Tandakan

pada jawapan yang betul

1)

Nama Nabi kita

Muhammad Musa

2)

Ibu Nabi Muhammad

Maisarah Aminah

Abdullah Wahid 3) Bapa Nabi Muhammad

4)

Bapa Aminah

Wahab Abdul Hamid

5) Bapa Abdullah Abdul Mutalib Karim .