MINGGU

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJAR AN
1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 ( Isnin ) i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Aras 2 ( Selasa / Rabu ) i) Bertukar-tukar pandangan sesuatu isi. Aras 3 ( Khamis / Jumaat ) i) Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan.

CATATAN

Keluarga

Fokus Utama ( Lisan ) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. Fokus Sampingan ( Bacaan ) 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 ( Isnin ) i) Membaca perkataan, frasa, dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii) Menerangkan makna perkataan, frasa, dan ayat. Aras 2 ( Selasa / Rabu ) i) Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan kepada intonasi berdasarkan tanda baca. Aras 3 ( Khamis / Jumaat ) i) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. ii) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks.

Sekolah

1.0

Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal. Aras 1 ( Isnin ) i) Mendengar dan mengecam intonasi soalan tanpa kata tanya. ii) mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat. iii) menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa yang santun. Aras 2 ( Selasa / Rabu )

Fokus Utama ( Lisan ) 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

Fokus Utama ( Penulisan ) 6. dan penggunaan perkataan yang tepat. Aras 3 ( Khamis / Jumaat ) i) Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca. Aras 1 ( Isnin ) i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna. Aras 2 ( Selasa / Rabu ) i) Merujuk kepada ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat. Fokus sampingan ( Penulisan ) 9.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapat kan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 3 ( Khamis / Jumaat ) i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber. Aras 2 ( Selasa / Rabu ) i) Mengklasifikasi dan merekodkan maklumat daripada pelbagai sumber. ejaan. sebutan yang betul. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL (16 HARI ) . Aras 1 ( Isnin ) i) Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh.PEPERIKSAAN SEMESTER 1 PERBINCANGAN SOALAN PEPERIKSAAN Perayaan di Malaysia Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca.

Aras 3 ( Khamis / Jumaat ) 6.0 Cita-cita Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks. Aras 2 ( Selasa / Rabu ) i) Melakukan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 3 ( Khamis / Jumaat ) i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber. dann penggunaan perkataan yang tepat.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel . ii) Menulis karangan menggunakan bahasa deskriptif.sebutan yang betul. Aras 3 ( Khamis / Jumaat ) i) Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapat -kan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( Isnin ) i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna. CATATAN Pekerjaan Fokus Utama ( Bacaan ) 6. Fokus Sampingan ( Penulisan ) 9. Fokus Utama ( Bacaan ) Aras 3 ( Khamis / Jumaat ) i) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan. Fokus Sampingan ( Penulisan ) 10. Aras 2 ( Selasa / Rabu ) i) Merujuk kepada ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat. Aras 2 ( Selasa / Rabu ) i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks. Aras 2 ( Selasa / Rabu ) i) Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 ( Isnin ) i) Menyusun maklumat menggunakan lakaran berbentuk grafik.ejaan. Aras 1 ( Isnin ) i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. ii) membina draf karangan yang lengkap.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil bahan yang didengar atau dibaca.MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN 6. 6. Aras 1 ( Isnin ) i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful