P. 1
unit 2 pdf2 tingkah laku

unit 2 pdf2 tingkah laku

|Views: 6|Likes:
Published by Syahida Islam

More info:

Published by: Syahida Islam on May 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2015

pdf

text

original

P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |12

UNIT PELAJARAN 2 MODEL PENGURUSAN TINGKAHLAKU

HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Menerangkan model pengurusan tingkahlaku . 2. Menjelaskan jenis-jenis tingkahlaku.

PENGENALAN Bermula dari tahun 1920-an, kajian-kajian berkaitan tingkah laku menunjukkan faktor-faktor luaran atau persekitaran yang berlaku sebelum atau selepas sesuatu peristiwa akan merangsang sesorang individu mempamerkan sesuatu tingkah laku yang khusus. Menurut Bear, Wolf dan Risley (1968), kebanyakan tingkah laku adalah dipelajari. Ini bermakna tingkah laku baru atau alternatif boleh dipelajari pada bila-bila masa. Tingkah laku yang negatif seperti agresif, suka merosakkan harta benda boleh diubah kepada tingkah laku baru yang lebih positf jika individu itu diberi intervensi yang dirancang dengan teliti, iaitu sesuai dan sistematik. Pengurusan tingkah laku adalah program tingkah laku yang berbentuk saintifik yang dibuat secara analisis untuk menghasilkan perubahan tingkah laku sosial yang positif bagi seorang individu. Manakala, menurut Kamus Dewan (1979), tingkah laku adalah berbagai ragam dan berbagai laku. Tingkah laku boleh didefinisikan sebagai semua tindakan fizikal dan mental yang dilakukan oleh manusia yg boleh diperhati, diukur dan dinilai. Tingkah laku juga bermaksud sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara sedar atau separa sedar, baik atau buruk, betul atau salah, berguna atau tidak dan produktif atau membazir. Secara umumnya, tingkah laku didefinisikan sebagai kanak-kanak bermasalah tingkah laku mempamerkan secara konsisten tingkah laku yang tidak bersesuaian dengan umur mereka, yang menuju ke arah konflik sosial, kesedihan, dan kegagalan. Wood (1982) mendefinisikan tingkah laku dalam empat elemen iaitu elemen yang mengganggu, elemen masalah tingkah laku, elemen persekitaran, dan elemen yang dianggap mengganggu.Carl Rogers (1999), pula menjelaskan bahawa seseorang individu bertingkah laku mengikut persepsi diri sendiri dan keadaan. Sekiranya individu itu mempunyai konsep kendiri yang positif maka dia berupaya berinteraksi dan bertindak dengan lebih yakin. Menurut Lewis M.Beaker (2001), tingkah laku ditakrifkan sebagai sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, dan secara sedar atau separa sedar. Tingkah laku adalah manifestasi fizikal sebarang sikap yang berasaskan nilai-nilai tertentu. Manakala menurut Garry Martin & Joseph Pear(2003), tingkah laku juga merangkumi aktiviti, aksi, prestasi,

Tingkah laku seseorang ditentukan melalui interaksi antara individu itu sendiri dengan sifat-sifat persekitaran menurut Apter dan Conoley (1984). kanak-kanak ini juga masih boleh atau dapat belajar bertingkah laku sesuai dan diterima oleh masyarakat. kanakkanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku adalah mereka yang secara jelas memberi respon yang kurang memuaskan terhadap persekitaran dan tidak dapat diterima secara sosial. Tingkah laku yang timbul adalah berkaitan dengan perasaan dan kesedaran terhadap satu-satu situasi itu. ianya menjelaskan perkembangan kanak-kanak sebagai hasil interaksi antara alam persekitaran dengan kanak-kanak tersebut. Model ini menyokong pendapat penganalisaan serentak tentang penyesuaian individu terhadap persekitaran dan kesan kuasa persekitaran. aktiviti yang melibatkan otot-otot. Walaupun begitu. kelenjar (glandular) dan aktiviti elektrik oleh setiap organ. perkembangan kanak-kanak adalah kesan persekitaran terhadap kanak-kanak . 2004). 1989). MODEL PENGURUSAN TINGKAH LAKU a. Dorongan atau motivasi itu berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Menurut beliau. Pada dasarnya tingkah laku adalah apa sahaja yang diperkatakan atau dilakukan oleh individu khususnya kanak-kanak bermasalah tingkah laku. dan reaksi. · Motivasi ini boleh di rangsang oleh rangsangan-ransangan luar atau dalaman yang berkaitan dengan keperluan-keperluan fisiologi atau emosi seperti perasaan lapar atau cinta dan takut kepada Allah. Menurut Kauffman (1977). Dari segi teknik. Definisi tingkah laku menurut Al-Ghazali dari perspektif Islam adalah tingkah laku manusia mempunyai tujuan agama dan kemanusiaan. Setiap tingkah laku manusia adalah berasaskan dorongan serta tujuan. Interaksi sentiasa berlaku secara terus menerus antara satu motivasi dan tingkah laku. Konsepnya bertentangan dengan tingkah laku normal yang lazimnya dipersepsi. Tingkah laku yang tidak normal dan terkeluar dari nilai dan norma sosial masyarakat termasuk sekolah (Mok Soon Sang. Motivasi akan mendorong seseorang individu melakukan sesuatu. tindakan. dan masyarakat. dilakukan dan dialami oleh kebanyakan orang dalam masyarakat. bermaksud kesan persekitaran ke atas tingkah laku individu. Tingkah laku bermasalah yang timbul adalah kerana kekurangan keupayaan individu dalam proses adaptasi atau akomodasi apabila menghadapi perubahan situasi dalam alam persekitaran. Salah laku bermaksud sebarang tingkah laku yang dianggap tidak sesuai kepada satu tempat atau keadaan di mana ia berlaku. Teori ekologikal atau persekitaran memberi penekanan terhadap penganalisaan ekosistem yang didefinisikan sebagai sistem interaksi yang mengandungi benda hidup dan bukan benda hidup yang ada di persekitaran kita seperti sekolah. Tingkah laku manusia mempunyai ciriciri.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |13 bertindakbalas. keluarga.Model Persekitaran Model ini menyatakan bahawa punca gangguan tingkah laku ialah berlakunya perubahan persekitaran yang dilakukan oleh manusia. Dalam kata lain. Menurut Teori Ekologi Bronfenbrenner (1979. dirasai.

pergaulan rakan sebaya dan pemerhatian dalam aktiviti permainannya. Misalnya. kanak-kanak pada masa ini lebih berfokus kepada permainan komputer jika dibandingkan dengan kanak-kanak dahulu yang lebih gemar bermain di persekitaran. 2008). Manakala di sesetengah negara. Bronfenbrenner percaya bahawa lapisan ini mempunyai hubungan yang kuat dengan lapisan mikrosistem. makrosistem. kemudahan dan peraturan yang dikuatkuasakan oleh tempat membeli-belah secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan sosial kanak-kanak tersebut. rumah-sekolah. rakan. ekosistem. perwatakan fizikal. adik-beradik. Mikrosistem merupakan lapisan persekitaran dalaman yang merujuk kepada aktiviti dan interaksi yang melibatkan hubungan secara langsung di mana kanak-kanak mempunyai interaksi secara langsung dan menghabiskan paling banyak masa dalam kehidupan mereka. kronosistem juga bermaksud perubahan pada seseorang atau konteks perkembangan . kaum lelaki diberi peranan yang lebih dominan di mana mereka diberi peluang pelajaran dan pekerjaan yang popular atau penting untuk sesebuah negara. Misalnya dalam sesebuah masyarakat. Misalnya. pembawaan dan bakatnya. sekolah dan rakan sebaya. Contohnya. di antara sesebuah budaya dengan budaya lain selalunya berbeza kerana setiap satunya mempunyai pendirian atau corak budaya tersendiri. dan guru. mesosistem. Persekitaran tersebut akan berkembang ke arah yang lebih kompleks seperti yang berlaku di pusat asuhan. mikrosistem mungkin terhad kepada hubungan mereka dengan keluarga sahaja. Makrosistem adalah konteks budaya atau kelas sosial yang terkandung didalam mikrosistem. rumah-jiran. Ianya adalah ideologi yang benar-benar luas dan menentukan tentang bagaimana anak-anak perlu diuruskan.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |14 dan juga ciri-ciri kanak-kanak tersebut ke atas persekitaran. kanak-kanak tidak hanya terpengaruh dengan individuindividu dalam kategori mikrosistem semata-mata tetapi turut terkesan dengan perwatakan biologi dan sosialnya sendiri seperti tabiat. dan sekolah jiran. Tadika. apa yang patut dianggap pada mereka dan apa matlamat yang perlu mereka usahakan. Persekitaran perkembangan individu terdiri daripada lima sistem iaitu mikrosistem. Pada peringkat ini. Contohnya. Kaedah pengurusan. keadan di rumah boleh mempengaruhi tingkah laku individu di sekolah. Kronosistem yang menekankan perubahan dalam keadaan suatu tempoh masa. dan kronosistem. Bagi kebanyakan kanak-kanak. Perkembangan individu dipengaruhi oleh norma-norma. Dengan ini. jiran. nilai dan amaln masyarakat. mesosistem dan eksosistem. sekolah-pasar raya. Eksosistem merupakan konteks di mana pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan murid secara langsung tetapi secara tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan mereka. Ia boleh meningkat dengan sokongan dan kestabilan mikrosistem. Mesosistem pula terletak di lapisan kedua yang merujuk kepada hubungan dalaman dalam kalangan mikrosistem seperti hubungan di rumah. Selain itu. peranan jantina dititikberatkan (Santrok. Contohnya interaksi mereka dengan ibu bapa.

Seterusnya. pensil dan sebagainya. Contohnya. Perkembangan teori psikodinamik dalam lingkungan teori-teori pekerjaan sosial masih diterapkan secara umum kerana penerapannya masih berpandukan pada ajaran Freud dengan mengarah kepada pengembangan psikoanalisis. intervensi berpusatkan kanak-kanak dan persekitaran pula adalah melibatkan kanak-kanak tersebut dengan ibu bapa atau guru mereka. Steinberg. Terdapat . keadaan bilik darjah atau keadaan di rumah perlulah diubahsuai untuk mengurangkan masalah tingkah laku kanak-kanak tersebut. serta intervensi berpusatkan perantaraan antara kanak-kanak dan persekitaran. Contohnya. cikgu. Terdapat beberapa pendekatan yang diambil dengan menggunakan persekitaran sebagai langkah intervensi.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |15 ekologinya boleh memberi kesan terhadap perkembangan emosinya. punca gangguan tingkah laku disebabkan oleh masalah dalaman individu dan faktor persekitaran yang mengganggu kehidupan intrapsikik seseorang. 1991. kanak-kanak tersebut menghadapi masalah pertuturan. Ianya seperti tidak melekatkan bahan-bahan yang boleh menarik minat mereka untuk tidak menumpukan perhatian di dalam kelas dan mereka akan merosakkan barang-barang yang dihias di rumah. Model Psikodinamik Model-model Psikodinamik pada awalnya dikembangkan oleh Sigmund Freud (1974) dan pengikut-pengikutnya. Menurut model psikodinamik. Perubahan kognitif dan biologi seseorang anak pada peringkat remaja boleh menyebabkan konflik di antara golongan remaja dan ibu bapanya (Paikoff & Brooks-Gunn. intervensi berpusatkan persekitaran. intervensi berpusatkan kanak-kanak dan persekitaran . Kanak-kanak tersebut perlu melatih atau mengajar diri mereka untuk menyebut sesuatu perkataan dengan lancar seperti perkataan buku. Manakala. Kanak-kanak ini akan fasih pertuturan mereka sekiranya mendapat intervensi awal dan bersemangat untuk memulihkan pertuturan mereka. Intervensi berpusatkan kanak-kanak merupakan penglibatan kanak-kanak yang bermasalah tingkah laku itu sendiri dalam mengatasi perlakuan tingkah laku mereka. intervensi berpusatkan perantaraan antara kanak-kanak dan persekitaran adalah peranan yang salin berkait antara kanak-kanak tersebut dengan ibu bapa mereka dan guru-guru serta keadaan sekeliling seperti rumah dan kelas. Langkah ini mungkin akan dapat mengurangkan masalah tingkah laku kanak-kanak yang bermasalah tingkah laku. Pendekatan yang berfokus pada proses kejiwaan dan masalah dalaman individu iaitu berkaitan dengan personaliti seseorang. Antara teknik yang boleh digunakan ialah intervensi berpusatkan kanakkanak. Intervensi berpusatkan persekitaran pula adalah melibatkan peranan dari guru dan ibu bapa kanak-kanak itu sendiri. Berasaskan kepada teori Freud (1949) dan Erickson (1963). 1996).

Walau bagaimanapun. Lingkungan sosial dan budaya akan mempengaruhi perkembangannya. Kemudiannya akan berkembang dari beberapa tahap yang dimulai dengan peringkat oral. Menurut teori personaliti dalam psikoanalisis. Pelaksana psikoanalisis berpendapat bahawa latihan yang dilalui akan mempengaruhi sasiahnya apabila meningkat dewasa.kanak-kanak mula berseronok dengan organ jantinanya. Pada peringkat ini. Dalam teori perkembangan mental pada psikoanalisis. tiga perkara yang penting dalam perkembangan keperibadian manusia iaitu id. serta pengubatan. kanak-kanak mula berkembang dan berupaya mengasingkan fungsi pembuangan najis dari kehendak nalurinya yang semulajadi. iaitu kehendak seksual terpendam. kehendak seksual diganti dengan struktur ego yang mengambil alih semula perkembangan diri. Zaman kanak-kanak ditinggalkan dan bermula dengan peringkat kedewasaan. objek yang jitu dari segi perkembangan diri menjadi lumrah dengan kematangan yang berfungsi. Pada peringkat oral. Maka bermulalah gejala penyekatan seksual dalam diri individu. berkeluarga dan penetapan vokasional. kepuasan yang mula dirasai oleh seorang bayi adalah keseronokan yang dikecapi di mulut. Peringkat paling kritikal ini akan menentukan kepesatan seksual yang berkembang dalam diri seorang individu. Pada peringkat anal pula. Penarikan ini juga berlaku terhadap kanak-kanak perempuan kepada bapanya. Rasa tidak puas terhadap sama ada ibu oleh kanak-kanak perempuan dan terhadap bapa oleh kanak-kanak lelaki menyebabkan kanakkanak mengikut serta mendapatkan perhatian kepada ibu atau bapanya. Mengikut fahaman psikoanalisis. peringkat ini juga penuh dengan suasana menguatkan sifat serta ciri kelakian atau kewanitaan. Kompleks oedipus berlaku pada kanak-kanak lelaki apabila tanpa disedari ianya tertarik kepada ibunya. peringkat falik. Pada masa ini. Peringkat pendaman berlaku pada umur lima hingga dua belas tahun.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |16 beberapa idea dasar psikoanalisis iaitu perkembangan manusia. sealiran dengankompleks elektra. Ego yang terbentuk dijaga dan dikembangkan secara pengalaman yang baru serta bermakna bagi diri individu. keperibadian dan psikologi abnormal. Peringkat ini juga merupakan permulaan berkembangnya kompleks oedipus dan kompleks elektra. Peringkat ini juga penuh dengan keupayaan berkawan sesame rakan sama ada dari jantina lelaki atau perempuan. perlaksanaan aktiviti berkelompok. terdapat libido. dan peringkat genital. keadaan ini menyebabkan keadaan lekatan sebagai mekanisma bela diri semasa dewasa yang boleh membawa kepada trait yang pasif. Peringkat genital pula berlaku sebaik sahaja kanak-kanak menghampiri akhir baligh. optimis dan ingin mengetahui. peringkat anal. Hampir semua objek dibawa ke mulut oleh seorang bayi. kanak-kanak dilatih cara yang sesuai bagi melaksanakan kehendak pembuangan najisnya. Peringkat ini bermula semenjak dilahirkan. ego dan super ego. mula dengan penarikan interaksi seksual dan persedian perkahwinan. peringkat pendaman. . Individu mula dengan peranan sosialisasi. Manakala pada peringkat falik.

Tujuan utama id adalah bagi mendapatkan kepuasan diri secara mendadak. Ia merangkumi pelbagai pendekatan psikologi dan pendidikan untuk membantu kanak-kanak yang menghadapi gangguan tingkah laku. Moral yang demikian dipelajari hasil daripada asuhan semasa seorang individu itu masih kecil pada peringkat umurnya dan berkembang dengan penerapan moral sebagai sebati dengan hati nuraninya. Id merupakan sumber libido. Moral yang dipelajari. tidak rasional dan penuh dengan orientasi berkehendakkan kepuasan. Sebagai alat memperkukuhkan diri pada tahap sedar. sikap. Id merupakan satu gejala bawah sedar dan tenaga yang primitif. ekspresi seni. Sebagai contoh. ego penuh dengan persepsi. Disebalik super ego sentiasa wujud imej pengawalan. saling mengingatkan keadaan. Super ego mengawal ego dan id. dikenal pasti daripada ibu dan bapa. Strategi-strategi pengurusan gangguan tingkah laku dalam model psikodinamik ialah model psikopendidikan. Itulah sebabnya id tidak mempunyai penyatuan dari segi maksud tidak teratur dan tidak bermoral. emosi. Ego tidak wujud semasa kelahiran. inginkan kemajuan dan boleh menyesuaikan fungsinya mengikut keadaan. Super ego bertindak seakan-akan seperti ibu bapa seorang individu. Sebagai satu daya tenaga yang begitu primitif. Id tidak teratur. pemikiran. mahupun masyarakat.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |17 Id diandaikan semua gejala yang neutral dalam pemikiran seorang individu. tingkah laku. Id dianggap sebagai satu elemen struktur yang semulajadi. Ego pula berbeza dengan id. persepsi. satu elemen yang sedia ada dalam diri manusia. ciri id seseorang itu sudah wujud semasa ianya dilahirkan. ego berkembang secara berperingkat. teknik kaunseling. apabila hendak keluar dari rumah. Sebaliknya. seseorang perlulah menerima dan memahami masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak. lazimnya dalam kalangan orang Melayu. Antara prinsip yang ditekankan dalam model ini ialah pemikiran dan tindakan adalah dua proses yang saling berkaitan. Super ego lebih menyerupai hati nurani atau 'conscience' seseorang individu. suasana. Model Psikopendidikan Model Psikopendidikan menjadi syarat asas kepada teknik-teknik yang lain. Super ego merupakan akar tunjang dari aspek peneguhan moral yang baik. Super ego merupakan struktur yang ketiga dalam pemikiran tingkah lakupsikoanalisis. secara automatic akan terlintas untuk memakai kasut. Perkembangan ego adalah melalui hubungan secara sosial dan identifikasinya dengan orang lain. peristiwa. memberi perhatian dan fokus pada masalah yang dihadapi serta melayan kanak-kanak dengan adil dan kasih sayang dan guru . ego memainkan satu fungsi yang penting dalam struktur tingkah laku dan personaliti individu. objek di dalam alam sekelilingnya. satu elemen yang diwarisi. Keadaan menanggalkan kasut sebelum memasuk ke dalam rumah kediaman juga menjadi kelaziman adat orang Melayu. perasaan. dan teknik pengaruh tingkah laku. Sebagai elemen pada tahap sedar. Dalam pandangan psikoanalisis. id merupakan penggerak psikologikal yang tidak payah dipelajari.

Guru berperanan membimbing pelajar supaya dapat membina sikap kesempurnaan kendiri dan mengurus persekitaran pembelajaran supaya berkaitan dengan aktiviti yang bermakna iaitu tahap pembelajaran yang sesuai dengan pelajar dan kaedah pendekatan pembelajaran yang digunakan. kupon. Kontrak tersebut akan berjaya dilaksanakan sekiranya mereka faham akan tingkah laku yang hendak diubah dan mereka faham akan kesannya sekiranya mereka ingkar akan perjanjian yang telah dibuat. mainan. Ganjaran ini akan diberikan kepada pelajar sekiranya dia dapat mengawal atau mengubah masalah tingkah lakunya. Pelajar yang terliobat dalam kontrak ini dipertanggungjawabkan terhadap perkara atau aktiviti yang mereka pilih. maka guru boleh mengenakan dendaan kepadanya seperti menarik semula token yang dia telah kumpul. kad. . serta ganjarana sosial pula adalah berbentuk senyuman. serta berdikari. Antara dendaan yang dikenakan adalah pulang lewat ke rumah. Kontrak ini melibatkan persetujuan antara dua pihak atau lebih iaitu guru dan pelajar secara lisan atau bertulis. sekiranya seorang pelajar itu tidak membuat bising dalam kelasnya. ganjaran sekunder atau lebih dikenali sebagai token. maka gurunya akan memberikan ganjaran berbentuk token kepadanya dan token itu mewakili markahnya dan dia boleh menukar token tersebut dengan hadiah yang disukainya. Pengasingan atau “time-out”. mengambil semula token yang diperolehi. dan sebagainya. Apabila pelajar ini diasingkan daripada aktiviti tersebut. Model ini memperjuangkan matlamat pendidikan bagi membolehkan pelajar mengambil tanggungjawab untuk menentukan apa yang hendak dipelajari dan menjadi lebih mengarah kendiri. Pengasingan juga boleh dilakukan terhadap murid yang melakukan kesalahan. sekiranya seseorang itu ponteng sekolah tanpa sebab yang kukuh.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |18 perlu menjaga penampilan dan tingkah laku mereka kerana ia sangat mempengaruhi kanakkanak. dan pujian. Contohnya. dan bintang. Ganjaran boleh digunakan untuk mengurangkan masalah tingkah laku kanak-kanak yang bermasalah. Contohnya. dendaan juga digunakan dalam menangani masalah tingkah laku dalam kalangan pelajar atau kanak-kanak bermasalah. Terdapat tiga bentuk ganjaran yang digunakan iaitu ganjaran primer yang berbentuk makanan dan minuman. merupakan peneguhan daripada tingkah laku yang dipilih seperti mengasingkan pelajar yang bermasalah atau yang melakukan kesalahan daripada mengikuti aktiviti yang digemarinya seperti permainan alat muzik. perjanjian atau kontrak. Dengan itu. pelajar tersebut akan takut dan tidak mahu ponteng sekolah lagi kerana dia saying akan token yang sudah dia perolehi. dia akan berusaha mengubah tingkah lakunya kepada yang positif agar dia juga dapat menyertai aktiviti tersebut. Seterusnya. Selain itu.

Oleh itu. Teknik ini perlu dilaksanakan secara konsisten oleh pihak yang terlatih dan berpengalaman. dijalankan oleh guru yang berpengaruh ke atas kehidupan kanak-kanak tersebut. adalah membantu kanak-kanak daripada sesuatu keadaan untuk membolehkan sesuatu aktiviti diteruskan dan dijalankan. 1988) iaitu menyayangi dan disayangi. Guru yang bertindak sebagai pembimbing akan membantu Ali dengan menggalakkannya memberi respon terhadap senyuman. Guru bertindak dengan menghentikan pertengkaran itu dan membiarkan mereka menenangkan diri sebelum memulakan sesi temuramah. dan lambaian kawan-kawan sekelasnya. Menurut Glasser (1965). Menurut Glasser (1965). Untuk berasa menghargai diri dan dihargai orang lain. Kemudiannya. Terapi realiti atau “reality theraphy” dijalankan untuk membantu individu supaya dapat berfungsi dengan normal dalam persekitaran. dan membantu kanak-kanak dalam mencari penyelesaian untuk menghadapi masalah kehidupan harian serta insiden yang melibatkan emosi seperti pertengkaran dan pergaduhan.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |19 Teknik Kaunseling Teknik kaunseling boleh diguna untuk membantu guru mengawal dan mengubah tingkah laku bermasalah melalui perbincangan secara peribadi yang produktif.1988) iaitu “clinical exploitation of life event” yang memerlukan pengalaman dan latihan. Mereka memerlukan bantuan daripada seseorang yang mengambil berat akan diri mereka.kanak yang terbabit. Contohnya pertengkaran dan pergaduhan. objektif pakar terapi atau guru ialah mengajar individu atau murid yang terbabit tentang tingkah laku yang bertanggungjawab. khemah dapat didirikan dengan cepat. Guru boleh membantu dari segi mengurangkan tahap kehampaan kanak-kanak yang terbabit.kanak. Ali sering mengelakkan diri kerana menganggap dirinya disisihkan oleh kawan-kawan sekelasnya. Antara teknik yang boleh dilaksanakan ialah temu bual dan terapi realiti. belajar menjadi individu bertanggungjawab tidak berlaku secara semulajadi. serta menggunakan insiden sebenar untuk mengetahui ciri-ciri tingkah laku kanak. dan penghargaan diri serta dihargai orang lain. Teknik temu bual atau “ life-space interview” dalam teknik kaunseling dibuat berdasarkan pengalaman kanak. manusia mempunyai dua keperluan psikologi asas (dalam Walker dan Shea. Menurut Redl (1959). Ali dan Azman menceritakan insiden yang berlaku. Manakala “emotional first aid on the spot”. Contohnya. Contoh yang dapat diberikan ialah Ali dan Azman bertengkar semasa mendirikan khemah. Akhirnya. Majoriti individu akan belajar menjadi seorang . Kegagalan akan menyebabkan mereka sakit mental. Ianya memerlukan penglibatan dan sikap tanggungjawab tertentu serta perkaraperkara lain seperti kasih sayang dan disiplin. guru menstruktur insiden yang berlaku dalam kehidupan kanak-kanak untuk membolehkan dia mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dan penemuramah bertindak sebagai pembimbing kanak-kanak tersebut. teknik temu bual terbahagi kepada dua (dalam Walker dan Shea. memberi sokongan moral ke atas kanak-kanak yang sedang emosi. Mereka mendengar persepsi daripada guru terhadap kejadian itu dan seterusnya bersetuju untuk cuba mendirikan khemah itu semula dengan pelan tindakan yang spesifik. seseorang individu mesti mengekalkan tingkah laku yang diterima masyarakat.

Contohnya menggunakan kotak kertas. boneka. dan terapi seni. Oleh itu. guru menyediakan pelan tindakan dan Ali belajar untuk menjadi seorang yang bertanggungjawab terhadap tingkah lakunya. Menurut Cheney dan Morse (1972). Guru yang rapat dengan Ali menyedari hal itu dan dia telah menjalankan terapi reality.kanak untuk menunjukkan dan meluahkan perasaan dan emosi mereka melalui aktiviti-aktiviti yang kreatif. dan sebagainya. Ekspresi seni ditunjukkan melalui permainan bebas. Ali seorang yang cerdik namum dia sering gagal dalam subjek tertentu. Dalam permainan bebas atau “free play”. Alat-alat mainan ini sebenarnya bukan alat yang rumit. Boneka atau “puppetry” dapat membantu kanak-kanak meluahkan perasaan dan emosi bagi mereka yang sukar atau tidak mahu berkomunikasi secara langsung dengan orang lain. mereka merumuskan bahawa ekspresi seni dapat membina kebolehan ekspresi kanak-kanak tersebut. Contohnya. Dia tidak dapat berinteraksi dengan guru dan kawan-kawan sekelasnya. Selepas itu. boneka. robot. boneka tangan yang ringkas yang dibuat sendiri atau milik kanakkanak yang terbabit seperti wajah atau muka monyet. Wayang kulit juga boleh dikategorikan dalam “puppetry” dan ianya lebih berkesan untuk . kanak-kanak dibiarkan bermain permainan atau alat mainan di ruang yang disediakan serta mereka digalakkan memilih alat mainan mengikut minat mereka. Setelah beberapa bulan. kucing dan sebagainya adalah amat berkesan (dalamWalker dan Shea. muzik. keputusan peperiksaannya meningkat dengan mendadak dan cemerlang. Azman mula bercakap dengan kawan-kawan dan gurunya.guru memerhatikan Azman. Contohnya. Oleh yang demikian. Ekspresi Seni Ekspresi seni menggalakkan dan memberi peluang kepada kanak. Akhirnya.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |20 yang bertanggungjawab daripada kasih sayang. guru Azman mengambil inisiatif dengan memperkenalkan alat-alat permainan kepada Azman dan memberi panduan kepadanya untuk membuat aktiviti mudah. Dia mendapati bahawa Ali tidak akan menumpukan perhatian dan tidak mahu belajar sekiranya guru yang mengajar tidak disukainya. main peranan atau lakonan. Ianya akan memudahkan kanak-kanak meluahkan perasaan dan emosi mereka. Melalui terapi. Ekspresi seni juga menyediakan ruang untuk kanak-kanak meluahkan perasaan dan emosi dengan cara yang betul. Azman hanya duduk dan mendiamkan dirinya sahaja. setelah beberapa bulan. kereta mainan. Contohnya. Alat-alat mainan mestilah sesuatu yang boleh memberi peluang kanakkanak tersebut untuk meluahkan perasaan dan emosi mereka. Sepanjang di dalam kelas. Ali menyedari tingkah lakunya hanya akan merosakkan dirinya sendiri. Azman seorang kanak-kanak yang mengalami gangguan emosi. Menurut D’ Alonzo (1974). Namun hanya beberapa kaedah dalam ekspresi seni yang ditekankan iaitu permainan bebas. terapi likisan dan sebagainya. 1988). Pentas yang digunakan untuk boneka tangan boleh dibuat sendiri oleh kanak-kanak dengan bantuan guru.

Isyarat peringatan atau “signal interference” merupakan teknik pengaruh tingkah laku yang bukan secara “verbal” atau lisan. Menurut Willian dan Wood (1977). polis. Pengaruh orang berkuasa yang disebutkan adalah. Contohnya menggunakan plastesin. Teknik Pengaruh Tingkah Laku Teknik pengaruh tingkah laku atau “behaviour influence” boleh dilaksanakan semasa berlakunya tingkah laku yang bermasalah sama ada di dalam kelas. isyarat gangguan atau peringatan. Teknik tindakan tidak ambil peduli atau “planned ignoring” merupakan kaedah yang dilakukan oleh guru dan keluarga kanak-kanak tersebut untuk mengurangkan tingkah laku bermasalah mereka. guru yang garang . Kanak-kanak seperti ini lebih menggemari akan kompang. Tambahan lagi. guru besar. pengaruh orang berkuasa. “tapping”. tarikan. Teknik pengaruh orang berkuasa atau “proximity control” merupakan teknik yang menggunakan orang-orang yang berkuasa dan berpengaruh untuk menakutkan kanak-kanak. jenaka. Contohnya melukis menggunakan jari dengan mengunakan warna air dan sebagainya. bersiul-siul. seni dapat memberi manfaat kepada kanak-kanak dari segi komunikasi. renungan. dan sebagainya.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |21 mengubah tingkah laku kanak-kanak kerana kanak-kanak akan lebih mempercayai tentang karektor dalam wayang kulit tersebut. bapa. taman permainan dan sebagainya. tidak menegur. mengenal diri dan manipulasi persekitaran. sosialisasi. Biasanya tingkah laku yang dibuat-buat untuk menarik perhatian akan berkurangan dan lenyap apabila tidak diambil peduli. guru dan ibu bapa. Contoh tingkah laku tersebut ialah menjatuhkan buku. pandangan mata ke mata. Seni lukisan dua dimensi merupakan kaedah yang amat sesuai untuk kanak-kanak bermasalah tingkah laku meluahkan perasaan mereka. Kadangkala kanak-kanak melakukan tingkah laku bermasalah untuk menarik perhatian kawan-kawan sekelas. tidak memberi respon dan sebagainya. Elemen penting yang dapat diterapkan dalam diri kanak-kanak tersebut ialah persepsi dan perasaan kanak-kanak. kanak-kanak tersebut akan rasa malu dengan sendirinya apabila perbuatan mereka itu tidak dipedulikan oleh orang sekelilingnya. Terapi seni harus diberi peluang kepada kanak-kanak untuk mengekspresikan diri mereka melalui seni terutamanya seni lukisan dan muzik. ekspresi diri. sekolah. Terdapat lima teknik pengaruh tingkah laku iaitu tindakan tidak ambil peduli. Contohnya. Manakala ekspresi seni berbentuk muzik pula adalah nyanyian dan permainan alat muzik yang dapat kanak-kanak tersebut meluahkan perasaan mereka. Kaedah yang digunakan adalah seperti membiarkan. Teknik ini sebenarnya menunjukkan peringatan atau amaran dari seseorang kepada kanak-kanak tersebut supaya mengawal tingkah lakunya dan teknik ini akan berkesan kepada kanak-kanak yang bermasalah tingkah laku. dan drum kerana mereka dapat memuaskan perasaan mereka atau meluahkan semuanya melalui alat muzik tersebut. dan “desensitization”. mengetuk pensil di atas meja dan sebagainya. Seni tiga dimensi juga boleh digunakan tetapi ianya terhad disebabkan peralatannya. kreativiti.

Semua orang akan bosan dengan tugas-tugas rutin dan sukar. Misalnya petikan dari cerita upin dan ipin. Contohnya. pelajar-pelajar akan lebih bersemangat dan tidak mudah bosan. . pelajar-paelajar kelas itu diam kerana mereka takut dengan guru besar. Bincangkan teknik-teknik pengurusan tingkah laku bagi kategori (ADHD). guru menceritakan cerita-cerita yamg lawak berkaitan dengan tugasan yang diberikan kepada mereka. pelajar-pelajar dalam sebuah kelas membuat bising dan seorang guru telah menggunakan teknik ini iaitu dengan menggertak pelajar-pelajar tersebut dengan mengatakan bahawa dia akan memanggil guru besar untuk menghukum mereka. Selain itu. Manakala teknik tarikan atau “interest boosting” adalah teknik yang digunakan untuk menarik minat kanak-kanak yang bermasalah tingkah laku. Teknik ini dapat mengurangkan tekanan dan ketegangan. Teknik jenaka dalam tenik tingkah laku adalah teknik yang digunakan untuk menghiburkan kanak-kanak bermasalah tingkah laku khususnya. Dengan cara ini barulah Ali dapat menunggang basikalnya semula dan sekaligus mengatasi masalh fobia ali terhadap basikal.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |22 dan sebagainya. Dengan itu. Guru boleh melakukan teknik ini dengan menawarkan bantuan. Contohnya. bertanya tentang sejauh mana tugas sudah disiapkan. Contoh jenaka yang dibuat adalah seperti petikan dari cerita-cerita kartun yang terdapat di televisyen.Sindrom Down. Contohnya. membincangkan tugasan tersebut dan sebagainya.Bermasalah Pendengaran dan Lembam (Slow Learner). guru yang mendapat tahu murid-murid mula bosan dengan kerja yang diberi harus berusaha untuk meningkatkan semula minat mereka. Untuk mengatasi fobia Ali. Teknik “desensitisation” merupakan teknik yang digunakan untuk mengurangkan fobia. Selepas itu. guru juga boleh menggunakan unsur-unsur selingan sebentar untuk menaikkan semangat pelajar-pelajar bagi minat dengan tugasan yang diberikan. ianya juga dapat membuat murid berasa tenang. menghilangkan rasa gugup dan takut. bapa Ali perlulah mendekatkan semula Ali dengan basikal. latihan merehatkan diri. Keputusannya tingkah laku yang bermasalah seperti bising tidak diteruskan atau dilakukan lagi. Oleh itu. Selain itu. Ali fobia untuk menaiki basikal kerana dia pernah terjatuh basikal. Namun harus diingat bahawa jenaka yang dibuat itu tidak akan menyinggung perasaan individu lain. dan mengenali punca cemas.

Batu .    Rujukan Jamila K. Apabila tingkah laku positif dapat dibentuk. Teknik-teknik modifikasi yang boleh dipraktikkan ini adalah untuk membantu murid mengubah tingkah laku negatif kepada tingkah laku positif dan seterusnya melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.Selangor : PTS Publication & Distributors Sdn Bhd. Cara-cara mengatasinya adalah berbeza bergantung kepada masalah-masalah yang dihadapi. Dalam usaha menangani masalah ini. Oleh itu cara-cara untuk mengatasi tingkah laku bermasalah ini hendaklah bersesuaian dengan tingkah laku bermasalah tersebut.(2006).A Mohamed. Setiap perlakuan atau perbuatan yang terzahir adalah oleh murid-murid adalah disebabkan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi perbuatan tersebut.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |23 Tahukah anda siapakah pakar yang akan terlibat dalam mengendalikan kanak-kanak bermasalah tingkahlaku ADHD Rumusan  Masalah tingkah laku bermasalah ini merupakan perkara yang perlu diberi perhatian yang serius kerana bermula dengan permasalahan yang kecil sebegini jika ianya berterusan akan menjadikannya satu kebiasaan. maka ini akan meningkatkan prestasi dan pencapaian serta keberkesanan aktiviti pembelajaran. Istimewa.Pendidikan Khas Untuk Kanak-kanak Caves. Usaha bersama akan membuahkan hasil yang tidak akan mengecewakan semua pihak serta dapat melahirkan murid yang berkaliber serta berwawasan selaras dengan wawasan negara ke arah masyarakat yang berpengetahuan. Terdapat pelbagai teknik-teknik dan penyelesaian yang berkesan yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah ini. masyarakat dan juga pihak kerajaan. guru. Kemudian ianya akan dibawa hingga ke peringkat dewasa dan masalah ini tidak dapat diubah lagi. semua pihak harus melibatkan diri samada ibu bapa. Namun setiap perbuatan ini mempunyai kesan-kesan tertentu yang mana kesannya adalah kepada murid itu sendiri tetapi juga memberi kesan kepada orang lain.

com/2008/01/07/pengurusan definisi-sejarah-dan-konsep-siri-1/ Ahmad Shukri Mohd Nain.Universiti Putra Malaysia : PTS Publication &Distributors Sdn.Perkembangan Kanak-kanak Penilaian Secara Portfolio.Nani Menon & Mohd Sharani Ahmad.(2001). Diperolehi pada September 26.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |24 Mohammad Fauzi. Panduan Kurikulum Pra Sekolah. Sejarah dan Konsep Siri 1. 2008 daripada http://uniprof.Asas Sosial Kanak-kanak.(2002). Nordin Mamat. Universiti Putra Malaysia : Penerbit UPM .wordpress. Rohani Abdullah.(2004).(2005).(2008).Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn Bhd.Bhd. Tingkah Laku Organisasi: Pengenalan Tingkah Laku Individu : Penerbit UKM Press.Pengurusan: Definisi.Rohani Abdullah. Prof Madya Dr.

P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |25 .

P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |26 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->