Makalah : “FIQIH SIYASAH”

DISUSUN OLEH : Nur Hikmah Ramadhani Ainun Safitri Harli Subaedah KELAS FARMASI B JURUSAN FARMASI FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERIALAUDDIN TAHUN 2013

dan semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua. Samata. Serta Tiada Gading Yang Tak Retak. begitupun dengan makalah ini. Makalah ini berjudul Fiqh Siyasah yang ditulis penulis sebagai tugas mata kuliah Fiqh Siyasah. oleh karena itu penulis harapkan akan adanya kritik dan saran atas makalah ini yang membangun. Masih ada beberapa kesalahan yang ada tanpa disadari oleh penulis. ruang lingkup fiqih siyasah. Dan dari penulis sendiri kami ucapkan terima kasih. serta memahami istilah – istilah yang berhubungan dengan pemerintahan islam.KATA PENGANTAR Puji syukur penulis hanturkan kepada Allah atas segala rahmat-Nya yang telah memberikan kesempatan waktu bagi penulis dalam menyusun tugas kelompok ini. penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan inspirasi kepada penulis akan arti dan penerapan bidang-bidang Fiqih Siyasah. hubungannya dengan lmu Fiqih . Dan shalawat beserta salam. 6 januari 2013 Penulis . dan manfaat mempelajarinya. Dan tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui pengertian fiqih siyasah (siyasah syar’iyyah) . dan Kedudukan Fiqih Siyâsah di dalam Sistematika Hukum Islam.

Permasalahan Bab II Pembahasan A. Pendahuluan B. Hubungan antara Ilmu fiqh dan Fiqh Siyasah C. Kedudukan Fiqh Siyâsah di dalam Sistematika Hukum Islam Kesimpulan Daftar Pustaka . Manfaat Fiqh Siyasah D. Ruang lingkup fiqih siyasah F. Konsep-Konsep yang Berhubungan dengan Pemerintahan Islam E. Definisi Fiqh Siyasah B.DAFTAR ISI Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi Bab I Pendahuluan A.

Permasalahan 1. Khalifah. baik oleh golongan yang berpegang kuat pada ajaran agama maupun oleh golongan yang berpandangan sekuler.BAB I PENDAHULUAN A. Apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah ( siyasah syar’iyyah ) ? 2. Latar Belakang Hubungan agama dan politik menjadi topik pembicaraan menarik. Apa hubungannya dengan ilmu fiqh ? 3. Maka dari itu masalah ini akan diuraikan dan dikaji dalam makalah ini sehingga dapat menambah wawasan para pembaca tentang keislaman. Imam. Imamah. Bai’at dan Majlis Syura ? 5. B. Permasalahan pertama yang dipersoalkan oleh generasi pertama umat islam sesudah Rasulullah Wafat adalah masalah kekuasaan politik atau pengganti beliau. Bagaimana Ruang lingkup Fikih siyasah ? 6. Ahlul halli Wa Al – Aqdi. Apa yang dimaksud dengan istilah – istilah berikut :Khilafah. Bagaimana Kedudukan Fiqh Siyâsah di dalam Sistematika Hukum Islam ? .Imarah. Apa manfaat mempelajari fiqh siyasah ? 4. Amir. Munculnya masalah tersebut dipandang wajar disebabkan karena risalah islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah agama yang penuh dengan ajaran dan undang-undang yang bertujuan membangun manusia guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Tujuan Penulisan 1. Dapat memahami ruang lingkup fiqih siyasah 6. Dapat memahami istilah – istilah yang berhubungan dengan pemerintahan islam. Dapat mengetahui Kedudukan Fiqih Siyâsah di dalam Sistematika Hukum Islam .C. Dapat mengetahui hubungan antara ilmu fiqih dan fiqih siyasah 3. Dapat mengetahui manfaat mempelajari fiqih siyasah 4. 5. Memahami pengertian fiqih siyasah ( siyasah syar’iyyah ) 2.

yaitu mengatur. Secara terminologis ( istilah ). mengurus. pemerintahan dan politik. memipin. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti. membuat kebijaksanan. mengurus dan memerintah. Secara terminologis dalam Lisan Al Arab siyasat adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan. Secara etimologis ( bahasa ) fiqih adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan Si pembicara. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Fiqih Siyasah. Kata ini dalam kamus Al Munjid dan Lisan Al – Arab berarti mengatur. menurut ulama – ulama syara. fiqih adalah pengetahuan tentang hukum – hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang tafshil (terinci. maka perlu dijelaskan pengertian masing – masing kata dari segi bahasa dan istilah. Dari uraian tentang pengertian istilah fiqih dan siyasat dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian Fiqih Siyasah atau Fiqih Syar’iyah ialah “ilmu yang mempelajari hal – ihwal seluk – beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum. pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasan yang sejalan dengan dasar – dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.” kepada .maksud perkataan dan perbuatan.BAB II PEMBAHASAN A. Kata siyasat bersal dari kata sasa. Jadi fiqih adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari al quran dan sunah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. memerintah. Definisi Fiqih Siyasah Fiqih Siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab fikih atau fiqih dan siyasah. yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar – dasarnya dan sunah). atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud .

Hubungan antara Ilmu fiqih dan Fiqih Siyasah Hubungan antara Ilmu fiqih dan Fiqih Siyasah dalam system hukum islam adalah hukum – hukum islam yang digalih dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Bedanya terletak pada pembuatanya. Fiqih ditetapkan oleh mujtahid. Fiqih Siyasah dipandang sebagai bagian dari fiqih atau dalam kategori fiqih. Sedangkan Siyasah Syar’iyah ditetapkan oleh pemegang kekuasan. menurut istilah khilafah adalah sebutan untuk masa pemerintahan khalifah dan sebutan seperti khilafah Abu bakar. Kemudian hubungan keduanya dari sisi lain. Manfaat Fiqih Siyasah Manfaat siyasah adalah: 1) mengatur peraturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemashalatan umat. C. dan 3) mengatur hubungan antara pengusaha dan rakyat serta hak dan kewajiban masingmasing dalam usaha mencapai tujuan Negara.B. 2) pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan. Umar bin Khattab dan seterusnya untuk melaksanakan wewenang yang di amanahkan. Konsep-Konsep yang Berhubungan dengan Pemerintahan Islam :  KHILAFAH Secara umum seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya. . D.

Jadi. Secara istilah imam adalah ” seorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agam dan urusan dunia sekaligus.  IMARAH . khalifah tidak bisa diartikan wakil melainkan pengganti / penguasa. memimpin. dan pemerintahan. KHALIFAH Secara istilah pemimpin yang mengganti nabi dalam tanggung jawab umum terhadap pengikut agama ini untuk membuat manusia tetap mengikuti undangundang yang mempersamakan seluruh umat islam di depan kebenaran sebagai khalifah Rasul dalam memelihara agama dan mengatur dunia. yaitu pengganti rasul sebagai pemelihara agama dan penanggung jawab urusan umat. Menurut istilah seseorang atau kelompok orang yang melaksanakn wewenag dalam hal mengurus kepentingan masyarakat atau istilah lain kepemimpinan menyeliruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah. Negara didasarkan pada prinsijp yang mengakui “kedaulatan tuhan”. Dan menerapkan musyawarah sertra kedaulatan yang sesungguhnya berda pada Tuhan. Pendefinisian khilafah dan imamah lebih panjang oleh kepemimpinan Khulafaur Rosyidin. atau contoh yang harus diikuti atau mendahului. Dan Nabi Muhammad SAW sebagai “wakil tuhan”.  IMAM Sebutan gelar yang paralel dengan khalifah dalam sejarah pemerintahan islam. Kedudukan imam sama dengan khalifah.kepemimpinan. Kata imam berarti ”pemimpin.  IMAMAH Secara umum keimanan. adalah imam. Hukum islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik Negara.

lebih banyak melibatkan unsur sosial kemasyarakatan. Istilah khilafah dan imamah lebih populer pemakaiannya dalam berbagai literatur ulama fiqh daripada istilah imarah. urusan atau dapat pula dipahami sebagai kekuasaan. tidak ada arti jamaah tanpa amir (pemimpin).Imarah berasal dari kata “amr” yang artinya perintah persoalan.  AHLUL HALLI WAL AQDI Dapat diartikan bahwa orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat atau sekelompok orang yang memilih imam atau kepala Negara atau orang-orang yang mempunyai wewenang. legalisasi seorang amir ditentukan oleh kepercayaan orang banyak terhadap seseorang. ketimbang doktrin. Sementara itu imarat sebutan untuk jabatan amir dalam suatu Negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahan oleh seorang amir. Termasuk penguasa politik pemerintahan.  AMIR Menurut istilah syara. Ketika Rasulullah SAW masih berada di tengah umat islam’ istilah amir di gunakan untuk nama beberapa jabatan yang mengurusi suatu urusan. Umar bin khattab pernah berkata: “ Tidak ada arti islam tanpa jamah. Konsep amir justru dapat di pahami lebih umum dalam seluruh pola kepemimpinan. Dengan kata lain. Dalam arti lain amir adalah orang yang memerintah orang yang menangani persoalan.Biasanya istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqih untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. pemimmpin organisasi dan perkumpulan dan sebagainya. . amir adalah pejabat pemerintahan yang diangkat untuk mengatur dan memelihara salah satu urusan kaum muslimin. Dalam proses pemilihannya pun. orang yang mengurus atau penguasa.

Bai’at mengandung makna perjanjian. Pertama konsep khilafah lebih bersifat umum. Imamah murni bersifat teologis. sementara itu imarah murni bersifat sosiologis . Bertolak dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa Ahlul Halli wal Aqdi merupakan suatu lembaga pilihan. Secara bahasa ialah berjabat tangan atas terjadinya jual beli dan untuk berjanji setia dan taat Maka bai’at secara istilah adalah ungkapan perjanjian antara dua pihak yang seakan-akan salah satu pihak menjual apa yang di milikinya. janji setia atau saling berjanji dan setia. Dengan demikian beberapa konsep yang berhubungan dengan pemerintahan islam diatas.  MAJLIS SYURO’ . artinya sebagai sebuah konsep.  BAI’AT Istilah bai’at berasal dari kata ba’a yamg berarti “menjual”. Dalam pelaksanaan bai’at selalu melibatkan dua pihak secara suka rela. Kedua masing-masing konsep dapat dipahami dengan pendekayan karakteristik dan berbedebeda khilafah lebih bersifat teologis dan sosiologis sekaligus. Kecenderungan umat islam generasi pertama dalam sejarah secara tidak langsung atau melalui perwakilan.Paradigma pemikiran ulama fiqih merumuskan istilah Ahlul Halli Wal aqdi didasarkan pada system pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yanag mewakili dua golongan yaitu Anshor dan Muhajirin. Dengan demikian Ahlul Halli wal Aqdi terdiri dari berbagai kelompok sasial yang memiliki profesi dan keahlian yang berbeda namun hal ini bukan hal prinsip. melainkan persoalan tekhnis dan temporer yang dapat berubah sesuai dengan tuntutan situasi dan kebutuhan masyarakat. imamah dan imarah tercakup di dalamnya. dapatlah ditarik beberapa pengertian.

sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah (syura) antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka.’’ Ayat ini mengandung pujian atas orang-orang yang menerima seruan Allah SWT yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Majlis Syura berarti majelis permusyawaratan atau badan legislatif. musyawarah). menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Ketiga. hal yang bermusyawarah atau konsultasi. Syura atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara. mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah (syawir) dengan mereka dalam urusan itu. Kedua dalam surat Asy-Sura ayat 38: ‘Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan TuhanNya dan mendirikan shalat.’ Menyapih anak sebelum mencapai usia dua tahun boleh apabila didasarkan pada kerelaan dan permusyawaratan antara suami . Istilah syura berasal dari kata kerja syaawara-yusyawiru yang berarti menjelaskan. Pengertian seperti ini terdapat pada tiga tempat di dalam Alquran. Sekiranya kami bersikap keras lagi berhati kasar. maka bertawakkal kepadaNya. Karena maafkanlah mereka. dan menafkahkan sebagian dari rizki yang mereka peroleh. saling bertukar pendapat).istri. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad. Bermusyawarah merupakan sifat terpuji bagi orang yang melaksanakannya dan akan memperoleh nikmat dari sisi Allah SWT. ‘’Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu lemah lembut terhadap mereka. Bermusyawarah . tasyawara (berunding. dan mustasyir (meminta pendapat orang lain). dalam surat Ali ‘Imran ayat 159 yang artinya. Ayat ini merupakan perintah untuk melaksanakan musyawarah dengan para sahabatnya dan perintah yang mensyariatkan musyawarah. tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena hal itu bernilai ibadah. maka tidak ada dosa atas keduanya. Bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata kerja syaawara adalah asyara (memberi isyarat). mendirikan shalat dengan baik dan benar. Pertama dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya: ‘’Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. syawir (meminta pendapat.Permusyawaratan. memusyawarahkan segala urusan mereka.

pajak dan perbankan. dan genjatan senjata.[20] Kedua (2): politik luar negeri (Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah). Namun kewajiban melaksanakan kewajiban musyawarah bukan hanya dibebankan kepada Nabi SAW. Wahbah al-Zuhaylî. dan administrasi pemerintahan (`Idâriyyah) oleh birokrasi atau eksekutif. kepentingan/hak-hak publik. Hubungan .merupakan ungkapan hati yang lemah lembut dan sifat terpuji orang yang melaksanakannya. E. Abu Ja’far Muhammad bin Jarir at-Tabari dalam menafsirkan ayat di atas menyatakan. sekalipun ayat tersebut ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. pengumuman perang. dasar-dasar diizinkan berperang. peradilan (Qadlâ`iyyah) oleh lembaga yudikatif. yang mengatur etika berperang. sesungguhnya Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk bermusyawarah dengan umatnya tentang urusan yang akan dijalankan supaya mereka tahu hakikat urusan tersebut dan agar mereka mengikuti jejaknya. salah satu dari keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya. pos-pos pengeluaran dan belanja negara.[21] Ketiga (3): politik keuangan dan moneter (Siyâsah Mâliyyah). adalah bahwa hukum Islam ini selalu diperkaitkan/dihubungkan dengan tiga perkara penting bagi manusia. perdagangan internasional. Pertama (1): politik perundang-undangan (Siyâsah Dustûriyyah). yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara. melainkan juga kepada tiap orang mukmin.[22] F. tawanan perang. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Kedudukan Fiqih Siyâsah di dalam Sistematika Hukum Islam Menurut Dr. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (Tasyrî’iyyah) oleh lembaga legislatif. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (Siyâsah Harbiyyah). Ruang Lingkup Fikih Siyasah ruang lingkup fiqh siyâsah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok. 1.

muamalah. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Sistem ketatanegaraan atau politik Islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Besar Muhammad dan oleh empat Al-Khulafa al-Rasyidin. Hasan Al-Banna dan Al-Maududi meyakini bahwa "Islam adalah agama yang serba lengkap.juga berpendapat bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan amat lengkap sebagai suatu sistem kehidupan yang tidak saja meliputi tuntunan moral dan peribadatan. hidup berkelanjutan bagi seluruh jagat alam raya.manusia dengan Tuhannya. Sayyid Quthb. serta tidak melupakan kewajiban mendekatkan diri kepada Allah. Hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat. merasa aman. agar dapat melaksanakan sesuatu yang wajib/harus dilakukan. Ia juga berkaitan kepada seluruh manusia secara keseluruhan. sistem ekonomi. semuanya berkaitan dengan akidah. sistem ma-syarakat." Didalam ajarannya antara lain terdapat sistem ketatanegaraan atau politik. Didalamnya terdapat sistem politik dan ketatanegaraan. dan tidak ada kadarluarsa sampai hari kiamat. Di kalangan umat Islam ada pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif. Misalnya Rasyid Ridha. ibadah. agama dan negara. 2. sistem ekonomi dan sebagainya . akhlak. penulis tafsir Fi Zhilal alQur'an. 3. hukum-hukum produk Islam. bahagia. Maka dari itu.[23] Ini dikarenakan hukum Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat. sistem sosial dan sebagainya. juga untuk menghormati hak-hak insani untuk memiliki. tetapi juga sistem politik termasuk bentuk dan ciri-cirinya.

Manfaat siyasah adalah: mengatur peraturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemashalatan umat. Bedanya terletak pada pembuatanya. 6. Siyâsah khârijiyyah. Siyâsah mâliyyah. Imam. sedangkan peranannya jelasnya adalah sangat penting bagi masyarakat muslim. dan mengatur hubungan antara pengusaha dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan Negara 4. Bai’at dan Majlis Syura 5. Fiqih Siyasah dipandang sebagai bagian dari fiqih atau dalam kategori fiqih. Konsep pemerintahan terdiri dari . pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan. Kedudukan fiqh siyâsah di dalam sistematika hukum Islam adalah berada di bawah fiqh mu’âmalat yang diartikan secara luas. Khalifah.KESIMPULAN 1. Hubungan antara Ilmu fiqih dan Fiqih Siyasah dalam system hukum islam adalah hukum – hukum islam yang digalih dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Fiqh siyâsah adalah sebuah disiplin ilmu yang isinya adalah membahas hukum-hukum pemerintahan dan konsep menjalankan pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam dengan tujuan memberi kemaslahatan bagi rakyatnya. Fiqih ditetapkan oleh mujtahid. Siyâsah dustûriyyah. Kemudian hubungan keduanya dari sisi lain. Sedangkan Siyasah Syar’iyah ditetapkan oleh pemegang kekuasan. 2. Ruang lingkup fiqh siyâsah secara keseluruhan dan secara umum. 3. Imarah. Khilafah. dapat dikelompokan kepada tiga (3) kelompok: 1. selain . karena ia adalah kunci dapat dijalankannya hukum Islam di dalam sebuah negara yang mayoritas rakyatnya adalah beragama muslim. Ahlul halli Wa Al – Aqdi. 2. Imamah. 3. Amir.

net/index. DAFTAR PUSTAKA A. Djazuli. Suyuthi. Prof. Bandung: Prenada Media. 2002. Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari’ah. Raja Grafindo Persada. Jakarta: PT. Pulungan.com . H. Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran. Dr.google. MA.php/Ensiklopedia-SYURA www. http://infokito. 2003. MA. J.di satu sisi fiqh siyâsah sendiri sangat mementingkan kemaslahatan untuk rakyat dan berusaha menghilangkan kemudaratan.