unit 2 pdf2 tingkah laku

P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |12

UNIT PELAJARAN 2 MODEL PENGURUSAN TINGKAHLAKU

HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Menerangkan model pengurusan tingkahlaku . 2. Menjelaskan jenis-jenis tingkahlaku.

PENGENALAN Bermula dari tahun 1920-an, kajian-kajian berkaitan tingkah laku menunjukkan faktor-faktor luaran atau persekitaran yang berlaku sebelum atau selepas sesuatu peristiwa akan merangsang sesorang individu mempamerkan sesuatu tingkah laku yang khusus. Menurut Bear, Wolf dan Risley (1968), kebanyakan tingkah laku adalah dipelajari. Ini bermakna tingkah laku baru atau alternatif boleh dipelajari pada bila-bila masa. Tingkah laku yang negatif seperti agresif, suka merosakkan harta benda boleh diubah kepada tingkah laku baru yang lebih positf jika individu itu diberi intervensi yang dirancang dengan teliti, iaitu sesuai dan sistematik. Pengurusan tingkah laku adalah program tingkah laku yang berbentuk saintifik yang dibuat secara analisis untuk menghasilkan perubahan tingkah laku sosial yang positif bagi seorang individu. Manakala, menurut Kamus Dewan (1979), tingkah laku adalah berbagai ragam dan berbagai laku. Tingkah laku boleh didefinisikan sebagai semua tindakan fizikal dan mental yang dilakukan oleh manusia yg boleh diperhati, diukur dan dinilai. Tingkah laku juga bermaksud sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara sedar atau separa sedar, baik atau buruk, betul atau salah, berguna atau tidak dan produktif atau membazir. Secara umumnya, tingkah laku didefinisikan sebagai kanak-kanak bermasalah tingkah laku mempamerkan secara konsisten tingkah laku yang tidak bersesuaian dengan umur mereka, yang menuju ke arah konflik sosial, kesedihan, dan kegagalan. Wood (1982) mendefinisikan tingkah laku dalam empat elemen iaitu elemen yang mengganggu, elemen masalah tingkah laku, elemen persekitaran, dan elemen yang dianggap mengganggu.Carl Rogers (1999), pula menjelaskan bahawa seseorang individu bertingkah laku mengikut persepsi diri sendiri dan keadaan. Sekiranya individu itu mempunyai konsep kendiri yang positif maka dia berupaya berinteraksi dan bertindak dengan lebih yakin. Menurut Lewis M.Beaker (2001), tingkah laku ditakrifkan sebagai sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, dan secara sedar atau separa sedar. Tingkah laku adalah manifestasi fizikal sebarang sikap yang berasaskan nilai-nilai tertentu. Manakala menurut Garry Martin & Joseph Pear(2003), tingkah laku juga merangkumi aktiviti, aksi, prestasi,

kelenjar (glandular) dan aktiviti elektrik oleh setiap organ. kanak-kanak ini juga masih boleh atau dapat belajar bertingkah laku sesuai dan diterima oleh masyarakat. Interaksi sentiasa berlaku secara terus menerus antara satu motivasi dan tingkah laku. Walaupun begitu. Tingkah laku manusia mempunyai ciriciri. 1989). Tingkah laku yang tidak normal dan terkeluar dari nilai dan norma sosial masyarakat termasuk sekolah (Mok Soon Sang. Dari segi teknik. Tingkah laku seseorang ditentukan melalui interaksi antara individu itu sendiri dengan sifat-sifat persekitaran menurut Apter dan Conoley (1984). Pada dasarnya tingkah laku adalah apa sahaja yang diperkatakan atau dilakukan oleh individu khususnya kanak-kanak bermasalah tingkah laku. kanakkanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku adalah mereka yang secara jelas memberi respon yang kurang memuaskan terhadap persekitaran dan tidak dapat diterima secara sosial. Definisi tingkah laku menurut Al-Ghazali dari perspektif Islam adalah tingkah laku manusia mempunyai tujuan agama dan kemanusiaan. Motivasi akan mendorong seseorang individu melakukan sesuatu. aktiviti yang melibatkan otot-otot. Model ini menyokong pendapat penganalisaan serentak tentang penyesuaian individu terhadap persekitaran dan kesan kuasa persekitaran. tindakan. Salah laku bermaksud sebarang tingkah laku yang dianggap tidak sesuai kepada satu tempat atau keadaan di mana ia berlaku. Konsepnya bertentangan dengan tingkah laku normal yang lazimnya dipersepsi. MODEL PENGURUSAN TINGKAH LAKU a. Dalam kata lain.Model Persekitaran Model ini menyatakan bahawa punca gangguan tingkah laku ialah berlakunya perubahan persekitaran yang dilakukan oleh manusia. Dorongan atau motivasi itu berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Tingkah laku bermasalah yang timbul adalah kerana kekurangan keupayaan individu dalam proses adaptasi atau akomodasi apabila menghadapi perubahan situasi dalam alam persekitaran. perkembangan kanak-kanak adalah kesan persekitaran terhadap kanak-kanak . Menurut Teori Ekologi Bronfenbrenner (1979. keluarga. ianya menjelaskan perkembangan kanak-kanak sebagai hasil interaksi antara alam persekitaran dengan kanak-kanak tersebut. 2004). Menurut beliau. dan masyarakat. Menurut Kauffman (1977). Setiap tingkah laku manusia adalah berasaskan dorongan serta tujuan. Tingkah laku yang timbul adalah berkaitan dengan perasaan dan kesedaran terhadap satu-satu situasi itu. bermaksud kesan persekitaran ke atas tingkah laku individu. dilakukan dan dialami oleh kebanyakan orang dalam masyarakat.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |13 bertindakbalas. Teori ekologikal atau persekitaran memberi penekanan terhadap penganalisaan ekosistem yang didefinisikan sebagai sistem interaksi yang mengandungi benda hidup dan bukan benda hidup yang ada di persekitaran kita seperti sekolah. dirasai. · Motivasi ini boleh di rangsang oleh rangsangan-ransangan luar atau dalaman yang berkaitan dengan keperluan-keperluan fisiologi atau emosi seperti perasaan lapar atau cinta dan takut kepada Allah. dan reaksi.

kronosistem juga bermaksud perubahan pada seseorang atau konteks perkembangan . 2008). Bagi kebanyakan kanak-kanak. Mesosistem pula terletak di lapisan kedua yang merujuk kepada hubungan dalaman dalam kalangan mikrosistem seperti hubungan di rumah. Pada peringkat ini. kemudahan dan peraturan yang dikuatkuasakan oleh tempat membeli-belah secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan sosial kanak-kanak tersebut. Misalnya. jiran. kanak-kanak pada masa ini lebih berfokus kepada permainan komputer jika dibandingkan dengan kanak-kanak dahulu yang lebih gemar bermain di persekitaran. kanak-kanak tidak hanya terpengaruh dengan individuindividu dalam kategori mikrosistem semata-mata tetapi turut terkesan dengan perwatakan biologi dan sosialnya sendiri seperti tabiat. Manakala di sesetengah negara. di antara sesebuah budaya dengan budaya lain selalunya berbeza kerana setiap satunya mempunyai pendirian atau corak budaya tersendiri. dan guru. Mikrosistem merupakan lapisan persekitaran dalaman yang merujuk kepada aktiviti dan interaksi yang melibatkan hubungan secara langsung di mana kanak-kanak mempunyai interaksi secara langsung dan menghabiskan paling banyak masa dalam kehidupan mereka. rumah-sekolah. makrosistem. pergaulan rakan sebaya dan pemerhatian dalam aktiviti permainannya. Selain itu. kaum lelaki diberi peranan yang lebih dominan di mana mereka diberi peluang pelajaran dan pekerjaan yang popular atau penting untuk sesebuah negara. Contohnya interaksi mereka dengan ibu bapa. Ia boleh meningkat dengan sokongan dan kestabilan mikrosistem. adik-beradik. Dengan ini. perwatakan fizikal. keadan di rumah boleh mempengaruhi tingkah laku individu di sekolah. sekolah dan rakan sebaya. Persekitaran perkembangan individu terdiri daripada lima sistem iaitu mikrosistem. Perkembangan individu dipengaruhi oleh norma-norma. Contohnya. Misalnya. nilai dan amaln masyarakat. Kaedah pengurusan. Eksosistem merupakan konteks di mana pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan murid secara langsung tetapi secara tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan mereka. ekosistem.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |14 dan juga ciri-ciri kanak-kanak tersebut ke atas persekitaran. dan sekolah jiran. apa yang patut dianggap pada mereka dan apa matlamat yang perlu mereka usahakan. Makrosistem adalah konteks budaya atau kelas sosial yang terkandung didalam mikrosistem. rakan. dan kronosistem. pembawaan dan bakatnya. peranan jantina dititikberatkan (Santrok. mesosistem. Ianya adalah ideologi yang benar-benar luas dan menentukan tentang bagaimana anak-anak perlu diuruskan. mesosistem dan eksosistem. Persekitaran tersebut akan berkembang ke arah yang lebih kompleks seperti yang berlaku di pusat asuhan. Bronfenbrenner percaya bahawa lapisan ini mempunyai hubungan yang kuat dengan lapisan mikrosistem. mikrosistem mungkin terhad kepada hubungan mereka dengan keluarga sahaja. Contohnya. Tadika. Misalnya dalam sesebuah masyarakat. rumah-jiran. sekolah-pasar raya. Kronosistem yang menekankan perubahan dalam keadaan suatu tempoh masa.

Terdapat beberapa pendekatan yang diambil dengan menggunakan persekitaran sebagai langkah intervensi. intervensi berpusatkan persekitaran. cikgu. Contohnya. Menurut model psikodinamik. Langkah ini mungkin akan dapat mengurangkan masalah tingkah laku kanak-kanak yang bermasalah tingkah laku. 1996). Manakala. 1991. punca gangguan tingkah laku disebabkan oleh masalah dalaman individu dan faktor persekitaran yang mengganggu kehidupan intrapsikik seseorang. Perkembangan teori psikodinamik dalam lingkungan teori-teori pekerjaan sosial masih diterapkan secara umum kerana penerapannya masih berpandukan pada ajaran Freud dengan mengarah kepada pengembangan psikoanalisis. keadaan bilik darjah atau keadaan di rumah perlulah diubahsuai untuk mengurangkan masalah tingkah laku kanak-kanak tersebut. intervensi berpusatkan perantaraan antara kanak-kanak dan persekitaran adalah peranan yang salin berkait antara kanak-kanak tersebut dengan ibu bapa mereka dan guru-guru serta keadaan sekeliling seperti rumah dan kelas. Terdapat . Perubahan kognitif dan biologi seseorang anak pada peringkat remaja boleh menyebabkan konflik di antara golongan remaja dan ibu bapanya (Paikoff & Brooks-Gunn. intervensi berpusatkan kanak-kanak dan persekitaran pula adalah melibatkan kanak-kanak tersebut dengan ibu bapa atau guru mereka. Contohnya. Berasaskan kepada teori Freud (1949) dan Erickson (1963). Steinberg. kanak-kanak tersebut menghadapi masalah pertuturan. Kanak-kanak ini akan fasih pertuturan mereka sekiranya mendapat intervensi awal dan bersemangat untuk memulihkan pertuturan mereka. Seterusnya. Intervensi berpusatkan persekitaran pula adalah melibatkan peranan dari guru dan ibu bapa kanak-kanak itu sendiri. Model Psikodinamik Model-model Psikodinamik pada awalnya dikembangkan oleh Sigmund Freud (1974) dan pengikut-pengikutnya. pensil dan sebagainya. Kanak-kanak tersebut perlu melatih atau mengajar diri mereka untuk menyebut sesuatu perkataan dengan lancar seperti perkataan buku. Pendekatan yang berfokus pada proses kejiwaan dan masalah dalaman individu iaitu berkaitan dengan personaliti seseorang. Ianya seperti tidak melekatkan bahan-bahan yang boleh menarik minat mereka untuk tidak menumpukan perhatian di dalam kelas dan mereka akan merosakkan barang-barang yang dihias di rumah. Antara teknik yang boleh digunakan ialah intervensi berpusatkan kanakkanak. serta intervensi berpusatkan perantaraan antara kanak-kanak dan persekitaran. Intervensi berpusatkan kanak-kanak merupakan penglibatan kanak-kanak yang bermasalah tingkah laku itu sendiri dalam mengatasi perlakuan tingkah laku mereka.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |15 ekologinya boleh memberi kesan terhadap perkembangan emosinya. intervensi berpusatkan kanak-kanak dan persekitaran .

peringkat ini juga penuh dengan suasana menguatkan sifat serta ciri kelakian atau kewanitaan. kanak-kanak mula berkembang dan berupaya mengasingkan fungsi pembuangan najis dari kehendak nalurinya yang semulajadi. Menurut teori personaliti dalam psikoanalisis. Hampir semua objek dibawa ke mulut oleh seorang bayi. . iaitu kehendak seksual terpendam. Maka bermulalah gejala penyekatan seksual dalam diri individu. Peringkat pendaman berlaku pada umur lima hingga dua belas tahun. sealiran dengankompleks elektra. terdapat libido. optimis dan ingin mengetahui. Dalam teori perkembangan mental pada psikoanalisis. peringkat pendaman. objek yang jitu dari segi perkembangan diri menjadi lumrah dengan kematangan yang berfungsi. dan peringkat genital. Walau bagaimanapun. Kemudiannya akan berkembang dari beberapa tahap yang dimulai dengan peringkat oral. keadaan ini menyebabkan keadaan lekatan sebagai mekanisma bela diri semasa dewasa yang boleh membawa kepada trait yang pasif. Individu mula dengan peranan sosialisasi. perlaksanaan aktiviti berkelompok. Peringkat ini juga penuh dengan keupayaan berkawan sesame rakan sama ada dari jantina lelaki atau perempuan. Peringkat ini bermula semenjak dilahirkan. Pada peringkat ini. tiga perkara yang penting dalam perkembangan keperibadian manusia iaitu id. Rasa tidak puas terhadap sama ada ibu oleh kanak-kanak perempuan dan terhadap bapa oleh kanak-kanak lelaki menyebabkan kanakkanak mengikut serta mendapatkan perhatian kepada ibu atau bapanya. Pada peringkat oral. peringkat anal. Pada masa ini. serta pengubatan. Manakala pada peringkat falik. keperibadian dan psikologi abnormal. Kompleks oedipus berlaku pada kanak-kanak lelaki apabila tanpa disedari ianya tertarik kepada ibunya. Penarikan ini juga berlaku terhadap kanak-kanak perempuan kepada bapanya. berkeluarga dan penetapan vokasional.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |16 beberapa idea dasar psikoanalisis iaitu perkembangan manusia. Pada peringkat anal pula. Zaman kanak-kanak ditinggalkan dan bermula dengan peringkat kedewasaan. peringkat falik. kehendak seksual diganti dengan struktur ego yang mengambil alih semula perkembangan diri. Peringkat paling kritikal ini akan menentukan kepesatan seksual yang berkembang dalam diri seorang individu. Lingkungan sosial dan budaya akan mempengaruhi perkembangannya.kanak-kanak mula berseronok dengan organ jantinanya. kanak-kanak dilatih cara yang sesuai bagi melaksanakan kehendak pembuangan najisnya. Mengikut fahaman psikoanalisis. Peringkat ini juga merupakan permulaan berkembangnya kompleks oedipus dan kompleks elektra. kepuasan yang mula dirasai oleh seorang bayi adalah keseronokan yang dikecapi di mulut. Ego yang terbentuk dijaga dan dikembangkan secara pengalaman yang baru serta bermakna bagi diri individu. Peringkat genital pula berlaku sebaik sahaja kanak-kanak menghampiri akhir baligh. mula dengan penarikan interaksi seksual dan persedian perkahwinan. Pelaksana psikoanalisis berpendapat bahawa latihan yang dilalui akan mempengaruhi sasiahnya apabila meningkat dewasa. ego dan super ego.

tingkah laku. Ego pula berbeza dengan id. satu elemen yang sedia ada dalam diri manusia. memberi perhatian dan fokus pada masalah yang dihadapi serta melayan kanak-kanak dengan adil dan kasih sayang dan guru .P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |17 Id diandaikan semua gejala yang neutral dalam pemikiran seorang individu. emosi. peristiwa. Id dianggap sebagai satu elemen struktur yang semulajadi. Disebalik super ego sentiasa wujud imej pengawalan. suasana. seseorang perlulah menerima dan memahami masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak. objek di dalam alam sekelilingnya. Tujuan utama id adalah bagi mendapatkan kepuasan diri secara mendadak. Super ego merupakan akar tunjang dari aspek peneguhan moral yang baik. inginkan kemajuan dan boleh menyesuaikan fungsinya mengikut keadaan. Ia merangkumi pelbagai pendekatan psikologi dan pendidikan untuk membantu kanak-kanak yang menghadapi gangguan tingkah laku. secara automatic akan terlintas untuk memakai kasut. Model Psikopendidikan Model Psikopendidikan menjadi syarat asas kepada teknik-teknik yang lain. persepsi. ego penuh dengan persepsi. Sebagai alat memperkukuhkan diri pada tahap sedar. perasaan. Id merupakan satu gejala bawah sedar dan tenaga yang primitif. dan teknik pengaruh tingkah laku. Dalam pandangan psikoanalisis. Strategi-strategi pengurusan gangguan tingkah laku dalam model psikodinamik ialah model psikopendidikan. lazimnya dalam kalangan orang Melayu. Sebagai satu daya tenaga yang begitu primitif. Itulah sebabnya id tidak mempunyai penyatuan dari segi maksud tidak teratur dan tidak bermoral. saling mengingatkan keadaan. mahupun masyarakat. Antara prinsip yang ditekankan dalam model ini ialah pemikiran dan tindakan adalah dua proses yang saling berkaitan. Sebagai elemen pada tahap sedar. Super ego mengawal ego dan id. Perkembangan ego adalah melalui hubungan secara sosial dan identifikasinya dengan orang lain. Super ego bertindak seakan-akan seperti ibu bapa seorang individu. dikenal pasti daripada ibu dan bapa. Super ego merupakan struktur yang ketiga dalam pemikiran tingkah lakupsikoanalisis. Keadaan menanggalkan kasut sebelum memasuk ke dalam rumah kediaman juga menjadi kelaziman adat orang Melayu. Ego tidak wujud semasa kelahiran. ekspresi seni. tidak rasional dan penuh dengan orientasi berkehendakkan kepuasan. Id tidak teratur. sikap. Moral yang dipelajari. ciri id seseorang itu sudah wujud semasa ianya dilahirkan. apabila hendak keluar dari rumah. teknik kaunseling. ego berkembang secara berperingkat. Sebagai contoh. pemikiran. Moral yang demikian dipelajari hasil daripada asuhan semasa seorang individu itu masih kecil pada peringkat umurnya dan berkembang dengan penerapan moral sebagai sebati dengan hati nuraninya. Id merupakan sumber libido. Super ego lebih menyerupai hati nurani atau 'conscience' seseorang individu. ego memainkan satu fungsi yang penting dalam struktur tingkah laku dan personaliti individu. Sebaliknya. id merupakan penggerak psikologikal yang tidak payah dipelajari. satu elemen yang diwarisi.

Seterusnya. dendaan juga digunakan dalam menangani masalah tingkah laku dalam kalangan pelajar atau kanak-kanak bermasalah. dan bintang. dan pujian. Apabila pelajar ini diasingkan daripada aktiviti tersebut. serta ganjarana sosial pula adalah berbentuk senyuman. Dengan itu. merupakan peneguhan daripada tingkah laku yang dipilih seperti mengasingkan pelajar yang bermasalah atau yang melakukan kesalahan daripada mengikuti aktiviti yang digemarinya seperti permainan alat muzik. Pengasingan juga boleh dilakukan terhadap murid yang melakukan kesalahan. mengambil semula token yang diperolehi. mainan. Pelajar yang terliobat dalam kontrak ini dipertanggungjawabkan terhadap perkara atau aktiviti yang mereka pilih. Guru berperanan membimbing pelajar supaya dapat membina sikap kesempurnaan kendiri dan mengurus persekitaran pembelajaran supaya berkaitan dengan aktiviti yang bermakna iaitu tahap pembelajaran yang sesuai dengan pelajar dan kaedah pendekatan pembelajaran yang digunakan. Antara dendaan yang dikenakan adalah pulang lewat ke rumah. Kontrak tersebut akan berjaya dilaksanakan sekiranya mereka faham akan tingkah laku yang hendak diubah dan mereka faham akan kesannya sekiranya mereka ingkar akan perjanjian yang telah dibuat. serta berdikari. dan sebagainya. Contohnya. maka guru boleh mengenakan dendaan kepadanya seperti menarik semula token yang dia telah kumpul. Selain itu. . Ganjaran ini akan diberikan kepada pelajar sekiranya dia dapat mengawal atau mengubah masalah tingkah lakunya. kupon. Pengasingan atau “time-out”.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |18 perlu menjaga penampilan dan tingkah laku mereka kerana ia sangat mempengaruhi kanakkanak. Model ini memperjuangkan matlamat pendidikan bagi membolehkan pelajar mengambil tanggungjawab untuk menentukan apa yang hendak dipelajari dan menjadi lebih mengarah kendiri. kad. Kontrak ini melibatkan persetujuan antara dua pihak atau lebih iaitu guru dan pelajar secara lisan atau bertulis. Ganjaran boleh digunakan untuk mengurangkan masalah tingkah laku kanak-kanak yang bermasalah. sekiranya seorang pelajar itu tidak membuat bising dalam kelasnya. maka gurunya akan memberikan ganjaran berbentuk token kepadanya dan token itu mewakili markahnya dan dia boleh menukar token tersebut dengan hadiah yang disukainya. perjanjian atau kontrak. pelajar tersebut akan takut dan tidak mahu ponteng sekolah lagi kerana dia saying akan token yang sudah dia perolehi. ganjaran sekunder atau lebih dikenali sebagai token. dia akan berusaha mengubah tingkah lakunya kepada yang positif agar dia juga dapat menyertai aktiviti tersebut. Contohnya. Terdapat tiga bentuk ganjaran yang digunakan iaitu ganjaran primer yang berbentuk makanan dan minuman. sekiranya seseorang itu ponteng sekolah tanpa sebab yang kukuh.

dan membantu kanak-kanak dalam mencari penyelesaian untuk menghadapi masalah kehidupan harian serta insiden yang melibatkan emosi seperti pertengkaran dan pergaduhan.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |19 Teknik Kaunseling Teknik kaunseling boleh diguna untuk membantu guru mengawal dan mengubah tingkah laku bermasalah melalui perbincangan secara peribadi yang produktif. 1988) iaitu menyayangi dan disayangi. dan lambaian kawan-kawan sekelasnya. Guru boleh membantu dari segi mengurangkan tahap kehampaan kanak-kanak yang terbabit. khemah dapat didirikan dengan cepat. Akhirnya. Menurut Glasser (1965). Teknik ini perlu dilaksanakan secara konsisten oleh pihak yang terlatih dan berpengalaman. seseorang individu mesti mengekalkan tingkah laku yang diterima masyarakat. Menurut Redl (1959). Majoriti individu akan belajar menjadi seorang . manusia mempunyai dua keperluan psikologi asas (dalam Walker dan Shea. Untuk berasa menghargai diri dan dihargai orang lain.1988) iaitu “clinical exploitation of life event” yang memerlukan pengalaman dan latihan. Ali sering mengelakkan diri kerana menganggap dirinya disisihkan oleh kawan-kawan sekelasnya. Ali dan Azman menceritakan insiden yang berlaku. Contohnya pertengkaran dan pergaduhan. memberi sokongan moral ke atas kanak-kanak yang sedang emosi.kanak. Guru bertindak dengan menghentikan pertengkaran itu dan membiarkan mereka menenangkan diri sebelum memulakan sesi temuramah. belajar menjadi individu bertanggungjawab tidak berlaku secara semulajadi. objektif pakar terapi atau guru ialah mengajar individu atau murid yang terbabit tentang tingkah laku yang bertanggungjawab. adalah membantu kanak-kanak daripada sesuatu keadaan untuk membolehkan sesuatu aktiviti diteruskan dan dijalankan. teknik temu bual terbahagi kepada dua (dalam Walker dan Shea. Terapi realiti atau “reality theraphy” dijalankan untuk membantu individu supaya dapat berfungsi dengan normal dalam persekitaran.kanak yang terbabit. Mereka mendengar persepsi daripada guru terhadap kejadian itu dan seterusnya bersetuju untuk cuba mendirikan khemah itu semula dengan pelan tindakan yang spesifik. Mereka memerlukan bantuan daripada seseorang yang mengambil berat akan diri mereka. Contoh yang dapat diberikan ialah Ali dan Azman bertengkar semasa mendirikan khemah. Antara teknik yang boleh dilaksanakan ialah temu bual dan terapi realiti. serta menggunakan insiden sebenar untuk mengetahui ciri-ciri tingkah laku kanak. Guru yang bertindak sebagai pembimbing akan membantu Ali dengan menggalakkannya memberi respon terhadap senyuman.Oleh itu. Manakala “emotional first aid on the spot”. Teknik temu bual atau “ life-space interview” dalam teknik kaunseling dibuat berdasarkan pengalaman kanak. Menurut Glasser (1965). guru menstruktur insiden yang berlaku dalam kehidupan kanak-kanak untuk membolehkan dia mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dan penemuramah bertindak sebagai pembimbing kanak-kanak tersebut. dan penghargaan diri serta dihargai orang lain. dijalankan oleh guru yang berpengaruh ke atas kehidupan kanak-kanak tersebut. Kemudiannya. Kegagalan akan menyebabkan mereka sakit mental. Contohnya. Ianya memerlukan penglibatan dan sikap tanggungjawab tertentu serta perkaraperkara lain seperti kasih sayang dan disiplin.

setelah beberapa bulan. 1988). Guru yang rapat dengan Ali menyedari hal itu dan dia telah menjalankan terapi reality. robot. keputusan peperiksaannya meningkat dengan mendadak dan cemerlang. Azman mula bercakap dengan kawan-kawan dan gurunya. Akhirnya.kanak untuk menunjukkan dan meluahkan perasaan dan emosi mereka melalui aktiviti-aktiviti yang kreatif. boneka tangan yang ringkas yang dibuat sendiri atau milik kanakkanak yang terbabit seperti wajah atau muka monyet. guru menyediakan pelan tindakan dan Ali belajar untuk menjadi seorang yang bertanggungjawab terhadap tingkah lakunya. Melalui terapi.guru memerhatikan Azman. Alat-alat mainan mestilah sesuatu yang boleh memberi peluang kanakkanak tersebut untuk meluahkan perasaan dan emosi mereka. kanak-kanak dibiarkan bermain permainan atau alat mainan di ruang yang disediakan serta mereka digalakkan memilih alat mainan mengikut minat mereka. Menurut D’ Alonzo (1974). Contohnya. Namun hanya beberapa kaedah dalam ekspresi seni yang ditekankan iaitu permainan bebas. dan sebagainya. Sepanjang di dalam kelas. Ekspresi seni ditunjukkan melalui permainan bebas. guru Azman mengambil inisiatif dengan memperkenalkan alat-alat permainan kepada Azman dan memberi panduan kepadanya untuk membuat aktiviti mudah. kereta mainan. Oleh yang demikian. Dalam permainan bebas atau “free play”. Ekspresi seni juga menyediakan ruang untuk kanak-kanak meluahkan perasaan dan emosi dengan cara yang betul. Ianya akan memudahkan kanak-kanak meluahkan perasaan dan emosi mereka. Setelah beberapa bulan. Selepas itu. Contohnya. main peranan atau lakonan. kucing dan sebagainya adalah amat berkesan (dalamWalker dan Shea. Azman seorang kanak-kanak yang mengalami gangguan emosi. Dia tidak dapat berinteraksi dengan guru dan kawan-kawan sekelasnya. Contohnya. terapi likisan dan sebagainya.Contohnya menggunakan kotak kertas. Dia mendapati bahawa Ali tidak akan menumpukan perhatian dan tidak mahu belajar sekiranya guru yang mengajar tidak disukainya.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |20 yang bertanggungjawab daripada kasih sayang. muzik. Pentas yang digunakan untuk boneka tangan boleh dibuat sendiri oleh kanak-kanak dengan bantuan guru. Wayang kulit juga boleh dikategorikan dalam “puppetry” dan ianya lebih berkesan untuk . boneka. mereka merumuskan bahawa ekspresi seni dapat membina kebolehan ekspresi kanak-kanak tersebut. dan terapi seni. boneka. Ekspresi Seni Ekspresi seni menggalakkan dan memberi peluang kepada kanak. Oleh itu. Boneka atau “puppetry” dapat membantu kanak-kanak meluahkan perasaan dan emosi bagi mereka yang sukar atau tidak mahu berkomunikasi secara langsung dengan orang lain. Azman hanya duduk dan mendiamkan dirinya sahaja. Ali menyedari tingkah lakunya hanya akan merosakkan dirinya sendiri. Ali seorang yang cerdik namum dia sering gagal dalam subjek tertentu. Menurut Cheney dan Morse (1972). Alat-alat mainan ini sebenarnya bukan alat yang rumit.

bapa. Kaedah yang digunakan adalah seperti membiarkan. isyarat gangguan atau peringatan. Seni lukisan dua dimensi merupakan kaedah yang amat sesuai untuk kanak-kanak bermasalah tingkah laku meluahkan perasaan mereka. Contohnya menggunakan plastesin. Menurut Willian dan Wood (1977). Biasanya tingkah laku yang dibuat-buat untuk menarik perhatian akan berkurangan dan lenyap apabila tidak diambil peduli. Manakala ekspresi seni berbentuk muzik pula adalah nyanyian dan permainan alat muzik yang dapat kanak-kanak tersebut meluahkan perasaan mereka. kreativiti. pandangan mata ke mata. seni dapat memberi manfaat kepada kanak-kanak dari segi komunikasi. kanak-kanak tersebut akan rasa malu dengan sendirinya apabila perbuatan mereka itu tidak dipedulikan oleh orang sekelilingnya. guru yang garang . Tambahan lagi. Kanak-kanak seperti ini lebih menggemari akan kompang. sosialisasi. Teknik tindakan tidak ambil peduli atau “planned ignoring” merupakan kaedah yang dilakukan oleh guru dan keluarga kanak-kanak tersebut untuk mengurangkan tingkah laku bermasalah mereka. Terapi seni harus diberi peluang kepada kanak-kanak untuk mengekspresikan diri mereka melalui seni terutamanya seni lukisan dan muzik. Pengaruh orang berkuasa yang disebutkan adalah. pengaruh orang berkuasa. Contoh tingkah laku tersebut ialah menjatuhkan buku. Teknik ini sebenarnya menunjukkan peringatan atau amaran dari seseorang kepada kanak-kanak tersebut supaya mengawal tingkah lakunya dan teknik ini akan berkesan kepada kanak-kanak yang bermasalah tingkah laku. dan sebagainya. tarikan. ekspresi diri. tidak menegur. dan drum kerana mereka dapat memuaskan perasaan mereka atau meluahkan semuanya melalui alat muzik tersebut. Contohnya. Kadangkala kanak-kanak melakukan tingkah laku bermasalah untuk menarik perhatian kawan-kawan sekelas. bersiul-siul. Seni tiga dimensi juga boleh digunakan tetapi ianya terhad disebabkan peralatannya. taman permainan dan sebagainya. mengenal diri dan manipulasi persekitaran. Elemen penting yang dapat diterapkan dalam diri kanak-kanak tersebut ialah persepsi dan perasaan kanak-kanak. dan “desensitization”. guru dan ibu bapa. Teknik pengaruh orang berkuasa atau “proximity control” merupakan teknik yang menggunakan orang-orang yang berkuasa dan berpengaruh untuk menakutkan kanak-kanak. Terdapat lima teknik pengaruh tingkah laku iaitu tindakan tidak ambil peduli. Contohnya melukis menggunakan jari dengan mengunakan warna air dan sebagainya. guru besar. jenaka. Isyarat peringatan atau “signal interference” merupakan teknik pengaruh tingkah laku yang bukan secara “verbal” atau lisan. tidak memberi respon dan sebagainya.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |21 mengubah tingkah laku kanak-kanak kerana kanak-kanak akan lebih mempercayai tentang karektor dalam wayang kulit tersebut. Teknik Pengaruh Tingkah Laku Teknik pengaruh tingkah laku atau “behaviour influence” boleh dilaksanakan semasa berlakunya tingkah laku yang bermasalah sama ada di dalam kelas. sekolah. mengetuk pensil di atas meja dan sebagainya. renungan. “tapping”. polis.

pelajar-paelajar kelas itu diam kerana mereka takut dengan guru besar. guru yang mendapat tahu murid-murid mula bosan dengan kerja yang diberi harus berusaha untuk meningkatkan semula minat mereka. Teknik “desensitisation” merupakan teknik yang digunakan untuk mengurangkan fobia. Semua orang akan bosan dengan tugas-tugas rutin dan sukar. Contohnya. Dengan cara ini barulah Ali dapat menunggang basikalnya semula dan sekaligus mengatasi masalh fobia ali terhadap basikal. menghilangkan rasa gugup dan takut. . membincangkan tugasan tersebut dan sebagainya. Contohnya. Namun harus diingat bahawa jenaka yang dibuat itu tidak akan menyinggung perasaan individu lain. Selepas itu. Selain itu. Dengan itu. guru juga boleh menggunakan unsur-unsur selingan sebentar untuk menaikkan semangat pelajar-pelajar bagi minat dengan tugasan yang diberikan. Teknik jenaka dalam tenik tingkah laku adalah teknik yang digunakan untuk menghiburkan kanak-kanak bermasalah tingkah laku khususnya. guru menceritakan cerita-cerita yamg lawak berkaitan dengan tugasan yang diberikan kepada mereka. dan mengenali punca cemas. Misalnya petikan dari cerita upin dan ipin. latihan merehatkan diri. Contohnya.Sindrom Down. Teknik ini dapat mengurangkan tekanan dan ketegangan. pelajar-pelajar dalam sebuah kelas membuat bising dan seorang guru telah menggunakan teknik ini iaitu dengan menggertak pelajar-pelajar tersebut dengan mengatakan bahawa dia akan memanggil guru besar untuk menghukum mereka. Untuk mengatasi fobia Ali. Contoh jenaka yang dibuat adalah seperti petikan dari cerita-cerita kartun yang terdapat di televisyen. Bincangkan teknik-teknik pengurusan tingkah laku bagi kategori (ADHD). bertanya tentang sejauh mana tugas sudah disiapkan. Ali fobia untuk menaiki basikal kerana dia pernah terjatuh basikal. ianya juga dapat membuat murid berasa tenang. bapa Ali perlulah mendekatkan semula Ali dengan basikal. Keputusannya tingkah laku yang bermasalah seperti bising tidak diteruskan atau dilakukan lagi. Oleh itu. pelajar-pelajar akan lebih bersemangat dan tidak mudah bosan.Bermasalah Pendengaran dan Lembam (Slow Learner). Manakala teknik tarikan atau “interest boosting” adalah teknik yang digunakan untuk menarik minat kanak-kanak yang bermasalah tingkah laku. Selain itu.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |22 dan sebagainya. Guru boleh melakukan teknik ini dengan menawarkan bantuan.

Dalam usaha menangani masalah ini.    Rujukan Jamila K. Oleh itu cara-cara untuk mengatasi tingkah laku bermasalah ini hendaklah bersesuaian dengan tingkah laku bermasalah tersebut. guru.Pendidikan Khas Untuk Kanak-kanak Caves.A Mohamed. Istimewa. Teknik-teknik modifikasi yang boleh dipraktikkan ini adalah untuk membantu murid mengubah tingkah laku negatif kepada tingkah laku positif dan seterusnya melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Terdapat pelbagai teknik-teknik dan penyelesaian yang berkesan yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah ini. Kemudian ianya akan dibawa hingga ke peringkat dewasa dan masalah ini tidak dapat diubah lagi.(2006).Selangor : PTS Publication & Distributors Sdn Bhd.Batu . Usaha bersama akan membuahkan hasil yang tidak akan mengecewakan semua pihak serta dapat melahirkan murid yang berkaliber serta berwawasan selaras dengan wawasan negara ke arah masyarakat yang berpengetahuan. masyarakat dan juga pihak kerajaan. maka ini akan meningkatkan prestasi dan pencapaian serta keberkesanan aktiviti pembelajaran. Apabila tingkah laku positif dapat dibentuk. Namun setiap perbuatan ini mempunyai kesan-kesan tertentu yang mana kesannya adalah kepada murid itu sendiri tetapi juga memberi kesan kepada orang lain. semua pihak harus melibatkan diri samada ibu bapa. Cara-cara mengatasinya adalah berbeza bergantung kepada masalah-masalah yang dihadapi.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |23 Tahukah anda siapakah pakar yang akan terlibat dalam mengendalikan kanak-kanak bermasalah tingkahlaku ADHD Rumusan  Masalah tingkah laku bermasalah ini merupakan perkara yang perlu diberi perhatian yang serius kerana bermula dengan permasalahan yang kecil sebegini jika ianya berterusan akan menjadikannya satu kebiasaan. Setiap perlakuan atau perbuatan yang terzahir adalah oleh murid-murid adalah disebabkan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi perbuatan tersebut.

Diperolehi pada September 26.(2008).Asas Sosial Kanak-kanak.(2001).Nani Menon & Mohd Sharani Ahmad. Tingkah Laku Organisasi: Pengenalan Tingkah Laku Individu : Penerbit UKM Press.wordpress. Sejarah dan Konsep Siri 1. Prof Madya Dr. Panduan Kurikulum Pra Sekolah.(2005).(2002).(2004). Rohani Abdullah. Universiti Putra Malaysia : Penerbit UPM .Universiti Putra Malaysia : PTS Publication &Distributors Sdn. 2008 daripada http://uniprof.Pengurusan: Definisi.Rohani Abdullah.Bhd.Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn Bhd.Perkembangan Kanak-kanak Penilaian Secara Portfolio.P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |24 Mohammad Fauzi. Nordin Mamat.com/2008/01/07/pengurusan definisi-sejarah-dan-konsep-siri-1/ Ahmad Shukri Mohd Nain.

P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |25 .

P e n g u r u s a n T i n g k a h l a k u D a l a m P e n d i d i k a n K h a s |26 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful