Pembentukan Kata Kerja

Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk kata kerja, iaitu: 1. 2. 3. 4. kata kerja tunggal kata keja terbitan kata kerja majmuk kata kerja ganda

Beberapa contoh: 1. Kata kerja tunggal ada terbang

2.

Kata kerja terbitan mewangi memasak diseret jayakan

3.

Kata kerja majmuk kemas kini lipat ganda

4.

Kata kerja ganda gelak-gelak/tergelak-gelak berlari-lari

Beberapa Aspek Pengimbuhan Kata Kerja Seperti dangan kata nama, beberapa aspek pengimbuhan kata kerja akan disentuh, kerana proses pengimbuhan amat produktif dalam proses pembentukan kata kerja bahasa Melayu.

iaitu: 1. 3. 2. awalan kata kerja akhiran kata kerja apitan kata kerja sisipan kata kerja Awalan Kata kerja Terdapat enam awalan yang membentuk kata kerja. seperti yang berikut: (a) meN-…-kan (b) beR-…-kan (c) beR-…-an (d) di-…-kan (e) meN-…-I (f) di-…-I (g) mempeR-…-kan (h) mempeR-…-i (i) ke-…-an (j) dipeR-…-kan (k) dipeR-…-i . iaitu: (a) meN(b) beR(c) teR(d) di(e) mempeR(f) dipeR- Akhiran Kata kerja Terdapat hanya dua akhiran yang membentuk kata kerja. sebelas. 4.Imbuhan Kata Kerja Terdapat empat jenis imbuhan yang membentuk kata kerja. iaitu. iaitu: (a) -kan (b) -i Apitan Kata Kerja Jumlah apitan yang membentuk kata kerja agak besar.

2 (a) Ahmad membaca surat itu kepada rakannya. dari segi binaannya. Contohnya: (a) -elgeletar .Sisipan Kata Kerja Dalam bahasa Melayu tidak ada sisipan yang dapat membentuk kata kerja. iaitu yang menerangkan pihak yang mendapat manfaat daripada perbuatan kata kerja.bergemuruh semerbak . iaitu frasa sendi nama. 2. Sebagai contoh ialah dua kata kerja dalam ayat-ayat berikut: 1. seperti ayat-ayat berikut: 1 (a) Ibu membeli sehelai baju untuk adik. Ahmad membaca surat itu. Ayat-ayat ini boleh diperluas dengan menambah unsur keterangan. Ayat 1(a) dan 2(a) masih berupa ayat-ayat yang mengandungi satu objek kerana unsur yang ditambah selepas objek. Ibu membeli sehelai baju.bergeletar .berserabut gerodak . .bergerodak (c) -emgemuruh . Namun.bersemerbak . Dalam ayat-ayat di atas terdapat satu objek.menjelajah Kata Kerja Transitif dengan Objek Semua kata kerja transitif menerima objek.berjelajah (b) -erserabut . berbentuk frasa. perkataan-perkataan yang terdiri daripada kata nama dan kata adjektif yang mengandungi sisipan dapat dijadikan kata kerja melalui proses pengimbuhan.menggeletar jelajah .

Oleh sebab terdapat dua objek dalam satu ayat. jikalau kata kerja membeli dan membaca diubah menjadi kata kerja berapitan meN-…-kan. ialah proses pasif. Hal yang sama juga berlaku bagi kata kerja yang menerima paitan meN-…-i. objek-objek tersebut dibezakan dengan menamakan objek yang lebih dekat dengan kata kerja objek tepat ( dalam kes ini adik dalam ayat 1(b) dan rakannyadalam ayat 2(b). Satu ukuran untuk menentukan yang manakah antara kedua-dua objek itu objek tepat atau objek sipi. iaitu adik dan sehelai baju dalam ayat 1(b) dan rakannya serta surat itu dalam ayat 2(b). Objek yang jauh sedikit ( sehelai baju dan surat itu ) disebut objek sipi. Tina menghidangi tetamunya secawan kopi. Mereka menghadiahi guru mereka sejambak bunga. 2 (b) Ahmad membacakan rakannya surat itu. Dalam dua ayat berikut. Dalam kedua-dua ayat ini terdapat dua objek. manakala ayat 2(c) ialah ayat pasif bagi ayat 2(b). 2 (d) Surat itu dibacakan rakannya oleh Ahmad. 4. ayat-ayat berikut dianggap tidak gramatis: 1 (d) Sehelai baju dibelikan adik oleh ibu. Dalam bahasa Melayu. iaitu membelikan dan membacakan. hanya objek tepat boleh mengalami proses pasif. terdapat dua objek: 3. maka binaan ayat akan berubah menjadi ayat-ayat berikut: 1 (b) Ibu membelikan adik sehelai baju. 1 (c) Adik dibelikan sehelai baju oleh ibu. Sebaliknya.Namun begitu. misalnya ayat 1(c) ialah bentuk pasif bagi ayat 1(b). . 2 (c) Rakannya dibacakan surat itu oleh Ahmad.

penggunaannya saling berganti tanpa membezakan makna. Tetapi bagi sebilangan kecil kata kerja yang menerima kedua-dua apitan ini. Ada kalanya dapat dibezakan fungsi antara kedua-dua apitan ini. Contohnya: 2 (a) Ali sedang membaiki kereta yang rosak.maka berubah. menjadi seperti yang berikut: binaan kedua-dua 3 (a) Mereka menghadiahkan sejambak bunga kepada guru mereka. (b) Saya menghadiahi Anita sebuah buku pada hari jadinya. ayat ayat iaitu turut (4) tetamunya. iaitu lazimnya apitan meN-…-kan menandakan maksud kausatif. Perbezaan Antara Apitan meN-…-kan dengan Apitan meN-…-i Dalam bahasa Melayu banyak kata kerja terbentuk dengan apitan meN-…kan dan meN-…-i. manakala apitan meN-…- Imenandakan maksud lokatif. tidak lagi terdapat dua objek dalam setiap ayat.Yang tinggal hanya satu objek diikuti oleh frasa sendi nama. Kedua-duanya membentuk kata kerja transitif yang mendukung makna asas yang terkandug dalam kata dasar. Dalam binaan ayat 3(a) dan 4(a). Contoh: 1 (a) Saya menghadiahkan sebuah buku kepada Anita pada hari jadinya. 4 (a) Tini menghidangkan tetamunya secawan kopi. (b) Ali sedang membaikkan kereta yang rosak. objek tepat kata ialah guru kerja mereka dan ditukar dalam apitan.Dalam ayat (3). . Jikalau kedua-dua menjadi menghadiahkan dan menghidangkan.

iaitu: 1. .Jenis Kata Kerja Berawalan TERKata kerja yang dibentuk dengan awalan teR. 2. kata kerja dengan awalan mempeR. (2) Kakinya terpijak paku itu.dengan apitan Memper-…-kan Dalam bahasa Melayu terda[at kata kerja yang terbentuk dengan awalan mempeR… dan apitan mempeR-…-kan. Contohnya: (1) Mereka tersandar di tepi dinding. Kata kerja transitif Terdapat dua jenis kata kerja transitif yang terbentuk denga awlan teR-. iaitu yang diikuti oleh objek.yang bersifat tak transitif. kata kerja transitif kata kerja tak transitif 1.terdiri daripada dua jenis. (2) Dia terjatuh dari atas pokok. iaitu yang tidak memerlukan objek.membawa maksud menjadikan dan boleh bertukar ganti dengan apitan meN-…-kan. Perbezaan antara awalan memper. (b) Kata kerja transitif pasif Terdapat juga kata kerja dengan awalan teR. iaitu: (a) kata kerja transitif aktif (b) kata kerja transitif pasif Contohnya: (a) Kata kerja transitif aktif. Pada dasarnya. (1) Ratna terambil buku adik saya.

memperhambakan . Oleh itu. 3. misalnya. 2. perkataanperkataan ini boleh menerima awalan mempeR. iaitu sama ada memperbesar atau membesarkan. memperisteri menjadikan seseorang isteri.menjadikan diri atau orang lain seperti hamba kepada seseorang.menganggap diri atau orang lain seperti hamba. . iaitu hamba.memberikan isteri kepada seseorang atau menjadikan seseorang beristeri. jika digunakan bentuk memperbesarkan. salah satu bentuk sahaja digunakan. Tetapi bagi beberapa kata nama tertentu.Contohnya: memperbesar = membesarkan memperalat = mengalatkan Bagi kata adjektif. Pilihlah hanya mana-mana satu imbuhan. untuk menghasilkan perkataan yang berlainan makna. memperisterikan . memperhamba . 4. Contohnya: 1. tidak gramatis. isteri dan suami.dan mempeR-…-kan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times