P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |12

UNIT PELAJARAN 2 MODEL PENGURUSAN TINGKAHLAKU

HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Menerangkan model pengurusan tingkahlaku . 2. Menjelaskan jenis-jenis tingkahlaku.

PENGENALAN Bermula dari tahun 1920-an, kajian-kajian berkaitan tingkah laku menunjukkan faktor-faktor luaran atau persekitaran yang berlaku sebelum atau selepas sesuatu peristiwa akan merangsang sesorang individu mempamerkan sesuatu tingkah laku yang khusus. Menurut Bear, Wolf dan Risley (1968), kebanyakan tingkah laku adalah dipelajari. Ini bermakna tingkah laku baru atau alternatif boleh dipelajari pada bila-bila masa. Tingkah laku yang negatif seperti agresif, suka merosakkan harta benda boleh diubah kepada tingkah laku baru yang lebih positf jika individu itu diberi intervensi yang dirancang dengan teliti, iaitu sesuai dan sistematik. Pengurusan tingkah laku adalah program tingkah laku yang berbentuk saintifik yang dibuat secara analisis untuk menghasilkan perubahan tingkah laku sosial yang positif bagi seorang individu. Manakala, menurut Kamus Dewan (1979), tingkah laku adalah berbagai ragam dan berbagai laku. Tingkah laku boleh didefinisikan sebagai semua tindakan fizikal dan mental yang dilakukan oleh manusia yg boleh diperhati, diukur dan dinilai. Tingkah laku juga bermaksud sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara sedar atau separa sedar, baik atau buruk, betul atau salah, berguna atau tidak dan produktif atau membazir. Secara umumnya, tingkah laku didefinisikan sebagai kanak-kanak bermasalah tingkah laku mempamerkan secara konsisten tingkah laku yang tidak bersesuaian dengan umur mereka, yang menuju ke arah konflik sosial, kesedihan, dan kegagalan. Wood (1982) mendefinisikan tingkah laku dalam empat elemen iaitu elemen yang mengganggu, elemen masalah tingkah laku, elemen persekitaran, dan elemen yang dianggap mengganggu.Carl Rogers (1999), pula menjelaskan bahawa seseorang individu bertingkah laku mengikut persepsi diri sendiri dan keadaan. Sekiranya individu itu mempunyai konsep kendiri yang positif maka dia berupaya berinteraksi dan bertindak dengan lebih yakin. Menurut Lewis M.Beaker (2001), tingkah laku ditakrifkan sebagai sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, dan secara sedar atau separa sedar. Tingkah laku adalah manifestasi fizikal sebarang sikap yang berasaskan nilai-nilai tertentu. Manakala menurut Garry Martin & Joseph Pear(2003), tingkah laku juga merangkumi aktiviti, aksi, prestasi,

2004). Menurut Kauffman (1977). bermaksud kesan persekitaran ke atas tingkah laku individu. 1989). Dorongan atau motivasi itu berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Tingkah laku manusia mempunyai ciriciri. Salah laku bermaksud sebarang tingkah laku yang dianggap tidak sesuai kepada satu tempat atau keadaan di mana ia berlaku. kanakkanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku adalah mereka yang secara jelas memberi respon yang kurang memuaskan terhadap persekitaran dan tidak dapat diterima secara sosial. Motivasi akan mendorong seseorang individu melakukan sesuatu. keluarga. kelenjar (glandular) dan aktiviti elektrik oleh setiap organ. Model ini menyokong pendapat penganalisaan serentak tentang penyesuaian individu terhadap persekitaran dan kesan kuasa persekitaran. Tingkah laku yang timbul adalah berkaitan dengan perasaan dan kesedaran terhadap satu-satu situasi itu. MODEL PENGURUSAN TINGKAH LAKU a. Dalam kata lain. dilakukan dan dialami oleh kebanyakan orang dalam masyarakat. dirasai. aktiviti yang melibatkan otot-otot. dan masyarakat. tindakan.Model Persekitaran Model ini menyatakan bahawa punca gangguan tingkah laku ialah berlakunya perubahan persekitaran yang dilakukan oleh manusia. perkembangan kanak-kanak adalah kesan persekitaran terhadap kanak-kanak . ianya menjelaskan perkembangan kanak-kanak sebagai hasil interaksi antara alam persekitaran dengan kanak-kanak tersebut. Konsepnya bertentangan dengan tingkah laku normal yang lazimnya dipersepsi. Tingkah laku bermasalah yang timbul adalah kerana kekurangan keupayaan individu dalam proses adaptasi atau akomodasi apabila menghadapi perubahan situasi dalam alam persekitaran.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |13 bertindakbalas. kanak-kanak ini juga masih boleh atau dapat belajar bertingkah laku sesuai dan diterima oleh masyarakat. Pada dasarnya tingkah laku adalah apa sahaja yang diperkatakan atau dilakukan oleh individu khususnya kanak-kanak bermasalah tingkah laku. dan reaksi. Walaupun begitu. Tingkah laku yang tidak normal dan terkeluar dari nilai dan norma sosial masyarakat termasuk sekolah (Mok Soon Sang. Tingkah laku seseorang ditentukan melalui interaksi antara individu itu sendiri dengan sifat-sifat persekitaran menurut Apter dan Conoley (1984). Menurut Teori Ekologi Bronfenbrenner (1979. Definisi tingkah laku menurut Al-Ghazali dari perspektif Islam adalah tingkah laku manusia mempunyai tujuan agama dan kemanusiaan. Menurut beliau. Dari segi teknik. Setiap tingkah laku manusia adalah berasaskan dorongan serta tujuan. Interaksi sentiasa berlaku secara terus menerus antara satu motivasi dan tingkah laku. Teori ekologikal atau persekitaran memberi penekanan terhadap penganalisaan ekosistem yang didefinisikan sebagai sistem interaksi yang mengandungi benda hidup dan bukan benda hidup yang ada di persekitaran kita seperti sekolah. · Motivasi ini boleh di rangsang oleh rangsangan-ransangan luar atau dalaman yang berkaitan dengan keperluan-keperluan fisiologi atau emosi seperti perasaan lapar atau cinta dan takut kepada Allah.

Persekitaran tersebut akan berkembang ke arah yang lebih kompleks seperti yang berlaku di pusat asuhan. apa yang patut dianggap pada mereka dan apa matlamat yang perlu mereka usahakan. dan kronosistem. makrosistem. keadan di rumah boleh mempengaruhi tingkah laku individu di sekolah. peranan jantina dititikberatkan (Santrok. Misalnya. Makrosistem adalah konteks budaya atau kelas sosial yang terkandung didalam mikrosistem. pergaulan rakan sebaya dan pemerhatian dalam aktiviti permainannya. mikrosistem mungkin terhad kepada hubungan mereka dengan keluarga sahaja. adik-beradik. nilai dan amaln masyarakat. Pada peringkat ini. mesosistem. dan sekolah jiran. Persekitaran perkembangan individu terdiri daripada lima sistem iaitu mikrosistem. Mesosistem pula terletak di lapisan kedua yang merujuk kepada hubungan dalaman dalam kalangan mikrosistem seperti hubungan di rumah. Ia boleh meningkat dengan sokongan dan kestabilan mikrosistem. mesosistem dan eksosistem. perwatakan fizikal. dan guru. di antara sesebuah budaya dengan budaya lain selalunya berbeza kerana setiap satunya mempunyai pendirian atau corak budaya tersendiri. Misalnya. Kronosistem yang menekankan perubahan dalam keadaan suatu tempoh masa. sekolah dan rakan sebaya. Manakala di sesetengah negara. Contohnya. kanak-kanak tidak hanya terpengaruh dengan individuindividu dalam kategori mikrosistem semata-mata tetapi turut terkesan dengan perwatakan biologi dan sosialnya sendiri seperti tabiat. jiran. Mikrosistem merupakan lapisan persekitaran dalaman yang merujuk kepada aktiviti dan interaksi yang melibatkan hubungan secara langsung di mana kanak-kanak mempunyai interaksi secara langsung dan menghabiskan paling banyak masa dalam kehidupan mereka. Bronfenbrenner percaya bahawa lapisan ini mempunyai hubungan yang kuat dengan lapisan mikrosistem. Misalnya dalam sesebuah masyarakat. rumah-jiran. sekolah-pasar raya. Bagi kebanyakan kanak-kanak. Tadika. kanak-kanak pada masa ini lebih berfokus kepada permainan komputer jika dibandingkan dengan kanak-kanak dahulu yang lebih gemar bermain di persekitaran. Ianya adalah ideologi yang benar-benar luas dan menentukan tentang bagaimana anak-anak perlu diuruskan. ekosistem. Kaedah pengurusan. rumah-sekolah. Selain itu. 2008). kemudahan dan peraturan yang dikuatkuasakan oleh tempat membeli-belah secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan sosial kanak-kanak tersebut. Contohnya. rakan. Perkembangan individu dipengaruhi oleh norma-norma. pembawaan dan bakatnya. Contohnya interaksi mereka dengan ibu bapa. Eksosistem merupakan konteks di mana pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan murid secara langsung tetapi secara tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan mereka. kronosistem juga bermaksud perubahan pada seseorang atau konteks perkembangan . Dengan ini.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |14 dan juga ciri-ciri kanak-kanak tersebut ke atas persekitaran. kaum lelaki diberi peranan yang lebih dominan di mana mereka diberi peluang pelajaran dan pekerjaan yang popular atau penting untuk sesebuah negara.

intervensi berpusatkan persekitaran. Contohnya. Perkembangan teori psikodinamik dalam lingkungan teori-teori pekerjaan sosial masih diterapkan secara umum kerana penerapannya masih berpandukan pada ajaran Freud dengan mengarah kepada pengembangan psikoanalisis. serta intervensi berpusatkan perantaraan antara kanak-kanak dan persekitaran. 1996).P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |15 ekologinya boleh memberi kesan terhadap perkembangan emosinya. Model Psikodinamik Model-model Psikodinamik pada awalnya dikembangkan oleh Sigmund Freud (1974) dan pengikut-pengikutnya. Kanak-kanak tersebut perlu melatih atau mengajar diri mereka untuk menyebut sesuatu perkataan dengan lancar seperti perkataan buku. cikgu. Kanak-kanak ini akan fasih pertuturan mereka sekiranya mendapat intervensi awal dan bersemangat untuk memulihkan pertuturan mereka. intervensi berpusatkan kanak-kanak dan persekitaran pula adalah melibatkan kanak-kanak tersebut dengan ibu bapa atau guru mereka. Pendekatan yang berfokus pada proses kejiwaan dan masalah dalaman individu iaitu berkaitan dengan personaliti seseorang. Intervensi berpusatkan persekitaran pula adalah melibatkan peranan dari guru dan ibu bapa kanak-kanak itu sendiri. Terdapat . keadaan bilik darjah atau keadaan di rumah perlulah diubahsuai untuk mengurangkan masalah tingkah laku kanak-kanak tersebut. punca gangguan tingkah laku disebabkan oleh masalah dalaman individu dan faktor persekitaran yang mengganggu kehidupan intrapsikik seseorang. Ianya seperti tidak melekatkan bahan-bahan yang boleh menarik minat mereka untuk tidak menumpukan perhatian di dalam kelas dan mereka akan merosakkan barang-barang yang dihias di rumah. kanak-kanak tersebut menghadapi masalah pertuturan. pensil dan sebagainya. intervensi berpusatkan perantaraan antara kanak-kanak dan persekitaran adalah peranan yang salin berkait antara kanak-kanak tersebut dengan ibu bapa mereka dan guru-guru serta keadaan sekeliling seperti rumah dan kelas. Antara teknik yang boleh digunakan ialah intervensi berpusatkan kanakkanak. Manakala. Berasaskan kepada teori Freud (1949) dan Erickson (1963). Terdapat beberapa pendekatan yang diambil dengan menggunakan persekitaran sebagai langkah intervensi. Menurut model psikodinamik. Contohnya. 1991. Steinberg. Perubahan kognitif dan biologi seseorang anak pada peringkat remaja boleh menyebabkan konflik di antara golongan remaja dan ibu bapanya (Paikoff & Brooks-Gunn. Langkah ini mungkin akan dapat mengurangkan masalah tingkah laku kanak-kanak yang bermasalah tingkah laku. Seterusnya. intervensi berpusatkan kanak-kanak dan persekitaran . Intervensi berpusatkan kanak-kanak merupakan penglibatan kanak-kanak yang bermasalah tingkah laku itu sendiri dalam mengatasi perlakuan tingkah laku mereka.

Peringkat paling kritikal ini akan menentukan kepesatan seksual yang berkembang dalam diri seorang individu. Rasa tidak puas terhadap sama ada ibu oleh kanak-kanak perempuan dan terhadap bapa oleh kanak-kanak lelaki menyebabkan kanakkanak mengikut serta mendapatkan perhatian kepada ibu atau bapanya. Peringkat ini bermula semenjak dilahirkan. Manakala pada peringkat falik. perlaksanaan aktiviti berkelompok. peringkat pendaman. Peringkat ini juga merupakan permulaan berkembangnya kompleks oedipus dan kompleks elektra. tiga perkara yang penting dalam perkembangan keperibadian manusia iaitu id. dan peringkat genital.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |16 beberapa idea dasar psikoanalisis iaitu perkembangan manusia. Pada peringkat oral. kanak-kanak dilatih cara yang sesuai bagi melaksanakan kehendak pembuangan najisnya. Maka bermulalah gejala penyekatan seksual dalam diri individu. Peringkat ini juga penuh dengan keupayaan berkawan sesame rakan sama ada dari jantina lelaki atau perempuan. Mengikut fahaman psikoanalisis. . keadaan ini menyebabkan keadaan lekatan sebagai mekanisma bela diri semasa dewasa yang boleh membawa kepada trait yang pasif. Pada peringkat ini. Peringkat genital pula berlaku sebaik sahaja kanak-kanak menghampiri akhir baligh. Walau bagaimanapun. kanak-kanak mula berkembang dan berupaya mengasingkan fungsi pembuangan najis dari kehendak nalurinya yang semulajadi. optimis dan ingin mengetahui. Pada peringkat anal pula. Menurut teori personaliti dalam psikoanalisis. berkeluarga dan penetapan vokasional. Kemudiannya akan berkembang dari beberapa tahap yang dimulai dengan peringkat oral. Ego yang terbentuk dijaga dan dikembangkan secara pengalaman yang baru serta bermakna bagi diri individu. Pada masa ini. kepuasan yang mula dirasai oleh seorang bayi adalah keseronokan yang dikecapi di mulut. Penarikan ini juga berlaku terhadap kanak-kanak perempuan kepada bapanya. iaitu kehendak seksual terpendam. objek yang jitu dari segi perkembangan diri menjadi lumrah dengan kematangan yang berfungsi. Hampir semua objek dibawa ke mulut oleh seorang bayi. Pelaksana psikoanalisis berpendapat bahawa latihan yang dilalui akan mempengaruhi sasiahnya apabila meningkat dewasa. mula dengan penarikan interaksi seksual dan persedian perkahwinan. keperibadian dan psikologi abnormal. Zaman kanak-kanak ditinggalkan dan bermula dengan peringkat kedewasaan. kehendak seksual diganti dengan struktur ego yang mengambil alih semula perkembangan diri. Dalam teori perkembangan mental pada psikoanalisis. sealiran dengankompleks elektra. terdapat libido. Lingkungan sosial dan budaya akan mempengaruhi perkembangannya. peringkat anal. Kompleks oedipus berlaku pada kanak-kanak lelaki apabila tanpa disedari ianya tertarik kepada ibunya. serta pengubatan. Individu mula dengan peranan sosialisasi. Peringkat pendaman berlaku pada umur lima hingga dua belas tahun. ego dan super ego. peringkat falik. peringkat ini juga penuh dengan suasana menguatkan sifat serta ciri kelakian atau kewanitaan.kanak-kanak mula berseronok dengan organ jantinanya.

id merupakan penggerak psikologikal yang tidak payah dipelajari. mahupun masyarakat. Sebaliknya. secara automatic akan terlintas untuk memakai kasut. apabila hendak keluar dari rumah. dan teknik pengaruh tingkah laku. perasaan. Itulah sebabnya id tidak mempunyai penyatuan dari segi maksud tidak teratur dan tidak bermoral. emosi. Sebagai contoh. Id tidak teratur. Ego tidak wujud semasa kelahiran. Super ego bertindak seakan-akan seperti ibu bapa seorang individu. peristiwa. persepsi. satu elemen yang sedia ada dalam diri manusia. Sebagai elemen pada tahap sedar. tingkah laku. Tujuan utama id adalah bagi mendapatkan kepuasan diri secara mendadak. Perkembangan ego adalah melalui hubungan secara sosial dan identifikasinya dengan orang lain. Id dianggap sebagai satu elemen struktur yang semulajadi. Moral yang demikian dipelajari hasil daripada asuhan semasa seorang individu itu masih kecil pada peringkat umurnya dan berkembang dengan penerapan moral sebagai sebati dengan hati nuraninya.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |17 Id diandaikan semua gejala yang neutral dalam pemikiran seorang individu. Keadaan menanggalkan kasut sebelum memasuk ke dalam rumah kediaman juga menjadi kelaziman adat orang Melayu. Model Psikopendidikan Model Psikopendidikan menjadi syarat asas kepada teknik-teknik yang lain. satu elemen yang diwarisi. Disebalik super ego sentiasa wujud imej pengawalan. Ego pula berbeza dengan id. teknik kaunseling. suasana. Strategi-strategi pengurusan gangguan tingkah laku dalam model psikodinamik ialah model psikopendidikan. pemikiran. Dalam pandangan psikoanalisis. saling mengingatkan keadaan. tidak rasional dan penuh dengan orientasi berkehendakkan kepuasan. Sebagai alat memperkukuhkan diri pada tahap sedar. Super ego merupakan akar tunjang dari aspek peneguhan moral yang baik. Ia merangkumi pelbagai pendekatan psikologi dan pendidikan untuk membantu kanak-kanak yang menghadapi gangguan tingkah laku. objek di dalam alam sekelilingnya. memberi perhatian dan fokus pada masalah yang dihadapi serta melayan kanak-kanak dengan adil dan kasih sayang dan guru . ekspresi seni. lazimnya dalam kalangan orang Melayu. dikenal pasti daripada ibu dan bapa. Sebagai satu daya tenaga yang begitu primitif. Id merupakan satu gejala bawah sedar dan tenaga yang primitif. seseorang perlulah menerima dan memahami masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak. ego penuh dengan persepsi. Super ego merupakan struktur yang ketiga dalam pemikiran tingkah lakupsikoanalisis. Super ego lebih menyerupai hati nurani atau 'conscience' seseorang individu. Super ego mengawal ego dan id. inginkan kemajuan dan boleh menyesuaikan fungsinya mengikut keadaan. ciri id seseorang itu sudah wujud semasa ianya dilahirkan. ego memainkan satu fungsi yang penting dalam struktur tingkah laku dan personaliti individu. Moral yang dipelajari. Antara prinsip yang ditekankan dalam model ini ialah pemikiran dan tindakan adalah dua proses yang saling berkaitan. ego berkembang secara berperingkat. Id merupakan sumber libido. sikap.

sekiranya seseorang itu ponteng sekolah tanpa sebab yang kukuh. serta ganjarana sosial pula adalah berbentuk senyuman. mainan.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |18 perlu menjaga penampilan dan tingkah laku mereka kerana ia sangat mempengaruhi kanakkanak. Selain itu. maka guru boleh mengenakan dendaan kepadanya seperti menarik semula token yang dia telah kumpul. dendaan juga digunakan dalam menangani masalah tingkah laku dalam kalangan pelajar atau kanak-kanak bermasalah. Kontrak tersebut akan berjaya dilaksanakan sekiranya mereka faham akan tingkah laku yang hendak diubah dan mereka faham akan kesannya sekiranya mereka ingkar akan perjanjian yang telah dibuat. dia akan berusaha mengubah tingkah lakunya kepada yang positif agar dia juga dapat menyertai aktiviti tersebut. Pelajar yang terliobat dalam kontrak ini dipertanggungjawabkan terhadap perkara atau aktiviti yang mereka pilih. Seterusnya. ganjaran sekunder atau lebih dikenali sebagai token. dan sebagainya. Apabila pelajar ini diasingkan daripada aktiviti tersebut. mengambil semula token yang diperolehi. Model ini memperjuangkan matlamat pendidikan bagi membolehkan pelajar mengambil tanggungjawab untuk menentukan apa yang hendak dipelajari dan menjadi lebih mengarah kendiri. pelajar tersebut akan takut dan tidak mahu ponteng sekolah lagi kerana dia saying akan token yang sudah dia perolehi. Guru berperanan membimbing pelajar supaya dapat membina sikap kesempurnaan kendiri dan mengurus persekitaran pembelajaran supaya berkaitan dengan aktiviti yang bermakna iaitu tahap pembelajaran yang sesuai dengan pelajar dan kaedah pendekatan pembelajaran yang digunakan. Terdapat tiga bentuk ganjaran yang digunakan iaitu ganjaran primer yang berbentuk makanan dan minuman. kupon. perjanjian atau kontrak. sekiranya seorang pelajar itu tidak membuat bising dalam kelasnya. Antara dendaan yang dikenakan adalah pulang lewat ke rumah. dan pujian. . Kontrak ini melibatkan persetujuan antara dua pihak atau lebih iaitu guru dan pelajar secara lisan atau bertulis. Ganjaran ini akan diberikan kepada pelajar sekiranya dia dapat mengawal atau mengubah masalah tingkah lakunya. Ganjaran boleh digunakan untuk mengurangkan masalah tingkah laku kanak-kanak yang bermasalah. dan bintang. merupakan peneguhan daripada tingkah laku yang dipilih seperti mengasingkan pelajar yang bermasalah atau yang melakukan kesalahan daripada mengikuti aktiviti yang digemarinya seperti permainan alat muzik. kad. Dengan itu. Contohnya. serta berdikari. Pengasingan atau “time-out”. maka gurunya akan memberikan ganjaran berbentuk token kepadanya dan token itu mewakili markahnya dan dia boleh menukar token tersebut dengan hadiah yang disukainya. Contohnya. Pengasingan juga boleh dilakukan terhadap murid yang melakukan kesalahan.

1988) iaitu menyayangi dan disayangi. serta menggunakan insiden sebenar untuk mengetahui ciri-ciri tingkah laku kanak. dijalankan oleh guru yang berpengaruh ke atas kehidupan kanak-kanak tersebut. Menurut Glasser (1965). dan membantu kanak-kanak dalam mencari penyelesaian untuk menghadapi masalah kehidupan harian serta insiden yang melibatkan emosi seperti pertengkaran dan pergaduhan. manusia mempunyai dua keperluan psikologi asas (dalam Walker dan Shea. dan penghargaan diri serta dihargai orang lain.kanak. Mereka memerlukan bantuan daripada seseorang yang mengambil berat akan diri mereka. belajar menjadi individu bertanggungjawab tidak berlaku secara semulajadi. Antara teknik yang boleh dilaksanakan ialah temu bual dan terapi realiti. Mereka mendengar persepsi daripada guru terhadap kejadian itu dan seterusnya bersetuju untuk cuba mendirikan khemah itu semula dengan pelan tindakan yang spesifik.1988) iaitu “clinical exploitation of life event” yang memerlukan pengalaman dan latihan. Menurut Glasser (1965). Guru boleh membantu dari segi mengurangkan tahap kehampaan kanak-kanak yang terbabit. dan lambaian kawan-kawan sekelasnya. Untuk berasa menghargai diri dan dihargai orang lain. Majoriti individu akan belajar menjadi seorang . Contohnya pertengkaran dan pergaduhan. Manakala “emotional first aid on the spot”. Teknik ini perlu dilaksanakan secara konsisten oleh pihak yang terlatih dan berpengalaman. Menurut Redl (1959). Guru yang bertindak sebagai pembimbing akan membantu Ali dengan menggalakkannya memberi respon terhadap senyuman. Ianya memerlukan penglibatan dan sikap tanggungjawab tertentu serta perkaraperkara lain seperti kasih sayang dan disiplin. khemah dapat didirikan dengan cepat. Terapi realiti atau “reality theraphy” dijalankan untuk membantu individu supaya dapat berfungsi dengan normal dalam persekitaran. Contohnya.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |19 Teknik Kaunseling Teknik kaunseling boleh diguna untuk membantu guru mengawal dan mengubah tingkah laku bermasalah melalui perbincangan secara peribadi yang produktif. seseorang individu mesti mengekalkan tingkah laku yang diterima masyarakat. Akhirnya. Guru bertindak dengan menghentikan pertengkaran itu dan membiarkan mereka menenangkan diri sebelum memulakan sesi temuramah. memberi sokongan moral ke atas kanak-kanak yang sedang emosi. Contoh yang dapat diberikan ialah Ali dan Azman bertengkar semasa mendirikan khemah. Ali sering mengelakkan diri kerana menganggap dirinya disisihkan oleh kawan-kawan sekelasnya.Oleh itu. objektif pakar terapi atau guru ialah mengajar individu atau murid yang terbabit tentang tingkah laku yang bertanggungjawab. Ali dan Azman menceritakan insiden yang berlaku.kanak yang terbabit. guru menstruktur insiden yang berlaku dalam kehidupan kanak-kanak untuk membolehkan dia mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dan penemuramah bertindak sebagai pembimbing kanak-kanak tersebut. Teknik temu bual atau “ life-space interview” dalam teknik kaunseling dibuat berdasarkan pengalaman kanak. teknik temu bual terbahagi kepada dua (dalam Walker dan Shea. adalah membantu kanak-kanak daripada sesuatu keadaan untuk membolehkan sesuatu aktiviti diteruskan dan dijalankan. Kegagalan akan menyebabkan mereka sakit mental. Kemudiannya.

boneka. Wayang kulit juga boleh dikategorikan dalam “puppetry” dan ianya lebih berkesan untuk . Ekspresi seni ditunjukkan melalui permainan bebas. dan sebagainya. Sepanjang di dalam kelas. Ali menyedari tingkah lakunya hanya akan merosakkan dirinya sendiri. Alat-alat mainan mestilah sesuatu yang boleh memberi peluang kanakkanak tersebut untuk meluahkan perasaan dan emosi mereka. kereta mainan.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |20 yang bertanggungjawab daripada kasih sayang. dan terapi seni. Azman hanya duduk dan mendiamkan dirinya sahaja. Azman seorang kanak-kanak yang mengalami gangguan emosi. Selepas itu. Akhirnya. Menurut D’ Alonzo (1974). Boneka atau “puppetry” dapat membantu kanak-kanak meluahkan perasaan dan emosi bagi mereka yang sukar atau tidak mahu berkomunikasi secara langsung dengan orang lain. kucing dan sebagainya adalah amat berkesan (dalamWalker dan Shea. Dia mendapati bahawa Ali tidak akan menumpukan perhatian dan tidak mahu belajar sekiranya guru yang mengajar tidak disukainya.kanak untuk menunjukkan dan meluahkan perasaan dan emosi mereka melalui aktiviti-aktiviti yang kreatif. boneka tangan yang ringkas yang dibuat sendiri atau milik kanakkanak yang terbabit seperti wajah atau muka monyet. Dia tidak dapat berinteraksi dengan guru dan kawan-kawan sekelasnya. kanak-kanak dibiarkan bermain permainan atau alat mainan di ruang yang disediakan serta mereka digalakkan memilih alat mainan mengikut minat mereka. Guru yang rapat dengan Ali menyedari hal itu dan dia telah menjalankan terapi reality. Oleh yang demikian. Contohnya.Contohnya menggunakan kotak kertas. terapi likisan dan sebagainya. guru menyediakan pelan tindakan dan Ali belajar untuk menjadi seorang yang bertanggungjawab terhadap tingkah lakunya. Ekspresi Seni Ekspresi seni menggalakkan dan memberi peluang kepada kanak. Contohnya. main peranan atau lakonan. Dalam permainan bebas atau “free play”. Ekspresi seni juga menyediakan ruang untuk kanak-kanak meluahkan perasaan dan emosi dengan cara yang betul. robot. Namun hanya beberapa kaedah dalam ekspresi seni yang ditekankan iaitu permainan bebas. Alat-alat mainan ini sebenarnya bukan alat yang rumit. guru Azman mengambil inisiatif dengan memperkenalkan alat-alat permainan kepada Azman dan memberi panduan kepadanya untuk membuat aktiviti mudah. 1988). Ali seorang yang cerdik namum dia sering gagal dalam subjek tertentu. setelah beberapa bulan.guru memerhatikan Azman. Ianya akan memudahkan kanak-kanak meluahkan perasaan dan emosi mereka. mereka merumuskan bahawa ekspresi seni dapat membina kebolehan ekspresi kanak-kanak tersebut. Setelah beberapa bulan. muzik. Melalui terapi. Pentas yang digunakan untuk boneka tangan boleh dibuat sendiri oleh kanak-kanak dengan bantuan guru. Oleh itu. Contohnya. Azman mula bercakap dengan kawan-kawan dan gurunya. keputusan peperiksaannya meningkat dengan mendadak dan cemerlang. Menurut Cheney dan Morse (1972). boneka.

Terapi seni harus diberi peluang kepada kanak-kanak untuk mengekspresikan diri mereka melalui seni terutamanya seni lukisan dan muzik. tarikan. tidak menegur. isyarat gangguan atau peringatan. Elemen penting yang dapat diterapkan dalam diri kanak-kanak tersebut ialah persepsi dan perasaan kanak-kanak. Tambahan lagi. sosialisasi. guru besar. pandangan mata ke mata. kreativiti. seni dapat memberi manfaat kepada kanak-kanak dari segi komunikasi. Kadangkala kanak-kanak melakukan tingkah laku bermasalah untuk menarik perhatian kawan-kawan sekelas. Menurut Willian dan Wood (1977). Manakala ekspresi seni berbentuk muzik pula adalah nyanyian dan permainan alat muzik yang dapat kanak-kanak tersebut meluahkan perasaan mereka. Contohnya melukis menggunakan jari dengan mengunakan warna air dan sebagainya. Teknik pengaruh orang berkuasa atau “proximity control” merupakan teknik yang menggunakan orang-orang yang berkuasa dan berpengaruh untuk menakutkan kanak-kanak.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |21 mengubah tingkah laku kanak-kanak kerana kanak-kanak akan lebih mempercayai tentang karektor dalam wayang kulit tersebut. Teknik Pengaruh Tingkah Laku Teknik pengaruh tingkah laku atau “behaviour influence” boleh dilaksanakan semasa berlakunya tingkah laku yang bermasalah sama ada di dalam kelas. Pengaruh orang berkuasa yang disebutkan adalah. Terdapat lima teknik pengaruh tingkah laku iaitu tindakan tidak ambil peduli. pengaruh orang berkuasa. Kaedah yang digunakan adalah seperti membiarkan. Seni lukisan dua dimensi merupakan kaedah yang amat sesuai untuk kanak-kanak bermasalah tingkah laku meluahkan perasaan mereka. Isyarat peringatan atau “signal interference” merupakan teknik pengaruh tingkah laku yang bukan secara “verbal” atau lisan. Teknik ini sebenarnya menunjukkan peringatan atau amaran dari seseorang kepada kanak-kanak tersebut supaya mengawal tingkah lakunya dan teknik ini akan berkesan kepada kanak-kanak yang bermasalah tingkah laku. mengenal diri dan manipulasi persekitaran. Contohnya. mengetuk pensil di atas meja dan sebagainya. sekolah. Kanak-kanak seperti ini lebih menggemari akan kompang. bersiul-siul. guru dan ibu bapa. tidak memberi respon dan sebagainya. taman permainan dan sebagainya. jenaka. Teknik tindakan tidak ambil peduli atau “planned ignoring” merupakan kaedah yang dilakukan oleh guru dan keluarga kanak-kanak tersebut untuk mengurangkan tingkah laku bermasalah mereka. kanak-kanak tersebut akan rasa malu dengan sendirinya apabila perbuatan mereka itu tidak dipedulikan oleh orang sekelilingnya. bapa. Contoh tingkah laku tersebut ialah menjatuhkan buku. “tapping”. Seni tiga dimensi juga boleh digunakan tetapi ianya terhad disebabkan peralatannya. dan “desensitization”. polis. dan sebagainya. Contohnya menggunakan plastesin. guru yang garang . dan drum kerana mereka dapat memuaskan perasaan mereka atau meluahkan semuanya melalui alat muzik tersebut. Biasanya tingkah laku yang dibuat-buat untuk menarik perhatian akan berkurangan dan lenyap apabila tidak diambil peduli. ekspresi diri. renungan.

Contohnya. pelajar-pelajar dalam sebuah kelas membuat bising dan seorang guru telah menggunakan teknik ini iaitu dengan menggertak pelajar-pelajar tersebut dengan mengatakan bahawa dia akan memanggil guru besar untuk menghukum mereka. pelajar-pelajar akan lebih bersemangat dan tidak mudah bosan. ianya juga dapat membuat murid berasa tenang. Keputusannya tingkah laku yang bermasalah seperti bising tidak diteruskan atau dilakukan lagi. bapa Ali perlulah mendekatkan semula Ali dengan basikal. Untuk mengatasi fobia Ali. Ali fobia untuk menaiki basikal kerana dia pernah terjatuh basikal. latihan merehatkan diri. Semua orang akan bosan dengan tugas-tugas rutin dan sukar. menghilangkan rasa gugup dan takut. Teknik jenaka dalam tenik tingkah laku adalah teknik yang digunakan untuk menghiburkan kanak-kanak bermasalah tingkah laku khususnya. Oleh itu. Misalnya petikan dari cerita upin dan ipin. . guru yang mendapat tahu murid-murid mula bosan dengan kerja yang diberi harus berusaha untuk meningkatkan semula minat mereka. guru menceritakan cerita-cerita yamg lawak berkaitan dengan tugasan yang diberikan kepada mereka. Namun harus diingat bahawa jenaka yang dibuat itu tidak akan menyinggung perasaan individu lain. Selain itu. pelajar-paelajar kelas itu diam kerana mereka takut dengan guru besar. Teknik ini dapat mengurangkan tekanan dan ketegangan. Contoh jenaka yang dibuat adalah seperti petikan dari cerita-cerita kartun yang terdapat di televisyen. Manakala teknik tarikan atau “interest boosting” adalah teknik yang digunakan untuk menarik minat kanak-kanak yang bermasalah tingkah laku. Selepas itu. guru juga boleh menggunakan unsur-unsur selingan sebentar untuk menaikkan semangat pelajar-pelajar bagi minat dengan tugasan yang diberikan.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |22 dan sebagainya. membincangkan tugasan tersebut dan sebagainya.Sindrom Down. Selain itu. dan mengenali punca cemas. Dengan itu. Contohnya. bertanya tentang sejauh mana tugas sudah disiapkan.Bermasalah Pendengaran dan Lembam (Slow Learner). Teknik “desensitisation” merupakan teknik yang digunakan untuk mengurangkan fobia. Guru boleh melakukan teknik ini dengan menawarkan bantuan. Bincangkan teknik-teknik pengurusan tingkah laku bagi kategori (ADHD). Dengan cara ini barulah Ali dapat menunggang basikalnya semula dan sekaligus mengatasi masalh fobia ali terhadap basikal. Contohnya.

Cara-cara mengatasinya adalah berbeza bergantung kepada masalah-masalah yang dihadapi.(2006).    Rujukan Jamila K. masyarakat dan juga pihak kerajaan.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |23 Tahukah anda siapakah pakar yang akan terlibat dalam mengendalikan kanak-kanak bermasalah tingkahlaku ADHD Rumusan  Masalah tingkah laku bermasalah ini merupakan perkara yang perlu diberi perhatian yang serius kerana bermula dengan permasalahan yang kecil sebegini jika ianya berterusan akan menjadikannya satu kebiasaan. Teknik-teknik modifikasi yang boleh dipraktikkan ini adalah untuk membantu murid mengubah tingkah laku negatif kepada tingkah laku positif dan seterusnya melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Apabila tingkah laku positif dapat dibentuk. semua pihak harus melibatkan diri samada ibu bapa. Oleh itu cara-cara untuk mengatasi tingkah laku bermasalah ini hendaklah bersesuaian dengan tingkah laku bermasalah tersebut. Kemudian ianya akan dibawa hingga ke peringkat dewasa dan masalah ini tidak dapat diubah lagi. Dalam usaha menangani masalah ini. guru. Namun setiap perbuatan ini mempunyai kesan-kesan tertentu yang mana kesannya adalah kepada murid itu sendiri tetapi juga memberi kesan kepada orang lain. Istimewa. Usaha bersama akan membuahkan hasil yang tidak akan mengecewakan semua pihak serta dapat melahirkan murid yang berkaliber serta berwawasan selaras dengan wawasan negara ke arah masyarakat yang berpengetahuan.Selangor : PTS Publication & Distributors Sdn Bhd. maka ini akan meningkatkan prestasi dan pencapaian serta keberkesanan aktiviti pembelajaran.Pendidikan Khas Untuk Kanak-kanak Caves.Batu . Setiap perlakuan atau perbuatan yang terzahir adalah oleh murid-murid adalah disebabkan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi perbuatan tersebut.A Mohamed. Terdapat pelbagai teknik-teknik dan penyelesaian yang berkesan yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah ini.

Rohani Abdullah. Panduan Kurikulum Pra Sekolah. 2008 daripada http://uniprof. Diperolehi pada September 26.Nani Menon & Mohd Sharani Ahmad. Prof Madya Dr. Rohani Abdullah.(2008).com/2008/01/07/pengurusan definisi-sejarah-dan-konsep-siri-1/ Ahmad Shukri Mohd Nain.Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn Bhd. Universiti Putra Malaysia : Penerbit UPM .Perkembangan Kanak-kanak Penilaian Secara Portfolio. Nordin Mamat.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |24 Mohammad Fauzi. Sejarah dan Konsep Siri 1.(2005).Bhd. Tingkah Laku Organisasi: Pengenalan Tingkah Laku Individu : Penerbit UKM Press.(2001).(2002).Universiti Putra Malaysia : PTS Publication &Distributors Sdn.(2004).wordpress.Asas Sosial Kanak-kanak.Pengurusan: Definisi.

P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |25 .

P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |26 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful