Prinsip HAM Dalam Islam (Makalah

)

A.

Prinsp-prinsip

HAM

Dalam

Piagam

Madinah

Kelahiran Piagam Madinah tidaklah lepas dari adanya hijrah Nabi Muhamad SAW dari Makkah ke Madinah, dan merupakan kepanjangan dari dua perjanjian sebelumnya yaitu bai’at aqabah 1 dan 2. Dan setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, maka muncullah masyarakat Islam yang damai, tentram dan sejahtera di Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, yang terdiri dari Muhajirin dan Anshar, dan beberapa kabilah arab dari Yahudi dan kaum musyrik Madinah.

Konsep dasar yang tertuang dalam piagam yang lahir di masa Nabi Muhammad ini adalah adanya pernyataan atau kesepakatan masyarakat Madinah untuk melindungi dan menjamin hak-hak sesama warga masyarakat tanpa melihat latar belakang, suku dan agama. Pagam Madinah atau Mistaqul Madinah yang dideklarasikan oleh Rasulullah pada tahun 622 M, merupakan kesepakatan-kesepakatan tentang aturan-aturan yang berlaku bagi masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Nabi( ).

Menurut ahli sejarah piagam ini adalah naskah otentik yang tidak diragukan keasliannya. Secara sosiologis piagam tersebut merupakan antisipasi dan jawaban atas realitas sosial masyarakatnya. Secara umum sebagaimana terbaca dalam naskah tersebut, Piagam Madinah mengatur kehidupan sosial penduduk Madinah. Walaupun mereka heterogen, kedudukan mereka adalah sama, msing-masing memiliki kebebasan untuk memeluk agama yang mereka yakini dan melaksanakan aktifitas dalam bidang sosial dan ekonomi(2).

Setiap individu memiliki kewajiban yang sama untuk membela Madinah, tempat tinggal mereka. Dengan demikian, Piagam Madinah menjadi alat legitimasi Muhammad S.A.W. untuk menjdi pemimpin bukan saja kaum Muslimin (Muhajirin dan Anshor), tetapi bagi seluruh penduduk Madinah (pasal 23-24). Secara substansial, piagam ini bertujuan untuk menciptakan keserasian politik dan mengembangkan toleransi sosial-relijius dan budaya seluas-luasnya (3).

Dengan tercapainya kesepakatan antar kaum di Madinah, maka semakin heterogenlah masyarakat yang menduduki Madinah. Selain itu, perjanjian ini juga menjadi sangat penting bagi diri Nabi sendiri. Piagam madinah ini secara tidak langsung menunjukkan kapasitas Nabi sebagai seorang pemimpin dan politikus yang ulung, ditandai dengan;

a. Keberhasilan Nabi Muhammad SAW menyatukan umat Islam dalam satu panji, yaitu Islam, dengan mengabaikan perbedaan suku, ras dan kabilah. Dan menyatukan hati semua kaum muslimin dalam satu perasaan. b. Menjadikan agama sebagai alasan yang paling kuat, sebagai pengerat antar umat mengalahkan hubungan antar keluarga.

c. Bahwa ikatan yang terbangun atas dasar agama terdapat didalamnya hak-hak atas setiap individu, dan

Umat Islam adalah umat yang satu. berkewajiban menegakkan dan keamanan persamaan. Adanya kesamaan hak antara kaum muslimin dan yahudi dalam hal maslahat umum. belah. satu komunitas muhajirin. yang merupakan penekanan atau pengulangan dari pasal pertama dan kedua. atau membela 7. 8. dan ekonomi. umat dibagi menjadi sembilan komunitas. Semua warga sederajat dalam hak dan kewajiban. berdiri sendiri dalam bidang akidah. Untuk kepentingan administratif. Setiap komunitas memiliki system kerja sendiri berdasarkan 5. yang didalamnya mengatur hubungan antara kaum muslimin sendiri. 9. dan dibukannya pintu selebar-lebarnya bagi siapa saja yang ingin memeluk agama Islam dan melindungi hak-hak mereka. Mereka tidak boleh dianiaya 10. 12. dan ditulis dalam 4 tahapan yang berbeda. Stabilitas Apabila Semua umat satu adalah komunitas warga satu. lain semuanya wajib yang diperangi. Hubungan mereka didasarkan pada persamaan dan keadilan. Piagam ini bersifat revulusioner. warga muslim menjadi pelindung bagi warga muslim lainnya. d. 3.tercapainya kedamaian dan ketentraman umat. Antara warga satu komunitas dan komunitas lain tidak diperkenankan saling berperang. Orang Yahudi yang menyatakan setia terhadap masyarakat Islam harus dilindungi. Sedangkan pada tahap yang keempat ini hanya terdapat 7 pasal dan mengatur hubungan antara kabilah yang memeluk Islam Adapun teks Piagam Madinah yang ditulis pada tahap pertama yang terdiri dari 18 pasal. mulia. tidak boleh membunuh dalam rangka membela orang kafir. Setiap kominitas diikat dalam kesamaan iman. komunitas keadilan. Dan penulisan yang ketiga terjadi setelah terjadinya perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-2 Hijrah. Apabila ada golongan lain yang bersekutu dengan Islam dalam berperang. Untuk memperkuat persaudaraan dan hubungan kemanusiaan diantara umat Islam. yaitu: 1. dan delapan komunitas penduduk Madinah lama. Setiap kebiasan. politik. Piagam madinah sendiri terdiri dari 70 pasal. tidak tergantung pada masyarakat lain. 11. Umat orang Islam kafir adalah dalam umat memusuhi Allah warga yang tidak jomunitas terpecah muslim. dan Satu komunitas maka berparang. 2. Warga umat ini terdiri atas beberapa komunitas kabilah yang saling tolong-menolong. Pada penulisan pertama terdapat 28 pasal. sosial. berperang wajib komunitas menegakkan akhlak 13. karena menentang tradsisi kesukuan orang-orang arab pada saat itu. jadi dalam piagam tersebut sangat ditekankan azas kesamaan dan kesetaraan (equality)(4). maka umat Islam harus . membantu. 6. 4. Pada penulisan yang kedua ada 25 pasal yang mengatur hubungan antara umat Islam dan Yahudi. internal. Tidak ada satu sukupun yang memiliki keistimewaan atau kelebihan dengan suku lain. berperang.

Dalam hal ini seluruh umat Islam harus 16. Sebuah pesan yang begitu menghargai HAM dan hak wanita. hidup. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jika ada seorang muslim membunuh muslim lain secara sengaja. maka penduduk Madinah. Prinsip-Prinsip HAM Dalam Haji Wada Islam adalah agama yang menghormati dan menghargai HAM. Sebagai pembawa kabar gembira dan ajaran Islam. 3). Warga lain tidak boleh bersatu. Ekonomi. teraniaya. 3. warna kulit serta bangsa tidak menyebabkan seseorang lebih baik dari yang lain. 17. Kemudian . 15. Jika terjadi konflik atau perselisihan yang tidak dapat dipecahkan dalam musyawarah. membelanya.'' sabda Rasulullah. yaitu: a. menasehati.saling tolong-menolong dengan mereka. Hal ini terbukti dari pesan terakhir Rasulullah SAW ketika Haji Wada (haji perpisahan) pada hari kedelapan Dzulhijjah. 1. Oleh karena orang Kuraisy telah mengusir Muhajirin dari Mekah. Semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa. tidak boleh bersekutu dengan mereka dalam hal-hal yang dapat membahayakan penduduk muslim Madinah. B. 4). sejatinya Nabi Muhammad SAW adalah seorang pejuang pembela HAM teragung. Orang yang bersalah harus dihukum. Dan Kebebasan Hak Hak Persamaan. Dari uraian diatas dapat diambil sebuah landasan pokok bagi kehidupan bermasyarakat. beragama. kecuali ahli waris korban berkehendak lain. 4. maka penyelesaiannya diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hubungan antara komunitas Muslim dan Non Muslim di dasarkan pada prinsip-prinsip: 1). Menghormati Berinteraksi Saling secara membantu Membela baik dalam mereka Saling kebasan dengan menghadapi yang sesama musuh tetangga. 5). Seorang tidak diperkenankan mempertanggungjawabkan kesalahan teman (sekutu)-nya (5). b. Dari sini. Keturunan. bersama. Semua kesalahan ditanggung sendiri. 14. beragama. 18. dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam Piagam Madinah adalah. 2. 2). maka yang membunuh itu harus diqisas (dihukum setimpal). muasrik sekalipun. ''Wahai manusia! Sesungguhnya kamu semua berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah.

Adapun a. keamanan dan penjagaan atas harta benda milik warga Najran juga menjadi tanggung jawab kaum muslimin (6). Setelah itu. Adapun inti dari prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam pidato Rasulullah saw dalam Haji 1. ya Rasul? Rasullullah menjawab: ''Ibumu!'' Lelaki itu turut kembali bertanya: ''Lalu siapa lagi?'' Baginda menjawab ''ibumu''. d. Kemudian hadist riwayat yang lain tentang isi khutbah Haji Wada yang di riwayatkan oleh Abu Umamah bin Tsa’labah. kaum muslimin berhasil membebaskan kawasan yang dihuni kaum Yahudi Bani Najran.Rasul pun melanjutkan sabdanya. maka dia telah berhak masuk neraka dan haram masuk surga. f. Hak Hak Saling Keadilan yang termasuk Hak Hak Hak Hak Membela dan dan Hak Kebebasan yang termasuk Wada adalah Hak-hak dalam Hak Beragama Hak Hak dalm hak-hak ini dan Kebebasan hak-hak ini sebagai berikut: Alamiah adalah: Hidup Pribadi Bekerja Hidup adalah: Pemilikan Berkeluarga Keamanan Keadilan Mendukung Persamaan . Adapun a. b. Sesungguhnya kamu telah mengambil mereka atas hak Allah dan halal bagi kamu atas nama Allah”. Muhammad Saw dengan lapang dada mengakui hak warga Yahudi Bani Najran untuk mengamalkan keyakinannya. Contoh lainnya yang ditunjukkan Rasulullah Saw dalam menegakkan HAM adalah ketika pada tahun ke9 hijriah. Rasulullah langsung membuat traktat yang ditandatangani secara bersama dengan para pemuka Bani Najran.'' jawabnya." Seorang lelaki bertanya: "Walaupun itu sesuatu yang kecil. Perlakukanlah isteri-isteri kamu dengan penuh kasih sayang. Lalu siapa lagi? ''Bapakmu!''. Pada butir-butir traktat yang dibuat itu. 2. c. ''Wahai umatku! Kamu berhak atas diri kamu dan isteri-isteri kamu dengan penuh kasih atas diri kamu. Jauh sebelum Barat melalui agen HAM-nya berkoar-koar mengenai hak perempuan. nabi saw bersabda: "Barangsiapa merampas hak seorang muslim. 14 abad lalu Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk menghargai dan menghormati seorang wanita. wahay rasulullah ?" Beliau menjawab: "Walaupun hanya sebatang kayu arak. ''Siapa yang paling berhak untuk aku hormati. Muslim). Lalu siapa lagi? ''Ibumu. c." (HR. e. b. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya. Bahkan.

2. d.d dan e) pasal ini berdasarkan pada : Pasal 1. apalagi mayoriyas negara-negara islam adalah tergolong ke dalam barisan negara-negara dunia ketiga yang banyak merasakan perlakuan ketidakadilan negara-negara Barat dengan atas nama HAM. Deklarasi ini berisi 24 pasal tentang hak asasi manusia berdasarkan Al-qur’an dan sunah yang dalam penerapan dan realitasnya memiliki beberapa persamaan dengan pernyataan semesta hak-hak asasi manusia (the universal Declaration of human right/UDHR) yang dideklarasikan oleh PBB tahun 1948 (7). berdasarkan ayat ayat (pasal b. dan berdasarkan ayat 107. b. Surat Surat Hak Surat menikah dan ini al-baqarah ar-ruum Hak ini at-taubah berkeluarga (pasal 5 Surat Surat kehormatan Hak Surat Surat memperoleh ini Surat al-balad at-taubah pribadi berdasarkan ayat ayat a dan Hak Surat Surat hidup (pasal ini al-maidah al-isra’ perlindungan berdasarkan al-insaan ayat ayat (pasal Surat an-nisaa’ ini al-israa’ ayat 58. 2. negara-negara islam yang tergantung dalam organization of the islamic conferensi (OIC/OKI) pada tanggal 5 Agustus 1990 mengeluarkan deklarasi tentang kemanusiaan sesuai syariat Islam di Kairo. 3.b. c. Pasal 1. e. Pasal 1. antara lain: a. Pasal 1. Konsep hak-hak asasi manusia hasil rumusan negara-negara OKI ini selanjutnya dikenal dengan sebutan Deklarasi Kairo. Pasal 1. 2. 105. Prinsip-prinsip HAM DalamDeklarasi Kairo (Cairo Declaration) Isu tentang pelaksakaan HAM tidak lepas dari perhatian umat islam. 3. Pasal-pasal yang terdapat dalam Deklarasi Kairo mencakup beberapa persoalan pokok. Berkaitan dengan itu. Dalam pandangan negara-negara islam HAM Barat tidak sesuai dengan pandangan ajaran islam yang telah ditetapkan Alloh SWT. Hak pesamaan dan kebebasan (pasal 19 ayat a.c. 2. ayat a. pada: 70 135 8 d) pada: 45 33 3) pada: ayat 12-17 6 4) pada: 6 b) pada: ayat ayat 221 21 al-mumtahanah 2 ayat berdasarkan . c.C.

2. Pasal 1. Pasal 1. 2. Pasal 1. 4. l. Pasal 1. Hak-hak Hak Surat Surat wanita ini Surat anak ini Surat Surat dari sederajat an-nisaa’ at-tahrim dengan berdasarkan al-baqarah orang tua (pasal pria ayat ayat (pasal 1 6 6) pada: ayat 7 ayat 228 a. Hak Surat Surat Surat milik ali pribadi (pasal Hak Surat Surat Surat untuk memperoleh ini al-baqarah an-nisaa imran 15 ayat Surat Surat Hak-hak ini at-taubah al-baqarah al-mulk kesempatan yang berdasarkan ayat ayat ayat a dan untuk Hak Surat Surat Surat kebebasab ini an-nisaa’ almumtaahanah bekerja berdasarkan ayat ayat ayat sama (pasal bertindak Hak Surat Surat kebebasan ini al-baqarah al-kahfi al-kafiruun dan mencari berdasarkan ayat ayat (pasal ini at-taubah al-alaq memilih agama berdasarkan ayat ayat ayat suaka (pasal berdasarkan ayat ayat (pasal b) pada: 122 1-5 10) pada: 256 29 1-6 12) pada: 97 9 13) pada: 105 286 15 14) pada: 275-278 161 130 b) .c) pada: berdasarkan al-baqarah al-israa’ ayat ayat 233 23-24 h. g. Hak memperoleh pendidikan dan berperan serta dalam perkembangan ilmu pengetahuan (pasal 9 ayat a dan Pasal 1.b. j. m. Pasal 1. f. 3. 2. 3. 3.3. 2. 2. k. Pasal 1. 2. i.

seperti kasus khawarij dan mihnah pada zaman Islam klasik. Surat Hak Surat Surat Hak Surat Surat memiliki ini al-baqarah al-baqarah hasil ini al-ahqaaf al-baqarah tahanan ini al-mumtahanah dan atau berdasarkan ayat ayat produk berdasarkan ayat ayat narapidana berdasarkan ayat 8 (pasal ilmu (pasal pada: 29 29 16) pada: 19 164 20-21) pada: (8) Dari deklarasi ini. sebab manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan bebas dari tekanan dan perbudakan. Sedangkan ikhtilaf dalam ijtihad politik. tentu lebih banyak lagi contohnya yang berujung kepada kekerasan.Pasal 1. Pada zaman modern sekarang. Sesungguhnya di Indonesia ikhtilaf itu terjadi pada ketiga-tiga kategori tersebut di atas: ikhtilaf furuiyah. Secara garis besar ikhtilaf yang kita lihat dalam sejarah ada tiga macam. Dalam kenyataan masyarakat Indonesia sekarang. Pada zaman modern. bahkan telah melahirkan macammacam mazhab dalam Islam (9). bahkan dikatakan bahwa ikhtilaf itu juga rahmat. Kematangan ini terjadi karena meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat Islam. ikhtilaf itu nampaknya tidak membawa rahmat tetapi justru menjadi factor pengganggu ketentraman kehidupan beragama umat. ikhtilaf teologi. Dalam ikhtilaf . dapat di tarik kesimpulan bahwa Islam mengakui persamaan semua orang tanpa membedakan asal-usul. kekerasan sektarianisme ini juga masih terjadi di sejumlah Negara muslim. Pasal 1. ikhtilaf dalam soal kalam. Pasal 1. Islam mengakui persamaan antara penguasa dan rakyat yang harus tunduk kepada hukum Allah tanpa diskrimasi. 2. kecuali riak-riak kecil dan pada masa lalu. o. yaitu: ikhtilaf dalam soal-soal fikih dan furuiyah. kebebasan manusia dalam masyarkat Islam consisten dengan esensi kehidupannya. ikhtilaf dalam bidang ini hampir tidak lagi membawa pertentangan atau perpecahan masyarakat. D. baik pada masa klasik maupun modern. warganegara adalah anggota masyarakat dan mempunyai hak untuk menuntut siapapun yang mengganggu ketentraman masyarakat. Sebuah hadis menyebutkan bahwa umat Nabi Muhammad akan terpecanh menjadi 73 golongan. warna kulit dan bahasa. jenis kelamin. dan ikhtilaf politik. n. dan ikhtilaf dalam sosal ijtihad politik. persamaan adalah basis untuk memperoleh hak dan kewajiban asasi manusia. Adapun ikhtilaf dalam bidang teologi ternyata telah mengakibatkan sejumlah kekerasan. Isu Perdebatan HAM dalam perbedaan Aliran Islam Di Masyarakat Islam Indonesia Kebolehan berikhtilaf dikalangan masyarakat muslim dibolehkan dalam agama. 2. Ikhtilaf dalam soalsoal furuiyah telah terjadi sejak zaman Islam klasik hingga sekarang. ras.

furuiyah. apalagi jika aliran ini bergerak bukan hanya pada tataran opini tetapi melakukan tindakan atau gerakan kekerasan misalnya. tetapi ketika dikaitkan dengan persoalan kedudukan dan peran Negara didalamnya. Kerancuan dalam hal ini seringkali menyebabkan semakin berlarutnya suatu masalah. . kebebasan beragama dan penodaan agama. Ada pula ikhtilaf ijtihad politik yang sejauh ini belum menimbulkan kekerasan yaitu pendapat yang mengatakan perlunya dibangun sistim khilafah di negeri ini. melainkan pada tataran law and order ini. menggantikan sistim yang ada. Ikhtilaf teologi. sesungguhnya kedua konsep itu bertemu pada muara yang sama yaitu bagaimana ketentraman dan ketertiban umum (law and order) dapat senantiasa dijaga. bahkan politik internasional terutama setelah semakin bergaungnya isu HAM di dunia internasional dan di negeri ini. Jika itu berarti harus menghapus NKRI maka pendapat ini akan dapat menimbulkan malapetaka politik yang besar. hampir tidak ada masalah lagi sekarang kecuali percikan di berbagai tempat. Meminta-minta kepada kuburan. Kita juga pernah mempunyai masalah akibat munculnya gerakan Ahmad Musadeq yang mengaku sebagai nabi. Khusus tentang masalah Ahmadiyah ini akan kita uraikan lebih lanjut. kekerasan yang ditimbulkan telah terbukti dengan gerakan Darul Islam Kartosuwiryo. nampaknya tidak saling menyapa bahkan saling menafikan. dan Bom Bali I dan II (10). tetapi sekarang LDII telah bergabung dengan umat Islam mainstream dengan pernyataannya pada tahun 2007 sebagai hasil Munas/Kongresnya. Banyak dokumen internasional telah diadopsi oleh PBB yang didalamnya antara lain mengatur tentang kebebasan beragama. misalnya. gerakan NII. Secara sepintas kilas kedua konsep itu. tentu adalah perbuatan sesat bagi seorang muslim tetapi karena bersifat perorangan maka tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Karena itu seyogyanya pemerintah tidak berbicara pada tataran teologi (sesat atau tidak sesat). Penegakkan law and order inilah entry point yang legal bagi suatu negara atau pemerintah untuk mengaturnya. Kita juga pernah punya masalah dengan LDII. Tentu saja perpecahan teologis yang paling actual adalah masalah Ahmadiyah di Indonesia yang oleh Majlis Ulama Indonesia (MUI) telah diberikan fatwa sesat dan pengikutnya dihukumi murtad. Sesungguhnya di dalam masyarakat terdapat banyak juga kesesatan beragama. Pertama yang harus disebut tentu . sesungguhnya sedang berkembang sekarang berhubung semakin berkembangnya faham Syiah di Indonesia. Masalah Ahmadiyah di Indonesia sesungguhnya pada awalnya adalah masalah aliran teologi. sementara 99% penduduk Indonesia penganut Islam Sunni dan sebagian terbesarnya penganut Syafiiyah. tetapi telah dapat diselesaikan dengan pembubaran gerakan sesat komunal itu. tetapi sekarang telah berkembang menjadi masalah politik. tetapi tidak memerlukan campur tangan pemerintah karena kesesatan itu bersifat individual. seperti pada persoalan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Adapun ikhtilaf ijtihad politik.

pada Pasal 13 dinyatakan mengenai kebebasan orang tua/wali untuk menyekolahkan anak sesuai agama yang dianut(12). Masih ada beberapa dokumen lagi seperti Durban Review Conference (2009) yang juga menyebut keharusan adanya larangan diskriminasi berdasarkan agama. 5 Tahun 1969. dinyatakan bahwa Negara harus menghormati hak agama anak. Buddha. dan 30. dan 43 mengatur tentang hak-hak agama anak.DUHAM (UDHR) yang diadopsi PBB bulan Desember 1948 yang dalam Pasal-pasal 18. pada Pasal 12 ayat 1a juga diatur tentang hak pendidikan agama anak didik. 28I. sejumlah UU baru terkait HAM telah diberlakukan. Sungguh sangat menarik bahwa pasal 29 UUD 1945 yang mengatur HAM agama telah ada lebih tiga tahun sebelum PBB mengadopsi DUHAM pada tahun 1948. 26. Sosial dan Budaya yang diadopsi PBB pada tanggal 16 Desember 1966 juga. Hindu. Pada tahun 1965 dengan Penetapan Presiden No. Kemudian dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi. 39. dan 29 menyebutkan mengenai pokok-pokok kebebasan beragama yang mencakup kebebasan seseorang memeluk agama. Sejumlah kovenan internasional telah diratifikasi oleh Indonesia. ketaatan. beberapa pasal yang antara lain mengatur kebebasan beragama dimasukkan melalui Pasal 28E. dan pengajaran pengamalannya(11). 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional. UU ini sungguh sangat terbuka dalam menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Kristen. Zoroaster. dan Konghucu).23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dalam Pasal-pasal 37. Pada tahun 2000 melalui amandemen UUD 1945. Pasal 1 juga dinyatakan bahwa orang bebas memilih dan menganut agama. Dalam UU No. Katolik. Kemudian dalam Deklarasi tantang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan yang diadopsi PBB tahun 1981. dan 28J yang terkenal itu. Dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Anak yang diadopsi PBB pada tanggal 30 November 1989. tidaklah berarti agama-agama lain seperti Shinto. dan Tao dilarang di Indonesia. Yahudi. dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 1 bahwa meskipun secara historis terdapat enam agama di Indonesia (Islam. . 42. Dokumen berikutnya ialah Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan politik (ICCPR) yang diadopsi PBB tanggal 16 Desember 1966 yang dalam Pasal 18 menyebut tentang kebebasan beragama. khususnya pasal 14. sesuai agama yang dianutnya. Pada tahun 2002. 1 Tahun 1965 yng kemudian diangkat menjadi UU dengan UU No. dan kebebasan untuk secara pribadi atau bersamasama dalam masyarakat dalam ruang public atau privat menyatakan agamanya atau kepercayaannya dalam peribadatan. Komitmen Indonesia untuk menegakkan HAM bersifat nasional dan internasional. 29. Indonesia mengesahkan UU No. mengubah agama atau kepercayaan. bahkan Indonesia juga telah mengamandemen UUD 1945 untuk menambahkan beberapa Pasal tentang HAM agama di dalamnya. termasuk dalam pengangkatan anak. meskipun dalam masyarakat seringkali tidak dipahami demikian.

Takaran keselamatan umum mungkin cukup jelas. limits of permissible restrictions on external freedom. Tetapi sesungguhnya kedelapan komponen itupun mengandung kontradiksi di dalam dirinya. . ratifikasi kovenan internasional. melalui amandemen UUD. Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang sejajar dengan manusia lainnya. Menurut ajaran Islam individu lain terjadi bukan karrena haknya sebagai manusia.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diberlakukan. rights of parents and guardians. Bagi kelompok ini. Komnas HAM juga telah dibentuk dan bekerja. meskipun menyangkut komponen external freedom yang menurut dokumen-dokumen internasional memang dapat dibatasi dengan UU. Dalam literature. Sosial dan Budaya menjadi UU No. dimana pada Pasal 64 diatur bahwa orang boleh tidak mengisi kolom agama dan tetap dilayani hak-hak sipilnya. external freedom. Adanya perbedaan itu tidak menyebabkan perbedaan dalam kehidudukan sosial. yaitu: internal freedom. Pada tahun 2005 juga Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menjadi UU No. sangat lentur sifatnya. 11 Tahun 2005. Seberapa jauh UU kita telah mengatur semuanya. perlu kajian lebih lanjut. melainkan didasarkan keimanan dan ketakwaannya. pembatasan apapun tidak boleh dilakukan terhadap kehidupan beragama. non-coercion. Dalam kontek ini penyebaran ajaran Ahmadiyah tentang adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW dikategorikan oleh mereka sebagai bagian dari kebebasan beragama yang bersifat nonderogable. Pada tahun 2008 UU No. tetapi takaran ketertiban umum misalnya. .12 Tahun 2005.Pada tahun 2005 Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi. Sebagai sebuah konsep ajaran. biasanya disebutkan ada delapan komponen kebebasan beragama yang harus dijamin itu. 1. dan non-derogability(12 ).40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnik diberlakukan. non-discrimination. Demikianlah Indonesia telah berjalan jauh dalam upayanya menegakkan HAM agama. Hal ini merupakan dasar yang sangat kuat dan tidak dapat dipungkiri telah memberikan kontribusi pada perkembangan prinsip-prinsip hak asasi manusia di dalam masyarakat internasional. dan pemberlakuan UU baru. corporate freedom and legal status. Pada tahun 2006 UU No. antara lain untuk menjamin kebebasan beragama. Islam dan HAM Islam sebagai agama universal mengandung prinsi-prinsip hak asasi manusia. akibat takaran pembatasan yang tidak jelas atau belum diatur. Apalagi jika ada kelompok dalam masyarakat yang menolak bentuk pengaturan apapun oleh negara terkait kehidupan keagamaan masyarakat.

piagam ini adalah naskah otentik yang tidak diragukan keasliannya. masing-masing memiliki kebebasan untuk memeluk agama yang mereka yakini dan melaksanakan aktivitas dalam bidang sosial dan ekonomi. suku dan agama. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Setiap individu memiliki kewajiban yang sama untuk membela Madinah. Menurut ahli sejarah. Berinteraksi secara baik dengan sesame tetangga. Terdapat dua landasan pokok bagi kehidupan bermasyarakat yang diatur dalam Piagam Madinah. tetapi seluruh penduduk Madinah(pasal 23-24). 4. yaitu: 1. Hubungan antara komunitas Muslim dan Non-muslim didasarkan pad prinsip-prinsip: 1. tempat tinggal mereka. Membela mereka yang teraniaya. Semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa. kedudukan mereka adalah sama. Secara umum sebagaimana terbaca dalam naskah tersebut. Secara subtansial. Piagam Madinah atau Mitsaqul Madinah yang dideklarasikan oleh Rasulullah pada tahun 622 M. Menghormati kebebasan beragama. 3. merupakan kesepakatan-kesepakatan tentang aturan-aturan yang berlaku bagi masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Nabi. 2. Piagam Madinah Konsepsi dasar yang tertuang dalam piagam yang lahir di masa Nabi Muhammad ini adalah adanya pernyataan atau kesepakatan masyarakat Madinah untuk melindungi dan menjamin hak-hak sesame warga masyarakat tanpa melihat latar belakang. . piagam ini bertujuan untuk menciptakan keserasian politik dan mengembangkan toleransi sosio-religius dan budaya seluas-luasnya. Secara sosiologis piagam tersebut merupakan sntisipasi dan jawaban terhadap realitas sosial masyarakatnya.Dalam sejarah kontribusi islam terhadap dua deklarasi yang dapat memuat hak-hak asasi manusia yang dikenal dengan Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo (Cairo Declaration). 2. 1. Dengan demikian. 5. Saling menasehati. Piagam Madinah mengatur kehidupan sosial penduduk madinah. Walaupun mereka heterogen. Piagam Madinah menjadi alat legitimasi Muhammad SAW untuk menjadi pemimpin bukan saja kaum muslimin (Muhajirin dan Anshar).

107.b. Surat Al-Israa’ ayat 70 2. anataa lain: 1) Hak Persamaan dan Kebebasan (pasal 19 ayat a. Dalam pandangan Negara-negara Islam HAM Barat tidak sesuai dengan pandangan ajaran Islam yang telah ditetapkan Allah SWT. 1. Berkaitan dengan itu Negara-negara Islam yang tergabung dalam Organization of the Islamic (OIC/OKI) pada tanggal 5 Agustus 1990 mengeluarkan deklarasi tentang kemanusiaan sesuai dengan syariat Islam di Kairo. Konsep hak-hak asasi manusia hasil rumusan Negara-negara OKI ini selanjutnya dikenal dengan sebutan Deklarasi Kairo.Piagam ini bersifat revolusioner. Pasal-pasal yang terdapat dalam Deklarasi Kairo mencakup beberapa persoalan pokok. Deklarasi Kairo (Cairo Declaration) Isu tentang pelaksanaan HAM tidak lepas dari perhatian umat Islam. karena menentang tradisi kesukuan orang-orang Arab pada saat itu.c. Deklarasi ini berisi 24 pasal tentang hak asasi manusia berdasarkan Al-Qura’an dan Sunnah yang dalam penerapan dan realitasnya memiliki beberapa persamaan dengan pernyataan semesta hak-hak asasi manusia (The Universal of Human Right/ UDHR) yang dideklarasikan oleh PBB tahun 1948.c. b. Surat An-Nisaa’ ayat 58. Surat Am-Muntahanah ayat 8 2) Hak Hidup (pasal 2 ayat a. 135 3. Apalagi mayoritas Negara-negara Islam adalah tergolong ke dalam barisan Negara-negara dunia ketiga yang banyak merasakan perlakuan ketidakadilan Negara-negara barat dengan atas nama HAM. dan d) Pasal ini berdasarkan pada: 1. Tidak ada satu sukupun yang memiliki keistimewaan atau kelebihan dengan suku lain. Surat Al-Maidah ayat 45 . 105.b. jadi dalam piagam tersebut sangat ditekankan azas kesamaan dan kesetaraan (equality).d dan e) Pasal ini berdasarkan pada: 1.

Surat Al-Israa’ ayat 23-24 . Surat Al-Balad ayat 12-17 3. Surat Al-Baqarah ayat 233 2. Surat Al-Baqarah ayat 221 2. Surat Al-Isra’ ayat 33 3) Hak Memperoleh Perlindungan (pasal 3) Pasal ini berdasarkam pada: 1. Surat At-Taubah ayat 6 4) Hak Kehormatann Pribadi (pasal 4) Pasal ini berdasarkan pada: 1. Surat Al-Insaan 2. Surat Al-Baqarah ayat 228 7) Hak Anak-anak dari Orangtua Pasal ini berdasarkan pada: 1. Surat At-Tharim ayat 6 6) Hak Wanita Sederajat dengan Pria (pasal 6) Pasal ini berdasarkan pada: 1.2. Surat At-Taubah ayat 6 5) Hak Menikah dan Berkeluarga (pasal 5 ayat a dan b) Pasal ini berdasrka pada: 1. Surat An-Nisaa’ ayat 1 4. Surat Ar-Ruum ayat 21 3.

8) Hak Memperoleh Pendidikan dan Berperan serta dalam Perkembangan Ilmu Pengetahhuan (pasal 9 ayat a dan b) Pasal ini berdasarkan pada: 1. Surat Al-Alaq ayat 1-5 9) Hak Kebebasan Memilih Agama (pasal 10) Pasal ini berdasarkan pada: 1. Surat Al-Kafiruun ayat 1-6 10) Hak Kebebasan Bertindak dan Mencarii Suaka (pasal 12) Pasal ini berdasarkan pada: 1. Surat Al-Baqarah ayat 256 2. Surat Al-Baqarah ayat 286 3. Surat An-Nisaa’ ayat 161 3. Surat Al-Mumtahanah ayat 9 11) Hak-hak untuk Bekerja (pasal 13) Pasal ini berdasarkan pada: 1. Surat At-Taubah ayat 122 2. Surat Ali Imran ayat 130 . Surat At-Taubah ayat 105 2. Surat Al-Kahfi ayat 29 3. Surat Al-Mulk ayat 15 12) Hak untuk Memperoleh Kesempatan yang Sama (pasal 14) Pasal ini berdasarkan pada: 1. Surat An-Nisaa’ ayat 97 2. Surat Al-Baqarah ayat 275-278 2.

Surat An-Nisaa’ ayat 29 14) Hak untuk Menikmati Hasil atau Produk Ilmu (pasal 16) Pasal ini berdasarkan pada: 1. Surat Al-Ahqaaf ayat 19 2. Surat Al-Baqarah ayat 29 2. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.13) Hak Milik Pribadi (pasal 15 ayat a dan b) Pasal ini berdasarkan pada: 1.(QS: Al-Isra’ : 70) . Surat Al-Baqarah ayat 164 15) Hak Tahanan dan Narapidana (pasal 20-21) Pasal ini berdasarkan pada: 1. Surat Al-Mumtahanah ayat 8 Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful