam keadaan suka diri akan bersyukur dan dalam keadaan duka akan bersabar serta tidak resah dan gelisah.[19] 2) Menyerahkan diri kepada Allah seperti seorang yang menyerahkan kekuasaannya kepada wakilnya dalam sesuatu perkara setelah dia meyakini kebenaran. Inilah kehendak Allah . tawakkal ditafsirkan sebagai suatu keadaan jiwa yang tetap berada selamanya dalam ketenangan dan ketenteraman baik dalam keadaan suka mahupun duka.*17+ Tawakkal adalah sikap aktif dan tumbuh hanya daripada peribadi yang benar-benar memahami hidup serta menerima kenyataan hidup dengan tepat pula. Rida merupakan anugerah kebaikan yang diberikan .[20] Namun begitu tawakkal bukanlah perkembangan daripada nilai fatalisme tetapi ia merupakan suatu kreativitas diri untuk berebut tujuan iman yang hakiki. membersihkan dari Ikhtiar yang keliru. 5. Dalam tasawuf. Hakekat tawakal ialah menyerahkan segala sesuatu urusan kepada Allah. Didahului dari usaha yang sungguh-sungguh.4. kejujuran dan kesungguhan orang itu dalam membelanya 3) Menyerahkan diri kepadaNya seperti anak kecil menyerahkan segala persoalan kepada ibunya 4) Menyerahkan diri kepada Allah seperti mayat di tangan orang yang memandikannya.

Rida juga merupakan manifestasi amal soleh sehingga memperoleh pahala daripada kebaikannya tersebut. Qadar adalah kenyataan dari ketentuan atau hukum Allah. Dia tidak mau melakukannya sekalipun akan diceburkan ke dalam nyalaan api.[23] Ridha digambarkan sebagai”keteguhan di hadapan qadha”. ukuran. Qadar arti qadar menurut bahasa adalah: kepastian. 3) Rida dengan rida Allah. hukum atau rencana Allah sejak zaman azali. Jadi hubungan antara qadha qadar ibarat rencana dan perbuatan. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaKu dan masuklah ke dalam surga-Ku.Tuhan atas hamba-Nya daripada usahanya yang maksimal dalam pengabdian dan munajat. spekulasi diri dalam fantasi dan menerima takdir sebagai ketentuan Tuhan. Seorang hamba tidak melihat hak untuk rida atau marah lalu mendorongnya untuk menyerahkan keputusan dan pilihan kepada Allah. orang yang mampu melihat khikmah dibalik cobaan. Sampai saat ini. Nasib ini tidak akan dapat diubah walau sedemikian hebat . Dan yang terpenting daripada rida adalah tidak mengharapkan surga dan tidak pula berlindung kepada Allah Ta’ala daripada seksa neraka. Dengan rida inilah dibacakan ayat-ayat yang diturunkan. 2) Rida terhadap Allah. peraturan. atau kenyataan ketetapan Allah terhadap Qadha adalah ketentuan. Nasib berlaku sejak dilahirkan sampai dengan meninggal. tidak berburuk sangka kepada Allah. Rida kepada Allah sebagai Rabb artinya tidak mengambil penolong selain Allah yang diserahkan kekuasaan untuk menangani dirinya dan menjadi tumpuan keperluannya. ridha adalah kerelaan hati menerima ketentuan Tuhan. Rida terhadap Allah meliputi rida terhadap qadha dan qadar-Nya yang merupakan perjalanan orang-orang khawwas. masih banyak orang yang mempercayai adanya nasib.[21] Ketenangan hati seorang sufi yang berada dalam rida membuahkan hasil keraguan. yaitu rida kepada Allah sebagai Rabb dan membenci ibadah kepada selainNya.”*22+ Ada tiga derajat rida yang disimpulkan: 1) Rida secara umum. Bagi al-Ghazali kelebihan rida Allah SWT merupakan manifestasi daripada keredhaan hamba. Allah menghuraikan tentang tentang rida ini yang bermaksud: “Hai jiwa yang tenang kembali kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridai-Nya. Qadha adalah ketetapan Allah sejak zaman Azali sesuai dengan iradah-Nya tentang segala sesuatu yang berkenan dengan makhluk. Mereka menganggap nasib telah ditentukan terlebih dahulu sebelum seseorang dilahirkan ke dunia.

kecuali daripada yang dikasihi.seseorang berusaha memperbaikinya. Orang itu kalau masih di uji. Jangan bersedih.[25] Mahabbah atau cinta dalam pengertian di atas memberikan keterangan yang jelas terhadap makna mahabbah yang sebenarnya. Mahabbah adalah usaha menuangkan segala yang dimiliki untuk mengisinya kembali dengan muatan cinta sehingga hati sarat dengan mahabbah yang tidak dicampuri oleh perkara-perkara lain. berarti masih disayangi Allah. di coba.[24] Oleh kerana itu cinta sering diartikan sebagai berikut: 1) Menyukai kepatuhan kepada Tuhan dan membenci sikap melawan-Nya 2) Menyerahkan seluruh diri (jiwa dan raga) kepada yang dikasihi 3) Mengosongkan hati daripada segala-galanya. maka jalan keluarnya adalah menyalahkan nasib buruknya sendiri dan akhirnya mereka akan tenang. Konsep ini memang sangat sederhana dan bermanfaat untuk membuat seseorang lebih mudah menerima penderitaan dalam kehidupan. Ridha merupakan maqam terakhir maqom tertinggi dari perjalanan salik. Sufi terkenal Rabi`ah al-`Adawiyyah mengucapkan:[26] “Aku mengabdi kepada Tuhan bukan kerana takut kepada neraka Bukan pula karena masuk surga Tetapi aku mengabdi karena cintaku kepada-Nya Tuhanku. musibah. Maqam Mahabbah Secara harfiah mahabbah atau al-hubb sering diartikan dengan cinta dan kasih sayang. Mahabbah dalam dimensi ini melihat bahawa sesuatu yang dikasihi sebagai sesuatu yang ideal dan paling berhak untuk dicintai dan dikasihi. jangan berkata Allah tidak adil dll. sebagai peringatan dan nikmat. ridha adalah ”Jika dia telah gembira menerima musibah seperti kegembiraannya menerima nikmat” Hadapilah cobaan. Mahabbah juga dapat diartikan sebagai luapan hati dan gejolaknya ketika dirundung keinginan untuk bertemu dengan Kekasih yaitu Allah SWT. ujian. Apabila mereka menjumpai kesulitan hidup yang tidak terpecahkan. karena itu semua datangnya dari Allah. Tidak mudah dalam menggapai kedudukan pada maqam ini. Sedang menurut Rabi’ah al-’Adawiyah. Dalam hal ini mahabbah adalah usaha mewujudkan rasa cinta dan kasih sayang yang ditujukan kepada Allah Ta’ala. 6. jika kupuja Engkau karena takut pada neraka Bakarlah aku di dalamnya . jangan buruk sangka.

.Dan jika kupuja Engkau karena mengharapkan syurga Jauhkan aku daripadanya Tetapi jika Engkau kupuja semata-mata karena Engkau Maka janganlah sembunyikan kecantikan-Mu yang kekal itu daripadaku. tetapi juga lebih daripada itu di mana beliau mengharapkan keredhaan Allah semata-mata. 7. Maqam Ma`rifah Ma`rifah (‘arafa-ya`rifu-ma`rifatan) secara etimologi bererti mengenal. Mereka mengagungkan-Nya karena Dia memang Agung. 3. Sesungguhnya kekuasaan itu kepunyaan Allah semuanya. Bagi pencinta sejati.[28] Cinta sejati menghalang semua alternatif buruk yang merugikan terhadap ke-wujudan cinta tersebut. Mencintai Allah merupakan kesempurnaan cinta dan tuntutan cinta 2. Allah pernah menyentuh masalah cinta ini di dalam al-Qur’an di mana ada di antara manusia yang tegar menyembah dan mencintai selain daripadaNya sedangkan Allah sahaja yang berhak disembah dan dicintai. Mereka memuliakan-Nya karena Dia memang Maha Mulia dan Dialah yang paling berhak untuk dikasihi. dan bahwa Allah amat berat siksanya (niscaya mereka menyesal). Mencintai sesuatu bersama Allah adalah cinta yang berbentuk syirik yang memasukkan hal-hal lain ke dalam muatan cinta. Istilah dalam ma`rifah tasawuf sering dikonotasikan kepada panggilan hati melalui berbagai bentuk tafakur untuk menghayati nilai-nilai kerinduan. Mencintai karena Allah. sesuai dengan tanda-tanda pengungkapan (hakikat) yang berterusan. Dan jika seandainya orangorang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika melihat siksa (pada hari kiamat). mengetahui dan kadang juga boleh diartikan dengan menyaksikan.” *27+ Cinta membuat telinga tuli. hanya satu keagungan. mengharuskan cinta untuk mencintai apa yang dicintai oleh Kekasihnya itu dan mencintai sesuatu yang boleh membantu cintanya untuk membawanya kepada keridhaanNya dan mendekati-Nya. Allah menghuraikan perkara tersebut dalam firmanNya yang bermaksud: “Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. satu kemuliaan. Cinta dalam hal ini dapat dibahagikan kepada tiga bahagian yaitu: 1. satu keperkasaan dan satu kekasih yang ditujui oleh mereka. tidak mendengar sesuatu pun di mana dia hanya mendengar ungkapan dan ucapan-ucapan dari yang dicintai-Nya.” Cinta bagi Rabi`ah bukanlah sekadar menginginkan kepentingan diri. (al-shawq) yang terhasil dari kegiatan zikir.

[31] Berasaskan tahap-tahap ma`rifah tersebut seorang awam tidaklah sama dalam memahami ma`rifah dengan apa yang difahami oleh orang-orang khawwas karena perbedaan pemahaman dan ta’wil. Dengan demikian orang awam maupun khawwas adalah sama dalam mencari nilai yang dikandungi ma`rifah karena ma`rifah merupakan usaha mereka dalam mendekatkan diri kepada Tuhan dengan .[30] Pada prinsipnya ma`rifah dalam tazkiyyah al-nafs adalah sebuah intuisi bawah sadar manusia yang diperolehnya hasil daripada ketajaman mata hati setelah menjalani tahap-tahap dan latihan-latihan kerohanian secara optimal. ma`rifah yang tenggelam di dalam kemurnian pengetahuan yang tidak boleh dicapai dengan pembuktian. ma`rifah zat iaitu dengan menggugurkan perbedaan antara sifat dan zat yang boleh menguatkannya dengan ilmu yang terpadu sehingga menjadi jernih dalam medan kefana’an iii. Oleh karena itu mereka mengatakan: · kalau mata yang terdapat dalam hati sanubari manusia terbuka. ma`rifah sebagai sifat dan ciri di mana ma`rifah ini muncul sebagai hasil daripada kesaksian terhadap ciptaan-Nya. Sifat dapat dibedakan dari ciri tersebut bahwa ciri-ciri disertai dengan perbuatan yang baru sedangkan sifat merupakan perkara yang tetap bagi zat.[29] Para sufi menyebut ma`rifah sebagai suatu pengetahuan yang dengannya seseorang sufi dapat mengetahui Tuhan dari dekat sehingga hati sanubarinya dapat melihat Tuhan. Para sufi membahagi ma`rifah kepada tiga tahap dalam usaha untuk mengenali manusia yang terlibat dengan ma`rifah ini yaitu: i. Melalui perjalanan yang panjang ini. Sifat yang berhubungan dengan zat tidak boleh dijelaskan dengan istilah ciri seperti tangan. kesaksian dan wasilah (perantara).Maksudnya hati menyaksikan kekuasaan Tuhan dan merasakan besarnya kebenaran-Nya dan mulia kehebatan-Nya yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dari aspek lain ma`rifah juga berarti mengetahui apa sahaja yang dibayangkan dalam hati tanpa menyaksikan sendiri keadaannya berdasarkan pengetahuan Tuhan. Manakala sifat merupakan makna yang meliputi apa yang disifatkan sehingga wajah tidak boleh disebut sebagai sifat. wajah dan kaki. mata kepalanya akan tertutup dan ketika itu yang dilihatnya hanyalah Allah · apabila dia melihat cermin yang dilihatnya juga adalah Allah · ketika bangun mahupun tidur yang dilihatnya ialah Allah · Allah tidak boleh dilihat dengan mata fisikal karena sesuatu yang berbentuk material tidak akan sanggup melihat keindahan dan kecantikan Allah. Allah dengan rahmatNya memberikan ma`riah tersebut kepada mereka yang sanggup menerimanya. Ciri adalah sesuatu yang muncul daripada sifat dan sangat menonjol serta yang diketahui orang khusus maupun awam ii.

Bandung: Pustaka Mizan. Imam. Beirut: Maktabah al-Hayat. Madarij al-Salikin Bain Manazil Iyyaka Na`bud wa Iyyak Nasta`in. IV. Falsafat dan Mistisime dalam Islam. Islam Doktrin dan Peradaban.) Kathur Sukardi. Risalah Qusyairiyyah. malah ia merupakan kajian klasikal Islam yang lebih spesifik dalam hal spiritual Islam. ia merasakan bahwa itu adalah usaha gigih seseorang salik dalam menemui Tuhannya. Nurcholish. Wallahulmuwaffiq ila aqwamitthoriq DAFTARA PUSATAKA Al-Ansari al-HarawiAbdullah. Ibn. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Imam al-Qusyairy.Kutub ‘Ilmiyyah.kesimpulan bahwa Allah akan melihat segala tindakandan perbuatan mereka termasuk perbuatanperbuatan yang tersembunyi.) Lukman Hakim. Tarbiyah al-Ruhaniyyah. al-Sayr wa al-Suluk Ila Malik al-Muluk. 1961 Madjid. Bagi seorang sufi yang berkontemplasi. The Kasyful Mahjub: the Oldest Persian Treatis and Sufi. Harun. (terj. 1993 Nurdin.) Ahmad Sunarji. (terj. Naskah Perpustakaan Nasional Musium Pusat. 1998 Al-Halabi. Usaha-usaha inilah juga yang menjadikan seorang sufi mencapai tazkiyyah alnafs. III. 1988 Al-Ghazali.) Suwarjo Matori. Qasim. Tahdhib al-Akhlaq. Ia bahkan boleh merasakan nikmatnya bertemu dalam berkontemplasi dan berkhalwat dengan Tuhannya. 1996 Al.Jauziyyah. KESIMPULAN Kajian tentang al-maqamat dalam sufisme bukanlah kajian baru. Khairul Rafie). 1993 Uthman al-Hujwiri. al-maqamat adalah usaha ber-taqarrub kepada Maha Pencipta. 1988 Miskawayh . Bandung: Pustaka al. (terj. Ali Ibn. 1993 . Jakarta: Pustaka Paramadina. Said. PENUTUP Demikian makalah kami buat. untuk itu kritik dan saran kami harapkan dari semua pihak demi kesempurnaan makalah kami. Ibn al-Qayyim. Bandung: Pustaka Husaini. No. Kitab Manazil al-Sairin. Dari al-maqamat inilah lahir pancaran sinar dan pencerahan hati seorang sufi menjadi seorang insan yang selalu berta`abbud kepada Allah. (terj.Fabeta. Jakarta: Pustaka Bulan Bintang.CCCTX IV Al-Naisaburi. (terj. Beirut: Dar al. Muslim. Moral dan Kognisi Islam. Bagi seseorang sufi. kami sadar bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Seorang sufi apabila mencapai suatu maqam ia merasakan kenikmatan-kenikmatan dengan dekatnya diri kepada Yang Maha Kuasa. Bandung: Pustaka Mizan. Jakarta. 1992 Nasution. 1999 Hawwa’. al-Mukasyafat al-Qulub. Surabaya: Risalah Gusti.

h. Falsafat dan Mistisime dalam Islam. dan rida. Jakarta: Pustaka Paramadina. 23.. 79.) Suwarjo Matori. 239 [16] Lihat Imam al-Qusyairy al-Naisaburi (1999) op. [19] Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (1998). mahabbah. The Kasyful Mahjub: the Oldest Persian Treatis and Sufi. zuhd.. (terj.CCCTX IV.308 [13] Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (1998). (terj.. Khatib Quzwain (t. No. 114 [3] Terjadi polemik tentang tingkatan-tingkatan maqam menurut para sufi. tt *1+ Said Hawwa’ (1988). [7] Ibn al-Qayyim al..203 [14] Ibid. Bandung: Pustaka Mizan. h. al-Sayr wa al-Suluk Ila Malik al-Muluk. h. Lihat Harun Nasution (1993). op.26 [15] KH.125 [18] Nurcholish Madjid (1992). [5] Ibid.97. Tariqah. h. h. op. Risalah Qusyairiyyah. Tahdhib al-Akhlaq. h.. h.) Lukman Hakim.) Kathur Sukardi. Jakarta: Pustaka alKautsar. Mengenal Allah: Suatu Pengajian Mengenai Ajaran Tasawuf Syaikh Abdul Samad Al-Palimbani. h.88. Jakarta. rida.cit. Surabaya: Risalah Gusti. Abu Nasr al.Jauziyyah (1998).cit. [12] Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (1998). Khatib.Fabeta. h. Umpamanya al-Kalabadhi meletakkan urutan maqam sebagaimana di bawah ini: tawbah. Bandung: Pustaka al. tawakkal. Jakarta: Pustaka Bulan Bintang. cit. (terj. h. sabr. Al-Ghazali dalam Ihya’ `Ulum al-Din menyebutkan: tawbah.46. Bandung: Pustaka Mizan.cit. faqir.. h. (terj. Muslim Nurdin (1993). wara`.) Kathur Sukardi. . Moral dan Kognisi Islam. dan ma`rifah.. Fawa’id al-Fawa’id. tawakkal. h. Madarij al-Salikin Bain Manazil Iyyaka Na`bud wa Iyyak Nasta`in.Quzwain. op. Khairul Rafie). Islam Doktrin dan Peradaban. Tarbiyah al-Ruhaniyyah. sabr. 2. [4] Imam al-Qusyairy al-Naisaburi (1999). h. h. Jakarta: Pustaka Bulan Bintang. [11] Ibn al-Qayyim (1998). Beirut: Maktabah al-Hayat.. sabr. 519 [17] Al-Kalabadhi (1998) op. faqir. 61.cit. [8] M.cit. Jakarta: Pustaka Bulan Bintang.Sarraj al-Tusi menyebut dalam al-Luma` sebagai berikut: tawbah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Naskah Perpustakaan Nasional Musium Pusat. h.79 [6] Ali Ibn Uthman al-Hujwiri (1993). rida. h. M. h. zuhd. tawaddu`.t). [9] Al-Kalabadhi (1998).79 [2] Ibn Miskawayh (1961). (terj.148. op.115 [10] Qasim al-Halabi. h. zuhd. Mengenal Allah: Suatu Pengajian Mengenai Ajaran Tasawuf Syaikh Abdul Samad Al-Palimbani. tawakkal. 124. h.

raja’ dan khauf. h.. Kitab Manazil al-Sairin.. Al ahwal tersebut di antaranya: muhasabah dan muraqabah. 70. Muhasabah dan Muraqabah ( waspada/Intropeksi dan mawas diri) Muhasabah (Introspeksi) Orang yang pandai adalah yang menghisab (mengevaluasi) dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian.. Jurnal Usuluddin. Bandung: Pustaka Husaini.[20] M. 1.. op.cit.. Beirut: Dar alKutub ‘Ilmiyyah.) Ahmad Sunarji. Jakarta: Pustaka Darel Fatah. 172 [30] Harun Nasution (1993). Jurnal Usuluddin.. op. Raudah al-Muhibbin wa Nudhah al-Musytaqin.pada Asma’nya dan pada Af’al-nya. [24] Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (1418). Bil 25 [2007] 1-28 [29] Al-Kalabadhi (1998).245. uns. Bil 25 [2007] 1-28 Hal-hal yang dijumpai dalam Perjalanan Sufi Hal-hal yang dimaksud adalah al ahwal yang dialami para salik dalam me nempuh perjalanan menuju ma’rifatullah. 346. syauq.cit.) Kathur Suhardi. h. 449-452. h. [21] Imam al-Ghazali (1996). op. Orang yang lemah yakni yag menuruti hawa nafsu dan banyak anganangan.cit.pada Zat-nya. (terj. h. h. Bil 25 [2007] 1-28 [25] Harun Nasution (1993). h.96-97..76. h.thuma’ninah. [28] Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (1418). MAKRIFAT IALAH :Mengenal Allah SWT. [31] Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (1998). [26] Ibid. h. al-Mukasyafat al-Qulub. [22] Al-Fajr 89:27-30. op. h. Muraqabah (Keterjagaan/mawas diri.cit. (terj. 72 [27] Al-Baqarah 2: 165. kesiap siagaan) . op.Khatib Quzwain (t. hubb.t).4.cit.cit. op. *23+ ‘Abdullah al-Ansari al-Harawi (1988).pada Sifat-nya.Jurnal Usuluddin.

selama masih ada cinta. Tasawuf Salafi (Akhlaqi) Tasawuf akhlaqi ialah ajaran akhlak dalam kehidupan sehari-hari guna memperoleh kebahagiaan yang optimal. akhlaq atau budi pekerti atau perbaikan akhlaq. SETELAH BERTEMU TAK ADA YANG DINANTI LAGI (tak ada yang di rindui lagi) 1. Dengan kata lain tasawuf akhlaqi adalah tasawuf yang berkonstrasi pada teori-teori perilaku. karena dengan begitu impiannya ingin berjumpa dengan sang maha kasih. Ketika Rabi’ah al Adhawiyah ditanya tentang cinta. Cinta yang dimaksud adalah cinta hakiki dari hamba kepada khaliknya. Al-Ghazali berkata. rab yang Maha Mencintai dan pantas dicintai.t. cinta di sini sangat berbeda dengan pengertian cinta sesama makhluk Tuhan. 4. berarti ia belum tahu arti cinta. dia menjawab. sehingga matinya jasad malah bukan sesuatu yang ditakuti.w. Dengan metode-metode tertentu yang . dapat terkabul. Dalam Al-Quran banyak dijumpai kata-kata al-hubb atau mahabbah yang bermakna cinta. Hubb (Cinta) Cinta dalam bahasa Arab disebut al-hubb atau mahabbah yang berasal dari kalimat habba-hubbanhibban yang berarti waddahu. ”antara orang yang mencintai (muhibb) dan orang yang dicintai (mahbub) tidak ada jarak Jelasnya. maka ia belum mengetahuinya jika belum meneguknya. tidak bisa di difininsakan. Orang yang berkata. Cinta itu tidak bisa dirangkai dengan kata-kata. Orang yang belum meminum kopi susu dicangkir .2. cinta adalah kecenderungan naluriah kepada sesuatu yang menyenangkan. RINDU syauq tetap diperlukan. dimana cinta adalah kopi susu.. Hakikat cinta hanya diperuntukan kepada Allah swt. Kerinduan yang terdalam ingin berjumpa dengan Tuhan. RINDU ADALAH KEINGINAN YANG MENDALAM INGIN BERTEMU.” Artinya jika seseorang belum mencinta maka ia tidak akan pernah tahu rasanya cinta. Allah s. punya makna kasih atau mengasihi. orang yang mendefinisikan cinta. Bahkan diinginkan para sufi. maka ia belum mengetahuinya rasanya. aku telah telah merasakan kopi susu di cangkir. Syauq (Rindu) Suhrawardi dalam Solihin (2003: 29) berujar.

2. “mata air” tasawuf yang sejuk mampu menyegarkan dan menyelamatkan manusia yang (merasa) terasing. tasawuf seperti ini berupaya untuk menghindari akhlaq mazmunah dan mewujudkan akhlaq mahmudah. Dengan menjalankan ketentuan agama baik yang bersifat eksternal (luar) maupun internal (dalam). sehingga tidak mengenal jati diri. maka rangkaian pendidikan akhlak selanjutnya adalah fase tajalli. puasa. sampai ke titik terendah dan -bila mungkin. b. Takhalli adalah usaha mengosongkan diri dari perilaku dan akhlak tercela. perilaku. Tajalli. c. Agar hasil yang telah diperoleh jiwa dan organ-organ tubuh –yang telah terisi dengan butirbutir mutiara akhlak dan sudah terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang luhur. Sesungguhnyalah. Kata tajalli bermakna terungkapnya nur ghaib. haji dll.mematikan hawa nafsu sama sekali oleh karena itu dalam tasawuf akhlaqi mempunyai tahap system pembinaan akhlak disusun sebagai berikut: a. kehidupan di dunia tidaklah mungkin terelakkan sebagai rumah sekaligus kuburan manusia. Dan adapun yang bersifat dalam adalah seperti keimanan. Tak pelak. menekan hawa nafsu. Tasawuf merupakan keniscayaan seorang hamba Allah SWT. dan akhlak terpuji.tidak berkurang. arti dan tujuan kehidupan. seseorang diharuskan melakukan amalan dan latihan kerohanian yang cukup berat tujuannya adalah mengusai hawa nafsu. Salah satu dari akhlak tercela yang paling banyak menyebabkan akhlak jelek antara lain adalah kecintaan yang berlebihan kepada urusan duniawi. Oleh karena itu pada tahap-tahap awal memasuki kehidupan tasawuf. Kebiasaan yang dilakukan dengan kesadaran optimum dan rasa kecintaan yang mendalam dengan sendirinya akan menumbuhkan rasa rindu kepada-Nya. maka rasa ketuhanan perlu dihayati lebih lanjut. Dalam pandangan para sufi berpendapat bahwa untuk merehabilitasi sikap mental yang tidak baik diperlukan terapi yang tidak hanya dari aspek lahiriyah. Yang disebut aspek luar adalah kewajiban-kewajiban yang bersifat formal seperti sholat. ketaatan dan kecintaan kepada Tuhan. Tahalli.telah dirumuskan. Tahapan tahalli dilakukan kaum sufi setelah mengosongkan jiwa dari akhlak-akhlak tercela. tasawuf merupakan alternatif untuk memenuhi dahaga rohani dan mengatasi krisis kerohanian manusia modern. maka. Untuk pemantapan dan pendalaman materi yang telah dilalui pada fase tahalli. Tasawuf seperi ini dikembangkan oleh ulama ’ulama sufi. adalah upaya mengisi dan menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sikap. Takhalli. Perkembangan tasawuf akhlaqi . merupakan langkah pertama yang harus di lakukan oleh seorang sufi. Ada yang bilang tasawuf adalah salah satu cara untuk melarikan diri (eskapisme) dari kesulitan menghadapi kehidupan. Maka.

sikap zuhud para sufi salafi merupakan awal kemunculan tasawuf. Dari ajaran inilah munculnya ilmu tauhid. sehingga ketegangan kejiwaan akibat pengaruh keduniaan dapat teratasi dengan sebaik-baiknya. ilmu aqidah. pakaian mewah. tahta. sehingga kota Baghdad yang hanya satu-satunya kota terkenal sebagai pusat kegiatan tasawuf terbesar sebelumnya tersaingi oleh kota-kota besar lainnya. . tetapi mereka lebih mementingkan beramal ibadah untuk kepentingan akhirat dengan rajin mendekatkankan diri kepada Allah.2. Ajaran ini lengkap dengan riwayat dari kasus-kasus yang pernah dialami oleh para sahabat Nabi. Di abad ketiga ini pula dikenal sistem pendidikan dan pengajaran tasawuf yang terlembaga dan terkonsentrasi yaitu: "Suluk". Ajaran ini mengkonsentrasikan kejiwaan manusia kepada Allah. c) Tasawuf yang berintikan metafisika.4. Pada abad ketiga ini terlihat perkembangan tasawuf sangat pesat. b)Tasawuf yang berintikan ilmu akhlaq. Ilmu Ma'rifat. ilmu qalam dan ilmu filsafat Abad keempat hijriyah ditandai dengan kemajuan ilmu tasawuf yang lebih pesat dari sebelumnya. sebagai lanjutan pengajaran ilmu tasawuf yang diajarkan oleh para sufi di abad sebelumnya.Pada abad kesatu dan kedua hijriyah disebut dengan fase zuhud (asketisme). rumah megah.3. Ilmu Tariqat. ditandai dengan adanya segolongan sufi yang mendalami inti ajaran tasawuf. pangkat. Ilmu Hakikat. harta benda melimpah. yaitu di dalamnya terkandung petunjuk tentang cara berbuat baik dan cara menghindari keburukan. jabatan dan wanita cantik. yaitu: a) Tasawuf yang berintikan ilmu jiwa. pada fase zuhud ini terdapat para sufi salafi yang lebih cenderung beribadah kepada Allah untuk mensucikan dirinya dari segala dosa dan kesalahan masa lalu. karena upaya maksimal dari 'ulama tasawuf dalam pengembangan dakwahnya masing-masing. Inti ajaran tasawuf yang satu ini menjadi dasar teori para psikiater zaman sekarang ini dalam mengobati pasiennya. yaitu ajaran tasawuf yang berisi suatu metode yang lengkap tentang pengobatan jiwa. Dari ajaran inilah munculnya ilmu akhlaq. yaitu:1. Ilmu Syari'at. Di abad keempat ini pula para sufi membagi inti ilmu menjadi 4 tingkatan atau 4 tahapan. kedua sufi ini dijuluki sebagai zahid (orang yang sangat sederhana). sehingga didapati ada 3 inti ajaran tasawuf. Mereka mengamalkan konsep zuhud dalam kehidupan yaitu tidak terlalu mementingkan makanan enak. diantara 'ulama sufi salafi yang terkenal di masa itu adalah Hasan Al-Bashri (wafat pada 110 H) dan Rabi'atul Adawiyah (wafat 185 ). yaitu ajaran tasawuf yang berintikan hakikat Tuhan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->