P. 1
CONTOH PENULISAN ILMIAH

CONTOH PENULISAN ILMIAH

|Views: 434|Likes:

More info:

Published by: Musalmah Asmin's Amor on May 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2015

pdf

text

original

CONTOH PENULISAN ILMIAH

Ramai di antara kita tidak tahu bagaimana hendak menulis menggunakan laras bahasa ilmiah sepertimana disyaratkan oleh pihak UPSI untuk menyiapkan kerja kursus KRB 3033. Di sini saya sertakan Contoh Penulisan Ilmiah. Semoga artikel ini dapat memberi manafaat kepada cikgu-cikgu dan semua pelawat. KAEDAH PENULISAN ILMIAH Pengenalan Penulisan ilmiah merujuk penulisan yang berlandaskan metodologi keilmuan atau metodologi saintifik. Metodologi saintifik ialah pendekatan mengungkapkan fakta dan bukti bagi menyokong kebenaran melalui bebarapa langkah seperti perumusan masalah, pembentukan hipotesis, deduksi hipotesis dan pengujian kebenaran. Bahasa penulisan ilmiah, biasanya memilih kata, istilah, ungkapan dan ayat yang maknanya bersifat denotasi, iaitu tepat dan jelas supaya tidak disalahertikan dengan makna-makna lain. Dengan demikian karangan ilmiah harus bersifat objektif, jujur dan tepat.

Jenis-jenis Penulisan Ilmiah Jenis-jenis penulisan ilmiah yang utama ialah esei ilmiah, kertas kerja, laporan kajian, tesis dan disertasi. Esei ilmiah merujuk karangan ilmiah yang pendek tentang topik atau permasalahan berdasarkan data yang diperolehi melalui rujukan perpustakaan dan / atau kerja lapangan. Penghuraiannya bersifat rasional-empiris dan objektif. Kertas kerja ialah penulisan ilmiah yang memaparkan sesuatu fakta atau permasalahan berdasarkan data kerja lapangan dan / atau rujukan perpustakaan. Analisis dalam kertas kerja adalah lebih serius serta bersifat rasional-empiris dan objektif. Kertas kerja biasanya ditulis untuk diterbitkan dalam jurnal akademik atau dibentangkan dalam pertemuan ilmiah seperti seminar, bengikel dan sebagainya.

Laporan kajian atau penyelidikan ialah penulisan ilmiah yang menyampaikan maklumat atau fakta tentang sesuatu kepada pihak lain. Penghuraiannya juga bersandarkan kepada metodologi saintifik dan berdasarkan data kerja lapangan dan / atau rujukan perpustakaan. Tesis ialah penulisan ilmiah yang sifatnya lebih mendalam. Tesismengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh daripada pengamatan atau penyelidikan sendiri. Penulisan ilmiah ini melibatkan pengujian hipotesis bagi membuktikan kebenaran. Tesis biasanya ditulis oleh pelajar peringkat Sarjana Muda Kepujian dan peringkat Sarjana serta perlu dipertahankan di hadapan panel viva-você. Disertasi ialah penulisan ilmiah tahap tertinggi dalam hierarki pancapaian akademik, iaitu untuk mendapatkan gelaran Doktor Falsafah (Ph.D). Disertasi melibatkan fakta berupa penemuan penulis sendiri berdasarkan metodologi saintifik dan analisis yang terperinci. Seperti tesis, disertasi juga perlu dibentangkan dan dipertahankan di hadapan panel atau lembaga viva-você.

Ciri-ciri Khusus Penulisan Ilmiah Terdapat beberapa ciri khusus dalm penulisan ilmiah yang perlu diberi perhatian: 1. 2. 3. 4. Catatan Pustaka Catatan Kaki dan Catatan Kaki Singkat Petikan Langsung dan Tak Langsung Bibliografi / Rujukan / Daftar Pustaka

Catatan Pustaka Dalam penulisan ilmiah, sumber maklumat yang digunakan atau dirujuk perlulah dinyatakan. Catatan tentang sumber maklumat seperti buku, majalah, jurnal atau surat khabar disebut catatan pustaka. Teknik catatatn pustaka yang lazimnya digunakan adalah seperti berikut: Jika nama pengarang dimasukkan bersama teks, karangan yang diisi di dalamnya tahun penerbitan dan muka surat dan perlu ditempatkan selepas nama pengarang tersebut. Tanda titik bertindih (:), dimasukkan di antara angka tahun terbitan dengan angka muka surat. Contoh: Menurut Mohd. Nor Daud (1997 : 63), ayat yang berkesan ialah satu bentuk ayat yang disokong oleh kepelbagaian dalam struktur ayat. atau Hassan Ahmad (2000), juga sependapat dengan.... atau Mengikut pandangan Saville – Troike (1986 : 52-63), peristiwa komunikasi.... Jika dalam teks nama pengarang tidak disebut, catatan nama pengarang, tahun penerbitan dan muka surat dimasukkan di dalam kurungan dan diletakkan di hujung teks sebelum noktah. Tanda koma (,) diletakkan di antara nama pengarang dengan tahun terbit. Contoh: Secara amnya peribahasa ialah percakapan atau ujaran yang mengandungi kebijaksanaan fikiran dan pemerhatian yang tersusun dalam bentuk yang ringkas, indah, sedap didengar dan benar pada perasaan dan fikiran. (Keris Mas, 1988 : 136)

Catatan Kaki Catatan kaki ialah catatan-catatan kecil yang berfungsi memberikan keterangan tambahan terhadap teks yang ditulis. Catatan kaki ditempatkan pada bahagian bawah halaman dan dipisahkan daripada teks dengan garis panjang. Penomboran yang berurutan diberikan kepada setiap catatan kaki. Contoh: .....kajian etimologi1 tidak dapat dipisahkan daripada kajian linguistik... ________________________________________________ 1. Etimologi ialah kajian tentang kata serta perubahan bentuk dan makna. Catatan Kaki Singkat Catatan kaki singkat merupakan satu lagi kaedah menunjukkan sumber rujukan selain kaedah catatan pustaka. ibid. (singkatan daripada ibidum, ertinya sama dengan yang di atas). Digunakan untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang telah disenaraikan di atasnya. op.cit (singkatan daripada opere citati, ertinya dalam buku / karya yang telah dipetik), digunakan untuk catatan kaki daripada sumber yang telah dinyatakan, tetapi telah disisip catatan kaki lain daripada sumber lain. loc.cit (singkatan daripada loco citati, ertinya tmpat yang telah dipetik) seperti op.cit, tetapi dipetik daripada perenggan yang lain. Perhatikan contoh catatan kaki singkat yang menunjukkan sumber rujukan dan ditempatkan pada bahagian bawah halaman serta dipisahkan daripadaa teks degan garisan panjang seperti yang berikut: 1. 75 John Dewey, 1974. How We Think. Chicago. Henry Regnery Company. hal :

2. Shaykh Hakim Moinuddin Chisti, 1985. The Book of Sufi Healing. New York. Inner Traditions International Ltd. hal : 25 3. 4. 5. Ibid, hal. 45 John Dewey, op.cit., hal 89. John Dwey, loc.cit.

Penggunaan catatan untuk menunjukkan sumber rujukan mestilah selaras dalam keseluruhan penulisan. Jika kaedah catatan pustaka yang dipilih, maka keseluruhan penulisan haruslah menggunakan kaedah ini. Sebaliknya jika kaedah catatan kaki singkat digunakan, maka keseluruhan penulisan mestilah mengekalkan penggunaan kaedah ini dengan konsisten Petikan Tak Langsung Petikan tak langsung merupakan pengungkapan kembali pendapat, gagasan pokok, ringkasan atau kesimpulan daripada sebuah tulisan dengan gaya penulis sendiri. Teknik menyatakan sumber informasi dalam petikan tak langsung adalah sama seperti teknik catatan pustaka. Petikan Langsung

Linguistik Am Untuk Guru Bahasa Malaysia. W.. Urutan unsur-unsur yang ditulis dalam bibliografi ialah: Nama penulis Tahun penerbitan Judul – digaris atau dicetak 'italic' Tempat penerbitan Nama penerbit Perhatikan contoh-contoh bibliografi di bawah ini.. hanya nama keluarga sahaja yang ditulis.G. Petikan langsung kadang-kadang diperlukan untuk mempertahankan keaslian penyataan yang dipetik... 1965 : 165) Sementara Clifford dan Swettenham menyatakan hasil pemrhatian mereka iaitu: “. menunjangi hujah atau memberi maklumat tambahan. Bibliografi diletakkan pada bahagian terakhir tulisan 5. luas dan besar tujuannya dipakainya sebagai sebutan-esbutan orang sebagai bandingan teladan dan pengajaran”.peribahasa merupakan bahasa diplomatik.. Bhd. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bibliografi: 1. (Brown. . Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Petikan langsung diberi tanda petik (“ “) padanya dan diikuti oleh catatan pustaka. tesis dan disertasi. amat sesuai untuk mengelakkan diri daripada terlalu berterus-terang”. Nama pengarang Melayu.. 1984. Boston. Bibliografi Abdullah Hassan.Petikan langsung pula ditulis dalam susunan ayat asalnya tanpa sebarang perubahan dan diberi tempat tersendiri. Biasanya petikan langsung ditulis rapat (satu spasi) ataupun dikecilkan saiz hurufnya seperti contoh yang berikut: “segala sesuatu cakap yang pendek yang melekat di mulut orang ramai semenjak beberapa lama oleh sebab sedap dan bijak perkataannya. jurnal dan majalah ataupun yang belum terbit seperti kertas kerja. Bibliografi tidak diberi nombor 2. (Za’ba. Biblografi dapat membantu pembaca mengetahui sumber-sumber yang digunakan dalam sesuatu kerja ilmiah. 1951 : X) Bibliografi Menulis bibliografi atau daftar pustaka bermaksud menyenaraikan semua sumber rujukan dan bacaan sama ada yang telah diterbitkan seperti buku. 1976. Gelaran penulis tidak dimasukkan 4. terpisah daripada teks.. Cina dan India ditulis penuh dalam susunan asal tetapi pengarang Barat. Form And Style In Thesis Writing. Campbell. Urutan nama penulis mengikut urutan huruf 3. Petaling Jaya.

Kuala Lumpur. Khutbah Jumaat : Satu Analisis Laras. Jurnal Dewan Bahasa. Nik Safiah karim. 41 : 3 Mac. Malay Proverbs. Penerbitan Geetha. 1994. Universiti Malaya. All. Tatabahasa Dewan. Mohd. 1997.Houghton Mifflis Company. Soosai Ganesh. September. 1993. hlm.utusan. 1981. Teo Kok Seong. Kuala Lumpur.my/majalah/massa .gov. Razak A. Linguistik Antropologi: Satu Pengenalan Teoritis. Kuala Lumpur.bharian.my/ http://www. et. 243-251. Graham Brash. Kuala Lumpur.com. Berita Harian. Majid. dlm. Senu Awang. Tan Ching Kwang. 1985. 2002. http://www.dbp. Penerbitan Jabatan Pengajian Melayu. Kamus Ungkapan Lengkap. jilid 1 dan 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.com. hlm 12. dlm.my http://ww. Bahasa untuk Masyarakat Madani.

Topik 4 .

Status penulis.Objektif penulisan. Sofri Ibrahim. Yusof. Yusof Boon.Jenis khalayak.Tempoh masa menulis teks. penulisan akademik dan penulisan deskriptif (Mohd. Penulisan ilmiah merujuk kepada perkara-perkara yang terbahagi dengan maklumat dan data. Azhar Abd.   . . Halimah Ma'alip. Paiman Atoma. .. Mohd. . etc al. Sanitah Mohd. . Perbezaan ini berlaku disebabkan oleh cirri-ciri khusus. Hamid. Antara ciri-cirinya ialah : .   Penulisan ilmiah mempunyai perbezaan ketara antara satu satu dengan yang lain.  Penulisan ilmiah membawa maksud yang sama dengan akademik. 2001: 19).Jumlah perkataan dan helaian muka surat. penulisan saintifik. Istilah lain selain penulisan ilmiah ialah penulisan bermaklumat.

Melakukan kajian atau penyelidikan tentang tajuk yang diperoleh.Nilai kandungan. bulletin atau prosiding persidangan.Tesis .. terdapat empat jenis penulisan ilmiah yang utama iaitu : .Disertasi .  Berdasarkan cirri-ciri di atas. Memerlukan pengujian hipotesis untuk membuktikan kebenaran. Esei ilmiah boleh diterbitkan dalam jurnal.Esei ilmiah . . Sesetengah yang lain pula ditulis mengikut jumlah perkataan : 1000 – 2500 patah perkataan. Sesetengah esei ilmiah panjangnya hanya empat hingga lima muka surat.       Penulisan ilmiah yang bersifat lebih mendalam. Perlu dipertahankan dihadapan panel viva voce.Buku ilmiah     Dikenali juga sebagai kertas kerja ilmiah atau esei panjang.

tepat. Penulisan ilmiah ialah satu laporan   . Bukan melalui percanggahan pendapat atau protes tetapi melalui fakta yang berdiri sendiri. Sumber maklumat yang diperoleh adalah sahih. Perbezaan dari segi layout dan fizikal sesebuah buku sahaja. Dapatan daripada penulis sendiri berdasarkan metodologi saintifik dan analisis yang terperinci. Penulisan ilmiah tidak bersifat persuatif. Terdapat perbezaan dari segi produser penerbitan penerbit-penerbit tertentu. benar dan tidak membuat andaian sendiri)  Tidak berpihak pada mana-mana pihak dan penulis tidak bersifat prejudis.    Penulisan ilmiah tahap tinggi dalam peringkat pencapaian akademik. Peraturan menulis kandungan sesebuah bukku haruslah mengikut piawaian.D).       Satu genre yang penting dalam peringkat ilmu di institusi pengajian tinggi. Ditulis untuk mendapatkan ijazah Doktor Falsafah (Ph. (contoh : jika mendapat tajuk tentang politik. Penulisannya secara teratur.  Menyampaikan fakta secara sistematik. Penulisan ilmiah tidak bersifat emosional. penulis tidak berpihak pada mana-mana parti tersebut)    Penulisan ilmiah bersifat sistematik. Perlu dibentang dan dipertahankan oleh dihadapan panel atau lembaga iaitu viva voce. (penulisannya cermat.

Penulisan ilmiah tersedia kepada komuniti ilmiah tanpa sebarang sekatan. Memberi penekanan tentang tajuk dan susunannya. o o  Modern Language Association of American (MLA) : o Gaya penulisan ilmiah yang digunakan dengan meluas di Amerika.  Penulisan ilmiah mesti merujuk karya terbitan sebelumnya.Chicago . rujukan.   Gaya penulisan ilmiah : .American Psychological Association (APA) -Modern Language Association of American (MLA) . Penulisan ilmiah mempunyai format yang standart dari segi kandungan teks. format penulisan dan kaedah penulisan kutipan dan bibliografi. pemaparan jadual. kutipan. . Kanada dan negara-negara lain.Gaya Dewan  American Psychological Association (APA) : o o o Digunakan secara meluas dalam bidang sains sosial. penomboran. Gaya APA secara terperinci ada dalam bukuThe APA Publication Manual. nota kaki dan lampiran juga turut dititikberatkan. dan elemen-elemen mekanis penulisan berformat. UPSI menggunakan gaya APA (pendidik). Selain itu.

gaya kemanusiaan (nota dan bibliografi) dan gayapenulis-tarikh. terutamanya pengajian Bahasa Inggeris. Panduan yang digunakan dalam buku ini merangkumi keseluruhan. o o  Gaya Dewan : o o Digunakan secara khas oleh Dewan Bahasa danPustaka. bahasa-bahasa moden dan kesusasteraan. seperti bahagian awalan. o Keterangan lanjut tentang gaya MLA adalah melalui buku MLA Style Manual (1985).  Chicago : o Gaya penulisan Chicago yang dibincangkan secara terperinci dalam The Chicago Manual of Style.     Kertas kerja persidangan atau seminar Kertas kerja projek / kajian Laporan Tesis / Latihan ilmiah . o Sistem pendokumentasian yang asas. perkara yang perlu diberi perhatian dalam penulisan.o Untuk penulisan dan penyelidikan dalam bidang kemanusiaan. Gaya kemanusiaan ialah bidang kesusasteraan sejarah dan kesenian. Gaya penulis-tarikh digunakan dalam bidang sains sosial. bahan teks dan bahan akhiran.

o Penggunaan laras bahasa yang sesuai harus digunakan mengikut jenis audients. Ruang lingkup lebih fokus kepada aspek yang hendak dibincangkan. o  Golongan sasaran o Audiens terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat. Tahap kesenangan dan kesushan teks bergantung pada panjang pendek ayat yang digunakan.  Skop / ruang lingkup o Ruang lingkup digunakan untuk menentukan had kepanjangan sesuatu penulisan dan skop yang hendak diliputi oleh penulisnya. o o  Batasan perkataan dan ayat o Penggunaan perkataan dan ayat yang ringkas. . Dapat menentukan tajuk penulisan dan perincian tajuk yang selanjutnya. berlatarbelakangkan pendidikan dan taraf hidup yang berbeza. jelas dan padat dapat melahirkan penulisan yang ekonomis serta mudah difahami.

Rasional .Jangka masa yang diperlukan .Pengenalan .  Penulisan tajuk hendaklah ringkas.  Pemilihan tajuk yang sesuai dapat membantu pelajar mengumpul data da maklumat yang tepat bagi menyelesaikan persoalan bagi sesuatu tajuk yang hendak dibincangkan.    Kertas kerja projek atau kajian : . Contoh : Keberkesanan Pertubuhan Bukan Kerajaan.Andaian masalah yang dihadapi semasa menjalankan kajian -Sumber kewangan .Objektif / matlamat . jelas dan tepat (tidak melebihi 15 patah perkataan).Kumpulan sasaran .Tajuk .

Bagaimanapun. Penggunaan kunciadalah diperakukan atau adalah juga diperakukan itu akan memberi cirri khusus kepada Contoh mengungkap idea dalam penulisan saintifik . Ayat aktif mendapat bentuknya itu disebabkan adanya subjek dan pelaku. tetapi menggunakan kata kunci didapati.Contoh mengungkap idea dalam laporan kajian Terdapat dua jenis pengungkapan idea dalam laporan   Ungkapan penemuan Ungkapan perakuan Ungkapan penemuan: Ungkapan penemuan menyatakan apa yang ditemui atau diperolehi oleh pengkaji yang menjalankan kajian. diperakukan. Bentuk pasif diperakukan adalah disebabkan perakuan-perakuan dalam ayat pasif. ungkapannya sama sekali tidak menunjukkan penggunaan kata kunci temui atau peroleh. Ungkapan perakuan: Penggunaan diperakukan biasanya digunakan dalam bahan laporan kajian. Biasanya kata kunci diperakukanselalunya didahului oleh perkataan adalah. kata akan menghasilkan adalah bahasa laporan. adalah didapati. Ayat pasif tidak memerlukan pewujudan subjek atau pelaku.

Ungkapan ini menyatakan contoh seperti yang berikut: Kawasan bukan tradisional pula ialah kawasan yang wujud akibat migrasi orang dari kawasan tradisional.  Kepastian atau keyakinan .  Mengandaikan . tingkah laku dan pandangan hidup yang halus. dapatlah dikatakan bahawa cara hidup orang melayu dalam perlembagaan ialah sikap. .Penggolongan yang menggunakan cirri-ciri fizikal itu merupakan golongan ras.Terbahagi kepada dua pendekatan atau kaedah iaitu Ungkapan epistemic dan operasional.Contoh: Dengan penjelasan mengenai konsep kebudayaan itu.  Menjelaskan makna atau tujuan . Ungkapan epistemic  Pendekatan atau kaedah .Contoh penggunaan ungkapan ini ialah: Jelaslah bahawa cerita-cerita itu jelas dapat digunakan sebagai analisis. Ini bermakna bahawa kawasan bukan trdisional terletak di kota.

Ungkapan operasiaonal dalam penulisan teks saintifik pula menggambarkan langkahlangkah yang diambil ketika menjalankan penyelidikan.-Kajian ini dijalankan untuk melihat kecekapan berbahasa Melayu dalam kalangan penutur bukan Melayu. . dan lain-lain. sudah dinyatakan tentang factor .selidik dihadkan kepada mereka yang menetap dalam komuniti penutur bukan Melayu sahaja. Kata kunci yang digunakan seperti dilakukan.   Dalam unit ini. Manakala bahan rujukan pula merujuk pada kaedah penulisan nota kaki dan juga senarai rujukan.  Ungkapan operasional . Dalam Bab 1. dijalankan. rujukan yang akan dihuraikan merujuk pada kaedah menulis kutipan. Contoh ungkapan operasional adalah seperti berikut:  Soal. dicadangkan.factor asas dalam membezakan kategori penutur asli.

Jika kutipan lebih daripada satu baris sesuatu rujukan itu hendaklah diindentkan. Sumber sesuatu data dimuatkan dalam teks agar maklumat yang digunakan oleh penyelidik itu boleh dipertanggungjawabkan.:  Menggunakan petikan yang memerikan atau membincangkan penulisan atau kata.     Yang berikut merupakan beberapa kaedah yang digunakan dalam pendokumentasian. perlu menggunakan frasa yang menunjukkan persetujuan pendapat itu.kata oleh seorang penulis atau penulis lain. Jika merujuk sesuatu karya yang ditulis oleh tiga orang atau lebih.   Jikalau nama pengarang merupakan sebahagian daripada ayat. Tetapi dalam bibliografi. Petikan yang menyampaikan maklumat atau pendapat bagi menambahkan maklumat yang sedia ada. maka nama pengarang dan tahun terbitan diletakkan di dalam kurungan. Selain itu. maka nama pengarang pertama itu hendaklah diikuti dengan et al . Penggunaan rujukan atau penyisipan kutipan oleh penulis adalah untuk mengemukakan fakta dan menyokong hujah. khususnya pada perkataan-perkataan asal rujukan itu.hujah. nama pengarang dan tahun diterbitkan karya itu mesti disertakan. maka tahun karya tersebut diterbitkan hendaklah diletakkan di dalam kurungan. Perlu menggunakan frasa yang menunjukkan keadaan bertentangan sekiranya terdapat percanggahan pendapat. kutipan langsung ditulis dalam satu baris. Terbahagi kepada dua kaedah iaitu kaedah petikan langsung dan tidak langsung. semua nama pengarang hendaklah dinyatakan. Biasanya.   Petikan / Kutipan tidak langsung . Menggunakan kaedah penyisipan petikan langsung ke dalam teks. Pemaparannya perlu memperlihatkan kesinambungan idea penulis. Jika merujuk sesuatu karya yang ditulis oleh dua orang. Sebaliknya jika nama pengarang bukan sebahagian daripada ayat.   Petikan / Kutipan langsung  Merupakan petikan yang diambil sepenuhnya tanpa melakukan sebarang perubahan.   Sekiranya terdapat persetujuan pendapat dalam beberapa karya. maka kedua-dua nama pengarang itu hendaklah ditulis.

  Kaedah penulisan nota kaki  Dalam penulisan ilmiah. majalah. judul buku. Fungsi nota kaki o  Untuk memberikan maklumat lengkap tentang sumber yang telah dirujuk seperti buku. Untuk memberikan rujukan tambahan tentang isu yang dibincangkan dalam teks. Merupakan petikan sesuatu idea orang yang terlebih dahulu diolah menurut perkataan sendiri. tesis. makalah dan bahan dari internet. nota kaki hanya digunakan untuk membuat penerangan lanjut tentang sesuatu konsep. tahun terbit. Bahkan mengikut trend sekarang. Untuk memindahkan petikan langsung daripada bahagian teks kepada bahagian nota kaki. nama penerbit. Kaedah yang ingin diperkenalkan dalam unit ini ialahThe Chicago Manual Style. jurnal.   Untuk memberi komen atau cadangan.   Untuk penghargaan kepada penulis dan sumberyang dirujuk. Tujuannya memaklumkan pembaca bahawa :  o o perkara sama yang dibincangkan dalam halaman atau bab lain dalam bahan rujukan yang sama. Termasuklah nama penulis. dan bukan untuk pendokumentasian.  Penulisan nota kaki merangkumi pelbagai cara. idea atau istilah. Ini dilakukan untuk mengelakkan gangguan penceritaan dalam teks penulisan ilmiah. Untuk membuat rujukan silang. American . Pendokumentasian seperti ini tidak memerlukan penggunaan nota kaki. nota kaki amat diperlukan untuk memberi maklumat tentang asal-usul sumber yang boleh dirujuk. tempat terbit dan halaman.

66-67. dikenali nota dan bibliografi. hlm. Nota kaki disebut sebagai nota dan ditulis pada bahagian akhir penulisan sebelum menyenaraikan bibliografi. Juga boleh ditempatkan pada akhir penulisan yang dikenali sebagai nota hujung. danloc.   Nota kaki The Chicago Manual Style Menggunakan dua kaedah penulisan yang utama. Maklumat lengkap setiap sumber yang dirujuk dalam teks diberikan dalam senarai bibliografi yang perlu disusun mengikut abjad dan nama keluarga.  Menurut Sufean Hussin. Nota kaki diletakkan dalam teks selepas sesuatu kenyataan dan nombor secara turutan dan ditempatkan di kaki halaman buku yang dikenali sebagai nota kaki.      Nota kaki American Psychological Association (APA) Dalam menulis maklumat tentang rujukan. tetapi antara teks dilangkau dua baris Bagi catatan nota hujung. penulis hanya perlu menyatakan nama keluarga pengarang. penekanan hanya pada nama keluarga pengarang. perlu ditulis dengan langkau dua baris Tiada penggunaan singkatan seperti op. tahun terbit dan halaman buku. 1985.Psychological Association (APA) dan Modern Language Association of America (MLA) dan Gaya Dewan. Ditulis langkau dua baris dan ayat pertama dimulakan sebagai perenggan dengan lima ketikan ke dalam dari sebelah kiri..  Nota kaki dalam gaya APA ini boleh memberikan rujukan tambahan tentang isu yang dibincangkan dalam teks.cit. .cit. o Nota kaki ditulis dengan nama penuh pengarang      Bahan yang telah diterbitkan digaris atau diitalikkan Diletakkan pada bahagian akhir setiap halaman Disusun mengikut nombor Dimulai agak ke dalam sedikit seperti mana penulisan perenggan Kebanyakkan maklumat nota kaki dipisahkan oleh koma kecuali maklumat tentang penerbitan yang dinyatakan dalam kurungan Nota kaki ditulis dalam langkau satu baris. Pertama. tahun penerbitan dan halaman buku dalam kurungan.

Petikan tersebut perlulah berakhir dengan nombor halaman yang dinyatakan dalam kurungan. hlm.KAEDAH PENULISAN BIBLIOGRAFI KAEDAH PENULISAN BIBLIOGRAFI Nota kaki Mordern Language Association of America (MLA) gaya MLA ini agak jarang digunakan dalam bidang saing social kerana ianya memerlukan sesuatu petikan disusuli oleh pengarangnya yang membuat kenyatan tersebut. Contoh gaya MLA ialah seperti berikut: Pedagang negeri dikenali sebagai pedagang persendirian dan misi mereka biasanya menjalankan perdagangan di semenanjung Tanah Melayu. 108. Antara pedagang negeri yang termasyur pada tahuntahun 1511 ialah sir Ferrot Miles. biasanya gaya ini hanya membenarkan pengunaan nota kaki jika ia bertujuan untuk membuat huraian kandungan (content foot notes). dalam persisiran Selat Melaka. Sumber yang lengkap tentang tajuk buku. Sir Thomas Aktinson dan Lady Guillmard yang datang ke Tanah Melayu melalui kapal terbang. 1987. . tempat terbit dan penerbit boleh didapati pada bahagian bibliografi. Menurut Lester.

Tajuk tesis dan kesemua rujukan yang telah diterbitkan akan digaris Bagi artikal . perlu dinyatakan halamannya    Contoh penulisan bibliografi APA ialah: Panduan Penulisan Bibliografi Gaya UPSI (American Psikologi Association "APA") Rujukan atau bobliografi perlu dimulakan pada muka surat baharu.d) Nota Kaki Gaya Dewan dianjurkan oleh Dewan Bahasan dan Pustaka.kaedah ini memerlukan jenis penulisan kaedah Penulis-tarikh. jurnal dan tesis. Untuk maklumat lengkap tentang sumber rujukan berkenaan penyelidik perlu menyemak senarai bibliografi dan memperkembangkan idea dengan membuat rujukan silang contohnya:  Sebahagian besar daripada maklumat buku dipisahkan oleh tanda titik dan noktah bertindih Pengarang yang menghasilkan dua buah buku pada tahun yang sama akan diulang dengan tahun penerbitan---a.tarikh penerbit bahan dan halaman rujukan dalam tanda kurung.ditulis mengunakan saiz 12 huruf Times New Roman. disusun secara urutan abjad .b dan seterusnya.

Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.Cambridge: Cambridge University Press. J.berasaskan abjad pertama nama penulis. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka  Seorang penulis dan buku yang diterbitkannya adalah pada tahun yang sama yang digunakan sebagai rujukan perlulah disusun mengikut tajukbuku yang mengikut abjad dan dilebelkan dengan huruf a.c dan seterusnya pada tahun seperti berikut : Gumperz. Cambridge : Cambridge University Press. J. The morphology of Malay. Tanjung Malim: penerbit Unuiveriti Pendidikan Sultan Idris. (1982a). Setia dan santun bahasa. Abdullah Hassan (1992). Gumperz. perlu ditaip tanpa langkauan (single spacing) dan santak kiri dan kanan (justify) 1.  Seorang penolis dan beberapa buah buku yang digunakan mestilah disusun secara kronologi iaitu mengikut tahun Abdullah Hassan (1974). Buku  Seorang penulis Asmah Haji Omar (2002). .b. (1982). Language and social identity. discourse strategies. Rencana Lingustik.

 Tiga hingga enamoring penulis Nik Safiah Karim. Dua orang penulis Sulaiman Masri dan Razali Ayob (2002).(2003).  Lebih daripada enam orang penulis Abu Hassan Abdul. Komunikasi kewartawanan . (1991). Farid M. Nor. Bahasa Melayu Profesional.Hamid Awang.  Buku yang diterjemah . Ahmad Khair Mohd . Kuala Lumpur : Cetakrapi Sdn. Oxford: Oxford University Press. Idris Mohd Radzi. Khairul Azam Bahari. Husna Faredza Mohd Redzwan.Bhd  Buku yang diedit Davis. Onn. Pragmatic. Kuala Lumpur : Utusan Publication. Musa & Abdul Hamid Mahmood (1996) Tatabahasa Dewan Edisi Baharu.). (Ed. Hashim Hj.Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. S. Et al.

(1989). F. K (1983). Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka.(Ed. Rowley: Newbury House. Barliey. Dasar bahasa dan pembangunan Negara di Malaysia Dalam Dewan Bahasa. F.R.R. Semantik (Abdullah Hassan. terjemah ). (Karya asli diterbitkan 1976) Rujukan tersebut bermaksud karya asal yang terkah diterjemahkan dan diterbitkan pada tahun 1976 dan ditulis oleh Palmer. 783-797 . 43(9). buku itu diterjemahkan oleh Abdullah Hassan yang bertajuk Semantik dan diterbitkan pada tahun 1989 oleh Universiti Sains Malaysia  Buku keluaran institusi atau organisasi Kementerian Pendidikan Malaysia (2003).Pulau Pinang: Univertity Sains Malaysia.) Clasroom oriented research in second language acquisition (m.& Long. Huraian sukatan pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5. H. 67-103).  Artikal atau bab yang ditulis oleh seseorang dalam buku yang diedit oleh orang lain.s. M.. Competitiveness and anexiety in adult second language learning: Looking at and through the diary studies.Palmer. 1. Dalam Seliger. Artikal dalam Jurnal Hassan Ahmad (1999).

it/EAGLES96/texttyp. Artikal daripada internet tetapi bukan daripada jurnal elektronik Sinclair . Artikal dalam akbar .com/crebook2/html pada Ogos 20.Rujukan tersebut bermaksud artikal ini ditulis oleh Hassan Ahmad yang terdapat dalam jurnal Dewan Bahasa Dan Pustaka jilit 43 bulan September pada muka surat 783 hingga 797. 1.J.ilc.au 1.html Jika tiada penulis Creative thingking (2004). Doctors from teen novel approach[Elektronoc Version]. 4.2001 daripada http://www. Artikal dalam jurnal elektronik Kerin. Diperoleh pada Ogos 18.com.M. (1996). Diperoleh http://www.virtualsalt.theaustralian. The Australian. Preliminary Recommendations on Corpus Typology. 2004 daripada 1. 2004 daripada http://www.cnr. J. Diperoleh pada November 20. (2000).

Boleh ambil pekerja asing. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia 1.17-20 1.April 5).jun). Berita harian. (2005. Dalam prosiding Seminar Mengajar dan Bahasa Melayu Taksiran Sukatan Pelajaran Baharu UniversitinPendidikan Sultan Idris (m. Tesis atau Disertasi Mohd. Ogos 4). Ra'in Shaari (2003). 69-78).100. Artikal dalam majalah mingguan Vygotsky. Artikal dalam majalah bulanan Zaidi Mohamad (2001.Berita Harian 1 & 8 1. L.Fazli Abdullah (2005.76-80 1. 1 & 8 Jika tiada penulis Boleh ambil pekerja asing. Perlaku morfo-sintaksis imbuhan meN-kan: analisis data korpus berkomputer. Prosiding Persidangan Seri Lanang Jaya Haji Rohani (2004) memberikan pendapat yang bernas sebagai Sumbangan dalam perbingcangan . Kecemerlangan Akedemik. Tesis sarjana yang tidak diterbitkan. (2002. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris .s. Dunia Pendidikan. Mind in Society.April 5).Newsweek.

Mereka juga menyediakan 177. ilmu lingkungan. Bagaikan berdiri di pundak raksasa.doaj.com: Free online computer articles.fined Berburu Jurnal Ilmiah di Internet Posted by azlanlin in Jurnal undefined Berburu Jurnal Ilmiah di Internet Internet adalah sumber utama referensi ilmiah yang up to date.edu/ : Open Course Ware. farmasi. Mencakup berbagai macam bidang studi keteknikan dan ilmu alam. tentu setelah memenuhi syarat dan ketentuan dari pengelola ScholarlyExchange. jangan lupa daftar dulu untuk mendapatkan full access.jsp: Bagian dari IEEE Computer Society Digital Library. Cari jurnal komputer di sini.id/: Mirror Server for Scientific Data.org/: Directory of Open Access Journals.upm. sebuah situs free e-learning yang dibuat oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT). • http://ocw. Mencakup beberapa ilmu keteknikan. • http://www. Artikel dan jurnal ilmiah disediakan dalam bentuk HTML. Sebuah situs yang menyediakan jurnal-jurnal ilmiah yang terpercaya dan bisa diakses secara gratis.199 artikel ilmiah dalam situs mereka.edu. . • http://www. • http://www. Namun. DOAJ mengklaim mereka memiliki 3310 jurnal dan 1096 diantaranya bisa diakses melalui mesin pencari yang mereka sediakan.html : kumpulan link-link jurnal online dari Universiti Putra Malaysia.lipi.google. Memuat berbagai macam artikel komputer dari pakar-pakar komputer di seluruh dunia.bioline.go. Beberapa diantaranya juga bisa didownload secara gratis. Memuat banyak referensi situs ilmiah untuk berbagai macam bidang studi. baik yang berbayar maupun yang gratis. beberapa universitas di Indonesia sudah memiliki akses institusional yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh civitas akademika universitas tersebut.my/onlinejour. Sebuah list direktori mirror yang dibuat LIPI untuk berbagai macam referensi online data sains dan teknologi. ilmu alam.indiana.com/: Situs ini memuat informasi tentang buku dan jurnal kedokteran. Anda bisa mencari berbagai macam electronic books (ebook). berikut ini beberapa situs yang layak Anda coba : • http://scholar. Anda harus berlangganan. Untuk men-download jurnal yang ada di sini. jurnal. Highwire memiliki 1128 jurnal dan 4. Jika Anda adalah mahasiswa fakultas kedokteran atau biologi. artikel dan literatur ilmiah hanya dengan memasukkan kata kunci yang tepat di Google Scholar. Highwire memiliki jutaan koleksi literatur ilmiah dari berbagai macam bidang studi. • http://www. Saat tulisan ini dibuat (awal April 2008). yang menyediakan ratusan ribu informasi tentang literatur pendidikan.lib. Untuk Anda yang membutuhkan referensi jurnal ilmiah online. Pada beberapa artikel disediakan pula bentuk PDF-nya. virologi dan zoologi. bisa mencoba situs ini.org/advanced/simplesearch.272 artikel yang diterbitkan oleh lebih dari 140 penerbit. • http://jcmc. Anda bisa juga memasukkan jurnal-jurnalAnda di sini untuk dipublikasikan di internet.scholarlyexchange. Anda hanya bisa membaca abstraknya. Untuk yang gratis.org/hosted. Pada saat tulisan ini dibuat (awal April 2008). sebuah sub direktori dan aplikasi dari Google Inc.mit. Untuk yang berbayar.byte. • http://highwire.com/: Stand on The Shoulders of Giants.edu: sebuah web milik Indiana University yang berisi jurnal berbasis web tentang riset di bidang ilmu sosial yang menggunakan komputer sebagai salah satu media risetnya. Silahkan konfirmasikan ke universitas Anda.com/: sebuah situs ilmiah yang cukup populer di kalangan peneliti. yang dihosting secara free. Inilah kata-kata yang „dijanjikan‟ Google Scholar. • http://www. alias semua jurnal ilmiah yang bisa diakses di jagad dunia maya. • http://search2.stanford. Anda bisa men-download file-file PDF-nya.br/journals: Kumpulan jurnal-jurnal gratis tentang kedokteran. ilmu kesehatan. Sangat membantu Anda yang ingin mendapatkan referensi ilmiah gratis dan berbayar yang cukup komprehensif.edu/: Sebuah divisi dari Perpustakaan Universitas Stanford. paper. Oya.freebooks4doctors.org. • http://www. tesis.arsip. • http://sciencedirect.computer.726. dan beberapa ilmu sosial. Anda bisa melihat pemandangan seluruh kota di bawah Anda. • http://www.html: Situs tentang jurnal-jurnal ilmu sosial.

Please find below a full listing of all our online materials.    Colorado Alliance of Research Libraries -. • http://www.nih. gopher. plus the Library System administration. search facilities.cn/: situs yang memuat daftar jurnal ilmiah tentang komputer. go to the "Access" section. Selamat berburu jurnal ilmiah ! Referensi : Naskah buku “Scholarship Winner Wannabe” (Sunu Wibirama) Sumber: Universiti Gajah Mada 0 komen » undefined Lubuk Bidang Ilmu Posted by azlanlin in Jurnal undefined Academic Dissertation Publishers -." Login and password is not needed. Sherman Fairchild Library houses materials dealing with engineering and applied sciences. chemistry. Anda bisa mendaftar sebagai student member dengan biaya $42 per tahun. Within this broad definition. This site primarly includes . • http://portal. CLAS reflects the holdings of all these units. This valuable reference source is all available at the touch of a button and is currently absolutely free to all users at the registered domain of institutions where a full price institutional subscription to the paper journal has been purchased. The Astrophysics Library and the Geological & Planetary Sciences Library are the other two major libraries in the System. and alerting services. The majority of the journals available through Synergy are published on behalf of Learned Societies and Associations and include some of the leading titles in Science Technology and Medicine.ac.Synergy is the online journal service from Blackwell Science and Munksgaard.edu/collres/journals/: sebuah web milik University of California. • http://lib. Jika Anda senang berselancar menjelajahi situs-situs universitas tingkat dunia. including computer science and chemical engineering. Coverage: 1995/96 to the present. e'zine.• http://www.library.  IDEAL--Academic Press -.Full text access to over 175 titles in the sciences and social sciences published by Academic Press. the titles can be electronically accessed using different technologies such as the World Wide Web (WWW). mathematics.id/exec.ucsf. Millikan Memorial Library houses books and journal collections on biology. webzine. terkadang jurnal-jurnal ilmiah bisa didapatkan di homepage pribadi seorang profesor. Selain yang sudah disebutkan. • http://libra. newsletter or type of electronic serial publication which is available over the Internet.  Blackwell Science -. abstracts.ugm.acm.Make your Graduate Thesis Work for You! The best way to publish your academic thesis or dissertation.org/portal.  Oxford Journals: Online Journals -. Synergy was launched in January 1999 and now includes over 250 journals. humanities and social sciences. virtually all modern electronic journals are mostly available via the Web.Full access to leading Cambridge University Press Journals. CUP Journals On Line -.gov/: sebuah situs yang memuat arsip jurnal gratis di bidang ilmu alam dan biomedis.The Caltech Library System consists of four major Libraries and a number of other smaller collections.msra.  CLS Online Journals -. click on "My Profile/Login" and scroll to "UNIVCALIF subscription. Of course. Subscriptions must be validated by your librarian or information services department using your Cambridge University Press subscriber number. email or listserv. physics. All other users will have free access to tables of contents. Untuk bisa menjadi member. magazine. Except as noted below.pubmedcentral.Electronic serials may be defined very broadly as any journal. ftp. Please note that when the list indicates a format starting during a year. this might be in the last issue. San Francisco yang berisi katalog jurnal-jurnal online. Click on "show journals. Anda akan menjumpai web pribadi masing-masing profesor dan tidak sedikit profesor yang berbaik hati berbagi hasil karyanya yang berupa jurnal dan artikel yang nggak kalah keren dengan jurnal berbayar.cfm: portal jurnal komputer berbayar. To access full-text journals from the IDEAL home page. Dibuat oleh Microsoft Corporation.php?app=site&act=jurnal: katalog link direktori jurnal ilmiah milik Universitas Gadjah Mada. telnet.

ethnographers. history.Guide to Science Online Sumber : Prog Pasca Sarjana  .The main editorial goal of the Journal of World-Systems Research is to develop and disseminate scholarly research on topics that are relevant to the analysis of world-systems. population studies. but are not limited to.Abstracts and full text of over 200 journals in the sciences published by Springer-Verlag Publishers. Information Access Company and others). By Government Information Office.An online weekly journal about Taiwan. international political nomy. education. Note: The Elsevier full-text journals require the most current version of the free  Taiwan Journal -. political science. and sociology. We especially want to include works that proceed from several different theoretical stances and disciplines.ejournal sites as they are offered by the publisher. Full-text from at least 1997 to the present.Full text of over 250 journals in philosophy.Full text coverage of several journals published by the University of Chicago Press. mathematics. ecology. linguistics. evolutionary approaches. engineering. historical and cultural analysis.  ScienceDirect -. philosophy.Springer Verlag Publishers -.  University of Chicago Press -. bioscience.Free Journal Access. We seek the work of political cientists. Bell & Howell ProQuest.  IOP Free Journal Access -.  Kluwer Academic Publishers -.System Research -. economics. business.Elsevier Scientific Publishers -.  Link -. finance. Taiwan. computer science. These include. and economics. JSTOR does not include the latest 5 years of any journal. Full text coverage: 1997 to the present. civilizationists. sociologists. but often includes back issues from several decades past. economists and geographers JSTOR -. archaeologists. medical and technical journals published by Elsevier Scientific Publishers. EBSCO.  Journal of Word . historians. In general this site excludes ejournals that are embedded within aggregators (such as Northern Light.JSTOR is an archival collection of over 100 journals in such subject areas as AfricanAmerican and Asian studies.Full text access to over 900 scientific. Links to the full text of many articles available in.  Science Magazine -. comparative.

Jadual penentuan saiz sampel ini diterima pakai oleh ahli akademik dan memudahkan pengkaji menentukan saiz sampel. Jika diperhatikan.. Setiap button akan memaparkan butiran penting yan harus dibentangkan. Hakikatnya. Pengkaji pula perlu mengambil kira aspek kos. ramai yang akan tertanya. klik di sini. penentuan saiz sampel akan menjadi masalah. sebahagian besar kajian yang dijalankan adalah melibatkan populasi yang besar. masa dan tenaga.. Apakah yang wajar dilakukan? Adakah akan mengambil seluruh populasi atau menentukan saiz sampel? Sewajarnya. Semakan itu boleh dibuat secara online dengan klik di sini. semakan saiz sampel akan dilaksanakan. terdapat beberapa button. Ini bertujuan untuk mengelakkan adanya ralat yang besar.jumlah saiz sampel telah diberikan. Mudah bukan? . apakah butiran yang wajar dimasukkan dalam powerpoint utk dibentangkan? Inilah contoh paparan powerpoint yang sedang di murnikan. Tesis. Asasnya. Pengkaji hanya perlu memasukkan jumlah populasi dan sisihan piawainya. Contoh jadualnya.. saya hanya menentukan saiz sampel berdasarkan Jadual Penentuan Saiz Sampel Krejcie dan Morgan (1970). UKP6013 undefined Bagi pengkaji yang baru berjinak dalam dunia penyelidikan.ined Pembentangan proposal / viva Posted by azlanlin in Proposal undefined Langkah harus diteruskan. Siap sedia ler. Setakat ini. Proposal. 0 komen » undefined Cara mengira saiz sampel daripada populasi kajian Posted by azlanlin in Link.nahhhh. pengkaji mengambil pendekatan yang realistik dalam menentukan saiz sampel yang sesuai dengan jumlah populasi. Setelah mendapatkan saiz sampel berdasarkan populasi kajian saya. Bersedia dengan pembentangan proposal.

******************************* Salwah Mohd Penolong Fakulti Perniagaan Tel: Faks: ******************************* 0 komen » Pegawai dan 05-450 05-459 Ali Tadbir Ekonomi 6279 4642 undefined undefined . Proposal. Bersama ini disertakan tentatif program untuk rujukan pelajar. 0 komen » undefined Makluman FPE Assalammualaikum & undefined Posted by azlanlin in Ceramah.Contoh jadual hasilan Krejcie dan Morgan (1970) Sebaik-baiknya. kita harus tahu apa yang kita lakukan. Parah tu.. Cuba elakkan kita hanya lakukan tetapi tidak tahu apa yang sedang dilakukan. Kerjasama semua pelajar diminta untuk menghebahkan perkara ini kepada rakan-rakan yang lain. Tesis salam sejahtera.. Dimaklumkan bahawa Fakulti akan menganjurkan Research Training Program pada 30 November hingga 2 Disember 2009 bagi membantu pelajar dalam membuat penyelidikan terutamanya bagi pelajar Mod B. bagi pelajar yang berminat untuk menyertai program ini diminta untuk memberi maklum balas kepada saya selewat-lewatnya pada 15 November 2009(Ahad) untuk tindakan lanjut. Sehubungan itu. Mod C dan Doktor Falsafah. Kuliah.

Tarikh Hari Masa Tempat : : : Dewan 28 : 2. Che Omar (Timbalan Dekan Pengajian Siswazah & Penyelidikan) FPE (ext 6198). Mod C dan Doktor Falsafah yang menghantar Disertasi Awal ke Institut Pengajian Siswazah selewat-lewatnya pada 16 November 2009 (Isnin). pelajar dikehendaki menghantar laporan projek Mod A kepada penyelia untuk dinilai selewat-lewatnya pada 18 Oktober 2009 (Ahad).45 Kuliah Ogos 2009 Jumaat petang K 2. Sekian. akan menyebabkan pelajar tidak dapat bergraduat pada sesi Mac 2010. Bagi pelajar Mod B (yang sedang dalam proses penulisan disertasi). Kolokium Pengajian Siswazah Siri II tahun 2009. Dilampirkan bersama brosur kolokium dan butiran kolokium adalah seperti berikut. Penghantaran laporan projek Mod A. Bagi Pelajar Mod B (yang sedang dalam proses penulisan disertasi). alamat terkini dan alamat email bagi memudahkan proses komunikasiantara pelajar dan pentadbir.Surat Azimat : Penanda Aras daripada FPE Posted by azlanlin in Proposal. Che Mohd Zulkifli b. 1. Tajuk Tesis Assalammualaikum & salam sejahtera. Bagi pelajar yang bercita-cita untuk bergraduat pada sesi konvokesyen Mac 2010. kelewatan penghantaran laporan projek selepas daripada tarikh tersebut. Penghantaran Disertasi Awal (Disertasi lengkap untuk dihantar kepada pemeriksa dalam/ pemeriksa luar). Mod C dan Doktor Falsafah. 5. keputusan “SM” (Sedang Maju) tidak akan di catatkan dan pelajar tidak akan dibenarkan mendaftar bagi semester berikutnya. untuk sebarang pertanyaan dan maklumat berkaitan pengajian serta sebarang informasi yang ingin disebarkan kepada pelajar lain. diminta untuk menghubungi saya secepat mungkin (sila hebahkan kepada rakan-rakan yang lain). Saya yang harap menjalankan maklum. Bagi pelajar yang tidak pernah mendapat sebarang email daripada saya. Fakulti akan menganjurkan kolokium pengajian siswazah siri II tahun 2009 dan semua pelajar semester 1 dan 2 DIWAJIBKAN hadir. 4. pelajar tidak perlu mendaftar pada semester berikutnya (Semester 2 Sesi 2009/2010). pelajar dikehendaki mengisi borang laporan kemajuan pengajian siswazah dan menyerahkan laporan tersebut yang telah lengkap diisi kepada Institut Pengajian Siswazah selewat-lewatnya pada 18 Oktober 2009 (Ahad)untuk tindakan lanjut. Pelajar juga diminta untuk mengemaskini maklumat peribadi pelajar melalui Upsi Portal terutama sekali bagi maklumat no. 3. ******************************* Salwah Penolong Fakulti Perniagaan Mohd Pegawai dan Ali Tadbir Ekonomi . tugas. Pelajar diminta untuk menghubungi saya atau Dr. telefon (rumah dan handphone).Bersama ini disertakan borang tersebut untuk perhatian dan tindakan lanjut oleh pelajar yang berkenaan. Penghantaran Laporan Kemajuan Pengajian Siswazah (LKPS). Pelajar semester lain dijemput hadir bersama. Sekiranya gagal mematuhi perkara ini.

00petang DewanSeriTanjung Hari ni aku dan geng-geng sem 1. Pra pembentangan proposal PHD .Tel: Faks: ******************************* 0 komen » 05-450 6279 05-459 4642 undefined Kolokium FPE Posted by azlanlin in Proposal. ikuti kolokium di Dewan Sri Tanjung anjuran FPE Pengisiannyaialah: 1. Tesis undefined Hari Tarikh Masa Tempat : : : : Jumaat 06/02/09 3. Taklimat ttg proposal penyelidikan : Prof Dr Osman Lebar 2.

. Contoh kajian berkaitan mendapatkan pengesahan pakar menggunakan teknik delphi. Oleh itu. psikologi dan pengurusan. Bleh klik di sini. penyelia mencadangkan untuk mendapatkan pengesahan pakar dalam bidang psikometrik.fined Pengesahan Pakar Posted by azlanlin in Soalselidik undefined Soalselidik telah siap dibina.

berteraskan teori atau model yang sesuai dengan bidang kajian. Tajuk kajian yang dibincangkan dengan penyelianya agak menarik. Maka. Memang menarik untuk dikaji dalam era pendidikan yang menuntut banyak perubahan dalam pembangunan organisasi berpandukan gaya kepimpinan-gaya kepimpinan yang baru diwujudkan. . pastinya boleh digunapakai dengan melakukan pengubahsuaian mengikut keperluan dan bersesuaian dengan populasi setempat. Model yang sedia ada. barulah model atau teori tersebut diubahsuai mengikut bidang kajian dan kepentingan homofili setempat. Analisa kajian literatur menjuruskan ke dalam bidang yang ingin dikaji. Hari ini aku terjumpa LUBUK MODEL dalam pengurusan pendidikan. Rupa-rupanya berderet-deret model yang telah diketengahkan untuk tatapan umum. pembentukan kerangka konseptual mula diciptakan. Setelah itu. pastinya berteraskan teori atau model yang telah diciptakan oleh penyelidik terdahulu. Aku terjumpa LUBUK ini setelah membantu mem besor mencari teras model yang bersesuaian untuk kajiannya.fined Lubuk model dan teori dalam pengurusan pendidikan Posted by azlanlin in model undefined Setiap kajian yang dilakukan dalam apa jua bidang sekalipun. Pembinaan kerangka konseptual akan dimurnikan berpandukan kajian literatur yang dibuat.

Tajuk ini agak menarik untuk dipanjangkan untuk PHDnya nanti. lubuk ini meminta kita untuk berdaftar agar membolehkan maklumat-maklumat terkini diakses secara online. Malahan kita juga boleh mengutarakan model-model yang difikirkan sesuai untuk web tersebut. . Namun.Gaya kepimpinan dalam pembangunan organisasi di sekolah. Insyallah. Gabungan elemen 3 gaya kepimpinan yang baru ini dalam membangunkan organisasi. >> lebih kurang gitu le tajuknya secara umum. jangan tak godak.. kepimpinan berasaskan prinsip dan kepimpinan berkesan... Godak. Gaya kepimpinan yang akan diutarakan ialah kepimpinan 360 darjah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->