P. 1
11388736 Zikir Wirid Doa Selepas Solat Sembahyang Fardhu Yang Benar

11388736 Zikir Wirid Doa Selepas Solat Sembahyang Fardhu Yang Benar

|Views: 15|Likes:
Published by Letto
Tata cara solat yang benar menurut ajaran nabi kita rasullah saw. Mungkin selama ini kita sudah menggangap solat kita itu benar. Tunggu dulu, coba baca buku ini dan lihat apakah solat kita sudah benar atau belum.
Tata cara solat yang benar menurut ajaran nabi kita rasullah saw. Mungkin selama ini kita sudah menggangap solat kita itu benar. Tunggu dulu, coba baca buku ini dan lihat apakah solat kita sudah benar atau belum.

More info:

Published by: Letto on May 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2014

pdf

text

original

ZIKIR LEPAS SOLAT

(Sesuai tuntunan Nabi yang diambil dari HADIS-HADIS yang SAHIH)
ر
ُ
فِ غْ ت
َ
س
ْ
أ
َ
ه
َ
للا ) 3x (
م
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
!
َ
"
ْ
أ
َ
#$
ُ
%
َ
&
ّ
لا '
َ
(
ْ
)
ِ
*
َ
#$
ُ
%
َ
&
ّ
لا !
َ
+
ْ
,
َ
-.
َ
/
َ
-0
َ
ا1 َ
2
ِ
%
َ
3
َ
ل
ْ
ا 4$
ِ
ار
َ
+
ْ
5
ِ
ا
ْ
*
َ
“Aku minta ampun kepada Allah,” (dibaca tiga kali). Lantas membaca: “Ya Allah,
Engkau pemberi keselamatan, dan dariMu keselamatan, Maha Suci Engkau, ahai
!uhan Yang "emilik #eagungan dan #emuliaan.” (HR. Muslim)
6
َ
ه
َ

َ
8
ِ
6
ّ
8
ِ
ه
ُ
للا 9
ُ
:
َ
;
ْ
*
َ
6
َ
'
َ
0
ْ
ر
ِ
<َ #ه
ُ
ل
َ
ه
ُ
ل
َ
'
ُ
ل
ْ
=
ُ
ل
ْ
ا ه
ُ
ل
َ
*
َ
:
ُ
=
ْ
>
َ
ل
ْ
ا ?
ْ
@
ِ
>
ْ
0
ُ
!
ُ
@
ْ
=
ِ
0
ُ
*
َ
A
َ
Bُ *
َ

َ
Dَ EF +
ُ
GH?
ْ
<َ 4ر
ُ
0
ْ
:
ِ
I
َ
(Dibaca 10x fardu maghrib dan subuh, 3x fardu lain)
“!iada !uhan ($ang berhak disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu
bagi%$a, bagi%$a kera&aan, bagi'%$a segala pu&a. (ialah $ang menghidupkan ()rang
$ang sudah mati atau memberi r)h &anin $ang akan dilahirkan) dan $ang mematikan.
(ialah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu.” (ibaca sepuluh kali setiap sesudah s)lat
Maghrib dan Subuh.” (HR. Tirmizi, Ahmad)
J
َ
->
َ
.
ْ
س
ُ
ه
ِ
للا ) 33 (× K :
ُ
=
ْ
>
َ
ل
ْ
ا ه
ِ
ل
ّ
ل ِ ) 33 (× K ه
ُ
للا ر
ُ
.
َ
+
ْ
أ
َ
)
33 (×
6
َ
ه
َ

َ
8
ِ
6
ّ
8
ِ
ه
ُ
للا 9
ُ
:
َ
;
ْ
*
َ
6
َ
'
َ
0
ْ
ر
ِ
<َ #ه
ُ
ل
َ
ه
ُ
ل
َ
'
ُ
ل
ْ
=
ُ
ل
ْ
ا ه
ُ
ل
َ
*
َ
:
ُ
=
ْ
>
َ
ل
ْ
ا A
َ
Bُ *
َ

َ
Dَ EF +
ُ
GH?
ْ
<َ 4ر
ُ
0
ْ
:
ِ
I
َ
“Maha Suci Allah, segala pu&i bagi Allah. (an Allah Maha *esar. (++ kali). !idak ada
!uhan ($ang hak disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi%$a.
*agi%$a kera&aan. *agi%$a pu&aan. (ia'lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu.”
(“*arangsiapa $ang membaca kalimat tersebut setiap selesai s)lat, akan diampuni
kesalahann$a, sekalipun seperti buih di laut.” (HR. Muslim)
6
َ
ه
َ

َ
8
ِ
6
ّ
8
ِ
ه
ُ
للا 9
ُ
:
َ
;
ْ
*
َ
6
َ
'
َ
0
ْ
ر
ِ
<َ #ه
ُ
ل
َ
ه
ُ
ل
َ
'
ُ
ل
ْ
=
ُ
ل
ْ
ا ه
ُ
ل
َ
*
َ
:
ُ
=
ْ
>
َ
ل
ْ
ا A
َ
Bُ *
َ

َ
Dَ EF +
ُ
GH?
ْ
<َ #ر
ُ
0
ْ
:
ِ
I
َ
م
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
6
َ
L
َ
" ِ-)
َ
-=
َ
ل ِ #!
َ
@
ْ
M
َ
Dْ أ
َ
6
َ
*
َ
?
َ
M
ِ
N
ْ
)
ُ
-=
َ
ل ِ #!
َ
N
ْ
(
َ
)
َ
6
َ
*
َ
L
ُ
ف
َ
(
ْ
0
َ
ا1 َ
:
F
3
َ
ل
ْ
ا '
َ
(
ْ
)
ِ
4:
O
3
َ
ل
ْ
ا
“!iada !uhan $ang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu
bagi%$a. *agi%$a pu&i dan bagi'%$a kera&aan. (ia Maha #uasa atas segala sesuatu. Ya
Allah, tidak ada $ang mencegah apa $ang Engkau berikan dan tidak ada $ang memberi
apa $ang Engkau cegah. !idak berguna keka$aan dan kemuliaan itu bagi pemilikn$a
(selain iman dan amal s)lehn$a). ,an$a dari'Mu keka$aan dan kemuliaan.” (HR.
Bukhari dan Muslim)
6
َ
ه
َ

َ
8
ِ
6
ّ
8
ِ
ه
ُ
للا 9
ُ
:
َ
;
ْ
*
َ
6
َ
'
َ
0
ْ
ر
ِ
<َ #ه
ُ
ل
َ
ه
ُ
ل
َ
'
ُ
ل
ْ
=
ُ
ل
ْ
ا ه
ُ
ل
َ
*
َ
:
ُ
=
ْ
>
َ
ل
ْ
ا A
َ
Bُ *
َ

َ
Dَ EF +
ُ
GH?
ْ
<َ 6
َ

ُ
0
ْ
:
ِ
I
َ
2َ A
ْ
;
َ
6
َ
*
َ
Pَ A
ّ
I
ُ
6
ّ
8
ِ

ِ
لل-Q
ِ
6
َ
ه
َ

َ
8
ِ
6
ّ
8
ِ

ُ
للا 6
َ
*
َ
:
ُ
.
ُ
N
ْ
"
َ
6
ّ
8
ِ
#9
ُ
-0
ّ
8
ِ
ه
ُ
ل
َ
Rُ =
َ
N
ْ
(
F
لا ه
ُ
ل
َ
*
َ
Eُ S
ْ
ف
َ
ل
ْ
ا ه
ُ
ل
َ
*
َ
Gُ-(
َ
T
ّ
لا #U
ُ
&
َ
>
َ
ل
ْ
ا 6
َ
ه
َ

َ
8
ِ
6
ّ
8
ِ
ه
ُ
للا U
َ
@
ْ
V
ِ
ل ِWْ )
ُ
ه
ُ
ل
َ
U
َ
0
ْ
:
F
لا A
ْ
ل
َ
*
َ
9
َ
ر
ِ
+
َ
4J
َ
*
ْ
ر
ُ
Xِ -Y
َ
ل
ْ
ا
“!iada !uhan ($ang berhak disembah) kecuali Allah, Yang Maha Esa, tidak ada
sekutu bagi%$a. *agi%$a kera&aan dan pu&aan. (ia Mahakuasa atas segala sesuatu.
!idak ada da$a dan kekuatan kecuali (dengan pert)l)ngan) Allah. !iada !uhan ($ang
hak disembah) kecuali Allah. #ami tidak men$embah kecuali kepada%$a. *agi'%$a
nikmat, anugerah dan pu&aan $ang baik. !iada !uhan ($ang hak disembah) kecuali
Allah, dengan memurnikan ibadah kepada%$a, sekalipun )rang')rang ka-ir sama
benci.” (HR. Muslim)
Membaca ayat Qursi
setiap selesai solat fardu
(“Barangsiapa membacanya setiap selesai solat, tidak yang menghalanginya masuk
Syurga selain mati.” HR. An-Nasai, dan Ibnus Sinni, Sahih menurut Al-Albani.)
ه
ُ
ل
ّ
لا 6
َ
ه
َ
ل
َ
8
ِ
6
ّ
8
ِ
A
َ
Bُ ?
O
>
َ
ل
ْ
ا $
ُ
A@
O
Z
َ
ل
ْ
ا 6
َ
9
ُ
[ ُ \ُ ]
ْ
/
َ
R^ (
َ
س
ِ
6
َ
*
َ
$
^
A
ْ
"
َ
ه
ُ
ل
َ
-)
َ
?Xِ _
ِ
ا*
َ
-=
َ
&
ّ
لا -)
َ
*
َ
?Xِ `
ِ
,
ْ
a
َ
ا
U
ْ
)
َ
ا1 َ b[
ِ
ل
ّ
ا L
ُ
ف
َ
cْ 0
َ
9
ُ
:
َ
(
ْ
Dِ 6
ّ
8
ِ
ه
ِ
" ِ1 ْ d
ِ
Q
ِ
م
ُ
ل
َ
N
ْ
0
َ
-)
َ
U
َ
@
ْ
Q
َ
م
ْ

ِ
0:
ِ
0
ْ
أ
َ
-)
َ
*
َ
م
ْ

ُ
ف
َ
ل
ْ
\َ 6
َ
*
َ
J
َ
AM
ُ
@>ِ 0
ُ
GH?
ْ
cَ Q
ِ
U
ْ
)
ِ
ه
ِ
=
ِ
ل
ْ
Dِ 6
ّ
8
ِ
-=
َ
Q
ِ
Gَ-<َ L
َ
س
ِ
*
َ
ه
ُ
@
O
س
ِ
ر
ْ
+
ُ
_
ِ
ا*
َ
-=
َ
&
ّ
لا
`
َ
,
ْ
a
َ
ا*
َ
6
َ
*
َ
9
ُ
e
ُ
Af
ُ
0
َ
-=
َ

ُ
g
ُ
ف
ْ
;ِ A
َ
Bُ *
َ
?
O
ل ِN
َ
ل
ْ
ا م
ُ
@g
ِ
N
َ
ل
ْ
ا
ةرقبلا) : 255 .(
“Allah tidak ada .lah ($ang berhak disembah) melainkan (ia Yang ,idup kekal lagi
terus'menerus mengurus (makhluk'%$a)/ tidak mengantuk dan tidak tidur. #epun$aan'
%$a apa $ang di langit dan di bumi. Siapakah $ang dapat memberi s$a-aat di sisi Allah
tanpa i0in'%$a. Allah mengetahui apa'apa $ang di hadapan mereka dan di belakang
mereka, dan mereka tidak mengetahui apa'apa dari ilmu Allah melainkan apa $ang
dikehendaki'%$a. #ursi Allah meliputi langit dan bumi. (an Allah tidak merasa berat
memelihara keduan$a, dan Allah Maha !inggi lagi Maha *esar.” (Al'*a1arah: 233).
Membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Naas
setiap selesai solat fardu
(HR. Abu Daud, An-Nasai, Sahih Tirmizi. Lihat pula Fathul Baari !"#.$
Eْ I
ُ
A
َ
Bُ ه
ُ
ل
ّ
لا ه
ُ
ل
ّ
لا4:
^
;
َ
أ
َ
م
ْ
ل
َ
4:
ُ
=
َ
V
ّ
لا :
ْ
ل ِ0
َ
م
ْ
ل
َ
*
َ

َ
A0
ُ
م
ْ
ل
َ
*
َ
4ْ U
ْ
Y
ُ
0
َ
ه
ُ
ل
َ
اA
h
ف
ُ
+
ُ
:
^
;
َ
أ
َ
(i%\5ا) 4 ) 3 (j
“(engan men$ebut nama Allah Yang Maha "engasih lagi Maha "en$a$ang.
#atakanlah: (ialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah .lah $ang bergantung kepada'
%$a segala urusan. (ia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada
se)rang pun $ang setara dengan (ia.”
Eْ I
ُ
1ُ ADُ أ
َ
k
F
ر
َ
Q
ِ
U
ْ
)
ِ
4l
ِ
ل
َ
ف
َ
ل
ْ
ا ر
F
<َ -)
َ
U
ْ
)
ِ
*
َ
4l
َ
ل
َ
\َ ر
F

l
H
س
ِ
-m
َ
ا1 َ 8
ِ
U
ْ
)
ِ
*
َ
4n
َ
I
َ
*
َ
ر
F
<َ _
ِ
-o
َ

ّ
(
ّ
لا ?Xِ :Z
َ
N
ُ
ل
ْ
ا
U
ْ
)
ِ
*
َ
4ِ ر
F
<َ :
H
س
ِ
-;
َ
ا1 َ 8
ِ
:
َ
&
َ
;
َ
4(lلفلا) ) 3 (j
“(engan men$ebut nama Allah Yang Maha "engasih lagi Maha "en$a$ang.
#atakanlah: Aku berlindung kepada 4abb $ang menguasai Subuh, dari ke&ahatan
makhluk'%$a, dan dari ke&ahatan malam apabila telah gelap gelita, dan dari ke&ahatan'
ke&ahatan anita tukang sihir $ang menghembus pada buhul'buhul, dan dari ke&ahatan
)rang $ang dengki apabila ia dengki.”
Eْ I
ُ
1ُ ADُ أ
َ
k
F
ر
َ
Q
ِ
'
ِ
ل ِ)
َ
4p
ِ
-(
ّ
لا ه
ِ
ل
َ
8
ِ
4p
ِ
-(
ّ
لا p-(
ّ
لا
U
ْ
)
ِ
4ِ ر
F
<َ p
ِ
اA
َ
س
ْ
A
َ
ل
ْ
ا b[
ِ
ل
ّ
ا4p
ِ
-(
ّ
Wَ ل
ْ
ا p
ُ
A
ِ
س
ْ
A
َ
0
ُ
?Xِ
,
ِ
*:
ُ
q
ُ
U
ْ
)
ِ
4p
ِ
-(
ّ
لا R
ِ
(
ّ
3
ِ
ل
ْ
ا p
ِ
-(
ّ
لا*
َ
(p-(لا) 4 ) 3 (j
“(engan men$ebut nama Allah Yang Maha "engasih lagi Maha "en$a$ang.
#atakanlah: Aku berlindung kepada 4abb manusia. 4a&a manusia. Sembahan manusia,
dari ke&ahatan (bisikan) s$aitan $ang biasa bersembun$i, $ang membisikkan
(ke&ahatan) ke dalam dada manusia, dari &in dan manusia.”
rsts uvtwxs
Disyariatkan bagi seorang mukmin untuk berdoa semasa solat sebagaimana disunnahkan
untuk berdoa sama ada ketika solat fardhu ataupun solat sunnah.
Nabi telah menunjukkan contoh cara berdoa dalam solat iaitu ketika sujud, duduk di
antara dua sujud dan selepas tasyahud dan selawat atas Nabi Shallallahu alaihi wa
sallam sebelum salam.
Telah diriwayatkan pula bahwa beliau berdoa ketika duduk di antara dua sujud:
'Allahummagfilii, warhamnii, wahdinii, wajburnii, warzuqnii, wa'aafinii' ertinya "Ya
Allah ampunilah aku, rahmatillah aku, berilah hidayah kepadaku, cukupilah aku, berilah
rezeki kepadaku dan maafkanlah aku"
Nabi Shallallahu "alaihi wa sallam juga bersabda:
"Adapun rukuk maka agungkanlah Rabb-mu, sedangkan ketika sujud bersungguh-
sungguhlah dalam berda, niscaya segera dikabulkan untuk kalian" (H/R Muslim)
Dari bu !urairah "adhiyallahu #anhu bahwa Nabi Shallallahu #alaihi wa sallam bersabda:
"!arak paling dekat antara serang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud,
maka perbanyaklah da "ketika itu#" (H/R Muslim)
Dari bdullah bin $as#ud "adhiyallahu #anhu bahawa:
Nabi Shallallahu #alaihi wa sallam ketika mengajarkan tasyahud kepadanya berkata:
"$emudian hendaknya seserang memilih permintaan yang dia kehendaki"
Dalam lafa% yang lain: "$emudian pilihlah da yang paling disukai lalu berda"
(H/R Sahihain)
"Ya Allah, aku berlindung kepada-%u dari azab kubur, aku berlindung kepada-%u
dari fitnah &ajjal, aku berlindung kepada-%u dari fitnah hidup dan mati' Ya Allah, aku
berlindung kepada-%u dari dsa-dsa dan terbelit hutang'( (HR. Bukhari dan Muslim)
م
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
?
ْ
" F8
ِ
'
َ
ل
ُ
]
َ
س
ْ
أ
َ
Rَ ( ّ3
َ
ل
ْ
ا 1ُ A
ْ
Dُ أ
َ
*
َ
'
َ
Q
ِ
U
َ
)
ِ
4,
ِ
-( ّلا
)Ya Allah* +esungguhnya aku mhn kepada%u, agar dimasukkan ke +urga dan
aku berlindung kepada%u dari ,eraka'( (HR. Abu Daud dan lihat Sahih Ibnu Majah)
م
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
?
ْ
( FDِ أ
َ

َ
Dَ #y
َ
ر
ِ
+
ْ
1
ِ
#y
َ
ر
ِ
Y
ْ
<ُ *
َ
U
ِ
&
ْ
;
ُ
*
َ
4'
َ
/ ِe
َ
-.
َ

)Ya Allah* -erilah pertlngan kepadaku untuk menyebut nama-%u, syukur kepada-
%u dan ibadah yang baik untuk-%u'( (HR. Sahih Abu Daud dan An-Nasai)
dapun berdoa selepas selesai solat, tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu #alaihi
wasallam. &'allahu a(lam, selepas solat ) Nabi hanya ber%ikir*

Muslim) . bagi-Nya segala puja. tidak ada sekutu bagiNya.‫ر‬ ٍ ‫ي ق‬ َ ‫و‬ ُ ‫و‬ ِ ‫ق‬ ِ ُ ‫وي‬ ْ ُ‫د ي‬ ُ ‫م‬ َ ْ ‫ال‬ ُ ْ ‫مي‬ ْ ‫ح‬ ُ ْ ‫دي‬ َ ‫ه‬ َ ‫ت‬ َ ‫ي‬ ْ ‫ش‬ ْ ِ ‫حي‬ ) َ ‫ الل‬: ‫ر‬ ُ ُ َ ‫ه أك ْب‬ (× 33) ‫ه‬ ِ ّ ‫د ل ِل‬ ُ ‫م‬ َ ْ ‫ ال‬: ْ ‫ح‬ (× 33 (× 33) ‫ه‬ ِ ‫ن الل‬ َ ‫حرا‬ َ ْ ‫سب‬ ُ َ ِ‫ل َ إ‬ ُ ْ ‫مل‬ َ ْ ‫ري‬ َ َ‫ه ل‬ ‫ه‬ ْ ‫و‬ ُ َ ‫ول‬ ُ ْ ‫ه ال‬ ُ َ ‫ ل‬، ‫ه‬ ُ َ‫ك ل‬ ُ َ ‫حد‬ ُ ‫ه إ ِل ّ الل‬ َ ‫لهـ‬ َ ‫ك‬ َ ‫ه‬ ِ ‫ش‬ َ ‫ع‬ َ ‫ء‬ َ ‫ل‬ ّ ُ ‫ل ى ك‬ .ZIKIR LEPAS SOLAT (Sesuai tuntunan Nabi yang diambil dari HADIS-HADIS yang SAHIH) َ (3x) ‫ه‬ ْ َ ‫ست‬ ِ ‫غ‬ ْ ‫أ‬ َ ‫ر الل‬ ُ ‫ف‬ َ ‫الل ّه‬ َ ْ ‫من‬ َ ‫يرا‬ ‫ذا‬ ِ ‫و‬ َ ‫ت‬ َ َ ‫ ت‬، ‫م‬ ُ َ ‫سل‬ ُ َ ‫سل‬ َ ْ ‫رك‬ َ ْ ‫م أن‬ ّ ‫ك ال‬ ّ ‫ت ال‬ ّ ُ َ َ ‫برا‬ َ ، ‫م‬ ْ ‫وا ْل ِك‬ َ ‫جل‬ .‫م‬ ‫را‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ال‬ َ َ ِ ِ “Aku minta ampun kepada Allah. Engkau pemberi keselamatan.” (HR. BagiNya pujaan.” (HR. wahai Tuhan Yang Pemilik Keagungan dan Kemuliaan. bagiNya kerajaan.” (dibaca tiga kali).” (HR. sekalipun seperti buih di laut. Dialah yang menghidupkan (orang yang sudah mati atau memberi roh janin yang akan dilahirkan) dan yang mematikan. Maha Suci Engkau. Lantas membaca: “Ya Allah. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu.‫ر‬ ٍ ‫ي ق‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫د‬ َ ‫و‬ ُ ‫و‬ ِ ‫ق‬ ْ ‫دي‬ ُ ‫م‬ َ ْ ‫ال‬ ْ ‫ح‬ ُ َ َ ْ “Maha Suci Allah. BagiNya kerajaan. (33 kali). akan diampuni kesalahannya.” (“Barangsiapa yang membaca kalimat tersebut setiap selesai solat. 3x fardu lain) “Tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa. Muslim) (Dibaca 10x fardu maghrib dan subuh.” Dibaca sepuluh kali setiap sesudah solat Maghrib dan Subuh. Dialah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. segala puji bagi Allah. Tirmizi. tiada sekutu bagiNya. Ahmad) َ ِ‫ل َ إ‬ ُ ْ ‫مل‬ َ ْ ‫ري‬ َ َ‫ه ل‬ ‫ه‬ ْ ‫و‬ ُ َ ‫ول‬ ُ ْ ‫ه ال‬ ُ َ ‫ ل‬، ‫ه‬ ُ َ‫ك ل‬ ُ َ ‫حد‬ ُ ‫ه إ ِل ّ الل‬ َ ‫لهـ‬ َ ‫ك‬ َ ‫ه‬ ِ ‫ش‬ َ ‫ع‬ َ ‫ء‬ َ ‫ل‬ ّ ُ ‫ل ى ك‬ . Dan Allah Maha Besar. dan dariMu keselamatan. Tidak ada Tuhan (yang hak disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->