PERBANDINGAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN & FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

Muhamad Nuriman bin Abu Kassim Syazani bin Japkin Jama’ayah binti Jamil Mardianah binti Dullah

. rohani.Falsafah Pendidikan Kebangsaan • Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Usaha ini adalah bagi melahirkan akhlak mulia. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada tuhan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri. kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap.Falsafafah Pendidikan Islam • Pendidikan Islam adalah suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu. kemahiran. alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat . masyarakat.

• Pendidikan berterusan FPK • Perkembangan yang seimbang • Untuk kesejahteraan diri. masyarakat dan negara FPI .

Aspek perbezaan Ontologi : asas bagi sesuatu falsafah pendidikan Aksiologi : nilai-nilai yang wujud dalam falsafah. . Epistemologi : sumber bagi falsafah pendidikan itu sendiri.

ASPEK PERBEZAAN Ontologi : asas bagi sesuatu falsafah pendidikan FPK Berasaskan kepada kepercayaan kepada Tuhan. Berdasarkan fahaman pelbagai agama FPI Ontologi ketuhanan yang bererti tuhan itu diperjelaskan sebagai Allah Epistemologi : sumber bagi falsafah pendidikan itu sendiri. yang benar-benar berteraskan nilai keislaman .  lebih terbuka dan meraikan agama yang pelbagai di Malaysia. Bersumberkan kepada  Bersumberkan Al quran Rukunegara dan dasar-dasar dan as Sunnah sebagai pendidikan yang digubal rujukan utama untuk kegunaan pendidikan Lebih menjurus kepada mengikut keadaan dan pembentukan umat Islam masa.

masyarakat. kemahiran. mulia. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara  Mempunyai dasar untuk menerapkan nilai murni dalam kesemua kurikulum Membentuk sikap. alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat Menjurus ke arah melahirkan insan cemerlang dunia dan akhirat. Menjurus ke arah melahiran insan dan warganegara yang baik .ASPEK PERBEZAAN FPK FPI Aksiologi : nilai-nilai yang Melahirkan akhlak wujud dalam falsafah. keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri.

masyarakat. Bangsa dan negara. agama. a) Percaya dan patuh kepada tuhan b) Berilmu pengetahuan c) Berakhlak mulia d) Bertanggungjawab kepada diri. .Nilai-nilai Yang Wujud Dalam Falsafah. f) Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu. agama dan negara. e) Berbakti dan memberi sumbangan kepada masyarakat.

Perkaitan Falsafah pendidikan Barat Falsafah pendidikan Islam Falsafah Pendikan Kebangsaan (FPK) .

BARAT (TRADISIONAL) FALSAFAH Kognitif. ISLAM Intelek.Kesepaduan Dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan Melahirkan Insan Cemerlang FALSAFAH PEND. Afektif. Rohani. Intelek. Emosi FPK FALSAFAH PEND. BARAT Psikomotor (MODEN) . Jasmani Jasmani. PEND.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful