P. 1
Rph.bm.Intan

Rph.bm.Intan

|Views: 13|Likes:
Published by Nirwan Zaki Ramli
RPH
RPH

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Nirwan Zaki Ramli on May 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2014

pdf

text

original

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DAN BENTUK-BENTUK PENILAIAN KEMAHIRAN BAHASA: SATU PENELITIAN. Bab 1 PENDAHULUAN 1.

1 Pengenalan Kemahiran bahasa terbahagi kepada kemahiran lisan, membaca dan menulis. Kajian ini memfokuskan kepada kemahiran bahasa yang merangkumi kemahiran membaca. Kemahiran membaca merupakan satu kemahiran bahasa yang penting. Melalui pembacaan seseorang itu boleh menerokai alam ilmu pengetahuan yang tidak dapat ditempuhinya melalui pengalaman – pengalaman biasa yang lain. Pembacaan membawa seseorang itu kealam imaginasi, di luar daripada situasi kehidupan yang dilaluinya sehari – hari. Pembacaan juga boleh membuka dan memperluaskan pemikiran dan pengetahuan seseorang dalam pelbagai bidang. Semenjak kebelakangan ini Kementerian Pendidikan Malaysia berasa bimbang di atas masalah murid dari sekolah rendah belajar ke sekolah menengah yang belum lagi dapat menguasai kemahiran asas bacaan. Pelbagai program telah dilaksanakan oleh Kementerian untuk mengatasi masalah ini. Di antara projek yang dijalankan sekarang ialah Kelas Intensif Awal Membaca dan menulis ( KIA2M ) yang dikhas bagi murid – murid Tahun 1 dan PROTIM bagi murid – murid Tahu 6 yang masih lagi belum dapat menguasai kemahiran asas membaca. Dalam tugasan saya kali ini kita akan membincangkan tentang masalah Kemahiran Membaca dikalangan murid – murid di sekolah rendah. Menurut Atan Long membaca melibatkan kebolehan mengenal lambang – lambang itu semula kepada bunyi bahasa dam memahami makna atau tanggapan yang disampaikan oleh tulisan itu. Untuk mambaca seseorang itu bukan sahaja boleh mengenal dan menyebut lambang – lambang bertulis tetapi juga dia mesti mempunyai satu tanggapan bagi memudahkan fahamannya. Bamberger pula mentakrifkan membaca adalah satu proses yang mengubahkan simbol – simbol grafik ( tulisan ) kepada konsep – konsep intelektual dan proses ini memerlukan daya mental. Daniels dan Diack berpendapat membaca merupakan satu proses menterjemah huruf – huruf dalam satu susunan tertentu seperti perkataan, rangkai kata dan ayat – ayat kepada bunyi – bunyi yang mempunyai makna. Lado mentafsirkan bahawa membaca merupakan satu cara untuk memahami pola – pola bahasa daripada bentuknya yang bertulis. Tegasnya
1

Antara aktivitinya ialah kad ayat. Boleh menyebut perkataan – perkataan yang dibentuk melalui jalinan huruf – huruf dengan betul dan dapat digunakan dalam pertuturan. Kad ini masih lagi menggunakan tulisan berwarna supaya murid dapat menyebut suku kata berdasarkan warna tertentu pada perkataan tersebut. 1. adalah dengan meminta salah seorang memperhatikan mata seseorang ketika dia sedang membaca. membaca mengikut intonasi. Pengkaji menyediakan kad yang 2 . yang tidak memberatkan fikiran.2 Objektif Kajian Pada amnya tujuan kemahiran membaca ini adalah untuk membolehkan murid – murid mengenal huruf – huruf.3 Kaedah Kajian Kajian dijalankan kepada 10 orang murid tahun 2 yang berada di kelas yang sederhana.Juseru itu ianya dapat menambah ilmu pengetahuan disamping dapat memudahkan mereka untuk meyelesaikan masalah – masalah seharian baik yang berhubung dengan diri sendiri ataupun masyarakat amnya. Bacaan mekanis adalah bacaan kuat dan yang dipentingkan ialah sebutan huruf – huruf dan bunyi – bunyi dengan betul. Salah satu metodologi yang digunakan untuk meneliti pergerakan mata.membaca memerlukan gabungan dua kemahiran. Pengkaji dapat melihat peningkatan murid yang tidak perlu mengeja apabila diberi kad-kad perkataan ini. Instrumen yang digunakan ialah dengan menggunakan beberapa kaedah bacaan. Isi bahan bacaan biasanya terdiri daripada perkara – perkara yang mudah. Bacaan ini boleh kita klasifikasikan pada dua jenis iaitu bacaan mekanis dan bacaan akaliah. menyebut nama dan bunyi huruf. iaitu kemahiran kognatif dan mekanis dan sebelum seseorang itu belajar membaca dia mestilah mempunyai kemahiran – kemahiran asas di dalam lisan. nada dan tekanan yang betul. Dengan itu juga membolehkan mereka mengerti an memahami kehendak situasi dan aspirasi masyarakat di sekelilingnya. Secara tidak langsungnya membolehkan murid – murid membina kebiasaan menutur ayat – ayat yang gramatis sebangaimana dalam bahan bacaan yang dibaca oleh mereka. 1. yang menurut pengasasnya dapat dilakukan oleh siapa saja dan bilaa – bila masa dalam kelas pengajaran bahasa.

Mereka boleh membacanya secara bersendirian ataupun membincangkannya bersama rakan – rakan. juga meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan serta maksud atau pengertiannya dalam konteks – konteks yang berlainan. Bacaan ini dilakukan diluar masa sekolah. tanpa bimbingan daripada guru dan dihadapkan melalui bacaan ini. keseronokan di samping menimba ilmu pengetahuan.. Ayatnya adalah pendek supaya murid lebih berfokus kepada latar belakang. Aktiviti bacaan ini boleh dijalankan dengan panduan – panduan berikut iaitu petikan atau bahan bacaan yang dipilih mestilah menarik minat ataupun bermakna kepada murid – murid. frasa atau klausa. Bacaan ekstensif atau bacaan meluas adalah satu aktiviti membaca yang dilakukan di luar bilik darjah dan bahan yang dibaca itu bukanlah buku – buku teks tetapi buku – buku seperti buku cerita. memahami dengan tepat maksud ataupun idea yang terkandung dalam sesuatu petikan. murid – murid dapat kepuasan. Petikan ini diberikan kepada setiap murid dan berikan masa kepada mereka untuk membaca dan memahaminya. Bagi menjalankan aktiviti ini ialah pada peringkat awalnya murid – murid bolehlah digalakkan untuk 3 . memahami dan menggunakan apa yang telah dibaca. ensiklopedia dan buku – buku rujukan yang lainnya. membaca secara senyap dengan kepantasan yang wajar. jurnal. suratkhabar. meliputi pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Bacaan terus pula murid membaca tanpa perlu mengeja. memahami dan mentafsirkan apa yang dibaca dengan tepat disamping mengkaji ciri – ciiri tatabahasa seperti struktur ayat. Latihan bacaan hendaklah kerap kali dijalankan sekurang – kurangnya seminggu sekali. Aktiviti yang dijalankan adalah untuk menjana idea murid bercerita berdasarkan gambar untuk mencungkil pengetahuan am dan sedia ada. Seelok – eloknya bahan itu beraneka jenis. majalah. Elok juga petikan itu diberi lebih awal sebelum pelajaran dijalankan.mengandungi ayat tunggal yang mudah contohnya seperti Ibu memasak di dapur. Bacaan Intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan untuk memperkembangkan kebolehan dalam meneliti. Latihan bacaan intensif ini bertujuan umtuk memperolehi dan memperkembangkan kemahiran – kemahiran seperti mengecam/ mengenal pasti maksud perkataan mengikut konteks yang berlawanan dengan tepat.Guru harus membantu dan membimbing sambil menunjuk ajar murid supaya dapat mengatasi masalah mereka. . Hobi kakak saya membaca buku cerita dan Adik saya gemar melukis gambar pemandangan.

4 Batasan Kajian Batasan bagi kajian ini ialah guru akan terikat dengan huraian sukatan pelajaran dan ada sesetengah aktiviti tidak dapat dijalankan dalam kaedah pengabungjalinan. Guru juga mempunyai kekangan waktu bagi dapat fokuskan pada setiap murid.membaca buku – buku bagi menanam minat gemar membaca. Membaca dengan cepat berdasarkan haluan yang telah ditentukan seterusnya menjelaskan atau menerangkan isi – isi penting ( untuk diri sendiri ) dan membuat kesimpulan di akhir setiap bahagian yang dibaca supaya mereka dapat menyatukan semua maklumat yang telah diperolehi daripda pembacaan mereka. 1. akhir sekali mengkaji semula keseluruhan bahan yang dibaca untuk memastikan bahawa tidak ada isi – isi yang tertinggal. 1.5 Definisi Operasional Kemahiran Membaca merupakan keupayaan murid membaca ayat dengan lancer serta sebutan. kemudian membuat soalan sendiri mengenai apa yang harus mereka baca dan selepas membaca bahan bacaan itu mereka mestilah dapat menjawab soalan – soalan yang mereka fikirkan/kemukan tadi. Untuk menjalankan aktiviti ini lebih berkesan murid – murid mestilah dilatih membaca mengikut teknik SQ3R iaitu bagi mengkaji kandungan bahan yang dibaca terlebih dahulu bagi mendapatkan idea keseluruhan atau pokok persoalan yang terkandung dalam buku itu. dan jeda yang betul. Penekanan perlu diberi kepada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik membaca. intonasi. (Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Bahasa Melayu 2003) 4 .

intonansi dan nada yang sesuai. Hasil Pembelajaran: 1. ini dapa memberi implikasi kepada guru samaada perancangan mereka itu dapat diterima dengan tahap murid atau tidak. Membaca dan menyatakan 5 isi penting mengenai aktiviti keluarga 5 .Bab 2 : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DAN INSTRUMEN PENILAIAN BAHASA Rancangan pengajaran harian merupakan satu medium persediaan guru sebelum memulakan sesuatu pengajian yang berpandukan kepada sukatan pelajaran. ungkapan.1 berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. Guru perlu menyediakan rancangan pengajaran harian ini pada setiap hari persekolahan. i. Bab 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH ) Mata pelajaran Tahun Bilangan Murid Tema Tajuk Tarikh Masa Objektif : Bahasa Melayu : 5 Orked : 32 orang : Keluarga Saya : Aktiviti hariaan keluarga saya : 12 Mei2012 : 45 minit : Pada akhir pelajaran murid dapat. ayat. ii. sebutan. Murid dapat membaca ayat pendek. Antara perkara penting dalam penghasilan rancangan pengajaran harian ini adalah objeltif pembelajaran pada hari tersebut.

interpersonal. menbuat inferens. Kemahiran Bahasa : Sistem Bahasa Ilmu Nilai : : : Kemahiran membaca. menghormati dan menghargai. 5. sebutan dan intonansi. Sistem ejaan. Bahasa Melayu Menghayati. Menerima maklumat. Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) Kemahiran Berfikir : Kemahiran Belajar : Kecerdasan Pelbagai : Membuat perbezaan. Aras 2 (i) membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonansi berdasarkan tanda baca. ayat tunggal dan ayat majmuk. berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai. dan kemahiran mengkategori. Pengetahuan Sedia Ada : Murid dapat menceritakan pengetahuan dan pengalaman mereka mengenai keluarga mereka Bahan Bantu Belajar : Power point. naturalis dan emosi. memproses dan melaporkan. Kinestetik. kad ayat dan petikan 6 .1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonansi yang betul dan memahami petikan yang dibaca. intrapersonal.Aras 1 i.

2. Guru meminta murid membaca petikan tersebut Langkah 2 ( 7 Minit ) secara serentak 1. Guru menyebut tentang hobi keluarga. Murid mendengar cerita guru 2. 1. Langkah 1 ( 10 Minit ) 1. Guru memberi meminta murid membentangkan ayat mereka berpandukan Penutup ( 3 Minit ) petikan. 1. Murid memberitahu hobi keluarga mereka mengikut giliran.ISI PELAJARAN Masa Set Induksi ( 5 Minit ) Aktiviti Guru 1. 2. Guru memberi petikan tentang aktiviti keluarga saya. Murid membentangkan petikan 2. Murid menjawab pertanyaan guru 1. Murid menukarkan ayat penting dengan aktiviti yang dijalankan oleh ahli keluarga sendiri Petikan kad ayat dan Aktiviti Murid 1. Guru menceritakan tentang keluarga. Murid membaca petikan tersebut secara serentak 2. 1. Guru memberi masa kepada murid untuk murid mengubah ayat penting berpandukan kepada kad ayat kepada aktiviti yang dijalankan oleh keluarga Langkah 3 ( 20 Minit ) mereka sendiri 1. Petikan Bahan Bab 4 : INSTRUMEN PENILAIAN KEMAHIRAN BAHASA 7 . Guru membuat rumusan mengenai pengajaran yang telah diajar dan menanyakan soalan kepada murid akan apa yang mereka telah pelajari. Murid menganbil petikan yang diberi oleh guru.

Bab 5 : KESIMPULAN 8 . Penilaian ini boleh dilakukan dalam pelbagai bentuk penilaian dan jenis pengujian.Penilaian Kemahiran Membaca ia merupakan kemahiran penting yang perlu dikuasai oleh murid-murid.intonasi dan jeda yang betul. penilaian menghendaki sampel kerja . Penilaian kemahiran membaca penting untuk guru-guru mengetahui tahap kemajuan murid-murid. Penekanan perlu diberikan kepada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara krirtis dengan menggunakan pelbagai teknik membaca.Kemahiran mem. Yang akhir ialah matlamat afektif iaitu penilaian ini harus menimbulkan perasaan dan sikap murid terhadap bahan yang dibaca serta murid-murid dinilai secara berterusan dengan jujur dan adil agar pelajar dapat mengalami setiap aras kesukaran iaitu dari mudah kepada kompleks.baca merupakan keupayaan murid-murid membaca ayat dengan lancer serta sebutan . Ciri-ciri penilaian membaca ialah ia merupakan satu proses yang berterusan.keprihatinan harus ditumpukan terhadap jenis aras pemukiran yang digunakan semasa membaca.murid yang mencukupi dan teknik penilaian seharusnya memberi peluang kepada murid merasai perubahan tingkah laku yang ingin dicapai oleh mereka. Matlamat Dalam Penilaian Kemahiran Membaca Dibahagikan Kepada 3 iaitu matlamat persepsialah melibatkan dalam penilaian iaitu murid-murid harus prihatin terhadap kebolehubahan dan mereka boleh menyesuaikan kadar membaca dan peka terhadap sesuatu konsep perkataan. dapat menjelaskan kemajuan pembelajaran seseorang. Matlamat kognitif adalah untuk mencapai matlamat ini dalam penilaian.

Disamping pendekatan bacaan asasketentuan kemampuan murid juga perlu ditingkatkan bagi memberi kemajuan dan kejayaan terhadap mereka. Ini dapat membantu generasi baru untuk mendapat didikan awal dan sekaligus membantu dalam proses pembelajaran mereka ke peringkat seterusnya. Permasalahan ini perlu diberi perhatian oleh pihak Kementerian Pelajaran. banyak memberi input kepada teknik pengajaran. bacaan intensifdan eksensif mestilah dilaksanakan. Tetapi kesannya masih dapat kita lihat dalam jangkamasa yang cepat atau lambat. kesungguhan guru untuk memberi ilmu dalam melaksanan kaedah yang dipilih. tetapi harus juga melatih mereka untuk mendalami dan meneliti tentang apa yang dibaca. Mereka tidak sepatutnya hanya dilatih untuk membaca dengan kuat. Setiap kaedah yang dijalankan samaada lama Atau baru. mereka perlu dilatih dengan lebih mendalam dan meluas.Kajian yang dijalankan telah memberi satu impak pada pemahaman tentang kemahiran bahasa. Setelah murid-murid mempunyai asas yang kukuh dalam sesuatu kemahiran terutamanya dalam kemahiran bacaan. Disinilah peranan guru dinilai. Ini membuktikan bahawa kemahiran berbahasa amat penting dalam kehidupan seharian. Bagi melatih membaca. guru-guru dan ibu bapa dalam sistem pelajaran formal kerana kemahiran ini merupakan asas bagi meninba ilmu yang lain. intonasi dan gaya. Rujukan 9 .

Pedagogi 2: Perlaksanaan Pengajaran. Latihan Mengajar Untuk Maktab Perguruan. 2001. Kumpulan Budiman sdn Bhd. Longman Malaysia Sdn Bhd.Abdul Rahim M. 1988. 1997. Bhd. Mok Soon Sang & Lee shok Mee. Noraini Yusoff. Jawatankuasa Penerbitan UUM. Ilmu Pendidikan Untuk KPLI. Habibah Elias & Kamariah Abu Bakar. 1989. Bahasa Malaysia. Lampiran A 10 . Rahil Mahyuddin. Ali. Utusan Publications & Distributors Sdn.

Ayah suka meluangkan masa dengan menanam pokok. kakak. Saya dan adik gemar melukis 11 . saya dan adik. Saya dan adik gemar melukis.Petikan Aktiviti Keluarga Saya Keluarga saya mempunyai 5 orang ahli iaitu ayah. emak. Ia juga dapat mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan. apabila kita mempunyai aktiviti ataupun hobi jadi kita tidak akan mensia-siakan masa terluang kita dengan perkara yang tidak berfaedah. kami sering melukis gambar pemandangan. Ibu pula memasak di dapur. Setiap masa lapang yang ada sentiasa diisikan dengan aktiviti kegemaran masing-masing. manakala hobi kakak saya membaca buku cerita . orang dan haiwan. Kami sekeluarga sering meluangkan masa bersama-sama. KAD AYAT Ayah suka menanam pokok Ibu memasak di dapur Hobi kakak saya membaca buku cerita .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->