Inilah 101 Ilmuwan dan Tokoh Sains Muslim Yang Dilupakan Dunia

Allah SWT menurunkan wahyu kepada nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan berkata “Iqra!”, pada ayat pertama di dalam Al-Qur’an. Iqra bukan hanya berarti“bacalah”, namun juga berarti “belajarlah”. Begitu Maha Segalanya Allah SWT, hingga menurunkan satu kalimat pertama dalam wahyuNya yang ternyata mempunyai arti dan makna yang sangat berguna sekali bagi kelangsungan kehidupan manusia Bumi dikemudian hari. ***** Bagaimana mungkin seorang Muhammad membaca? Beliau adalah seorang buta huruf. Beliau bukan seorang ilmuwan. Beliau bukanlah seorang pengarang. Dan, Al-Qur‟an tidak diwahyukan secara berurutan. Namun sesuai kejadian-kejadian yang dialami oleh beliau. Selama diwahyukan , Al-Qur‟an tidak diturunkan berdasarkan ayat demi ayat yang berurutan, selalu acak, beda surah, beda ayat, beda kota, beda keadaan. Kemudian dihafalkannya beserta semua sahabatnya agar tidak saling lupa. Namun ketika tiap ayat di Al-Qur‟an yang telah diwahyukan tersebut disusun, ternyata menjadi beraturan! Itulah salah satu kitab Ilahi yang sempurna, mukzizat yang tiada duanya karena tidak hanya dapat dinikmati oleh Rasul dan kaum di zamannya, namun oleh segenap umatnya hingga akhir zaman (for all mindkind). ***** Di dalam Islam, ada tiga pilar yang harus dikerjakan untuk menjadi manusia yang selalu bertaqwa dan berbudaya dengan baik. Yaitu, percaya kepada Allah, menggali ilmu(ilm), dan mencintai sesama manusia.

SCIENCE IS FUN..!

Islam sering kali diberikan gambaran oleh orang-orang dan golongan yang tidak pernah mengenalnya sebagai agama yang mundur dan memundurkan. Islam juga dikatakan tidak pernah menggalakkan umatnya untuk menuntut dan menguasai pelbagai lapangan ilmu pengetahhuan. Kenyataan dan gambaran yang diberikan itu bukan saja tidak benar tetapi justru bertentangan dengan hakikat sejarah yang sebenarnya. Sejarah adalah fakta, dan fakta adalah sejarah. Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan banyak golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam berbagai bidang keilmuwan. Pada masa lalu dan memang sudah ajaran Islam, bahwa jika seseorang menemukan alat atau apapun yang belum ada manusia yang menciptakannya, maka wajiblah baginya untuk menyebarkan hasil temuannya itu. Menyebarkannya kepada umat manusia agar mereka semakin dapat mempermudah pekerjaannya dan menjadikan mereka semakin bersyukur kepada Allah.

Mereka tidak menuntut satu apapun, termasuk “hak paten” atau “upeti” lainnya akibat temuannya tersebut.

diantaranya adalah keilmuwan dalam bidang falsafah.Dan dari orang-orang baratlah ilmu-ilmu itu kemudian dicuri. Selanjutnya ia juga memimpin Rumah Sakit Muqtadari di Baghdad. astronomi dan sebagainya. ia berguru kepada Hunayn bin Ishaq di Baghdad. tetapi mereka juga menguasai keilmuwan tersebut dalam masa yang singkat dan dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara bersamaan. Dalam bidang kedokteran. ia dipercaya untuk memimpin sebuah rumah sakit di Rayy. Ia lahir di Rayy. Misalkan. kimia. Sebagai seorang dokter utama di rumah sakit di Baghdad. dan ilmuwan pertama yang . Ar-Razi juga diketahui sebagai ilmuwan serbabisa dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam./865 dan wafat pada tahun 313 H/925. Inilah 101 Ilmuwan dan Tokoh Sains Muslim Yang Dilupakan Dunia  Abu Bakar Muhammad bin Zakaria arRazi atau dikenali sebagai Rhazes di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 – 930. matematika dan kesastraan. politik. Sekembalinya ke Teheran. agama. Teheran pada tahun 251 H. sains. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekedar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda. Banyak sekali penemuan-penemuan dari kebudayaan Islam yang tak tercatat sejarah. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat. ar-Razi merupakan orang pertama yang membuat penjelasan seputar penyakit cacar. lalu dipatenkan atas nama mereka masing-masing untuk mencari keuntungan. kemasyarakatan. Razi diketahui sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit “alergi asma”. pengobatan. kesusasteraan.

dikenal dalam kalangan cerdik pandai di Barat. Razi juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan demam sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi diri.965 – Kairo 1039). adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains. Bacon. Mathematics. Ar-razi juga mengembangkan obat-obatan yang berasal dari merkuri. pengobatan.menulis tentang alergi dan imunologi. dia menjelaskan timbulnya penyakit rhintis setelah mencium bunga mawar pada musim panas. geometri.Optics. Mekanika. dan telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. dan filsafat. Pada bidang farmasi. ar-Razi juga berkontribusi membuat peralatan seperti tabung. Bidang keahliannya. Pada salah satu tulisannya. dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. Bidang lain: Physics.  Abu Ali Muhammad al-Hassan ibnu alHaitham atau Ibnu Haitham (Basra. spatula dan mortar. (dimana dia mengadakan peneltian) adalah bidang : Logika. Dia adalah seorang tokoh Islam yang mempelajari dan mengembangkan dunia Islam yang pertama.  Abu Musa Jabir bin Hayyan / Jabir Ibnu Hayyan Orang-orang Eropa menamakannya Gebert. Fisika. ia hidup antara tahun 721-815 M. Ia banyak pula melakukan penyelidikan mengenai cahaya. Ilmu tersebut kemudian berkembang dan kita mengenal sebagai ilmu kimia. falak. matematika. Filosofi. dan sebagainya. dengan nama Alhazen. . Kedokteran.

geografi. kedokteran. Al-Jazirah (sekarang terletak di Turki). Al Khindi ahli adalah ilmuwan ensiklopedi. pengarang 270 buku. karena karya orisinil mereka dapat diketahui dalam bentuk tulisan ilmiah mereka sendiri. Logika. “tak ada yang sepandai Al-Kirmani dalam memahami geometri atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya yang tersulit.” Ia lalu pindah ke Harran. Al-Andalus. Al-Kindi adalah seorang filosof muslim dan ilmuwan sedang bidang disiplin ilmunya adalah: Filosofi. Ia adalah murid dari Maslamah Al-Majriti. Ia diketahui menjalankan praktik bedah seperti amputasi dan kauterisasi. Ia lalu kembali ke Al-Andalus dan tinggal di Sarqasta (Zaragoza). Disana ia mempelajari geometri dan kedokteran. Abu Yusuf Yacub Ibnu Ishak Al-Kindi Dalam dunia barat dia dikenal dengan nama Al-Kindus. Matematika. musik. ahli filsafat Arab dan Yunani kuno. Menurut muridnya Al-Husain bin Muhammad Al-Husain bin Hayy AlTajibi. fisika. Musik. dan dalam mempertunjukkan seluruh bagian dan bentuknya. ahli matematika.  Abul Hakam Umar bin Abdurrahman bin Ahmad bin Ali Al-Kirmani adalah cendekiawan besar abad ke-12 dari Kordoba. Ilmu Kedokteran. sehingga kadang-kadang orang tidak mengetahui apakah orang tersebut muslim atau bukan. Tetapi para sejarawan kita sendiri maupun barat mengetahui dari buku-buku yang ditinggalkan bahwa mereka adalah orang Islam. Memang sudah menjadi semacam adat kebiasaan orang barat pada masa lalu dengan melatinkan nama-nama orang terkemuka. Ia mempelajari dan berkarya di bidang bidang geometri dan logika. farmasi. .

kumpulan praktik kedokteran yang terdiri atas 30 jilid. Ia banyak menulis tentang Mu‟tazilah. buku ini menjadi sumber utama dalam pengetahuan bidang kedokteran di Eropa. geografi dan sains. dekat Samarqand. beliau adalah ahli falsafah yang paling agung pernah dilahirkan dalam . Al-Tasrif berisi berbagai topik mengenai kedokteran. Al-Qasim adalah dokter kerajaan pada masa Khalifah Al-Hakam II dari kekhalifahan Umayyah. yang terletak di sekitar Kordoba. astronomi. dan Syiah. Medicine. teologi. Dia lahir di Madinatuz Zahra‟. Di kalangan bangsa Moor Andalusia. Di bidang ilmu agama. dan selama lima abad Eropa Pertengahan. perubatan. Dilahirkan di Sepanyol dan meninggal dunia di Maghribi. termasuk di antaranya tentang gigi dan kelahiran anak. dia dikenal dengan nama “El Zahrawi”. Bidang lain: Surgery. beliau berguru pada Abu Nasr al-`Ayadi and Abu Bakr Ahmad al-Jawzajani. Spanyol. Abul Qasim lahir di Zahra. matematik.   Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmud Abu Mansur al-Samarqandi al-Maturidi al-Hanafi atauAbu Mansyur Almaturiddi adalah seorang cendekiawan muslim dan ahli di bidang ilmu kalam. Rushd lahir 1126 dan meninggal dunia 1198. Abul Qasim Khalaf ibn al-Abbas azZahrawi adalah salah satu pakar di bidang kedokteran pada masa Islam abad Pertengahan. Ibnu Rushd atau nama lengkapnya Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad adalah ahli falsafah. ahli fikah mazhab Maliki. Maturidi dilahirkan di Maturid. Qarmati. 936 – 1013 yang dikenal di Barat sebagaiAbulcasis. Karya terkenalnya adalah Al-Tasrif. Buku ini diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Gerardo dari Cremona pada abad ke-12.

Bidang lain: Astronomy.  Abu Raihan Al-Biruni merupakan matematikawan Persia. filsuf. Di Barat. fisikawan. ahli farmasi dan guru. obat-obatan. Dia lahir 15 September 973 dan meninggal 13 Desember 1048. filsafat. yang banyak menyumbang kepada bidang matematika. di universitas dan pusat sains yang didirikan oleh putera Abu Al Abbas Ma‟mun Khawarazmshah.sejarah Islam. Pengaruhnya bukan sahaja berkembang luas didunia Islam. beliau dikenal sebagai Averroes dan bapa kepada fahaman sekularisme. filsuf. Abu Raihan Al-Biruni dilahirkan di Khawarazmi. pengembara. tetapi juga di kalangan masyarakat di Eropah. sejarawan. Dia belajar matematika dan pengkajian bintang dari Abu Nashr Mansur. Mathematics. determined Earth‟s circumference . sarjana. Abu Raihan Al-Biruni merupakan teman filsuf dan ahli obat-obatan Abu Ali AlHussain Ibn Abdallah Ibn Sina/Ibnu Sina. astronom. sejarawan. penulis ensiklopedia. dan pakar etik Ibnu Miskawaih. Turkmenistan atau Khiva di kawasan Danau Aral di Asia Tengah yang pada masa itu terletak dalam kekaisaran Persia.

 Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi Hidup antara tahun 864-930 dan namanya dilatinkan menjadi Razes. Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi (780 – 850) adalah seorang pakar dalam bidang matematik. astronomi dan geografi dari Iran. Al-Khawarizmi juga dikenali sebagai bapa algebra. Nama itu kemudian dipakai orang-orang barat dalam arti kata Aritmatika atau ilmu hitung. kemudian buku tersebut disalin oleh orang-orang barat dan sampai sekarang ilmu itu kita kenal dengan nama Al-Jabar. Bukunya yang terkenal berjudul Al-jabar Wal Muqobalah. Didalam penelitiannya pada waktu itu Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi sudah menggunakan peralatan khusus dan secara sistimatis hasil karyanya dibukukan. Disamping itu Al-Razi telah mengerjakan pula proses kimiawi seperti: Distilasi. Orang Eropa menyebutnya dengan AlGorisma. Kalsinasi dan sebagainya dan bukunya tersebut merupakan . Mengapa ? Karena dia adalah seorang muslim yang pertama-tama dan ternama dalam ilmu Matematika dan ilmu hitung. sehingga orang sekarang tidak sulit mempelajarinya. Seorang dokter klinis yang terbesar pada masa itu dan pernah mengadakan satu penelitian Al-Kimi atau sekarang lebih terkenal disebut ilmu Kimia.

dan ulama Arab Islam dari Al-Andalus (Spanyol yang dikuasai Islam). dan sebagainya. Filosofi. Ia hidup tahun antara tahun 870-900 Masehi dan merupakan tokoh Islam yang pertama dalam bidang Logika.Ia juga ikut serta dalam penerjemahan Planispherium karya Ptolemeus. 940 – 997 / 998) adalah seorang ahli astronomi dan matematikawan dari Persia. Music. Chemistry. Etika. alkimiawan. Dia juga mempelajari pergerakan bulan. memperbaiki terjemahan Almagest. Bidang lain: Sociology.  Abu Nasir Al-Farabi Orang barat menyebutnya dengan ALFARABIUS. Ia juga ditulis sebagai salah satu penulis Ensiklopedia Ikhwan As-Shafa.   Abul Wafa Muhammad Ibn Muhammad Ibn Yahya Ibn Ismail Buzjani (Buzhgan. Matematika. Al Farabi juga mengembangkan dan mempelajari ilmu Fisika. matematikawan. Politik.suatu buku pegangan Lboratorium Kimia yang pertama di dunia. Bidang lain: Medicine. memperbaiki tabel astronomi dari Al-Khwarizmi. salah satu kawah di bulan dinamai Abul Wáfa sesuai dengan namanya. Smallpox . Astronomy. serta mempelopori teknik-teknik geodesi dan triangulasi. Iran. tapi kecil kemungkinan bahwa ia benar-benar salah satu penulisnya. Political Science. Abul Qasim Maslamah bin Ahmad Al-Majriti adalah seorang astronom. menyusun tabel konversi kalender Persia ke kalender Hijriah. Logic. Abul Wafa pindah ke Irak. . Abdul Qasim lahir di Madrid dan meninggal 1008 atau 1007 M). Philosophy. dan mempelajari matematika khususnya trigonometri di sana. Nishapur. Ophthalmology. Salah satu kontribusinya dalam trigonometri adalah mengembangkan fungsi tangen dan mengembangkan metode untuk menghitung tabel trigonometri. Pada tahun 959.

Mathematics. laluan perdagangan. Sepanyol dan meninggal pada 1166 Masihi. Beliau turut menggunakan semula garisan lintang dan garisan bujur yang diperkenalkan sebelumnya dalam peta yang dihasilkan. Afrika dan Asia. . bukit dan lembah serta gunung-ganang. Eropah menggunakan peta Al Idrisi dan turut menggunakan hasil kerja ilmuwan ini ialah Christopher Columbus. Seorang ilmuwan muslim dan Filosof besar pada waktu itu. Buku ini mencatatkan perihal masyarakat. tasik. Beliau juga mencatatkan jarak dan ketinggian sesuatu tempat dengan tepat. kerajaan dan cuaca negara-negara yang terdapat di dalam petanya. Astronomy. Mineralogi. Geologi. bidang keahliannya adalah ilmu Kedokteran. yang hidup antara tahun 986-1037 M. kemudian pada usia 18 tahun sudah mampu menguasai semua ilmu yang ada pada waktu itu. sungai. teluk. Philosophy. Abu Ali Al-Husein Ibnu Sina atau dikenal dengan nama Avicenna.  Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi merupakan salah seorang pakar sains Islam yang hidup di Sicily. ilmu Fisika. Beberapa abad lamanya. lengkap dengan membahagikan dunia kepada 7 iklim. Tokoh Geografi kurun ke-12 ini kemudiannya menghasilkan buku Nuzhah al Musytaq fi Ishtiraq al Afaq (Kenikmatan pada Keinginan Untuk Menjelajah Negeri-negeri) atau Roger’s Bookiaitu sebuah ensiklopedia geografi yang mengandungi peta dan informasi tentang negara Eropah. bandarbandar besar. hingga kepadanya diberikan julukan Syeh Al-Rais. Juga dibidang Medicine. Sumbangan utama tokoh ini ialah menghasilkan peta bebola perak seberat 400 paun untuk Raja Roger II. Keistimewaannya antara lain pada masa umur 10 tahun sudah hafal Al-Qur`an. budaya. Al Idrisi lahir 1099 Masihi di Ceuta.

Di peta yang terlihat jelas hanyalah kawasan Laut Timur Tengah. (klik disini unuk membaca artikel: Ilmuwan Muslim Pencipta Peta Dunia Pertama)  Omar Al-Khayyám adalah seorang pemuisi. Kahyyam yang lahir: 18 Mei 1048 di Nishapur. Piri Reis pencipta peta dunia terlengkap dibuat pada tahun 1513. dan ahli astronomi. Bahkan hasil perbandingan dengan pemotretan dari angkasa luar yang dilakukan menggunakan satelit saat ini memiliki bentuk yang sangat mirip. peta yang dibuat diatas sepotong kulit rusa berukuran 90×65 centimeter tersebut benar-benar digambarkan lengkap dan cukup detail. Mulanya para sejarawan tidak percaya akan bukti keberadaan peta tersebut. Khayam adalah perkataan pinjaman bahasa Arab yang bermakna “pembuat khemah. Sementara kawasan lainnya seperti benua Afrika dan Amerika sama sekali tergambar sangat berbeda. Rubaiyat Omar Khayyam. ahli matematik.” Beliau paling dikenali kerana himpunan puisinya. Iran (Parsi) dan meninggal 4 Desember 1131 itu mempunyai nama asli Ghiyatuddin Abu al-Fatah Omar ibni Ibrahim Al-Nisaburi Khayami. Para ahli satelit sendiri pun merasa terkejut dengan model pemetaan yang dibuat oleh tokoh Muslimin tersebut. Baru setelah gambar hasil pemotretan satelit jaman modern ini dipadukan dengan peta kuno karya muslimin bangsa Turki tersebut sangat nyata kebenarannya bahwa gambar yang ditorehkan dalam kulit tersebut memang sangat detail dan terperinci. .

Miqdad bin Amru. Dia lahir di Lemberg. Inggris. Secara besar-besaran karyanya tak tercatat sampai ditemukan di Berlin pada 1924. Al Nadim (990). Ia meninggal di daerah yang kini Afganistan dekat kota Ghazna. abad ke 10 adalah pelopor pembuat katalog/ensiklopedi kebudayaan pertama. dan penulis beberapa buku tentang Islam termasuk salah satu tafsir Al Qur‟an modern yakni The Message of the Qur’an. Ia kemudian menjadi pangeran dalam iklim politik. Bersama mereka menorehkan karya penemuan besar dalam matematika dan mendedikasikan karyanya pada orang lain. pelopor pembuat pasukan kalveleri/berkuda modern pertama. ia memiliki banyak tulisan penting pada trigonometri. Ia merupakan guru Al-Biruni dan juga kolega penting para matematikawan. Mishna. pelopor pendiri universitas modern pertama di dunia yang dikenal dengan Nizamiyyah saat itu ditiru sistemnya oleh Oxford Univ. 970 – 1036) merupakan matematikawan dari Khwarazm. Austria-Hongaria pada tahun 1900 dan meninggal di Spanyol pada tahun 1992. namun beberapa karyanya pada astronomi. Khususnya. Penggambaran kontemporer proses ini telah bertahan. abad 9 adalah pelopor pendiri perpustakaan umum pertama di dunia yang dikenal dengan Darul Hikmah di Baghdad. Salman Al Farisi. Kitab Perjanjian Lama serta teks-teks maupun tafsir dari Talmud. ia merupakan orang pertama yang diketahui telah mendokumentasikan sirkuit paru-paru. yang dikembangkan dari tulisan Ptolomeus. Gemara dan Targum. pembuat strategi perang kanal. Dia lahir di Damaskus (kini wilayah Suriah) tahun 1210 dan meninggal di Kairo (kini wilayah Mesir). meriam pelontar/tank. Ma’mun Ar Rasyid yang hidup tahun 815. Pendidikan agama yang ia enyam selama masa kecil hingga mudanya menjadikan ia familiar dengan bahasa Aram. mantan Duta Besar Pakistan untuk Perserikatan Bangsa Bangsa. Ia juga memelihara karya Menelaus dari Alexandria dan mengerjakan kembali banyak teorema Yunani. saat itu bagian dari Kekaisaran Austria-Hongaria(sekarang bernama Lviv dan terletak di Ukraina) dalam lingkungan keluarga Yahudi. Ia banyak dikenal untuk penemuannya tentang hukum sinus. merupakan orang pertama yang secara akurat mendeskripsikan peredaran darah dalam tubuh manusia (pada 1242). Kebanyakan karya Abu Nashr berfokus pada matematika.         Ibnu Nafis atau Ibn Al-Nafis Damishqui. Muhammad Asad terlahir sebagai Leopold Weiss pada tahun 1900 di kota Lemberg. Abu Nashr Mansur dilahirkan di Khwarazm dari keluarga yang menguasai daerah itu. Dalam matematika. . Nizam Al Mulk (1067). Muhammad Asad atau Leopold Weiss adalah seorang cendekiawan muslim. 17 Desember 1288 pada umur 77/78 tahun) Abu Nashr Mansur bin Ali (sekitar.

Al Battani lahir di Harran dekat Urfa. ilmu bumi dengan menyatakan bumi itu bulat sebelum Galileo dengan bukunya Kitab Surah al Ardh. Fakhruddin Razi (1290). Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah (Pendahuluan). wafat 19 Maret 1406/808H) adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi. juga penemu variasi dalam gerakan bulan. Diabetes dan penyakit yang ditimbulkan oleh efek fikiran. ahli ilmu kalam. penulis novel filsafat paling awal Risalah Hayy Ibn Yaqzan kemudian dijiplak habis-habisan oleh Defoe dengan judul barunya Robinson Crusoe Ibnu Al Muqaffa (757). filosof. Al Battani (sekitar 850 – 923) adalah seorang ahli astronomi dan matematikawan dari Arab. ahli fisika. pendidik ulung. dokter. Ikhwan Ash Shafa (983). sosiologi dan ekonomi. 5 jam. ilmuwan ensiklopedi. pelopor pembuat klasifikasi fungsi sosial pengetahuan yang dalam perkembangannya mengarah timbulnya berbagai jenis referensi dan karya bibliografi. ahli musik dan filsafat Yunani. ahli filsafat Yunani kuno. psikolog. Ibnu Khaldun. Ibnu Rusydi (1198) dikenal oleh barat dengan nama Averusy. ahli bahasa. pengarang kitab Al Hayawan atau kitab tentang Binatang/ Ensiklopedia tentang Hewan. mengembangan ilmu Trigonometri dan Geometri bola serta penemu table Sinus dan Tangen.       Ibnu Khaldun (1406) seorang sejarahwan. Ibnu Thufail (1185). ahli matematika. lahir 27 Mei 1332/732H. menemukan logaritma (berasal dari nama Al Khwarizmi) dan aljabar (Al Jabr). 46 menit dan 24 detik. ahli tasawuf.      Al Ghazali (1111). Al Battani juga menemukan sejumlah persamaan trigonometri. . pembuat serial pertama dan ensiklopedi pertama (bukanlah Marshall Cavendish seperti yang diakui sekarang). Al Khwarizmi (850). meneliti penyakit TBC. Ibnu Sina (1037) dikenal oleh barat dengan nama Aveciena. penulis ensiklopedia ilmu pengetahuan modern. ahli fisika. pendiri filsafat sejarah dan sosiologi. tabib/dokter. (salah satu karya besarnya dijiplak bebas oleh Thomas Aquinas). menulis buku tentang fungsi organ tubuh. Al Farabi (950). Salah satu pencapaiannya yang terkenal adalah tentang penentuan tahun matahari sebagai 365 hari. penulis kaidah kedokteran modern (dipakai sebagai referensi ilmu kedokteran barat). Abu Wafa’ (997). filosof. dokter.

Ia memiliki pengetahuan yang luas pada kedokteran. Pemikirannya memiliki pengaruh yang jelas pada Ibnu Rushdi dan Yang Besar Albert. orbit planet-planet. penemu teori tentang getaran/trepidasi. memecahkan persamaan pangkat tiga dan empat melalui kerucutkerucut yang merupakan ilmu aljabar tertinggi dalam matematika modern. menerangkan bahwa bumi berputar pada porosnya. menerangkan pertambahan ukuran bintang-bintang dekat zenit. membuat model planet (planetarium) jauh sebelum Copernicus. Umar Khayyam (1123). penemu hukum pemantulan dan pembiasan cahaya (jauh sebelum Snellius). dan dikenal pula sebagai Thebit dalam bahasa Latin. Kebanyakan buku dan tulisannya tidak lengkap (atau teratur baik) karena kematiannya yang cepat. Al Battani (929). Ibnu Al Haytsam (1039) pelopor di bidang optik dengan kamus optiknya (Kitab Al Manazhir) jauh sebelum Roger Bacon. dan Newton. ( jauh sebelum Galileo). mengetahui jarak bumi – matahari. Keppler. (826 – 18 Februari 901) adalah seorang astronom dan matematikawan dari Arab. namun sayangnya tak lengkap. Tsabit bin Qurrah (901). . Ekspresi yang dicintainya ialah Gharib dan Motivahhed ekspresi yang diakui dan terkenal dari Gnostik Islam. Sumbangan utamanya pada filsafat Islam ialah gagasannya pada Fenomenologi Jiwa. ahli astronom terbesar Islam. Ia lahir di Saragossa di tempat yang kini bernama Spanyol dan meninggal di Fez pada 1138. table astronomi. Matematika. mengukur keliling bumi. penyair. alat ukur gata gravitasi. alat ukur garis lintang dan busur bumi pada globe dengan ketelitian sampai 3 desimal. Tsabit menempuh pendidikan di Baitul Hikmah di Baghdad atas ajakan Muhammad ibn Musa ibn Shakir. dan Astronomi. Avempace. Tsabit lahir di kota Harran. Leonardo da Vinci. Ibnu Bajjah atau lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin ash-Shayigh merupakan filsuf dan dokter Muslim Andalusia yang dikenal di Barat dengan nama Latinnya.    Al Tusi atau Nasir al-Din Tusi (1274) astronom kawakan dari Damaskus yang melakukan penelitian tentang gerakan planet-planet.    Abu’l Hasan Tsabit bin Qurra’ bin Marwan al-Sabi al-Harrani. Tsabit menerjemahkan buku Euclid yang berjudul Elements dan buku Ptolemy yang berjudul Geograpia. penemu alat ukur ketinggian bintang kutub. Turki.

serta Al-Qur‟an dan . makhluk hidup harus berjuang. asam nitrihidrokhlorik pelarut logam dan air raksa (jauh sebelum Mary Mercurie). Kontribusi terbesar Jabir adalah dalam bidang kimia. Ilmuwan dari abad ke-9 M itu mengungkapkan dampak lingkungan terhadap kemungkinan seekor binatang untuk tetap bertahan hidup. ”Teori evolusi yang dikembangkan umat Islam lebih jauh dari yang seharusnya kita lakukan.   Jabir Ibnu Hayyan (813). identifikasi alkali. soda api. Beliau dilahirkan dan dibesarkan di keluarga miskin. ahli biologi Barat yang sezaman dengan Charles Darwin pernah berujar. Ahli zoologi terkemuka dari Basra. Para ahli biologi Muslim sampai meneliti berbagai hal tentang anorganik serta mineral. Al-Jahiz sebagai ahli biologi pertama yang mengungkapkan teori berjuang untuk tetap hidup (struggle for existence). sehingga dapat dianggap Jabir telah merintis ditemukannya hukum perbandingan tetap. Irak ini merupakan ilmuwan Muslim pertama yang mencetuskan teori evolusi. membagi zat kimia ke dalam kategori mineral. distilasi. nama aslinya. garam. pembuat campuran komplek untuk cat. system penyulingan air. Al-Jahiz mempelajari banyak hal. di masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid di Baghdad. ahli kimia dengan berbagai eksperimennya. filsafat Arab. pembagian fungsi tubuh manusia berdasarkan reaksi kimia komplek. Pengaruhnya begitu luas di kalangan ahli zoologi Muslim dan Barat. papar dia. Di sekolah. sejarah Arab dan Persia sebelum Islam. Untuk dapat bertahan hidup. ia tidak putus sekolah dan rajin berdiskusi di masjid tentang sains. Irak pada 781 M. Keahliannya ini didapatnya dengan ia berguru pada Barmaki Vizier. kalsinasi. seperti yang pernah dialaminya semasa hidup….. Sejarah peradaban Islam mencatat. sublimasi dan penguapan serta pengembangan instrumen untuk melakukan proses-proses tersebut. Jhon William Draper. mengolah asam sulfur. membuktikan hukum ketetapan massa (900 tahun sebelum Lavoisier)  Al Jahiz (869) menulis penelitian tentang ilmu hewan (zoology) pertama kali. Abu Bakar Ar Razi (935). Al-Jahiz lahir di Basra. Abu Uthman Amr ibn Bahr al-Kinani al-Fuqaimi al-Basri. asam. penemu sejumlah perlengkapan alat laboraturium modern. Beliau bersekolah hingga usia 25 tahun. Jabir menekankan bahwa kuantitas zat berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi. Meskipun harus berjuang membantu perekonomian keluarga yang morat-marit dengan menjual ikan.” Al-Jahiz lah ahli biologi Muslim yang pertama kali mengembangkan sebuah teori evolusi …. Ia mengembangkan teknik eksperimentasi sistematis di dalam penelitian kimia. nabati dan hewani (klasifikasi zat kimia) jauh sebelum Dalton. sehingga setiap eksperimen dapat direproduksi kembali. seperti puisi Arab. Al Majriti (1007). Kontribusi lainnya antara lain dalam penyempurnaan proses kristalisasi.

Irak itu berhasil menuliskan kitab Ritab Al-Haywan (Buku tentang Binatang). dia juga merupakan seorang ahli sejarah. Karirnya sebagai penulis ia awali dengan menulis artikel. penyakit mata. Al-Jahiz pun dikenal sebagai ahli biologi terbesar yang pernah lahir di dunia Islam. dan psikologi binatang. mengembangkan system taksonomi/ klasifikasi khusus ilmu hewan dan buku tentang kehidupan hewan. Al-Jahiz sudah mampu menjelaskan metode memperoleh ammonia dari kotoran binatang melalui penyulingan. geografi dan falsafah. Suatu ketika. ketika ia berusia 93 tahun. Tak cuma itu. teknik survei dan pembuatan tambang bawah tanah. Kitab Moufakharat al Jawari wal Ghilman (The book of dithyramb of concubines and ephebes). teori zat padat. pembuatan ekstrak parfum/minyak wangi (sekarang Perancis yang terkenal). Dia berasal dari keturunan sahabat Nabi . kaidah mekanis. Al-Damiri. fisika. Al Razi (abad ke8). ekstrak tanaman untuk keperluan obat. ekstrak minyak dan lemak. beliau juga menulis kitab al-Bukhala (Book of Misers or Avarice & the Avaricious). Al-Jahiz pun tercatat sebagai ahli biologi pertama yang mencatat perubahan hidup burung melalui migrasi……. Al-Jahiz meninggal setelah lima puluh tahun menetap di Baghdad pada tahun 869. Dalam kitab itu dia menulis tentang kuman.. ahli kontruksi. Banu Musa bersaudara (abad ke 9). teknik pengolahan logam. pengarang buku Al Hiyal (buku alat-alat pintar) yang berisikan 100 macam mesin seperti pengisi tangki air otomatis. hidrostatika. teori evolusi. pada tahun 816 M ia pindah ke Baghdad. Abu Bakar Al Baytar (1340). sifat-sifat pengungkit/tuas. Sosok dan pemikiran Al-Jahiz pun begitu berpengaruh terhadap ilmuwan Persia. ia terus menulis hingga menulis dua ratus buku semasa hidupnya…… Pada abad ke-11. zat warna. India. tambang. keramik. teori gaya gravitasi (jauh 900 thn dari Newton) Al Farghani (870). Asal muasal beragamnya warna kulit manusia terjadi akibat hasil dari lingkungan tempat mereka tinggal…. adaptasi. Sejak itu. Dilahirkan di Baghdad. Ilmuwan yang amat tersohor di kota Basra. Khatib al-Baghdadi menuduh Al-Jahiz memplagiat sebagian pekerjaannya dari Kitab al-Hayawan of Aristotle. dan ilmuwan Mesir. penyakit campak dan cacar. dan Risalat mufakharat al-sudan „ala al-bidan (Superiority Of The Blacks To The Whites). Kitab al-Bayan wa al-Tabyin (The Book of eloquence and demonstration). pembuatan sabun. kaca warna-warni. Ketika itu Al-Jahiz masih di Basra. pada abad ke-9 M. tinta. Al-Qazwini. Berkat teori-teori yang begitu cemerlang. bahan celup kain. Dia pernah mengembara ke Sepanyol. Kamaluddin Ad Damiri (1450). Abul Hasan Ali Al-Masu’di merupakan salah seorang pakar sains Islam yang meninggal pada tahun 957. lampu tambang. Sri Lanka dan China serta menghabiskan umurnya di Syiria dan Mesir. lingkungan dapat menentukan karakteristik fisik penghuni sebuah komunitas tertentu.       hadist…… Al-Jahiz juga merupakan penganut awal determinisme lingkungan. pengarang buku tentang teknik pengukuran (geodesi) dan kontruksi keseimbangan. penyakit keturunan. pengarang buku tentang pergerakkan benda-benda langit dan ilmu astronomi dan dipakai oleh Dante jauh kemudian. kincir air dan system kanal bawah tanah (sekarang yang terkenal Belanda). Selain al-Hayawan. pengarang buku tentang kedokteran hewan yang pertama. Al Khazini (1121). pengarang kitab Sirr Al Asrar (rahasianya rahasia) tentang penyulingan minyak mentah. Menurutnya. bahan-bahan dari kulit. Mengembangkan penelitian tentang penyakit wanita dan kebidanan. Rusia.

Spanyol. merupakan himpunan kisah perjalanan dan pembelajarannya. yang merupakan buku terakhirnya         Nasir Al-Din Al-Tusi (1201–1274) adalah ahli sains Islam Syiah berkebangsaan Iran yang dikenali sebagai ahli falsafah. merintis jam mekanis pertama dan alarmnya yang digerakkan dengan pegas. pengarang buku tentang anatomi mata. Lebih dikenali sebagai Ibn al-Baitar. Al Farazi (790). iaitu beliau adalah seorang pakar dalam pelbagai bidang. Abdullah bin Mas‟ud. membuat daftar koordinat daerah Volga-Caspian (daerah Rusia) dan sosiologi daerah tersebut. Dia juga menulis buku Al-Tanbih wa al-Ashraf. Ibnu Nafis (1288). Bidang lainnya: Astronomy. . beliau dilahirkan di Malaga. Bukunya Muruj adh-Dhahab wa Ma’adin alJawahir (Padang Emas dan Lombong Manikam) yang ditulis pada 943. Non-Euclidean Geometry. Al Ibadi (873). Ia menyentuh aspek sosial dan kesusasteraan sejarah.Muhammad. pembuat alat bedah/pembedahan . menulis dan menggambarkan tentang sirkulasi peredaran darah dalam tubuh manusia (Harvey 1628 dianggap pertama yang menemukannya). teologi. pengembangan ilmu kedokteran gigi dan operasi gigi serta peralatan bedah gigi. otak dan syaraf optik. astronomi. sebagai alat Bantu astronomi menghitung waktu terbit dan tenggelam serta titik kulminasi matahari dan bintang serta benda langit lainnya pada waktu tertentu. perintis alat astrolab planisferis yaitu mesin hitung analog pertama. Taqiuddin (1565). perbincangan mengenai agama dan penerangan geografi. Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn al-Baitar Dhiya al-Din alMalaqi merupakan salah seorang pakar sains Islam yang hidup antara tahun meninggal pada tahun 1248. Ibnu Fadlan (abad 10). serta pakar perubatan dan penulis. permasalahan pada mata. matematik. teknik dan jenis pengoperasian. Az Zahra (939).

Lahir tahun 700 M di Kufah. Menurut riwayat.     Ibnu Khuradadhbih (abad 9). Imam Syafi’i.   Ali Ibn Rabban Al-Tabari merupakan salah seorang pakar sains Islam yang hidup antara tahun 838 – 870. qiyas dan ihtisan. Srilangka. nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik bin Annas. pemandu Vasco de Gamma dan menerbitkan buku panduan navigasi bagi pilot dan pelaut. nama lengkapnya adalah An Nukman bin Tsabit. ijma sahabat. Dalam menetapkan hukum fiqih beliau bersumber pada Al Qur‟an. Imam Hanafi. beliau berpedoman pada Al Qur‟an. karya geografi tentang kerajaan-kerajaan dan rute perjalanannya dari negeri-negeri China. Byzantium. India. Ibnu Batutah (1369). Beliau dilahirkan di Palestina tahun 767 M. Rusia Selatan. Imam Maliki ini adalah guru Imam Syafi‟i. Dalam menetapkan ilmu fiqih. beliau telah mahir . Ibnu Majid (abad 15). Beliau merupakan ulama besar di kawasan Arab. Ajarannya dalam ilmu fiqih adalah selalu berpegang pada Al-Qur‟an dan hadis. Beliau tidak menghendaki adanya taklid dan bid‟ah yang tidak ada dasarnya dalam Al Qur‟an dan hadis. Korea dan Jepang. Irak. nama lengkapnya adalah Muhammad Ibnu Idris bin Abbas bin Usman Asy Syafi‟i. Beliau lahir di Madinah tahun 716 M. hadis. Buku karangannya diantaranya adalah Al Muwaththa. dan kemaslahatan urf (adat) penduduk Madinah. Imam Maliki. membuat daftar koordinat dan sosiologi wilayah China. hadis.

basiran. Dia berasal dari Farab. Beliau lahir di Iran tahun 1058 M. hadis. ilmu fiqih. sifat dasar laut mati. beliau mendapat gelar Hujjatul Islam. Abu Al-Nasr Al-Farabi atau dikenali sebagai Al-Pharabius di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains dan ahli falsafah Islam yang hebat di dalam dunia Islam pada ketika itu. Karena keluasan ilmunya. Beliau tokoh yang terkenal dalam bidang ilmu tafsir. Mesir. mutakalliman). zona iklim dan sifatnya. sehingga beliau diberi kepercayaan untuk mengajar dan memberi fatwa kepada masyarakat dan menjadi guru besar di Masjidil Haram. qudrat. Mekah. pengembangan notasi mensural. membuat peta bumi dan globe dengan dilengkapi penjelasan penggunaan kompas. nama lengkapnya adalah Ahmad bin Hambal Asy Syaibani. muridan. wahdaniyat. iradat. merumuskan pertama kali tentang hak-hak perlindungan binatang atau konservasi hewani. konsep gloss atau hiasan melodi. Al Mawsili (850). Al Idris (1154). hayyan. Adapun ajaran Asy‟ariah yang berkembang sampai saat ini adalah sifat wajib Allah swt. Ajaran Imam Syafi‟i terkenal dengan Mazhab Syafi‟i yang banyak dianut oleh umat Islam di Indonesia. geografi matematika dan politik. Ajarannya terkenal dengan nama Mazhab Hambali. menerbitkan ensiklopedi geografi yang membahas gempa bumi. ilmu. ilmu filsafat. ijma‟ dan qiyas. hayat. Imam Hambali. Beliau lahir di Baghdad tahun 855 M. Ibnu Abdus Salam (abad 13). pengembangan rumpun alat musik gesek. Huluqul Muslim. . „aliman. Di usianya yang 15 tahun. ahli musik klasik dan oleh muridnya musisi ulung Ziryab memperkenalkan ke Spanyol thn 822. ahli peta bumi. Al Mas’udi . Pada usia 10 tahun. dan fatwa para sahabat. beliau sudah menghafal hadis yang terdapat dalam kitab Al Muwaththa karya Imam Malik. Safiuddin (1294). mukhalafatul lilhawadis. Imam Ghazali. nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazali. sehingga menjadi 20 sifat wajib bagi Allah swt. sama‟. memperkenalkan teori musik. musik keroncong dan morisko. evolusi geologi (jauh sebelum Maghelan dan Weber). bashar dan kalam) ditambah dengan 7 sifat maknawiyah (qadiran. Karya beliau diantaranya adalah Tahafut Al Falasifah.           membaca dan menulis Arab pada usia 5 tahun. Pada usia 9 tahun. dan yang terkenal adalah Ihya‟ Ulumuddin. Dalam menetapkan ilmu fiqih. Dalam menetapkan hukum fiqih. baqa. Nur Al-Din Ibn Ishaq Al-Bitruji (1204) dikenali sebagai Alpetragius) di dunia barat merupakan salah seorang ahli sains Islam. Ajaran Abu Hasan Al Asy‟ari dikenal dengan paham Asy‟ariah. Kazakhstan. Beliau lahir di Baghdad tahun 873 M. qidam. Imam Hambali berpedoman pada Al Qur‟an. busur gesek pada alat musik gesek. Imam Syafi‟i berpedoman pada Al Qur‟an. hadis. Yaqut Hawami (1229). Abu Hasan Al Asy’ari adalah tokoh ilmuwan muslim di bidang ilmu tauhid. qiyamuhu binafsihi. kelompok gitar.beliau hidup antara tahun 870 – 950. ada 13(wujud. membuat kamus geografi pertama berdasarkan abjad berisikan nama kota dan tempat yang dikenal dan berisi informasi akurat mengenai ukuran bumi. Baghdad. Buku karangan Imam Syafi‟i adalah Ar Risalah dan Al „Um. beliau telah hafal Al Quran 30 juz. Asia Tenggara. formasi geologis. sami‟an. kecapi. dan ilmu akhlak. beliau lulus dalam spesialisasi hadis dari gurunya Imam Sufyan bin Uyaina. dan negara lainnya.

Maroko. termasuk pemikir semacam St. seorang filsuf dan pembaharu yang mengusung gerakan Pan-Islamisme untuk menentang penjajahan Eropa di negara-negara Asia dan Afrika. Ia adalah seorang „Alim Robbaniy dan pernah menjabat sebagai wakil mudir (rektor) Universitas Islam Madinah yang waktu itu rektornya adalah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Karyanya yang paling terkenal adalah Wafayat al-Ayan (Berita Kematian Laki-laki Ulung) atau lebih dikenal sebagai Kamus Biografis. Abu-L ‘Abbas Ahmad ibn Khallikan adalah sarjana Muslim Kurdi pada abad ke-13. dan meninggal 10 Desember 1198). Shahih Muslim. Ahmad ibnu Yusuf lahir di Baghdad. karena keterlibatannya dalam Pemberontakan Urabi. Ia adalah salah seorang pengajar di Masjid Nabawi yang mengajarkan kitab-kitab hadits seperti Shahih Bukhari. ulasan. dan juga murid dari Jamal al-Din al-Afghani. Ibnu Rusyd (Ibnu Rushdi. Suriah dan meninggal 30 Oktober 1282. Muhammad Abduh diasingkan dari Mesir selama enam tahun pada 1882. essai dan resume. Kemudian ia pindah lagi ke Kairo. Di dunia barat. . Thomas Aquinas. Karya-karya Ibnu Rusyd meliputi bidang filsafat. 22 September 1211 -Damaskus. Hampir semua karya-karya Ibnu Rusyd diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani (Yahudi) sehingga kemungkinan besar karya-karya aslinya sudah tidak ada. dalam bahasa Latin Averroes. Masa hidupnya sebagian besar diberikan untuk mengabdi sebagai “Kadi” (hakim) dan fisikawan. al-Allamah al-Muhaddits al-Faqih az-Zahid al-Wara’ asy-Syaikh Abdul Muhsin bin Hammad al-’Abbad al-Badr lahir di Zulfa (300 km dari utara Riyadh) pada 3 Ramadan tahun 1353H (10 Desember 1934. Dia lahir Irbil. Ibnu Rusyd dikenal sebagai Averroes dan komentator terbesar atas filsafat Aristoteles yang memengaruhi filsafat Kristen di abad pertengahan. adalah seorang filsuf dari Spanyol (Andalusia). dan bersalam al-Afghani menerbitkan jurnal Islam The Firmest Bond. Filsafat Ibnu Rusyd ada dua. putra dari Yusuf ibnu Ibrahim yang juga seorang matematikawan. 11 Juli 1905 ) adalah seorang pemikir muslim dari Mesir. kedokteran dan fikih dalam bentuk karangan. Dia lahir tahun 1126 – Marrakesh. yaitu filsafat Ibnu Rusyd seperti yang dipahami oleh orang Eropa pada abad pertengahan. Sunan Abu Dawud dan saat ini beliau masih memberikan pelajaran Sunan Turmudzi. ibn Khallikan memilih “bahan faktual untuk biografinya dengan sangat baik dari sisi pengetahuan akademis” dan buku ini juga menyebutkan “… ia adalah seorang yang menyumbangkan sumber berharga untuk karya kontemporer dan berisi petikan dari biografi yang lebih awal yang sudah tidak lagi ada. Ibnu Rusyid. Abduh sempat giat dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam. Ahmad ibnu Yusuf al-Misri (835 – 912) adalah seorang matematikawan. Menurut Encyclopedia Britannica. dan salah satu penggagas gerakan modernisme Islam. Banyak orang mendatangi Ibnu Rusyd untuk mengkonsultasikan masalah kedokteran dan masalah hukum. Ibnu Rusyd adalah seorang jenius yang berasal dari Andalusia dengan pengetahuan ensiklopedik. Beliau belajar tentang filsafat dan logika di Universitas Al-Azhar.     Muhammad Abduh (Delta Nil. dan filsafat Ibnu Rusyd tentang akidah dan sikap keberagamaannya. Pada tahun 1884. Di Libanon. Irak dan kemudian pindah bersama bapaknya ke Damaskus pada tahun 839. Kairo.” Ia mulai mengerjakan karya ini dari tahun 1256 sampai dengan tahun 1274. Salah satu karya Abduh yang terkenal adalah buku berjudul Risalah at-Tawhid yang diterbitkan pada tahun 1897. ia pindah ke Paris. 1849 – Alexandria. dan dari sini lah namanya mendapat tambahan al-Misri (dari Mesir).

dan meninggal pada 23 September 1350) adalah seorang Imam Sunni. kepala sekolah serta pemimpin politik dan agama. Karyanya yang lain adalah Kumpulan Sejarah Bangsa Arab dan Non-Arab. 9 September 1926. Ia dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era modern ini. sekaligus seorang mujtahid. Dilahirkan di Damaskus. Mesir. mendapat reputasi sebagai ahli masalah Timur Tengah. adalah seorang astronom dan matematikawan dari Baghdad. penghafal Al-Quran. cendekiawan. ahli ilmu nahwu. Mesir.G Wells dan E. yang akar keluarganya mencapai ksatria terkenal William sang penakluk.       Said Al-Andalusí (Almería. Jalaluddin as-Suyuthi lahir 1445 (849H) – wafat 1505 (911H). Beliau pernah berguru pada al Bulqini sampai wafatnya Al Bulqini. Suriah pada tanggal 4 Februari 1292. juga seorang jurnalis. yang banyak dipelajari oleh para sejarawan. Terjemahannya ini menjadi terjemahan dalam bahasa Inggris pertama yang dilakukan oleh seorang Muslim dan diakui oleh Universitas Al Azhar (Mesir). 1029 – Toledo. Disamping itu juga seorang ahli Tafsir. Karyanya yang terkenal adalah Tabaqat Al-Umam (Klasifikasi Bangsa-Bangsa). Pickthall berkelana ke banyak negara-negara Timur. Dalam Kitab beliau yang berjudul Khusnul Muhadlarah beliau menyebutkan bahwa dari setiap guru yang aku datangi aku mendapatkan lisensi dan aku menghitungnya sampai sejumlah 150 ijazah dari 150 guru. Pickthall dimakamkan di pemakaman Muslim di Brookwood. yang terkenal dengan terjemahan Al Qur‟an yang puitis dan akurat dalam bahasa Inggris. terjemahan ini oleh Times Literary Supplement disebut sebagai sebuah pencapaian penulisan yang besar. Muhammad Marmaduke William Pickthall (1875-1936) adalah seorang intelektual Muslim Barat. H. Kairo.M Forster.H Lawrence. Namun banyak pula yang mengkritik fatwa-fatwanya. Banyak dari fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan rujukan atas permasalahan yang terjadi. Selain sebagai seorang Mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. Ia merupakan pemeluk agama Kristen yang kemudian berpindah agama memeluk Islam. ahli ushul. Pickthall adalah juga seorang novelis. ia terlahir pada keluarga Inggris kelas menengah. ahli ilmu kalam. Jafar Muhammad bin Musa bin Shakir Banu Musa. yang diakui oleh D. Dididik di Harrow. ketika menjadi pejabat di bawah pemerintahan Nizam dari Hyderabad. dan meninggal pada tahun 800 (179 H)). Ia adalah ahli fiqih bermazhab Hambali. Beliau juga belajar hadits pada Syaikhul Islam Taqiyyudin al Manaawi. serta pendiri Mazhab Maliki. . Yusuf al-Qaradawi (lahir di Shafth Turaab. ilmuwan dan sejarawan Al-Andalus. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Ia menerbitkan terjemahannya atas Al Qur‟an (The meaning of the Holy Qur‟an). umur 84 tahun) adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir. 1070) “Al-Tulaytuli” (dari Toledo) adalah seorang qadi. Dia adalah ulama dan cendekiawan muslim yang hidup pada abad ke-15 di Kairo. Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadits. Ia bersama kedua saudaranya (Ahmad Banu Musa dan Hasan Banu Musa) sangat aktif menerjemahkan berbagai buku sains dari manuskrip Yunani dan Pahlavi ke dalam bahasa Arab pada masa kekhalifahan Al-Ma‟mun. (800 – 873). ahli hadits. dan Koreksi Pergerakan Bintang-Bintang. dan ahli fiqh yang hidup pada abad ke-13. Mālik ibn Anas bin Malik bin ‘Āmr al-Asbahi atau Malik bin Anas lahir di (Madinah pada tahun 714 (93 H).

psikologi. sebuah wilayah yang terletak di antara Tigris dan Efrat. lengkap dengan rincian gambar-gambarnya dalam buku. zoologi. dan membuat sebuah mesin” (Donald Hill). Lahir dai Al Jazira. Dia tinggal di Diyar Bakir. mengatakan bahwa hingga zaman modern ini. Iran. Ibnu Miskawaih (932-1030) merupakan filsuf Iran yang menonjol dari Ray. filsafat. Irak. Pada 1206 ia merampungkan sebuah karya dalam bentuk buku yang berkaitan dengan dunia teknik…………. tepatnya antara Sungai tigris dan Efrat………… Al-Jazari merupakan ahli teknik yang luar biasa pada masanya. Ia merupakan tokoh politik yang aktif selama masa AlBooye. suction pump. diantaranya combustion engine.  Ibnu Ismail Al Jazari Ilmuwan Muslim Penemu Konsep Robotika Modern. programmable automation. dan polemik-polemik politik religi. Al-Jāḥiẓ (781 – Desember 868/Januari 869) adalah seorang cendekiawan Afrika-Arab yang berasal dari Afrika Timur. ia begitu detail memaparkan instruksi untuk mendesain. memproduksi dan menyusun berbagai mesin sebagaimana yang disusun oleh AlJazari. Karyanya ini sangat berbeda dengan . merakit. sejarah. dan banyak lagi………. Pengaruhnya pada filsafat Islam terutama berkaitan dengan isu etik. ”Tak mungkin mengabaikan hasil karya Al-Jazari yang begitu penting. Nama lengkapnya adalah Badi Al-Zaman Abullezz Ibn Alrazz Al-Jazari. Ibnu Ismail Ibnu Al-Razzaz alJazari mendapat julukan sebagai Bapak Modern Engineering berkat temuan-temuannya yang banyak mempengaruhi rancangan mesin-mesin modern saat ini. Al-Jazari………… Al Jazari merupakan seorang tokoh besar di bidang mekanik dan industri. Dalam bukunya. Beliau mendokumentasikan lebih dari 50 karya temuannya. yang terletak diantara sisi utara Irak dan timur laut Syiria. seorang ahli teknik asal Inggris yang tertarik dengan sejarah teknologi. Bukunya ini berisi tentang teori dan praktik mekanik. biologi.. Seperti ayahnya ia mengabdi pada raja-raja Urtuq atau Artuqid di Diyar Bakir dari 1174 sampai 1200 sebagai ahli teknik. Ia merupakan sastrawan Arab dan memiliki karya-karya dalam bidang literatur Arab. Teologi Mu‟taziliyah. Kalimat di atas merupakan komentar Donald Hill. Ia dipanggil Al-Jazari karena lahir di Al-Jazira. Donald Routledge dalam bukunya Studies in Medieval Islamic Technology. selama abad kedua belas. atas buku karya ahli teknik Muslim yang ternama. crankshaft. Turki.  Ahmad bin Muhammad Miskawaih. Al Jazari mengembangkan prinsip hidrolik untuk menggerakkan mesin yang kemudian hari dikenal sebagai mesin robot…………. tidak satupun dari suatu kebudayaan yang dapat menandingi lengkapnya instruksi untuk merancang. “al-Jami Bain al-Ilm Wal „Aml alNafi Fi Sinat „at al-Hiyal” (The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices).

yang dalam interval tertentu akan memberikan suara simbal dan burung berkicau. ilmuwan dan ahli teknik Muslim ini telah membawa masyarakat Islam pada abad ke-12 pada kejayaan. Kini replika jam gajah tersebut disusun kembali oleh London Science Museum. Dengan karya gemilangnya. Terutama bagi sarjana teknik dari belahan negari Barat………… Jika menilik sejarah. merakit. keperluan rumah tangga. Hasil kerjanya ini kerap menarik perhatian bahkan dari dunia Barat………. Sebab ahli teknik lainnya lebih banyak mengetahui teori saja atau mereka menyembunyikan pengetahuannya dari orang lain…………. al-Jazari membuat jam gajah yang bekerja dengan tenaga air dan berat benda untuk menggerakkan secara otomatis sistem mekanis. baik di Mesir maupun Assyria. Al-Jazari memberikan kontribusi yang pentng bagi dunia ilmu pengetahuan dan masyarakat. Isinya diilustrasikan dengan miniatur yang menakjubkan. terdapat instruksi untuk merancang. atau enam abad dan enam puluh delapan tahun setelah pengarangnya menyelesaikan karyanya.. Al-Jazari merintis jalan ke sana dengan menguraikan mesin yang mampu menghasilkan air dalam jumlah lebih banyak dibandingkan dengan mesin yang . yang dianggap sebagai teks penting untuk mempelajari sejarah teknologi. Yaitu. Ia mengabdi di istana Artuqid. Prinsip humanoid automation inilah yang mengilhami pengembangan robot masa sekarang……. Pasalnya. banyak orang yang berdecak kagum dengan hasil karya Al-Jazari. irigasi dan kepentingan industri merupakan hal vital di negara-negara Muslim.. Para ilmuwan Muslim melakukan eksplorasi peralatan tersebut untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. kata dia. dalam buku Al-Jazari. Pasalnya. Pada acara World of Islam Festival yang diselenggarakan di Inggris pada 1976. Donald berkomentar bahwa dalam sejarah. kala itu di bawah naungan Sultan Nasir al-Din Mahmoud. Bahkan ia pun menggambarkan metode rekonstruksi peralatan yang ia temukan. pasokan air untuk minum. Ia hidup dan bekerja di Mesopotamia selama 25 tahun. karena dengan piawainya Al-Jazari membeberkan secara detail hal yang terkait dengan mekanika……… Dan merupakan kontribusi yang sangat berharga dalam sejarah teknik. Mekanisme sentralnya terdiri dari dua gigi. begitu pentingnya karya Al-Jazari tersebut. menjadi salah satu karya yang inspiratif. Keunggulan buku tersebut mengundang decak kagum dari ahli teknik asal Inggris. Shaduf maupun Saqiya. Alat ini terdiri dari balok panjang yang ditopang di antara dua pilar dengan balok kayu horizontal…… Sementara Saqiya merupakan mesin bertenaga hewan. Donald Hill (1974). yang sering menjadi masalah adalah terkait dengan alat yang efektif untuk memompa air dari sumber airnya……… Masyarakat zaman dulu memang telah memanfaatkan sejumlah peralatan untuk mendapatkan air. Mesin pemompa air yang dipaparkan dalam bukunya. Di tahun yang sama juga 1206. Shaduf dikenal pada masa kuno.Tulisan AlJazari juga dianggap unik karena memberikan gambaran yang begitu detail dan jelas. Science Museum merekonstruksi kerja gemilang Al-Jazari. Tenaga binatang yang digunakan adalah keledai maupun unta dan Saqiya terkenal pada zaman Roma……. Namun demikian.karya ilmuwan lainnya. Karyanya juga dianggap sebagai sebuah manuskrip terkenal di dunia. yaitu jam air……… Ketertarikan Donald Hill terhadap karya Al-Jazari membuatnya terdorong untuk menerjemahkan karya Al-Jazari pada 1974. sebagai bentuk penghargaan atas karya besarnya.. dan membuat mesin………….

. Penemuan engkol mesin sejenis itu oleh sejarawan teknologi dianggap sebagai peralatan mekanik yang paling penting bagi orang-orang Eropa yang hidup pada awal abad kelima belas. engkol yang terhubung dengan sistem rod di sebuah mesin yang berputar ceritanya lain……. Al-Jazari. Dua mesin pertamanya merupakan modifikasi terhadap Shaduf. Sedangkan mesin kelima. namun digerakkan dengan tangan. engkol mesin merupakan peralatan mekanis yang penting setelah roda. Tetapi.. kala itu. Ini dilakukan tiga abad sebelum Francesco di Giorgio Martini melakukannya……. Gerakan roda air yang ada dalam mesin itu menggerakan piston yang saling berhubungan……. Dan pipa penyedot selanjutnya menyedot air dari sumber air dan membagikannya ke sistem pasokan air. memikul tanggung jawab untuk merancang lima mesin pada abad ketiga belas. silinder piston tersebut terhubung dengan pipa penyedot. Di Eropa hal ini baru terjadi pada abad 15. Balok digerakkan secara naik turun oleh sebuah mekanisme yang melibatkan gigi gerigi dan sebuah engkol. …. Ia menghasilkan gerakan berputar yang terus menerus. Kemudian.. Dan hal itu dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa……… Pasalnya. Pompa . mesin ketiganya adalah pengembangan dari Saqiya di mana tenaga air menggantikan tenaga binatang……… Satu mesin yang sejenis dengan Saqiya diletakkan di Sungai Yazid di Damaskus dan diperkirakan mampu memasok kebutuhan air di rumah sakit yang berada di dekat sungai tersebut……… Mesin keempat adalah mesin yang menggunakan balok dan tenaga binatang. Mesin itu diketahui merupakan mesin pertama kalinya yang menggunakan engkol sebagai bagian dari sebuah mesin.pernah ada sebelumnya. adalah mesin pompa yang digerakkan oleh air yang merupakan peralatan yang memperlihatkan kemajuan lebih radikal. Bertrand Gille menyatakan bahwa sistem tersebut sebelumnya tak diketahui dan sangat terbatas penggunaannya……… Pada 1206 engkol mesin yang terhubung dengan sistem rod sepenuhnya dikembangkan pada mesin pemompa air yang dibuat Al-jazari. Pada masa sebelumnya memang telah ditemukan engkol mesin.

dia menuliskan. Dalam sebuah risalahnya. Al Zahrawi menganjurkan seorang dokter meminta bantuan . Abu Al Zahrawi merupakan seorang dokter. Dalam buku Historigrafi Islam Kontemporer. seperti patah maka harus digips. Sebab dia menganggap melakukan pengobatan kepada para pasiennya merupakan bagian dari amal atau sedekah.Kehebatan Al Zahrawi sebagai seorang dokter tak dapat diragukan lagi………… Salah satu sumbangan pemikiran Al Zahrawi yang begitu besar bagi kemajuan perkembangan ilmu kedokteran modern adalah penggunaan gips bagi penderita patah tulang maupun geser tulang agar tulang yang patah bisa tersambung kembali.Untuk menarik tulang lengan yang bergeser. Khalifah Al Hakam II sendiri berkuasa dari tahun 961 sampai tahun 976………… Dia melakukan perjanjian damai dengan kerajaan Kristen di Iberia utara dan menggunakan kondisi yang stabil untuk mengembangkan agrikultur melalui pembangunan irigasi.. Dia merupakan orang yang begitu pemurah serta baik budi pekertinya…………. Selain membuka praktek pribadi. Kota Al Zahra sendiri dibangun pada tahun 936 Masehi oleh Khalifah Abd Al rahman Al Nasir III yang berkuasa antara tahun 912 hingga 961 Masehi. Dia merupakan penemu asli dari teknik pengobatan patah tulang dengan menggunakan gips sebagaimana yang dilakukan pada era modern ini…… Sebagai seorang dokter era kekalifahan.Al Zahrawi lahir pada tahun 936 di kota Al Zahra yaitu sebuah kota yang terletak di dekat Kordoba di Andalusia yang sekarang dikenal dengan negara modern Spanyol di Eropa……. jika terdapat tulang yang bergeser maka tulang tersebut harus ditarik supaya kembali tempatnya semula. Sedangkan tulang yang geser bisa kembali ke tempatnya semula.Al Zahrawi selain termasyhur sebagai dokter yang hebat juga termasyhur karena sebagai seorang Muslim yang taat.. Taqi al-Din kemudian menjabarkannya kembali mesin kelima dalam bukunya pada abad keenam belas……  Abu Al Zahrawi / ALBUCASIS Sang Penemu Gips Era Islam. Kebanyakan dia melakukan pengobatan kepada para pasiennya secara cuma-cuma.ini merupakan contoh awal dari double-acting principle. Selain itu dia juga meningkatkan perkembangan ekonomi dengan memperluas jalan dan pembangunan pasar. Sedangkan untuk kasus masalah tulang yang lebih gawat. maupun ilmuan yang berasal dari Andalusia. dia sangat berjasa dalam mewariskan ilmu kedokteran yang penting bagi era modern ini. Ayah Al Zahrawi merupakan seorang penguasa kedelapan dari Bani Umayyah di Andalusia yang bernama Abbas………. Al Zahrawi juga bekerja sebagai dokter pribadi Khalifah Al Hakam II yang memerintah Kordoba di Andalusia yang merupakan putra dari Kalifah Abdurrahman III (An-Nasir). Menurut catatan sejarah keluarga ayah Al Zahrawi aslinya dari Madinah yang pindah ke Andalusia. Dia sering kali tidak meminta bayaran kepada para pasiennya. seorang penulis dari perpustakaan Viliyuddin Istanbul Turki menyatakan Al Zahrawi hidup bagaikan seorang sufi……. Tulang yang patah tersebut digips atau dibalut semacam semen……….. ahli bedah.

maka gantungan lengan ke leher dilepaskan. Dalam penyiapan obat-obatan itu. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya karya Al Zahrawi tersebut bagi dunia. Sebelum dokter memutar tulang sendi sang pasian.. Setelah itu dokter menggerakan tulang sendi pasien dan mendorong tulang tersebut hingga tulang tersebut kembali ke tempatnya semula………… Setelah tulang lengan yang bergeser tersebut kembali ke tempat semula. Jika tulang yang bergeser itu sudah benar-benar kembali dalam posisi semula dengan baik dan sudah tidak terasa begitu sakit lagi maka buka semua balutan termasuk gips yang membalut tangan pasien……. Bahkan hingga lima abad setelah dia meninggal.Al Zahrawi menjadi pakar kedokteran yang termasyhur pada zamannya. Kitab Al Tasrif sendiri begitu populer dan telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa oleh para penulis. dokter harus melekatkan gips pada bagian tubuh yang tulangnya tadi sudah dikembalikan. Hal ini juga harus dilakukan oleh para asisten yang ikut membantunya dalam proses penarikan. Sesudah kondisi lengan semakin kuat dan membaik. maka perban maupun gips yang membalut lengan pasien harus dibuka.dari dua orang asisten. Salah satu risalah buku tersebut juga diterjemahkan dalam bahasa Ibrani dan Latin oleh Simone di Genova dan Abraham Indaeus pada abad ke-13. . Terjemahan Kitab Al Tasrif pernah diterbitkan pada tahun 1519 dengan judul Liber Theoricae nec non Practicae Alsaharavii……….Salah satu karya fenomenal Al Zahrawi merupakan Kitab Al-Tasrif. bukunya tetap menjadi buku wajib bagi para dokter di berbagai belahan dunia. Tetapi jika tulang yang bergeser tersebut belum sepenuhnya pulih atau kembali ke tempat semula secara tepat. dokter tersebut harus mengoleskan salep berminyak ke tangannya. Kitab tersebut berisi penyiapan aneka obat-obatan yang diperlukan untuk penyembuhan setelah dilakukannya proses operasi…………. maka lengan terasa sakit karena masih lemah kondisinya. Prinsip-prinsip ilmu pengetahuan kedokterannya masuk dalam kurikulum jurusan kedokteran di seluruh Eropa. lengan pasien digantungkan ke leher selama beberapa hari………. Lalu lengan pasien dibalut lagi dengan gips dan perban yang baru setelah itu dibiarkan selama beberapa hari hingga lengan pasien benar-benar sembuh total. Dengan demikian kitab karya Al Zahrawi semakin termasyhur di seluruh Eropa………. Kemudian gips tersebut diolesi dengan putih telur dan dibalut dengan perban secara ketat. Risalah lain dalam Kitab Al Tasrif juga diterjemahkan dalam bahasa Latin oleh Gerardo van Cremona di Toledo pada abad ke-12 dengan judul Liber Alsaharavi di Cirurgia. Setelah itu. Kitabnya yang mengandung sejumlah diagram dan ilustrasi alat bedah yang digunakan Al Zahrawi ini menjadi buku wajib mahasiswa kedokteran di berbagai kampuskampus. Sebab jika lengan tidak digantungkan.. dengan menggunakan perban yang diikatkan ke lengan.. Kedua asisten tersebut bertugas memegangi pasien dari tarikan……… Kemudian lengan harus diputar ke segala arah setelah lengan yang koyak dibalut dengan balutan kain panjang atau pembalut yang lebih besar. dia mengenalkan tehnik sublimasi. Salinan Kitab Al Tasrif juga juga diterbitkan di Venice pada tahun 1471 dengan judul Liber Servitoris. Gips tersebut mengandung obat penahan darah dan memiliki kemampuan menyerap.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful