SIAPA AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH ?

Oleh : KH. Aunur Rofieq, Lc.

Istilah “ahlus sunah wal jamaah " sudah lama disebut, namun banyak orang islam yang belum faham makna sebenarnya. Hal yang belum jelas akan mengundang kecurigaan bagi orang yang tidak suka, membenci orang yang menyenanginya, menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah dan membuat perpecahan dan perselisihan. Agar tidak salah faham, maka perlu dibahas istilah ini. Makna sunnah Menurut bahasa artinya: yaitu jalan. Sunnah menurut bahasa tidak semuanya terpuji, tetapi ada yang tercela karena jalan ada yang lurus dan ada yang bengkok Dalilnya: Ibn Jarir berkata Rasulullah bersabda :

Barang siapa mengamalkan sunnah yang baik, dia dapat pahala semisal orang yang mengikutinya tanpa dikurangi pahalanya sedikitpun , dan Barang siapa yang mengamalkan sunnal, yang jelek. dia dapat dosa dan dan dosa semisal orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dosa yang mengikutinya sedikit pun. HR Muslim Kitabuz zakat. Sunnah menurut usuliyyin ialah: Petunjuk Nabi perbuatannya, ketetapannya dan sifatnya. baik berupa perkataannya,

Ali Imron :103 . Istilah sunnah digunakan pula untuk setiap keyakinan dan amalan ibadah sesuai dengan contoh Rasulullah . dan janganlah kamu bercerai berai. Penggunaan istilah jamaah menurut bahasa tidak menjamin semuanya baik. berpeganglah sunnah ini dan gigitlah dengan gigi gerahammu. Lihat lisanul arob. lawannya adalah perpecahan. Mengapa mereka dinamakan jamaah ? Karena mereka bersatu dan berjamaah didalam berpegang teguh kepada AlQuran dan sunnah yang di fahami oleh para shahabat dan gererasi sesudahnya. Maksudnya Umat yang bersepakat didalam suatu perkara. HR Abu Dawud . boleh jadi jelek. walaupun berjauhan dan beda zaman Umat islam diharuskan berjamaah. jamah perjudian. Menurut istilah ialah jamaah shahabat. seperti jamah pencuri. bila ditinggalkan tidak berdosa. dishohihkan oleh Al-Bany Makna jamaah Menurut bahasa artinya: perhimpunan atau perkumpulan .Sunnah menurut fuqoha' ialah bila diamalkan dapat pahala.(bersatu) diatas dasar al-Qur'an dan sunnah Dalilnya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Alloh. lawannya adalah bid'ah (amalan ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi ) Dalil harus mengikuti sunnah dan larangan bid'ah Al-Irbadh bin Sariyah berkata: Rasulullah bersabda : Kalian wajib mengikuti sunnahku. contohnya shalat sunnah. dan jauhkan dirimu dari perkara baru (didalam masalah beribadah). dan sunnah khulafaaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. para tabiin dan kaum muslimin yang mengikuti jejak mereka sampai hari kiamat. karena setiap yang baru (didalam ibadah) adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah tersesat. kamus almuhid.

oleh sebab itu shahabat dan tabiin dinamakan generasi salaf. Dalilnya.Dalil dari sunnah : Umar berkata: Rasulullah bersabda : Kamu wajib berjamaah. Makna jamaah yang bernar ialah: sebagaimana yang dikatakan oleh shahabat Ibn Masud Dan jamaah ialah orang islam yang berpijak kepada kebenaran / al-qur'an dan. berdakwah dan aktifitas lainnya. tujuh puluh dua di neraka dan satu di sorga.HR Ahamad dishahihkan oleh Al-Bany Menurut kehendak kauni Alloh menciptakan orang islam berpecah belah tetapi kehendak syari kita dilarang berpecah belah. surat Ali Imron : 103 dan hadits dibawah ini : Muawiyah bin Abu Sufyan berkata: Rasulullah bersabda Dan sesungguhnya umat ini akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga . baik dari segi umur maupun keutamaan dan kelebihan. Dalilnya: Dan Kami jadikan mereka sebagai pendahulu dan contoh bagi orang-orang kemudian. Misalnya: I-AI-Salaf (pakai al) Menurut bahasa artinya: [yang lalu] Maksudnya: orang yang mendahului kita. dia lebih menjauh bila bersama dua orang . HR Abu Dawud dishahihkan oleh Al-Bany. kebaikan. ibadah. sunnah sekalipun dia sendirian. Al-Zuhruf: 56 . Diriwayatkan oleh Al-Lalikai I. karena mereka telah mendahului kita dari segi umur. Sebutan Ahlus Sunnah Ahlus sunnah memiliki nama dan sebutan lain. dan jauhilah perpecahan sesungguhnya setan itu bersama seorang. Lihat mukjamul lughoh. kalimat salaf.

tabiin. HR Bukhory Kitabus Shahadat 3. tetapi berkasih sayang sesama mereka . Itulah kemenangan yang besar. dan pengikut mereka pada abad yang mulia. Pernyataan Rasulullah : Imron bin Husen berkata: Rasulullah bersabda : Sebaik-baik kamu adalah yang hidup pada masa hidupku. Pernyataan Alloh : Alloh ridho kepada mereka dan merekapun ridho kepada Alloh 2. Imam mereka adalah Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Alloh dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. kemudjan generasi berikutnya.orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dalil bahwa shahabat dan pengikutnya adalah ulama' salaf: Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang. Alloh ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Alloh dan Alloh menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai.sungai didalamnya: mereka kekal didalamnya selama-lamanya.Penggunaan istilah. as-salaf didalam ajaran islam ialah para shahabat. At-taubah : 100 Dalil bahwa ulama salaf adalah umat yang paling mulia: 1. dan para imam yang mulia yang berpegang kepada sunnah dan menjauhi bid'ah.Al-Fateh :29 Ulama as-salaf adalah orang yang beruntung . kemudian generasi berikutnya.

mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Alloh. Golongan yang selamat ( ) Ahlus sunnah wal jamaah dinamakan golongan yang selamat karena mereka selamat dari kelompok tujuh puluh dua yang tersesat sebagaimana hadits diatas. dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min. disebabkan mereka berpegang wahyu illahi. orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Golongan yang menang ( ) Ahlus sunnah dinamakan golongan yang menang.HR Abu Dawud Hadis dihasankan oleh Abu Usamah Salim bin Ied Al-Hilaly III. Golongan ini tetap ada. yaitu: Nabi-nabi. karena bandingannya satu dibanding tujuh puluh dua sebagaimana hadits diatas. Muawiyah bin Abu Sufyan berkata: Rasulullah bersabda Sungguh umatku akan keluar . para shiddiiqiin. An-Nisak : 115 II. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasinya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam. QS: An-Nisak :69 Kerugian orang yang tidak mengikuti salaf Mereka akan dipalingkan kepada jalan yang tersesat Dan barangsiapa yang menentang Rosul Sesudah jelas kebenaran baginya. dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. walaupun kelompoknya sedikit. Dalil bahwa mereka golongan yang menang dan istiqomah: Muawiyah berkata: Saya mendengar Nabi bersabda : Senantiasa sebagian umatku ada golongan yang membela hukum Alloh.mereka akan dikerumuni oleh hawa nafsu sebagaimana anjing kena penyakit rabies menular yang lain . karena semua subhat dibantah oleh mereka dan hujjah mereka tidak bisa dibantah.Dan barang siapa yang mentaati Alloh dan Rasul (Nya). Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. tidaklah membahayakan bagi mereka orang yang menghinanya dan orang .

Penggo1ongan ini jika peraktek hidupnya sesuai dengan sifat ahlus sunnah wal jamaah. . jika tidak. HR Muslim IV. amalan. akhlaq dan methode dakwahnya meniru sunnah Rasulullah dan sunnah shahabat. Keyakinan dia. dan mereka menerima dengan sepenuhnya. meneliti. seperti Abdullah bin Abdul Hamid Al-Atsary atau Abdullah bin Abdul Hamid AsSalafy.yang menyelisihinya. mengamalkan dan mendakwakan hadits Rasulullah mendakwakan sunnah shahabat dan tabiin dan generasi sesudahnya. Maka demi Tuhanmu. atau Al-Atsary. perkataan. Golongan ini adalah golongan pemberani. ( ) Al-Atsary ( ) Barang kali kita sering melihat kitab atau mendengar nama orang lalu dibelakangnya diakhiri dengan kata ‘As-salafy. kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. melawan orang yang memusuhi mereka sampai hari kiamat. mensyarah. menukil. karena mereka selalu mengilmui hadits . mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan.Ahli hadits dan ahli atsar Ahlus sunah disebut pula ahlul hadits. Dia pun ingin membedakan dirinya dari kelompok yang tidak menyukai ahlus sunnah wal jamaah atau ahli hadits. maksudnya dia menggolongkan dirinya kepada ahlus sunnah wal jamaah. HR Bukhory dan Muslim . maka pengakuan dia benar. An-Nisak :65 As-Salafy . menghukumi. mencari. Muawiyah berkata: Saya mendengar Nabi bersabda : Dan selalu ada kelompok dari orang muslim ini berperang membela kebenaran. Sampai datang keputusan Alloh (hari kiamat) mereka tetap demikian. berarti bukan.

ibadah. Al-Qurthuby. An-Nasa'i. Muqbil. tidak memberantas kemusyrikan. shahabat dan para imam sesudahnya misalnya Ahli hadits Imam Bukhoy. Mereka adalah umat yang wasath (ditengah). berda'wah mengandalkan pemikirannya belaka. ahli hadits dan ahli fiqih. selalu menyebut falsafat. Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam). Rabi" bin Hady . Ibn Baz. Ibn Taimiyah. bila da'wah mereka meninggalkan da'wah tauhid. Imam Nawawi. Sebaliknya orang itu bukan ahlis sunnah waljamaah. Al-qura’an dan sunnah sebagai pokok pembahasan mereka untuk menetapkan keyakinan. tabiin. Ibn Katir. Muhammad AtTamimy dan lainnya. tidak memberantas bid'ah. khurofat. Ad-Durul Mantsur. sunnah shahihah dan menyertakan pemahaman shahabat. akhlaq. amalan ibadah. dan ulama yang mengikuti mereka serta mereka beramal sesuai dengan sunnah. Tafsir Imam Baghowy. Al-Baqoroh : 143 2. muamalah dan pandangan hidup lainnya. Ciri ahlus sunnah wal jamaah Ciri kebaikan mereka ini banyak sekali antara lain: 1. Mereka selalu menyeru tauhid dan sunnah. Ibn Majah. . Methode da'wah mereka pun selalu mengikuti Rasulullah . loyal dengan orang kafir. Tirmidzi. sekalipun dia menamakan dirinya ahlus sunnah. Ahli Tafsir seperti Tafsir Ibn Jarir At-Thabary. Imam Malik Ibn Hajar. bid'ah. Ahmad. Ulma' pada zaman sekarang seperti Nasiruddin AlBany.Ulama' ahlus sunnah wal jamaah tidak mengharuskan diri memberi nama diakhiri dengan sebutan ini. Ibn Qoyyim Al-Jauzy. kebatinan dan pemahaman lainnya yang tersesat.Abdul Muhsin Al-Bader. Abu Dawud. tetapi orang yang memiliki ilmu mengerti bahwa fulan itu orang salafus shalih atau tergolong ahlus sunnah wal jamaah. umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbualan) kamu. memberantas kemusyrikan. Imam Muslim. Imam Baihagi. tidak ifroth (berlebih-lebihan dan melampaui batas) dan tidak pula tafrith (meremehkan) baik dalam segi akidah. akhlaq dan muamalah. bila terbukti karya tulisnya atau fatwanya selalu menyebut alquran. menyerang falsafat. melecehkan ahli tarsir. Shalih Fauzan dan teman mereka . Ibn Utsaimin .

QS. Mereka insan yang belas kasihan kepada umat yang lain Abu Hurairah berkata: Ada yang berkata kepada Rasulullah . sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat pentunjuk Ku. yaitu kitab Alloh dan sunnah NabiNya. Mereka tidak memperdebatkan kebenaran islam didalam Al-Quran dan Sunnah. kamu tidak akan tersesat selamanya bila kamu berpegang dua perkara ini . Mereka memahamai Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman shahabat. (Mereka berdo'a) : "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali". Al-Ahzab : 21 5. tabiin dan ulama sunnah. makmum terjaga dari keliru dan salah Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.AIBaqoroh :285 6. karena sama sama wahyu Alloh dan mereka mengatakan: " Kami dengar dan kami ta'at". bukan memahami dengan akal belaka. karena dia imam. HR Tirmidzi Kitabul ilmi 4. HR Imam Malik Kitabul jami' 3. Irbadh bin Sariyah berkata: Rasulullah bersabda Maka barang siapa diantara kamu menjumpai demikian (perselisihan dan perpecahan). wajib bagimu berpegang teguh dengan sunnahku dan.Imam Malik berkata: sesungguhnya telah sampai kepada mereka bahwa Rasulullah bersabda : Aku tinggalkan untukmu (wahai umatku) dua perkara. Imam mereka adalah Rasulullah Imam inilah yang dijadikan panutan bagi mereka untuk mengatur kebaikan di dunia dan kebahagiaan diakhirat.

pembongkar kemusyrikan dan bid'ah. Mereka tidak memakai istilah melainkan islam. Ibn Taimiyah berkata: Ahlus sunnah wal jamaah adalah manusia yang lebih tahu dalil dan lebih belas kasihan kepada manusla. As-Sajdah:24 10. 7. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami. Berhati-hati mengkafirkan orang islam dan menghukumi orang dengan ilmu dan adil . " Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berqkal.Wahai Rosulullah laknatlah orang musyrik !. sunnah dan jamaah Janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam Al. Mereka menyeru bersatu dan memerangi perpecahan Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah. karena mereka pembela sunnah. Mereka mengembalikan ayat mutasyabihat kepada ayat muhkam. Mereka bersabar menghadapai tantangan da'wah dan musibah Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. semuanya itu dari sisi Tuhan kami. lebih berhati hati menghukumi sesuatu. sedikit kelirunya. dan janganlah kamu bercerai berai Ali Imron : 103 11. mereka pewaris nabi. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Beliau menjawab: sesungguhnya aku bukan diutus sebagai pelaknat tetapi aku diutus agar belas kasihan HR Muslim kitabul birri was silah wal adab Karena mereka lebih berilmu.Baqoroh:132 9. Ali Imron :7 8.

Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. maka dia benar.Ibn Umar berkata: Rasulullah bersabda : Siapa saja berkata kepada saudaranya: wahai orang Kafir maka perkataan itu akan kembali kepada salah satunya. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. jika tidak akan kemhali kepada yang berkata. A-Fath:29 13.AI-qosos :54 Itulah sebagian sifat mulia mereka. jika yang dikatakan benar. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. HR Muslim kitabul iman 12. semoga menjadi suri tauladan bagi kita semua. . tetapi berkasih sayang sesama mereka. Hanya kepadaMu Ya Alloh kami memohon petunjuk. Mereka mencintai sesama pembela sunnab dan saling belas kasiban.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful