PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU

GURU MAHIR (EXPERT)
Definisi mahir menurut Kamus Dewan edisi Keempat : • terlatih utk mengerjakan sesuatu, cekap, lancar, pandai  Terbaik dalam bidang- orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemapuan maksima

• Menjadi teladan profesionalisme - orang yang terdidik dan terlatih dengan baik - guru berintelek : guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu, yang akan mendorong diri

mempelajari dan menyesuaikan diri dalam
dunia pendidikan yang sering berubah-ubah (up-to-date) • Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum

.meningkatkan kebolehan penggunaan ICT .mahir berkomunikasi : guru yang mahir berkomunikasi dengan anak muridnya akan mengahsilkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik. mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasaaplikasi ICT dalam p&p dan tahu kemahiran aplikasi komputer.dapat memberikan motivasi yang berkesan . .murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah .• Guru mahir perlulah : .

kemahiran penyampaian .kemahiran penilaian -kemahiran merangsang .• Kemahiran guru yang perlu ada ialah : .kemahiran pengurusan bilik darjah .

guru yang mempunyai kemahiran.GURU PAKAR (MASTER) • Definisi guru pakar mengikut Kamus Dewan edisi Keempat : . pengetahuan dan kepakaran yang tinggi dalam matapelajaran khususnya dalam p&p .

• Menyerlahkan diri secara profesionalisme • Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah • Dianggap bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya .

• Sahsiah guru pakar .“Role model” kepada warga pendidik lain .Berpegang teguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam .Sahsiah terpuji .Berketerampilan .Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar .

bahan dan sumber .mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar .menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran .bijak mengurus masa.menjadi pakar rujuk p&p .• Pengetahuan guru pakar .

memiliki kemahiran komunikasi yang tinggi dan berupaya menyampaikan mesej yang berkesan .meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) .• Hasil kerja .

proaktif.berwawasan.berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidan negara .mampu memberikan sumbangan kepada kemajuan pendidan negara . inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik .responsif.• Potensi .

PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH .

• Dalam era globalisasi. .. iaitu ketika murid berada di sekolah rendah. peranan guru semakin kompleks dan mencabar. Guru Tanggunjawab • Pembinaan modal insan seharusnya bermula dari peringkat awal lagi.

. penyelidik dan seterusnya sebagai pengamal ilmu & kemahiran. Rendah perlu lebih mendekatkan diri mereka dengan murid2 dan menjadi pengganti ibu bapa. agen sosial. bertindak sebagai pembimbing. pembentuk tingkahlaku.Peranan Guru • Guru sek. agen perubahan.

lahir. akhirat. pendidikan dll. Pengamal Ilmu dan Kemahiran • Amal menurut Kamus Dewan bermaksud perbuatan atau pekerjaan baik dan kebajikan yang diamalkan oleh seseorang. • Ilmu menurut Kamus Pelajar(2000) ialah segala jenis pengetahuan atau kepandaian (mengenai dunia. batin dll) yg diperoleh melalui pengalaman. .1.

. sentiasa mencari & meningkatkan pengetahuan serta mengaplikasikannya dalam pelbagai aspek kehidupan.• Pengamal ilmu membawa maksud mencintai. menguasai.

serta mempamerkan sikap keterbukaan kepada semua peluang pemerolehan ilmu.pembacaan . sentiasa meningkatkan penguasaan ilmu melalui pelbagai cara seperti: .menjalankan penyelidikan .menghadiri kursus/seminar/forum . .• Guru perlu mengamalkan sikap ingin ‘belajar untuk mengajar’.kolaborasi dengan rakan sejawat .

Dengan membudayakan membaca dlm kehidupannya. • Guru perlu membaca dgn meluas tentang pelbagai bidang.Ini dapat membantu guru membuat keputusan2 peribadi & profesional dgn lebih yakin serta benar.• Tabiat membaca adalah pra syarat kpd pemilikan minda kelas pertama. guru: -berupaya untuk memiliki pengetahuan terkini & relevan. .

. bentuk perhubungan & interaksinya. ..Ia juga akan berjaya menangani & melaksanakan t/jawab & cabaran profesional serta peribadi sebaik mungkin. .Pelaksanaan tugasnya. keikhlasan hatinya & seluruh kehidupannya adalah bersandarkan kpd nilai & integriti ilmu & perasaan yg luhur.berupaya untuk berfikir & bersikap positif.

.guru dapat menyediakan pengalaman pembelajaran yang bermakna kepada murid .• Guru perlu menjadi pelajar sepanjang hayat kerana: .perkembangan ilmu berlaku secara berterusan .dapat memberi sumbangan kepada masyarakat & negara.dapat menggunakan ilmu untuk membawa kebenaran dan menegakkan keadilan serta .

Idris Jauzi(1990): Untuk membolehkan para pendidik memainkan peranan berkesan sebagai pengamal & penyampai ilmu.meningkatkan kecekapan dan ketrampilan diri dalam pelaksanaan tugas & interaksi dgn masyarakat.mempersiapkan diri dari segi keilmuan .melaksanakan tugas keguruan dgn sebaiknya.Menurut Mohd. guru haruslah bijak merancang & melaksanakan sesuatu tindakan secara berterusan. . . Antaranya ialah: .

guru seharusnya dilengkapi dengan : .Kemahiran .Ilmu Pengetahuan dan .Berdasarkan Model Konseptual Pendidikan Guru (MKPG) Disamping amalan nilai.

Ilmu Pengetahuan Meliputi:  Pengetahuan am  Mata pelajaran / bidang diajar  Pengetahuan ikhtisas keguruan -psikologi -Sosiologi .

kognitif dan Konstruktivisme dll . Teori2 perkembangan -kognitif. Teori2 pembelajaran -Humanisme.Sosial.Contoh Ilmu Pengetahuan Ilmu Psikologi Contoh: I. emosi II. Behaviourisme. fizikal.

Seterusnya merancang strategi yg sesuai untuk menanganinya. Contoh: masalah disiplin. guru & staf bukan akademik dll.  Dgn itu guru dapat mengkaji & melihat isu2 atau masalah pendidikan secara mendalam. konflik antara guru & guru. corak interaksi di kalangan pelajar & corak kepimpinan yg sesuai. .Ilmu Sosiologi  Membantu guru memahami tentang bentuk2 komunikasi.

kemahiran pedagogi dan .kemahiran generik. .Kemahiran Antara kemahiran2 yang perlu dikuasai oleh guru ialah: .

ia adalah sains dan seni mengenai cara mengajar di sekolah. Pedagogi iaitu kajian mengenai pengajaran. serta pengurusan bilik darjah.Contoh kemahiran I. Dengan kata lain. • Sebagai satu bidang kajian yang luas. pedagogi melibatkkan kajian mengenai proses pengajaran dan pembelajaran. 27 . khususnya pengajaran dalam pendidikan formal.

PENDEKATAN STRATEGI PEDAGOGI KAEDAH AKTIVITI TEKNIK 28 .

Kemahiran Generik: Guru hendaklah menstrukturkan pengajarannya dgn mengintegrasikan unsur2 kemahiran berikut : . .kemahiran berfikir .II.kemahiran komunikasi .kemahiran fasilitator .kemahiran ICT .kemahiran menilai dll.kemahiran belajar .

Rumusan Sebagai pengamal ilmu. berbincang dan sebagainya kerana ianya dapat menjamin keberkesanan proses P&P. guru perlu menggunakan segala kemahiran tersebut ketika menyampaikan maklumat. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful