INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS GAYA (SESI JUN – NOV 2012 ) MAKLUMAT PENSYARAH NAMA JABATAN NO TELEFON EMAIL

KOD KURSUS KURSUS : HISHAM BIN MOHAMED : PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN : 0199862866 : eshamcbq998@gmail.com : PJM3110 :KURIKULUM & PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI (ELEKTIF 1) KREDIT PROGRAM OPSYEN : 3 (2+ 1) : PISMP SEMESTER 4 : BAHASA CINA SINOPSIS KURSUS Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. Kepentingan, konsep kurikulum Pendidikan Jasmani, sukatan dan tafsirannya, kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani, aspekaspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. HASIL PEMBELAJARAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menghubungkaitkan serta menjelaskan teori-teori dan falsafah pendidikan dengan kurikulum Pendidikan Jasmani. Menjelaskan kepentingan Pendidikan Jasmani terhadap perkembangan individu. Mengenalpasti kandungan sukatan pelajaran dan pendekatan yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. Aplikasi kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi semasa melaksanakan pengajaran dan pembelajaran; Menilai dan menganalisa proses pengajaran dan pembelajaran mikro Membuat pentaksiran dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani JAM KONTAK : (60 JAM)

1

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN JASMANI 1.2 3.3 3. KEPENTINGAN PENDIDIKAN JASMANI 3.3 Rancangan kerja tahunan dan semester Rancangan kerja mingguan Rancangan pengajaran harian 2 . Konsep dan definisi Pendidikan Jasmani Falsafah pendidikan kebangsaan dan hubungannya dengan Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani untuk semua 2.2 2.2 Pendidikan Jasmani Zaman Renaisance 1.1 6.1 4. KRITERIA PEMILIHAN AKTIVITI PENDIDIKAN JASMANI 5.1 5.4 Infrastruktur dan tenaga pengajar Perkembangan murid Peralatan dan kemudahan Persekitaran budaya dan tempat 6.1 3. HURAIAN DAN TAFSIRAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KBSR 4. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani Tunjang pembelajaran Pendidikan Jasmani 5.3 Pendidikan Jasmani moden 1.4 Pendidikan Jasmani di Malaysia KONSEP.4 Pertumbuhan dan perkembangan fizikal Perkembangan mental Perkembangan emosi Perkembangan sosial 4.2 5.1 Pendidikan Jasmani Zaman Purba 1.1 2.2 Konsep kesepaduan. TEORI DAN FALSAFAH PEMBENTUKAN KURIKULUM 2.PENILAIAN KURSUS KKBI = PROJEK (60 %) PEPERIKSAAN = (40%) PELAKSANAAN KURSUS TEORI (KULIAH & TUTORIAL) = 30 JAM AMALI = 30 JAM TAJUK-TAJUK KURSUS (TEORI) 1. PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI 6.3 3.2 6.3 5.

Champaign. & Bucher. Foundations of physical education and sport (13th edition). Teaching physical education (5th ed.) San Francisco.A.. Developmental physical education for all children (4th edition). KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI 7.1 Pembentukan folio dan pentaksirannya TAJUK-TAJUK KURSUS (AMALI) 1.T.1 2. & Thomas. Lee. IL: Human Kinetics. Champaign.E. Kelly.J. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI 1. A. 3 .3 Teknik Kaedah Strategi 2. A.1 3.2 7.C. STRATEGI. PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI 3. F. (1999). L.2 Ujian kecergasan fizikal Spesifikasi ujian kemahiran SENARAI RUJUKAN Gallahue.7. CA: Benjamin Cummings Thomas.3 Teknik Kaedah Strategi 8.1 7. STRATEGI. & Donnelly. Champaign. Boston: WCB McGraw-Hill. S. K. Mosston. D. J. IL: Human Kinetics.1 1. PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI 8. (2003). PENGAJARAN MIKRO 2. (2003). & Ashworth.2 1.2 Pelaksanaan pengajaran mikro Penilaian dan analisis pengajaran mikro 3.. IL: Human Kinetics. (2002). Developing the physical education curriculum: An achievement-based approach. V..R. & Melograno.M. D. C. (2004). M.L.. Wuest.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.