P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |12

UNIT PELAJARAN 2 MODEL PENGURUSAN TINGKAHLAKU

HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Menerangkan model pengurusan tingkahlaku . 2. Menjelaskan jenis-jenis tingkahlaku.

PENGENALAN Bermula dari tahun 1920-an, kajian-kajian berkaitan tingkah laku menunjukkan faktor-faktor luaran atau persekitaran yang berlaku sebelum atau selepas sesuatu peristiwa akan merangsang sesorang individu mempamerkan sesuatu tingkah laku yang khusus. Menurut Bear, Wolf dan Risley (1968), kebanyakan tingkah laku adalah dipelajari. Ini bermakna tingkah laku baru atau alternatif boleh dipelajari pada bila-bila masa. Tingkah laku yang negatif seperti agresif, suka merosakkan harta benda boleh diubah kepada tingkah laku baru yang lebih positf jika individu itu diberi intervensi yang dirancang dengan teliti, iaitu sesuai dan sistematik. Pengurusan tingkah laku adalah program tingkah laku yang berbentuk saintifik yang dibuat secara analisis untuk menghasilkan perubahan tingkah laku sosial yang positif bagi seorang individu. Manakala, menurut Kamus Dewan (1979), tingkah laku adalah berbagai ragam dan berbagai laku. Tingkah laku boleh didefinisikan sebagai semua tindakan fizikal dan mental yang dilakukan oleh manusia yg boleh diperhati, diukur dan dinilai. Tingkah laku juga bermaksud sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara sedar atau separa sedar, baik atau buruk, betul atau salah, berguna atau tidak dan produktif atau membazir. Secara umumnya, tingkah laku didefinisikan sebagai kanak-kanak bermasalah tingkah laku mempamerkan secara konsisten tingkah laku yang tidak bersesuaian dengan umur mereka, yang menuju ke arah konflik sosial, kesedihan, dan kegagalan. Wood (1982) mendefinisikan tingkah laku dalam empat elemen iaitu elemen yang mengganggu, elemen masalah tingkah laku, elemen persekitaran, dan elemen yang dianggap mengganggu.Carl Rogers (1999), pula menjelaskan bahawa seseorang individu bertingkah laku mengikut persepsi diri sendiri dan keadaan. Sekiranya individu itu mempunyai konsep kendiri yang positif maka dia berupaya berinteraksi dan bertindak dengan lebih yakin. Menurut Lewis M.Beaker (2001), tingkah laku ditakrifkan sebagai sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, dan secara sedar atau separa sedar. Tingkah laku adalah manifestasi fizikal sebarang sikap yang berasaskan nilai-nilai tertentu. Manakala menurut Garry Martin & Joseph Pear(2003), tingkah laku juga merangkumi aktiviti, aksi, prestasi,

Tingkah laku manusia mempunyai ciriciri. aktiviti yang melibatkan otot-otot. Setiap tingkah laku manusia adalah berasaskan dorongan serta tujuan.Model Persekitaran Model ini menyatakan bahawa punca gangguan tingkah laku ialah berlakunya perubahan persekitaran yang dilakukan oleh manusia. · Motivasi ini boleh di rangsang oleh rangsangan-ransangan luar atau dalaman yang berkaitan dengan keperluan-keperluan fisiologi atau emosi seperti perasaan lapar atau cinta dan takut kepada Allah. Tingkah laku yang timbul adalah berkaitan dengan perasaan dan kesedaran terhadap satu-satu situasi itu. Interaksi sentiasa berlaku secara terus menerus antara satu motivasi dan tingkah laku. 2004). MODEL PENGURUSAN TINGKAH LAKU a. keluarga. kanak-kanak ini juga masih boleh atau dapat belajar bertingkah laku sesuai dan diterima oleh masyarakat. kanakkanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku adalah mereka yang secara jelas memberi respon yang kurang memuaskan terhadap persekitaran dan tidak dapat diterima secara sosial. bermaksud kesan persekitaran ke atas tingkah laku individu. Pada dasarnya tingkah laku adalah apa sahaja yang diperkatakan atau dilakukan oleh individu khususnya kanak-kanak bermasalah tingkah laku. perkembangan kanak-kanak adalah kesan persekitaran terhadap kanak-kanak . kelenjar (glandular) dan aktiviti elektrik oleh setiap organ. dan reaksi. tindakan. Menurut Kauffman (1977). dirasai. dilakukan dan dialami oleh kebanyakan orang dalam masyarakat. Dorongan atau motivasi itu berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. 1989). Konsepnya bertentangan dengan tingkah laku normal yang lazimnya dipersepsi. Dari segi teknik. Walaupun begitu. Tingkah laku seseorang ditentukan melalui interaksi antara individu itu sendiri dengan sifat-sifat persekitaran menurut Apter dan Conoley (1984). Tingkah laku bermasalah yang timbul adalah kerana kekurangan keupayaan individu dalam proses adaptasi atau akomodasi apabila menghadapi perubahan situasi dalam alam persekitaran. Definisi tingkah laku menurut Al-Ghazali dari perspektif Islam adalah tingkah laku manusia mempunyai tujuan agama dan kemanusiaan. Teori ekologikal atau persekitaran memberi penekanan terhadap penganalisaan ekosistem yang didefinisikan sebagai sistem interaksi yang mengandungi benda hidup dan bukan benda hidup yang ada di persekitaran kita seperti sekolah. Motivasi akan mendorong seseorang individu melakukan sesuatu. Menurut Teori Ekologi Bronfenbrenner (1979. Tingkah laku yang tidak normal dan terkeluar dari nilai dan norma sosial masyarakat termasuk sekolah (Mok Soon Sang. dan masyarakat. ianya menjelaskan perkembangan kanak-kanak sebagai hasil interaksi antara alam persekitaran dengan kanak-kanak tersebut. Menurut beliau. Salah laku bermaksud sebarang tingkah laku yang dianggap tidak sesuai kepada satu tempat atau keadaan di mana ia berlaku. Model ini menyokong pendapat penganalisaan serentak tentang penyesuaian individu terhadap persekitaran dan kesan kuasa persekitaran.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |13 bertindakbalas. Dalam kata lain.

nilai dan amaln masyarakat. Bronfenbrenner percaya bahawa lapisan ini mempunyai hubungan yang kuat dengan lapisan mikrosistem. Mesosistem pula terletak di lapisan kedua yang merujuk kepada hubungan dalaman dalam kalangan mikrosistem seperti hubungan di rumah. rumah-jiran. kemudahan dan peraturan yang dikuatkuasakan oleh tempat membeli-belah secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan sosial kanak-kanak tersebut. Selain itu. dan guru. Misalnya. Makrosistem adalah konteks budaya atau kelas sosial yang terkandung didalam mikrosistem. jiran. Ianya adalah ideologi yang benar-benar luas dan menentukan tentang bagaimana anak-anak perlu diuruskan. kronosistem juga bermaksud perubahan pada seseorang atau konteks perkembangan . mesosistem. keadan di rumah boleh mempengaruhi tingkah laku individu di sekolah. Kronosistem yang menekankan perubahan dalam keadaan suatu tempoh masa. Tadika. Misalnya dalam sesebuah masyarakat. rumah-sekolah. apa yang patut dianggap pada mereka dan apa matlamat yang perlu mereka usahakan. Misalnya. dan sekolah jiran. Manakala di sesetengah negara. 2008). ekosistem. makrosistem. mikrosistem mungkin terhad kepada hubungan mereka dengan keluarga sahaja. di antara sesebuah budaya dengan budaya lain selalunya berbeza kerana setiap satunya mempunyai pendirian atau corak budaya tersendiri. Contohnya interaksi mereka dengan ibu bapa. Dengan ini. dan kronosistem. perwatakan fizikal. adik-beradik. Bagi kebanyakan kanak-kanak. sekolah dan rakan sebaya. Ia boleh meningkat dengan sokongan dan kestabilan mikrosistem. sekolah-pasar raya. pergaulan rakan sebaya dan pemerhatian dalam aktiviti permainannya. kaum lelaki diberi peranan yang lebih dominan di mana mereka diberi peluang pelajaran dan pekerjaan yang popular atau penting untuk sesebuah negara. rakan. peranan jantina dititikberatkan (Santrok. Contohnya. Persekitaran perkembangan individu terdiri daripada lima sistem iaitu mikrosistem. kanak-kanak tidak hanya terpengaruh dengan individuindividu dalam kategori mikrosistem semata-mata tetapi turut terkesan dengan perwatakan biologi dan sosialnya sendiri seperti tabiat. Kaedah pengurusan. mesosistem dan eksosistem. Pada peringkat ini.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |14 dan juga ciri-ciri kanak-kanak tersebut ke atas persekitaran. Persekitaran tersebut akan berkembang ke arah yang lebih kompleks seperti yang berlaku di pusat asuhan. Perkembangan individu dipengaruhi oleh norma-norma. Contohnya. Mikrosistem merupakan lapisan persekitaran dalaman yang merujuk kepada aktiviti dan interaksi yang melibatkan hubungan secara langsung di mana kanak-kanak mempunyai interaksi secara langsung dan menghabiskan paling banyak masa dalam kehidupan mereka. kanak-kanak pada masa ini lebih berfokus kepada permainan komputer jika dibandingkan dengan kanak-kanak dahulu yang lebih gemar bermain di persekitaran. pembawaan dan bakatnya. Eksosistem merupakan konteks di mana pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan murid secara langsung tetapi secara tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan mereka.

Intervensi berpusatkan kanak-kanak merupakan penglibatan kanak-kanak yang bermasalah tingkah laku itu sendiri dalam mengatasi perlakuan tingkah laku mereka. Contohnya. Terdapat beberapa pendekatan yang diambil dengan menggunakan persekitaran sebagai langkah intervensi. Berasaskan kepada teori Freud (1949) dan Erickson (1963). intervensi berpusatkan perantaraan antara kanak-kanak dan persekitaran adalah peranan yang salin berkait antara kanak-kanak tersebut dengan ibu bapa mereka dan guru-guru serta keadaan sekeliling seperti rumah dan kelas. serta intervensi berpusatkan perantaraan antara kanak-kanak dan persekitaran. Seterusnya. pensil dan sebagainya. 1991. Antara teknik yang boleh digunakan ialah intervensi berpusatkan kanakkanak. Pendekatan yang berfokus pada proses kejiwaan dan masalah dalaman individu iaitu berkaitan dengan personaliti seseorang. Ianya seperti tidak melekatkan bahan-bahan yang boleh menarik minat mereka untuk tidak menumpukan perhatian di dalam kelas dan mereka akan merosakkan barang-barang yang dihias di rumah. intervensi berpusatkan kanak-kanak dan persekitaran . cikgu. Kanak-kanak tersebut perlu melatih atau mengajar diri mereka untuk menyebut sesuatu perkataan dengan lancar seperti perkataan buku. Langkah ini mungkin akan dapat mengurangkan masalah tingkah laku kanak-kanak yang bermasalah tingkah laku. Perkembangan teori psikodinamik dalam lingkungan teori-teori pekerjaan sosial masih diterapkan secara umum kerana penerapannya masih berpandukan pada ajaran Freud dengan mengarah kepada pengembangan psikoanalisis. Contohnya. Intervensi berpusatkan persekitaran pula adalah melibatkan peranan dari guru dan ibu bapa kanak-kanak itu sendiri. keadaan bilik darjah atau keadaan di rumah perlulah diubahsuai untuk mengurangkan masalah tingkah laku kanak-kanak tersebut. Perubahan kognitif dan biologi seseorang anak pada peringkat remaja boleh menyebabkan konflik di antara golongan remaja dan ibu bapanya (Paikoff & Brooks-Gunn.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |15 ekologinya boleh memberi kesan terhadap perkembangan emosinya. Model Psikodinamik Model-model Psikodinamik pada awalnya dikembangkan oleh Sigmund Freud (1974) dan pengikut-pengikutnya. 1996). intervensi berpusatkan kanak-kanak dan persekitaran pula adalah melibatkan kanak-kanak tersebut dengan ibu bapa atau guru mereka. Menurut model psikodinamik. punca gangguan tingkah laku disebabkan oleh masalah dalaman individu dan faktor persekitaran yang mengganggu kehidupan intrapsikik seseorang. Terdapat . kanak-kanak tersebut menghadapi masalah pertuturan. Steinberg. Kanak-kanak ini akan fasih pertuturan mereka sekiranya mendapat intervensi awal dan bersemangat untuk memulihkan pertuturan mereka. intervensi berpusatkan persekitaran. Manakala.

Peringkat pendaman berlaku pada umur lima hingga dua belas tahun.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |16 beberapa idea dasar psikoanalisis iaitu perkembangan manusia. terdapat libido. Pada peringkat anal pula. Manakala pada peringkat falik. Peringkat genital pula berlaku sebaik sahaja kanak-kanak menghampiri akhir baligh. dan peringkat genital. perlaksanaan aktiviti berkelompok. Ego yang terbentuk dijaga dan dikembangkan secara pengalaman yang baru serta bermakna bagi diri individu. ego dan super ego. kepuasan yang mula dirasai oleh seorang bayi adalah keseronokan yang dikecapi di mulut. Menurut teori personaliti dalam psikoanalisis. Individu mula dengan peranan sosialisasi. Zaman kanak-kanak ditinggalkan dan bermula dengan peringkat kedewasaan. Kompleks oedipus berlaku pada kanak-kanak lelaki apabila tanpa disedari ianya tertarik kepada ibunya. Pada peringkat ini. optimis dan ingin mengetahui. peringkat ini juga penuh dengan suasana menguatkan sifat serta ciri kelakian atau kewanitaan. kanak-kanak mula berkembang dan berupaya mengasingkan fungsi pembuangan najis dari kehendak nalurinya yang semulajadi. Peringkat ini juga merupakan permulaan berkembangnya kompleks oedipus dan kompleks elektra. iaitu kehendak seksual terpendam. Mengikut fahaman psikoanalisis. Peringkat ini bermula semenjak dilahirkan. Dalam teori perkembangan mental pada psikoanalisis. Pada masa ini. mula dengan penarikan interaksi seksual dan persedian perkahwinan. Peringkat ini juga penuh dengan keupayaan berkawan sesame rakan sama ada dari jantina lelaki atau perempuan. sealiran dengankompleks elektra. berkeluarga dan penetapan vokasional. peringkat anal. serta pengubatan. peringkat falik. Peringkat paling kritikal ini akan menentukan kepesatan seksual yang berkembang dalam diri seorang individu. Lingkungan sosial dan budaya akan mempengaruhi perkembangannya. Walau bagaimanapun. Pada peringkat oral. keadaan ini menyebabkan keadaan lekatan sebagai mekanisma bela diri semasa dewasa yang boleh membawa kepada trait yang pasif. objek yang jitu dari segi perkembangan diri menjadi lumrah dengan kematangan yang berfungsi. Maka bermulalah gejala penyekatan seksual dalam diri individu. Pelaksana psikoanalisis berpendapat bahawa latihan yang dilalui akan mempengaruhi sasiahnya apabila meningkat dewasa. kanak-kanak dilatih cara yang sesuai bagi melaksanakan kehendak pembuangan najisnya.kanak-kanak mula berseronok dengan organ jantinanya. kehendak seksual diganti dengan struktur ego yang mengambil alih semula perkembangan diri. keperibadian dan psikologi abnormal. . peringkat pendaman. Kemudiannya akan berkembang dari beberapa tahap yang dimulai dengan peringkat oral. tiga perkara yang penting dalam perkembangan keperibadian manusia iaitu id. Hampir semua objek dibawa ke mulut oleh seorang bayi. Rasa tidak puas terhadap sama ada ibu oleh kanak-kanak perempuan dan terhadap bapa oleh kanak-kanak lelaki menyebabkan kanakkanak mengikut serta mendapatkan perhatian kepada ibu atau bapanya. Penarikan ini juga berlaku terhadap kanak-kanak perempuan kepada bapanya.

teknik kaunseling. emosi. Model Psikopendidikan Model Psikopendidikan menjadi syarat asas kepada teknik-teknik yang lain. Id dianggap sebagai satu elemen struktur yang semulajadi. persepsi. Moral yang dipelajari. Perkembangan ego adalah melalui hubungan secara sosial dan identifikasinya dengan orang lain. tidak rasional dan penuh dengan orientasi berkehendakkan kepuasan. Sebagai alat memperkukuhkan diri pada tahap sedar. mahupun masyarakat. inginkan kemajuan dan boleh menyesuaikan fungsinya mengikut keadaan. Ia merangkumi pelbagai pendekatan psikologi dan pendidikan untuk membantu kanak-kanak yang menghadapi gangguan tingkah laku. ciri id seseorang itu sudah wujud semasa ianya dilahirkan. Dalam pandangan psikoanalisis. secara automatic akan terlintas untuk memakai kasut. memberi perhatian dan fokus pada masalah yang dihadapi serta melayan kanak-kanak dengan adil dan kasih sayang dan guru . Super ego lebih menyerupai hati nurani atau 'conscience' seseorang individu. ego memainkan satu fungsi yang penting dalam struktur tingkah laku dan personaliti individu. id merupakan penggerak psikologikal yang tidak payah dipelajari. dan teknik pengaruh tingkah laku. Moral yang demikian dipelajari hasil daripada asuhan semasa seorang individu itu masih kecil pada peringkat umurnya dan berkembang dengan penerapan moral sebagai sebati dengan hati nuraninya. pemikiran. peristiwa. Sebaliknya. Sebagai satu daya tenaga yang begitu primitif. lazimnya dalam kalangan orang Melayu. saling mengingatkan keadaan. Itulah sebabnya id tidak mempunyai penyatuan dari segi maksud tidak teratur dan tidak bermoral. suasana. Super ego bertindak seakan-akan seperti ibu bapa seorang individu. Ego tidak wujud semasa kelahiran. Antara prinsip yang ditekankan dalam model ini ialah pemikiran dan tindakan adalah dua proses yang saling berkaitan. dikenal pasti daripada ibu dan bapa. Super ego mengawal ego dan id. Sebagai contoh. ego berkembang secara berperingkat. Tujuan utama id adalah bagi mendapatkan kepuasan diri secara mendadak. tingkah laku. Strategi-strategi pengurusan gangguan tingkah laku dalam model psikodinamik ialah model psikopendidikan.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |17 Id diandaikan semua gejala yang neutral dalam pemikiran seorang individu. Ego pula berbeza dengan id. Id merupakan sumber libido. Id merupakan satu gejala bawah sedar dan tenaga yang primitif. Super ego merupakan akar tunjang dari aspek peneguhan moral yang baik. ego penuh dengan persepsi. Keadaan menanggalkan kasut sebelum memasuk ke dalam rumah kediaman juga menjadi kelaziman adat orang Melayu. Sebagai elemen pada tahap sedar. seseorang perlulah menerima dan memahami masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak. apabila hendak keluar dari rumah. perasaan. Id tidak teratur. Disebalik super ego sentiasa wujud imej pengawalan. ekspresi seni. Super ego merupakan struktur yang ketiga dalam pemikiran tingkah lakupsikoanalisis. objek di dalam alam sekelilingnya. satu elemen yang diwarisi. sikap. satu elemen yang sedia ada dalam diri manusia.

Apabila pelajar ini diasingkan daripada aktiviti tersebut. Kontrak tersebut akan berjaya dilaksanakan sekiranya mereka faham akan tingkah laku yang hendak diubah dan mereka faham akan kesannya sekiranya mereka ingkar akan perjanjian yang telah dibuat. Kontrak ini melibatkan persetujuan antara dua pihak atau lebih iaitu guru dan pelajar secara lisan atau bertulis. Terdapat tiga bentuk ganjaran yang digunakan iaitu ganjaran primer yang berbentuk makanan dan minuman. merupakan peneguhan daripada tingkah laku yang dipilih seperti mengasingkan pelajar yang bermasalah atau yang melakukan kesalahan daripada mengikuti aktiviti yang digemarinya seperti permainan alat muzik. mainan. Antara dendaan yang dikenakan adalah pulang lewat ke rumah. dia akan berusaha mengubah tingkah lakunya kepada yang positif agar dia juga dapat menyertai aktiviti tersebut. serta ganjarana sosial pula adalah berbentuk senyuman. dan sebagainya. perjanjian atau kontrak. kad. Ganjaran ini akan diberikan kepada pelajar sekiranya dia dapat mengawal atau mengubah masalah tingkah lakunya. dan bintang. serta berdikari. Contohnya. . Pengasingan atau “time-out”. kupon. Guru berperanan membimbing pelajar supaya dapat membina sikap kesempurnaan kendiri dan mengurus persekitaran pembelajaran supaya berkaitan dengan aktiviti yang bermakna iaitu tahap pembelajaran yang sesuai dengan pelajar dan kaedah pendekatan pembelajaran yang digunakan. Dengan itu. maka guru boleh mengenakan dendaan kepadanya seperti menarik semula token yang dia telah kumpul. Ganjaran boleh digunakan untuk mengurangkan masalah tingkah laku kanak-kanak yang bermasalah. dan pujian. ganjaran sekunder atau lebih dikenali sebagai token. sekiranya seorang pelajar itu tidak membuat bising dalam kelasnya. Seterusnya. Model ini memperjuangkan matlamat pendidikan bagi membolehkan pelajar mengambil tanggungjawab untuk menentukan apa yang hendak dipelajari dan menjadi lebih mengarah kendiri. Selain itu.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |18 perlu menjaga penampilan dan tingkah laku mereka kerana ia sangat mempengaruhi kanakkanak. Pelajar yang terliobat dalam kontrak ini dipertanggungjawabkan terhadap perkara atau aktiviti yang mereka pilih. sekiranya seseorang itu ponteng sekolah tanpa sebab yang kukuh. pelajar tersebut akan takut dan tidak mahu ponteng sekolah lagi kerana dia saying akan token yang sudah dia perolehi. Pengasingan juga boleh dilakukan terhadap murid yang melakukan kesalahan. dendaan juga digunakan dalam menangani masalah tingkah laku dalam kalangan pelajar atau kanak-kanak bermasalah. mengambil semula token yang diperolehi. maka gurunya akan memberikan ganjaran berbentuk token kepadanya dan token itu mewakili markahnya dan dia boleh menukar token tersebut dengan hadiah yang disukainya. Contohnya.

dan penghargaan diri serta dihargai orang lain. dijalankan oleh guru yang berpengaruh ke atas kehidupan kanak-kanak tersebut. Guru boleh membantu dari segi mengurangkan tahap kehampaan kanak-kanak yang terbabit. Contohnya.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |19 Teknik Kaunseling Teknik kaunseling boleh diguna untuk membantu guru mengawal dan mengubah tingkah laku bermasalah melalui perbincangan secara peribadi yang produktif.kanak. dan lambaian kawan-kawan sekelasnya. objektif pakar terapi atau guru ialah mengajar individu atau murid yang terbabit tentang tingkah laku yang bertanggungjawab. Untuk berasa menghargai diri dan dihargai orang lain. teknik temu bual terbahagi kepada dua (dalam Walker dan Shea. Antara teknik yang boleh dilaksanakan ialah temu bual dan terapi realiti. memberi sokongan moral ke atas kanak-kanak yang sedang emosi. 1988) iaitu menyayangi dan disayangi. guru menstruktur insiden yang berlaku dalam kehidupan kanak-kanak untuk membolehkan dia mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dan penemuramah bertindak sebagai pembimbing kanak-kanak tersebut. Menurut Glasser (1965). manusia mempunyai dua keperluan psikologi asas (dalam Walker dan Shea. Guru bertindak dengan menghentikan pertengkaran itu dan membiarkan mereka menenangkan diri sebelum memulakan sesi temuramah. Mereka memerlukan bantuan daripada seseorang yang mengambil berat akan diri mereka. adalah membantu kanak-kanak daripada sesuatu keadaan untuk membolehkan sesuatu aktiviti diteruskan dan dijalankan. Ali sering mengelakkan diri kerana menganggap dirinya disisihkan oleh kawan-kawan sekelasnya. Akhirnya. Teknik ini perlu dilaksanakan secara konsisten oleh pihak yang terlatih dan berpengalaman. Terapi realiti atau “reality theraphy” dijalankan untuk membantu individu supaya dapat berfungsi dengan normal dalam persekitaran. Guru yang bertindak sebagai pembimbing akan membantu Ali dengan menggalakkannya memberi respon terhadap senyuman. serta menggunakan insiden sebenar untuk mengetahui ciri-ciri tingkah laku kanak. Ianya memerlukan penglibatan dan sikap tanggungjawab tertentu serta perkaraperkara lain seperti kasih sayang dan disiplin. Ali dan Azman menceritakan insiden yang berlaku. Menurut Glasser (1965). Contohnya pertengkaran dan pergaduhan. Mereka mendengar persepsi daripada guru terhadap kejadian itu dan seterusnya bersetuju untuk cuba mendirikan khemah itu semula dengan pelan tindakan yang spesifik. khemah dapat didirikan dengan cepat. Menurut Redl (1959). Kemudiannya. Teknik temu bual atau “ life-space interview” dalam teknik kaunseling dibuat berdasarkan pengalaman kanak.kanak yang terbabit.1988) iaitu “clinical exploitation of life event” yang memerlukan pengalaman dan latihan. belajar menjadi individu bertanggungjawab tidak berlaku secara semulajadi. Kegagalan akan menyebabkan mereka sakit mental. Manakala “emotional first aid on the spot”. dan membantu kanak-kanak dalam mencari penyelesaian untuk menghadapi masalah kehidupan harian serta insiden yang melibatkan emosi seperti pertengkaran dan pergaduhan. seseorang individu mesti mengekalkan tingkah laku yang diterima masyarakat. Contoh yang dapat diberikan ialah Ali dan Azman bertengkar semasa mendirikan khemah.Oleh itu. Majoriti individu akan belajar menjadi seorang .

dan sebagainya. Dia mendapati bahawa Ali tidak akan menumpukan perhatian dan tidak mahu belajar sekiranya guru yang mengajar tidak disukainya. kanak-kanak dibiarkan bermain permainan atau alat mainan di ruang yang disediakan serta mereka digalakkan memilih alat mainan mengikut minat mereka. 1988). Oleh yang demikian. Oleh itu. Alat-alat mainan mestilah sesuatu yang boleh memberi peluang kanakkanak tersebut untuk meluahkan perasaan dan emosi mereka. Ekspresi seni ditunjukkan melalui permainan bebas. Azman mula bercakap dengan kawan-kawan dan gurunya. mereka merumuskan bahawa ekspresi seni dapat membina kebolehan ekspresi kanak-kanak tersebut. robot. Boneka atau “puppetry” dapat membantu kanak-kanak meluahkan perasaan dan emosi bagi mereka yang sukar atau tidak mahu berkomunikasi secara langsung dengan orang lain. Namun hanya beberapa kaedah dalam ekspresi seni yang ditekankan iaitu permainan bebas. Akhirnya. Setelah beberapa bulan. Sepanjang di dalam kelas.Contohnya menggunakan kotak kertas. boneka. guru Azman mengambil inisiatif dengan memperkenalkan alat-alat permainan kepada Azman dan memberi panduan kepadanya untuk membuat aktiviti mudah. Guru yang rapat dengan Ali menyedari hal itu dan dia telah menjalankan terapi reality. Menurut D’ Alonzo (1974). Contohnya. kucing dan sebagainya adalah amat berkesan (dalamWalker dan Shea. setelah beberapa bulan. dan terapi seni. Ali menyedari tingkah lakunya hanya akan merosakkan dirinya sendiri. Ekspresi Seni Ekspresi seni menggalakkan dan memberi peluang kepada kanak. boneka. Melalui terapi. terapi likisan dan sebagainya. Pentas yang digunakan untuk boneka tangan boleh dibuat sendiri oleh kanak-kanak dengan bantuan guru. main peranan atau lakonan. Contohnya. Azman seorang kanak-kanak yang mengalami gangguan emosi. Azman hanya duduk dan mendiamkan dirinya sahaja. Alat-alat mainan ini sebenarnya bukan alat yang rumit. kereta mainan.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |20 yang bertanggungjawab daripada kasih sayang. Contohnya. muzik. boneka tangan yang ringkas yang dibuat sendiri atau milik kanakkanak yang terbabit seperti wajah atau muka monyet. Ali seorang yang cerdik namum dia sering gagal dalam subjek tertentu. Dalam permainan bebas atau “free play”. guru menyediakan pelan tindakan dan Ali belajar untuk menjadi seorang yang bertanggungjawab terhadap tingkah lakunya.kanak untuk menunjukkan dan meluahkan perasaan dan emosi mereka melalui aktiviti-aktiviti yang kreatif. Selepas itu.guru memerhatikan Azman. Dia tidak dapat berinteraksi dengan guru dan kawan-kawan sekelasnya. Ianya akan memudahkan kanak-kanak meluahkan perasaan dan emosi mereka. Wayang kulit juga boleh dikategorikan dalam “puppetry” dan ianya lebih berkesan untuk . Ekspresi seni juga menyediakan ruang untuk kanak-kanak meluahkan perasaan dan emosi dengan cara yang betul. keputusan peperiksaannya meningkat dengan mendadak dan cemerlang. Menurut Cheney dan Morse (1972).

Terdapat lima teknik pengaruh tingkah laku iaitu tindakan tidak ambil peduli. dan “desensitization”. bersiul-siul. Menurut Willian dan Wood (1977). Contohnya melukis menggunakan jari dengan mengunakan warna air dan sebagainya. sosialisasi. dan sebagainya. sekolah. bapa. guru dan ibu bapa. Kadangkala kanak-kanak melakukan tingkah laku bermasalah untuk menarik perhatian kawan-kawan sekelas. Contoh tingkah laku tersebut ialah menjatuhkan buku. renungan. pandangan mata ke mata. dan drum kerana mereka dapat memuaskan perasaan mereka atau meluahkan semuanya melalui alat muzik tersebut. mengenal diri dan manipulasi persekitaran. Tambahan lagi. tidak menegur. taman permainan dan sebagainya. jenaka. guru besar. Teknik pengaruh orang berkuasa atau “proximity control” merupakan teknik yang menggunakan orang-orang yang berkuasa dan berpengaruh untuk menakutkan kanak-kanak.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |21 mengubah tingkah laku kanak-kanak kerana kanak-kanak akan lebih mempercayai tentang karektor dalam wayang kulit tersebut. kreativiti. ekspresi diri. Manakala ekspresi seni berbentuk muzik pula adalah nyanyian dan permainan alat muzik yang dapat kanak-kanak tersebut meluahkan perasaan mereka. Kaedah yang digunakan adalah seperti membiarkan. Kanak-kanak seperti ini lebih menggemari akan kompang. pengaruh orang berkuasa. tidak memberi respon dan sebagainya. mengetuk pensil di atas meja dan sebagainya. Isyarat peringatan atau “signal interference” merupakan teknik pengaruh tingkah laku yang bukan secara “verbal” atau lisan. Teknik ini sebenarnya menunjukkan peringatan atau amaran dari seseorang kepada kanak-kanak tersebut supaya mengawal tingkah lakunya dan teknik ini akan berkesan kepada kanak-kanak yang bermasalah tingkah laku. guru yang garang . Teknik tindakan tidak ambil peduli atau “planned ignoring” merupakan kaedah yang dilakukan oleh guru dan keluarga kanak-kanak tersebut untuk mengurangkan tingkah laku bermasalah mereka. polis. kanak-kanak tersebut akan rasa malu dengan sendirinya apabila perbuatan mereka itu tidak dipedulikan oleh orang sekelilingnya. Contohnya. Biasanya tingkah laku yang dibuat-buat untuk menarik perhatian akan berkurangan dan lenyap apabila tidak diambil peduli. Pengaruh orang berkuasa yang disebutkan adalah. tarikan. Teknik Pengaruh Tingkah Laku Teknik pengaruh tingkah laku atau “behaviour influence” boleh dilaksanakan semasa berlakunya tingkah laku yang bermasalah sama ada di dalam kelas. Seni lukisan dua dimensi merupakan kaedah yang amat sesuai untuk kanak-kanak bermasalah tingkah laku meluahkan perasaan mereka. seni dapat memberi manfaat kepada kanak-kanak dari segi komunikasi. isyarat gangguan atau peringatan. “tapping”. Contohnya menggunakan plastesin. Terapi seni harus diberi peluang kepada kanak-kanak untuk mengekspresikan diri mereka melalui seni terutamanya seni lukisan dan muzik. Elemen penting yang dapat diterapkan dalam diri kanak-kanak tersebut ialah persepsi dan perasaan kanak-kanak. Seni tiga dimensi juga boleh digunakan tetapi ianya terhad disebabkan peralatannya.

Manakala teknik tarikan atau “interest boosting” adalah teknik yang digunakan untuk menarik minat kanak-kanak yang bermasalah tingkah laku. Dengan cara ini barulah Ali dapat menunggang basikalnya semula dan sekaligus mengatasi masalh fobia ali terhadap basikal. Namun harus diingat bahawa jenaka yang dibuat itu tidak akan menyinggung perasaan individu lain. pelajar-pelajar dalam sebuah kelas membuat bising dan seorang guru telah menggunakan teknik ini iaitu dengan menggertak pelajar-pelajar tersebut dengan mengatakan bahawa dia akan memanggil guru besar untuk menghukum mereka. guru yang mendapat tahu murid-murid mula bosan dengan kerja yang diberi harus berusaha untuk meningkatkan semula minat mereka.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |22 dan sebagainya. guru juga boleh menggunakan unsur-unsur selingan sebentar untuk menaikkan semangat pelajar-pelajar bagi minat dengan tugasan yang diberikan. . Ali fobia untuk menaiki basikal kerana dia pernah terjatuh basikal. Semua orang akan bosan dengan tugas-tugas rutin dan sukar. Oleh itu. Selain itu. Contoh jenaka yang dibuat adalah seperti petikan dari cerita-cerita kartun yang terdapat di televisyen. dan mengenali punca cemas. Contohnya. latihan merehatkan diri. Teknik “desensitisation” merupakan teknik yang digunakan untuk mengurangkan fobia. Contohnya. pelajar-paelajar kelas itu diam kerana mereka takut dengan guru besar. Selepas itu. Guru boleh melakukan teknik ini dengan menawarkan bantuan.Sindrom Down. bapa Ali perlulah mendekatkan semula Ali dengan basikal. Untuk mengatasi fobia Ali. Dengan itu. menghilangkan rasa gugup dan takut. Bincangkan teknik-teknik pengurusan tingkah laku bagi kategori (ADHD). membincangkan tugasan tersebut dan sebagainya. pelajar-pelajar akan lebih bersemangat dan tidak mudah bosan.Bermasalah Pendengaran dan Lembam (Slow Learner). Keputusannya tingkah laku yang bermasalah seperti bising tidak diteruskan atau dilakukan lagi. Misalnya petikan dari cerita upin dan ipin. Contohnya. Teknik ini dapat mengurangkan tekanan dan ketegangan. guru menceritakan cerita-cerita yamg lawak berkaitan dengan tugasan yang diberikan kepada mereka. Selain itu. Teknik jenaka dalam tenik tingkah laku adalah teknik yang digunakan untuk menghiburkan kanak-kanak bermasalah tingkah laku khususnya. bertanya tentang sejauh mana tugas sudah disiapkan. ianya juga dapat membuat murid berasa tenang.

Apabila tingkah laku positif dapat dibentuk. semua pihak harus melibatkan diri samada ibu bapa.A Mohamed. Setiap perlakuan atau perbuatan yang terzahir adalah oleh murid-murid adalah disebabkan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi perbuatan tersebut. Usaha bersama akan membuahkan hasil yang tidak akan mengecewakan semua pihak serta dapat melahirkan murid yang berkaliber serta berwawasan selaras dengan wawasan negara ke arah masyarakat yang berpengetahuan. Terdapat pelbagai teknik-teknik dan penyelesaian yang berkesan yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah ini. Dalam usaha menangani masalah ini.Pendidikan Khas Untuk Kanak-kanak Caves. maka ini akan meningkatkan prestasi dan pencapaian serta keberkesanan aktiviti pembelajaran. guru. masyarakat dan juga pihak kerajaan.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |23 Tahukah anda siapakah pakar yang akan terlibat dalam mengendalikan kanak-kanak bermasalah tingkahlaku ADHD Rumusan  Masalah tingkah laku bermasalah ini merupakan perkara yang perlu diberi perhatian yang serius kerana bermula dengan permasalahan yang kecil sebegini jika ianya berterusan akan menjadikannya satu kebiasaan.(2006). Oleh itu cara-cara untuk mengatasi tingkah laku bermasalah ini hendaklah bersesuaian dengan tingkah laku bermasalah tersebut.Batu .Selangor : PTS Publication & Distributors Sdn Bhd. Istimewa. Namun setiap perbuatan ini mempunyai kesan-kesan tertentu yang mana kesannya adalah kepada murid itu sendiri tetapi juga memberi kesan kepada orang lain. Kemudian ianya akan dibawa hingga ke peringkat dewasa dan masalah ini tidak dapat diubah lagi. Teknik-teknik modifikasi yang boleh dipraktikkan ini adalah untuk membantu murid mengubah tingkah laku negatif kepada tingkah laku positif dan seterusnya melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Cara-cara mengatasinya adalah berbeza bergantung kepada masalah-masalah yang dihadapi.    Rujukan Jamila K.

Tingkah Laku Organisasi: Pengenalan Tingkah Laku Individu : Penerbit UKM Press. Diperolehi pada September 26.Perkembangan Kanak-kanak Penilaian Secara Portfolio.Pengurusan: Definisi.(2001). Sejarah dan Konsep Siri 1.Asas Sosial Kanak-kanak. 2008 daripada http://uniprof.com/2008/01/07/pengurusan definisi-sejarah-dan-konsep-siri-1/ Ahmad Shukri Mohd Nain.Universiti Putra Malaysia : PTS Publication &Distributors Sdn. Universiti Putra Malaysia : Penerbit UPM .Bhd.Nani Menon & Mohd Sharani Ahmad.Rohani Abdullah.(2008). Prof Madya Dr.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |24 Mohammad Fauzi. Panduan Kurikulum Pra Sekolah.(2005).wordpress. Rohani Abdullah.Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn Bhd.(2002).(2004). Nordin Mamat.

P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |25 .

P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |26 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.