SEJARAH PERANG MU'TAH

Mu’tah adalah sebuah tempat yang berada di hujung Al-Balqa’ di tanah Syam. Berlaku pada bulan Jamadilawal tahun ke-8 hijrah. Sebab terjadinya peperangan ini, yakni pada waktu itu Rasulullah saw mengutus al-Harits bin Umair al-Azdi, salah seorang daripada bani Lihb dengan membawa sebuah surat ke Syam untuk Raja Rom. Lalu, Syarahbil bin Amru al-Ghassani menangkapnya dan mengikatnya dengan tali, kemudian menundukkannya, lalu memenggal kepalanya. Tidak seorangpun utusan Rasulullah saw yang terbunuh selain dia. Hingga hal tersebut tersangat mengganggu Baginda saw, ketika khabar kematian utusan baginda telah sampai. Baginda lalu mengutus sebuah pasukan besar, yang dipimpin oleh Zaid bin Haritsah, Baginda saw bersabda:“Apabila dia terbunuh, maka pimpinan diserah kepada Ja‟far bin Abu Thalib. Jika Ja‟far juga terbunuh, maka pimpinan diserahkan kepada Abdullah bin Rawahah.” (HR Bukhari 7/393 dari hadith Ibnu Umar, Ahmad 5/291,300,301 dari hadith Abu Qatadah). Kaum Muslimin lalu bersiap sedia, mereka berjumlah 3000 tentera/pasukan. Ketika hari keluar telah tiba, kaum Muslimin mengucapkan selamat jalan kepada para pemimpin pilihan Rasulullah saw, dan mengucapkan selamat kepada mereka. Maka, menangis Abdullah bin Rawahah. Kemudian kaum Muslimin bertanya, “apakah menyebabkan engkau menangis?” Dia berkata, “Demi Allah, tidaklah aku mencintai dunia dan tidak juga bahagian yang tersisa dari kalian. Akan tetapi, aku mendengar Rasulullah saw membaca sebuah ayat daripada Kitabullah, dan menyebut perihal neraka: “Sungguh tidaklah kalian kecuali akan melewatinya. Dan hal tersebut adalah sebuah kepastian dari Rabb kalian yang akan dipenuhinya.” (Maryam:71) Maka aku tidak tahu bagimana aku akan keluar melewatinya.” Lalu, mereka berangkat hingga tiba di Ma’aan. Dan sampai khabar kepada kaum Muslimin bahawa Heraklius telah berada di Bal’qa dengan memimpin 100,000 tentera Rom. Turut pula bergabung bersama pasukan mereka, kabilah Lakham, Judzam, Balqain, dan Bahraa’, serta Balay yang berjumlah 100,000 tentera. Ketika khabar itu sampai kepada kaum Muslimin, mereka menginap di Ma’aan dua malam untuk merundingkan perkara mereka. Mereka mengatakan,“kita harus menulis surat kepada Rasulullah saw dan mengabarkan jumlah musuh kita, apakah Baginda nantinya akan memberikan bantuan pasukan ataukah akan menyuruh kita dengan perintahnya, yang akan kita laksanakan.”Abdullah bin Rawahah lalu memberikan semangat kepada kaum Muslimin, beliau berkata: “wahai kaum! Demi Allah, sesungguhnya yang kalian benci yang telah menjadikan kalian keluar adalah yang kalian inginkan, iaitu syahid. Kita tidak memerangi mereka dengan jumlah, tidak pula dengan kekuatan, tidak pula dengan banyaknya tentera. Melainkan tidaklah kita memerangi mereka selain kerana agama ini yang mana Allah telah memuliakan kita dengannya. Maka bergeraklah, kerana sesungguhnya yang menanti adalah satu dari dua kebaikan, kemenangan atau mati syahid.”

Kaum Muslimin lalu bergerak maju hingga tiba di sempadan al-Balqaa’. Beberapa pasukan bertemu dengan mereka di desa bernama Masyaarif. Lalu musuh bergerak mendekat, dan

493.389. Kemudia dia mendengar api yang menyala-nyala dari tengah kumpulan orang. sebagaimana telah terlihat dalam mimpi seseorang yang tidur. sedangkan yang terdapat di dalam sahih Bukhari bahawa kekalahan dideritai oleh pasukan Rom. (HR Bukhari 7/394 di dalam al-Maghazi. Lalu bendera diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Mereka berada di atas pembaringan yang terbuat dari emas.” (HR Ibnu Hisyam 2/380 dari jalan Ibnu Ishaq secara balaghah (terputus sanadnya dari kitab hingga ke Nabi saw) Rasulullah saw bersabda tentang Ja’faar: “ sesungguhnya Allah menggantikan kedua tangannya dengan dua sayap yang dipergunakannya untuk terbang di syurga kemana sahaja dia kehendaki. Lalu dia mendekati kudanya dan mencederai kuda tersebut kemudian bertarung hingga terbunuh.160) Allah menyingkap kejadian mereka pada hari itu kepada Rasulullah. Mereka menjawab. Syarah alMawahib 2/267. Bendera lalu diambil alih oleh Tsabit bin Arqam. Dia berperang sehingga akhirnya dia terbunuh. bahawa masing-masing pihak menarik mundur pasukannya menjauhi lawannya. dia melemparkan daging tersebut dari tangannya. Ibnu Saad 2/128. Dirinya seakan-akan hendak melepaskan diri dan dalam keadaan bimbang. lalu bendera dipegang dengan tangan kirinya. maka dia mendekap bendera tersebut hingga terbunuh.“aku tidak akan melakukannya. hingga perang telah sangat membebaninya. Kemudian dia menarik mundur kaum Muslimin dan berbalik dengan mereka. Ketika dia mengambil alih bendera.”. Lalu. Lalu aku melihat peraduan Abdullah bin Rawahah lebih miring daripada peraduan kedua rakannya. Ibnu Sayyidin-Nass 2/153. kemudian mengambil pedangnya dan maju ke medan perang.kaum Muslimin merambat maju ke Mu’tah. Ath-Thabari 3/107. Tangan kanannya terputus. Tangan kirinya pun terputus. Maka aku bertanya. Dia bertarung dengan gagah berani hingga terbunuh dengan panahan musuh. saudara bani Ajlan. “engkau!” dia berkata. dan beliau maju ke depan sambil berada di atas kudanya. sementara Abdullah dalam keadaan bimbang lalu turut menyusul. Ibnu Kathir 3/455.” Maka kaum Muslimin memilih Khalid bin Al-Walid. Ja’faar adalah yang pertama kali mencederai kuda di dalam Islam pada waktu peperangan. dan bendera berada di tangan Zaid bin Haritsah. Dia berkata. Ibnu Sa’ad menyebutkan bahawa kaum Muslimin menderita kekalahan. lalu berkata “Tambahkanlah kekuatanmu dengan daging ini. “Sementara engkau berada di dunia. “Hadith tersebut diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan dua .” (Disebutkan oleh Al-Haitsami di dalam al-Majma‟ 9/272-273 dari hadith Ibnu Abbas.” Lalu. kerana pada hari-hari ini engkau telah menjumpai apa yang telah engkau jumpai. „keduanya telah berangkat. “mengapakah ini?” Dijawab kepadaku. lalu dia mengasak musuh dan menggiring mereka ke dalam perangkap. Usia beliau pada waktu itu baru mencapai 33 tahun. dan bersabda: “Mereka telah terangkat ke Syurga. Baginda saw mengabarkan kepada para sahabat baginda. (Lihat Ibnu Hisyam 2/373. “wahai segenap kaum Muslimin! Pilihlah salah seorang dari kalian”. lalu dia mengambil daging tersebut dari tangan pemuda tersebut lalu menggigitnya. bendera diambil alih oleh Ja’faar dan dia berperang dengan gigihnya sambil memegang bendera. Kaum Muslimin mengucar kacir kedudukan mereka kemudian berperang dengan sengit.dan Majma‟ Az-Zawaa‟id 6/156. kemudia dia turun dan anak kepada pak ciknya datang menjumpainya membawa sekerat daging. lalu dia berkata. Dia berkata. bab Ghazwah Mu‟tah) Pendapat yang sahih adalah yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Akhirnya kedua belah pihak bertemu di Mu’tah. 277.

dia mengucapkan. wahai anak yang memiliki dua sayap. Amir dan Amru keduanya anak Sa’id bin al-Harits. diriwayatkan dari hadith Abu Al-Yusr oleh Ath-Thabrani.” Yang memperoleh syahid pada peristiwa itu di antaranya adalah Ja’faar. Mas’ud bin al-Aus. Di dalam As-Sahih dari Hadith Ibnu Umar disebutkan. sebagaiman disebutkan di dalam al-Majma‟ 6/160. Zaid bin Haritsah. kami meriwayatkan dari Ibnu Umar. baik luka kerana rembatan pedang mahupun hujaman tombak. Abdullah bin Rawahah.Arnu’th. dan dalam bab ini. keduanya anak Amru bin Zaid. “Assalamualaika. bahawa apabila dia mengucapkan salam kepada Abdullah bin Ja‟faar. Tahqiq: Abdul Qadir AlArna’uth dan Syu’ib Al. “kami mendapati antara dada Ja‟faar hingga kedua pundaknya serta yang menghadap ke depan. seorang perawi yang dha‟if. Abu Kalaib dan Jabir. m/s 123-128) . ( Rujukan : Kitab Zadul Ma’ad. Disediakan oleh: Abdul Halim Abdul Rahman. pada sanadnya terdapat Tsabit bin Dinar.sanad periwayatan dan salah satunya hasan. bahawa dia berkata. Suraqah bin Amru bin Athiyah. Abbad bin Qais. karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. 90 luka.”) Abu Umar mengatakan. dan selain mereka. Wahb bin Sa’ad bin Abu Sarh. Haritsah bin an-Nu’man.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful