Sejarah,Sumber Inspirasi Utama

Perkataan tamadun berasal daripada bahasa Arab, iaitu daripada mudun dan madain. Satu lagi perkataan Arab yang mempunyai kaitan dengan perkattan tamadun ialah madana yang mempunyai dua maksud, iaitu tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar.Perkataan daripada bahasa Inggeris yang mempunyai persamaan makna dengan tamadun ialah civilization yang berasal daripada bahasa Greek, iaitu civitas yang bermaksud bandar. Tamadun juga boleh diertikan sebagai peradaban. Setiap masyarakat di dunia mempunyai definisi mereka yang tersendiri tentang konsep tamadun.Bagi masyarakat Barat,tamadun dikaitkan dengan pembangunan lahiriah terutamanya dalam hal-hal kebudayaan seperti penulisan,undang-undang,kesenian dan pembandaran. Menurut pandangan beberapa sarjana Barat, misalnya,Gordon Childe,pencapaian lahiriah merupakan kayu ukur kemajuan tamadun dalam dalam sesebuah masyarakat. Darcy Riberio dan R.A Buchanan pula menolak unsur rohaniah sebaliknya hanya menekankan kepentingan dan pembangunan lahiriah dalam proses perkembangan tamadun. Menurut Islam, tamadun mestilah merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah. Oleh itu, Islam menekankan pembangunan lahiriah dan rohaniah.Kedua-dua unsur ini penting untuk mengukur tahap ketamadunan sesebuah masyarakat.Mengikut pandangn Syed Naquib al-Attas, tamadun ialah pencapaian tahap tatasusila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur oleh sesebuah masyarakat.Pandangan sarjana Islam ini turut disokong oleh sarjana Barat seperti Richard Sullivan yang mengakui bahawa unsur rohaniah sangat penting dalam konsep tamadun. Secara umumnya, konsep tamadun tidak hanya mementingkan pencapaian berbentuk lahiriah seperti kesenian dan pembinaan kota semata-mata tetapi juga mestilah diiringi dengan pencapaian dalam aspek rohaniah,tatasusila dan moral.

1

Agama dan kepercayaan memainkan peranan yang penting dalam perkembangan tamadun. iaitu sistem keluarga. Bagi mengendalikan masyarakat yang lebih besar sistem pemerintahan mula dibentuk untuk menjalankan pentadbiran.kesenian dan pembinaan dalam proses pembentukan tamadun awal. Peningkatan jumlah penduduk membawa kepada sebuah kehidupan berorganisasi yang merangkumi aspek sosial.Kehidupan secara berorganisasi ini mampu mengatur cara hidup manusia untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran kehidupan mereka.Kedinamikan aktiviti ekonomi sangat penting bukan sahaja dalam proses pertumbuhan dan perkembangan sesebuah tamadun tetapi juga hubungannya dengan tamadun luar. Usaha manusia untuk menyesuaikan kehidupan mereka dengan alam sekeliling telah menjadikan manusia lebih kreatif dan inovatif.Kewujudan sistem pemerintahan membawa kepada kelahiran sistem perundangan yang menjadi panudan kepada masyarakat demi menjaga keamanan dan kemakmuran sesebuah tamadun.Aktiviti ini merupakan titik permulaan bagi aktiviti ekonomi yang dikenali sebagai perdagangan.Kumpulan ini merupakan tunjang kepada aktiviti ekonomi. proses pembentukan tamadun merupakan manifestasi kepada pencapaian manusia dalam kedua-dua aspek ini.Aktiviti pertukaran barang dan perdagangan membolehkan berlakunya pertukaran ilmu pengetahuan.Kawasan yang dipilih untuk petempatan tetap amat penting untuk memastikan kelangsungan bekalan makanan.Barangan atau produk dihasilkan oleh kumpulan tertentu melalui pengkhususan dan kepakaran kumpulan tersebut.terutamanya dalam bidang pertanian dan perdagangan.Lapisan terakhir ialah golongan hamba yang kehidupannya bergantung kepada lapisan-lapisan diatasnya.Lapisan kedua ialah golongan pembesar yang terdiri daripada golongan yang menguasai upacara dan hal ehwal agama.individu yang dihormati oleh masyarakat seperti ketua keluarga atau ketua kelompok.Keadaan ini boleh menghasilkan kemakmuran dan kestabilan politik yang secara langsung akan membawa pula kepada peningkatan dan perkembangan ekonomi.Kreativiti dan inovasi manusia bergantung kepada pencapaian pemikiran dan kekuatan rohaniah mereka.teknologi dan budaya antara sesebuah masyarakat dengan masyarakat yang lain.Oleh itu.Lapisan paling atas merupakan golongan bangsawan yang menerajui pemerintahan yang diketuai oleh raja.Ini adalah kerana kedua-duanya amat berkait rapat dengan pengiktirafan terhadap golongan pemerintah.pembahagian sosial masyrakat.Perkembangan ini telah meningkatkan pengeluaran dan membawa kepada lebihan pengeluaran.Proses kemunculan tamadun bermula apabila manusia mencuba untuk memahami dan menyesuaikan kehidupannya dengan alam 2 . Pembentukan organisasi sosial dan politik membawa kepada kepada pengkhususan pekerjaan dalam tamadun awal.Hasil inovasi manusia kemudiannya melahirkan kemajuan dalam pertanian. Pada peringkat awal. serta kumpulan yang mempunyai kepakaran dalam kesenian. Kewujudan petempatan kekal merupakan salah satu ciri utama kemunculan tamadun.perkembangan ilmu pengetahuan.kumpulan pentadbir dan ilmuwan. organisasi sosial atau masyrakat yang wujud adalah pada tahap yang paling ringkas.Sistem sosial atau sistem masyarakat tamadun awal selalunya berbentuk piramid dan bersusun lapis.Kemudian diikuti oleh golongan rakyat biasa yang merupakan jumlah yang paling ramai.Pertambahan penduduk dan kepelbagaian aktiviti ekonomi telah membawa kepada proses pembahagian masyarakt yang lebih kompleks. iaitu dari segi penanaman dan penyimpanan makanan serta penternakan binatang.Ini kemudiannya akan menghasilkan pertukaran barangan yang juga dikenali sebagai sistem barter.Peningkatan dalam produktiviti manusia menyebabkan pengkhususan pekerjaan menjadi lebih penting.Contohnya ialah penciptaan peralatan baru seperti cangkul dan penggunaan teknologi seperti sistem pengairan yang baik.Seseorang pemimpin ataupun raja selalunya menggunakan unsur magis dan mendakwa dirinya sebagai wakil tuhan demi mendapatkan pengiktirafan sebagai ketua pemerintah. Kehidupan secara menetap membawa kepada corak hidup yang lebih sistematik.ekonomi dan politik.Lebihan ini telah dapat menampung pertambahan jumlah penduduk disebabkan adanya bekalan makanan yang berterusan.

Kepercayaan ini dikenali sebagai animisme.dan laut dipercayai mempunyai semangat dan harus dihormati demi menjaga keamanan dan kemakmuran hidup. Penciptaan bahasa dan sistem tulisan adalah sebahagian daripada perkembangan ilmu pengetahuan dalam proses pembentukan tamadun yang hasilnya dapat dilihat sehingga hari ini.tamadun Indus di Lembah Sungai Indus (2500 S.sekeliling.Contohnya.tamadun Mesir Purba di Lembah Sungai Nil(3100 S.makanan serta kemudahan pengangkutan dan perhubungan. Selain itu.iaitu penyesuaian antara manusia dengan alam sekelilingnya. Antara bahasa tertua termasuklah Yunani dan Sanskrit manakala contoh sistem tulisan awal ialah hieroglif.Manusia akan memilih kawasan yang memudahkan mereka menjalani kehidupan harian.M).Dalam sesetengah masyarakat.pemilihan lokasi ini juga adalah disebabkan adanya kemudahan untuk mendapatkan bekalan air.penulisan undang-undang dan hal-hal keagamaan.Agama tamadun awal ini dikenali sebagai politeisme yang bermakna penyembahan terhadap lebih daripada satu tuhan.Lembah sungai selalunya dipilih sebagai lokasi petempatan kekal disebabkan oleh kesuburan tanah di sekitarnya untuk tujuan pertanian. 2 .Bahasa dan tulisan merupakan instrumen paling penting untuk menyampaikan.memperkembangkan serta mencatatkan idea dan pemikiran manusia.M).tamadun Mesopotamia di lembah Sungai Euphrates(3500 S.matahari.M) dan tamadun Hwang Ho di Lembah Sungai Hwang Ho(1800 S.Bahasa dan tulisan memainkan peranan yang sangat penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan perhubungan di dalam sesebuah masyarakat dan juga antara sesebuah masyarakat dengan masyarakat yang lain.M).Manusia pada peringkat awal proses pembentukan tamadun percaya bahawa terdapat kuasa ghaib yang menguasai alam sekeliling.alam sekitar seperti pokok.Penghasilan sistem tulisan amat penting untuk tujuan urusan pentadbiran seperti penyimpanan rekod. Secara evolusi kepercayaan ini bertukar menjadi agama.batu. Proses pembentukan tamadun manusia pula bermula apabila wujud hubungan.cuneiform dan ideogram.Faktor-faktor ini menjelaskan kepada kita mengapa keseluruhan tamadun awal manusia terbentuk di kawasan lembah sungai.

bintang dan matahari telah membawa kepada perkembangan ilmu matematik seperti sistem mengira perpuluhan.oleh itu rakyat dapat membaca undnag-undang tersebut.Kod Undang-Undang Hammurabi telah menjadi dasar perundangan dalam tamadun Mesopotamia.Undang-undang ini berteraskan hak rakyat terhadap keadilan. 3 . Di samping itu.Tamadun Mesoptamia telah menyumbang kepada perkembangan ilmu astronomi.Dalam seni bina.Arca dan tiang batu dapat dilihat dalam seni bina Zigurat. Tamadun Mesopatamia telah memperkenalkan kepada dunia cara membuat batu bata daripada tanah liat.Mengikut kod ini.menolak.Kod Undang-Undang Hammurabi telah banyak menyumbang kepada perundangan dunia masa kini. Selain itu.mereka telah mencipta arca dan tiang batu.hukuman dan denda mestilah setimpal dengan kesalahan tetapi berbeza mengikut susun lapis masyarakat.mendarab.membahagi dan punca gandaan dua yang kemudiannnya membawa kepada perkembangan ilmu geometri.menambah.Kod Undang-Undang Hammurabi ini digubal semasa Raja Hammurabi memerintah kerajaan Babylon.ilmu pengetahuan dan senibina jelas dapat dilihat dalam tamadun Mesopotamia.Contoh arca tersebut ialah patung Raja Gudea.Pecerapan terhadap pergerakan bulan.Daripada aspek perundangan.Penguasaan dalam bidang astronomi juga telah membolehkan penggunaan jalan laut dan penciptaan kalender yng berasaskan sistem solar yang mengandungi dua bleas bulan dalam satu tahun. Antara sumbangan tamadun awal manusia kepada manusia sejagat dari segi perundangan. dalam aspek senibina.daripada aspek ilmu pengetahuan.Kod ini mengandungi kira-kira 282 undang-undang yang dipahat pada tembok serta tiang besar.

Sumbangan tamadun awal manusia banyak memberi manfaat dan inspirasi kepada pengukuhan peradaban Negara Malaysia sebagaimana generasi masa kini memanfaatkan pelbagai aspek tamadun awal dalam kehidupan mereka.berdasarkan aspek sosial pula.berdasarkan aspek ekonomi.Antara aspek tamadun awal yang dimanfaatkan adalah dari segi politik. Berdasarkan aspek politik melalui tamadun Mesir purba kita dapat melihat Firaun menjadi ketua kerajaan kepada tamadun tersebut dan hal ini telah diaplikasikan di Malaysia apabila Perdan Menteri menjadi ketua kerajaan rasmi bagi peradaban Malaysia di mana aspek ini memberi manfaat kepada Negara Malaysia. Di samping itu.melalui tamadun Mesir Purba kita dapat melihat senibina dalam dalam tamadun tersebut seperti Piramid giza telah memberi inspirasi kepada peradaban Negara Malaysia untuk membina pencakar-pencakar langit yang tinggi dan kukuh seperti Menara Berkembar Petronas.ekonomi dan sosial.melalui tamadun Hwang Ho kita dapat melihat pertanian menjadi antara sumber ekonomi kepada tamadun tersebut dan hal ini telah diaplikasikan di Malaysia apabila industri penanama padi yang merupakan sebahagian daripada sektor pertanian telah menjadi salah satu sumber ekonomi utama di Negara Malaysia. Selain itu. 4 .

Kerajaan telah meletakkan kestabilan politik sebagai asas kepada pembangunan sesebuah negara. Perdana Menteri Malaysia. kita dapat menangani perkara tersebut bersama-sama melalui kesatuan antara sesebuah kaum dengan kaum yang lain. dengan kestabilan politik rakyat hidup aman dan telah mengambil iktibar daripada bencana-bencana tersebut serta telah bangkit untuk mencapai sesuatu kejayaan yang boleh dibanggakan oleh generasi akan datang.Perpaduan kaum dapat dipupuk dengan tiada lagi salah faham yang boleh menjejaskan hubungan antara kaum.Perindustrian negara juga berkembang dan telah menarik banyak pelabur-pelabur dari negara asing untuk melabur di negara kita sekaligus hubungan antarabangsa negara berkembang seterusnya mendapat sanjungan negara luar. pergaduhan antara kaum dan pelbagai lagi. Dari segi perpaduan sosial pula. peperangan. Yang Amat Berhormat Tan SriNajib bin Abdul Razak telah memperkenalkan prinsip 1 Malaysia sebagai medium asas perpaduan semua kaum di Malaysia. kita merasai pengalaman pahit. Negara juga mengalami kemajuan ekonomi seperti kemajuan dari segi pasaran domestik dan juga pasaran antarabangsa. 5 . Tika kita mengimbas kembali sejarah negara ini. seperti penjajahan.Akan tetapi. Malaysia juga telah membina banyak mercu tanda seperti Menara Berkembar Petronas atau dikenali sebagai Kuala Lumpur City Centre (KLCC) yang menjadi simbol bahaw rakyat negara Malaysia mampu bangkit walaupun baru sahaja 56 tahun merdeka.

Malaysia merupakan sebuah negara yang berkembang pesat untuk menjadi sebuah negara yang terkemuka di dunia pada abad 21.Antaranya ialah. Tidak ketinggalan juga perkara yg semakin hangat diperkatakan iaitu rasuah. pihak media perlulah menayangkan paparan-paparan yang mempunyai nilai-nilai murni dan bermoral bagi tontonan setiap lapisan masyarakat agar menjadi pedoman bagi mereka untuk menjadi rakyat yang berjasa dan menjadi modal insan kepada negara. pihak kerajaan telah memberikan pelbagai inisiatif sebagai medium bagi mengatasi masalah ini. Cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara bertamadun yang terkemuka di dunia pada abad 21. dengan menyalurkan bantuan rakyat seperti BR1M. generasi muda akan mula sedar seterusnya menghindarkan diri mereka daripada terjebak dengan gejala sosial yang semakin berleluasa ini. gejala ini perlu ditangani dengan langkah-langkah yang konkrit bagi mengelakkan masalah ini terus berleluasa.penyalahgunaan dadah dan sebagainya.Oleh hal yang demikian itu. KR1M dan PR1MA.negara ini perlu menghadapi dan menangani cabaran masa hadapan bagi mencapai pengukuhan peradaban Negara Malaysia yang gemilang. Di samping itu.Oleh itu. remaja pada hari ini sangat mudah terpengaruh melalui apa yang ditonton oleh mereka di kaca televisyen mereka. 6 .Oleh hal yang demikian itu. Cabaran yang seterusnya ialah masalah kewangan di kalangan rakyat seperti ketidakmampuan dalam menyara kehidupan yang sewajarnya dinikmati oleh setiap rakyat.Antara langkah-langkahnya adalah seperti mengadakan kempen-kempen yang menerangkan kepada masyarakat tentang keburukan rasuah dan menahan pesalah-pesalah yang terlibat.Pihak kerajaan perlulah mengambil tindakan yang sewajarnya dengan penerapan nilai-nilai moral dan sivik dalam setiap individu di setiap lapisan masyarakat.negara perlu mentransformasi pendidikan dalam mempertikatkan daya pemikiran masyarakat untuk menangani masalah ini.Gejala rasuah merupakan antara cabaran yang paling besar bagi negara Malaysia.Oleh yang demikian itu. Antara cabarannya ialah mentaliti masyarakat yang rendah tahapnya seperti mempercayai sesuatu maklumat tanpa usul periksa yang terperinci.Melalui langkah ini.Oleh hal yang demikian itu. Malaysia juga menghadapi cabaran gejala sosial di kalangan generasi muda seperti vandelisme.

nilai cintakan ilmu daripada Tamadun Mesopotami . nilai inovatif. Seterusnya.Masyarakt Malaysia bersikap optimis dalam membangunkan Negara Malaysia meskipun baru mengecapi kemerdakaan selama 5 dekad.Peradaban Negara Malaysia menghayati nilai ini dengan bersikap terbuka membenarkan para pelabur asing dari pelbagai peradaban untuk melabur di Malaysia demi membangunkan ekonomi negara.nilai sifat keterbukaan masyarakat Tamadun Indus dalam bekerjasama dengan tamadun lain demi kemaslahatan bersama juga boleh dihayati. 7 . Selain itu. Tamadun awal manusia telah memberi banyak nilai positif kepada generasi masa kini dalam mengukuhkan sesebuah peradaban. nilai kreatif yang diamalkan oleh masyarakat Tamadun Hwang Ho melalui memanfaatkan sungai dengan membina terusan untuk kegunaan pertanian boleh dihayati. Penghayatan nilai ini dalam peradaban Negara Malaysia jelas dapat dilihan melalui pembinaan empangan dan terusan yang lebih sistematik dan berteknologi tinggi untuk kegunaan pertanian. Akhir sekali. Nilai ini telah telah membolehkan penciptaan cangkul dan sabit dari tamadun awal Hwang Ho yang digunakan untuk kegunaan pertanian.Malaysia telah mengorak langkah dalam menghayati nilai-nilai daripada tamadun awal manusia demi mengukuhkan peradaban Negara Malaysia yang gemilang ini Antara nilai positif yang boleh dihayati adalah seperti.Masyarakat dalam peradaban Negara Malaysia ini telah berusaha mengamalkan nilai ini dengan memanfaatkan ciptaan cangkul tersebut sebagai asas penciptaan traktor ‘backhoe’.Nilai ini dihayati oleh peradaban Negara Malaysia dengan membina bangunan-bangunan untuk pendidikan dan memberi biasiswaseperti PTPTN kepada para penuntut ilmu.telah berjaya mengembangkan ilmu astronomi dan ilmu perubatan. Di samping itu.nilai bersikap optimis masyarakat Tamadun Mesir Purba yang berusaha memajukan ekonomi mereka meskipun hidup di kawasan padang pasir yang kekurangan sumber dihayati oleh peradaban Negara Malaysia.

Hikmah dan faedah itu akan hanya dapat dihasilkan sekiranya manusia bersikap cekal dan bertindak secara inovatif. Masyarakat dan pemerintah mereka juga tidak melarikan diri atau berpindah daripada bahaya banjir yang melanda mereka.contohnya tamadun Mesopotamia telah memperlihatkan usaha manusia untuk hidup lebih aman melalui pengenalan undang-undang Hamurabbi. Setiap tamadun berkembang daripada perkampungan prasejarah akhir iaitu daripada perkampungan itu lahirlah Bandar dan juga kota. Sifat-sifat ini amat diperlukan untuk membina tamadaun yang hebat pada masa kini. 8 . Setiap tamadun awal adalah unik dan istimewa. Setiap perkara mempunyai hikmah dan faedahnya.sebaliknya mereka telah membina sistem pengairan bagi mengelakkan bahaya tersebut. Tamadun Hwang Ho pula. Seluruh masyarakat dalam peradaban Negara Malaysia ini wajar mengambil iktibar dan inspirasi daripada tamadun-tamadun awal untuk menjadi rakyat yang seimbang dari segala aspek demi keutuhan peradaban Negara Malaysia ini. Pelbagai kegiatan ekonomi telah membawa kepada pengkhususan kerja dan juga keperluan infrastruktur seperti jalan dan kawalan undang-undang. Tamadun mesir purba pula dengan keunikan seni binanya dan tamadun Indus dengan kajaiban system perancangan bandarnya. kecekalan para pemerintah dan masyarakatnya mengawal aliran hwang ho agar tidak memudaratkan kegiatan pertanian mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful