Inilah 101 Ilmuwan dan Tokoh Sains Muslim Yang Dilupakan Dunia

Allah SWT menurunkan wahyu kepada nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan berkata “Iqra!”, pada ayat pertama di dalam Al-Qur’an. Iqra bukan hanya berarti“bacalah”, namun juga berarti “belajarlah”. Begitu Maha Segalanya Allah SWT, hingga menurunkan satu kalimat pertama dalam wahyuNya yang ternyata mempunyai arti dan makna yang sangat berguna sekali bagi kelangsungan kehidupan manusia Bumi dikemudian hari. ***** Bagaimana mungkin seorang Muhammad membaca? Beliau adalah seorang buta huruf. Beliau bukan seorang ilmuwan. Beliau bukanlah seorang pengarang. Dan, Al-Qur‟an tidak diwahyukan secara berurutan. Namun sesuai kejadian-kejadian yang dialami oleh beliau. Selama diwahyukan , Al-Qur‟an tidak diturunkan berdasarkan ayat demi ayat yang berurutan, selalu acak, beda surah, beda ayat, beda kota, beda keadaan. Kemudian dihafalkannya beserta semua sahabatnya agar tidak saling lupa. Namun ketika tiap ayat di Al-Qur‟an yang telah diwahyukan tersebut disusun, ternyata menjadi beraturan! Itulah salah satu kitab Ilahi yang sempurna, mukzizat yang tiada duanya karena tidak hanya dapat dinikmati oleh Rasul dan kaum di zamannya, namun oleh segenap umatnya hingga akhir zaman (for all mindkind). ***** Di dalam Islam, ada tiga pilar yang harus dikerjakan untuk menjadi manusia yang selalu bertaqwa dan berbudaya dengan baik. Yaitu, percaya kepada Allah, menggali ilmu(ilm), dan mencintai sesama manusia.

SCIENCE IS FUN..!

Islam sering kali diberikan gambaran oleh orang-orang dan golongan yang tidak pernah mengenalnya sebagai agama yang mundur dan memundurkan. Islam juga dikatakan tidak pernah menggalakkan umatnya untuk menuntut dan menguasai pelbagai lapangan ilmu pengetahhuan. Kenyataan dan gambaran yang diberikan itu bukan saja tidak benar tetapi justru bertentangan dengan hakikat sejarah yang sebenarnya. Sejarah adalah fakta, dan fakta adalah sejarah. Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan banyak golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam berbagai bidang keilmuwan. Pada masa lalu dan memang sudah ajaran Islam, bahwa jika seseorang menemukan alat atau apapun yang belum ada manusia yang menciptakannya, maka wajiblah baginya untuk menyebarkan hasil temuannya itu. Menyebarkannya kepada umat manusia agar mereka semakin dapat mempermudah pekerjaannya dan menjadikan mereka semakin bersyukur kepada Allah.

Mereka tidak menuntut satu apapun, termasuk “hak paten” atau “upeti” lainnya akibat temuannya tersebut.

politik. Inilah 101 Ilmuwan dan Tokoh Sains Muslim Yang Dilupakan Dunia  Abu Bakar Muhammad bin Zakaria arRazi atau dikenali sebagai Rhazes di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 – 930. Sekembalinya ke Teheran. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat. agama. Razi diketahui sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit “alergi asma”. ar-Razi merupakan orang pertama yang membuat penjelasan seputar penyakit cacar. ia berguru kepada Hunayn bin Ishaq di Baghdad.Dan dari orang-orang baratlah ilmu-ilmu itu kemudian dicuri. ia dipercaya untuk memimpin sebuah rumah sakit di Rayy. pengobatan./865 dan wafat pada tahun 313 H/925. Selanjutnya ia juga memimpin Rumah Sakit Muqtadari di Baghdad. diantaranya adalah keilmuwan dalam bidang falsafah. tetapi mereka juga menguasai keilmuwan tersebut dalam masa yang singkat dan dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara bersamaan. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekedar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda. matematika dan kesastraan. lalu dipatenkan atas nama mereka masing-masing untuk mencari keuntungan. Sebagai seorang dokter utama di rumah sakit di Baghdad. Ar-Razi juga diketahui sebagai ilmuwan serbabisa dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam. astronomi dan sebagainya. Misalkan. Ia lahir di Rayy. sains. Teheran pada tahun 251 H. Banyak sekali penemuan-penemuan dari kebudayaan Islam yang tak tercatat sejarah. dan ilmuwan pertama yang . kemasyarakatan. Dalam bidang kedokteran. kesusasteraan. kimia.

Razi juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan demam sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi diri. ar-Razi juga berkontribusi membuat peralatan seperti tabung. geometri. Fisika. dengan nama Alhazen. Ar-razi juga mengembangkan obat-obatan yang berasal dari merkuri. Mathematics.965 – Kairo 1039). Pada bidang farmasi. Mekanika.Optics. ia hidup antara tahun 721-815 M. Dia adalah seorang tokoh Islam yang mempelajari dan mengembangkan dunia Islam yang pertama. Kedokteran. dikenal dalam kalangan cerdik pandai di Barat.menulis tentang alergi dan imunologi. Ia banyak pula melakukan penyelidikan mengenai cahaya.  Abu Ali Muhammad al-Hassan ibnu alHaitham atau Ibnu Haitham (Basra. Filosofi. adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains. dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop.  Abu Musa Jabir bin Hayyan / Jabir Ibnu Hayyan Orang-orang Eropa menamakannya Gebert. matematika. Pada salah satu tulisannya. dan telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. (dimana dia mengadakan peneltian) adalah bidang : Logika. pengobatan. falak. dia menjelaskan timbulnya penyakit rhintis setelah mencium bunga mawar pada musim panas. dan filsafat. . dan sebagainya. Bacon. spatula dan mortar. Bidang keahliannya. Bidang lain: Physics. Ilmu tersebut kemudian berkembang dan kita mengenal sebagai ilmu kimia.

Disana ia mempelajari geometri dan kedokteran. Memang sudah menjadi semacam adat kebiasaan orang barat pada masa lalu dengan melatinkan nama-nama orang terkemuka. ahli matematika. Al-Andalus. Ia mempelajari dan berkarya di bidang bidang geometri dan logika. Matematika. farmasi. sehingga kadang-kadang orang tidak mengetahui apakah orang tersebut muslim atau bukan. Logika. Ia diketahui menjalankan praktik bedah seperti amputasi dan kauterisasi. Al Khindi ahli adalah ilmuwan ensiklopedi. . musik.  Abul Hakam Umar bin Abdurrahman bin Ahmad bin Ali Al-Kirmani adalah cendekiawan besar abad ke-12 dari Kordoba. dan dalam mempertunjukkan seluruh bagian dan bentuknya. karena karya orisinil mereka dapat diketahui dalam bentuk tulisan ilmiah mereka sendiri. geografi. Al-Kindi adalah seorang filosof muslim dan ilmuwan sedang bidang disiplin ilmunya adalah: Filosofi. fisika. kedokteran. Ilmu Kedokteran. Al-Jazirah (sekarang terletak di Turki).” Ia lalu pindah ke Harran. pengarang 270 buku. “tak ada yang sepandai Al-Kirmani dalam memahami geometri atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya yang tersulit. Tetapi para sejarawan kita sendiri maupun barat mengetahui dari buku-buku yang ditinggalkan bahwa mereka adalah orang Islam. Ia lalu kembali ke Al-Andalus dan tinggal di Sarqasta (Zaragoza). Musik. Abu Yusuf Yacub Ibnu Ishak Al-Kindi Dalam dunia barat dia dikenal dengan nama Al-Kindus. ahli filsafat Arab dan Yunani kuno. Menurut muridnya Al-Husain bin Muhammad Al-Husain bin Hayy AlTajibi. Ia adalah murid dari Maslamah Al-Majriti.

dia dikenal dengan nama “El Zahrawi”. 936 – 1013 yang dikenal di Barat sebagaiAbulcasis. perubatan. teologi. dan Syiah. Ibnu Rushd atau nama lengkapnya Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad adalah ahli falsafah. Di bidang ilmu agama. Medicine. Bidang lain: Surgery. Maturidi dilahirkan di Maturid. Abul Qasim lahir di Zahra. dekat Samarqand. Dia lahir di Madinatuz Zahra‟. Karya terkenalnya adalah Al-Tasrif. Di kalangan bangsa Moor Andalusia. astronomi. Ia banyak menulis tentang Mu‟tazilah. Al-Qasim adalah dokter kerajaan pada masa Khalifah Al-Hakam II dari kekhalifahan Umayyah. Abul Qasim Khalaf ibn al-Abbas azZahrawi adalah salah satu pakar di bidang kedokteran pada masa Islam abad Pertengahan. Buku ini diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Gerardo dari Cremona pada abad ke-12. yang terletak di sekitar Kordoba. Qarmati. kumpulan praktik kedokteran yang terdiri atas 30 jilid.   Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmud Abu Mansur al-Samarqandi al-Maturidi al-Hanafi atauAbu Mansyur Almaturiddi adalah seorang cendekiawan muslim dan ahli di bidang ilmu kalam. Spanyol. termasuk di antaranya tentang gigi dan kelahiran anak. beliau berguru pada Abu Nasr al-`Ayadi and Abu Bakr Ahmad al-Jawzajani. Al-Tasrif berisi berbagai topik mengenai kedokteran. ahli fikah mazhab Maliki. Dilahirkan di Sepanyol dan meninggal dunia di Maghribi. matematik. buku ini menjadi sumber utama dalam pengetahuan bidang kedokteran di Eropa. Rushd lahir 1126 dan meninggal dunia 1198. beliau adalah ahli falsafah yang paling agung pernah dilahirkan dalam . geografi dan sains. dan selama lima abad Eropa Pertengahan.

obat-obatan. astronom. filsuf. Di Barat. Pengaruhnya bukan sahaja berkembang luas didunia Islam.  Abu Raihan Al-Biruni merupakan matematikawan Persia. pengembara. sejarawan. determined Earth‟s circumference . Bidang lain: Astronomy. yang banyak menyumbang kepada bidang matematika. filsafat. Mathematics. dan pakar etik Ibnu Miskawaih. beliau dikenal sebagai Averroes dan bapa kepada fahaman sekularisme. Dia belajar matematika dan pengkajian bintang dari Abu Nashr Mansur. penulis ensiklopedia. fisikawan. Turkmenistan atau Khiva di kawasan Danau Aral di Asia Tengah yang pada masa itu terletak dalam kekaisaran Persia. ahli farmasi dan guru.sejarah Islam. di universitas dan pusat sains yang didirikan oleh putera Abu Al Abbas Ma‟mun Khawarazmshah. tetapi juga di kalangan masyarakat di Eropah. sejarawan. Dia lahir 15 September 973 dan meninggal 13 Desember 1048. Abu Raihan Al-Biruni dilahirkan di Khawarazmi. filsuf. sarjana. Abu Raihan Al-Biruni merupakan teman filsuf dan ahli obat-obatan Abu Ali AlHussain Ibn Abdallah Ibn Sina/Ibnu Sina.

 Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi Hidup antara tahun 864-930 dan namanya dilatinkan menjadi Razes. Didalam penelitiannya pada waktu itu Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi sudah menggunakan peralatan khusus dan secara sistimatis hasil karyanya dibukukan. Kalsinasi dan sebagainya dan bukunya tersebut merupakan . astronomi dan geografi dari Iran. kemudian buku tersebut disalin oleh orang-orang barat dan sampai sekarang ilmu itu kita kenal dengan nama Al-Jabar. Seorang dokter klinis yang terbesar pada masa itu dan pernah mengadakan satu penelitian Al-Kimi atau sekarang lebih terkenal disebut ilmu Kimia. sehingga orang sekarang tidak sulit mempelajarinya. Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi (780 – 850) adalah seorang pakar dalam bidang matematik. Nama itu kemudian dipakai orang-orang barat dalam arti kata Aritmatika atau ilmu hitung. Al-Khawarizmi juga dikenali sebagai bapa algebra. Bukunya yang terkenal berjudul Al-jabar Wal Muqobalah. Disamping itu Al-Razi telah mengerjakan pula proses kimiawi seperti: Distilasi. Mengapa ? Karena dia adalah seorang muslim yang pertama-tama dan ternama dalam ilmu Matematika dan ilmu hitung. Orang Eropa menyebutnya dengan AlGorisma.

tapi kecil kemungkinan bahwa ia benar-benar salah satu penulisnya. Filosofi. Politik. Ia hidup tahun antara tahun 870-900 Masehi dan merupakan tokoh Islam yang pertama dalam bidang Logika. Nishapur. Abul Qasim Maslamah bin Ahmad Al-Majriti adalah seorang astronom. Dia juga mempelajari pergerakan bulan. memperbaiki tabel astronomi dari Al-Khwarizmi. Logic.Ia juga ikut serta dalam penerjemahan Planispherium karya Ptolemeus. Smallpox . Political Science. dan sebagainya. Salah satu kontribusinya dalam trigonometri adalah mengembangkan fungsi tangen dan mengembangkan metode untuk menghitung tabel trigonometri. 940 – 997 / 998) adalah seorang ahli astronomi dan matematikawan dari Persia.  Abu Nasir Al-Farabi Orang barat menyebutnya dengan ALFARABIUS.suatu buku pegangan Lboratorium Kimia yang pertama di dunia. Pada tahun 959. matematikawan. Music. Bidang lain: Sociology. Astronomy. Iran. dan mempelajari matematika khususnya trigonometri di sana. Philosophy. Ophthalmology. Matematika. menyusun tabel konversi kalender Persia ke kalender Hijriah. Chemistry. Bidang lain: Medicine. Abdul Qasim lahir di Madrid dan meninggal 1008 atau 1007 M). alkimiawan. salah satu kawah di bulan dinamai Abul Wáfa sesuai dengan namanya.   Abul Wafa Muhammad Ibn Muhammad Ibn Yahya Ibn Ismail Buzjani (Buzhgan. dan ulama Arab Islam dari Al-Andalus (Spanyol yang dikuasai Islam). Etika. Ia juga ditulis sebagai salah satu penulis Ensiklopedia Ikhwan As-Shafa. serta mempelopori teknik-teknik geodesi dan triangulasi. memperbaiki terjemahan Almagest. . Al Farabi juga mengembangkan dan mempelajari ilmu Fisika. Abul Wafa pindah ke Irak.

ilmu Fisika. Seorang ilmuwan muslim dan Filosof besar pada waktu itu. Astronomy. sungai. Geologi. Afrika dan Asia. tasik. Beliau turut menggunakan semula garisan lintang dan garisan bujur yang diperkenalkan sebelumnya dalam peta yang dihasilkan. kemudian pada usia 18 tahun sudah mampu menguasai semua ilmu yang ada pada waktu itu. Sepanyol dan meninggal pada 1166 Masihi. hingga kepadanya diberikan julukan Syeh Al-Rais. teluk. Eropah menggunakan peta Al Idrisi dan turut menggunakan hasil kerja ilmuwan ini ialah Christopher Columbus. budaya.  Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi merupakan salah seorang pakar sains Islam yang hidup di Sicily. bukit dan lembah serta gunung-ganang. Beberapa abad lamanya. yang hidup antara tahun 986-1037 M. lengkap dengan membahagikan dunia kepada 7 iklim. Sumbangan utama tokoh ini ialah menghasilkan peta bebola perak seberat 400 paun untuk Raja Roger II. bandarbandar besar. kerajaan dan cuaca negara-negara yang terdapat di dalam petanya. . Tokoh Geografi kurun ke-12 ini kemudiannya menghasilkan buku Nuzhah al Musytaq fi Ishtiraq al Afaq (Kenikmatan pada Keinginan Untuk Menjelajah Negeri-negeri) atau Roger’s Bookiaitu sebuah ensiklopedia geografi yang mengandungi peta dan informasi tentang negara Eropah. Mineralogi. Philosophy. Al Idrisi lahir 1099 Masihi di Ceuta. Buku ini mencatatkan perihal masyarakat. bidang keahliannya adalah ilmu Kedokteran. Juga dibidang Medicine. Beliau juga mencatatkan jarak dan ketinggian sesuatu tempat dengan tepat. Mathematics. Abu Ali Al-Husein Ibnu Sina atau dikenal dengan nama Avicenna. Keistimewaannya antara lain pada masa umur 10 tahun sudah hafal Al-Qur`an. laluan perdagangan.

Iran (Parsi) dan meninggal 4 Desember 1131 itu mempunyai nama asli Ghiyatuddin Abu al-Fatah Omar ibni Ibrahim Al-Nisaburi Khayami. Bahkan hasil perbandingan dengan pemotretan dari angkasa luar yang dilakukan menggunakan satelit saat ini memiliki bentuk yang sangat mirip. ahli matematik. Rubaiyat Omar Khayyam.” Beliau paling dikenali kerana himpunan puisinya. dan ahli astronomi. (klik disini unuk membaca artikel: Ilmuwan Muslim Pencipta Peta Dunia Pertama)  Omar Al-Khayyám adalah seorang pemuisi. Mulanya para sejarawan tidak percaya akan bukti keberadaan peta tersebut. Khayam adalah perkataan pinjaman bahasa Arab yang bermakna “pembuat khemah. . Para ahli satelit sendiri pun merasa terkejut dengan model pemetaan yang dibuat oleh tokoh Muslimin tersebut. Piri Reis pencipta peta dunia terlengkap dibuat pada tahun 1513. peta yang dibuat diatas sepotong kulit rusa berukuran 90×65 centimeter tersebut benar-benar digambarkan lengkap dan cukup detail. Di peta yang terlihat jelas hanyalah kawasan Laut Timur Tengah. Kahyyam yang lahir: 18 Mei 1048 di Nishapur. Baru setelah gambar hasil pemotretan satelit jaman modern ini dipadukan dengan peta kuno karya muslimin bangsa Turki tersebut sangat nyata kebenarannya bahwa gambar yang ditorehkan dalam kulit tersebut memang sangat detail dan terperinci. Sementara kawasan lainnya seperti benua Afrika dan Amerika sama sekali tergambar sangat berbeda.

meriam pelontar/tank. mantan Duta Besar Pakistan untuk Perserikatan Bangsa Bangsa. Gemara dan Targum. Ia meninggal di daerah yang kini Afganistan dekat kota Ghazna. Dalam matematika. Ia banyak dikenal untuk penemuannya tentang hukum sinus. Salman Al Farisi. Pendidikan agama yang ia enyam selama masa kecil hingga mudanya menjadikan ia familiar dengan bahasa Aram. 970 – 1036) merupakan matematikawan dari Khwarazm.         Ibnu Nafis atau Ibn Al-Nafis Damishqui. ia memiliki banyak tulisan penting pada trigonometri. Secara besar-besaran karyanya tak tercatat sampai ditemukan di Berlin pada 1924. Kebanyakan karya Abu Nashr berfokus pada matematika. pelopor pendiri universitas modern pertama di dunia yang dikenal dengan Nizamiyyah saat itu ditiru sistemnya oleh Oxford Univ. Penggambaran kontemporer proses ini telah bertahan. ia merupakan orang pertama yang diketahui telah mendokumentasikan sirkuit paru-paru. abad ke 10 adalah pelopor pembuat katalog/ensiklopedi kebudayaan pertama. Austria-Hongaria pada tahun 1900 dan meninggal di Spanyol pada tahun 1992. Muhammad Asad terlahir sebagai Leopold Weiss pada tahun 1900 di kota Lemberg. Ia kemudian menjadi pangeran dalam iklim politik. Ma’mun Ar Rasyid yang hidup tahun 815. Bersama mereka menorehkan karya penemuan besar dalam matematika dan mendedikasikan karyanya pada orang lain. Kitab Perjanjian Lama serta teks-teks maupun tafsir dari Talmud. . Nizam Al Mulk (1067). Dia lahir di Damaskus (kini wilayah Suriah) tahun 1210 dan meninggal di Kairo (kini wilayah Mesir). Miqdad bin Amru. Inggris. merupakan orang pertama yang secara akurat mendeskripsikan peredaran darah dalam tubuh manusia (pada 1242). pelopor pembuat pasukan kalveleri/berkuda modern pertama. abad 9 adalah pelopor pendiri perpustakaan umum pertama di dunia yang dikenal dengan Darul Hikmah di Baghdad. pembuat strategi perang kanal. Dia lahir di Lemberg. 17 Desember 1288 pada umur 77/78 tahun) Abu Nashr Mansur bin Ali (sekitar. Mishna. yang dikembangkan dari tulisan Ptolomeus. Ia juga memelihara karya Menelaus dari Alexandria dan mengerjakan kembali banyak teorema Yunani. Al Nadim (990). namun beberapa karyanya pada astronomi. dan penulis beberapa buku tentang Islam termasuk salah satu tafsir Al Qur‟an modern yakni The Message of the Qur’an. Khususnya. Ia merupakan guru Al-Biruni dan juga kolega penting para matematikawan. Abu Nashr Mansur dilahirkan di Khwarazm dari keluarga yang menguasai daerah itu. Muhammad Asad atau Leopold Weiss adalah seorang cendekiawan muslim. saat itu bagian dari Kekaisaran Austria-Hongaria(sekarang bernama Lviv dan terletak di Ukraina) dalam lingkungan keluarga Yahudi.

menemukan logaritma (berasal dari nama Al Khwarizmi) dan aljabar (Al Jabr). Al Battani lahir di Harran dekat Urfa. juga penemu variasi dalam gerakan bulan. mengembangan ilmu Trigonometri dan Geometri bola serta penemu table Sinus dan Tangen. lahir 27 Mei 1332/732H. Al Battani (sekitar 850 – 923) adalah seorang ahli astronomi dan matematikawan dari Arab. Ibnu Khaldun. pendidik ulung. Ibnu Thufail (1185). Al Battani juga menemukan sejumlah persamaan trigonometri. pembuat serial pertama dan ensiklopedi pertama (bukanlah Marshall Cavendish seperti yang diakui sekarang). filosof. (salah satu karya besarnya dijiplak bebas oleh Thomas Aquinas). wafat 19 Maret 1406/808H) adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi. Al Farabi (950). Abu Wafa’ (997). Ikhwan Ash Shafa (983). 46 menit dan 24 detik. ilmuwan ensiklopedi. psikolog. pelopor pembuat klasifikasi fungsi sosial pengetahuan yang dalam perkembangannya mengarah timbulnya berbagai jenis referensi dan karya bibliografi. ahli ilmu kalam. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah (Pendahuluan). menulis buku tentang fungsi organ tubuh. meneliti penyakit TBC.      Al Ghazali (1111). penulis ensiklopedia ilmu pengetahuan modern. 5 jam. Diabetes dan penyakit yang ditimbulkan oleh efek fikiran. ahli bahasa. Ibnu Sina (1037) dikenal oleh barat dengan nama Aveciena.       Ibnu Khaldun (1406) seorang sejarahwan. ahli fisika. Ibnu Rusydi (1198) dikenal oleh barat dengan nama Averusy. ahli fisika. tabib/dokter. pengarang kitab Al Hayawan atau kitab tentang Binatang/ Ensiklopedia tentang Hewan. ahli matematika. penulis novel filsafat paling awal Risalah Hayy Ibn Yaqzan kemudian dijiplak habis-habisan oleh Defoe dengan judul barunya Robinson Crusoe Ibnu Al Muqaffa (757). ahli filsafat Yunani kuno. filosof. dokter. pendiri filsafat sejarah dan sosiologi. . dokter. Salah satu pencapaiannya yang terkenal adalah tentang penentuan tahun matahari sebagai 365 hari. Fakhruddin Razi (1290). ahli musik dan filsafat Yunani. sosiologi dan ekonomi. ilmu bumi dengan menyatakan bumi itu bulat sebelum Galileo dengan bukunya Kitab Surah al Ardh. penulis kaidah kedokteran modern (dipakai sebagai referensi ilmu kedokteran barat). ahli tasawuf. Al Khwarizmi (850).

   Al Tusi atau Nasir al-Din Tusi (1274) astronom kawakan dari Damaskus yang melakukan penelitian tentang gerakan planet-planet. menerangkan pertambahan ukuran bintang-bintang dekat zenit. dan Astronomi. alat ukur gata gravitasi. namun sayangnya tak lengkap. penyair. membuat model planet (planetarium) jauh sebelum Copernicus. Sumbangan utamanya pada filsafat Islam ialah gagasannya pada Fenomenologi Jiwa. Ia lahir di Saragossa di tempat yang kini bernama Spanyol dan meninggal di Fez pada 1138. mengukur keliling bumi. ahli astronom terbesar Islam. Tsabit bin Qurrah (901). mengetahui jarak bumi – matahari. Al Battani (929). . Keppler. orbit planet-planet. penemu alat ukur ketinggian bintang kutub. alat ukur garis lintang dan busur bumi pada globe dengan ketelitian sampai 3 desimal. ( jauh sebelum Galileo). Ekspresi yang dicintainya ialah Gharib dan Motivahhed ekspresi yang diakui dan terkenal dari Gnostik Islam.    Abu’l Hasan Tsabit bin Qurra’ bin Marwan al-Sabi al-Harrani. Avempace. Tsabit menempuh pendidikan di Baitul Hikmah di Baghdad atas ajakan Muhammad ibn Musa ibn Shakir. Kebanyakan buku dan tulisannya tidak lengkap (atau teratur baik) karena kematiannya yang cepat. Tsabit menerjemahkan buku Euclid yang berjudul Elements dan buku Ptolemy yang berjudul Geograpia. memecahkan persamaan pangkat tiga dan empat melalui kerucutkerucut yang merupakan ilmu aljabar tertinggi dalam matematika modern. Pemikirannya memiliki pengaruh yang jelas pada Ibnu Rushdi dan Yang Besar Albert. menerangkan bahwa bumi berputar pada porosnya. Ibnu Bajjah atau lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin ash-Shayigh merupakan filsuf dan dokter Muslim Andalusia yang dikenal di Barat dengan nama Latinnya. dan Newton. penemu teori tentang getaran/trepidasi. Tsabit lahir di kota Harran. (826 – 18 Februari 901) adalah seorang astronom dan matematikawan dari Arab. Umar Khayyam (1123). table astronomi. Ibnu Al Haytsam (1039) pelopor di bidang optik dengan kamus optiknya (Kitab Al Manazhir) jauh sebelum Roger Bacon. dan dikenal pula sebagai Thebit dalam bahasa Latin. Leonardo da Vinci. penemu hukum pemantulan dan pembiasan cahaya (jauh sebelum Snellius). Turki. Matematika. Ia memiliki pengetahuan yang luas pada kedokteran.

system penyulingan air. Di sekolah. ahli kimia dengan berbagai eksperimennya. asam nitrihidrokhlorik pelarut logam dan air raksa (jauh sebelum Mary Mercurie). garam. sehingga dapat dianggap Jabir telah merintis ditemukannya hukum perbandingan tetap. Para ahli biologi Muslim sampai meneliti berbagai hal tentang anorganik serta mineral.. Beliau dilahirkan dan dibesarkan di keluarga miskin. ”Teori evolusi yang dikembangkan umat Islam lebih jauh dari yang seharusnya kita lakukan. Keahliannya ini didapatnya dengan ia berguru pada Barmaki Vizier.   Jabir Ibnu Hayyan (813). papar dia. Irak pada 781 M. penemu sejumlah perlengkapan alat laboraturium modern. Al-Jahiz lahir di Basra. soda api. kalsinasi. Al Majriti (1007). distilasi. sublimasi dan penguapan serta pengembangan instrumen untuk melakukan proses-proses tersebut. sehingga setiap eksperimen dapat direproduksi kembali. Pengaruhnya begitu luas di kalangan ahli zoologi Muslim dan Barat. membuktikan hukum ketetapan massa (900 tahun sebelum Lavoisier)  Al Jahiz (869) menulis penelitian tentang ilmu hewan (zoology) pertama kali. filsafat Arab. nabati dan hewani (klasifikasi zat kimia) jauh sebelum Dalton.” Al-Jahiz lah ahli biologi Muslim yang pertama kali mengembangkan sebuah teori evolusi …. Al-Jahiz mempelajari banyak hal. ahli biologi Barat yang sezaman dengan Charles Darwin pernah berujar. Ia mengembangkan teknik eksperimentasi sistematis di dalam penelitian kimia. Jabir menekankan bahwa kuantitas zat berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi. serta Al-Qur‟an dan . Ilmuwan dari abad ke-9 M itu mengungkapkan dampak lingkungan terhadap kemungkinan seekor binatang untuk tetap bertahan hidup. Ahli zoologi terkemuka dari Basra. Abu Bakar Ar Razi (935). Abu Uthman Amr ibn Bahr al-Kinani al-Fuqaimi al-Basri. Irak ini merupakan ilmuwan Muslim pertama yang mencetuskan teori evolusi. membagi zat kimia ke dalam kategori mineral. ia tidak putus sekolah dan rajin berdiskusi di masjid tentang sains. sejarah Arab dan Persia sebelum Islam. identifikasi alkali. seperti yang pernah dialaminya semasa hidup…. mengolah asam sulfur. seperti puisi Arab. Al-Jahiz sebagai ahli biologi pertama yang mengungkapkan teori berjuang untuk tetap hidup (struggle for existence). makhluk hidup harus berjuang. Sejarah peradaban Islam mencatat. Meskipun harus berjuang membantu perekonomian keluarga yang morat-marit dengan menjual ikan. Untuk dapat bertahan hidup. pembuat campuran komplek untuk cat. asam. pembagian fungsi tubuh manusia berdasarkan reaksi kimia komplek. Jhon William Draper. di masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid di Baghdad. Kontribusi lainnya antara lain dalam penyempurnaan proses kristalisasi. Kontribusi terbesar Jabir adalah dalam bidang kimia. Beliau bersekolah hingga usia 25 tahun. nama aslinya.

       hadist…… Al-Jahiz juga merupakan penganut awal determinisme lingkungan. Al Razi (abad ke8). dan psikologi binatang. Khatib al-Baghdadi menuduh Al-Jahiz memplagiat sebagian pekerjaannya dari Kitab al-Hayawan of Aristotle. kaidah mekanis. teknik pengolahan logam. Abu Bakar Al Baytar (1340). kaca warna-warni. penyakit campak dan cacar. geografi dan falsafah. tinta. Berkat teori-teori yang begitu cemerlang. keramik. ekstrak minyak dan lemak. dan Risalat mufakharat al-sudan „ala al-bidan (Superiority Of The Blacks To The Whites). Rusia. Ilmuwan yang amat tersohor di kota Basra. pengarang buku tentang pergerakkan benda-benda langit dan ilmu astronomi dan dipakai oleh Dante jauh kemudian. Kamaluddin Ad Damiri (1450). Menurutnya. Al-Jahiz pun dikenal sebagai ahli biologi terbesar yang pernah lahir di dunia Islam. ketika ia berusia 93 tahun. pembuatan sabun. Kitab Moufakharat al Jawari wal Ghilman (The book of dithyramb of concubines and ephebes). penyakit keturunan. Dia pernah mengembara ke Sepanyol. bahan celup kain. Al-Jahiz meninggal setelah lima puluh tahun menetap di Baghdad pada tahun 869. zat warna. Al-Jahiz pun tercatat sebagai ahli biologi pertama yang mencatat perubahan hidup burung melalui migrasi……. pengarang buku tentang kedokteran hewan yang pertama. Karirnya sebagai penulis ia awali dengan menulis artikel. pembuatan ekstrak parfum/minyak wangi (sekarang Perancis yang terkenal). Sejak itu. Al Khazini (1121). Banu Musa bersaudara (abad ke 9). bahan-bahan dari kulit. Tak cuma itu.. Suatu ketika. Dia berasal dari keturunan sahabat Nabi . Asal muasal beragamnya warna kulit manusia terjadi akibat hasil dari lingkungan tempat mereka tinggal…. kincir air dan system kanal bawah tanah (sekarang yang terkenal Belanda). dan ilmuwan Mesir. hidrostatika. lampu tambang. ahli kontruksi. dia juga merupakan seorang ahli sejarah. Kitab al-Bayan wa al-Tabyin (The Book of eloquence and demonstration). Ketika itu Al-Jahiz masih di Basra. pada tahun 816 M ia pindah ke Baghdad. Dalam kitab itu dia menulis tentang kuman. ekstrak tanaman untuk keperluan obat. Al-Jahiz sudah mampu menjelaskan metode memperoleh ammonia dari kotoran binatang melalui penyulingan. beliau juga menulis kitab al-Bukhala (Book of Misers or Avarice & the Avaricious). ia terus menulis hingga menulis dua ratus buku semasa hidupnya…… Pada abad ke-11. tambang. Sri Lanka dan China serta menghabiskan umurnya di Syiria dan Mesir. lingkungan dapat menentukan karakteristik fisik penghuni sebuah komunitas tertentu. penyakit mata. teori zat padat. pengarang buku tentang teknik pengukuran (geodesi) dan kontruksi keseimbangan. fisika. teori gaya gravitasi (jauh 900 thn dari Newton) Al Farghani (870). Al-Qazwini. Dilahirkan di Baghdad. Al-Damiri. adaptasi. teori evolusi. pengarang kitab Sirr Al Asrar (rahasianya rahasia) tentang penyulingan minyak mentah. pada abad ke-9 M. Mengembangkan penelitian tentang penyakit wanita dan kebidanan. mengembangkan system taksonomi/ klasifikasi khusus ilmu hewan dan buku tentang kehidupan hewan. sifat-sifat pengungkit/tuas. Sosok dan pemikiran Al-Jahiz pun begitu berpengaruh terhadap ilmuwan Persia. India. Irak itu berhasil menuliskan kitab Ritab Al-Haywan (Buku tentang Binatang). Selain al-Hayawan. Abul Hasan Ali Al-Masu’di merupakan salah seorang pakar sains Islam yang meninggal pada tahun 957. pengarang buku Al Hiyal (buku alat-alat pintar) yang berisikan 100 macam mesin seperti pengisi tangki air otomatis. teknik survei dan pembuatan tambang bawah tanah.

Ia menyentuh aspek sosial dan kesusasteraan sejarah. matematik. otak dan syaraf optik. iaitu beliau adalah seorang pakar dalam pelbagai bidang. sebagai alat Bantu astronomi menghitung waktu terbit dan tenggelam serta titik kulminasi matahari dan bintang serta benda langit lainnya pada waktu tertentu. Ibnu Fadlan (abad 10). pengarang buku tentang anatomi mata. astronomi. perintis alat astrolab planisferis yaitu mesin hitung analog pertama. merintis jam mekanis pertama dan alarmnya yang digerakkan dengan pegas. serta pakar perubatan dan penulis. Non-Euclidean Geometry. Dia juga menulis buku Al-Tanbih wa al-Ashraf. teologi. . Lebih dikenali sebagai Ibn al-Baitar. Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn al-Baitar Dhiya al-Din alMalaqi merupakan salah seorang pakar sains Islam yang hidup antara tahun meninggal pada tahun 1248. pengembangan ilmu kedokteran gigi dan operasi gigi serta peralatan bedah gigi. Al Farazi (790).Muhammad. Al Ibadi (873). beliau dilahirkan di Malaga. merupakan himpunan kisah perjalanan dan pembelajarannya. Abdullah bin Mas‟ud. teknik dan jenis pengoperasian. yang merupakan buku terakhirnya         Nasir Al-Din Al-Tusi (1201–1274) adalah ahli sains Islam Syiah berkebangsaan Iran yang dikenali sebagai ahli falsafah. membuat daftar koordinat daerah Volga-Caspian (daerah Rusia) dan sosiologi daerah tersebut. Spanyol. Taqiuddin (1565). Bidang lainnya: Astronomy. permasalahan pada mata. menulis dan menggambarkan tentang sirkulasi peredaran darah dalam tubuh manusia (Harvey 1628 dianggap pertama yang menemukannya). Bukunya Muruj adh-Dhahab wa Ma’adin alJawahir (Padang Emas dan Lombong Manikam) yang ditulis pada 943. perbincangan mengenai agama dan penerangan geografi. pembuat alat bedah/pembedahan . Ibnu Nafis (1288). Az Zahra (939).

Korea dan Jepang. India. qiyas dan ihtisan. Rusia Selatan. Beliau dilahirkan di Palestina tahun 767 M. Dalam menetapkan hukum fiqih beliau bersumber pada Al Qur‟an. Ibnu Batutah (1369). beliau berpedoman pada Al Qur‟an. nama lengkapnya adalah Muhammad Ibnu Idris bin Abbas bin Usman Asy Syafi‟i. Imam Maliki ini adalah guru Imam Syafi‟i. Beliau tidak menghendaki adanya taklid dan bid‟ah yang tidak ada dasarnya dalam Al Qur‟an dan hadis. hadis. karya geografi tentang kerajaan-kerajaan dan rute perjalanannya dari negeri-negeri China. Beliau merupakan ulama besar di kawasan Arab. beliau telah mahir . nama lengkapnya adalah An Nukman bin Tsabit. Dalam menetapkan ilmu fiqih. hadis.   Ali Ibn Rabban Al-Tabari merupakan salah seorang pakar sains Islam yang hidup antara tahun 838 – 870. Imam Maliki. Imam Hanafi. Ajarannya dalam ilmu fiqih adalah selalu berpegang pada Al-Qur‟an dan hadis. Srilangka. Ibnu Majid (abad 15). Irak. Menurut riwayat. Lahir tahun 700 M di Kufah. Imam Syafi’i. Beliau lahir di Madinah tahun 716 M.     Ibnu Khuradadhbih (abad 9). pemandu Vasco de Gamma dan menerbitkan buku panduan navigasi bagi pilot dan pelaut. dan kemaslahatan urf (adat) penduduk Madinah. nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik bin Annas. Byzantium. ijma sahabat. Buku karangannya diantaranya adalah Al Muwaththa. membuat daftar koordinat dan sosiologi wilayah China.

Abu Al-Nasr Al-Farabi atau dikenali sebagai Al-Pharabius di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains dan ahli falsafah Islam yang hebat di dalam dunia Islam pada ketika itu. . Kazakhstan. sifat dasar laut mati. ahli peta bumi. Ajaran Abu Hasan Al Asy‟ari dikenal dengan paham Asy‟ariah. sehingga beliau diberi kepercayaan untuk mengajar dan memberi fatwa kepada masyarakat dan menjadi guru besar di Masjidil Haram. Karya beliau diantaranya adalah Tahafut Al Falasifah. qiyamuhu binafsihi. wahdaniyat. mukhalafatul lilhawadis. Huluqul Muslim. Pada usia 9 tahun. Ibnu Abdus Salam (abad 13). sama‟. Pada usia 10 tahun. Ajaran Imam Syafi‟i terkenal dengan Mazhab Syafi‟i yang banyak dianut oleh umat Islam di Indonesia. Al Mas’udi . Mekah. hadis. ijma‟ dan qiyas. nama lengkapnya adalah Ahmad bin Hambal Asy Syaibani. sehingga menjadi 20 sifat wajib bagi Allah swt. kecapi. geografi matematika dan politik. Baghdad. dan yang terkenal adalah Ihya‟ Ulumuddin. hayat. Dalam menetapkan hukum fiqih. memperkenalkan teori musik. Abu Hasan Al Asy’ari adalah tokoh ilmuwan muslim di bidang ilmu tauhid. qudrat.           membaca dan menulis Arab pada usia 5 tahun. Dia berasal dari Farab. beliau mendapat gelar Hujjatul Islam. Ajarannya terkenal dengan nama Mazhab Hambali. hayyan. basiran. menerbitkan ensiklopedi geografi yang membahas gempa bumi. beliau sudah menghafal hadis yang terdapat dalam kitab Al Muwaththa karya Imam Malik. dan fatwa para sahabat. muridan. Al Mawsili (850). hadis. ilmu. qidam. Imam Ghazali. iradat. Asia Tenggara. Beliau lahir di Baghdad tahun 855 M. formasi geologis. zona iklim dan sifatnya. Buku karangan Imam Syafi‟i adalah Ar Risalah dan Al „Um. Al Idris (1154). Karena keluasan ilmunya. Safiuddin (1294). Nur Al-Din Ibn Ishaq Al-Bitruji (1204) dikenali sebagai Alpetragius) di dunia barat merupakan salah seorang ahli sains Islam. beliau lulus dalam spesialisasi hadis dari gurunya Imam Sufyan bin Uyaina. dan negara lainnya. Imam Hambali berpedoman pada Al Qur‟an. nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazali. busur gesek pada alat musik gesek. „aliman. sami‟an. konsep gloss atau hiasan melodi. beliau telah hafal Al Quran 30 juz. Mesir. Beliau lahir di Iran tahun 1058 M. Dalam menetapkan ilmu fiqih. musik keroncong dan morisko. Adapun ajaran Asy‟ariah yang berkembang sampai saat ini adalah sifat wajib Allah swt. Imam Hambali. baqa. Beliau lahir di Baghdad tahun 873 M. bashar dan kalam) ditambah dengan 7 sifat maknawiyah (qadiran.beliau hidup antara tahun 870 – 950. membuat kamus geografi pertama berdasarkan abjad berisikan nama kota dan tempat yang dikenal dan berisi informasi akurat mengenai ukuran bumi. kelompok gitar. ada 13(wujud. pengembangan rumpun alat musik gesek. Yaqut Hawami (1229). membuat peta bumi dan globe dengan dilengkapi penjelasan penggunaan kompas. mutakalliman). dan ilmu akhlak. Beliau tokoh yang terkenal dalam bidang ilmu tafsir. pengembangan notasi mensural. ahli musik klasik dan oleh muridnya musisi ulung Ziryab memperkenalkan ke Spanyol thn 822. Imam Syafi‟i berpedoman pada Al Qur‟an. Di usianya yang 15 tahun. ilmu fiqih. ilmu filsafat. evolusi geologi (jauh sebelum Maghelan dan Weber). merumuskan pertama kali tentang hak-hak perlindungan binatang atau konservasi hewani.

1849 – Alexandria. Banyak orang mendatangi Ibnu Rusyd untuk mengkonsultasikan masalah kedokteran dan masalah hukum. Di Libanon. Ia adalah salah seorang pengajar di Masjid Nabawi yang mengajarkan kitab-kitab hadits seperti Shahih Bukhari. adalah seorang filsuf dari Spanyol (Andalusia). Sunan Abu Dawud dan saat ini beliau masih memberikan pelajaran Sunan Turmudzi. Ahmad ibnu Yusuf al-Misri (835 – 912) adalah seorang matematikawan. Kairo. essai dan resume. Ia adalah seorang „Alim Robbaniy dan pernah menjabat sebagai wakil mudir (rektor) Universitas Islam Madinah yang waktu itu rektornya adalah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Kemudian ia pindah lagi ke Kairo. Dia lahir Irbil. Beliau belajar tentang filsafat dan logika di Universitas Al-Azhar. Pada tahun 1884. seorang filsuf dan pembaharu yang mengusung gerakan Pan-Islamisme untuk menentang penjajahan Eropa di negara-negara Asia dan Afrika.” Ia mulai mengerjakan karya ini dari tahun 1256 sampai dengan tahun 1274. Hampir semua karya-karya Ibnu Rusyd diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani (Yahudi) sehingga kemungkinan besar karya-karya aslinya sudah tidak ada. Ibnu Rusyd dikenal sebagai Averroes dan komentator terbesar atas filsafat Aristoteles yang memengaruhi filsafat Kristen di abad pertengahan. Karya-karya Ibnu Rusyd meliputi bidang filsafat. ia pindah ke Paris. Maroko. Ibnu Rusyd (Ibnu Rushdi. putra dari Yusuf ibnu Ibrahim yang juga seorang matematikawan. ibn Khallikan memilih “bahan faktual untuk biografinya dengan sangat baik dari sisi pengetahuan akademis” dan buku ini juga menyebutkan “… ia adalah seorang yang menyumbangkan sumber berharga untuk karya kontemporer dan berisi petikan dari biografi yang lebih awal yang sudah tidak lagi ada. dan dari sini lah namanya mendapat tambahan al-Misri (dari Mesir). Ahmad ibnu Yusuf lahir di Baghdad. yaitu filsafat Ibnu Rusyd seperti yang dipahami oleh orang Eropa pada abad pertengahan. Ibnu Rusyid. kedokteran dan fikih dalam bentuk karangan. Karyanya yang paling terkenal adalah Wafayat al-Ayan (Berita Kematian Laki-laki Ulung) atau lebih dikenal sebagai Kamus Biografis. dan meninggal 10 Desember 1198). Masa hidupnya sebagian besar diberikan untuk mengabdi sebagai “Kadi” (hakim) dan fisikawan. 22 September 1211 -Damaskus. Abu-L ‘Abbas Ahmad ibn Khallikan adalah sarjana Muslim Kurdi pada abad ke-13. dalam bahasa Latin Averroes. karena keterlibatannya dalam Pemberontakan Urabi. . al-Allamah al-Muhaddits al-Faqih az-Zahid al-Wara’ asy-Syaikh Abdul Muhsin bin Hammad al-’Abbad al-Badr lahir di Zulfa (300 km dari utara Riyadh) pada 3 Ramadan tahun 1353H (10 Desember 1934. Thomas Aquinas. ulasan. dan salah satu penggagas gerakan modernisme Islam. dan bersalam al-Afghani menerbitkan jurnal Islam The Firmest Bond. Di dunia barat. Suriah dan meninggal 30 Oktober 1282. Menurut Encyclopedia Britannica. dan juga murid dari Jamal al-Din al-Afghani. Dia lahir tahun 1126 – Marrakesh. 11 Juli 1905 ) adalah seorang pemikir muslim dari Mesir. Salah satu karya Abduh yang terkenal adalah buku berjudul Risalah at-Tawhid yang diterbitkan pada tahun 1897. Muhammad Abduh diasingkan dari Mesir selama enam tahun pada 1882. dan filsafat Ibnu Rusyd tentang akidah dan sikap keberagamaannya. Abduh sempat giat dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam. Filsafat Ibnu Rusyd ada dua. termasuk pemikir semacam St. Irak dan kemudian pindah bersama bapaknya ke Damaskus pada tahun 839. Ibnu Rusyd adalah seorang jenius yang berasal dari Andalusia dengan pengetahuan ensiklopedik. Shahih Muslim.     Muhammad Abduh (Delta Nil.

Pickthall dimakamkan di pemakaman Muslim di Brookwood. yang akar keluarganya mencapai ksatria terkenal William sang penakluk. Dilahirkan di Damaskus. dan meninggal pada tahun 800 (179 H)). Beliau juga belajar hadits pada Syaikhul Islam Taqiyyudin al Manaawi. Jafar Muhammad bin Musa bin Shakir Banu Musa. Banyak dari fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan rujukan atas permasalahan yang terjadi. ia terlahir pada keluarga Inggris kelas menengah. Karyanya yang lain adalah Kumpulan Sejarah Bangsa Arab dan Non-Arab. adalah seorang astronom dan matematikawan dari Baghdad. Disamping itu juga seorang ahli Tafsir. Pickthall adalah juga seorang novelis. Selain sebagai seorang Mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. sekaligus seorang mujtahid. (800 – 873). penghafal Al-Quran. ahli ilmu nahwu. ahli hadits. terjemahan ini oleh Times Literary Supplement disebut sebagai sebuah pencapaian penulisan yang besar. 1029 – Toledo. 1070) “Al-Tulaytuli” (dari Toledo) adalah seorang qadi. ahli ilmu kalam. Kairo. Ia bersama kedua saudaranya (Ahmad Banu Musa dan Hasan Banu Musa) sangat aktif menerjemahkan berbagai buku sains dari manuskrip Yunani dan Pahlavi ke dalam bahasa Arab pada masa kekhalifahan Al-Ma‟mun. kepala sekolah serta pemimpin politik dan agama. Pickthall berkelana ke banyak negara-negara Timur. 9 September 1926. Ia menerbitkan terjemahannya atas Al Qur‟an (The meaning of the Holy Qur‟an). Yusuf al-Qaradawi (lahir di Shafth Turaab. Ia adalah ahli fiqih bermazhab Hambali. yang banyak dipelajari oleh para sejarawan. Jalaluddin as-Suyuthi lahir 1445 (849H) – wafat 1505 (911H). . Muhammad Marmaduke William Pickthall (1875-1936) adalah seorang intelektual Muslim Barat. Karyanya yang terkenal adalah Tabaqat Al-Umam (Klasifikasi Bangsa-Bangsa). Dalam Kitab beliau yang berjudul Khusnul Muhadlarah beliau menyebutkan bahwa dari setiap guru yang aku datangi aku mendapatkan lisensi dan aku menghitungnya sampai sejumlah 150 ijazah dari 150 guru. dan meninggal pada 23 September 1350) adalah seorang Imam Sunni. Suriah pada tanggal 4 Februari 1292. Dididik di Harrow. Terjemahannya ini menjadi terjemahan dalam bahasa Inggris pertama yang dilakukan oleh seorang Muslim dan diakui oleh Universitas Al Azhar (Mesir). yang terkenal dengan terjemahan Al Qur‟an yang puitis dan akurat dalam bahasa Inggris.M Forster. Mesir. juga seorang jurnalis. serta pendiri Mazhab Maliki. cendekiawan. Ia dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era modern ini. Namun banyak pula yang mengkritik fatwa-fatwanya. Ia merupakan pemeluk agama Kristen yang kemudian berpindah agama memeluk Islam. umur 84 tahun) adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir.G Wells dan E. Beliau pernah berguru pada al Bulqini sampai wafatnya Al Bulqini. Mālik ibn Anas bin Malik bin ‘Āmr al-Asbahi atau Malik bin Anas lahir di (Madinah pada tahun 714 (93 H). dan Koreksi Pergerakan Bintang-Bintang. Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadits. ketika menjadi pejabat di bawah pemerintahan Nizam dari Hyderabad. ilmuwan dan sejarawan Al-Andalus. dan ahli fiqh yang hidup pada abad ke-13. Mesir. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. mendapat reputasi sebagai ahli masalah Timur Tengah. H. ahli ushul. Dia adalah ulama dan cendekiawan muslim yang hidup pada abad ke-15 di Kairo. yang diakui oleh D.       Said Al-Andalusí (Almería.H Lawrence.

Nama lengkapnya adalah Badi Al-Zaman Abullezz Ibn Alrazz Al-Jazari. psikologi. merakit. suction pump. tepatnya antara Sungai tigris dan Efrat………… Al-Jazari merupakan ahli teknik yang luar biasa pada masanya.  Ibnu Ismail Al Jazari Ilmuwan Muslim Penemu Konsep Robotika Modern. Ia merupakan tokoh politik yang aktif selama masa AlBooye. dan polemik-polemik politik religi.. filsafat. Turki. ia begitu detail memaparkan instruksi untuk mendesain. yang terletak diantara sisi utara Irak dan timur laut Syiria. Ibnu Ismail Ibnu Al-Razzaz alJazari mendapat julukan sebagai Bapak Modern Engineering berkat temuan-temuannya yang banyak mempengaruhi rancangan mesin-mesin modern saat ini. selama abad kedua belas. Donald Routledge dalam bukunya Studies in Medieval Islamic Technology. Kalimat di atas merupakan komentar Donald Hill. ”Tak mungkin mengabaikan hasil karya Al-Jazari yang begitu penting. Al-Jāḥiẓ (781 – Desember 868/Januari 869) adalah seorang cendekiawan Afrika-Arab yang berasal dari Afrika Timur. seorang ahli teknik asal Inggris yang tertarik dengan sejarah teknologi. Bukunya ini berisi tentang teori dan praktik mekanik. Dalam bukunya. programmable automation. Dia tinggal di Diyar Bakir. Al Jazari mengembangkan prinsip hidrolik untuk menggerakkan mesin yang kemudian hari dikenal sebagai mesin robot…………. Pada 1206 ia merampungkan sebuah karya dalam bentuk buku yang berkaitan dengan dunia teknik…………. Ia merupakan sastrawan Arab dan memiliki karya-karya dalam bidang literatur Arab. diantaranya combustion engine. sejarah.  Ahmad bin Muhammad Miskawaih. atas buku karya ahli teknik Muslim yang ternama. Beliau mendokumentasikan lebih dari 50 karya temuannya. “al-Jami Bain al-Ilm Wal „Aml alNafi Fi Sinat „at al-Hiyal” (The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices). crankshaft. Teologi Mu‟taziliyah. Ia dipanggil Al-Jazari karena lahir di Al-Jazira. Seperti ayahnya ia mengabdi pada raja-raja Urtuq atau Artuqid di Diyar Bakir dari 1174 sampai 1200 sebagai ahli teknik. Pengaruhnya pada filsafat Islam terutama berkaitan dengan isu etik. zoologi. mengatakan bahwa hingga zaman modern ini. lengkap dengan rincian gambar-gambarnya dalam buku. biologi. Irak. Ibnu Miskawaih (932-1030) merupakan filsuf Iran yang menonjol dari Ray. Karyanya ini sangat berbeda dengan . memproduksi dan menyusun berbagai mesin sebagaimana yang disusun oleh AlJazari. Lahir dai Al Jazira. Iran. sebuah wilayah yang terletak di antara Tigris dan Efrat. tidak satupun dari suatu kebudayaan yang dapat menandingi lengkapnya instruksi untuk merancang. dan banyak lagi………. dan membuat sebuah mesin” (Donald Hill). Al-Jazari………… Al Jazari merupakan seorang tokoh besar di bidang mekanik dan industri.

Di tahun yang sama juga 1206. sebagai bentuk penghargaan atas karya besarnya. Science Museum merekonstruksi kerja gemilang Al-Jazari. menjadi salah satu karya yang inspiratif. ilmuwan dan ahli teknik Muslim ini telah membawa masyarakat Islam pada abad ke-12 pada kejayaan. Terutama bagi sarjana teknik dari belahan negari Barat………… Jika menilik sejarah. Donald berkomentar bahwa dalam sejarah. dalam buku Al-Jazari. Pasalnya. Tenaga binatang yang digunakan adalah keledai maupun unta dan Saqiya terkenal pada zaman Roma…….. banyak orang yang berdecak kagum dengan hasil karya Al-Jazari. Namun demikian.karya ilmuwan lainnya. yang dalam interval tertentu akan memberikan suara simbal dan burung berkicau. kala itu di bawah naungan Sultan Nasir al-Din Mahmoud. Sebab ahli teknik lainnya lebih banyak mengetahui teori saja atau mereka menyembunyikan pengetahuannya dari orang lain…………. Mekanisme sentralnya terdiri dari dua gigi. Dengan karya gemilangnya. Donald Hill (1974). Mesin pemompa air yang dipaparkan dalam bukunya.Tulisan AlJazari juga dianggap unik karena memberikan gambaran yang begitu detail dan jelas. atau enam abad dan enam puluh delapan tahun setelah pengarangnya menyelesaikan karyanya. dan membuat mesin…………. Prinsip humanoid automation inilah yang mengilhami pengembangan robot masa sekarang……. irigasi dan kepentingan industri merupakan hal vital di negara-negara Muslim. Ia hidup dan bekerja di Mesopotamia selama 25 tahun. karena dengan piawainya Al-Jazari membeberkan secara detail hal yang terkait dengan mekanika……… Dan merupakan kontribusi yang sangat berharga dalam sejarah teknik. Shaduf maupun Saqiya. Karyanya juga dianggap sebagai sebuah manuskrip terkenal di dunia. Para ilmuwan Muslim melakukan eksplorasi peralatan tersebut untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Bahkan ia pun menggambarkan metode rekonstruksi peralatan yang ia temukan. Alat ini terdiri dari balok panjang yang ditopang di antara dua pilar dengan balok kayu horizontal…… Sementara Saqiya merupakan mesin bertenaga hewan. Ia mengabdi di istana Artuqid.. merakit. Shaduf dikenal pada masa kuno. Keunggulan buku tersebut mengundang decak kagum dari ahli teknik asal Inggris. yang sering menjadi masalah adalah terkait dengan alat yang efektif untuk memompa air dari sumber airnya……… Masyarakat zaman dulu memang telah memanfaatkan sejumlah peralatan untuk mendapatkan air. pasokan air untuk minum. Hasil kerjanya ini kerap menarik perhatian bahkan dari dunia Barat………. yaitu jam air……… Ketertarikan Donald Hill terhadap karya Al-Jazari membuatnya terdorong untuk menerjemahkan karya Al-Jazari pada 1974. yang dianggap sebagai teks penting untuk mempelajari sejarah teknologi. Isinya diilustrasikan dengan miniatur yang menakjubkan. Kini replika jam gajah tersebut disusun kembali oleh London Science Museum. Al-Jazari merintis jalan ke sana dengan menguraikan mesin yang mampu menghasilkan air dalam jumlah lebih banyak dibandingkan dengan mesin yang . Yaitu. keperluan rumah tangga. Al-Jazari memberikan kontribusi yang pentng bagi dunia ilmu pengetahuan dan masyarakat.. kata dia. begitu pentingnya karya Al-Jazari tersebut. terdapat instruksi untuk merancang. Pada acara World of Islam Festival yang diselenggarakan di Inggris pada 1976. al-Jazari membuat jam gajah yang bekerja dengan tenaga air dan berat benda untuk menggerakkan secara otomatis sistem mekanis. Pasalnya. baik di Mesir maupun Assyria.

. kala itu. Sedangkan mesin kelima. Ini dilakukan tiga abad sebelum Francesco di Giorgio Martini melakukannya……. Penemuan engkol mesin sejenis itu oleh sejarawan teknologi dianggap sebagai peralatan mekanik yang paling penting bagi orang-orang Eropa yang hidup pada awal abad kelima belas.. Bertrand Gille menyatakan bahwa sistem tersebut sebelumnya tak diketahui dan sangat terbatas penggunaannya……… Pada 1206 engkol mesin yang terhubung dengan sistem rod sepenuhnya dikembangkan pada mesin pemompa air yang dibuat Al-jazari. Gerakan roda air yang ada dalam mesin itu menggerakan piston yang saling berhubungan……. namun digerakkan dengan tangan. Al-Jazari. Di Eropa hal ini baru terjadi pada abad 15. Pompa . Dan pipa penyedot selanjutnya menyedot air dari sumber air dan membagikannya ke sistem pasokan air. adalah mesin pompa yang digerakkan oleh air yang merupakan peralatan yang memperlihatkan kemajuan lebih radikal. Kemudian. Mesin itu diketahui merupakan mesin pertama kalinya yang menggunakan engkol sebagai bagian dari sebuah mesin. Pada masa sebelumnya memang telah ditemukan engkol mesin. silinder piston tersebut terhubung dengan pipa penyedot. engkol yang terhubung dengan sistem rod di sebuah mesin yang berputar ceritanya lain…….pernah ada sebelumnya. Tetapi. memikul tanggung jawab untuk merancang lima mesin pada abad ketiga belas. Balok digerakkan secara naik turun oleh sebuah mekanisme yang melibatkan gigi gerigi dan sebuah engkol. Dan hal itu dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa……… Pasalnya. …. Ia menghasilkan gerakan berputar yang terus menerus.. Dua mesin pertamanya merupakan modifikasi terhadap Shaduf. engkol mesin merupakan peralatan mekanis yang penting setelah roda. mesin ketiganya adalah pengembangan dari Saqiya di mana tenaga air menggantikan tenaga binatang……… Satu mesin yang sejenis dengan Saqiya diletakkan di Sungai Yazid di Damaskus dan diperkirakan mampu memasok kebutuhan air di rumah sakit yang berada di dekat sungai tersebut……… Mesin keempat adalah mesin yang menggunakan balok dan tenaga binatang.

Kehebatan Al Zahrawi sebagai seorang dokter tak dapat diragukan lagi………… Salah satu sumbangan pemikiran Al Zahrawi yang begitu besar bagi kemajuan perkembangan ilmu kedokteran modern adalah penggunaan gips bagi penderita patah tulang maupun geser tulang agar tulang yang patah bisa tersambung kembali.ini merupakan contoh awal dari double-acting principle. Al Zahrawi menganjurkan seorang dokter meminta bantuan . Al Zahrawi juga bekerja sebagai dokter pribadi Khalifah Al Hakam II yang memerintah Kordoba di Andalusia yang merupakan putra dari Kalifah Abdurrahman III (An-Nasir). Dalam sebuah risalahnya.Untuk menarik tulang lengan yang bergeser. Sedangkan untuk kasus masalah tulang yang lebih gawat... jika terdapat tulang yang bergeser maka tulang tersebut harus ditarik supaya kembali tempatnya semula. Menurut catatan sejarah keluarga ayah Al Zahrawi aslinya dari Madinah yang pindah ke Andalusia. maupun ilmuan yang berasal dari Andalusia..Al Zahrawi selain termasyhur sebagai dokter yang hebat juga termasyhur karena sebagai seorang Muslim yang taat. Kota Al Zahra sendiri dibangun pada tahun 936 Masehi oleh Khalifah Abd Al rahman Al Nasir III yang berkuasa antara tahun 912 hingga 961 Masehi. Sebab dia menganggap melakukan pengobatan kepada para pasiennya merupakan bagian dari amal atau sedekah. Tulang yang patah tersebut digips atau dibalut semacam semen………. Dalam buku Historigrafi Islam Kontemporer. Selain membuka praktek pribadi. ahli bedah. Dia merupakan penemu asli dari teknik pengobatan patah tulang dengan menggunakan gips sebagaimana yang dilakukan pada era modern ini…… Sebagai seorang dokter era kekalifahan. Khalifah Al Hakam II sendiri berkuasa dari tahun 961 sampai tahun 976………… Dia melakukan perjanjian damai dengan kerajaan Kristen di Iberia utara dan menggunakan kondisi yang stabil untuk mengembangkan agrikultur melalui pembangunan irigasi. Dia sering kali tidak meminta bayaran kepada para pasiennya. Sedangkan tulang yang geser bisa kembali ke tempatnya semula.Al Zahrawi lahir pada tahun 936 di kota Al Zahra yaitu sebuah kota yang terletak di dekat Kordoba di Andalusia yang sekarang dikenal dengan negara modern Spanyol di Eropa……. Abu Al Zahrawi merupakan seorang dokter. Taqi al-Din kemudian menjabarkannya kembali mesin kelima dalam bukunya pada abad keenam belas……  Abu Al Zahrawi / ALBUCASIS Sang Penemu Gips Era Islam. seperti patah maka harus digips. Selain itu dia juga meningkatkan perkembangan ekonomi dengan memperluas jalan dan pembangunan pasar. seorang penulis dari perpustakaan Viliyuddin Istanbul Turki menyatakan Al Zahrawi hidup bagaikan seorang sufi……. dia menuliskan. Kebanyakan dia melakukan pengobatan kepada para pasiennya secara cuma-cuma. Ayah Al Zahrawi merupakan seorang penguasa kedelapan dari Bani Umayyah di Andalusia yang bernama Abbas………. Dia merupakan orang yang begitu pemurah serta baik budi pekertinya…………. dia sangat berjasa dalam mewariskan ilmu kedokteran yang penting bagi era modern ini.

Sebab jika lengan tidak digantungkan. Kitab Al Tasrif sendiri begitu populer dan telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa oleh para penulis. Lalu lengan pasien dibalut lagi dengan gips dan perban yang baru setelah itu dibiarkan selama beberapa hari hingga lengan pasien benar-benar sembuh total. Kitabnya yang mengandung sejumlah diagram dan ilustrasi alat bedah yang digunakan Al Zahrawi ini menjadi buku wajib mahasiswa kedokteran di berbagai kampuskampus. Bahkan hingga lima abad setelah dia meninggal. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya karya Al Zahrawi tersebut bagi dunia. dia mengenalkan tehnik sublimasi. Jika tulang yang bergeser itu sudah benar-benar kembali dalam posisi semula dengan baik dan sudah tidak terasa begitu sakit lagi maka buka semua balutan termasuk gips yang membalut tangan pasien……. Sebelum dokter memutar tulang sendi sang pasian. Sesudah kondisi lengan semakin kuat dan membaik. Salah satu risalah buku tersebut juga diterjemahkan dalam bahasa Ibrani dan Latin oleh Simone di Genova dan Abraham Indaeus pada abad ke-13. bukunya tetap menjadi buku wajib bagi para dokter di berbagai belahan dunia.. Risalah lain dalam Kitab Al Tasrif juga diterjemahkan dalam bahasa Latin oleh Gerardo van Cremona di Toledo pada abad ke-12 dengan judul Liber Alsaharavi di Cirurgia. maka lengan terasa sakit karena masih lemah kondisinya.. Gips tersebut mengandung obat penahan darah dan memiliki kemampuan menyerap. Dengan demikian kitab karya Al Zahrawi semakin termasyhur di seluruh Eropa………. Prinsip-prinsip ilmu pengetahuan kedokterannya masuk dalam kurikulum jurusan kedokteran di seluruh Eropa. Tetapi jika tulang yang bergeser tersebut belum sepenuhnya pulih atau kembali ke tempat semula secara tepat. dokter tersebut harus mengoleskan salep berminyak ke tangannya. Dalam penyiapan obat-obatan itu.. Terjemahan Kitab Al Tasrif pernah diterbitkan pada tahun 1519 dengan judul Liber Theoricae nec non Practicae Alsaharavii………. Salinan Kitab Al Tasrif juga juga diterbitkan di Venice pada tahun 1471 dengan judul Liber Servitoris. Kedua asisten tersebut bertugas memegangi pasien dari tarikan……… Kemudian lengan harus diputar ke segala arah setelah lengan yang koyak dibalut dengan balutan kain panjang atau pembalut yang lebih besar.Al Zahrawi menjadi pakar kedokteran yang termasyhur pada zamannya.dari dua orang asisten. Setelah itu. dengan menggunakan perban yang diikatkan ke lengan. . Setelah itu dokter menggerakan tulang sendi pasien dan mendorong tulang tersebut hingga tulang tersebut kembali ke tempatnya semula………… Setelah tulang lengan yang bergeser tersebut kembali ke tempat semula. maka gantungan lengan ke leher dilepaskan. Kitab tersebut berisi penyiapan aneka obat-obatan yang diperlukan untuk penyembuhan setelah dilakukannya proses operasi…………. dokter harus melekatkan gips pada bagian tubuh yang tulangnya tadi sudah dikembalikan. maka perban maupun gips yang membalut lengan pasien harus dibuka. Hal ini juga harus dilakukan oleh para asisten yang ikut membantunya dalam proses penarikan. lengan pasien digantungkan ke leher selama beberapa hari……….Salah satu karya fenomenal Al Zahrawi merupakan Kitab Al-Tasrif. Kemudian gips tersebut diolesi dengan putih telur dan dibalut dengan perban secara ketat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful