Ahli Kumpulan ; Dimitri Elmer Gukor Erika anak Beta Norhidayah binti Mazeli Shahirah Zainab binti Abdul

Rahman Nurshahida Amiza binti Zaidi

KATA TUNGGAL
 Bentuk kata akar atau kata dasar dan bentuk inilah

yang membentuk perkataan itu sendiri.  Boleh diperluas untuk membentuk kata terbitan dengan menambah imbuhan.  Terdapat juga kata tunggal yang tidak menerima sebarang imbuhan.  Contoh ; Itu, ini, sana, sini, situ

JENIS KATA TUNGGAL
 KATA TUNGGAL SATU SUKU KATA  KATA TUNGGAL DUA SUKU KATA

 KATA TUNGGAL TIGA SUKU KATA
 KATA TUNGGAL EMPAT SUKU KATA DAN LEBIH

KATA TUNGGAL SATU SUKU KATA
 Terhad bilangannya dan merupakan kata pinjaman

dari bahasa asing.  Juga merupakan kependekkan daripada perkataan.

SUKU KATA KV VK Ya Am Yu CONTOH PERKATAAN Ru KVK KKVK KVKK KKKV Tin Draf Zink Skru Lap Krim Bank Bah Stor Golf Cap Dram KKKVK Straw Skrip .

 Mempunyai pola susunan konsonan dan vokal yang pelbagai. .KATA TUNGGAL TIGA SUKU KATA  Merupakan kata-kata pinjaman.

KATA TUNGGAL DUA SUKU KATA SUKU KATA V + KV V + VK V + KVK V K + KV VK + KVK Ibu Aur Ubat Inti Anjung Ini Ais Acah Undi Uncang CONTOH PERKATAAN Apa Aib Alat Asli Akrab Air Ikan Erti Undang KV + V KV + VK KV + KV KV + KVK KVK + KV KVK + KVK Dua Biar Laga Pulut Tangki Tunggal Tua Liat Bapa Surut Pintu Lantai Gua Buat Saya Larut Tunggu Santai Sua Mual Lupa Cawan Bantu Jemput .

SUKU KATA KV + V + KV Buaya CONTOH PERKATAAN Niaga Biasa KV + V + KVK V + KV + V KV + KV + V KVK + KV + V KV + KV+ VK Ziarah Urea Deria Rahsia Haluan Siasat Idea Mulia Rumbia Sekian Kiamat Usia Setia Dahlia Rahsuah KVK + KV + VK V + KV +KV V + KV + KVK VK + KV + KV Manfaat Azali Ibarat Indera Lengkuas Udara Akibat Almari Sengkuang Agama Amaran Istana .

SUKU KATA KV + KV + KV KVK + KV + KV VK + KV + VK V + KV + VK Seteru Bestari Ikhtiar Akaun CONTOH PERKATAAN Budaya Misteri Ilmiah Elaun Delima Bendera Akliah Amaun KV + KV + KVK KVK + KV + KVK KV + KVK + KV KV + KVK + KVK KVK + KVK + KV Riwayat Mahkamah Keranda Kelompok Sempurna Hikayat Martabat Belanja Gelombang Teratak Sembilan Selembar Belimbing .

KATA TUNGGAL EMPAT SUKU KATA DAN LEBIH SUKU KATA KV + KV + VK + KV Keluarga CONTOH PERKATAAN Biduanda KV + KVK + KV + KV KVK + KV + KV + KV KVK + KV + V + KV KV + KV + KV + KV KV + KV + KV + KVK KVK + KV + KV + KVK KVK + KVK + KV + KV KV + KV + V + KVK V + KV + KVK + KV + KV KVK + KV + KV + KV + KVK KV + KV + KV + KV + KV + KV Sejahtera Bendahara Sentiasa Selesema Muzakarah Sentimeter Singgahsana Nasional Universiti Kosmopolitan Maharajalela Sementara Laksamana Samudera Hulubalang Mesyuarat .

 Penggabungan kata dasar dengan imbuhan-imbuhan awalan.Kata Terbitan  Kata dasar atau kata akar yang telah menerima sekurang-kurangnya satu imbuhan. apitan dan sisipan. akhiran. .

.Kata Terbitan Awalan  Imbuhan yang ditambah pada hadapan kata dasar.  Kata dasar terdiri daripada kata nama. kata kerja dan kata adjektif.

Awalan Kata Nama  Terdiri daripada 5 jenis( awalan kata nama): • • • • • peNpepeRkejuru- .

+ gerak = penggerak .+ dengar = pendengar • peng. pem-.+ beli = pembeli • pen. pen-. pe-.Awalan kata nama peN Terdiri daripada 4 bentuk alomorf iaitu.+nama = penama • pem. dan peng• pe.

+ tunjuk = petunjuk pe .+ sawah = pesawah .+ sakit = pesakit pe.Awalan kata nama pe Tiada perubahan bentuk pada huruf awal kata dasar tersebut.  Contoh: • • • pe .

+ asap = perasap .+ tapa = pertapa • per.Awalan kata nama peR Boleh diimbuhkan pada kata nama tanpa melibatkan perubahan bentuk pada huruf awal kata dasar tersebut.  Contoh: • per.

+ kasih = kekasih .  Contoh:  ke.+ hendak = kehendak  ke.Awalan kata nama ke Tiada perubahan bentuk pada huruf awal kata dasar tersebut.

+ bahasa = jurubahasa • juru.  Contoh: juru.Awalan kata nama juru Tiada perubahan bentuk pada huruf awal kata dasar tersebut.+ hias = juruhias • .

Awalan Kata Kerja  Terdiri daripada 6 jenis( awalan kata kerja): • • • • • • meNbeRteRdimempeRdipeR- .

Awalan kata kerja meN Terdiri daripada 4 bentuk alomorf iaitu.+ genggam =menggenggam .+ masak = memasak • mem. me-. mem-. dan meng• me.+ dalam = mendalam • meng.+ beza = membeza • men. men-.

+ renang = berenang .yang boleh diimbuhkan pada semua bentuk kata dasar. satu daripada ‘r’ tersebut akan digugurkan.Awalan kata kerja beR Mempunyai satu alomorf sahaja iaitu ber.  Contoh .+ angka = berangka ber.  Contoh .+ ekor = berekor  Boleh diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf ‘r’.+ rehat = berehat ber. • • ber. • • ber.

• • ter.+ rentang = terentang . • • ter.Awalan kata kerja teR Mempunyai satu alomorf sahaja iaitu ter.yang boleh diimbuhkan pada semua bentuk kata dasar. satu daripada ‘r’ tersebut akan digugurkan.  Contoh .+ rancang = terancang ter.  Contoh .+ atas = teratas ter.+ duduk = terduduk  Boleh diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf ‘r’.

 Contoh . di.Awalan kata kerja di Boleh digabungkan dengan semua bentuk kata dasar untuk mewujudkan kata kerja pasif.+ marah = dimarah • .+ tuduh = dituduh • di.

Awalan kata kerja mempeR Mempunyai satu alomorf sahaja. iaitu memper-.  Contoh .+ cantik = mempercantik memper.+ taruh = mempertaruh . • • memper.

Awalan kata kerja dipeR Mempunyai satu alomorf sahaja.+ jelas = diperjelas .+ hamba = diperhamba diper. iaitu dipeR-.  Contoh . • • diper.

 ter-  se- .Awalan Kata Adjektif  Terdapat 2 jenis awalan kata adjektif .

+ baharu = terbaharu • ter.  Contoh .+ murah = termurah • . ter.Awalan kata adjektif ter Apabila digabungkan dengan kata adjektif akan membentuk kata adjektif juga.

se.+ cantik = secantik • se.Awalan kata adjektif se Apabila digabungkan dengan kata adjektif akan membentuk kata adjektif juga.  Contoh .+ baik = sebaik • .

.Kata Terbitan Akhiran  Imbuhan yang ditambah pada bahagian akhir kata dasar.  Akhiran dalam bahasa Melayu hanya wujud pada kata nama dan kata kerja.

• • pakai + -an = pakaian tuju + -an = tujuan .Akhiran Kata Nama  Terdapat hanya satu akhiran kata nama asli.  Contoh . iaitu –an.  Boleh bergabung dengan semua bentuk kata dasar.

 Akhiran kata nama pinjaman pula adalah seperti berikut . sultan + -ah = sultanah • muslim + -at = muslimat • muslim + -in = muslimin • nasional + -isme = nasionalisme • budi + -man = budiman • peraga + -wati = peragawati • .

Akhiran Kata Kerja  Terdapat 2 bentuk kata akhiran kata kerja . • -i • -kan .

 Contoh . • ikut + -i = ikuti • jalan + -i = jalani .Akhiran Kata Kerja -i  Hanya mempunyai satu bentuk.

 Contoh .Akhiran Kata Kerja -kan  Hanya mempunyai satu bentuk. • serah + -kan = serahkan • lurus + -kan = luruskan .

.  Boleh digabungkan dengan kata nama.Kata Terbitan Apitan  Merupakan imbuhan yang ditambah pada bahagian awal dan akhir sesuatu kata dasar. kata kerja dan kata adjektif.

+ atur + -an = peraturan .+ ajar + -an = pelajaran • pem.+ raga + -an = peragaan • pel.+ sihat + -an = kesihatan • pe.+ hidup + -an = penghidupan • penge. • ke.Apitan Kata Nama  Apitan yang membentuk kata nama terbitan ialah .+ daki + -an = pendakian • peng.+ buat + -an = pembuatan • pen.+ bom + -an = pengeboman • per.

Apitan Kata Kerja  Apitan yang membentuk kata nama terbitan ialah .+ hujan + -an = kehujanan • me.+ laku+ -kan = diperlakukan • ke.+ tilam + -kan = bertilamkan • di.+ dahulu + -i = didahului • di. • ber.+ luka + -kan = melakukan • mem.+ baik + -i = membaiki • mem.+ pendam + -kan = dipendamkan • diper.+ rasa + -i = merasai • me.+ buka + -kan = membukakan .+ ingat + -i = diperingati • diper.+ jatuh + -an = berjatuhan • ber.

+ lap + -kan = mengelapkan .+ derhaka + -i = menderhakai men.+ ingat + -i = memperingati memper.+ harga + -i = menghargai meng.+ tahan + -kan = mempertahankan men.+ hapus + -kan = menghapuskan menge.       memper.+ dalam + -kan = mendalamkan meng.

Apitan Kata Adjektif  Apitan kata adjektif hanya satu sahaja iaitu .+ inggeris + -an = keinggerisan .+ melayu + -an = kemelayuan ke. • • ke.

 Bentuk sisipan tidak banyak dan hanya wujud pada kata nama dan kata adjektif.Kata Terbitan Sisipan  Imbuhan yang disisipkan antara unsur dalam kata dasar. .

Sisipan Kata Nama  Sisipan kata nama adalah seperti berikut .= kemuning sabut + -er. • • • tunjuk + -el.= telunjuk kuning + -em.= serabut .

• • • • serak + -el.=gerigi sambung + -in.=gemilang gigi + -er.= sinambung .=selerak gilang + -em.Sisipan KataAdjektif  Sisipan kata adjektif adalah seperti berikut .

TAMAT… TERIMA KASIH ATAS TUMPUAN ANDA ^_^ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful