Topik 1

Pengenalan Kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah
Kod Kursus : RBT 3117

Analisis Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR)

Analisis Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR)

RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup

1

Mata pelajaran ini membantu kita untuk menanam kesedaran celik teknologi melalui pengetahuan dan penguasaan kemahiran praktis serta pemupukan sikap yang positif berasaskan teknologi dan keusahawanan. bekerja secara bersistematik. kita dapat membantu murid memenuhi naluri ingin tahu dan ingin mencuba khususnya mengenai alatan. Melalui mata pelajaran ini juga sikap yang positif di kalangan murid dapat dipupuk. Ini memberi peluang kepada murid untuk mencuba.0. reka bentuk dan perniagaan. bekerjasama. Dalam sesuatu aktiviti yang dijalankan murid berpeluang mengamalkan budaya kerja yang baik seperti mengutamakan keselamatan. mengubah suai. Oleh itu usaha yang dibuat melalui pendidikan adalah untuk membolehkan kita peka terhadap perkembangan teknologi dan berupaya menangani cabaran. Dari segi perkembangan individu. Analisis Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR) Pengenalan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR) merupakan satu mata pelajaran dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang diajar kepada murid Tahap II. Sebagai langkah awal bagi melahirkan masyarakat yang cenderung ke arah ini. Mata pelajaran ini juga dapat memberi kesedaran kepada murid tentang perlunya menjaga alam sekitar dan penghargaan terhadap kerja dalam bidang yang berasaskan kejuruteraan.1. kemahiran praktis berasaskan reka bentuk dan teknologi serta keusahawanan didedahkan kepada murid melalui mata pelajaran ini. bahan dan mesin yang ada di sekeliling mereka. mengendali dan meneliti pelbagai hasil teknologi yang sesuai dengan RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 2 . Selain itu kita juga dapat memberikan murid ruang untuk mengembangkan imaginasi dan daya kreativiti di samping mendedahkan dan menggalakkan mereka ke arah keusahawanan. mereka cipta. Pembentukan masyarakat yang berorientasikan teknologi dan keusahawanan adalah selaras dengan hasrat negara dan bersesuaian dengan perkembangan teknologi yang pesat pada masa ini. bertanggungjawab dan berdisiplin.

1.perkembangan intelek mereka. kecenderungan mereka cipta dan semangat keusahawanan. Semangat Keusahawanan Matlamat mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah adalah untuk membolehkan murid memperolehi kemahiran asas dan pengetahuan berasaskan teknologi dan keusahawanan supaya mereka dapat menjalankan kerja-buat-sendiri. 5 dan 6 Adalah Sama (a) Kemahiran Teknologi.1 Matlamat: Matlamat Tahun 4. organisasi kandungan dan huraian sukatan. Ia akan dapat membantu anda memahami dan menguasai kemahiran pedagogi di samping kemahiran mengurus bahan dan alat untuk proses pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran KHSR. Kemahiran asas yang sedemikian dapat digunakan sepenuhnya untuk RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 3 . Murid juga berpeluang menjalankan simulasi aktiviti jual beli. Semua ini akan menyumbang kepada hasrat negara untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. KURIKULUM KHSR Sukatan Pelajaran KHSR menerangkan tentang matlamat. Kecenderungan Mereka Cipta. Selain itu anda akan didedahkan beberapa strategi dan aktiviti P & P yang sesuai dengan pelajar tahun 4. 5 dan 6. mereka cipta dan cenderung berusahaniaga serta mengamalkan sikap budaya kerja yang baik. objektif. Topik ini juga memberi peluang kepada anda mengkaji dan menghayati kepentingan mata pelajaran ini yang dihuraikan melalui sub-topik matlamat. 1. Topik ini menerangkan tentang kandungan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. 1. Sukatan pelajaran ini menuju ke arah memperkembangkan kebolehan murid dalam kemahiran teknologi. objektif dan organisasi kandungan.1.

(vii) Menghasilkan projek elektrik. beberapa topik dalam sukatan pelajaran KHSR telah disusun semula untuk mengukuhkan kesinambungan dan mengelakkan pertindihan serta mengemaskini kandungannya.2 Objektif (a) Objektif Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 4 Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 4 adalah untuk membolehkan murid: (i) Menggunakan bentuk asas untuk menjana idea kreatif dalam penghasilan projek. (v) Memilih alatan. (b) Perubahan Kandungan Dari segi kandungan. (ix) Menghasilkan tanaman hiasan. Terdapat dua bidang dalam sukatan pelajaran KHSR iaitu bidang Reka Bentuk dan Teknologi dan Perniagaan dan Keusahawanan. Murid juga digalakkan mengambil inisiatif dan merebut peluang yang ada secara bijak. (vi) Mengenal pasti dan membezakan di antara litar siri dan selari. (iv) Menghasilkan sesuatu projek gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam. Elemen reka bentuk diberi lebih fokus. (viii) Menyenggara alatan tangan dan perkakas selepas menggunakannya. perkakas dan bahan serta menggunakannya dengan teknik yang betul. dengan menambah elemen Kreativiti dan Reka Cipta. Nilai murni. (ii) Menerangkan hubung kait bentuk dengan fungsi produk. sikap yang positif dan budaya kerja yang baik diterapkan semasa menjalankan aktiviti amali agar kesepaduan dalam mata pelajaran ini dapat diwujudkan. dan inventif. 1. RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 4 .membolehkan murid berdikari dan yakin diri serta mampu menjalani kehidupan secara produktif dalam dunia teknologi dan ekonomi yang kompleks dan sentiasa berubah.1. (iii) Membuka dan memasang produk untuk mengenalpasti fungsi komponen. kreatif.

(xii) Mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat. RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 5 . (x) Menentukan cara mendapatkan pesanan untuk jualan. (vii) Mengenal pasti bahan serta peralatan jahitan dan membaiki pakaian. (b) Objektif Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 5 Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 5 adalah untuk membolehkan murid: (i) Mengkaji reka bentuk kit model serta menerangkan kefungsian sistem pergerakan kit model melalui proses membuka dan memasang. (v) Mengenal pasti dan memilih ikan hiasan untuk dipelihara. (viii) Merancang cara menjual dan menghasilkan barang jualan. (xii) Menyenaraikan ciri bungkusan yang menarik. (ii) Mengenal pasti dan menyelesaikan masalah melalui pencetusan dan penjanaan idea projek eksperimental. (xi) Merancang jualan dan menyediakan barang untuk jualan. (iii) Mereka bentuk dan menghasilkan projek berasaskan logam dan bahan kitar semula serta penghasilan projek elektrik. (xi) Merekod pendapatan dan perbelanjaan diri serta merancang cara perbelanjaan yang bijak. (ix) Mereka bentuk dan menghasilkan poster untuk mempromosi barang. (xiv) Mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat. (xiii) Mengira harga jualan dan untung. (iv) Menyenggara bahagian bangunan. (vi) Menghasilkan projek ikan hiasan.(x) Mengenal pasti ciri dan jenis barang yang boleh dijual.

3 Kandungan Sukatan Pelajaran Jadual 1. 1. (v) Mereka bentuk dan menghasilkan artikel mudah menggunakan bahan terpakai. (xii) Menyusun atur barang untuk persediaan jualan. (xiii) Mengenal pasti punca dan cara mengatasi risiko dalam perniagaan. RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 6 . (xiv) Mengenal pasti hak pengguna dan etika perniagaan serta mendapatkan maklumat barangan yang masih berkeadaan baik. 5 dan 6. (viii) Menanam sayur-sayuran menggunakan kaedah hidroponik. (iv) Menyenggara dan membaiki kerosakan kecil pada mesin mudah dan perabot. (vi) Mengenal pasti langkah penyediaan tapak untuk penghasilan tanaman sayuran. (ii) Mengumpul dan merekodkan maklumat mengenai proses penghasilan projek.1 menunjukkan kandungan sukatan pelajaran KHSR dan jam interaksi bagi tahun 4. (vii) Memilih jenis sayur-sayuran yang hendak ditanam.1. (ix) Mengenal pasti tempoh matang sayuran untuk dipungut hasil.(c) Objektif Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 6 Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 6 adalah untuk membolehkan murid (i) Menjana dan mengembangkan idea melalui lakaran untuk menghasilkan projek. (iii) Mereka bentuk dan menghasilkan projek elektronik. (x) Mengenal pasti cara mendapatkan bekalan dan mengendalikan jualan melalui komisen (xi) Mereka bentuk dan menghasilkan catalog untuk mempromosi barang.

RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 7 .

RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 8 .

RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 9 .

 Kaedah ini biasa dijalankan pada permulaan kelas amali dan dalam kelas teori.1. RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 10 .4 KAEDAH PROSES PENGAJARAN PEMBELAJARAN Subtopik ini akan membincangkan beberapa kaedah proses pengajaran dan pembelajaran.  Pelajar memberi maklumat kepada guru. (a) Sumbangsaran  Tujuan kaedah ini ialah untuk merangsang murid mengambil bahagian dalam perbincangan.  Tiada jawapan yang betul atau salah.

(b) Amali Kaedah ini bertujuan supaya murid menjalankan aktiviti sebenar. ia memerlukan peralatan dan bahan yang mencukupi. Ia juga memerlukan persediaan yang rapi supaya amali dapat dijalankan dengan berkesan. RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 11 . Selain daripada itu. Ia memerlukan peruntukan masa yang panjang. Murid dapat pengalaman sebenar menjalankan aktiviti.

tetapi guru juga boleh mendapatkan bantuan dari orang yang pakar atau pelajar sendiri yang berkebolehan dalam aktiviti yang dijalankan. Persediaan rapi perlu diberi perhatian sebelum menjalankan tunjuk cara.  Pelajar perlu menjalankan aktiviti yang sama selepas tunjuk cara untuk melihat keberkesanan tunjuk cara. RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 12 .(c) Tunjuk cara Tunjuk cara biasanya dilakukan oleh guru sendiri.  Tunjuk cara dijalankan dalam kumpulan yang kecil.  Murid dipanggil rapat dengaan guru untuk memerhatikan tunjuk cara yang dijalankan.

RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 13 .(d) Kajian  Kaedah ini dijalankan di luar bilik darjah.  Guru perlu menyediakan panduan atau senarai semak sebelum murid menjalankan kajian.  Murid menggunakan senarai semak untuk mendapatkan jawapan atau maklumat.

RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 14 .

RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 15 .(e) Uji Kaji (i) Kaedah ini dijalankan di dalam makmal atau bengkel. (iii) Guru perlu memantau pelajar semasa aktiviti dijalankan untuk mendapat ketepatan Maklumat. (ii) Guru perlu menyediakan arahan yang jelas dan terperinci untuk mendapatkan jawapan / maklumat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful