P. 1
contoh ulasan jurnal

contoh ulasan jurnal

|Views: 74|Likes:
Published by Fara Ara
jurnal
jurnal

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Fara Ara on May 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2013

pdf

text

original

PENGENALAN (2 MARKAH

):
Jurnal ini merupakan hasil kajian oleh Abd. Razak dan Noraini Mohd Salleh dari Fakulti
Pendidikan, Universiti Malaa terhadap !onteks !eluar"a dan #ubun"anna den"an Pen"libatan $bu
%apa dalam Pendidikan Anak&anak di Sekolah Menen"ah. Perbin'an"an dalam jurnal ini adalah untuk
memberi "ambaran tentan" kepentin"an pen"libatan ibu bapa dalam pendidikan anak&anak di
perin"kat sekolah menen"ah. !ajian dijalankan se'ara ra(ak dan responden terdiri daripada murid&
murid tin"katan empat dari sekolah menen"ah bantuan kerajaan di ka(asan luar bandar dan bandar.
!ajian ini dijalankan kerana menedari pen"libatan ibu bapa boleh membanti anak&anak men'apai
ke'emerlan"an di dalam pembelajaran.
Seba"ai ibu bapa, anda lebih men"enali anak anda, dan anda mempunai kuasa untuk
terlibat se'ara akti) didalam pen"alaman prasekolah anak anda. Sekirana dari pemerhatian anda
memberikan "ambaran baha(a di situlah anak&anak anda akan dapat berkemban" den"an
sepenuhna, maka anda telah pun menemui prasekolah an" betul. !anak&kanak ju"a mempunai
si)at&si)at an" diperolehi melalui tindak balas den"an alam sekelilin" tempat mereka dilahirkan
*Rosmah + Salma, ,-./0.
Menurut Siti Fatimah Abdul Rahman *12230, terdapat kajian membuktikan baha(a ada kaitan
antara pen"libatan ibu bapa den"an pen'apaian kanak&kanak. 4alam kata lain, kajian ini merumuskan
baha(a sekirana kita mahu anak&anak berjaa dalam bidan" pendidikan, kita perlu terlibat se'ara
lan"sun" dalam arus pembelajaran mereka. Pen"libatan ibu bapa dalam pendidikan anak&anak
se'ara tidak lan"sun" memberikan kesan an" positi) terhadap perkemban"an anak&anak antarana
sikap bersun""uh&sun""uh dalam aktiviti pembelajaran di sampin" menunjukkan tin"kah laku an"
lebih baik dan seimban".
...................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
ISI PENTING ARTIKEL (2 MARKAH):
%erdasarkan kepada tajuk )okus kajian jurnal ini adalah ditujukan kepada ibu bapa seba"ai
panduan dan pen"etahuan terhadap pen"libatan mereka se'ara lan"sun" dapat membantu
ke'emerlan"an anak&anak dalam bidan" pembelajaran. $dea ini kemudianna dibuka kepada semua
"olon"an sama ada pendidik mahu pun ibu bapa itu sendiri ba"i melihat kesan atau impak sebenar
pen"libatan mereka terhadap anak&anak di perin"kat sekolah menen"ah.
RUMUSAN JURNA5
Se'ara keseluruhanna jurnal ini 'uba menedarkan semua tentan" kepentin"an pen"libatan
ibu bapa dalam menin"katkan ke'emerlan"an anak&anak dalam bidan" pembelajaran mereka.
Menurut #enderson + Mapp *12220 ke'emerlan"an murid tidak dapat di'apai seandaina pen"libatan
ibu bapa murid dalam pro"ram dan aktiviti sekolah tidak ditin"katkan. Pen"libatan dapat ditakri)kan
seba"ai usaha bersama&sama atau salin" bantu&membantu antara dua pihak ataupun beberapa
pihak. Pendapat #enderson + Mapp disokon" den"an kenataan oleh Rohani Abdullah *12260 di
mana pen"libatan ibu bapa dalam pendidikan kanak&kanak dapat mene"uhkan pertumbuhan dan
perkemban"an kanak&kanak dan membantu men"ekalkan kejaaanna.
...................................................................................................................................................................
..........................................................................................
(KEKUATAN DAN KELEMAHAN ARTIKEL (4 MARKAH)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..........................................................
(SARANAN, CADANGAN DAN PANDANGAN PELAJAR) (4 MARKAH)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..........................................................
(PENUTUP) (2 MARKAH)
...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
RUJUKAN:
,. 7U5$S 7AJU! AR7$!85 48N9AN 58N9!AP %8S8R7A 7AR$!#, , NAMA MAJA5A# :AN9
4$AM%$5, %$5AN9AN J$5$4 *J$!A A4A0 4AN MU!A SURA7 (2 MARKAH).
1. !8P$5!AN SA5$NAN %A9$ AR7$!85 ASA5 UN7U! 4$S8MA! ;58# P8NS:ARA# (2 MARKAH).
<. =A4AN9!AN 7AJU! 5A$N :AN9 S8SUA$ 48N9AN $S$ !AN4UN9AN AR7$!85 (2 MARKAH).
BIBLIOGRAFI
http>??skdua.blo"spot.'om?1223?2-?pen"libatan&ibu&bapa&penja"a&dan.html
,. Januari 12,,
7in" 5en Sion". 122/, Jun <2. Penglibatan Ibu Bapa Pelajar Luar Bandar Dalam
Membantu Anak Belajar Di Rumah. !ertas penelidikan an" dibentan"kan di
Seminar Penelidikan Maktab&Maktab zon 7imur di !ota %haru.
Morrison, 9.S.,-6.. Parent involvement in the home, school and communit. ;hio>
=harles 8. Merrill Publishin" =ompan.
=on(a, J.122<. Parental involvement in school can !ork !onders "or children.
poststructural ideas. Ne( :ork> Routled"e.

..........................S.....mana penglibatan ibu bapa dalam pendidikan kanak-kanak dapat meneguhkan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak dan membantu mengekalkan kejayaannya............................................... RUJUKAN: 1........... school and community........................... .................... Ohio: Charles E...................................... Conway.......... Morrison....................... 3........ ............................ .............................................. G.............................................................. ........html 18 Januari 2011 Ting Len Siong.................................................................2003..................................................... ................................... Jun 30.................. CADANGKAN TAJUK LAIN YANG SESUAI DENGAN ISI KANDUNGAN ARTIKEL (2 MARKAH)................................. CADANGAN DAN PANDANGAN PELAJAR) (4 MARKAH) ..................... Parent involvement in the home................. J..................... Penglibatan Ibu Bapa Pelajar Luar Bandar Dalam Membantu Anak Belajar Di Rumah.............................................................. KEPILKAN SALINAN BAGI ARTIKEL ASAL UNTUK DISEMAK OLEH PENSYARAH (2 MARKAH).............................. TULIS TAJUK ARTIKEL DENGAN LENGKAP BESERTA TARIKH............................com/2006/09/penglibatan-ibu-bapa-penjaga-dan............................ Parental involvement in school can work wonders for children ...................... (SARANAN................ (PENUTUP) (2 MARKAH) ............. NAMA MAJALAH YANG DIAMBIL.......................... 2005............................ BIBLIOGRAFI http://skdua.. 2........................................ ........blogspot......................................................... ... BILANGAN JILID (JIKA ADA) DAN MUKA SURAT (2 MARKAH)...................................... ....................................................................... Kertas penyelidikan yang dibentangkan di Seminar Penyelidikan Maktab-Maktab zon Timur di Kota Bharu.................................................................................................1978.... Merrill Publishing Company.................................................... .............................. (KEKUATAN DAN KELEMAHAN ARTIKEL (4 MARKAH) ................................................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->