CONTOH PENULISAN ILMIAH

Ramai di antara kita tidak tahu bagaimana hendak menulis menggunakan laras bahasa ilmiah sepertimana disyaratkan oleh pihak UPSI untuk menyiapkan kerja kursus KRB 3033. Di sini saya sertakan Contoh Penulisan Ilmiah. Semoga artikel ini dapat memberi manafaat kepada cikgu-cikgu dan semua pelawat. KAEDAH PENULISAN ILMIAH Pengenalan Penulisan ilmiah merujuk penulisan yang berlandaskan metodologi keilmuan atau metodologi saintifik. Metodologi saintifik ialah pendekatan mengungkapkan fakta dan bukti bagi menyokong kebenaran melalui bebarapa langkah seperti perumusan masalah, pembentukan hipotesis, deduksi hipotesis dan pengujian kebenaran. Bahasa penulisan ilmiah, biasanya memilih kata, istilah, ungkapan dan ayat yang maknanya bersifat denotasi, iaitu tepat dan jelas supaya tidak disalahertikan dengan makna-makna lain. Dengan demikian karangan ilmiah harus bersifat objektif, jujur dan tepat.

Jenis-jenis Penulisan Ilmiah Jenis-jenis penulisan ilmiah yang utama ialah esei ilmiah, kertas kerja, laporan kajian, tesis dan disertasi. Esei ilmiah merujuk karangan ilmiah yang pendek tentang topik atau permasalahan berdasarkan data yang diperolehi melalui rujukan perpustakaan dan / atau kerja lapangan. Penghuraiannya bersifat rasional-empiris dan objektif. Kertas kerja ialah penulisan ilmiah yang memaparkan sesuatu fakta atau permasalahan berdasarkan data kerja lapangan dan / atau rujukan perpustakaan. Analisis dalam kertas kerja adalah lebih serius serta bersifat rasional-empiris dan objektif. Kertas kerja biasanya ditulis untuk diterbitkan dalam jurnal akademik atau dibentangkan dalam pertemuan ilmiah seperti seminar, bengikel dan sebagainya.

Laporan kajian atau penyelidikan ialah penulisan ilmiah yang menyampaikan maklumat atau fakta tentang sesuatu kepada pihak lain. Penghuraiannya juga bersandarkan kepada metodologi saintifik dan berdasarkan data kerja lapangan dan / atau rujukan perpustakaan. Tesis ialah penulisan ilmiah yang sifatnya lebih mendalam. Tesismengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh daripada pengamatan atau penyelidikan sendiri. Penulisan ilmiah ini melibatkan pengujian hipotesis bagi membuktikan kebenaran. Tesis biasanya ditulis oleh pelajar peringkat Sarjana Muda Kepujian dan peringkat Sarjana serta perlu dipertahankan di hadapan panel viva-você. Disertasi ialah penulisan ilmiah tahap tertinggi dalam hierarki pancapaian akademik, iaitu untuk mendapatkan gelaran Doktor Falsafah (Ph.D). Disertasi melibatkan fakta berupa penemuan penulis sendiri berdasarkan metodologi saintifik dan analisis yang terperinci. Seperti tesis, disertasi juga perlu dibentangkan dan dipertahankan di hadapan panel atau lembaga viva-você.

Ciri-ciri Khusus Penulisan Ilmiah Terdapat beberapa ciri khusus dalm penulisan ilmiah yang perlu diberi perhatian: 1. 2. 3. 4. Catatan Pustaka Catatan Kaki dan Catatan Kaki Singkat Petikan Langsung dan Tak Langsung Bibliografi / Rujukan / Daftar Pustaka

Catatan Pustaka Dalam penulisan ilmiah, sumber maklumat yang digunakan atau dirujuk perlulah dinyatakan. Catatan tentang sumber maklumat seperti buku, majalah, jurnal atau surat khabar disebut catatan pustaka. Teknik catatatn pustaka yang lazimnya digunakan adalah seperti berikut: Jika nama pengarang dimasukkan bersama teks, karangan yang diisi di dalamnya tahun penerbitan dan muka surat dan perlu ditempatkan selepas nama pengarang tersebut. Tanda titik bertindih (:), dimasukkan di antara angka tahun terbitan dengan angka muka surat. Contoh: Menurut Mohd. Nor Daud (1997 : 63), ayat yang berkesan ialah satu bentuk ayat yang disokong oleh kepelbagaian dalam struktur ayat. atau Hassan Ahmad (2000), juga sependapat dengan.... atau Mengikut pandangan Saville – Troike (1986 : 52-63), peristiwa komunikasi.... Jika dalam teks nama pengarang tidak disebut, catatan nama pengarang, tahun penerbitan dan muka surat dimasukkan di dalam kurungan dan diletakkan di hujung teks sebelum noktah. Tanda koma (,) diletakkan di antara nama pengarang dengan tahun terbit. Contoh: Secara amnya peribahasa ialah percakapan atau ujaran yang mengandungi kebijaksanaan fikiran dan pemerhatian yang tersusun dalam bentuk yang ringkas, indah, sedap didengar dan benar pada perasaan dan fikiran. (Keris Mas, 1988 : 136)

Catatan Kaki Catatan kaki ialah catatan-catatan kecil yang berfungsi memberikan keterangan tambahan terhadap teks yang ditulis. Catatan kaki ditempatkan pada bahagian bawah halaman dan dipisahkan daripada teks dengan garis panjang. Penomboran yang berurutan diberikan kepada setiap catatan kaki. Contoh: .....kajian etimologi1 tidak dapat dipisahkan daripada kajian linguistik... ________________________________________________ 1. Etimologi ialah kajian tentang kata serta perubahan bentuk dan makna. Catatan Kaki Singkat Catatan kaki singkat merupakan satu lagi kaedah menunjukkan sumber rujukan selain kaedah catatan pustaka. ibid. (singkatan daripada ibidum, ertinya sama dengan yang di atas). Digunakan untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang telah disenaraikan di atasnya. op.cit (singkatan daripada opere citati, ertinya dalam buku / karya yang telah dipetik), digunakan untuk catatan kaki daripada sumber yang telah dinyatakan, tetapi telah disisip catatan kaki lain daripada sumber lain. loc.cit (singkatan daripada loco citati, ertinya tmpat yang telah dipetik) seperti op.cit, tetapi dipetik daripada perenggan yang lain. Perhatikan contoh catatan kaki singkat yang menunjukkan sumber rujukan dan ditempatkan pada bahagian bawah halaman serta dipisahkan daripadaa teks degan garisan panjang seperti yang berikut: 1. 75 John Dewey, 1974. How We Think. Chicago. Henry Regnery Company. hal :

2. Shaykh Hakim Moinuddin Chisti, 1985. The Book of Sufi Healing. New York. Inner Traditions International Ltd. hal : 25 3. 4. 5. Ibid, hal. 45 John Dewey, op.cit., hal 89. John Dwey, loc.cit.

Penggunaan catatan untuk menunjukkan sumber rujukan mestilah selaras dalam keseluruhan penulisan. Jika kaedah catatan pustaka yang dipilih, maka keseluruhan penulisan haruslah menggunakan kaedah ini. Sebaliknya jika kaedah catatan kaki singkat digunakan, maka keseluruhan penulisan mestilah mengekalkan penggunaan kaedah ini dengan konsisten Petikan Tak Langsung Petikan tak langsung merupakan pengungkapan kembali pendapat, gagasan pokok, ringkasan atau kesimpulan daripada sebuah tulisan dengan gaya penulis sendiri. Teknik menyatakan sumber informasi dalam petikan tak langsung adalah sama seperti teknik catatan pustaka. Petikan Langsung

Petikan langsung diberi tanda petik (“ “) padanya dan diikuti oleh catatan pustaka.peribahasa merupakan bahasa diplomatik. hanya nama keluarga sahaja yang ditulis. tesis dan disertasi. Biblografi dapat membantu pembaca mengetahui sumber-sumber yang digunakan dalam sesuatu kerja ilmiah. Urutan unsur-unsur yang ditulis dalam bibliografi ialah: Nama penulis Tahun penerbitan Judul – digaris atau dicetak 'italic' Tempat penerbitan Nama penerbit Perhatikan contoh-contoh bibliografi di bawah ini. Biasanya petikan langsung ditulis rapat (satu spasi) ataupun dikecilkan saiz hurufnya seperti contoh yang berikut: “segala sesuatu cakap yang pendek yang melekat di mulut orang ramai semenjak beberapa lama oleh sebab sedap dan bijak perkataannya. Petaling Jaya.... Urutan nama penulis mengikut urutan huruf 3. Petikan langsung kadang-kadang diperlukan untuk mempertahankan keaslian penyataan yang dipetik. menunjangi hujah atau memberi maklumat tambahan. Boston. Bhd.. luas dan besar tujuannya dipakainya sebagai sebutan-esbutan orang sebagai bandingan teladan dan pengajaran”. Gelaran penulis tidak dimasukkan 4. amat sesuai untuk mengelakkan diri daripada terlalu berterus-terang”. 1951 : X) Bibliografi Menulis bibliografi atau daftar pustaka bermaksud menyenaraikan semua sumber rujukan dan bacaan sama ada yang telah diterbitkan seperti buku. W. (Za’ba. . terpisah daripada teks. Cina dan India ditulis penuh dalam susunan asal tetapi pengarang Barat.. 1984. Nama pengarang Melayu. 1965 : 165) Sementara Clifford dan Swettenham menyatakan hasil pemrhatian mereka iaitu: “.G. Form And Style In Thesis Writing. Linguistik Am Untuk Guru Bahasa Malaysia. 1976. Campbell. (Brown..Petikan langsung pula ditulis dalam susunan ayat asalnya tanpa sebarang perubahan dan diberi tempat tersendiri. Bibliografi Abdullah Hassan. jurnal dan majalah ataupun yang belum terbit seperti kertas kerja. Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Bibliografi tidak diberi nombor 2. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bibliografi: 1.. Bibliografi diletakkan pada bahagian terakhir tulisan 5.

1997. Senu Awang. Majid. Universiti Malaya. Razak A. Penerbitan Jabatan Pengajian Melayu.my/majalah/massa . Graham Brash. 1981. Linguistik Antropologi: Satu Pengenalan Teoritis. 1993.com. All. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. http://www.my http://ww. dlm. 2002. Malay Proverbs. 1985. Kuala Lumpur. Bahasa untuk Masyarakat Madani.my/ http://www.utusan. 243-251. et. hlm. 1994.com. dlm. Kuala Lumpur.dbp. Jurnal Dewan Bahasa. 41 : 3 Mac. Khutbah Jumaat : Satu Analisis Laras. Tan Ching Kwang. jilid 1 dan 2. Soosai Ganesh. Berita Harian. hlm 12. Kuala Lumpur. Penerbitan Geetha.Houghton Mifflis Company.gov.bharian. Kamus Ungkapan Lengkap. Nik Safiah karim. Kuala Lumpur. Teo Kok Seong. Tatabahasa Dewan. Mohd. September.

Topik 4 .

Status penulis. .Tempoh masa menulis teks. Perbezaan ini berlaku disebabkan oleh cirri-ciri khusus. etc al. . Sofri Ibrahim.Jenis khalayak. 2001: 19). Sanitah Mohd.Objektif penulisan.Jumlah perkataan dan helaian muka surat.  Penulisan ilmiah membawa maksud yang sama dengan akademik. Paiman Atoma. Hamid. Istilah lain selain penulisan ilmiah ialah penulisan bermaklumat. . .. Halimah Ma'alip. Mohd. Penulisan ilmiah merujuk kepada perkara-perkara yang terbahagi dengan maklumat dan data. penulisan saintifik.   Penulisan ilmiah mempunyai perbezaan ketara antara satu satu dengan yang lain. Antara ciri-cirinya ialah : . Azhar Abd. Yusof Boon. Yusof. penulisan akademik dan penulisan deskriptif (Mohd.   .

Sesetengah esei ilmiah panjangnya hanya empat hingga lima muka surat.Esei ilmiah . ..Disertasi .Tesis .Buku ilmiah     Dikenali juga sebagai kertas kerja ilmiah atau esei panjang. terdapat empat jenis penulisan ilmiah yang utama iaitu : .Nilai kandungan. Perlu dipertahankan dihadapan panel viva voce. bulletin atau prosiding persidangan.       Penulisan ilmiah yang bersifat lebih mendalam. Memerlukan pengujian hipotesis untuk membuktikan kebenaran. Sesetengah yang lain pula ditulis mengikut jumlah perkataan : 1000 – 2500 patah perkataan.  Berdasarkan cirri-ciri di atas. Melakukan kajian atau penyelidikan tentang tajuk yang diperoleh. Esei ilmiah boleh diterbitkan dalam jurnal.

penulis tidak berpihak pada mana-mana parti tersebut)    Penulisan ilmiah bersifat sistematik. Penulisan ilmiah tidak bersifat emosional. Dapatan daripada penulis sendiri berdasarkan metodologi saintifik dan analisis yang terperinci. Penulisan ilmiah tidak bersifat persuatif. Penulisan ilmiah ialah satu laporan   .    Penulisan ilmiah tahap tinggi dalam peringkat pencapaian akademik. (penulisannya cermat. tepat. Bukan melalui percanggahan pendapat atau protes tetapi melalui fakta yang berdiri sendiri. (contoh : jika mendapat tajuk tentang politik. Perlu dibentang dan dipertahankan oleh dihadapan panel atau lembaga iaitu viva voce. benar dan tidak membuat andaian sendiri)  Tidak berpihak pada mana-mana pihak dan penulis tidak bersifat prejudis.  Menyampaikan fakta secara sistematik. Penulisannya secara teratur. Perbezaan dari segi layout dan fizikal sesebuah buku sahaja. Ditulis untuk mendapatkan ijazah Doktor Falsafah (Ph. Terdapat perbezaan dari segi produser penerbitan penerbit-penerbit tertentu.D). Peraturan menulis kandungan sesebuah bukku haruslah mengikut piawaian. Sumber maklumat yang diperoleh adalah sahih.       Satu genre yang penting dalam peringkat ilmu di institusi pengajian tinggi.

Gaya Dewan  American Psychological Association (APA) : o o o Digunakan secara meluas dalam bidang sains sosial. Gaya APA secara terperinci ada dalam bukuThe APA Publication Manual.American Psychological Association (APA) -Modern Language Association of American (MLA) .Chicago . Kanada dan negara-negara lain. o o  Modern Language Association of American (MLA) : o Gaya penulisan ilmiah yang digunakan dengan meluas di Amerika. Memberi penekanan tentang tajuk dan susunannya. Penulisan ilmiah mempunyai format yang standart dari segi kandungan teks. format penulisan dan kaedah penulisan kutipan dan bibliografi. nota kaki dan lampiran juga turut dititikberatkan. pemaparan jadual. Selain itu. Penulisan ilmiah tersedia kepada komuniti ilmiah tanpa sebarang sekatan.   Gaya penulisan ilmiah : . penomboran. kutipan.  Penulisan ilmiah mesti merujuk karya terbitan sebelumnya. dan elemen-elemen mekanis penulisan berformat. UPSI menggunakan gaya APA (pendidik). . rujukan.

perkara yang perlu diberi perhatian dalam penulisan.o Untuk penulisan dan penyelidikan dalam bidang kemanusiaan. Panduan yang digunakan dalam buku ini merangkumi keseluruhan. Gaya kemanusiaan ialah bidang kesusasteraan sejarah dan kesenian. Gaya penulis-tarikh digunakan dalam bidang sains sosial.  Chicago : o Gaya penulisan Chicago yang dibincangkan secara terperinci dalam The Chicago Manual of Style.     Kertas kerja persidangan atau seminar Kertas kerja projek / kajian Laporan Tesis / Latihan ilmiah . o Sistem pendokumentasian yang asas. o Keterangan lanjut tentang gaya MLA adalah melalui buku MLA Style Manual (1985). terutamanya pengajian Bahasa Inggeris. gaya kemanusiaan (nota dan bibliografi) dan gayapenulis-tarikh. bahan teks dan bahan akhiran. bahasa-bahasa moden dan kesusasteraan. seperti bahagian awalan. o o  Gaya Dewan : o o Digunakan secara khas oleh Dewan Bahasa danPustaka.

o o  Batasan perkataan dan ayat o Penggunaan perkataan dan ayat yang ringkas. jelas dan padat dapat melahirkan penulisan yang ekonomis serta mudah difahami.  Skop / ruang lingkup o Ruang lingkup digunakan untuk menentukan had kepanjangan sesuatu penulisan dan skop yang hendak diliputi oleh penulisnya. o Penggunaan laras bahasa yang sesuai harus digunakan mengikut jenis audients. Ruang lingkup lebih fokus kepada aspek yang hendak dibincangkan. . Dapat menentukan tajuk penulisan dan perincian tajuk yang selanjutnya. Tahap kesenangan dan kesushan teks bergantung pada panjang pendek ayat yang digunakan. berlatarbelakangkan pendidikan dan taraf hidup yang berbeza. o  Golongan sasaran o Audiens terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat.

jelas dan tepat (tidak melebihi 15 patah perkataan).Kumpulan sasaran .Objektif / matlamat .Rasional .Tajuk .Jangka masa yang diperlukan .    Kertas kerja projek atau kajian : . Contoh : Keberkesanan Pertubuhan Bukan Kerajaan.Andaian masalah yang dihadapi semasa menjalankan kajian -Sumber kewangan .Pengenalan .  Pemilihan tajuk yang sesuai dapat membantu pelajar mengumpul data da maklumat yang tepat bagi menyelesaikan persoalan bagi sesuatu tajuk yang hendak dibincangkan.  Penulisan tajuk hendaklah ringkas.

Contoh mengungkap idea dalam laporan kajian Terdapat dua jenis pengungkapan idea dalam laporan   Ungkapan penemuan Ungkapan perakuan Ungkapan penemuan: Ungkapan penemuan menyatakan apa yang ditemui atau diperolehi oleh pengkaji yang menjalankan kajian. Bentuk pasif diperakukan adalah disebabkan perakuan-perakuan dalam ayat pasif. tetapi menggunakan kata kunci didapati. ungkapannya sama sekali tidak menunjukkan penggunaan kata kunci temui atau peroleh. kata akan menghasilkan adalah bahasa laporan. Ungkapan perakuan: Penggunaan diperakukan biasanya digunakan dalam bahan laporan kajian. Ayat pasif tidak memerlukan pewujudan subjek atau pelaku. Ayat aktif mendapat bentuknya itu disebabkan adanya subjek dan pelaku. Penggunaan kunciadalah diperakukan atau adalah juga diperakukan itu akan memberi cirri khusus kepada Contoh mengungkap idea dalam penulisan saintifik . Bagaimanapun. adalah didapati. diperakukan. Biasanya kata kunci diperakukanselalunya didahului oleh perkataan adalah.

dapatlah dikatakan bahawa cara hidup orang melayu dalam perlembagaan ialah sikap.Contoh penggunaan ungkapan ini ialah: Jelaslah bahawa cerita-cerita itu jelas dapat digunakan sebagai analisis.  Mengandaikan .  Kepastian atau keyakinan .Terbahagi kepada dua pendekatan atau kaedah iaitu Ungkapan epistemic dan operasional. Ungkapan epistemic  Pendekatan atau kaedah . tingkah laku dan pandangan hidup yang halus.Ungkapan ini menyatakan contoh seperti yang berikut: Kawasan bukan tradisional pula ialah kawasan yang wujud akibat migrasi orang dari kawasan tradisional.  Menjelaskan makna atau tujuan . Ini bermakna bahawa kawasan bukan trdisional terletak di kota. .Penggolongan yang menggunakan cirri-ciri fizikal itu merupakan golongan ras.Contoh: Dengan penjelasan mengenai konsep kebudayaan itu.

Contoh ungkapan operasional adalah seperti berikut:  Soal.factor asas dalam membezakan kategori penutur asli.  Ungkapan operasional . Dalam Bab 1.Ungkapan operasiaonal dalam penulisan teks saintifik pula menggambarkan langkahlangkah yang diambil ketika menjalankan penyelidikan. dijalankan. rujukan yang akan dihuraikan merujuk pada kaedah menulis kutipan. sudah dinyatakan tentang factor .selidik dihadkan kepada mereka yang menetap dalam komuniti penutur bukan Melayu sahaja.-Kajian ini dijalankan untuk melihat kecekapan berbahasa Melayu dalam kalangan penutur bukan Melayu.   Dalam unit ini. . Manakala bahan rujukan pula merujuk pada kaedah penulisan nota kaki dan juga senarai rujukan. dicadangkan. dan lain-lain. Kata kunci yang digunakan seperti dilakukan.

  Petikan / Kutipan langsung  Merupakan petikan yang diambil sepenuhnya tanpa melakukan sebarang perubahan.   Sekiranya terdapat persetujuan pendapat dalam beberapa karya. Pemaparannya perlu memperlihatkan kesinambungan idea penulis. Petikan yang menyampaikan maklumat atau pendapat bagi menambahkan maklumat yang sedia ada. perlu menggunakan frasa yang menunjukkan persetujuan pendapat itu. Perlu menggunakan frasa yang menunjukkan keadaan bertentangan sekiranya terdapat percanggahan pendapat.kata oleh seorang penulis atau penulis lain. Jika kutipan lebih daripada satu baris sesuatu rujukan itu hendaklah diindentkan.     Yang berikut merupakan beberapa kaedah yang digunakan dalam pendokumentasian. Selain itu.:  Menggunakan petikan yang memerikan atau membincangkan penulisan atau kata. Menggunakan kaedah penyisipan petikan langsung ke dalam teks.   Jikalau nama pengarang merupakan sebahagian daripada ayat. Sebaliknya jika nama pengarang bukan sebahagian daripada ayat. Sumber sesuatu data dimuatkan dalam teks agar maklumat yang digunakan oleh penyelidik itu boleh dipertanggungjawabkan. maka kedua-dua nama pengarang itu hendaklah ditulis. semua nama pengarang hendaklah dinyatakan. nama pengarang dan tahun diterbitkan karya itu mesti disertakan. Jika merujuk sesuatu karya yang ditulis oleh dua orang.hujah. maka nama pengarang dan tahun terbitan diletakkan di dalam kurungan. kutipan langsung ditulis dalam satu baris. khususnya pada perkataan-perkataan asal rujukan itu.   Petikan / Kutipan tidak langsung . maka tahun karya tersebut diterbitkan hendaklah diletakkan di dalam kurungan. Jika merujuk sesuatu karya yang ditulis oleh tiga orang atau lebih. Terbahagi kepada dua kaedah iaitu kaedah petikan langsung dan tidak langsung. Penggunaan rujukan atau penyisipan kutipan oleh penulis adalah untuk mengemukakan fakta dan menyokong hujah. maka nama pengarang pertama itu hendaklah diikuti dengan et al . Biasanya. Tetapi dalam bibliografi.

Untuk memberikan rujukan tambahan tentang isu yang dibincangkan dalam teks.   Untuk memberi komen atau cadangan. judul buku. majalah. Termasuklah nama penulis. nota kaki amat diperlukan untuk memberi maklumat tentang asal-usul sumber yang boleh dirujuk. nota kaki hanya digunakan untuk membuat penerangan lanjut tentang sesuatu konsep. Kaedah yang ingin diperkenalkan dalam unit ini ialahThe Chicago Manual Style. Merupakan petikan sesuatu idea orang yang terlebih dahulu diolah menurut perkataan sendiri. idea atau istilah. Bahkan mengikut trend sekarang.   Untuk penghargaan kepada penulis dan sumberyang dirujuk. makalah dan bahan dari internet. tesis.   Kaedah penulisan nota kaki  Dalam penulisan ilmiah. Pendokumentasian seperti ini tidak memerlukan penggunaan nota kaki. American . Untuk memindahkan petikan langsung daripada bahagian teks kepada bahagian nota kaki. Fungsi nota kaki o  Untuk memberikan maklumat lengkap tentang sumber yang telah dirujuk seperti buku. Ini dilakukan untuk mengelakkan gangguan penceritaan dalam teks penulisan ilmiah. dan bukan untuk pendokumentasian. Tujuannya memaklumkan pembaca bahawa :  o o perkara sama yang dibincangkan dalam halaman atau bab lain dalam bahan rujukan yang sama. tahun terbit. tempat terbit dan halaman. Untuk membuat rujukan silang.  Penulisan nota kaki merangkumi pelbagai cara. nama penerbit. jurnal.

cit. tahun penerbitan dan halaman buku dalam kurungan.      Nota kaki American Psychological Association (APA) Dalam menulis maklumat tentang rujukan. perlu ditulis dengan langkau dua baris Tiada penggunaan singkatan seperti op. 66-67. dikenali nota dan bibliografi. Pertama.  Nota kaki dalam gaya APA ini boleh memberikan rujukan tambahan tentang isu yang dibincangkan dalam teks. 1985. Ditulis langkau dua baris dan ayat pertama dimulakan sebagai perenggan dengan lima ketikan ke dalam dari sebelah kiri. penulis hanya perlu menyatakan nama keluarga pengarang. Juga boleh ditempatkan pada akhir penulisan yang dikenali sebagai nota hujung. . Nota kaki disebut sebagai nota dan ditulis pada bahagian akhir penulisan sebelum menyenaraikan bibliografi. Nota kaki diletakkan dalam teks selepas sesuatu kenyataan dan nombor secara turutan dan ditempatkan di kaki halaman buku yang dikenali sebagai nota kaki.cit. hlm.. danloc. tahun terbit dan halaman buku. penekanan hanya pada nama keluarga pengarang. Maklumat lengkap setiap sumber yang dirujuk dalam teks diberikan dalam senarai bibliografi yang perlu disusun mengikut abjad dan nama keluarga. o Nota kaki ditulis dengan nama penuh pengarang      Bahan yang telah diterbitkan digaris atau diitalikkan Diletakkan pada bahagian akhir setiap halaman Disusun mengikut nombor Dimulai agak ke dalam sedikit seperti mana penulisan perenggan Kebanyakkan maklumat nota kaki dipisahkan oleh koma kecuali maklumat tentang penerbitan yang dinyatakan dalam kurungan Nota kaki ditulis dalam langkau satu baris.   Nota kaki The Chicago Manual Style Menggunakan dua kaedah penulisan yang utama. tetapi antara teks dilangkau dua baris Bagi catatan nota hujung.Psychological Association (APA) dan Modern Language Association of America (MLA) dan Gaya Dewan.  Menurut Sufean Hussin.

Petikan tersebut perlulah berakhir dengan nombor halaman yang dinyatakan dalam kurungan. tempat terbit dan penerbit boleh didapati pada bahagian bibliografi. Sumber yang lengkap tentang tajuk buku.KAEDAH PENULISAN BIBLIOGRAFI KAEDAH PENULISAN BIBLIOGRAFI Nota kaki Mordern Language Association of America (MLA) gaya MLA ini agak jarang digunakan dalam bidang saing social kerana ianya memerlukan sesuatu petikan disusuli oleh pengarangnya yang membuat kenyatan tersebut. 108. Sir Thomas Aktinson dan Lady Guillmard yang datang ke Tanah Melayu melalui kapal terbang. Antara pedagang negeri yang termasyur pada tahuntahun 1511 ialah sir Ferrot Miles. Menurut Lester. 1987. dalam persisiran Selat Melaka. biasanya gaya ini hanya membenarkan pengunaan nota kaki jika ia bertujuan untuk membuat huraian kandungan (content foot notes). . Contoh gaya MLA ialah seperti berikut: Pedagang negeri dikenali sebagai pedagang persendirian dan misi mereka biasanya menjalankan perdagangan di semenanjung Tanah Melayu. hlm.

tarikh penerbit bahan dan halaman rujukan dalam tanda kurung. disusun secara urutan abjad . jurnal dan tesis.kaedah ini memerlukan jenis penulisan kaedah Penulis-tarikh. perlu dinyatakan halamannya    Contoh penulisan bibliografi APA ialah: Panduan Penulisan Bibliografi Gaya UPSI (American Psikologi Association "APA") Rujukan atau bobliografi perlu dimulakan pada muka surat baharu. Untuk maklumat lengkap tentang sumber rujukan berkenaan penyelidik perlu menyemak senarai bibliografi dan memperkembangkan idea dengan membuat rujukan silang contohnya:  Sebahagian besar daripada maklumat buku dipisahkan oleh tanda titik dan noktah bertindih Pengarang yang menghasilkan dua buah buku pada tahun yang sama akan diulang dengan tahun penerbitan---a.d) Nota Kaki Gaya Dewan dianjurkan oleh Dewan Bahasan dan Pustaka. Tajuk tesis dan kesemua rujukan yang telah diterbitkan akan digaris Bagi artikal .ditulis mengunakan saiz 12 huruf Times New Roman.b dan seterusnya.

Cambridge: Cambridge University Press. Tanjung Malim: penerbit Unuiveriti Pendidikan Sultan Idris.c dan seterusnya pada tahun seperti berikut : Gumperz. perlu ditaip tanpa langkauan (single spacing) dan santak kiri dan kanan (justify) 1. J. Cambridge : Cambridge University Press. discourse strategies. Language and social identity. (1982a). Rencana Lingustik. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka  Seorang penulis dan buku yang diterbitkannya adalah pada tahun yang sama yang digunakan sebagai rujukan perlulah disusun mengikut tajukbuku yang mengikut abjad dan dilebelkan dengan huruf a. Buku  Seorang penulis Asmah Haji Omar (2002).berasaskan abjad pertama nama penulis.b. (1982). J. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Gumperz. The morphology of Malay. . Abdullah Hassan (1992). Setia dan santun bahasa.  Seorang penolis dan beberapa buah buku yang digunakan mestilah disusun secara kronologi iaitu mengikut tahun Abdullah Hassan (1974).

Kuala Lumpur : Cetakrapi Sdn. Musa & Abdul Hamid Mahmood (1996) Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur : Utusan Publication.  Tiga hingga enamoring penulis Nik Safiah Karim. Husna Faredza Mohd Redzwan. Onn. Bahasa Melayu Profesional.Hamid Awang. Et al. Khairul Azam Bahari. Hashim Hj. Farid M.  Buku yang diterjemah . (Ed.Bhd  Buku yang diedit Davis.  Lebih daripada enam orang penulis Abu Hassan Abdul. Komunikasi kewartawanan . Ahmad Khair Mohd .(2003). Pragmatic.). Idris Mohd Radzi. Oxford: Oxford University Press. Nor. S. (1991).Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Dua orang penulis Sulaiman Masri dan Razali Ayob (2002).

(1989). F.. terjemah ). Artikal dalam Jurnal Hassan Ahmad (1999). Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka. 1.Palmer. H.s. 67-103).) Clasroom oriented research in second language acquisition (m.  Artikal atau bab yang ditulis oleh seseorang dalam buku yang diedit oleh orang lain. K (1983). Competitiveness and anexiety in adult second language learning: Looking at and through the diary studies. Barliey. Semantik (Abdullah Hassan.Pulau Pinang: Univertity Sains Malaysia.(Ed. F. Dalam Seliger. Rowley: Newbury House. buku itu diterjemahkan oleh Abdullah Hassan yang bertajuk Semantik dan diterbitkan pada tahun 1989 oleh Universiti Sains Malaysia  Buku keluaran institusi atau organisasi Kementerian Pendidikan Malaysia (2003). 783-797 . Huraian sukatan pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5. 43(9). (Karya asli diterbitkan 1976) Rujukan tersebut bermaksud karya asal yang terkah diterjemahkan dan diterbitkan pada tahun 1976 dan ditulis oleh Palmer.R.& Long. M. Dasar bahasa dan pembangunan Negara di Malaysia Dalam Dewan Bahasa.R.

html Jika tiada penulis Creative thingking (2004).theaustralian. 1. (2000). Artikal dalam akbar .J.com.M.cnr.com/crebook2/html pada Ogos 20. Diperoleh http://www. 4. Diperoleh pada Ogos 18.it/EAGLES96/texttyp. Doctors from teen novel approach[Elektronoc Version].ilc.Rujukan tersebut bermaksud artikal ini ditulis oleh Hassan Ahmad yang terdapat dalam jurnal Dewan Bahasa Dan Pustaka jilit 43 bulan September pada muka surat 783 hingga 797. The Australian. (1996). J. 2004 daripada http://www.virtualsalt.2001 daripada http://www. Diperoleh pada November 20. Artikal dalam jurnal elektronik Kerin. 2004 daripada 1.au 1. Artikal daripada internet tetapi bukan daripada jurnal elektronik Sinclair . Preliminary Recommendations on Corpus Typology.

1 & 8 Jika tiada penulis Boleh ambil pekerja asing. Prosiding Persidangan Seri Lanang Jaya Haji Rohani (2004) memberikan pendapat yang bernas sebagai Sumbangan dalam perbingcangan . 69-78).Fazli Abdullah (2005.s.April 5). Dalam prosiding Seminar Mengajar dan Bahasa Melayu Taksiran Sukatan Pelajaran Baharu UniversitinPendidikan Sultan Idris (m. Dunia Pendidikan.76-80 1.jun). Ogos 4).100.17-20 1. Ra'in Shaari (2003). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia 1. Tesis sarjana yang tidak diterbitkan. L. Kecemerlangan Akedemik. Perlaku morfo-sintaksis imbuhan meN-kan: analisis data korpus berkomputer. Artikal dalam majalah bulanan Zaidi Mohamad (2001.Newsweek. (2002. Boleh ambil pekerja asing. Tesis atau Disertasi Mohd. Mind in Society. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris . (2005.April 5). Berita harian. Artikal dalam majalah mingguan Vygotsky.Berita Harian 1 & 8 1.

DOAJ mengklaim mereka memiliki 3310 jurnal dan 1096 diantaranya bisa diakses melalui mesin pencari yang mereka sediakan.org/advanced/simplesearch. Silahkan konfirmasikan ke universitas Anda.edu/: Sebuah divisi dari Perpustakaan Universitas Stanford.org/hosted.com/: Situs ini memuat informasi tentang buku dan jurnal kedokteran. virologi dan zoologi. • http://ocw. Saat tulisan ini dibuat (awal April 2008). yang menyediakan ratusan ribu informasi tentang literatur pendidikan. Memuat banyak referensi situs ilmiah untuk berbagai macam bidang studi. Jika Anda adalah mahasiswa fakultas kedokteran atau biologi. tesis. Anda harus berlangganan. artikel dan literatur ilmiah hanya dengan memasukkan kata kunci yang tepat di Google Scholar.computer.lib.byte.edu. Sebuah list direktori mirror yang dibuat LIPI untuk berbagai macam referensi online data sains dan teknologi. Sebuah situs yang menyediakan jurnal-jurnal ilmiah yang terpercaya dan bisa diakses secara gratis. ilmu kesehatan. Anda bisa mencari berbagai macam electronic books (ebook). paper.html : kumpulan link-link jurnal online dari Universiti Putra Malaysia.upm.indiana. Anda bisa melihat pemandangan seluruh kota di bawah Anda.go. • http://highwire.mit. Artikel dan jurnal ilmiah disediakan dalam bentuk HTML. sebuah situs free e-learning yang dibuat oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT).html: Situs tentang jurnal-jurnal ilmu sosial. Mereka juga menyediakan 177. Oya. • http://www. • http://search2. Anda bisa juga memasukkan jurnal-jurnalAnda di sini untuk dipublikasikan di internet. . Untuk men-download jurnal yang ada di sini. alias semua jurnal ilmiah yang bisa diakses di jagad dunia maya. Untuk yang berbayar. Pada beberapa artikel disediakan pula bentuk PDF-nya. Bagaikan berdiri di pundak raksasa.com/: Stand on The Shoulders of Giants.doaj. farmasi. sebuah sub direktori dan aplikasi dari Google Inc. dan beberapa ilmu sosial. Highwire memiliki jutaan koleksi literatur ilmiah dari berbagai macam bidang studi.edu: sebuah web milik Indiana University yang berisi jurnal berbasis web tentang riset di bidang ilmu sosial yang menggunakan komputer sebagai salah satu media risetnya.freebooks4doctors. • http://www. jurnal. ilmu alam.my/onlinejour. Cari jurnal komputer di sini. Anda bisa men-download file-file PDF-nya.bioline. Memuat berbagai macam artikel komputer dari pakar-pakar komputer di seluruh dunia. tentu setelah memenuhi syarat dan ketentuan dari pengelola ScholarlyExchange. Namun. Mencakup beberapa ilmu keteknikan. • http://www. jangan lupa daftar dulu untuk mendapatkan full access.edu/ : Open Course Ware. Highwire memiliki 1128 jurnal dan 4.726. Anda hanya bisa membaca abstraknya. beberapa universitas di Indonesia sudah memiliki akses institusional yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh civitas akademika universitas tersebut.fined Berburu Jurnal Ilmiah di Internet Posted by azlanlin in Jurnal undefined Berburu Jurnal Ilmiah di Internet Internet adalah sumber utama referensi ilmiah yang up to date. • http://jcmc. • http://sciencedirect.scholarlyexchange.br/journals: Kumpulan jurnal-jurnal gratis tentang kedokteran. Pada saat tulisan ini dibuat (awal April 2008).arsip. • http://www. Beberapa diantaranya juga bisa didownload secara gratis. baik yang berbayar maupun yang gratis.272 artikel yang diterbitkan oleh lebih dari 140 penerbit. Inilah kata-kata yang „dijanjikan‟ Google Scholar. • http://www.org/: Directory of Open Access Journals.com: Free online computer articles.lipi. • http://www. Mencakup berbagai macam bidang studi keteknikan dan ilmu alam.org. Untuk yang gratis. • http://www. bisa mencoba situs ini. yang dihosting secara free. Sangat membantu Anda yang ingin mendapatkan referensi ilmiah gratis dan berbayar yang cukup komprehensif.stanford. Untuk Anda yang membutuhkan referensi jurnal ilmiah online. berikut ini beberapa situs yang layak Anda coba : • http://scholar. ilmu lingkungan.jsp: Bagian dari IEEE Computer Society Digital Library.199 artikel ilmiah dalam situs mereka.google.com/: sebuah situs ilmiah yang cukup populer di kalangan peneliti.id/: Mirror Server for Scientific Data.

Sherman Fairchild Library houses materials dealing with engineering and applied sciences. • http://www.Full text access to over 175 titles in the sciences and social sciences published by Academic Press." Login and password is not needed.ugm. • http://portal. • http://libra. All other users will have free access to tables of contents.acm. Jika Anda senang berselancar menjelajahi situs-situs universitas tingkat dunia.msra. e'zine. and alerting services.  CLS Online Journals -.  Oxford Journals: Online Journals -. ftp. • http://lib. Untuk bisa menjadi member. Except as noted below. This site primarly includes .• http://www.Full access to leading Cambridge University Press Journals. newsletter or type of electronic serial publication which is available over the Internet. Dibuat oleh Microsoft Corporation.cn/: situs yang memuat daftar jurnal ilmiah tentang komputer. this might be in the last issue.  Blackwell Science -. This valuable reference source is all available at the touch of a button and is currently absolutely free to all users at the registered domain of institutions where a full price institutional subscription to the paper journal has been purchased. including computer science and chemical engineering. Of course.edu/collres/journals/: sebuah web milik University of California. gopher. To access full-text journals from the IDEAL home page.  IDEAL--Academic Press -.ac.pubmedcentral. search facilities. Synergy was launched in January 1999 and now includes over 250 journals. virtually all modern electronic journals are mostly available via the Web.nih. Selain yang sudah disebutkan. webzine.Make your Graduate Thesis Work for You! The best way to publish your academic thesis or dissertation. Click on "show journals.Electronic serials may be defined very broadly as any journal. mathematics. Subscriptions must be validated by your librarian or information services department using your Cambridge University Press subscriber number.id/exec. Anda bisa mendaftar sebagai student member dengan biaya $42 per tahun. telnet. magazine.org/portal. humanities and social sciences. Please note that when the list indicates a format starting during a year.    Colorado Alliance of Research Libraries -.gov/: sebuah situs yang memuat arsip jurnal gratis di bidang ilmu alam dan biomedis. email or listserv.ucsf. Selamat berburu jurnal ilmiah ! Referensi : Naskah buku “Scholarship Winner Wannabe” (Sunu Wibirama) Sumber: Universiti Gajah Mada 0 komen » undefined Lubuk Bidang Ilmu Posted by azlanlin in Jurnal undefined Academic Dissertation Publishers -. San Francisco yang berisi katalog jurnal-jurnal online. the titles can be electronically accessed using different technologies such as the World Wide Web (WWW).cfm: portal jurnal komputer berbayar. Anda akan menjumpai web pribadi masing-masing profesor dan tidak sedikit profesor yang berbaik hati berbagi hasil karyanya yang berupa jurnal dan artikel yang nggak kalah keren dengan jurnal berbayar.library.The Caltech Library System consists of four major Libraries and a number of other smaller collections. The Astrophysics Library and the Geological & Planetary Sciences Library are the other two major libraries in the System. plus the Library System administration. go to the "Access" section. chemistry. physics. Within this broad definition. CUP Journals On Line -. abstracts. Coverage: 1995/96 to the present. terkadang jurnal-jurnal ilmiah bisa didapatkan di homepage pribadi seorang profesor.Synergy is the online journal service from Blackwell Science and Munksgaard.Please find below a full listing of all our online materials. click on "My Profile/Login" and scroll to "UNIVCALIF subscription. The majority of the journals available through Synergy are published on behalf of Learned Societies and Associations and include some of the leading titles in Science Technology and Medicine. CLAS reflects the holdings of all these units.php?app=site&act=jurnal: katalog link direktori jurnal ilmiah milik Universitas Gadjah Mada. Millikan Memorial Library houses books and journal collections on biology.

history. medical and technical journals published by Elsevier Scientific Publishers.The main editorial goal of the Journal of World-Systems Research is to develop and disseminate scholarly research on topics that are relevant to the analysis of world-systems. Taiwan. education. In general this site excludes ejournals that are embedded within aggregators (such as Northern Light.  University of Chicago Press -. linguistics. Note: The Elsevier full-text journals require the most current version of the free  Taiwan Journal -. political science. international political nomy. and economics. engineering. JSTOR does not include the latest 5 years of any journal. historical and cultural analysis. These include.Full text access to over 900 scientific. population studies.Abstracts and full text of over 200 journals in the sciences published by Springer-Verlag Publishers. economics.  Journal of Word .  Link -.Full text of over 250 journals in philosophy. philosophy. bioscience. Information Access Company and others). Links to the full text of many articles available in. comparative. and sociology. but often includes back issues from several decades past. Full text coverage: 1997 to the present. civilizationists. ethnographers. economists and geographers JSTOR -. evolutionary approaches. ecology. We especially want to include works that proceed from several different theoretical stances and disciplines.System Research -. mathematics. sociologists. EBSCO.  Kluwer Academic Publishers -. computer science. historians.Full text coverage of several journals published by the University of Chicago Press. but are not limited to. finance.Springer Verlag Publishers -. Full-text from at least 1997 to the present.ejournal sites as they are offered by the publisher.  Science Magazine -.Free Journal Access. business.An online weekly journal about Taiwan.  ScienceDirect -. We seek the work of political cientists. By Government Information Office.Elsevier Scientific Publishers -.  IOP Free Journal Access -.JSTOR is an archival collection of over 100 journals in such subject areas as AfricanAmerican and Asian studies. Bell & Howell ProQuest. archaeologists.Guide to Science Online Sumber : Prog Pasca Sarjana  .

Semakan itu boleh dibuat secara online dengan klik di sini. Apakah yang wajar dilakukan? Adakah akan mengambil seluruh populasi atau menentukan saiz sampel? Sewajarnya.. Mudah bukan? .. 0 komen » undefined Cara mengira saiz sampel daripada populasi kajian Posted by azlanlin in Link. pengkaji mengambil pendekatan yang realistik dalam menentukan saiz sampel yang sesuai dengan jumlah populasi. Siap sedia ler. ramai yang akan tertanya. Asasnya. Proposal. apakah butiran yang wajar dimasukkan dalam powerpoint utk dibentangkan? Inilah contoh paparan powerpoint yang sedang di murnikan. UKP6013 undefined Bagi pengkaji yang baru berjinak dalam dunia penyelidikan. Ini bertujuan untuk mengelakkan adanya ralat yang besar.jumlah saiz sampel telah diberikan. Jadual penentuan saiz sampel ini diterima pakai oleh ahli akademik dan memudahkan pengkaji menentukan saiz sampel. sebahagian besar kajian yang dijalankan adalah melibatkan populasi yang besar. klik di sini. semakan saiz sampel akan dilaksanakan. Pengkaji hanya perlu memasukkan jumlah populasi dan sisihan piawainya. Pengkaji pula perlu mengambil kira aspek kos. Bersedia dengan pembentangan proposal. masa dan tenaga. Setelah mendapatkan saiz sampel berdasarkan populasi kajian saya. Setiap button akan memaparkan butiran penting yan harus dibentangkan. terdapat beberapa button.ined Pembentangan proposal / viva Posted by azlanlin in Proposal undefined Langkah harus diteruskan..nahhhh. saya hanya menentukan saiz sampel berdasarkan Jadual Penentuan Saiz Sampel Krejcie dan Morgan (1970). Hakikatnya. penentuan saiz sampel akan menjadi masalah. Jika diperhatikan. Setakat ini. Tesis. Contoh jadualnya.

Kerjasama semua pelajar diminta untuk menghebahkan perkara ini kepada rakan-rakan yang lain.. Tesis salam sejahtera. Mod C dan Doktor Falsafah. bagi pelajar yang berminat untuk menyertai program ini diminta untuk memberi maklum balas kepada saya selewat-lewatnya pada 15 November 2009(Ahad) untuk tindakan lanjut. Bersama ini disertakan tentatif program untuk rujukan pelajar. Proposal.Contoh jadual hasilan Krejcie dan Morgan (1970) Sebaik-baiknya. Dimaklumkan bahawa Fakulti akan menganjurkan Research Training Program pada 30 November hingga 2 Disember 2009 bagi membantu pelajar dalam membuat penyelidikan terutamanya bagi pelajar Mod B. 0 komen » undefined Makluman FPE Assalammualaikum & undefined Posted by azlanlin in Ceramah. Kuliah. ******************************* Salwah Mohd Penolong Fakulti Perniagaan Tel: Faks: ******************************* 0 komen » Pegawai dan 05-450 05-459 Ali Tadbir Ekonomi 6279 4642 undefined undefined .. Parah tu. kita harus tahu apa yang kita lakukan. Cuba elakkan kita hanya lakukan tetapi tidak tahu apa yang sedang dilakukan. Sehubungan itu.

kelewatan penghantaran laporan projek selepas daripada tarikh tersebut. 4.Bersama ini disertakan borang tersebut untuk perhatian dan tindakan lanjut oleh pelajar yang berkenaan. 1. untuk sebarang pertanyaan dan maklumat berkaitan pengajian serta sebarang informasi yang ingin disebarkan kepada pelajar lain. pelajar dikehendaki mengisi borang laporan kemajuan pengajian siswazah dan menyerahkan laporan tersebut yang telah lengkap diisi kepada Institut Pengajian Siswazah selewat-lewatnya pada 18 Oktober 2009 (Ahad)untuk tindakan lanjut. Penghantaran Laporan Kemajuan Pengajian Siswazah (LKPS). diminta untuk menghubungi saya secepat mungkin (sila hebahkan kepada rakan-rakan yang lain). Penghantaran Disertasi Awal (Disertasi lengkap untuk dihantar kepada pemeriksa dalam/ pemeriksa luar). 3. Pelajar semester lain dijemput hadir bersama. Saya yang harap menjalankan maklum. Bagi pelajar yang tidak pernah mendapat sebarang email daripada saya. Kolokium Pengajian Siswazah Siri II tahun 2009. Penghantaran laporan projek Mod A. ******************************* Salwah Penolong Fakulti Perniagaan Mohd Pegawai dan Ali Tadbir Ekonomi . 5. Mod C dan Doktor Falsafah. alamat terkini dan alamat email bagi memudahkan proses komunikasiantara pelajar dan pentadbir. Che Omar (Timbalan Dekan Pengajian Siswazah & Penyelidikan) FPE (ext 6198). keputusan “SM” (Sedang Maju) tidak akan di catatkan dan pelajar tidak akan dibenarkan mendaftar bagi semester berikutnya. Sekiranya gagal mematuhi perkara ini. Dilampirkan bersama brosur kolokium dan butiran kolokium adalah seperti berikut. tugas. Pelajar diminta untuk menghubungi saya atau Dr. Bagi pelajar Mod B (yang sedang dalam proses penulisan disertasi). telefon (rumah dan handphone). akan menyebabkan pelajar tidak dapat bergraduat pada sesi Mac 2010. Che Mohd Zulkifli b. pelajar dikehendaki menghantar laporan projek Mod A kepada penyelia untuk dinilai selewat-lewatnya pada 18 Oktober 2009 (Ahad). pelajar tidak perlu mendaftar pada semester berikutnya (Semester 2 Sesi 2009/2010). Mod C dan Doktor Falsafah yang menghantar Disertasi Awal ke Institut Pengajian Siswazah selewat-lewatnya pada 16 November 2009 (Isnin). Bagi pelajar yang bercita-cita untuk bergraduat pada sesi konvokesyen Mac 2010.Surat Azimat : Penanda Aras daripada FPE Posted by azlanlin in Proposal. Fakulti akan menganjurkan kolokium pengajian siswazah siri II tahun 2009 dan semua pelajar semester 1 dan 2 DIWAJIBKAN hadir. Tarikh Hari Masa Tempat : : : Dewan 28 : 2.45 Kuliah Ogos 2009 Jumaat petang K 2. Tajuk Tesis Assalammualaikum & salam sejahtera. Sekian. Pelajar juga diminta untuk mengemaskini maklumat peribadi pelajar melalui Upsi Portal terutama sekali bagi maklumat no. Bagi Pelajar Mod B (yang sedang dalam proses penulisan disertasi).

00petang DewanSeriTanjung Hari ni aku dan geng-geng sem 1. Taklimat ttg proposal penyelidikan : Prof Dr Osman Lebar 2.Tel: Faks: ******************************* 0 komen » 05-450 6279 05-459 4642 undefined Kolokium FPE Posted by azlanlin in Proposal. Tesis undefined Hari Tarikh Masa Tempat : : : : Jumaat 06/02/09 3. ikuti kolokium di Dewan Sri Tanjung anjuran FPE Pengisiannyaialah: 1. Pra pembentangan proposal PHD .

Oleh itu. Bleh klik di sini. penyelia mencadangkan untuk mendapatkan pengesahan pakar dalam bidang psikometrik. psikologi dan pengurusan. Contoh kajian berkaitan mendapatkan pengesahan pakar menggunakan teknik delphi. .fined Pengesahan Pakar Posted by azlanlin in Soalselidik undefined Soalselidik telah siap dibina.

Tajuk kajian yang dibincangkan dengan penyelianya agak menarik. Aku terjumpa LUBUK ini setelah membantu mem besor mencari teras model yang bersesuaian untuk kajiannya. . Analisa kajian literatur menjuruskan ke dalam bidang yang ingin dikaji. pastinya berteraskan teori atau model yang telah diciptakan oleh penyelidik terdahulu. Rupa-rupanya berderet-deret model yang telah diketengahkan untuk tatapan umum. Model yang sedia ada. Pembinaan kerangka konseptual akan dimurnikan berpandukan kajian literatur yang dibuat. Setelah itu. Hari ini aku terjumpa LUBUK MODEL dalam pengurusan pendidikan. barulah model atau teori tersebut diubahsuai mengikut bidang kajian dan kepentingan homofili setempat.fined Lubuk model dan teori dalam pengurusan pendidikan Posted by azlanlin in model undefined Setiap kajian yang dilakukan dalam apa jua bidang sekalipun. berteraskan teori atau model yang sesuai dengan bidang kajian. Maka. Memang menarik untuk dikaji dalam era pendidikan yang menuntut banyak perubahan dalam pembangunan organisasi berpandukan gaya kepimpinan-gaya kepimpinan yang baru diwujudkan. pastinya boleh digunapakai dengan melakukan pengubahsuaian mengikut keperluan dan bersesuaian dengan populasi setempat. pembentukan kerangka konseptual mula diciptakan.

Malahan kita juga boleh mengutarakan model-model yang difikirkan sesuai untuk web tersebut. kepimpinan berasaskan prinsip dan kepimpinan berkesan. .. Namun. Godak. lubuk ini meminta kita untuk berdaftar agar membolehkan maklumat-maklumat terkini diakses secara online.Gaya kepimpinan dalam pembangunan organisasi di sekolah. jangan tak godak. Insyallah. Gabungan elemen 3 gaya kepimpinan yang baru ini dalam membangunkan organisasi. Gaya kepimpinan yang akan diutarakan ialah kepimpinan 360 darjah... Tajuk ini agak menarik untuk dipanjangkan untuk PHDnya nanti. >> lebih kurang gitu le tajuknya secara umum.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful