PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU

GURU MAHIR (EXPERT)
Definisi mahir menurut Kamus Dewan edisi Keempat : • terlatih utk mengerjakan sesuatu, cekap, lancar, pandai  Terbaik dalam bidang- orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemapuan maksima

• Menjadi teladan profesionalisme - orang yang terdidik dan terlatih dengan baik - guru berintelek : guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu, yang akan mendorong diri

mempelajari dan menyesuaikan diri dalam
dunia pendidikan yang sering berubah-ubah (up-to-date) • Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum

. mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasaaplikasi ICT dalam p&p dan tahu kemahiran aplikasi komputer.dapat memberikan motivasi yang berkesan .murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah . .mahir berkomunikasi : guru yang mahir berkomunikasi dengan anak muridnya akan mengahsilkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik.meningkatkan kebolehan penggunaan ICT .• Guru mahir perlulah : .

• Kemahiran guru yang perlu ada ialah : .kemahiran penyampaian .kemahiran penilaian -kemahiran merangsang .kemahiran pengurusan bilik darjah .

GURU PAKAR (MASTER) • Definisi guru pakar mengikut Kamus Dewan edisi Keempat : .guru yang mempunyai kemahiran. pengetahuan dan kepakaran yang tinggi dalam matapelajaran khususnya dalam p&p .

• Menyerlahkan diri secara profesionalisme • Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah • Dianggap bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya .

Berpegang teguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam .Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar .Sahsiah terpuji .“Role model” kepada warga pendidik lain .Berketerampilan .• Sahsiah guru pakar .

• Pengetahuan guru pakar .bijak mengurus masa.menjadi pakar rujuk p&p . bahan dan sumber .mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar .menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran .

meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) .• Hasil kerja .memiliki kemahiran komunikasi yang tinggi dan berupaya menyampaikan mesej yang berkesan .

proaktif.berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidan negara .responsif.• Potensi .mampu memberikan sumbangan kepada kemajuan pendidan negara .berwawasan. inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik .

PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH .

iaitu ketika murid berada di sekolah rendah. peranan guru semakin kompleks dan mencabar. . Guru Tanggunjawab • Pembinaan modal insan seharusnya bermula dari peringkat awal lagi.. • Dalam era globalisasi.

agen sosial. . bertindak sebagai pembimbing.Peranan Guru • Guru sek. pembentuk tingkahlaku. penyelidik dan seterusnya sebagai pengamal ilmu & kemahiran. agen perubahan. Rendah perlu lebih mendekatkan diri mereka dengan murid2 dan menjadi pengganti ibu bapa.

. • Ilmu menurut Kamus Pelajar(2000) ialah segala jenis pengetahuan atau kepandaian (mengenai dunia. lahir.1. batin dll) yg diperoleh melalui pengalaman. Pengamal Ilmu dan Kemahiran • Amal menurut Kamus Dewan bermaksud perbuatan atau pekerjaan baik dan kebajikan yang diamalkan oleh seseorang. akhirat. pendidikan dll.

• Pengamal ilmu membawa maksud mencintai. . menguasai. sentiasa mencari & meningkatkan pengetahuan serta mengaplikasikannya dalam pelbagai aspek kehidupan.

serta mempamerkan sikap keterbukaan kepada semua peluang pemerolehan ilmu.kolaborasi dengan rakan sejawat . sentiasa meningkatkan penguasaan ilmu melalui pelbagai cara seperti: .menghadiri kursus/seminar/forum .menjalankan penyelidikan .• Guru perlu mengamalkan sikap ingin ‘belajar untuk mengajar’. .pembacaan .

guru: -berupaya untuk memiliki pengetahuan terkini & relevan.Dengan membudayakan membaca dlm kehidupannya. .Ini dapat membantu guru membuat keputusan2 peribadi & profesional dgn lebih yakin serta benar. • Guru perlu membaca dgn meluas tentang pelbagai bidang.• Tabiat membaca adalah pra syarat kpd pemilikan minda kelas pertama.

Pelaksanaan tugasnya. . keikhlasan hatinya & seluruh kehidupannya adalah bersandarkan kpd nilai & integriti ilmu & perasaan yg luhur. bentuk perhubungan & interaksinya. .berupaya untuk berfikir & bersikap positif.Ia juga akan berjaya menangani & melaksanakan t/jawab & cabaran profesional serta peribadi sebaik mungkin.. .

• Guru perlu menjadi pelajar sepanjang hayat kerana: .dapat memberi sumbangan kepada masyarakat & negara.dapat menggunakan ilmu untuk membawa kebenaran dan menegakkan keadilan serta . .perkembangan ilmu berlaku secara berterusan .guru dapat menyediakan pengalaman pembelajaran yang bermakna kepada murid .

Idris Jauzi(1990): Untuk membolehkan para pendidik memainkan peranan berkesan sebagai pengamal & penyampai ilmu. guru haruslah bijak merancang & melaksanakan sesuatu tindakan secara berterusan.Menurut Mohd. . .mempersiapkan diri dari segi keilmuan . Antaranya ialah: .melaksanakan tugas keguruan dgn sebaiknya.meningkatkan kecekapan dan ketrampilan diri dalam pelaksanaan tugas & interaksi dgn masyarakat.

Berdasarkan Model Konseptual Pendidikan Guru (MKPG) Disamping amalan nilai.Ilmu Pengetahuan dan . guru seharusnya dilengkapi dengan : .Kemahiran .

Ilmu Pengetahuan Meliputi:  Pengetahuan am  Mata pelajaran / bidang diajar  Pengetahuan ikhtisas keguruan -psikologi -Sosiologi .

Contoh Ilmu Pengetahuan Ilmu Psikologi Contoh: I. Behaviourisme.Sosial. kognitif dan Konstruktivisme dll . Teori2 pembelajaran -Humanisme. Teori2 perkembangan -kognitif. emosi II. fizikal.

guru & staf bukan akademik dll.  Dgn itu guru dapat mengkaji & melihat isu2 atau masalah pendidikan secara mendalam. Seterusnya merancang strategi yg sesuai untuk menanganinya. konflik antara guru & guru. Contoh: masalah disiplin.Ilmu Sosiologi  Membantu guru memahami tentang bentuk2 komunikasi. . corak interaksi di kalangan pelajar & corak kepimpinan yg sesuai.

kemahiran generik.kemahiran pedagogi dan .Kemahiran Antara kemahiran2 yang perlu dikuasai oleh guru ialah: . .

khususnya pengajaran dalam pendidikan formal. pedagogi melibatkkan kajian mengenai proses pengajaran dan pembelajaran. • Sebagai satu bidang kajian yang luas. Dengan kata lain. 27 . Pedagogi iaitu kajian mengenai pengajaran. ia adalah sains dan seni mengenai cara mengajar di sekolah. serta pengurusan bilik darjah.Contoh kemahiran I.

PENDEKATAN STRATEGI PEDAGOGI KAEDAH AKTIVITI TEKNIK 28 .

Kemahiran Generik: Guru hendaklah menstrukturkan pengajarannya dgn mengintegrasikan unsur2 kemahiran berikut : .kemahiran komunikasi .II.kemahiran belajar .kemahiran menilai dll. .kemahiran fasilitator .kemahiran berfikir .kemahiran ICT .

berbincang dan sebagainya kerana ianya dapat menjamin keberkesanan proses P&P. guru perlu menggunakan segala kemahiran tersebut ketika menyampaikan maklumat.Rumusan Sebagai pengamal ilmu. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful