1

SITI AISHAH RAHMAT P59055 KESEDIAAN GURU DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM MELAKSANAKAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN Sains merupakan mata pelajaran yang menyediakan suatu peluang terhadap kesedaran mengenai peningkatan konteks aktiviti Sains dan juga evolusi ilmu saintifik dan pemahaman Sains di seluruh dunia. Saban hari, pelbagai evolusi dan invensi dalam Sains berlaku dan pastinya melibatkan seluruh aspek keperluan hidup dan global selanjar dengan tujuan pembelajaran Sains itu sendiri iaitu memudahkan dan menambahbaik kehidupan manusia. Ironinya, isi kandungan utama pembelajaran di sekolah masa kini masih bersifat dapatan dan pengulangan ilmu sebanyak mungkin, idea yang tidak disintesis dan diaplikasi, pemahaman dan pembelajaran terlalu bersifat permukaan dan tidak autentik. Jurang antara teknologi yang dihasilkan pada zaman ini dengan ilmu atau kurikulum yang perlu murid hadapi di sekolah dilihat tidak selanjar. Jurang ini akan menjadi semakin besar menuju abad ke-21 jika tiada tindakan drastik dan menyeluruh dalam pengubahsuaian persekitaran pembelajaran yang membudayakan ciri-ciri abad ke-21. Ini kerana dunia kerjaya di luar sedang berlumba-lumba menghasilkan invensi baru untuk kekal bersaing. Justeru pada tahun 2011, Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengambil inisiatif mengubahsuai kurikulum dengan mengubahsuai Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) kepada Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Berbeza dengan sistem KBSR yang menjadikan peperiksaan sebagai alat pengukuran prestasi murid, KSSR menggunakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) yang merupakan alat penilai yang lebih holistik serta memberi autonomi kepada guru untuk menilai semasa pembelajaran. KSSR juga telah ditambah dengan elemen-elemen abad ke-21 ke dalam mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi. Ini kerana, Dunia Sains dan Teknologi (DST) merupakan gabungan elemen Sains, Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) yang diajar di Tahap I. Dunia Sains dan Teknologi bertujuan untuk memupuk minat terhadap Sains dan Teknologi dan mengembangkan kreativiti dan inovasi murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi

2

menguasai ilmu sains dan teknologi, kemahiran saintifik, dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. Pendekatan bertema ini dalam DST adalah untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik.Selain daripada itu, kurikulum ini turut menerapkan elemen keusahawanan, kreativiti dan inovasi sebagai persediaan ke arah menyediakan modal insan yang berupaya menyumbang ke arah menjadikan negara sebagai negara berpendapatan tinggi selaras dengan hasrat Model Baru Ekonomi. Tema Dunia Sains dan Teknologi diperkenalkan kepada murid Tahap Satu bagi menggantikan mata pelajaran Sains. Tema ini menggabungkan elemen Sains, Reka Bentuk & Teknologi (RBT), dan Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK). Bagi tujuan pelaksanaan di Tahap Satu, elemen RBT dan TMK digabungjalinkan dalam Standard Sains. Selain itu modul penggunaan TMK turut disediakan bagi membolehkan guru membimbing murid mengaplikasikan TMK dalam pembelajaran. Gabungan tema-tema seperti Reka Bentuk & Teknologi serta Teknologi maklumat yang merupakan elemen ciri-ciri tenaga kerja abad ke-21 ini dilihat sebagai perubahan yang bagus bagi mempersiapkan murid. Ini kerana pembelajaran melalui projek yang berkonsepkan invensi teknologi sebenar mungkin tidak dapat mencapai objektifnya jika capaian maklumat adalah terhad; kesan daripada perkembangan dunia teknologi yang sentiasa berlaku. Keperluan kemahiran capaian limpahan maklumat dengan pantas ini adalah koheren dengan situasi sebenar kerjaya abad ke -21 di mana individu perlu mengsintesis pelbagai maklumat bagi menyiapkan projek yang kompleks dalam masa yang ditetapkan. Justeru, cara terbaik untuk mengadaptasi dan mendalami bidang-bidang abad ke-21 sebanyak mungkin dalam persekitaran pembelajaran Sains di sekolah adalah dengan memperluaskan amalan literasi digital seperti literasi media, ICT dan informasi yang juga adalah salah satu kriteria kemahiran yang dicari majikan abad ke-21. Persekitaran pembelajaran berasaskan literasi digital seperti media, ICT dan informasi ini dirasionalkan oleh Kellner (2000) yang mengatakan setiap individu perlu berkebolehan untuk bekerja dan bertindak dalam teknologi informasi yang tinggi; yang wujud dalam persekitaran sosial yang baru. Justeru, setiap individu mesti mempelajari kemahiran melibatkan literasi media dan komputer supaya setiap individu dapat bermandiri dalam menuju abad ke-21. Matlamat tema Dunia Sains dan Teknologi adalah untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains dan teknologi, kemahiran serta nilai murni. Kemahiran yang ingin dikembangkan melalui

TMK dan RBT di Tahap II. Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu pentaksiran psikomotor yang selaras bersifat dengan holistik Falsafah iaitu menilai aspek kognitif. manakala bidang bukan akademik terdiri daripada Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani.2 LATAR BELAKANG KAJIAN .3 tema ini merangkumi kemahiran proses sains. Fokus tema Dunia Sains dan Teknologi di Tahap I pula adalah menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi serta mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains. 1. RBT dan TMK bagi menyediakan murid dalam mata pelajaran Sains. kemahiran manipulatif/ psikomotor dan kemahiran TMK. PBS mentaksir bidang akademik dan bukan akademik. guru-guru yang terlibat secara “soft landing” KSSR perlu membuat Ppentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi menilai tahap penguasaan dan kemahiran murid mengikut band yang digariskan. kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. Maklumat yang diperoleh membantu guru untuk menambah baik kaedah pengajarannya. kemahiran berfikir. memperoleh pengetahuan dan menguasai asas kemahiran praktis. Justeru murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian. Hasil pentaksiran di bilik darjah ini juga memberi maklum balas awal kepada guru untuk merancang tindakan susulan bagi meningkatkan lagi penguasaan dan pemahaman murid. Bidang akademik terdiri daripada Pentaksiran Sekolah dan Pentaksiran Pusat. afektif dan Pendidikan Kebangsaan dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Pentaksiran di bilik darjah sangat penting bagi mengetahui tahap penguasaan dan pemahaman murid tentang apa yang telah dipelajari. Ia juga memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK di dalam DST serta mengaplikasikan secara merentas kurikulum dengan kreatif mengikut tahap kebolehan murid dan memberi pengetahuan dan kemahiran asas dalam Sains. Berkuatkuasa tahun 2011. Sukan dan Kokurikulum. mereka bentuk serta berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arah melahirkan murid yang kreatif dan inovatif. Kedua-dua bidang ini memberi pengiktirafan dan autonomi kepada guru untuk melaksanakan pentaksiran formatif dan sumatif yang berasaskan sekolah.

Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia (2011) guru sepatutnya merancang pembelajaran secara holistik dan bersepadu bagi membolehkan beberapa Standard Pembelajaran dicapai bergantung kepada kesesuaian dan keperluan pembelajaran. kritis. inovatif dan kreatif di samping menggunakan teknologi sebagai wahana dalam mencapai Standard Kandungan tersebut dengan lebih berkesan. Pemberian autonomi kepada guru untuk menilai murid berdasarkan pentaksiran berasaskan sekolah dilihat sebagai penilaian yang begitu rapuh di mata ibu bapa. membuat persiapan.3 PERMASALAHAN KAJIAN Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan sebuah sistem penilaian dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah yang telah ditransformasi secara besar-besaran dan amat berbeza dengan sistem pembelajaran berorientasikan penilaian peperiksaan dalam sistem KBSR sebelum ini. sesuai dengan kebolehan serta gaya pembelajaran murid. Sistem baru ini menimbulkan pelbagai respon daripada rakyat Malaysia terutamanya dalam kalangan ibu bapa dan guru sendiri. melaksana dan membuat penilaian semasa proses Pentaksiran Berasaskan Sekolah. 1. Justeru. Standard Kandungan bagi domain afektif diterap secara tidak langsung semasa Standard Kandungan bagi domain kognitif dijalankan. Ini kerana tiada soalan-soalan standard yang boleh dijadikan alat oleh ibu bapa ntuk mengukur dan membandingkan pencapaian anak-anak mereka. Guru digalakkan merancang aktiviti yang dapat melibatkan murid secara aktif bagi menjana pemikiran secara analitis.4 Kajian ini bertujuan mengkaji kesediaan guru Dunia Sains dan Teknologi dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Aktiviti boleh dipelbagaikan untuk mencapai satu Standard Kandungan bagi memenuhi keperluan pembelajaran. Guru seharusnya meneliti semua Standard Pembelajaran dalam Standard Kandungan yang berkenaan sebelum merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Guru juga mudah untuk dituduh . dalam sistem KBSR anak mereka yang mendapat A hingga E dalam mata pelajaran tertentu dapat dibuktikan dengan jawapan mereka dalam peperiksaan manakala dalam sistem PBS sukar untuk mereka bandingkan pencapaian anak-anak mereka kerana bergantung kepada pemerhatian guru mata pelajaran. kajian ini dapat memperihalkan tahap kesediaan guru dengan membuat pemerhatian tentang bagaimana guru tersebut mereka bentuk. Sebagai contoh.

1. secara tidak langsung dapat memberi ruang kepada peningkatan kepercayaan ibu bapa terhadap guru dan ia juga memberi ruang bagi pihak berkepentingan melaksanakan sebarang penambahbaikan sekiranya terdapat kelemahan dalam kesediaan guru melaksanakan PBS. melakukan persiapan.5 bias dalam membuat penilaian PBS kerana penilaian adalah secara holistik yang merangkumi banyak aspek pemerhatian semasa pembelajaran dan bukan hanya melalui peperiksaan. lokasi sekolah dan tempoh berkhidmat B) Kecekapan guru sains meliputi kecekapan saintifik (pengetahuan) dan kecekapan manipulatif (keterampilan) C) Prosedur pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah meliputi membina rekabentuk.4 KERANGKA KONSEPTUAL A) Demografi guru iaitu jantina. Kajian ini diharapkan dapat menunjukkan tahap kesediaan guru-guru Sains dalam melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah. melaksanakan pengajaran dan melakukan penilaian. bidang ilmu. . Sekiranya hasil kajian ini positif. Sikap kurang percaya terhadap guru merupakan hasil daripada kurangnya kepercayaan terhadap kesediaan guru-guru dalam melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah ini.

6 Demografi guru Jantina Bidang ilmu Tempoh berkhidmat Lokasi sekolah Kemahiran manipulatif Kemahiran saintifik Membina rekabentuk pentaksiran Membina penilaian pentaksiran Melakukan persiapan pentaksiran Melaksanakan P&P pentaksiran Kerangka konseptual diubahsuai dari Arends (2008) dan Fried (1995) .

Mengenalpasti sama ada terdapat hubungan antara kesediaan guru dalam membina rekabentuk. 5. melakukan persiapan.5 TUJUAN KAJIAN Kajian ini bertujuan mengenalpasti kesediaan guru sains dalam melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah serta mengenalpasti halangan-halangan dan kekangan yang dihadapi oleh guru sains dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan sistem PBS. Bagaimanakah tahap kesediaan guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berasaskan Pentaksiran Berasaskan Sekolah: i) ii) Mereka bentuk pentaksiran Membuat persiapan pentaksiran .6 OBJEKTIF KAJIAN 1. tempoh berkhidmat dan lokasi sekolah 3. 1. melaksanakan pengajaran dan pembelajaran serta membuat penilaian PBS. 1.7 PERSOALAN KAJIAN 1. melakukan persiapan. melaksanakan pengajaran dan pembelajaran serta melakukan penilaian PBS. Mengenalpasti sama ada terdapat pengaruh kesediaan dalam guru membina reka bentuk. Mengenal pasti apakah halangan-halangan dan kekangan yang dihadapi guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sains Menggunakan sistem PBS. Mengenalpasti samaada terdapat perbezaan kesediaan guru dalam melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) berdasarkan demografi guru iaitu jantina. Mengenalpasti kesediaan guru melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah dalam mata pelajaran Sains dari aspek: i) ii) iii) iv) Membina reka bentuk pentaksiran Melakukan persiapan pentaksiran Melaksanakan pengajaran untuk pentaksiran Melakukan penilaian pentaksiran 2. 4. bidang ilmu.7 1.

Apakah terdapat hubungan antara kesediaan guru dalam mereka bentuk. tempoh berkhidmat dan lokasi sekolah? 3. melakukan persiapan. . persiapan. melaksanakan pengajaran dan pembelajaran serta melakukan penilaian dalam PBS HO4: tidak terdapat pengaruh yang signifikan kesediaan antara pembolehubah membina reka bentuk. melaksanakan serta melakukan pentaksiran? 4. melakukan persiapan.8 iii) iv) Melaksanakan pengajaran berasaskan pentaksiran Melakukan pentaksiran 2. lokasi sekolah. persiapan . Apakah terdapat pengaruh antara kesediaan guru dalam mereka bentuk. melaksnakan serta melakukan pentaksiran.8 HIPOTESIS KAJIAN H01: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan kesediaan membina rekabentuk. dan tempoh berkhidmat guru. 5. Apakah terdapat halangann-halangan atau kekangan yang dihadapi guru dalam melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah dalam mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi. bidang ilmu. bidang ilmu. pelaksanaan dan penilaian PBS berdasarkan jantina. jantina. melakukan persiapan. HO3: tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kesediaan guru dalam membina rekabentuk. melaksanakan pengajaran dan melakukan penilaian PBS. Apakah terdapat perbezaan kesediaan guru Sains dalam melaksanakan Pentaksiran berasaskan sekolah berdasarkan demografi guru. HO2: tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap-tahap kesediaan membina reka bentuk. lokasi sekolah. bidang ilmu dan tempoh berkhidmat guru. 1. melakukan persiapan. pelaksanaan dan penilaian PBS berdasarkan jantina.

Jabatan Pelajaran Negeri mungkin mendapat gambaran tentang bentuk-bentuk latihan yang boleh diberikan kepada guru-guru opsyen Sains mahupun yang bukan opsyen sekaligus memperbaiki dan . Ini kerana kesediaan yang jitu merupakan aspek yang amat penting dalam memastikan matlamat perancangan. Mereka dapat membuat refleksi terhadap kriteria-kriteria yang perlu ada atau kesediaan dalam diri mereka sebelum dapat membuat penilaian yang autentik dan adil. Jabatan Pelajaran Negeri Berdasarkan petunjuk tentang tahap kesediaan guru dalan kajian ini.9 KEPENTINGAN KAJIAN Kajian ini diharapkan dapat memberi gambaran terhadap tahap kesediaan guru-guru Sains sekolah rendah dalam melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). pihak sekolah. Hasil kajian dilihat penting dalam bertindak sebagai penanda aras kualiti pentaksiran atau penilaian yang dibuat oleh guru menggunakan sistem PBS seterusnya mewujudkan cadangan penambahbaikan bagi pihak-pihak berkaitan seperti guru-guru Sains. Guru-guru Sains Sebagai panduan dalam mengukur tahap kesediaan mereka melakukan Pentaksiran Berasaskan Sekolah bagi mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi. pelaksanaan dan penilaian dalam pembelajaran menggunakan sistem PBS dapat terlaksana dengan berkesan. Pihak Sekolah Sebagai panduan dan memberi maklumat agar wujud kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak-pihak yang berkenaan sekaligus membantu guru-guru menangani masalah yang wujud di kalangan guru-guru yang mengajar mata pelajaran Sains dalam melaksanakan PBS khususnya terhadap guru-guru yang tiada pengkhususan dalam mata pelajaran ini.9 1. Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran Malaysia.

Dalam konteks kajian ini. Kemahiran . kesediaan adalah kesanggupan guruguru mengajar mata pelajaran Sains yang merangkumi aspek pengetahuan. 1. kesediaan membawa maksud perihal sedia. Dalam kajian ini. kerelaan. sikap dan kursus.1 Kesediaan Guru Kesediaan Menurut Kamus Dewan (2002). Kajian ini hanya memberi tumpuan kepada seramai 30 orang guru yang mengajar mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi Sekolah rendah iaitu di kawasan bandar dan luar bandar. kesanggupan.10 mempertingkatkan aspek kesdiaan guru untuk melaksanakan PBS. ia membawa maksud ilmu yang dimiliki oleh guru-guru dalam mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi. pengetahuan membawa maksud satu bidang ilmu yang perlu diteroka dan diketahui untuk dimiliki bagi membentuk sikap dan tingkah laku. DEFINISI OPERASIONAL 1.10. kemahiran.10 BATASASAN KAJIAN Kajian adalah berbentuk kuantitatif deskriptif. Pengetahuan Menurut Kamus Dewan (1999). Kementerian Pelajaran Malaysia Menjadi rujukan Kementerian Pelajaran Malaysia dalam memperkasakan lagi bidang pendidikan dengan permasalahan yang wujud terutamanya dalam lingkungan guru-guru dan sistem PBS itu sendiri.

Dalam kajian ini. Sukan dan Kokurikulum. Komponen PBS terdiri daripada Pentaksiran Sekolah.2 Pentaksiran berasaskan Sekolah PBS merupakan satu bentuk pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah. Kursus Menurut Kamus Dewan (2002). Pentaksiran Aktiviti Jasmani. guru seharusnya menggunakan Dokumen Standard Kurikulum yang mengandungi perkara-perkara yang patut dipelajari dan perlu disampaikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran manakala Dokumen Standard Prestasi adalah rujukan utama untuk mentaksir dan mengukur penguasaan murid.11 Menurut Kamus Dewan (2002). ia membawa maksud perbuatan dan pandangan guru terhadap mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi. direkod dan dilaporkan secara terancang mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan. pengetahuan dan sebagainya) yang diberikan dalam jangkamasa yang singkat. 1. Sikap Menurut Kamus Dewan (2002). kursus bermaksud pelajaran mengenai sesuatu perkara (kepandaian. Pentaksiran Pusat. diskor. ditadbir. Dalam kajian ini. PBS dirancang. Guru . ia membawa maksud kecekapan dan kebolehan guru dalam menguasai kesemua aspek kemahiran-kemahiran saintifik dan amali yang memenuhi kurikulum mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi. PBS dikendalikan oleh pihak sekolah dan pentaksirannya dilaksanakan oleh guru-guru mata pelajaran secara berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran. pelajaran atau ilmu yang diterima oleh mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi.10. kemahiran membawa maksud kecekapan dan kepandaian. Dalam kajian ini. ia membawa maksud. dan Pentaksiran Psikometrik (Kementerian Pelajaran Malaysia 2011) Dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah. sikap bermaksud perbuatan atau pandangan yang berdasarkan kepada sesuatu pendapat.

Evidens atau bukti penguasaan murid boleh diperolehi melalui pemerhatian. guru tidak semestinya menyediakan lembaran kerja bagi setiap kemahiran yang hendak dinilai.12 diberi pengiktirafan dan autonomi untuk menjalankan pentaksiran secara formatif semasa pengajaran dan pembelajaran ataupun secara sumatif di akhir unit pembelajaran ataupun di akhir tahun. latihan dalam buku latihan atau buku kerja dan juga kerja rumah. . jawapan lisan. Untuk mentaksir.

Kajian tinjauan rentas silang merupakan kajian penyelidikan yang melibatkan pengumpulan data daripada satu sampel kajian pada satu peringkat dalam satu titik masa (Cresswell. 3. iv) melakukan penilaian pentaksiran. ii) melakukan persiapan pentaksiran. dihuraikan prosedur pengumpulan data dan prosedur penganalisisan data. Rekabentuk tinjauan juga membolehkan pengumpulan data dibuat secara terus supaya data-data yang dikumpul boleh digunakan untuk menghuraikan fenomena-fenomena yang wujud.1 PENDAHULUAN Bahagian ini akan menghuraikan reka bentuk kajian. sampel kajian dan alat kajian atau instrumen kajian serta kajian rintis yang mencakupi aspek kesahan dan kebolehpercayaan instrumen yang digunakan dalam kajian ini.2 REKABENTUK KAJIAN Rekabentuk kajian yang digunapakai adalah rekabentuk kajian tinjauan rentas silang berdasarkan aliran pendidikan. 3. Populasi kajian melibatkan guru-guru sekolah rendah yang mengajar mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi di Negeri Selangor. rekabentuk kajian tinjauan menggunakan saiz sampel yang besar. bidang ilmu. Selain itu juga. maka dapatan kajian boleh digeneralisasikan kepada populasi dengan tepat dan berkesan. Ini adalah untuk mengkaji tahap kesediaan guru dalam melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) berdasarkan elemen i) membina reka bentuk pentaksiran. Kajian tinjauan digunapakai dalam kajian ini berdasarkan kepada aplikasinya yang membolehkan sesuatu isu dan persoalan diteliti daripada pelbagai perspektif terutamanya dalam menghuraikan tahap kefahaman. persepsi dan sikap responden berkenaan sesuatu isu yang dikaji (Chua.13 BAB III METODOLOGI KAJIAN 3. jantina. tempoh berkhidmat dan lokasi sekolah. Selain daripada itu. Keseluruhan guru-guru yang mengajar di kawasan bandar dan luar bandar . populasi kajian. 2005).3 POPULASI DAN SAMPEL KAJIAN Populasi kajian adalah penting untuk dikenalpasti dengan tujuan untuk menentukan bilangan sampel yang perlu diambil bagi mewakili populasi tersebut (Cresswell. 2005). 2006). iii) melaksanakan pengajaran untuk pentaksiran.

2006).14 diambil kira dalam menjadi populasi kajian. Daerah ini dipilih kerana mengandungi struktur demografi guru yang seimbang dan dapat menggambarkan keseluruhan populasi Selangor yang terdiri daripada penduduk bandar dan luar bandar (Nor Suhaidah. Daripada keseluruhan populasi kajian ini. Persampelan kluster merupakan teknik persampelan yang digunakan dalam kajian yang meliputi kawasan yang luas dan bilangan subjek yang mempunyai pelbagai ciri. Jumlah ini adalah berdasarkan tinjauan literatur yang dijalankan. dan Morrison (2001) dalam Chua (2006). faktor penentuan saiz sampel yang minimum dipengaruhi oleh jenis penyelidikan kuantitatif yang hendak digunakan. Persampelan rawak berstrata merupakan teknik persampelan yang diaplikasikan apabila rangka persampelan adalah heterogen (Chua.Dalam kajian ini. persampelan kluster telah digunakan ke atas keseluruhan populasi guru sekolah rendah yang mengajar Dunia Sains dan Teknologi di seluruh negeri Selangor. penentuan saiz sampel adalah berdasarkan aras kesignifikanan dan ralat persampelan. kesemua guru-guru sekolah rendah yang mengajar Dunia Sains dan Teknologi dari daerah Kuala Selangor telah dipilih bagi mewakili populasi negeri Selangor. Hasil daripada persampelan kluster. 2006). persampelan kajian ini dijalankan dalam dua fasa yang meliputi i) persampelan kluster. Penentuan saiz sampel mengambil kira saiz populasi serta aras kesignifikanan pada p<0. Mengikut Cresswell (2005) pula. Justifikasi ini adalah untuk menyeimbangkan bilangan responden dari . Bagi teknik persampelan pula. Manion.Persampelan ini digunakan bagi memperoleh ralat persampelan yang lebih kecil daripada ralat yang wujud daripada prosedur persampelan rawak sistematik dan persampelan rawak mudah.05 (aras kebolehpercayaan= 95%) dan p<0.01 (aras kebolehpercayaan 99%). Kemudian daripada kategori-kategori ini. dan pengkaji tidak mempunyai senarai nama setiap subjek dalam populasi (Chua. Mengikut Cohen. Cresswell mencadangkan saiz sampel minimum bagi penyelidikan tinjauan ialah 30 responden. sekolah-sekolah di daerah Kuala Selangor yang telah dipilih daripada persampelan kluster akan diasingkan kepada dua kategori berdasarkan status sekolah bandar dan luar bandar. Dalam fasa I. sekolah-sekolah yang terlibat telah dipilih secara rawak mudah. dan ii) persampelan rawak berstrata bagi memilih sampel kajian. sebanyak 100 guru akan dijadikan sampel kajian. 2011) Fasa seterusnya adalah dengan menjalankan persampelan rawak berstrata bagi sampel yang telah dipilih daripada teknik persampelan kluster.

item kesediaan guru melaksanakan pengajaran berasaskan pentaksiran.item kesediaan guru membuat persiapan pentaksiran. kebolehpercayaan instrumen akan diukur dengan merujuk krpada nilai Alfa Cronbach. Menurut Jackson (2006).15 kumpulan luar bandar dan dalam bandar. tempoh berkhidmat dan lokasi sekolah. iaitu bahagian A. 3.maklumat demografi guru. sangat tidak setuju. dan sangat setuju. kewangan. bahagian D. Justifikasi bagi item-item ini dijelaskan dalam Bab 2. dan boleh membuat generalisasi kepada populasi. persepsi. Dalam konteks kajian ini. Akhir sekali. bahagian B. instrumen soal selidik mampu untuk merangkumkan pelbagai masalah yang bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang sikap. Nilai Alfa Cronbach yang melebihi 0.. persampelan rawak mudah telah dijalankan ke atas kategori-kategori ini. tenaga dan limitasi daripada pentadbiran sekolah. kebolehpercayaan adalah merujuk kepada ketekalan dan kestabilan instrumen yang digunakan.7 merupakan nilai . tidak setuju. setuju. kurang setuju.item kesediaan guru melakukan pentaksiran. Selain itu. (Chua 2006) 3. efisien. rekabentuk tinjauan dengan soal selidik merupakan alat kajian yang paling sesuai kerana versatiliti. Skala pengukuran yang digunakan dalam soal selidik yang bakal dibina ialah skala Likert 1-5 sebagaimana petunjuk berikut. kefahaman dan pengetahuan responden. Ini bermaksud kebolehpercayaan sesuatu instrumen yang tinggi adalah instrumen yang dapat memberi jawapan yang konsisten daripada kajian yang dilakukakan. Soal selidik yang dibina bakal terdiri daripada 5 bahagian.4 KAJIAN RINTIS Kajian rintis bakal dijalankan dijalankan untuk menguji kebolehpercayaan dan kesahan instrumen kajian.item kesediaan guru membentuk pentaksiran. bahagian C. bidang ilmu. Menurut Cresswell (2005). Maklumat demografi guru yang akan dikaji adalah jantina. dan bahagian E. Justifikasi pengumpulan data melalui soal selidik adalah berdasarkan kepada faktor saiz sampel yang besar dan faktor kekangan masa.3 INSTRUMEN KAJIAN Kajian ini menggunakan instrumen soal selidik sepenuhnya sebagai alat penting bagi mendapatkan data. Skala Likert bernombor ganjil digunakan adalah kerana penggunaan skala Likert bernombor ganjil akan mengurangkan ralat pengukuran berbanding penggunaan skala Likert bernombor genap.

Ini bererti kesahan instrumen yang tinggi dapat membantu penyelidik untuk memperoleh maklumat yang penyelidik kehendaki mengikut konstruk-konstruk yang dibina dan menjawab persoalan-persoalan kajian.60 sering digunapakai sebagai indek kebolehpercayaan dalam sesuatu penyelidikan. Ini adalah kerana soal selidik yang digunapakai adalah soal selidik yang telah dibangunkan dan digunapakai oleh kajian-kajian lepas. Ini bermakna darjah kesahan dapat ditunjukkan dengan menggunakan kofisien korelasi. Manakala Frankel dan Wallen (2006) pula menyatakan kesahan dalam kajian merujuk kepada kesesuaian. kesahan sesuatu instrumen pada asasnya boleh ditentukan dengan menggunaan dua kaedah sama ada melalui analisis kandungan secara logikal atau melalui analisis secara empirikal iaitu pengukuran kriteria. Walaubagaimanapun. Analisis secara empirikal pula boleh dilakukan melalui pencarian korelasi antara skor setiap item dengan jumlah skor mengikut konstruk berkaitan (Jamil 2002). .Maka soal selidik ini telah mendapat pengesahan kandungan daripada pakar. Bilangan item yang kurang daripada 10 dalam sesuatu konstruk biasanya akan memberi nilai Alfa Cronbach yang rendah.50 seperti yang dicadangkan oleh Briggs dan Check (1986) (Pallant 2007).15 hingga 0. Maka. Untuk keadaan seperti ini. penyelidik kajian ini berpendapat bahawa soal selidik yang digunakan mempunyai kesahan yang baik. penyelidik adalah digalakkan untuk menggunakan korelasi min antara item ( mean inter-item correlation) dalam julat optimum 0. Analisis kesahan secara empirikal digunakan sebagai penyokong bagi kesahan yang telah dibuat oleh pengkaji-pengkaji lepas. menurut Pallant (2007) lagi. Dalam konteks kajian ini. kebolehgunaan dan kesignifikan sesuatu inferens yang penyelidik dapat diperoleh daripada data kajian melalui penggunaan instrumen yang dibina. Menurut Jamil (2002) pula. Analisis kandungan secara logikal boleh digunakan dengan mendaptkan penyemakan instrumen melalui pakar-pakar bidang yang dikaji. Menuru Jurs dan Wiersma (2005). ketepatan. Kesahan instrumen kajian pula ialah satu pengukuran sejauh mana instrumen dapat mengukur apa yang sepatutnya diukur dalam kajian. nilai Alfa Cronbach yang melebihi 0. nilai Alfa Cronbach adalah sensitif terhadap bilangan item dalam sesuatu konstruk.16 yang baik dan boleh diterima (Pallant 2007). soal selidik yang digunakan telah diuji kesahannya melalui analisis secara empirikal.

tahap kesediaan melaksanakan pengajaran berasaskan pentaksiran.1 Jadual 3.17 3. Dalam kajian ini. pemboleh ubah bersandar ialah kesediaan guru membentuk pentaksiran. Data-data akan diproses dan dianalisis menggunakan program Predictive Analytic SoftWare (PASW). pengalaman mengajar dan bidang ilmu guru.1 Analisis Deskriptif Analisis statistik deskriptif digunakan bagi menghuraikan secara menyeluruh tahap. Manakala pembolehubah tidak bersandar ialah jantina guru. persepsi dan sikap terhadap bioteknologi dalam kalangan pelajar Skor Min 1.33 2. kekerapan. Program PASW yang digunakan adalah PASW versi 17. 3.5 PROSEDUR PENGANALISISAN DATA Maklumat-maklumat yang diperoleh daripada borang soal selidik akan dikodkan dan dimasukkan ke dalam komputer. dan tahap kesediaan melakukan pentaksiran. tahap kesediaan membuat persiapan pentaksiran. dan kesediaan melakukan pentaksiran. sisihan piawai. kesediaan melaksanakan pengajaran berasaskan pentaksiran.00 hingga 2.1 Interpretasi skor min bagi tahap pengetahuan.00 Sumber : Jamil 2002 Pengkelasan skor min yang digunakan adalah berdasarkan formula berikut: Julat = Skor maksimum – Skor minimum Interpretasi Skor Min Rendah Sederhana Tinggi . lokasi sekolah. peratusan dan juga interpretasi skor min seperti dalam Jadual 3.5. Dua jenis statistik akan digunakan iaitu statistik deskriptif dan statistik inferensi. kesediaan guru membentuk pentaksiran.66 3.67 hingga 5. Statistik yang digunakan ialah skor min. kesediaan membuat persiapan pentaksiran.34 hingga 3.

analisis varians (ANOVA satu hala). Statistik inferensi yang digunakan dalam kajian ini adalah ujian-t tidak bersandar.2 Analisis Inferensi Statistik inferensi adalah statistic yang menggunakan data sampel daripada sesuatu populasi untuk membuat inferensi terhadap populasi tersebut (Wiersma dan Jurs 2005). Dalam konteks kajian ini. tahap sederhana dan tahap tinggi. Dengan ini julat untuk setiap tahap adalah seperti berikut: Julat untuk setiap tahap = Skor maksimum –Skor minimum = 5-1 = 1. Manakala pembolehubah bersandar yang digunakan adalah kesediaan guru membentuk pentaksiran. ujian ANOVA mempunyai kelebihan berbanding dengan ujian –t dalam perbandingan skor min kerana ujian. ujian ANOVA satu hala digunakan bagi menguji hipotesis tentang perbezaan skor min kesediaan guru dalam melaksanakan Pentaksiran Berasaskan . tiga. Bilangan kategori yang dibentuk ialah tahap rendah. Dalam kajian ini. kesediaan melaksanakan pengajaran berasaskan pentaksiran. maka skor maksimum ialah 5 dan skorminimum ialah 1.18 Bilangan kategori yang dibentuk Oleh kerana skala likert (1 hingga 5) digunakan dalam instrument kajian. Di samping itu. pembolehubah tidak bersandar yang digunakan adalah faktor demografi iaiti lokasi sekolah. lima atau n skor min. bidang ilmu dan pengalaman mengajar. dan korelasi Pearson. namun ujian ANOVA membenarkan perbandingan dua. kesediaan membuat persiapan pentaksiran. Analisis Varians (ANOVA satu hala) 3 Menurut Chua (2006).5.33 Bilangan Tahap 3. dan kesediaan melakukan pentaksiran.t hanya membenarkan perbandingan dua skor min sahaja. a. jantina. ujian ANOVA juga membenarkan penyelidik untuk membuat analisis ke atas dua atau lebih pembolehubah bebas secara serentak supaya kesan interaksi antara pembolehubahpembolehubah bebas dapat dilihat. Ia boleh digunakan untuk menghuraikan perhubungan antara suatu pembolehubah dengan pembolehubah yang lain (Chua 2006).

Statistik kesan saiz akan menunjukkan sejauh mana magnitud perbezaan antara dua kumpulan (Pallant. maka ini bererti syarat kehomogenan varians telah dipatuhi. Namun. persampelan rawak dan data populasi bersifat taburan normal. Menurut Chua (2006). syarat-syarat untuk ujian ANOVA adalah seperti penggunaan skala pengukuran selang atau nisbah.05 dalam ujian Lavene. Sebaliknya jika nilai signifikan kurang daripada 0.05 (p>0. beliau juga turut mencadangkan penyelidik boleh merendahkan nilai signifikan piawai ujian ANOVA kepada 0.06 0. Di samping itu.2 Jadual 3. Kehomogenan varian bagi kumpulan pembolehubah bebas yang dikaji adalah berdasarkan ujian Lavene. maka jadual Ujian Robust tentang kesamaan min dalam ujian Welsh dan Brown-Forsythe perlu dirujuk. maka penyelidik akan menjalankan analisis statistik kesan saiz. penyelidik akan menggunakan eta squared untuk mencari kesan saiz dan seterusnya menggunakan Cohen’s d Eta squared untuk menentukan tahap kesan saiz yang didapati. Tahap magnitud kesan saiz adalah seperti dalam jadual 3.19 Sekolah (PBS) berdasarkan bidang ilmu dan tempoh guru berkhidmat. Taburan skor boleh disemak dengan menggunakan histogram atau graf (Pallant 2007). Mengikut Pallant (2007). Dalam konteks kajian ini. sebelum analisis ujian ANOVA dijalankan.025 atau 0.2 Penentuan kesan saiz oleh Cohen (1998) Nilai eta squared 0. ini bermakna syarat kehomogenan varians tidak dipatuhi.01 jika syarat kehomogenan ini tidak dipatuhi.01 0.05). pengkaji juga perlu menyemak kehomogenan varians bagi kumpulan pembolehubah bebas yang dikaji dalam pengujian hipotesis. penyelidik haruslah terlebih dahulu menjalankan ujian bagi menentukan sama ada data populasi memenuhi taburan normal.14 Kesan saiz Kecil Sederhana Besar . jika kehomogenan varians tidak dipatuhi. Sekiranya analisis ujian ANOVA menunjukkan terdapatnya perbezaan yang signifikan dari segi skor min.2007). Jika didapati nilai signifikan ujian Lavene melebihi 0. Oleh itu.

71 hingga -0. taburan data serta arah hubungan pembolehubah-pembolehubah yang dikaji ( Pallant 2007) Sekiranya analisis korelasi pearson menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara dua pembolehubah yang diuji.91 hingga 1.1992) Saiz pekali korelasi (r) 0.90 0.3 Jadual 3. scatterplot juga boleh membantu penyelidik untuk memeriksa outliers. Terdapat beberapa ujian korelasi seperti pekali Pearson Productmoment. pekali Phi. Korelasi Pearson Analisis korelasi digunakan untuk menghuraikan kekuatan dan arah linear hubungan antara dua pembolehubah (Pallant 2007). korelasi Pearson Product-moment akan digunakan untuk mengkaji persoalan adakah terdapat perhubungan antara kesediaan guru dalam membina rekabentuk.00 0. Di samping itu.50 Kekuatan Korelasi Sangat Kuat Kuat Sederhana Lemah .71 hingga 0.51 hingga 0.70 0.3 Kekuatan nilai pekali korelasi (Alias Baba. pekali Biserial. Varians digunakan untuk melihat sumbangan pembolehubah bebas kepada perubahan pembolehubah bersandar (Chua 2006). pekali Cramer dan Lambda (Chua 2006). maka penyelidik akan menghitung varians (r2). pekali point biserial. Formula varians dan kekuatan nilai pekali korelasi yang digunakan oleh penyelidik dalam konteks kajian ini adalah seperti yang ditunjukkan di dalam jadual 3.20 b.70 atau -0.90 atau -0.91 hingga -1. Dalam konteks ini. melakukan persiapan.51 hingga -0. pekali Tetrachoric.00 atau -0. melaksanakan pengajaran dan pembelajaran serta melakukan penilaian PBS.01 hingga 0.31 hingga -0. Nilai varians boleh dinyatakan dalam bentuk peratus.30 atau -0. Sebelum penyelidik menjalankan analisis korelasi pearson. pekali Spearman Rho. satu scatterplot perlu dihasilkan untuk menentukan sama ada hubungan antara dua pembolehubah yang diuji adalah linear.

Interpretasi Skor Min Mengenalpasti tahap kesediaan guru melaksanakan pengajaran untuk pentaksiran Min.30 atau -0.4 Jadual 3.03 0. Interpretasi Skor Min Mengkaji perbezaan kesediaan guru dalam melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) berdasarkan jantina Mengkaji perbezaan kesediaan guru dalam melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Ujian-t sampel tidak bersandar Ujian ANOVA 1 hala . Peratusan. Peratusan. Peratusan.00 Sangat Lemah Tiada korelasi Rumusan analisis-analisis data yang digunakan adalah seperti dalam jadual 3. Interpretasi Skor Min Mengenalpasti tahap kesediaan guru melakukan penilaian pentaksiran Min. Interpretasi Skor Min Mengenalpasti tahap kesediaan guru melakukan persiapan pentaksiran Min.01 hingga -0.4 Rumusan analisis data dalam kajian Objektif Kajian Analisis Data Mengenalpasti tahap kesediaan guru membina reka bentuk pentaksiran Min. Peratusan.21 0.01 hingga 0.

Korelasi Pearson Productmoment Ujian-t sampel tidak bersandar Ujian ANOVA 1-hala .22 (PBS) berdasarkan bidang ilmu Mengkaji perbezaan kesediaan guru dalam melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) berdasarkan tempoh guru berkhidmat Mengkaji perbezaan kesediaan guru dalam melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) berdasarkan lokasi sekolah Mengkaji perhubungan antara kesediaan guru dalam membina rekabentuk. melakukan persiapan. melakukan persiapan. Mengenalpasti sama ada terdapat pengaruh kesediaan dalam guru membina reka bentuk. melaksanakan pengajaran dan pembelajaran serta membuat penilaian PBS. Mengenal pasti apakah halangan-halangan dan kekangan yang dihadapi guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sains Menggunakan sistem PBS. melaksanakan pengajaran dan pembelajaran serta melakukan penilaian PBS.

8 Hubungan portfolio guru dengan keberkesanan pentaksiran.6.5 Model-model penilaian 2.7 Hubungan penilaian pentaksiran dengan peningkatan hasil belajar 2.2 PEMBELAJARAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI 2.1 Pemerhatian semasa pembelajaran 2.2 Kesediaan guru melakukan persiapan PBS 2.9 Rumusan.1 Kesediaan guru membina rekabentuk PBS 2.5.1 PENDAHULUAN 2.4 Kesediaan guru melaksanakan penilaian berdasarkan PBS 2. 2.4 KESEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GURU DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI BERDASARKAN PBS 2.4 Sasaran penilaian PBS 2.4.2 Latihan diakhir unit pembelajaran dan di akhir tahun 2.4.3 Kesediaan guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan PBS 2.5.4.3 Kerja rumah dan projek 2.6.4.23 BAB II TINJAUAN LITERATUR 2.6.3 Komponen penilaian PBS 2. .5.6 Teknik penilaian PBS 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful