PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU

GURU MAHIR (EXPERT)
Definisi mahir menurut Kamus Dewan edisi Keempat : • terlatih utk mengerjakan sesuatu, cekap, lancar, pandai  Terbaik dalam bidang- orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemapuan maksima

• Menjadi teladan profesionalisme - orang yang terdidik dan terlatih dengan baik - guru berintelek : guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu, yang akan mendorong diri

mempelajari dan menyesuaikan diri dalam
dunia pendidikan yang sering berubah-ubah (up-to-date) • Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum

mahir berkomunikasi : guru yang mahir berkomunikasi dengan anak muridnya akan mengahsilkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik. .meningkatkan kebolehan penggunaan ICT .• Guru mahir perlulah : . mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasaaplikasi ICT dalam p&p dan tahu kemahiran aplikasi komputer.murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah .dapat memberikan motivasi yang berkesan . .

kemahiran penyampaian .kemahiran pengurusan bilik darjah .kemahiran penilaian -kemahiran merangsang .• Kemahiran guru yang perlu ada ialah : .

pengetahuan dan kepakaran yang tinggi dalam matapelajaran khususnya dalam p&p .GURU PAKAR (MASTER) • Definisi guru pakar mengikut Kamus Dewan edisi Keempat : .guru yang mempunyai kemahiran.

• Menyerlahkan diri secara profesionalisme • Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah • Dianggap bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya .

• Sahsiah guru pakar .Sahsiah terpuji .Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar .Berketerampilan .Berpegang teguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam .“Role model” kepada warga pendidik lain .

menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran .menjadi pakar rujuk p&p .bijak mengurus masa. bahan dan sumber .mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar .• Pengetahuan guru pakar .

• Hasil kerja .memiliki kemahiran komunikasi yang tinggi dan berupaya menyampaikan mesej yang berkesan .meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) .

• Potensi . inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik . proaktif.berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidan negara .responsif.berwawasan.mampu memberikan sumbangan kepada kemajuan pendidan negara .

PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH .

iaitu ketika murid berada di sekolah rendah. peranan guru semakin kompleks dan mencabar. • Dalam era globalisasi. Guru Tanggunjawab • Pembinaan modal insan seharusnya bermula dari peringkat awal lagi.. .

agen perubahan. agen sosial. penyelidik dan seterusnya sebagai pengamal ilmu & kemahiran. Rendah perlu lebih mendekatkan diri mereka dengan murid2 dan menjadi pengganti ibu bapa. pembentuk tingkahlaku. bertindak sebagai pembimbing.Peranan Guru • Guru sek. .

1. akhirat. batin dll) yg diperoleh melalui pengalaman. lahir. . • Ilmu menurut Kamus Pelajar(2000) ialah segala jenis pengetahuan atau kepandaian (mengenai dunia. Pengamal Ilmu dan Kemahiran • Amal menurut Kamus Dewan bermaksud perbuatan atau pekerjaan baik dan kebajikan yang diamalkan oleh seseorang. pendidikan dll.

. sentiasa mencari & meningkatkan pengetahuan serta mengaplikasikannya dalam pelbagai aspek kehidupan.• Pengamal ilmu membawa maksud mencintai. menguasai.

.kolaborasi dengan rakan sejawat .menghadiri kursus/seminar/forum .pembacaan .menjalankan penyelidikan .• Guru perlu mengamalkan sikap ingin ‘belajar untuk mengajar’.serta mempamerkan sikap keterbukaan kepada semua peluang pemerolehan ilmu. sentiasa meningkatkan penguasaan ilmu melalui pelbagai cara seperti: .

guru: -berupaya untuk memiliki pengetahuan terkini & relevan. • Guru perlu membaca dgn meluas tentang pelbagai bidang.• Tabiat membaca adalah pra syarat kpd pemilikan minda kelas pertama.Ini dapat membantu guru membuat keputusan2 peribadi & profesional dgn lebih yakin serta benar. .Dengan membudayakan membaca dlm kehidupannya.

.berupaya untuk berfikir & bersikap positif. keikhlasan hatinya & seluruh kehidupannya adalah bersandarkan kpd nilai & integriti ilmu & perasaan yg luhur.Ia juga akan berjaya menangani & melaksanakan t/jawab & cabaran profesional serta peribadi sebaik mungkin. . .Pelaksanaan tugasnya. bentuk perhubungan & interaksinya..

perkembangan ilmu berlaku secara berterusan .dapat memberi sumbangan kepada masyarakat & negara.guru dapat menyediakan pengalaman pembelajaran yang bermakna kepada murid . .• Guru perlu menjadi pelajar sepanjang hayat kerana: .dapat menggunakan ilmu untuk membawa kebenaran dan menegakkan keadilan serta .

guru haruslah bijak merancang & melaksanakan sesuatu tindakan secara berterusan. .meningkatkan kecekapan dan ketrampilan diri dalam pelaksanaan tugas & interaksi dgn masyarakat.melaksanakan tugas keguruan dgn sebaiknya. Antaranya ialah: . .Menurut Mohd. Idris Jauzi(1990): Untuk membolehkan para pendidik memainkan peranan berkesan sebagai pengamal & penyampai ilmu.mempersiapkan diri dari segi keilmuan .

Berdasarkan Model Konseptual Pendidikan Guru (MKPG) Disamping amalan nilai.Kemahiran .Ilmu Pengetahuan dan . guru seharusnya dilengkapi dengan : .

Ilmu Pengetahuan Meliputi:  Pengetahuan am  Mata pelajaran / bidang diajar  Pengetahuan ikhtisas keguruan -psikologi -Sosiologi .

Contoh Ilmu Pengetahuan Ilmu Psikologi Contoh: I. kognitif dan Konstruktivisme dll . fizikal. Behaviourisme.Sosial. Teori2 perkembangan -kognitif. Teori2 pembelajaran -Humanisme. emosi II.

guru & staf bukan akademik dll. konflik antara guru & guru.Ilmu Sosiologi  Membantu guru memahami tentang bentuk2 komunikasi. .  Dgn itu guru dapat mengkaji & melihat isu2 atau masalah pendidikan secara mendalam. Seterusnya merancang strategi yg sesuai untuk menanganinya. corak interaksi di kalangan pelajar & corak kepimpinan yg sesuai. Contoh: masalah disiplin.

kemahiran generik.kemahiran pedagogi dan .Kemahiran Antara kemahiran2 yang perlu dikuasai oleh guru ialah: . .

Pedagogi iaitu kajian mengenai pengajaran. • Sebagai satu bidang kajian yang luas. ia adalah sains dan seni mengenai cara mengajar di sekolah. serta pengurusan bilik darjah. pedagogi melibatkkan kajian mengenai proses pengajaran dan pembelajaran. khususnya pengajaran dalam pendidikan formal. Dengan kata lain.Contoh kemahiran I. 27 .

PENDEKATAN STRATEGI PEDAGOGI KAEDAH AKTIVITI TEKNIK 28 .

kemahiran berfikir .kemahiran fasilitator .kemahiran belajar .kemahiran komunikasi .kemahiran menilai dll. Kemahiran Generik: Guru hendaklah menstrukturkan pengajarannya dgn mengintegrasikan unsur2 kemahiran berikut : . .II.kemahiran ICT .

berbincang dan sebagainya kerana ianya dapat menjamin keberkesanan proses P&P. guru perlu menggunakan segala kemahiran tersebut ketika menyampaikan maklumat. .Rumusan Sebagai pengamal ilmu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful