TUGAS PENYELIA ASRAMA 1.

0 Pentadbiran • • • • • • − − − − lain-lain − − − • • Pekeliling-pekeliling yang berkaitan asrama Buku Laporan Prestasi Kontraktor Membantu warden dalam urusan/proses pengambilan dan pendaftaran murid baru. Memastikan diuruskan. hapuskira peralatan dan perabot asrama / dewan makan Menyelia kakitangan pembersihan. asrama, perkhidmatan keselamatan dan

Mengurus inventori asrama. Mengurus stor-stor asrama. Menyediakan rekod-rekod pelajar yang tinggal di asrama. Menyediakan jadual tugas harian/bulanan bagi kakitangan asrama. Mengurus Pejabat Asrama dan memastikan perkara-perkara berikut teratur dan kemas. Sistem Fail Data-data Peralatan dan perabot serta susun aturnya Buku Stok/Inventori peralatan,perkakas,perabot, dan

Bertanggungjawab melaporkan sebarang kerosakan kepada Pengetua/Guru Besar dan mengambil tindakan susulan setelah mendapat kebenaran. Mengumpul maklumat dari pihak yang berkaitan, menyediakan data dan menghantarkannya kepada pihak-pihak yang memerlukan. Membantu menjayakan sebarang aktiviti asrama. Menghadiri mesyuarat, taklimat serta kursus yang berkaitan. Mengurus hal-hal berkaitan penggunaan asrama oleh pihak luar.

• • • • •

• • • Membantu tugas-tugas warden ketika ketiadaannya di asrama. Mengurus pembayaran bil-bil asrama. Mengemukakan laporan makanan tahunan ke Kementerian Pelajaran Malaysia. 2. Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar atau Penolong Kanan HEM. Membuat kutipan yuran asrama Membantu memohon kelulusan menggunakan Wang Lebihan Makanan Asrama ke Jabatan Pelajaran Negeri/ Kementerian Pelajaran Malaysia. Membuat penyata audit setiap hujung tahun. Menutup akaun asrama setiap hujung bulan. Menuntut Geran Perkapita (PCG) asrama dan pelarasan jika ada. Menyediakan anggaran peruntukan tahunan asrama. 3.0 Kewangan • • • • • • • • • Mengurus permohonan pembelian barang dan peralatan asrama untuk kegunaan asrama. Bertanggungjawab sepenuhnya berkaitan bekalan makanan: Mengisi Borang Pesanan (Jadual 8) .0 Kontrak Penswastaan 3. Bertanggungjawab melengkap dan mengemaskini data SMA. Mengurus Buku Tunai Asrama.1 Bekalan Makanan Bermasak • • • • − Mengawal kebersihan makanan dan minuman serta pekerja dewan makan mengikut garis panduan kesihatan. Mengemukakan laporan bulanan makanan ke Jabatan Pelajaran Negeri.

laporan harian/bulanan kepada pihak 3. spesifikasi dan masa yang ditetapkan. Membantu menguatkuasakan perkara-perkara yang berkaitan dengan pengurusan tender bekalan makanan asrama. Menghantar laporan bulanan kepada pihak sekolah dan kontraktor. Menyedia dan menghantar pengurusan sekolah.perabot dan peralatan selamat digunakan. menu. Mengurus buku laporan harian bekalan bermasak. Penyeliaan kesihatan murid berkaitan: Pengurusan bilik sakit.− − − − − • • Menerima dan memeriksa bahan mentah Mendapatkan pengesahan atau persetujuan Pengetua/Guru Besar jika berlaku pertukaran bahan/menu. Kementerian Kesihatan dan Pihak Berkuasa Tempatan.3 Pembersihan Kawasan • • Mempastikan kerja-kerja pembersihan kawasan dijalankan seperti dalam perjanjian kontrak. Memastikan kontraktor mematuhi peraturan/ garis panduan berkaitan pekerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran. Memantau proses penyediaan makanan. Pengurusan pergerakan murid asrama ke klinik/hospital. Memastikan premis. 4. Menyediakan dan mengemaskini rekod kesihatan murid .2 Kawalan Keselamatan • • • Mempastikan Pengawal Keselamatan menjalankan tugas seperti dalam perjanjian kontrak.0 Kebajikan • − − − − asrama. Menyediakan jadual bertugas Pengawal Keselamatan. Memastikan penerimaan bahan mentah mencukupi dan berkualiti. Memastikan kontraktor mematuhi perjanjian kontrak dari aspek bahan mentah. • • 3. Memberi bantuan mula kepada murid asrama.

Melaporkan kerosakan harta benda kerajaan. Memastikan semua kerosakan di asrama diselenggara dengan segera. dewan makan dan persekitaran asrama dalam keadaan bersih . bilik-bilik khas. Menghantar Laporan Bulanan Pembersihan Kawasan Asrama. 0 Fizikal • • • • Menjaga kebersihan kawasan asrama termasuk bangunan-bangunan. Memastikan semua pendawaian dan peralatan elektrik selamat digunakan. Menjalankan pemeriksaan setiap pagi untuk menentukan kebersihan dormitori. bilik air. tandas. • 6. surau. Memastikan keselamatan persekitaran asrama. .5. Menjaga semua alatan dan kemudahan di asrama. teratur dan diurus rapi.0 Keselamatan • • • • Memastikan semua peralatan keselamatan di asrama berfungsi dengan baik.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.