CONTOH PENULISAN ILMIAH

Ramai di antara kita tidak tahu bagaimana hendak menulis menggunakan laras bahasa ilmiah sepertimana disyaratkan oleh pihak UPSI untuk menyiapkan kerja kursus KRB 3033. Di sini saya sertakan Contoh Penulisan Ilmiah. Semoga artikel ini dapat memberi manafaat kepada cikgu-cikgu dan semua pelawat. KAEDAH PENULISAN ILMIAH Pengenalan Penulisan ilmiah merujuk penulisan yang berlandaskan metodologi keilmuan atau metodologi saintifik. Metodologi saintifik ialah pendekatan mengungkapkan fakta dan bukti bagi menyokong kebenaran melalui bebarapa langkah seperti perumusan masalah, pembentukan hipotesis, deduksi hipotesis dan pengujian kebenaran. Bahasa penulisan ilmiah, biasanya memilih kata, istilah, ungkapan dan ayat yang maknanya bersifat denotasi, iaitu tepat dan jelas supaya tidak disalahertikan dengan makna-makna lain. Dengan demikian karangan ilmiah harus bersifat objektif, jujur dan tepat.

Jenis-jenis Penulisan Ilmiah Jenis-jenis penulisan ilmiah yang utama ialah esei ilmiah, kertas kerja, laporan kajian, tesis dan disertasi. Esei ilmiah merujuk karangan ilmiah yang pendek tentang topik atau permasalahan berdasarkan data yang diperolehi melalui rujukan perpustakaan dan / atau kerja lapangan. Penghuraiannya bersifat rasional-empiris dan objektif. Kertas kerja ialah penulisan ilmiah yang memaparkan sesuatu fakta atau permasalahan berdasarkan data kerja lapangan dan / atau rujukan perpustakaan. Analisis dalam kertas kerja adalah lebih serius serta bersifat rasional-empiris dan objektif. Kertas kerja biasanya ditulis untuk diterbitkan dalam jurnal akademik atau dibentangkan dalam pertemuan ilmiah seperti seminar, bengikel dan sebagainya.

Laporan kajian atau penyelidikan ialah penulisan ilmiah yang menyampaikan maklumat atau fakta tentang sesuatu kepada pihak lain. Penghuraiannya juga bersandarkan kepada metodologi saintifik dan berdasarkan data kerja lapangan dan / atau rujukan perpustakaan. Tesis ialah penulisan ilmiah yang sifatnya lebih mendalam. Tesismengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh daripada pengamatan atau penyelidikan sendiri. Penulisan ilmiah ini melibatkan pengujian hipotesis bagi membuktikan kebenaran. Tesis biasanya ditulis oleh pelajar peringkat Sarjana Muda Kepujian dan peringkat Sarjana serta perlu dipertahankan di hadapan panel viva-você. Disertasi ialah penulisan ilmiah tahap tertinggi dalam hierarki pancapaian akademik, iaitu untuk mendapatkan gelaran Doktor Falsafah (Ph.D). Disertasi melibatkan fakta berupa penemuan penulis sendiri berdasarkan metodologi saintifik dan analisis yang terperinci. Seperti tesis, disertasi juga perlu dibentangkan dan dipertahankan di hadapan panel atau lembaga viva-você.

Ciri-ciri Khusus Penulisan Ilmiah Terdapat beberapa ciri khusus dalm penulisan ilmiah yang perlu diberi perhatian: 1. 2. 3. 4. Catatan Pustaka Catatan Kaki dan Catatan Kaki Singkat Petikan Langsung dan Tak Langsung Bibliografi / Rujukan / Daftar Pustaka

Catatan Pustaka Dalam penulisan ilmiah, sumber maklumat yang digunakan atau dirujuk perlulah dinyatakan. Catatan tentang sumber maklumat seperti buku, majalah, jurnal atau surat khabar disebut catatan pustaka. Teknik catatatn pustaka yang lazimnya digunakan adalah seperti berikut: Jika nama pengarang dimasukkan bersama teks, karangan yang diisi di dalamnya tahun penerbitan dan muka surat dan perlu ditempatkan selepas nama pengarang tersebut. Tanda titik bertindih (:), dimasukkan di antara angka tahun terbitan dengan angka muka surat. Contoh: Menurut Mohd. Nor Daud (1997 : 63), ayat yang berkesan ialah satu bentuk ayat yang disokong oleh kepelbagaian dalam struktur ayat. atau Hassan Ahmad (2000), juga sependapat dengan.... atau Mengikut pandangan Saville – Troike (1986 : 52-63), peristiwa komunikasi.... Jika dalam teks nama pengarang tidak disebut, catatan nama pengarang, tahun penerbitan dan muka surat dimasukkan di dalam kurungan dan diletakkan di hujung teks sebelum noktah. Tanda koma (,) diletakkan di antara nama pengarang dengan tahun terbit. Contoh: Secara amnya peribahasa ialah percakapan atau ujaran yang mengandungi kebijaksanaan fikiran dan pemerhatian yang tersusun dalam bentuk yang ringkas, indah, sedap didengar dan benar pada perasaan dan fikiran. (Keris Mas, 1988 : 136)

Catatan Kaki Catatan kaki ialah catatan-catatan kecil yang berfungsi memberikan keterangan tambahan terhadap teks yang ditulis. Catatan kaki ditempatkan pada bahagian bawah halaman dan dipisahkan daripada teks dengan garis panjang. Penomboran yang berurutan diberikan kepada setiap catatan kaki. Contoh: .....kajian etimologi1 tidak dapat dipisahkan daripada kajian linguistik... ________________________________________________ 1. Etimologi ialah kajian tentang kata serta perubahan bentuk dan makna. Catatan Kaki Singkat Catatan kaki singkat merupakan satu lagi kaedah menunjukkan sumber rujukan selain kaedah catatan pustaka. ibid. (singkatan daripada ibidum, ertinya sama dengan yang di atas). Digunakan untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang telah disenaraikan di atasnya. op.cit (singkatan daripada opere citati, ertinya dalam buku / karya yang telah dipetik), digunakan untuk catatan kaki daripada sumber yang telah dinyatakan, tetapi telah disisip catatan kaki lain daripada sumber lain. loc.cit (singkatan daripada loco citati, ertinya tmpat yang telah dipetik) seperti op.cit, tetapi dipetik daripada perenggan yang lain. Perhatikan contoh catatan kaki singkat yang menunjukkan sumber rujukan dan ditempatkan pada bahagian bawah halaman serta dipisahkan daripadaa teks degan garisan panjang seperti yang berikut: 1. 75 John Dewey, 1974. How We Think. Chicago. Henry Regnery Company. hal :

2. Shaykh Hakim Moinuddin Chisti, 1985. The Book of Sufi Healing. New York. Inner Traditions International Ltd. hal : 25 3. 4. 5. Ibid, hal. 45 John Dewey, op.cit., hal 89. John Dwey, loc.cit.

Penggunaan catatan untuk menunjukkan sumber rujukan mestilah selaras dalam keseluruhan penulisan. Jika kaedah catatan pustaka yang dipilih, maka keseluruhan penulisan haruslah menggunakan kaedah ini. Sebaliknya jika kaedah catatan kaki singkat digunakan, maka keseluruhan penulisan mestilah mengekalkan penggunaan kaedah ini dengan konsisten Petikan Tak Langsung Petikan tak langsung merupakan pengungkapan kembali pendapat, gagasan pokok, ringkasan atau kesimpulan daripada sebuah tulisan dengan gaya penulis sendiri. Teknik menyatakan sumber informasi dalam petikan tak langsung adalah sama seperti teknik catatan pustaka. Petikan Langsung

Bhd. Boston. Form And Style In Thesis Writing. 1951 : X) Bibliografi Menulis bibliografi atau daftar pustaka bermaksud menyenaraikan semua sumber rujukan dan bacaan sama ada yang telah diterbitkan seperti buku. amat sesuai untuk mengelakkan diri daripada terlalu berterus-terang”. tesis dan disertasi. hanya nama keluarga sahaja yang ditulis. luas dan besar tujuannya dipakainya sebagai sebutan-esbutan orang sebagai bandingan teladan dan pengajaran”. Campbell. Cina dan India ditulis penuh dalam susunan asal tetapi pengarang Barat. Petaling Jaya. Biasanya petikan langsung ditulis rapat (satu spasi) ataupun dikecilkan saiz hurufnya seperti contoh yang berikut: “segala sesuatu cakap yang pendek yang melekat di mulut orang ramai semenjak beberapa lama oleh sebab sedap dan bijak perkataannya. Biblografi dapat membantu pembaca mengetahui sumber-sumber yang digunakan dalam sesuatu kerja ilmiah. 1976. W. Bibliografi Abdullah Hassan. menunjangi hujah atau memberi maklumat tambahan.Petikan langsung pula ditulis dalam susunan ayat asalnya tanpa sebarang perubahan dan diberi tempat tersendiri. (Za’ba.. 1965 : 165) Sementara Clifford dan Swettenham menyatakan hasil pemrhatian mereka iaitu: “.G. Bibliografi diletakkan pada bahagian terakhir tulisan 5. 1984. Penerbitan Fajar Bakti Sdn.peribahasa merupakan bahasa diplomatik.. Petikan langsung kadang-kadang diperlukan untuk mempertahankan keaslian penyataan yang dipetik.. terpisah daripada teks. Urutan nama penulis mengikut urutan huruf 3. Gelaran penulis tidak dimasukkan 4. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bibliografi: 1. jurnal dan majalah ataupun yang belum terbit seperti kertas kerja. Linguistik Am Untuk Guru Bahasa Malaysia. Bibliografi tidak diberi nombor 2.... Urutan unsur-unsur yang ditulis dalam bibliografi ialah: Nama penulis Tahun penerbitan Judul – digaris atau dicetak 'italic' Tempat penerbitan Nama penerbit Perhatikan contoh-contoh bibliografi di bawah ini. (Brown.. Nama pengarang Melayu. . Petikan langsung diberi tanda petik (“ “) padanya dan diikuti oleh catatan pustaka.

Tan Ching Kwang. Kamus Ungkapan Lengkap. et. Linguistik Antropologi: Satu Pengenalan Teoritis. Senu Awang.Houghton Mifflis Company. 1985. 41 : 3 Mac. 1993. Mohd. 2002.bharian. http://www. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.com.my http://ww. Soosai Ganesh.gov. dlm. Universiti Malaya. Penerbitan Geetha. Teo Kok Seong. 243-251. Jurnal Dewan Bahasa. September. 1994. Kuala Lumpur. 1997. Khutbah Jumaat : Satu Analisis Laras. Nik Safiah karim. Tatabahasa Dewan. Penerbitan Jabatan Pengajian Melayu. dlm. jilid 1 dan 2. Kuala Lumpur. All. hlm. Majid.com. Malay Proverbs. Razak A.dbp.my/majalah/massa .my/ http://www. Kuala Lumpur. hlm 12. Berita Harian. Kuala Lumpur. Bahasa untuk Masyarakat Madani.utusan. Graham Brash. 1981.

Topik 4 .

etc al. Perbezaan ini berlaku disebabkan oleh cirri-ciri khusus. penulisan saintifik. Halimah Ma'alip. Sofri Ibrahim.   Penulisan ilmiah mempunyai perbezaan ketara antara satu satu dengan yang lain. . .   .  Penulisan ilmiah membawa maksud yang sama dengan akademik. Penulisan ilmiah merujuk kepada perkara-perkara yang terbahagi dengan maklumat dan data. Yusof..Objektif penulisan. . Paiman Atoma. Azhar Abd. Sanitah Mohd. Mohd. Antara ciri-cirinya ialah : .Tempoh masa menulis teks. .Jumlah perkataan dan helaian muka surat.Jenis khalayak. penulisan akademik dan penulisan deskriptif (Mohd. Yusof Boon. 2001: 19).Status penulis. Hamid. Istilah lain selain penulisan ilmiah ialah penulisan bermaklumat.

Sesetengah yang lain pula ditulis mengikut jumlah perkataan : 1000 – 2500 patah perkataan.Buku ilmiah     Dikenali juga sebagai kertas kerja ilmiah atau esei panjang. Perlu dipertahankan dihadapan panel viva voce. .Nilai kandungan.       Penulisan ilmiah yang bersifat lebih mendalam.Esei ilmiah . Sesetengah esei ilmiah panjangnya hanya empat hingga lima muka surat.Tesis . terdapat empat jenis penulisan ilmiah yang utama iaitu : . Memerlukan pengujian hipotesis untuk membuktikan kebenaran.Disertasi .. bulletin atau prosiding persidangan. Melakukan kajian atau penyelidikan tentang tajuk yang diperoleh.  Berdasarkan cirri-ciri di atas. Esei ilmiah boleh diterbitkan dalam jurnal.

tepat.    Penulisan ilmiah tahap tinggi dalam peringkat pencapaian akademik. Ditulis untuk mendapatkan ijazah Doktor Falsafah (Ph. penulis tidak berpihak pada mana-mana parti tersebut)    Penulisan ilmiah bersifat sistematik. Sumber maklumat yang diperoleh adalah sahih.       Satu genre yang penting dalam peringkat ilmu di institusi pengajian tinggi. Penulisan ilmiah tidak bersifat emosional. Bukan melalui percanggahan pendapat atau protes tetapi melalui fakta yang berdiri sendiri. Dapatan daripada penulis sendiri berdasarkan metodologi saintifik dan analisis yang terperinci.  Menyampaikan fakta secara sistematik. Perlu dibentang dan dipertahankan oleh dihadapan panel atau lembaga iaitu viva voce. benar dan tidak membuat andaian sendiri)  Tidak berpihak pada mana-mana pihak dan penulis tidak bersifat prejudis. Penulisan ilmiah tidak bersifat persuatif. Penulisannya secara teratur. Perbezaan dari segi layout dan fizikal sesebuah buku sahaja. (contoh : jika mendapat tajuk tentang politik. Peraturan menulis kandungan sesebuah bukku haruslah mengikut piawaian. Terdapat perbezaan dari segi produser penerbitan penerbit-penerbit tertentu. (penulisannya cermat.D). Penulisan ilmiah ialah satu laporan   .

Kanada dan negara-negara lain.   Gaya penulisan ilmiah : . pemaparan jadual.Chicago . format penulisan dan kaedah penulisan kutipan dan bibliografi. .Gaya Dewan  American Psychological Association (APA) : o o o Digunakan secara meluas dalam bidang sains sosial. dan elemen-elemen mekanis penulisan berformat.American Psychological Association (APA) -Modern Language Association of American (MLA) .  Penulisan ilmiah mesti merujuk karya terbitan sebelumnya. UPSI menggunakan gaya APA (pendidik). nota kaki dan lampiran juga turut dititikberatkan. Penulisan ilmiah mempunyai format yang standart dari segi kandungan teks. o o  Modern Language Association of American (MLA) : o Gaya penulisan ilmiah yang digunakan dengan meluas di Amerika. Memberi penekanan tentang tajuk dan susunannya. penomboran. Selain itu. Gaya APA secara terperinci ada dalam bukuThe APA Publication Manual. Penulisan ilmiah tersedia kepada komuniti ilmiah tanpa sebarang sekatan. kutipan. rujukan.

o Untuk penulisan dan penyelidikan dalam bidang kemanusiaan. seperti bahagian awalan. o Keterangan lanjut tentang gaya MLA adalah melalui buku MLA Style Manual (1985). bahan teks dan bahan akhiran. o Sistem pendokumentasian yang asas. perkara yang perlu diberi perhatian dalam penulisan. bahasa-bahasa moden dan kesusasteraan. Panduan yang digunakan dalam buku ini merangkumi keseluruhan. o o  Gaya Dewan : o o Digunakan secara khas oleh Dewan Bahasa danPustaka.     Kertas kerja persidangan atau seminar Kertas kerja projek / kajian Laporan Tesis / Latihan ilmiah . terutamanya pengajian Bahasa Inggeris. Gaya kemanusiaan ialah bidang kesusasteraan sejarah dan kesenian. gaya kemanusiaan (nota dan bibliografi) dan gayapenulis-tarikh.  Chicago : o Gaya penulisan Chicago yang dibincangkan secara terperinci dalam The Chicago Manual of Style. Gaya penulis-tarikh digunakan dalam bidang sains sosial.

Tahap kesenangan dan kesushan teks bergantung pada panjang pendek ayat yang digunakan. Ruang lingkup lebih fokus kepada aspek yang hendak dibincangkan. . jelas dan padat dapat melahirkan penulisan yang ekonomis serta mudah difahami. o Penggunaan laras bahasa yang sesuai harus digunakan mengikut jenis audients. berlatarbelakangkan pendidikan dan taraf hidup yang berbeza. o  Golongan sasaran o Audiens terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat.  Skop / ruang lingkup o Ruang lingkup digunakan untuk menentukan had kepanjangan sesuatu penulisan dan skop yang hendak diliputi oleh penulisnya. Dapat menentukan tajuk penulisan dan perincian tajuk yang selanjutnya. o o  Batasan perkataan dan ayat o Penggunaan perkataan dan ayat yang ringkas.

Contoh : Keberkesanan Pertubuhan Bukan Kerajaan.Andaian masalah yang dihadapi semasa menjalankan kajian -Sumber kewangan .Jangka masa yang diperlukan .    Kertas kerja projek atau kajian : .Rasional .Pengenalan . jelas dan tepat (tidak melebihi 15 patah perkataan).Kumpulan sasaran .Tajuk .  Penulisan tajuk hendaklah ringkas.Objektif / matlamat .  Pemilihan tajuk yang sesuai dapat membantu pelajar mengumpul data da maklumat yang tepat bagi menyelesaikan persoalan bagi sesuatu tajuk yang hendak dibincangkan.

diperakukan. Penggunaan kunciadalah diperakukan atau adalah juga diperakukan itu akan memberi cirri khusus kepada Contoh mengungkap idea dalam penulisan saintifik . ungkapannya sama sekali tidak menunjukkan penggunaan kata kunci temui atau peroleh. tetapi menggunakan kata kunci didapati. Ayat pasif tidak memerlukan pewujudan subjek atau pelaku. Biasanya kata kunci diperakukanselalunya didahului oleh perkataan adalah. Ayat aktif mendapat bentuknya itu disebabkan adanya subjek dan pelaku. adalah didapati. Bagaimanapun. kata akan menghasilkan adalah bahasa laporan. Ungkapan perakuan: Penggunaan diperakukan biasanya digunakan dalam bahan laporan kajian. Bentuk pasif diperakukan adalah disebabkan perakuan-perakuan dalam ayat pasif.Contoh mengungkap idea dalam laporan kajian Terdapat dua jenis pengungkapan idea dalam laporan   Ungkapan penemuan Ungkapan perakuan Ungkapan penemuan: Ungkapan penemuan menyatakan apa yang ditemui atau diperolehi oleh pengkaji yang menjalankan kajian.

Terbahagi kepada dua pendekatan atau kaedah iaitu Ungkapan epistemic dan operasional. Ini bermakna bahawa kawasan bukan trdisional terletak di kota.Contoh penggunaan ungkapan ini ialah: Jelaslah bahawa cerita-cerita itu jelas dapat digunakan sebagai analisis.  Menjelaskan makna atau tujuan . Ungkapan epistemic  Pendekatan atau kaedah . tingkah laku dan pandangan hidup yang halus.Penggolongan yang menggunakan cirri-ciri fizikal itu merupakan golongan ras. dapatlah dikatakan bahawa cara hidup orang melayu dalam perlembagaan ialah sikap.Ungkapan ini menyatakan contoh seperti yang berikut: Kawasan bukan tradisional pula ialah kawasan yang wujud akibat migrasi orang dari kawasan tradisional.Contoh: Dengan penjelasan mengenai konsep kebudayaan itu.  Kepastian atau keyakinan . .  Mengandaikan .

Contoh ungkapan operasional adalah seperti berikut:  Soal.   Dalam unit ini.-Kajian ini dijalankan untuk melihat kecekapan berbahasa Melayu dalam kalangan penutur bukan Melayu. dicadangkan. Dalam Bab 1. dijalankan.  Ungkapan operasional .factor asas dalam membezakan kategori penutur asli. Kata kunci yang digunakan seperti dilakukan. .Ungkapan operasiaonal dalam penulisan teks saintifik pula menggambarkan langkahlangkah yang diambil ketika menjalankan penyelidikan.selidik dihadkan kepada mereka yang menetap dalam komuniti penutur bukan Melayu sahaja. rujukan yang akan dihuraikan merujuk pada kaedah menulis kutipan. Manakala bahan rujukan pula merujuk pada kaedah penulisan nota kaki dan juga senarai rujukan. dan lain-lain. sudah dinyatakan tentang factor .

Sumber sesuatu data dimuatkan dalam teks agar maklumat yang digunakan oleh penyelidik itu boleh dipertanggungjawabkan. kutipan langsung ditulis dalam satu baris. Tetapi dalam bibliografi. Terbahagi kepada dua kaedah iaitu kaedah petikan langsung dan tidak langsung. semua nama pengarang hendaklah dinyatakan. Menggunakan kaedah penyisipan petikan langsung ke dalam teks. maka nama pengarang dan tahun terbitan diletakkan di dalam kurungan. maka nama pengarang pertama itu hendaklah diikuti dengan et al .hujah.   Petikan / Kutipan tidak langsung . khususnya pada perkataan-perkataan asal rujukan itu.   Sekiranya terdapat persetujuan pendapat dalam beberapa karya. Jika merujuk sesuatu karya yang ditulis oleh tiga orang atau lebih. maka tahun karya tersebut diterbitkan hendaklah diletakkan di dalam kurungan. Jika kutipan lebih daripada satu baris sesuatu rujukan itu hendaklah diindentkan. Penggunaan rujukan atau penyisipan kutipan oleh penulis adalah untuk mengemukakan fakta dan menyokong hujah. perlu menggunakan frasa yang menunjukkan persetujuan pendapat itu. Perlu menggunakan frasa yang menunjukkan keadaan bertentangan sekiranya terdapat percanggahan pendapat. Selain itu. Sebaliknya jika nama pengarang bukan sebahagian daripada ayat.kata oleh seorang penulis atau penulis lain. Biasanya. Jika merujuk sesuatu karya yang ditulis oleh dua orang.     Yang berikut merupakan beberapa kaedah yang digunakan dalam pendokumentasian. Petikan yang menyampaikan maklumat atau pendapat bagi menambahkan maklumat yang sedia ada. nama pengarang dan tahun diterbitkan karya itu mesti disertakan.   Petikan / Kutipan langsung  Merupakan petikan yang diambil sepenuhnya tanpa melakukan sebarang perubahan. maka kedua-dua nama pengarang itu hendaklah ditulis.:  Menggunakan petikan yang memerikan atau membincangkan penulisan atau kata. Pemaparannya perlu memperlihatkan kesinambungan idea penulis.   Jikalau nama pengarang merupakan sebahagian daripada ayat.

Pendokumentasian seperti ini tidak memerlukan penggunaan nota kaki. judul buku.   Untuk penghargaan kepada penulis dan sumberyang dirujuk. majalah. Merupakan petikan sesuatu idea orang yang terlebih dahulu diolah menurut perkataan sendiri. Ini dilakukan untuk mengelakkan gangguan penceritaan dalam teks penulisan ilmiah. Kaedah yang ingin diperkenalkan dalam unit ini ialahThe Chicago Manual Style. makalah dan bahan dari internet. Bahkan mengikut trend sekarang. tahun terbit.   Untuk memberi komen atau cadangan. Untuk memberikan rujukan tambahan tentang isu yang dibincangkan dalam teks. jurnal. tesis.   Kaedah penulisan nota kaki  Dalam penulisan ilmiah. dan bukan untuk pendokumentasian. Tujuannya memaklumkan pembaca bahawa :  o o perkara sama yang dibincangkan dalam halaman atau bab lain dalam bahan rujukan yang sama. Termasuklah nama penulis. Fungsi nota kaki o  Untuk memberikan maklumat lengkap tentang sumber yang telah dirujuk seperti buku. idea atau istilah.  Penulisan nota kaki merangkumi pelbagai cara. nota kaki hanya digunakan untuk membuat penerangan lanjut tentang sesuatu konsep. American . nota kaki amat diperlukan untuk memberi maklumat tentang asal-usul sumber yang boleh dirujuk. tempat terbit dan halaman. Untuk memindahkan petikan langsung daripada bahagian teks kepada bahagian nota kaki. nama penerbit. Untuk membuat rujukan silang.

 Menurut Sufean Hussin. Nota kaki diletakkan dalam teks selepas sesuatu kenyataan dan nombor secara turutan dan ditempatkan di kaki halaman buku yang dikenali sebagai nota kaki. penekanan hanya pada nama keluarga pengarang. Maklumat lengkap setiap sumber yang dirujuk dalam teks diberikan dalam senarai bibliografi yang perlu disusun mengikut abjad dan nama keluarga. hlm. tahun terbit dan halaman buku. dikenali nota dan bibliografi.. Juga boleh ditempatkan pada akhir penulisan yang dikenali sebagai nota hujung. Nota kaki disebut sebagai nota dan ditulis pada bahagian akhir penulisan sebelum menyenaraikan bibliografi.Psychological Association (APA) dan Modern Language Association of America (MLA) dan Gaya Dewan.cit. 1985.   Nota kaki The Chicago Manual Style Menggunakan dua kaedah penulisan yang utama. 66-67. Ditulis langkau dua baris dan ayat pertama dimulakan sebagai perenggan dengan lima ketikan ke dalam dari sebelah kiri. Pertama. penulis hanya perlu menyatakan nama keluarga pengarang. .cit. perlu ditulis dengan langkau dua baris Tiada penggunaan singkatan seperti op. danloc.  Nota kaki dalam gaya APA ini boleh memberikan rujukan tambahan tentang isu yang dibincangkan dalam teks.      Nota kaki American Psychological Association (APA) Dalam menulis maklumat tentang rujukan. tetapi antara teks dilangkau dua baris Bagi catatan nota hujung. o Nota kaki ditulis dengan nama penuh pengarang      Bahan yang telah diterbitkan digaris atau diitalikkan Diletakkan pada bahagian akhir setiap halaman Disusun mengikut nombor Dimulai agak ke dalam sedikit seperti mana penulisan perenggan Kebanyakkan maklumat nota kaki dipisahkan oleh koma kecuali maklumat tentang penerbitan yang dinyatakan dalam kurungan Nota kaki ditulis dalam langkau satu baris. tahun penerbitan dan halaman buku dalam kurungan.

hlm.KAEDAH PENULISAN BIBLIOGRAFI KAEDAH PENULISAN BIBLIOGRAFI Nota kaki Mordern Language Association of America (MLA) gaya MLA ini agak jarang digunakan dalam bidang saing social kerana ianya memerlukan sesuatu petikan disusuli oleh pengarangnya yang membuat kenyatan tersebut. 108. . 1987. Sumber yang lengkap tentang tajuk buku. Antara pedagang negeri yang termasyur pada tahuntahun 1511 ialah sir Ferrot Miles. Menurut Lester. dalam persisiran Selat Melaka. tempat terbit dan penerbit boleh didapati pada bahagian bibliografi. Contoh gaya MLA ialah seperti berikut: Pedagang negeri dikenali sebagai pedagang persendirian dan misi mereka biasanya menjalankan perdagangan di semenanjung Tanah Melayu. Sir Thomas Aktinson dan Lady Guillmard yang datang ke Tanah Melayu melalui kapal terbang. biasanya gaya ini hanya membenarkan pengunaan nota kaki jika ia bertujuan untuk membuat huraian kandungan (content foot notes). Petikan tersebut perlulah berakhir dengan nombor halaman yang dinyatakan dalam kurungan.

Tajuk tesis dan kesemua rujukan yang telah diterbitkan akan digaris Bagi artikal . jurnal dan tesis.b dan seterusnya.kaedah ini memerlukan jenis penulisan kaedah Penulis-tarikh. perlu dinyatakan halamannya    Contoh penulisan bibliografi APA ialah: Panduan Penulisan Bibliografi Gaya UPSI (American Psikologi Association "APA") Rujukan atau bobliografi perlu dimulakan pada muka surat baharu. Untuk maklumat lengkap tentang sumber rujukan berkenaan penyelidik perlu menyemak senarai bibliografi dan memperkembangkan idea dengan membuat rujukan silang contohnya:  Sebahagian besar daripada maklumat buku dipisahkan oleh tanda titik dan noktah bertindih Pengarang yang menghasilkan dua buah buku pada tahun yang sama akan diulang dengan tahun penerbitan---a.d) Nota Kaki Gaya Dewan dianjurkan oleh Dewan Bahasan dan Pustaka.ditulis mengunakan saiz 12 huruf Times New Roman. disusun secara urutan abjad .tarikh penerbit bahan dan halaman rujukan dalam tanda kurung.

(1982). Cambridge : Cambridge University Press. The morphology of Malay. Language and social identity. J.berasaskan abjad pertama nama penulis. (1982a). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka  Seorang penulis dan buku yang diterbitkannya adalah pada tahun yang sama yang digunakan sebagai rujukan perlulah disusun mengikut tajukbuku yang mengikut abjad dan dilebelkan dengan huruf a. Buku  Seorang penulis Asmah Haji Omar (2002).b. J. Rencana Lingustik. Gumperz. . perlu ditaip tanpa langkauan (single spacing) dan santak kiri dan kanan (justify) 1. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.  Seorang penolis dan beberapa buah buku yang digunakan mestilah disusun secara kronologi iaitu mengikut tahun Abdullah Hassan (1974). discourse strategies.Cambridge: Cambridge University Press. Setia dan santun bahasa. Tanjung Malim: penerbit Unuiveriti Pendidikan Sultan Idris. Abdullah Hassan (1992).c dan seterusnya pada tahun seperti berikut : Gumperz.

Onn. Khairul Azam Bahari. (1991).). Husna Faredza Mohd Redzwan. Oxford: Oxford University Press. S. Et al. (Ed.  Tiga hingga enamoring penulis Nik Safiah Karim.  Lebih daripada enam orang penulis Abu Hassan Abdul. Farid M. Bahasa Melayu Profesional. Hashim Hj.(2003). Kuala Lumpur : Cetakrapi Sdn. Pragmatic.Bhd  Buku yang diedit Davis. Idris Mohd Radzi.Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur : Utusan Publication. Nor. Musa & Abdul Hamid Mahmood (1996) Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Komunikasi kewartawanan .  Buku yang diterjemah .Hamid Awang. Ahmad Khair Mohd . Dua orang penulis Sulaiman Masri dan Razali Ayob (2002).

) Clasroom oriented research in second language acquisition (m. Rowley: Newbury House.s. Competitiveness and anexiety in adult second language learning: Looking at and through the diary studies.& Long. 67-103)..R.Pulau Pinang: Univertity Sains Malaysia. buku itu diterjemahkan oleh Abdullah Hassan yang bertajuk Semantik dan diterbitkan pada tahun 1989 oleh Universiti Sains Malaysia  Buku keluaran institusi atau organisasi Kementerian Pendidikan Malaysia (2003). Semantik (Abdullah Hassan. terjemah ). Dalam Seliger. Dasar bahasa dan pembangunan Negara di Malaysia Dalam Dewan Bahasa. 43(9). F. Artikal dalam Jurnal Hassan Ahmad (1999).(Ed. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka.  Artikal atau bab yang ditulis oleh seseorang dalam buku yang diedit oleh orang lain. 783-797 . H. (Karya asli diterbitkan 1976) Rujukan tersebut bermaksud karya asal yang terkah diterjemahkan dan diterbitkan pada tahun 1976 dan ditulis oleh Palmer. Barliey. Huraian sukatan pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5. 1. F.R. (1989).Palmer. M. K (1983).

4.J.com/crebook2/html pada Ogos 20.it/EAGLES96/texttyp.html Jika tiada penulis Creative thingking (2004). Diperoleh pada Ogos 18. Doctors from teen novel approach[Elektronoc Version].com. The Australian. Artikal dalam jurnal elektronik Kerin. Artikal daripada internet tetapi bukan daripada jurnal elektronik Sinclair .theaustralian. J.au 1. (1996).2001 daripada http://www.ilc. Artikal dalam akbar .Rujukan tersebut bermaksud artikal ini ditulis oleh Hassan Ahmad yang terdapat dalam jurnal Dewan Bahasa Dan Pustaka jilit 43 bulan September pada muka surat 783 hingga 797. Preliminary Recommendations on Corpus Typology.virtualsalt. 1.cnr. Diperoleh pada November 20. 2004 daripada http://www. 2004 daripada 1.M. (2000). Diperoleh http://www.

April 5). Dalam prosiding Seminar Mengajar dan Bahasa Melayu Taksiran Sukatan Pelajaran Baharu UniversitinPendidikan Sultan Idris (m. Artikal dalam majalah mingguan Vygotsky. Mind in Society.100.Berita Harian 1 & 8 1. Dunia Pendidikan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia 1. Artikal dalam majalah bulanan Zaidi Mohamad (2001. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris . Tesis sarjana yang tidak diterbitkan.April 5). 69-78). (2002. L. Perlaku morfo-sintaksis imbuhan meN-kan: analisis data korpus berkomputer.76-80 1.Fazli Abdullah (2005. (2005.Newsweek.jun). Tesis atau Disertasi Mohd.s. Kecemerlangan Akedemik. Ogos 4). Berita harian. Boleh ambil pekerja asing. Ra'in Shaari (2003). Prosiding Persidangan Seri Lanang Jaya Haji Rohani (2004) memberikan pendapat yang bernas sebagai Sumbangan dalam perbingcangan .17-20 1. 1 & 8 Jika tiada penulis Boleh ambil pekerja asing.

• http://www.my/onlinejour.indiana.com/: sebuah situs ilmiah yang cukup populer di kalangan peneliti.272 artikel yang diterbitkan oleh lebih dari 140 penerbit. ilmu kesehatan. Pada saat tulisan ini dibuat (awal April 2008). Untuk yang berbayar. • http://highwire.go. jurnal. jangan lupa daftar dulu untuk mendapatkan full access.edu/: Sebuah divisi dari Perpustakaan Universitas Stanford.html : kumpulan link-link jurnal online dari Universiti Putra Malaysia.byte. Anda harus berlangganan. Sebuah list direktori mirror yang dibuat LIPI untuk berbagai macam referensi online data sains dan teknologi. Untuk men-download jurnal yang ada di sini.com/: Stand on The Shoulders of Giants. Anda bisa melihat pemandangan seluruh kota di bawah Anda. • http://ocw.upm. Memuat banyak referensi situs ilmiah untuk berbagai macam bidang studi.com: Free online computer articles. Highwire memiliki jutaan koleksi literatur ilmiah dari berbagai macam bidang studi. farmasi.scholarlyexchange.org/: Directory of Open Access Journals.lipi. Cari jurnal komputer di sini. • http://www.br/journals: Kumpulan jurnal-jurnal gratis tentang kedokteran. Memuat berbagai macam artikel komputer dari pakar-pakar komputer di seluruh dunia. Namun. paper. • http://www. Anda bisa mencari berbagai macam electronic books (ebook). tentu setelah memenuhi syarat dan ketentuan dari pengelola ScholarlyExchange.google.arsip. Anda bisa juga memasukkan jurnal-jurnalAnda di sini untuk dipublikasikan di internet.edu/ : Open Course Ware. Bagaikan berdiri di pundak raksasa. Saat tulisan ini dibuat (awal April 2008). • http://jcmc.org/advanced/simplesearch. artikel dan literatur ilmiah hanya dengan memasukkan kata kunci yang tepat di Google Scholar.doaj. berikut ini beberapa situs yang layak Anda coba : • http://scholar.726. • http://search2. yang menyediakan ratusan ribu informasi tentang literatur pendidikan.freebooks4doctors. yang dihosting secara free. Sebuah situs yang menyediakan jurnal-jurnal ilmiah yang terpercaya dan bisa diakses secara gratis. Mencakup berbagai macam bidang studi keteknikan dan ilmu alam.jsp: Bagian dari IEEE Computer Society Digital Library. Highwire memiliki 1128 jurnal dan 4.com/: Situs ini memuat informasi tentang buku dan jurnal kedokteran. dan beberapa ilmu sosial. Mencakup beberapa ilmu keteknikan. • http://www. . beberapa universitas di Indonesia sudah memiliki akses institusional yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh civitas akademika universitas tersebut. • http://www. Inilah kata-kata yang „dijanjikan‟ Google Scholar. alias semua jurnal ilmiah yang bisa diakses di jagad dunia maya. baik yang berbayar maupun yang gratis. ilmu alam. Oya. tesis. Pada beberapa artikel disediakan pula bentuk PDF-nya. Artikel dan jurnal ilmiah disediakan dalam bentuk HTML.stanford.edu. • http://www. DOAJ mengklaim mereka memiliki 3310 jurnal dan 1096 diantaranya bisa diakses melalui mesin pencari yang mereka sediakan.lib. Silahkan konfirmasikan ke universitas Anda.org. virologi dan zoologi. Jika Anda adalah mahasiswa fakultas kedokteran atau biologi.mit. Untuk Anda yang membutuhkan referensi jurnal ilmiah online.org/hosted.bioline.html: Situs tentang jurnal-jurnal ilmu sosial. • http://www. bisa mencoba situs ini. Mereka juga menyediakan 177. Anda bisa men-download file-file PDF-nya. sebuah sub direktori dan aplikasi dari Google Inc. sebuah situs free e-learning yang dibuat oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT).id/: Mirror Server for Scientific Data. Anda hanya bisa membaca abstraknya.199 artikel ilmiah dalam situs mereka.edu: sebuah web milik Indiana University yang berisi jurnal berbasis web tentang riset di bidang ilmu sosial yang menggunakan komputer sebagai salah satu media risetnya. Sangat membantu Anda yang ingin mendapatkan referensi ilmiah gratis dan berbayar yang cukup komprehensif.fined Berburu Jurnal Ilmiah di Internet Posted by azlanlin in Jurnal undefined Berburu Jurnal Ilmiah di Internet Internet adalah sumber utama referensi ilmiah yang up to date. Beberapa diantaranya juga bisa didownload secara gratis.computer. • http://sciencedirect. ilmu lingkungan. Untuk yang gratis.

search facilities. plus the Library System administration. Of course. Selamat berburu jurnal ilmiah ! Referensi : Naskah buku “Scholarship Winner Wannabe” (Sunu Wibirama) Sumber: Universiti Gajah Mada 0 komen » undefined Lubuk Bidang Ilmu Posted by azlanlin in Jurnal undefined Academic Dissertation Publishers -. Within this broad definition. chemistry. To access full-text journals from the IDEAL home page. This valuable reference source is all available at the touch of a button and is currently absolutely free to all users at the registered domain of institutions where a full price institutional subscription to the paper journal has been purchased. webzine. Please note that when the list indicates a format starting during a year.cfm: portal jurnal komputer berbayar. • http://lib.acm. magazine. Dibuat oleh Microsoft Corporation.Electronic serials may be defined very broadly as any journal. mathematics.    Colorado Alliance of Research Libraries -.msra. go to the "Access" section. The majority of the journals available through Synergy are published on behalf of Learned Societies and Associations and include some of the leading titles in Science Technology and Medicine.pubmedcentral.gov/: sebuah situs yang memuat arsip jurnal gratis di bidang ilmu alam dan biomedis.Make your Graduate Thesis Work for You! The best way to publish your academic thesis or dissertation. Subscriptions must be validated by your librarian or information services department using your Cambridge University Press subscriber number.Please find below a full listing of all our online materials.edu/collres/journals/: sebuah web milik University of California.Synergy is the online journal service from Blackwell Science and Munksgaard. terkadang jurnal-jurnal ilmiah bisa didapatkan di homepage pribadi seorang profesor.ac.php?app=site&act=jurnal: katalog link direktori jurnal ilmiah milik Universitas Gadjah Mada.  Oxford Journals: Online Journals -. Sherman Fairchild Library houses materials dealing with engineering and applied sciences. virtually all modern electronic journals are mostly available via the Web. Anda akan menjumpai web pribadi masing-masing profesor dan tidak sedikit profesor yang berbaik hati berbagi hasil karyanya yang berupa jurnal dan artikel yang nggak kalah keren dengan jurnal berbayar. gopher. Coverage: 1995/96 to the present. this might be in the last issue. e'zine. ftp." Login and password is not needed. Click on "show journals. the titles can be electronically accessed using different technologies such as the World Wide Web (WWW). • http://portal.ugm. Millikan Memorial Library houses books and journal collections on biology. telnet. Untuk bisa menjadi member. This site primarly includes . Synergy was launched in January 1999 and now includes over 250 journals.cn/: situs yang memuat daftar jurnal ilmiah tentang komputer. humanities and social sciences. The Astrophysics Library and the Geological & Planetary Sciences Library are the other two major libraries in the System. newsletter or type of electronic serial publication which is available over the Internet. Selain yang sudah disebutkan. abstracts. Anda bisa mendaftar sebagai student member dengan biaya $42 per tahun. All other users will have free access to tables of contents.id/exec.org/portal. Jika Anda senang berselancar menjelajahi situs-situs universitas tingkat dunia. including computer science and chemical engineering.  Blackwell Science -. CUP Journals On Line -. • http://www.Full access to leading Cambridge University Press Journals. and alerting services. Except as noted below.ucsf.  IDEAL--Academic Press -.Full text access to over 175 titles in the sciences and social sciences published by Academic Press. click on "My Profile/Login" and scroll to "UNIVCALIF subscription.  CLS Online Journals -. physics.nih. • http://libra.• http://www.library.The Caltech Library System consists of four major Libraries and a number of other smaller collections. CLAS reflects the holdings of all these units. San Francisco yang berisi katalog jurnal-jurnal online. email or listserv.

ethnographers.An online weekly journal about Taiwan. linguistics.Springer Verlag Publishers -. By Government Information Office. finance.  Journal of Word .  Science Magazine -. historians. We seek the work of political cientists. philosophy.  Kluwer Academic Publishers -. economists and geographers JSTOR -. EBSCO.System Research -.ejournal sites as they are offered by the publisher. evolutionary approaches. education. sociologists. and economics. Bell & Howell ProQuest.Full text of over 250 journals in philosophy. Note: The Elsevier full-text journals require the most current version of the free  Taiwan Journal -. but often includes back issues from several decades past. Full text coverage: 1997 to the present. population studies. and sociology.Guide to Science Online Sumber : Prog Pasca Sarjana  . bioscience.  University of Chicago Press -. computer science. Information Access Company and others). We especially want to include works that proceed from several different theoretical stances and disciplines.Abstracts and full text of over 200 journals in the sciences published by Springer-Verlag Publishers.Free Journal Access. These include. but are not limited to.Full text access to over 900 scientific.The main editorial goal of the Journal of World-Systems Research is to develop and disseminate scholarly research on topics that are relevant to the analysis of world-systems. mathematics. In general this site excludes ejournals that are embedded within aggregators (such as Northern Light. international political nomy. medical and technical journals published by Elsevier Scientific Publishers. economics. political science. historical and cultural analysis.  ScienceDirect -.  IOP Free Journal Access -. history.Elsevier Scientific Publishers -. Links to the full text of many articles available in.Full text coverage of several journals published by the University of Chicago Press. archaeologists. comparative. engineering.JSTOR is an archival collection of over 100 journals in such subject areas as AfricanAmerican and Asian studies. JSTOR does not include the latest 5 years of any journal. business. civilizationists. Taiwan. ecology. Full-text from at least 1997 to the present.  Link -.

ramai yang akan tertanya. terdapat beberapa button. Semakan itu boleh dibuat secara online dengan klik di sini. Asasnya. Pengkaji pula perlu mengambil kira aspek kos. sebahagian besar kajian yang dijalankan adalah melibatkan populasi yang besar. Bersedia dengan pembentangan proposal. Siap sedia ler. 0 komen » undefined Cara mengira saiz sampel daripada populasi kajian Posted by azlanlin in Link.. apakah butiran yang wajar dimasukkan dalam powerpoint utk dibentangkan? Inilah contoh paparan powerpoint yang sedang di murnikan. saya hanya menentukan saiz sampel berdasarkan Jadual Penentuan Saiz Sampel Krejcie dan Morgan (1970). Jika diperhatikan. klik di sini. Proposal. Mudah bukan? . Apakah yang wajar dilakukan? Adakah akan mengambil seluruh populasi atau menentukan saiz sampel? Sewajarnya.. Pengkaji hanya perlu memasukkan jumlah populasi dan sisihan piawainya.. Jadual penentuan saiz sampel ini diterima pakai oleh ahli akademik dan memudahkan pengkaji menentukan saiz sampel. pengkaji mengambil pendekatan yang realistik dalam menentukan saiz sampel yang sesuai dengan jumlah populasi.jumlah saiz sampel telah diberikan. Tesis. Setakat ini. Setelah mendapatkan saiz sampel berdasarkan populasi kajian saya. Ini bertujuan untuk mengelakkan adanya ralat yang besar. UKP6013 undefined Bagi pengkaji yang baru berjinak dalam dunia penyelidikan. Hakikatnya. Setiap button akan memaparkan butiran penting yan harus dibentangkan. penentuan saiz sampel akan menjadi masalah. masa dan tenaga.nahhhh.ined Pembentangan proposal / viva Posted by azlanlin in Proposal undefined Langkah harus diteruskan. semakan saiz sampel akan dilaksanakan. Contoh jadualnya.

Proposal. Tesis salam sejahtera. Kerjasama semua pelajar diminta untuk menghebahkan perkara ini kepada rakan-rakan yang lain. Dimaklumkan bahawa Fakulti akan menganjurkan Research Training Program pada 30 November hingga 2 Disember 2009 bagi membantu pelajar dalam membuat penyelidikan terutamanya bagi pelajar Mod B.Contoh jadual hasilan Krejcie dan Morgan (1970) Sebaik-baiknya. Parah tu. Kuliah. Mod C dan Doktor Falsafah.. Cuba elakkan kita hanya lakukan tetapi tidak tahu apa yang sedang dilakukan. ******************************* Salwah Mohd Penolong Fakulti Perniagaan Tel: Faks: ******************************* 0 komen » Pegawai dan 05-450 05-459 Ali Tadbir Ekonomi 6279 4642 undefined undefined . kita harus tahu apa yang kita lakukan. Sehubungan itu. Bersama ini disertakan tentatif program untuk rujukan pelajar.. bagi pelajar yang berminat untuk menyertai program ini diminta untuk memberi maklum balas kepada saya selewat-lewatnya pada 15 November 2009(Ahad) untuk tindakan lanjut. 0 komen » undefined Makluman FPE Assalammualaikum & undefined Posted by azlanlin in Ceramah.

Pelajar juga diminta untuk mengemaskini maklumat peribadi pelajar melalui Upsi Portal terutama sekali bagi maklumat no.45 Kuliah Ogos 2009 Jumaat petang K 2. Pelajar semester lain dijemput hadir bersama. Bagi Pelajar Mod B (yang sedang dalam proses penulisan disertasi). Bagi pelajar yang tidak pernah mendapat sebarang email daripada saya. Bagi pelajar yang bercita-cita untuk bergraduat pada sesi konvokesyen Mac 2010. telefon (rumah dan handphone). ******************************* Salwah Penolong Fakulti Perniagaan Mohd Pegawai dan Ali Tadbir Ekonomi . Penghantaran Disertasi Awal (Disertasi lengkap untuk dihantar kepada pemeriksa dalam/ pemeriksa luar). pelajar tidak perlu mendaftar pada semester berikutnya (Semester 2 Sesi 2009/2010). Pelajar diminta untuk menghubungi saya atau Dr. 4. pelajar dikehendaki menghantar laporan projek Mod A kepada penyelia untuk dinilai selewat-lewatnya pada 18 Oktober 2009 (Ahad). Penghantaran Laporan Kemajuan Pengajian Siswazah (LKPS). Che Mohd Zulkifli b. Mod C dan Doktor Falsafah. 1. untuk sebarang pertanyaan dan maklumat berkaitan pengajian serta sebarang informasi yang ingin disebarkan kepada pelajar lain. alamat terkini dan alamat email bagi memudahkan proses komunikasiantara pelajar dan pentadbir. Sekiranya gagal mematuhi perkara ini. Tajuk Tesis Assalammualaikum & salam sejahtera. Tarikh Hari Masa Tempat : : : Dewan 28 : 2. kelewatan penghantaran laporan projek selepas daripada tarikh tersebut. Sekian. akan menyebabkan pelajar tidak dapat bergraduat pada sesi Mac 2010. Bagi pelajar Mod B (yang sedang dalam proses penulisan disertasi).Surat Azimat : Penanda Aras daripada FPE Posted by azlanlin in Proposal. 3. Saya yang harap menjalankan maklum. Dilampirkan bersama brosur kolokium dan butiran kolokium adalah seperti berikut. Fakulti akan menganjurkan kolokium pengajian siswazah siri II tahun 2009 dan semua pelajar semester 1 dan 2 DIWAJIBKAN hadir. tugas. diminta untuk menghubungi saya secepat mungkin (sila hebahkan kepada rakan-rakan yang lain). pelajar dikehendaki mengisi borang laporan kemajuan pengajian siswazah dan menyerahkan laporan tersebut yang telah lengkap diisi kepada Institut Pengajian Siswazah selewat-lewatnya pada 18 Oktober 2009 (Ahad)untuk tindakan lanjut. Kolokium Pengajian Siswazah Siri II tahun 2009. 5. Penghantaran laporan projek Mod A. Mod C dan Doktor Falsafah yang menghantar Disertasi Awal ke Institut Pengajian Siswazah selewat-lewatnya pada 16 November 2009 (Isnin). keputusan “SM” (Sedang Maju) tidak akan di catatkan dan pelajar tidak akan dibenarkan mendaftar bagi semester berikutnya.Bersama ini disertakan borang tersebut untuk perhatian dan tindakan lanjut oleh pelajar yang berkenaan. Che Omar (Timbalan Dekan Pengajian Siswazah & Penyelidikan) FPE (ext 6198).

Tesis undefined Hari Tarikh Masa Tempat : : : : Jumaat 06/02/09 3.00petang DewanSeriTanjung Hari ni aku dan geng-geng sem 1. Taklimat ttg proposal penyelidikan : Prof Dr Osman Lebar 2. Pra pembentangan proposal PHD .Tel: Faks: ******************************* 0 komen » 05-450 6279 05-459 4642 undefined Kolokium FPE Posted by azlanlin in Proposal. ikuti kolokium di Dewan Sri Tanjung anjuran FPE Pengisiannyaialah: 1.

Oleh itu. . Contoh kajian berkaitan mendapatkan pengesahan pakar menggunakan teknik delphi. penyelia mencadangkan untuk mendapatkan pengesahan pakar dalam bidang psikometrik. Bleh klik di sini. psikologi dan pengurusan.fined Pengesahan Pakar Posted by azlanlin in Soalselidik undefined Soalselidik telah siap dibina.

pastinya berteraskan teori atau model yang telah diciptakan oleh penyelidik terdahulu. Pembinaan kerangka konseptual akan dimurnikan berpandukan kajian literatur yang dibuat. Aku terjumpa LUBUK ini setelah membantu mem besor mencari teras model yang bersesuaian untuk kajiannya. Tajuk kajian yang dibincangkan dengan penyelianya agak menarik. Hari ini aku terjumpa LUBUK MODEL dalam pengurusan pendidikan. pembentukan kerangka konseptual mula diciptakan. Setelah itu. barulah model atau teori tersebut diubahsuai mengikut bidang kajian dan kepentingan homofili setempat. Rupa-rupanya berderet-deret model yang telah diketengahkan untuk tatapan umum. pastinya boleh digunapakai dengan melakukan pengubahsuaian mengikut keperluan dan bersesuaian dengan populasi setempat.fined Lubuk model dan teori dalam pengurusan pendidikan Posted by azlanlin in model undefined Setiap kajian yang dilakukan dalam apa jua bidang sekalipun. Maka. . berteraskan teori atau model yang sesuai dengan bidang kajian. Memang menarik untuk dikaji dalam era pendidikan yang menuntut banyak perubahan dalam pembangunan organisasi berpandukan gaya kepimpinan-gaya kepimpinan yang baru diwujudkan. Analisa kajian literatur menjuruskan ke dalam bidang yang ingin dikaji. Model yang sedia ada.

. kepimpinan berasaskan prinsip dan kepimpinan berkesan. Godak. >> lebih kurang gitu le tajuknya secara umum.. Malahan kita juga boleh mengutarakan model-model yang difikirkan sesuai untuk web tersebut. . lubuk ini meminta kita untuk berdaftar agar membolehkan maklumat-maklumat terkini diakses secara online..Gaya kepimpinan dalam pembangunan organisasi di sekolah. Namun. Tajuk ini agak menarik untuk dipanjangkan untuk PHDnya nanti. Gaya kepimpinan yang akan diutarakan ialah kepimpinan 360 darjah. jangan tak godak. Insyallah. Gabungan elemen 3 gaya kepimpinan yang baru ini dalam membangunkan organisasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful