KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya
kepada kami sehingga dapat menyelesaikan makalah yang berjudul ”Kalender Pendidikan,
Silabus, dan KKM untuk SMA Kelas XII Semester Genap” tepat pada waktu yang ditentukan.
Ucapan terimakasih kami haturkan kepada Drs. T. Sofyan Haris, M.Si selaku dosen pengasuh
mata kuliah Telaah kurikulum sekolah yang telah memberikan pengarahan dalam pembuatan
makalah ini.
Melalui makalah ini kami mencoba menjelaskan mengenai kalender pendidikan
SMA/MA Semester genap, silabus mata pelajaran Fisika kelas XII semester Genap dan
KKMnya. Semoga makalah ini mampu memberikan kontribusi pengetahuan kita tentang
kalender pendidikan, silabus, dan KKM.
Akhirnya penulis menyadari masih terdapat kesalahan dalam pembuatan tugas
makalah. Maka dari itu, kritik dan saran yang bersifat mendukung sangat kami harapkan
untuk perbaikan tugas ke depannya.

Palembang, April 2013

Penulis

................ II............... Bab II Pembahasan .1........... Daftar Pustaka ...... ................................................1................................................................................. II.......................................................................................... II..................2..........................2......... 1 I.......................................... III..................Daftar Isi Kata Pengantar .............................. ii Daftar Isi ................................... III.......................................1............................................................................................................................................................................................................... Tujuan ................ Bab III Penutup ................................ Rumusan Masalah ............................................................................................................................ Saran ............................................................................................................ Kesimpulan ........ Silabus Fisika Kelas XII Semester II ..................... Latar Belakang........... KKM ......................................2.....................................................................3...................... Kalender Pendidikan Semester Ganjil ............................................................ 1 I.. iii Bab I Pendahuluan ....................................3........ 1 I......................................................................................................................