P. 1
Kesediaan Guru Dunia Sains Dan Telnologi Melaksanakan Pbs

Kesediaan Guru Dunia Sains Dan Telnologi Melaksanakan Pbs

|Views: 1,507|Likes:

More info:

Published by: Oshin Ct Aishah Rahmat on May 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2015

pdf

text

original

1

SITI AISHAH RAHMAT P59055 KESEDIAAN GURU DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM MELAKSANAKAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN Sains merupakan mata pelajaran yang menyediakan suatu peluang terhadap kesedaran mengenai peningkatan konteks aktiviti Sains dan juga evolusi ilmu saintifik dan pemahaman Sains di seluruh dunia. Saban hari, pelbagai evolusi dan invensi dalam Sains berlaku dan pastinya melibatkan seluruh aspek keperluan hidup dan global selanjar dengan tujuan pembelajaran Sains itu sendiri iaitu memudahkan dan menambahbaik kehidupan manusia. Ironinya, isi kandungan utama pembelajaran di sekolah masa kini masih bersifat dapatan dan pengulangan ilmu sebanyak mungkin, idea yang tidak disintesis dan diaplikasi, pemahaman dan pembelajaran terlalu bersifat permukaan dan tidak autentik. Jurang antara teknologi yang dihasilkan pada zaman ini dengan ilmu atau kurikulum yang perlu murid hadapi di sekolah dilihat tidak selanjar. Jurang ini akan menjadi semakin besar menuju abad ke-21 jika tiada tindakan drastik dan menyeluruh dalam pengubahsuaian persekitaran pembelajaran yang membudayakan ciri-ciri abad ke-21. Ini kerana dunia kerjaya di luar sedang berlumba-lumba menghasilkan invensi baru untuk kekal bersaing. Justeru pada tahun 2011, Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengambil inisiatif mengubahsuai kurikulum dengan mengubahsuai Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) kepada Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Berbeza dengan sistem KBSR yang menjadikan peperiksaan sebagai alat pengukuran prestasi murid, KSSR menggunakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) yang merupakan alat penilai yang lebih holistik serta memberi autonomi kepada guru untuk menilai semasa pembelajaran. KSSR juga telah ditambah dengan elemen-elemen abad ke-21 ke dalam mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi. Ini kerana, Dunia Sains dan Teknologi (DST) merupakan gabungan elemen Sains, Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) yang diajar di Tahap I. Dunia Sains dan Teknologi bertujuan untuk memupuk minat terhadap Sains dan Teknologi dan mengembangkan kreativiti dan inovasi murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi

2

menguasai ilmu sains dan teknologi, kemahiran saintifik, dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. Pendekatan bertema ini dalam DST adalah untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik.Selain daripada itu, kurikulum ini turut menerapkan elemen keusahawanan, kreativiti dan inovasi sebagai persediaan ke arah menyediakan modal insan yang berupaya menyumbang ke arah menjadikan negara sebagai negara berpendapatan tinggi selaras dengan hasrat Model Baru Ekonomi. Tema Dunia Sains dan Teknologi diperkenalkan kepada murid Tahap Satu bagi menggantikan mata pelajaran Sains. Tema ini menggabungkan elemen Sains, Reka Bentuk & Teknologi (RBT), dan Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK). Bagi tujuan pelaksanaan di Tahap Satu, elemen RBT dan TMK digabungjalinkan dalam Standard Sains. Selain itu modul penggunaan TMK turut disediakan bagi membolehkan guru membimbing murid mengaplikasikan TMK dalam pembelajaran. Gabungan tema-tema seperti Reka Bentuk & Teknologi serta Teknologi maklumat yang merupakan elemen ciri-ciri tenaga kerja abad ke-21 ini dilihat sebagai perubahan yang bagus bagi mempersiapkan murid. Ini kerana pembelajaran melalui projek yang berkonsepkan invensi teknologi sebenar mungkin tidak dapat mencapai objektifnya jika capaian maklumat adalah terhad; kesan daripada perkembangan dunia teknologi yang sentiasa berlaku. Keperluan kemahiran capaian limpahan maklumat dengan pantas ini adalah koheren dengan situasi sebenar kerjaya abad ke -21 di mana individu perlu mengsintesis pelbagai maklumat bagi menyiapkan projek yang kompleks dalam masa yang ditetapkan. Justeru, cara terbaik untuk mengadaptasi dan mendalami bidang-bidang abad ke-21 sebanyak mungkin dalam persekitaran pembelajaran Sains di sekolah adalah dengan memperluaskan amalan literasi digital seperti literasi media, ICT dan informasi yang juga adalah salah satu kriteria kemahiran yang dicari majikan abad ke-21. Persekitaran pembelajaran berasaskan literasi digital seperti media, ICT dan informasi ini dirasionalkan oleh Kellner (2000) yang mengatakan setiap individu perlu berkebolehan untuk bekerja dan bertindak dalam teknologi informasi yang tinggi; yang wujud dalam persekitaran sosial yang baru. Justeru, setiap individu mesti mempelajari kemahiran melibatkan literasi media dan komputer supaya setiap individu dapat bermandiri dalam menuju abad ke-21. Matlamat tema Dunia Sains dan Teknologi adalah untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains dan teknologi, kemahiran serta nilai murni. Kemahiran yang ingin dikembangkan melalui

3 tema ini merangkumi kemahiran proses sains. 1. Fokus tema Dunia Sains dan Teknologi di Tahap I pula adalah menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi serta mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains. Bidang akademik terdiri daripada Pentaksiran Sekolah dan Pentaksiran Pusat. Ia juga memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK di dalam DST serta mengaplikasikan secara merentas kurikulum dengan kreatif mengikut tahap kebolehan murid dan memberi pengetahuan dan kemahiran asas dalam Sains. TMK dan RBT di Tahap II. Pentaksiran di bilik darjah sangat penting bagi mengetahui tahap penguasaan dan pemahaman murid tentang apa yang telah dipelajari. afektif dan Pendidikan Kebangsaan dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Kedua-dua bidang ini memberi pengiktirafan dan autonomi kepada guru untuk melaksanakan pentaksiran formatif dan sumatif yang berasaskan sekolah. Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu pentaksiran psikomotor yang selaras bersifat dengan holistik Falsafah iaitu menilai aspek kognitif. guru-guru yang terlibat secara “soft landing” KSSR perlu membuat Ppentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi menilai tahap penguasaan dan kemahiran murid mengikut band yang digariskan. kemahiran berfikir. kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. RBT dan TMK bagi menyediakan murid dalam mata pelajaran Sains.2 LATAR BELAKANG KAJIAN . Justeru murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian. Maklumat yang diperoleh membantu guru untuk menambah baik kaedah pengajarannya. memperoleh pengetahuan dan menguasai asas kemahiran praktis. Berkuatkuasa tahun 2011. Hasil pentaksiran di bilik darjah ini juga memberi maklum balas awal kepada guru untuk merancang tindakan susulan bagi meningkatkan lagi penguasaan dan pemahaman murid. manakala bidang bukan akademik terdiri daripada Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani. mereka bentuk serta berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arah melahirkan murid yang kreatif dan inovatif. PBS mentaksir bidang akademik dan bukan akademik. kemahiran manipulatif/ psikomotor dan kemahiran TMK. Sukan dan Kokurikulum.

Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia (2011) guru sepatutnya merancang pembelajaran secara holistik dan bersepadu bagi membolehkan beberapa Standard Pembelajaran dicapai bergantung kepada kesesuaian dan keperluan pembelajaran. Ini kerana tiada soalan-soalan standard yang boleh dijadikan alat oleh ibu bapa ntuk mengukur dan membandingkan pencapaian anak-anak mereka. Guru digalakkan merancang aktiviti yang dapat melibatkan murid secara aktif bagi menjana pemikiran secara analitis. kritis.3 PERMASALAHAN KAJIAN Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan sebuah sistem penilaian dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah yang telah ditransformasi secara besar-besaran dan amat berbeza dengan sistem pembelajaran berorientasikan penilaian peperiksaan dalam sistem KBSR sebelum ini. Pemberian autonomi kepada guru untuk menilai murid berdasarkan pentaksiran berasaskan sekolah dilihat sebagai penilaian yang begitu rapuh di mata ibu bapa. inovatif dan kreatif di samping menggunakan teknologi sebagai wahana dalam mencapai Standard Kandungan tersebut dengan lebih berkesan. melaksana dan membuat penilaian semasa proses Pentaksiran Berasaskan Sekolah. membuat persiapan.4 Kajian ini bertujuan mengkaji kesediaan guru Dunia Sains dan Teknologi dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). dalam sistem KBSR anak mereka yang mendapat A hingga E dalam mata pelajaran tertentu dapat dibuktikan dengan jawapan mereka dalam peperiksaan manakala dalam sistem PBS sukar untuk mereka bandingkan pencapaian anak-anak mereka kerana bergantung kepada pemerhatian guru mata pelajaran. Justeru. Guru seharusnya meneliti semua Standard Pembelajaran dalam Standard Kandungan yang berkenaan sebelum merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti boleh dipelbagaikan untuk mencapai satu Standard Kandungan bagi memenuhi keperluan pembelajaran. Sistem baru ini menimbulkan pelbagai respon daripada rakyat Malaysia terutamanya dalam kalangan ibu bapa dan guru sendiri. kajian ini dapat memperihalkan tahap kesediaan guru dengan membuat pemerhatian tentang bagaimana guru tersebut mereka bentuk. Standard Kandungan bagi domain afektif diterap secara tidak langsung semasa Standard Kandungan bagi domain kognitif dijalankan. 1. Guru juga mudah untuk dituduh . sesuai dengan kebolehan serta gaya pembelajaran murid. Sebagai contoh.

lokasi sekolah dan tempoh berkhidmat B) Kecekapan guru sains meliputi kecekapan saintifik (pengetahuan) dan kecekapan manipulatif (keterampilan) C) Prosedur pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah meliputi membina rekabentuk. melaksanakan pengajaran dan melakukan penilaian. Sikap kurang percaya terhadap guru merupakan hasil daripada kurangnya kepercayaan terhadap kesediaan guru-guru dalam melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah ini. melakukan persiapan. . 1. Kajian ini diharapkan dapat menunjukkan tahap kesediaan guru-guru Sains dalam melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah. bidang ilmu.5 bias dalam membuat penilaian PBS kerana penilaian adalah secara holistik yang merangkumi banyak aspek pemerhatian semasa pembelajaran dan bukan hanya melalui peperiksaan. Sekiranya hasil kajian ini positif. secara tidak langsung dapat memberi ruang kepada peningkatan kepercayaan ibu bapa terhadap guru dan ia juga memberi ruang bagi pihak berkepentingan melaksanakan sebarang penambahbaikan sekiranya terdapat kelemahan dalam kesediaan guru melaksanakan PBS.4 KERANGKA KONSEPTUAL A) Demografi guru iaitu jantina.

6 Demografi guru Jantina Bidang ilmu Tempoh berkhidmat Lokasi sekolah Kemahiran manipulatif Kemahiran saintifik Membina rekabentuk pentaksiran Membina penilaian pentaksiran Melakukan persiapan pentaksiran Melaksanakan P&P pentaksiran Kerangka konseptual diubahsuai dari Arends (2008) dan Fried (1995) .

Mengenalpasti sama ada terdapat pengaruh kesediaan dalam guru membina reka bentuk. bidang ilmu. melaksanakan pengajaran dan pembelajaran serta melakukan penilaian PBS. Mengenal pasti apakah halangan-halangan dan kekangan yang dihadapi guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sains Menggunakan sistem PBS. 4. 5. melakukan persiapan. 1. Mengenalpasti sama ada terdapat hubungan antara kesediaan guru dalam membina rekabentuk. 1. melakukan persiapan. Bagaimanakah tahap kesediaan guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berasaskan Pentaksiran Berasaskan Sekolah: i) ii) Mereka bentuk pentaksiran Membuat persiapan pentaksiran . Mengenalpasti kesediaan guru melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah dalam mata pelajaran Sains dari aspek: i) ii) iii) iv) Membina reka bentuk pentaksiran Melakukan persiapan pentaksiran Melaksanakan pengajaran untuk pentaksiran Melakukan penilaian pentaksiran 2.6 OBJEKTIF KAJIAN 1. tempoh berkhidmat dan lokasi sekolah 3. melaksanakan pengajaran dan pembelajaran serta membuat penilaian PBS. Mengenalpasti samaada terdapat perbezaan kesediaan guru dalam melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) berdasarkan demografi guru iaitu jantina.7 PERSOALAN KAJIAN 1.7 1.5 TUJUAN KAJIAN Kajian ini bertujuan mengenalpasti kesediaan guru sains dalam melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah serta mengenalpasti halangan-halangan dan kekangan yang dihadapi oleh guru sains dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan sistem PBS.

persiapan. Apakah terdapat hubungan antara kesediaan guru dalam mereka bentuk. tempoh berkhidmat dan lokasi sekolah? 3. Apakah terdapat pengaruh antara kesediaan guru dalam mereka bentuk. melaksanakan serta melakukan pentaksiran? 4. HO2: tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap-tahap kesediaan membina reka bentuk.8 iii) iv) Melaksanakan pengajaran berasaskan pentaksiran Melakukan pentaksiran 2. Apakah terdapat perbezaan kesediaan guru Sains dalam melaksanakan Pentaksiran berasaskan sekolah berdasarkan demografi guru. persiapan . bidang ilmu dan tempoh berkhidmat guru. jantina. melaksnakan serta melakukan pentaksiran. dan tempoh berkhidmat guru. pelaksanaan dan penilaian PBS berdasarkan jantina. bidang ilmu. 5. melaksanakan pengajaran dan melakukan penilaian PBS. HO3: tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kesediaan guru dalam membina rekabentuk. 1. melakukan persiapan. melakukan persiapan. melakukan persiapan. lokasi sekolah. . lokasi sekolah.8 HIPOTESIS KAJIAN H01: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan kesediaan membina rekabentuk. pelaksanaan dan penilaian PBS berdasarkan jantina. melakukan persiapan. bidang ilmu. Apakah terdapat halangann-halangan atau kekangan yang dihadapi guru dalam melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah dalam mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi. melaksanakan pengajaran dan pembelajaran serta melakukan penilaian dalam PBS HO4: tidak terdapat pengaruh yang signifikan kesediaan antara pembolehubah membina reka bentuk.

Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran Malaysia. Pihak Sekolah Sebagai panduan dan memberi maklumat agar wujud kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak-pihak yang berkenaan sekaligus membantu guru-guru menangani masalah yang wujud di kalangan guru-guru yang mengajar mata pelajaran Sains dalam melaksanakan PBS khususnya terhadap guru-guru yang tiada pengkhususan dalam mata pelajaran ini. Ini kerana kesediaan yang jitu merupakan aspek yang amat penting dalam memastikan matlamat perancangan. Jabatan Pelajaran Negeri mungkin mendapat gambaran tentang bentuk-bentuk latihan yang boleh diberikan kepada guru-guru opsyen Sains mahupun yang bukan opsyen sekaligus memperbaiki dan .9 KEPENTINGAN KAJIAN Kajian ini diharapkan dapat memberi gambaran terhadap tahap kesediaan guru-guru Sains sekolah rendah dalam melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).9 1. Hasil kajian dilihat penting dalam bertindak sebagai penanda aras kualiti pentaksiran atau penilaian yang dibuat oleh guru menggunakan sistem PBS seterusnya mewujudkan cadangan penambahbaikan bagi pihak-pihak berkaitan seperti guru-guru Sains. Mereka dapat membuat refleksi terhadap kriteria-kriteria yang perlu ada atau kesediaan dalam diri mereka sebelum dapat membuat penilaian yang autentik dan adil. Jabatan Pelajaran Negeri Berdasarkan petunjuk tentang tahap kesediaan guru dalan kajian ini. Guru-guru Sains Sebagai panduan dalam mengukur tahap kesediaan mereka melakukan Pentaksiran Berasaskan Sekolah bagi mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi. pelaksanaan dan penilaian dalam pembelajaran menggunakan sistem PBS dapat terlaksana dengan berkesan. pihak sekolah.

1. kerelaan. Kajian ini hanya memberi tumpuan kepada seramai 30 orang guru yang mengajar mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi Sekolah rendah iaitu di kawasan bandar dan luar bandar.10 mempertingkatkan aspek kesdiaan guru untuk melaksanakan PBS. Kemahiran . kesediaan membawa maksud perihal sedia.1 Kesediaan Guru Kesediaan Menurut Kamus Dewan (2002). sikap dan kursus. Pengetahuan Menurut Kamus Dewan (1999). ia membawa maksud ilmu yang dimiliki oleh guru-guru dalam mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi. kesediaan adalah kesanggupan guruguru mengajar mata pelajaran Sains yang merangkumi aspek pengetahuan. Kementerian Pelajaran Malaysia Menjadi rujukan Kementerian Pelajaran Malaysia dalam memperkasakan lagi bidang pendidikan dengan permasalahan yang wujud terutamanya dalam lingkungan guru-guru dan sistem PBS itu sendiri. Dalam konteks kajian ini.10. kesanggupan. DEFINISI OPERASIONAL 1. Dalam kajian ini.10 BATASASAN KAJIAN Kajian adalah berbentuk kuantitatif deskriptif. kemahiran. pengetahuan membawa maksud satu bidang ilmu yang perlu diteroka dan diketahui untuk dimiliki bagi membentuk sikap dan tingkah laku.

Komponen PBS terdiri daripada Pentaksiran Sekolah. 1. ditadbir. direkod dan dilaporkan secara terancang mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan. Dalam kajian ini. kursus bermaksud pelajaran mengenai sesuatu perkara (kepandaian. kemahiran membawa maksud kecekapan dan kepandaian. Dalam kajian ini. Sikap Menurut Kamus Dewan (2002). Dalam kajian ini. Guru . ia membawa maksud.2 Pentaksiran berasaskan Sekolah PBS merupakan satu bentuk pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah. PBS dirancang. Sukan dan Kokurikulum. guru seharusnya menggunakan Dokumen Standard Kurikulum yang mengandungi perkara-perkara yang patut dipelajari dan perlu disampaikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran manakala Dokumen Standard Prestasi adalah rujukan utama untuk mentaksir dan mengukur penguasaan murid. Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Pentaksiran Pusat.10. ia membawa maksud perbuatan dan pandangan guru terhadap mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi. dan Pentaksiran Psikometrik (Kementerian Pelajaran Malaysia 2011) Dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah. pengetahuan dan sebagainya) yang diberikan dalam jangkamasa yang singkat. sikap bermaksud perbuatan atau pandangan yang berdasarkan kepada sesuatu pendapat. diskor. Kursus Menurut Kamus Dewan (2002).11 Menurut Kamus Dewan (2002). ia membawa maksud kecekapan dan kebolehan guru dalam menguasai kesemua aspek kemahiran-kemahiran saintifik dan amali yang memenuhi kurikulum mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi. pelajaran atau ilmu yang diterima oleh mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi. PBS dikendalikan oleh pihak sekolah dan pentaksirannya dilaksanakan oleh guru-guru mata pelajaran secara berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran.

. latihan dalam buku latihan atau buku kerja dan juga kerja rumah. jawapan lisan.12 diberi pengiktirafan dan autonomi untuk menjalankan pentaksiran secara formatif semasa pengajaran dan pembelajaran ataupun secara sumatif di akhir unit pembelajaran ataupun di akhir tahun. Untuk mentaksir. guru tidak semestinya menyediakan lembaran kerja bagi setiap kemahiran yang hendak dinilai. Evidens atau bukti penguasaan murid boleh diperolehi melalui pemerhatian.

tempoh berkhidmat dan lokasi sekolah. ii) melakukan persiapan pentaksiran. sampel kajian dan alat kajian atau instrumen kajian serta kajian rintis yang mencakupi aspek kesahan dan kebolehpercayaan instrumen yang digunakan dalam kajian ini. Ini adalah untuk mengkaji tahap kesediaan guru dalam melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) berdasarkan elemen i) membina reka bentuk pentaksiran. 2005). bidang ilmu. iii) melaksanakan pengajaran untuk pentaksiran. Selain daripada itu. rekabentuk kajian tinjauan menggunakan saiz sampel yang besar. iv) melakukan penilaian pentaksiran. persepsi dan sikap responden berkenaan sesuatu isu yang dikaji (Chua. maka dapatan kajian boleh digeneralisasikan kepada populasi dengan tepat dan berkesan. Selain itu juga.1 PENDAHULUAN Bahagian ini akan menghuraikan reka bentuk kajian. 2006). Kajian tinjauan digunapakai dalam kajian ini berdasarkan kepada aplikasinya yang membolehkan sesuatu isu dan persoalan diteliti daripada pelbagai perspektif terutamanya dalam menghuraikan tahap kefahaman. Populasi kajian melibatkan guru-guru sekolah rendah yang mengajar mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi di Negeri Selangor. 2005). populasi kajian.3 POPULASI DAN SAMPEL KAJIAN Populasi kajian adalah penting untuk dikenalpasti dengan tujuan untuk menentukan bilangan sampel yang perlu diambil bagi mewakili populasi tersebut (Cresswell.2 REKABENTUK KAJIAN Rekabentuk kajian yang digunapakai adalah rekabentuk kajian tinjauan rentas silang berdasarkan aliran pendidikan. Keseluruhan guru-guru yang mengajar di kawasan bandar dan luar bandar .13 BAB III METODOLOGI KAJIAN 3. jantina. Rekabentuk tinjauan juga membolehkan pengumpulan data dibuat secara terus supaya data-data yang dikumpul boleh digunakan untuk menghuraikan fenomena-fenomena yang wujud. Kajian tinjauan rentas silang merupakan kajian penyelidikan yang melibatkan pengumpulan data daripada satu sampel kajian pada satu peringkat dalam satu titik masa (Cresswell. 3. dihuraikan prosedur pengumpulan data dan prosedur penganalisisan data. 3.

Persampelan rawak berstrata merupakan teknik persampelan yang diaplikasikan apabila rangka persampelan adalah heterogen (Chua. Dalam fasa I. Manion. Daripada keseluruhan populasi kajian ini. sekolah-sekolah yang terlibat telah dipilih secara rawak mudah. dan ii) persampelan rawak berstrata bagi memilih sampel kajian.05 (aras kebolehpercayaan= 95%) dan p<0. Bagi teknik persampelan pula.14 diambil kira dalam menjadi populasi kajian. Mengikut Cohen. persampelan kluster telah digunakan ke atas keseluruhan populasi guru sekolah rendah yang mengajar Dunia Sains dan Teknologi di seluruh negeri Selangor. faktor penentuan saiz sampel yang minimum dipengaruhi oleh jenis penyelidikan kuantitatif yang hendak digunakan. Kemudian daripada kategori-kategori ini. sekolah-sekolah di daerah Kuala Selangor yang telah dipilih daripada persampelan kluster akan diasingkan kepada dua kategori berdasarkan status sekolah bandar dan luar bandar. Penentuan saiz sampel mengambil kira saiz populasi serta aras kesignifikanan pada p<0. 2011) Fasa seterusnya adalah dengan menjalankan persampelan rawak berstrata bagi sampel yang telah dipilih daripada teknik persampelan kluster. dan Morrison (2001) dalam Chua (2006). 2006). Daerah ini dipilih kerana mengandungi struktur demografi guru yang seimbang dan dapat menggambarkan keseluruhan populasi Selangor yang terdiri daripada penduduk bandar dan luar bandar (Nor Suhaidah. kesemua guru-guru sekolah rendah yang mengajar Dunia Sains dan Teknologi dari daerah Kuala Selangor telah dipilih bagi mewakili populasi negeri Selangor. Persampelan kluster merupakan teknik persampelan yang digunakan dalam kajian yang meliputi kawasan yang luas dan bilangan subjek yang mempunyai pelbagai ciri. Mengikut Cresswell (2005) pula. Justifikasi ini adalah untuk menyeimbangkan bilangan responden dari .Dalam kajian ini. Cresswell mencadangkan saiz sampel minimum bagi penyelidikan tinjauan ialah 30 responden. persampelan kajian ini dijalankan dalam dua fasa yang meliputi i) persampelan kluster. dan pengkaji tidak mempunyai senarai nama setiap subjek dalam populasi (Chua. penentuan saiz sampel adalah berdasarkan aras kesignifikanan dan ralat persampelan. Jumlah ini adalah berdasarkan tinjauan literatur yang dijalankan. sebanyak 100 guru akan dijadikan sampel kajian.Persampelan ini digunakan bagi memperoleh ralat persampelan yang lebih kecil daripada ralat yang wujud daripada prosedur persampelan rawak sistematik dan persampelan rawak mudah.01 (aras kebolehpercayaan 99%). 2006). Hasil daripada persampelan kluster.

Skala Likert bernombor ganjil digunakan adalah kerana penggunaan skala Likert bernombor ganjil akan mengurangkan ralat pengukuran berbanding penggunaan skala Likert bernombor genap. 3. tempoh berkhidmat dan lokasi sekolah. kebolehpercayaan adalah merujuk kepada ketekalan dan kestabilan instrumen yang digunakan.item kesediaan guru membentuk pentaksiran. Skala pengukuran yang digunakan dalam soal selidik yang bakal dibina ialah skala Likert 1-5 sebagaimana petunjuk berikut.item kesediaan guru melaksanakan pengajaran berasaskan pentaksiran. tidak setuju. Justifikasi pengumpulan data melalui soal selidik adalah berdasarkan kepada faktor saiz sampel yang besar dan faktor kekangan masa. kefahaman dan pengetahuan responden.item kesediaan guru membuat persiapan pentaksiran. kewangan. setuju.15 kumpulan luar bandar dan dalam bandar. kurang setuju. (Chua 2006) 3. Nilai Alfa Cronbach yang melebihi 0. bahagian B. Menurut Cresswell (2005). efisien. persampelan rawak mudah telah dijalankan ke atas kategori-kategori ini. dan sangat setuju.. tenaga dan limitasi daripada pentadbiran sekolah. Dalam konteks kajian ini. dan bahagian E.7 merupakan nilai . instrumen soal selidik mampu untuk merangkumkan pelbagai masalah yang bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang sikap. persepsi. Maklumat demografi guru yang akan dikaji adalah jantina. Selain itu.3 INSTRUMEN KAJIAN Kajian ini menggunakan instrumen soal selidik sepenuhnya sebagai alat penting bagi mendapatkan data. Menurut Jackson (2006). rekabentuk tinjauan dengan soal selidik merupakan alat kajian yang paling sesuai kerana versatiliti. Ini bermaksud kebolehpercayaan sesuatu instrumen yang tinggi adalah instrumen yang dapat memberi jawapan yang konsisten daripada kajian yang dilakukakan. Akhir sekali. iaitu bahagian A. Justifikasi bagi item-item ini dijelaskan dalam Bab 2.maklumat demografi guru. bahagian C.4 KAJIAN RINTIS Kajian rintis bakal dijalankan dijalankan untuk menguji kebolehpercayaan dan kesahan instrumen kajian. Soal selidik yang dibina bakal terdiri daripada 5 bahagian. bidang ilmu. dan boleh membuat generalisasi kepada populasi.item kesediaan guru melakukan pentaksiran. kebolehpercayaan instrumen akan diukur dengan merujuk krpada nilai Alfa Cronbach. sangat tidak setuju. bahagian D.

Maka soal selidik ini telah mendapat pengesahan kandungan daripada pakar. soal selidik yang digunakan telah diuji kesahannya melalui analisis secara empirikal.15 hingga 0. Menurut Jamil (2002) pula. Manakala Frankel dan Wallen (2006) pula menyatakan kesahan dalam kajian merujuk kepada kesesuaian.50 seperti yang dicadangkan oleh Briggs dan Check (1986) (Pallant 2007). menurut Pallant (2007) lagi. kesahan sesuatu instrumen pada asasnya boleh ditentukan dengan menggunaan dua kaedah sama ada melalui analisis kandungan secara logikal atau melalui analisis secara empirikal iaitu pengukuran kriteria. ketepatan. Menuru Jurs dan Wiersma (2005). . Ini bererti kesahan instrumen yang tinggi dapat membantu penyelidik untuk memperoleh maklumat yang penyelidik kehendaki mengikut konstruk-konstruk yang dibina dan menjawab persoalan-persoalan kajian. Maka. penyelidik kajian ini berpendapat bahawa soal selidik yang digunakan mempunyai kesahan yang baik. Ini bermakna darjah kesahan dapat ditunjukkan dengan menggunakan kofisien korelasi. Ini adalah kerana soal selidik yang digunapakai adalah soal selidik yang telah dibangunkan dan digunapakai oleh kajian-kajian lepas. nilai Alfa Cronbach yang melebihi 0. Untuk keadaan seperti ini. Walaubagaimanapun. kebolehgunaan dan kesignifikan sesuatu inferens yang penyelidik dapat diperoleh daripada data kajian melalui penggunaan instrumen yang dibina. Analisis kandungan secara logikal boleh digunakan dengan mendaptkan penyemakan instrumen melalui pakar-pakar bidang yang dikaji. nilai Alfa Cronbach adalah sensitif terhadap bilangan item dalam sesuatu konstruk. Analisis kesahan secara empirikal digunakan sebagai penyokong bagi kesahan yang telah dibuat oleh pengkaji-pengkaji lepas. Kesahan instrumen kajian pula ialah satu pengukuran sejauh mana instrumen dapat mengukur apa yang sepatutnya diukur dalam kajian. Dalam konteks kajian ini. Analisis secara empirikal pula boleh dilakukan melalui pencarian korelasi antara skor setiap item dengan jumlah skor mengikut konstruk berkaitan (Jamil 2002).16 yang baik dan boleh diterima (Pallant 2007). penyelidik adalah digalakkan untuk menggunakan korelasi min antara item ( mean inter-item correlation) dalam julat optimum 0.60 sering digunapakai sebagai indek kebolehpercayaan dalam sesuatu penyelidikan. Bilangan item yang kurang daripada 10 dalam sesuatu konstruk biasanya akan memberi nilai Alfa Cronbach yang rendah.

sisihan piawai.00 hingga 2. Statistik yang digunakan ialah skor min. Program PASW yang digunakan adalah PASW versi 17.5 PROSEDUR PENGANALISISAN DATA Maklumat-maklumat yang diperoleh daripada borang soal selidik akan dikodkan dan dimasukkan ke dalam komputer. pemboleh ubah bersandar ialah kesediaan guru membentuk pentaksiran. Dalam kajian ini. tahap kesediaan membuat persiapan pentaksiran. pengalaman mengajar dan bidang ilmu guru. tahap kesediaan melaksanakan pengajaran berasaskan pentaksiran.1 Interpretasi skor min bagi tahap pengetahuan. Data-data akan diproses dan dianalisis menggunakan program Predictive Analytic SoftWare (PASW). lokasi sekolah. dan tahap kesediaan melakukan pentaksiran. 3. Manakala pembolehubah tidak bersandar ialah jantina guru. kekerapan. peratusan dan juga interpretasi skor min seperti dalam Jadual 3.17 3.1 Analisis Deskriptif Analisis statistik deskriptif digunakan bagi menghuraikan secara menyeluruh tahap. kesediaan melaksanakan pengajaran berasaskan pentaksiran.1 Jadual 3.66 3. kesediaan membuat persiapan pentaksiran.00 Sumber : Jamil 2002 Pengkelasan skor min yang digunakan adalah berdasarkan formula berikut: Julat = Skor maksimum – Skor minimum Interpretasi Skor Min Rendah Sederhana Tinggi . Dua jenis statistik akan digunakan iaitu statistik deskriptif dan statistik inferensi. dan kesediaan melakukan pentaksiran.33 2. persepsi dan sikap terhadap bioteknologi dalam kalangan pelajar Skor Min 1. kesediaan guru membentuk pentaksiran.5.67 hingga 5.34 hingga 3.

Statistik inferensi yang digunakan dalam kajian ini adalah ujian-t tidak bersandar. tiga. ujian ANOVA mempunyai kelebihan berbanding dengan ujian –t dalam perbandingan skor min kerana ujian. Analisis Varians (ANOVA satu hala) 3 Menurut Chua (2006). analisis varians (ANOVA satu hala). a. Manakala pembolehubah bersandar yang digunakan adalah kesediaan guru membentuk pentaksiran.18 Bilangan kategori yang dibentuk Oleh kerana skala likert (1 hingga 5) digunakan dalam instrument kajian. namun ujian ANOVA membenarkan perbandingan dua. jantina. ujian ANOVA juga membenarkan penyelidik untuk membuat analisis ke atas dua atau lebih pembolehubah bebas secara serentak supaya kesan interaksi antara pembolehubahpembolehubah bebas dapat dilihat.2 Analisis Inferensi Statistik inferensi adalah statistic yang menggunakan data sampel daripada sesuatu populasi untuk membuat inferensi terhadap populasi tersebut (Wiersma dan Jurs 2005). Dalam kajian ini. tahap sederhana dan tahap tinggi. ujian ANOVA satu hala digunakan bagi menguji hipotesis tentang perbezaan skor min kesediaan guru dalam melaksanakan Pentaksiran Berasaskan . Di samping itu. Dengan ini julat untuk setiap tahap adalah seperti berikut: Julat untuk setiap tahap = Skor maksimum –Skor minimum = 5-1 = 1. Ia boleh digunakan untuk menghuraikan perhubungan antara suatu pembolehubah dengan pembolehubah yang lain (Chua 2006). Dalam konteks kajian ini. pembolehubah tidak bersandar yang digunakan adalah faktor demografi iaiti lokasi sekolah. kesediaan melaksanakan pengajaran berasaskan pentaksiran.5.t hanya membenarkan perbandingan dua skor min sahaja. kesediaan membuat persiapan pentaksiran. dan korelasi Pearson. Bilangan kategori yang dibentuk ialah tahap rendah. maka skor maksimum ialah 5 dan skorminimum ialah 1. lima atau n skor min. bidang ilmu dan pengalaman mengajar.33 Bilangan Tahap 3. dan kesediaan melakukan pentaksiran.

Mengikut Pallant (2007). Oleh itu. Sekiranya analisis ujian ANOVA menunjukkan terdapatnya perbezaan yang signifikan dari segi skor min.05 (p>0.05 dalam ujian Lavene. sebelum analisis ujian ANOVA dijalankan. syarat-syarat untuk ujian ANOVA adalah seperti penggunaan skala pengukuran selang atau nisbah. ini bermakna syarat kehomogenan varians tidak dipatuhi. Jika didapati nilai signifikan ujian Lavene melebihi 0.14 Kesan saiz Kecil Sederhana Besar . Namun.2 Jadual 3.2 Penentuan kesan saiz oleh Cohen (1998) Nilai eta squared 0. Kehomogenan varian bagi kumpulan pembolehubah bebas yang dikaji adalah berdasarkan ujian Lavene. maka jadual Ujian Robust tentang kesamaan min dalam ujian Welsh dan Brown-Forsythe perlu dirujuk. Menurut Chua (2006). jika kehomogenan varians tidak dipatuhi. Dalam konteks kajian ini.01 jika syarat kehomogenan ini tidak dipatuhi. Taburan skor boleh disemak dengan menggunakan histogram atau graf (Pallant 2007).19 Sekolah (PBS) berdasarkan bidang ilmu dan tempoh guru berkhidmat. Statistik kesan saiz akan menunjukkan sejauh mana magnitud perbezaan antara dua kumpulan (Pallant. maka ini bererti syarat kehomogenan varians telah dipatuhi. Sebaliknya jika nilai signifikan kurang daripada 0.06 0. penyelidik akan menggunakan eta squared untuk mencari kesan saiz dan seterusnya menggunakan Cohen’s d Eta squared untuk menentukan tahap kesan saiz yang didapati. Tahap magnitud kesan saiz adalah seperti dalam jadual 3.05). beliau juga turut mencadangkan penyelidik boleh merendahkan nilai signifikan piawai ujian ANOVA kepada 0. Di samping itu.01 0. pengkaji juga perlu menyemak kehomogenan varians bagi kumpulan pembolehubah bebas yang dikaji dalam pengujian hipotesis. maka penyelidik akan menjalankan analisis statistik kesan saiz. penyelidik haruslah terlebih dahulu menjalankan ujian bagi menentukan sama ada data populasi memenuhi taburan normal. persampelan rawak dan data populasi bersifat taburan normal.2007).025 atau 0.

00 0. Sebelum penyelidik menjalankan analisis korelasi pearson.31 hingga -0. Korelasi Pearson Analisis korelasi digunakan untuk menghuraikan kekuatan dan arah linear hubungan antara dua pembolehubah (Pallant 2007).00 atau -0.51 hingga -0. taburan data serta arah hubungan pembolehubah-pembolehubah yang dikaji ( Pallant 2007) Sekiranya analisis korelasi pearson menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara dua pembolehubah yang diuji. pekali Phi. Varians digunakan untuk melihat sumbangan pembolehubah bebas kepada perubahan pembolehubah bersandar (Chua 2006). pekali Cramer dan Lambda (Chua 2006).91 hingga -1.71 hingga -0. pekali Biserial.70 0.3 Jadual 3.01 hingga 0. melakukan persiapan. scatterplot juga boleh membantu penyelidik untuk memeriksa outliers. maka penyelidik akan menghitung varians (r2). korelasi Pearson Product-moment akan digunakan untuk mengkaji persoalan adakah terdapat perhubungan antara kesediaan guru dalam membina rekabentuk. Di samping itu. Dalam konteks ini.90 atau -0. Formula varians dan kekuatan nilai pekali korelasi yang digunakan oleh penyelidik dalam konteks kajian ini adalah seperti yang ditunjukkan di dalam jadual 3.71 hingga 0. pekali Spearman Rho. melaksanakan pengajaran dan pembelajaran serta melakukan penilaian PBS.1992) Saiz pekali korelasi (r) 0. pekali point biserial.20 b.51 hingga 0.3 Kekuatan nilai pekali korelasi (Alias Baba.50 Kekuatan Korelasi Sangat Kuat Kuat Sederhana Lemah . satu scatterplot perlu dihasilkan untuk menentukan sama ada hubungan antara dua pembolehubah yang diuji adalah linear.30 atau -0.70 atau -0.90 0. Nilai varians boleh dinyatakan dalam bentuk peratus. Terdapat beberapa ujian korelasi seperti pekali Pearson Productmoment.91 hingga 1. pekali Tetrachoric.

Interpretasi Skor Min Mengkaji perbezaan kesediaan guru dalam melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) berdasarkan jantina Mengkaji perbezaan kesediaan guru dalam melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Ujian-t sampel tidak bersandar Ujian ANOVA 1 hala .4 Rumusan analisis data dalam kajian Objektif Kajian Analisis Data Mengenalpasti tahap kesediaan guru membina reka bentuk pentaksiran Min. Interpretasi Skor Min Mengenalpasti tahap kesediaan guru melakukan penilaian pentaksiran Min. Peratusan. Interpretasi Skor Min Mengenalpasti tahap kesediaan guru melaksanakan pengajaran untuk pentaksiran Min.21 0.00 Sangat Lemah Tiada korelasi Rumusan analisis-analisis data yang digunakan adalah seperti dalam jadual 3. Interpretasi Skor Min Mengenalpasti tahap kesediaan guru melakukan persiapan pentaksiran Min. Peratusan.03 0. Peratusan. Peratusan.01 hingga -0.30 atau -0.01 hingga 0.4 Jadual 3.

22 (PBS) berdasarkan bidang ilmu Mengkaji perbezaan kesediaan guru dalam melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) berdasarkan tempoh guru berkhidmat Mengkaji perbezaan kesediaan guru dalam melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) berdasarkan lokasi sekolah Mengkaji perhubungan antara kesediaan guru dalam membina rekabentuk. Korelasi Pearson Productmoment Ujian-t sampel tidak bersandar Ujian ANOVA 1-hala . melaksanakan pengajaran dan pembelajaran serta melakukan penilaian PBS. melaksanakan pengajaran dan pembelajaran serta membuat penilaian PBS. melakukan persiapan. Mengenalpasti sama ada terdapat pengaruh kesediaan dalam guru membina reka bentuk. Mengenal pasti apakah halangan-halangan dan kekangan yang dihadapi guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sains Menggunakan sistem PBS. melakukan persiapan.

2 PEMBELAJARAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI 2.8 Hubungan portfolio guru dengan keberkesanan pentaksiran.6.1 PENDAHULUAN 2.4.1 Pemerhatian semasa pembelajaran 2.3 Komponen penilaian PBS 2.7 Hubungan penilaian pentaksiran dengan peningkatan hasil belajar 2.4. 2.3 Kesediaan guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan PBS 2.3 Kerja rumah dan projek 2.9 Rumusan.4 Sasaran penilaian PBS 2.4 KESEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GURU DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI BERDASARKAN PBS 2.6.23 BAB II TINJAUAN LITERATUR 2. .5.2 Kesediaan guru melakukan persiapan PBS 2.5.4.2 Latihan diakhir unit pembelajaran dan di akhir tahun 2.5.6 Teknik penilaian PBS 2.1 Kesediaan guru membina rekabentuk PBS 2.5 Model-model penilaian 2.4 Kesediaan guru melaksanakan penilaian berdasarkan PBS 2.6.4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->