KAEDAH PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

KONSEP DAN PELAKSANAANNYA DI BILIK DARJAH

1999) Pengenalan pembelajaran kontekstual disebabkan timbul persoalan-persoalan dalam sistem pendidikan di USA Pengenalan pembelajaran kontekstual dalam sistem pendidikan di Malaysia adalah berdasarkan persoalan-persoalan yang timbul dalam sistem pendidikan itu sendiri   .PENGENALAN  Kaedah pembelajaran kontekstual menjadi kaedah pembelajaran utama dalam program Tech Prep USA (Hull.

PERSOALAN-PERSOALAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN      Apakah bentuk kerjaya yang diperlukan pada masa akan datang? Apakah jenis pekerjaan yang diperlukan pada kurun ke21? Bagaimanakah kita boleh membina kurikulum yang boleh menyediakan tenaga kerja yang mempunyai kemahiran atau kepakaran berteknologi tinggi? Adakah sistem persekolahan yang sedia ada ini telah mencukupi untuk menyahut cabaran ke arah penghasilan tenaga kerja bertaraf dunia? Bagaimana caranya kita boleh mengimbangkan keperluan mata pelajaran akademik dan vokasional supaya keduaduanya dapat mencakupi aspek teori dan praktikal dalam pekerjaan pada masa akan datang? .

teknologi maklumat. elektronik dan kejuruteraan Untuk memperkukuhkan sikap. komputer. media. perniagaan. pengetahuan dan kemahiran pelajar dengan menambahkan isi kandungan akademik melalui applied academic   .OBJEKTIF PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL  Untuk menyediakan pelajar menghadapi pekerjaan selepas persekolahan menengah dan kehidupan dewasa nanti Untuk menarik lebih ramai pelajar dalam kerjaya kesihatan.

releven ada hubungan atau kaitan langsung.Makna pembelajaran kontekstual    Pembelajaran mengikut konteks atau dalam konteks Konteks= keadaan. mengikut konteks. 2. bermakna (meaningful) . kontekstual membawa pengertian: 1. situasi dan kejadian Secara umum. Yang berkenaan. yang membawa maksud.

pembelajaran hanya berlaku apabila pelajar memproses maklumat atau ilmu pengetahuan baru dengan cara tertentu sehingga ia membawa maksud atau bermakna kepada mereka dalam kerangka rujukan mereka sendiri. penemuan. Ia mengandaikan minda akan mencari maksud dalam konteks dengan cara semulajadi iaitu berkait dengan persekitaran semasa seseorang itu. active learning dan learner-centred instruction     . real-world education. pengukuhan dan menghubungkait Pembelajaran melibatkan pelajar berfikir dan hands on Ahli pendidik lain menggunakan istilah experiental learning. Membina persekitaran pembelajaran melalui proses pengalaman.Konsep pembelajaran kontekstual  Menurut teori pembelajaran kontekstual.

pelajar menemui pengetahuan baru memalui penerokaan.memberi pendedahan. pengujian dan mencari jawapan.pelajar menggunakan maklumat yang ada untuk menyelesaikan masalah.aplikasi aktiviti dalam kelas dengan akitiviti di luar sama ada dalam kehidupan atau pekerjaan pada masa akan datang. Individu akan dapat mengenalpasti minat dan keperluan pembelajaran yang unik. Pelajar aktif membuat ujikaji dan menemui sendiri idea dan fakta. BEKERJASAMA (cooperating).pembelajaran dalam konteks perkongsian dan berkomunikasi antara satu sama lain bagi mewujudkan sikap kerjasama. Pelajar lebih mudah membuka peluang sedia ada mereka melalui pelbagai situasi pembelajaran    .menghubungkaitkan pengajaran dalam konteks pengalaman hidup dan menghubungkaitkan pengetahuan baru dan pra-pengetahuan pelajar dan bidang pekerjaan  MENGALAMI (experiencing).CIRI-CIRI PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL  MENGHUBUNGKAIT (Relating). perbezaan individu dan pelajar memahami aspirasi kumpulan MEMINDAHKAN (transfering). MENGAPLIKASI (applicating). penemuan dan penciptaan kepada pelajar.

Guru membantu pelajar meneroka. pengguna. . ahli masyarakat yang berguna Prinsip penyelesaian masalah: Pelajar digalak menjadikan pembelajaran aktif dengan menggunakan pengetahuan baru untuk menyelesaikan masalah Prinsip berpasukan: pelajar membina semangat berpasukan dan kerjasama apabila bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah Prinsip penemuan: pelajar sentiasa digalakkan untuk “cubalah”. pengetahuan dan aplikasi satu bidang dengan bidang yang lain. ahli keluarga.7 PRINSIP KELAS PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL        Prinsip berobjektif: Guru membantu pelajar memahami tujuan mempelajari sesuatu tajuk. Mereka dibimbing ke arah menemui pengetahuan baru dan bukan menerimanya secara pasif. menguji dan mencari jawapan Prinsip hubungan: guru membantu pelajar melihat hubungan antara isi kandungan pelajaran dan konteks. pekerja. bukan sahaja apa yang mereka harus belajar tetapi mengapa tajuk itu harus dipelajari Prinsip membina: Pengetahuan baru dihubungkan kepada prapengetahuan pelajar supaya pembelajaran baru dibina di atas pengalaman lama pelajar Prinsip aplikasi: Pengetahuan baru dihubungkan secara spesifik kepada aplikasinya dalam peranan pelajar sekarang dan masa depan sebagai rakyat.

Pelajar didedahkan dengan proses berkaitan dengan isi pelajaran Teks. ambil bahagian dalam perbincangan kelas dan membuat latihan Idea utama.isi pelajaran yang dijelaskan secara keseluruhan . II. III. IV.menerangkan bahawa pada akhir pengajaran.STRATEGI PENGAJARAN I.memerlukan proses pengajaran mengikut langkah yang telah digariskan iaitu membaca teks. Objektif. pelajar seharusnya boleh mencapai objektif yang ditetapkan Langkah pembelajaran.

LANGKAH PEMBELAJARAN Induksi set Mempelajari kemahiran Mempraktikkan kemahiran Renungan kembali .

PENGGUNAAN BAHAN DALAM PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL  Komputer untuk menghubungkaitkan secara langsung dengan tempat kerja dan dunia pembelajaran dan menyediakan motivasi untuk belajar  Teks memperkembangkan lagi pengetahuan. contoh dan tunjuk cara dalam kelas  Makmal  untuk memudahkan kajian kumpulan dan analisis serta gunakan alat yang releven untuk selesaikan masalah dalam makmal Bahan ujian dan penilaian penyediaan bahan ujian. Penilaian melalui kaedah Competency base Education . membantu menjelaskan lagi senario. kuiz dan soalan latihan. aktiviti.

SENARAI SEMAK PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL Belajar melalui pemerhatian dan amali Berhubungkait dengan dunia sebenar Mensimulasikan tempat pekerjaan Menghubungkaitkan teori dan amali Menggalakkan pembelajaran secara koperatif Membenarkan interaksi dengan orang lain Mempunyai penggunaan peribadi Menghubungkait dengan kehidupan seharian Memerlukan kemahiran minda dan tangan Membenarkan aplikasi di rumah Menunjukkan aplikasi pekerjaan x x x x x x x x x x x .

PERBANDINGAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL DENGAN PEMBELAJARAN SECARA ABSTRAK ABSTRAK Berpusat pada guru Pelajar dinilai berdasarkan fakta dan kemahiran yang tertentu Pengetahuan adalah satu bentuk maklumat Pengajaran adalah proses menyampaikan pengetahuan Bilik darjah adalah terasing daripada dunia sebenar Pelajar belajar sendiri KONTEKSTUAL Berpusat pada pelajar Pelajar dinilai berdasarkan prestasi Pengetahuan berkembang dan sentiasa dinamik Pengajaran ialah proses membantu pelajar memperolehi pengetahuan Bilik darjah dilengkapi dengan alat elektrinik dan dikaitkan dengan dunia sebenar Pelajar belajar secara kumpulan .

termasuk kerja amali Pelajar dan guru bersama-sama merancang dan membincangkan aktiviti Perbincangan profil kerjaya tidak diberi penekanan Pengajaran dihadkan satu.BANDINGAN BILIK DARJAH BILIK DARJAH KONVENSIONAL Guru berperanan sebagai pemberi pengetahuan Hanya guru yang mengetahui jawapan BILIK DARJAH SECARA KONTEKSTUAL Guru sebagai fasilitator Terdapat lebih banyak jawapan/penyelesaian yang sesetengahnya guru tidak dapat menjawab Senario kerja dan profil kerjaya sentiasa dibincangkan Waktu anjal diamalkan Bilangan pelajar harus kecil Pemiliran secara penaakulan. penyelesaian masalah dan membuat keputusan digalakkan Aktiviti menitikberatkan kemahiran minda dan tangan Pelajar sendiri menilai dan menguji sendiri dengan bantuan guru Penilaian lebih daripada pen dan pensel. dua atau tiga waktu Bilangan pelajar sangat besar Pemikliran biasanya adalah secara teori dan akademik Aktiviti lebih menitik beratkan kemahiran minda Guru yang memutuskan kaedah penilaian Penilaian lazimnya berasaskan pen dan pensel Guru merancang segala aktiviti .

mampu membawa pelajar ke matlamat pembelajaran isi dan konsep yang berkenaan atau releven bagi mereka dan juga memberi makna dalam kehidupan seharian mereka. warga masyarakat san pekerja.KEPENTINGANNYA  Berasaskan maksud kontekstual. Memudahkan mereka mengaitkannya dengan suasana dan juga dalam menempuh kehidupan masyarakat di mana tempat mereka menjalani kehidupan dan bekerja. Menggalakkan pendidik memilih dan/atau membina persekitaran pembelajaran yang menggabungkan seberapa banyak bentuk pengalaman yang boleh termasuk aspek sosial. psikologikal ke arah mencapai hasil pembelajaran yang diingini Membantu guru mengaitkan bahan     subjek yang dipelajari dengan situasi dunia sebenar dan memotivasikan pelajar untuk membuat perkaitan antara pengetahuan dengan aplikasinya dalam kehidupan harian mereka sebagai ahli keluarga. Mencetuskan impak yang mendalam kepada pengalaman dan perkembangan diri pelajar  . fizikal.

but process of life itself. Menurut Mark L. School should teach students practice living in a social context. Merickel: Contextual Learning independent thinker Ini bermakna bahawa guru-guru harus melihat proses pengajaran dan pembelajaran dalam perspektif yang lebih luas ke arah membawa pelajar memahami dan mampu membawa diri dalam dunia yang serba mencabar .KESIMPULAN  Pandangan John Dewey:  Education is not a mere preperations for life.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful