CONTOH PENULISAN ILMIAH

Ramai di antara kita tidak tahu bagaimana hendak menulis menggunakan laras bahasa ilmiah sepertimana disyaratkan oleh pihak UPSI untuk menyiapkan kerja kursus KRB 3033. Di sini saya sertakan Contoh Penulisan Ilmiah. Semoga artikel ini dapat memberi manafaat kepada cikgu-cikgu dan semua pelawat. KAEDAH PENULISAN ILMIAH Pengenalan Penulisan ilmiah merujuk penulisan yang berlandaskan metodologi keilmuan atau metodologi saintifik. Metodologi saintifik ialah pendekatan mengungkapkan fakta dan bukti bagi menyokong kebenaran melalui bebarapa langkah seperti perumusan masalah, pembentukan hipotesis, deduksi hipotesis dan pengujian kebenaran. Bahasa penulisan ilmiah, biasanya memilih kata, istilah, ungkapan dan ayat yang maknanya bersifat denotasi, iaitu tepat dan jelas supaya tidak disalahertikan dengan makna-makna lain. Dengan demikian karangan ilmiah harus bersifat objektif, jujur dan tepat.

Jenis-jenis Penulisan Ilmiah Jenis-jenis penulisan ilmiah yang utama ialah esei ilmiah, kertas kerja, laporan kajian, tesis dan disertasi. Esei ilmiah merujuk karangan ilmiah yang pendek tentang topik atau permasalahan berdasarkan data yang diperolehi melalui rujukan perpustakaan dan / atau kerja lapangan. Penghuraiannya bersifat rasional-empiris dan objektif. Kertas kerja ialah penulisan ilmiah yang memaparkan sesuatu fakta atau permasalahan berdasarkan data kerja lapangan dan / atau rujukan perpustakaan. Analisis dalam kertas kerja adalah lebih serius serta bersifat rasional-empiris dan objektif. Kertas kerja biasanya ditulis untuk diterbitkan dalam jurnal akademik atau dibentangkan dalam pertemuan ilmiah seperti seminar, bengikel dan sebagainya.

Laporan kajian atau penyelidikan ialah penulisan ilmiah yang menyampaikan maklumat atau fakta tentang sesuatu kepada pihak lain. Penghuraiannya juga bersandarkan kepada metodologi saintifik dan berdasarkan data kerja lapangan dan / atau rujukan perpustakaan. Tesis ialah penulisan ilmiah yang sifatnya lebih mendalam. Tesismengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh daripada pengamatan atau penyelidikan sendiri. Penulisan ilmiah ini melibatkan pengujian hipotesis bagi membuktikan kebenaran. Tesis biasanya ditulis oleh pelajar peringkat Sarjana Muda Kepujian dan peringkat Sarjana serta perlu dipertahankan di hadapan panel viva-você. Disertasi ialah penulisan ilmiah tahap tertinggi dalam hierarki pancapaian akademik, iaitu untuk mendapatkan gelaran Doktor Falsafah (Ph.D). Disertasi melibatkan fakta berupa penemuan penulis sendiri berdasarkan metodologi saintifik dan analisis yang terperinci. Seperti tesis, disertasi juga perlu dibentangkan dan dipertahankan di hadapan panel atau lembaga viva-você.

Ciri-ciri Khusus Penulisan Ilmiah Terdapat beberapa ciri khusus dalm penulisan ilmiah yang perlu diberi perhatian: 1. 2. 3. 4. Catatan Pustaka Catatan Kaki dan Catatan Kaki Singkat Petikan Langsung dan Tak Langsung Bibliografi / Rujukan / Daftar Pustaka

Catatan Pustaka Dalam penulisan ilmiah, sumber maklumat yang digunakan atau dirujuk perlulah dinyatakan. Catatan tentang sumber maklumat seperti buku, majalah, jurnal atau surat khabar disebut catatan pustaka. Teknik catatatn pustaka yang lazimnya digunakan adalah seperti berikut: Jika nama pengarang dimasukkan bersama teks, karangan yang diisi di dalamnya tahun penerbitan dan muka surat dan perlu ditempatkan selepas nama pengarang tersebut. Tanda titik bertindih (:), dimasukkan di antara angka tahun terbitan dengan angka muka surat. Contoh: Menurut Mohd. Nor Daud (1997 : 63), ayat yang berkesan ialah satu bentuk ayat yang disokong oleh kepelbagaian dalam struktur ayat. atau Hassan Ahmad (2000), juga sependapat dengan.... atau Mengikut pandangan Saville – Troike (1986 : 52-63), peristiwa komunikasi.... Jika dalam teks nama pengarang tidak disebut, catatan nama pengarang, tahun penerbitan dan muka surat dimasukkan di dalam kurungan dan diletakkan di hujung teks sebelum noktah. Tanda koma (,) diletakkan di antara nama pengarang dengan tahun terbit. Contoh: Secara amnya peribahasa ialah percakapan atau ujaran yang mengandungi kebijaksanaan fikiran dan pemerhatian yang tersusun dalam bentuk yang ringkas, indah, sedap didengar dan benar pada perasaan dan fikiran. (Keris Mas, 1988 : 136)

Catatan Kaki Catatan kaki ialah catatan-catatan kecil yang berfungsi memberikan keterangan tambahan terhadap teks yang ditulis. Catatan kaki ditempatkan pada bahagian bawah halaman dan dipisahkan daripada teks dengan garis panjang. Penomboran yang berurutan diberikan kepada setiap catatan kaki. Contoh: .....kajian etimologi1 tidak dapat dipisahkan daripada kajian linguistik... ________________________________________________ 1. Etimologi ialah kajian tentang kata serta perubahan bentuk dan makna. Catatan Kaki Singkat Catatan kaki singkat merupakan satu lagi kaedah menunjukkan sumber rujukan selain kaedah catatan pustaka. ibid. (singkatan daripada ibidum, ertinya sama dengan yang di atas). Digunakan untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang telah disenaraikan di atasnya. op.cit (singkatan daripada opere citati, ertinya dalam buku / karya yang telah dipetik), digunakan untuk catatan kaki daripada sumber yang telah dinyatakan, tetapi telah disisip catatan kaki lain daripada sumber lain. loc.cit (singkatan daripada loco citati, ertinya tmpat yang telah dipetik) seperti op.cit, tetapi dipetik daripada perenggan yang lain. Perhatikan contoh catatan kaki singkat yang menunjukkan sumber rujukan dan ditempatkan pada bahagian bawah halaman serta dipisahkan daripadaa teks degan garisan panjang seperti yang berikut: 1. 75 John Dewey, 1974. How We Think. Chicago. Henry Regnery Company. hal :

2. Shaykh Hakim Moinuddin Chisti, 1985. The Book of Sufi Healing. New York. Inner Traditions International Ltd. hal : 25 3. 4. 5. Ibid, hal. 45 John Dewey, op.cit., hal 89. John Dwey, loc.cit.

Penggunaan catatan untuk menunjukkan sumber rujukan mestilah selaras dalam keseluruhan penulisan. Jika kaedah catatan pustaka yang dipilih, maka keseluruhan penulisan haruslah menggunakan kaedah ini. Sebaliknya jika kaedah catatan kaki singkat digunakan, maka keseluruhan penulisan mestilah mengekalkan penggunaan kaedah ini dengan konsisten Petikan Tak Langsung Petikan tak langsung merupakan pengungkapan kembali pendapat, gagasan pokok, ringkasan atau kesimpulan daripada sebuah tulisan dengan gaya penulis sendiri. Teknik menyatakan sumber informasi dalam petikan tak langsung adalah sama seperti teknik catatan pustaka. Petikan Langsung

. Cina dan India ditulis penuh dalam susunan asal tetapi pengarang Barat. 1976. Petikan langsung kadang-kadang diperlukan untuk mempertahankan keaslian penyataan yang dipetik..G. Urutan nama penulis mengikut urutan huruf 3. Urutan unsur-unsur yang ditulis dalam bibliografi ialah: Nama penulis Tahun penerbitan Judul – digaris atau dicetak 'italic' Tempat penerbitan Nama penerbit Perhatikan contoh-contoh bibliografi di bawah ini. amat sesuai untuk mengelakkan diri daripada terlalu berterus-terang”. Campbell. Bibliografi tidak diberi nombor 2. Bibliografi Abdullah Hassan. Bhd. hanya nama keluarga sahaja yang ditulis. (Za’ba. jurnal dan majalah ataupun yang belum terbit seperti kertas kerja.Petikan langsung pula ditulis dalam susunan ayat asalnya tanpa sebarang perubahan dan diberi tempat tersendiri. Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Biasanya petikan langsung ditulis rapat (satu spasi) ataupun dikecilkan saiz hurufnya seperti contoh yang berikut: “segala sesuatu cakap yang pendek yang melekat di mulut orang ramai semenjak beberapa lama oleh sebab sedap dan bijak perkataannya. Form And Style In Thesis Writing.. (Brown. Boston. Linguistik Am Untuk Guru Bahasa Malaysia. Biblografi dapat membantu pembaca mengetahui sumber-sumber yang digunakan dalam sesuatu kerja ilmiah... terpisah daripada teks. Petikan langsung diberi tanda petik (“ “) padanya dan diikuti oleh catatan pustaka.. Gelaran penulis tidak dimasukkan 4. luas dan besar tujuannya dipakainya sebagai sebutan-esbutan orang sebagai bandingan teladan dan pengajaran”. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bibliografi: 1. 1965 : 165) Sementara Clifford dan Swettenham menyatakan hasil pemrhatian mereka iaitu: “. Petaling Jaya. Nama pengarang Melayu. . 1984.peribahasa merupakan bahasa diplomatik. 1951 : X) Bibliografi Menulis bibliografi atau daftar pustaka bermaksud menyenaraikan semua sumber rujukan dan bacaan sama ada yang telah diterbitkan seperti buku. tesis dan disertasi. Bibliografi diletakkan pada bahagian terakhir tulisan 5. W.. menunjangi hujah atau memberi maklumat tambahan.

dlm. Nik Safiah karim. Malay Proverbs. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Majid.my/majalah/massa . Jurnal Dewan Bahasa.com. Kuala Lumpur.gov.my/ http://www. Berita Harian. 1985. Mohd.dbp. Kuala Lumpur.com. Teo Kok Seong. Kuala Lumpur. 1997. Universiti Malaya. Penerbitan Geetha. 41 : 3 Mac. 2002. Bahasa untuk Masyarakat Madani. Soosai Ganesh. Kamus Ungkapan Lengkap. Graham Brash. dlm. Kuala Lumpur. Penerbitan Jabatan Pengajian Melayu. hlm. jilid 1 dan 2.Houghton Mifflis Company. et. Tatabahasa Dewan. 1981. 1994. All. Senu Awang. hlm 12. Khutbah Jumaat : Satu Analisis Laras. Tan Ching Kwang. http://www.my http://ww.utusan. Razak A. September. Linguistik Antropologi: Satu Pengenalan Teoritis. 1993. 243-251.bharian.

Topik 4 .

Yusof. Penulisan ilmiah merujuk kepada perkara-perkara yang terbahagi dengan maklumat dan data.Jumlah perkataan dan helaian muka surat. Hamid. . Perbezaan ini berlaku disebabkan oleh cirri-ciri khusus.Jenis khalayak. Sofri Ibrahim.  Penulisan ilmiah membawa maksud yang sama dengan akademik. penulisan akademik dan penulisan deskriptif (Mohd. penulisan saintifik. etc al. Mohd. Azhar Abd. .Objektif penulisan. 2001: 19). Halimah Ma'alip. .Status penulis. . Paiman Atoma.   .   Penulisan ilmiah mempunyai perbezaan ketara antara satu satu dengan yang lain.. Sanitah Mohd. Istilah lain selain penulisan ilmiah ialah penulisan bermaklumat. Antara ciri-cirinya ialah : . Yusof Boon.Tempoh masa menulis teks.

Esei ilmiah .Nilai kandungan.. . terdapat empat jenis penulisan ilmiah yang utama iaitu : .Disertasi . Memerlukan pengujian hipotesis untuk membuktikan kebenaran. Esei ilmiah boleh diterbitkan dalam jurnal.Tesis .       Penulisan ilmiah yang bersifat lebih mendalam. Perlu dipertahankan dihadapan panel viva voce.  Berdasarkan cirri-ciri di atas. Sesetengah yang lain pula ditulis mengikut jumlah perkataan : 1000 – 2500 patah perkataan. bulletin atau prosiding persidangan.Buku ilmiah     Dikenali juga sebagai kertas kerja ilmiah atau esei panjang. Melakukan kajian atau penyelidikan tentang tajuk yang diperoleh. Sesetengah esei ilmiah panjangnya hanya empat hingga lima muka surat.

Ditulis untuk mendapatkan ijazah Doktor Falsafah (Ph. Bukan melalui percanggahan pendapat atau protes tetapi melalui fakta yang berdiri sendiri. penulis tidak berpihak pada mana-mana parti tersebut)    Penulisan ilmiah bersifat sistematik.  Menyampaikan fakta secara sistematik. Dapatan daripada penulis sendiri berdasarkan metodologi saintifik dan analisis yang terperinci. Penulisan ilmiah tidak bersifat persuatif. tepat.       Satu genre yang penting dalam peringkat ilmu di institusi pengajian tinggi. Penulisannya secara teratur. Penulisan ilmiah tidak bersifat emosional.D). benar dan tidak membuat andaian sendiri)  Tidak berpihak pada mana-mana pihak dan penulis tidak bersifat prejudis. Penulisan ilmiah ialah satu laporan   . Sumber maklumat yang diperoleh adalah sahih. Perbezaan dari segi layout dan fizikal sesebuah buku sahaja. (contoh : jika mendapat tajuk tentang politik.    Penulisan ilmiah tahap tinggi dalam peringkat pencapaian akademik. Perlu dibentang dan dipertahankan oleh dihadapan panel atau lembaga iaitu viva voce. Terdapat perbezaan dari segi produser penerbitan penerbit-penerbit tertentu. Peraturan menulis kandungan sesebuah bukku haruslah mengikut piawaian. (penulisannya cermat.

rujukan. format penulisan dan kaedah penulisan kutipan dan bibliografi. . pemaparan jadual. dan elemen-elemen mekanis penulisan berformat. Kanada dan negara-negara lain.Gaya Dewan  American Psychological Association (APA) : o o o Digunakan secara meluas dalam bidang sains sosial. o o  Modern Language Association of American (MLA) : o Gaya penulisan ilmiah yang digunakan dengan meluas di Amerika. nota kaki dan lampiran juga turut dititikberatkan. Penulisan ilmiah tersedia kepada komuniti ilmiah tanpa sebarang sekatan. Gaya APA secara terperinci ada dalam bukuThe APA Publication Manual. Penulisan ilmiah mempunyai format yang standart dari segi kandungan teks.  Penulisan ilmiah mesti merujuk karya terbitan sebelumnya. Memberi penekanan tentang tajuk dan susunannya. kutipan. UPSI menggunakan gaya APA (pendidik).American Psychological Association (APA) -Modern Language Association of American (MLA) .   Gaya penulisan ilmiah : . penomboran. Selain itu.Chicago .

o Untuk penulisan dan penyelidikan dalam bidang kemanusiaan. bahan teks dan bahan akhiran. o Sistem pendokumentasian yang asas. gaya kemanusiaan (nota dan bibliografi) dan gayapenulis-tarikh. Gaya penulis-tarikh digunakan dalam bidang sains sosial. o o  Gaya Dewan : o o Digunakan secara khas oleh Dewan Bahasa danPustaka.     Kertas kerja persidangan atau seminar Kertas kerja projek / kajian Laporan Tesis / Latihan ilmiah . bahasa-bahasa moden dan kesusasteraan. Gaya kemanusiaan ialah bidang kesusasteraan sejarah dan kesenian. terutamanya pengajian Bahasa Inggeris. o Keterangan lanjut tentang gaya MLA adalah melalui buku MLA Style Manual (1985). perkara yang perlu diberi perhatian dalam penulisan. seperti bahagian awalan. Panduan yang digunakan dalam buku ini merangkumi keseluruhan.  Chicago : o Gaya penulisan Chicago yang dibincangkan secara terperinci dalam The Chicago Manual of Style.

Tahap kesenangan dan kesushan teks bergantung pada panjang pendek ayat yang digunakan. o o  Batasan perkataan dan ayat o Penggunaan perkataan dan ayat yang ringkas. . Dapat menentukan tajuk penulisan dan perincian tajuk yang selanjutnya. o  Golongan sasaran o Audiens terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat. Ruang lingkup lebih fokus kepada aspek yang hendak dibincangkan. o Penggunaan laras bahasa yang sesuai harus digunakan mengikut jenis audients.  Skop / ruang lingkup o Ruang lingkup digunakan untuk menentukan had kepanjangan sesuatu penulisan dan skop yang hendak diliputi oleh penulisnya. berlatarbelakangkan pendidikan dan taraf hidup yang berbeza. jelas dan padat dapat melahirkan penulisan yang ekonomis serta mudah difahami.

Jangka masa yang diperlukan . Contoh : Keberkesanan Pertubuhan Bukan Kerajaan.Objektif / matlamat .  Penulisan tajuk hendaklah ringkas.Tajuk . jelas dan tepat (tidak melebihi 15 patah perkataan).    Kertas kerja projek atau kajian : .Rasional .Pengenalan .  Pemilihan tajuk yang sesuai dapat membantu pelajar mengumpul data da maklumat yang tepat bagi menyelesaikan persoalan bagi sesuatu tajuk yang hendak dibincangkan.Andaian masalah yang dihadapi semasa menjalankan kajian -Sumber kewangan .Kumpulan sasaran .

Ayat pasif tidak memerlukan pewujudan subjek atau pelaku. Bagaimanapun. Ungkapan perakuan: Penggunaan diperakukan biasanya digunakan dalam bahan laporan kajian.Contoh mengungkap idea dalam laporan kajian Terdapat dua jenis pengungkapan idea dalam laporan   Ungkapan penemuan Ungkapan perakuan Ungkapan penemuan: Ungkapan penemuan menyatakan apa yang ditemui atau diperolehi oleh pengkaji yang menjalankan kajian. Biasanya kata kunci diperakukanselalunya didahului oleh perkataan adalah. diperakukan. Penggunaan kunciadalah diperakukan atau adalah juga diperakukan itu akan memberi cirri khusus kepada Contoh mengungkap idea dalam penulisan saintifik . kata akan menghasilkan adalah bahasa laporan. Bentuk pasif diperakukan adalah disebabkan perakuan-perakuan dalam ayat pasif. ungkapannya sama sekali tidak menunjukkan penggunaan kata kunci temui atau peroleh. Ayat aktif mendapat bentuknya itu disebabkan adanya subjek dan pelaku. adalah didapati. tetapi menggunakan kata kunci didapati.

Penggolongan yang menggunakan cirri-ciri fizikal itu merupakan golongan ras.Contoh: Dengan penjelasan mengenai konsep kebudayaan itu.  Mengandaikan .Terbahagi kepada dua pendekatan atau kaedah iaitu Ungkapan epistemic dan operasional. Ungkapan epistemic  Pendekatan atau kaedah . tingkah laku dan pandangan hidup yang halus.  Menjelaskan makna atau tujuan .Ungkapan ini menyatakan contoh seperti yang berikut: Kawasan bukan tradisional pula ialah kawasan yang wujud akibat migrasi orang dari kawasan tradisional.Contoh penggunaan ungkapan ini ialah: Jelaslah bahawa cerita-cerita itu jelas dapat digunakan sebagai analisis. Ini bermakna bahawa kawasan bukan trdisional terletak di kota. dapatlah dikatakan bahawa cara hidup orang melayu dalam perlembagaan ialah sikap. .  Kepastian atau keyakinan .

 Ungkapan operasional . Manakala bahan rujukan pula merujuk pada kaedah penulisan nota kaki dan juga senarai rujukan.factor asas dalam membezakan kategori penutur asli. Dalam Bab 1. Kata kunci yang digunakan seperti dilakukan.-Kajian ini dijalankan untuk melihat kecekapan berbahasa Melayu dalam kalangan penutur bukan Melayu. sudah dinyatakan tentang factor . rujukan yang akan dihuraikan merujuk pada kaedah menulis kutipan.   Dalam unit ini. Contoh ungkapan operasional adalah seperti berikut:  Soal. .selidik dihadkan kepada mereka yang menetap dalam komuniti penutur bukan Melayu sahaja. dicadangkan. dan lain-lain. dijalankan.Ungkapan operasiaonal dalam penulisan teks saintifik pula menggambarkan langkahlangkah yang diambil ketika menjalankan penyelidikan.

:  Menggunakan petikan yang memerikan atau membincangkan penulisan atau kata. semua nama pengarang hendaklah dinyatakan. Sebaliknya jika nama pengarang bukan sebahagian daripada ayat. nama pengarang dan tahun diterbitkan karya itu mesti disertakan. Petikan yang menyampaikan maklumat atau pendapat bagi menambahkan maklumat yang sedia ada.   Petikan / Kutipan tidak langsung . perlu menggunakan frasa yang menunjukkan persetujuan pendapat itu. Jika merujuk sesuatu karya yang ditulis oleh tiga orang atau lebih.kata oleh seorang penulis atau penulis lain.hujah.   Jikalau nama pengarang merupakan sebahagian daripada ayat. Jika kutipan lebih daripada satu baris sesuatu rujukan itu hendaklah diindentkan. maka tahun karya tersebut diterbitkan hendaklah diletakkan di dalam kurungan. maka nama pengarang pertama itu hendaklah diikuti dengan et al . Selain itu. Sumber sesuatu data dimuatkan dalam teks agar maklumat yang digunakan oleh penyelidik itu boleh dipertanggungjawabkan. Biasanya.     Yang berikut merupakan beberapa kaedah yang digunakan dalam pendokumentasian. Terbahagi kepada dua kaedah iaitu kaedah petikan langsung dan tidak langsung. Menggunakan kaedah penyisipan petikan langsung ke dalam teks. maka nama pengarang dan tahun terbitan diletakkan di dalam kurungan. Penggunaan rujukan atau penyisipan kutipan oleh penulis adalah untuk mengemukakan fakta dan menyokong hujah. Perlu menggunakan frasa yang menunjukkan keadaan bertentangan sekiranya terdapat percanggahan pendapat. kutipan langsung ditulis dalam satu baris. Tetapi dalam bibliografi. Pemaparannya perlu memperlihatkan kesinambungan idea penulis. khususnya pada perkataan-perkataan asal rujukan itu. maka kedua-dua nama pengarang itu hendaklah ditulis.   Petikan / Kutipan langsung  Merupakan petikan yang diambil sepenuhnya tanpa melakukan sebarang perubahan.   Sekiranya terdapat persetujuan pendapat dalam beberapa karya. Jika merujuk sesuatu karya yang ditulis oleh dua orang.

nota kaki amat diperlukan untuk memberi maklumat tentang asal-usul sumber yang boleh dirujuk. tahun terbit. jurnal. American .  Penulisan nota kaki merangkumi pelbagai cara. Merupakan petikan sesuatu idea orang yang terlebih dahulu diolah menurut perkataan sendiri. tesis. Kaedah yang ingin diperkenalkan dalam unit ini ialahThe Chicago Manual Style. Tujuannya memaklumkan pembaca bahawa :  o o perkara sama yang dibincangkan dalam halaman atau bab lain dalam bahan rujukan yang sama. Ini dilakukan untuk mengelakkan gangguan penceritaan dalam teks penulisan ilmiah. judul buku. majalah. idea atau istilah.   Kaedah penulisan nota kaki  Dalam penulisan ilmiah. Untuk membuat rujukan silang.   Untuk penghargaan kepada penulis dan sumberyang dirujuk. dan bukan untuk pendokumentasian. Untuk memindahkan petikan langsung daripada bahagian teks kepada bahagian nota kaki. Fungsi nota kaki o  Untuk memberikan maklumat lengkap tentang sumber yang telah dirujuk seperti buku. Bahkan mengikut trend sekarang. Pendokumentasian seperti ini tidak memerlukan penggunaan nota kaki. Termasuklah nama penulis. nota kaki hanya digunakan untuk membuat penerangan lanjut tentang sesuatu konsep. Untuk memberikan rujukan tambahan tentang isu yang dibincangkan dalam teks.   Untuk memberi komen atau cadangan. nama penerbit. tempat terbit dan halaman. makalah dan bahan dari internet.

 Nota kaki dalam gaya APA ini boleh memberikan rujukan tambahan tentang isu yang dibincangkan dalam teks. . penulis hanya perlu menyatakan nama keluarga pengarang. Maklumat lengkap setiap sumber yang dirujuk dalam teks diberikan dalam senarai bibliografi yang perlu disusun mengikut abjad dan nama keluarga.  Menurut Sufean Hussin. perlu ditulis dengan langkau dua baris Tiada penggunaan singkatan seperti op.Psychological Association (APA) dan Modern Language Association of America (MLA) dan Gaya Dewan. Juga boleh ditempatkan pada akhir penulisan yang dikenali sebagai nota hujung. danloc. tetapi antara teks dilangkau dua baris Bagi catatan nota hujung. Nota kaki disebut sebagai nota dan ditulis pada bahagian akhir penulisan sebelum menyenaraikan bibliografi. tahun penerbitan dan halaman buku dalam kurungan. Nota kaki diletakkan dalam teks selepas sesuatu kenyataan dan nombor secara turutan dan ditempatkan di kaki halaman buku yang dikenali sebagai nota kaki. penekanan hanya pada nama keluarga pengarang. o Nota kaki ditulis dengan nama penuh pengarang      Bahan yang telah diterbitkan digaris atau diitalikkan Diletakkan pada bahagian akhir setiap halaman Disusun mengikut nombor Dimulai agak ke dalam sedikit seperti mana penulisan perenggan Kebanyakkan maklumat nota kaki dipisahkan oleh koma kecuali maklumat tentang penerbitan yang dinyatakan dalam kurungan Nota kaki ditulis dalam langkau satu baris.cit. tahun terbit dan halaman buku. 1985.      Nota kaki American Psychological Association (APA) Dalam menulis maklumat tentang rujukan. Pertama. dikenali nota dan bibliografi. Ditulis langkau dua baris dan ayat pertama dimulakan sebagai perenggan dengan lima ketikan ke dalam dari sebelah kiri. 66-67.. hlm.cit.   Nota kaki The Chicago Manual Style Menggunakan dua kaedah penulisan yang utama.

hlm.KAEDAH PENULISAN BIBLIOGRAFI KAEDAH PENULISAN BIBLIOGRAFI Nota kaki Mordern Language Association of America (MLA) gaya MLA ini agak jarang digunakan dalam bidang saing social kerana ianya memerlukan sesuatu petikan disusuli oleh pengarangnya yang membuat kenyatan tersebut. 108. dalam persisiran Selat Melaka. tempat terbit dan penerbit boleh didapati pada bahagian bibliografi. Sir Thomas Aktinson dan Lady Guillmard yang datang ke Tanah Melayu melalui kapal terbang. Petikan tersebut perlulah berakhir dengan nombor halaman yang dinyatakan dalam kurungan. Contoh gaya MLA ialah seperti berikut: Pedagang negeri dikenali sebagai pedagang persendirian dan misi mereka biasanya menjalankan perdagangan di semenanjung Tanah Melayu. 1987. biasanya gaya ini hanya membenarkan pengunaan nota kaki jika ia bertujuan untuk membuat huraian kandungan (content foot notes). Menurut Lester. Sumber yang lengkap tentang tajuk buku. . Antara pedagang negeri yang termasyur pada tahuntahun 1511 ialah sir Ferrot Miles.

Untuk maklumat lengkap tentang sumber rujukan berkenaan penyelidik perlu menyemak senarai bibliografi dan memperkembangkan idea dengan membuat rujukan silang contohnya:  Sebahagian besar daripada maklumat buku dipisahkan oleh tanda titik dan noktah bertindih Pengarang yang menghasilkan dua buah buku pada tahun yang sama akan diulang dengan tahun penerbitan---a. Tajuk tesis dan kesemua rujukan yang telah diterbitkan akan digaris Bagi artikal . disusun secara urutan abjad . jurnal dan tesis.tarikh penerbit bahan dan halaman rujukan dalam tanda kurung.d) Nota Kaki Gaya Dewan dianjurkan oleh Dewan Bahasan dan Pustaka.kaedah ini memerlukan jenis penulisan kaedah Penulis-tarikh.ditulis mengunakan saiz 12 huruf Times New Roman.b dan seterusnya. perlu dinyatakan halamannya    Contoh penulisan bibliografi APA ialah: Panduan Penulisan Bibliografi Gaya UPSI (American Psikologi Association "APA") Rujukan atau bobliografi perlu dimulakan pada muka surat baharu.

The morphology of Malay.c dan seterusnya pada tahun seperti berikut : Gumperz. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Cambridge : Cambridge University Press. . (1982a). J. J. Abdullah Hassan (1992). discourse strategies. Gumperz. Language and social identity. Buku  Seorang penulis Asmah Haji Omar (2002). (1982). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka  Seorang penulis dan buku yang diterbitkannya adalah pada tahun yang sama yang digunakan sebagai rujukan perlulah disusun mengikut tajukbuku yang mengikut abjad dan dilebelkan dengan huruf a. perlu ditaip tanpa langkauan (single spacing) dan santak kiri dan kanan (justify) 1.b. Tanjung Malim: penerbit Unuiveriti Pendidikan Sultan Idris.berasaskan abjad pertama nama penulis. Rencana Lingustik. Setia dan santun bahasa.  Seorang penolis dan beberapa buah buku yang digunakan mestilah disusun secara kronologi iaitu mengikut tahun Abdullah Hassan (1974).Cambridge: Cambridge University Press.

Bahasa Melayu Profesional. Idris Mohd Radzi.Hamid Awang. Kuala Lumpur : Utusan Publication.(2003). Oxford: Oxford University Press. Pragmatic.  Tiga hingga enamoring penulis Nik Safiah Karim. Komunikasi kewartawanan . Et al. Husna Faredza Mohd Redzwan. Musa & Abdul Hamid Mahmood (1996) Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Onn. Kuala Lumpur : Cetakrapi Sdn. Ahmad Khair Mohd . S. Nor.). Khairul Azam Bahari. Dua orang penulis Sulaiman Masri dan Razali Ayob (2002). (Ed. (1991).Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.  Lebih daripada enam orang penulis Abu Hassan Abdul. Hashim Hj.Bhd  Buku yang diedit Davis. Farid M.  Buku yang diterjemah .

(Karya asli diterbitkan 1976) Rujukan tersebut bermaksud karya asal yang terkah diterjemahkan dan diterbitkan pada tahun 1976 dan ditulis oleh Palmer. K (1983). 783-797 . M. F. Rowley: Newbury House. Semantik (Abdullah Hassan. 43(9). Artikal dalam Jurnal Hassan Ahmad (1999).(Ed.. H. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka.s.  Artikal atau bab yang ditulis oleh seseorang dalam buku yang diedit oleh orang lain. (1989). Competitiveness and anexiety in adult second language learning: Looking at and through the diary studies. Dasar bahasa dan pembangunan Negara di Malaysia Dalam Dewan Bahasa. Huraian sukatan pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5.Palmer. 67-103).Pulau Pinang: Univertity Sains Malaysia. Dalam Seliger. terjemah ). F.) Clasroom oriented research in second language acquisition (m.R.& Long.R. 1. Barliey. buku itu diterjemahkan oleh Abdullah Hassan yang bertajuk Semantik dan diterbitkan pada tahun 1989 oleh Universiti Sains Malaysia  Buku keluaran institusi atau organisasi Kementerian Pendidikan Malaysia (2003).

J.M. 1.com.html Jika tiada penulis Creative thingking (2004). 2004 daripada 1. Doctors from teen novel approach[Elektronoc Version].com/crebook2/html pada Ogos 20. Artikal dalam jurnal elektronik Kerin. Diperoleh http://www.theaustralian.Rujukan tersebut bermaksud artikal ini ditulis oleh Hassan Ahmad yang terdapat dalam jurnal Dewan Bahasa Dan Pustaka jilit 43 bulan September pada muka surat 783 hingga 797. (1996). Artikal daripada internet tetapi bukan daripada jurnal elektronik Sinclair . (2000).au 1.virtualsalt.cnr. Preliminary Recommendations on Corpus Typology. 2004 daripada http://www. J.2001 daripada http://www.ilc. Artikal dalam akbar . The Australian. 4. Diperoleh pada Ogos 18.it/EAGLES96/texttyp. Diperoleh pada November 20.

Artikal dalam majalah bulanan Zaidi Mohamad (2001. Ra'in Shaari (2003).Newsweek. 69-78).April 5). Artikal dalam majalah mingguan Vygotsky. Berita harian.100. Perlaku morfo-sintaksis imbuhan meN-kan: analisis data korpus berkomputer. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris . Dunia Pendidikan. Tesis sarjana yang tidak diterbitkan. Prosiding Persidangan Seri Lanang Jaya Haji Rohani (2004) memberikan pendapat yang bernas sebagai Sumbangan dalam perbingcangan .Berita Harian 1 & 8 1.76-80 1. Mind in Society. Kecemerlangan Akedemik. (2002.s. (2005. Ogos 4).April 5). Boleh ambil pekerja asing.Fazli Abdullah (2005. L. 1 & 8 Jika tiada penulis Boleh ambil pekerja asing. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia 1.jun). Tesis atau Disertasi Mohd. Dalam prosiding Seminar Mengajar dan Bahasa Melayu Taksiran Sukatan Pelajaran Baharu UniversitinPendidikan Sultan Idris (m.17-20 1.

org.com: Free online computer articles. Bagaikan berdiri di pundak raksasa. dan beberapa ilmu sosial. Anda bisa juga memasukkan jurnal-jurnalAnda di sini untuk dipublikasikan di internet.272 artikel yang diterbitkan oleh lebih dari 140 penerbit. • http://highwire. Sebuah situs yang menyediakan jurnal-jurnal ilmiah yang terpercaya dan bisa diakses secara gratis. Artikel dan jurnal ilmiah disediakan dalam bentuk HTML. ilmu alam. .freebooks4doctors. • http://www.br/journals: Kumpulan jurnal-jurnal gratis tentang kedokteran. Untuk Anda yang membutuhkan referensi jurnal ilmiah online.bioline.jsp: Bagian dari IEEE Computer Society Digital Library. Highwire memiliki jutaan koleksi literatur ilmiah dari berbagai macam bidang studi. Inilah kata-kata yang „dijanjikan‟ Google Scholar. yang menyediakan ratusan ribu informasi tentang literatur pendidikan.199 artikel ilmiah dalam situs mereka. Memuat banyak referensi situs ilmiah untuk berbagai macam bidang studi.stanford. Silahkan konfirmasikan ke universitas Anda. DOAJ mengklaim mereka memiliki 3310 jurnal dan 1096 diantaranya bisa diakses melalui mesin pencari yang mereka sediakan. • http://www. Beberapa diantaranya juga bisa didownload secara gratis. Anda bisa men-download file-file PDF-nya. sebuah sub direktori dan aplikasi dari Google Inc.id/: Mirror Server for Scientific Data.google. ilmu lingkungan.edu: sebuah web milik Indiana University yang berisi jurnal berbasis web tentang riset di bidang ilmu sosial yang menggunakan komputer sebagai salah satu media risetnya. Anda bisa melihat pemandangan seluruh kota di bawah Anda. berikut ini beberapa situs yang layak Anda coba : • http://scholar. Highwire memiliki 1128 jurnal dan 4.byte.arsip. • http://ocw. ilmu kesehatan. Untuk yang gratis.org/advanced/simplesearch. tesis. Oya. Untuk men-download jurnal yang ada di sini. Memuat berbagai macam artikel komputer dari pakar-pakar komputer di seluruh dunia.html: Situs tentang jurnal-jurnal ilmu sosial. farmasi.com/: sebuah situs ilmiah yang cukup populer di kalangan peneliti. • http://www.go. Anda bisa mencari berbagai macam electronic books (ebook). • http://search2. Mencakup beberapa ilmu keteknikan.lipi. yang dihosting secara free. Namun.lib. Mencakup berbagai macam bidang studi keteknikan dan ilmu alam. • http://www. paper.edu/: Sebuah divisi dari Perpustakaan Universitas Stanford.upm. • http://www. jangan lupa daftar dulu untuk mendapatkan full access. Untuk yang berbayar.edu/ : Open Course Ware. beberapa universitas di Indonesia sudah memiliki akses institusional yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh civitas akademika universitas tersebut. Mereka juga menyediakan 177. Cari jurnal komputer di sini.com/: Situs ini memuat informasi tentang buku dan jurnal kedokteran.scholarlyexchange. Pada saat tulisan ini dibuat (awal April 2008). alias semua jurnal ilmiah yang bisa diakses di jagad dunia maya. • http://sciencedirect.com/: Stand on The Shoulders of Giants. virologi dan zoologi. • http://jcmc. Sebuah list direktori mirror yang dibuat LIPI untuk berbagai macam referensi online data sains dan teknologi.mit. baik yang berbayar maupun yang gratis. Anda hanya bisa membaca abstraknya. Jika Anda adalah mahasiswa fakultas kedokteran atau biologi.org/hosted. tentu setelah memenuhi syarat dan ketentuan dari pengelola ScholarlyExchange. Sangat membantu Anda yang ingin mendapatkan referensi ilmiah gratis dan berbayar yang cukup komprehensif. sebuah situs free e-learning yang dibuat oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT). bisa mencoba situs ini.html : kumpulan link-link jurnal online dari Universiti Putra Malaysia.doaj. artikel dan literatur ilmiah hanya dengan memasukkan kata kunci yang tepat di Google Scholar.computer. Saat tulisan ini dibuat (awal April 2008).edu. • http://www. Anda harus berlangganan.org/: Directory of Open Access Journals.my/onlinejour. Pada beberapa artikel disediakan pula bentuk PDF-nya.fined Berburu Jurnal Ilmiah di Internet Posted by azlanlin in Jurnal undefined Berburu Jurnal Ilmiah di Internet Internet adalah sumber utama referensi ilmiah yang up to date. • http://www.726. jurnal.indiana.

• http://lib.ugm.Synergy is the online journal service from Blackwell Science and Munksgaard. The Astrophysics Library and the Geological & Planetary Sciences Library are the other two major libraries in the System. Click on "show journals. go to the "Access" section.Full access to leading Cambridge University Press Journals. To access full-text journals from the IDEAL home page. search facilities. Selamat berburu jurnal ilmiah ! Referensi : Naskah buku “Scholarship Winner Wannabe” (Sunu Wibirama) Sumber: Universiti Gajah Mada 0 komen » undefined Lubuk Bidang Ilmu Posted by azlanlin in Jurnal undefined Academic Dissertation Publishers -. gopher. telnet. this might be in the last issue. Sherman Fairchild Library houses materials dealing with engineering and applied sciences.id/exec. Anda akan menjumpai web pribadi masing-masing profesor dan tidak sedikit profesor yang berbaik hati berbagi hasil karyanya yang berupa jurnal dan artikel yang nggak kalah keren dengan jurnal berbayar. terkadang jurnal-jurnal ilmiah bisa didapatkan di homepage pribadi seorang profesor. Synergy was launched in January 1999 and now includes over 250 journals.• http://www. Dibuat oleh Microsoft Corporation.cn/: situs yang memuat daftar jurnal ilmiah tentang komputer.Full text access to over 175 titles in the sciences and social sciences published by Academic Press.  Blackwell Science -.ucsf. Jika Anda senang berselancar menjelajahi situs-situs universitas tingkat dunia.Please find below a full listing of all our online materials. Of course. abstracts. Within this broad definition.ac. • http://libra. plus the Library System administration." Login and password is not needed.  CLS Online Journals -.msra. click on "My Profile/Login" and scroll to "UNIVCALIF subscription. All other users will have free access to tables of contents.acm. and alerting services. magazine.org/portal. physics. Subscriptions must be validated by your librarian or information services department using your Cambridge University Press subscriber number.cfm: portal jurnal komputer berbayar. chemistry. CUP Journals On Line -.  IDEAL--Academic Press -. virtually all modern electronic journals are mostly available via the Web. newsletter or type of electronic serial publication which is available over the Internet. Untuk bisa menjadi member. This valuable reference source is all available at the touch of a button and is currently absolutely free to all users at the registered domain of institutions where a full price institutional subscription to the paper journal has been purchased. Except as noted below. Millikan Memorial Library houses books and journal collections on biology.The Caltech Library System consists of four major Libraries and a number of other smaller collections.library. The majority of the journals available through Synergy are published on behalf of Learned Societies and Associations and include some of the leading titles in Science Technology and Medicine. mathematics. San Francisco yang berisi katalog jurnal-jurnal online.edu/collres/journals/: sebuah web milik University of California.Electronic serials may be defined very broadly as any journal. Coverage: 1995/96 to the present. Selain yang sudah disebutkan. the titles can be electronically accessed using different technologies such as the World Wide Web (WWW).Make your Graduate Thesis Work for You! The best way to publish your academic thesis or dissertation. Please note that when the list indicates a format starting during a year.  Oxford Journals: Online Journals -.php?app=site&act=jurnal: katalog link direktori jurnal ilmiah milik Universitas Gadjah Mada.gov/: sebuah situs yang memuat arsip jurnal gratis di bidang ilmu alam dan biomedis. including computer science and chemical engineering.    Colorado Alliance of Research Libraries -.pubmedcentral. ftp. • http://portal. email or listserv. humanities and social sciences. • http://www. webzine.nih. Anda bisa mendaftar sebagai student member dengan biaya $42 per tahun. CLAS reflects the holdings of all these units. e'zine. This site primarly includes .

philosophy. sociologists. but often includes back issues from several decades past.Abstracts and full text of over 200 journals in the sciences published by Springer-Verlag Publishers. We especially want to include works that proceed from several different theoretical stances and disciplines.Full text of over 250 journals in philosophy. In general this site excludes ejournals that are embedded within aggregators (such as Northern Light. engineering. education. Full-text from at least 1997 to the present. ecology. history.The main editorial goal of the Journal of World-Systems Research is to develop and disseminate scholarly research on topics that are relevant to the analysis of world-systems.Guide to Science Online Sumber : Prog Pasca Sarjana  .  Link -. We seek the work of political cientists. mathematics.  ScienceDirect -.JSTOR is an archival collection of over 100 journals in such subject areas as AfricanAmerican and Asian studies. ethnographers. archaeologists.System Research -. and economics.Full text coverage of several journals published by the University of Chicago Press. Links to the full text of many articles available in. civilizationists. Full text coverage: 1997 to the present. bioscience. and sociology. Information Access Company and others).  Kluwer Academic Publishers -.Springer Verlag Publishers -. population studies. historical and cultural analysis.ejournal sites as they are offered by the publisher. business. comparative. international political nomy.  University of Chicago Press -. EBSCO. economists and geographers JSTOR -. finance.An online weekly journal about Taiwan.Full text access to over 900 scientific.  Journal of Word .Free Journal Access. By Government Information Office. These include. but are not limited to.  IOP Free Journal Access -. economics. JSTOR does not include the latest 5 years of any journal. political science. medical and technical journals published by Elsevier Scientific Publishers. evolutionary approaches. computer science. linguistics. Note: The Elsevier full-text journals require the most current version of the free  Taiwan Journal -.  Science Magazine -. Taiwan. historians. Bell & Howell ProQuest.Elsevier Scientific Publishers -.

terdapat beberapa button. Hakikatnya. Apakah yang wajar dilakukan? Adakah akan mengambil seluruh populasi atau menentukan saiz sampel? Sewajarnya. Bersedia dengan pembentangan proposal. masa dan tenaga. Asasnya.. 0 komen » undefined Cara mengira saiz sampel daripada populasi kajian Posted by azlanlin in Link.ined Pembentangan proposal / viva Posted by azlanlin in Proposal undefined Langkah harus diteruskan. Proposal. Setiap button akan memaparkan butiran penting yan harus dibentangkan. UKP6013 undefined Bagi pengkaji yang baru berjinak dalam dunia penyelidikan.nahhhh. Mudah bukan? . klik di sini. Pengkaji pula perlu mengambil kira aspek kos. saya hanya menentukan saiz sampel berdasarkan Jadual Penentuan Saiz Sampel Krejcie dan Morgan (1970). semakan saiz sampel akan dilaksanakan.. sebahagian besar kajian yang dijalankan adalah melibatkan populasi yang besar. Jika diperhatikan. ramai yang akan tertanya. Contoh jadualnya. Tesis. Setelah mendapatkan saiz sampel berdasarkan populasi kajian saya. Semakan itu boleh dibuat secara online dengan klik di sini. Setakat ini. pengkaji mengambil pendekatan yang realistik dalam menentukan saiz sampel yang sesuai dengan jumlah populasi. apakah butiran yang wajar dimasukkan dalam powerpoint utk dibentangkan? Inilah contoh paparan powerpoint yang sedang di murnikan. Pengkaji hanya perlu memasukkan jumlah populasi dan sisihan piawainya.jumlah saiz sampel telah diberikan. penentuan saiz sampel akan menjadi masalah. Siap sedia ler. Ini bertujuan untuk mengelakkan adanya ralat yang besar. Jadual penentuan saiz sampel ini diterima pakai oleh ahli akademik dan memudahkan pengkaji menentukan saiz sampel..

. Cuba elakkan kita hanya lakukan tetapi tidak tahu apa yang sedang dilakukan. Sehubungan itu. Mod C dan Doktor Falsafah.. 0 komen » undefined Makluman FPE Assalammualaikum & undefined Posted by azlanlin in Ceramah. Dimaklumkan bahawa Fakulti akan menganjurkan Research Training Program pada 30 November hingga 2 Disember 2009 bagi membantu pelajar dalam membuat penyelidikan terutamanya bagi pelajar Mod B. Bersama ini disertakan tentatif program untuk rujukan pelajar. Parah tu. Proposal. Kerjasama semua pelajar diminta untuk menghebahkan perkara ini kepada rakan-rakan yang lain. Kuliah. ******************************* Salwah Mohd Penolong Fakulti Perniagaan Tel: Faks: ******************************* 0 komen » Pegawai dan 05-450 05-459 Ali Tadbir Ekonomi 6279 4642 undefined undefined . bagi pelajar yang berminat untuk menyertai program ini diminta untuk memberi maklum balas kepada saya selewat-lewatnya pada 15 November 2009(Ahad) untuk tindakan lanjut. kita harus tahu apa yang kita lakukan.Contoh jadual hasilan Krejcie dan Morgan (1970) Sebaik-baiknya. Tesis salam sejahtera.

Pelajar juga diminta untuk mengemaskini maklumat peribadi pelajar melalui Upsi Portal terutama sekali bagi maklumat no. Sekiranya gagal mematuhi perkara ini. Bagi Pelajar Mod B (yang sedang dalam proses penulisan disertasi). diminta untuk menghubungi saya secepat mungkin (sila hebahkan kepada rakan-rakan yang lain). Bagi pelajar yang tidak pernah mendapat sebarang email daripada saya. tugas. pelajar tidak perlu mendaftar pada semester berikutnya (Semester 2 Sesi 2009/2010). Bagi pelajar Mod B (yang sedang dalam proses penulisan disertasi). Pelajar diminta untuk menghubungi saya atau Dr. alamat terkini dan alamat email bagi memudahkan proses komunikasiantara pelajar dan pentadbir. keputusan “SM” (Sedang Maju) tidak akan di catatkan dan pelajar tidak akan dibenarkan mendaftar bagi semester berikutnya.Surat Azimat : Penanda Aras daripada FPE Posted by azlanlin in Proposal. Penghantaran Disertasi Awal (Disertasi lengkap untuk dihantar kepada pemeriksa dalam/ pemeriksa luar). ******************************* Salwah Penolong Fakulti Perniagaan Mohd Pegawai dan Ali Tadbir Ekonomi . Penghantaran Laporan Kemajuan Pengajian Siswazah (LKPS).45 Kuliah Ogos 2009 Jumaat petang K 2. Pelajar semester lain dijemput hadir bersama. Sekian. pelajar dikehendaki menghantar laporan projek Mod A kepada penyelia untuk dinilai selewat-lewatnya pada 18 Oktober 2009 (Ahad). Penghantaran laporan projek Mod A. Tajuk Tesis Assalammualaikum & salam sejahtera. Dilampirkan bersama brosur kolokium dan butiran kolokium adalah seperti berikut. 5.Bersama ini disertakan borang tersebut untuk perhatian dan tindakan lanjut oleh pelajar yang berkenaan. Mod C dan Doktor Falsafah yang menghantar Disertasi Awal ke Institut Pengajian Siswazah selewat-lewatnya pada 16 November 2009 (Isnin). telefon (rumah dan handphone). Che Omar (Timbalan Dekan Pengajian Siswazah & Penyelidikan) FPE (ext 6198). Bagi pelajar yang bercita-cita untuk bergraduat pada sesi konvokesyen Mac 2010. 1. Saya yang harap menjalankan maklum. Che Mohd Zulkifli b. Kolokium Pengajian Siswazah Siri II tahun 2009. kelewatan penghantaran laporan projek selepas daripada tarikh tersebut. 4. 3. Tarikh Hari Masa Tempat : : : Dewan 28 : 2. untuk sebarang pertanyaan dan maklumat berkaitan pengajian serta sebarang informasi yang ingin disebarkan kepada pelajar lain. pelajar dikehendaki mengisi borang laporan kemajuan pengajian siswazah dan menyerahkan laporan tersebut yang telah lengkap diisi kepada Institut Pengajian Siswazah selewat-lewatnya pada 18 Oktober 2009 (Ahad)untuk tindakan lanjut. Fakulti akan menganjurkan kolokium pengajian siswazah siri II tahun 2009 dan semua pelajar semester 1 dan 2 DIWAJIBKAN hadir. akan menyebabkan pelajar tidak dapat bergraduat pada sesi Mac 2010. Mod C dan Doktor Falsafah.

Tel: Faks: ******************************* 0 komen » 05-450 6279 05-459 4642 undefined Kolokium FPE Posted by azlanlin in Proposal. Pra pembentangan proposal PHD . ikuti kolokium di Dewan Sri Tanjung anjuran FPE Pengisiannyaialah: 1.00petang DewanSeriTanjung Hari ni aku dan geng-geng sem 1. Tesis undefined Hari Tarikh Masa Tempat : : : : Jumaat 06/02/09 3. Taklimat ttg proposal penyelidikan : Prof Dr Osman Lebar 2.

Bleh klik di sini. . psikologi dan pengurusan. Contoh kajian berkaitan mendapatkan pengesahan pakar menggunakan teknik delphi.fined Pengesahan Pakar Posted by azlanlin in Soalselidik undefined Soalselidik telah siap dibina. penyelia mencadangkan untuk mendapatkan pengesahan pakar dalam bidang psikometrik. Oleh itu.

fined Lubuk model dan teori dalam pengurusan pendidikan Posted by azlanlin in model undefined Setiap kajian yang dilakukan dalam apa jua bidang sekalipun. pastinya berteraskan teori atau model yang telah diciptakan oleh penyelidik terdahulu. . Hari ini aku terjumpa LUBUK MODEL dalam pengurusan pendidikan. Tajuk kajian yang dibincangkan dengan penyelianya agak menarik. berteraskan teori atau model yang sesuai dengan bidang kajian. Setelah itu. Maka. Pembinaan kerangka konseptual akan dimurnikan berpandukan kajian literatur yang dibuat. Rupa-rupanya berderet-deret model yang telah diketengahkan untuk tatapan umum. Analisa kajian literatur menjuruskan ke dalam bidang yang ingin dikaji. Model yang sedia ada. pembentukan kerangka konseptual mula diciptakan. pastinya boleh digunapakai dengan melakukan pengubahsuaian mengikut keperluan dan bersesuaian dengan populasi setempat. barulah model atau teori tersebut diubahsuai mengikut bidang kajian dan kepentingan homofili setempat. Memang menarik untuk dikaji dalam era pendidikan yang menuntut banyak perubahan dalam pembangunan organisasi berpandukan gaya kepimpinan-gaya kepimpinan yang baru diwujudkan. Aku terjumpa LUBUK ini setelah membantu mem besor mencari teras model yang bersesuaian untuk kajiannya.

. Namun. Malahan kita juga boleh mengutarakan model-model yang difikirkan sesuai untuk web tersebut. lubuk ini meminta kita untuk berdaftar agar membolehkan maklumat-maklumat terkini diakses secara online.. kepimpinan berasaskan prinsip dan kepimpinan berkesan..Gaya kepimpinan dalam pembangunan organisasi di sekolah. Tajuk ini agak menarik untuk dipanjangkan untuk PHDnya nanti. Gabungan elemen 3 gaya kepimpinan yang baru ini dalam membangunkan organisasi. jangan tak godak.. Insyallah. Godak. >> lebih kurang gitu le tajuknya secara umum. Gaya kepimpinan yang akan diutarakan ialah kepimpinan 360 darjah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful