DATA ANALISIS

Anas Bin Suray

data dikategorikan kepada: • Data kuantitatif • Data kualitatif 3.ANALISIS DATA 1. Biasanya data yang dipungut dalam penyelidikan tindakan adalah data kualitatif . Cara data dianalisis bergantung kepada jenis data yang dipungut 2. Secara am.

Membuat refleksi mengenai keberkesanan tindakan data yang dikumpul Pengumpulan data .Mengenal pasti aspek amalan (Mengumpul data untuk mengenal pasti amalan yang ingin diperbaiki) Kitaran seterusnya Perancangan Tindakan/ Implementasi Refleksi 1. Menganalisis dan menilai 2.

nota lapangan yang anda telah kumpulkan dengan tujuan meningkatkan pemahaman anda terhadap dapatan anda dan membolehkan anda membentangkan hasil dapatan anda kepada pihak lain. menemukan apa yang penting dan boleh dipelajari dan membuat kesimpulan terhadap apa yang akan diberitahu kepada pihak lain. mencari pola. • Analisis melibatkan bekerja dengan data. sintesis.Maksud analisis data dalam penyelidikan tindakan • Data analisis adalah proses sistematik dalam menyusun transkrip temubual. mengurus data dan memecahkan data kepada unit-unit yang boleh diurus. (sumber: Bogdan & Biklen) .

Qualitative data analysis is a search for general statements about relatioships among categories of data.• Data analysis is the process of bringing order. It does not proceed in a linear fashion: it is not neat. time consuming. ambiguous. creative and fascinating process. structure and meaning to the mass of collected data. It is a messy. (Sumber: Marshall & Rossman. 1995) . it builds grounded theory.

Proses analisis data kualitatif Membaca data Memilih data Pengumpulan data Aktiviti penyelidikan seterusnya Memaparkan data Memperbaiki data dan membuat kesimpulan .

1.Langkah 1 :Membaca data Meneliti data yang diperolehi untuk mengingat kembali peristiwa dan pengalaman yang berkaitan 2.Langkah 2 : Memilih data •Menapis untuk memilih fakta yang penting. •Mengumpul data mengikut kategori/kriteria •Mempermudahkan maklumat yang kompleks .

Langkah 3 :Mempersembahkan data Merumuskan data yang terpilih dalam bentuk yang mudah dipersembahkan. misalnya grafik 4. Langkah 4 :Menterjemah dan membuat kesimpulan Menjalinkan perhubungan antara data Menerangkan model/teori untuk menjelaskan situasi .3.

Perspektif orang lain sama ada yang terlibat secara langsung (murid dalam kelas kita) atau secara tidak langsung (pemerhati/rakan kritis) . Mempertimbangakn perspektif alternatif • Menyemak secara silang pemahaman yang anda perolehi dengan mereka yang terlibat dalam kajian anda atau penyelidik lain. A. Perspektif alternatif termasuk: i.Kawalan kualiti penyelidikan tindakan 1.

Perspektif daripada kaedah lain bagi situasi yang sama. misalnya pemerhatian terus disokong oleh temubual murid.ii. iii. Perspektif daripada kajian lain dalam situasi yang serupa • i. Pengujian melalui tindakan Adakah pemahaman yang diperolehi daripada penyelidikan diuji melalui tindakan? .

Analisis kandungan • Meneliti data yang diperolehi (contoh: transkrip rakaman audio sesi pengajaran dan pembelajaran) dan menggariskan/menandakan perkara-perkara yang dianggap penting berhubung dengan persoalan kajian. • Merujuk balik perkara-perkara yang ditandakan dan menentukan kategori yang sesuai (contoh: penyoalan guru. dll) .Kaedah analisis data dalam Penyelidikan tindakan 1. pujian.

• Melabelkan bahagian-bahagian data dengan nama kategori atau singkatan/kodnya (contoh: PY bagi penyoalan. pastikan koding yang lebih terperinci digunakan agar punca data berkenaan dapat dikenal pasti • Contoh: • PJ : TSPP3/2/18 • PJ : Kategori : Pujian • TSPP3 : Punca : Transkrip Sesi P&P Ke 3 • 2 : Muka surat ke 2 • 18 : Baris ke-18 . PJ bagi pujian dsb) digunakan.

Apakah kesan pola perlakuan tersebut? iv.2. Analisis pola Selepas mengenal pasti dan membuat pengkodan. penyelidik membuat analisis berpandukan kepada soalan-soalan berikut: i. Apakah pola yang dapat dilihat? ii. Sekiranya kesan pola berkenaan memang sepadan dengan hasrat guru. apakah teori yang dapat dirumuskan? .Sejauh manakah pola serta kesan daripadanya serasi/sepadan dengan hasrat guru? v.Apakah signifikannya pola ini? iii.

” • Menuliskan satu pernyataan yang jelas tentang delima berkenaan • Menjelajah delima tersebut untuk memahami faktor-faktor yang menimbulkan kesan serta tahap seriusnya • Mencari penyelesaian . Analisis delima • Meneliti data yang diperolehi (khasnya transkrip temu bual) untuk mencari kes-kes di mana sasaran kajian menghadapi delima yang bercorak “On one hand…but. on the other hand….3.

• Beberapa jenis triangulasi i. Triangulasi masa ii. Triangulasi metod iii. Triangulasi sumber iv.Teknik menyemak data (Triangulasi data) • Data yang dipungut mesti mempunyai kredibiliti. Triangulasi penyelidik . • Kaedah yang popular digunakan untuk menyemak kebolehpercayaan data kualitatif ialah triangulasi. maka data perlu disemak untuk menentukan sejauh manakah ianya boleh dipercayai.

Contohnya. . Triangulasi masa • Mengumpul data daripada sumber yang sama dalam satu jangkamasa yang panjang(juga dikenali rekabentuk longitudinal).i. berbincang atau menemubual seorang individu yang sama mengenai topik yang sama pada masa yang berlainan.

Contohnya. untuk menguji kesahan). pemerhatian dan borang soal selidik • Menggunakan kaedah yang sama untuk situasi yang berlainan (triangulasi dalam kaedahbermaksud mengulang satu kajian untuk menguji kebolehpercayaan termasuk membut replikasi) . mengumpul maklumat mengenai aspek yang sama melalui temu bual. Triangulasi Metod • Menggunakan kaedah mengumpul data yang berlainan ke atas subjek kajian yang sama(triangulasi antara kaedah.ii.

iii. pihak pentadbir. pemerhatian sendiri. rakan guru. Contohnya mendapat pandangan murid. buku rekod dan lain-lain • Rajah menunjukkan triangulasi tiga penjuru Perspektif pihak ketiga Perspektif guru Perspektif murid . Triangulasi sumber • Mendapat maklumat dan pandangan daripada sumber-sumber informasi yang berlainan.

v. 1994) . Cohen & Manion. 1993. Triangulasi penyelidik • Menggunakan lebih daripada seorang penyelidik untuk mengumpul data (Sumber: Altrichter et al.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful