CONTOH PENULISAN ILMIAH

Ramai di antara kita tidak tahu bagaimana hendak menulis menggunakan laras bahasa ilmiah sepertimana disyaratkan oleh pihak UPSI untuk menyiapkan kerja kursus KRB 3033. Di sini saya sertakan Contoh Penulisan Ilmiah. Semoga artikel ini dapat memberi manafaat kepada cikgu-cikgu dan semua pelawat. KAEDAH PENULISAN ILMIAH Pengenalan Penulisan ilmiah merujuk penulisan yang berlandaskan metodologi keilmuan atau metodologi saintifik. Metodologi saintifik ialah pendekatan mengungkapkan fakta dan bukti bagi menyokong kebenaran melalui bebarapa langkah seperti perumusan masalah, pembentukan hipotesis, deduksi hipotesis dan pengujian kebenaran. Bahasa penulisan ilmiah, biasanya memilih kata, istilah, ungkapan dan ayat yang maknanya bersifat denotasi, iaitu tepat dan jelas supaya tidak disalahertikan dengan makna-makna lain. Dengan demikian karangan ilmiah harus bersifat objektif, jujur dan tepat.

Jenis-jenis Penulisan Ilmiah Jenis-jenis penulisan ilmiah yang utama ialah esei ilmiah, kertas kerja, laporan kajian, tesis dan disertasi. Esei ilmiah merujuk karangan ilmiah yang pendek tentang topik atau permasalahan berdasarkan data yang diperolehi melalui rujukan perpustakaan dan / atau kerja lapangan. Penghuraiannya bersifat rasional-empiris dan objektif. Kertas kerja ialah penulisan ilmiah yang memaparkan sesuatu fakta atau permasalahan berdasarkan data kerja lapangan dan / atau rujukan perpustakaan. Analisis dalam kertas kerja adalah lebih serius serta bersifat rasional-empiris dan objektif. Kertas kerja biasanya ditulis untuk diterbitkan dalam jurnal akademik atau dibentangkan dalam pertemuan ilmiah seperti seminar, bengikel dan sebagainya.

Laporan kajian atau penyelidikan ialah penulisan ilmiah yang menyampaikan maklumat atau fakta tentang sesuatu kepada pihak lain. Penghuraiannya juga bersandarkan kepada metodologi saintifik dan berdasarkan data kerja lapangan dan / atau rujukan perpustakaan. Tesis ialah penulisan ilmiah yang sifatnya lebih mendalam. Tesismengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh daripada pengamatan atau penyelidikan sendiri. Penulisan ilmiah ini melibatkan pengujian hipotesis bagi membuktikan kebenaran. Tesis biasanya ditulis oleh pelajar peringkat Sarjana Muda Kepujian dan peringkat Sarjana serta perlu dipertahankan di hadapan panel viva-você. Disertasi ialah penulisan ilmiah tahap tertinggi dalam hierarki pancapaian akademik, iaitu untuk mendapatkan gelaran Doktor Falsafah (Ph.D). Disertasi melibatkan fakta berupa penemuan penulis sendiri berdasarkan metodologi saintifik dan analisis yang terperinci. Seperti tesis, disertasi juga perlu dibentangkan dan dipertahankan di hadapan panel atau lembaga viva-você.

Ciri-ciri Khusus Penulisan Ilmiah Terdapat beberapa ciri khusus dalm penulisan ilmiah yang perlu diberi perhatian: 1. 2. 3. 4. Catatan Pustaka Catatan Kaki dan Catatan Kaki Singkat Petikan Langsung dan Tak Langsung Bibliografi / Rujukan / Daftar Pustaka

Catatan Pustaka Dalam penulisan ilmiah, sumber maklumat yang digunakan atau dirujuk perlulah dinyatakan. Catatan tentang sumber maklumat seperti buku, majalah, jurnal atau surat khabar disebut catatan pustaka. Teknik catatatn pustaka yang lazimnya digunakan adalah seperti berikut: Jika nama pengarang dimasukkan bersama teks, karangan yang diisi di dalamnya tahun penerbitan dan muka surat dan perlu ditempatkan selepas nama pengarang tersebut. Tanda titik bertindih (:), dimasukkan di antara angka tahun terbitan dengan angka muka surat. Contoh: Menurut Mohd. Nor Daud (1997 : 63), ayat yang berkesan ialah satu bentuk ayat yang disokong oleh kepelbagaian dalam struktur ayat. atau Hassan Ahmad (2000), juga sependapat dengan.... atau Mengikut pandangan Saville – Troike (1986 : 52-63), peristiwa komunikasi.... Jika dalam teks nama pengarang tidak disebut, catatan nama pengarang, tahun penerbitan dan muka surat dimasukkan di dalam kurungan dan diletakkan di hujung teks sebelum noktah. Tanda koma (,) diletakkan di antara nama pengarang dengan tahun terbit. Contoh: Secara amnya peribahasa ialah percakapan atau ujaran yang mengandungi kebijaksanaan fikiran dan pemerhatian yang tersusun dalam bentuk yang ringkas, indah, sedap didengar dan benar pada perasaan dan fikiran. (Keris Mas, 1988 : 136)

Catatan Kaki Catatan kaki ialah catatan-catatan kecil yang berfungsi memberikan keterangan tambahan terhadap teks yang ditulis. Catatan kaki ditempatkan pada bahagian bawah halaman dan dipisahkan daripada teks dengan garis panjang. Penomboran yang berurutan diberikan kepada setiap catatan kaki. Contoh: .....kajian etimologi1 tidak dapat dipisahkan daripada kajian linguistik... ________________________________________________ 1. Etimologi ialah kajian tentang kata serta perubahan bentuk dan makna. Catatan Kaki Singkat Catatan kaki singkat merupakan satu lagi kaedah menunjukkan sumber rujukan selain kaedah catatan pustaka. ibid. (singkatan daripada ibidum, ertinya sama dengan yang di atas). Digunakan untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang telah disenaraikan di atasnya. op.cit (singkatan daripada opere citati, ertinya dalam buku / karya yang telah dipetik), digunakan untuk catatan kaki daripada sumber yang telah dinyatakan, tetapi telah disisip catatan kaki lain daripada sumber lain. loc.cit (singkatan daripada loco citati, ertinya tmpat yang telah dipetik) seperti op.cit, tetapi dipetik daripada perenggan yang lain. Perhatikan contoh catatan kaki singkat yang menunjukkan sumber rujukan dan ditempatkan pada bahagian bawah halaman serta dipisahkan daripadaa teks degan garisan panjang seperti yang berikut: 1. 75 John Dewey, 1974. How We Think. Chicago. Henry Regnery Company. hal :

2. Shaykh Hakim Moinuddin Chisti, 1985. The Book of Sufi Healing. New York. Inner Traditions International Ltd. hal : 25 3. 4. 5. Ibid, hal. 45 John Dewey, op.cit., hal 89. John Dwey, loc.cit.

Penggunaan catatan untuk menunjukkan sumber rujukan mestilah selaras dalam keseluruhan penulisan. Jika kaedah catatan pustaka yang dipilih, maka keseluruhan penulisan haruslah menggunakan kaedah ini. Sebaliknya jika kaedah catatan kaki singkat digunakan, maka keseluruhan penulisan mestilah mengekalkan penggunaan kaedah ini dengan konsisten Petikan Tak Langsung Petikan tak langsung merupakan pengungkapan kembali pendapat, gagasan pokok, ringkasan atau kesimpulan daripada sebuah tulisan dengan gaya penulis sendiri. Teknik menyatakan sumber informasi dalam petikan tak langsung adalah sama seperti teknik catatan pustaka. Petikan Langsung

. (Za’ba. menunjangi hujah atau memberi maklumat tambahan. 1984. Petikan langsung diberi tanda petik (“ “) padanya dan diikuti oleh catatan pustaka. Urutan nama penulis mengikut urutan huruf 3. 1965 : 165) Sementara Clifford dan Swettenham menyatakan hasil pemrhatian mereka iaitu: “... amat sesuai untuk mengelakkan diri daripada terlalu berterus-terang”.peribahasa merupakan bahasa diplomatik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bibliografi: 1. jurnal dan majalah ataupun yang belum terbit seperti kertas kerja. Bibliografi tidak diberi nombor 2. Biasanya petikan langsung ditulis rapat (satu spasi) ataupun dikecilkan saiz hurufnya seperti contoh yang berikut: “segala sesuatu cakap yang pendek yang melekat di mulut orang ramai semenjak beberapa lama oleh sebab sedap dan bijak perkataannya. .. Nama pengarang Melayu. Biblografi dapat membantu pembaca mengetahui sumber-sumber yang digunakan dalam sesuatu kerja ilmiah. Cina dan India ditulis penuh dalam susunan asal tetapi pengarang Barat. Boston. 1951 : X) Bibliografi Menulis bibliografi atau daftar pustaka bermaksud menyenaraikan semua sumber rujukan dan bacaan sama ada yang telah diterbitkan seperti buku. Petaling Jaya. Bibliografi Abdullah Hassan. luas dan besar tujuannya dipakainya sebagai sebutan-esbutan orang sebagai bandingan teladan dan pengajaran”. W. 1976. Urutan unsur-unsur yang ditulis dalam bibliografi ialah: Nama penulis Tahun penerbitan Judul – digaris atau dicetak 'italic' Tempat penerbitan Nama penerbit Perhatikan contoh-contoh bibliografi di bawah ini.Petikan langsung pula ditulis dalam susunan ayat asalnya tanpa sebarang perubahan dan diberi tempat tersendiri.G. Bhd. tesis dan disertasi.. (Brown. Campbell.. Linguistik Am Untuk Guru Bahasa Malaysia.. Form And Style In Thesis Writing. Bibliografi diletakkan pada bahagian terakhir tulisan 5. Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Gelaran penulis tidak dimasukkan 4. Petikan langsung kadang-kadang diperlukan untuk mempertahankan keaslian penyataan yang dipetik. hanya nama keluarga sahaja yang ditulis. terpisah daripada teks.

et. Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Majid.utusan. dlm. September.my/majalah/massa . Graham Brash. dlm. Mohd. hlm 12. Tan Ching Kwang. Kamus Ungkapan Lengkap.gov. Bahasa untuk Masyarakat Madani. 243-251. Razak A.com. Senu Awang. 1981. 1993.my http://ww. Kuala Lumpur. Nik Safiah karim. 41 : 3 Mac. Kuala Lumpur. All. Universiti Malaya. Kuala Lumpur. Penerbitan Geetha. 1994. hlm. Khutbah Jumaat : Satu Analisis Laras. Berita Harian.com. Malay Proverbs. jilid 1 dan 2. Soosai Ganesh.dbp.bharian. Jurnal Dewan Bahasa. Teo Kok Seong. 2002.my/ http://www.Houghton Mifflis Company. http://www. 1985. Linguistik Antropologi: Satu Pengenalan Teoritis. 1997. Penerbitan Jabatan Pengajian Melayu. Kuala Lumpur.

Topik 4 .

Azhar Abd. Istilah lain selain penulisan ilmiah ialah penulisan bermaklumat.. Yusof Boon. penulisan saintifik. Antara ciri-cirinya ialah : .   . .Tempoh masa menulis teks. Mohd. . Penulisan ilmiah merujuk kepada perkara-perkara yang terbahagi dengan maklumat dan data. Hamid. .   Penulisan ilmiah mempunyai perbezaan ketara antara satu satu dengan yang lain. . Yusof.Jenis khalayak. Perbezaan ini berlaku disebabkan oleh cirri-ciri khusus.Jumlah perkataan dan helaian muka surat.  Penulisan ilmiah membawa maksud yang sama dengan akademik.Status penulis. etc al.Objektif penulisan. penulisan akademik dan penulisan deskriptif (Mohd. Sanitah Mohd. Sofri Ibrahim. 2001: 19). Halimah Ma'alip. Paiman Atoma.

Esei ilmiah boleh diterbitkan dalam jurnal. Sesetengah yang lain pula ditulis mengikut jumlah perkataan : 1000 – 2500 patah perkataan. Melakukan kajian atau penyelidikan tentang tajuk yang diperoleh. Memerlukan pengujian hipotesis untuk membuktikan kebenaran. Perlu dipertahankan dihadapan panel viva voce. Sesetengah esei ilmiah panjangnya hanya empat hingga lima muka surat. . terdapat empat jenis penulisan ilmiah yang utama iaitu : .Esei ilmiah .Tesis . bulletin atau prosiding persidangan.Buku ilmiah     Dikenali juga sebagai kertas kerja ilmiah atau esei panjang.Nilai kandungan.  Berdasarkan cirri-ciri di atas.Disertasi ..       Penulisan ilmiah yang bersifat lebih mendalam.

Peraturan menulis kandungan sesebuah bukku haruslah mengikut piawaian. benar dan tidak membuat andaian sendiri)  Tidak berpihak pada mana-mana pihak dan penulis tidak bersifat prejudis. Ditulis untuk mendapatkan ijazah Doktor Falsafah (Ph. Sumber maklumat yang diperoleh adalah sahih. Dapatan daripada penulis sendiri berdasarkan metodologi saintifik dan analisis yang terperinci.    Penulisan ilmiah tahap tinggi dalam peringkat pencapaian akademik. Penulisan ilmiah tidak bersifat persuatif. Perlu dibentang dan dipertahankan oleh dihadapan panel atau lembaga iaitu viva voce. penulis tidak berpihak pada mana-mana parti tersebut)    Penulisan ilmiah bersifat sistematik. Penulisan ilmiah ialah satu laporan   . Penulisan ilmiah tidak bersifat emosional. (penulisannya cermat.  Menyampaikan fakta secara sistematik. (contoh : jika mendapat tajuk tentang politik. Terdapat perbezaan dari segi produser penerbitan penerbit-penerbit tertentu. tepat. Bukan melalui percanggahan pendapat atau protes tetapi melalui fakta yang berdiri sendiri. Perbezaan dari segi layout dan fizikal sesebuah buku sahaja.       Satu genre yang penting dalam peringkat ilmu di institusi pengajian tinggi.D). Penulisannya secara teratur.

dan elemen-elemen mekanis penulisan berformat. format penulisan dan kaedah penulisan kutipan dan bibliografi. Penulisan ilmiah mempunyai format yang standart dari segi kandungan teks. Penulisan ilmiah tersedia kepada komuniti ilmiah tanpa sebarang sekatan. rujukan.American Psychological Association (APA) -Modern Language Association of American (MLA) . Selain itu.Chicago . nota kaki dan lampiran juga turut dititikberatkan. . Gaya APA secara terperinci ada dalam bukuThe APA Publication Manual. kutipan. UPSI menggunakan gaya APA (pendidik).   Gaya penulisan ilmiah : . penomboran.  Penulisan ilmiah mesti merujuk karya terbitan sebelumnya. Kanada dan negara-negara lain. o o  Modern Language Association of American (MLA) : o Gaya penulisan ilmiah yang digunakan dengan meluas di Amerika.Gaya Dewan  American Psychological Association (APA) : o o o Digunakan secara meluas dalam bidang sains sosial. Memberi penekanan tentang tajuk dan susunannya. pemaparan jadual.

 Chicago : o Gaya penulisan Chicago yang dibincangkan secara terperinci dalam The Chicago Manual of Style. bahan teks dan bahan akhiran. Panduan yang digunakan dalam buku ini merangkumi keseluruhan. terutamanya pengajian Bahasa Inggeris. perkara yang perlu diberi perhatian dalam penulisan. o Keterangan lanjut tentang gaya MLA adalah melalui buku MLA Style Manual (1985).o Untuk penulisan dan penyelidikan dalam bidang kemanusiaan. seperti bahagian awalan. Gaya kemanusiaan ialah bidang kesusasteraan sejarah dan kesenian. o o  Gaya Dewan : o o Digunakan secara khas oleh Dewan Bahasa danPustaka. Gaya penulis-tarikh digunakan dalam bidang sains sosial.     Kertas kerja persidangan atau seminar Kertas kerja projek / kajian Laporan Tesis / Latihan ilmiah . o Sistem pendokumentasian yang asas. bahasa-bahasa moden dan kesusasteraan. gaya kemanusiaan (nota dan bibliografi) dan gayapenulis-tarikh.

. jelas dan padat dapat melahirkan penulisan yang ekonomis serta mudah difahami. o Penggunaan laras bahasa yang sesuai harus digunakan mengikut jenis audients. Tahap kesenangan dan kesushan teks bergantung pada panjang pendek ayat yang digunakan.  Skop / ruang lingkup o Ruang lingkup digunakan untuk menentukan had kepanjangan sesuatu penulisan dan skop yang hendak diliputi oleh penulisnya. o  Golongan sasaran o Audiens terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat. Ruang lingkup lebih fokus kepada aspek yang hendak dibincangkan. Dapat menentukan tajuk penulisan dan perincian tajuk yang selanjutnya. o o  Batasan perkataan dan ayat o Penggunaan perkataan dan ayat yang ringkas. berlatarbelakangkan pendidikan dan taraf hidup yang berbeza.

jelas dan tepat (tidak melebihi 15 patah perkataan).Tajuk .Andaian masalah yang dihadapi semasa menjalankan kajian -Sumber kewangan .Pengenalan .Kumpulan sasaran .Jangka masa yang diperlukan .  Pemilihan tajuk yang sesuai dapat membantu pelajar mengumpul data da maklumat yang tepat bagi menyelesaikan persoalan bagi sesuatu tajuk yang hendak dibincangkan.Rasional .Objektif / matlamat .    Kertas kerja projek atau kajian : .  Penulisan tajuk hendaklah ringkas. Contoh : Keberkesanan Pertubuhan Bukan Kerajaan.

diperakukan. Ayat pasif tidak memerlukan pewujudan subjek atau pelaku. tetapi menggunakan kata kunci didapati. adalah didapati. Biasanya kata kunci diperakukanselalunya didahului oleh perkataan adalah. Penggunaan kunciadalah diperakukan atau adalah juga diperakukan itu akan memberi cirri khusus kepada Contoh mengungkap idea dalam penulisan saintifik . Ayat aktif mendapat bentuknya itu disebabkan adanya subjek dan pelaku. Bentuk pasif diperakukan adalah disebabkan perakuan-perakuan dalam ayat pasif. Bagaimanapun. kata akan menghasilkan adalah bahasa laporan. Ungkapan perakuan: Penggunaan diperakukan biasanya digunakan dalam bahan laporan kajian. ungkapannya sama sekali tidak menunjukkan penggunaan kata kunci temui atau peroleh.Contoh mengungkap idea dalam laporan kajian Terdapat dua jenis pengungkapan idea dalam laporan   Ungkapan penemuan Ungkapan perakuan Ungkapan penemuan: Ungkapan penemuan menyatakan apa yang ditemui atau diperolehi oleh pengkaji yang menjalankan kajian.

. Ini bermakna bahawa kawasan bukan trdisional terletak di kota.Penggolongan yang menggunakan cirri-ciri fizikal itu merupakan golongan ras.Terbahagi kepada dua pendekatan atau kaedah iaitu Ungkapan epistemic dan operasional.Contoh: Dengan penjelasan mengenai konsep kebudayaan itu.  Mengandaikan .  Menjelaskan makna atau tujuan .  Kepastian atau keyakinan .Ungkapan ini menyatakan contoh seperti yang berikut: Kawasan bukan tradisional pula ialah kawasan yang wujud akibat migrasi orang dari kawasan tradisional. dapatlah dikatakan bahawa cara hidup orang melayu dalam perlembagaan ialah sikap. tingkah laku dan pandangan hidup yang halus. Ungkapan epistemic  Pendekatan atau kaedah .Contoh penggunaan ungkapan ini ialah: Jelaslah bahawa cerita-cerita itu jelas dapat digunakan sebagai analisis.

  Dalam unit ini. dijalankan.factor asas dalam membezakan kategori penutur asli. Dalam Bab 1. dicadangkan.  Ungkapan operasional . .selidik dihadkan kepada mereka yang menetap dalam komuniti penutur bukan Melayu sahaja. sudah dinyatakan tentang factor .-Kajian ini dijalankan untuk melihat kecekapan berbahasa Melayu dalam kalangan penutur bukan Melayu. Kata kunci yang digunakan seperti dilakukan. Contoh ungkapan operasional adalah seperti berikut:  Soal. Manakala bahan rujukan pula merujuk pada kaedah penulisan nota kaki dan juga senarai rujukan.Ungkapan operasiaonal dalam penulisan teks saintifik pula menggambarkan langkahlangkah yang diambil ketika menjalankan penyelidikan. dan lain-lain. rujukan yang akan dihuraikan merujuk pada kaedah menulis kutipan.

maka nama pengarang pertama itu hendaklah diikuti dengan et al . Sebaliknya jika nama pengarang bukan sebahagian daripada ayat. Terbahagi kepada dua kaedah iaitu kaedah petikan langsung dan tidak langsung. perlu menggunakan frasa yang menunjukkan persetujuan pendapat itu.:  Menggunakan petikan yang memerikan atau membincangkan penulisan atau kata. Jika merujuk sesuatu karya yang ditulis oleh dua orang.kata oleh seorang penulis atau penulis lain. kutipan langsung ditulis dalam satu baris.   Petikan / Kutipan langsung  Merupakan petikan yang diambil sepenuhnya tanpa melakukan sebarang perubahan.     Yang berikut merupakan beberapa kaedah yang digunakan dalam pendokumentasian.   Petikan / Kutipan tidak langsung . Sumber sesuatu data dimuatkan dalam teks agar maklumat yang digunakan oleh penyelidik itu boleh dipertanggungjawabkan. Jika merujuk sesuatu karya yang ditulis oleh tiga orang atau lebih. Pemaparannya perlu memperlihatkan kesinambungan idea penulis. maka tahun karya tersebut diterbitkan hendaklah diletakkan di dalam kurungan. Perlu menggunakan frasa yang menunjukkan keadaan bertentangan sekiranya terdapat percanggahan pendapat.   Sekiranya terdapat persetujuan pendapat dalam beberapa karya. maka kedua-dua nama pengarang itu hendaklah ditulis. Selain itu. Jika kutipan lebih daripada satu baris sesuatu rujukan itu hendaklah diindentkan. Tetapi dalam bibliografi. nama pengarang dan tahun diterbitkan karya itu mesti disertakan.   Jikalau nama pengarang merupakan sebahagian daripada ayat. Penggunaan rujukan atau penyisipan kutipan oleh penulis adalah untuk mengemukakan fakta dan menyokong hujah.hujah. khususnya pada perkataan-perkataan asal rujukan itu. maka nama pengarang dan tahun terbitan diletakkan di dalam kurungan. Petikan yang menyampaikan maklumat atau pendapat bagi menambahkan maklumat yang sedia ada. Menggunakan kaedah penyisipan petikan langsung ke dalam teks. Biasanya. semua nama pengarang hendaklah dinyatakan.

makalah dan bahan dari internet. nota kaki amat diperlukan untuk memberi maklumat tentang asal-usul sumber yang boleh dirujuk. Merupakan petikan sesuatu idea orang yang terlebih dahulu diolah menurut perkataan sendiri.  Penulisan nota kaki merangkumi pelbagai cara. Ini dilakukan untuk mengelakkan gangguan penceritaan dalam teks penulisan ilmiah.   Untuk memberi komen atau cadangan. Untuk memindahkan petikan langsung daripada bahagian teks kepada bahagian nota kaki. Tujuannya memaklumkan pembaca bahawa :  o o perkara sama yang dibincangkan dalam halaman atau bab lain dalam bahan rujukan yang sama. American . Fungsi nota kaki o  Untuk memberikan maklumat lengkap tentang sumber yang telah dirujuk seperti buku. Termasuklah nama penulis. idea atau istilah. Pendokumentasian seperti ini tidak memerlukan penggunaan nota kaki. Bahkan mengikut trend sekarang. tesis. Untuk membuat rujukan silang. majalah. tahun terbit. nota kaki hanya digunakan untuk membuat penerangan lanjut tentang sesuatu konsep. judul buku. jurnal.   Kaedah penulisan nota kaki  Dalam penulisan ilmiah. dan bukan untuk pendokumentasian. nama penerbit. tempat terbit dan halaman. Kaedah yang ingin diperkenalkan dalam unit ini ialahThe Chicago Manual Style.   Untuk penghargaan kepada penulis dan sumberyang dirujuk. Untuk memberikan rujukan tambahan tentang isu yang dibincangkan dalam teks.

 Nota kaki dalam gaya APA ini boleh memberikan rujukan tambahan tentang isu yang dibincangkan dalam teks.   Nota kaki The Chicago Manual Style Menggunakan dua kaedah penulisan yang utama. tahun penerbitan dan halaman buku dalam kurungan. Pertama. perlu ditulis dengan langkau dua baris Tiada penggunaan singkatan seperti op.  Menurut Sufean Hussin. tetapi antara teks dilangkau dua baris Bagi catatan nota hujung. dikenali nota dan bibliografi. penulis hanya perlu menyatakan nama keluarga pengarang.      Nota kaki American Psychological Association (APA) Dalam menulis maklumat tentang rujukan. hlm. penekanan hanya pada nama keluarga pengarang.cit. . Nota kaki diletakkan dalam teks selepas sesuatu kenyataan dan nombor secara turutan dan ditempatkan di kaki halaman buku yang dikenali sebagai nota kaki. 66-67. Juga boleh ditempatkan pada akhir penulisan yang dikenali sebagai nota hujung. tahun terbit dan halaman buku..Psychological Association (APA) dan Modern Language Association of America (MLA) dan Gaya Dewan. 1985. o Nota kaki ditulis dengan nama penuh pengarang      Bahan yang telah diterbitkan digaris atau diitalikkan Diletakkan pada bahagian akhir setiap halaman Disusun mengikut nombor Dimulai agak ke dalam sedikit seperti mana penulisan perenggan Kebanyakkan maklumat nota kaki dipisahkan oleh koma kecuali maklumat tentang penerbitan yang dinyatakan dalam kurungan Nota kaki ditulis dalam langkau satu baris. Nota kaki disebut sebagai nota dan ditulis pada bahagian akhir penulisan sebelum menyenaraikan bibliografi. Maklumat lengkap setiap sumber yang dirujuk dalam teks diberikan dalam senarai bibliografi yang perlu disusun mengikut abjad dan nama keluarga.cit. Ditulis langkau dua baris dan ayat pertama dimulakan sebagai perenggan dengan lima ketikan ke dalam dari sebelah kiri. danloc.

. hlm. 1987. Contoh gaya MLA ialah seperti berikut: Pedagang negeri dikenali sebagai pedagang persendirian dan misi mereka biasanya menjalankan perdagangan di semenanjung Tanah Melayu. dalam persisiran Selat Melaka. Antara pedagang negeri yang termasyur pada tahuntahun 1511 ialah sir Ferrot Miles. Sir Thomas Aktinson dan Lady Guillmard yang datang ke Tanah Melayu melalui kapal terbang. tempat terbit dan penerbit boleh didapati pada bahagian bibliografi. biasanya gaya ini hanya membenarkan pengunaan nota kaki jika ia bertujuan untuk membuat huraian kandungan (content foot notes). Sumber yang lengkap tentang tajuk buku. Menurut Lester.KAEDAH PENULISAN BIBLIOGRAFI KAEDAH PENULISAN BIBLIOGRAFI Nota kaki Mordern Language Association of America (MLA) gaya MLA ini agak jarang digunakan dalam bidang saing social kerana ianya memerlukan sesuatu petikan disusuli oleh pengarangnya yang membuat kenyatan tersebut. Petikan tersebut perlulah berakhir dengan nombor halaman yang dinyatakan dalam kurungan. 108.

perlu dinyatakan halamannya    Contoh penulisan bibliografi APA ialah: Panduan Penulisan Bibliografi Gaya UPSI (American Psikologi Association "APA") Rujukan atau bobliografi perlu dimulakan pada muka surat baharu.ditulis mengunakan saiz 12 huruf Times New Roman. jurnal dan tesis. Untuk maklumat lengkap tentang sumber rujukan berkenaan penyelidik perlu menyemak senarai bibliografi dan memperkembangkan idea dengan membuat rujukan silang contohnya:  Sebahagian besar daripada maklumat buku dipisahkan oleh tanda titik dan noktah bertindih Pengarang yang menghasilkan dua buah buku pada tahun yang sama akan diulang dengan tahun penerbitan---a.d) Nota Kaki Gaya Dewan dianjurkan oleh Dewan Bahasan dan Pustaka.tarikh penerbit bahan dan halaman rujukan dalam tanda kurung.b dan seterusnya. disusun secara urutan abjad . Tajuk tesis dan kesemua rujukan yang telah diterbitkan akan digaris Bagi artikal .kaedah ini memerlukan jenis penulisan kaedah Penulis-tarikh.

Cambridge : Cambridge University Press. perlu ditaip tanpa langkauan (single spacing) dan santak kiri dan kanan (justify) 1. Abdullah Hassan (1992). Gumperz. (1982). J. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka  Seorang penulis dan buku yang diterbitkannya adalah pada tahun yang sama yang digunakan sebagai rujukan perlulah disusun mengikut tajukbuku yang mengikut abjad dan dilebelkan dengan huruf a. (1982a).Cambridge: Cambridge University Press. J. .berasaskan abjad pertama nama penulis.b. Tanjung Malim: penerbit Unuiveriti Pendidikan Sultan Idris. Buku  Seorang penulis Asmah Haji Omar (2002). Language and social identity. Setia dan santun bahasa.  Seorang penolis dan beberapa buah buku yang digunakan mestilah disusun secara kronologi iaitu mengikut tahun Abdullah Hassan (1974). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.c dan seterusnya pada tahun seperti berikut : Gumperz. The morphology of Malay. Rencana Lingustik. discourse strategies.

Hamid Awang. Husna Faredza Mohd Redzwan.Bhd  Buku yang diedit Davis.). Bahasa Melayu Profesional. Idris Mohd Radzi. Nor.  Buku yang diterjemah . S. Kuala Lumpur : Utusan Publication. Onn. Kuala Lumpur : Cetakrapi Sdn. Et al. Musa & Abdul Hamid Mahmood (1996) Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Oxford: Oxford University Press. (1991).(2003). Hashim Hj.Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Khairul Azam Bahari. Dua orang penulis Sulaiman Masri dan Razali Ayob (2002).  Lebih daripada enam orang penulis Abu Hassan Abdul. Komunikasi kewartawanan .  Tiga hingga enamoring penulis Nik Safiah Karim. Farid M. Pragmatic. Ahmad Khair Mohd . (Ed.

F. 43(9). 1. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka. terjemah ).. H. Huraian sukatan pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5.Palmer. Artikal dalam Jurnal Hassan Ahmad (1999). 67-103).Pulau Pinang: Univertity Sains Malaysia. buku itu diterjemahkan oleh Abdullah Hassan yang bertajuk Semantik dan diterbitkan pada tahun 1989 oleh Universiti Sains Malaysia  Buku keluaran institusi atau organisasi Kementerian Pendidikan Malaysia (2003).& Long. Dasar bahasa dan pembangunan Negara di Malaysia Dalam Dewan Bahasa.  Artikal atau bab yang ditulis oleh seseorang dalam buku yang diedit oleh orang lain.s.R. K (1983). (Karya asli diterbitkan 1976) Rujukan tersebut bermaksud karya asal yang terkah diterjemahkan dan diterbitkan pada tahun 1976 dan ditulis oleh Palmer. 783-797 . Rowley: Newbury House.(Ed. Competitiveness and anexiety in adult second language learning: Looking at and through the diary studies.R. (1989). F. Dalam Seliger. Barliey. M. Semantik (Abdullah Hassan.) Clasroom oriented research in second language acquisition (m.

Diperoleh pada Ogos 18. 2004 daripada http://www.com. Doctors from teen novel approach[Elektronoc Version]. 4.ilc.it/EAGLES96/texttyp. Preliminary Recommendations on Corpus Typology.virtualsalt. 1.html Jika tiada penulis Creative thingking (2004). (2000).M.Rujukan tersebut bermaksud artikal ini ditulis oleh Hassan Ahmad yang terdapat dalam jurnal Dewan Bahasa Dan Pustaka jilit 43 bulan September pada muka surat 783 hingga 797.theaustralian.2001 daripada http://www. Diperoleh http://www.cnr.J. Artikal dalam akbar . J. Artikal daripada internet tetapi bukan daripada jurnal elektronik Sinclair . 2004 daripada 1. The Australian.com/crebook2/html pada Ogos 20.au 1. Diperoleh pada November 20. (1996). Artikal dalam jurnal elektronik Kerin.

Mind in Society. (2005. Ra'in Shaari (2003).jun).April 5).Berita Harian 1 & 8 1. Dalam prosiding Seminar Mengajar dan Bahasa Melayu Taksiran Sukatan Pelajaran Baharu UniversitinPendidikan Sultan Idris (m.Newsweek.76-80 1. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris . Boleh ambil pekerja asing.Fazli Abdullah (2005. Berita harian. Artikal dalam majalah mingguan Vygotsky. Kecemerlangan Akedemik.April 5). Ogos 4).s. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia 1. Artikal dalam majalah bulanan Zaidi Mohamad (2001. Tesis sarjana yang tidak diterbitkan. Prosiding Persidangan Seri Lanang Jaya Haji Rohani (2004) memberikan pendapat yang bernas sebagai Sumbangan dalam perbingcangan . 69-78). Perlaku morfo-sintaksis imbuhan meN-kan: analisis data korpus berkomputer. 1 & 8 Jika tiada penulis Boleh ambil pekerja asing.100. L. Dunia Pendidikan.17-20 1. (2002. Tesis atau Disertasi Mohd.

upm. Artikel dan jurnal ilmiah disediakan dalam bentuk HTML. berikut ini beberapa situs yang layak Anda coba : • http://scholar.freebooks4doctors. ilmu lingkungan. .lipi. Anda bisa melihat pemandangan seluruh kota di bawah Anda.edu: sebuah web milik Indiana University yang berisi jurnal berbasis web tentang riset di bidang ilmu sosial yang menggunakan komputer sebagai salah satu media risetnya. sebuah situs free e-learning yang dibuat oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT). Beberapa diantaranya juga bisa didownload secara gratis.arsip. Memuat banyak referensi situs ilmiah untuk berbagai macam bidang studi.html: Situs tentang jurnal-jurnal ilmu sosial.computer. bisa mencoba situs ini. Sangat membantu Anda yang ingin mendapatkan referensi ilmiah gratis dan berbayar yang cukup komprehensif.edu/: Sebuah divisi dari Perpustakaan Universitas Stanford. Untuk men-download jurnal yang ada di sini. baik yang berbayar maupun yang gratis. • http://www. Untuk Anda yang membutuhkan referensi jurnal ilmiah online.id/: Mirror Server for Scientific Data.my/onlinejour.edu. Sebuah list direktori mirror yang dibuat LIPI untuk berbagai macam referensi online data sains dan teknologi. yang dihosting secara free.org.lib. Memuat berbagai macam artikel komputer dari pakar-pakar komputer di seluruh dunia. • http://www.go.com/: Situs ini memuat informasi tentang buku dan jurnal kedokteran.br/journals: Kumpulan jurnal-jurnal gratis tentang kedokteran.doaj.org/advanced/simplesearch. Anda bisa men-download file-file PDF-nya.mit. tentu setelah memenuhi syarat dan ketentuan dari pengelola ScholarlyExchange.com/: Stand on The Shoulders of Giants. Anda harus berlangganan. dan beberapa ilmu sosial. ilmu kesehatan. Sebuah situs yang menyediakan jurnal-jurnal ilmiah yang terpercaya dan bisa diakses secara gratis.indiana. Inilah kata-kata yang „dijanjikan‟ Google Scholar.jsp: Bagian dari IEEE Computer Society Digital Library. Highwire memiliki jutaan koleksi literatur ilmiah dari berbagai macam bidang studi.html : kumpulan link-link jurnal online dari Universiti Putra Malaysia. tesis. Saat tulisan ini dibuat (awal April 2008). • http://jcmc.edu/ : Open Course Ware. sebuah sub direktori dan aplikasi dari Google Inc. • http://www. alias semua jurnal ilmiah yang bisa diakses di jagad dunia maya. • http://ocw. Mencakup berbagai macam bidang studi keteknikan dan ilmu alam. artikel dan literatur ilmiah hanya dengan memasukkan kata kunci yang tepat di Google Scholar. • http://sciencedirect.org/: Directory of Open Access Journals. Namun.726.google.fined Berburu Jurnal Ilmiah di Internet Posted by azlanlin in Jurnal undefined Berburu Jurnal Ilmiah di Internet Internet adalah sumber utama referensi ilmiah yang up to date.stanford.scholarlyexchange. Anda bisa mencari berbagai macam electronic books (ebook). Oya. virologi dan zoologi. Silahkan konfirmasikan ke universitas Anda. Untuk yang gratis. jangan lupa daftar dulu untuk mendapatkan full access. Pada saat tulisan ini dibuat (awal April 2008). paper. • http://search2. Cari jurnal komputer di sini. farmasi.com/: sebuah situs ilmiah yang cukup populer di kalangan peneliti. • http://www. Jika Anda adalah mahasiswa fakultas kedokteran atau biologi. • http://www. • http://highwire. Anda bisa juga memasukkan jurnal-jurnalAnda di sini untuk dipublikasikan di internet. Bagaikan berdiri di pundak raksasa.272 artikel yang diterbitkan oleh lebih dari 140 penerbit. beberapa universitas di Indonesia sudah memiliki akses institusional yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh civitas akademika universitas tersebut. Untuk yang berbayar. DOAJ mengklaim mereka memiliki 3310 jurnal dan 1096 diantaranya bisa diakses melalui mesin pencari yang mereka sediakan. jurnal.199 artikel ilmiah dalam situs mereka. • http://www. Highwire memiliki 1128 jurnal dan 4. yang menyediakan ratusan ribu informasi tentang literatur pendidikan. ilmu alam.bioline.org/hosted. • http://www.byte. Anda hanya bisa membaca abstraknya. Mencakup beberapa ilmu keteknikan.com: Free online computer articles. Pada beberapa artikel disediakan pula bentuk PDF-nya. Mereka juga menyediakan 177.

and alerting services. Millikan Memorial Library houses books and journal collections on biology.acm. newsletter or type of electronic serial publication which is available over the Internet.gov/: sebuah situs yang memuat arsip jurnal gratis di bidang ilmu alam dan biomedis. humanities and social sciences.pubmedcentral. The Astrophysics Library and the Geological & Planetary Sciences Library are the other two major libraries in the System." Login and password is not needed. Untuk bisa menjadi member. • http://portal. magazine. mathematics. Selamat berburu jurnal ilmiah ! Referensi : Naskah buku “Scholarship Winner Wannabe” (Sunu Wibirama) Sumber: Universiti Gajah Mada 0 komen » undefined Lubuk Bidang Ilmu Posted by azlanlin in Jurnal undefined Academic Dissertation Publishers -. Dibuat oleh Microsoft Corporation.Please find below a full listing of all our online materials. This valuable reference source is all available at the touch of a button and is currently absolutely free to all users at the registered domain of institutions where a full price institutional subscription to the paper journal has been purchased. Sherman Fairchild Library houses materials dealing with engineering and applied sciences.cfm: portal jurnal komputer berbayar. search facilities.id/exec.php?app=site&act=jurnal: katalog link direktori jurnal ilmiah milik Universitas Gadjah Mada. • http://libra. this might be in the last issue.org/portal.  IDEAL--Academic Press -. All other users will have free access to tables of contents.msra.Full text access to over 175 titles in the sciences and social sciences published by Academic Press.Synergy is the online journal service from Blackwell Science and Munksgaard. To access full-text journals from the IDEAL home page. Anda akan menjumpai web pribadi masing-masing profesor dan tidak sedikit profesor yang berbaik hati berbagi hasil karyanya yang berupa jurnal dan artikel yang nggak kalah keren dengan jurnal berbayar. Jika Anda senang berselancar menjelajahi situs-situs universitas tingkat dunia.cn/: situs yang memuat daftar jurnal ilmiah tentang komputer. Within this broad definition. Subscriptions must be validated by your librarian or information services department using your Cambridge University Press subscriber number.    Colorado Alliance of Research Libraries -. virtually all modern electronic journals are mostly available via the Web. plus the Library System administration. San Francisco yang berisi katalog jurnal-jurnal online. abstracts. click on "My Profile/Login" and scroll to "UNIVCALIF subscription. physics. Selain yang sudah disebutkan.ac. CLAS reflects the holdings of all these units.  CLS Online Journals -. terkadang jurnal-jurnal ilmiah bisa didapatkan di homepage pribadi seorang profesor. gopher. Click on "show journals. Synergy was launched in January 1999 and now includes over 250 journals. the titles can be electronically accessed using different technologies such as the World Wide Web (WWW). ftp. go to the "Access" section. The majority of the journals available through Synergy are published on behalf of Learned Societies and Associations and include some of the leading titles in Science Technology and Medicine. email or listserv. e'zine. • http://lib. telnet. This site primarly includes . CUP Journals On Line -.The Caltech Library System consists of four major Libraries and a number of other smaller collections. • http://www. chemistry.edu/collres/journals/: sebuah web milik University of California. Anda bisa mendaftar sebagai student member dengan biaya $42 per tahun. including computer science and chemical engineering.• http://www.library.nih. webzine.ugm.Full access to leading Cambridge University Press Journals. Coverage: 1995/96 to the present.Make your Graduate Thesis Work for You! The best way to publish your academic thesis or dissertation.ucsf. Of course.  Blackwell Science -.  Oxford Journals: Online Journals -. Except as noted below.Electronic serials may be defined very broadly as any journal. Please note that when the list indicates a format starting during a year.

linguistics.An online weekly journal about Taiwan.Full text access to over 900 scientific. Full text coverage: 1997 to the present.Abstracts and full text of over 200 journals in the sciences published by Springer-Verlag Publishers. Links to the full text of many articles available in. ecology.System Research -.Springer Verlag Publishers -. By Government Information Office. Information Access Company and others). economics.Full text of over 250 journals in philosophy. We especially want to include works that proceed from several different theoretical stances and disciplines. population studies. engineering. Bell & Howell ProQuest. archaeologists. history.  Journal of Word . computer science. Taiwan. In general this site excludes ejournals that are embedded within aggregators (such as Northern Light. historical and cultural analysis. finance. evolutionary approaches. economists and geographers JSTOR -.ejournal sites as they are offered by the publisher. and sociology.  Science Magazine -. but often includes back issues from several decades past.JSTOR is an archival collection of over 100 journals in such subject areas as AfricanAmerican and Asian studies. These include. Full-text from at least 1997 to the present. civilizationists. and economics. Note: The Elsevier full-text journals require the most current version of the free  Taiwan Journal -. business.The main editorial goal of the Journal of World-Systems Research is to develop and disseminate scholarly research on topics that are relevant to the analysis of world-systems. historians. ethnographers. education. political science.  Link -.  Kluwer Academic Publishers -. EBSCO.Free Journal Access.Full text coverage of several journals published by the University of Chicago Press. international political nomy. philosophy. comparative. medical and technical journals published by Elsevier Scientific Publishers. mathematics. bioscience. sociologists.  University of Chicago Press -. We seek the work of political cientists.Guide to Science Online Sumber : Prog Pasca Sarjana  .  IOP Free Journal Access -.  ScienceDirect -.Elsevier Scientific Publishers -. but are not limited to. JSTOR does not include the latest 5 years of any journal.

Contoh jadualnya. klik di sini. Apakah yang wajar dilakukan? Adakah akan mengambil seluruh populasi atau menentukan saiz sampel? Sewajarnya. Ini bertujuan untuk mengelakkan adanya ralat yang besar. ramai yang akan tertanya. semakan saiz sampel akan dilaksanakan. Mudah bukan? . Jadual penentuan saiz sampel ini diterima pakai oleh ahli akademik dan memudahkan pengkaji menentukan saiz sampel. Setiap button akan memaparkan butiran penting yan harus dibentangkan. Setelah mendapatkan saiz sampel berdasarkan populasi kajian saya. Siap sedia ler. Tesis. Jika diperhatikan. saya hanya menentukan saiz sampel berdasarkan Jadual Penentuan Saiz Sampel Krejcie dan Morgan (1970). Asasnya. Pengkaji pula perlu mengambil kira aspek kos.. Bersedia dengan pembentangan proposal.. Proposal. sebahagian besar kajian yang dijalankan adalah melibatkan populasi yang besar. Pengkaji hanya perlu memasukkan jumlah populasi dan sisihan piawainya.jumlah saiz sampel telah diberikan. 0 komen » undefined Cara mengira saiz sampel daripada populasi kajian Posted by azlanlin in Link..ined Pembentangan proposal / viva Posted by azlanlin in Proposal undefined Langkah harus diteruskan. Setakat ini. Hakikatnya. pengkaji mengambil pendekatan yang realistik dalam menentukan saiz sampel yang sesuai dengan jumlah populasi. UKP6013 undefined Bagi pengkaji yang baru berjinak dalam dunia penyelidikan. penentuan saiz sampel akan menjadi masalah. apakah butiran yang wajar dimasukkan dalam powerpoint utk dibentangkan? Inilah contoh paparan powerpoint yang sedang di murnikan. Semakan itu boleh dibuat secara online dengan klik di sini. masa dan tenaga. terdapat beberapa button.nahhhh.

Contoh jadual hasilan Krejcie dan Morgan (1970) Sebaik-baiknya. Kuliah. Kerjasama semua pelajar diminta untuk menghebahkan perkara ini kepada rakan-rakan yang lain. bagi pelajar yang berminat untuk menyertai program ini diminta untuk memberi maklum balas kepada saya selewat-lewatnya pada 15 November 2009(Ahad) untuk tindakan lanjut.. Cuba elakkan kita hanya lakukan tetapi tidak tahu apa yang sedang dilakukan. Bersama ini disertakan tentatif program untuk rujukan pelajar. Sehubungan itu. ******************************* Salwah Mohd Penolong Fakulti Perniagaan Tel: Faks: ******************************* 0 komen » Pegawai dan 05-450 05-459 Ali Tadbir Ekonomi 6279 4642 undefined undefined . Proposal. Mod C dan Doktor Falsafah.. kita harus tahu apa yang kita lakukan. Tesis salam sejahtera. 0 komen » undefined Makluman FPE Assalammualaikum & undefined Posted by azlanlin in Ceramah. Parah tu. Dimaklumkan bahawa Fakulti akan menganjurkan Research Training Program pada 30 November hingga 2 Disember 2009 bagi membantu pelajar dalam membuat penyelidikan terutamanya bagi pelajar Mod B.

Bagi pelajar yang bercita-cita untuk bergraduat pada sesi konvokesyen Mac 2010. Kolokium Pengajian Siswazah Siri II tahun 2009. 3. Dilampirkan bersama brosur kolokium dan butiran kolokium adalah seperti berikut. pelajar dikehendaki mengisi borang laporan kemajuan pengajian siswazah dan menyerahkan laporan tersebut yang telah lengkap diisi kepada Institut Pengajian Siswazah selewat-lewatnya pada 18 Oktober 2009 (Ahad)untuk tindakan lanjut. 1. telefon (rumah dan handphone). kelewatan penghantaran laporan projek selepas daripada tarikh tersebut. 4.Surat Azimat : Penanda Aras daripada FPE Posted by azlanlin in Proposal. Pelajar juga diminta untuk mengemaskini maklumat peribadi pelajar melalui Upsi Portal terutama sekali bagi maklumat no. Penghantaran Disertasi Awal (Disertasi lengkap untuk dihantar kepada pemeriksa dalam/ pemeriksa luar). Pelajar semester lain dijemput hadir bersama. Bagi pelajar yang tidak pernah mendapat sebarang email daripada saya. Sekian. Sekiranya gagal mematuhi perkara ini. alamat terkini dan alamat email bagi memudahkan proses komunikasiantara pelajar dan pentadbir. akan menyebabkan pelajar tidak dapat bergraduat pada sesi Mac 2010. Tajuk Tesis Assalammualaikum & salam sejahtera. keputusan “SM” (Sedang Maju) tidak akan di catatkan dan pelajar tidak akan dibenarkan mendaftar bagi semester berikutnya. Fakulti akan menganjurkan kolokium pengajian siswazah siri II tahun 2009 dan semua pelajar semester 1 dan 2 DIWAJIBKAN hadir. pelajar dikehendaki menghantar laporan projek Mod A kepada penyelia untuk dinilai selewat-lewatnya pada 18 Oktober 2009 (Ahad). tugas. untuk sebarang pertanyaan dan maklumat berkaitan pengajian serta sebarang informasi yang ingin disebarkan kepada pelajar lain. Saya yang harap menjalankan maklum. Mod C dan Doktor Falsafah. 5. ******************************* Salwah Penolong Fakulti Perniagaan Mohd Pegawai dan Ali Tadbir Ekonomi . Che Omar (Timbalan Dekan Pengajian Siswazah & Penyelidikan) FPE (ext 6198). Penghantaran Laporan Kemajuan Pengajian Siswazah (LKPS).Bersama ini disertakan borang tersebut untuk perhatian dan tindakan lanjut oleh pelajar yang berkenaan. Bagi pelajar Mod B (yang sedang dalam proses penulisan disertasi). Mod C dan Doktor Falsafah yang menghantar Disertasi Awal ke Institut Pengajian Siswazah selewat-lewatnya pada 16 November 2009 (Isnin). Che Mohd Zulkifli b. Penghantaran laporan projek Mod A. diminta untuk menghubungi saya secepat mungkin (sila hebahkan kepada rakan-rakan yang lain). pelajar tidak perlu mendaftar pada semester berikutnya (Semester 2 Sesi 2009/2010). Bagi Pelajar Mod B (yang sedang dalam proses penulisan disertasi). Tarikh Hari Masa Tempat : : : Dewan 28 : 2. Pelajar diminta untuk menghubungi saya atau Dr.45 Kuliah Ogos 2009 Jumaat petang K 2.

Taklimat ttg proposal penyelidikan : Prof Dr Osman Lebar 2.Tel: Faks: ******************************* 0 komen » 05-450 6279 05-459 4642 undefined Kolokium FPE Posted by azlanlin in Proposal.00petang DewanSeriTanjung Hari ni aku dan geng-geng sem 1. Tesis undefined Hari Tarikh Masa Tempat : : : : Jumaat 06/02/09 3. ikuti kolokium di Dewan Sri Tanjung anjuran FPE Pengisiannyaialah: 1. Pra pembentangan proposal PHD .

penyelia mencadangkan untuk mendapatkan pengesahan pakar dalam bidang psikometrik. psikologi dan pengurusan. Contoh kajian berkaitan mendapatkan pengesahan pakar menggunakan teknik delphi. Oleh itu. Bleh klik di sini.fined Pengesahan Pakar Posted by azlanlin in Soalselidik undefined Soalselidik telah siap dibina. .

Rupa-rupanya berderet-deret model yang telah diketengahkan untuk tatapan umum. Pembinaan kerangka konseptual akan dimurnikan berpandukan kajian literatur yang dibuat. berteraskan teori atau model yang sesuai dengan bidang kajian. . Model yang sedia ada. Memang menarik untuk dikaji dalam era pendidikan yang menuntut banyak perubahan dalam pembangunan organisasi berpandukan gaya kepimpinan-gaya kepimpinan yang baru diwujudkan. Hari ini aku terjumpa LUBUK MODEL dalam pengurusan pendidikan. Setelah itu.fined Lubuk model dan teori dalam pengurusan pendidikan Posted by azlanlin in model undefined Setiap kajian yang dilakukan dalam apa jua bidang sekalipun. barulah model atau teori tersebut diubahsuai mengikut bidang kajian dan kepentingan homofili setempat. pastinya boleh digunapakai dengan melakukan pengubahsuaian mengikut keperluan dan bersesuaian dengan populasi setempat. Aku terjumpa LUBUK ini setelah membantu mem besor mencari teras model yang bersesuaian untuk kajiannya. Tajuk kajian yang dibincangkan dengan penyelianya agak menarik. Analisa kajian literatur menjuruskan ke dalam bidang yang ingin dikaji. Maka. pembentukan kerangka konseptual mula diciptakan. pastinya berteraskan teori atau model yang telah diciptakan oleh penyelidik terdahulu.

jangan tak godak.Gaya kepimpinan dalam pembangunan organisasi di sekolah. . Namun. Godak. kepimpinan berasaskan prinsip dan kepimpinan berkesan. Gaya kepimpinan yang akan diutarakan ialah kepimpinan 360 darjah.. >> lebih kurang gitu le tajuknya secara umum. Malahan kita juga boleh mengutarakan model-model yang difikirkan sesuai untuk web tersebut. Insyallah. Gabungan elemen 3 gaya kepimpinan yang baru ini dalam membangunkan organisasi. Tajuk ini agak menarik untuk dipanjangkan untuk PHDnya nanti.. lubuk ini meminta kita untuk berdaftar agar membolehkan maklumat-maklumat terkini diakses secara online..