BMM 3110 SINTAKSIS

TAJUK 1: SATU PENGENALAN
DISEDIAKAN OLEH: KUMPULAN 1 BASIRAH BINTI YA’ACOB NUR SHAMIMI BINTI JAMUDIN UNIT J2 AMBILAN JANUARI 2011 PENSYARAH : ENCIK KHAIRUL AZHAR BIN MOHD ZAHARI

Subtopik.
 Struktur Binaan Ayat.  Pembahagian Subjek dan Predikat.  Ayat Dasar dan Ayat Terbitan.  Susunan dalam Ayat.

Definisi Sintaksis  Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. 2006). Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. Ayat terdiri daripada klausa yang disertai dengan intonasi ayat yang lengkap.al. 1980) . Dalam perkataan lain. Omar. serta mengandungi intonasi yang sempurna (Nik Safiah Karim et.  Ayat ialah unit yang paling tinggi dalam skala tatatingkat nahu. dalam tatabahasa tidak ada unit yang lebih tinggi yang mempunyai ayat sebagai unsurnya. iaitu yang dimulai dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan dan intonasinya menyatakan bahawa ayat itu sempurna dan selesai (Asmah Hj.

P/a/k/a/i/a/n/n/y/a/ b/a/s/a/h/ k/e/r/a/n/a h/u/j/a/n/. Perkataan Morfem Fonem Pakaiannya / basah / kerana hujan. Pa/kai/an/nya / ba/sah / ke/ra/na/ hu/jan/. Pakaiannya basah / kerana hujan Pakaiannya basah / kerana hujan. .Ayat Klausa Frasa Pakaiannya basah kerana hujan.

atau  Bidang sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa (Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga: 2011) .struktur dan binaan konstruksi ayat (Siti Hajar Abdul Aziz: 2008). Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk.

STRUKTUR BINAAN AYAT .

 Setiap pembentukan ayat dalam sesuatu bahasa dikenali sebagai sebagai satu binaan atau konstruksi. Unsur : 1. tertidur .  Contoh ayat yang mengandungi 2 unsur/konstituen: Adik tertidur. Adik 2.  Sesuatu binaan ayat bukan sekadar gabungan atau rentetan bentuk kata yang sewenang-wenangnya dan tidak tersusun. tetapi sebaliknya terbentuk daripada susunan beberapa unit kecil rangkai kata yang dalam ilmu bahasa dikenali sebagai unsur atau konstituen.

 Ayat terdiri daripada 2 unsur utama iaitu subjek dan predikat. subjek adalah bahagian ayat yang diterangkan manakala predikat adalah bahagian ayat yang menerangkan subjek. contohnya: AYAT Subjek Rahman Predikat guru Bahasa Melayu Adik Khatijah ke sekolah menyiram pokok bunga .  Dalam huraian tatabahasa.

 Contoh binaan ayat : Subjek (1). Pemburu itu (FN) (3). Bajunya (FN) (4). Rumah itu (FN) Predikat peniaga (FN) melontar lembing (FK) cantik sekali (FA) di tepi sawah (FS) . Ali (FN) (2).

Predikat Kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. .Struktur Binaan Subjek dan Predikat Subjek Konstituen yang terdiri daripada sama ada satu perkataan atau beberapa perkataan. yang menjadi judul atau unsur yang diterangkan.

Amin Predikat guru besar di sekolah baru itu. . (6). Contoh: Subjek (5). Pegawai kastam itu sedang berehat di bilik sebelah. amat cekap. Abang kandungku (7).

. Amat cekap Amin. abang kandungku. Sedang berehat di bilik sebelah (10). pegawai kastam itu. Ayat di atas boleh juga disongsangkan dengan melakukan pendepanan predikat dan meletakkan subjek di belakang. Guru besar di sekolah baru itu (9). Subjek Predikat (8).

SUBJEK PREDIKAT FN + FK Azimah mengulang kaji pelajaran. Cikgu Ainol FN + FS SUBJEK PREDIKAT Fatimah ke sekolah. BINAAN AYAT SUBJEK FN + FA PREDIKAT cantik. .SUBJEK FN + FN Ah Chong PREDIKAT seorang usahawan.

PEMBAHAGIAN SUBJEK DAN PREDIKAT .

Frasa subjek : kanak-kanak itu Frasa predikat : berjalan kaki ke sekolah . Ayat dipenggal menjadi 2 bahagian unsur frasa.  Contoh : Kanak-kanak itu berjalan ke sekolah.  Pemenggalan ayat tersebut dikenali sebagai pemenggalan frasa subjek dan frasa predikat.

Ayat Subjek Kanak-kanak itu berjalan Predikat ke sekolah . Binaan ayat yang terdiri daripada bahagian subjek dan predikat boleh dilihat dalam rajah pohon di bawah:  Kanak-kanak itu berjalan ke sekolah.

besar. Pola 2 Pola 3 Pola 4 . Frasa Sendi Nama (FSN) di Ipoh. pengurus syarikat tersebut.Ayat Dasar  Ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat yang lain seperti ayat tunggal dan ayat majmuk.  Dalam Bahasa Melayu. iaitu mempunyai 4 pola seperti berikut: Pola Pola 1 Subjek Frasa Nama (FN) 1 Mohd Firdaus 2 Ibu saudara saya Frasa Nama (FN) 1 Guru itu 2 Surat tawaran kami Frasa Nama (FN) 1 Mereka sangat 2 Rumah itu sungguh Frasa Nama (FN) 1 Ibu pejabat kami 2 Hadiah itu Predikat Frasa Nama (FN) pelajar sekolah. untuk semu pelajar yang berjaya. Frasa Kerja (FK) sedang bercakap. Frasa Adjektif (FA) pintar. pola dan struktur binaan ayat mempunyai bentuk yang tetap. akan dikirim tidak lama lagi.

Ayah Pak Karim Kereta pegawai itu Pejabatnya Predikat sedang tidur di serambi rumah. .  Terbentuk apabila beberapa unsur baik unsur perkataan mahupun unsur frasa ditambah pada frasa subjek atau frasa predikat sesuatu ayat dasar. terletak di Menara Hap Seng Kuala Lumpur. 3. menanam sayur di kebun itu. 4.Ayat Terbitan  Ayat –ayat yang lebih panjang atau lebih kompleks dbina daripada ayat dasar. 2. remuk akibat terlanggar batang pokok.  Contoh: Subjek 1.

Ayat Dasar dan Ayat Terbitan .

demikian juga panjang pendeknya dan kemajmukannya. namun kesemua ayat yang terbentuk itu masih tetap mematuhi dan pasti berasal daripada satu ayat dasar. iaitu dipertuturkan sebagai alat untuk berkomunikasi. .  Walaupun bilangan ayat sesuatu bahasa itu memang tidak ada hadnya. selagi itulah ayat akan terus terbentuk.Ayat Dasar dan Ayat Terbitan  Oleh sebab bahasa sentiasa digunakan oleh manusia. sudah tentulah bilangan ayat yang digunakan tidak terhingga jumlahnya.  Selagi manusia masih memerlukan dan menggunakan bahasa.

yang berbentuk ayat mudah atau ayat kompleks. semua ayat sama ada yang pendek atau yang panjang. Ayat dasar merupakan pola yang menjadi sumber kepada pembentukan atau terbitan semua ayat yang lain dalam sesuatu bahasa itu.  Dalam bahasa Melayu misalnya. iaitu salah satu daripada empat pola ayat dasar yang berikut Subjek Predikat :Pola 1 Pola 2 Frasa nama Frasa nama Frasa nama Frasa kerja Pola 3 Pola 4 Frasa nama Frasa nama Frasa adjektif Frasa sendi nama . pasti dapat dikembalikan kepada bentuk asalnya. yang berstruktur biasa atau songsang.

Frasa Kerja FN+FK Pola 3 FN+FA Pola 4 FN+FSN Kakakku Ibuku Frasa Nama Pegawai itu Juruterbang itu Frasa Nama Sekolahnya Kampungnya sedang menjahit baju. . Frasa Adjektif amat rajin. makenik. sedang memasak. di Kampung Jawa. Frasa Sendi Nama di Kuala Besut. Contoh ayat berdasarkan pola :Pola Pola 1 FN+FN Pola 2 Subjek Frasa Nama Amira Ah Seng Frasa Nama Prediket Frasa Nama kerani. sangat kacak.

bentuk ayat dasar bahasa Melayu. dapat diperkembang menjadi ayat terbitan yang berikut :- .  Ayat terbitan terbentuk apabila beberapa unsur. seperti yang diberikan di atas. baik unsur perkataan mahupun unsur frasa ditambah pada subjek atau frasa predikat sesuatu ayat dasar.  Misalnya. Daripada ayat dasar kita dapat membina ayat- ayat yang lebih panjang atau kompleks. yang kita namai ayat terbitan.

amat rajin dan cekap pula. 2 Kakak sulungku Ibuku Pegawai kanan pejabat itu Juruterbang Air Asia itu 3 sedang menjahit baju di dalam bilik. sedang memasak di dapur. makenik sementara di kedai itu. 4 Sekolahnya Kampung neneknya di Kuala Besut dalam daerah Besut. sangat kacak dan baik hati. di Kampung Jawa dalam daerah . Ayat dasar menjadi ayat terbitan :- Bi Subjek l 1 Amira Ah Seng Predikat kerani tetap di sekolah itu.

Susunan dalam Ayat .

Susunan dalam Ayat  Apabila berbincang tentang ayat.  Dari segi bentuk susunan. iaitu bentuk susunan biasa dan susunan songsang. ayat dapat dibahagikan kepada dua jenis. . kita juga membincangkan aspek susunanya.

sangat kacak dan baik hati. di Kampung Jawa dalam daerah Selangor. sedang menjahit baju di dalam bilik. di Kuala Besut dalam daerah Besut. Susunan biasa :Binaan ayat yang mempertahankan pola dasar ayat. makenik sementara di kedai itu. amat rajin dan cekap pula. Bil 1 Subjek Amira Ah Seng Kakak sulungku Ibuku Pegawai kanan pejabat itu Juruterbang Air Asia itu Sekolahnya Kampung neneknya Predikat kerani tetap di sekolah itu. iaitu unsur frasa subjek mendahului frasa perdikat. 2 3 4 . sedang memasak di dapur.

2 3 4 . kakakku. Susunan songsang :Apabila susunan unsur frasa predikat mendahului frasa subjek. sekolahnya. Ah Seng. kampung neneknya. ibuku. pegawai kanan pejabat itu. juruterbang Air Asia itu. Bil 1 Predikat Kerani tetap di sekolah itu Makenik sementara di kedai itu Sedang menjahit baju di dalam bilik Sedang memasak di dapur Amat rajin dan cekap pula Sangat kacak dan baik hati Di Kuala Besut dalam daerah Besut Di Kampung Jawa dalam daerah Selangor Subjek Amira.

Bhd: Selangor. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur.  Dewan Bahasa dan Pustaka.Sumber Rujukan  Siti Hajar Abdul Aziz. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. . Oxford Fajar Sdn. (2010). (2008). Bahasa Melayu 1.