KESELAMATAN DI DALAM BENGKEL/ MAKMAL

KESELAMATAN DI DALAM BENGKEL/ MAKMAL OBJEKTIF 1.Menyatakan konsep keselamatan, keselamatan pekerjaan dan keselamatan industri, faedah keselamatan industri dan k epentingan mempelajarinya. 2.Menyatakan tujuan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, peranan Keselamatan dan KesihatanPekerjaan Negara (NIOSH) dan fungsi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia. 3.Menyatakan penalti yang dikenakan setelah Akta Keselamatan Pekerjaan dan Pekerjaandikuatkuasakan. 4.Menyatakan langkahlangkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri danEtika Kerja semasa melakukan kerja. 5.Menerangkan bagaimana api terhasil, cara api merebak dan kaedah memadamkan kebakaran. 6.Membezakan kelas-kelas kebakaran dan jenis-jenis alat pemadam api. 7.Menghuraikan pengurusan kebakaran dan penggunaan peralatan pencegahan kebakaran.

Objektif 1: Konsep

i. Konsep keselamatan. Keadaan terpelihara atau terhindar daripada bahaya, bencana atau gangguan yang bolehmenyebabkan berlakunya kemalangan.

ii. Konsep keselamatan pekerjaan.

Ilmu dan penerapan teknologi untuk meningkatkan keselamatan yang berkaitan dengan alat kerja,proses kerja, te mpat kerja dan kawasan lingkungannya.

iii. Konsep keselamatan industri. Faedah keselamatan industri dan kepentingan mempelajarinya.

Keselamatan industri adalah pekerja yang bebas daripada bahaya atau risiko kecederaan,kawalan kerugian akibat kemalangan serta melindungi kerugian terhadap manusia, harta danpendapatan.

peraturan-peraturannya dan tataamalan-tataamalan yang diluluskan. dan 6.Untuk memastikan keselamatan.Untuk mematuhi kehendakkehendak perundangan mengenai dan kesihatan seperti yang ditetapkan didalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. yang berjalan secara bergabung dengan peruntukan Aktaini yang dimaksudkan untuk mengekalkan atau membaiki standard keselamatan dan kesihatan Peranan NIOSH 1.Untuk mengadakan cara yang menurut perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yangberkaitan boleh diganti kan secara berperingkat-peringkat oleh sistem. Faedah keselamatan industri adalah bagi menghindar/ mencegah kemalangan yang boleh menyebabkan kecederaan/ bahaya kepadapekerja/pelajar.Untuk mengkaji semula dasar ini apabila perlu.Untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan bagi orang-orang yang sedang bekerja yang disesuaikan dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka. 5. c.Untuk menyedia dan menyenggarakan suatu tempat dan sistem kerja yang selamat dan sihat. Kepentingan – mengelakkan risiko kemalangan yang menjejaskan keselamatan pekerja dan industri.iv. arahan. 4. latihan dan penyeliaanberkenaan cara untuk menjalankan tugas dengan selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan. b. 3.Untuk menyediakan kemudahan-kemudahan kebajikan bagi semua pekerja. penyakit.Untuk memastikan bahawa semua kakitangan adalah diberi maklumat. d. peraturan dantataamalan industri yang diluluskan. . 2.Untuk menyiasat semua kemalangan.Untuk melindungi orang-orang di tempat kerja selain daripada orangorang yang sedang bekerjaterhadap risiko keselamatan atau kesihatan yang berbangkit daripada aktiviti orangorang yangsedang bekerja. kesihatan dan kebajikan orangorang yang sedang bekerja terhadaprisiko kepada keselamatan yang berbangkit daripada aktiviti orangorang yang sedang bekerja. keracunan dan kejadian berbahaya dan mengambillangkahlangkah untuk memastikan kejadian-kejadian tersebut tidak berulang lagi. Objektif 2: Tujuan Akta a. ka kitangan dan kelengkapan/ peralatan.

Punca kemalangan (mekanikal/ penggunaan jentera/ alat): Langkah-langkah keselamatan semasa menjalankan kerja.Elakkan drp memegang atau menyentuh bahagian tajam pada mesin / alat.Fius kena betul.Fungsi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia Menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk semua pekerjanya dan orangorang lainyang mungkin terjejas oleh aktiviti-aktivitinya.Kerosakan – laporan 5. Sek 52 – Pertubuhan Perbadanan Sek 53 – Kesatuan Sekerja Sek 54 – Agen OBJEKTIF 4: Menyatakan langkahlangkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri dan EtikaKerja semasa melakukan kerja. 2. 1. OBJEKTIF 3: Menyatakan penalti yang dikenakan setelah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Sek 51.Pastikan mesin ada sistem pembumian 3. 4. Dalam hal berterusan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit bagi tiaptiap hari atausebahagian daripada sehari semasa kesalahan itu berterusan selepas sabitan.individu    Denda tidak lebih sepuluh ribu ringgit atau Dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau Kedua-duanya. Elakkan beban lampau .Matikan suis kuasa sepenuhnya bila mesin tidak digunakan.

.Pastikan bahagian enjin bergerak ada pengadang. Langkahlangkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri dan Etika Kerja semasamelakukan kerja . .6.

Api ubat nyamuk. mancis. bunga api 2.Faktor Semulajadi Bencana Alam – Kemarau. Faktor Sengaja Dibakar Perbuatan Sengaja Dibakar / Khianat OBJEKTIF 5: Menerangkan bagaimana api terhasil. Letupan Gunung Berapi B. puntung rokok 3.Percikan api – kerja kimpalan. minyak.Kebocoran/ mampatan gas 4.Elektrik – •Litar pintas •Lebihan kuasa beban aliran kuasa •Pemanasan setempat pada terminal/ sambungan yang longgar •Salah pemasangan – saiz wayar/ fius Kebocoran arus elektrik – kabel/ penebat rosak 3 unsur sebabkan kebakaran  bahan api . 5. Faktor Kemalangan Kelalaian. gas   udara -oksigen suhu/ haba .menggalakkan nyalaan api Cara-cara api merebak: 1.Faktor-faktor Yang Menjadi Punca Kebakaran A. cara api merebak dan kaedah memadamkan kebakaran. Kecualian/ Kesilapan Manusia C.Haba mekanikal akibat geseran. Cara api terhasil: 1. kertas.Olakan haba – pemindahan haba .kayu.

Bahangan – melalui gelombang cahaya 4. BCF.Terus menerus – apabila bahan bakar bersentuhan antara satu sama lain Kaedah memadamkan kebakaran: 1.Menyejukan – turunkan haba/ suhunya 4.Memutuskan rantai kimia tindakbalas – *CO2.Pendidikan Dan Latihan 2.Penguatkuasaan . lekar. cat. petrol. (bagi menentukan jenis alat pemadam api yang sesuai/ boleh digunakan) Jenis-jenis pemadam api dan punca api/ kelas risiko kebakaran: emadam api kebakaran Label Air Kayu.Melemaskan – halang kemasukan udara/ tutup/ sungkup 3. thinner. lekar. cat. serbuk kering *CO2 – karbon dioksida *BCF – Bromochlodate Flumetheane OBJEKTIF 6: Membezakan kelas-kelas kebakaran dan jenis-jenis alat pemadam api. peralatan gas BC Tabung hitam/ biru Tidak rosakkan komponen elektrik Tindakan Pencegahan Sistem Keselamatan Kebakaran Terdiri Daripada : Pencegahan & Perlindungan Kebakaran Pencegahan Kebakaran 1.2.Melaparkan – pindahkan bahan terbakar/ belum terbakar ke tempat lain/ pecah/ hancurkan bahanapi yang terbakar 2. gas.Pengaliran – melalui pengalir haba 3. kain A Tabung merah Buih Minyak. sampah sarap. gas B Soda acid. petrol. water CO2 Tabung krim Debu kering Semua jenis bahan ABC Sodium bikarbonat Karbon dioksida Minyak. plastik.

3.Jelaskan penalti yang dikenakan setelah Akta Keselamatan Pekerjaan dan Pekerjaandikuatkuasakan. 6.Nyatakan konsep keselamatan.Kejuruteraan 4.Penyelenggaraan Peralatan 6. Perlindungan Aktif -Alat Pecah Kaca -Alat Pengesan Haba -Alat Pengesan Asap -Sistem Pemasangan Sprinkler -Sistem Pemasangan Pancur -Sistem Pili Bomba Soalan: 1. 4. 3.Bandingkan kelas-kelas kebakaran dan jenis-jenis alat pemadam api. keselamatan pekerjaan dan keselamatan industri.Bagaimanakah langkahlangkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan pematuhan Etika Diridan Etika Kerja semasa melakukan kerja?. Huraikan pengurusan kebakaran dan penggunaan peralatan pencegahan kebakaran. cara api merebak dan kaedah memadamkan kebakaran.Apakah tujuan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.Terangkan cara-cara api terhasil.Perlindungan Pasif -Tangga Terlindungan -Koridor Terlindung -Pintu Rintangan Api -Lif Bomba 2. 2. . peranan Keselamatan dan KesihatanPekerjaan Negara (NIOSH) dan fungsi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia?.Kawalan Keselamatan 5. 7.“Good House Keeping” Perlindungan Kebakaran 1. faedahkeselamatan industri dan kepe ntingan mempelajarinya. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful