CONTOH PENULISAN ILMIAH

Ramai di antara kita tidak tahu bagaimana hendak menulis menggunakan laras bahasa ilmiah sepertimana disyaratkan oleh pihak UPSI untuk menyiapkan kerja kursus KRB 3033. Di sini saya sertakan Contoh Penulisan Ilmiah. Semoga artikel ini dapat memberi manafaat kepada cikgu-cikgu dan semua pelawat. KAEDAH PENULISAN ILMIAH Pengenalan Penulisan ilmiah merujuk penulisan yang berlandaskan metodologi keilmuan atau metodologi saintifik. Metodologi saintifik ialah pendekatan mengungkapkan fakta dan bukti bagi menyokong kebenaran melalui bebarapa langkah seperti perumusan masalah, pembentukan hipotesis, deduksi hipotesis dan pengujian kebenaran. Bahasa penulisan ilmiah, biasanya memilih kata, istilah, ungkapan dan ayat yang maknanya bersifat denotasi, iaitu tepat dan jelas supaya tidak disalahertikan dengan makna-makna lain. Dengan demikian karangan ilmiah harus bersifat objektif, jujur dan tepat.

Jenis-jenis Penulisan Ilmiah Jenis-jenis penulisan ilmiah yang utama ialah esei ilmiah, kertas kerja, laporan kajian, tesis dan disertasi. Esei ilmiah merujuk karangan ilmiah yang pendek tentang topik atau permasalahan berdasarkan data yang diperolehi melalui rujukan perpustakaan dan / atau kerja lapangan. Penghuraiannya bersifat rasional-empiris dan objektif. Kertas kerja ialah penulisan ilmiah yang memaparkan sesuatu fakta atau permasalahan berdasarkan data kerja lapangan dan / atau rujukan perpustakaan. Analisis dalam kertas kerja adalah lebih serius serta bersifat rasional-empiris dan objektif. Kertas kerja biasanya ditulis untuk diterbitkan dalam jurnal akademik atau dibentangkan dalam pertemuan ilmiah seperti seminar, bengikel dan sebagainya.

Laporan kajian atau penyelidikan ialah penulisan ilmiah yang menyampaikan maklumat atau fakta tentang sesuatu kepada pihak lain. Penghuraiannya juga bersandarkan kepada metodologi saintifik dan berdasarkan data kerja lapangan dan / atau rujukan perpustakaan. Tesis ialah penulisan ilmiah yang sifatnya lebih mendalam. Tesismengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh daripada pengamatan atau penyelidikan sendiri. Penulisan ilmiah ini melibatkan pengujian hipotesis bagi membuktikan kebenaran. Tesis biasanya ditulis oleh pelajar peringkat Sarjana Muda Kepujian dan peringkat Sarjana serta perlu dipertahankan di hadapan panel viva-você. Disertasi ialah penulisan ilmiah tahap tertinggi dalam hierarki pancapaian akademik, iaitu untuk mendapatkan gelaran Doktor Falsafah (Ph.D). Disertasi melibatkan fakta berupa penemuan penulis sendiri berdasarkan metodologi saintifik dan analisis yang terperinci. Seperti tesis, disertasi juga perlu dibentangkan dan dipertahankan di hadapan panel atau lembaga viva-você.

Ciri-ciri Khusus Penulisan Ilmiah Terdapat beberapa ciri khusus dalm penulisan ilmiah yang perlu diberi perhatian: 1. 2. 3. 4. Catatan Pustaka Catatan Kaki dan Catatan Kaki Singkat Petikan Langsung dan Tak Langsung Bibliografi / Rujukan / Daftar Pustaka

Catatan Pustaka Dalam penulisan ilmiah, sumber maklumat yang digunakan atau dirujuk perlulah dinyatakan. Catatan tentang sumber maklumat seperti buku, majalah, jurnal atau surat khabar disebut catatan pustaka. Teknik catatatn pustaka yang lazimnya digunakan adalah seperti berikut: Jika nama pengarang dimasukkan bersama teks, karangan yang diisi di dalamnya tahun penerbitan dan muka surat dan perlu ditempatkan selepas nama pengarang tersebut. Tanda titik bertindih (:), dimasukkan di antara angka tahun terbitan dengan angka muka surat. Contoh: Menurut Mohd. Nor Daud (1997 : 63), ayat yang berkesan ialah satu bentuk ayat yang disokong oleh kepelbagaian dalam struktur ayat. atau Hassan Ahmad (2000), juga sependapat dengan.... atau Mengikut pandangan Saville – Troike (1986 : 52-63), peristiwa komunikasi.... Jika dalam teks nama pengarang tidak disebut, catatan nama pengarang, tahun penerbitan dan muka surat dimasukkan di dalam kurungan dan diletakkan di hujung teks sebelum noktah. Tanda koma (,) diletakkan di antara nama pengarang dengan tahun terbit. Contoh: Secara amnya peribahasa ialah percakapan atau ujaran yang mengandungi kebijaksanaan fikiran dan pemerhatian yang tersusun dalam bentuk yang ringkas, indah, sedap didengar dan benar pada perasaan dan fikiran. (Keris Mas, 1988 : 136)

Catatan Kaki Catatan kaki ialah catatan-catatan kecil yang berfungsi memberikan keterangan tambahan terhadap teks yang ditulis. Catatan kaki ditempatkan pada bahagian bawah halaman dan dipisahkan daripada teks dengan garis panjang. Penomboran yang berurutan diberikan kepada setiap catatan kaki. Contoh: .....kajian etimologi1 tidak dapat dipisahkan daripada kajian linguistik... ________________________________________________ 1. Etimologi ialah kajian tentang kata serta perubahan bentuk dan makna. Catatan Kaki Singkat Catatan kaki singkat merupakan satu lagi kaedah menunjukkan sumber rujukan selain kaedah catatan pustaka. ibid. (singkatan daripada ibidum, ertinya sama dengan yang di atas). Digunakan untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang telah disenaraikan di atasnya. op.cit (singkatan daripada opere citati, ertinya dalam buku / karya yang telah dipetik), digunakan untuk catatan kaki daripada sumber yang telah dinyatakan, tetapi telah disisip catatan kaki lain daripada sumber lain. loc.cit (singkatan daripada loco citati, ertinya tmpat yang telah dipetik) seperti op.cit, tetapi dipetik daripada perenggan yang lain. Perhatikan contoh catatan kaki singkat yang menunjukkan sumber rujukan dan ditempatkan pada bahagian bawah halaman serta dipisahkan daripadaa teks degan garisan panjang seperti yang berikut: 1. 75 John Dewey, 1974. How We Think. Chicago. Henry Regnery Company. hal :

2. Shaykh Hakim Moinuddin Chisti, 1985. The Book of Sufi Healing. New York. Inner Traditions International Ltd. hal : 25 3. 4. 5. Ibid, hal. 45 John Dewey, op.cit., hal 89. John Dwey, loc.cit.

Penggunaan catatan untuk menunjukkan sumber rujukan mestilah selaras dalam keseluruhan penulisan. Jika kaedah catatan pustaka yang dipilih, maka keseluruhan penulisan haruslah menggunakan kaedah ini. Sebaliknya jika kaedah catatan kaki singkat digunakan, maka keseluruhan penulisan mestilah mengekalkan penggunaan kaedah ini dengan konsisten Petikan Tak Langsung Petikan tak langsung merupakan pengungkapan kembali pendapat, gagasan pokok, ringkasan atau kesimpulan daripada sebuah tulisan dengan gaya penulis sendiri. Teknik menyatakan sumber informasi dalam petikan tak langsung adalah sama seperti teknik catatan pustaka. Petikan Langsung

Nama pengarang Melayu. . luas dan besar tujuannya dipakainya sebagai sebutan-esbutan orang sebagai bandingan teladan dan pengajaran”. Cina dan India ditulis penuh dalam susunan asal tetapi pengarang Barat.. Bhd. menunjangi hujah atau memberi maklumat tambahan. Petaling Jaya. tesis dan disertasi.. 1965 : 165) Sementara Clifford dan Swettenham menyatakan hasil pemrhatian mereka iaitu: “..Petikan langsung pula ditulis dalam susunan ayat asalnya tanpa sebarang perubahan dan diberi tempat tersendiri. Urutan nama penulis mengikut urutan huruf 3.peribahasa merupakan bahasa diplomatik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bibliografi: 1. 1976. Form And Style In Thesis Writing. (Brown. hanya nama keluarga sahaja yang ditulis. 1984. Biblografi dapat membantu pembaca mengetahui sumber-sumber yang digunakan dalam sesuatu kerja ilmiah. Penerbitan Fajar Bakti Sdn.. Biasanya petikan langsung ditulis rapat (satu spasi) ataupun dikecilkan saiz hurufnya seperti contoh yang berikut: “segala sesuatu cakap yang pendek yang melekat di mulut orang ramai semenjak beberapa lama oleh sebab sedap dan bijak perkataannya. amat sesuai untuk mengelakkan diri daripada terlalu berterus-terang”. Gelaran penulis tidak dimasukkan 4. Bibliografi tidak diberi nombor 2. W. terpisah daripada teks. Petikan langsung kadang-kadang diperlukan untuk mempertahankan keaslian penyataan yang dipetik. (Za’ba. Campbell.. Urutan unsur-unsur yang ditulis dalam bibliografi ialah: Nama penulis Tahun penerbitan Judul – digaris atau dicetak 'italic' Tempat penerbitan Nama penerbit Perhatikan contoh-contoh bibliografi di bawah ini. 1951 : X) Bibliografi Menulis bibliografi atau daftar pustaka bermaksud menyenaraikan semua sumber rujukan dan bacaan sama ada yang telah diterbitkan seperti buku. Boston. Bibliografi diletakkan pada bahagian terakhir tulisan 5...G. Linguistik Am Untuk Guru Bahasa Malaysia. Petikan langsung diberi tanda petik (“ “) padanya dan diikuti oleh catatan pustaka. jurnal dan majalah ataupun yang belum terbit seperti kertas kerja. Bibliografi Abdullah Hassan.

com.my http://ww. All. Penerbitan Jabatan Pengajian Melayu. hlm 12. 1994. hlm. Mohd. 1997. Tan Ching Kwang. 1993. Tatabahasa Dewan. Majid.bharian. Bahasa untuk Masyarakat Madani. Soosai Ganesh.Houghton Mifflis Company. 1985.com. Kuala Lumpur. 41 : 3 Mac.gov. Kamus Ungkapan Lengkap.my/majalah/massa . http://www. 2002. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Senu Awang. Linguistik Antropologi: Satu Pengenalan Teoritis. dlm. et.utusan. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. dlm.dbp. jilid 1 dan 2. Razak A. Malay Proverbs. Nik Safiah karim. 243-251. Kuala Lumpur. Universiti Malaya. 1981. Berita Harian. Jurnal Dewan Bahasa. September.my/ http://www. Graham Brash. Teo Kok Seong. Khutbah Jumaat : Satu Analisis Laras. Penerbitan Geetha.

Topik 4 .

etc al. Azhar Abd.Objektif penulisan. Sofri Ibrahim.Tempoh masa menulis teks. Sanitah Mohd. Halimah Ma'alip.   Penulisan ilmiah mempunyai perbezaan ketara antara satu satu dengan yang lain. Paiman Atoma. penulisan akademik dan penulisan deskriptif (Mohd. . Hamid. penulisan saintifik. Mohd.. .Status penulis. Yusof.Jumlah perkataan dan helaian muka surat. 2001: 19). Yusof Boon.   . Istilah lain selain penulisan ilmiah ialah penulisan bermaklumat. Antara ciri-cirinya ialah : .  Penulisan ilmiah membawa maksud yang sama dengan akademik. Perbezaan ini berlaku disebabkan oleh cirri-ciri khusus.Jenis khalayak. Penulisan ilmiah merujuk kepada perkara-perkara yang terbahagi dengan maklumat dan data. . .

.Esei ilmiah . Memerlukan pengujian hipotesis untuk membuktikan kebenaran.Disertasi .       Penulisan ilmiah yang bersifat lebih mendalam. terdapat empat jenis penulisan ilmiah yang utama iaitu : . bulletin atau prosiding persidangan.Nilai kandungan. Sesetengah yang lain pula ditulis mengikut jumlah perkataan : 1000 – 2500 patah perkataan. Perlu dipertahankan dihadapan panel viva voce. Sesetengah esei ilmiah panjangnya hanya empat hingga lima muka surat. Melakukan kajian atau penyelidikan tentang tajuk yang diperoleh.Tesis .  Berdasarkan cirri-ciri di atas. Esei ilmiah boleh diterbitkan dalam jurnal. .Buku ilmiah     Dikenali juga sebagai kertas kerja ilmiah atau esei panjang.

Dapatan daripada penulis sendiri berdasarkan metodologi saintifik dan analisis yang terperinci.       Satu genre yang penting dalam peringkat ilmu di institusi pengajian tinggi. Penulisan ilmiah tidak bersifat persuatif. (penulisannya cermat. Penulisannya secara teratur.    Penulisan ilmiah tahap tinggi dalam peringkat pencapaian akademik.D). Penulisan ilmiah tidak bersifat emosional. Peraturan menulis kandungan sesebuah bukku haruslah mengikut piawaian. benar dan tidak membuat andaian sendiri)  Tidak berpihak pada mana-mana pihak dan penulis tidak bersifat prejudis. Terdapat perbezaan dari segi produser penerbitan penerbit-penerbit tertentu. penulis tidak berpihak pada mana-mana parti tersebut)    Penulisan ilmiah bersifat sistematik. Perbezaan dari segi layout dan fizikal sesebuah buku sahaja. Perlu dibentang dan dipertahankan oleh dihadapan panel atau lembaga iaitu viva voce. Sumber maklumat yang diperoleh adalah sahih. Ditulis untuk mendapatkan ijazah Doktor Falsafah (Ph. tepat.  Menyampaikan fakta secara sistematik. (contoh : jika mendapat tajuk tentang politik. Penulisan ilmiah ialah satu laporan   . Bukan melalui percanggahan pendapat atau protes tetapi melalui fakta yang berdiri sendiri.

  Gaya penulisan ilmiah : . Memberi penekanan tentang tajuk dan susunannya. penomboran.  Penulisan ilmiah mesti merujuk karya terbitan sebelumnya. dan elemen-elemen mekanis penulisan berformat. . Selain itu.Chicago . o o  Modern Language Association of American (MLA) : o Gaya penulisan ilmiah yang digunakan dengan meluas di Amerika. Gaya APA secara terperinci ada dalam bukuThe APA Publication Manual. pemaparan jadual. rujukan. nota kaki dan lampiran juga turut dititikberatkan. Penulisan ilmiah mempunyai format yang standart dari segi kandungan teks.American Psychological Association (APA) -Modern Language Association of American (MLA) . Penulisan ilmiah tersedia kepada komuniti ilmiah tanpa sebarang sekatan. format penulisan dan kaedah penulisan kutipan dan bibliografi. kutipan.Gaya Dewan  American Psychological Association (APA) : o o o Digunakan secara meluas dalam bidang sains sosial. Kanada dan negara-negara lain. UPSI menggunakan gaya APA (pendidik).

o o  Gaya Dewan : o o Digunakan secara khas oleh Dewan Bahasa danPustaka. gaya kemanusiaan (nota dan bibliografi) dan gayapenulis-tarikh. o Sistem pendokumentasian yang asas.     Kertas kerja persidangan atau seminar Kertas kerja projek / kajian Laporan Tesis / Latihan ilmiah . Gaya kemanusiaan ialah bidang kesusasteraan sejarah dan kesenian.  Chicago : o Gaya penulisan Chicago yang dibincangkan secara terperinci dalam The Chicago Manual of Style. terutamanya pengajian Bahasa Inggeris. seperti bahagian awalan. o Keterangan lanjut tentang gaya MLA adalah melalui buku MLA Style Manual (1985). bahasa-bahasa moden dan kesusasteraan.o Untuk penulisan dan penyelidikan dalam bidang kemanusiaan. Panduan yang digunakan dalam buku ini merangkumi keseluruhan. Gaya penulis-tarikh digunakan dalam bidang sains sosial. perkara yang perlu diberi perhatian dalam penulisan. bahan teks dan bahan akhiran.

. o Penggunaan laras bahasa yang sesuai harus digunakan mengikut jenis audients. Tahap kesenangan dan kesushan teks bergantung pada panjang pendek ayat yang digunakan.  Skop / ruang lingkup o Ruang lingkup digunakan untuk menentukan had kepanjangan sesuatu penulisan dan skop yang hendak diliputi oleh penulisnya. Ruang lingkup lebih fokus kepada aspek yang hendak dibincangkan. o  Golongan sasaran o Audiens terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat. jelas dan padat dapat melahirkan penulisan yang ekonomis serta mudah difahami. Dapat menentukan tajuk penulisan dan perincian tajuk yang selanjutnya. berlatarbelakangkan pendidikan dan taraf hidup yang berbeza. o o  Batasan perkataan dan ayat o Penggunaan perkataan dan ayat yang ringkas.

Pengenalan .  Pemilihan tajuk yang sesuai dapat membantu pelajar mengumpul data da maklumat yang tepat bagi menyelesaikan persoalan bagi sesuatu tajuk yang hendak dibincangkan. jelas dan tepat (tidak melebihi 15 patah perkataan).Tajuk .Andaian masalah yang dihadapi semasa menjalankan kajian -Sumber kewangan .Objektif / matlamat .Jangka masa yang diperlukan .    Kertas kerja projek atau kajian : .Kumpulan sasaran .Rasional .  Penulisan tajuk hendaklah ringkas. Contoh : Keberkesanan Pertubuhan Bukan Kerajaan.

Bentuk pasif diperakukan adalah disebabkan perakuan-perakuan dalam ayat pasif. Ayat pasif tidak memerlukan pewujudan subjek atau pelaku.Contoh mengungkap idea dalam laporan kajian Terdapat dua jenis pengungkapan idea dalam laporan   Ungkapan penemuan Ungkapan perakuan Ungkapan penemuan: Ungkapan penemuan menyatakan apa yang ditemui atau diperolehi oleh pengkaji yang menjalankan kajian. Biasanya kata kunci diperakukanselalunya didahului oleh perkataan adalah. adalah didapati. Ungkapan perakuan: Penggunaan diperakukan biasanya digunakan dalam bahan laporan kajian. diperakukan. ungkapannya sama sekali tidak menunjukkan penggunaan kata kunci temui atau peroleh. Penggunaan kunciadalah diperakukan atau adalah juga diperakukan itu akan memberi cirri khusus kepada Contoh mengungkap idea dalam penulisan saintifik . Bagaimanapun. Ayat aktif mendapat bentuknya itu disebabkan adanya subjek dan pelaku. tetapi menggunakan kata kunci didapati. kata akan menghasilkan adalah bahasa laporan.

Ungkapan epistemic  Pendekatan atau kaedah .Contoh penggunaan ungkapan ini ialah: Jelaslah bahawa cerita-cerita itu jelas dapat digunakan sebagai analisis.  Mengandaikan .  Kepastian atau keyakinan . dapatlah dikatakan bahawa cara hidup orang melayu dalam perlembagaan ialah sikap.Contoh: Dengan penjelasan mengenai konsep kebudayaan itu.Penggolongan yang menggunakan cirri-ciri fizikal itu merupakan golongan ras. Ini bermakna bahawa kawasan bukan trdisional terletak di kota.Ungkapan ini menyatakan contoh seperti yang berikut: Kawasan bukan tradisional pula ialah kawasan yang wujud akibat migrasi orang dari kawasan tradisional.  Menjelaskan makna atau tujuan . tingkah laku dan pandangan hidup yang halus.Terbahagi kepada dua pendekatan atau kaedah iaitu Ungkapan epistemic dan operasional. .

Kata kunci yang digunakan seperti dilakukan. Dalam Bab 1. . sudah dinyatakan tentang factor .  Ungkapan operasional . dan lain-lain. Contoh ungkapan operasional adalah seperti berikut:  Soal. dijalankan.selidik dihadkan kepada mereka yang menetap dalam komuniti penutur bukan Melayu sahaja.Ungkapan operasiaonal dalam penulisan teks saintifik pula menggambarkan langkahlangkah yang diambil ketika menjalankan penyelidikan.-Kajian ini dijalankan untuk melihat kecekapan berbahasa Melayu dalam kalangan penutur bukan Melayu.   Dalam unit ini. Manakala bahan rujukan pula merujuk pada kaedah penulisan nota kaki dan juga senarai rujukan. dicadangkan.factor asas dalam membezakan kategori penutur asli. rujukan yang akan dihuraikan merujuk pada kaedah menulis kutipan.

maka nama pengarang pertama itu hendaklah diikuti dengan et al . Jika merujuk sesuatu karya yang ditulis oleh dua orang. maka kedua-dua nama pengarang itu hendaklah ditulis. Selain itu. khususnya pada perkataan-perkataan asal rujukan itu. Menggunakan kaedah penyisipan petikan langsung ke dalam teks. Sumber sesuatu data dimuatkan dalam teks agar maklumat yang digunakan oleh penyelidik itu boleh dipertanggungjawabkan. Petikan yang menyampaikan maklumat atau pendapat bagi menambahkan maklumat yang sedia ada.   Sekiranya terdapat persetujuan pendapat dalam beberapa karya.kata oleh seorang penulis atau penulis lain. kutipan langsung ditulis dalam satu baris.   Petikan / Kutipan langsung  Merupakan petikan yang diambil sepenuhnya tanpa melakukan sebarang perubahan. semua nama pengarang hendaklah dinyatakan. Jika merujuk sesuatu karya yang ditulis oleh tiga orang atau lebih. Tetapi dalam bibliografi. Penggunaan rujukan atau penyisipan kutipan oleh penulis adalah untuk mengemukakan fakta dan menyokong hujah. Biasanya. Sebaliknya jika nama pengarang bukan sebahagian daripada ayat. Pemaparannya perlu memperlihatkan kesinambungan idea penulis.:  Menggunakan petikan yang memerikan atau membincangkan penulisan atau kata. Jika kutipan lebih daripada satu baris sesuatu rujukan itu hendaklah diindentkan.   Petikan / Kutipan tidak langsung . nama pengarang dan tahun diterbitkan karya itu mesti disertakan.hujah. Terbahagi kepada dua kaedah iaitu kaedah petikan langsung dan tidak langsung.     Yang berikut merupakan beberapa kaedah yang digunakan dalam pendokumentasian. Perlu menggunakan frasa yang menunjukkan keadaan bertentangan sekiranya terdapat percanggahan pendapat. perlu menggunakan frasa yang menunjukkan persetujuan pendapat itu.   Jikalau nama pengarang merupakan sebahagian daripada ayat. maka tahun karya tersebut diterbitkan hendaklah diletakkan di dalam kurungan. maka nama pengarang dan tahun terbitan diletakkan di dalam kurungan.

  Untuk memberi komen atau cadangan. Untuk membuat rujukan silang. idea atau istilah. Bahkan mengikut trend sekarang. tempat terbit dan halaman. Pendokumentasian seperti ini tidak memerlukan penggunaan nota kaki. Merupakan petikan sesuatu idea orang yang terlebih dahulu diolah menurut perkataan sendiri. Fungsi nota kaki o  Untuk memberikan maklumat lengkap tentang sumber yang telah dirujuk seperti buku. American . Kaedah yang ingin diperkenalkan dalam unit ini ialahThe Chicago Manual Style.  Penulisan nota kaki merangkumi pelbagai cara. Tujuannya memaklumkan pembaca bahawa :  o o perkara sama yang dibincangkan dalam halaman atau bab lain dalam bahan rujukan yang sama. dan bukan untuk pendokumentasian. judul buku. Untuk memindahkan petikan langsung daripada bahagian teks kepada bahagian nota kaki. makalah dan bahan dari internet. nama penerbit. nota kaki amat diperlukan untuk memberi maklumat tentang asal-usul sumber yang boleh dirujuk. Termasuklah nama penulis. tahun terbit. tesis.   Kaedah penulisan nota kaki  Dalam penulisan ilmiah. Ini dilakukan untuk mengelakkan gangguan penceritaan dalam teks penulisan ilmiah. Untuk memberikan rujukan tambahan tentang isu yang dibincangkan dalam teks. jurnal.   Untuk penghargaan kepada penulis dan sumberyang dirujuk. nota kaki hanya digunakan untuk membuat penerangan lanjut tentang sesuatu konsep. majalah.

penekanan hanya pada nama keluarga pengarang.  Menurut Sufean Hussin. tahun terbit dan halaman buku.      Nota kaki American Psychological Association (APA) Dalam menulis maklumat tentang rujukan. Ditulis langkau dua baris dan ayat pertama dimulakan sebagai perenggan dengan lima ketikan ke dalam dari sebelah kiri. .cit. danloc. Pertama. Maklumat lengkap setiap sumber yang dirujuk dalam teks diberikan dalam senarai bibliografi yang perlu disusun mengikut abjad dan nama keluarga.cit.Psychological Association (APA) dan Modern Language Association of America (MLA) dan Gaya Dewan. penulis hanya perlu menyatakan nama keluarga pengarang. dikenali nota dan bibliografi. Nota kaki disebut sebagai nota dan ditulis pada bahagian akhir penulisan sebelum menyenaraikan bibliografi. Nota kaki diletakkan dalam teks selepas sesuatu kenyataan dan nombor secara turutan dan ditempatkan di kaki halaman buku yang dikenali sebagai nota kaki.  Nota kaki dalam gaya APA ini boleh memberikan rujukan tambahan tentang isu yang dibincangkan dalam teks. Juga boleh ditempatkan pada akhir penulisan yang dikenali sebagai nota hujung. o Nota kaki ditulis dengan nama penuh pengarang      Bahan yang telah diterbitkan digaris atau diitalikkan Diletakkan pada bahagian akhir setiap halaman Disusun mengikut nombor Dimulai agak ke dalam sedikit seperti mana penulisan perenggan Kebanyakkan maklumat nota kaki dipisahkan oleh koma kecuali maklumat tentang penerbitan yang dinyatakan dalam kurungan Nota kaki ditulis dalam langkau satu baris. perlu ditulis dengan langkau dua baris Tiada penggunaan singkatan seperti op. tahun penerbitan dan halaman buku dalam kurungan.. 66-67. 1985. tetapi antara teks dilangkau dua baris Bagi catatan nota hujung.   Nota kaki The Chicago Manual Style Menggunakan dua kaedah penulisan yang utama. hlm.

. biasanya gaya ini hanya membenarkan pengunaan nota kaki jika ia bertujuan untuk membuat huraian kandungan (content foot notes). 1987. dalam persisiran Selat Melaka. Sir Thomas Aktinson dan Lady Guillmard yang datang ke Tanah Melayu melalui kapal terbang. hlm. Sumber yang lengkap tentang tajuk buku. Antara pedagang negeri yang termasyur pada tahuntahun 1511 ialah sir Ferrot Miles. tempat terbit dan penerbit boleh didapati pada bahagian bibliografi. Contoh gaya MLA ialah seperti berikut: Pedagang negeri dikenali sebagai pedagang persendirian dan misi mereka biasanya menjalankan perdagangan di semenanjung Tanah Melayu. 108.KAEDAH PENULISAN BIBLIOGRAFI KAEDAH PENULISAN BIBLIOGRAFI Nota kaki Mordern Language Association of America (MLA) gaya MLA ini agak jarang digunakan dalam bidang saing social kerana ianya memerlukan sesuatu petikan disusuli oleh pengarangnya yang membuat kenyatan tersebut. Petikan tersebut perlulah berakhir dengan nombor halaman yang dinyatakan dalam kurungan. Menurut Lester.

Untuk maklumat lengkap tentang sumber rujukan berkenaan penyelidik perlu menyemak senarai bibliografi dan memperkembangkan idea dengan membuat rujukan silang contohnya:  Sebahagian besar daripada maklumat buku dipisahkan oleh tanda titik dan noktah bertindih Pengarang yang menghasilkan dua buah buku pada tahun yang sama akan diulang dengan tahun penerbitan---a.tarikh penerbit bahan dan halaman rujukan dalam tanda kurung. Tajuk tesis dan kesemua rujukan yang telah diterbitkan akan digaris Bagi artikal .kaedah ini memerlukan jenis penulisan kaedah Penulis-tarikh.b dan seterusnya.ditulis mengunakan saiz 12 huruf Times New Roman. disusun secara urutan abjad . perlu dinyatakan halamannya    Contoh penulisan bibliografi APA ialah: Panduan Penulisan Bibliografi Gaya UPSI (American Psikologi Association "APA") Rujukan atau bobliografi perlu dimulakan pada muka surat baharu.d) Nota Kaki Gaya Dewan dianjurkan oleh Dewan Bahasan dan Pustaka. jurnal dan tesis.

Cambridge: Cambridge University Press. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. perlu ditaip tanpa langkauan (single spacing) dan santak kiri dan kanan (justify) 1.c dan seterusnya pada tahun seperti berikut : Gumperz.  Seorang penolis dan beberapa buah buku yang digunakan mestilah disusun secara kronologi iaitu mengikut tahun Abdullah Hassan (1974). Buku  Seorang penulis Asmah Haji Omar (2002). discourse strategies. J.berasaskan abjad pertama nama penulis. Tanjung Malim: penerbit Unuiveriti Pendidikan Sultan Idris. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka  Seorang penulis dan buku yang diterbitkannya adalah pada tahun yang sama yang digunakan sebagai rujukan perlulah disusun mengikut tajukbuku yang mengikut abjad dan dilebelkan dengan huruf a. J. Gumperz.b. (1982a). Setia dan santun bahasa. The morphology of Malay. Abdullah Hassan (1992). Cambridge : Cambridge University Press. Rencana Lingustik. . Language and social identity. (1982).

Idris Mohd Radzi. Kuala Lumpur : Cetakrapi Sdn. Ahmad Khair Mohd .Bhd  Buku yang diedit Davis. S. Husna Faredza Mohd Redzwan. Musa & Abdul Hamid Mahmood (1996) Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur : Utusan Publication. Bahasa Melayu Profesional. (Ed. Dua orang penulis Sulaiman Masri dan Razali Ayob (2002).Hamid Awang. Komunikasi kewartawanan . Farid M. Oxford: Oxford University Press. Nor. (1991).). Onn. Khairul Azam Bahari.(2003). Pragmatic.  Lebih daripada enam orang penulis Abu Hassan Abdul. Hashim Hj.Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Et al.  Tiga hingga enamoring penulis Nik Safiah Karim.  Buku yang diterjemah .

Pulau Pinang: Univertity Sains Malaysia. 67-103). Barliey.Palmer.& Long. 783-797 . H. Competitiveness and anexiety in adult second language learning: Looking at and through the diary studies. F. Rowley: Newbury House. Dasar bahasa dan pembangunan Negara di Malaysia Dalam Dewan Bahasa.R.  Artikal atau bab yang ditulis oleh seseorang dalam buku yang diedit oleh orang lain. (1989). 1. (Karya asli diterbitkan 1976) Rujukan tersebut bermaksud karya asal yang terkah diterjemahkan dan diterbitkan pada tahun 1976 dan ditulis oleh Palmer. F. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Huraian sukatan pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5. Semantik (Abdullah Hassan.s.) Clasroom oriented research in second language acquisition (m. Dalam Seliger.(Ed.. M. terjemah ).R. buku itu diterjemahkan oleh Abdullah Hassan yang bertajuk Semantik dan diterbitkan pada tahun 1989 oleh Universiti Sains Malaysia  Buku keluaran institusi atau organisasi Kementerian Pendidikan Malaysia (2003). K (1983). 43(9). Artikal dalam Jurnal Hassan Ahmad (1999).

com.com/crebook2/html pada Ogos 20. Artikal daripada internet tetapi bukan daripada jurnal elektronik Sinclair . 2004 daripada http://www. 4. Artikal dalam akbar .au 1.2001 daripada http://www. Preliminary Recommendations on Corpus Typology. 2004 daripada 1.ilc. J. (2000).J.theaustralian. Diperoleh pada November 20. 1.it/EAGLES96/texttyp.Rujukan tersebut bermaksud artikal ini ditulis oleh Hassan Ahmad yang terdapat dalam jurnal Dewan Bahasa Dan Pustaka jilit 43 bulan September pada muka surat 783 hingga 797.virtualsalt. The Australian. (1996).html Jika tiada penulis Creative thingking (2004). Diperoleh pada Ogos 18.cnr. Artikal dalam jurnal elektronik Kerin.M. Diperoleh http://www. Doctors from teen novel approach[Elektronoc Version].

100.April 5). Artikal dalam majalah mingguan Vygotsky. Dalam prosiding Seminar Mengajar dan Bahasa Melayu Taksiran Sukatan Pelajaran Baharu UniversitinPendidikan Sultan Idris (m.jun). 1 & 8 Jika tiada penulis Boleh ambil pekerja asing. L. (2002.s. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris . Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia 1.Berita Harian 1 & 8 1. Tesis sarjana yang tidak diterbitkan. Artikal dalam majalah bulanan Zaidi Mohamad (2001. 69-78). Berita harian.Newsweek. Boleh ambil pekerja asing. Ogos 4). Perlaku morfo-sintaksis imbuhan meN-kan: analisis data korpus berkomputer.17-20 1. Tesis atau Disertasi Mohd.April 5). Dunia Pendidikan. Prosiding Persidangan Seri Lanang Jaya Haji Rohani (2004) memberikan pendapat yang bernas sebagai Sumbangan dalam perbingcangan . Mind in Society. Kecemerlangan Akedemik. Ra'in Shaari (2003). (2005.Fazli Abdullah (2005.76-80 1.

fined Berburu Jurnal Ilmiah di Internet Posted by azlanlin in Jurnal undefined Berburu Jurnal Ilmiah di Internet Internet adalah sumber utama referensi ilmiah yang up to date. baik yang berbayar maupun yang gratis. berikut ini beberapa situs yang layak Anda coba : • http://scholar.indiana. • http://www. .stanford. Cari jurnal komputer di sini.doaj. Pada saat tulisan ini dibuat (awal April 2008).my/onlinejour.edu: sebuah web milik Indiana University yang berisi jurnal berbasis web tentang riset di bidang ilmu sosial yang menggunakan komputer sebagai salah satu media risetnya.726.go.scholarlyexchange. • http://www. Anda bisa men-download file-file PDF-nya. yang dihosting secara free. artikel dan literatur ilmiah hanya dengan memasukkan kata kunci yang tepat di Google Scholar.com/: Situs ini memuat informasi tentang buku dan jurnal kedokteran. Untuk men-download jurnal yang ada di sini. jurnal.org/hosted. • http://ocw. Untuk yang gratis. bisa mencoba situs ini.edu.edu/: Sebuah divisi dari Perpustakaan Universitas Stanford. Anda bisa mencari berbagai macam electronic books (ebook). Anda hanya bisa membaca abstraknya. paper. ilmu alam.org/: Directory of Open Access Journals.byte. Highwire memiliki jutaan koleksi literatur ilmiah dari berbagai macam bidang studi. Pada beberapa artikel disediakan pula bentuk PDF-nya. ilmu lingkungan.html : kumpulan link-link jurnal online dari Universiti Putra Malaysia.edu/ : Open Course Ware. ilmu kesehatan. Sebuah situs yang menyediakan jurnal-jurnal ilmiah yang terpercaya dan bisa diakses secara gratis. Inilah kata-kata yang „dijanjikan‟ Google Scholar. DOAJ mengklaim mereka memiliki 3310 jurnal dan 1096 diantaranya bisa diakses melalui mesin pencari yang mereka sediakan. Saat tulisan ini dibuat (awal April 2008).com/: Stand on The Shoulders of Giants. Beberapa diantaranya juga bisa didownload secara gratis. Anda harus berlangganan.lib. beberapa universitas di Indonesia sudah memiliki akses institusional yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh civitas akademika universitas tersebut. jangan lupa daftar dulu untuk mendapatkan full access. Namun. Jika Anda adalah mahasiswa fakultas kedokteran atau biologi. Memuat banyak referensi situs ilmiah untuk berbagai macam bidang studi.mit.html: Situs tentang jurnal-jurnal ilmu sosial. • http://www.jsp: Bagian dari IEEE Computer Society Digital Library.br/journals: Kumpulan jurnal-jurnal gratis tentang kedokteran. • http://www. • http://jcmc.org. Mereka juga menyediakan 177. Silahkan konfirmasikan ke universitas Anda. yang menyediakan ratusan ribu informasi tentang literatur pendidikan.google. Bagaikan berdiri di pundak raksasa. Sangat membantu Anda yang ingin mendapatkan referensi ilmiah gratis dan berbayar yang cukup komprehensif.272 artikel yang diterbitkan oleh lebih dari 140 penerbit. Memuat berbagai macam artikel komputer dari pakar-pakar komputer di seluruh dunia. virologi dan zoologi.computer. • http://sciencedirect. • http://www. Artikel dan jurnal ilmiah disediakan dalam bentuk HTML. Untuk Anda yang membutuhkan referensi jurnal ilmiah online. Anda bisa melihat pemandangan seluruh kota di bawah Anda.org/advanced/simplesearch. Mencakup beberapa ilmu keteknikan. • http://highwire.bioline. Mencakup berbagai macam bidang studi keteknikan dan ilmu alam. farmasi. sebuah situs free e-learning yang dibuat oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT). • http://www. Anda bisa juga memasukkan jurnal-jurnalAnda di sini untuk dipublikasikan di internet.com/: sebuah situs ilmiah yang cukup populer di kalangan peneliti. Oya. Sebuah list direktori mirror yang dibuat LIPI untuk berbagai macam referensi online data sains dan teknologi.id/: Mirror Server for Scientific Data.199 artikel ilmiah dalam situs mereka.arsip.freebooks4doctors. Untuk yang berbayar. sebuah sub direktori dan aplikasi dari Google Inc. Highwire memiliki 1128 jurnal dan 4. tesis. alias semua jurnal ilmiah yang bisa diakses di jagad dunia maya. • http://www. tentu setelah memenuhi syarat dan ketentuan dari pengelola ScholarlyExchange. dan beberapa ilmu sosial.upm.lipi. • http://search2.com: Free online computer articles.

plus the Library System administration.acm.Make your Graduate Thesis Work for You! The best way to publish your academic thesis or dissertation. physics. click on "My Profile/Login" and scroll to "UNIVCALIF subscription.  CLS Online Journals -. webzine. The majority of the journals available through Synergy are published on behalf of Learned Societies and Associations and include some of the leading titles in Science Technology and Medicine. go to the "Access" section. CLAS reflects the holdings of all these units. Except as noted below. magazine. This site primarly includes .ugm. e'zine.The Caltech Library System consists of four major Libraries and a number of other smaller collections. and alerting services.• http://www. Within this broad definition. humanities and social sciences. Coverage: 1995/96 to the present. To access full-text journals from the IDEAL home page.nih. Subscriptions must be validated by your librarian or information services department using your Cambridge University Press subscriber number.  IDEAL--Academic Press -. abstracts. terkadang jurnal-jurnal ilmiah bisa didapatkan di homepage pribadi seorang profesor.php?app=site&act=jurnal: katalog link direktori jurnal ilmiah milik Universitas Gadjah Mada. including computer science and chemical engineering.msra.  Blackwell Science -. This valuable reference source is all available at the touch of a button and is currently absolutely free to all users at the registered domain of institutions where a full price institutional subscription to the paper journal has been purchased. • http://www.  Oxford Journals: Online Journals -.    Colorado Alliance of Research Libraries -. • http://libra.Synergy is the online journal service from Blackwell Science and Munksgaard.cfm: portal jurnal komputer berbayar. Untuk bisa menjadi member. mathematics. Jika Anda senang berselancar menjelajahi situs-situs universitas tingkat dunia. Click on "show journals.Electronic serials may be defined very broadly as any journal. ftp.ac. this might be in the last issue.gov/: sebuah situs yang memuat arsip jurnal gratis di bidang ilmu alam dan biomedis. Of course. Selamat berburu jurnal ilmiah ! Referensi : Naskah buku “Scholarship Winner Wannabe” (Sunu Wibirama) Sumber: Universiti Gajah Mada 0 komen » undefined Lubuk Bidang Ilmu Posted by azlanlin in Jurnal undefined Academic Dissertation Publishers -. San Francisco yang berisi katalog jurnal-jurnal online. All other users will have free access to tables of contents. telnet. Anda akan menjumpai web pribadi masing-masing profesor dan tidak sedikit profesor yang berbaik hati berbagi hasil karyanya yang berupa jurnal dan artikel yang nggak kalah keren dengan jurnal berbayar.org/portal.Full access to leading Cambridge University Press Journals. newsletter or type of electronic serial publication which is available over the Internet.id/exec.cn/: situs yang memuat daftar jurnal ilmiah tentang komputer. chemistry.Full text access to over 175 titles in the sciences and social sciences published by Academic Press. Selain yang sudah disebutkan. virtually all modern electronic journals are mostly available via the Web. the titles can be electronically accessed using different technologies such as the World Wide Web (WWW). Dibuat oleh Microsoft Corporation. search facilities.library. Anda bisa mendaftar sebagai student member dengan biaya $42 per tahun. gopher. • http://portal.edu/collres/journals/: sebuah web milik University of California.pubmedcentral. Please note that when the list indicates a format starting during a year. Millikan Memorial Library houses books and journal collections on biology. Sherman Fairchild Library houses materials dealing with engineering and applied sciences. email or listserv.ucsf.Please find below a full listing of all our online materials. The Astrophysics Library and the Geological & Planetary Sciences Library are the other two major libraries in the System. CUP Journals On Line -. Synergy was launched in January 1999 and now includes over 250 journals. • http://lib." Login and password is not needed.

Abstracts and full text of over 200 journals in the sciences published by Springer-Verlag Publishers. EBSCO. These include. but often includes back issues from several decades past. linguistics. civilizationists. ethnographers. comparative.Springer Verlag Publishers -. evolutionary approaches. population studies.JSTOR is an archival collection of over 100 journals in such subject areas as AfricanAmerican and Asian studies. international political nomy. economists and geographers JSTOR -. historians. archaeologists. finance.System Research -. Links to the full text of many articles available in. We especially want to include works that proceed from several different theoretical stances and disciplines. philosophy. Note: The Elsevier full-text journals require the most current version of the free  Taiwan Journal -. computer science.The main editorial goal of the Journal of World-Systems Research is to develop and disseminate scholarly research on topics that are relevant to the analysis of world-systems. history.  Journal of Word .  Link -. ecology.Elsevier Scientific Publishers -. business.  University of Chicago Press -. Full-text from at least 1997 to the present.  Kluwer Academic Publishers -. Taiwan. By Government Information Office. education. mathematics.  IOP Free Journal Access -. Information Access Company and others). Bell & Howell ProQuest. sociologists. historical and cultural analysis.  ScienceDirect -. Full text coverage: 1997 to the present. bioscience.Full text coverage of several journals published by the University of Chicago Press. In general this site excludes ejournals that are embedded within aggregators (such as Northern Light.  Science Magazine -. but are not limited to.Guide to Science Online Sumber : Prog Pasca Sarjana  . and sociology. JSTOR does not include the latest 5 years of any journal. medical and technical journals published by Elsevier Scientific Publishers. engineering. We seek the work of political cientists. political science.ejournal sites as they are offered by the publisher.Full text of over 250 journals in philosophy.Free Journal Access.An online weekly journal about Taiwan. economics.Full text access to over 900 scientific. and economics.

0 komen » undefined Cara mengira saiz sampel daripada populasi kajian Posted by azlanlin in Link. Setakat ini.nahhhh. Apakah yang wajar dilakukan? Adakah akan mengambil seluruh populasi atau menentukan saiz sampel? Sewajarnya. Contoh jadualnya. klik di sini.jumlah saiz sampel telah diberikan. UKP6013 undefined Bagi pengkaji yang baru berjinak dalam dunia penyelidikan. Bersedia dengan pembentangan proposal. Setelah mendapatkan saiz sampel berdasarkan populasi kajian saya. Pengkaji pula perlu mengambil kira aspek kos. Ini bertujuan untuk mengelakkan adanya ralat yang besar.. pengkaji mengambil pendekatan yang realistik dalam menentukan saiz sampel yang sesuai dengan jumlah populasi. Semakan itu boleh dibuat secara online dengan klik di sini. Asasnya. Hakikatnya. Siap sedia ler. Proposal. masa dan tenaga. Jadual penentuan saiz sampel ini diterima pakai oleh ahli akademik dan memudahkan pengkaji menentukan saiz sampel. Jika diperhatikan. Pengkaji hanya perlu memasukkan jumlah populasi dan sisihan piawainya. Mudah bukan? . Tesis. penentuan saiz sampel akan menjadi masalah.ined Pembentangan proposal / viva Posted by azlanlin in Proposal undefined Langkah harus diteruskan. apakah butiran yang wajar dimasukkan dalam powerpoint utk dibentangkan? Inilah contoh paparan powerpoint yang sedang di murnikan. saya hanya menentukan saiz sampel berdasarkan Jadual Penentuan Saiz Sampel Krejcie dan Morgan (1970). terdapat beberapa button. semakan saiz sampel akan dilaksanakan. Setiap button akan memaparkan butiran penting yan harus dibentangkan. sebahagian besar kajian yang dijalankan adalah melibatkan populasi yang besar.. ramai yang akan tertanya..

.. Bersama ini disertakan tentatif program untuk rujukan pelajar. Mod C dan Doktor Falsafah. Kuliah. Kerjasama semua pelajar diminta untuk menghebahkan perkara ini kepada rakan-rakan yang lain. ******************************* Salwah Mohd Penolong Fakulti Perniagaan Tel: Faks: ******************************* 0 komen » Pegawai dan 05-450 05-459 Ali Tadbir Ekonomi 6279 4642 undefined undefined . Cuba elakkan kita hanya lakukan tetapi tidak tahu apa yang sedang dilakukan. Proposal. Sehubungan itu. 0 komen » undefined Makluman FPE Assalammualaikum & undefined Posted by azlanlin in Ceramah. bagi pelajar yang berminat untuk menyertai program ini diminta untuk memberi maklum balas kepada saya selewat-lewatnya pada 15 November 2009(Ahad) untuk tindakan lanjut. Tesis salam sejahtera.Contoh jadual hasilan Krejcie dan Morgan (1970) Sebaik-baiknya. Dimaklumkan bahawa Fakulti akan menganjurkan Research Training Program pada 30 November hingga 2 Disember 2009 bagi membantu pelajar dalam membuat penyelidikan terutamanya bagi pelajar Mod B. Parah tu. kita harus tahu apa yang kita lakukan.

Sekian. Saya yang harap menjalankan maklum. tugas. Bagi pelajar yang bercita-cita untuk bergraduat pada sesi konvokesyen Mac 2010. Bagi pelajar yang tidak pernah mendapat sebarang email daripada saya. pelajar dikehendaki mengisi borang laporan kemajuan pengajian siswazah dan menyerahkan laporan tersebut yang telah lengkap diisi kepada Institut Pengajian Siswazah selewat-lewatnya pada 18 Oktober 2009 (Ahad)untuk tindakan lanjut. Pelajar juga diminta untuk mengemaskini maklumat peribadi pelajar melalui Upsi Portal terutama sekali bagi maklumat no. Fakulti akan menganjurkan kolokium pengajian siswazah siri II tahun 2009 dan semua pelajar semester 1 dan 2 DIWAJIBKAN hadir. Tarikh Hari Masa Tempat : : : Dewan 28 : 2. Mod C dan Doktor Falsafah. Penghantaran laporan projek Mod A. Bagi Pelajar Mod B (yang sedang dalam proses penulisan disertasi). Penghantaran Disertasi Awal (Disertasi lengkap untuk dihantar kepada pemeriksa dalam/ pemeriksa luar). alamat terkini dan alamat email bagi memudahkan proses komunikasiantara pelajar dan pentadbir. akan menyebabkan pelajar tidak dapat bergraduat pada sesi Mac 2010. Dilampirkan bersama brosur kolokium dan butiran kolokium adalah seperti berikut.Bersama ini disertakan borang tersebut untuk perhatian dan tindakan lanjut oleh pelajar yang berkenaan. ******************************* Salwah Penolong Fakulti Perniagaan Mohd Pegawai dan Ali Tadbir Ekonomi . pelajar dikehendaki menghantar laporan projek Mod A kepada penyelia untuk dinilai selewat-lewatnya pada 18 Oktober 2009 (Ahad). Tajuk Tesis Assalammualaikum & salam sejahtera.45 Kuliah Ogos 2009 Jumaat petang K 2. Pelajar diminta untuk menghubungi saya atau Dr. Bagi pelajar Mod B (yang sedang dalam proses penulisan disertasi). 4. telefon (rumah dan handphone). pelajar tidak perlu mendaftar pada semester berikutnya (Semester 2 Sesi 2009/2010). untuk sebarang pertanyaan dan maklumat berkaitan pengajian serta sebarang informasi yang ingin disebarkan kepada pelajar lain. kelewatan penghantaran laporan projek selepas daripada tarikh tersebut. keputusan “SM” (Sedang Maju) tidak akan di catatkan dan pelajar tidak akan dibenarkan mendaftar bagi semester berikutnya. diminta untuk menghubungi saya secepat mungkin (sila hebahkan kepada rakan-rakan yang lain). 3. Penghantaran Laporan Kemajuan Pengajian Siswazah (LKPS). 1. Mod C dan Doktor Falsafah yang menghantar Disertasi Awal ke Institut Pengajian Siswazah selewat-lewatnya pada 16 November 2009 (Isnin). Kolokium Pengajian Siswazah Siri II tahun 2009.Surat Azimat : Penanda Aras daripada FPE Posted by azlanlin in Proposal. Pelajar semester lain dijemput hadir bersama. Che Omar (Timbalan Dekan Pengajian Siswazah & Penyelidikan) FPE (ext 6198). Che Mohd Zulkifli b. 5. Sekiranya gagal mematuhi perkara ini.

ikuti kolokium di Dewan Sri Tanjung anjuran FPE Pengisiannyaialah: 1.00petang DewanSeriTanjung Hari ni aku dan geng-geng sem 1. Taklimat ttg proposal penyelidikan : Prof Dr Osman Lebar 2. Tesis undefined Hari Tarikh Masa Tempat : : : : Jumaat 06/02/09 3. Pra pembentangan proposal PHD .Tel: Faks: ******************************* 0 komen » 05-450 6279 05-459 4642 undefined Kolokium FPE Posted by azlanlin in Proposal.

fined Pengesahan Pakar Posted by azlanlin in Soalselidik undefined Soalselidik telah siap dibina. Bleh klik di sini. penyelia mencadangkan untuk mendapatkan pengesahan pakar dalam bidang psikometrik. . Oleh itu. Contoh kajian berkaitan mendapatkan pengesahan pakar menggunakan teknik delphi. psikologi dan pengurusan.

Tajuk kajian yang dibincangkan dengan penyelianya agak menarik. Maka. Hari ini aku terjumpa LUBUK MODEL dalam pengurusan pendidikan. Pembinaan kerangka konseptual akan dimurnikan berpandukan kajian literatur yang dibuat. Memang menarik untuk dikaji dalam era pendidikan yang menuntut banyak perubahan dalam pembangunan organisasi berpandukan gaya kepimpinan-gaya kepimpinan yang baru diwujudkan. Setelah itu. pembentukan kerangka konseptual mula diciptakan. pastinya boleh digunapakai dengan melakukan pengubahsuaian mengikut keperluan dan bersesuaian dengan populasi setempat. Aku terjumpa LUBUK ini setelah membantu mem besor mencari teras model yang bersesuaian untuk kajiannya.fined Lubuk model dan teori dalam pengurusan pendidikan Posted by azlanlin in model undefined Setiap kajian yang dilakukan dalam apa jua bidang sekalipun. pastinya berteraskan teori atau model yang telah diciptakan oleh penyelidik terdahulu. berteraskan teori atau model yang sesuai dengan bidang kajian. Analisa kajian literatur menjuruskan ke dalam bidang yang ingin dikaji. Rupa-rupanya berderet-deret model yang telah diketengahkan untuk tatapan umum. . barulah model atau teori tersebut diubahsuai mengikut bidang kajian dan kepentingan homofili setempat. Model yang sedia ada.

. Malahan kita juga boleh mengutarakan model-model yang difikirkan sesuai untuk web tersebut. . >> lebih kurang gitu le tajuknya secara umum. kepimpinan berasaskan prinsip dan kepimpinan berkesan. Insyallah.Gaya kepimpinan dalam pembangunan organisasi di sekolah... Gabungan elemen 3 gaya kepimpinan yang baru ini dalam membangunkan organisasi. lubuk ini meminta kita untuk berdaftar agar membolehkan maklumat-maklumat terkini diakses secara online. Godak. Tajuk ini agak menarik untuk dipanjangkan untuk PHDnya nanti. Namun. Gaya kepimpinan yang akan diutarakan ialah kepimpinan 360 darjah. jangan tak godak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful