DEFINISI RUBRIK

Rubrik merupakan alat penilaian untuk penilaian subjektif. Ini adalah satu set kriteria dan standard yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang digunakan untuk menilai prestasi pelajar di atas kertas, projek, esei, dan tugas lain. Standard rubrik membolehkan anda menilai berdasarkan kriteria tertentu, membuat pemarkahan dengan lebih mudah dan lebih telus.

Rubrik ini adalah usaha untuk menggambarkan kriteria penilaian yang konsisten. Hal ini membolehkan guru dan pelajar sama-sama untuk menentukan tahap kriteria yang rumit dan subjektif dan juga memberikan landasan untuk penilaian diri, refleksi dan rakan sebaya. Hal ini bertujuan untuk penilaian yang tepat dan adil, mendorong pengertian dan menunjukkan cara untuk meneruskan pembelajaran selanjutnya iaitu mengajar. Pengajar yang bergantung pada rubrik untuk menilai prestasi murid cenderung untuk berkongsi rubrik dengan pelajar pada waktu tugas tersebut dibuat. Flash Pamela menyatakan bahawa “Apabila pelajar diberitahu tentang pemarkahan kriteria dari awal, mereka dapat terlibat dalam proses kerja menuju kejayaan”. Selain membantu pelajar memahami bagaimana tugas tersebut berkaitan dengan kandungan kursus, sebuah “shared- rubric” dapat meningkatkan kuasa pelajar dalam kelas, melalui transparansi. Selain itu, rubrik mengurangkan jumlah masa guru menghabiskan untuk memberi markah pada kerja pelajar. Rubrik terdiri daripada dua jenis iaitu rubrik umum dan rubrik khusus. Rubrik umum adalah untuk menilai kemahiran atau subkemahiran yang umum. Contohnya bertutur dengan jelas dan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Manakala rubrik khusus pula adalah untuk menilai subkemahiran yang terkecil. Contohnya bertutur dengan menggunakan sebutan baku yang betul.”

senarai berasaskan teks kriteria . skala penilaian sebagai peringkat. Standard kejayaan untuk meningkatkan prestasi yang telah ditetapkan dan disertai dengan model atau contoh-contoh dari tiap-tiap tahap III. dan Winters membezakan unsur-unsur berikut bagi rubrik skor: I.KOMPONEN SEBUAH RUBRIK Rubrik merangkumi satu atau lebih dimensi prestasi yang dinilai. Pengajian keberkesanan rubrik sekarang mempertimbangkan kecekapan grid. definisi dan contohcontoh yang menggambarkan telah diukur dan menetapkan skala untuk setiap dimensi. Definisi dan contoh untuk memperjelaskan makna dari setiap sifat atau dimensi satu skala nilai-nilai untuk mengukur setiap dimensi II. Dimensi umumnya disebut sebagai kriteria. Aschbacher. banyak rubrik ditunjukkan dalam format grafik. dan definisi sebagai descriptor. sebagai contoh. Herman. biasanya grid. Satu atau lebih sifat atau dimensi yang menjadi dasar untuk mengukur respon pelajar Sejak 1980-an.

1) Langkah pertama ialah menyuruh pelajar melihat model kerja baik dengan "tidak begitubaik".LANGKAH-LANGKAH UNTUK MEMBINA RUBRIK Rubrik membantu pelajar menjadi pengukur diri sendiri dan pekerjaan orang lain serta mengurangkan jumlah guru menghabiskan masa menilai kerja pelajar. 7) Langkah ketujuh dan terakhir adalah dengan menggunakan penilaian guru. 6) Langkah keenam adalah untuk menyemak semula kerja berdasarkan maklum balas itu. 2) Langkah kedua adalah senarai kriteria untuk digunakan dalam rubrik dan mungkin untuk perbincangan tentang apa yang dianggap sebagai pekerjaan yang berkualiti. Guru perlu bertanyakan maklum balas pelajar selama proses pendaftaran membolehkan guru untuk mengukur pengalaman global penulisan pelajar. 5) Langkah kelima adalah bertanyakan kepada diri dan rakan sebaya. Dengan penggunaan sejumlah pemarkahan konservatif membolehkan rubrik senang digunakan oleh pengguna 4) Langkah keempat dalam membuat rubrik adalah dengan amalan pada model. Kategori hierarki ringkas ini harus menggambarkan tahap pelajar (berkisar dari buruk menjadi baik). . mereka boleh berhenti sesekali untuk membuat penilaian diri dan kemudian memberi dan menerima penilaian dari rakanrakan mereka. 3) Langkah ketiga dalam membuat rubrik adalah untuk mengartikulasikan sistem pemarkahan. Pelajar boleh menguji sampel rubrik tentang tugas-tugas yang diberikan oleh pengajar. Sebagai pelajar yang sedang mengerjakan tugas mereka. Amalan ini dapat membangun rasa percaya diri pelajar dengan mengajar mereka bagaimana pengajar akan menggunakan rubrik di atas kertas mereka. Seorang guru dapat memberikan tugasan sampel high variable bagi pelajar untuk meninjau. yang bermaksud menggunakan rubrik yang sama kepada para pelajar yang digunakan untuk menilai pekerjaan mereka. Mereka dapat didasarkan pada pembahasan sampel pekerjaan yang baik dengan yang tidak terlalu baik. Semakan harus berdasarkan pada maklum balas yang mereka terima. Hal ini juga dapat memudahkan pelajar / guru kesepakatan tentang kebolehpercayaan rubrik. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat dan menggunakan rubrik untuk menulis tugas.

Pemahaman lebih mendalam tentang harapan juga boleh menyebabkan peningkatan kualiti pelajar lebih tinggi. menetapkan misi dan visi yang jelas untuk pencapaian. Dalam penilaian alternatif. pemarkahan menjadi lebih objektif. dan teguh serta tetap. konsisten. KEPENTINGAN MENGGUNAKAN RUBRIK Salah satu kelebihan utama menggunakan rubrik adalah rubrik memberi gambaran yang jelas untuk setiap penilaian yang dibuat.PENGGUNAAN RUBRIK Rubrik sering digunakan dalam penilaian alternatif dalam pendidikan. ujian esei yang dikendalikan oleh profesional seperti ujian penilaian guru tertentu yang terdapat dalam siri praksis. tetapi telah mendapat ruang sebagai cara mendirikan penilaian tertulis atau standard penilaian untuk formal. mereka dapat mengetahui apa yang diharapkan dan dengan itu mereka tahu apa yang dianggap sebagai pekerjaan yang berkualiti. rubrik yang dirancang untuk mencerminkan proses dan output dari penyelesaian "masalah kehidupan nyata". dan harus menggunakan had atau skala untuk menilai prestasi. Kelebihan lain menggunakan rubrik adalah dapat mengurangkan masa penilaian yang mereka sediakan. Dengan menggunakan rubrik. Walaupun disiplin ilmu seperti High School Inggeris mungkin mempunyai lebih daripada beberapa sistem penilaian. mereka tidak akan keliru dengan apa yang diharapkan daripada mereka. semua disiplin ilmu dan kelas tersebut terpaksa . Hal ini akan mengurangkan tekanan baik bagi pelajar mahupun guru. yang harus terikat dengan standard pendidikan yang diasaskan oleh masyarakat. rubrik menjadikan penilaian lebih efisien. Dengan berkongsi penilaian rubrik dengan pelajar. Rubrik ini menfokuskan pada tujuan lain. guru mampu mengkhususkan garis panduan yang diharapkan dalam setiap aspek-aspek sesuatu projek. Sepanjang tempoh pelajar mengikuti rubrik. Selain itu. Dengan rubrik. Kelebihan utama bagi guru kelas adalah terletak pada kekuatan dan kejayaan rubrik klarifikasi di dalam kelas. Waktu yang dihabiskan mengembangkan pemarkahan rubrik akan dibuat bagi kemudahan dan kelancaran sistem pemarkahan yang sedia ada. Kebiasaannya dalam bentuk matriks dengan yang dipersetujui bersama perundingan kontrak atau kriteria untuk berjaya.

rubrik membantu dalam meningkatkan komunikasi antara pelajar dan guru di sekolah. Hal ini dapat menggalakkan kepada percambahan idea dalam topik yang dibincangkan dan tidak hanya khusus dengan apa yang diajarkan di dalam kelas tertentu. tetapi rubrik ini juga membolehkan ibu bapa mengetahui penilaian terhadap anak-anak mereka. tetapi juga bagaimana kurikulum tersebut diajar. beberapa perkara tambahan juga perlu ada dalam rubrik tersebut seperti menggunakan alat-alat penilaian yang berbeza untuk memberi manfaat yang lebih. Dalam jangka masa panjang. rubrik dapat membantu untuk meningkatkan standard kredibiliti dan efektif dari kelas atau sesuatu kursus yang disertai.berhadapan dengan tekanan dalam menanda kertas contohnya ujian ataupun peperiksaan. Akhirnya. sekolah dapat meluaskan ruang komunikasi di antara pelajar dan guru yang mana sebelum ini mungkin tidak berlaku keadaan sedemikian. yang mana dapat membantu guru memendekkan separuh masa penilaian pelajar. Walaupun peningkatan dalam penggunaan rubrik untuk pelajar dan guru. Dengan menggunakan rubrik untuk tahap kelas dan penilaian kurikulum yang luas. Para guru kemudianya boleh mengutarakan lebih banyak idea dan komen dalam apa yang sedang dinilai dalam kelas mereka. rubrik dapat membantu mengurangkan gangguan ibu bapa terhadap pembelajaran anak-anak mereka. Rubrik membantu dalam menfokuskan perhatian guru terhadap aspek tertentu yang ada dalam rubrik. dan membantu dalam meningkatkan kualiti profesion guru. Dalam jangka pendek. Falsafah perbincangan antara guru ini sangat stimulatif dan berkesan. Sebuah rubrik yang ditulis dengan baik tidak hanya membenarkan pelajar untuk melihat bagaimana mereka dinilai. Salah satu manfaat tersebut melibatkan komunikasi antara ibu bapa dan guru. . serta pengajaran yang disampaikannya.

sederhana dan lemah.H PERSAMAAN DAN PERBEZAAN Persamaan  Set kriteria yang digunakan adalah untuk tujuan pembelajaran yang digunakan untuk menilai prestasi pelajar  kriteria-kriteria yang digunakan adalah konsisten berdasarkan pada pengukuran pelajar  Standard rubrik adalah lebih mudah dan lebih telus.  Penilaian adalah berpusatkan guru/pensyarah. Perbezaan  rubrik di IPT lebih menekankan kepada pendekatan kognitif berbanding di sekolah penilaiannya secara terus  rubrik di sekolah menilai kriteria pelajar lebih spesifik berbanding rubrik di IPT yang mana rubrik di IPT hanya menekankan kepada keupayaan pelajar  rubrik di sekolah selalunya berlandaskan format yang disediakan oleh sekolah berbanding di IPT yang menekankan pada inovasi dalam sesebuah projek amali .  Tujuan rubrik adalah untuk menilai prestasi pelajar  Pemarkahan adalah berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh guru/pensyarah.  Pemarkahan dibahagikan kepada empat bahagian iaitu cemerlang. baik.

. Kualiti penilaian tidak bergantung sepenuhnya terhadap pengetahuan pelajar Tahap pengaplikasian pelajar adalah terhad berdasarkan kriteria yang ditetapkan Kebolehpercayaan terhadap penilaian adalah tidak sepenuhnya.H KELEBIHAN DAN KELEMAHAN Kelebihan  mengurangkan jumlah masa guru menghabiskan untuk memberi markah pada kerja pelajar. Penilaian berpusatkan pada guru Kriteria-kritea yang ada adalah secara formal.  rubrik memberi gambaran yang jelas untuk setiap penilaian yang dibuat  kriteria-kriteria yang ada menggambarkan prestasi pelajar yang sebenar Kelemahan       Penilaiaan terhadap pelajar kadang-kadang tidak tepat.

H .

______________________ 6.______________________ 5.______________________ KUMPULAN 2 1.______________________ 4.______________________ 2.______________________ KUMPULAN 5 1.______________________ 3.______________________ 5.______________________ 4.______________________ 5.______________________ 6.______________________ KUMPULAN 4 1.______________________ 3.______________________ 2.______________________ 6.______________________ 5.______________________ 4.______________________ 2.______________________ 4.______________________ 3.______________________ 6.______________________ 2.______________________ 6.______________________ 5.______________________ KUMPULAN 3 1.______________________ 2.______________________ 3.______________________ 3.H BORANG MARKAH MENGIKUT RUBRIK HASIL LITAR SELARI DENGAN TIGA MENTOL BIL 1 2 3 4 5 6 7 PEKARA Nyalaan Mentol Sambungan Wayar Tempat Suis Bilangan Mentol Kerjasama Kepantasan Kekemasan JUMLAH KUMPULAN 1 KUMPULAN 2 KUMPULAN 3 KUMPULAN 4 KUMPULAN 5 KUMPULAN 6 KUMPULAN 1 1.______________________ KUMPULAN 6 1.______________________ 6.______________________ 4.______________________ .______________________ 5.______________________ 4.______________________ 2.______________________ 3.

71% dari ahli kumpulan bersama menyiapkan tugasan   Murid berada dalam bentuk bulatan  Murid memberikan pendapat menyambung 3 mentol 72% .H CARA PEMARKAHAN MENGIKUT RUBRIK AMALI MEMBINA LITAR 3 MENTOL BIL PEKARA 1-2 3-4 2 Mentol sahaja yang akan menyala 1 Nyalaan Mentol Tidak menyala (1 Markah) atau satu sahaja mentol yang akan menyala (2 Markah)   Menyambung <2½ Wayar Dengan Betul  2 Sambungan Wayar  * 5-6 Semua mentol akan menyala Markah 4 atau 6 akan diberikan jika menyambungkan 2 bateri dalam satu litar sah Markah akan diberikan 3 atau 5 jika wayar disambung antara bateri 1 dan bateri Menyambung 5-7 Wayar Dengan betul Menyambung2 – 5½ Wayar dengan betul Pengiraan menyambung Wayar Bateri kutub positif mesti bersambung dengan suis.100% dari ahli kumpulan bersama menyiapkan tugasan Menyambungkan Selepas bateri kutub positif 3 Tempat Suis Markah 1. Menyambungkan selain dari selepas atau sebelum bateri Menyambungkan Sebelum bateri kutub negatif   Mesti bersambung dengan 3 mentol Menyambung hanya 2 mentol 30% . (1 Markah)  Suis mesti bersambung dengan 3 mentol. 3 atau 5 akan diberikan jika salah satu dari mentol tidak disambungkan 4 Bil Mentol Tidak menyambung pada mentol <29% dari ahli kumpulan bersama menyiapkan tugasan 5 Kerjasama Murid mempunyai tugas sendiri dalam menyiapkan tugasan . (3 Markah) Mentol mesti bersambung pada bateri kutub negatif (3 Markah) Markah akan di tolak ½ jika hanya menyambung satu atau kedua-dua bateri (terdapat sambungan wayar di antara dua bateri).

3 minit untuk meneroka fungsi kit dan 5 minit untuk membina litar menggunakan kit 72% .100% Wayar yang 30% .H Siap selepas 5 minit atau lebih dari waktu yang ditetapkan 6 Kepantasan   Siap pada waktu yang ditetapkan Siap 5 minit atau lebih awal sebelum masa yang ditetapkan Murid dalam kumpulan akan mengangkat tangan apabila mereka sudah siap membina litar 7 Kekemasan Masa yang diberikan 10 minit – 2 minit untuk memahamkan lukisan skematik.71% Wayar yang <29% Wayar yang digunakan kemas digunakan kemas dan tidak digunakan kemas dan tidak dan tidak berpintal berpintal berpintal .

rubrik yang dibina ini adalah sangat sesuai dan efektif digunakan dalam sistem penilaian terhadap pelajar. Sistem „numerical‟ yang kami gunakan di dalam rubrik ini adalah lebih terperinci dalam menilai tahap pencapaian pelajar sama ada sangat lemah. Secara keseluruhannya. Pelajar-pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan penilaian dilakukan berdasarkan hasil kerja berkumpulan. Rubrik ini dibina berdasarkan penambahbaikan daripada dua contoh rubrik yang kami analisa. lemah. diharap rubrik yang kami bina ini dapat dibuat rujukan oleh guru-guru sekolah dalam melakukan penilaian terhadap pelajar mereka. Ini kerana kriteria yang kami bina di dalam rubrik ini adalah bersifat menyeluruh sebagai contoh kami menilai pelajar bukan sahaja pada hasil kerja tetapi juga berdasarkan sifat pelajar dalam melakukan kerja amali. Sebab kami menggunakan sistem ini adalah lebih memudahkan guru dalam mengetahui prestasi dan pencapaian pelajar dengan lebih terperinci.H HURAIAN RUBRIK Rubrik yang dibina ini adalah untuk pentaksiran penilaian dalam subjek Kemahiran Hidup di sekolah. . Selain itu. Oleh itu. sangat baik dan cemerlang. sederhana. Antara penambahbaikan yang dilakukan dalam rubrik kami adalah menjimatkan masa guru dalam membuat penilaian ke atas pelajar kerana rubrik kami dilakukan berdasarkan kerja berkumpulan. kekemasan dan kepantasan di dalam kumpulan. rubrik kami juga membolehkan tahap pengaplikasian pelajar adalah tidak terhad berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Ia dilihat berdasarkan kriteria seperti kejersama. Rubrik ini dapat digunakan untuk menilai prestasi pelajar semasa menjalankan ujian amali Kemahiran Hidup. baik.

. projek. ia perlu disesuaikan dengan kriteria pelajar tersebut ataupun sesiapa sahaja yang ingin kita nilai. Sebagai contoh. Ia juga membantu para guru untuk membuat pemarkahan dengan lebih nudah. esei. Rubric yang digunakan di IPT dan disekolah menggunakan pendekatan yang begitu berbeza kerana ia mengikut kaedah institusi terbabit.H KESIMPULAN Berdasarkan kajian yang kumpulan kami jalankan. lebih tulus dan ia juga menggambarkan criteria penilaian yang konsisten. Rubrik juga membantu pelajar menjadi pengukur diri sendiri dan pekerjaan orang lain serta dapat mengurangkan jumlah guru dari menghabiskan masa untuk menilai kerja pelajar. ia menunjukkan bahawa untuk menggunakan rubrik. Merujuk kepada contoh rubrik yang kami ambil. kita menggunakan rubrik yang sesuai supaya dapatan yang kita perolehi itu sahih dan konsisten. kami mendapati bahawa rubrik adalah sebuah sistem penilaian yang sangat efektif dalam menilai prestasi pelajar di atas kertas. jika kita sebagai guru ingin menilai criteria para pelajar kita. dan tugas lain.

emoe.html http://mathsmozac.gov.blogspot.my/myweb/sani/pdf/microc_rubrik.com/2010/06/pelaksanaan-kerja-projek-matematik.my/bppk/ptk/rubriktugasanindividu.eng.ukm.H RUJUKAN    http://www.my/~riza/JaminanQ/Rubric/PO-KI-Rubrik.pdf .html www.pdf  apps.edu.utem.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful