INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS GAYA (SESI JUN – NOV 2012 ) MAKLUMAT PENSYARAH NAMA JABATAN NO TELEFON EMAIL

KOD KURSUS KURSUS : HISHAM BIN MOHAMED : PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN : 0199862866 : eshamcbq998@gmail.com : PJM3110 :KURIKULUM & PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI (ELEKTIF 1) KREDIT PROGRAM OPSYEN : 3 (2+ 1) : PISMP SEMESTER 4 : BAHASA CINA SINOPSIS KURSUS Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. Kepentingan, konsep kurikulum Pendidikan Jasmani, sukatan dan tafsirannya, kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani, aspekaspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. HASIL PEMBELAJARAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menghubungkaitkan serta menjelaskan teori-teori dan falsafah pendidikan dengan kurikulum Pendidikan Jasmani. Menjelaskan kepentingan Pendidikan Jasmani terhadap perkembangan individu. Mengenalpasti kandungan sukatan pelajaran dan pendekatan yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. Aplikasi kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi semasa melaksanakan pengajaran dan pembelajaran; Menilai dan menganalisa proses pengajaran dan pembelajaran mikro Membuat pentaksiran dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani JAM KONTAK : (60 JAM)

1

PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI 6. Konsep dan definisi Pendidikan Jasmani Falsafah pendidikan kebangsaan dan hubungannya dengan Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani untuk semua 2.2 Pendidikan Jasmani Zaman Renaisance 1.1 2.1 6.2 5.1 5. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN JASMANI 1.2 Konsep kesepaduan. HURAIAN DAN TAFSIRAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KBSR 4.3 5.1 3. TEORI DAN FALSAFAH PEMBENTUKAN KURIKULUM 2.1 4. KRITERIA PEMILIHAN AKTIVITI PENDIDIKAN JASMANI 5.2 3.PENILAIAN KURSUS KKBI = PROJEK (60 %) PEPERIKSAAN = (40%) PELAKSANAAN KURSUS TEORI (KULIAH & TUTORIAL) = 30 JAM AMALI = 30 JAM TAJUK-TAJUK KURSUS (TEORI) 1.2 6.4 Pertumbuhan dan perkembangan fizikal Perkembangan mental Perkembangan emosi Perkembangan sosial 4.1 Pendidikan Jasmani Zaman Purba 1. KEPENTINGAN PENDIDIKAN JASMANI 3.4 Pendidikan Jasmani di Malaysia KONSEP.3 3.3 Pendidikan Jasmani moden 1. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani Tunjang pembelajaran Pendidikan Jasmani 5.4 Infrastruktur dan tenaga pengajar Perkembangan murid Peralatan dan kemudahan Persekitaran budaya dan tempat 6.3 Rancangan kerja tahunan dan semester Rancangan kerja mingguan Rancangan pengajaran harian 2 .2 2.3 3.

3 Teknik Kaedah Strategi 2. A. & Donnelly. STRATEGI. (2003).. Kelly. IL: Human Kinetics. & Bucher. Champaign. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI 8. IL: Human Kinetics.) San Francisco. (1999). PENGAJARAN MIKRO 2.. Mosston.2 Ujian kecergasan fizikal Spesifikasi ujian kemahiran SENARAI RUJUKAN Gallahue. L.2 7. KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI 7. Developmental physical education for all children (4th edition).L.J. & Melograno. Champaign. K.1 1... Champaign.E.1 2.7.1 7. F. (2002). CA: Benjamin Cummings Thomas. 3 .C. Wuest. Developing the physical education curriculum: An achievement-based approach. Foundations of physical education and sport (13th edition). (2003). & Ashworth. D.M. D. V. & Thomas. IL: Human Kinetics. Teaching physical education (5th ed.R. A. Lee. STRATEGI.A. PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI 3.3 Teknik Kaedah Strategi 8. M. KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI 1.2 1. S.1 Pembentukan folio dan pentaksirannya TAJUK-TAJUK KURSUS (AMALI) 1.2 Pelaksanaan pengajaran mikro Penilaian dan analisis pengajaran mikro 3. (2004). C. J. Boston: WCB McGraw-Hill.T.1 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.