SIAPA AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH ?

Oleh : KH. Aunur Rofieq, Lc.

Istilah “ahlus sunah wal jamaah " sudah lama disebut, namun banyak orang islam yang belum faham makna sebenarnya. Hal yang belum jelas akan mengundang kecurigaan bagi orang yang tidak suka, membenci orang yang menyenanginya, menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah dan membuat perpecahan dan perselisihan. Agar tidak salah faham, maka perlu dibahas istilah ini. Makna sunnah Menurut bahasa artinya: yaitu jalan. Sunnah menurut bahasa tidak semuanya terpuji, tetapi ada yang tercela karena jalan ada yang lurus dan ada yang bengkok Dalilnya: Ibn Jarir berkata Rasulullah bersabda :

Barang siapa mengamalkan sunnah yang baik, dia dapat pahala semisal orang yang mengikutinya tanpa dikurangi pahalanya sedikitpun , dan Barang siapa yang mengamalkan sunnal, yang jelek. dia dapat dosa dan dan dosa semisal orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dosa yang mengikutinya sedikit pun. HR Muslim Kitabuz zakat. Sunnah menurut usuliyyin ialah: Petunjuk Nabi perbuatannya, ketetapannya dan sifatnya. baik berupa perkataannya,

Maksudnya Umat yang bersepakat didalam suatu perkara. seperti jamah pencuri. dan janganlah kamu bercerai berai. lawannya adalah bid'ah (amalan ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi ) Dalil harus mengikuti sunnah dan larangan bid'ah Al-Irbadh bin Sariyah berkata: Rasulullah bersabda : Kalian wajib mengikuti sunnahku. boleh jadi jelek. walaupun berjauhan dan beda zaman Umat islam diharuskan berjamaah. karena setiap yang baru (didalam ibadah) adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah tersesat. berpeganglah sunnah ini dan gigitlah dengan gigi gerahammu. dan jauhkan dirimu dari perkara baru (didalam masalah beribadah). jamah perjudian. HR Abu Dawud . Istilah sunnah digunakan pula untuk setiap keyakinan dan amalan ibadah sesuai dengan contoh Rasulullah . kamus almuhid. para tabiin dan kaum muslimin yang mengikuti jejak mereka sampai hari kiamat. contohnya shalat sunnah. Lihat lisanul arob. Mengapa mereka dinamakan jamaah ? Karena mereka bersatu dan berjamaah didalam berpegang teguh kepada AlQuran dan sunnah yang di fahami oleh para shahabat dan gererasi sesudahnya. Penggunaan istilah jamaah menurut bahasa tidak menjamin semuanya baik.(bersatu) diatas dasar al-Qur'an dan sunnah Dalilnya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Alloh.Sunnah menurut fuqoha' ialah bila diamalkan dapat pahala. dishohihkan oleh Al-Bany Makna jamaah Menurut bahasa artinya: perhimpunan atau perkumpulan . Menurut istilah ialah jamaah shahabat. bila ditinggalkan tidak berdosa. lawannya adalah perpecahan. Ali Imron :103 . dan sunnah khulafaaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk.

Dalilnya. karena mereka telah mendahului kita dari segi umur. tujuh puluh dua di neraka dan satu di sorga. dia lebih menjauh bila bersama dua orang . Dalilnya: Dan Kami jadikan mereka sebagai pendahulu dan contoh bagi orang-orang kemudian. Diriwayatkan oleh Al-Lalikai I. baik dari segi umur maupun keutamaan dan kelebihan. dan jauhilah perpecahan sesungguhnya setan itu bersama seorang.Dalil dari sunnah : Umar berkata: Rasulullah bersabda : Kamu wajib berjamaah. HR Abu Dawud dishahihkan oleh Al-Bany. ibadah. Makna jamaah yang bernar ialah: sebagaimana yang dikatakan oleh shahabat Ibn Masud Dan jamaah ialah orang islam yang berpijak kepada kebenaran / al-qur'an dan. berdakwah dan aktifitas lainnya. Misalnya: I-AI-Salaf (pakai al) Menurut bahasa artinya: [yang lalu] Maksudnya: orang yang mendahului kita. surat Ali Imron : 103 dan hadits dibawah ini : Muawiyah bin Abu Sufyan berkata: Rasulullah bersabda Dan sesungguhnya umat ini akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga .HR Ahamad dishahihkan oleh Al-Bany Menurut kehendak kauni Alloh menciptakan orang islam berpecah belah tetapi kehendak syari kita dilarang berpecah belah. Lihat mukjamul lughoh. Al-Zuhruf: 56 . kalimat salaf. sunnah sekalipun dia sendirian. kebaikan. oleh sebab itu shahabat dan tabiin dinamakan generasi salaf. Sebutan Ahlus Sunnah Ahlus sunnah memiliki nama dan sebutan lain.

HR Bukhory Kitabus Shahadat 3. dan para imam yang mulia yang berpegang kepada sunnah dan menjauhi bid'ah. kemudian generasi berikutnya.Penggunaan istilah.Al-Fateh :29 Ulama as-salaf adalah orang yang beruntung . Pernyataan Alloh : Alloh ridho kepada mereka dan merekapun ridho kepada Alloh 2. Itulah kemenangan yang besar. Dalil bahwa shahabat dan pengikutnya adalah ulama' salaf: Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang.orang yang mengikuti mereka dengan baik. dan pengikut mereka pada abad yang mulia. tabiin. Alloh ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Alloh dan Alloh menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai. tetapi berkasih sayang sesama mereka . Pernyataan Rasulullah : Imron bin Husen berkata: Rasulullah bersabda : Sebaik-baik kamu adalah yang hidup pada masa hidupku. as-salaf didalam ajaran islam ialah para shahabat. kemudjan generasi berikutnya. At-taubah : 100 Dalil bahwa ulama salaf adalah umat yang paling mulia: 1.sungai didalamnya: mereka kekal didalamnya selama-lamanya. Imam mereka adalah Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Alloh dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir.

dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.mereka akan dikerumuni oleh hawa nafsu sebagaimana anjing kena penyakit rabies menular yang lain . Golongan ini tetap ada.Dan barang siapa yang mentaati Alloh dan Rasul (Nya). dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min. karena bandingannya satu dibanding tujuh puluh dua sebagaimana hadits diatas. Dalil bahwa mereka golongan yang menang dan istiqomah: Muawiyah berkata: Saya mendengar Nabi bersabda : Senantiasa sebagian umatku ada golongan yang membela hukum Alloh. Golongan yang menang ( ) Ahlus sunnah dinamakan golongan yang menang. mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Alloh. orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Golongan yang selamat ( ) Ahlus sunnah wal jamaah dinamakan golongan yang selamat karena mereka selamat dari kelompok tujuh puluh dua yang tersesat sebagaimana hadits diatas. tidaklah membahayakan bagi mereka orang yang menghinanya dan orang . para shiddiiqiin. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasinya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam. walaupun kelompoknya sedikit. An-Nisak : 115 II. yaitu: Nabi-nabi.HR Abu Dawud Hadis dihasankan oleh Abu Usamah Salim bin Ied Al-Hilaly III. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. QS: An-Nisak :69 Kerugian orang yang tidak mengikuti salaf Mereka akan dipalingkan kepada jalan yang tersesat Dan barangsiapa yang menentang Rosul Sesudah jelas kebenaran baginya. karena semua subhat dibantah oleh mereka dan hujjah mereka tidak bisa dibantah. Muawiyah bin Abu Sufyan berkata: Rasulullah bersabda Sungguh umatku akan keluar . disebabkan mereka berpegang wahyu illahi.

dan mereka menerima dengan sepenuhnya. mencari. maka pengakuan dia benar. atau Al-Atsary.Ahli hadits dan ahli atsar Ahlus sunah disebut pula ahlul hadits. mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. Penggo1ongan ini jika peraktek hidupnya sesuai dengan sifat ahlus sunnah wal jamaah. Golongan ini adalah golongan pemberani. Dia pun ingin membedakan dirinya dari kelompok yang tidak menyukai ahlus sunnah wal jamaah atau ahli hadits. Maka demi Tuhanmu. mengamalkan dan mendakwakan hadits Rasulullah mendakwakan sunnah shahabat dan tabiin dan generasi sesudahnya. amalan. maksudnya dia menggolongkan dirinya kepada ahlus sunnah wal jamaah. HR Bukhory dan Muslim . An-Nisak :65 As-Salafy . Muawiyah berkata: Saya mendengar Nabi bersabda : Dan selalu ada kelompok dari orang muslim ini berperang membela kebenaran. HR Muslim IV. meneliti. ( ) Al-Atsary ( ) Barang kali kita sering melihat kitab atau mendengar nama orang lalu dibelakangnya diakhiri dengan kata ‘As-salafy. Sampai datang keputusan Alloh (hari kiamat) mereka tetap demikian. perkataan. mensyarah. jika tidak. . berarti bukan. menukil. menghukumi. melawan orang yang memusuhi mereka sampai hari kiamat.yang menyelisihinya. akhlaq dan methode dakwahnya meniru sunnah Rasulullah dan sunnah shahabat. karena mereka selalu mengilmui hadits . Keyakinan dia. seperti Abdullah bin Abdul Hamid Al-Atsary atau Abdullah bin Abdul Hamid AsSalafy.

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam). Ibn Majah. Muqbil. muamalah dan pandangan hidup lainnya. Ibn Baz. umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbualan) kamu. Methode da'wah mereka pun selalu mengikuti Rasulullah . bila da'wah mereka meninggalkan da'wah tauhid. Rabi" bin Hady . Ahmad. Tirmidzi. memberantas kemusyrikan. Shalih Fauzan dan teman mereka . Ciri ahlus sunnah wal jamaah Ciri kebaikan mereka ini banyak sekali antara lain: 1. Mereka adalah umat yang wasath (ditengah). tetapi orang yang memiliki ilmu mengerti bahwa fulan itu orang salafus shalih atau tergolong ahlus sunnah wal jamaah. Al-qura’an dan sunnah sebagai pokok pembahasan mereka untuk menetapkan keyakinan. melecehkan ahli tarsir. Al-Baqoroh : 143 2. tidak ifroth (berlebih-lebihan dan melampaui batas) dan tidak pula tafrith (meremehkan) baik dalam segi akidah. Ibn Qoyyim Al-Jauzy. akhlaq dan muamalah. ahli hadits dan ahli fiqih. Tafsir Imam Baghowy. dan ulama yang mengikuti mereka serta mereka beramal sesuai dengan sunnah. kebatinan dan pemahaman lainnya yang tersesat. amalan ibadah. tabiin. ibadah. tidak memberantas bid'ah. Muhammad AtTamimy dan lainnya. Ibn Taimiyah. Ulma' pada zaman sekarang seperti Nasiruddin AlBany. Imam Nawawi. tidak memberantas kemusyrikan. bid'ah. bila terbukti karya tulisnya atau fatwanya selalu menyebut alquran. An-Nasa'i. Abu Dawud. Al-Qurthuby. Imam Muslim. Imam Malik Ibn Hajar.Abdul Muhsin Al-Bader. Imam Baihagi. shahabat dan para imam sesudahnya misalnya Ahli hadits Imam Bukhoy.Ulama' ahlus sunnah wal jamaah tidak mengharuskan diri memberi nama diakhiri dengan sebutan ini. sekalipun dia menamakan dirinya ahlus sunnah. . Mereka selalu menyeru tauhid dan sunnah. loyal dengan orang kafir. selalu menyebut falsafat. berda'wah mengandalkan pemikirannya belaka. khurofat. Ibn Katir. Ibn Utsaimin . sunnah shahihah dan menyertakan pemahaman shahabat. Ad-Durul Mantsur. menyerang falsafat. Sebaliknya orang itu bukan ahlis sunnah waljamaah. Ahli Tafsir seperti Tafsir Ibn Jarir At-Thabary. akhlaq.

Mereka insan yang belas kasihan kepada umat yang lain Abu Hurairah berkata: Ada yang berkata kepada Rasulullah . kamu tidak akan tersesat selamanya bila kamu berpegang dua perkara ini . (Mereka berdo'a) : "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali".AIBaqoroh :285 6. sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat pentunjuk Ku.Imam Malik berkata: sesungguhnya telah sampai kepada mereka bahwa Rasulullah bersabda : Aku tinggalkan untukmu (wahai umatku) dua perkara. yaitu kitab Alloh dan sunnah NabiNya. Irbadh bin Sariyah berkata: Rasulullah bersabda Maka barang siapa diantara kamu menjumpai demikian (perselisihan dan perpecahan). Mereka tidak memperdebatkan kebenaran islam didalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Ahzab : 21 5. wajib bagimu berpegang teguh dengan sunnahku dan. HR Tirmidzi Kitabul ilmi 4. bukan memahami dengan akal belaka. QS. HR Imam Malik Kitabul jami' 3. tabiin dan ulama sunnah. karena sama sama wahyu Alloh dan mereka mengatakan: " Kami dengar dan kami ta'at". makmum terjaga dari keliru dan salah Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Imam mereka adalah Rasulullah Imam inilah yang dijadikan panutan bagi mereka untuk mengatur kebaikan di dunia dan kebahagiaan diakhirat. karena dia imam. Mereka memahamai Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman shahabat.

sunnah dan jamaah Janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam Al. Mereka tidak memakai istilah melainkan islam. sedikit kelirunya. Ibn Taimiyah berkata: Ahlus sunnah wal jamaah adalah manusia yang lebih tahu dalil dan lebih belas kasihan kepada manusla. " Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berqkal. mereka pewaris nabi. 7.Wahai Rosulullah laknatlah orang musyrik !. lebih berhati hati menghukumi sesuatu. Mereka menyeru bersatu dan memerangi perpecahan Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah. Ali Imron :7 8. As-Sajdah:24 10. Mereka mengembalikan ayat mutasyabihat kepada ayat muhkam. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami. pembongkar kemusyrikan dan bid'ah.Baqoroh:132 9. Berhati-hati mengkafirkan orang islam dan menghukumi orang dengan ilmu dan adil . semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Beliau menjawab: sesungguhnya aku bukan diutus sebagai pelaknat tetapi aku diutus agar belas kasihan HR Muslim kitabul birri was silah wal adab Karena mereka lebih berilmu. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Mereka bersabar menghadapai tantangan da'wah dan musibah Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. dan janganlah kamu bercerai berai Ali Imron : 103 11. karena mereka pembela sunnah.

Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir.AI-qosos :54 Itulah sebagian sifat mulia mereka.Ibn Umar berkata: Rasulullah bersabda : Siapa saja berkata kepada saudaranya: wahai orang Kafir maka perkataan itu akan kembali kepada salah satunya. tetapi berkasih sayang sesama mereka. HR Muslim kitabul iman 12. . jika tidak akan kemhali kepada yang berkata. semoga menjadi suri tauladan bagi kita semua. A-Fath:29 13. Hanya kepadaMu Ya Alloh kami memohon petunjuk. Mereka mencintai sesama pembela sunnab dan saling belas kasiban. maka dia benar. Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. jika yang dikatakan benar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful