SIAPA AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH ?

Oleh : KH. Aunur Rofieq, Lc.

Istilah “ahlus sunah wal jamaah " sudah lama disebut, namun banyak orang islam yang belum faham makna sebenarnya. Hal yang belum jelas akan mengundang kecurigaan bagi orang yang tidak suka, membenci orang yang menyenanginya, menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah dan membuat perpecahan dan perselisihan. Agar tidak salah faham, maka perlu dibahas istilah ini. Makna sunnah Menurut bahasa artinya: yaitu jalan. Sunnah menurut bahasa tidak semuanya terpuji, tetapi ada yang tercela karena jalan ada yang lurus dan ada yang bengkok Dalilnya: Ibn Jarir berkata Rasulullah bersabda :

Barang siapa mengamalkan sunnah yang baik, dia dapat pahala semisal orang yang mengikutinya tanpa dikurangi pahalanya sedikitpun , dan Barang siapa yang mengamalkan sunnal, yang jelek. dia dapat dosa dan dan dosa semisal orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dosa yang mengikutinya sedikit pun. HR Muslim Kitabuz zakat. Sunnah menurut usuliyyin ialah: Petunjuk Nabi perbuatannya, ketetapannya dan sifatnya. baik berupa perkataannya,

jamah perjudian. Lihat lisanul arob. Menurut istilah ialah jamaah shahabat. karena setiap yang baru (didalam ibadah) adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah tersesat. berpeganglah sunnah ini dan gigitlah dengan gigi gerahammu.(bersatu) diatas dasar al-Qur'an dan sunnah Dalilnya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Alloh. Istilah sunnah digunakan pula untuk setiap keyakinan dan amalan ibadah sesuai dengan contoh Rasulullah . dan janganlah kamu bercerai berai. bila ditinggalkan tidak berdosa. contohnya shalat sunnah. dishohihkan oleh Al-Bany Makna jamaah Menurut bahasa artinya: perhimpunan atau perkumpulan . Ali Imron :103 .Sunnah menurut fuqoha' ialah bila diamalkan dapat pahala. Penggunaan istilah jamaah menurut bahasa tidak menjamin semuanya baik. kamus almuhid. seperti jamah pencuri. dan jauhkan dirimu dari perkara baru (didalam masalah beribadah). Mengapa mereka dinamakan jamaah ? Karena mereka bersatu dan berjamaah didalam berpegang teguh kepada AlQuran dan sunnah yang di fahami oleh para shahabat dan gererasi sesudahnya. dan sunnah khulafaaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. lawannya adalah bid'ah (amalan ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi ) Dalil harus mengikuti sunnah dan larangan bid'ah Al-Irbadh bin Sariyah berkata: Rasulullah bersabda : Kalian wajib mengikuti sunnahku. para tabiin dan kaum muslimin yang mengikuti jejak mereka sampai hari kiamat. Maksudnya Umat yang bersepakat didalam suatu perkara. lawannya adalah perpecahan. walaupun berjauhan dan beda zaman Umat islam diharuskan berjamaah. HR Abu Dawud . boleh jadi jelek.

surat Ali Imron : 103 dan hadits dibawah ini : Muawiyah bin Abu Sufyan berkata: Rasulullah bersabda Dan sesungguhnya umat ini akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga . kebaikan. Misalnya: I-AI-Salaf (pakai al) Menurut bahasa artinya: [yang lalu] Maksudnya: orang yang mendahului kita. Sebutan Ahlus Sunnah Ahlus sunnah memiliki nama dan sebutan lain. Dalilnya: Dan Kami jadikan mereka sebagai pendahulu dan contoh bagi orang-orang kemudian. dan jauhilah perpecahan sesungguhnya setan itu bersama seorang. Lihat mukjamul lughoh. HR Abu Dawud dishahihkan oleh Al-Bany. kalimat salaf. berdakwah dan aktifitas lainnya. sunnah sekalipun dia sendirian. tujuh puluh dua di neraka dan satu di sorga. karena mereka telah mendahului kita dari segi umur. Al-Zuhruf: 56 . Diriwayatkan oleh Al-Lalikai I. oleh sebab itu shahabat dan tabiin dinamakan generasi salaf. baik dari segi umur maupun keutamaan dan kelebihan. ibadah.HR Ahamad dishahihkan oleh Al-Bany Menurut kehendak kauni Alloh menciptakan orang islam berpecah belah tetapi kehendak syari kita dilarang berpecah belah. Dalilnya. dia lebih menjauh bila bersama dua orang . Makna jamaah yang bernar ialah: sebagaimana yang dikatakan oleh shahabat Ibn Masud Dan jamaah ialah orang islam yang berpijak kepada kebenaran / al-qur'an dan.Dalil dari sunnah : Umar berkata: Rasulullah bersabda : Kamu wajib berjamaah.

tabiin. Pernyataan Alloh : Alloh ridho kepada mereka dan merekapun ridho kepada Alloh 2. tetapi berkasih sayang sesama mereka . Alloh ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Alloh dan Alloh menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai. HR Bukhory Kitabus Shahadat 3. Imam mereka adalah Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Alloh dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir.Penggunaan istilah. dan pengikut mereka pada abad yang mulia. Itulah kemenangan yang besar.sungai didalamnya: mereka kekal didalamnya selama-lamanya.orang yang mengikuti mereka dengan baik. dan para imam yang mulia yang berpegang kepada sunnah dan menjauhi bid'ah. Pernyataan Rasulullah : Imron bin Husen berkata: Rasulullah bersabda : Sebaik-baik kamu adalah yang hidup pada masa hidupku.Al-Fateh :29 Ulama as-salaf adalah orang yang beruntung . At-taubah : 100 Dalil bahwa ulama salaf adalah umat yang paling mulia: 1. as-salaf didalam ajaran islam ialah para shahabat. Dalil bahwa shahabat dan pengikutnya adalah ulama' salaf: Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang. kemudian generasi berikutnya. kemudjan generasi berikutnya.

An-Nisak : 115 II. dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min. Golongan ini tetap ada. para shiddiiqiin. QS: An-Nisak :69 Kerugian orang yang tidak mengikuti salaf Mereka akan dipalingkan kepada jalan yang tersesat Dan barangsiapa yang menentang Rosul Sesudah jelas kebenaran baginya.HR Abu Dawud Hadis dihasankan oleh Abu Usamah Salim bin Ied Al-Hilaly III. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasinya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam. karena semua subhat dibantah oleh mereka dan hujjah mereka tidak bisa dibantah. walaupun kelompoknya sedikit. orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Golongan yang selamat ( ) Ahlus sunnah wal jamaah dinamakan golongan yang selamat karena mereka selamat dari kelompok tujuh puluh dua yang tersesat sebagaimana hadits diatas. Golongan yang menang ( ) Ahlus sunnah dinamakan golongan yang menang. mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Alloh. disebabkan mereka berpegang wahyu illahi.mereka akan dikerumuni oleh hawa nafsu sebagaimana anjing kena penyakit rabies menular yang lain . karena bandingannya satu dibanding tujuh puluh dua sebagaimana hadits diatas.Dan barang siapa yang mentaati Alloh dan Rasul (Nya). tidaklah membahayakan bagi mereka orang yang menghinanya dan orang . yaitu: Nabi-nabi. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Muawiyah bin Abu Sufyan berkata: Rasulullah bersabda Sungguh umatku akan keluar . Dalil bahwa mereka golongan yang menang dan istiqomah: Muawiyah berkata: Saya mendengar Nabi bersabda : Senantiasa sebagian umatku ada golongan yang membela hukum Alloh.

kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. mensyarah. akhlaq dan methode dakwahnya meniru sunnah Rasulullah dan sunnah shahabat. Keyakinan dia. An-Nisak :65 As-Salafy . amalan. Maka demi Tuhanmu. menghukumi. meneliti. Golongan ini adalah golongan pemberani. mengamalkan dan mendakwakan hadits Rasulullah mendakwakan sunnah shahabat dan tabiin dan generasi sesudahnya. menukil. Muawiyah berkata: Saya mendengar Nabi bersabda : Dan selalu ada kelompok dari orang muslim ini berperang membela kebenaran. berarti bukan. jika tidak. Penggo1ongan ini jika peraktek hidupnya sesuai dengan sifat ahlus sunnah wal jamaah. HR Bukhory dan Muslim . atau Al-Atsary. karena mereka selalu mengilmui hadits .Ahli hadits dan ahli atsar Ahlus sunah disebut pula ahlul hadits. . melawan orang yang memusuhi mereka sampai hari kiamat. perkataan.yang menyelisihinya. maka pengakuan dia benar. mencari. ( ) Al-Atsary ( ) Barang kali kita sering melihat kitab atau mendengar nama orang lalu dibelakangnya diakhiri dengan kata ‘As-salafy. dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Sampai datang keputusan Alloh (hari kiamat) mereka tetap demikian. HR Muslim IV. maksudnya dia menggolongkan dirinya kepada ahlus sunnah wal jamaah. seperti Abdullah bin Abdul Hamid Al-Atsary atau Abdullah bin Abdul Hamid AsSalafy. Dia pun ingin membedakan dirinya dari kelompok yang tidak menyukai ahlus sunnah wal jamaah atau ahli hadits.

memberantas kemusyrikan. Imam Muslim. Ahmad. Ad-Durul Mantsur. akhlaq dan muamalah. tetapi orang yang memiliki ilmu mengerti bahwa fulan itu orang salafus shalih atau tergolong ahlus sunnah wal jamaah. loyal dengan orang kafir. menyerang falsafat. Ibn Katir. amalan ibadah. Muqbil. khurofat. bila da'wah mereka meninggalkan da'wah tauhid.Ulama' ahlus sunnah wal jamaah tidak mengharuskan diri memberi nama diakhiri dengan sebutan ini. Imam Nawawi. dan ulama yang mengikuti mereka serta mereka beramal sesuai dengan sunnah. Al-Baqoroh : 143 2. kebatinan dan pemahaman lainnya yang tersesat. Ibn Taimiyah. tidak memberantas kemusyrikan. tidak memberantas bid'ah. Mereka adalah umat yang wasath (ditengah). . Abu Dawud. Mereka selalu menyeru tauhid dan sunnah. bid'ah.Abdul Muhsin Al-Bader. sunnah shahihah dan menyertakan pemahaman shahabat. melecehkan ahli tarsir. Shalih Fauzan dan teman mereka . Tirmidzi. Imam Baihagi. shahabat dan para imam sesudahnya misalnya Ahli hadits Imam Bukhoy. akhlaq. Rabi" bin Hady . Ibn Utsaimin . Ibn Baz. tabiin. muamalah dan pandangan hidup lainnya. Methode da'wah mereka pun selalu mengikuti Rasulullah . Ahli Tafsir seperti Tafsir Ibn Jarir At-Thabary. Ibn Majah. ahli hadits dan ahli fiqih. tidak ifroth (berlebih-lebihan dan melampaui batas) dan tidak pula tafrith (meremehkan) baik dalam segi akidah. Al-qura’an dan sunnah sebagai pokok pembahasan mereka untuk menetapkan keyakinan. selalu menyebut falsafat. Ciri ahlus sunnah wal jamaah Ciri kebaikan mereka ini banyak sekali antara lain: 1. Al-Qurthuby. ibadah. Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam). Sebaliknya orang itu bukan ahlis sunnah waljamaah. Imam Malik Ibn Hajar. Tafsir Imam Baghowy. Ibn Qoyyim Al-Jauzy. Ulma' pada zaman sekarang seperti Nasiruddin AlBany. sekalipun dia menamakan dirinya ahlus sunnah. An-Nasa'i. Muhammad AtTamimy dan lainnya. berda'wah mengandalkan pemikirannya belaka. bila terbukti karya tulisnya atau fatwanya selalu menyebut alquran. umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbualan) kamu.

(Mereka berdo'a) : "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali". Mereka insan yang belas kasihan kepada umat yang lain Abu Hurairah berkata: Ada yang berkata kepada Rasulullah . HR Tirmidzi Kitabul ilmi 4. bukan memahami dengan akal belaka. Al-Ahzab : 21 5. Mereka tidak memperdebatkan kebenaran islam didalam Al-Quran dan Sunnah. Irbadh bin Sariyah berkata: Rasulullah bersabda Maka barang siapa diantara kamu menjumpai demikian (perselisihan dan perpecahan). karena sama sama wahyu Alloh dan mereka mengatakan: " Kami dengar dan kami ta'at". kamu tidak akan tersesat selamanya bila kamu berpegang dua perkara ini .AIBaqoroh :285 6. wajib bagimu berpegang teguh dengan sunnahku dan. QS. Imam mereka adalah Rasulullah Imam inilah yang dijadikan panutan bagi mereka untuk mengatur kebaikan di dunia dan kebahagiaan diakhirat. karena dia imam. yaitu kitab Alloh dan sunnah NabiNya. HR Imam Malik Kitabul jami' 3. makmum terjaga dari keliru dan salah Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Mereka memahamai Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman shahabat. tabiin dan ulama sunnah.Imam Malik berkata: sesungguhnya telah sampai kepada mereka bahwa Rasulullah bersabda : Aku tinggalkan untukmu (wahai umatku) dua perkara. sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat pentunjuk Ku.

Mereka tidak memakai istilah melainkan islam. Mereka menyeru bersatu dan memerangi perpecahan Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah. As-Sajdah:24 10. sedikit kelirunya. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami. Mereka bersabar menghadapai tantangan da'wah dan musibah Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. 7. pembongkar kemusyrikan dan bid'ah. karena mereka pembela sunnah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. dan janganlah kamu bercerai berai Ali Imron : 103 11. Mereka mengembalikan ayat mutasyabihat kepada ayat muhkam. Berhati-hati mengkafirkan orang islam dan menghukumi orang dengan ilmu dan adil . mereka pewaris nabi. lebih berhati hati menghukumi sesuatu. sunnah dan jamaah Janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam Al. Beliau menjawab: sesungguhnya aku bukan diutus sebagai pelaknat tetapi aku diutus agar belas kasihan HR Muslim kitabul birri was silah wal adab Karena mereka lebih berilmu. " Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berqkal.Wahai Rosulullah laknatlah orang musyrik !.Baqoroh:132 9. Ali Imron :7 8. semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Ibn Taimiyah berkata: Ahlus sunnah wal jamaah adalah manusia yang lebih tahu dalil dan lebih belas kasihan kepada manusla.

HR Muslim kitabul iman 12.AI-qosos :54 Itulah sebagian sifat mulia mereka. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. . tetapi berkasih sayang sesama mereka. maka dia benar. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir.Ibn Umar berkata: Rasulullah bersabda : Siapa saja berkata kepada saudaranya: wahai orang Kafir maka perkataan itu akan kembali kepada salah satunya. Hanya kepadaMu Ya Alloh kami memohon petunjuk. Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. semoga menjadi suri tauladan bagi kita semua. jika tidak akan kemhali kepada yang berkata. A-Fath:29 13. jika yang dikatakan benar. Mereka mencintai sesama pembela sunnab dan saling belas kasiban.