P. 1
CONTOH PENULISAN ILMIAH

CONTOH PENULISAN ILMIAH

|Views: 480|Likes:

More info:

Published by: Musalmah Asmin's Amor on May 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2015

pdf

text

original

CONTOH PENULISAN ILMIAH

Ramai di antara kita tidak tahu bagaimana hendak menulis menggunakan laras bahasa ilmiah sepertimana disyaratkan oleh pihak UPSI untuk menyiapkan kerja kursus KRB 3033. Di sini saya sertakan Contoh Penulisan Ilmiah. Semoga artikel ini dapat memberi manafaat kepada cikgu-cikgu dan semua pelawat. KAEDAH PENULISAN ILMIAH Pengenalan Penulisan ilmiah merujuk penulisan yang berlandaskan metodologi keilmuan atau metodologi saintifik. Metodologi saintifik ialah pendekatan mengungkapkan fakta dan bukti bagi menyokong kebenaran melalui bebarapa langkah seperti perumusan masalah, pembentukan hipotesis, deduksi hipotesis dan pengujian kebenaran. Bahasa penulisan ilmiah, biasanya memilih kata, istilah, ungkapan dan ayat yang maknanya bersifat denotasi, iaitu tepat dan jelas supaya tidak disalahertikan dengan makna-makna lain. Dengan demikian karangan ilmiah harus bersifat objektif, jujur dan tepat.

Jenis-jenis Penulisan Ilmiah Jenis-jenis penulisan ilmiah yang utama ialah esei ilmiah, kertas kerja, laporan kajian, tesis dan disertasi. Esei ilmiah merujuk karangan ilmiah yang pendek tentang topik atau permasalahan berdasarkan data yang diperolehi melalui rujukan perpustakaan dan / atau kerja lapangan. Penghuraiannya bersifat rasional-empiris dan objektif. Kertas kerja ialah penulisan ilmiah yang memaparkan sesuatu fakta atau permasalahan berdasarkan data kerja lapangan dan / atau rujukan perpustakaan. Analisis dalam kertas kerja adalah lebih serius serta bersifat rasional-empiris dan objektif. Kertas kerja biasanya ditulis untuk diterbitkan dalam jurnal akademik atau dibentangkan dalam pertemuan ilmiah seperti seminar, bengikel dan sebagainya.

Laporan kajian atau penyelidikan ialah penulisan ilmiah yang menyampaikan maklumat atau fakta tentang sesuatu kepada pihak lain. Penghuraiannya juga bersandarkan kepada metodologi saintifik dan berdasarkan data kerja lapangan dan / atau rujukan perpustakaan. Tesis ialah penulisan ilmiah yang sifatnya lebih mendalam. Tesismengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh daripada pengamatan atau penyelidikan sendiri. Penulisan ilmiah ini melibatkan pengujian hipotesis bagi membuktikan kebenaran. Tesis biasanya ditulis oleh pelajar peringkat Sarjana Muda Kepujian dan peringkat Sarjana serta perlu dipertahankan di hadapan panel viva-você. Disertasi ialah penulisan ilmiah tahap tertinggi dalam hierarki pancapaian akademik, iaitu untuk mendapatkan gelaran Doktor Falsafah (Ph.D). Disertasi melibatkan fakta berupa penemuan penulis sendiri berdasarkan metodologi saintifik dan analisis yang terperinci. Seperti tesis, disertasi juga perlu dibentangkan dan dipertahankan di hadapan panel atau lembaga viva-você.

Ciri-ciri Khusus Penulisan Ilmiah Terdapat beberapa ciri khusus dalm penulisan ilmiah yang perlu diberi perhatian: 1. 2. 3. 4. Catatan Pustaka Catatan Kaki dan Catatan Kaki Singkat Petikan Langsung dan Tak Langsung Bibliografi / Rujukan / Daftar Pustaka

Catatan Pustaka Dalam penulisan ilmiah, sumber maklumat yang digunakan atau dirujuk perlulah dinyatakan. Catatan tentang sumber maklumat seperti buku, majalah, jurnal atau surat khabar disebut catatan pustaka. Teknik catatatn pustaka yang lazimnya digunakan adalah seperti berikut: Jika nama pengarang dimasukkan bersama teks, karangan yang diisi di dalamnya tahun penerbitan dan muka surat dan perlu ditempatkan selepas nama pengarang tersebut. Tanda titik bertindih (:), dimasukkan di antara angka tahun terbitan dengan angka muka surat. Contoh: Menurut Mohd. Nor Daud (1997 : 63), ayat yang berkesan ialah satu bentuk ayat yang disokong oleh kepelbagaian dalam struktur ayat. atau Hassan Ahmad (2000), juga sependapat dengan.... atau Mengikut pandangan Saville – Troike (1986 : 52-63), peristiwa komunikasi.... Jika dalam teks nama pengarang tidak disebut, catatan nama pengarang, tahun penerbitan dan muka surat dimasukkan di dalam kurungan dan diletakkan di hujung teks sebelum noktah. Tanda koma (,) diletakkan di antara nama pengarang dengan tahun terbit. Contoh: Secara amnya peribahasa ialah percakapan atau ujaran yang mengandungi kebijaksanaan fikiran dan pemerhatian yang tersusun dalam bentuk yang ringkas, indah, sedap didengar dan benar pada perasaan dan fikiran. (Keris Mas, 1988 : 136)

Catatan Kaki Catatan kaki ialah catatan-catatan kecil yang berfungsi memberikan keterangan tambahan terhadap teks yang ditulis. Catatan kaki ditempatkan pada bahagian bawah halaman dan dipisahkan daripada teks dengan garis panjang. Penomboran yang berurutan diberikan kepada setiap catatan kaki. Contoh: .....kajian etimologi1 tidak dapat dipisahkan daripada kajian linguistik... ________________________________________________ 1. Etimologi ialah kajian tentang kata serta perubahan bentuk dan makna. Catatan Kaki Singkat Catatan kaki singkat merupakan satu lagi kaedah menunjukkan sumber rujukan selain kaedah catatan pustaka. ibid. (singkatan daripada ibidum, ertinya sama dengan yang di atas). Digunakan untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang telah disenaraikan di atasnya. op.cit (singkatan daripada opere citati, ertinya dalam buku / karya yang telah dipetik), digunakan untuk catatan kaki daripada sumber yang telah dinyatakan, tetapi telah disisip catatan kaki lain daripada sumber lain. loc.cit (singkatan daripada loco citati, ertinya tmpat yang telah dipetik) seperti op.cit, tetapi dipetik daripada perenggan yang lain. Perhatikan contoh catatan kaki singkat yang menunjukkan sumber rujukan dan ditempatkan pada bahagian bawah halaman serta dipisahkan daripadaa teks degan garisan panjang seperti yang berikut: 1. 75 John Dewey, 1974. How We Think. Chicago. Henry Regnery Company. hal :

2. Shaykh Hakim Moinuddin Chisti, 1985. The Book of Sufi Healing. New York. Inner Traditions International Ltd. hal : 25 3. 4. 5. Ibid, hal. 45 John Dewey, op.cit., hal 89. John Dwey, loc.cit.

Penggunaan catatan untuk menunjukkan sumber rujukan mestilah selaras dalam keseluruhan penulisan. Jika kaedah catatan pustaka yang dipilih, maka keseluruhan penulisan haruslah menggunakan kaedah ini. Sebaliknya jika kaedah catatan kaki singkat digunakan, maka keseluruhan penulisan mestilah mengekalkan penggunaan kaedah ini dengan konsisten Petikan Tak Langsung Petikan tak langsung merupakan pengungkapan kembali pendapat, gagasan pokok, ringkasan atau kesimpulan daripada sebuah tulisan dengan gaya penulis sendiri. Teknik menyatakan sumber informasi dalam petikan tak langsung adalah sama seperti teknik catatan pustaka. Petikan Langsung

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bibliografi: 1. Bibliografi diletakkan pada bahagian terakhir tulisan 5. Petikan langsung diberi tanda petik (“ “) padanya dan diikuti oleh catatan pustaka. (Za’ba. 1976. 1984. Petaling Jaya. 1951 : X) Bibliografi Menulis bibliografi atau daftar pustaka bermaksud menyenaraikan semua sumber rujukan dan bacaan sama ada yang telah diterbitkan seperti buku. Boston. Biblografi dapat membantu pembaca mengetahui sumber-sumber yang digunakan dalam sesuatu kerja ilmiah. amat sesuai untuk mengelakkan diri daripada terlalu berterus-terang”.G. hanya nama keluarga sahaja yang ditulis. Urutan nama penulis mengikut urutan huruf 3. terpisah daripada teks. 1965 : 165) Sementara Clifford dan Swettenham menyatakan hasil pemrhatian mereka iaitu: “. luas dan besar tujuannya dipakainya sebagai sebutan-esbutan orang sebagai bandingan teladan dan pengajaran”.. Linguistik Am Untuk Guru Bahasa Malaysia.. Bhd... jurnal dan majalah ataupun yang belum terbit seperti kertas kerja. Gelaran penulis tidak dimasukkan 4. Bibliografi tidak diberi nombor 2. Petikan langsung kadang-kadang diperlukan untuk mempertahankan keaslian penyataan yang dipetik. Form And Style In Thesis Writing.peribahasa merupakan bahasa diplomatik. Nama pengarang Melayu. Biasanya petikan langsung ditulis rapat (satu spasi) ataupun dikecilkan saiz hurufnya seperti contoh yang berikut: “segala sesuatu cakap yang pendek yang melekat di mulut orang ramai semenjak beberapa lama oleh sebab sedap dan bijak perkataannya. Cina dan India ditulis penuh dalam susunan asal tetapi pengarang Barat.. menunjangi hujah atau memberi maklumat tambahan. (Brown.. Urutan unsur-unsur yang ditulis dalam bibliografi ialah: Nama penulis Tahun penerbitan Judul – digaris atau dicetak 'italic' Tempat penerbitan Nama penerbit Perhatikan contoh-contoh bibliografi di bawah ini. Campbell. tesis dan disertasi. W..Petikan langsung pula ditulis dalam susunan ayat asalnya tanpa sebarang perubahan dan diberi tempat tersendiri. Bibliografi Abdullah Hassan. . Penerbitan Fajar Bakti Sdn.

1981. Tan Ching Kwang. Graham Brash. 1993. Malay Proverbs. Kuala Lumpur. Jurnal Dewan Bahasa.my http://ww. dlm.com. Nik Safiah karim. dlm. http://www. Razak A. 1994. September.gov. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur.my/majalah/massa . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Penerbitan Geetha. Khutbah Jumaat : Satu Analisis Laras. 41 : 3 Mac. 2002. Tatabahasa Dewan. 243-251. Soosai Ganesh. 1985. Teo Kok Seong. Berita Harian. jilid 1 dan 2. Mohd. All. Majid.Houghton Mifflis Company. hlm.my/ http://www. Bahasa untuk Masyarakat Madani. Senu Awang. hlm 12. Universiti Malaya. Penerbitan Jabatan Pengajian Melayu.dbp.bharian.utusan.com. Kuala Lumpur. Kamus Ungkapan Lengkap. 1997. et. Linguistik Antropologi: Satu Pengenalan Teoritis.

Topik 4 .

Mohd. Paiman Atoma.Objektif penulisan. Penulisan ilmiah merujuk kepada perkara-perkara yang terbahagi dengan maklumat dan data.   . . .   Penulisan ilmiah mempunyai perbezaan ketara antara satu satu dengan yang lain. etc al.Jenis khalayak. Antara ciri-cirinya ialah : . Perbezaan ini berlaku disebabkan oleh cirri-ciri khusus. penulisan akademik dan penulisan deskriptif (Mohd. Yusof. .Jumlah perkataan dan helaian muka surat. Yusof Boon.Status penulis.Tempoh masa menulis teks. Istilah lain selain penulisan ilmiah ialah penulisan bermaklumat. Azhar Abd. Sofri Ibrahim. . 2001: 19).. Sanitah Mohd.  Penulisan ilmiah membawa maksud yang sama dengan akademik. Hamid. Halimah Ma'alip. penulisan saintifik.

Tesis .. Sesetengah esei ilmiah panjangnya hanya empat hingga lima muka surat.Nilai kandungan. . bulletin atau prosiding persidangan. Perlu dipertahankan dihadapan panel viva voce.Disertasi . Esei ilmiah boleh diterbitkan dalam jurnal. Melakukan kajian atau penyelidikan tentang tajuk yang diperoleh.  Berdasarkan cirri-ciri di atas.Buku ilmiah     Dikenali juga sebagai kertas kerja ilmiah atau esei panjang.Esei ilmiah . terdapat empat jenis penulisan ilmiah yang utama iaitu : . Sesetengah yang lain pula ditulis mengikut jumlah perkataan : 1000 – 2500 patah perkataan.       Penulisan ilmiah yang bersifat lebih mendalam. Memerlukan pengujian hipotesis untuk membuktikan kebenaran.

Peraturan menulis kandungan sesebuah bukku haruslah mengikut piawaian. (contoh : jika mendapat tajuk tentang politik. Sumber maklumat yang diperoleh adalah sahih. Perlu dibentang dan dipertahankan oleh dihadapan panel atau lembaga iaitu viva voce. Dapatan daripada penulis sendiri berdasarkan metodologi saintifik dan analisis yang terperinci. Ditulis untuk mendapatkan ijazah Doktor Falsafah (Ph.  Menyampaikan fakta secara sistematik. tepat. Penulisan ilmiah tidak bersifat emosional.    Penulisan ilmiah tahap tinggi dalam peringkat pencapaian akademik.       Satu genre yang penting dalam peringkat ilmu di institusi pengajian tinggi. (penulisannya cermat. Penulisan ilmiah tidak bersifat persuatif. Terdapat perbezaan dari segi produser penerbitan penerbit-penerbit tertentu. Penulisan ilmiah ialah satu laporan   . penulis tidak berpihak pada mana-mana parti tersebut)    Penulisan ilmiah bersifat sistematik. benar dan tidak membuat andaian sendiri)  Tidak berpihak pada mana-mana pihak dan penulis tidak bersifat prejudis. Penulisannya secara teratur. Bukan melalui percanggahan pendapat atau protes tetapi melalui fakta yang berdiri sendiri.D). Perbezaan dari segi layout dan fizikal sesebuah buku sahaja.

nota kaki dan lampiran juga turut dititikberatkan. format penulisan dan kaedah penulisan kutipan dan bibliografi. Penulisan ilmiah mempunyai format yang standart dari segi kandungan teks. dan elemen-elemen mekanis penulisan berformat. pemaparan jadual. o o  Modern Language Association of American (MLA) : o Gaya penulisan ilmiah yang digunakan dengan meluas di Amerika. Selain itu.   Gaya penulisan ilmiah : . Kanada dan negara-negara lain. kutipan.American Psychological Association (APA) -Modern Language Association of American (MLA) . Gaya APA secara terperinci ada dalam bukuThe APA Publication Manual. Memberi penekanan tentang tajuk dan susunannya.Chicago .  Penulisan ilmiah mesti merujuk karya terbitan sebelumnya. rujukan.Gaya Dewan  American Psychological Association (APA) : o o o Digunakan secara meluas dalam bidang sains sosial. UPSI menggunakan gaya APA (pendidik). penomboran. Penulisan ilmiah tersedia kepada komuniti ilmiah tanpa sebarang sekatan. .

perkara yang perlu diberi perhatian dalam penulisan. Gaya penulis-tarikh digunakan dalam bidang sains sosial. o o  Gaya Dewan : o o Digunakan secara khas oleh Dewan Bahasa danPustaka. bahan teks dan bahan akhiran. o Keterangan lanjut tentang gaya MLA adalah melalui buku MLA Style Manual (1985).  Chicago : o Gaya penulisan Chicago yang dibincangkan secara terperinci dalam The Chicago Manual of Style. terutamanya pengajian Bahasa Inggeris. Panduan yang digunakan dalam buku ini merangkumi keseluruhan. o Sistem pendokumentasian yang asas.     Kertas kerja persidangan atau seminar Kertas kerja projek / kajian Laporan Tesis / Latihan ilmiah . seperti bahagian awalan. Gaya kemanusiaan ialah bidang kesusasteraan sejarah dan kesenian. bahasa-bahasa moden dan kesusasteraan. gaya kemanusiaan (nota dan bibliografi) dan gayapenulis-tarikh.o Untuk penulisan dan penyelidikan dalam bidang kemanusiaan.

jelas dan padat dapat melahirkan penulisan yang ekonomis serta mudah difahami. Dapat menentukan tajuk penulisan dan perincian tajuk yang selanjutnya. . o o  Batasan perkataan dan ayat o Penggunaan perkataan dan ayat yang ringkas. o  Golongan sasaran o Audiens terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat.  Skop / ruang lingkup o Ruang lingkup digunakan untuk menentukan had kepanjangan sesuatu penulisan dan skop yang hendak diliputi oleh penulisnya. berlatarbelakangkan pendidikan dan taraf hidup yang berbeza. o Penggunaan laras bahasa yang sesuai harus digunakan mengikut jenis audients. Ruang lingkup lebih fokus kepada aspek yang hendak dibincangkan. Tahap kesenangan dan kesushan teks bergantung pada panjang pendek ayat yang digunakan.

Objektif / matlamat . Contoh : Keberkesanan Pertubuhan Bukan Kerajaan.Pengenalan .  Penulisan tajuk hendaklah ringkas.    Kertas kerja projek atau kajian : .Rasional .Tajuk .Jangka masa yang diperlukan .  Pemilihan tajuk yang sesuai dapat membantu pelajar mengumpul data da maklumat yang tepat bagi menyelesaikan persoalan bagi sesuatu tajuk yang hendak dibincangkan. jelas dan tepat (tidak melebihi 15 patah perkataan).Kumpulan sasaran .Andaian masalah yang dihadapi semasa menjalankan kajian -Sumber kewangan .

kata akan menghasilkan adalah bahasa laporan. Bentuk pasif diperakukan adalah disebabkan perakuan-perakuan dalam ayat pasif. adalah didapati. tetapi menggunakan kata kunci didapati. Bagaimanapun. Biasanya kata kunci diperakukanselalunya didahului oleh perkataan adalah. Ayat pasif tidak memerlukan pewujudan subjek atau pelaku.Contoh mengungkap idea dalam laporan kajian Terdapat dua jenis pengungkapan idea dalam laporan   Ungkapan penemuan Ungkapan perakuan Ungkapan penemuan: Ungkapan penemuan menyatakan apa yang ditemui atau diperolehi oleh pengkaji yang menjalankan kajian. Penggunaan kunciadalah diperakukan atau adalah juga diperakukan itu akan memberi cirri khusus kepada Contoh mengungkap idea dalam penulisan saintifik . Ayat aktif mendapat bentuknya itu disebabkan adanya subjek dan pelaku. diperakukan. ungkapannya sama sekali tidak menunjukkan penggunaan kata kunci temui atau peroleh. Ungkapan perakuan: Penggunaan diperakukan biasanya digunakan dalam bahan laporan kajian.

 Kepastian atau keyakinan . tingkah laku dan pandangan hidup yang halus.Ungkapan ini menyatakan contoh seperti yang berikut: Kawasan bukan tradisional pula ialah kawasan yang wujud akibat migrasi orang dari kawasan tradisional. .  Menjelaskan makna atau tujuan .Penggolongan yang menggunakan cirri-ciri fizikal itu merupakan golongan ras. Ungkapan epistemic  Pendekatan atau kaedah .Terbahagi kepada dua pendekatan atau kaedah iaitu Ungkapan epistemic dan operasional. dapatlah dikatakan bahawa cara hidup orang melayu dalam perlembagaan ialah sikap.Contoh penggunaan ungkapan ini ialah: Jelaslah bahawa cerita-cerita itu jelas dapat digunakan sebagai analisis.Contoh: Dengan penjelasan mengenai konsep kebudayaan itu. Ini bermakna bahawa kawasan bukan trdisional terletak di kota.  Mengandaikan .

-Kajian ini dijalankan untuk melihat kecekapan berbahasa Melayu dalam kalangan penutur bukan Melayu.Ungkapan operasiaonal dalam penulisan teks saintifik pula menggambarkan langkahlangkah yang diambil ketika menjalankan penyelidikan. sudah dinyatakan tentang factor . Manakala bahan rujukan pula merujuk pada kaedah penulisan nota kaki dan juga senarai rujukan. Contoh ungkapan operasional adalah seperti berikut:  Soal. Dalam Bab 1. dan lain-lain.selidik dihadkan kepada mereka yang menetap dalam komuniti penutur bukan Melayu sahaja.factor asas dalam membezakan kategori penutur asli. dicadangkan.  Ungkapan operasional . dijalankan. Kata kunci yang digunakan seperti dilakukan.   Dalam unit ini. . rujukan yang akan dihuraikan merujuk pada kaedah menulis kutipan.

Pemaparannya perlu memperlihatkan kesinambungan idea penulis.     Yang berikut merupakan beberapa kaedah yang digunakan dalam pendokumentasian.kata oleh seorang penulis atau penulis lain.:  Menggunakan petikan yang memerikan atau membincangkan penulisan atau kata. perlu menggunakan frasa yang menunjukkan persetujuan pendapat itu. maka kedua-dua nama pengarang itu hendaklah ditulis. kutipan langsung ditulis dalam satu baris.hujah. Penggunaan rujukan atau penyisipan kutipan oleh penulis adalah untuk mengemukakan fakta dan menyokong hujah. Selain itu. Sebaliknya jika nama pengarang bukan sebahagian daripada ayat. Petikan yang menyampaikan maklumat atau pendapat bagi menambahkan maklumat yang sedia ada.   Sekiranya terdapat persetujuan pendapat dalam beberapa karya.   Petikan / Kutipan langsung  Merupakan petikan yang diambil sepenuhnya tanpa melakukan sebarang perubahan. maka tahun karya tersebut diterbitkan hendaklah diletakkan di dalam kurungan.   Petikan / Kutipan tidak langsung . Jika merujuk sesuatu karya yang ditulis oleh dua orang. Menggunakan kaedah penyisipan petikan langsung ke dalam teks. khususnya pada perkataan-perkataan asal rujukan itu. maka nama pengarang pertama itu hendaklah diikuti dengan et al . Jika kutipan lebih daripada satu baris sesuatu rujukan itu hendaklah diindentkan. Perlu menggunakan frasa yang menunjukkan keadaan bertentangan sekiranya terdapat percanggahan pendapat. Jika merujuk sesuatu karya yang ditulis oleh tiga orang atau lebih. semua nama pengarang hendaklah dinyatakan. Sumber sesuatu data dimuatkan dalam teks agar maklumat yang digunakan oleh penyelidik itu boleh dipertanggungjawabkan. Biasanya.   Jikalau nama pengarang merupakan sebahagian daripada ayat. Tetapi dalam bibliografi. nama pengarang dan tahun diterbitkan karya itu mesti disertakan. Terbahagi kepada dua kaedah iaitu kaedah petikan langsung dan tidak langsung. maka nama pengarang dan tahun terbitan diletakkan di dalam kurungan.

nota kaki hanya digunakan untuk membuat penerangan lanjut tentang sesuatu konsep. jurnal. Fungsi nota kaki o  Untuk memberikan maklumat lengkap tentang sumber yang telah dirujuk seperti buku. nota kaki amat diperlukan untuk memberi maklumat tentang asal-usul sumber yang boleh dirujuk.  Penulisan nota kaki merangkumi pelbagai cara. Kaedah yang ingin diperkenalkan dalam unit ini ialahThe Chicago Manual Style. tahun terbit. tesis. nama penerbit. makalah dan bahan dari internet. tempat terbit dan halaman. judul buku. Untuk memberikan rujukan tambahan tentang isu yang dibincangkan dalam teks. Tujuannya memaklumkan pembaca bahawa :  o o perkara sama yang dibincangkan dalam halaman atau bab lain dalam bahan rujukan yang sama. majalah.   Untuk penghargaan kepada penulis dan sumberyang dirujuk. Untuk membuat rujukan silang. Untuk memindahkan petikan langsung daripada bahagian teks kepada bahagian nota kaki. Ini dilakukan untuk mengelakkan gangguan penceritaan dalam teks penulisan ilmiah. dan bukan untuk pendokumentasian. Pendokumentasian seperti ini tidak memerlukan penggunaan nota kaki.   Untuk memberi komen atau cadangan. Termasuklah nama penulis. American .   Kaedah penulisan nota kaki  Dalam penulisan ilmiah. idea atau istilah. Merupakan petikan sesuatu idea orang yang terlebih dahulu diolah menurut perkataan sendiri. Bahkan mengikut trend sekarang.

Juga boleh ditempatkan pada akhir penulisan yang dikenali sebagai nota hujung. penekanan hanya pada nama keluarga pengarang. tahun terbit dan halaman buku. Nota kaki disebut sebagai nota dan ditulis pada bahagian akhir penulisan sebelum menyenaraikan bibliografi. tetapi antara teks dilangkau dua baris Bagi catatan nota hujung. hlm. Maklumat lengkap setiap sumber yang dirujuk dalam teks diberikan dalam senarai bibliografi yang perlu disusun mengikut abjad dan nama keluarga.cit.cit.   Nota kaki The Chicago Manual Style Menggunakan dua kaedah penulisan yang utama. 1985. 66-67.  Nota kaki dalam gaya APA ini boleh memberikan rujukan tambahan tentang isu yang dibincangkan dalam teks. penulis hanya perlu menyatakan nama keluarga pengarang. Nota kaki diletakkan dalam teks selepas sesuatu kenyataan dan nombor secara turutan dan ditempatkan di kaki halaman buku yang dikenali sebagai nota kaki. Ditulis langkau dua baris dan ayat pertama dimulakan sebagai perenggan dengan lima ketikan ke dalam dari sebelah kiri. Pertama. perlu ditulis dengan langkau dua baris Tiada penggunaan singkatan seperti op.. dikenali nota dan bibliografi.      Nota kaki American Psychological Association (APA) Dalam menulis maklumat tentang rujukan. danloc. . o Nota kaki ditulis dengan nama penuh pengarang      Bahan yang telah diterbitkan digaris atau diitalikkan Diletakkan pada bahagian akhir setiap halaman Disusun mengikut nombor Dimulai agak ke dalam sedikit seperti mana penulisan perenggan Kebanyakkan maklumat nota kaki dipisahkan oleh koma kecuali maklumat tentang penerbitan yang dinyatakan dalam kurungan Nota kaki ditulis dalam langkau satu baris.  Menurut Sufean Hussin. tahun penerbitan dan halaman buku dalam kurungan.Psychological Association (APA) dan Modern Language Association of America (MLA) dan Gaya Dewan.

Contoh gaya MLA ialah seperti berikut: Pedagang negeri dikenali sebagai pedagang persendirian dan misi mereka biasanya menjalankan perdagangan di semenanjung Tanah Melayu. 108. 1987. Antara pedagang negeri yang termasyur pada tahuntahun 1511 ialah sir Ferrot Miles. Petikan tersebut perlulah berakhir dengan nombor halaman yang dinyatakan dalam kurungan. biasanya gaya ini hanya membenarkan pengunaan nota kaki jika ia bertujuan untuk membuat huraian kandungan (content foot notes). Sumber yang lengkap tentang tajuk buku. Menurut Lester. Sir Thomas Aktinson dan Lady Guillmard yang datang ke Tanah Melayu melalui kapal terbang. tempat terbit dan penerbit boleh didapati pada bahagian bibliografi.KAEDAH PENULISAN BIBLIOGRAFI KAEDAH PENULISAN BIBLIOGRAFI Nota kaki Mordern Language Association of America (MLA) gaya MLA ini agak jarang digunakan dalam bidang saing social kerana ianya memerlukan sesuatu petikan disusuli oleh pengarangnya yang membuat kenyatan tersebut. dalam persisiran Selat Melaka. . hlm.

Untuk maklumat lengkap tentang sumber rujukan berkenaan penyelidik perlu menyemak senarai bibliografi dan memperkembangkan idea dengan membuat rujukan silang contohnya:  Sebahagian besar daripada maklumat buku dipisahkan oleh tanda titik dan noktah bertindih Pengarang yang menghasilkan dua buah buku pada tahun yang sama akan diulang dengan tahun penerbitan---a.ditulis mengunakan saiz 12 huruf Times New Roman.b dan seterusnya. perlu dinyatakan halamannya    Contoh penulisan bibliografi APA ialah: Panduan Penulisan Bibliografi Gaya UPSI (American Psikologi Association "APA") Rujukan atau bobliografi perlu dimulakan pada muka surat baharu.kaedah ini memerlukan jenis penulisan kaedah Penulis-tarikh. Tajuk tesis dan kesemua rujukan yang telah diterbitkan akan digaris Bagi artikal .d) Nota Kaki Gaya Dewan dianjurkan oleh Dewan Bahasan dan Pustaka. jurnal dan tesis. disusun secara urutan abjad .tarikh penerbit bahan dan halaman rujukan dalam tanda kurung.

Setia dan santun bahasa.b. Gumperz. Buku  Seorang penulis Asmah Haji Omar (2002). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. The morphology of Malay.  Seorang penolis dan beberapa buah buku yang digunakan mestilah disusun secara kronologi iaitu mengikut tahun Abdullah Hassan (1974).c dan seterusnya pada tahun seperti berikut : Gumperz. Rencana Lingustik. .Cambridge: Cambridge University Press. Cambridge : Cambridge University Press.berasaskan abjad pertama nama penulis. J. Language and social identity. (1982a). (1982). Abdullah Hassan (1992). discourse strategies. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka  Seorang penulis dan buku yang diterbitkannya adalah pada tahun yang sama yang digunakan sebagai rujukan perlulah disusun mengikut tajukbuku yang mengikut abjad dan dilebelkan dengan huruf a. Tanjung Malim: penerbit Unuiveriti Pendidikan Sultan Idris. J. perlu ditaip tanpa langkauan (single spacing) dan santak kiri dan kanan (justify) 1.

Khairul Azam Bahari. Musa & Abdul Hamid Mahmood (1996) Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Et al.Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.  Lebih daripada enam orang penulis Abu Hassan Abdul. Farid M. Ahmad Khair Mohd . Kuala Lumpur : Utusan Publication.). Oxford: Oxford University Press. Husna Faredza Mohd Redzwan. Hashim Hj. Nor. Dua orang penulis Sulaiman Masri dan Razali Ayob (2002). Komunikasi kewartawanan . Onn. Pragmatic. Bahasa Melayu Profesional.  Buku yang diterjemah .Bhd  Buku yang diedit Davis. (Ed. Idris Mohd Radzi. S. Kuala Lumpur : Cetakrapi Sdn.  Tiga hingga enamoring penulis Nik Safiah Karim.(2003).Hamid Awang. (1991).

Dasar bahasa dan pembangunan Negara di Malaysia Dalam Dewan Bahasa. 783-797 . 67-103). Artikal dalam Jurnal Hassan Ahmad (1999). 43(9).Pulau Pinang: Univertity Sains Malaysia.s. F. 1. Rowley: Newbury House.R. Semantik (Abdullah Hassan. H. Dalam Seliger.. Barliey.R. (1989).  Artikal atau bab yang ditulis oleh seseorang dalam buku yang diedit oleh orang lain. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka. (Karya asli diterbitkan 1976) Rujukan tersebut bermaksud karya asal yang terkah diterjemahkan dan diterbitkan pada tahun 1976 dan ditulis oleh Palmer. F.) Clasroom oriented research in second language acquisition (m. Huraian sukatan pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5. terjemah ). M. buku itu diterjemahkan oleh Abdullah Hassan yang bertajuk Semantik dan diterbitkan pada tahun 1989 oleh Universiti Sains Malaysia  Buku keluaran institusi atau organisasi Kementerian Pendidikan Malaysia (2003). K (1983).(Ed. Competitiveness and anexiety in adult second language learning: Looking at and through the diary studies.Palmer.& Long.

it/EAGLES96/texttyp.2001 daripada http://www.au 1. Artikal dalam akbar . Doctors from teen novel approach[Elektronoc Version]. Diperoleh pada Ogos 18. The Australian.J.cnr. Artikal dalam jurnal elektronik Kerin. 4.html Jika tiada penulis Creative thingking (2004). Artikal daripada internet tetapi bukan daripada jurnal elektronik Sinclair . Diperoleh http://www.com.ilc. 2004 daripada http://www. (1996). J. 2004 daripada 1.virtualsalt. (2000).com/crebook2/html pada Ogos 20. Preliminary Recommendations on Corpus Typology.M.theaustralian.Rujukan tersebut bermaksud artikal ini ditulis oleh Hassan Ahmad yang terdapat dalam jurnal Dewan Bahasa Dan Pustaka jilit 43 bulan September pada muka surat 783 hingga 797. Diperoleh pada November 20. 1.

L.17-20 1. Dalam prosiding Seminar Mengajar dan Bahasa Melayu Taksiran Sukatan Pelajaran Baharu UniversitinPendidikan Sultan Idris (m. Prosiding Persidangan Seri Lanang Jaya Haji Rohani (2004) memberikan pendapat yang bernas sebagai Sumbangan dalam perbingcangan .100. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris . Perlaku morfo-sintaksis imbuhan meN-kan: analisis data korpus berkomputer. Artikal dalam majalah bulanan Zaidi Mohamad (2001. Kecemerlangan Akedemik. Tesis atau Disertasi Mohd. Ra'in Shaari (2003). Ogos 4). Boleh ambil pekerja asing. (2002. Tesis sarjana yang tidak diterbitkan. Berita harian.s.jun).Newsweek.Fazli Abdullah (2005.April 5). 69-78). Artikal dalam majalah mingguan Vygotsky.76-80 1. Dunia Pendidikan. 1 & 8 Jika tiada penulis Boleh ambil pekerja asing.April 5). Mind in Society.Berita Harian 1 & 8 1. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia 1. (2005.

Mencakup berbagai macam bidang studi keteknikan dan ilmu alam. Mereka juga menyediakan 177. • http://ocw. ilmu kesehatan.edu/ : Open Course Ware. berikut ini beberapa situs yang layak Anda coba : • http://scholar. Saat tulisan ini dibuat (awal April 2008). Memuat berbagai macam artikel komputer dari pakar-pakar komputer di seluruh dunia. dan beberapa ilmu sosial.org/: Directory of Open Access Journals.scholarlyexchange. Untuk men-download jurnal yang ada di sini. • http://search2. Highwire memiliki jutaan koleksi literatur ilmiah dari berbagai macam bidang studi. Highwire memiliki 1128 jurnal dan 4.edu: sebuah web milik Indiana University yang berisi jurnal berbasis web tentang riset di bidang ilmu sosial yang menggunakan komputer sebagai salah satu media risetnya. Jika Anda adalah mahasiswa fakultas kedokteran atau biologi. jurnal. yang dihosting secara free.doaj. Inilah kata-kata yang „dijanjikan‟ Google Scholar. Bagaikan berdiri di pundak raksasa.fined Berburu Jurnal Ilmiah di Internet Posted by azlanlin in Jurnal undefined Berburu Jurnal Ilmiah di Internet Internet adalah sumber utama referensi ilmiah yang up to date. paper. Anda harus berlangganan. Anda hanya bisa membaca abstraknya. Anda bisa men-download file-file PDF-nya. yang menyediakan ratusan ribu informasi tentang literatur pendidikan. Namun. Anda bisa mencari berbagai macam electronic books (ebook). Untuk yang berbayar.my/onlinejour.arsip.726. • http://www.id/: Mirror Server for Scientific Data. • http://jcmc. ilmu lingkungan.computer. Artikel dan jurnal ilmiah disediakan dalam bentuk HTML.go. tentu setelah memenuhi syarat dan ketentuan dari pengelola ScholarlyExchange. Sebuah situs yang menyediakan jurnal-jurnal ilmiah yang terpercaya dan bisa diakses secara gratis. Untuk yang gratis.org/advanced/simplesearch.lipi.byte.freebooks4doctors.com/: sebuah situs ilmiah yang cukup populer di kalangan peneliti.com/: Situs ini memuat informasi tentang buku dan jurnal kedokteran. Sangat membantu Anda yang ingin mendapatkan referensi ilmiah gratis dan berbayar yang cukup komprehensif.mit.org. bisa mencoba situs ini. farmasi.org/hosted. • http://www. sebuah situs free e-learning yang dibuat oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT). Sebuah list direktori mirror yang dibuat LIPI untuk berbagai macam referensi online data sains dan teknologi. Cari jurnal komputer di sini.html: Situs tentang jurnal-jurnal ilmu sosial. baik yang berbayar maupun yang gratis. ilmu alam.lib. • http://sciencedirect. Silahkan konfirmasikan ke universitas Anda. jangan lupa daftar dulu untuk mendapatkan full access.jsp: Bagian dari IEEE Computer Society Digital Library. . Memuat banyak referensi situs ilmiah untuk berbagai macam bidang studi.com: Free online computer articles. Pada beberapa artikel disediakan pula bentuk PDF-nya. • http://www. sebuah sub direktori dan aplikasi dari Google Inc. virologi dan zoologi.272 artikel yang diterbitkan oleh lebih dari 140 penerbit. alias semua jurnal ilmiah yang bisa diakses di jagad dunia maya.com/: Stand on The Shoulders of Giants. • http://www. Pada saat tulisan ini dibuat (awal April 2008). • http://highwire.upm. • http://www. beberapa universitas di Indonesia sudah memiliki akses institusional yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh civitas akademika universitas tersebut.html : kumpulan link-link jurnal online dari Universiti Putra Malaysia.indiana.stanford.199 artikel ilmiah dalam situs mereka.edu/: Sebuah divisi dari Perpustakaan Universitas Stanford. tesis. artikel dan literatur ilmiah hanya dengan memasukkan kata kunci yang tepat di Google Scholar.edu. Mencakup beberapa ilmu keteknikan. • http://www. Oya. • http://www. Untuk Anda yang membutuhkan referensi jurnal ilmiah online.br/journals: Kumpulan jurnal-jurnal gratis tentang kedokteran. DOAJ mengklaim mereka memiliki 3310 jurnal dan 1096 diantaranya bisa diakses melalui mesin pencari yang mereka sediakan. Anda bisa melihat pemandangan seluruh kota di bawah Anda.google. Beberapa diantaranya juga bisa didownload secara gratis. Anda bisa juga memasukkan jurnal-jurnalAnda di sini untuk dipublikasikan di internet.bioline.

library. The majority of the journals available through Synergy are published on behalf of Learned Societies and Associations and include some of the leading titles in Science Technology and Medicine. virtually all modern electronic journals are mostly available via the Web. San Francisco yang berisi katalog jurnal-jurnal online. Click on "show journals. This valuable reference source is all available at the touch of a button and is currently absolutely free to all users at the registered domain of institutions where a full price institutional subscription to the paper journal has been purchased. All other users will have free access to tables of contents." Login and password is not needed. terkadang jurnal-jurnal ilmiah bisa didapatkan di homepage pribadi seorang profesor. go to the "Access" section.  CLS Online Journals -. physics. webzine. • http://libra. Selamat berburu jurnal ilmiah ! Referensi : Naskah buku “Scholarship Winner Wannabe” (Sunu Wibirama) Sumber: Universiti Gajah Mada 0 komen » undefined Lubuk Bidang Ilmu Posted by azlanlin in Jurnal undefined Academic Dissertation Publishers -.Synergy is the online journal service from Blackwell Science and Munksgaard.acm. ftp. abstracts.id/exec. telnet.Full text access to over 175 titles in the sciences and social sciences published by Academic Press. plus the Library System administration. Anda akan menjumpai web pribadi masing-masing profesor dan tidak sedikit profesor yang berbaik hati berbagi hasil karyanya yang berupa jurnal dan artikel yang nggak kalah keren dengan jurnal berbayar. Anda bisa mendaftar sebagai student member dengan biaya $42 per tahun. Dibuat oleh Microsoft Corporation. Coverage: 1995/96 to the present. magazine. Millikan Memorial Library houses books and journal collections on biology.Electronic serials may be defined very broadly as any journal. Untuk bisa menjadi member. Of course. Except as noted below. Synergy was launched in January 1999 and now includes over 250 journals. Jika Anda senang berselancar menjelajahi situs-situs universitas tingkat dunia. mathematics.ac. newsletter or type of electronic serial publication which is available over the Internet. this might be in the last issue. • http://www. and alerting services. email or listserv. Please note that when the list indicates a format starting during a year.msra. Selain yang sudah disebutkan. including computer science and chemical engineering.• http://www.edu/collres/journals/: sebuah web milik University of California.pubmedcentral. The Astrophysics Library and the Geological & Planetary Sciences Library are the other two major libraries in the System.  Blackwell Science -.The Caltech Library System consists of four major Libraries and a number of other smaller collections.Full access to leading Cambridge University Press Journals. Sherman Fairchild Library houses materials dealing with engineering and applied sciences. To access full-text journals from the IDEAL home page.ugm.gov/: sebuah situs yang memuat arsip jurnal gratis di bidang ilmu alam dan biomedis. chemistry. Subscriptions must be validated by your librarian or information services department using your Cambridge University Press subscriber number. CUP Journals On Line -.Make your Graduate Thesis Work for You! The best way to publish your academic thesis or dissertation.    Colorado Alliance of Research Libraries -.nih. CLAS reflects the holdings of all these units.  Oxford Journals: Online Journals -. • http://lib.ucsf.Please find below a full listing of all our online materials. Within this broad definition. e'zine. This site primarly includes . humanities and social sciences.org/portal. search facilities. the titles can be electronically accessed using different technologies such as the World Wide Web (WWW). • http://portal. click on "My Profile/Login" and scroll to "UNIVCALIF subscription.cfm: portal jurnal komputer berbayar.cn/: situs yang memuat daftar jurnal ilmiah tentang komputer.  IDEAL--Academic Press -. gopher.php?app=site&act=jurnal: katalog link direktori jurnal ilmiah milik Universitas Gadjah Mada.

Full text coverage of several journals published by the University of Chicago Press.JSTOR is an archival collection of over 100 journals in such subject areas as AfricanAmerican and Asian studies.An online weekly journal about Taiwan.Abstracts and full text of over 200 journals in the sciences published by Springer-Verlag Publishers. engineering. evolutionary approaches. but often includes back issues from several decades past.Full text of over 250 journals in philosophy. finance. historical and cultural analysis. Bell & Howell ProQuest. Information Access Company and others). sociologists. and economics. business. Links to the full text of many articles available in. We seek the work of political cientists. Taiwan.  Link -. computer science.Full text access to over 900 scientific. history. population studies. Full-text from at least 1997 to the present.  Science Magazine -.  University of Chicago Press -. By Government Information Office. but are not limited to. bioscience. education. philosophy. medical and technical journals published by Elsevier Scientific Publishers. political science. and sociology. linguistics.ejournal sites as they are offered by the publisher. archaeologists.  IOP Free Journal Access -. historians. mathematics. ecology. civilizationists.The main editorial goal of the Journal of World-Systems Research is to develop and disseminate scholarly research on topics that are relevant to the analysis of world-systems.Springer Verlag Publishers -. Full text coverage: 1997 to the present. economists and geographers JSTOR -.Guide to Science Online Sumber : Prog Pasca Sarjana  . ethnographers. EBSCO.  ScienceDirect -. We especially want to include works that proceed from several different theoretical stances and disciplines.Free Journal Access. economics. In general this site excludes ejournals that are embedded within aggregators (such as Northern Light.  Kluwer Academic Publishers -.  Journal of Word . Note: The Elsevier full-text journals require the most current version of the free  Taiwan Journal -. international political nomy.Elsevier Scientific Publishers -. These include. JSTOR does not include the latest 5 years of any journal. comparative.System Research -.

Setelah mendapatkan saiz sampel berdasarkan populasi kajian saya. klik di sini. saya hanya menentukan saiz sampel berdasarkan Jadual Penentuan Saiz Sampel Krejcie dan Morgan (1970). Mudah bukan? . semakan saiz sampel akan dilaksanakan. Tesis. sebahagian besar kajian yang dijalankan adalah melibatkan populasi yang besar. Jadual penentuan saiz sampel ini diterima pakai oleh ahli akademik dan memudahkan pengkaji menentukan saiz sampel. Setakat ini. 0 komen » undefined Cara mengira saiz sampel daripada populasi kajian Posted by azlanlin in Link. Contoh jadualnya. Pengkaji pula perlu mengambil kira aspek kos. Jika diperhatikan. Bersedia dengan pembentangan proposal. Ini bertujuan untuk mengelakkan adanya ralat yang besar. Proposal. apakah butiran yang wajar dimasukkan dalam powerpoint utk dibentangkan? Inilah contoh paparan powerpoint yang sedang di murnikan. Apakah yang wajar dilakukan? Adakah akan mengambil seluruh populasi atau menentukan saiz sampel? Sewajarnya.. terdapat beberapa button. Setiap button akan memaparkan butiran penting yan harus dibentangkan. penentuan saiz sampel akan menjadi masalah. Hakikatnya. Pengkaji hanya perlu memasukkan jumlah populasi dan sisihan piawainya. masa dan tenaga. Asasnya. ramai yang akan tertanya. Semakan itu boleh dibuat secara online dengan klik di sini. Siap sedia ler.. UKP6013 undefined Bagi pengkaji yang baru berjinak dalam dunia penyelidikan. pengkaji mengambil pendekatan yang realistik dalam menentukan saiz sampel yang sesuai dengan jumlah populasi.jumlah saiz sampel telah diberikan..ined Pembentangan proposal / viva Posted by azlanlin in Proposal undefined Langkah harus diteruskan.nahhhh.

Parah tu. Kuliah.. kita harus tahu apa yang kita lakukan. Dimaklumkan bahawa Fakulti akan menganjurkan Research Training Program pada 30 November hingga 2 Disember 2009 bagi membantu pelajar dalam membuat penyelidikan terutamanya bagi pelajar Mod B. Mod C dan Doktor Falsafah. Sehubungan itu.. ******************************* Salwah Mohd Penolong Fakulti Perniagaan Tel: Faks: ******************************* 0 komen » Pegawai dan 05-450 05-459 Ali Tadbir Ekonomi 6279 4642 undefined undefined . Kerjasama semua pelajar diminta untuk menghebahkan perkara ini kepada rakan-rakan yang lain. bagi pelajar yang berminat untuk menyertai program ini diminta untuk memberi maklum balas kepada saya selewat-lewatnya pada 15 November 2009(Ahad) untuk tindakan lanjut. Cuba elakkan kita hanya lakukan tetapi tidak tahu apa yang sedang dilakukan. 0 komen » undefined Makluman FPE Assalammualaikum & undefined Posted by azlanlin in Ceramah. Proposal.Contoh jadual hasilan Krejcie dan Morgan (1970) Sebaik-baiknya. Bersama ini disertakan tentatif program untuk rujukan pelajar. Tesis salam sejahtera.

Dilampirkan bersama brosur kolokium dan butiran kolokium adalah seperti berikut. Sekian. Tajuk Tesis Assalammualaikum & salam sejahtera. Sekiranya gagal mematuhi perkara ini. Pelajar diminta untuk menghubungi saya atau Dr.Surat Azimat : Penanda Aras daripada FPE Posted by azlanlin in Proposal. 1. Saya yang harap menjalankan maklum. Penghantaran Disertasi Awal (Disertasi lengkap untuk dihantar kepada pemeriksa dalam/ pemeriksa luar). kelewatan penghantaran laporan projek selepas daripada tarikh tersebut. untuk sebarang pertanyaan dan maklumat berkaitan pengajian serta sebarang informasi yang ingin disebarkan kepada pelajar lain.45 Kuliah Ogos 2009 Jumaat petang K 2.Bersama ini disertakan borang tersebut untuk perhatian dan tindakan lanjut oleh pelajar yang berkenaan. Tarikh Hari Masa Tempat : : : Dewan 28 : 2. Bagi pelajar yang tidak pernah mendapat sebarang email daripada saya. Penghantaran laporan projek Mod A. Che Omar (Timbalan Dekan Pengajian Siswazah & Penyelidikan) FPE (ext 6198). 5. ******************************* Salwah Penolong Fakulti Perniagaan Mohd Pegawai dan Ali Tadbir Ekonomi . pelajar dikehendaki mengisi borang laporan kemajuan pengajian siswazah dan menyerahkan laporan tersebut yang telah lengkap diisi kepada Institut Pengajian Siswazah selewat-lewatnya pada 18 Oktober 2009 (Ahad)untuk tindakan lanjut. Bagi pelajar Mod B (yang sedang dalam proses penulisan disertasi). pelajar tidak perlu mendaftar pada semester berikutnya (Semester 2 Sesi 2009/2010). 4. Mod C dan Doktor Falsafah yang menghantar Disertasi Awal ke Institut Pengajian Siswazah selewat-lewatnya pada 16 November 2009 (Isnin). keputusan “SM” (Sedang Maju) tidak akan di catatkan dan pelajar tidak akan dibenarkan mendaftar bagi semester berikutnya. Pelajar juga diminta untuk mengemaskini maklumat peribadi pelajar melalui Upsi Portal terutama sekali bagi maklumat no. diminta untuk menghubungi saya secepat mungkin (sila hebahkan kepada rakan-rakan yang lain). Fakulti akan menganjurkan kolokium pengajian siswazah siri II tahun 2009 dan semua pelajar semester 1 dan 2 DIWAJIBKAN hadir. Pelajar semester lain dijemput hadir bersama. pelajar dikehendaki menghantar laporan projek Mod A kepada penyelia untuk dinilai selewat-lewatnya pada 18 Oktober 2009 (Ahad). Bagi Pelajar Mod B (yang sedang dalam proses penulisan disertasi). Bagi pelajar yang bercita-cita untuk bergraduat pada sesi konvokesyen Mac 2010. 3. tugas. alamat terkini dan alamat email bagi memudahkan proses komunikasiantara pelajar dan pentadbir. Penghantaran Laporan Kemajuan Pengajian Siswazah (LKPS). Che Mohd Zulkifli b. Kolokium Pengajian Siswazah Siri II tahun 2009. telefon (rumah dan handphone). akan menyebabkan pelajar tidak dapat bergraduat pada sesi Mac 2010. Mod C dan Doktor Falsafah.

Tel: Faks: ******************************* 0 komen » 05-450 6279 05-459 4642 undefined Kolokium FPE Posted by azlanlin in Proposal. Pra pembentangan proposal PHD . Taklimat ttg proposal penyelidikan : Prof Dr Osman Lebar 2. Tesis undefined Hari Tarikh Masa Tempat : : : : Jumaat 06/02/09 3. ikuti kolokium di Dewan Sri Tanjung anjuran FPE Pengisiannyaialah: 1.00petang DewanSeriTanjung Hari ni aku dan geng-geng sem 1.

psikologi dan pengurusan. Oleh itu. Bleh klik di sini.fined Pengesahan Pakar Posted by azlanlin in Soalselidik undefined Soalselidik telah siap dibina. . Contoh kajian berkaitan mendapatkan pengesahan pakar menggunakan teknik delphi. penyelia mencadangkan untuk mendapatkan pengesahan pakar dalam bidang psikometrik.

Aku terjumpa LUBUK ini setelah membantu mem besor mencari teras model yang bersesuaian untuk kajiannya. Memang menarik untuk dikaji dalam era pendidikan yang menuntut banyak perubahan dalam pembangunan organisasi berpandukan gaya kepimpinan-gaya kepimpinan yang baru diwujudkan. pembentukan kerangka konseptual mula diciptakan.fined Lubuk model dan teori dalam pengurusan pendidikan Posted by azlanlin in model undefined Setiap kajian yang dilakukan dalam apa jua bidang sekalipun. barulah model atau teori tersebut diubahsuai mengikut bidang kajian dan kepentingan homofili setempat. pastinya berteraskan teori atau model yang telah diciptakan oleh penyelidik terdahulu. Hari ini aku terjumpa LUBUK MODEL dalam pengurusan pendidikan. Analisa kajian literatur menjuruskan ke dalam bidang yang ingin dikaji. Rupa-rupanya berderet-deret model yang telah diketengahkan untuk tatapan umum. . Model yang sedia ada. Setelah itu. Pembinaan kerangka konseptual akan dimurnikan berpandukan kajian literatur yang dibuat. pastinya boleh digunapakai dengan melakukan pengubahsuaian mengikut keperluan dan bersesuaian dengan populasi setempat. Tajuk kajian yang dibincangkan dengan penyelianya agak menarik. Maka. berteraskan teori atau model yang sesuai dengan bidang kajian.

. Namun. Malahan kita juga boleh mengutarakan model-model yang difikirkan sesuai untuk web tersebut.. Gabungan elemen 3 gaya kepimpinan yang baru ini dalam membangunkan organisasi. >> lebih kurang gitu le tajuknya secara umum. Godak.. Gaya kepimpinan yang akan diutarakan ialah kepimpinan 360 darjah. lubuk ini meminta kita untuk berdaftar agar membolehkan maklumat-maklumat terkini diakses secara online. jangan tak godak. Tajuk ini agak menarik untuk dipanjangkan untuk PHDnya nanti. kepimpinan berasaskan prinsip dan kepimpinan berkesan. .Gaya kepimpinan dalam pembangunan organisasi di sekolah. Insyallah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->