Topik 1

Pengenalan Kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah
Kod Kursus : RBT 3117

Analisis Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR)

Analisis Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR)

RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup

1

kemahiran praktis berasaskan reka bentuk dan teknologi serta keusahawanan didedahkan kepada murid melalui mata pelajaran ini. mereka cipta. Mata pelajaran ini membantu kita untuk menanam kesedaran celik teknologi melalui pengetahuan dan penguasaan kemahiran praktis serta pemupukan sikap yang positif berasaskan teknologi dan keusahawanan.1. Analisis Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR) Pengenalan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR) merupakan satu mata pelajaran dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang diajar kepada murid Tahap II. Melalui mata pelajaran ini juga sikap yang positif di kalangan murid dapat dipupuk. Oleh itu usaha yang dibuat melalui pendidikan adalah untuk membolehkan kita peka terhadap perkembangan teknologi dan berupaya menangani cabaran. bahan dan mesin yang ada di sekeliling mereka. Dalam sesuatu aktiviti yang dijalankan murid berpeluang mengamalkan budaya kerja yang baik seperti mengutamakan keselamatan. bekerjasama. Dari segi perkembangan individu. bekerja secara bersistematik. Sebagai langkah awal bagi melahirkan masyarakat yang cenderung ke arah ini. reka bentuk dan perniagaan. Pembentukan masyarakat yang berorientasikan teknologi dan keusahawanan adalah selaras dengan hasrat negara dan bersesuaian dengan perkembangan teknologi yang pesat pada masa ini. Mata pelajaran ini juga dapat memberi kesedaran kepada murid tentang perlunya menjaga alam sekitar dan penghargaan terhadap kerja dalam bidang yang berasaskan kejuruteraan. mengendali dan meneliti pelbagai hasil teknologi yang sesuai dengan RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 2 . Ini memberi peluang kepada murid untuk mencuba. mengubah suai. kita dapat membantu murid memenuhi naluri ingin tahu dan ingin mencuba khususnya mengenai alatan. bertanggungjawab dan berdisiplin. Selain itu kita juga dapat memberikan murid ruang untuk mengembangkan imaginasi dan daya kreativiti di samping mendedahkan dan menggalakkan mereka ke arah keusahawanan.0.

Kemahiran asas yang sedemikian dapat digunakan sepenuhnya untuk RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 3 . Topik ini juga memberi peluang kepada anda mengkaji dan menghayati kepentingan mata pelajaran ini yang dihuraikan melalui sub-topik matlamat. kecenderungan mereka cipta dan semangat keusahawanan. 5 dan 6 Adalah Sama (a) Kemahiran Teknologi. organisasi kandungan dan huraian sukatan. mereka cipta dan cenderung berusahaniaga serta mengamalkan sikap budaya kerja yang baik.1. objektif dan organisasi kandungan. Kecenderungan Mereka Cipta. 5 dan 6. Topik ini menerangkan tentang kandungan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.1. Selain itu anda akan didedahkan beberapa strategi dan aktiviti P & P yang sesuai dengan pelajar tahun 4. Ia akan dapat membantu anda memahami dan menguasai kemahiran pedagogi di samping kemahiran mengurus bahan dan alat untuk proses pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran KHSR. 1. objektif. Semangat Keusahawanan Matlamat mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah adalah untuk membolehkan murid memperolehi kemahiran asas dan pengetahuan berasaskan teknologi dan keusahawanan supaya mereka dapat menjalankan kerja-buat-sendiri. KURIKULUM KHSR Sukatan Pelajaran KHSR menerangkan tentang matlamat. Murid juga berpeluang menjalankan simulasi aktiviti jual beli. Semua ini akan menyumbang kepada hasrat negara untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.perkembangan intelek mereka.1 Matlamat: Matlamat Tahun 4. 1. Sukatan pelajaran ini menuju ke arah memperkembangkan kebolehan murid dalam kemahiran teknologi.

(ix) Menghasilkan tanaman hiasan. dan inventif. Terdapat dua bidang dalam sukatan pelajaran KHSR iaitu bidang Reka Bentuk dan Teknologi dan Perniagaan dan Keusahawanan. RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 4 .1. Murid juga digalakkan mengambil inisiatif dan merebut peluang yang ada secara bijak. kreatif. (v) Memilih alatan. beberapa topik dalam sukatan pelajaran KHSR telah disusun semula untuk mengukuhkan kesinambungan dan mengelakkan pertindihan serta mengemaskini kandungannya. (vi) Mengenal pasti dan membezakan di antara litar siri dan selari. (iv) Menghasilkan sesuatu projek gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam. (viii) Menyenggara alatan tangan dan perkakas selepas menggunakannya. Elemen reka bentuk diberi lebih fokus. (b) Perubahan Kandungan Dari segi kandungan. Nilai murni.membolehkan murid berdikari dan yakin diri serta mampu menjalani kehidupan secara produktif dalam dunia teknologi dan ekonomi yang kompleks dan sentiasa berubah. perkakas dan bahan serta menggunakannya dengan teknik yang betul.2 Objektif (a) Objektif Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 4 Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 4 adalah untuk membolehkan murid: (i) Menggunakan bentuk asas untuk menjana idea kreatif dalam penghasilan projek. 1. (vii) Menghasilkan projek elektrik. (ii) Menerangkan hubung kait bentuk dengan fungsi produk. dengan menambah elemen Kreativiti dan Reka Cipta. (iii) Membuka dan memasang produk untuk mengenalpasti fungsi komponen. sikap yang positif dan budaya kerja yang baik diterapkan semasa menjalankan aktiviti amali agar kesepaduan dalam mata pelajaran ini dapat diwujudkan.

(ix) Mereka bentuk dan menghasilkan poster untuk mempromosi barang. (iii) Mereka bentuk dan menghasilkan projek berasaskan logam dan bahan kitar semula serta penghasilan projek elektrik. (xii) Menyenaraikan ciri bungkusan yang menarik. (xi) Merancang jualan dan menyediakan barang untuk jualan. (v) Mengenal pasti dan memilih ikan hiasan untuk dipelihara. (xiii) Mengira harga jualan dan untung. (viii) Merancang cara menjual dan menghasilkan barang jualan. RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 5 . (x) Menentukan cara mendapatkan pesanan untuk jualan. (ii) Mengenal pasti dan menyelesaikan masalah melalui pencetusan dan penjanaan idea projek eksperimental. (xi) Merekod pendapatan dan perbelanjaan diri serta merancang cara perbelanjaan yang bijak. (vi) Menghasilkan projek ikan hiasan. (xii) Mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat. (vii) Mengenal pasti bahan serta peralatan jahitan dan membaiki pakaian. (iv) Menyenggara bahagian bangunan. (b) Objektif Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 5 Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 5 adalah untuk membolehkan murid: (i) Mengkaji reka bentuk kit model serta menerangkan kefungsian sistem pergerakan kit model melalui proses membuka dan memasang.(x) Mengenal pasti ciri dan jenis barang yang boleh dijual. (xiv) Mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat.

(v) Mereka bentuk dan menghasilkan artikel mudah menggunakan bahan terpakai.1 menunjukkan kandungan sukatan pelajaran KHSR dan jam interaksi bagi tahun 4. (xii) Menyusun atur barang untuk persediaan jualan.1. (viii) Menanam sayur-sayuran menggunakan kaedah hidroponik.(c) Objektif Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 6 Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 6 adalah untuk membolehkan murid (i) Menjana dan mengembangkan idea melalui lakaran untuk menghasilkan projek. (vi) Mengenal pasti langkah penyediaan tapak untuk penghasilan tanaman sayuran.3 Kandungan Sukatan Pelajaran Jadual 1. 1. (ii) Mengumpul dan merekodkan maklumat mengenai proses penghasilan projek. (x) Mengenal pasti cara mendapatkan bekalan dan mengendalikan jualan melalui komisen (xi) Mereka bentuk dan menghasilkan catalog untuk mempromosi barang. 5 dan 6. (xiv) Mengenal pasti hak pengguna dan etika perniagaan serta mendapatkan maklumat barangan yang masih berkeadaan baik. RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 6 . (iv) Menyenggara dan membaiki kerosakan kecil pada mesin mudah dan perabot. (iii) Mereka bentuk dan menghasilkan projek elektronik. (xiii) Mengenal pasti punca dan cara mengatasi risiko dalam perniagaan. (vii) Memilih jenis sayur-sayuran yang hendak ditanam. (ix) Mengenal pasti tempoh matang sayuran untuk dipungut hasil.

RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 7 .

RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 8 .

RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 9 .

 Tiada jawapan yang betul atau salah. RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 10 .4 KAEDAH PROSES PENGAJARAN PEMBELAJARAN Subtopik ini akan membincangkan beberapa kaedah proses pengajaran dan pembelajaran. (a) Sumbangsaran  Tujuan kaedah ini ialah untuk merangsang murid mengambil bahagian dalam perbincangan.1.  Kaedah ini biasa dijalankan pada permulaan kelas amali dan dalam kelas teori.  Pelajar memberi maklumat kepada guru.

(b) Amali Kaedah ini bertujuan supaya murid menjalankan aktiviti sebenar. ia memerlukan peralatan dan bahan yang mencukupi. RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 11 . Murid dapat pengalaman sebenar menjalankan aktiviti. Ia juga memerlukan persediaan yang rapi supaya amali dapat dijalankan dengan berkesan. Selain daripada itu. Ia memerlukan peruntukan masa yang panjang.

tetapi guru juga boleh mendapatkan bantuan dari orang yang pakar atau pelajar sendiri yang berkebolehan dalam aktiviti yang dijalankan.  Murid dipanggil rapat dengaan guru untuk memerhatikan tunjuk cara yang dijalankan.  Pelajar perlu menjalankan aktiviti yang sama selepas tunjuk cara untuk melihat keberkesanan tunjuk cara. Persediaan rapi perlu diberi perhatian sebelum menjalankan tunjuk cara. RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 12 .(c) Tunjuk cara Tunjuk cara biasanya dilakukan oleh guru sendiri.  Tunjuk cara dijalankan dalam kumpulan yang kecil.

RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 13 .(d) Kajian  Kaedah ini dijalankan di luar bilik darjah.  Murid menggunakan senarai semak untuk mendapatkan jawapan atau maklumat.  Guru perlu menyediakan panduan atau senarai semak sebelum murid menjalankan kajian.

RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 14 .

(e) Uji Kaji (i) Kaedah ini dijalankan di dalam makmal atau bengkel. (iii) Guru perlu memantau pelajar semasa aktiviti dijalankan untuk mendapat ketepatan Maklumat. RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 15 . (ii) Guru perlu menyediakan arahan yang jelas dan terperinci untuk mendapatkan jawapan / maklumat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful