Pembentukan Kata Kerja

Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk kata kerja, iaitu: 1. 2. 3. 4. kata kerja tunggal kata keja terbitan kata kerja majmuk kata kerja ganda

Beberapa contoh: 1. Kata kerja tunggal ada terbang

2.

Kata kerja terbitan mewangi memasak diseret jayakan

3.

Kata kerja majmuk kemas kini lipat ganda

4.

Kata kerja ganda gelak-gelak/tergelak-gelak berlari-lari

Beberapa Aspek Pengimbuhan Kata Kerja Seperti dangan kata nama, beberapa aspek pengimbuhan kata kerja akan disentuh, kerana proses pengimbuhan amat produktif dalam proses pembentukan kata kerja bahasa Melayu.

Imbuhan Kata Kerja Terdapat empat jenis imbuhan yang membentuk kata kerja. 2. awalan kata kerja akhiran kata kerja apitan kata kerja sisipan kata kerja Awalan Kata kerja Terdapat enam awalan yang membentuk kata kerja. iaitu: (a) -kan (b) -i Apitan Kata Kerja Jumlah apitan yang membentuk kata kerja agak besar. iaitu. seperti yang berikut: (a) meN-…-kan (b) beR-…-kan (c) beR-…-an (d) di-…-kan (e) meN-…-I (f) di-…-I (g) mempeR-…-kan (h) mempeR-…-i (i) ke-…-an (j) dipeR-…-kan (k) dipeR-…-i . iaitu: 1. 4. iaitu: (a) meN(b) beR(c) teR(d) di(e) mempeR(f) dipeR- Akhiran Kata kerja Terdapat hanya dua akhiran yang membentuk kata kerja. 3. sebelas.

seperti ayat-ayat berikut: 1 (a) Ibu membeli sehelai baju untuk adik. . iaitu yang menerangkan pihak yang mendapat manfaat daripada perbuatan kata kerja.menjelajah Kata Kerja Transitif dengan Objek Semua kata kerja transitif menerima objek. Ibu membeli sehelai baju.menggeletar jelajah .berjelajah (b) -erserabut .berserabut gerodak .bergerodak (c) -emgemuruh . Sebagai contoh ialah dua kata kerja dalam ayat-ayat berikut: 1. iaitu frasa sendi nama. 2 (a) Ahmad membaca surat itu kepada rakannya.Sisipan Kata Kerja Dalam bahasa Melayu tidak ada sisipan yang dapat membentuk kata kerja. Ahmad membaca surat itu. Ayat 1(a) dan 2(a) masih berupa ayat-ayat yang mengandungi satu objek kerana unsur yang ditambah selepas objek.bergemuruh semerbak . Contohnya: (a) -elgeletar . Ayat-ayat ini boleh diperluas dengan menambah unsur keterangan. Namun. 2. berbentuk frasa.bergeletar . perkataan-perkataan yang terdiri daripada kata nama dan kata adjektif yang mengandungi sisipan dapat dijadikan kata kerja melalui proses pengimbuhan. dari segi binaannya. Dalam ayat-ayat di atas terdapat satu objek.bersemerbak .

terdapat dua objek: 3. Sebaliknya. manakala ayat 2(c) ialah ayat pasif bagi ayat 2(b). hanya objek tepat boleh mengalami proses pasif. ayat-ayat berikut dianggap tidak gramatis: 1 (d) Sehelai baju dibelikan adik oleh ibu. iaitu membelikan dan membacakan. maka binaan ayat akan berubah menjadi ayat-ayat berikut: 1 (b) Ibu membelikan adik sehelai baju. Hal yang sama juga berlaku bagi kata kerja yang menerima paitan meN-…-i. 2 (d) Surat itu dibacakan rakannya oleh Ahmad. 2 (b) Ahmad membacakan rakannya surat itu. Dalam kedua-dua ayat ini terdapat dua objek. . ialah proses pasif. 2 (c) Rakannya dibacakan surat itu oleh Ahmad. jikalau kata kerja membeli dan membaca diubah menjadi kata kerja berapitan meN-…-kan.Namun begitu. 4. Dalam bahasa Melayu. Satu ukuran untuk menentukan yang manakah antara kedua-dua objek itu objek tepat atau objek sipi. Mereka menghadiahi guru mereka sejambak bunga. 1 (c) Adik dibelikan sehelai baju oleh ibu. Objek yang jauh sedikit ( sehelai baju dan surat itu ) disebut objek sipi. iaitu adik dan sehelai baju dalam ayat 1(b) dan rakannya serta surat itu dalam ayat 2(b). Dalam dua ayat berikut. Tina menghidangi tetamunya secawan kopi. misalnya ayat 1(c) ialah bentuk pasif bagi ayat 1(b). objek-objek tersebut dibezakan dengan menamakan objek yang lebih dekat dengan kata kerja objek tepat ( dalam kes ini adik dalam ayat 1(b) dan rakannyadalam ayat 2(b). Oleh sebab terdapat dua objek dalam satu ayat.

(b) Saya menghadiahi Anita sebuah buku pada hari jadinya. Contohnya: 2 (a) Ali sedang membaiki kereta yang rosak. (b) Ali sedang membaikkan kereta yang rosak. . iaitu lazimnya apitan meN-…-kan menandakan maksud kausatif. manakala apitan meN-…- Imenandakan maksud lokatif. Ada kalanya dapat dibezakan fungsi antara kedua-dua apitan ini. Tetapi bagi sebilangan kecil kata kerja yang menerima kedua-dua apitan ini.Yang tinggal hanya satu objek diikuti oleh frasa sendi nama. penggunaannya saling berganti tanpa membezakan makna. Perbezaan Antara Apitan meN-…-kan dengan Apitan meN-…-i Dalam bahasa Melayu banyak kata kerja terbentuk dengan apitan meN-…kan dan meN-…-i.maka berubah. 4 (a) Tini menghidangkan tetamunya secawan kopi. objek tepat kata ialah guru kerja mereka dan ditukar dalam apitan. Dalam binaan ayat 3(a) dan 4(a). ayat ayat iaitu turut (4) tetamunya. menjadi seperti yang berikut: binaan kedua-dua 3 (a) Mereka menghadiahkan sejambak bunga kepada guru mereka.Dalam ayat (3). tidak lagi terdapat dua objek dalam setiap ayat. Kedua-duanya membentuk kata kerja transitif yang mendukung makna asas yang terkandug dalam kata dasar. Jikalau kedua-dua menjadi menghadiahkan dan menghidangkan. Contoh: 1 (a) Saya menghadiahkan sebuah buku kepada Anita pada hari jadinya.

Perbezaan antara awalan memper. iaitu: (a) kata kerja transitif aktif (b) kata kerja transitif pasif Contohnya: (a) Kata kerja transitif aktif. (1) Ratna terambil buku adik saya. iaitu yang diikuti oleh objek. Pada dasarnya. kata kerja transitif kata kerja tak transitif 1. kata kerja dengan awalan mempeR.terdiri daripada dua jenis. 2. (2) Dia terjatuh dari atas pokok. Contohnya: (1) Mereka tersandar di tepi dinding.Jenis Kata Kerja Berawalan TERKata kerja yang dibentuk dengan awalan teR. iaitu yang tidak memerlukan objek.dengan apitan Memper-…-kan Dalam bahasa Melayu terda[at kata kerja yang terbentuk dengan awalan mempeR… dan apitan mempeR-…-kan.yang bersifat tak transitif. . Kata kerja transitif Terdapat dua jenis kata kerja transitif yang terbentuk denga awlan teR-.membawa maksud menjadikan dan boleh bertukar ganti dengan apitan meN-…-kan. iaitu: 1. (2) Kakinya terpijak paku itu. (b) Kata kerja transitif pasif Terdapat juga kata kerja dengan awalan teR.

memperisteri menjadikan seseorang isteri. Tetapi bagi beberapa kata nama tertentu. tidak gramatis.memberikan isteri kepada seseorang atau menjadikan seseorang beristeri. Pilihlah hanya mana-mana satu imbuhan. 4. iaitu sama ada memperbesar atau membesarkan.dan mempeR-…-kan. perkataanperkataan ini boleh menerima awalan mempeR.menganggap diri atau orang lain seperti hamba. 3. iaitu hamba. memperhamba . isteri dan suami. Contohnya: 1. memperhambakan .menjadikan diri atau orang lain seperti hamba kepada seseorang. misalnya. salah satu bentuk sahaja digunakan. jika digunakan bentuk memperbesarkan. 2. Oleh itu. . untuk menghasilkan perkataan yang berlainan makna.Contohnya: memperbesar = membesarkan memperalat = mengalatkan Bagi kata adjektif. memperisterikan .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.