SEJARAH PERANG MU'TAH

Mu’tah adalah sebuah tempat yang berada di hujung Al-Balqa’ di tanah Syam. Berlaku pada bulan Jamadilawal tahun ke-8 hijrah. Sebab terjadinya peperangan ini, yakni pada waktu itu Rasulullah saw mengutus al-Harits bin Umair al-Azdi, salah seorang daripada bani Lihb dengan membawa sebuah surat ke Syam untuk Raja Rom. Lalu, Syarahbil bin Amru al-Ghassani menangkapnya dan mengikatnya dengan tali, kemudian menundukkannya, lalu memenggal kepalanya. Tidak seorangpun utusan Rasulullah saw yang terbunuh selain dia. Hingga hal tersebut tersangat mengganggu Baginda saw, ketika khabar kematian utusan baginda telah sampai. Baginda lalu mengutus sebuah pasukan besar, yang dipimpin oleh Zaid bin Haritsah, Baginda saw bersabda:“Apabila dia terbunuh, maka pimpinan diserah kepada Ja‟far bin Abu Thalib. Jika Ja‟far juga terbunuh, maka pimpinan diserahkan kepada Abdullah bin Rawahah.” (HR Bukhari 7/393 dari hadith Ibnu Umar, Ahmad 5/291,300,301 dari hadith Abu Qatadah). Kaum Muslimin lalu bersiap sedia, mereka berjumlah 3000 tentera/pasukan. Ketika hari keluar telah tiba, kaum Muslimin mengucapkan selamat jalan kepada para pemimpin pilihan Rasulullah saw, dan mengucapkan selamat kepada mereka. Maka, menangis Abdullah bin Rawahah. Kemudian kaum Muslimin bertanya, “apakah menyebabkan engkau menangis?” Dia berkata, “Demi Allah, tidaklah aku mencintai dunia dan tidak juga bahagian yang tersisa dari kalian. Akan tetapi, aku mendengar Rasulullah saw membaca sebuah ayat daripada Kitabullah, dan menyebut perihal neraka: “Sungguh tidaklah kalian kecuali akan melewatinya. Dan hal tersebut adalah sebuah kepastian dari Rabb kalian yang akan dipenuhinya.” (Maryam:71) Maka aku tidak tahu bagimana aku akan keluar melewatinya.” Lalu, mereka berangkat hingga tiba di Ma’aan. Dan sampai khabar kepada kaum Muslimin bahawa Heraklius telah berada di Bal’qa dengan memimpin 100,000 tentera Rom. Turut pula bergabung bersama pasukan mereka, kabilah Lakham, Judzam, Balqain, dan Bahraa’, serta Balay yang berjumlah 100,000 tentera. Ketika khabar itu sampai kepada kaum Muslimin, mereka menginap di Ma’aan dua malam untuk merundingkan perkara mereka. Mereka mengatakan,“kita harus menulis surat kepada Rasulullah saw dan mengabarkan jumlah musuh kita, apakah Baginda nantinya akan memberikan bantuan pasukan ataukah akan menyuruh kita dengan perintahnya, yang akan kita laksanakan.”Abdullah bin Rawahah lalu memberikan semangat kepada kaum Muslimin, beliau berkata: “wahai kaum! Demi Allah, sesungguhnya yang kalian benci yang telah menjadikan kalian keluar adalah yang kalian inginkan, iaitu syahid. Kita tidak memerangi mereka dengan jumlah, tidak pula dengan kekuatan, tidak pula dengan banyaknya tentera. Melainkan tidaklah kita memerangi mereka selain kerana agama ini yang mana Allah telah memuliakan kita dengannya. Maka bergeraklah, kerana sesungguhnya yang menanti adalah satu dari dua kebaikan, kemenangan atau mati syahid.”

Kaum Muslimin lalu bergerak maju hingga tiba di sempadan al-Balqaa’. Beberapa pasukan bertemu dengan mereka di desa bernama Masyaarif. Lalu musuh bergerak mendekat, dan

160) Allah menyingkap kejadian mereka pada hari itu kepada Rasulullah. dan bendera berada di tangan Zaid bin Haritsah. Maka aku bertanya. Bendera lalu diambil alih oleh Tsabit bin Arqam. Ibnu Kathir 3/455. „keduanya telah berangkat. Baginda saw mengabarkan kepada para sahabat baginda. Dirinya seakan-akan hendak melepaskan diri dan dalam keadaan bimbang. “wahai segenap kaum Muslimin! Pilihlah salah seorang dari kalian”. Dia berperang sehingga akhirnya dia terbunuh. Tangan kirinya pun terputus. kemudian mengambil pedangnya dan maju ke medan perang.” Maka kaum Muslimin memilih Khalid bin Al-Walid. lalu bendera dipegang dengan tangan kirinya. Dia bertarung dengan gagah berani hingga terbunuh dengan panahan musuh. bab Ghazwah Mu‟tah) Pendapat yang sahih adalah yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Usia beliau pada waktu itu baru mencapai 33 tahun. Dia berkata. “Hadith tersebut diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan dua . lalu berkata “Tambahkanlah kekuatanmu dengan daging ini. Ibnu Sayyidin-Nass 2/153. Lalu. Syarah alMawahib 2/267. Mereka menjawab. kerana pada hari-hari ini engkau telah menjumpai apa yang telah engkau jumpai. “mengapakah ini?” Dijawab kepadaku. sebagaimana telah terlihat dalam mimpi seseorang yang tidur. bendera diambil alih oleh Ja’faar dan dia berperang dengan gigihnya sambil memegang bendera. “Sementara engkau berada di dunia. Lalu bendera diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Dia berkata. Kemudian dia menarik mundur kaum Muslimin dan berbalik dengan mereka. 493.” (Disebutkan oleh Al-Haitsami di dalam al-Majma‟ 9/272-273 dari hadith Ibnu Abbas. lalu dia mengasak musuh dan menggiring mereka ke dalam perangkap. Lalu aku melihat peraduan Abdullah bin Rawahah lebih miring daripada peraduan kedua rakannya. sedangkan yang terdapat di dalam sahih Bukhari bahawa kekalahan dideritai oleh pasukan Rom.389. Tangan kanannya terputus. lalu dia berkata. Ketika dia mengambil alih bendera.” (HR Ibnu Hisyam 2/380 dari jalan Ibnu Ishaq secara balaghah (terputus sanadnya dari kitab hingga ke Nabi saw) Rasulullah saw bersabda tentang Ja’faar: “ sesungguhnya Allah menggantikan kedua tangannya dengan dua sayap yang dipergunakannya untuk terbang di syurga kemana sahaja dia kehendaki. Ibnu Saad 2/128.dan Majma‟ Az-Zawaa‟id 6/156. sementara Abdullah dalam keadaan bimbang lalu turut menyusul. Ath-Thabari 3/107.“aku tidak akan melakukannya. 277. Akhirnya kedua belah pihak bertemu di Mu’tah.kaum Muslimin merambat maju ke Mu’tah. Ibnu Sa’ad menyebutkan bahawa kaum Muslimin menderita kekalahan. dan bersabda: “Mereka telah terangkat ke Syurga. dia melemparkan daging tersebut dari tangannya. “engkau!” dia berkata. Kaum Muslimin mengucar kacir kedudukan mereka kemudian berperang dengan sengit. hingga perang telah sangat membebaninya. lalu dia mengambil daging tersebut dari tangan pemuda tersebut lalu menggigitnya. maka dia mendekap bendera tersebut hingga terbunuh. Mereka berada di atas pembaringan yang terbuat dari emas.”. dan beliau maju ke depan sambil berada di atas kudanya. Ja’faar adalah yang pertama kali mencederai kuda di dalam Islam pada waktu peperangan. Kemudia dia mendengar api yang menyala-nyala dari tengah kumpulan orang. bahawa masing-masing pihak menarik mundur pasukannya menjauhi lawannya.” Lalu. Lalu dia mendekati kudanya dan mencederai kuda tersebut kemudian bertarung hingga terbunuh. (HR Bukhari 7/394 di dalam al-Maghazi. saudara bani Ajlan. kemudia dia turun dan anak kepada pak ciknya datang menjumpainya membawa sekerat daging. (Lihat Ibnu Hisyam 2/373.

sebagaiman disebutkan di dalam al-Majma‟ 6/160. bahawa dia berkata. Wahb bin Sa’ad bin Abu Sarh.sanad periwayatan dan salah satunya hasan. Zaid bin Haritsah. Tahqiq: Abdul Qadir AlArna’uth dan Syu’ib Al. Abdullah bin Rawahah. 90 luka. Abu Kalaib dan Jabir. dan selain mereka.Arnu’th. bahawa apabila dia mengucapkan salam kepada Abdullah bin Ja‟faar.” Yang memperoleh syahid pada peristiwa itu di antaranya adalah Ja’faar. Amir dan Amru keduanya anak Sa’id bin al-Harits. wahai anak yang memiliki dua sayap. kami meriwayatkan dari Ibnu Umar. “Assalamualaika. Disediakan oleh: Abdul Halim Abdul Rahman. ( Rujukan : Kitab Zadul Ma’ad. dan dalam bab ini. keduanya anak Amru bin Zaid. Abbad bin Qais. “kami mendapati antara dada Ja‟faar hingga kedua pundaknya serta yang menghadap ke depan. m/s 123-128) . seorang perawi yang dha‟if. diriwayatkan dari hadith Abu Al-Yusr oleh Ath-Thabrani. Haritsah bin an-Nu’man.”) Abu Umar mengatakan. Suraqah bin Amru bin Athiyah. dia mengucapkan. baik luka kerana rembatan pedang mahupun hujaman tombak. karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Mas’ud bin al-Aus. Di dalam As-Sahih dari Hadith Ibnu Umar disebutkan. pada sanadnya terdapat Tsabit bin Dinar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful