P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |12

UNIT PELAJARAN 2 MODEL PENGURUSAN TINGKAHLAKU

HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Menerangkan model pengurusan tingkahlaku . 2. Menjelaskan jenis-jenis tingkahlaku.

PENGENALAN Bermula dari tahun 1920-an, kajian-kajian berkaitan tingkah laku menunjukkan faktor-faktor luaran atau persekitaran yang berlaku sebelum atau selepas sesuatu peristiwa akan merangsang sesorang individu mempamerkan sesuatu tingkah laku yang khusus. Menurut Bear, Wolf dan Risley (1968), kebanyakan tingkah laku adalah dipelajari. Ini bermakna tingkah laku baru atau alternatif boleh dipelajari pada bila-bila masa. Tingkah laku yang negatif seperti agresif, suka merosakkan harta benda boleh diubah kepada tingkah laku baru yang lebih positf jika individu itu diberi intervensi yang dirancang dengan teliti, iaitu sesuai dan sistematik. Pengurusan tingkah laku adalah program tingkah laku yang berbentuk saintifik yang dibuat secara analisis untuk menghasilkan perubahan tingkah laku sosial yang positif bagi seorang individu. Manakala, menurut Kamus Dewan (1979), tingkah laku adalah berbagai ragam dan berbagai laku. Tingkah laku boleh didefinisikan sebagai semua tindakan fizikal dan mental yang dilakukan oleh manusia yg boleh diperhati, diukur dan dinilai. Tingkah laku juga bermaksud sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara sedar atau separa sedar, baik atau buruk, betul atau salah, berguna atau tidak dan produktif atau membazir. Secara umumnya, tingkah laku didefinisikan sebagai kanak-kanak bermasalah tingkah laku mempamerkan secara konsisten tingkah laku yang tidak bersesuaian dengan umur mereka, yang menuju ke arah konflik sosial, kesedihan, dan kegagalan. Wood (1982) mendefinisikan tingkah laku dalam empat elemen iaitu elemen yang mengganggu, elemen masalah tingkah laku, elemen persekitaran, dan elemen yang dianggap mengganggu.Carl Rogers (1999), pula menjelaskan bahawa seseorang individu bertingkah laku mengikut persepsi diri sendiri dan keadaan. Sekiranya individu itu mempunyai konsep kendiri yang positif maka dia berupaya berinteraksi dan bertindak dengan lebih yakin. Menurut Lewis M.Beaker (2001), tingkah laku ditakrifkan sebagai sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, dan secara sedar atau separa sedar. Tingkah laku adalah manifestasi fizikal sebarang sikap yang berasaskan nilai-nilai tertentu. Manakala menurut Garry Martin & Joseph Pear(2003), tingkah laku juga merangkumi aktiviti, aksi, prestasi,

ianya menjelaskan perkembangan kanak-kanak sebagai hasil interaksi antara alam persekitaran dengan kanak-kanak tersebut. Menurut beliau.Model Persekitaran Model ini menyatakan bahawa punca gangguan tingkah laku ialah berlakunya perubahan persekitaran yang dilakukan oleh manusia. dan masyarakat. 1989).P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |13 bertindakbalas. Tingkah laku yang timbul adalah berkaitan dengan perasaan dan kesedaran terhadap satu-satu situasi itu. Teori ekologikal atau persekitaran memberi penekanan terhadap penganalisaan ekosistem yang didefinisikan sebagai sistem interaksi yang mengandungi benda hidup dan bukan benda hidup yang ada di persekitaran kita seperti sekolah. · Motivasi ini boleh di rangsang oleh rangsangan-ransangan luar atau dalaman yang berkaitan dengan keperluan-keperluan fisiologi atau emosi seperti perasaan lapar atau cinta dan takut kepada Allah. tindakan. Model ini menyokong pendapat penganalisaan serentak tentang penyesuaian individu terhadap persekitaran dan kesan kuasa persekitaran. kanakkanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku adalah mereka yang secara jelas memberi respon yang kurang memuaskan terhadap persekitaran dan tidak dapat diterima secara sosial. MODEL PENGURUSAN TINGKAH LAKU a. Interaksi sentiasa berlaku secara terus menerus antara satu motivasi dan tingkah laku. dirasai. kelenjar (glandular) dan aktiviti elektrik oleh setiap organ. Dorongan atau motivasi itu berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. dan reaksi. Dalam kata lain. Pada dasarnya tingkah laku adalah apa sahaja yang diperkatakan atau dilakukan oleh individu khususnya kanak-kanak bermasalah tingkah laku. 2004). dilakukan dan dialami oleh kebanyakan orang dalam masyarakat. perkembangan kanak-kanak adalah kesan persekitaran terhadap kanak-kanak . Tingkah laku seseorang ditentukan melalui interaksi antara individu itu sendiri dengan sifat-sifat persekitaran menurut Apter dan Conoley (1984). Walaupun begitu. Tingkah laku bermasalah yang timbul adalah kerana kekurangan keupayaan individu dalam proses adaptasi atau akomodasi apabila menghadapi perubahan situasi dalam alam persekitaran. keluarga. bermaksud kesan persekitaran ke atas tingkah laku individu. kanak-kanak ini juga masih boleh atau dapat belajar bertingkah laku sesuai dan diterima oleh masyarakat. Tingkah laku manusia mempunyai ciriciri. aktiviti yang melibatkan otot-otot. Definisi tingkah laku menurut Al-Ghazali dari perspektif Islam adalah tingkah laku manusia mempunyai tujuan agama dan kemanusiaan. Salah laku bermaksud sebarang tingkah laku yang dianggap tidak sesuai kepada satu tempat atau keadaan di mana ia berlaku. Konsepnya bertentangan dengan tingkah laku normal yang lazimnya dipersepsi. Menurut Kauffman (1977). Tingkah laku yang tidak normal dan terkeluar dari nilai dan norma sosial masyarakat termasuk sekolah (Mok Soon Sang. Setiap tingkah laku manusia adalah berasaskan dorongan serta tujuan. Motivasi akan mendorong seseorang individu melakukan sesuatu. Menurut Teori Ekologi Bronfenbrenner (1979. Dari segi teknik.

Kronosistem yang menekankan perubahan dalam keadaan suatu tempoh masa. Ianya adalah ideologi yang benar-benar luas dan menentukan tentang bagaimana anak-anak perlu diuruskan. Contohnya. pergaulan rakan sebaya dan pemerhatian dalam aktiviti permainannya.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |14 dan juga ciri-ciri kanak-kanak tersebut ke atas persekitaran. rumah-jiran. dan kronosistem. Eksosistem merupakan konteks di mana pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan murid secara langsung tetapi secara tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan mereka. Bronfenbrenner percaya bahawa lapisan ini mempunyai hubungan yang kuat dengan lapisan mikrosistem. Misalnya. Bagi kebanyakan kanak-kanak. Dengan ini. peranan jantina dititikberatkan (Santrok. Persekitaran tersebut akan berkembang ke arah yang lebih kompleks seperti yang berlaku di pusat asuhan. rakan. mesosistem dan eksosistem. makrosistem. kronosistem juga bermaksud perubahan pada seseorang atau konteks perkembangan . kanak-kanak tidak hanya terpengaruh dengan individuindividu dalam kategori mikrosistem semata-mata tetapi turut terkesan dengan perwatakan biologi dan sosialnya sendiri seperti tabiat. Mikrosistem merupakan lapisan persekitaran dalaman yang merujuk kepada aktiviti dan interaksi yang melibatkan hubungan secara langsung di mana kanak-kanak mempunyai interaksi secara langsung dan menghabiskan paling banyak masa dalam kehidupan mereka. Misalnya. Manakala di sesetengah negara. dan sekolah jiran. keadan di rumah boleh mempengaruhi tingkah laku individu di sekolah. adik-beradik. dan guru. Contohnya. kanak-kanak pada masa ini lebih berfokus kepada permainan komputer jika dibandingkan dengan kanak-kanak dahulu yang lebih gemar bermain di persekitaran. Ia boleh meningkat dengan sokongan dan kestabilan mikrosistem. apa yang patut dianggap pada mereka dan apa matlamat yang perlu mereka usahakan. kaum lelaki diberi peranan yang lebih dominan di mana mereka diberi peluang pelajaran dan pekerjaan yang popular atau penting untuk sesebuah negara. jiran. Misalnya dalam sesebuah masyarakat. sekolah dan rakan sebaya. mikrosistem mungkin terhad kepada hubungan mereka dengan keluarga sahaja. Contohnya interaksi mereka dengan ibu bapa. Mesosistem pula terletak di lapisan kedua yang merujuk kepada hubungan dalaman dalam kalangan mikrosistem seperti hubungan di rumah. Persekitaran perkembangan individu terdiri daripada lima sistem iaitu mikrosistem. perwatakan fizikal. Pada peringkat ini. Selain itu. sekolah-pasar raya. rumah-sekolah. pembawaan dan bakatnya. Tadika. mesosistem. di antara sesebuah budaya dengan budaya lain selalunya berbeza kerana setiap satunya mempunyai pendirian atau corak budaya tersendiri. 2008). Kaedah pengurusan. ekosistem. Perkembangan individu dipengaruhi oleh norma-norma. nilai dan amaln masyarakat. kemudahan dan peraturan yang dikuatkuasakan oleh tempat membeli-belah secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan sosial kanak-kanak tersebut. Makrosistem adalah konteks budaya atau kelas sosial yang terkandung didalam mikrosistem.

keadaan bilik darjah atau keadaan di rumah perlulah diubahsuai untuk mengurangkan masalah tingkah laku kanak-kanak tersebut. Berasaskan kepada teori Freud (1949) dan Erickson (1963). Kanak-kanak ini akan fasih pertuturan mereka sekiranya mendapat intervensi awal dan bersemangat untuk memulihkan pertuturan mereka. Terdapat beberapa pendekatan yang diambil dengan menggunakan persekitaran sebagai langkah intervensi. Contohnya. Manakala. intervensi berpusatkan kanak-kanak dan persekitaran pula adalah melibatkan kanak-kanak tersebut dengan ibu bapa atau guru mereka. cikgu. intervensi berpusatkan kanak-kanak dan persekitaran . Seterusnya. intervensi berpusatkan perantaraan antara kanak-kanak dan persekitaran adalah peranan yang salin berkait antara kanak-kanak tersebut dengan ibu bapa mereka dan guru-guru serta keadaan sekeliling seperti rumah dan kelas. Perkembangan teori psikodinamik dalam lingkungan teori-teori pekerjaan sosial masih diterapkan secara umum kerana penerapannya masih berpandukan pada ajaran Freud dengan mengarah kepada pengembangan psikoanalisis. Antara teknik yang boleh digunakan ialah intervensi berpusatkan kanakkanak. 1991. Menurut model psikodinamik. Contohnya. Kanak-kanak tersebut perlu melatih atau mengajar diri mereka untuk menyebut sesuatu perkataan dengan lancar seperti perkataan buku. serta intervensi berpusatkan perantaraan antara kanak-kanak dan persekitaran. Terdapat . punca gangguan tingkah laku disebabkan oleh masalah dalaman individu dan faktor persekitaran yang mengganggu kehidupan intrapsikik seseorang. Model Psikodinamik Model-model Psikodinamik pada awalnya dikembangkan oleh Sigmund Freud (1974) dan pengikut-pengikutnya. Intervensi berpusatkan persekitaran pula adalah melibatkan peranan dari guru dan ibu bapa kanak-kanak itu sendiri. Perubahan kognitif dan biologi seseorang anak pada peringkat remaja boleh menyebabkan konflik di antara golongan remaja dan ibu bapanya (Paikoff & Brooks-Gunn. Intervensi berpusatkan kanak-kanak merupakan penglibatan kanak-kanak yang bermasalah tingkah laku itu sendiri dalam mengatasi perlakuan tingkah laku mereka. Ianya seperti tidak melekatkan bahan-bahan yang boleh menarik minat mereka untuk tidak menumpukan perhatian di dalam kelas dan mereka akan merosakkan barang-barang yang dihias di rumah.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |15 ekologinya boleh memberi kesan terhadap perkembangan emosinya. 1996). intervensi berpusatkan persekitaran. Pendekatan yang berfokus pada proses kejiwaan dan masalah dalaman individu iaitu berkaitan dengan personaliti seseorang. kanak-kanak tersebut menghadapi masalah pertuturan. Steinberg. pensil dan sebagainya. Langkah ini mungkin akan dapat mengurangkan masalah tingkah laku kanak-kanak yang bermasalah tingkah laku.

. Individu mula dengan peranan sosialisasi. Lingkungan sosial dan budaya akan mempengaruhi perkembangannya. Peringkat ini bermula semenjak dilahirkan. Pada peringkat anal pula. Hampir semua objek dibawa ke mulut oleh seorang bayi. Ego yang terbentuk dijaga dan dikembangkan secara pengalaman yang baru serta bermakna bagi diri individu. Peringkat paling kritikal ini akan menentukan kepesatan seksual yang berkembang dalam diri seorang individu. iaitu kehendak seksual terpendam. Zaman kanak-kanak ditinggalkan dan bermula dengan peringkat kedewasaan. kepuasan yang mula dirasai oleh seorang bayi adalah keseronokan yang dikecapi di mulut. Penarikan ini juga berlaku terhadap kanak-kanak perempuan kepada bapanya. kanak-kanak mula berkembang dan berupaya mengasingkan fungsi pembuangan najis dari kehendak nalurinya yang semulajadi. Manakala pada peringkat falik. Walau bagaimanapun. ego dan super ego. Kemudiannya akan berkembang dari beberapa tahap yang dimulai dengan peringkat oral. serta pengubatan. perlaksanaan aktiviti berkelompok. kanak-kanak dilatih cara yang sesuai bagi melaksanakan kehendak pembuangan najisnya. peringkat falik. Peringkat genital pula berlaku sebaik sahaja kanak-kanak menghampiri akhir baligh. Mengikut fahaman psikoanalisis.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |16 beberapa idea dasar psikoanalisis iaitu perkembangan manusia. optimis dan ingin mengetahui. berkeluarga dan penetapan vokasional. peringkat ini juga penuh dengan suasana menguatkan sifat serta ciri kelakian atau kewanitaan. keperibadian dan psikologi abnormal. Pada peringkat oral. dan peringkat genital. peringkat pendaman. Kompleks oedipus berlaku pada kanak-kanak lelaki apabila tanpa disedari ianya tertarik kepada ibunya. mula dengan penarikan interaksi seksual dan persedian perkahwinan. tiga perkara yang penting dalam perkembangan keperibadian manusia iaitu id. Rasa tidak puas terhadap sama ada ibu oleh kanak-kanak perempuan dan terhadap bapa oleh kanak-kanak lelaki menyebabkan kanakkanak mengikut serta mendapatkan perhatian kepada ibu atau bapanya. Menurut teori personaliti dalam psikoanalisis. Peringkat pendaman berlaku pada umur lima hingga dua belas tahun.kanak-kanak mula berseronok dengan organ jantinanya. Maka bermulalah gejala penyekatan seksual dalam diri individu. peringkat anal. terdapat libido. Pada peringkat ini. sealiran dengankompleks elektra. Pada masa ini. objek yang jitu dari segi perkembangan diri menjadi lumrah dengan kematangan yang berfungsi. Dalam teori perkembangan mental pada psikoanalisis. kehendak seksual diganti dengan struktur ego yang mengambil alih semula perkembangan diri. Peringkat ini juga merupakan permulaan berkembangnya kompleks oedipus dan kompleks elektra. Pelaksana psikoanalisis berpendapat bahawa latihan yang dilalui akan mempengaruhi sasiahnya apabila meningkat dewasa. Peringkat ini juga penuh dengan keupayaan berkawan sesame rakan sama ada dari jantina lelaki atau perempuan. keadaan ini menyebabkan keadaan lekatan sebagai mekanisma bela diri semasa dewasa yang boleh membawa kepada trait yang pasif.

Super ego merupakan struktur yang ketiga dalam pemikiran tingkah lakupsikoanalisis. Sebagai alat memperkukuhkan diri pada tahap sedar. ego berkembang secara berperingkat. ego penuh dengan persepsi. Keadaan menanggalkan kasut sebelum memasuk ke dalam rumah kediaman juga menjadi kelaziman adat orang Melayu. ego memainkan satu fungsi yang penting dalam struktur tingkah laku dan personaliti individu. suasana. Moral yang dipelajari. objek di dalam alam sekelilingnya. Ego tidak wujud semasa kelahiran. Model Psikopendidikan Model Psikopendidikan menjadi syarat asas kepada teknik-teknik yang lain. Itulah sebabnya id tidak mempunyai penyatuan dari segi maksud tidak teratur dan tidak bermoral. Super ego bertindak seakan-akan seperti ibu bapa seorang individu. Ia merangkumi pelbagai pendekatan psikologi dan pendidikan untuk membantu kanak-kanak yang menghadapi gangguan tingkah laku. dan teknik pengaruh tingkah laku. Strategi-strategi pengurusan gangguan tingkah laku dalam model psikodinamik ialah model psikopendidikan. Sebagai contoh. Tujuan utama id adalah bagi mendapatkan kepuasan diri secara mendadak. Super ego lebih menyerupai hati nurani atau 'conscience' seseorang individu. Antara prinsip yang ditekankan dalam model ini ialah pemikiran dan tindakan adalah dua proses yang saling berkaitan. Super ego mengawal ego dan id. perasaan. id merupakan penggerak psikologikal yang tidak payah dipelajari. emosi. teknik kaunseling. persepsi. mahupun masyarakat. Id merupakan sumber libido. Ego pula berbeza dengan id. inginkan kemajuan dan boleh menyesuaikan fungsinya mengikut keadaan. Sebagai elemen pada tahap sedar. Perkembangan ego adalah melalui hubungan secara sosial dan identifikasinya dengan orang lain. saling mengingatkan keadaan. Sebagai satu daya tenaga yang begitu primitif. peristiwa. Id dianggap sebagai satu elemen struktur yang semulajadi. sikap. memberi perhatian dan fokus pada masalah yang dihadapi serta melayan kanak-kanak dengan adil dan kasih sayang dan guru . dikenal pasti daripada ibu dan bapa. ciri id seseorang itu sudah wujud semasa ianya dilahirkan. secara automatic akan terlintas untuk memakai kasut. tingkah laku. Super ego merupakan akar tunjang dari aspek peneguhan moral yang baik. Moral yang demikian dipelajari hasil daripada asuhan semasa seorang individu itu masih kecil pada peringkat umurnya dan berkembang dengan penerapan moral sebagai sebati dengan hati nuraninya. Sebaliknya. Disebalik super ego sentiasa wujud imej pengawalan. Id merupakan satu gejala bawah sedar dan tenaga yang primitif. Dalam pandangan psikoanalisis. lazimnya dalam kalangan orang Melayu. apabila hendak keluar dari rumah. ekspresi seni. tidak rasional dan penuh dengan orientasi berkehendakkan kepuasan. satu elemen yang sedia ada dalam diri manusia. pemikiran. satu elemen yang diwarisi.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |17 Id diandaikan semua gejala yang neutral dalam pemikiran seorang individu. Id tidak teratur. seseorang perlulah menerima dan memahami masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak.

maka gurunya akan memberikan ganjaran berbentuk token kepadanya dan token itu mewakili markahnya dan dia boleh menukar token tersebut dengan hadiah yang disukainya. sekiranya seseorang itu ponteng sekolah tanpa sebab yang kukuh. Terdapat tiga bentuk ganjaran yang digunakan iaitu ganjaran primer yang berbentuk makanan dan minuman. serta ganjarana sosial pula adalah berbentuk senyuman. Apabila pelajar ini diasingkan daripada aktiviti tersebut. kupon. Pengasingan juga boleh dilakukan terhadap murid yang melakukan kesalahan. serta berdikari. Contohnya. Antara dendaan yang dikenakan adalah pulang lewat ke rumah. Kontrak ini melibatkan persetujuan antara dua pihak atau lebih iaitu guru dan pelajar secara lisan atau bertulis. perjanjian atau kontrak. Ganjaran ini akan diberikan kepada pelajar sekiranya dia dapat mengawal atau mengubah masalah tingkah lakunya. Ganjaran boleh digunakan untuk mengurangkan masalah tingkah laku kanak-kanak yang bermasalah. mainan. . Guru berperanan membimbing pelajar supaya dapat membina sikap kesempurnaan kendiri dan mengurus persekitaran pembelajaran supaya berkaitan dengan aktiviti yang bermakna iaitu tahap pembelajaran yang sesuai dengan pelajar dan kaedah pendekatan pembelajaran yang digunakan. Pelajar yang terliobat dalam kontrak ini dipertanggungjawabkan terhadap perkara atau aktiviti yang mereka pilih. Contohnya. Selain itu. dan bintang. Model ini memperjuangkan matlamat pendidikan bagi membolehkan pelajar mengambil tanggungjawab untuk menentukan apa yang hendak dipelajari dan menjadi lebih mengarah kendiri. mengambil semula token yang diperolehi. merupakan peneguhan daripada tingkah laku yang dipilih seperti mengasingkan pelajar yang bermasalah atau yang melakukan kesalahan daripada mengikuti aktiviti yang digemarinya seperti permainan alat muzik. dan pujian. dendaan juga digunakan dalam menangani masalah tingkah laku dalam kalangan pelajar atau kanak-kanak bermasalah. Seterusnya. Kontrak tersebut akan berjaya dilaksanakan sekiranya mereka faham akan tingkah laku yang hendak diubah dan mereka faham akan kesannya sekiranya mereka ingkar akan perjanjian yang telah dibuat. dia akan berusaha mengubah tingkah lakunya kepada yang positif agar dia juga dapat menyertai aktiviti tersebut. maka guru boleh mengenakan dendaan kepadanya seperti menarik semula token yang dia telah kumpul. ganjaran sekunder atau lebih dikenali sebagai token. sekiranya seorang pelajar itu tidak membuat bising dalam kelasnya. pelajar tersebut akan takut dan tidak mahu ponteng sekolah lagi kerana dia saying akan token yang sudah dia perolehi. Dengan itu.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |18 perlu menjaga penampilan dan tingkah laku mereka kerana ia sangat mempengaruhi kanakkanak. dan sebagainya. Pengasingan atau “time-out”. kad.

guru menstruktur insiden yang berlaku dalam kehidupan kanak-kanak untuk membolehkan dia mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dan penemuramah bertindak sebagai pembimbing kanak-kanak tersebut. khemah dapat didirikan dengan cepat. Ali dan Azman menceritakan insiden yang berlaku. Majoriti individu akan belajar menjadi seorang . Akhirnya. dan lambaian kawan-kawan sekelasnya. manusia mempunyai dua keperluan psikologi asas (dalam Walker dan Shea. 1988) iaitu menyayangi dan disayangi. dan penghargaan diri serta dihargai orang lain.1988) iaitu “clinical exploitation of life event” yang memerlukan pengalaman dan latihan. belajar menjadi individu bertanggungjawab tidak berlaku secara semulajadi. Teknik ini perlu dilaksanakan secara konsisten oleh pihak yang terlatih dan berpengalaman. Guru yang bertindak sebagai pembimbing akan membantu Ali dengan menggalakkannya memberi respon terhadap senyuman. Antara teknik yang boleh dilaksanakan ialah temu bual dan terapi realiti. memberi sokongan moral ke atas kanak-kanak yang sedang emosi.Oleh itu. dan membantu kanak-kanak dalam mencari penyelesaian untuk menghadapi masalah kehidupan harian serta insiden yang melibatkan emosi seperti pertengkaran dan pergaduhan. seseorang individu mesti mengekalkan tingkah laku yang diterima masyarakat. objektif pakar terapi atau guru ialah mengajar individu atau murid yang terbabit tentang tingkah laku yang bertanggungjawab. Ianya memerlukan penglibatan dan sikap tanggungjawab tertentu serta perkaraperkara lain seperti kasih sayang dan disiplin. Mereka memerlukan bantuan daripada seseorang yang mengambil berat akan diri mereka. Terapi realiti atau “reality theraphy” dijalankan untuk membantu individu supaya dapat berfungsi dengan normal dalam persekitaran. adalah membantu kanak-kanak daripada sesuatu keadaan untuk membolehkan sesuatu aktiviti diteruskan dan dijalankan.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |19 Teknik Kaunseling Teknik kaunseling boleh diguna untuk membantu guru mengawal dan mengubah tingkah laku bermasalah melalui perbincangan secara peribadi yang produktif. Ali sering mengelakkan diri kerana menganggap dirinya disisihkan oleh kawan-kawan sekelasnya. Menurut Redl (1959). Untuk berasa menghargai diri dan dihargai orang lain. Teknik temu bual atau “ life-space interview” dalam teknik kaunseling dibuat berdasarkan pengalaman kanak. Contohnya pertengkaran dan pergaduhan.kanak. Kemudiannya. Manakala “emotional first aid on the spot”. Guru boleh membantu dari segi mengurangkan tahap kehampaan kanak-kanak yang terbabit. dijalankan oleh guru yang berpengaruh ke atas kehidupan kanak-kanak tersebut. teknik temu bual terbahagi kepada dua (dalam Walker dan Shea. Mereka mendengar persepsi daripada guru terhadap kejadian itu dan seterusnya bersetuju untuk cuba mendirikan khemah itu semula dengan pelan tindakan yang spesifik. Contohnya. serta menggunakan insiden sebenar untuk mengetahui ciri-ciri tingkah laku kanak. Kegagalan akan menyebabkan mereka sakit mental. Guru bertindak dengan menghentikan pertengkaran itu dan membiarkan mereka menenangkan diri sebelum memulakan sesi temuramah. Menurut Glasser (1965).kanak yang terbabit. Contoh yang dapat diberikan ialah Ali dan Azman bertengkar semasa mendirikan khemah. Menurut Glasser (1965).

kereta mainan. boneka. Ekspresi seni juga menyediakan ruang untuk kanak-kanak meluahkan perasaan dan emosi dengan cara yang betul. Selepas itu. Ali menyedari tingkah lakunya hanya akan merosakkan dirinya sendiri. dan terapi seni. main peranan atau lakonan. Oleh itu. Azman seorang kanak-kanak yang mengalami gangguan emosi. Akhirnya. Boneka atau “puppetry” dapat membantu kanak-kanak meluahkan perasaan dan emosi bagi mereka yang sukar atau tidak mahu berkomunikasi secara langsung dengan orang lain. Pentas yang digunakan untuk boneka tangan boleh dibuat sendiri oleh kanak-kanak dengan bantuan guru. Oleh yang demikian. Wayang kulit juga boleh dikategorikan dalam “puppetry” dan ianya lebih berkesan untuk . robot. Contohnya.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |20 yang bertanggungjawab daripada kasih sayang. muzik. boneka. Ekspresi seni ditunjukkan melalui permainan bebas. Contohnya. Ekspresi Seni Ekspresi seni menggalakkan dan memberi peluang kepada kanak. Alat-alat mainan ini sebenarnya bukan alat yang rumit. mereka merumuskan bahawa ekspresi seni dapat membina kebolehan ekspresi kanak-kanak tersebut. Alat-alat mainan mestilah sesuatu yang boleh memberi peluang kanakkanak tersebut untuk meluahkan perasaan dan emosi mereka. dan sebagainya. Setelah beberapa bulan.guru memerhatikan Azman. Dia tidak dapat berinteraksi dengan guru dan kawan-kawan sekelasnya. Sepanjang di dalam kelas. Melalui terapi. kanak-kanak dibiarkan bermain permainan atau alat mainan di ruang yang disediakan serta mereka digalakkan memilih alat mainan mengikut minat mereka. Dia mendapati bahawa Ali tidak akan menumpukan perhatian dan tidak mahu belajar sekiranya guru yang mengajar tidak disukainya. guru menyediakan pelan tindakan dan Ali belajar untuk menjadi seorang yang bertanggungjawab terhadap tingkah lakunya. Azman mula bercakap dengan kawan-kawan dan gurunya. 1988).Contohnya menggunakan kotak kertas. kucing dan sebagainya adalah amat berkesan (dalamWalker dan Shea. Guru yang rapat dengan Ali menyedari hal itu dan dia telah menjalankan terapi reality. Contohnya. Menurut D’ Alonzo (1974). setelah beberapa bulan. Ali seorang yang cerdik namum dia sering gagal dalam subjek tertentu. keputusan peperiksaannya meningkat dengan mendadak dan cemerlang. Azman hanya duduk dan mendiamkan dirinya sahaja. Dalam permainan bebas atau “free play”. terapi likisan dan sebagainya. Namun hanya beberapa kaedah dalam ekspresi seni yang ditekankan iaitu permainan bebas. boneka tangan yang ringkas yang dibuat sendiri atau milik kanakkanak yang terbabit seperti wajah atau muka monyet. Menurut Cheney dan Morse (1972). guru Azman mengambil inisiatif dengan memperkenalkan alat-alat permainan kepada Azman dan memberi panduan kepadanya untuk membuat aktiviti mudah.kanak untuk menunjukkan dan meluahkan perasaan dan emosi mereka melalui aktiviti-aktiviti yang kreatif. Ianya akan memudahkan kanak-kanak meluahkan perasaan dan emosi mereka.

Elemen penting yang dapat diterapkan dalam diri kanak-kanak tersebut ialah persepsi dan perasaan kanak-kanak. Teknik Pengaruh Tingkah Laku Teknik pengaruh tingkah laku atau “behaviour influence” boleh dilaksanakan semasa berlakunya tingkah laku yang bermasalah sama ada di dalam kelas. Contoh tingkah laku tersebut ialah menjatuhkan buku. jenaka. Kaedah yang digunakan adalah seperti membiarkan. dan sebagainya. tarikan. pandangan mata ke mata. tidak menegur. Pengaruh orang berkuasa yang disebutkan adalah. tidak memberi respon dan sebagainya. bersiul-siul. dan “desensitization”. guru besar. Contohnya. Kanak-kanak seperti ini lebih menggemari akan kompang. sekolah. pengaruh orang berkuasa. Terapi seni harus diberi peluang kepada kanak-kanak untuk mengekspresikan diri mereka melalui seni terutamanya seni lukisan dan muzik. sosialisasi. Contohnya melukis menggunakan jari dengan mengunakan warna air dan sebagainya. Isyarat peringatan atau “signal interference” merupakan teknik pengaruh tingkah laku yang bukan secara “verbal” atau lisan. isyarat gangguan atau peringatan. Kadangkala kanak-kanak melakukan tingkah laku bermasalah untuk menarik perhatian kawan-kawan sekelas. bapa. Menurut Willian dan Wood (1977). Seni lukisan dua dimensi merupakan kaedah yang amat sesuai untuk kanak-kanak bermasalah tingkah laku meluahkan perasaan mereka. guru dan ibu bapa. Manakala ekspresi seni berbentuk muzik pula adalah nyanyian dan permainan alat muzik yang dapat kanak-kanak tersebut meluahkan perasaan mereka. kanak-kanak tersebut akan rasa malu dengan sendirinya apabila perbuatan mereka itu tidak dipedulikan oleh orang sekelilingnya. kreativiti. renungan. Teknik ini sebenarnya menunjukkan peringatan atau amaran dari seseorang kepada kanak-kanak tersebut supaya mengawal tingkah lakunya dan teknik ini akan berkesan kepada kanak-kanak yang bermasalah tingkah laku. Biasanya tingkah laku yang dibuat-buat untuk menarik perhatian akan berkurangan dan lenyap apabila tidak diambil peduli. Teknik pengaruh orang berkuasa atau “proximity control” merupakan teknik yang menggunakan orang-orang yang berkuasa dan berpengaruh untuk menakutkan kanak-kanak. guru yang garang . dan drum kerana mereka dapat memuaskan perasaan mereka atau meluahkan semuanya melalui alat muzik tersebut. taman permainan dan sebagainya. ekspresi diri. Contohnya menggunakan plastesin. polis. mengenal diri dan manipulasi persekitaran. Seni tiga dimensi juga boleh digunakan tetapi ianya terhad disebabkan peralatannya. seni dapat memberi manfaat kepada kanak-kanak dari segi komunikasi. Terdapat lima teknik pengaruh tingkah laku iaitu tindakan tidak ambil peduli. mengetuk pensil di atas meja dan sebagainya. Tambahan lagi. Teknik tindakan tidak ambil peduli atau “planned ignoring” merupakan kaedah yang dilakukan oleh guru dan keluarga kanak-kanak tersebut untuk mengurangkan tingkah laku bermasalah mereka.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |21 mengubah tingkah laku kanak-kanak kerana kanak-kanak akan lebih mempercayai tentang karektor dalam wayang kulit tersebut. “tapping”.

. Keputusannya tingkah laku yang bermasalah seperti bising tidak diteruskan atau dilakukan lagi.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |22 dan sebagainya. pelajar-pelajar dalam sebuah kelas membuat bising dan seorang guru telah menggunakan teknik ini iaitu dengan menggertak pelajar-pelajar tersebut dengan mengatakan bahawa dia akan memanggil guru besar untuk menghukum mereka. dan mengenali punca cemas. Dengan cara ini barulah Ali dapat menunggang basikalnya semula dan sekaligus mengatasi masalh fobia ali terhadap basikal. pelajar-pelajar akan lebih bersemangat dan tidak mudah bosan. Ali fobia untuk menaiki basikal kerana dia pernah terjatuh basikal. bapa Ali perlulah mendekatkan semula Ali dengan basikal. latihan merehatkan diri. Namun harus diingat bahawa jenaka yang dibuat itu tidak akan menyinggung perasaan individu lain. Teknik ini dapat mengurangkan tekanan dan ketegangan. Selain itu. pelajar-paelajar kelas itu diam kerana mereka takut dengan guru besar. Contoh jenaka yang dibuat adalah seperti petikan dari cerita-cerita kartun yang terdapat di televisyen. ianya juga dapat membuat murid berasa tenang. bertanya tentang sejauh mana tugas sudah disiapkan.Sindrom Down. Oleh itu. guru juga boleh menggunakan unsur-unsur selingan sebentar untuk menaikkan semangat pelajar-pelajar bagi minat dengan tugasan yang diberikan. Contohnya. Contohnya. Dengan itu. guru yang mendapat tahu murid-murid mula bosan dengan kerja yang diberi harus berusaha untuk meningkatkan semula minat mereka. Manakala teknik tarikan atau “interest boosting” adalah teknik yang digunakan untuk menarik minat kanak-kanak yang bermasalah tingkah laku. Misalnya petikan dari cerita upin dan ipin. Contohnya. Selain itu. menghilangkan rasa gugup dan takut. Teknik jenaka dalam tenik tingkah laku adalah teknik yang digunakan untuk menghiburkan kanak-kanak bermasalah tingkah laku khususnya. Semua orang akan bosan dengan tugas-tugas rutin dan sukar. Guru boleh melakukan teknik ini dengan menawarkan bantuan. Untuk mengatasi fobia Ali. membincangkan tugasan tersebut dan sebagainya. Bincangkan teknik-teknik pengurusan tingkah laku bagi kategori (ADHD). Selepas itu. guru menceritakan cerita-cerita yamg lawak berkaitan dengan tugasan yang diberikan kepada mereka.Bermasalah Pendengaran dan Lembam (Slow Learner). Teknik “desensitisation” merupakan teknik yang digunakan untuk mengurangkan fobia.

semua pihak harus melibatkan diri samada ibu bapa. Dalam usaha menangani masalah ini. guru. masyarakat dan juga pihak kerajaan.Pendidikan Khas Untuk Kanak-kanak Caves. maka ini akan meningkatkan prestasi dan pencapaian serta keberkesanan aktiviti pembelajaran. Namun setiap perbuatan ini mempunyai kesan-kesan tertentu yang mana kesannya adalah kepada murid itu sendiri tetapi juga memberi kesan kepada orang lain. Usaha bersama akan membuahkan hasil yang tidak akan mengecewakan semua pihak serta dapat melahirkan murid yang berkaliber serta berwawasan selaras dengan wawasan negara ke arah masyarakat yang berpengetahuan. Cara-cara mengatasinya adalah berbeza bergantung kepada masalah-masalah yang dihadapi. Istimewa.    Rujukan Jamila K. Oleh itu cara-cara untuk mengatasi tingkah laku bermasalah ini hendaklah bersesuaian dengan tingkah laku bermasalah tersebut.Selangor : PTS Publication & Distributors Sdn Bhd. Setiap perlakuan atau perbuatan yang terzahir adalah oleh murid-murid adalah disebabkan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi perbuatan tersebut.Batu . Teknik-teknik modifikasi yang boleh dipraktikkan ini adalah untuk membantu murid mengubah tingkah laku negatif kepada tingkah laku positif dan seterusnya melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Kemudian ianya akan dibawa hingga ke peringkat dewasa dan masalah ini tidak dapat diubah lagi.A Mohamed.(2006). Apabila tingkah laku positif dapat dibentuk. Terdapat pelbagai teknik-teknik dan penyelesaian yang berkesan yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah ini.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |23 Tahukah anda siapakah pakar yang akan terlibat dalam mengendalikan kanak-kanak bermasalah tingkahlaku ADHD Rumusan  Masalah tingkah laku bermasalah ini merupakan perkara yang perlu diberi perhatian yang serius kerana bermula dengan permasalahan yang kecil sebegini jika ianya berterusan akan menjadikannya satu kebiasaan.

P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |24 Mohammad Fauzi. Panduan Kurikulum Pra Sekolah. Universiti Putra Malaysia : Penerbit UPM . 2008 daripada http://uniprof.(2005). Tingkah Laku Organisasi: Pengenalan Tingkah Laku Individu : Penerbit UKM Press. Sejarah dan Konsep Siri 1.Asas Sosial Kanak-kanak.Universiti Putra Malaysia : PTS Publication &Distributors Sdn. Diperolehi pada September 26. Nordin Mamat.Rohani Abdullah.(2002).Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn Bhd.Perkembangan Kanak-kanak Penilaian Secara Portfolio.(2001).com/2008/01/07/pengurusan definisi-sejarah-dan-konsep-siri-1/ Ahmad Shukri Mohd Nain.(2004). Rohani Abdullah.Pengurusan: Definisi.Bhd.wordpress.(2008).Nani Menon & Mohd Sharani Ahmad. Prof Madya Dr.

P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |25 .

P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |26 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful