BMM3108

FONETIK DAN FONOLOGI BM Pensyarah : Pn. Fatahiyah bt Mohd Ishak

Soala n 18

Sebutan Baku Kata Terbitan (IMBUHAN AWALAN)
Pembentangan oleh: Puan Sarmiah bt Ahmad

DEFINISI PERKATAAN BAKU Kamus Dewan Edisi 3- sesuatu yang pokok, yang dasar, yang benar. Diertikan sebagai ‘sesuatu yang diterima sebagai betul dan sah (bentuk, sifat dan lain-lain) dan dapat dijadikan asas perbandingan bagi bentuk dan sebagainya’ (berkenaan bahasa, ejaan dan sebagainya).

DEFINISI PERKATAAN BAKU Marzuki Nyak Abdullah (Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu 1997 – Sebutan baku – “Bentuk bahasa yang diterima untuk digunakan dalam situasi rasmi seperti dalam perundangan, pentadbiran, persekolahan, pengajian tinggi, dan alat sebaran am”. Variasi yang dianggap standard berbanding dengan variasi lain dalam pertuturan Bahasa Melayu.

DEFINISI PERKATAAN BAKU

Awang Sariyan, 1994 – Bahasa Baku dapat dikatakan sebagai bahasa golongan terpelajar, iaitu golongan yang memegang peranan penting dalam pentadbiran, pendidikan, kehakiman, perdagangan dan sebagainya.

DASAR UMUM SEBUTAN BAKU BAHASA MELAYU

Awang Sariyan (1988), ahli-ahli bahasa bersependapat tentang dasar dan sebutan baku Bahasa Melayu – sebutan Bahasa Melayu hendaklah berdasarkan sebutan fonemik atau sebutan berdasarkan ejaan. Bertepatan dengan keterangan K.L. Pike (Buku Phonemics – 1943-57) – “ Kata-kata dieja sebagaimana diucapkan dan diucapkan sebagaimana dieja, dan tidak ada huruf yang senyap”.

GARIS PANDUAN UMUM TENTANG SEBUTAN BAKU BAHASA MELAYU

 Sebutan Huruf: Umumnya, setiap huruf dalam ejaan rumi atau jawi perlulah dilafazkan dengan jelas mengikut nilai bunyi Bahasa Melayu yang dilambangkan. Sebutan Kata : Hendaklah berdasarkan ejaan secara keseluruhan dan juga berdasarkan bentuk kata (pola pada sukukata) sama ada kata dasar atau kata terbitan. Intonansi : Nada suara yang turun naik atau tinggi rendah sewaktu bercakap dan hendaklah berdasarkan jenis dan bentuk ayat atau kalimat dalam Bahasa Melayu serta keperihalan keadaan yang berkenaan.

KATA TERBITAN

Perkataan yang terhasil daripada proses menggabungkan imbuhan dengan Kata Dasar.

IMBUHAN AWALAN

Imbuhan yang ditambah pada hadapan Kata Dasar bagi menghasilkan Kata Terbitan.

ber pepeNAWALAN KATA NAMA

peR-

ke-

juru-

ber beRmeNAWALAN KATA KERJA

teR-

di-

mempe R-

dipeR -

terAWALAN KATA ADJEKTIF

se-

SEBUTAN BAKU HURUF DAN FONEM VOKAL ‘a’

Vokal ‘a’ dilafazkan dengan [a] pada bahagian mana pun ia terletak sama ada terbuka, tertutup, di tengah atau di akhir kata. Ini bermakna vokal ‘a’ disebut seperti mana dieja dan dieja seperti mana dilafazkan.

CONTOH’

Huruf Vokal a

Fonem/ Ejaan Sebuta Bunyi n [a] saya [sa ya] berapa [be ra pa] apa [a pa]

FONEM VOKAL YANG DILAMBANGKAN DENGAN HURUF ‘i ’

Vokal ‘i’ perlu dibunyikan dengan [ i ], sama ada terletak pada suku kata akhir terbuka dan suku kata tertutup.

Ini bermaksud vokal ‘ i ‘ perlu dibunyikan seperti mana dieja.

CONTOH’

Ejaan

Sebutan Baku

Alih Mukim Hasil

Sebutan Johor Riau (Tidak Mengikut Sebutan Baku) [ a lih ] [ a leh ] [ mu kim ] [ mu kem ] [ ha sil ] [ ha sil ]

FONEM VOKAL YANG DILAMBANGKAN DENGAN HURUF ‘u’

 Fonem vokal ‘ u ‘ perlu dibunyikan dengan [u], sama ada terletak pada suku kata akhir terbuka dan suku kata tertutup. Ini bermaksud vokal ‘u’ perlu dibunyikan seperti mana dieja. Sebutan Johor –Riau bagi fonem vokal ‘u’ pada suku kata tertutup dibunyikan dengan [o]

CONTOH’

Ejaan

Sebutan Baku

Betul Lanun

[be tul] [la nun]

Sebutan Johor-Riau (Tidak Mengikut Sebutan Baku) [be tol ] [la non]

PENYEBUTAN KATA TERBITAN

Kata Terbitan mengikut garis panduan dasar umum tentang sebutan baku Bahasa Melayu hendaklah dilafazkan berdasarkan pola ejaan KV, KV + KV, KVK, KVK + KVK

PENYEBUTAN KATA TERBITAN

Ejaan Pengajar Pengedar Terasa Berlari Terangkat

Sebutan Baku [pe nga jar] [pe nge dar] [te ra sa] [ber la ri] [ter ang kat]

Sebutan Johor-Riau [pe nga ja] [pe nge da] [te ra se] [ber la ri] [ter ang kat]

PENYEBUTAN KATA TERBITAN

Sebutan Sebutan Baku Johor-Riau berangka [ber.ang.ka] [be.rang.ke] berekor [ber.e.kor] [be.re.ko] terbaharu [ter.ba.ha.ru] [te.ba.ha.ru] mempercan [mem.per.can. [mem.pe.can. tik tik] tik]

Ejaan

PENYEBUTAN KATA TERBITAN

Ejaan

Sebutan Baku

terangkat pengedar berlari secantik

[te.rang.kat] [pe.nge.dar] [ber.la.ri] [se.can.tik]

Sebutan Johor-Riau (Tidak mengikut sebutan baku) [te.rang.kat] [pe.nge.da] [be.la.ri] [se.can.tik]

KEBAIKAN SEBUTAN BAKU BAHASA MELAYU

Sebagai Bahasa Ilmu – menjadi perantaraan penyampaian ilmu pengetahun Sebagai bahasa komunikasi – alat untuk menyampaikan perasaan dan fikiran secar lisan. Sebagai Bahasa Perpaduan – sebagai alat untuk menyatupadukan rakyat yang berbilang bangsa.

BIBLIOGRAFI

 Siti Hajar Abdul Aziz. 2011.Bahasa Melayu I Edisi Kedua. Oxford Fajar.  Samsu Yaacob.2009.Tatabahasa Bahasa Melayu.Pelangi.  http://www.scribd.com/doc/40203820  http://www.slideshare.net/sedasuhaid

SEKIAN TERIMA KASIH

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.