BAHAN AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 1 KELAS VIII SEMESTER II OLEH NAMA : KELAS : SMP NEGERI 8 PAYAKUMBUH Jalan

Pahlawan Nomor 13 Payakumbuh Telp ( 0752 ) 92043 TP.2009/2010

BAB I HUKUM BACAAN MAD Standar Kompetensi : (Al- Qur’an) menerapkan hukum bacaan mad dan Waqaf. Kompetensi Dasar menjelaskan hukum bacaan mad dan waqaf. Indikator Siswa Dapat : 1. Menjelaskan pengertian hukum bacaan mad. 2. Menjelaskan macam-macam hukum bacaan mad dan contoh-contohnya. 3. Menjelaskan pengertian hukum bacaan waqaf dan washal. 4. Menjelaskan macam- macam hukum bacaan waqaf dan contoh - contohnya. Uraian Materi A.. BACAAN MAD 1. Pengertian Mad. Mad dalam Ilmu Tajwid artinya lama / panjang (memanjangkan) bunyi huruf hijaiyah karena sebab tertentu, salah satu sebabnya adalah apabila huruf hijaiyah yang berbaris Fathah, Kasrah atau Dhammah berhadapan dengan huruf Alif mati, Ya mati dan Wau mati. Panjang bacaan huruf hijaiyah bervariasi mulai satu alif ( dua harakat) atau dua ketukan nada, dua setengah alif ( lima harkat ) atau lima ketukan nada, sampal tiga alif ( enam harkat) atau enam ketukan nada. Panjang . bacaan huruf hijaiyah tersebut disesuaikan dengan jenis hukumnya. 2. MACAM-MACAM MAD Pada dasarnya mad terbagi pada dua yaitu , mad Tabi’l dan Mad far’l. a. MAD TABI ’I atau Mad wajib ( mad asli ) Mad Thabi’i menurut bahasa berarti Mad Asli atau Mad alami. Dalam tajwid mad Thabi’i ialah memanjangkan bacaan huruf hijajyah yang berbaris fathah yang bertemu alif mati, huruf hijaiyah yang kasrah dan bertemu dengan ya mati, dan hruf hijaiyah yang berbaris dhammah dan bertemu dengan wau mati sebanyak dua harkat atau dua ketukan. Maka bacaan mad thabi’i wajib satu alif atau dua harkat atau dua ketukan, apabila dibaca kurang atau lebih dan dua harkat hukumnya batal (tidak sah). Contoh

Apabila ada huruf Alif ( ‫ ) ﺍ‬sebctumnya bcrupa harakat fat-hah / .Wawu ( ) scbclumnya berupa harakat Dhammah, dan.Ya’(‫ ) ي‬sebelumnya berupa harakat Kasrah, maka hukum bacaannya disebut MAD THABI’I ( ). 1. Apabila huruf Madnya berupa Alif ( ‫ ) ﺍ‬maka harakat sebelumnya harus berupa harakat fat-hah. Contthnya: 2. Apabila huruf Madnya berupa Wawu ( ‫ ) و‬maka harakat sebelumnya harus berupa harakat dhammah. Contohnya: 3. Apabila huruf Madnya berupa ya’(‫ ) ي‬maka harakat sebelumnya harus berupa harakat kasrah, Cotohnya : Contohnya yang ada dalam bait (sya’ir) yaitu : b. MAD FAR’I ( ) Mad Far’i dari segi bahasa artinya; adalah cabang atau bagian. Dikatakan Mad Far’i karena merupakan pengembangan dari mad Tabi’i, namun karena ada sebab tertentu, maka mad ini menjadi mad far’i. Mad far’i terbagi atas: Panjang bacaannyadua setengah alif ( lima harakat I ketukan ) sampai 1. Mad Wajib Muttasli ( satu kata. ) , yaitu Mad Tabi’i yang bertemu dengan Hamzah dalam

tiga alif ( enam harakat atau ketukan ) contoh :

Panjang Bacaannya dua setengah alif atau lima harakat /ketukan. Contoh :

2. Mad Jaiz munfasil. ( kata berikutnya.

) yaitu Mad Tabi’i yang berternu dengan hamzah pada suku

3. Mad Arid Lis - Sukun ( ) yaitu Mad Tabi’i yang bertemu dengan huuf Hijaiyah hidup yang dibaca mati atau waqaf berhenti. Panjang bacaannya dua setengah alifatau lima harakat / ketukan. Contoh:

4. Mad Iwad ( ) ( pengganti ) yaitu huruf hijaiyah berharakat Fathain yang dibaca waqaf (berhenti ) Panjang bacaannyasatu alif atau dua harakat /ketukan

Lama membacanya 3 alif atau 6 harakat/ketukan . Mad Lazim Mukhaffaf Kilmi aitu mad badal yang diikuti dengan huruf mati.Catatan : TA MARBUTAH ( ‫ ) ۃ‬yang berharakat Fathatain (tanwin ) bila dibaca waqaf bukanlah mad Iwad. tetapi hanya dibaca “ H” mati ( ‫ )ە‬contoh : ( ) dibaca (hikmah) 5. huruf mad badal Tabi’i dengan huruf hijaiyah yang bertasydid. kasrah berdiri atau dhammah yang dibalik. . Lama membacanyatiga alif atau harakat / ketukan. misalnya : ‫دم‬١١ menjadi ‫دم‬١ contoh mad badal : 6. yaitu apabila ada huruf hijaiyah berharkat fathah berdiri.. fatah berdiri berasal dan dua huruf hamzah. Lama membacanya satu alif atau dua ketukan Contoh : . Contoh : Contoh : 7. Mad lazim Musaqqal Kilmi. Mad Badal ( ) berarti mad pengganti.

HA. ‘Ain (‫)ع‬. Panjang membacanyatiga alif atau enam ketukan Contoh 9. yaltu permulaan Surah yang menggunakan huruf yang dibaca sesuai dengan nama hurufnya. Mad Tamkin Tamkin artinya bacaan panjangnya ditekan. Kaf ( ‫)ك‬. adapun huruf yang dibaca Mad Lazim Mukhaffaf Harfi adalah RA. Sin (‫)س‬ dan Qaf ( ‫) ق‬.huruf yang ada pada permulaan surah surah AI-Qur’an yang mesti dibaca sebanyak dua ha’rakat. contohnya: b.huruf yang dibaca Mad lazim Musaqqal harfi adalah : Lam (‫ )ل‬. PendekI alif atau 2 harakat. yaitu huruf . 10. Panjang3 alif atau 6 harakat. TA DAN BA. Sad (‫ )ص‬.8. Mad hazim Musaqqal harfi.Mim (‫)م‬. Contohnya: Yaitu dibaca panjang I alif dan 3 alif . Mad lazim Mukhaffaf Harfi. Nun (‫)ن‬. YA. Adapun huruf. bacaannya ada dua macam Panjang membacanya tiga alif atauenam ketukan Contoh : a.

Mad shilah Apbi1a ada huruf MAD rnuqaddar (tersimpan) di dalam ha’ dlamir ( ) yang dibaca dhammah atau kasrah dan sebelumnya Ha’ Dlamir ( ) benrupa huruf hidup. atau Ha’ Zhamir ( ) tadi dirangkaikan dengan kalimah sesudahnya . maka bacaannyn harus pendek. Contohnya : Adapun bacaannya ada 2 macam: a. Apabila huruf yang sebelum ’Zhamir ( ) berupa huruf yang mati. Mcnurut qiraah masyhurah (: )MAD SHILAH THAWILAH ( ) Itu harus dibaca panjana dua setengah alif atau 5 harakat. Dibaca panjang dua sctengah alif atau lima harakat: b.11. . maka hukum bacaannya disebut MAD SHILAH QASHIRAH ( ) Coatohnya : Adapun bacannya panjang I alif atau 2 harakat. Contohnya : Apabila ada huruf MAD Muqaddar (tcrsimpan) pada Ha’ Dlamir ( )yang dibaca dammah atau karah dan sebelumnya bernpa huruf hidup scdang sesudahnyn berupa Hamzah Qatha’ ( )maka hukum bacaannya disebut MAD SHILAH THAWILAH ( ). sedang sesudahnya tidak ada Hamzah Washal ( ) atau Hamzah Qatha’(. ). Dibaca panjang satu alif atau dua harakat.

Pendek 1 alif atau 2 harkat Contohnya : . Contohnya : Bacaannya harus panjang 3 alif atau 6 harkat.12. 13. Sedang 2 alif atau 4 harkat c. Panjang 3 alif atau 6 harkat b. Mad Farqi Mad Farqu adalah apabila ada mad bad diiringi oleh huruf yang bertasydit. Bacaanya ada tiga macam: a. Mad Layyin Mad Layyin yaitu bacaan yang dibaca panjang ketika waqaf apabila huruf ya sebelumnya berbaris di atas atau huruf waw sebelumnya berbaris diatas.

JADWAL / SKEMA HUKUM MAD .

HUKUM BACAAN WAQAF ( TANDA BERHENTI ) 1. . ‫ ﻘﻠﻰ‬:al . . Al —a’raf ayat 11: 4. 3. Maksudnya di dalam al-Qur’an ada aturan bacaan yang di baca Wasal ( lanjut ) atau tidak berhenti dan ada pula yang harus di baca waqaf ( berhenti) Bacaan waqaf dan wasal itu berkaitan dengan makna atau maksud yang terkandung di dalam ayat tersebut. QS.waafu aula. 2:‫ ج‬:Waful Jaiz: Boleh berhenti boleh terus.QS Al-Jasiyah ayat 11.B.‘. yaitu : 1 : ‫ م‬: Waful Lazim : Harus berhenti tidak boleh terus. : ‫ ﻻ‬:La-Waafa fihi: Utama Langsung. 5.‘.. Ada beberapa hukum waqaf dalam membaca al-Qur’an. Misalnya ayat: Pembaca tidak boleh berhenti pada bacaan itu karena bila berhenti atau waqaf pada bacaan itu bisa mengubah maksud ayat. ‫ ﺼﻠﻰ‬: al-waslu aula: Boleh berhenti atau terus tetapi lebih baik terus 6. Boleh berhenti atau terus tetapi lebih balk berhenti. : Munaqah : Lebih utama berhenti pada salah satu tanda . Pengertian Waqaf Waqaf artinya berhenti.

boleh ataul ebih baik berhenti (waqaf ) dan dimana harus. 2. 4. 5. B. yaitu huruf hijaiyah berharakat fathah berhadapan dengan alif. 3. Mad artinya panjang/ lama. boleh atau lebih baik langsung (wasal). huruf hijaiyah berharakat kasrah berhadapan dengan ya. Mad Tabi’i adalah memanjangkan bacaan huruf Hijaiyah karena berhadapan dengan huruf mad. huruf hijaiyah berharakat dammah berhadapan dengan wau. . Wasal dan waqaf itu berkaitan dengan makna yang dikandungnya. secara garis besar. Mad far’I adalah cabang dari Mad Tabi’i. C atau D dengan jawaban yang paling tepat. Didalam membaca al-Qur’an ada aturan dimana harus. atau Mad adalah bacaan yang dipanjangkan karena ada sebab tertentu.TANDA .TANDA WAQAF RANGKUMAN 1. Pilihlah A. Mad terbagi dua yaitu : mad Tabi’i dan Mad Far’i. EVALUASI A.

. .. a. c. Bacaan Sengau d.. Mad ‘Arid lissukun dibaca .4 B. a.. b..... Harkat b.. b.. Tanda Waqal Huruf MIM ( ) Artinya a..1...4 b. Bacaan Dengung c. 6 6. a. Contoh Mad wajib Muttasil. lebih baik berhenti 9. Tanda Waqaf Mujawazz adalah. Tanda Waqaf Muanaqah dibawah ini adalah.. Bacaan Jelas 2.. .. 6 4. Harkat a.. a.Bacaan Panjang b. Contoh Mad Thobi’ I dibawah ini adalah..a.. 6 5. b.1 c.. Wajib berhenti b. c. 10. Wajib berhenti b. 2 d. Tanda Waqaf huruf la(‫ )ﻻ‬artinya. a. Bacaan Dengung c..1 c. Waqaf menurut ilmu tajwid adalah. Tidak boleh berhenti c. c. Bacaan sengau 7. d 3. arti dari Mad adalah. Dalam limu tajwid . Tidak boleh berhenti c Boleh dilanjutkan c. Berhenti d. d. Isilah titik-titik dlbawah ini dengan jawaban yang tepat ! 1..1 c. 2 d.. d... Boleh dilanjutkan c. Mad Layyin dibaca . 2 d. Bacaan Panjang b..4 a. lebih balk berhenti 8..... Mad Asli disebut juga dengan.

Peristiwa itu sangat mengharukan Rasulullah S. 7. Betapa terperanjatnya Abu Bakar dan Umar. Aku tidak mempunyai kain kafan.....W ke rumah anak itu. 3. “Ayahku tidak pernah mengerjakan solat selama hidupnya.. Kedua sahabat itu lalu segera kembali melapor kepada Rasulullah S. Apa yang dimaksud dengan Mad Thabi’l? 2..A.. 6.W.. Didoakan kepada Allah sehingga babi hutan itu kembali berubah menjadi jenazah manusia... Maka datanglah sendiri Rasulullah S. Iihatlah sendiri. Ia akan menjadi babi hutan di hari kiamat.7! JENAZAH BERUBAH MENJADI BABI HUTAN Seorang anak mendatangi Rasulullah sambil menangis... Mad Tamkin Panjangnya... Kemudian Rasulullah bersabda kepadapara sahabatnya. ‘‘Mengapa engkau menangis wahai anakku?” tanya Rasulullah...A.... Mad lazim Kilmi Mukhfafaf dibaca. “Ayahku telah meninggal tetapi tiada seorang pun yang datang melawat. Harkat 10.arkat 5. siapa yang akan memakamkan ayahku dan siapa pula yang akan memandikannya?’ Tanya anak itu. Begitulah akibatnya bila orang meninggalkan solat selama hidupnya..2.. Mad Lazim Musakkal kalimi dibaca. “Para sahabat.. Segeralah Rasulullah memerintahkan Abu Bakar dan Umar untuk menjenguk jenazah itu.... Tanda waqaf Al Waqfu adahah... Betapa hairannya para sahabat. ... Mad Iwad panjangnya.... Tulislah Tanda-tanda Waqaf pada Surat AI-Baqarah ayat 1. Harkat 4...arkat 9. Rasulullah menanyakan anak itu apa yang dikerjakan oleh ayahnya selama hidupnya.... Tulislah cara-cara mewaqafkan bacaan ketika membaca Al-quran 4. Mad Lazim Harfi Musyba’ dibaca . Tanda Waqaf Murakhasah. mayat itu berubah menjadi seekor babi hutan..” .. 8.. Mad Far’I artinya..W yang sedang duduk bersama-sama sahabat yang lain...... ketika jenazah itu akan dimakamkan berubah kembali menjadi babi hutan........ TandaWaqaf Al Waslu adalah ... Harkat C..A.” jawab anak itu.. Jawablah Pertanyaan dibawah ini dengan tepat dan ringkas ! 1. TuIislah Tanda-Tanda Mad pada Surat Al-Alfatihah ! 5. Kemudian Nabi menyembahyangkannya dan meminta sahabat untuk memakamkannya. Jetaskanlah Tanda-tanda Mad Asli! 3.. Melihat kejadian itu.

hari Kompetensi Dasar: Siswa beriman kepada Rasul Allah serta memahami sifat dan tugas . Para ulama menjelaskan pengertian Nabi dan Rasul adalah sebagai berikut: “Nabi adalah seorang laki-laki merdeka ( bukan budak ) yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat dan Ia tidak diperintah ( disuruh ) untuk menyampaikan (risalah tersebut) hanya untuk dirinya sendiri. Rasul adalah : seorang laki-laki merdeka ( bukan budak ) yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat dan ia diperintahkan untuk menyampaikan risalah (syariat tersebut) kepada semua makhluk B. Materi Pokok: Iman Kepada Rasul Allah. Mentaati ajaran yang dibawa oleh Rasul. Wujud dari iman seseorang kepada Rasul antara lain : 1. PENGERTIAN IMAN KEPADA RASUL ALLAH SWT 1. yaitu dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang. atau dan kata na-ba-a yang artinya berita.tugasnya Indikator Siswa dapat: • Menjelaskan pengertian nabi dan Rasul • Menjelaskan pengertian iman kepada Rasul Allah. Nabi adalah manusia biasa. Keinginan-keinginan hidupnya selalu disesuaikan dengan ajaran yang dibawa Rasul 3. • Menjelaskan fungsi beriman kepada Rasul Allah. NAMA NAMA RASUL ALLAH swt. yakni mempercayai bahwa semua Rasul itu adalah utusan Allah SWT. Iman tidak sekedar kepercayaan didalam hati tetapi harus dinyatakan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Jadi Nabi adalah seseorang yang ditinggikan derjatnya oleh Allah SWT dengan memberinya berita ( wahyu ). Menurut bahasa kata Nabi berasal dan kata na. adapun menurut istilah. tetapi ia tidak diperintah atau diwajibkan untuk menyampaikannya 2. Uraian Materi : A.BAB2 KEIMANAN KEPADA RASUL ALLAH swt Standar Kompetensi: Menerapkan aqidah Islam dalam kehidupan sehari . • Menyebutkan nama-nama Rasul Allah dan sifat-sifatnya. • Membaca dan mengartikan dalil naqli tentang iman kepada Rasul Allah • Menjelaskan perbedaan antara Rasul Ulul Azmi dengan Rasul Allah lain nya. Menurut Bahasa Rasul berasal dari kata Ar-sa-la yang artinya mengutus ( utusan ) Jadi Rasul menurut istilah berarti seorang laki-laki yang diberi wahyu dan diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah ( syariat ) kepada umatnya. 2. . Malu berbuat jahat dan maksiat. laki-laki yang dipilih oleh Allah swt untuk menenima wahyu.ba yang artinya ditinggikan. 4. Tidak membeda-bedakan antara Rasul yang satu dengan yang lainnya.

C. 17. S. 20. Luth as. Ibrahim as. Ismail as. 7. 8. ( QS . (QS Al-Fatir avat 24). 15. QS Al-Anbiya’ayat 107) 4 Memberi petunjuk kejalan yang benar: QS. Memberi peringatan kepada manusia (QS Al. namun yang pasti ada adalah bahwa Allah mengutus seorang Rasul kepada setiap umat. AlAnbiya’ ayat 25). Menegakkan kalimat Tauhid. Musa as. Ayub as. 2.Surat Fathir: 24 berbunyl: Artinya: Sungguh. jumlah diutus seluruhnya ada 313 orang dan Nabi 124. 16. Kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran) seba gal pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Yahyaas. ZuIkifli as.) Artinya: . Adapun Rasul Allah yang wajib kita ketahui dan imani jumlahnya adalah 25 orang. 25. Al Anbiya ayat 107 Artinya: Dan Tiadalah Kami mengutus kamu. Fathir: 24 berbunyi: Artinya: Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. as.000 orang. lshaq as. 3. Ilyas as 10.An Am ayat 48.Rasul yang Jumlah Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini cukup banyak. 2. nama-nama Nabi dan sekaligus Rasul tersebut adalah sebagai berikut: 1.Muhammad SAW 6. 24. Isa as 5. melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. Sulaiman as. As 14. Hud. Ilyasa as. 1. Menyeru manusia hanya untuk menyembah kepada Allah. Daud as. Adam as 11 Yusuf as 21. Harun as. 8. Dan tidak ada satu pun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan..S Anbiya’ ayat 25: Artinya: Dan Kami tidak mengutus seorang Rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: “Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku. 19. 12. Tugas Nabi dan Rasul. 4. Idris as. Yunu. Sebagairnana dinyatakan dalam. Sebagaimana firman Allah Q. Ya’qub as. 4. Shaleh as. dan tidak ada suatu umatpun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Nuh as 13.Membawa Rahmat. 22. Syu’aib as 23. Q. 9. Manurut para ulama. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku”. Zakariya as 3.

Keempat sifat tersebut adalah: 1. penuh kearifan dan bijaksana. rasul-rasul Nya.SIFAT. artinya seorang Rasul akan menyampaikah apa saja yang diwahyukan oleh Allah SWT kepadanya. setiap Nabi dan Rasul memiliki sifat-sifat yang. Al-Ahzab ayat 21 berbunyi: Artinya: . baik dilihat dan diketahui oleh orang maupun tidak. Lawan dari Amanah adalah Khianat artinya tidak dapat dipercaya. D. 5. Dan secara khusus. tidak pernah berdusta dan apapun yang dikatakan selalu mengandung kebenaran. berbunyi: Artinya: Wahai orang-orang yang beriman. malaikat-malaikat -Nya. artinya seorang Rasul selalu menjaga dan menunaikan amanah yang. E. Lawan dan Siddiq adalah Kizib artinya Dusta. Shiddiq (benar) artinya : selalu berkata benar.jauhnya. Lawan dan Fathanah adalah Baladah artinya Bodoh. Maka Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh. Barangsiapa yang kafir kepada Allah. dan hari Kemudian. yaitu membimbing umat menempuh jalan yang diridai Allah SWT. kitab-kitab Nya.SIFAT NABI DAN RASUL ALLAH SWT Secara umum. DALIL NAQLI TENTANG IMAN KEPADA RASUL ALLAH SWT Iman kepada Nabi dan Rasul sebagaimana terdapat dalam QS An Nisa ayat: 136. artinya seorang Rasul memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. dipikulkan kepadanya. perbuatannya selalu sama dengan perkataannya. Barangsiapa yang beriman dan Mengadakan perbaikan (474]. Memberi suri tauladan yang baik. pikiran yang jernih. Lawan dari Tabligh adalah Kitman artinya menyembunyikan. mulia dan terpuji sesuai dengan statusnya sebagai manusia pilihan Allah. Dia akan mampu mengatasi persoalan yang paling rumit tampa harus meninggalkan kejujuran dan kebenaran. Tabligh (menyampaikan). Nabi SAW bersabda: Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) han kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. Maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Amanah (dapat dipercaya ). tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Fathanah (cerdas ). dan selalu menjaga amanah kapan dan dimanapun. 4. setiap Rasul memiliki empat sifat yang erat kaitannya dengan tugasnya sebagai utusan Allah. SWT. 3. 2. QS.Dan tidaklah Kami mengutus Para Rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan.

Nabi isa as. sabar keuletan yang luar biasa dan terus berjuang menyampaikan risalah yang diembannya hingga mereka berhasil mengemban tugas yang dipikulkan oleh Allah SWT. tabah. yang telah disebutkan diatas dapatlah difahami bahwa kita wajib beriman kepada para Rasul Allah SWT tersebut. Tongkatnya dapat berobah menjadi seekor ular yang besar. Mukjizat adalah suatu kemampuan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dan tidak apat ditiru oleh siapapun. Nabi lbrahim as. PERBEDAAN ANTARA RASUL ULUL AZMI DENGAN RASUL LAINNYA. . Sedangkan Rasul-rasul Ulul Azmi maksudnya adalah para rasul yang paling banyak mendapat tantangan dan penderitaan tetapi mereka tetap teguh. 5. Nabi Muhammad SAW Selain itu. Nabi Musa as 4 5 Nabi Sulaiman as. Yang dapat mengetahui sekalian bahasa termasuk bahasa binatang (semut). 5 orang Rasul yang diberi gelar Ulul Azmi itu adalah: 1. Keluar air dan celah-celah jari Dapat membelah bulan. Maksud dari Ulul Azmi adalah orang yang memiliki kesabaran ketaatan.. Nabi Musa as. 2 3 Nabi Ibrahin as.Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. 3. ketabahan dan keteguhan hati luar biasa. Nabi Nuh as 2. Diantara 25 orang Nabi dan Rasul ada 5 orang Rasul yang diberi gelar ulul azmi. 4. Nabi Muhammad saw 6 Nabi Yusuf as. Dari beberapa ayat Al quran. Al qur’anul Karim Dapat naik ke langit (Sidratul Muntaha) atau Mi’raj Dapat mentakwilkan mimpi seseorang. dan segala cita-cita dikejar dengan segenap tenaga yang dimiliki hingga akhirnya tecapai. F. dan dengan tongkatnya Ia dapat membelah laut Merah saat dikejar oleh Raja Fir’aun. Tidak hangus dibakar api oleh Raja Namrud. MUKJIZATNYA Sebuah perahu besar yang dapat menyelamatkan umatnya yang beriman dan sepasang hewan yang hidup dari banjir dahsyat pada masa itu. Mukjizat yang diberikan kepada para rasul antara in adalah: No 1 NABI Nabi Nuh as. para rasul ada memeliki Mukjizat.

RANGKUMAN 1. 5 orang Nabi I Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi adalah: Nabi Nuh as. Amanah artinya dapat dipercaya. . 10. teiah mati. dapat FUNGSI BERIMAN KEPADA RASUL ALLAH SWT. Siddiq artinya Jujur. Iman kepada Rasul memiliki fungsi yang banyak sekali bagi manusia antara lain sebagai berikut: 1. Nabi Ibrahim as. 7. Sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul adalah a. Iman menurut bahasa berarti percaya. 4. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Tablig artinya menyampaikan. Tugas Nabi dan Rasul ialah memberi kabar gembira dan peningatan serta membawa kebenaran kepada umatriya. c. 6. 5. Nabi Isa as. 9. Fathanah artinya Cerdas (pintar). 2. b. Baladah artinya Bodoh. sedangkan Rasul adalah : seorang manusia biasa yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. 2. lantaran taat kepada Rasul Nya.7 Nabi isa as. Mukjizat adalah kemampuan luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Rasul Nya dan tidak dapat ditiru oleh siapapun. 4. Menjadikan Rasul Allah sebagai teladan hidup. Kitman artinyamenyembunyikan d. Dapat menghidupkan yang menyembuhkan penyakit kusta. Dosa-dosa manusia akan diampuni oleh Allah SWT. Menjadikan hidup manusia terarah dan teratur 3. Nabi adalah : seorang manusia biasa yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. d. 6. 5. Sifat sifat wajib bagi rasul ada 4 yaitu a. Meningkatkan amal shaleh yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Kiziba rtinya Dusta. Diantara fungsi iman kepada Rasul adalah memberikan rahmat dan suri teladan kepada umatnya 8. . Iman kepaada Nabi dan Rasul adalah : meyakini bahwa nabi dan rasul merupakan utusan Allah kepada seluruh manusia (umatnya). b. yakin. . 3. Ulul Azmi adalah : suatu gelar yang diberikan oleh Allah kepada para Rasul-Nya karena ketabahan dan keuletannya dalam melaksanakan tugasnya. Khianat artinya tidak dapat dipercaya c. Menjadikan manusia hidup secara teratur. sedangkan menurut istilah Iman adalah diyakini dalam hati diucapkan dengan lidah dan dikerjakan dengan anggota badan. Nabi Musa as dan Nabi Muhammad SAW. .

hingga mereka tiba ditepi laut. “Hei. Menerimanya . b. sampai akhirnya mereka bertemu dengan seorang anak lakiIaki. Khaidir tanpa disuruh segera menegakkan dinding itu. lnsya Allah aku akan sabar. kamu bisa meminta upah atas pekerjaan itu”. Merekapun berjalan lagi. kemudian rnereka naik perahu. katanya. Aku lupa. Kata nabi berasal dan kata naba yang artinya: a. apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melubangi perahu ini? Bukankah itu bisa mencelakakan penumpangnya?” teriak Musa. Tentu saja Nabi Musa terperanjat. SiIangilah a. Dia melubangi perahu itu. mendengar itu khaidir pun berkata. makanya ia aku bunuh. c. dinaikan b. Jawab Musa. dan d di depan pernyataan yang kamu anggap benar ! 1. Tahukah kamu. Musa pun rasa ingin berkomentar. karena ternyata kamu dak dapat memenuhi pcrsyaratan yang sudah kita sepakati. apa yang dilakukan oleh Khaidir terhadapnya? Dia membunuh anak laki-laki itu . Kemudian mereka melihat sebuah dinding rumah yang hampir roboh. Memberikannya b. “Jika setelah ini aku masih bertanya atau berkomentar tentang sesuatu maka tinggalkan saja aku”. dengan harapan kiranya Allah akan menggantinya dengan anak yang shaleh. hingga sampailah mereka di suatu desa. EVALUASI I. ‘Bukankah sudah kukatakan. Nabi menerima wahyu tapi di wajibkan untuk a.S DAN KHAIDIR Dalam Al-qur’an surat Al Kahfi diceritakan bahwa Nabi Musa as bertemu dengan Khaidir dan bermaksud menuntut ilmu kepadanya. “Kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup. bahwa kamu tidak akan sabar bersamaku”. kau boleh ikut denganku . “dan aku tidak akan menantang atau membantahmu”. Sekali lagi Musa meminta Maaf. Sengaja aku melubanginya sebab didepan sana ada bajak laut yang siap merampoknya Adapun anak laki-laki yang saya bunuh itu karena kedua orang tuanya adalah orang mukmin. Aku khawatir ia akan menyeret mereka kepada kekafiran. Mereka meminta sesuatu untuk menganjal perutnya. maafkanlah aku”. diutus 2.Melihat itu tentu Nabi Musa protes. kamu tidak akan sabar bersamaku. “Wah. tapi tidak ada yang mau memberi. “Kamu tidak akan sanggup ikut denganku”Kata khaidir ketika Musa menyampaikan maksudnya. tetapi ingat jangan tanyakan apapun sampai aku menerangkannya kepadamu”. Engkau boleh lihat nanti”. diangkat d. “Sudah kukatakan. Maka merekapun berjalan. Musa menyetujuinya. Kamu tahu apa yang dilakukan Khaidir?. Sekarang dengarkanlah baik-baik. Tetapi Khaidir hanya menjawab. mengapa aku melakukan semua itu? Perahu yang aku lubangi itu adalah milik orang-orang miskin ( para nelayan). “Kita memang harus berpisah. dengan begitu mereka bisa mengambilnya kelak setelah ia dewasa. Demikianlah sekclumit kisah tcntang Nabi dan Rasul Allah SWT. ya. Katanya. kata Khaidir rnemberi isyarat.” Kata Khaidir “O. Kemudian dinding rumah itu sengaja aku menegakkannya karena dibawahnya ada harta simpanan milik dua orang anak yatim. Sementara anak itu cendrung berbuat jahat. mana mungkin kamu bisa tahan dan sabar bersamaku”. kemudian mereka meneruskan perjalanan. ditinggikan c.Baiklah.KISAH NABI MUSA A.

8 c. Diantara nabi dan rasul yang termasuk ulul azmi adaIah .dapat di percaya c. a. orang a. Malaikat c. Ulama 7. Shiddiq b. Kesayangan Allah 4. yaitu a.6 b.c. Menyampaikannya d.. Pandangan c. Amanah c. Sesungguhnya aku di utus untuk memperbaiki agama 8.Utusan Allah b. yang balk bagimu” a. yang artinya. cerdas 9. Dalam sebuah hadits nabi berkata . 23 b. Menegakkan kalimat tauhid adalah tugas dan para . Fathanah 11. Rasul yang wajib di imani dan yang ada di dalam al qur’an berjumlah’— a. Jumlah rasul ulul azmi ada .Nabi dan Rasul b.213 b. Sesunggnya aku diutus untuk berbuat baik b. Umat manusia c. Pemimpin b. 22 b.. Dalam surat al ahzab ayat 21 allah menyatakan : bahwa ada pada diri rasul itu . Kekasih Allah c.413 d. Alam semesta b. melainkan untuk menjadi rahmat bagi .. Pemimpin d. Diantara sifat yang wajib di bawah ini ada salah satu yang tidak wajib bagi nabi. menyampaikan d.5 13. Sesungguhnya aku diutus untuk membimbing manusia c.313 c. mengerjakannya 3. jujur b. Pedoman d. Rasulullah artinya adalah a. Hamba Allah d. a.513 5. Sesungguhnya aku diutus untuk memperkenalkan akhlaq d. a. Menurut para ulama jumlah rasul yang di utus para rasul adalah a. Salah satu sifat yang wajib bagi rasul adalah amanah. Manusia pilihan 10. Artinya dan tidaklah kami mengutus kamu. Tabligh d. Seluruh makhluk d.7 d.24 d..Suri tauladan 12... artinya adalah a. 25 6...

a... isa d...Rasul d.. Nabi c. sejauh jauhnya 29. Amanat c. Allah berfirman : Tidaklah kami mengutus para rasul untuk memberikan kabar ... Keluar air dari celah celah jarinya b. Telapak tangannya mengeluarkan cahaya c... Mukjizat Nabi Muhammad terbesar adalah . Nuh c. Nabi yang ke dua sesudah nabi adam adalah a.. Hud d... Yakin atau percaya arti dari . Malikat b. 26.... 24. 27. Isilah titik di bawah mu 21.... Karamah 16...... Lawan dari kata tabligh adalah a. Pekerjaan ayah Nabi ibrahim adalah ‘. Idris c.. Barang siapa yang tidak beriman kepada allah dan rasulnya dan kitab ......... ibadah c... Dapat mentakwilkan mimpi 15. Musa c..kitabnya maka orang itu telah .... Nabi yang tidak terbakar oleh api adalah nabi a. Kizib c. Menjalankan semua penintahnya dan menghentikan larangannya dan ajaran yang di bawa rasul di sebut dengan ...... Salah satu tugas rasul adalah menyeru manusia untu menyembah . 28.. ......ibrahim 20.. 23.. Luth b. dan member ... Ikhlas 17. Lawan dan sifat amanah nabi adalah .......Iman b. Ilham d. Khianat d. Salah satu di antara mukjizat nabi musa adalah a..........idris b. Islam c...Kitman II... Ulama 18....Nuh d..... Nabi Musa menuntut ilmu kepada nabi .. Lawan dari shiddiq adalah ... 22.. Ihsan d..... 25... Lawan dan sifat nabi fatanah adalah ..a... Dapat mengetahui bahasa binatang d.Yusuf 14.. Daud b.Mukjizat b.. Yang membawa risalah kepada suatu ka a..... Kemampuan luar biasa yang di benikan kepada nabi dan rasul dengan a... 30........ Shaleh 19.

sifat yang mustahil bagi rasul Allah SWT ! . Apa gunanya mukjizat bagi Nabi dan Rasul yang menerimanya? 6. Sebutkanlah sifat . Sebutkanlah 3 fungsi iman kepada Rasul? 5. JawabIah pertanyaan di bawah ini! 1. Sebutkaniah nama-nama Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi? 4.s ! 10. Sebutkaniah 4 sifat wajib bagi Rasul 7. Tulislah 2 diantara mukjizat Nabi Musa a. Apa artinya UluI Azmi? 3. Sebutkanlah 3 diantara Tugas-tugas Nabi dan Rasul? 9. Jeiaskanlah perbedaan antara Nabi dan Rasul Allah SWT? 8. Sebutkanlah 3 tanda-tanda Iman kepada Rasul ! 2.III.

BAB 3 ADAB MAKAN DAN MINUM Standar Kompetensi : (Akhlak), Membiasakan Perilaku Terpuji Kompetensi Dasar: 1. Menjelaskan adab makan dan minum 2 Menampilkan contoh adab makan dan Minum. 3. Mempraktekkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari- hari. Indikator 1.1.Menjelaskan adab makan dan minum 1. Menjelaskan Tatacara Makan yang benar. 2. Menjelaskan tatacara minum yang benar. 3. Menunjukkan dalil naqli tentang adab makan dan minum 2.2. Menampilkan contoh dari makan dan minum 1. Menunjukkan contoh cara makan yang benar dan salah. 2. Menunjukkan contoh cara minum yang benar dan yang salah. 2.3. Mempraktekkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari - hari. 1. Mempraktekan adab rnakan dan minum dalam kehidupan sehari - hari dilingkungan keluarga. 2. Mempraktekan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari - hari dilingkungan sekolah. 3. Mempraktekan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari - hari dilingkungan masyarakat. Materi Pokok : Adab Makan dan minum URAIAN MATERI A.Pengertian Adab Makan dan Minum. Sebagai sesuatu yang sangat penting makan dan minum memiliki aturan baik yang bersumber dan adat kebiasaan masyarakat maupun bersumber pada ajaran agama. Setiap orang harus dapat memahami semua adab makan dan minum yang berlaku di masyarakat, baik dilingkungan sendiri maupun di daerah orang lain. Seseorang yang tidak tahu atau tidak mau menerapkan adab makan dan minum yang berlaku dimasyarakat, maka Ia akan kurang mendapat penghargaan. Adab makan dan minum artinya mempraktekan cara makan atau rninum yang sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat, Apabila belum memahami adab makan dan minum di suatu daerah yang dikunjungi, janganlah rnalu bertanya. Bertanyalah secara baik baik kepada teman atau masyarakat setempat. B. Tata cara Makan dan Minum. Makan dan minum merupakan kebutuhan tubuh agar mampu beraktivitas.Islam memerintahkan agar kita memenuhi kebutuhan jasad kita, yaitu makan dan minum. Makan dan minum dengan benar juga merupakan salah satu berntuk rasa syukur kita atas pemberian Allah SWT. Orang yang tidak mau memenuhi kebutuhan makan dan minum,padahal jasadnya membutuhkannya berarti ia tidak mensyukuri nikmat Allah SWT.

Untuk memenuhi kebutuhan itu Islam mengatur tatacaranya, maka dengan memenuhi aturan itu , kita menjadi berbeda dengan hewan. Adapun tatacara makan dan minum adalah sebagai berikut: 1. Makanan dan minuman yang kita nikmati itu benar - benar dan yang halal, yang meliputi antara lain: a. Halal cara memperolehnya, Misalnya, makan dan minuman itu hail dari kerja keras kita, bukan dan hasil merampok, korupsi,judi dan lainnya. b. Makanan dan minuman itu benar - benar makan dan minuman yang halal untuk dikonsumsi, bukan daging babi, bangkai, darah,minuman keras atau sejenis Narkoba. 2. Makan dan minuman itu memang sehat untuk dikonsumsi 3. Sebelum makan, cucilah tangan kita sampai benar - benar bersih. 4. Mulailah makan dan minum dengan membaca basmallah dilanjutkan dengan membaca do’a, misalnya :

“Ya Allah berkahilah rezki yang Engkau berikan kepada kami dan peliharalah Kami dari siksaan api Neraka”. Apabila Iupa membaca basmaah sebelum makan dan minum maka bacalah: Artinya: Dengan Nama Allah awalnya serta akhirnya. 5. Gunakanlah tangan kanan untuk makan dan minum. 6. Ambillah makanan yang ada di dekat kita, terutama saat makan bersama. 7. Apabila kita makan bersama ayah dan ibu , persilahkan ayah dan ibu mengambil terlebih dahulu. 8. Usahakan makan minum itu sambil duduk. 9. Tidak menggunakan makan dan minuman itu untuk mainan. 10.Makanlah sedikit demi sedikit ( Iangsung dikunyah ), jangan sampai menjejalkan makanan pada mulut. 11. Makan jangan sampai terlalu kenyang. (QS AI-A’raf ayat 31) 12.Makanlah dengan menggunakan wadah. Tuanglah makan pada wadah jangan terlalu banyak. 13.Jangan menyisakan makan pada piring kita. 14.Hendaknya memakan makanan yang di sukai. 15. Makanan dan minuman yang dimakan sebaiknya dingin atau tidak terlalu panas. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Artinya: “Rasulullah saw, Melarang orang meniup - niup makanan dan minuman”.(HR Abu Daud). 16. Memakan makanan dan minuman tidak tergesa —-gesa. 17.Bila sudah selesai makan , bacalah do’a seperti berikut: Antinya: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan dan minum serta menjadikan kami sebagi orang-orang Islam. (H.R. Abu Daud). PERILAKU ADAB MAKAN DAN MINUM Dalam kehidupan sehari - hari adab makan dan minum tidak hanya dihafalkan saja tetapi harus dilakukan dengan sebaik baiknya. Maka untuk mengatur sejauh mana kamu mampu mempraktekkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari - hari, isilah tabel berikut dengan menyebutkan perilaku yang benar dan perilaku yang salah saat makan dan minum. 1. Adab Makan Perilaku yang Benar Perilaku yang Salah

2. Adab Minum Perilaku yang Benar Perilaku yang Salah .

sanjungan b. berlebihan b. banyak santan d. Hal yang di larang ketika makan dan minum adalah . a. bermanfaat 7. Makan harus halal Artinya makan atau minuman yang tidak mengandung bahan yang diharamkan Allah dan memperolehnya juga dengan cara yang halal 3.. rajin minum 4. kapan saja d.. makhruh. a. Makanan yang baik artinya. selesai makan b.. Makanan dan minuman merupakan kebutuhan jasmani kita dan sekali gus sebagai rasa Syukur kepada AHah swt. tidak bergizi b. makan berikutnya 6.. makan dan minum b. baik c. mubah c.. a. wajib 5... tidak menjijikkan dan memenuhi syarat kesehatan. 2. rajin mendengarkan pengajian c.. makan c. sunat d. a.. penghargaan 3. bermain a. EVALUASI A.. Membaca do’a sebelum makan hendaklah a. b.. pujian c. a. B. C atau D yang dianggap paling tepat! 1. . berebutan d. Makanan yang mengandung gizi yang dibutuhkan tubuh. Contoh makanan yang halal tapi tidak baik adalah . yatu dengan. bersenda gurau 2. Nabi mengatakan “makan dan minumlah kamu tapi jangan . rajin beribadah d.. Makanan yang kita makan hendaknya makanan yang a halal b. banyak minyak 8. Pilihlah A. duduk b..bergizi d. hinaan d. Islam menyuruh kita untuk memenuhi kebutuhan jasad kita. berbau busuk c. tidak mengandung sumber penyakit. makan tidak bersuara d.. Makan dan minum harus diakukan sesuai adab yang dicontohkan rasulullah. Orang yang tidak mempunyai adap dalam makan dan minum maka ia akan .. Jika kita lupa membaca basmalah sebelum kita makan maka kita dapat membacanya saat.makan sambil berjalan c. tertawa c.Rangkuman 1..

baik. Sikap Seorang muslim dalam memilih makanan adalah makanan yang .. dilarang b. yang gagah d... eating party d.ujung . 50 hari b. makhruh c.. yang muda c. Menghadapi makanan yang masih panas sebaiknya a.. diperbolehkan c. haram 19. 40 hari c.9. 30 hari d.ujung piring c. a. mempercepat makan 10.. mubah 17. meningkatkan ketertiban c. disuruh d. lansung di makan d. baik dan bergizi c. halal b.... 20 hari 11.. dianjurkan 16.. sleeping party 18. Siapakah yang di dahulukan dalam makan bersama? yang paling kecil b.. didinginkan di makan menggunakan sendok b. a. weading party b. makan dan minum sambil berdiri dalam sebuah pesta. meningkatkan kedisiplin d. tepi tepi piring d.. membatalkan memakannya a. Meniup makanan dan minuman yang panas dalam islam hukumnya .. mengakhiri 15. standing party c. halal lagi baik dan bergizi 14. piring tengah piring b. Berebih lebihan dalam mengasumsi makanan hukumnya . Orang yang memakan yang haram satu suap saja maka tidak akan di terima amalannya selama . di suruh d. Berikut ini adalah hikmah makan dan minum kecuali .. Memakan hasil judi hukumnya . mendapat rahmat dari allah b... a. lupa c. yang pling tua 12... . dibolehkan c. mubah d. Mulailah makan dari . yaitu tidak di perbolehkan.. haram b. sehat dan bergizi d. Dalam islam.. ingat b. a. a. a. a. a. baik dan sehat b. bebas memulai 13. memulai d.. a. membaca basmalah. a. Adalah do’a ketika kita ..

Nabi berkata : ‘Perbaikilah makanan engkau. 23. namun penghuni rumah tidak juga keluar. Segera aku mengambil dan menggigitnya. maka akupun sering kelaparan. secara iseng aku lihat ke dalam rumah... Tulislah 4 buah adab makan dan minum ! 33..menyakan cara memasaknya c. Segera kumasuk ke dalam rumah dan ku dapati sepotong roti yang masih hangat.. a. Makan dan minum sambil berdiri hukumnya. Makanan yang baik maksudnya . Dahulu aku adalah seorang pemuda pengangguran. Makan dan minum selain halal juga harus ..tiba hatiku sangat takut berdosa.. membaca basmalah terlebih dahulu b. ternyata didekat pintu ada meja makan. b. tiba . Tulislah doa ketika lupa membaca basmalah ! 35.. Hukum meminum minuman keras satu tetes adalah. walaupun sebenarnya aku sangat malu karena aku masih muda.. Syetan adalah musuh yang nyata bagi . Makanan yang halal artinya . memakannya lansung d. karena tak bekerja.20. Seorang yang ragu halal dan tidaknya cara pengolahan makanan dalam suatu jamuan makan sebaiknya . c. Aku segera pulang menuju Masjid untuk bertaubat. 25.. Abu Nawas berkenalan dengan seorang pemuda sebayanya. Adab makan dan minum artinya adalah . niscaya do’a mu akan . dari d benar II. karena itu segera kulepaskan gigitan dan aku kembalikan roti itu pada tempatnya. Sampailah aku di suatu rumah yang jendelanya terbuka. III. 24.. 22. tetapi tak tahu apa yang harus kulakukan. aku tak kuasa menahannya.. Akan tetapi sesudàh membaca BismilIah. aku sangat ingin bekerja. Buah jambu hasil curian termasuk makanan yang .. 29. . 30.. a. Jawablah pertanyaan di bawah ini! 31... 26.. Aku memutuskan untuk mengemis. Kenapa roti bakar hail curian haram di makan? KISAH TELADAN ROTI DIGANT1 1STRI Disebuah warung pinggiran ketika beristirahat siang. “Bismillah”.. Tulislah do’a sebelum makan! 32. Pada suatu siang. aku pikir disaat darurat seperti ini yang haram telah menjadi halal bagiku. 28.. mereka asyik berbicara. lebih baik baginya.. Isilah titik titik di bawah ini dengan ringkas dan tepat! 21.. Pemuda tu telah selesai menceritakan kisah hidupnya dan sampailah pada giliran Abu Nawas untuk bercerita. aku ucapkan salam tiga kali. Barang siapa di antara hamba allah yang tumbuh dagingnya dari harta yang haram maka .. 27. aku hidup sebatang kara. Tulislah do’a sesudah makan! 34. saat itu banyak rumah yang tutup pintu. aku sudah tak tahan lagi menahan rasa lapar..

Setelah beberapa waktu dipanggilnya aku oleh Ustad tadi. tanyanya lagi. “Maukah kamu menikah?. aku digandeng istriku untuk pulang kerumahnya. “Belum “ Jawabku . Selesai akat nikah. Sesampai dirumahnya diajaknya aku makan karena ia tahu.  Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan sekolah.  Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan masyarakat.  Menjelaskan akibat negatif dari sifat dendam.hambanya. Indikator  Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam kehidupan sehari . “Aku seorang pengangguran. Sampailah kami dimeja makan. Menjelaskan pengertian perilaku dendam dan Munafik 3. Kalau kamu bersedia.hari  Menjelaskan pengertian dendam dan munafik serta bahayanya.ciri pendendam dan munafik  Menghindari penilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan keluarga. “Sudahkah Kamu menikah ? Tanya Ustaz.” jawabku sambil menahan kebahagiaan yarng tiada tara. Allah langsung mengantinya dengan sesuatu yang jauh lebih besar dan indah.Sesudah shalat asar dalam keadaan badanku yang sangat lemah aku mengikuti pengajian seorang Ustad di masjid. BAB 4 DENDAM DAN MUNAFIK Standar Kompetensi Menghindari Perilaku Tercela. Nah. Usai pengajian semua orang pulang .ciri pendendam dan Munafik. disaat itu pulalah terjadi ijab Kabul. Subhanallah. Akupun menceritakan semua yang ku lakukan tadi siang itu kepada istriku. Kompetensi Dasar 2.  Menjelaskan ciri . Ketika kutinggalkan perbuatan hina itu.  Menjelaskan akibat negatif dari sifat munafik. Sedang Ia perlu seseorang untuk melindunginya. suaminya telah meninggal dan mewariskan sebuah usaha perdagangan’. Setelah melengkapi sejumlah saksi.  Membaca dan mengartikan dalil Naqli tentang dendarn dan munafik. “Hai pemuda kemarilah” Aku mendatanginya dengan penuh tanda Tanya. aku begitu lemah hampir pingsan. Materi Pokok Sifat dendam dn munafik .hamper aku mencuri roti didalamnya. bagaimana aku menafkahi istriku?. ia seorang janda yang masih sangat muda. Menjelaskan Ciri . Kecuali aku yang duduk di pojok Masjid dalam kondisi lemah. Akupun kaget. 1. “Mengapa roti ini menjadi terpotong? Siapa orang yang telah menggigitnya ? Dia heran.Maka menangislah istriku karena bahagia dengan melihat kasih sayang Allah kepada hamba . menikahlah dengan wanita ini. “lnsya Allah saya bersedia. jawal Ku”. ketika Ia membukakan piring makanannya terkejutlah Ia. karena ternyata rumah yang kumasuki tadi siang adalah rumah istriku dan hampir .

Sifat dendam sangat dipengaruhi oleh kotoran hati dan penguasaan hawa nafsu teradap akal. Ajaran Islam sangat memperhatikan kesucian hati. Orang tersebut akan merasa senang jika sudah dapat melampiaskan dendamnya. karena hati yang penuh dengan noda dan kotoran dapat merusak amal shaleh bahkan menghapuskannya. Hati yang bersih dapat menyuburkan amal kebajikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Pengertian Dedam. Sifat pendendam akan membuat seseorang hidup dengan penuh kegelisahan dan tidak akan pernah berbahagia. .Uraian Materi SIFAT DENDAM 1. Lawan dari sifat pendendam adalah pemaaf. oleh karena itu orang yang berhati bersih senantiasa mendapat pertolongan dan kasih sayangNya. sifat ini didasari oleh sifat sabar dan tawakal. Kebersihan hati dapat di tunjukkan oleh beberapa hal diantaranya adalah tidak memilik sifat pendendam.

hormat. e. d. h. e. Menjauhkan diri dari rahmat ( kasih sayang Allah. sebagian sahabat tidak mengetahui karena kepintaran Abdullah bin Ubay dalam berbicara dan berbohong. Memperbanyak musuh atau orang yang tidak menyayangi diri sendiri. b. Sebagai mana pada zaman Rasulullah saw. Firman Allah dalam surat Al. i. Menghambat kreatifitas dalam meningkatkan prestasi. Menyelesaikan setiap masalah dengan cara musyawarah dan mufakat. Mengotorii kebersihan jiwa dan pikiran. Menghambat hubungan baik dengan sesama. penuh dendam dan dengki . Melakukan setiap pekerjaan dengan ikhlas karena Allah. Di depan Nabi saw Ia selalu menunjukan ketaatan dan kepatuhan. Salah satu sebab Abdullah bin Ubay memiliki sifat munafik adalah kebencian kepada Nabi Muhamad saw yang dianggap telah merebut kedudukannya. Menyadari bahwa hidup didunia hanya sementara. Memaafkan setiap kesalahan orang. Mendekatkan diri kepada perbuatan maksiat dan dosa. ada seorang tokoh masyarakat bernama Abdullah bin Ubay. sampai saat ini Abdullah bin Ubay terkenal sebagai orang yang munafik pada zaman Nabi. c. Secara lahir orang munafik menunjukkan sikap baik. g.Dendam dapat diartikan sebagai keinginan melampiaskan kekecewaan dan mencelakakan orang lain atau diartikan juga sebagai kepuasan hati jika telah membalaskan sesuatu tindakan terhadap orang lain yang telah mengecewakan atau menyakitinya. Menumbuhkan sifat egois dan kikir. Menghindari sifat suuzan. Diakhirat diancam / disiksa.) b. iri hati dan egois terhadap orang lain. Mendekatkan diri kepada Allah swt. B. Menghilangkan kepercayaan orang lain. sudah mengetahui kemunafikan Abdullah bin Ubai. Sebagai utusan Allah Nabi Muhammad saw. oleh karena itu . Sifat munafik adalah sifat bermuka dua yaitu menunjukkan sikap lahir ( yang nampak ) . (QS Al -A’raf ayat 199) 1. f. jika . Abdullah bin Ubai adalah salah satu calon pemimpin masyarakat Arab di kota Yastrib ( Madinah ). tetapi hatinya penuh kebencian . Mencotoh perilaku Nabi Muhammad dalam menyelesaikan masalah. Cara mengobati sifat pendendam a. SIFAT MUNAFIK 1. dengki. berbeda dengan keyakinan hatinya. serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. d. ramah . Akibat Negatif a.A’raf : 199 Artinya : Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf. namun ketika jauh dari Nabi Ia sering kali menjelek-jelekan Nabi. Dengan kedatangan nabi saw kepemimpinan seluruh Madinah dipegang oleh beliau. Pengertian Munafik Sifat munafik biasanya disebut juga dengan orang yang bermuka dua. c.

beliau selalu disambut dengan ludahan seorang laki-laki kafir. pengusiran . c.jadinya perbuatan jahat orang orang kafir itu mendorong Rasulullah dan para pengikutnya Hijrah ke Madinah. Mendekatkan diri kepada perbuatan maksiat dan dosa.ciri sifat munafik itu antara lain juga: a. Merninta bantuan kepada orang kafir. Jadi tanda-tanda atau ciri. iri .Baqarah ayat 10 yang artinya: . b. bahkan beliau tersenyum sambil berdoa. 2. Berhkianat. c. bahkan mendoakan orang Taif itu sebagai berikut: Artinya: Ya Allah. Muslim . anehnya Rasulullah tidak marah menyambut ludahan itu . Akibat sifat Munafik antara fain: a.dengki dan sarakah. Mengingkari janji. Bukhari. Sebagaiman Firman Allah dalam Durat Albaqarah ayat 14 : Hadist rasulullah saw : Artinya : “Tanda . Menyebabkan timbulnya penyakit hati lainnya. Banyak berbicara tentang urusan duniá.orang munafik yang lainnya mereka senantiasa mencemooh orang beriman. Saat di Mekah Rasulullah mengalami banyak cobaan. bukan dendam antara lain yaitu : 1. d. Apabila ia dipercaya ia berkhianat . Ketika orang-orang Taif tidak menerima kehadiran Rasulllah dan para pengikutnya. Sebagaimana terdapat dalam surat Al . Apabila berjanji ia ingkar . siksaan bahkan percobaan pembunuhan. tantangan . e. ( HR. Setiap kali Rasulullah SAW melewati sebuah gang kecil dekat Masjid. 3.berhadapan dengan orang yang beriman mereka seolah . angkuh. b. bahkan rombongan Rasulullah disambut dengan lemparan batu. Tirmizi dan Nasai ) Rasulullah telah memberikan banyak contoh perilaku pemaaf . Malaikat Jibril menawari Rasulullah untuk rnenghancurkan kaum itu. Apabila berbicara dia berdusta.. namun jika bergabung dengan orag . Menjauhkan diri dari rahmat dan hidayah Allah. seperti .olah beriman . karena sesungguhnya mereka itu belum mengetahui”. berikanlah petunjuk atas kaumku. Dengan menjadi . 2. namun Rasulllah mencegah.tanda orang munafik ada tiga yaitu : 1. Pendusta.

“Dalam hati mereka ada penyakit. Hidup dalam keragu-raguan. Menjauhkan diri dari penbuatan maksiat dan dosa. kamu harus mengetahul jenis perilaku yang mencerminka sikap . Sikap munafik adalah sifat seseorang yang bermuka dua. Melakukan hubungan silaturrahmi dengan sesama teman. baik merusak diri maupun lingkungannya. angkuh. disebabkan mereka berdusta”. seperti. yaitu menunjukan sikap lahir (yang nampak ) berbeda dengan keyakinan hatinya. Menghalang-halangi manusia dari berbuat baik. iri. Menginginkan orang lain berbuat maksiat seperti dirinya. Malas mengerjakan shalat.mendekatkan diri keperbuatan maksiat. e. apabila benjanji ia ingkar dan jika dipercayai ia khianat. 3. g. Dalam Al-Quran diantara prilaku munafik adalah sebagai berikut: 1. Mendekatkan diri kepada Allah dengan membiasakan diri dalam keadaan suci (berwudhu ) dan melaksanakan ibadah wajib dan sunnah. a. RANGKUMAN 1. Ciri-ciri orang munafik antara lain : apabila berkata ia bohong. g. Pendendam dan munafik termasuk sifat tercela yang harus selalu dihindarkan. 6. Caya menghindari sifat Munafik. d. c. Memohon segala sesuatu kepada Allah tiap saat. lalu ditambah Allah penyakitnya dan bagi mereka siksa yang pedih. Tidak dipercaya oleh orang lain. Menyenangi adanya permusuhan dan perbuatan yang merusak. 2. d. 5. 2. 7. Suka menyebarkan fitnah dan adu domba. Diantara akibat negatif sifat munafik adalah : menjauhkan diri dari rahmat Allah.. Hidup sebagai perusak dan membuat kerusuhan di muka bumi. h. 3. Menyadari bahwa sifat munafik termasuk sifat yang tercela. Bersumpah hanya untuk kedok dan keselamatan diri. Diantara akibat negatif sifat dendarn yaitu dijauhi oleh teman mempenbanyak musuh dan lain sebagainya.Agar dapat menghindaninya. Menyadari bahwa sifat munafik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. f. dengki dan sarakah. Sifat dendam adalah : sifat yang berkeinginan melamplaskan kekecewaan dengan mencelakakan orang lain. 5. Memperbaiki setiap kejelekan dengan berbuat baik terhadap orang lain. 4. e. Diakhirat akan mendapat siksa. b. Memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran di dalam hati. f. Dijauhi oleh teman dan masyarakat. 4. dosa dan menyebabkan timbulnya penyakit hati lainnya.

. marah 3. berani c.. Setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan .. Orang yang berlawanan perkataan dengan perbuatan disebut a. a.. iri hati d..pendendam dan munafik... rendah hati 2.. pemarah b. dikucilkan dan pergaulan b. Pilihlah A.. a.... dendam b.... bersedekah d. Akibat dendam adalah . d.. Telaah dan lengkapilah tabel berikut dengan jenis perilaku yang mencerminkan sifat pendendam dan munafik.... SIFAT JENIS PERILAKU PENDENDAM MUNAFIK EVALUASI A. baik c.. pemarah b. dendam c. menghindari suuzon c.. egois . suka menghina orang 4. . memperbanyak musuh d... munafiq 7.. dengki b. C atau D yang dianggap paling tepat ! 1. Salah satu cirri pendendam adalah . Keinginan untuk mencelakakan orang lain untuk melampiaskan dendam di sebut . Salah satu sifat tercela adalah . a. pendndam c. terhindar dan suuzon 5. iri hati d. B.. selalu mengingat kesalahan orang lain b. rajin puasa senin kamis 6.. Cara mengobati dendam adalah .. murah senyum d. a.. a.. dibenci orang c..

... Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat ! 1. 16.... 15.. Ayat yang memerintahkan Abu Bakar memaafkan orang munafik adalah surat ... menyepi b. Sebutkanlah akibat-akibat negatif dari sifat munafik? 9... a.. 19. berjabat tangan d. Sebutkanlah 5 macam akhlak tercela yang anda ketahui! 2.. Purti Abu Bakar yang di fitnah orang munafiq bernama .....ciri orang munafik adalah . Abdullah bin Abbas 10..dan .. jalan damai b.. Nama sahabat nabi Muhammad yang terkenal sebagai orang yang munafiq adalah a... Ketika di Ta’if rasulullah mendo’akan umátnya yang artinya : “ya allah berilah . Salah satu cirri . 12. Sebutkanlah cara-cara mengobati sifat dendam? 5...a.. C. Abdullah bin Umar b.. mendekatkan diri kepada allah c. Sebutkanlah tanda-tanda seseorang memiliki sifat munafik? 8.... dan hidayah allah. Orang munafiq adalah orang yang . kecuali a. Sebutkanlah pengertian sifat dendam? 3. Beserta artinya. Kenapa sifat dendam dan munafik sangat dilarang oleh Allah swt? . Abdullah bin Quraisy c... 13... menutup diri d.. Tulislah Dalil naqli (QS Al-Baqarah ayat 14) tentang larangan besifat munafik. Ketika hijrah ke Ta’if rombongan rasulullah di .... saling memaafkan c. Jelaskanlah pengertian sifat munafik? 6. Akibat sifat munafiq adalah : menjauhkan diri dari .... IsiIah titik — titik di bawah ini dengan ringkas dan tepat ! 11. Abdullah bin Ubay d... Akibat munafiq adalah menyebabkan timbulnya penyakit hati seperti .. Sebutkanlah cara .. 7. Salah satu cara menghindari sifat dendam adalah ..cara mengobati sifat munafik? 10.... 20. Dendam dan munafiq termasuk sifat . mendekatkan diri kepada allah b. 17. ikhlas d... 4. dan ayat . silahturahmi 9.. Berikut adalah cara untuk menghindar dari perilaku munafik. atas kaum ku” 14.. musyawarah 8.. riya b.. Lawan kata dendam adaah . Sebutkanlah akibat-akibat negatif dari sifat dendam?.. 18. tapi rasulullah memaafkan mereka. selalu berdo’a kepada allah B.

“Tuhanku. orang Muslim yang dituduh mencuri itu dapat perlindungan daripada Allah melalui seekor unta yang menghakimkannya. ‘Wahai Rasulullah.w lalu memutuskan hukum unta itu milik orang yahudi dan memotong tangan Muslim itu sehingga orang Muslim itu ingan.” Jawab orang Muslim itu.a. milik siapakah engkau ini ?“ Unta itu menjawab dengan kata-kata yang fasih dan terang. Maka dia datangkan empat orang saksi palsu dari golongan munafik.” Akhirnya Rasulullah s. saya adalah milik orang Muslim ini dan sesungguhnya para saksi itu adalah dusta. Engkau telah selamat dari hukum potong tanganmu di dunia dan selamat juga seksaan di akhirat nantinya dengan sebab berkatnya engkau membaca Salawat untukku.a.w bersabda. beritahukan kepadaku.UNTA MENJADI HAKIM Pada zaman Rasulullah s. ada seorang Yahudi yang menuduh orang mencuri untanya.w berkata kepada orang Muslim itu.a. aku tidak tidur di waktu malam sehingga lebih dahulu aku membaca selawat ke atas engkau sepuluh kali.a. akan tetapi mintalah keterangan dari unta ini! Kemudian Nabi s.” Selanjutnya orang Muslim itu berkata kepada Nabi s. ‘Wahai Rasulullah. ‘Wahai Rasulullah. Maka ia pun mengangkatkan kepalanya menengadah ke langit berkata. baik di dunia dan di akhirat nanti. apakah yang engkau perbuat. Lagi pula boleh melindungi diri dari segala macam bencana yang menimpa. Nabi s. .” Memang membaca selawat itu sangat digalakkan oleh agama sebab pahala -pahalanya sangat tinggi di sisi Allah.w bertanya kepada unta itu. sesungguhnya keputusanmu itu adalah benar. “Hai unta. sehingga Allah bisa menjadikan unta ini dapat bercakap perkara yang benar.a. Bagaimana dalam kisah tadi.w.” Rasulullah s.w. “Hai orang muslim. Engkau Maha Mengetahui bahawa sesungguhnya aku tidak mencuri unta itu.a.

A. yang -bunyinya: • • • • • • Artinya :Wahal orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan ber-syukurlah kepada Allah. Binatang Ternak.Binatang adalah salah satu jenis makhluk hidup yang di peruntukan bagi manusia. dan sebagainya yang juga termasuk halal di makan dan banyak mengandung gizi. Adapun jenis binatang yang di halalkan menurut ajaran Islam adalah : 1. Allah swt menciptakan makhluk hidup dengan bebagai jenis yang hidup di darat maupun yang ada di air. Daging itu banyak menyandung gizi dan protein.1. Indikator Siswa dapat : Menjelaskan pengertian makanan halal dan haram. Menunjukkan dalil naqil dan akli yang terkait dengan hewan yang halal dan haram dimakan. Menjelaskan jenis. sapi. kelinci. 4. akan tetapi makanlah daging hewan itu yang halal menurut syaria’at Islam sesuai dengan firman Allah dalam QS.2. Menghindari makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan. Disamping yang tersebut dalam ayat di atas. Binatang Halal. Menjauhi makan yang berasal dan hewan yang haram dimakan dalam lingkungan keluarga.jenis hewan yang halal dan haram diMakan. Menjauhi makanan yang berasal dan hewan yang haram di makan diluar Iingkungan keluarga. Materi Pokok: Hukum Islam tentang binatang yang dihalalkan dan yang diharamkan. binatang pemeliharan yang lain seperti ayam. Kompetensi Dasar: 4. akan tetapi tidak semua jenis binatang itu halal di makan.jenis hewan yang halal di makan. jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Memahami hukum Islam tentang Hewan sebagai Sumber bahan Makanan.BAB 5 JENIS HEWAN YANG HALAL DAN HARAM DIMAKAN Standar Kompetensi : 4. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt dalam surat Al-Maidah ayat 1 sbb: Artinya: Dihalalkan bagimu binatang tenrnak ( seperti : unta. kerbau dan kambing). itik. Menjelaskan jenis -jenis hewan yang haram di makan. AlBaqarah ayat 172 . . Uraian Materi. Kesemuanya itu agar dapat di manfaatkan oleh manusia. Menjelaskan jenis .

(Q. Al . yang di pukul. (Q. dan yang ditikam binatang buas. Binatang yang hidupnya di dalam air balk air tawar ataupun laut semuanya halal di makan. dan dua darah adalah hati dan limpa. Al — Maidah ayat 96 yang berbunyl : Artinya: Telah di halalkan bagi kamu binatang hewan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang . Sebangsa ikan dan belalang.orang yang dalam perjalanan.Maidah 3) . yang di tanduk. bahkan bangkainyapun boleh di makan walaupun tanpa di semblih. Al . ikan tawes. sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Haram karena ketentuan hukum al qur’an atau nash Allah SWT Berfirman dalam surat Al Maidah ayat 3. balk yang masih hidup atau mati.S. seperti ikan kakap. 3.(HR Ahmad).S. Binatang Haram Binatang yang haram di makan oleh agama Islam di sebabkan oleh beberapa faktor. kancil atau ayam hutan halal di makan dagingnya. Sebagal mana firman Allah SWT dalam surat Q. daging hewan yang di potong atas nama selain Allah. (Q. cumi — cumi. Binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang. ada pun bangkai itu adalah ikan dan belalang. yang di cekik. Al . darah. Al— Maidah 4) 4.Maidah Ayat 4 Artinya: Katakanlah ! di halalkan bagimu yang balk — balk dan buruan yang di tan gkap oleh binatang yang telah kamu ajar den gan melatihnya untuk berburu.2.S. ikan banding. rajungan dan sebagaihya.R. yang berbunyi : Artinya: Di haramkan bagimu (memakan) bangkai. Binatang yang hidup dalam air. Malik dan lainnya) B.Maidah : 96). yang jatuh. antara lain: 1.S. Sebangsa belalang juga halal. nabi SAW bersabda: Artinya: Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Ikan yang sudah mati dengan sendirinya juga halal untuk di makan sebagaimana hadits nabi SAWyag artinya: Artinya: Laut itu suci airnya dan halal bangkainya (H. daging babi. Kecuali yang sempat kamu menyemblihnya dan di haramkan bagimu yang menyemblih untuk berhala. Binatang hasil buruan.

maka kambing tersebut tidak boleh makan. Bangkai. Binatang yang mati karna tertanduk. sebagai berikut: 1. Binatang yang mati terjatuh. kulitnya dan sebagainya. Binatang yang mati karena tercekik. badak. baik yang di pelihara. dimasak atau tidak. Hewan yang berkuku tajam. Semua binatang sejenis babi. Darah. 5. kepiting. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang berbunyi : artinya: Rasulullah melarang memakan semua hewan yang bertaring dan semua burung yang berkuku pencakar (H. karna termasuk hewan yang di haramkan. banyak atau sedikit tetap hukumnya haram. maka ayam itu haram hukumnya untuk di makan. Bianatang yang di sembelih tidak karna Allah. baik darah hewan maupun darah orang. Binatang yang jahat dan memang di suruh untuk membunuhnya. dan sejenisnya. misalnya burung elang. seperti buaya. . d. Haram karna hadits Nabi SAW Hewan yang haram di makan selain ketentuan al qur’an ada juga hewan yang haram menurut hadits Nabi SAW. baik sengaja atau tidak sengaja. yaitu: a. maka yang demikian itu halal di makan. baik sengaja atau tidak sengaja. Yaitu. Binatang yang di sembelih untuk berhala. c. 7. Binatang yang mati terpukul. termasuk tulangnya. beruang. tidak boleh dimakan. Misalnya seekor kambing tertanduk oleh kambing yang lebih besar dan sampai mati. Binatang yang mempunyai taring hukumnya haram untuk dimakan.liar ataupun babi yang berada di kebun binatang. Daging Babi. 9. 8. Hewan yang hidup di dua alam.Dari ayat at qur’an tersebut dapat di jelaskan dan disimpulkan bahwa makanan haram menurut nash al .maka kambing yang mati tertanduk itu haram di makan. walupun binatang itu halal tetapi apabila ketika di sembelih tidak mengucapkan nama Allah. kecuali dalam keadaan hidup dan sempat di sembelih. misalnya: gajah. Hewan yang berkuku tajam dan berkuku panjang. Binatang yang mati karna di makan binatang buas. sejenis hewan yang dapat hidup di darat dan di dalam air. 2. singa. haram di makan. 4. yaitu binatang yang mati tanpa sebab di sembelih kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang.qur’an ada 10 macam. maka hukumnya haram di makan. katak. lalu mati. maka binatang itu haram di makan. dan sebagainya. kebetulan terkena kayu itu sehingga mati. kucing. misalnya kita menghalau ayam dengan kayu. 2. 6. misalnya kambing terjatuh dan kandang. Binatang yang bertaring. semuanya haram di makan. anjing dan sebagainya. b.R. 10. 3. hewan seperti itu haram di makan. Muslim dan yang lainnya).

teguk dan burung suradi. E. MANFAAT MEMAKAN BINATANG HALAL 1. tikus. . Dapat menjauhkan diri dari rahmad dan kasih sayang Allah SWT. seperti ular. dari burung sauradi. Bahaya Memakan Binatang Yan Haram. Menjauhkan diri dari dosa dan perbuatan maksiat. bangsat. Dapat melemahkan ketahanan dan kekuatan tubuh. Dapat mengotori jiwa dan kebersihan hati. Binatang yang haram di makan karena kotor atau menjijikkan. Manfaat memakan binatang yang halal mendekatkan diri kepada Allah SWT. gagak. C. c. Dapat mendekatkan diri seseorang kepada dosa a. den burung elang. e. rasul bersabda yang berbunyi: Artinya: Dan Abbas. b.Seperti ular. Nabi SAW telah melarang untuk membunuh empat macam binatang: semut. Ahmad dan lainnya) F. Seperti : Semut. anjing. a. lima macam binatang yang jahat hendaklah di bunuh. baik di tanah halal. d. Muslim). burung teguk . c. (H. d. Rasul bersabda yang berbunyi : Artinya: Dan Aisyah telah bersabda Rasulullah SAW. Firman Allah SWT: Artinya: Mengharamkan Allah kepada mereka segala yang buruk atau keji (QS Al A’raf) . Meningkatkan kesehatan dan kesucian jiwa Meningkatkan ketenangan dan kekhusukan beribadah Mencerdaskan pikiran Meningkatkan kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. anjing galak. maupun di tanah haram. burung teguk -teguk. tikus.R. Hewan yang haram di makan karna di larang untuk membunuhnya. burung elang dan sebagainya.seperti kutu. ulat. tawon. f. tawon. (HR. gagak. b. 2. cacing dan sebaganya.

baik ditanah halal ataupun ditanah haram. ular. Haram karena dilarang membunuhnya yaitu. arak ganja dan lain-lain. Manfaat memakan binatang yang di halalkan. Dari Aisyah. Dagingnya untuk dimakan. darah. kulitnya untuk barang kerajinan 9. yang tercekik. tikus. Allah swt berfirman dalam surat At-Maidah ayat 3 Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai. Artinya. yaitu: ular. Bahaya memakan binatang yang di haramkan antara lain: . 7. 2. yang jatuh. lebah dan burung hud-hud.” (HR Ahmad dan lainnya).sebab Binatang diharamkan 1. tikus Anjing galak. Binatang yang hidup didarat dan di air ( di dua tempat). 8. Haram karena nash atau ketentuan hukum Al-Quran. dan burung elang. Rasulullah SAW bersabda . Meningkatkan ketenangan dan kekhusukan ibadah 5. daging babi dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. candu. telah melarang membunuh empat macam binatang yaitu Semut. Artinya. Haram karena memberi mudarat yaitu.Dan diharamkan pula. Sabda Nabi SAW. Haram karena disuruh membunuhnya yaitu. “Dari ibnu Abbas. antara lain: 1. burng gagak.” (HR Muslim) 3. semut. binatang beracun. seperti katak dan buaya. tenaganya dapat dirnanfaatkan untuk membajak sawah. E. Akibat memakan binatang yang halal dan yang di haramkan a. Nabi SAW. anjing galak dan burung elang. yang disembelih untuk berhala. Meningkatkan kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. lima macam binatang yang jahat hendaklah dibunuh. bulunya untuk pembuatan bahan pakaian 10. gagak. 4. Meningkatkan kesehatan (kesucian ) jiwa 4. Mencerdaskan fikiran 6. yang ditanduk. b. kecuali yang sempat kamu sembelih.Sebab. hukumnya adalah haram. Mendekatkan diri kepada Allah SWT 2. Menjauhkan diri dari dosa dan perbuatan maksiat 3. lebah dan burung hud-hud. dan yang diterkam binatang buas. yang dipuku1.

ular tikus. . halal d. sunat b. a. Binatang hasil buruan dan sempat di potong hukumnya . c.. disemblih dengan tidak menyebutkan nama allah hukumnya adalah . Salah satu rukun menyembelih adalah . 5. a. Alat untuk menyembelih ada dua macam yaitu alat tradisional dan mekanik Rukun menyembelih. cacing 2. Binatang yang hidup di air. b. 3.. tawon d. halal d.. makhruh 3. 2. a.. semua jenis ikan yang hidup di laut dan di sungai atau ikan yang hidupnya di air adalah halal... a. 3. kerbau kuda kambing dll dan yang haram : binatang buas. EVALUASI PiIihlah A.. belalang b. Bangkai yang halal dimakan adalah . Binatang yang.... B. Dapat menjauhkan diri dari rahmat ( kasih sayang ) Allah swt Dapat melemahkan ketahanan dan kekuatan tubuh Dapat mengotori jiwa dan kebersihan hati Dapat mendekatkan diri seseorang kepada dosa RANGKUMAN Binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul Nya.1. dan lain sebagainya. burung 5. itik . lembu.. . ayam b. Binatang yang hidup di darat dan di air. sunat b. haram c. Islam. yang halal unta.. halai dan dengan alat yang tajam 4.. ikan d... c. Yang termasuk binatang halal adalah . makhruh 4.. semua jenis binatang yang hidup didua tempat ( di air dan di darat ) hukumnya haram dimakan. Binatang yang hidup di darat. semut c. 2. C acau D yang dianggap paling benar. contoh ular buaya dan lain lainnya. 1. 4.. Binatang haram adalah semua binatang yang diharamkan Allah SWT dan Rasul Nya Jenis binatang yang halal dan yang haram a. 1.. haram c.

orang islam c... Pernyataan di bawah ini yang boleh di makan adalah . dewasa b. haram c. dilararanig membunuhnya c. memancing b..... sunat 13. Bangkai binatang laut hukumnya . Berikut ini yang bukan merupakan syarat menyembelih binatang adalah ... hidup di dua alam b. ikan b.. mengandung virus d....kura... Daging babi haram di makan karena . mengandung racun c. hurung gagak... diharamkan ulama 15.. baligh 6.biri—biri c. dihalalkan c. bangkai c. haram c. dan yang berkuku tajarn karena ..... memakannya d.. diperintahkan membunuhnya b. halal d..... laki . a..... Hukum memakan kepiting laut adalah . alat sembelihan tajam . bekicot. mendekatkan diri kepada perbuatan dosa... penintah al qur’an 14. halal d... a. a. Darah yang telah di bekukan dan berbentuk agar-agar hukumnya adalah . menjauhkan diri dari perbuatan dosa 8... mubah 10. halal b.laki d.. sunat 12... a.. a. Diharamkannya memakan binatang sejenis burung elang... Islam c. makhruh d...... kucing 9.. kodok. kepiting. kotor dan menjijikkan c. meningkatakan kesucian d. makhruh b.. Bahaya akibat memakan binatang haram adalah .. b... makhruh b. mengandung bakteri 7.. ayam d. Binatang tersebut haram karena .. Arti kata yang yang bergaris bawah pada potongan ayat al qur’an di bawah ini adalah .. orang yang berjalan 16. kura .. berkuku tajam d.. a. a. disuruh membunuhnya d.. diharamkan Allah b. unta b.. a.... mendapat kasih sayang Allahc. haram c.. cacing d.a. a... darah 11. dan sejenisnya. Binatang darat yang halal di makan kecuali . Sebagian ulama mengharamkan binatang amfibi seperti buaya. a... a.

... haram b.. Tuliskan 3 sunat penyembelihan ! 6. 4.. Tulislah penyebab kenapa buaya dan burung elang haram dimakan! ...... Contoh binatang yang menjijikkan yaitu .... Menyembelih binatang ada dua cara yaitu ... Binatang haram...... dimaafkan d.... al qur’an c...... syarat d..... a.. 9. Sesuatu yang wajib ditakukan sebelum menyembelih binatang yaitu.. binatang hidup 17.. Binatang yang haram di makan.... a. 8.Isilah titik . diizinkan c..... Tuliskan 3 manfaat memakan binatang yang halal ! 7... penyembelih d. memakan daging semblihan hukumnya .... dimaafkan 19.. 6. fatwa ulama d.. artinya . mubah b....... Manfaat memakan binatang yang halal yaitu......... a.. a......... Tuliskan 3 buah syarat penyembelihan ! 5... Contoh binatang yang diharamkan yaitu ... Tuliskan 3 binatang yang haram! 10.......... artinya . Tuliskan 2 cara penyembelihan binatang ! 8......... Bahaya memakan binatang haram yaitu ...titik berikut dengan benar! 1... dihalalkan d. Keharaman ini di tetapkan dalam . Babi haram dimakan karena . Tuliskan 3 rukun menyembelih! 4. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar ! 1. 2.. makhruh c..... diharamkan b.... 5. Binatang halal.. haram 18.................. 3. Tulislah 3 bahaya memakan binatang yang haram! 3...........b. Menyembelih kambing hingga putus urat lehernya merupakan ... rukun II.. III. kitab fiqih 20.. Hewan yang disembelih secara mekanik dengan memakai aliran listrik atau zat kimia tertentu menurut syari’at lslam dagingnya . hadits b........ 10.. Harimau termasuk binatang yang haram di makan karena .. 7.................. juga haram digunakan sebagai pengobatan. sunah c... Tuliskan 3 jenis binatang yang halal! 9...... Tulislah 3 manfaat memakan binatang ! 2. Apabila rukun dan syarat menyembelih belum terpenuhi salah satunya.

.

dan diangkat sebagal Muazin. Di kampung Ar-Raji. Para pedagang yang licik tadi berteriak. Maka oleh orang-orang Quraisy. Menjelang algojo menetak parangnya. ayahanda Shafwan. Namun tanpa curiga sedikit pun Rasulullah memberikan sambutan baik atas kedatangan sekelompok pedagang Arab yang menyatakan keinginan sukunya hendak mendengar dan memeluk Islam. Enam orang sahabat yang alim diutus untuk melaksanakan tugas tersebut. menghadapi begitu banyak musuh yang tangguh ? Selang beberapa saat sesudah jatuhnya empat sahabat tadi. sambil berseru meminta bantuan kaum Huzail. betapa pun lincahnya perlawanan mereka. tukang azan. Zaid bin Addutsunah dan Khusaib bin Adi. apakah engkau senang seandainya di tempatmu ini Muhammad. Umayyah terkenal sangat kejam kepada budak-budaknya. Mereka berangkat bersama para pedagang Arab itu.w meluluskan. salah satu tempat untuk miqat umrah. Dan Bilal berhasil membunuhnya dalam pertempuran yang sengit satu lawan satu. para pedagang itu tiba-tiba melakukan pengurangan atas keenam sahabat Rasulullah s. dalam wilayah kekuasaan suku Huzail. Dalam perang Badar. Terjadilah pertempuran seru antara enam pendakwah berhati tulus dengan orang-orang yang beringas yang jumlanya jauh lebih besar. Akhirnya tiga sahabat tertusuk musuh dan langsung gugur. Di sanalah Zaid akan dijalani hukuman pancung. Untung Bilal ditebus oleh Saiyidina Abu Bakar Assidiq dan dimerdekakan. kedua orang itu dapat dilumpuhkan dan belenggu. Umayyah bin Khalaf berhadap-hadapan dengan bekas budaknya itu.w itu tahu nasib mereka bahkan lebih buruk daripada terbunuh dalam pertarungan tidak berimbang itu. Yaitu untuk membalas dendam kebencian mereka kepada umat Islam. Lalu mereka diangkut menuju pasar budak diMakkah.w. Untuk itu mereka meminta para juru dakwah dikirimkan ke kampung suku itu. Bilal pernah disalib di atas pasir dan dijemur di tengah terik matahari dengan badan ditindihi batu. Ayah Shafwan. Pedang mereka ternyata cukup tajam. Kerana mereka segera bertakbir seraya menyerang dengan tangkas. buatkan sesuatu yang Ia tidak pernah melakukannya.a.JURU DAKWAH YANG TIDAK GENTAR Kekalahan umat Islam dalam perang Uhud menyebabkan bangkitnya kemarahan orang-orang badwi di sekitar Madinah untuk mencemuh dan mengungkit-ngungkit dendam lama yang sebelumnya sudah terpendam.w. Kami tidak bermaksud membunuh atau menganiayai kalian. Adapun Khubaib bin Adi diambil oleh Uqbah bin Al-Harits dengan tujuan yang sama seperti maksud Shafwan membeli Zaid bin Abdutsunah. Beberapa orang lawan telah menjadi korban. Keenam sahabat Rasulullah s. “Sabar saudara-saudara. Zaid dibeli oleh Shafwan bin Umayyah. Bakinya tinggal dua orang. pemimpin kaum Musyrikin Abu Sufyan bertanya garang. Umayyah bin Khaaf. Zaid diseret menuju Tan’im. Apalah daya dua orang pejuang.a. Orang Habsyi ini kemudian terkenal sebagai sahabat dekat Rasulullah s. Seorang lagi dibaling batu beramai-ramai hingga tewas. yaitu terbunuhnya Umayyah bin Khalaf.a.a. setelah insaf bahwa mereka tengah dijebak. Kami cuma mahu menangkap kalian untuk kami jual ke Makkah sebagal budak belian. Keenam pendakwah itu dengan pantas menghunus senjata masing-masing dan siap mengadakan perlawanan. adalah majikan Bilal dan Amir bin Fuhairah. “Zaid bedebah. sedangkan engkau hidup tenteram bersama keluargamu di rumah ?“ . Rasulullah s.

Juru dakwah yang bestari ini meminta izin untuk solat sunnah dua rakaat. Dengan khusyuk dan tenang. “Demi Allah. “Aku tidak pernah menemukan seorang yang begitu dicintai para sahabat seperti Muhammad. Zaid bin Abdutsunah gugur setelah kepalanya dipotong. . maka solatku akan kulakukan lebih panjang.” Abu Sufyan menjadi marah. “Bereskan. Demikian juga Khubaib.masuk pedalaman berbatu .”Sesudah selesai pemancungan Zaid. ia berkata.” teriaknya kepada algojo.” Khubaib disalib dahulu lalu dihabisi sepertimana dilaksanakan ke atas Zaid Bin Abdutsunah. “Dalam keadaan begini pun aku tidak rela Rasulullah tertusuk duri kecil di rumahnya. Sampai tergamam di bibir Abu Sufyan ucapan kagum. Dalam sekelip mata. datang pula rombongan lain yang menyeret Khubaib bin Adi. menyelusup keluar . Andaikata bukan kerana takut disangka aku gentar menghadapi maut. Khubaib melaksanakan ibadahnya sampai selesai. Sesuai dengan hukum yang berlaku di seluruh Tanah Arab. kepada pesalah yang dijatuhi qisas mati diberikan hak untuk menyampaikan permintaan terakhir.batu karang atau berhutan hutan belantara buat menyampaikan firman Allah menuju keselamatan. Jasadnya telah lebur sebagaimana jenazah lima sahabatnya yang lain.“Janganlah begitu.” bantah Zaid dengan keras. Setelah salam dan mengangkat dua tangan. Semangat ini terus bergema sehingga makin banyak jumlah pendakwah yang dengan kekuatan sendiri . sebilah parang berkitat di tengah terik matahani dan darah segar menyembur keluar. seolah-olah dalam suasana aman tenteram tanpa ancaman kematian. Di hati Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy lainnya timbul kehairanan akan kesetiaan para sahabat kepada Muhammad. menambah jumlah penghuni syurga dengan seorang syuhada lagi. Namun semangat dakwah mereka yang dilandasi keikhlasan untuk menyebarkan ajaran kebenaran takkan pernah padam dari permukaan bumi. atas biaya pribadi. Permohonan tersebut dikabulkan.

5. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. agar kamu bersyukur. 15. Allah lah yang memberi potensi dan memfasilitasi agar manusia mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. sebagaimana wahyu pertama yang menceritakan tentang dasar . 2. Dalam ayat pertama dan kedua surah Al-’Alaq. Bacalah.2. Meneyebutkan para ilmuwan Muslim dan peran mereka pada masa Bani Abbasiyah. 2. 4. ayat ketiga menerangkan tentang dasar . Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Khalifahur Rasiydin. adapun ayat kelima menegaskan hakikat ilmu adalah dan Allah dan manusia awalnya tidak mengetahui apa-apa. Menyebutkan para ilmuwan muslim dan peran mereka pada masa bani Umaiyah. 6.Memahami Sejarah dakwah Islam. PERIODE RASULULLAH DAN KHULAFAUR RASYIDIN. 1. Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa bani Abbasiyah. 5. Uraian materi: A.BAB 6 SEJARAH DAKWAH ISLAM Standar Kompetensi Tarekh dan Kebudayaan Islam 15. penglihatan dan hati. Hal ini sejalan dengan QS An-Nahl ayat 78 berbunyi: Artinya: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun. dan Dia memberi kamu pendengaran.dasar ilmu etika ( akhlak). 3. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan islam telah terjad sejak rasulullah saw mendakwahkan ajaran islam. Menyebutkan tokoh ilmuwan muslim dan perannya sampai masa daulah Abbasiyah. 3. 4. Sejarah pertumbuhan Ilmu Pengetahuan Islam 1. Allah menerangkan asal mula penciptaan manusia yang merupakan dasar ilmu biologi dan anropologi. bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. . Materi Pokok: Sejarah Dakwah islam. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam [1589].dasar ilmu pengetahuan dalam SuratAl-’Alaq ayat 1-5: Artinya: 1. Indikator Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Kompetensi dasar: 15.1. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. dan Tuhanmulah yang Maha pemurah. Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Bani Umaiyah. Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam sampai Masa Abbasiyah.

Pernyataan rasulullah tersebut menunjukkan bahwa beliui memahami semua dasar keiimüan termasuk ilmu pengetahuan ( sains ). ilmu pengetahuan lebih banyak berkembangdibidang ilmu — ilmu pokok tentang gania ( Ushuluddin ) dan ilmu akhlak ( moral ).sahabat beliau. karena saat itu yang terjadi . namun dasar ilmu tersebut tidak Tangsung dikembangkan.Dasar ilmu pngetahuân kemudian dikembangkan oleh Rsulullah dan sahabat. Sebagaimana diketahuibahwa Rasutullah menyatakan sebuah hadis yang artinya : “ Kate be!iau Aku acla!ah kota Ilmu dah’A!i adalah Pintunya . hat mi sesuai dengan kondisi den sumberdaya manusia yang rnengernbangkannya. Pada masa Rasulullah dan para sahabatnya. barang siapa yai in gin menujukota ilmu itu make datang!ah melalul pintunya “.

Para sahabat dan tokoh — tokoh kaum muslimin generasi peitàma di bawah pimpinan Rasulullah saw mengajarakanilmu kepada anak negeri. Masjid mi tidak hanya untuk tempat ibadah. Universitas ml pula yang mengistirahatkan pada waktu — waktu shalat. lbnu Masuud dan lain sebagainya. Bila mereka tinggal disuatu negara atau daearah merekamembuat ha!aqah. Walaupun demikian. termasuk di Eropa setelah Fath Istami (kemenangan Islam). han — han raya Islam dan bulan Ramadhan. Industri yang terkenal pada saat itu adaläh industni pakalan ( tekstil ). pertemuan untuk belajar berbentuk lingkaran ) dan mendirikan sekolahsekolah. Sejarah juga mencatar bahwa kaum muslimin adalah pembawa dan pelopor kebangkitan ilmu di dunia. hadis dan fikih tetapi juga .be!2jar matematika. tekstil Mosul ( salah satu tempat di lrak ). Pertimbuhan ilmu . Bila dibaca tentang sejarailmu pengetahuan islam pada masa lalu maka jelaslah bahwaumat Islam mendahului umat lainnya dalam berbagai bidang 57 I . dia pula yang mensponsoni perubahan undang — undang Ruinawi disesualkan dengan syani’at Islam. ‘aitu universitas pertama yang mengadakan studi berbagai bidang ilmu di segala tingkatan.pengetahuan terus mengalami kemajuanpesat. dan tekstil Dmaskus. Ibnu Abbas. Bahlan universitas tersebut merupakan lembaga ilmiah yang di dalamnya di engkapi asrama mahasiswaasing dan berbagal agama. Salah satunya adalah Galbart seorang pastur yang menjadi Paus Silvester II. Sesampainya di Italia.adalah krisis aqidah ( keyakinan ) dan moral. tetapi juga tempat menuntut ilmu yang dihadiri oleh para mahasiswa clan berbaaai negara. lapin berhasil menterjemahkan setiap ilmu yang ditulis umat Islam. Dialah orang yang memasukan angka Arab ke Enopa. lukisan dan hiasan’ dinding cukuplahsebagai bukti dekorasi pada Masjid — Masjid. Masjid itu akhirnya terkenal sebagai Universitas Qa1rwan. Karena terkenalnya industri tekstil hingga dikenal dengan trade Mark. Pada waktu — waktu itu. kegiatan belajar berpusat pada kuliah ibadah dan keagamaan.Perkembangan itu tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni juda dibidang industri sebagaL5enerapath dan ilmu. Catatan sejarah mengatakan bahwa sepuluh mahasiswaasing nOn muslim telah menjadialumni universitas tersebut. Di masjid itu mereka ticiak hanya belajar tafsir. Tahun 245 H di kota Fez. saat itu mulal terjadi proses pengkajian ilmu lebi sistimatik. astronomi dan geografi. Maroko dibangun Masjid besar. mengajari orang — orang dalam ususan dunia dan agama. diantaranya dasar — dasar Bmu Tafsir yang dikembangkan oleh Au bin Abi Thalib. Untuk seni pahat.

.

dan tabi’it tabi9n (pengikut tabi’in). Puncak dan kemajuani ilmu pengetahuan islam adalah pada masa Khalifah Harun ArRasyid danputranya Al-Makmum. Langkah pertama yang dilakukannya adalah memindahkan ibukota negara dan damaskü ke bagdad yang berhasil diban’tnnya.iilu Ui-igdud dan Cordoba menjadi pusat pengkajian ilmu pengetahun dunia. hasilnya tentara. Pertumbuhan ilmu pengetahuan belum begitu berkembang karena tidak adanya dukungan kongknit dad penguasa yang cenderung sibuk mengurusi bidanig politik dan kekuasaannya. Peminahan pusat pemenintahan. Khülafaur Rasyidr. tokoh utama yang menghacurkan dinasti Urniyah dan berhasil membangun dinasti Abbsiyah adalah Abu Muslim Alkurasani dan Abul Abbas As-Safah. tersebut berdampak positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan. tugas utama lembaga itu adalah menerjemahkan kitab — kitab berbahasa asing kedalam bahasa Arab.eskipun merniliRi dua pemerintahan bêsar. Pada masa ml tantangan politik dan ekspansi dakwah Islam lebih mendominasi dibandingkan kajian ilmu pengetahuan Sat itu Muawiyah bin Abi Sufyan telah berhasil mengambil alih kekuasaan atas kaum muslimn.. Namun diantara pemimpin dinastu Umaiyah yang bernamAbdunrman berhasil meloloskan din dan kemudian berhasil mendirikan kekuasaan Dinasti tJmaiyah baru di Spanyol. Pada saat Itu berdirilah Bait ul Hikmah ( lemabag ilmu pengetahuan ). . Berhasilnya Abdurrahman memasuki sapanyol dan mendinikan kekuasaan di sana menjadikan orang mengelaninya Ad. PERIODE DINASTI ABL3ASIYAH. yaitu dinasti Abbasiyah yang berpusat di Bagdad ( lrak ) dan dinasti I. Mäsyarakat muslim tidak mengalami perpecahan n. Setelah mnumbangkan dinasti Umaiyah. . Penemunya adalahZainuddin Aihamidi tahun 712 H ( 1312 M ) ketika Ia mengalarni kebutaanpada masa mudanya. Puncak flmu pengetahuan dan teknologi tenlihat pada masa pemerintahan AI-Makmun dan harun Al-Rasyid.)rnaiyah yaflq I)erpusflt di Cnrdnhn ( tiynI ) I:Ikiit IiiIiiiH kttnit tr. Abut Abbas As-Safah terpilih menjadi pemimpin pertama dinasti Abbasiyah. saat dinasti Abbasiyah lebeih mengonsentrasikan din pada peningkatan ilmu peng huan dibandingkan melakukan ekspansi-dakwah Islam yang sudah hampir menguasal separuh wilayah dunia. . ada yang menyebut masa perkembangan ilmu saat ml dengan periode Tabi’in (pengikut sahabat). Kekuasaan dinasti Umaiyah di Dmaskus hampir 90 tahun dan ahkirnya di tumbangkan olehpenguasa bru yaitu dinasti Abbasiyah. tetapi mu)ai karya — karya tulis berupa kajian tafsir.ilr. Dia mengganti sistim kekha!ifahan menjadikekuasaan turun temurun atau monarki Di sisi lain Muawiyah berhasil membangun kekuatan tentara muslim balk darat L maupun laut yang disegani musuh. 3. Hal in tidak terlepas dan dukungan pemenintah atau penguasa . hadis tarekh ( sejarah ). Pertumbuhan ilmu pengetahuan tidak Iauh berbeda dengan masa Rasulullah dan.adkhil sehingga namanya menjadi Abdurrahman Ad-Dakhil.tentara muslimmampuelakukan ekspansi besar-besaran sehingga dakwah Islam sampal di benua Afrika dan Eropa. umat Islam jugalah yang menemukan metodepenulisan dengan huruf timbul yang sangat membantu para tunanetra.-‘ mu. Dan dua wilayah inilah lahirnya banyak ilmuwan dan . PERIODE DINAST UMMYAH.

Di bidang kedokteran Ia belajar dan lbnu Zuhri (Avenzoar). lbnu Rusyd diangkat menjadi seorang. buku mi berisi dasar — dasar perbedaan para ulama dalam memaharni ilmu agama.di Sevilla tahun 1169 M dan di Cordoba tahun 1171 M. Dengan dukungan penguasa Abbasiyah di bagdad dan Umayyah di Cordoba menjadikan ilmu pengetahuan berkmbang pesat. Bebenapa ilmuwan muslim yang sangat berpenan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan Islam adalah: 1. men}ad ai dibidang hukum islam. ahli hukum da kedokteran. . hakirn. Bukuny yang terkenal dibidang filsafat adalah Tahafut AlTahafut ( ketidaklogisan dan ketidakiogisan ). ibnu Sina (Aviciena ) t•!-Farabi dan Arnazi (Razes). Ia belajar ilmu agama.brbagai bidang seperti lbnu Rusyd (Averuous). Diantara karya lbnu Rusydyang sampai saat mi adalah kitabnya yang bernama Bidayatul Muftahid.IbnuRusyd(Averroes) 1126 -1198M Ibunu Rusyd adalah nama popular dan Abu al-Walid Muhammad bn Ahmad lbnu Muhammad )bnu Rusyd. lbnu Rusyd putera dan seorang Qadhi ( hakim ) yang mengThginkan anaknya. Dia seorang ahli filsafat Islam. filsafat dan matematika dibawah bimbingan ahli filsafat yaitu lbnu Tufail. B. adalah suatu bantahan atas pendapat imam Al-Ghazali yang rnengarang buku Tahafutul Falasifah (ketidaklogisan filsafat). ILMUWAN MUSLIM DAN PERANANNYA.

Ia seorang ahli filsafat Islam yang lahir di Kufah. Buku karyanya menjadi bahan rujukan dunia kedolteran. ilmupengetahuan alam dan lain sbpginy. Pada usia 18 tahun. Dialah salah seorang ahli filsafat Yunani dan salah seorang menerjemah pertama karya — karya Aristetoles kdalam bahasa Arab. Buku karya ibnu Sina diterjemahkan kedalam bahasa Latinpadã abad ke l2dan kdaam bahasa Ibrani tahun 1491 M. kedokteran. 4. . ía bekerja sebagai dokter dilingkungan keluarga Samanid seorang penguasa Bukhara. Ia juga merupakan figure penting dalam bidang kedokteran dan filsafat. AI-Ch-:li ditugaskan olob Nizam Al-Mulk.2ibnu Sina (Avecenna ) 980—1037 M. Al-Farabi (Alfarabius) 873 —950 M Al-Farabi adalah seorang ahli filasafat Islam. Al-Kindi merupakanseorang pendidikdi kota basrah dan Bagdad. Me. beliau lahir di kota Farab (sekarangUrbekistan). balk diwilayah dunia timur maupun Barat i Eropa). ilmu politik danastrologi. Nama lengkapnya adalah Muhammad ibnu Muhammad lbnu Tarkhan ibhu Uzalagh al-Farabi. Ibnu Sina tinggal dan bekerja di sini sampai berakhirnya kekuasaan Samanid tahun 999 M. lbnu Sina diakul oleh kaum muslim maupun nonmuslim sebagai salah seorang ahli ifisafat Islam yang terbesar. Al-Kindi ( 801 — 873 M). 5. Diantaranya adalah filsafat. a seorang dokter dan ahIl filsafat Islam yang lahir di Iran dekat Bukhara ( sekarang Uzbekistan ). Al-Kindi adalah nama popular dan Yaqub ibn Ishaq as-sabah Al-Kindi .Buku lersebut sebagai ringkasan dan penggolongan sistematis tentang formasi dan medis. a menghabiskan 14 tahun hidupnya sebagai dokter dan penasehat ilmiah kepada epenguasa Isfahan ( lrn). Iraq. Psikologi. Al-Ghazali (1058—1111 M) Nama Iengkap AI-Ghazai alah Abu Hamid Muhammad lbnu Muhammad At-Tusi AlCh:ali dia adalah seorang ahli filsafat dan ahli ilmu agama.. untuk mengajar pada Uriversias .aka. Dia seorang penulis Ia telah menulis 270Kary. matematika. Buku karyanya di bidang filsafat berjudul Ash-Shifa (obat) suatu koleksi alas logika Aristotelian. lbnu Sina adalah nama popular dan Abu All al-Husain lbnu Abdullah Ibnu Sina. Ia lahir di Tus ( lrn ) Setelah memperoleh gelar sarjaha tahun 1091.

Sasanid V d. Dan ada juga karyanya tentang upaya mengnenali din dengan mengenal ya seorang akan mengenal Tuhannya. V RANGKUMAN 1. Kajian ilmu pengetahuan islam dimulal sejak turunnya wahyu ertama kepada Rasulullah di Gua Hira. Buku tersebut npai kini menjadi bahan rujukan dan kajian para ulama. yang terkenal diantaranya AI-Makmum dan Harus AlRasyid. Pada peniode Umaiyah belum ada dukungan dan penguasa dalam kajian ilmu pengetahuan. Pada periode Rasulullah dan Khulafaurrasyidin. Al-Fatiha ayat 1-7 V b.. V V EVALUASI iIihlah a. Seljuk .b. Karya beliau yang terkenal dan menjadi rujukan utama Iah lhya Ulumuddin ( Kebangkitan ilmu — ilmu agama ). c atau d dibawah mi yang paling benar I Nabi Muhammad saw mendapat dasar-dasar ilmu dan Allah swt melalui wahyu pertama... Biologi dan filsafat c.. perkembangan ilmu lebih terfokud kepada ilmu-ilmu Ushuluddin. Al —alaq ayat 1-7 . 3. Kajian ilmu pengetahuan dan teknologimulai berkembang pada peniode Dinasti Abbasiyah. V Biologi-dan antropologi b. C. Umayyah b. Di daamnya dimuat an — ajaran tentang hakikat din manusia dan hubungannya dengan Aflah T. yaitu surat a.amiya di Bagdad . Abbasiyah c.. Al-l-lumazah ayat 1-7 Ayat pertama dan kedua surat al-Alaq menerangakn dasarVdasar ilmu. Biologi dan Etika Ilmu pengetahuan mulai berkembang pesat saat berkuasa dinasti. Biologi dan astronot V d. Al-Quraisy ayat 1-7 V d.. a. karena lebih focus kepada ekspansi dakwah dan penebutan kekuasaan. 2. AI-Ghazali adalah seorang sufi atau :tasauf.. a.

pintu gerbanganya alah. Umar bin khatab Abu Bakar bin abi quhafah Usman bin affan All bin abi Tahlib huluddin artinya ilmu yang membahas tentang pokok-pokok. An —nasr 1-3 An —Nah 78 An-najm 15 An —nam 17 nurut surat an-Nahl ayat 78 potensi din yang dapat digunakan untuk rnahami sesuatu adalah.... Pendengaran V Penglihatan V Hati V..... 9abad 90 tahun 9 tahun 9windu ca Rasulullah diumrnakan sebagai kota ilmu...... Umar Bin Khatab Zaid bin haritsah Usman bin affan All bin abi Thalib akuasaan Dinasti Umayyah yang berpusat diDamaskus berlangsung lama. 1cut sahabat yang ahli di bidang ilmu Tafsir adalah.. Sumber Hmu Gudang Ilmu Tempat berbagai Ilmu Pusat llmu ahabat Rasuluflah yang memiliki ilmu adaiah. Abdancbetul ia masa Rasulullah dan Khulafaünrasyidin’ilmu yang berkembang aah tentang pokokpokok.abi Muhammmad adalah kota ilmu maksudnya. i bin abi Thalib iullnh bin abbas .. Ketuhanan Keimanan Agama akhirat V nLisia lahir kedunia tidak mengetahui apa-apa adalah kandungan dan rat. Keimanan dan etika Sains dan teknologi Sosial dan kebudayaan Pertahanan dan keamanan V.

• Perebutan kekuasaan • Eksepansi Dakwah Kekuasaamn Monarki A... .. Sahabat Dinasti Umayyah Tabi’it tabi’in Dinasti Abbas enguasa Abbasiyah yang mengembangkan kajian ilmu pengertahuan a itu..... Baghdad (Irak) 3erikut yang termasuk ilmuan muslim pada masa Dinasti Abbasiyah dan Umayyah di cardiva adalah.b dan c benar endiri Dinasti Umayyah adalah... Kairo ( mesir) Cardova (Spanyol) . lbnu Rusyd c..AbduIah bin Masud Abdancbenar ada Dinasti Umayyah ilmu pengetahuan kurang mendapat perhatian 3rena adanya. A. lbnu sina b.... Muawwiyah i... • Muawwiyyah bin Khatab Muaeiyah bin abi Sufyan Umayyah bin Khalaf Kaab al akhbar abiin artinya penerus rasulullah setelah berakhirnya masa. a. i.... Al-Makmun AbdulAbbas t Al-Kindi usat Pemerintahan Dinasti Abbasiyah dan juga sebagai pusat kajian Ilmu dalah. a. Damaskus ( Syiria) . Ibnu sina Ibnu Rusyd Al-Farabi Al-Ghazali 1bu Hamid Muhammad Ibn Muhammad At-Tusi adalah nama lengkap arL.dalam bidang kedokteran adalah. Al-Farabi . lbnu Sina .b dan c benar 3erikut termasuk ilrnun muslim yng ahli...

. -. . Nama lengkap lbnu sina adalah._ d. 4..... ........ •Bacaan Panjang b.__ — c — _....3 Waqaf menurut ilmu tajwid adalah.. Ilmuwan muslim yang bergelar Hujjatul Islam adalah. lbnu Sina adatah ilmuan yang ahli di bidang.. Muhammad lbn Muhammad lbn Tarkhan lbn Uzalagh adalah nama lengkap dan.Sebutkanlah cendikiawan dibidng ilmu fiqih Kenapa alGazali dijuluki Hujjatul Islam? Sebutkanlah cendikiawan muslim yang berjasa dibidang ilmu kedokteran? Kapan dimulainya kajian ilmu pengetahuan Islam? EVALUAS SEMESTER H iiah A.. 44 • d.. Dinasti Abbasiyah kerkuasa selarna. Baâan De..gung Berhenti d... t.... • Contoh Mad Thobi’I dibawah ml adalah.Khalifah Abbasiyah yang berhasil membangun bait A-Hikmah adalah.. B.. • Contoh Mad wajib MuttasiL.. Dinasti Umayyah didirikan oleh.bnu Rusyd Al-Farabi A(-Ghazali lah titik-fitik dibawah in! dengan benar! Nabi Muhammad saw mendapat wahyu pertama di. .. wablah pertanyaan dibawah ml dengan benar I Apa berbedaan antara ilmuan? . Dua orang tokoh yang berhasil menumbarigkan kekuasaan Dinasti Umayyah adalah. aII d’” Tanda Waqaf Mujawazz adalah. Bacaan sengau landa Waqaf Muanaqah dibawah ml adalah. Pemimpin Dinasti Abbasiyah adalah... b. C atau D den gan jawaban yang paling tepat...

Diantara riabi dan rasut yang termasukutu! azmi adalah a. Tabligh d. menyampaikan d.413 d. bebas memutai I . Fathanah 13. jujur b. Manusia pilihan 12. ujung — ujung pining c tepi tepi pining d. yang baik bagimu a. Sesungguhnya aku diutus untuk membmbing manusia * Sesungguhnya aku diutus untuk memperkenalkan akhlaq d.23 c. Shiddiq b. Pemimpin d. Pedoman d. Dalam sebuah hàdits nabi berkata .24 d. orang a..Jumlah rasul ulul azmi ada . artinya adatah a. ‘‘ Menurut para ulama jumlah rasut yang di utus para rasul adatah a. Yusuf 16. Sesungguhnya aku diutus untuk berbuat balk 5. Nuh d. Sun tauladan 14. Pemimpin b. Sesungguhnya aku di utus untuk memperbaiki agarna 10. Nabi dan Rasut b.MulaiIah makan dan . melainkan untuk menjadi rahmat bagi a. Menegakkan katimat tauhid adalah tugas dan para a.213 b.Dalam surat al ahzab ayt 2 alloh menyatakan: “bahwa ada pada din rasul itu .Artinya dan tidaktah kami mengutus kamu. yang muda c.8 b. Salah satu sifat yang wajib bagi rasu! ad&ah amanah.513 Rasul yang wajib di imani dan yang ada di dalam at qur’an berjumtah a. cerdas 11. yang pating kecil b. yang gagah d.. Pandangan c.6 d. yaitu a.. tengah pining b.7 C. d.7 c. Alam semesta b. piring a. yang pting tua ‘7.-.25 3.Siapakah yang di dahulukan dalam makan bersama ? a. yang artinya a. Daud b.. Ulama 9. Mataikat c.5 15.313 c. Idnis c. dapat di percaya c.22 b. Urnat manusia c..Diantara sifat yang wajib di bawah mi ada salah satu yang tidak wajib bagi nabi. Amanah c. Seturuh makhluk d.

dan d benar 6. yaitu tidak di perbolehkan. sanjungan c. makan sambil berjalan c. disuruh d. memakannya lansung d.Sikap Seorang muslim dalam memilih makanan adalah makanan yang a. Berlebih lebihan dalam mengasumsi makanan hukumnya a.. halat b. hinaan b.I 18.* . b.Seorang yang ragu halal dan tidaknya cara pengolahan makanan dalam suatu jamuan makan sebaiknya a. diperbolehkan c... makan tidak bersuara . Adalah do’a ketika kita membaca basmalah. ingat b. a. c.Islam menyuruh kita untuk memenuhi kebutuhan jasad kita. mubah d. pujian d. di makan menggunakan sendok d. Dalam Islam. Meniup makanan dan minuman yg panas dalam Islam hukumnya a. weading party b. baik dan bergizi b. wajib . makan dan minum sambil befdiri dalam sebuah pesta. Menghadapi makan&r yang rnasih panas sebaiknya.Orang yang tidakmempunyai adap dalam makan dan minum maka Ia akan a. . rajin mendengarkan pengajian rajin beribadah d.Memakan hasil judi hukumnya a. membaca basmalah terlebih dahulu b. dilarang b. duduk b. bersenda gurau 7. mubah 22. sehat dan bergizi d. a. mubah s. diarijurkan 21. penghargaan 3. dibolehkan c. balk. rajin minum .at d..‘ernbaca do’a sebelum makan hcmdaklah a ‘akhuruh b. haram b. makan dan minum b. makhruh c. . Hal yang di arang ketika makan dan minum adalah a. membatalkan memakannya 25. . sleeping party 23. mengakhiri 20. lansung di makan c. haram 24.menyakan cara memasaknya c. standing party c. halal lagi balk dan bergizi 19. a. didinginkan b. eating party d. baik dan sehat c. memulai d. a. di suruh d. d. lupa c. yaltu dengan a.

a. saling memaafkan b. Salah satu sifat tercela adalah a. Setiap masalah sebaikny dis&esaikan dengan a.c.Orang yng memakan yang haram satu suap saja maka itidak akan di terima amlannya selama a. balk c. bersedekah d. bergizi d. tertawa b. rajiñ puasa senin kamis 41. selesai makan b. 20 han 36. dendam b. pendendam b.. Berkut ml adalah hikmah makan dan minutn.Orang yang berawa-a. egois d. kecuali a. meningkatkan kedisiplin c. halal b. 30 han d. diberci orang b. munaflq 42.Makanan yang kita makan hendaknya makanan yang a. rendah hati 37. 50 han b.30. pemarah c.Jika kita lupa membaca basmalah sebelum kita makan maka kita dapat membacanya saat.ekataan dengan perbuatan disebut a. dengki c. bermain 34..’ pemarah c. jalan damal c. memperbanyak r-s d. makan berikutnya 31. berebutan . in hati d. a. musyawarah . murah senyum d.Salah satu cmii pendendam ada!ah a.mempercepat makan 35. banyak santan d. 40 han c. meningkatkan ketertiban d. makan c. berbau busuk c. tidak bergizi b. dendam c. selalu mepgingat kesalahan orang lain c.Contoh makanan yang halal tapi tidak balk adalah a. terhindar dan suuzon 40. Akbat dendam adaat a. bertebihan d. mendapat rahmat dan allah b. marah 38. berjabat tangan d. balk b. banyak minyak 33. Keinginan untuk mencelakakan orang lain untuk melampiaskan dendam di sebut a.Nabi mengatakan “makan dan minumlah kamu tapi jangan . suka menghina orang 39. kapan saja d. Cara mengobati dendam ada!ah a. berani b. bermanfaat 32. dikucilkan dan pergaulan c. iii hati c. menghindari szo’ b.

kepiting. Berikut adalah cara untuk menghindar dan penilakumunafik. kecuali a. a. makhruh c. dan sejenisnya. dilararang membunuhnya b. Abdullah bin Quraisy d.Salah satu cara menghindari sifat dendam ada!ah a. menutup diii d. diharamkan ulama 50. orang islam b.Darah yang telah di bekukan dan berbentuk agar-agar hükumnya adalah a. Abdu!lah bin Abbas 45. disuruh membunuhnya d.Sebagian ulama mengharamkan binatang amfibi seperti büaya. halal d. halal d. kura — kura. menyepi c. penyembelih d.Arti kata yang yang berganis bawah pada potongan ayat al qur’an di bawah mi adaah a. sunat 48. mendekatkan diii kepada allah c. Hukum memakan kepiting laut adalah a. binatang hidup . silahturahmi 44. dan yang berkuku tajam karena a. rnakhrah c. selalu berdo’a kepada allah 46.. kotor dan menjijikkan b.. memakannya d. Abdullah bin Ubay c. ikhlas d. sunat 47. Abdullah bin Umar b. alat semblihan tajam c. orang yang berjalan 51. hidup di dua alam c. dIhaakan b. memancing C. mendekatkan din kepada allah b. Binatang tersebut haram karena . . dipenintahkan membunuhnya c. Nama sahabat Nabi Muhammad yang terkenal sebagai orang yang munafiq adalah a.43. berkuku tajam d. burung gagak.Beuikut ml yang bukan merupakan syaçat menyemblih binatang adalah a. niya b.Diharamkannya memakan binatang sejenis burung elang. penintah aiqur’an 49. haram b. bekicot. kodok. haram b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful