BMM 3110 SINTAKSIS

TAJUK 1: SATU PENGENALAN
DISEDIAKAN OLEH: KUMPULAN 1 BASIRAH BINTI YA’ACOB NUR SHAMIMI BINTI JAMUDIN UNIT J2 AMBILAN JANUARI 2011 PENSYARAH : ENCIK KHAIRUL AZHAR BIN MOHD ZAHARI

Subtopik.
 Struktur Binaan Ayat.  Pembahagian Subjek dan Predikat.  Ayat Dasar dan Ayat Terbitan.  Susunan dalam Ayat.

Omar.Definisi Sintaksis  Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. Dalam perkataan lain. iaitu yang dimulai dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan dan intonasinya menyatakan bahawa ayat itu sempurna dan selesai (Asmah Hj. Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. 2006). Ayat terdiri daripada klausa yang disertai dengan intonasi ayat yang lengkap.al. 1980) . serta mengandungi intonasi yang sempurna (Nik Safiah Karim et. dalam tatabahasa tidak ada unit yang lebih tinggi yang mempunyai ayat sebagai unsurnya.  Ayat ialah unit yang paling tinggi dalam skala tatatingkat nahu.

Pa/kai/an/nya / ba/sah / ke/ra/na/ hu/jan/. . Perkataan Morfem Fonem Pakaiannya / basah / kerana hujan.Ayat Klausa Frasa Pakaiannya basah kerana hujan. P/a/k/a/i/a/n/n/y/a/ b/a/s/a/h/ k/e/r/a/n/a h/u/j/a/n/. Pakaiannya basah / kerana hujan Pakaiannya basah / kerana hujan.

struktur dan binaan konstruksi ayat (Siti Hajar Abdul Aziz: 2008). Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. atau  Bidang sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa (Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga: 2011) .

STRUKTUR BINAAN AYAT .

Adik 2. tertidur .  Sesuatu binaan ayat bukan sekadar gabungan atau rentetan bentuk kata yang sewenang-wenangnya dan tidak tersusun. Setiap pembentukan ayat dalam sesuatu bahasa dikenali sebagai sebagai satu binaan atau konstruksi.  Contoh ayat yang mengandungi 2 unsur/konstituen: Adik tertidur. tetapi sebaliknya terbentuk daripada susunan beberapa unit kecil rangkai kata yang dalam ilmu bahasa dikenali sebagai unsur atau konstituen. Unsur : 1.

subjek adalah bahagian ayat yang diterangkan manakala predikat adalah bahagian ayat yang menerangkan subjek. contohnya: AYAT Subjek Rahman Predikat guru Bahasa Melayu Adik Khatijah ke sekolah menyiram pokok bunga .  Dalam huraian tatabahasa. Ayat terdiri daripada 2 unsur utama iaitu subjek dan predikat.

 Contoh binaan ayat : Subjek (1). Ali (FN) (2). Pemburu itu (FN) (3). Rumah itu (FN) Predikat peniaga (FN) melontar lembing (FK) cantik sekali (FA) di tepi sawah (FS) . Bajunya (FN) (4).

. yang menjadi judul atau unsur yang diterangkan.Struktur Binaan Subjek dan Predikat Subjek Konstituen yang terdiri daripada sama ada satu perkataan atau beberapa perkataan. Predikat Kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek.

Abang kandungku (7). Amin Predikat guru besar di sekolah baru itu. Contoh: Subjek (5). (6). Pegawai kastam itu sedang berehat di bilik sebelah. . amat cekap.

 Ayat di atas boleh juga disongsangkan dengan melakukan pendepanan predikat dan meletakkan subjek di belakang. Sedang berehat di bilik sebelah (10). . pegawai kastam itu. Subjek Predikat (8). Amat cekap Amin. abang kandungku. Guru besar di sekolah baru itu (9).

SUBJEK FN + FN Ah Chong PREDIKAT seorang usahawan. . Cikgu Ainol FN + FS SUBJEK PREDIKAT Fatimah ke sekolah. SUBJEK PREDIKAT FN + FK Azimah mengulang kaji pelajaran. BINAAN AYAT SUBJEK FN + FA PREDIKAT cantik.

PEMBAHAGIAN SUBJEK DAN PREDIKAT .

Frasa subjek : kanak-kanak itu Frasa predikat : berjalan kaki ke sekolah .  Pemenggalan ayat tersebut dikenali sebagai pemenggalan frasa subjek dan frasa predikat. Ayat dipenggal menjadi 2 bahagian unsur frasa.  Contoh : Kanak-kanak itu berjalan ke sekolah.

 Binaan ayat yang terdiri daripada bahagian subjek dan predikat boleh dilihat dalam rajah pohon di bawah:  Kanak-kanak itu berjalan ke sekolah. Ayat Subjek Kanak-kanak itu berjalan Predikat ke sekolah .

Pola 2 Pola 3 Pola 4 . besar. Frasa Kerja (FK) sedang bercakap. pengurus syarikat tersebut.Ayat Dasar  Ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat yang lain seperti ayat tunggal dan ayat majmuk. Frasa Adjektif (FA) pintar.  Dalam Bahasa Melayu. Frasa Sendi Nama (FSN) di Ipoh. pola dan struktur binaan ayat mempunyai bentuk yang tetap. iaitu mempunyai 4 pola seperti berikut: Pola Pola 1 Subjek Frasa Nama (FN) 1 Mohd Firdaus 2 Ibu saudara saya Frasa Nama (FN) 1 Guru itu 2 Surat tawaran kami Frasa Nama (FN) 1 Mereka sangat 2 Rumah itu sungguh Frasa Nama (FN) 1 Ibu pejabat kami 2 Hadiah itu Predikat Frasa Nama (FN) pelajar sekolah. akan dikirim tidak lama lagi. untuk semu pelajar yang berjaya.

remuk akibat terlanggar batang pokok. . 2. Ayah Pak Karim Kereta pegawai itu Pejabatnya Predikat sedang tidur di serambi rumah. menanam sayur di kebun itu. terletak di Menara Hap Seng Kuala Lumpur. 3.Ayat Terbitan  Ayat –ayat yang lebih panjang atau lebih kompleks dbina daripada ayat dasar.  Contoh: Subjek 1.  Terbentuk apabila beberapa unsur baik unsur perkataan mahupun unsur frasa ditambah pada frasa subjek atau frasa predikat sesuatu ayat dasar. 4.

Ayat Dasar dan Ayat Terbitan .

 Walaupun bilangan ayat sesuatu bahasa itu memang tidak ada hadnya.  Selagi manusia masih memerlukan dan menggunakan bahasa. namun kesemua ayat yang terbentuk itu masih tetap mematuhi dan pasti berasal daripada satu ayat dasar. .Ayat Dasar dan Ayat Terbitan  Oleh sebab bahasa sentiasa digunakan oleh manusia. demikian juga panjang pendeknya dan kemajmukannya. sudah tentulah bilangan ayat yang digunakan tidak terhingga jumlahnya. selagi itulah ayat akan terus terbentuk. iaitu dipertuturkan sebagai alat untuk berkomunikasi.

 Ayat dasar merupakan pola yang menjadi sumber kepada pembentukan atau terbitan semua ayat yang lain dalam sesuatu bahasa itu. pasti dapat dikembalikan kepada bentuk asalnya. iaitu salah satu daripada empat pola ayat dasar yang berikut Subjek Predikat :Pola 1 Pola 2 Frasa nama Frasa nama Frasa nama Frasa kerja Pola 3 Pola 4 Frasa nama Frasa nama Frasa adjektif Frasa sendi nama . semua ayat sama ada yang pendek atau yang panjang. yang berstruktur biasa atau songsang. yang berbentuk ayat mudah atau ayat kompleks.  Dalam bahasa Melayu misalnya.

makenik. Frasa Sendi Nama di Kuala Besut. Contoh ayat berdasarkan pola :Pola Pola 1 FN+FN Pola 2 Subjek Frasa Nama Amira Ah Seng Frasa Nama Prediket Frasa Nama kerani. di Kampung Jawa. . Frasa Kerja FN+FK Pola 3 FN+FA Pola 4 FN+FSN Kakakku Ibuku Frasa Nama Pegawai itu Juruterbang itu Frasa Nama Sekolahnya Kampungnya sedang menjahit baju. sedang memasak. sangat kacak. Frasa Adjektif amat rajin.

baik unsur perkataan mahupun unsur frasa ditambah pada subjek atau frasa predikat sesuatu ayat dasar. seperti yang diberikan di atas. yang kita namai ayat terbitan. dapat diperkembang menjadi ayat terbitan yang berikut :- . bentuk ayat dasar bahasa Melayu.  Ayat terbitan terbentuk apabila beberapa unsur. Daripada ayat dasar kita dapat membina ayat- ayat yang lebih panjang atau kompleks.  Misalnya.

4 Sekolahnya Kampung neneknya di Kuala Besut dalam daerah Besut. di Kampung Jawa dalam daerah . sedang memasak di dapur. Ayat dasar menjadi ayat terbitan :- Bi Subjek l 1 Amira Ah Seng Predikat kerani tetap di sekolah itu. sangat kacak dan baik hati. makenik sementara di kedai itu. 2 Kakak sulungku Ibuku Pegawai kanan pejabat itu Juruterbang Air Asia itu 3 sedang menjahit baju di dalam bilik. amat rajin dan cekap pula.

Susunan dalam Ayat .

Susunan dalam Ayat  Apabila berbincang tentang ayat. iaitu bentuk susunan biasa dan susunan songsang.  Dari segi bentuk susunan. . kita juga membincangkan aspek susunanya. ayat dapat dibahagikan kepada dua jenis.

iaitu unsur frasa subjek mendahului frasa perdikat. 2 3 4 . makenik sementara di kedai itu. amat rajin dan cekap pula. di Kuala Besut dalam daerah Besut. di Kampung Jawa dalam daerah Selangor. sangat kacak dan baik hati. sedang memasak di dapur. Susunan biasa :Binaan ayat yang mempertahankan pola dasar ayat. Bil 1 Subjek Amira Ah Seng Kakak sulungku Ibuku Pegawai kanan pejabat itu Juruterbang Air Asia itu Sekolahnya Kampung neneknya Predikat kerani tetap di sekolah itu. sedang menjahit baju di dalam bilik.

ibuku. pegawai kanan pejabat itu. Ah Seng. kampung neneknya. sekolahnya. Bil 1 Predikat Kerani tetap di sekolah itu Makenik sementara di kedai itu Sedang menjahit baju di dalam bilik Sedang memasak di dapur Amat rajin dan cekap pula Sangat kacak dan baik hati Di Kuala Besut dalam daerah Besut Di Kampung Jawa dalam daerah Selangor Subjek Amira. kakakku. juruterbang Air Asia itu. Susunan songsang :Apabila susunan unsur frasa predikat mendahului frasa subjek. 2 3 4 .

Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Bahasa Melayu 1. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. (2008).Sumber Rujukan  Siti Hajar Abdul Aziz. Oxford Fajar Sdn. .  Dewan Bahasa dan Pustaka. (2010). Bhd: Selangor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful