SIAPA AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH ?

Oleh : KH. Aunur Rofieq, Lc.

Istilah “ahlus sunah wal jamaah " sudah lama disebut, namun banyak orang islam yang belum faham makna sebenarnya. Hal yang belum jelas akan mengundang kecurigaan bagi orang yang tidak suka, membenci orang yang menyenanginya, menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah dan membuat perpecahan dan perselisihan. Agar tidak salah faham, maka perlu dibahas istilah ini. Makna sunnah Menurut bahasa artinya: yaitu jalan. Sunnah menurut bahasa tidak semuanya terpuji, tetapi ada yang tercela karena jalan ada yang lurus dan ada yang bengkok Dalilnya: Ibn Jarir berkata Rasulullah bersabda :

Barang siapa mengamalkan sunnah yang baik, dia dapat pahala semisal orang yang mengikutinya tanpa dikurangi pahalanya sedikitpun , dan Barang siapa yang mengamalkan sunnal, yang jelek. dia dapat dosa dan dan dosa semisal orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dosa yang mengikutinya sedikit pun. HR Muslim Kitabuz zakat. Sunnah menurut usuliyyin ialah: Petunjuk Nabi perbuatannya, ketetapannya dan sifatnya. baik berupa perkataannya,

dan jauhkan dirimu dari perkara baru (didalam masalah beribadah). Lihat lisanul arob. walaupun berjauhan dan beda zaman Umat islam diharuskan berjamaah. HR Abu Dawud . Maksudnya Umat yang bersepakat didalam suatu perkara. Menurut istilah ialah jamaah shahabat. dan sunnah khulafaaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Mengapa mereka dinamakan jamaah ? Karena mereka bersatu dan berjamaah didalam berpegang teguh kepada AlQuran dan sunnah yang di fahami oleh para shahabat dan gererasi sesudahnya. boleh jadi jelek. contohnya shalat sunnah. bila ditinggalkan tidak berdosa.(bersatu) diatas dasar al-Qur'an dan sunnah Dalilnya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Alloh. dan janganlah kamu bercerai berai. lawannya adalah bid'ah (amalan ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi ) Dalil harus mengikuti sunnah dan larangan bid'ah Al-Irbadh bin Sariyah berkata: Rasulullah bersabda : Kalian wajib mengikuti sunnahku. Istilah sunnah digunakan pula untuk setiap keyakinan dan amalan ibadah sesuai dengan contoh Rasulullah . berpeganglah sunnah ini dan gigitlah dengan gigi gerahammu. Ali Imron :103 . karena setiap yang baru (didalam ibadah) adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah tersesat. seperti jamah pencuri. lawannya adalah perpecahan. jamah perjudian.Sunnah menurut fuqoha' ialah bila diamalkan dapat pahala. para tabiin dan kaum muslimin yang mengikuti jejak mereka sampai hari kiamat. kamus almuhid. Penggunaan istilah jamaah menurut bahasa tidak menjamin semuanya baik. dishohihkan oleh Al-Bany Makna jamaah Menurut bahasa artinya: perhimpunan atau perkumpulan .

HR Ahamad dishahihkan oleh Al-Bany Menurut kehendak kauni Alloh menciptakan orang islam berpecah belah tetapi kehendak syari kita dilarang berpecah belah. HR Abu Dawud dishahihkan oleh Al-Bany. Dalilnya. sunnah sekalipun dia sendirian. Diriwayatkan oleh Al-Lalikai I. berdakwah dan aktifitas lainnya. Lihat mukjamul lughoh. Misalnya: I-AI-Salaf (pakai al) Menurut bahasa artinya: [yang lalu] Maksudnya: orang yang mendahului kita. tujuh puluh dua di neraka dan satu di sorga. ibadah.Dalil dari sunnah : Umar berkata: Rasulullah bersabda : Kamu wajib berjamaah. baik dari segi umur maupun keutamaan dan kelebihan. kalimat salaf. Al-Zuhruf: 56 . Sebutan Ahlus Sunnah Ahlus sunnah memiliki nama dan sebutan lain. dia lebih menjauh bila bersama dua orang . Dalilnya: Dan Kami jadikan mereka sebagai pendahulu dan contoh bagi orang-orang kemudian. karena mereka telah mendahului kita dari segi umur. oleh sebab itu shahabat dan tabiin dinamakan generasi salaf. surat Ali Imron : 103 dan hadits dibawah ini : Muawiyah bin Abu Sufyan berkata: Rasulullah bersabda Dan sesungguhnya umat ini akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga . dan jauhilah perpecahan sesungguhnya setan itu bersama seorang. Makna jamaah yang bernar ialah: sebagaimana yang dikatakan oleh shahabat Ibn Masud Dan jamaah ialah orang islam yang berpijak kepada kebenaran / al-qur'an dan. kebaikan.

kemudian generasi berikutnya. tetapi berkasih sayang sesama mereka . dan para imam yang mulia yang berpegang kepada sunnah dan menjauhi bid'ah. Itulah kemenangan yang besar. kemudjan generasi berikutnya. HR Bukhory Kitabus Shahadat 3. Pernyataan Rasulullah : Imron bin Husen berkata: Rasulullah bersabda : Sebaik-baik kamu adalah yang hidup pada masa hidupku. At-taubah : 100 Dalil bahwa ulama salaf adalah umat yang paling mulia: 1. Dalil bahwa shahabat dan pengikutnya adalah ulama' salaf: Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang. tabiin. as-salaf didalam ajaran islam ialah para shahabat.sungai didalamnya: mereka kekal didalamnya selama-lamanya.Penggunaan istilah.orang yang mengikuti mereka dengan baik.Al-Fateh :29 Ulama as-salaf adalah orang yang beruntung . Pernyataan Alloh : Alloh ridho kepada mereka dan merekapun ridho kepada Alloh 2. dan pengikut mereka pada abad yang mulia. Alloh ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Alloh dan Alloh menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai. Imam mereka adalah Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Alloh dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir.

karena semua subhat dibantah oleh mereka dan hujjah mereka tidak bisa dibantah. Golongan yang selamat ( ) Ahlus sunnah wal jamaah dinamakan golongan yang selamat karena mereka selamat dari kelompok tujuh puluh dua yang tersesat sebagaimana hadits diatas. disebabkan mereka berpegang wahyu illahi.HR Abu Dawud Hadis dihasankan oleh Abu Usamah Salim bin Ied Al-Hilaly III. orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. para shiddiiqiin. karena bandingannya satu dibanding tujuh puluh dua sebagaimana hadits diatas.Dan barang siapa yang mentaati Alloh dan Rasul (Nya). QS: An-Nisak :69 Kerugian orang yang tidak mengikuti salaf Mereka akan dipalingkan kepada jalan yang tersesat Dan barangsiapa yang menentang Rosul Sesudah jelas kebenaran baginya. dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min. dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Dalil bahwa mereka golongan yang menang dan istiqomah: Muawiyah berkata: Saya mendengar Nabi bersabda : Senantiasa sebagian umatku ada golongan yang membela hukum Alloh. walaupun kelompoknya sedikit.mereka akan dikerumuni oleh hawa nafsu sebagaimana anjing kena penyakit rabies menular yang lain . mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Alloh. yaitu: Nabi-nabi. tidaklah membahayakan bagi mereka orang yang menghinanya dan orang . Golongan yang menang ( ) Ahlus sunnah dinamakan golongan yang menang. Muawiyah bin Abu Sufyan berkata: Rasulullah bersabda Sungguh umatku akan keluar . Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. An-Nisak : 115 II. Golongan ini tetap ada. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasinya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam.

meneliti. mengamalkan dan mendakwakan hadits Rasulullah mendakwakan sunnah shahabat dan tabiin dan generasi sesudahnya. perkataan. kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. atau Al-Atsary. . Dia pun ingin membedakan dirinya dari kelompok yang tidak menyukai ahlus sunnah wal jamaah atau ahli hadits. Penggo1ongan ini jika peraktek hidupnya sesuai dengan sifat ahlus sunnah wal jamaah. karena mereka selalu mengilmui hadits .yang menyelisihinya. Keyakinan dia. akhlaq dan methode dakwahnya meniru sunnah Rasulullah dan sunnah shahabat. HR Bukhory dan Muslim .Ahli hadits dan ahli atsar Ahlus sunah disebut pula ahlul hadits. HR Muslim IV. melawan orang yang memusuhi mereka sampai hari kiamat. seperti Abdullah bin Abdul Hamid Al-Atsary atau Abdullah bin Abdul Hamid AsSalafy. Maka demi Tuhanmu. ( ) Al-Atsary ( ) Barang kali kita sering melihat kitab atau mendengar nama orang lalu dibelakangnya diakhiri dengan kata ‘As-salafy. maka pengakuan dia benar. Muawiyah berkata: Saya mendengar Nabi bersabda : Dan selalu ada kelompok dari orang muslim ini berperang membela kebenaran. menghukumi. menukil. mencari. berarti bukan. mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. mensyarah. Golongan ini adalah golongan pemberani. maksudnya dia menggolongkan dirinya kepada ahlus sunnah wal jamaah. amalan. dan mereka menerima dengan sepenuhnya. jika tidak. Sampai datang keputusan Alloh (hari kiamat) mereka tetap demikian. An-Nisak :65 As-Salafy .

Ulama' ahlus sunnah wal jamaah tidak mengharuskan diri memberi nama diakhiri dengan sebutan ini. Ibn Taimiyah. berda'wah mengandalkan pemikirannya belaka. dan ulama yang mengikuti mereka serta mereka beramal sesuai dengan sunnah. Muhammad AtTamimy dan lainnya. . menyerang falsafat. Ahli Tafsir seperti Tafsir Ibn Jarir At-Thabary. Ibn Qoyyim Al-Jauzy. akhlaq. umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbualan) kamu.Abdul Muhsin Al-Bader. amalan ibadah. muamalah dan pandangan hidup lainnya. kebatinan dan pemahaman lainnya yang tersesat. Ahmad. shahabat dan para imam sesudahnya misalnya Ahli hadits Imam Bukhoy. bid'ah. Ibn Majah. Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam). akhlaq dan muamalah. tidak ifroth (berlebih-lebihan dan melampaui batas) dan tidak pula tafrith (meremehkan) baik dalam segi akidah. Imam Muslim. Ciri ahlus sunnah wal jamaah Ciri kebaikan mereka ini banyak sekali antara lain: 1. Ibn Baz. sekalipun dia menamakan dirinya ahlus sunnah. Imam Malik Ibn Hajar. Ibn Utsaimin . bila da'wah mereka meninggalkan da'wah tauhid. Ad-Durul Mantsur. ahli hadits dan ahli fiqih. tabiin. Methode da'wah mereka pun selalu mengikuti Rasulullah . Al-Baqoroh : 143 2. memberantas kemusyrikan. melecehkan ahli tarsir. Muqbil. Mereka adalah umat yang wasath (ditengah). khurofat. Imam Baihagi. Al-Qurthuby. Ulma' pada zaman sekarang seperti Nasiruddin AlBany. Sebaliknya orang itu bukan ahlis sunnah waljamaah. Mereka selalu menyeru tauhid dan sunnah. tidak memberantas bid'ah. bila terbukti karya tulisnya atau fatwanya selalu menyebut alquran. Rabi" bin Hady . Al-qura’an dan sunnah sebagai pokok pembahasan mereka untuk menetapkan keyakinan. Abu Dawud. tidak memberantas kemusyrikan. selalu menyebut falsafat. loyal dengan orang kafir. Shalih Fauzan dan teman mereka . Tafsir Imam Baghowy. Tirmidzi. Imam Nawawi. sunnah shahihah dan menyertakan pemahaman shahabat. Ibn Katir. tetapi orang yang memiliki ilmu mengerti bahwa fulan itu orang salafus shalih atau tergolong ahlus sunnah wal jamaah. An-Nasa'i. ibadah.

makmum terjaga dari keliru dan salah Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. karena dia imam. Imam mereka adalah Rasulullah Imam inilah yang dijadikan panutan bagi mereka untuk mengatur kebaikan di dunia dan kebahagiaan diakhirat. HR Tirmidzi Kitabul ilmi 4. yaitu kitab Alloh dan sunnah NabiNya. Mereka insan yang belas kasihan kepada umat yang lain Abu Hurairah berkata: Ada yang berkata kepada Rasulullah .Imam Malik berkata: sesungguhnya telah sampai kepada mereka bahwa Rasulullah bersabda : Aku tinggalkan untukmu (wahai umatku) dua perkara. Irbadh bin Sariyah berkata: Rasulullah bersabda Maka barang siapa diantara kamu menjumpai demikian (perselisihan dan perpecahan). QS. kamu tidak akan tersesat selamanya bila kamu berpegang dua perkara ini . wajib bagimu berpegang teguh dengan sunnahku dan. sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat pentunjuk Ku. Al-Ahzab : 21 5. Mereka memahamai Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman shahabat.AIBaqoroh :285 6. Mereka tidak memperdebatkan kebenaran islam didalam Al-Quran dan Sunnah. (Mereka berdo'a) : "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali". karena sama sama wahyu Alloh dan mereka mengatakan: " Kami dengar dan kami ta'at". HR Imam Malik Kitabul jami' 3. bukan memahami dengan akal belaka. tabiin dan ulama sunnah.

Baqoroh:132 9. Mereka tidak memakai istilah melainkan islam. sunnah dan jamaah Janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam Al. Mereka mengembalikan ayat mutasyabihat kepada ayat muhkam. semuanya itu dari sisi Tuhan kami. karena mereka pembela sunnah. lebih berhati hati menghukumi sesuatu. 7.Wahai Rosulullah laknatlah orang musyrik !. Mereka bersabar menghadapai tantangan da'wah dan musibah Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. " Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berqkal. As-Sajdah:24 10. pembongkar kemusyrikan dan bid'ah. Berhati-hati mengkafirkan orang islam dan menghukumi orang dengan ilmu dan adil . mereka pewaris nabi. sedikit kelirunya. Mereka menyeru bersatu dan memerangi perpecahan Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah. Ali Imron :7 8. Ibn Taimiyah berkata: Ahlus sunnah wal jamaah adalah manusia yang lebih tahu dalil dan lebih belas kasihan kepada manusla. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami. dan janganlah kamu bercerai berai Ali Imron : 103 11. Beliau menjawab: sesungguhnya aku bukan diutus sebagai pelaknat tetapi aku diutus agar belas kasihan HR Muslim kitabul birri was silah wal adab Karena mereka lebih berilmu.

maka dia benar. jika tidak akan kemhali kepada yang berkata. . Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. A-Fath:29 13. tetapi berkasih sayang sesama mereka. HR Muslim kitabul iman 12. semoga menjadi suri tauladan bagi kita semua.Ibn Umar berkata: Rasulullah bersabda : Siapa saja berkata kepada saudaranya: wahai orang Kafir maka perkataan itu akan kembali kepada salah satunya. jika yang dikatakan benar. Hanya kepadaMu Ya Alloh kami memohon petunjuk. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan.AI-qosos :54 Itulah sebagian sifat mulia mereka. Mereka mencintai sesama pembela sunnab dan saling belas kasiban.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful