PENGESAHAN MAKLUMAT PELAJAR

NO. KAD PENGENALAN NAMA PENUH PROGRAM AMBILAN BIDANG : : : : : NO. BRKP :

PENGAKUAN: Dengan ini saya mengakui telah mengemaskini maklumat dalam Sistem Maklumat Hal Ehwal Pelajar (SisHEP) melalui laman web www.lmsipda.net/jhep dan mengesahkan bahawa maklumat yang ada adalah *tepat/perlu pembetulan seperti berikut: a . b . c . Tandatanga n:

Tarikh :

* Potong yang mana tidak berkenaan ** Tandatangan tidak diperlukan jika borang ini dihantar melalui emel kepada hep@ipda.edu.my