Pembentukan Kata Kerja

Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk kata kerja, iaitu: 1. 2. 3. 4. kata kerja tunggal kata keja terbitan kata kerja majmuk kata kerja ganda

Beberapa contoh: 1. Kata kerja tunggal ada terbang

2.

Kata kerja terbitan mewangi memasak diseret jayakan

3.

Kata kerja majmuk kemas kini lipat ganda

4.

Kata kerja ganda gelak-gelak/tergelak-gelak berlari-lari

Beberapa Aspek Pengimbuhan Kata Kerja Seperti dangan kata nama, beberapa aspek pengimbuhan kata kerja akan disentuh, kerana proses pengimbuhan amat produktif dalam proses pembentukan kata kerja bahasa Melayu.

iaitu. iaitu: 1.Imbuhan Kata Kerja Terdapat empat jenis imbuhan yang membentuk kata kerja. 2. awalan kata kerja akhiran kata kerja apitan kata kerja sisipan kata kerja Awalan Kata kerja Terdapat enam awalan yang membentuk kata kerja. 3. sebelas. iaitu: (a) meN(b) beR(c) teR(d) di(e) mempeR(f) dipeR- Akhiran Kata kerja Terdapat hanya dua akhiran yang membentuk kata kerja. seperti yang berikut: (a) meN-…-kan (b) beR-…-kan (c) beR-…-an (d) di-…-kan (e) meN-…-I (f) di-…-I (g) mempeR-…-kan (h) mempeR-…-i (i) ke-…-an (j) dipeR-…-kan (k) dipeR-…-i . iaitu: (a) -kan (b) -i Apitan Kata Kerja Jumlah apitan yang membentuk kata kerja agak besar. 4.

. dari segi binaannya. Ayat 1(a) dan 2(a) masih berupa ayat-ayat yang mengandungi satu objek kerana unsur yang ditambah selepas objek. 2.Sisipan Kata Kerja Dalam bahasa Melayu tidak ada sisipan yang dapat membentuk kata kerja. Ahmad membaca surat itu. Contohnya: (a) -elgeletar .bergeletar . Sebagai contoh ialah dua kata kerja dalam ayat-ayat berikut: 1.berjelajah (b) -erserabut . iaitu frasa sendi nama. berbentuk frasa. seperti ayat-ayat berikut: 1 (a) Ibu membeli sehelai baju untuk adik. Ayat-ayat ini boleh diperluas dengan menambah unsur keterangan. Dalam ayat-ayat di atas terdapat satu objek. iaitu yang menerangkan pihak yang mendapat manfaat daripada perbuatan kata kerja.menggeletar jelajah . Ibu membeli sehelai baju.menjelajah Kata Kerja Transitif dengan Objek Semua kata kerja transitif menerima objek.bergerodak (c) -emgemuruh .bergemuruh semerbak .berserabut gerodak .bersemerbak . Namun. perkataan-perkataan yang terdiri daripada kata nama dan kata adjektif yang mengandungi sisipan dapat dijadikan kata kerja melalui proses pengimbuhan. 2 (a) Ahmad membaca surat itu kepada rakannya.

Namun begitu. hanya objek tepat boleh mengalami proses pasif. misalnya ayat 1(c) ialah bentuk pasif bagi ayat 1(b). objek-objek tersebut dibezakan dengan menamakan objek yang lebih dekat dengan kata kerja objek tepat ( dalam kes ini adik dalam ayat 1(b) dan rakannyadalam ayat 2(b). 2 (d) Surat itu dibacakan rakannya oleh Ahmad. iaitu membelikan dan membacakan. ialah proses pasif. . Satu ukuran untuk menentukan yang manakah antara kedua-dua objek itu objek tepat atau objek sipi. iaitu adik dan sehelai baju dalam ayat 1(b) dan rakannya serta surat itu dalam ayat 2(b). ayat-ayat berikut dianggap tidak gramatis: 1 (d) Sehelai baju dibelikan adik oleh ibu. terdapat dua objek: 3. Dalam bahasa Melayu. Hal yang sama juga berlaku bagi kata kerja yang menerima paitan meN-…-i. Oleh sebab terdapat dua objek dalam satu ayat. 2 (c) Rakannya dibacakan surat itu oleh Ahmad. maka binaan ayat akan berubah menjadi ayat-ayat berikut: 1 (b) Ibu membelikan adik sehelai baju. Tina menghidangi tetamunya secawan kopi. 2 (b) Ahmad membacakan rakannya surat itu. Dalam kedua-dua ayat ini terdapat dua objek. 1 (c) Adik dibelikan sehelai baju oleh ibu. Mereka menghadiahi guru mereka sejambak bunga. jikalau kata kerja membeli dan membaca diubah menjadi kata kerja berapitan meN-…-kan. Sebaliknya. 4. manakala ayat 2(c) ialah ayat pasif bagi ayat 2(b). Objek yang jauh sedikit ( sehelai baju dan surat itu ) disebut objek sipi. Dalam dua ayat berikut.

manakala apitan meN-…- Imenandakan maksud lokatif. penggunaannya saling berganti tanpa membezakan makna. Tetapi bagi sebilangan kecil kata kerja yang menerima kedua-dua apitan ini. (b) Ali sedang membaikkan kereta yang rosak. 4 (a) Tini menghidangkan tetamunya secawan kopi. Contoh: 1 (a) Saya menghadiahkan sebuah buku kepada Anita pada hari jadinya.Dalam ayat (3). Kedua-duanya membentuk kata kerja transitif yang mendukung makna asas yang terkandug dalam kata dasar. ayat ayat iaitu turut (4) tetamunya. iaitu lazimnya apitan meN-…-kan menandakan maksud kausatif. Ada kalanya dapat dibezakan fungsi antara kedua-dua apitan ini. menjadi seperti yang berikut: binaan kedua-dua 3 (a) Mereka menghadiahkan sejambak bunga kepada guru mereka.Yang tinggal hanya satu objek diikuti oleh frasa sendi nama. . tidak lagi terdapat dua objek dalam setiap ayat.maka berubah. objek tepat kata ialah guru kerja mereka dan ditukar dalam apitan. Contohnya: 2 (a) Ali sedang membaiki kereta yang rosak. Perbezaan Antara Apitan meN-…-kan dengan Apitan meN-…-i Dalam bahasa Melayu banyak kata kerja terbentuk dengan apitan meN-…kan dan meN-…-i. Dalam binaan ayat 3(a) dan 4(a). Jikalau kedua-dua menjadi menghadiahkan dan menghidangkan. (b) Saya menghadiahi Anita sebuah buku pada hari jadinya.

kata kerja dengan awalan mempeR. kata kerja transitif kata kerja tak transitif 1. iaitu yang tidak memerlukan objek. (2) Kakinya terpijak paku itu.Jenis Kata Kerja Berawalan TERKata kerja yang dibentuk dengan awalan teR. 2.membawa maksud menjadikan dan boleh bertukar ganti dengan apitan meN-…-kan.terdiri daripada dua jenis.dengan apitan Memper-…-kan Dalam bahasa Melayu terda[at kata kerja yang terbentuk dengan awalan mempeR… dan apitan mempeR-…-kan. . Perbezaan antara awalan memper. iaitu yang diikuti oleh objek. iaitu: 1. iaitu: (a) kata kerja transitif aktif (b) kata kerja transitif pasif Contohnya: (a) Kata kerja transitif aktif.yang bersifat tak transitif. Kata kerja transitif Terdapat dua jenis kata kerja transitif yang terbentuk denga awlan teR-. (2) Dia terjatuh dari atas pokok. Contohnya: (1) Mereka tersandar di tepi dinding. Pada dasarnya. (b) Kata kerja transitif pasif Terdapat juga kata kerja dengan awalan teR. (1) Ratna terambil buku adik saya.

memperisteri menjadikan seseorang isteri. jika digunakan bentuk memperbesarkan. memperhambakan .memberikan isteri kepada seseorang atau menjadikan seseorang beristeri. Tetapi bagi beberapa kata nama tertentu. tidak gramatis. untuk menghasilkan perkataan yang berlainan makna.menganggap diri atau orang lain seperti hamba. salah satu bentuk sahaja digunakan. memperhamba . isteri dan suami. 2. perkataanperkataan ini boleh menerima awalan mempeR. Contohnya: 1. 4.Contohnya: memperbesar = membesarkan memperalat = mengalatkan Bagi kata adjektif. Oleh itu. misalnya.dan mempeR-…-kan. iaitu hamba.menjadikan diri atau orang lain seperti hamba kepada seseorang. Pilihlah hanya mana-mana satu imbuhan. 3. iaitu sama ada memperbesar atau membesarkan. . memperisterikan .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.