KESELAMATAN DI DALAM BENGKEL/ MAKMAL

KESELAMATAN DI DALAM BENGKEL/ MAKMAL OBJEKTIF 1.Menyatakan konsep keselamatan, keselamatan pekerjaan dan keselamatan industri, faedah keselamatan industri dan k epentingan mempelajarinya. 2.Menyatakan tujuan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, peranan Keselamatan dan KesihatanPekerjaan Negara (NIOSH) dan fungsi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia. 3.Menyatakan penalti yang dikenakan setelah Akta Keselamatan Pekerjaan dan Pekerjaandikuatkuasakan. 4.Menyatakan langkahlangkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri danEtika Kerja semasa melakukan kerja. 5.Menerangkan bagaimana api terhasil, cara api merebak dan kaedah memadamkan kebakaran. 6.Membezakan kelas-kelas kebakaran dan jenis-jenis alat pemadam api. 7.Menghuraikan pengurusan kebakaran dan penggunaan peralatan pencegahan kebakaran.

Objektif 1: Konsep

i. Konsep keselamatan. Keadaan terpelihara atau terhindar daripada bahaya, bencana atau gangguan yang bolehmenyebabkan berlakunya kemalangan.

ii. Konsep keselamatan pekerjaan.

Ilmu dan penerapan teknologi untuk meningkatkan keselamatan yang berkaitan dengan alat kerja,proses kerja, te mpat kerja dan kawasan lingkungannya.

iii. Konsep keselamatan industri. Faedah keselamatan industri dan kepentingan mempelajarinya.

Keselamatan industri adalah pekerja yang bebas daripada bahaya atau risiko kecederaan,kawalan kerugian akibat kemalangan serta melindungi kerugian terhadap manusia, harta danpendapatan.

Untuk mengkaji semula dasar ini apabila perlu. keracunan dan kejadian berbahaya dan mengambillangkahlangkah untuk memastikan kejadian-kejadian tersebut tidak berulang lagi.Untuk mengadakan cara yang menurut perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yangberkaitan boleh diganti kan secara berperingkat-peringkat oleh sistem. Kepentingan – mengelakkan risiko kemalangan yang menjejaskan keselamatan pekerja dan industri.Untuk melindungi orang-orang di tempat kerja selain daripada orangorang yang sedang bekerjaterhadap risiko keselamatan atau kesihatan yang berbangkit daripada aktiviti orangorang yangsedang bekerja. 2. latihan dan penyeliaanberkenaan cara untuk menjalankan tugas dengan selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan. dan 6. peraturan-peraturannya dan tataamalan-tataamalan yang diluluskan.Untuk menyedia dan menyenggarakan suatu tempat dan sistem kerja yang selamat dan sihat. kesihatan dan kebajikan orangorang yang sedang bekerja terhadaprisiko kepada keselamatan yang berbangkit daripada aktiviti orangorang yang sedang bekerja. yang berjalan secara bergabung dengan peruntukan Aktaini yang dimaksudkan untuk mengekalkan atau membaiki standard keselamatan dan kesihatan Peranan NIOSH 1. 4.Untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan bagi orang-orang yang sedang bekerja yang disesuaikan dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka. 3. 5. Objektif 2: Tujuan Akta a.Untuk menyiasat semua kemalangan. peraturan dantataamalan industri yang diluluskan. arahan. d.Untuk mematuhi kehendakkehendak perundangan mengenai dan kesihatan seperti yang ditetapkan didalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. . Faedah keselamatan industri adalah bagi menghindar/ mencegah kemalangan yang boleh menyebabkan kecederaan/ bahaya kepadapekerja/pelajar.Untuk memastikan bahawa semua kakitangan adalah diberi maklumat. c.Untuk memastikan keselamatan.Untuk menyediakan kemudahan-kemudahan kebajikan bagi semua pekerja. b. ka kitangan dan kelengkapan/ peralatan.iv. penyakit.

Punca kemalangan (mekanikal/ penggunaan jentera/ alat): Langkah-langkah keselamatan semasa menjalankan kerja.Pastikan mesin ada sistem pembumian 3. 2.Elakkan drp memegang atau menyentuh bahagian tajam pada mesin / alat.Fungsi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia Menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk semua pekerjanya dan orangorang lainyang mungkin terjejas oleh aktiviti-aktivitinya.individu    Denda tidak lebih sepuluh ribu ringgit atau Dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau Kedua-duanya. Sek 52 – Pertubuhan Perbadanan Sek 53 – Kesatuan Sekerja Sek 54 – Agen OBJEKTIF 4: Menyatakan langkahlangkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri dan EtikaKerja semasa melakukan kerja.Kerosakan – laporan 5. 1. OBJEKTIF 3: Menyatakan penalti yang dikenakan setelah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.Matikan suis kuasa sepenuhnya bila mesin tidak digunakan. Elakkan beban lampau .Fius kena betul. 4. Dalam hal berterusan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit bagi tiaptiap hari atausebahagian daripada sehari semasa kesalahan itu berterusan selepas sabitan. Sek 51.

. Langkahlangkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri dan Etika Kerja semasamelakukan kerja .6. .Pastikan bahagian enjin bergerak ada pengadang.

Faktor Semulajadi Bencana Alam – Kemarau. Kecualian/ Kesilapan Manusia C. gas   udara -oksigen suhu/ haba .kayu.Api ubat nyamuk. minyak.Kebocoran/ mampatan gas 4.Faktor-faktor Yang Menjadi Punca Kebakaran A. cara api merebak dan kaedah memadamkan kebakaran. Faktor Kemalangan Kelalaian. kertas.Olakan haba – pemindahan haba . puntung rokok 3.Elektrik – •Litar pintas •Lebihan kuasa beban aliran kuasa •Pemanasan setempat pada terminal/ sambungan yang longgar •Salah pemasangan – saiz wayar/ fius Kebocoran arus elektrik – kabel/ penebat rosak 3 unsur sebabkan kebakaran  bahan api . Faktor Sengaja Dibakar Perbuatan Sengaja Dibakar / Khianat OBJEKTIF 5: Menerangkan bagaimana api terhasil.Percikan api – kerja kimpalan.Haba mekanikal akibat geseran. Letupan Gunung Berapi B. mancis. bunga api 2. 5. Cara api terhasil: 1.menggalakkan nyalaan api Cara-cara api merebak: 1.

Menyejukan – turunkan haba/ suhunya 4.Melemaskan – halang kemasukan udara/ tutup/ sungkup 3. lekar. serbuk kering *CO2 – karbon dioksida *BCF – Bromochlodate Flumetheane OBJEKTIF 6: Membezakan kelas-kelas kebakaran dan jenis-jenis alat pemadam api. (bagi menentukan jenis alat pemadam api yang sesuai/ boleh digunakan) Jenis-jenis pemadam api dan punca api/ kelas risiko kebakaran: emadam api kebakaran Label Air Kayu.Bahangan – melalui gelombang cahaya 4. peralatan gas BC Tabung hitam/ biru Tidak rosakkan komponen elektrik Tindakan Pencegahan Sistem Keselamatan Kebakaran Terdiri Daripada : Pencegahan & Perlindungan Kebakaran Pencegahan Kebakaran 1. water CO2 Tabung krim Debu kering Semua jenis bahan ABC Sodium bikarbonat Karbon dioksida Minyak.2. BCF.Pengaliran – melalui pengalir haba 3. gas.Pendidikan Dan Latihan 2. cat. sampah sarap.Melaparkan – pindahkan bahan terbakar/ belum terbakar ke tempat lain/ pecah/ hancurkan bahanapi yang terbakar 2.Terus menerus – apabila bahan bakar bersentuhan antara satu sama lain Kaedah memadamkan kebakaran: 1. cat.Memutuskan rantai kimia tindakbalas – *CO2. petrol. gas B Soda acid. kain A Tabung merah Buih Minyak. petrol. thinner.Penguatkuasaan . lekar. plastik.

cara api merebak dan kaedah memadamkan kebakaran.Bagaimanakah langkahlangkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan pematuhan Etika Diridan Etika Kerja semasa melakukan kerja?. keselamatan pekerjaan dan keselamatan industri.Kejuruteraan 4.Perlindungan Pasif -Tangga Terlindungan -Koridor Terlindung -Pintu Rintangan Api -Lif Bomba 2. 2.Jelaskan penalti yang dikenakan setelah Akta Keselamatan Pekerjaan dan Pekerjaandikuatkuasakan. peranan Keselamatan dan KesihatanPekerjaan Negara (NIOSH) dan fungsi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia?. faedahkeselamatan industri dan kepe ntingan mempelajarinya. Perlindungan Aktif -Alat Pecah Kaca -Alat Pengesan Haba -Alat Pengesan Asap -Sistem Pemasangan Sprinkler -Sistem Pemasangan Pancur -Sistem Pili Bomba Soalan: 1. 4.“Good House Keeping” Perlindungan Kebakaran 1.3. 5.Kawalan Keselamatan 5.Penyelenggaraan Peralatan 6.Terangkan cara-cara api terhasil.Apakah tujuan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. . Huraikan pengurusan kebakaran dan penggunaan peralatan pencegahan kebakaran.Nyatakan konsep keselamatan. 3.Bandingkan kelas-kelas kebakaran dan jenis-jenis alat pemadam api. 7. 6.