TUGAS PENYELIA ASRAMA 1.

0 Pentadbiran • • • • • • − − − − lain-lain − − − • • Pekeliling-pekeliling yang berkaitan asrama Buku Laporan Prestasi Kontraktor Membantu warden dalam urusan/proses pengambilan dan pendaftaran murid baru. Memastikan diuruskan. hapuskira peralatan dan perabot asrama / dewan makan Menyelia kakitangan pembersihan. asrama, perkhidmatan keselamatan dan

Mengurus inventori asrama. Mengurus stor-stor asrama. Menyediakan rekod-rekod pelajar yang tinggal di asrama. Menyediakan jadual tugas harian/bulanan bagi kakitangan asrama. Mengurus Pejabat Asrama dan memastikan perkara-perkara berikut teratur dan kemas. Sistem Fail Data-data Peralatan dan perabot serta susun aturnya Buku Stok/Inventori peralatan,perkakas,perabot, dan

Bertanggungjawab melaporkan sebarang kerosakan kepada Pengetua/Guru Besar dan mengambil tindakan susulan setelah mendapat kebenaran. Mengumpul maklumat dari pihak yang berkaitan, menyediakan data dan menghantarkannya kepada pihak-pihak yang memerlukan. Membantu menjayakan sebarang aktiviti asrama. Menghadiri mesyuarat, taklimat serta kursus yang berkaitan. Mengurus hal-hal berkaitan penggunaan asrama oleh pihak luar.

• • • • •

Menutup akaun asrama setiap hujung bulan. Membuat kutipan yuran asrama Membantu memohon kelulusan menggunakan Wang Lebihan Makanan Asrama ke Jabatan Pelajaran Negeri/ Kementerian Pelajaran Malaysia. 2. Mengurus Buku Tunai Asrama. Mengemukakan laporan makanan tahunan ke Kementerian Pelajaran Malaysia. Menyediakan anggaran peruntukan tahunan asrama.• • • Membantu tugas-tugas warden ketika ketiadaannya di asrama. Bertanggungjawab melengkap dan mengemaskini data SMA. 3.0 Kontrak Penswastaan 3. Mengurus pembayaran bil-bil asrama. Membuat penyata audit setiap hujung tahun. Bertanggungjawab sepenuhnya berkaitan bekalan makanan: Mengisi Borang Pesanan (Jadual 8) .1 Bekalan Makanan Bermasak • • • • − Mengawal kebersihan makanan dan minuman serta pekerja dewan makan mengikut garis panduan kesihatan. Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar atau Penolong Kanan HEM. Menuntut Geran Perkapita (PCG) asrama dan pelarasan jika ada. Mengemukakan laporan bulanan makanan ke Jabatan Pelajaran Negeri.0 Kewangan • • • • • • • • • Mengurus permohonan pembelian barang dan peralatan asrama untuk kegunaan asrama.

Penyeliaan kesihatan murid berkaitan: Pengurusan bilik sakit. Membantu menguatkuasakan perkara-perkara yang berkaitan dengan pengurusan tender bekalan makanan asrama. Mengurus buku laporan harian bekalan bermasak.0 Kebajikan • − − − − asrama.− − − − − • • Menerima dan memeriksa bahan mentah Mendapatkan pengesahan atau persetujuan Pengetua/Guru Besar jika berlaku pertukaran bahan/menu. spesifikasi dan masa yang ditetapkan.3 Pembersihan Kawasan • • Mempastikan kerja-kerja pembersihan kawasan dijalankan seperti dalam perjanjian kontrak. Memastikan penerimaan bahan mentah mencukupi dan berkualiti. Menyediakan dan mengemaskini rekod kesihatan murid . menu. Memberi bantuan mula kepada murid asrama. Memastikan kontraktor mematuhi peraturan/ garis panduan berkaitan pekerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran. Memastikan kontraktor mematuhi perjanjian kontrak dari aspek bahan mentah. Memantau proses penyediaan makanan. • • 3.perabot dan peralatan selamat digunakan. 4. Menyediakan jadual bertugas Pengawal Keselamatan. Kementerian Kesihatan dan Pihak Berkuasa Tempatan. Memastikan premis. Pengurusan pergerakan murid asrama ke klinik/hospital. Menyedia dan menghantar pengurusan sekolah. Menghantar laporan bulanan kepada pihak sekolah dan kontraktor. laporan harian/bulanan kepada pihak 3.2 Kawalan Keselamatan • • • Mempastikan Pengawal Keselamatan menjalankan tugas seperti dalam perjanjian kontrak.

Melaporkan kerosakan harta benda kerajaan. 0 Fizikal • • • • Menjaga kebersihan kawasan asrama termasuk bangunan-bangunan. bilik air. tandas. Memastikan semua pendawaian dan peralatan elektrik selamat digunakan. dewan makan dan persekitaran asrama dalam keadaan bersih . Menghantar Laporan Bulanan Pembersihan Kawasan Asrama. bilik-bilik khas. Menjalankan pemeriksaan setiap pagi untuk menentukan kebersihan dormitori. . • 6.0 Keselamatan • • • • Memastikan semua peralatan keselamatan di asrama berfungsi dengan baik. Menjaga semua alatan dan kemudahan di asrama. surau. teratur dan diurus rapi. Memastikan keselamatan persekitaran asrama. Memastikan semua kerosakan di asrama diselenggara dengan segera.5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful