SIAPA AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH ?

Oleh : KH. Aunur Rofieq, Lc.

Istilah “ahlus sunah wal jamaah " sudah lama disebut, namun banyak orang islam yang belum faham makna sebenarnya. Hal yang belum jelas akan mengundang kecurigaan bagi orang yang tidak suka, membenci orang yang menyenanginya, menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah dan membuat perpecahan dan perselisihan. Agar tidak salah faham, maka perlu dibahas istilah ini. Makna sunnah Menurut bahasa artinya: yaitu jalan. Sunnah menurut bahasa tidak semuanya terpuji, tetapi ada yang tercela karena jalan ada yang lurus dan ada yang bengkok Dalilnya: Ibn Jarir berkata Rasulullah bersabda :

Barang siapa mengamalkan sunnah yang baik, dia dapat pahala semisal orang yang mengikutinya tanpa dikurangi pahalanya sedikitpun , dan Barang siapa yang mengamalkan sunnal, yang jelek. dia dapat dosa dan dan dosa semisal orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dosa yang mengikutinya sedikit pun. HR Muslim Kitabuz zakat. Sunnah menurut usuliyyin ialah: Petunjuk Nabi perbuatannya, ketetapannya dan sifatnya. baik berupa perkataannya,

HR Abu Dawud . karena setiap yang baru (didalam ibadah) adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah tersesat. dishohihkan oleh Al-Bany Makna jamaah Menurut bahasa artinya: perhimpunan atau perkumpulan . para tabiin dan kaum muslimin yang mengikuti jejak mereka sampai hari kiamat. lawannya adalah perpecahan. berpeganglah sunnah ini dan gigitlah dengan gigi gerahammu. Mengapa mereka dinamakan jamaah ? Karena mereka bersatu dan berjamaah didalam berpegang teguh kepada AlQuran dan sunnah yang di fahami oleh para shahabat dan gererasi sesudahnya. Ali Imron :103 . bila ditinggalkan tidak berdosa.(bersatu) diatas dasar al-Qur'an dan sunnah Dalilnya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Alloh. dan jauhkan dirimu dari perkara baru (didalam masalah beribadah). kamus almuhid. Maksudnya Umat yang bersepakat didalam suatu perkara. walaupun berjauhan dan beda zaman Umat islam diharuskan berjamaah. Menurut istilah ialah jamaah shahabat. Lihat lisanul arob. jamah perjudian. Istilah sunnah digunakan pula untuk setiap keyakinan dan amalan ibadah sesuai dengan contoh Rasulullah . dan janganlah kamu bercerai berai.Sunnah menurut fuqoha' ialah bila diamalkan dapat pahala. contohnya shalat sunnah. seperti jamah pencuri. boleh jadi jelek. lawannya adalah bid'ah (amalan ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi ) Dalil harus mengikuti sunnah dan larangan bid'ah Al-Irbadh bin Sariyah berkata: Rasulullah bersabda : Kalian wajib mengikuti sunnahku. Penggunaan istilah jamaah menurut bahasa tidak menjamin semuanya baik. dan sunnah khulafaaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk.

HR Ahamad dishahihkan oleh Al-Bany Menurut kehendak kauni Alloh menciptakan orang islam berpecah belah tetapi kehendak syari kita dilarang berpecah belah. Sebutan Ahlus Sunnah Ahlus sunnah memiliki nama dan sebutan lain.Dalil dari sunnah : Umar berkata: Rasulullah bersabda : Kamu wajib berjamaah. kebaikan. berdakwah dan aktifitas lainnya. oleh sebab itu shahabat dan tabiin dinamakan generasi salaf. Lihat mukjamul lughoh. Dalilnya: Dan Kami jadikan mereka sebagai pendahulu dan contoh bagi orang-orang kemudian. baik dari segi umur maupun keutamaan dan kelebihan. dan jauhilah perpecahan sesungguhnya setan itu bersama seorang. sunnah sekalipun dia sendirian. Makna jamaah yang bernar ialah: sebagaimana yang dikatakan oleh shahabat Ibn Masud Dan jamaah ialah orang islam yang berpijak kepada kebenaran / al-qur'an dan. surat Ali Imron : 103 dan hadits dibawah ini : Muawiyah bin Abu Sufyan berkata: Rasulullah bersabda Dan sesungguhnya umat ini akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga . ibadah. kalimat salaf. Misalnya: I-AI-Salaf (pakai al) Menurut bahasa artinya: [yang lalu] Maksudnya: orang yang mendahului kita. Al-Zuhruf: 56 . HR Abu Dawud dishahihkan oleh Al-Bany. Dalilnya. karena mereka telah mendahului kita dari segi umur. dia lebih menjauh bila bersama dua orang . tujuh puluh dua di neraka dan satu di sorga. Diriwayatkan oleh Al-Lalikai I.

Pernyataan Alloh : Alloh ridho kepada mereka dan merekapun ridho kepada Alloh 2.orang yang mengikuti mereka dengan baik. At-taubah : 100 Dalil bahwa ulama salaf adalah umat yang paling mulia: 1. Imam mereka adalah Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Alloh dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. kemudjan generasi berikutnya. Itulah kemenangan yang besar.Al-Fateh :29 Ulama as-salaf adalah orang yang beruntung . tabiin.Penggunaan istilah. Alloh ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Alloh dan Alloh menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai. kemudian generasi berikutnya. dan para imam yang mulia yang berpegang kepada sunnah dan menjauhi bid'ah. Dalil bahwa shahabat dan pengikutnya adalah ulama' salaf: Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang.sungai didalamnya: mereka kekal didalamnya selama-lamanya. tetapi berkasih sayang sesama mereka . HR Bukhory Kitabus Shahadat 3. as-salaf didalam ajaran islam ialah para shahabat. dan pengikut mereka pada abad yang mulia. Pernyataan Rasulullah : Imron bin Husen berkata: Rasulullah bersabda : Sebaik-baik kamu adalah yang hidup pada masa hidupku.

Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.HR Abu Dawud Hadis dihasankan oleh Abu Usamah Salim bin Ied Al-Hilaly III. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasinya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam. yaitu: Nabi-nabi. dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Dalil bahwa mereka golongan yang menang dan istiqomah: Muawiyah berkata: Saya mendengar Nabi bersabda : Senantiasa sebagian umatku ada golongan yang membela hukum Alloh. tidaklah membahayakan bagi mereka orang yang menghinanya dan orang . Muawiyah bin Abu Sufyan berkata: Rasulullah bersabda Sungguh umatku akan keluar . karena semua subhat dibantah oleh mereka dan hujjah mereka tidak bisa dibantah. Golongan yang selamat ( ) Ahlus sunnah wal jamaah dinamakan golongan yang selamat karena mereka selamat dari kelompok tujuh puluh dua yang tersesat sebagaimana hadits diatas. Golongan yang menang ( ) Ahlus sunnah dinamakan golongan yang menang.Dan barang siapa yang mentaati Alloh dan Rasul (Nya). An-Nisak : 115 II. mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Alloh. disebabkan mereka berpegang wahyu illahi. QS: An-Nisak :69 Kerugian orang yang tidak mengikuti salaf Mereka akan dipalingkan kepada jalan yang tersesat Dan barangsiapa yang menentang Rosul Sesudah jelas kebenaran baginya. Golongan ini tetap ada. karena bandingannya satu dibanding tujuh puluh dua sebagaimana hadits diatas. orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min.mereka akan dikerumuni oleh hawa nafsu sebagaimana anjing kena penyakit rabies menular yang lain . walaupun kelompoknya sedikit. para shiddiiqiin.

Muawiyah berkata: Saya mendengar Nabi bersabda : Dan selalu ada kelompok dari orang muslim ini berperang membela kebenaran. maka pengakuan dia benar.yang menyelisihinya. ( ) Al-Atsary ( ) Barang kali kita sering melihat kitab atau mendengar nama orang lalu dibelakangnya diakhiri dengan kata ‘As-salafy. Dia pun ingin membedakan dirinya dari kelompok yang tidak menyukai ahlus sunnah wal jamaah atau ahli hadits. berarti bukan. mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. jika tidak. akhlaq dan methode dakwahnya meniru sunnah Rasulullah dan sunnah shahabat. perkataan. Penggo1ongan ini jika peraktek hidupnya sesuai dengan sifat ahlus sunnah wal jamaah. menukil. melawan orang yang memusuhi mereka sampai hari kiamat. mengamalkan dan mendakwakan hadits Rasulullah mendakwakan sunnah shahabat dan tabiin dan generasi sesudahnya. menghukumi. mensyarah. Sampai datang keputusan Alloh (hari kiamat) mereka tetap demikian. amalan. An-Nisak :65 As-Salafy . . Golongan ini adalah golongan pemberani. meneliti. seperti Abdullah bin Abdul Hamid Al-Atsary atau Abdullah bin Abdul Hamid AsSalafy.Ahli hadits dan ahli atsar Ahlus sunah disebut pula ahlul hadits. maksudnya dia menggolongkan dirinya kepada ahlus sunnah wal jamaah. mencari. karena mereka selalu mengilmui hadits . kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. HR Bukhory dan Muslim . atau Al-Atsary. Maka demi Tuhanmu. dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Keyakinan dia. HR Muslim IV.

Ulama' ahlus sunnah wal jamaah tidak mengharuskan diri memberi nama diakhiri dengan sebutan ini. memberantas kemusyrikan. An-Nasa'i.Abdul Muhsin Al-Bader. dan ulama yang mengikuti mereka serta mereka beramal sesuai dengan sunnah. tidak memberantas bid'ah. Ibn Baz. akhlaq. tidak ifroth (berlebih-lebihan dan melampaui batas) dan tidak pula tafrith (meremehkan) baik dalam segi akidah. Al-Qurthuby. Shalih Fauzan dan teman mereka . tidak memberantas kemusyrikan. akhlaq dan muamalah. bila da'wah mereka meninggalkan da'wah tauhid. muamalah dan pandangan hidup lainnya. ahli hadits dan ahli fiqih. khurofat. Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam). Imam Baihagi. Al-Baqoroh : 143 2. Ciri ahlus sunnah wal jamaah Ciri kebaikan mereka ini banyak sekali antara lain: 1. Ibn Utsaimin . menyerang falsafat. umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbualan) kamu. Methode da'wah mereka pun selalu mengikuti Rasulullah . selalu menyebut falsafat. tetapi orang yang memiliki ilmu mengerti bahwa fulan itu orang salafus shalih atau tergolong ahlus sunnah wal jamaah. Ad-Durul Mantsur. Muqbil. Ibn Majah. amalan ibadah. Abu Dawud. Ibn Qoyyim Al-Jauzy. melecehkan ahli tarsir. Al-qura’an dan sunnah sebagai pokok pembahasan mereka untuk menetapkan keyakinan. Sebaliknya orang itu bukan ahlis sunnah waljamaah. berda'wah mengandalkan pemikirannya belaka. Imam Malik Ibn Hajar. ibadah. Ahli Tafsir seperti Tafsir Ibn Jarir At-Thabary. sekalipun dia menamakan dirinya ahlus sunnah. bila terbukti karya tulisnya atau fatwanya selalu menyebut alquran. tabiin. loyal dengan orang kafir. Ahmad. . Tirmidzi. Ulma' pada zaman sekarang seperti Nasiruddin AlBany. sunnah shahihah dan menyertakan pemahaman shahabat. Ibn Taimiyah. Mereka adalah umat yang wasath (ditengah). Imam Muslim. Ibn Katir. kebatinan dan pemahaman lainnya yang tersesat. Tafsir Imam Baghowy. Imam Nawawi. Mereka selalu menyeru tauhid dan sunnah. shahabat dan para imam sesudahnya misalnya Ahli hadits Imam Bukhoy. Rabi" bin Hady . bid'ah. Muhammad AtTamimy dan lainnya.

Irbadh bin Sariyah berkata: Rasulullah bersabda Maka barang siapa diantara kamu menjumpai demikian (perselisihan dan perpecahan). karena sama sama wahyu Alloh dan mereka mengatakan: " Kami dengar dan kami ta'at". karena dia imam.Imam Malik berkata: sesungguhnya telah sampai kepada mereka bahwa Rasulullah bersabda : Aku tinggalkan untukmu (wahai umatku) dua perkara. QS. tabiin dan ulama sunnah. yaitu kitab Alloh dan sunnah NabiNya. Mereka memahamai Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman shahabat. makmum terjaga dari keliru dan salah Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat pentunjuk Ku. bukan memahami dengan akal belaka. wajib bagimu berpegang teguh dengan sunnahku dan. kamu tidak akan tersesat selamanya bila kamu berpegang dua perkara ini .AIBaqoroh :285 6. (Mereka berdo'a) : "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali". Imam mereka adalah Rasulullah Imam inilah yang dijadikan panutan bagi mereka untuk mengatur kebaikan di dunia dan kebahagiaan diakhirat. Mereka tidak memperdebatkan kebenaran islam didalam Al-Quran dan Sunnah. HR Tirmidzi Kitabul ilmi 4. HR Imam Malik Kitabul jami' 3. Al-Ahzab : 21 5. Mereka insan yang belas kasihan kepada umat yang lain Abu Hurairah berkata: Ada yang berkata kepada Rasulullah .

Ali Imron :7 8. semuanya itu dari sisi Tuhan kami. sunnah dan jamaah Janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam Al.Baqoroh:132 9. Mereka mengembalikan ayat mutasyabihat kepada ayat muhkam. pembongkar kemusyrikan dan bid'ah. karena mereka pembela sunnah. dan janganlah kamu bercerai berai Ali Imron : 103 11. lebih berhati hati menghukumi sesuatu. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Berhati-hati mengkafirkan orang islam dan menghukumi orang dengan ilmu dan adil . Beliau menjawab: sesungguhnya aku bukan diutus sebagai pelaknat tetapi aku diutus agar belas kasihan HR Muslim kitabul birri was silah wal adab Karena mereka lebih berilmu. Mereka bersabar menghadapai tantangan da'wah dan musibah Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami. sedikit kelirunya. Ibn Taimiyah berkata: Ahlus sunnah wal jamaah adalah manusia yang lebih tahu dalil dan lebih belas kasihan kepada manusla. Mereka menyeru bersatu dan memerangi perpecahan Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah. As-Sajdah:24 10. mereka pewaris nabi. 7. Mereka tidak memakai istilah melainkan islam. " Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berqkal.Wahai Rosulullah laknatlah orang musyrik !.

tetapi berkasih sayang sesama mereka. Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. maka dia benar. jika tidak akan kemhali kepada yang berkata. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. semoga menjadi suri tauladan bagi kita semua. A-Fath:29 13. Mereka mencintai sesama pembela sunnab dan saling belas kasiban. . Hanya kepadaMu Ya Alloh kami memohon petunjuk.Ibn Umar berkata: Rasulullah bersabda : Siapa saja berkata kepada saudaranya: wahai orang Kafir maka perkataan itu akan kembali kepada salah satunya. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir.AI-qosos :54 Itulah sebagian sifat mulia mereka. jika yang dikatakan benar. HR Muslim kitabul iman 12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful