P. 1
BML3053 Morfologi

BML3053 Morfologi

|Views: 743|Likes:
Published by Ennies Ngor
mo
mo

More info:

Published by: Ennies Ngor on May 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2014

pdf

text

original

Sections

 • UNIT 1 PENGENALAN KEPADA MORFOLOGI
 • 1.1 Pengertian Morfologi
 • KATA KUNCI
 • PENILAIAN KENDIRI
 • RUJUKAN
 • UNIT 2 PEMBENTUKAN KATA
 • 2.0 Pengenalan
 • Bentuk Kata
 • UNIT 3 PENGGOLONGAN KATA
 • 3.1 Golongan Kata Nama
 • 3.2 Golongan Kata Kerja
 • 3.4 Golongan Kata Tugas
 • UNIT 4 KATA NAMA
 • 4.0 Pengertian Kata Nama
 • 4.1 Ciri-ciri Kata Nama
 • 4.2 Penggolongan Kata Nama
 • 4.3 Pembentukan Kata Nama
 • UNIT 5 KATA KERJA
 • 5.0 Pengertian Kata Kerja
 • 5.1 Ciri-ciri Kata Kerja
 • 5.2 Penggolongan Kata Kerja
 • 5.4 Kata kerja pasif
 • 5.5 Pembentukan Kata Kerja
 • 5.7 Kata Kerja Terbitan
 • 5.9 Kata Kerja Majmuk
 • UNIT 6 KATA ADJEKTIF
 • 6.1 Istilah kata adjektif
 • 6.2 Pengertian kata adjektif
 • 6.3 Ciri-ciri Kata Adjektif
 • CIRI-CIRI KATA ADJEKTIF
 • 6.4 Jenis-jenis Kata Adjektif
 • 6.5 Pembentukan Kata Adjektif
 • 6.6 Kata Adjektif Tunggal
 • 6.7 Kata Adjektif Terbitan
 • 6.8 Kata Adjektif Ganda
 • 6.9 Kata Adjektif Majmuk
 • 6.10 Perbandingan Kata Adjektif
 • UNIT 7 KATA ADVERBA
 • 7.0 Pengertian Kata Adverba
 • 7.1 Ciri-ciri Kata Adverba
 • 7.2 Bentuk Kata Adverba
 • 7.3 Jenis-jenis Kata Adverba
 • 7.4 Kata Tugas yang Tergolong dalamKata Adverba
 • UNIT 8 KATA TUGAS
 • 8.0 Pengertian Kata Tugas
 • 8.1 Fungsi Kata Tugas
 • 8.2 Ciri-ciri kata tugas
 • 8.3 Golongan Kata Tugas
 • 8.4 Kata Penyambung Ayat
 • 8.5 Kata Praklausa
 • 8.6 Kata Prafrasa dan Kata Pascafrasa
 • 8.7 Kata Pascakata
 • UNIT 10 KESALAHAN BAHASA DAN PENGEDITAN TEKS
 • 10.1 Konsep Kesalahan Bahasa
 • 10.2 Tujuan Analisis Kesalahan
 • 10.3 Jenis Kesalahan Bahasa
 • 10.6 Kesalahan Penggandaan
 • 10.7 Kesalahan Pemajmukan
 • 10.8 Kesalahan Kata Ganti Nama
 • 10.9 Kesalahan Kata Bilangan
 • 10.10 Kesalahan Penjodoh Bilangan
 • 10.11 Kesalahan Kata Kerja
 • 10.12 Kesalahan Kata Adjektif

i

Modul
BM L 3 0 5 3 : M OR FO L O GI B A H AS A M E L AY U

Penulis

Ahmad Khair Bin Mohd Nor Norliza Binti Hj. Jamaluddin

FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 2011

2

Cetakan Pertama/First Printing 2011

Cetakan Pertama/First Printing 2011 ©Universiti Pendidikan Sultan Idris 2011

H ak C i p t a Te r p el i h ar a. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara lektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris terlebih dahulu. A l l r i g ht r e s e r v e d. N o p a r t o f t h i s p ubl i c at i o n m ay be r e pr od uc e d o r t r a ns m i t t e d i n a n y f o r m o r by an v m e ans , e l e c t r oni c or m e c hani c al i nc l udi ng phot oc opy , r e c or di ng, or an y i nf or m at ion s t or age and retrieval system, without permission in writing from the Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. D iter b itkan di Mal ay s i a/ P ubl i s he d i n Mal ay s i a by U ni ve rs i t i P e ndi di ka n S ul t a n Idri s 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan, Malaysia T el : 0 5 - 4 50 60 0 0, F a k s : 05 - 459 516 9 L am an S es aw an g : w w w .u p s i . e d u .m y E-mel: penerbitupsi.edu.my A t u r hu ru f o l e h l Ty p e s e t t i ng b y Penerbit UPSI U ni ve rs i t i P e ndi di ka n S ul t a n Idri s 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan, Malaysia Dicetak olehlPrinted by

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dal arn -Penerbi tan

3

ISI KANDUNGAN

PANDUAN KURSUS

viii

UNIT 1 PENGENALAN KEPADA MORFOLOGI

Pengenalan Pengertian morfologi Konsep morfem Jenis-jenis morfem Konsep kata Konsep alomorf Konsep morfofonem
Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan

1 1 2 3 3
6

8 9
10 10 11

UNIT 2 PEMBENTUKAN KATA Pengenalan Bentuk kata Kata tunggal Kata terbitan Kata majmuk Kata ganda Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan

12 12 13 13 16 24 27 31 31 33

4
UNIT 3 PENGGOLONGAN KATA Pengenalan Golongan kata nama Golongan kata kerja Golongna kata adjektif Golongan kata tugas Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 4 KATA NAMA Pengertian kata nama Ciri-ciri kata nama Penggolongan kata nama Kata nama khas Kata nama am Kata ganti nama Pembentukan kata nama Kata nama tunggal Kata nama terbitan Kata nama ganda Kata nama majmuk Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 5 KATA KERJA Pengertian kata kerja Ciri-ciri kata kerja Penggolongan kata kerja Kata kerja aktif Kata kerja pasif Pembentukan kata kerja Kata kerja tunggal Kata kerja terbitan Kata kerja ganda Kata kerja majmuk Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan 34 34 36 39 40 41 43 43 44 45 45 45 46 46 48 50 53 53 54 73 76 77 78 79 81 81 82 82 83 87 88 88 88 117 119 120 120 122

5 UNIT 6 KATA ADJEKTIF Pengenalan Istilah kata adjektif Pengertian kata adjektif Ciri-ciri kata adjektif Jenis-jenis kata adjektif Pembentukan kata adjektif Kata adjektif tunggal Kata adjektif terbitan Kata adjektif ganda Kata adjektif majmuk Perbandingan kata adjektif Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 7 KATA ADVERBA Pengertian kata adverba Ciri-ciri kata adverba Bentuk kata adverba Jenis-jenis kata adverba Kata tugas yang tergolong dalam kata adverba Makna kata adverba Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 8 KATA TUGAS Pengertian kata tugas Fungsi kata tugas Ciri-ciri kata tugas Golongan kata tugas Kata penyambung ayat Kata praklausa Kata prafrasa dan pascafrasa Kata pascakata Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 9 IMBUHAN ASING Pengenalan Awalan pinjaman Akhiran pinjaman 123 123 123 125 128 132 135 136 136 141 142 143 146 146 147 148 148 149 150 152 153 153 155 155 156 157 157 157 157 158 159 162 164 175 176 176 177 178 178 178 181 .

6 Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 10 KESALAHAN BAHASA DAN PENGEDITAN TEKS Pengenalan Konsep kesalahan bahasa Tujuan analisis kesalahan Jenis-jenis kesalahan bahasa Kesalahan ejaan Kesalahan pengimbuhan Kesalahan penggandaan Kesalahan pemajmukan Kesalahan kata ganti nama Kesalahan kata bilangan Kesalahan penjodoh bilangan Kesalahan kata kerja Kesalahan kata adjektif Kesalahan tugas Bentuk lewah dalam bahasa Pengeditan teks Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan 183 183 184 185 185 185 186 186 187 188 189 190 190 191 192 193 193 194 197 198 199 199 200 .

7 PANDUAN KURSUS .

Kursus ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelajar tentang proses pembentukan kata. Skype. Kursus BML 3053 Morfologi Bahasa Melayu mendedahkan pelajar kepada aspek perkataan dalam bahasa Melayu berdasarkan pelbagai pendekatan analisis. Pelajar dinasihati supaya membaca bahagian ini dengan teliti. menyiapkan tugasan Tutorial di Pusat Tutorial dalam talian (E-Learning. dll. setiap jam kredit memerlukan pelajar memperuntukkan 40 jam waktu pembelajaran.8 PENGENALAN Panduan kursus ini disediakan bagi membantu anda memahami sepenuhnya keperluan dan kandungan kursus. PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN Mengikut piawaian UPSI dan MQA. Anggaran agihan waktu pembelajaran bagi kursus BML 3053 adalah seperti dalam jadual yang berikut. justeru mereka berupaya menggunakan aspek morfologi yang betul dan tepat dalam pertuturan dan penulisan. Selepas itu berusahalah untuk mengikuti segala perkara yang disarankan bagi membolehkan anda melengkapkan kursus ini dengan cemerlang.) Forum (E-Learning melalui MyGuru3) Video P&P melalui MyGuru2 Kuiz dalam talian melalui MyGuru3 Jumlah Masa Pembelajaran Jam Pembelajaran Bersemuka Tidak Bersemuka 102 20 92 26 112 128 240 . Modul ini digubal khas untuk pelajar Program Jarak Jauh. KUMPULAN SASARAN Kursus ini ditawarkan kepada semua pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan di UPSI. pelajar perlu memperuntukkan 240 jam waktu pembelajaran. Aktiviti Pembelajaran Membaca modul. Bagi setiap kursus ini. ulang kaji. contohnya melalui BigBlueButton.

beginning from the traditional period. Menunjukkan kepekaan terhadap kesilapan yang ditemukan dalam teks dan berusaha membetulkan kesilapan tersebut. (This course focuses on the various morphological theories. (A4) SINOPSIS KURSUS Kursus ini memberikan fokus terhadap pelbagai teori morfologi mulai zaman tradisional. This course will also focus on the morphophonemic processes as well semantics of the words forms in Malay). ISI KANDUNGAN KURSUS Untuk membantu anda mencapai hasil pembelajaran kursus ini. konsep morfofonem. Yang ditumpukan ialah perbincangan dan analisis tentang bentuk kata. konsep alomorf. anda diharapkan dapat: 1. Mempamerkan keyakinan dalam penggunaan perkataan ketika berkomunikasi. word building processes and words class. kata majmuk. konsep morfem. Melaksanakan tugas berkaitan bidang morfologi secara berpasukan. kata tunggal. isi kandungan kursus dibahagikan kepada sepuluh unit seperti yang berikut: UNIT 1 TAJUK PENGENALAN KEPADA MORFOLOGI Pengertian morfologi. kata ganda. It gives emphasis on analyzing word forms. (K4) 2. jenis-jenis morfem. (K2. Mengklasifikasi komponen-komponen utama dalam bidang morfologi mengikut contoh dan jenis yang relevan. P5. dan kata akronim 2 . kata terbitan. (K3. Kursus ini turut menumpukan proses morfofonemik dan ciri semantik perkataan dalam bahasa Melayu.9 HURAIAN BML 3053 MORFOLOGI BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pada akhir kursus BML 3053. proses binaan kata dan penggolongan kata. structural period and transformational generative period. A5) 3. zaman struktural hingga zaman transformasi generatif. LL1) 4. dan konsep kata PEMBENTUKAN KATA Bentuk kata.

kata praklausa. fungsi kata tugas. dan pembentukan kata kerja 6 KATA ADJEKTIF Istilah kata adjektif. dan akhiran pinjaman. jenisjenis kata adverba. ciri-ciri kata nama. golongan kata nama. golongan kata adjektif. kata penyambung ayat. bentuk kata adverba. ciri-ciri kata adverba. ciri-ciri kata kerja. golongan kata tugas. dan makna kata adverba. 8 KATA TUGAS Pengertian kata tugas. 5 KATA KERJA Pengertian kata kerja. 4 KATA NAMA Pengertian kata nama. kata pascakata. penggolongan kata kerja. pembentukan kata adjektif. pengeditan teks . jenis-jenis kata adjektif.kata tugas yang tergolong sebagai kata adverba.1 3 PENGGOLONGAN KATA Kriteria penggolongan kata. . ciri-ciri kata adjektif. tujuan analisis kesalahan. 9 IMBUHAN ASING Awalan pinjaman. ciri-ciri kata tugas. penggolongan kata nama. jenis-jenis kesalahan morfologi. dan golongan kata tugas. golongan kata kerja. kata prafrasa dan pascafrasa. dan perbandingan kata adjektif 7 KATA ADVERBA Pengertian kata adverba. dan pembentukan kata nama. pengertian kata adjektif. 10 KESALAHAN MORFOLOGI DAN PENGEDITAN TEKS Konsep kesalahan bahasa.

. Aktiviti yang harus dilakukan untuk memahami konsep yang dibincangkan. dan sumber lain. Kuiz yang perlu diambil dalam talian yang menyumbang kepada markah kerja kursus Forum yang perlu disertai dalam talian yang menyumbang kepada markah kerja kursus Aktiviti latihan bagi membina kefahaman dan mengaplikasikan konsep yang dibincangkan. melakar. A Aktiviti latihan yang disertakan jawapan serta maklum balas. mengisi tempat kosong.Satu kerja kursus individu bercetak dihantar kepada pensyarah melalui pos. dan/atau mencari maklumat daripada internet. buku.11 PENTAKSIRAN Tugasan Tugasan % Wajaran 20 Kaedah dan Hasil Tugasan Hanya 1 kerja kursus individu. Dalam talian menggunakan MyGuru3 Forum Peperiksaan Akhir 20 60 100 Jumlah - HURAIAN IKON YANG DIGUNAKAN Situasi yang memerlukan anda berfikir dan membuat refleksi mengenainya. Aktiviti termasuklah menjawab soalan. Kadang-kadang disertakan jawapan serta maklum balas di akhir setiap unit.Satu lagi dalam talian menggunakan MyGuru3.

.

Tatabahasa terdiri daripada dua komponen utama. Rajah di bawah menunjukkan unsur bahasa dalam hierarki tatabahasa. tatabahasa. sistem ejaan.Pengenalan Kepada Morfologi | 1 UNIT 1 PENGENALAN KEPADA MORFOLOGI HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit. menjelaskan unsur bahasa yang dikaji dalam morfologi 3. dan laras bahasa. tatabahasa.0 Pengenalan Bahasa mempunyai sistem. Tatabahasa menjadi komponen yang amat penting dalam pengajaran bahasa kerana ia menjadi panduan kepada pelajar untuk membina perkataan dan ayat. membezakan morfem dan kata 1. iaitu morfologi dan sintaksis. Bahasa mempunyai tiga sistem yang utama. dan semantik. membezakan jenis-jenis morfem 4. sistem kata. anda diharapkan dapat: 1. menyatakan definisi morfologi 2. Sistem bahasa dapat dilihat daripada sistem sebutan. Ayat Klausa Frasa Kata Morfem sintaksis ayat . iaitu fonologi. Tatabahasa merupakan aturan bahasa yang dijelmakan dalam bentuk rumus-rumus bahasa. dan yang paling besar ialah ayat. Ayat merupakan unsur/unit tatabahasa yang paling tinggi kerana semua unsur lain terdapat di dalamnya. Unsur bahasa yang paling kecil ialah morfem.

klausa dan ayat. Cuba anda nyatakan perkataan yang manakah yang dapat dipenggal untuk menjadi bentuk yang lebih kecil dan mempunyai makna. [me]. frasa dan ayat. Bunyi-bunyi bahasa seperti [a]. bahasa mempunyai struktur. [u]. o. Dalam aspek kajian morfologi. dan [s] tidak mempunyai apa-apa makna. Nik Safiah Karim et al. [m]. iklan peristiwa bangunan kedatangan mengambil f. h. Misalnya. struktur kata bagi minuman ialah kata dasar + akhiran. terdapat unsur morfem dan kata bagi membentuk perkataan. Yang dikatakan struktur ialah susunan unsur bahasa. [t]. kata boleh dibahagikan kepada golongan kata nama. Misalnya. morfologi bermaksud ilmu atau pengetahuan tentang bentuk kata. kata keterangan dan kata tugas. e. manakala logy bermaksud pengetahuan atau ilmu. Oleh itu. Unsur-unsur yang kecil ini akan dicantumkan untuk membentuk perkataan. dan [ke] mengandungi makna. tetapi bunyi [di]. bentuk terbitan. bentuk majmuk.Pengenalan Kepada Morfologi | 2 Unsur bahasa yang dikaji dalam morfologi ialah morfem dan kata. kata kerja. Kesimpulannya. bentuk dan penggolongan kata. c. kita akan mempelajari bidang morfologi. Apakah perbezaan antara kumpulan tersebut? 1. a. Dalam modul ini. Istilah morphology terbentuk daripada unsur iaitu morph. kata adjektif. Berdasarkan golongan. Bentuk merupakan pewujudan lahiriah sesuatu unsur bahasa. i. g. b. [se]. Setiap struktur dalam bahasa terdiri daripada unsurunsur yang lebih kecil. [ter]. kata boleh terbina dalam bentuk tunggal. dan logy. dan bentuk akronim. Golongan kata pula ialah jenis kata. j. dicari ketawa hulubalang beliau kemuncak . Unsur bahasa yang dikaji dalam sintaksis ialah frasa. manakala aspek sintaksis akan dipelajari pada modul yang lain. Morph membawa pengertian bentuk. d. bentuk ganda.1 Pengertian Morfologi Istilah morfologi dipinjam daripada bahasa Inggeris morphology. (2010) menjelaskan bahawa morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur.

Perkataan makan mengandungi satu morfem. Perkataan berbantalkan mengandungi tiga morfem. 1. Morfem biasanya diapit oleh tanda { }. {per-}. Morfem Morfem Bebas Morfem Terikat Morfem Terikat Satuan Morfem Terikat Terbahagi Morfem Terikat Kompleks . Omar. {bantal}. memperkatakan mengandungi morfem {mem-} {per-}. Jika kita penggalkan kata minum kepada mi dan num. minum ialah morfem. Perkataan mempertinggikan mengandungi empat morfem. iaitu {makan} dan {–an}. minum merupakan morfem yang tidak dapat dikecilkan lagi. Morfem terikat boleh dipecahkan kepada morfem terikat satuan. Sesuatu perkataan terbentuk daripada satu atau beberapa morfem. kedua terdiri daripada morfem {ke-} dan {dua}. Selain menjadi unsur tatabahasa yang terkecil dan mengandungi makna. dan {-kan}.3 Jenis-jenis Morfem Morfem boleh dibahagikan kepada morfem bebas dan morfem terikat. 20099). dan {–kan}. {tinggi}.2 Konsep Morfem Morfem ialah unit tatabahasa yang terkecil yang mempunyai makna dan menjadi unsur terbentuknya kata. {kata}. Perkataan makanan terdiri daripada dua morfem. iaitu {mem-}. Morfem tidak dapat dipecahkan kepada unit yang lebih kecil yang mengandungi makna. Jadi. Contohnya. Misalnya.Pengenalan Kepada Morfologi | 3 1. perkataan minum tidak dapat dipecahkan kepada unsur bahasa yang lebih kecil. mendengar terdiri daripada morfem {men-} dan {dengar}. morfem terikat terbahagi dan morfem terikat kompleks (Asmah Hj. dan {–kan}. iaitu {ber-}. ia menjadi dua suku kata yang tidak bermakna.

tetapi mempunyai makna struktur. tetapi ber.Pengenalan Kepada Morfologi | 4 1. sama ada morfem bebas atau morfem terikat untuk membentuk kata.3. Contohnya. iaitu makna yang timbul daripada morfem itu sendiri. si.dengan kesan.3. terbang 6. kata dari. Morfem terikat memerlukan bantuan morfem lain. morfem bebas merupakan pendukung utama makna leksikal sesuatu kata. termuda 4. morfem terikat tidak dapat menduduki taraf kata kerana tidak dapat wujud dalam ayat tanpa bantuan morfem lain. ataupun melalui penciptaan kata baharu. dan sebagainya tidak mempunyai maknanya sendiri tetapi maknanya timbul apabila digunakan dalam ayat. Ada juga morfem terikat kelihatannya seperti morfem bebas. terampil 5. yakni tanpa perlu bergabung dengan morfem lain. tawa 8. ia terbentuk daripada gabungan morfem ber. ke. Misalnya. iaitu maknanya hanya diketahui apabila digunakan dalam ayat. Contohnya. termasyhur 2. pulang lupa belantara bebas minum suasana kereta suka halilintar dunia bila belukar Kebanyakan morfem bebas mempunyai makna leksis. tetapi ia sebenarnya morfem . pada perkataan berkesan.memerlukan kehadiran bentuk lain dalam penggunaannya. sementara 1. Morfem bebas dengan sendirinya dapat menjadi kata. ada morfem bebas yang tidak mempunyai maknanya sendiri. Perkataan yang manakah morfem bebas? 1. perkasa 9. Oleh itu. Jumlah perkataan dalam morfem bebas amatlah banyak.2 Morfem Terikat Morfem terikat ialah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata dasar. yang. Perkataan yang terdiri daripada morfem bebas boleh bertambah jumlahnya setiap masa dengan cara peminjaman daripada bahasa asing. Namun begitu. terkedu 7. Selain itu. terkam 3. Semua imbuhan ialah morfem terikat kerana tidak ada imbuhan yang dapat berdiri sendiri. Bentuk kesan boleh berdiri sendiri. wah.1 Morfem Bebas Morfem bebas dapat berdiri sendiri sebagai kata penuh. dan sukar untuk disenaraikan. telah.

1. Morfem terikat satuan boleh terdiri daripada awalan seperti ber-. iaitu morfem terikat terbahagi. sama ada dengan imbuhan.-an. dan pertanyaan... iaitu anai atau sayur bagi membentuk kata sempurna anai-anai dan sayur-mayur.. atau lantaran..atau – an menjadi terlantar. di-. sama ada dengan imbuhan atau digandakan. di-. atau gabungan dua awalan dan satu akhiran... Morfem jenis ini tidak dapat berdiri sendiri kecuali disertai morfem lain.. anai. kedua-duanya masih merupakan morfem terikat kerana tidak dapat berdiri sendiri. Satu lagi jenis morfem terikat satuan ialah morfem yang bentuknya seperti kata akar tetapi tidak dapat berdiri sendiri. nyala dan sebagainya.3.. Dalam penggunaan perkataan yang terdiri daripada morfem terikat kompleks ini. Dalam penggunaan perkataan yang terdiri daripada morfem terikat kompleks ini.. ter-.. diperoleh) (ii) Gabungan awalan dan akhiran Contohnya: me-.. sama ada gabungan dua awalan. Selain itu. di-.2. 1. (mengatakan. dan sebagainya.. morfem terikat satuan boleh terdiri daripada akhiran seperti –an. Pada kata anai dan mayur. Misalnya.2.1 Morfem terikat satuan Morfem terikat satuan ialah morfem terikat yang utuh dalam bentuknya dan tidak boleh dipisah-pisahkan bahagiannya.(memperkuat.3 Morfem terikat kompleks Morfem terikat kompleks merupakan gabungan dua morfem terikat atau lebih.. terdapat gabungan morfem-morfem. dikatakan. tapa. membaiki.kan. Misalnya. kesemua morfem terikat yang terlibat (sebelum dan selepas kata dasar) hendaklah digunakan serentak. diperkuat. lantar tidak dapat wujud bersendirian.-kan. me-. digandakan atau dijadikan kata majmuk. seperti tawa. ke-. –kan. dan sebagainya.3. me-.Pengenalan Kepada Morfologi | 5 terikat. yang tinggal mestilah perkataan yang sedia ada. bagi perkataan kedudukan tidak wujud kata dudukan dalam Bahasa Melayu. pen-. serta dan tanya ialah kata dasar yang masingmasing diapit oleh kehadiran imbuhan secara serentak. mudi. iaitu pada kedudukan sebelum dan selepas kata dasar. dan per-.-an.-an. (i) Gabungan dua awalan Contohnya: memper-. memperoleh. atau gabungan awalan dan akhiran. -i. ke-.-i. kecuali diberikan imbuhan ter.. juang. Contohnya.3. Apabila morfem terikat terbahagi diketepikan daripada kata dasar. diper. seperti pada perkataan kedudukan. Inilah bukti bahawa ke-. Perkataan duduk.2. dan perlu wujud dengan morfem lain. penyertaan.-i.2 Morfem terikat terbahagi Morfem terikat terbahagi merupakan morfem yang terdiri daripada awalan dan akhiran yang berlaku serentak sebagai satu kesatuan.an merupakan satu morfem yang tersendiri.. Morfem ini hanya dapat digunakan setelah disertakan dengan morfem lain. 1.. dibaiki) .

. iaitu dua morfem terikat ber. serta morfem bebas bantal. Pembentukan perkataan keburukan bukanlah dibentuk dengan buruk diberikan awalan ke.-i. dipersenjatai) Apakah perbezaan antara morfem bebas dengan morfem terikat? 1..4 Konsep Kata Kata ialah bentuk bahasa yang boleh berdiri sendiri sebagai ayat minimal apabila diberikan intonasi yang sesuai. diper-. dipersoalkan. Contohnya. mengebumikan 5. memperkecil ialah satu kata yang mengandungi dua morfem terikat mem.. kata majmuk dan akronim... berketerampilan 3..-kan. iaitu satu morfem terikat ke-. kata merupakan unsur bahasa yang digunakan untuk membentuk kata lain. Nyatakan jumlah morfem bagi perkataan yang berikut: 1... Perkataan mempertingkatkan mengandungi empat morfem. siapa. bentuk seperti lari. apitan ke-. per-.. dan satu morfem bebas tinggi. menterjemah 4. Perkataan keburukan pula mengandungi dua morfem. kata ganda. bila merupakan unsur bahasa yang terkecil dan mengandungi makna. duduk. Suatu kata pula boleh terdiri daripada satu morfem atau lebih. menggelembungkan 6. dan satu morfem bebas buruk.4 Jumlah morfem dalam perkataan Suatu morfem boleh menjadi kata. memper-. Oleh itu.-an. Perkataan berbantalkan mengandungi tiga morfem.(keburuk). seperti minum.dan –kan..-an merupakan satu morfem yang tersendiri. Kata-kata seperti ini tidak ada dalam bahasa Melayu.. mempersenjatai.dan per-. Sebagai unsur morfologi. ketidakbertanggungjawaban 1. perkataan tersebut dapat dijadikan ayat minimal apabila diberikan intonasi ayat. diper--. Misalnya.3. serta satu morfem bebas iaitu kecil..-i (mempersoalkan.2. dan mengandungi maksud atau mesej yang lengkap. –kan.. Selain itu. . seperti kata terbitan.-kan.Pengenalan Kepada Morfologi | 6 (iii) Gabungan dua awalan dan satu akhiran Contohnya: memper-. dan buruk diberikan akhiran –an (burukan). memperlahankan 2. iaitu tiga morfem terikat mem-.

tapa ialah morfem terikat dan menjadi kata akar bagi perkataan bertapa. Bagi perkataan bertapa. Kata akar dan kata dasar ialah unsus asas dalam pembentukan kata.4. 1. Kata akar merupakan unsur yang belum diberikan apa-apa imbuhan.kata terbuka menjadi kata dasar bagi perkataan keterbukaan. Kata akar boleh merupakan morfem bebas dan morfem terikat.. Kata berimbuhan juga boleh menjadi kata dasar jika dapat diberikan imbuhan.1 Kata Akar Kata akar ialah inti sesuatu kata.4. Misalnya. iaitu setelah diberikan apitan ke-.-an ..kata lari ialah kata dasar bagi perkataan pelarian buka terbuka keterbukaan . Kata Kata Akar Kata Dasar 1.kata buka ialah kata akar .Pengenalan Kepada Morfologi | 7 Kata dapat dibahagikan kepada kata akar dan kata dasar.kata lari ialah kata akar . Kata tunggal secara kebetulan adalah juga kata akar.kata buka ialah kata dasar bagi perkataan terbuka .kata lari ialah kata dasar bagi perkataan berlari . cuci ialah morfem bebas dan menjadi kata akar bagi mencuci.2 Kata Dasar Kata dasar ialah kata akar yang menjadi dasar sesuatu perkataan yang dapat diberikan imbuhan. Contohnya: lari berlari pelarian .

Contohnya: setiausaha bersetiausahakan bersetiausahakan .kata setiausaha ialah kata dasar bagi 1.kata berimbuhan . Contohnya: lambat terlambat . Contohnya: perkembang memperkembangkan .kata perkembang ialah kata dasar bagi memperkembangkan (iii) kata ganda. men-. bel-. morfem teRdianggotai oleh alomorf te.kata gandaan . Contohnya: cantik-cantik secantik-cantik . Beberapa bentuk kelainan ini ditentukan oleh faktor fonologi yang boleh dibahagikan kepada dua.kata cantik-cantik ialah kata dasar bagi secantik-cantik (iv) kata majmuk. Morfem beR.kata lambat ialah kata dasar bagi terlambat (ii) kata berimbuhan.ialah morfem. .dan ter-. Wujudnya perbezaan ini ditentukan oleh fonem pertama kata dasar. meng-. mem-. Contohnya.5 Konsep Alomorf Alomorf ialah kelainan atau anggota sesuatu morfem. dan ber-. Manakala. dan menge-. iaitu huruf awal sesuatu kata dasar dan struktur suku kata dasar. awalan meN.kata akar .Pengenalan Kepada Morfologi | 8 Kata dasar boleh terdiri daripada: (i) kata akar.kata majmuk .pula dapat dianggotai oleh alomorf be-. meny-. Morfem {meN-} ini mempunyai alomorf me-.

m. ng. ny. Apabila imbuhan tersebut bercantum dengan kata dasar. Contohnya: peN + lari peN + malas peN + nama peN + nyanyi peN + ngiau peN + rampas peN + warna peN + yakin         pelari pemalas penama penyanyi pengiau perampas pewarna peyakin meN + layan  meN + makan  meN + nanti  meN + nyanyi  meN + nganga  meN + rampas  meN + wangi  meN + yakin + i  melayan memakan menanti menyanyi menganga merampas mewangi meyakini Sebaliknya. r.jika bertemu dengan morfem dasar yang bermula dengan huruf c.dan awalan kata nama peN-. Ciri N melambangkan perubahan unsur sengau pada awalan kata kerja meN.dan meN.Pengenalan Kepada Morfologi | 9 1. yang membawa maksud bahawa fonem tersebut boleh berubah dalam konteks tertentu. fonem pertama akan menentukan sama ada N digugurkan atau berubah.menjadi pen. awalan peN. Oleh itu. peN. Lazimnya antara morfem dasar (bebas dan terikat) dengan morfem terikat yang merupakan imbuhan.6 Konsep morfofonem Morfofonem melibatkan gabungan antara morfem dengan fonem. n.dan meN. lambang N digunakan sebagai wakil pada huruf pertama kata dasar yang bercantum dengannya. Misalnya.dan men. j. sy dan z. Ciri morfofonem sering dilambangkan dengan huruf besar N dan R. d. Morfofonem ialah ciri bunyi yang timbul apabila imbuhan dicantumkan dengan kata dasar. Contohnya: peN + curi  pencuri peN + daki  pendaki peN + jual  penjual peN + ziarah  penziarah peN+syarah  pensyarah meN + curi meN + daki meN + jual meN + zalim + i meN+ syarat+ kan  mencuri  mendaki  menjual  menzalimi  mensyaratkan .kekal apabila bertemu dengan huruf l. w dan y.

5. rujuk g. 2. Contohnya: beR+ rasa  berasa beR+renag  berenang beR+ rendam  berendam teR + rasa  terasa teR + rancang  terancang teR + rawat  terawat KATA KUNCI 1. menyucikan c. rangkak d. 8. b. 4. jelapang e. tertarik b. raung e. morfem morfem terikat kata akar bentuk kata penggolongan kata PENILAIAN KENDIRI 1. Senaraikan morfem bebas dan morfem terikat bagi perkataan yang berikut.Pengenalan Kepada Morfologi | 10 Lambang R pula menunjukkan perubahan yang berlaku pada bunyi getaran gusi /r/ pada akhir bunyi awalan kata kerja beR-. morfologi morfem bebas kata kata dasar struktur kata 6. mempersoalkan h. Bunyi /r/ pada imbuhan akan digugurkan. f. dan teR-. c. kelmarin 2. a. tinggal d. Apakah jenis morfem terikat bagi perkataan yang berikut? a. 7. 9. bertujuan f. memperkecil renang selidik rangkak . gemersik g. 3. cengkerang h. 10.

Hashim Hj. Asmah Hj. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Nik Safiah Karim. penerimaan. (2011). Omar. Onn.Pengenalan Kepada Morfologi | 11 3. Ahmad Khair Mohd Nor. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. dan tata) a. Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise. Musa dan Abdul Hamid Mahmood. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. (2009). Persoalan Tatabahasa Melayu. pemerkasaan c. Permulaan Ilmu Linguistik Edisi Kedua. . Morfologi. Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. (2007). terlantar b. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. bermaharajalela d. (2006). Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. dua morfem terikat: ber-. mengetengahkan e. Farid M. Bhd. Apakah bukti yang dapat dikemukakan sebagai hujah bagi menyokong kenyataan bahawa perkataan kecantikan. Apakah perbezaan antara morfem dan kata? 5. Senaraikan jumlah morfem bebas dan morfem terikat bagi perkataan yang berikut: Contoh: bertatasusila (ada tiga morfem. (2010). iaitu satu morfem bebas : susila. (1983). ketidakbertanggungjawaban 4. Ahmad Khair Mohd Nor. Bhd. Arbak Othman. dan perkahwinan adalah morfem terikat terbahagi? RUJUKAN Abdullah Hassan. Bhd.

Ada empat proses morfologi dalam bahasa Melayu. dan bahasa Inggeris. . Yang dikatakan bentuk ialah pewujudan lahiriah sesuatu unsur bahasa. kata ganda. yang disebut sebagai proses morfologi. Proses morfologi ialah proses yang dilakukan pada kata dasar untuk menghasilkan bentuk terbitan. membezakan bentuk kata terbitan. menganalisis dan mengklasifikasikan bentuk kata dalam petikan 2. anda diharapkan dapat: 1. dan kata akronim. kata ganda. Perkataan dalam bahasa Melayu dibentuk melalui proses tertentu. proses morfologi ini menjelaskan apa-apa yang berlaku terhadap unsur morfologi. Proses Morfologi Pengimbuhan Penggandaan Pemajmukan Pengakroniman Bentuk perkataan dalam sesuatu bahasa tidak sama. Cuba dapatkan maklumat tentang bentuk kata dalam bahasa Cina. Proses morfologi akan menghasilkan bentuk kata terbitan (imbuhan). penggandaan.0 Pengenalan Perkataan dalam sesuatu bahasa mengandungi bentuk. Kata tunggal tidak melibatkan apa-apa proses pembentukan.Pembentukan Kata | 12 UNIT 2 PEMBENTUKAN KATA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit. Menurut Abdullah Hassan (2006). kata majmuk. bahasa Tamil. dan pengakroniman. iaitu morfem dan kata dalam bahasa Melayu bagi menerbitkan perkataan baharu. pemajmukan. iaitu pengimbuhan. bahasa Arab. mengenal pasti kata mengikut bentuknya 2. kata majmuk dan akronim 3.

kata terbitan. Kata sempurna ialah kata tunggal yang dapat berdiri sendiri sebagai ayat minimal. yakni ayat yang terdiri daripada satu perkataan sahaja dengan membawa satu mesej yang lengkap.1 Bentuk Kata Ada empat bentuk kata dalam bahasa Melayu. Yang berikut merupakan contoh kata tunggal. Cantik.Pembentukan Kata | 13 2. bas hidup rumah tidur dari Muhammad lupa lupa sudah haji dunia perkasa Semua kata tunggal adalah kata akar juga. kata tugas dan kata akronim. iaitu kata tunggal. Keluar! Siapa? . Bentuk Kata Tunggal Terbitan Majmuk Ganda 2. kata majmuk. Itu.2 Kata Tunggal Kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada satu morfem bebas. iaitu kata sempurna. dan kata ganda. Contohnya: (1) (2) (3) (4) (5) Saya. Kata tunggal dapat dibahagikan kepada tiga jenis.

. Perkataan baharu ini mempunyai konsep dan makna baharu. beberapa huruf awal rangkai kata yang terdiri daripada kata nama khas.Pembentukan Kata | 14 Bentuk kata tunggal daripada kata tugas memerlukan sekurang-kurangnya satu kata sempurna untuk melaksanakan tugas tatabahasa. (1) (2) (3) (4) dengan kereta untuk apa? oleh dia? di kampus Kata akronim termasuk ke dalam jenis kata tunggal. 2008). (Ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya) Contoh: ABIM – Angkatan Belia Islam Malaysia KAFA – Kursus Agama Fardhu Ain IPTAR – Institut Penyiaran Tun Abdul Razak Contoh: Mara – Majlis Amanah Rakyat Perkim – Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Bernama – Berita Nasional Malaysia Contoh: asbut – asap dan kabut cerpen – cerita pendek pulihara – pulih dan pelihara . gabungan suku kata dengan huruf awal atau gabungan suku kata dengan suku kata. atau pencantuman bahagian-bahagian daripada beberapa perkataan untuk membentuk satu perkataan baharu (Nik Safiah Karim et al. Kata akronim ialah bentuk kata yang dihasilkan melalui pencantuman bunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan. iaitu gabungan AKRONIM Gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang terdiri daripada kata nama khas. (Ditulis dengan huruf besar keseluruhannya) Gabungan suku kata dengan huruf awal atau gabungan suku kata dengan suku kata. dan gabungan suku kata dengan suku kata. Selain itu. (Ditulis dengan huruf besar pada huruf pertama) Gabungan suku kata dengan suku kata. akronim perlu dilafazkan sebagai perkataan yang utuh. Kata-kata yang ditulis condong di bawah tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan daripada kata selepasnya. Ada tiga cara bagi membentuk akronim berdasarkan Tatabahasa Dewan (2008).

makan. Adakah perkataan yang berikut ini akronim? Berikan alasan anda jika ”ya” atau ”tidak. perangai. ulat. ufti.Pembentukan Kata | 15 1. strategi daripada maharajalela. bom. syak budi. beg. ada kata tunggal yang mengandungi dua atau lebih suku kata yang kebanyakannya ialah kata pinjaman. cari. hirup. slogan perangkap. Kata tunggal dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu suku kata. atau gabungan vokal dengan konsonan. derhaka. tua. isteri. Apakah perbezaan antara akronim dengan singkatan? 2. kosmopolitan Perkataan yang manakah mengandungi kata tunggal? (1) jejentik (4) duniawi (2) tani (5) ilmiah (3) jentolak (6) bilingual . boria. apa. Kebanyakan kata tunggal terdiri daripada dua suku kata. manfaat. tunggu. doa. wang. dan dua suku kata atau lebih. cenderawasih. Sesuatu suku kata boleh terbentuk daripada satu vokal sahaja. cuaca.pedang. atau di hadapan dan di belakangnya secara serentak. Konsonan dapat hadir di hadapan vokal atau di belakangnya. pin. ke. wah. biasa. skrip. Contohnya: Bentuk kata tunggal Kata tunggal satu suku kata kata tunggal dua suku kata kata tunggal tiga suku kata kata tunggal lebih empat suku kata Contoh perkataan tas. Namun. roh. universiti.” KLIA UPSI DBP UPM Perhilitan Puspanita OKU Kata tunggal dalam bahasa Melayu terbentuk daripada gabungan bunyi-bunyi yang berasaskan pola suku kata. golf.

Imbuhan pinjaman pula adalah seperti maha-. awal akan. panas. dari. berdikari. -si dan sebagainya. Contohnya: Golongan Kata Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif Kata Tugas Contoh Kata Tunggal jalan. tua.3 Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk kata yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. kata adjektif. debunga. sungguh. men-…-kan dan sebagainya. Arab-Parsi dan Yunani-Latin-Inggeris. Akhiran –an. Pengabungan kata dasar dan akhiran tidak mengubah bentuk kata. -kan. balik. Misalnya.bergantung pada huruf pertama kata dasar. kata keterangan atau kata tugas. -man. -wi. Akhiran lain seperti -wati. makan. tabika. besar. . hidup. sama ada kata nama. -kan dan -i merupakan akhiran asli bahasa Melayu. se-. Kata terbitan terdiri daripada kata dasar yang menerima imbuhan. Antara contoh imbuhan asli bahasa Melayu ialah – an. lahir. kata kerja.dan menge. Alomorf ialah kelainan atau anggota satu morfem.mempunyai alomorf pe-. pada. struktur. apitan dan sisipan. pen-. lebih.dapat dianggotai oleh alomorf me-. dengan. Imbuhan ialah bentuk morfem terikat yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat. oleh. bi-. Akhiran pula diletakkan di belakang kata dasar. kugiran. men-. mara buruk. pem-. sama ada awalan. akhiran. pro-. menye. -iah. -i. -isme. renek. atau sisipan. lemah. apitan. Pelbagai bentuk awalan ini disebut sebagai alomorf. sarjana. akhiran. putih.dan penge-. jelas. komputer. radar.. Ada awalan apabila bercantum dengan kata dasar tertentu mengakibatkan wujudnya pelbagai bentuk imbuhan awalan. maka. kompleks. pe-. leper. ajar. hitam. mati. pasar. -wan. -at dan sebagainya adalah akhiran pinjaman. peng-. suntuk. peny. Awalan meN.Pembentukan Kata | 16 Bentuk kata tunggal boleh terdiri daripada pelbagai golongan kata. Bentuk imbuhan dalam bahasa Melayu terdiri daripada imbuhan asli bahasa Melayu atau imbuhan yang dipinjam daripada bahasa asing. main. mem-. bengkok. belum. awalan peN. lukis. seperti Sanskrit. eka-. bagi. jentolak tidur. buat. -ah. men-. meng-. Awalan ialah imbuhan yang diletakkan di hadapan kata dasar. Imbuhan dalam bahasa Melayu terdiri daripada awalan. tidak. umpama 2. -isme. -man. anti-. alih.

Pembentukan Kata | 17

Apitan dikenali sebagai imbuhan terbahagi. Apitan hadir secara serentak mengapit kata dasar, yakni satu di depan dan satu di belakang kata dasar. Antara apitan dalam bahasa Melayu ialah me-…-kan, ber-…-kan, pe-…-an, ber-…-an, ke-…-an, di-…-i, di-…-kan, memper-…-kan, memper-…-i, diper-…-kan, diper-…-i dan sebagainya. Sisipan merupakan sejenis imbuhan kerana bentuk yang ditambahkan pada kata dasar. Sisipan hadir di celah kata dasar. Dalam bahasa Melayu ada empat bentuk sisipan, iaitu –em-, -el -er-, dan –in-. Namun begitu, sisipan tidak lagi produktif dalam bahasa Melayu, kecuali untuk tujuan pembentukan istilah.

Sisipan

-emgentar gementar

-eltapak telapak

-ersabut serabut

-insambung sinambung

Senaraikan awalan yang terlibat dalam mengubah bentuk imbuhan. Kemudian, berikan bentukbentuk imbuhan tersebut. 2.3.1 Fungsi pengimbuhan Proses pengimbuhan penting dalam bahasa Melayu. Melalui proses pengimbuhan, berlakulah perubahan pada bentuk kata yang terlibat, iaitu daripada bentuk tunggal kepada bentuk terbitan atau bentuk berimbuhan. Contohnya: Kata Dasar besar layan baik oleh + pe-i memperImbuhan + Kata terbitan

ke-...-an

kebesaran pelayan baiki memperoleh

Pembentukan Kata | 18

Proses pengimbuhan yang berlaku pada kata dasar boleh mengekalkan golongan kata. Dalam hal ini, istilah yang sering digunakan ialah imbuhan berfungsi sebagai penetap golongan kata. Contohnya: Kata Dasar libat (kata kerja) sastera (kata nama) canti (kata adjektif) air (kata nama) ter-wan sepeng-...-an Imbuhan Golongan Kata terlibat (kata kerja) sasterawan (kata nama) secantik (kata adjektif) pengairan (kata nama)

Proses pengimbuhan juga mengubah golongan kata. Istilah yang digunakan ialah imbuhan sebagai pengubah golongan. Contohnya: Kata Dasar retak (kata adjektif) oleh (kata sendi nama) wangi (kata adjektif) Imbuhan ke-...-an per-...-an berper...-an meme-...-kan di-...-kan -an Golongan Kata keretakan (kata nama) peretakan (kata nama) beroleh (kata kerja) perolehan (kata nama) mewangi (kata kerja tak transitif)) mewangikan (kata kerja transitif) diwangikan (kata kerja pasif) wangi-wangian (kata nama)

Proses pengimbuhan juga boleh menghasilkan makna yang berlainan. Umpamanya, kata batu apabila diberikan imbuhan akan membawa pelbagai makna. Contohnya: batu berbatu membatui membatukan ‘galian bukan logam’ ‘ada batu’ membatu ‘diam sahaja’ ‘membubuh batu’ ‘tidak mahu bercakap’

Pembentukan Kata | 19

Selain dapat dilakukan pada kata akar, pengimbuhan juga boleh berlaku pada perkataan yang telah pun mempunyai imbuhan. Dalam konteks ini, pengimbuhan berlaku sebanyak dua kali, yang pertama dengan kata dasar tunggal, dan yang kedua dengan kata dasar berimbuhan. Contohnya: tua  halang  angkat  ke- + tua (ketua) ber- + halangan (berhalangan) ke...an + berangkat (keberangkatan)    pengetua berhalangan keberangkatan

Proses pengimbuhan boleh juga berlaku pada kata majmuk. Pengimbuhan kata majmuk terdapat dalam dua bentuk, iaitu ejaannya ditulis terpisah, dan ejaannya menjadi bercantum. Contohnya: (i) Ditulis terpisah apabila menerima awalan atau akhiran. di- + temu bual ber- + campur aduk daya serap + an (ii) Ditulis bercantum apabila menerima apitan. me- + tandatangan + -i  me- + satu padu + -kan  peng- + kuat kuasa + -an  Pengimbuhan juga boleh berlaku kata ganda. Misalnya: ber- + main-main lama-lama + -an ber + tolak-tolak + an di- + takut-takut + -kan memper- + olok-olok + -kan      bermain-main lama-lamaan bertolak-tolakan ditakut-takutkan memperolok-olokkan menandatangani menyatupadukan penguatkuasaan    ditemu bual bercampur aduk daya serapan

Dalam Tatabahasa Dewan (2009), istilah kata terbitan digunakan bagi kata berimbuhan. Sebagai guru, istilah yang manakah yang anda rasakan mudah digunakan dan mudah difahami oleh pelajar? Berikan alasan anda.

Pembentukan Kata | 20

Yang berikut merupakan contoh imbuhan dalam bahasa Melayu. Awalan (1) Awalan Kata Nama Awalan asli kata nama pepempenpengpengeContoh perkataan pesuruh, pelaut, petinju pembuat, pemveto, pemberi pendamai, pencuri, penjaja pengguna, pengkaji, pengubah pengekod, pengecas, pengetin penyebab, penyembah, penyalur penyanyi, pengeri, pereka pelajar perasap, perbara ketua, kehendah jurubahasa, jurucakap pertapa, Awalan Contoh perkataan pinjaman mahamahasiswa, mahaguru, maharaja tatatatabahasa, tatasusila, tatacara swaswasta, swalayan, swadaya praprasejarah, prakata, prasyarat subsubsistem, subtajuk, subkelas pancasupraekadwipancaindera, pancasila suprasegmental ekabahasa, ekamatra, ekanada dwibahasa, dwifungsi, dwilambang tribulan, triwindu tunakarya, tunawisma, tunakarna pascasiswazah, pascakolonial, pascamodenisme polisemi, poliklinik, politeknik aitograf, automatik, autonomi

penypepelper-

kejuru-

kekasih, jurutera,

trituna-

pasca-

poliauto-

proaktif antisosial. memperluas. memperhamba bergaya. disahkan. berhak belajar berupa. berwang. probarat. mengekod menyunting. terambil diminta. diperisteri. menyumpah memperoleh. menyatu. membuat menjahit. sekaya terbesar. setinggi. terjebak. diperoleh mememmenmengmengemenymemperberbelbeterdidiper- (3) Awalan kata adjektif Awalan asli kata adjektif terteseContoh perkataan Awalan pinjaman biproantiContoh perkataan terkuat.Pembentukan Kata | 21 (2) Awalan kata kerja Awalan kata kerja Contoh perkataan merasa. bilazim. terhandal terendah. biadab. antikemajuan. dipukul dipercepat. binormal prokerajaan. beraja tersepak. mengecas. memfitnah. mengganas mengebom. teringin. berasa. meraung membeli. antipenjajah . teruncing secantik. melantik. menggalas. mentafsir. mendaki mengelak.

diami . penyatuan. pengintipan pengeboman. pemberian pendamaian... penjadualan penggunaan.. pengetinan penyaluran.-an pe-..-an pem-. sistematis psikologi. perkuburan. kelebihan. salihah.-an peng-.-an Contoh perkataan pelantikan.-an per-. lingistik... kotori. ustazah realisme... peperiksaan... pemvetoan. angkasawati hadirin.-an pen-. kementerian Akhiran kata kerja Contoh perkataan tunjukkan.-an penge-. muslimin hadirat. pengesahan. muslimat qariah. angkasawan seniman..Pembentukan Kata | 22 Akhiran (1) Akhiran kata nama Akhiran asli kata nama Contoh perkataan tujuan. petempatan. buatkan. usahawan...-an ke-. penyiaran pesisiran.. kritis. olahragawati.. pesiaran pelajaran pertabalan..-an peny-. saintifik cerpenis. mainan Contoh perkataan karyawan. mainkan baiki.. biologi.-an pel-.. pentadbiran. teknologi -an -wan -man -wati -in -at -ah -isme --ik -is -logi Akhiran pinjaman (2) Akhiran kata kerja -kan -i Apitan (1) Apitan Kata Nama Apitan kata nama pe-.. perburuan kedudukan. pemakanan pembuatan.. harapan. nasionalisme. kapitalisme fonetik. budiman seniwati. pengolahan.

Pembentukan Kata | 23

(2) Apitan kata kerja Apitan kata kerja me-...-kan mem-...-kan men-...-kan meng-...-kan menge-...-kan meny-...-kan me-...-i mem-...-i men-...-i meng-...-i menge-...-i meny-...-i memper-...-kan memper-...-i ber-...-kan ber-...-an didiperdi-...-kan di-...-i diper-...-kan diper-...-i ter-...-kan ter-...-i ke-...-an Contoh perkataan merasakan, melaksanakan, mewujudkan membelikan, membuatkan, mempamerkan menjimatkan, mentafsirkan, mencarikan mengelakan, menggayakan, mengutarakan mengecamkan, mengesyorkan, mengekaskan menyatukan, menyalurkan, menyakitkan menaiki, merasai, melindungi membanjiri, membaharui, memikiri menduduki, menzalimi, mencurahi menghendaki, menggalasi, mengubati mengebomi, mengecami, mengesyaki menyetujui, menyakiti, menyumpahi memperhatikan,memperperhitungkan,memperbahaskan memperhiasi, memperingati, memperhambai berdasarkan, bermatlamatkan, bersandarkan bertujuan, berurusan, berlanjutan diminta, disahkan, dipukul dipercepat, diperbesar, diperoleh dilupakan, dibiarkan, dibincangkan didiami, diduduki, disuruhi diperkatakan, diperdengakan, dipersoalkan diperbaharui, diperingati, diperkebuni terkatakan, tersampaikan, terselesaikan teratasi, terpenuhi, terlukai kemalangan, kehujanan, kekecurian

(3) Apitan kata adjektif Apitan kata adjektif ke-...-an Contoh perkataan kearaban, kecinaan, kebaratan

Pembentukan Kata | 24

Sisipan (1) Sisipan kata nama Sisipan kata nama Contoh perkataan telunjuk, pelatuk, kelangkang keruping, gerigi, seruling temali, kemuning, kemuncup

-el-er-em-

(2) Sisipan kata kerja -elSisipan kata kerja jelajah, geledak Contoh perkataan

(3) Sisipan kata adjektif -el-er-em-inSisipan kata adjektif Contoh perkataan selerak, gelembung, kelebak gerodak, ker(e)lip gemuruh, kemetot, gemilang sinambung

1. Bahasa Melayu merupakan bahasa aglutinatif. Apakah yang dimaksudkan dengan bahasa aglutinatif? 2. Apakah sebab berlakunya perbezaan bentuk-bentuk imbuhan dalam bahasa Melayu?

2.4 Kata Majmuk Proses pemajmukan ialah proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih, dan bentuk kata yang terhasil bertabiat sama seperti satu perkataan dan membawa makna tertentu. Misalnya, rumah sakit mengandungi dua kata dasar, iaitu rumah dan sakit dan bentuk ini membawa makna tertentu. Perkataan tanggungjawab walaupun ditulis sebagai satu perkataan, tetapi ia merupakan kata majmuk kerana mengandungi dua kata dasar, iaitu tanggung dan jawab, serta mendukung makna tertentu.

Pembentukan Kata | 25

Kebanyakan kata majmuk terdiri daripada dua kata dasar, seperti hari bulan, kerani kanan, olahraga, matahari. Namun begitu, ada juga kata majmuk yang terbina daripada tiga dan empat kata dasar, seperti alat pandang dengar, kereta api ekspres malam. Kata majmuk mempunyai persamaan dengan frasa kerana kedua-duanya terbentuk daripada beberapa kata. Dari segi pengejaan pun, banyak kata majmuk boleh dikelirukan dengan frasa kerana kedua-duanya ditulis secara terpisah. Sebagai contoh, papan hitam boleh bertaraf kata majmuk jika mendukung makna ”papan tulis yang digunakan di bilik darjah”, tetapi boleh juga bertaraf frasa jika bererti ”papan yang berwarna hitam.

2.4.1 Jenis-jenis kata majmuk Kata majmuk terdiri daripada tiga jenis berdasarkan Tatabahasa Dewan (2008), iaitu: kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas, kata majmuk yang merupakan istilah khusus, dan kata majmuk yang membawa maksud simpulan bahasa.
KATA MAJMUK

Rangkai kata bebas

Istilah Khusus

Simpulan Bahasa

Contoh : guru besar, tengah hari, terima kasih, kapal terbang, Menteri Besar, Setiausaha Politik

Contoh : garis pusat, atur cara, lut sinar, mata pelajaran, kertas kerja, pita suara, reka bentuk

Contoh : tumbuk rusuk, gulung tikar, anak emas, kaki bangku, ringan tulang, makan angin

Pada dasarnya semua kata majmuk ditulis secara terpisah. Namun begitu, terdapat juga kata majmuk yang ditulis secara bercantum kerana penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan. Dalam Tatabahasa Dewan (2008), antara kata majmuk yang ditulis bercantum ialah antarabangsa, beritahu, bumiputera, jawatankuasa, kerjasama, olahraga, matahari, kakitangan, setiausaha, sukarela, tanggungjawab, tandatangan, warganegara, pesuruhjaya, suruhanjaya, dan sebagainya. Kata majmuk yang ditulis terpisah akan berubah menjadi kata majmuk yang ditulis serangkai apabila menerima apitan. Misalnya, pengenalpastian, disatupadukan, menandatangani, pengambilalihan, melipatgandakan, dikuatkuasakan dan sebagainya. Bagi kata majmuk yang menerima awalan atau

Pembentukan Kata | 26

akhiran, penulisannya adalah secara terpisah. Contohnya, berterima kasih, daya serapan, mengambil berat dan sebagainya.

2.4.2 Cara mengenali kata majmuk Kata majmuk dapat dikenal melalui beberapa cara. Kata majmuk tidak dapat menerima sebarang penyisipan antara perkataan yang membentuknya. Contohnya, tandatangan tidak dapat disisipkan dengan kata yang untuk membentuk tanda yang tangan. Urus setia tidak dapat disisipkan dengan kata yang untuk membentuk urus yang setia. Kata majmuk mempunyai makna yang tertentu, yang berbeza daripada kata-kata asal yang membentuk kata majmuk tersebut. Misalnya, sapu tangan merupakan kata majmuk kerana merujuk kepada kain segi empat, dan berlainan daripada makna biasa sapu dan tangan. Demikian juga, bumiputera ialah kata majmuk kerana membawa makna tertentu yang berbeza daripada makna kata dasarnya, bumi dan putera Unsur yang membina kata majmuk tidak mempunyai hubungan makna dari segi satu kata menerangkan kata yang lain. Misalnya, bagi kata majmuk kakitangan, tidak ada hubungan yang menunjukkan bahawa tangan menerangkan kaki, atau kaki menerangkan tangan. 2.4.3 Binaan kata majmuk Kata majmuk boleh dibentuk daripada bentuk kata seperti yang berikut: (i) kata tunggal dengan kata tunggal. Contohnya: rumah pangsa, hati batu, putih mata, kenal pasti (ii) kata tunggal dengan kata terbitan (a) kata tunggal sebagai unsur pertama dan kata terbitan sebagai unsur yang kedua. Contohnya: batu loncatan, surat pekeliling, buruh binaan, surat pekeliling (b) kata terbitan sebagai unsur pertama dan kata tunggal sebagai unsur yang kedua. Contohnya: pembuka kata, pilihan raya, bercampur aduk, mengambil alih (iii) kata terbitan dengan kata terbitan. Contohnya: penyiasat persendirian, pengawal peribadi, penyata tahunan, penyata kewangan

manakala bentuk ulangan itu disebut sebagai gandaan. muda remaja.4 Penggolongan kata majmuk Kata majmuk dapat digolongkan kepada golongan yang berikut: Golongan Kata Majmuk Kata nama majmuk Contoh Perkataan guru besar. barangkali. kepada.Pembentukan Kata | 27 2. Naib Canselor. Apakah istilah yang digunakan oleh Za’ba bagi kata majmuk? 2. bulan madu. balai raya. tepian gelanggang. mereka bentuk. Yang berikut merupakan contoh jenis kata ganda: angan setiausaha makanan rebut bola      angan-angan (seluruh kata dasar diulang) setiausaha-setiausaha (seluruh kata majmuk diulang) makanan-makanan (seluruh kata berimbuhan diulang) berebut-rebut (sebahagian kata diulang) bebola (sebahagian kata diulang) . warganegara. lipat ganda. kadangkala. bertanggungjawab. Pada pendapat anda. apabila. panas terik bagaimana. sama ada kata ganda tersebut diulang secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu.5 Kata Ganda Kata ganda ialah bentuk kata yang dihasilkan dengan mengulang atau menggandakan kata dasar. berlatarbelakangkan merah jambu. kebolehpercayaan. gulung tikar. kuning langsat. terang hati. setiausaha hapus kira. dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. walhal. persuratkhabaran. kenal pasti.4. ketidakadilan. Ketua Murid. terima kasih. Bentuk kata yang diulang itu dikenal sebagai dasar. cakar ayam. manalagi Kata kerja majmuk Kata adjektif majmuk Kata tugas majmuk 1. mengapakah kata majmuk sentiasa berkembang dan sentiasa dicipta oleh masyarakat? 2. Menteri Besar. daripada. ambil alih. menandatangani. tandatangan. bersatu padu.

iaitu: (i) penggandaan penuh kata tunggal.5. Terdapat dua jenis kata ganda penuh.1 Kata ganda penuh Kata ganda penuh berlaku apabila seluruh kata dasar. Contohnya: kehendak  kehendak-kehendak  persatuan-persatuan galakan  galakan-galakan pelari  pelari-pelari persatuan kejadian  kejadian-kejadian keadaaan  keadaan-keadaan . Contohnya: makan  makan-makan sungai sungai-sungai cantik  cantik-cantik sama  sama-sama dulu  dulu-dulu binatang  binatang-binatang (ii) penggandaan penuh kata berimbuhan. iaitu kata ganda penuh. sama ada kata dasar itu mempunyai imbuhan atau tidak digandakan atau diulang. BENTUK KATA GANDA PENUH SEMU SEPARA BERENTAK Kata tunggal Kata berimbuhan Kata tunggal Kata berimbuhan Pengulangan vokal Pengulangan konsonan Pengulangan bebas Pengulangan bersisipan 2. kata ganda semu.Pembentukan Kata | 28 Kata ganda dapat dibahagikan kepada empat jenis. kata ganda separa dan kata ganda berentak. Keempat-empat jenis pula terdiri daripada subjenisnya.

Contohnya: labah-labah kisi-kisi mentang-mentang kanak-kanak rama-rama labi-labi ubun-ubun masing-masing kura-kura 2. Bunyi vokal dalam bentuk penggandaan ini akan mengalami pelemahan.Pembentukan Kata | 29 2. atau jika ada maknanya pun.5.3 Kata ganda separa Kata ganda separa berlaku apabila sebahagian kata dasar diulang. Daripada contoh di bawah. dan penggandaan kata berimbuhan. penggandaan separa berlaku pada bahagian belakang kata dasar. dan tidak melibatkan imbuhannya sekali. Contohnya: berturut  berturut-turut berkali  berkali-kali setinggi  setinggi-tinggi ternganga  ternganga-nganga Penggandaan separa kata berimbuhan juga dapat berlaku pada bahagian hadapan kata dasar. iaitu menjadi vokal e pepet.5.2 Kata ganda semu Kata ganda semu ialah bentuk kata ganda seperti bentuk kata ganda penuh tetapi apabila kata dasarnya dipisahkan daripada kata ulang. Contohnya: laki  lalaki  lelaki tikus  titikus  tetikus jentik  jenjentik  jejentik kuda  kukuda  kekuda daun  dadaun  dedaun pohon  popohon  pepohon (iii) Penggandaan separa kata berimbuhan Penggandaan jenis ini hanya melibatkan kata dasar utama diggandakan. kata dasar itu tidak memberikan sesuatu makna yang khusus. Kata ganda separa terdiri daripada penggandaan kata tunggal. maknanya berlainan sama sekali dengan makna kata ganda yang asalya. Contohnya: memasak  masak-memasak menolak  tolak-menolak mengejar  kejar-mengejar mengingatingat-mengingat . (i) Penggandaan separa kata tunggal Penggandaan jenis ini melibatkan kata dasar tunggal diulang dan melibatkan pengulangan suku kata pertamanya serta letak pengulangan itu di depan kata dasar.

Contohnya: hina-dina selok-belok cerai-berai gotong-royong (ii) Penggandaan berentak pengulangan konsonan Penggandaan jenis ini terjadi dengan mengekalkan bunyi konsonan tetapi bunyi vokal berubah kepada bunyi vokal yang lain. konsonan atau bebas.Pembentukan Kata | 30 2. Contohnya: batu-batan gunung-ganang bolak-balik kayu-kayan (iii) Penggandaan berentak bebas Penggandaan jenis ini tidak menunjukkan ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi vokal atau konsonan. Pengulanagn bunyi itu boleh berupa bunyi vokal. Bunyi tersebut akan diubah atau diulang. Contohnya: lintang-pukang lemah-longlai kusut-masai ipar-duai .5. Penggandaan jenis ini dapat dibahagikan kepada empat jenis: (i) penggandaan berentak pengulangan vokal (ii) penggandaan berentak pengulangan konsonan (iii) penggandaan berentak pengulangan bebas (iv) penggandaan bersisipan (i) Penggandaan berentak pengulangan vokal Penggandaan jenis ini melibatkan semua vokal dalam kata dasar tidak berubah tetapi bunyi konsonan yang terletak di depan kata dasar berubah kepada konsonan yang lain.4 Kata ganda berentak Kata ganda berentak atau berima melibatkan permainan bunyi tertentu dalam sebutan.

b. Pengimbuhan dalam bahasa Melayu boleh membawa perubahan kepada bentuk dan golongan kata. h. Apakah perbezaan antara penggandaan separa dengan penggandaan berentak? 2. Contohnya: tali  tali-temali jari  jari-jemari gilang  gilang-gemilang 1. Ambil beberapa contoh kata tunggal. d. kata tunggal 4. kelas Menteri Besar bumiputera angkasawan jentolak f. . kata ganda 7. e. i. g. kata majmuk 6. Nyatakan bentuk perkataan yang berikut. a. dan kata dasar itu menerima sisipan –em. akronim PENILAIAN KENDIRI 1. kata terbitan 5. bentuk kata 2. proses morfologi 3. jejentik kerjasama bestari sembilu mahasiswa 2. c. Mengapakah kata ganda penuh dan kata semu perlu diasingkan sebagai kata ganda yang tersendiri? KATA KUNCI 1. dan tunjukkan perkataan itu boleh berubah bentuk dan golongan kata hasil daripada pengimbuhan. j.Pembentukan Kata | 31 (iv) Penggandaan bersisipan Penggandaan bersisipan melibatkan seluruh kata dasar diulang.

memperkembang ( ) e. mengebumikan ( ) g. kata ganda. perlantikan ( ) d. mencampuradukkan ( ) keburukan perlaksanaan pelantikan memperkembangkan memperluas mengkebumikan mencampur-adukkan ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) 4.Pembentukan Kata | 32 3. pelaksanaan ( ) c. kelompokkan kata ganda tersebut mengikut jenis masing-masing. Berdasarkan kata ganda di atas. keburukkan ( ) b. dan kata majmuk daripada swasta jejantas peribadi Kata Ganda gegendang gemerlap anak-pinak Kata Majmuk . Isikan ruang kosong dengan kata tunggal. kata perkataan yang diberi. Tandakan (√) pada kata terbitan yang betul: a. pepohon olahraga pelepah gemersik perihal cengkerang halaju rerambut cerucuk Kata Tunggal Kata Terbitan terbitan. memperluaskan ( ) f. Senaraikan 12 kata majmuk yang ditulis secara berpisah. 5. gotong-royong kuih-kuih sayur-mayur bermain-main bebiri kayu-kayan penderma-penderma sebaik-baik 6.

Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. (1993). . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Onn. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. (2011). Hasan Alwi. Morfologi. Bhd. (2009). Soenjono Dardjowidjo. Asmah Hj. Musa. (2007). Hans Lapoliwa dan Anton M. Bhd. Bhd. Persoalan Tatabahasa Melayu. Kuala Lumpur: Persatuan Pendidikan Bahasa Melayu Malaysia. (2008). Ahmad Khair Mohd Nor. Bhd. Omar. Raminah Hj. Hashim Hj. (2008). Ton Ibrahim dan Nawi Ismail. Hashim Hj. Sabran. Binaan dan Fungsi Perkataan dalam Bahasa Melayu. Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna Edisi Baharu. Bhd. Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. (2000). Jakarta: Balai Pustaka. Ahmad Khair Mohd Nor. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Tatabahasa Asas. Musa dan Abdul Hamid Mahmood. (2010). Nahu Kemas Kini.Pembentukan Kata | 33 RUJUKAN Abdullah Hassan. (2006). Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor. Ahmad Khair Mohd Nor. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn.Moeliono. Farid M.

Misalnya. anda diharapkan dapat: 1. Definisi semantik ini dapat menggolongkan kata seperti orang. kita dapat membuat suatu kesimpulan bahawa semua kata nama dan kata kerja dapat dikenal dengan ciri tersebut. Ciri semantik atau makna juga digunakan untuk menggolongkan perkataan. Penggolongan kata merupakan proses menjeniskan dan menggelompokkan kata berdasarkan kriteria tertentu. Dalam bahasa Melayu. rumah dan kereta sebagai kata nama kerana jelas merujuk kepada nama. Oleh itu. Kata-kata dimasukkan dalam golongan masing-masing berdasarkan makna perkataan berkenaan.menerbitkan kata nama. Umpamanya. tidur dan pukul dari segi semantik ialah kata kerja kerana perkataan tersebut menunjukkan perbuatan. Penggolongan sedemikian merujuk kepada ciri-ciri persamaan tertentu. dan semua bentuk perkataan yang menerima awalan pe. kata nama didefinisikan sebagai kata yang merujuk kepada nama orang atau benda. dalam tatabahasa tradisional. .Penggolongan Kata | 34 UNIT 3 PENGGOLONGAN KATA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit. mengetahui cara-cara menggolongkan perkataan 2. perkataan boleh dimasukkan ke dalam golongan kata yang sama berdasarkan ciri-ciri persamaan. keserupaan bentuk. iaitu perkataan yang sama dimasukkan dalam golongan yang sama. Ciri persamaan ini dikenal juga sebagai ciri morfologi. Kata sifat ialah perkataan yang menerangkan atau menunjukkan sifat sesuatu nama atau perbuatan. Demikian juga bagi perkataan yang menerima awalan meNyang tergolong dalam golongan kata kerja kerana awalan ini merupakan awalan kata kerja.0 PENGENALAN Istilah golongan kata sama dengan jenis kata atau kelas kata.akan tergolong dalam kata nama kerana awalan peN. makna kata. salah satu ciri bagi kata nama dalam bahasa Melayu ialah kata itu boleh disertai dengan kata bilangan dengan atau tanpa penjodoh bilangan di depannya. taburan kata dan fungsinya dalam ayat. pandai dan kuat sebagai kata sifat kerana menjelaskan sifat bagi sesuatu nama. Kata kerja pula sebagai kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan. Perkataan duduk. dan bukan makna. menyenaraikan perkataan berdasarkan golongannya 3. mengenal pasti jenis perkataan berdasarkan ciri-cirinya 3. manakala kecil. Antara kriteria yang digunakan untuk menggolongkan perkataan ialah ciri-ciri persamaan yang dimiliki oleh kategori kata tersebut.

kata-kata itu tidak menunjukkan sesuatu perbuatan yang dilakukan. (4) Pemandangan di situ sungguh . (Kata nama) (2b) *Merah sekali melambangkan keberanian. yang tergolong dalam kelas kata yang sama. kata merah dalam ayat (1a) dapat menjadi kata adjektif kerana menjadi inti frasa predikat serta dapat disertai kata penguat seperti dalam ayat (1b). yang tergolong dalam kelas kata yang sama. Sebaliknya. menukar. meminjam. (Kata adjektif) (1b) Bibir gadis itu merah sekali. perasaan dan pengajian tergolong dalam kata nama kerana berkongsi ciri-ciri kata nama. Selain menggolongkan kata dari sudut morfologi dan semantik. merah dalam (2a) bukanlah kata adjektif tetapi sebagai kata nama kerana menduduki fungsi subjek ayat. . dengan menggolongkan kata berdasarkan ciri morfologi dan sintaksis. kita dapat mengetahui bahawa kata seperti keahlian. Konstituen yang bergaris dapat diisi oleh kata seperti air. aman. pendefinisian kata nama dari sudut semantik tidak dapat menggolongkan kata seperti keindahan. cuaca. Misalnya: (3) itu panas. yang tergolong dalam kelas kata yang sama. Konstituen yang bergaris dapat diisi oleh kata seperti lagi. iaitu kata adjektif. Penggolongan kata berdasarkan fungsi sintaksis membolehkan sesuatu kata itu dikelompokkan ke dalam golongan kata yang sama. menawan. seperti dapat disertai kata bilangan di depan dan kata penentu itu atau ini selepas kata tersebut. Konstituen yang bergaris dapat diisi oleh kata seperti menyimpan. Misalnya. Oleh itu. perasaan dan pengajian sebagai kata nama. iaitu kata yang dapat menjadi inti frasa dalam predikat ayat. Selain itu. kata kerja dan kata adjektif juga dirujuk sebagai kata leksikal. esok. Cara ini membolehkan pengolonggan kata yang lebih tepat. Golongan kata nama. iaitu kumpulan kata yang mempunyai makna yang agak jelas dan boleh ditentukan. iaitu kata adverba. iaitu kata nama. Ciri sintaksis merujuk kepada fungsi sesuatu kata itu dalam struktur frasa atau ayat. Konstituen yang bergaris dapat diisi oleh kata seperti cantik. penggolongan kata berdasarkan ciri sintaksis dijadikan panduan.Penggolongan Kata | 35 Namun begitu. nanti yang tergolong dalam kelas kata yang sama. malah tidak dapat disertai kata penguat seperti dalam (2b). (5) Bapa hendak wang di bank. (2a) Merah melambangkan keberanian. (6) Daud akan datang . Kata nama. Begitu juga bagi perkataan mati dan hidup. iaitu kata kerja. (1a) Bibir gadis itu merah. kata kerja dan kata adjektif merupakan kata major. Perkataan yang mempunyai fungsi yang sama dimasukkan ke dalam golongan yang sama. Kita juga dapat mengetahui bahawa perkataan mati dan hidup sebagai kata kerja kerana dapat disertai dengan kata bantu. Hal ini demikian kerana kata-kata ini bukanlah nama orang atau benda. makanan.

sama ada yang bernyawa atau tidak bernyawa. Oleh itu. dapat dicipta dan ditambah kepada kelas katanya. kata tugas selalunya menandakan ciri dan hubungan sintaksis. (8) Nabil ada di dalam bilik.Penggolongan Kata | 36 ketiga-tiga golongan kata ini termasuk dalam kelas terbuka. iaitu berpotensi menambah bilangan kata baharu yang tidak terhad jumlahnya. Misalnya. penafian. Kata tugas dikenali juga sebagai kata minor. kata bantu. Antara contoh kata tugas ialah kata hubung. iaitu (i) kata nama khas. 3. dan (iii) kata ganti nama. kata sendi. Walau bagaimanapun. benda. ada perkataan yang boleh memasuki lebih daripada satu golongan. (ii) kata nama am. binatang atau konsep. kata nama ialah kata yang merujuk kepada nama bagi orang. Kata minor tidak dapat membina frasa yang menjadi predikat dalam ayat dasar. Perkataan yang tergolong dalam kata tugas mempunyai fungsi tatabahasa tertentu. penguat dan sebagainya. penegas. (7) Air sungai itu dalam. ada berbagai-bagai cara dapat dilakukan oleh pelajar bergantung pada kebijaksanaan pelajar dalam memanfaatkan kemudahan belajar yang tersedia di persekitaran masing-masing. Dari segi makna. dan sebagai kata tugas dalam ayat (8).1 Golongan Kata Nama Golongan kata nama terdiri daripada sejumlah perkataan yang boleh menjadi inti pada binaan frasa nama. konkrit atau abstrak. kata penguat. Golongan kata nama dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan. Maknanya hanya jelas apabila dikaitkan dengan kata-kata lain dalam frasa dan ayat. misalnya sebagai penghubung. Petikan yang berikut mengandungi pelbagai golongan kata. tempat. Sila nyatakan golongan kata bagi setiap perkataan : Setiap pelajar sedar bahawa tanggungjawab mereka adalah belajar. partikel dan sebagainya. Pembahagian kata nama dapat dipecahkan lagi kepada subgolongan seperti carta yang berikut: . perkataan dalam dapat menjadi kata adjektif seperti dalam ayat (7) kerana menjadi inti frasa predikat. Untuk menentukan cara belajar yang lebih berkesan. dan mengandungi makna yang agak sukar untuk dikenal pasti.

Penulisan kata nama khas mestilah dimulai dengan huruf besar. dan bukan manusia. Perincian bagi kata nama khas dapat ditunjukkan seperti carta di bawah: .Penggolongan Kata | 37 manusia hidup kata nama khas tak hidup hidup bukan manusia manusia bukan manusia KATA NAMA kata nama am institusi tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang berbilang konkrit umum tunjuk kata ganti nama tempat hal tanya diri orang pertama kedua ketiga tak tentu 3.1 Kata Nama Khas Kata nama khas ialah kata nama yang merujuk kepada sesuatu yang khusus. dan kata nama khas tak hidup.1. Kata nama khas hidup terbahagi kepada dua. iaitu kata nama khas hidup. Kata nama khas dapat dibahagikan kepada dua jenis. iaitu kata nama khas hidup manusia.

Yang berikut merupakan perincian penggolongan kata nama am: manusia hidup kata nama am bukan manusia institusi tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang konkrit berbilang . Kata nama am tak hidup bukan institusi terdiri daripada kata nama am tak hidup bukan institusi konkrit. dan kata nama am hidup bukan manusia.2 Kata Nama Am Kata nama am merujuk kepada kata nama yang umum. Kata nama am boleh dibahagikan kepada kata nama am hidup dan kata nama am tak hidup. dan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak. Kata nama am tak hidup dibahagikan pula kepada kata nama am tak hidup institusi.1.Penggolongan Kata | 38 manusia hidup kata nama khas tak hidup bukan manusia 3. Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak boleh dipecahkan kepada kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang. Kata nama am hidup terbahagi kepada dua. iaitu kata nama am hidup manusia. dan kata nama am tak hidup bukan institusi. dan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang. yakni tidak merujuk kepada nama-nama secara khusus.

kata ganti nama diri orang kedua. Yang berikut merupakan perincian bagi golongan kata kerja: tanpa pelengkap kata kerja aktif tak transitif kata kerja aktif berpelengkap berpenerang Kata kerja kata kerja aktif transitif kata kerja pasif .Penggolongan Kata | 39 3.2 Golongan Kata Kerja Golongan kata kerja terdiri daripada perkataan yang boleh menjadi unsur inti pada binaan frasa kerja.3 Kata Ganti Nama Kata ganti nama ialah kata yang dapat menggantikan sesuatu kata nama. iaitu kata ganti nama tunjuk. dan kata ganti nama diri orang ketiga. Kata kerja dapat digolongkan kepada dua kumpulan iaitu. dan kata ganti nama tak tentu. sama ada kata nama khas atau kata nama am. Kata ganti nama diri boleh dibahagikan kepada kata ganti nama diri tanya. Kata ganti nama dapat digolongkan kepada tiga golongan. Kata ganti nama diri orang terdiri daripada kata ganti nama diri orang pertama. dan kata ganti nama diri orang. Dari segi makna.1. kata ganti nama diri. dan kata ganti nama tunjuk hal. kata ganti nama tunjuk tempat. Pembahagian kata ganti nama boleh diterangkan melalui rajah yang berikut: umum tunjuk kata ganti nama tempat hal tanya diri orang tak tentu pertama kedua ketiga 3. kata kerja aktif dan kata kerja pasif. kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan sesuatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. Kata ganti nama tunjuk boleh dipecahkan kepada kata ganti nama tunjuk umum.

dan kata adjektif.2. kata kerja. dan hubungannya dengan perkataan lain dalam frasa. iaitu ayat tersebut masih boleh dianggap lengkap. Penjenisan kata adjektif ini dapat digambarkan melalui rajah yang berikut: . Kata adjektif dapat dibahagikan kepada sembilan jenis berdasarkan maknanya. 3.2. Kata kerja aktif transitif tidak dapat menjadi inti bagi frasa kerja kerana memerlukan objek bagi membentuk binaan frasa kerja. dan kata kerja aktif berpenerang.Penggolongan Kata | 40 3. Kata kerja aktif tak transitif boleh dibahagikan kepada kata kerja aktif tanpa pelengkap.2. dan ketiadaannya tidak mencacatkan ayat. 3. kata adjektif ialah perkataan yang boleh menjadi penerang kata nama.3 Golongan Kata Adjektif Golongan kata adjektif terdiri daripada perkataan yang boleh menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. kata kerja aktif berpelengkap. 3. Penerang bagi kata kerja tak transitif ialah kata nama. Kebanyakan kata kerja aktif tak transitif tidak memerlukan pelengkap.1. Kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap ialah kata kerja yang mempunyai makna lengkap.1. 3.2 Kata kerja pasif Kata kerja transitif pasif pula ialah kata kerja yang berfungsi dalam ayat pasif melalui proses perubahan ayat aktif kepada ayat pasif.2 Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif transitif ialah kata kerja yang berfungsi dalam ayat aktif. Kata kerja aktif tak transitif boleh berdiri sendiri dalam binaan ayat apabila dapat menjadi inti bagi binaan frasa kerja. Kata kerja jenis ini menerima awalan meN.1 Kata kerja aktif Kata kerja aktif ialah kata kerja yang hadir dalam ayat aktif. dan kata kerja aktif transitif. Kata kerja aktif tak transitif berpenerang mengandungi penerang selepasnya. Kata kerja tak transitif berpelengkap merupakan kata kerja yang memerlukan pelengkap selepasnya untuk menyempurnakan maksud ayat.1 Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja aktif tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek atau penyambut selepasnya. Dari segi makna.2.dengan atau tanpa akhiran –kan atau –i. Kata kerja aktif dapat dibahagikan kepada kata kerja aktif tak transitif. Pelengkap ialah unsur yang menjadi pencukup pada sesuatu kata kerja yang tak transitif.

kata tugas dapat dikelompokkan seperti rajah yang berikut berdasarkan tugas atau fungsinya dalam frasa.Penggolongan Kata | 41 sifat cara warna ukuran kata adjektif jarak bentuk waktu perasaan pancaindera 3. Perkataan-perkataan yang tergolong sebagai kata tugas mempunyai fungsi tatabahasa yang tertentu. perkataan untuk ialah kata tugas yang dapat bertugas sebagai kata sendi. penegas. penanya. Terdapat kata tugas yang boleh mempunyai beberapa tugas dalam ayat. ataupun tugas-tugas yang lain. kata hubung komplemen. Berdasarkan Tatabahasa Dewan (2008). pembenar. . penafi. atau ayat. pemeri. dan kata hubung keterangan dalam binaan ayat. iaitu sama ada sebagai penghubung. penguat.4 Golongan Kata Tugas Golongan kata tugas ialah perkataan-perkataan yang tidak dapat menjadi inti kepada binaan frasa yang menjadi predikat ayat. penyeru. Misalnya. klausa.

Penggolongan Kata | 42 kata penyambung ayat kata hubung kata seru kata praklausa kata tanya kata perintah kata pembenar kata pangkal ayat kata bantu kata penguat Kata tugas kata prafrasa dan pascafrasa kata penegas Kata nafi kata pemeri kata sendi kata arah kata bilangan kata adverba kata penekan kata pascakata kata pembenda .

dan Nik Safiah Karim et al. 2. Abdullah Hassan. Huraian yang terperinci bagi setiap golongan kata tersebut akan dijelaskan dalam bab-bab yang tersendiri. Abdullah Hassan. Nyatakan proses pembentukan kata dalam bahasa Melayu. Nyatakan golongan kata bagi perkataan yang berikut bulat Si Miskin lazat jalan diam tentang apabila berapa dalam tenteram 2. Apakah bentuk kata yang terhasil daripada proses pembentukan kata dalam bahasa Melayu? . 1. Berapakah golongan kata yang terdapat dalam buku tatabahasa oleh Za’ba.? KATA KUNCI 1. 6. 3. Omar. Omar. Asmah Hj. dan Nik Safiah Karim et al. Asmah Hj. 3. Apakah kriteria yang digunakan oleh Za’ba. 4. 5. dalam menggolongan perkataan dalam buku tatabahasa mereka? 2. golongan kata kata major kata minor kriteria morfologi kriteria sintaksis kriteria semantik PENILAIAN KENDIRI 1.Penggolongan Kata | 43 Dalam bab ini telah dipaparkan secara ringkas golongan perkataan yang terdapat dalam bahasa Melayu.

b. Berdasarkan ayat-ayat yang berikut. Cubalah engkau tawar harga kain ini. Mengapakah kriteria sintaksis dapat menjanjikan penggolongan kata yang lebih objektif berbanding dengan kriteria semantik? RUJUKAN Abdullah Hassan. b. (2009). Gulai itu tawar. Onn. Zainal Abidin Ahmad (Za’ba).Penggolongan Kata | 44 4. Asmah Hj. (2000). (2002). Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Hasan Alwi. Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu. (2000). Mukhlis Abu Bakar. Hashim Hj. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. (2007). Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. Duit syiling itu saya simpan di dalam tabung. 5. Hatinya luka. Soenjono Dardjowidjo. Pengantar Sintaksis dan Semantik Bahasa Melayu. b. (1993). Binaan dan Fungsi Perkataan dalam Bahasa Melayu.Moeliono. Perigi itu dalam. (2006). (iii)a. Jakarta: Balai Pustaka. (i)a. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hashim Hj. Musa. Omar. Luka di kaki adik sudah sembuh. Ltd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. . Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Musa dan Abdul Hamid Mahmood. (2010). (ii)a. Pelita Bahasa Melayu Penggal I-III Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd. berikan hujah bahawa perkataan yang dicondongkan itu dapat digolongkan ke dalam lebih daripada satu golongan kata. Bhd. Singapura: Pustaka Nasional Pte. Morfologi. Hans Lapoliwa dan Anton M. Nik Safiah Karim. Ahmad Khair Mohd Nor. Farid M.

0 Pengertian Kata Nama Kata nama dikenali juga sebagai kata benda. anda diharapkan dapat: 1. (i) Setiap kata nama dapat diletakkan kata penentu itu atau ini di belakang kata tersebut. mengakategorikan kata nama mengikut jenisnya 3. menganalisis bentuk kata nama terbitan 4.Kata Nama | 45 UNIT 4 KATA NAMA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit. Contohnya: segala rancangan itu/ini kenderaan itu/ini lembaga itu/itu keadaan itu/ini . Perkataan pelajar dan rancangan dalam frasa yang berikut ialah kata nama yang menjadi unsur inti bagi frasa namanya. kata nama ialah kata yang merujuk kepada nama bagi sesuatu. binatang atau tempat. Contohnya: kuda kebangsaan kerusi saya pelajar tujuan Pengertian kata nama dalam Tatabahasa Dewan (2008) ialah sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti bagi binaan frasa nama. konsep. orang. Pengertian ini dilakukan dengan merujuk kepada kehadiran kata tersebut dalam binaan sintaksis atau ayat.1 Ciri-ciri Kata Nama Kata nama dapat diketahui dari tiga segi. Dari segi semantik. sintaksis dan bentuk. iaitu dari sudut semantik. mengenal pasti kata nama 2. sama ada nama benda. beberapa orang pelajar sekolah segala rancangan itu 4.

2. dengan atau tanpa penjodoh bilangan. iaitu kata nama khas hidup. Apakah yang dimaksudkan dengan kata penentu? Nyatakan jenis kata penentu dalam bahasa Melayu. Contohnya: . predikat. Contohnya: (1) (2) (3) (4) Bahaya ada di mana-mana.1 Kata Nama Khas Kata nama khas ialah kata nama yang merujuk kepada sesuatu yang khusus. Dengan menggunakan penanda kata nama yang telah anda pelajari. 4. iaitu kata nama khas hidup manusia. 4. ambil satu perenggan petikan. Kata nama khas manusia boleh diberikan gelaran yang digunakan sebelum nama khas tersebut. dan bukan manusia. kata nama dapat dibahagikan kepada tiga pecahan berdasarkan ciri-ciri makna perkataannya. 2. dan senaraikan 10 kata nama yang terdapat di dalamnya. dan kata nama khas tak hidup. (predikat) Situasi bertambah bahaya. Kata nama khas dapat dibahagikan kepada dua jenis. (subjek) Jalan ke situ bahaya.2. iaitu: (1) kata nama khas (2) kata nama am (3) kata ganti nama 4. Kata nama khas hidup terbahagi kepada dua.1 Kata nama khas hidup (i) Kata nama khas hidup manusia Kata nama khas hidup manusia merujuk kepada nama khusus bagi seseorang. (objek) 1.2 Penggolongan Kata Nama Secara umumnya. Contohnya: tiga buah kereta ketiga-tiga orang pelajar beberapa pendapat satu pendapat yang bernas (iii) Setiap kata nama dapat menduduki fungsi subjek. pelengkap dan objek dalam ayat.1.Kata Nama | 46 (ii) Kata nama dapat disertai kata bilangan. (pelengkap) Jangan mencari bahaya. Penulisan kata nama khas dimulai dengan huruf besar.

Iban. Indonesia. Hindu : Yang Amat Berhormat. Ordinan 25. Masjid Muhajidin : Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dell Melayu. Arab. Kata nama khas jenis ini meliputi banyak jenis. Pertubuhan Bangsabangsa Bersatu.2. tumbuhan. : Islam. Brazil Sungai Siput. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.2 Kata nama khas tak hidup Kata nama khas tak hidup merujuk kepada nama-nama benda yang khusus tetapi tak bernyawa. Kristian. : Akta Syarikat. Norli Megat Khalid Pak Samad Komala Nik Aziz Haji Kamal Mak Su Goh Ah Seng Cikgu Sarah Profesor Hamid Datin Kamariah (ii) Kata nama khas hidup bukan manusia Kata nama khas hidup bukan manusia merujuk keada nama yang khusus diberikan kepada makhluk yang bukan manusia. Selangor. seperti haiwan. Contohnya: benda bangsa negeri atau negara tempat institusi : : : : Proton. Hutan Belum. Parlimen Malaysia. Nissan Livina. Contohnya: Sang Kancil Tompok Israfel (nama malaikat) Pak Belang Metarrhizium (nama kuat) Nyamphaea Stellata (teratai) 4. Tuan Haji undang-undang/akta agama gelaran .1. Yang Berbahagia. Panasonic. Maori Perak.Kata Nama | 47 Asraf Dr. Buddha. Akta Keselamatan Dalam Negeri. Gunung Kinabalu. Tan Sri. dan malaikat. Akta Pelajaran 1961.

dan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak. malaikat.2 Kata Nama Am Kata nama am merujuk kepada kata nama yang umum. haiwan dan tumbuhtumbuhan. hantu. (i) Kata nama am hidup manusia Kata nama am jenis ini merujuk kepada manusia. Kata nama am tak hidup boleh dibahagikan kepada kata nama am am tak hidup institusi. dan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang.Kata Nama | 48 Mengapakah ada dua bentuk penulisan bagi kata ganti nama yang berikut”? sang kancil si teruna cikgu sekolah Sang Rajuna Tapa Si Luncai Cikgu Hashimah 4. Kata nama am boleh dibahagikan kepada kata nama am hidup dan kata nama am tak hidup. dan kata nama am hidup bukan manusia. dan sebagainya. Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak boleh dipecahkan kepada kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang.2. 4. Kata nama am hidup terbahagi kepada dua. iaitu kata nama am hidup manusia. seperti binatang. Kata nama am ditulis dengan huruf kecil.1 Kata nama am hidup Kata nama am hidup merujuk kepada sesuatu yang bernyawa termasuk manusia. Kata nama am hidup boleh dibahagikan kepada kata nama am hidup manusia dan kata nama am hidup bukan manusia.2.2. dan kata nama am tak hidup bukan institusi. tumbuh-tumbuhan. yakni tidak merujuk kepada nama-nama secara khusus. Contohnya: bapa polis hartawan menteri ketua pelajar pekerja pemain nelayan (ii) Kata nama am hidup bukan manusia Kata nama am jenis ini merujuk kepada benda-benda hidup jenis bukan manusia. Contohnya: kuda pokok jin syaitan unggas bidadari ulat serangga hantu . Kata nama am tak hidup bukan institusi terdiri daripada kata nama am tak hidup bukan institusi konkrit.

ketibaan . gangguan. pejabat pos. Contohnya: (kepada/daripada) kementerian. (a) Kata nama am tak hidup bukan institusi konkrit Kata nama am jenis ini merujuk kepada benda-benda yang bukan institusi tetapi bersifat konkrit.2 Kata nama am tak hidup Kata nama am tak hidup merujuk kepada semua nama kecuali nama manusia. Kata nama am tak hidup bukan institusi dapat dibahagikan kepada kata nama am tak hidup bukan institusi konkrit. cuaca. sejahtera. pusat latihan. Kata nama am jenis ini menggunakan kata sendi ke dan dari sebelum tempat. sekolah. perpustakaan. (i) Kata nama am tak hidup institusi Kata nama am jenis ini merujuk kepada institusi atau badan yang berkaitan dengan masyarakat. dan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang. sekolah (b) Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak Kata nama am jenis ini dapat dibahagikan kepada dua. Kata nama am tak hidup dapat dibahagikan kepada dua. dan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak. Contohnya: hasrat. keinginan. sama ada konkrit ataupun abstrak. laut. cadangan.Kata Nama | 49 4. Contohnmya: (ke/dari) kedai. kemunculan. permintaan Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang tidak dapat dibilang. jabatan (ii) Kata nama am tak hidup bukan institusi Kata nama am jenis ini merujuk kepada benda yang bukan institusi. Kata nama institusi menggunakan kepada dan daripada sebelum nama institusi. masjid.2. bandar. Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang boleh dihitung dan boleh disertai oleh kata bilangan di depannya tanpa disertai penjodoh bilangan. negeri. persatuan. langit. dan kata nama am tak hidup bukan institusi. Contohnya: (satu/beberapa/banyak) pendapat.2. rumah. iaitu kata nama am tak hidup institusi. iaitu kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang. binatang dan tumbuhtumbuhan. rancangan.

4. 1b. Oleh sebab kata tunjuk ini menunjukkan tempat. iaitu kata ganti nama tunjuk umum. Kata ini bagi menunjuk yang dekat. Kata ganti nama tunjuk dapat dibahagikan kepada tiga. 6. ke.3 Kata Ganti Nama Kata ganti nama ialah kata yang dapat menggantikan sesuatu kata nama. 2b. Kesudahan cerita itu demikian.1 Kata ganti nama tunjuk Kata ganti nama tunjuk ialah kata ganti nama yang berfungsi menunjukkan sesuatu perkara. Contohnya: di sini ke sana dari situ (iii) Kata ganti nama tunjuk hal Kata ganti nama jenis ini menujukkan perkara atau hal tertentu. Kata ganti nama dapat digolongkan kepada tiga. Amir ke sekolah dengan mengayuh basikal. Itu bangunan Parlimen. iaitu ini dan itu.3. Agensi itu memberi sumbangan kewangan kepada sekolah itu. kata tunjuk ini sering digunakan bersama-sama kata sendi yang menunjukkan arah seperti di. situ (tempat yang agak jauh). begitu (menunjukkan yang jauh). (ii) Kata ganti nama tunjuk tempat Kata ganti nama tunjuk tempat menunjuk pada arah tempat. kata ganti nama diri. Kita tidak akan membincangkan ini lagi. .2. Contohnya: 5. Kata-kata tersebut ialah begini (meunjukkan yang dekat). dan kata ganti nama tak tentu. Pengetua pergi ke kementerian itu semalam. iaitu sini (tempat yang dekat). 3. iaitu kata ganti nama tunjuk. dan dari. dan demikian (menunjukkan yang dekat dan yang jauh). 4. 2a. dan sana (tempat yang jauh). Ini kereta baharu saya. 2. Jawapan saya begini. dan itu menunjuk yang jauh.2. Contohnya: 1. (i) Kata ganti nama tunjuk umum Terdapat dua kata ganti nama tunjuk umum. Pandangan saya tentang dia begitu. 7. Laporan tahunan perlu dihantar kepada kementerian secepat mungkin.Kata Nama | 50 Apakah jenis kata nama am tak hidup dalam ayat-ayat yang berikut? Nyatakan juga sebabnya. kata ganti nama tunjuk tempat. benda atau tempat. 1a. 4. Saya akan membeli itu. dan kata ganti nama tunjuk hal.

Kata ganti nama diri orang kedua boleh dalam jumlah tunggal atau jamak bergantung pada konteks penggunaannya. dan orang ketiga. atau orang yang diperkatakan.2 Kata ganti nama diri Kata ganti nama diri ialah kata yang dapat menggantikan sesuatu benda. dan dalam tulisan ialah penulis.3.Kata Nama | 51 4. Kata ganti nama diri orang boleh merujuk kepada jumlah tunggal atau jamak. iaitu (i) kata ganti nama diri orang. perkara. Kata ganti nama diri terbahagi kepada dua. Kata ganti nama ini dapat merujuk kepada jumlah tunggal atau jumlah jamak. atau dapat juga tidak hadir. (a) Kata ganti nama diri orang pertama Kata ganti nama diri orang pertama merujuk kepada orang yang bercakap atau penutur. (i) Kata ganti nama diri orang Kata ganti nama diri orang ialah jenis ganti nama yang merujuk kepada diri orang tertentu. Contohnya: ia dia beliau mereka -nya . Contohnya: Kata ganti nama diri orang pertama tunggal : saya aku beta hamba patik daku ku (dalam bentuk singkat) Kata ganti nama diri orang pertama jamak : kami kita kami semua kita semua (b) Kata ganti nama diri orang kedua Kata ganti nama diri orang kedua merujuk kepada orang yang dilawan bercakap atau orang yang diajak bercakap. orang yang diajak berbicara. orang kedua.2. atau manusia. Kata ganti nama diri orang dapat merujuk kepada diri sendiri. dan (ii) kata ganti nama diri tanya. Kata ganti nama diri orang dapat dibahagikan kepada tiga golongan. iaitu kata orang pertama. Orang yang diperkatakan itu boleh hadir dalam peristiwa ujaran. Contohnya: anda kamu kamu semua awak kalian anda semua engkau kau awak semua dikau mu (c) Kata ganti nama diri orang ketiga Kata ganti nama diri orang ketiga merujuk kepada orang yang diperkatakan.

. apa-apa digunakan untuk mengganti nama benda atau hal yang tidak tentu (5) Di dalam almari itu tidak ada apa-apa. keterangan tentang sesuatu atau perkara mana untuk menanyakan semua benda. (2) Saya tidak menyebelahi sesiapa/siapa-siapa. mengapa. hal dan orang Mengapakah kata tanya bila. berapa dan bagaimana tidak tergolong dalam kata ganti nama diri tanya? 4. Kata ganti nama jenis ini wujud daripada kata tanya yang diulang. apa.Kata Nama | 52 Mengapakah kata ganti nama ia tidak boleh digunakan selain manusia.3 Kata ganti nama tak tentu Kata ganti nama tak tentu merujuk kepada kata ganti yang menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu. Ada tiga bentuk kata ganti nama diri tanya. (4) Pilihlah mana-mana yang berkenan. Contohnya: siapa-siapa atau sesiapa digunakan untuk menggantikan orang yang tidak tentu (1) Siapa-siapa yang berhajat boleh menderma.2. iaitu siapa. (ii) Kata ganti nama diri tanya Kata ganti nama diri tanya merupakan kata yang merujuk kepada benda atau orang dalam bentuk tanya. mana. dan mana. binatang. mana-mana digunakan untuk menggantikan nama tempat atau nama benda yang tidak tentu (3) Saya tidak pergi ke mana-mana petang ini. manakala ianya dikatakan salah penggunaannya dalam pengajaran? Adakah anda bersetuju? Berikan komen anda. Kata tanya yang digandakan itu berubah fungsi daripada ciri pertanyaan kepada pernyataan. (6) Bapa tidak berkata apa-apa.3. siapa bagi menanyakan orang apa bagi menanyakan benda. kenapa.

bolehlah pulang sekarang.1. perpisahan Nama Khas : Mastura. 4. iaitu perkataan yang dihasilkan melalui percantuman bahagian-bahagian daripada serangkaian perkataan. roh. 4. Jalur Gemilang. kita. Ambillah sebagai panduan mana yang baik. kedamaian. desa. Contohnya: Nama Am : pak.1 Kata Nama Tunggal Kata nama tunggal dapat wujud sendirian tanpa melalui proses pengimbuhan. adik. 1.3.1.1 Kata nama tunggal jenis akronim Kata nama tunggal boleh juga dalam bentuk akronim. tetapi digunakan untuk menjadi sejenis penerang bentuk atau keadaan pada kata nama yang mengikutinya. Allahyarham. minggu. buluh. lautan. Jelaskan sebab kesalahan dan pembetulannya. Penjodoh bilangan asalnya daripada kata nama yang mempunyai makna tertentu. dan (4) kata nama ganda. Contohnya: . dia.3. Perodua. 4.3.3 Pembentukan Kata Nama Kata nama terdiri daripada empat bentuk.Kata Nama | 53 Perkataan yang dicondongkan dalam ayat yang berikut salah. 3. Contohnya: UPSI : Universiti Pendidikan Sultan Idris (cantuman huruf awal perkataan) Proton : Perusahaan Otomobil Nasional (cantuman sesedap sebutan) cerpen: cerita pendek (cantuman suku kata awal perkataan) purata: pukul rata (cantuman awal perkataan pertama dengan bahagian lain dalam perkataan yang mengikutinya) 4. Tun. penggandaan atau pemajmukan. Apa yang dikatahakannya itu dusta belaka. Siapa yang tidak terlibat. (2) kata nama terbitan. 2.2 Kata nama tunggal sebagai penjodoh bilangan Kata nama tunggal boleh daripada penjodoh bilangan. (3) kata nama majmuk. iaitu (1) kata nama tunggal. Kata nama tunggal boleh dalam bentuk nama khas atau nama am. Selasa. Banting.

Kata Nama | 54

dua pintu kedai dua tandan kelapa

lima orang pelajar tiga bentuk cincin

Cuba anda senaraikan 10 perkataan kata nama tunggal daripada jenis kata akar, dan penjodoh bilangan. Contohnya: pintu : pintu kereta (kata akar), sepuluh pintu kedai (penjodoh bilangan) 4.3.2 Kata Nama Terbitan Pembentukan kata nama dapat dilakukan dengan menambahkan imbuhan tertentu pada kata dasar. Imbuhan tersebut ialah awalan, akhiran, apitan dan sisipan. 4.3.2.1 Awalan Kata Nama Awalan kata nama : pe-, peR- , peN-, ke-, juru- (Awalan ini ialah awalan kata nama asli bahasa Melayu).

1. Awalan pe(I) Bentuk awalan peAwalan pe- mempunyai satu bentuk sahaja iaitu pe-. Awalan pe- apabila digandingkan dengan kata dasar tidak melibatkan apa-apa perubahan pada huruf yang menjadi pangkal kata dasar tersebut. Contohnya: pe + tinju  petinju pe + sakit  pesakit pe + warta  pewarta pe + sara  pesara pe + tugas  petugas pe + taruh  petaruh

(II) Fungsi awalan peAwalan pe- berfungsi untuk membentuk kata nama. Awalan pe- boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama, kata kerja, dan kata adjektif. Contohnya: pe + kebun (KN)  pekebun pe + suruh (KK)  pesuruh pe + murah (KA)  pemurah

Kata Nama | 55

(III) Makna awalan pe(a) nama pekerjaan (profesion). Contohnya: pekedai (orang yang berkedai) petinju (orang yang bertinju) petani (orang yang bertani) (b) orang atau objek yang mengalami perbuatan kata dasar atau keadaan. Contohnya: pesuruh (orang yang disuruh) pelatih (orang yang dilatih) petugas (orang yang ditugaskan)

Apakah perbezaan antara ayat (1) dengan ayat (2) dari segi imbuhan awalan dan maknanya? (1) Guru pelatih UPSI sedang mengikuti latihan mengajar. (2) Pelatih kuda itu sedang memberi kudanya makan.

2. Awalan peR(I) Bentuk awalan peAwalan peR- mempunyai satu bentuk, iaitu per-. Bentuk ini tidak berubah walau apa-apapun huruf yang menjadi pangkal kata dasar. Contohnya: peR + buru peR + asap peR + tapa peR + bara  perburu  perasap  pertapa  perbara

(II) Fungsi awalan peRAwalan peR- berfungsi untuk membentuk kata nama. Awalan peR- boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama dan kata kerja. Contohnya: per + asap (KN)  perasap (KN) per + buru (KK)  perburu (KN)

Kata Nama | 56

Awalan per- ada hubungannya dengan awalan ber- Contohnya: ber.buru  per.buru bel.ajar  pel.ajar be.renang  pe.renang ber.buru  per.buru

(III) Makna awalan peR(a) alat atau tempat. Contohnya: perasap (tempat membakar kemenyan) perbara (tempat bara api)

(b) orang yang melakukan sesuatu kerja (orang yang ber-). Contohnya: perburu (orang yang berburu) pertapa (orang yang bertapa) pertandang (orang yang bertandang)

3. Awalan peN(I) Bentuk awalan peNAwalan peN- mempunyai enam bentuk, iaitu pe-, pem-, pen-, peng-, peny- dan penge-. Perbezaan bentukbentuk awalan ini berlaku kerana jenis huruf pangkal kata dasar yang akan bercantum dengan awalan itu. (i) Awalan peN- menjadi pe- apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf l, m, n, ny, ng, r, w dan y. Contohnya: peN + lawak peN + naik peN + ngeri peN + wujud  pelawak  penaik  pengeri  pewujud peN + manis peN + nyanyi peN + reka peN + yakin  pemanis  penyanyi  pereka  peyakin

Bentuk peN- menjadi pe- ini sering ditafsirkan sebagai awalan pe- kerana secara kebetulan awalan pe- dan peN- serupa. Sebenarnya, kedua-duanya berbeza. Bentuk awalan pe- tidak berubah apabila digabungkan dengan apa-apa juga huruf pertama pada kata dasar. Sebaliknya, awalan peN- menjadi pe-

Kata Nama | 57

disebabkan oleh huruf pertama konsonan pada kata dasar seperti di atas. Selain itu, makna bagi keduadua awalan ini juga berbeza.

Bandingkan kumpulan kata yang berikut. Yang manakah yang menerima awalan peR-?

1. petinju peninju

2. perburu pemburu

3. peserta penyerta

(ii) Awalan peN- menjadi pem- apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf b, f, p dan v. Contohnya: peN + buka peN + periksa peN + veto peN + fikir peN + pukul peN + pandu  pembuka peN + fatwa  pemeriksa peN + proses  pemveto  pemfikir  pemikir  pempukul  pemukul  pempandu  pemandu  pemfatwa  pemproses

Perhatikan bahawa bagi sesetengah kata terbitan, huruf p dan f digugurkan, dan ada pula dikekalkan. Huruf p dan f dikekalkan apabila kata dasar terdiri daripada kata pinjaman, atau gugus konsonan.

(iii) peN- menjadi pen- apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf c, d, j, sy, t, dan z. Contohnya: peN + cari peN + jodoh peN + tadbir peN + tulis peN + tolong  pencari peN + datang  penjodoh peN + syarah  pentadbir peN + ziarah  pentulis  penulis  pentolong  penolong  pendatang  pensyarah  penziarah

Huruf t di awal kata dasar digugurkan apabila kata dasar itu menerima awalan peN-. Namun, jika kata dasar itu terdiri daripada kata pinjaman, atau mengandungi tiga atau lebih suku kata, maka huruf t itu dikekalkan. Contohnya:

Contohnya: peN + kritik  pengkritik peN + kategori  pengkategori peN + klasifikasi  pengklasifikasi Bagi kata dasar yang bermula dengan huruf h. kh. i. huruf k akan dikekalkan dalam kata dasar daripada kata pinjaman.Kata Nama | 58 peN + tafsir  pentafsir peN + terjemah  penterjemah peN + transkripsi  pentranskripsi Walau bagaimanapun. e. g. gh. kekecualian berlaku pada perkataan ternak yang membentuk penternak.menjadi peng. k itu digugurkan. bukan penernak.apabila bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf k. h ada kalanya digugurkan dan dikekalkan. Contohnya: peN + kawal peN + kayuh peN + gulung peN + khianat peN + ampun peN + ikut peN + usik  pengkawal  pengawal  pengkayuh  pengayuh  penggulung peN + hubung  penghubung  pengkhianat peN + ghaib  pengghaib  pengampun peN + elok  pengelok  pengikut peN + olah  pengolah  pengusik Apabila peN bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf k. Namun. Contohnya: peN + halang peN + hakis peN + hantar  penghalang  penghakis  penghantar  pengantar . (iv) peN. h. o dan u. dan kata dasar yang bermula dengan huruf vokal a.

kata kerja.apabila bergabung dengan kata dasar yang mengandungi satu suku kata. dan huruf s itu digugurkan. orang yang suka atau gemar akan sesuatu. baik perkataan Melayu ataupun perkataan pinjaman. Contohnya: perokok peminum penagih . pelaku. Contoh: peN + salur peN + sakit peN + satu  penysalur  penysakit penysatu  penyalur  penyakit  penyatu (II) Fungsi awalan peNAwalan peN. dan kata adjektif.berfungsi untuk membentuk kata nama.apabila bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf s.Kata Nama | 59 (v) peN. Awalan peN.menjadi penge. Contohnya: peN + kedai (KN)  pekedai (KN) peN + latih (KK)  pelatih (KN) peN + besar (KA)  pembesar (KN) (III) Makna awalan peNa.menjadi peny. Contohnya: pelatih pencuri pemburu penari pengarah penulis b.boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama. Contohnya: peN + cat peN + sah peN + tin  pengecat  pengesah  pengetin (vi) peN.

orang yang bertugas sebagai.tidak banyak.apabila bergabung dengan kata dasar tidak melibatkan apa-apa perubahan huruf.dan peR-? pengajar penyakit petanda pelajar pesakit penanda 4. Awalan ke. Contohnya: pendapat penawar g. ukuran.mempunyai satu bentuk sahaja iaitu ke-. Contohnya: .Kata Nama | 60 c. alat untuk melakukan sesuatu. Awalan ke(I) Bentuk awalan keAwalan ke. Contohnya: penyabar pengeras f. abstrak. Contohnya: penapis penyapu pembajak penggali e. Kata nama dengan awalan ke. Contohnya: pemeluk pelaung penanak penggalah penunjuk pengeras pemalu pendinding Perkataan yang manakah yang menerima awalan peN. orang atau benda yang memiliki sifat kata dasar. Contohnya: pengurus penyanyi pensyarah pesawah d.

Awalan juru.berfungsi untuk membentuk kata nama. Contohnya: ketua (orang yang dituai) kekasih (orang yang dikasihi) (b) abstrak.Kata Nama | 61 ke + tua ke + mudi  ketua  kemudi ke + hendak ke + kasih  kehendak  kekasih (II) Fungsi awalan keAwalan peN.mempunyai satu bentuk sahaja. iaitu juru-. Awalan juru. Awalan juru(I) Bentuk awalan juruAwalan juru.apabila bergabung dengan kata dasar tidak melibatkan apa-apa perubahan huruf. Contohnya: juru + kata dasar: juru + jual juru + bahasa juru + kata akar: juru + mudi juru + -tera  jurujual  jurubahasa  jurumudi  jurutera .boleh bergabung dengan kata dasar. Contohnya: kerangka kehendak kerawang kemudi (orang yang mengemudi) 5. Contohnya: ke + tua (KA)  ketua (KN) ke + hendak (KT)  kehendak (KN) (III) Makna awalan ke(a) orang atau benda yang di-. atau dengan kata akar.

Contohnya: juru + mesin (KN)  jurumesin (KN) juru + acara (KN)  juruacara (KN) juru + kira (KK)  jurukira (KN) juru + terbang (KK)  juruterbang (KN) (III) Makna awalan juruAwalan juru.2 Akhiran Kata Nama Akhiran -an (i) Bentuk akhiran –an Akhiran –an boleh bergabung dengan kata dasar tanpa melibatkan perubahan bentuk atau huruf.3. Awalan ini boleh bergabung dengan kata dasar daripada kata nama atau kata kerja.2. Akhiran –an merupakan akhiran nama yang asli dalam bahasa Melayu. Akhiran ini boleh bergabung dengan kata dasar daripada kata nama. Contohnya: tahun (KN) + -an ajar (KK) + -an bulat (KA) + -an  tahunan (KN)  ajaran (KN)  bulatan (KN) . Contohnya: jurubina (orang yang berkelayakan membina bangunan) juruacara (orang yang mengendalikan acara) jurutera (orang yang menjalankan sesuatu) 4.berfungsi untuk membentuk kata nama. kata kerja atau kata adjektif. Contohnya: duri + an  durian tampar + an  tamparan bulan + an  bulanan manis + an  manisan (II) Fungsi akhiran -an Akhiran -an berfungsi untuk menerbitkan kata nama.membawa makna orang yang melakukan atau mengendalikan sesuatu.Kata Nama | 62 (II) Fungsi awalan juruAwalan juru.

Contohnya: asinan manisan paduan kilauan kurungan sidaian gantungan Senaraikan 5 perkataan daripada awalan peN. Contohnya: batuan harian mingguan elaan (e) alat. Kemukakan contoh anda dengan tidak mengambil contoh yang terdapat dalam modul ini. Contohnya: buaian (h) sifat.dan akhiran –an yang membawa maksud sifat. Contohnya: parutan rangkaian gugusan ratusan (d) ukuran atau kiraan. Contohnya: ajaran tulisan kritikan jagaan (b) kawasan yang luas atau tempat.Kata Nama | 63 (III) Makna akhiran -an (a) hasil daripada perbuatan. Contohnya: lautan daratan pinggiran luaran (c) banyak atau kumpulan. . Contohnya: kisaran acuan saluran kukuran (f) tempat melakukan sesuatu.

-an berfungsi untuk membentuk kata nama. kata kerja dan kata adjektif.. Contohnya: petempatan pesisiran pekarangan pedalaman (b) hal keadaan yang terkandung dalam kata dasar.-an (I) Bentuk apitan pe-.. Bentuk –an pula . Contohnya: pe-. Contohnya: pe-...-an mempunyai satu bentuk sahaja.. Contohnya: peperangan peperiksaan 2..-an boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama. Apitan peN-…-an (I) Bentuk apitan peN-…-an Apitan peN-…-an terdiri daripada peN-...-an + periksa  pedalaman  pekarangan  peperiksaan (II) Fungsi apitan pe-....-an merupakan gabungan awalan pe. peN-…-an....-an + tempat (KN)  petempatan pe-...3... Apitan pe-. dan setiap bentuk ini bergantung pada huruf awal kata dasar yang diimbuhkan padanya.-an + dalam pe-. Apitan pe-..-an Apitan pe-.-an.2.sama seperti imbuhan awalan peN-..-an....-an Apitan pe-. Bentuk awalan peN. dan –an..-an + periksa (KK)  peperiksaan pe-.. Apitan pe-. iaitu pe-.Kata Nama | 64 4..dengan akhiran –an.-an + karangan pe-... peR-…-an dan ke-…-an 1..3 Apitan Kata Nama Apitan kata nama : pe-..-an + dalam (KA)  pedalaman (III) Makna apitan pe-.-an (a) tempat atau kawasan yang khusus.. dan kedua-duanya hadir serentak dan dikira sebagai satu imbuhan..

n. l.-an + wujud peN-..kan.-an. atau gugus konsonan. f.an men.. w dan y.-an + rusuh peN-. pem-…-an..jaga  pen..letak. (i) peN-…-an menjadi pe-…-an apabila bercantum dengan kata dasar yang bermula dengan huruf m. ng.awas. Perkataan yang berapitan peN-…-an ada hubungan dengan perkataan berapitan meN-.. p dan v.-an + ngaum peN-. huruf p dan f dikekalkan apabila kata dasar terdiri daripada kata pinjaman..i  peng.... r.letak..Kata Nama | 65 tidak berubah.bunuh  pem.-an + yakin  pemakanan  penamaan  penyalaan  pengauman  perusuhan  pelampiran  pewujudan  peyakinan Kata tebitan yang manakah yang betul? penglihatan penglibatan pelihatan pelibatan perlaksanaan pelaksanaan (ii) peN-…-an menjadi pem-…-an apabila bercantum dengan kata dasar yang bermula dengan huruf b. ny. Contohnya : me...-an + lampir peN-. Walau bagaimanapun....-an + nyala peN-. Contohnya: .-an + nama peN-..awas.an menge.bom.an Apitan peN-…-an terdiri daripada enam bentuk. pen-…-an.an mem.bom  penge..bunuh. peng-…-an.kan  pe.-an + makan peN-. Contohnya: peN-...jagaan meng. peny-…-an dan penge-…-an.. iaitu pe-.

.. gh..-an + ganda peN-.-an + judul peN-.. t....-an + cuci peN-.-an + fatwa peN-........-an? pentafsiran penterjemahan pentranskripsian (iv) peN-. kh..Kata Nama | 66 peN-..-an + buka peN-.. g..-an + hasut peN-... Contohnya: peN-...-an + zalim  pencucian  pendapatan  penjudulan  pensyarikatan  pentadbiran  penzaliman Apakah sebabnya huruf t di awal kata dasar bagi perkataan yang berikut dikekalkan apabila menerima apitan peN-.-an + intip peN-.......-an + khusus peN-.. o dan u.. sy.-an menjadi pen-. e.-an + periksa peN-…-an + veto peN-…-an + proses  pembukaan  pemfatwaan  pemeriksaan  pemvetoan  pemprosesan (iii) peN-.-an + dapat peN-.-an + syarikat peN-. d.-an + kayuh peN-. j.-an + ubah  pengkawalan  pengawalan  pengkayuh  pengayuh  penggandaan  penghasutan  pengkhususan  pengghaiban  pengelakan  pengintipan  pengolahan  pengubahan .-an + tadbir peN-..-an + olah peN-..........-an apabila bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf k.. h.-an + kawal peN-. dan kata dasar yang bermula dengan huruf vokal a. i.-an + ghaib peN-.. Contohnya: peN-.-an menjadi peng-.-an apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf c. dan z....-an + elak peN-....

. Contohnya : pengakuan (hasil perbuatan mengakui) penyelesaian (hasil perbuatan menyelesaikan) pengumuman (hasil perbuatan mengumumkan) . Apitan peN-.-an Apitan peN-.. huruf k akan dikekalkan jika kata dasar terdiri daripada kata pinjaman....-an + besar (KA)  pembesaran (KN) (III) Makna apitan peN-…-an (a) hasil sesuatu perbuatan.-an + siar  penyaluran  penyatuan penyampaian  penyiaran (vi) peN-.-an apabila bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf s... kata kerja..-an bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf k..-an + kritik  pengkritik peN-...-an menjadi penge-.....-an + salur peN-. Contohnya: peN-...-an menjadi peny-.-an + kategori  pengkategori peN-..... dan kata adjektif. Contohnya: peN-......-an + sah peN-..-an berfungsi untuk membentuk kata nama..-an + satu peN-.... dan huruf s itu digugurkan.-an + pulau (KN)  pemulauan (KN) peN-.-an apabila bergabung dengan kata dasar yang mengandungi satu suku kata. k itu digugurkan..Kata Nama | 67 Apabila peN....-an + bom peN-...-an + had  pengeboman  pengesahan  pengehadan (II) Fungsi apitan peN-..-an boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama..-an + kaji (KK)  pengajian (KN) peN-. Contoh: peN-... Contohnya: peN-..-an + sampai peN-..-an + klasifikasi  pengklasifikasi (v) peN-. Namun.

damaian per.ajar     per. kata kerja. be-. Contohnya: penggantungan (tempat menggantung) penginapan (tempat menginap) pelabuhan (tempat melabuhkan) Apakah perbezaan bagi pasangan perkataan yang berikut dari segi bentuk imbuhan dan maknanya? penempatan dan petempatan perhatian dan pemerhaian 3... Contohnya : pendaftaran (perbuatan mendaftar) penyajian (perbuatan menyajikan) pelaksanaan (perbuatan melaksanakan) (c) tempat. Apitan peR-.. Apitan peR-…-an (I) Bentuk apitan peR-…-an Apitan peR-.kerja bel.Kata Nama | 68 (b) perbuatan yang dinyatakan oleh kata kerja berawalan meN-. Contohnya: ber....-an.. Apitan peR-. Contohnya: . dan bel-.-an mempunyai satu bentuk sahaja.. Perkataan yang berapitan peR-.kerjaan pel.langgar be.ajaran (II) Fungsi apitan peR-.. kata adjektif dan kata tugas.-an boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama....langgaran pe.-an boleh bergabung dengan semua kata dasar kecuali pada kata dasar yang bermula dengan huruf r.damai ber.-an berfungsi untuk membentuk kata nama. iaitu peR-.-an mempunyai kaitannya dengan perkataan yang berawalan ber-.-an Apitan peR-...

. Contohnya : . Contohnya: perbualan (perbuatan berbual) pergaduhan (perbuatan bergaduh) perlawanan (perbuatan berlawan) (d) hal yang berkaitan dengan kata dasar.Kata Nama | 69 peR-... sering berlaku kekeliruan antara apitan peR-…-an dengan peN-…-an....-an + antara (KT)  perantaraan (KN) (III) Makna apitan peR-…-an (a) tempat. Kekeliruan ini dapat diatasi dengan mengetahui ciri yang membezakan apitan peR-…-an dengan peN-…-an..-an + guru (KN)  perguruan (KN) peR... Contohnya: pertemuan (hasil bertemu) perjuangan (hal berjuang) perdagangan (hal berdagang) (c) perbuatan yang dinyatakan oleh kata kerja.an + ratus (KT)  peratusan (KN) peR-. Contohnya: perkuburan (tempat menanam mayat) perkhemahan (tempat berkhemah) perguruan (tempat berguru) (b) hasil perbuatan. Kata nama terbitan yang menggunakan peR-…-an berasal daripada bentuk kata kerja yang menggunakan awalan beR-.an + lengkap (KA)  perlengkapan (KN) peR-. Contohnya: perikanan (hal yang berkaitan dengan ikan) perbukuan (hal yang berkaitan dengan buku) perkapalan (hal yang berkaitan dengan kapal) Dalam proses pengimbuhan kata nama..-an + pindah (KK) perpindahan (KN) peR-.

pindah  per..-an dibentuk dengan mengimbuhkan awalan ke...-an satu (KT)  kesatuan (KN) .. iaitu ke-.kan  pe.dan akhiran –an pada kata dasar.-an berfungsi untuk membentuk kata nama.-an + besar (KA)  kebesaran (KN) ke-.kan  pe.. Apitan ke-.mindah.-an + senarai  penyenaraian peR-.. Contohnya: ke-.nemu.-an + raja (KN)  kerajaan (KN) ke-.-an + lahir (KK)  kelahiran (KN) ke-..temu  per.-an + struktur  penstrukturan 4..-an..an Apakah sebabnya kata dasar yang bermula dengan huruf /s/ pada kata terbitan yang berikut ada yang mengalami peluluhan.-an + saing  persaingan peN-. Apitan ke-…-an (I) Bentuk apitan ke-…-an Apitan ke-. Apitan ke.an ber. Contohnya: me.-an mempunyai satu bentuk sahaja.misah.-an boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama.. dan ada pula yang tidak mengalami peluluhan huruf /s/ kepada /ny/? peN-..misah....an me.pisah. kata adjektif dan kata tugas.pindah.an me.temuan Apitan peN-…-an pula berasal daripada bentuk kata kerja yang menggunakan awalan meN...Kata Nama | 70 ber.atau apitan meN-…(-kan/-i)..pisah  per.nemu. Contohnya: ke-…-an + hadir  kehadiran ke-…-an + putus  keputusan ke-…-an + bangsa  kebangsaan (II) Fungsi apitan ke-…-an Apitan ke-.. kata kerja...an ber.mindah....kan  pe.

-an + terbuka  keterbukaan ke-.Kata Nama | 71 Apitan ke-.-an + berhasil  keberhasilan ke-. dan biasanya kata terbitan itu berawalan ber..-an + terlibat  keterlibatan (III) Makna apitan ke-…-an (a) abstrak. Contohnya: kementerian (tempat menteri bertugas) kedutaan (tempat duta) kediaman (tempat tinggal) (c) hal tentang sesuatu.dan –em-. Ada tiga bentuk sisipan kata nama iaitu -el-.. . perdamaian dan kedamaian b. -er.... Contohnya: ke-. Sisipan Kata Nama (I) Bentuk sisipan kata nama Sisipan merupakan imbuhan yang diimbuhkan ke dalam bentuk dasar selepas konsonan pertama kata dasar.-an juga boleh menerima kata dasar daripada kata terbitan. Contohnya: kebaikan (b) tempat.atau ter-. Contohnya: keagamaam (hal tentang agama) ketuhanan (hal tentang Tuhan) kerakyatan (hal tentang rakyat) kesibukan keindahan Apakah perbezaan bagi pasangan perkataan yang berikut dari segi bentuk imbuhan dan maknanya? a... percintaan dan kecintaan 5..-an + berangkat  keberangkatan ke-...

Sisipan ini boleh bergabung dengan kata nama. kata kerja dan kata adjektif. Contohnya: (ii) patuk tunjuk kangkang Sisipan –er.+ kupas (KK)  kelupas (KN) -er.Contohnya: (iii) sabut suling gigi Sisipan –em-.+ patuk (KK)  pelatuk KN) -em. Contohnya: -el. Contohnya: tali kuncup kuning    temali kemuncup kemuning    serabut seruling gerigi    pelatuk telunjuk kelangkang (II) Fungsi sisipan kata nama Semua sisipan kata nama membentuk kata nama terbitan.Kata Nama | 72 (i) Sisipan -el-. Contohnya: kelangkang (b) hasil.+ kuning (KA)  kemuning (KN) (III) Makna sisipan kata nama (a) sesuatu yang mempunyai ciri yang terkandung dalam kata dasar. Contohnya: kelemumur keruping kemuncup telunjuk gerigi seruling kemuning .+ tapak (KN)  telapak (KN) -el.

sama ada tunggal. Contohnya: kapal terbang mata pelajaran bumiputera setiausaha  kapal-kapal terbang  mata-mata pelajaran  beumiputera-bumiputera  setiausaha-setiausaha (ii) Penggandaan semu Penggandaan semu kata nama ialah bentuk kata ganda seperti kata ganda penuh tetapi apabila kata dasarnya dipisahkan dengan kata ulang. Ada empat jenis penggandaan yang boleh berlaku pada kata dasar nama.Kata Nama | 73 4.3. iaitu: (i) penggandaan penuh (ii) penggandaan semu (iii) penggandaan separa (iv) penggandaan berentak (i) Penggandaan penuh Penggandaan penuh melibatkan seluruh kata dasar nama diulang tanpa sebarang perubahan bentuk serta diberikan tanda sempang (-). Contohnya: rumah debunga menteri buah  rumah-rumah  debunga-debunga  menteri-menteri  buah-buahan (b) penggandaan kata nama terbitan. terbitan dan majmuk boleh digandakan untuk membentuk kata nama ganda. Contohnya: . (a) penggandaan kata nama tunggal. Kata dasar yang digandakan itu boleh terdiri daripada kesemua jenis bentuk kata. Contohnya: pelatih perusahaan kementerian  pelatih-pelatih tanaman  tanaman-tanaman  perusahaan-perusahaan  kementerian-kementerian (c) penggandaa kata nama majmuk. kata dasar itu tidak memberikan sesuatu makna khusus.3 Kata Nama Ganda (I) Bentuk Kata Nama Ganda Semua bentuk kata.

Contohnya: saki karut kuih  saki-baki  karut-marut  kuih-muih (b) penggandaan berentak pengulangan konsonan. seluruh kata dasar digandakan manakala bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Terdapat tiga jenis penggandaan berentak kata nama. Contohnya: rumput  rumput-rampai anak  anak-pinak semak  semak-samun asal .Kata Nama | 74 labi kanak labah kisi  labi-labi  kanak-kanak  labah-labah  kisi-kisi (iii) Penggandaan separa Penggandaan separa kata nama melibatkan pengulangan suku kata pertama pada kata dasar. Bunyi-bunyi vokal pada suku kata pertama perkataan berubah menjadi vokal e pepet. Dalam penggandaan jenis ini. iaitu: (a) penggandaan berentak penggulangan vokal. Contohnya: laki jentik siku pohon  lalaki  jenjentik  sisiku  popohon  lelaki  jejentik  sesiku  pepohon (iii) Penggandaan berentak Penggandaan berentak kata nama ialah proses menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar. Contohnya:  asal-usul tanah  tanah-tanih gunung  gunung-ganang (c) penggandaan berentak bebas.

Contohnya: jari  jari-jemari orang  orang-orang (d) tak tentu. Hanya penggandaan penuh boleh berlaku pada semua kata nama. jika kata ganda seluruh yang terdiri daripada kata nama itu sudah membawa makna jamak. (III) Makna Kata Nama Ganda (a) jamak/banyak. Contohnya: sayur  sayur-mayur anak  anak-pinak lauk kuih  lauk-pauk  kuih-muih cucu  cucu-cicit bawang  bebawang (c) kesamaan/keserupaan. Contohnya: akar  akar-akar saudara  saudara-mara (b) kepelbagaian jenis. maka kata bilangan tidak diperlukan.Kata Nama | 75 (II) Fungsi Kata Nama Ganda Penggandaan terhadap kata nama menerbitkan kata nama. Jenis penggandaan yang lain hanya berlaku pada kata-kata tertentu sahaja. Contohnya: kura rama kura-kura  rama-rama labi kupu  labi-labi  kupu-kupu bila  bila-bila siapa  siapa-siapa orang  orang-orang siku  sesiku Dari aspek pengajaran. Contohnya: . Contohnya: apa apa-apa mana  mana-mana (e) nama haiwan.

Enam orang kanak-kanak sedang bermain. bebudak d.3. *Semua peserta-peserta sudah mendaftar.4 Kata Nama Majmuk Kata nama majmuk terhasil daipada gabungan dua atau lebih kata dasar bagi membentuk kata nama lain yang berfungsi sebagai satu perkataan baharu dengan makna tertentu. Kata ganda seluruh yang membawa makna tunggal akan kekal penggandaannya walaupun disertai dengan kata bilangan untuk menyatakan jamak. kekuda c. yang dieja sebagai satu perkataan. Contohnya: .Kata Nama | 76 (1a) (1b) (2a) (2b) *Lima ekor itik-itik berenang di dalam tasik itu. iaitu bentuk yang ditulis terpisah. (I) Bentuk Kata Nama Majmuk Bentuk kata nama majmuk boleh dibahagikan kepada dua jenis. Contohnya: balai raya Setiausaha Sulit cakar ayam Menteri Besar graf terarah segi empat tepat Bentuk kata majmuk yang telah mantap ialah kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap sebagai satu perkataan yang utuh. Lima ekor itik berenang di dalam tasik itu. dan bentuk yang telah mantap. Contohnya: (3a) (3b) (4a) (4b) Lima ekor kura-kura di tepi parit itu. tali-temali 4. kepupu b. *Lima ekor kura di tepi parit itu. Bentuk kata majmuk yang ditulis terpisah ialah kata majmuk yang dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. Apakah jenis dan makna kata ganda yang berikut? a. Semua peserta sudah mendaftar. *Enam orang kanak sedang bermain.

kata nama majmuk boleh dibahagikan kepada tiga. KATA KUNCI 1. Contohnya: sapu tangan padang tembak tengah hari kapal terbang Menteri Besar Setiausaha Politik (a) kata majmuk yang berbentuk istilah khusus. iaitu: (a) kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas. kata nama kata nama tunggal kata nama terbitan kata nama ganda 5. kata ganti nama . kata nama majmuk 6. senaraikan kata nama majmuk yang ditulis bercantum. 2.Kata Nama | 77 matahari suruhanjaya pesuruhjaya antarabangsa bumiputera kakitangan Dari segi jenis. Contohnya: garis pusat mata pelajaran atur cara telefon dail terus lut sinar kertas kerja (c) kata majmuk yang membawa maksud simpulan bahasa. Dengan merujuk kepada Tatabahasa Dewan (2008). 3. Contohnya: anak emas duit kopi kaki bangku ringan tulang buku lima lipas kudung (II) Fungsi Kata Nama Majmuk Proses pemajmukan ini boleh membentuk kata nama majmuk yang berfungsi sebagai satu perkataan. 4.

kurun ( ) f. . 3. perlantikan ( ) d. Apitan peN-.-an. Pendaratan tentera Jepun bermula di Kota Bharu. Apakah perbezaan antara kata ganti nama diri tanya dengan kata tanya? 5.... Berikan dua contoh bagi menunjukkan akhiran –an menerbitkan kata nama konkrit manakala apitan ke-. Contohnya: Kerajaan Jepun mula mendaratkan tentera di Kota Bharu.-kan. a. sepandai c. warna e. Tandakan (√) pada kata nama terbitan yang betul: a.. perpaduan ( ) g. penerjemahan ( ) f. Tuliskan KN bagi perkataan yang tergolong sebagai kata nama. tawaran d. biji ( ) h. kearaban b. kebaikkan ( ) b.. pengebumian ( ) kebaikan penglibatan pelantikan pelipur lara penterjemahan pengkebumian ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) 4. Tukarkan ayat yang mengandungi apitan meN-.. 6.-an menerbitkan kata nama abstrak. keindahan ( ) j.-kan kepada ayat yang menggunakan apitan peN-.. hitam ( ) i. pelibatan ( ) c... mahasiswa ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Kata ganti nama kata ganti nama diri X kata ganti nama tak tentu Y kata ganti nama tanya Apakah kata ganti nama pada X dan Y? Berikan contoh perkataan bagi kedua-duanya. penglipur lara ( ) e.-an mempunyai hubungan dengan apitan meN-..Kata Nama | 78 PENILAIAN KENDIRI 1.

. (2008). Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna Edisi Baharu. Bhd. dan hasil-hasil tanaman seperti buah-buahan dan biji-bijian. Sabran. RUJUKAN Abdullah Hassan. binatang-binatang ternakan. b. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Zakat merupakan salah satu daripada rukun Islam yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang cukup syaratnya. Hashim Hj. Asraf. Ibadat ini telah mewujudkan sikap bantu-membantu dalam masyarakat. (2006). (2009). Kuala Lumpur: Persatuan Pendidikan Bahasa Melayu Malaysia. Farid M.(1989). 7. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Morfologi. Tatabahasa Asas. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Musa dan Abdul Hamid Mahmood. Kemudian. kelompokkan kata ganda itu mengikut jenisnya. Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu. (2009). c. Bhd. (2007). Onn. Ahmad Khair Mohd Nor. Bhd. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur : Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pekerja-pekerja mendalamkan dasar sungai itu untuk mengelakkan banjir. Kerajaan belum melaksanakan projek itu sejak dulu. zakat merupakan ibadat yang berbentuk harta benda. Asmah Hj. Omar. Lelaki itu sanggup memisahkan ibu dan anaknya setelah mereka bercerai. Raminah Hj. Nik Safiah Karim. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors. Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor. Ton Ibrahim dan Nawi Ismail. Kenal pasti setiap kata nama ganda yang terdapat di dalam petikan di atas. (2010).Kata Nama | 79 a. Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Petunjuk Bahasa Malaysia Baku KBSM. Pada dasarnya. Ahmad Khair Mohd Nor. Antara harta yang wajib dikeluarkan zakat termasuklah wang ringgit.

Kata Nama | 80 .

(kata kerja perbuatan) Kanak-kanak bermain bola. Contohnya: (5) (6) (7) (8) Muhammad membuat kerja itu. kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan sesuatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. Selain itu. (2008) ialah perkataan yang menjadi inti bagi binaan atau konstruksi frasa kerja. Contohnya: (1) (2) (3) (4) Anis tidur. mengkategorikan kata kerja mengikut jenis 3. menyenaraikan imbuhan kata kerja dan proses morfofonem kata kerja 4. mengenal pasti golongan kata kerja 2. (kata kerja keadaan) Lelaki itu sudah mati. anda diharapkan dapat: 1. Munirah sedang membaca buku. Daripada ayat contoh tersebut. perkataan yang dicondongkan ialah kata kerja kerana menunjukkan perbuatan. Ada dua makna yang dimiliki oleh kata kerja. kata kerja keadaan ialah kata kerja yang tidak menampakkan secara jelas akan sesuatu perbuatan itu dilakukan. Kata kerja perbuatan ialah kata kerja yang jelas menunjukkan perbuatan. iaitu kata kerja perbuatan dan kata kerja keadaan. (kata kerja keadaan) . Bom itu meletup. (kata kerja perbuatan) Cawan itu pecah. perkataan tersebut menjadi kata inti dalam frasa kerja yang menjadi predikat. menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks 5. Kata kerja oleh Nik Safiah Karim et al. Pesawat itu mendarat di landasan.0 Pengertian Kata Kerja Dari segi semantik. aksi atau tindakan fizikal.Kata Kerja | 81 UNIT 5 KATA KERJA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit. dan tidak menunjukkan adanya gerak perbuatan. Manakala.

Antara contoh kata bantu ialah sudah.2 Penggolongan Kata Kerja Kata kerja dalam bahasa Melayu dapat digolongkan kepada dua golongan. iaitu: (1) kata kerja aktif (2) kata kerja pasif Kata kerja aktif ialah kata kerja yang hadir dalam ayat aktif. Kata kerja pasif ialah kata kerja hasil daripada perubahan ayat aktif kepada ayat pasif. masih. masih. Penggolongan kata kerja dapat digambarkan seperti rajah yang berikut: . Contohnya : tidak makan tidak menjadi tidak belajar tidak terkatakan 5.Kata Kerja | 82 Senaraikan kata kerja perbuatan dengan kata kerja keadaan daripada perkataan yang berikut: sakit baring hinggap bersolek sembuh terambil terdiri bercakap berbaju memiliki 5. belum. telah.Contohnya: sudah lupa belum menjadi (ii) kata kerja dapat dijadikan perintah.1 Ciri-ciri Kata Kerja (i) kata kerja dapat disertai oleh kata bantu di depannya. Contohnya: Diam! Perbesarkan! Buatkan! Tunjukkan! telah bertaburan masih diperhatikan (ii) Kata kerja dapat dinafikan dengan kata nafi tidak.

(10) Dia sedang bekerja. (11) Rumah itu terbakar. Kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap boleh diperluas dengan keterangan .3 Kata Kerja Aktif 5.3. Pokok kelapa itu bergoyang. Pokok kelapa itu bergoyang dengan kuat. Terdapat tiga jenis kata kerja aktif tak transitif. Ayah bersembahyang di surau. Keterangan ialah unsur tambahan dalam ayat yang berfungsi untuk memberikan maklumat tambahan. Kata kerja jenis ini dapat berdiri sendiri dalam predikat ayat. Dialah tempat saya merujuk tentang bahasa.1 Kata Kerja Aktif Tak Transitif Kata kerja aktif tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek atau penyambut selepasnya. Dialah tempat saya merujuk.. Contohnya: (12) (13) (14) (15) Abang sudah balik. Contohnya: (16) (17) (18) (19) Abang sudah balik dari kerja. dan ayat yang terhasil mengandungi makna yang lengkap. Kebanyakan kata kerja aktif tak transitif dapat berdiri sendiri dalam binaan ayat. iaitu: (i) kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap (ii) kata kerja aktif tak transitif berpelengkap (iii) kata kerja aktif tak transitif berpenerang (i) Kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap Kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap ialah kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa objek. Ayah bersembahyang. Contohnya: (9) Air sungai naik.Kata Kerja | 83 kata kerja aktif Kata kerja Kata kerja pasif kata kerja aktif taktransitif tanpa pelengkap berpelengkap berpenerang kata kerja aktif transitif 5. .

(a) Kata nama sebagai pelengkap. (26) Kedua-dua pengantin itu berbimbingan tangan. (21a) Pelajar-pelajar tidak boleh berbuat jahat. *Guru dijadi oleh Afendi. Contohnya: (25) Abang beristerikan orang Johor. (22a) Puan Noni berada di Seremban.Kata Kerja | 84 Apakah jenis kata kerja dalam ayat-ayat yang berikut: (1) Padi Pak Mat tahun ini menjadi. *Wang diada oleh Muniandy. Afendi menjadi guru. Ayat yang mengandungi pelengkap juga tidak dapat dijadikan ayat pasif. (21) *Pelajar-pelajar tidak boleh berbuat. (22a) *Puan Noni berada. (27) Perangainya memeningkan kepala. (ii) Kata kerja aktif tak transitif berpelengkap Kata kerja aktif tak transitif berpelengkap merupakan kata kerja yang memerlukan pelengkap selepasnya untuk menyempurnakan maksud ayat. (20a) Petani itu bertanam jagung. (2) Maisarah akan menjadi guru. .000. Contohnya: (20) *Petani itu bertanam. Tanpa pelengkap seperti ayat (23) hingga (25). kata adjektif dan frasa sendi nama. ayat itu tidak mempunyai makna yang sempurna. (4) Idea yang disumbangkannya itu bernilai. Contohnya: (23) (23a) (24) (24a) Muniandy ada wang. (3) Kereta baharu Yusof bernilai RM200. Unsur-unsur yang menjadi pelengkap boleh terdiri daripada kata nama.

Apakah perbezaan antara kata kerja aktif tak transitif berpelengkap dengan kata kerja tak transitif berpenerang? . apakah fungsi kata kerja yang dicondongkan dalam ayat yang berikut? Berikan alasan anda. (c) Frasa sendi nama sebagai pelengkap. Contohnya: (31) Cikgu Karim tinggal di rumah itu. Contohnya: (34) Pak Samad bersawah padi. (36) Mereka berjalan kaki ke situ. (29) Penyakit nenek beransur pulih. (30) Suasana menjadi genting. (1) Abang sudah mulai bekerja. Pada pendapat anda. (iii) Kata kerja aktif tak transitif berpenerang Kata kerja aktif tak transitif berpenerang terdiri daripada kata kerja aktif tak transitif diikuti oleh kata nama. dan ayat yang terhasil tetap sempurna. (2) Pelajar itu didapati merokok. (3) Kanak-kanak itu pergi mengaji. Kata nama yang mengikuti kata kerja aktif tak transitif itu bukanlah pelengkap kerana unsur penerang tersebut boleh ditiadakan. (32) Kakak Lim bermastautin ke Australia. (35) Ismail berkereta Waja. Contohnya: (28) Lelaki itu bertubuh sasa. (33) Pelajar-pelajar berada di padang.Kata Kerja | 85 (b) Kata adjektif sebagai pelengkap.

Contohnya: (37) (37a) (38) (38a) Ali sedang memukul ular. Objek yang menjadi penyambut langsung selepas kata kerja ialah objek tepat (OT). Selain itu. Objek yang tidak menjadi penyambut langsung kepada kata kerja dan hadir di selepas objek tepat ialah objek sipi (OS). (ii) kata dengan dua objek. OT OS . (43) Pemburu menembak harimau. iaitu kata kerja dengan satu objek dan kata kerja dengan dua objek. Negara itu mengeksport getah. Contohnya: (43) Kamal mencarikan adiknya pekerjaan. (42) Pelajar-pelajar menyiapkan tugasan itu.2 Kata Kerja Aktif Transitif Kata kerja aktif transitif ialah kata kerja yang memerlukan objek selepasnya dalam ayat aktif. Frasa nama sebagai dua objek hadir selepas kata kerja transitif. *Negara itu mengeksport. *Ali sedang memukul.3. ayat yang terhasil tidak lengkap. ayat yang mengandungi objek bagi kata kerja transitif boleh mengalami proses pasif. OT OS (44) Ibu menghidangi tetamu sepinggan kuih. Tanpa objek. (40a) Basikal dikayuh oleh adik. Kata kerja yang mempunyai frasa nama sebagai objek boleh terdiri daripada dua jenis. (39a) Buku sedang dibaca oleh murid-murid. Contohnya: (39) Murid sedang membaca buku. (i) kata kerja dengan satu objek.Kata Kerja | 86 5. Contohnya: (41) Kita menentukan nasib kita. (40) Adik mengayuh basikal. Objek terdiri daripada frasa nama.

(1) Nasi sudah bertanak. ter-…kan. Contohnya: (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) Bangkai itu ditutup dengan kertas. Sementara itu. Kata kerja pasif digunakan dalam ayat yang menunjukkan subjek ayat “dikenai. Mereka kena tangkap oleh polis. ter-.Kata Kerja | 87 Apakah jenis kata kerja bagi ayat yang beriku? (1) Salim tersepak akan Zainal. Dia tidak dibenarkan pergi. kata kerja pasif juga boleh berawalan ber-. di-…-i. dan penanda pasif kena. . (2) Kakak sedang berjalan kaki. Hajatnya tidak terpenuhi oleh kami. Ayat yang manakah yang mengandungi kata kerja pasif? Berikan alasan anda. (3) Janggut ayah belum bercukur. Pelajar itu kepanasan di padang sekolah Indahnya pantai itu tidak tergambarkan oleh sesiapa pun. Pintu itu masih terbuka. ter-…-i. (3) Lori itu terlanggar tembok. Baju itu belum berbasuh.4 Kata kerja pasif Kata kerja transitif pasif berfungsi dalam ayat pasif melalui proses perubahan ayat aktif kepada ayat pasif. (2) Kanak-kanak itu tertelan biji saga. (4) Tembok itu terlanggar oleh lori. di-…-kan.” Contohnya: (45 Suzana menjahit baju. ke-…-an. (46) Aiman mencampakkan kotak itu. Persembahan tarian diikuti oleh persembahan nyanyian. (4) Ayah belum bercukur. (45a) Baju dijahit oleh Hazirah. (46a) Kotak itu dicampakkan oleh Hazim. 5.

kata kerja terbitan iii.7 Kata Kerja Terbitan Kata kerja terbitan boleh terdiri daripada awalan. kata kerja majmuk iv.jika bercantum dengan semua kata dasar. meN-. kata kerja ganda 5.5 Pembentukan Kata Kerja Kata kerja terdiri daripada empat bentuk. di-.7. mempeR-.Kata Kerja | 88 5. 1. iaitu: i.1 Awalan Kata Kerja Awalan yang membentuk kata kerja terbitan ialah beR-.menjadi ber. pulihara dan ubahsuai.6 Kata Kerja Tunggal Kata kerja tunggal ialah kata kerja yang tidak berimbuhan. berburu berenang berasap belajar bertapa berangkai berjiran belunjur (i) Awalan beR. kata kerja tunggal ii.dan be-.mempunyai dua bentuk bergantung pada huruf pertama kata dasar yang bercantum dengannya. iaitu ber. 5. apitan dan sisipan. teR-. kecuali dengan perkataan yang huruf pertamanya ialah r. Antaranya ialah berdikari. Contohnya: . Contohnya: tidur hidup terbang lahir gagal datang pulang hancur balik gugur rebah patah Kata kerja tunggal boleh juga berbentuk akronim. dipeR-. Kata kerja tunggal dapat berdiri sendiri dengan makna sepenuhnya untuk bertugas sebagai predikat dalam ayat. hakis. Awalan beR(I) Bentuk awalan beRAwalan beR. akhiran. 5.

Kata kerja yang dibentuk dengan awalan beR.membentuk kata kerja aktif tak transitif. Contohnya: (56) (57) (58) (59) Lelaki itu berwang. .boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama. Kekayaannya bernilai puluhan juta ringgit. kata kerja. atau kata kerja tak transitif berpelengkap seperti (66) – (67). (ii) Awalan beR.apabila bercantum dengan semua kata dasar yang bermula dengan huruf r. awalan beR. Kesihatan bapa beransur pulih. Awalan beR. Contohnya: beR + kebun (KN)  berkebun (KK) beR + suruh (KK)  bersuruh (KK) beR + murah (KA)  bemurah (KK) beR + oleh (KT)  beroleh (KK) Selain itu.menjadi be.boleh terdiri daripada kata kerja tak transitif tanpa pelengkap seperti (64).Kata Kerja | 89 beR + angkat beR + buka beR + cermin  berangkat  berbuka becermin beR + ekor beR + guna beR + hujah  berekor  berguna  berhujah Walau bagaimanapun. iaitu bekerja.berfungsi untuk membentuk kata kerja. Askar-askar sedang berjuang di medan perang. ada tiga perkataan yang dikecualikan daripada peraturan di atas.(65). kata adjektif dan kata tugas. Contohnya: beR + runding  berunding beR+ rantai  berantai beR + ramai  beramai (II) Fungsi awalan beRAwalan beR. belunjur dan belajar.

berbunyi. berkeretapi (c) mengeluarkan. berjemur (k) pasif seperti awalan di-. bersuara.membawa pengertian: (a) mempunyai. Contohnya: berbasikal. berdandan. berseluar (e) ada sesuatu seperti pada kata dasar. . (2) Abang berbaju Melayu. Contohnya: beratap.dalam ayat yang berikut. Contohnya: bercukur. bersuara. berkasut. beristeri. Contohnya: berbaju. (b) menggunakan.Contohnya: tidak berjahit sudah berlipat belum berbasuh = = = tidak dijahit sudah dilipat belum dibasuh Bandingkan kata kerja berawalan beR. berbedak.Kata Kerja | 90 (III) Makna awalan beRAwalan beR. Contohnya: berbahaya berwarna ‘ada bahayanya’ ‘ada warnanya’ (f) melakukan perbuatan pada diri sendiri (refleksif). Contohnya: bertelur. Apakah jenis dan makna bagi kata kerja tersebut? (1) Baju belum berbasuh. beranak (d) memakai sesuatu.

(62) Kanak-kanak itu terjatuh dari buaian. (4) Kamil berkereta Waja ke pejabat. Awalan teR.di depan kata dasar yang bermula dengan huruf r. 2. (61) Pesakit itu terlantar di katil. Contohnya: (60) Pintu itu terbuka. iaitu: (i) kata kerja aktif (ii) kata kerja pasif (i) kata kerja aktif Ada dua jenis kata kerja aktif yang terbentuk daripada awalan teR-. Contohnya: terduduk terpakai terambil terdiam tersepak tercari terbuku terserlah Awalan teR. Kata kerja tak transitif tidak memerlukan objek selepasnya. iaitu ter.menjadi te. .menjadi ter. Contohnya: teR + nama (KN)  ternama (KK) teR + gunting (KN)  tergunting (KK) teR + cabut (KK)  tercabut (KK) teR + bawa (KK)  terbawa (KK) Kata kerja yang terbentuk daripada awlan teR.mempunyai dua bentuk. Contohnya: terancang teringkas terasa terentang terawat terendam (II) Fungsi awalan teRAwalam teR.apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan semua huruf.terdiri daripada dua jenis.dan te-. Awalan teR(I) Bentuk awalan teRAwalan teR. atau dengan pelengkap (77-78).Kata Kerja | 91 (3) Makanan sudah berhidang.dapat digabungkan dengan kata dasar daripada kata nama dan kata kerja. kecuali dengan kata dasar yang bermula dengan hruf r. Kata kerja tak transitif boleh tanpa pelengkap (76). iaitu kata kerja tak transitif dan kata kerja transitif.

Mangga muda terbeli oleh bapa. (kata kerja transitif) (64) Kami terlihat budak itu di bandar. Contohnya: terangkat (dapat diangkat) tertanggung (dapat ditanggung) tercapai (dapat dicapai) . Ekor kucing terpijak oleh Anas. (kata kerja transitif) (ii) kata kerja pasif Awalan teR. (67) Bangunan itu terbina oleh pekerja Indonesia.membawa pengertian: (a) tidak sengaja Makna tidak sengaja ini boleh menggunakan kata kerja aktif dan kata kerja pasif. (68) Meja itu tidak terangkat oleh Hanif.yang membentuk kata kerja transitif memerlukan objek. kata sendi oleh perlu diletakkan selepas kata kerja pasif.Kata Kerja | 92 Kata kerja yang berawalan teR.yang membentuk kata kerja pasif hadir dalam ayat pasif. Contohnya: (69) (70) (71) (72) Anas terpijak ekor kucing itu. Contohnya: (66) Tembok itu terlanggar oleh lori. Contohnya: terasing (sudah diasingkan) terdapat (sudah didapati) terbukti (sudah dibuktikan) (c) keupayaan. Bagi membezakannya. Bapa terbeli mangga muda. (kata kerja transitif) (65) Amir tersepak batu. (b) keadaan tersedia. (II) Makna awalan teRAwalan teR. Contohnya: (63) Mei Lin terambil buku Kumari. dan memerlukan kata sendi oleh selepas kata kerja pasif berawalan teR-.

p dan v. w dan y.dan menge-. (i) Awalan meN. r.mempunyai enam bentuk. (iii) Adik terduduk seketika setelah dimarahi guru.apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf m. ng. (iv) Saya tersenyum sendirian apabila mengingati kisah itu.menjadi mem. Contohnya: meN + buka meN+fatwa meN + proses peN + veto membuka  memfatwa  pemproses pemveto .menjadi me. mem-. 3. dan perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf f.Kata Kerja | 93 Apakah jenis kata kerja yang berawalan teR. Awalan meN(I) Bentuk awalan meNAwalan meN.apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf b. ny. meny. (ii) Abang tidak terbeli kereta mewah itu. iaitu me-. peng-. n. men-. (i) Petani itu tersandar di bawah pokok. Contohnya: meN + minum meN + naik meN + nyanyi meN + nganga meN + reka meN + langkah meN + wangi meN + yakin peminum  menaik menyanyi  menganga mereka  melangkah  mewangi meyakinkan (ii) Awalan meN.tersebut. l.dalam ayat yang berikut? Berikan alasan anda. Perbezaan bentuk-bentuk awalan ini berlaku kerana jenis huruf pertama pada kata dasar yang menerima awalan meN.

(iii) meN. atau gugus konsonan. Omar (2009:57). Contohnya: meN + tafsir  mentafsir meN + transkripsi  mentranskripsi meN + terjemah  penterjemah menN + tertawakan  mentertawakan . t.tidak digugurkan disebabkan analogi palsu.Kata Kerja | 94 Bagi sesetengah kata terbitan. d. maka huruf t itu dikekalkan. Biasanya konsonan t akan gugur. atau mengandungi tiga atau lebih suku kata. dan mempersoalkan.dan dianggap sebagai kekecualian. j. atau gugus konsonan. seperti mempedulikan. Contohnya: meN + cari meN + datang meN + jahit meN + syukuri meN + tulis meN + tolong meN + zalimi  mencari  mendatang  menjahit  mensyukuri  mentulis  menulis  mentolong  menolong  menzalimi Jika kata dasar itu terdiri daripada kata pinjaman. Contohnya: meN + fikir meN + periksa meN + pukul meN + pandu  memfikir  memikir  memperiksa  memeriksa  mempukul  memukul  mempandu  memandu Huruf p dan f biasanya dikekalkan apabila kata dasar erdiri daripada kata pinjaman. Menurut Asmah Hj.apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf c. Oleh itu. Contohnya: mempamerkan (pamer ialah kata pinjaman) memfitnah (fitnah ialah kata pinjaman) memproses (proses mengandungi gugus konsonan dan kata pinjaman) Terdapat beberapa perkataan yang bermula dengan huruf p yang menerima awalan mem. timbul usaha untuk mempertahankan awalan itu. dan z.menjadi men. huruf p dan f digugurkan. mempercayai. huruf p pada kata dasar yang menerima awalan mem. sy. yakni dengan menganggap bahawa suku kata pertama kata dasar terdiri daripada awalan.

Ini berlaku mungkin sebagai analogi palsu dengan menanggap bahawa suku kata yang pertama terdiri daripada awalan. bukan penernak. e. o dan u.menjadi meng. Namun. huruf k akan dikekalkan dalam kata dasar daripada kata pinjaman. kh.apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan konsonan k. Contohnya: meN + kawal  mengkawal  mengawal meN + kayuh  mengkayuh  mengayuh meN + gali  menggali meN + hantar  menghantar meN + khianati  mengkhianati meN + ghaibkan  mengghaibkan meN + angkut  mengangkut meN + elak  mengelak meN + ikut  mengikut meN + olah  mengolah Apabila meN-bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf k. Contohnya: meN + cat  mengecat meN + lap  mengelap meN + khaskan  mengekhaskan meN + syaki  mengesyaki meN + syorkan  mengesyorkan .menjadi menge.. g.Kata Kerja | 95 Kekecualian berlaku pada perkataan ternak yang membentuk penternak. k itu digugurkan. baik perkataan Melayu ataupun perkataan pinjaman. h. Contohnya: meN + kritik meN + kanunkan meN + klasifikasikan  mengkritik  mengkanunkan  mengklasifikasikan (v) meN. i. gh.apabila bergabung dengan kata dasar yang mengandungi satu suku kata. (iv) meN. dan kata dasar yang bermula dengan huruf vokal a.

menolak. menurun. menjual. Contohnya: memucat (menjadi pucat) membesar (menjadi besar) memanjang (menjadi panjang) (c) menggunakan sebagai alat.Kata Kerja | 96 (vi) meN.yang bergabung dengan kata dasar yang terdiri daripada kata kerja dapat menerbitkan kata kerja aktif tak transitif. menangis. Contohnya: membaca (melakukan perbuatan membaca) menjaga (melakukan perbuatan menjaga) menendang (melakukan perbuatan menendang) (b) menjadi. Contoh: meN + sapu  menysapu  menyapu meN + satu menysatu  menyatu meN + sumpah  menysumpah menyumpah (II) Fungsi Awalan meNAwalan meN-…ialah awalan yang membentuk kata kerja aktif. Contohnya: mengapak (menggunakan kapak sebagai alat) menggunting (menggunakan gunting sebagai alat) menjala (menggunakan jala sebagai alat) . memutih.menendang.apabila bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf s.boleh digabungkan dengan kata dasar yang terdiri daripada kata nama. memakai. kata kerja.menjadi meny. (III) Makna awalan meN(a) melakukan perbuatan. dan kata kerja aktif transitif seperti menulis. Contohnya: meN + langit (KN)  melangit (KK) meN + suruh (KK)  menyuruh (KK) meN + putih (KA)  memutih (KK) Awalan meN. Awalan meN. melangkah. dan huruf s itu digugurkan. dan kata adjektif. membeli. seperti menaik.

Contohnya: mengutara (menuju ke utara) mendarat (menuju ke darat) menyeberang (menuju ke seberang) (e) mengeluarkan bunyi. (4) Padi di sawah mula menguning. 4. Awalan ini tidak berubah walaupun bertemu dengan apaapa juag huruf yang menjadi huruf pangkal kata dasar.+ ambil di + olah di. Contohnya: mengaduh (menggeluarkan bunyi ”aduh”) mengaum (menggeluarkan bunyi ”aum”) mengembet (menggeluarkan bunyi ”embek”) (f) mengenakan/memasang.+ sapu  diambil  diolah  dibuang  disapu di.. (2) Anis memakai baju yang berwarna merah. Contohnya: mengalas (menggenakan alas) memagar (memasang pagar) mencelak (menggenakan celak) Apakah jenis kata kerja makna kata kerja bagi perkataan yang menerima awalan meN.+ buang di. (3) Pelajar itu meloncat tinggi kerana gembira.mempunyai satu bentuk. Awalan di(I) Bentuk awalan diAwalan di. Contohnya: di.+ pukul  diculik  ditendang  diduga  dipukul .duga di.dalam Ayat yang berikut? (1) Perbincangan mereka telah melencong daripada agenda asal.+ culik di-+ tendang di. iaitu di.Kata Kerja | 97 (d) menuju.

Contohnya: menendang  menghukum  mendayung  ditendang dihukum didayung 5. Contohnya: memperdalam memperdua memperdaya memperkemas memperhalus memperoleh (II) Fungsi awalan mempeRAwalan mempeR. Awalan di. Awalan mempeR. Awalan di.membentuk kata kerja pasif.terbentuk apabila kata kerja yang berawalan meNdipasifkan dengan menggantikan awalan meN.Kata Kerja | 98 (II) Fungsi awalan diAwalan di.dengan awalan di-.menyatakan makna perbuatan pasif yang dilakukan oleh diri orang ketiga.dapat bergabung dengan kata dasar daripada kata nama. Contohnya: di.dapat bergabung dengan kata dasar daripada kata nama dan kata kerja. Awalan ini boleh dipasangkan dengan imbuhan men-.+ tendang (KK)  ditendang (KK) (III) Makna awalan diAwalan di.+ ajar (KK)  diajar (KK) di. iaitu memper-.+ ketam (KN)  diketam (KK) di.mempunyai satu bentuk.+ gulai (KN)  digulai (KK) di. Contohnya: mempeR + hamba (KN)  memperhamba (KK) mempeR + besar (KA)  memperbesar (KK) mempeR + oleh (KT)  memperoleh (KK) . kata adjektif dan kata tugas.membentuk kata kerja aktif transitif. Awalan mempeR(I) Bentuk awalan mempeRAwalan mempeR.

Contohnya: memperdua (membahagi dua) mempertiga (membahagi tiga) Apakah sebabnya mempeR.membawa pengertian: (a) menjadikan sesuatu bersifat lebih. sebaliknya dalam ayat (iii) . (ii) Pekerja-pekerja sedang mempercepat kerja-kerja pembinaan bangunan itu. Awalan dipeR(I) Bentuk Awalan dipeRAwalan dipeR. Contohnya: memperalat (menjadikan sebagai alat) memperhamba (menjadikan sebagai hamba) memperisteri(menjadikan sebagai isteri) (c) membahagi. (iv) Kumpulan samseng itu memperalat pelajar-pelajar sekolah. Contohnya: dipertajam diperkuda diperlebar diperdewa diperkukuh diperisteri .Kata Kerja | 99 (III) Makna awalan mempeRAwalan mempeR.mempunyai satu bentuk. iaitu diper-.(iv) memang akhirannya tidak diperlukan? (i) Mereka sedang memperhalus permohonan itu.dalam perkataan (i)-(iii) memerlukan akhiran tersebut digugurkan. (iii) Saya memperoleh berita baik itu semalam. Contohnya: memperbesar (menjadikan lebih besar) memperdalam (menjadikan lebih dalam) memperpanjang (menjadikan lebih panjang) (b) menjadikan sebagai atau memperlakukan sebagai. (v) Abang memperisteri gadis dari Kelantan. 6.

Bentuknya tidak berubah apabila bergabung dengan kata dasar. Contohnya: diperisteri (djadikan sebagai isteri) diperalat (dijadikan sebagai alat) diperkawan (dijadikan sebagai kawan) (b) dijadikan lebih atau bertambah. Golongan kata yang dapat bergabung dengan awalan dipeR. Contohnya: diperkemas (dijadikan lebih kemas) diperkukuh (dijadikan lebih kukuh) diperkaya (dijadikan lebih kaya) (c) dibahagi. iaitu -kan dan –i 1.ialah kata nama. iaitu –kan. Contohnya: diperdua (dibahagi dua) dipersepuluh (dibahai sepuluh) 5. adjektif dan kata tugas.membentuk kata kerja pasif diri ketiga daripada kata kerja transitif yang berawalan mempeR-… dalam ayat aktif.2 Akhiran Kata Kerja Akhiran ialah bentuk imbuhan yang digabungkan pada bahagian akhir kata dasar.7.Kata Kerja | 100 (II) Fungsi Awalan dipeRAwalan dipeR. Akhiran -kan (I) Bentuk akhiran -kan Akhiran -kan mempunyai satu bentuk. Contohnya: belikan dapatkan tunjukkan usahkan sudahkan tinggikan . Contohnya: memperkacang diperkacang memperoleh  diperoleh mempererat  dipererat mempercepat  dipercepat memperdaya  diperdaya memperhamba  diperhamba (III) Makna awalan dipeR(a) dijadikan sebagai. Akhiran kata kerja dalam bahasa Melayu ada dua.

Contohnya: lebihkan (menyebabkan jadi lebih) hapuskan (menyebabkan jadi hapus) terangkan (menyebabkan jadi terang) (b) melakukan sesuatu untuk orang lain (benefaktif). Contohnya: (75) Kosongkan bilik ini secepat mungkin. (III) Makna akhiran -kan (a) menyebabkan jadi (kausatif). (b) Ayat perintah. (a) Ayat pasif ganti nama diri orang pertama dan orang kedua.Kata Kerja | 101 (II) Fungsi akhiran kanAwalan -kan berfungsi untuk membentuk kata kerja transitif. kata adjektif atau kata tugas.kan  asapkan (KK)  tuliskan (KK)  tinggikan (KA)  sertakan (KK) Kata kerja yang menerima akhiran –kan tanpa awalan terdapat dalam dua jenis ayat. iaitu dalam ayat pasif ganti nama diri orang pertama dan orang kedua. Contohnya: (73) Adik saya belikan sebuah buku cerita. (76) Sila penuhkan ruang kosong di depan dewan. kata kerja. Contohnya: asap (KN) + -kan tulis (KK) + -kan tinggi (KA) + -kan serta (KT) + . (74) Pokok bunga itu kamu tanamkan pagi tadi. atau dalam ayat perintah. Awalan -kan boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama. Contohnya: buatkan (membuat sesuatu untuk orang lain) gorengkan (menggoreng sesuatu untuk orang lain) ambilkan (mengambil sesuatu untuk orang lain) .

(a) Ayat pasif ganti nama diri orang pertama dan orang kedua. Akhiran -i (I) Bentuk akhiran -i Akhiran -i mempunyai satu bentuk. Contohnya: (77) Jasa lelaki itu tidak kami lupai. Contohnya: awasi dapati turuni tandingi sudahi contohi (II) Fungsi akhiran -i Awalan -i berfungsi untuk membentuk kata kerja transitif.Kata Kerja | 102 2. (iii) Makna akhiran -i (a) menyebabkan jadi (kausatif). (b) Ayat perintah. iaitu –i. kata adjektif atau kata tugas. Contohnya: sudahi (menyebabkan jadi sudah) baiki (menyebabkan jadi baik) lupai (menyebabkan jadi lupa) . Bentuknya tidak berubah apabila bergabung dengan kata dasar. Contohnya: nama (KN) + -i  nama (KK) duduki (KK) + -i  duduki (KK) dalam (KA) + -i  dalami(KK) serta (KT) + . (80) Tolong temani adik kamu ke taman.i  sertai (KK) Kata kerja yang menerima akhiran –i tanpa awalan terdapat dalam dua jenis ayat. Awalan -i boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama. (78) Majlis itu akan saya hadiri. iaitu dalam ayat pasif ganti nama diri orang pertama dan orang kedua. contohnya: (79) Ingati jasa pejuang negara kita. kata kerja. atau dalam ayat perintah.

men-…-kan.. carilah persamaan dan perbezaan antara akhiran –i dengan akhiran –kan? 5.Kata Kerja | 103 (b) tempat (lokatif). beR-. memper-…-kan.. mem-…-kan. Contohnya: duduki meja (duduk di atas meja) sirami pokok bunga (siram pada pokok bunga) hadiri jamuan (hadir ke/di jamuan) Dengan merujuk kepada buku-buku tatabahasa. ke-…-an.3 Apitan Kata Kerja Apitan yang membentuk kata kerja ialah meN-…-kan... meN-…-i.-an.-kan Apitan meN-. memper-…-i. meny-.. Contohnya: me-…-kan menaikkan mewujudkan mem-…-kan membenarkan mempamerkan memfatwakan memproseskan memvariasikan membandingkan menyanyikan melayakkan mengerikan meyakinkan men-…-kan mendamaikan menzahirkan mencarikan menjadualkan mentakrifkan mensyarahkan . ter-…-kan dan ter-…-i... meng-…kan. 1. di-…-kan. dan menge-…-kan. diper-…-kan. (lihat awalan meN-). yakni sama banyak dengan jumlah alomorf awalan meN-.. diper-…-i.7. Apitan meN-…-kan (I) Bentuk awalan meN-. di-…-i.-kan mempunyai enam bentuk awalan.-kan. beR-…-kan. iaitu me-…-kan.

Apitan meN-. dan unsur yang hadir selepas kata kerja dapat digugurkan tanpa menjejaskan ayat.. Kata kerja jenis ini dapat menerima kata penguat (amat menyedihkan. kata kerja.-kan + buku (KN)  membukukan (KK) meN-.. Misalnya: (81) (82) (83) Peristiwa itu amat menyedihkan.... kata adjektif dan kata tugas.-kan + satu (KT)  menyatukan (KK) Ada kata kerja berapitan meN-…-kan yang walaupun berbentuk kata kerja tetapi dapat berfungsi sebagai kata adjektif... Contohnya: meN-...Kata Kerja | 104 meng-…-kan.-kan + jatuh (KK)  menjatuhkan (KK) meN-.-kan menyapukan menyatukan menyalurkan menyakitkan menyampaikan menyepikan menge-…-kan mengelap mengekhaskan mengecamkan mengesahkan mengesyorkan mengehadkan (II) Fungsi apitan meN-.-kan berfungsi untuk membentuk kata kerja transitif. .-kan boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama..-kan + besar (KA)  membesarkan (KK) meN-...-kan Apitan meN-.. Kerja-kerja yang dibuat kurang memuaskan. Tempat itu amat menyeramkan.. amat menyeramkan).. mengelakkan menghantarkan menggayakan mengutarakan mengghaibkan menggkhususkan meny-. amat menakutkan..

Contohnya: menggerakkan (menyebabkan bergerak) memalukan (menyebabkan malu) menaikkan (menyebabkan naik) (d) manfaat (benefaktif). Contohnya: membelikan (membeli untuk seseorang) mencarikan (mencari untuk seseorang) mengangkatkan (mengangkat untuk seseorang) (e) menggunakan. Contohnya: mendirikan menguburkan merundingkan (b) menjadikan objek sebagai. Makna ini muncul dalam ayat yang mengandungi dua objek.Kata Kerja | 105 (III) Makna apitan meN-…-kan (a) melakukan sesuatu seperti yang terkandung dalam kata dasar. Contohnya: merajakan pu (menjadikan seseorang sebagai raja) mencalonkan (menjadikan seseorang sebagai calon) mengorbankan (menjadikan sesuatu sebagai korban) (c) menyebabkan (kausatif). tentang. Contohnya: membanggakan (bangga akan) menceritakan (bercerita tentang) menanyakan (bertanya kepada) . Contohnya: mengayuhkan (menggunakan kayuh) mengipaskan (menggunakan kipas) melayarkan (menggunakan layar) (f) akhiran –kan pada kata yang berapitan meN-…-kan bertugas sebagai ganti kata sendi akan. dan kepada.

Contohnya: .-i berfungsi untuk membentuk kata kerja aktif transitif.-i mempunyai enam kelainan.-i boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama. men-…-i..... Apitan meN-. meny-.. kata adjektif dan kata tugas untuk membentuk kata kerja.-i menyapukan menyakiti menge-…-i mengesyaki mengecami mengebomi menyalurkan menyukai menyatukan menyumpahi mengubati menggalasi mengekori mengawasi mencarikan menzalimi menjumpai mendugai memfatwakan membaharui memvariasikan memikiri merindui melindungi merasai meyakini (II) Fungsi apitan meN-.Kata Kerja | 106 2.-i Apitan meN-.....-i Apitan meN-. kata kerja. Contohnya: me-…-i menaiki memasuki mem-…-i membanjiri mempamerkan men-…-i menduduki mencurahi meng-…-i mengikuti menggairi meny-.. Apitan meN-…-i (I) Bentuk awalan meN-... mem-…-i. meng-…-i dan menge-…-i. iaitu me-…-i. iaitu sama banyak dengan jumlah kelainan untuk meN-...-i.

Contohnya: menemui = = mengunjungi = menjangkiti = bertemu dengan berkuasa atas berkunjung ke berjangkit kepada mengetahui menempati mengakui meminati = = = = tahu akan menguasai bertempat di mengaku akan/tentang berminat terhadap (e) menuju arah.. akan..-i (a) memberikan sifat kepada objek....Kata Kerja | 107 meN-.-kan + dalam(KA)  mendalami (KK) meN-.-i + contoh (KN)  mencontohi (KK) meN-...-i + jatuh (KK)  menjatuhi (KK) meN-.-kan + sudah (KT)  menyudahi (KK) (III) Makna apitan meN-. atas. kepada dan terhadap. ke. tentang.. di. Contohnya: menduduki (duduk di sesuatu tempat) mendatangi (datang ke sesuatu tempat) menghadiri (hadir di/pada sesuatu tempat) menanami (tanam di sesuatu tempat) (d) Akhiran –i dalam meN-…-i bertugas menggantikan kata sendi seperti dengan. Contohnya: menikami (menikam berkali-kali) mencabuti mencabut dengan banyak) menghalangi (menghalang berkali-kali) (c) tempat atau lokatif... Contohnya: memerahi (memberikan sifat merah kepada) membasahi (memberikan sifat basah kepada) mengotori (meberikan sifat kotor kepada) (b) melakukan perbuatan berkali-kali atau banyak. Contohnya: menyeberangi (menuju ke seberang) meminggiri (menuju ke pinggir) mengetengahi (menuju ke tengah) .

pada.-kan + pandu (KK)  berpandukan (KK) (III) Makna apitanbeR-…-kan (a) menjadikan sesuatu sebagai.. Apitan ini dapat bergabung dengan kata dasar yang terdiri daripada kata nama dan kata kerja.-kan + suami (KN)  bersuamikan(KN) beR-. kepada.Kata Kerja | 108 Anda mungkin mengetahui bahawa apitan meN-.. Apitan beR-…-kan (I) Bentuk apitan beR-…-kan Apitan beR-…-kan mempunyai satu bentuk. Contohnya: beR -. Contohnya: bersenjatakan pisau (menjadikan pisau sebagai senjata) berselimutkan daun (menjadikan daun sebagai selimut) berbantalkan lengan (menjadikan lengan sebagai bantal) (b) Apitan beR-…-kan sama makna dengan kata kerja tak transitif berawalan beR.yang diikuti oleh kata sendi tentang. 3.-i lazimnya menerima objek yang bernyawa dan objek yang tidak bergerak.. dan dengan..-kan menerima objek yang tidak bernyawa dan objeknya bergerak.. Contohnya: berasaskan berjudulkan berdasarkan berhasratkan bertemakan berajakan (II) Fungsi apitan beR-…-kan Apitan beR-…-kan bertugas membentuk kata kerja aktif tak transitif.. iaitu ber-…-kan... Berbincanglah dengan pensyarah dan rakan-rakan anda tentang perbezaan tersebut. Contohnya: bertanyakan khabar berdasarkan kajian bertanyakan bersenjatakan parang = bertanya tentang khabar = berdasar akan/pada kajian = bertanya kepada/tentang = bersenjata dengan parang . manakala apitan meN-.

.. Apitan ini dapat bergabung dengan kata dasar yang terdiri daripada kata nama..-an Apitan beR-.Kata Kerja | 109 Oleh sebab akhiran –kan pada kata yang berapitan beR-..-an (I) Bentuk apitan beR-..... kata adjektif dan kata adjektif..-an + jauh (KA)  berjauhan (KK) (III) Makna apitan beR-. Apitan beR-... Contohnya: bertanyakan tentang khabar berdasarkan pada kajian bertanyakan kepada ibu bersenjatakan dengan parang 4.-an + musuh (KN)  bermusuhan(KN) beR-. Contohnya: berterbangan berguguran berjauhan berlarian berebutan berentetan (II) Fungsi apitan beR-.-an bertugas sebagai pembentuk kata kerja aktif tak transitif..-kan adalah salah. Contohnya: berkibaran (berkibar-kibar) berdenyutan (berdenyut-denyut) berkilauan (berkilau-kilau) ...-kan mewakili kata sendi tersebut.-an mempunyai satu bentuk. maka penggunaan kata sendi tersebut selepas apitan beR-. Contohnya: beR-. Contohnya: berciciran (banyak yang cicir) berguguran (banyak yang gugur) berterbangan (banyak yang terbang) (b) berterusan atau berpanjangan.-an (a) banyak yang berlaku..-an Apitan beR-... iaitu ber-…-an...-an + terbang (KK)  berterbangan (KK) beR-...

. (Rujuk imbuhan di.pada perkataan yang berapitan di-.pada apitan meN-..-kan dengan awalan di-..Kata Kerja | 110 (c) dalam keadaaan..-kan bertugas untuk membentuk kata kerja pasif... Apitan di-…-kan (I) Bentuk apitan di-.-kan merupakan penanda pasif diri ketiga... Penukaran bentuk kata kerja aktif transitif kepada bentuk kata kerja pasif dapat dilakukan dengan menggantikan awalan meN.. Awalan di.-kan Apitan di-. Apitan di-…-kan mempunyai satu bentuk.-kan Apitan di-…-kan merupakan bentuk pasif meN-…-kan. Contohnya: bersalaman (saling bersalam atau bersalam-salaman) bertembakan (saling bertembak atau bertembak-tembakan) berdakapan (saling berdakap atau berdakap-dakapan) 5. iaitu di-…kan. Contohnya: dilakukan dihapuskan diperlukan diberikan disyaratkan dijelaskan (II) Fungsi apitan di-.dan –kan.dan –kan)... Contohnya: Aktif memberitahukan mengajarkan mencarikan Pasif diberitahukan diajarkan dicarikan (III) Makna apitan di-. . Contohnya: berasingan (dalam keadaan terasing) berjauhan (dalam keadaan jauh) berhampiran (dalam keadaan hampir) (d) menyaling.-kan Apitan di-…-kan membawa pengertian seperti yang terkandung dalam imbuhan di..

iaitu di-…-i..dan –i). Contohnya: diamati ditanggani dipukuli direnungi disudahi dizalimi (II) Fungsi apitan di-…-i Apitan di-. Apitan mempeR-…-kan (I) Bentuk apitan mempeR-…-kan Apitan mempeR-…-kan mempunyai satu bentuk. Apitan di-…-i mempunyai satu bentuk.-i Apitan di-…-in membawa pengertian seperti yang terkandung dalam imbuhan di.-i dengan awalan di-. Apitan mempeR-…-kan dapat bergabung dengan kata dasar yang terdiri daripada kata nama dan kata kerja. iaitu memper-…-kan.. Apitan di-…-i (I) Bentuk apitan di-…-i Apitan di-…-i merupakan bentuk pasif bagi apitan meN-…-i. Apitan di-. .. Awalan di..Kata Kerja | 111 6. Contohnya: memperkatakan memperhatikan memperdengarkan mempersiapkan memperbandingkan mempertikaikan (II) Fungsi apitan mempeR-…-kan Apitan mempeR-…-kan bertugas untuk membentuk kata kerja aktif transitif.. Contohnya: Aktif melalui meyakini Pasif dilalui diyakini (III) Makna apitan di-. Contohnya: mempeR-…-kan + suami (KN)  mempersuamikan (KK) mempeR-…-kan + siap (KK)  mempersiapkan (KK) .-i Penukaran bentuk kata kerja aktif transitif kepada bentuk kata kerja pasif dapat dilakukan dengan menggantikan awalan meN.-i membentuk kata kerja pasif.dan –i.. 7..pada apitan meN-.. (Rujuk imbuhan di.pada kata yang berapitan di-…-i menyatakan makna perbuatan pasif yang dilakukan oleh orang ketiga.

-kan? 8... Contohnya: mempersenjatai memperingati mempelajari memperlindungi memperhiasi memperhambai . Contohnya: bersatu bertemu berjuang    mempersatukan mempertemukan memperjuangkan (III) Makna apitan mempeR-…-kan (a) menjadikan atau menyebabkan (kausatif).Kata Kerja | 112 Apitan memper-…-kan berkaitan dengan kata kerja tak transitif yang berawalan beR-. iaitu memper-…-i. Apitan mempeR-…-i (I) Bentuk apitan mempeR-…-i Apitan mempeR-…-i mempunyai satu bentuk. Contohnya: mempertemukan (menjadikan atau menyebabkan bertemu) mempersatukan (menjadikan atau menyebabkan bersatu) mempergunakan (menjadikan atau menyebabkan berguna) memperbahaskan (menjadikan atau menyebabkan berbahas) (b) menyebabkan objek dapat diperlakukan atau dapat berlaku dengan kata dasar yang berawalan beratau diContohnya: memperdengarkan suara (menyebabkan suara dapat didengar) mempertahankan hujah (menyebabkan hujah dapat bertahan) memperkenalkan rakan (menyebabkan rakan dapat dikenali) Apakah perbezaan antara awalan memper.dengan memper-.

.-an + banjir (KN) ke-. Contohnya: memperhiasi (menjadikan objek memperoleh hias) mempersenjatai (menjadikan objek memperoleh senjata) (b) akhiran –i pada kata yang berapitan memper-. Apitan mempeR-…-i dapat bergabung dengan kata dasar yang terdiri daripada kata nama dan kata kerja. Contohnya: ke-. kepada dan tentang yang menyertai kata kerja tak transitif... Contohnya: memperingati (ingat akan) memperhambai (berhamba kepada) mempelajari (belajar tentang) 9.. kata kerja dan kata adjektif.. Contohnya: keguguran kehujanan kepanasan kedengaran kemalangan kehausan (II) Fungsi apitan ke-…-an Apitan ke-…-an membentuk kata kerja pasif. Apitan ke-…-an dapat bergabung dengan kata dasar daripada kata nama..-an + sejuk (KA)  kebanjiran (KK)  kecurian (KK)  kesejukan (KK) . iaitu ke-…-an.-i dapat menggantikan kata sendi seperti akan. Apitan ke-…-an (I) Bentuk apitan ke-…-an Apitan ke-…-an mempunyai satu bentuk.Kata Kerja | 113 (II) Fungsi apitan mempeR-…-i Apitan memper-…-i bertugas untuk membentuk kata kerja aktif transitif.-an + curi (KK) ke-. Contohnya: mempeR-…-i + hamba (KN) mempeR-…-i + senjata (KN) mempeR-…-i + ingat (KK) mempeR-…-i + ajar (KK)  memperhambai (KK)  mempersenjatai (KK)  memperingati (KK)  mempelajari (KK) (II) Makna apitan mempeR-…-i (a) memperoleh...

-an sebagai kata kerja dengan kata kata nama? 10. Contohnya: dipertemukan dipertunjukkan diperkatakan diperhatikan dipersoalkan diperisterikan (II) Fungsi apitan diper-…-kan Apitan diper-…-kan membentuk kata kerja pasif. Contohnya: . Contohnya: kemalangan (kena malang) kehujanan (kena hujan) ketinggalan (kena tinggal) (d) dapat di-. Apitan diper-…-kan (I) Bentuk apitan diper-…-kan Apitan diper-…-kan mempunyai satu bentuk.. iaitu diper-…-kan.pada kata yang berapitan diper-…-kan merupakan penanda pasif diri ketiga. Contohnya: keberatan (ditimpa rasa/keadaan berat) kesejukan (ditimpa rasa/keadaan sejuk) (c) kena. Contohnya: kelihatan (dapat dilihat) kedengaran (dapat didengar) Anda telah mempelajari apitan ke-…-an juga dapat membentuk kata nama.Kata Kerja | 114 (III) Makna apitan ke-…-an (a) ditimpa akibat sesuatu.. Bagaimanakah anda hendak membezakan apitan ke-. Contohnya: keracunan (ditimpa akibat racun) kejatuhan (ditimpa akibat jatuh) (b) ditimpa rasa/keadaan. Awalan di.

(III) Makna apitan diper-…-i (a) dijadikan.pada kata yang berapitan diper-…-i merupakan penanda pasif diri ketiga. Awalan di. iaitu diper-…-i.Kata Kerja | 115 memperlakukan  diperlakukan memperhatikan  diperhatikan mempertautkan  dipertautkan (III) Makna apitan diper-…-kan (a) objek dijadikan seperti kata dasar. Apitan diper-…-i (I) Bentuk apitan diper-…-i Apitan diper-…-i mempunyai satu bentuk. Contohnya : diperlihatkan (menyebabkan sesuatu dilihat oleh orang lain) diperdengarkan (menyebabkan sesuatu didengar oleh orang lain) dipertunjukkan (menyebabkan sesuatu ditunjuk oleh orang lain) 11. Contohnya: diperhambakan (dijadikan diri sebagai hamba) dipersaudarakan (dijadikan orang lain sebagai bersaudara) dipercabangkan (dijadikan bercabang) (b) menyebabkan sesuatu perbuatan terjadi seperti kata dasar. Contohnya: dipersenjatai diperlindungi dipelajari diperhiasi diperingati diperkebuni (ii) Fungsi apitan diper-…-i Apitan diper-…-i membentuk kata kerja pasif. Contohnya: diperhambai diperkebuni dipersenjatai .

Contohnya: (tak) terkatakan (tidak) terfikirkan (tak) terjangkau (tak) tergambarkan (tidak) terpenuhi (tidak) terlintas 5..dan –em. Apitan teR-…-kan dan apitan teR-…-i selalu didahului oleh kata nafi tak atau tidak di depan.-kan dan dapat di-…-i. Contohnya: dipelajari diperingati 12.7.. Kata nama dan kata adjektif yang mengandungi sisipan -el-.dan akhiran –kan atau –i pada kata dasar.Kata Kerja | 116 (b) berbuat. -er.4 Sisipan Kata Kerja (I) Bentuk sisipan kata kerja Sebenarnya.bertugas untuk mengubah atau menetapkan golongan kata. Contohnya: . Apitan teR-…-kan dan Apitan teR-…-i (I) Bentuk apiatan teR-…-kan dan Apitan teR-…-i Apitan teR-…-kan dan apitan teR-…-i dibentuk dengan awalan ter.akan menjadi kata kerja apabila menerima imbuhan. Contohnya: terkatakan terselesaikan tersampaikan terpenuhi teratasi terlukai (II) Fungsi apitan teR-…-kan dan apitan teR-…-i Apitan teR-…-kan dan apitan teR-…-i membentuk kata kerja pasif.dan –em. tidak ada sisipan yang membentuk kata kerja. (III) Makna apitan teR-…-kan dan Apitan teR-…-i Apitan teR-…-kan dan apitan teR-…-i membawa pengertian dapat di-. -er. (II) Fungsi sisipan kata kerja Bentuk sisipan -el-.

+ sabut (KN)  serabut (KA)  berserabut (KK) -em. iaitu: (i) penggandaan penuh (ii) penggandaan separa (iii) penggandaan berentak (i) Penggandaan penuh Penggandaan penuh melibatkan seluruh kata dasar diulang tanpa sebarang perubahan bentuk serta diberikan tanda sempang (-). iaitu penggandaan separa pada kata kerja berawalan.Kata Kerja | 117 -el. Contohnya: duduk batuk muntah  duduk-duduk  batuk-batuk  muntah-muntah (ii) Penggandaan separa Penggandaan separa melibatkan pengulangan sebahagian daripada kata dasar. penggandaan separa pada kata kerja berakhiran. dan penggandaaan separa bagi kata kerja berapitan.+ guruh (KN)  gemuruh (KA)  bergemuruh (KK) -em. Bagi golongan kata kerja. Contohnya: tinggal-tinggalkan amat-amati doa-doakan .+ kilau (KA)  kemilau (KA)  berkemilauan (KK) 5. Contohnya. Terdapat tiga jenis penggandaan separa yang berlaku pada kata kerja terbitan.+ kupas (KK)  kelupas (KA)  berkelupas (KK) -er.8 Kata Kerja Ganda (I) Bentuk kata kerja ganda Ada tiga jenis penggandaan yang boleh berlaku untuk membentuk kata kerja ganda. (a) penggandaan separa pada kata kerja berawalan.+ patuk (KK)  pelatuk (KN)  berpelatuk (KK) -er. bermain-main berjalan-jalan tertanya-tanya dicari-cari menari-nari pukul-memukul (b) penggandaan separa pada kata kerja berakhiran. penggandaan separa berlaku pada kata dasar yang berimbuhan.+ tapak (KN)  telapak (KN)  bertelapak (KK) -el.

Contohnya: lompat (KK)  lompat-lompat (KK) bisik (KK)  berbisik-bisik (KK) kasih (KA)  kasih-mengasihi (KK) (III) Makna Kata Kerja Ganda (a) perbuatan berulang-ulang berputar-putar bercakap-cakap tergelak-gelak melambai-lambai . Terdapat tiga jenis penggandaan berentak kata kerja. iaitu: (a) penggandaan berentak penggulangan vokal.Kata Kerja | 118 (c) penggandaaan separa bagi kata kerja berapitan. Contohnya: cerai-berai gotong-royong cekik-merik (b) penggandaan berentak pengulangan konsonan. Penggandaan kata kerja boleh mengubah dan mengekalkan golongan kata. Contohnya: mengulang-ulangi membohong-bohongi ditonjol-tonjolkan (iii) Penggandaan berentak Penggandaan berentak kata kerja ialah proses menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar. Contohnya: luruh-larah lalu-lalang susup-sasap (c) penggandaan berentak bebas. Contohnya: ulang-alik tungkus-lumus hempas-pulas (II) Fungsi Kata Kerja Ganda Penggandaan terhadap kata kerja menerbitkan kata kerja.

iaitu bentuk yang ditulis terpisah. dan bentuk yang telah mantap penulisannya sebagai satu perkataan. Contohnya: tolak ansur lipat ganda tunjuk ajar ambil alih terima kasih kemas kini Dari segi jenis.Kata Kerja | 119 (b) perbuatan yang saling berbalas bersalam-salaman bantu-membantu berkirim-kiriman (c) perbuatan berpanjangan mengata-ngata berangan-angan tersengih-sengih (d) perbuatan bersungguh-sungguh memporak-perandakan bertungkus-lumus hikuk-pikuk 5. kata kerja majmuk boleh dibahagikan kepada dua. (I) Bentuk Kata Nama Majmuk Bentuk kata kerja majmuk boleh dibahagikan kepada dua jenis.9 Kata Kerja Majmuk Kata kerja majmuk terhasil daripada gabungan dua atau lebih kata dasar bagi membentuk kata kerja lain yang berfungsi sebagai satu perkataan baharu dengan makna tertentu. iaitu: (i) kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas. Contohnya: kemas kini ambil alih terima kasih kenal pasti tolak ansur naik haji .

Contohnya: tumbuk rusuk gulung tikar makan angin KATA KUNCI 1. dipeR-. Saya pernah berlakon di bawah beberapa orang pengarah.-kan. Saya sendiri pernah menjadi pengarah. kata kerja aktif tak transitif kata kerja aktif transitif objek pelengkap PENILAIAN KENDIRI 1.. 4. kata kerja perbuatan kata kerja keadaan kata kerja aktif kata kerja pasif 5. Dialog bukan sahaja perlu dihafaz tetapi sebutannya hendaklah lancar dan baik.. kenal pasti dan tuliskan kata kerja aktif tak transitif. 3. 8. 3. Tujuannya supaya pengutipan dan penyebaran maklumat tentang kaji cuaca dapat (mudah) lagi. atau dipeR-.Kata Kerja | 120 (ii) kata majmuk yang membawa maksud simpulan bahasa. Lakonan pentas memerlukan pengorbanan masa. Berdasarkan pengalaman sebagai pelakon... dan kata kerja pasif. Berdasarkan petikan di bawah. Apakah perbezaan antara objek dengan pelengkap? 2..kan. saya dapati berlakon di pentas lebih mencabar dan memberikan kepuasan. Data kaji cuaca dari negara asing pula (terima) melalui sistem Telekomunikasi Sejagat. 6..-i. dipeR-.. Stesen-stesen kaji cuaca (diri) di seluruh negara. lengkapkan kata dasar yang terdapat di dalam kurangan dengan imbuhan di-.. 7. di-. kata kerja aktif transitif. .-i. Berdasarkan petikan di atas. Data-data ini (hantar) dalam bentuk kod seperti yang (aku) dan (setuju) oleh Pertubuhan Kaji Cuaca Sedunia dan Agensi Penerbangan Awam Antarabangsa. Data ini (oleh) melalui rangkaian teleprinter tempatan. Data-data kaji cuaca tempatan (hantar) ke Pusat Telekomunikasi Kebangsaan yang terletak di Pejabat Kaji Cuaca Subang... 2.

Apakah sebabnya awalan meN. menternak II. menghadkan. 5. Alah membeli menang memakai. (a) Kim Leng menggaru-garu kepalanya berkali-kali ketika disoal oleh Cikgu Rosli. 8. Belayar kapal bertimbang arus. mengkagumkan IV. mengedepankan. I. mengagumkan 9. mensenaraikan. (f) Rumah itu kecurian semalam.Kata Kerja | 121 4. menselimutkan. mengetengahkan. (b) Pelumba-pelumba haram itu saling potong-memotong untuk memenangi perlumbaan. .apabila bergabung dengan kata proses menjadi memproses bukan memeroses? Pilih deretan kata yang kesemuanya menepati rumus morfofonem bahasa Melayu. menterbalikkan. Tuan laksana cindai yang halus. Patah kemudi sepanjang pantai. dan buat pembetulannya. menernak III. mengklipkan. (h) Gadis itu memperlihatkan ciri kewanitaan yang sebenar. Nyatakan sebab ayat yang berikut salah. (d) Adik terseyum melihat kakak pulang. Tandakan ( √ ) pada kata berimbuhan yang menepati rumus pengimbuhan bahasa Melayu? mengehadkan ( ) menafsirkan ( ) menelaaah ( ) mentafsirkan ( ) menernak ( ) mengagumkan ( ) menyepadukan ( ) menyelimutkan ( ) menterjemahkan ( ) 7. menseimbangkan. 6. (a) (b) Senaraikan bentuk kata kerja tunggal. Nyatakan kata kerja aktif tak transitif dalam pantun di atas. (b) Ramlah terpesona melihat lukisan itu. (c) Kakinya terlanggar oleh seorang pemuda. Ayat yang manakah yang mengandungi kata kerja pasif? (a) Dia tertendang akan Ali. (e) Buah itu termakan oleh adik. dan kata kerja terbitan dalam pantun di atas. (g) Lelaki itu kemalangan di persimpangan jalan itu.

RUJUKAN Abdullah Hassan (2006). Morfologi. Bhd. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna Edisi Baharu. Ayat yang manakah yang mengandungi kata kerja aktif? I. IV. Ahmad Khair Mohd Nor (2007). Persoalan Tatabahasa Melayu. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Kuala Lumpur: Persatuan Pendidikan Bahasa Melayu Malaysia. Pemburu itu terjerat anak rusa. . Kamal terlanggar kaki lelaki tua itu. Cerpen itu terkarang oleh Shahnon Ahmad. Asmah Hj. Ahmad Khair Mohd Nor (2011). Jakarta: Balai Pustaka. (2008). Raminah Hj. Lori itu terlanggar bahu jalan semalam. Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima.Kata Kerja | 122 10. Onn. Baju di dalam bakul itu belum bergosok lagi. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors. Adik kehujanan semasa pulang dari sekolah. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors. Moeliono (2000). Ton Ibrahim dan Nawi Ismail (2009). Tatabahasa Asas. Kami terperangkap dalam kesesakan jalan raya. Musa dan Abdul Hamid Mahmood (2010). VIII. VII. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu. Farid M. Hans Lapoliwa dan Anton M. II. Nik Safiah Karim. Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor. Bhd. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. III. Sabran. Soenjono Dardjowidjojo. Ahmad Khair Mohd Nor. Pertunjukan itu mengagumkan orang ramai. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Hasan Alwi. VI. V. Omar (2009). Hashim Hj.

mengenal pasti kata adjektif dan membezakannya daripada golongan kata yang lain. lama menjelaskan sifat perhubungan antara dua individu yang telah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. dan comel pula menjelaskan rupa kanak-kanak yang menarik dipandang. Berdasarkan pemahaman anda terhadap kata adjektif. Misalnya. Istilahistilahnya adalah seperti yang berikut: . muda pula menjelaskan keadaan buah kelapa yang masih belum tua.1 Istilah kata adjektif Terdapat empat istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kata yang menerangkan kata nama. anda diharapkan dapat: 1. 6. perkataan besar menjelaskan bahawa keadaan rumah yang besar saiznya. 6. menjelaskan proses pembentukan kata adjektif. kata adjektif dapat menjelaskan keadaan sesuatu kata nama.K a t a A d j e k t i f | 123 UNIT 6 KATA ADJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Menghuraikan ciri dan fungsi kata adjektif. kata yang bergaris merupakan kata adjektif. Hal ini bererti bahawa perkataan yang menjelaskan sifat sesuatu kata nama dianggap sebagai kata adjektif.0 Pengenalan Kata adjektif ialah kata yang menerangkan kata nama. berikan tiga contoh kata adjektif yang menjelaskan sesuatu kata nama. Oleh itu. 2. Contohnya: rumah besar kelapa muda kawan lama kanak-kanak comel Berdasarkan contoh di atas. Perkataan ini menjelaskan sifat atau keadaan bagi sesuatu kata nama. 3.

iaitu kolum sifat nama. iaitu sifat nama (penerang nama) dan sifat kata (penerang selain kata nama). Istilah ini digunakan kerana mereka beranggapan bahawa kata sifat turut menerangkan perkataan-perkataan yang lain dan bukan menerangkan kata nama sahaja. tetapi turut menerangkan perkataan selain kata nama. manakala yang menerangkan kata selain daripada kata nama sebagai sifat kata. Berbeza daripada istilah ini. Za’ba menggolongkan kata sifat kepada dua golongan. iaitu kata yang menerangkan kata nama sebagai sifat nama. Omar (1993). Ahli bahasa moden yang menggunakan istilah sifat ialah Arbak Othman (1981). Istilah ini digunakan kerana golongan kata ini dianggap sebagai kata yang menjelaskan keadaan atau sifat sesuatu kata nama sahaja dan tidak golongan kata yang lain. Za’ba (1940) pula menggunakan istilah kata sifat kerana beranggapan bahawa sifat bukan sahaja golongan kata yang menerangkan kata nama. manakala dalam kolum kedua. pengurus dan orang.K a t a A d j e k t i f | 124 ISTILAH KEADAAN NAMA RUPA NAMA KATA SIFAT KATA ADJEKTIF SIFAT NAMA SIFAT KATA Keadaan nama atau rupa nama merupakan istilah yang digunakan awal 1920-an sehingga tahun 1930-an. Oleh itu. Mees (1969). (2008) pula menggunakan istilah kata adjektif kerana istilah ini selaras dengan istilah adjective dalam bahasa Inggeris dan istilah ini hanya menerangkan kata nama (Norliza Jamaluddin. tinggi. Dalam kolum pertama. Disebabkan wujudnya perbezaan golongan kata yang diterangkan. Abdullah Hassan (1986) dan Asmah Hj. maka Za’ba membahagikan kata sifat kepada dua. kata sifat tinggi. ketawa dan menjerit. besar dan kuat menerangkan kata nama jawatan. 2011). besar dan kuat menerangkan kata yang berbeza. Contohnya : SIFAT NAMA • jawatan tinggi • pengurus besar • orang kuat SIFAT KATA • • • terbang tinggi ketawa besar menjerit kuat Berdasarkan contoh di atas. Asraf (1978) dan Nik Safiah Karim et al. . kata sifat tersebut menerangkan kata kerja terbang.

kupang. iaitu sifat nama dan sifat kata. Oleh itu.2 Pengertian kata adjektif Terdapat beberapa pengertian yang digunakan untuk menjelaskan kata adjektif. batu. iaitu dalam tahun 1920-an dan 1930-an kata adjektif bahasa Melayu ditakrifkan sebagai perkataan yang hadir bersama-sama kata nama. Hal ini telah menyebabkan bukan sahaja perkataan putih dan tinggi dianggap sebagai kata sifat. apakah istilah yang sesuai digunakan untuk golongan kata yang menerangkan kata nama? Berikan alasan anda. tetapi telah membahagikan kata sifat kepada dua subgolongan. Pada tahun 1940-an. Contohnya : lembu putih lima kupang kain pelekat dua ringgit orang Bugis bangunan itu rumah batu yang tinggi Berdasarkan contoh di atas. Contohnya: budak kecil saya sahaja guru yang pandai itu senang rumahnya jauh siapa rajin . ringgit dan itu juga dianggap sebagai kata sifat kerana menepati definisi kata sifat ini. iaitu sebagai golongan kata yang menerangkan kata nama. Kata adjektif pada umumnya didefinisikan berdasar kepada fungsinya. Pada peringkat awal. Bugis. segala perkataan yang berganding bersama-sama kata nama dianggap sebagai kata sifat. semua perkataan bergaris dianggap sebagai kata sifat kerana hadir bersama-sama kata nama. malahan perkataan-perkataan lain seperti pelekat. maka kata tersebut tergolongan dalam sifat nama. Jika kata sifat tersebut menerangkan kata nama atau ganti nama. Pembahagian ini berdasarkan fungsi kata sifat yang hadir dalam struktur ayat atau frasa. SIFAT NAMA SIFAT KATA 6.K a t a A d j e k t i f | 125 Pada pendapat anda. Berikan tiga contoh sifat nama dan tiga contoh sifat kata. Za’ba walaupun mentakrifkan kata sifat dengan cara yang sama.

3b. Perlahan sedikit bercakap. (2008). (perlahan menerangkan suaranya. terlalu jahat. Sifat kata pula ialah perkataan yang menerangkan perkataan selain kata nama dan kata ganti nama. Dalam binaan frasa adjektif ini. lama menerangkan rumah dan tinggi menerangkan bukit). lama menerangkan diam dan tinggi menerangkan terbang). 2b dan 3b pula menerangkan kata kerja (perlahan menerangkan bercakap. Berdasarkan contoh ini. 2b. 2a dan 3a menerangkan kata nama. guru. iaitu sifat nama dan sifat kata. perkataan yang bergaris dalam frasa tersebut dianggap sebagai sifat kata (1958). Saya lama diam di sana. 1b. Bukit itu terlalu tinggi. Yang berikut merupakan ayat yang diberikan oleh Za’ba dalam membezakan sifat nama dan sifat kata: Contohnya: 1a.K a t a A d j e k t i f | 126 Berdasarkan contoh di atas. rumahnya. Contohnya: . Contoh di atas menunjukkan bahawa perkataan yang sama boleh menjadi sifat nama atau sifat kata bergantung kepada kata yang diterangkannya. Burung itu terbang terlalu tinggi. (Sifat Nama) (Sifat Kata) 2a. iaitu kata adjektif didefinisikan sebagai perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Hal ini menyebabkan kata sifat dibahagikan kepada dua subgolongan. manakala 1b. saya. kata adjektif boleh hadir secara sendirian atau hadir bersama-sama perkataan lain seperti hadir bersama-sama kata bantu atau kata penguat. perkataan yang bergaris merupakan sifat nama kerana menerangkan kata nama budak. (Sifat Nama) (Sifat Kata) Kata sifat dalam 1a. (Sifat Nama) (Sifat Kata) 3a. Rumah lama itu sudah runtuh. itu dan siapa. Contohnya: terbang tinggi tidak suka baca lagi elok benar pergi segera begitu juga belum tidur. Suaranya sangat perlahan. Pendefinisian kata adjektif agak berbeza bagi Nik Safiah Karim et al.

kata adjektif merupakan unsur inti dan sebagai kata inti. Lengkapkan rajah berikut berdasarkan pembahagian kata adjektif oleh Za’ba. manakala perkataan-perkataan lain merupakan unsur pilihan. perkataan besar dan rajin merupakan unsur wajib dalam frasa adjektif di atas.Justeru. kata adjektif merupakan unsur wajib yang tidak boleh digugurkan. iaitu boleh wujud dalam frasa tersebut atau boleh digugurkan.K a t a A d j e k t i f | 127 Frasa Adjektif Kata Bantu Kata Adjektif besar besar besar rajin rajin rajin Kata Penguat Kata Penegas lagi juga sekali sudah harus benar Dalam binaan frasa adjektif ini. KATA SIFAT CONTOH : • • • CONTOH : • • • .

Dari segi posisi. kata adjektif hadir selepas kata nama inti atau selepas kata hubung relatif yang atau selepas kata bantu.Dan terKata Dasar Hadapan Belakang Bebas CIRI-CIRI KATA ADJEKTIF (i) Penerang kata nama Ciri tipikal atau ciri utama kata adjektif ialah berfungsi sebagai penerang kata nama. kata adjektif lazimnya hadir dalam frasa nama.K a t a A d j e k t i f | 128 6. didapati bahawa dalam menjalankan fungsi sebagai penerang nama. . Dalam fungsi ini.Contohnya: (4) (5) (6) (7) (8) (9) udara nyaman lelaki tampan harga yang murah kanak-kanak yang cerdik pakaian yang sudah lusuh pendapatan yang masih rendah Berdasarkan contoh di atas. terdapat enam kriteria dalam menentukan kata sifat. kata adjektif boleh hadir selepas kata nama (seperti contoh 4-6) atau hadir selepas kata hubung relatif yang (contoh 4) atau hadir selepas kata hubung relatif yang dan kata bantu (contoh 7-9).3 Ciri-ciri Kata Adjektif Dalam bahasa Melayu. iaitu: Penerang Kata Nama Predikat Hadir Dengan Kata Penguat Darjah Perbandingan Berimbuhan se.

meriah sekali. agak. kata penguat belakang dan kata penguat bebas. iaitu sebagai pelengkap kepada subjek. sungguh dan amat.K a t a A d j e k t i f | 129 (ii) Fungsi predikat Kata adjektif boleh berfungsi sebagai predikat. Contohnya: • • • amat sungguh amat KATA ADJEKTIF • paling • terlalu • makin • • • • berani cemerlang mersik gagah • betul • benar • sekali Dalam bahasa Melayu. kata penguat bebas pula ialah agak. paling. sekali. manakala kata penguat belakang ialah betul. Contohnya : (13) (14) (15) (16) (17) makin berani cemerlang betul mersik sekali sungguh gagah gagah sungguh . sungguh mahal. makin dan kurang. Kata penguat dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada tiga. Walaupun kata penguat boleh mendahului kata kerja tetapi bilangannya tidak banyak. Antara kata penguat hadapan ialah terlalu. Dalam ciri ini kata adjektif mengisi posisi predikat. iaitu kata penguat hadapan. Contohnya: SUBJEK (10) (11) (12) Adik bongsu saya Buku yang dibelinya itu Sambutan hari kemerdekaan PREDIKAT rajin. (iii) Kata adjektif boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat. benar dan nian. kata penguat ini lazimnya menjadi penanda bagi mengenal pasti kata adjektif.

Perbandingan sama tara boleh dilakukkan dengan menggandingkan imbuhan sebersama-sama kata adjektif. (22) Pemuda itu merupakan penari terkenal bagi kumpulan kebudayaan negeri Pahang. (v) Imbuhan se. seperti (18) dan (19). Bagi kata adjektif. atau boleh juga digandingkan kata adjektif dengan imbuhan ter. Contohnya: PERKATAAN IMBUHAN baik luas mahal segak seterseterseterseterKATA TERBITAN sebaik terbaik seluas terluas semahal termahal sesegak tersegak .Contohnya : (18) (19) (20) (21) Hubungan mereka berdua tidak semesra dahulu. Kedua-dua imbuhan ini boleh dijadikan penguji dalam menentukan kata adjektif kerana kedua-dua imbuhan ini dapat menunjukkan perbandingan (imbuhan se-) atau darjah kepalingan (imbuhan ter-). atau menggandingkan perkataan “sama” dengan kata adjektif.dan terSama seperti golongan kata yang lain.dan ter. Rumah baharunya ini kurang selesa berbanding rumah lamanya dahulu. Perumahan di kawasan ini sama cantik perumahan di Damansara.ini menunjukkan perbandingan dan darjah kepalingan.bersama bagi melakukan sesuatu perbandingan.K a t a A d j e k t i f | 130 (iv) Kata adjektif boleh dibuat perbandingan Perbandingan kata adjektif dapat dilakukan sama ada perbandingan yang sama tara atau perbandingan yang tidak setara. Imbuhan se. setiap golongan kata mempunyai imbuhan tertentu yang menjadi penanda bagi golongannya. Anak sulungnya lebih manja berbanding anak-anaknya yang lain. Perbandingan yang tidak setara pula menggunakan perkataan “lebih” atau “kurang” seperti (20) dan (21). penanda golongannya dapat dilihat menerusi imbuhan sedan ter-.

bau yang seharum limau kasturi ( 15. kebaya biru ( 3. Tuliskan (Y) untuk kata adjektif dan (T) untuk kata perkataan yang bergaris di bawah: 1. pagar berduri ( 5. air limau ( 2. pelakon handalan ( 9. Contohnya: Frasa : zaman awal perkara aneh kesan buruk bahagian awal kes berat pemimpin bijak Ayat : (23) Makanan di restoran itu enak sekali. bendera yang masih tergantung ( 14. Berbanding dengan kata kerja. kulit yang mulus ( 6. kanak-kanak yang tertidur ( 12. kata adjektif yang menjalankan fungsi sebagai penerang atau predikat. penyanyi ternama ( 8. 2011). penulis muda ( 4. jawatan tertinggi ( 7. (24) Keadaan di kawasan itu semakin bising.K a t a A d j e k t i f | 131 (vi) Kata adjektif sebagai kata dasar dalam frasa Kata adjektif yang hadir dalam binaan frasa atau klausa/ayat lazimnya terdiri daripada kata dasar (Norliza Jamaluddin. persembahan yang memukau ( 13. (25) Kakak sulungnya tidak cerewet dalam menguruskan rumah tangga. lagu yang mengasyikkan ( 11. rasa yang teramat pahit ( 10. lazimkan merupakan kata dasar. berita yang amat mengejutkan kami ( yang bukan merupakan kata adjektif bagi ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) .

1 Kata adjektif sifatan Kata adjektif sifatan ialah kata yang menerangkan perangai.4. iaitu: SIFATAN PERASAAN UKURAN JENIS KA BENTUK JARAK PANCAINDERA WAKTU WARNA CARA 6.4. Contohnya : budak baik tubuh sihat kanak-kanak comel pemuda berani badan lemah lelaki tampan 6.2 Kata adjektif warna Kata adjektif warna ialah kata yang menjadi unsur keterangan pada warna sesuatu nama. kata adjektif dapat digolongkan kepada 9 subgolongan. tabiat atau keadaan sesuatu nama.K a t a A d j e k t i f | 132 6.4 Jenis-jenis Kata Adjektif Berdasarkan kepada kriteria makna. Contohnya : kertas kuning kain coklat baju jingga rambut perang bunga ungu tiang oren .

3. konkrit atau abstrak sesuatu nama. Contohnya: kulit hitam legam daun hijau muda baju merah tua warna hijau pucuk pisang kain biru langit kulit kuning langsat 6.4.6 Kata adjektif jarak Kata adjektif jarak ialah kata yang menunjukkan ruang antara dua benda atau keadaan.4 Kata adjektif bentuk Kata adjektif bentuk ialah kata yang menjadi unsur keterangan bagi sesuatu bentuk pada benda bernyawa atau tidak bernyawa.4. Contohnya : jalan lama masa silam berjalan lambat kawan baharu zaman dahulu basikal tua 6.K a t a A d j e k t i f | 133 Kata warna boleh diikuti oleh kata adjektif atau dibuat perbandingan dengan unsur-unsur alam.4. Contohnya: meja bulat parang panjang perut buncit berdagu lekuk 6.4. Kata adjektif ukuran Kata adjektif ukuran ialah kata yang menjadi unsur keterangan ukuran pada benda bernyawa atau tak bernyawa.5 Kata adjektif waktu / masa Kata adjektif masa atau waktu ialah kata yang bagi menjelaskan masa. Contohnya: jalan dekat jarak yang jauh orang yang paling hampir . Contohnya : kain nipis berbaju tebal bilik kecil rumah besar sekolah rendah budak kecil 6.

dengar. Kesalahan menggunakan akhiran –kan pada kata adjektif kerana terdapat anggapan bahawa kata sendi akan boleh disingkatkan menjadi –kan.4.8 Kata adjektif perasaan Kata adjektif perasaan ialah kata yang menerangkan perasaan seseorang terhadap sesuatu.4. pandang atau gabungan bagi kelima-lima indera. sentuh.4. bau. Kata adjektif jenis ini perlu disertai kata sendi apabila diperluas dengan kata nama. Contohnya : *rindu ibu *rindukan ibu *suka durian *sukakan durian * benci dia * bencikan dia *marah anaknya *marahkan anaknya 6. Contohnya: RASA PANDANG PANCAINDERA DENGAR sedap pahit manis kelat comel segak hodoh cantik bising merdu nyaring serak BAU SENTUH busuk hapak hanyir tengik lembut licin kesat keras .7 Kata adjektif cara Kata adjektif cara ialah kata yang menunjukkan kelakuan atau ragam. Contohnya: berjalan perlahan arus deras bercakap cepat berlari pantas 6.9 Kata adjektif pancaindera Kata adjektif pancaindera ialah kata yang menerangkan konsep rasa.K a t a A d j e k t i f | 134 6. maka bentuk yang terhasil tidak gramatis. Contohnya: rindu akan ibu benci akan dia suka akan durian marah akan anaknya Jika kata adjektif perasaan ini tidak diikuiti dengan kata sendi.

iaitu: kata adjektif tunggal. lantai yang licin ( ) 6. ahli keluarga yang paling hampir ( ) 15. baju Melayu hijau pucuk pisang ( ) 14.5 Pembentukan Kata Adjektif Terdapat empat bentuk kata adjektif dalam bahasa Melayu. BENTUK KATA AJDKETIF TUNGGAL TERBITAN GANDA MAJMUK AWALAN SISIPAN APITAN SEPARA BERENTAK PENUH . bangunan lama ( ) 5. muka empat segi bujur ( ) 10. daging yang hamis ( ) 8. pemuda yang amat gagah ( ) 12. 1. tidur nyenyak ( ) 4. kata adjektif terbitan. aliran yang deras ( ) 7. tanah pamah yang agak subur ( ) 13. dan kata adjektif majmuk. bilik yang seharum bunga Melati ( ) 6. kata adjektif ganda.K a t a A d j e k t i f | 135 Garisi kata adjektif dan tuliskan jenis setiap kata adjektif dalam ruangan kanan di bawah. penulis yang ternama ( ) 9. rasa rindu ( ) 3. air masin ( ) 2. buah yang agak masam ( ) 11.

6 Kata Adjektif Tunggal Kata adjektif tunggal ialah kata adjektif dalam bentuk kata dasar. Awalan teR. Contohnya : Frasa : rasa masin suara merdu masakan lazat Ayat : (26) Kuah ini masin.apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan semua huruf. penggandaan atau pemajmukan. Bentuk tunggal ini merupakan bentuk kata adjektif yang paling lazim dalam bahasa Melayu berbanding dengan bentuk-bentuk yang lain. (27) Suara penyanyi itu merdu. sama ada melalui awalan. 1. 6. kecuali dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r. iaitu yang tidak menerima pengimbuhan. Contohnya : masin nyenyak merdu lama lazat bengkuk kuat terang Yang berikut merupakan contoh kata adjektif tunggal yang hadir dalam frasa dan ayat.1 Awalan Kata Adjektif Awalan yang membentuk kata adjektif terbitan ialah teR-.menjadi ter.mempunyai dua bentuk. Kata adjektif tunggal dapat berfungsi sebagai inti frasa adjektif atau sebagai penerang kata nama. Contohnya: tercantik termasyhur terbesar terbaik terbaharu termurah . Awalan teR(I) Bentuk awalan teRAwalan teR. dan se-. apitan atau sisipan.7 Kata Adjektif Terbitan Kata adjektif terbitan ialah kata adjektif yang mendapat imbuhan.7. (28) Masakan ibu saya lazat. 6.K a t a A d j e k t i f | 136 6.

di depan kata dasar yang bermula dengan huruf r.K a t a A d j e k t i f | 137 Awalan teR. iaitu yang menunjukkan darjah yang lebih tinggi dalam skala perbandingan. Contohnya: terisau teramai terapi teriang (II) Fungsi awalan teRAwalan teR.menjadi te. (III) Makna awalan teRApabila kata adjektif bergabung dengan awalan ter-.tidak berubah apabila bercantum dengan sebarang huruf konsonan pada pangkal kata dasar.+ cantik (KA)  tercantik (KA) teR. Contohnya: setinggi semasyur seindah secantik seburuk sebaik sehebat setebal .+ baik (KA)  terbaik (KA) Contoh penggunaannya dalam ayat: (29) Bangunan itulah yang tertinggi. kata adjektif yang terbentuk membawa pengertian ‘lebih atau paling’. Awalan se(I) Bentuk awalan seBentuk awalan se. Contohnya : terkecil termerah termuda terbaik = = = = paling kecil paling merah paling muda paling baik 2.+ rapi (KA)  terapi (KA) teR. (31) Dialah yang terpandai di kelas itu.berfungsi untuk menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar yang sememangnya kata adjektif. Contohnya: teR. (30) Sungai terpanjang di Malaysia ialah Sungai Rejang.

(33) Rupa Sarah secantik Munirah. Contohnya: se.berfungsi untuk menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar..K a t a A d j e k t i f | 138 (II) Fungsi awalan seAwalan se...2 Apitan Kata Adjektif Apitan kata adjektif ialah ke-. kata adjektif yang terbentuk membawa pengertian ‘sama’.. iaitu yang menunjukkan darjah yang sama dalam skala perbandingan...+ besar (KA)  sebesar (KA) Contoh penggunaannya dalam ayat: (32) Harta saya tidak sebanyak harta dia. (34) Buku setebal kamus itu belum dibacanya. Apitan ke-.-an Apitan ke-.. Contohnya: kebaratan kearaban keakuan kecinaan kemelayuan kepahlawanan .-an.+ pandai (KA)  sepandai (KA) se. iaitu ke-…-an. (III) Makna awalan seApabila kata adjektif bergabung dengan awalan se-..+ mudah (KA)  semudah (KA) se.-an (I) Bentuk awalan ke-.-an mempunyai satu bentuk.7. Contohnya : secantik sekecil selurus sehalus = = = = sama cantik sama kecil sama lurus sama halus 6.

K a t a A d j e k t i f | 139 (II) Fungsi apitan ke-.-an + besar (KA)  kebesaran (KA) (III) Makna apitan ke-…-an Apitan ke-…. sisipan -emiv.. terdapat empat jenis sisipan kata adjektif.. Apitan ke-.. sisipan -elii..-an Apitan ke-..-an boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama dan kata adjektif.Contohnya : kepahlawanan kecinaan kebaratan = = = bersifat seperti pahlawan bersifat seperti Cina bersifat seperti barat Di samping itu. Contohnya : kebaikan kelemahan kemerahan = = = keadaan atau sifat baik keadaan atau sifat lemah keadaan atau sifat merah 6...3 Sisipan Kata Adjektif (I) Bentuk sisipan kata adjektif Dari segi bentuk sisipan.: selerak gelembung kelebak ...-an + kuning (KA)  kekuningan (KA) ke-..-an berfungsi untuk membentuk kata kerja adjektif.-an + melayu (KN)  kemelayuan (KA) ke-. berbanding dengan bentuk terbitan yang lain. apitan ke-.. iaitu: i. Walau bagaimanapun. sisipan -eriii.an ini membawa pengertian bersifat seperti sesuatu..-an turut mendukung maksud kadaan atau sifat sesuatu.. sisipan -in-. iaitu berdasarkan makna kata yang mendasari kata terbitan tersebut...7.. Contohnya: Sisipan -el. Contohnya: ke-. pembentukan sisipan ini tidak lagi produktif.-an + arab (KN)  kearaban (KA) ke-.

Bahasa dalam karya klasik sinambung dengan bahasa moden. dan –inSemua imbuhan sisipan ini menerbitkan kata adjektif yang memberikan sifat pada kata nama. –em-. Bau semerbak itu daripada minyak wangi. -er-. Fikirannya serabut dengan masalah.: sinambungan kinerja (II) Fungsi sisipan -el-.+ sabut (KN) -em. .K a t a A d j e k t i f | 140 Sisipan -em.+ guruh (KN) -in. dan –inSemua imbuhan sisipan ini membawa ”sifat yang terdapat dalam kata dasar. Contohnya: (35) (36) (37) (38) Bilik selerak itu akan dibersihkan. -er-.: gemuruh gemilang semerbak Sisipan -er. –em-.: kerlip gerodak Sisipan -in.+ sambung (KK)  kelupas (KA)  serabut (KA)  gemuruh (KA)  sinambung (KA) (III) Makna sisipan sisipan -el-. Contohnya: -el.+ kupas (KK) -er.” Kata adjektif itu kemudiannya digunakan sebagai penerang kepada kata nama.

iaitu sama ada melibatkan perulangan konsonan yang sama atau perulangan vokal atau perulangan bunyi terentu.8 Kata Adjektif Ganda Dari segi gandaan pula.K a t a A d j e k t i f | 141 6. Contohnya : kusut-masai gegak-gempita kacau-bilau kelam-kabut (II) Fungsi Kata Adjektif Ganda Proses penggandaan boleh menerbitkan kata adjektif. Misalnya. penggandaan berentak (i) Penggandaan penuh Penggandaan jenis ini ialah menggandakan seluruh kata adjektif. Contohnya : rendah-rendah lambat-lambat kelayu-layuan laju-laju suka-suka kemalu-maluan besar-besar bujur-bujur kekuning-kuningan (ii) Penggandaan separa penggandaan separa pula menggandakan sebahagian daripada kata adjektif. maka hanya daripada kata adjektif terbitan tersebut yang digandakan. Contohnya: . Contohnya: setinggi-tinggi kecil-kecilan kebiru-biruan setebal-tebal (iii) Penggandaan berentaj Penggandaan berentak pula menggandakan kata adjektif mengikut rentak tertentu. iaitu : i. penggandaan penuh ii. bagi kata adjektif terbitan yang menjadi kata dasar. terdapat tiga jenis kata adjektif ganda. penggandaan separa iii.

Contohnya: (45) Majlis perkahwinan artis itu gilang-gemilang. (47) Keadaan bilik itu gelap-gelita. terdapat dua jenis kata adjektif majmuk. (b) menyerupai sifat yang terkandung dalam kata dasar. (44) Perniagaan kecil-kecilan manambahkan pendapatan. Contohnya: (42) Warna baju nenek itu kebiru-biruan. (46) Buah di pasar itu segar-bugar. (43) Perangai pemuda itu kebudak-budakan. Contohnya: (39) Pelajar di sekolah itu baik-baik.9 Kata Adjektif Majmuk (I) Bentuk kata adjektif majmuk Dalam bahasa Melayu. Contohnya : biru laut kuning langsat merah saga . iaitu yang melibatkan rangkaian beberapa perkataan yang salah satu daripadanya terdiri daripada kata adjektif. .K a t a A d j e k t i f | 142 barat (KN)  kebarat-baratan (KA) simpang (KN)  simpang-siur (KA) biru (KA)  kebiru-biruan (KA) rindu (KA)  rindu-rinduan (KA) (III) Makna Kata Adjektif Ganda (a) sifat jamak. 6. (40) Gadis zaman dahulu malu-malu (41) Pokok kelapa di situ tinggi-tinggi. iaitu: (a) kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas (b) Kata majmuk yang membawa maksud simpulan bahasa (a) Kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas. (c) kesangatan.

iaitu: (i) bandingan yang sama (ii) bandingan yang berbeza . Contohnya: (51) Rumah saya besar.10. (50) Punggung periuk itu hitam pekat.10.10 Perbandingan Kata Adjektif Salah satu ciri yang penting bagi kata adjektif ialah kata adjektif boleh dibuat perbandingan. 6. Contohnya: (48) Rasa minuman itu manis buah. (ii) darjah bandingan (iii) darjah penghabisan 6. (52) Tali itu panjang. iaitu: (i) darjah biasa. Dalam Tatabahasa Dewan (2008). iaitu rangkaian beberapa perkataan yang salah satu daripada perkataan tersebut terdiri daripada kata adjektif. ada tiga darjah bagi perbandingan kata adjektif.Contohnya : ringan tulang pekak badak besar kepala = = = rajin menolong orang tidak mahu mendengar bunyi suara sombong / keras kepala (II) Makna Adjektif Majmuk Kata adjektif majmuk menerangkan sifat pada kata nama yang dijelaskannya. rangkaian perkataan ini membawa maksud yang berbeza daripada makna asal perkataan tersebut.1 Perbandingan dengan darjah biasa Perbandingan dengan darjah biasa tidak melibatkan perbandingan dengan apa-apa benda atau maujud yang lain. Perbandingan jenis ini tidak melibatkan kata perbandingan atau kata penguat.2 Perbandingan dengan darjah bandingan Terdapat dua cara yang digunakan untuk menyatakan darjah bandingan.K a t a A d j e k t i f | 143 (b) Kata majmuk yang membawa maksud simpulan bahasa. (53) Badan budak itu kurus. (49) Badan lelaki itu besar tetapi hanya gemuk air. Bagaiamanapun. 6.

3 Perbandingan dengan darjah penghabisan Darjah penghabisan ini dinyatakan melalui: (i) se. (b) bandingan dengan sama + adjektif + dengan. (59) Rumah Abdullah sama besar dengan rumah Talib. Contohnya: (63) Shamsudin lebih bijak daripada Daud. bak. Contohnya: (54) Wajah Siti secantik kakaknya. (c) bandingan dengan kata perbandingan Bandingan dapat juga diungkapkan dengan penggunaan kata perbandingan seperti bagai.+ kata adjektif + gandaan + kata nama (ii) ter. (62) Wajah Navin pucat seperti mayat. Contohnya: (57) Wajah Siti sama cantik dengan kakaknya. (56) Rumah Abdullah sebesar rumah Talib. (ii) bandingan yang berbeza Bandingan jenis ini dinyatakan dengan menggunakan rangkai kata lebih…daripada atau kurang … daripada. (61) Lagaknya umpama orang kaya.K a t a A d j e k t i f | 144 (i) bandingan yang sama (a) bandingan dengan awalan se-. ibarat. 6. seperti.+ kata adjektif (iii) paling + kata adjektif . (58) Gunalan tidak sama berani dengan Maniam.10. Contohnya: (60) Adik Samad mempunyai hati yang keras bagai batu. (55) Gunalan tidak seberani Maniam. laksana dan sebagainya. (64) Gerai itu kurang bersih daripada gerai ini. umpama.

K a t a A d j e k t i f | 145 (iv) kata adjektif + sekali (v) ter.+ kata adjektif tidak perlu diikuti dengan kata penguat sekali kerana ter. Budak itu tersangat baik.” Jika digunakan. akhirnya jatuh ke tanah juga.+ kata adjektif. (76) Lelaki tua itu sungguh baik sekali. Binaan ter. (iii) paling + kata adjektif. (iv) kata adjektif + sekali. (68) Lukisan ini tercantik antara semua lukisan yang dijual.+ amat/sangat + kata adjektif. Contohnya: (69) Rumah Mazlan paling besar di kampung saya. (66) Sepandai-pandai tupai melompat. (70) Bencana alam itulah yang paling dahsyat melanda Acheh. . Contohnya: (65) Sesabar-sabar perempuan. binaan tersebut menjadi lewah. Contohnya: (75) Pokok di kawasan perumahan itu amat tinggi sekali. (72) Bayi itu comel sekali. (v) ter.+ kata adjektif + gandaan + kata nama. (vi) amat/sungguh/sangat + kata adjektif + sekali.+ amat/sangat + kata adjektif (vi) amat/sungguh/sangat + kata adjektif + sekali (vii) terlalu (i) se.dan sekali sudah mendukung makna ”darjah penghabisan. Contohnya: (71) Baju budak itu kotor sekali. (ii) ter. Contohnya: (67) Kain batik tulisan tanganlah yang termahal. Contohnya: (73) (74) Cincin menteri itu teramat mahal. jika marah berbahaya.

(i) amat tinggi sekali (ii) sungguh amat tinggi KATA KUNCI 1. 12. tunggal terbitan ganda majmuk perbandingan PENILAIAN KENDIRI 1. 13. 14. sifat nama 4. kata dasar 9. Contohnya: (77) Bapa Kam Wai terlalu garang. TUNGGAL TERBITAN SISIPAN GANDA . penerang 10. kata inti 8. keadaan nama 7.K a t a A d j e k t i f | 146 (vii) terlalu. sifat kata 5. kata sifat 3. kata penguat 11. penggunaan dua kata penguat seperti dalam frasa adjektif yang berikut adalah salah. rupa nama 6. 15. kata adjektif 2. Dalam buku-buku kerja. Berikan tiga contoh kata adjektif berdasarkan bentuk katanya. binaan tersebut betul. dalam Tatabahasa Dewan. Namun. Berikan komen anda. (78) Penjahat itu terlalu bengis.

Nik Safiah Karim et al. (2008). (2011). Universiti Malaya. Pelita Bahasa Melayu Penggal 1-III Edisi Baharu. Zainal Abidin Ahmad (Za’ba) 2000. 6. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu.K a t a A d j e k t i f | 147 2. huraikan fungsi tipikal kata adjektif bahasa Melayu. Jelaskan proses penerbitan kata bagi kata adjektif. 7. Omar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 3. Asmah Hj. Tesis PhD. (2008). Mengapakah kata penguat dikatakan sebagai penanda bagi golongan kata adjektif? 5. RUJUKAN Ahmad Khair Mod Nor (2002). Dengan mengemukakan contoh yang relevan. 8. . Apakah rasional yang digunakan oleh Za’ba untuk membahagikan kata adjektif kepada dua jenis? Nyatakan hujah anda berserta contoh yang relevan. Kuala Lumpur: PTS Professional. berikan dua contoh yang sesuai. Nahu Kemas Kini. Huraian aspek pemaknaan bagi kata terbitan kata adjektif. Setiap jenis. Jelaskan pembentukan kata adjektif. Kata Sifat Bahasa Melayu Berdasarkan Data Korpus Berkomputer. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Norliza Jamaluddin. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Apakah yang membezakan kata adjektif daripada kata nama dan kata kerja? 4.

Oleh sebab itu. kata adjektif. Contohnya: (5) Dia berjalan cepat. kata adverba tergolong sebagai kata tugas. Kata adverba ialah perkataan yang menerangkan kata kerja. menggunakan kata adverba dengan betul 7.(pura-pura ialah kata adverba yang menerangkan kata adjektif baik) Perkataan daripada golongan kata yang lain dapat menjadi kata adverba kerana mempunyai fungsi ”menerangkan”. perkataan cepat tidaklah lagi tergolong sebagai kata adjektif seperti dalam ayat (6) kerana cepat berfungsi menerangkan perbuatan ”berjalan” dan tidak menjadi inti bagi frasa predikat. .0 Pengertian Kata Adverba Kata adverba juga dikenali sebagai kata keterangan. dan kata adverba. (esok ialah kata adverba yang menerangkan kata kerja pulang) Maryam selalu suka akan ais krim. Kata adverba menjadi tambahan dalam predikat dan tidak dapat berdiri sendiri untuk menjadi inti frasa. (6) Perjalanan ke Ipoh cepat.Kata Adverba| 148 UNIT 7 KATA ADVERBA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit. anda diharapkan dapat: 1. (sungguh ialah kata adverba yang menerangkan kata adverba kuat) Lelaki itu pura-pura baik untuk menarik perhatian gadis itu. Contohnya: (1) (2) (3) (4) Haris pulang esok. Kata cepat dalam ayat (6) ialah kata adjektif kerana menjadi inti frasa predikat. (selalu ialah kata adverba yang menerangkan kata adjektif suka) Pemuda itu ketawa kuat sungguh. menyenaraikan kata adverba dalam ayat 4. mengetahui fungsi kata adverba dalam ayat 3. Fungsi inilah selalunya menyebabkan tarafnya berubah daripada golongannya dalam struktur ayat. Dalam ayat (5). mengetahui jenis kata adverba dalam bahasa Melayu 2.

Contohnya: tidur lena duduk diam-diam putih berseri kurang berhati-hati sering berpindah hampir pengsan Kata adjektif yang menjadi adverba bagi kata kerja yang menunjukkan cara boleh bertukar tempat. 2. Contohnya: (12) (13) (14) (15) (16) (17) Adik menangis terisak-isak. Contohnya: . yakni boleh di depan atau di belakang perkataan yang diterangkannya. kata adjektif dan kata adverba.1 Ciri-ciri Kata Adverba (a) keterangan yang ditambahkan pada kata kerja. Apakah fungsi kata parah dalam ayat-ayat tersebut? 1. Mangsa kemalangan itu parah. Mangsa kemalangan itu bertambah parah.Kata Adverba| 149 Dalam ayat (7)-(9). Gadis itu cantik menawan Mereka ke hosiptal segera. Contohnya: (7) Budak lelaki itu berenang menelentang. 7. Kasut lelaki itu hitam berkilat. kata adjektif dan adverba. Budak itu kurang berhati-hati. Mangsa kemalanagn itu luka parah. Bandingkan ayat yang berikut. (9) Mereka ke bandar berdua. (8) Baju perempuan itu merah menyala. Kamil datang ke sini tiba-tiba (b) kedudukan kata adverba adalah bebas. 3. kata kerja berfungsi sebagai kata adverba kerana menjadi penerang kepada kata kerja.

2 Bentuk Kata Adverba Kata adverba terdiri daripada bentuk: (i) kata tunggal (ii) kata terbitan (iii) kata ganda (i) Bentuk kata adverba tunggal Kata adverba dalam bentuk tunggal tidaklah banyak. (ii) Bentuk kata adverba terbitan Kata adverba terbitan ialah kata adverba yang mempunyai imbuhan. semestinya.Kata Adverba| 150 tidur lambat lambat tidur bermain bersungguh-sungguh bersungguh-sungguh bermain menangis terisak-isak terisak-isak menangis 7. dll.-nya seperti sepatutnya. rasanya. biasanya. begitu. . Contohnya: esok. –nya seperti agaknya. dahulu. Dia sentiasa berderma. sebolehnya.. Maryam pintar rupanya. tadi. Contohnya: se-…-nya (23) (24) (25) -nya (26) (27) (28) Sebaiknya kita segera pergi ke sana. (18) (19) (20) (21) (22) Azmi akan datang esok. sesudahnya. Kata adverba bentuk tunggal terdiri daripada satu kata dasar. Saya akan pergi dulu. Peristiwa itu akan menjadi ingatan semasa tua kelak. Gurauan itu agaknya membuatnya marah. selalu dan sebagainya. Bentuk kata adverba ini terdiri daripada: se-. sekarang. lusa. Seeloknya kita siapkan keraj ini. Bayi itu biasanya menangis apabila lapar. Kami sebenarnya tidak jadi ke sana. sentiasa. seeloknya. tentu.. hampir. Hasnita tentu lapar. dll. semalam.

Contohnya: duduk diam-diam buai laju-laju datang tiba-tiba pura-pura baik sama-sama cantik betul-betul baik (b) kata adverba penggandaaan separa. Contohnya: lari lintang-pukang berjalan mundar-mandir berjalan huyung-hayang menangis sedu-sedan tidur serta-merta . Contohnya: (a) kata adverba penggandaan penuh. (b) penggandaan berentak. (b) penggandaaan separa. Kata adverba ganda terdiri daripada (a) penggandaan penuh. Contohnya: datang berhari-hari menangis teresak-esak berjuang mati-matian berniaga kecil-kecilan terbang setinggi-tingginya menjerit sekuat-kuatnya merdu semerdu-merdunya (c) kata adverba penggandaan berentak.Kata Adverba| 151 (iii) Bentuk kata adverba ganda Kata adverba ganda ialah kata adverba dalam bentuk ganda.

julung kali. begitu. kerap kali. kelak. kata adjektif atau kata adverba. Anak Pak Yazid sudah besar panjang. iaitu: (a) kata adverba jati (b) kata adverba yang asalnya kata adjektif (c) kata adverba yang asalnya kata kerja (a) kata adverba jati Kata adverba jati ialah kata adverba yang tidak termasuk ke dalam mana-mana golongan kata lain.Kata Adverba| 152 7. tulat. kemudian. kelak. barangkali. kemudian. demikian. Maniam sering ke pejabat pada hari Sabtu. kelmarin. Kanak-kanak kurang berhati-hati ketika melintas jalan. Tetamu datang serentak pada majlis itu. begini. pertama kali. sentiasa. Cntohnya: (35) (36) (37) (38) (39) Pemain bola keranjang dari China itu tinggi lampai. kadangkadang. langsung. dahulu. nyaris. saling. Bentuk kata adverba tunggal merupakan kata adverba jati. lusa. sentiasa. Dia datang ke rumah saya kelmarin. Bas ekspres dari Kelantan tiba lewat. besar (besar panjang). dll. begini.3 Jenis-jenis Kata Adverba Kata adverba terdiri daripada tiga jenis. sering (sering ke pejabat). dll. Anis cantik sekarang. semalam. Lelaki itu dahulu kaya. sekali gus. dan nanti. (ii) kata adverba asalnya kata adjektif Kata adjektif ini asalnya memang kata adjektif tetapi berfungsi sebagai adverba yang menerangkan kata kerja. tetapi kini miskin. Contohnya: tadi. kata adjektif atau kata frasa sendi nama. acap kali. Beberapa contoh penggunaannya dalam ayat adalah seperti yang berikut: (29) (30) (31) (32) (33) (34) Saya telah menziarahi Jamal kelmarin. Kata adverba jati sememangnya berfungsi untuk menerangkan kata kerja. saling. nanti. sempat. begitu. sering kali. Contohnya: lampai (tinggi lampai). kadangkala. kurang (kurang berhati-hati). dahulu. agaknya. langsung. jarang kali. demikian. Kita perlu membuat kerja itu sekali gus esok. serentak. . sekarang. esok.

kata adjektif. menyendiri (duduk menyendiri). atau frasa sendi nama. Oleh itu. 7. Kereta api itu mula bergerak. Dalam ayat (45)-(48). Contohnya: mengiring (tidur mengiring). Gadis itu memakai baju merah menyala. kata bantu dan kata penguat boleh menjadi kata adverba dalam ayat.Kata Adverba| 153 (c) kata adverba salnya kata kerja Kata adverba jenis ini berasal daripada kata kerja dan berfungsi sebagai penerang kepada kata kerja. hanya beberapa saja makna yang disenaraikan: (a) Adverba waktu Perkataan yang menerangkan masa berlakunya sesuatu perbuatan atau peristiwa dan keadaan. Dalam modul ini.4 Kata Tugas yang Tergolong dalam Kata Adverba Kata bantu dan kata penguat tergolong sebagai kata adverba. berseri (cantik berseri). manakala dalam ayat (47)-(48) perkataan agak dan terlalu dikenali juga sebagai kata penguat kerana hadir di depan kata adjektif. Contohnya: (45) (46) (47) (48) Bapa mesti pergi ke majlis kenduri itu. dll. Contohnya: (40) (41) (42) (43) (44) Bayi itu tidur mengiring. Menara Kuala Lumpur tinggi melangit 7. melangit (tinggi melangit).5 Makna Kata Adverba Kata adverba mempunyai makna yang banyak. Pakaian di kedai ini agak mahal. perkataan mesti dan mula merupakan kata bantu kerana hadir di depan kata kerja. Dalam ayat (45)-(46). Bangunan yang baru siap itu terlalu tinggi. kata bantu dan kata penguat dalam contoh ayat di atas dari segi fungsinya adalah sebagai kata adverba kerana perkataan tersebut berfungsi ’menerangkan’. Encik Lim duduk menyendiri sejak kematian isteri. Contohnya: . Namun. kata bantu dan kata penguat juga berfungsi sebagai kata adverba kerana kedua-duanya berfungsi ”menerangkan”. Wajah gadis itu cantik berseri. menyala (merah menyala).

Komathi selalu datang ke rumah saya. (58) Pelajar itu betul-betul gembira dengan keputusan SPMnya. Bas ekspres itu tiba lewat. Contohnya: (57) Saya tentu sampai di sana petang ini. Dia berkata demikian semata-mata untuk berbohong. Contohnya: (60) Zaini tinggal dekat dengan rumah saya. (61) Burung gagak itu terbang tinggi. (c) Adverba ragam Perkataan yang menerangkan ragam atau keadaan kepastian berlakunya sesuatu perbuatan. (62) Datuk pergi jauh meninggalkan kita. Kamu perlu berbuat begini. . (b) Adverba cara Perkataan yang menerangkan cara sesuatu perbuatan itu dilakukan. (d) Adverba jarak Perkataan yang menerangkan jarak yang berkaitan dengan kata kerja yang diterangkannya. Buruh itu berkerja bermati-matian. (59) Mohd Nor benar-benar baik. Abang baru pulang dari pejabat. Contohnya: (53) (54) (55) (56) Hamid duduk menyendiri.Kata Adverba| 154 (49) (50) (51) (52) Amir hendak pulang sekarang.

(65) Cili itu dipotong nipis. Setibanya musim panas. (68) Nasir ketawa riang menonton persembahan itu. (64) Buku-buku itu disusun rapi. Kami berdoa agar pengantin itu hidup berbahagia. f. e. Dia jarang-jarang datang ke rumah saya. Ustaz ini memberi kuliah secara bulanan. Gadis itu duduk termenung. Nyatakan kata adverba yang terdapat dalam ayat yang berikut: a.Kata Adverba| 155 (e) Adverba keadaan Perkataan yang menerangkan keadaan yang berlaku pada kata kerja. 3. Adik dimarahi kerana bermain sehari-hari. h. i. Bapa bekerja kuat sejak dulu. (f) Adverba sifat perasaan Perkataan yang menerangkan sifat perasaan bagi kata kerja. g. d. orang Arab suka melancong. 2. Contohnya: (63) Askar itu berambut pendek. (67) Dia bercakap benar setiap kali berbicara. Mereka diam-diam datang ke sini. Jiran saya masih sakit tenat. b. j. . KATA KUNCI 1. Contohnya: (66) Ibu berasa rindu sejak adik ke universiti. c. Budak itu lari lintang-pukang kerana dikejar anjing. kata adjektif dan kata adverba. kata adverba kata keterangan penerang PENILAIAN KENDIRI 1.

Apakah jenis kata adverba yang bergaris? a. Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna Edisi Baharu. Tatabahasa Bahasa Malaysia. memandu perlahan-lahan d. berjalan lambat sungguh e. berpisah lama g. kasar sedikit c. Musa dan Abdul Hamid Mahmood. ketawa riang h. (2006). (2010). sentiasa berhati-hati 3. duduk sebentar e. Hashim Hj. Asmah Hj. Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. Bhd. Nik Safiah Karim. Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Distributors Sdn. (1984). Farid M. berkawal bergilir-gilir i. bergerak perlahan RUJUKAN Abdullah Hassan. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Bhd. Omar. sejuk benar b. berbuat baik b. tidur lewat f. Arbak Othman. Apakah bentuk kata adverba yang bergaris? a. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2009). pulang ke gagang f. Kuala Lumpur: Percetakan Sarjana (M) Sdn. Morfologi. (2008). tinggal dekat c. .Kata Adverba| 156 2. Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor. Bhd. Onn. kadang kala timbul j. belajar sangat kuat d. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn.

(1) Ramai pelajar sedang menuju ke perpustakaan. penguat. klausa atau ayat untuk mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu (Nik Safiah Karim et al. pembenar. penerang. mengetahui golongan kata tugas dalam bahasa Melayu 2. Contohnya: (2) *Maisarah ke (2a) Maisarah ke kuliah. penghubung. menyenaraikan jenis-jenis kata tugas 3. anda diharapkan dapat: 1. dan. kata tugas ke.. kata tugas yang hadir dalam frasa. perkataan ramai. manakala ke sebagai kata sendi pula bertugas untuk kata nama perpustakaan. 8. (4) *Pipi bayi itu sangat (4a) Pipi bayi itu sangat putih. pembantu. apa. sisi. klausa atau ayat mempunyai sesuatu tugas tertentu sama ada sebagai pembilang. (3) *Muaz dan (3a) Muaz dan Hadi bermain badminton. Jadi. menggunakan kata tugas dengan betul 8. sedang dan ke ialah kata tugas. Contohnya. Makna kata tugas timbul hanya dalam ayat. tolong.0 Pengertian Kata Tugas Kata tugas ialah kata yang hadir dalam frasa. dan mendukung tugas tertentu dalam ayat. kata kerja dan kata adjektif. dan sebagainya.Kata Tugas| 157 UNIT 8 KATA TUGAS HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit. penafi. Kata sedang ialah kata bantu yang bertugas untuk kata kerja menuju. . 2008). memang tidak boleh berdiri sendiri dalam ayat kecuali hadir bersama dengan kata lain. Kata ramai berfungsi sebagai kata bilangan dan bertugas untuk kata nama pelajar.2 Ciri-ciri kata tugas (i) Kata tugas tidak dapat berfungsi sebagai unsur inti bagi frasa predikat.1 Fungsi Kata Tugas Dalam ayat (1) yang berikut. penegas. Kata tugas tidak dapat menjadi inti frasa berbanding dengan kata nama. sangat. 8.

Contohnya: Kata utama: buku (KN) . buku hijau datang (KK) .Kata Tugas| 158 (ii) Hampir semua kata tugas tidak dapat mengalami perubahan bentuk atau proses morfologi.tidak dapat menurunkan bentuk kata lain seperti *mendan.3 Golongan Kata Tugas Kata tugas boleh digolongkan kepada empat kelompok besar dan jenis-jenisnya seperti yang disenaraikan dalam Tatabahasa Dewan (2008) untuk tujuan pengajaran. tetapi bagi kata utama boleh. mendatangi. secantik. Contohnya: dari memerlukan kata nama selepasnya : dari rumah. datang-datang. cantik-cantik Kata tugas: dan .kedatangan. *kedan. iaitu : (1) kata penyambung ayat (kata hubung) (i) kata hubung gabungan (ii) kata hubung pancangan . dan hanya pada proses tertentu sahaja. *didan *mengdan-dan Kekecualian pada beberapa perkataan. Contohnya: sudah – menyudahkan.berbuku.tercantik. dari kuliah tidak memerlukan kata adjektif atau kata kerja selepasnya : tidak cantik atau tidak makan tepi memerlukan kata sendi sebelumnya dan kata nama selepasnya : di tepi rumah kerana memerlukan frasa nama atau klausa selepasnya : kerana dia atau kerana dia tidak datang 8. datang bulan cantik (KA) . penyudah. membukukan. sudah-sudah oleh – memperoleh. oleh-oleh (iii) Memerlukan kata lain untuk berfungsi dalam frasa atau ayat. dari sekolah. buku-buku. beroleh. mencantikkan.

(menghubungkan frasa dengan frasa) (3) Kami menonton televisyen manakala dia membaca akhbar. (menghubungkan perkataan dengan perkataan) (2) Mereka berjalan kaki atau menaiki bas. Kata penyambung ayat atau kata hubung. Kata hubung berfungsi untuk menghubungkan perkataan dengan perkataan. yang dikenal sebagai ayat majmuk. Contohnya: (1) Ayah dan ibu pergi ke bandar. frasa dengan frasa. ialah kata yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu bentuk ayat yang berlapis. atau klausa dengan klausa.Kata Tugas| 159 (2) kata praklausa (i) kata seru (ii) kata tanya (iii) kata perintah (iv) kata pembenar (v) kata pangkal ayat (3) kata prafrasa dan pascafrasa (i) kata bantu (ii) kata penguat (iii) kata penegas (iv) kata nafi (v) kata pemeri (vi) kata sendi (v) kata arah (vi) kata bilangan (vii) kata adverba (4) Kata pascakata (i) kata penekan (ii) kata pembenda 8. (menghubungkan klausa dengan klausa) .4 Kata Penyambung Ayat Yang dikatakan kata penyambung ayat itu ialah kata hubung.

(10) Buku itu berguna bukan saja kepada pelajar tetapi juga kepada orang dewasa. Apakah istilah lain yang digunakan oleh Za’ba. 1. 8. (5) Asiah menanak nasi atau menjerang air. (6) Yanti terus bercakap tetapi Suzana hanya diam sahaja. malahan. iaitu: (a) kata hubung gabungan. seperti serta. Perbezaan antara kata hubung gabungan berbentuk tunggal dengan pasangan ialah kata hubung berpasangan memberi tekanan pada unsur-unsur yang digabungkan. bapanya pun tidak dihormati.4. dan berbentuk pasangan. sambil. lalu. Asmah. Abdullah Hasaan dan Arbak bagi kata hubung berpasangan? . Contoh penggunaannya dalam ayat adalah seperti yang berikut: (7) Entah betul entah tidak berita itu. Senaraikan beberapa kata hubung gabungan berserta maknanya. Contohnya: (4) Yusri dan Endry sedang makan. Kata hubung berpasangan terdiri daripada dua bahagian yang dipisahkan oleh satu kata. frasa atau klausa yang dihubungkan. Kata hubung gabungan ada berbentuk tunggal. tetapi. 2.Kata Tugas| 160 Kata hubung dapat dibahagikan kepada dua jenis. (9) Baik Irfan mahupun Haris tidak dapat mengangkat peti itu. dan (b) kata hubung pancangan.1 Kata hubung gabungan Kata hubung gabungan ialah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua klausa atau lebih yang sama tara sifatnya. Tempat kata hubung dalam ayat majmuk gabungan adalah di antara kedua-dua klausanya. (8) Jangankan saya. kemudian. sedangkan kata hubung tunggal tidak.

Kata Tugas| 161 8. sehingga. (14) Kita akan memperoleh kejayaan jika kita berusaha. b. Contohnya: (11) Adik saya yang bongsu baru di tahun satu. sewaktu. kerana. Kata hubung pancangan wujud dalam ayat relatif. hingga. untuk. semoga. Ayat (11) ialah ayat relatif kerana menggunakan kata hubung yang. . Ayat (12) dan (13) ialah ayat komplemen kerana menggunakan kata hubung bahawa dan untuk.4. setelah. agar. Daripada ayat contoh tersebut. (12) Dia menyatakan bahawa harga petrol akan naik. tatkala. Klausa yang menjadi keterangan ini dapat disongsangkan. Beberapa contoh kata hubung keterangan yang lain ialah kalau. Ayat (14) dan (15) ialah ayat keterangan kerana kehadiran kata hubung jika dan apabila. (15) Kami akan hadir apabila kerja rumah kami siap.2 Kata hubung pancangan Kata hubung pancangan menurut Asraf (1996: 28) ialah kata hubung yang digunakan untuk memancangkan satu klausa pada klausa yang lain untuk membentuk ayat majmuk pancangan. Kami akan ke sekolah itu untuk mula melakukan kajian. supaya. walaupun. Amat mustahil untuk kami melakukannya. Kata hubung komplemen berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi pelengkap dengan klausa utama. ayat komplemen dan ayat keterangan. meskipun. kendatipun. kata hubung yang menghubungkan klausa utama (Adik saya baru di tahun satu) dengan klausa kecil (yang bongsu). Bagaimanakah anda dapat membezakan kata hubung ”untuk” sebagai kata hubung komplemen dengan kata hubung keterangan seperti ayat yang berikut: a. (13) Amat sukar untuk kita melakukan tugas itu. Kata hubung tersebut menghubungkan klausa utama dengan klausa yang menjadi keterangan. dan sebagainya.

Jenis kata praklausa ialah kata seru.5. Tanda seru berada di akhir ayat. orang-orang yang beriman! 8. kita menang! Wahai. mengapa untuk menanyakan sebab bagaimana untuk menanyakan sebab atau cara berapa untuk menanyakan jumlah atau urutan bila untuk menanyakan masa Apakah perbezaan antara kata tanya adakah dengan apakah? . Kata praklausa bertugas untuk menimbulkan seruan. pertanyaan. Penggunaannya dalam ayat seperti yang berikut: (16) (17) (18) (19) (20) Tuhanku! Aduh. kata pembenar dan kata pangkal ayat. perintah. dan sebagainya. pengiyaan. Yang ditanyai itu boleh tentang sesuatu benda. dan digunakan dalam ayat Dalam tulisan.2 Kata Tanya Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk meminta maklumat atau untuk mendapatkan jawapan. kata perintah. syabas. jumlah. aduh.1 Kata Seru Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menyatakan berbagai-bagai perasaan. cis. celaka. tempat.5 Kata Praklausa Kata praklausa terletak di depan klausa atau ayat.5. wah.Kata Tugas| 162 8. kata tanya. nah. siapa untuk menanyakan orang atau nama orang apa untuk menanyakan benda. hal atau perkara mana untuk menanyakan masa. kata seru lazimnya diletakkan di awal ayat dan selepas kata seru tersebut digunakan tanda koma. atau sebagai penerang pangkal kepada klausa. cara. binatang. amboi. comel betul bayi itu! Eh. sebab dan sebagainya. tempat atau lokasi kenapa. oi. aduhai. 8. Contoh kata seru ialah eh. Kata tanya hadir dalam ayat sebagai sebahagian daripada predikat. sakitnya! Amboi.

suruhan. minta. (27) Kalakian berlakulah permusuhan antara pembesar-pembesar . harap. tak usah ajakan : mari. ajakan. dan betul.5.4 Kata Pembenar Kata yang digunakan untuk mengesahkan sesuatu perkara atau pernyataan. Yang berikut ialah fungsi dan jenis kata perintah: permintaan : tolong.5 Kata Pangkal Ayat Kata pangkal ayat ialah kata yang berada di bahagian awal ayat yang berfungsi untuk melancarkan idea dan ayat-ayat dalam wacana. Apakah fungsi perkataan benar dan betul dalam ayat yang berikut: (1) Kejadian itu benar. sebermula. jangan.5. baginda berangkatlah ke peraduan. harap silaan : sila. maka. jemput. Kata perintah boleh dilembutkan dengan partikel –lah. benar. atau larangan untuk melakukan sesuatu. Contohnya: (21) Ya. jangan. bapa saya memang baik. mohon.3 Kata Perintah Kata perintah ialah perkataan yang digunakan untuk memberikan perintah. Kata pangkal ayat banyak terdapat dalam bahasa klasik. (25) Maka hari pun malam.5. ayuh pembiaran : biar 8. adapun dan sebagainya. arakian. dia tidak bersalah. (4) Peninju itu kuat betul. jemput.Kata Tugas| 163 8. Contoh kata pembenar dalam bahasa Melayu ialah ya. merekalah yang datang tadi. Contoh kata pangkal ayat ialah hatta. (24) Hatta istana itu pun siaplah. (26) Arakian. (23) Betul. kalakian. sudi larangan : usah. harapan. 8. usah. tolong. (22) Benar. Contoh kata perintah ialah sila. tak usah. (2) Laporan itu betul. alkisah. keinginan. mohon. (3) Pemandangan di tepi pantai itu indah benar. syahdan. mari. minta.

kata sendi nama. dan bertugas sebagai kata pascafrasa. kata bilangan dan kata adverba. iaitu: (a) Kata bantu ragam Kata bantu ragam menerangkan kemahuan atau perasaan orang bercakap berkait dengan perbuatan yang dilakukan. kata bantu juga bertugas membantu frasa adjektif dan frasa sendi nama. mesti memberi perhatian enggan membantu dapat pulang ingin berderma patut datang mahu belajar . Namun. kata penegas. 8. Selain itu. harus dll. patut. Antara kata bantu ragam adalah seperti: boleh. mahu. mesti. maka ada ahli bahasa memasukkannya ke dalam golongan kata adverba. Kata bantu hadir sebelum frasa.6 Kata Prafrasa dan Kata Pascafrasa Kata prafrasa dan kata pascafrasa ialah perkataan yang terletak di hadapan atau selepas frasa. hendak. kata arah. Kata bantu dapat dianggap sebagai sejenis kata adverba juga.6. Contohnya dalam frasa: boleh datang hendak tidur mungkin makan harus berwaspada. kata penegas dan kata adverba boleh hadir selepas frasa. ingin. mungkin. frasa kerja. Contohnya: (28) Pekerja itu telah pulang. kata nafi.1 Kata bantu Kata bantu ialah perkataan yang memberi keterangan tentang sesuatu perbuatan atau kata kerja.Kata Tugas| 164 Bolehkah kata pangkal ayat ini dianggap sebagai penanda wacana? Berikan alasan anda. kata pemeri. frasa adjektif atau frasa sendi nama. enggan. (FK) (29) Awak harus cepat. 8. (FSN) Kata bantu terbahagi kepada dua jenis berdasarkan maknanya. sama ada frasa nama. Kata prafrasa terdiri daripada kata bantu. kata penguat. dapat. (FA) (30) Maizura akan ke sana. kata penguat.

cukup mahal. sama ada masa itu belum berlaku.6. lebih dalam (b) belakang (berada di belakang kata adjektif). (3) Buah mangga itu belum masak benar. Contohnya: amat rajin atau rajin amat.2 Kata penguat Kata penguat ialah perkataan yang digunakan bersama-sama kata adjektif. baru tiba Kata bantu aspek dan kata bantu boleh digunakan bersama-sama. pernah berguru. paling baik. (4) Kedatangannya masih awal sangat. sedang bersiap Masa telah berlaku : telah berkerja. Ada tiga jenis kata penguat. belum bersiap Masa sedang berlaku : sedang tidur. sudah mandi.Kata Tugas| 165 (b) Kata bantu aspek Kata bantu aspek menerangkan perbezaan masa dilakukan. sangat bersih atau bersih sangat. masih berlaku atau telah berlaku. Sesetengah ahli bahasa memasukkan kata penguat ke dalam golongan kata adverba kerana kata penguat menerangkan kata adjektif. iaitu: (a) kata penguat hadapan (berada di hadapan kata adjektif dan tidak boleh dipindahkan ke belakang kata adjektif). (2) Kedatangannya masih awal sangat. dan sungguh murah atau murah sungguh Apakah jenis kata tugas yang hadir dengan kata penguat seperti yang dicondongkan? (1) Penjelasan itu sudah amat jelas. Contohnya: Masa belum berlaku : akan bermain. lambat benar. makin kaya. indah nian. kurang manis. Contohnya: baik sekali. mula bergerak. masih membaca. tengah memasak (tengah hanya sesuai dalam bahasa lisan). 8. hodoh betul (c) bebas (letaknya boleh di hadapan atau di belakang kata adjektif). Bina lima ayat dengan menggunakan kedua-dua kata bantu tersebut secara serentak. Contohnya: terlalu pandai. . agak selesa. yang berfungsi untuk memberi tekanan maksud pada kata adjektif.

Dia lagi belum bangun tidur. (32) Siapakah yang datang? (33) Apatah daya kita. (b) kata penegas yang menegaskan subjek dan predikat. Kata penegas jenis ini ialah –lah. . Kata penegas jenis ini memberikan penekanan pada bahagian subjek atau predikat. Contohnya: (31) Dialah yang datang.6. (lagi menegaskan predikat) (40) Hanya Ali belum datang. sahaja dan saja Contohnya: (34) Kami juga ingin bermain. (memang menekankan subjek) (37) Ayah Jamal memang sudah meninggal (memang menekankan predikat) (38). Dua kata penegas boleh digunakan dalam ayat untuk menegaskan lagi ayat.(hanya menegaskan subjek) (41) Yang tidak perlu pun dibelinya juga. Ada dua jenis kata penegas iaitu kata penegas yang menegaskan maksud perkataan yang bercantum dengannya.3 Kata penegas Kata penegas dikenali juga sebagai partikel atau kata penyerta.Kata Tugas| 166 8. (lagi menegaskan subjek) (39) Adik belum bangun lagi. Kata penegas berfungsi untuk menekankan bahagian-bahagian ayat tertentu. (1) Ainon hanya datang jika dijemput. (2) Ketua mereka pun datang. hanya. juga. dan -tah. (a) kata penegas yang menegaskan maksud perkataan yang bercantum dengannya Kata penegas jenis ini menegaskan frasa predikat apabila frasa predikat atau bahagian-bahagian yang ditegaskan itu mengalami penyongsangan. jua. dan kata penegas yang menegaskan subjek dan predikat. (3) Hanya Munirah seorang yang hadir dalam majlis itu. tentu sekali pekerja-pekerjanya adakan datang juga.(pun menegaskan subjek dan juga menegaskan predikat) Nyatakan bahagian ayat yang ditegaskan oleh kata penegas dalam ayat yang berikut. memang. lagi. Kata penegas jenis ini ialah pun. ( juga menekankan predikat) (36) Memang lelaki itu bapa Mastura. -kah. (juga menekankan subjek) (35) Kami ke sana juga.

Saya bukan membeli buku tetapi membeli pen. dan digunakan untuk menyampaikan maksud persamaan atau ekuatif. subjek dan predikat boleh bertukar tempat. Ada dua kata nafi. (44) Saya sudah tidak merokok. (42) Shukri bukan polis. Sintaksis ialah bidang yang mengkaji ayat. Namun begitu. frasa kerja.6. dan tidak. frasa adjektif dan frasa sendi nama. Contohnya: (48) (48a) (49) (49a) Mamalia ialah haiwan berdarah sejuk. Kata nafi hadir sebelum frasa predikat. Kata nafi tidak menafikan frasa kerja dan frasa adjektif (44)-(45). (45) Baju itu tidak mahal. dan menjadi unsur frasa nama.6. Baju itu bukan hitam tetapi kelabu. Kata nafi bukan untuk menafikan frasa nama dan frasa sendi (42)-(43).Kata Tugas| 167 8.5 Kata pemeri Kata pemeri dalam Tatabahasa Dewan (2008) ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat.4 Kata nafi Kata nafi ialah kata yang digunakan untuk menafikan sesuatu. Ada dua jenis kata pemeri iaitu ialah dan adalah. Baju itu tidak hitam. Bidang yang mengkaji ayat ialah sintaksis. iaitu bukan. Dalam hal ini. (43) Anis bukan ke sekolah. Haiwan berdarah sejuk ialah mamalia. kata nafi bukan boleh berada di depan frasa kerja atau frasa adjektif dalam ayat majmuk yang membawa makna “pertentangan” seperti yang berikut: (46) (46a) (47) (47a) Saya tidak membeli buku. . Kata pemeri ialah digunakan apabila predikatnya terdiri daripada frasa nama. 8.

terhadap. Kata sendi juga boleh hadir di depan kata kerja dan kata adjektif. (frasa adjektif) Usaha gigih adalah penting untuk berjaya. ke + pada  kepada. dari + hal  darihal (c) kata sendi nama daripada kata terbitan. (kata hubung) . dan kata terbitan. (frasa sendi nama) 8. Contohnya: dari + pada  daripada. berkenaan. (frasa nama) Peristiwa itu adalah benar. Selain itu. Contohnya: dari. menurut. gabungan kata akar. Contohnya: (a) kata sendi nama dalam bentuk kata akar. (kata sendi) Sukar bagi Ali untuk membuat keputusan. berfungsi juga sebagai golongan kata yang lain. selain. ke. kata sendi nama boleh dalam bentuk kata akar.6 Kata sendi nama Kata sendi nama ialah perkataan yang berfungsi sebagai kata depan sesuatu perkataan atau kumpulan perkataan yang tergolong sebagai kata nama atau frasa nama. di. Contohnya: sebagai. Perkataan yang dicondongkan selain sebagai kata sendi. Contohnya: (50) (51) (52) (53) Kangar adalah ibu negeri Perlis. menerusi Ada beberapa kata sendi nama yang dapat menganggotai golongan kata yang lain apabila ditinjau dari segi penggunaannya dalam ayat. frasa adjektif dan frasa sendi nama. (kata sendi) Saya akan pergi ke sana. oleh. Dari segi bentuk. bagaikan. adalah digunakan untuk memberikan huraian atau penjelasan tentang subjek. pada. (kata bantu) Hadiah ini untuk ibu.Kata Tugas| 168 Kata pemeri adalah pula digunakan untuk ayat yang predikatnya frasa nama. serta. Contohnya: (54) (55) (56) (57) Saya tidak tahu akan perkara itu. untuk. seperti (b) kata sendi nama dalam bentuk gabungan kata akar.6. (frasa adjektif) Bungkusan itu adalah untuk anak yatim. mengenai.

(61) Menurut Islam.) antara (Maryam duduk di antara Siti dengan Mei Lin.) untuk (Hadiah ini untuk Anis.) pada (Lembu Ramasamy diikat pada batang pokok kelapa. terdapat pula kata kerja yang dapat berfungsi sebagai kata sendi.) .) ke (Sabarudin ke masjid) dari (Nasir pulang dari pejabat.) (ii) peruntukan bagi (Derma bagi mangsa gempa bumi sedang dipungut. (60) Idea-idea tersebut dikumpulkan menerusi beberapa rencana.Kata Tugas| 169 Sementara itu. (59) Mereka mengemukakan cadangan melalui jurucakap mereka. Antara makna yang didukung oleh kata sendi ialah: (i) tempat di (Murad berada di rumah. Kehadiran kata sendi nama dalam ayat mempunyai makna tertentu.) (iv) pelaku oleh (Kuih itu dibuat oleh Asiah. manusia berasal daripada tanah. Contohnya: (58)Cerita itu mengenai kekejaman perang.) (iii) cara atau kesertaan dengan (Hanif datang dengan Hazim.

) perihal (Mereka berbincang perihal bola sepak Piala Dunia.) .) dari (Dia belum datang dari tadi.) daripada (Akhirnya kami terlepas daripada segala kesulitan itu.) (vi) hal tentang/mengenai (Ahli forum berbincang tentang/mengenai masalah remaja.) pada (Adawiah ada di sana pada pagi tadi.) (viii) punca atau asal kejadian daripada (Meja itu dibuat daripada kayu.) (vii) milik daripada (Ucapan daripada Perdana Menteri perlu kita hayati.) daripada (Muaz lebih baik daripada Kamal.) dengan (Baju Hajar sama dengan baju Kharsiah.Kata Tugas| 170 (v) waktu atau masa ke ( Suzana sentiasa taat pada suaminya ke saat ini.) sejak (Mereka di sana sejak semalam.) dalam (Pekerjaan ini akan selesai dalam beberapa hari lagi.) akan (Anis sayang akan ibunya.) terhadap (Aluminium hidroksida mempunyai kuasa jerapan terhadap kotoran.) laksana (Pemuda itu berlagak laksana jutawan.) hingga (Maizurah belajar hingga larut malam.) (ix) perbandingan seperti (Hati budak itu keras seperti batu.

. (66) Kami melalui jalan yang sunyi itu. (67) Anak itu menurut saja cakap bapa.) demi (Patuhilah disiplin sekolah demi keharmonian sekolah. Kata sendi dalam (66)-(67) menunjukkan rujukan.) (xii) sasaran kepada (Berikan makanan itu kepada kucing. (62) Cerita itu mengenai kekejaman perang.Kata Tugas| 171 (x) tujuan dan kekhususan untuk (Mereka ke sini untuk berbincang. (64) Menurut Islam.) Ada kata sendi terdiri daripada kata berimbuhan. selain ayat itu dapat dipasifkan. manakala dalam (68) tentang perantaraan. kata berimbuhan yang dicondongkan itu bukanlah kata sendi tetapi kata kerja kerana kata tersebut menunjukkan perbuatan yang dilakukan. . Yang berikut antara contoh penggunaan kata sendi nama yang berasal daripada kata berimbuhan dan makna yang didukung oleh kata sendi tersebut. (65) Bola itu mengenai palang gol.) (xi) arah ke ( Mereka berjalan ke sekolah) dari (Maisarah menyapu sampah dari sudut kanan bilik itu. (63) Mereka mengemukakan cadangan melalui jurucakap mereka. manusia berasal daripada tanah. Bagi ayat (69)-(71). Kata sendi mengenai dalam ayat (66) juga dapat bertukar ganti dengan kata sendi tentang. Kata berimbuhan itu pada asalnya ialah kata kerja tetapi berfungsi sebagai kata sendi kerana berada di depan kata nama atau frasa nama.

(Makna ”sasaran”) Bagaimanakah anda dapat membezakan penggunaan perkataan dengan dan kerana dalam ayat yang berikut sebagai kata sendi dan kata hubung? 1. (Makna ”menjadi”) (76)Gadis itu cantik bagaikan bidadari. 4. selatan. hadapan. Saya datang kerana dia. (Makna “kecuali”) (72) Seluruh dunia gempar ketika peristiwa Tsunami. 3. 2.Kata Tugas| 172 (68)Jangan mengambil tindakan mengikut nafsu. antara.7 Kata arah Kata arah sering berpasangan dengan kata sendi bagi menunjukkan ciri arah atau jurusan. tengah dan sebagainya. bawah. (Makna ”semua”) (73)Budak itu sungguh bijak semasa kecil. 8. Saya datang kerana saya dijemput. (Makna ”arah”) (70)Kakak akan pulang dari Mesir menjelang hari raya. sisi. Kedudukan kata arah dalam frasa ialah selepas kata sendi dan sebelum frasa nama. penjuru. (Makna ”menyeluruh”) (75)Kami melantik Ali sebagai ketua. (Makna ”seperti”) (77)Kita tidak boleh main-main terhadap guru itu. sekitar. sudut. (79)Beg itu di atas meja. (Makna ”mengikut”) (69)Kereta itu bergerak menuju utara. (80)Mereka berjalan di sekitar kampung. (81) Abang pulang dari luar negara.6. atas. (82) Kereta api itu menuju ke utara Semenanjung Malaysia. . Antara contoh kata arah ialah dalam. (Makna ”masa”) (71) Selain pegawai dilarang masuk. Munirah datang ke kamoung saya dengan menaiki bas. Munirah datang ke kampung saya dengan bas. belakang. depan. (Makna ”masa”) (74)Pokok bunga ditanam sepanjang jalan ke istana. Contohnya: (78)Buku itu di dalam laci.

seperti sekalian. dua. c. ribuan. (83) Kami ke Melaka satu hari saja. atau kata ganda. seperti: lima. sebilangan. sekalian. (94) Saya tidak memerlukan banyak pembantu dalam melaksanakan projek itu. sesuatu. (85) Pelajar di kolej itu mencecah lima ribu orang. semua. Terdapat enam jenis kata bilangan. beberapa.Kata Tugas| 173 Apakah fungsi perkataan yang dicondongkan dalam ayat yang berikut? a. seperti tiap-tiap. (i) Kata bilangan tentu Kata bilangan tentu atau bilangan kardinal ialah kata bilangan yang telah ditentukan jumlahnya. pertama. segala-gala. banyak. para. satu ratus. seluruh. segenap. semua. kata terbitan. . Antara contoh kata bilangan tak tentu adalah seperti banyak. (ii) kata bilangan tak tentu. dua puluh. setengah-setengah. dan (vi) kata bilangan tingkat. Misalnya: satu. Rumah Salman di tepi sungai itu. setengah. 8. seluruh. ketiga.8 Kata bilangan Kata bilangan adalah kata yang digunakan untuk menghitung jumlah bagi sesuatu. b. Contohnya: (90) Para pelajar diingatkan supaya hadir di majlis itu. pelbagai dan sebagainya. (v) kata bilangan himpunan. sebahagian. sejuta dan sebagainya. (92) Semua peserta perlu mendaftarkan diri. (iii) kata bilangan pecahan. iaitu (i) kata bilangan tentu. Yang dihitung itu boleh sesuatu kata nama konkrit atau kata nama abstrak. (93) Sedikit garam diperlukan untuk menjadikan masakan itu enak. (ii) Kata bilangan tak tentu Kata bilangan tak tentu ialah kata bilangan yang tidak ditentukan atau tidak jelas jumlahnya. seribu. d. Belakang parang jika diasah akan menjadi tajam juga. tiga. masing-masing.6. berpuluh-puluh. (iv) kata bilangan pisahan. sepuluh. yang tidak termasuk di dalamnya pecahan. kata bilangan boleh terdiri daripada kata asal. ramai. Dia mengoyak-ngoyakkan tepi kain itu. beberapa. (84) Polis menangkap dua orang perompak. lima ratus. (91) Beberapa acara diadakan pada pesta itu. suku. Dari segi bentuk. dua ratus. setengah-setengah. Pokok rambutan ada di belakang rumah. dua puluh. sesetengah. Jumlah tersebut adalah nombor atau angka dalam matematik.

atau memakai per. (96) Dia menjawab soalan itu selama suku jam. Kata bilangan tingkat mengandungi awalan ke-. ribuan. Kata bilangan pecahan boleh dalam bentuk pecahan seperti suku. (100) Setiap ahli perlu membayar yuran. beratus-ratus. (vi) Kata bilangan tingkat Kata bilangan tingkat merujuk kepada urutan atau kedudukan.atau ke. beribu-ribu. kecuali satu yang menggunakan per. Contohnya: (95) Separuh pelajar di dalam kelas itu tidak membuat latihan. Bentuk kata bilangan ini kebanyakannya mempunyai awalan ber. satu perseribu (1/1000). berjuta-juta sama makna dengan ratusan. masing-masing. seperti tiga perempat (3/4). jutaan. kelima-lima. Contohnya berpuluh-puluh.yang digandingkan bersama-sama kata ganda.iaitu pada perkataan pertama. Contohnya: . Contohnya. setengah. (103) Remaja belasan tahun didapati suka melepak. kedua-dua. atau dengan akhiran –an sahaja. separuh. (99) Tiap-tiap manusia akan menemui kematian. (102) Ketiga-tiga orang gadis itu anak Pak Mat.Kata Tugas| 174 (iii) Kata bilangan pecahan Kata bilangan pecahan merupakan kata bilangan yang mengandungi pecahan. (101) Negara itu telah dijajah beratus-ratus tahun lamanya. (iv) Kata bilangan pisahan Kata bilangan pisahan dibentuk dengan cara mengulang kata bilangan. (97) Bapa memperuntukkan tiga perempat daripada pendapatannya untuk simpanan. Contohnya: (98) Masing-masing ada pendapat yang tersendiri. (104) Ribuan penonton membanjiri dataran tersebut. sepertiga (2/3). Misalnya. setengah. (v) Kata bilangan himpunan Kata bilangan himpunan ialah bentuk bilangan yang dihimpunkan atau dikumpulkan dalam jumlah yang banyak atau besar. beratusratus.yang digandingkan bersama-sama kata ganda mendukung makna yang sama dengan kata bilangan himpuan yang berakhiran –an. Kata bilangan himpunan yang berawalan ber.bersamasama bilangan. Kata bilangan tingkat secara pilihan boleh didahului oleh kata yang. tiap-tiap dan setiap.

Huraian mendalam tentang kata adverba telah dibincangkan dalam unit 7. Dia berhujah dengan lantangnya. dan kata penekan. (109) Bahawasanya setiap rakyat perlu mempertahankan negaranya. Contohnya: (108) Sesungguhnya. Indahnya pemandangan di tepi tasik itu menyebabkan dia lazimnya ke situ untuk menenangkan fikirannya.7. pengorbaan perlu jika ingin berjaya.1 Kata Penekan Kata penekan ialah kata yang memberi penekana kepada kata yang bergabung dengannya. 8. Usah ditangisi pemergiannya kerana sesungguhnya Tuhan lebih menyayanginya.Kata Tugas| 175 (105) Anis mendapat tempat kedua dalam perlumbaan itu. Senaraikan perkataan yang menerima –nya sebagai kata pembenda. yang dapat berfungsi sebagai penekan dan pembenda. Tingginya ialah 5 kaki. 8. Contohnya: (111) (112) (113) (114) Lajunya ialah 100 km sejam. Datangnya secara mendadak. (107) Hazim anak yang pertama Sabarudin. 8. 8. –nya yang mendukung fungsi pembenda ini kerap menduduki subjek ayat.7. (110)Cuaca nampaknya semakin gelap.6. . Sila rujuk pada unit 7.7 Kata Pascakata Kata pascakata ialah kata yang hadir dan melekat selepas perkataan. Bentuk kata tersebut ialah –nya. i. ii.2 Kata Pembenda Kata pembenda berfungsi untuk menukar golongan kata yang bukan kata nama sebagai kata nama.9 Kata adverba Kata adverba merupakan salah satu jenis kata tugas. (106) Maizurah merupakan anak yang kelima Suzana.

Kamal berdiri di hadapan orang itu. sungguh sangat akan pernah agak sahaja mahu sekali dapat sedang benar sekali memang lagi juga masih Nyatakan jenis kata bilangan bagi perkataan yang berikut: berdua-dua segala sebahagian keempat-empat separuh setiap seperempat masing-masing 3. c. kita semua bersetuju. kata minor kata major kata tugas tugas sintaksis PENILAIAN KENDIRI 1. 4. g. Rumah Ali terletak di antara masjid dengan sekolah. Pilih ayat yang mengandungi kata arah. d. Gadis itu datang dari luar negara. Senaraikan perkataan yang boleh berfungsi sebagai kata sendi dan kata hubung dalam ayat. h. a. Buku itu ada di dalam beg. garisi kata arah tersebut. kata bantu dan kata penegas daripada perkataan di bawah.Kata Tugas| 176 KATA KUNCI 1. Ramai dalam kalangan kawannya memasuki universiti. 4. Senarai kata penguat. kebanyakan berguni-guni sesetengah setiap . f. e. Kemudian. Bas itu menuju ke selatan Johor. dengan sudah seperti selain melalui kerana merupakan berkenaan untuk bahawa yang jika 2. Dalam hal ini. 3. 2. b. Mereka berbincang antara adik-beradik.

Kuala Lumpur: Sasbadi Sdn. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. (1984). Persoalan Tatabahasa Melayu. Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor. Tatabahasa Bahasa Malaysia. Nik Safiah Karim. Zainal Abidin Ahmad (Za’ba) 2000. dan nyatakan jenis kata tugas tersebut. Ahmad Khair Mod Nor. . Arbak Othman. RUJUKAN Abdullah Hassan. (2011). Bhd. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ahmad Khair Mohd Nor. Bhd. (2006). (2002). Onn. (2008). Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Bhd. Petunjuk Bahasa Malaysia Baku. Kuala Lumpur: Penerbitan Sarjana (M) Sdn. Pelita Bahasa Melayu Penggal 1-III Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2010). (1989). Ali sudah agak lama berpindah di bandar.Kata Tugas| 177 5. namun dia masih terkenang akan kampung halamannya. Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna Edisi Baharu. Hashim Hj. Musa dan Abdul Hamid Mahmood. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. Morfologi. Asraf. Kenal pasti kata tugas dalam ayat yang berikut. Farid M. Bhd. Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Distributors Sdn. Bhd.

1. tata-. dan panca. Terdapat tiga golongan imbuhan asing dalam bahasa Melayu. atau dengan diubah suai imbuhan asing itu mengikut sistem tatabahasa bahasa Melayu.Imbuhan Asing dalam Bahasa Melayu| 178 UNIT 9 IMBUHAN ASING DALAM BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit. anda diharapkan dapat: 1.1 Awalan Pinjaman 9.0 Pengenalan Pada unit yang lalu. iaitu: (i) imbuhan Sanskrit (ii) imbuhan Arab-Parsi (iii) imbuhan Inggeris 9. mengetahui bentuk-bentuk imbuhan asing 2. tuna-. Ada dua cara imbuhan asing ini dipinjam.1 Awalan Sanskrit (I) Bentuk awalan Sanskrit Awalan Sanskrit terdiri daripada maha-. tri-. iaitu dengan cara imbuhan asing itu diterima sepenuhnya. bentuk dan makna imbuhan yang terdapat dalam bahasa Melayu. . Semua awalan Sanskrit membentuk kata nama. menyenaraikan imbuhan asing dalam bahasa Melayu 3. menggunakan imbuhan asing dalam pertuturan dan penulisan dengan betul 9. dwi-. pra-. Dalam unit ini. swa-. kita telah mempelajari jenis. eka-. Kata dasar yang bergabung dengan awalan tersebut tidak mengubah bentuk imbuhan atau ejaan. kita akan mempelajari imbuhan asing yang telah dipinjam oleh bahasa Melayu untuk menampung kemasukan bentuk-bentuk kata pinjaman.pasca.

tatanegara.membawa pengertian ‘sebelum. Dalam hal ini.membawa pengertian ‘sendiri. kata maha bukanlah imbuhan tetapi sebagai satu kata yang tersendiri.membawa pengertian ‘peraturan atau susunan.’ Contohnya: prasejarah. Contohnya: pascasiswazah.membawa pengertian ‘tiada atau tidak mempunyai. pascamerdeka (c) tata. swalayan (f) tuna.Imbuhan Asing dalam Bahasa Melayu| 179 (II) Makna awalan Sanskrit (a) pra.membawa pengertian ‘tahap yang paling tinggi. Contohnya: maha besar. tatatertib (d) maha.’ Contohnya: tatabahasa. pascakolonial. tunawisma (tiada . maha mulia (e) swa. prauniversiti. swasta.’ Contohnya: swadaya.’ Contohnya: mahaguru. dan penulisannya hendaklah dijarakkan. mahasiswa.’ Contohnya: tunakarya (penganggur). prakata (b) pasca. maha agung.membawa pengertian ‘selepas’. tunakarna (tuli). maharani maha juga dapat diikuti oleh kata adjektif.

biadab 9.dan anti. dwibahasa. memihak atau menyebelahi sesuatu pihak.(dua). pancaindera 9.mendukung makna ‘bilangan’. tribulan.Imbuhan Asing dalam Bahasa Melayu| 180 (g) Awalan eka-.membentuk kata nama. supranasional.membawa pengertian ‘sebahagian’.dan auto. poli. suprakategori .3 Awalan Inggeris (I) Bentuk awalan Inggeris Awalan Inggeris terdiri daripada pro-. (II) Makna awalan Inggeris (a) pro. iaitu eka. dwi. poli-.membentuk kata adjektif. manakala sub-. dwi-. Contohnya: subtajuk. Terdapat hanya satu awalan Arab-Parsi.1. dan auto-.membawa pengertian ‘bersetuju.membawa pengertian ‘tidak. anti-. propembangkang. binormal. Kata dasar yang bergabung dengan awalan tersebut tidak mengubah bentuk imbuhan atau ejaan.2 Awalan Arab-Parsi (I) Bentuk awalan Arab-Parsi Awalan bi.membawa pengertian ‘melebihi atau mengatasi. dan panca.(tiga) dan panca (lima).’ Contohnya: bilazim.apabila bergabung dengan kata dasar tidak melibatkan apa-apa perubahan. subbidang. tri-.’. Contohnya: ekabahasa. iaitu bi-. probarat (b) sub. tri.1.’ Contohnya: suprasegmen. Awalan pro. subgolongan (c) supra. supra-. (II) Makna awalan biAwalan bi.(satu). Contohnya: prokerajaan. dan membentuk kata adjektif. sub-. supra-.

poliklinik. antisosial.’ Contohnya: seniwati. polisemi (g) auto. antikemajuan (e) poli.2 Akiran Pinjaman 9.2.’ Contohnya: antikerajaan. budiman. -wati. biduanita . autograf 9. pelaku.’ Contohnya: seniman. ilmu(w)an (b) -wati.Imbuhan Asing dalam Bahasa Melayu| 181 (d) anti.dan -nita. (II) Makna akhiran Sanskrit (a) –wan dan -man membawa pengertian ‘pakar.1 Akhiran Sanskrit (I) Bentuk akhiran Sanskrit Akhiran yang dipinjam daripada bahasa Sanskrit ialah -wan. -man. Semua akhiran ini membentuk kata nama. angkasawati. -nita membawa pengertian ‘jantina yang merujuk kepada wanita.’ Contohnya: politeknik.membawa pengertian ‘menentang. pekerjaan atau tugas.’ Contohnya: automatik.membawa pengertian ‘banyak.membawa pengertian ‘secara bersendirian. autonomi. melawan atau membantah.

-at dan –ah membentuk kata nama. (II) Makna akhiran Inggeris (a) -isme membawa pengertian ‘fahaman. komunisme (b) -ik membawa pengertian ‘bidang kajian. -in. duniawi. dan membentuk kata nama.’ Contohnya: fonemik. manakala akhiran –wi. -at. seperti muslimat. saintifik.’ Contohnya: kapitalisme. -i.Imbuhan Asing dalam Bahasa Melayu| 182 9. linguistik . misalnya muslimin. hadirin. -at dan –ah membawa pengertian ‘jantina. -ik.’ Contohnya: -in merujuk kepada lelaki.” Contohnya: sejarahwi. ilmiah 9. –i. -iah.2. hadirat. realisme.2. abadi. dan -iah membawa pengertian ’sifat atau ciri seperti yang terkandung dalam kata dasar.2 Akhiran Arab-Parsi (I) Bentuk akhiran Arab-Parsi Akhiran Arab-Parsi terdiri daripada –wi. qariah. –i. munafikat. azali.3 Akhiran Inggeris (I) Bentuk akhiran Inggeris Akhiran Inggeris antara yang produktif terdiri daripada –isme. salihah (b) –wi. –is dan –logi. lahiriah. dan –ah. Akhiran –in. -iah membentuk kata adjektif. (II) Makna akhiran Sanskrit (a) -in. nasionalisme. munafikin -at dan –ah merujuk kepada perempuan.

Imbuhan Asing dalam Bahasa Melayu| 183

(c) -is membawa pengertian ‘orang yang mempunyai atau mengeluarkan.’ Contohnya: cerpenis, ekonomis, kritis, sistematis

(d) –logi membawa pengertian ’bidang ilmu.’ Contohnya: psikologi, meteorologi, biologi, teknologi

KATA KUNCI 1. Imbuhan 2. Imbuhan Arab-Parsi 3. Imbuhan asing 4. Imbuhan Inggeris 5. Imbuhan pinjaman 6. Imbuhan Sanskrit

PENILAIAN KENDIRI 1. Senaraikan imbuhan asing yang lain yang tidak terdapat dalam modul ini. Berikan makna bagi imbuhan tersebut. Awalan : Makna : Akhiran Makna:

2. Mengapakah bahasa Melayu meminjam imbuhan asing dalam membentuk perkataan?

Imbuhan Asing dalam Bahasa Melayu| 184

RUJUKAN Abdullah Hassan. (2006). Morfologi. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Ahmad Khair Mohd Nor. (2007). Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd. Asmah Hj. Omar. (2009). Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Hj. Musa dan Abdul Hamid Mahmood. (2010). Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor. (2008). Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Distributors Sdn. Bhd.

Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 185

UNIT 10 KESALAHAN BAHASA DAN PENGEDITAN TEKS
HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit, anda diharapkan dapat: 1. mengetahui konsep kesalahan bahasa 2. mengesan dan membetulkan kesalahan morfologi dalam petikan 3. mengedit petikan untuk dijadikan sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran tatabahasa 10.0 Pengenalan Manusia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, sama ada secara lisan atau tulisan. Dalam menggunakan bahasa, kita tidak dapat lari daripada melakukan kesalahan atau kesilapan. Namun begitu, kita perlu belajar daripada kesalahan yang dilakukan. Untuk tujuan tersebut, pelajar harus tahu dan perlu diberitahu tentang kesalahan bahasa yang dilakukan. Hal ini demikian kerana pembetulan kesalahan merupakan satu bentuk maklum balas kepada pelajar tentang penguasaan bahasa mereka. 10.1 Konsep Kesalahan Bahasa Kesalahan bahasa ialah penggunaan bahasa yang melanggar peraturan-peraturan yang telah dipersetuji bersama. Ini bermakna bahawa kesalahan berlaku kerana ketidakfahaman atau kejahilan seseorang terhadap tatabahasa yang dipelajarinya. Di sekolah, kesalahan bahasa berlaku dalam kalangan pelajar yang sedang menguasai bahasa pertama dan bahasa kedua. Seorang penutur asli itu pada dasarnya sudah pun menguasai sistem bahasanya sewaktu kecil. Apabila penutur asli ini menggunakan sesuatu bentuk yang lain secara tekal, maka mereka juga melakukan kesalahan bahasa. Kesalahan bahasa dalam kalangan pelajar yang hendak menguasai bahasa kedua pula berlaku kerana individu berkenaan masih belum mampu menguasai seluruh sistem bahasa kedua yang dipelajarinya. Ini bermkana bahawa pelajar tersebut tidak mempelajari bentuk bahasa yang betul. Sehubungan dengan itu, analisis kesalahan merupakan satu proses menganalisis yang didasarkan kepada kesalahan pelajar dalam proses penguasaan selok-belok bahasa.

Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 186

Apakah perbezaan antara kesalahan bahasa dan kesilapan bahasa? Berikan dua contoh bagai keduaduanya.

10.2 Tujuan Analisis Kesalahan 1. Analisis kesalahan merupakan sumber maklumat yang amat bernilai kepada guru. Analisis kesalahan memberikan maklumat tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pelajar, mengenal pasti jenisjenis kesalahan serta mencari punca kesalahan tersebut. Maklumat-maklumat tersebut dapat membantu guru membetulkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pelajar. 2. Analisis kesalahan juga membantu guru bahasa untuk mengetahui keberkesanan teknik pengajaran mereka. Guru juga dapat mengenal pasti bahagian-bahagian sukatan pelajaran yang belun berjaya diajarkannya secara berkesan dan sempurna. Analisis ini akan membantu seseorang guru membuat keputusan sama ada meneruskan pengajaran tajuk baharu ataupun mengajar semula aspek yang telah diajarnya dengan membuat pengubahsuain teknik dan pendekatan pengajarannya. 3. Analisis tentang kesalahan bahasa yang dilakukan oleh pelajar dapat memberikan maklumat yang berguna kepada guru-guru tentang aspek kesalahan yang memerlukan aktiviti-aktiviti pemulihan. Maklumat-maklumat seperti ini boleh dijadikan titik permulaan bagi guru-guru untuk memberi perhatian kepada aspek-aspek yang memerlukan peneguhan yang lebih. Dengan itu, masa dan tenaga tidak akan terbuang begitu sahaja untuk mengajar aspek-aspek yang kurang menimbulkan masalah dalam kalangan pelajar. 4. Dari aspek teori pula, analisis kesalahan dapat membantu ahli bahasa menentukan kesahihan teori-teori yang diterapkan untuk pengajaran bahasa.

10.3 Jenis Kesalahan Bahasa Kesalahan bahasa boleh berlaku pada mana-mana peringkat pengajaran bahasa, tetapi biasanya seseorang guru lebih mudah mengukur atau mengetahui kesalahan bahasa pelajarnya daripada hasil karangan atau tulisan mereka. Kesalahan bahasa dalam penggunaan bahasa Melayu dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti ejaan, tanda baca, fonologi, intonasi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Dalam modul ini, aspek kesalahan morfologi akan diberikan huraian dan penjelasan.

Contohnya: pra kata atau pra-kata ( X ) dwi tahunan atau dwi-tahunan ( X ) pro pembangkang atau pro-pembangkang ( X ) anti sosial atau anti-sosial ( X ) prakata ( √ ) dwitahunan ( √ ) propembangkang ( √ ) antisosial ( √ ) (iv) Kesalahan tidak merangkaikan awalan pinjaman dengan kata dasar yang bermula dengan huruf besar bagi kata nama khas dengan tanda sempang. dan anti. Contohnya: banyakkan ( X ) galakkan ( X ) penyemakkan ( X ) kebanyakan ( √ ) galakan ( √ ) penyemakan ( √ ) (iii) Awalan pinjaman Kesalahan ejaan berlaku apabila awalan pinjaman seperti pra-. Contohnya: memasukki menaikki mendudukki sepatutnya sepatutnya sepatutnya memasuki menaiki menduduki (ii) Kata berakhiran –an Kesalahan ejaan terjadi apabila akhiran –kan digunakan pada kata nama terbitan yang kata dasarnya berakhir dengan huruf k.4 Kesalahan Ejaan (i) Kata berakhiran –i Kesalahan penggunaan akhiran –ki bagi menggantikan akhiran –i pada kata dasar yang berakhir dengan huruf k. dwi.dieja terpisah daripada kata dasar. atau dengan sempang. Contohnya: . pro-.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 187 10.

Ambillah pemberianku ini. kepada-Nya kita kembali. (2) *Kerja itu sudah ku siapkan. Kesalahan penggunaan awalan meN-. (3) *Ambillah pemberian ku ini. kepadanya kita kembali. (4) *Aku bertemu dengan sahabat mu tadi. (6) *Berikanlah hidayatmu kepadaku. Contohnya: mempastikan ( X ) memerhatikan ( X ) mengenepikan ( X ) mengkagumkan( X ) memastikan ( √ ) memperhatikan ( √ ) mengetepikan ( √ ) mengagumkan ( √ ) . 10. Daripada-Nya kita datang. mu dan ku). ya Allah.5 Kesalahan Pengimbuhan Tidak mengetahui bentuk sesuatu kata yang betul dan tepat oleh pengimbuhan a. ya Allah. Berikanlah hidayat-Mu kepadaku.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 188 Pro Amerika ( X ) pro-Amerika ( √ ) anti Israel ( X ) anti-Israel ( √ ) (v) Menjarakkan penulisan kata ganti diri singkat (kau. Jawapan yang kauberikan itu tepat. Aku bertemu dengan sahabatmu tadi. (vi) Kata mu dan nya yang digunakan bagi mengganti nama Tuhan tidak ditulis dengan huruf besar di pangkal kata itu serta tidak diberi tanda sempang. Kerja itu sudah kusiapkan. Contohnya: (1) *Jawapan yang kau berikan itu tepat. (5) *Daripadanya kita datang.

disertai akhiran –kan. Sampah-sarap mengotori kawasan di belakang rumah. kata adjektif sebagai kata dasar bagi kata terbitan yang berawalan rangkap memper. c. (ii) menggunakan kata sangat/amat dan saling bagi kata ganda yang sudah membawa makna sangat atau makna saling. Pepohon yang rendang terdapang di sepanjang jalan. (11) *Beberapa banyak dedaun kering bertaburan di jalan itu. tidak mengetahui perubahan makna sesuatu kata oleh pengimbuhan. Contohnya: (12) *Rambut lelaki itu amat kusut-masai kerana baru bangun tidur. (9) *Sampah-sarap mengotorkan kawasan di belakang rumah. Rambut lelaki itu kusut-masai kerana baru bangun tidur. Contohnya: (10) *Pepohon-pepohon yang rendang terdapang di sepanjang jalan. Contohnya: memperlebarkan jalan ( X) memperbesarkan bilik ( X ) memperlebar jalan ( √ ) memperbesar bilik ( √ ) 10. (8) *Lim menaikkan bendera sambil menyanyi lagu Negaraku.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 189 b.6 Kesalahan Penggandaan (i) menjamakkan kata ganda yang membawa makna jamak. Contohnya: (7) *Kakak mengambil bapa segelas air. Dedaun kering bertaburan di jalan itu. Lim menaikkan bendera sambil menyanyikan lagu Negaraku. Kakak mengambilkan bapa segelas air. .

Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 190 (13) *Pelumba-pelumba motosikal itu saling potong-memotong di lebuh raya. Contohnya: serta merta ( X ) saudara mara ( X ) serta-merta ( √ ) saudara-mara ( √ ) 10. Dia/Ia ditangkap kerana mengedarkan dadah. . Pelumba-pelumba motosikal itu saling memotong di lebuh raya. (iii) terdapat dua kata ganda berimbuhan (14) *Adik menggaru-garu kepalanya berkali-kali apabila disoal oleh bapa. Contohnya: (15) *Beliau ditangkap kerana mengedarkan dadah. Adik menggaru-garu kepalanya apabila disoal oleh bapa. Contohnya: kaki tangan ( X ) tanggung jawab ( X ) urusetia ( X ) aturcara ( X ) kakitangan ( √ ) tanggungjawab ( √ ) urus setia ( √ ) atur cara( √ ) 10. (iv) tidak meletakkan tanda sempang bagi kata ganda kerana keliru antara kata ganda dengan kata majmuk.8 Kesalahan Kata Ganti Nama (i) penggunaan “beliau” untuk orang yang tidak dihormati dan untuk binatang.7 Kesalahan Pemajmukan Ejaan kata majmuk yang salah.

(22) *Siapa yang menceroboh akan didakwa. Pilihlah yang mana-mana kamu suka. Barang-barang ini berat. Udara penting kepada manusia kerana diperlukan untuk pernafasan. (21) *Pilihlah yang mana kamu suka. 10. Ia/dia asyik tidur.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 191 (ii) penggunaan “dia” dan “mereka” untuk binatang dan benda. Contohnya: (19) *Udara penting kepada manusia kerana ianya diperlukan untuk pernafasan. Contohnya: (16) *Kucing itu sakit. (v) Menyamakan kata ganti tak tentu dengan kata ganti tanya. Contohnya: dua suku jam ( X ) dua jam suku ( √ ) satu setengah tahun ( X) satu tahun setengah ( √ ) . Contohnya: (20) *Apa yang diberitahukannya itu tidak benar. Kucing itu asyik tidur. tidak terangkat oleh saya. Apa-apa yang diberitahukannya itu tidak benar. (iii) Mengulang kata ganti diri ketiga yang membawa maksud jamak. Kucing itu sakit. Contohnya: (18) *Mereka-mereka itu jiran saya. (iv) Menggandingkan kata ia dengan nya untuk membentuk ianya. Siapa-siapa yang menceroboh akan didakwa. Mereka tidak terangkat oleh saya.9 Kesalahan Kata Bilangan (i) Kata bilangan tentu didekatkan sekaligus dengan kata bilangan pecahan. (17) *Barang-barang ini berat. Mereka itu jiran saya.

Contohnya: (22) *Kedua orang itu guru. Contohnya: para-para pelajar ( X ) para pelajar (√ ) (iii) Mengulang kata nama am yang diletakkan sesudah kata bilangan yang membawa maksud jamak.10 Kesalahan Penjodoh Bilangan (i) Penjodoh bilangan digunakan untuk kata nama abstrak. 10. Contohnya: dua orang pelajar-pelajar ( X ) semua pekerja-pekerja ( X ) setiap peserta-peserta ( X ) ribuan peminat-peminat ( X ) dua orang pelajar (√ ) semua pekerja (√ ) semua peserta (√ ) ribuan peminat (√ ) (iv) Kata bilangan tak tentu. Contohnya: sebuah kehidupan ( X ) satu kehidupan (√ ) beberapa buah pendapat ( X ) beberapa pendapat (√ ) . Contohnya: setengah ( X ) kedua ( X ) berbagai ( X ) sesetengah/setengah-setengah (√ ) kedua-dua (√ ) berbagai-bagai (√ ) (v)Tidak menggandakan kata bilangan himpunan yang berawalan ke-. Kedua-dua orang itu guru. kata bilangan himpunan dan kata bilangan pisahan disingkatkan. (vi) Kata bilangan himpunan tidak diikuti oleh penjodoh bilangan. Contohnya: (23) *Ketiga-tiga anak Pak Mat berkelulusan universiti.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 192 (ii) Kata bilangan tak tentu yang sudah membawa makna jamak diulang. Ketiga-tiga orang anak Pak Mat berkelulusan universiti.

Contohnya: (27) *Dia sedang baca buku. yang sepatutnya tidak perlu disertai dengan penjodoh bilangan. Ravi tinggi sekali di kelas nya.11 Kesalahan Kata Kerja (i) Menggugurkan awalan pada kata kerja tak transitif. Dia sedang membaca buku. Dia bertanya kepada saya. Ravi paling tinggi di kelas nya. Kamal menendang bola itu. (25) *Jangan lompat di situ. (26) *Dia tanya kepada saya. Contohnya: setiap orang pelajar ( X ) seluruh buah negeri ( X ) setiap pelajar (√ ) seluruh negeri (√ ) 10. Baju-baju di butik itu cantik sekali. (ii) Menggugurkan awalan pada kata kerja transitif. (30) *Baju-baju di butik itu amat cantik sekali.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 193 (ii) Penjodoh bilangan digunakan dengan beberapa kata bilangan tertentu. Contohnya: (29) *Ravi paling tinggi sekali di kelas nya. Baju-baju di butik itu amat cantik. . Dia tersenyum kepada saya. (28) *Kamal tendang bola itu.12 Kesalahan Kata Adjektif Kata penguat yang menunjukkan darjah kepalingan digunakan serentak pada kata adjektif. 10. Contohnya: (24) *Dia senyum kepada saya. Jangan melompat di situ.

Novel itu adalah karangan A. Laporan itu perlu dihebahkan agar masyarakat akan tahu. (36) *Laporan itu perlu dihebahkan agar supaya masyarakat akan tahu. 10. majlis ini diadakan untuk mengutip derma.13. Ali datang lambat kerana ketinggalan bas.13 Kesalahan Kata Tugas 10. penyakitnya tidak akan sembuh. Dia pulang apabila hari sudah senja. (34) *Ali datang lambat sebab ketinggalan bas.Samad Said yang dikarang ketika beliau di luar negeri. (iii) Menggunakan dua kata hubung serentak. (38) *Ali sudah berpindah di Ipoh. Contohnya: (37) *Gelas itu dihempaskannya di/kepada tanah. Ali sudah berpindah ke Ipoh. penyakitnya tidak akan sembuh. .13. Samad Said yang mana dikarang ketika beliau di luar negeri. Gelas dihempaskannya ke tanah. Contohnya: (33) *Dia pulang bila hari sudah senja. (32) *Seperti mana yang kita ketahui. Laporan itu perlu dihebahkan supaya masyarakat akan tahu.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 194 10.1 Kata hubung (i) Menggunakan kata yang bukan jenis kata hubung sebagai kata hubung. Contohnya: (35) *Jika sekiranya tidak dirawat. Jika sekiranya tidak dirawat. majlis ini diadakan untuk mengutip derma. (ii) Perkataan daripada golongan kata yang lain digunakan sebagai kata hubung. Contohnya: (31) *Novel itu adalah karangan A.2 Kata Sendi (i) Kata sendi di atau kepada digunakan pada tempat ke. Seperti yang kita ketahui.

(vi) Kata sendi di dan dengan digunakan pada tempat pada. Contohnya: (41) *Saya datang daripada Johor. Buku itu dipulangkan kepada pustakawan. Kami menunggu Ali dari pukul dua. Sikapnya yang buruk itu meninggalkan kesan yang buruk ke atas adiknya.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 195 (ii) Kata sendi ke atau frasa sendi ke atas digunakan pada tempat kepada. Nota itu ada pada Ali. Saya datang dari Johor. (42) *Kami menunggu Ali daripada pukul dua. . Kasut ini dibuat daripada kuli (v) Kata sendi dengan digunakan pada tempat oleh. Para nelayan tidak ke laut pada musim tengkujuh. (iv) Kata sendi dari digunakan pada tempat daripada. Hadiah ini daripada abang. Contohnya: (46) *Para nelayan tidak ke laut di musim tengkujuh. (44) *Kasut ini dibuat dari kulit. Contohnya: (39) *Buku itu dipulangkan ke pustakawan. (40) *Sikapnya yang buruk itu meninggalkan kesan yang buruk kepada adiknya. (47) *Nota itu ada dengan Ali. Contohnya: (45) *Kami tertarik dengan keindahan pantai itu. Kami tertarik oleh keindahan pantai itu. (iii) Kata sendi daripada digunakan pada tempat dari. Contohnya: (43) *Hadiah ini dari abang.

(viii) Pengunaan di dalam di hadapan kata nama abstrak. Kata pemeri hadir bersama-sama kata nafi. Novel itu ditulis oleh A. b. Samad Said. (ix) Penggunaan dua kata sendi berurutan dalam ayat. Penggunaan kata pemeri di depan frasa kerja.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 196 (vii) Kata nama atas digunakan pada tempat pada. Arahan itu bukan untuk semua pelajar. Contohnya: demi untuk negara ( X ) mengenai dengan hal itu ( X ) demi negara ( √ ) mengenai hal itu ( √ ) untuk negara ( √ ) (x) Kata pemeri a. Contohnya: (51) *Novel itu adalah ditulis oleh A. Contohnya: (49) *Perkara itu perlu dihebahkan di kalangan masyarakat. Contohnya: (48) *Hidupnya masih bergantung atas orang tuanya. Samad Said. Perkara itu perlu dihebahkan dalam kalangan masyarakat. Contohnya: *Adalah dimaklumkan bahawa … Dimaklumkan bahawa … c. Hidupnya masih bergantung pada orang tuanya. Contohnya: (50) *Arahan itu adalah bukan untuk semua pelajar. . Kata pemeri hadir di hadapan ayat.

Kos untuk membina bangunan itu dibiayai kerajaan. Kebanyakan pelajar mahir menggunakan komputer. dan pada hakikatnya tidak diperlukan lagi. (60) *Para-para guru berkhidmat dengan dedikasi.. Pelajar itu dapat berucap di hadapan khalayak dengan baik. (56) *Pelajar itu dapat berucap di hadapan khalayak ramai dengan baik. sokongan ibu bapa amat diperlukan. Syarikat itu memperoleh keuntungan yang besar pada tahun ini. (55) *Pasangan itu saling percaya-mempercayai antara satu sama lain. (58) *Kebanyakan para pelajar mahir menggunakan komputer. maksud lewah ialah berlebih-lebih sehingga tertambah perkara. dan buatkan pembetulannya. (52) *Syarikat itu memperolehi keuntungan yang besar pada tahun ini. amalan tersebut ternyata tidak seiring dengan tatabahasa bahasa Melayu dan wajar dibetulkan. . Sama ada disedari atau tidak. Yang berikut merupakan antara contoh lewah dalam bahasa. (59) *Pada waktu dan ketika ini. Razak sedang membaiki kerosakan motokarnya.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 197 10. Pasangan itu saling mempercayai/percaya mempercayai antara satu sama lain. (57) *Kos perbelanjaan untuk membina bangunan itu dibiayai kerajaan. Pada waktu ini. yang selalunya melibatkan penambahan atau pengulangan unsur yang sudah pun ada. hal. Ibu bapa sanggup bekerja keras demi masa depan anak-anak. lewah dapat dianggap sebagai unsur bahasa yang memperlihatkan keadaan yang berlebih-lebih. Oleh itu. Para guru berkhidmat dengan dedikasi. Berikan beberapa contoh kelewahan dalam morfologi. (53) *Razak sedang memperbaiki kerosakan motokarnya. sokongan ibu bapa amat diperlukan. dan sebagainya yang tidak perlu (misalnya perkataan yang digunakan dalam ayat). (54) *Ibu bapa sanggup bekerja keras demi untuk masa depan anak-anak.14 Bentuk Lewah dalam Bahasa Dalam Kamus Dewan (1989).

Walaupun usaha untuk menggalakan pelajar agar menyertai aktiviti ko kurikulum telah dijalankan. Dengan perkataan lain. pelajar dapat menjauhkan diri daripada bahaya dadah. terutama lepak di pusat beli belah. pelajar tidak berpeluang untuk menyertai aktiviti yang boleh merosakkan masa depan mereka. Secara tidak langsung. masalah anti-sosial di dalam kalangan pelajar dapat dielakkan. Dari aspek yang lain pula. terdapat juga ibu bapa yang beranggapan yang aktiviti ko kurikulum membuang masa. terutama lepak di pusat beli-belah. Mereka tidak menyedari hawa aktiviti kokurikulum dapat melahirkan pelajar yang serba boleh.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 198 10. terdapat juga ibu bapa yang beranggapan bahawa aktiviti kokurikulum membuang masa. Yang berikut merupakan contoh perenggan yang diedit dari aspek morfologi. Dengan berbuat demikian juga. aktiviti kokurikulum banyak mendatangkan faedah dalam pembentukan jati diri pelajar. Selain itu. . anda seharusnya sudah dapat mengesan kesalahan bahasa yang terdapat dalam bahan bercetak. Mereka tidak menyedari yang aktiviti ko kurikulum dapat melahirkan pelajar yang serba boleh.15 Pengeditan Teks Sebagai guru. Dengan berbuat demikian juga. Dari aspek yang lain pula. anda perlu terlebih dahulu mengedit teks itu supaya bebas daripada kesalahan bahasa. Mereka lebih berminat untuk mengisi masa lapang dengan aktiviti yang tidak berfaedah. Selain dari itu. Secara tidak langsung. Dengan lain perkataan. Anda boleh memanfaatkan pelbagai teks bertulis untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. aktiviti ko kurikulum banyak mendatangkan faedah dalam pembentukan jati diri pelajar. Mereka lebih berminat untuk mengisi masa lapang dengan aktiviti yang tidak berfaedah. Pembetulan Walaupun usaha untuk menggalakkan pelajar agar menyertai aktiviti kokurikulum telah dijalankan. namun terdapat segelintir pelajar-pelajar yang tidak berminat untuk menyertainya. Namun. pelajar tidak berpeluang untuk menyertai aktiviti yang boleh merosakkan masa depan mereka. masalah antisosial dalam kalangan pelajar dapat dielakkan. namun terdapat segelintir pelajar yang tidak berminat untuk menyertainya. pelajar dapat menjauhkan diri dari bahaya dadah.

Dewasa ini. 2. nyatakan sebab kesalahan dan buatkan pembetulannya. Walau pun usaha membanteras kegiatan ini telah dijalankan. kesilapan bahasa PENILAIAN KENDIRI 1. Cari satu perenggan dalam apa-apa petikan. Kemudian berikan sebab kesalahan dan pembetulannya. Oleh hal yang demikian. Selain daripada cakera padat. i. (Sebaik-baiknya dalam perenggan itu mengandungi antara 5 hingga 6 kesalahan. Perokok tegar akan berusaha untuk memberhentikan tabiat yang merugikan ini apabila menyedari yang kos untuk membeli rokok terlalu tinggi sekali. namun masalah tersebut tidak juga berkurang.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 199 KATA KUNCI 1. bahan-bahan bertulis. Kenal pasti kesalahan morfologi dalam petikan yang berikut. dan buat pembetulannya. Kemudian. Kenal pasti kesalahan morfologi dalam ayat yang berikut. kes cetak rompak yang melibat rakyat negara ini berlaku secara berleluasa. 3. Kegiatan yang dilakukan oleh mereka ini tidak dapat dikesan oleh pihak berkuasa. kenal pasti kesalahan morfologi.) . ii. kita perlu mengenalpasti faktor-faktor ini berlaku di negara kita agar supaya masaalah tersebut tidak menghantui kepada rakyat negara ini. khususnya buku turut juga di cetak rompak. kesalahan bahasa 2. Langkah kerajaan menaikkan cukai rokok dilihat sebagai pendekatan yang baik ke arah mengwujudkan masyarakat yang sihat sekaligus membendung gejala ini di kalangan remaja.

Onn. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna Edisi Baharu. Nik Safiah Karim. (2010). Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Distributors Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Distributors Sdn. Ahmad Khair Mohd Nor (2007). . (2008). Musa dan Abdul Hamid Mahmood.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 200 RUJUKAN Ahmad Khair Mohd Nor (2011). Persoalan Tatabahasa Melayu. Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd. Hashim Hj. Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor. Farid M. Bhd. Bhd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->