P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |12

UNIT PELAJARAN 2 MODEL PENGURUSAN TINGKAHLAKU

HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Menerangkan model pengurusan tingkahlaku . 2. Menjelaskan jenis-jenis tingkahlaku.

PENGENALAN Bermula dari tahun 1920-an, kajian-kajian berkaitan tingkah laku menunjukkan faktor-faktor luaran atau persekitaran yang berlaku sebelum atau selepas sesuatu peristiwa akan merangsang sesorang individu mempamerkan sesuatu tingkah laku yang khusus. Menurut Bear, Wolf dan Risley (1968), kebanyakan tingkah laku adalah dipelajari. Ini bermakna tingkah laku baru atau alternatif boleh dipelajari pada bila-bila masa. Tingkah laku yang negatif seperti agresif, suka merosakkan harta benda boleh diubah kepada tingkah laku baru yang lebih positf jika individu itu diberi intervensi yang dirancang dengan teliti, iaitu sesuai dan sistematik. Pengurusan tingkah laku adalah program tingkah laku yang berbentuk saintifik yang dibuat secara analisis untuk menghasilkan perubahan tingkah laku sosial yang positif bagi seorang individu. Manakala, menurut Kamus Dewan (1979), tingkah laku adalah berbagai ragam dan berbagai laku. Tingkah laku boleh didefinisikan sebagai semua tindakan fizikal dan mental yang dilakukan oleh manusia yg boleh diperhati, diukur dan dinilai. Tingkah laku juga bermaksud sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara sedar atau separa sedar, baik atau buruk, betul atau salah, berguna atau tidak dan produktif atau membazir. Secara umumnya, tingkah laku didefinisikan sebagai kanak-kanak bermasalah tingkah laku mempamerkan secara konsisten tingkah laku yang tidak bersesuaian dengan umur mereka, yang menuju ke arah konflik sosial, kesedihan, dan kegagalan. Wood (1982) mendefinisikan tingkah laku dalam empat elemen iaitu elemen yang mengganggu, elemen masalah tingkah laku, elemen persekitaran, dan elemen yang dianggap mengganggu.Carl Rogers (1999), pula menjelaskan bahawa seseorang individu bertingkah laku mengikut persepsi diri sendiri dan keadaan. Sekiranya individu itu mempunyai konsep kendiri yang positif maka dia berupaya berinteraksi dan bertindak dengan lebih yakin. Menurut Lewis M.Beaker (2001), tingkah laku ditakrifkan sebagai sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, dan secara sedar atau separa sedar. Tingkah laku adalah manifestasi fizikal sebarang sikap yang berasaskan nilai-nilai tertentu. Manakala menurut Garry Martin & Joseph Pear(2003), tingkah laku juga merangkumi aktiviti, aksi, prestasi,

perkembangan kanak-kanak adalah kesan persekitaran terhadap kanak-kanak . · Motivasi ini boleh di rangsang oleh rangsangan-ransangan luar atau dalaman yang berkaitan dengan keperluan-keperluan fisiologi atau emosi seperti perasaan lapar atau cinta dan takut kepada Allah. Tingkah laku seseorang ditentukan melalui interaksi antara individu itu sendiri dengan sifat-sifat persekitaran menurut Apter dan Conoley (1984). 1989). bermaksud kesan persekitaran ke atas tingkah laku individu. dan reaksi. Dorongan atau motivasi itu berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Motivasi akan mendorong seseorang individu melakukan sesuatu. tindakan. Menurut Kauffman (1977). Tingkah laku yang timbul adalah berkaitan dengan perasaan dan kesedaran terhadap satu-satu situasi itu.Model Persekitaran Model ini menyatakan bahawa punca gangguan tingkah laku ialah berlakunya perubahan persekitaran yang dilakukan oleh manusia. Konsepnya bertentangan dengan tingkah laku normal yang lazimnya dipersepsi. Dari segi teknik. keluarga. Teori ekologikal atau persekitaran memberi penekanan terhadap penganalisaan ekosistem yang didefinisikan sebagai sistem interaksi yang mengandungi benda hidup dan bukan benda hidup yang ada di persekitaran kita seperti sekolah. kanak-kanak ini juga masih boleh atau dapat belajar bertingkah laku sesuai dan diterima oleh masyarakat. kelenjar (glandular) dan aktiviti elektrik oleh setiap organ.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |13 bertindakbalas. Setiap tingkah laku manusia adalah berasaskan dorongan serta tujuan. Definisi tingkah laku menurut Al-Ghazali dari perspektif Islam adalah tingkah laku manusia mempunyai tujuan agama dan kemanusiaan. Interaksi sentiasa berlaku secara terus menerus antara satu motivasi dan tingkah laku. Walaupun begitu. Tingkah laku manusia mempunyai ciriciri. ianya menjelaskan perkembangan kanak-kanak sebagai hasil interaksi antara alam persekitaran dengan kanak-kanak tersebut. kanakkanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku adalah mereka yang secara jelas memberi respon yang kurang memuaskan terhadap persekitaran dan tidak dapat diterima secara sosial. MODEL PENGURUSAN TINGKAH LAKU a. dirasai. Pada dasarnya tingkah laku adalah apa sahaja yang diperkatakan atau dilakukan oleh individu khususnya kanak-kanak bermasalah tingkah laku. Salah laku bermaksud sebarang tingkah laku yang dianggap tidak sesuai kepada satu tempat atau keadaan di mana ia berlaku. aktiviti yang melibatkan otot-otot. Model ini menyokong pendapat penganalisaan serentak tentang penyesuaian individu terhadap persekitaran dan kesan kuasa persekitaran. Tingkah laku yang tidak normal dan terkeluar dari nilai dan norma sosial masyarakat termasuk sekolah (Mok Soon Sang. Dalam kata lain. Tingkah laku bermasalah yang timbul adalah kerana kekurangan keupayaan individu dalam proses adaptasi atau akomodasi apabila menghadapi perubahan situasi dalam alam persekitaran. 2004). Menurut beliau. dan masyarakat. dilakukan dan dialami oleh kebanyakan orang dalam masyarakat. Menurut Teori Ekologi Bronfenbrenner (1979.

dan kronosistem. Dengan ini. Tadika. sekolah-pasar raya. Contohnya interaksi mereka dengan ibu bapa. pembawaan dan bakatnya. dan sekolah jiran. rumah-sekolah. mesosistem dan eksosistem.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |14 dan juga ciri-ciri kanak-kanak tersebut ke atas persekitaran. Contohnya. Pada peringkat ini. dan guru. Mesosistem pula terletak di lapisan kedua yang merujuk kepada hubungan dalaman dalam kalangan mikrosistem seperti hubungan di rumah. Persekitaran perkembangan individu terdiri daripada lima sistem iaitu mikrosistem. Misalnya. Misalnya dalam sesebuah masyarakat. keadan di rumah boleh mempengaruhi tingkah laku individu di sekolah. kaum lelaki diberi peranan yang lebih dominan di mana mereka diberi peluang pelajaran dan pekerjaan yang popular atau penting untuk sesebuah negara. kanak-kanak pada masa ini lebih berfokus kepada permainan komputer jika dibandingkan dengan kanak-kanak dahulu yang lebih gemar bermain di persekitaran. peranan jantina dititikberatkan (Santrok. Bagi kebanyakan kanak-kanak. rumah-jiran. makrosistem. sekolah dan rakan sebaya. Contohnya. mikrosistem mungkin terhad kepada hubungan mereka dengan keluarga sahaja. kemudahan dan peraturan yang dikuatkuasakan oleh tempat membeli-belah secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan sosial kanak-kanak tersebut. rakan. Eksosistem merupakan konteks di mana pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan murid secara langsung tetapi secara tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan mereka. Kronosistem yang menekankan perubahan dalam keadaan suatu tempoh masa. Makrosistem adalah konteks budaya atau kelas sosial yang terkandung didalam mikrosistem. di antara sesebuah budaya dengan budaya lain selalunya berbeza kerana setiap satunya mempunyai pendirian atau corak budaya tersendiri. kanak-kanak tidak hanya terpengaruh dengan individuindividu dalam kategori mikrosistem semata-mata tetapi turut terkesan dengan perwatakan biologi dan sosialnya sendiri seperti tabiat. Mikrosistem merupakan lapisan persekitaran dalaman yang merujuk kepada aktiviti dan interaksi yang melibatkan hubungan secara langsung di mana kanak-kanak mempunyai interaksi secara langsung dan menghabiskan paling banyak masa dalam kehidupan mereka. apa yang patut dianggap pada mereka dan apa matlamat yang perlu mereka usahakan. perwatakan fizikal. mesosistem. kronosistem juga bermaksud perubahan pada seseorang atau konteks perkembangan . adik-beradik. Perkembangan individu dipengaruhi oleh norma-norma. Selain itu. nilai dan amaln masyarakat. ekosistem. pergaulan rakan sebaya dan pemerhatian dalam aktiviti permainannya. Ia boleh meningkat dengan sokongan dan kestabilan mikrosistem. Ianya adalah ideologi yang benar-benar luas dan menentukan tentang bagaimana anak-anak perlu diuruskan. Kaedah pengurusan. 2008). Misalnya. Bronfenbrenner percaya bahawa lapisan ini mempunyai hubungan yang kuat dengan lapisan mikrosistem. Manakala di sesetengah negara. Persekitaran tersebut akan berkembang ke arah yang lebih kompleks seperti yang berlaku di pusat asuhan. jiran.

Menurut model psikodinamik. Antara teknik yang boleh digunakan ialah intervensi berpusatkan kanakkanak. cikgu. Langkah ini mungkin akan dapat mengurangkan masalah tingkah laku kanak-kanak yang bermasalah tingkah laku. serta intervensi berpusatkan perantaraan antara kanak-kanak dan persekitaran. intervensi berpusatkan persekitaran. 1991. Kanak-kanak tersebut perlu melatih atau mengajar diri mereka untuk menyebut sesuatu perkataan dengan lancar seperti perkataan buku. Ianya seperti tidak melekatkan bahan-bahan yang boleh menarik minat mereka untuk tidak menumpukan perhatian di dalam kelas dan mereka akan merosakkan barang-barang yang dihias di rumah. kanak-kanak tersebut menghadapi masalah pertuturan. Intervensi berpusatkan kanak-kanak merupakan penglibatan kanak-kanak yang bermasalah tingkah laku itu sendiri dalam mengatasi perlakuan tingkah laku mereka. intervensi berpusatkan kanak-kanak dan persekitaran pula adalah melibatkan kanak-kanak tersebut dengan ibu bapa atau guru mereka. Intervensi berpusatkan persekitaran pula adalah melibatkan peranan dari guru dan ibu bapa kanak-kanak itu sendiri. intervensi berpusatkan kanak-kanak dan persekitaran . Seterusnya. Kanak-kanak ini akan fasih pertuturan mereka sekiranya mendapat intervensi awal dan bersemangat untuk memulihkan pertuturan mereka. Pendekatan yang berfokus pada proses kejiwaan dan masalah dalaman individu iaitu berkaitan dengan personaliti seseorang. Manakala. Terdapat beberapa pendekatan yang diambil dengan menggunakan persekitaran sebagai langkah intervensi. Terdapat . Model Psikodinamik Model-model Psikodinamik pada awalnya dikembangkan oleh Sigmund Freud (1974) dan pengikut-pengikutnya. Contohnya. keadaan bilik darjah atau keadaan di rumah perlulah diubahsuai untuk mengurangkan masalah tingkah laku kanak-kanak tersebut.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |15 ekologinya boleh memberi kesan terhadap perkembangan emosinya. Perkembangan teori psikodinamik dalam lingkungan teori-teori pekerjaan sosial masih diterapkan secara umum kerana penerapannya masih berpandukan pada ajaran Freud dengan mengarah kepada pengembangan psikoanalisis. intervensi berpusatkan perantaraan antara kanak-kanak dan persekitaran adalah peranan yang salin berkait antara kanak-kanak tersebut dengan ibu bapa mereka dan guru-guru serta keadaan sekeliling seperti rumah dan kelas. 1996). Contohnya. pensil dan sebagainya. Berasaskan kepada teori Freud (1949) dan Erickson (1963). Perubahan kognitif dan biologi seseorang anak pada peringkat remaja boleh menyebabkan konflik di antara golongan remaja dan ibu bapanya (Paikoff & Brooks-Gunn. Steinberg. punca gangguan tingkah laku disebabkan oleh masalah dalaman individu dan faktor persekitaran yang mengganggu kehidupan intrapsikik seseorang.

perlaksanaan aktiviti berkelompok. Penarikan ini juga berlaku terhadap kanak-kanak perempuan kepada bapanya. Pada peringkat oral. Ego yang terbentuk dijaga dan dikembangkan secara pengalaman yang baru serta bermakna bagi diri individu. Lingkungan sosial dan budaya akan mempengaruhi perkembangannya. keperibadian dan psikologi abnormal. sealiran dengankompleks elektra. Walau bagaimanapun. Maka bermulalah gejala penyekatan seksual dalam diri individu. kanak-kanak mula berkembang dan berupaya mengasingkan fungsi pembuangan najis dari kehendak nalurinya yang semulajadi. Pelaksana psikoanalisis berpendapat bahawa latihan yang dilalui akan mempengaruhi sasiahnya apabila meningkat dewasa. . Peringkat paling kritikal ini akan menentukan kepesatan seksual yang berkembang dalam diri seorang individu. serta pengubatan. ego dan super ego. kepuasan yang mula dirasai oleh seorang bayi adalah keseronokan yang dikecapi di mulut. Zaman kanak-kanak ditinggalkan dan bermula dengan peringkat kedewasaan. Mengikut fahaman psikoanalisis. Kompleks oedipus berlaku pada kanak-kanak lelaki apabila tanpa disedari ianya tertarik kepada ibunya. peringkat pendaman.kanak-kanak mula berseronok dengan organ jantinanya. peringkat falik. terdapat libido. Manakala pada peringkat falik. Peringkat ini juga penuh dengan keupayaan berkawan sesame rakan sama ada dari jantina lelaki atau perempuan. Peringkat pendaman berlaku pada umur lima hingga dua belas tahun. keadaan ini menyebabkan keadaan lekatan sebagai mekanisma bela diri semasa dewasa yang boleh membawa kepada trait yang pasif. mula dengan penarikan interaksi seksual dan persedian perkahwinan. Individu mula dengan peranan sosialisasi. Menurut teori personaliti dalam psikoanalisis. optimis dan ingin mengetahui. Pada peringkat anal pula. Pada peringkat ini. Rasa tidak puas terhadap sama ada ibu oleh kanak-kanak perempuan dan terhadap bapa oleh kanak-kanak lelaki menyebabkan kanakkanak mengikut serta mendapatkan perhatian kepada ibu atau bapanya. Pada masa ini. peringkat anal. kehendak seksual diganti dengan struktur ego yang mengambil alih semula perkembangan diri. objek yang jitu dari segi perkembangan diri menjadi lumrah dengan kematangan yang berfungsi. Hampir semua objek dibawa ke mulut oleh seorang bayi. kanak-kanak dilatih cara yang sesuai bagi melaksanakan kehendak pembuangan najisnya. Peringkat genital pula berlaku sebaik sahaja kanak-kanak menghampiri akhir baligh. Peringkat ini bermula semenjak dilahirkan. Peringkat ini juga merupakan permulaan berkembangnya kompleks oedipus dan kompleks elektra. tiga perkara yang penting dalam perkembangan keperibadian manusia iaitu id. Dalam teori perkembangan mental pada psikoanalisis. Kemudiannya akan berkembang dari beberapa tahap yang dimulai dengan peringkat oral.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |16 beberapa idea dasar psikoanalisis iaitu perkembangan manusia. iaitu kehendak seksual terpendam. berkeluarga dan penetapan vokasional. dan peringkat genital. peringkat ini juga penuh dengan suasana menguatkan sifat serta ciri kelakian atau kewanitaan.

ciri id seseorang itu sudah wujud semasa ianya dilahirkan. Super ego merupakan akar tunjang dari aspek peneguhan moral yang baik. ego penuh dengan persepsi. ekspresi seni. Model Psikopendidikan Model Psikopendidikan menjadi syarat asas kepada teknik-teknik yang lain. dikenal pasti daripada ibu dan bapa. Sebagai alat memperkukuhkan diri pada tahap sedar. Id merupakan sumber libido. Id dianggap sebagai satu elemen struktur yang semulajadi. Perkembangan ego adalah melalui hubungan secara sosial dan identifikasinya dengan orang lain. Sebagai contoh. suasana. Sebaliknya. ego memainkan satu fungsi yang penting dalam struktur tingkah laku dan personaliti individu. secara automatic akan terlintas untuk memakai kasut. perasaan. satu elemen yang diwarisi. Keadaan menanggalkan kasut sebelum memasuk ke dalam rumah kediaman juga menjadi kelaziman adat orang Melayu. satu elemen yang sedia ada dalam diri manusia. inginkan kemajuan dan boleh menyesuaikan fungsinya mengikut keadaan. Tujuan utama id adalah bagi mendapatkan kepuasan diri secara mendadak. Itulah sebabnya id tidak mempunyai penyatuan dari segi maksud tidak teratur dan tidak bermoral. Super ego bertindak seakan-akan seperti ibu bapa seorang individu. Sebagai elemen pada tahap sedar. tidak rasional dan penuh dengan orientasi berkehendakkan kepuasan. dan teknik pengaruh tingkah laku. Antara prinsip yang ditekankan dalam model ini ialah pemikiran dan tindakan adalah dua proses yang saling berkaitan. mahupun masyarakat. memberi perhatian dan fokus pada masalah yang dihadapi serta melayan kanak-kanak dengan adil dan kasih sayang dan guru . Ia merangkumi pelbagai pendekatan psikologi dan pendidikan untuk membantu kanak-kanak yang menghadapi gangguan tingkah laku. emosi. Id merupakan satu gejala bawah sedar dan tenaga yang primitif. seseorang perlulah menerima dan memahami masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak. Id tidak teratur. objek di dalam alam sekelilingnya. Sebagai satu daya tenaga yang begitu primitif. Disebalik super ego sentiasa wujud imej pengawalan. Moral yang dipelajari. pemikiran. persepsi. Ego pula berbeza dengan id. apabila hendak keluar dari rumah. lazimnya dalam kalangan orang Melayu. Super ego lebih menyerupai hati nurani atau 'conscience' seseorang individu.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |17 Id diandaikan semua gejala yang neutral dalam pemikiran seorang individu. Strategi-strategi pengurusan gangguan tingkah laku dalam model psikodinamik ialah model psikopendidikan. Dalam pandangan psikoanalisis. Ego tidak wujud semasa kelahiran. ego berkembang secara berperingkat. teknik kaunseling. id merupakan penggerak psikologikal yang tidak payah dipelajari. Super ego mengawal ego dan id. Super ego merupakan struktur yang ketiga dalam pemikiran tingkah lakupsikoanalisis. peristiwa. sikap. Moral yang demikian dipelajari hasil daripada asuhan semasa seorang individu itu masih kecil pada peringkat umurnya dan berkembang dengan penerapan moral sebagai sebati dengan hati nuraninya. saling mengingatkan keadaan. tingkah laku.

Apabila pelajar ini diasingkan daripada aktiviti tersebut. Ganjaran boleh digunakan untuk mengurangkan masalah tingkah laku kanak-kanak yang bermasalah.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |18 perlu menjaga penampilan dan tingkah laku mereka kerana ia sangat mempengaruhi kanakkanak. Pengasingan juga boleh dilakukan terhadap murid yang melakukan kesalahan. serta berdikari. Ganjaran ini akan diberikan kepada pelajar sekiranya dia dapat mengawal atau mengubah masalah tingkah lakunya. perjanjian atau kontrak. Selain itu. Pengasingan atau “time-out”. merupakan peneguhan daripada tingkah laku yang dipilih seperti mengasingkan pelajar yang bermasalah atau yang melakukan kesalahan daripada mengikuti aktiviti yang digemarinya seperti permainan alat muzik. dan bintang. kupon. Antara dendaan yang dikenakan adalah pulang lewat ke rumah. Contohnya. mainan. dan pujian. pelajar tersebut akan takut dan tidak mahu ponteng sekolah lagi kerana dia saying akan token yang sudah dia perolehi. mengambil semula token yang diperolehi. . Terdapat tiga bentuk ganjaran yang digunakan iaitu ganjaran primer yang berbentuk makanan dan minuman. maka gurunya akan memberikan ganjaran berbentuk token kepadanya dan token itu mewakili markahnya dan dia boleh menukar token tersebut dengan hadiah yang disukainya. Pelajar yang terliobat dalam kontrak ini dipertanggungjawabkan terhadap perkara atau aktiviti yang mereka pilih. dan sebagainya. dia akan berusaha mengubah tingkah lakunya kepada yang positif agar dia juga dapat menyertai aktiviti tersebut. serta ganjarana sosial pula adalah berbentuk senyuman. Kontrak ini melibatkan persetujuan antara dua pihak atau lebih iaitu guru dan pelajar secara lisan atau bertulis. maka guru boleh mengenakan dendaan kepadanya seperti menarik semula token yang dia telah kumpul. kad. sekiranya seorang pelajar itu tidak membuat bising dalam kelasnya. Guru berperanan membimbing pelajar supaya dapat membina sikap kesempurnaan kendiri dan mengurus persekitaran pembelajaran supaya berkaitan dengan aktiviti yang bermakna iaitu tahap pembelajaran yang sesuai dengan pelajar dan kaedah pendekatan pembelajaran yang digunakan. Seterusnya. Contohnya. dendaan juga digunakan dalam menangani masalah tingkah laku dalam kalangan pelajar atau kanak-kanak bermasalah. Kontrak tersebut akan berjaya dilaksanakan sekiranya mereka faham akan tingkah laku yang hendak diubah dan mereka faham akan kesannya sekiranya mereka ingkar akan perjanjian yang telah dibuat. Model ini memperjuangkan matlamat pendidikan bagi membolehkan pelajar mengambil tanggungjawab untuk menentukan apa yang hendak dipelajari dan menjadi lebih mengarah kendiri. sekiranya seseorang itu ponteng sekolah tanpa sebab yang kukuh. Dengan itu. ganjaran sekunder atau lebih dikenali sebagai token.

1988) iaitu menyayangi dan disayangi. Mereka mendengar persepsi daripada guru terhadap kejadian itu dan seterusnya bersetuju untuk cuba mendirikan khemah itu semula dengan pelan tindakan yang spesifik.kanak yang terbabit.Oleh itu. khemah dapat didirikan dengan cepat. dijalankan oleh guru yang berpengaruh ke atas kehidupan kanak-kanak tersebut. Menurut Glasser (1965). Terapi realiti atau “reality theraphy” dijalankan untuk membantu individu supaya dapat berfungsi dengan normal dalam persekitaran. Antara teknik yang boleh dilaksanakan ialah temu bual dan terapi realiti. Teknik temu bual atau “ life-space interview” dalam teknik kaunseling dibuat berdasarkan pengalaman kanak. Guru bertindak dengan menghentikan pertengkaran itu dan membiarkan mereka menenangkan diri sebelum memulakan sesi temuramah. Guru boleh membantu dari segi mengurangkan tahap kehampaan kanak-kanak yang terbabit. Menurut Glasser (1965). belajar menjadi individu bertanggungjawab tidak berlaku secara semulajadi. Mereka memerlukan bantuan daripada seseorang yang mengambil berat akan diri mereka. Teknik ini perlu dilaksanakan secara konsisten oleh pihak yang terlatih dan berpengalaman. teknik temu bual terbahagi kepada dua (dalam Walker dan Shea. Kegagalan akan menyebabkan mereka sakit mental. guru menstruktur insiden yang berlaku dalam kehidupan kanak-kanak untuk membolehkan dia mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dan penemuramah bertindak sebagai pembimbing kanak-kanak tersebut. Manakala “emotional first aid on the spot”. dan lambaian kawan-kawan sekelasnya.1988) iaitu “clinical exploitation of life event” yang memerlukan pengalaman dan latihan. adalah membantu kanak-kanak daripada sesuatu keadaan untuk membolehkan sesuatu aktiviti diteruskan dan dijalankan. Ali sering mengelakkan diri kerana menganggap dirinya disisihkan oleh kawan-kawan sekelasnya. Majoriti individu akan belajar menjadi seorang . dan penghargaan diri serta dihargai orang lain. manusia mempunyai dua keperluan psikologi asas (dalam Walker dan Shea. objektif pakar terapi atau guru ialah mengajar individu atau murid yang terbabit tentang tingkah laku yang bertanggungjawab. Kemudiannya. serta menggunakan insiden sebenar untuk mengetahui ciri-ciri tingkah laku kanak. Contoh yang dapat diberikan ialah Ali dan Azman bertengkar semasa mendirikan khemah. Ali dan Azman menceritakan insiden yang berlaku. Akhirnya. Guru yang bertindak sebagai pembimbing akan membantu Ali dengan menggalakkannya memberi respon terhadap senyuman. memberi sokongan moral ke atas kanak-kanak yang sedang emosi. Menurut Redl (1959). Untuk berasa menghargai diri dan dihargai orang lain. Contohnya pertengkaran dan pergaduhan.kanak. seseorang individu mesti mengekalkan tingkah laku yang diterima masyarakat. Contohnya.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |19 Teknik Kaunseling Teknik kaunseling boleh diguna untuk membantu guru mengawal dan mengubah tingkah laku bermasalah melalui perbincangan secara peribadi yang produktif. dan membantu kanak-kanak dalam mencari penyelesaian untuk menghadapi masalah kehidupan harian serta insiden yang melibatkan emosi seperti pertengkaran dan pergaduhan. Ianya memerlukan penglibatan dan sikap tanggungjawab tertentu serta perkaraperkara lain seperti kasih sayang dan disiplin.

Ali menyedari tingkah lakunya hanya akan merosakkan dirinya sendiri. Dia tidak dapat berinteraksi dengan guru dan kawan-kawan sekelasnya. Menurut D’ Alonzo (1974). Boneka atau “puppetry” dapat membantu kanak-kanak meluahkan perasaan dan emosi bagi mereka yang sukar atau tidak mahu berkomunikasi secara langsung dengan orang lain. Contohnya. setelah beberapa bulan. kucing dan sebagainya adalah amat berkesan (dalamWalker dan Shea. guru Azman mengambil inisiatif dengan memperkenalkan alat-alat permainan kepada Azman dan memberi panduan kepadanya untuk membuat aktiviti mudah. Alat-alat mainan mestilah sesuatu yang boleh memberi peluang kanakkanak tersebut untuk meluahkan perasaan dan emosi mereka. Pentas yang digunakan untuk boneka tangan boleh dibuat sendiri oleh kanak-kanak dengan bantuan guru. Selepas itu. robot. Ianya akan memudahkan kanak-kanak meluahkan perasaan dan emosi mereka. Namun hanya beberapa kaedah dalam ekspresi seni yang ditekankan iaitu permainan bebas. Azman mula bercakap dengan kawan-kawan dan gurunya. mereka merumuskan bahawa ekspresi seni dapat membina kebolehan ekspresi kanak-kanak tersebut. Contohnya. Guru yang rapat dengan Ali menyedari hal itu dan dia telah menjalankan terapi reality. Sepanjang di dalam kelas. Akhirnya. Ekspresi seni ditunjukkan melalui permainan bebas. Azman seorang kanak-kanak yang mengalami gangguan emosi. kanak-kanak dibiarkan bermain permainan atau alat mainan di ruang yang disediakan serta mereka digalakkan memilih alat mainan mengikut minat mereka.Contohnya menggunakan kotak kertas. Contohnya. Dia mendapati bahawa Ali tidak akan menumpukan perhatian dan tidak mahu belajar sekiranya guru yang mengajar tidak disukainya. dan sebagainya. Oleh yang demikian. kereta mainan.kanak untuk menunjukkan dan meluahkan perasaan dan emosi mereka melalui aktiviti-aktiviti yang kreatif. Azman hanya duduk dan mendiamkan dirinya sahaja. Dalam permainan bebas atau “free play”. Setelah beberapa bulan.guru memerhatikan Azman. Alat-alat mainan ini sebenarnya bukan alat yang rumit. boneka tangan yang ringkas yang dibuat sendiri atau milik kanakkanak yang terbabit seperti wajah atau muka monyet. keputusan peperiksaannya meningkat dengan mendadak dan cemerlang.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |20 yang bertanggungjawab daripada kasih sayang. guru menyediakan pelan tindakan dan Ali belajar untuk menjadi seorang yang bertanggungjawab terhadap tingkah lakunya. terapi likisan dan sebagainya. Ali seorang yang cerdik namum dia sering gagal dalam subjek tertentu. boneka. dan terapi seni. Menurut Cheney dan Morse (1972). main peranan atau lakonan. 1988). Wayang kulit juga boleh dikategorikan dalam “puppetry” dan ianya lebih berkesan untuk . muzik. Ekspresi Seni Ekspresi seni menggalakkan dan memberi peluang kepada kanak. boneka. Oleh itu. Ekspresi seni juga menyediakan ruang untuk kanak-kanak meluahkan perasaan dan emosi dengan cara yang betul. Melalui terapi.

mengenal diri dan manipulasi persekitaran. Contohnya. bersiul-siul. sekolah. renungan. Seni tiga dimensi juga boleh digunakan tetapi ianya terhad disebabkan peralatannya. Menurut Willian dan Wood (1977). guru yang garang . Kanak-kanak seperti ini lebih menggemari akan kompang. guru dan ibu bapa. seni dapat memberi manfaat kepada kanak-kanak dari segi komunikasi. dan “desensitization”. pandangan mata ke mata. bapa. dan sebagainya. “tapping”. Terapi seni harus diberi peluang kepada kanak-kanak untuk mengekspresikan diri mereka melalui seni terutamanya seni lukisan dan muzik. Manakala ekspresi seni berbentuk muzik pula adalah nyanyian dan permainan alat muzik yang dapat kanak-kanak tersebut meluahkan perasaan mereka. ekspresi diri. kanak-kanak tersebut akan rasa malu dengan sendirinya apabila perbuatan mereka itu tidak dipedulikan oleh orang sekelilingnya. kreativiti. sosialisasi. Kaedah yang digunakan adalah seperti membiarkan. Contohnya melukis menggunakan jari dengan mengunakan warna air dan sebagainya. Teknik tindakan tidak ambil peduli atau “planned ignoring” merupakan kaedah yang dilakukan oleh guru dan keluarga kanak-kanak tersebut untuk mengurangkan tingkah laku bermasalah mereka. Teknik ini sebenarnya menunjukkan peringatan atau amaran dari seseorang kepada kanak-kanak tersebut supaya mengawal tingkah lakunya dan teknik ini akan berkesan kepada kanak-kanak yang bermasalah tingkah laku. tidak menegur. Seni lukisan dua dimensi merupakan kaedah yang amat sesuai untuk kanak-kanak bermasalah tingkah laku meluahkan perasaan mereka. dan drum kerana mereka dapat memuaskan perasaan mereka atau meluahkan semuanya melalui alat muzik tersebut. Biasanya tingkah laku yang dibuat-buat untuk menarik perhatian akan berkurangan dan lenyap apabila tidak diambil peduli. mengetuk pensil di atas meja dan sebagainya.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |21 mengubah tingkah laku kanak-kanak kerana kanak-kanak akan lebih mempercayai tentang karektor dalam wayang kulit tersebut. Kadangkala kanak-kanak melakukan tingkah laku bermasalah untuk menarik perhatian kawan-kawan sekelas. isyarat gangguan atau peringatan. Teknik pengaruh orang berkuasa atau “proximity control” merupakan teknik yang menggunakan orang-orang yang berkuasa dan berpengaruh untuk menakutkan kanak-kanak. Isyarat peringatan atau “signal interference” merupakan teknik pengaruh tingkah laku yang bukan secara “verbal” atau lisan. Teknik Pengaruh Tingkah Laku Teknik pengaruh tingkah laku atau “behaviour influence” boleh dilaksanakan semasa berlakunya tingkah laku yang bermasalah sama ada di dalam kelas. tidak memberi respon dan sebagainya. pengaruh orang berkuasa. Contohnya menggunakan plastesin. guru besar. jenaka. polis. Contoh tingkah laku tersebut ialah menjatuhkan buku. Tambahan lagi. Elemen penting yang dapat diterapkan dalam diri kanak-kanak tersebut ialah persepsi dan perasaan kanak-kanak. Pengaruh orang berkuasa yang disebutkan adalah. taman permainan dan sebagainya. Terdapat lima teknik pengaruh tingkah laku iaitu tindakan tidak ambil peduli. tarikan.

dan mengenali punca cemas. Contoh jenaka yang dibuat adalah seperti petikan dari cerita-cerita kartun yang terdapat di televisyen. . Dengan cara ini barulah Ali dapat menunggang basikalnya semula dan sekaligus mengatasi masalh fobia ali terhadap basikal. Teknik jenaka dalam tenik tingkah laku adalah teknik yang digunakan untuk menghiburkan kanak-kanak bermasalah tingkah laku khususnya. Namun harus diingat bahawa jenaka yang dibuat itu tidak akan menyinggung perasaan individu lain. bapa Ali perlulah mendekatkan semula Ali dengan basikal. Misalnya petikan dari cerita upin dan ipin. Dengan itu. pelajar-pelajar dalam sebuah kelas membuat bising dan seorang guru telah menggunakan teknik ini iaitu dengan menggertak pelajar-pelajar tersebut dengan mengatakan bahawa dia akan memanggil guru besar untuk menghukum mereka. pelajar-paelajar kelas itu diam kerana mereka takut dengan guru besar. guru yang mendapat tahu murid-murid mula bosan dengan kerja yang diberi harus berusaha untuk meningkatkan semula minat mereka. membincangkan tugasan tersebut dan sebagainya. Contohnya. Selain itu. Untuk mengatasi fobia Ali. Oleh itu.Bermasalah Pendengaran dan Lembam (Slow Learner). Contohnya. Semua orang akan bosan dengan tugas-tugas rutin dan sukar. Manakala teknik tarikan atau “interest boosting” adalah teknik yang digunakan untuk menarik minat kanak-kanak yang bermasalah tingkah laku. latihan merehatkan diri. Selain itu. Contohnya. Keputusannya tingkah laku yang bermasalah seperti bising tidak diteruskan atau dilakukan lagi. pelajar-pelajar akan lebih bersemangat dan tidak mudah bosan. Ali fobia untuk menaiki basikal kerana dia pernah terjatuh basikal. Guru boleh melakukan teknik ini dengan menawarkan bantuan. ianya juga dapat membuat murid berasa tenang. bertanya tentang sejauh mana tugas sudah disiapkan.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |22 dan sebagainya. guru juga boleh menggunakan unsur-unsur selingan sebentar untuk menaikkan semangat pelajar-pelajar bagi minat dengan tugasan yang diberikan.Sindrom Down. Bincangkan teknik-teknik pengurusan tingkah laku bagi kategori (ADHD). guru menceritakan cerita-cerita yamg lawak berkaitan dengan tugasan yang diberikan kepada mereka. Teknik “desensitisation” merupakan teknik yang digunakan untuk mengurangkan fobia. menghilangkan rasa gugup dan takut. Selepas itu. Teknik ini dapat mengurangkan tekanan dan ketegangan.

Batu . Setiap perlakuan atau perbuatan yang terzahir adalah oleh murid-murid adalah disebabkan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi perbuatan tersebut.A Mohamed.Selangor : PTS Publication & Distributors Sdn Bhd. semua pihak harus melibatkan diri samada ibu bapa. Teknik-teknik modifikasi yang boleh dipraktikkan ini adalah untuk membantu murid mengubah tingkah laku negatif kepada tingkah laku positif dan seterusnya melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.Pendidikan Khas Untuk Kanak-kanak Caves. maka ini akan meningkatkan prestasi dan pencapaian serta keberkesanan aktiviti pembelajaran. masyarakat dan juga pihak kerajaan. Cara-cara mengatasinya adalah berbeza bergantung kepada masalah-masalah yang dihadapi. guru. Usaha bersama akan membuahkan hasil yang tidak akan mengecewakan semua pihak serta dapat melahirkan murid yang berkaliber serta berwawasan selaras dengan wawasan negara ke arah masyarakat yang berpengetahuan. Dalam usaha menangani masalah ini.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |23 Tahukah anda siapakah pakar yang akan terlibat dalam mengendalikan kanak-kanak bermasalah tingkahlaku ADHD Rumusan  Masalah tingkah laku bermasalah ini merupakan perkara yang perlu diberi perhatian yang serius kerana bermula dengan permasalahan yang kecil sebegini jika ianya berterusan akan menjadikannya satu kebiasaan. Terdapat pelbagai teknik-teknik dan penyelesaian yang berkesan yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah ini. Kemudian ianya akan dibawa hingga ke peringkat dewasa dan masalah ini tidak dapat diubah lagi. Oleh itu cara-cara untuk mengatasi tingkah laku bermasalah ini hendaklah bersesuaian dengan tingkah laku bermasalah tersebut.    Rujukan Jamila K. Namun setiap perbuatan ini mempunyai kesan-kesan tertentu yang mana kesannya adalah kepada murid itu sendiri tetapi juga memberi kesan kepada orang lain. Istimewa.(2006). Apabila tingkah laku positif dapat dibentuk.

Panduan Kurikulum Pra Sekolah.(2001).Universiti Putra Malaysia : PTS Publication &Distributors Sdn. Nordin Mamat.Asas Sosial Kanak-kanak.Nani Menon & Mohd Sharani Ahmad. 2008 daripada http://uniprof.Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn Bhd.(2005).wordpress.Perkembangan Kanak-kanak Penilaian Secara Portfolio.com/2008/01/07/pengurusan definisi-sejarah-dan-konsep-siri-1/ Ahmad Shukri Mohd Nain.(2004).Rohani Abdullah. Prof Madya Dr.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |24 Mohammad Fauzi. Diperolehi pada September 26.Bhd.Pengurusan: Definisi. Sejarah dan Konsep Siri 1.(2002). Rohani Abdullah. Universiti Putra Malaysia : Penerbit UPM .(2008). Tingkah Laku Organisasi: Pengenalan Tingkah Laku Individu : Penerbit UKM Press.

P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |25 .

P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |26 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful