BAHAN AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 1 KELAS VIII SEMESTER II OLEH NAMA : KELAS : SMP NEGERI 8 PAYAKUMBUH Jalan

Pahlawan Nomor 13 Payakumbuh Telp ( 0752 ) 92043 TP.2009/2010

BAB I HUKUM BACAAN MAD Standar Kompetensi : (Al- Qur’an) menerapkan hukum bacaan mad dan Waqaf. Kompetensi Dasar menjelaskan hukum bacaan mad dan waqaf. Indikator Siswa Dapat : 1. Menjelaskan pengertian hukum bacaan mad. 2. Menjelaskan macam-macam hukum bacaan mad dan contoh-contohnya. 3. Menjelaskan pengertian hukum bacaan waqaf dan washal. 4. Menjelaskan macam- macam hukum bacaan waqaf dan contoh - contohnya. Uraian Materi A.. BACAAN MAD 1. Pengertian Mad. Mad dalam Ilmu Tajwid artinya lama / panjang (memanjangkan) bunyi huruf hijaiyah karena sebab tertentu, salah satu sebabnya adalah apabila huruf hijaiyah yang berbaris Fathah, Kasrah atau Dhammah berhadapan dengan huruf Alif mati, Ya mati dan Wau mati. Panjang bacaan huruf hijaiyah bervariasi mulai satu alif ( dua harakat) atau dua ketukan nada, dua setengah alif ( lima harkat ) atau lima ketukan nada, sampal tiga alif ( enam harkat) atau enam ketukan nada. Panjang . bacaan huruf hijaiyah tersebut disesuaikan dengan jenis hukumnya. 2. MACAM-MACAM MAD Pada dasarnya mad terbagi pada dua yaitu , mad Tabi’l dan Mad far’l. a. MAD TABI ’I atau Mad wajib ( mad asli ) Mad Thabi’i menurut bahasa berarti Mad Asli atau Mad alami. Dalam tajwid mad Thabi’i ialah memanjangkan bacaan huruf hijajyah yang berbaris fathah yang bertemu alif mati, huruf hijaiyah yang kasrah dan bertemu dengan ya mati, dan hruf hijaiyah yang berbaris dhammah dan bertemu dengan wau mati sebanyak dua harkat atau dua ketukan. Maka bacaan mad thabi’i wajib satu alif atau dua harkat atau dua ketukan, apabila dibaca kurang atau lebih dan dua harkat hukumnya batal (tidak sah). Contoh

Apabila ada huruf Alif ( ‫ ) ﺍ‬sebctumnya bcrupa harakat fat-hah / .Wawu ( ) scbclumnya berupa harakat Dhammah, dan.Ya’(‫ ) ي‬sebelumnya berupa harakat Kasrah, maka hukum bacaannya disebut MAD THABI’I ( ). 1. Apabila huruf Madnya berupa Alif ( ‫ ) ﺍ‬maka harakat sebelumnya harus berupa harakat fat-hah. Contthnya: 2. Apabila huruf Madnya berupa Wawu ( ‫ ) و‬maka harakat sebelumnya harus berupa harakat dhammah. Contohnya: 3. Apabila huruf Madnya berupa ya’(‫ ) ي‬maka harakat sebelumnya harus berupa harakat kasrah, Cotohnya : Contohnya yang ada dalam bait (sya’ir) yaitu : b. MAD FAR’I ( ) Mad Far’i dari segi bahasa artinya; adalah cabang atau bagian. Dikatakan Mad Far’i karena merupakan pengembangan dari mad Tabi’i, namun karena ada sebab tertentu, maka mad ini menjadi mad far’i. Mad far’i terbagi atas: Panjang bacaannyadua setengah alif ( lima harakat I ketukan ) sampai 1. Mad Wajib Muttasli ( satu kata. ) , yaitu Mad Tabi’i yang bertemu dengan Hamzah dalam

tiga alif ( enam harakat atau ketukan ) contoh :

Panjang Bacaannya dua setengah alif atau lima harakat /ketukan. Contoh :

2. Mad Jaiz munfasil. ( kata berikutnya.

) yaitu Mad Tabi’i yang berternu dengan hamzah pada suku

3. Mad Arid Lis - Sukun ( ) yaitu Mad Tabi’i yang bertemu dengan huuf Hijaiyah hidup yang dibaca mati atau waqaf berhenti. Panjang bacaannya dua setengah alifatau lima harakat / ketukan. Contoh:

4. Mad Iwad ( ) ( pengganti ) yaitu huruf hijaiyah berharakat Fathain yang dibaca waqaf (berhenti ) Panjang bacaannyasatu alif atau dua harakat /ketukan

misalnya : ‫دم‬١١ menjadi ‫دم‬١ contoh mad badal : 6. yaitu apabila ada huruf hijaiyah berharkat fathah berdiri. Lama membacanya satu alif atau dua ketukan Contoh : . Mad Badal ( ) berarti mad pengganti. Mad lazim Musaqqal Kilmi. Lama membacanya 3 alif atau 6 harakat/ketukan . Mad Lazim Mukhaffaf Kilmi aitu mad badal yang diikuti dengan huruf mati. huruf mad badal Tabi’i dengan huruf hijaiyah yang bertasydid. Contoh : Contoh : 7.Catatan : TA MARBUTAH ( ‫ ) ۃ‬yang berharakat Fathatain (tanwin ) bila dibaca waqaf bukanlah mad Iwad. Lama membacanyatiga alif atau harakat / ketukan. tetapi hanya dibaca “ H” mati ( ‫ )ە‬contoh : ( ) dibaca (hikmah) 5. fatah berdiri berasal dan dua huruf hamzah. kasrah berdiri atau dhammah yang dibalik. ..

bacaannya ada dua macam Panjang membacanya tiga alif atauenam ketukan Contoh : a. ‘Ain (‫)ع‬. Mad lazim Mukhaffaf Harfi. Sin (‫)س‬ dan Qaf ( ‫) ق‬. yaitu huruf . Nun (‫)ن‬. contohnya: b. PendekI alif atau 2 harakat. TA DAN BA. Sad (‫ )ص‬. Contohnya: Yaitu dibaca panjang I alif dan 3 alif . adapun huruf yang dibaca Mad Lazim Mukhaffaf Harfi adalah RA. Mad hazim Musaqqal harfi. 10. YA.huruf yang dibaca Mad lazim Musaqqal harfi adalah : Lam (‫ )ل‬.Mim (‫)م‬.8. Mad Tamkin Tamkin artinya bacaan panjangnya ditekan. yaltu permulaan Surah yang menggunakan huruf yang dibaca sesuai dengan nama hurufnya. Kaf ( ‫)ك‬. HA. Panjang3 alif atau 6 harakat. Panjang membacanyatiga alif atau enam ketukan Contoh 9.huruf yang ada pada permulaan surah surah AI-Qur’an yang mesti dibaca sebanyak dua ha’rakat. Adapun huruf.

). . maka bacaannyn harus pendek. Apabila huruf yang sebelum ’Zhamir ( ) berupa huruf yang mati.11. maka hukum bacaannya disebut MAD SHILAH QASHIRAH ( ) Coatohnya : Adapun bacannya panjang I alif atau 2 harakat. Contohnya : Apabila ada huruf MAD Muqaddar (tcrsimpan) pada Ha’ Dlamir ( )yang dibaca dammah atau karah dan sebelumnya bernpa huruf hidup scdang sesudahnyn berupa Hamzah Qatha’ ( )maka hukum bacaannya disebut MAD SHILAH THAWILAH ( ). Contohnya : Adapun bacaannya ada 2 macam: a. Dibaca panjang dua sctengah alif atau lima harakat: b. Dibaca panjang satu alif atau dua harakat. atau Ha’ Zhamir ( ) tadi dirangkaikan dengan kalimah sesudahnya . Mcnurut qiraah masyhurah (: )MAD SHILAH THAWILAH ( ) Itu harus dibaca panjana dua setengah alif atau 5 harakat. Mad shilah Apbi1a ada huruf MAD rnuqaddar (tersimpan) di dalam ha’ dlamir ( ) yang dibaca dhammah atau kasrah dan sebelumnya Ha’ Dlamir ( ) benrupa huruf hidup. sedang sesudahnya tidak ada Hamzah Washal ( ) atau Hamzah Qatha’(.

Mad Farqi Mad Farqu adalah apabila ada mad bad diiringi oleh huruf yang bertasydit. Contohnya : Bacaannya harus panjang 3 alif atau 6 harkat. 13. Panjang 3 alif atau 6 harkat b. Mad Layyin Mad Layyin yaitu bacaan yang dibaca panjang ketika waqaf apabila huruf ya sebelumnya berbaris di atas atau huruf waw sebelumnya berbaris diatas.12. Sedang 2 alif atau 4 harkat c. Bacaanya ada tiga macam: a. Pendek 1 alif atau 2 harkat Contohnya : .

JADWAL / SKEMA HUKUM MAD .

‘. 2:‫ ج‬:Waful Jaiz: Boleh berhenti boleh terus. . ‫ ﺼﻠﻰ‬: al-waslu aula: Boleh berhenti atau terus tetapi lebih baik terus 6.QS Al-Jasiyah ayat 11.B. yaitu : 1 : ‫ م‬: Waful Lazim : Harus berhenti tidak boleh terus. QS. : ‫ ﻻ‬:La-Waafa fihi: Utama Langsung. 3. . 5. Misalnya ayat: Pembaca tidak boleh berhenti pada bacaan itu karena bila berhenti atau waqaf pada bacaan itu bisa mengubah maksud ayat. ‫ ﻘﻠﻰ‬:al . Pengertian Waqaf Waqaf artinya berhenti. Ada beberapa hukum waqaf dalam membaca al-Qur’an. Maksudnya di dalam al-Qur’an ada aturan bacaan yang di baca Wasal ( lanjut ) atau tidak berhenti dan ada pula yang harus di baca waqaf ( berhenti) Bacaan waqaf dan wasal itu berkaitan dengan makna atau maksud yang terkandung di dalam ayat tersebut.‘. Boleh berhenti atau terus tetapi lebih balk berhenti.. Al —a’raf ayat 11: 4. : Munaqah : Lebih utama berhenti pada salah satu tanda . HUKUM BACAAN WAQAF ( TANDA BERHENTI ) 1.waafu aula.

yaitu huruf hijaiyah berharakat fathah berhadapan dengan alif. Didalam membaca al-Qur’an ada aturan dimana harus. Mad artinya panjang/ lama. B. C atau D dengan jawaban yang paling tepat. boleh atau lebih baik langsung (wasal). . atau Mad adalah bacaan yang dipanjangkan karena ada sebab tertentu. huruf hijaiyah berharakat dammah berhadapan dengan wau.TANDA . EVALUASI A. Mad Tabi’i adalah memanjangkan bacaan huruf Hijaiyah karena berhadapan dengan huruf mad. 4. huruf hijaiyah berharakat kasrah berhadapan dengan ya. Mad far’I adalah cabang dari Mad Tabi’i. Pilihlah A. boleh ataul ebih baik berhenti (waqaf ) dan dimana harus.TANDA WAQAF RANGKUMAN 1. secara garis besar. Mad terbagi dua yaitu : mad Tabi’i dan Mad Far’i. Wasal dan waqaf itu berkaitan dengan makna yang dikandungnya. 5. 2. 3.

Bacaan Jelas 2. b. Wajib berhenti b. Mad Layyin dibaca . Tidak boleh berhenti c Boleh dilanjutkan c.... Wajib berhenti b.. Tidak boleh berhenti c. 10.. Boleh dilanjutkan c.. d. . Contoh Mad Thobi’ I dibawah ini adalah. b.. arti dari Mad adalah..a. Waqaf menurut ilmu tajwid adalah. Dalam limu tajwid . Bacaan Dengung c. Harkat a. 6 4.. a. Tanda Waqal Huruf MIM ( ) Artinya a.. Mad ‘Arid lissukun dibaca .. d 3..1 c. lebih balk berhenti 8.1. lebih baik berhenti 9.. Tanda Waqaf Muanaqah dibawah ini adalah... Isilah titik-titik dlbawah ini dengan jawaban yang tepat ! 1. a. Bacaan sengau 7. Contoh Mad wajib Muttasil. Bacaan Sengau d. 6 5. 2 d. Mad Asli disebut juga dengan..4 B... c..Bacaan Panjang b..4 a.1 c. b. Tanda Waqaf huruf la(‫ )ﻻ‬artinya.. Harkat b.. d. a. Bacaan Panjang b.. Tanda Waqaf Mujawazz adalah.... Bacaan Dengung c. .. 6 6..1 c. 2 d. 2 d. Berhenti d. c. a.. c.4 b.. a.

Mad lazim Kilmi Mukhfafaf dibaca. Iihatlah sendiri. Mad Iwad panjangnya. Jawablah Pertanyaan dibawah ini dengan tepat dan ringkas ! 1.. Kemudian Rasulullah bersabda kepadapara sahabatnya.. 7.. Betapa hairannya para sahabat... Peristiwa itu sangat mengharukan Rasulullah S.. Mad Tamkin Panjangnya. siapa yang akan memakamkan ayahku dan siapa pula yang akan memandikannya?’ Tanya anak itu. 3. 6. Aku tidak mempunyai kain kafan. ketika jenazah itu akan dimakamkan berubah kembali menjadi babi hutan.A... Tulislah cara-cara mewaqafkan bacaan ketika membaca Al-quran 4.. Mad Far’I artinya.. Betapa terperanjatnya Abu Bakar dan Umar..... Kemudian Nabi menyembahyangkannya dan meminta sahabat untuk memakamkannya.... ‘‘Mengapa engkau menangis wahai anakku?” tanya Rasulullah. Harkat 4... Harkat 10.W yang sedang duduk bersama-sama sahabat yang lain.W.” jawab anak itu...A... Mad Lazim Musakkal kalimi dibaca.. TandaWaqaf Al Waslu adalah ... Didoakan kepada Allah sehingga babi hutan itu kembali berubah menjadi jenazah manusia. Melihat kejadian itu.. Begitulah akibatnya bila orang meninggalkan solat selama hidupnya... Mad Lazim Harfi Musyba’ dibaca .. Rasulullah menanyakan anak itu apa yang dikerjakan oleh ayahnya selama hidupnya. Segeralah Rasulullah memerintahkan Abu Bakar dan Umar untuk menjenguk jenazah itu. Maka datanglah sendiri Rasulullah S. Ia akan menjadi babi hutan di hari kiamat... TuIislah Tanda-Tanda Mad pada Surat Al-Alfatihah ! 5. “Ayahku tidak pernah mengerjakan solat selama hidupnya.. Harkat C..arkat 5.. Tanda waqaf Al Waqfu adahah.... “Ayahku telah meninggal tetapi tiada seorang pun yang datang melawat... Apa yang dimaksud dengan Mad Thabi’l? 2.....7! JENAZAH BERUBAH MENJADI BABI HUTAN Seorang anak mendatangi Rasulullah sambil menangis... “Para sahabat... .. Tanda Waqaf Murakhasah..2. Tulislah Tanda-tanda Waqaf pada Surat AI-Baqarah ayat 1. Kedua sahabat itu lalu segera kembali melapor kepada Rasulullah S..arkat 9. mayat itu berubah menjadi seekor babi hutan..” .... Jetaskanlah Tanda-tanda Mad Asli! 3.A.. 8..W ke rumah anak itu..

adapun menurut istilah. Rasul adalah : seorang laki-laki merdeka ( bukan budak ) yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat dan ia diperintahkan untuk menyampaikan risalah (syariat tersebut) kepada semua makhluk B. yakni mempercayai bahwa semua Rasul itu adalah utusan Allah SWT. Mentaati ajaran yang dibawa oleh Rasul. • Menjelaskan fungsi beriman kepada Rasul Allah. Malu berbuat jahat dan maksiat.ba yang artinya ditinggikan.BAB2 KEIMANAN KEPADA RASUL ALLAH swt Standar Kompetensi: Menerapkan aqidah Islam dalam kehidupan sehari . tetapi ia tidak diperintah atau diwajibkan untuk menyampaikannya 2. • Menyebutkan nama-nama Rasul Allah dan sifat-sifatnya. Nabi adalah manusia biasa. yaitu dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang. PENGERTIAN IMAN KEPADA RASUL ALLAH SWT 1. atau dan kata na-ba-a yang artinya berita. Tidak membeda-bedakan antara Rasul yang satu dengan yang lainnya. Menurut bahasa kata Nabi berasal dan kata na. . 4. laki-laki yang dipilih oleh Allah swt untuk menenima wahyu. NAMA NAMA RASUL ALLAH swt. Iman tidak sekedar kepercayaan didalam hati tetapi harus dinyatakan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Jadi Nabi adalah seseorang yang ditinggikan derjatnya oleh Allah SWT dengan memberinya berita ( wahyu ). Menurut Bahasa Rasul berasal dari kata Ar-sa-la yang artinya mengutus ( utusan ) Jadi Rasul menurut istilah berarti seorang laki-laki yang diberi wahyu dan diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah ( syariat ) kepada umatnya. Wujud dari iman seseorang kepada Rasul antara lain : 1.hari Kompetensi Dasar: Siswa beriman kepada Rasul Allah serta memahami sifat dan tugas . Uraian Materi : A. • Membaca dan mengartikan dalil naqli tentang iman kepada Rasul Allah • Menjelaskan perbedaan antara Rasul Ulul Azmi dengan Rasul Allah lain nya. 2. Materi Pokok: Iman Kepada Rasul Allah. Keinginan-keinginan hidupnya selalu disesuaikan dengan ajaran yang dibawa Rasul 3. Para ulama menjelaskan pengertian Nabi dan Rasul adalah sebagai berikut: “Nabi adalah seorang laki-laki merdeka ( bukan budak ) yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat dan Ia tidak diperintah ( disuruh ) untuk menyampaikan (risalah tersebut) hanya untuk dirinya sendiri.tugasnya Indikator Siswa dapat: • Menjelaskan pengertian nabi dan Rasul • Menjelaskan pengertian iman kepada Rasul Allah.

Dan tidak ada satu pun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Ayub as. Menyeru manusia hanya untuk menyembah kepada Allah. Tugas Nabi dan Rasul. C. Daud as. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku”.Rasul yang Jumlah Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini cukup banyak. Isa as 5. Manurut para ulama. Sebagaimana firman Allah Q. Yahyaas. 25. AlAnbiya’ ayat 25). Kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran) seba gal pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Ilyas as 10. jumlah diutus seluruhnya ada 313 orang dan Nabi 124. nama-nama Nabi dan sekaligus Rasul tersebut adalah sebagai berikut: 1.) Artinya: . Ibrahim as. Syu’aib as 23. 22. 2. 7. Sulaiman as. Zakariya as 3. Ismail as. Q. Idris as. Adapun Rasul Allah yang wajib kita ketahui dan imani jumlahnya adalah 25 orang. 4. Ilyasa as. 20. 24. 2. dan tidak ada suatu umatpun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. ZuIkifli as. 8. QS Al-Anbiya’ayat 107) 4 Memberi petunjuk kejalan yang benar: QS.S Anbiya’ ayat 25: Artinya: Dan Kami tidak mengutus seorang Rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: “Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku. 12. 19. melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. Nuh as 13. 15. Musa as. Menegakkan kalimat Tauhid.Muhammad SAW 6.000 orang. Sebagairnana dinyatakan dalam.Surat Fathir: 24 berbunyl: Artinya: Sungguh. 8. Fathir: 24 berbunyi: Artinya: Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Luth as. S. namun yang pasti ada adalah bahwa Allah mengutus seorang Rasul kepada setiap umat. Al Anbiya ayat 107 Artinya: Dan Tiadalah Kami mengutus kamu. Memberi peringatan kepada manusia (QS Al. as. Yunu. Ya’qub as. Harun as. Shaleh as. lshaq as. 4. 17. 3.An Am ayat 48. 16. Hud.Membawa Rahmat. (QS Al-Fatir avat 24). As 14. Adam as 11 Yusuf as 21. ( QS .. 9. 1.

jauhnya. Lawan dan Siddiq adalah Kizib artinya Dusta. Tabligh (menyampaikan). 4. artinya seorang Rasul selalu menjaga dan menunaikan amanah yang. artinya seorang Rasul memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. SWT. Barangsiapa yang kafir kepada Allah. pikiran yang jernih. tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. malaikat-malaikat -Nya. artinya seorang Rasul akan menyampaikah apa saja yang diwahyukan oleh Allah SWT kepadanya. dan selalu menjaga amanah kapan dan dimanapun. DALIL NAQLI TENTANG IMAN KEPADA RASUL ALLAH SWT Iman kepada Nabi dan Rasul sebagaimana terdapat dalam QS An Nisa ayat: 136.SIFAT NABI DAN RASUL ALLAH SWT Secara umum. dipikulkan kepadanya. 5. tidak pernah berdusta dan apapun yang dikatakan selalu mengandung kebenaran.SIFAT. mulia dan terpuji sesuai dengan statusnya sebagai manusia pilihan Allah. dan hari Kemudian. Keempat sifat tersebut adalah: 1. Amanah (dapat dipercaya ). E. Al-Ahzab ayat 21 berbunyi: Artinya: . setiap Rasul memiliki empat sifat yang erat kaitannya dengan tugasnya sebagai utusan Allah. berbunyi: Artinya: Wahai orang-orang yang beriman. baik dilihat dan diketahui oleh orang maupun tidak. Dan secara khusus. perbuatannya selalu sama dengan perkataannya. Dia akan mampu mengatasi persoalan yang paling rumit tampa harus meninggalkan kejujuran dan kebenaran. penuh kearifan dan bijaksana. Memberi suri tauladan yang baik. Nabi SAW bersabda: Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) han kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. 3. QS. setiap Nabi dan Rasul memiliki sifat-sifat yang. Barangsiapa yang beriman dan Mengadakan perbaikan (474]. Shiddiq (benar) artinya : selalu berkata benar. Fathanah (cerdas ). Lawan dari Amanah adalah Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Lawan dari Tabligh adalah Kitman artinya menyembunyikan. kitab-kitab Nya.Dan tidaklah Kami mengutus Para Rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. yaitu membimbing umat menempuh jalan yang diridai Allah SWT. Lawan dan Fathanah adalah Baladah artinya Bodoh. Maka Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh. 2. D. rasul-rasul Nya.

Sedangkan Rasul-rasul Ulul Azmi maksudnya adalah para rasul yang paling banyak mendapat tantangan dan penderitaan tetapi mereka tetap teguh. yang telah disebutkan diatas dapatlah difahami bahwa kita wajib beriman kepada para Rasul Allah SWT tersebut.. Nabi Nuh as 2. ketabahan dan keteguhan hati luar biasa. 4. Yang dapat mengetahui sekalian bahasa termasuk bahasa binatang (semut). Diantara 25 orang Nabi dan Rasul ada 5 orang Rasul yang diberi gelar ulul azmi. 2 3 Nabi Ibrahin as. Mukjizat yang diberikan kepada para rasul antara in adalah: No 1 NABI Nabi Nuh as.Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. Keluar air dan celah-celah jari Dapat membelah bulan. dan dengan tongkatnya Ia dapat membelah laut Merah saat dikejar oleh Raja Fir’aun. Nabi isa as. Maksud dari Ulul Azmi adalah orang yang memiliki kesabaran ketaatan. tabah. PERBEDAAN ANTARA RASUL ULUL AZMI DENGAN RASUL LAINNYA. para rasul ada memeliki Mukjizat. Nabi Musa as 4 5 Nabi Sulaiman as. 3. sabar keuletan yang luar biasa dan terus berjuang menyampaikan risalah yang diembannya hingga mereka berhasil mengemban tugas yang dipikulkan oleh Allah SWT. Nabi Musa as. 5 orang Rasul yang diberi gelar Ulul Azmi itu adalah: 1. Al qur’anul Karim Dapat naik ke langit (Sidratul Muntaha) atau Mi’raj Dapat mentakwilkan mimpi seseorang. Dari beberapa ayat Al quran. dan segala cita-cita dikejar dengan segenap tenaga yang dimiliki hingga akhirnya tecapai. MUKJIZATNYA Sebuah perahu besar yang dapat menyelamatkan umatnya yang beriman dan sepasang hewan yang hidup dari banjir dahsyat pada masa itu. . Nabi Muhammad SAW Selain itu. 5. Mukjizat adalah suatu kemampuan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dan tidak apat ditiru oleh siapapun. Nabi Muhammad saw 6 Nabi Yusuf as. Tidak hangus dibakar api oleh Raja Namrud. F. Tongkatnya dapat berobah menjadi seekor ular yang besar. Nabi lbrahim as.

5. c. Diantara fungsi iman kepada Rasul adalah memberikan rahmat dan suri teladan kepada umatnya 8. Sifat sifat wajib bagi rasul ada 4 yaitu a. . Tablig artinya menyampaikan. Kiziba rtinya Dusta. sedangkan menurut istilah Iman adalah diyakini dalam hati diucapkan dengan lidah dan dikerjakan dengan anggota badan. Iman kepada Rasul memiliki fungsi yang banyak sekali bagi manusia antara lain sebagai berikut: 1. Sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul adalah a. 2. 5 orang Nabi I Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi adalah: Nabi Nuh as. Menjadikan Rasul Allah sebagai teladan hidup. . 7. Mukjizat adalah kemampuan luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Rasul Nya dan tidak dapat ditiru oleh siapapun. b. 3. 9. Baladah artinya Bodoh. Menjadikan hidup manusia terarah dan teratur 3. Dapat menghidupkan yang menyembuhkan penyakit kusta. b. Iman menurut bahasa berarti percaya. 4. Kitman artinyamenyembunyikan d. yakin. . Nabi Musa as dan Nabi Muhammad SAW. 4. d. teiah mati. 10. Nabi Isa as. Menjadikan manusia hidup secara teratur. Ulul Azmi adalah : suatu gelar yang diberikan oleh Allah kepada para Rasul-Nya karena ketabahan dan keuletannya dalam melaksanakan tugasnya.7 Nabi isa as. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Amanah artinya dapat dipercaya. Siddiq artinya Jujur. sedangkan Rasul adalah : seorang manusia biasa yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. 2. Dosa-dosa manusia akan diampuni oleh Allah SWT. dapat FUNGSI BERIMAN KEPADA RASUL ALLAH SWT. lantaran taat kepada Rasul Nya. Khianat artinya tidak dapat dipercaya c. Nabi adalah : seorang manusia biasa yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. 5. Tugas Nabi dan Rasul ialah memberi kabar gembira dan peningatan serta membawa kebenaran kepada umatriya. Nabi Ibrahim as. 6. . 6. Fathanah artinya Cerdas (pintar). Iman kepaada Nabi dan Rasul adalah : meyakini bahwa nabi dan rasul merupakan utusan Allah kepada seluruh manusia (umatnya). Meningkatkan amal shaleh yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. RANGKUMAN 1.

ya. dan d di depan pernyataan yang kamu anggap benar ! 1. Menerimanya . Engkau boleh lihat nanti”. “dan aku tidak akan menantang atau membantahmu”. maafkanlah aku”. EVALUASI I. Nabi menerima wahyu tapi di wajibkan untuk a. lnsya Allah aku akan sabar. Khaidir tanpa disuruh segera menegakkan dinding itu. ‘Bukankah sudah kukatakan. tetapi ingat jangan tanyakan apapun sampai aku menerangkannya kepadamu”. Tahukah kamu. apa yang dilakukan oleh Khaidir terhadapnya? Dia membunuh anak laki-laki itu . dengan begitu mereka bisa mengambilnya kelak setelah ia dewasa. “Wah. sampai akhirnya mereka bertemu dengan seorang anak lakiIaki.Melihat itu tentu Nabi Musa protes.KISAH NABI MUSA A. makanya ia aku bunuh. Kemudian dinding rumah itu sengaja aku menegakkannya karena dibawahnya ada harta simpanan milik dua orang anak yatim. kata Khaidir rnemberi isyarat. mana mungkin kamu bisa tahan dan sabar bersamaku”. Katanya. Kemudian mereka melihat sebuah dinding rumah yang hampir roboh. Tetapi Khaidir hanya menjawab. hingga sampailah mereka di suatu desa. Musa pun rasa ingin berkomentar. hingga mereka tiba ditepi laut. SiIangilah a. c. Sekali lagi Musa meminta Maaf.S DAN KHAIDIR Dalam Al-qur’an surat Al Kahfi diceritakan bahwa Nabi Musa as bertemu dengan Khaidir dan bermaksud menuntut ilmu kepadanya. “Kamu tidak akan sanggup ikut denganku”Kata khaidir ketika Musa menyampaikan maksudnya. kemudian rnereka naik perahu. “Kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup. Memberikannya b. “Hei. mengapa aku melakukan semua itu? Perahu yang aku lubangi itu adalah milik orang-orang miskin ( para nelayan). “Jika setelah ini aku masih bertanya atau berkomentar tentang sesuatu maka tinggalkan saja aku”. Aku khawatir ia akan menyeret mereka kepada kekafiran. katanya. bahwa kamu tidak akan sabar bersamaku”. Musa menyetujuinya. Jawab Musa. kemudian mereka meneruskan perjalanan. dengan harapan kiranya Allah akan menggantinya dengan anak yang shaleh.Baiklah. tapi tidak ada yang mau memberi.” Kata Khaidir “O. diangkat d. ditinggikan c. Kata nabi berasal dan kata naba yang artinya: a. kamu tidak akan sabar bersamaku. Merekapun berjalan lagi. “Sudah kukatakan. Sekarang dengarkanlah baik-baik. Mereka meminta sesuatu untuk menganjal perutnya. Maka merekapun berjalan. apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melubangi perahu ini? Bukankah itu bisa mencelakakan penumpangnya?” teriak Musa. Sengaja aku melubanginya sebab didepan sana ada bajak laut yang siap merampoknya Adapun anak laki-laki yang saya bunuh itu karena kedua orang tuanya adalah orang mukmin. b. Kamu tahu apa yang dilakukan Khaidir?. kau boleh ikut denganku . “Kita memang harus berpisah. Demikianlah sekclumit kisah tcntang Nabi dan Rasul Allah SWT. dinaikan b. Aku lupa. kamu bisa meminta upah atas pekerjaan itu”. Sementara anak itu cendrung berbuat jahat. Dia melubangi perahu itu. Tentu saja Nabi Musa terperanjat. karena ternyata kamu dak dapat memenuhi pcrsyaratan yang sudah kita sepakati. diutus 2. mendengar itu khaidir pun berkata.

Diantara nabi dan rasul yang termasuk ulul azmi adaIah . yang balk bagimu” a. Rasulullah artinya adalah a.213 b. a. 22 b.. yang artinya. Jumlah rasul ulul azmi ada .Nabi dan Rasul b. Menurut para ulama jumlah rasul yang di utus para rasul adalah a. yaitu a. Pemimpin b...513 5. mengerjakannya 3. Pedoman d. Ulama 7.413 d. Umat manusia c. Tabligh d.. jujur b. Menegakkan kalimat tauhid adalah tugas dan para . Shiddiq b. Pandangan c.Suri tauladan 12. Malaikat c. a. Diantara sifat yang wajib di bawah ini ada salah satu yang tidak wajib bagi nabi.6 b. menyampaikan d. Kesayangan Allah 4. artinya adalah a. melainkan untuk menjadi rahmat bagi .. Sesungguhnya aku diutus untuk memperkenalkan akhlaq d. Pemimpin d.24 d. Kekasih Allah c. Alam semesta b. Artinya dan tidaklah kami mengutus kamu.. 23 b.Utusan Allah b. Sesungguhnya aku di utus untuk memperbaiki agama 8. Sesunggnya aku diutus untuk berbuat baik b..5 13. Salah satu sifat yang wajib bagi rasul adalah amanah. Menyampaikannya d. cerdas 9. Manusia pilihan 10. a. 25 6.dapat di percaya c. Seluruh makhluk d. Dalam surat al ahzab ayat 21 allah menyatakan : bahwa ada pada diri rasul itu . Rasul yang wajib di imani dan yang ada di dalam al qur’an berjumlah’— a. Amanah c. orang a.313 c.c.. Dalam sebuah hadits nabi berkata .7 d. Fathanah 11. Hamba Allah d. Sesungguhnya aku diutus untuk membimbing manusia c.8 c.

... Nabi Musa menuntut ilmu kepada nabi .Iman b.. Pekerjaan ayah Nabi ibrahim adalah ‘. Menjalankan semua penintahnya dan menghentikan larangannya dan ajaran yang di bawa rasul di sebut dengan .idris b.. Keluar air dari celah celah jarinya b. dan member .. Lawan dan sifat amanah nabi adalah .. Allah berfirman : Tidaklah kami mengutus para rasul untuk memberikan kabar ..Kitman II...... Nabi yang ke dua sesudah nabi adam adalah a...... Lawan dari shiddiq adalah ..... Shaleh 19. Daud b.kitabnya maka orang itu telah . Nuh c.. Nabi yang tidak terbakar oleh api adalah nabi a... 24. 27. a.........Nuh d. 23... Kemampuan luar biasa yang di benikan kepada nabi dan rasul dengan a.. Musa c.. Luth b...... Salah satu tugas rasul adalah menyeru manusia untu menyembah ......... .. Lawan dan sifat nabi fatanah adalah .. sejauh jauhnya 29.. Barang siapa yang tidak beriman kepada allah dan rasulnya dan kitab .Rasul d..Yusuf 14. 26....... Nabi c.. Yakin atau percaya arti dari . Amanat c..ibrahim 20.. isa d... Ilham d.. Dapat mengetahui bahasa binatang d.. 25. Malikat b.. Karamah 16... Ihsan d..... 28........ Telapak tangannya mengeluarkan cahaya c. Isilah titik di bawah mu 21... Kizib c..Mukjizat b. Khianat d.. Mukjizat Nabi Muhammad terbesar adalah ... Hud d. Salah satu di antara mukjizat nabi musa adalah a...... Ulama 18.. Idris c.... 22. Dapat mentakwilkan mimpi 15.. Ikhlas 17. Lawan dari kata tabligh adalah a.a...... 30... Yang membawa risalah kepada suatu ka a.. ibadah c.. Islam c..

Jeiaskanlah perbedaan antara Nabi dan Rasul Allah SWT? 8. Sebutkanlah 3 fungsi iman kepada Rasul? 5. Sebutkaniah nama-nama Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi? 4.sifat yang mustahil bagi rasul Allah SWT ! . Sebutkanlah 3 diantara Tugas-tugas Nabi dan Rasul? 9. Apa artinya UluI Azmi? 3. JawabIah pertanyaan di bawah ini! 1.s ! 10. Apa gunanya mukjizat bagi Nabi dan Rasul yang menerimanya? 6. Sebutkanlah 3 tanda-tanda Iman kepada Rasul ! 2. Tulislah 2 diantara mukjizat Nabi Musa a. Sebutkanlah sifat . Sebutkaniah 4 sifat wajib bagi Rasul 7.III.

BAB 3 ADAB MAKAN DAN MINUM Standar Kompetensi : (Akhlak), Membiasakan Perilaku Terpuji Kompetensi Dasar: 1. Menjelaskan adab makan dan minum 2 Menampilkan contoh adab makan dan Minum. 3. Mempraktekkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari- hari. Indikator 1.1.Menjelaskan adab makan dan minum 1. Menjelaskan Tatacara Makan yang benar. 2. Menjelaskan tatacara minum yang benar. 3. Menunjukkan dalil naqli tentang adab makan dan minum 2.2. Menampilkan contoh dari makan dan minum 1. Menunjukkan contoh cara makan yang benar dan salah. 2. Menunjukkan contoh cara minum yang benar dan yang salah. 2.3. Mempraktekkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari - hari. 1. Mempraktekan adab rnakan dan minum dalam kehidupan sehari - hari dilingkungan keluarga. 2. Mempraktekan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari - hari dilingkungan sekolah. 3. Mempraktekan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari - hari dilingkungan masyarakat. Materi Pokok : Adab Makan dan minum URAIAN MATERI A.Pengertian Adab Makan dan Minum. Sebagai sesuatu yang sangat penting makan dan minum memiliki aturan baik yang bersumber dan adat kebiasaan masyarakat maupun bersumber pada ajaran agama. Setiap orang harus dapat memahami semua adab makan dan minum yang berlaku di masyarakat, baik dilingkungan sendiri maupun di daerah orang lain. Seseorang yang tidak tahu atau tidak mau menerapkan adab makan dan minum yang berlaku dimasyarakat, maka Ia akan kurang mendapat penghargaan. Adab makan dan minum artinya mempraktekan cara makan atau rninum yang sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat, Apabila belum memahami adab makan dan minum di suatu daerah yang dikunjungi, janganlah rnalu bertanya. Bertanyalah secara baik baik kepada teman atau masyarakat setempat. B. Tata cara Makan dan Minum. Makan dan minum merupakan kebutuhan tubuh agar mampu beraktivitas.Islam memerintahkan agar kita memenuhi kebutuhan jasad kita, yaitu makan dan minum. Makan dan minum dengan benar juga merupakan salah satu berntuk rasa syukur kita atas pemberian Allah SWT. Orang yang tidak mau memenuhi kebutuhan makan dan minum,padahal jasadnya membutuhkannya berarti ia tidak mensyukuri nikmat Allah SWT.

Untuk memenuhi kebutuhan itu Islam mengatur tatacaranya, maka dengan memenuhi aturan itu , kita menjadi berbeda dengan hewan. Adapun tatacara makan dan minum adalah sebagai berikut: 1. Makanan dan minuman yang kita nikmati itu benar - benar dan yang halal, yang meliputi antara lain: a. Halal cara memperolehnya, Misalnya, makan dan minuman itu hail dari kerja keras kita, bukan dan hasil merampok, korupsi,judi dan lainnya. b. Makanan dan minuman itu benar - benar makan dan minuman yang halal untuk dikonsumsi, bukan daging babi, bangkai, darah,minuman keras atau sejenis Narkoba. 2. Makan dan minuman itu memang sehat untuk dikonsumsi 3. Sebelum makan, cucilah tangan kita sampai benar - benar bersih. 4. Mulailah makan dan minum dengan membaca basmallah dilanjutkan dengan membaca do’a, misalnya :

“Ya Allah berkahilah rezki yang Engkau berikan kepada kami dan peliharalah Kami dari siksaan api Neraka”. Apabila Iupa membaca basmaah sebelum makan dan minum maka bacalah: Artinya: Dengan Nama Allah awalnya serta akhirnya. 5. Gunakanlah tangan kanan untuk makan dan minum. 6. Ambillah makanan yang ada di dekat kita, terutama saat makan bersama. 7. Apabila kita makan bersama ayah dan ibu , persilahkan ayah dan ibu mengambil terlebih dahulu. 8. Usahakan makan minum itu sambil duduk. 9. Tidak menggunakan makan dan minuman itu untuk mainan. 10.Makanlah sedikit demi sedikit ( Iangsung dikunyah ), jangan sampai menjejalkan makanan pada mulut. 11. Makan jangan sampai terlalu kenyang. (QS AI-A’raf ayat 31) 12.Makanlah dengan menggunakan wadah. Tuanglah makan pada wadah jangan terlalu banyak. 13.Jangan menyisakan makan pada piring kita. 14.Hendaknya memakan makanan yang di sukai. 15. Makanan dan minuman yang dimakan sebaiknya dingin atau tidak terlalu panas. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Artinya: “Rasulullah saw, Melarang orang meniup - niup makanan dan minuman”.(HR Abu Daud). 16. Memakan makanan dan minuman tidak tergesa —-gesa. 17.Bila sudah selesai makan , bacalah do’a seperti berikut: Antinya: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan dan minum serta menjadikan kami sebagi orang-orang Islam. (H.R. Abu Daud). PERILAKU ADAB MAKAN DAN MINUM Dalam kehidupan sehari - hari adab makan dan minum tidak hanya dihafalkan saja tetapi harus dilakukan dengan sebaik baiknya. Maka untuk mengatur sejauh mana kamu mampu mempraktekkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari - hari, isilah tabel berikut dengan menyebutkan perilaku yang benar dan perilaku yang salah saat makan dan minum. 1. Adab Makan Perilaku yang Benar Perilaku yang Salah

2. Adab Minum Perilaku yang Benar Perilaku yang Salah .

. tidak menjijikkan dan memenuhi syarat kesehatan. a. Makanan dan minuman merupakan kebutuhan jasmani kita dan sekali gus sebagai rasa Syukur kepada AHah swt. tidak bergizi b. EVALUASI A. penghargaan 3. B. Islam menyuruh kita untuk memenuhi kebutuhan jasad kita.Rangkuman 1. duduk b. makan tidak bersuara d.. Pilihlah A. Jika kita lupa membaca basmalah sebelum kita makan maka kita dapat membacanya saat. Makanan yang kita makan hendaknya makanan yang a halal b. hinaan d.. Nabi mengatakan “makan dan minumlah kamu tapi jangan ..makan sambil berjalan c.. . a. Orang yang tidak mempunyai adap dalam makan dan minum maka ia akan .... berbau busuk c. Makan harus halal Artinya makan atau minuman yang tidak mengandung bahan yang diharamkan Allah dan memperolehnya juga dengan cara yang halal 3. a. makan c.. baik c. berebutan d.. rajin minum 4. bersenda gurau 2. rajin mendengarkan pengajian c. Makan dan minum harus diakukan sesuai adab yang dicontohkan rasulullah. b. bermain a. berlebihan b. banyak minyak 8. tidak mengandung sumber penyakit.. rajin beribadah d.. a. C atau D yang dianggap paling tepat! 1. Hal yang di larang ketika makan dan minum adalah . Contoh makanan yang halal tapi tidak baik adalah . a. makan berikutnya 6. makan dan minum b. tertawa c. wajib 5. Makanan yang baik artinya. mubah c. Membaca do’a sebelum makan hendaklah a.. sunat d. bermanfaat 7. makhruh. Makanan yang mengandung gizi yang dibutuhkan tubuh.. yatu dengan. selesai makan b. banyak santan d.. 2. pujian c.. kapan saja d. sanjungan b.bergizi d.

. haram 19. diperbolehkan c.. mempercepat makan 10. yang pling tua 12.. Berebih lebihan dalam mengasumsi makanan hukumnya . 30 hari d. ingat b. Mulailah makan dari ... a. yang gagah d. a. Sikap Seorang muslim dalam memilih makanan adalah makanan yang . memulai d. dianjurkan 16. mubah d.. meningkatkan ketertiban c.. lupa c... 20 hari 11.. lansung di makan d. meningkatkan kedisiplin d. 40 hari c. 50 hari b. disuruh d.. sehat dan bergizi d. a. tepi tepi piring d. a. dibolehkan c. dilarang b. piring tengah piring b.. membatalkan memakannya a.. sleeping party 18. Menghadapi makanan yang masih panas sebaiknya a.... membaca basmalah. bebas memulai 13. Memakan hasil judi hukumnya . Siapakah yang di dahulukan dalam makan bersama? yang paling kecil b. eating party d. Berikut ini adalah hikmah makan dan minum kecuali . halal b. Orang yang memakan yang haram satu suap saja maka tidak akan di terima amalannya selama . baik. mengakhiri 15. haram b..9.. yaitu tidak di perbolehkan. a. di suruh d..ujung piring c. a. baik dan sehat b... yang muda c. baik dan bergizi c. a. Dalam islam. a. standing party c. makhruh c. didinginkan di makan menggunakan sendok b. mubah 17. makan dan minum sambil berdiri dalam sebuah pesta. Meniup makanan dan minuman yang panas dalam islam hukumnya ..ujung . mendapat rahmat dari allah b. halal lagi baik dan bergizi 14. weading party b. a. . a.. Adalah do’a ketika kita .

28... aku sangat ingin bekerja. Pada suatu siang.. b. aku pikir disaat darurat seperti ini yang haram telah menjadi halal bagiku. walaupun sebenarnya aku sangat malu karena aku masih muda. a. aku hidup sebatang kara. Aku memutuskan untuk mengemis.. 25. Pemuda tu telah selesai menceritakan kisah hidupnya dan sampailah pada giliran Abu Nawas untuk bercerita.. Makanan yang baik maksudnya . Tulislah 4 buah adab makan dan minum ! 33. tiba . c. membaca basmalah terlebih dahulu b.. Makan dan minum sambil berdiri hukumnya. Segera kumasuk ke dalam rumah dan ku dapati sepotong roti yang masih hangat. 24..menyakan cara memasaknya c... saat itu banyak rumah yang tutup pintu.tiba hatiku sangat takut berdosa.. mereka asyik berbicara.. Nabi berkata : ‘Perbaikilah makanan engkau. Akan tetapi sesudàh membaca BismilIah. Syetan adalah musuh yang nyata bagi . Isilah titik titik di bawah ini dengan ringkas dan tepat! 21. secara iseng aku lihat ke dalam rumah. aku tak kuasa menahannya.. Tulislah do’a sebelum makan! 32. namun penghuni rumah tidak juga keluar. 26. 22. tetapi tak tahu apa yang harus kulakukan. Segera aku mengambil dan menggigitnya. Dahulu aku adalah seorang pemuda pengangguran. maka akupun sering kelaparan. Buah jambu hasil curian termasuk makanan yang . Kenapa roti bakar hail curian haram di makan? KISAH TELADAN ROTI DIGANT1 1STRI Disebuah warung pinggiran ketika beristirahat siang.. 29. Barang siapa di antara hamba allah yang tumbuh dagingnya dari harta yang haram maka . Adab makan dan minum artinya adalah .. Seorang yang ragu halal dan tidaknya cara pengolahan makanan dalam suatu jamuan makan sebaiknya . Aku segera pulang menuju Masjid untuk bertaubat. Jawablah pertanyaan di bawah ini! 31. lebih baik baginya. aku sudah tak tahan lagi menahan rasa lapar... 27.. Tulislah doa ketika lupa membaca basmalah ! 35. Makanan yang halal artinya . 23. aku ucapkan salam tiga kali. Makan dan minum selain halal juga harus . niscaya do’a mu akan . Abu Nawas berkenalan dengan seorang pemuda sebayanya. karena tak bekerja. Hukum meminum minuman keras satu tetes adalah. dari d benar II. a.. Tulislah do’a sesudah makan! 34. . ternyata didekat pintu ada meja makan.20. memakannya lansung d.. 30... karena itu segera kulepaskan gigitan dan aku kembalikan roti itu pada tempatnya. “Bismillah”.. Sampailah aku di suatu rumah yang jendelanya terbuka. III.

aku begitu lemah hampir pingsan. aku digandeng istriku untuk pulang kerumahnya. jawal Ku”. Indikator  Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam kehidupan sehari .” jawabku sambil menahan kebahagiaan yarng tiada tara. bagaimana aku menafkahi istriku?. Akupun kaget. BAB 4 DENDAM DAN MUNAFIK Standar Kompetensi Menghindari Perilaku Tercela. Setelah beberapa waktu dipanggilnya aku oleh Ustad tadi. karena ternyata rumah yang kumasuki tadi siang adalah rumah istriku dan hampir .ciri pendendam dan Munafik.  Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan sekolah. Allah langsung mengantinya dengan sesuatu yang jauh lebih besar dan indah.Sesudah shalat asar dalam keadaan badanku yang sangat lemah aku mengikuti pengajian seorang Ustad di masjid. disaat itu pulalah terjadi ijab Kabul. “Aku seorang pengangguran. Kompetensi Dasar 2. Menjelaskan Ciri . “Sudahkah Kamu menikah ? Tanya Ustaz.  Membaca dan mengartikan dalil Naqli tentang dendarn dan munafik.hamper aku mencuri roti didalamnya.  Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan masyarakat. “Mengapa roti ini menjadi terpotong? Siapa orang yang telah menggigitnya ? Dia heran.  Menjelaskan ciri .  Menjelaskan akibat negatif dari sifat dendam.hari  Menjelaskan pengertian dendam dan munafik serta bahayanya. “Belum “ Jawabku . Sesampai dirumahnya diajaknya aku makan karena ia tahu. ketika Ia membukakan piring makanannya terkejutlah Ia.hambanya. Akupun menceritakan semua yang ku lakukan tadi siang itu kepada istriku. Materi Pokok Sifat dendam dn munafik . Nah.Maka menangislah istriku karena bahagia dengan melihat kasih sayang Allah kepada hamba . Ketika kutinggalkan perbuatan hina itu. tanyanya lagi. Usai pengajian semua orang pulang . “Maukah kamu menikah?. “lnsya Allah saya bersedia. Selesai akat nikah. 1. menikahlah dengan wanita ini. Kecuali aku yang duduk di pojok Masjid dalam kondisi lemah. Sedang Ia perlu seseorang untuk melindunginya. Setelah melengkapi sejumlah saksi.ciri pendendam dan munafik  Menghindari penilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan keluarga.  Menjelaskan akibat negatif dari sifat munafik. ia seorang janda yang masih sangat muda. Menjelaskan pengertian perilaku dendam dan Munafik 3. Kalau kamu bersedia. suaminya telah meninggal dan mewariskan sebuah usaha perdagangan’. “Hai pemuda kemarilah” Aku mendatanginya dengan penuh tanda Tanya. Sampailah kami dimeja makan. Subhanallah.

Uraian Materi SIFAT DENDAM 1. Sifat dendam sangat dipengaruhi oleh kotoran hati dan penguasaan hawa nafsu teradap akal. oleh karena itu orang yang berhati bersih senantiasa mendapat pertolongan dan kasih sayangNya. Sifat pendendam akan membuat seseorang hidup dengan penuh kegelisahan dan tidak akan pernah berbahagia. sifat ini didasari oleh sifat sabar dan tawakal. karena hati yang penuh dengan noda dan kotoran dapat merusak amal shaleh bahkan menghapuskannya. Lawan dari sifat pendendam adalah pemaaf. Kebersihan hati dapat di tunjukkan oleh beberapa hal diantaranya adalah tidak memilik sifat pendendam. Orang tersebut akan merasa senang jika sudah dapat melampiaskan dendamnya. Pengertian Dedam. Hati yang bersih dapat menyuburkan amal kebajikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. . Ajaran Islam sangat memperhatikan kesucian hati.

Akibat Negatif a. Menghindari sifat suuzan. Menyelesaikan setiap masalah dengan cara musyawarah dan mufakat. iri hati dan egois terhadap orang lain. Mencotoh perilaku Nabi Muhammad dalam menyelesaikan masalah. Pengertian Munafik Sifat munafik biasanya disebut juga dengan orang yang bermuka dua. e. c. B. i. sampai saat ini Abdullah bin Ubay terkenal sebagai orang yang munafik pada zaman Nabi. h. serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. Melakukan setiap pekerjaan dengan ikhlas karena Allah. Menghambat hubungan baik dengan sesama. d. c.) b. Di depan Nabi saw Ia selalu menunjukan ketaatan dan kepatuhan. Abdullah bin Ubai adalah salah satu calon pemimpin masyarakat Arab di kota Yastrib ( Madinah ).A’raf : 199 Artinya : Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf. (QS Al -A’raf ayat 199) 1. Menumbuhkan sifat egois dan kikir. Mendekatkan diri kepada perbuatan maksiat dan dosa. Diakhirat diancam / disiksa. namun ketika jauh dari Nabi Ia sering kali menjelek-jelekan Nabi. Mengotorii kebersihan jiwa dan pikiran. tetapi hatinya penuh kebencian . Memaafkan setiap kesalahan orang. Sebagai utusan Allah Nabi Muhammad saw. g. Salah satu sebab Abdullah bin Ubay memiliki sifat munafik adalah kebencian kepada Nabi Muhamad saw yang dianggap telah merebut kedudukannya. ada seorang tokoh masyarakat bernama Abdullah bin Ubay. jika . Dengan kedatangan nabi saw kepemimpinan seluruh Madinah dipegang oleh beliau. Menghambat kreatifitas dalam meningkatkan prestasi. Memperbanyak musuh atau orang yang tidak menyayangi diri sendiri. Menjauhkan diri dari rahmat ( kasih sayang Allah. b. Cara mengobati sifat pendendam a. sebagian sahabat tidak mengetahui karena kepintaran Abdullah bin Ubay dalam berbicara dan berbohong. dengki. Menghilangkan kepercayaan orang lain. oleh karena itu . Sifat munafik adalah sifat bermuka dua yaitu menunjukkan sikap lahir ( yang nampak ) . Mendekatkan diri kepada Allah swt. Firman Allah dalam surat Al. ramah . d. Menyadari bahwa hidup didunia hanya sementara. Sebagai mana pada zaman Rasulullah saw. hormat. Secara lahir orang munafik menunjukkan sikap baik.Dendam dapat diartikan sebagai keinginan melampiaskan kekecewaan dan mencelakakan orang lain atau diartikan juga sebagai kepuasan hati jika telah membalaskan sesuatu tindakan terhadap orang lain yang telah mengecewakan atau menyakitinya. SIFAT MUNAFIK 1. f. penuh dendam dan dengki . berbeda dengan keyakinan hatinya. sudah mengetahui kemunafikan Abdullah bin Ubai. e.

dengki dan sarakah. Apabila ia dipercaya ia berkhianat . Setiap kali Rasulullah SAW melewati sebuah gang kecil dekat Masjid. e. bukan dendam antara lain yaitu : 1. Berhkianat. Banyak berbicara tentang urusan duniá. 3. Apabila berjanji ia ingkar . Tirmizi dan Nasai ) Rasulullah telah memberikan banyak contoh perilaku pemaaf . tantangan . Saat di Mekah Rasulullah mengalami banyak cobaan. Sebagaimana terdapat dalam surat Al . seperti . Pendusta. b. namun Rasulllah mencegah. Menjauhkan diri dari rahmat dan hidayah Allah. d.olah beriman . Jadi tanda-tanda atau ciri. bahkan beliau tersenyum sambil berdoa.orang munafik yang lainnya mereka senantiasa mencemooh orang beriman. Muslim . karena sesungguhnya mereka itu belum mengetahui”.ciri sifat munafik itu antara lain juga: a. Apabila berbicara dia berdusta. anehnya Rasulullah tidak marah menyambut ludahan itu . Akibat sifat Munafik antara fain: a. 2. Mendekatkan diri kepada perbuatan maksiat dan dosa. Dengan menjadi . Sebagaiman Firman Allah dalam Durat Albaqarah ayat 14 : Hadist rasulullah saw : Artinya : “Tanda .Baqarah ayat 10 yang artinya: .jadinya perbuatan jahat orang orang kafir itu mendorong Rasulullah dan para pengikutnya Hijrah ke Madinah. berikanlah petunjuk atas kaumku. beliau selalu disambut dengan ludahan seorang laki-laki kafir. Bukhari. 2.berhadapan dengan orang yang beriman mereka seolah . pengusiran . Mengingkari janji. iri . angkuh.tanda orang munafik ada tiga yaitu : 1. ( HR. siksaan bahkan percobaan pembunuhan. Merninta bantuan kepada orang kafir. Menyebabkan timbulnya penyakit hati lainnya. c. bahkan mendoakan orang Taif itu sebagai berikut: Artinya: Ya Allah. Ketika orang-orang Taif tidak menerima kehadiran Rasulllah dan para pengikutnya. b. bahkan rombongan Rasulullah disambut dengan lemparan batu. Malaikat Jibril menawari Rasulullah untuk rnenghancurkan kaum itu. c.. namun jika bergabung dengan orag .

yaitu menunjukan sikap lahir (yang nampak ) berbeda dengan keyakinan hatinya. Tidak dipercaya oleh orang lain. Sikap munafik adalah sifat seseorang yang bermuka dua. 3. Menyadari bahwa sifat munafik termasuk sifat yang tercela. seperti. 2. Hidup sebagai perusak dan membuat kerusuhan di muka bumi. f. a. 3. Diakhirat akan mendapat siksa. Dalam Al-Quran diantara prilaku munafik adalah sebagai berikut: 1. iri. angkuh. 4. 4. 5. 7. d.Agar dapat menghindaninya. Ciri-ciri orang munafik antara lain : apabila berkata ia bohong. f. Menghalang-halangi manusia dari berbuat baik.. Menyenangi adanya permusuhan dan perbuatan yang merusak. dengki dan sarakah. 5. g. Pendendam dan munafik termasuk sifat tercela yang harus selalu dihindarkan. Melakukan hubungan silaturrahmi dengan sesama teman. Diantara akibat negatif sifat dendarn yaitu dijauhi oleh teman mempenbanyak musuh dan lain sebagainya. Memperbaiki setiap kejelekan dengan berbuat baik terhadap orang lain. Bersumpah hanya untuk kedok dan keselamatan diri. e. Mendekatkan diri kepada Allah dengan membiasakan diri dalam keadaan suci (berwudhu ) dan melaksanakan ibadah wajib dan sunnah.mendekatkan diri keperbuatan maksiat. 2. Malas mengerjakan shalat. lalu ditambah Allah penyakitnya dan bagi mereka siksa yang pedih. g. kamu harus mengetahul jenis perilaku yang mencerminka sikap . 6.“Dalam hati mereka ada penyakit. apabila benjanji ia ingkar dan jika dipercayai ia khianat. baik merusak diri maupun lingkungannya. b. Memohon segala sesuatu kepada Allah tiap saat. c. Menjauhkan diri dari penbuatan maksiat dan dosa. Menginginkan orang lain berbuat maksiat seperti dirinya. Menyadari bahwa sifat munafik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. d. Suka menyebarkan fitnah dan adu domba. dosa dan menyebabkan timbulnya penyakit hati lainnya. Diantara akibat negatif sifat munafik adalah : menjauhkan diri dari rahmat Allah. RANGKUMAN 1. disebabkan mereka berdusta”. Dijauhi oleh teman dan masyarakat. Hidup dalam keragu-raguan. h. Memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran di dalam hati. Sifat dendam adalah : sifat yang berkeinginan melamplaskan kekecewaan dengan mencelakakan orang lain. e. Caya menghindari sifat Munafik.

.. terhindar dan suuzon 5. rajin puasa senin kamis 6... marah 3.. a... iri hati d... B. berani c. a. . a. pendndam c. a.. Orang yang berlawanan perkataan dengan perbuatan disebut a. dengki b. pemarah b.. memperbanyak musuh d.. Akibat dendam adalah . Cara mengobati dendam adalah . egois .. C atau D yang dianggap paling tepat ! 1.. Salah satu cirri pendendam adalah . Pilihlah A... SIFAT JENIS PERILAKU PENDENDAM MUNAFIK EVALUASI A.. menghindari suuzon c. iri hati d.. Setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan . Salah satu sifat tercela adalah ..pendendam dan munafik. baik c. bersedekah d.. rendah hati 2. dikucilkan dan pergaulan b. murah senyum d. suka menghina orang 4.. Keinginan untuk mencelakakan orang lain untuk melampiaskan dendam di sebut ... dendam c.. selalu mengingat kesalahan orang lain b.... a. munafiq 7. dendam b. Telaah dan lengkapilah tabel berikut dengan jenis perilaku yang mencerminkan sifat pendendam dan munafik.. pemarah b... d. dibenci orang c.

.... Jelaskanlah pengertian sifat munafik? 6. 17.... Ayat yang memerintahkan Abu Bakar memaafkan orang munafik adalah surat .. Abdullah bin Quraisy c. Sebutkanlah akibat-akibat negatif dari sifat munafik? 9.... atas kaum ku” 14. IsiIah titik — titik di bawah ini dengan ringkas dan tepat ! 11. Ketika di Ta’if rasulullah mendo’akan umátnya yang artinya : “ya allah berilah . Sebutkanlah pengertian sifat dendam? 3.. menyepi b. 19. Sebutkanlah cara-cara mengobati sifat dendam? 5... Nama sahabat nabi Muhammad yang terkenal sebagai orang yang munafiq adalah a... Ketika hijrah ke Ta’if rombongan rasulullah di .... 7. a..cara mengobati sifat munafik? 10.. berjabat tangan d. 12.. mendekatkan diri kepada allah b. Sebutkanlah 5 macam akhlak tercela yang anda ketahui! 2.dan .. Orang munafiq adalah orang yang . 16.. Abdullah bin Abbas 10.ciri orang munafik adalah . Purti Abu Bakar yang di fitnah orang munafiq bernama . mendekatkan diri kepada allah c... Salah satu cirri ....... saling memaafkan c. kecuali a. Sebutkanlah cara ..... Akibat sifat munafiq adalah : menjauhkan diri dari . Abdullah bin Ubay d... 20.... Tulislah Dalil naqli (QS Al-Baqarah ayat 14) tentang larangan besifat munafik. Berikut adalah cara untuk menghindar dari perilaku munafik. C. menutup diri d. riya b.. Sebutkanlah akibat-akibat negatif dari sifat dendam?..... 4. ikhlas d. musyawarah 8.. Lawan kata dendam adaah .. Abdullah bin Umar b.a. Beserta artinya. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat ! 1.... Kenapa sifat dendam dan munafik sangat dilarang oleh Allah swt? . tapi rasulullah memaafkan mereka.. selalu berdo’a kepada allah B.. Salah satu cara menghindari sifat dendam adalah . 13. Dendam dan munafiq termasuk sifat . Akibat munafiq adalah menyebabkan timbulnya penyakit hati seperti . 18.. 15. dan hidayah allah.. dan ayat . jalan damai b. Sebutkanlah tanda-tanda seseorang memiliki sifat munafik? 8. silahturahmi 9.

UNTA MENJADI HAKIM Pada zaman Rasulullah s. Maka dia datangkan empat orang saksi palsu dari golongan munafik. ada seorang Yahudi yang menuduh orang mencuri untanya. ‘Wahai Rasulullah.” Selanjutnya orang Muslim itu berkata kepada Nabi s. Bagaimana dalam kisah tadi. Maka ia pun mengangkatkan kepalanya menengadah ke langit berkata. Engkau Maha Mengetahui bahawa sesungguhnya aku tidak mencuri unta itu.” Jawab orang Muslim itu. sehingga Allah bisa menjadikan unta ini dapat bercakap perkara yang benar. ‘Wahai Rasulullah.w bertanya kepada unta itu.w berkata kepada orang Muslim itu.” Memang membaca selawat itu sangat digalakkan oleh agama sebab pahala -pahalanya sangat tinggi di sisi Allah.a. beritahukan kepadaku. milik siapakah engkau ini ?“ Unta itu menjawab dengan kata-kata yang fasih dan terang.a.a. baik di dunia dan di akhirat nanti.w lalu memutuskan hukum unta itu milik orang yahudi dan memotong tangan Muslim itu sehingga orang Muslim itu ingan. apakah yang engkau perbuat. saya adalah milik orang Muslim ini dan sesungguhnya para saksi itu adalah dusta.a. “Hai unta.” Akhirnya Rasulullah s.w bersabda.” Rasulullah s. Nabi s. “Tuhanku. akan tetapi mintalah keterangan dari unta ini! Kemudian Nabi s. aku tidak tidur di waktu malam sehingga lebih dahulu aku membaca selawat ke atas engkau sepuluh kali.a. orang Muslim yang dituduh mencuri itu dapat perlindungan daripada Allah melalui seekor unta yang menghakimkannya.w.a. Engkau telah selamat dari hukum potong tanganmu di dunia dan selamat juga seksaan di akhirat nantinya dengan sebab berkatnya engkau membaca Salawat untukku. . sesungguhnya keputusanmu itu adalah benar. Lagi pula boleh melindungi diri dari segala macam bencana yang menimpa.w. “Hai orang muslim. ‘Wahai Rasulullah.

Uraian Materi. jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. itik. Adapun jenis binatang yang di halalkan menurut ajaran Islam adalah : 1. Binatang Halal. Daging itu banyak menyandung gizi dan protein. yang -bunyinya: • • • • • • Artinya :Wahal orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan ber-syukurlah kepada Allah. kerbau dan kambing). Binatang Ternak.2. Kompetensi Dasar: 4. Menjelaskan jenis -jenis hewan yang haram di makan.jenis hewan yang halal dan haram diMakan.1. Menjauhi makanan yang berasal dan hewan yang haram di makan diluar Iingkungan keluarga. Menunjukkan dalil naqil dan akli yang terkait dengan hewan yang halal dan haram dimakan. Kesemuanya itu agar dapat di manfaatkan oleh manusia. Menghindari makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan. Memahami hukum Islam tentang Hewan sebagai Sumber bahan Makanan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt dalam surat Al-Maidah ayat 1 sbb: Artinya: Dihalalkan bagimu binatang tenrnak ( seperti : unta.BAB 5 JENIS HEWAN YANG HALAL DAN HARAM DIMAKAN Standar Kompetensi : 4. Menjauhi makan yang berasal dan hewan yang haram dimakan dalam lingkungan keluarga.Binatang adalah salah satu jenis makhluk hidup yang di peruntukan bagi manusia. binatang pemeliharan yang lain seperti ayam. Allah swt menciptakan makhluk hidup dengan bebagai jenis yang hidup di darat maupun yang ada di air. Menjelaskan jenis. akan tetapi tidak semua jenis binatang itu halal di makan. dan sebagainya yang juga termasuk halal di makan dan banyak mengandung gizi. kelinci. Indikator Siswa dapat : Menjelaskan pengertian makanan halal dan haram. sapi. A. AlBaqarah ayat 172 . . Materi Pokok: Hukum Islam tentang binatang yang dihalalkan dan yang diharamkan. Menjelaskan jenis .jenis hewan yang halal di makan. Disamping yang tersebut dalam ayat di atas. akan tetapi makanlah daging hewan itu yang halal menurut syaria’at Islam sesuai dengan firman Allah dalam QS. 4.

Malik dan lainnya) B. balk yang masih hidup atau mati.S.S. bahkan bangkainyapun boleh di makan walaupun tanpa di semblih. Binatang yang hidup dalam air. Al .Maidah Ayat 4 Artinya: Katakanlah ! di halalkan bagimu yang balk — balk dan buruan yang di tan gkap oleh binatang yang telah kamu ajar den gan melatihnya untuk berburu. yang di tanduk. Al . cumi — cumi. ikan tawes.2. 3.orang yang dalam perjalanan. dan yang ditikam binatang buas. Sebagal mana firman Allah SWT dalam surat Q. antara lain: 1.Maidah : 96). Binatang yang hidupnya di dalam air balk air tawar ataupun laut semuanya halal di makan. Binatang Haram Binatang yang haram di makan oleh agama Islam di sebabkan oleh beberapa faktor. Al — Maidah ayat 96 yang berbunyl : Artinya: Telah di halalkan bagi kamu binatang hewan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang .R.(HR Ahmad). Binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang. sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Sebangsa ikan dan belalang. yang jatuh. seperti ikan kakap.S.S. (Q. dan dua darah adalah hati dan limpa. yang di cekik. kancil atau ayam hutan halal di makan dagingnya. (Q. daging babi. Haram karena ketentuan hukum al qur’an atau nash Allah SWT Berfirman dalam surat Al Maidah ayat 3.Maidah 3) . Sebangsa belalang juga halal. (Q. yang berbunyi : Artinya: Di haramkan bagimu (memakan) bangkai. Al . Binatang hasil buruan. Ikan yang sudah mati dengan sendirinya juga halal untuk di makan sebagaimana hadits nabi SAWyag artinya: Artinya: Laut itu suci airnya dan halal bangkainya (H. darah. Kecuali yang sempat kamu menyemblihnya dan di haramkan bagimu yang menyemblih untuk berhala. nabi SAW bersabda: Artinya: Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. rajungan dan sebagaihya. ikan banding. Al— Maidah 4) 4. yang di pukul. ada pun bangkai itu adalah ikan dan belalang. daging hewan yang di potong atas nama selain Allah.

10. Bianatang yang di sembelih tidak karna Allah. 2. dan sebagainya. Haram karna hadits Nabi SAW Hewan yang haram di makan selain ketentuan al qur’an ada juga hewan yang haram menurut hadits Nabi SAW. Hewan yang hidup di dua alam. misalnya: gajah. kecuali dalam keadaan hidup dan sempat di sembelih. baik darah hewan maupun darah orang. seperti buaya. baik yang di pelihara. karna termasuk hewan yang di haramkan. Hewan yang berkuku tajam. walupun binatang itu halal tetapi apabila ketika di sembelih tidak mengucapkan nama Allah. hewan seperti itu haram di makan. Daging Babi. kucing. b. Misalnya seekor kambing tertanduk oleh kambing yang lebih besar dan sampai mati. Yaitu. sejenis hewan yang dapat hidup di darat dan di dalam air. 8. misalnya burung elang. Binatang yang mati terpukul. kebetulan terkena kayu itu sehingga mati. kulitnya dan sebagainya. singa. Binatang yang mati karena tercekik. maka yang demikian itu halal di makan. baik sengaja atau tidak sengaja. semuanya haram di makan. c. Binatang yang bertaring. misalnya kita menghalau ayam dengan kayu. Darah. lalu mati.maka kambing yang mati tertanduk itu haram di makan. 4. yaitu: a. Binatang yang mempunyai taring hukumnya haram untuk dimakan. maka binatang itu haram di makan. Hewan yang berkuku tajam dan berkuku panjang. Bangkai. banyak atau sedikit tetap hukumnya haram. 2. maka ayam itu haram hukumnya untuk di makan. sebagai berikut: 1. Muslim dan yang lainnya). dan sejenisnya.liar ataupun babi yang berada di kebun binatang. yaitu binatang yang mati tanpa sebab di sembelih kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. katak. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang berbunyi : artinya: Rasulullah melarang memakan semua hewan yang bertaring dan semua burung yang berkuku pencakar (H. Binatang yang jahat dan memang di suruh untuk membunuhnya. baik sengaja atau tidak sengaja. beruang. 7. Semua binatang sejenis babi.qur’an ada 10 macam. Binatang yang mati terjatuh. 6. maka kambing tersebut tidak boleh makan. badak. Binatang yang mati karna tertanduk. tidak boleh dimakan.R. termasuk tulangnya. 5. 3. misalnya kambing terjatuh dan kandang. maka hukumnya haram di makan.Dari ayat at qur’an tersebut dapat di jelaskan dan disimpulkan bahwa makanan haram menurut nash al . Binatang yang di sembelih untuk berhala. haram di makan. d. 9. anjing dan sebagainya. Binatang yang mati karna di makan binatang buas. kepiting. . dimasak atau tidak.

d.Seperti ular. (H.R. Binatang yang haram di makan karena kotor atau menjijikkan. tikus. gagak. 2. tawon. baik di tanah halal. tawon. Meningkatkan kesehatan dan kesucian jiwa Meningkatkan ketenangan dan kekhusukan beribadah Mencerdaskan pikiran Meningkatkan kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Firman Allah SWT: Artinya: Mengharamkan Allah kepada mereka segala yang buruk atau keji (QS Al A’raf) . den burung elang. dari burung sauradi. anjing. Bahaya Memakan Binatang Yan Haram. b. a. Seperti : Semut. Nabi SAW telah melarang untuk membunuh empat macam binatang: semut. Muslim). Dapat mengotori jiwa dan kebersihan hati. (HR. burung teguk . Dapat menjauhkan diri dari rahmad dan kasih sayang Allah SWT. b. C. anjing galak. cacing dan sebaganya. d. Menjauhkan diri dari dosa dan perbuatan maksiat. Hewan yang haram di makan karna di larang untuk membunuhnya. lima macam binatang yang jahat hendaklah di bunuh. c. ulat. c. gagak. bangsat. Dapat melemahkan ketahanan dan kekuatan tubuh. e. seperti ular. f. Rasul bersabda yang berbunyi : Artinya: Dan Aisyah telah bersabda Rasulullah SAW. Ahmad dan lainnya) F. burung elang dan sebagainya. . burung teguk -teguk. tikus. E.seperti kutu. Manfaat memakan binatang yang halal mendekatkan diri kepada Allah SWT. MANFAAT MEMAKAN BINATANG HALAL 1. maupun di tanah haram.teguk dan burung suradi. rasul bersabda yang berbunyi: Artinya: Dan Abbas. Dapat mendekatkan diri seseorang kepada dosa a.

semut. seperti katak dan buaya. Akibat memakan binatang yang halal dan yang di haramkan a. tikus Anjing galak. Haram karena disuruh membunuhnya yaitu. baik ditanah halal ataupun ditanah haram. Mendekatkan diri kepada Allah SWT 2. darah. Artinya. ular. kecuali yang sempat kamu sembelih. 7. yang ditanduk. Artinya. Allah swt berfirman dalam surat At-Maidah ayat 3 Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai. 2. 4. tikus. antara lain: 1. bulunya untuk pembuatan bahan pakaian 10. E. candu. daging babi dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. kulitnya untuk barang kerajinan 9. Dari Aisyah. Meningkatkan kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda .” (HR Ahmad dan lainnya). Haram karena nash atau ketentuan hukum Al-Quran.Dan diharamkan pula. dan burung elang. Nabi SAW. Manfaat memakan binatang yang di halalkan. Meningkatkan kesehatan (kesucian ) jiwa 4. Haram karena dilarang membunuhnya yaitu. lebah dan burung hud-hud.Sebab. “Dari ibnu Abbas. 8. telah melarang membunuh empat macam binatang yaitu Semut.sebab Binatang diharamkan 1. tenaganya dapat dirnanfaatkan untuk membajak sawah. Mencerdaskan fikiran 6. Sabda Nabi SAW. gagak. Haram karena memberi mudarat yaitu. burng gagak. binatang beracun. yang dipuku1. b. yang disembelih untuk berhala. yang tercekik. lebah dan burung hud-hud. Dagingnya untuk dimakan. hukumnya adalah haram. yaitu: ular. Meningkatkan ketenangan dan kekhusukan ibadah 5. Binatang yang hidup didarat dan di air ( di dua tempat). anjing galak dan burung elang. Bahaya memakan binatang yang di haramkan antara lain: . lima macam binatang yang jahat hendaklah dibunuh. yang jatuh.” (HR Muslim) 3. arak ganja dan lain-lain. Menjauhkan diri dari dosa dan perbuatan maksiat 3. dan yang diterkam binatang buas.

belalang b. halai dan dengan alat yang tajam 4.. Alat untuk menyembelih ada dua macam yaitu alat tradisional dan mekanik Rukun menyembelih. halal d. makhruh 3. a.. Salah satu rukun menyembelih adalah . semut c. haram c... yang halal unta. 1. semua jenis binatang yang hidup didua tempat ( di air dan di darat ) hukumnya haram dimakan.. 2...1. EVALUASI PiIihlah A. Dapat menjauhkan diri dari rahmat ( kasih sayang ) Allah swt Dapat melemahkan ketahanan dan kekuatan tubuh Dapat mengotori jiwa dan kebersihan hati Dapat mendekatkan diri seseorang kepada dosa RANGKUMAN Binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul Nya. . haram c. 3. C acau D yang dianggap paling benar. Binatang haram adalah semua binatang yang diharamkan Allah SWT dan Rasul Nya Jenis binatang yang halal dan yang haram a.. ikan d.. Binatang yang hidup di darat. contoh ular buaya dan lain lainnya. c. halal d. itik . Bangkai yang halal dimakan adalah ... dan lain sebagainya. makhruh 4. 4. sunat b. Binatang yang hidup di air. 2. Yang termasuk binatang halal adalah . cacing 2. disemblih dengan tidak menyebutkan nama allah hukumnya adalah . 5. tawon d.. . ayam b. b. lembu. sunat b. Binatang yang. 3.. B. kerbau kuda kambing dll dan yang haram : binatang buas.. Islam.. a.. burung 5. Binatang hasil buruan dan sempat di potong hukumnya . c. a. ular tikus. Binatang yang hidup di darat dan di air. a.. semua jenis ikan yang hidup di laut dan di sungai atau ikan yang hidupnya di air adalah halal.. 1.

cacing d. unta b..... menjauhkan diri dari perbuatan dosa 8... orang yang berjalan 16. haram c. kotor dan menjijikkan c. a.. b.. Darah yang telah di bekukan dan berbentuk agar-agar hukumnya adalah .. Arti kata yang yang bergaris bawah pada potongan ayat al qur’an di bawah ini adalah . Islam c. memancing b. memakannya d... kucing 9.. ayam d.. Hukum memakan kepiting laut adalah ..laki d. halal b. Binatang darat yang halal di makan kecuali .. hurung gagak... Bangkai binatang laut hukumnya . a. dilararanig membunuhnya c. mengandung racun c. mengandung virus d. a. kepiting... dihalalkan c. halal d. sunat 12......... mendapat kasih sayang Allahc.. alat sembelihan tajam . hidup di dua alam b.... makhruh b.... Daging babi haram di makan karena .. dan yang berkuku tajarn karena . a..a.. ikan b. diharamkan ulama 15. Binatang tersebut haram karena . disuruh membunuhnya d. Bahaya akibat memakan binatang haram adalah .. a...... darah 11. baligh 6... makhruh d. a. mengandung bakteri 7. dan sejenisnya. makhruh b. kodok. laki . kura .biri—biri c. Diharamkannya memakan binatang sejenis burung elang. bekicot... a. sunat 13. haram c. orang islam c..... Pernyataan di bawah ini yang boleh di makan adalah ...kura..... a. Berikut ini yang bukan merupakan syarat menyembelih binatang adalah . haram c.... mubah 10. berkuku tajam d. halal d. a... Sebagian ulama mengharamkan binatang amfibi seperti buaya.. a. diharamkan Allah b. mendekatkan diri kepada perbuatan dosa.. penintah al qur’an 14... diperintahkan membunuhnya b. a. bangkai c. dewasa b. meningkatakan kesucian d..

. a..... 2. 6.... 10.. Tulislah 3 bahaya memakan binatang yang haram! 3. III. sunah c. Harimau termasuk binatang yang haram di makan karena ............... Tulislah penyebab kenapa buaya dan burung elang haram dimakan! ..... al qur’an c.......... Apabila rukun dan syarat menyembelih belum terpenuhi salah satunya... Menyembelih kambing hingga putus urat lehernya merupakan ....... hadits b........... Jawablah pertanyaan berikut dengan benar ! 1... Contoh binatang yang menjijikkan yaitu .... Contoh binatang yang diharamkan yaitu . 7........ Binatang yang haram di makan. a.. Hewan yang disembelih secara mekanik dengan memakai aliran listrik atau zat kimia tertentu menurut syari’at lslam dagingnya . artinya ... 8....... 5.. 9.... Tuliskan 3 sunat penyembelihan ! 6.. Babi haram dimakan karena . Bahaya memakan binatang haram yaitu ....... rukun II..... a. makhruh c.............. juga haram digunakan sebagai pengobatan.............. mubah b. Binatang halal... Tuliskan 3 buah syarat penyembelihan ! 5. Tuliskan 3 manfaat memakan binatang yang halal ! 7... Tuliskan 3 rukun menyembelih! 4. Tuliskan 3 binatang yang haram! 10..... Binatang haram.. artinya .. binatang hidup 17. Sesuatu yang wajib ditakukan sebelum menyembelih binatang yaitu. 4.. dimaafkan 19......... diharamkan b.. memakan daging semblihan hukumnya .. fatwa ulama d.. diizinkan c.. penyembelih d.Isilah titik ...... Manfaat memakan binatang yang halal yaitu.. syarat d.. dimaafkan d.... Keharaman ini di tetapkan dalam ... haram b. Tuliskan 3 jenis binatang yang halal! 9... Tulislah 3 manfaat memakan binatang ! 2. dihalalkan d. haram 18.. Tuliskan 2 cara penyembelihan binatang ! 8....b.. 3..titik berikut dengan benar! 1.. a... kitab fiqih 20.... Menyembelih binatang ada dua cara yaitu ......

.

“Zaid bedebah. setelah insaf bahwa mereka tengah dijebak.a. Yaitu untuk membalas dendam kebencian mereka kepada umat Islam. salah satu tempat untuk miqat umrah. apakah engkau senang seandainya di tempatmu ini Muhammad. pemimpin kaum Musyrikin Abu Sufyan bertanya garang. Beberapa orang lawan telah menjadi korban. Apalah daya dua orang pejuang. Dan Bilal berhasil membunuhnya dalam pertempuran yang sengit satu lawan satu. yaitu terbunuhnya Umayyah bin Khalaf. “Sabar saudara-saudara. Untuk itu mereka meminta para juru dakwah dikirimkan ke kampung suku itu. Para pedagang yang licik tadi berteriak.a. Enam orang sahabat yang alim diutus untuk melaksanakan tugas tersebut. ayahanda Shafwan. Namun tanpa curiga sedikit pun Rasulullah memberikan sambutan baik atas kedatangan sekelompok pedagang Arab yang menyatakan keinginan sukunya hendak mendengar dan memeluk Islam. para pedagang itu tiba-tiba melakukan pengurangan atas keenam sahabat Rasulullah s. Di sanalah Zaid akan dijalani hukuman pancung. Lalu mereka diangkut menuju pasar budak diMakkah. kedua orang itu dapat dilumpuhkan dan belenggu.w. Kerana mereka segera bertakbir seraya menyerang dengan tangkas. Menjelang algojo menetak parangnya. tukang azan. Umayyah bin Khaaf. sedangkan engkau hidup tenteram bersama keluargamu di rumah ?“ . Orang Habsyi ini kemudian terkenal sebagai sahabat dekat Rasulullah s. Seorang lagi dibaling batu beramai-ramai hingga tewas. Keenam pendakwah itu dengan pantas menghunus senjata masing-masing dan siap mengadakan perlawanan. betapa pun lincahnya perlawanan mereka. Kami cuma mahu menangkap kalian untuk kami jual ke Makkah sebagal budak belian.a. Ayah Shafwan. adalah majikan Bilal dan Amir bin Fuhairah. Untung Bilal ditebus oleh Saiyidina Abu Bakar Assidiq dan dimerdekakan.w itu tahu nasib mereka bahkan lebih buruk daripada terbunuh dalam pertarungan tidak berimbang itu. dalam wilayah kekuasaan suku Huzail. Pedang mereka ternyata cukup tajam. Rasulullah s. buatkan sesuatu yang Ia tidak pernah melakukannya. Akhirnya tiga sahabat tertusuk musuh dan langsung gugur.w. Dalam perang Badar. Adapun Khubaib bin Adi diambil oleh Uqbah bin Al-Harits dengan tujuan yang sama seperti maksud Shafwan membeli Zaid bin Abdutsunah.a. Zaid dibeli oleh Shafwan bin Umayyah. Di kampung Ar-Raji.w meluluskan. sambil berseru meminta bantuan kaum Huzail. Umayyah terkenal sangat kejam kepada budak-budaknya. Maka oleh orang-orang Quraisy.JURU DAKWAH YANG TIDAK GENTAR Kekalahan umat Islam dalam perang Uhud menyebabkan bangkitnya kemarahan orang-orang badwi di sekitar Madinah untuk mencemuh dan mengungkit-ngungkit dendam lama yang sebelumnya sudah terpendam. dan diangkat sebagal Muazin. Bakinya tinggal dua orang. Kami tidak bermaksud membunuh atau menganiayai kalian. Bilal pernah disalib di atas pasir dan dijemur di tengah terik matahari dengan badan ditindihi batu. Mereka berangkat bersama para pedagang Arab itu. Keenam sahabat Rasulullah s. Zaid diseret menuju Tan’im. Terjadilah pertempuran seru antara enam pendakwah berhati tulus dengan orang-orang yang beringas yang jumlanya jauh lebih besar. Umayyah bin Khalaf berhadap-hadapan dengan bekas budaknya itu. menghadapi begitu banyak musuh yang tangguh ? Selang beberapa saat sesudah jatuhnya empat sahabat tadi. Zaid bin Addutsunah dan Khusaib bin Adi.

“Demi Allah.batu karang atau berhutan hutan belantara buat menyampaikan firman Allah menuju keselamatan. ia berkata. Andaikata bukan kerana takut disangka aku gentar menghadapi maut. “Dalam keadaan begini pun aku tidak rela Rasulullah tertusuk duri kecil di rumahnya. Permohonan tersebut dikabulkan. Sesuai dengan hukum yang berlaku di seluruh Tanah Arab. maka solatku akan kulakukan lebih panjang.masuk pedalaman berbatu . Namun semangat dakwah mereka yang dilandasi keikhlasan untuk menyebarkan ajaran kebenaran takkan pernah padam dari permukaan bumi.” teriaknya kepada algojo. Jasadnya telah lebur sebagaimana jenazah lima sahabatnya yang lain.” Khubaib disalib dahulu lalu dihabisi sepertimana dilaksanakan ke atas Zaid Bin Abdutsunah. Demikian juga Khubaib.” bantah Zaid dengan keras. atas biaya pribadi. Juru dakwah yang bestari ini meminta izin untuk solat sunnah dua rakaat. menyelusup keluar .” Abu Sufyan menjadi marah. seolah-olah dalam suasana aman tenteram tanpa ancaman kematian. Dengan khusyuk dan tenang. menambah jumlah penghuni syurga dengan seorang syuhada lagi.“Janganlah begitu. Dalam sekelip mata.”Sesudah selesai pemancungan Zaid. . Khubaib melaksanakan ibadahnya sampai selesai. Setelah salam dan mengangkat dua tangan. “Bereskan. Di hati Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy lainnya timbul kehairanan akan kesetiaan para sahabat kepada Muhammad. Sampai tergamam di bibir Abu Sufyan ucapan kagum. sebilah parang berkitat di tengah terik matahani dan darah segar menyembur keluar. “Aku tidak pernah menemukan seorang yang begitu dicintai para sahabat seperti Muhammad. datang pula rombongan lain yang menyeret Khubaib bin Adi. kepada pesalah yang dijatuhi qisas mati diberikan hak untuk menyampaikan permintaan terakhir. Semangat ini terus bergema sehingga makin banyak jumlah pendakwah yang dengan kekuatan sendiri . Zaid bin Abdutsunah gugur setelah kepalanya dipotong.

Menyebutkan para ilmuwan muslim dan peran mereka pada masa bani Umaiyah. Hal ini sejalan dengan QS An-Nahl ayat 78 berbunyi: Artinya: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun. 5. 2. Bacalah. 6. Indikator Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW.dasar ilmu etika ( akhlak). Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Bani Umaiyah. PERIODE RASULULLAH DAN KHULAFAUR RASYIDIN. . agar kamu bersyukur. Menyebutkan tokoh ilmuwan muslim dan perannya sampai masa daulah Abbasiyah. 4. Meneyebutkan para ilmuwan Muslim dan peran mereka pada masa Bani Abbasiyah. bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. 2. dan Dia memberi kamu pendengaran. Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Khalifahur Rasiydin. dan Tuhanmulah yang Maha pemurah. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.1. Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam sampai Masa Abbasiyah. Allah lah yang memberi potensi dan memfasilitasi agar manusia mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. sebagaimana wahyu pertama yang menceritakan tentang dasar .2. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan islam telah terjad sejak rasulullah saw mendakwahkan ajaran islam. 3. Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa bani Abbasiyah. 4.Memahami Sejarah dakwah Islam. Materi Pokok: Sejarah Dakwah islam. Sejarah pertumbuhan Ilmu Pengetahuan Islam 1. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam [1589]. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 5. 15. 3. penglihatan dan hati.BAB 6 SEJARAH DAKWAH ISLAM Standar Kompetensi Tarekh dan Kebudayaan Islam 15. 1. adapun ayat kelima menegaskan hakikat ilmu adalah dan Allah dan manusia awalnya tidak mengetahui apa-apa. Allah menerangkan asal mula penciptaan manusia yang merupakan dasar ilmu biologi dan anropologi. Dalam ayat pertama dan kedua surah Al-’Alaq. Kompetensi dasar: 15. ayat ketiga menerangkan tentang dasar .dasar ilmu pengetahuan dalam SuratAl-’Alaq ayat 1-5: Artinya: 1. Uraian materi: A.

karena saat itu yang terjadi . Pada masa Rasulullah dan para sahabatnya.sahabat beliau.Dasar ilmu pngetahuân kemudian dikembangkan oleh Rsulullah dan sahabat. Pernyataan rasulullah tersebut menunjukkan bahwa beliui memahami semua dasar keiimüan termasuk ilmu pengetahuan ( sains ). ilmu pengetahuan lebih banyak berkembangdibidang ilmu — ilmu pokok tentang gania ( Ushuluddin ) dan ilmu akhlak ( moral ). Sebagaimana diketahuibahwa Rasutullah menyatakan sebuah hadis yang artinya : “ Kate be!iau Aku acla!ah kota Ilmu dah’A!i adalah Pintunya . namun dasar ilmu tersebut tidak Tangsung dikembangkan. hat mi sesuai dengan kondisi den sumberdaya manusia yang rnengernbangkannya. barang siapa yai in gin menujukota ilmu itu make datang!ah melalul pintunya “.

Masjid mi tidak hanya untuk tempat ibadah. Salah satunya adalah Galbart seorang pastur yang menjadi Paus Silvester II. diantaranya dasar — dasar Bmu Tafsir yang dikembangkan oleh Au bin Abi Thalib. Dialah orang yang memasukan angka Arab ke Enopa. Pada waktu — waktu itu. Di masjid itu mereka ticiak hanya belajar tafsir. Walaupun demikian.pengetahuan terus mengalami kemajuanpesat. Karena terkenalnya industri tekstil hingga dikenal dengan trade Mark. hadis dan fikih tetapi juga . Ibnu Abbas. Sesampainya di Italia. Sejarah juga mencatar bahwa kaum muslimin adalah pembawa dan pelopor kebangkitan ilmu di dunia. lukisan dan hiasan’ dinding cukuplahsebagai bukti dekorasi pada Masjid — Masjid. Masjid itu akhirnya terkenal sebagai Universitas Qa1rwan. Tahun 245 H di kota Fez.Perkembangan itu tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni juda dibidang industri sebagaL5enerapath dan ilmu. tekstil Mosul ( salah satu tempat di lrak ). termasuk di Eropa setelah Fath Istami (kemenangan Islam).be!2jar matematika. Maroko dibangun Masjid besar. Bila mereka tinggal disuatu negara atau daearah merekamembuat ha!aqah. Pertimbuhan ilmu . Catatan sejarah mengatakan bahwa sepuluh mahasiswaasing nOn muslim telah menjadialumni universitas tersebut. dan tekstil Dmaskus. Bahlan universitas tersebut merupakan lembaga ilmiah yang di dalamnya di engkapi asrama mahasiswaasing dan berbagal agama. tetapi juga tempat menuntut ilmu yang dihadiri oleh para mahasiswa clan berbaaai negara. astronomi dan geografi. Universitas ml pula yang mengistirahatkan pada waktu — waktu shalat. han — han raya Islam dan bulan Ramadhan. mengajari orang — orang dalam ususan dunia dan agama. saat itu mulal terjadi proses pengkajian ilmu lebi sistimatik. kegiatan belajar berpusat pada kuliah ibadah dan keagamaan. Para sahabat dan tokoh — tokoh kaum muslimin generasi peitàma di bawah pimpinan Rasulullah saw mengajarakanilmu kepada anak negeri. lbnu Masuud dan lain sebagainya. Bila dibaca tentang sejarailmu pengetahuan islam pada masa lalu maka jelaslah bahwaumat Islam mendahului umat lainnya dalam berbagai bidang 57 I . lapin berhasil menterjemahkan setiap ilmu yang ditulis umat Islam. Industri yang terkenal pada saat itu adaläh industni pakalan ( tekstil ). ‘aitu universitas pertama yang mengadakan studi berbagai bidang ilmu di segala tingkatan. pertemuan untuk belajar berbentuk lingkaran ) dan mendirikan sekolahsekolah. Untuk seni pahat. dia pula yang mensponsoni perubahan undang — undang Ruinawi disesualkan dengan syani’at Islam.adalah krisis aqidah ( keyakinan ) dan moral.

.

Mäsyarakat muslim tidak mengalami perpecahan n.eskipun merniliRi dua pemerintahan bêsar.tentara muslimmampuelakukan ekspansi besar-besaran sehingga dakwah Islam sampal di benua Afrika dan Eropa. Pada masa ml tantangan politik dan ekspansi dakwah Islam lebih mendominasi dibandingkan kajian ilmu pengetahuan Sat itu Muawiyah bin Abi Sufyan telah berhasil mengambil alih kekuasaan atas kaum muslimn.-‘ mu. tugas utama lembaga itu adalah menerjemahkan kitab — kitab berbahasa asing kedalam bahasa Arab. yaitu dinasti Abbasiyah yang berpusat di Bagdad ( lrak ) dan dinasti I. Puncak dan kemajuani ilmu pengetahuan islam adalah pada masa Khalifah Harun ArRasyid danputranya Al-Makmum. PERIODE DINASTI ABL3ASIYAH. . Setelah mnumbangkan dinasti Umaiyah. tokoh utama yang menghacurkan dinasti Urniyah dan berhasil membangun dinasti Abbsiyah adalah Abu Muslim Alkurasani dan Abul Abbas As-Safah. hadis tarekh ( sejarah ). Kekuasaan dinasti Umaiyah di Dmaskus hampir 90 tahun dan ahkirnya di tumbangkan olehpenguasa bru yaitu dinasti Abbasiyah. ada yang menyebut masa perkembangan ilmu saat ml dengan periode Tabi’in (pengikut sahabat). 3. Namun diantara pemimpin dinastu Umaiyah yang bernamAbdunrman berhasil meloloskan din dan kemudian berhasil mendirikan kekuasaan Dinasti tJmaiyah baru di Spanyol. Puncak flmu pengetahuan dan teknologi tenlihat pada masa pemerintahan AI-Makmun dan harun Al-Rasyid. Penemunya adalahZainuddin Aihamidi tahun 712 H ( 1312 M ) ketika Ia mengalarni kebutaanpada masa mudanya.)rnaiyah yaflq I)erpusflt di Cnrdnhn ( tiynI ) I:Ikiit IiiIiiiH kttnit tr. PERIODE DINAST UMMYAH. hasilnya tentara. Khülafaur Rasyidr. saat dinasti Abbasiyah lebeih mengonsentrasikan din pada peningkatan ilmu peng huan dibandingkan melakukan ekspansi-dakwah Islam yang sudah hampir menguasal separuh wilayah dunia.adkhil sehingga namanya menjadi Abdurrahman Ad-Dakhil. Pada saat Itu berdirilah Bait ul Hikmah ( lemabag ilmu pengetahuan ). tetapi mu)ai karya — karya tulis berupa kajian tafsir. . dan tabi’it tabi9n (pengikut tabi’in). umat Islam jugalah yang menemukan metodepenulisan dengan huruf timbul yang sangat membantu para tunanetra. Peminahan pusat pemenintahan. Pertumbuhan ilmu pengetahuan tidak Iauh berbeda dengan masa Rasulullah dan. Dia mengganti sistim kekha!ifahan menjadikekuasaan turun temurun atau monarki Di sisi lain Muawiyah berhasil membangun kekuatan tentara muslim balk darat L maupun laut yang disegani musuh. Abut Abbas As-Safah terpilih menjadi pemimpin pertama dinasti Abbasiyah. Berhasilnya Abdurrahman memasuki sapanyol dan mendinikan kekuasaan di sana menjadikan orang mengelaninya Ad. Pertumbuhan ilmu pengetahuan belum begitu berkembang karena tidak adanya dukungan kongknit dad penguasa yang cenderung sibuk mengurusi bidanig politik dan kekuasaannya.ilr. . Dan dua wilayah inilah lahirnya banyak ilmuwan dan .iilu Ui-igdud dan Cordoba menjadi pusat pengkajian ilmu pengetahun dunia. Hal in tidak terlepas dan dukungan pemenintah atau penguasa . Langkah pertama yang dilakukannya adalah memindahkan ibukota negara dan damaskü ke bagdad yang berhasil diban’tnnya. tersebut berdampak positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan..

B. adalah suatu bantahan atas pendapat imam Al-Ghazali yang rnengarang buku Tahafutul Falasifah (ketidaklogisan filsafat). Ia belajar ilmu agama.di Sevilla tahun 1169 M dan di Cordoba tahun 1171 M. lbnu Rusyd putera dan seorang Qadhi ( hakim ) yang mengThginkan anaknya.IbnuRusyd(Averroes) 1126 -1198M Ibunu Rusyd adalah nama popular dan Abu al-Walid Muhammad bn Ahmad lbnu Muhammad )bnu Rusyd. Dia seorang ahli filsafat Islam. . filsafat dan matematika dibawah bimbingan ahli filsafat yaitu lbnu Tufail. Bebenapa ilmuwan muslim yang sangat berpenan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan Islam adalah: 1. Dengan dukungan penguasa Abbasiyah di bagdad dan Umayyah di Cordoba menjadikan ilmu pengetahuan berkmbang pesat.brbagai bidang seperti lbnu Rusyd (Averuous). buku mi berisi dasar — dasar perbedaan para ulama dalam memaharni ilmu agama. lbnu Rusyd diangkat menjadi seorang. Bukuny yang terkenal dibidang filsafat adalah Tahafut AlTahafut ( ketidaklogisan dan ketidakiogisan ). Diantara karya lbnu Rusydyang sampai saat mi adalah kitabnya yang bernama Bidayatul Muftahid. men}ad ai dibidang hukum islam. Di bidang kedokteran Ia belajar dan lbnu Zuhri (Avenzoar). ILMUWAN MUSLIM DAN PERANANNYA. ibnu Sina (Aviciena ) t•!-Farabi dan Arnazi (Razes). ahli hukum da kedokteran. hakirn.

AI-Ch-:li ditugaskan olob Nizam Al-Mulk. balk diwilayah dunia timur maupun Barat i Eropa). Pada usia 18 tahun. Ibnu Sina tinggal dan bekerja di sini sampai berakhirnya kekuasaan Samanid tahun 999 M. Buku karyanya menjadi bahan rujukan dunia kedolteran. Diantaranya adalah filsafat. Al-Farabi (Alfarabius) 873 —950 M Al-Farabi adalah seorang ahli filasafat Islam. untuk mengajar pada Uriversias . Dialah salah seorang ahli filsafat Yunani dan salah seorang menerjemah pertama karya — karya Aristetoles kdalam bahasa Arab. lbnu Sina diakul oleh kaum muslim maupun nonmuslim sebagai salah seorang ahli ifisafat Islam yang terbesar. Me.aka. matematika. Buku karya ibnu Sina diterjemahkan kedalam bahasa Latinpadã abad ke l2dan kdaam bahasa Ibrani tahun 1491 M. beliau lahir di kota Farab (sekarangUrbekistan). 4. Al-Kindi adalah nama popular dan Yaqub ibn Ishaq as-sabah Al-Kindi . 5. ilmupengetahuan alam dan lain sbpginy. Al-Kindi ( 801 — 873 M). lbnu Sina adalah nama popular dan Abu All al-Husain lbnu Abdullah Ibnu Sina. . a menghabiskan 14 tahun hidupnya sebagai dokter dan penasehat ilmiah kepada epenguasa Isfahan ( lrn). Ia seorang ahli filsafat Islam yang lahir di Kufah. kedokteran. Iraq.Buku lersebut sebagai ringkasan dan penggolongan sistematis tentang formasi dan medis. Ia lahir di Tus ( lrn ) Setelah memperoleh gelar sarjaha tahun 1091. Buku karyanya di bidang filsafat berjudul Ash-Shifa (obat) suatu koleksi alas logika Aristotelian. Al-Ghazali (1058—1111 M) Nama Iengkap AI-Ghazai alah Abu Hamid Muhammad lbnu Muhammad At-Tusi AlCh:ali dia adalah seorang ahli filsafat dan ahli ilmu agama. Al-Kindi merupakanseorang pendidikdi kota basrah dan Bagdad. Psikologi. Ia juga merupakan figure penting dalam bidang kedokteran dan filsafat. ía bekerja sebagai dokter dilingkungan keluarga Samanid seorang penguasa Bukhara..2ibnu Sina (Avecenna ) 980—1037 M. Dia seorang penulis Ia telah menulis 270Kary. a seorang dokter dan ahIl filsafat Islam yang lahir di Iran dekat Bukhara ( sekarang Uzbekistan ). ilmu politik danastrologi. Nama lengkapnya adalah Muhammad ibnu Muhammad lbnu Tarkhan ibhu Uzalagh al-Farabi.

c atau d dibawah mi yang paling benar I Nabi Muhammad saw mendapat dasar-dasar ilmu dan Allah swt melalui wahyu pertama. Al —alaq ayat 1-7 . Al-Fatiha ayat 1-7 V b. a. C.amiya di Bagdad . Buku tersebut npai kini menjadi bahan rujukan dan kajian para ulama. Al-Quraisy ayat 1-7 V d. Karya beliau yang terkenal dan menjadi rujukan utama Iah lhya Ulumuddin ( Kebangkitan ilmu — ilmu agama ). 2. perkembangan ilmu lebih terfokud kepada ilmu-ilmu Ushuluddin. Di daamnya dimuat an — ajaran tentang hakikat din manusia dan hubungannya dengan Aflah T. Kajian ilmu pengetahuan islam dimulal sejak turunnya wahyu ertama kepada Rasulullah di Gua Hira. yaitu surat a. 3. Abbasiyah c... AI-Ghazali adalah seorang sufi atau :tasauf.. Umayyah b. Al-l-lumazah ayat 1-7 Ayat pertama dan kedua surat al-Alaq menerangakn dasarVdasar ilmu.b. a... Seljuk . Pada peniode Umaiyah belum ada dukungan dan penguasa dalam kajian ilmu pengetahuan. Biologi dan astronot V d. Sasanid V d. Kajian ilmu pengetahuan dan teknologimulai berkembang pada peniode Dinasti Abbasiyah.. Biologi dan Etika Ilmu pengetahuan mulai berkembang pesat saat berkuasa dinasti. V RANGKUMAN 1. V V EVALUASI iIihlah a. Biologi dan filsafat c. V Biologi-dan antropologi b. Dan ada juga karyanya tentang upaya mengnenali din dengan mengenal ya seorang akan mengenal Tuhannya.. yang terkenal diantaranya AI-Makmum dan Harus AlRasyid. karena lebih focus kepada ekspansi dakwah dan penebutan kekuasaan. Pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin.

... Pendengaran V Penglihatan V Hati V.. Umar Bin Khatab Zaid bin haritsah Usman bin affan All bin abi Thalib akuasaan Dinasti Umayyah yang berpusat diDamaskus berlangsung lama... Ketuhanan Keimanan Agama akhirat V nLisia lahir kedunia tidak mengetahui apa-apa adalah kandungan dan rat... Sumber Hmu Gudang Ilmu Tempat berbagai Ilmu Pusat llmu ahabat Rasuluflah yang memiliki ilmu adaiah.. 9abad 90 tahun 9 tahun 9windu ca Rasulullah diumrnakan sebagai kota ilmu.. i bin abi Thalib iullnh bin abbas . Abdancbetul ia masa Rasulullah dan Khulafaünrasyidin’ilmu yang berkembang aah tentang pokokpokok.abi Muhammmad adalah kota ilmu maksudnya.... An —nasr 1-3 An —Nah 78 An-najm 15 An —nam 17 nurut surat an-Nahl ayat 78 potensi din yang dapat digunakan untuk rnahami sesuatu adalah. 1cut sahabat yang ahli di bidang ilmu Tafsir adalah. pintu gerbanganya alah.. Keimanan dan etika Sains dan teknologi Sosial dan kebudayaan Pertahanan dan keamanan V. Umar bin khatab Abu Bakar bin abi quhafah Usman bin affan All bin abi Tahlib huluddin artinya ilmu yang membahas tentang pokok-pokok.

.. Ibnu sina Ibnu Rusyd Al-Farabi Al-Ghazali 1bu Hamid Muhammad Ibn Muhammad At-Tusi adalah nama lengkap arL. a.... i. Kairo ( mesir) Cardova (Spanyol) ... • Muawwiyyah bin Khatab Muaeiyah bin abi Sufyan Umayyah bin Khalaf Kaab al akhbar abiin artinya penerus rasulullah setelah berakhirnya masa.. A. Al-Farabi ..b dan c benar endiri Dinasti Umayyah adalah. Sahabat Dinasti Umayyah Tabi’it tabi’in Dinasti Abbas enguasa Abbasiyah yang mengembangkan kajian ilmu pengertahuan a itu. Baghdad (Irak) 3erikut yang termasuk ilmuan muslim pada masa Dinasti Abbasiyah dan Umayyah di cardiva adalah... lbnu Sina ....AbduIah bin Masud Abdancbenar ada Dinasti Umayyah ilmu pengetahuan kurang mendapat perhatian 3rena adanya. ... lbnu Rusyd c. • Perebutan kekuasaan • Eksepansi Dakwah Kekuasaamn Monarki A. Al-Makmun AbdulAbbas t Al-Kindi usat Pemerintahan Dinasti Abbasiyah dan juga sebagai pusat kajian Ilmu dalah. a.b dan c benar 3erikut termasuk ilrnun muslim yng ahli..... lbnu sina b. Muawwiyah i.dalam bidang kedokteran adalah. Damaskus ( Syiria) .

.... Bacaan sengau landa Waqaf Muanaqah dibawah ml adalah. wablah pertanyaan dibawah ml dengan benar I Apa berbedaan antara ilmuan? ...Khalifah Abbasiyah yang berhasil membangun bait A-Hikmah adalah. b..gung Berhenti d. .. 4. .Sebutkanlah cendikiawan dibidng ilmu fiqih Kenapa alGazali dijuluki Hujjatul Islam? Sebutkanlah cendikiawan muslim yang berjasa dibidang ilmu kedokteran? Kapan dimulainya kajian ilmu pengetahuan Islam? EVALUAS SEMESTER H iiah A.. Dinasti Umayyah didirikan oleh...3 Waqaf menurut ilmu tajwid adalah.. -.... Dinasti Abbasiyah kerkuasa selarna. 44 • d.. Nama lengkap lbnu sina adalah.bnu Rusyd Al-Farabi A(-Ghazali lah titik-fitik dibawah in! dengan benar! Nabi Muhammad saw mendapat wahyu pertama di.. • Contoh Mad Thobi’I dibawah ml adalah. •Bacaan Panjang b.__ — c — _... • Contoh Mad wajib MuttasiL. Dua orang tokoh yang berhasil menumbarigkan kekuasaan Dinasti Umayyah adalah..... Ilmuwan muslim yang bergelar Hujjatul Islam adalah.. Baâan De._ d. Muhammad lbn Muhammad lbn Tarkhan lbn Uzalagh adalah nama lengkap dan.. aII d’” Tanda Waqaf Mujawazz adalah. lbnu Sina adatah ilmuan yang ahli di bidang.... Pemimpin Dinasti Abbasiyah adalah... . t. C atau D den gan jawaban yang paling tepat.. B...

Tabligh d. yaitu a.. dapat di percaya c.6 d. artinya adatah a. Fathanah 13.. yang baik bagimu a.Jumlah rasul ulul azmi ada . yang gagah d.Siapakah yang di dahulukan dalam makan bersama ? a.213 b. Shiddiq b. cerdas 11. Seturuh makhluk d.313 c.. Nabi dan Rasut b. d. Yusuf 16. menyampaikan d. jujur b. Pedoman d. Pandangan c. Diantara riabi dan rasut yang termasukutu! azmi adalah a.23 c.5 15. Daud b. Ulama 9. Sesungguhnya aku diutus untuk berbuat balk 5.Dalam surat al ahzab ayt 2 alloh menyatakan: “bahwa ada pada din rasul itu . yang pating kecil b. yang pting tua ‘7. Nuh d.. ‘‘ Menurut para ulama jumlah rasut yang di utus para rasul adatah a. Menegakkan katimat tauhid adalah tugas dan para a.8 b. yang muda c. Mataikat c. Idnis c. bebas memutai I . orang a. Salah satu sifat yang wajib bagi rasu! ad&ah amanah.7 C.513 Rasul yang wajib di imani dan yang ada di dalam at qur’an berjumtah a. Sesungguhnya aku di utus untuk memperbaiki agarna 10. yang artinya a.Artinya dan tidaktah kami mengutus kamu. piring a. ujung — ujung pining c tepi tepi pining d. Sun tauladan 14. tengah pining b.-.25 3.22 b. Amanah c. Sesungguhnya aku diutus untuk membmbing manusia * Sesungguhnya aku diutus untuk memperkenalkan akhlaq d. Pemimpin d.7 c. Manusia pilihan 12. melainkan untuk menjadi rahmat bagi a.413 d. Dalam sebuah hàdits nabi berkata . Urnat manusia c. Alam semesta b.. Pemimpin b.Diantara sifat yang wajib di bawah mi ada salah satu yang tidak wajib bagi nabi.MulaiIah makan dan .24 d.

disuruh d. yaltu dengan a. memulai d. duduk b.‘ernbaca do’a sebelum makan hcmdaklah a ‘akhuruh b. sanjungan c. a. makan tidak bersuara . . membaca basmalah terlebih dahulu b. standing party c. b. halat b. didinginkan b. mengakhiri 20.. dilarang b.* . ingat b. rajin mendengarkan pengajian rajin beribadah d. makan dan minum b. dan d benar 6. haram b. rajin minum . c. baik dan sehat c. makhruh c. diarijurkan 21. . mubah d.. d.Islam menyuruh kita untuk memenuhi kebutuhan jasad kita. di makan menggunakan sendok d. a. Hal yang di arang ketika makan dan minum adalah a. . eating party d.. Menghadapi makan&r yang rnasih panas sebaiknya.. balk. diperbolehkan c. mubah 22.I 18.at d.menyakan cara memasaknya c. lupa c. penghargaan 3.Sikap Seorang muslim dalam memilih makanan adalah makanan yang a. Meniup makanan dan minuman yg panas dalam Islam hukumnya a. memakannya lansung d. membatalkan memakannya 25. Adalah do’a ketika kita membaca basmalah. di suruh d.Seorang yang ragu halal dan tidaknya cara pengolahan makanan dalam suatu jamuan makan sebaiknya a. dibolehkan c. a. hinaan b. a. wajib . sleeping party 23. halal lagi balk dan bergizi 19. mubah s. weading party b. lansung di makan c. haram 24. makan sambil berjalan c. bersenda gurau 7. yaitu tidak di perbolehkan.Orang yang tidakmempunyai adap dalam makan dan minum maka Ia akan a. makan dan minum sambil befdiri dalam sebuah pesta. sehat dan bergizi d.Memakan hasil judi hukumnya a. pujian d. Dalam Islam. Berlebih lebihan dalam mengasumsi makanan hukumnya a. baik dan bergizi b.

Keinginan untuk mencelakakan orang lain untuk melampiaskan dendam di sebut a. a. Berkut ml adalah hikmah makan dan minutn. musyawarah . 30 han d. dendam b.Contoh makanan yang halal tapi tidak balk adalah a. suka menghina orang 39. kecuali a. Salah satu sifat tercela adalah a. bermain 34. 20 han 36. banyak minyak 33.’ pemarah c.Makanan yang kita makan hendaknya makanan yang a. rendah hati 37. meningkatkan kedisiplin c.Salah satu cmii pendendam ada!ah a. a. banyak santan d.ekataan dengan perbuatan disebut a. balk b. balk c. terhindar dan suuzon 40. memperbanyak r-s d.Orang yang berawa-a. dengki c. berbau busuk c. mendapat rahmat dan allah b. 50 han b. iii hati c.. saling memaafkan b. halal b. tidak bergizi b. bersedekah d. meningkatkan ketertiban d. murah senyum d. selesai makan b. makan berikutnya 31.mempercepat makan 35. pendendam b.Orang yng memakan yang haram satu suap saja maka itidak akan di terima amlannya selama a. diberci orang b. munaflq 42. dikucilkan dan pergaulan c. rajiñ puasa senin kamis 41.Nabi mengatakan “makan dan minumlah kamu tapi jangan . in hati d. bergizi d. berjabat tangan d. marah 38. 40 han c. dendam c. Akbat dendam adaat a. Setiap masalah sebaikny dis&esaikan dengan a. bertebihan d.Jika kita lupa membaca basmalah sebelum kita makan maka kita dapat membacanya saat. jalan damal c.. egois d. selalu mepgingat kesalahan orang lain c. pemarah c. tertawa b. kapan saja d. berebutan .c. bermanfaat 32. Cara mengobati dendam ada!ah a. berani b.30. menghindari szo’ b. makan c.

. kodok.Arti kata yang yang berganis bawah pada potongan ayat al qur’an di bawah mi adaah a. a. Abdu!lah bin Abbas 45. diharamkan ulama 50. Berikut adalah cara untuk menghindar dan penilakumunafik. kepiting. silahturahmi 44. kura — kura. makhruh c. bekicot. menutup diii d. Abdullah bin Umar b. sunat 47. binatang hidup . penintah aiqur’an 49. Hukum memakan kepiting laut adalah a. orang yang berjalan 51. kotor dan menjijikkan b. rnakhrah c. memakannya d. Nama sahabat Nabi Muhammad yang terkenal sebagai orang yang munafiq adalah a. niya b. Binatang tersebut haram karena . penyembelih d. kecuali a. dan sejenisnya. burung gagak. hidup di dua alam c.Diharamkannya memakan binatang sejenis burung elang. haram b. Abdullah bin Quraisy d. haram b. mendekatkan din kepada allah b. sunat 48. mendekatkan diii kepada allah c. dilararang membunuhnya b. Abdullah bin Ubay c. dIhaakan b. ikhlas d. halal d. selalu berdo’a kepada allah 46. disuruh membunuhnya d.Beuikut ml yang bukan merupakan syaçat menyemblih binatang adalah a. halal d. dan yang berkuku tajam karena a. menyepi c. .. dipenintahkan membunuhnya c. berkuku tajam d.Salah satu cara menghindari sifat dendam ada!ah a. memancing C. orang islam b.Sebagian ulama mengharamkan binatang amfibi seperti büaya.Darah yang telah di bekukan dan berbentuk agar-agar hükumnya adalah a.43. alat semblihan tajam c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful