BAHAN AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 1 KELAS VIII SEMESTER II OLEH NAMA : KELAS : SMP NEGERI 8 PAYAKUMBUH Jalan

Pahlawan Nomor 13 Payakumbuh Telp ( 0752 ) 92043 TP.2009/2010

BAB I HUKUM BACAAN MAD Standar Kompetensi : (Al- Qur’an) menerapkan hukum bacaan mad dan Waqaf. Kompetensi Dasar menjelaskan hukum bacaan mad dan waqaf. Indikator Siswa Dapat : 1. Menjelaskan pengertian hukum bacaan mad. 2. Menjelaskan macam-macam hukum bacaan mad dan contoh-contohnya. 3. Menjelaskan pengertian hukum bacaan waqaf dan washal. 4. Menjelaskan macam- macam hukum bacaan waqaf dan contoh - contohnya. Uraian Materi A.. BACAAN MAD 1. Pengertian Mad. Mad dalam Ilmu Tajwid artinya lama / panjang (memanjangkan) bunyi huruf hijaiyah karena sebab tertentu, salah satu sebabnya adalah apabila huruf hijaiyah yang berbaris Fathah, Kasrah atau Dhammah berhadapan dengan huruf Alif mati, Ya mati dan Wau mati. Panjang bacaan huruf hijaiyah bervariasi mulai satu alif ( dua harakat) atau dua ketukan nada, dua setengah alif ( lima harkat ) atau lima ketukan nada, sampal tiga alif ( enam harkat) atau enam ketukan nada. Panjang . bacaan huruf hijaiyah tersebut disesuaikan dengan jenis hukumnya. 2. MACAM-MACAM MAD Pada dasarnya mad terbagi pada dua yaitu , mad Tabi’l dan Mad far’l. a. MAD TABI ’I atau Mad wajib ( mad asli ) Mad Thabi’i menurut bahasa berarti Mad Asli atau Mad alami. Dalam tajwid mad Thabi’i ialah memanjangkan bacaan huruf hijajyah yang berbaris fathah yang bertemu alif mati, huruf hijaiyah yang kasrah dan bertemu dengan ya mati, dan hruf hijaiyah yang berbaris dhammah dan bertemu dengan wau mati sebanyak dua harkat atau dua ketukan. Maka bacaan mad thabi’i wajib satu alif atau dua harkat atau dua ketukan, apabila dibaca kurang atau lebih dan dua harkat hukumnya batal (tidak sah). Contoh

Apabila ada huruf Alif ( ‫ ) ﺍ‬sebctumnya bcrupa harakat fat-hah / .Wawu ( ) scbclumnya berupa harakat Dhammah, dan.Ya’(‫ ) ي‬sebelumnya berupa harakat Kasrah, maka hukum bacaannya disebut MAD THABI’I ( ). 1. Apabila huruf Madnya berupa Alif ( ‫ ) ﺍ‬maka harakat sebelumnya harus berupa harakat fat-hah. Contthnya: 2. Apabila huruf Madnya berupa Wawu ( ‫ ) و‬maka harakat sebelumnya harus berupa harakat dhammah. Contohnya: 3. Apabila huruf Madnya berupa ya’(‫ ) ي‬maka harakat sebelumnya harus berupa harakat kasrah, Cotohnya : Contohnya yang ada dalam bait (sya’ir) yaitu : b. MAD FAR’I ( ) Mad Far’i dari segi bahasa artinya; adalah cabang atau bagian. Dikatakan Mad Far’i karena merupakan pengembangan dari mad Tabi’i, namun karena ada sebab tertentu, maka mad ini menjadi mad far’i. Mad far’i terbagi atas: Panjang bacaannyadua setengah alif ( lima harakat I ketukan ) sampai 1. Mad Wajib Muttasli ( satu kata. ) , yaitu Mad Tabi’i yang bertemu dengan Hamzah dalam

tiga alif ( enam harakat atau ketukan ) contoh :

Panjang Bacaannya dua setengah alif atau lima harakat /ketukan. Contoh :

2. Mad Jaiz munfasil. ( kata berikutnya.

) yaitu Mad Tabi’i yang berternu dengan hamzah pada suku

3. Mad Arid Lis - Sukun ( ) yaitu Mad Tabi’i yang bertemu dengan huuf Hijaiyah hidup yang dibaca mati atau waqaf berhenti. Panjang bacaannya dua setengah alifatau lima harakat / ketukan. Contoh:

4. Mad Iwad ( ) ( pengganti ) yaitu huruf hijaiyah berharakat Fathain yang dibaca waqaf (berhenti ) Panjang bacaannyasatu alif atau dua harakat /ketukan

yaitu apabila ada huruf hijaiyah berharkat fathah berdiri. Lama membacanya satu alif atau dua ketukan Contoh : . Mad Lazim Mukhaffaf Kilmi aitu mad badal yang diikuti dengan huruf mati. Mad Badal ( ) berarti mad pengganti. fatah berdiri berasal dan dua huruf hamzah. . huruf mad badal Tabi’i dengan huruf hijaiyah yang bertasydid.Catatan : TA MARBUTAH ( ‫ ) ۃ‬yang berharakat Fathatain (tanwin ) bila dibaca waqaf bukanlah mad Iwad. Lama membacanya 3 alif atau 6 harakat/ketukan . Lama membacanyatiga alif atau harakat / ketukan. Mad lazim Musaqqal Kilmi. tetapi hanya dibaca “ H” mati ( ‫ )ە‬contoh : ( ) dibaca (hikmah) 5. Contoh : Contoh : 7.. kasrah berdiri atau dhammah yang dibalik. misalnya : ‫دم‬١١ menjadi ‫دم‬١ contoh mad badal : 6.

Mad lazim Mukhaffaf Harfi. bacaannya ada dua macam Panjang membacanya tiga alif atauenam ketukan Contoh : a. Panjang3 alif atau 6 harakat.8. yaltu permulaan Surah yang menggunakan huruf yang dibaca sesuai dengan nama hurufnya. Nun (‫)ن‬. ‘Ain (‫)ع‬.huruf yang ada pada permulaan surah surah AI-Qur’an yang mesti dibaca sebanyak dua ha’rakat. Mad hazim Musaqqal harfi. Sin (‫)س‬ dan Qaf ( ‫) ق‬. HA. Kaf ( ‫)ك‬. Panjang membacanyatiga alif atau enam ketukan Contoh 9. 10. YA.Mim (‫)م‬. contohnya: b. TA DAN BA. Sad (‫ )ص‬. adapun huruf yang dibaca Mad Lazim Mukhaffaf Harfi adalah RA. Contohnya: Yaitu dibaca panjang I alif dan 3 alif .huruf yang dibaca Mad lazim Musaqqal harfi adalah : Lam (‫ )ل‬. PendekI alif atau 2 harakat. yaitu huruf . Adapun huruf. Mad Tamkin Tamkin artinya bacaan panjangnya ditekan.

Mad shilah Apbi1a ada huruf MAD rnuqaddar (tersimpan) di dalam ha’ dlamir ( ) yang dibaca dhammah atau kasrah dan sebelumnya Ha’ Dlamir ( ) benrupa huruf hidup. maka bacaannyn harus pendek. Mcnurut qiraah masyhurah (: )MAD SHILAH THAWILAH ( ) Itu harus dibaca panjana dua setengah alif atau 5 harakat. Apabila huruf yang sebelum ’Zhamir ( ) berupa huruf yang mati. Contohnya : Adapun bacaannya ada 2 macam: a.11. sedang sesudahnya tidak ada Hamzah Washal ( ) atau Hamzah Qatha’(. Contohnya : Apabila ada huruf MAD Muqaddar (tcrsimpan) pada Ha’ Dlamir ( )yang dibaca dammah atau karah dan sebelumnya bernpa huruf hidup scdang sesudahnyn berupa Hamzah Qatha’ ( )maka hukum bacaannya disebut MAD SHILAH THAWILAH ( ). maka hukum bacaannya disebut MAD SHILAH QASHIRAH ( ) Coatohnya : Adapun bacannya panjang I alif atau 2 harakat. . Dibaca panjang satu alif atau dua harakat. ). atau Ha’ Zhamir ( ) tadi dirangkaikan dengan kalimah sesudahnya . Dibaca panjang dua sctengah alif atau lima harakat: b.

Panjang 3 alif atau 6 harkat b. Pendek 1 alif atau 2 harkat Contohnya : . Mad Layyin Mad Layyin yaitu bacaan yang dibaca panjang ketika waqaf apabila huruf ya sebelumnya berbaris di atas atau huruf waw sebelumnya berbaris diatas. Sedang 2 alif atau 4 harkat c.12. Bacaanya ada tiga macam: a. Mad Farqi Mad Farqu adalah apabila ada mad bad diiringi oleh huruf yang bertasydit. 13. Contohnya : Bacaannya harus panjang 3 alif atau 6 harkat.

JADWAL / SKEMA HUKUM MAD .

Pengertian Waqaf Waqaf artinya berhenti. 5.‘. 3.B.waafu aula. .QS Al-Jasiyah ayat 11.. . : ‫ ﻻ‬:La-Waafa fihi: Utama Langsung. ‫ ﻘﻠﻰ‬:al . Boleh berhenti atau terus tetapi lebih balk berhenti. QS. : Munaqah : Lebih utama berhenti pada salah satu tanda . ‫ ﺼﻠﻰ‬: al-waslu aula: Boleh berhenti atau terus tetapi lebih baik terus 6. Maksudnya di dalam al-Qur’an ada aturan bacaan yang di baca Wasal ( lanjut ) atau tidak berhenti dan ada pula yang harus di baca waqaf ( berhenti) Bacaan waqaf dan wasal itu berkaitan dengan makna atau maksud yang terkandung di dalam ayat tersebut. yaitu : 1 : ‫ م‬: Waful Lazim : Harus berhenti tidak boleh terus.‘. 2:‫ ج‬:Waful Jaiz: Boleh berhenti boleh terus. Al —a’raf ayat 11: 4. HUKUM BACAAN WAQAF ( TANDA BERHENTI ) 1. Misalnya ayat: Pembaca tidak boleh berhenti pada bacaan itu karena bila berhenti atau waqaf pada bacaan itu bisa mengubah maksud ayat. Ada beberapa hukum waqaf dalam membaca al-Qur’an.

Wasal dan waqaf itu berkaitan dengan makna yang dikandungnya. B. secara garis besar. EVALUASI A. 5. Mad far’I adalah cabang dari Mad Tabi’i. huruf hijaiyah berharakat dammah berhadapan dengan wau. Mad terbagi dua yaitu : mad Tabi’i dan Mad Far’i.TANDA WAQAF RANGKUMAN 1. yaitu huruf hijaiyah berharakat fathah berhadapan dengan alif. boleh atau lebih baik langsung (wasal). . Mad artinya panjang/ lama. 4. boleh ataul ebih baik berhenti (waqaf ) dan dimana harus. Pilihlah A. Mad Tabi’i adalah memanjangkan bacaan huruf Hijaiyah karena berhadapan dengan huruf mad. atau Mad adalah bacaan yang dipanjangkan karena ada sebab tertentu. 3. huruf hijaiyah berharakat kasrah berhadapan dengan ya. C atau D dengan jawaban yang paling tepat. Didalam membaca al-Qur’an ada aturan dimana harus. 2.TANDA .

lebih balk berhenti 8... Harkat b. Bacaan sengau 7. Mad Asli disebut juga dengan. Wajib berhenti b. b. 10.. a. c. arti dari Mad adalah. Contoh Mad wajib Muttasil. Wajib berhenti b..1 c. Bacaan Sengau d. . Isilah titik-titik dlbawah ini dengan jawaban yang tepat ! 1...1.. Contoh Mad Thobi’ I dibawah ini adalah.... d. 2 d.. a. Tidak boleh berhenti c Boleh dilanjutkan c. Bacaan Dengung c.1 c.. c.. c.Bacaan Panjang b. Tanda Waqaf huruf la(‫ )ﻻ‬artinya. Tanda Waqal Huruf MIM ( ) Artinya a.. b.a. Bacaan Dengung c. Tidak boleh berhenti c.. Boleh dilanjutkan c. . a. Bacaan Jelas 2. lebih baik berhenti 9. 6 6. 2 d. Harkat a... 6 4. a... Mad ‘Arid lissukun dibaca .4 a.4 B..... 2 d. d. a. Bacaan Panjang b... b... d 3. Berhenti d... Tanda Waqaf Muanaqah dibawah ini adalah. Waqaf menurut ilmu tajwid adalah..1 c. 6 5.4 b. Tanda Waqaf Mujawazz adalah. Dalam limu tajwid . Mad Layyin dibaca .

Mad Iwad panjangnya.. Harkat C. Harkat 10.W yang sedang duduk bersama-sama sahabat yang lain.” .. Jetaskanlah Tanda-tanda Mad Asli! 3. Tanda Waqaf Murakhasah....arkat 5. Betapa terperanjatnya Abu Bakar dan Umar.. mayat itu berubah menjadi seekor babi hutan. Maka datanglah sendiri Rasulullah S. Begitulah akibatnya bila orang meninggalkan solat selama hidupnya. Mad Lazim Musakkal kalimi dibaca....... 8.. Betapa hairannya para sahabat. “Ayahku telah meninggal tetapi tiada seorang pun yang datang melawat.. Ia akan menjadi babi hutan di hari kiamat. 6. 7. Segeralah Rasulullah memerintahkan Abu Bakar dan Umar untuk menjenguk jenazah itu. siapa yang akan memakamkan ayahku dan siapa pula yang akan memandikannya?’ Tanya anak itu.7! JENAZAH BERUBAH MENJADI BABI HUTAN Seorang anak mendatangi Rasulullah sambil menangis. TuIislah Tanda-Tanda Mad pada Surat Al-Alfatihah ! 5. Tanda waqaf Al Waqfu adahah.” jawab anak itu.. Iihatlah sendiri.A. Tulislah Tanda-tanda Waqaf pada Surat AI-Baqarah ayat 1.. ketika jenazah itu akan dimakamkan berubah kembali menjadi babi hutan. Rasulullah menanyakan anak itu apa yang dikerjakan oleh ayahnya selama hidupnya... ‘‘Mengapa engkau menangis wahai anakku?” tanya Rasulullah. Aku tidak mempunyai kain kafan. Mad Tamkin Panjangnya.... Mad Far’I artinya..arkat 9. “Para sahabat....... Mad Lazim Harfi Musyba’ dibaca ...2. Kemudian Rasulullah bersabda kepadapara sahabatnya.. Apa yang dimaksud dengan Mad Thabi’l? 2. Kedua sahabat itu lalu segera kembali melapor kepada Rasulullah S. “Ayahku tidak pernah mengerjakan solat selama hidupnya. Harkat 4...A. .. TandaWaqaf Al Waslu adalah . Didoakan kepada Allah sehingga babi hutan itu kembali berubah menjadi jenazah manusia. Peristiwa itu sangat mengharukan Rasulullah S......W...... Mad lazim Kilmi Mukhfafaf dibaca........W ke rumah anak itu. Kemudian Nabi menyembahyangkannya dan meminta sahabat untuk memakamkannya.A. Tulislah cara-cara mewaqafkan bacaan ketika membaca Al-quran 4... Melihat kejadian itu... 3.... Jawablah Pertanyaan dibawah ini dengan tepat dan ringkas ! 1.

ba yang artinya ditinggikan.BAB2 KEIMANAN KEPADA RASUL ALLAH swt Standar Kompetensi: Menerapkan aqidah Islam dalam kehidupan sehari . adapun menurut istilah. yaitu dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Materi Pokok: Iman Kepada Rasul Allah.tugasnya Indikator Siswa dapat: • Menjelaskan pengertian nabi dan Rasul • Menjelaskan pengertian iman kepada Rasul Allah. yakni mempercayai bahwa semua Rasul itu adalah utusan Allah SWT. Wujud dari iman seseorang kepada Rasul antara lain : 1. • Membaca dan mengartikan dalil naqli tentang iman kepada Rasul Allah • Menjelaskan perbedaan antara Rasul Ulul Azmi dengan Rasul Allah lain nya. Keinginan-keinginan hidupnya selalu disesuaikan dengan ajaran yang dibawa Rasul 3. tetapi ia tidak diperintah atau diwajibkan untuk menyampaikannya 2. atau dan kata na-ba-a yang artinya berita. Para ulama menjelaskan pengertian Nabi dan Rasul adalah sebagai berikut: “Nabi adalah seorang laki-laki merdeka ( bukan budak ) yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat dan Ia tidak diperintah ( disuruh ) untuk menyampaikan (risalah tersebut) hanya untuk dirinya sendiri. 2. Menurut Bahasa Rasul berasal dari kata Ar-sa-la yang artinya mengutus ( utusan ) Jadi Rasul menurut istilah berarti seorang laki-laki yang diberi wahyu dan diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah ( syariat ) kepada umatnya. Nabi adalah manusia biasa. 4. NAMA NAMA RASUL ALLAH swt. Menurut bahasa kata Nabi berasal dan kata na. • Menyebutkan nama-nama Rasul Allah dan sifat-sifatnya. • Menjelaskan fungsi beriman kepada Rasul Allah.hari Kompetensi Dasar: Siswa beriman kepada Rasul Allah serta memahami sifat dan tugas . PENGERTIAN IMAN KEPADA RASUL ALLAH SWT 1. Iman tidak sekedar kepercayaan didalam hati tetapi harus dinyatakan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Jadi Nabi adalah seseorang yang ditinggikan derjatnya oleh Allah SWT dengan memberinya berita ( wahyu ). Tidak membeda-bedakan antara Rasul yang satu dengan yang lainnya. . Malu berbuat jahat dan maksiat. Mentaati ajaran yang dibawa oleh Rasul. Rasul adalah : seorang laki-laki merdeka ( bukan budak ) yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat dan ia diperintahkan untuk menyampaikan risalah (syariat tersebut) kepada semua makhluk B. laki-laki yang dipilih oleh Allah swt untuk menenima wahyu. Uraian Materi : A.

Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku”. As 14. Daud as.) Artinya: . 4. Ibrahim as. Adam as 11 Yusuf as 21. 25. melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. 3. Menegakkan kalimat Tauhid. Sebagaimana firman Allah Q. 19. 16. 7. Menyeru manusia hanya untuk menyembah kepada Allah. 15. Ayub as.000 orang.An Am ayat 48. 20. Ilyas as 10. Sulaiman as. Yunu. Memberi peringatan kepada manusia (QS Al. Al Anbiya ayat 107 Artinya: Dan Tiadalah Kami mengutus kamu. namun yang pasti ada adalah bahwa Allah mengutus seorang Rasul kepada setiap umat. Fathir: 24 berbunyi: Artinya: Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Hud. dan tidak ada suatu umatpun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Manurut para ulama. Q. Ismail as. Ilyasa as. S. 2. nama-nama Nabi dan sekaligus Rasul tersebut adalah sebagai berikut: 1. QS Al-Anbiya’ayat 107) 4 Memberi petunjuk kejalan yang benar: QS. 24.S Anbiya’ ayat 25: Artinya: Dan Kami tidak mengutus seorang Rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: “Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku. 22. ( QS .Rasul yang Jumlah Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini cukup banyak. Idris as. ZuIkifli as. Zakariya as 3. jumlah diutus seluruhnya ada 313 orang dan Nabi 124. Kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran) seba gal pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Adapun Rasul Allah yang wajib kita ketahui dan imani jumlahnya adalah 25 orang. Harun as. Nuh as 13. Dan tidak ada satu pun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. 9. 1.Membawa Rahmat. Tugas Nabi dan Rasul. Sebagairnana dinyatakan dalam. 8. 8. 17. 2. Shaleh as. (QS Al-Fatir avat 24). Luth as. Syu’aib as 23. 4. AlAnbiya’ ayat 25). C. Yahyaas..Surat Fathir: 24 berbunyl: Artinya: Sungguh.Muhammad SAW 6. 12. lshaq as. Musa as. as. Isa as 5. Ya’qub as.

QS.SIFAT NABI DAN RASUL ALLAH SWT Secara umum. tidak pernah berdusta dan apapun yang dikatakan selalu mengandung kebenaran. perbuatannya selalu sama dengan perkataannya. tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Amanah (dapat dipercaya ). Fathanah (cerdas ). Barangsiapa yang kafir kepada Allah. Lawan dari Tabligh adalah Kitman artinya menyembunyikan. 2. 3. 5. Nabi SAW bersabda: Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) han kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. Dia akan mampu mengatasi persoalan yang paling rumit tampa harus meninggalkan kejujuran dan kebenaran.Dan tidaklah Kami mengutus Para Rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Dan secara khusus. baik dilihat dan diketahui oleh orang maupun tidak. malaikat-malaikat -Nya. Barangsiapa yang beriman dan Mengadakan perbaikan (474]. DALIL NAQLI TENTANG IMAN KEPADA RASUL ALLAH SWT Iman kepada Nabi dan Rasul sebagaimana terdapat dalam QS An Nisa ayat: 136. Lawan dan Fathanah adalah Baladah artinya Bodoh. Al-Ahzab ayat 21 berbunyi: Artinya: .jauhnya. artinya seorang Rasul selalu menjaga dan menunaikan amanah yang. mulia dan terpuji sesuai dengan statusnya sebagai manusia pilihan Allah. Maka Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh. dipikulkan kepadanya. Lawan dan Siddiq adalah Kizib artinya Dusta. dan hari Kemudian. Keempat sifat tersebut adalah: 1. kitab-kitab Nya. penuh kearifan dan bijaksana. setiap Rasul memiliki empat sifat yang erat kaitannya dengan tugasnya sebagai utusan Allah. Tabligh (menyampaikan). Maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. yaitu membimbing umat menempuh jalan yang diridai Allah SWT. SWT. E. D. berbunyi: Artinya: Wahai orang-orang yang beriman. artinya seorang Rasul memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. 4. Lawan dari Amanah adalah Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Shiddiq (benar) artinya : selalu berkata benar. pikiran yang jernih. setiap Nabi dan Rasul memiliki sifat-sifat yang. rasul-rasul Nya. artinya seorang Rasul akan menyampaikah apa saja yang diwahyukan oleh Allah SWT kepadanya. dan selalu menjaga amanah kapan dan dimanapun.SIFAT. Memberi suri tauladan yang baik.

Mukjizat adalah suatu kemampuan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dan tidak apat ditiru oleh siapapun. para rasul ada memeliki Mukjizat. F. Tongkatnya dapat berobah menjadi seekor ular yang besar. Nabi Musa as. tabah. Nabi Muhammad SAW Selain itu. 5. 5 orang Rasul yang diberi gelar Ulul Azmi itu adalah: 1. Diantara 25 orang Nabi dan Rasul ada 5 orang Rasul yang diberi gelar ulul azmi. Tidak hangus dibakar api oleh Raja Namrud. . Nabi lbrahim as. Maksud dari Ulul Azmi adalah orang yang memiliki kesabaran ketaatan. sabar keuletan yang luar biasa dan terus berjuang menyampaikan risalah yang diembannya hingga mereka berhasil mengemban tugas yang dipikulkan oleh Allah SWT. Nabi isa as. Al qur’anul Karim Dapat naik ke langit (Sidratul Muntaha) atau Mi’raj Dapat mentakwilkan mimpi seseorang. Nabi Nuh as 2. Keluar air dan celah-celah jari Dapat membelah bulan. Dari beberapa ayat Al quran.. yang telah disebutkan diatas dapatlah difahami bahwa kita wajib beriman kepada para Rasul Allah SWT tersebut. ketabahan dan keteguhan hati luar biasa. 2 3 Nabi Ibrahin as. dan dengan tongkatnya Ia dapat membelah laut Merah saat dikejar oleh Raja Fir’aun.Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. Sedangkan Rasul-rasul Ulul Azmi maksudnya adalah para rasul yang paling banyak mendapat tantangan dan penderitaan tetapi mereka tetap teguh. Yang dapat mengetahui sekalian bahasa termasuk bahasa binatang (semut). dan segala cita-cita dikejar dengan segenap tenaga yang dimiliki hingga akhirnya tecapai. MUKJIZATNYA Sebuah perahu besar yang dapat menyelamatkan umatnya yang beriman dan sepasang hewan yang hidup dari banjir dahsyat pada masa itu. 4. Mukjizat yang diberikan kepada para rasul antara in adalah: No 1 NABI Nabi Nuh as. Nabi Musa as 4 5 Nabi Sulaiman as. Nabi Muhammad saw 6 Nabi Yusuf as. PERBEDAAN ANTARA RASUL ULUL AZMI DENGAN RASUL LAINNYA. 3.

Amanah artinya dapat dipercaya. Nabi adalah : seorang manusia biasa yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Menjadikan manusia hidup secara teratur. Meningkatkan amal shaleh yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. b. c. 5. 5. Dosa-dosa manusia akan diampuni oleh Allah SWT. Menjadikan Rasul Allah sebagai teladan hidup. 6. Menjadikan hidup manusia terarah dan teratur 3. Dapat menghidupkan yang menyembuhkan penyakit kusta. Nabi Ibrahim as. 4. yakin. teiah mati. 7. . Mukjizat adalah kemampuan luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Rasul Nya dan tidak dapat ditiru oleh siapapun. Diantara fungsi iman kepada Rasul adalah memberikan rahmat dan suri teladan kepada umatnya 8. Siddiq artinya Jujur. sedangkan menurut istilah Iman adalah diyakini dalam hati diucapkan dengan lidah dan dikerjakan dengan anggota badan. dapat FUNGSI BERIMAN KEPADA RASUL ALLAH SWT.7 Nabi isa as. Baladah artinya Bodoh. Iman menurut bahasa berarti percaya. . 2. 5 orang Nabi I Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi adalah: Nabi Nuh as. . Tugas Nabi dan Rasul ialah memberi kabar gembira dan peningatan serta membawa kebenaran kepada umatriya. 4. Kiziba rtinya Dusta. Ulul Azmi adalah : suatu gelar yang diberikan oleh Allah kepada para Rasul-Nya karena ketabahan dan keuletannya dalam melaksanakan tugasnya. RANGKUMAN 1. Nabi Isa as. Kitman artinyamenyembunyikan d. d. lantaran taat kepada Rasul Nya. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. 6. Nabi Musa as dan Nabi Muhammad SAW. Sifat sifat wajib bagi rasul ada 4 yaitu a. Iman kepaada Nabi dan Rasul adalah : meyakini bahwa nabi dan rasul merupakan utusan Allah kepada seluruh manusia (umatnya). 3. 9. b. sedangkan Rasul adalah : seorang manusia biasa yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Khianat artinya tidak dapat dipercaya c. 10. . 2. Sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul adalah a. Iman kepada Rasul memiliki fungsi yang banyak sekali bagi manusia antara lain sebagai berikut: 1. Tablig artinya menyampaikan. Fathanah artinya Cerdas (pintar).

Sekarang dengarkanlah baik-baik. “Sudah kukatakan. dengan harapan kiranya Allah akan menggantinya dengan anak yang shaleh. Merekapun berjalan lagi. hingga mereka tiba ditepi laut. c. ditinggikan c. Sekali lagi Musa meminta Maaf. “dan aku tidak akan menantang atau membantahmu”. Tentu saja Nabi Musa terperanjat. kau boleh ikut denganku . diangkat d. Kamu tahu apa yang dilakukan Khaidir?. dengan begitu mereka bisa mengambilnya kelak setelah ia dewasa. diutus 2. kamu bisa meminta upah atas pekerjaan itu”. mengapa aku melakukan semua itu? Perahu yang aku lubangi itu adalah milik orang-orang miskin ( para nelayan).S DAN KHAIDIR Dalam Al-qur’an surat Al Kahfi diceritakan bahwa Nabi Musa as bertemu dengan Khaidir dan bermaksud menuntut ilmu kepadanya. “Jika setelah ini aku masih bertanya atau berkomentar tentang sesuatu maka tinggalkan saja aku”. dan d di depan pernyataan yang kamu anggap benar ! 1. lnsya Allah aku akan sabar. Kemudian mereka melihat sebuah dinding rumah yang hampir roboh. Jawab Musa. “Kamu tidak akan sanggup ikut denganku”Kata khaidir ketika Musa menyampaikan maksudnya. Sementara anak itu cendrung berbuat jahat. Demikianlah sekclumit kisah tcntang Nabi dan Rasul Allah SWT. Kemudian dinding rumah itu sengaja aku menegakkannya karena dibawahnya ada harta simpanan milik dua orang anak yatim. Khaidir tanpa disuruh segera menegakkan dinding itu. ya. Musa pun rasa ingin berkomentar. makanya ia aku bunuh. mendengar itu khaidir pun berkata. katanya. Nabi menerima wahyu tapi di wajibkan untuk a. Sengaja aku melubanginya sebab didepan sana ada bajak laut yang siap merampoknya Adapun anak laki-laki yang saya bunuh itu karena kedua orang tuanya adalah orang mukmin. SiIangilah a. bahwa kamu tidak akan sabar bersamaku”. Aku lupa. b. Dia melubangi perahu itu. apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melubangi perahu ini? Bukankah itu bisa mencelakakan penumpangnya?” teriak Musa. maafkanlah aku”. “Hei. tapi tidak ada yang mau memberi. mana mungkin kamu bisa tahan dan sabar bersamaku”.Melihat itu tentu Nabi Musa protes. Maka merekapun berjalan. hingga sampailah mereka di suatu desa. Musa menyetujuinya. apa yang dilakukan oleh Khaidir terhadapnya? Dia membunuh anak laki-laki itu . “Kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup. Menerimanya . kemudian mereka meneruskan perjalanan. kata Khaidir rnemberi isyarat.Baiklah. Tahukah kamu. “Wah. tetapi ingat jangan tanyakan apapun sampai aku menerangkannya kepadamu”.KISAH NABI MUSA A. “Kita memang harus berpisah. Tetapi Khaidir hanya menjawab. EVALUASI I. Katanya. Kata nabi berasal dan kata naba yang artinya: a. sampai akhirnya mereka bertemu dengan seorang anak lakiIaki. Mereka meminta sesuatu untuk menganjal perutnya. Engkau boleh lihat nanti”. Memberikannya b. ‘Bukankah sudah kukatakan. dinaikan b. kemudian rnereka naik perahu.” Kata Khaidir “O. Aku khawatir ia akan menyeret mereka kepada kekafiran. kamu tidak akan sabar bersamaku. karena ternyata kamu dak dapat memenuhi pcrsyaratan yang sudah kita sepakati.

Nabi dan Rasul b... Diantara nabi dan rasul yang termasuk ulul azmi adaIah .. a. Rasul yang wajib di imani dan yang ada di dalam al qur’an berjumlah’— a. Pedoman d. Ulama 7. a.8 c.. Diantara sifat yang wajib di bawah ini ada salah satu yang tidak wajib bagi nabi. Fathanah 11. Menegakkan kalimat tauhid adalah tugas dan para . Hamba Allah d. Kesayangan Allah 4. Sesungguhnya aku diutus untuk memperkenalkan akhlaq d. Alam semesta b. yaitu a.7 d. yang artinya. melainkan untuk menjadi rahmat bagi .dapat di percaya c.5 13. yang balk bagimu” a. Shiddiq b. 23 b. Dalam surat al ahzab ayat 21 allah menyatakan : bahwa ada pada diri rasul itu . Tabligh d. 22 b. Pemimpin b. Sesunggnya aku diutus untuk berbuat baik b. orang a. 25 6..Suri tauladan 12. Artinya dan tidaklah kami mengutus kamu. Rasulullah artinya adalah a.313 c. Sesungguhnya aku diutus untuk membimbing manusia c. Menyampaikannya d.24 d. Kekasih Allah c. Dalam sebuah hadits nabi berkata .513 5.413 d. menyampaikan d. Sesungguhnya aku di utus untuk memperbaiki agama 8.c. jujur b.. Manusia pilihan 10. Amanah c. Umat manusia c.. mengerjakannya 3. artinya adalah a. a.. Menurut para ulama jumlah rasul yang di utus para rasul adalah a. Jumlah rasul ulul azmi ada .213 b. Seluruh makhluk d. Pemimpin d. Malaikat c. Pandangan c.6 b. Salah satu sifat yang wajib bagi rasul adalah amanah. cerdas 9.Utusan Allah b.

..... 26... 27.. Nuh c... 25. Allah berfirman : Tidaklah kami mengutus para rasul untuk memberikan kabar .. Nabi c.... 23.Nuh d. dan member ...Iman b.....Rasul d..a... Isilah titik di bawah mu 21.. Nabi yang tidak terbakar oleh api adalah nabi a... Dapat mengetahui bahasa binatang d. Nabi yang ke dua sesudah nabi adam adalah a. Amanat c. Luth b....Mukjizat b...... 24.. Lawan dari kata tabligh adalah a.... Lawan dan sifat amanah nabi adalah .. Khianat d.. ....... Ilham d..... Shaleh 19.... 28. Karamah 16..Yusuf 14. Kemampuan luar biasa yang di benikan kepada nabi dan rasul dengan a...idris b.... Hud d. Lawan dan sifat nabi fatanah adalah . ibadah c.. Ulama 18.. Salah satu tugas rasul adalah menyeru manusia untu menyembah ....... Islam c..... Ihsan d... 30.. 22. Musa c. Dapat mentakwilkan mimpi 15... Menjalankan semua penintahnya dan menghentikan larangannya dan ajaran yang di bawa rasul di sebut dengan ..... Kizib c.kitabnya maka orang itu telah . isa d.......Kitman II. Yakin atau percaya arti dari .... Barang siapa yang tidak beriman kepada allah dan rasulnya dan kitab .. Mukjizat Nabi Muhammad terbesar adalah . Nabi Musa menuntut ilmu kepada nabi . Telapak tangannya mengeluarkan cahaya c... Daud b. a.....ibrahim 20.. Keluar air dari celah celah jarinya b.... Pekerjaan ayah Nabi ibrahim adalah ‘. Ikhlas 17... Lawan dari shiddiq adalah .. Idris c... sejauh jauhnya 29... Salah satu di antara mukjizat nabi musa adalah a. Yang membawa risalah kepada suatu ka a. Malikat b.

s ! 10. Jeiaskanlah perbedaan antara Nabi dan Rasul Allah SWT? 8.sifat yang mustahil bagi rasul Allah SWT ! . Sebutkanlah 3 tanda-tanda Iman kepada Rasul ! 2. Sebutkanlah 3 fungsi iman kepada Rasul? 5. Apa artinya UluI Azmi? 3. Sebutkanlah 3 diantara Tugas-tugas Nabi dan Rasul? 9. Apa gunanya mukjizat bagi Nabi dan Rasul yang menerimanya? 6. Sebutkanlah sifat . Tulislah 2 diantara mukjizat Nabi Musa a.III. Sebutkaniah 4 sifat wajib bagi Rasul 7. JawabIah pertanyaan di bawah ini! 1. Sebutkaniah nama-nama Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi? 4.

BAB 3 ADAB MAKAN DAN MINUM Standar Kompetensi : (Akhlak), Membiasakan Perilaku Terpuji Kompetensi Dasar: 1. Menjelaskan adab makan dan minum 2 Menampilkan contoh adab makan dan Minum. 3. Mempraktekkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari- hari. Indikator 1.1.Menjelaskan adab makan dan minum 1. Menjelaskan Tatacara Makan yang benar. 2. Menjelaskan tatacara minum yang benar. 3. Menunjukkan dalil naqli tentang adab makan dan minum 2.2. Menampilkan contoh dari makan dan minum 1. Menunjukkan contoh cara makan yang benar dan salah. 2. Menunjukkan contoh cara minum yang benar dan yang salah. 2.3. Mempraktekkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari - hari. 1. Mempraktekan adab rnakan dan minum dalam kehidupan sehari - hari dilingkungan keluarga. 2. Mempraktekan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari - hari dilingkungan sekolah. 3. Mempraktekan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari - hari dilingkungan masyarakat. Materi Pokok : Adab Makan dan minum URAIAN MATERI A.Pengertian Adab Makan dan Minum. Sebagai sesuatu yang sangat penting makan dan minum memiliki aturan baik yang bersumber dan adat kebiasaan masyarakat maupun bersumber pada ajaran agama. Setiap orang harus dapat memahami semua adab makan dan minum yang berlaku di masyarakat, baik dilingkungan sendiri maupun di daerah orang lain. Seseorang yang tidak tahu atau tidak mau menerapkan adab makan dan minum yang berlaku dimasyarakat, maka Ia akan kurang mendapat penghargaan. Adab makan dan minum artinya mempraktekan cara makan atau rninum yang sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat, Apabila belum memahami adab makan dan minum di suatu daerah yang dikunjungi, janganlah rnalu bertanya. Bertanyalah secara baik baik kepada teman atau masyarakat setempat. B. Tata cara Makan dan Minum. Makan dan minum merupakan kebutuhan tubuh agar mampu beraktivitas.Islam memerintahkan agar kita memenuhi kebutuhan jasad kita, yaitu makan dan minum. Makan dan minum dengan benar juga merupakan salah satu berntuk rasa syukur kita atas pemberian Allah SWT. Orang yang tidak mau memenuhi kebutuhan makan dan minum,padahal jasadnya membutuhkannya berarti ia tidak mensyukuri nikmat Allah SWT.

Untuk memenuhi kebutuhan itu Islam mengatur tatacaranya, maka dengan memenuhi aturan itu , kita menjadi berbeda dengan hewan. Adapun tatacara makan dan minum adalah sebagai berikut: 1. Makanan dan minuman yang kita nikmati itu benar - benar dan yang halal, yang meliputi antara lain: a. Halal cara memperolehnya, Misalnya, makan dan minuman itu hail dari kerja keras kita, bukan dan hasil merampok, korupsi,judi dan lainnya. b. Makanan dan minuman itu benar - benar makan dan minuman yang halal untuk dikonsumsi, bukan daging babi, bangkai, darah,minuman keras atau sejenis Narkoba. 2. Makan dan minuman itu memang sehat untuk dikonsumsi 3. Sebelum makan, cucilah tangan kita sampai benar - benar bersih. 4. Mulailah makan dan minum dengan membaca basmallah dilanjutkan dengan membaca do’a, misalnya :

“Ya Allah berkahilah rezki yang Engkau berikan kepada kami dan peliharalah Kami dari siksaan api Neraka”. Apabila Iupa membaca basmaah sebelum makan dan minum maka bacalah: Artinya: Dengan Nama Allah awalnya serta akhirnya. 5. Gunakanlah tangan kanan untuk makan dan minum. 6. Ambillah makanan yang ada di dekat kita, terutama saat makan bersama. 7. Apabila kita makan bersama ayah dan ibu , persilahkan ayah dan ibu mengambil terlebih dahulu. 8. Usahakan makan minum itu sambil duduk. 9. Tidak menggunakan makan dan minuman itu untuk mainan. 10.Makanlah sedikit demi sedikit ( Iangsung dikunyah ), jangan sampai menjejalkan makanan pada mulut. 11. Makan jangan sampai terlalu kenyang. (QS AI-A’raf ayat 31) 12.Makanlah dengan menggunakan wadah. Tuanglah makan pada wadah jangan terlalu banyak. 13.Jangan menyisakan makan pada piring kita. 14.Hendaknya memakan makanan yang di sukai. 15. Makanan dan minuman yang dimakan sebaiknya dingin atau tidak terlalu panas. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Artinya: “Rasulullah saw, Melarang orang meniup - niup makanan dan minuman”.(HR Abu Daud). 16. Memakan makanan dan minuman tidak tergesa —-gesa. 17.Bila sudah selesai makan , bacalah do’a seperti berikut: Antinya: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan dan minum serta menjadikan kami sebagi orang-orang Islam. (H.R. Abu Daud). PERILAKU ADAB MAKAN DAN MINUM Dalam kehidupan sehari - hari adab makan dan minum tidak hanya dihafalkan saja tetapi harus dilakukan dengan sebaik baiknya. Maka untuk mengatur sejauh mana kamu mampu mempraktekkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari - hari, isilah tabel berikut dengan menyebutkan perilaku yang benar dan perilaku yang salah saat makan dan minum. 1. Adab Makan Perilaku yang Benar Perilaku yang Salah

2. Adab Minum Perilaku yang Benar Perilaku yang Salah .

makan berikutnya 6. rajin minum 4... Makan harus halal Artinya makan atau minuman yang tidak mengandung bahan yang diharamkan Allah dan memperolehnya juga dengan cara yang halal 3.makan sambil berjalan c. Jika kita lupa membaca basmalah sebelum kita makan maka kita dapat membacanya saat. banyak minyak 8. Makanan dan minuman merupakan kebutuhan jasmani kita dan sekali gus sebagai rasa Syukur kepada AHah swt.. banyak santan d. bermain a. sunat d. tertawa c.. Islam menyuruh kita untuk memenuhi kebutuhan jasad kita. berebutan d. berbau busuk c. Makanan yang mengandung gizi yang dibutuhkan tubuh.. Contoh makanan yang halal tapi tidak baik adalah ... makan c. rajin beribadah d.. mubah c.bergizi d. .. makan tidak bersuara d.. baik c. a. Pilihlah A. B. EVALUASI A. makhruh.. a.. rajin mendengarkan pengajian c. tidak mengandung sumber penyakit. selesai makan b. wajib 5. kapan saja d. penghargaan 3. hinaan d. b. a. duduk b. Hal yang di larang ketika makan dan minum adalah . Orang yang tidak mempunyai adap dalam makan dan minum maka ia akan . bermanfaat 7. a. yatu dengan. bersenda gurau 2. C atau D yang dianggap paling tepat! 1.... Nabi mengatakan “makan dan minumlah kamu tapi jangan . pujian c.. Membaca do’a sebelum makan hendaklah a. tidak bergizi b. Makanan yang baik artinya. tidak menjijikkan dan memenuhi syarat kesehatan. 2. Makanan yang kita makan hendaknya makanan yang a halal b. a. sanjungan b. berlebihan b. Makan dan minum harus diakukan sesuai adab yang dicontohkan rasulullah. makan dan minum b.Rangkuman 1.

eating party d.. a. disuruh d. . mendapat rahmat dari allah b.. memulai d.. a. sehat dan bergizi d. mengakhiri 15. di suruh d. 40 hari c. halal b. yaitu tidak di perbolehkan. Memakan hasil judi hukumnya . yang pling tua 12.ujung . Orang yang memakan yang haram satu suap saja maka tidak akan di terima amalannya selama . lupa c. ingat b.. 30 hari d. baik dan bergizi c.. a. baik. baik dan sehat b. Dalam islam. a. sleeping party 18. Mulailah makan dari . dibolehkan c. mubah d. 50 hari b... haram 19. a.. a.9.. meningkatkan ketertiban c. piring tengah piring b. makan dan minum sambil berdiri dalam sebuah pesta... mempercepat makan 10. meningkatkan kedisiplin d. Sikap Seorang muslim dalam memilih makanan adalah makanan yang . 20 hari 11. a. bebas memulai 13. standing party c.. Adalah do’a ketika kita .. Siapakah yang di dahulukan dalam makan bersama? yang paling kecil b.. Menghadapi makanan yang masih panas sebaiknya a. a. tepi tepi piring d. diperbolehkan c. membatalkan memakannya a. weading party b... halal lagi baik dan bergizi 14. a.. a. membaca basmalah... dianjurkan 16.. yang gagah d. haram b.ujung piring c.. didinginkan di makan menggunakan sendok b.. mubah 17. Berikut ini adalah hikmah makan dan minum kecuali . Berebih lebihan dalam mengasumsi makanan hukumnya . yang muda c. makhruh c. dilarang b. lansung di makan d.. Meniup makanan dan minuman yang panas dalam islam hukumnya .

membaca basmalah terlebih dahulu b.. saat itu banyak rumah yang tutup pintu. Seorang yang ragu halal dan tidaknya cara pengolahan makanan dalam suatu jamuan makan sebaiknya .. Dahulu aku adalah seorang pemuda pengangguran. Tulislah do’a sesudah makan! 34. memakannya lansung d.. Segera aku mengambil dan menggigitnya.. 29.. Adab makan dan minum artinya adalah ... aku sudah tak tahan lagi menahan rasa lapar. 23. walaupun sebenarnya aku sangat malu karena aku masih muda. a.. “Bismillah”. 27. III. Sampailah aku di suatu rumah yang jendelanya terbuka. Makan dan minum selain halal juga harus . tetapi tak tahu apa yang harus kulakukan. Tulislah doa ketika lupa membaca basmalah ! 35.. niscaya do’a mu akan . 30.. secara iseng aku lihat ke dalam rumah. Hukum meminum minuman keras satu tetes adalah.20. Segera kumasuk ke dalam rumah dan ku dapati sepotong roti yang masih hangat. Aku memutuskan untuk mengemis.. Makanan yang halal artinya ... 22.menyakan cara memasaknya c. Kenapa roti bakar hail curian haram di makan? KISAH TELADAN ROTI DIGANT1 1STRI Disebuah warung pinggiran ketika beristirahat siang.... Buah jambu hasil curian termasuk makanan yang .. Syetan adalah musuh yang nyata bagi .. aku hidup sebatang kara. lebih baik baginya. aku pikir disaat darurat seperti ini yang haram telah menjadi halal bagiku. 24. Akan tetapi sesudàh membaca BismilIah. Jawablah pertanyaan di bawah ini! 31.. aku ucapkan salam tiga kali. Barang siapa di antara hamba allah yang tumbuh dagingnya dari harta yang haram maka . Nabi berkata : ‘Perbaikilah makanan engkau. Pemuda tu telah selesai menceritakan kisah hidupnya dan sampailah pada giliran Abu Nawas untuk bercerita. tiba . Aku segera pulang menuju Masjid untuk bertaubat. mereka asyik berbicara.. c. karena itu segera kulepaskan gigitan dan aku kembalikan roti itu pada tempatnya. b. karena tak bekerja. a. Tulislah do’a sebelum makan! 32. 28. Abu Nawas berkenalan dengan seorang pemuda sebayanya. 25.. maka akupun sering kelaparan. dari d benar II. namun penghuni rumah tidak juga keluar. Pada suatu siang. ternyata didekat pintu ada meja makan.tiba hatiku sangat takut berdosa. Makan dan minum sambil berdiri hukumnya. 26. .. aku tak kuasa menahannya. aku sangat ingin bekerja. Isilah titik titik di bawah ini dengan ringkas dan tepat! 21. Makanan yang baik maksudnya . Tulislah 4 buah adab makan dan minum ! 33.

“lnsya Allah saya bersedia.  Membaca dan mengartikan dalil Naqli tentang dendarn dan munafik. Menjelaskan Ciri . Kecuali aku yang duduk di pojok Masjid dalam kondisi lemah. tanyanya lagi. “Mengapa roti ini menjadi terpotong? Siapa orang yang telah menggigitnya ? Dia heran. Kompetensi Dasar 2. Usai pengajian semua orang pulang .Sesudah shalat asar dalam keadaan badanku yang sangat lemah aku mengikuti pengajian seorang Ustad di masjid. Materi Pokok Sifat dendam dn munafik . Allah langsung mengantinya dengan sesuatu yang jauh lebih besar dan indah. suaminya telah meninggal dan mewariskan sebuah usaha perdagangan’. jawal Ku”.  Menjelaskan ciri . aku begitu lemah hampir pingsan. Selesai akat nikah.ciri pendendam dan munafik  Menghindari penilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan keluarga.hari  Menjelaskan pengertian dendam dan munafik serta bahayanya. “Belum “ Jawabku .  Menjelaskan akibat negatif dari sifat dendam. 1. “Aku seorang pengangguran.  Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan sekolah. menikahlah dengan wanita ini. Ketika kutinggalkan perbuatan hina itu.  Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan masyarakat.” jawabku sambil menahan kebahagiaan yarng tiada tara. Setelah beberapa waktu dipanggilnya aku oleh Ustad tadi. Setelah melengkapi sejumlah saksi. “Hai pemuda kemarilah” Aku mendatanginya dengan penuh tanda Tanya. aku digandeng istriku untuk pulang kerumahnya.Maka menangislah istriku karena bahagia dengan melihat kasih sayang Allah kepada hamba . Akupun menceritakan semua yang ku lakukan tadi siang itu kepada istriku. disaat itu pulalah terjadi ijab Kabul.hambanya. ketika Ia membukakan piring makanannya terkejutlah Ia. Akupun kaget. karena ternyata rumah yang kumasuki tadi siang adalah rumah istriku dan hampir . “Maukah kamu menikah?.  Menjelaskan akibat negatif dari sifat munafik. Sampailah kami dimeja makan. Menjelaskan pengertian perilaku dendam dan Munafik 3.hamper aku mencuri roti didalamnya. Subhanallah. “Sudahkah Kamu menikah ? Tanya Ustaz. bagaimana aku menafkahi istriku?.ciri pendendam dan Munafik. BAB 4 DENDAM DAN MUNAFIK Standar Kompetensi Menghindari Perilaku Tercela. Nah. ia seorang janda yang masih sangat muda. Kalau kamu bersedia. Indikator  Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam kehidupan sehari . Sedang Ia perlu seseorang untuk melindunginya. Sesampai dirumahnya diajaknya aku makan karena ia tahu.

. Lawan dari sifat pendendam adalah pemaaf. Pengertian Dedam. Sifat dendam sangat dipengaruhi oleh kotoran hati dan penguasaan hawa nafsu teradap akal. Hati yang bersih dapat menyuburkan amal kebajikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Orang tersebut akan merasa senang jika sudah dapat melampiaskan dendamnya. Ajaran Islam sangat memperhatikan kesucian hati.Uraian Materi SIFAT DENDAM 1. karena hati yang penuh dengan noda dan kotoran dapat merusak amal shaleh bahkan menghapuskannya. Kebersihan hati dapat di tunjukkan oleh beberapa hal diantaranya adalah tidak memilik sifat pendendam. Sifat pendendam akan membuat seseorang hidup dengan penuh kegelisahan dan tidak akan pernah berbahagia. sifat ini didasari oleh sifat sabar dan tawakal. oleh karena itu orang yang berhati bersih senantiasa mendapat pertolongan dan kasih sayangNya.

Firman Allah dalam surat Al. Mendekatkan diri kepada Allah swt. Menghambat kreatifitas dalam meningkatkan prestasi. dengki. Sebagai mana pada zaman Rasulullah saw. Menghilangkan kepercayaan orang lain. Akibat Negatif a. Memperbanyak musuh atau orang yang tidak menyayangi diri sendiri. namun ketika jauh dari Nabi Ia sering kali menjelek-jelekan Nabi. e. d. Mendekatkan diri kepada perbuatan maksiat dan dosa. Sifat munafik adalah sifat bermuka dua yaitu menunjukkan sikap lahir ( yang nampak ) .) b. Abdullah bin Ubai adalah salah satu calon pemimpin masyarakat Arab di kota Yastrib ( Madinah ). h. sudah mengetahui kemunafikan Abdullah bin Ubai. f. Cara mengobati sifat pendendam a. Mengotorii kebersihan jiwa dan pikiran. i. sampai saat ini Abdullah bin Ubay terkenal sebagai orang yang munafik pada zaman Nabi. g. ramah . Mencotoh perilaku Nabi Muhammad dalam menyelesaikan masalah. iri hati dan egois terhadap orang lain. berbeda dengan keyakinan hatinya. SIFAT MUNAFIK 1. Menyelesaikan setiap masalah dengan cara musyawarah dan mufakat. Menyadari bahwa hidup didunia hanya sementara. jika . Melakukan setiap pekerjaan dengan ikhlas karena Allah. c. Menjauhkan diri dari rahmat ( kasih sayang Allah. tetapi hatinya penuh kebencian . ada seorang tokoh masyarakat bernama Abdullah bin Ubay. d. Menumbuhkan sifat egois dan kikir.A’raf : 199 Artinya : Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf. penuh dendam dan dengki . Menghambat hubungan baik dengan sesama. Diakhirat diancam / disiksa. c. (QS Al -A’raf ayat 199) 1. B. hormat. e. Menghindari sifat suuzan. serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. Salah satu sebab Abdullah bin Ubay memiliki sifat munafik adalah kebencian kepada Nabi Muhamad saw yang dianggap telah merebut kedudukannya.Dendam dapat diartikan sebagai keinginan melampiaskan kekecewaan dan mencelakakan orang lain atau diartikan juga sebagai kepuasan hati jika telah membalaskan sesuatu tindakan terhadap orang lain yang telah mengecewakan atau menyakitinya. b. Di depan Nabi saw Ia selalu menunjukan ketaatan dan kepatuhan. Sebagai utusan Allah Nabi Muhammad saw. oleh karena itu . sebagian sahabat tidak mengetahui karena kepintaran Abdullah bin Ubay dalam berbicara dan berbohong. Dengan kedatangan nabi saw kepemimpinan seluruh Madinah dipegang oleh beliau. Secara lahir orang munafik menunjukkan sikap baik. Pengertian Munafik Sifat munafik biasanya disebut juga dengan orang yang bermuka dua. Memaafkan setiap kesalahan orang.

siksaan bahkan percobaan pembunuhan. Jadi tanda-tanda atau ciri. ( HR.dengki dan sarakah. anehnya Rasulullah tidak marah menyambut ludahan itu . Berhkianat. Bukhari.jadinya perbuatan jahat orang orang kafir itu mendorong Rasulullah dan para pengikutnya Hijrah ke Madinah. b. Mengingkari janji.Baqarah ayat 10 yang artinya: . d. c. b. c. seperti . bahkan rombongan Rasulullah disambut dengan lemparan batu. angkuh.orang munafik yang lainnya mereka senantiasa mencemooh orang beriman. bahkan beliau tersenyum sambil berdoa. bukan dendam antara lain yaitu : 1.olah beriman . Tirmizi dan Nasai ) Rasulullah telah memberikan banyak contoh perilaku pemaaf . Dengan menjadi . Pendusta. Akibat sifat Munafik antara fain: a. iri . Muslim . Setiap kali Rasulullah SAW melewati sebuah gang kecil dekat Masjid. Banyak berbicara tentang urusan duniá. Apabila berbicara dia berdusta.. Sebagaimana terdapat dalam surat Al .tanda orang munafik ada tiga yaitu : 1. namun Rasulllah mencegah. Menjauhkan diri dari rahmat dan hidayah Allah. karena sesungguhnya mereka itu belum mengetahui”.berhadapan dengan orang yang beriman mereka seolah . Ketika orang-orang Taif tidak menerima kehadiran Rasulllah dan para pengikutnya. berikanlah petunjuk atas kaumku. beliau selalu disambut dengan ludahan seorang laki-laki kafir. e. Malaikat Jibril menawari Rasulullah untuk rnenghancurkan kaum itu. pengusiran . namun jika bergabung dengan orag . Merninta bantuan kepada orang kafir. tantangan . Sebagaiman Firman Allah dalam Durat Albaqarah ayat 14 : Hadist rasulullah saw : Artinya : “Tanda .ciri sifat munafik itu antara lain juga: a. bahkan mendoakan orang Taif itu sebagai berikut: Artinya: Ya Allah. Saat di Mekah Rasulullah mengalami banyak cobaan. Mendekatkan diri kepada perbuatan maksiat dan dosa. 2. Apabila berjanji ia ingkar . Menyebabkan timbulnya penyakit hati lainnya. Apabila ia dipercaya ia berkhianat . 2. 3.

Dijauhi oleh teman dan masyarakat. Caya menghindari sifat Munafik. d. Sikap munafik adalah sifat seseorang yang bermuka dua. Dalam Al-Quran diantara prilaku munafik adalah sebagai berikut: 1. iri. dosa dan menyebabkan timbulnya penyakit hati lainnya. apabila benjanji ia ingkar dan jika dipercayai ia khianat. 5. Bersumpah hanya untuk kedok dan keselamatan diri. yaitu menunjukan sikap lahir (yang nampak ) berbeda dengan keyakinan hatinya. c. d. Diantara akibat negatif sifat munafik adalah : menjauhkan diri dari rahmat Allah. e. Memperbaiki setiap kejelekan dengan berbuat baik terhadap orang lain. 4. Sifat dendam adalah : sifat yang berkeinginan melamplaskan kekecewaan dengan mencelakakan orang lain. e. lalu ditambah Allah penyakitnya dan bagi mereka siksa yang pedih. Mendekatkan diri kepada Allah dengan membiasakan diri dalam keadaan suci (berwudhu ) dan melaksanakan ibadah wajib dan sunnah.mendekatkan diri keperbuatan maksiat.Agar dapat menghindaninya. Pendendam dan munafik termasuk sifat tercela yang harus selalu dihindarkan. Menginginkan orang lain berbuat maksiat seperti dirinya. Menyenangi adanya permusuhan dan perbuatan yang merusak. Diantara akibat negatif sifat dendarn yaitu dijauhi oleh teman mempenbanyak musuh dan lain sebagainya. 5. a. Memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran di dalam hati.. Ciri-ciri orang munafik antara lain : apabila berkata ia bohong. 4. 3. 3. Menyadari bahwa sifat munafik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Tidak dipercaya oleh orang lain. angkuh. Malas mengerjakan shalat. 2. h. Memohon segala sesuatu kepada Allah tiap saat. f. g. 2. 6. Menjauhkan diri dari penbuatan maksiat dan dosa. Hidup sebagai perusak dan membuat kerusuhan di muka bumi. 7. Menghalang-halangi manusia dari berbuat baik. disebabkan mereka berdusta”. seperti. kamu harus mengetahul jenis perilaku yang mencerminka sikap . Melakukan hubungan silaturrahmi dengan sesama teman. f. baik merusak diri maupun lingkungannya.“Dalam hati mereka ada penyakit. Menyadari bahwa sifat munafik termasuk sifat yang tercela. Hidup dalam keragu-raguan. g. b. Suka menyebarkan fitnah dan adu domba. RANGKUMAN 1. dengki dan sarakah. Diakhirat akan mendapat siksa.

dendam c. Pilihlah A.. murah senyum d. terhindar dan suuzon 5.. Keinginan untuk mencelakakan orang lain untuk melampiaskan dendam di sebut . B.. Akibat dendam adalah . memperbanyak musuh d. rajin puasa senin kamis 6. Cara mengobati dendam adalah . Setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan .. Salah satu sifat tercela adalah .. munafiq 7.. iri hati d... dendam b. SIFAT JENIS PERILAKU PENDENDAM MUNAFIK EVALUASI A.. pemarah b.. marah 3. Salah satu cirri pendendam adalah .. suka menghina orang 4. a. egois .. C atau D yang dianggap paling tepat ! 1. menghindari suuzon c..... pemarah b. .... dibenci orang c.... a.. a. dikucilkan dan pergaulan b. iri hati d.. pendndam c.. a. baik c... Telaah dan lengkapilah tabel berikut dengan jenis perilaku yang mencerminkan sifat pendendam dan munafik. rendah hati 2.pendendam dan munafik.. d.. dengki b. Orang yang berlawanan perkataan dengan perbuatan disebut a. selalu mengingat kesalahan orang lain b. bersedekah d. berani c.. a.

menyepi b.a. 12. Ketika di Ta’if rasulullah mendo’akan umátnya yang artinya : “ya allah berilah . 16.. Berikut adalah cara untuk menghindar dari perilaku munafik. selalu berdo’a kepada allah B.... mendekatkan diri kepada allah c.. tapi rasulullah memaafkan mereka.. Orang munafiq adalah orang yang . dan hidayah allah. Sebutkanlah cara-cara mengobati sifat dendam? 5.. Dendam dan munafiq termasuk sifat .. IsiIah titik — titik di bawah ini dengan ringkas dan tepat ! 11. Sebutkanlah tanda-tanda seseorang memiliki sifat munafik? 8. Sebutkanlah cara .. 7.. silahturahmi 9. Jelaskanlah pengertian sifat munafik? 6. Akibat munafiq adalah menyebabkan timbulnya penyakit hati seperti . Lawan kata dendam adaah . musyawarah 8.. mendekatkan diri kepada allah b. Sebutkanlah akibat-akibat negatif dari sifat munafik? 9. ikhlas d. 13.. C.... 15. Nama sahabat nabi Muhammad yang terkenal sebagai orang yang munafiq adalah a.... Abdullah bin Quraisy c.. menutup diri d. Beserta artinya. Tulislah Dalil naqli (QS Al-Baqarah ayat 14) tentang larangan besifat munafik.. berjabat tangan d. Akibat sifat munafiq adalah : menjauhkan diri dari ... Purti Abu Bakar yang di fitnah orang munafiq bernama ... Ayat yang memerintahkan Abu Bakar memaafkan orang munafik adalah surat .... 18. Ketika hijrah ke Ta’if rombongan rasulullah di . atas kaum ku” 14... Abdullah bin Abbas 10. Salah satu cara menghindari sifat dendam adalah . dan ayat .... a. Sebutkanlah akibat-akibat negatif dari sifat dendam?. riya b. 4.... jalan damai b. 20.. Abdullah bin Ubay d. Sebutkanlah pengertian sifat dendam? 3. Sebutkanlah 5 macam akhlak tercela yang anda ketahui! 2..dan . 17......... kecuali a... Abdullah bin Umar b.. Salah satu cirri .. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat ! 1.cara mengobati sifat munafik? 10.ciri orang munafik adalah .. saling memaafkan c.. 19.... Kenapa sifat dendam dan munafik sangat dilarang oleh Allah swt? ..

saya adalah milik orang Muslim ini dan sesungguhnya para saksi itu adalah dusta. ‘Wahai Rasulullah. Bagaimana dalam kisah tadi.UNTA MENJADI HAKIM Pada zaman Rasulullah s.a.w lalu memutuskan hukum unta itu milik orang yahudi dan memotong tangan Muslim itu sehingga orang Muslim itu ingan.a.a. akan tetapi mintalah keterangan dari unta ini! Kemudian Nabi s. ‘Wahai Rasulullah.w berkata kepada orang Muslim itu. ‘Wahai Rasulullah.” Selanjutnya orang Muslim itu berkata kepada Nabi s. beritahukan kepadaku. sesungguhnya keputusanmu itu adalah benar. apakah yang engkau perbuat. baik di dunia dan di akhirat nanti. orang Muslim yang dituduh mencuri itu dapat perlindungan daripada Allah melalui seekor unta yang menghakimkannya.w bertanya kepada unta itu.” Jawab orang Muslim itu.a. Lagi pula boleh melindungi diri dari segala macam bencana yang menimpa.w bersabda.” Memang membaca selawat itu sangat digalakkan oleh agama sebab pahala -pahalanya sangat tinggi di sisi Allah. Engkau Maha Mengetahui bahawa sesungguhnya aku tidak mencuri unta itu.a. sehingga Allah bisa menjadikan unta ini dapat bercakap perkara yang benar. aku tidak tidur di waktu malam sehingga lebih dahulu aku membaca selawat ke atas engkau sepuluh kali. Maka ia pun mengangkatkan kepalanya menengadah ke langit berkata. “Tuhanku. Nabi s.” Akhirnya Rasulullah s. ada seorang Yahudi yang menuduh orang mencuri untanya.” Rasulullah s. milik siapakah engkau ini ?“ Unta itu menjawab dengan kata-kata yang fasih dan terang. Maka dia datangkan empat orang saksi palsu dari golongan munafik. Engkau telah selamat dari hukum potong tanganmu di dunia dan selamat juga seksaan di akhirat nantinya dengan sebab berkatnya engkau membaca Salawat untukku. .a.w.w. “Hai orang muslim. “Hai unta.

akan tetapi makanlah daging hewan itu yang halal menurut syaria’at Islam sesuai dengan firman Allah dalam QS.1. Menjauhi makanan yang berasal dan hewan yang haram di makan diluar Iingkungan keluarga. Menghindari makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan. 4. yang -bunyinya: • • • • • • Artinya :Wahal orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan ber-syukurlah kepada Allah. Binatang Ternak.jenis hewan yang halal di makan.Binatang adalah salah satu jenis makhluk hidup yang di peruntukan bagi manusia. Allah swt menciptakan makhluk hidup dengan bebagai jenis yang hidup di darat maupun yang ada di air. Menjelaskan jenis . Menjelaskan jenis -jenis hewan yang haram di makan. Memahami hukum Islam tentang Hewan sebagai Sumber bahan Makanan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt dalam surat Al-Maidah ayat 1 sbb: Artinya: Dihalalkan bagimu binatang tenrnak ( seperti : unta. jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Kesemuanya itu agar dapat di manfaatkan oleh manusia. A. akan tetapi tidak semua jenis binatang itu halal di makan. Kompetensi Dasar: 4. itik. . kerbau dan kambing). AlBaqarah ayat 172 .jenis hewan yang halal dan haram diMakan. Daging itu banyak menyandung gizi dan protein. Disamping yang tersebut dalam ayat di atas. Menjauhi makan yang berasal dan hewan yang haram dimakan dalam lingkungan keluarga. binatang pemeliharan yang lain seperti ayam.BAB 5 JENIS HEWAN YANG HALAL DAN HARAM DIMAKAN Standar Kompetensi : 4. Materi Pokok: Hukum Islam tentang binatang yang dihalalkan dan yang diharamkan. Indikator Siswa dapat : Menjelaskan pengertian makanan halal dan haram. Menjelaskan jenis. sapi. Menunjukkan dalil naqil dan akli yang terkait dengan hewan yang halal dan haram dimakan. dan sebagainya yang juga termasuk halal di makan dan banyak mengandung gizi.2. Uraian Materi. Binatang Halal. Adapun jenis binatang yang di halalkan menurut ajaran Islam adalah : 1. kelinci.

Binatang yang hidup dalam air. Malik dan lainnya) B. Haram karena ketentuan hukum al qur’an atau nash Allah SWT Berfirman dalam surat Al Maidah ayat 3. balk yang masih hidup atau mati. Sebangsa belalang juga halal. Sebagal mana firman Allah SWT dalam surat Q. bahkan bangkainyapun boleh di makan walaupun tanpa di semblih. nabi SAW bersabda: Artinya: Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. darah. Al— Maidah 4) 4. yang berbunyi : Artinya: Di haramkan bagimu (memakan) bangkai. dan dua darah adalah hati dan limpa. antara lain: 1.Maidah : 96).S. rajungan dan sebagaihya. kancil atau ayam hutan halal di makan dagingnya. Al — Maidah ayat 96 yang berbunyl : Artinya: Telah di halalkan bagi kamu binatang hewan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang . (Q. yang di cekik. Ikan yang sudah mati dengan sendirinya juga halal untuk di makan sebagaimana hadits nabi SAWyag artinya: Artinya: Laut itu suci airnya dan halal bangkainya (H.S. seperti ikan kakap. Sebangsa ikan dan belalang.R.Maidah 3) .S.Maidah Ayat 4 Artinya: Katakanlah ! di halalkan bagimu yang balk — balk dan buruan yang di tan gkap oleh binatang yang telah kamu ajar den gan melatihnya untuk berburu. daging hewan yang di potong atas nama selain Allah. Al . dan yang ditikam binatang buas. Binatang hasil buruan. yang di tanduk. Al .2.S. Al .(HR Ahmad). ikan banding. Binatang Haram Binatang yang haram di makan oleh agama Islam di sebabkan oleh beberapa faktor. Binatang yang hidupnya di dalam air balk air tawar ataupun laut semuanya halal di makan. sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. yang jatuh. ikan tawes. (Q. yang di pukul. cumi — cumi. Binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang.orang yang dalam perjalanan. daging babi. 3. (Q. ada pun bangkai itu adalah ikan dan belalang. Kecuali yang sempat kamu menyemblihnya dan di haramkan bagimu yang menyemblih untuk berhala.

Yaitu. sebagai berikut: 1. 9.qur’an ada 10 macam. yaitu: a. badak. b. 8. 6. lalu mati. walupun binatang itu halal tetapi apabila ketika di sembelih tidak mengucapkan nama Allah. Hewan yang berkuku tajam. Binatang yang bertaring. 5. maka ayam itu haram hukumnya untuk di makan.R. c. Bianatang yang di sembelih tidak karna Allah. katak. d. misalnya kita menghalau ayam dengan kayu. 10. Misalnya seekor kambing tertanduk oleh kambing yang lebih besar dan sampai mati. Binatang yang mati terjatuh. beruang. 2. kulitnya dan sebagainya. dimasak atau tidak. Binatang yang di sembelih untuk berhala. baik darah hewan maupun darah orang. maka yang demikian itu halal di makan. . Semua binatang sejenis babi. maka binatang itu haram di makan. Binatang yang jahat dan memang di suruh untuk membunuhnya. kepiting. yaitu binatang yang mati tanpa sebab di sembelih kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Binatang yang mati karna tertanduk. semuanya haram di makan.liar ataupun babi yang berada di kebun binatang. maka kambing tersebut tidak boleh makan. maka hukumnya haram di makan. misalnya kambing terjatuh dan kandang. dan sebagainya. baik yang di pelihara. kecuali dalam keadaan hidup dan sempat di sembelih. singa. Hewan yang berkuku tajam dan berkuku panjang. Daging Babi. Bangkai. Binatang yang mati karena tercekik. sejenis hewan yang dapat hidup di darat dan di dalam air.maka kambing yang mati tertanduk itu haram di makan. 3. baik sengaja atau tidak sengaja. termasuk tulangnya. Hewan yang hidup di dua alam. karna termasuk hewan yang di haramkan. dan sejenisnya. 4. 2. baik sengaja atau tidak sengaja.Dari ayat at qur’an tersebut dapat di jelaskan dan disimpulkan bahwa makanan haram menurut nash al . Darah. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang berbunyi : artinya: Rasulullah melarang memakan semua hewan yang bertaring dan semua burung yang berkuku pencakar (H. misalnya: gajah. kucing. Binatang yang mati terpukul. 7. banyak atau sedikit tetap hukumnya haram. haram di makan. Binatang yang mati karna di makan binatang buas. Binatang yang mempunyai taring hukumnya haram untuk dimakan. seperti buaya. Haram karna hadits Nabi SAW Hewan yang haram di makan selain ketentuan al qur’an ada juga hewan yang haram menurut hadits Nabi SAW. kebetulan terkena kayu itu sehingga mati. anjing dan sebagainya. Muslim dan yang lainnya). misalnya burung elang. tidak boleh dimakan. hewan seperti itu haram di makan.

tawon. bangsat. Dapat menjauhkan diri dari rahmad dan kasih sayang Allah SWT. burung teguk -teguk. f. . gagak. (HR. den burung elang. cacing dan sebaganya. Nabi SAW telah melarang untuk membunuh empat macam binatang: semut. C. burung teguk . c. rasul bersabda yang berbunyi: Artinya: Dan Abbas. E. Manfaat memakan binatang yang halal mendekatkan diri kepada Allah SWT.teguk dan burung suradi. d. Rasul bersabda yang berbunyi : Artinya: Dan Aisyah telah bersabda Rasulullah SAW. Binatang yang haram di makan karena kotor atau menjijikkan. MANFAAT MEMAKAN BINATANG HALAL 1. maupun di tanah haram. (H. dari burung sauradi. Firman Allah SWT: Artinya: Mengharamkan Allah kepada mereka segala yang buruk atau keji (QS Al A’raf) . Bahaya Memakan Binatang Yan Haram.Seperti ular. seperti ular. tawon. gagak. anjing galak. b. a.R. d. c. Hewan yang haram di makan karna di larang untuk membunuhnya. burung elang dan sebagainya. Dapat mendekatkan diri seseorang kepada dosa a. ulat. Menjauhkan diri dari dosa dan perbuatan maksiat. 2. Muslim). tikus. Seperti : Semut. Ahmad dan lainnya) F. b. e. baik di tanah halal. Dapat melemahkan ketahanan dan kekuatan tubuh.seperti kutu. tikus. lima macam binatang yang jahat hendaklah di bunuh. Meningkatkan kesehatan dan kesucian jiwa Meningkatkan ketenangan dan kekhusukan beribadah Mencerdaskan pikiran Meningkatkan kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Dapat mengotori jiwa dan kebersihan hati. anjing.

tikus. Manfaat memakan binatang yang di halalkan. anjing galak dan burung elang.Sebab. “Dari ibnu Abbas. lebah dan burung hud-hud. Dari Aisyah. Meningkatkan kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. binatang beracun. yaitu: ular. 8. daging babi dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. lebah dan burung hud-hud. Haram karena nash atau ketentuan hukum Al-Quran. Allah swt berfirman dalam surat At-Maidah ayat 3 Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai. 2. yang ditanduk. gagak. bulunya untuk pembuatan bahan pakaian 10. yang jatuh. yang tercekik. b. Mendekatkan diri kepada Allah SWT 2. Akibat memakan binatang yang halal dan yang di haramkan a. Nabi SAW. baik ditanah halal ataupun ditanah haram. Sabda Nabi SAW. 7. semut. arak ganja dan lain-lain. Menjauhkan diri dari dosa dan perbuatan maksiat 3. yang dipuku1. Artinya. dan yang diterkam binatang buas. seperti katak dan buaya. E. antara lain: 1.” (HR Ahmad dan lainnya). 4. tikus Anjing galak. Mencerdaskan fikiran 6. burng gagak. dan burung elang. Artinya. telah melarang membunuh empat macam binatang yaitu Semut. candu.sebab Binatang diharamkan 1. Meningkatkan kesehatan (kesucian ) jiwa 4. Haram karena disuruh membunuhnya yaitu. hukumnya adalah haram. Dagingnya untuk dimakan.” (HR Muslim) 3. kecuali yang sempat kamu sembelih. yang disembelih untuk berhala. kulitnya untuk barang kerajinan 9. Bahaya memakan binatang yang di haramkan antara lain: . darah. Binatang yang hidup didarat dan di air ( di dua tempat). Meningkatkan ketenangan dan kekhusukan ibadah 5. ular. Haram karena dilarang membunuhnya yaitu. tenaganya dapat dirnanfaatkan untuk membajak sawah.Dan diharamkan pula. Rasulullah SAW bersabda . lima macam binatang yang jahat hendaklah dibunuh. Haram karena memberi mudarat yaitu.

. Salah satu rukun menyembelih adalah . 5. contoh ular buaya dan lain lainnya. semua jenis ikan yang hidup di laut dan di sungai atau ikan yang hidupnya di air adalah halal. b. belalang b. 2. Binatang yang hidup di darat dan di air. 1. 2. lembu. 3.. halai dan dengan alat yang tajam 4.. ular tikus. kerbau kuda kambing dll dan yang haram : binatang buas. burung 5. 1. sunat b.. semua jenis binatang yang hidup didua tempat ( di air dan di darat ) hukumnya haram dimakan. C acau D yang dianggap paling benar.. a. dan lain sebagainya. Dapat menjauhkan diri dari rahmat ( kasih sayang ) Allah swt Dapat melemahkan ketahanan dan kekuatan tubuh Dapat mengotori jiwa dan kebersihan hati Dapat mendekatkan diri seseorang kepada dosa RANGKUMAN Binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul Nya. yang halal unta.. Binatang yang hidup di darat... ayam b. haram c. Alat untuk menyembelih ada dua macam yaitu alat tradisional dan mekanik Rukun menyembelih. c. a.. makhruh 3. itik .. Binatang yang. tawon d. halal d. sunat b.. Binatang hasil buruan dan sempat di potong hukumnya . . Binatang yang hidup di air. 3. B. c. a... Islam. Bangkai yang halal dimakan adalah . EVALUASI PiIihlah A. .. makhruh 4. ikan d. Yang termasuk binatang halal adalah . 4.... cacing 2. a. disemblih dengan tidak menyebutkan nama allah hukumnya adalah . halal d. haram c. Binatang haram adalah semua binatang yang diharamkan Allah SWT dan Rasul Nya Jenis binatang yang halal dan yang haram a. semut c.1..

kucing 9. Sebagian ulama mengharamkan binatang amfibi seperti buaya. Islam c. hurung gagak. a. Daging babi haram di makan karena . bangkai c. diharamkan Allah b. mengandung virus d......... a. orang islam c. dihalalkan c... Bahaya akibat memakan binatang haram adalah . halal d. a... a. kura . a. b. sunat 13.. Pernyataan di bawah ini yang boleh di makan adalah ... dewasa b. kepiting. penintah al qur’an 14. Diharamkannya memakan binatang sejenis burung elang. makhruh d... disuruh membunuhnya d. Bangkai binatang laut hukumnya . a...a.. mendapat kasih sayang Allahc.. diperintahkan membunuhnya b. makhruh b. Arti kata yang yang bergaris bawah pada potongan ayat al qur’an di bawah ini adalah ....... menjauhkan diri dari perbuatan dosa 8... bekicot....... Darah yang telah di bekukan dan berbentuk agar-agar hukumnya adalah .. orang yang berjalan 16... makhruh b. Hukum memakan kepiting laut adalah .. Binatang darat yang halal di makan kecuali .. a.. berkuku tajam d.. dilararanig membunuhnya c. mengandung bakteri 7. baligh 6...biri—biri c. sunat 12. Binatang tersebut haram karena .. diharamkan ulama 15.. haram c. kodok.... haram c.. a. Berikut ini yang bukan merupakan syarat menyembelih binatang adalah . cacing d.. mubah 10. meningkatakan kesucian d. halal b. kotor dan menjijikkan c.. haram c. a. a.. memancing b. mendekatkan diri kepada perbuatan dosa.. unta b. mengandung racun c. darah 11.. dan yang berkuku tajarn karena ..kura. alat sembelihan tajam .laki d. laki . dan sejenisnya........ a. halal d. hidup di dua alam b... ikan b... memakannya d. ayam d.

Binatang halal. a.... a... Sesuatu yang wajib ditakukan sebelum menyembelih binatang yaitu..b.. Menyembelih kambing hingga putus urat lehernya merupakan .. mubah b.......... kitab fiqih 20.. 3. Contoh binatang yang menjijikkan yaitu . Tuliskan 3 binatang yang haram! 10.... dimaafkan d.. Tulislah 3 bahaya memakan binatang yang haram! 3.. Menyembelih binatang ada dua cara yaitu ....... Keharaman ini di tetapkan dalam ....... Tuliskan 2 cara penyembelihan binatang ! 8.... dihalalkan d.. diizinkan c.. Binatang haram.. rukun II.. Tuliskan 3 manfaat memakan binatang yang halal ! 7....... a... juga haram digunakan sebagai pengobatan.. Harimau termasuk binatang yang haram di makan karena ... fatwa ulama d.......... binatang hidup 17....... Tulislah penyebab kenapa buaya dan burung elang haram dimakan! . 8... memakan daging semblihan hukumnya ............. a... 2..... Bahaya memakan binatang haram yaitu . Apabila rukun dan syarat menyembelih belum terpenuhi salah satunya........ Jawablah pertanyaan berikut dengan benar ! 1.. Manfaat memakan binatang yang halal yaitu............ 10. III. syarat d..... hadits b.........Isilah titik . Tuliskan 3 rukun menyembelih! 4.. haram 18.. Hewan yang disembelih secara mekanik dengan memakai aliran listrik atau zat kimia tertentu menurut syari’at lslam dagingnya .... Contoh binatang yang diharamkan yaitu ..... diharamkan b. makhruh c.. penyembelih d... dimaafkan 19...... 7.. sunah c... 6... Binatang yang haram di makan. haram b... Tulislah 3 manfaat memakan binatang ! 2..... 4..titik berikut dengan benar! 1. al qur’an c..... 9.... artinya .... Tuliskan 3 sunat penyembelihan ! 6.. Tuliskan 3 jenis binatang yang halal! 9. 5... Tuliskan 3 buah syarat penyembelihan ! 5. artinya ....... Babi haram dimakan karena ....

.

Mereka berangkat bersama para pedagang Arab itu. Di sanalah Zaid akan dijalani hukuman pancung. Untuk itu mereka meminta para juru dakwah dikirimkan ke kampung suku itu. Apalah daya dua orang pejuang. Zaid dibeli oleh Shafwan bin Umayyah. Menjelang algojo menetak parangnya. yaitu terbunuhnya Umayyah bin Khalaf. Zaid diseret menuju Tan’im. “Sabar saudara-saudara. Pedang mereka ternyata cukup tajam. adalah majikan Bilal dan Amir bin Fuhairah.w. Maka oleh orang-orang Quraisy. Di kampung Ar-Raji. Terjadilah pertempuran seru antara enam pendakwah berhati tulus dengan orang-orang yang beringas yang jumlanya jauh lebih besar.w meluluskan. Rasulullah s. Kami tidak bermaksud membunuh atau menganiayai kalian. Umayyah terkenal sangat kejam kepada budak-budaknya.a. Enam orang sahabat yang alim diutus untuk melaksanakan tugas tersebut. tukang azan. buatkan sesuatu yang Ia tidak pernah melakukannya. Namun tanpa curiga sedikit pun Rasulullah memberikan sambutan baik atas kedatangan sekelompok pedagang Arab yang menyatakan keinginan sukunya hendak mendengar dan memeluk Islam. Bakinya tinggal dua orang.a. Umayyah bin Khalaf berhadap-hadapan dengan bekas budaknya itu. Dan Bilal berhasil membunuhnya dalam pertempuran yang sengit satu lawan satu. Seorang lagi dibaling batu beramai-ramai hingga tewas. Lalu mereka diangkut menuju pasar budak diMakkah. pemimpin kaum Musyrikin Abu Sufyan bertanya garang.JURU DAKWAH YANG TIDAK GENTAR Kekalahan umat Islam dalam perang Uhud menyebabkan bangkitnya kemarahan orang-orang badwi di sekitar Madinah untuk mencemuh dan mengungkit-ngungkit dendam lama yang sebelumnya sudah terpendam. Yaitu untuk membalas dendam kebencian mereka kepada umat Islam. betapa pun lincahnya perlawanan mereka.a.a. Para pedagang yang licik tadi berteriak. ayahanda Shafwan. sambil berseru meminta bantuan kaum Huzail.w itu tahu nasib mereka bahkan lebih buruk daripada terbunuh dalam pertarungan tidak berimbang itu. menghadapi begitu banyak musuh yang tangguh ? Selang beberapa saat sesudah jatuhnya empat sahabat tadi. sedangkan engkau hidup tenteram bersama keluargamu di rumah ?“ . dan diangkat sebagal Muazin. “Zaid bedebah. kedua orang itu dapat dilumpuhkan dan belenggu. setelah insaf bahwa mereka tengah dijebak. Adapun Khubaib bin Adi diambil oleh Uqbah bin Al-Harits dengan tujuan yang sama seperti maksud Shafwan membeli Zaid bin Abdutsunah. apakah engkau senang seandainya di tempatmu ini Muhammad. Akhirnya tiga sahabat tertusuk musuh dan langsung gugur. Umayyah bin Khaaf. Bilal pernah disalib di atas pasir dan dijemur di tengah terik matahari dengan badan ditindihi batu. Kerana mereka segera bertakbir seraya menyerang dengan tangkas. Keenam sahabat Rasulullah s. salah satu tempat untuk miqat umrah. Ayah Shafwan. Dalam perang Badar. Untung Bilal ditebus oleh Saiyidina Abu Bakar Assidiq dan dimerdekakan. Keenam pendakwah itu dengan pantas menghunus senjata masing-masing dan siap mengadakan perlawanan. para pedagang itu tiba-tiba melakukan pengurangan atas keenam sahabat Rasulullah s. Beberapa orang lawan telah menjadi korban. Orang Habsyi ini kemudian terkenal sebagai sahabat dekat Rasulullah s. Kami cuma mahu menangkap kalian untuk kami jual ke Makkah sebagal budak belian.w. dalam wilayah kekuasaan suku Huzail. Zaid bin Addutsunah dan Khusaib bin Adi.

Khubaib melaksanakan ibadahnya sampai selesai. Setelah salam dan mengangkat dua tangan. menambah jumlah penghuni syurga dengan seorang syuhada lagi. Demikian juga Khubaib.” Khubaib disalib dahulu lalu dihabisi sepertimana dilaksanakan ke atas Zaid Bin Abdutsunah.masuk pedalaman berbatu . datang pula rombongan lain yang menyeret Khubaib bin Adi. Dalam sekelip mata.” teriaknya kepada algojo. sebilah parang berkitat di tengah terik matahani dan darah segar menyembur keluar. “Demi Allah.batu karang atau berhutan hutan belantara buat menyampaikan firman Allah menuju keselamatan. Di hati Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy lainnya timbul kehairanan akan kesetiaan para sahabat kepada Muhammad. “Aku tidak pernah menemukan seorang yang begitu dicintai para sahabat seperti Muhammad. menyelusup keluar . Juru dakwah yang bestari ini meminta izin untuk solat sunnah dua rakaat. Dengan khusyuk dan tenang. Namun semangat dakwah mereka yang dilandasi keikhlasan untuk menyebarkan ajaran kebenaran takkan pernah padam dari permukaan bumi. Jasadnya telah lebur sebagaimana jenazah lima sahabatnya yang lain.” bantah Zaid dengan keras. Sesuai dengan hukum yang berlaku di seluruh Tanah Arab. Semangat ini terus bergema sehingga makin banyak jumlah pendakwah yang dengan kekuatan sendiri . Sampai tergamam di bibir Abu Sufyan ucapan kagum.“Janganlah begitu. “Bereskan. ia berkata. . “Dalam keadaan begini pun aku tidak rela Rasulullah tertusuk duri kecil di rumahnya. maka solatku akan kulakukan lebih panjang. Andaikata bukan kerana takut disangka aku gentar menghadapi maut. atas biaya pribadi.”Sesudah selesai pemancungan Zaid. kepada pesalah yang dijatuhi qisas mati diberikan hak untuk menyampaikan permintaan terakhir.” Abu Sufyan menjadi marah. Zaid bin Abdutsunah gugur setelah kepalanya dipotong. Permohonan tersebut dikabulkan. seolah-olah dalam suasana aman tenteram tanpa ancaman kematian.

dan Dia memberi kamu pendengaran. 4. Meneyebutkan para ilmuwan Muslim dan peran mereka pada masa Bani Abbasiyah.dasar ilmu etika ( akhlak).2. Uraian materi: A. Allah lah yang memberi potensi dan memfasilitasi agar manusia mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. 5. 15. dan Tuhanmulah yang Maha pemurah.BAB 6 SEJARAH DAKWAH ISLAM Standar Kompetensi Tarekh dan Kebudayaan Islam 15.Memahami Sejarah dakwah Islam. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam [1589]. Materi Pokok: Sejarah Dakwah islam. Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa bani Abbasiyah. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Bacalah. Allah menerangkan asal mula penciptaan manusia yang merupakan dasar ilmu biologi dan anropologi. 1. sebagaimana wahyu pertama yang menceritakan tentang dasar . 3. PERIODE RASULULLAH DAN KHULAFAUR RASYIDIN. 5. 2. Menyebutkan para ilmuwan muslim dan peran mereka pada masa bani Umaiyah. Kompetensi dasar: 15. Dalam ayat pertama dan kedua surah Al-’Alaq. 6. 4. Hal ini sejalan dengan QS An-Nahl ayat 78 berbunyi: Artinya: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun. Sejarah pertumbuhan Ilmu Pengetahuan Islam 1. ayat ketiga menerangkan tentang dasar . Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan islam telah terjad sejak rasulullah saw mendakwahkan ajaran islam. Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam sampai Masa Abbasiyah. 3.dasar ilmu pengetahuan dalam SuratAl-’Alaq ayat 1-5: Artinya: 1. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.1. penglihatan dan hati. adapun ayat kelima menegaskan hakikat ilmu adalah dan Allah dan manusia awalnya tidak mengetahui apa-apa. 2. Indikator Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Menyebutkan tokoh ilmuwan muslim dan perannya sampai masa daulah Abbasiyah. agar kamu bersyukur. Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Bani Umaiyah. . Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Khalifahur Rasiydin.

namun dasar ilmu tersebut tidak Tangsung dikembangkan. barang siapa yai in gin menujukota ilmu itu make datang!ah melalul pintunya “.Dasar ilmu pngetahuân kemudian dikembangkan oleh Rsulullah dan sahabat.sahabat beliau. hat mi sesuai dengan kondisi den sumberdaya manusia yang rnengernbangkannya. ilmu pengetahuan lebih banyak berkembangdibidang ilmu — ilmu pokok tentang gania ( Ushuluddin ) dan ilmu akhlak ( moral ). karena saat itu yang terjadi . Sebagaimana diketahuibahwa Rasutullah menyatakan sebuah hadis yang artinya : “ Kate be!iau Aku acla!ah kota Ilmu dah’A!i adalah Pintunya . Pada masa Rasulullah dan para sahabatnya. Pernyataan rasulullah tersebut menunjukkan bahwa beliui memahami semua dasar keiimüan termasuk ilmu pengetahuan ( sains ).

lbnu Masuud dan lain sebagainya. Bila mereka tinggal disuatu negara atau daearah merekamembuat ha!aqah. Maroko dibangun Masjid besar. Sejarah juga mencatar bahwa kaum muslimin adalah pembawa dan pelopor kebangkitan ilmu di dunia.pengetahuan terus mengalami kemajuanpesat. Para sahabat dan tokoh — tokoh kaum muslimin generasi peitàma di bawah pimpinan Rasulullah saw mengajarakanilmu kepada anak negeri. Dialah orang yang memasukan angka Arab ke Enopa. Universitas ml pula yang mengistirahatkan pada waktu — waktu shalat. Ibnu Abbas. Catatan sejarah mengatakan bahwa sepuluh mahasiswaasing nOn muslim telah menjadialumni universitas tersebut. Pertimbuhan ilmu . tetapi juga tempat menuntut ilmu yang dihadiri oleh para mahasiswa clan berbaaai negara.adalah krisis aqidah ( keyakinan ) dan moral. termasuk di Eropa setelah Fath Istami (kemenangan Islam). kegiatan belajar berpusat pada kuliah ibadah dan keagamaan. Pada waktu — waktu itu. Bila dibaca tentang sejarailmu pengetahuan islam pada masa lalu maka jelaslah bahwaumat Islam mendahului umat lainnya dalam berbagai bidang 57 I . dia pula yang mensponsoni perubahan undang — undang Ruinawi disesualkan dengan syani’at Islam.Perkembangan itu tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni juda dibidang industri sebagaL5enerapath dan ilmu. Untuk seni pahat. mengajari orang — orang dalam ususan dunia dan agama. pertemuan untuk belajar berbentuk lingkaran ) dan mendirikan sekolahsekolah. Masjid mi tidak hanya untuk tempat ibadah.be!2jar matematika. lapin berhasil menterjemahkan setiap ilmu yang ditulis umat Islam. Bahlan universitas tersebut merupakan lembaga ilmiah yang di dalamnya di engkapi asrama mahasiswaasing dan berbagal agama. ‘aitu universitas pertama yang mengadakan studi berbagai bidang ilmu di segala tingkatan. dan tekstil Dmaskus. Industri yang terkenal pada saat itu adaläh industni pakalan ( tekstil ). Tahun 245 H di kota Fez. Di masjid itu mereka ticiak hanya belajar tafsir. Sesampainya di Italia. Karena terkenalnya industri tekstil hingga dikenal dengan trade Mark. astronomi dan geografi. tekstil Mosul ( salah satu tempat di lrak ). Salah satunya adalah Galbart seorang pastur yang menjadi Paus Silvester II. saat itu mulal terjadi proses pengkajian ilmu lebi sistimatik. diantaranya dasar — dasar Bmu Tafsir yang dikembangkan oleh Au bin Abi Thalib. han — han raya Islam dan bulan Ramadhan. Masjid itu akhirnya terkenal sebagai Universitas Qa1rwan. hadis dan fikih tetapi juga . lukisan dan hiasan’ dinding cukuplahsebagai bukti dekorasi pada Masjid — Masjid. Walaupun demikian.

.

hadis tarekh ( sejarah ).)rnaiyah yaflq I)erpusflt di Cnrdnhn ( tiynI ) I:Ikiit IiiIiiiH kttnit tr.. Penemunya adalahZainuddin Aihamidi tahun 712 H ( 1312 M ) ketika Ia mengalarni kebutaanpada masa mudanya. Pertumbuhan ilmu pengetahuan tidak Iauh berbeda dengan masa Rasulullah dan. Langkah pertama yang dilakukannya adalah memindahkan ibukota negara dan damaskü ke bagdad yang berhasil diban’tnnya. 3. Pertumbuhan ilmu pengetahuan belum begitu berkembang karena tidak adanya dukungan kongknit dad penguasa yang cenderung sibuk mengurusi bidanig politik dan kekuasaannya. tugas utama lembaga itu adalah menerjemahkan kitab — kitab berbahasa asing kedalam bahasa Arab. Berhasilnya Abdurrahman memasuki sapanyol dan mendinikan kekuasaan di sana menjadikan orang mengelaninya Ad. . Mäsyarakat muslim tidak mengalami perpecahan n. yaitu dinasti Abbasiyah yang berpusat di Bagdad ( lrak ) dan dinasti I. ada yang menyebut masa perkembangan ilmu saat ml dengan periode Tabi’in (pengikut sahabat).iilu Ui-igdud dan Cordoba menjadi pusat pengkajian ilmu pengetahun dunia.tentara muslimmampuelakukan ekspansi besar-besaran sehingga dakwah Islam sampal di benua Afrika dan Eropa. .-‘ mu. umat Islam jugalah yang menemukan metodepenulisan dengan huruf timbul yang sangat membantu para tunanetra. Kekuasaan dinasti Umaiyah di Dmaskus hampir 90 tahun dan ahkirnya di tumbangkan olehpenguasa bru yaitu dinasti Abbasiyah.adkhil sehingga namanya menjadi Abdurrahman Ad-Dakhil. dan tabi’it tabi9n (pengikut tabi’in). Pada saat Itu berdirilah Bait ul Hikmah ( lemabag ilmu pengetahuan ). Namun diantara pemimpin dinastu Umaiyah yang bernamAbdunrman berhasil meloloskan din dan kemudian berhasil mendirikan kekuasaan Dinasti tJmaiyah baru di Spanyol. Khülafaur Rasyidr. PERIODE DINAST UMMYAH. Puncak dan kemajuani ilmu pengetahuan islam adalah pada masa Khalifah Harun ArRasyid danputranya Al-Makmum. hasilnya tentara. . Hal in tidak terlepas dan dukungan pemenintah atau penguasa . tersebut berdampak positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa ml tantangan politik dan ekspansi dakwah Islam lebih mendominasi dibandingkan kajian ilmu pengetahuan Sat itu Muawiyah bin Abi Sufyan telah berhasil mengambil alih kekuasaan atas kaum muslimn. Dia mengganti sistim kekha!ifahan menjadikekuasaan turun temurun atau monarki Di sisi lain Muawiyah berhasil membangun kekuatan tentara muslim balk darat L maupun laut yang disegani musuh. Dan dua wilayah inilah lahirnya banyak ilmuwan dan . Puncak flmu pengetahuan dan teknologi tenlihat pada masa pemerintahan AI-Makmun dan harun Al-Rasyid. Abut Abbas As-Safah terpilih menjadi pemimpin pertama dinasti Abbasiyah. Setelah mnumbangkan dinasti Umaiyah.ilr. PERIODE DINASTI ABL3ASIYAH. Peminahan pusat pemenintahan. tokoh utama yang menghacurkan dinasti Urniyah dan berhasil membangun dinasti Abbsiyah adalah Abu Muslim Alkurasani dan Abul Abbas As-Safah. saat dinasti Abbasiyah lebeih mengonsentrasikan din pada peningkatan ilmu peng huan dibandingkan melakukan ekspansi-dakwah Islam yang sudah hampir menguasal separuh wilayah dunia.eskipun merniliRi dua pemerintahan bêsar. tetapi mu)ai karya — karya tulis berupa kajian tafsir.

IbnuRusyd(Averroes) 1126 -1198M Ibunu Rusyd adalah nama popular dan Abu al-Walid Muhammad bn Ahmad lbnu Muhammad )bnu Rusyd. ahli hukum da kedokteran. buku mi berisi dasar — dasar perbedaan para ulama dalam memaharni ilmu agama. ibnu Sina (Aviciena ) t•!-Farabi dan Arnazi (Razes). Diantara karya lbnu Rusydyang sampai saat mi adalah kitabnya yang bernama Bidayatul Muftahid.di Sevilla tahun 1169 M dan di Cordoba tahun 1171 M. Di bidang kedokteran Ia belajar dan lbnu Zuhri (Avenzoar). B. hakirn. filsafat dan matematika dibawah bimbingan ahli filsafat yaitu lbnu Tufail. ILMUWAN MUSLIM DAN PERANANNYA. Bebenapa ilmuwan muslim yang sangat berpenan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan Islam adalah: 1. lbnu Rusyd putera dan seorang Qadhi ( hakim ) yang mengThginkan anaknya. Ia belajar ilmu agama. Dia seorang ahli filsafat Islam. men}ad ai dibidang hukum islam. adalah suatu bantahan atas pendapat imam Al-Ghazali yang rnengarang buku Tahafutul Falasifah (ketidaklogisan filsafat). lbnu Rusyd diangkat menjadi seorang. . Dengan dukungan penguasa Abbasiyah di bagdad dan Umayyah di Cordoba menjadikan ilmu pengetahuan berkmbang pesat.brbagai bidang seperti lbnu Rusyd (Averuous). Bukuny yang terkenal dibidang filsafat adalah Tahafut AlTahafut ( ketidaklogisan dan ketidakiogisan ).

beliau lahir di kota Farab (sekarangUrbekistan). Al-Kindi merupakanseorang pendidikdi kota basrah dan Bagdad. Al-Ghazali (1058—1111 M) Nama Iengkap AI-Ghazai alah Abu Hamid Muhammad lbnu Muhammad At-Tusi AlCh:ali dia adalah seorang ahli filsafat dan ahli ilmu agama. a seorang dokter dan ahIl filsafat Islam yang lahir di Iran dekat Bukhara ( sekarang Uzbekistan ). ía bekerja sebagai dokter dilingkungan keluarga Samanid seorang penguasa Bukhara. Nama lengkapnya adalah Muhammad ibnu Muhammad lbnu Tarkhan ibhu Uzalagh al-Farabi. 4. Diantaranya adalah filsafat.. Ibnu Sina tinggal dan bekerja di sini sampai berakhirnya kekuasaan Samanid tahun 999 M. Al-Kindi adalah nama popular dan Yaqub ibn Ishaq as-sabah Al-Kindi . untuk mengajar pada Uriversias . Buku karya ibnu Sina diterjemahkan kedalam bahasa Latinpadã abad ke l2dan kdaam bahasa Ibrani tahun 1491 M. lbnu Sina adalah nama popular dan Abu All al-Husain lbnu Abdullah Ibnu Sina. lbnu Sina diakul oleh kaum muslim maupun nonmuslim sebagai salah seorang ahli ifisafat Islam yang terbesar.aka. Ia lahir di Tus ( lrn ) Setelah memperoleh gelar sarjaha tahun 1091. Me.Buku lersebut sebagai ringkasan dan penggolongan sistematis tentang formasi dan medis. Al-Kindi ( 801 — 873 M). . Buku karyanya di bidang filsafat berjudul Ash-Shifa (obat) suatu koleksi alas logika Aristotelian. Iraq. Psikologi. Ia juga merupakan figure penting dalam bidang kedokteran dan filsafat. kedokteran. a menghabiskan 14 tahun hidupnya sebagai dokter dan penasehat ilmiah kepada epenguasa Isfahan ( lrn). balk diwilayah dunia timur maupun Barat i Eropa). Al-Farabi (Alfarabius) 873 —950 M Al-Farabi adalah seorang ahli filasafat Islam. Dia seorang penulis Ia telah menulis 270Kary.2ibnu Sina (Avecenna ) 980—1037 M. Buku karyanya menjadi bahan rujukan dunia kedolteran. Pada usia 18 tahun. matematika. AI-Ch-:li ditugaskan olob Nizam Al-Mulk. ilmupengetahuan alam dan lain sbpginy. Dialah salah seorang ahli filsafat Yunani dan salah seorang menerjemah pertama karya — karya Aristetoles kdalam bahasa Arab. Ia seorang ahli filsafat Islam yang lahir di Kufah. 5. ilmu politik danastrologi.

V Biologi-dan antropologi b.. Biologi dan astronot V d. c atau d dibawah mi yang paling benar I Nabi Muhammad saw mendapat dasar-dasar ilmu dan Allah swt melalui wahyu pertama. Al-Fatiha ayat 1-7 V b. Abbasiyah c. Sasanid V d... a. Karya beliau yang terkenal dan menjadi rujukan utama Iah lhya Ulumuddin ( Kebangkitan ilmu — ilmu agama ). Seljuk . C. Kajian ilmu pengetahuan dan teknologimulai berkembang pada peniode Dinasti Abbasiyah. perkembangan ilmu lebih terfokud kepada ilmu-ilmu Ushuluddin. Al-Quraisy ayat 1-7 V d. karena lebih focus kepada ekspansi dakwah dan penebutan kekuasaan. Al-l-lumazah ayat 1-7 Ayat pertama dan kedua surat al-Alaq menerangakn dasarVdasar ilmu. Pada peniode Umaiyah belum ada dukungan dan penguasa dalam kajian ilmu pengetahuan. yang terkenal diantaranya AI-Makmum dan Harus AlRasyid. Al —alaq ayat 1-7 . Dan ada juga karyanya tentang upaya mengnenali din dengan mengenal ya seorang akan mengenal Tuhannya. Buku tersebut npai kini menjadi bahan rujukan dan kajian para ulama. Biologi dan Etika Ilmu pengetahuan mulai berkembang pesat saat berkuasa dinasti. Di daamnya dimuat an — ajaran tentang hakikat din manusia dan hubungannya dengan Aflah T.. 3. 2. Pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin. AI-Ghazali adalah seorang sufi atau :tasauf.amiya di Bagdad .. V V EVALUASI iIihlah a. Umayyah b. Kajian ilmu pengetahuan islam dimulal sejak turunnya wahyu ertama kepada Rasulullah di Gua Hira.b. V RANGKUMAN 1. Biologi dan filsafat c... yaitu surat a. a.

.. pintu gerbanganya alah. Sumber Hmu Gudang Ilmu Tempat berbagai Ilmu Pusat llmu ahabat Rasuluflah yang memiliki ilmu adaiah. Abdancbetul ia masa Rasulullah dan Khulafaünrasyidin’ilmu yang berkembang aah tentang pokokpokok.. An —nasr 1-3 An —Nah 78 An-najm 15 An —nam 17 nurut surat an-Nahl ayat 78 potensi din yang dapat digunakan untuk rnahami sesuatu adalah... Ketuhanan Keimanan Agama akhirat V nLisia lahir kedunia tidak mengetahui apa-apa adalah kandungan dan rat.abi Muhammmad adalah kota ilmu maksudnya.. Pendengaran V Penglihatan V Hati V. 9abad 90 tahun 9 tahun 9windu ca Rasulullah diumrnakan sebagai kota ilmu... Keimanan dan etika Sains dan teknologi Sosial dan kebudayaan Pertahanan dan keamanan V... 1cut sahabat yang ahli di bidang ilmu Tafsir adalah..... Umar bin khatab Abu Bakar bin abi quhafah Usman bin affan All bin abi Tahlib huluddin artinya ilmu yang membahas tentang pokok-pokok. i bin abi Thalib iullnh bin abbas . Umar Bin Khatab Zaid bin haritsah Usman bin affan All bin abi Thalib akuasaan Dinasti Umayyah yang berpusat diDamaskus berlangsung lama.

i...... • Perebutan kekuasaan • Eksepansi Dakwah Kekuasaamn Monarki A. a.. Kairo ( mesir) Cardova (Spanyol) . a.. Ibnu sina Ibnu Rusyd Al-Farabi Al-Ghazali 1bu Hamid Muhammad Ibn Muhammad At-Tusi adalah nama lengkap arL.AbduIah bin Masud Abdancbenar ada Dinasti Umayyah ilmu pengetahuan kurang mendapat perhatian 3rena adanya. Baghdad (Irak) 3erikut yang termasuk ilmuan muslim pada masa Dinasti Abbasiyah dan Umayyah di cardiva adalah.. Al-Farabi ..b dan c benar endiri Dinasti Umayyah adalah.b dan c benar 3erikut termasuk ilrnun muslim yng ahli. Al-Makmun AbdulAbbas t Al-Kindi usat Pemerintahan Dinasti Abbasiyah dan juga sebagai pusat kajian Ilmu dalah. lbnu Sina . A. . Sahabat Dinasti Umayyah Tabi’it tabi’in Dinasti Abbas enguasa Abbasiyah yang mengembangkan kajian ilmu pengertahuan a itu.dalam bidang kedokteran adalah.... lbnu sina b..... Muawwiyah i. lbnu Rusyd c. • Muawwiyyah bin Khatab Muaeiyah bin abi Sufyan Umayyah bin Khalaf Kaab al akhbar abiin artinya penerus rasulullah setelah berakhirnya masa.... Damaskus ( Syiria) ..

bnu Rusyd Al-Farabi A(-Ghazali lah titik-fitik dibawah in! dengan benar! Nabi Muhammad saw mendapat wahyu pertama di.. aII d’” Tanda Waqaf Mujawazz adalah. Dinasti Umayyah didirikan oleh. •Bacaan Panjang b... Dua orang tokoh yang berhasil menumbarigkan kekuasaan Dinasti Umayyah adalah... Baâan De. Dinasti Abbasiyah kerkuasa selarna.... • Contoh Mad wajib MuttasiL._ d.. . . B. ....gung Berhenti d... lbnu Sina adatah ilmuan yang ahli di bidang.. Ilmuwan muslim yang bergelar Hujjatul Islam adalah.... • Contoh Mad Thobi’I dibawah ml adalah.... Nama lengkap lbnu sina adalah.3 Waqaf menurut ilmu tajwid adalah..__ — c — _. Bacaan sengau landa Waqaf Muanaqah dibawah ml adalah. 4. t.. Pemimpin Dinasti Abbasiyah adalah. wablah pertanyaan dibawah ml dengan benar I Apa berbedaan antara ilmuan? ..Khalifah Abbasiyah yang berhasil membangun bait A-Hikmah adalah.... b... 44 • d. C atau D den gan jawaban yang paling tepat. -....Sebutkanlah cendikiawan dibidng ilmu fiqih Kenapa alGazali dijuluki Hujjatul Islam? Sebutkanlah cendikiawan muslim yang berjasa dibidang ilmu kedokteran? Kapan dimulainya kajian ilmu pengetahuan Islam? EVALUAS SEMESTER H iiah A.. Muhammad lbn Muhammad lbn Tarkhan lbn Uzalagh adalah nama lengkap dan.

. Nabi dan Rasut b. Sun tauladan 14.. Shiddiq b. ‘‘ Menurut para ulama jumlah rasut yang di utus para rasul adatah a.Artinya dan tidaktah kami mengutus kamu.5 15.22 b.213 b. Pedoman d. yang muda c. melainkan untuk menjadi rahmat bagi a. bebas memutai I . Salah satu sifat yang wajib bagi rasu! ad&ah amanah. jujur b.6 d. Fathanah 13. cerdas 11.7 c. Pandangan c. Nuh d.24 d. Amanah c. Dalam sebuah hàdits nabi berkata . artinya adatah a.23 c. piring a. Idnis c. Sesungguhnya aku di utus untuk memperbaiki agarna 10.Diantara sifat yang wajib di bawah mi ada salah satu yang tidak wajib bagi nabi. d.Jumlah rasul ulul azmi ada . Ulama 9. yang baik bagimu a. menyampaikan d. ujung — ujung pining c tepi tepi pining d. Tabligh d.25 3. Sesungguhnya aku diutus untuk membmbing manusia * Sesungguhnya aku diutus untuk memperkenalkan akhlaq d.Siapakah yang di dahulukan dalam makan bersama ? a.Dalam surat al ahzab ayt 2 alloh menyatakan: “bahwa ada pada din rasul itu . Yusuf 16. yang artinya a..7 C. yang pting tua ‘7. orang a. Sesungguhnya aku diutus untuk berbuat balk 5. Manusia pilihan 12. Pemimpin d.513 Rasul yang wajib di imani dan yang ada di dalam at qur’an berjumtah a. Alam semesta b. Menegakkan katimat tauhid adalah tugas dan para a.-. dapat di percaya c. Urnat manusia c. yaitu a. Mataikat c..413 d.8 b. Seturuh makhluk d.313 c..MulaiIah makan dan . Diantara riabi dan rasut yang termasukutu! azmi adalah a. yang gagah d. Daud b. Pemimpin b. tengah pining b. yang pating kecil b.

baik dan sehat c. mubah 22. Adalah do’a ketika kita membaca basmalah. weading party b..Seorang yang ragu halal dan tidaknya cara pengolahan makanan dalam suatu jamuan makan sebaiknya a.. makan dan minum sambil befdiri dalam sebuah pesta. di suruh d.I 18. rajin mendengarkan pengajian rajin beribadah d. memulai d. didinginkan b. Hal yang di arang ketika makan dan minum adalah a. lansung di makan c. Menghadapi makan&r yang rnasih panas sebaiknya. memakannya lansung d. .* .menyakan cara memasaknya c.at d. mengakhiri 20. haram 24. makan tidak bersuara . a. a. ingat b. yaltu dengan a. sanjungan c.‘ernbaca do’a sebelum makan hcmdaklah a ‘akhuruh b. dan d benar 6. c. . bersenda gurau 7. mubah s. a. dilarang b.Orang yang tidakmempunyai adap dalam makan dan minum maka Ia akan a. lupa c. membatalkan memakannya 25. diperbolehkan c. baik dan bergizi b. sehat dan bergizi d. Dalam Islam. haram b. pujian d. membaca basmalah terlebih dahulu b. hinaan b. Meniup makanan dan minuman yg panas dalam Islam hukumnya a. Berlebih lebihan dalam mengasumsi makanan hukumnya a. makan sambil berjalan c. diarijurkan 21. eating party d.. b.Sikap Seorang muslim dalam memilih makanan adalah makanan yang a. penghargaan 3. di makan menggunakan sendok d.. halal lagi balk dan bergizi 19. standing party c. . a. d. wajib . halat b. rajin minum . makhruh c. duduk b. yaitu tidak di perbolehkan. makan dan minum b.Memakan hasil judi hukumnya a. disuruh d.Islam menyuruh kita untuk memenuhi kebutuhan jasad kita. dibolehkan c. balk. mubah d. sleeping party 23.

mendapat rahmat dan allah b. meningkatkan kedisiplin c.Orang yang berawa-a. berebutan . berjabat tangan d. memperbanyak r-s d. halal b. terhindar dan suuzon 40. Cara mengobati dendam ada!ah a.. bersedekah d. a. egois d. saling memaafkan b. a. 40 han c. jalan damal c. Keinginan untuk mencelakakan orang lain untuk melampiaskan dendam di sebut a.ekataan dengan perbuatan disebut a. Salah satu sifat tercela adalah a.’ pemarah c.Contoh makanan yang halal tapi tidak balk adalah a. tidak bergizi b. menghindari szo’ b. 30 han d. iii hati c. dendam c. Berkut ml adalah hikmah makan dan minutn. suka menghina orang 39. dendam b. balk c. banyak minyak 33. balk b. Setiap masalah sebaikny dis&esaikan dengan a. rajiñ puasa senin kamis 41. 50 han b. rendah hati 37. selalu mepgingat kesalahan orang lain c. banyak santan d.30. bertebihan d.Orang yng memakan yang haram satu suap saja maka itidak akan di terima amlannya selama a. musyawarah . meningkatkan ketertiban d. kecuali a. selesai makan b. dengki c. murah senyum d. bermain 34. berbau busuk c. Akbat dendam adaat a. in hati d. tertawa b. pemarah c. munaflq 42. kapan saja d. dikucilkan dan pergaulan c. diberci orang b.Jika kita lupa membaca basmalah sebelum kita makan maka kita dapat membacanya saat.Makanan yang kita makan hendaknya makanan yang a. berani b. bergizi d. marah 38.mempercepat makan 35.Salah satu cmii pendendam ada!ah a. 20 han 36. pendendam b. bermanfaat 32. makan c.c. makan berikutnya 31.Nabi mengatakan “makan dan minumlah kamu tapi jangan ..

haram b. rnakhrah c.. selalu berdo’a kepada allah 46.Sebagian ulama mengharamkan binatang amfibi seperti büaya. orang islam b. kotor dan menjijikkan b. Berikut adalah cara untuk menghindar dan penilakumunafik. haram b. sunat 48. Abdullah bin Quraisy d. mendekatkan diii kepada allah c.Arti kata yang yang berganis bawah pada potongan ayat al qur’an di bawah mi adaah a. kecuali a. berkuku tajam d. dIhaakan b. alat semblihan tajam c. menutup diii d.Beuikut ml yang bukan merupakan syaçat menyemblih binatang adalah a. sunat 47. penintah aiqur’an 49. menyepi c. ikhlas d. hidup di dua alam c.Darah yang telah di bekukan dan berbentuk agar-agar hükumnya adalah a. dan sejenisnya. dan yang berkuku tajam karena a. halal d. memakannya d.. diharamkan ulama 50. memancing C. a. niya b. burung gagak. mendekatkan din kepada allah b. binatang hidup . orang yang berjalan 51. kura — kura. Abdullah bin Umar b. dilararang membunuhnya b. penyembelih d. kodok. Abdullah bin Ubay c. halal d. disuruh membunuhnya d.Diharamkannya memakan binatang sejenis burung elang. silahturahmi 44. . kepiting. dipenintahkan membunuhnya c. Abdu!lah bin Abbas 45. makhruh c. Binatang tersebut haram karena . bekicot.43. Nama sahabat Nabi Muhammad yang terkenal sebagai orang yang munafiq adalah a. Hukum memakan kepiting laut adalah a.Salah satu cara menghindari sifat dendam ada!ah a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful