ELEMEN WARNA, RUANG DAN IRAMA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANPENDIDIKAN ISLAM DALAM KALANGAN GURU PELATIH SEMESTER

5 IPG, KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM

Zulina bt Ahmad Zawawi (Jabatan Pendidikan Islam dan Moral) zulina_zawawi@yahoo.com Ramlah Hj Mohd Dom (Jabatan Sains Sosial) ampyan06@yahoo.com.my

Abstrak Pendekatan dalam pengajaran merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks Pendidikan Islam,pelbagai pendekatan boleh digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Antaranya adalah pendekatan bersepadu. Pendekatan bersepadu dalam Pendidikan Islam dilakukan dengan memasukkan elemen-elemen luar seperti nilai, seni,bahasa mahupun kemahiran berfikir dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam.Kajian ini merupakan satu analisis konten berkaitanpendekatan bersepadu antara Pendidikan Islam dan Pendidikan Seni yang dilakukan oleh guruguru pelatih Semester 5 pengkhususan Pendidikan Islamyang menjalani praktikum Fasa 1. Skop analisis hanya melibatkan penggunaan elemen warna, ruang dan irama serta kepentingannya dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam.Kajian dijalankan dengan menganalisis dokumen Rancangan Pengajaran Harian dan pemerhatian terhadap sesiP&P guru-guru pelatih Semester 5 pengkhususan Pendidikan Islam.Hasil kajian ini diharapkan dapat membantu guru-guru pelatih pengkhususan Pendidikan Islam meningkatkan keberkesanan pengajaran mereka dengan menggunakan pendekatan bersepadu antara Pendidikan Islam dan Pendidikan Seni.

Kata kunci : Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam, pendekatan bersepadu, elemen warna, ruang dan irama

1

Pendahuluan Pengajaran dan pembelajaran (P&P) merupakan satu proses yang melibatkan peranan guru, pelajar, kurikulum dan persekitaran bilik darjah. Proses pengajaran dan pembelajaran harus diberipenekanan yang sewajarnya dalam pendidikan formal. Ia memerlukan suatuusaha berterusan ke arah menyediakan pendidikan komprehensif dan efektif terhadap segalaisi pelajaran yang disampaikan. Olehitu, proses ini perlu diberi ‘sentuhan’ yang dapat menarik minat para pelajar agar setiap isipelajaran yang disampaikan memberi input yang maksima.

Menurut Russel (1968), matlamat proses P & P ialah untuk membentuk kanak-kanak dengan kemahiran memerhati, kesedaran dan arif terhadap pergerakan, bunyi, bentuk, tekstura dan irama yang membolehkan peningkatan daya estetika. Sehubungan itu, guru perlu kreatif dalam pengajaran supaya dapat menarik minat murid terhadap proses pembelajaran. Leonard M.S et al (1996,) menyatakan bahawa, kreativiti dalam bilik darjah boleh dan seharusnya dapat memimpin murid-murid supaya lebih berminat dan mengambil bahagian untuk mendapatkan pengalaman semasa proses P & P dijalankan.

Dalam konteks Pendidikan Islam, proses pengajaran dan pembelajaran lebih menjurus kepada proses pemindahan ilmu, kemahiran, nilai, amalan dan penghayatan. Hassan Langgulung (1981) mendefinisikan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam sebagai satu proses memindahkan nilai-nilai yang bersumberkan al-Quran,asSunnah,qias,kemaslahatan umum dan ijmak bagi tujuan memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat.

2

Objektif Kajian 1. berkesan dan mencapai objektif pembelajaran. Dokumen RPH ini digunakan untuk mengenalpasti penggunaan elemen warna. pengkaji akan menganalisis dokumen Rancangan Pengajaran Harian(RPH) dalam buku Rekod Persediaan Mengajar guru pelatih Pendidikan Islam.Proses pengajaran dan pembelajaranPendidikan Islam perlu sentiasa kompetetif dan relevan dengan kehendak dan situasi semasa. Melalui kaedah analisis dokumen. Roh Pendidikan Islam perlu sampai kepada mad’u agar mereka dapat mendepani cabaran era globalisasi dengan menjadikan Pendidikan Islam sebagai asas dan benteng dalam diri mereka. salah satu pendekatan yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam ialah pendekatan bersepadu. Mengenalpasti elemen warna. Membincangkan perlaksanaan elemen warna. irama dan ruang dalam proses pembelajaran dan pengajaran bagi mata pelajaran Pendidikan Islam Metodologi Kajian Kaedah kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah analisis dokumen dan kaedah pemerhatian. Pendidikan Islam boleh diintegrasikan dengan elemen-elemen lain yang sesuai. Justeru para murabbi dan da’iehari ini perlu sentiasa bersedia dengan pelbagai ilmu dan kemahiran untuk berhadapan dengan pelbagai cabaran yang datang. tidak menyalahi syarak dan mampu menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik. irama dan ruang dalam aktiviti 3 . Melalui pendekatan bersepadu. Bagi mencapai matlamat tersebut. irama dan ruang dalam Rancangan Pengajaran Harian bagi mata pelajaran Pendidikan Islam 2.

Dalam bidang Tilawah al-Quran pengkaji hanya menganalisis dokumen RPH komponen ayat bacaan sahaja. proses 4 . inovatif dan inventif . Adab dan Akhlak Islamiyah serta Akidah. seni muzik dan pergerakan. Batasan Kajian Kajian ini adalah berkaitan konsep penyepaduan elemen Seni Dalam Pendidikan dalam Pendidikan Islam. dan mengira murid juga digalakkan memberi pelbagai pandangan untuk mereka berfikir secara kreatif. Manakala kaedah pemerhatian dijalankan semasa pengkaji menyelia guru-guru yang menjalani latihan praktikum di sekolah. Elemen seni yang dikaji hanya melibatkan elemen warna (seni visual). dengar. Seni Dalam Pendidikan secara umumnya melibatkan tiga komponen asas iaitu seni visual. Pengkaji akan memerhati guru yang diselia melalui kaedah pemerhatian dengan menggunakan borang Bimbingan Praktikum PR1 untuk menilai perlaksanaan P & P. Seni Dalam Pendidikan Seni Dalam Pendidikan (SDP) memberi peluang kepada murid-murid untuk meneroka pelbagai sudut yang mereka lihat. bergerak dan berfikir dalam setiap aktiviti pembelajaran. pengkaji hanya menganalisis dokumen RPH komponen Sirah Nabawiyah.Kajian ini melibatkan empat orang guru pelatih Semester 5 pengkhususan Pendidikan Islam yang telah menjalani praktikum Fasa 1 selama empat minggu. mampu memberikan murid-murid keseronokan dan kegirangan di dalam bilik darjah. sentuh. Melalui tiga komponen tersebut.Pembelajaran dan pengajaran. kritis. Skop kajian melibatkan bidang Tilawah alQuran dan Ulum Syariah. ruang (pergerakan) dan irama (muzik). Namun yang paling utama ialah SDP imaginatif. Manakala dalam bidang Ulum Syariah. menulis. Selain dari belajar membaca.

rohani dan intelek sejajar dengan Falasafah Pendidikan Kebangsaan. kebudayaan.P&Pdalam bilik darjah dapat dipelbagaikan mengikut kesesuaian keadaan untuk menjadikan proses P&P lebih berkesan dan mencapai objektif yang disasarkan. personaliti dan maksud pada sesebuah karya 5 . alam sekitar yang sangat menarik dan indah dipenuhi objek-objek semulajadi yang berwarnawarni. Tanpa warna kehidupan akan menjadi bosan dan tidak bermakna. Hal ini kerana intergrasi warna. irama dan ruang. irama dan ruang dalam P & P dapat menghubungkaitkan semua benda alam dan mengaktifkan prosesnya secara tidak langsung. Sebagai contoh. Elemen Warna Dalam Pendidikan Elemen warna dalam konteks Seni Dalam Pendidikan dikenali sebagai seni visual. Elemen Warna.Ini jelas menunjukkan bahawa seni membantu pemikiran yang rasional dan intuitif dalam diri seseorang. elemen irama dalam seni muzik dan elemen ruang menjadi keperluan untuk memenuhi tuntutan dalam seni pergerakan. Ia merupakan elemen yang penting dalam kehidupan kita. Elemen-elemen ini dapat memudahkan guru mencapai objektif dan matlamat dalam proses P&P. emosi. Warna merupakan unsur yang sangat penting dalam karya seni kerana dapat menggambarkan emosi. Elemen warna dikaitkan dengan seni visual. Penerapan elemen Seni Dalam Pendidikan amat penting untuk mendorong dan membantu perkembangan minda kanak-kanak secara menyeluruh serta seimbang dari segi jasmani. Ia juga dapat membantu mengimbangkan perkembangan proses otak kanan dan otak kiri seperti yang dibuktikan dalam Quadrant Conceptoleh Hermann(1991) . Irama dan Ruang serta KepentingannyaDalam Proses P & P Seni Dalam Pendidikan mempunyai tiga elemen yang penting iaitu elemen warna.

sentuhan. Irama yang menarik akan 6 . riang. Menurut Muhamad Hasan A. suka. elemen warna boleh digunakan sebagai salah satu alat. kamera video serta video dan televisyen. bahan dan sumber bantu belajar bagi menarik perhatian muridmurid di dalam kelas. Ini menunjukkan bahawa visual membolehkan pemerolehan maklumat berjalan dengan berkesan. 1994) berpendapat bahawa. papan tulis dan model. Namun kedua-duanya membolehkan proses P & P dijalankan dengan lebih berkesan. karya seni itu suatu imej mental. Crose dan Collingwood (Syed Ahmad Jamal. hidu dan pendengaran.selain warna juga digunakan untuk menarik perhatian dengan menjadikan komunikasi visual lebih menarik.Seni mewujudkan suasana gembira. poster. Visual tayangan seperti transparensi dan OHP. Irama dapat dinyatakan sebagai rentak yang berlaku secara berulang. berdasarkan piramid kadar perolehan pengetahuan menunjukkan penglihatan mencatatkan peratusan terbesar iaitu 83% berbanding rasa. projektor slaid.Rahman (2000). berkesan dan ekspresi. Ia sesuai bagi membantu perkembangan murid-murid dalam proses menerima pelajaran di samping keseronokan dalam belajar. Visual pula adalah media berbentuk paparan interaktif samada visual tayangan atau visual bukan tayangan. Dalam proses aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Manakala visual bukan tayangan ialah carta. Elemen Irama Dalam Pendidikan Elemen irama merupakan elemen yang terdapat dalam seni muzik. Objek yang ideal yang dinyatakan di dalam bentuk fizikal melalui bahan yang terhasil daripada karya sebenar dalam fikiran pemerhati dan berpendapat bahawa seni visual adalah pernyataan rasa yang imaginatif. minat untuk belajar dan memajukan diri.

menulis. semakin mudah pula maklumat itu dirakamkan ke dalam ingatan jangka panjang. Kesimpulan awalnya ialah elemen irama dapat memberikan kesan yang positif dalam proses P & P. Fatah (1990) yang menyatakan bahawa. Abd Fatah (1994) mengutarakan bahawa jika seseorang pelajar itu mengintergrasikan kedua fungsi otak dengan cara yang harmoni. belajar akan menjadi seronok. Semakin menarik maklumat itu kepada individu itu. penggambaran car dan imaginasi akan bertambah baik untuk menyelesaikan masalah dan pemikiran akan menjadi lebih aktif. Semakin mudah maklumat itu diingatkan. Dalam kehidupan seharian tanpa disedari setiap masa kita akan menemui pelbagai irama seperti bunyi tapak kaki. 7 . daya ingatan akan bertambah kuat. kebolehan menghafal dan kemahiran matematik. ia dapat mempertingkatkan minat dan mendorong penumpuan. Selaras dengan kenyataan ini. Ini menunjukkan pengabungjalinan antara otak kanan dan otak kiri berlaku membolehkan penghasilan suatu pembelajaran yang bermakna. Kenyataan Routier (2003) berkenaan dengan kesan muzik Mozart terhadap kanak-kanak pula menyatakan bahawa terdapatnya hubungan di antara muzik dengan membaca.mempengaruhi seseorang untuk mendengar muzik itu berulang kali. daya pemusatan akan bertambah. pada biasanya maklumat yang boleh menimbulkan emosi seronok dan menarik lebih mudah menarik perhatian daripada maklumat tidak menyeronokkan. semakin mudah maklumat itu diingatkan. Menurut Noraini (2003). bunyi degupan jantung. iringan irama dengan rentak tertentu menguatkan lagi daya ingatan kerana di samping mengurangkan kebosanan. Pendapat ini selari dengan kenyataan Ab. bunyi titisan air di sinki dan sebagainya.

Pergerakan juga ditakrifkan sebagai belajar untuk bergerak dan bergerak untuk belajar. Menurut Dauer dan Pangrazi (1983). Secara tidak langsung mereka akan dapat mempelajari tentang dirinya sendiri dari segi kemampuan. Dalam hal ini. pengurusan bilik darjah perlulah diberi bimbingan dan perhatian agar perkembangan fisiologi dan intelektual kanak-kanak tidak terbantut. kanak-kanak mempunyai keinginan untuk bergerak. berlakon dan sentiasa aktif yang tidak boleh dipuaskan kerana mereka gemar bergerak bebas. Kesimpulannya. elemen-elemen warna. Pergerakan di peringkat sekolah rendah melibatkan permainan berunsur pendidikan.Elemen Ruang Dalam Pendidikan Elemen ruang melibatkan pergerakan dalam proses P & P. Ruang diperlukan untuk bergerak dan melakukan aktiviti untuk mendapatkan keselesaan dan keselamatan. Pergerakan ini melibatkan pelbagai domain iaitu psikomotor. Ruang juga dapat didefinasikan sebagai kawasan yang terletak di sekeliling sesuatu objek atau jarak antara dua objek. sukan dan atletik dan kecerdasan jasmani. penemuan dan kreativiti. kawalan diri dengan alam sekeliling. pergerakan berunsurkan pendidikan. Pergerakan-pergerakan ini membolehkan murid untuk memperolehi kecekapan pergerakan menerusi teknikteknik menyelesaikan masalah dengan menekankan kebebasan ekspresi yang berteraskan kegiatan-kegiatan seperti penerokaan. kesesuaian diri dan dapat melahirkan perasaan dan idea. Selain itu. kognirif dan afektif. elemen-elemen ini perlu diaplikasikan dalam pengajaran untuk memastikan pengajaran dapat merangsang ke 8 . irama dan ruang saling memerlukan dalam proses P & P kerana dapat memupuk minat murid dan menjadikan aktiviti menyeronokkan dan tidak membosankan.

beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah supaya menjadi hamba dan khlifah Allah yang bertakwa dan menyumbang ke arah mempertingkat tamadun bangsa dan negara. Dalam konteks Pendidikan Islam. dengan menggunakan pelbagai pendekatan pengajaran. murid tertentu sahaja akan mendapat bahan yang disampaikan. Ini 9 . berketerampilan. Ilmu merupakan asas kepada pembinaan insan dan peradaban manusia. Istilah-istilah ini memberi maksud proses penyebatian antara ilmu wahyu dan bukan wahyu. Menurut al-Attas (1979) .arah pembelajaran yang berkesan di samping menggalakkan murid bergerak aktif ketika proses P & P berlangsung. Kesepaduan Ilmu Dalam Pendidikan Islam Islam memandang serius tentang kepentingan ilmu pengetahuan. Ini disebabkan murid mempunyai kebolehan menaakul dalam keadaan berbeza. Gardner (1983) menyatakan bahawa jika hanya satu sahaja pendekatan digunakan dalam pengajaran. Selari dengan matlamat Pendidikan Islam di Malaysia iaitu melahirkan muslim yang berilmu. ilmu terbahagi kepada dua peringkat iaitu ilmu yang diberi oleh Allah (ilmu wahyu) dan ilmu yang diperolehi oleh manusia berdasarkan usaha aqliahnya sendiri (ilmu bukan wahyu). Pendekatan yang berintegrasi dan bersepadu terhadap pelbagai jenis elemen memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada lebih kreatif. Namun kedua-dua cabang ilmu ini sangat penting dan saling berkait antara satu sama lain. ilmu wahyu dan ilmu bukan wahyu boleh disepadukanuntuk membentuk keperibadian dan sahsiah individusehingga mampu melahirkan insan kamil. Terdapat beberapa istilah lain yang memberi maksud yang hampir sama dengan pendekatan bersepadu seperti islamisasi ilmu dan integrasi ilmu.beriman.

10 .nilai murni dan akhlak.maka ilmu bukan wahyu tidak dapat memandu dan membimbing insan dalam kehidupan.emosi. strategi pengajaran dan pembelajaran bersepadu yang merangkumi aspek kemahiran. al-Qardhawi (1999) menyatakan kesenian merupakan satu tuntutan naluri dan perasaan . Usaha untuk mencapai matlamat ini dibuat melalui penyepaduan ilmu pengetahuan. Tuntutan tersebut adalah sama penting seperti ibadat yang merupakan tuntutan rohani dan ilmu yangmerupakan tuntutan akal fikiran.2006) Al-Attas (1979) menyatakan kedua-dua ilmu wahyu dan bukan wahyu adalah bersepadu kerana ilmu wahyu menunjukkan tujuannya kepada roh dan diri insan dalam kehidupan sehari-hari serta menetapkan nilai hidup supaya kehidupan terpimpin ke arah jalan yang benar. Elemen Seni Dalam Pendidikan Islam Antara elemen yang boleh disepadukan dalam Pendidikan Islam ialah Pendidikan Seni.(Hamizul. konsep pendidikan bersepadu merupakan penyepaduan ilmu wahyu dengan ilmu akal dalam pendidikan yang memetingkan akhlak manusia. Jika tiada kesepaduan .bahasa. Menurut Tajul Ariffin&Noraini (2002). Ilmu wahyu menjadi ilmu asasi yang menjadi dasar kepada ilmu bukan wahyu. Ia bertujuan untuk menghasilkan pelajar yang mempunyai sahsiah seimbang dari segi intelek.Justeru elemen seni yang boleh diintegrasikan dengan Pendiidkan Islam adalah seni yang bernilai yang dapat meningkatkan kemanusiaan dan bukan kesenian yang boleh meruntuhkan nilainilai kemanusiaan.ko kurikulm dan budaya sekolah.jasmani dan rohani.menunjukkan bahawa tiada pemisahan antara ilmu agama dan bukan agama. Keduadua ilmu ini saling berkait antara satu sama lain.

(Surah al-A’araf .(an-Nahl : 5.Alam semulajadi merupakan ciptaan Allah dan melalui ciptaan inilah wujudnya hasil kesenian manusia.an-Nahl : 14. nilai estetika pada penciptaan anggota badan (seni visual).Elemen seni tidak boleh diabaikan dalam kehidupan. Pandangan ini menjelaskan bahawa seni dan alam sangat berkait rapat dalam membentuk kesedaran jiwa manusia. 31-32) ‘Perhiasan Allah’ dalam ayat tersebut digambarkan sebagai unsur keindahan yang disediakan Allah SWT kepada hamba-hambanya di samping unsur manfaat yang terdapat pada rezeki yang baik.Firman Allah SWT yang bermaksud “Wahai anak Adam. Contohnya warna laut yang kebiru-biruan. Perkataan tersebut juga menunjukkan bahawa dalam perhiasan tersebut terkandung kemuliaan dan kehormatan.Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hambaNya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. pakailah perhiasan kamu setiap kali kamu memasuki masjid.Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang Mengetahui.an-Nahl : 8. khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Di samping mengambil manfaat. 11 .Al-Quran memberi perhatian kepada unsur keindahan dan kecantikan yang dicipta oleh Allah SWT di samping unsur manfaat dan faedah yang terdapat padanya. irama kicauan burung berzikir (muzik) dan keluasan ruang bumi yang membolehkan manusia bebas bergerak (pergerakan). dan janganlah berlebih-lebihan. . makan dan minumlah.alQuran membenarkan manusia menikmati kecantikan dan perhiasan yang terdapat padanya.al-An’am : 141) Al-Qardhawi (1999) menyatakan mengambil perhiasan merupakan satu keperluan naluri.

inilah jalan-jalan syaitan.am .a : “Ketika kami sedang duduk bersama dengan Nabi.153)” (alHalabi. Analisis Elemen Warna.Rasulullah s. Ini menunjukkan bahawa seni visual. banyak syair-syair. Contohnya dalam satu peristiwa yang dirakamkan dalam sebuah hadis yang bermaksud.a. irama dan pergerakan (ruang)tidak menyimpang dari ajaran Islam. Diriwayatkan oleh Jabir r. qasidah dan lagu-lagu taranum al-Quran yang dicipta oleh para ilmuan Islam sebagai salah satu teknik penyerapan dan penyuburan sikap cintakan ilmu pengetahuan. kesan perjanjiandan kuiz interaktif : Aktiviti menulis perjanjian dan mengklik jawapan bagi soalan interaktif : Tiada Ruang Irama 12 . seraya baginda berkata.stelah itu baginda bersabda. baginda membuat satu garisan di atas tanah dengan menggunakan tangan baginda. Kemudian baginda meletakkan tangan yang mulia di garisan tengah lalu membaca ayat : Dan sesungguhnya inilah jalanKu yang lurus maka ikutilah. Ruangdan Irama dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam RPH 1 Tajuk Bidang Warna : Perjanjian Hudaibiah (Tahun 6) : Sirah Nabawiyah : Paparan peta Semenanjung Arab dan paparan slaid menunjukkkan isi perjanjian.2002) Selain daripada itu.janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain (surah al-An. Kemudia baginda membuat dua garisan lagi di sebelah kiri. inilah jalan Allah Azza Wajalla.w juga menggunakan elemen seni iaitu melukis dan melakar sesuatu bagi menerangkan perkara yang ingin disampaikan.malahia turut menyumbang kepada keberkesanan proses P & P Pendidikan Islam.

Elemen warna jelas disepadukan dalam Set Induksi melalui penggunaan video yang menunjukkan alam cakerawala sebagai bukti kebesaran Allah. guru telah menyepadukan ketiga-tiga elemen dalam tajuk Surah al-Buruj.Penggunaan peta yang berwarna digunakan untuk memberi gambaran yang jelas kepada pelajar-pelajar kedudukan tempat (Hudaibiah) perjanjian diadakan.guru dan rakan dalam Set Induksi dan mengklik jawapan bagi soalan iteraktif dalam Langkah 2 .Dalam P&P ini guru memberi fokus kepada penggunaan warna sebagai unsur kesepaduan antara Penddikan Islam dan Pendidikan Seni. Penggunaan ruang dalam P&P ini sangat minimum. Penyepaduan tajuk dengan irama tidak dilakukan dalam P&P ini. Video ini juga mengandungi elemen irama(audio) yang sangat mengesankan pendengar. RPH 2 Tajuk Bidang Warna Ruang Irama : Surah al-Buruj ayat 1-25 (Tahun 6) : Tilawah al-Quran : Video cakerawaladan paparan slaid mengandungi potongan ayat :Permainan ‘Alhamdulillah Saya Terpilih’ : Video cakerawala berlatarbelangkan audio Dalam P&P Tilawah al-Quran ini.Penggunanan audio dan video ini berkesan untuk mengajak murid berfikir tentang kebesaran dan kekuasaan Allah SWT sebelum guru mengaitkan 13 . Guru berjaya menerangkan konsep tajuk dengan jelas dalam Langkah 1 dengan menyepadukan tajuk dengan elemen warna pada paparan peta. Penggunaan warna dilihat dengan jelas pada paparan peta Semenajun Arab dalam Langkah 1. Guru memilih untuk menyepadukan tajuk dengan penggunaan ruang melalui aktiviti menulis perjanjian dengan ibu bapa.

Dalam paparan slaid ini ..Perbezaan tesebut ditunjukan dengan penggunaan warna yang berbeza. RPH 3 Tajuk Bidang Warna Ruang : Allah Bersifat Wahdaniyah (Tahun 4) : Ulum Syariah : Paparan kad manila mengandungi erti Allah Bersifat Wahdaniyah dan Dalil :Aktiviti perbincangan kumpulan berkaitan Kesan Beriman dengan Sifat Wahdaniyah dan Akibat Tidak Beriman Dengan Sifat Wahdaniyah : Tiada Irama Dalam tajuk ini.dengan surah yang akan dibaca iaitu Surah al-Buruj yang bermaksud ‘bintangbintang’. Permainan yang dikendalikan oleh guru bertujuan memberi peluang kepada semua murid untuk membaca ayat al-Quran yang telah diajar oleh guru. guru hanya memilih elemen warna dan ruang untuk disepadukan dalam pengajaran. Penggunaan ruang disepadukan dalam Langkah 3 semasa aktiviti permainan dijalankan. Elemen warna digunakan dalam Langkah 1 dan Langkah 2 semasa guru menerangkan maksud dan dalil Wahdaniah. Manakala elemen ruang pula disepadukan dalam Langkah 3 melalui aktiviti perbincangan kumpulan berkaitan Kesan Beriman dengan Sifat Wahdaniyah dan Akibat Tidak Beriman Dengan Sifat Wahdaniyah. Elemen warna disepadukan dengan dalam Langkah 1 dan Langkah 2 apabila guru menayangkan paparan slaid mengandungi potongan ayat al-Quran yang berwarna. Permainan tersebut dikenali sebagai permainan ‘Alhamdulillah. 14 .guru menunjukkan perbezaan huruf ha dan kha.Saya Terpilih’.

Di akhir aktiviti ini. Bagi elemen ruang.guru memberi beberapa situasi berkaitan tajuk dan murid melakonkan situasi tersebut. Murid diperdengarkan terlebih dahulu lagu tersebut dan kemudian mengajak murid menyanyi bersama-sama dengan diiringi paluan kompang 15 . Guru hanya menggunakan warna yang sama pada tulisan pada kedua-dua paparan. Guru telah mencipta lagu dan lirik sendiri berkaitan tajuk. Elemen warna disepadukan secara mimima pada paparan kad manila yang mengandungi faedah bertanya dan akibat tidak beradab dalam Langkah 3. guru telah menyepadukan ketiga-tiga elemen dalam pengajaran. guru dan murid berbincang dan mengaitkannya dengan tajuk. Dalam langkah 2 ini. Elemen irama pula dimasukkan dalam Langkah 1.guru memasukkan elemen ini dalam Langkah 2 iaitu dengan menggunakan kaedah lakonan.RPH 4 Tajuk Bidang Warna : Adab Bertanya (Tahun 4) : Adab dan Akhlak Islamiyah : Paparan kad manila berkaitan Faedah Adab Bertanya dan Akibat Tidak Beradab Ruang Irama : Lakonan pendek : Lagu – Lirik :: Adab pertama memberi salam Kedua pula tanya dengan ikhlas Adab ketiga guna bahasa dengan baik Adab terakhir ucap terima kasih Mari belajar kawan-kawan Mari belajar adab bertanya (diiringi kompang) Dalam tajuk Adab Bertanya ini.

Melalui lirik lagu yang dinyanyikan murid mudah mengingat isi pelajaran iaitu adab-adab ketika bertanya. Manakala elemen ruang pula disepadukan dalam Langkah 3 melalui aktiviti perbincangan kumpulan berkaitan kesan beriman dengan sifat Wahdaniyah dan Akibat tidak beriman dengan sifat Wahdaniyah. RPH 6 Bidang : Tilawah Al Quran Tajuk Kelas Warna Irama : Ayat Bacaan : Tahun 4 : Menggunakan kad imbasan dan mempamerkan kalimah Surah Yusuf menggunakan slaid : Menggunakan ICT untuk memperdengarkan lagu nasyid 16 .oleh guru. guru memilih elemen warna dan irama dalam aktiviti untuk disepadukan dalam pengajaran. Elemen irama digunakan dalam Langkah 1 semasa set induksi dijalankan untuk menarik minat murid serta penumpuan murid untuk berlajar iaitu dengan mempendengarkan nasyid. Langkah seterusnya guru menggunakan elemen warna iaitu seni visual dengan mengedarkan keratan ayat yang di lukis kepada murid untuk di tampal ke hadapan. RPH 5 Bidang : Akidah Tajuk Kelas : Allah bersifat Wahdahniah : Tahun 4 Warna :Menggunakan keratan ayat tentang kesan beriman dengan sifat Wahdahniah Irama : Murid mendengar lagu nasyid sifat-sifat Allah Ruang : Murid di bahagi kepada empat kumpulan untuk melakukan aktiviti iaitu memilih jawapan yang tepat tentang kesan beriman dengan sifat Wahdahniah yang diberi oleh guru Dalam tajuk ini.

Manakala elemen ruang pula disepadukan dalam Langkah 3 iaitu melalui aktiviti perbincangan kumpulan. Ruang :Murid dibahagikan kepada empat kumpulan untuk melakukan aktiviti perbincangan tentang adab menolong ibu bapa) Dalam tajuk Adab Menolong Ibu Bapa. RPH 7 Bidang : Akhlak Tajuk Kelas : Adap menolong ibu bapa : Tahun 5 Cerdas Warna : Tayangan slaid tentang bentuk pertolongan kepada ibu bapa Irama : Murid diperdengarkan lagu berirama perlahan sambil guru berpuisi dalam intonasi yang lembut tentang kesedaran betapa bertuahnya kepada murid yang masih mempunyai ibu bapa. guru telah menyepadukan ketiga-tiga elemen dalam pengajaran. 17 . warna dan ruang untuk disepadukan dalam pengajaran. Elemen warna disepadukan secara baik pada paparan slaid yang mengandungi bentuk pertologan kepada ibu bapa. Elemen irama digunakan dalam Langkah 1 semasa set induksi dijalankan iaitu diperdengarkan nasyid yang berkaitan dengan mata pelajaran.Ruang : Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan untuk melakukan aktiviti Dalam tajuk ini. guru memilih semua elemen-elemen seperti elemen irama. Langkah seterusnya guru menggunakan elemen warna dengan memaparkan kalimah surah Yusuf dengan menggunakan slide.

Elemen runag tidak dimasukkan kerana tidak begitu berkaitan dengan mata pelajaran hari tersebut.Bagi elemen ruang.perkara-perkara berikut telah diperolehi : 18 . Elemen warna digunakan dalam Langkah 1 semasa set induksi dijalankan iaitu dengan menyusun huruf-huruf untuk membentuk satu perkataan iaitu Ar Rum. Ulasan dan Perbincangan Berdasarkan penelitian dokumen RPH dan pemerhatian semasa penyeliaan praktikum. guru memilih elemen irama dan warna sahaja untuk disepadukan dalam pengajaran. guru memasukkan elemen ini dalam Langkah 3 iaitu membahagikan murid kepada beberapa kumpulan untuk aktiviti perbincangan yang akan diekspres di hadapan kelas RPH 8 Bidang : Tilawah Tajuk : Surah Ar Rum ayat 24 Kelas : 5 Cerdas Warna : Menyusun huruf jawi (ejaan surah Ar Rum) Memaparkan potongan ayat yang bertanda hukum tajwid Irama : Mendengar bacaan potongan ayat oleh guru dan rakan-rakan lain Ruang : Tiada Dalam tajuk ini. Langkah seterusnya guru masih memaparkan slaid potongan ayat yang menggunakan elemen warna dengan bertanda hukum tajwid dan berwarnaManakala elemen irama pula disepadukan dalam Langkah 3 iaitu melalui aktiviti membaca bacaan Al Quran secara berkumpulan dan individu.

Elemen irama juga mampu mengajak pelajar menghayati dan berfikir tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Video tersebut mengandungi elemen irama(audio) yang sangat mengesankan. Dalam RPH 8 pula perbezaan warna digunakan untuk membezakan hukum tajwid.Di samping itu. Ini mungkin disebabkan pelatih tidak dapat menghubungkaitkan elemen ruang 19 . Contohnya dalam RPH2 pelatih menggunakan video yang menunjukkan alam cakerawala dalam P&P Tilawah al-Quran . Dalam RPH7 pula.. Penggunaan elemen warna – Pelatih mengggunakan elemen warna secara maksima dan berkesan dalam proses P&P melalui paparan slaid mahu pun kad. Dalam hal ini warna memainkan peranan yang sangat penting untuk memberi kefahman yang lebih jelas kepada murid. 2. Kebanyakan elemen irama digunakan sebagai set induksi dalam P&P. Contohnya dalam RPH2 pelatih menggunakan warna yang berbeza untuk membezakan huruf ‘ha’ dan ‘kha’ dalam P&P Tilawah al-Quran. Dalam RPH4 pelatih mencipta lagu dan lirik sendiri dalam P&P Adab dan Akhlak Islamiyah untuk memudahkan pelajar mengingati isi-isi penting.(Rujuk RPH2. pelatih memasukkan elemen irama untuk menimbulkan kesedaran dan motivasi.1.Gabungan audio dan video ini sangat efektif digunakan dalam set induksi untuk menarik perhatian murid di samping mengajak murid berfikir tentang kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. RPH5 dan RPH6). 3. Elemen warna juga digunakan untuk memberi gambaran yang lebih jelas kepada pelajar seperti paparan peta dalam P&P Sirah Nabawiyah (RPH1).Kebanyakan elemen warna digunakan untuk memberi fokus kepada isi-isi penting.penggunaan warna juga digunakan untuk menunjukkan maksud yang berbeza. Penggunaan elemen ruang – Pelatih kurang menyepadukan elemen ruang dalam P&P. Penggunaa elemen irama – Pelatih berjaya mengaplikasikan elemen irama dalam P&P dan memanfaatkannya untuk menarik perhatian dan menimbulkan keseronokan belajar.

demonstrasi dan lakonan. Pelatih yang telah diberi pendedahan berkaitan Seni Dalam Pendidikan semasa Semester 4 ternyata dapat mengaplikasikan teori yang telah dipelajari semasa menjalani latihan praktikum.(RPH3 dan RPH5) Kesimpulan Pendekatan bersepadu dalam proses P&P Pendidikan Islam mampu menimbulkan suasana positif dalam bilik darjah.ruang dan irama dalam komponen Tilawah al-Quran dan Ulum Syariah. pelatih hanya memasukkan elemen ruang melalui aktiviti perbincangan kumpulan. Namun penambahbaikan harus dilakukan bagi memaksimumkan penyepaduan elemen-elemen tersebut dalam komponen-kmponen yang telah dibincangkan dan komponen lain seperti Ibadah dan Pelajaran Jawi.dengan isi pelajaran. Namun begitu . elemen irama sememangnya kurang sesuai disepadukan dalam P&P Tilawah al-Quran kerana P&P Tilawah al-Quran lebih memberi fokus kepada kemahiran membaca ayat-ayat al-Quran. 20 . Mereka dapat memasukkan elemen-elemen seni iaitu warna. pelatih masih boleh memasukkan elemen ruang secara minimum dalam P&P Tilawah al-Quran seperti mengadakan aktiviti permainan ringkas. Dalam P&P Akidah pula. Dalam P&P tesebut adalah lebih baik jika pelatih menyepadukan elemen ruang melalui aktiviti simulasi atau lakonan yang berkaitan dengan tajuk.(Rujuk RPH4). pelatih tidak memanfaatkan elemen ruang untuk membantu keberkesanan proses P&P Adab dan Akhlak Islamiyah. elemen ruang sangat sesuai disepadukan dalam P&P Adab dan Akhlak Islamiyah melalui aktiviti simulasi. Namun dalam RPH7. Penyepaduan elemen Seni dalam Pendidikan Islam menjadi contoh kepada pelaksanaan pendekatan bersepadu dalam P&P Pendidikan Islam. Walaupun demikian.(Rujuk RPH2) Dalam komponen Ulum Syariah.

Rinehart and Winston.R. Bhd. Rasululullah Pendidik Terulung (Terj.gemaislam. Shuhadak Mahmud). Tanjung Malim. 2004. New York:Holt. Iberahim Hassan & Jamilah Omar.teachersrock.net/Edigest_2. Abd. (2006). (2003) Modul Pengajian Asas Seni Dalam Pendidikan (Pengenalan Kepada Seni Dalam Pendidikan). Penyepaduan Ilmu Wahyu dan Ilmu Bukan Wahyu.htm Hamizul Mahmud. Kreativiti : Konsep. Rahman Abd Aziz & Abdul Rashid Mohamed.Rujukan Al-Quran al-Karim Abdul Fatah Abu Ghuddah al-Halabi. (2004) Pendidikan Seni dan Muzik: Metodologi Pendidikan Seni Visual. (ONLINE) : Available: http://www.(1985). Negeri Sembilan : Al-Azhar Media Abd Ghani Abdullah. Universiti Pendidikan Sultan Idris Lim HUEY Khing Etc. Conditions of learning. (1996) Multiple Intelligences : Gardner’s Theory.(2009). Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia Mohd Azhar Abd Hamid. Skudai : Penerbit Universiti Teknologi Malaysia 21 . Brualdi. Humor dalam Pengajaran. (2007). Amy C. Kuala Lumpur: PTS profesional Publishing Sdn. Teori dan Praktis.com Gagne. http://www.

Bhd. Pendidikan dan Pembangunan Manusia : Pendidikan Bersepadu.my/bpk/modul_pnp/modul_psv/04kecerdasan_pelbagai. Syed Ahmad Jamal. (1999). 2003 Salmah Ayob (1992) Pergerakan kreatif dan Pendidikan. Tanjong Malim Mohd Johari Ab. Penerbitan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Seni Dalam Islam. Hamid (2006). Kementerian Pelajaran Malaysia.(Terj.moe. Psikologi Pendidikan.pdf 22 .Mohd Johari Ab. Asas Seni Visual. Selangor : As-Syabab Media Yusuf al-Qardhawi. Penerbitan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jeddah : King Abdulaziz University Tajul Ariffin Nordin & Nor Aini Dan. PTS Publications & Distributors Sdn. Pendidikan Seni Visual dan Muzik. Shahabuddin Hashim. Mohd Nazri Dollah).gov. Kuala Lumpur : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia http://www. Tanjong Malim Modul Seni Dalam Pendidikan. Hamid (2004). Rupa dan Jiwa. Mahani Razali dan Ramlah Jantan (2004). Bahagian Pendidikan Guru. (2001).(1979). Aims and Objectives Of Islamic Education. 1992. Flo Enterprise Sdn. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Syed Muhammad Naquib al-Attas. Bhd.