Struktur

:

Soalan 1 (Tajuk 1: Sintaksis Bidang Kajian) Sintaksis: Bidang Kajian • Struktur Binaan Ayat • Pembahagian Subjek dan Predikat • Ayat Dasar dan Ayat Terbitan • Susunan dalam Ayat

Soalan 2 (Tajuk 7&8 : Frasa Adjektif BM) Frasa Adjektif Bahasa Melayu • Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat • Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen • Binaan Frasa Adjektif: Unsur Pengisi Frasa Adjektif • Penguat • Kata Bantu dalam Frasa Adjektif

Soalan 3 ( Tajuk 12 : Penerbitan Ayat BM ) Proses Penerbitan Ayat Bahasa Melayu • Proses Penyusunun Semula • Proses Peluasan

Soalan 4 (Tajuk 14: Ayat Tunggal) Ayat Tunggal Bahasa Melayu • Binaan Ayat Tunggal, Binaan Subjek, Binaan Predikat • Konstituen Ayat Tunggal, Ayat Aktif dan Pasif • Unsur Pilihan dalam Frasa Predikat

Esei: Tajuk 2: Sintaksis Bidang Kajian Sintaksis: Bidang Kajian • Urutan Kata, Perpindahan Ayat • Ragam Ayat, Jenis Ayat • Sintaksis dan Aspek Tatabahasa yang Lain

Tajuk 3: FN BM Frasa Nama Bahasa Melayu • Konstituen Frasa Nama • Binaan Frasa Nama

Tajuk 15 : Ayat Majmuk BM Ayat Majmuk Bahasa Melayu • Ayat Majmuk Gabungan • Ayat Majmuk Pancangan • Ayat Majmuk Campuran • Ayat Majmuk Pasif .