RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DAN BENTUK-BENTUK PENILAIAN KEMAHIRAN BAHASA: SATU PENELITIAN. Bab 1 PENDAHULUAN 1.

1 Pengenalan Kemahiran bahasa terbahagi kepada kemahiran lisan, membaca dan menulis. Kajian ini memfokuskan kepada kemahiran bahasa yang merangkumi kemahiran membaca. Kemahiran membaca merupakan satu kemahiran bahasa yang penting. Melalui pembacaan seseorang itu boleh menerokai alam ilmu pengetahuan yang tidak dapat ditempuhinya melalui pengalaman – pengalaman biasa yang lain. Pembacaan membawa seseorang itu kealam imaginasi, di luar daripada situasi kehidupan yang dilaluinya sehari – hari. Pembacaan juga boleh membuka dan memperluaskan pemikiran dan pengetahuan seseorang dalam pelbagai bidang. Semenjak kebelakangan ini Kementerian Pendidikan Malaysia berasa bimbang di atas masalah murid dari sekolah rendah belajar ke sekolah menengah yang belum lagi dapat menguasai kemahiran asas bacaan. Pelbagai program telah dilaksanakan oleh Kementerian untuk mengatasi masalah ini. Di antara projek yang dijalankan sekarang ialah Kelas Intensif Awal Membaca dan menulis ( KIA2M ) yang dikhas bagi murid – murid Tahun 1 dan PROTIM bagi murid – murid Tahu 6 yang masih lagi belum dapat menguasai kemahiran asas membaca. Dalam tugasan saya kali ini kita akan membincangkan tentang masalah Kemahiran Membaca dikalangan murid – murid di sekolah rendah. Menurut Atan Long membaca melibatkan kebolehan mengenal lambang – lambang itu semula kepada bunyi bahasa dam memahami makna atau tanggapan yang disampaikan oleh tulisan itu. Untuk mambaca seseorang itu bukan sahaja boleh mengenal dan menyebut lambang – lambang bertulis tetapi juga dia mesti mempunyai satu tanggapan bagi memudahkan fahamannya. Bamberger pula mentakrifkan membaca adalah satu proses yang mengubahkan simbol – simbol grafik ( tulisan ) kepada konsep – konsep intelektual dan proses ini memerlukan daya mental. Daniels dan Diack berpendapat membaca merupakan satu proses menterjemah huruf – huruf dalam satu susunan tertentu seperti perkataan, rangkai kata dan ayat – ayat kepada bunyi – bunyi yang mempunyai makna. Lado mentafsirkan bahawa membaca merupakan satu cara untuk memahami pola – pola bahasa daripada bentuknya yang bertulis. Tegasnya
1

Isi bahan bacaan biasanya terdiri daripada perkara – perkara yang mudah. 1. Salah satu metodologi yang digunakan untuk meneliti pergerakan mata. Kad ini masih lagi menggunakan tulisan berwarna supaya murid dapat menyebut suku kata berdasarkan warna tertentu pada perkataan tersebut. nada dan tekanan yang betul. Bacaan mekanis adalah bacaan kuat dan yang dipentingkan ialah sebutan huruf – huruf dan bunyi – bunyi dengan betul. Boleh menyebut perkataan – perkataan yang dibentuk melalui jalinan huruf – huruf dengan betul dan dapat digunakan dalam pertuturan. Secara tidak langsungnya membolehkan murid – murid membina kebiasaan menutur ayat – ayat yang gramatis sebangaimana dalam bahan bacaan yang dibaca oleh mereka. Dengan itu juga membolehkan mereka mengerti an memahami kehendak situasi dan aspirasi masyarakat di sekelilingnya. Bacaan ini boleh kita klasifikasikan pada dua jenis iaitu bacaan mekanis dan bacaan akaliah.membaca memerlukan gabungan dua kemahiran.Juseru itu ianya dapat menambah ilmu pengetahuan disamping dapat memudahkan mereka untuk meyelesaikan masalah – masalah seharian baik yang berhubung dengan diri sendiri ataupun masyarakat amnya.3 Kaedah Kajian Kajian dijalankan kepada 10 orang murid tahun 2 yang berada di kelas yang sederhana.2 Objektif Kajian Pada amnya tujuan kemahiran membaca ini adalah untuk membolehkan murid – murid mengenal huruf – huruf. Antara aktivitinya ialah kad ayat. Pengkaji menyediakan kad yang 2 . adalah dengan meminta salah seorang memperhatikan mata seseorang ketika dia sedang membaca. membaca mengikut intonasi. iaitu kemahiran kognatif dan mekanis dan sebelum seseorang itu belajar membaca dia mestilah mempunyai kemahiran – kemahiran asas di dalam lisan. yang tidak memberatkan fikiran. yang menurut pengasasnya dapat dilakukan oleh siapa saja dan bilaa – bila masa dalam kelas pengajaran bahasa. menyebut nama dan bunyi huruf. Pengkaji dapat melihat peningkatan murid yang tidak perlu mengeja apabila diberi kad-kad perkataan ini. 1. Instrumen yang digunakan ialah dengan menggunakan beberapa kaedah bacaan.

membaca secara senyap dengan kepantasan yang wajar. meliputi pelbagai bidang ilmu pengetahuan. jurnal. majalah. Mereka boleh membacanya secara bersendirian ataupun membincangkannya bersama rakan – rakan.. frasa atau klausa. memahami dan mentafsirkan apa yang dibaca dengan tepat disamping mengkaji ciri – ciiri tatabahasa seperti struktur ayat. keseronokan di samping menimba ilmu pengetahuan. Aktiviti bacaan ini boleh dijalankan dengan panduan – panduan berikut iaitu petikan atau bahan bacaan yang dipilih mestilah menarik minat ataupun bermakna kepada murid – murid. murid – murid dapat kepuasan. Hobi kakak saya membaca buku cerita dan Adik saya gemar melukis gambar pemandangan. . Bacaan ini dilakukan diluar masa sekolah. Seelok – eloknya bahan itu beraneka jenis. Bacaan ekstensif atau bacaan meluas adalah satu aktiviti membaca yang dilakukan di luar bilik darjah dan bahan yang dibaca itu bukanlah buku – buku teks tetapi buku – buku seperti buku cerita. Latihan bacaan hendaklah kerap kali dijalankan sekurang – kurangnya seminggu sekali. Latihan bacaan intensif ini bertujuan umtuk memperolehi dan memperkembangkan kemahiran – kemahiran seperti mengecam/ mengenal pasti maksud perkataan mengikut konteks yang berlawanan dengan tepat. suratkhabar. juga meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan serta maksud atau pengertiannya dalam konteks – konteks yang berlainan. Bagi menjalankan aktiviti ini ialah pada peringkat awalnya murid – murid bolehlah digalakkan untuk 3 . Bacaan Intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan untuk memperkembangkan kebolehan dalam meneliti.Guru harus membantu dan membimbing sambil menunjuk ajar murid supaya dapat mengatasi masalah mereka. Petikan ini diberikan kepada setiap murid dan berikan masa kepada mereka untuk membaca dan memahaminya. memahami dan menggunakan apa yang telah dibaca. Bacaan terus pula murid membaca tanpa perlu mengeja. Ayatnya adalah pendek supaya murid lebih berfokus kepada latar belakang. ensiklopedia dan buku – buku rujukan yang lainnya.mengandungi ayat tunggal yang mudah contohnya seperti Ibu memasak di dapur. Elok juga petikan itu diberi lebih awal sebelum pelajaran dijalankan. tanpa bimbingan daripada guru dan dihadapkan melalui bacaan ini. memahami dengan tepat maksud ataupun idea yang terkandung dalam sesuatu petikan. Aktiviti yang dijalankan adalah untuk menjana idea murid bercerita berdasarkan gambar untuk mencungkil pengetahuan am dan sedia ada.

akhir sekali mengkaji semula keseluruhan bahan yang dibaca untuk memastikan bahawa tidak ada isi – isi yang tertinggal. kemudian membuat soalan sendiri mengenai apa yang harus mereka baca dan selepas membaca bahan bacaan itu mereka mestilah dapat menjawab soalan – soalan yang mereka fikirkan/kemukan tadi. 1. 1.5 Definisi Operasional Kemahiran Membaca merupakan keupayaan murid membaca ayat dengan lancer serta sebutan. Membaca dengan cepat berdasarkan haluan yang telah ditentukan seterusnya menjelaskan atau menerangkan isi – isi penting ( untuk diri sendiri ) dan membuat kesimpulan di akhir setiap bahagian yang dibaca supaya mereka dapat menyatukan semua maklumat yang telah diperolehi daripda pembacaan mereka. Guru juga mempunyai kekangan waktu bagi dapat fokuskan pada setiap murid.membaca buku – buku bagi menanam minat gemar membaca. Untuk menjalankan aktiviti ini lebih berkesan murid – murid mestilah dilatih membaca mengikut teknik SQ3R iaitu bagi mengkaji kandungan bahan yang dibaca terlebih dahulu bagi mendapatkan idea keseluruhan atau pokok persoalan yang terkandung dalam buku itu. dan jeda yang betul.4 Batasan Kajian Batasan bagi kajian ini ialah guru akan terikat dengan huraian sukatan pelajaran dan ada sesetengah aktiviti tidak dapat dijalankan dalam kaedah pengabungjalinan. Penekanan perlu diberi kepada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik membaca. intonasi. (Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Bahasa Melayu 2003) 4 .

ungkapan.1 berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. ini dapa memberi implikasi kepada guru samaada perancangan mereka itu dapat diterima dengan tahap murid atau tidak. Membaca dan menyatakan 5 isi penting mengenai aktiviti keluarga 5 . Hasil Pembelajaran: 1. ii. Murid dapat membaca ayat pendek. Antara perkara penting dalam penghasilan rancangan pengajaran harian ini adalah objeltif pembelajaran pada hari tersebut. ayat. Guru perlu menyediakan rancangan pengajaran harian ini pada setiap hari persekolahan.Bab 2 : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DAN INSTRUMEN PENILAIAN BAHASA Rancangan pengajaran harian merupakan satu medium persediaan guru sebelum memulakan sesuatu pengajian yang berpandukan kepada sukatan pelajaran. i. Bab 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH ) Mata pelajaran Tahun Bilangan Murid Tema Tajuk Tarikh Masa Objektif : Bahasa Melayu : 5 Orked : 32 orang : Keluarga Saya : Aktiviti hariaan keluarga saya : 12 Mei2012 : 45 minit : Pada akhir pelajaran murid dapat. sebutan. intonansi dan nada yang sesuai.

Menerima maklumat. menbuat inferens.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonansi yang betul dan memahami petikan yang dibaca. interpersonal. intrapersonal. naturalis dan emosi. Pengetahuan Sedia Ada : Murid dapat menceritakan pengetahuan dan pengalaman mereka mengenai keluarga mereka Bahan Bantu Belajar : Power point. Aras 2 (i) membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonansi berdasarkan tanda baca. menghormati dan menghargai. sebutan dan intonansi. Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) Kemahiran Berfikir : Kemahiran Belajar : Kecerdasan Pelbagai : Membuat perbezaan. Kemahiran Bahasa : Sistem Bahasa Ilmu Nilai : : : Kemahiran membaca. memproses dan melaporkan. kad ayat dan petikan 6 . Kinestetik.Aras 1 i. ayat tunggal dan ayat majmuk. Bahasa Melayu Menghayati. berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Sistem ejaan. 5. dan kemahiran mengkategori.

Murid memberitahu hobi keluarga mereka mengikut giliran. Guru memberi petikan tentang aktiviti keluarga saya. Murid menjawab pertanyaan guru 1. Guru menyebut tentang hobi keluarga. Murid mendengar cerita guru 2. Guru membuat rumusan mengenai pengajaran yang telah diajar dan menanyakan soalan kepada murid akan apa yang mereka telah pelajari. Murid membentangkan petikan 2. Murid menukarkan ayat penting dengan aktiviti yang dijalankan oleh ahli keluarga sendiri Petikan kad ayat dan Aktiviti Murid 1. Langkah 1 ( 10 Minit ) 1. 2. 2. Guru menceritakan tentang keluarga. Petikan Bahan Bab 4 : INSTRUMEN PENILAIAN KEMAHIRAN BAHASA 7 . 1. Guru memberi masa kepada murid untuk murid mengubah ayat penting berpandukan kepada kad ayat kepada aktiviti yang dijalankan oleh keluarga Langkah 3 ( 20 Minit ) mereka sendiri 1. Guru meminta murid membaca petikan tersebut Langkah 2 ( 7 Minit ) secara serentak 1. Murid menganbil petikan yang diberi oleh guru. 1. Murid membaca petikan tersebut secara serentak 2.ISI PELAJARAN Masa Set Induksi ( 5 Minit ) Aktiviti Guru 1. Guru memberi meminta murid membentangkan ayat mereka berpandukan Penutup ( 3 Minit ) petikan. 1.

penilaian menghendaki sampel kerja .keprihatinan harus ditumpukan terhadap jenis aras pemukiran yang digunakan semasa membaca. Yang akhir ialah matlamat afektif iaitu penilaian ini harus menimbulkan perasaan dan sikap murid terhadap bahan yang dibaca serta murid-murid dinilai secara berterusan dengan jujur dan adil agar pelajar dapat mengalami setiap aras kesukaran iaitu dari mudah kepada kompleks. Penilaian ini boleh dilakukan dalam pelbagai bentuk penilaian dan jenis pengujian.Kemahiran mem. Ciri-ciri penilaian membaca ialah ia merupakan satu proses yang berterusan.Penilaian Kemahiran Membaca ia merupakan kemahiran penting yang perlu dikuasai oleh murid-murid.murid yang mencukupi dan teknik penilaian seharusnya memberi peluang kepada murid merasai perubahan tingkah laku yang ingin dicapai oleh mereka. dapat menjelaskan kemajuan pembelajaran seseorang. Penilaian kemahiran membaca penting untuk guru-guru mengetahui tahap kemajuan murid-murid.intonasi dan jeda yang betul. Penekanan perlu diberikan kepada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara krirtis dengan menggunakan pelbagai teknik membaca.baca merupakan keupayaan murid-murid membaca ayat dengan lancer serta sebutan . Matlamat Dalam Penilaian Kemahiran Membaca Dibahagikan Kepada 3 iaitu matlamat persepsialah melibatkan dalam penilaian iaitu murid-murid harus prihatin terhadap kebolehubahan dan mereka boleh menyesuaikan kadar membaca dan peka terhadap sesuatu konsep perkataan. Matlamat kognitif adalah untuk mencapai matlamat ini dalam penilaian. Bab 5 : KESIMPULAN 8 .

bacaan intensifdan eksensif mestilah dilaksanakan. kesungguhan guru untuk memberi ilmu dalam melaksanan kaedah yang dipilih. banyak memberi input kepada teknik pengajaran. Setelah murid-murid mempunyai asas yang kukuh dalam sesuatu kemahiran terutamanya dalam kemahiran bacaan. Ini membuktikan bahawa kemahiran berbahasa amat penting dalam kehidupan seharian. Ini dapat membantu generasi baru untuk mendapat didikan awal dan sekaligus membantu dalam proses pembelajaran mereka ke peringkat seterusnya. Disamping pendekatan bacaan asasketentuan kemampuan murid juga perlu ditingkatkan bagi memberi kemajuan dan kejayaan terhadap mereka. Disinilah peranan guru dinilai. Mereka tidak sepatutnya hanya dilatih untuk membaca dengan kuat. Permasalahan ini perlu diberi perhatian oleh pihak Kementerian Pelajaran. tetapi harus juga melatih mereka untuk mendalami dan meneliti tentang apa yang dibaca. Tetapi kesannya masih dapat kita lihat dalam jangkamasa yang cepat atau lambat. mereka perlu dilatih dengan lebih mendalam dan meluas. guru-guru dan ibu bapa dalam sistem pelajaran formal kerana kemahiran ini merupakan asas bagi meninba ilmu yang lain. Rujukan 9 . intonasi dan gaya. Bagi melatih membaca.Kajian yang dijalankan telah memberi satu impak pada pemahaman tentang kemahiran bahasa. Setiap kaedah yang dijalankan samaada lama Atau baru.

Pedagogi 2: Perlaksanaan Pengajaran. Lampiran A 10 .Abdul Rahim M. Rahil Mahyuddin. Kumpulan Budiman sdn Bhd. Jawatankuasa Penerbitan UUM. Ilmu Pendidikan Untuk KPLI. 2001. Noraini Yusoff. Bahasa Malaysia. 1997. Mok Soon Sang & Lee shok Mee. Bhd. Latihan Mengajar Untuk Maktab Perguruan. Ali. Habibah Elias & Kamariah Abu Bakar. 1988. Utusan Publications & Distributors Sdn. 1989. Longman Malaysia Sdn Bhd.

Petikan Aktiviti Keluarga Saya Keluarga saya mempunyai 5 orang ahli iaitu ayah. Saya dan adik gemar melukis. Setiap masa lapang yang ada sentiasa diisikan dengan aktiviti kegemaran masing-masing. kakak. saya dan adik. manakala hobi kakak saya membaca buku cerita . Ia juga dapat mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan. KAD AYAT Ayah suka menanam pokok Ibu memasak di dapur Hobi kakak saya membaca buku cerita . Ibu pula memasak di dapur. apabila kita mempunyai aktiviti ataupun hobi jadi kita tidak akan mensia-siakan masa terluang kita dengan perkara yang tidak berfaedah. emak. Kami sekeluarga sering meluangkan masa bersama-sama. kami sering melukis gambar pemandangan. Ayah suka meluangkan masa dengan menanam pokok. Saya dan adik gemar melukis 11 . orang dan haiwan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful