P. 1
WACANA

WACANA

|Views: 73|Likes:
Published by shah bin om
wak canai
wak canai

More info:

Published by: shah bin om on May 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2013

pdf

text

original

WACANA 1.

0 PENGENALAN Wacana ialah unit tertinggi bahasa yang melampaui ayat dan kajian tentang unit tersebut. Oleh sebab wacana ialah unit bahasa yang tertinggi, maka wacana dapat direalisasikan dalam pelbagai bentuk sehingga meliputi peristiwa bahasa. Secara umumnya wacana dapat dikaitkan dengan tiga kategori besar iaitu melampaui ayat, penggunaan bahasa dan juga amalan sosial yang meliputi bukan linguistik dan bukan tentu bahasa. Terdapat tujuh ciri dalam wacana iaitu tautan, runtutan, tujuan, penerimaan, maklumat, keadaan dan interteks. Sebuah wacana yang baik akan memenuhi ciri-ciri wacana yang telah dikemukakan. Selain itu, wacana pula terbahagi kepada dua jenis iaitu wacana lisan dan wacana tulisan. Wacana lisan ialah wacana yang dihasilkan melalui media lisan iaitu melibatkan hubungan pembicara dan pendengar manakala wacana tulisan pula ialah wacana yang disampaikan secara bertulis yang mana melibatkan hubungan antara penulis dengan pembicara. Setiap wacana mempunyai penanda yang juga dikenali sebagai penanda wacana. Antara fungsi penanda wacana ialah sebagai tambahan, urutan, penyataan semula, untuk menunjukkan sebab, kesan waktu dan tempat serta berfungsi untuk membuat bandingan serta rumusan sesuatu wacana. Penanda wacana amat penting kepada sesuatu wacana kerana tanpa penanda wacana yang tepat akan menyebabkan seluruh kandungan wacana berkenaan tidak mempunyai kesatuan dan perpautan yang lengkap. Secara umumnya penanda wacana dalam bahasa melayu terdiri daripada penanda leksikal, penanda rujukan, penanda penghubung, penanda penggantian dan penanda elipsis atau pengguguran.

2.0 Definisi wacana Perkataan Wacana adalah padanan perkataan discourse dalam bahasa Inggeris. Perkataan discourse dalam Kamus Webster, 1983 : 522 bererti hubungan fikiran dengan kata-kata, ekspresi idea-idea atau gagasan-gagasan atau percakapan. Hubungan secara umum, terutama sebagai suatu subjek kajian atau pokok bahasan, risalah tulisan, disertasi formal, kuliah, ceramah serta khutbah. Perkataan wacana menurut Kamus Dewan Edisi Baru 1993 : 1484 bermaksud ucapan, pertuturan, percakapan, keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. Semua perkara yang melibatkan bahasa ialah wacana. Retorik menjadi komponen yang penting bagi wacana. Wacana adalah sebagai kesinambungan cerita dengan bahasa yang mudah dan kesinambungan ini ditunjang oleh jalinan maklumat. Dalam bidang pendidikan Bahasa Melayu pula telah diperkenalkan beberapa definisi wacana. Dari segi hierarki tatabahasa , wacana terletak pada heirarki yang tertinggi selepas ayat, seperti yang tergambar dalam rajah berikut : Perkataan --> Ayat --> Klausa --> Frasa --> Wacana

Keseluruhan terbitan atau hasil karya dalam sesuatu bahasa. Berdasarkan erti perkataan wacana di atas dapat disimpulkan bahawa perkataan wacana itu sama dengan perkataan ucapan yang utuh untuk wacana lisan, dan karangan yang utuh untuk wacana tulisan dalam pengajaran bahasa Melayu sebelum ini. Wacana ialah satu unit bahasa yang lengkap . Ia melebihi tingkat ayat. Oleh kerana sifatnya yang lengkap wacana mempunyai tubuh teks seperti berikut: a. Pendahuluan b. Tubuh - isi, munasabah, logik, menarik, berkesan, usur-unsur paralinguistik (tanda bacaan, cetakan tebal, miring, garis tebal) c. Penutup d. graf, jadual, peta dan statistik. Wacana boleh ditulis dalam pelbagai bentuk penulisan, iaitu sama ada naratif (pemerian), deskriptif (pengambaran), eksposisi (pendedahan) atau penghujahan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, definisi wacana telah dihurai serta diterangkan oleh beberapa tokoh bahasa di bawah ini, antaranya ialah : Asmah Haji Omar (1982)3 menegaskan bahawa wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat, yang di dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan seperti ayat, sejumlah ayat, ceraian, perenggan, bab, buku, novel, cerpen, cerita, dialog, siri buku (cerita) dan sebagainya. Menurut beliau lagi, wacana tidak mempunyai satu-satu jenis ayat yang terdiri dengan utuhnya tanpa dipengaruhi oleh proses-proses kelahiran ayat. Ini bermaksud bahawa ayat yang selalu didapati dalam struktur dan sistem secara teratur. Asmah telah membezakan ayat sistem daripada ayat wacana. Ayat sistem adalah ayat atau tutur yang dikeluarkan dan diasingkan dari konteks wacana, sedangkan ayat wacana yang juga disebut ayat teks adalah ayat yang betulbetul terdapat dalam wacana teks dan wacana lisan. Menurut Raminah Haji Sabran (1984:218) dalam bukunya yang bertajuk Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan, mendefinisikan wacana adalah unit bahasa yang melebihi batas ayat, kerana itu ia boleh terdiri daripada ayat, sejumlah ayat, ceraian, bab, buku, dialog, siri buku dan sebagainya yang di dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berturutan. Menurut beliau lagi, wacana merupakan kesatuan bahasa yang lengkap. Menurut Fokker (1951)4 pula, hubungan kesinambungan cerita itu dapat menunjukkan secara nahuan, iaitu perujukan (verwijzing), kata-kata penghubung (verbindingswoorden) dan pengguguran (ellips). Kesatuan makna dalam wacana seperti yang diterangkan di atas akan dilihat dari segi makna logik dan makna tautan. Makna tautan inilah yang merupakan konsep semantik dan merujuk kepada perkaitan kebahasaan yang didapati pada suatu ujaran yang membentuk wacana. Stubbs, Michael menyatakan bahawa wacana merupakan kesatuan bahasa yang lebih besar daripada ayat atau klausa. Dengan kata lain, wacana merupakan unit-unit linguistik yang lebih besar daripada ayat atau klausa, seperti pertukaran-pertukaran percakapan atau teks-teks tertulis. Secara ringkas, yang disebut teks bagi wacana adalah ayat bagi ujaran. Harimurti Kridalaksana (1984:204)1 menyatakan bahawa wacana adalah satuan bahasa terlengkap;

Secara tuntasnya. khutbah dan temu duga. Anton M. wacana dikatakan sebagai siri ujaran yang bersambungan oleh seorang penutur atau lebih. 2002:35-36). Wacana dicirikan oleh kesinambungan maklumat. Dijk (1997: 1-34) menyatakan konsep wacana kabur kerana tentang fenomena yang rencam. . dan kedua-duanya merujuk kepada unit bahasa yang lebih besar daripada ayat.Moeliono (1995:407)2 mendefinisikan wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat itu. Makna kesinambungan di sini adalah diertikan sebagai kesatuan makna.dalam hierarki tatabahasa merupakan satuan tatabahasa tertinggi atau terbesar. Menurut Chafe. 3. paragraf. Terdapat lapan unsur-unsur penting dalam wacana iaitu satuan bahasa. Wacana. Cook mendefinisikan wacana sebagai bahasa dalam penggunaan dan untuk perhubungan (Sanat. wacana letaknya lebih tinggi daripada ayat pada skala tatatingkat tatabahasa dan mempunyai keteraturan fikiran logik (coherence) dan juga tautan (cohesion) dalam strukturnya. Dalam bahasa Inggeris. ensiklopedia. Crystal juga mendefinisikan wacana sebagai unit perlakuan. discourse berasal daripada bahasa Latin discursus yang bermakna ‘larian ke dan dari’. menurut beliau lagi. Henry Guntur Tarigan menegaskan bahawa wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan yang mempunyai awal dan akhir yang nyata disampaikan secara lisan atau tertulis. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh seperti novel. cabang linguistik yang setara dengan cabang yang lain seperti morfologi atau sintaksis. dan sebagainya. dapat dilihat bahawa adanya persamaan dan juga perbezaan pendapat mengenai dengan definisi wacana yang diperolehi dari ahli-ahli linguistik ataupun penulis. lisan atau tulisan awal dan juga akhir yang nyata. teratur atau tersusun rapi. iaitu seberkas ujaran yang terdiri daripada peristiwa bahasa seperti perbualan. terlengkap. buku. Namun. kohesi. Unit ini mempunyai status prateori dalam linguistik. Wacana dan teks digunakan saling bertukar ganti. Wocono pula daripada woco yang bermaksud baca. Tetapi. berkesinambungan. wacana menurut beliau suatu bentuk penggunaan bahasa yang melibatkan komunikasi dan interaksi. mengatasi ayat atau klausa. merujuk kepada kajian tentang unit tersebut. Werth (1999: 1) pula melihat wacana sebagai suatu peristiwa bahasa yang sempurna yang mempunyai awal dan akhir. pada umumnya wacana dilihat sebagai sesuatu yang melampaui sempadan ayat yang terpisah-pisah. wacana digunakan dengan pelbagai maksud oleh pelbagai pengkaji. ayat atau kata yang membawa amanat yang lengkap. Setelah dilihat beberapa huraian tentang beberapa definisi mengenai wacana yang diambil daripada berbagai-bagai sumber. Menurut Trask.0 Konsep wacana Wacana berasal daripada perkataan wacana berasal daripada bahasa Jawa wocono. Crystal menyatakan wacana dalam linguistik merujuk kepada jujuhan bahasa (biasanya lisan) yang lebih besar daripada ayat.

Analisis wacana pula berkait dengan pandangan bahasa (Sanat. Selain melihat ciri struktur bahagian itu. al. ditampilkan dan dipertahankan melalui wacana dalam konteks sosial dan politik. Dapat disimpulkan di sini bahawa wacana sebagai unit tertinggi bahasa yang melampaui ayat dan kajian tentang unit tersebut. Sebaliknya. Analisis wacana menurut Johnstone. penggunaan bahasa. wacana dapat direalisasikan dalam pelbagai bentuk sehingga meliputi peristiwa bahasa. Oleh itu. seperti tautan dan runtutan. memfokus kepada proses memecahkan wacana kepada bahagian kecil dengan berdasarkan kriteria tertentu dan melihat ciri setiap bahagian itu. mahupun strategi di dalamnya.V. Sebagai kajian. penguasaan dan ketidaksetaraan dimuatkan. Subjek memiliki kemampuan untuk men guasai maksud tertentu dalam setiap wacana. (Schiffrin et. Wacana demikian merujuk kepada idea dan cara bertutur sehingga dapat mempengaruhi dan dipengaruhi.2005a:131-132). (2002:2-4). B. A. Ada tiga pandangan bahasa pada umumnya: Pandangan positivisme-empiris yang melihat bahasa sebagai jambatan antara manusia dengan objek di luar dirinya. makna penyataan dilihat sebagai kebenaran atau ketidakbenaran sesuatu wacana dari segi aturan tatabahasa. Wacana juga dalam bentuk jamak merujuk kepada pola kepercayaan dan tindakan lazim di samping pola bahasa. topik wacana tertentu. B. iaitu yang melampaui ayat. Dijk.T. Menurut beliau. Mereka melihat wacana dan analisis wacana sebagai sama. Wacana sebagai unit bahasa yang terbesar dianalisis melalui analisis wacana. Malah. Penganalisis wacana kritis mengambil pendirian yang jelas untuk memahami ketidaksetaraan sosial sehingga sanggup mendedahkan dan memeranginya. 2003:352) melihat analisis wacana peringkat kritis se-bagai sejenis kajian analisis wacana yang berfokus pada cara penyalahgunaan kuasa sosial. definisi wacana itu dapat dirangkumkan kepada tiga kategori besar. Pandangan kritis membetulkan pandangan konstuktivisme yang kurang sensitif kepada proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis dan institusional. analisis wacana sekadar metodologi. Kepada ahli bahasa.Selain itu. Bahasa dalam pandangan kritis difahami sebagai representasi yang berpe-ranan dalam membentuk subjek tertentu. dan amalan sosial yang meliputi bukan linguistik dan bukan tentu bahasa. Analisis wacana dalam konteks pandangan ini tidak melihat makna subjektif atau nilai yang mendasari penyataan. analisis wacana juga melihat fungsi bahagian itu. Pandangan konstuktivisme menolak pandangan positivisme-empirisme yang memisahkan subjek dengan objek. wacana dilihat sebagai contoh sebenar komunikasi melalui bahasa. analisis wacana dipakai untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa. Menurut Schiffrin et. wacana memfokuskan pada unit tertinggi bahasa itu sehingga meliputi amalan sosial. (2002:2-4). Sebagai unit bahasa yang tertinggi. wacana mempunyai makna yang berbeza kepada pakar yang berbeza bidang. Subjek dianggap sebagai faktor utama dalam kegiatan wacana serta hubungan sosialnya. analisis wacana dimaksudkan sebagai suatu analisis untuk membongkar maksud dan makna tertentu daripada penyataan subjek. . menurut Johnstone. Oleh itu. wacana biasanya didefinisikan sebagai apa sahaja yang melampaui ayat. al (2003:1).

membongkar maksud dan makna tertentu daripada penyataan subjek. muncul aliran linguistik teks oleh Hartmann.Di sini. wacana mendapat sumber sejarahnya daripada retorik klasik seawal abad kelima sebelum Masihi. sama ada mental atau mekanikal dalam memecahkan sesuatu kepada bahagian kecil. Beliau menggunakan prosedur formal tentang penyebaran struktur kelas keserupaan yang melebihi ayat. wacana sebagai bidang kajian mempunyai sumber sejarahnya yang panjang. Malah. Metodologi analisis wacana sekadar menganalisis yang menurut Johns-tone. dikatakan telah membuat penyataan awal tentang . seperti teks Veda sejak 1200-1000 S. 2005 dan 2006). Di Jerman pula. iaitu wacana. Bidang ini mendapat tumpuan dalam aliran linguistik awal oleh Aristotle (384-322 S. Dengan kata lain. Dan di Great Britain. Konsep tatabahasa ini sama dengan analisis wacana dari segi cakupan tumpuan pada wacana tetapi berbeza dari segi konteks amalan dan metodologi. Di Amerika Syarikat terdapat aliran tagmemik yang dipelopori oleh Pike. jika disorot lagi.0 Latar belakang wacana Menurut Sanat Md. “Descriptive Linguistics in Literary Studies”. seawal Nabi Adam.M. atau membongkar kuasa dan ketidaksetaraan sosial yang ada dalam setiap proses bahasa. dan konteks amalan sosial dan amalan agama. (2002:2-4) merujuk kepada proses analisis secara eksplisit. Daripada beliaulah lahir konsep struktur tema dan struktur maklumat yang menjadi asas runtutan teks. Halliday (1962) dalam artikelnya. jelas analisis wacana bermaksud sebagai metodologi untuk melihat sama ada makna penyataan sebagai kebenaran atau ketidakbenaran wacana. Konsep tatabahasa wacana pula dalam kertas ini selain sebagai tatabahasa yang mencakupi unit tertinggi bahasa. Di Amerika Syarikat pula terdapat tulisan yang menggunakan ungkapan analisis wacana oleh Harris (1952). telah berkembang aliran Firth (1935) yang menghubungkan bahasa dengan sekitarannya melalui konsep keperihalan keadaan Malinowski. wujud aliran tatabahasa fungsional oleh Halliday yang seterusnya dikenali dengan linguistik sistemik. Nasir (2002:1-8 dan12-18). iaitu bermula dengan peradaban keagamaan yang mengkaji kitab agama. Di Great Britain. aliran Stoik oleh Zeno pada 300 S.) melalui retorik dan seterusnya. koteks. Pada awal abad ke-20 lahir aliran struktural yang mempengaruhi formalis Rusia dan strukturalis aliran Praha seperti pada Morphology of the Folktale oleh Propp (1928) dan tentang perspektif ayat tugasan oleh Mathesius (1939). zaman suhuf-suhuf dan risalah nabinabi Allah jauh lebih awal. tatabahasa seperti ini dikenali sebagai tatabahasa wacana mega (Sanat. etnografi pertuturan oleh Hymes dan aliran tatabahasa stratifikasi oleh Lamb. Retorik klasik mula malap dengan munculnya linguistik sejarah dan perbandingan pada awal abad ke-19. Dalam tradisi Barat pula. 4.M. Analisis wacana moden bermula pada pertengahan 1960-an dengan terbitnya analisis struktural wacana di Perancis.M. B. juga mengambil kira asas penggunaan bahasa yang mengambil kira koteks dan konteks yang cukup luas sehingga memungkinkan pengguna peka teks.

berpendapat dalam struktur wacana terdapat dua konstituen semologi.2001 dan 2003). Harimurti Kridalaksana (1970: 1). Halliday (1985). Pada tahun 1978. iaitu . Analisis wacana pada dekad 1970-an merupakan analisis secara sistematis dalam disiplin yang sama atau antara disiplin. Malah.D. menulis makalah beliau “NYA sebagai penanda anafora”. Menurut beliau. Aja-miseba (1978). tautan berada dalam jalur peserta. Mereka menghasilkan Cohesion in English yang oleh Brown dan Yule (1983:190) dikatakan paling komprehensif dan piawai dalam bidang tautan. Antara terbitan yang besar dalam tempoh tersebut ialah Beugrande dan Dressler (1981). Ruqaiya Hassan (1964) dalam tesis Ph. Gleason (1968). dan Cook (1994). Demikianlah juga aliran tagmemik digunakan dalam Ph.Dnya memperkukuh konsep tautan Halliday tersebut. 15 buah daripadanya menggunakan kerangka sistemik Cohesion in English. Artikel itu membahaskan keutuhan wacana sebagai salah satu aspek analisis wacana. Malah. Dekad 1960-an ini menandakan perkembangan awal analisis wacana moden yang lebih bersifat deskriptif dan struktural terhadap genre wacana popular atau peribumi.D di luar negara tentang tautan sehingga 1993. Perkembangan ini merupakan tentangan terhadap tatabahasa formal dan bebas konteks transformasi generatif. Pemuka aliran stratifikasi. beliau telah menulis kertas kerja yang bertajuk “Keutuhan Wacana” dan diterbitkan sebagai artikel dalam Jurnal Dewan Bahasa. Penelitian beliau kelihatan terpengaruh dengan aliran tagmemik dan linguistik teks. dalam Sanat (2002:18) terdapat kesimpulan bahawa daripada 17 buah disertasi Ph. iaitu tatabahasa transformasi generatif. Longacre (1983). Seperti yang dinyatakan di atas. Aliran ini bergerak bebas dan bertentangan dengan aliran linguistik semasa. kajian wacana bahasa Melayu masih baru. beliau telah menghasilkan karya lebih awal daripada itu seperti Discourse and Social Change pada 1992. dan pada waktu yang sama merencam dan mengkhusus. Setakat yang terkumpul. Ada pendapat yang mengatakan Muhammad Yunus Maris (1966) merupakan perintis analisis wacana dalam bahasa Melayu dengan menggunakan teknik keperihalan keadaan untuk menerangkan penggunaan ganti nama.tautan yang seterusnya kepada pemahaman struktur wacana. Antara terbitan yang besar dalam tempoh itu ialah Halliday dan Hasan (1976). analisis wacana ini lebih menumpukan pada usaha membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa kerana bahasa dilihat sebagai representasi yang memproduksi dan mereproduksi makna 5. iaitu jalur peristiwa dan jalur peserta. English Text: System and Structure. Discourse. didapati analisis wacana memasuki tahap kritis seperti dalam Fairclough (1995. Introduction to Text Linguistics. Nasir (2002: 9-12). Dekad 1980-an dan awal 1990-an menjadikan analisis wacana lebih padu dan berkembang. Kerancakan penyelidikan tentang wacana bahasa Melayu berlaku dalam tahun 1980-an. The Grammar of Discourse. Martin (1992). Jika dilihat perkembangan pada dekad pertengahan 90-an dan awal abad ke-21. An Introduction to Functional Grammar.0 Latar belakang wacana bahasa Melayu Menurut Sanat Md.

Soeseno (1992) dalam syarahan perdana sempena pengukuhan beliau sebagai profesor telah memilih tajuk “Analisis Wacana dan Penerapannya”.D. Terdapat 14 buah latihan ilmiah tentang kajian wacana sejak tahun tersebut hinggalah tahun 1989. Perhatian juga diberikan terhadap analisis tetenunan dalam ayat yang berkaitan dengan hubungan tersebut. Indonesia. dan kaedah Sinclair dan Coulthard. koherensi dan pengetahuan tentang dunia. Wong (1992. termasuklah Abdul Aziz Idris (1982). kaedah Becker. Artikel lain seperti Lufti Abas (1982) dan Soenjono Dardjowidjojo (1985).sepuluh tahun selepas wacana sebagai satu disiplin rancak di Eropah dan di Amerika Syarikat. Pemaparan penyelidikan itu berupa artikel. Farrerty (1982). Penelitian wacana sepanjang tahun 1980-an dalam bentuk buku dan sebahagian daripada buku dapat dilihat seperti dalam Asmah (1987: 108-127) tentang teks saintifik. beliau secara meluas menyentuh topik-topik seperti analisis wacana sebagai cabang ilmu bahasa.1993). seperti Samsuri (1992). inferensi. pronominal. iaitu kaedah Harris.1996a dan 1996b). keruntutan. Sucipto melihat unsur tautan manakala Wong. Sanat (1992. Dalam artikel yang pertama itu. Ismail (1993. Dekad awal 1990-an diperteguh dengan kerancakan penelitian tentang wacana bahasa Melayu seperti yang ditunjukkan oleh peneliti berikut. sarjana dan kedoktoran. Sato (1991) menghasilkan tesis Ph. perbezaan antara wacana lisan dengan tulisan. dan keterbacaan wacana buku pelajaran bahasa Indonesia di peringkat sekolah dasar. Selain yang berbentuk artikel.1995a dan 1995b. ada dimuatkan contoh-contoh analisis wacana.1994) dan Zahrah (1995). Tumpuan beliau pada hubungan antara susunan ayat yang logikal dengan susunan maklumat. Dede Oetomo (1993). Ramlan (1992). yang masing-masing bertajuk “Analisis Wacana” dan “Pengajaran Bahasa untuk Kemahiran Berkomunikasi: Pendekatan Wacana”. Abdul Aziz berfokus pada aspek struktur tema dan sistem hubungan logikal dalam teks pendedahan bahasa Melayu dan Inggeris. prinsip interpretasi lokal dan analogi. dengan menggunakan pendekatan analisis wacana. Rafferty pula melihat struktur wacana bahasa Indonesia yang dituturkan oleh orang Cina di Malang. penyelidikan wacana juga telah dilakukan secara serius di peringkat latihan ilmiah. Asmah (1980a dan 1980b) telah menulis dua buah artikel dalam Jurnal Dewan Bahasa. . Simin (1983). presuposisi. referensi. Dalam syarahan itu. disertasi dan buku. Azhar pula meneliti sintaksis wacana yang dalam bahasa Malaysia sedangkan Tallie. Manakala peneliti lain yang menghasilkan artikel atau kertas kerja.1994. Azhar M. Penelitian di peringkat sarjana sepanjang tempoh tahun 1980-an setakat yang terkumpul ialah Sucipto (1987) dan Wong (1988). dan Tallei (1988). Di peringkat disertasi kedoktoran pula. kesinambungan topik. beliau telah menunjukkan penggunaan tiga jenis analisis wacana. konteks situasional. dengan tajuk “Analisis Nahu Wacana Bahasa Melayu Klasik Berdasarkan Teks Hikayat Hang Tuah”. didapati latihan ilmiah yang berkaitan dengan wacana hanya muncul mulai tahun 1984. Di hujung syarahan beliau itu. Daripada bibliografi latihan ilmiah yang diusahakan oleh Ismail (1994) dari tempoh 1977 hingga 1994. kohesi. Ebah (1992). cuba mengkaji keterpaduan. implikatur. Tarigan (1987) Pengajaran Wacana dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (1988: 334-360).

dan dua buah dari Rancangan Bahasa Melayu. seperti tranformasi generatif. terdapat tujuh ciri ketekstualan yang perlu dipenuhi untuk menghasilkan wacana yang utuh. Pengajian Bahasa Malaysia. mengatasi ayat atau klausa IV. Sebaliknya. satuan bahasa II. wacana sebagai satu disiplin hanya berlaku pada tahun 1970-an di Eropah dan di Amerika Syarikat. Universiti Pertanian Malaysia belum lagi menawarkan kursus yang seumpama itu pada sesi 1995/ 6. runtutan. Di Rancangan Bahasa Melayu. National University of Singapore. Sanat dan Nuwairi (1985) telah membuat tinjauan tentang pengajaran linguistik di Malaysia dari segi konsep dan aliran. terdapat 17 buah. Pada waktu yang sama. tujuan. Universiti Kebangsaan Malaysia. Seperti yang telah dinyatakan di atas. “Tautan dalam Bahasa Melayu”. kesannya akan memakan waktu antara 5 hingga 10 tahun untuk sampai ke sini.Jika ditinjau dari segi penghasilan latihan ilmiah dalam bidang ini bagi tempoh 1990 hingga 1994 di Malaysia.0 Ciri – ciri wacana Menurut Beaugrande dan Dressler (1981:81). keadaan dan interteks. Jabatan Pengajian Melayu. wacana sebagai bidang kajian dalam penelitian bahasa Melayu masih baru. Hal ini berlaku kerana beberapa sebab. kajian wacana sebagai mata kursus peringkat sarjana muda di universiti tempatan masih belum menyeluruh. Demikian juga di Jabatan Pengajian Melayu. Pada awal tahun 1990 diberitahu bahawa di IKIP Malang. Universiti Malaya. iaitu tautan. Biasanya. Antaranya. maklumat. Selain itu. aliran transformasi generatif yang dipelopori Chomsky masih kuat bertapak sehingga kebanyakan ahli bahasa kita yang belajar di peringkat kedoktoran dalam tempoh itu telah terpengaruh dengan aliran tersebut. dan didapati hanya Jabatan Linguistik. terlengkap III. Fakulti Bahasa Moden. kursus itu pun dianggap umum sebab sekadar menyatakan topik tentang teori sintaksis yang boleh dilihat daripada aliran lain yang bukan wacana. Universiti Sains Malaysia sudah menawarkan kursus “Analisis Wacana” di peringkat ijazah dasar bagi sesi 1989/90. Bahkan. penerimaan. Lufti. Jabatan Pengajian Melayu. Kedua-dua latihan ilmiah tersebut menggunakan kerangka Halliday dan Ruqaiya Hasan (1976). “Analisis Tautan dalam Wacana Bahasa Melayu” dan Tan (1994). Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan. Unika Atma Jaya dan di Universitas Indonesia di Indonesia masih belum ada kursus seumpama itu di peringkat ijazah pertama. Namun menurut Asmah Haji Omar dalam artikel Jurnal Dewan Bahasa yang bertajuk “ Analisis Wacana “ pula terdapat lapan unsur-unsur penting dalam wacana iaitu : I. iaitu 15 buah dari Jabatan Linguistik. Universiti Kebangsaan Malaysia yang ada menawarkan kursus tersebut. teratur atau tersusun rapi V. Dua buah latihan ilmiah itu terdiri daripada Hasnah (1994). Universiti Malaya kursus tersebut hanya dapat dimulakan pada sesi 1993/94 dengan tajuk “Tatabahasa Wacana Bahasa Melayu”. berkesinambungan .

Kohesi juga disebut sebagai organisasi sintaktik yang mana merupakan wadah ayat-ayat yang disusun secara padu dan juga padat. To put this in everyday terminology. 6. penerimaan oleh pendengar atau pembaca. frasa atau ayat dengan perkataan. keadaan yang mewujudkan wacana dan interteks atau peranan wacana–wacana lain yang membantu pendengar atau pembaca memahaminapa yang didengar atau dibaca. terdapat dua ciri utama dalam sebuah wacana yang utuh iaitu. the lexicogrammatical (forms) and the phonological and orthographic (expression). “Tautan merupakan satu set kemungkinan yang wujud dalam bahasa untuk menjadikan suatu teks itu berkesatuan” (Halliday dan Hasan:1976) Menurut Halliday dan Hasan lagi. kohesi (atau tautan) dan koheren (atau runtutan). Kedua-dua nahuan ini wujud dalam sesuatu kesatuan teks. Selain itu. tautan. Menurut beliau lagi. terdapat juga ciri-ciri yang lain termasuklah tujuan sesuatu wacana. Language can be explained as a multiple coding system comprising three levels of coding or 'strata'. Contohnya: .VI. Kohesi juga dikenali sebagai tetenunan. kohesi juga memperlihatkan jalinan ujaran dalam bentuk ayat bagi membentuk suatu teks atau konteks dengan menghubungkan makna yang terkandung di dalam unsur. Meanings are realized (coded) as forms. kepaduan dan sebagainya.1 Tautan atau kohesi Tautan atau kohesi ialah keserasian hubungan antara satu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain dalam sesebuah wacana untuk menghasilkan wacana yang mantap. "Cohesion is expressed through the strata organization of language. maklumat yang terkandung. and the forms are realized in turn (recoded) as expressions. Menurut Nik Safiah Karim dalam Tatabahasa Dewan edisi Ketiga pula. Keserasian hubungan ini lazimnya dilihat melalui hubungan antara sesuatu perkataan. meaning is put into wording and wording into sound or writing. kohesi VII. Kohesi juga merujuk kepada idea atau esei yang dijalin rapi hingga menjadi bersepadu. frasa atau ayat lain yang terdapat dalam wacana tersebut. Penguasaan dan pengetahuan kohesi yang begitu baik akan dapat menghasilkan wacana yang baik. lisan atau tulisan VIII." Halliday dan Hasan telah cuba melihat tautan makna itu dari dua sudut iaitu tautan nahuan dan tautan leksikal. awal dan akhir yang nyata. Tautan penting kerana tautan dapat mewujudkan kesinambungan antara sebahagian teks dengan yang lain sehingga membentuk suatu kesatuan. The semantic (meaning). Perkara ini bermaksud kohesi adalah hubungan di antara ayat di dalam sebuah wacana tidak kira sama ada dari segi strata gramatikal mahupun strata leksikal tertentu.

Tambahan pula. Mereka ke sana untuk meminjam buku.1. Ini bermakna kata itu adalah kata yang amat penting bagi sesuatu ayat yang dibentuk dan dibina bagi teks ataupun wacana. Oleh itu. b) Sinonim Sinonim ialah suatu kata yang mempunyai makna yang sama dengan 'kata seerti'. kedua-dua ayat yang mempunyai tautan ini dianggap sebagai wacana. terdapat tautan antara kedua-dua ayat tersebut. c) Superordinat Superordinat ialah penggunaan kata yang lebih khusus atau 'hiponim' kepada kata yang lebih umum atau dikenali sebagai 'hiperonim'. Ini dapat dikategorikan di dalam pengulangan kata ini. sinonim. 2. a) Pengulangan Kata Pengulangan kata ini dikenali juga sebagai repetition. Cara yang pertama ialah kata itu atau 'kata isi' tersebut akan dijadikan sebagai unsur yang tidak boleh ditinggalkan ataupun tidak digunakan jika diperkatakan di dalam intipati teks. i) Reiterasi (Pernyataan Semula) Reiterasi atau pernyataan semula berlaku melalui tiga cara. iaitu pengulangan kata. Sinonim ini digunakan kerana ianya untuk mengelakkan kebosanan bagi pengulangan kata yang sama di dalam teks dan juga sinonim ini memberikan variasi kepada sesuatu teks. Kata isi ini boleh dikenal pasti melalui dua cara.1. kedua-dua ayat ini bermakna dan difahami. sementara sana merujuk kepada perpustakaan.1 Jenis-jenis kohesi 6. Ada dua cara bagi mencapai aspek kohesi leksikel ini. Dalam contoh di atas.1. Sesetengah kata dikatakan sinonim adalah disebabkan kedua-duanya merujuk kepada perkara yang sama. Syazwani. 6. Contoh : . Dalam bahasa Melayu. jika kelas kata yang diulang itu tidak berubah. Kata yang sering kali diulang ini adalah dari 'kata isi' (content word). Manakala cara yang kedua ialah jika kata tersebut tidak diulang maka berkemungkinan teks itu akan terganggu sifat kesatuannya. Perkataan mereka dalam ayat kedua merujuk kepada Syazwani. superordinat dan kata-kata umum. Siti dan Faiznur. iaitu reiterasi dan kolokasi. Siti dan Faiznur ke perpustakaan.1 Kohesi Leksikal Kohesi Leksikal diperoleh dengan cara memilih kosa kata yang serasi.1. kata yang akan diulang itu boleh berubah bentuk dari segi ataupun sudut morfologi.

H. ayam' adalah kata khusus yang juga dikenali hiponim. iaitu 'ternakan'.G. Oleh itu. iaitu a) dari sudut sintaksis b) dari sudut semantik. laut dan udara. Kata 'kambing. biri-biri. 1995: 136) 6.Semua yang ada di desa seperti kambing. motosikal dan lain-lain. kerbau. 1995: 146) Superordinat bagi contoh di atas ialah kata umum yang merujuk 'kambing. harus dibuatkan kandangnya secara teratur. sebelum perolehan itu dibawanya balik ke rumahnya… (Harun Aminurrashid. kerbau. d) Kata-kata Umum Kata-kata umum ialah kata-kata yang tidak tentu kelasnya. H. Dalam bidang perhubungan darat telah digalakkan pemanfaatan kereta api dan kenderaan bermotor. (Harun Aminurrashid. kerana ibu kotanya bernama Puni. runtutan merupakan asas dalam pembinaan wacana kerana sesuatu teks itu dianggap sebagai wacana jika teks tersebut mempunyai makna. a) Dari Sudut Sintaksis Contoh : Ketika itu nama Brunei dikenali sebagai Puni. biri-biri. Contohnya: . iaitu perhubungan darat. lembu dan ayam. (Tarigan. Contoh : Bagi Awang Semaun. kerbau. jika ia beroleh sesuatu hasil perburuan atau berkarang. Ketua Kampung mengarahkan penduduk desa membuat kandang ternakan masing-masing. ayam'. 2001:25) ii) Kolokasi Bagi mengenal kolokasi adalah melihat dari dua sudut.2 Runtutan atau koheren Runtutan atau koheren merupakan kesinambungan idea yang terdapat dalam sesbuah wacana sehingga menjadikan sesebuah teks itu bermakna. (Tarigan. 2001:19) b) Dari Sudut Semantik Contoh : Kerajaan berusaha bersungguh-sungguh meningkatkan perhubungan di tanah air kita. Kenderaan ini meliputi kereta. Pada zaman Sultan Muhyiddin iaitu Sultan Brunei yang ke-XIV baharulah Kerajaan Brunei itu dipindahkan ke tempat yang ada sekarang.G.

Kesinambungan idea ini telah menjadikan ayat-ayat tersebut bertaut di antara satu sama lain untuk membentuk wacana yang bermakna.3 Tujuan Setiap wacana yang diujarkan sama ada dalam bentuk tulisan atau lisan perlu mempunyai tujuan. ayat yang digunakan ialah ayat penyata. Walaupun bidang sains dan teknologi berkembang maju. untuk menghasilkan wacana. Oleh itu. 6. teks tersebut tidak mempunyai kesinambungan idea atau tidak koheren. Malahan. tetapi jika seseorang itu ingin menyatakan atau menerangkan sesuatu. Contohnya: . Sesuatu wacana perlu mempunyai tujuan untuk menimbulkan interaksi yang komunikatif. iaitu maklumat lama dan maklumat baharu. Walau bagaimanapun.4 Penerimaan Sesuatau wacana sama ada lisan atau tulisan. Muda-mudi kini ramai yang menghadapi masalah sosial. Tetapi teks tersebut tidak merupakan wacana kerana teks tersebut tidak bermakna dan tidak difahami. Maklumat baharu pula ialah maklumat yang baru sahaja dinyatakan dengan andaian pendengar atau pembaca tidak mengetahui maklumat itu sebelum ini. 6. gejala. Contoh di atas jelas menunjukkan kesinambungan idea melalui perkataan Aids.5 Maklumat Setiap wacana mempunyai maklumat. sesuatu teks itu perlulah koheren atau runtutan. Maklumat terdiri daripada dua jenis. 6. Tujuan sesuatu wacana ini ditentukan oleh penghasil wacana tersebut sama ada penulis atau pembicaranya. Penyakit ini telah lama dikesan di beberapa buah Negara di Eropah. Contohnya: Wanita itu membeli baju baharu bewarna biru. penyakit dan masalah ini. Tahap penerimaan seseorang itu tinggi jika pendengar atau pembaca memahami sepenuhnya wacana yang diujarkan sama ada dalam bentuk tulisan atau lisan. tetapi masalah ini masih tidak dapat diatasi. Tujuan ini akan menentukan jenis wacana yang digunakan. Warna biru ialah warna kegemaran muda-mudi kini. teks yang bertaut tidak semestinya runtut. Oleh itu. tahap penerimaan adalah tinggi apabila tahap tujuan sama dengan tahap penerimaan. Kebanyakan wacana mempunyai tautan untuk menjadikannya runtut.Penyakit sindrom kurang daya tahan atau Aids bukanlah gejala yang baharu. Jika tujuan seseorang adalah untuk mendapatkan maklumat. perlu mempunyai pendengar atau pembaca. setiap ayat mempunyai tautan. Pendengar dan pembaca merupakan penerima sesuatu wacana. ayat yang sering digunakan ialah ayat Tanya. Maklumat lama ialah maklumat yang telah dinyatakan terdahulu. Berdasarkan teks di atas.

” “ia mendapat pujian daripada guru besar. akibat. ayat-ayat itu harus mempunyai urutan yang berkait rapat. Contohnya: “Kelmarin dia tidur sehari suntuk. jenis ayat yang terbentuk ialah ayat perintah. latar beribadat. Ungkapan “Sila masuk”. tempat. misalnya. Wacana harus ada tujuan yang menentukan sesuatu jenis ayat. jadi ayat yang terbentuk ialah ayat Tanya. latar berekreasi. latar tempat kerja. Sekolah itu dalam ayat (2) merupakan maklumat lama kerana telah dinyatakan dalam ayat sebelumnya. jika tujuan penutur adalah untuk melaksanakan sesuatu perbuatan . keutamaan dan sebagainya. (2) Sekolah itu sekolah berasrama penuh. Maklumat pertama dalam wacana digelar andaian manakala maklumat berikutnya disebut inferensi.6 Keadaan Ciri seterusnya ialah keadaan. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat pelbagai jenis latar. Sekolah berasrama penuh ialah maklumat baharu kerana baru disebutkan dalam ayat itu. dan membantu pendengar atau pembaca memahami sesuatu wacana. Contohnya. Tegasnya. murid atau pelajar berhubung dengan guru. andaian digelar judul dan inferensi disebut ulasan. Sesuatu wacana mesti berdasarkan kaitan antara penutur dengan pendengar dalam bahasa lisan dan penulis dengan pembaca dalam bahasa tulisan. latar tempat membeli-belah.00 pagi. Inferensi manambah maklumat kepada andaian dan .” Dalam wacana perlu ada unsur-unsur susun atur menurut sebab. wujud apabila seseorang guru pelatih berkomunikasi dengan pensyarah. Gaya formal. Hubungan ini menghasilkan kesan dialek sosial dalam pertuturan. waktu. Dalam tatabahasa tradisional. Tiap-tiap wacana tidak boleh dimansuhkan maklumat yang bertentangan dengan maklumat yang terdapat dalam ayat sebelumnya.(1) Puan Rita mengajar di sekolah menengah. difahami kerana digunakan dalam keadaan latar seseorang mempelawa seorang lain masuk ke dalam bilik atau rumahnya. misalnya latar rumah tangga. Misalnya: “Cikgu Shafie mengajar dengan penuh dedikasi.” Setiap wacana harus mempunyai andaian dan inferensi. dan bermacam-macam lagi. Gaya tidak formal adalah gaya yang wujud dalam hubungan biasa antara rakan. Keadaan ialah latar sewaktu bahasa itu digunakan. Begitu juga jika tujuan penutur adalah untuk mendapatkan maklumat. 6. Setiap latar menghasilkan wacana tersendiri. Setiap wacana perlu dikaji kaitan dan kedudukan penutur dalam masyarakat secara amnya yang akan menentukan gaya wacana sama ada gaya formal atau tidak formal.” “Kelmarin dia tidur sehingga jam 9. contohnya.

Antara contoh wacana lisan adalah menerusi perbualan. . intonasi suara. 7.0 Jenis-jenis wacana Umumnya wacana dapat dibahagikan kepada dua jenis. Wacana tulisan melibatkan hubungan antara penulis dengan pembaca. Misalnya: 6. temu ramah. penulis tidak mendapat respon secara langsung daripada pembaca. kefahaman seseorang terhadap sesebuah wacana bergantung kepada pengetahuannya terhadap perkara yang dibaca atau didengarnya itu. Oleh itu. Contoh wacana tulisan : Rencana Tajuk : Masalah-masalah yang Dihadapi Akibat Kemasukan Pekerja Asing. Dalam wacana lisan. gerak badan dan sebagainya untuk menyampaikan sesuatu maklumat kepada pendengar. Sebaliknya. Wacana tulisan seringkali disunting terlebih dahulu bagi menghasilkan tulisan yang berkualiti dan tepat.7 Interteks Interteks bermaksud sesuatu wacana itu bergantung kepada wacana yang lain. iaitu komunikasi satu arah. Biasanya dalam wacana lisan. Oleh : Siti Aminah bt Kasim Perkembangan ekonomi dalam tahun 80-an dan tahun 90-an menyediakan peluang pekerjaan yang amat banyak hingga negara tidak mempunyai tenaga buruh yang mencukupi.komunikasi yang terlibat ialah komunikasi tidak langsung. ceramah. Fenomena ini menyebabkan negara mengimport tenaga dari negara jiran. Komunikasi yang terlibat dalam wacana lisan ini ialah komunikasi interaktif. Penulis tidak berhadapan dengan pembaca sewaktu wacana tersebut dihasilkan. pembaca perlu membaca teks yang ditulis untuk memahami maksud yang ingin disampaikan oleh seseorang pengarang atau penulis. Wacana lisan ialah wacana yang dihasilkan melalui media lisan. iaitu komunikasi yang melibatkan hubungan pembicara dan pendengar secara langsung. kemasukan tenaga buruh asing menimbulkan pelbagai masalah sosial. pembicara akan mendapat respon daripada pendengar pada ketika itu juga. Rencana di bawah adalah merupakan salah satu contoh wacana tulisan. iaitu melibatkan pembicara dan pendengar. Wacana tulisan pula ialah wacana yang disampaikan secara bertulis. Dalam wacana tulisan. pidato dan siaran televisyen atau radio. Dengan kata lain. majalah dan buku. pembicara biasanya akan menggunakan ekspresi wajah.lazimnya bahagian ini diberi tekanan suara yang tinggi. Antara contoh wacana tulisan ialah tulisan-tulisan yang terdapat di dalam akhbar. khutbah. iaitu wacana lisan dan wacana tulisan. Hal ini beerti wacanawacana lain juga memainkan peranan penting untuk membantu seseorang memahami sesuatu wacana yang sedang dibaca atau didengarinya dengan mudah.

0 PENANDA WACANA Penanda wacana ialah perkataan ataupun rangkaian perkataan yang berfungsi mempertalikan sesuatu idea. Penanda wacana juga merupakan unsur-unsur bahasa yang mewujudkan kohesi dan koheran antara . Kegiatan ini menimbulkan pelbagai masalah kepada peniaga tempatan. Setelah mengumpulkan wang dengan banyak mereka balik ke negara asal mereka dan meninggalkan anak-anak dan isteri mereka. Di samping itu. hujah dan pandangan seseorang semasa menulis ataupun berucap. mereka berupaya menjual barangbarang mereka dengan murah. hotel. Selain itu. Rancangan jangka pendek untuk mengisi kekosongan di kilang. kejadian rompakan dan kecurian kerapkali berlaku di mana buruh asing ramai didapati. tapak pembinaan. Golongan jahat ini datang untuk mencari kesenangan dengan cepat. (+348 patah perkataan) 8. Fenomena ini jika tidak dikawal sudah pasti menimbulkan masalah sosial dan membebankan negara. Sungguhpun. Di samping itu. Justeru itu. kita kerapkali dikejutkan oleh pergaduhan dan pembunuhan di kalangan buruh asing terutama sekali yang datang dari Indonesia dan Filipina. Mereka lari dari tempat mereka kerana mereka melakukan jenayah. pengambilan buruh asing berlanjutan maka kawalan yang ketat dan saringan yang teliti perlulah diambil oleh pihak yang berwajib. Walaupun pada mulanya mereka bekerja tetapi setelah beberapa lama mereka berniaga dengan membuka gerai. Oleh sebab overhed mereka rendah. Oleh itu. di kalangan buruh asing itu terdapat juga mereka yang datang bukan untuk makan gaji tetapi untuk berniaga. Tindakan ini menambah pula peniaga saing seperti di Chow Kit pada suatu ketika dahulu. Penanda wacana amat penting dalam sesebuah teks kerana penanda wacana dapat mewujudkan pertautan atau kesinambungan antara sebahagian teks dengan yang lain sehingga membentuk kesatuan. dan restoran rupa-rupanya membawa masalah yang berat. terdapat pula golongan buruh asing yang cuba menganut budaya tempatan sehingga mereka menjadi seperti penduduk tempatan. sebahagian besar daripada buruh asing ini datang untuk mencari rezeki terdapat pula mereka yang berniat jahat. Andainya. Rancangan menerima buruh asing digunakan oleh sesetengah pihak untuk lari dari kampung halaman mereka. ladang-ladang. dan penipuan.Kedatangan buruh asing secara beramai-ramai yang tidak disaring latar belakang mereka membenarkan kemasukan penjenayah yang datang untuk mencari kesempatan. Kebanyakan daripada mereka berkahwin dengan gadis-gadis tempatan. Apabila mereka datang ke sini mereka mungkin bertemu dengan seteru lama mereka. Mereka berniaga tanpa lesen dan kadang-kadang bersaing dengan peniaga tempatqan. rompakan. berlakulah jenayah seperti pencurian. peniaga tempatan yang tidak boleh bersaing meninggalkan tempat perniagaan mereka. Justeru itu.

kita akan menggambarkan situasi permainan bola sepak. apabila kita mendengar ungkapan tendangan percuma. banyak . cencaru. bawal. Toyota dan Volvo. Penanda leksikal melibatkan unsur pengulangan kata dan kebiasaannya pengulangan kata yang terlibat ialah pengulangan unsur yang sama.satu teks dengan teks yang lain sehingga membentuk kesatuan. Contohnya: Pembuangan sisa-sisa toksik ke dalam sungai telah menyebabkan pencemaran air. Contohnya ikan merangkumi makna yang khusus seperti tenggiri. meja dan kerusi dikatakan sebagai perkataan yang berkolokasi kerana perkataan-perkataan ini mempunyai lingkungan yang sama iaitu perabot. hiponim dan kolokasi. topik. berlaku pengulangan secara penuh bagi perkataan menyayangi.1 Penanda Leksikal Penanda leksikal ialah penanda yang melibatkan pertautan antara perkataan atau frasa secara semantik (makna) dalam sesebuah wacana. situasi atau konteks. Makna yang umum disebut sebagai superordinat manakala makna khusus disebut sebagai hiponim. Tetapi kini. Selain itu pula. Dalam bahasa Melayu terdapat lima jenis penanda wacana. selar dan kembung. iaitu 8. Oleh itu. Contohnya: Malaysia telah mengimport pelbagai jenis kereta dari luar negara. Nissan. Dalam ayat di atas. Lazimnya pengulangan kolokasi melibatkan hubungan leksikal selingkungan seperti perkataan almari. Contohnya seperti: Ibu amat menyayangi Ahmad. Kami juga amat menyayanginya. Terdapat banyak jenis penanda wacana dalam bahasa Melayu. Perkataan wanita dan perempuan merupakan pengulangan kata yang sinonim iaitu sama makna. Pengulangan unsur yang sama bermaksud setiap kata diulang secara penuh tanpa melakukan sebarang perubahan. Pengulangan sinonim pula merujuk kepada pengulangan kata yang mempunyai makna yang hampir sama seperti: Suatu ketika dahulu wanita itu amat dikaguminya. Pengulangan kolokasi melibatkan kehadiran sekumpulan kata yang saling berkait dengan sesuatu idea. wanita itu dianggapnya sebagai perempuan murahan. dengan kata lain tendangan percuma berkolokasi dengan permainan bola sepak. pengulangan sinonim. Pengulangan hiponim pula ialah pengulangan yang melibatkan hubungan antara makna khusus dan makna yang umum yang mana merangkumi makna yang khusus. Antaranya Honda.

Sani dan Udin akan ke Kuala Lumpur. Kata ganti nama tunjuk ialah perkataan yang membawa maksud menunjukkan benda atau perkara. Penghubung tambahan merupakan penghubung yang memberikan maklumat tambahan terhadap sesuatu perkara yang diperkatakan sebelumnya. Penanda penghubung terdiri daripada penghubung tambahan.3 Penanda penghubung Penanda penghubung berfungsi sebagai penjalin unsur-unsur linguistik seperti perkataan. musabab dan tempoh. Contoh rujukan ganti nama diri adalah seperti yang berikut: Aku. ikan dan udang merupakan perkataan yang berkolokasi kerana mempunyai lingkungan yang sama iaitu hidupan air. Contohnya : Tugasnya sebagai wartawan di salah sebuah syarikat penyiaran benar-benar member pengalaman kepadanya kerana dia sering diberikan tugasan di luar Bandar. tambahan pula. Perkataan kami merupakan kata ganti nama diri bagi aku.ikan dan udang yang mati. Dalam ayat di atas. Penghubung tentangan ialah penghubung yang menunjukkan pertentangan maklumat antara suatu ayat yang baru diperkatakan dengan ayat sebelumnya dalam sesebuah wacana. namun dan walau bagaimanapun. sebaliknya. frasa atau ayat yang terdapat dalam sesebuah wacana. kedua dan ketiga. sini dan situ. Kami bertolak pada pukul empat petang. itu. Antara penghubung tambahan dalam bahasa Melayu ialah dan. penanda penunjuk terdiri daripada perkataan ini. lebih-lebih lagi. malahan. Dalam bahasa Melayu.2 Penanda rujukan Penanda rujukan melibatkan rujukan terhadap ganti nama diri dang anti nama tunjuk. 8. di samping itu dan selanjutnya. Contohnya : . 8. Malahan dia juga berpeluang melawat negara-negara luar seperti Thailand dan juga India untuk menjayakan rancangan dokumentari itu. Contohnya: Di manakah awak tinggal? Saya tinggal di sana. Antara contoh penanda penghubung tentangan ialah tetapi. Sani dan Udin. tentangan. Rujukan ganti nama diri melibatkan ganti nama diri orang pertama.

lambat-laun. yakni. ibarat. seperti. Tambahan dan. Tempat berhampiran dengan. justeru itu. tambahan pula. bagai. sewajarnya. Contohnya: Pada peringkat awal pendakian. serta. macam. kemudian. 10. bersebelahan dengan. kami teruskan pendakian. selanjutnya. sama juga dengan.Penghuni benua Amerika suatu ketika dahulu bukanlah kaum kulit putih dan berambut perang. selanjutnya dan sebagainya. kesimpulannya. sungguhpun. fasal. Akhirnya. Sebaliknya. berbekalkan semangat juang yang tinggi kami berjaya sampai ke puncak Gunung Kinabalu tepat jam 6. sebaliknya. Bandingan seperti juga. ketiga. 8. kemudian daripada itu.4 Penanda penggantian. 7. sebab itu. . Penanda penghubung tempoh ialah penanda penghubung yang menunjukkan urutan masa atau siri berlakunya sesuatu. tentulah. Contohnya: Dia kesuntukan masa. pastilah. lantaran. akhir kata. sebagai penyimpul kata 6. bertentangan dengan. dia perlu menyiapkan tugasannya secepat mungkin. Penyataan semula iaitu. 5. 2. sesuai dengan. lagi. kemudian. Contoh contohnya. sememangnya. Contoh penanda penghubung tempoh ialah pertama. selepas itu. 1. ramai di kalangan ahli kami yang kepenatan. Kemudian. 4. Waktu apabila. serupa dengan. pada mulanya. seperti yang diterangkan. Penanda penghubung musabab ialah penanda yang merupakan sebab berlakunya sesuatu. walau bagaimanapun. Rumusan rumusannya. Contoh penanda musabab ialah kerana. umpama. Sebab dan kesan oleh itu. 9. 8. dengan kata lain. Pengesahan sebenarnya. namun begitu. 11. bak kata. Oleh sebab itu. kedua.30 pagi. selepas. sebagai. jadi. 3. lama-kelamaan. akhirnya. ketika. sesungguhnya. oleh sebab dan oleh itu. dengan itu. Urutan Pertama. mereka merupakan kaum yang berambut panjang dan hitam. akhirnya. seterusnya. kemudian. Pertentangan tetapi. kami berhenti rehat untuk jangka waktu yang panjang dan selepas itu. seterusnya. sebagai kesimpulan. tambahan lagi. kedua. di samping. semasa. bertentangan dengan. laksana.

frasa pemuda itu tidak diulang dalam ayat kedua. iaitu menebang pokok durian itu. perkataan lakukan menggantikan sebahagian ayat sebelumnya.5 Elipsis Elipsis melibatkan pengguguran kata atau frasa yang telah dinyatakan dalam ayat sebelumnya. tetapi ayat kedua ini masih difahami. Tau anak! Adanya anak akan lebih bererti hidup …" B: "Kenapa diungkit-ungkit juga soal ^ itu?" (Leman Ahmad. Dalam ayat (1) di atas perkataan tidak diulang dalam ayat (2).Penggantian ini dikenali sebagai Substitution. Contoh 2 : Ah Meng suka baju berwarna merah. Walaupun ayat kedua tidak menyatakan unsur yang sama seperti ayat pertama. Penanda penggantian terdiri daripada penanda penggantian nominal.1 Jenis elipsis. manakala penggantian verbal melibatkan penggantian terhadap kata atau frasa kerja dan penggantian klausa pula melibatkan penggantian sebahagian daripada ayat. Contohnya : Saya sengaja tidak mahu menebang pokok durian itu. 8. Ini beerti pengguguran kata atau frasa melibatkan maklumat yang telah diketahui oleh pembaca atau pendengar berdasarkan konteksnya. Contoh 1 : Pemuda itu kelihatan resah. 1984: 24) . Penggantian seperti ini merupakan penggantian klausa. Penggantian nominal ialah penggantian yang dilakukan terhadap kata nama tau frasa nama. frasa atau klausa oleh kata ganti yang lainnya. Adiknya suka baju putih. Penggantian adalah pengambilan alihan atau pertukaran bagi sesuatu segmen kata. Nanti baru saya lakukan. verbal dan klausal. Dalam contoh di atas. Walaupun dalam ayat pertama dan kedua menyatakan unsur yang sama iaitu unsur warna tetapi kedua-dua ayat tersebut masih boleh difahami.5. Tidak tahu arah mana yang harus ditujunya. Dalam contoh di atas. Terdapat tiga jenis elipsis . 8. iaitu a) Pengguguran nomina Contoh : A: " Kita ini perlu anak.

maklumat. dengan menggunakan wacana yang betul melalui percakapan seseorang itu akan menyebabkan seseorang itu akan dihormati oleh orang lain. Sesebuah wacana yang baik perlu memperlihatkan pertautan dan kesinambungan idea. penanda wacana pula terdiri daripada lima jenis yang disebut sebagai penanda leksikal. memo dan sebagainya. 1995:166) c) Pengguguran klausa Contoh : Guru: "Apakah kamu mahu mendapat biasiswa dari kerajaan?" Pelajar: "Ya tentu" (Tarigan. malahan meliputi perenggang. H. laporan. Sebagai contohnya. rujukan. Pertautan dan kesinambungan idea ini bukan sekadar antara ayat dengan ayat atau antara satu perenggang dengan satu perenggang. penerimaan. penghubung. bab. . Melaluinya juga kita dapat memahami hubungan bahasa dengan alam di luar bahasa secara lebih mendalam. Sebagai contohnya ialah seorang guru yang bertanya kepada muridnya kenapa tidak hadir ke kelas. Wacana bukan sekadar diperingkat ayat.b) Pengguguran verbal Contoh : A: "Pernahkah kamu menaiki beca dan basikal?" B: "ya.G. Manakala wacana tulisan pula ialah wacana yang melibatkan bidang penulisan. 1995:147) 11. H. Hal ini kerana seseorang itu mampu mempamerkan kesungguhannya menggunakan bahasa dengan betul ketika bercakap KEUTUHAN WACANA Keutuhan wacana adalah satu aspek yang sangat penting kerana ia menentukan apakah sesuatu itu boleh dianggap sebagai wacana atau hanya merupakan kumpulan ayat yang tidak teratur. bahkan dari satu bab dengan bab yang lain. iaitu tautan. Wacana mempunyai ciri-ciri yang terdiri daripada tujuh tahap ketekstualan. penggantian dan juga ellips. Wacana jenis lisan merupakan wacana yang melibatkan antara penutur dan juga pendengar. buku dan siri buku. pernah ^ " (Tarigan. Wacana juga penting bagi menghasilkan kerja yang bermutu selain daripada boleh menyempurnakan sesuatu perkara.G. runtutan. Selain itu. Sebagai contohnya ialah surat rasmi yang ditulis kepada kerajaan. Hal ini penting untuk memperlihatkan kesatuan bagi menghasilkan wacana yang utuh. Wacana juga terbahagi kepada dua jenis iaitu wacana jenis lisan dan wacana jenis tulisan.0 KESIMPULAN Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat. keadaan dan juga interteks. tujuan. Tujuh ciri ketekstualan perlu dipenuhi untuk menghasilkan wacana yang baik sama ada dalam penghasilan penulisan atau pengucapan.

berlesung pipit dan berhidung mancung. e) Hubungan latar dan kesimpulan: Lagu itu sungguh enak didengar. Dicirikan oleh sifat kohesi dan koheren. Saya letih jadi saya hendak tidur. Dia kaya. leksikal. b) Hubungan sebab dan hasil: Ali rajin bekerja. g) Hubungan sampingan: Saya sudah membuat kerja rumah. Merujuk kepada kebulatan dan kesepaduan esei. Kakaknya lebih cantik lagi. h) Hubungan memperkuat isi: Sungguh cantik gadis itu.Satu aspek penting dalam analisis wacana ialah keutuhan wacana. 9. f) Hubungan perbandingan: Hasnah cantik. d) Hubungan syarat dan hasil: Kita mesti rajin berusaha. Rambut ikal mayang. Dia mahu memikat Aminah. 9. Kerajinan menjamin kejayaan. Dia bodoh. a) Hubungan sebab dan akibat: Dia sangat malas. Dengan menganalisis keutuhan wacana kita dapat menentukan sama ada sesuatu teks itu sebuah wacana atau hanya sekumpulan ayat yang tidak teratur.1 Hubungan Dari Segi Aspek Semantik Jalinan makna di antara satu ayat dengan ayat lain atau perenggan-perenggan lain. Kohesi merujuk kepada idea atau isi esei yang dijalin rapi hingga menjadi bersepadu. Melalui analisis keutuhan wacana juga kita dapat pula memahami hubungan bahasa dengan alam di luar bahasa secara lebih mendalam. Sebenarnya M.Nasir yang menciptanya. gramatik dan fonologi. Keutuhan wacana bertujuan bagi menentukan sesebuh wacana itu berkualiti atau tidak. Koheren merujuk kesinambungan ayat-ayat dan merujuk perenggan-perenggan yang membawa idea-idea tertentu. c) Hubungan sebab dan tujuan: Hassan berpakaian kemas. Ia dapat dilihat daripada hubungan bahagian-bahagian dalam wacana daripada segi semantik.2 Hubungan Dari Segi Aspek Fonologi .

berikutnya. Berfungsi sebagai penghuraian: Seterusnya. i. pada sudut yang lain dan sebaliknya. Ini dapat dilihat daripada penggunaan penanda gramatik seperti: a. kerana dan dengan. cempaka. Ini dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana. Aku bersa sangat letih kerana mengeluarkan banyak peluh sehingga badanku dipeluhi dengan daki. nada suara dan intonasi suara. Intonasi suara berperanan penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembeza struktur ayat. Himonim: Bukit yang aku daki sebentar tadi sangat tinggi. Sinonim” Ali seorang yang rajin. Hiponim: Dia menanam pokok melur. contohnya seperti ayat di bawah: a.Dilihat daripada segi hentian suara. dan. Jadi halaman rumahnya nampak indah dengan pokok-pokok bunga tersebut. (ayat penyata) c. bunga raya dan bunga kertas di halaman rumahnya. iii. selepas. Kata hubung: menghubungkan di antara ayat dengan ayat atau perenggan dengan perenggan yang lain. Pemudi tiang negara. Kegigihannya belajar membolehkan dia melanjutkan pelajaran ke universiti. Negara yang aman. Antonim: Pemuda harapan bangsa. iv.3 Hubungan Dari Segi Leksikal Hubungan wacana berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. b. 9.4 Hubungan Dari Segi Tatabahasa Wacana berkualiti mesti memperlihat hubungan berdasarkan binaan tatabahasa. (ayat tanya) 9. Aman negara Malaysia?. kemudian. i. ii. oleh itu. iii. pada masa dan ketika itu. ii. Malaysia negara yang aman. . tetapi. selain itu. Malaysia. Berfungsi sebagai pengembangan idea: Seperti. Berfungsi sebagai penambahan: Sebelum.

Contoh: Ali menendang bola dengan laju manakala Hassan menendang dengan perlahan . ini dan siapa. kita. dia. c. Kata rujukan: kata yang boleh menggantikan sesuatu sama ada benda atau manusia. Peleburan dan penggantian: untuk mengelakkan pengulangan terhadap sesuatu maklumat daripada penyataan yang diberikan. mereka.b. kami. i Kata ganti nama: Saya. itu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->