P. 1
BML3053 Morfologi

BML3053 Morfologi

|Views: 743|Likes:
Published by Ennies Ngor
mo
mo

More info:

Published by: Ennies Ngor on May 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2014

pdf

text

original

Sections

 • UNIT 1 PENGENALAN KEPADA MORFOLOGI
 • 1.1 Pengertian Morfologi
 • KATA KUNCI
 • PENILAIAN KENDIRI
 • RUJUKAN
 • UNIT 2 PEMBENTUKAN KATA
 • 2.0 Pengenalan
 • Bentuk Kata
 • UNIT 3 PENGGOLONGAN KATA
 • 3.1 Golongan Kata Nama
 • 3.2 Golongan Kata Kerja
 • 3.4 Golongan Kata Tugas
 • UNIT 4 KATA NAMA
 • 4.0 Pengertian Kata Nama
 • 4.1 Ciri-ciri Kata Nama
 • 4.2 Penggolongan Kata Nama
 • 4.3 Pembentukan Kata Nama
 • UNIT 5 KATA KERJA
 • 5.0 Pengertian Kata Kerja
 • 5.1 Ciri-ciri Kata Kerja
 • 5.2 Penggolongan Kata Kerja
 • 5.4 Kata kerja pasif
 • 5.5 Pembentukan Kata Kerja
 • 5.7 Kata Kerja Terbitan
 • 5.9 Kata Kerja Majmuk
 • UNIT 6 KATA ADJEKTIF
 • 6.1 Istilah kata adjektif
 • 6.2 Pengertian kata adjektif
 • 6.3 Ciri-ciri Kata Adjektif
 • CIRI-CIRI KATA ADJEKTIF
 • 6.4 Jenis-jenis Kata Adjektif
 • 6.5 Pembentukan Kata Adjektif
 • 6.6 Kata Adjektif Tunggal
 • 6.7 Kata Adjektif Terbitan
 • 6.8 Kata Adjektif Ganda
 • 6.9 Kata Adjektif Majmuk
 • 6.10 Perbandingan Kata Adjektif
 • UNIT 7 KATA ADVERBA
 • 7.0 Pengertian Kata Adverba
 • 7.1 Ciri-ciri Kata Adverba
 • 7.2 Bentuk Kata Adverba
 • 7.3 Jenis-jenis Kata Adverba
 • 7.4 Kata Tugas yang Tergolong dalamKata Adverba
 • UNIT 8 KATA TUGAS
 • 8.0 Pengertian Kata Tugas
 • 8.1 Fungsi Kata Tugas
 • 8.2 Ciri-ciri kata tugas
 • 8.3 Golongan Kata Tugas
 • 8.4 Kata Penyambung Ayat
 • 8.5 Kata Praklausa
 • 8.6 Kata Prafrasa dan Kata Pascafrasa
 • 8.7 Kata Pascakata
 • UNIT 10 KESALAHAN BAHASA DAN PENGEDITAN TEKS
 • 10.1 Konsep Kesalahan Bahasa
 • 10.2 Tujuan Analisis Kesalahan
 • 10.3 Jenis Kesalahan Bahasa
 • 10.6 Kesalahan Penggandaan
 • 10.7 Kesalahan Pemajmukan
 • 10.8 Kesalahan Kata Ganti Nama
 • 10.9 Kesalahan Kata Bilangan
 • 10.10 Kesalahan Penjodoh Bilangan
 • 10.11 Kesalahan Kata Kerja
 • 10.12 Kesalahan Kata Adjektif

i

Modul
BM L 3 0 5 3 : M OR FO L O GI B A H AS A M E L AY U

Penulis

Ahmad Khair Bin Mohd Nor Norliza Binti Hj. Jamaluddin

FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 2011

2

Cetakan Pertama/First Printing 2011

Cetakan Pertama/First Printing 2011 ©Universiti Pendidikan Sultan Idris 2011

H ak C i p t a Te r p el i h ar a. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara lektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris terlebih dahulu. A l l r i g ht r e s e r v e d. N o p a r t o f t h i s p ubl i c at i o n m ay be r e pr od uc e d o r t r a ns m i t t e d i n a n y f o r m o r by an v m e ans , e l e c t r oni c or m e c hani c al i nc l udi ng phot oc opy , r e c or di ng, or an y i nf or m at ion s t or age and retrieval system, without permission in writing from the Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. D iter b itkan di Mal ay s i a/ P ubl i s he d i n Mal ay s i a by U ni ve rs i t i P e ndi di ka n S ul t a n Idri s 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan, Malaysia T el : 0 5 - 4 50 60 0 0, F a k s : 05 - 459 516 9 L am an S es aw an g : w w w .u p s i . e d u .m y E-mel: penerbitupsi.edu.my A t u r hu ru f o l e h l Ty p e s e t t i ng b y Penerbit UPSI U ni ve rs i t i P e ndi di ka n S ul t a n Idri s 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan, Malaysia Dicetak olehlPrinted by

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dal arn -Penerbi tan

3

ISI KANDUNGAN

PANDUAN KURSUS

viii

UNIT 1 PENGENALAN KEPADA MORFOLOGI

Pengenalan Pengertian morfologi Konsep morfem Jenis-jenis morfem Konsep kata Konsep alomorf Konsep morfofonem
Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan

1 1 2 3 3
6

8 9
10 10 11

UNIT 2 PEMBENTUKAN KATA Pengenalan Bentuk kata Kata tunggal Kata terbitan Kata majmuk Kata ganda Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan

12 12 13 13 16 24 27 31 31 33

4
UNIT 3 PENGGOLONGAN KATA Pengenalan Golongan kata nama Golongan kata kerja Golongna kata adjektif Golongan kata tugas Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 4 KATA NAMA Pengertian kata nama Ciri-ciri kata nama Penggolongan kata nama Kata nama khas Kata nama am Kata ganti nama Pembentukan kata nama Kata nama tunggal Kata nama terbitan Kata nama ganda Kata nama majmuk Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 5 KATA KERJA Pengertian kata kerja Ciri-ciri kata kerja Penggolongan kata kerja Kata kerja aktif Kata kerja pasif Pembentukan kata kerja Kata kerja tunggal Kata kerja terbitan Kata kerja ganda Kata kerja majmuk Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan 34 34 36 39 40 41 43 43 44 45 45 45 46 46 48 50 53 53 54 73 76 77 78 79 81 81 82 82 83 87 88 88 88 117 119 120 120 122

5 UNIT 6 KATA ADJEKTIF Pengenalan Istilah kata adjektif Pengertian kata adjektif Ciri-ciri kata adjektif Jenis-jenis kata adjektif Pembentukan kata adjektif Kata adjektif tunggal Kata adjektif terbitan Kata adjektif ganda Kata adjektif majmuk Perbandingan kata adjektif Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 7 KATA ADVERBA Pengertian kata adverba Ciri-ciri kata adverba Bentuk kata adverba Jenis-jenis kata adverba Kata tugas yang tergolong dalam kata adverba Makna kata adverba Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 8 KATA TUGAS Pengertian kata tugas Fungsi kata tugas Ciri-ciri kata tugas Golongan kata tugas Kata penyambung ayat Kata praklausa Kata prafrasa dan pascafrasa Kata pascakata Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 9 IMBUHAN ASING Pengenalan Awalan pinjaman Akhiran pinjaman 123 123 123 125 128 132 135 136 136 141 142 143 146 146 147 148 148 149 150 152 153 153 155 155 156 157 157 157 157 158 159 162 164 175 176 176 177 178 178 178 181 .

6 Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 10 KESALAHAN BAHASA DAN PENGEDITAN TEKS Pengenalan Konsep kesalahan bahasa Tujuan analisis kesalahan Jenis-jenis kesalahan bahasa Kesalahan ejaan Kesalahan pengimbuhan Kesalahan penggandaan Kesalahan pemajmukan Kesalahan kata ganti nama Kesalahan kata bilangan Kesalahan penjodoh bilangan Kesalahan kata kerja Kesalahan kata adjektif Kesalahan tugas Bentuk lewah dalam bahasa Pengeditan teks Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan 183 183 184 185 185 185 186 186 187 188 189 190 190 191 192 193 193 194 197 198 199 199 200 .

7 PANDUAN KURSUS .

) Forum (E-Learning melalui MyGuru3) Video P&P melalui MyGuru2 Kuiz dalam talian melalui MyGuru3 Jumlah Masa Pembelajaran Jam Pembelajaran Bersemuka Tidak Bersemuka 102 20 92 26 112 128 240 . pelajar perlu memperuntukkan 240 jam waktu pembelajaran. menyiapkan tugasan Tutorial di Pusat Tutorial dalam talian (E-Learning. ulang kaji. Modul ini digubal khas untuk pelajar Program Jarak Jauh. Kursus ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelajar tentang proses pembentukan kata. Skype. Selepas itu berusahalah untuk mengikuti segala perkara yang disarankan bagi membolehkan anda melengkapkan kursus ini dengan cemerlang. Kursus BML 3053 Morfologi Bahasa Melayu mendedahkan pelajar kepada aspek perkataan dalam bahasa Melayu berdasarkan pelbagai pendekatan analisis. Aktiviti Pembelajaran Membaca modul. justeru mereka berupaya menggunakan aspek morfologi yang betul dan tepat dalam pertuturan dan penulisan. Anggaran agihan waktu pembelajaran bagi kursus BML 3053 adalah seperti dalam jadual yang berikut. dll. KUMPULAN SASARAN Kursus ini ditawarkan kepada semua pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan di UPSI. PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN Mengikut piawaian UPSI dan MQA.8 PENGENALAN Panduan kursus ini disediakan bagi membantu anda memahami sepenuhnya keperluan dan kandungan kursus. contohnya melalui BigBlueButton. Pelajar dinasihati supaya membaca bahagian ini dengan teliti. setiap jam kredit memerlukan pelajar memperuntukkan 40 jam waktu pembelajaran. Bagi setiap kursus ini.

structural period and transformational generative period. kata majmuk. isi kandungan kursus dibahagikan kepada sepuluh unit seperti yang berikut: UNIT 1 TAJUK PENGENALAN KEPADA MORFOLOGI Pengertian morfologi. Mengklasifikasi komponen-komponen utama dalam bidang morfologi mengikut contoh dan jenis yang relevan. konsep morfem. (This course focuses on the various morphological theories. beginning from the traditional period. (A4) SINOPSIS KURSUS Kursus ini memberikan fokus terhadap pelbagai teori morfologi mulai zaman tradisional. konsep morfofonem. kata ganda. (K3. LL1) 4. (K4) 2.9 HURAIAN BML 3053 MORFOLOGI BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pada akhir kursus BML 3053. anda diharapkan dapat: 1. kata terbitan. word building processes and words class. ISI KANDUNGAN KURSUS Untuk membantu anda mencapai hasil pembelajaran kursus ini. zaman struktural hingga zaman transformasi generatif. dan konsep kata PEMBENTUKAN KATA Bentuk kata. (K2. It gives emphasis on analyzing word forms. Mempamerkan keyakinan dalam penggunaan perkataan ketika berkomunikasi. This course will also focus on the morphophonemic processes as well semantics of the words forms in Malay). A5) 3. Kursus ini turut menumpukan proses morfofonemik dan ciri semantik perkataan dalam bahasa Melayu. Melaksanakan tugas berkaitan bidang morfologi secara berpasukan. kata tunggal. Menunjukkan kepekaan terhadap kesilapan yang ditemukan dalam teks dan berusaha membetulkan kesilapan tersebut. konsep alomorf. Yang ditumpukan ialah perbincangan dan analisis tentang bentuk kata. P5. jenis-jenis morfem. dan kata akronim 2 . proses binaan kata dan penggolongan kata.

penggolongan kata kerja. pengertian kata adjektif. 8 KATA TUGAS Pengertian kata tugas. ciri-ciri kata kerja. penggolongan kata nama. kata pascakata. pengeditan teks . 5 KATA KERJA Pengertian kata kerja. 4 KATA NAMA Pengertian kata nama. dan akhiran pinjaman. bentuk kata adverba. golongan kata tugas. 10 KESALAHAN MORFOLOGI DAN PENGEDITAN TEKS Konsep kesalahan bahasa. ciri-ciri kata nama. kata penyambung ayat. dan perbandingan kata adjektif 7 KATA ADVERBA Pengertian kata adverba. ciri-ciri kata adverba. pembentukan kata adjektif.1 3 PENGGOLONGAN KATA Kriteria penggolongan kata. . dan pembentukan kata kerja 6 KATA ADJEKTIF Istilah kata adjektif. golongan kata kerja. fungsi kata tugas. dan makna kata adverba. dan golongan kata tugas. kata praklausa.kata tugas yang tergolong sebagai kata adverba. jenisjenis kata adverba. ciri-ciri kata tugas. tujuan analisis kesalahan. dan pembentukan kata nama. ciri-ciri kata adjektif. jenis-jenis kesalahan morfologi. 9 IMBUHAN ASING Awalan pinjaman. golongan kata adjektif. golongan kata nama. jenis-jenis kata adjektif. kata prafrasa dan pascafrasa.

A Aktiviti latihan yang disertakan jawapan serta maklum balas. dan sumber lain. Aktiviti yang harus dilakukan untuk memahami konsep yang dibincangkan. dan/atau mencari maklumat daripada internet.Satu lagi dalam talian menggunakan MyGuru3. buku.11 PENTAKSIRAN Tugasan Tugasan % Wajaran 20 Kaedah dan Hasil Tugasan Hanya 1 kerja kursus individu. Kuiz yang perlu diambil dalam talian yang menyumbang kepada markah kerja kursus Forum yang perlu disertai dalam talian yang menyumbang kepada markah kerja kursus Aktiviti latihan bagi membina kefahaman dan mengaplikasikan konsep yang dibincangkan. . melakar. Kadang-kadang disertakan jawapan serta maklum balas di akhir setiap unit. mengisi tempat kosong.Satu kerja kursus individu bercetak dihantar kepada pensyarah melalui pos. Aktiviti termasuklah menjawab soalan. Dalam talian menggunakan MyGuru3 Forum Peperiksaan Akhir 20 60 100 Jumlah - HURAIAN IKON YANG DIGUNAKAN Situasi yang memerlukan anda berfikir dan membuat refleksi mengenainya.

.

Sistem bahasa dapat dilihat daripada sistem sebutan. dan yang paling besar ialah ayat. tatabahasa. iaitu morfologi dan sintaksis. Ayat Klausa Frasa Kata Morfem sintaksis ayat . Ayat merupakan unsur/unit tatabahasa yang paling tinggi kerana semua unsur lain terdapat di dalamnya. menyatakan definisi morfologi 2.0 Pengenalan Bahasa mempunyai sistem. Rajah di bawah menunjukkan unsur bahasa dalam hierarki tatabahasa. membezakan jenis-jenis morfem 4. anda diharapkan dapat: 1. tatabahasa. menjelaskan unsur bahasa yang dikaji dalam morfologi 3. Tatabahasa merupakan aturan bahasa yang dijelmakan dalam bentuk rumus-rumus bahasa. iaitu fonologi. Tatabahasa terdiri daripada dua komponen utama. membezakan morfem dan kata 1. dan laras bahasa. sistem kata.Pengenalan Kepada Morfologi | 1 UNIT 1 PENGENALAN KEPADA MORFOLOGI HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit. dan semantik. Unsur bahasa yang paling kecil ialah morfem. sistem ejaan. Tatabahasa menjadi komponen yang amat penting dalam pengajaran bahasa kerana ia menjadi panduan kepada pelajar untuk membina perkataan dan ayat. Bahasa mempunyai tiga sistem yang utama.

frasa dan ayat. terdapat unsur morfem dan kata bagi membentuk perkataan. Setiap struktur dalam bahasa terdiri daripada unsurunsur yang lebih kecil. Berdasarkan golongan. bentuk majmuk. kata adjektif. Yang dikatakan struktur ialah susunan unsur bahasa. Cuba anda nyatakan perkataan yang manakah yang dapat dipenggal untuk menjadi bentuk yang lebih kecil dan mempunyai makna. [se]. c. kata boleh dibahagikan kepada golongan kata nama. dan logy. Istilah morphology terbentuk daripada unsur iaitu morph. e. kata kerja. j. dan [ke] mengandungi makna. Morph membawa pengertian bentuk. Dalam aspek kajian morfologi. iklan peristiwa bangunan kedatangan mengambil f. manakala aspek sintaksis akan dipelajari pada modul yang lain. Unsur bahasa yang dikaji dalam sintaksis ialah frasa.Pengenalan Kepada Morfologi | 2 Unsur bahasa yang dikaji dalam morfologi ialah morfem dan kata. morfologi bermaksud ilmu atau pengetahuan tentang bentuk kata. Misalnya. (2010) menjelaskan bahawa morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. o. manakala logy bermaksud pengetahuan atau ilmu. [t]. b. dicari ketawa hulubalang beliau kemuncak . [m]. bentuk terbitan. [ter]. kata keterangan dan kata tugas. dan bentuk akronim. Bentuk merupakan pewujudan lahiriah sesuatu unsur bahasa. g. bentuk dan penggolongan kata. d. [u]. Golongan kata pula ialah jenis kata.1 Pengertian Morfologi Istilah morfologi dipinjam daripada bahasa Inggeris morphology. h. kita akan mempelajari bidang morfologi. i. kata boleh terbina dalam bentuk tunggal. Nik Safiah Karim et al. a. tetapi bunyi [di]. Oleh itu. klausa dan ayat. Bunyi-bunyi bahasa seperti [a]. struktur kata bagi minuman ialah kata dasar + akhiran. Misalnya. Unsur-unsur yang kecil ini akan dicantumkan untuk membentuk perkataan. [me]. Apakah perbezaan antara kumpulan tersebut? 1. dan [s] tidak mempunyai apa-apa makna. Kesimpulannya. bentuk ganda. bahasa mempunyai struktur. Dalam modul ini.

Perkataan mempertinggikan mengandungi empat morfem. minum merupakan morfem yang tidak dapat dikecilkan lagi. iaitu {ber-}. Contohnya. 20099). {kata}. iaitu {makan} dan {–an}. Omar. Morfem tidak dapat dipecahkan kepada unit yang lebih kecil yang mengandungi makna. Selain menjadi unsur tatabahasa yang terkecil dan mengandungi makna. Jadi. mendengar terdiri daripada morfem {men-} dan {dengar}. dan {–kan}. morfem terikat terbahagi dan morfem terikat kompleks (Asmah Hj.2 Konsep Morfem Morfem ialah unit tatabahasa yang terkecil yang mempunyai makna dan menjadi unsur terbentuknya kata.Pengenalan Kepada Morfologi | 3 1. Morfem biasanya diapit oleh tanda { }. {tinggi}. Perkataan berbantalkan mengandungi tiga morfem.3 Jenis-jenis Morfem Morfem boleh dibahagikan kepada morfem bebas dan morfem terikat. memperkatakan mengandungi morfem {mem-} {per-}. Perkataan makan mengandungi satu morfem. Sesuatu perkataan terbentuk daripada satu atau beberapa morfem. {per-}. Misalnya. 1. Jika kita penggalkan kata minum kepada mi dan num. dan {–kan}. ia menjadi dua suku kata yang tidak bermakna. Morfem terikat boleh dipecahkan kepada morfem terikat satuan. Perkataan makanan terdiri daripada dua morfem. Morfem Morfem Bebas Morfem Terikat Morfem Terikat Satuan Morfem Terikat Terbahagi Morfem Terikat Kompleks . kedua terdiri daripada morfem {ke-} dan {dua}. dan {-kan}. minum ialah morfem. {bantal}. iaitu {mem-}. perkataan minum tidak dapat dipecahkan kepada unsur bahasa yang lebih kecil.

2 Morfem Terikat Morfem terikat ialah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata dasar. Perkataan yang manakah morfem bebas? 1. yakni tanpa perlu bergabung dengan morfem lain. yang. Namun begitu. Selain itu.1 Morfem Bebas Morfem bebas dapat berdiri sendiri sebagai kata penuh. si. terampil 5. ataupun melalui penciptaan kata baharu. Perkataan yang terdiri daripada morfem bebas boleh bertambah jumlahnya setiap masa dengan cara peminjaman daripada bahasa asing.memerlukan kehadiran bentuk lain dalam penggunaannya. Oleh itu. Jumlah perkataan dalam morfem bebas amatlah banyak.dengan kesan. Contohnya. tawa 8. Semua imbuhan ialah morfem terikat kerana tidak ada imbuhan yang dapat berdiri sendiri. ia terbentuk daripada gabungan morfem ber. kata dari. Misalnya. dan sukar untuk disenaraikan. pada perkataan berkesan. Ada juga morfem terikat kelihatannya seperti morfem bebas. tetapi ber. terkedu 7. sementara 1. wah. termuda 4. sama ada morfem bebas atau morfem terikat untuk membentuk kata. iaitu makna yang timbul daripada morfem itu sendiri. iaitu maknanya hanya diketahui apabila digunakan dalam ayat. terbang 6. telah.Pengenalan Kepada Morfologi | 4 1. Contohnya. ada morfem bebas yang tidak mempunyai maknanya sendiri.3. Morfem bebas dengan sendirinya dapat menjadi kata. termasyhur 2.3. morfem bebas merupakan pendukung utama makna leksikal sesuatu kata. terkam 3. tetapi ia sebenarnya morfem . ke. Bentuk kesan boleh berdiri sendiri. Morfem terikat memerlukan bantuan morfem lain. dan sebagainya tidak mempunyai maknanya sendiri tetapi maknanya timbul apabila digunakan dalam ayat. pulang lupa belantara bebas minum suasana kereta suka halilintar dunia bila belukar Kebanyakan morfem bebas mempunyai makna leksis. tetapi mempunyai makna struktur. perkasa 9. morfem terikat tidak dapat menduduki taraf kata kerana tidak dapat wujud dalam ayat tanpa bantuan morfem lain.

lantar tidak dapat wujud bersendirian. dan pertanyaan. Dalam penggunaan perkataan yang terdiri daripada morfem terikat kompleks ini. seperti pada perkataan kedudukan.(memperkuat. Dalam penggunaan perkataan yang terdiri daripada morfem terikat kompleks ini. tapa. pen-. kesemua morfem terikat yang terlibat (sebelum dan selepas kata dasar) hendaklah digunakan serentak. atau gabungan awalan dan akhiran. dibaiki) . 1.3. –kan. Satu lagi jenis morfem terikat satuan ialah morfem yang bentuknya seperti kata akar tetapi tidak dapat berdiri sendiri. bagi perkataan kedudukan tidak wujud kata dudukan dalam Bahasa Melayu.3. iaitu anai atau sayur bagi membentuk kata sempurna anai-anai dan sayur-mayur. serta dan tanya ialah kata dasar yang masingmasing diapit oleh kehadiran imbuhan secara serentak. nyala dan sebagainya. 1.. Misalnya.Pengenalan Kepada Morfologi | 5 terikat.. atau gabungan dua awalan dan satu akhiran. Misalnya. 1.-an. atau lantaran..3.2 Morfem terikat terbahagi Morfem terikat terbahagi merupakan morfem yang terdiri daripada awalan dan akhiran yang berlaku serentak sebagai satu kesatuan.-an. diper.. yang tinggal mestilah perkataan yang sedia ada.. juang.-i. (mengatakan. ke-.. diperoleh) (ii) Gabungan awalan dan akhiran Contohnya: me-. dikatakan. seperti tawa. kecuali diberikan imbuhan ter.2.. Morfem ini hanya dapat digunakan setelah disertakan dengan morfem lain. dan sebagainya. membaiki. anai.. morfem terikat satuan boleh terdiri daripada akhiran seperti –an. Apabila morfem terikat terbahagi diketepikan daripada kata dasar. Morfem jenis ini tidak dapat berdiri sendiri kecuali disertai morfem lain. diperkuat. me-..atau – an menjadi terlantar. penyertaan.-kan. dan perlu wujud dengan morfem lain. iaitu morfem terikat terbahagi. ke-. Selain itu.kan. dan per-. iaitu pada kedudukan sebelum dan selepas kata dasar. terdapat gabungan morfem-morfem. Morfem terikat satuan boleh terdiri daripada awalan seperti ber-. di-.-an.. dan sebagainya.1 Morfem terikat satuan Morfem terikat satuan ialah morfem terikat yang utuh dalam bentuknya dan tidak boleh dipisah-pisahkan bahagiannya. Contohnya. (i) Gabungan dua awalan Contohnya: memper-. di-. sama ada dengan imbuhan atau digandakan.. -i. Inilah bukti bahawa ke-. mudi.. Pada kata anai dan mayur.3 Morfem terikat kompleks Morfem terikat kompleks merupakan gabungan dua morfem terikat atau lebih.-i.. ter-. kedua-duanya masih merupakan morfem terikat kerana tidak dapat berdiri sendiri.2.. di-.. Perkataan duduk. digandakan atau dijadikan kata majmuk.2. sama ada gabungan dua awalan.an merupakan satu morfem yang tersendiri. me-.. sama ada dengan imbuhan. memperoleh.

Perkataan berbantalkan mengandungi tiga morfem. diper-. Misalnya.. Perkataan keburukan pula mengandungi dua morfem.4 Jumlah morfem dalam perkataan Suatu morfem boleh menjadi kata. iaitu dua morfem terikat ber. seperti minum. perkataan tersebut dapat dijadikan ayat minimal apabila diberikan intonasi ayat.-i. dan satu morfem bebas buruk. iaitu satu morfem terikat ke-. Nyatakan jumlah morfem bagi perkataan yang berikut: 1. menterjemah 4. .-kan. per-. dan buruk diberikan akhiran –an (burukan). apitan ke-. dipersoalkan. kata merupakan unsur bahasa yang digunakan untuk membentuk kata lain. serta satu morfem bebas iaitu kecil.. mempersenjatai. ketidakbertanggungjawaban 1.3. –kan. seperti kata terbitan. berketerampilan 3. siapa. Perkataan mempertingkatkan mengandungi empat morfem. memper-.. mengebumikan 5.-an. diper--.-i (mempersoalkan..(keburuk). Pembentukan perkataan keburukan bukanlah dibentuk dengan buruk diberikan awalan ke. Oleh itu. dan satu morfem bebas tinggi. Suatu kata pula boleh terdiri daripada satu morfem atau lebih.-an merupakan satu morfem yang tersendiri. memperkecil ialah satu kata yang mengandungi dua morfem terikat mem. iaitu tiga morfem terikat mem-.. Kata-kata seperti ini tidak ada dalam bahasa Melayu.. serta morfem bebas bantal.Pengenalan Kepada Morfologi | 6 (iii) Gabungan dua awalan dan satu akhiran Contohnya: memper-. bentuk seperti lari.. dipersenjatai) Apakah perbezaan antara morfem bebas dengan morfem terikat? 1. kata ganda.-kan... kata majmuk dan akronim.dan per-. memperlahankan 2.2... Sebagai unsur morfologi. Selain itu. Contohnya.. duduk.4 Konsep Kata Kata ialah bentuk bahasa yang boleh berdiri sendiri sebagai ayat minimal apabila diberikan intonasi yang sesuai.dan –kan. dan mengandungi maksud atau mesej yang lengkap. bila merupakan unsur bahasa yang terkecil dan mengandungi makna.. menggelembungkan 6.

1 Kata Akar Kata akar ialah inti sesuatu kata.2 Kata Dasar Kata dasar ialah kata akar yang menjadi dasar sesuatu perkataan yang dapat diberikan imbuhan. cuci ialah morfem bebas dan menjadi kata akar bagi mencuci.kata lari ialah kata dasar bagi perkataan berlari . Kata akar merupakan unsur yang belum diberikan apa-apa imbuhan. Bagi perkataan bertapa.4... Kata Kata Akar Kata Dasar 1. Contohnya: lari berlari pelarian .kata buka ialah kata dasar bagi perkataan terbuka . Kata akar dan kata dasar ialah unsus asas dalam pembentukan kata. iaitu setelah diberikan apitan ke-. Kata tunggal secara kebetulan adalah juga kata akar.4.Pengenalan Kepada Morfologi | 7 Kata dapat dibahagikan kepada kata akar dan kata dasar. tapa ialah morfem terikat dan menjadi kata akar bagi perkataan bertapa. Kata akar boleh merupakan morfem bebas dan morfem terikat.-an .kata buka ialah kata akar .kata lari ialah kata akar .kata lari ialah kata dasar bagi perkataan pelarian buka terbuka keterbukaan .kata terbuka menjadi kata dasar bagi perkataan keterbukaan. Kata berimbuhan juga boleh menjadi kata dasar jika dapat diberikan imbuhan. 1. Misalnya.

kata akar . morfem teRdianggotai oleh alomorf te. dan menge-.Pengenalan Kepada Morfologi | 8 Kata dasar boleh terdiri daripada: (i) kata akar. iaitu huruf awal sesuatu kata dasar dan struktur suku kata dasar.kata lambat ialah kata dasar bagi terlambat (ii) kata berimbuhan. bel-. Contohnya: cantik-cantik secantik-cantik . mem-.ialah morfem. Morfem beR. men-. Contohnya: lambat terlambat .5 Konsep Alomorf Alomorf ialah kelainan atau anggota sesuatu morfem. Contohnya: setiausaha bersetiausahakan bersetiausahakan . awalan meN. meny-.kata cantik-cantik ialah kata dasar bagi secantik-cantik (iv) kata majmuk.kata majmuk . . Wujudnya perbezaan ini ditentukan oleh fonem pertama kata dasar. Contohnya: perkembang memperkembangkan . Morfem {meN-} ini mempunyai alomorf me-. meng-.kata gandaan . Contohnya. dan ber-.pula dapat dianggotai oleh alomorf be-. Beberapa bentuk kelainan ini ditentukan oleh faktor fonologi yang boleh dibahagikan kepada dua.dan ter-.kata setiausaha ialah kata dasar bagi 1. Manakala.kata perkembang ialah kata dasar bagi memperkembangkan (iii) kata ganda.kata berimbuhan .

j. peN. Apabila imbuhan tersebut bercantum dengan kata dasar. ng. lambang N digunakan sebagai wakil pada huruf pertama kata dasar yang bercantum dengannya. Contohnya: peN + curi  pencuri peN + daki  pendaki peN + jual  penjual peN + ziarah  penziarah peN+syarah  pensyarah meN + curi meN + daki meN + jual meN + zalim + i meN+ syarat+ kan  mencuri  mendaki  menjual  menzalimi  mensyaratkan . n. d.menjadi pen.jika bertemu dengan morfem dasar yang bermula dengan huruf c. sy dan z.kekal apabila bertemu dengan huruf l. Ciri N melambangkan perubahan unsur sengau pada awalan kata kerja meN. fonem pertama akan menentukan sama ada N digugurkan atau berubah.dan meN.dan meN. Contohnya: peN + lari peN + malas peN + nama peN + nyanyi peN + ngiau peN + rampas peN + warna peN + yakin         pelari pemalas penama penyanyi pengiau perampas pewarna peyakin meN + layan  meN + makan  meN + nanti  meN + nyanyi  meN + nganga  meN + rampas  meN + wangi  meN + yakin + i  melayan memakan menanti menyanyi menganga merampas mewangi meyakini Sebaliknya. Lazimnya antara morfem dasar (bebas dan terikat) dengan morfem terikat yang merupakan imbuhan.6 Konsep morfofonem Morfofonem melibatkan gabungan antara morfem dengan fonem. awalan peN. yang membawa maksud bahawa fonem tersebut boleh berubah dalam konteks tertentu.dan awalan kata nama peN-. Ciri morfofonem sering dilambangkan dengan huruf besar N dan R. ny.dan men. r. Oleh itu. w dan y. Morfofonem ialah ciri bunyi yang timbul apabila imbuhan dicantumkan dengan kata dasar.Pengenalan Kepada Morfologi | 9 1. m. Misalnya.

memperkecil renang selidik rangkak . gemersik g. cengkerang h. 5. 8. f. menyucikan c. morfologi morfem bebas kata kata dasar struktur kata 6. Senaraikan morfem bebas dan morfem terikat bagi perkataan yang berikut. b. 2. rangkak d. 7. Apakah jenis morfem terikat bagi perkataan yang berikut? a. tertarik b. raung e. a. 3. c. bertujuan f. 4. mempersoalkan h. tinggal d. dan teR-. 10. jelapang e. 9. rujuk g. morfem morfem terikat kata akar bentuk kata penggolongan kata PENILAIAN KENDIRI 1. Contohnya: beR+ rasa  berasa beR+renag  berenang beR+ rendam  berendam teR + rasa  terasa teR + rancang  terancang teR + rawat  terawat KATA KUNCI 1.Pengenalan Kepada Morfologi | 10 Lambang R pula menunjukkan perubahan yang berlaku pada bunyi getaran gusi /r/ pada akhir bunyi awalan kata kerja beR-. kelmarin 2. Bunyi /r/ pada imbuhan akan digugurkan.

Nik Safiah Karim. Morfologi. dan perkahwinan adalah morfem terikat terbahagi? RUJUKAN Abdullah Hassan. Arbak Othman. Apakah bukti yang dapat dikemukakan sebagai hujah bagi menyokong kenyataan bahawa perkataan kecantikan. Bhd. Bhd. Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. Ahmad Khair Mohd Nor. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2010). Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. (2011). mengetengahkan e.Pengenalan Kepada Morfologi | 11 3. (2009). (1983). Ahmad Khair Mohd Nor. dan tata) a. dua morfem terikat: ber-. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. bermaharajalela d. Permulaan Ilmu Linguistik Edisi Kedua. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Bhd. Onn. Omar. terlantar b. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Senaraikan jumlah morfem bebas dan morfem terikat bagi perkataan yang berikut: Contoh: bertatasusila (ada tiga morfem. Musa dan Abdul Hamid Mahmood. pemerkasaan c. Farid M. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. Apakah perbezaan antara morfem dan kata? 5. Asmah Hj. Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu. . (2007). Persoalan Tatabahasa Melayu. penerimaan. (2006). ketidakbertanggungjawaban 4. iaitu satu morfem bebas : susila. Hashim Hj.

Pembentukan Kata | 12 UNIT 2 PEMBENTUKAN KATA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit. Yang dikatakan bentuk ialah pewujudan lahiriah sesuatu unsur bahasa. bahasa Tamil. anda diharapkan dapat: 1. penggandaan. Cuba dapatkan maklumat tentang bentuk kata dalam bahasa Cina. pemajmukan. Perkataan dalam bahasa Melayu dibentuk melalui proses tertentu. dan kata akronim. Proses Morfologi Pengimbuhan Penggandaan Pemajmukan Pengakroniman Bentuk perkataan dalam sesuatu bahasa tidak sama. proses morfologi ini menjelaskan apa-apa yang berlaku terhadap unsur morfologi. iaitu morfem dan kata dalam bahasa Melayu bagi menerbitkan perkataan baharu. dan bahasa Inggeris.0 Pengenalan Perkataan dalam sesuatu bahasa mengandungi bentuk. dan pengakroniman. kata majmuk dan akronim 3. Proses morfologi ialah proses yang dilakukan pada kata dasar untuk menghasilkan bentuk terbitan. Kata tunggal tidak melibatkan apa-apa proses pembentukan. membezakan bentuk kata terbitan. Menurut Abdullah Hassan (2006). kata majmuk. . Proses morfologi akan menghasilkan bentuk kata terbitan (imbuhan). kata ganda. Ada empat proses morfologi dalam bahasa Melayu. menganalisis dan mengklasifikasikan bentuk kata dalam petikan 2. iaitu pengimbuhan. bahasa Arab. mengenal pasti kata mengikut bentuknya 2. kata ganda. yang disebut sebagai proses morfologi.

kata tugas dan kata akronim. iaitu kata tunggal. iaitu kata sempurna. kata terbitan. kata majmuk. Itu. Yang berikut merupakan contoh kata tunggal. bas hidup rumah tidur dari Muhammad lupa lupa sudah haji dunia perkasa Semua kata tunggal adalah kata akar juga.Pembentukan Kata | 13 2. Cantik. Bentuk Kata Tunggal Terbitan Majmuk Ganda 2. Contohnya: (1) (2) (3) (4) (5) Saya. dan kata ganda.2 Kata Tunggal Kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada satu morfem bebas. Kata tunggal dapat dibahagikan kepada tiga jenis. Kata sempurna ialah kata tunggal yang dapat berdiri sendiri sebagai ayat minimal.1 Bentuk Kata Ada empat bentuk kata dalam bahasa Melayu. Keluar! Siapa? . yakni ayat yang terdiri daripada satu perkataan sahaja dengan membawa satu mesej yang lengkap.

akronim perlu dilafazkan sebagai perkataan yang utuh. dan gabungan suku kata dengan suku kata. Kata akronim ialah bentuk kata yang dihasilkan melalui pencantuman bunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan. (Ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya) Contoh: ABIM – Angkatan Belia Islam Malaysia KAFA – Kursus Agama Fardhu Ain IPTAR – Institut Penyiaran Tun Abdul Razak Contoh: Mara – Majlis Amanah Rakyat Perkim – Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Bernama – Berita Nasional Malaysia Contoh: asbut – asap dan kabut cerpen – cerita pendek pulihara – pulih dan pelihara . (Ditulis dengan huruf besar keseluruhannya) Gabungan suku kata dengan huruf awal atau gabungan suku kata dengan suku kata.. (1) (2) (3) (4) dengan kereta untuk apa? oleh dia? di kampus Kata akronim termasuk ke dalam jenis kata tunggal.Pembentukan Kata | 14 Bentuk kata tunggal daripada kata tugas memerlukan sekurang-kurangnya satu kata sempurna untuk melaksanakan tugas tatabahasa. Kata-kata yang ditulis condong di bawah tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan daripada kata selepasnya. Selain itu. Perkataan baharu ini mempunyai konsep dan makna baharu. 2008). gabungan suku kata dengan huruf awal atau gabungan suku kata dengan suku kata. iaitu gabungan AKRONIM Gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang terdiri daripada kata nama khas. (Ditulis dengan huruf besar pada huruf pertama) Gabungan suku kata dengan suku kata. atau pencantuman bahagian-bahagian daripada beberapa perkataan untuk membentuk satu perkataan baharu (Nik Safiah Karim et al. beberapa huruf awal rangkai kata yang terdiri daripada kata nama khas. Ada tiga cara bagi membentuk akronim berdasarkan Tatabahasa Dewan (2008).

beg. doa. Namun. ada kata tunggal yang mengandungi dua atau lebih suku kata yang kebanyakannya ialah kata pinjaman. biasa. cuaca. isteri. kosmopolitan Perkataan yang manakah mengandungi kata tunggal? (1) jejentik (4) duniawi (2) tani (5) ilmiah (3) jentolak (6) bilingual . Sesuatu suku kata boleh terbentuk daripada satu vokal sahaja. wah. strategi daripada maharajalela. skrip. ke. universiti. golf. Contohnya: Bentuk kata tunggal Kata tunggal satu suku kata kata tunggal dua suku kata kata tunggal tiga suku kata kata tunggal lebih empat suku kata Contoh perkataan tas. atau gabungan vokal dengan konsonan. wang. slogan perangkap. Konsonan dapat hadir di hadapan vokal atau di belakangnya.Pembentukan Kata | 15 1. syak budi. tua. Kata tunggal dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu suku kata. derhaka. perangai. manfaat. Kebanyakan kata tunggal terdiri daripada dua suku kata. makan. roh. apa. boria. ufti. atau di hadapan dan di belakangnya secara serentak.pedang. Adakah perkataan yang berikut ini akronim? Berikan alasan anda jika ”ya” atau ”tidak. pin. cenderawasih.” KLIA UPSI DBP UPM Perhilitan Puspanita OKU Kata tunggal dalam bahasa Melayu terbentuk daripada gabungan bunyi-bunyi yang berasaskan pola suku kata. bom. ulat. cari. tunggu. hirup. Apakah perbezaan antara akronim dengan singkatan? 2. dan dua suku kata atau lebih.

dan menge. mara buruk. lebih. dengan. apitan dan sisipan. Pengabungan kata dasar dan akhiran tidak mengubah bentuk kata. kata keterangan atau kata tugas.. jelas. meng-. sama ada awalan. pada.3 Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk kata yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. hidup.dan penge-. alih. peny. kata kerja. apitan. atau sisipan. awal akan. Awalan ialah imbuhan yang diletakkan di hadapan kata dasar. lahir. anti-. tabika. pro-. -si dan sebagainya. pasar. debunga. Imbuhan dalam bahasa Melayu terdiri daripada awalan. Imbuhan ialah bentuk morfem terikat yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat. kugiran. suntuk. main. akhiran. sama ada kata nama. awalan peN. Akhiran –an. maka. seperti Sanskrit. hitam. putih. bi-. bagi. Awalan meN. men-. Imbuhan pinjaman pula adalah seperti maha-. Kata terbitan terdiri daripada kata dasar yang menerima imbuhan. pem-. Pelbagai bentuk awalan ini disebut sebagai alomorf. . lemah. Alomorf ialah kelainan atau anggota satu morfem. bengkok. -man. -ah. balik. se-. menye. tua. makan. Arab-Parsi dan Yunani-Latin-Inggeris. -isme. jentolak tidur. belum. komputer. akhiran. eka-. Ada awalan apabila bercantum dengan kata dasar tertentu mengakibatkan wujudnya pelbagai bentuk imbuhan awalan. struktur. umpama 2. lukis. sungguh. peng-. tidak. -i.mempunyai alomorf pe-. men-…-kan dan sebagainya. mem-. ajar. panas. -kan dan -i merupakan akhiran asli bahasa Melayu. -iah. mati. pen-. radar. men-.Pembentukan Kata | 16 Bentuk kata tunggal boleh terdiri daripada pelbagai golongan kata. -at dan sebagainya adalah akhiran pinjaman.dapat dianggotai oleh alomorf me-. kompleks. kata adjektif. sarjana. -man.bergantung pada huruf pertama kata dasar. -kan. oleh. -wi. pe-. Misalnya. berdikari. dari. -wan. Bentuk imbuhan dalam bahasa Melayu terdiri daripada imbuhan asli bahasa Melayu atau imbuhan yang dipinjam daripada bahasa asing. Antara contoh imbuhan asli bahasa Melayu ialah – an. -isme. Akhiran lain seperti -wati. renek. leper. buat. Akhiran pula diletakkan di belakang kata dasar. besar. Contohnya: Golongan Kata Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif Kata Tugas Contoh Kata Tunggal jalan.

Pembentukan Kata | 17

Apitan dikenali sebagai imbuhan terbahagi. Apitan hadir secara serentak mengapit kata dasar, yakni satu di depan dan satu di belakang kata dasar. Antara apitan dalam bahasa Melayu ialah me-…-kan, ber-…-kan, pe-…-an, ber-…-an, ke-…-an, di-…-i, di-…-kan, memper-…-kan, memper-…-i, diper-…-kan, diper-…-i dan sebagainya. Sisipan merupakan sejenis imbuhan kerana bentuk yang ditambahkan pada kata dasar. Sisipan hadir di celah kata dasar. Dalam bahasa Melayu ada empat bentuk sisipan, iaitu –em-, -el -er-, dan –in-. Namun begitu, sisipan tidak lagi produktif dalam bahasa Melayu, kecuali untuk tujuan pembentukan istilah.

Sisipan

-emgentar gementar

-eltapak telapak

-ersabut serabut

-insambung sinambung

Senaraikan awalan yang terlibat dalam mengubah bentuk imbuhan. Kemudian, berikan bentukbentuk imbuhan tersebut. 2.3.1 Fungsi pengimbuhan Proses pengimbuhan penting dalam bahasa Melayu. Melalui proses pengimbuhan, berlakulah perubahan pada bentuk kata yang terlibat, iaitu daripada bentuk tunggal kepada bentuk terbitan atau bentuk berimbuhan. Contohnya: Kata Dasar besar layan baik oleh + pe-i memperImbuhan + Kata terbitan

ke-...-an

kebesaran pelayan baiki memperoleh

Pembentukan Kata | 18

Proses pengimbuhan yang berlaku pada kata dasar boleh mengekalkan golongan kata. Dalam hal ini, istilah yang sering digunakan ialah imbuhan berfungsi sebagai penetap golongan kata. Contohnya: Kata Dasar libat (kata kerja) sastera (kata nama) canti (kata adjektif) air (kata nama) ter-wan sepeng-...-an Imbuhan Golongan Kata terlibat (kata kerja) sasterawan (kata nama) secantik (kata adjektif) pengairan (kata nama)

Proses pengimbuhan juga mengubah golongan kata. Istilah yang digunakan ialah imbuhan sebagai pengubah golongan. Contohnya: Kata Dasar retak (kata adjektif) oleh (kata sendi nama) wangi (kata adjektif) Imbuhan ke-...-an per-...-an berper...-an meme-...-kan di-...-kan -an Golongan Kata keretakan (kata nama) peretakan (kata nama) beroleh (kata kerja) perolehan (kata nama) mewangi (kata kerja tak transitif)) mewangikan (kata kerja transitif) diwangikan (kata kerja pasif) wangi-wangian (kata nama)

Proses pengimbuhan juga boleh menghasilkan makna yang berlainan. Umpamanya, kata batu apabila diberikan imbuhan akan membawa pelbagai makna. Contohnya: batu berbatu membatui membatukan ‘galian bukan logam’ ‘ada batu’ membatu ‘diam sahaja’ ‘membubuh batu’ ‘tidak mahu bercakap’

Pembentukan Kata | 19

Selain dapat dilakukan pada kata akar, pengimbuhan juga boleh berlaku pada perkataan yang telah pun mempunyai imbuhan. Dalam konteks ini, pengimbuhan berlaku sebanyak dua kali, yang pertama dengan kata dasar tunggal, dan yang kedua dengan kata dasar berimbuhan. Contohnya: tua  halang  angkat  ke- + tua (ketua) ber- + halangan (berhalangan) ke...an + berangkat (keberangkatan)    pengetua berhalangan keberangkatan

Proses pengimbuhan boleh juga berlaku pada kata majmuk. Pengimbuhan kata majmuk terdapat dalam dua bentuk, iaitu ejaannya ditulis terpisah, dan ejaannya menjadi bercantum. Contohnya: (i) Ditulis terpisah apabila menerima awalan atau akhiran. di- + temu bual ber- + campur aduk daya serap + an (ii) Ditulis bercantum apabila menerima apitan. me- + tandatangan + -i  me- + satu padu + -kan  peng- + kuat kuasa + -an  Pengimbuhan juga boleh berlaku kata ganda. Misalnya: ber- + main-main lama-lama + -an ber + tolak-tolak + an di- + takut-takut + -kan memper- + olok-olok + -kan      bermain-main lama-lamaan bertolak-tolakan ditakut-takutkan memperolok-olokkan menandatangani menyatupadukan penguatkuasaan    ditemu bual bercampur aduk daya serapan

Dalam Tatabahasa Dewan (2009), istilah kata terbitan digunakan bagi kata berimbuhan. Sebagai guru, istilah yang manakah yang anda rasakan mudah digunakan dan mudah difahami oleh pelajar? Berikan alasan anda.

Pembentukan Kata | 20

Yang berikut merupakan contoh imbuhan dalam bahasa Melayu. Awalan (1) Awalan Kata Nama Awalan asli kata nama pepempenpengpengeContoh perkataan pesuruh, pelaut, petinju pembuat, pemveto, pemberi pendamai, pencuri, penjaja pengguna, pengkaji, pengubah pengekod, pengecas, pengetin penyebab, penyembah, penyalur penyanyi, pengeri, pereka pelajar perasap, perbara ketua, kehendah jurubahasa, jurucakap pertapa, Awalan Contoh perkataan pinjaman mahamahasiswa, mahaguru, maharaja tatatatabahasa, tatasusila, tatacara swaswasta, swalayan, swadaya praprasejarah, prakata, prasyarat subsubsistem, subtajuk, subkelas pancasupraekadwipancaindera, pancasila suprasegmental ekabahasa, ekamatra, ekanada dwibahasa, dwifungsi, dwilambang tribulan, triwindu tunakarya, tunawisma, tunakarna pascasiswazah, pascakolonial, pascamodenisme polisemi, poliklinik, politeknik aitograf, automatik, autonomi

penypepelper-

kejuru-

kekasih, jurutera,

trituna-

pasca-

poliauto-

diperisteri. berhak belajar berupa. menyatu. terjebak. dipukul dipercepat. proaktif antisosial. sekaya terbesar. mengekod menyunting. antikemajuan. memperhamba bergaya. setinggi. disahkan.Pembentukan Kata | 21 (2) Awalan kata kerja Awalan kata kerja Contoh perkataan merasa. melantik. teringin. memperluas. bilazim. teruncing secantik. terhandal terendah. biadab. mendaki mengelak. terambil diminta. diperoleh mememmenmengmengemenymemperberbelbeterdidiper- (3) Awalan kata adjektif Awalan asli kata adjektif terteseContoh perkataan Awalan pinjaman biproantiContoh perkataan terkuat. meraung membeli. mentafsir. antipenjajah . membuat menjahit. mengecas. berasa. berwang. beraja tersepak. memfitnah. menggalas. menyumpah memperoleh. binormal prokerajaan. probarat. mengganas mengebom.

. pemberian pendamaian. teknologi -an -wan -man -wati -in -at -ah -isme --ik -is -logi Akhiran pinjaman (2) Akhiran kata kerja -kan -i Apitan (1) Apitan Kata Nama Apitan kata nama pe-. biologi.. buatkan. peperiksaan.. olahragawati.. ustazah realisme. pemvetoan. pengesahan. salihah... muslimat qariah..-an per-. nasionalisme.-an ke-.. mainkan baiki. kapitalisme fonetik.. petempatan. kritis. penyiaran pesisiran.. pentadbiran.-an penge-.-an peng-....-an pel-. usahawan.-an pe-. diami ... pengetinan penyaluran.. angkasawan seniman. kementerian Akhiran kata kerja Contoh perkataan tunjukkan..Pembentukan Kata | 22 Akhiran (1) Akhiran kata nama Akhiran asli kata nama Contoh perkataan tujuan. saintifik cerpenis. lingistik. perkuburan.. pengintipan pengeboman. mainan Contoh perkataan karyawan. pemakanan pembuatan. angkasawati hadirin. sistematis psikologi.-an pen-. perburuan kedudukan. muslimin hadirat.-an peny-. harapan. pengolahan. kotori. penyatuan. penjadualan penggunaan. pesiaran pelajaran pertabalan.-an Contoh perkataan pelantikan.. budiman seniwati.. kelebihan.-an pem-.

Pembentukan Kata | 23

(2) Apitan kata kerja Apitan kata kerja me-...-kan mem-...-kan men-...-kan meng-...-kan menge-...-kan meny-...-kan me-...-i mem-...-i men-...-i meng-...-i menge-...-i meny-...-i memper-...-kan memper-...-i ber-...-kan ber-...-an didiperdi-...-kan di-...-i diper-...-kan diper-...-i ter-...-kan ter-...-i ke-...-an Contoh perkataan merasakan, melaksanakan, mewujudkan membelikan, membuatkan, mempamerkan menjimatkan, mentafsirkan, mencarikan mengelakan, menggayakan, mengutarakan mengecamkan, mengesyorkan, mengekaskan menyatukan, menyalurkan, menyakitkan menaiki, merasai, melindungi membanjiri, membaharui, memikiri menduduki, menzalimi, mencurahi menghendaki, menggalasi, mengubati mengebomi, mengecami, mengesyaki menyetujui, menyakiti, menyumpahi memperhatikan,memperperhitungkan,memperbahaskan memperhiasi, memperingati, memperhambai berdasarkan, bermatlamatkan, bersandarkan bertujuan, berurusan, berlanjutan diminta, disahkan, dipukul dipercepat, diperbesar, diperoleh dilupakan, dibiarkan, dibincangkan didiami, diduduki, disuruhi diperkatakan, diperdengakan, dipersoalkan diperbaharui, diperingati, diperkebuni terkatakan, tersampaikan, terselesaikan teratasi, terpenuhi, terlukai kemalangan, kehujanan, kekecurian

(3) Apitan kata adjektif Apitan kata adjektif ke-...-an Contoh perkataan kearaban, kecinaan, kebaratan

Pembentukan Kata | 24

Sisipan (1) Sisipan kata nama Sisipan kata nama Contoh perkataan telunjuk, pelatuk, kelangkang keruping, gerigi, seruling temali, kemuning, kemuncup

-el-er-em-

(2) Sisipan kata kerja -elSisipan kata kerja jelajah, geledak Contoh perkataan

(3) Sisipan kata adjektif -el-er-em-inSisipan kata adjektif Contoh perkataan selerak, gelembung, kelebak gerodak, ker(e)lip gemuruh, kemetot, gemilang sinambung

1. Bahasa Melayu merupakan bahasa aglutinatif. Apakah yang dimaksudkan dengan bahasa aglutinatif? 2. Apakah sebab berlakunya perbezaan bentuk-bentuk imbuhan dalam bahasa Melayu?

2.4 Kata Majmuk Proses pemajmukan ialah proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih, dan bentuk kata yang terhasil bertabiat sama seperti satu perkataan dan membawa makna tertentu. Misalnya, rumah sakit mengandungi dua kata dasar, iaitu rumah dan sakit dan bentuk ini membawa makna tertentu. Perkataan tanggungjawab walaupun ditulis sebagai satu perkataan, tetapi ia merupakan kata majmuk kerana mengandungi dua kata dasar, iaitu tanggung dan jawab, serta mendukung makna tertentu.

Pembentukan Kata | 25

Kebanyakan kata majmuk terdiri daripada dua kata dasar, seperti hari bulan, kerani kanan, olahraga, matahari. Namun begitu, ada juga kata majmuk yang terbina daripada tiga dan empat kata dasar, seperti alat pandang dengar, kereta api ekspres malam. Kata majmuk mempunyai persamaan dengan frasa kerana kedua-duanya terbentuk daripada beberapa kata. Dari segi pengejaan pun, banyak kata majmuk boleh dikelirukan dengan frasa kerana kedua-duanya ditulis secara terpisah. Sebagai contoh, papan hitam boleh bertaraf kata majmuk jika mendukung makna ”papan tulis yang digunakan di bilik darjah”, tetapi boleh juga bertaraf frasa jika bererti ”papan yang berwarna hitam.

2.4.1 Jenis-jenis kata majmuk Kata majmuk terdiri daripada tiga jenis berdasarkan Tatabahasa Dewan (2008), iaitu: kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas, kata majmuk yang merupakan istilah khusus, dan kata majmuk yang membawa maksud simpulan bahasa.
KATA MAJMUK

Rangkai kata bebas

Istilah Khusus

Simpulan Bahasa

Contoh : guru besar, tengah hari, terima kasih, kapal terbang, Menteri Besar, Setiausaha Politik

Contoh : garis pusat, atur cara, lut sinar, mata pelajaran, kertas kerja, pita suara, reka bentuk

Contoh : tumbuk rusuk, gulung tikar, anak emas, kaki bangku, ringan tulang, makan angin

Pada dasarnya semua kata majmuk ditulis secara terpisah. Namun begitu, terdapat juga kata majmuk yang ditulis secara bercantum kerana penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan. Dalam Tatabahasa Dewan (2008), antara kata majmuk yang ditulis bercantum ialah antarabangsa, beritahu, bumiputera, jawatankuasa, kerjasama, olahraga, matahari, kakitangan, setiausaha, sukarela, tanggungjawab, tandatangan, warganegara, pesuruhjaya, suruhanjaya, dan sebagainya. Kata majmuk yang ditulis terpisah akan berubah menjadi kata majmuk yang ditulis serangkai apabila menerima apitan. Misalnya, pengenalpastian, disatupadukan, menandatangani, pengambilalihan, melipatgandakan, dikuatkuasakan dan sebagainya. Bagi kata majmuk yang menerima awalan atau

Pembentukan Kata | 26

akhiran, penulisannya adalah secara terpisah. Contohnya, berterima kasih, daya serapan, mengambil berat dan sebagainya.

2.4.2 Cara mengenali kata majmuk Kata majmuk dapat dikenal melalui beberapa cara. Kata majmuk tidak dapat menerima sebarang penyisipan antara perkataan yang membentuknya. Contohnya, tandatangan tidak dapat disisipkan dengan kata yang untuk membentuk tanda yang tangan. Urus setia tidak dapat disisipkan dengan kata yang untuk membentuk urus yang setia. Kata majmuk mempunyai makna yang tertentu, yang berbeza daripada kata-kata asal yang membentuk kata majmuk tersebut. Misalnya, sapu tangan merupakan kata majmuk kerana merujuk kepada kain segi empat, dan berlainan daripada makna biasa sapu dan tangan. Demikian juga, bumiputera ialah kata majmuk kerana membawa makna tertentu yang berbeza daripada makna kata dasarnya, bumi dan putera Unsur yang membina kata majmuk tidak mempunyai hubungan makna dari segi satu kata menerangkan kata yang lain. Misalnya, bagi kata majmuk kakitangan, tidak ada hubungan yang menunjukkan bahawa tangan menerangkan kaki, atau kaki menerangkan tangan. 2.4.3 Binaan kata majmuk Kata majmuk boleh dibentuk daripada bentuk kata seperti yang berikut: (i) kata tunggal dengan kata tunggal. Contohnya: rumah pangsa, hati batu, putih mata, kenal pasti (ii) kata tunggal dengan kata terbitan (a) kata tunggal sebagai unsur pertama dan kata terbitan sebagai unsur yang kedua. Contohnya: batu loncatan, surat pekeliling, buruh binaan, surat pekeliling (b) kata terbitan sebagai unsur pertama dan kata tunggal sebagai unsur yang kedua. Contohnya: pembuka kata, pilihan raya, bercampur aduk, mengambil alih (iii) kata terbitan dengan kata terbitan. Contohnya: penyiasat persendirian, pengawal peribadi, penyata tahunan, penyata kewangan

warganegara.Pembentukan Kata | 27 2.4. bertanggungjawab. mengapakah kata majmuk sentiasa berkembang dan sentiasa dicipta oleh masyarakat? 2. Yang berikut merupakan contoh jenis kata ganda: angan setiausaha makanan rebut bola      angan-angan (seluruh kata dasar diulang) setiausaha-setiausaha (seluruh kata majmuk diulang) makanan-makanan (seluruh kata berimbuhan diulang) berebut-rebut (sebahagian kata diulang) bebola (sebahagian kata diulang) . kadangkala.5 Kata Ganda Kata ganda ialah bentuk kata yang dihasilkan dengan mengulang atau menggandakan kata dasar. kenal pasti. daripada. mereka bentuk. kepada. barangkali. manakala bentuk ulangan itu disebut sebagai gandaan. manalagi Kata kerja majmuk Kata adjektif majmuk Kata tugas majmuk 1. ketidakadilan. lipat ganda. dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. kuning langsat. Menteri Besar. walhal. terima kasih. sama ada kata ganda tersebut diulang secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu. bersatu padu. apabila. cakar ayam. Apakah istilah yang digunakan oleh Za’ba bagi kata majmuk? 2. Naib Canselor. Bentuk kata yang diulang itu dikenal sebagai dasar. tepian gelanggang. gulung tikar. persuratkhabaran. ambil alih. tandatangan. panas terik bagaimana.4 Penggolongan kata majmuk Kata majmuk dapat digolongkan kepada golongan yang berikut: Golongan Kata Majmuk Kata nama majmuk Contoh Perkataan guru besar. kebolehpercayaan. berlatarbelakangkan merah jambu. setiausaha hapus kira. muda remaja. bulan madu. balai raya. Ketua Murid. Pada pendapat anda. terang hati. menandatangani.

Keempat-empat jenis pula terdiri daripada subjenisnya. BENTUK KATA GANDA PENUH SEMU SEPARA BERENTAK Kata tunggal Kata berimbuhan Kata tunggal Kata berimbuhan Pengulangan vokal Pengulangan konsonan Pengulangan bebas Pengulangan bersisipan 2.5. sama ada kata dasar itu mempunyai imbuhan atau tidak digandakan atau diulang. Contohnya: kehendak  kehendak-kehendak  persatuan-persatuan galakan  galakan-galakan pelari  pelari-pelari persatuan kejadian  kejadian-kejadian keadaaan  keadaan-keadaan . kata ganda semu.1 Kata ganda penuh Kata ganda penuh berlaku apabila seluruh kata dasar. Contohnya: makan  makan-makan sungai sungai-sungai cantik  cantik-cantik sama  sama-sama dulu  dulu-dulu binatang  binatang-binatang (ii) penggandaan penuh kata berimbuhan. Terdapat dua jenis kata ganda penuh. iaitu: (i) penggandaan penuh kata tunggal. iaitu kata ganda penuh.Pembentukan Kata | 28 Kata ganda dapat dibahagikan kepada empat jenis. kata ganda separa dan kata ganda berentak.

Kata ganda separa terdiri daripada penggandaan kata tunggal.2 Kata ganda semu Kata ganda semu ialah bentuk kata ganda seperti bentuk kata ganda penuh tetapi apabila kata dasarnya dipisahkan daripada kata ulang. (i) Penggandaan separa kata tunggal Penggandaan jenis ini melibatkan kata dasar tunggal diulang dan melibatkan pengulangan suku kata pertamanya serta letak pengulangan itu di depan kata dasar. kata dasar itu tidak memberikan sesuatu makna yang khusus.Pembentukan Kata | 29 2. Contohnya: memasak  masak-memasak menolak  tolak-menolak mengejar  kejar-mengejar mengingatingat-mengingat .3 Kata ganda separa Kata ganda separa berlaku apabila sebahagian kata dasar diulang. Daripada contoh di bawah. Contohnya: laki  lalaki  lelaki tikus  titikus  tetikus jentik  jenjentik  jejentik kuda  kukuda  kekuda daun  dadaun  dedaun pohon  popohon  pepohon (iii) Penggandaan separa kata berimbuhan Penggandaan jenis ini hanya melibatkan kata dasar utama diggandakan. iaitu menjadi vokal e pepet. penggandaan separa berlaku pada bahagian belakang kata dasar.5. dan tidak melibatkan imbuhannya sekali. Contohnya: berturut  berturut-turut berkali  berkali-kali setinggi  setinggi-tinggi ternganga  ternganga-nganga Penggandaan separa kata berimbuhan juga dapat berlaku pada bahagian hadapan kata dasar. Bunyi vokal dalam bentuk penggandaan ini akan mengalami pelemahan. Contohnya: labah-labah kisi-kisi mentang-mentang kanak-kanak rama-rama labi-labi ubun-ubun masing-masing kura-kura 2. dan penggandaan kata berimbuhan. atau jika ada maknanya pun.5. maknanya berlainan sama sekali dengan makna kata ganda yang asalya.

konsonan atau bebas. Contohnya: lintang-pukang lemah-longlai kusut-masai ipar-duai .Pembentukan Kata | 30 2.4 Kata ganda berentak Kata ganda berentak atau berima melibatkan permainan bunyi tertentu dalam sebutan.5. Bunyi tersebut akan diubah atau diulang. Contohnya: batu-batan gunung-ganang bolak-balik kayu-kayan (iii) Penggandaan berentak bebas Penggandaan jenis ini tidak menunjukkan ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi vokal atau konsonan. Pengulanagn bunyi itu boleh berupa bunyi vokal. Contohnya: hina-dina selok-belok cerai-berai gotong-royong (ii) Penggandaan berentak pengulangan konsonan Penggandaan jenis ini terjadi dengan mengekalkan bunyi konsonan tetapi bunyi vokal berubah kepada bunyi vokal yang lain. Penggandaan jenis ini dapat dibahagikan kepada empat jenis: (i) penggandaan berentak pengulangan vokal (ii) penggandaan berentak pengulangan konsonan (iii) penggandaan berentak pengulangan bebas (iv) penggandaan bersisipan (i) Penggandaan berentak pengulangan vokal Penggandaan jenis ini melibatkan semua vokal dalam kata dasar tidak berubah tetapi bunyi konsonan yang terletak di depan kata dasar berubah kepada konsonan yang lain.

Pembentukan Kata | 31 (iv) Penggandaan bersisipan Penggandaan bersisipan melibatkan seluruh kata dasar diulang. h. Ambil beberapa contoh kata tunggal. c. kata terbitan 5. g. proses morfologi 3. i. kelas Menteri Besar bumiputera angkasawan jentolak f. Nyatakan bentuk perkataan yang berikut. dan tunjukkan perkataan itu boleh berubah bentuk dan golongan kata hasil daripada pengimbuhan. jejentik kerjasama bestari sembilu mahasiswa 2. kata ganda 7. . kata majmuk 6. kata tunggal 4. akronim PENILAIAN KENDIRI 1. d. b. j. e. Contohnya: tali  tali-temali jari  jari-jemari gilang  gilang-gemilang 1. Mengapakah kata ganda penuh dan kata semu perlu diasingkan sebagai kata ganda yang tersendiri? KATA KUNCI 1. bentuk kata 2. dan kata dasar itu menerima sisipan –em. Apakah perbezaan antara penggandaan separa dengan penggandaan berentak? 2. Pengimbuhan dalam bahasa Melayu boleh membawa perubahan kepada bentuk dan golongan kata. a.

kata perkataan yang diberi. kata ganda.Pembentukan Kata | 32 3. Berdasarkan kata ganda di atas. perlantikan ( ) d. kelompokkan kata ganda tersebut mengikut jenis masing-masing. mencampuradukkan ( ) keburukan perlaksanaan pelantikan memperkembangkan memperluas mengkebumikan mencampur-adukkan ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) 4. keburukkan ( ) b. Isikan ruang kosong dengan kata tunggal. 5. memperkembang ( ) e. Tandakan (√) pada kata terbitan yang betul: a. Senaraikan 12 kata majmuk yang ditulis secara berpisah. gotong-royong kuih-kuih sayur-mayur bermain-main bebiri kayu-kayan penderma-penderma sebaik-baik 6. pelaksanaan ( ) c. mengebumikan ( ) g. memperluaskan ( ) f. pepohon olahraga pelepah gemersik perihal cengkerang halaju rerambut cerucuk Kata Tunggal Kata Terbitan terbitan. dan kata majmuk daripada swasta jejantas peribadi Kata Ganda gegendang gemerlap anak-pinak Kata Majmuk .

Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. (2011). Bhd. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Hans Lapoliwa dan Anton M. Bhd.Pembentukan Kata | 33 RUJUKAN Abdullah Hassan. Musa dan Abdul Hamid Mahmood. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. (2006). Ahmad Khair Mohd Nor. Onn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Asas. Persoalan Tatabahasa Melayu. . (2000). Omar. Farid M. Musa. (2009). Ahmad Khair Mohd Nor. Bhd. (2010). Nik Safiah Karim. Hashim Hj. Hasan Alwi. Binaan dan Fungsi Perkataan dalam Bahasa Melayu. (2008). (2007). Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Morfologi. Raminah Hj. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn.Moeliono. Kuala Lumpur: Persatuan Pendidikan Bahasa Melayu Malaysia. Jakarta: Balai Pustaka. Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna Edisi Baharu. (2008). Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu. Ton Ibrahim dan Nawi Ismail. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Sabran. (1993). Ahmad Khair Mohd Nor. Asmah Hj. Hashim Hj. Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor. Bhd. Bhd. Soenjono Dardjowidjo. Nahu Kemas Kini.

dalam tatabahasa tradisional. Ciri semantik atau makna juga digunakan untuk menggolongkan perkataan.menerbitkan kata nama. salah satu ciri bagi kata nama dalam bahasa Melayu ialah kata itu boleh disertai dengan kata bilangan dengan atau tanpa penjodoh bilangan di depannya. Penggolongan kata merupakan proses menjeniskan dan menggelompokkan kata berdasarkan kriteria tertentu.Penggolongan Kata | 34 UNIT 3 PENGGOLONGAN KATA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit. keserupaan bentuk. perkataan boleh dimasukkan ke dalam golongan kata yang sama berdasarkan ciri-ciri persamaan. anda diharapkan dapat: 1. Kata sifat ialah perkataan yang menerangkan atau menunjukkan sifat sesuatu nama atau perbuatan.akan tergolong dalam kata nama kerana awalan peN. dan semua bentuk perkataan yang menerima awalan pe. Ciri persamaan ini dikenal juga sebagai ciri morfologi. Definisi semantik ini dapat menggolongkan kata seperti orang. menyenaraikan perkataan berdasarkan golongannya 3. . dan bukan makna. Dalam bahasa Melayu. mengenal pasti jenis perkataan berdasarkan ciri-cirinya 3. kata nama didefinisikan sebagai kata yang merujuk kepada nama orang atau benda. taburan kata dan fungsinya dalam ayat. manakala kecil. pandai dan kuat sebagai kata sifat kerana menjelaskan sifat bagi sesuatu nama. Oleh itu. rumah dan kereta sebagai kata nama kerana jelas merujuk kepada nama. makna kata. Umpamanya. Kata-kata dimasukkan dalam golongan masing-masing berdasarkan makna perkataan berkenaan. Antara kriteria yang digunakan untuk menggolongkan perkataan ialah ciri-ciri persamaan yang dimiliki oleh kategori kata tersebut. mengetahui cara-cara menggolongkan perkataan 2. Penggolongan sedemikian merujuk kepada ciri-ciri persamaan tertentu. tidur dan pukul dari segi semantik ialah kata kerja kerana perkataan tersebut menunjukkan perbuatan. iaitu perkataan yang sama dimasukkan dalam golongan yang sama. Misalnya. Perkataan duduk. kita dapat membuat suatu kesimpulan bahawa semua kata nama dan kata kerja dapat dikenal dengan ciri tersebut. Kata kerja pula sebagai kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan. Demikian juga bagi perkataan yang menerima awalan meNyang tergolong dalam golongan kata kerja kerana awalan ini merupakan awalan kata kerja.0 PENGENALAN Istilah golongan kata sama dengan jenis kata atau kelas kata.

kata kerja dan kata adjektif merupakan kata major. meminjam. nanti yang tergolong dalam kelas kata yang sama. Selain itu. Hal ini demikian kerana kata-kata ini bukanlah nama orang atau benda. penggolongan kata berdasarkan ciri sintaksis dijadikan panduan. Penggolongan kata berdasarkan fungsi sintaksis membolehkan sesuatu kata itu dikelompokkan ke dalam golongan kata yang sama. yang tergolong dalam kelas kata yang sama. Misalnya. yang tergolong dalam kelas kata yang sama. malah tidak dapat disertai kata penguat seperti dalam (2b). iaitu kata adverba. cuaca. Kata nama. iaitu kata adjektif. iaitu kata nama. pendefinisian kata nama dari sudut semantik tidak dapat menggolongkan kata seperti keindahan. Golongan kata nama. Konstituen yang bergaris dapat diisi oleh kata seperti cantik. Ciri sintaksis merujuk kepada fungsi sesuatu kata itu dalam struktur frasa atau ayat. merah dalam (2a) bukanlah kata adjektif tetapi sebagai kata nama kerana menduduki fungsi subjek ayat. Sebaliknya. aman. Konstituen yang bergaris dapat diisi oleh kata seperti air. (1a) Bibir gadis itu merah. makanan. iaitu kumpulan kata yang mempunyai makna yang agak jelas dan boleh ditentukan. Konstituen yang bergaris dapat diisi oleh kata seperti lagi. perasaan dan pengajian sebagai kata nama. iaitu kata yang dapat menjadi inti frasa dalam predikat ayat. kata kerja dan kata adjektif juga dirujuk sebagai kata leksikal. Perkataan yang mempunyai fungsi yang sama dimasukkan ke dalam golongan yang sama. Kita juga dapat mengetahui bahawa perkataan mati dan hidup sebagai kata kerja kerana dapat disertai dengan kata bantu. menawan. Konstituen yang bergaris dapat diisi oleh kata seperti menyimpan. Begitu juga bagi perkataan mati dan hidup. Oleh itu. kata-kata itu tidak menunjukkan sesuatu perbuatan yang dilakukan. kata merah dalam ayat (1a) dapat menjadi kata adjektif kerana menjadi inti frasa predikat serta dapat disertai kata penguat seperti dalam ayat (1b).Penggolongan Kata | 35 Namun begitu. Cara ini membolehkan pengolonggan kata yang lebih tepat. Misalnya: (3) itu panas. (5) Bapa hendak wang di bank. (Kata adjektif) (1b) Bibir gadis itu merah sekali. seperti dapat disertai kata bilangan di depan dan kata penentu itu atau ini selepas kata tersebut. iaitu kata kerja. perasaan dan pengajian tergolong dalam kata nama kerana berkongsi ciri-ciri kata nama. (4) Pemandangan di situ sungguh . kita dapat mengetahui bahawa kata seperti keahlian. esok. (Kata nama) (2b) *Merah sekali melambangkan keberanian. yang tergolong dalam kelas kata yang sama. dengan menggolongkan kata berdasarkan ciri morfologi dan sintaksis. . Selain menggolongkan kata dari sudut morfologi dan semantik. (2a) Merah melambangkan keberanian. menukar. (6) Daud akan datang .

Dari segi makna. ada berbagai-bagai cara dapat dilakukan oleh pelajar bergantung pada kebijaksanaan pelajar dalam memanfaatkan kemudahan belajar yang tersedia di persekitaran masing-masing. Golongan kata nama dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan. Oleh itu. perkataan dalam dapat menjadi kata adjektif seperti dalam ayat (7) kerana menjadi inti frasa predikat. dan (iii) kata ganti nama. sama ada yang bernyawa atau tidak bernyawa. kata tugas selalunya menandakan ciri dan hubungan sintaksis. kata penguat. tempat. Petikan yang berikut mengandungi pelbagai golongan kata. Maknanya hanya jelas apabila dikaitkan dengan kata-kata lain dalam frasa dan ayat.1 Golongan Kata Nama Golongan kata nama terdiri daripada sejumlah perkataan yang boleh menjadi inti pada binaan frasa nama. kata nama ialah kata yang merujuk kepada nama bagi orang. kata sendi. benda. Kata minor tidak dapat membina frasa yang menjadi predikat dalam ayat dasar.Penggolongan Kata | 36 ketiga-tiga golongan kata ini termasuk dalam kelas terbuka. konkrit atau abstrak. misalnya sebagai penghubung. partikel dan sebagainya. Walau bagaimanapun. binatang atau konsep. Perkataan yang tergolong dalam kata tugas mempunyai fungsi tatabahasa tertentu. iaitu (i) kata nama khas. Kata tugas dikenali juga sebagai kata minor. (ii) kata nama am. penegas. (8) Nabil ada di dalam bilik. Pembahagian kata nama dapat dipecahkan lagi kepada subgolongan seperti carta yang berikut: . Untuk menentukan cara belajar yang lebih berkesan. dan mengandungi makna yang agak sukar untuk dikenal pasti. Antara contoh kata tugas ialah kata hubung. penguat dan sebagainya. Misalnya. penafian. ada perkataan yang boleh memasuki lebih daripada satu golongan. dapat dicipta dan ditambah kepada kelas katanya. 3. kata bantu. iaitu berpotensi menambah bilangan kata baharu yang tidak terhad jumlahnya. dan sebagai kata tugas dalam ayat (8). (7) Air sungai itu dalam. Sila nyatakan golongan kata bagi setiap perkataan : Setiap pelajar sedar bahawa tanggungjawab mereka adalah belajar.

dan kata nama khas tak hidup. Kata nama khas dapat dibahagikan kepada dua jenis.1 Kata Nama Khas Kata nama khas ialah kata nama yang merujuk kepada sesuatu yang khusus. Kata nama khas hidup terbahagi kepada dua. Penulisan kata nama khas mestilah dimulai dengan huruf besar. dan bukan manusia. iaitu kata nama khas hidup.1.Penggolongan Kata | 37 manusia hidup kata nama khas tak hidup hidup bukan manusia manusia bukan manusia KATA NAMA kata nama am institusi tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang berbilang konkrit umum tunjuk kata ganti nama tempat hal tanya diri orang pertama kedua ketiga tak tentu 3. iaitu kata nama khas hidup manusia. Perincian bagi kata nama khas dapat ditunjukkan seperti carta di bawah: .

dan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak. dan kata nama am tak hidup bukan institusi. iaitu kata nama am hidup manusia. yakni tidak merujuk kepada nama-nama secara khusus. Kata nama am hidup terbahagi kepada dua.2 Kata Nama Am Kata nama am merujuk kepada kata nama yang umum.1. dan kata nama am hidup bukan manusia.Penggolongan Kata | 38 manusia hidup kata nama khas tak hidup bukan manusia 3. Kata nama am tak hidup bukan institusi terdiri daripada kata nama am tak hidup bukan institusi konkrit. Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak boleh dipecahkan kepada kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang. Kata nama am boleh dibahagikan kepada kata nama am hidup dan kata nama am tak hidup. Yang berikut merupakan perincian penggolongan kata nama am: manusia hidup kata nama am bukan manusia institusi tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang konkrit berbilang . Kata nama am tak hidup dibahagikan pula kepada kata nama am tak hidup institusi. dan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang.

Penggolongan Kata | 39 3. kata kerja aktif dan kata kerja pasif.2 Golongan Kata Kerja Golongan kata kerja terdiri daripada perkataan yang boleh menjadi unsur inti pada binaan frasa kerja. kata ganti nama tunjuk tempat. dan kata ganti nama diri orang. dan kata ganti nama tak tentu. Kata ganti nama tunjuk boleh dipecahkan kepada kata ganti nama tunjuk umum. Yang berikut merupakan perincian bagi golongan kata kerja: tanpa pelengkap kata kerja aktif tak transitif kata kerja aktif berpelengkap berpenerang Kata kerja kata kerja aktif transitif kata kerja pasif . Kata ganti nama diri orang terdiri daripada kata ganti nama diri orang pertama. Pembahagian kata ganti nama boleh diterangkan melalui rajah yang berikut: umum tunjuk kata ganti nama tempat hal tanya diri orang tak tentu pertama kedua ketiga 3.1. Kata kerja dapat digolongkan kepada dua kumpulan iaitu. Dari segi makna. kata ganti nama diri orang kedua. sama ada kata nama khas atau kata nama am. Kata ganti nama dapat digolongkan kepada tiga golongan.3 Kata Ganti Nama Kata ganti nama ialah kata yang dapat menggantikan sesuatu kata nama. dan kata ganti nama tunjuk hal. dan kata ganti nama diri orang ketiga. Kata ganti nama diri boleh dibahagikan kepada kata ganti nama diri tanya. kata ganti nama diri. iaitu kata ganti nama tunjuk. kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan sesuatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu.

3. 3. Kebanyakan kata kerja aktif tak transitif tidak memerlukan pelengkap. Kata kerja aktif dapat dibahagikan kepada kata kerja aktif tak transitif.dengan atau tanpa akhiran –kan atau –i. Penerang bagi kata kerja tak transitif ialah kata nama. Kata adjektif dapat dibahagikan kepada sembilan jenis berdasarkan maknanya. Kata kerja aktif tak transitif berpenerang mengandungi penerang selepasnya.2. Pelengkap ialah unsur yang menjadi pencukup pada sesuatu kata kerja yang tak transitif. iaitu ayat tersebut masih boleh dianggap lengkap. dan kata adjektif. Kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap ialah kata kerja yang mempunyai makna lengkap. dan ketiadaannya tidak mencacatkan ayat. dan kata kerja aktif berpenerang.2 Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif transitif ialah kata kerja yang berfungsi dalam ayat aktif. Kata kerja aktif tak transitif boleh dibahagikan kepada kata kerja aktif tanpa pelengkap. kata adjektif ialah perkataan yang boleh menjadi penerang kata nama.1 Kata kerja aktif Kata kerja aktif ialah kata kerja yang hadir dalam ayat aktif.1. kata kerja. Kata kerja tak transitif berpelengkap merupakan kata kerja yang memerlukan pelengkap selepasnya untuk menyempurnakan maksud ayat. Kata kerja aktif tak transitif boleh berdiri sendiri dalam binaan ayat apabila dapat menjadi inti bagi binaan frasa kerja. 3. kata kerja aktif berpelengkap.3 Golongan Kata Adjektif Golongan kata adjektif terdiri daripada perkataan yang boleh menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Kata kerja aktif transitif tidak dapat menjadi inti bagi frasa kerja kerana memerlukan objek bagi membentuk binaan frasa kerja. dan kata kerja aktif transitif. 3.2. Kata kerja jenis ini menerima awalan meN.1.2.1 Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja aktif tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek atau penyambut selepasnya.2. dan hubungannya dengan perkataan lain dalam frasa. Penjenisan kata adjektif ini dapat digambarkan melalui rajah yang berikut: .Penggolongan Kata | 40 3.2 Kata kerja pasif Kata kerja transitif pasif pula ialah kata kerja yang berfungsi dalam ayat pasif melalui proses perubahan ayat aktif kepada ayat pasif. Dari segi makna.

penafi. kata hubung komplemen. pembenar. Terdapat kata tugas yang boleh mempunyai beberapa tugas dalam ayat. ataupun tugas-tugas yang lain. penanya. Misalnya.4 Golongan Kata Tugas Golongan kata tugas ialah perkataan-perkataan yang tidak dapat menjadi inti kepada binaan frasa yang menjadi predikat ayat. Perkataan-perkataan yang tergolong sebagai kata tugas mempunyai fungsi tatabahasa yang tertentu. dan kata hubung keterangan dalam binaan ayat. klausa. iaitu sama ada sebagai penghubung. penguat. penegas. . penyeru. Berdasarkan Tatabahasa Dewan (2008).Penggolongan Kata | 41 sifat cara warna ukuran kata adjektif jarak bentuk waktu perasaan pancaindera 3. perkataan untuk ialah kata tugas yang dapat bertugas sebagai kata sendi. atau ayat. kata tugas dapat dikelompokkan seperti rajah yang berikut berdasarkan tugas atau fungsinya dalam frasa. pemeri.

Penggolongan Kata | 42 kata penyambung ayat kata hubung kata seru kata praklausa kata tanya kata perintah kata pembenar kata pangkal ayat kata bantu kata penguat Kata tugas kata prafrasa dan pascafrasa kata penegas Kata nafi kata pemeri kata sendi kata arah kata bilangan kata adverba kata penekan kata pascakata kata pembenda .

5. 6. dan Nik Safiah Karim et al. Nyatakan golongan kata bagi perkataan yang berikut bulat Si Miskin lazat jalan diam tentang apabila berapa dalam tenteram 2. Apakah kriteria yang digunakan oleh Za’ba. Asmah Hj. 3. dalam menggolongan perkataan dalam buku tatabahasa mereka? 2. 2. Berapakah golongan kata yang terdapat dalam buku tatabahasa oleh Za’ba. Abdullah Hassan. 1.? KATA KUNCI 1. dan Nik Safiah Karim et al. Omar. 3.Penggolongan Kata | 43 Dalam bab ini telah dipaparkan secara ringkas golongan perkataan yang terdapat dalam bahasa Melayu. 4. Apakah bentuk kata yang terhasil daripada proses pembentukan kata dalam bahasa Melayu? . Huraian yang terperinci bagi setiap golongan kata tersebut akan dijelaskan dalam bab-bab yang tersendiri. golongan kata kata major kata minor kriteria morfologi kriteria sintaksis kriteria semantik PENILAIAN KENDIRI 1. Omar. Abdullah Hassan. Nyatakan proses pembentukan kata dalam bahasa Melayu. Asmah Hj.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2006). (i)a. (iii)a. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Onn. Mengapakah kriteria sintaksis dapat menjanjikan penggolongan kata yang lebih objektif berbanding dengan kriteria semantik? RUJUKAN Abdullah Hassan. Nik Safiah Karim. (2000). Hashim Hj. Asmah Hj. Pelita Bahasa Melayu Penggal I-III Edisi Baharu. berikan hujah bahawa perkataan yang dicondongkan itu dapat digolongkan ke dalam lebih daripada satu golongan kata. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Zainal Abidin Ahmad (Za’ba). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Singapura: Pustaka Nasional Pte. (2010). b. (2007). (2009).Moeliono. (2002). Luka di kaki adik sudah sembuh. 5. Duit syiling itu saya simpan di dalam tabung.Penggolongan Kata | 44 4. Bhd. Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu. Farid M. Berdasarkan ayat-ayat yang berikut. . Morfologi. Hasan Alwi. Pengantar Sintaksis dan Semantik Bahasa Melayu. Bhd. Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. (1993). Hatinya luka. Gulai itu tawar. Ltd. Musa dan Abdul Hamid Mahmood. (2000). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mukhlis Abu Bakar. Hashim Hj. Musa. Jakarta: Balai Pustaka. Ahmad Khair Mohd Nor. b. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Cubalah engkau tawar harga kain ini. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Omar. (ii)a. b. Hans Lapoliwa dan Anton M. Soenjono Dardjowidjo. Perigi itu dalam. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Binaan dan Fungsi Perkataan dalam Bahasa Melayu.

mengenal pasti kata nama 2. kata nama ialah kata yang merujuk kepada nama bagi sesuatu. anda diharapkan dapat: 1. Pengertian ini dilakukan dengan merujuk kepada kehadiran kata tersebut dalam binaan sintaksis atau ayat. Contohnya: kuda kebangsaan kerusi saya pelajar tujuan Pengertian kata nama dalam Tatabahasa Dewan (2008) ialah sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti bagi binaan frasa nama. sintaksis dan bentuk. konsep. Perkataan pelajar dan rancangan dalam frasa yang berikut ialah kata nama yang menjadi unsur inti bagi frasa namanya. Dari segi semantik. Contohnya: segala rancangan itu/ini kenderaan itu/ini lembaga itu/itu keadaan itu/ini . mengakategorikan kata nama mengikut jenisnya 3. iaitu dari sudut semantik. binatang atau tempat. beberapa orang pelajar sekolah segala rancangan itu 4.1 Ciri-ciri Kata Nama Kata nama dapat diketahui dari tiga segi. (i) Setiap kata nama dapat diletakkan kata penentu itu atau ini di belakang kata tersebut. menganalisis bentuk kata nama terbitan 4.Kata Nama | 45 UNIT 4 KATA NAMA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit. sama ada nama benda.0 Pengertian Kata Nama Kata nama dikenali juga sebagai kata benda. orang.

Apakah yang dimaksudkan dengan kata penentu? Nyatakan jenis kata penentu dalam bahasa Melayu. kata nama dapat dibahagikan kepada tiga pecahan berdasarkan ciri-ciri makna perkataannya. Kata nama khas dapat dibahagikan kepada dua jenis. dan senaraikan 10 kata nama yang terdapat di dalamnya. (subjek) Jalan ke situ bahaya.Kata Nama | 46 (ii) Kata nama dapat disertai kata bilangan. Contohnya: tiga buah kereta ketiga-tiga orang pelajar beberapa pendapat satu pendapat yang bernas (iii) Setiap kata nama dapat menduduki fungsi subjek.1 Kata nama khas hidup (i) Kata nama khas hidup manusia Kata nama khas hidup manusia merujuk kepada nama khusus bagi seseorang. 2.2. predikat. dengan atau tanpa penjodoh bilangan.2 Penggolongan Kata Nama Secara umumnya. Contohnya: . Dengan menggunakan penanda kata nama yang telah anda pelajari. (predikat) Situasi bertambah bahaya. pelengkap dan objek dalam ayat. dan kata nama khas tak hidup. (pelengkap) Jangan mencari bahaya. Kata nama khas manusia boleh diberikan gelaran yang digunakan sebelum nama khas tersebut. Penulisan kata nama khas dimulai dengan huruf besar.1 Kata Nama Khas Kata nama khas ialah kata nama yang merujuk kepada sesuatu yang khusus.2. 4.1. Contohnya: (1) (2) (3) (4) Bahaya ada di mana-mana. ambil satu perenggan petikan. dan bukan manusia. Kata nama khas hidup terbahagi kepada dua. iaitu: (1) kata nama khas (2) kata nama am (3) kata ganti nama 4. 4. iaitu kata nama khas hidup. (objek) 1. iaitu kata nama khas hidup manusia.

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Ordinan 25. Kristian. Akta Pelajaran 1961. Gunung Kinabalu. Maori Perak. : Islam. Norli Megat Khalid Pak Samad Komala Nik Aziz Haji Kamal Mak Su Goh Ah Seng Cikgu Sarah Profesor Hamid Datin Kamariah (ii) Kata nama khas hidup bukan manusia Kata nama khas hidup bukan manusia merujuk keada nama yang khusus diberikan kepada makhluk yang bukan manusia. Dell Melayu.Kata Nama | 47 Asraf Dr. Contohnya: benda bangsa negeri atau negara tempat institusi : : : : Proton. Kata nama khas jenis ini meliputi banyak jenis. Brazil Sungai Siput. Nissan Livina. dan malaikat.1. Hutan Belum. Selangor. Parlimen Malaysia. : Akta Syarikat. Contohnya: Sang Kancil Tompok Israfel (nama malaikat) Pak Belang Metarrhizium (nama kuat) Nyamphaea Stellata (teratai) 4.2 Kata nama khas tak hidup Kata nama khas tak hidup merujuk kepada nama-nama benda yang khusus tetapi tak bernyawa. Masjid Muhajidin : Universiti Pendidikan Sultan Idris. Panasonic. Yang Berbahagia. Hindu : Yang Amat Berhormat. Pertubuhan Bangsabangsa Bersatu. Buddha. Tuan Haji undang-undang/akta agama gelaran .2. Tan Sri. Akta Keselamatan Dalam Negeri. seperti haiwan. tumbuhan. Iban. Indonesia. Arab.

dan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak. Kata nama am ditulis dengan huruf kecil.Kata Nama | 48 Mengapakah ada dua bentuk penulisan bagi kata ganti nama yang berikut”? sang kancil si teruna cikgu sekolah Sang Rajuna Tapa Si Luncai Cikgu Hashimah 4. haiwan dan tumbuhtumbuhan.2. Kata nama am tak hidup bukan institusi terdiri daripada kata nama am tak hidup bukan institusi konkrit. dan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang. Contohnya: bapa polis hartawan menteri ketua pelajar pekerja pemain nelayan (ii) Kata nama am hidup bukan manusia Kata nama am jenis ini merujuk kepada benda-benda hidup jenis bukan manusia. Kata nama am boleh dibahagikan kepada kata nama am hidup dan kata nama am tak hidup.2.2. Kata nama am hidup terbahagi kepada dua. Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak boleh dipecahkan kepada kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang. dan kata nama am tak hidup bukan institusi. Kata nama am tak hidup boleh dibahagikan kepada kata nama am am tak hidup institusi. dan kata nama am hidup bukan manusia. iaitu kata nama am hidup manusia. 4. seperti binatang. tumbuh-tumbuhan. dan sebagainya. malaikat. hantu.2 Kata Nama Am Kata nama am merujuk kepada kata nama yang umum. Kata nama am hidup boleh dibahagikan kepada kata nama am hidup manusia dan kata nama am hidup bukan manusia. yakni tidak merujuk kepada nama-nama secara khusus. (i) Kata nama am hidup manusia Kata nama am jenis ini merujuk kepada manusia. Contohnya: kuda pokok jin syaitan unggas bidadari ulat serangga hantu .1 Kata nama am hidup Kata nama am hidup merujuk kepada sesuatu yang bernyawa termasuk manusia.

dan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang. rancangan.2. (i) Kata nama am tak hidup institusi Kata nama am jenis ini merujuk kepada institusi atau badan yang berkaitan dengan masyarakat. dan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak.2 Kata nama am tak hidup Kata nama am tak hidup merujuk kepada semua nama kecuali nama manusia. sejahtera. cadangan. iaitu kata nama am tak hidup institusi. rumah. dan kata nama am tak hidup bukan institusi. masjid.2.Kata Nama | 49 4. negeri. sekolah. ketibaan . Kata nama am jenis ini menggunakan kata sendi ke dan dari sebelum tempat. Contohnmya: (ke/dari) kedai. sama ada konkrit ataupun abstrak. jabatan (ii) Kata nama am tak hidup bukan institusi Kata nama am jenis ini merujuk kepada benda yang bukan institusi. Contohnya: (satu/beberapa/banyak) pendapat. persatuan. Kata nama am tak hidup bukan institusi dapat dibahagikan kepada kata nama am tak hidup bukan institusi konkrit. keinginan. binatang dan tumbuhtumbuhan. cuaca. pusat latihan. pejabat pos. (a) Kata nama am tak hidup bukan institusi konkrit Kata nama am jenis ini merujuk kepada benda-benda yang bukan institusi tetapi bersifat konkrit. bandar. Contohnya: (kepada/daripada) kementerian. Contohnya: hasrat. permintaan Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang tidak dapat dibilang. gangguan. Kata nama am tak hidup dapat dibahagikan kepada dua. laut. Kata nama institusi menggunakan kepada dan daripada sebelum nama institusi. langit. kemunculan. perpustakaan. Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang boleh dihitung dan boleh disertai oleh kata bilangan di depannya tanpa disertai penjodoh bilangan. iaitu kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang. sekolah (b) Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak Kata nama am jenis ini dapat dibahagikan kepada dua.

Kita tidak akan membincangkan ini lagi. dan kata ganti nama tak tentu. 2b. Agensi itu memberi sumbangan kewangan kepada sekolah itu. 4. 2. Amir ke sekolah dengan mengayuh basikal. iaitu sini (tempat yang dekat). kata ganti nama tunjuk tempat. Laporan tahunan perlu dihantar kepada kementerian secepat mungkin. dan demikian (menunjukkan yang dekat dan yang jauh). (i) Kata ganti nama tunjuk umum Terdapat dua kata ganti nama tunjuk umum. iaitu kata ganti nama tunjuk. Oleh sebab kata tunjuk ini menunjukkan tempat. . kata tunjuk ini sering digunakan bersama-sama kata sendi yang menunjukkan arah seperti di. 4. (ii) Kata ganti nama tunjuk tempat Kata ganti nama tunjuk tempat menunjuk pada arah tempat. Kesudahan cerita itu demikian. 7.1 Kata ganti nama tunjuk Kata ganti nama tunjuk ialah kata ganti nama yang berfungsi menunjukkan sesuatu perkara. Kata ini bagi menunjuk yang dekat.Kata Nama | 50 Apakah jenis kata nama am tak hidup dalam ayat-ayat yang berikut? Nyatakan juga sebabnya. 2a. dan kata ganti nama tunjuk hal. Contohnya: di sini ke sana dari situ (iii) Kata ganti nama tunjuk hal Kata ganti nama jenis ini menujukkan perkara atau hal tertentu. Kata ganti nama dapat digolongkan kepada tiga. 6. Jawapan saya begini. iaitu kata ganti nama tunjuk umum. situ (tempat yang agak jauh). dan dari. Pengetua pergi ke kementerian itu semalam.2. 1a. Kata-kata tersebut ialah begini (meunjukkan yang dekat). Contohnya: 1. Contohnya: 5. 3. 1b. begitu (menunjukkan yang jauh). Itu bangunan Parlimen. Pandangan saya tentang dia begitu. benda atau tempat. 4. Kata ganti nama tunjuk dapat dibahagikan kepada tiga. iaitu ini dan itu.2. ke. Saya akan membeli itu. dan itu menunjuk yang jauh. kata ganti nama diri. Ini kereta baharu saya.3 Kata Ganti Nama Kata ganti nama ialah kata yang dapat menggantikan sesuatu kata nama. dan sana (tempat yang jauh).3.

Kata ganti nama diri terbahagi kepada dua. atau orang yang diperkatakan. Kata ganti nama diri orang dapat dibahagikan kepada tiga golongan.2 Kata ganti nama diri Kata ganti nama diri ialah kata yang dapat menggantikan sesuatu benda. Contohnya: anda kamu kamu semua awak kalian anda semua engkau kau awak semua dikau mu (c) Kata ganti nama diri orang ketiga Kata ganti nama diri orang ketiga merujuk kepada orang yang diperkatakan. (a) Kata ganti nama diri orang pertama Kata ganti nama diri orang pertama merujuk kepada orang yang bercakap atau penutur. Kata ganti nama ini dapat merujuk kepada jumlah tunggal atau jumlah jamak. atau manusia. Kata ganti nama diri orang kedua boleh dalam jumlah tunggal atau jamak bergantung pada konteks penggunaannya. dan dalam tulisan ialah penulis. orang yang diajak berbicara. Contohnya: Kata ganti nama diri orang pertama tunggal : saya aku beta hamba patik daku ku (dalam bentuk singkat) Kata ganti nama diri orang pertama jamak : kami kita kami semua kita semua (b) Kata ganti nama diri orang kedua Kata ganti nama diri orang kedua merujuk kepada orang yang dilawan bercakap atau orang yang diajak bercakap.2. Kata ganti nama diri orang dapat merujuk kepada diri sendiri. Kata ganti nama diri orang boleh merujuk kepada jumlah tunggal atau jamak. iaitu (i) kata ganti nama diri orang. (i) Kata ganti nama diri orang Kata ganti nama diri orang ialah jenis ganti nama yang merujuk kepada diri orang tertentu. Contohnya: ia dia beliau mereka -nya . orang kedua. dan orang ketiga.Kata Nama | 51 4. atau dapat juga tidak hadir. dan (ii) kata ganti nama diri tanya. iaitu kata orang pertama. perkara.3. Orang yang diperkatakan itu boleh hadir dalam peristiwa ujaran.

.Kata Nama | 52 Mengapakah kata ganti nama ia tidak boleh digunakan selain manusia. siapa bagi menanyakan orang apa bagi menanyakan benda. manakala ianya dikatakan salah penggunaannya dalam pengajaran? Adakah anda bersetuju? Berikan komen anda. binatang. (4) Pilihlah mana-mana yang berkenan.2. Kata ganti nama jenis ini wujud daripada kata tanya yang diulang. berapa dan bagaimana tidak tergolong dalam kata ganti nama diri tanya? 4. mengapa. mana. (2) Saya tidak menyebelahi sesiapa/siapa-siapa. Ada tiga bentuk kata ganti nama diri tanya. Contohnya: siapa-siapa atau sesiapa digunakan untuk menggantikan orang yang tidak tentu (1) Siapa-siapa yang berhajat boleh menderma. dan mana. apa. Kata tanya yang digandakan itu berubah fungsi daripada ciri pertanyaan kepada pernyataan. (ii) Kata ganti nama diri tanya Kata ganti nama diri tanya merupakan kata yang merujuk kepada benda atau orang dalam bentuk tanya.3 Kata ganti nama tak tentu Kata ganti nama tak tentu merujuk kepada kata ganti yang menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu. hal dan orang Mengapakah kata tanya bila. apa-apa digunakan untuk mengganti nama benda atau hal yang tidak tentu (5) Di dalam almari itu tidak ada apa-apa. kenapa. mana-mana digunakan untuk menggantikan nama tempat atau nama benda yang tidak tentu (3) Saya tidak pergi ke mana-mana petang ini. (6) Bapa tidak berkata apa-apa. iaitu siapa. keterangan tentang sesuatu atau perkara mana untuk menanyakan semua benda.3.

Selasa. 1.3. Banting. (3) kata nama majmuk. tetapi digunakan untuk menjadi sejenis penerang bentuk atau keadaan pada kata nama yang mengikutinya. iaitu (1) kata nama tunggal. iaitu perkataan yang dihasilkan melalui percantuman bahagian-bahagian daripada serangkaian perkataan. roh. 4. 4. Contohnya: Nama Am : pak. Kata nama tunggal boleh dalam bentuk nama khas atau nama am.Kata Nama | 53 Perkataan yang dicondongkan dalam ayat yang berikut salah.1 Kata nama tunggal jenis akronim Kata nama tunggal boleh juga dalam bentuk akronim. 3. kedamaian. 2. Contohnya: . Tun. Jelaskan sebab kesalahan dan pembetulannya. Ambillah sebagai panduan mana yang baik. desa. minggu. kita. Penjodoh bilangan asalnya daripada kata nama yang mempunyai makna tertentu. Jalur Gemilang.3 Pembentukan Kata Nama Kata nama terdiri daripada empat bentuk. Contohnya: UPSI : Universiti Pendidikan Sultan Idris (cantuman huruf awal perkataan) Proton : Perusahaan Otomobil Nasional (cantuman sesedap sebutan) cerpen: cerita pendek (cantuman suku kata awal perkataan) purata: pukul rata (cantuman awal perkataan pertama dengan bahagian lain dalam perkataan yang mengikutinya) 4. lautan. perpisahan Nama Khas : Mastura.1 Kata Nama Tunggal Kata nama tunggal dapat wujud sendirian tanpa melalui proses pengimbuhan. Allahyarham.2 Kata nama tunggal sebagai penjodoh bilangan Kata nama tunggal boleh daripada penjodoh bilangan. adik. bolehlah pulang sekarang.1. buluh. penggandaan atau pemajmukan.1.3. dan (4) kata nama ganda. (2) kata nama terbitan.3. 4. Siapa yang tidak terlibat. Perodua. Apa yang dikatahakannya itu dusta belaka. dia.

Kata Nama | 54

dua pintu kedai dua tandan kelapa

lima orang pelajar tiga bentuk cincin

Cuba anda senaraikan 10 perkataan kata nama tunggal daripada jenis kata akar, dan penjodoh bilangan. Contohnya: pintu : pintu kereta (kata akar), sepuluh pintu kedai (penjodoh bilangan) 4.3.2 Kata Nama Terbitan Pembentukan kata nama dapat dilakukan dengan menambahkan imbuhan tertentu pada kata dasar. Imbuhan tersebut ialah awalan, akhiran, apitan dan sisipan. 4.3.2.1 Awalan Kata Nama Awalan kata nama : pe-, peR- , peN-, ke-, juru- (Awalan ini ialah awalan kata nama asli bahasa Melayu).

1. Awalan pe(I) Bentuk awalan peAwalan pe- mempunyai satu bentuk sahaja iaitu pe-. Awalan pe- apabila digandingkan dengan kata dasar tidak melibatkan apa-apa perubahan pada huruf yang menjadi pangkal kata dasar tersebut. Contohnya: pe + tinju  petinju pe + sakit  pesakit pe + warta  pewarta pe + sara  pesara pe + tugas  petugas pe + taruh  petaruh

(II) Fungsi awalan peAwalan pe- berfungsi untuk membentuk kata nama. Awalan pe- boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama, kata kerja, dan kata adjektif. Contohnya: pe + kebun (KN)  pekebun pe + suruh (KK)  pesuruh pe + murah (KA)  pemurah

Kata Nama | 55

(III) Makna awalan pe(a) nama pekerjaan (profesion). Contohnya: pekedai (orang yang berkedai) petinju (orang yang bertinju) petani (orang yang bertani) (b) orang atau objek yang mengalami perbuatan kata dasar atau keadaan. Contohnya: pesuruh (orang yang disuruh) pelatih (orang yang dilatih) petugas (orang yang ditugaskan)

Apakah perbezaan antara ayat (1) dengan ayat (2) dari segi imbuhan awalan dan maknanya? (1) Guru pelatih UPSI sedang mengikuti latihan mengajar. (2) Pelatih kuda itu sedang memberi kudanya makan.

2. Awalan peR(I) Bentuk awalan peAwalan peR- mempunyai satu bentuk, iaitu per-. Bentuk ini tidak berubah walau apa-apapun huruf yang menjadi pangkal kata dasar. Contohnya: peR + buru peR + asap peR + tapa peR + bara  perburu  perasap  pertapa  perbara

(II) Fungsi awalan peRAwalan peR- berfungsi untuk membentuk kata nama. Awalan peR- boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama dan kata kerja. Contohnya: per + asap (KN)  perasap (KN) per + buru (KK)  perburu (KN)

Kata Nama | 56

Awalan per- ada hubungannya dengan awalan ber- Contohnya: ber.buru  per.buru bel.ajar  pel.ajar be.renang  pe.renang ber.buru  per.buru

(III) Makna awalan peR(a) alat atau tempat. Contohnya: perasap (tempat membakar kemenyan) perbara (tempat bara api)

(b) orang yang melakukan sesuatu kerja (orang yang ber-). Contohnya: perburu (orang yang berburu) pertapa (orang yang bertapa) pertandang (orang yang bertandang)

3. Awalan peN(I) Bentuk awalan peNAwalan peN- mempunyai enam bentuk, iaitu pe-, pem-, pen-, peng-, peny- dan penge-. Perbezaan bentukbentuk awalan ini berlaku kerana jenis huruf pangkal kata dasar yang akan bercantum dengan awalan itu. (i) Awalan peN- menjadi pe- apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf l, m, n, ny, ng, r, w dan y. Contohnya: peN + lawak peN + naik peN + ngeri peN + wujud  pelawak  penaik  pengeri  pewujud peN + manis peN + nyanyi peN + reka peN + yakin  pemanis  penyanyi  pereka  peyakin

Bentuk peN- menjadi pe- ini sering ditafsirkan sebagai awalan pe- kerana secara kebetulan awalan pe- dan peN- serupa. Sebenarnya, kedua-duanya berbeza. Bentuk awalan pe- tidak berubah apabila digabungkan dengan apa-apa juga huruf pertama pada kata dasar. Sebaliknya, awalan peN- menjadi pe-

Kata Nama | 57

disebabkan oleh huruf pertama konsonan pada kata dasar seperti di atas. Selain itu, makna bagi keduadua awalan ini juga berbeza.

Bandingkan kumpulan kata yang berikut. Yang manakah yang menerima awalan peR-?

1. petinju peninju

2. perburu pemburu

3. peserta penyerta

(ii) Awalan peN- menjadi pem- apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf b, f, p dan v. Contohnya: peN + buka peN + periksa peN + veto peN + fikir peN + pukul peN + pandu  pembuka peN + fatwa  pemeriksa peN + proses  pemveto  pemfikir  pemikir  pempukul  pemukul  pempandu  pemandu  pemfatwa  pemproses

Perhatikan bahawa bagi sesetengah kata terbitan, huruf p dan f digugurkan, dan ada pula dikekalkan. Huruf p dan f dikekalkan apabila kata dasar terdiri daripada kata pinjaman, atau gugus konsonan.

(iii) peN- menjadi pen- apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf c, d, j, sy, t, dan z. Contohnya: peN + cari peN + jodoh peN + tadbir peN + tulis peN + tolong  pencari peN + datang  penjodoh peN + syarah  pentadbir peN + ziarah  pentulis  penulis  pentolong  penolong  pendatang  pensyarah  penziarah

Huruf t di awal kata dasar digugurkan apabila kata dasar itu menerima awalan peN-. Namun, jika kata dasar itu terdiri daripada kata pinjaman, atau mengandungi tiga atau lebih suku kata, maka huruf t itu dikekalkan. Contohnya:

kh. k itu digugurkan.apabila bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf k.Kata Nama | 58 peN + tafsir  pentafsir peN + terjemah  penterjemah peN + transkripsi  pentranskripsi Walau bagaimanapun. h ada kalanya digugurkan dan dikekalkan. Contohnya: peN + kritik  pengkritik peN + kategori  pengkategori peN + klasifikasi  pengklasifikasi Bagi kata dasar yang bermula dengan huruf h. g. bukan penernak. gh. o dan u. e. i. h. huruf k akan dikekalkan dalam kata dasar daripada kata pinjaman. Contohnya: peN + halang peN + hakis peN + hantar  penghalang  penghakis  penghantar  pengantar . Contohnya: peN + kawal peN + kayuh peN + gulung peN + khianat peN + ampun peN + ikut peN + usik  pengkawal  pengawal  pengkayuh  pengayuh  penggulung peN + hubung  penghubung  pengkhianat peN + ghaib  pengghaib  pengampun peN + elok  pengelok  pengikut peN + olah  pengolah  pengusik Apabila peN bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf k. (iv) peN. Namun. dan kata dasar yang bermula dengan huruf vokal a. kekecualian berlaku pada perkataan ternak yang membentuk penternak.menjadi peng.

Awalan peN.menjadi penge. Contohnya: pelatih pencuri pemburu penari pengarah penulis b. dan huruf s itu digugurkan. kata kerja. orang yang suka atau gemar akan sesuatu.berfungsi untuk membentuk kata nama. Contohnya: peN + cat peN + sah peN + tin  pengecat  pengesah  pengetin (vi) peN.Kata Nama | 59 (v) peN. pelaku.menjadi peny.boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama.apabila bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf s. Contoh: peN + salur peN + sakit peN + satu  penysalur  penysakit penysatu  penyalur  penyakit  penyatu (II) Fungsi awalan peNAwalan peN. Contohnya: perokok peminum penagih . baik perkataan Melayu ataupun perkataan pinjaman.apabila bergabung dengan kata dasar yang mengandungi satu suku kata. Contohnya: peN + kedai (KN)  pekedai (KN) peN + latih (KK)  pelatih (KN) peN + besar (KA)  pembesar (KN) (III) Makna awalan peNa. dan kata adjektif.

Awalan ke. orang yang bertugas sebagai.apabila bergabung dengan kata dasar tidak melibatkan apa-apa perubahan huruf. ukuran. abstrak. Contohnya: penyabar pengeras f. Kata nama dengan awalan ke. Contohnya: . Contohnya: pendapat penawar g. Contohnya: pemeluk pelaung penanak penggalah penunjuk pengeras pemalu pendinding Perkataan yang manakah yang menerima awalan peN. Awalan ke(I) Bentuk awalan keAwalan ke. alat untuk melakukan sesuatu. Contohnya: penapis penyapu pembajak penggali e. Contohnya: pengurus penyanyi pensyarah pesawah d.Kata Nama | 60 c.dan peR-? pengajar penyakit petanda pelajar pesakit penanda 4.mempunyai satu bentuk sahaja iaitu ke-.tidak banyak. orang atau benda yang memiliki sifat kata dasar.

Contohnya: ketua (orang yang dituai) kekasih (orang yang dikasihi) (b) abstrak.mempunyai satu bentuk sahaja. Contohnya: ke + tua (KA)  ketua (KN) ke + hendak (KT)  kehendak (KN) (III) Makna awalan ke(a) orang atau benda yang di-. Contohnya: juru + kata dasar: juru + jual juru + bahasa juru + kata akar: juru + mudi juru + -tera  jurujual  jurubahasa  jurumudi  jurutera . atau dengan kata akar. Awalan juru. Contohnya: kerangka kehendak kerawang kemudi (orang yang mengemudi) 5.boleh bergabung dengan kata dasar.Kata Nama | 61 ke + tua ke + mudi  ketua  kemudi ke + hendak ke + kasih  kehendak  kekasih (II) Fungsi awalan keAwalan peN. iaitu juru-. Awalan juru(I) Bentuk awalan juruAwalan juru.apabila bergabung dengan kata dasar tidak melibatkan apa-apa perubahan huruf. Awalan juru.berfungsi untuk membentuk kata nama.

Contohnya: juru + mesin (KN)  jurumesin (KN) juru + acara (KN)  juruacara (KN) juru + kira (KK)  jurukira (KN) juru + terbang (KK)  juruterbang (KN) (III) Makna awalan juruAwalan juru.Kata Nama | 62 (II) Fungsi awalan juruAwalan juru. Akhiran ini boleh bergabung dengan kata dasar daripada kata nama. kata kerja atau kata adjektif. Awalan ini boleh bergabung dengan kata dasar daripada kata nama atau kata kerja. Contohnya: duri + an  durian tampar + an  tamparan bulan + an  bulanan manis + an  manisan (II) Fungsi akhiran -an Akhiran -an berfungsi untuk menerbitkan kata nama.2. Contohnya: jurubina (orang yang berkelayakan membina bangunan) juruacara (orang yang mengendalikan acara) jurutera (orang yang menjalankan sesuatu) 4. Contohnya: tahun (KN) + -an ajar (KK) + -an bulat (KA) + -an  tahunan (KN)  ajaran (KN)  bulatan (KN) .3.membawa makna orang yang melakukan atau mengendalikan sesuatu. Akhiran –an merupakan akhiran nama yang asli dalam bahasa Melayu.berfungsi untuk membentuk kata nama.2 Akhiran Kata Nama Akhiran -an (i) Bentuk akhiran –an Akhiran –an boleh bergabung dengan kata dasar tanpa melibatkan perubahan bentuk atau huruf.

Contohnya: ajaran tulisan kritikan jagaan (b) kawasan yang luas atau tempat. Contohnya: buaian (h) sifat. Contohnya: asinan manisan paduan kilauan kurungan sidaian gantungan Senaraikan 5 perkataan daripada awalan peN. Contohnya: batuan harian mingguan elaan (e) alat.dan akhiran –an yang membawa maksud sifat. Contohnya: lautan daratan pinggiran luaran (c) banyak atau kumpulan. . Contohnya: parutan rangkaian gugusan ratusan (d) ukuran atau kiraan. Contohnya: kisaran acuan saluran kukuran (f) tempat melakukan sesuatu.Kata Nama | 63 (III) Makna akhiran -an (a) hasil daripada perbuatan. Kemukakan contoh anda dengan tidak mengambil contoh yang terdapat dalam modul ini.

. Bentuk awalan peN.3. Contohnya: pe-.-an + dalam pe-..-an (a) tempat atau kawasan yang khusus... Apitan pe-. Contohnya: pe-. iaitu pe-. Bentuk –an pula .2. Contohnya: petempatan pesisiran pekarangan pedalaman (b) hal keadaan yang terkandung dalam kata dasar........ Apitan peN-…-an (I) Bentuk apitan peN-…-an Apitan peN-…-an terdiri daripada peN-.-an + karangan pe-... dan kedua-duanya hadir serentak dan dikira sebagai satu imbuhan.-an + periksa  pedalaman  pekarangan  peperiksaan (II) Fungsi apitan pe-.-an boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama..-an..-an berfungsi untuk membentuk kata nama..Kata Nama | 64 4. dan –an... peR-…-an dan ke-…-an 1.-an.-an merupakan gabungan awalan pe.-an Apitan pe-. kata kerja dan kata adjektif. Contohnya: peperangan peperiksaan 2. Apitan pe-..-an mempunyai satu bentuk sahaja..dengan akhiran –an. dan setiap bentuk ini bergantung pada huruf awal kata dasar yang diimbuhkan padanya.-an + periksa (KK)  peperiksaan pe-...-an Apitan pe-... peN-…-an.sama seperti imbuhan awalan peN-... Apitan pe-.3 Apitan Kata Nama Apitan kata nama : pe-.-an (I) Bentuk apitan pe-.-an + dalam (KA)  pedalaman (III) Makna apitan pe-..-an + tempat (KN)  petempatan pe-......

atau gugus konsonan.. f..jaga  pen.kan  pe.-an + wujud peN-.-an..letak.-an + makan peN-.-an + rusuh peN-.awas.letak... Perkataan yang berapitan peN-…-an ada hubungan dengan perkataan berapitan meN-..bom  penge. pen-…-an.an Apitan peN-…-an terdiri daripada enam bentuk. ng.. Contohnya: peN-.-an + nyala peN-..an menge. peng-…-an. l.. w dan y..-an + ngaum peN-..bunuh.bunuh  pem. Contohnya: .-an + lampir peN-.an men. n.-an + yakin  pemakanan  penamaan  penyalaan  pengauman  perusuhan  pelampiran  pewujudan  peyakinan Kata tebitan yang manakah yang betul? penglihatan penglibatan pelihatan pelibatan perlaksanaan pelaksanaan (ii) peN-…-an menjadi pem-…-an apabila bercantum dengan kata dasar yang bermula dengan huruf b. r.. peny-…-an dan penge-…-an... (i) peN-…-an menjadi pe-…-an apabila bercantum dengan kata dasar yang bermula dengan huruf m.i  peng.. huruf p dan f dikekalkan apabila kata dasar terdiri daripada kata pinjaman. p dan v.awas..-an + nama peN-.kan. ny. iaitu pe-.. pem-…-an.Kata Nama | 65 tidak berubah...jagaan meng. Contohnya : me.bom. Walau bagaimanapun.an mem..

-an + syarikat peN-. h..... j..-an + elak peN-....-an + hasut peN-..-an menjadi pen-.-an + cuci peN-.-an + judul peN-.. Contohnya: peN-.. dan kata dasar yang bermula dengan huruf vokal a.-an? pentafsiran penterjemahan pentranskripsian (iv) peN-.-an apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf c... gh...-an + buka peN-..-an + dapat peN-... o dan u.-an + ganda peN-.-an + olah peN-. sy...-an + khusus peN-. dan z........ t. Contohnya: peN-. g....-an + tadbir peN-.-an + zalim  pencucian  pendapatan  penjudulan  pensyarikatan  pentadbiran  penzaliman Apakah sebabnya huruf t di awal kata dasar bagi perkataan yang berikut dikekalkan apabila menerima apitan peN-. d.-an apabila bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf k. e.-an + periksa peN-…-an + veto peN-…-an + proses  pembukaan  pemfatwaan  pemeriksaan  pemvetoan  pemprosesan (iii) peN-.-an + ubah  pengkawalan  pengawalan  pengkayuh  pengayuh  penggandaan  penghasutan  pengkhususan  pengghaiban  pengelakan  pengintipan  pengolahan  pengubahan ... kh. i......-an + intip peN-....-an + kawal peN-.-an + ghaib peN-..-an menjadi peng-....-an + fatwa peN-..Kata Nama | 66 peN-....-an + kayuh peN-.

Contohnya: peN-. dan kata adjektif. k itu digugurkan.......... Contoh: peN-.-an apabila bergabung dengan kata dasar yang mengandungi satu suku kata.-an + bom peN-.. kata kerja.....-an + sah peN-.-an apabila bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf s..... Namun.-an + besar (KA)  pembesaran (KN) (III) Makna apitan peN-…-an (a) hasil sesuatu perbuatan..-an + kritik  pengkritik peN-....-an + klasifikasi  pengklasifikasi (v) peN-.. Contohnya: peN-....-an Apitan peN-..-an boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama..-an + siar  penyaluran  penyatuan penyampaian  penyiaran (vi) peN-.. Apitan peN-....-an + kategori  pengkategori peN-. dan huruf s itu digugurkan...-an + kaji (KK)  pengajian (KN) peN-.-an + satu peN-.-an + sampai peN-.-an bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf k....-an menjadi penge-. Contohnya : pengakuan (hasil perbuatan mengakui) penyelesaian (hasil perbuatan menyelesaikan) pengumuman (hasil perbuatan mengumumkan) .-an + salur peN-.-an berfungsi untuk membentuk kata nama.....-an + had  pengeboman  pengesahan  pengehadan (II) Fungsi apitan peN-..-an menjadi peny-.. Contohnya: peN-.-an + pulau (KN)  pemulauan (KN) peN-. huruf k akan dikekalkan jika kata dasar terdiri daripada kata pinjaman.Kata Nama | 67 Apabila peN.

-an boleh bergabung dengan semua kata dasar kecuali pada kata dasar yang bermula dengan huruf r.damai ber.. Perkataan yang berapitan peR-.-an mempunyai satu bentuk sahaja.kerjaan pel..damaian per..-an berfungsi untuk membentuk kata nama.-an. kata kerja.Kata Nama | 68 (b) perbuatan yang dinyatakan oleh kata kerja berawalan meN-.ajaran (II) Fungsi apitan peR-...-an Apitan peR-.. Apitan peR-…-an (I) Bentuk apitan peR-…-an Apitan peR-. kata adjektif dan kata tugas...langgar be. Contohnya: ...-an boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama. Apitan peR-.langgaran pe. Contohnya: ber.. dan bel-. Contohnya: penggantungan (tempat menggantung) penginapan (tempat menginap) pelabuhan (tempat melabuhkan) Apakah perbezaan bagi pasangan perkataan yang berikut dari segi bentuk imbuhan dan maknanya? penempatan dan petempatan perhatian dan pemerhaian 3. iaitu peR-.kerja bel. Contohnya : pendaftaran (perbuatan mendaftar) penyajian (perbuatan menyajikan) pelaksanaan (perbuatan melaksanakan) (c) tempat. be-..-an mempunyai kaitannya dengan perkataan yang berawalan ber-...ajar     per. Apitan peR-.

Contohnya: perkuburan (tempat menanam mayat) perkhemahan (tempat berkhemah) perguruan (tempat berguru) (b) hasil perbuatan. sering berlaku kekeliruan antara apitan peR-…-an dengan peN-…-an..-an + antara (KT)  perantaraan (KN) (III) Makna apitan peR-…-an (a) tempat.an + lengkap (KA)  perlengkapan (KN) peR-... Kata nama terbitan yang menggunakan peR-…-an berasal daripada bentuk kata kerja yang menggunakan awalan beR-.. Contohnya: perikanan (hal yang berkaitan dengan ikan) perbukuan (hal yang berkaitan dengan buku) perkapalan (hal yang berkaitan dengan kapal) Dalam proses pengimbuhan kata nama. Kekeliruan ini dapat diatasi dengan mengetahui ciri yang membezakan apitan peR-…-an dengan peN-…-an.an + ratus (KT)  peratusan (KN) peR-.. Contohnya: pertemuan (hasil bertemu) perjuangan (hal berjuang) perdagangan (hal berdagang) (c) perbuatan yang dinyatakan oleh kata kerja... Contohnya : .. Contohnya: perbualan (perbuatan berbual) pergaduhan (perbuatan bergaduh) perlawanan (perbuatan berlawan) (d) hal yang berkaitan dengan kata dasar..-an + guru (KN)  perguruan (KN) peR..Kata Nama | 69 peR-.-an + pindah (KK) perpindahan (KN) peR-.

misah.an me...-an + struktur  penstrukturan 4..kan  pe..pindah.-an + saing  persaingan peN-..pisah.. Contohnya: ke-…-an + hadir  kehadiran ke-…-an + putus  keputusan ke-…-an + bangsa  kebangsaan (II) Fungsi apitan ke-…-an Apitan ke-.an ber....-an + senarai  penyenaraian peR-.-an berfungsi untuk membentuk kata nama.nemu.an me.pisah  per.an Apakah sebabnya kata dasar yang bermula dengan huruf /s/ pada kata terbitan yang berikut ada yang mengalami peluluhan. Contohnya: ke-.misah.-an.dan akhiran –an pada kata dasar...mindah. Contohnya: me..an ber.-an + raja (KN)  kerajaan (KN) ke-. iaitu ke-. Apitan ke-…-an (I) Bentuk apitan ke-…-an Apitan ke-....atau apitan meN-…(-kan/-i)...-an satu (KT)  kesatuan (KN) . Apitan ke. kata adjektif dan kata tugas..nemu.-an + lahir (KK)  kelahiran (KN) ke-. Apitan ke-.temuan Apitan peN-…-an pula berasal daripada bentuk kata kerja yang menggunakan awalan meN.kan  pe..-an mempunyai satu bentuk sahaja.-an dibentuk dengan mengimbuhkan awalan ke.mindah.-an + besar (KA)  kebesaran (KN) ke-...pindah  per.-an boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama..Kata Nama | 70 ber.temu  per. dan ada pula yang tidak mengalami peluluhan huruf /s/ kepada /ny/? peN-. kata kerja..kan  pe.

. Contohnya: keagamaam (hal tentang agama) ketuhanan (hal tentang Tuhan) kerakyatan (hal tentang rakyat) kesibukan keindahan Apakah perbezaan bagi pasangan perkataan yang berikut dari segi bentuk imbuhan dan maknanya? a. perdamaian dan kedamaian b. Ada tiga bentuk sisipan kata nama iaitu -el-..-an + berhasil  keberhasilan ke-. dan biasanya kata terbitan itu berawalan ber.. Contohnya: ke-.. Contohnya: kementerian (tempat menteri bertugas) kedutaan (tempat duta) kediaman (tempat tinggal) (c) hal tentang sesuatu.-an juga boleh menerima kata dasar daripada kata terbitan.... Contohnya: kebaikan (b) tempat.-an + terbuka  keterbukaan ke-.-an + terlibat  keterlibatan (III) Makna apitan ke-…-an (a) abstrak. ..Kata Nama | 71 Apitan ke-.. percintaan dan kecintaan 5.-an + berangkat  keberangkatan ke-. -er. Sisipan Kata Nama (I) Bentuk sisipan kata nama Sisipan merupakan imbuhan yang diimbuhkan ke dalam bentuk dasar selepas konsonan pertama kata dasar.atau ter-.dan –em-..

Contohnya: kelemumur keruping kemuncup telunjuk gerigi seruling kemuning .+ tapak (KN)  telapak (KN) -el. Contohnya: (ii) patuk tunjuk kangkang Sisipan –er. Contohnya: kelangkang (b) hasil.+ kupas (KK)  kelupas (KN) -er.+ kuning (KA)  kemuning (KN) (III) Makna sisipan kata nama (a) sesuatu yang mempunyai ciri yang terkandung dalam kata dasar. Sisipan ini boleh bergabung dengan kata nama.Kata Nama | 72 (i) Sisipan -el-. Contohnya: tali kuncup kuning    temali kemuncup kemuning    serabut seruling gerigi    pelatuk telunjuk kelangkang (II) Fungsi sisipan kata nama Semua sisipan kata nama membentuk kata nama terbitan.+ patuk (KK)  pelatuk KN) -em. Contohnya: -el. kata kerja dan kata adjektif.Contohnya: (iii) sabut suling gigi Sisipan –em-.

(a) penggandaan kata nama tunggal. iaitu: (i) penggandaan penuh (ii) penggandaan semu (iii) penggandaan separa (iv) penggandaan berentak (i) Penggandaan penuh Penggandaan penuh melibatkan seluruh kata dasar nama diulang tanpa sebarang perubahan bentuk serta diberikan tanda sempang (-). terbitan dan majmuk boleh digandakan untuk membentuk kata nama ganda. Contohnya: rumah debunga menteri buah  rumah-rumah  debunga-debunga  menteri-menteri  buah-buahan (b) penggandaan kata nama terbitan. Ada empat jenis penggandaan yang boleh berlaku pada kata dasar nama.Kata Nama | 73 4. Kata dasar yang digandakan itu boleh terdiri daripada kesemua jenis bentuk kata. Contohnya: kapal terbang mata pelajaran bumiputera setiausaha  kapal-kapal terbang  mata-mata pelajaran  beumiputera-bumiputera  setiausaha-setiausaha (ii) Penggandaan semu Penggandaan semu kata nama ialah bentuk kata ganda seperti kata ganda penuh tetapi apabila kata dasarnya dipisahkan dengan kata ulang. Contohnya: pelatih perusahaan kementerian  pelatih-pelatih tanaman  tanaman-tanaman  perusahaan-perusahaan  kementerian-kementerian (c) penggandaa kata nama majmuk.3. Contohnya: .3 Kata Nama Ganda (I) Bentuk Kata Nama Ganda Semua bentuk kata. kata dasar itu tidak memberikan sesuatu makna khusus. sama ada tunggal.

Contohnya: rumput  rumput-rampai anak  anak-pinak semak  semak-samun asal . Terdapat tiga jenis penggandaan berentak kata nama. Bunyi-bunyi vokal pada suku kata pertama perkataan berubah menjadi vokal e pepet. Contohnya: laki jentik siku pohon  lalaki  jenjentik  sisiku  popohon  lelaki  jejentik  sesiku  pepohon (iii) Penggandaan berentak Penggandaan berentak kata nama ialah proses menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar. iaitu: (a) penggandaan berentak penggulangan vokal. Dalam penggandaan jenis ini.Kata Nama | 74 labi kanak labah kisi  labi-labi  kanak-kanak  labah-labah  kisi-kisi (iii) Penggandaan separa Penggandaan separa kata nama melibatkan pengulangan suku kata pertama pada kata dasar. seluruh kata dasar digandakan manakala bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Contohnya:  asal-usul tanah  tanah-tanih gunung  gunung-ganang (c) penggandaan berentak bebas. Contohnya: saki karut kuih  saki-baki  karut-marut  kuih-muih (b) penggandaan berentak pengulangan konsonan.

Contohnya: . Contohnya: apa apa-apa mana  mana-mana (e) nama haiwan. Contohnya: sayur  sayur-mayur anak  anak-pinak lauk kuih  lauk-pauk  kuih-muih cucu  cucu-cicit bawang  bebawang (c) kesamaan/keserupaan. Hanya penggandaan penuh boleh berlaku pada semua kata nama. Contohnya: kura rama kura-kura  rama-rama labi kupu  labi-labi  kupu-kupu bila  bila-bila siapa  siapa-siapa orang  orang-orang siku  sesiku Dari aspek pengajaran. Contohnya: jari  jari-jemari orang  orang-orang (d) tak tentu.Kata Nama | 75 (II) Fungsi Kata Nama Ganda Penggandaan terhadap kata nama menerbitkan kata nama. Jenis penggandaan yang lain hanya berlaku pada kata-kata tertentu sahaja. (III) Makna Kata Nama Ganda (a) jamak/banyak. maka kata bilangan tidak diperlukan. Contohnya: akar  akar-akar saudara  saudara-mara (b) kepelbagaian jenis. jika kata ganda seluruh yang terdiri daripada kata nama itu sudah membawa makna jamak.

Contohnya: . kepupu b.3. Kata ganda seluruh yang membawa makna tunggal akan kekal penggandaannya walaupun disertai dengan kata bilangan untuk menyatakan jamak. Contohnya: balai raya Setiausaha Sulit cakar ayam Menteri Besar graf terarah segi empat tepat Bentuk kata majmuk yang telah mantap ialah kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap sebagai satu perkataan yang utuh. *Enam orang kanak sedang bermain. dan bentuk yang telah mantap. iaitu bentuk yang ditulis terpisah. tali-temali 4. Enam orang kanak-kanak sedang bermain. bebudak d. (I) Bentuk Kata Nama Majmuk Bentuk kata nama majmuk boleh dibahagikan kepada dua jenis. *Semua peserta-peserta sudah mendaftar. Apakah jenis dan makna kata ganda yang berikut? a. yang dieja sebagai satu perkataan. *Lima ekor kura di tepi parit itu. kekuda c. Bentuk kata majmuk yang ditulis terpisah ialah kata majmuk yang dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit.Kata Nama | 76 (1a) (1b) (2a) (2b) *Lima ekor itik-itik berenang di dalam tasik itu. Semua peserta sudah mendaftar. Lima ekor itik berenang di dalam tasik itu.4 Kata Nama Majmuk Kata nama majmuk terhasil daipada gabungan dua atau lebih kata dasar bagi membentuk kata nama lain yang berfungsi sebagai satu perkataan baharu dengan makna tertentu. Contohnya: (3a) (3b) (4a) (4b) Lima ekor kura-kura di tepi parit itu.

iaitu: (a) kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas. kata nama kata nama tunggal kata nama terbitan kata nama ganda 5. Contohnya: garis pusat mata pelajaran atur cara telefon dail terus lut sinar kertas kerja (c) kata majmuk yang membawa maksud simpulan bahasa. 3. Dengan merujuk kepada Tatabahasa Dewan (2008). Contohnya: sapu tangan padang tembak tengah hari kapal terbang Menteri Besar Setiausaha Politik (a) kata majmuk yang berbentuk istilah khusus. KATA KUNCI 1. kata ganti nama . 4.Kata Nama | 77 matahari suruhanjaya pesuruhjaya antarabangsa bumiputera kakitangan Dari segi jenis. Contohnya: anak emas duit kopi kaki bangku ringan tulang buku lima lipas kudung (II) Fungsi Kata Nama Majmuk Proses pemajmukan ini boleh membentuk kata nama majmuk yang berfungsi sebagai satu perkataan. senaraikan kata nama majmuk yang ditulis bercantum. 2. kata nama majmuk 6. kata nama majmuk boleh dibahagikan kepada tiga.

pengebumian ( ) kebaikan penglibatan pelantikan pelipur lara penterjemahan pengkebumian ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) 4. mahasiswa ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Kata ganti nama kata ganti nama diri X kata ganti nama tak tentu Y kata ganti nama tanya Apakah kata ganti nama pada X dan Y? Berikan contoh perkataan bagi kedua-duanya.. penglipur lara ( ) e.. Tuliskan KN bagi perkataan yang tergolong sebagai kata nama.-an menerbitkan kata nama abstrak. 3.. kebaikkan ( ) b. tawaran d. Tukarkan ayat yang mengandungi apitan meN-. Tandakan (√) pada kata nama terbitan yang betul: a. perlantikan ( ) d. warna e. Contohnya: Kerajaan Jepun mula mendaratkan tentera di Kota Bharu.. sepandai c. kurun ( ) f. a... Apitan peN-. Berikan dua contoh bagi menunjukkan akhiran –an menerbitkan kata nama konkrit manakala apitan ke-.-kan. pelibatan ( ) c.-kan kepada ayat yang menggunakan apitan peN-. biji ( ) h. kearaban b.-an. Pendaratan tentera Jepun bermula di Kota Bharu. Apakah perbezaan antara kata ganti nama diri tanya dengan kata tanya? 5. perpaduan ( ) g. penerjemahan ( ) f..-an mempunyai hubungan dengan apitan meN-.. . keindahan ( ) j. 6. hitam ( ) i...Kata Nama | 78 PENILAIAN KENDIRI 1.

Kuala Lumpur: Persatuan Pendidikan Bahasa Melayu Malaysia. Ton Ibrahim dan Nawi Ismail. Musa dan Abdul Hamid Mahmood. . Kenal pasti setiap kata nama ganda yang terdapat di dalam petikan di atas. (2006). c. Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor. Ahmad Khair Mohd Nor. Kemudian. Bhd. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Omar. (2009). Bhd. RUJUKAN Abdullah Hassan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.(1989). (2008). Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu. Raminah Hj. Asraf. binatang-binatang ternakan. Kuala Lumpur : Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Antara harta yang wajib dikeluarkan zakat termasuklah wang ringgit. Asmah Hj. Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Petunjuk Bahasa Malaysia Baku KBSM. dan hasil-hasil tanaman seperti buah-buahan dan biji-bijian. 7. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Morfologi. Bhd. Kerajaan belum melaksanakan projek itu sejak dulu. Nik Safiah Karim. Lelaki itu sanggup memisahkan ibu dan anaknya setelah mereka bercerai. Sabran. zakat merupakan ibadat yang berbentuk harta benda. b. Zakat merupakan salah satu daripada rukun Islam yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang cukup syaratnya. Pekerja-pekerja mendalamkan dasar sungai itu untuk mengelakkan banjir. kelompokkan kata ganda itu mengikut jenisnya. Onn. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors. Hashim Hj. (2010). Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna Edisi Baharu. Tatabahasa Asas.Kata Nama | 79 a. Ibadat ini telah mewujudkan sikap bantu-membantu dalam masyarakat. (2009). (2007). Farid M. Pada dasarnya. Ahmad Khair Mohd Nor.

Kata Nama | 80 .

Kata Kerja | 81 UNIT 5 KATA KERJA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit. Contohnya: (1) (2) (3) (4) Anis tidur. menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks 5. kata kerja keadaan ialah kata kerja yang tidak menampakkan secara jelas akan sesuatu perbuatan itu dilakukan. Manakala. Kata kerja perbuatan ialah kata kerja yang jelas menunjukkan perbuatan. iaitu kata kerja perbuatan dan kata kerja keadaan. menyenaraikan imbuhan kata kerja dan proses morfofonem kata kerja 4. perkataan yang dicondongkan ialah kata kerja kerana menunjukkan perbuatan. mengenal pasti golongan kata kerja 2. (2008) ialah perkataan yang menjadi inti bagi binaan atau konstruksi frasa kerja. dan tidak menunjukkan adanya gerak perbuatan. Bom itu meletup. perkataan tersebut menjadi kata inti dalam frasa kerja yang menjadi predikat. Munirah sedang membaca buku. aksi atau tindakan fizikal. (kata kerja perbuatan) Kanak-kanak bermain bola. mengkategorikan kata kerja mengikut jenis 3. Pesawat itu mendarat di landasan. kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan sesuatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. (kata kerja keadaan) Lelaki itu sudah mati.0 Pengertian Kata Kerja Dari segi semantik. (kata kerja perbuatan) Cawan itu pecah. Kata kerja oleh Nik Safiah Karim et al. Selain itu. (kata kerja keadaan) . Contohnya: (5) (6) (7) (8) Muhammad membuat kerja itu. Ada dua makna yang dimiliki oleh kata kerja. Daripada ayat contoh tersebut. anda diharapkan dapat: 1.

1 Ciri-ciri Kata Kerja (i) kata kerja dapat disertai oleh kata bantu di depannya.2 Penggolongan Kata Kerja Kata kerja dalam bahasa Melayu dapat digolongkan kepada dua golongan. iaitu: (1) kata kerja aktif (2) kata kerja pasif Kata kerja aktif ialah kata kerja yang hadir dalam ayat aktif. Contohnya: Diam! Perbesarkan! Buatkan! Tunjukkan! telah bertaburan masih diperhatikan (ii) Kata kerja dapat dinafikan dengan kata nafi tidak. masih. Kata kerja pasif ialah kata kerja hasil daripada perubahan ayat aktif kepada ayat pasif. belum. telah. Antara contoh kata bantu ialah sudah.Contohnya: sudah lupa belum menjadi (ii) kata kerja dapat dijadikan perintah. masih. Contohnya : tidak makan tidak menjadi tidak belajar tidak terkatakan 5. Penggolongan kata kerja dapat digambarkan seperti rajah yang berikut: .Kata Kerja | 82 Senaraikan kata kerja perbuatan dengan kata kerja keadaan daripada perkataan yang berikut: sakit baring hinggap bersolek sembuh terambil terdiri bercakap berbaju memiliki 5.

3. dan ayat yang terhasil mengandungi makna yang lengkap. Ayah bersembahyang di surau.Kata Kerja | 83 kata kerja aktif Kata kerja Kata kerja pasif kata kerja aktif taktransitif tanpa pelengkap berpelengkap berpenerang kata kerja aktif transitif 5. iaitu: (i) kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap (ii) kata kerja aktif tak transitif berpelengkap (iii) kata kerja aktif tak transitif berpenerang (i) Kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap Kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap ialah kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa objek. Contohnya: (12) (13) (14) (15) Abang sudah balik. Dialah tempat saya merujuk tentang bahasa. Contohnya: (9) Air sungai naik. Contohnya: (16) (17) (18) (19) Abang sudah balik dari kerja.1 Kata Kerja Aktif Tak Transitif Kata kerja aktif tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek atau penyambut selepasnya.. Pokok kelapa itu bergoyang dengan kuat. (10) Dia sedang bekerja. Ayah bersembahyang. Kata kerja jenis ini dapat berdiri sendiri dalam predikat ayat. Kebanyakan kata kerja aktif tak transitif dapat berdiri sendiri dalam binaan ayat. Dialah tempat saya merujuk. Terdapat tiga jenis kata kerja aktif tak transitif. Pokok kelapa itu bergoyang. Keterangan ialah unsur tambahan dalam ayat yang berfungsi untuk memberikan maklumat tambahan. (11) Rumah itu terbakar. .3 Kata Kerja Aktif 5. Kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap boleh diperluas dengan keterangan .

(26) Kedua-dua pengantin itu berbimbingan tangan. kata adjektif dan frasa sendi nama. (4) Idea yang disumbangkannya itu bernilai. (21) *Pelajar-pelajar tidak boleh berbuat. (27) Perangainya memeningkan kepala. Unsur-unsur yang menjadi pelengkap boleh terdiri daripada kata nama. Afendi menjadi guru. *Guru dijadi oleh Afendi. (21a) Pelajar-pelajar tidak boleh berbuat jahat. (ii) Kata kerja aktif tak transitif berpelengkap Kata kerja aktif tak transitif berpelengkap merupakan kata kerja yang memerlukan pelengkap selepasnya untuk menyempurnakan maksud ayat. (3) Kereta baharu Yusof bernilai RM200. (20a) Petani itu bertanam jagung. (a) Kata nama sebagai pelengkap.000.Kata Kerja | 84 Apakah jenis kata kerja dalam ayat-ayat yang berikut: (1) Padi Pak Mat tahun ini menjadi. Ayat yang mengandungi pelengkap juga tidak dapat dijadikan ayat pasif. Contohnya: (25) Abang beristerikan orang Johor. . (2) Maisarah akan menjadi guru. *Wang diada oleh Muniandy. (22a) Puan Noni berada di Seremban. Tanpa pelengkap seperti ayat (23) hingga (25). Contohnya: (20) *Petani itu bertanam. Contohnya: (23) (23a) (24) (24a) Muniandy ada wang. ayat itu tidak mempunyai makna yang sempurna. (22a) *Puan Noni berada.

Pada pendapat anda. (iii) Kata kerja aktif tak transitif berpenerang Kata kerja aktif tak transitif berpenerang terdiri daripada kata kerja aktif tak transitif diikuti oleh kata nama. (30) Suasana menjadi genting. dan ayat yang terhasil tetap sempurna. (1) Abang sudah mulai bekerja. (32) Kakak Lim bermastautin ke Australia. (3) Kanak-kanak itu pergi mengaji. Kata nama yang mengikuti kata kerja aktif tak transitif itu bukanlah pelengkap kerana unsur penerang tersebut boleh ditiadakan. (36) Mereka berjalan kaki ke situ. apakah fungsi kata kerja yang dicondongkan dalam ayat yang berikut? Berikan alasan anda.Kata Kerja | 85 (b) Kata adjektif sebagai pelengkap. (29) Penyakit nenek beransur pulih. Apakah perbezaan antara kata kerja aktif tak transitif berpelengkap dengan kata kerja tak transitif berpenerang? . (35) Ismail berkereta Waja. Contohnya: (31) Cikgu Karim tinggal di rumah itu. (2) Pelajar itu didapati merokok. Contohnya: (34) Pak Samad bersawah padi. (c) Frasa sendi nama sebagai pelengkap. (33) Pelajar-pelajar berada di padang. Contohnya: (28) Lelaki itu bertubuh sasa.

iaitu kata kerja dengan satu objek dan kata kerja dengan dua objek.2 Kata Kerja Aktif Transitif Kata kerja aktif transitif ialah kata kerja yang memerlukan objek selepasnya dalam ayat aktif. Contohnya: (41) Kita menentukan nasib kita. (39a) Buku sedang dibaca oleh murid-murid. Frasa nama sebagai dua objek hadir selepas kata kerja transitif. OT OS . *Ali sedang memukul. Objek terdiri daripada frasa nama. (43) Pemburu menembak harimau.Kata Kerja | 86 5. ayat yang mengandungi objek bagi kata kerja transitif boleh mengalami proses pasif. ayat yang terhasil tidak lengkap. Objek yang menjadi penyambut langsung selepas kata kerja ialah objek tepat (OT). Tanpa objek. Kata kerja yang mempunyai frasa nama sebagai objek boleh terdiri daripada dua jenis. Objek yang tidak menjadi penyambut langsung kepada kata kerja dan hadir di selepas objek tepat ialah objek sipi (OS). Selain itu. *Negara itu mengeksport. Contohnya: (43) Kamal mencarikan adiknya pekerjaan. (40) Adik mengayuh basikal. Contohnya: (39) Murid sedang membaca buku. (i) kata kerja dengan satu objek. (42) Pelajar-pelajar menyiapkan tugasan itu. OT OS (44) Ibu menghidangi tetamu sepinggan kuih. (40a) Basikal dikayuh oleh adik. Contohnya: (37) (37a) (38) (38a) Ali sedang memukul ular. Negara itu mengeksport getah. (ii) kata dengan dua objek.3.

. (46) Aiman mencampakkan kotak itu. ter-.Kata Kerja | 87 Apakah jenis kata kerja bagi ayat yang beriku? (1) Salim tersepak akan Zainal. (46a) Kotak itu dicampakkan oleh Hazim. Pintu itu masih terbuka. di-…-kan. (2) Kakak sedang berjalan kaki. Sementara itu. Contohnya: (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) Bangkai itu ditutup dengan kertas. (1) Nasi sudah bertanak. Pelajar itu kepanasan di padang sekolah Indahnya pantai itu tidak tergambarkan oleh sesiapa pun. kata kerja pasif juga boleh berawalan ber-.4 Kata kerja pasif Kata kerja transitif pasif berfungsi dalam ayat pasif melalui proses perubahan ayat aktif kepada ayat pasif. Baju itu belum berbasuh. ter-…-i. 5. (3) Janggut ayah belum bercukur. di-…-i. (45a) Baju dijahit oleh Hazirah. Persembahan tarian diikuti oleh persembahan nyanyian. Dia tidak dibenarkan pergi. (4) Ayah belum bercukur. ter-…kan. Ayat yang manakah yang mengandungi kata kerja pasif? Berikan alasan anda. Hajatnya tidak terpenuhi oleh kami. Kata kerja pasif digunakan dalam ayat yang menunjukkan subjek ayat “dikenai. dan penanda pasif kena. Mereka kena tangkap oleh polis.” Contohnya: (45 Suzana menjahit baju. (3) Lori itu terlanggar tembok. (2) Kanak-kanak itu tertelan biji saga. (4) Tembok itu terlanggar oleh lori. ke-…-an.

iaitu ber. Kata kerja tunggal dapat berdiri sendiri dengan makna sepenuhnya untuk bertugas sebagai predikat dalam ayat. kata kerja terbitan iii. akhiran.5 Pembentukan Kata Kerja Kata kerja terdiri daripada empat bentuk. mempeR-. iaitu: i. di-. apitan dan sisipan. kata kerja tunggal ii.mempunyai dua bentuk bergantung pada huruf pertama kata dasar yang bercantum dengannya.6 Kata Kerja Tunggal Kata kerja tunggal ialah kata kerja yang tidak berimbuhan.7. pulihara dan ubahsuai.menjadi ber. 5. Antaranya ialah berdikari. Contohnya: tidur hidup terbang lahir gagal datang pulang hancur balik gugur rebah patah Kata kerja tunggal boleh juga berbentuk akronim. kata kerja ganda 5. kecuali dengan perkataan yang huruf pertamanya ialah r. meN-. berburu berenang berasap belajar bertapa berangkai berjiran belunjur (i) Awalan beR. Awalan beR(I) Bentuk awalan beRAwalan beR. 5. dipeR-. Contohnya: .1 Awalan Kata Kerja Awalan yang membentuk kata kerja terbitan ialah beR-. 1. hakis.Kata Kerja | 88 5.7 Kata Kerja Terbitan Kata kerja terbitan boleh terdiri daripada awalan.dan be-. kata kerja majmuk iv.jika bercantum dengan semua kata dasar. teR-.

awalan beR.membentuk kata kerja aktif tak transitif. belunjur dan belajar. kata kerja. atau kata kerja tak transitif berpelengkap seperti (66) – (67). Contohnya: beR + runding  berunding beR+ rantai  berantai beR + ramai  beramai (II) Fungsi awalan beRAwalan beR. Kesihatan bapa beransur pulih. ada tiga perkataan yang dikecualikan daripada peraturan di atas.menjadi be.berfungsi untuk membentuk kata kerja.(65). Kekayaannya bernilai puluhan juta ringgit.boleh terdiri daripada kata kerja tak transitif tanpa pelengkap seperti (64). Askar-askar sedang berjuang di medan perang. (ii) Awalan beR. iaitu bekerja. . Kata kerja yang dibentuk dengan awalan beR. Contohnya: beR + kebun (KN)  berkebun (KK) beR + suruh (KK)  bersuruh (KK) beR + murah (KA)  bemurah (KK) beR + oleh (KT)  beroleh (KK) Selain itu.apabila bercantum dengan semua kata dasar yang bermula dengan huruf r. Contohnya: (56) (57) (58) (59) Lelaki itu berwang. Awalan beR.boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama.Kata Kerja | 89 beR + angkat beR + buka beR + cermin  berangkat  berbuka becermin beR + ekor beR + guna beR + hujah  berekor  berguna  berhujah Walau bagaimanapun. kata adjektif dan kata tugas.

Apakah jenis dan makna bagi kata kerja tersebut? (1) Baju belum berbasuh.dalam ayat yang berikut. berbunyi.Kata Kerja | 90 (III) Makna awalan beRAwalan beR. Contohnya: berbahaya berwarna ‘ada bahayanya’ ‘ada warnanya’ (f) melakukan perbuatan pada diri sendiri (refleksif). Contohnya: bercukur. Contohnya: berbasikal. (2) Abang berbaju Melayu. berseluar (e) ada sesuatu seperti pada kata dasar. bersuara.membawa pengertian: (a) mempunyai. berdandan. berkeretapi (c) mengeluarkan. . beranak (d) memakai sesuatu. Contohnya: beratap. berkasut. Contohnya: berbaju.Contohnya: tidak berjahit sudah berlipat belum berbasuh = = = tidak dijahit sudah dilipat belum dibasuh Bandingkan kata kerja berawalan beR. beristeri. berbedak. (b) menggunakan. berjemur (k) pasif seperti awalan di-. Contohnya: bertelur. bersuara.

Contohnya: terduduk terpakai terambil terdiam tersepak tercari terbuku terserlah Awalan teR. iaitu kata kerja tak transitif dan kata kerja transitif. . Awalan teR(I) Bentuk awalan teRAwalan teR. (4) Kamil berkereta Waja ke pejabat. Kata kerja tak transitif boleh tanpa pelengkap (76).apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan semua huruf. Contohnya: teR + nama (KN)  ternama (KK) teR + gunting (KN)  tergunting (KK) teR + cabut (KK)  tercabut (KK) teR + bawa (KK)  terbawa (KK) Kata kerja yang terbentuk daripada awlan teR.menjadi te. 2. Contohnya: terancang teringkas terasa terentang terawat terendam (II) Fungsi awalan teRAwalam teR. kecuali dengan kata dasar yang bermula dengan hruf r.menjadi ter. atau dengan pelengkap (77-78).di depan kata dasar yang bermula dengan huruf r. (61) Pesakit itu terlantar di katil. iaitu: (i) kata kerja aktif (ii) kata kerja pasif (i) kata kerja aktif Ada dua jenis kata kerja aktif yang terbentuk daripada awalan teR-. (62) Kanak-kanak itu terjatuh dari buaian.dapat digabungkan dengan kata dasar daripada kata nama dan kata kerja. iaitu ter.terdiri daripada dua jenis.dan te-. Awalan teR.Kata Kerja | 91 (3) Makanan sudah berhidang. Contohnya: (60) Pintu itu terbuka.mempunyai dua bentuk. Kata kerja tak transitif tidak memerlukan objek selepasnya.

Contohnya: terangkat (dapat diangkat) tertanggung (dapat ditanggung) tercapai (dapat dicapai) . Ekor kucing terpijak oleh Anas.membawa pengertian: (a) tidak sengaja Makna tidak sengaja ini boleh menggunakan kata kerja aktif dan kata kerja pasif. (II) Makna awalan teRAwalan teR. kata sendi oleh perlu diletakkan selepas kata kerja pasif. Bapa terbeli mangga muda. Mangga muda terbeli oleh bapa. (kata kerja transitif) (64) Kami terlihat budak itu di bandar. (68) Meja itu tidak terangkat oleh Hanif.Kata Kerja | 92 Kata kerja yang berawalan teR. Contohnya: terasing (sudah diasingkan) terdapat (sudah didapati) terbukti (sudah dibuktikan) (c) keupayaan. (kata kerja transitif) (65) Amir tersepak batu. (b) keadaan tersedia. (67) Bangunan itu terbina oleh pekerja Indonesia. Bagi membezakannya. Contohnya: (69) (70) (71) (72) Anas terpijak ekor kucing itu. Contohnya: (63) Mei Lin terambil buku Kumari.yang membentuk kata kerja transitif memerlukan objek.yang membentuk kata kerja pasif hadir dalam ayat pasif. Contohnya: (66) Tembok itu terlanggar oleh lori. dan memerlukan kata sendi oleh selepas kata kerja pasif berawalan teR-. (kata kerja transitif) (ii) kata kerja pasif Awalan teR.

men-. p dan v.apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf m. 3.mempunyai enam bentuk. r. ny. ng. n. (i) Petani itu tersandar di bawah pokok.dan menge-.menjadi mem.menjadi me. peng-. (iv) Saya tersenyum sendirian apabila mengingati kisah itu. (ii) Abang tidak terbeli kereta mewah itu. mem-. (i) Awalan meN.dalam ayat yang berikut? Berikan alasan anda. (iii) Adik terduduk seketika setelah dimarahi guru. Contohnya: meN + buka meN+fatwa meN + proses peN + veto membuka  memfatwa  pemproses pemveto . l. w dan y.tersebut. iaitu me-.Kata Kerja | 93 Apakah jenis kata kerja yang berawalan teR. meny. Awalan meN(I) Bentuk awalan meNAwalan meN.apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf b. Perbezaan bentuk-bentuk awalan ini berlaku kerana jenis huruf pertama pada kata dasar yang menerima awalan meN. Contohnya: meN + minum meN + naik meN + nyanyi meN + nganga meN + reka meN + langkah meN + wangi meN + yakin peminum  menaik menyanyi  menganga mereka  melangkah  mewangi meyakinkan (ii) Awalan meN. dan perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf f.

j. Oleh itu. atau gugus konsonan. Omar (2009:57). mempercayai.menjadi men. (iii) meN. atau mengandungi tiga atau lebih suku kata. seperti mempedulikan. Contohnya: mempamerkan (pamer ialah kata pinjaman) memfitnah (fitnah ialah kata pinjaman) memproses (proses mengandungi gugus konsonan dan kata pinjaman) Terdapat beberapa perkataan yang bermula dengan huruf p yang menerima awalan mem. Menurut Asmah Hj. sy. dan z. t. Biasanya konsonan t akan gugur. huruf p pada kata dasar yang menerima awalan mem.dan dianggap sebagai kekecualian.Kata Kerja | 94 Bagi sesetengah kata terbitan. maka huruf t itu dikekalkan. timbul usaha untuk mempertahankan awalan itu. Contohnya: meN + cari meN + datang meN + jahit meN + syukuri meN + tulis meN + tolong meN + zalimi  mencari  mendatang  menjahit  mensyukuri  mentulis  menulis  mentolong  menolong  menzalimi Jika kata dasar itu terdiri daripada kata pinjaman. dan mempersoalkan. Contohnya: meN + fikir meN + periksa meN + pukul meN + pandu  memfikir  memikir  memperiksa  memeriksa  mempukul  memukul  mempandu  memandu Huruf p dan f biasanya dikekalkan apabila kata dasar erdiri daripada kata pinjaman.apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf c.tidak digugurkan disebabkan analogi palsu. yakni dengan menganggap bahawa suku kata pertama kata dasar terdiri daripada awalan. Contohnya: meN + tafsir  mentafsir meN + transkripsi  mentranskripsi meN + terjemah  penterjemah menN + tertawakan  mentertawakan . d. atau gugus konsonan. huruf p dan f digugurkan.

.apabila bergabung dengan kata dasar yang mengandungi satu suku kata.menjadi meng. h. kh.apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan konsonan k. Ini berlaku mungkin sebagai analogi palsu dengan menanggap bahawa suku kata yang pertama terdiri daripada awalan. o dan u. Namun. dan kata dasar yang bermula dengan huruf vokal a. k itu digugurkan. Contohnya: meN + kawal  mengkawal  mengawal meN + kayuh  mengkayuh  mengayuh meN + gali  menggali meN + hantar  menghantar meN + khianati  mengkhianati meN + ghaibkan  mengghaibkan meN + angkut  mengangkut meN + elak  mengelak meN + ikut  mengikut meN + olah  mengolah Apabila meN-bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf k. bukan penernak. i. Contohnya: meN + cat  mengecat meN + lap  mengelap meN + khaskan  mengekhaskan meN + syaki  mengesyaki meN + syorkan  mengesyorkan . e.Kata Kerja | 95 Kekecualian berlaku pada perkataan ternak yang membentuk penternak. huruf k akan dikekalkan dalam kata dasar daripada kata pinjaman. baik perkataan Melayu ataupun perkataan pinjaman. Contohnya: meN + kritik meN + kanunkan meN + klasifikasikan  mengkritik  mengkanunkan  mengklasifikasikan (v) meN. g. (iv) meN.menjadi menge. gh.

menendang. Contohnya: mengapak (menggunakan kapak sebagai alat) menggunting (menggunakan gunting sebagai alat) menjala (menggunakan jala sebagai alat) . memakai. dan kata kerja aktif transitif seperti menulis. Contohnya: memucat (menjadi pucat) membesar (menjadi besar) memanjang (menjadi panjang) (c) menggunakan sebagai alat. memutih. menangis. membeli. Contohnya: membaca (melakukan perbuatan membaca) menjaga (melakukan perbuatan menjaga) menendang (melakukan perbuatan menendang) (b) menjadi. kata kerja. Awalan meN. menurun. (III) Makna awalan meN(a) melakukan perbuatan. dan kata adjektif.Kata Kerja | 96 (vi) meN. Contoh: meN + sapu  menysapu  menyapu meN + satu menysatu  menyatu meN + sumpah  menysumpah menyumpah (II) Fungsi Awalan meNAwalan meN-…ialah awalan yang membentuk kata kerja aktif.boleh digabungkan dengan kata dasar yang terdiri daripada kata nama. Contohnya: meN + langit (KN)  melangit (KK) meN + suruh (KK)  menyuruh (KK) meN + putih (KA)  memutih (KK) Awalan meN.menjadi meny.yang bergabung dengan kata dasar yang terdiri daripada kata kerja dapat menerbitkan kata kerja aktif tak transitif. melangkah. dan huruf s itu digugurkan.apabila bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf s. menolak. menjual. seperti menaik.

+ ambil di + olah di.Kata Kerja | 97 (d) menuju. Contohnya: mengutara (menuju ke utara) mendarat (menuju ke darat) menyeberang (menuju ke seberang) (e) mengeluarkan bunyi.mempunyai satu bentuk. Contohnya: mengalas (menggenakan alas) memagar (memasang pagar) mencelak (menggenakan celak) Apakah jenis kata kerja makna kata kerja bagi perkataan yang menerima awalan meN. (2) Anis memakai baju yang berwarna merah. Awalan ini tidak berubah walaupun bertemu dengan apaapa juag huruf yang menjadi huruf pangkal kata dasar. Awalan di(I) Bentuk awalan diAwalan di. Contohnya: di.dalam Ayat yang berikut? (1) Perbincangan mereka telah melencong daripada agenda asal. 4.duga di.+ sapu  diambil  diolah  dibuang  disapu di. (4) Padi di sawah mula menguning.+ pukul  diculik  ditendang  diduga  dipukul . iaitu di.+ culik di-+ tendang di. (3) Pelajar itu meloncat tinggi kerana gembira. Contohnya: mengaduh (menggeluarkan bunyi ”aduh”) mengaum (menggeluarkan bunyi ”aum”) mengembet (menggeluarkan bunyi ”embek”) (f) mengenakan/memasang..+ buang di.

+ tendang (KK)  ditendang (KK) (III) Makna awalan diAwalan di.+ ketam (KN)  diketam (KK) di.+ gulai (KN)  digulai (KK) di. Contohnya: mempeR + hamba (KN)  memperhamba (KK) mempeR + besar (KA)  memperbesar (KK) mempeR + oleh (KT)  memperoleh (KK) .membentuk kata kerja aktif transitif.Kata Kerja | 98 (II) Fungsi awalan diAwalan di. Contohnya: memperdalam memperdua memperdaya memperkemas memperhalus memperoleh (II) Fungsi awalan mempeRAwalan mempeR.mempunyai satu bentuk. kata adjektif dan kata tugas.menyatakan makna perbuatan pasif yang dilakukan oleh diri orang ketiga. Awalan ini boleh dipasangkan dengan imbuhan men-. Contohnya: di.+ ajar (KK)  diajar (KK) di.dapat bergabung dengan kata dasar daripada kata nama. Awalan di.terbentuk apabila kata kerja yang berawalan meNdipasifkan dengan menggantikan awalan meN. Awalan mempeR(I) Bentuk awalan mempeRAwalan mempeR. iaitu memper-.dapat bergabung dengan kata dasar daripada kata nama dan kata kerja. Awalan di.membentuk kata kerja pasif.dengan awalan di-. Awalan mempeR. Contohnya: menendang  menghukum  mendayung  ditendang dihukum didayung 5.

membawa pengertian: (a) menjadikan sesuatu bersifat lebih. Contohnya: dipertajam diperkuda diperlebar diperdewa diperkukuh diperisteri . (v) Abang memperisteri gadis dari Kelantan. Contohnya: memperdua (membahagi dua) mempertiga (membahagi tiga) Apakah sebabnya mempeR. sebaliknya dalam ayat (iii) . Contohnya: memperbesar (menjadikan lebih besar) memperdalam (menjadikan lebih dalam) memperpanjang (menjadikan lebih panjang) (b) menjadikan sebagai atau memperlakukan sebagai.(iv) memang akhirannya tidak diperlukan? (i) Mereka sedang memperhalus permohonan itu.mempunyai satu bentuk. Contohnya: memperalat (menjadikan sebagai alat) memperhamba (menjadikan sebagai hamba) memperisteri(menjadikan sebagai isteri) (c) membahagi. 6. iaitu diper-. Awalan dipeR(I) Bentuk Awalan dipeRAwalan dipeR. (iii) Saya memperoleh berita baik itu semalam.Kata Kerja | 99 (III) Makna awalan mempeRAwalan mempeR.dalam perkataan (i)-(iii) memerlukan akhiran tersebut digugurkan. (iv) Kumpulan samseng itu memperalat pelajar-pelajar sekolah. (ii) Pekerja-pekerja sedang mempercepat kerja-kerja pembinaan bangunan itu.

adjektif dan kata tugas. Contohnya: diperkemas (dijadikan lebih kemas) diperkukuh (dijadikan lebih kukuh) diperkaya (dijadikan lebih kaya) (c) dibahagi. Contohnya: diperdua (dibahagi dua) dipersepuluh (dibahai sepuluh) 5. iaitu –kan. Contohnya: belikan dapatkan tunjukkan usahkan sudahkan tinggikan .membentuk kata kerja pasif diri ketiga daripada kata kerja transitif yang berawalan mempeR-… dalam ayat aktif. Golongan kata yang dapat bergabung dengan awalan dipeR.2 Akhiran Kata Kerja Akhiran ialah bentuk imbuhan yang digabungkan pada bahagian akhir kata dasar. Contohnya: diperisteri (djadikan sebagai isteri) diperalat (dijadikan sebagai alat) diperkawan (dijadikan sebagai kawan) (b) dijadikan lebih atau bertambah.Kata Kerja | 100 (II) Fungsi Awalan dipeRAwalan dipeR. Akhiran -kan (I) Bentuk akhiran -kan Akhiran -kan mempunyai satu bentuk.ialah kata nama. Bentuknya tidak berubah apabila bergabung dengan kata dasar.7. Akhiran kata kerja dalam bahasa Melayu ada dua. Contohnya: memperkacang diperkacang memperoleh  diperoleh mempererat  dipererat mempercepat  dipercepat memperdaya  diperdaya memperhamba  diperhamba (III) Makna awalan dipeR(a) dijadikan sebagai. iaitu -kan dan –i 1.

kata kerja. atau dalam ayat perintah. Contohnya: asap (KN) + -kan tulis (KK) + -kan tinggi (KA) + -kan serta (KT) + . iaitu dalam ayat pasif ganti nama diri orang pertama dan orang kedua. (76) Sila penuhkan ruang kosong di depan dewan.kan  asapkan (KK)  tuliskan (KK)  tinggikan (KA)  sertakan (KK) Kata kerja yang menerima akhiran –kan tanpa awalan terdapat dalam dua jenis ayat. Contohnya: (75) Kosongkan bilik ini secepat mungkin. Contohnya: buatkan (membuat sesuatu untuk orang lain) gorengkan (menggoreng sesuatu untuk orang lain) ambilkan (mengambil sesuatu untuk orang lain) . Contohnya: lebihkan (menyebabkan jadi lebih) hapuskan (menyebabkan jadi hapus) terangkan (menyebabkan jadi terang) (b) melakukan sesuatu untuk orang lain (benefaktif). (b) Ayat perintah. kata adjektif atau kata tugas. (III) Makna akhiran -kan (a) menyebabkan jadi (kausatif). Awalan -kan boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama.Kata Kerja | 101 (II) Fungsi akhiran kanAwalan -kan berfungsi untuk membentuk kata kerja transitif. (a) Ayat pasif ganti nama diri orang pertama dan orang kedua. (74) Pokok bunga itu kamu tanamkan pagi tadi. Contohnya: (73) Adik saya belikan sebuah buku cerita.

i  sertai (KK) Kata kerja yang menerima akhiran –i tanpa awalan terdapat dalam dua jenis ayat. Akhiran -i (I) Bentuk akhiran -i Akhiran -i mempunyai satu bentuk. (a) Ayat pasif ganti nama diri orang pertama dan orang kedua. (78) Majlis itu akan saya hadiri. iaitu –i. contohnya: (79) Ingati jasa pejuang negara kita. Contohnya: nama (KN) + -i  nama (KK) duduki (KK) + -i  duduki (KK) dalam (KA) + -i  dalami(KK) serta (KT) + . Contohnya: awasi dapati turuni tandingi sudahi contohi (II) Fungsi akhiran -i Awalan -i berfungsi untuk membentuk kata kerja transitif. (iii) Makna akhiran -i (a) menyebabkan jadi (kausatif). Bentuknya tidak berubah apabila bergabung dengan kata dasar. (80) Tolong temani adik kamu ke taman. (b) Ayat perintah. iaitu dalam ayat pasif ganti nama diri orang pertama dan orang kedua. atau dalam ayat perintah. Contohnya: (77) Jasa lelaki itu tidak kami lupai. kata adjektif atau kata tugas. kata kerja. Contohnya: sudahi (menyebabkan jadi sudah) baiki (menyebabkan jadi baik) lupai (menyebabkan jadi lupa) .Kata Kerja | 102 2. Awalan -i boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama.

-kan.7.-an. di-…-kan. meng-…kan. beR-…-kan. yakni sama banyak dengan jumlah alomorf awalan meN-. meN-…-i.. meny-.. Contohnya: me-…-kan menaikkan mewujudkan mem-…-kan membenarkan mempamerkan memfatwakan memproseskan memvariasikan membandingkan menyanyikan melayakkan mengerikan meyakinkan men-…-kan mendamaikan menzahirkan mencarikan menjadualkan mentakrifkan mensyarahkan . Apitan meN-…-kan (I) Bentuk awalan meN-. ter-…-kan dan ter-…-i. diper-…-kan.-kan Apitan meN-. dan menge-…-kan.. Contohnya: duduki meja (duduk di atas meja) sirami pokok bunga (siram pada pokok bunga) hadiri jamuan (hadir ke/di jamuan) Dengan merujuk kepada buku-buku tatabahasa. diper-…-i. di-…-i.. ke-…-an.3 Apitan Kata Kerja Apitan yang membentuk kata kerja ialah meN-…-kan. 1. carilah persamaan dan perbezaan antara akhiran –i dengan akhiran –kan? 5.. mem-…-kan.. men-…-kan. memper-…-i.. memper-…-kan. (lihat awalan meN-)..Kata Kerja | 103 (b) tempat (lokatif).-kan mempunyai enam bentuk awalan. iaitu me-…-kan. beR-.

-kan berfungsi untuk membentuk kata kerja transitif..-kan + buku (KN)  membukukan (KK) meN-.-kan + jatuh (KK)  menjatuhkan (KK) meN-......-kan menyapukan menyatukan menyalurkan menyakitkan menyampaikan menyepikan menge-…-kan mengelap mengekhaskan mengecamkan mengesahkan mengesyorkan mengehadkan (II) Fungsi apitan meN-. Tempat itu amat menyeramkan. mengelakkan menghantarkan menggayakan mengutarakan mengghaibkan menggkhususkan meny-.. kata adjektif dan kata tugas. ..-kan boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama. amat menakutkan.. Contohnya: meN-.. Misalnya: (81) (82) (83) Peristiwa itu amat menyedihkan.-kan + besar (KA)  membesarkan (KK) meN-.Kata Kerja | 104 meng-…-kan.. Kata kerja jenis ini dapat menerima kata penguat (amat menyedihkan. kata kerja.-kan Apitan meN-. amat menyeramkan)... Kerja-kerja yang dibuat kurang memuaskan.. Apitan meN-. dan unsur yang hadir selepas kata kerja dapat digugurkan tanpa menjejaskan ayat..-kan + satu (KT)  menyatukan (KK) Ada kata kerja berapitan meN-…-kan yang walaupun berbentuk kata kerja tetapi dapat berfungsi sebagai kata adjektif..

Contohnya: mendirikan menguburkan merundingkan (b) menjadikan objek sebagai. Contohnya: menggerakkan (menyebabkan bergerak) memalukan (menyebabkan malu) menaikkan (menyebabkan naik) (d) manfaat (benefaktif). Makna ini muncul dalam ayat yang mengandungi dua objek. Contohnya: merajakan pu (menjadikan seseorang sebagai raja) mencalonkan (menjadikan seseorang sebagai calon) mengorbankan (menjadikan sesuatu sebagai korban) (c) menyebabkan (kausatif). Contohnya: membelikan (membeli untuk seseorang) mencarikan (mencari untuk seseorang) mengangkatkan (mengangkat untuk seseorang) (e) menggunakan. dan kepada. tentang. Contohnya: mengayuhkan (menggunakan kayuh) mengipaskan (menggunakan kipas) melayarkan (menggunakan layar) (f) akhiran –kan pada kata yang berapitan meN-…-kan bertugas sebagai ganti kata sendi akan.Kata Kerja | 105 (III) Makna apitan meN-…-kan (a) melakukan sesuatu seperti yang terkandung dalam kata dasar. Contohnya: membanggakan (bangga akan) menceritakan (bercerita tentang) menanyakan (bertanya kepada) .

....Kata Kerja | 106 2. men-…-i.. kata kerja... Apitan meN-…-i (I) Bentuk awalan meN-.. iaitu sama banyak dengan jumlah kelainan untuk meN-.-i.. Contohnya: me-…-i menaiki memasuki mem-…-i membanjiri mempamerkan men-…-i menduduki mencurahi meng-…-i mengikuti menggairi meny-.-i berfungsi untuk membentuk kata kerja aktif transitif. mem-…-i... iaitu me-…-i.-i Apitan meN-. kata adjektif dan kata tugas untuk membentuk kata kerja.-i menyapukan menyakiti menge-…-i mengesyaki mengecami mengebomi menyalurkan menyukai menyatukan menyumpahi mengubati menggalasi mengekori mengawasi mencarikan menzalimi menjumpai mendugai memfatwakan membaharui memvariasikan memikiri merindui melindungi merasai meyakini (II) Fungsi apitan meN-.-i mempunyai enam kelainan. Apitan meN-.. meny-.-i boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama. meng-…-i dan menge-…-i..-i Apitan meN-.. Contohnya: .

Contohnya: menikami (menikam berkali-kali) mencabuti mencabut dengan banyak) menghalangi (menghalang berkali-kali) (c) tempat atau lokatif....Kata Kerja | 107 meN-.-i + contoh (KN)  mencontohi (KK) meN-.-kan + dalam(KA)  mendalami (KK) meN-. kepada dan terhadap... tentang.. Contohnya: menemui = = mengunjungi = menjangkiti = bertemu dengan berkuasa atas berkunjung ke berjangkit kepada mengetahui menempati mengakui meminati = = = = tahu akan menguasai bertempat di mengaku akan/tentang berminat terhadap (e) menuju arah... ke. Contohnya: memerahi (memberikan sifat merah kepada) membasahi (memberikan sifat basah kepada) mengotori (meberikan sifat kotor kepada) (b) melakukan perbuatan berkali-kali atau banyak. akan. atas.-i (a) memberikan sifat kepada objek. di..-kan + sudah (KT)  menyudahi (KK) (III) Makna apitan meN-.-i + jatuh (KK)  menjatuhi (KK) meN-.. Contohnya: menyeberangi (menuju ke seberang) meminggiri (menuju ke pinggir) mengetengahi (menuju ke tengah) . Contohnya: menduduki (duduk di sesuatu tempat) mendatangi (datang ke sesuatu tempat) menghadiri (hadir di/pada sesuatu tempat) menanami (tanam di sesuatu tempat) (d) Akhiran –i dalam meN-…-i bertugas menggantikan kata sendi seperti dengan.

Contohnya: berasaskan berjudulkan berdasarkan berhasratkan bertemakan berajakan (II) Fungsi apitan beR-…-kan Apitan beR-…-kan bertugas membentuk kata kerja aktif tak transitif. Contohnya: bertanyakan khabar berdasarkan kajian bertanyakan bersenjatakan parang = bertanya tentang khabar = berdasar akan/pada kajian = bertanya kepada/tentang = bersenjata dengan parang . pada. 3...-kan menerima objek yang tidak bernyawa dan objeknya bergerak. Apitan beR-…-kan (I) Bentuk apitan beR-…-kan Apitan beR-…-kan mempunyai satu bentuk. dan dengan.yang diikuti oleh kata sendi tentang..-i lazimnya menerima objek yang bernyawa dan objek yang tidak bergerak. Contohnya: beR -. manakala apitan meN-. kepada. Contohnya: bersenjatakan pisau (menjadikan pisau sebagai senjata) berselimutkan daun (menjadikan daun sebagai selimut) berbantalkan lengan (menjadikan lengan sebagai bantal) (b) Apitan beR-…-kan sama makna dengan kata kerja tak transitif berawalan beR...-kan + pandu (KK)  berpandukan (KK) (III) Makna apitanbeR-…-kan (a) menjadikan sesuatu sebagai.-kan + suami (KN)  bersuamikan(KN) beR-... iaitu ber-…-kan.Kata Kerja | 108 Anda mungkin mengetahui bahawa apitan meN-. Berbincanglah dengan pensyarah dan rakan-rakan anda tentang perbezaan tersebut.. Apitan ini dapat bergabung dengan kata dasar yang terdiri daripada kata nama dan kata kerja.

-an (a) banyak yang berlaku.. maka penggunaan kata sendi tersebut selepas apitan beR-.-an bertugas sebagai pembentuk kata kerja aktif tak transitif.... iaitu ber-…-an..-an mempunyai satu bentuk..-an (I) Bentuk apitan beR-..-an Apitan beR-.-an Apitan beR-. Apitan beR-...-an + terbang (KK)  berterbangan (KK) beR-... Contohnya: berkibaran (berkibar-kibar) berdenyutan (berdenyut-denyut) berkilauan (berkilau-kilau) ...... Contohnya: bertanyakan tentang khabar berdasarkan pada kajian bertanyakan kepada ibu bersenjatakan dengan parang 4.-an + jauh (KA)  berjauhan (KK) (III) Makna apitan beR-.-an + musuh (KN)  bermusuhan(KN) beR-.. Contohnya: berciciran (banyak yang cicir) berguguran (banyak yang gugur) berterbangan (banyak yang terbang) (b) berterusan atau berpanjangan.. Contohnya: berterbangan berguguran berjauhan berlarian berebutan berentetan (II) Fungsi apitan beR-..Kata Kerja | 109 Oleh sebab akhiran –kan pada kata yang berapitan beR-.-kan mewakili kata sendi tersebut.-kan adalah salah.. Contohnya: beR-. kata adjektif dan kata adjektif.. Apitan ini dapat bergabung dengan kata dasar yang terdiri daripada kata nama.

pada perkataan yang berapitan di-.-kan merupakan penanda pasif diri ketiga. ..-kan dengan awalan di-. Apitan di-…-kan mempunyai satu bentuk.-kan Apitan di-…-kan membawa pengertian seperti yang terkandung dalam imbuhan di..-kan Apitan di-.dan –kan.....-kan bertugas untuk membentuk kata kerja pasif. (Rujuk imbuhan di.pada apitan meN-. Awalan di.. Contohnya: berasingan (dalam keadaan terasing) berjauhan (dalam keadaan jauh) berhampiran (dalam keadaan hampir) (d) menyaling... Apitan di-…-kan (I) Bentuk apitan di-. iaitu di-…kan. Contohnya: Aktif memberitahukan mengajarkan mencarikan Pasif diberitahukan diajarkan dicarikan (III) Makna apitan di-. Contohnya: bersalaman (saling bersalam atau bersalam-salaman) bertembakan (saling bertembak atau bertembak-tembakan) berdakapan (saling berdakap atau berdakap-dakapan) 5.dan –kan).. Penukaran bentuk kata kerja aktif transitif kepada bentuk kata kerja pasif dapat dilakukan dengan menggantikan awalan meN..Kata Kerja | 110 (c) dalam keadaaan.. Contohnya: dilakukan dihapuskan diperlukan diberikan disyaratkan dijelaskan (II) Fungsi apitan di-.-kan Apitan di-…-kan merupakan bentuk pasif meN-…-kan.

.dan –i. . Apitan di-. Apitan di-…-i mempunyai satu bentuk.. iaitu memper-…-kan.-i membentuk kata kerja pasif.-i Apitan di-…-in membawa pengertian seperti yang terkandung dalam imbuhan di.-i dengan awalan di-. Apitan mempeR-…-kan dapat bergabung dengan kata dasar yang terdiri daripada kata nama dan kata kerja. Contohnya: memperkatakan memperhatikan memperdengarkan mempersiapkan memperbandingkan mempertikaikan (II) Fungsi apitan mempeR-…-kan Apitan mempeR-…-kan bertugas untuk membentuk kata kerja aktif transitif.. Apitan di-…-i (I) Bentuk apitan di-…-i Apitan di-…-i merupakan bentuk pasif bagi apitan meN-…-i. Contohnya: diamati ditanggani dipukuli direnungi disudahi dizalimi (II) Fungsi apitan di-…-i Apitan di-.pada kata yang berapitan di-…-i menyatakan makna perbuatan pasif yang dilakukan oleh orang ketiga.. Contohnya: Aktif melalui meyakini Pasif dilalui diyakini (III) Makna apitan di-. Contohnya: mempeR-…-kan + suami (KN)  mempersuamikan (KK) mempeR-…-kan + siap (KK)  mempersiapkan (KK) .Kata Kerja | 111 6. (Rujuk imbuhan di.. iaitu di-…-i.. 7..-i Penukaran bentuk kata kerja aktif transitif kepada bentuk kata kerja pasif dapat dilakukan dengan menggantikan awalan meN. Awalan di.dan –i).pada apitan meN-. Apitan mempeR-…-kan (I) Bentuk apitan mempeR-…-kan Apitan mempeR-…-kan mempunyai satu bentuk..

Contohnya: mempersenjatai memperingati mempelajari memperlindungi memperhiasi memperhambai . Contohnya: mempertemukan (menjadikan atau menyebabkan bertemu) mempersatukan (menjadikan atau menyebabkan bersatu) mempergunakan (menjadikan atau menyebabkan berguna) memperbahaskan (menjadikan atau menyebabkan berbahas) (b) menyebabkan objek dapat diperlakukan atau dapat berlaku dengan kata dasar yang berawalan beratau diContohnya: memperdengarkan suara (menyebabkan suara dapat didengar) mempertahankan hujah (menyebabkan hujah dapat bertahan) memperkenalkan rakan (menyebabkan rakan dapat dikenali) Apakah perbezaan antara awalan memper. iaitu memper-…-i. Apitan mempeR-…-i (I) Bentuk apitan mempeR-…-i Apitan mempeR-…-i mempunyai satu bentuk.dengan memper-..Kata Kerja | 112 Apitan memper-…-kan berkaitan dengan kata kerja tak transitif yang berawalan beR-..-kan? 8. Contohnya: bersatu bertemu berjuang    mempersatukan mempertemukan memperjuangkan (III) Makna apitan mempeR-…-kan (a) menjadikan atau menyebabkan (kausatif).

kepada dan tentang yang menyertai kata kerja tak transitif..Kata Kerja | 113 (II) Fungsi apitan mempeR-…-i Apitan memper-…-i bertugas untuk membentuk kata kerja aktif transitif. Contohnya: memperhiasi (menjadikan objek memperoleh hias) mempersenjatai (menjadikan objek memperoleh senjata) (b) akhiran –i pada kata yang berapitan memper-. Contohnya: memperingati (ingat akan) memperhambai (berhamba kepada) mempelajari (belajar tentang) 9. Apitan mempeR-…-i dapat bergabung dengan kata dasar yang terdiri daripada kata nama dan kata kerja.-an + sejuk (KA)  kebanjiran (KK)  kecurian (KK)  kesejukan (KK) ... Contohnya: ke-.-an + banjir (KN) ke-.. Contohnya: keguguran kehujanan kepanasan kedengaran kemalangan kehausan (II) Fungsi apitan ke-…-an Apitan ke-…-an membentuk kata kerja pasif. kata kerja dan kata adjektif.. Contohnya: mempeR-…-i + hamba (KN) mempeR-…-i + senjata (KN) mempeR-…-i + ingat (KK) mempeR-…-i + ajar (KK)  memperhambai (KK)  mempersenjatai (KK)  memperingati (KK)  mempelajari (KK) (II) Makna apitan mempeR-…-i (a) memperoleh.. Apitan ke-…-an dapat bergabung dengan kata dasar daripada kata nama... Apitan ke-…-an (I) Bentuk apitan ke-…-an Apitan ke-…-an mempunyai satu bentuk. iaitu ke-…-an.-an + curi (KK) ke-.-i dapat menggantikan kata sendi seperti akan.

. Contohnya: kelihatan (dapat dilihat) kedengaran (dapat didengar) Anda telah mempelajari apitan ke-…-an juga dapat membentuk kata nama. Bagaimanakah anda hendak membezakan apitan ke-. Contohnya: keberatan (ditimpa rasa/keadaan berat) kesejukan (ditimpa rasa/keadaan sejuk) (c) kena. Contohnya: dipertemukan dipertunjukkan diperkatakan diperhatikan dipersoalkan diperisterikan (II) Fungsi apitan diper-…-kan Apitan diper-…-kan membentuk kata kerja pasif. Contohnya: kemalangan (kena malang) kehujanan (kena hujan) ketinggalan (kena tinggal) (d) dapat di-.. Apitan diper-…-kan (I) Bentuk apitan diper-…-kan Apitan diper-…-kan mempunyai satu bentuk.pada kata yang berapitan diper-…-kan merupakan penanda pasif diri ketiga. Awalan di.-an sebagai kata kerja dengan kata kata nama? 10. Contohnya: . Contohnya: keracunan (ditimpa akibat racun) kejatuhan (ditimpa akibat jatuh) (b) ditimpa rasa/keadaan.Kata Kerja | 114 (III) Makna apitan ke-…-an (a) ditimpa akibat sesuatu. iaitu diper-…-kan.

Contohnya : diperlihatkan (menyebabkan sesuatu dilihat oleh orang lain) diperdengarkan (menyebabkan sesuatu didengar oleh orang lain) dipertunjukkan (menyebabkan sesuatu ditunjuk oleh orang lain) 11. Apitan diper-…-i (I) Bentuk apitan diper-…-i Apitan diper-…-i mempunyai satu bentuk. Awalan di.Kata Kerja | 115 memperlakukan  diperlakukan memperhatikan  diperhatikan mempertautkan  dipertautkan (III) Makna apitan diper-…-kan (a) objek dijadikan seperti kata dasar.pada kata yang berapitan diper-…-i merupakan penanda pasif diri ketiga. Contohnya: dipersenjatai diperlindungi dipelajari diperhiasi diperingati diperkebuni (ii) Fungsi apitan diper-…-i Apitan diper-…-i membentuk kata kerja pasif. (III) Makna apitan diper-…-i (a) dijadikan. Contohnya: diperhambai diperkebuni dipersenjatai . iaitu diper-…-i. Contohnya: diperhambakan (dijadikan diri sebagai hamba) dipersaudarakan (dijadikan orang lain sebagai bersaudara) dipercabangkan (dijadikan bercabang) (b) menyebabkan sesuatu perbuatan terjadi seperti kata dasar.

4 Sisipan Kata Kerja (I) Bentuk sisipan kata kerja Sebenarnya.. Apitan teR-…-kan dan Apitan teR-…-i (I) Bentuk apiatan teR-…-kan dan Apitan teR-…-i Apitan teR-…-kan dan apitan teR-…-i dibentuk dengan awalan ter.bertugas untuk mengubah atau menetapkan golongan kata. Contohnya: (tak) terkatakan (tidak) terfikirkan (tak) terjangkau (tak) tergambarkan (tidak) terpenuhi (tidak) terlintas 5. tidak ada sisipan yang membentuk kata kerja. Contohnya: terkatakan terselesaikan tersampaikan terpenuhi teratasi terlukai (II) Fungsi apitan teR-…-kan dan apitan teR-…-i Apitan teR-…-kan dan apitan teR-…-i membentuk kata kerja pasif.dan akhiran –kan atau –i pada kata dasar. Contohnya: . Apitan teR-…-kan dan apitan teR-…-i selalu didahului oleh kata nafi tak atau tidak di depan.akan menjadi kata kerja apabila menerima imbuhan.-kan dan dapat di-…-i. Contohnya: dipelajari diperingati 12. Kata nama dan kata adjektif yang mengandungi sisipan -el-. -er.dan –em. (II) Fungsi sisipan kata kerja Bentuk sisipan -el-.7. -er. (III) Makna apitan teR-…-kan dan Apitan teR-…-i Apitan teR-…-kan dan apitan teR-…-i membawa pengertian dapat di-..Kata Kerja | 116 (b) berbuat.dan –em.

bermain-main berjalan-jalan tertanya-tanya dicari-cari menari-nari pukul-memukul (b) penggandaan separa pada kata kerja berakhiran.8 Kata Kerja Ganda (I) Bentuk kata kerja ganda Ada tiga jenis penggandaan yang boleh berlaku untuk membentuk kata kerja ganda. Terdapat tiga jenis penggandaan separa yang berlaku pada kata kerja terbitan.+ tapak (KN)  telapak (KN)  bertelapak (KK) -el. iaitu penggandaan separa pada kata kerja berawalan. dan penggandaaan separa bagi kata kerja berapitan.Kata Kerja | 117 -el. Bagi golongan kata kerja. Contohnya.+ kupas (KK)  kelupas (KA)  berkelupas (KK) -er.+ guruh (KN)  gemuruh (KA)  bergemuruh (KK) -em. iaitu: (i) penggandaan penuh (ii) penggandaan separa (iii) penggandaan berentak (i) Penggandaan penuh Penggandaan penuh melibatkan seluruh kata dasar diulang tanpa sebarang perubahan bentuk serta diberikan tanda sempang (-).+ sabut (KN)  serabut (KA)  berserabut (KK) -em.+ kilau (KA)  kemilau (KA)  berkemilauan (KK) 5. penggandaan separa pada kata kerja berakhiran. Contohnya: duduk batuk muntah  duduk-duduk  batuk-batuk  muntah-muntah (ii) Penggandaan separa Penggandaan separa melibatkan pengulangan sebahagian daripada kata dasar.+ patuk (KK)  pelatuk (KN)  berpelatuk (KK) -er. penggandaan separa berlaku pada kata dasar yang berimbuhan. (a) penggandaan separa pada kata kerja berawalan. Contohnya: tinggal-tinggalkan amat-amati doa-doakan .

Kata Kerja | 118 (c) penggandaaan separa bagi kata kerja berapitan. Contohnya: cerai-berai gotong-royong cekik-merik (b) penggandaan berentak pengulangan konsonan. iaitu: (a) penggandaan berentak penggulangan vokal. Terdapat tiga jenis penggandaan berentak kata kerja. Contohnya: luruh-larah lalu-lalang susup-sasap (c) penggandaan berentak bebas. Penggandaan kata kerja boleh mengubah dan mengekalkan golongan kata. Contohnya: lompat (KK)  lompat-lompat (KK) bisik (KK)  berbisik-bisik (KK) kasih (KA)  kasih-mengasihi (KK) (III) Makna Kata Kerja Ganda (a) perbuatan berulang-ulang berputar-putar bercakap-cakap tergelak-gelak melambai-lambai . Contohnya: ulang-alik tungkus-lumus hempas-pulas (II) Fungsi Kata Kerja Ganda Penggandaan terhadap kata kerja menerbitkan kata kerja. Contohnya: mengulang-ulangi membohong-bohongi ditonjol-tonjolkan (iii) Penggandaan berentak Penggandaan berentak kata kerja ialah proses menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar.

iaitu: (i) kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas. iaitu bentuk yang ditulis terpisah. kata kerja majmuk boleh dibahagikan kepada dua.9 Kata Kerja Majmuk Kata kerja majmuk terhasil daripada gabungan dua atau lebih kata dasar bagi membentuk kata kerja lain yang berfungsi sebagai satu perkataan baharu dengan makna tertentu. Contohnya: tolak ansur lipat ganda tunjuk ajar ambil alih terima kasih kemas kini Dari segi jenis. (I) Bentuk Kata Nama Majmuk Bentuk kata kerja majmuk boleh dibahagikan kepada dua jenis. dan bentuk yang telah mantap penulisannya sebagai satu perkataan. Contohnya: kemas kini ambil alih terima kasih kenal pasti tolak ansur naik haji .Kata Kerja | 119 (b) perbuatan yang saling berbalas bersalam-salaman bantu-membantu berkirim-kiriman (c) perbuatan berpanjangan mengata-ngata berangan-angan tersengih-sengih (d) perbuatan bersungguh-sungguh memporak-perandakan bertungkus-lumus hikuk-pikuk 5.

dipeR-.-i.. .. Data-data ini (hantar) dalam bentuk kod seperti yang (aku) dan (setuju) oleh Pertubuhan Kaji Cuaca Sedunia dan Agensi Penerbangan Awam Antarabangsa. 3. Berdasarkan petikan di atas.Kata Kerja | 120 (ii) kata majmuk yang membawa maksud simpulan bahasa. 2. Contohnya: tumbuk rusuk gulung tikar makan angin KATA KUNCI 1. di-. 3. Lakonan pentas memerlukan pengorbanan masa. Tujuannya supaya pengutipan dan penyebaran maklumat tentang kaji cuaca dapat (mudah) lagi..kan. Saya sendiri pernah menjadi pengarah.. kenal pasti dan tuliskan kata kerja aktif tak transitif.-i.. Data ini (oleh) melalui rangkaian teleprinter tempatan.-kan.. lengkapkan kata dasar yang terdapat di dalam kurangan dengan imbuhan di-. kata kerja aktif transitif. Berdasarkan petikan di bawah. 6. dan kata kerja pasif. Data-data kaji cuaca tempatan (hantar) ke Pusat Telekomunikasi Kebangsaan yang terletak di Pejabat Kaji Cuaca Subang. Dialog bukan sahaja perlu dihafaz tetapi sebutannya hendaklah lancar dan baik.. Data kaji cuaca dari negara asing pula (terima) melalui sistem Telekomunikasi Sejagat. kata kerja perbuatan kata kerja keadaan kata kerja aktif kata kerja pasif 5. 8. dipeR-. kata kerja aktif tak transitif kata kerja aktif transitif objek pelengkap PENILAIAN KENDIRI 1. Berdasarkan pengalaman sebagai pelakon.... 4. saya dapati berlakon di pentas lebih mencabar dan memberikan kepuasan. Apakah perbezaan antara objek dengan pelengkap? 2. Saya pernah berlakon di bawah beberapa orang pengarah. atau dipeR-. Stesen-stesen kaji cuaca (diri) di seluruh negara. 7.

(f) Rumah itu kecurian semalam. dan buat pembetulannya. (h) Gadis itu memperlihatkan ciri kewanitaan yang sebenar. Alah membeli menang memakai.apabila bergabung dengan kata proses menjadi memproses bukan memeroses? Pilih deretan kata yang kesemuanya menepati rumus morfofonem bahasa Melayu. (b) Ramlah terpesona melihat lukisan itu. 5. (g) Lelaki itu kemalangan di persimpangan jalan itu. (d) Adik terseyum melihat kakak pulang. . 8. mengagumkan 9. Ayat yang manakah yang mengandungi kata kerja pasif? (a) Dia tertendang akan Ali. mensenaraikan. menernak III. Nyatakan sebab ayat yang berikut salah.Kata Kerja | 121 4. Belayar kapal bertimbang arus. mengklipkan. I. Apakah sebabnya awalan meN. mengetengahkan. mengkagumkan IV. (a) (b) Senaraikan bentuk kata kerja tunggal. Tuan laksana cindai yang halus. 6. (a) Kim Leng menggaru-garu kepalanya berkali-kali ketika disoal oleh Cikgu Rosli. menterbalikkan. (e) Buah itu termakan oleh adik. (c) Kakinya terlanggar oleh seorang pemuda. mengedepankan. menghadkan. menselimutkan. menseimbangkan. Nyatakan kata kerja aktif tak transitif dalam pantun di atas. menternak II. (b) Pelumba-pelumba haram itu saling potong-memotong untuk memenangi perlumbaan. dan kata kerja terbitan dalam pantun di atas. Tandakan ( √ ) pada kata berimbuhan yang menepati rumus pengimbuhan bahasa Melayu? mengehadkan ( ) menafsirkan ( ) menelaaah ( ) mentafsirkan ( ) menernak ( ) mengagumkan ( ) menyepadukan ( ) menyelimutkan ( ) menterjemahkan ( ) 7. Patah kemudi sepanjang pantai.

Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor. VI. Nik Safiah Karim. Musa dan Abdul Hamid Mahmood (2010). Cerpen itu terkarang oleh Shahnon Ahmad. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sabran. III. Adik kehujanan semasa pulang dari sekolah. IV. Ahmad Khair Mohd Nor (2011). Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna Edisi Baharu. Hashim Hj. Jakarta: Balai Pustaka. Kamal terlanggar kaki lelaki tua itu. VIII. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Tatabahasa Asas. Ahmad Khair Mohd Nor (2007). Morfologi. . Hans Lapoliwa dan Anton M. Raminah Hj. Kuala Lumpur: Persatuan Pendidikan Bahasa Melayu Malaysia. Hasan Alwi. Asmah Hj. RUJUKAN Abdullah Hassan (2006). Pertunjukan itu mengagumkan orang ramai. (2008). Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors. Kami terperangkap dalam kesesakan jalan raya.Kata Kerja | 122 10. Pemburu itu terjerat anak rusa. Omar (2009). II. VII. Persoalan Tatabahasa Melayu. Onn. Bhd. Ahmad Khair Mohd Nor. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Lori itu terlanggar bahu jalan semalam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Moeliono (2000). V. Ton Ibrahim dan Nawi Ismail (2009). Soenjono Dardjowidjojo. Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. Baju di dalam bakul itu belum bergosok lagi. Farid M. Ayat yang manakah yang mengandungi kata kerja aktif? I. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors. Bhd.

dan comel pula menjelaskan rupa kanak-kanak yang menarik dipandang. 6.0 Pengenalan Kata adjektif ialah kata yang menerangkan kata nama. kata adjektif dapat menjelaskan keadaan sesuatu kata nama. anda diharapkan dapat: 1. Menghuraikan ciri dan fungsi kata adjektif. Misalnya. Contohnya: rumah besar kelapa muda kawan lama kanak-kanak comel Berdasarkan contoh di atas. mengenal pasti kata adjektif dan membezakannya daripada golongan kata yang lain. 2. menjelaskan proses pembentukan kata adjektif. Oleh itu. muda pula menjelaskan keadaan buah kelapa yang masih belum tua. 6. 3.1 Istilah kata adjektif Terdapat empat istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kata yang menerangkan kata nama. berikan tiga contoh kata adjektif yang menjelaskan sesuatu kata nama. Berdasarkan pemahaman anda terhadap kata adjektif. Perkataan ini menjelaskan sifat atau keadaan bagi sesuatu kata nama. kata yang bergaris merupakan kata adjektif. lama menjelaskan sifat perhubungan antara dua individu yang telah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini bererti bahawa perkataan yang menjelaskan sifat sesuatu kata nama dianggap sebagai kata adjektif.K a t a A d j e k t i f | 123 UNIT 6 KATA ADJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. perkataan besar menjelaskan bahawa keadaan rumah yang besar saiznya. Istilahistilahnya adalah seperti yang berikut: .

tetapi turut menerangkan perkataan selain kata nama. kata sifat tinggi. Oleh itu. iaitu sifat nama (penerang nama) dan sifat kata (penerang selain kata nama). manakala dalam kolum kedua. Omar (1993). (2008) pula menggunakan istilah kata adjektif kerana istilah ini selaras dengan istilah adjective dalam bahasa Inggeris dan istilah ini hanya menerangkan kata nama (Norliza Jamaluddin. pengurus dan orang. Disebabkan wujudnya perbezaan golongan kata yang diterangkan. Ahli bahasa moden yang menggunakan istilah sifat ialah Arbak Othman (1981). besar dan kuat menerangkan kata nama jawatan. Contohnya : SIFAT NAMA • jawatan tinggi • pengurus besar • orang kuat SIFAT KATA • • • terbang tinggi ketawa besar menjerit kuat Berdasarkan contoh di atas. manakala yang menerangkan kata selain daripada kata nama sebagai sifat kata. Asraf (1978) dan Nik Safiah Karim et al.K a t a A d j e k t i f | 124 ISTILAH KEADAAN NAMA RUPA NAMA KATA SIFAT KATA ADJEKTIF SIFAT NAMA SIFAT KATA Keadaan nama atau rupa nama merupakan istilah yang digunakan awal 1920-an sehingga tahun 1930-an. Berbeza daripada istilah ini. . 2011). Za’ba (1940) pula menggunakan istilah kata sifat kerana beranggapan bahawa sifat bukan sahaja golongan kata yang menerangkan kata nama. iaitu kolum sifat nama. kata sifat tersebut menerangkan kata kerja terbang. besar dan kuat menerangkan kata yang berbeza. Za’ba menggolongkan kata sifat kepada dua golongan. Abdullah Hassan (1986) dan Asmah Hj. Dalam kolum pertama. tinggi. Istilah ini digunakan kerana golongan kata ini dianggap sebagai kata yang menjelaskan keadaan atau sifat sesuatu kata nama sahaja dan tidak golongan kata yang lain. ketawa dan menjerit. Mees (1969). Istilah ini digunakan kerana mereka beranggapan bahawa kata sifat turut menerangkan perkataan-perkataan yang lain dan bukan menerangkan kata nama sahaja. iaitu kata yang menerangkan kata nama sebagai sifat nama. maka Za’ba membahagikan kata sifat kepada dua.

Pada tahun 1940-an. Kata adjektif pada umumnya didefinisikan berdasar kepada fungsinya. Contohnya : lembu putih lima kupang kain pelekat dua ringgit orang Bugis bangunan itu rumah batu yang tinggi Berdasarkan contoh di atas. tetapi telah membahagikan kata sifat kepada dua subgolongan. Pada peringkat awal. Za’ba walaupun mentakrifkan kata sifat dengan cara yang sama. SIFAT NAMA SIFAT KATA 6. iaitu dalam tahun 1920-an dan 1930-an kata adjektif bahasa Melayu ditakrifkan sebagai perkataan yang hadir bersama-sama kata nama. Hal ini telah menyebabkan bukan sahaja perkataan putih dan tinggi dianggap sebagai kata sifat. apakah istilah yang sesuai digunakan untuk golongan kata yang menerangkan kata nama? Berikan alasan anda. segala perkataan yang berganding bersama-sama kata nama dianggap sebagai kata sifat. Contohnya: budak kecil saya sahaja guru yang pandai itu senang rumahnya jauh siapa rajin . ringgit dan itu juga dianggap sebagai kata sifat kerana menepati definisi kata sifat ini. Oleh itu. kupang. Bugis. Jika kata sifat tersebut menerangkan kata nama atau ganti nama.K a t a A d j e k t i f | 125 Pada pendapat anda. semua perkataan bergaris dianggap sebagai kata sifat kerana hadir bersama-sama kata nama. batu.2 Pengertian kata adjektif Terdapat beberapa pengertian yang digunakan untuk menjelaskan kata adjektif. Berikan tiga contoh sifat nama dan tiga contoh sifat kata. Pembahagian ini berdasarkan fungsi kata sifat yang hadir dalam struktur ayat atau frasa. iaitu sifat nama dan sifat kata. maka kata tersebut tergolongan dalam sifat nama. iaitu sebagai golongan kata yang menerangkan kata nama. malahan perkataan-perkataan lain seperti pelekat.

Rumah lama itu sudah runtuh. Contohnya: terbang tinggi tidak suka baca lagi elok benar pergi segera begitu juga belum tidur. (2008). 3b. guru. (Sifat Nama) (Sifat Kata) 2a. Saya lama diam di sana. Yang berikut merupakan ayat yang diberikan oleh Za’ba dalam membezakan sifat nama dan sifat kata: Contohnya: 1a. 2b dan 3b pula menerangkan kata kerja (perlahan menerangkan bercakap. Contohnya: .K a t a A d j e k t i f | 126 Berdasarkan contoh di atas. Pendefinisian kata adjektif agak berbeza bagi Nik Safiah Karim et al. Contoh di atas menunjukkan bahawa perkataan yang sama boleh menjadi sifat nama atau sifat kata bergantung kepada kata yang diterangkannya. iaitu sifat nama dan sifat kata. Dalam binaan frasa adjektif ini. (Sifat Nama) (Sifat Kata) Kata sifat dalam 1a. 2b. itu dan siapa. Perlahan sedikit bercakap. Sifat kata pula ialah perkataan yang menerangkan perkataan selain kata nama dan kata ganti nama. rumahnya. lama menerangkan rumah dan tinggi menerangkan bukit). kata adjektif boleh hadir secara sendirian atau hadir bersama-sama perkataan lain seperti hadir bersama-sama kata bantu atau kata penguat. iaitu kata adjektif didefinisikan sebagai perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. lama menerangkan diam dan tinggi menerangkan terbang). manakala 1b. perkataan yang bergaris merupakan sifat nama kerana menerangkan kata nama budak. Suaranya sangat perlahan. Berdasarkan contoh ini. Hal ini menyebabkan kata sifat dibahagikan kepada dua subgolongan. Burung itu terbang terlalu tinggi. terlalu jahat. saya. 1b. Bukit itu terlalu tinggi. (Sifat Nama) (Sifat Kata) 3a. (perlahan menerangkan suaranya. perkataan yang bergaris dalam frasa tersebut dianggap sebagai sifat kata (1958). 2a dan 3a menerangkan kata nama.

kata adjektif merupakan unsur wajib yang tidak boleh digugurkan. manakala perkataan-perkataan lain merupakan unsur pilihan. KATA SIFAT CONTOH : • • • CONTOH : • • • . kata adjektif merupakan unsur inti dan sebagai kata inti. Lengkapkan rajah berikut berdasarkan pembahagian kata adjektif oleh Za’ba.Justeru.K a t a A d j e k t i f | 127 Frasa Adjektif Kata Bantu Kata Adjektif besar besar besar rajin rajin rajin Kata Penguat Kata Penegas lagi juga sekali sudah harus benar Dalam binaan frasa adjektif ini. perkataan besar dan rajin merupakan unsur wajib dalam frasa adjektif di atas. iaitu boleh wujud dalam frasa tersebut atau boleh digugurkan.

3 Ciri-ciri Kata Adjektif Dalam bahasa Melayu.Dan terKata Dasar Hadapan Belakang Bebas CIRI-CIRI KATA ADJEKTIF (i) Penerang kata nama Ciri tipikal atau ciri utama kata adjektif ialah berfungsi sebagai penerang kata nama. kata adjektif boleh hadir selepas kata nama (seperti contoh 4-6) atau hadir selepas kata hubung relatif yang (contoh 4) atau hadir selepas kata hubung relatif yang dan kata bantu (contoh 7-9).K a t a A d j e k t i f | 128 6. .Contohnya: (4) (5) (6) (7) (8) (9) udara nyaman lelaki tampan harga yang murah kanak-kanak yang cerdik pakaian yang sudah lusuh pendapatan yang masih rendah Berdasarkan contoh di atas. kata adjektif lazimnya hadir dalam frasa nama. kata adjektif hadir selepas kata nama inti atau selepas kata hubung relatif yang atau selepas kata bantu. Dari segi posisi. Dalam fungsi ini. didapati bahawa dalam menjalankan fungsi sebagai penerang nama. iaitu: Penerang Kata Nama Predikat Hadir Dengan Kata Penguat Darjah Perbandingan Berimbuhan se. terdapat enam kriteria dalam menentukan kata sifat.

makin dan kurang. Dalam ciri ini kata adjektif mengisi posisi predikat. benar dan nian. Kata penguat dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada tiga.K a t a A d j e k t i f | 129 (ii) Fungsi predikat Kata adjektif boleh berfungsi sebagai predikat. agak. manakala kata penguat belakang ialah betul. sekali. Walaupun kata penguat boleh mendahului kata kerja tetapi bilangannya tidak banyak. Antara kata penguat hadapan ialah terlalu. iaitu kata penguat hadapan. kata penguat bebas pula ialah agak. sungguh mahal. Contohnya : (13) (14) (15) (16) (17) makin berani cemerlang betul mersik sekali sungguh gagah gagah sungguh . (iii) Kata adjektif boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat. kata penguat ini lazimnya menjadi penanda bagi mengenal pasti kata adjektif. meriah sekali. Contohnya: • • • amat sungguh amat KATA ADJEKTIF • paling • terlalu • makin • • • • berani cemerlang mersik gagah • betul • benar • sekali Dalam bahasa Melayu. sungguh dan amat. paling. Contohnya: SUBJEK (10) (11) (12) Adik bongsu saya Buku yang dibelinya itu Sambutan hari kemerdekaan PREDIKAT rajin. kata penguat belakang dan kata penguat bebas. iaitu sebagai pelengkap kepada subjek.

Perbandingan sama tara boleh dilakukkan dengan menggandingkan imbuhan sebersama-sama kata adjektif. Contohnya: PERKATAAN IMBUHAN baik luas mahal segak seterseterseterseterKATA TERBITAN sebaik terbaik seluas terluas semahal termahal sesegak tersegak . Bagi kata adjektif.ini menunjukkan perbandingan dan darjah kepalingan.dan ter. (v) Imbuhan se. atau boleh juga digandingkan kata adjektif dengan imbuhan ter.dan terSama seperti golongan kata yang lain. seperti (18) dan (19). Perbandingan yang tidak setara pula menggunakan perkataan “lebih” atau “kurang” seperti (20) dan (21). penanda golongannya dapat dilihat menerusi imbuhan sedan ter-.Contohnya : (18) (19) (20) (21) Hubungan mereka berdua tidak semesra dahulu. setiap golongan kata mempunyai imbuhan tertentu yang menjadi penanda bagi golongannya. atau menggandingkan perkataan “sama” dengan kata adjektif.bersama bagi melakukan sesuatu perbandingan. Perumahan di kawasan ini sama cantik perumahan di Damansara. Rumah baharunya ini kurang selesa berbanding rumah lamanya dahulu.K a t a A d j e k t i f | 130 (iv) Kata adjektif boleh dibuat perbandingan Perbandingan kata adjektif dapat dilakukan sama ada perbandingan yang sama tara atau perbandingan yang tidak setara. (22) Pemuda itu merupakan penari terkenal bagi kumpulan kebudayaan negeri Pahang. Anak sulungnya lebih manja berbanding anak-anaknya yang lain. Imbuhan se. Kedua-dua imbuhan ini boleh dijadikan penguji dalam menentukan kata adjektif kerana kedua-dua imbuhan ini dapat menunjukkan perbandingan (imbuhan se-) atau darjah kepalingan (imbuhan ter-).

Berbanding dengan kata kerja. air limau ( 2. jawatan tertinggi ( 7. lagu yang mengasyikkan ( 11. bau yang seharum limau kasturi ( 15. kebaya biru ( 3. 2011).K a t a A d j e k t i f | 131 (vi) Kata adjektif sebagai kata dasar dalam frasa Kata adjektif yang hadir dalam binaan frasa atau klausa/ayat lazimnya terdiri daripada kata dasar (Norliza Jamaluddin. pagar berduri ( 5. Tuliskan (Y) untuk kata adjektif dan (T) untuk kata perkataan yang bergaris di bawah: 1. pelakon handalan ( 9. bendera yang masih tergantung ( 14. kata adjektif yang menjalankan fungsi sebagai penerang atau predikat. (24) Keadaan di kawasan itu semakin bising. penulis muda ( 4. penyanyi ternama ( 8. (25) Kakak sulungnya tidak cerewet dalam menguruskan rumah tangga. kanak-kanak yang tertidur ( 12. persembahan yang memukau ( 13. rasa yang teramat pahit ( 10. berita yang amat mengejutkan kami ( yang bukan merupakan kata adjektif bagi ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) . Contohnya: Frasa : zaman awal perkara aneh kesan buruk bahagian awal kes berat pemimpin bijak Ayat : (23) Makanan di restoran itu enak sekali. kulit yang mulus ( 6. lazimkan merupakan kata dasar.

1 Kata adjektif sifatan Kata adjektif sifatan ialah kata yang menerangkan perangai. iaitu: SIFATAN PERASAAN UKURAN JENIS KA BENTUK JARAK PANCAINDERA WAKTU WARNA CARA 6. tabiat atau keadaan sesuatu nama.2 Kata adjektif warna Kata adjektif warna ialah kata yang menjadi unsur keterangan pada warna sesuatu nama. Contohnya : kertas kuning kain coklat baju jingga rambut perang bunga ungu tiang oren .4. Contohnya : budak baik tubuh sihat kanak-kanak comel pemuda berani badan lemah lelaki tampan 6.4. kata adjektif dapat digolongkan kepada 9 subgolongan.K a t a A d j e k t i f | 132 6.4 Jenis-jenis Kata Adjektif Berdasarkan kepada kriteria makna.

6 Kata adjektif jarak Kata adjektif jarak ialah kata yang menunjukkan ruang antara dua benda atau keadaan. Contohnya : kain nipis berbaju tebal bilik kecil rumah besar sekolah rendah budak kecil 6.K a t a A d j e k t i f | 133 Kata warna boleh diikuti oleh kata adjektif atau dibuat perbandingan dengan unsur-unsur alam. konkrit atau abstrak sesuatu nama. Contohnya : jalan lama masa silam berjalan lambat kawan baharu zaman dahulu basikal tua 6. Contohnya: jalan dekat jarak yang jauh orang yang paling hampir .3. Kata adjektif ukuran Kata adjektif ukuran ialah kata yang menjadi unsur keterangan ukuran pada benda bernyawa atau tak bernyawa. Contohnya: meja bulat parang panjang perut buncit berdagu lekuk 6.4.4.5 Kata adjektif waktu / masa Kata adjektif masa atau waktu ialah kata yang bagi menjelaskan masa.4.4 Kata adjektif bentuk Kata adjektif bentuk ialah kata yang menjadi unsur keterangan bagi sesuatu bentuk pada benda bernyawa atau tidak bernyawa.4. Contohnya: kulit hitam legam daun hijau muda baju merah tua warna hijau pucuk pisang kain biru langit kulit kuning langsat 6.

Contohnya: berjalan perlahan arus deras bercakap cepat berlari pantas 6. Kata adjektif jenis ini perlu disertai kata sendi apabila diperluas dengan kata nama. sentuh.7 Kata adjektif cara Kata adjektif cara ialah kata yang menunjukkan kelakuan atau ragam. Contohnya: RASA PANDANG PANCAINDERA DENGAR sedap pahit manis kelat comel segak hodoh cantik bising merdu nyaring serak BAU SENTUH busuk hapak hanyir tengik lembut licin kesat keras . pandang atau gabungan bagi kelima-lima indera.K a t a A d j e k t i f | 134 6. bau.8 Kata adjektif perasaan Kata adjektif perasaan ialah kata yang menerangkan perasaan seseorang terhadap sesuatu.4. Contohnya : *rindu ibu *rindukan ibu *suka durian *sukakan durian * benci dia * bencikan dia *marah anaknya *marahkan anaknya 6.4. maka bentuk yang terhasil tidak gramatis. Kesalahan menggunakan akhiran –kan pada kata adjektif kerana terdapat anggapan bahawa kata sendi akan boleh disingkatkan menjadi –kan.9 Kata adjektif pancaindera Kata adjektif pancaindera ialah kata yang menerangkan konsep rasa.4. dengar. Contohnya: rindu akan ibu benci akan dia suka akan durian marah akan anaknya Jika kata adjektif perasaan ini tidak diikuiti dengan kata sendi.

aliran yang deras ( ) 7. iaitu: kata adjektif tunggal.K a t a A d j e k t i f | 135 Garisi kata adjektif dan tuliskan jenis setiap kata adjektif dalam ruangan kanan di bawah. bangunan lama ( ) 5. tanah pamah yang agak subur ( ) 13. kata adjektif terbitan. penulis yang ternama ( ) 9. baju Melayu hijau pucuk pisang ( ) 14. bilik yang seharum bunga Melati ( ) 6. air masin ( ) 2. ahli keluarga yang paling hampir ( ) 15. pemuda yang amat gagah ( ) 12. kata adjektif ganda. dan kata adjektif majmuk. buah yang agak masam ( ) 11. muka empat segi bujur ( ) 10. rasa rindu ( ) 3. BENTUK KATA AJDKETIF TUNGGAL TERBITAN GANDA MAJMUK AWALAN SISIPAN APITAN SEPARA BERENTAK PENUH .5 Pembentukan Kata Adjektif Terdapat empat bentuk kata adjektif dalam bahasa Melayu. 1. lantai yang licin ( ) 6. daging yang hamis ( ) 8. tidur nyenyak ( ) 4.

6. (28) Masakan ibu saya lazat.7. 6. (27) Suara penyanyi itu merdu. Kata adjektif tunggal dapat berfungsi sebagai inti frasa adjektif atau sebagai penerang kata nama. Awalan teR.7 Kata Adjektif Terbitan Kata adjektif terbitan ialah kata adjektif yang mendapat imbuhan.K a t a A d j e k t i f | 136 6. 1.menjadi ter. kecuali dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r. Bentuk tunggal ini merupakan bentuk kata adjektif yang paling lazim dalam bahasa Melayu berbanding dengan bentuk-bentuk yang lain. penggandaan atau pemajmukan.mempunyai dua bentuk.6 Kata Adjektif Tunggal Kata adjektif tunggal ialah kata adjektif dalam bentuk kata dasar. sama ada melalui awalan. Contohnya : masin nyenyak merdu lama lazat bengkuk kuat terang Yang berikut merupakan contoh kata adjektif tunggal yang hadir dalam frasa dan ayat.apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan semua huruf. apitan atau sisipan. dan se-. Contohnya : Frasa : rasa masin suara merdu masakan lazat Ayat : (26) Kuah ini masin. Contohnya: tercantik termasyhur terbesar terbaik terbaharu termurah . iaitu yang tidak menerima pengimbuhan.1 Awalan Kata Adjektif Awalan yang membentuk kata adjektif terbitan ialah teR-. Awalan teR(I) Bentuk awalan teRAwalan teR.

tidak berubah apabila bercantum dengan sebarang huruf konsonan pada pangkal kata dasar.+ baik (KA)  terbaik (KA) Contoh penggunaannya dalam ayat: (29) Bangunan itulah yang tertinggi.menjadi te.K a t a A d j e k t i f | 137 Awalan teR.+ rapi (KA)  terapi (KA) teR. (III) Makna awalan teRApabila kata adjektif bergabung dengan awalan ter-. (31) Dialah yang terpandai di kelas itu. Contohnya: teR. kata adjektif yang terbentuk membawa pengertian ‘lebih atau paling’.+ cantik (KA)  tercantik (KA) teR. Contohnya: terisau teramai terapi teriang (II) Fungsi awalan teRAwalan teR. Contohnya : terkecil termerah termuda terbaik = = = = paling kecil paling merah paling muda paling baik 2. (30) Sungai terpanjang di Malaysia ialah Sungai Rejang.berfungsi untuk menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar yang sememangnya kata adjektif. Contohnya: setinggi semasyur seindah secantik seburuk sebaik sehebat setebal . Awalan se(I) Bentuk awalan seBentuk awalan se. iaitu yang menunjukkan darjah yang lebih tinggi dalam skala perbandingan.di depan kata dasar yang bermula dengan huruf r.

K a t a A d j e k t i f | 138 (II) Fungsi awalan seAwalan se.berfungsi untuk menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar.+ besar (KA)  sebesar (KA) Contoh penggunaannya dalam ayat: (32) Harta saya tidak sebanyak harta dia. Contohnya: se. Contohnya : secantik sekecil selurus sehalus = = = = sama cantik sama kecil sama lurus sama halus 6.2 Apitan Kata Adjektif Apitan kata adjektif ialah ke-. iaitu yang menunjukkan darjah yang sama dalam skala perbandingan..+ pandai (KA)  sepandai (KA) se. Contohnya: kebaratan kearaban keakuan kecinaan kemelayuan kepahlawanan .-an Apitan ke-.. (III) Makna awalan seApabila kata adjektif bergabung dengan awalan se-.. iaitu ke-…-an.7...-an mempunyai satu bentuk.+ mudah (KA)  semudah (KA) se.. (34) Buku setebal kamus itu belum dibacanya..-an. Apitan ke-. (33) Rupa Sarah secantik Munirah.-an (I) Bentuk awalan ke-.. kata adjektif yang terbentuk membawa pengertian ‘sama’.

-an berfungsi untuk membentuk kata kerja adjektif.. Walau bagaimanapun..: selerak gelembung kelebak .. berbanding dengan bentuk terbitan yang lain....... terdapat empat jenis sisipan kata adjektif....7.3 Sisipan Kata Adjektif (I) Bentuk sisipan kata adjektif Dari segi bentuk sisipan. Contohnya : kebaikan kelemahan kemerahan = = = keadaan atau sifat baik keadaan atau sifat lemah keadaan atau sifat merah 6. sisipan -in-..-an Apitan ke-. sisipan -eriii.an ini membawa pengertian bersifat seperti sesuatu.-an turut mendukung maksud kadaan atau sifat sesuatu. sisipan -elii.. apitan ke-.-an + arab (KN)  kearaban (KA) ke-.-an + kuning (KA)  kekuningan (KA) ke-. Apitan ke-.-an + besar (KA)  kebesaran (KA) (III) Makna apitan ke-…-an Apitan ke-….. iaitu: i.-an + melayu (KN)  kemelayuan (KA) ke-.Contohnya : kepahlawanan kecinaan kebaratan = = = bersifat seperti pahlawan bersifat seperti Cina bersifat seperti barat Di samping itu. Contohnya: ke-. iaitu berdasarkan makna kata yang mendasari kata terbitan tersebut.K a t a A d j e k t i f | 139 (II) Fungsi apitan ke-. sisipan -emiv.-an boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama dan kata adjektif. Contohnya: Sisipan -el.. pembentukan sisipan ini tidak lagi produktif.

–em-. -er-. dan –inSemua imbuhan sisipan ini menerbitkan kata adjektif yang memberikan sifat pada kata nama.+ guruh (KN) -in. Bahasa dalam karya klasik sinambung dengan bahasa moden. Fikirannya serabut dengan masalah.K a t a A d j e k t i f | 140 Sisipan -em.+ kupas (KK) -er.: gemuruh gemilang semerbak Sisipan -er. .+ sambung (KK)  kelupas (KA)  serabut (KA)  gemuruh (KA)  sinambung (KA) (III) Makna sisipan sisipan -el-. Bau semerbak itu daripada minyak wangi. dan –inSemua imbuhan sisipan ini membawa ”sifat yang terdapat dalam kata dasar.: sinambungan kinerja (II) Fungsi sisipan -el-.: kerlip gerodak Sisipan -in. –em-.+ sabut (KN) -em. -er-. Contohnya: -el. Contohnya: (35) (36) (37) (38) Bilik selerak itu akan dibersihkan.” Kata adjektif itu kemudiannya digunakan sebagai penerang kepada kata nama.

Contohnya: setinggi-tinggi kecil-kecilan kebiru-biruan setebal-tebal (iii) Penggandaan berentaj Penggandaan berentak pula menggandakan kata adjektif mengikut rentak tertentu. Contohnya : kusut-masai gegak-gempita kacau-bilau kelam-kabut (II) Fungsi Kata Adjektif Ganda Proses penggandaan boleh menerbitkan kata adjektif. Contohnya: . Misalnya. penggandaan separa iii. iaitu sama ada melibatkan perulangan konsonan yang sama atau perulangan vokal atau perulangan bunyi terentu. iaitu : i. penggandaan berentak (i) Penggandaan penuh Penggandaan jenis ini ialah menggandakan seluruh kata adjektif. bagi kata adjektif terbitan yang menjadi kata dasar.K a t a A d j e k t i f | 141 6.8 Kata Adjektif Ganda Dari segi gandaan pula. Contohnya : rendah-rendah lambat-lambat kelayu-layuan laju-laju suka-suka kemalu-maluan besar-besar bujur-bujur kekuning-kuningan (ii) Penggandaan separa penggandaan separa pula menggandakan sebahagian daripada kata adjektif. maka hanya daripada kata adjektif terbitan tersebut yang digandakan. terdapat tiga jenis kata adjektif ganda. penggandaan penuh ii.

Contohnya: (39) Pelajar di sekolah itu baik-baik. (47) Keadaan bilik itu gelap-gelita.K a t a A d j e k t i f | 142 barat (KN)  kebarat-baratan (KA) simpang (KN)  simpang-siur (KA) biru (KA)  kebiru-biruan (KA) rindu (KA)  rindu-rinduan (KA) (III) Makna Kata Adjektif Ganda (a) sifat jamak. (b) menyerupai sifat yang terkandung dalam kata dasar. Contohnya : biru laut kuning langsat merah saga . iaitu yang melibatkan rangkaian beberapa perkataan yang salah satu daripadanya terdiri daripada kata adjektif. Contohnya: (45) Majlis perkahwinan artis itu gilang-gemilang.9 Kata Adjektif Majmuk (I) Bentuk kata adjektif majmuk Dalam bahasa Melayu. Contohnya: (42) Warna baju nenek itu kebiru-biruan. 6. iaitu: (a) kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas (b) Kata majmuk yang membawa maksud simpulan bahasa (a) Kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas. (43) Perangai pemuda itu kebudak-budakan. (40) Gadis zaman dahulu malu-malu (41) Pokok kelapa di situ tinggi-tinggi. (c) kesangatan. (46) Buah di pasar itu segar-bugar. . (44) Perniagaan kecil-kecilan manambahkan pendapatan. terdapat dua jenis kata adjektif majmuk.

(49) Badan lelaki itu besar tetapi hanya gemuk air.10.1 Perbandingan dengan darjah biasa Perbandingan dengan darjah biasa tidak melibatkan perbandingan dengan apa-apa benda atau maujud yang lain. Bagaiamanapun. 6. rangkaian perkataan ini membawa maksud yang berbeza daripada makna asal perkataan tersebut. Perbandingan jenis ini tidak melibatkan kata perbandingan atau kata penguat.10.10 Perbandingan Kata Adjektif Salah satu ciri yang penting bagi kata adjektif ialah kata adjektif boleh dibuat perbandingan.K a t a A d j e k t i f | 143 (b) Kata majmuk yang membawa maksud simpulan bahasa. Dalam Tatabahasa Dewan (2008). Contohnya: (51) Rumah saya besar. Contohnya: (48) Rasa minuman itu manis buah. ada tiga darjah bagi perbandingan kata adjektif. iaitu rangkaian beberapa perkataan yang salah satu daripada perkataan tersebut terdiri daripada kata adjektif. (ii) darjah bandingan (iii) darjah penghabisan 6. (50) Punggung periuk itu hitam pekat.Contohnya : ringan tulang pekak badak besar kepala = = = rajin menolong orang tidak mahu mendengar bunyi suara sombong / keras kepala (II) Makna Adjektif Majmuk Kata adjektif majmuk menerangkan sifat pada kata nama yang dijelaskannya. 6. iaitu: (i) darjah biasa. (53) Badan budak itu kurus. (52) Tali itu panjang. iaitu: (i) bandingan yang sama (ii) bandingan yang berbeza .2 Perbandingan dengan darjah bandingan Terdapat dua cara yang digunakan untuk menyatakan darjah bandingan.

umpama. (55) Gunalan tidak seberani Maniam.10. 6.+ kata adjektif + gandaan + kata nama (ii) ter. bak.+ kata adjektif (iii) paling + kata adjektif . laksana dan sebagainya. Contohnya: (54) Wajah Siti secantik kakaknya. (59) Rumah Abdullah sama besar dengan rumah Talib. (c) bandingan dengan kata perbandingan Bandingan dapat juga diungkapkan dengan penggunaan kata perbandingan seperti bagai.3 Perbandingan dengan darjah penghabisan Darjah penghabisan ini dinyatakan melalui: (i) se. (b) bandingan dengan sama + adjektif + dengan.K a t a A d j e k t i f | 144 (i) bandingan yang sama (a) bandingan dengan awalan se-. (56) Rumah Abdullah sebesar rumah Talib. (ii) bandingan yang berbeza Bandingan jenis ini dinyatakan dengan menggunakan rangkai kata lebih…daripada atau kurang … daripada. Contohnya: (60) Adik Samad mempunyai hati yang keras bagai batu. Contohnya: (57) Wajah Siti sama cantik dengan kakaknya. Contohnya: (63) Shamsudin lebih bijak daripada Daud. (64) Gerai itu kurang bersih daripada gerai ini. (62) Wajah Navin pucat seperti mayat. ibarat. seperti. (58) Gunalan tidak sama berani dengan Maniam. (61) Lagaknya umpama orang kaya.

Budak itu tersangat baik. (ii) ter. Contohnya: (67) Kain batik tulisan tanganlah yang termahal.” Jika digunakan.+ amat/sangat + kata adjektif (vi) amat/sungguh/sangat + kata adjektif + sekali (vii) terlalu (i) se. (72) Bayi itu comel sekali. jika marah berbahaya.dan sekali sudah mendukung makna ”darjah penghabisan. binaan tersebut menjadi lewah. Contohnya: (69) Rumah Mazlan paling besar di kampung saya. (76) Lelaki tua itu sungguh baik sekali. Contohnya: (73) (74) Cincin menteri itu teramat mahal.+ kata adjektif tidak perlu diikuti dengan kata penguat sekali kerana ter. (66) Sepandai-pandai tupai melompat. (iii) paling + kata adjektif. Binaan ter. (v) ter.K a t a A d j e k t i f | 145 (iv) kata adjektif + sekali (v) ter. .+ kata adjektif. (iv) kata adjektif + sekali. Contohnya: (75) Pokok di kawasan perumahan itu amat tinggi sekali.+ amat/sangat + kata adjektif. (70) Bencana alam itulah yang paling dahsyat melanda Acheh. Contohnya: (65) Sesabar-sabar perempuan. (vi) amat/sungguh/sangat + kata adjektif + sekali. Contohnya: (71) Baju budak itu kotor sekali. akhirnya jatuh ke tanah juga. (68) Lukisan ini tercantik antara semua lukisan yang dijual.+ kata adjektif + gandaan + kata nama.

TUNGGAL TERBITAN SISIPAN GANDA . 12. kata penguat 11. kata sifat 3. Berikan komen anda. (i) amat tinggi sekali (ii) sungguh amat tinggi KATA KUNCI 1. keadaan nama 7. 15. penerang 10. sifat nama 4. Dalam buku-buku kerja. binaan tersebut betul. penggunaan dua kata penguat seperti dalam frasa adjektif yang berikut adalah salah. tunggal terbitan ganda majmuk perbandingan PENILAIAN KENDIRI 1. Namun. rupa nama 6. 14. kata dasar 9. (78) Penjahat itu terlalu bengis. 13. Contohnya: (77) Bapa Kam Wai terlalu garang. kata inti 8. kata adjektif 2. Berikan tiga contoh kata adjektif berdasarkan bentuk katanya. sifat kata 5. dalam Tatabahasa Dewan.K a t a A d j e k t i f | 146 (vii) terlalu.

Apakah rasional yang digunakan oleh Za’ba untuk membahagikan kata adjektif kepada dua jenis? Nyatakan hujah anda berserta contoh yang relevan. Mengapakah kata penguat dikatakan sebagai penanda bagi golongan kata adjektif? 5. Huraian aspek pemaknaan bagi kata terbitan kata adjektif. 7. Omar. (2011). 8. 3. Norliza Jamaluddin. Jelaskan pembentukan kata adjektif. Kuala Lumpur: PTS Professional. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu.K a t a A d j e k t i f | 147 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Asmah Hj. huraikan fungsi tipikal kata adjektif bahasa Melayu. Dengan mengemukakan contoh yang relevan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nahu Kemas Kini. Jelaskan proses penerbitan kata bagi kata adjektif. (2008). Kata Sifat Bahasa Melayu Berdasarkan Data Korpus Berkomputer. . berikan dua contoh yang sesuai. Zainal Abidin Ahmad (Za’ba) 2000. Nik Safiah Karim et al. 6. Setiap jenis. Pelita Bahasa Melayu Penggal 1-III Edisi Baharu. Tesis PhD. (2008). Universiti Malaya. RUJUKAN Ahmad Khair Mod Nor (2002). Apakah yang membezakan kata adjektif daripada kata nama dan kata kerja? 4.

Kata cepat dalam ayat (6) ialah kata adjektif kerana menjadi inti frasa predikat. menyenaraikan kata adverba dalam ayat 4. Dalam ayat (5). (6) Perjalanan ke Ipoh cepat. menggunakan kata adverba dengan betul 7. dan kata adverba. Contohnya: (5) Dia berjalan cepat. anda diharapkan dapat: 1. (esok ialah kata adverba yang menerangkan kata kerja pulang) Maryam selalu suka akan ais krim. . Contohnya: (1) (2) (3) (4) Haris pulang esok. mengetahui jenis kata adverba dalam bahasa Melayu 2.(pura-pura ialah kata adverba yang menerangkan kata adjektif baik) Perkataan daripada golongan kata yang lain dapat menjadi kata adverba kerana mempunyai fungsi ”menerangkan”. Fungsi inilah selalunya menyebabkan tarafnya berubah daripada golongannya dalam struktur ayat. Oleh sebab itu. Kata adverba menjadi tambahan dalam predikat dan tidak dapat berdiri sendiri untuk menjadi inti frasa. kata adjektif.Kata Adverba| 148 UNIT 7 KATA ADVERBA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit. kata adverba tergolong sebagai kata tugas. (sungguh ialah kata adverba yang menerangkan kata adverba kuat) Lelaki itu pura-pura baik untuk menarik perhatian gadis itu. mengetahui fungsi kata adverba dalam ayat 3. (selalu ialah kata adverba yang menerangkan kata adjektif suka) Pemuda itu ketawa kuat sungguh. Kata adverba ialah perkataan yang menerangkan kata kerja.0 Pengertian Kata Adverba Kata adverba juga dikenali sebagai kata keterangan. perkataan cepat tidaklah lagi tergolong sebagai kata adjektif seperti dalam ayat (6) kerana cepat berfungsi menerangkan perbuatan ”berjalan” dan tidak menjadi inti bagi frasa predikat.

Kata Adverba| 149 Dalam ayat (7)-(9). Mangsa kemalangan itu bertambah parah. Contohnya: (12) (13) (14) (15) (16) (17) Adik menangis terisak-isak. 7. yakni boleh di depan atau di belakang perkataan yang diterangkannya. Kasut lelaki itu hitam berkilat. Contohnya: (7) Budak lelaki itu berenang menelentang. Budak itu kurang berhati-hati. Bandingkan ayat yang berikut. Gadis itu cantik menawan Mereka ke hosiptal segera. (9) Mereka ke bandar berdua. kata kerja berfungsi sebagai kata adverba kerana menjadi penerang kepada kata kerja. (8) Baju perempuan itu merah menyala. Kamil datang ke sini tiba-tiba (b) kedudukan kata adverba adalah bebas. Apakah fungsi kata parah dalam ayat-ayat tersebut? 1. Mangsa kemalangan itu parah. Contohnya: tidur lena duduk diam-diam putih berseri kurang berhati-hati sering berpindah hampir pengsan Kata adjektif yang menjadi adverba bagi kata kerja yang menunjukkan cara boleh bertukar tempat. Mangsa kemalanagn itu luka parah. kata adjektif dan kata adverba. Contohnya: . kata adjektif dan adverba. 2. 3.1 Ciri-ciri Kata Adverba (a) keterangan yang ditambahkan pada kata kerja.

. sesudahnya. Maryam pintar rupanya. tadi. dahulu. Kami sebenarnya tidak jadi ke sana. Bayi itu biasanya menangis apabila lapar. sentiasa. Contohnya: se-…-nya (23) (24) (25) -nya (26) (27) (28) Sebaiknya kita segera pergi ke sana.-nya seperti sepatutnya. sekarang. Bentuk kata adverba ini terdiri daripada: se-. semalam.2 Bentuk Kata Adverba Kata adverba terdiri daripada bentuk: (i) kata tunggal (ii) kata terbitan (iii) kata ganda (i) Bentuk kata adverba tunggal Kata adverba dalam bentuk tunggal tidaklah banyak.. (ii) Bentuk kata adverba terbitan Kata adverba terbitan ialah kata adverba yang mempunyai imbuhan. sebolehnya. . –nya seperti agaknya. hampir. Hasnita tentu lapar. Saya akan pergi dulu. Dia sentiasa berderma. semestinya. (18) (19) (20) (21) (22) Azmi akan datang esok. Contohnya: esok.Kata Adverba| 150 tidur lambat lambat tidur bermain bersungguh-sungguh bersungguh-sungguh bermain menangis terisak-isak terisak-isak menangis 7. Gurauan itu agaknya membuatnya marah. tentu. dll. seeloknya. begitu. Seeloknya kita siapkan keraj ini. Peristiwa itu akan menjadi ingatan semasa tua kelak. lusa. selalu dan sebagainya. biasanya. Kata adverba bentuk tunggal terdiri daripada satu kata dasar. dll. rasanya.

Contohnya: datang berhari-hari menangis teresak-esak berjuang mati-matian berniaga kecil-kecilan terbang setinggi-tingginya menjerit sekuat-kuatnya merdu semerdu-merdunya (c) kata adverba penggandaan berentak. Contohnya: duduk diam-diam buai laju-laju datang tiba-tiba pura-pura baik sama-sama cantik betul-betul baik (b) kata adverba penggandaaan separa. Contohnya: (a) kata adverba penggandaan penuh. (b) penggandaan berentak. (b) penggandaaan separa. Contohnya: lari lintang-pukang berjalan mundar-mandir berjalan huyung-hayang menangis sedu-sedan tidur serta-merta .Kata Adverba| 151 (iii) Bentuk kata adverba ganda Kata adverba ganda ialah kata adverba dalam bentuk ganda. Kata adverba ganda terdiri daripada (a) penggandaan penuh.

demikian. langsung. sempat. begini. sekarang. pertama kali. Maniam sering ke pejabat pada hari Sabtu. kata adjektif atau kata adverba. kelak. dll. kemudian. iaitu: (a) kata adverba jati (b) kata adverba yang asalnya kata adjektif (c) kata adverba yang asalnya kata kerja (a) kata adverba jati Kata adverba jati ialah kata adverba yang tidak termasuk ke dalam mana-mana golongan kata lain. nyaris. semalam. begitu. kata adjektif atau kata frasa sendi nama. kurang (kurang berhati-hati). Cntohnya: (35) (36) (37) (38) (39) Pemain bola keranjang dari China itu tinggi lampai. dahulu. Tetamu datang serentak pada majlis itu. kadangkadang. Anak Pak Yazid sudah besar panjang. sering kali. kerap kali. .Kata Adverba| 152 7. Contohnya: tadi. agaknya. besar (besar panjang).3 Jenis-jenis Kata Adverba Kata adverba terdiri daripada tiga jenis. Bas ekspres dari Kelantan tiba lewat. tetapi kini miskin. Kanak-kanak kurang berhati-hati ketika melintas jalan. kadangkala. saling. Anis cantik sekarang. serentak. tulat. Contohnya: lampai (tinggi lampai). begini. sekali gus. langsung. (ii) kata adverba asalnya kata adjektif Kata adjektif ini asalnya memang kata adjektif tetapi berfungsi sebagai adverba yang menerangkan kata kerja. lusa. kelmarin. Bentuk kata adverba tunggal merupakan kata adverba jati. saling. nanti. julung kali. Dia datang ke rumah saya kelmarin. kemudian. dan nanti. dahulu. sering (sering ke pejabat). Beberapa contoh penggunaannya dalam ayat adalah seperti yang berikut: (29) (30) (31) (32) (33) (34) Saya telah menziarahi Jamal kelmarin. kelak. begitu. Lelaki itu dahulu kaya. Kata adverba jati sememangnya berfungsi untuk menerangkan kata kerja. barangkali. sentiasa. Kita perlu membuat kerja itu sekali gus esok. dll. sentiasa. jarang kali. acap kali. esok. demikian.

Dalam ayat (45)-(48). Kereta api itu mula bergerak. melangit (tinggi melangit). 7. Contohnya: mengiring (tidur mengiring).5 Makna Kata Adverba Kata adverba mempunyai makna yang banyak. atau frasa sendi nama. hanya beberapa saja makna yang disenaraikan: (a) Adverba waktu Perkataan yang menerangkan masa berlakunya sesuatu perbuatan atau peristiwa dan keadaan. Namun. menyala (merah menyala).4 Kata Tugas yang Tergolong dalam Kata Adverba Kata bantu dan kata penguat tergolong sebagai kata adverba. Menara Kuala Lumpur tinggi melangit 7. Bangunan yang baru siap itu terlalu tinggi. menyendiri (duduk menyendiri). Dalam modul ini. kata bantu dan kata penguat boleh menjadi kata adverba dalam ayat. perkataan mesti dan mula merupakan kata bantu kerana hadir di depan kata kerja.Kata Adverba| 153 (c) kata adverba salnya kata kerja Kata adverba jenis ini berasal daripada kata kerja dan berfungsi sebagai penerang kepada kata kerja. kata bantu dan kata penguat dalam contoh ayat di atas dari segi fungsinya adalah sebagai kata adverba kerana perkataan tersebut berfungsi ’menerangkan’. Contohnya: . manakala dalam ayat (47)-(48) perkataan agak dan terlalu dikenali juga sebagai kata penguat kerana hadir di depan kata adjektif. kata adjektif. Oleh itu. Dalam ayat (45)-(46). Encik Lim duduk menyendiri sejak kematian isteri. Gadis itu memakai baju merah menyala. berseri (cantik berseri). Pakaian di kedai ini agak mahal. Wajah gadis itu cantik berseri. Contohnya: (45) (46) (47) (48) Bapa mesti pergi ke majlis kenduri itu. kata bantu dan kata penguat juga berfungsi sebagai kata adverba kerana kedua-duanya berfungsi ”menerangkan”. dll. Contohnya: (40) (41) (42) (43) (44) Bayi itu tidur mengiring.

Contohnya: (57) Saya tentu sampai di sana petang ini. (61) Burung gagak itu terbang tinggi. Contohnya: (60) Zaini tinggal dekat dengan rumah saya. (58) Pelajar itu betul-betul gembira dengan keputusan SPMnya. Buruh itu berkerja bermati-matian.Kata Adverba| 154 (49) (50) (51) (52) Amir hendak pulang sekarang. (c) Adverba ragam Perkataan yang menerangkan ragam atau keadaan kepastian berlakunya sesuatu perbuatan. Dia berkata demikian semata-mata untuk berbohong. (d) Adverba jarak Perkataan yang menerangkan jarak yang berkaitan dengan kata kerja yang diterangkannya. Contohnya: (53) (54) (55) (56) Hamid duduk menyendiri. Kamu perlu berbuat begini. (59) Mohd Nor benar-benar baik. . Abang baru pulang dari pejabat. Bas ekspres itu tiba lewat. (62) Datuk pergi jauh meninggalkan kita. Komathi selalu datang ke rumah saya. (b) Adverba cara Perkataan yang menerangkan cara sesuatu perbuatan itu dilakukan.

i. . b. d. (68) Nasir ketawa riang menonton persembahan itu. Jiran saya masih sakit tenat. j. Nyatakan kata adverba yang terdapat dalam ayat yang berikut: a. (f) Adverba sifat perasaan Perkataan yang menerangkan sifat perasaan bagi kata kerja. c. (65) Cili itu dipotong nipis. e.Kata Adverba| 155 (e) Adverba keadaan Perkataan yang menerangkan keadaan yang berlaku pada kata kerja. 3. h. Kami berdoa agar pengantin itu hidup berbahagia. Adik dimarahi kerana bermain sehari-hari. (67) Dia bercakap benar setiap kali berbicara. Contohnya: (66) Ibu berasa rindu sejak adik ke universiti. 2. Budak itu lari lintang-pukang kerana dikejar anjing. kata adjektif dan kata adverba. g. Dia jarang-jarang datang ke rumah saya. kata adverba kata keterangan penerang PENILAIAN KENDIRI 1. f. Bapa bekerja kuat sejak dulu. Ustaz ini memberi kuliah secara bulanan. Mereka diam-diam datang ke sini. Gadis itu duduk termenung. orang Arab suka melancong. KATA KUNCI 1. (64) Buku-buku itu disusun rapi. Setibanya musim panas. Contohnya: (63) Askar itu berambut pendek.

Kuala Lumpur: Percetakan Sarjana (M) Sdn. kadang kala timbul j. duduk sebentar e. (2006). bergerak perlahan RUJUKAN Abdullah Hassan. (2008). berbuat baik b. tidur lewat f. Nik Safiah Karim.Kata Adverba| 156 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hashim Hj. ketawa riang h. kasar sedikit c. Tatabahasa Bahasa Malaysia. memandu perlahan-lahan d. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. sejuk benar b. Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Distributors Sdn. tinggal dekat c. . (1984). (2010). pulang ke gagang f. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna Edisi Baharu. Onn. Apakah bentuk kata adverba yang bergaris? a. Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. sentiasa berhati-hati 3. Bhd. Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor. Apakah jenis kata adverba yang bergaris? a. Omar. Farid M. berkawal bergilir-gilir i. Arbak Othman. Bhd. berpisah lama g. berjalan lambat sungguh e. Musa dan Abdul Hamid Mahmood. (2009). belajar sangat kuat d. Asmah Hj. Morfologi. Bhd.

anda diharapkan dapat: 1. kata tugas yang hadir dalam frasa. memang tidak boleh berdiri sendiri dalam ayat kecuali hadir bersama dengan kata lain. dan sebagainya. Jadi. manakala ke sebagai kata sendi pula bertugas untuk kata nama perpustakaan. menggunakan kata tugas dengan betul 8.2 Ciri-ciri kata tugas (i) Kata tugas tidak dapat berfungsi sebagai unsur inti bagi frasa predikat. Kata ramai berfungsi sebagai kata bilangan dan bertugas untuk kata nama pelajar. pembantu. . penghubung. Kata tugas tidak dapat menjadi inti frasa berbanding dengan kata nama. kata tugas ke. perkataan ramai. Contohnya. penafi.Kata Tugas| 157 UNIT 8 KATA TUGAS HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit. penguat. klausa atau ayat untuk mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu (Nik Safiah Karim et al. klausa atau ayat mempunyai sesuatu tugas tertentu sama ada sebagai pembilang. sedang dan ke ialah kata tugas.. tolong. Contohnya: (2) *Maisarah ke (2a) Maisarah ke kuliah. pembenar. dan. Makna kata tugas timbul hanya dalam ayat. dan mendukung tugas tertentu dalam ayat. (1) Ramai pelajar sedang menuju ke perpustakaan.0 Pengertian Kata Tugas Kata tugas ialah kata yang hadir dalam frasa. 8. 2008). penerang. penegas. sangat.1 Fungsi Kata Tugas Dalam ayat (1) yang berikut. (4) *Pipi bayi itu sangat (4a) Pipi bayi itu sangat putih. sisi. menyenaraikan jenis-jenis kata tugas 3. (3) *Muaz dan (3a) Muaz dan Hadi bermain badminton. mengetahui golongan kata tugas dalam bahasa Melayu 2. kata kerja dan kata adjektif. 8. apa. Kata sedang ialah kata bantu yang bertugas untuk kata kerja menuju.

datang bulan cantik (KA) . datang-datang. sudah-sudah oleh – memperoleh. membukukan. Contohnya: sudah – menyudahkan.berbuku. buku hijau datang (KK) .tercantik.Kata Tugas| 158 (ii) Hampir semua kata tugas tidak dapat mengalami perubahan bentuk atau proses morfologi. cantik-cantik Kata tugas: dan .3 Golongan Kata Tugas Kata tugas boleh digolongkan kepada empat kelompok besar dan jenis-jenisnya seperti yang disenaraikan dalam Tatabahasa Dewan (2008) untuk tujuan pengajaran. penyudah. mendatangi. beroleh. dari kuliah tidak memerlukan kata adjektif atau kata kerja selepasnya : tidak cantik atau tidak makan tepi memerlukan kata sendi sebelumnya dan kata nama selepasnya : di tepi rumah kerana memerlukan frasa nama atau klausa selepasnya : kerana dia atau kerana dia tidak datang 8. dari sekolah. *didan *mengdan-dan Kekecualian pada beberapa perkataan.tidak dapat menurunkan bentuk kata lain seperti *mendan. buku-buku. secantik. iaitu : (1) kata penyambung ayat (kata hubung) (i) kata hubung gabungan (ii) kata hubung pancangan . oleh-oleh (iii) Memerlukan kata lain untuk berfungsi dalam frasa atau ayat. dan hanya pada proses tertentu sahaja. *kedan.kedatangan. mencantikkan. Contohnya: dari memerlukan kata nama selepasnya : dari rumah. Contohnya: Kata utama: buku (KN) . tetapi bagi kata utama boleh.

ialah kata yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu bentuk ayat yang berlapis. atau klausa dengan klausa. frasa dengan frasa. (menghubungkan perkataan dengan perkataan) (2) Mereka berjalan kaki atau menaiki bas. Contohnya: (1) Ayah dan ibu pergi ke bandar. yang dikenal sebagai ayat majmuk. (menghubungkan frasa dengan frasa) (3) Kami menonton televisyen manakala dia membaca akhbar. Kata hubung berfungsi untuk menghubungkan perkataan dengan perkataan.4 Kata Penyambung Ayat Yang dikatakan kata penyambung ayat itu ialah kata hubung.Kata Tugas| 159 (2) kata praklausa (i) kata seru (ii) kata tanya (iii) kata perintah (iv) kata pembenar (v) kata pangkal ayat (3) kata prafrasa dan pascafrasa (i) kata bantu (ii) kata penguat (iii) kata penegas (iv) kata nafi (v) kata pemeri (vi) kata sendi (v) kata arah (vi) kata bilangan (vii) kata adverba (4) Kata pascakata (i) kata penekan (ii) kata pembenda 8. Kata penyambung ayat atau kata hubung. (menghubungkan klausa dengan klausa) .

1 Kata hubung gabungan Kata hubung gabungan ialah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua klausa atau lebih yang sama tara sifatnya. Tempat kata hubung dalam ayat majmuk gabungan adalah di antara kedua-dua klausanya. dan berbentuk pasangan. seperti serta. (8) Jangankan saya. (6) Yanti terus bercakap tetapi Suzana hanya diam sahaja. frasa atau klausa yang dihubungkan. Contoh penggunaannya dalam ayat adalah seperti yang berikut: (7) Entah betul entah tidak berita itu. bapanya pun tidak dihormati. Asmah. Senaraikan beberapa kata hubung gabungan berserta maknanya. 8. Kata hubung berpasangan terdiri daripada dua bahagian yang dipisahkan oleh satu kata.Kata Tugas| 160 Kata hubung dapat dibahagikan kepada dua jenis. (9) Baik Irfan mahupun Haris tidak dapat mengangkat peti itu. Kata hubung gabungan ada berbentuk tunggal. Abdullah Hasaan dan Arbak bagi kata hubung berpasangan? . iaitu: (a) kata hubung gabungan. Perbezaan antara kata hubung gabungan berbentuk tunggal dengan pasangan ialah kata hubung berpasangan memberi tekanan pada unsur-unsur yang digabungkan. lalu. dan (b) kata hubung pancangan. (10) Buku itu berguna bukan saja kepada pelajar tetapi juga kepada orang dewasa. malahan. sambil.4. tetapi. Apakah istilah lain yang digunakan oleh Za’ba. kemudian. sedangkan kata hubung tunggal tidak. 2. (5) Asiah menanak nasi atau menjerang air. 1. Contohnya: (4) Yusri dan Endry sedang makan.

supaya. Klausa yang menjadi keterangan ini dapat disongsangkan.2 Kata hubung pancangan Kata hubung pancangan menurut Asraf (1996: 28) ialah kata hubung yang digunakan untuk memancangkan satu klausa pada klausa yang lain untuk membentuk ayat majmuk pancangan. walaupun. kerana. meskipun.Kata Tugas| 161 8. (13) Amat sukar untuk kita melakukan tugas itu. Amat mustahil untuk kami melakukannya. agar. sewaktu. kendatipun. setelah. dan sebagainya. Kata hubung tersebut menghubungkan klausa utama dengan klausa yang menjadi keterangan. Kami akan ke sekolah itu untuk mula melakukan kajian. kata hubung yang menghubungkan klausa utama (Adik saya baru di tahun satu) dengan klausa kecil (yang bongsu). Ayat (14) dan (15) ialah ayat keterangan kerana kehadiran kata hubung jika dan apabila. Ayat (11) ialah ayat relatif kerana menggunakan kata hubung yang. hingga. . Kata hubung komplemen berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi pelengkap dengan klausa utama. Daripada ayat contoh tersebut. sehingga. ayat komplemen dan ayat keterangan. Bagaimanakah anda dapat membezakan kata hubung ”untuk” sebagai kata hubung komplemen dengan kata hubung keterangan seperti ayat yang berikut: a. (15) Kami akan hadir apabila kerja rumah kami siap.4. untuk. Beberapa contoh kata hubung keterangan yang lain ialah kalau. (12) Dia menyatakan bahawa harga petrol akan naik. (14) Kita akan memperoleh kejayaan jika kita berusaha. Contohnya: (11) Adik saya yang bongsu baru di tahun satu. semoga. Kata hubung pancangan wujud dalam ayat relatif. b. tatkala. Ayat (12) dan (13) ialah ayat komplemen kerana menggunakan kata hubung bahawa dan untuk.

hal atau perkara mana untuk menanyakan masa. cara. sebab dan sebagainya. aduhai. kita menang! Wahai. kata tanya. orang-orang yang beriman! 8. Yang ditanyai itu boleh tentang sesuatu benda. tempat. siapa untuk menanyakan orang atau nama orang apa untuk menanyakan benda. Kata tanya hadir dalam ayat sebagai sebahagian daripada predikat. aduh. cis. amboi. Contoh kata seru ialah eh.5. Tanda seru berada di akhir ayat. dan sebagainya. jumlah. kata pembenar dan kata pangkal ayat. pengiyaan. 8. comel betul bayi itu! Eh. nah. sakitnya! Amboi. Penggunaannya dalam ayat seperti yang berikut: (16) (17) (18) (19) (20) Tuhanku! Aduh.2 Kata Tanya Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk meminta maklumat atau untuk mendapatkan jawapan.Kata Tugas| 162 8. pertanyaan. binatang. Kata praklausa bertugas untuk menimbulkan seruan. wah. Jenis kata praklausa ialah kata seru.1 Kata Seru Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menyatakan berbagai-bagai perasaan. kata perintah.5 Kata Praklausa Kata praklausa terletak di depan klausa atau ayat. dan digunakan dalam ayat Dalam tulisan. kata seru lazimnya diletakkan di awal ayat dan selepas kata seru tersebut digunakan tanda koma. oi.5. syabas. perintah. celaka. mengapa untuk menanyakan sebab bagaimana untuk menanyakan sebab atau cara berapa untuk menanyakan jumlah atau urutan bila untuk menanyakan masa Apakah perbezaan antara kata tanya adakah dengan apakah? . atau sebagai penerang pangkal kepada klausa. tempat atau lokasi kenapa.

3 Kata Perintah Kata perintah ialah perkataan yang digunakan untuk memberikan perintah. harap silaan : sila. ajakan. (24) Hatta istana itu pun siaplah. adapun dan sebagainya.5 Kata Pangkal Ayat Kata pangkal ayat ialah kata yang berada di bahagian awal ayat yang berfungsi untuk melancarkan idea dan ayat-ayat dalam wacana. syahdan. harapan. Yang berikut ialah fungsi dan jenis kata perintah: permintaan : tolong. mohon. usah. (22) Benar. dan betul. minta. (26) Arakian. Contoh kata pangkal ayat ialah hatta. tak usah. mohon. baginda berangkatlah ke peraduan. Contohnya: (21) Ya. (4) Peninju itu kuat betul. arakian. atau larangan untuk melakukan sesuatu. suruhan. minta. dia tidak bersalah. sudi larangan : usah.Kata Tugas| 163 8. jangan. (3) Pemandangan di tepi pantai itu indah benar.5. Kata pangkal ayat banyak terdapat dalam bahasa klasik. tak usah ajakan : mari. jemput. kalakian. ayuh pembiaran : biar 8. maka.5.4 Kata Pembenar Kata yang digunakan untuk mengesahkan sesuatu perkara atau pernyataan. tolong. (23) Betul. bapa saya memang baik. Apakah fungsi perkataan benar dan betul dalam ayat yang berikut: (1) Kejadian itu benar. keinginan. (25) Maka hari pun malam.5. benar. (27) Kalakian berlakulah permusuhan antara pembesar-pembesar . alkisah. Kata perintah boleh dilembutkan dengan partikel –lah. mari. Contoh kata perintah ialah sila. (2) Laporan itu betul. jemput. sebermula. harap. jangan. 8. merekalah yang datang tadi. Contoh kata pembenar dalam bahasa Melayu ialah ya.

mahu. Antara kata bantu ragam adalah seperti: boleh. ingin. kata bantu juga bertugas membantu frasa adjektif dan frasa sendi nama. kata pemeri. mesti. Namun.1 Kata bantu Kata bantu ialah perkataan yang memberi keterangan tentang sesuatu perbuatan atau kata kerja. patut. (FA) (30) Maizura akan ke sana. enggan. Selain itu. kata arah. Kata bantu hadir sebelum frasa. sama ada frasa nama. kata nafi. dan bertugas sebagai kata pascafrasa. iaitu: (a) Kata bantu ragam Kata bantu ragam menerangkan kemahuan atau perasaan orang bercakap berkait dengan perbuatan yang dilakukan. frasa kerja. hendak.6 Kata Prafrasa dan Kata Pascafrasa Kata prafrasa dan kata pascafrasa ialah perkataan yang terletak di hadapan atau selepas frasa.6. Contohnya dalam frasa: boleh datang hendak tidur mungkin makan harus berwaspada.Kata Tugas| 164 Bolehkah kata pangkal ayat ini dianggap sebagai penanda wacana? Berikan alasan anda. harus dll. kata sendi nama. kata penguat. mungkin. 8. kata penegas. Kata prafrasa terdiri daripada kata bantu. Contohnya: (28) Pekerja itu telah pulang. Kata bantu dapat dianggap sebagai sejenis kata adverba juga. kata bilangan dan kata adverba. frasa adjektif atau frasa sendi nama. dapat. kata penguat. maka ada ahli bahasa memasukkannya ke dalam golongan kata adverba. kata penegas dan kata adverba boleh hadir selepas frasa. mesti memberi perhatian enggan membantu dapat pulang ingin berderma patut datang mahu belajar . 8. (FK) (29) Awak harus cepat. (FSN) Kata bantu terbahagi kepada dua jenis berdasarkan maknanya.

Kata Tugas| 165 (b) Kata bantu aspek Kata bantu aspek menerangkan perbezaan masa dilakukan. paling baik.6. Contohnya: baik sekali. makin kaya. kurang manis. sudah mandi. (2) Kedatangannya masih awal sangat. 8. indah nian. Ada tiga jenis kata penguat. cukup mahal. belum bersiap Masa sedang berlaku : sedang tidur. sangat bersih atau bersih sangat. yang berfungsi untuk memberi tekanan maksud pada kata adjektif. (3) Buah mangga itu belum masak benar. lebih dalam (b) belakang (berada di belakang kata adjektif). hodoh betul (c) bebas (letaknya boleh di hadapan atau di belakang kata adjektif). Contohnya: amat rajin atau rajin amat. iaitu: (a) kata penguat hadapan (berada di hadapan kata adjektif dan tidak boleh dipindahkan ke belakang kata adjektif). Contohnya: terlalu pandai. . pernah berguru. agak selesa.2 Kata penguat Kata penguat ialah perkataan yang digunakan bersama-sama kata adjektif. sama ada masa itu belum berlaku. dan sungguh murah atau murah sungguh Apakah jenis kata tugas yang hadir dengan kata penguat seperti yang dicondongkan? (1) Penjelasan itu sudah amat jelas. Contohnya: Masa belum berlaku : akan bermain. masih membaca. (4) Kedatangannya masih awal sangat. masih berlaku atau telah berlaku. lambat benar. mula bergerak. Sesetengah ahli bahasa memasukkan kata penguat ke dalam golongan kata adverba kerana kata penguat menerangkan kata adjektif. sedang bersiap Masa telah berlaku : telah berkerja. Bina lima ayat dengan menggunakan kedua-dua kata bantu tersebut secara serentak. baru tiba Kata bantu aspek dan kata bantu boleh digunakan bersama-sama. tengah memasak (tengah hanya sesuai dalam bahasa lisan).

Kata penegas jenis ini memberikan penekanan pada bahagian subjek atau predikat. . Dua kata penegas boleh digunakan dalam ayat untuk menegaskan lagi ayat. (2) Ketua mereka pun datang.(pun menegaskan subjek dan juga menegaskan predikat) Nyatakan bahagian ayat yang ditegaskan oleh kata penegas dalam ayat yang berikut. tentu sekali pekerja-pekerjanya adakan datang juga.3 Kata penegas Kata penegas dikenali juga sebagai partikel atau kata penyerta. (3) Hanya Munirah seorang yang hadir dalam majlis itu. memang. -kah. jua.(hanya menegaskan subjek) (41) Yang tidak perlu pun dibelinya juga.6. juga. hanya.Kata Tugas| 166 8. Dia lagi belum bangun tidur. (juga menekankan subjek) (35) Kami ke sana juga. lagi. (a) kata penegas yang menegaskan maksud perkataan yang bercantum dengannya Kata penegas jenis ini menegaskan frasa predikat apabila frasa predikat atau bahagian-bahagian yang ditegaskan itu mengalami penyongsangan. Kata penegas jenis ini ialah –lah. Ada dua jenis kata penegas iaitu kata penegas yang menegaskan maksud perkataan yang bercantum dengannya. (1) Ainon hanya datang jika dijemput. (32) Siapakah yang datang? (33) Apatah daya kita. (b) kata penegas yang menegaskan subjek dan predikat. Contohnya: (31) Dialah yang datang. Kata penegas berfungsi untuk menekankan bahagian-bahagian ayat tertentu. ( juga menekankan predikat) (36) Memang lelaki itu bapa Mastura. (lagi menegaskan subjek) (39) Adik belum bangun lagi. Kata penegas jenis ini ialah pun. (memang menekankan subjek) (37) Ayah Jamal memang sudah meninggal (memang menekankan predikat) (38). (lagi menegaskan predikat) (40) Hanya Ali belum datang. sahaja dan saja Contohnya: (34) Kami juga ingin bermain. dan -tah. dan kata penegas yang menegaskan subjek dan predikat.

Ada dua kata nafi. kata nafi bukan boleh berada di depan frasa kerja atau frasa adjektif dalam ayat majmuk yang membawa makna “pertentangan” seperti yang berikut: (46) (46a) (47) (47a) Saya tidak membeli buku. Haiwan berdarah sejuk ialah mamalia.5 Kata pemeri Kata pemeri dalam Tatabahasa Dewan (2008) ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. (44) Saya sudah tidak merokok. dan tidak. frasa adjektif dan frasa sendi nama. Contohnya: (48) (48a) (49) (49a) Mamalia ialah haiwan berdarah sejuk.6. .6. subjek dan predikat boleh bertukar tempat. Kata nafi hadir sebelum frasa predikat. dan menjadi unsur frasa nama. dan digunakan untuk menyampaikan maksud persamaan atau ekuatif. Kata nafi bukan untuk menafikan frasa nama dan frasa sendi (42)-(43). (45) Baju itu tidak mahal. Bidang yang mengkaji ayat ialah sintaksis. Kata nafi tidak menafikan frasa kerja dan frasa adjektif (44)-(45). Saya bukan membeli buku tetapi membeli pen. Baju itu bukan hitam tetapi kelabu. Ada dua jenis kata pemeri iaitu ialah dan adalah.Kata Tugas| 167 8. Kata pemeri ialah digunakan apabila predikatnya terdiri daripada frasa nama. iaitu bukan.4 Kata nafi Kata nafi ialah kata yang digunakan untuk menafikan sesuatu. Baju itu tidak hitam. 8. frasa kerja. Namun begitu. Dalam hal ini. Sintaksis ialah bidang yang mengkaji ayat. (43) Anis bukan ke sekolah. (42) Shukri bukan polis.

ke. mengenai. Contohnya: (a) kata sendi nama dalam bentuk kata akar. (kata sendi) Sukar bagi Ali untuk membuat keputusan. kata sendi nama boleh dalam bentuk kata akar. Contohnya: (54) (55) (56) (57) Saya tidak tahu akan perkara itu. adalah digunakan untuk memberikan huraian atau penjelasan tentang subjek. Contohnya: sebagai. (frasa sendi nama) 8. (frasa adjektif) Usaha gigih adalah penting untuk berjaya. berfungsi juga sebagai golongan kata yang lain. (frasa adjektif) Bungkusan itu adalah untuk anak yatim. berkenaan. dan kata terbitan. ke + pada  kepada. Contohnya: dari + pada  daripada. menurut. pada. serta. Dari segi bentuk. Contohnya: dari.6 Kata sendi nama Kata sendi nama ialah perkataan yang berfungsi sebagai kata depan sesuatu perkataan atau kumpulan perkataan yang tergolong sebagai kata nama atau frasa nama. selain. dari + hal  darihal (c) kata sendi nama daripada kata terbitan. terhadap. menerusi Ada beberapa kata sendi nama yang dapat menganggotai golongan kata yang lain apabila ditinjau dari segi penggunaannya dalam ayat. untuk. Contohnya: (50) (51) (52) (53) Kangar adalah ibu negeri Perlis. (kata bantu) Hadiah ini untuk ibu. Perkataan yang dicondongkan selain sebagai kata sendi. frasa adjektif dan frasa sendi nama. (kata hubung) . oleh.6.Kata Tugas| 168 Kata pemeri adalah pula digunakan untuk ayat yang predikatnya frasa nama. Kata sendi juga boleh hadir di depan kata kerja dan kata adjektif. di. gabungan kata akar. (kata sendi) Saya akan pergi ke sana. seperti (b) kata sendi nama dalam bentuk gabungan kata akar. Selain itu. bagaikan. (frasa nama) Peristiwa itu adalah benar.

terdapat pula kata kerja yang dapat berfungsi sebagai kata sendi.) (iv) pelaku oleh (Kuih itu dibuat oleh Asiah.) (ii) peruntukan bagi (Derma bagi mangsa gempa bumi sedang dipungut. Antara makna yang didukung oleh kata sendi ialah: (i) tempat di (Murad berada di rumah. (61) Menurut Islam. (60) Idea-idea tersebut dikumpulkan menerusi beberapa rencana.) (iii) cara atau kesertaan dengan (Hanif datang dengan Hazim.) antara (Maryam duduk di antara Siti dengan Mei Lin. Contohnya: (58)Cerita itu mengenai kekejaman perang.) pada (Lembu Ramasamy diikat pada batang pokok kelapa. (59) Mereka mengemukakan cadangan melalui jurucakap mereka. Kehadiran kata sendi nama dalam ayat mempunyai makna tertentu.Kata Tugas| 169 Sementara itu.) untuk (Hadiah ini untuk Anis.) ke (Sabarudin ke masjid) dari (Nasir pulang dari pejabat.) . manusia berasal daripada tanah.

) daripada (Akhirnya kami terlepas daripada segala kesulitan itu.) .) (ix) perbandingan seperti (Hati budak itu keras seperti batu.) hingga (Maizurah belajar hingga larut malam.) dengan (Baju Hajar sama dengan baju Kharsiah.) daripada (Muaz lebih baik daripada Kamal.) terhadap (Aluminium hidroksida mempunyai kuasa jerapan terhadap kotoran.) sejak (Mereka di sana sejak semalam.) perihal (Mereka berbincang perihal bola sepak Piala Dunia.) (viii) punca atau asal kejadian daripada (Meja itu dibuat daripada kayu.Kata Tugas| 170 (v) waktu atau masa ke ( Suzana sentiasa taat pada suaminya ke saat ini.) laksana (Pemuda itu berlagak laksana jutawan.) pada (Adawiah ada di sana pada pagi tadi.) dari (Dia belum datang dari tadi.) dalam (Pekerjaan ini akan selesai dalam beberapa hari lagi.) (vii) milik daripada (Ucapan daripada Perdana Menteri perlu kita hayati.) (vi) hal tentang/mengenai (Ahli forum berbincang tentang/mengenai masalah remaja.) akan (Anis sayang akan ibunya.

) (xi) arah ke ( Mereka berjalan ke sekolah) dari (Maisarah menyapu sampah dari sudut kanan bilik itu. Kata sendi mengenai dalam ayat (66) juga dapat bertukar ganti dengan kata sendi tentang. Kata berimbuhan itu pada asalnya ialah kata kerja tetapi berfungsi sebagai kata sendi kerana berada di depan kata nama atau frasa nama.) (xii) sasaran kepada (Berikan makanan itu kepada kucing. (65) Bola itu mengenai palang gol. (67) Anak itu menurut saja cakap bapa.) Ada kata sendi terdiri daripada kata berimbuhan. (63) Mereka mengemukakan cadangan melalui jurucakap mereka. . Kata sendi dalam (66)-(67) menunjukkan rujukan.Kata Tugas| 171 (x) tujuan dan kekhususan untuk (Mereka ke sini untuk berbincang. (62) Cerita itu mengenai kekejaman perang. Bagi ayat (69)-(71). kata berimbuhan yang dicondongkan itu bukanlah kata sendi tetapi kata kerja kerana kata tersebut menunjukkan perbuatan yang dilakukan..) demi (Patuhilah disiplin sekolah demi keharmonian sekolah. manakala dalam (68) tentang perantaraan. (66) Kami melalui jalan yang sunyi itu. Yang berikut antara contoh penggunaan kata sendi nama yang berasal daripada kata berimbuhan dan makna yang didukung oleh kata sendi tersebut. (64) Menurut Islam. selain ayat itu dapat dipasifkan. manusia berasal daripada tanah.

sekitar. Antara contoh kata arah ialah dalam. belakang. tengah dan sebagainya.6. 3. (Makna ”seperti”) (77)Kita tidak boleh main-main terhadap guru itu. 4. (Makna ”sasaran”) Bagaimanakah anda dapat membezakan penggunaan perkataan dengan dan kerana dalam ayat yang berikut sebagai kata sendi dan kata hubung? 1. Saya datang kerana dia. bawah. Contohnya: (78)Buku itu di dalam laci. (Makna ”mengikut”) (69)Kereta itu bergerak menuju utara. (Makna ”semua”) (73)Budak itu sungguh bijak semasa kecil. (Makna “kecuali”) (72) Seluruh dunia gempar ketika peristiwa Tsunami. selatan. (Makna ”masa”) (74)Pokok bunga ditanam sepanjang jalan ke istana. (Makna ”menjadi”) (76)Gadis itu cantik bagaikan bidadari. (79)Beg itu di atas meja. (Makna ”menyeluruh”) (75)Kami melantik Ali sebagai ketua.7 Kata arah Kata arah sering berpasangan dengan kata sendi bagi menunjukkan ciri arah atau jurusan. (81) Abang pulang dari luar negara. atas.Kata Tugas| 172 (68)Jangan mengambil tindakan mengikut nafsu. (82) Kereta api itu menuju ke utara Semenanjung Malaysia. Saya datang kerana saya dijemput. penjuru. . depan. hadapan. Kedudukan kata arah dalam frasa ialah selepas kata sendi dan sebelum frasa nama. 8. 2. sudut. (80)Mereka berjalan di sekitar kampung. Munirah datang ke kamoung saya dengan menaiki bas. (Makna ”arah”) (70)Kakak akan pulang dari Mesir menjelang hari raya. sisi. antara. Munirah datang ke kampung saya dengan bas. (Makna ”masa”) (71) Selain pegawai dilarang masuk.

semua. ramai. Antara contoh kata bilangan tak tentu adalah seperti banyak. pertama. c. suku. setengah. Belakang parang jika diasah akan menjadi tajam juga. Misalnya: satu. (94) Saya tidak memerlukan banyak pembantu dalam melaksanakan projek itu. seribu. dua puluh. (ii) Kata bilangan tak tentu Kata bilangan tak tentu ialah kata bilangan yang tidak ditentukan atau tidak jelas jumlahnya. Terdapat enam jenis kata bilangan. sekalian. iaitu (i) kata bilangan tentu. satu ratus. tiga. semua. masing-masing. (83) Kami ke Melaka satu hari saja. segenap. setengah-setengah. . beberapa. sesuatu.8 Kata bilangan Kata bilangan adalah kata yang digunakan untuk menghitung jumlah bagi sesuatu. yang tidak termasuk di dalamnya pecahan. sejuta dan sebagainya. seluruh. dua ratus. ribuan.6.Kata Tugas| 173 Apakah fungsi perkataan yang dicondongkan dalam ayat yang berikut? a. kata bilangan boleh terdiri daripada kata asal. kata terbitan. Yang dihitung itu boleh sesuatu kata nama konkrit atau kata nama abstrak. 8. (ii) kata bilangan tak tentu. (91) Beberapa acara diadakan pada pesta itu. Contohnya: (90) Para pelajar diingatkan supaya hadir di majlis itu. (iii) kata bilangan pecahan. Dari segi bentuk. (93) Sedikit garam diperlukan untuk menjadikan masakan itu enak. seperti sekalian. (84) Polis menangkap dua orang perompak. seperti: lima. Dia mengoyak-ngoyakkan tepi kain itu. Rumah Salman di tepi sungai itu. para. berpuluh-puluh. banyak. dua puluh. (i) Kata bilangan tentu Kata bilangan tentu atau bilangan kardinal ialah kata bilangan yang telah ditentukan jumlahnya. dan (vi) kata bilangan tingkat. sepuluh. pelbagai dan sebagainya. (85) Pelajar di kolej itu mencecah lima ribu orang. seluruh. seperti tiap-tiap. (v) kata bilangan himpunan. b. sebahagian. atau kata ganda. setengah-setengah. ketiga. segala-gala. beberapa. Pokok rambutan ada di belakang rumah. lima ratus. (iv) kata bilangan pisahan. dua. (92) Semua peserta perlu mendaftarkan diri. sebilangan. d. sesetengah. Jumlah tersebut adalah nombor atau angka dalam matematik.

(102) Ketiga-tiga orang gadis itu anak Pak Mat. (100) Setiap ahli perlu membayar yuran. sepertiga (2/3). Misalnya. Kata bilangan pecahan boleh dalam bentuk pecahan seperti suku. Kata bilangan tingkat secara pilihan boleh didahului oleh kata yang. (99) Tiap-tiap manusia akan menemui kematian. (iv) Kata bilangan pisahan Kata bilangan pisahan dibentuk dengan cara mengulang kata bilangan.Kata Tugas| 174 (iii) Kata bilangan pecahan Kata bilangan pecahan merupakan kata bilangan yang mengandungi pecahan. masing-masing. Contohnya: . Contohnya: (98) Masing-masing ada pendapat yang tersendiri. Kata bilangan himpunan yang berawalan ber. kedua-dua. atau dengan akhiran –an sahaja. kecuali satu yang menggunakan per.bersamasama bilangan. beribu-ribu. beratus-ratus. Contohnya. setengah. satu perseribu (1/1000). (v) Kata bilangan himpunan Kata bilangan himpunan ialah bentuk bilangan yang dihimpunkan atau dikumpulkan dalam jumlah yang banyak atau besar. (103) Remaja belasan tahun didapati suka melepak. kelima-lima. (104) Ribuan penonton membanjiri dataran tersebut. ribuan. (97) Bapa memperuntukkan tiga perempat daripada pendapatannya untuk simpanan. seperti tiga perempat (3/4). Contohnya: (95) Separuh pelajar di dalam kelas itu tidak membuat latihan. beratusratus. Kata bilangan tingkat mengandungi awalan ke-. atau memakai per. (96) Dia menjawab soalan itu selama suku jam. setengah.atau ke.iaitu pada perkataan pertama. (vi) Kata bilangan tingkat Kata bilangan tingkat merujuk kepada urutan atau kedudukan. berjuta-juta sama makna dengan ratusan. jutaan. tiap-tiap dan setiap.yang digandingkan bersama-sama kata ganda. Bentuk kata bilangan ini kebanyakannya mempunyai awalan ber. (101) Negara itu telah dijajah beratus-ratus tahun lamanya. Contohnya berpuluh-puluh. separuh.yang digandingkan bersama-sama kata ganda mendukung makna yang sama dengan kata bilangan himpuan yang berakhiran –an.

dan kata penekan.Kata Tugas| 175 (105) Anis mendapat tempat kedua dalam perlumbaan itu. ii. Tingginya ialah 5 kaki. Datangnya secara mendadak. yang dapat berfungsi sebagai penekan dan pembenda. (109) Bahawasanya setiap rakyat perlu mempertahankan negaranya. Contohnya: (108) Sesungguhnya.6. i. Indahnya pemandangan di tepi tasik itu menyebabkan dia lazimnya ke situ untuk menenangkan fikirannya. 8.7. –nya yang mendukung fungsi pembenda ini kerap menduduki subjek ayat. Senaraikan perkataan yang menerima –nya sebagai kata pembenda. Bentuk kata tersebut ialah –nya. pengorbaan perlu jika ingin berjaya. 8. Huraian mendalam tentang kata adverba telah dibincangkan dalam unit 7. . (107) Hazim anak yang pertama Sabarudin. (110)Cuaca nampaknya semakin gelap. 8.9 Kata adverba Kata adverba merupakan salah satu jenis kata tugas. Dia berhujah dengan lantangnya. 8. Usah ditangisi pemergiannya kerana sesungguhnya Tuhan lebih menyayanginya.2 Kata Pembenda Kata pembenda berfungsi untuk menukar golongan kata yang bukan kata nama sebagai kata nama.7. Contohnya: (111) (112) (113) (114) Lajunya ialah 100 km sejam.1 Kata Penekan Kata penekan ialah kata yang memberi penekana kepada kata yang bergabung dengannya. (106) Maizurah merupakan anak yang kelima Suzana.7 Kata Pascakata Kata pascakata ialah kata yang hadir dan melekat selepas perkataan. Sila rujuk pada unit 7.

Gadis itu datang dari luar negara. Buku itu ada di dalam beg. Rumah Ali terletak di antara masjid dengan sekolah. g. a. kata bantu dan kata penegas daripada perkataan di bawah. h. c. dengan sudah seperti selain melalui kerana merupakan berkenaan untuk bahawa yang jika 2.Kata Tugas| 176 KATA KUNCI 1. Pilih ayat yang mengandungi kata arah. kata minor kata major kata tugas tugas sintaksis PENILAIAN KENDIRI 1. kita semua bersetuju. garisi kata arah tersebut. Kemudian. 4. Senarai kata penguat. d. Mereka berbincang antara adik-beradik. Bas itu menuju ke selatan Johor. Kamal berdiri di hadapan orang itu. e. sungguh sangat akan pernah agak sahaja mahu sekali dapat sedang benar sekali memang lagi juga masih Nyatakan jenis kata bilangan bagi perkataan yang berikut: berdua-dua segala sebahagian keempat-empat separuh setiap seperempat masing-masing 3. Ramai dalam kalangan kawannya memasuki universiti. Senaraikan perkataan yang boleh berfungsi sebagai kata sendi dan kata hubung dalam ayat. f. 3. Dalam hal ini. 2. b. 4. kebanyakan berguni-guni sesetengah setiap .

Petunjuk Bahasa Malaysia Baku. Farid M. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Hashim Hj. namun dia masih terkenang akan kampung halamannya. Onn. Bhd. . Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Distributors Sdn. Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna Edisi Baharu. RUJUKAN Abdullah Hassan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2011). Arbak Othman. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. (2008). (2002). Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. (2010). Morfologi. (2006). Ahmad Khair Mohd Nor. Bhd. Kenal pasti kata tugas dalam ayat yang berikut. dan nyatakan jenis kata tugas tersebut. Kuala Lumpur: Sasbadi Sdn. Bhd. Bhd. (1989). Kuala Lumpur: Penerbitan Sarjana (M) Sdn. Persoalan Tatabahasa Melayu. Tatabahasa Bahasa Malaysia. Pelita Bahasa Melayu Penggal 1-III Edisi Baharu.Kata Tugas| 177 5. Musa dan Abdul Hamid Mahmood. Bhd. (1984). Ali sudah agak lama berpindah di bandar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Asraf. Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor. Zainal Abidin Ahmad (Za’ba) 2000. Nik Safiah Karim. Ahmad Khair Mod Nor. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors.

1 Awalan Pinjaman 9. Terdapat tiga golongan imbuhan asing dalam bahasa Melayu. tata-. Kata dasar yang bergabung dengan awalan tersebut tidak mengubah bentuk imbuhan atau ejaan. tuna-. mengetahui bentuk-bentuk imbuhan asing 2. eka-. bentuk dan makna imbuhan yang terdapat dalam bahasa Melayu.pasca. tri-.Imbuhan Asing dalam Bahasa Melayu| 178 UNIT 9 IMBUHAN ASING DALAM BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit. pra-. anda diharapkan dapat: 1. iaitu: (i) imbuhan Sanskrit (ii) imbuhan Arab-Parsi (iii) imbuhan Inggeris 9. .1. kita akan mempelajari imbuhan asing yang telah dipinjam oleh bahasa Melayu untuk menampung kemasukan bentuk-bentuk kata pinjaman. dan panca. kita telah mempelajari jenis.1 Awalan Sanskrit (I) Bentuk awalan Sanskrit Awalan Sanskrit terdiri daripada maha-. Dalam unit ini. atau dengan diubah suai imbuhan asing itu mengikut sistem tatabahasa bahasa Melayu. dwi-. Ada dua cara imbuhan asing ini dipinjam. menyenaraikan imbuhan asing dalam bahasa Melayu 3. iaitu dengan cara imbuhan asing itu diterima sepenuhnya. swa-.0 Pengenalan Pada unit yang lalu. Semua awalan Sanskrit membentuk kata nama. menggunakan imbuhan asing dalam pertuturan dan penulisan dengan betul 9.

’ Contohnya: tunakarya (penganggur). tunawisma (tiada .membawa pengertian ‘peraturan atau susunan. swalayan (f) tuna.’ Contohnya: swadaya. dan penulisannya hendaklah dijarakkan. pascamerdeka (c) tata. prauniversiti. tatatertib (d) maha.’ Contohnya: prasejarah. kata maha bukanlah imbuhan tetapi sebagai satu kata yang tersendiri. maha agung. Dalam hal ini.membawa pengertian ‘sebelum. tunakarna (tuli).membawa pengertian ‘tiada atau tidak mempunyai. maharani maha juga dapat diikuti oleh kata adjektif. prakata (b) pasca.’ Contohnya: mahaguru. mahasiswa. Contohnya: maha besar.membawa pengertian ‘sendiri. swasta.Imbuhan Asing dalam Bahasa Melayu| 179 (II) Makna awalan Sanskrit (a) pra.membawa pengertian ‘tahap yang paling tinggi. maha mulia (e) swa. pascakolonial. tatanegara. Contohnya: pascasiswazah.membawa pengertian ‘selepas’.’ Contohnya: tatabahasa.

’ Contohnya: suprasegmen. Kata dasar yang bergabung dengan awalan tersebut tidak mengubah bentuk imbuhan atau ejaan.(dua).membawa pengertian ‘tidak. Terdapat hanya satu awalan Arab-Parsi. sub-.membentuk kata nama. (II) Makna awalan Inggeris (a) pro.Imbuhan Asing dalam Bahasa Melayu| 180 (g) Awalan eka-. Contohnya: ekabahasa. tribulan. probarat (b) sub.dan auto.3 Awalan Inggeris (I) Bentuk awalan Inggeris Awalan Inggeris terdiri daripada pro-. poli. propembangkang. supranasional.1. subgolongan (c) supra.(satu). subbidang. anti-.’. pancaindera 9. manakala sub-. (II) Makna awalan biAwalan bi.’ Contohnya: bilazim. dan membentuk kata adjektif. iaitu bi-.1. dwi-.dan anti. Contohnya: prokerajaan. suprakategori . dwibahasa.apabila bergabung dengan kata dasar tidak melibatkan apa-apa perubahan. Contohnya: subtajuk. poli-.membawa pengertian ‘sebahagian’. supra-. tri-. Awalan pro. dan panca. memihak atau menyebelahi sesuatu pihak.2 Awalan Arab-Parsi (I) Bentuk awalan Arab-Parsi Awalan bi. iaitu eka.membawa pengertian ‘bersetuju. biadab 9. dan auto-. tri.membentuk kata adjektif. dwi.mendukung makna ‘bilangan’.(tiga) dan panca (lima).membawa pengertian ‘melebihi atau mengatasi. binormal. supra-.

Semua akhiran ini membentuk kata nama.2.2 Akiran Pinjaman 9.1 Akhiran Sanskrit (I) Bentuk akhiran Sanskrit Akhiran yang dipinjam daripada bahasa Sanskrit ialah -wan. autonomi. antisosial. budiman. -nita membawa pengertian ‘jantina yang merujuk kepada wanita. ilmu(w)an (b) -wati. -man. pelaku.membawa pengertian ‘menentang. angkasawati. melawan atau membantah. polisemi (g) auto.’ Contohnya: seniwati.’ Contohnya: politeknik.Imbuhan Asing dalam Bahasa Melayu| 181 (d) anti. (II) Makna akhiran Sanskrit (a) –wan dan -man membawa pengertian ‘pakar. biduanita .dan -nita. pekerjaan atau tugas.membawa pengertian ‘secara bersendirian. -wati.’ Contohnya: seniman. poliklinik. antikemajuan (e) poli.’ Contohnya: antikerajaan.membawa pengertian ‘banyak.’ Contohnya: automatik. autograf 9.

2. (II) Makna akhiran Inggeris (a) -isme membawa pengertian ‘fahaman. Akhiran –in. -iah membentuk kata adjektif. -at. abadi. munafikin -at dan –ah merujuk kepada perempuan. -ik. –i.” Contohnya: sejarahwi. dan -iah membawa pengertian ’sifat atau ciri seperti yang terkandung dalam kata dasar. –i. linguistik . -in.2 Akhiran Arab-Parsi (I) Bentuk akhiran Arab-Parsi Akhiran Arab-Parsi terdiri daripada –wi.’ Contohnya: fonemik. komunisme (b) -ik membawa pengertian ‘bidang kajian. saintifik. dan –ah. hadirat.’ Contohnya: -in merujuk kepada lelaki. misalnya muslimin. –is dan –logi. (II) Makna akhiran Sanskrit (a) -in.Imbuhan Asing dalam Bahasa Melayu| 182 9.’ Contohnya: kapitalisme. dan membentuk kata nama. hadirin. -at dan –ah membentuk kata nama. -i.3 Akhiran Inggeris (I) Bentuk akhiran Inggeris Akhiran Inggeris antara yang produktif terdiri daripada –isme. nasionalisme. lahiriah. ilmiah 9. qariah.2. -at dan –ah membawa pengertian ‘jantina. duniawi. salihah (b) –wi. realisme. munafikat. seperti muslimat. manakala akhiran –wi. azali. -iah.

Imbuhan Asing dalam Bahasa Melayu| 183

(c) -is membawa pengertian ‘orang yang mempunyai atau mengeluarkan.’ Contohnya: cerpenis, ekonomis, kritis, sistematis

(d) –logi membawa pengertian ’bidang ilmu.’ Contohnya: psikologi, meteorologi, biologi, teknologi

KATA KUNCI 1. Imbuhan 2. Imbuhan Arab-Parsi 3. Imbuhan asing 4. Imbuhan Inggeris 5. Imbuhan pinjaman 6. Imbuhan Sanskrit

PENILAIAN KENDIRI 1. Senaraikan imbuhan asing yang lain yang tidak terdapat dalam modul ini. Berikan makna bagi imbuhan tersebut. Awalan : Makna : Akhiran Makna:

2. Mengapakah bahasa Melayu meminjam imbuhan asing dalam membentuk perkataan?

Imbuhan Asing dalam Bahasa Melayu| 184

RUJUKAN Abdullah Hassan. (2006). Morfologi. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Ahmad Khair Mohd Nor. (2007). Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd. Asmah Hj. Omar. (2009). Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Hj. Musa dan Abdul Hamid Mahmood. (2010). Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor. (2008). Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Distributors Sdn. Bhd.

Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 185

UNIT 10 KESALAHAN BAHASA DAN PENGEDITAN TEKS
HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit, anda diharapkan dapat: 1. mengetahui konsep kesalahan bahasa 2. mengesan dan membetulkan kesalahan morfologi dalam petikan 3. mengedit petikan untuk dijadikan sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran tatabahasa 10.0 Pengenalan Manusia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, sama ada secara lisan atau tulisan. Dalam menggunakan bahasa, kita tidak dapat lari daripada melakukan kesalahan atau kesilapan. Namun begitu, kita perlu belajar daripada kesalahan yang dilakukan. Untuk tujuan tersebut, pelajar harus tahu dan perlu diberitahu tentang kesalahan bahasa yang dilakukan. Hal ini demikian kerana pembetulan kesalahan merupakan satu bentuk maklum balas kepada pelajar tentang penguasaan bahasa mereka. 10.1 Konsep Kesalahan Bahasa Kesalahan bahasa ialah penggunaan bahasa yang melanggar peraturan-peraturan yang telah dipersetuji bersama. Ini bermakna bahawa kesalahan berlaku kerana ketidakfahaman atau kejahilan seseorang terhadap tatabahasa yang dipelajarinya. Di sekolah, kesalahan bahasa berlaku dalam kalangan pelajar yang sedang menguasai bahasa pertama dan bahasa kedua. Seorang penutur asli itu pada dasarnya sudah pun menguasai sistem bahasanya sewaktu kecil. Apabila penutur asli ini menggunakan sesuatu bentuk yang lain secara tekal, maka mereka juga melakukan kesalahan bahasa. Kesalahan bahasa dalam kalangan pelajar yang hendak menguasai bahasa kedua pula berlaku kerana individu berkenaan masih belum mampu menguasai seluruh sistem bahasa kedua yang dipelajarinya. Ini bermkana bahawa pelajar tersebut tidak mempelajari bentuk bahasa yang betul. Sehubungan dengan itu, analisis kesalahan merupakan satu proses menganalisis yang didasarkan kepada kesalahan pelajar dalam proses penguasaan selok-belok bahasa.

Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 186

Apakah perbezaan antara kesalahan bahasa dan kesilapan bahasa? Berikan dua contoh bagai keduaduanya.

10.2 Tujuan Analisis Kesalahan 1. Analisis kesalahan merupakan sumber maklumat yang amat bernilai kepada guru. Analisis kesalahan memberikan maklumat tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pelajar, mengenal pasti jenisjenis kesalahan serta mencari punca kesalahan tersebut. Maklumat-maklumat tersebut dapat membantu guru membetulkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pelajar. 2. Analisis kesalahan juga membantu guru bahasa untuk mengetahui keberkesanan teknik pengajaran mereka. Guru juga dapat mengenal pasti bahagian-bahagian sukatan pelajaran yang belun berjaya diajarkannya secara berkesan dan sempurna. Analisis ini akan membantu seseorang guru membuat keputusan sama ada meneruskan pengajaran tajuk baharu ataupun mengajar semula aspek yang telah diajarnya dengan membuat pengubahsuain teknik dan pendekatan pengajarannya. 3. Analisis tentang kesalahan bahasa yang dilakukan oleh pelajar dapat memberikan maklumat yang berguna kepada guru-guru tentang aspek kesalahan yang memerlukan aktiviti-aktiviti pemulihan. Maklumat-maklumat seperti ini boleh dijadikan titik permulaan bagi guru-guru untuk memberi perhatian kepada aspek-aspek yang memerlukan peneguhan yang lebih. Dengan itu, masa dan tenaga tidak akan terbuang begitu sahaja untuk mengajar aspek-aspek yang kurang menimbulkan masalah dalam kalangan pelajar. 4. Dari aspek teori pula, analisis kesalahan dapat membantu ahli bahasa menentukan kesahihan teori-teori yang diterapkan untuk pengajaran bahasa.

10.3 Jenis Kesalahan Bahasa Kesalahan bahasa boleh berlaku pada mana-mana peringkat pengajaran bahasa, tetapi biasanya seseorang guru lebih mudah mengukur atau mengetahui kesalahan bahasa pelajarnya daripada hasil karangan atau tulisan mereka. Kesalahan bahasa dalam penggunaan bahasa Melayu dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti ejaan, tanda baca, fonologi, intonasi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Dalam modul ini, aspek kesalahan morfologi akan diberikan huraian dan penjelasan.

Contohnya: pra kata atau pra-kata ( X ) dwi tahunan atau dwi-tahunan ( X ) pro pembangkang atau pro-pembangkang ( X ) anti sosial atau anti-sosial ( X ) prakata ( √ ) dwitahunan ( √ ) propembangkang ( √ ) antisosial ( √ ) (iv) Kesalahan tidak merangkaikan awalan pinjaman dengan kata dasar yang bermula dengan huruf besar bagi kata nama khas dengan tanda sempang. dan anti.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 187 10.dieja terpisah daripada kata dasar. atau dengan sempang. Contohnya: banyakkan ( X ) galakkan ( X ) penyemakkan ( X ) kebanyakan ( √ ) galakan ( √ ) penyemakan ( √ ) (iii) Awalan pinjaman Kesalahan ejaan berlaku apabila awalan pinjaman seperti pra-. dwi.4 Kesalahan Ejaan (i) Kata berakhiran –i Kesalahan penggunaan akhiran –ki bagi menggantikan akhiran –i pada kata dasar yang berakhir dengan huruf k. Contohnya: . Contohnya: memasukki menaikki mendudukki sepatutnya sepatutnya sepatutnya memasuki menaiki menduduki (ii) Kata berakhiran –an Kesalahan ejaan terjadi apabila akhiran –kan digunakan pada kata nama terbitan yang kata dasarnya berakhir dengan huruf k. pro-.

ya Allah.5 Kesalahan Pengimbuhan Tidak mengetahui bentuk sesuatu kata yang betul dan tepat oleh pengimbuhan a. (3) *Ambillah pemberian ku ini. ya Allah. kepadanya kita kembali. Kesalahan penggunaan awalan meN-. 10. Berikanlah hidayat-Mu kepadaku. Daripada-Nya kita datang. Jawapan yang kauberikan itu tepat. Contohnya: (1) *Jawapan yang kau berikan itu tepat. (4) *Aku bertemu dengan sahabat mu tadi.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 188 Pro Amerika ( X ) pro-Amerika ( √ ) anti Israel ( X ) anti-Israel ( √ ) (v) Menjarakkan penulisan kata ganti diri singkat (kau. Aku bertemu dengan sahabatmu tadi. mu dan ku). (vi) Kata mu dan nya yang digunakan bagi mengganti nama Tuhan tidak ditulis dengan huruf besar di pangkal kata itu serta tidak diberi tanda sempang. (5) *Daripadanya kita datang. kepada-Nya kita kembali. Ambillah pemberianku ini. Kerja itu sudah kusiapkan. Contohnya: mempastikan ( X ) memerhatikan ( X ) mengenepikan ( X ) mengkagumkan( X ) memastikan ( √ ) memperhatikan ( √ ) mengetepikan ( √ ) mengagumkan ( √ ) . (6) *Berikanlah hidayatmu kepadaku. (2) *Kerja itu sudah ku siapkan.

Dedaun kering bertaburan di jalan itu. (8) *Lim menaikkan bendera sambil menyanyi lagu Negaraku. (9) *Sampah-sarap mengotorkan kawasan di belakang rumah. .disertai akhiran –kan. Sampah-sarap mengotori kawasan di belakang rumah. Pepohon yang rendang terdapang di sepanjang jalan. Lim menaikkan bendera sambil menyanyikan lagu Negaraku. (11) *Beberapa banyak dedaun kering bertaburan di jalan itu. kata adjektif sebagai kata dasar bagi kata terbitan yang berawalan rangkap memper.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 189 b. (ii) menggunakan kata sangat/amat dan saling bagi kata ganda yang sudah membawa makna sangat atau makna saling. Contohnya: memperlebarkan jalan ( X) memperbesarkan bilik ( X ) memperlebar jalan ( √ ) memperbesar bilik ( √ ) 10.6 Kesalahan Penggandaan (i) menjamakkan kata ganda yang membawa makna jamak. Contohnya: (10) *Pepohon-pepohon yang rendang terdapang di sepanjang jalan. c. Contohnya: (12) *Rambut lelaki itu amat kusut-masai kerana baru bangun tidur. Rambut lelaki itu kusut-masai kerana baru bangun tidur. Kakak mengambilkan bapa segelas air. tidak mengetahui perubahan makna sesuatu kata oleh pengimbuhan. Contohnya: (7) *Kakak mengambil bapa segelas air.

Contohnya: serta merta ( X ) saudara mara ( X ) serta-merta ( √ ) saudara-mara ( √ ) 10.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 190 (13) *Pelumba-pelumba motosikal itu saling potong-memotong di lebuh raya.8 Kesalahan Kata Ganti Nama (i) penggunaan “beliau” untuk orang yang tidak dihormati dan untuk binatang. Contohnya: (15) *Beliau ditangkap kerana mengedarkan dadah. Contohnya: kaki tangan ( X ) tanggung jawab ( X ) urusetia ( X ) aturcara ( X ) kakitangan ( √ ) tanggungjawab ( √ ) urus setia ( √ ) atur cara( √ ) 10. Adik menggaru-garu kepalanya apabila disoal oleh bapa. (iv) tidak meletakkan tanda sempang bagi kata ganda kerana keliru antara kata ganda dengan kata majmuk. Dia/Ia ditangkap kerana mengedarkan dadah. Pelumba-pelumba motosikal itu saling memotong di lebuh raya. . (iii) terdapat dua kata ganda berimbuhan (14) *Adik menggaru-garu kepalanya berkali-kali apabila disoal oleh bapa.7 Kesalahan Pemajmukan Ejaan kata majmuk yang salah.

9 Kesalahan Kata Bilangan (i) Kata bilangan tentu didekatkan sekaligus dengan kata bilangan pecahan. (21) *Pilihlah yang mana kamu suka. Kucing itu sakit. Pilihlah yang mana-mana kamu suka. (iv) Menggandingkan kata ia dengan nya untuk membentuk ianya. Udara penting kepada manusia kerana diperlukan untuk pernafasan. (17) *Barang-barang ini berat. (22) *Siapa yang menceroboh akan didakwa. Mereka tidak terangkat oleh saya. Contohnya: dua suku jam ( X ) dua jam suku ( √ ) satu setengah tahun ( X) satu tahun setengah ( √ ) . (iii) Mengulang kata ganti diri ketiga yang membawa maksud jamak. Apa-apa yang diberitahukannya itu tidak benar. Mereka itu jiran saya. Barang-barang ini berat. (v) Menyamakan kata ganti tak tentu dengan kata ganti tanya. Contohnya: (19) *Udara penting kepada manusia kerana ianya diperlukan untuk pernafasan. Ia/dia asyik tidur. Siapa-siapa yang menceroboh akan didakwa. Contohnya: (20) *Apa yang diberitahukannya itu tidak benar.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 191 (ii) penggunaan “dia” dan “mereka” untuk binatang dan benda. Contohnya: (16) *Kucing itu sakit. Contohnya: (18) *Mereka-mereka itu jiran saya. tidak terangkat oleh saya. 10. Kucing itu asyik tidur.

Contohnya: para-para pelajar ( X ) para pelajar (√ ) (iii) Mengulang kata nama am yang diletakkan sesudah kata bilangan yang membawa maksud jamak. 10. kata bilangan himpunan dan kata bilangan pisahan disingkatkan. Ketiga-tiga orang anak Pak Mat berkelulusan universiti. Contohnya: (23) *Ketiga-tiga anak Pak Mat berkelulusan universiti. Contohnya: sebuah kehidupan ( X ) satu kehidupan (√ ) beberapa buah pendapat ( X ) beberapa pendapat (√ ) . Contohnya: (22) *Kedua orang itu guru.10 Kesalahan Penjodoh Bilangan (i) Penjodoh bilangan digunakan untuk kata nama abstrak. Contohnya: dua orang pelajar-pelajar ( X ) semua pekerja-pekerja ( X ) setiap peserta-peserta ( X ) ribuan peminat-peminat ( X ) dua orang pelajar (√ ) semua pekerja (√ ) semua peserta (√ ) ribuan peminat (√ ) (iv) Kata bilangan tak tentu. Contohnya: setengah ( X ) kedua ( X ) berbagai ( X ) sesetengah/setengah-setengah (√ ) kedua-dua (√ ) berbagai-bagai (√ ) (v)Tidak menggandakan kata bilangan himpunan yang berawalan ke-. (vi) Kata bilangan himpunan tidak diikuti oleh penjodoh bilangan. Kedua-dua orang itu guru.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 192 (ii) Kata bilangan tak tentu yang sudah membawa makna jamak diulang.

12 Kesalahan Kata Adjektif Kata penguat yang menunjukkan darjah kepalingan digunakan serentak pada kata adjektif. (ii) Menggugurkan awalan pada kata kerja transitif. Jangan melompat di situ. (28) *Kamal tendang bola itu. Ravi tinggi sekali di kelas nya. Dia tersenyum kepada saya. Dia bertanya kepada saya. (25) *Jangan lompat di situ. Baju-baju di butik itu amat cantik. Ravi paling tinggi di kelas nya. Dia sedang membaca buku.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 193 (ii) Penjodoh bilangan digunakan dengan beberapa kata bilangan tertentu. (26) *Dia tanya kepada saya. (30) *Baju-baju di butik itu amat cantik sekali. 10. Contohnya: (27) *Dia sedang baca buku. . Contohnya: setiap orang pelajar ( X ) seluruh buah negeri ( X ) setiap pelajar (√ ) seluruh negeri (√ ) 10. yang sepatutnya tidak perlu disertai dengan penjodoh bilangan. Kamal menendang bola itu. Baju-baju di butik itu cantik sekali. Contohnya: (29) *Ravi paling tinggi sekali di kelas nya. Contohnya: (24) *Dia senyum kepada saya.11 Kesalahan Kata Kerja (i) Menggugurkan awalan pada kata kerja tak transitif.

(34) *Ali datang lambat sebab ketinggalan bas.Samad Said yang dikarang ketika beliau di luar negeri.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 194 10.13.13 Kesalahan Kata Tugas 10.1 Kata hubung (i) Menggunakan kata yang bukan jenis kata hubung sebagai kata hubung. Contohnya: (31) *Novel itu adalah karangan A. majlis ini diadakan untuk mengutip derma. (32) *Seperti mana yang kita ketahui. Novel itu adalah karangan A. Contohnya: (33) *Dia pulang bila hari sudah senja. Laporan itu perlu dihebahkan agar masyarakat akan tahu. Contohnya: (35) *Jika sekiranya tidak dirawat. Laporan itu perlu dihebahkan supaya masyarakat akan tahu. penyakitnya tidak akan sembuh.2 Kata Sendi (i) Kata sendi di atau kepada digunakan pada tempat ke. (38) *Ali sudah berpindah di Ipoh. 10. Gelas dihempaskannya ke tanah. Samad Said yang mana dikarang ketika beliau di luar negeri. Seperti yang kita ketahui. Jika sekiranya tidak dirawat. . Ali datang lambat kerana ketinggalan bas. Ali sudah berpindah ke Ipoh. (iii) Menggunakan dua kata hubung serentak. (ii) Perkataan daripada golongan kata yang lain digunakan sebagai kata hubung. penyakitnya tidak akan sembuh. majlis ini diadakan untuk mengutip derma. Contohnya: (37) *Gelas itu dihempaskannya di/kepada tanah. Dia pulang apabila hari sudah senja.13. (36) *Laporan itu perlu dihebahkan agar supaya masyarakat akan tahu.

(44) *Kasut ini dibuat dari kulit. Para nelayan tidak ke laut pada musim tengkujuh. Contohnya: (46) *Para nelayan tidak ke laut di musim tengkujuh. (vi) Kata sendi di dan dengan digunakan pada tempat pada. Hadiah ini daripada abang. Sikapnya yang buruk itu meninggalkan kesan yang buruk ke atas adiknya. . (iii) Kata sendi daripada digunakan pada tempat dari. Kami menunggu Ali dari pukul dua. (42) *Kami menunggu Ali daripada pukul dua. Nota itu ada pada Ali. (iv) Kata sendi dari digunakan pada tempat daripada. Buku itu dipulangkan kepada pustakawan. Kami tertarik oleh keindahan pantai itu. Contohnya: (43) *Hadiah ini dari abang. Kasut ini dibuat daripada kuli (v) Kata sendi dengan digunakan pada tempat oleh. Contohnya: (39) *Buku itu dipulangkan ke pustakawan. (40) *Sikapnya yang buruk itu meninggalkan kesan yang buruk kepada adiknya. Contohnya: (41) *Saya datang daripada Johor. Contohnya: (45) *Kami tertarik dengan keindahan pantai itu. Saya datang dari Johor.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 195 (ii) Kata sendi ke atau frasa sendi ke atas digunakan pada tempat kepada. (47) *Nota itu ada dengan Ali.

(viii) Pengunaan di dalam di hadapan kata nama abstrak. Samad Said. Arahan itu bukan untuk semua pelajar. Contohnya: (51) *Novel itu adalah ditulis oleh A. b. Penggunaan kata pemeri di depan frasa kerja. Hidupnya masih bergantung pada orang tuanya. Novel itu ditulis oleh A. Contohnya: *Adalah dimaklumkan bahawa … Dimaklumkan bahawa … c. Contohnya: demi untuk negara ( X ) mengenai dengan hal itu ( X ) demi negara ( √ ) mengenai hal itu ( √ ) untuk negara ( √ ) (x) Kata pemeri a. Contohnya: (49) *Perkara itu perlu dihebahkan di kalangan masyarakat. Contohnya: (48) *Hidupnya masih bergantung atas orang tuanya. Kata pemeri hadir di hadapan ayat. Perkara itu perlu dihebahkan dalam kalangan masyarakat.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 196 (vii) Kata nama atas digunakan pada tempat pada. (ix) Penggunaan dua kata sendi berurutan dalam ayat. Samad Said. Kata pemeri hadir bersama-sama kata nafi. Contohnya: (50) *Arahan itu adalah bukan untuk semua pelajar. .

Pasangan itu saling mempercayai/percaya mempercayai antara satu sama lain. (54) *Ibu bapa sanggup bekerja keras demi untuk masa depan anak-anak. amalan tersebut ternyata tidak seiring dengan tatabahasa bahasa Melayu dan wajar dibetulkan. sokongan ibu bapa amat diperlukan. Kos untuk membina bangunan itu dibiayai kerajaan. dan sebagainya yang tidak perlu (misalnya perkataan yang digunakan dalam ayat). (60) *Para-para guru berkhidmat dengan dedikasi. hal. Razak sedang membaiki kerosakan motokarnya. Pelajar itu dapat berucap di hadapan khalayak dengan baik. lewah dapat dianggap sebagai unsur bahasa yang memperlihatkan keadaan yang berlebih-lebih. Kebanyakan pelajar mahir menggunakan komputer. Syarikat itu memperoleh keuntungan yang besar pada tahun ini.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 197 10. (57) *Kos perbelanjaan untuk membina bangunan itu dibiayai kerajaan. dan buatkan pembetulannya. (55) *Pasangan itu saling percaya-mempercayai antara satu sama lain. sokongan ibu bapa amat diperlukan. Sama ada disedari atau tidak. (52) *Syarikat itu memperolehi keuntungan yang besar pada tahun ini. Yang berikut merupakan antara contoh lewah dalam bahasa. Berikan beberapa contoh kelewahan dalam morfologi. (56) *Pelajar itu dapat berucap di hadapan khalayak ramai dengan baik. Pada waktu ini.14 Bentuk Lewah dalam Bahasa Dalam Kamus Dewan (1989). (59) *Pada waktu dan ketika ini.. Para guru berkhidmat dengan dedikasi. Ibu bapa sanggup bekerja keras demi masa depan anak-anak. (58) *Kebanyakan para pelajar mahir menggunakan komputer. Oleh itu. dan pada hakikatnya tidak diperlukan lagi. . (53) *Razak sedang memperbaiki kerosakan motokarnya. yang selalunya melibatkan penambahan atau pengulangan unsur yang sudah pun ada. maksud lewah ialah berlebih-lebih sehingga tertambah perkara.

Selain dari itu. Yang berikut merupakan contoh perenggan yang diedit dari aspek morfologi. Mereka lebih berminat untuk mengisi masa lapang dengan aktiviti yang tidak berfaedah. Dengan lain perkataan. pelajar dapat menjauhkan diri daripada bahaya dadah. . namun terdapat segelintir pelajar-pelajar yang tidak berminat untuk menyertainya. pelajar tidak berpeluang untuk menyertai aktiviti yang boleh merosakkan masa depan mereka. masalah antisosial dalam kalangan pelajar dapat dielakkan. Mereka tidak menyedari yang aktiviti ko kurikulum dapat melahirkan pelajar yang serba boleh. Dengan berbuat demikian juga. Dari aspek yang lain pula. aktiviti ko kurikulum banyak mendatangkan faedah dalam pembentukan jati diri pelajar. pelajar dapat menjauhkan diri dari bahaya dadah. terutama lepak di pusat beli-belah. terdapat juga ibu bapa yang beranggapan yang aktiviti ko kurikulum membuang masa. Dengan berbuat demikian juga. terutama lepak di pusat beli belah. Namun. anda perlu terlebih dahulu mengedit teks itu supaya bebas daripada kesalahan bahasa. Dari aspek yang lain pula. aktiviti kokurikulum banyak mendatangkan faedah dalam pembentukan jati diri pelajar.15 Pengeditan Teks Sebagai guru. Mereka tidak menyedari hawa aktiviti kokurikulum dapat melahirkan pelajar yang serba boleh. namun terdapat segelintir pelajar yang tidak berminat untuk menyertainya. Mereka lebih berminat untuk mengisi masa lapang dengan aktiviti yang tidak berfaedah. terdapat juga ibu bapa yang beranggapan bahawa aktiviti kokurikulum membuang masa.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 198 10. Walaupun usaha untuk menggalakan pelajar agar menyertai aktiviti ko kurikulum telah dijalankan. Dengan perkataan lain. Secara tidak langsung. Anda boleh memanfaatkan pelbagai teks bertulis untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. anda seharusnya sudah dapat mengesan kesalahan bahasa yang terdapat dalam bahan bercetak. pelajar tidak berpeluang untuk menyertai aktiviti yang boleh merosakkan masa depan mereka. Secara tidak langsung. masalah anti-sosial di dalam kalangan pelajar dapat dielakkan. Selain itu. Pembetulan Walaupun usaha untuk menggalakkan pelajar agar menyertai aktiviti kokurikulum telah dijalankan.

kesilapan bahasa PENILAIAN KENDIRI 1.) . i. ii. nyatakan sebab kesalahan dan buatkan pembetulannya. bahan-bahan bertulis. Kemudian berikan sebab kesalahan dan pembetulannya. Kegiatan yang dilakukan oleh mereka ini tidak dapat dikesan oleh pihak berkuasa. kenal pasti kesalahan morfologi. dan buat pembetulannya. 2. Kenal pasti kesalahan morfologi dalam ayat yang berikut. Langkah kerajaan menaikkan cukai rokok dilihat sebagai pendekatan yang baik ke arah mengwujudkan masyarakat yang sihat sekaligus membendung gejala ini di kalangan remaja. kesalahan bahasa 2. Selain daripada cakera padat. Dewasa ini.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 199 KATA KUNCI 1. Walau pun usaha membanteras kegiatan ini telah dijalankan. Cari satu perenggan dalam apa-apa petikan. (Sebaik-baiknya dalam perenggan itu mengandungi antara 5 hingga 6 kesalahan. Oleh hal yang demikian. kes cetak rompak yang melibat rakyat negara ini berlaku secara berleluasa. namun masalah tersebut tidak juga berkurang. Perokok tegar akan berusaha untuk memberhentikan tabiat yang merugikan ini apabila menyedari yang kos untuk membeli rokok terlalu tinggi sekali. kita perlu mengenalpasti faktor-faktor ini berlaku di negara kita agar supaya masaalah tersebut tidak menghantui kepada rakyat negara ini. 3. khususnya buku turut juga di cetak rompak. Kenal pasti kesalahan morfologi dalam petikan yang berikut. Kemudian.

. Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu. Bhd. Onn. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Persoalan Tatabahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim. Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Distributors Sdn. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna Edisi Baharu. Musa dan Abdul Hamid Mahmood.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 200 RUJUKAN Ahmad Khair Mohd Nor (2011). (2010). Hashim Hj. Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Distributors Sdn. (2008). Farid M. Bhd. Ahmad Khair Mohd Nor (2007). Bhd. Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->