ELEMEN WARNA, RUANG DAN IRAMA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANPENDIDIKAN ISLAM DALAM KALANGAN GURU PELATIH SEMESTER

5 IPG, KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM

Zulina bt Ahmad Zawawi (Jabatan Pendidikan Islam dan Moral) zulina_zawawi@yahoo.com Ramlah Hj Mohd Dom (Jabatan Sains Sosial) ampyan06@yahoo.com.my

Abstrak Pendekatan dalam pengajaran merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks Pendidikan Islam,pelbagai pendekatan boleh digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Antaranya adalah pendekatan bersepadu. Pendekatan bersepadu dalam Pendidikan Islam dilakukan dengan memasukkan elemen-elemen luar seperti nilai, seni,bahasa mahupun kemahiran berfikir dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam.Kajian ini merupakan satu analisis konten berkaitanpendekatan bersepadu antara Pendidikan Islam dan Pendidikan Seni yang dilakukan oleh guruguru pelatih Semester 5 pengkhususan Pendidikan Islamyang menjalani praktikum Fasa 1. Skop analisis hanya melibatkan penggunaan elemen warna, ruang dan irama serta kepentingannya dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam.Kajian dijalankan dengan menganalisis dokumen Rancangan Pengajaran Harian dan pemerhatian terhadap sesiP&P guru-guru pelatih Semester 5 pengkhususan Pendidikan Islam.Hasil kajian ini diharapkan dapat membantu guru-guru pelatih pengkhususan Pendidikan Islam meningkatkan keberkesanan pengajaran mereka dengan menggunakan pendekatan bersepadu antara Pendidikan Islam dan Pendidikan Seni.

Kata kunci : Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam, pendekatan bersepadu, elemen warna, ruang dan irama

1

Pendahuluan Pengajaran dan pembelajaran (P&P) merupakan satu proses yang melibatkan peranan guru, pelajar, kurikulum dan persekitaran bilik darjah. Proses pengajaran dan pembelajaran harus diberipenekanan yang sewajarnya dalam pendidikan formal. Ia memerlukan suatuusaha berterusan ke arah menyediakan pendidikan komprehensif dan efektif terhadap segalaisi pelajaran yang disampaikan. Olehitu, proses ini perlu diberi ‘sentuhan’ yang dapat menarik minat para pelajar agar setiap isipelajaran yang disampaikan memberi input yang maksima.

Menurut Russel (1968), matlamat proses P & P ialah untuk membentuk kanak-kanak dengan kemahiran memerhati, kesedaran dan arif terhadap pergerakan, bunyi, bentuk, tekstura dan irama yang membolehkan peningkatan daya estetika. Sehubungan itu, guru perlu kreatif dalam pengajaran supaya dapat menarik minat murid terhadap proses pembelajaran. Leonard M.S et al (1996,) menyatakan bahawa, kreativiti dalam bilik darjah boleh dan seharusnya dapat memimpin murid-murid supaya lebih berminat dan mengambil bahagian untuk mendapatkan pengalaman semasa proses P & P dijalankan.

Dalam konteks Pendidikan Islam, proses pengajaran dan pembelajaran lebih menjurus kepada proses pemindahan ilmu, kemahiran, nilai, amalan dan penghayatan. Hassan Langgulung (1981) mendefinisikan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam sebagai satu proses memindahkan nilai-nilai yang bersumberkan al-Quran,asSunnah,qias,kemaslahatan umum dan ijmak bagi tujuan memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat.

2

Bagi mencapai matlamat tersebut. Objektif Kajian 1. Melalui pendekatan bersepadu. pengkaji akan menganalisis dokumen Rancangan Pengajaran Harian(RPH) dalam buku Rekod Persediaan Mengajar guru pelatih Pendidikan Islam. salah satu pendekatan yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam ialah pendekatan bersepadu. Justeru para murabbi dan da’iehari ini perlu sentiasa bersedia dengan pelbagai ilmu dan kemahiran untuk berhadapan dengan pelbagai cabaran yang datang. irama dan ruang dalam proses pembelajaran dan pengajaran bagi mata pelajaran Pendidikan Islam Metodologi Kajian Kaedah kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah analisis dokumen dan kaedah pemerhatian. tidak menyalahi syarak dan mampu menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik. Roh Pendidikan Islam perlu sampai kepada mad’u agar mereka dapat mendepani cabaran era globalisasi dengan menjadikan Pendidikan Islam sebagai asas dan benteng dalam diri mereka.Proses pengajaran dan pembelajaranPendidikan Islam perlu sentiasa kompetetif dan relevan dengan kehendak dan situasi semasa. berkesan dan mencapai objektif pembelajaran. Pendidikan Islam boleh diintegrasikan dengan elemen-elemen lain yang sesuai. Dokumen RPH ini digunakan untuk mengenalpasti penggunaan elemen warna. Melalui kaedah analisis dokumen. Mengenalpasti elemen warna. irama dan ruang dalam aktiviti 3 . irama dan ruang dalam Rancangan Pengajaran Harian bagi mata pelajaran Pendidikan Islam 2. Membincangkan perlaksanaan elemen warna.

mampu memberikan murid-murid keseronokan dan kegirangan di dalam bilik darjah. dan mengira murid juga digalakkan memberi pelbagai pandangan untuk mereka berfikir secara kreatif. inovatif dan inventif . Melalui tiga komponen tersebut. Batasan Kajian Kajian ini adalah berkaitan konsep penyepaduan elemen Seni Dalam Pendidikan dalam Pendidikan Islam. Adab dan Akhlak Islamiyah serta Akidah. sentuh. Seni Dalam Pendidikan Seni Dalam Pendidikan (SDP) memberi peluang kepada murid-murid untuk meneroka pelbagai sudut yang mereka lihat. Elemen seni yang dikaji hanya melibatkan elemen warna (seni visual). proses 4 . Seni Dalam Pendidikan secara umumnya melibatkan tiga komponen asas iaitu seni visual. ruang (pergerakan) dan irama (muzik).Pembelajaran dan pengajaran. Namun yang paling utama ialah SDP imaginatif. Dalam bidang Tilawah al-Quran pengkaji hanya menganalisis dokumen RPH komponen ayat bacaan sahaja. menulis. kritis. pengkaji hanya menganalisis dokumen RPH komponen Sirah Nabawiyah. Manakala kaedah pemerhatian dijalankan semasa pengkaji menyelia guru-guru yang menjalani latihan praktikum di sekolah. Pengkaji akan memerhati guru yang diselia melalui kaedah pemerhatian dengan menggunakan borang Bimbingan Praktikum PR1 untuk menilai perlaksanaan P & P. Manakala dalam bidang Ulum Syariah. dengar. bergerak dan berfikir dalam setiap aktiviti pembelajaran. Selain dari belajar membaca. Skop kajian melibatkan bidang Tilawah alQuran dan Ulum Syariah. seni muzik dan pergerakan.Kajian ini melibatkan empat orang guru pelatih Semester 5 pengkhususan Pendidikan Islam yang telah menjalani praktikum Fasa 1 selama empat minggu.

Sebagai contoh. irama dan ruang. Elemen Warna Dalam Pendidikan Elemen warna dalam konteks Seni Dalam Pendidikan dikenali sebagai seni visual. Ia merupakan elemen yang penting dalam kehidupan kita. Elemen Warna.Ini jelas menunjukkan bahawa seni membantu pemikiran yang rasional dan intuitif dalam diri seseorang. Ia juga dapat membantu mengimbangkan perkembangan proses otak kanan dan otak kiri seperti yang dibuktikan dalam Quadrant Conceptoleh Hermann(1991) . Irama dan Ruang serta KepentingannyaDalam Proses P & P Seni Dalam Pendidikan mempunyai tiga elemen yang penting iaitu elemen warna. Elemen-elemen ini dapat memudahkan guru mencapai objektif dan matlamat dalam proses P&P. Tanpa warna kehidupan akan menjadi bosan dan tidak bermakna. emosi. personaliti dan maksud pada sesebuah karya 5 . rohani dan intelek sejajar dengan Falasafah Pendidikan Kebangsaan. alam sekitar yang sangat menarik dan indah dipenuhi objek-objek semulajadi yang berwarnawarni. Penerapan elemen Seni Dalam Pendidikan amat penting untuk mendorong dan membantu perkembangan minda kanak-kanak secara menyeluruh serta seimbang dari segi jasmani. elemen irama dalam seni muzik dan elemen ruang menjadi keperluan untuk memenuhi tuntutan dalam seni pergerakan. kebudayaan. irama dan ruang dalam P & P dapat menghubungkaitkan semua benda alam dan mengaktifkan prosesnya secara tidak langsung. Elemen warna dikaitkan dengan seni visual.P&Pdalam bilik darjah dapat dipelbagaikan mengikut kesesuaian keadaan untuk menjadikan proses P&P lebih berkesan dan mencapai objektif yang disasarkan. Warna merupakan unsur yang sangat penting dalam karya seni kerana dapat menggambarkan emosi. Hal ini kerana intergrasi warna.

poster.Seni mewujudkan suasana gembira.selain warna juga digunakan untuk menarik perhatian dengan menjadikan komunikasi visual lebih menarik. Irama yang menarik akan 6 . papan tulis dan model. bahan dan sumber bantu belajar bagi menarik perhatian muridmurid di dalam kelas. Elemen Irama Dalam Pendidikan Elemen irama merupakan elemen yang terdapat dalam seni muzik. Objek yang ideal yang dinyatakan di dalam bentuk fizikal melalui bahan yang terhasil daripada karya sebenar dalam fikiran pemerhati dan berpendapat bahawa seni visual adalah pernyataan rasa yang imaginatif. 1994) berpendapat bahawa. Ia sesuai bagi membantu perkembangan murid-murid dalam proses menerima pelajaran di samping keseronokan dalam belajar. Visual tayangan seperti transparensi dan OHP. projektor slaid. Visual pula adalah media berbentuk paparan interaktif samada visual tayangan atau visual bukan tayangan. Manakala visual bukan tayangan ialah carta. Menurut Muhamad Hasan A. riang. elemen warna boleh digunakan sebagai salah satu alat. karya seni itu suatu imej mental. Ini menunjukkan bahawa visual membolehkan pemerolehan maklumat berjalan dengan berkesan. suka. berkesan dan ekspresi. Namun kedua-duanya membolehkan proses P & P dijalankan dengan lebih berkesan. kamera video serta video dan televisyen. minat untuk belajar dan memajukan diri.Rahman (2000). hidu dan pendengaran. Irama dapat dinyatakan sebagai rentak yang berlaku secara berulang. Dalam proses aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Crose dan Collingwood (Syed Ahmad Jamal. berdasarkan piramid kadar perolehan pengetahuan menunjukkan penglihatan mencatatkan peratusan terbesar iaitu 83% berbanding rasa. sentuhan.

bunyi titisan air di sinki dan sebagainya.mempengaruhi seseorang untuk mendengar muzik itu berulang kali. penggambaran car dan imaginasi akan bertambah baik untuk menyelesaikan masalah dan pemikiran akan menjadi lebih aktif. Semakin mudah maklumat itu diingatkan. Semakin menarik maklumat itu kepada individu itu. 7 . Kesimpulan awalnya ialah elemen irama dapat memberikan kesan yang positif dalam proses P & P. Ini menunjukkan pengabungjalinan antara otak kanan dan otak kiri berlaku membolehkan penghasilan suatu pembelajaran yang bermakna. semakin mudah pula maklumat itu dirakamkan ke dalam ingatan jangka panjang. belajar akan menjadi seronok. bunyi degupan jantung. menulis. ia dapat mempertingkatkan minat dan mendorong penumpuan. Fatah (1990) yang menyatakan bahawa. Pendapat ini selari dengan kenyataan Ab. daya ingatan akan bertambah kuat. daya pemusatan akan bertambah. Kenyataan Routier (2003) berkenaan dengan kesan muzik Mozart terhadap kanak-kanak pula menyatakan bahawa terdapatnya hubungan di antara muzik dengan membaca. pada biasanya maklumat yang boleh menimbulkan emosi seronok dan menarik lebih mudah menarik perhatian daripada maklumat tidak menyeronokkan. Dalam kehidupan seharian tanpa disedari setiap masa kita akan menemui pelbagai irama seperti bunyi tapak kaki. Abd Fatah (1994) mengutarakan bahawa jika seseorang pelajar itu mengintergrasikan kedua fungsi otak dengan cara yang harmoni. Selaras dengan kenyataan ini. kebolehan menghafal dan kemahiran matematik. Menurut Noraini (2003). semakin mudah maklumat itu diingatkan. iringan irama dengan rentak tertentu menguatkan lagi daya ingatan kerana di samping mengurangkan kebosanan.

Elemen Ruang Dalam Pendidikan Elemen ruang melibatkan pergerakan dalam proses P & P. Menurut Dauer dan Pangrazi (1983). Pergerakan juga ditakrifkan sebagai belajar untuk bergerak dan bergerak untuk belajar. Ruang diperlukan untuk bergerak dan melakukan aktiviti untuk mendapatkan keselesaan dan keselamatan. pergerakan berunsurkan pendidikan. kanak-kanak mempunyai keinginan untuk bergerak. berlakon dan sentiasa aktif yang tidak boleh dipuaskan kerana mereka gemar bergerak bebas. elemen-elemen ini perlu diaplikasikan dalam pengajaran untuk memastikan pengajaran dapat merangsang ke 8 . Selain itu. pengurusan bilik darjah perlulah diberi bimbingan dan perhatian agar perkembangan fisiologi dan intelektual kanak-kanak tidak terbantut. Ruang juga dapat didefinasikan sebagai kawasan yang terletak di sekeliling sesuatu objek atau jarak antara dua objek. sukan dan atletik dan kecerdasan jasmani. Pergerakan-pergerakan ini membolehkan murid untuk memperolehi kecekapan pergerakan menerusi teknikteknik menyelesaikan masalah dengan menekankan kebebasan ekspresi yang berteraskan kegiatan-kegiatan seperti penerokaan. kesesuaian diri dan dapat melahirkan perasaan dan idea. penemuan dan kreativiti. Dalam hal ini. Pergerakan ini melibatkan pelbagai domain iaitu psikomotor. Secara tidak langsung mereka akan dapat mempelajari tentang dirinya sendiri dari segi kemampuan. irama dan ruang saling memerlukan dalam proses P & P kerana dapat memupuk minat murid dan menjadikan aktiviti menyeronokkan dan tidak membosankan. Kesimpulannya. elemen-elemen warna. kawalan diri dengan alam sekeliling. kognirif dan afektif. Pergerakan di peringkat sekolah rendah melibatkan permainan berunsur pendidikan.

beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah supaya menjadi hamba dan khlifah Allah yang bertakwa dan menyumbang ke arah mempertingkat tamadun bangsa dan negara. Kesepaduan Ilmu Dalam Pendidikan Islam Islam memandang serius tentang kepentingan ilmu pengetahuan. ilmu wahyu dan ilmu bukan wahyu boleh disepadukanuntuk membentuk keperibadian dan sahsiah individusehingga mampu melahirkan insan kamil. dengan menggunakan pelbagai pendekatan pengajaran. Gardner (1983) menyatakan bahawa jika hanya satu sahaja pendekatan digunakan dalam pengajaran. Menurut al-Attas (1979) . Istilah-istilah ini memberi maksud proses penyebatian antara ilmu wahyu dan bukan wahyu. Ini disebabkan murid mempunyai kebolehan menaakul dalam keadaan berbeza. Terdapat beberapa istilah lain yang memberi maksud yang hampir sama dengan pendekatan bersepadu seperti islamisasi ilmu dan integrasi ilmu. Namun kedua-dua cabang ilmu ini sangat penting dan saling berkait antara satu sama lain. ilmu terbahagi kepada dua peringkat iaitu ilmu yang diberi oleh Allah (ilmu wahyu) dan ilmu yang diperolehi oleh manusia berdasarkan usaha aqliahnya sendiri (ilmu bukan wahyu).beriman. Ini 9 . Pendekatan yang berintegrasi dan bersepadu terhadap pelbagai jenis elemen memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada lebih kreatif.arah pembelajaran yang berkesan di samping menggalakkan murid bergerak aktif ketika proses P & P berlangsung. Ilmu merupakan asas kepada pembinaan insan dan peradaban manusia. Dalam konteks Pendidikan Islam. berketerampilan. Selari dengan matlamat Pendidikan Islam di Malaysia iaitu melahirkan muslim yang berilmu. murid tertentu sahaja akan mendapat bahan yang disampaikan.

Ilmu wahyu menjadi ilmu asasi yang menjadi dasar kepada ilmu bukan wahyu. Usaha untuk mencapai matlamat ini dibuat melalui penyepaduan ilmu pengetahuan. Menurut Tajul Ariffin&Noraini (2002). Jika tiada kesepaduan .(Hamizul. 10 .Justeru elemen seni yang boleh diintegrasikan dengan Pendiidkan Islam adalah seni yang bernilai yang dapat meningkatkan kemanusiaan dan bukan kesenian yang boleh meruntuhkan nilainilai kemanusiaan. Tuntutan tersebut adalah sama penting seperti ibadat yang merupakan tuntutan rohani dan ilmu yangmerupakan tuntutan akal fikiran. Ia bertujuan untuk menghasilkan pelajar yang mempunyai sahsiah seimbang dari segi intelek.emosi.bahasa.maka ilmu bukan wahyu tidak dapat memandu dan membimbing insan dalam kehidupan.2006) Al-Attas (1979) menyatakan kedua-dua ilmu wahyu dan bukan wahyu adalah bersepadu kerana ilmu wahyu menunjukkan tujuannya kepada roh dan diri insan dalam kehidupan sehari-hari serta menetapkan nilai hidup supaya kehidupan terpimpin ke arah jalan yang benar.nilai murni dan akhlak. Keduadua ilmu ini saling berkait antara satu sama lain. strategi pengajaran dan pembelajaran bersepadu yang merangkumi aspek kemahiran.jasmani dan rohani. Elemen Seni Dalam Pendidikan Islam Antara elemen yang boleh disepadukan dalam Pendidikan Islam ialah Pendidikan Seni. konsep pendidikan bersepadu merupakan penyepaduan ilmu wahyu dengan ilmu akal dalam pendidikan yang memetingkan akhlak manusia.ko kurikulm dan budaya sekolah. al-Qardhawi (1999) menyatakan kesenian merupakan satu tuntutan naluri dan perasaan .menunjukkan bahawa tiada pemisahan antara ilmu agama dan bukan agama.

an-Nahl : 14.Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hambaNya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia.Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang Mengetahui. Contohnya warna laut yang kebiru-biruan. Pandangan ini menjelaskan bahawa seni dan alam sangat berkait rapat dalam membentuk kesedaran jiwa manusia. . khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.(an-Nahl : 5.an-Nahl : 8.Al-Quran memberi perhatian kepada unsur keindahan dan kecantikan yang dicipta oleh Allah SWT di samping unsur manfaat dan faedah yang terdapat padanya.Alam semulajadi merupakan ciptaan Allah dan melalui ciptaan inilah wujudnya hasil kesenian manusia. nilai estetika pada penciptaan anggota badan (seni visual). pakailah perhiasan kamu setiap kali kamu memasuki masjid. Perkataan tersebut juga menunjukkan bahawa dalam perhiasan tersebut terkandung kemuliaan dan kehormatan. Di samping mengambil manfaat.al-An’am : 141) Al-Qardhawi (1999) menyatakan mengambil perhiasan merupakan satu keperluan naluri. irama kicauan burung berzikir (muzik) dan keluasan ruang bumi yang membolehkan manusia bebas bergerak (pergerakan).alQuran membenarkan manusia menikmati kecantikan dan perhiasan yang terdapat padanya.Elemen seni tidak boleh diabaikan dalam kehidupan. 31-32) ‘Perhiasan Allah’ dalam ayat tersebut digambarkan sebagai unsur keindahan yang disediakan Allah SWT kepada hamba-hambanya di samping unsur manfaat yang terdapat pada rezeki yang baik. dan janganlah berlebih-lebihan. makan dan minumlah. (Surah al-A’araf . 11 .Firman Allah SWT yang bermaksud “Wahai anak Adam.

Contohnya dalam satu peristiwa yang dirakamkan dalam sebuah hadis yang bermaksud.a : “Ketika kami sedang duduk bersama dengan Nabi. seraya baginda berkata. Kemudia baginda membuat dua garisan lagi di sebelah kiri. Diriwayatkan oleh Jabir r.2002) Selain daripada itu. qasidah dan lagu-lagu taranum al-Quran yang dicipta oleh para ilmuan Islam sebagai salah satu teknik penyerapan dan penyuburan sikap cintakan ilmu pengetahuan. baginda membuat satu garisan di atas tanah dengan menggunakan tangan baginda. Ini menunjukkan bahawa seni visual. inilah jalan-jalan syaitan. Kemudian baginda meletakkan tangan yang mulia di garisan tengah lalu membaca ayat : Dan sesungguhnya inilah jalanKu yang lurus maka ikutilah. irama dan pergerakan (ruang)tidak menyimpang dari ajaran Islam. Analisis Elemen Warna.a. banyak syair-syair.153)” (alHalabi. Ruangdan Irama dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam RPH 1 Tajuk Bidang Warna : Perjanjian Hudaibiah (Tahun 6) : Sirah Nabawiyah : Paparan peta Semenanjung Arab dan paparan slaid menunjukkkan isi perjanjian.w juga menggunakan elemen seni iaitu melukis dan melakar sesuatu bagi menerangkan perkara yang ingin disampaikan.Rasulullah s.malahia turut menyumbang kepada keberkesanan proses P & P Pendidikan Islam.janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain (surah al-An. kesan perjanjiandan kuiz interaktif : Aktiviti menulis perjanjian dan mengklik jawapan bagi soalan interaktif : Tiada Ruang Irama 12 . inilah jalan Allah Azza Wajalla.am .stelah itu baginda bersabda.

Penggunaan ruang dalam P&P ini sangat minimum.Penggunanan audio dan video ini berkesan untuk mengajak murid berfikir tentang kebesaran dan kekuasaan Allah SWT sebelum guru mengaitkan 13 . Video ini juga mengandungi elemen irama(audio) yang sangat mengesankan pendengar.guru dan rakan dalam Set Induksi dan mengklik jawapan bagi soalan iteraktif dalam Langkah 2 . guru telah menyepadukan ketiga-tiga elemen dalam tajuk Surah al-Buruj. Penyepaduan tajuk dengan irama tidak dilakukan dalam P&P ini. Guru berjaya menerangkan konsep tajuk dengan jelas dalam Langkah 1 dengan menyepadukan tajuk dengan elemen warna pada paparan peta. Penggunaan warna dilihat dengan jelas pada paparan peta Semenajun Arab dalam Langkah 1. RPH 2 Tajuk Bidang Warna Ruang Irama : Surah al-Buruj ayat 1-25 (Tahun 6) : Tilawah al-Quran : Video cakerawaladan paparan slaid mengandungi potongan ayat :Permainan ‘Alhamdulillah Saya Terpilih’ : Video cakerawala berlatarbelangkan audio Dalam P&P Tilawah al-Quran ini.Dalam P&P ini guru memberi fokus kepada penggunaan warna sebagai unsur kesepaduan antara Penddikan Islam dan Pendidikan Seni.Elemen warna jelas disepadukan dalam Set Induksi melalui penggunaan video yang menunjukkan alam cakerawala sebagai bukti kebesaran Allah. Guru memilih untuk menyepadukan tajuk dengan penggunaan ruang melalui aktiviti menulis perjanjian dengan ibu bapa.Penggunaan peta yang berwarna digunakan untuk memberi gambaran yang jelas kepada pelajar-pelajar kedudukan tempat (Hudaibiah) perjanjian diadakan.

guru menunjukkan perbezaan huruf ha dan kha. Permainan tersebut dikenali sebagai permainan ‘Alhamdulillah.Saya Terpilih’.Perbezaan tesebut ditunjukan dengan penggunaan warna yang berbeza. guru hanya memilih elemen warna dan ruang untuk disepadukan dalam pengajaran. Manakala elemen ruang pula disepadukan dalam Langkah 3 melalui aktiviti perbincangan kumpulan berkaitan Kesan Beriman dengan Sifat Wahdaniyah dan Akibat Tidak Beriman Dengan Sifat Wahdaniyah. Elemen warna digunakan dalam Langkah 1 dan Langkah 2 semasa guru menerangkan maksud dan dalil Wahdaniah. Dalam paparan slaid ini . 14 . Permainan yang dikendalikan oleh guru bertujuan memberi peluang kepada semua murid untuk membaca ayat al-Quran yang telah diajar oleh guru. RPH 3 Tajuk Bidang Warna Ruang : Allah Bersifat Wahdaniyah (Tahun 4) : Ulum Syariah : Paparan kad manila mengandungi erti Allah Bersifat Wahdaniyah dan Dalil :Aktiviti perbincangan kumpulan berkaitan Kesan Beriman dengan Sifat Wahdaniyah dan Akibat Tidak Beriman Dengan Sifat Wahdaniyah : Tiada Irama Dalam tajuk ini.dengan surah yang akan dibaca iaitu Surah al-Buruj yang bermaksud ‘bintangbintang’. Elemen warna disepadukan dengan dalam Langkah 1 dan Langkah 2 apabila guru menayangkan paparan slaid mengandungi potongan ayat al-Quran yang berwarna. Penggunaan ruang disepadukan dalam Langkah 3 semasa aktiviti permainan dijalankan..

Guru telah mencipta lagu dan lirik sendiri berkaitan tajuk.RPH 4 Tajuk Bidang Warna : Adab Bertanya (Tahun 4) : Adab dan Akhlak Islamiyah : Paparan kad manila berkaitan Faedah Adab Bertanya dan Akibat Tidak Beradab Ruang Irama : Lakonan pendek : Lagu – Lirik :: Adab pertama memberi salam Kedua pula tanya dengan ikhlas Adab ketiga guna bahasa dengan baik Adab terakhir ucap terima kasih Mari belajar kawan-kawan Mari belajar adab bertanya (diiringi kompang) Dalam tajuk Adab Bertanya ini. guru dan murid berbincang dan mengaitkannya dengan tajuk. guru telah menyepadukan ketiga-tiga elemen dalam pengajaran. Di akhir aktiviti ini. Guru hanya menggunakan warna yang sama pada tulisan pada kedua-dua paparan. Elemen irama pula dimasukkan dalam Langkah 1.guru memasukkan elemen ini dalam Langkah 2 iaitu dengan menggunakan kaedah lakonan.guru memberi beberapa situasi berkaitan tajuk dan murid melakonkan situasi tersebut. Murid diperdengarkan terlebih dahulu lagu tersebut dan kemudian mengajak murid menyanyi bersama-sama dengan diiringi paluan kompang 15 . Dalam langkah 2 ini. Bagi elemen ruang. Elemen warna disepadukan secara mimima pada paparan kad manila yang mengandungi faedah bertanya dan akibat tidak beradab dalam Langkah 3.

Elemen irama digunakan dalam Langkah 1 semasa set induksi dijalankan untuk menarik minat murid serta penumpuan murid untuk berlajar iaitu dengan mempendengarkan nasyid. guru memilih elemen warna dan irama dalam aktiviti untuk disepadukan dalam pengajaran. Melalui lirik lagu yang dinyanyikan murid mudah mengingat isi pelajaran iaitu adab-adab ketika bertanya.oleh guru. RPH 6 Bidang : Tilawah Al Quran Tajuk Kelas Warna Irama : Ayat Bacaan : Tahun 4 : Menggunakan kad imbasan dan mempamerkan kalimah Surah Yusuf menggunakan slaid : Menggunakan ICT untuk memperdengarkan lagu nasyid 16 . Manakala elemen ruang pula disepadukan dalam Langkah 3 melalui aktiviti perbincangan kumpulan berkaitan kesan beriman dengan sifat Wahdaniyah dan Akibat tidak beriman dengan sifat Wahdaniyah. Langkah seterusnya guru menggunakan elemen warna iaitu seni visual dengan mengedarkan keratan ayat yang di lukis kepada murid untuk di tampal ke hadapan. RPH 5 Bidang : Akidah Tajuk Kelas : Allah bersifat Wahdahniah : Tahun 4 Warna :Menggunakan keratan ayat tentang kesan beriman dengan sifat Wahdahniah Irama : Murid mendengar lagu nasyid sifat-sifat Allah Ruang : Murid di bahagi kepada empat kumpulan untuk melakukan aktiviti iaitu memilih jawapan yang tepat tentang kesan beriman dengan sifat Wahdahniah yang diberi oleh guru Dalam tajuk ini.

17 . Elemen warna disepadukan secara baik pada paparan slaid yang mengandungi bentuk pertologan kepada ibu bapa.Ruang : Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan untuk melakukan aktiviti Dalam tajuk ini. warna dan ruang untuk disepadukan dalam pengajaran. guru memilih semua elemen-elemen seperti elemen irama. Langkah seterusnya guru menggunakan elemen warna dengan memaparkan kalimah surah Yusuf dengan menggunakan slide. Manakala elemen ruang pula disepadukan dalam Langkah 3 iaitu melalui aktiviti perbincangan kumpulan. Ruang :Murid dibahagikan kepada empat kumpulan untuk melakukan aktiviti perbincangan tentang adab menolong ibu bapa) Dalam tajuk Adab Menolong Ibu Bapa. guru telah menyepadukan ketiga-tiga elemen dalam pengajaran. RPH 7 Bidang : Akhlak Tajuk Kelas : Adap menolong ibu bapa : Tahun 5 Cerdas Warna : Tayangan slaid tentang bentuk pertolongan kepada ibu bapa Irama : Murid diperdengarkan lagu berirama perlahan sambil guru berpuisi dalam intonasi yang lembut tentang kesedaran betapa bertuahnya kepada murid yang masih mempunyai ibu bapa. Elemen irama digunakan dalam Langkah 1 semasa set induksi dijalankan iaitu diperdengarkan nasyid yang berkaitan dengan mata pelajaran.

Langkah seterusnya guru masih memaparkan slaid potongan ayat yang menggunakan elemen warna dengan bertanda hukum tajwid dan berwarnaManakala elemen irama pula disepadukan dalam Langkah 3 iaitu melalui aktiviti membaca bacaan Al Quran secara berkumpulan dan individu. guru memasukkan elemen ini dalam Langkah 3 iaitu membahagikan murid kepada beberapa kumpulan untuk aktiviti perbincangan yang akan diekspres di hadapan kelas RPH 8 Bidang : Tilawah Tajuk : Surah Ar Rum ayat 24 Kelas : 5 Cerdas Warna : Menyusun huruf jawi (ejaan surah Ar Rum) Memaparkan potongan ayat yang bertanda hukum tajwid Irama : Mendengar bacaan potongan ayat oleh guru dan rakan-rakan lain Ruang : Tiada Dalam tajuk ini. Ulasan dan Perbincangan Berdasarkan penelitian dokumen RPH dan pemerhatian semasa penyeliaan praktikum.perkara-perkara berikut telah diperolehi : 18 . Elemen runag tidak dimasukkan kerana tidak begitu berkaitan dengan mata pelajaran hari tersebut. guru memilih elemen irama dan warna sahaja untuk disepadukan dalam pengajaran. Elemen warna digunakan dalam Langkah 1 semasa set induksi dijalankan iaitu dengan menyusun huruf-huruf untuk membentuk satu perkataan iaitu Ar Rum.Bagi elemen ruang.

Dalam RPH 8 pula perbezaan warna digunakan untuk membezakan hukum tajwid. Penggunaa elemen irama – Pelatih berjaya mengaplikasikan elemen irama dalam P&P dan memanfaatkannya untuk menarik perhatian dan menimbulkan keseronokan belajar. Kebanyakan elemen irama digunakan sebagai set induksi dalam P&P.Di samping itu.Kebanyakan elemen warna digunakan untuk memberi fokus kepada isi-isi penting. Dalam RPH7 pula. Elemen irama juga mampu mengajak pelajar menghayati dan berfikir tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Contohnya dalam RPH2 pelatih menggunakan video yang menunjukkan alam cakerawala dalam P&P Tilawah al-Quran .penggunaan warna juga digunakan untuk menunjukkan maksud yang berbeza. Penggunaan elemen ruang – Pelatih kurang menyepadukan elemen ruang dalam P&P. Video tersebut mengandungi elemen irama(audio) yang sangat mengesankan. Dalam RPH4 pelatih mencipta lagu dan lirik sendiri dalam P&P Adab dan Akhlak Islamiyah untuk memudahkan pelajar mengingati isi-isi penting. 3. 2.Gabungan audio dan video ini sangat efektif digunakan dalam set induksi untuk menarik perhatian murid di samping mengajak murid berfikir tentang kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. RPH5 dan RPH6).(Rujuk RPH2. Elemen warna juga digunakan untuk memberi gambaran yang lebih jelas kepada pelajar seperti paparan peta dalam P&P Sirah Nabawiyah (RPH1). Dalam hal ini warna memainkan peranan yang sangat penting untuk memberi kefahman yang lebih jelas kepada murid. pelatih memasukkan elemen irama untuk menimbulkan kesedaran dan motivasi. Penggunaan elemen warna – Pelatih mengggunakan elemen warna secara maksima dan berkesan dalam proses P&P melalui paparan slaid mahu pun kad. Ini mungkin disebabkan pelatih tidak dapat menghubungkaitkan elemen ruang 19 . Contohnya dalam RPH2 pelatih menggunakan warna yang berbeza untuk membezakan huruf ‘ha’ dan ‘kha’ dalam P&P Tilawah al-Quran..1.

Dalam P&P Akidah pula. Dalam P&P tesebut adalah lebih baik jika pelatih menyepadukan elemen ruang melalui aktiviti simulasi atau lakonan yang berkaitan dengan tajuk. Mereka dapat memasukkan elemen-elemen seni iaitu warna. Namun penambahbaikan harus dilakukan bagi memaksimumkan penyepaduan elemen-elemen tersebut dalam komponen-kmponen yang telah dibincangkan dan komponen lain seperti Ibadah dan Pelajaran Jawi.(RPH3 dan RPH5) Kesimpulan Pendekatan bersepadu dalam proses P&P Pendidikan Islam mampu menimbulkan suasana positif dalam bilik darjah. Penyepaduan elemen Seni dalam Pendidikan Islam menjadi contoh kepada pelaksanaan pendekatan bersepadu dalam P&P Pendidikan Islam. pelatih masih boleh memasukkan elemen ruang secara minimum dalam P&P Tilawah al-Quran seperti mengadakan aktiviti permainan ringkas.demonstrasi dan lakonan. Namun begitu . Walaupun demikian.dengan isi pelajaran. Pelatih yang telah diberi pendedahan berkaitan Seni Dalam Pendidikan semasa Semester 4 ternyata dapat mengaplikasikan teori yang telah dipelajari semasa menjalani latihan praktikum. pelatih hanya memasukkan elemen ruang melalui aktiviti perbincangan kumpulan.ruang dan irama dalam komponen Tilawah al-Quran dan Ulum Syariah.(Rujuk RPH4).(Rujuk RPH2) Dalam komponen Ulum Syariah. 20 . pelatih tidak memanfaatkan elemen ruang untuk membantu keberkesanan proses P&P Adab dan Akhlak Islamiyah. elemen irama sememangnya kurang sesuai disepadukan dalam P&P Tilawah al-Quran kerana P&P Tilawah al-Quran lebih memberi fokus kepada kemahiran membaca ayat-ayat al-Quran. Namun dalam RPH7. elemen ruang sangat sesuai disepadukan dalam P&P Adab dan Akhlak Islamiyah melalui aktiviti simulasi.

com Gagne. Tanjung Malim. Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia Mohd Azhar Abd Hamid. (2003) Modul Pengajian Asas Seni Dalam Pendidikan (Pengenalan Kepada Seni Dalam Pendidikan). Humor dalam Pengajaran.net/Edigest_2. Rahman Abd Aziz & Abdul Rashid Mohamed. Skudai : Penerbit Universiti Teknologi Malaysia 21 .htm Hamizul Mahmud.Rinehart and Winston. New York:Holt. (ONLINE) : Available: http://www.Rujukan Al-Quran al-Karim Abdul Fatah Abu Ghuddah al-Halabi. Rasululullah Pendidik Terulung (Terj.(1985). Universiti Pendidikan Sultan Idris Lim HUEY Khing Etc. (2006). 2004.R. Negeri Sembilan : Al-Azhar Media Abd Ghani Abdullah. http://www. Teori dan Praktis. Kreativiti : Konsep.(2009).gemaislam. Bhd. Conditions of learning. Brualdi. (2004) Pendidikan Seni dan Muzik: Metodologi Pendidikan Seni Visual.teachersrock. Shuhadak Mahmud). (1996) Multiple Intelligences : Gardner’s Theory. Kuala Lumpur: PTS profesional Publishing Sdn. Amy C. (2007). Abd. Iberahim Hassan & Jamilah Omar. Penyepaduan Ilmu Wahyu dan Ilmu Bukan Wahyu.

Rupa dan Jiwa.Mohd Johari Ab. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Syed Muhammad Naquib al-Attas. Bahagian Pendidikan Guru. Asas Seni Visual. (2001). Kuala Lumpur : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia http://www. Syed Ahmad Jamal. Bhd. Penerbitan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Mohd Nazri Dollah). Hamid (2006). Pendidikan Seni Visual dan Muzik. Tanjong Malim Mohd Johari Ab. Shahabuddin Hashim. Hamid (2004). Tanjong Malim Modul Seni Dalam Pendidikan.moe. Bhd. Seni Dalam Islam. Pendidikan dan Pembangunan Manusia : Pendidikan Bersepadu.pdf 22 .my/bpk/modul_pnp/modul_psv/04kecerdasan_pelbagai.gov. 2003 Salmah Ayob (1992) Pergerakan kreatif dan Pendidikan. Selangor : As-Syabab Media Yusuf al-Qardhawi. (1999). Mahani Razali dan Ramlah Jantan (2004). Flo Enterprise Sdn. 1992. Aims and Objectives Of Islamic Education. Kementerian Pelajaran Malaysia. Penerbitan Universiti Pendidikan Sultan Idris. PTS Publications & Distributors Sdn.(Terj. Psikologi Pendidikan. Jeddah : King Abdulaziz University Tajul Ariffin Nordin & Nor Aini Dan.(1979).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful