UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900 TANJONG MALIM, PERAK DARUL RIDZUAN

SHP4133 – PENYELIDIKAN ILMIAH

TRANSLATION CHAPTER 9 – DOING RESEARCH IN THE REAL WORLD FROM ENGLISH TO MALAY
DISEDIAKAN OLEH:

MOHD AMIRRUDIN BIN ZAKARIA STANLEY EMPARANG AK JAMES PETER LUTA NUR SHELAWATI BINTI JAMALUDDIN

D20061027072 D20061027073 D20061027074

SEMESTER 7 PROGRAM PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP DISEDIAKAN UNTUK: PROF.SUPLI EFFENDI BIN RAHIM

PENGUMPULAN DATA : TEMUBUAL
Objektif: 1. Menghurai dan memilih antara temubual berstruktur, separa struktur, bebas tertumpu dan tidak rasmi berdasarkan objektif-objektif penyelidikan. 2. Membuat pemilihan antara penggunaan temubual dan soal selidik. 3. Menghasilkan jadual temubual yang sahih dan boleh dipercayai. 4. Menjalankan temubual dengan mahir, bijaksana, selamat dan beretika.
Doing Research In The Real World 2

FAKTA-FAKTA TEMUBUAL
Merupakan perbualan diantara penemubual (penyelidik) dan responden.  Penemubual – mempunyai satu set soalan bertulis, berstruktur dan teratur.  Soalan-soalan yang dikemukakan – format berstruktur, separa berstruktur dan tidak berstruktur.  Respon berbentuk verbal dan juga gerak badan.  Temubual yang dikawal dengan baik – cara berkesan untuk mendapatkan data.

Doing Research In The Real World 3

APAKAH TUJUAN TEMUBUAL ?
1. Membolehkan penyelidik mengkaji respon-respon dengan lebih terperinci (pendekatan fenomenologis). – melibatkan percakapan, perasaan dan sikapmenghasilkan satu kadar gerak balas yang lebih besar. 2. Kaedah pengumpulan maklumat tentang pengetahuan seseorang, nilai dan kesukaan. 3. Digunakan untuk menguji hipotesis atau untuk mengenalpasti pembolehubah serta kaitan antaranya.

Doing Research In The Real World

4

APAKAH TUJUAN TEMUBUAL ? 4.dalam mendapatkan julat dan ketepatan respon – bergantung kepada kemahiran yang ada pd penemubual.Digunakan untuk menghubungkaitkan teknikteknik penyelidikan lain. 5. Lebih mudah berbanding soal-selidik. di mana soalan berbentuk terbuka-tertutup atau kompleks atau mengikut urutan logik sukar ditentukan pada peringkat awal. Keberkesanan temubual . Doing Research In The Real World 5 . cth: pemerhatian untuk memantau isu-isu.

Temubual Tertumpu.PENDEKATAN TEMUBUAL Temubual dibahagikan kepada 5 kategori: 1. Temubual Separa Berstruktur 3. Temubual Perbualan Tak Rasmi Doing Research In The Real World 6 . Temubual Berstruktur 2. Temubual Bebas 4. 5.

TEMUBUAL SEPARA STRUKTUR Tidak diseragamkan untuk analisis kualitatif.1. Interaksi temubual pada tahap minimum. Doing Research In The Real World 7 . Responden boleh mengembangkan pendapatpendapat mereka. TEMUBUAL BERSTRUKTUR Digunakan untuk mengumpulkan data bagi analisis kuantitatif. Mempunyai penambahan soalan. 2. Respon direkodkan – catatan / rakaman.

Responden dibenarkan bercakap dengan bebas. TEMUBUAL TERTUMPU Berdasarkan respon subjektif responden kepada situasi yang mereka pernah terlibat. 4. TEMUBUAL BEBAS Digunakan untuk meninjau isu atau topik secara mendalam dan rekabentuk soalan tidak perlu dirancang.3. Penemubual sudah menganalisis autobiografi orang yang ditemubual. Doing Research In The Real World 8 .

Teknik temubual – berbentuk terbuka-tertutup.soalan secara spontan. TEMUBUAL PERBUALAN TIDAK RASMI Temubual yang melibatkan penjanaan soalan. Data-data yang dikutip melalui temubual perbualan mungkin sukar dianalisis – soalan yang berbeza ditanya kepada orang yang berbeza.5. Doing Research In The Real World 9 . Proses temubual yang longgar.

Doing Research In The Real World 10 .REKAAN TEMUBUAL YANG BOLEH DIPERCAYAI  Salah satu penggerak kepada rekabentuk temubual adalah pencarian kebolehpercayaan bagi memastikan penemuan-penemuan yang diperolehi termasuklah isuisu yang sahih dan nyata.  Soalan yang sama perlu dikemukakan untuk menentukan tahap penemuan dan juga melibatkan populasi yan lebih luas.

kesahihan isu boleh dikemukakan secara langsung dengan memastikan kandungan soalan tertumpu secara langsung kepada objektif penyelidikan. Doing Research In The Real World 11 .  Bagi temubual jenis perbualan tak rasmi. kesahihan itu lebih diragui – bergantung terhadap respon-respon yang diberikan oleh orang yang ditemuramah.KESAHIHAN  Bagi jenis temubual berstruktur dan separa berstruktur. tertumpu dan bebas.

ii. Cuba untuk memilih satu sampel yang membenarkan satu subjek dilihat daripada semua perspektif berkaitan.  Dalam satu praktikal. Doing Research In The Real World 12  Sejauh . Tingkatkan saiz sampel sehingga tiada pendapatpendapat baru timbul daripada data. data temubual perlu dikaji dan dianalisis sebagaimana ianya dikumpulkan sehingga perspektifnya jelas.KESAHAN LUARAN manakah penemuan-penemuan daripada satu kajian boleh dikaji secara umum?  Arksey & Knight (1999) menegaskan bahawa 2 prinsip praktikal yang boleh diterima: i.

pengukuran haruslah konsisten.  Kemahiran yang ada pada penemubual adalah penting bagi memberikan penjelasan tanpa mempengaruhi jawapan responden.KEBOLEHPERCAYAAN DAN KECENDERUNGAN  Bagi memastikan alat penyelidikan boleh dipercayai.  Jadual temubual dan sikap penemubual (mengikut protokol yang sama) diseragamkan untuk mengelakkan ralat sistematik.  Satu set garis panduan mungkin meminta penemubual membawa soalan-soalan dengan tepat sebagaimana yang ditulis. Doing Research In The Real World 13 .

 Doing Research In The Real World 14 .ketekalan yang menunjukkan bagaimana penyelidikan telah dijalankan dan kemunasabahan tindakan-tindakan dan analisis penyelidikan.  Kajian haruslah didemonstrasikan keneutralannya bagi menunjukkan penyelidik sedar akan kesan-kesan dari tindakan mereka dan persepsi-persepsi yang diterangkan.  Salah satu petunjuk.PETUNJUK-PETUNJUK KUALITI Beberapa alternatif atau tambahan sumber kualiti adalah perlu untuk meningkatkan kredibiliti atau kajian temubual.

Diri anda – adakah anda boleh dipercayai.KEMAHIRAN-KEMAHIRAN Arksey & Knight (1999) mengatakan bahawa temubual mungkin bergantung kepada: i. Projek – adakah projek memberikan kepentingan kepada responden? iii. Status anda – sejauh manakah kedudukan anda dalam organisasi? ii. baik dan profesional?  Doing Research In The Real World 15 .

Yakinkan diri – bahawa temubual tersebut akan dikendalikan di dalam keadaan yang tidak tertekan. 3. Wengraf (2001) mencadangkan anda seharusnya sampai 30 minit lebih awal sebelum jadual temubual – persiapan. Dapatkan responden.untuk menyiapkan satu soal selidik awalan – isu demografi (3 minggu lebih sebelumnya. 1. 2.) Doing Research In The Real World 16 .PERMULAAN TEMUBUAL Temubual tidak boleh dijalankan secara terburu-buru.

pastikan mereka masih ingin ditemubual – lokasi. pita kosong.PERMULAAN TEMUBUAL 4. Anda perlu menghubungi responden – 7 -10 hari lebih awal. bateri. dan sebarang pertanyaan oleh responden. wayar sambungan. Doing Research In The Real World 17 . 5. dan air mineral. Periksa bahan-bahan (kelengkapan) – pita rakam.

Tempat duduk penemubual dan responden haruslah ditentukan jaraknya yang sesuai. Permulaan temubual tidak memerlukan ucapan yang panjang. hala tuju maklumat. Doing Research In The Real World 18 . cara maklumat dikendalikan. kenapa maklumat dikumpulkan dan bagaimana ia digunakan.PERSIAPAN AWAL    Tugas pertama penemubual – terangkan tujuan temubual.

mendapatkan kebenaran untuk merakamkan audio sesi temubual. b. bertanya sekiranya responden mempunyai sebarang pertanyaan. menerangkan bagaimana temubual akan dikendalikan. c.MEMBINA HUBUNGAN YANG BAIK  a. Hubungan yang baik bermaksud satu pemahaman. Doing Research In The Real World 19 . satu penubuhan dalam asas hormat-menghormati dan juga saling percaya di antara penemubual dengan responden.

MENGENDALIKAN TEMUBUAL 1. Doing Research In The Real World 20 . Penemubual harus berhati-hati dengan proses pengurusan tekanan dan elakkan daripada menunjukkan ekspresi yang dimiliknya sendiri. PENGURUSAN TEKANAN: Responden yang berbeza-beza akan diberikan cara yang pelbagai – dan tidak terdapat peraturan yang tegas dalam perkara ini.

Gunakan bahasa yang mudah difahami untuk pendengar-pendengar. Doing Research In The Real World 21 . PENGGUNAAN BAHASA: Perkataan-perkataan boleh memberi makna yang berbeza-beza terhadap orang yang berlainan.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 2.

Doing Research In The Real World 22 . Mengetahui perkara yang harus dikemukakan. MENGEKALKAN KAWALAN: Penemubual perlu mengawal sesi temubual – memendekkan maklumbalas yang panjang dan menyimpang sedikit.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 3. Bertanya soalan-soalan yang betul. Memberikan maklumbalas secara lisan atau bukan lisan dengan sesuai.

2. Tips: 1. Doing Research In The Real World 23 . 3. soalan lain – perbetulkan aliran temubual. improvisi boleh dijadikan kunci kepada kejayaan temubual. IMPROVISI: Dalam temubual yang tidak berstruktur. meletakkan diri dan responden dengan pengalaman yang ada. kepelbagaian frasa – natural.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 4.

Doing Research In The Real World 24 . Menimbulkan isu peribadi atau isu yang sensitif. Kemukakan dua persoalan serentak. Memori lepas dan pengalaman yang tidak dijangka oleh responden. TEKNIK-TEKNIK MENYOAL : Mengandungi bahasa kejuruteraan. Mengandungi pernyataan yang diramal.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 5.

Melibatkan pengenalpastian maklumbalas yang tidak lengkap dan terus mendengar. Doing Research In The Real World 25 . malah kepada nada dan ketegasannya. Mengintepretasikan maksud apa yang telah disebut.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 6. KEMAHIRAN MENDENGAR YANG AKTIF Pendengaran yang penuh perhatian – bukan sahaja mendengar perkataan yang disebutkan.

PEMERHATIAN Membantu mengesan maklumat terhadap bagaimana perkembangan proses temubual. maka tukarlah soalan-soalan yang berturut-turut. dan berikan yang lebih mudah atau kurangkan kontroversi terhadap orang lain. Sekiranya tanda-tanda negatif dikesan.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 7. Doing Research In The Real World 26 .

Ini amat penting sekiranya terdapat pernyataan atau isu-isu yang tidak sepenuhnya difahami. Doing Research In The Real World 27 . MENGUJI DAN MENYIMPULKAN PEMAHAMAN Tekankan kepada orang yang ditemubual bahawa anda percaya kepada apa yang telah mereka beritahu kepada anda.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 8.

MENGENDALIKAN TEMUBUAL 9. Doing Research In The Real World 28 . Terangkan apa yang berlaku seterusnya terhadap maklumat yang diperolehi dan minta responden periksa semula ketepatan transkripsi. Ucapkan terima kasih kepada responden atas kerjasama dan perhatian yang diberikan. MENUTUP TEMUBUAL Pastikan anda telah bertanya semua soalan yang ingin dikemukakan.

Nota boleh dibuat untuk membuat formulasi soalansoalan. Pita rakaman digunakan untuk berfokus kepada proses pendengaran dan penafsiran. Doing Research In The Real World 29 .MEREKOD DAN MENSTRANKRIPSI DATA Proses pemotongan data harus dielakkan dan data harus dikumpul secara berhati-hati. menganalisis petikan dan membantu membuat bayangan bahawa dia telah menyebut sesuatu yang amat bermakna.

penjawat awam akan berasa enggan menjawab soalan – kerana merasakan mereka sangat terdedah. Penemubual tidak boleh memberikan sebarang kata kunci yang membolehkan responden menemui jawapannya.BERURUSAN DENGAN RESPONDEN YANG BERMASALAH Di tempat kerja. Lihat juga kepada ‘bahasa badan’ responden sama ada dia berasa kurang senang dan beralihlah kepada soalan lain. Doing Research In The Real World 30 .

MENGGUNAKAN PANDANGAN PELBAGAI BUDAYA Pertimbangkan kesan-kesan terhadap pengendalian proses temubual bersama orang yang berlainan etnik. Untuk menambahkan ketepatan. penemubual harus mengetahui menyedari akan bahasa asas yang digunakan oleh responden. kumpulan sosial atau budaya. memadankan perbualan responden dan gaya interaksi. Doing Research In The Real World 31 . Bina pengetahuan mengenai masyarakat.

JENIS-JENIS TEMUBUAL      TEMUBUAL BERKUMPULAN PENEMUBUAL BERAMAI-RAMAI TEMUBUAL BERSAMA KUMPULAN FOKUS TEMUBUAL MELALUI TELEFON Doing Research In The Real World 32 .

temubual bersama dan juga kumpulan fokus. menambahkan peluang responden memberi reaksi.  Doing Research In The Real World 33 . TEMUBUAL BERKUMPULAN Terdiri daripada pelbagai format yang berbeza – bilangan penemubual lebih dari satu.  Kelebihan – pengurangan kos.1.  Menggunakan pelbagai soalan akan mewujudkan tingkah laku seperti mengambil ujian.

 Seorang penemubual – bertindak sebagai ketua – mengawal kecepatan dan arah sesuatu temubual. penemubual dapat membuat perbandingan pemikiran dan penilaian. PENEMUBUAL BERAMAI-RAMAI Sangat berguna jika mempunyai lebih daripada satu penemubual kerana watak dan perilaku yang berbeza dapat ditonjolkan.  Doing Research In The Real World 34 .2. dan yang lain bertindak sebagai pencatat.  Di akhir temubual.

atau seseorang responden mungkin menguasai temubual tersebut.3.  Kedua-dua responden yang dapat melibatkan diri dalam perbincangan membolehkan mereka memperoleh segala perincian yang diberikan kepada responden lain.  Doing Research In The Real World 35 .  Mewujudkan keadaan yang bahaya – jika penemubual mengalihkan tumpuan responden. TEMUBUAL BERSAMA Melibatkan seorang penemubual – berinteraksi dendan dua orang sekaligus tentang satu fenomena.

4.  Doing Research In The Real World 36 . KUMPULAN FOKUS Kumpulan fokus digunakan ketika sesuatu kumpulan manusia dijadikan kumpulan fokus bagi mengenalpasti tahap pengetahuan mereka terhadap sesuatu perkara.  Pita rakaman yang berkualiti sangat diperlukan dan diletakkan di tempat yang strategik – untuk kumpulan fokus itu lebih dari 20 orang. tetapi perlukan kerjasama dan kejujuran yang tinggi dari responden.  Cara pengumpulan data yang rendah kosnya.

 Kesemua soalan yang dikemukakan sama ada terlalu kompleks juga boleh ditanya melalui telefon.  Kadar respon dapat ditingkatkan jika penemubual mempunyai kebijaksanaan untuk meyakinkan dan memberi dorongan. TEMUBUAL MELALUI TELEFON Kos yang rendah.  Kekurangan – risiko kadar penolakan akan menjadi tinggi.5. media komunikasi paling pantas.responden tidak melihat penemuduga.  Doing Research In The Real World 37 .

atau temubual tersebut akan dilakukan melalui perbualan telefon ataupun di tempat awam.ISU KESELAMATAN Responden biasanya mengenali seseorang penemubual tersebut.  Kebanyakan penemubual tidak menghadapi masalah yang signifikan dalam melakukan penyelidikan mereka.  Adakalanya penyelidikan dilakukan di rumah seseorang atau pun sesuatu keadaa kawasan kerja yang terpencil di mana responden tidak mengenali penemubual tersebut.  Doing Research In The Real World 38 .

tangga gelap.  Strategi pencegahan – waktu siang untuk melakukan temubual.  Sikap Peribadi – bahasa badan.  Pengetahuan dan Tanggungjawab – mempunyai pengetahuan tentang tempat temubual. jujur. lif dan bangunan kosong. jangan terlalu mesra. kad identiti-pengesahan keanggotaan.elakkan memasuki kawasan berbahaya. nasihat.  Doing Research In The Real World 39 . pemakaian pakaian yang bersesuaian.untuk menyemak input dan output.PANDUAN: KAEDAH TERBAIK UNTUK KESELAMATAN PENGKAJI Peralatan – bawa telefon bimbit.

ISU ETIKA Isu utama – responden sepatutnya tidak diprovokasi dalam apa jua cara sekalipun oleh penemubual.  Temubual yang bagus adalah tidak berbelit-belit.  Responden mempunyai hak untuk tidak menjawab soalan berbentuk peribadi.  Doing Research In The Real World 40 .  Penghormatan – selesai menjalani temubual. juga berhak membataskan penemubual sebelum selesai menanyakan soalan.  Tahap keyakinan diberikan kepada responden apabila selesai menjawab sesuatu soalan.

bukan untuk mengubah seseorang atau pendapat. ilmu dan maklumat serta pengalaman bukan sahaja dirasai oleh penemuduga tetapi juga oleh responden.ISU ETIKA Patton (1990:353) menyatakan “Temubual yang baik adalah bersifat terbuka.  Doing Research In The Real World 41 .  Responden boleh meminta nasihat dan panduan yang praktikal dalam membuat perundingan yang melibatkan topik yang sukar dan sensitif.”  Kajian dibuat untuk mengumpulkan data. perasaan. pantas.

 Doing Research In The Real World 42 . temubual tak berstruktur atau temubual data tertumpu – memberikan data kualitatif. merangkumi daripada pertuturan tidak formal sehinggalah yang berstruktur lengkap. dan bukan dari jenis soalan. temubual berstruktur – memberikan data kuantitatif.  Pilihan pendekatan yang digunakan – bergantung kepada objektif sesuatu kajian.  Prasangka bahaya – berpunca dari kebijaksanaan penemubual berbicara.KESIMPULAN Temubual terbahagi kepada 5 kategori.

 Berhati-hati dengan isu keselamatan ketika sesi temubual – di rumah mereka sendiri ataupun di suatu situasi kawasan kerja yang terpencil.KESIMPULAN Temubual – adalah kemahiran membina hubungan dengan responden.  Isu etika penting untuk keyakinan diri.soalan pos.  Doing Research In The Real World 43 . pemantauan dan pendengaran – adalah penting untuk mengawal sesuatu sesi temubual. manakala pendirian yang teguh. tetapi sukar dipertahankan berbanding dengan cara penggabungan data yang lain seperti kaedah temubual.

.Sekian. Terima Kasih.!! Doing Research In The Real World 44 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful