BAB 1 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA FORMAT Pengenalan ASPEK Memahami kehendak tugasan soalan PERINCIAN

1. Pengenalan Jelaskan imperialism Barat di Asia Tenggara 2. Faktor-faktor imperialism Barat di Asia Tenggara Bincangkan faktor-faktor imperialisme Barat Di Asia Tenggara. MARKAH PENUH 5 markah

Memahami faktorfaktor imperialisme Barat

30 markah

Menganalisis perubahan sistem politik di Asia Tenggara Mengaplikasi matlamat Malaysia dalam usaha memajukan ekonomi negara Isi dan Huraian Menilai kejayaan Malaysia dalam sektor ekonomi

3. Huraikan perubahan sistem politik yang 15 markah berlaku di Negara-negara berikut: (a) Fillipina (b) Thailand 4. Langkah-langkah ke arah matlamat Malaysia memajukan ekonomi Negara Bincangkan langkah-langkah yang diambil oleh Malaysia dalam usaha untuk memajukan ekonomi Negara. 5. Kejayaan Malaysia dalam sektor ekonomi di peringkat antarabangsa Pada pendapat anda, sejauh mana kejayaan yang dicapai oleh Malaysia dalam sektor ekonomi di peringkat antarabangsa? 6. Cabaran dan langkah menghadapi cabaran pada abad ke-21 (a) Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke-21 bagi menjamin kemakmuran ekonomi Negara. (5m) (b) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran tersebut. (5m)

15 markah

10 markah

Mencipta/menjana idea dalam usaha-usaha menghadapi cabaran pada abad ke-21 bagi menjamin kemajuan ekonomi negara

10 markah

Menghayati nilai-nilai 7. Nilai-nilai murni daripada murni/iktibar/patriotism perkembangan ekonomi negara daripada perkembangan Nyatakan nilai-nilai murni atau iktibar ekonomi negara yang diperoleh dalam usaha memajukan ekonomi Negara di peringkat globalisasi Merumuskan secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan. 8. . . . Rumusan Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri, bangsa dan negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang.

10 markah

Kesimpulan

10 markah

Pengenalan Jelaskan latar belakang gerakan nasionalisme Di Tanah Melayu sehingga Perang Dunia Kedua 2. Peristiwa penentangan pemimpin tempatan Terangkan peristiwa penentangan pemimpin tempatan terhadap British di (a) Terengganu (b) Sabah 4. Sebab-sebab penentangan Bincangkan sebab-sebab penentangan masyarakat tempatan terhadap British di di Tanah Melayu. apakah kejayaan yang dicapai oleh Malaysia hasil daripada kesetiaan rakyat kepada negara? 6. Cabaran dan langkah mengekalkan 10 markah kemakmuran Negara (a) Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Negara mengekalkan keamanan dan Kemakmuran Negara.BAB 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA FORMAT Pengenalan ASPEK Memahami latar belakang gerakan nasionalisme di Tanah Melayu sehingga Perang Dunia Kedua Memahami sebab-sebab penentangan pemimpin tempatan terhadap British Menganalisis peristiwa penentangan pemimpin tempatan PERINCIAN 1. Nilai-nilai murni/iktibar/patriotism murni/iktibar/patriotisme daripada 10 markah dalam usaha Usaha mengekalkan kedaulatan negara mengekalkan kedaulatan Nyatakan nilai-nilai murni yang perlu ada negara pada setiap warganegara Malaysia dalam usaha mengekalkan kedaulatan negara. (5m) (b) Nyatakan langkah-langkah untuk Mengatasi cabaran di atas. (5m) MARKAH PENUH 5 markah 30 markah 15 markah Isi dan Huraian Mengaplikasi kepentingan semangat patriotisme dalam membangunkan ekonomi negara Menilai kejayaan yang dicapai oleh Malaysia kesan daripada kesetiaan rakyat kepada negara 15 markah 10 markah Mencipta/menjana idea dalam usaha mengekalkan keamanan dan kemakmuran Malaysia Menghayati nilai-nilai 7. . Semangat patriotisme mampu membangunkan ekonomi Negara Bagaimanakah generasi muda hari ini dapat menjadi warganegara Malaysia yang mampu membangunkan ekonomi Negara? 5. Kemakmuran Negara hasil daripada Kesetiaan rakyat kepada negara Berdasarkan pemerhatian anda. 3.

dan terbilang. Rumusan . nyatakan kejayaan yang dicapai oleh Malaysia kesan daripada kebijaksanaan dan kecekapan pemimpin? 6.Kesimpulan Merumuskan secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan. 8. Cabaran menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara maju (a) Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mempertahankan negara daripada pihak luar. Warisan bangsa Melayu Bincangkan latar belakang warisan bangsa Melayu: (a) Undang-undang Tubuh Johor (10m) (b) Kelantan Sistem Kerajaan Menteri(5m) (c) Undang-Undang Tubuh Terengganu(10m) (d) Negeri Sembilan Prinsip demokrasi dan Konsep persekutuan(5m) 3.(5m) (b) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. 2. bangsa dan negara . Kejayaan yang dicapai oleh Malaysia kesan daripada kebijaksanaan dan kecekapan pemimpin? Pada pendapat anda. Pengetahuan yang diperoleh. bagaimanakah kebijaksaan pemimpin mampu mempertahankan negara kita 5. gemilang. Pengenalan Jelaskan tentang latar belakang pembinaan Negara dan bangsa. Menurut pemerhatian anda. Ciri-ciri Undang-Undang Tubuh Johor dan Terengganu Huraikan ciri-ciri Undang-Undang Tubuh Johor dan Terengganu 4. Iktibar kepada diri. 5 markah BAB 3 : KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA FORMAT Pengenalan ASPEK Memahami latar belakang pembinaan negara dan bangsa Memahami dengan jelas Warisan Bangsa Melayu PERINCIAN 1. Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang. Nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme daripada Warisan Negeri-negeri Melayu bagi memajukan Malaysia MARKAH PENUH 5 markah 30 markah Menganalisis ciri-ciri Undang-undang Tubuh Johor Dan Terengganu Isi dan Huraian 15 markah Mengaplikasi kebijaksanaan pemimpin demi mempertahankan negara Menilai kejayaan Malaysia hasil kebijaksaan dan kecekapan pemimpin 15 markah 10 markah Mencipta/menjana idea untuk mempertahankan Malaysia daripada dicerobohi pihak luar 10 markah Menghayati nilai-nilai murni/iktibar/ patriotisme daripada Warisan Negeri-Negeri 10 markah . (5m) 7. . Kebijaksaan pemimpin dimanfaatkan demi mempertahankan Negara.

gemilang. (5m) 10 markah Mencipta/menjana idea untuk mengekalkan keamanan dan kemakmuran negara 10 markah . Kejayaan Malaysia hasil daripada perpaduan bangsa Malaysia Berdasarkan pemerhatian anda jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara menerusi perpaduan bangsa Malaysia. (5m) (b) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. Rumusan . Perpaduan bangsa Malaysia dalam menjamin Keamanan Negara Bagaimanakah perpaduan bangsa Malaysia dapat dipertingkatkan bagi menjamin keamanan negara? 5. 6. Cabaran dan langkah mengekalkan keamanan dan kemakmuran Negara (a) Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh negara untuk mengekalkan keamanan dan kemakmuran. bangsa dan negara . Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar/ patriotisme daripada Warisan Negeri Melayu bagi mamajukan Malaysia 8. Iktibar kepada diri. 5 markah BAB 4 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA FORMAT Pengenalan ASPEK Memahami latar belakang/sebab-sebab pengenalan Persekutuan Tanah Melayu 1948 Memahami reaksi masyarakat terhadap Langkah-Langkah Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 Menganalisis tindakan orang Melayu terhadap Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 PERINCIAN 1. . Tindakan orang Melayu terhadap Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 Bincangkan tindakan orang Melayu terhadap Perjanjian Persekutuan Tanah melayu 1948? 15 markah Mengaplikasi perpaduan bangsa Malaysia dalam menjamin keamanan negara Menilai kejayaan Malaysia hasil daripada perpaduan bangsa Malaysia 15 markah 4. dan terbilang. Pengenalan Jelaskan latar belakang/sebab-sebab pengenalan Persekutuan Tanah Melayu 1948 2.Melayu Kesimpulan Merumuskan secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan. Langkah-Langkah Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 Jelaskan langkah-langkah Pembentukan persekutuan Tanah Melayu MARKAH PENUH 5 markah Isi dan Huraian 30 markah 3. Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang. Pengetahuan yang diperoleh.

Nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme Dalam memperkukuh perpaduan kaum Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar/ patriotisme dalam usaha memperkukuh perpaduan kaum di Malaysia 8. bangsa dan negara Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang. Sistem Ahli dan ciri-ciri Sistem Ahli dan ciri-ciri Sistem Terangkan maksud Sistem Ahli dan ciriAhli ciri Sistem Ahli. . ekonomi dan sosial. Menganalisis proses pelaksanaan dan kepentingan Sistem Ahli. Iktibar kepada diri. Kejayaan Negara hasil daripada pemuafakatan dan kerjasama antara rakyat Berdasarkan pengetahuan anda.(5m) (b) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. Cabaran menjadikan Malaysia sebagai negara yang aman dan makmur (a) Jelaskan cabaran yang dihadapi Malaysia dalam menjamin perpaduan antara kaum.Menghayati nilai-nilai murni/iktibar/ patriotisme dalam usaha memperkukuh perpaduan kaum Merumuskan secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan. 5. Proses pelaksanaan dan kepentingan Sistem Ahli Bincangkan Sistem Ahli daripada aspek berikut: (a) Proses pelaksanaan (b) Kepentingan 4. dan terbilang. . . gemilang. Langkah kea rah mewujudkan sistem pemerintahan dan pentadbiran Negara Cadangkan langkah-langkah mewujudkan sistem pemerintahan dan pentadbiran negara yang lebih cemerlang. (5m) 30 markah 15 markah Mengaplikasi langkah ke a rah mewujudkan sistem pemerintahan dan pentadbiran negara Isi dan Huraian Menilai keberkesanan pemuafakatan dan kerjasama rakyat dalam pemerintahan dan pentadbiran negara 15 markah 10 markah Mencipta/menjana idea untuk menhadapi cabaran masa hadapan bagi menjamin perpaduan kaum 10 markah . Jelaskan kejayaan Malaysia kesan daripada pemuafakatan dan kerjasama antara rakyat dalam bidang politik. Rumusan Pengetahuan yang diperoleh. 10 markah 5 markah Kesimpulan BAB 5 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA FORMAT Pengenalan ASPEK Memahami pengenalan Sistem Ahli PERINCIAN 1. 3. 7. 6. Pengenalan Jelaskan secara umum pengenalan Sistem Ahli MARKAH PENUH 5 markah Memahami Sistem Ahli 2.

gemilang. dan terbilang. Peranan pelajar mengamalkan semangat Kesukarelawan(IM4U) Bagaimanakah para pelajar dapat memupuk semangat kesukarelawan? 5. 5 markah BAB 6 : PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA FORMAT ASPEK PERINCIAN MARKA H PENUH 5 markah Pengenalan Isi dan Huraian Memahami latar 1. bangsa dan negara Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang. Cadangan pembentukan Malaysia sebab-sebab Terangkan cadangan pembentukan Malaysia pembentukan Malaysia berdasarkan perkara berikut: (a) Idea cadangan pembentukan Malaysia (10m) (b) Sebab-sebab pembentukan Malaysia . Rumusan Pengetahuan yang diperoleh. .Politik . Nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme dalam usaha memperkukuh perpaduan kaum Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar/ patriotisme yang dapat diterapkan daripada perpaduan kaum untuk kemajuan negara 10 markah Kesimpulan Merumuskan secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan. Iktibar kepada diri.Menghayati nilai-nilai murni/iktibar/ patriotisme daripada perpaduan kaum di Malaysia 7. 4. Cabaran menjamin kedaulatan negara dan bangsa Malaysia (a) Jelaskan cabaran yang dihadapi Malaysia 30 markah 15 markah 15 markah Menilai kejayaankejayaan Malaysia sehingga kini 10 markah Mencipta/menjana idea untuk menghadapi cabaran masa hadapan 10 markah .Sosial (20m) Menganalisis reaksi terhadap pembentukan Malaysia Mengaplikasi semangat kesukarelawan (IM4U) 3.Ekonomi . Pengenalan belakang pembentukan Jelaskan secara umum tentang Malaysia Malaysia Memahami cadangan dan 2. . Reaksi pembentukan Malaysia Terangkan reaksi terhadap pembentukan Malaysia. jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara kita sehingga hari ini. Kejayaan Malaysia sehingga kini Berdasarkan pemerhatian anda. 8. 6. .

gemilang. Pengenalan Jelaskan sistem pemerintahan Demokrasi Berparlimen 2. dan terbilang.bagi menjamin kedaulatan Negara dan bangsa Malaysia Menghayati nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme daripada pembentukan Malaysia Merumuskan secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan. Kejayaan yang dicapai oleh negara kesan daripada kestabilan Undangundang Berdasarkan pemerhatian anda. . Ciri-ciri pemerintahan Demokrasi Berparlimen Bincangkan ciri-ciri sistem pemerintahan Demokrasi Berparlimen daripada aspekaspek berikut:  Perlembagaan (10m)  Pilihanraya (10m)  Parlimen (10m) 3. . Rumusan Pengetahuan yang diperoleh. jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara kesan daripada kestabilan undang-undang? MARKAH PENUH 5 markah Isi dan Huraian 30 markah Menganalisis LambangLambang Negara 15 markah Mengaplikasi: Kepentingan Proses meluluskan UndangUndang di Parlimen 15 markah Menilai kejayaan yang dicapai oleh negara kesan daripada undangundang yang utuh 10 markah . (5m) 7. Lambang-Lambang Negara Terangkan maksud lambang-lambang negara seperti Jata Negara dan Bendera Malaysia. Iktibar kepada diri. . 4. 10 markah 5 markah Kesimpulan BAB 7 : SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA FORMAT Pengenalan ASPEK Memahami latar belakang sistem pemerintahan negara Memahami ciri-ciri sistem pemerintahan Demokrasi Berparlimen PERINCIAN 1. (5m) (b) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. Proses Meluluskan Undang-Undang Di Parlimen Bagaimanakah kita memanfaatkan Proses meluluskan undang-undang di Parlimen dalam kestabilan politik dan sosial di Malaysia? 5. bangsa dan negara Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang. kini. Penerapan nilai-nilai murni/iktibar/ patriotisme daripada pembentukan Malaysia Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme yang dapat diterapkan daripada pembentukan Malaysia 8.

Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang. dan terbilang. Cabaran menjadikan Malaysia sebagai 10 markah sebuah negara yang aman dan maju (a) Jelaskan cabaran yang dihadapi Malaysia dalam memantapkan kestabilan politik demi menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang aman dan maju. telah dibincangkan. Dasar pembangunan ekonomi dalam Memajukan Negara Terangkan dasar pembangunan ekonomi seperti berikut: (a) Dasar Pertanian Negara (b) Dasar Pensyarikatan Malaysia (c) Dasar Penswataan (d) Dasar Hala Tuju Cara Baru (e) Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara (f) Dasar Pendudukan 4. gemilang. Pengetahuan yang diperoleh.Mencipta/menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara aman dan maju Kesimpulan 6. Iktibar kepada diri. bangsa dan negara . (5m) (b) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. BAB 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN FORMAT Pengenalan ASPEK Memahami latar belakang pembangunan ekonomi di negara kita Memahami Rancangan Pembangunan Lima Tahun PERINCIAN 1. Pengenalan Jelaskan secara umum latar belakang Pembangunan ekonomi di Negara kita 2. Rumusan keseluruhan isi yang . Matlamat menjadikan Malaysia sebagai tumpuan pusat ekonomi antarabangsa MARKAH PENUH 5 markah Isi dan Huraian 30 markah Menganalisis dasar pembangunan ekonomi dalam memajukan Negara 15 markah Mengaplikasi matlamat Malaysia sebagai tumpuan pusat ekonomi 15 markah . Penerapan nilai-nilai murni/iktibar/ murni/iktibar/patriotisme patriotisme daripada sistem daripada sistem pemerintahan yang sistematik dalam pemerintahan yang mengekalkan keharmonian negara sistematik dalam Nyatakan nilai-nilai mengekalkan murni/iktibar/patriotisme keharmonian negara yang dapat diterap daripada sistem pemerintahan yang sistematik dalam mengekalkan keharmonian negara. . (5m) Menghayati nilai-nilai 10 markah 7. Rancangan Pembangunan Lima Tahun Terangkan Rancangan Pembangunan Lima Tahun mengikut tahap: (a) Tahap Pertama (15m) (b) Tahap Kedua (15m) 3. Merumuskan secara 5 markah 8.

Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang. (5m) Menghayati nilai-nilai 7. bangsa dan negara . telah dibincangkan. dan terbilang. Cabaran dan langkah-langkah untuk usaha-usaah Malaysia ke menghadapi cabaran Wawasan 2020 arah menghadapi (a) Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh cabaran Wawasan 2020 Malaysia untuk merealisasikan Wawasan 2020. Menilai kejayaan 5. apakah kejayaan antarabangsa yang telah di capai oleh Malaysia dalam bidang ekonomi di peringkat antarabangsa? Mencipta/menjana idea 6. Penerapan nilai-nilai murni/iktibar/ murni/iktibar/patriotisme patriotisme daripada perkembangan daripada perkembangan ekonomi ekonomi negara Nyatakan nilai-nilai murni daripada perkembangan ekonomi negara Merumuskan secara 8. Perkembangan dasar luar Malaysia perkembangan dasar luar Terangkan dasar luar Malaysia mengikut Malaysia tahap berikut: (a) Tahap Pertama (10m) (b) Tahap Kedua (10m) (c) Tahap Ketiga (10m) Menganalisis hubungan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa 30 markah 3. gemilang. Iktibar kepada diri. Rumusan keseluruhan isi yang .antarabangsa Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat tarikan pelabur asing. 10 markah 10 markah 10 markah 5 markah Kesimpulan BAB 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA FORMAT Pengenalan ASPEK Memahami asas-asas penggubalan dasar luar Malaysia PERINCIAN MARKAH PENUH 5 markah Isi dan Huraian 1. Pengenalan Jelaskan latar belakang dasar luar Malaysia dan bentuk hubungan luar Malaysia Memahami 2. . Pengetahuan yang diperoleh. Hubungan Malaysia dalam pertubuhan 15 markah Antarabangsa Huraikan hubungan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa berikut: . Kejayaan Malaysia dalam bidang Malaysia dalam bidang ekonomi di peringkat antarabangsa ekonomi di peringkat Pada pendapat anda. (5m) (b) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas.

apakah peranan Antarabangsa generasi muda untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah pusat pendidikan bertaraf Antarabangsa? Menghayati nilai-nilai 7. 15 markah 10 markah 10 markah 10 markah 5 markah Kesimpulan . dan terbilang.(a) Pergerakan negara-negara berkecuali (NAM) (5m) (b) Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) (5m) (C) Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) (5m) Mengaplikasi pertukaran ilmu dan teknologi dengan negara luar dalam menjana kemajuan negara 4. Nyatakan kejayaan yang dicapai oleh negara kita dalam aspek globalisasi hari ini? Mencipta/menjana idea 6. Iktibar kepada diri. telah dibincangkan. Peranan generasi muda untuk menjadikan Malaysia menjadikan Malaysia sebagai sebuah sebuah sebuah pusat pusat pendidikan bertaraf antarabangsa pendidikan bertaraf Pada pendapat anda. Pengetahuan yang diperoleh. bangsa dan negara . Kejayaan negara dalam isu Globalisasi dalam isu Globalisasi Berdasarkan pemerhatian anda. . Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang. gemilang. Rumusan keseluruhan isi yang . Pertukaran ilmu dan teknologi dengan negara luar dalam menjana kemajuan negara Bagaimanakah pertukaran ilmu dan teknologi dengan negara luar dapat menjana kemajuan negara? Menilai kejayaan negara 5. Merumuskan secara 8. Penerapan nilai-nilai murni/iktibar/ murni/iktibar/patriotisme patriotisme yang diperoleh daripada yang diperoleh daripada sifat keterbukaan masyarakat Malaysia sifat keterbukaan Nyatakan nilai-nilai masyarakat Malaysia murni/iktibar/patriotisme yang diperoleh daripada sifat keterbukaan masyarakat Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful