JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA ARAS 7 & 8 BLOK D4, KOMPLEKS D 62530 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN
PROGRAM / PROGRAM TAHAP / LEVEL NCS - CORE ABILITIES (Z-009) L1

NO. DAN TAJUK MODUL 07 - HANDLING PROBLEM / MODULE NO. AND TITLE KEBOLEHAN / ABILITIES 06.03 : IDENTIFY AND HIGHLIGHT PROBLEMS

OBJEKTIF MODUL / MODULE OBJECTIVE

AT THE END OF THIS MODULE, TRAINEES WILL BE ABLE TO:1. IDENTIFY AND HIGHLIGHT PROBLEMS 2. RESPOND APPROPRIATELY TO PEOPLE AND SITUATION 3. RESOLVE INTERPERSONAL CONFLICTS Z-009-1/M07/P(1/3) Page : 1 of : 10

NO. KOD / CODE NO
TAJUK: TUJUAN:

MASALAH KUALITI PRODUK

Supaya pelatih-pelatih dapat memahami keperluan Prosidur dan Standard Kualiti dalam melaksanakan sesuatu kerja yang diberikan. PENERANGAN: 1. DEFINISI KUALITI

Kualiti adalah keupayaan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang ciri-cirinya memenuhi keperluan pelanggan dan pihak yang berkepentingan. Berikut adalah teori-teori yang berkaitan dengan kualiti:.

NO. KOD / CODE NO

Z-009-1/M07/P(1/3)

Page : 2

of : 10

1.1 Teori JURAN Kualiti bermaksud menepati atau mengatasi keperluan pelanggan

1.2 Teori FEIGENBAUN Kualiti bermaksud memenuhi pengharapan pelanggan

1.3 Teori CROSBY Kualiti bermaksud menepati keperluan yang ditetapkan

1.4 “KAIZEN” Kualiti bermaksud islah atau penambahbaikan yang berterusan.

2.

SISTEM KUALITI

Sistem Kualiti adalah terdiri daripada struktur organisasi, prosidur-prosidur, proses-proses dan sumber-sumber bagi melaksanakan Pengurusan Kualiti. 2.1 Pengurusan Kualiti Pengurusan kualiti melibatkan tiga unsur penting iaitu:(a) Berorientasikan pelanggan (b) Melibatkan semua pihak dalam organisasi. (c) Bermatlamatkan penambahbaikan yang berterusan

2.2 Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) TQM adalah sistem pengurusan yang mempunyai ciri-ciri berikut:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Filosofi pengurusan jangka panjang Pencegahan, bukan pemeriksaan Berasaskan prinsip pembaikan berterusan Kualiti tanggungjawab semua Budaya kualiti Kualiti sebagai asas perancangan Menggabungkan kaedah pengurusan berasaskan kualiti dan teknik-teknik kawalan kualiti.

NO. KOD / CODE NO

Z-009-1/M07/P(1/3)

Page : 3

of : 10

3.

CIRI-CIRI KUALITI

3.1 Produk (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Prestasi Ketahanan Mudah disenggara atau dibaiki Perkhidmatan selepas jualan yang cekap Jaminan (warranty) Mudah digunakan Nilai bagi wang Rupa luaran

3.2 Perkhidmatan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Ketepatan Keselesaan Kesopanan Kecekapan Keberkesanan Kebolehpercayaan Kejujuran Kecekapan

4.

TEKNIK-TEKNIK KAWALAN KUALITI

Teknik-teknik kawalan kualiti yang selalu digunakan adalah:4.1 Carta Pareto a) b) Carta ringkas untuk menentukan masalah utama. Mengkelaskan masalah mengikut kepentingan.

Rajah 1 : Carta Pareto

NO. KOD / CODE NO

Z-009-1/M07/P(1/3)

Page : 4

of : 10

4.2 Gambarajah Sebab Dan Akibat a) b) Rajah Tulang ikan atau Rajah ISHIKAWA Digunakan untuk menerangkan punca-punca berlakunya sesuatu masalah dan kesan atau akibat dari masaalah tersebut.

Rajah 2 : Sebab dan Akibat 4.3 Helaian Semakan a) b) Menerangkan data-data kecacatan/pengeluaran secara terperinci. Pengumpulan data dengan lebih bersistematik.

Rajah 3 : Helaian Semakan

NO. KOD / CODE NO

Z-009-1/M07/P(1/3)

Page : 5

of : 10

4.4 Carta Kawalan a) b) Memberi gambaran sama ada pengeluaran terkawal atau tidak. Menilai dan mengekalkan kestabilan sesuatu proses.
(kg / cm²) 54.0 53.0 52.0 51.0 x 50.0 49.0 48.0 47.0 Tensile strength 10 8 UCL = 9.83 LCL = 47.31 CL = 49.99 n=5

UCL = 52.67

R 4 2

CL = 4.65

0

5

10

15

20

Rajah 4 : Carta Kawalan 4.5 Gambarajah Sebaran a) b) Memadankan dua set data dan mengkaji pola taburan. Mendapatkan gambaran perhubungan antara sebab dan akibat sesuatu masalah.

Rajah 5 : Gambarajah Sebenar

NO. KOD / CODE NO

Z-009-1/M07/P(1/3)

Page : 6

of : 10

4.6 Histogram a) b) c) d) e) Graf Taburan Kekerapan (taburan sesuatu data). Mengetahui keganjilan di dalam proses pengeluaran. Mengesan samada produk berada dalam limit standard. Menyiasat sebab-sebab serakan dan bias. Lebih lebar keluasan serakan, lebih rendah kualitinya.

HISTOGRAM
50 Frekuensi (fi) 40 30 20 10 0
15 15 15 16 16 16 16 17 17 17

Min (x)
Rajah 6 : Histogram 4.7 Graf Data dalam bentuk gambarajah yang dapat menghasilkan informasi dengan segera, tepat dan ringkas.

TUJUAN 1. 2. 3. 4. Untuk perbandingan angka-angka besar dan kecil. Untuk menunjukkan perubahan sesuatu perkara berbanding dengan masa. Untuk menunjukkan pertalian nisbah bahagian sesuatu item. Untuk menunjukkan pertalian nisbah bahagian berbanding masa atau daripada klasifikasi sesuatu item. Untuk menyemak perhubungan nilai sasaran. Untuk menilai kesinambungan di antara klasifikasi barangan yang berbeza.
Rajah 7 : Jadual Graf

JENIS GRAF Graf Bar Graf Garisan Graf Pie Belt Graph

5. 6.

Graf Z Carta Radar

NO. KOD / CODE NO

Z-009-1/M07/P(1/3)

Page : 7

of : 10

5.

PROSIDUR-PROSIDUR RASMI

Tatacara, tatausaha yang menentukan cara-cara kerja, pentadbiran dan lain-lain, di dalam sesebuah organisasi harus dikendalikan dan diuruskan secara:(a) (b) (c) Bertulis Formal Diwajibkan

6.

PROSIDUR KUALITI

Tatacara menentukan cara-cara melaksanaakan kerja bagi mempastikan kualiti produk yang dihasilkan.

6.1 Standard Kualiti (Quality Standard) (a) (b) Suatu ukuran atau sukatan kualiti barang-barang yang diterima umum Barangan yang terhasil daripada proses pengeluaran, diukur, diperiksa dan diuji untuk menentukan sama ada barang-barang tersebut menyamai atau melebihi standard kualiti (quality standard) yang telah ditetapkan. Barang-barang yang tidak mencapai standard kualiti akan ditolak (reject)

(c)

6.2 Pengawasan Kualiti Prosedur-prosedur dan perlaksanaan sistem pengawasan kualiti mesti tentukan dan dilaksanakan. Jika sistem pengawasan secara otomatik tidak diadakan,pekerja mesti ditugaskan untuk membuat pengawasan secara manual. Langkah-langkah pengawasan kualiti adalah:(a) (b) Ketahui prosedur dan perjalanan system Mengesan lencongan (deviation) Ketidaksamaan antara hakikat dan jangkaan dapat dikenali/disedari Membetulkan kesilapan Tindakan harus diambil untuk menghapuskan atau mengurangkan jurang antara hakikat dan jangkaan Mensejajarkan semula (realignment) Menuju ke tahap kerosakan sifar ( towards zero deflects performance)

(c)

(d)

NO. KOD / CODE NO

Z-009-1/M07/P(1/3)

Page : 8

of : 10

7.

CIRI-CIRI PENGAWAS YANG BERKESAN (a) (b) (c) (d) (e) Daya penganalisaan Fokus Prihatin Berpengetahuan Berpengalaman

8.

KENALPASTI PUNCA MASALAH

Kenalpasti punca-punca masaalah yang menyebabkan: (a) (b) (c) Perjalanan proses terjejas Jurang antara hakikat dan jangkaan Kerosakan peralatan

Pemeriksaan hendaklah dilakukan dengan baik dan selamat dengan secepat mungkin. Kenalpastikan masaalah berpandukan risalah “trouble shooting checklist” Pembetulan mestilah dilakukan mengikut garis panduan rasmi : (a) (b) (c) Buku panduan penyelenggaraan (maintenance manual) Buku panduan pembaikan (repair manual) Checklist

9.

LAPURAN KEADAAN DAN MASAALAH

Maklumkan keadaan yang tidak selesa, tidak selamat dan masaalah yang dikenalpasti kepada:(a) (b) (c) Pihak atasan yang bertanggung jawab tentang keadaan dan masaalab berkenaan Semua pekerja lain jika ada kecemasan Pihak lain yang berkaitan seperti Jabatan Bomba, hospital dan lain-lain jika berlaku kemalangan atau kecemasan.

Lapuran mestilah dilakukan dengan segera dengan menggunakan kaedah berikut:(a) (b) (c) (d) (e) Bersemuka Alat siaraya Telefon Penggera Isyarat tertentu yang difahami.

Sediakan lapuran bertulis menggunakan borang-borang lapuran yang disediakan:(a) (b) (c) Borang Laporan situasi (situation report form) Borang Laporan kerosakan (breakdown report form) Borang Laporan kemalangan (accident report form)

NO. KOD / CODE NO

Z-009-1/M07/P(1/3)

Page : 9

of : 10

SOALAN:

1. Apakah yang dimaksudkan dengan KUALITI? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

2. Nyatakan tiga teknik kawalan kualiti yang digunakan untuk menerangkan punca-punca berlakunya sesuatu masalah? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

3. Apakah kegunaan Histogram? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

4. Apakah yang dimaksudkan dengan Pengurusan Kualiti? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

5. Apakah yang anda faham dengan Standard kualiti? _________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

NO. KOD / CODE NO

Z-009-1/M07/P(1/3)

Page : 10

of : 10

6. Produk yang berkualiti ialah produk yang menepati keperluan pelanggan. Nyatakan ciri-ciri produk yang berkualiti. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

7. Sekiranya kualiti hasil keluaran kilang di mana anda berkerja ditolak(rejected), apakah tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasinya. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

8. Nyatakan empat ciri yang ada pada seorang pengawas yang baik. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

RUJUKAN: 1. Nota-nota Kuliah Tn. Hj. Tajodin bin Hj. Sanusi dan Baharudin bin Kamaruddin dari Pleno Consult Sdn. Bhd. 2. Nota-nota Kuliah Tn. Hj. Tukimin bin Solehan dan Amir bin Mohamad dari CIAST Shah Alam.