SEJARAH PERANG MU'TAH

Mu’tah adalah sebuah tempat yang berada di hujung Al-Balqa’ di tanah Syam. Berlaku pada bulan Jamadilawal tahun ke-8 hijrah. Sebab terjadinya peperangan ini, yakni pada waktu itu Rasulullah saw mengutus al-Harits bin Umair al-Azdi, salah seorang daripada bani Lihb dengan membawa sebuah surat ke Syam untuk Raja Rom. Lalu, Syarahbil bin Amru al-Ghassani menangkapnya dan mengikatnya dengan tali, kemudian menundukkannya, lalu memenggal kepalanya. Tidak seorangpun utusan Rasulullah saw yang terbunuh selain dia. Hingga hal tersebut tersangat mengganggu Baginda saw, ketika khabar kematian utusan baginda telah sampai. Baginda lalu mengutus sebuah pasukan besar, yang dipimpin oleh Zaid bin Haritsah, Baginda saw bersabda:“Apabila dia terbunuh, maka pimpinan diserah kepada Ja‟far bin Abu Thalib. Jika Ja‟far juga terbunuh, maka pimpinan diserahkan kepada Abdullah bin Rawahah.” (HR Bukhari 7/393 dari hadith Ibnu Umar, Ahmad 5/291,300,301 dari hadith Abu Qatadah). Kaum Muslimin lalu bersiap sedia, mereka berjumlah 3000 tentera/pasukan. Ketika hari keluar telah tiba, kaum Muslimin mengucapkan selamat jalan kepada para pemimpin pilihan Rasulullah saw, dan mengucapkan selamat kepada mereka. Maka, menangis Abdullah bin Rawahah. Kemudian kaum Muslimin bertanya, “apakah menyebabkan engkau menangis?” Dia berkata, “Demi Allah, tidaklah aku mencintai dunia dan tidak juga bahagian yang tersisa dari kalian. Akan tetapi, aku mendengar Rasulullah saw membaca sebuah ayat daripada Kitabullah, dan menyebut perihal neraka: “Sungguh tidaklah kalian kecuali akan melewatinya. Dan hal tersebut adalah sebuah kepastian dari Rabb kalian yang akan dipenuhinya.” (Maryam:71) Maka aku tidak tahu bagimana aku akan keluar melewatinya.” Lalu, mereka berangkat hingga tiba di Ma’aan. Dan sampai khabar kepada kaum Muslimin bahawa Heraklius telah berada di Bal’qa dengan memimpin 100,000 tentera Rom. Turut pula bergabung bersama pasukan mereka, kabilah Lakham, Judzam, Balqain, dan Bahraa’, serta Balay yang berjumlah 100,000 tentera. Ketika khabar itu sampai kepada kaum Muslimin, mereka menginap di Ma’aan dua malam untuk merundingkan perkara mereka. Mereka mengatakan,“kita harus menulis surat kepada Rasulullah saw dan mengabarkan jumlah musuh kita, apakah Baginda nantinya akan memberikan bantuan pasukan ataukah akan menyuruh kita dengan perintahnya, yang akan kita laksanakan.”Abdullah bin Rawahah lalu memberikan semangat kepada kaum Muslimin, beliau berkata: “wahai kaum! Demi Allah, sesungguhnya yang kalian benci yang telah menjadikan kalian keluar adalah yang kalian inginkan, iaitu syahid. Kita tidak memerangi mereka dengan jumlah, tidak pula dengan kekuatan, tidak pula dengan banyaknya tentera. Melainkan tidaklah kita memerangi mereka selain kerana agama ini yang mana Allah telah memuliakan kita dengannya. Maka bergeraklah, kerana sesungguhnya yang menanti adalah satu dari dua kebaikan, kemenangan atau mati syahid.”

Kaum Muslimin lalu bergerak maju hingga tiba di sempadan al-Balqaa’. Beberapa pasukan bertemu dengan mereka di desa bernama Masyaarif. Lalu musuh bergerak mendekat, dan

Usia beliau pada waktu itu baru mencapai 33 tahun. Dia berperang sehingga akhirnya dia terbunuh. “Sementara engkau berada di dunia. Tangan kanannya terputus. “wahai segenap kaum Muslimin! Pilihlah salah seorang dari kalian”.” (HR Ibnu Hisyam 2/380 dari jalan Ibnu Ishaq secara balaghah (terputus sanadnya dari kitab hingga ke Nabi saw) Rasulullah saw bersabda tentang Ja’faar: “ sesungguhnya Allah menggantikan kedua tangannya dengan dua sayap yang dipergunakannya untuk terbang di syurga kemana sahaja dia kehendaki. kemudian mengambil pedangnya dan maju ke medan perang. Dia bertarung dengan gagah berani hingga terbunuh dengan panahan musuh. Dia berkata. (HR Bukhari 7/394 di dalam al-Maghazi. sebagaimana telah terlihat dalam mimpi seseorang yang tidur. 493. dia melemparkan daging tersebut dari tangannya. Lalu dia mendekati kudanya dan mencederai kuda tersebut kemudian bertarung hingga terbunuh. Kemudia dia mendengar api yang menyala-nyala dari tengah kumpulan orang.” (Disebutkan oleh Al-Haitsami di dalam al-Majma‟ 9/272-273 dari hadith Ibnu Abbas.”. Ibnu Sayyidin-Nass 2/153. Lalu aku melihat peraduan Abdullah bin Rawahah lebih miring daripada peraduan kedua rakannya. kemudia dia turun dan anak kepada pak ciknya datang menjumpainya membawa sekerat daging. “mengapakah ini?” Dijawab kepadaku.” Maka kaum Muslimin memilih Khalid bin Al-Walid. Dia berkata. Mereka berada di atas pembaringan yang terbuat dari emas. sementara Abdullah dalam keadaan bimbang lalu turut menyusul. Bendera lalu diambil alih oleh Tsabit bin Arqam. Syarah alMawahib 2/267. Kaum Muslimin mengucar kacir kedudukan mereka kemudian berperang dengan sengit. Ibnu Sa’ad menyebutkan bahawa kaum Muslimin menderita kekalahan. Kemudian dia menarik mundur kaum Muslimin dan berbalik dengan mereka.“aku tidak akan melakukannya.kaum Muslimin merambat maju ke Mu’tah. saudara bani Ajlan. dan beliau maju ke depan sambil berada di atas kudanya. Mereka menjawab. Tangan kirinya pun terputus. bendera diambil alih oleh Ja’faar dan dia berperang dengan gigihnya sambil memegang bendera. kerana pada hari-hari ini engkau telah menjumpai apa yang telah engkau jumpai. Ketika dia mengambil alih bendera.389. Lalu bendera diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Ath-Thabari 3/107. Dirinya seakan-akan hendak melepaskan diri dan dalam keadaan bimbang. (Lihat Ibnu Hisyam 2/373. lalu dia berkata. hingga perang telah sangat membebaninya. Ibnu Saad 2/128. lalu berkata “Tambahkanlah kekuatanmu dengan daging ini. maka dia mendekap bendera tersebut hingga terbunuh. „keduanya telah berangkat. “engkau!” dia berkata. dan bendera berada di tangan Zaid bin Haritsah. Ja’faar adalah yang pertama kali mencederai kuda di dalam Islam pada waktu peperangan. bahawa masing-masing pihak menarik mundur pasukannya menjauhi lawannya.160) Allah menyingkap kejadian mereka pada hari itu kepada Rasulullah.” Lalu. bab Ghazwah Mu‟tah) Pendapat yang sahih adalah yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Baginda saw mengabarkan kepada para sahabat baginda. Akhirnya kedua belah pihak bertemu di Mu’tah. “Hadith tersebut diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan dua . sedangkan yang terdapat di dalam sahih Bukhari bahawa kekalahan dideritai oleh pasukan Rom. lalu dia mengasak musuh dan menggiring mereka ke dalam perangkap. Maka aku bertanya. Lalu. Ibnu Kathir 3/455. lalu dia mengambil daging tersebut dari tangan pemuda tersebut lalu menggigitnya. lalu bendera dipegang dengan tangan kirinya. dan bersabda: “Mereka telah terangkat ke Syurga.dan Majma‟ Az-Zawaa‟id 6/156. 277.

Tahqiq: Abdul Qadir AlArna’uth dan Syu’ib Al. keduanya anak Amru bin Zaid. Zaid bin Haritsah. 90 luka. dan dalam bab ini.sanad periwayatan dan salah satunya hasan.” Yang memperoleh syahid pada peristiwa itu di antaranya adalah Ja’faar. Mas’ud bin al-Aus. Di dalam As-Sahih dari Hadith Ibnu Umar disebutkan. Abbad bin Qais. Haritsah bin an-Nu’man.”) Abu Umar mengatakan. m/s 123-128) . kami meriwayatkan dari Ibnu Umar. baik luka kerana rembatan pedang mahupun hujaman tombak. wahai anak yang memiliki dua sayap. seorang perawi yang dha‟if. karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. dan selain mereka.Arnu’th. Abu Kalaib dan Jabir. pada sanadnya terdapat Tsabit bin Dinar. ( Rujukan : Kitab Zadul Ma’ad. diriwayatkan dari hadith Abu Al-Yusr oleh Ath-Thabrani. Disediakan oleh: Abdul Halim Abdul Rahman. Suraqah bin Amru bin Athiyah. sebagaiman disebutkan di dalam al-Majma‟ 6/160. Amir dan Amru keduanya anak Sa’id bin al-Harits. dia mengucapkan. bahawa dia berkata. bahawa apabila dia mengucapkan salam kepada Abdullah bin Ja‟faar. “Assalamualaika. Wahb bin Sa’ad bin Abu Sarh. “kami mendapati antara dada Ja‟faar hingga kedua pundaknya serta yang menghadap ke depan. Abdullah bin Rawahah.