~An-Nisa’~

Nurul Husna binti Bostamam Norhayati Binti Hashim Nur ‘Ain Binti Abdul Rahim Nur Sorfina Binti Muhd Shawari Nur Azura Binti Roseli Hizatul Suzaini Binti Mohd Aris DB070001 DB070005 DB070013 DB070016 DB070019 DB070039

Nor Bariyah Binti Muhammad Zaidi DB070053

TAMADUN ISLAM

 

 

SUMBER TAMADUN ISLAM KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN ISLAM PIAGAM MADINAH SUMBANGAN TAMADUN ISLAM KEPADA PERADABAN DUNIA

SUMBER TAMADUN ISLAM
Sumber kepada sistem dan tamadun Islam adalah juga sumber hukum dan perundangan islam. Sumber asli kepada tamadun, sistem pemikiran dan perundangan Islam diwakili oleh:

   

AL-QURAN AL-SUNNAH IJTIHAD TAMADUN DAN BUDAYA LAIN

AL-QURAN
Sumber utama Tamadun Islam ialah al-Quran. Kitab yang diturunkan oleh Allah S.W.T adalah suci mengandungi nilai mukjizat yang tinggi samada dari sudut akidah, syariah, akhlak dan moral, bahasa, persejarahan, pemikiran dan intelektual, ketamadunan, rahsia alam semesta dan sebagainya. Ia sesuai sepanjang zaman dan lengkap, sesuai dengan tahap manusia dan ketamadunan.

Kandungannya menggalakkan manusia berfikir untuk mencapai kesejahteraan hidup, memberi dorongan dan semangat mereka untuk meneroka alam di segenap bidang. Segala kegiatan dan kemajuan yang dicipta dikehendaki mengikuti lunas-lunas yang telah ditetapkan

AL-SUNNAH
Al-Quran menggariskan prinsip-prinsip asas, kemudian dihurai dan diperincikan oleh al-Sunnah. Ia merupakan sumber inspirasi umat Islam untuk membentuk, membangun dan mengembangkan tamadun mereka. Sesuatu pembaharuan yang dibuat, boleh dikatakan tamadun, tetapi tidak boleh digolongkan sebagai Tamadun Islam kalau bertentangan dengan sumbersumber ini. Ringkasnya, semua sudut tamadun Islam dicorakkan di atas acuan al-Quran dan al-Sunnah. Daripada al-Quran dan al-Sunnah dicerakinkan akidah, syariah dan akhlak untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Pelaksanaannya ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. dan para ulama selepas baginda.

IJTIHAD
Dalam tamadun manusia banyak perkembangan baru berlaku . Sebahagian daripada pembaharuan itu tidak jelas dari segi hukumnya, kerana tidak terdapat secara nyata dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Oleh itu menjadi peranan ulama atau cendikiawan Muslim untuk mengolah hukum terhadap perkara-perkara baru berdasarkan keilmuan yang mereka miliki dengan merujuk kepada sumber Al-Quran dan al-Sunnah. Justeru itu umat Islam digalakkan untuk membuat kajian dan meneroka bidang-bidang demi kepentingan kemajuan umat Islam khususnya dan dunia amnya selama mana tidak bercanggah dengan tuntutan syariat Islam.

TAMADUN DAN BUDAYA LAIN
Dalam membina tamadun, Islam tidak menolak sumbersumber yang datang daripada tamadun lain yang tidak bercanggah dengan nilai-nilai Islam. Hal ini dapat dilihat dengan jelas, misalnya apabila Islam datang ke dalam masyarakat Arab, masyarakat Barat ataupun masyarakat Timur, Islam menerima nilai-nilai baik masyarakat berkenaan yang tidak bertentangan dengan syariatnya. Tamdun Islam pada dasarnya banyak dipengaruhi oleh Tamadun Arab yang menekankan kepentingan dalam perkembangan kebudayaanya.

Kesan dari interaksi antara Tamadun Islam dengan tamadun lain telah memperkayakan Tamadun Islam. Secara umumnya dasar keterbukaan Tamadun Islam dan mudah berintegrasi dengan tamadun lain sebagai pemangkin kepada pengkayaan khazanah dalam Tamadun Islam.

KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN ISLAM

RASULULLAH WAHYU PERTAMA HIJRAH

RASULULLAH

Nabi Muhammad S.A.W di lahirkan pada pagi Isnin 12 Rabiul-Awwal tahun Gajah bersamaan 20 April 571M. Ayahnya bernama Abdullah meninggal ketika baginda masih di dalam kandungan ibunya, Aminah. Pada usia baginda 6 tahun, ibunya meninggal dunia dan baginda dibesarkan oleh datuknya Abdul Mutalib dan selepas itu oleh bapa saudaranya Abu Talib. Ketika usinya meningkat 40 tahun, Muhammad dilantik sebagai seorang rasul.

WAHYU

Islam bermula sebagai sebuah agama dengan penurunan wahyu pertama di Mekah pada tahun 610 Masehi dan sebagai sebuah negara dan tamadun pada tahun 622 Masehi iaitu selepas berlakunya peristiwa Hijrah ke Madinah. Tamadun Islam bermula apabila Nabi Muhammad telah secara rasmi dilantik sebagai Rasulullah (utusan Allah) sewaktu baginda berusia 40 tahun pada malam Isnin bersamaan 17 Ramadan. Dengan ayat al-Iqra’ dan diikuti dengan surah-surah yang lain selepasnya, maka bermulalah siri dakwah islamiah di Makkah.

Dalam tahap awal, seruan dakwah Islam dilakukan kepada ahli keluarga yang terdekat dan di kalangan sahabat sebelum disebarkan kepada masyarakat umum. Nabi Muhammad merupakan utusan yang diberikan tanggungjawab oleh Allah untuk menyebarkan serta mengajar ajaran agama Islam kepada manusia keseluruhannya Agama Islam menjadi dasar kepada Tamadun Islam.

HIJRAH

Pengertian Hijrah dapat dilihat dari 2 segi. Pertama, perkataan Hijrah berasal daripada perkataan hajara yang bermaksud pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari segi maknawinya, hijrah bermaksud meninggalkan adat resam atau kebiasaan yang karut dan mungkar.

PIAGAM MADINAH
NUR’AIN BT ABD. RAHIM DB070013

PENGENALAN INTISARI TUJUAN ISI PENTING RANGK A PIAGAM

KEPENTINGA N PRINSIP

Pengenalan
 

    

Perlembagaan Madinah juga dikenali sebagai Sahifah Madinah. Perjanjian politik di antara Nabi Muhammad S.A.W dengan penduduk Madinah (yang terdiri daripada pelbagai bangsa termasuklah orang Muhajirin, Ansar dan Yahudi). Dirangka oleh Nabi dengan petunjuk wahyu. Mengandungi 47 fasal. 23 daripada fasal adalah mengenai orang-orang Islam 24 lagi mengenai orang-orang Yahudi. Sebagai perlembagaan bertulis yang pertama di dunia.

Tujuan Piagam Madinah
         

Menghadapi masyarakat majmuk Madinah Membentuk peraturan yang dipatuhi bersama semua penduduk. Ingin menyatukan masyarakat pelbagai kaum Mewujudkan perdamaian dan melenyapkan permusuhan Mewujudkan keamanan di Madinah Menentukan hak-hak dan kewajipan Nabi Muhammad dan penduduk setempat. Memberikan garis panduan pemulihan kehidupan kaum Muhajirin Membentuk Kesatuan Politik dalam mempertahankan Madinah Merangka persefahaman dengan penduduk bukan Islam, terutama Yahudi. Memberi peruntukan pampasan kepada kaum Muhajirin yang kehilangan harta benda dan keluarga di Mekah.

Kepentingan Perlembagaan Madinah
 Perlembagaan

ini menjadi bukti bahawa Islam adalah agama dan politik.  Perlembagaan ini telah berjaya menyatukan Madinah yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan kaum.  Melalui perlembagaan ini, setiap pengkhianatan akan menerima hukuman yang setimpal tanpa mengira kaum.  Dengan hal ini, Nabi adalah orang yang berhak menjatuhkan hukuman bagi setiap kesalahan. Beliau adalah hakim yang baik dan adil.

Kepentingan Perlembagaan Madinah
 Menyelesaikan

krisis kepimpinan yang wujud di Madinah sejak sekian lama.  Menjamin keselamatan Madinah.  Aktiviti penyebaran Islam dapat dijalankan dengan berkesan.

Prinsip Piagam Madinah
         

Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum negara. Kesatuan Ummah dan Kedaulatan Negara Kebebasan bergerak dan tinggal di Madinah Hak dan tanggungjawab dari segi ketahanan dan mempertahankan negara Dasar hubungan baik dan saling bantu-membantu antara semua warganegara Tanggungjawab individu dan negara pemerintah dalam menegakkan keadilan sosial. Beberapa undang-undang keselamatan seperti hukuman Qisas dan sebagainya telah dicatatkan Kebebasan beragama Tanggungjawab negara terhadap orang bukan Islam Kewajipan semua pihak terhadap perdamaian.

Perangkaan Piagam Madinah
 Rasulullah

s.a.w. dalam merangka piagam Madinah, beliau telah mengikut bimbingan wahyu dan berdasarkan norma-norma masyarakat Madinah ketika itu. Terdapat tiga langkah yang diambil oleh Rasulullah dalam membentuk piagam Madinah.

Langkah pertama
 Dilakukan

oleh Rasulullah dengan mendirikan sebuah masjid sebagai tempat orang Islam beribadat dan tempat Rasulullah menyampaikan ajaran Islam serta tempat pentadbiran Rasulullah.

Langkah kedua
 Mengikat

tali persaudaraan antara kaun Ansar dan Muhajirin, bagi mewujudkan persefahaman dan untuk membantu kaum Muhajirin memulakan hidup baru dengan pertolongan kaum Ansar.

Langkah ketiga
 Mengadakan

perjanjian dengan orang Yahudi supaya sama-sama mempertahankan Madinah dari ancaman luar.

Intisari Kandungan Piagam Madinah
 Fasal

1  Fasal [2-10]  Fasal [11-15]  Fasal [16-23]

- Pembentukan Ummah - Hak Asasi Manusia - Persatuan Seagama - Persatuan Segenap Warganegara  Fasal [24-35] - Golongan Minoriti

Intisari Kandungan Piagam Madinah
 Fasal

[36-38]  Fasal [39-41]  Fasal [42-44]  Fasal [45-46]  Fasal 47

- Tugas Warganegara - Melindungi Negara - Pimpinan Negara - Politik Perdamaian - Penutup

Kandungan Perlembagaan
 Wahyu

adalah undang-undang tertinggi bagi negara Islam Madinah.  Nabi Muhammad diakui sebagai ketua negara yang mesti dipatuhi dan dihormati.  Tidak boleh bermusuhan di antara sesama Islam dan tidak boleh membantu orang bukan Islam membunuh orang Islam. Orang-orang Islam mestilah menganggap orang Islam yang lain sebagai saudara meraka.

Kandungan Perlembagaan

Kebebasan beragama diberi kepada orang bukan Islam. Orang Yahudi boleh meneruskan amalan agama dan adat resam mereka. Mereka akan menerima layanan yang saksama tetapi mereka bertanggungjawab ke atas keselamatan Madinah. Keadilan adalah diberi kepada semua pihak. Dalam sesetengah kes, ketua suku diberi hak untuk menyelesaikan masalah suku mereka. Tetapi beberapa kes jenayah perlu dirujuk kepada Nabi. Semua penduduk Madinah tanpa mengira agama dan bangsa adalah bertanggungjawab mempertahankan Madinah walaupun ia diancam oleh kaum sendiri.

KHULAFA’ AL-RASYIDIN
Khalifah

bermaksud pengganti, iaitu yang dilantik menjadi pemimpin Islam selepas kewafatan Rasulullah s.a.w.
1. ABU BAKAR AL-SIDDIQ (11-13H/632-634M)

3. ALI BIN ABU TALIB (35-41H/656-661M)

KHULAFA’ AL-RASYIDIN

2. UMAR AL-KHATTAB (13-23H/634-644M)

3. UTHMAN BIN AFFAN (24-35H/644-656M)

SISTEM PEMILIHAN KHALIFAH

1. KEKERASAN 1. BAI’AT (PEMBERIAN TAAT SETIA) 1. WASIAT 1. SISTEM SYURA - Majlis mesyuarat Menggulingkan pemerintah yang gagal menjalankan keadilan.

ABU BAKAR AL-SIDDIQ (11-13H/632-634M)

Merupakan seorang sahabat Nabi yang terkanan. Perlantikan melalui bai’at atau pemberian taat setia. Berlangsung dalam 2 peringkat: 1. al-Baiah al-Khassah -pemberian taat setia dari golongan khas dalam perhimpunan di Saqifah Bani Saidah. 2. al-Baiah al-Ammah -pemberian taat setia oleh rakyat jelata pada hari kedua di Masjid Nabi.

SUMBANGAN

menghadapi puak menderhaka atau murtad mengutuskan tentera membunuh nabi palsu peringkat awal ke arah pengumpulan al-Quran melantik gabenor bagi setiap wilayah Islam

UMAR AL-KHATTAB (13-23H/634-644M)

Perlantikan melalui wasiat daripada Abu Bakar al-Siddiq. Uthman bin Affan diperintahkan menulis dikri yang menetapkan Umar sebagai pengganti. Dipersetujui oleh sahabat-sahabat.

SUMBANGAN

jajahan takluk Islam bertambah luas menyusun pentadbiran negara dgn lebih sistematik menubuhkan ‘Institusi al-Hisbah’ mengemaskini urusan kehakiman membentuk jabatan-jabatan kerajaan

UTHMAN BIN AFFAN (24-35H/644-656M)

Dilantik sebagai khalifah melalui sistem syura.

SUMBANGAN

meneruskan keseinambungan menyampaikan Islam ke kawasan yang lebih luas menubuhkan armada laut menyempurnakan pembukuan al-Quran

dakwah

ALI BIN ABU TALIB (35-41H/656-661M)

Dilantik menjadi khalifah melalui wasiat Mewarisi satu pemerintahan yang kucar-kacir Setelah dilantik sebagai khalifah, Saidina Ali membuat beberapa ketetapan: 1. Memecat gabenor-gabenor lantikan Uthman 2. Merampas balik tanah-tanah yang diberi oleh Uthman kepada kerabat-kerabatnya 3. Mengubah pentadbiran dari Madinah ke Kufah

SUMBANGAN

menyusun semula pasukan polis melengkapkan angkatan bersenjata

KERAJAAN BANI UMAYYAH (661 M-750 M)
Termasuk dalam golongan yang terakhir memeluk Islam. Membentuk kerajaan setelah kematian Ali bin Abu Talib. Menjayakan sistem pemerintahan monarki dalam sejarah Islam.

KHALIFAH BANI UMAYYAH
• MUAWIYAH BIN ABU SUFYAN (661-680 M)
 Memulakan pemerintahan di Kota Damsyik.  Mencipta cara hidup baru yang berasakan tradisi Rom dan Parsi.  Merupakan tokoh yang bercita-cita tinggi.  Berjaya membendung gerakan anti kerajaan.  Berjaya mendekati musuh-musuh politiknya sehingga mereka menjadi penyokongnya.  Melantik anaknya, Yazid sebagai pengganti.

YAZID BIN MUAWIYAH (680-683 M)
 Panglima Yazid, Ubaidullah bin Ziyad dan Umar bin Saad telah membunuh Hussein bin Ali.  Tentera Yazid di bawah pimpinan Muslim bin Uqbah telah menyerang Madinah yang dipimpin oleh Abdullah bin Hanzalah. Setelah berjaya, Muslim memberi kebebasan selama 3 hari kepada tentera-tenteranya untuk melakukan apa sahaja di Madinah.  Berlaku pemberontakan Abdullah bin Zubir di Makkah. Alat yang dikenali sebagai al-manjanik yang digunakan semasa mengepung Makkah telah membawa kerosakan kepada Ka’abah.

MUAWIYAH BIN YAZID (683 M) MARWAN AL-HAKAM (683-685 M) ABDUL MALIK BIN MARWAN (685-705 M) AL-WALID BIN ABDUL MALIK (705-715) SULAIMAN BIN ABDUL MALIK(715-717 M) UMAR BIN ABDUL AZIZ (717-720 M) YAZID BIN BADUL MALIK (720-724 M) HISYAM BIN ABDUL MALIK (724-743 M) AL-WALID BIN YAZID (743-744 M) YAZID BIN AL-WALID (744 M) IBRAHIN BIN AL-WALID (744 M) MARWAN BIN MUHAMMAD (744-750 M)

KERAJAAN BANI ABASSIAH (750 M-1258 M)
 Diambil sempena nama bapa saudara Rasulullah; al-abbas.  Penubuhannya adalah untuk merialisasikan idea keturunan bani hasyim yang menganggap tampuk pemerintahan islam lebih layak disandang oleh mereka.  Kerajaan ini mewarisi sistem khilafah secara warisan seperti juga kerajaan bani umaiyah.  Ia dipimpin oleh 37 orang khalifah.  Sistem pentadbirannya banyak diadaptasi dari sistem pentadbiran kerajaan parsi, ini disebabkan kerana karana aramai orang parsi yang memeluk islam dan menjawat jawatan penting dalam kerajaan abbasiyah.

 Sistem pemerintahannya beurutan seperti berikut; i. Khalifah ketua negara yang bertindak sebagai pemimpin tertinggi dalam wilayah islam Al-wazir perdana menteri yang bertindak sebagai ketua pentadbir yang dibantu oleh menteri dan jabatan kerajaan. Ad-dawawin jabatan-jabatan kerajaan. Ia berada dibawah pengawasan al-kuttab (sekretari).

ii.

iii.

KHALIFAH BANI ABASSIAH
ABU ABBAS ABDULLAH ASSUFAH (750 M-754 M)
   Khalifah abbasiyah yang pertama Memerintah selama 4 tahun 9 bulan · Sumbangan: § Mengasaskan kerajaan abbasiyah. § Menghapuskan pemberontakan.

HARUN AR-RASYID (786 M-808 M)
 Khalifah yang paling warak dan terkenal.  Memerintah selama 23 tahun satu setengah bulan.  Sumbangan: § Memerintahkan al-qadhi abu yusuf supaya menulis kitab tentang percukaian hingga terhasilnya kitab al-kharaj § Mewujudkan jawatan qahdi al-qudha ( ketua hakim ) § Menubuhkan baitul hikmah ( pusat perkembangan ilmu pengetahuan ) § Menjadikan baghdad sebagai pusat perdagangan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan § Membina banyak prasarana seperti rumah sakit, farmasi dan pusat pengajian

AL-MAKMUN (813 M-833 M)
    Putera harun ar-rasyid. Memerintah selama 20 tahun ( 198h-218h ) Menggiatkan usaha penterjemahan pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Menyediakan biasiswa kepada pelajar cemerlang

KONSEP KERJA

KESTABILAN POLITIK

FAKTOR KEGEMILANGAN

KEDUDUKAN STRATEGIK

PERPADUAN KAUM

DASAR POLITIK

KELEMAHAN PEMERINTAH

SERANGAN LUAR

PERPECAHAN WILAYAH

FAKTOR KEJATUHAN
PERSELISIHAN FAHAMAN PEREBUTAN KUASA

KEGAWATAN EKONOMI

SUMBANGAN TAMADUN ISLAM KEPADA PERADABAN DUNIA

Keagungan sains dan teknologi hasil daripada semangat penyelidikan yang dicetuskan oleh Islam. Selama lapan abad (897M-1492M) orang-orang Islam menjadi perintis dan pelopor tamadun di Andalus (Sepanyol). Didorong oleh semangat cintakan ilmu orang-orang Islam menjadi pemimpin dan guru dalam kegiatan keilmuan di institusi pendidikan di Andalus pada masa itu.

Faktor-Faktor Kecemerlangan
Tradisi mengkaji dengan bebas di samping menghargai fikiran manusia merupakan kejayaan di dalam kehidupan intelektual Muslim. Ini selaras dengan ayat al-Quran pertama yang diturunkan kepada nabi Muhammad s.a.w dengan seruan bacalah dan perkataan al-Qalam (pena) membuktikan bahawa Islam menganjurkan umatnya agar menuntut ilmu. Ia juga menunjukkan bahawa tingginya nilai ilmu serta kedudukannya dari perspektif Islam.

Selain itu terdapat beberapa faktor lain yang mendorong lepada kecemerlangan Tamadun Islam sehingga dapat memberi sumbangan yang besar kepada kebangkitan Tamadun Islam sehingga dapat menerajui tamadun dunia di abadabad pertengahan.

faktor lain yang mendorong lepada kecemerlangan Tamadun Islam
i. ii. iii. iv. Gesaan al-Quran dan al-Sunnah Galakan Pemerintah Kestabilan Andalus Kerjasama Para Ulama dan Cendikiawan

i. Gesaan al-Quran dan alSunnah
Ajaran al-Quran dan al-Sunnah yang tertanam kukuh di jiwa umat Islam ketika itu menjadikan mereka orang-orang yang cintakan ilmu dan berusaha mengembangkannya kepada penduduk Andalus. Dengan kerjasama dari pemerintah telah membina sekolah dan bandar. Kanak-kanak dari keluarga miskin diberikan pendidikan secara percuma. Ini membangkitkan kesedaran yang tinggi mengenai pentingnya ilmu pengetahuan kepada masyarakat Andalus yang selama ini diabaikan dari aspek pendidikan.

Umat Islam telah mengembangkan ilmu tradisi seperti tafsir, hadis, fekah, ilmu-ilmu moden yang mencakupi matematik, astronomi, geografi dan lain-lain. Sejarah telah mencatatkan bahawa di bawah pemerintahan dan pentadbiran Islam, hampir tidak ada rakyat Andalus yang buta huruf.

ii.

Galakan Pemerintah

Sepanjang pemerintahan Islam di Andalus (711 – 1492M) fenomena naungan politik para pemerintah terhadap kegiatan intelektual menjadi sebahagian daripada pencapaian Umat Islam di Eropah. Ilmu dan intelektual tidak berkembang tanpa dorongan pemerintah Islam ketika itu.

iii. Kestabilan Andalus
Kestabilan politik, ekonomi dan sosial di Andalus turut menjadi penyumbang kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Keistimewaan masyarakat Andalus yang bersifat majmuk seperti Islam, Yahudi dan Kristian telah mewujudkan daya saing dan budaya ilmu yang memberangsangkan. Ia juga melahirkan ulama dan ahli fekah dari pelbagai bangsa. Fenomena kepelbagaian bangsa, budaza, tamadun dan keharmonian kaum di antara penduduk Andalus telah memberi dorongan kepada semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di samping memantapkan lagi identiti, komuniti dan intelektual.

Bermula daripada 711M sehingga zaman kemuncak, iaitu 756 – 1031M setiap lapisan masyarakat diperkenalkan dengan sistem pembelajaran yang itensif dan komprehensif dalam semua bidang. Buku-buku dan guru-guru serta sarjana islam telah dibawa masuk ke Andalus dan di masa yang sama pemerintah telah menaja pelajar-pelajar untuk mendalami semua bidang ilmu yang boleh membina masyarakat. Di antara khalifah yang sangat berdedikasi dalam bidang keilmuan ialah Abdul Rahman al-Ausat. Baginda telah melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan-kegiatan keilmuan. Baginda telah membina universiti dan menaungi ulamak dengan ganjaran yang sewajarnya dengan elaun-elaun yang tertentu.

Khalifah al-Hakam telah mengambil iniasiatif dengan mendirikan perpustakaan dan membeli buku-buku rujukan serta mengumpulnya dengan tujuan mempercepatkan lagi usaha pendemokrasian ilmu di kalangan masyarakat. Beliau turut mengundang para cendekiawan dari setiap pelusuk negara seperti Baghdad, Damsyik dan Iskandariah. Masjid dan istana turut dijadikan tempat menyebarkan ilmu. Hampir seluruh Andalus mempunyai pusat pengajian dan Universiti, antaranya di Seville, Granada, Toledo, Valencia dan Cordova yang muncul sebagai pusat intelektual yang terpenting di Eropah.

Pemerintah Andalus juga telah membuka ruang kepada wanita untuk menimba ilmu dan terlibat dengan urusan intelektual. Sejarah telah mencatatkan tidak kurang dari 100 orang wanita Andalus telah terlibat dalam penulisan mashaf ketika itu. Selain dari orang Islam, khalifah telah memberi pengiktirafan kepada cendekiawan bukan Islam, antaranya ialah Moses bin Maimon dan Salomón ben Gabirol dari bangsa Yahudi. Kedua-dua mereka terdiri dari ahli falsafah dan banyak mencurahkan tenaga dalam aktiviti penterjemahan.

Kestabilan yang ada di Andalus telah menjadi faktor kecemerlangan kepada Tamadun Islam di Andalus yang akhirnya menjadi sumber kekuatan kepada tamadun dunia secara keseluruhannya.

iv Kerjasama Para Ulama dan Cendekiawan
Faktor yang mempercepatkan perkembangan ilmu pengetahuan di Andalus ialah kerjasama dan usaha tanpa mengenal jemu oleh para ulama dan cendekiawan. Semasa pembukaan Andalus, para cendikiawan dan ulama telah bersama-sama ke Andalus sebagai tentera. Mereka datang ke Andalus bersama ilmu dan pengetahuan yang disebarkan kepada penduduk Andalus dengan meyebarkan akidah Islam dan menyelesaikan permasalahan mengenai syariah dan fekah. Ibn Hazm (994 – 1064M) umpamanya merupakan ilmuan Muslim yang agung di Andalus. Beliau seorang ahli fikir sasterawan dan hakim, mampu menguasai pelbagai bidang ilmu. Begitu juga dengan Ibn Firnas Yahya dan Yahya al-Ghazal.

Kepesatan kegiatan intelektual ini disebabkan para ulama dan ilmuan Islam yang menghadapi cabaran ilmiah daripada pemeluk Islam yang baru. Hujahhujah falsafah dan ilmu logik mereka yang kukuh terpaksa ditangani dengan hujjahhujjah yang lebih mantap. Justeru itu para cendikiawan dan ilmuan Muslim perlu memperlengkapkan diri dengan ilmu dan kaedah falsafah serta perbahasan yang lebih dinamik.

Jelasnya gandingan mantap antara ulama Islam telah menjadi faktor kepada kecemerlangan ketamadunan di Eropah.

Pengaliran Ilmu Islam ke Eropah
Dalam menganalisa pengaliran ilmu-ilmu Islam ke Eropah, para sejarawan sepakat mengatakan terdapat beberapa faktor pendorong seperti peranan orang-orang Mozarrab, perdagangan, hubungan diplomatik, aktiviti penterjemahan, pembukaan Pulau Sicily dan pembukaan Andalus.

i. Peranan Orang-Orang Mozarrab
 Mozarrab adalah panggilan kepada

masyarakat Kristian, ia diambil dari bahasa Arab, ‘Musta’ribun’ (Orang-orang yang diarabkan), iaitu orang-orang Kristian yang tertarik dan mengamalkan beberapa aspek kebudayaan Arab dan Islam

 Mereka turut belajar bahasa Arab di samping

bahasa Latin dan Romawi.

 Orang-orang Muzarrab memainkan peranan

yang penting dalam penyebaran ilmu Islam ke Eropah

 Dengan mempelajari bahasa Arab, mereka

berpeluang membaca karya-karya dan hasil penulisan orang-orang Islam

 Mereka juga membelanjakan wang yang banyak

untuk mendirikan perpustakaan bagi menempatkan koleksi-koleksi bahasa Arab.

ii. Hubungan Diplomatik
 Sejarah telah mencatatkan bahawa telah

wujud hubungan diplomatik di antara negara-negara Eropah dan Andalus lantaran sikap mereka yang berhasrat memajukan Eropah setanding dengan Andalus, antaranya England, Perancis, Jerman dan Belanda terdiri dari pelajar-pelajar ke Andalus untuk menuntut ilmu seperti sains, kesenian, pertukangan dan lain-lain.

 Mereka telah menghantar delegasi yang

 Mereka juga telah menghantar pembesar dan

putera raja mereka untuk melanjutkan pelajaran di Andalus Rahman sebagai universiti yang terkemuka ketika itu. Ia menampung bukan sahaja pelajarpelajar Islam, malah pelajarnya juga terdiri dari orang-orang Kristian dan Yahudi dari seluruh dunia termasuk dari Eropah, Afrika dan Asia.

 Universiti Cordova yang diasaskan oleh Abdul

iii. Aktiviti Penterjemahan
 Seiringan dengan kemasukan pelajar-pelajar

dari seluruh dunia, aktiviti penterjemahan semakin giat dilakukan.

 Antara pusat penterjemahan yang masyhur

ketika itu ialah Toledo yang telah berjaya melahirkan cendikiawan yang pakar dalam pelbagai bidang.

 Buku-buku yang sering diterjemahkan

meliputi bidang matematik, astronomi, mantik, perubatan, kimia dan botani.

 Penterjemahan berlaku dari bahasa Arab ke

Bahasa Latin dan sebaliknya. Dengan aktiviti penterjemahan ini, berlaku pemindahan ilmu secara aktif dan meluas.

iv. Pembukaan Sicily
 Setelah berada di bawah kekuasaan Islam

selama 800 tahun, Sicily berperanan secara langsung dalam pemindahan ilmu ke Eropah.

 Kedudukannya yang strategik, ditengah-

tengah perjalanan antara Eropah dan Afrika, mendorong ia menjadi pusat intelectual yang penting ketika itu.

 Antara faktor yang mempercepatkan proses

pemindahan ilmu ini ialah guru-guru yang mengajar di sekolah dan masjid dikecualikan dari berkhidmat di bidang ketenteraan.

 Ini membolehkan mereka memberi tumpuan

kepada bidang-bidang pengajaran.

 Peranan pemerintah yang turut mencintai ilmu

dan berusaha memperkembangnya turut menpengaruhi situasi ini.

 Abad ke 10 dan 11 M, Qairawan telah muncul sebagai

pusat kegiatan keilmuan di Afrika Utara

 Hasilnya ramai cendikiawan dan Ulama Islam telah

muncul di Sicily antaranya ialah Hamzah al-Basri, seorang ahli sasterawan dan Muhammad bin Khurasan, seorang yang mahir dalam bidang qira’at.

 Tokoh-tokoh lain ialah Abdul Haq bin Muhammad dan

Ibnu Zaraf yang pakar dalam bidang llmu Kalam, Asad bin al-Furut dalam bidang ilmu fekah.

SUMBANGAN TAMADUN ISLAM KEPADA PERADABAN DUNIA

Disediakan oleh: Nur Sorfina

Perubatan Astronomi Ekonomi

Bahasa

Senibina Sumbangan Islam

Matematik

Kemasyarakatan konsep keadilan
Falsafah dan pemikiran

Agama

Undang-undang syariat

AGAMA
 Sumbangan yang paling besar kerana agama Islam membawa akidah,iaitu kepercayaan terhadap Allah Yang Maha Esa.  Implikasi utama agama dan tamadun Islam berkembang di seluruh dunia.

Undang-undang Syariat Undang-undang dan peraturan hidup manusia. Dilaksanakan setiap masa dan tempat. Bersangkutan dengan akidah.

Falsafah dan Pemikiran Tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran pasif. Tokoh-tokoh falsafah Islam dijadikan sebagai panduan oleh orang Eropah .

Kemasyarakatan Konsep Keadilan
 Islam menyarankan hak individu serta penyertaan rakyat memberi pendapat, memberi layanan baik terhadap tawanan perang, etika peperangan seperti melindungi nyawa kanak-kanak, orang tua dan kaum wanita.  Nilai sivik tokoh-tokoh Islam dicontohi oleh barat.

Ekonomi
Teknologi dan kemahiran Islam dicontohi seperti perdagangan, perindustrian, teknologi pertanian, serta sistem perairan.

Perubatan
Teknik perubatan dijadikan contoh dan rujukan di Eropah dalam bidang kimia.

Matematik
Tokoh-tokoh Islam dijadikan sebagai rujukan menimba ilmu dalam bidang matematik. Orang eropah yang menimba ilmu matematik telah menjadi pakar dalam bidang masing-masing.

Astronomi
Buku-buku hasil karya tokoh Islam dijadikan rujukan orang eropah.

Bahasa
 Banyak karya bahasa dan sastera bahasa diterjemahkan ke bahasa-bahasa eropah.  Istilah-istilah Arab seperti sukkar (sugar), kimia (alchemy), arsyek (cheque) dan banyak lagi telah dipinjam oleh bahasa Eropah.

SENIBINA
 Masjid dan istana merupakan pusat kepada semua aktiviti, maka ia dibina dengan senibina yang istimewa dan indah.  Pada masjid dan istana dibinakan menara dan pintu gerbang serta ukiran yang sangat tinggi nilai senibinanya.

Kesimpulan
Islam adalah agama yang bersifat sejagat, untuk seluruh manusia. Kemunculannya telah memberi sinar baru kepada dunia yang malap dengan nilai-nilai jahiliyah, kepada dunia petunjuk dan rahmat. Islam telah membawa perubahan kepada tamadun manusia dengan bertunjangkan akidah, berpaksikan perlaksanaan syariat dan dihiasi dengan nilai-nilai akhlak mulia. Kemunculan Islam sebagai way of life telah membentuk tamadun besar dunia serta memberi sumbangan kepada kebangkitan Eropah dan dunia keseluruhannya. Tamadun Islam bermula dari zaman Rasulullah s.a.w. sehingga kini mempunyai dua matlamat utama, iaitu menjana tamadun kemanusiaan dan membangunkan tamadun fizikal. Segala perlakuan manusia sebagai penggerak tamadun mestilah berteraskan al-Quran dan al-Sunnah serta sumbangan intelektual muslim dalam membangunkan dunia sejagat

SEKIAN, TERIMA KASIH

SESI SOAL JAWAB

RUJUKAN
• • Dr Abdul Rahman Hj Abdullah, (2002), Pustaka Ilmi, Sejarah dan Tamadun Islam. Proffesor Dr Shaharir Mohamad Zain, (1985), Dewan Bahasa dan Pustaka, Pengenalan Tamadun Islam dalam Sains dan Teknologi. Mahayudin Hj Yahaya, (1998), Penerbit Fajar Bakti SDN BHD, Tamadun Islam.