BAB V ASPEK POLITIK Persoalan yang pertama-tama timbul dalam Islam menurut sejarah bukanlah persoalan tentang

keyakinan malahan persoalan politik. Sewaktu Nabi mulai menyiarkan agama Islam di Mekkah beliau belum dapat membentuk suatu masyarakat yang kuat lagi berdiri sendiri. Umat Islam diwaktu itu baru dalam kedudukan lemah, tidak sanggup menentang kekuasaan yang dipegang kaum pedagang Quraisy yang ada di Mekkah. Akhirnya Nabi bersama Sahabat dan umat Islam lainnya, seperti diketahui, terpaksa meninggalkan kota ini dan pindah ke Yasrib, yang kemudian terkenal dengan nama Medinah, yaitu Kota Nabi. Di kota ini keadaan Nabi dan Umat Islam mengalami perobahan yang besar. Kalau di Mekkah mereka sebelumnya merupak umat lemah yang tertindas, di Medinah mereka mempunyai kedudukan yang baik dan segera merupakan umat yang kuat d dapat berdiri sendiri. Nabi sendiri menjadi kepala dalam masyarak yang baru dibentuk itu dan yang akhirnya merupakan suatu nega suatu negara yang daerah kekuasaannya diakhir zaman Nabi meliputi seluruh Semenanjung Arabia. Dengan kata lain di Medinah Nabi Muhammad bukan lagi hanya mempunyai sifat Rasul Allah tetapi juga mempunyai sifat Kepala Negara. Jadi sesudah beliau wafat, beliau mesti diganti oleh orang lain untuk memimpin negara yang beliau tinggalkan. Dalam kedudukan beliau sebagai Rasul, beliau tentu tak dapat diganti. Sebagaimana diketahui dari sejarah pengganti beliau yang pertama ialah Abu Bakr. Abu Bakr menjadi Kepala Negara yang ada pada waktu itu dengan memakai gelar Khalifah, yang arti lafzinya ialah Pengganti (Inggeris : Successor). Kemudian setelah Abu Bakar wafat, Umar Ibn Al-Khattab menggantikan beliau sebagai Khalifah yang kedua. Usman Ibn Affan selanjutnya menjadi Khalifah yang ketiga dan pada pemerintahannyalah mulai timbul persoalan-persoalan politik. Ahli sejarah menggambarkan Usman sebagai orang lemah dan tak kuat untuk menentang ambisi kaum keluarganya yang kaya dan berpengaruh dalam masyarakat Arab pada waktu itu. la mengangkati mereka menjadi Gubernur-gubernur di daerah-daerah yang tunduk kepada kekuasaan Islam. Gubernur-gubernur yang diangkat oleh Umar, Khalifah yang dikenal sebagai orang kuat dan tidak memikirkan kepentingan sendiri atau kepentingan keluarganya dijatuhkan oleh Usman. Politik nepotisme ini menimbulkan reaksi yang tidak menguntungkan bagi kedudukan Usman sebagai Khalifah. Sahabat-sahabat Nabi yang pada mulanya menyokong Usman, akhirnya berpaling. Orang-orang yang ingin menjadi Khalifah atau orang-orang yang ingin calonnya menjadi Khalifah mulai pula menangguk di air keruh yang timbul itu. Di daerah-daerah timbul perasaan tidak senang. Di Mesir Amr Ibn AlAas dijatuhkan sebagai Gubernur dan diganti dengan Ibn Abi Sarh, salah seorang dari anggauta keluarga Usman. Sebagai reaksi terhadap keadaan ini, lima ratus pemberontak

bergerak dari Mesir merruju Medinah. Perkembangan suasana di Medinah selanjutnya membawa pada pembunuhan Usman oleh pemuka-pemuka pemberontak dari Mesir itu. Setelah Usman wafat, Ali Ibn Abi Talib, sebagai calon terkuat, menjadi Khalifah yang ke-empat. Tetapi segera ia mendapat tantangan dari pemuka-pemuka yang ingin pula menjadi Khalifah, terutama Talhah dan Zubeir dari Mekkah yang mendapat sokongan dari Aisyah. Dalam peperangan yang terjadi Talhah dan Zubeir mati terbunuh, sedang Aisyah dikirim kembali ke Mekkah. Tantangan kedua datang dari Mu’awiah, gubernur Damaskus dan anggauta keluarga yang terdekat dengan Usman Ibn Affan: Mu’awiah juga tidak mengakui Ali sebagai Khalifah bahkan ia menuduh Ali turut campur tangan dalam soal pembunuhan Usman, karena salah satu dari pemuka pemberontak, Muhammad, adalal anak angkat Ali. Antara kedua golongan akhirnya terjadi peperangan di Siffin, Irak. Tentara Ali dapat mendesak tentara Mu’awiah sehingga yang tersebut akhir ini telah bersedia untuk lari. Tetapi tangan kanan Mu’awiah, Amr Ibn Al-Aas, yang terkenal sebagai orang licik minta berdamai dengan mengangkatkan Al-Qur-an ke atas. Imam-Imam yang ada dipihak Ali mendesak Ali supaya menerima tawarar itu dan dengan demikian dicarilah perdamaaan dengan mengadakan hakam yaitu arbitrase. Sebagai pengantara diangkat dua orang : Amr Ibn AlAas dari pihak Mu’awiah dan Abu Musa Al Asy’aru.dari pihak Ali. Dalam pertemuan mereka berdua, kelicikan Amr mengalahkan perasaan takwa Abu Musa. Sejarah mengatakan bahwa antara keduanya terdapat permufakatan untuk menjatuhkan Ali dan Mu’awiah Dan tradisi menyebut bahwa Abu Musa sebagai yang tertua, berbicara lebih dahulu dan mengumumkan kepada orang ramai putusar menjatuhkan kedua pemuka yang bertentangan itu. Tetapi Amr, yang berbicara kemudian mengumumkan hanya menyetujui untuk menjatuhkan Ali sebagai telah dijelaskan Abu Musa dan menolak untuk menjatuhkan Mu’awiah. Peristiwa ini merugikan bagi Ali dan menguntungkan bagi Mu’awiah. Mu’awiah yang pada mulanya hanya berkedudukan Gubernur kini telah naik derajatnya menjadi Khalifah yang tidak resmi. Tidak mengherankan kalau putusan ini tidak diterima Ali dan tak mau meletakkan jabatan sehingga ia mati terbunuh di tahun 661 M. Tetapi ia tidak dapat lagi melawan Mu’awiah, bukan hanya karena telah mempunyai saingan dalam kedudukannya sebagai Khalifah, tetapi juga karena kekuatan militernya telah pula menjadi lemah. Keadaan Ali menerima tipu muslihat Amr mengadakan arbitrase sungguhpun dalam keadaan terpaksa, tidak disetujui oleh sebagian dari tentaranya. Tentara ini mengasingkan diri dan ke luar dari barisan Ali. Mereka terkanal dalam sejarah dengan nama Khawarij, itu orang-orang yang keluar. Mereka mengatur barisan mereka dan selanjutnya menentang Ali. Antara Ali dan mereka terjadi peperangan. Dalam peperangan itu kaum Khawarij kalah, tetapi tentara Ali telah terlalu lemah untuk dapat meneruskan peperangan melawan Mu’awiah. Mu’awiah tetap berkuasa di Damaskus dan setelah ifatnya Ali ia dengan mudah dapat memperkuat kedudukannya bagai Khalifah di tahun 4661 M.

Dari sejarah ringkas di atas dapat dilihat bahwa pada waktu itu telah timbul-tiga golongan politik, golongan Ali yang kemudian dikenal dengan nama Syi’ah, golongan yang keIuar dari barisan Ali yaitu. Kaum Khawarij dan golongan Mu’awiyah, yang kemudian membentuk Dinasti Bani Ummayah dan membawa sistem kerajaan dalam Islam. Perlu dijelaskan bahwa khalifah (pemerintahan); yang timbul sesudah wafatnya Nabi Muhammad, tidak mempunyai bentuk kerajaan; tetapi lebih dekat merupakan republic, dalam arti, Kepala negara dipilih dan tidak mempunyai sifat turun temurun. Sebagai diketahui Khalifah pertama adalah Abu Bakar dan beliau tidak mempunyai hubungan darah dengan Nabi Muhammad. Khalifah kedua, Umar ibn Al-Khattab, juga tidak mempunyai hubungan darah dengan Abu Bakar, demikian pula Khalifah ketiga Usman Ibn Affan dan halifah keempat Ali Ibn Talib, satu sama lain tidak mempunyai ubungan darah. Mereka adalah sahabat Nabi dan dengan demikian hubungan mereka sesama mereka merupakan hubungan persahabatan. Abu Bakar diangkat menjadi Khalifah bukan atas tunjukan Nabi Muhammad, karena beliau wafat dengan tidak meninggalkan perintah ataupun pesan tentang pengganti beliau sebagai Kepala negara. Abu Bakar diangkat atas dasar permufakatan pemuka-pemuka Ansar dan Muhajirin dalam rapat Saqifah di Medinah. Pengangkatan itu kemudian mendapat persetujuan dan pengakuan mat, yang dalam istilah Arabnya disebut bay’ah. Umar menjadi Khalifah kedua atas pencalonan Abu Bakar yang segera juga mendapat persetujuan umat. Penentuan Usman sebagai pengganti Umar dirundingkan dalam rapat Enam Sahabat. Usman juga segera mendapat bay’ah dari umat. Setelah Usman mati terbunuh, Allah merupakan calon terkuat untuk menjadi Khalifah keempat. Tetapi bay’ah yang diterima Ali tidak lagi sebulat bay’ah yang diberikan umat kepada khalifahkhalifah sebelumnya. Khalifah Ali, sebagai dilihat di atas, mendapat tantangan dari Mu’awiah di Damaskus dan dari Talhah, Zubeir dan Aisyah di Mekkah. Demikianlah ungkapan sejarah tentang pengangkatan sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu menjadi Khalifah. Jelas bahwa cara pengangkatan Kepala Negara sebagai yang diungkapkan sejarah ini, bukanlah cara yang dipakai dalam sistem kerajaan. Cara itu lebih sesuai untuk dimasukkan ke dalam sistem pengangkatan Kepala Negara dalam pemerintahan demokrasi. Dalam pada itu perlu ditegaskan bahwa menurut pendapat umum yang ada dizaman itu, seorang Khalifah haruslah berasal dari suku Quraisy. Pendapat ini didasarkan atas hadis yang membuat Quraisy mempunyai kedudukan lebih tinggi dari suku-suku Arab lainnya dan terutama hadis : Imam-imam adalah dari Quraisy ( ). Keempat Khalifah Besar memang orangorang ternama dari suku Quraisy dan demikian juga dinasti Bani Umayyah dan Dinasti Bani Abbas, semuanya berasal dari suku Nabi Muha.mmad itu. Pendapat ini kemudian menjadi teori ketatanegaraan yang dianut oleh Ahli Sunnah. Kaum Khawarij tidak setuju dengan faham di atas. Menurut pendapat mereka khilafah (jabatan Kepala Negara) bukanlah hak monopoli dari suku Quraisy. Bagi mereka tidak ada perbedaan antara Quraisy dan suku-suku Arab lainnya, bahkan juga tidak antara Arab

tiap orang Islam sekalipun ia bukan orang Arab. boleh menjadi Khalifah. Dalam faham kaum Syi’ah imamah (jabatan Kepala Negara) adalah hak monopoli Ali Ibn Abi Talib dan keturunannya. sebagai tersebut dalam teori yang kemudian dianut oleh Ahli Sunnah itu. Umar dan Usman tidak diakui oleh kebanyakan kaum Syi’ah dandemikian juga pemerintahan Dinasti Bani Umayyah dan Dinasti Bani Abbas. Dalam hal ini. mereka tidak setuju dengan sistem kerajaan. Umar. Oleh karena itu dalam teori politik mereka. Tetapi karena beliau tak mempunyai anak laki-laki yang hidup. ummat tidak berhajat pada adanya Khalifah atau Imam untuk memimpin mereka. tetapi perbedaan faham mereka berkisar sekitar masalahmasalah teologi. Dan berlawanan dengan faham yang dibawa oleh Mu’awiah. bahkan pula tidak hak setiap orarag Quraisy. demikian Najdah. Dengan lain kata. Usman. asal saja ia mempunyai kesanggupan untuk itu. adalah anak paman beliau dan yang terpenting lagi adalah pula menantu beliau. Ali Ibn Abi Talib. seorang pemuka Khawarij bernama Najdah Ibn Amr Al-Hanafi mempunyai faham bahwa Kepala Negara diperlukan hanya jika maslahat umat menghendaki yang demikian. berpendapat bahwa jabatan Kepala Negara bukanlah hak tiap orang Islam. Selanjutnya mereka berpendapat bahwa Khalifah yang melanggar ajaran-ajaran agama wajib dijatuhkan. Ali-lah anggota keluarga Nabi yang terdekat. Semestinya yang menggantikan Nabi Muhammad sebagai Kepala Negara dalam faham Syi’ah. Oleh karena itu. Bani Umayyah dan Bani Abbas. Tetapi bagaimanapun. Kaum Khawarij dalam sejarah pecah menjadi beberapa kelompok. imamah dalam teori Syi’ah mempunyai bentuk kerajaan dan turun-temurun dari bapak ke anak. Dengan demikian. Sesuai dengan faham yang dibawa oleh Mu’awiah. dan seterusnya anak-anak serta cucu-cucunya dan bukan Abu Bakar. pada hakekatnya. teori politik mereka bersifat lebih demokratis dari teori-teori politik yang dianut oleh golongan-golongan politik Islam lain dizaman itu. bahkan dibunuh. jabatan itu seharusnya pergi ke anggota keluarga beliau yang terdekat. khalifah bagi kaum Khawarij tidak mempunyai sifat turun-temurun dari bapak kepada turunannya. . Kaum Syi’ah. Perlu ditegaskan bahwa nama yang dipakai golongan Syi’ah untuk Kepala Negara adalah Imam. Oleh sebab itu khilafah Abu Bakar.dan bukan Arab. ia sebenarnya dekat dengan faham komunis yang mengatakan bahwa negara akan hilang dengan sendirinya dalam masyarakat komunis. seterusnya ke cucu dan demikian selanjutnya. yang menggantikan Nabi Muhammad sebagai Kepala Negara seharusnyalah Ali. Sementara itu. adalah anak beliau. Hal ini akan dibicarakan lebih lanjut dalam pembahasan aspek teologi. berlainan dengan kaum Khawarij.

sungguhpun pada akhirnya tidak semua berpegang teguh pada faham ini. Perbedaan mulai timbul pada Imam Ketujuh. hilang di dalam gua yang terdapat di Mesjid Samarra (Iraq). lebih dahulu meninggal dunia dari pada Imam Keenam ini. ini juga disebut Syi’ah Tujuh. Tetapi sebagian lain dari kaum Syi’ah tidak setuju dengan pengangkatan itu dan tetap setia pada Ismail. kaum Syi’ah juga pecah ke dalam beberapa golongan. Karena mengakui hanya tujuh Imam Nyata. karena Muhammad tidak meninggalkan keturunan. dan kaum Duruz di Lebanon dan Syiria termasuk dalam golongan Syi’ah Ismailia. Imam-imam mereka sampai dengan Imam Keenam masih sama dengan – Imam-imam Syi’ah Duabelas. sewaktu masih kecil. Pakistan dan Iran. Pada Muhammad Al-Muntazar berhenti rangkaian Imam-imam Nyata. tempat Ismail sebagai Imam Ketujuh diganti oleh adiknya Musa AI-Kazim. Dalam pada itu. kaum Syi’ah mengambil sikap melawan terhadap mereka. Imam Pertama sudah barang tentu Ali Ibn Abi Talib sedang Imam Keduabelas adalah Muhammad Al. Oleh karena itu ia disebut Imam Bersembunyi ( ) atau Imam Dinanti. Imam harus langsung memimpin umat. Di samping Syi’ah Duabelas ada pula Syi’ah Ismailiah. Yang terbesar ialah golongan Syi’ah Dua belas ( ). yaitu setelah faham itu dibawa ke sana oleh Syi’ah Ismail. sungguhpun ia telah meninggal dunia.Dalam sejarah mereka memang menentang Dinasti Bani Umayyah dan aktif bekerja sama dengan Bani Abbas dalam menjatuhkan Kerajaan yang dibentuk Mu’awiah itu. Menurut keyakinan kaum Syi’ah Duabelas. yaitu pengikut Zaid Ibn Ali Zain Al-Abidin. Muhammad. Oleh karena itu. golongan Qaramitah. Ismail. Selanjutnya ada lagi Syi’ah Zaidiah. Khalifah-khalifah Fatimi di Mesir. Jabatan Imam harus berasal dari keturunan Ali dan Fatimah.Muntazar. Perlawanan itu menjelma dalam bentuk gerakan-gerakan seperti yang dijalankan golongan Qaramitah. yaitu khilafah Fatimiah (969 – 1171 M) dan kerajaan Syi’ah di Iran semenjak tahun 1502 M. Faham inilah yang dianut oleh Syi’ah Duabelas. Imam ini menghilang baut sementara dan akan kembali lagi sebagai Al-Mahdi untuk langsung memimpin umat. Hassyasyin. dan sebagainya. Syi’ah Duabelas menjadi faham resmi di Iran semenjak permulaan abad ke-enambelas. Tetapi setelah ternyata bahwa Bani Abbas memonopoli kekuasaan untuk mereka sendiri dan kemudian membentuk Dinasti Bani Abbas. Demikian faham mereka. Gerakan mereka akhirnya mewujudkan khilafah Syi’ah di Mesir. Mereka disebut Syi’ah Duabelas karena mereka mempunyai duabelas Imam Nyata ( ). Selama bersembunyi ia memimpin umat melalui Raja-raja yang memegang kekuasaan dan ulama-ulama mujtahid Syi’ah. ( ). Bagi mereka Ismailla Imam Ketujuh dan bukan Musa Al-Kazim. Berlainan dengan Syi’ah Duabelas dan Syi’ah Ismailiah mereka tidak menganut teori Imam Bersembunyi. kaum Ismaili di India. . anak dari Ja’far Al-Sadiq. Syi’ah Ismaili. Hasysyasyin.

setelah terjadinya revolusi di negara itu.Imam dan Nabi samasama tak dapat berbuat salah dan sama-sama dapat membuat hukum. itulah yang menimbulkan perbedaan faham di bidang politik dalam Islam. Sementara itu timbul pula perbedaan faham tentang sifat dan kekuasaan Kepala negara. Sebelum melanjutkan uraian. . Di zaman Nabi Muhammad jabatan itu mempunyai bentuk yang unik. Imam mempunyai sifat kekudusan yang diwarisi dari Nabi. sebagai Rasul yang diutus Tuhan. sebelum beliau wafat. Ali Zainal Abidin dari Husein dan demikianlah seterusnya oleh cucu-cucu beliau. bukan hanya sebagai Kepala Agama. Perbuatan-perbuatan serta ucapan-ucapan Imam tidak bisa bertentangan dengan syariat.Syi’ah Zaidiah dalam sejarah membentuk kerajaan di Yaman dengan San’a sebagai ibu kota. ada baiknya disimpulkan dahulu yang telah diterangkan di atas. yaitu pengganti yang kepadaya dilimpahkan Nabi sepenuh kepercayaan. Wasi sesudah Ali adalah Hasan. Di samping ketiga golongan besar ini. pengikut Al-Mukhtar Ibn Ubaid Al-Tsaqafi dan Syi’ah Al-Rafidah. Ahli Sunnah berpendapat bahwa hak itu dimiliki oleh suku Quraisy dan pengangkatannya ialah melalui pemilihan. Beliau. Sebagaimana dilihat kaum Khawarij berpendapat bahwa yang berhak untuk menjadi Kepala Negara ialah semua orang Islam dan cara penentuan dan mengangkatan ialah pemilihan. Dengan demikian bagi kaum Syi’ah. Dengan lain kata. Syi’ah Duabelas dan Syi’ah Fatimiah berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad. masih ada golongangolongan kecil seperti Syi’ah Saba’iah. dalam arti Ali menerima waris itu dari Nabi. Siapa yang berhak menjadi Kepala Negara sebagai pengganti beliau dan bagaimana cara pengangkatannya. Beberapa tahun yang lalu bentuk kerajaan ini dirobah menjadi republik. kekuasaan spirituil dan kekuasaan sekuler. Syi’ah Kisaniah. membawi ajaran-ajaran yang bukan hanya bersangkutan dengan hidup kerohanian tetapi juga ajaran-ajaran mengenai hidup keduniaan manusia. sebaliknya. Di samping itu Imam mempunyai kekuasaan untuk membuat hukum. Perbedaan terletak dalam keadaan Nabi menerima wahyu sedang Imam tidak. Syi’ah Al-Ghurabiah. alam diri Nabi terkumpul dua kekuasaan. pengikut Abdullah Ibn Saba’. Ali adalah wasi ( ) Nabi Muhammad. kemudian Husein dan seterusnya cucu-cucu Nabi. Beliau sebagai Rasul secara otomatis menjadi Kepala Negara. Beliau menjadi Kepala Negara bukanlah atas penunjukan dan pula bukan atas dasar hak turun-temurun. berpendapat bahwa hanya keturunan Ali yang berhak menjadi Kepala Negara dan hak itu bersifat turun-temurun. Hasan dan Husein dari Ali. Teori politik yang pertama timbul dari perkembangan politik ini terjadi dalam sejarah Islam ialah mengenai jabatan Kepala Negara. tetapi juga sebagai Kepala Negara. telah menentukan Ali sebagai penggantinya. Oleh karena itu Nabi mempunyai kedudukan. Dalam istilah Syi’ah. Imam hampir sama sifat dan kekuasaannya dengan sifat dan kekuasaan Nabi. Tetapi di samping itu ada pula yang menyetujui penentuan melalui keturunan. Syi’ah.

sama dengan ABu Bakar. dan dengan ilmu batin itu ia mengetahui hal-hal yang tak dapat diketahui manusia biasa. Menurut Al-Mawardi syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi Khalifah atau Imam. Pembahasan serupa itu dijumpai dalam buku-buku ilmu kalam atau buku-buku yang khusus membahas soal ketatagaraan dalam Islam. Al-Ahkam Al-Sultaniah. Imam mempunyai ilmu batin. Mereka diakui sebagai ImamImam mafdul dan bukan Imam-imam afdal. tidak mesti salah dalam pandangan Imam. Umar. Usman dan lainlain. Ahli Sunnah tidak menerima faham-faham tersebut di atas. Di antara sifat-sifat yang dimaksud ialah takwa. A1. Khalifah Fatimi Al-Hakim lbn Amrillah berkeyakinan bahwa dalam dirinya terdapat Tuhan. tetapi Jibril salah dalam rnenganggap Mu. kemurahan hati dan keberanian dan untuk Imam sesudah Ali ditambahkan sifat keturunan Fatimah. Al-Ghurabiah mengatakan bahwa wahyu sebenarnya urunkan untuk Ali. Umar dan Usman. Syi’ah Zaidiah. tetapi Nabi hanya menyebut sifat-sifat Imam yang akan menggantikan beliau. Bagi mereka Ali dan keturunannya adalah manusia biasa. seperti. Al Saba’iah menganggap Ali Tuhan dan tidak mati terbunuh. Sifat-sifat tersebut adalah sifat bagi Imam terbaik ( ). Tetapi dalam pada itu pemuka yang tidak mencapai sifat terbaik boleh juga menjadi Imam. Apa yang salah dalam pandangan manusia biasa. Sementara itu Ahli Sunnah membahas soal khalifah dari aspekaspek lain. Di samping yang tersebut di atas ada lagi faham-faham yang iajukan oleh Syi’ah ekstrim ( ) tentang sifat Ali. tetapi naik ke langit. berilmu. tetapi hanya sifat-sifatnya. dan oleh karena itu memaksa rakyat supaya menyembahnya. Tegasnya Nabi tidak mengatakan bahwa Ali-lah yang akan menjadi Imam sesudah beliau wafat.Nusairiah juga berpendapat bahwa Ali adalah Tuhan. Tetapi di antara golongan Ismailiah ada yang membawa faham-faham itu bersifat ekstrim. berlainan dengan Syi’ah Duabelas dan Syi’ah Ismailiah berpendapat bahwa Imam tidaklah ditentukan Nabi orangnya.nmad adalah Ali. atau sekurangkurangnya dekat menyerupai Tuhan. selain kesukuan Quraisy antara lain adalah sifat-sifat adil. perbuatannya itu sebenarnya tidak salah. dan oleh karena itu Imam disembah. Sehubungan dengan kesucian Imam dari perbuatan salah. itu tidak merupakan perbuatan salah. Oleh karena itu Jabatan Kepala Negara dalam teori mereka tidak dikhususkan untuk Ali dan keturunannya dan kalaupun dikhususkan hanya untuk suku Quraisy. Oleh karena itu Syi’ah Zaidiah dapat mengakui kekhalifahan Abu Bakar.Faham-faham di atas sama-sama dianut oleh Syi’ah Duabelas dan Syi’ah Ismailiah. Ada lagi yang berpendapat bahwa Tuhan mengambil tempat dalam diri Imam. karangan AlMawardi. karena sifat-sifat itu terdapat dalam dirinya. Ali diangkat menjadi Imam. mereka umpamanya berpendapat bahwa sungguhpun Imam melakukan perbuatan salah. Kalau yang pertama disebut Imam afdal yang kedua disebut Imam mafdul ( ). Golongan Syi’ah ekstrim serupa ini tidak diakui oleh golongan Syi’ah lainnya. bagi Imam. Dengan lain kata perbuatan yang bagi manusia biasa merupakan perbuatan salah. ilmu. sanggup mengadakan .

AlFarabi umpamanya. walaupun Khalifah yang zalim. Penentuan pengganti oleh seorang Khalifah. Di dalamnya ia menguraikan bahwa negara terbaik ialah negara yang dikepalai seorang Rasul. Patuh kepada kekuasaan adalah kewajiban yang diharuskan agama. Ia harus membawa umat kepada kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Demikian sebahagian dari teori-teori politik yang dimajukan oleh AlMawardi. mengetahui syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi Khalifah. Imam dipilih oleh orang-orang yang berhak untuk memilih ( ). atau kekuasaannya dirampas oleh seorang Sultan atau Amir. Dalam pemikiran politiknya. Al-Ghazali. berani dan tegas. Selain dari kaum teolog. Dari pihak nya perjanjian itu merupakan janji yang mengandung arti bahwa ia akan menjalankan kewajibankewajibannya dengan tulus ikhlas. demikianlah seterusnya. Menggulingkan Khalifah yang zalim tapi kuat.com/2009/06/18/aspek-politik/ . lebih mengutamakan ketertiban dalam masyarakat daripada pemerintahan yang zalim. Adanya dua Khalifah dalam suatu Negara tidak boleh. kaum filosof Islam juga membahas soal politik dalam Islam. Dalam sejarah Dinasti Bani Abbas memang terdapat Sultan sultan yang berkuasa di samping Khalifah-khalifah yang lemah. Pemilih-pemilih itu disebut ahl al hal waal aqad ( ) yaitu orangorang yang dapat menentukan. Tetapi kepatuhan umat kepadanya akan hilang kalau sifat-sifat yang membuatnya berhak menjadi Khalifah hilang pula. berpendapat. AlFarabi banyak dipengaruhi oleh filosof Yunani. Al-Ghazali mementingkan ketertiban dalam masyarakat. http://ikhwahmuda. Khalifah dapat diganti. dan kesanggupan untuk menentukan dengan bijaksana siapa yang berhak untuk menjadi Kalifah di antara calon-calan yang ada. Khalifah harus orang yang ahli dalam soal hukum (Syari’ah) mementingkan soal spirituil dan moral rakyat. dan mesti bersikap adil. dan Khalifah dengan demikian kehilangan kemerdekaan. merupakan salah satu bentuk pemilihan.ijtihad. sehat mental dan fisik. berlainan dengan kaum Khawarij. Ibnu Sina juga berpendapat bahwa negara terbaik adalah negara yang dipimpin Rasul dan sesudah itu negara yang dipimpin filosof. Plato. dan dari pihak umat. atau kesehatan mental atau fisik rusak. bahwa Khalifah tidak dapat dijatuhkan. Ibn Jama’a sama dengan Al-Ghazali. Khalifah sebenarnya telah mengikat janji (kontrak) dengan umat. Khalifah dapat menyerahkan kekuasaan untuk memerintah kepada Sultan yang berkuasa. maka negara terbaik kelas dua ialah negara yang dikepalai oleh seorang filosof. itu mengandung arti bahwa mereka akan patuh pada Khalifah. meninggalkan buku bernama AI-Madinah AI-Fadilah ( ) Negara Terbaik. dalam pendapat Ibn Jama’a. kalau ia ditangkap menjadi tawanan. akan membawa kekacauan dan pembunuhan dalam masyarakat.wordpress. umpamanya sifat keadilan hilang. Dengan mendapat bay’ah (pengakuan). Tetapi karena zaman Rasul-rasul telah selesai. Sebagai dilihat di atas. Sifat-sifat yang diperlukan untuk menjadi pemilih adalah adil. tidak jarang bahwa Khalifah hanya merupakan boneka dalam tangan Sultan.

ASPEK POLITIK DAN LEMBAGA-LEMBAGA KEMASYARAKATAN BAB V ASPEK POLITIK Persoalan yang pertama-tama timbul dalam Islam menurut sejarah adalah persoalan politik. Perkembangan suasana di Medinah selanjutnya membawa pada pembunuhan Usman oleh pemuka-pemuka pemberontak dari Mesir. adalah anak angkat Ali. Tetapi akhirnya terjadi perdamaian dengan mengadakan hukam yaitu arbitrase. Sewaktu Nabi mulai menyiarkan agama Islam di Mekkah. Ahli sejarah menggambarkan Usman sebagai orang lemah dan tak kuat untuk menentang ambisi kaum keluarganya yang kaya dan berpengaruh dalam masyarakat Arab pada waktu itu. Akhirnya Nabi bersama Sahabat dan umat Islam lainnya. Di Medinah Nabi Muhammad bukan lagi hanya mempunyai sifat Rasul Allah tetapi juga mempunyai sifat Kepala Negara. Dalam kedudukan beliau sebagai Rasul. Sebagai pengantara diangkat dua orang : Amr Ibn Al-Aas dari pihak Mu'awiah dan Abu Musa Al-Asy'aru dari pihak Ali. Di kota ini keadaan Nabi dan Umat Islam mengalami perobahan yang besar. karena salah satu dari pemuka pemberontak. Antara kedua golongan akhirnya terjadi peperangan di Siffin. dengan memakai gelar Khalifah. yang arti lafzimnya ialah Pengganti (Inggeris : Successor). Dari sejarah pengganti beliau yaitu: • Abu Bakar. Tantangan kedua datang dari Mu'awiah. Abu Musa mengumumkan kepada orang ramai putusan menjatuhkan kedua pemuka yang bertentangan itu. yang berbicara kemudian mengumumkan hanya menyetujui untuk menjatuhkan Ali sebagai telah dijelaskan Abu . gubernur Damaskus dan anggauta keluarga yang terdekat dengan Usman Ibn Affan: Mu'awiah juga tidak mengakui Ali sebagai Khalifah bahkan ia menuduh Ali turut campur tangan dalam soal pembunuhan Usman. • Umar Ibn Al-Khattab • Usman Ibn Affan Pada masa pemerintahannya mulai timbul persoalan-persoalan politik. yaitu Kota Nabi. Muhammad. yang kemudian terkenal dengan nama Medinah. Tetapi Amr. beliau tentu tak dapat diganti. umat Islam diwaktu itu baru dalam kedudukan lemah. • Ali Ibn Abi Talib Kekhalifannya ditentang oleh Talhah dan Zubeir dari Mekkah yang mendapat sokongan dari Aisyah. Irak. pindah ke Yasrib. Jadi sesudah beliau wafat. beliau mesti diganti oleh orang lain untuk memimpin negara yang beliau tinggalkan. Sejarah mengatakan bahwa antara keduanya terdapat permufakatan untuk menjatuhkan Ali dan Mu'awiah. tidak sanggup menentang kekuasaan yang dipegang kaum pedagang Quraisy.

Sebagai diketahui Khalifah pertama adalah Abu Bakar dan beliau tidak mempunyai hubungan darah dengan Nabi Muhammad. Pengangkatan itu kemudian mendapat persetujuan dan pengakuan umat. itu orang-orang yang keluar. . Mu'awiah yang pada mulanya hanya berkedudukan Gubernur kini telah naik derajatnya menjadi Khalifah yang tidak resmi. Mereka adalah sahabat Nabi sehingga hubungan mereka merupakan hubungan persahabatan. yang kemudian membentuk Dinasti Bani Ummayah dan membawa sistem kerajaan dalam Islam. yang dalam istilah Arabnya disebut bay'ah ( ). Dari sejarah ringkas di atas dapat dilihat bahwa pada waktu itu telah timbul-tiga golongan politik. golongan Ali yang kemudian dikenal dengan nama Syi’ah. Dalam peperangan itu kaum Khawarij kalah. satu sama lain tidak mempunyai hubungan darah. golongan yang keluar dari barisan Ali yaitu Kaum Khawarij dan golongan Mu’awiyah. Khalifah (pemerintahan) yang timbul sesudah wafatnya Nabi Muhammad. Abu Bakar diangkat atas dasar permufakatan pemuka-pemuka Ansar dan Muhajirin dalam rapat Saqifah di Medinah. Tidak mengherankan kalau putusan ini tidak diterima Ali dan tak mau meletakkan jabatan sehingga ia mati terbunuh di tahun 661 M. Tentara ini ke luar dari barisan Ali. demikian pula Khalifah ketiga Usman Ibn Affan dan khalifah keempat Ali Ibn Talib.Musa dan menolak untuk menjatuhkan Mu'awiah. juga tidak mempunyai hubungan darah dengan Abu Bakar. Antara Ali dan mereka terjadi peperangan. Keadaan Ali menerima tipu muslihat Amr mengadakan arbitrase tidak disetujui oleh sebagian dari tentaranya. Umar ibn Al-Khattab. Khalifah kedua. Mu'awiah tetap berkuasa di Damaskus dan setelah wafatnya Ali ia dengan mudah dapat memperkuat kedudukannya sebagai Khalifah di tahun 4661 M. Mereka mengatur barisan mereka dan selanjutnya menentang Ali. Mereka terkenal dalam sejarah dengan nama Khawarij. tetapi tentara Ali telah terlalu lemah untuk dapat meneruskan peperangan melawan Mu'awiah. Kepala negara dipilih dan tidak mempunyai sifat turun temurun. dalam arti. merupakan republik.

. Kaum Khawarij dalam sejarah pecah menjadi beberapa kelompok. Kaum Syi'ah juga pecah ke dalam beberapa golongan. Yang terbesar ialah golongan Syi'ah Dua belas ( ). Kaum Khawarij berpendapat mereka khilafah (jabatan Kepala Negara) bukanlah hak monopoli dari suku Quraisy. Imam Pertama sudah barang tentu Ali Ibn Abi Talib sedang Imam Keduabelas adalah Muhammad Al-Muntazar.Demikianlah ungkapan sejarah tentang pengangkatan sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu menjadi Khalifah yang dipakai dalam pemerintahan demokrasi. Mereka disebut Syi'ah Dua belas karena mereka mempunyai duabelas Imam Nyata ( ). perbedaan faham mereka berkisar sekitar masalah-masalah teologi.

Oleh karena itu ia disebut Imam Bersembunyi ( ) atau Imam Dinanti. Menurut keyakinan kaum Syi'ah Duabelas. sewaktu masih kecil. Imam ini menghilang buat sementara dan akan kembali lagi sebagai Al-Mahdi untuk langsung memimpin umat. ( ) . Muhammad. hilang di dalam gua yang terdapat di Mesjid Samarra (Iraq). karena Muhammad tidak meninggalkan keturunan.Pada Muhammad Al-Muntazar berhenti rangkaian Imam-imam Nyata.

Ahli Sunnah berpendapat bahwa hak itu dimiliki oleh suku . setelah terjadinya revolusi di negara itu. Di samping ketiga golongan besar ini. Demikian faham mereka. Di samping Syi'ah Duabelas ada pula Syi'ah Ismailiah. Syi'ah Zaidiah dalam sejarah membentuk kerajaan di Yaman dengan San'a sebagai ibu kota. Kaum Khawarij berpendapat bahwa yang berhak untuk menjadi Kepala Negara ialah semua orang Islam dan cara penentuan dan mengangkatan ialah pemilihan. Di zaman Nabi Muhammad jabatan itu mempunyai bentuk yang unik karena dalam diri Nabi terdapat dua kekuasaan. Syi'ah Duabelas menjadi faham resmi di Iran semenjak permulaan abad ke-enam belas. Teori politik yang pertama timbul dari perkembangan politik dalam sejarah Islam ialah mengenai jabatan Kepala Negara. yaitu setelah faham itu dibawa ke sana oleh Syi'ah Ismail. kekuasaan spirituil dan kekuasaan sekuler. Perbedaan mulai timbul pada Imam Ketujuh.Selama bersembunyi ia memimpin umat melalui Raja-raja yang memegang kekuasaan dan ulama-ulama mujtahid Syi'ah. Syi'ah Kisaniah.Imam-imam Syi'ah Duabelas. yaitu pengikut Zaid Ibn Ali Zain Al-Abidin. pengikut Al-Mukhtar Ibn Ubaid Al-Tsaqafi dan Syi'ah Al-Rafidah. Syi'ah Zaidiah. Imam harus langsung memimpin umat. Beberapa tahun yang lalu bentuk kerajaan ini dirobah menjadi republik. itulah yang menimbulkan perbedaan faham di bidang politik dalam Islam. Siapa yang berhak menjadi Kepala Negara sebagai pengganti beliau dan bagaimana cara pengangkatannya. Syi'ah Al-Ghurabiah. Imam imam mereka sampai dengan Imam Keenam masih sama dengan . Jadi. Syi'ah berpendapat bahwa hanya keturunan Ali yang berhak menjadi Kepala Negara dan hak itu bersifat turun-temurun. persoalan yang pertama-tama timbul dalam Islam menurut sejarah adalah persoalan politik. mereka tidak menganut teori Imam Bersembunyi. masih ada golongan-golongan kecil seperti Syi'ah Saba'iah. Jabatan Imam harus berasal dari keturunan Ali dan Fatimah. pengikut Abdullah Ibn Saba'. Beliau sebagai Rasul secara otomatis menjadi Kepala Negara.

yaitu pengganti yang kepadaya dilimpahkan Nabi sepenuh kepercayaan. kemudian Husein dan seterusnya cucucucu Nabi. Sementara itu timbul pula perbedaan faham tentang sifat dan kekuasaan Kepala negara.Quraisy dan pengangkatannya ialah melalui pemilihan. Syi'ah Duabelas dan Syi'ah Fatimiah berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad. sebelum beliau wafat. tetapi hanya sifat-sifatnya. Tetapi dalam pada itu pemuka yang tidak mencapai sifat terbaik boleh juga menjadi Imam. Ali adalah wasi ( ) Nabi Muhammad. Syi'ah Zaidiah berpendapat bahwa Imam tidaklah ditentukan Nabi orangnya. . telah menentukan Ali sebagai penggantinya. Wasi sesudah Ali adalah Hasan. Dalam istilah Syi'ah. Kalau yang pertama disebut Imam afdal yang kedua disebut Imam mafdul ( ). Sifat-sifat tersebut adalah sifat bagi Imam terbaik ( ). Tetapi di samping itu ada pula yang menyetujui penentuan melalui keturunan.

berilmu. Sifat-sifat yang diperlukan untuk menjadi pemilih adalah adil. Imam dipilih oleh orang-orang yang berhak untuk memilih (). selain kesukuan Quraisy antara lain adalah sifat-sifat adil. sehat mental dan fisik. berani dan tegas. mengetahui syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi Khalifah.Menurut Al-Mawardi syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi Khalifah atau Imam. dan kesanggupan untuk menentukan dengan bijaksana siapa yang berhak untuk menjadi Kalifah di antara calon-calan yang ada. Pemilih-pemilih itu disebut ahl al hal waal aqad ( ) . sanggup mengadakan ijtihad.

lebih mengutamakan ketertiban dalam masyarakat daripada pemerintahan yang zalim. dan mesti bersikap adil. Ibnu Sina berpendapat bahwa negara terbaik adalah Negara yang dipimpin Rasul dan sesudah itu negara yang dipimpin filosof. Al-Farabi dalam bukunya AI-Madinah AI-Fadilah ( ) Negara Terbaik menguraikan bahwa negara terbaik ialah negara yang dikepalai seorang Rasul. Al-Ghazali mementingkan ketertiban dalam masyarakat. walaupun Khalifah yang zalim. .yaitu orang-orang yang dapat menentukan. Dengan mendapat bay'ah (pengakuan). berpendapat. Ibn Jama'a sama dengan Al-Ghazali. Al-Ghazali. Tetapi karena zaman Rasul-rasul telah selesai. bahwa Khalifah tidak dapat dijatuhkan. maka negara terbaik kelas dua ialah negara yang dikepalai oleh seorang filosof. Khalifah harus orang yang ahli dalam soal hukum (Syari'ah) mementingkan soal spirituil dan moral rakyat.

hukum. Sebagai Negara Islam sudah barang tentu harus mempunyai lembaga-lembaga kemasyarakataan seperti pemerintahan. suatu gerakan yang dekat menyerupai gerakan nasionalisme dalam arti modern. yaitu gabungan orang-orang bukan Arab masuk Islam dengan salah satu suku bangsa Arab. pertahanan dan pendidikan. mengambil bentuk negara. pengadilan. polisi. • Ahl al-zimmah ( ) yaitu pemeluk agama agama lain yang memilih tetap tinggal di bawah naungan Islam dengan membayar jizyah ( ) . yaitu masyarakat Islam yang pertama • Mawali. Masyarakat-masyarakat pada masa sejarah Islam. Dengan gerakan syu'ubiah itu. orang-orang Persia ingin menonjolkan kebudayaan lama mereka kembali dan membuatnya mempunyai kedudukan yang sederajat dengan kebudayaan Arab. yaitu: • Orang Arab.BAB VI LEMBAGA-LEMBAGA KEMASYARAKATAN Islam dalam sejarah. Kaum Mawali dalam prakteknya mempunyai kedudukan lebih rendah dari orang Arab. Kedudukan Mawali yang lebih rendah itu di Persia pada akhirnya membawa kepada gerakan syu'ubiah.

Khalifah dibantu oleh seorang wazir yang menjadi pembantu utama. Masyarakat dan daerah yang diatur negara Islam dimasa yang lampau. Di bawah wazir terdapat beberapa diwan (departemen) umpamanya Diwan AlKharaj ( ). Bait Al-Mal / Departemen Keuangan. Misalnya di zaman kejayaan Bani Usman (Kerajaan Ottoman) jumlah propinsi bertambah banyak dengan meluasnya daerah kekuasaan Islam ke benua Eropa. Departemen Pajak Tanah. penasehat dan tangan kanannya. Diwan Al-Jaisy ( ) . yaitu dibagi kedalam beberapa propinsi.yang dapat diartikan pajak naungan. negara Islam dikepalai oleh seorang Khalifah. baik dalam bentuk Kepala Negara yang dipilih maupun dalam bentuk Raja yang jabatannya mempunyai sifat turun-temurun. Sebagaimana dalam Bab V. Dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Semua penghasilan itu dikumpulkan di Bait Al-Mal. para Kepala Daerah mempunyai kekuasaan otonom yang bukan Kecil.(Departemen Pertahanan) dan lain sebagainya. 'Amil lebih banyak mempunyai tugas mengumpulkan zakat. Kepala Daerah pada mulanya diberi nama ‘Amil. Kharaj dikumpulkan oleh Kepala Daerah dan setelah memotong perbelanjaan yang diperlukan oleh daerahnya. dan jizyah yang dipungut dari warga negara bukan Nam. Keuangan negara bersumber terutama pada kharaj. Kepala Daerah diangkat atas putusan Khalifah. Dalam prinsipnya. yaitu Diwan Al-Kharaj. pembesar yang berkuasa di pemerintahan pusat bukan lagi Wazir atau Hajib. Rapat para Kepala Diwan diketuai oleh Wazir. Khalifah hanya memberikan pengakuan formil kepada mereka. Di ketika menurunnya prestise dan kekuasaan Khalifah di zaman Bani Abbas. Di antaranya ada yang tetap memakai titel Amir. Begitu pentingnya pajak ini sehingga di pemerintahan pusat terdapat suatu departemen khusus untuk mengurusnya. dan kemudian lebih dikenal dengan nama Amir. . tetapi dengan berkurangnya kekuasaan Khalifah dan timbulnya dinasti-dinasti. Di tangan Kepala Daerah-lah terletak pemerintahan daerah dan karena komunikasi dengan ibu kota sulit. tetapi Amir Al-Umara' (Kepala Panglima) atau Sultan. tetapi ada pula yang mempergunakan gelar Sultan (seperti Dinasti Salahuddin dan Mamluk) dan Amir Al-Muslimin (seperti Dinasti Al-Murabit) di Afrika Utara. dalam hubungan dengan pusat pemerintahan. jabatan Kepala Daerah mempunyai sifat turun-temurun. Selanjutnya juga dipakai kata Wali dan Hakim. Di samping Wazir terkadang terdapat pula Hajib (Kepala Rumah Tangga Istana). sedangkan Amir adalah panglima. tugas mereka yang terpenting adalah mengumpulkan zakat dan pajak untuk dikirimkan kepada Khalifah. Di samping kharaj adalagi zakat yang dibayar oleh warga negara yang beragama Islam. pada mulanya di daerahdaerah yang jauh. pajak yang dipungut atas tanah. Tiap Diwan dipimpin oleh seorang kepala. tetapi kemudian juga di daerah-daerah yang dekat dengan Pusat. Dengan demikian Wazir pada hakikatnya mempunyai kedudukan Perdana Menteri. sisanya dikirim ke pusat.

.). Hubungan antara pusat dengan daerah dan sebalikuya dilakukan dengan pos (al-barid .Penerimaan dan pengeluaran negara dikontrol oleh suatu departemen khusus yang diberi nama Diwan Al-Nafaqat ( ) atau Diwan Al-Azimmah ( ).

Al-Barid juga dipergunakan untuk mengangkut pasukan ke tempat yang mereka tuju dan pejabat-pejabat yang baru diangkat ke tempat kedudukannya. Untuk pengiriman sutat-surat dipakai juga burung dara. Kepala Departemen ini disebut Sahib Al-Barid ( ) Berlainan dengan pos modern.Sistem pos ini dimulai oleh Mu'awiah dan berkembang di masa Bani Abbas. Sahib Al-Barid. Al-Barid pada umumnya mengurus korespondensi negara dan hanya sedikit mengurus korospondensi rakyat. Alat yang dipakai untuk pengangkutan adalah kuda. sehingga merupakan satu departemen yang diberi nama Diwan Al-Barid. onta dan keledai. Oleh karena itu nama lengkap dari Kepala Departemen Pos ini ialah Sahib Al-Barid wa Al-Akhbar ( ) . juga mempunyai tugas mengepalai urusan intelijen. di samping tugas mengurus pos negara.

Dalam fungsinya ini ia disebut Amir A1-Mu'minin ( ). ramiah (pemanah) dan fursan (kavaleri). Khalifah bukan hanya merupakan Kepala Negara. Ini merupakan sekolah dasar di mana anak-anak diberi pelajaran membaca serta menghafal Al-Quran. riwayat hidup Nabi . Tentara tersusun dari harbiah (infantri). Dalam rombongan tentara terdapat pula insinyur. dokter. khalifah mengepalai lima puluh dan 'arif memimpin sepuluh prajurit. Di samping Angkatan Darat. tetapi kemudian di sekolah-sekolah yang disebut kuttab atau madrasah. Kerajaan-kerajaan Islam di masa lampau juga mempunyai Angkatan Laut.Kepala Pos dan Intelijen. penunjuk jalan (raid) untuk mengurus soal perkemahan. Sesuai dengan kedudukannya sebagai pengganti Nabi dalam mengurus soal duniawi umat. Pendidikan dalam sejarah Islam pada mulanya diberikan di mesjid. penterjemah dan juru tulis. Jabatan-jabatan yang terdapat dalam Angkatan Darat ialah Amir (Jenderal). mengepalai unit yang berjumlah sepuluh ribu orang qa'id mengepalai seratus. tetapi juga Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. qadi atau hakim untuk mengurus soal pembagian harta perang.

terutama di bawah Sulayman I. tetapi juga hukum sebagai diputuskan oleh Khalifah atau Sultan. Perpustakaan-perpustakaan dipergunakan juga sebagai tempat diskusi. Hukum yang dipakai dalam mengatur masyarakat di zaman Kerajaan-kerajaan Islam di masa lampau bukan hanya hukum fikih.Saqilli di Cairo yang beberapa tahun kemudian dijadikan Universitas oleh Khalifah Al-Aziz (975 . hadis. Dalam penyelesaian perkara-perkara. perpustakaan juga merupakan tempat mencari ilmupengetahuan. umpamanya untuk memeriksa kejahatan kriminil . Qanun berkembang di zaman Kerajaan Usmani. Untuk menjaga keamanan dalam kota dan sebagainya diadakan lembaga kepolisian yang disebut syurtah.Qanuni. Sidangnya biasanya mengambil tempat di mesjid. Pendidikan non-formil untuk dewasa diberikan di mesjid. Sebagai diketahui sampai sekarang Al-Azhar masih ada dan altan merayakan ulang tahunnya yang keseribu dalam waktu dekat. Mesjid pada umumnya juga merupakan tempat kuliah di mana alim ulama mengajarkan tafsir. Selain dari madrasah dan mesjid. Khalifah dan orang-orang kaya menggaji guru untuk memberi pelajaran pada anak mereka di istana atau di rumah. Kepalanya adalah sahib alsyurtah dan terkadang disebut juga sahib almu'unah atau wali. kalau yang menyelesaikannya ialah Khalifah. exekutif dan judikatif terkumpul di tangan beliau. Kalau sekolah serupa ini adalah untuk orang umum. maka siding diadakan tiap hari. sharaf. Adapula hokum yang dibuat oleh rapat Menteri dengan persetujuan Khalifah atau Sultan dan ini disebut qanun. soal pemalsuan uang. Hukum ini kemudian diberi nama iradah saniyah. Sultan atau Wazir sendiri. pelanggaran hukum. sehingga ia terkenal dengan nama Sulayman Al.Muhammad. bahkan juga bahasa dan sastra Arab. Hukum yang dipakainya dalam hal ini ialah hukum adat setempat.hman III mendirikan Universitas Cordova Untuk menampung Universitas itu Mesjid Besar Cordova diperbesar. dan kalau yang menyelesaikannya ialah qadi atau nazir mazalim.996 M). Qanun mengurus soala-soal administrasi negara dan soal-soal yang mempunyai corak politik seperti pemberontakan. maka untuk itu diadakan hari tertentu setiap minggu di Istana. Di zaman Nabi Muhammad kekuasaan legislatif. nahwu. filosof. dan sebagainya. memeriksa pelanggaran-pelanggaran hukum dan menghukum orang yang bersalah. Pendidikan tinggi dibentuk juga di lembaga-lembaga lain seperti Bait Al-Hikmah Di Coruova Abd Al-Ra. sahib al-syurtah mempunyai wewenang untuk mengadakan pemeriksaan di luar tempat sidang. Hukum dalam bentuk putusan Khalifah mengurus pertikaian-pertikaian yang biasa timbul setiap hari. Tugasnya ialah mencegah timbulnya kejahatan-kejahatan kriminil. Berlainan dengan qadi. Di tahun 972 M Mesjid Al-Azhar didirikan oleh Panglima Fatimi Jawhar Al. berhitung dan menulis.

asrama. Khalifah . Di samping sahib al-syurtah terdapat seorang muhtasib yang bertugas mengurus soal-soal pelanggaran hukum. Dalam sistem pemerintahan Kerajaan Usmani mufti resmi itu diberi gelar Syaikh Al-Islam. penolakan pembayaran hutang. dan binatang piaraan seperti kuda yang kurang diberi makan tetapi diberi beban yang terlalu berat. Harta yang diwakafkan diurus oleh orang atau yayasan yang ditunjuk oleh pemberi wakaf dan penghasilan harta itulah yang dipergunakan untuk keperluankeperluan sosial tersebut di atas. Perdana Menteri. Lembaga yang erat hubungannya dengan urusan sosial dalam Islam adalah wakaf. Ahli-ahli hukum Islam selalu mendapat pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dari masyarakat. gedong. Juga termasuk dalam kekuasaannya soal kekejaman terhadap pembantu rumah. Dari semenjak semula dalam sejarah Islam rumah rumah sakit telah didirikan oleh berbagai Khalifah.yang betul-betul terjadi atau yang dilaporkan terjadi ataupun untuk memperoleh pengakuan dari tertuduh. janda yang tidak memperdulikan waktu iddahnya dan sebagainya. Di samping jabatan jabatan tersebut di atas masih ada lagi satu jabatan yang diberi nama mufti. mewakili Kepala Negara dalam melaksanakan wewenang duniawinya. Ada mufti yang diangkat Khalifah atau Sultan dan dengan demikian timbullah jabatan mufti yang resmi dalam negara. Administrasinya kemudian diambil oleh negara untuk itu diadakan Wizarah Al-Awqaf (Kementerian Urusan Wakaf). Sadr Al-A'zam. Yang termasuk dalam bidang tugasnya adalah pelanggaran-pelanggaran mengenai timbangan dan ukuran. rumah dan sebagainya. Di Mesir Wizarah Al-Awakaf inilah yang mengurus soal-soal mesjid. yang bersifat lebih ringan dan pelanggaran ajaran-ajaran moral. penipuan dalam penjualan. permainan judi dan sebagainya. seperti pengadaan shalat Jum'at. dan harta yang diwakafkan untuk Al-Azhar sanggup memberi sumbangan keuangan ataupun bea-siswa kepada para mahasiswa yang belajar di sana. termasuk dalamnya soal pengangkatan dan gaji imam. muazzin dan pegawai mesjid lainnya. pembinaan serta pemeliharaannya. Fatwa yang diberikan mufti inilah yang menjadi pegangan negara. Kalau Syaikh Al-Islam mewakili Khalifah atau Sultan dalam melaksanakan wewenang agamawinya. rumah sakit. penipuan. Sahib al-syurtah dapat bertindak hanya atas pengaduan dari yang berkepentingan seperti pengaduan tentang pencurian perampasan. perzinahan dan sebagainya. soal riba. dan mengirim tenaga-tenaga pengajar ke negara-negara Islam lainnya atas tanggungan Al-Azhar sendiri. Sistem wakaf ini tersebar luas di iunia Islam di masa yang lampau dan sampai sekarang masih terdapat di beberapa negara. persediaan air untuk umum dan sebagainya. biasanya dalam bentuk tanah. pelanggaran tentang minuman keras. Untuk urusan kesehatan telah disebut di atas bahwa wakaf dipergunakan dalam mendirikan dan membiayai pemeliharaan rumah-rumah sakit. Jawaban yang diberikan ahli hukum itu disebut fatwa dan yang memberi jawaban itu sendiri disebut mufti. Universitas Azhar memperoleh keuangannya dari sistem wakaf ini. jembatan. Dalam tugasnya termasuk juga soal pelaksanaan ibadat. oleh pemiliknya untuk keperluan-keperluan sosial seperti pembinaan dan pemeliharaan madrasah. orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Wakaf mengandung arti penyerahan harta.

Nama yang dipakai untuk rumah sakit waktu itu ialah kata Persia bimaristan. mesjid. bermacam-macam nama benda. laboratorium. disenteri dan sebagainya. yang didirikan oleh Ibn Tulun pada tahun 872 M. Pendahuluan Membicarakan lembaga-lembaga pendidikan Islam era awal. apotek. Ditinjau dari kaca mata sejarah sebenarnya proses penciptaan lembaga pendidikan Islam tersebut sangatlah bersifat demokratis. Di rumah-rumah sakit Bagdad. tempat mandi dan lain-lain.blogspot. Di saat dilakukan ujian komprehensif antara Malaikat dan Nabi Adam AS oleh Allah . Rumah-rumah sakit yang banyak terdapat di dunia Islam mempunyai pengaruhnya.AlWalid (705 -715 M) memberi perintah kepada gubernur-gubernurnya untuk mendirikan rumah-rumah sakit di daerahnya. yaitu Malaikat. bagian-bagian untuk berbagai macam penyakit seperti demam panas. Al-Maristan Al-Mansuri di Cairo yang didirikan oleh Sultan Mamluk Qalawun di tahun 1284 M. terhadap pembentukan rumah-rumah sakit di Eropa. Di samping rumah-rumah sakit terdapat pula klinik-klinik yang berkeliling dari satu tempat ke tempat lain untuk memberi pengobatan kepada masyarakat.html SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM PERIODE PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN A. http://sitinurulhidayah. Rumah-rumah sakit mempunyai bahagian pria dan wanita. Bagdad di bawah Harun Al-Rasyid (786 809 M) telah mempunyai rumah sakit dan demikian pula Cairo. mempunyai gedung sekolah kedokteran. Sebagai kopetensi dasar Allah ajarkan bagi Nenek Moyang kita Nabi Adam AS. Pelajaran diberikan bukan hanya dalam bentuk teori saja tetapi juga dalam bentuk praktikum. Penghasilan wakaf yang disediakan untuk rumah sakit itu berjumlah satu juta dirham per tahun. melalui Perang Salib. misalnya Allah SWT telah melakukan dialog dan perdebatan lansung dengan makhluknya. dokter-dokter kepala dan ahli-ahli bedah memberi kuliah kepada mahasiswa untuk kemudian diuji dan diberi ijazah.com/2009/07/aspek-politik-dan-lembaga-lembaga. Hal ini dapat kita lihat dalam proses penciptaan manusia pertama. Di antara rumah-rumah sakit itu ada yang mempunyai perpustakaan sendiri dan ada pula yang memberikan kursus ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran yang ada di dunia Islam pada waktu itu lebih tinggi dari ilmu pengobatan yang dilakukan di Eropa. berarti melihat dari dekat berbagai komponen dan sistem serta metode yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan pada masa itu.

Nabi Adam pada waktu itu dinyatakan berhasil menguasai kopetensi dasar dibandingkan Malaikat. Pola kehidupan lama oleh sebagian masyarakat ingin dipertahankan. Bentuk konkritnya adalah timbulnya berbagai aliran dan mazhab dalam berbagai aspek budaya Islam.Quran dengan budaya yang telah berkembang pada masa itu. Halaqah. Walaupun pada saat itu. Rumah Sakit dan Badiah ( Padang Pasir. agama yang merupakan potensi dasar manusiawi dengan landasan petunjuk Allah. Perpustakaan. Latar Belakang Berkembangnya Lembaga Pendidikan Islam Pendidikan Islam pada hakikatnya adalah mewariskan nilai budaya Islam kepada generasi muda dan mengembangkannya sehingga mencapai dan memberikan manfaat maksimal bagi hidup dan kehidupan manusia sesuai dengan tingkat perkembangannya. sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan baru yang dihadapi oleh para sahabat. dilaksanakan oleh Allah dalam penyampaian wahyu kepada para Nabi dan Rasul-Nya di permukaan bumi ini. seperti masalah siapa dan bagaimana menggantikannya. Tetapi proses yang dilaksanakan melalui lembaga pendidikan tersebut telah berhasil melakukan change of knowledge dan change of value kepada peserta didiknya. Melalui makalah singkat ini kami akan mencoba membahas bagaimana latar belakang timbulnya lembaga pendidikan Islam serta lembaga-lembaganya seperti Shuffah. informasi data sejarah belum terungkap lembaga seperti apa yang digunakan oleh Allah di waktu itu. pendidikan Islam masa ini berarti penanaman secara luas nilai dan kebudayanaan Islam agar tumbuh dangan suburnya dalam lingkungan yang lebih luas. . melebihi perkembangan sistem budaya bangsa Arab pada masa turunnya Islam. terjadi dialog yang seru antaraa prinsip-prinsip budaya Islami sebagimana yang terangkum dalam al.seperti timbulnya masalah-masalah hukum yang baru sifatnya sehingga mendorong para sahabat untuk menetapkan ketentuan hukum. Kuttab. dusun tempat tinggal Badui ) B. pada umumnya telah hidup dalam suatu sistem budaya yang telah berkembang. Para sahabat mengalami masalah setelah nabi Muhammad saw wafat. Dengan berkembangnya sistim politik tersebut berkembang pula corak dan pola kehidupan masyarakat. Pendidikan Islam berarti menumbuhkan dan mengembangkan porensi fitrah tersebut dan mewujudkan dalam sistem budaya manusia yang Islami pada masa pertumbuhan kebudayaan Islam.SWT. Masjid. Rumah-rumah Ulama. yaitu para Nabi dan Rasul. Masyarakat di luar Arab yang menerima Islam. Sistim poitik dan kepemimpinan ini mengalami perubahan-perubahan pada masa-masa berikutnya dan berakhirnya dengan berhasilnya Muawiyah merebut kekuasaan dan memutuskan bahwa kekhalifahan adalah jabatan yang turun temurun. Majlis. Proses itu berlanjut. Islam adalah agama fitrah.

Pada masa Rasulullah saw. al Kuttab didirikan oleh seorang Arab untuk mengajarkan al Quran pada anank-anak. 2. dan geologi.Berhadapan dengan pemikiran theologies dari agama Kristen yang sudah berkembang sebelum datangnya Islam. Shuffah. astronomi. yang kemudian dikenal dengan sebutan ilmu Kalam. sekolah shuffah juga menawarkan pelajaran dasar dasar berhitung. Disini para siswa diajarkan membaca dan menghafal al Quran secara benar dan hukum Islam dibawah bimbingan lansung dari Nabi. Dalam hal ini. Dalam perkembangan berikutnya. maka berkembang pula sistem pemikiran Islam. Setelah beliau wafat dan umat dan umat islam mengalami berbagai permasalahan baru. termasuk filsafat. Di masa Nabi saw. secara umum dilakukan tanpa ada bayaran. maka pemikiran-pemikiran tersebut mulai muncul dan berkembang. bentuk dan fungsi Kuttab tidak mengalami perubahan. dimana yang pertama mengajarkan ilmu pengetahauan agama dan yang kedua mengajarkan pengetahuan umum. karena segala permasalahan bisa ditanyakan lansung kepada beliau. Lembaga-lembaga Pendidikan Islam sebelum Kebangkaitan Madarsah. kedokteran. dalam bukunya Sejarah dan filsafat Pendidikan Islam. shuffah adalah suatu tempat yang dipakai untuk aktifitas pendidikan. Atas dasar ini. lembaga pendidikan Islam klasik digolongkan kepada dua bentuk. Adapaun lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada sebelum kebangkitan madrasah pada masa klasik adalah sebagai berikut: 1. C. yaitu lembaga formal dan nonformal. Setelah Islam datang. Timbul dalam Islam pemikiran yang bersifat theologies. Di antara penduduk Mekkah yang mula-mula belajar menulis huruf Arab di Kuttab adalah Sofyan bin Umayyah bin Abdul Syams dan Abu Qais bin Abdul Manaf bin . Pada masa nabi Muhammad SAW pemikiran belum banyak berkembang. Pada dasarnya lembaga pendidikan Islam sebelum madrasah di masa klasik diklasifikasikan atas dasar muatan kurikulum yang diajarkan. maka muncullah lembaga di samping masjid dengan sebutan al Kuttab. Al Kuttab/ Maktab Alkuttab merupakan lembaga pendidikan Islam yang terlama. termasuk anak-anak yang dikhawatirkan akan mengotori masjid. karena perkembangan umat Islam yang semakin banyak belajar agama. kurikulumnya meliputi pengetahuan agama dan pengetahuan umum. yaitu sesudah mereka melakukan penaklukanpenaklukan dan sesudah mereka mempunyai hubungan dengan bangsa-bangsa yang telah maju. Pada awal Islam sampai pada era Khulafaur Rasyidin. Biasanya tempat ini menyediakan pemondokan bagi mereka pendatang baru dan mereka yang tergolong miskin. alkuttab didirikan oleh orang Arab pada masa Abu Bakar. Menurut Asma Hasan Fahmi.

kuttab mulai mengajarkan pengetahuan umum di samping ilmu agama Islam. Sejak abad ke-8 M. majlis berarti sesi dimana aktivis pengajaran atau diskusi berlansung. Seorang guru biasanya duduk lantai menerangkan. di awal perkembangan Islam. 4. Malik yang mempelajarinya dari Hirah. kemudian pada abad pertama hijriah mulai timbul jenis Kuttab. Kegiatan halaqah ini tidak khusus untuk mengajarkan atau mendiskusikan ilmu agama tetapi juga ilmu pengetahuan umum. Kepandaian tulis baca dalam kehidupan sosial dan politik umat Islam ternyata memegang peranan penting. Disamping itu Nabi sendiri menyatakan bahwa belajar itu sangat perlu. Pada mulanya. membacakan karangannya atau memberikan komentar atas karya pemikiran orang lain. Majlis Istilah majlis telah dipdakai dalam pendidikan sejak abad pertama Islam. sehingga kebanyakan para ulama berpendapat mengajarkan al Quran bagi anak-anak semacam fardu kifayah. karena itu bila kita membicaarakan Masjid berarti kita membicarakan suatu tempat yang dipandang sebagai . Pada perkembangan berikutnya di saat dunia pendidikan Islam mengalami zaman keemasan. Masjid Sejarah pendidikan Islam sangat erat kaitannya dengan Masjid. Seiring berkembangnya pengetahuan dalam Islam. Halaqah Halaqah artinya lingkaran. Kuttab dilaksanakan di rumah guru-guru yang bersangkutan dan yang diajarkan adalah semata-mata menulis dan membaca.Zuhroh bin Kilab. majlis digunakan sebagai transfer ilmu pengetahuan sehingga majlis banyak ragamnya. Hal ini terjadi akibat perseteruan Islam dengan warisan budaya Helenisme sehingga banyak mengalami perubaahan dalam bidang kurikulum pendidikan Islam Alkuttab memegang peranan pentung dalam kehidupan Islam karena mengajarkan al Quran bagi anak-anak dianggap satu hal yang amat perlu. Keduanya belajar dari Basyr bin A. 3. sejak masa Nabi Muhammad saw digunakan sebagai media komunikasi dakwah kepada bangsa-bangsa di luar bangsa Arab. halaqah ini dikelompokkan kedalam lembaga pendidikan Islam yang terbuka ilmu pengetahuan umum. yaitu proses belajar-mengajar dilaksanakan dimana muridmurid melingkari gurunya. 5. Oleh karena itu. termasuk filsafat. yang di samping memberikan pelajaran menulis dan membaca juga pokok-pokok ajaran agama. Kegiatan halaqah ini bisa terjadi di Masjid atau di rumah-rumah. Mulanya ia merujuk pada arti tempat-tempat pelaksanaan belajar-mengajar. sehingga beliau mewajibkan tiap-tiap tawanan perang badar untuk mengajarkan dua belas orang anakanak orang muslim sebagai ganti tebusan perang.

6. tetapi juga merupakan tempat berkumpulnya para ulama. masjid telah menjadai pusat kegiatan dan informasi bebagai masalah kaum muslimin. maka berdirilah toko-toko kitab. banyak juga rumah-rumah para ulama dan ahli ilmu pengetahuan menjadi tempat belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. dimana ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam sudah tumbuh dan berkembang dan diikuti oleh penulisan kitab-kitab dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. sedangkan para pelajar banyak yang berminat untuk mempelajari ilmu darinya. Di samping toko buku. Melihat antara Masjid dan kekuasaan hal ini dapat dikatakan bahwa Masjid merupakan lembaga pendidikan formal. Toko-toko Buku dan Perpusakaan Pada permulaaan Bani Abbasiyah. rumah bukanlah tempat yang baik untuk memberikan pelajaran umum pada zaman kejayaan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Hal ini pada umumnya disebabkan para ulama dan ahli ilmu yang bersangkutan tidak mungkin memberikan pelajaran di Masjid. ini membuktikan bahwa rumah merupakan lembaga pendidikan pertama dalam islam. Kemudian toko-toko tersebut berkembang fungsinya bukan hanya sebagai tempat berjual beli kitab-kitab saja. Proses yang mengantar masjid sebagai pusat dan pengetahuan adalah karena masjid tempat awal pertama mempelajari ilmu agama yang baru lahir dan mengenal dasar-dasar. baik yang menyangkut pendidikan maupun social ekonomi Kurikulum pendidikan di Masjid biasanya merupakan tumpuan memperoleh pejabatpejabat pemerintahan. berdebat. Semenjak didirikan masjid di zaman Nabi saw. 7. Nabi Muhammad saw menjadikan rumah Arqam bin abi Arqam sebagai tempat berkumpul para sahabat dalam menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah swt melalui malaikat Jibril. pujangga dan ahli ilmu pegetahuan lainnya. hukum-hukum dan tujuan-tujuannya.tempat yang asasi untuk mengajarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. perpustakaan juga memiliki peranan penting dalam kegiatan transmisi keilmuan Islam. seperti Qadhi. Lingkaran-lingkaran pelajaran telah diadakan di Masjid semenjak Masjid didirikan dan keadaan itu berjalan terus sepangjang masa. dengan tidak putus-putusnya diseluruh negri Islam. Perpustakaan-perpustakaan dalam dunia Islam pada masa . untuk berdiskusi. Rumah-rumah Para Ulama Walaupun sebenarnya. bertukar fikiran dalam berbagai kajian Ilmiyah dan juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan dalam rangka pengembangan berbagai macam ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Khatib dan Imam Masjid. Pada mulanya toko-toko buku tersebut berfungsi sebagai tempat berjual beli kitab-kitab yang tela ditulis dalam berbagai ilmu pengetahuan yang telah berkembang dimasa itu.

dari peradaban Barat ke peradaban Islam. penelitian dan percobaan dalam bidang kedokteran dan obat-obatan juga dilaksanakan sehingga ilmu kedokteran dan obat-obatan berkembang cukup pesat. Sehingga banyak anak-anak Khalifah. jadi bangsa barat mengalami masa kegelapan akibat doktrin gereja. dan para Ahli Ilmu pengetahuan pergi ke badiah-badiah dalam rangka mempelajari ilmu bahasa dan kesastraan Arab. kemarahan hati. 8. Ulama-ulama.jayanya. menjadi aspek budaya yang penting. Oleh karen itu. badiah-badiah telah berfungsi sebagai lembaga pendidikan. Pengaruh Helenisasi Terhadap Perkembangan Pemikiran Islam Helenisasi merupakan suatu proses perubahan peradaban. Dengan demikian ruah sakit dalam dunia islam juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan. dan dihukum dengan berbagai macam hukuman. Pada masa itu. maka bahasa Arab berkembang luas.tetapi juga mendidik tenaga-tenaga yang berhubungan dengan pengobatan dan perawatan. Para ilmuwan dianggap kafir dan keluar dari agama Masehi. Badiah ( Padang Pasir. Masyarakat yang berada di bawah naungan Kristen yang cenderung menolak ilmu pengetahuan dan budaya berfikir atau filsafat dan bapak-bapak gereja Kristen menggunakan perbahasa untuk kebencian mereka pada pengetahuan “ ketidaktahuan adalah sumber kesalahan” atas anjuran bapak-bapak gereja perpustakaan di bumi hanguskan. mereka dihina disiksa. 9. Rumah Sakit Rumah Sakit pada zaman klasik bukan saja tempat merawat dan mengobati orang-orang yang sakit. Irak dan Jazirah Arab. kelonggaran. tetapi tidak jarang juga sekolah-sekolah kedokteran tersebut didirikan tidak terpisah dari rumah sakit. D. sekolah filsafat ditutup. tetapi bahasa Arab cenderung kehilangan keaslian dan kemurniannya. dusun tempat tinggal Badui ) Sejak berkembang luasnya Islam. Dengan begitu. Di sana para ilmuan itu bebas mengajarkan ilmu dan filsafat Yunani. badiah-badiah menjadi tempat pelajaran bahasa Arab yang asli dan murni. Saat dunia Barat . pengajar diusir dan melarang orang-orang membaca karya para pengarang Yunani dan Romawi Kuno. bahasa Arab digunakan sebagai bahasa pengantar oleh bangsa-bangsa di luar bangsa Arab yang beragama Islam terutama di kota-kota yang banyak pencampuran dengan bahasa-bahasa lain. sekaligus sebagai tempat belajar dan sumber pengemban ilmu pengetahuan. Sebagian ilmuan itu lari diri ke Asia dan menetap di Syiria. para wali gereja dilanda pelanggaran moral yang menolak jabatan-jabatan gereja diperoleh dengan tipu daya. Rumah Sakit juga merupakan tempat pratikum dari sekolah-sekolah kedokteran yang didirikan di luar rumah sakit.

seperti filsafat. Masjid. maka pelajaran yang ditawarkan tidak hanya ilmu agama. Salah satunya adalah lembaga pendidikan Islam. puncak sejarah dan peradaban Islam justru terjadi ketika menyatunya pengetahuan agama dengan pengetahuan umum E. Dan didorong dari segi eksternal diperoleh melalui kekeuatan system pendidikan yang integral dan dinamis. Maka berlansunglah institusi lembaga pendidikan Islam pertama dalam Islam. Di sini tampak bahwa ketika itu telah muncul pandangan dikotomi antara pengetahuan umum dan agama di lingkungan lemb aga pendidikan Islam. . adanya transfer ilmu pengetahuan memajukan umat Islam dari bangsa barat. Dimana wahyu pertama Nabi Muhammad adalah perintah Iqra’ yang menunjukkan bahwa ajaran Islam memberi perhatian yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Tuntutan wahyu pertama ini menghendaki manusia pada waktu itu harus melakukan proses pendidikan dan pembelajaran. Hal ini terjadi sebagai akibat perseteruan antara Islam dan peradaban helenisme. Pandangan dikotomi tersebut masih berlansung hingga sekarang. Halaqah. tidak. muncul. Namun setelah adanya persentuan dengan peradaban helenisme. Islam tidak mengenal adanya perbedaan antara ilmu agama dengan ilmu umum. tetapi juga ilmu pengetahuan umum. mengakar dari dalam masyarakat. serta dorongan dari para penguasa dengan menyediakan sarana-sarana yang dibutuhkan oleh para ilmuan dalam mengembangkan teori-teorinya bahkan menghargai temuan-temuan para ilmuan dengan harga yang sangat tinggi. kemudian dikembangkan dalam bentuk Kuttab Shuffah. Muncul setelah Allah memberikan amanah kepada Nabi Muhammad saw di Gua Hira. Lembaga pendidikan yang informal biasanya menawarkan pelajaran umum sementara yang formal. Instruksi Allah tersebut dilaksanakan oleh Muhammad Rasulullah dengan mengumpulkan para sahabatnya di rumah Arqam bin Arqam sekaligus lansung bertindak sebagai Mudarris. Dengan adanya helenisasi ini sangat menguntungkan bagi pendidikan Islam. Padahal. matematika dan kedokteran. dunia Islam sibuk melakukan pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat sehingga melahirkan peradaban yang bernilai tinggi. KESIMPULAN Keberadaan lembaga pendidikan Islam merupakan jawaban terhadap zaman. Bahkan sebaliknya. Kurikulum yang diajarkan pada lembaga pendidikan Islam pada periode awal hanyalah ilmu agama. Hal ini didorong dari segi internal berupa ajaran Islam yang sangat mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. lembaga pendidikan Islam diklasifikasikan menjadi dua. ditandai dengan turunnya surat al Alaq ayat 1-5. yaitu lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan informal. tumbuh. Atas dasar ini.berada pada masa kegelapan terutama dalam bidang ilmu pengetahuan akibat dari doktrin gereja.

Samsul. dusun tempat tinggal Badui) F. Sejarah Pendidikan Islam.1999 Fahmi.1979 Nata. Jakarta:Logos. Sejarah Pendidikan Islam. 2004 Nizar. karena walau bagaimanapun penulis adalah makhluk yang lemah dan juga untuk kesempurnaan makalah ini di masa yang akan datang. Sejarah Pendidikan Islam.Perpustakaan.1997 . SARAN Hanya Allah Yang Maha Sempurna. Ahmad.dkk. Sejarah Dan Filsafat Pendidikan Islam. DAFTAR PUSTAKA Asrohah. Jakarta: Rajawali press. Jakarta: Bulan Bintang.2007 Salabi. 1973 Zuharaini. Rumah Sakit dan Badiah (Padang Pasir. Hanum. Jakarta: Bulan Bintag. Majlis. Asma Hasan. Kami dari penulis mengharapkan masukan. Jakarta: Bumi Aksara. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana. Abuddin. Rumah-rumah Ulama. kritikan ataupun saran dari para pembaca. Sejarah Pendidikan Islam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful