P. 1
Elemen Warna, Ruang Dan Irama Dalam Pengajaran

Elemen Warna, Ruang Dan Irama Dalam Pengajaran

|Views: 19|Likes:
pendidikan seni
pendidikan seni

More info:

Published by: Khusrinadira Mohamed on May 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2014

pdf

text

original

ELEMEN WARNA, RUANG DAN IRAMA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANPENDIDIKAN ISLAM DALAM KALANGAN GURU PELATIH SEMESTER

5 IPG, KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM

Zulina bt Ahmad Zawawi (Jabatan Pendidikan Islam dan Moral) zulina_zawawi@yahoo.com Ramlah Hj Mohd Dom (Jabatan Sains Sosial) ampyan06@yahoo.com.my

Abstrak Pendekatan dalam pengajaran merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks Pendidikan Islam,pelbagai pendekatan boleh digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Antaranya adalah pendekatan bersepadu. Pendekatan bersepadu dalam Pendidikan Islam dilakukan dengan memasukkan elemen-elemen luar seperti nilai, seni,bahasa mahupun kemahiran berfikir dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam.Kajian ini merupakan satu analisis konten berkaitanpendekatan bersepadu antara Pendidikan Islam dan Pendidikan Seni yang dilakukan oleh guruguru pelatih Semester 5 pengkhususan Pendidikan Islamyang menjalani praktikum Fasa 1. Skop analisis hanya melibatkan penggunaan elemen warna, ruang dan irama serta kepentingannya dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam.Kajian dijalankan dengan menganalisis dokumen Rancangan Pengajaran Harian dan pemerhatian terhadap sesiP&P guru-guru pelatih Semester 5 pengkhususan Pendidikan Islam.Hasil kajian ini diharapkan dapat membantu guru-guru pelatih pengkhususan Pendidikan Islam meningkatkan keberkesanan pengajaran mereka dengan menggunakan pendekatan bersepadu antara Pendidikan Islam dan Pendidikan Seni.

Kata kunci : Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam, pendekatan bersepadu, elemen warna, ruang dan irama

1

Pendahuluan Pengajaran dan pembelajaran (P&P) merupakan satu proses yang melibatkan peranan guru, pelajar, kurikulum dan persekitaran bilik darjah. Proses pengajaran dan pembelajaran harus diberipenekanan yang sewajarnya dalam pendidikan formal. Ia memerlukan suatuusaha berterusan ke arah menyediakan pendidikan komprehensif dan efektif terhadap segalaisi pelajaran yang disampaikan. Olehitu, proses ini perlu diberi ‘sentuhan’ yang dapat menarik minat para pelajar agar setiap isipelajaran yang disampaikan memberi input yang maksima.

Menurut Russel (1968), matlamat proses P & P ialah untuk membentuk kanak-kanak dengan kemahiran memerhati, kesedaran dan arif terhadap pergerakan, bunyi, bentuk, tekstura dan irama yang membolehkan peningkatan daya estetika. Sehubungan itu, guru perlu kreatif dalam pengajaran supaya dapat menarik minat murid terhadap proses pembelajaran. Leonard M.S et al (1996,) menyatakan bahawa, kreativiti dalam bilik darjah boleh dan seharusnya dapat memimpin murid-murid supaya lebih berminat dan mengambil bahagian untuk mendapatkan pengalaman semasa proses P & P dijalankan.

Dalam konteks Pendidikan Islam, proses pengajaran dan pembelajaran lebih menjurus kepada proses pemindahan ilmu, kemahiran, nilai, amalan dan penghayatan. Hassan Langgulung (1981) mendefinisikan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam sebagai satu proses memindahkan nilai-nilai yang bersumberkan al-Quran,asSunnah,qias,kemaslahatan umum dan ijmak bagi tujuan memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat.

2

Bagi mencapai matlamat tersebut. Melalui kaedah analisis dokumen. Roh Pendidikan Islam perlu sampai kepada mad’u agar mereka dapat mendepani cabaran era globalisasi dengan menjadikan Pendidikan Islam sebagai asas dan benteng dalam diri mereka.Proses pengajaran dan pembelajaranPendidikan Islam perlu sentiasa kompetetif dan relevan dengan kehendak dan situasi semasa. berkesan dan mencapai objektif pembelajaran. tidak menyalahi syarak dan mampu menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik. irama dan ruang dalam Rancangan Pengajaran Harian bagi mata pelajaran Pendidikan Islam 2. irama dan ruang dalam aktiviti 3 . Mengenalpasti elemen warna. Melalui pendekatan bersepadu. Justeru para murabbi dan da’iehari ini perlu sentiasa bersedia dengan pelbagai ilmu dan kemahiran untuk berhadapan dengan pelbagai cabaran yang datang. Dokumen RPH ini digunakan untuk mengenalpasti penggunaan elemen warna. Membincangkan perlaksanaan elemen warna. irama dan ruang dalam proses pembelajaran dan pengajaran bagi mata pelajaran Pendidikan Islam Metodologi Kajian Kaedah kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah analisis dokumen dan kaedah pemerhatian. salah satu pendekatan yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam ialah pendekatan bersepadu. Objektif Kajian 1. pengkaji akan menganalisis dokumen Rancangan Pengajaran Harian(RPH) dalam buku Rekod Persediaan Mengajar guru pelatih Pendidikan Islam. Pendidikan Islam boleh diintegrasikan dengan elemen-elemen lain yang sesuai.

Selain dari belajar membaca. pengkaji hanya menganalisis dokumen RPH komponen Sirah Nabawiyah. Skop kajian melibatkan bidang Tilawah alQuran dan Ulum Syariah. Adab dan Akhlak Islamiyah serta Akidah. Manakala dalam bidang Ulum Syariah. mampu memberikan murid-murid keseronokan dan kegirangan di dalam bilik darjah. inovatif dan inventif .Kajian ini melibatkan empat orang guru pelatih Semester 5 pengkhususan Pendidikan Islam yang telah menjalani praktikum Fasa 1 selama empat minggu. sentuh. dengar. Dalam bidang Tilawah al-Quran pengkaji hanya menganalisis dokumen RPH komponen ayat bacaan sahaja. Batasan Kajian Kajian ini adalah berkaitan konsep penyepaduan elemen Seni Dalam Pendidikan dalam Pendidikan Islam. Elemen seni yang dikaji hanya melibatkan elemen warna (seni visual). ruang (pergerakan) dan irama (muzik). dan mengira murid juga digalakkan memberi pelbagai pandangan untuk mereka berfikir secara kreatif. menulis. kritis. Namun yang paling utama ialah SDP imaginatif. proses 4 .Pembelajaran dan pengajaran. Melalui tiga komponen tersebut. Seni Dalam Pendidikan Seni Dalam Pendidikan (SDP) memberi peluang kepada murid-murid untuk meneroka pelbagai sudut yang mereka lihat. Pengkaji akan memerhati guru yang diselia melalui kaedah pemerhatian dengan menggunakan borang Bimbingan Praktikum PR1 untuk menilai perlaksanaan P & P. Manakala kaedah pemerhatian dijalankan semasa pengkaji menyelia guru-guru yang menjalani latihan praktikum di sekolah. seni muzik dan pergerakan. bergerak dan berfikir dalam setiap aktiviti pembelajaran. Seni Dalam Pendidikan secara umumnya melibatkan tiga komponen asas iaitu seni visual.

Hal ini kerana intergrasi warna. elemen irama dalam seni muzik dan elemen ruang menjadi keperluan untuk memenuhi tuntutan dalam seni pergerakan. Irama dan Ruang serta KepentingannyaDalam Proses P & P Seni Dalam Pendidikan mempunyai tiga elemen yang penting iaitu elemen warna. alam sekitar yang sangat menarik dan indah dipenuhi objek-objek semulajadi yang berwarnawarni. Warna merupakan unsur yang sangat penting dalam karya seni kerana dapat menggambarkan emosi. emosi. Elemen warna dikaitkan dengan seni visual. rohani dan intelek sejajar dengan Falasafah Pendidikan Kebangsaan. irama dan ruang dalam P & P dapat menghubungkaitkan semua benda alam dan mengaktifkan prosesnya secara tidak langsung. Elemen-elemen ini dapat memudahkan guru mencapai objektif dan matlamat dalam proses P&P. Ia merupakan elemen yang penting dalam kehidupan kita. Elemen Warna. Sebagai contoh. Elemen Warna Dalam Pendidikan Elemen warna dalam konteks Seni Dalam Pendidikan dikenali sebagai seni visual.Ini jelas menunjukkan bahawa seni membantu pemikiran yang rasional dan intuitif dalam diri seseorang. personaliti dan maksud pada sesebuah karya 5 .P&Pdalam bilik darjah dapat dipelbagaikan mengikut kesesuaian keadaan untuk menjadikan proses P&P lebih berkesan dan mencapai objektif yang disasarkan. Ia juga dapat membantu mengimbangkan perkembangan proses otak kanan dan otak kiri seperti yang dibuktikan dalam Quadrant Conceptoleh Hermann(1991) . Penerapan elemen Seni Dalam Pendidikan amat penting untuk mendorong dan membantu perkembangan minda kanak-kanak secara menyeluruh serta seimbang dari segi jasmani. kebudayaan. Tanpa warna kehidupan akan menjadi bosan dan tidak bermakna. irama dan ruang.

Menurut Muhamad Hasan A. Irama yang menarik akan 6 . suka.Seni mewujudkan suasana gembira. Objek yang ideal yang dinyatakan di dalam bentuk fizikal melalui bahan yang terhasil daripada karya sebenar dalam fikiran pemerhati dan berpendapat bahawa seni visual adalah pernyataan rasa yang imaginatif. Visual pula adalah media berbentuk paparan interaktif samada visual tayangan atau visual bukan tayangan. Irama dapat dinyatakan sebagai rentak yang berlaku secara berulang. bahan dan sumber bantu belajar bagi menarik perhatian muridmurid di dalam kelas. Elemen Irama Dalam Pendidikan Elemen irama merupakan elemen yang terdapat dalam seni muzik. karya seni itu suatu imej mental. berdasarkan piramid kadar perolehan pengetahuan menunjukkan penglihatan mencatatkan peratusan terbesar iaitu 83% berbanding rasa. Visual tayangan seperti transparensi dan OHP.Rahman (2000). Dalam proses aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Ia sesuai bagi membantu perkembangan murid-murid dalam proses menerima pelajaran di samping keseronokan dalam belajar.selain warna juga digunakan untuk menarik perhatian dengan menjadikan komunikasi visual lebih menarik. Manakala visual bukan tayangan ialah carta. berkesan dan ekspresi. 1994) berpendapat bahawa. sentuhan. elemen warna boleh digunakan sebagai salah satu alat. papan tulis dan model. projektor slaid. Namun kedua-duanya membolehkan proses P & P dijalankan dengan lebih berkesan. Crose dan Collingwood (Syed Ahmad Jamal. poster. minat untuk belajar dan memajukan diri. riang. hidu dan pendengaran. kamera video serta video dan televisyen. Ini menunjukkan bahawa visual membolehkan pemerolehan maklumat berjalan dengan berkesan.

Abd Fatah (1994) mengutarakan bahawa jika seseorang pelajar itu mengintergrasikan kedua fungsi otak dengan cara yang harmoni. penggambaran car dan imaginasi akan bertambah baik untuk menyelesaikan masalah dan pemikiran akan menjadi lebih aktif. Dalam kehidupan seharian tanpa disedari setiap masa kita akan menemui pelbagai irama seperti bunyi tapak kaki. ia dapat mempertingkatkan minat dan mendorong penumpuan.mempengaruhi seseorang untuk mendengar muzik itu berulang kali. Ini menunjukkan pengabungjalinan antara otak kanan dan otak kiri berlaku membolehkan penghasilan suatu pembelajaran yang bermakna. Semakin mudah maklumat itu diingatkan. Menurut Noraini (2003). daya pemusatan akan bertambah. 7 . iringan irama dengan rentak tertentu menguatkan lagi daya ingatan kerana di samping mengurangkan kebosanan. belajar akan menjadi seronok. daya ingatan akan bertambah kuat. Semakin menarik maklumat itu kepada individu itu. Kenyataan Routier (2003) berkenaan dengan kesan muzik Mozart terhadap kanak-kanak pula menyatakan bahawa terdapatnya hubungan di antara muzik dengan membaca. Selaras dengan kenyataan ini. bunyi degupan jantung. semakin mudah maklumat itu diingatkan. Pendapat ini selari dengan kenyataan Ab. bunyi titisan air di sinki dan sebagainya. Kesimpulan awalnya ialah elemen irama dapat memberikan kesan yang positif dalam proses P & P. kebolehan menghafal dan kemahiran matematik. Fatah (1990) yang menyatakan bahawa. semakin mudah pula maklumat itu dirakamkan ke dalam ingatan jangka panjang. menulis. pada biasanya maklumat yang boleh menimbulkan emosi seronok dan menarik lebih mudah menarik perhatian daripada maklumat tidak menyeronokkan.

Kesimpulannya. kawalan diri dengan alam sekeliling. kognirif dan afektif. Menurut Dauer dan Pangrazi (1983). Pergerakan di peringkat sekolah rendah melibatkan permainan berunsur pendidikan. Ruang juga dapat didefinasikan sebagai kawasan yang terletak di sekeliling sesuatu objek atau jarak antara dua objek. elemen-elemen warna. Pergerakan-pergerakan ini membolehkan murid untuk memperolehi kecekapan pergerakan menerusi teknikteknik menyelesaikan masalah dengan menekankan kebebasan ekspresi yang berteraskan kegiatan-kegiatan seperti penerokaan. kanak-kanak mempunyai keinginan untuk bergerak. penemuan dan kreativiti. irama dan ruang saling memerlukan dalam proses P & P kerana dapat memupuk minat murid dan menjadikan aktiviti menyeronokkan dan tidak membosankan. Dalam hal ini. Ruang diperlukan untuk bergerak dan melakukan aktiviti untuk mendapatkan keselesaan dan keselamatan. Secara tidak langsung mereka akan dapat mempelajari tentang dirinya sendiri dari segi kemampuan. Selain itu.Elemen Ruang Dalam Pendidikan Elemen ruang melibatkan pergerakan dalam proses P & P. pergerakan berunsurkan pendidikan. sukan dan atletik dan kecerdasan jasmani. Pergerakan juga ditakrifkan sebagai belajar untuk bergerak dan bergerak untuk belajar. kesesuaian diri dan dapat melahirkan perasaan dan idea. elemen-elemen ini perlu diaplikasikan dalam pengajaran untuk memastikan pengajaran dapat merangsang ke 8 . berlakon dan sentiasa aktif yang tidak boleh dipuaskan kerana mereka gemar bergerak bebas. Pergerakan ini melibatkan pelbagai domain iaitu psikomotor. pengurusan bilik darjah perlulah diberi bimbingan dan perhatian agar perkembangan fisiologi dan intelektual kanak-kanak tidak terbantut.

Istilah-istilah ini memberi maksud proses penyebatian antara ilmu wahyu dan bukan wahyu. Selari dengan matlamat Pendidikan Islam di Malaysia iaitu melahirkan muslim yang berilmu. murid tertentu sahaja akan mendapat bahan yang disampaikan.arah pembelajaran yang berkesan di samping menggalakkan murid bergerak aktif ketika proses P & P berlangsung. Ilmu merupakan asas kepada pembinaan insan dan peradaban manusia. berketerampilan. Namun kedua-dua cabang ilmu ini sangat penting dan saling berkait antara satu sama lain. Ini 9 . ilmu terbahagi kepada dua peringkat iaitu ilmu yang diberi oleh Allah (ilmu wahyu) dan ilmu yang diperolehi oleh manusia berdasarkan usaha aqliahnya sendiri (ilmu bukan wahyu). Terdapat beberapa istilah lain yang memberi maksud yang hampir sama dengan pendekatan bersepadu seperti islamisasi ilmu dan integrasi ilmu. ilmu wahyu dan ilmu bukan wahyu boleh disepadukanuntuk membentuk keperibadian dan sahsiah individusehingga mampu melahirkan insan kamil. Dalam konteks Pendidikan Islam. dengan menggunakan pelbagai pendekatan pengajaran. Kesepaduan Ilmu Dalam Pendidikan Islam Islam memandang serius tentang kepentingan ilmu pengetahuan.beriman. Gardner (1983) menyatakan bahawa jika hanya satu sahaja pendekatan digunakan dalam pengajaran. Menurut al-Attas (1979) . beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah supaya menjadi hamba dan khlifah Allah yang bertakwa dan menyumbang ke arah mempertingkat tamadun bangsa dan negara. Pendekatan yang berintegrasi dan bersepadu terhadap pelbagai jenis elemen memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada lebih kreatif. Ini disebabkan murid mempunyai kebolehan menaakul dalam keadaan berbeza.

konsep pendidikan bersepadu merupakan penyepaduan ilmu wahyu dengan ilmu akal dalam pendidikan yang memetingkan akhlak manusia.bahasa. Usaha untuk mencapai matlamat ini dibuat melalui penyepaduan ilmu pengetahuan.2006) Al-Attas (1979) menyatakan kedua-dua ilmu wahyu dan bukan wahyu adalah bersepadu kerana ilmu wahyu menunjukkan tujuannya kepada roh dan diri insan dalam kehidupan sehari-hari serta menetapkan nilai hidup supaya kehidupan terpimpin ke arah jalan yang benar.Justeru elemen seni yang boleh diintegrasikan dengan Pendiidkan Islam adalah seni yang bernilai yang dapat meningkatkan kemanusiaan dan bukan kesenian yang boleh meruntuhkan nilainilai kemanusiaan.ko kurikulm dan budaya sekolah.menunjukkan bahawa tiada pemisahan antara ilmu agama dan bukan agama.emosi.jasmani dan rohani. Jika tiada kesepaduan . strategi pengajaran dan pembelajaran bersepadu yang merangkumi aspek kemahiran. Ilmu wahyu menjadi ilmu asasi yang menjadi dasar kepada ilmu bukan wahyu. Menurut Tajul Ariffin&Noraini (2002).nilai murni dan akhlak. Elemen Seni Dalam Pendidikan Islam Antara elemen yang boleh disepadukan dalam Pendidikan Islam ialah Pendidikan Seni.maka ilmu bukan wahyu tidak dapat memandu dan membimbing insan dalam kehidupan. 10 . al-Qardhawi (1999) menyatakan kesenian merupakan satu tuntutan naluri dan perasaan .(Hamizul. Tuntutan tersebut adalah sama penting seperti ibadat yang merupakan tuntutan rohani dan ilmu yangmerupakan tuntutan akal fikiran. Ia bertujuan untuk menghasilkan pelajar yang mempunyai sahsiah seimbang dari segi intelek. Keduadua ilmu ini saling berkait antara satu sama lain.

Al-Quran memberi perhatian kepada unsur keindahan dan kecantikan yang dicipta oleh Allah SWT di samping unsur manfaat dan faedah yang terdapat padanya.an-Nahl : 14. Pandangan ini menjelaskan bahawa seni dan alam sangat berkait rapat dalam membentuk kesedaran jiwa manusia.Firman Allah SWT yang bermaksud “Wahai anak Adam. Contohnya warna laut yang kebiru-biruan.(an-Nahl : 5. (Surah al-A’araf . dan janganlah berlebih-lebihan.an-Nahl : 8.Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.alQuran membenarkan manusia menikmati kecantikan dan perhiasan yang terdapat padanya. Di samping mengambil manfaat. irama kicauan burung berzikir (muzik) dan keluasan ruang bumi yang membolehkan manusia bebas bergerak (pergerakan). .Elemen seni tidak boleh diabaikan dalam kehidupan.al-An’am : 141) Al-Qardhawi (1999) menyatakan mengambil perhiasan merupakan satu keperluan naluri. khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. makan dan minumlah. pakailah perhiasan kamu setiap kali kamu memasuki masjid. 11 . nilai estetika pada penciptaan anggota badan (seni visual). Perkataan tersebut juga menunjukkan bahawa dalam perhiasan tersebut terkandung kemuliaan dan kehormatan.Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang Mengetahui.Alam semulajadi merupakan ciptaan Allah dan melalui ciptaan inilah wujudnya hasil kesenian manusia. 31-32) ‘Perhiasan Allah’ dalam ayat tersebut digambarkan sebagai unsur keindahan yang disediakan Allah SWT kepada hamba-hambanya di samping unsur manfaat yang terdapat pada rezeki yang baik.Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hambaNya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia.

malahia turut menyumbang kepada keberkesanan proses P & P Pendidikan Islam. banyak syair-syair.a.stelah itu baginda bersabda. seraya baginda berkata. inilah jalan-jalan syaitan. Diriwayatkan oleh Jabir r. baginda membuat satu garisan di atas tanah dengan menggunakan tangan baginda.2002) Selain daripada itu.153)” (alHalabi. Kemudia baginda membuat dua garisan lagi di sebelah kiri.a : “Ketika kami sedang duduk bersama dengan Nabi. inilah jalan Allah Azza Wajalla. irama dan pergerakan (ruang)tidak menyimpang dari ajaran Islam.w juga menggunakan elemen seni iaitu melukis dan melakar sesuatu bagi menerangkan perkara yang ingin disampaikan. Contohnya dalam satu peristiwa yang dirakamkan dalam sebuah hadis yang bermaksud. kesan perjanjiandan kuiz interaktif : Aktiviti menulis perjanjian dan mengklik jawapan bagi soalan interaktif : Tiada Ruang Irama 12 . Ruangdan Irama dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam RPH 1 Tajuk Bidang Warna : Perjanjian Hudaibiah (Tahun 6) : Sirah Nabawiyah : Paparan peta Semenanjung Arab dan paparan slaid menunjukkkan isi perjanjian. Ini menunjukkan bahawa seni visual. Kemudian baginda meletakkan tangan yang mulia di garisan tengah lalu membaca ayat : Dan sesungguhnya inilah jalanKu yang lurus maka ikutilah. Analisis Elemen Warna.janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain (surah al-An. qasidah dan lagu-lagu taranum al-Quran yang dicipta oleh para ilmuan Islam sebagai salah satu teknik penyerapan dan penyuburan sikap cintakan ilmu pengetahuan.Rasulullah s.am .

Penggunaan warna dilihat dengan jelas pada paparan peta Semenajun Arab dalam Langkah 1.Penggunaan peta yang berwarna digunakan untuk memberi gambaran yang jelas kepada pelajar-pelajar kedudukan tempat (Hudaibiah) perjanjian diadakan. Guru memilih untuk menyepadukan tajuk dengan penggunaan ruang melalui aktiviti menulis perjanjian dengan ibu bapa. Guru berjaya menerangkan konsep tajuk dengan jelas dalam Langkah 1 dengan menyepadukan tajuk dengan elemen warna pada paparan peta. RPH 2 Tajuk Bidang Warna Ruang Irama : Surah al-Buruj ayat 1-25 (Tahun 6) : Tilawah al-Quran : Video cakerawaladan paparan slaid mengandungi potongan ayat :Permainan ‘Alhamdulillah Saya Terpilih’ : Video cakerawala berlatarbelangkan audio Dalam P&P Tilawah al-Quran ini.Elemen warna jelas disepadukan dalam Set Induksi melalui penggunaan video yang menunjukkan alam cakerawala sebagai bukti kebesaran Allah.Penggunanan audio dan video ini berkesan untuk mengajak murid berfikir tentang kebesaran dan kekuasaan Allah SWT sebelum guru mengaitkan 13 . Video ini juga mengandungi elemen irama(audio) yang sangat mengesankan pendengar.guru dan rakan dalam Set Induksi dan mengklik jawapan bagi soalan iteraktif dalam Langkah 2 . Penyepaduan tajuk dengan irama tidak dilakukan dalam P&P ini. guru telah menyepadukan ketiga-tiga elemen dalam tajuk Surah al-Buruj. Penggunaan ruang dalam P&P ini sangat minimum.Dalam P&P ini guru memberi fokus kepada penggunaan warna sebagai unsur kesepaduan antara Penddikan Islam dan Pendidikan Seni.

RPH 3 Tajuk Bidang Warna Ruang : Allah Bersifat Wahdaniyah (Tahun 4) : Ulum Syariah : Paparan kad manila mengandungi erti Allah Bersifat Wahdaniyah dan Dalil :Aktiviti perbincangan kumpulan berkaitan Kesan Beriman dengan Sifat Wahdaniyah dan Akibat Tidak Beriman Dengan Sifat Wahdaniyah : Tiada Irama Dalam tajuk ini. Penggunaan ruang disepadukan dalam Langkah 3 semasa aktiviti permainan dijalankan. 14 . guru hanya memilih elemen warna dan ruang untuk disepadukan dalam pengajaran. Elemen warna disepadukan dengan dalam Langkah 1 dan Langkah 2 apabila guru menayangkan paparan slaid mengandungi potongan ayat al-Quran yang berwarna.guru menunjukkan perbezaan huruf ha dan kha. Permainan tersebut dikenali sebagai permainan ‘Alhamdulillah. Dalam paparan slaid ini . Permainan yang dikendalikan oleh guru bertujuan memberi peluang kepada semua murid untuk membaca ayat al-Quran yang telah diajar oleh guru.Saya Terpilih’.dengan surah yang akan dibaca iaitu Surah al-Buruj yang bermaksud ‘bintangbintang’.Perbezaan tesebut ditunjukan dengan penggunaan warna yang berbeza.. Manakala elemen ruang pula disepadukan dalam Langkah 3 melalui aktiviti perbincangan kumpulan berkaitan Kesan Beriman dengan Sifat Wahdaniyah dan Akibat Tidak Beriman Dengan Sifat Wahdaniyah. Elemen warna digunakan dalam Langkah 1 dan Langkah 2 semasa guru menerangkan maksud dan dalil Wahdaniah.

Bagi elemen ruang. Di akhir aktiviti ini.guru memberi beberapa situasi berkaitan tajuk dan murid melakonkan situasi tersebut. Murid diperdengarkan terlebih dahulu lagu tersebut dan kemudian mengajak murid menyanyi bersama-sama dengan diiringi paluan kompang 15 . Elemen irama pula dimasukkan dalam Langkah 1. Dalam langkah 2 ini.guru memasukkan elemen ini dalam Langkah 2 iaitu dengan menggunakan kaedah lakonan. Elemen warna disepadukan secara mimima pada paparan kad manila yang mengandungi faedah bertanya dan akibat tidak beradab dalam Langkah 3.RPH 4 Tajuk Bidang Warna : Adab Bertanya (Tahun 4) : Adab dan Akhlak Islamiyah : Paparan kad manila berkaitan Faedah Adab Bertanya dan Akibat Tidak Beradab Ruang Irama : Lakonan pendek : Lagu – Lirik :: Adab pertama memberi salam Kedua pula tanya dengan ikhlas Adab ketiga guna bahasa dengan baik Adab terakhir ucap terima kasih Mari belajar kawan-kawan Mari belajar adab bertanya (diiringi kompang) Dalam tajuk Adab Bertanya ini. guru dan murid berbincang dan mengaitkannya dengan tajuk. Guru hanya menggunakan warna yang sama pada tulisan pada kedua-dua paparan. Guru telah mencipta lagu dan lirik sendiri berkaitan tajuk. guru telah menyepadukan ketiga-tiga elemen dalam pengajaran.

Manakala elemen ruang pula disepadukan dalam Langkah 3 melalui aktiviti perbincangan kumpulan berkaitan kesan beriman dengan sifat Wahdaniyah dan Akibat tidak beriman dengan sifat Wahdaniyah. Elemen irama digunakan dalam Langkah 1 semasa set induksi dijalankan untuk menarik minat murid serta penumpuan murid untuk berlajar iaitu dengan mempendengarkan nasyid. guru memilih elemen warna dan irama dalam aktiviti untuk disepadukan dalam pengajaran. Langkah seterusnya guru menggunakan elemen warna iaitu seni visual dengan mengedarkan keratan ayat yang di lukis kepada murid untuk di tampal ke hadapan. Melalui lirik lagu yang dinyanyikan murid mudah mengingat isi pelajaran iaitu adab-adab ketika bertanya. RPH 6 Bidang : Tilawah Al Quran Tajuk Kelas Warna Irama : Ayat Bacaan : Tahun 4 : Menggunakan kad imbasan dan mempamerkan kalimah Surah Yusuf menggunakan slaid : Menggunakan ICT untuk memperdengarkan lagu nasyid 16 . RPH 5 Bidang : Akidah Tajuk Kelas : Allah bersifat Wahdahniah : Tahun 4 Warna :Menggunakan keratan ayat tentang kesan beriman dengan sifat Wahdahniah Irama : Murid mendengar lagu nasyid sifat-sifat Allah Ruang : Murid di bahagi kepada empat kumpulan untuk melakukan aktiviti iaitu memilih jawapan yang tepat tentang kesan beriman dengan sifat Wahdahniah yang diberi oleh guru Dalam tajuk ini.oleh guru.

17 .Ruang : Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan untuk melakukan aktiviti Dalam tajuk ini. Ruang :Murid dibahagikan kepada empat kumpulan untuk melakukan aktiviti perbincangan tentang adab menolong ibu bapa) Dalam tajuk Adab Menolong Ibu Bapa. RPH 7 Bidang : Akhlak Tajuk Kelas : Adap menolong ibu bapa : Tahun 5 Cerdas Warna : Tayangan slaid tentang bentuk pertolongan kepada ibu bapa Irama : Murid diperdengarkan lagu berirama perlahan sambil guru berpuisi dalam intonasi yang lembut tentang kesedaran betapa bertuahnya kepada murid yang masih mempunyai ibu bapa. guru memilih semua elemen-elemen seperti elemen irama. Langkah seterusnya guru menggunakan elemen warna dengan memaparkan kalimah surah Yusuf dengan menggunakan slide. Elemen warna disepadukan secara baik pada paparan slaid yang mengandungi bentuk pertologan kepada ibu bapa. guru telah menyepadukan ketiga-tiga elemen dalam pengajaran. warna dan ruang untuk disepadukan dalam pengajaran. Elemen irama digunakan dalam Langkah 1 semasa set induksi dijalankan iaitu diperdengarkan nasyid yang berkaitan dengan mata pelajaran. Manakala elemen ruang pula disepadukan dalam Langkah 3 iaitu melalui aktiviti perbincangan kumpulan.

guru memilih elemen irama dan warna sahaja untuk disepadukan dalam pengajaran. Ulasan dan Perbincangan Berdasarkan penelitian dokumen RPH dan pemerhatian semasa penyeliaan praktikum. Langkah seterusnya guru masih memaparkan slaid potongan ayat yang menggunakan elemen warna dengan bertanda hukum tajwid dan berwarnaManakala elemen irama pula disepadukan dalam Langkah 3 iaitu melalui aktiviti membaca bacaan Al Quran secara berkumpulan dan individu.perkara-perkara berikut telah diperolehi : 18 . Elemen runag tidak dimasukkan kerana tidak begitu berkaitan dengan mata pelajaran hari tersebut. guru memasukkan elemen ini dalam Langkah 3 iaitu membahagikan murid kepada beberapa kumpulan untuk aktiviti perbincangan yang akan diekspres di hadapan kelas RPH 8 Bidang : Tilawah Tajuk : Surah Ar Rum ayat 24 Kelas : 5 Cerdas Warna : Menyusun huruf jawi (ejaan surah Ar Rum) Memaparkan potongan ayat yang bertanda hukum tajwid Irama : Mendengar bacaan potongan ayat oleh guru dan rakan-rakan lain Ruang : Tiada Dalam tajuk ini. Elemen warna digunakan dalam Langkah 1 semasa set induksi dijalankan iaitu dengan menyusun huruf-huruf untuk membentuk satu perkataan iaitu Ar Rum.Bagi elemen ruang.

2. Elemen irama juga mampu mengajak pelajar menghayati dan berfikir tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Dalam RPH 8 pula perbezaan warna digunakan untuk membezakan hukum tajwid. Elemen warna juga digunakan untuk memberi gambaran yang lebih jelas kepada pelajar seperti paparan peta dalam P&P Sirah Nabawiyah (RPH1).Kebanyakan elemen warna digunakan untuk memberi fokus kepada isi-isi penting. RPH5 dan RPH6).Gabungan audio dan video ini sangat efektif digunakan dalam set induksi untuk menarik perhatian murid di samping mengajak murid berfikir tentang kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Penggunaan elemen warna – Pelatih mengggunakan elemen warna secara maksima dan berkesan dalam proses P&P melalui paparan slaid mahu pun kad. Contohnya dalam RPH2 pelatih menggunakan video yang menunjukkan alam cakerawala dalam P&P Tilawah al-Quran . Dalam RPH4 pelatih mencipta lagu dan lirik sendiri dalam P&P Adab dan Akhlak Islamiyah untuk memudahkan pelajar mengingati isi-isi penting. Kebanyakan elemen irama digunakan sebagai set induksi dalam P&P. Ini mungkin disebabkan pelatih tidak dapat menghubungkaitkan elemen ruang 19 . Video tersebut mengandungi elemen irama(audio) yang sangat mengesankan.Di samping itu. Penggunaa elemen irama – Pelatih berjaya mengaplikasikan elemen irama dalam P&P dan memanfaatkannya untuk menarik perhatian dan menimbulkan keseronokan belajar. 3. Dalam RPH7 pula.1. pelatih memasukkan elemen irama untuk menimbulkan kesedaran dan motivasi.(Rujuk RPH2.penggunaan warna juga digunakan untuk menunjukkan maksud yang berbeza. Penggunaan elemen ruang – Pelatih kurang menyepadukan elemen ruang dalam P&P. Contohnya dalam RPH2 pelatih menggunakan warna yang berbeza untuk membezakan huruf ‘ha’ dan ‘kha’ dalam P&P Tilawah al-Quran. Dalam hal ini warna memainkan peranan yang sangat penting untuk memberi kefahman yang lebih jelas kepada murid..

Namun dalam RPH7. elemen ruang sangat sesuai disepadukan dalam P&P Adab dan Akhlak Islamiyah melalui aktiviti simulasi.(RPH3 dan RPH5) Kesimpulan Pendekatan bersepadu dalam proses P&P Pendidikan Islam mampu menimbulkan suasana positif dalam bilik darjah.(Rujuk RPH2) Dalam komponen Ulum Syariah. pelatih masih boleh memasukkan elemen ruang secara minimum dalam P&P Tilawah al-Quran seperti mengadakan aktiviti permainan ringkas. Mereka dapat memasukkan elemen-elemen seni iaitu warna.ruang dan irama dalam komponen Tilawah al-Quran dan Ulum Syariah.demonstrasi dan lakonan. Walaupun demikian. Dalam P&P Akidah pula. Penyepaduan elemen Seni dalam Pendidikan Islam menjadi contoh kepada pelaksanaan pendekatan bersepadu dalam P&P Pendidikan Islam. Namun begitu . Namun penambahbaikan harus dilakukan bagi memaksimumkan penyepaduan elemen-elemen tersebut dalam komponen-kmponen yang telah dibincangkan dan komponen lain seperti Ibadah dan Pelajaran Jawi. 20 .dengan isi pelajaran. Pelatih yang telah diberi pendedahan berkaitan Seni Dalam Pendidikan semasa Semester 4 ternyata dapat mengaplikasikan teori yang telah dipelajari semasa menjalani latihan praktikum.(Rujuk RPH4). pelatih tidak memanfaatkan elemen ruang untuk membantu keberkesanan proses P&P Adab dan Akhlak Islamiyah. Dalam P&P tesebut adalah lebih baik jika pelatih menyepadukan elemen ruang melalui aktiviti simulasi atau lakonan yang berkaitan dengan tajuk. elemen irama sememangnya kurang sesuai disepadukan dalam P&P Tilawah al-Quran kerana P&P Tilawah al-Quran lebih memberi fokus kepada kemahiran membaca ayat-ayat al-Quran. pelatih hanya memasukkan elemen ruang melalui aktiviti perbincangan kumpulan.

R. Humor dalam Pengajaran.net/Edigest_2. Penyepaduan Ilmu Wahyu dan Ilmu Bukan Wahyu.gemaislam. Rahman Abd Aziz & Abdul Rashid Mohamed. Abd. Universiti Pendidikan Sultan Idris Lim HUEY Khing Etc. (2006). Conditions of learning. Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia Mohd Azhar Abd Hamid.htm Hamizul Mahmud.Rinehart and Winston. Negeri Sembilan : Al-Azhar Media Abd Ghani Abdullah.Rujukan Al-Quran al-Karim Abdul Fatah Abu Ghuddah al-Halabi. Rasululullah Pendidik Terulung (Terj. (2004) Pendidikan Seni dan Muzik: Metodologi Pendidikan Seni Visual.com Gagne. Kreativiti : Konsep.teachersrock. Amy C. http://www. Skudai : Penerbit Universiti Teknologi Malaysia 21 . Teori dan Praktis. (ONLINE) : Available: http://www.(1985). Iberahim Hassan & Jamilah Omar. Shuhadak Mahmud). Brualdi. (1996) Multiple Intelligences : Gardner’s Theory. Bhd. Kuala Lumpur: PTS profesional Publishing Sdn. 2004. Tanjung Malim. (2007).(2009). (2003) Modul Pengajian Asas Seni Dalam Pendidikan (Pengenalan Kepada Seni Dalam Pendidikan). New York:Holt.

Hamid (2004). Shahabuddin Hashim. Tanjong Malim Modul Seni Dalam Pendidikan. Bhd. (2001). Jeddah : King Abdulaziz University Tajul Ariffin Nordin & Nor Aini Dan.(Terj. Flo Enterprise Sdn. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Syed Muhammad Naquib al-Attas.gov. Hamid (2006). Aims and Objectives Of Islamic Education. Kuala Lumpur : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia http://www. 2003 Salmah Ayob (1992) Pergerakan kreatif dan Pendidikan.(1979). Syed Ahmad Jamal. Bahagian Pendidikan Guru. Mahani Razali dan Ramlah Jantan (2004). Kementerian Pelajaran Malaysia. Tanjong Malim Mohd Johari Ab. PTS Publications & Distributors Sdn. Pendidikan dan Pembangunan Manusia : Pendidikan Bersepadu. Seni Dalam Islam. Penerbitan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Pendidikan Seni Visual dan Muzik. 1992.moe.my/bpk/modul_pnp/modul_psv/04kecerdasan_pelbagai. Asas Seni Visual. Penerbitan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Selangor : As-Syabab Media Yusuf al-Qardhawi. Rupa dan Jiwa. Mohd Nazri Dollah).Mohd Johari Ab.pdf 22 . Bhd. Psikologi Pendidikan. (1999).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->