PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU

GURU MAHIR (EXPERT)
Definisi mahir menurut Kamus Dewan edisi Keempat : • terlatih utk mengerjakan sesuatu, cekap, lancar, pandai  Terbaik dalam bidang- orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemapuan maksima

• Menjadi teladan profesionalisme - orang yang terdidik dan terlatih dengan baik - guru berintelek : guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu, yang akan mendorong diri

mempelajari dan menyesuaikan diri dalam
dunia pendidikan yang sering berubah-ubah (up-to-date) • Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum

meningkatkan kebolehan penggunaan ICT . mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasaaplikasi ICT dalam p&p dan tahu kemahiran aplikasi komputer.murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah .dapat memberikan motivasi yang berkesan .mahir berkomunikasi : guru yang mahir berkomunikasi dengan anak muridnya akan mengahsilkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik. . .• Guru mahir perlulah : .

kemahiran pengurusan bilik darjah .• Kemahiran guru yang perlu ada ialah : .kemahiran penyampaian .kemahiran penilaian -kemahiran merangsang .

pengetahuan dan kepakaran yang tinggi dalam matapelajaran khususnya dalam p&p .guru yang mempunyai kemahiran.GURU PAKAR (MASTER) • Definisi guru pakar mengikut Kamus Dewan edisi Keempat : .

• Menyerlahkan diri secara profesionalisme • Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah • Dianggap bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya .

Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar .Berketerampilan .“Role model” kepada warga pendidik lain .Berpegang teguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam .Sahsiah terpuji .• Sahsiah guru pakar .

• Pengetahuan guru pakar .bijak mengurus masa.mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar . bahan dan sumber .menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran .menjadi pakar rujuk p&p .

meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) .memiliki kemahiran komunikasi yang tinggi dan berupaya menyampaikan mesej yang berkesan .• Hasil kerja .

berwawasan. inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik .• Potensi .mampu memberikan sumbangan kepada kemajuan pendidan negara .responsif. proaktif.berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidan negara .

PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH .

. • Dalam era globalisasi.. iaitu ketika murid berada di sekolah rendah. peranan guru semakin kompleks dan mencabar. Guru Tanggunjawab • Pembinaan modal insan seharusnya bermula dari peringkat awal lagi.

agen sosial. penyelidik dan seterusnya sebagai pengamal ilmu & kemahiran.Peranan Guru • Guru sek. agen perubahan. bertindak sebagai pembimbing. pembentuk tingkahlaku. . Rendah perlu lebih mendekatkan diri mereka dengan murid2 dan menjadi pengganti ibu bapa.

1. batin dll) yg diperoleh melalui pengalaman. . Pengamal Ilmu dan Kemahiran • Amal menurut Kamus Dewan bermaksud perbuatan atau pekerjaan baik dan kebajikan yang diamalkan oleh seseorang. akhirat. pendidikan dll. lahir. • Ilmu menurut Kamus Pelajar(2000) ialah segala jenis pengetahuan atau kepandaian (mengenai dunia.

.• Pengamal ilmu membawa maksud mencintai. menguasai. sentiasa mencari & meningkatkan pengetahuan serta mengaplikasikannya dalam pelbagai aspek kehidupan.

menghadiri kursus/seminar/forum .pembacaan .serta mempamerkan sikap keterbukaan kepada semua peluang pemerolehan ilmu.• Guru perlu mengamalkan sikap ingin ‘belajar untuk mengajar’. sentiasa meningkatkan penguasaan ilmu melalui pelbagai cara seperti: .kolaborasi dengan rakan sejawat . .menjalankan penyelidikan .

guru: -berupaya untuk memiliki pengetahuan terkini & relevan. . • Guru perlu membaca dgn meluas tentang pelbagai bidang.• Tabiat membaca adalah pra syarat kpd pemilikan minda kelas pertama.Dengan membudayakan membaca dlm kehidupannya.Ini dapat membantu guru membuat keputusan2 peribadi & profesional dgn lebih yakin serta benar.

.. bentuk perhubungan & interaksinya. .Pelaksanaan tugasnya. keikhlasan hatinya & seluruh kehidupannya adalah bersandarkan kpd nilai & integriti ilmu & perasaan yg luhur.Ia juga akan berjaya menangani & melaksanakan t/jawab & cabaran profesional serta peribadi sebaik mungkin.berupaya untuk berfikir & bersikap positif. .

perkembangan ilmu berlaku secara berterusan .dapat memberi sumbangan kepada masyarakat & negara.dapat menggunakan ilmu untuk membawa kebenaran dan menegakkan keadilan serta .• Guru perlu menjadi pelajar sepanjang hayat kerana: .guru dapat menyediakan pengalaman pembelajaran yang bermakna kepada murid . .

guru haruslah bijak merancang & melaksanakan sesuatu tindakan secara berterusan.mempersiapkan diri dari segi keilmuan . . Idris Jauzi(1990): Untuk membolehkan para pendidik memainkan peranan berkesan sebagai pengamal & penyampai ilmu. Antaranya ialah: . .melaksanakan tugas keguruan dgn sebaiknya.meningkatkan kecekapan dan ketrampilan diri dalam pelaksanaan tugas & interaksi dgn masyarakat.Menurut Mohd.

Ilmu Pengetahuan dan . guru seharusnya dilengkapi dengan : .Kemahiran .Berdasarkan Model Konseptual Pendidikan Guru (MKPG) Disamping amalan nilai.

Ilmu Pengetahuan Meliputi:  Pengetahuan am  Mata pelajaran / bidang diajar  Pengetahuan ikhtisas keguruan -psikologi -Sosiologi .

Teori2 perkembangan -kognitif. Behaviourisme. emosi II.Sosial. fizikal. kognitif dan Konstruktivisme dll . Teori2 pembelajaran -Humanisme.Contoh Ilmu Pengetahuan Ilmu Psikologi Contoh: I.

Seterusnya merancang strategi yg sesuai untuk menanganinya. . konflik antara guru & guru.  Dgn itu guru dapat mengkaji & melihat isu2 atau masalah pendidikan secara mendalam.Ilmu Sosiologi  Membantu guru memahami tentang bentuk2 komunikasi. corak interaksi di kalangan pelajar & corak kepimpinan yg sesuai. Contoh: masalah disiplin. guru & staf bukan akademik dll.

.Kemahiran Antara kemahiran2 yang perlu dikuasai oleh guru ialah: .kemahiran generik.kemahiran pedagogi dan .

27 . serta pengurusan bilik darjah. • Sebagai satu bidang kajian yang luas. ia adalah sains dan seni mengenai cara mengajar di sekolah.Contoh kemahiran I. Pedagogi iaitu kajian mengenai pengajaran. Dengan kata lain. khususnya pengajaran dalam pendidikan formal. pedagogi melibatkkan kajian mengenai proses pengajaran dan pembelajaran.

PENDEKATAN STRATEGI PEDAGOGI KAEDAH AKTIVITI TEKNIK 28 .

kemahiran belajar .kemahiran menilai dll.kemahiran fasilitator .II.kemahiran ICT .kemahiran berfikir .kemahiran komunikasi . Kemahiran Generik: Guru hendaklah menstrukturkan pengajarannya dgn mengintegrasikan unsur2 kemahiran berikut : . .

Rumusan Sebagai pengamal ilmu. guru perlu menggunakan segala kemahiran tersebut ketika menyampaikan maklumat. berbincang dan sebagainya kerana ianya dapat menjamin keberkesanan proses P&P. .