Nama :.................................................................................................Tahun:............................

SULIT
Pendidikan
Kesihatan
Mei
2013
1 jam
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SEKOLAH KEBANGSAAN POS RAYA
________________________________________
PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH 1 (PKSR 1)
MEI

PENDIDIKAN KESIHATAN
Tahun 6
Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Kertas soalan ini mengandungi........halaman bercetak dan........halaman tidak bercetak
[Lihat sebelah
099 © 2012 Hak Cipta putera_limbong@yahoo.com
SULIT