RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DAN BENTUK-BENTUK PENILAIAN KEMAHIRAN BAHASA: SATU PENELITIAN. Bab 1 PENDAHULUAN 1.

1 Pengenalan Kemahiran bahasa terbahagi kepada kemahiran lisan, membaca dan menulis. Kajian ini memfokuskan kepada kemahiran bahasa yang merangkumi kemahiran membaca. Kemahiran membaca merupakan satu kemahiran bahasa yang penting. Melalui pembacaan seseorang itu boleh menerokai alam ilmu pengetahuan yang tidak dapat ditempuhinya melalui pengalaman – pengalaman biasa yang lain. Pembacaan membawa seseorang itu kealam imaginasi, di luar daripada situasi kehidupan yang dilaluinya sehari – hari. Pembacaan juga boleh membuka dan memperluaskan pemikiran dan pengetahuan seseorang dalam pelbagai bidang. Semenjak kebelakangan ini Kementerian Pendidikan Malaysia berasa bimbang di atas masalah murid dari sekolah rendah belajar ke sekolah menengah yang belum lagi dapat menguasai kemahiran asas bacaan. Pelbagai program telah dilaksanakan oleh Kementerian untuk mengatasi masalah ini. Di antara projek yang dijalankan sekarang ialah Kelas Intensif Awal Membaca dan menulis ( KIA2M ) yang dikhas bagi murid – murid Tahun 1 dan PROTIM bagi murid – murid Tahu 6 yang masih lagi belum dapat menguasai kemahiran asas membaca. Dalam tugasan saya kali ini kita akan membincangkan tentang masalah Kemahiran Membaca dikalangan murid – murid di sekolah rendah. Menurut Atan Long membaca melibatkan kebolehan mengenal lambang – lambang itu semula kepada bunyi bahasa dam memahami makna atau tanggapan yang disampaikan oleh tulisan itu. Untuk mambaca seseorang itu bukan sahaja boleh mengenal dan menyebut lambang – lambang bertulis tetapi juga dia mesti mempunyai satu tanggapan bagi memudahkan fahamannya. Bamberger pula mentakrifkan membaca adalah satu proses yang mengubahkan simbol – simbol grafik ( tulisan ) kepada konsep – konsep intelektual dan proses ini memerlukan daya mental. Daniels dan Diack berpendapat membaca merupakan satu proses menterjemah huruf – huruf dalam satu susunan tertentu seperti perkataan, rangkai kata dan ayat – ayat kepada bunyi – bunyi yang mempunyai makna. Lado mentafsirkan bahawa membaca merupakan satu cara untuk memahami pola – pola bahasa daripada bentuknya yang bertulis. Tegasnya
1

Pengkaji dapat melihat peningkatan murid yang tidak perlu mengeja apabila diberi kad-kad perkataan ini. Secara tidak langsungnya membolehkan murid – murid membina kebiasaan menutur ayat – ayat yang gramatis sebangaimana dalam bahan bacaan yang dibaca oleh mereka.2 Objektif Kajian Pada amnya tujuan kemahiran membaca ini adalah untuk membolehkan murid – murid mengenal huruf – huruf. nada dan tekanan yang betul. 1. adalah dengan meminta salah seorang memperhatikan mata seseorang ketika dia sedang membaca. iaitu kemahiran kognatif dan mekanis dan sebelum seseorang itu belajar membaca dia mestilah mempunyai kemahiran – kemahiran asas di dalam lisan. Instrumen yang digunakan ialah dengan menggunakan beberapa kaedah bacaan. Boleh menyebut perkataan – perkataan yang dibentuk melalui jalinan huruf – huruf dengan betul dan dapat digunakan dalam pertuturan. Pengkaji menyediakan kad yang 2 . membaca mengikut intonasi. yang menurut pengasasnya dapat dilakukan oleh siapa saja dan bilaa – bila masa dalam kelas pengajaran bahasa.3 Kaedah Kajian Kajian dijalankan kepada 10 orang murid tahun 2 yang berada di kelas yang sederhana. Salah satu metodologi yang digunakan untuk meneliti pergerakan mata. Antara aktivitinya ialah kad ayat. Kad ini masih lagi menggunakan tulisan berwarna supaya murid dapat menyebut suku kata berdasarkan warna tertentu pada perkataan tersebut. Bacaan mekanis adalah bacaan kuat dan yang dipentingkan ialah sebutan huruf – huruf dan bunyi – bunyi dengan betul. Bacaan ini boleh kita klasifikasikan pada dua jenis iaitu bacaan mekanis dan bacaan akaliah. 1. menyebut nama dan bunyi huruf. yang tidak memberatkan fikiran.membaca memerlukan gabungan dua kemahiran. Isi bahan bacaan biasanya terdiri daripada perkara – perkara yang mudah. Dengan itu juga membolehkan mereka mengerti an memahami kehendak situasi dan aspirasi masyarakat di sekelilingnya.Juseru itu ianya dapat menambah ilmu pengetahuan disamping dapat memudahkan mereka untuk meyelesaikan masalah – masalah seharian baik yang berhubung dengan diri sendiri ataupun masyarakat amnya.

Bacaan ekstensif atau bacaan meluas adalah satu aktiviti membaca yang dilakukan di luar bilik darjah dan bahan yang dibaca itu bukanlah buku – buku teks tetapi buku – buku seperti buku cerita. juga meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan serta maksud atau pengertiannya dalam konteks – konteks yang berlainan. Aktiviti yang dijalankan adalah untuk menjana idea murid bercerita berdasarkan gambar untuk mencungkil pengetahuan am dan sedia ada. membaca secara senyap dengan kepantasan yang wajar. jurnal. memahami dengan tepat maksud ataupun idea yang terkandung dalam sesuatu petikan. majalah. memahami dan mentafsirkan apa yang dibaca dengan tepat disamping mengkaji ciri – ciiri tatabahasa seperti struktur ayat. murid – murid dapat kepuasan. suratkhabar. Mereka boleh membacanya secara bersendirian ataupun membincangkannya bersama rakan – rakan. memahami dan menggunakan apa yang telah dibaca. ensiklopedia dan buku – buku rujukan yang lainnya. Hobi kakak saya membaca buku cerita dan Adik saya gemar melukis gambar pemandangan. tanpa bimbingan daripada guru dan dihadapkan melalui bacaan ini. Petikan ini diberikan kepada setiap murid dan berikan masa kepada mereka untuk membaca dan memahaminya.. Latihan bacaan hendaklah kerap kali dijalankan sekurang – kurangnya seminggu sekali. frasa atau klausa. Ayatnya adalah pendek supaya murid lebih berfokus kepada latar belakang. Bacaan terus pula murid membaca tanpa perlu mengeja. meliputi pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Latihan bacaan intensif ini bertujuan umtuk memperolehi dan memperkembangkan kemahiran – kemahiran seperti mengecam/ mengenal pasti maksud perkataan mengikut konteks yang berlawanan dengan tepat. keseronokan di samping menimba ilmu pengetahuan. Bagi menjalankan aktiviti ini ialah pada peringkat awalnya murid – murid bolehlah digalakkan untuk 3 .Guru harus membantu dan membimbing sambil menunjuk ajar murid supaya dapat mengatasi masalah mereka.mengandungi ayat tunggal yang mudah contohnya seperti Ibu memasak di dapur. Bacaan ini dilakukan diluar masa sekolah. Seelok – eloknya bahan itu beraneka jenis. . Elok juga petikan itu diberi lebih awal sebelum pelajaran dijalankan. Bacaan Intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan untuk memperkembangkan kebolehan dalam meneliti. Aktiviti bacaan ini boleh dijalankan dengan panduan – panduan berikut iaitu petikan atau bahan bacaan yang dipilih mestilah menarik minat ataupun bermakna kepada murid – murid.

membaca buku – buku bagi menanam minat gemar membaca. kemudian membuat soalan sendiri mengenai apa yang harus mereka baca dan selepas membaca bahan bacaan itu mereka mestilah dapat menjawab soalan – soalan yang mereka fikirkan/kemukan tadi. 1. intonasi. akhir sekali mengkaji semula keseluruhan bahan yang dibaca untuk memastikan bahawa tidak ada isi – isi yang tertinggal. Penekanan perlu diberi kepada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik membaca.4 Batasan Kajian Batasan bagi kajian ini ialah guru akan terikat dengan huraian sukatan pelajaran dan ada sesetengah aktiviti tidak dapat dijalankan dalam kaedah pengabungjalinan.5 Definisi Operasional Kemahiran Membaca merupakan keupayaan murid membaca ayat dengan lancer serta sebutan. Untuk menjalankan aktiviti ini lebih berkesan murid – murid mestilah dilatih membaca mengikut teknik SQ3R iaitu bagi mengkaji kandungan bahan yang dibaca terlebih dahulu bagi mendapatkan idea keseluruhan atau pokok persoalan yang terkandung dalam buku itu. (Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Bahasa Melayu 2003) 4 . Guru juga mempunyai kekangan waktu bagi dapat fokuskan pada setiap murid. Membaca dengan cepat berdasarkan haluan yang telah ditentukan seterusnya menjelaskan atau menerangkan isi – isi penting ( untuk diri sendiri ) dan membuat kesimpulan di akhir setiap bahagian yang dibaca supaya mereka dapat menyatukan semua maklumat yang telah diperolehi daripda pembacaan mereka. dan jeda yang betul. 1.

intonansi dan nada yang sesuai. Guru perlu menyediakan rancangan pengajaran harian ini pada setiap hari persekolahan. Bab 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH ) Mata pelajaran Tahun Bilangan Murid Tema Tajuk Tarikh Masa Objektif : Bahasa Melayu : 5 Orked : 32 orang : Keluarga Saya : Aktiviti hariaan keluarga saya : 12 Mei2012 : 45 minit : Pada akhir pelajaran murid dapat. ayat. Membaca dan menyatakan 5 isi penting mengenai aktiviti keluarga 5 . ini dapa memberi implikasi kepada guru samaada perancangan mereka itu dapat diterima dengan tahap murid atau tidak. ii.Bab 2 : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DAN INSTRUMEN PENILAIAN BAHASA Rancangan pengajaran harian merupakan satu medium persediaan guru sebelum memulakan sesuatu pengajian yang berpandukan kepada sukatan pelajaran. sebutan. ungkapan. i.1 berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. Antara perkara penting dalam penghasilan rancangan pengajaran harian ini adalah objeltif pembelajaran pada hari tersebut. Hasil Pembelajaran: 1. Murid dapat membaca ayat pendek.

Pengetahuan Sedia Ada : Murid dapat menceritakan pengetahuan dan pengalaman mereka mengenai keluarga mereka Bahan Bantu Belajar : Power point. 5. Sistem ejaan. kad ayat dan petikan 6 . sebutan dan intonansi.Aras 1 i. berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Menerima maklumat. memproses dan melaporkan. interpersonal. Aras 2 (i) membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonansi berdasarkan tanda baca. Bahasa Melayu Menghayati. naturalis dan emosi. Kinestetik. Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) Kemahiran Berfikir : Kemahiran Belajar : Kecerdasan Pelbagai : Membuat perbezaan. menghormati dan menghargai. intrapersonal.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonansi yang betul dan memahami petikan yang dibaca. dan kemahiran mengkategori. ayat tunggal dan ayat majmuk. Kemahiran Bahasa : Sistem Bahasa Ilmu Nilai : : : Kemahiran membaca. menbuat inferens.

Petikan Bahan Bab 4 : INSTRUMEN PENILAIAN KEMAHIRAN BAHASA 7 . Guru menceritakan tentang keluarga. 1. Murid menganbil petikan yang diberi oleh guru. Murid menjawab pertanyaan guru 1. Murid membaca petikan tersebut secara serentak 2.ISI PELAJARAN Masa Set Induksi ( 5 Minit ) Aktiviti Guru 1. Guru memberi masa kepada murid untuk murid mengubah ayat penting berpandukan kepada kad ayat kepada aktiviti yang dijalankan oleh keluarga Langkah 3 ( 20 Minit ) mereka sendiri 1. Murid menukarkan ayat penting dengan aktiviti yang dijalankan oleh ahli keluarga sendiri Petikan kad ayat dan Aktiviti Murid 1. Murid mendengar cerita guru 2. Murid memberitahu hobi keluarga mereka mengikut giliran. 1. Murid membentangkan petikan 2. Langkah 1 ( 10 Minit ) 1. Guru meminta murid membaca petikan tersebut Langkah 2 ( 7 Minit ) secara serentak 1. 1. Guru membuat rumusan mengenai pengajaran yang telah diajar dan menanyakan soalan kepada murid akan apa yang mereka telah pelajari. Guru memberi meminta murid membentangkan ayat mereka berpandukan Penutup ( 3 Minit ) petikan. 2. Guru menyebut tentang hobi keluarga. Guru memberi petikan tentang aktiviti keluarga saya. 2.

dapat menjelaskan kemajuan pembelajaran seseorang. Bab 5 : KESIMPULAN 8 .murid yang mencukupi dan teknik penilaian seharusnya memberi peluang kepada murid merasai perubahan tingkah laku yang ingin dicapai oleh mereka.baca merupakan keupayaan murid-murid membaca ayat dengan lancer serta sebutan . Yang akhir ialah matlamat afektif iaitu penilaian ini harus menimbulkan perasaan dan sikap murid terhadap bahan yang dibaca serta murid-murid dinilai secara berterusan dengan jujur dan adil agar pelajar dapat mengalami setiap aras kesukaran iaitu dari mudah kepada kompleks. Penilaian kemahiran membaca penting untuk guru-guru mengetahui tahap kemajuan murid-murid.Penilaian Kemahiran Membaca ia merupakan kemahiran penting yang perlu dikuasai oleh murid-murid.Kemahiran mem. Ciri-ciri penilaian membaca ialah ia merupakan satu proses yang berterusan. penilaian menghendaki sampel kerja . Penekanan perlu diberikan kepada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara krirtis dengan menggunakan pelbagai teknik membaca. Matlamat kognitif adalah untuk mencapai matlamat ini dalam penilaian.intonasi dan jeda yang betul. Penilaian ini boleh dilakukan dalam pelbagai bentuk penilaian dan jenis pengujian. Matlamat Dalam Penilaian Kemahiran Membaca Dibahagikan Kepada 3 iaitu matlamat persepsialah melibatkan dalam penilaian iaitu murid-murid harus prihatin terhadap kebolehubahan dan mereka boleh menyesuaikan kadar membaca dan peka terhadap sesuatu konsep perkataan.keprihatinan harus ditumpukan terhadap jenis aras pemukiran yang digunakan semasa membaca.

Ini membuktikan bahawa kemahiran berbahasa amat penting dalam kehidupan seharian. banyak memberi input kepada teknik pengajaran. Setelah murid-murid mempunyai asas yang kukuh dalam sesuatu kemahiran terutamanya dalam kemahiran bacaan. tetapi harus juga melatih mereka untuk mendalami dan meneliti tentang apa yang dibaca. Rujukan 9 . Setiap kaedah yang dijalankan samaada lama Atau baru. Ini dapat membantu generasi baru untuk mendapat didikan awal dan sekaligus membantu dalam proses pembelajaran mereka ke peringkat seterusnya. Bagi melatih membaca. Disinilah peranan guru dinilai. kesungguhan guru untuk memberi ilmu dalam melaksanan kaedah yang dipilih. Disamping pendekatan bacaan asasketentuan kemampuan murid juga perlu ditingkatkan bagi memberi kemajuan dan kejayaan terhadap mereka. intonasi dan gaya. guru-guru dan ibu bapa dalam sistem pelajaran formal kerana kemahiran ini merupakan asas bagi meninba ilmu yang lain. mereka perlu dilatih dengan lebih mendalam dan meluas. Mereka tidak sepatutnya hanya dilatih untuk membaca dengan kuat.Kajian yang dijalankan telah memberi satu impak pada pemahaman tentang kemahiran bahasa. Tetapi kesannya masih dapat kita lihat dalam jangkamasa yang cepat atau lambat. Permasalahan ini perlu diberi perhatian oleh pihak Kementerian Pelajaran. bacaan intensifdan eksensif mestilah dilaksanakan.

Mok Soon Sang & Lee shok Mee. Pedagogi 2: Perlaksanaan Pengajaran. Utusan Publications & Distributors Sdn. Ilmu Pendidikan Untuk KPLI. 1988. 1997. Bhd. Ali.Abdul Rahim M. Noraini Yusoff. Jawatankuasa Penerbitan UUM. 2001. Longman Malaysia Sdn Bhd. 1989. Kumpulan Budiman sdn Bhd. Latihan Mengajar Untuk Maktab Perguruan. Bahasa Malaysia. Lampiran A 10 . Habibah Elias & Kamariah Abu Bakar. Rahil Mahyuddin.

kami sering melukis gambar pemandangan. emak. saya dan adik. kakak. Saya dan adik gemar melukis 11 . Setiap masa lapang yang ada sentiasa diisikan dengan aktiviti kegemaran masing-masing. Ibu pula memasak di dapur. Saya dan adik gemar melukis. KAD AYAT Ayah suka menanam pokok Ibu memasak di dapur Hobi kakak saya membaca buku cerita .Petikan Aktiviti Keluarga Saya Keluarga saya mempunyai 5 orang ahli iaitu ayah. Kami sekeluarga sering meluangkan masa bersama-sama. Ayah suka meluangkan masa dengan menanam pokok. orang dan haiwan. apabila kita mempunyai aktiviti ataupun hobi jadi kita tidak akan mensia-siakan masa terluang kita dengan perkara yang tidak berfaedah. Ia juga dapat mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan. manakala hobi kakak saya membaca buku cerita .