Organisasi sukan dan rekreasi mencapai matlamat strategik dan menyampaikan program2 perkhidmatan mereka melalui aplikasi sumber manusia (sukarelawan dan staf), fizikal (kemudahan dan peralatan), dan kewangan (wang ringgit)

Merupakan fokus utama yg akan menentukan kejayaan sesuatu organisasi sukan dan rekreasi. Seseorg pengurus sumber kewangan mempunyai ciri2 akauntabiliti terhadap jawatan kuasa pengurusan & terhadap semua transaksi kewangan organisasinya.

Disyorkan supaya semua transaksi kewangan sama ada penerimaan tunai perlu diluluskan oleh sekurangkurangnya 2 phak dalam organisasi utk meminimumkan risiko kesilapan , penyelewengan dana dan aktiviti penipuan

Bidang tugas & tanggungjawab seseorg pngurus kewangan bergantung kpd saiz organisasi itu. Memastikan catatan dibuat dan direkodkan utk semua transaksi kewangan organisasi. perkhidmatan dan aktiviti2 yg terlibat. 1. Deskripsi tugas seseorg pengurus kewangan sukan termasuklah . Program2 yg dikendalikan. .

tepat dan terkini. 2. Menyimpan semua rekod2 pendapatan & perbelanjaan dengan sistematik. Meluluskan semua pembayaran dalam kadar yang segera 5. Mengeluarkan resit dan mendepositkan semua wang tunai yg diterima kedalam akaun bank organisasi.Menyelaras penyediaan belanjawan utk tahun yang akan datang dgn mnyenaraikan kemungkinan sumber2 pendapatan yg bakal diperolehi dan jangkaan perbelanjaan 3. 4. .

Mengeluarkan invois dgn segera utk sewaan sprt. pelaburan organisasi dan kemudahan pinjaman organisasi. 10. 7. Menyediakan kewangan utk dibentangkan kpd jawatankuasa organisasi dan pihak pengurusan. Bersikap akauntabiliti terhadap wang tunai runcit organisasi. 8. Menguruskan aliran tunai organisasi. peralatan. kemudahan @ pakaian. . Bertindak sbg salah seorang yg akn meluluskan dan menandatangani akaun bank. bangunan. 9. 6.

12. .11. 13. Mengesyorkan strategi pelaburan utk dana lebihan Menguruskan program2 pelaburan organisasi. Sentiasa mengetahuai perkembangan terkini kedudukan kewangan organisasi.

Kejujuran dan integriti Dedikasi Kem.Ciri2 & kemahiran yg perlu ada pada seorang pengurus sumber kewangan sukan ialah. Pngurusan yg tggi Mahir dlm membuat kputusan Kebolehan bekerja secara logikal dan sistematik .

cek dan lain2 transaksi kewangan.Mempunyai pengetahuan menyimpan dan mengendalikan rekod kewangan. . Keinginan utk mempertingkatkan diri dan mempelajari kemahiran baru. Kebolehan menguruskan tunai.

1. 2. .Boleh didefinisikan sebagai pengumpulan data2 kewangan mengenai sesebuah organisasi (Bendit & Koahler 1991) Bertujuan utk kenal pasti keuntung dan kerugian sesebuah organisasi. Terbahagi kpd 2. Perakaunan kewangan Perakaunan kos i. Perakaunan dlm pengurusan belanjawan.

K ditujukan kpd pihak luar sprt pemegang saham & lbih bersifat historical Tugas utama pengurus kewangan .Adalah cara utk menganalisis. Tahu mklumat terkini Tahu aliran wang tunai operasi. . Pastikan organisasi dpt keuntungan. mengklasifikasi dan merekod transisi kewangan. P.

Penyata ini dikira & disediakan dlm tahunan. .Merupakan dokumen @ laporan mengenai semua data2 dalam proses perakauanan. suku tahunan dan bulanan utk menerangkan kedudukan kewangan organisasi berkenaan.

.

Aset adlah harta yg dimiliki oleh perniagaan. liabitliti dan ekuiti pemilik. aset boleh dibahagikan kpd 3.Menyenaraikan aset. 1) 2) 3) Aset semasa Pelaburan jangka masa panjang Aset tetap .

iv. Tunjukkan perubahan perniagaaan utk sesuatu tmpoh masa tertentu Tunjukkan peningkatan@penurunan dlm fasa2 tertntu perniagaan Tunjukkan keupayaan perniagaan itu utk membayar hutang Tunjukkan kedudukan kewangan perniagaan . Kegunaannya utk. iii. ii.Penyata KKK ialah satu2nya dokumen yg penting dalam penyata kewangan. i.

kadar pertumbuhannya dan kedudukan kewangannya. .Kedudukan kewangan dpt dikenalpasti melalui penyata knci kira-kira Digunakan utk tujuan pemantauan Penyata ini bersifat telus dan membolehkan pemegang saham utk menilai prestasi organisasi.

   Aset merupakan harta bernilai yang dimiliki oleh sebuah perniagaan. Digunakan bertujuan untuk menjalankan aktiviti perniagaan. . Aset perniagaan dibahagikan kepada aset semasa dan aset tetap.

penghutang.  Adalah merupakan harta yang senang berubah bentuk dan nilai dalam satu tempoh perakaunan. tunai di tangan. tunai di bank. pelaburan sementara. stok barang niaga. Contohnya. . sijil simpanan tetap dan apa juga aset yang boleh ditukar ke bentuk wang ringgit sekiranya dijual dalam tempoh 12 bulan dari tarikh penyata kunci kira-kira.

bangunan dan premis. kenderaan. peralatan.  Harta yang dimiliki oleh perniagaan seperti perabot. Aset tetap bersifat tahan lama dan kekal untuk beberapa tempoh perakaunan. .

 Adalah sebarang pelaburan yang mempunyai tempoh matang melebihi satu tahun .

Terdapat dua jenis susut nilai iaitu:  Susut nilai kadar tetap Susut nilai kadar berkurangan .  Selepas sesuatu aset diperolehi. nilai sesuatu aset akan menurun dari setahun ke setahun.

  Merupakan jumlah hutang atau tanggungan perniagaan kepada pihak luar. Liabiliti ini boleh dibahagikan kepada liabiliti jangka masa panjang dan liabiliti semasa. .

Contohnya stok yang perlu dijelaskan pembayarannya kepada pemiutang atau pembekal dalam tempoh sebulan. Lazimnya tidak lebih satu tahun. .   Adalah merupakan hutang-hutang yang perlu dijelaskan segera dalam tempoh singkat.

  Merupakan pinjaman-pinjaman yang diambil oleh perniagaan dan bentuk jumlah pinjaman adalah adalah besar nilainya. jentera-jentera… . Contohnya pembelian aset seperti premis. mesin-mesin. kenderaan.

Keuntungan adalah dicampurkan kepada pelaburan pemilik ini dan sebarang ambilan adalah ditolak kepada pelaburan pemilik ini dan sebarang ambilan adalah ditolak daripada ekuiti pemilik. .    Merupakan jumlah wang yang dilaburkan oleh pemilik dalam perniagaannya. Sesebuah perniagaan memulakan perniagaannya dengan modal yang dilaburkan oleh pemilik perniagaan sama ada dari simpanan pribadi atau pinjaman pribadi. Ekuiti pemilik terdiri daripada jumlah modal yang dilaburkan oleh pemilik dalam perniagaan dan untung yang didapati daripada kegiatan perniagaan yang digunakan semula dalam perniagaan.

.

iaitu:  Dalam bentuk penyata Dalam bentuk T atau dikenali sebagai bentuk Akaun. . Ada dua cara untuk menyediakan Kunci Kira-kira.

.

.

.

   Penyata ini menunjukkan penerimaan dan pembayaran tunai dalam jangka masa tertentu. Kos operasi dam perbelanjaan modal mempengaruhi penyata aliran wang tunai masuk dan perbelanjaan tunai. . Penyata ini dibahagikan kepada aktiviti operasi dan aktiviti kewangan.

  Penyata kewangan ini disediakan kemudian kerana maklumat yang diperolehi itu datangnya daripada belanjawan operasi dan belanjawan modal. . Manakala penyata aliran tunai pula disediakan dulu kerana maklumatnya diperlukan kemudian untuk penyata pendapatan dan penyata kunci kira-kira.

Tujuan : meramalkan pergerakan sumber wang. Bagaimana wang tunai akan dibelanjakan mengikut perancangan organisasi dalam mencapai matlamat dan objektif organisasi.    Pelan peruntukan sumber untuk aktiviti. Ke mana wang tunai akan disalurkan / dibelanjakan. . iaitu pendapatan dan perbelanjaan bagi tempoh masa tertentu.

Sumber manusia Wang ringgit Mesin Belanjawan Dana Masa Ruang .

Belanjawan Modal Belanjawan operasi Belanjawan Zero Based Jenis-jenis Belanjawan .

   Dua jenis kos yang penting dalam belanjawan operasi adalah kos tetap dan kos pelbagai. Kos tetap: kos yang tidak akan berubah walaupun aktiviti menurun ( fluctuates ). Kos pelbagai / tidak tetap : kos yang akan berubah apabila aktiviti menurun ( fluctuates ) .

Mempunyai kemungkinan susut nilai. pengurangan kos operasi atau meningkatkan kadar pengeluarannya. . ( faedah dan kegunaan kepada organisasi ). Diguna untuk membeli atau menambahbaikkan aset jangka masa panjang.   Merupakan dana yang diperuntukkan untuk penambahbaikan aset.

dinilai dan diberi keutamaan mengikut keperluan dan kepentingannya.    Keadaan di mana sesebuah organisasi itu mula berurus niaga tiap-tiap tahun tanpa peruntukan kewangan bagi mengelakkan membuat belanjawan berpandukan kepada belanjawan terdahulu. . Disediakan dengan memberi justifikasi kepada setiap perbelanjaan seolah-olah perbelanjaan item itu adalah perkara yang baharu. Tujuan: mengawal belanjawan berlebihan dan berlakunya pembaziran. Setiap aktiviti dalam zero based akan dikenalpasti.

.

. • Prinsip: belanjawan sepatutnya memastikan pendapatan operasi melebihi perbelanjaan operasi. • Memutuskan guna kaedah lama untuk menyediakan belanjawan/menggunakan kaedah sama rata:pendapatan operasi=perbelanjaan operasi. matlamat dan objektif organisasi. • Kenal pasti dan senaraikan sumber pendapatan dan perbelanjaan yang bakal diperolehi dengan mengasingkan item-item yang melibatkan belanjawan operasi dan modal. • Jika guna kaedah belanjawan lebihan/defisit: Berapa had amaun yang diluluskan.Langkah 1 • Mengenalpasti misi. Langkah 2 • Membuat penyelidikan tentang kekuatan organisasi dan sumber sedia ada organisasi dan merancang keperluan masa depan.

maklumbalas) Langkah 4 • Menyemak dan meneliti maklumat dan data terkumpul • Membuat anggaran untuk semua item belanjawan. .Langkah 3 • Melibatkan tenaga pakar (mengumpul maklumat. • Buat anggaran teliti tentang amaun yang dijangka untuk perbelanjaan dan diterima untuk setiap item.

.Langkah 5 • Menyediakan belanjawan dengan menggunakan jenisjenis belanjawan termasuk kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh eksekutifeksekutif organisasi berkenaan. • Lebih baik sekiranya dapat diperolehi penyata kewangan dan belanjawan tahun terdahulu sebagai panduan.

• Sesetengah item.Langkah 6 • Meneliti belanjawan untuk memastikan ketepatan. • Buat pelarasan untuk inflasi dan kemungkinan kenaikan dalam kos perbelanjaan. . adalah wajar untuk mengira amaun yang bakal diterima dan dibelanjakan. kelogikan dan realitinya.

.Langkah 7 •Mengemukakan belanjawan itu kepada beberapa pegawai penting dalam organisasi yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam belanjawan untuk dianalisis dan dikritik oleh mereka.

Langkah 8 • Menyedia dan membentangkan belanjawan itu serta bersedia untuk disoal jawab. . Langkah 9 • Melaksanakan belanjawan tersebut. Langkah 10 • Membuat audit dan pemantauan ke atas belanjawan itu.

Membuat justifikasi ke atas lebihan belanja yang berlaku. Nyatakan sumber alternatif mana sumber kewangan akan diambil dan disalurkan untuk mengatasi defisit tersebut. .   Tujuan: memastikan tidak berlaku lebihan belanja.

Uruskan pindahan kod perbelanjaan itu ke kod perbelanjaan lain yang dibenarkan dan difikirkan wajar. Kenalpasti sama ada sumber pendapatan yang bakal dan mungkin diperolehi dalam masa terdekat.   Hentikan atau bekukan untuk berbelanja ke atas kod perbelanjaan berkenaan dan laksanakan siasatan dan kenal pasti akan keperluan untuk berbelanja lebih. .

1985 . Seseorang pengurus sukan mempunyai 3 fungsi yang penting dalam mengendalikan hal berkaitan dengan kewangan dalam jabatannya. c. b. Antaranya: Mengawas perbelanjaan yang dibuat oleh setiap unit dan memastikan tidak terlebih belanja. Menyediakan belanjawan yang realistik untuk organisasinya. Memberikan pulangan ke atas pelaburan yang dicadangkan. Lewis dan Appenzeller. a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful