CONTOH PENULISAN ILMIAH

Ramai di antara kita tidak tahu bagaimana hendak menulis menggunakan laras bahasa ilmiah sepertimana disyaratkan oleh pihak UPSI untuk menyiapkan kerja kursus KRB 3033. Di sini saya sertakan Contoh Penulisan Ilmiah. Semoga artikel ini dapat memberi manafaat kepada cikgu-cikgu dan semua pelawat. KAEDAH PENULISAN ILMIAH Pengenalan Penulisan ilmiah merujuk penulisan yang berlandaskan metodologi keilmuan atau metodologi saintifik. Metodologi saintifik ialah pendekatan mengungkapkan fakta dan bukti bagi menyokong kebenaran melalui bebarapa langkah seperti perumusan masalah, pembentukan hipotesis, deduksi hipotesis dan pengujian kebenaran. Bahasa penulisan ilmiah, biasanya memilih kata, istilah, ungkapan dan ayat yang maknanya bersifat denotasi, iaitu tepat dan jelas supaya tidak disalahertikan dengan makna-makna lain. Dengan demikian karangan ilmiah harus bersifat objektif, jujur dan tepat.

Jenis-jenis Penulisan Ilmiah Jenis-jenis penulisan ilmiah yang utama ialah esei ilmiah, kertas kerja, laporan kajian, tesis dan disertasi. Esei ilmiah merujuk karangan ilmiah yang pendek tentang topik atau permasalahan berdasarkan data yang diperolehi melalui rujukan perpustakaan dan / atau kerja lapangan. Penghuraiannya bersifat rasional-empiris dan objektif. Kertas kerja ialah penulisan ilmiah yang memaparkan sesuatu fakta atau permasalahan berdasarkan data kerja lapangan dan / atau rujukan perpustakaan. Analisis dalam kertas kerja adalah lebih serius serta bersifat rasional-empiris dan objektif. Kertas kerja biasanya ditulis untuk diterbitkan dalam jurnal akademik atau dibentangkan dalam pertemuan ilmiah seperti seminar, bengikel dan sebagainya.

Laporan kajian atau penyelidikan ialah penulisan ilmiah yang menyampaikan maklumat atau fakta tentang sesuatu kepada pihak lain. Penghuraiannya juga bersandarkan kepada metodologi saintifik dan berdasarkan data kerja lapangan dan / atau rujukan perpustakaan. Tesis ialah penulisan ilmiah yang sifatnya lebih mendalam. Tesismengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh daripada pengamatan atau penyelidikan sendiri. Penulisan ilmiah ini melibatkan pengujian hipotesis bagi membuktikan kebenaran. Tesis biasanya ditulis oleh pelajar peringkat Sarjana Muda Kepujian dan peringkat Sarjana serta perlu dipertahankan di hadapan panel viva-você. Disertasi ialah penulisan ilmiah tahap tertinggi dalam hierarki pancapaian akademik, iaitu untuk mendapatkan gelaran Doktor Falsafah (Ph.D). Disertasi melibatkan fakta berupa penemuan penulis sendiri berdasarkan metodologi saintifik dan analisis yang terperinci. Seperti tesis, disertasi juga perlu dibentangkan dan dipertahankan di hadapan panel atau lembaga viva-você.

Ciri-ciri Khusus Penulisan Ilmiah Terdapat beberapa ciri khusus dalm penulisan ilmiah yang perlu diberi perhatian: 1. 2. 3. 4. Catatan Pustaka Catatan Kaki dan Catatan Kaki Singkat Petikan Langsung dan Tak Langsung Bibliografi / Rujukan / Daftar Pustaka

Catatan Pustaka Dalam penulisan ilmiah, sumber maklumat yang digunakan atau dirujuk perlulah dinyatakan. Catatan tentang sumber maklumat seperti buku, majalah, jurnal atau surat khabar disebut catatan pustaka. Teknik catatatn pustaka yang lazimnya digunakan adalah seperti berikut: Jika nama pengarang dimasukkan bersama teks, karangan yang diisi di dalamnya tahun penerbitan dan muka surat dan perlu ditempatkan selepas nama pengarang tersebut. Tanda titik bertindih (:), dimasukkan di antara angka tahun terbitan dengan angka muka surat. Contoh: Menurut Mohd. Nor Daud (1997 : 63), ayat yang berkesan ialah satu bentuk ayat yang disokong oleh kepelbagaian dalam struktur ayat. atau Hassan Ahmad (2000), juga sependapat dengan.... atau Mengikut pandangan Saville – Troike (1986 : 52-63), peristiwa komunikasi.... Jika dalam teks nama pengarang tidak disebut, catatan nama pengarang, tahun penerbitan dan muka surat dimasukkan di dalam kurungan dan diletakkan di hujung teks sebelum noktah. Tanda koma (,) diletakkan di antara nama pengarang dengan tahun terbit. Contoh: Secara amnya peribahasa ialah percakapan atau ujaran yang mengandungi kebijaksanaan fikiran dan pemerhatian yang tersusun dalam bentuk yang ringkas, indah, sedap didengar dan benar pada perasaan dan fikiran. (Keris Mas, 1988 : 136)

Catatan Kaki Catatan kaki ialah catatan-catatan kecil yang berfungsi memberikan keterangan tambahan terhadap teks yang ditulis. Catatan kaki ditempatkan pada bahagian bawah halaman dan dipisahkan daripada teks dengan garis panjang. Penomboran yang berurutan diberikan kepada setiap catatan kaki. Contoh: .....kajian etimologi1 tidak dapat dipisahkan daripada kajian linguistik... ________________________________________________ 1. Etimologi ialah kajian tentang kata serta perubahan bentuk dan makna. Catatan Kaki Singkat Catatan kaki singkat merupakan satu lagi kaedah menunjukkan sumber rujukan selain kaedah catatan pustaka. ibid. (singkatan daripada ibidum, ertinya sama dengan yang di atas). Digunakan untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang telah disenaraikan di atasnya. op.cit (singkatan daripada opere citati, ertinya dalam buku / karya yang telah dipetik), digunakan untuk catatan kaki daripada sumber yang telah dinyatakan, tetapi telah disisip catatan kaki lain daripada sumber lain. loc.cit (singkatan daripada loco citati, ertinya tmpat yang telah dipetik) seperti op.cit, tetapi dipetik daripada perenggan yang lain. Perhatikan contoh catatan kaki singkat yang menunjukkan sumber rujukan dan ditempatkan pada bahagian bawah halaman serta dipisahkan daripadaa teks degan garisan panjang seperti yang berikut: 1. 75 John Dewey, 1974. How We Think. Chicago. Henry Regnery Company. hal :

2. Shaykh Hakim Moinuddin Chisti, 1985. The Book of Sufi Healing. New York. Inner Traditions International Ltd. hal : 25 3. 4. 5. Ibid, hal. 45 John Dewey, op.cit., hal 89. John Dwey, loc.cit.

Penggunaan catatan untuk menunjukkan sumber rujukan mestilah selaras dalam keseluruhan penulisan. Jika kaedah catatan pustaka yang dipilih, maka keseluruhan penulisan haruslah menggunakan kaedah ini. Sebaliknya jika kaedah catatan kaki singkat digunakan, maka keseluruhan penulisan mestilah mengekalkan penggunaan kaedah ini dengan konsisten Petikan Tak Langsung Petikan tak langsung merupakan pengungkapan kembali pendapat, gagasan pokok, ringkasan atau kesimpulan daripada sebuah tulisan dengan gaya penulis sendiri. Teknik menyatakan sumber informasi dalam petikan tak langsung adalah sama seperti teknik catatan pustaka. Petikan Langsung

jurnal dan majalah ataupun yang belum terbit seperti kertas kerja. Nama pengarang Melayu.Petikan langsung pula ditulis dalam susunan ayat asalnya tanpa sebarang perubahan dan diberi tempat tersendiri. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bibliografi: 1.peribahasa merupakan bahasa diplomatik. 1965 : 165) Sementara Clifford dan Swettenham menyatakan hasil pemrhatian mereka iaitu: “. Biblografi dapat membantu pembaca mengetahui sumber-sumber yang digunakan dalam sesuatu kerja ilmiah.. (Brown. Boston.. 1976.. Form And Style In Thesis Writing. . luas dan besar tujuannya dipakainya sebagai sebutan-esbutan orang sebagai bandingan teladan dan pengajaran”.. Biasanya petikan langsung ditulis rapat (satu spasi) ataupun dikecilkan saiz hurufnya seperti contoh yang berikut: “segala sesuatu cakap yang pendek yang melekat di mulut orang ramai semenjak beberapa lama oleh sebab sedap dan bijak perkataannya. Bibliografi Abdullah Hassan. Petikan langsung kadang-kadang diperlukan untuk mempertahankan keaslian penyataan yang dipetik. Cina dan India ditulis penuh dalam susunan asal tetapi pengarang Barat. Bhd. Urutan nama penulis mengikut urutan huruf 3. Petikan langsung diberi tanda petik (“ “) padanya dan diikuti oleh catatan pustaka.. Campbell. hanya nama keluarga sahaja yang ditulis. Petaling Jaya.. amat sesuai untuk mengelakkan diri daripada terlalu berterus-terang”. terpisah daripada teks. Urutan unsur-unsur yang ditulis dalam bibliografi ialah: Nama penulis Tahun penerbitan Judul – digaris atau dicetak 'italic' Tempat penerbitan Nama penerbit Perhatikan contoh-contoh bibliografi di bawah ini. 1951 : X) Bibliografi Menulis bibliografi atau daftar pustaka bermaksud menyenaraikan semua sumber rujukan dan bacaan sama ada yang telah diterbitkan seperti buku.. tesis dan disertasi.G. Penerbitan Fajar Bakti Sdn. (Za’ba. Gelaran penulis tidak dimasukkan 4. W. 1984. Linguistik Am Untuk Guru Bahasa Malaysia. Bibliografi tidak diberi nombor 2. menunjangi hujah atau memberi maklumat tambahan. Bibliografi diletakkan pada bahagian terakhir tulisan 5.

dlm.my/ http://www.my http://ww. 1994. Kuala Lumpur.my/majalah/massa . hlm. Soosai Ganesh. Tan Ching Kwang. Berita Harian. hlm 12. Jurnal Dewan Bahasa. Malay Proverbs.gov. Kuala Lumpur. All. 1985.bharian. dlm. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur.dbp.Houghton Mifflis Company. 243-251. 1997. Universiti Malaya. Majid. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Khutbah Jumaat : Satu Analisis Laras. 2002.utusan. 1993. Teo Kok Seong. jilid 1 dan 2. Senu Awang. Bahasa untuk Masyarakat Madani. Penerbitan Jabatan Pengajian Melayu.com. 41 : 3 Mac. Tatabahasa Dewan. Linguistik Antropologi: Satu Pengenalan Teoritis. Kamus Ungkapan Lengkap. 1981. September. Mohd. Penerbitan Geetha. et.com. Graham Brash. Nik Safiah karim. http://www. Razak A.

Topik 4 .

Tempoh masa menulis teks.  Penulisan ilmiah membawa maksud yang sama dengan akademik.Jumlah perkataan dan helaian muka surat. 2001: 19).   Penulisan ilmiah mempunyai perbezaan ketara antara satu satu dengan yang lain. etc al. Paiman Atoma. penulisan akademik dan penulisan deskriptif (Mohd. Hamid.   . Penulisan ilmiah merujuk kepada perkara-perkara yang terbahagi dengan maklumat dan data. Sofri Ibrahim. Antara ciri-cirinya ialah : . . .Status penulis. Mohd. . Perbezaan ini berlaku disebabkan oleh cirri-ciri khusus. Halimah Ma'alip. Sanitah Mohd. Yusof. Azhar Abd.Jenis khalayak. .Objektif penulisan.. penulisan saintifik. Yusof Boon. Istilah lain selain penulisan ilmiah ialah penulisan bermaklumat.

Sesetengah yang lain pula ditulis mengikut jumlah perkataan : 1000 – 2500 patah perkataan. Sesetengah esei ilmiah panjangnya hanya empat hingga lima muka surat.Tesis . bulletin atau prosiding persidangan.Nilai kandungan. Memerlukan pengujian hipotesis untuk membuktikan kebenaran. .  Berdasarkan cirri-ciri di atas.Esei ilmiah . Melakukan kajian atau penyelidikan tentang tajuk yang diperoleh..Buku ilmiah     Dikenali juga sebagai kertas kerja ilmiah atau esei panjang. Esei ilmiah boleh diterbitkan dalam jurnal.       Penulisan ilmiah yang bersifat lebih mendalam. Perlu dipertahankan dihadapan panel viva voce. terdapat empat jenis penulisan ilmiah yang utama iaitu : .Disertasi .

Ditulis untuk mendapatkan ijazah Doktor Falsafah (Ph. Penulisan ilmiah tidak bersifat persuatif.  Menyampaikan fakta secara sistematik. Perlu dibentang dan dipertahankan oleh dihadapan panel atau lembaga iaitu viva voce. (penulisannya cermat. Penulisan ilmiah ialah satu laporan   . Dapatan daripada penulis sendiri berdasarkan metodologi saintifik dan analisis yang terperinci. Perbezaan dari segi layout dan fizikal sesebuah buku sahaja. penulis tidak berpihak pada mana-mana parti tersebut)    Penulisan ilmiah bersifat sistematik. Sumber maklumat yang diperoleh adalah sahih. (contoh : jika mendapat tajuk tentang politik.D). Terdapat perbezaan dari segi produser penerbitan penerbit-penerbit tertentu. Peraturan menulis kandungan sesebuah bukku haruslah mengikut piawaian. benar dan tidak membuat andaian sendiri)  Tidak berpihak pada mana-mana pihak dan penulis tidak bersifat prejudis. tepat.       Satu genre yang penting dalam peringkat ilmu di institusi pengajian tinggi. Penulisannya secara teratur. Bukan melalui percanggahan pendapat atau protes tetapi melalui fakta yang berdiri sendiri.    Penulisan ilmiah tahap tinggi dalam peringkat pencapaian akademik. Penulisan ilmiah tidak bersifat emosional.

  Penulisan ilmiah mesti merujuk karya terbitan sebelumnya. kutipan. Selain itu. rujukan. format penulisan dan kaedah penulisan kutipan dan bibliografi. nota kaki dan lampiran juga turut dititikberatkan.   Gaya penulisan ilmiah : . penomboran. Gaya APA secara terperinci ada dalam bukuThe APA Publication Manual. pemaparan jadual. Penulisan ilmiah tersedia kepada komuniti ilmiah tanpa sebarang sekatan.American Psychological Association (APA) -Modern Language Association of American (MLA) . o o  Modern Language Association of American (MLA) : o Gaya penulisan ilmiah yang digunakan dengan meluas di Amerika.Gaya Dewan  American Psychological Association (APA) : o o o Digunakan secara meluas dalam bidang sains sosial. Penulisan ilmiah mempunyai format yang standart dari segi kandungan teks. . Memberi penekanan tentang tajuk dan susunannya.Chicago . Kanada dan negara-negara lain. UPSI menggunakan gaya APA (pendidik). dan elemen-elemen mekanis penulisan berformat.

bahasa-bahasa moden dan kesusasteraan. o Keterangan lanjut tentang gaya MLA adalah melalui buku MLA Style Manual (1985). o o  Gaya Dewan : o o Digunakan secara khas oleh Dewan Bahasa danPustaka.  Chicago : o Gaya penulisan Chicago yang dibincangkan secara terperinci dalam The Chicago Manual of Style. Panduan yang digunakan dalam buku ini merangkumi keseluruhan. gaya kemanusiaan (nota dan bibliografi) dan gayapenulis-tarikh. Gaya penulis-tarikh digunakan dalam bidang sains sosial. perkara yang perlu diberi perhatian dalam penulisan. seperti bahagian awalan. o Sistem pendokumentasian yang asas. terutamanya pengajian Bahasa Inggeris. bahan teks dan bahan akhiran. Gaya kemanusiaan ialah bidang kesusasteraan sejarah dan kesenian.     Kertas kerja persidangan atau seminar Kertas kerja projek / kajian Laporan Tesis / Latihan ilmiah .o Untuk penulisan dan penyelidikan dalam bidang kemanusiaan.

Tahap kesenangan dan kesushan teks bergantung pada panjang pendek ayat yang digunakan.  Skop / ruang lingkup o Ruang lingkup digunakan untuk menentukan had kepanjangan sesuatu penulisan dan skop yang hendak diliputi oleh penulisnya. o Penggunaan laras bahasa yang sesuai harus digunakan mengikut jenis audients. berlatarbelakangkan pendidikan dan taraf hidup yang berbeza. . o  Golongan sasaran o Audiens terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat. Dapat menentukan tajuk penulisan dan perincian tajuk yang selanjutnya. jelas dan padat dapat melahirkan penulisan yang ekonomis serta mudah difahami. Ruang lingkup lebih fokus kepada aspek yang hendak dibincangkan. o o  Batasan perkataan dan ayat o Penggunaan perkataan dan ayat yang ringkas.

Jangka masa yang diperlukan . Contoh : Keberkesanan Pertubuhan Bukan Kerajaan.Rasional .  Penulisan tajuk hendaklah ringkas.Tajuk . jelas dan tepat (tidak melebihi 15 patah perkataan).Kumpulan sasaran .Objektif / matlamat .Pengenalan .  Pemilihan tajuk yang sesuai dapat membantu pelajar mengumpul data da maklumat yang tepat bagi menyelesaikan persoalan bagi sesuatu tajuk yang hendak dibincangkan.Andaian masalah yang dihadapi semasa menjalankan kajian -Sumber kewangan .    Kertas kerja projek atau kajian : .

Biasanya kata kunci diperakukanselalunya didahului oleh perkataan adalah. Bentuk pasif diperakukan adalah disebabkan perakuan-perakuan dalam ayat pasif. Ayat pasif tidak memerlukan pewujudan subjek atau pelaku. Penggunaan kunciadalah diperakukan atau adalah juga diperakukan itu akan memberi cirri khusus kepada Contoh mengungkap idea dalam penulisan saintifik . diperakukan. adalah didapati.Contoh mengungkap idea dalam laporan kajian Terdapat dua jenis pengungkapan idea dalam laporan   Ungkapan penemuan Ungkapan perakuan Ungkapan penemuan: Ungkapan penemuan menyatakan apa yang ditemui atau diperolehi oleh pengkaji yang menjalankan kajian. tetapi menggunakan kata kunci didapati. Bagaimanapun. ungkapannya sama sekali tidak menunjukkan penggunaan kata kunci temui atau peroleh. kata akan menghasilkan adalah bahasa laporan. Ungkapan perakuan: Penggunaan diperakukan biasanya digunakan dalam bahan laporan kajian. Ayat aktif mendapat bentuknya itu disebabkan adanya subjek dan pelaku.

tingkah laku dan pandangan hidup yang halus. Ungkapan epistemic  Pendekatan atau kaedah .  Menjelaskan makna atau tujuan .Penggolongan yang menggunakan cirri-ciri fizikal itu merupakan golongan ras.Terbahagi kepada dua pendekatan atau kaedah iaitu Ungkapan epistemic dan operasional.  Mengandaikan . .Ungkapan ini menyatakan contoh seperti yang berikut: Kawasan bukan tradisional pula ialah kawasan yang wujud akibat migrasi orang dari kawasan tradisional.Contoh penggunaan ungkapan ini ialah: Jelaslah bahawa cerita-cerita itu jelas dapat digunakan sebagai analisis. dapatlah dikatakan bahawa cara hidup orang melayu dalam perlembagaan ialah sikap.  Kepastian atau keyakinan .Contoh: Dengan penjelasan mengenai konsep kebudayaan itu. Ini bermakna bahawa kawasan bukan trdisional terletak di kota.

selidik dihadkan kepada mereka yang menetap dalam komuniti penutur bukan Melayu sahaja. dijalankan.   Dalam unit ini. Dalam Bab 1.  Ungkapan operasional . . Contoh ungkapan operasional adalah seperti berikut:  Soal. dicadangkan.factor asas dalam membezakan kategori penutur asli.-Kajian ini dijalankan untuk melihat kecekapan berbahasa Melayu dalam kalangan penutur bukan Melayu. Manakala bahan rujukan pula merujuk pada kaedah penulisan nota kaki dan juga senarai rujukan. rujukan yang akan dihuraikan merujuk pada kaedah menulis kutipan. dan lain-lain. sudah dinyatakan tentang factor .Ungkapan operasiaonal dalam penulisan teks saintifik pula menggambarkan langkahlangkah yang diambil ketika menjalankan penyelidikan. Kata kunci yang digunakan seperti dilakukan.

    Yang berikut merupakan beberapa kaedah yang digunakan dalam pendokumentasian.kata oleh seorang penulis atau penulis lain. khususnya pada perkataan-perkataan asal rujukan itu. Pemaparannya perlu memperlihatkan kesinambungan idea penulis.   Petikan / Kutipan langsung  Merupakan petikan yang diambil sepenuhnya tanpa melakukan sebarang perubahan.   Jikalau nama pengarang merupakan sebahagian daripada ayat. Petikan yang menyampaikan maklumat atau pendapat bagi menambahkan maklumat yang sedia ada. maka nama pengarang dan tahun terbitan diletakkan di dalam kurungan. Menggunakan kaedah penyisipan petikan langsung ke dalam teks. maka nama pengarang pertama itu hendaklah diikuti dengan et al . Jika merujuk sesuatu karya yang ditulis oleh tiga orang atau lebih.   Petikan / Kutipan tidak langsung .:  Menggunakan petikan yang memerikan atau membincangkan penulisan atau kata. Tetapi dalam bibliografi. Selain itu. Jika merujuk sesuatu karya yang ditulis oleh dua orang.hujah. Perlu menggunakan frasa yang menunjukkan keadaan bertentangan sekiranya terdapat percanggahan pendapat. Jika kutipan lebih daripada satu baris sesuatu rujukan itu hendaklah diindentkan. maka tahun karya tersebut diterbitkan hendaklah diletakkan di dalam kurungan. Penggunaan rujukan atau penyisipan kutipan oleh penulis adalah untuk mengemukakan fakta dan menyokong hujah. perlu menggunakan frasa yang menunjukkan persetujuan pendapat itu. nama pengarang dan tahun diterbitkan karya itu mesti disertakan. semua nama pengarang hendaklah dinyatakan. Sumber sesuatu data dimuatkan dalam teks agar maklumat yang digunakan oleh penyelidik itu boleh dipertanggungjawabkan. maka kedua-dua nama pengarang itu hendaklah ditulis. kutipan langsung ditulis dalam satu baris. Sebaliknya jika nama pengarang bukan sebahagian daripada ayat. Terbahagi kepada dua kaedah iaitu kaedah petikan langsung dan tidak langsung.   Sekiranya terdapat persetujuan pendapat dalam beberapa karya. Biasanya.

idea atau istilah. jurnal. makalah dan bahan dari internet. Fungsi nota kaki o  Untuk memberikan maklumat lengkap tentang sumber yang telah dirujuk seperti buku. Ini dilakukan untuk mengelakkan gangguan penceritaan dalam teks penulisan ilmiah. tahun terbit. Tujuannya memaklumkan pembaca bahawa :  o o perkara sama yang dibincangkan dalam halaman atau bab lain dalam bahan rujukan yang sama. majalah. Pendokumentasian seperti ini tidak memerlukan penggunaan nota kaki. nota kaki hanya digunakan untuk membuat penerangan lanjut tentang sesuatu konsep. nota kaki amat diperlukan untuk memberi maklumat tentang asal-usul sumber yang boleh dirujuk. Untuk membuat rujukan silang.  Penulisan nota kaki merangkumi pelbagai cara.   Untuk penghargaan kepada penulis dan sumberyang dirujuk.   Kaedah penulisan nota kaki  Dalam penulisan ilmiah. Untuk memindahkan petikan langsung daripada bahagian teks kepada bahagian nota kaki. Merupakan petikan sesuatu idea orang yang terlebih dahulu diolah menurut perkataan sendiri. American . nama penerbit. tesis. tempat terbit dan halaman. Termasuklah nama penulis. judul buku. dan bukan untuk pendokumentasian. Bahkan mengikut trend sekarang. Untuk memberikan rujukan tambahan tentang isu yang dibincangkan dalam teks.   Untuk memberi komen atau cadangan. Kaedah yang ingin diperkenalkan dalam unit ini ialahThe Chicago Manual Style.

1985.Psychological Association (APA) dan Modern Language Association of America (MLA) dan Gaya Dewan. penekanan hanya pada nama keluarga pengarang. . Pertama. tahun penerbitan dan halaman buku dalam kurungan. tetapi antara teks dilangkau dua baris Bagi catatan nota hujung. 66-67.cit. dikenali nota dan bibliografi. perlu ditulis dengan langkau dua baris Tiada penggunaan singkatan seperti op. Nota kaki disebut sebagai nota dan ditulis pada bahagian akhir penulisan sebelum menyenaraikan bibliografi.  Menurut Sufean Hussin.   Nota kaki The Chicago Manual Style Menggunakan dua kaedah penulisan yang utama. Nota kaki diletakkan dalam teks selepas sesuatu kenyataan dan nombor secara turutan dan ditempatkan di kaki halaman buku yang dikenali sebagai nota kaki.      Nota kaki American Psychological Association (APA) Dalam menulis maklumat tentang rujukan. o Nota kaki ditulis dengan nama penuh pengarang      Bahan yang telah diterbitkan digaris atau diitalikkan Diletakkan pada bahagian akhir setiap halaman Disusun mengikut nombor Dimulai agak ke dalam sedikit seperti mana penulisan perenggan Kebanyakkan maklumat nota kaki dipisahkan oleh koma kecuali maklumat tentang penerbitan yang dinyatakan dalam kurungan Nota kaki ditulis dalam langkau satu baris.. tahun terbit dan halaman buku. Maklumat lengkap setiap sumber yang dirujuk dalam teks diberikan dalam senarai bibliografi yang perlu disusun mengikut abjad dan nama keluarga. penulis hanya perlu menyatakan nama keluarga pengarang. danloc.cit. Ditulis langkau dua baris dan ayat pertama dimulakan sebagai perenggan dengan lima ketikan ke dalam dari sebelah kiri. hlm.  Nota kaki dalam gaya APA ini boleh memberikan rujukan tambahan tentang isu yang dibincangkan dalam teks. Juga boleh ditempatkan pada akhir penulisan yang dikenali sebagai nota hujung.

Antara pedagang negeri yang termasyur pada tahuntahun 1511 ialah sir Ferrot Miles. 1987. hlm. tempat terbit dan penerbit boleh didapati pada bahagian bibliografi. Petikan tersebut perlulah berakhir dengan nombor halaman yang dinyatakan dalam kurungan. dalam persisiran Selat Melaka. 108. Contoh gaya MLA ialah seperti berikut: Pedagang negeri dikenali sebagai pedagang persendirian dan misi mereka biasanya menjalankan perdagangan di semenanjung Tanah Melayu. Menurut Lester. biasanya gaya ini hanya membenarkan pengunaan nota kaki jika ia bertujuan untuk membuat huraian kandungan (content foot notes).KAEDAH PENULISAN BIBLIOGRAFI KAEDAH PENULISAN BIBLIOGRAFI Nota kaki Mordern Language Association of America (MLA) gaya MLA ini agak jarang digunakan dalam bidang saing social kerana ianya memerlukan sesuatu petikan disusuli oleh pengarangnya yang membuat kenyatan tersebut. Sir Thomas Aktinson dan Lady Guillmard yang datang ke Tanah Melayu melalui kapal terbang. Sumber yang lengkap tentang tajuk buku. .

disusun secara urutan abjad .tarikh penerbit bahan dan halaman rujukan dalam tanda kurung.kaedah ini memerlukan jenis penulisan kaedah Penulis-tarikh. Tajuk tesis dan kesemua rujukan yang telah diterbitkan akan digaris Bagi artikal .b dan seterusnya. Untuk maklumat lengkap tentang sumber rujukan berkenaan penyelidik perlu menyemak senarai bibliografi dan memperkembangkan idea dengan membuat rujukan silang contohnya:  Sebahagian besar daripada maklumat buku dipisahkan oleh tanda titik dan noktah bertindih Pengarang yang menghasilkan dua buah buku pada tahun yang sama akan diulang dengan tahun penerbitan---a.d) Nota Kaki Gaya Dewan dianjurkan oleh Dewan Bahasan dan Pustaka. perlu dinyatakan halamannya    Contoh penulisan bibliografi APA ialah: Panduan Penulisan Bibliografi Gaya UPSI (American Psikologi Association "APA") Rujukan atau bobliografi perlu dimulakan pada muka surat baharu.ditulis mengunakan saiz 12 huruf Times New Roman. jurnal dan tesis.

Abdullah Hassan (1992). Cambridge : Cambridge University Press. Language and social identity. Tanjung Malim: penerbit Unuiveriti Pendidikan Sultan Idris. perlu ditaip tanpa langkauan (single spacing) dan santak kiri dan kanan (justify) 1.berasaskan abjad pertama nama penulis.c dan seterusnya pada tahun seperti berikut : Gumperz. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. J. (1982a). Setia dan santun bahasa.Cambridge: Cambridge University Press.b.  Seorang penolis dan beberapa buah buku yang digunakan mestilah disusun secara kronologi iaitu mengikut tahun Abdullah Hassan (1974). Rencana Lingustik. . Buku  Seorang penulis Asmah Haji Omar (2002). Gumperz. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka  Seorang penulis dan buku yang diterbitkannya adalah pada tahun yang sama yang digunakan sebagai rujukan perlulah disusun mengikut tajukbuku yang mengikut abjad dan dilebelkan dengan huruf a. J. discourse strategies. (1982). The morphology of Malay.

 Tiga hingga enamoring penulis Nik Safiah Karim. Farid M. Kuala Lumpur : Cetakrapi Sdn.  Lebih daripada enam orang penulis Abu Hassan Abdul. Oxford: Oxford University Press.). Onn. Komunikasi kewartawanan . Kuala Lumpur : Utusan Publication. (Ed. (1991). Hashim Hj. Idris Mohd Radzi. Pragmatic. Husna Faredza Mohd Redzwan.Bhd  Buku yang diedit Davis.Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Nor. Musa & Abdul Hamid Mahmood (1996) Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Ahmad Khair Mohd . Dua orang penulis Sulaiman Masri dan Razali Ayob (2002).  Buku yang diterjemah . Et al. Bahasa Melayu Profesional. Khairul Azam Bahari.Hamid Awang.(2003). S.

buku itu diterjemahkan oleh Abdullah Hassan yang bertajuk Semantik dan diterbitkan pada tahun 1989 oleh Universiti Sains Malaysia  Buku keluaran institusi atau organisasi Kementerian Pendidikan Malaysia (2003). Semantik (Abdullah Hassan.(Ed.Pulau Pinang: Univertity Sains Malaysia.& Long. H. F. M. terjemah ). 783-797 . Dalam Seliger.  Artikal atau bab yang ditulis oleh seseorang dalam buku yang diedit oleh orang lain. Competitiveness and anexiety in adult second language learning: Looking at and through the diary studies.) Clasroom oriented research in second language acquisition (m..R.R. F.Palmer. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka. (Karya asli diterbitkan 1976) Rujukan tersebut bermaksud karya asal yang terkah diterjemahkan dan diterbitkan pada tahun 1976 dan ditulis oleh Palmer. Rowley: Newbury House. 43(9). (1989). Dasar bahasa dan pembangunan Negara di Malaysia Dalam Dewan Bahasa. Huraian sukatan pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5. Barliey.s. K (1983). 67-103). 1. Artikal dalam Jurnal Hassan Ahmad (1999).

virtualsalt. Diperoleh pada November 20. 1.ilc. (1996). 2004 daripada http://www.Rujukan tersebut bermaksud artikal ini ditulis oleh Hassan Ahmad yang terdapat dalam jurnal Dewan Bahasa Dan Pustaka jilit 43 bulan September pada muka surat 783 hingga 797. Artikal dalam jurnal elektronik Kerin. 2004 daripada 1.M.J.cnr. Doctors from teen novel approach[Elektronoc Version]. The Australian.html Jika tiada penulis Creative thingking (2004). Diperoleh pada Ogos 18. Artikal daripada internet tetapi bukan daripada jurnal elektronik Sinclair .com/crebook2/html pada Ogos 20.it/EAGLES96/texttyp.2001 daripada http://www. (2000). 4.au 1. Diperoleh http://www. Artikal dalam akbar . J.theaustralian. Preliminary Recommendations on Corpus Typology.com.

Ogos 4).Fazli Abdullah (2005. Mind in Society. 69-78).s. Tesis atau Disertasi Mohd. (2005. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia 1. 1 & 8 Jika tiada penulis Boleh ambil pekerja asing.April 5). L.17-20 1. Artikal dalam majalah bulanan Zaidi Mohamad (2001. Tesis sarjana yang tidak diterbitkan.Newsweek. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris .100. Kecemerlangan Akedemik. Dalam prosiding Seminar Mengajar dan Bahasa Melayu Taksiran Sukatan Pelajaran Baharu UniversitinPendidikan Sultan Idris (m. (2002. Boleh ambil pekerja asing.76-80 1. Ra'in Shaari (2003).April 5). Prosiding Persidangan Seri Lanang Jaya Haji Rohani (2004) memberikan pendapat yang bernas sebagai Sumbangan dalam perbingcangan . Perlaku morfo-sintaksis imbuhan meN-kan: analisis data korpus berkomputer.Berita Harian 1 & 8 1.jun). Artikal dalam majalah mingguan Vygotsky. Dunia Pendidikan. Berita harian.

Highwire memiliki 1128 jurnal dan 4. Sebuah list direktori mirror yang dibuat LIPI untuk berbagai macam referensi online data sains dan teknologi. • http://sciencedirect.fined Berburu Jurnal Ilmiah di Internet Posted by azlanlin in Jurnal undefined Berburu Jurnal Ilmiah di Internet Internet adalah sumber utama referensi ilmiah yang up to date. Bagaikan berdiri di pundak raksasa.edu/ : Open Course Ware. Pada beberapa artikel disediakan pula bentuk PDF-nya. jangan lupa daftar dulu untuk mendapatkan full access. artikel dan literatur ilmiah hanya dengan memasukkan kata kunci yang tepat di Google Scholar. Memuat berbagai macam artikel komputer dari pakar-pakar komputer di seluruh dunia. Sangat membantu Anda yang ingin mendapatkan referensi ilmiah gratis dan berbayar yang cukup komprehensif. yang menyediakan ratusan ribu informasi tentang literatur pendidikan. Beberapa diantaranya juga bisa didownload secara gratis.google. Anda harus berlangganan. Silahkan konfirmasikan ke universitas Anda. Pada saat tulisan ini dibuat (awal April 2008).edu. • http://www. Memuat banyak referensi situs ilmiah untuk berbagai macam bidang studi.mit. Inilah kata-kata yang „dijanjikan‟ Google Scholar. jurnal. beberapa universitas di Indonesia sudah memiliki akses institusional yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh civitas akademika universitas tersebut. Mencakup berbagai macam bidang studi keteknikan dan ilmu alam.com/: Situs ini memuat informasi tentang buku dan jurnal kedokteran.bioline.br/journals: Kumpulan jurnal-jurnal gratis tentang kedokteran. baik yang berbayar maupun yang gratis. Mencakup beberapa ilmu keteknikan. Untuk yang berbayar.stanford. Sebuah situs yang menyediakan jurnal-jurnal ilmiah yang terpercaya dan bisa diakses secara gratis. Untuk men-download jurnal yang ada di sini. • http://jcmc. Artikel dan jurnal ilmiah disediakan dalam bentuk HTML. ilmu alam.272 artikel yang diterbitkan oleh lebih dari 140 penerbit.org/hosted.lib.726.byte. Anda bisa mencari berbagai macam electronic books (ebook). Oya. Jika Anda adalah mahasiswa fakultas kedokteran atau biologi. . bisa mencoba situs ini.jsp: Bagian dari IEEE Computer Society Digital Library. Anda hanya bisa membaca abstraknya.org. farmasi. Cari jurnal komputer di sini. • http://www.my/onlinejour. Namun.org/advanced/simplesearch. DOAJ mengklaim mereka memiliki 3310 jurnal dan 1096 diantaranya bisa diakses melalui mesin pencari yang mereka sediakan. alias semua jurnal ilmiah yang bisa diakses di jagad dunia maya. • http://ocw. • http://www.freebooks4doctors.com: Free online computer articles. tentu setelah memenuhi syarat dan ketentuan dari pengelola ScholarlyExchange. Anda bisa men-download file-file PDF-nya.edu/: Sebuah divisi dari Perpustakaan Universitas Stanford. virologi dan zoologi.edu: sebuah web milik Indiana University yang berisi jurnal berbasis web tentang riset di bidang ilmu sosial yang menggunakan komputer sebagai salah satu media risetnya. Untuk yang gratis.indiana. dan beberapa ilmu sosial.org/: Directory of Open Access Journals.go. berikut ini beberapa situs yang layak Anda coba : • http://scholar.com/: sebuah situs ilmiah yang cukup populer di kalangan peneliti. • http://www.com/: Stand on The Shoulders of Giants. Anda bisa juga memasukkan jurnal-jurnalAnda di sini untuk dipublikasikan di internet.html : kumpulan link-link jurnal online dari Universiti Putra Malaysia. Highwire memiliki jutaan koleksi literatur ilmiah dari berbagai macam bidang studi.arsip. Saat tulisan ini dibuat (awal April 2008). sebuah situs free e-learning yang dibuat oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT). ilmu kesehatan. • http://www. • http://www. Anda bisa melihat pemandangan seluruh kota di bawah Anda.html: Situs tentang jurnal-jurnal ilmu sosial. sebuah sub direktori dan aplikasi dari Google Inc.id/: Mirror Server for Scientific Data. • http://highwire.199 artikel ilmiah dalam situs mereka. ilmu lingkungan. paper. yang dihosting secara free.computer.lipi.upm.scholarlyexchange. tesis.doaj. Mereka juga menyediakan 177. Untuk Anda yang membutuhkan referensi jurnal ilmiah online. • http://www. • http://search2.

ac. e'zine. the titles can be electronically accessed using different technologies such as the World Wide Web (WWW). • http://libra. CLAS reflects the holdings of all these units. Click on "show journals. abstracts. chemistry. Dibuat oleh Microsoft Corporation. search facilities. email or listserv. webzine.Full access to leading Cambridge University Press Journals.library. humanities and social sciences.  CLS Online Journals -. virtually all modern electronic journals are mostly available via the Web.Synergy is the online journal service from Blackwell Science and Munksgaard. This site primarly includes . Jika Anda senang berselancar menjelajahi situs-situs universitas tingkat dunia.  Blackwell Science -. To access full-text journals from the IDEAL home page. Please note that when the list indicates a format starting during a year. click on "My Profile/Login" and scroll to "UNIVCALIF subscription.• http://www. CUP Journals On Line -.cfm: portal jurnal komputer berbayar.msra. terkadang jurnal-jurnal ilmiah bisa didapatkan di homepage pribadi seorang profesor.php?app=site&act=jurnal: katalog link direktori jurnal ilmiah milik Universitas Gadjah Mada.acm. telnet. Selamat berburu jurnal ilmiah ! Referensi : Naskah buku “Scholarship Winner Wannabe” (Sunu Wibirama) Sumber: Universiti Gajah Mada 0 komen » undefined Lubuk Bidang Ilmu Posted by azlanlin in Jurnal undefined Academic Dissertation Publishers -. Anda bisa mendaftar sebagai student member dengan biaya $42 per tahun. ftp. This valuable reference source is all available at the touch of a button and is currently absolutely free to all users at the registered domain of institutions where a full price institutional subscription to the paper journal has been purchased. Coverage: 1995/96 to the present. go to the "Access" section. plus the Library System administration. All other users will have free access to tables of contents. Of course.pubmedcentral.Full text access to over 175 titles in the sciences and social sciences published by Academic Press.Please find below a full listing of all our online materials. Sherman Fairchild Library houses materials dealing with engineering and applied sciences. newsletter or type of electronic serial publication which is available over the Internet.ugm. gopher.Electronic serials may be defined very broadly as any journal.gov/: sebuah situs yang memuat arsip jurnal gratis di bidang ilmu alam dan biomedis.    Colorado Alliance of Research Libraries -.org/portal. The Astrophysics Library and the Geological & Planetary Sciences Library are the other two major libraries in the System. Subscriptions must be validated by your librarian or information services department using your Cambridge University Press subscriber number. Except as noted below.cn/: situs yang memuat daftar jurnal ilmiah tentang komputer. this might be in the last issue.ucsf. Synergy was launched in January 1999 and now includes over 250 journals.id/exec. • http://lib.  Oxford Journals: Online Journals -. Selain yang sudah disebutkan. The majority of the journals available through Synergy are published on behalf of Learned Societies and Associations and include some of the leading titles in Science Technology and Medicine. Anda akan menjumpai web pribadi masing-masing profesor dan tidak sedikit profesor yang berbaik hati berbagi hasil karyanya yang berupa jurnal dan artikel yang nggak kalah keren dengan jurnal berbayar. San Francisco yang berisi katalog jurnal-jurnal online. magazine. including computer science and chemical engineering. Millikan Memorial Library houses books and journal collections on biology. physics.The Caltech Library System consists of four major Libraries and a number of other smaller collections.edu/collres/journals/: sebuah web milik University of California. Untuk bisa menjadi member. and alerting services.  IDEAL--Academic Press -. • http://www.nih. Within this broad definition. • http://portal." Login and password is not needed.Make your Graduate Thesis Work for You! The best way to publish your academic thesis or dissertation. mathematics.

economists and geographers JSTOR -. but often includes back issues from several decades past.Full text access to over 900 scientific. economics.Free Journal Access. historians. archaeologists. Bell & Howell ProQuest. ethnographers. and sociology. In general this site excludes ejournals that are embedded within aggregators (such as Northern Light. population studies.  Journal of Word . linguistics. civilizationists.  University of Chicago Press -. computer science. Information Access Company and others).Abstracts and full text of over 200 journals in the sciences published by Springer-Verlag Publishers. EBSCO. evolutionary approaches.  Kluwer Academic Publishers -.Full text coverage of several journals published by the University of Chicago Press. historical and cultural analysis. mathematics. but are not limited to. These include.ejournal sites as they are offered by the publisher.System Research -.JSTOR is an archival collection of over 100 journals in such subject areas as AfricanAmerican and Asian studies.Full text of over 250 journals in philosophy. Links to the full text of many articles available in. and economics.  ScienceDirect -. comparative. Full-text from at least 1997 to the present. Taiwan.The main editorial goal of the Journal of World-Systems Research is to develop and disseminate scholarly research on topics that are relevant to the analysis of world-systems. medical and technical journals published by Elsevier Scientific Publishers. We seek the work of political cientists. finance. bioscience. business. history. Full text coverage: 1997 to the present.Guide to Science Online Sumber : Prog Pasca Sarjana  . education.  Link -.An online weekly journal about Taiwan.Elsevier Scientific Publishers -. We especially want to include works that proceed from several different theoretical stances and disciplines.  IOP Free Journal Access -. international political nomy.  Science Magazine -. JSTOR does not include the latest 5 years of any journal. By Government Information Office. political science. philosophy. engineering. sociologists. Note: The Elsevier full-text journals require the most current version of the free  Taiwan Journal -. ecology.Springer Verlag Publishers -.

semakan saiz sampel akan dilaksanakan. apakah butiran yang wajar dimasukkan dalam powerpoint utk dibentangkan? Inilah contoh paparan powerpoint yang sedang di murnikan. terdapat beberapa button. Tesis. Setiap button akan memaparkan butiran penting yan harus dibentangkan. Mudah bukan? . klik di sini. pengkaji mengambil pendekatan yang realistik dalam menentukan saiz sampel yang sesuai dengan jumlah populasi. UKP6013 undefined Bagi pengkaji yang baru berjinak dalam dunia penyelidikan. Apakah yang wajar dilakukan? Adakah akan mengambil seluruh populasi atau menentukan saiz sampel? Sewajarnya. Contoh jadualnya. Setelah mendapatkan saiz sampel berdasarkan populasi kajian saya.. Asasnya. saya hanya menentukan saiz sampel berdasarkan Jadual Penentuan Saiz Sampel Krejcie dan Morgan (1970). masa dan tenaga. Pengkaji hanya perlu memasukkan jumlah populasi dan sisihan piawainya. 0 komen » undefined Cara mengira saiz sampel daripada populasi kajian Posted by azlanlin in Link. Setakat ini.. Pengkaji pula perlu mengambil kira aspek kos. Semakan itu boleh dibuat secara online dengan klik di sini. Hakikatnya. Ini bertujuan untuk mengelakkan adanya ralat yang besar.ined Pembentangan proposal / viva Posted by azlanlin in Proposal undefined Langkah harus diteruskan. sebahagian besar kajian yang dijalankan adalah melibatkan populasi yang besar. Siap sedia ler.jumlah saiz sampel telah diberikan. ramai yang akan tertanya. Jika diperhatikan. Bersedia dengan pembentangan proposal. Proposal. Jadual penentuan saiz sampel ini diterima pakai oleh ahli akademik dan memudahkan pengkaji menentukan saiz sampel. penentuan saiz sampel akan menjadi masalah.nahhhh..

Tesis salam sejahtera. Kerjasama semua pelajar diminta untuk menghebahkan perkara ini kepada rakan-rakan yang lain. Bersama ini disertakan tentatif program untuk rujukan pelajar. Parah tu.. Dimaklumkan bahawa Fakulti akan menganjurkan Research Training Program pada 30 November hingga 2 Disember 2009 bagi membantu pelajar dalam membuat penyelidikan terutamanya bagi pelajar Mod B. bagi pelajar yang berminat untuk menyertai program ini diminta untuk memberi maklum balas kepada saya selewat-lewatnya pada 15 November 2009(Ahad) untuk tindakan lanjut.Contoh jadual hasilan Krejcie dan Morgan (1970) Sebaik-baiknya. Proposal. Sehubungan itu.. kita harus tahu apa yang kita lakukan. Cuba elakkan kita hanya lakukan tetapi tidak tahu apa yang sedang dilakukan. ******************************* Salwah Mohd Penolong Fakulti Perniagaan Tel: Faks: ******************************* 0 komen » Pegawai dan 05-450 05-459 Ali Tadbir Ekonomi 6279 4642 undefined undefined . Mod C dan Doktor Falsafah. 0 komen » undefined Makluman FPE Assalammualaikum & undefined Posted by azlanlin in Ceramah. Kuliah.

Penghantaran laporan projek Mod A. 1. Saya yang harap menjalankan maklum. Bagi Pelajar Mod B (yang sedang dalam proses penulisan disertasi). Che Mohd Zulkifli b. untuk sebarang pertanyaan dan maklumat berkaitan pengajian serta sebarang informasi yang ingin disebarkan kepada pelajar lain. Mod C dan Doktor Falsafah. Tajuk Tesis Assalammualaikum & salam sejahtera. Fakulti akan menganjurkan kolokium pengajian siswazah siri II tahun 2009 dan semua pelajar semester 1 dan 2 DIWAJIBKAN hadir. Pelajar juga diminta untuk mengemaskini maklumat peribadi pelajar melalui Upsi Portal terutama sekali bagi maklumat no. 4.Surat Azimat : Penanda Aras daripada FPE Posted by azlanlin in Proposal. Penghantaran Disertasi Awal (Disertasi lengkap untuk dihantar kepada pemeriksa dalam/ pemeriksa luar). pelajar dikehendaki menghantar laporan projek Mod A kepada penyelia untuk dinilai selewat-lewatnya pada 18 Oktober 2009 (Ahad). Bagi pelajar yang bercita-cita untuk bergraduat pada sesi konvokesyen Mac 2010. Penghantaran Laporan Kemajuan Pengajian Siswazah (LKPS). Pelajar semester lain dijemput hadir bersama.45 Kuliah Ogos 2009 Jumaat petang K 2. Sekian. 5. Bagi pelajar Mod B (yang sedang dalam proses penulisan disertasi). alamat terkini dan alamat email bagi memudahkan proses komunikasiantara pelajar dan pentadbir. diminta untuk menghubungi saya secepat mungkin (sila hebahkan kepada rakan-rakan yang lain). akan menyebabkan pelajar tidak dapat bergraduat pada sesi Mac 2010. Kolokium Pengajian Siswazah Siri II tahun 2009. pelajar tidak perlu mendaftar pada semester berikutnya (Semester 2 Sesi 2009/2010). ******************************* Salwah Penolong Fakulti Perniagaan Mohd Pegawai dan Ali Tadbir Ekonomi . Bagi pelajar yang tidak pernah mendapat sebarang email daripada saya. Dilampirkan bersama brosur kolokium dan butiran kolokium adalah seperti berikut. Che Omar (Timbalan Dekan Pengajian Siswazah & Penyelidikan) FPE (ext 6198). Sekiranya gagal mematuhi perkara ini. Pelajar diminta untuk menghubungi saya atau Dr. telefon (rumah dan handphone). keputusan “SM” (Sedang Maju) tidak akan di catatkan dan pelajar tidak akan dibenarkan mendaftar bagi semester berikutnya. tugas.Bersama ini disertakan borang tersebut untuk perhatian dan tindakan lanjut oleh pelajar yang berkenaan. pelajar dikehendaki mengisi borang laporan kemajuan pengajian siswazah dan menyerahkan laporan tersebut yang telah lengkap diisi kepada Institut Pengajian Siswazah selewat-lewatnya pada 18 Oktober 2009 (Ahad)untuk tindakan lanjut. Tarikh Hari Masa Tempat : : : Dewan 28 : 2. kelewatan penghantaran laporan projek selepas daripada tarikh tersebut. 3. Mod C dan Doktor Falsafah yang menghantar Disertasi Awal ke Institut Pengajian Siswazah selewat-lewatnya pada 16 November 2009 (Isnin).

Tesis undefined Hari Tarikh Masa Tempat : : : : Jumaat 06/02/09 3. Taklimat ttg proposal penyelidikan : Prof Dr Osman Lebar 2.00petang DewanSeriTanjung Hari ni aku dan geng-geng sem 1. ikuti kolokium di Dewan Sri Tanjung anjuran FPE Pengisiannyaialah: 1.Tel: Faks: ******************************* 0 komen » 05-450 6279 05-459 4642 undefined Kolokium FPE Posted by azlanlin in Proposal. Pra pembentangan proposal PHD .

penyelia mencadangkan untuk mendapatkan pengesahan pakar dalam bidang psikometrik. Bleh klik di sini. . Oleh itu. Contoh kajian berkaitan mendapatkan pengesahan pakar menggunakan teknik delphi.fined Pengesahan Pakar Posted by azlanlin in Soalselidik undefined Soalselidik telah siap dibina. psikologi dan pengurusan.

Hari ini aku terjumpa LUBUK MODEL dalam pengurusan pendidikan. Tajuk kajian yang dibincangkan dengan penyelianya agak menarik. Setelah itu.fined Lubuk model dan teori dalam pengurusan pendidikan Posted by azlanlin in model undefined Setiap kajian yang dilakukan dalam apa jua bidang sekalipun. pastinya berteraskan teori atau model yang telah diciptakan oleh penyelidik terdahulu. Aku terjumpa LUBUK ini setelah membantu mem besor mencari teras model yang bersesuaian untuk kajiannya. Maka. Rupa-rupanya berderet-deret model yang telah diketengahkan untuk tatapan umum. barulah model atau teori tersebut diubahsuai mengikut bidang kajian dan kepentingan homofili setempat. . pembentukan kerangka konseptual mula diciptakan. Memang menarik untuk dikaji dalam era pendidikan yang menuntut banyak perubahan dalam pembangunan organisasi berpandukan gaya kepimpinan-gaya kepimpinan yang baru diwujudkan. Model yang sedia ada. pastinya boleh digunapakai dengan melakukan pengubahsuaian mengikut keperluan dan bersesuaian dengan populasi setempat. Analisa kajian literatur menjuruskan ke dalam bidang yang ingin dikaji. Pembinaan kerangka konseptual akan dimurnikan berpandukan kajian literatur yang dibuat. berteraskan teori atau model yang sesuai dengan bidang kajian.

. Godak. Gaya kepimpinan yang akan diutarakan ialah kepimpinan 360 darjah. Tajuk ini agak menarik untuk dipanjangkan untuk PHDnya nanti. .. Malahan kita juga boleh mengutarakan model-model yang difikirkan sesuai untuk web tersebut. kepimpinan berasaskan prinsip dan kepimpinan berkesan. >> lebih kurang gitu le tajuknya secara umum. Insyallah. lubuk ini meminta kita untuk berdaftar agar membolehkan maklumat-maklumat terkini diakses secara online.Gaya kepimpinan dalam pembangunan organisasi di sekolah. Gabungan elemen 3 gaya kepimpinan yang baru ini dalam membangunkan organisasi. Namun. jangan tak godak..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful