Analisis Keputusan Ujian Formatif 3

ANALISI KEPUTUSAN UJIAN FORMATIF 3 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4 GEMILANG 1 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN RINTING 3 2008

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

A B C D E

Ujian 1

Ujian 2

Ujian 3

Di lembaran sebelum ini ialah markah ujian bulanan 1, 2 dan 3 bagi matapelajaran Pendidikan Islam, tahun 4 Gemilang 1 Sekolah Kebangsaan

Pendidikan Islam Tahun 4

Analisis Keputusan Ujian Formatif 3

Taman Rinting 3 yang telah diadakan pada 28 dan 29 Ogos 2008. Saya mengajar kelas ini daripada 01 Julai 2008 sehingga 26 September 2008. PENERANGAN Jumlah pelajar tahun 4 Gemilang 1 yang mengambil subjek Pendidikan Islam ialah 28 pelajar. 10 orang pelajar lelaki dan 18 orang pelajar perempuan. Bagi ujian 3 pelajar yang mendapat gred A adalah seramai 19 orang pelajar, manakala pelajar yang mendapat gred B ialah seramai 6 orang, dan hanya 1 orang pelajar sahaja yang mendapat gred C serta 2 orang pelajar sahaja yang mendapat gred D. Jikalau kita perhatikan jumlah pelajar yang mendapat A bagi ujian 2 ialah 18 orang pelajar, manakala pelajar yang mendapat gred B ialah seramai 6, dan hanya 2 orang pelajar sahaja yang mendapat gred C dan D. Manakala bagi ujian 1 pula pelajar yang mendapat gred A adalah seramai 12, manakala pelajar yang mendapat gred B ialah seramai 11 orang pelajar dan hanya 2 orang pelajar sahaja yang mendapat gred C dan D.

PERATUSAN GRED
D 7% C 4% B 21% A 68% E 0%

Pendidikan Islam Tahun 4

Analisis Keputusan Ujian Formatif 3

Kesimpulan yang boleh dibuat daripada hasil keputusan yang diperolehi bagi ujian 1, ujian 2 dan ujian 3 matapelajaran Pendidikan Islam pada tahun 2008 adalah jumlah pelajar yang mendapat gred A adalah meningkat dari ujian 1, ujian 2 dan ujian ke 3 ini menyebabkan penurunan kadar kuantiti pelajar yang mendapat gred B tapi mengekalkan kedudukan kuantiti pelajar yang mendapat gred C dan D.

ANALISIS KEPUTUSAN UJIAN FORMATIF PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4 GEMILANG 1

A B C D E

GAGAL 7%

LULUS 93%

Pendidikan Islam Tahun 4

Analisis Keputusan Ujian Formatif 3

(Carta Peratus Lulus dan Gagal Ujian PI) DIAGNOSIS DAN REFLEKSI Setelah membuat beberapa pemerhatian daripada soalan-soalan bagi ke tigatiga kertas soalan saya mendapati bahawa faktor yang menyebabkan kenaikan gred A pada ujian ke tiga pada kali ini ialah atas daya usaha pelajar itu sendiri mengulangkaji pelajaran dan rajin menyemak soalan-soalan ujian yang lepas. Ini kerana standard soalan bagi ketiga-tiga ujian itu adalah sama tidak susah dan tidak mudah. Saya telah menyemak dan memerhatikan dengan teliti jawapan yang telah dibuat oleh para pelajar bagi ujian 3 ini. Soalan ujian 3 ini terbahagi kepada 6 bahagian iaitu asuhan tilawah al-Quran, pelajaran jawi, asas ulum syariah aqidah, asas ulum syariah ibadah, asas ulum syariah sirah serta adab dan akhlak Islamiah. Soalan Ujian Formatif 3 tahun 4 2008 Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 adalah terbahagi kepada 2 bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A mengandungi 40 soalan objektif dengan mengunakan boring OMR bagi mengisi jawapannya. 2 markah diperuntukan bagi setiap jawapan dalam bahagian ini sekiranya pelajar menjawab dengan betul. Soalan-soalan daripada bahagian ini adalah daripada asuhan tilawah al-Quran, asas ulum syariah aqidah, asas ulum syariah ibadah, asas ulum syariah sirah serta adab dan akhlak Islamiah. Manakala bahagian B pula terbahagi kepada 2 bahagian iaitu bahagian asuhan tilawah al-Quran dan penulisan jawi. Bagi soalan asuhan tilawah alQuran terdapat 5 soalan dan 2 markah bagi setiap jawapan yang betul bagi bahagian ini. Bagi penulisan jawi pula mengandungi 2 bahagian yang

Pendidikan Islam Tahun 4

Analisis Keputusan Ujian Formatif 3

mengandungi 10 soalan serta 1 markah bagi setiap jawapan yang betul bagi bahagian ini. Soalan bagi asuhan tilawah al-Quran adalah sebanyak 8 soalan dan saya mendapati 70% sahaja para pelajar yang dapat menjawab soalan daripada bahagian ini dengan baik manakala 30% yang lain tidak dapat menjawabnya dengan jawapan yang salah. Surah yang dipilih bagi soalan ini ialah surah alBaiyinah dan surah al-Tin. Kemungkinan para pelajar keliru menjawab soalan ini kerana soalan ini memerlukan para pelajar menghafal secara keseluruhan surah tersebut serta mengetahui hukum tajwid yang terdapat di dalam surah tersebut serta bilangannya. Adapun bahagian asas ulum syariah aqidah terdapat 8 soalan dalam bahagian ini dan saya mendapati 99% pelajar Berjaya menjawab soalan ini. Ini kerana soalan ini lebih kepada soalan yang telah dipelajari di tahun 3 yang lepas. Sifat Allah al-Salam dan al-Hadi telah dipilih bagi soalan ini. Aspek yang ditekankan dalam soalan ini lebih kepada definisi dan faedah beriman dengan 2 sifat tersebut dan akibat buruk jika tidak beriman dengan 2 sifat tersebut. Manakala dalam unit asas ulum syariah ibadah pula terdapat 8 soalan dalam unit ini dengan memilih tajuk rukun solat serta syarat wajib dan syarat sah solat. Hanya 50 % sahaja pelajar yang dapat menjawab soalan ini dengan 50 % yang lain tidak mampu menjawabnya dengan betul. Pada pandangan saya mereka tidak dapat menjawab soalan ini disebabkan kurang hafalan terhadap bilangan rukun solat serta syarat wajib dan syarat sah solat. Mereka juga keliru antara hukum harus, wajib, haram dan makruh serta dosa besar dan dosa kecil yang menyebabkan pelajar tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Seterusnya dalam unit asas ulum syariah sirah juga mengandungi 8 soalan di dalamnya. Tajuk yang dipilih bagi soalan ini ialah “dakwah Rasulullah SAW kepada masyarakat Arab Makah. Setelah diteliti saya mendapati hanya 2 orang

Pendidikan Islam Tahun 4

Analisis Keputusan Ujian Formatif 3

pelajar sahaja yang tidak dapat menjawab soalan ini dengan betul secara keseluruhanya manakala 26 yang lain berjaya menjawab soalan tersebut. Pada saya faktor utama 2 orang pelajar ini tidak dapat menjawab soalan ini ialah tidak mengulangkaji bacaan ini kerana dalam unit sirah perlu kepada ingatan kepada fakta-fakta bagi menjawab soalan ini. Unit yang seterusnya ialah adab dan akhlak Islamiah. Tajuk yang dikeluarkan ialah adab berjiran dan adab berkumpul. Jumlah soalan dalam unit ini tetap 8 soalan. Dalam unit ini hampir ke semua pelajar dapat menjawab soalan ini. Ini kerana soalan ini memerlukan kefahaman dan logik bagi menjawab soalan ini dengan betul. Bagi unit yang terakhir adalah penulisan jawi pula mengandungi 10 soalan yang diambil daripada tajuk tanda baca. Dalam soalan ini para pelajar perlu menguasai dan memahami sepenuhnya fungsi tanda baca seperti tanda soal, koma, noktah dan lain-lain lagi. Hanya 50% sahaja para pelajar yang dapat menjawab soalan ini dengan betul manakala yang selebihnya tidak dapat menjawab dengan betul kerana tidak memahami dan mengetahui fungsi setiap tanda baca tersebut.

SASARAN DAN HARAPAN Untuk ujian formatif Pendidikan Islam bagi tahun 4 gemilang 1 saya mensasarkan kelulusan sebanyak 100% iaitu bagi keseluruhan pelajar dan saya mengharapkan peningkatan sebanyak 7 mata bagi gred A dan 2 mata bagi gred B dengan menjadikan sifar gred D dan E bagi keputusan ujian formatif 4 yang akan datang.

Pendidikan Islam Tahun 4