Topik 1

Pengenalan Kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah
Kod Kursus : RBT 3117

Analisis Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR)

Analisis Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR)

RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup

1

Dari segi perkembangan individu. reka bentuk dan perniagaan. Mata pelajaran ini membantu kita untuk menanam kesedaran celik teknologi melalui pengetahuan dan penguasaan kemahiran praktis serta pemupukan sikap yang positif berasaskan teknologi dan keusahawanan.1. mengubah suai. Sebagai langkah awal bagi melahirkan masyarakat yang cenderung ke arah ini. mengendali dan meneliti pelbagai hasil teknologi yang sesuai dengan RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 2 . Oleh itu usaha yang dibuat melalui pendidikan adalah untuk membolehkan kita peka terhadap perkembangan teknologi dan berupaya menangani cabaran. Selain itu kita juga dapat memberikan murid ruang untuk mengembangkan imaginasi dan daya kreativiti di samping mendedahkan dan menggalakkan mereka ke arah keusahawanan. Analisis Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR) Pengenalan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR) merupakan satu mata pelajaran dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang diajar kepada murid Tahap II. bekerja secara bersistematik. Melalui mata pelajaran ini juga sikap yang positif di kalangan murid dapat dipupuk.0. bertanggungjawab dan berdisiplin. bekerjasama. mereka cipta. kita dapat membantu murid memenuhi naluri ingin tahu dan ingin mencuba khususnya mengenai alatan. bahan dan mesin yang ada di sekeliling mereka. Pembentukan masyarakat yang berorientasikan teknologi dan keusahawanan adalah selaras dengan hasrat negara dan bersesuaian dengan perkembangan teknologi yang pesat pada masa ini. Ini memberi peluang kepada murid untuk mencuba. kemahiran praktis berasaskan reka bentuk dan teknologi serta keusahawanan didedahkan kepada murid melalui mata pelajaran ini. Dalam sesuatu aktiviti yang dijalankan murid berpeluang mengamalkan budaya kerja yang baik seperti mengutamakan keselamatan. Mata pelajaran ini juga dapat memberi kesedaran kepada murid tentang perlunya menjaga alam sekitar dan penghargaan terhadap kerja dalam bidang yang berasaskan kejuruteraan.

Semangat Keusahawanan Matlamat mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah adalah untuk membolehkan murid memperolehi kemahiran asas dan pengetahuan berasaskan teknologi dan keusahawanan supaya mereka dapat menjalankan kerja-buat-sendiri. Kecenderungan Mereka Cipta. 5 dan 6.1. Sukatan pelajaran ini menuju ke arah memperkembangkan kebolehan murid dalam kemahiran teknologi. 1. 1. Ia akan dapat membantu anda memahami dan menguasai kemahiran pedagogi di samping kemahiran mengurus bahan dan alat untuk proses pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran KHSR. organisasi kandungan dan huraian sukatan. objektif. kecenderungan mereka cipta dan semangat keusahawanan. Semua ini akan menyumbang kepada hasrat negara untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Murid juga berpeluang menjalankan simulasi aktiviti jual beli. mereka cipta dan cenderung berusahaniaga serta mengamalkan sikap budaya kerja yang baik. Kemahiran asas yang sedemikian dapat digunakan sepenuhnya untuk RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 3 . Selain itu anda akan didedahkan beberapa strategi dan aktiviti P & P yang sesuai dengan pelajar tahun 4. Topik ini menerangkan tentang kandungan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.1 Matlamat: Matlamat Tahun 4. 5 dan 6 Adalah Sama (a) Kemahiran Teknologi. KURIKULUM KHSR Sukatan Pelajaran KHSR menerangkan tentang matlamat. objektif dan organisasi kandungan.1.perkembangan intelek mereka. Topik ini juga memberi peluang kepada anda mengkaji dan menghayati kepentingan mata pelajaran ini yang dihuraikan melalui sub-topik matlamat.

kreatif. (v) Memilih alatan. dan inventif. sikap yang positif dan budaya kerja yang baik diterapkan semasa menjalankan aktiviti amali agar kesepaduan dalam mata pelajaran ini dapat diwujudkan.membolehkan murid berdikari dan yakin diri serta mampu menjalani kehidupan secara produktif dalam dunia teknologi dan ekonomi yang kompleks dan sentiasa berubah. (ii) Menerangkan hubung kait bentuk dengan fungsi produk. 1. (b) Perubahan Kandungan Dari segi kandungan.1. (ix) Menghasilkan tanaman hiasan. Nilai murni. (iii) Membuka dan memasang produk untuk mengenalpasti fungsi komponen. Murid juga digalakkan mengambil inisiatif dan merebut peluang yang ada secara bijak. beberapa topik dalam sukatan pelajaran KHSR telah disusun semula untuk mengukuhkan kesinambungan dan mengelakkan pertindihan serta mengemaskini kandungannya. perkakas dan bahan serta menggunakannya dengan teknik yang betul. Terdapat dua bidang dalam sukatan pelajaran KHSR iaitu bidang Reka Bentuk dan Teknologi dan Perniagaan dan Keusahawanan. (iv) Menghasilkan sesuatu projek gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam. (vi) Mengenal pasti dan membezakan di antara litar siri dan selari. (vii) Menghasilkan projek elektrik. dengan menambah elemen Kreativiti dan Reka Cipta. RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 4 . (viii) Menyenggara alatan tangan dan perkakas selepas menggunakannya.2 Objektif (a) Objektif Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 4 Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 4 adalah untuk membolehkan murid: (i) Menggunakan bentuk asas untuk menjana idea kreatif dalam penghasilan projek. Elemen reka bentuk diberi lebih fokus.

(b) Objektif Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 5 Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 5 adalah untuk membolehkan murid: (i) Mengkaji reka bentuk kit model serta menerangkan kefungsian sistem pergerakan kit model melalui proses membuka dan memasang. (x) Menentukan cara mendapatkan pesanan untuk jualan. (vii) Mengenal pasti bahan serta peralatan jahitan dan membaiki pakaian. (viii) Merancang cara menjual dan menghasilkan barang jualan. (ix) Mereka bentuk dan menghasilkan poster untuk mempromosi barang. (iv) Menyenggara bahagian bangunan. (xi) Merancang jualan dan menyediakan barang untuk jualan. RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 5 . (xiv) Mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat. (xi) Merekod pendapatan dan perbelanjaan diri serta merancang cara perbelanjaan yang bijak. (ii) Mengenal pasti dan menyelesaikan masalah melalui pencetusan dan penjanaan idea projek eksperimental. (v) Mengenal pasti dan memilih ikan hiasan untuk dipelihara. (vi) Menghasilkan projek ikan hiasan.(x) Mengenal pasti ciri dan jenis barang yang boleh dijual. (iii) Mereka bentuk dan menghasilkan projek berasaskan logam dan bahan kitar semula serta penghasilan projek elektrik. (xii) Menyenaraikan ciri bungkusan yang menarik. (xii) Mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat. (xiii) Mengira harga jualan dan untung.

(ix) Mengenal pasti tempoh matang sayuran untuk dipungut hasil.3 Kandungan Sukatan Pelajaran Jadual 1. (vii) Memilih jenis sayur-sayuran yang hendak ditanam. (x) Mengenal pasti cara mendapatkan bekalan dan mengendalikan jualan melalui komisen (xi) Mereka bentuk dan menghasilkan catalog untuk mempromosi barang. (ii) Mengumpul dan merekodkan maklumat mengenai proses penghasilan projek. (xiv) Mengenal pasti hak pengguna dan etika perniagaan serta mendapatkan maklumat barangan yang masih berkeadaan baik. (iii) Mereka bentuk dan menghasilkan projek elektronik. RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 6 . 1. (xiii) Mengenal pasti punca dan cara mengatasi risiko dalam perniagaan. (iv) Menyenggara dan membaiki kerosakan kecil pada mesin mudah dan perabot.(c) Objektif Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 6 Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 6 adalah untuk membolehkan murid (i) Menjana dan mengembangkan idea melalui lakaran untuk menghasilkan projek. (v) Mereka bentuk dan menghasilkan artikel mudah menggunakan bahan terpakai. 5 dan 6. (xii) Menyusun atur barang untuk persediaan jualan.1 menunjukkan kandungan sukatan pelajaran KHSR dan jam interaksi bagi tahun 4.1. (viii) Menanam sayur-sayuran menggunakan kaedah hidroponik. (vi) Mengenal pasti langkah penyediaan tapak untuk penghasilan tanaman sayuran.

RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 7 .

RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 8 .

RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 9 .

 Kaedah ini biasa dijalankan pada permulaan kelas amali dan dalam kelas teori.1.  Pelajar memberi maklumat kepada guru.  Tiada jawapan yang betul atau salah. RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 10 .4 KAEDAH PROSES PENGAJARAN PEMBELAJARAN Subtopik ini akan membincangkan beberapa kaedah proses pengajaran dan pembelajaran. (a) Sumbangsaran  Tujuan kaedah ini ialah untuk merangsang murid mengambil bahagian dalam perbincangan.

RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 11 . ia memerlukan peralatan dan bahan yang mencukupi. Ia juga memerlukan persediaan yang rapi supaya amali dapat dijalankan dengan berkesan.(b) Amali Kaedah ini bertujuan supaya murid menjalankan aktiviti sebenar. Ia memerlukan peruntukan masa yang panjang. Murid dapat pengalaman sebenar menjalankan aktiviti. Selain daripada itu.

Persediaan rapi perlu diberi perhatian sebelum menjalankan tunjuk cara.(c) Tunjuk cara Tunjuk cara biasanya dilakukan oleh guru sendiri. RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 12 .  Pelajar perlu menjalankan aktiviti yang sama selepas tunjuk cara untuk melihat keberkesanan tunjuk cara.  Murid dipanggil rapat dengaan guru untuk memerhatikan tunjuk cara yang dijalankan.  Tunjuk cara dijalankan dalam kumpulan yang kecil. tetapi guru juga boleh mendapatkan bantuan dari orang yang pakar atau pelajar sendiri yang berkebolehan dalam aktiviti yang dijalankan.

RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 13 .(d) Kajian  Kaedah ini dijalankan di luar bilik darjah.  Murid menggunakan senarai semak untuk mendapatkan jawapan atau maklumat.  Guru perlu menyediakan panduan atau senarai semak sebelum murid menjalankan kajian.

RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 14 .

RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 15 . (iii) Guru perlu memantau pelajar semasa aktiviti dijalankan untuk mendapat ketepatan Maklumat. (ii) Guru perlu menyediakan arahan yang jelas dan terperinci untuk mendapatkan jawapan / maklumat.(e) Uji Kaji (i) Kaedah ini dijalankan di dalam makmal atau bengkel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful