ELEMEN WARNA, RUANG DAN IRAMA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANPENDIDIKAN ISLAM DALAM KALANGAN GURU PELATIH SEMESTER

5 IPG, KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM

Zulina bt Ahmad Zawawi (Jabatan Pendidikan Islam dan Moral) zulina_zawawi@yahoo.com Ramlah Hj Mohd Dom (Jabatan Sains Sosial) ampyan06@yahoo.com.my

Abstrak Pendekatan dalam pengajaran merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks Pendidikan Islam,pelbagai pendekatan boleh digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Antaranya adalah pendekatan bersepadu. Pendekatan bersepadu dalam Pendidikan Islam dilakukan dengan memasukkan elemen-elemen luar seperti nilai, seni,bahasa mahupun kemahiran berfikir dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam.Kajian ini merupakan satu analisis konten berkaitanpendekatan bersepadu antara Pendidikan Islam dan Pendidikan Seni yang dilakukan oleh guruguru pelatih Semester 5 pengkhususan Pendidikan Islamyang menjalani praktikum Fasa 1. Skop analisis hanya melibatkan penggunaan elemen warna, ruang dan irama serta kepentingannya dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam.Kajian dijalankan dengan menganalisis dokumen Rancangan Pengajaran Harian dan pemerhatian terhadap sesiP&P guru-guru pelatih Semester 5 pengkhususan Pendidikan Islam.Hasil kajian ini diharapkan dapat membantu guru-guru pelatih pengkhususan Pendidikan Islam meningkatkan keberkesanan pengajaran mereka dengan menggunakan pendekatan bersepadu antara Pendidikan Islam dan Pendidikan Seni.

Kata kunci : Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam, pendekatan bersepadu, elemen warna, ruang dan irama

1

Pendahuluan Pengajaran dan pembelajaran (P&P) merupakan satu proses yang melibatkan peranan guru, pelajar, kurikulum dan persekitaran bilik darjah. Proses pengajaran dan pembelajaran harus diberipenekanan yang sewajarnya dalam pendidikan formal. Ia memerlukan suatuusaha berterusan ke arah menyediakan pendidikan komprehensif dan efektif terhadap segalaisi pelajaran yang disampaikan. Olehitu, proses ini perlu diberi ‘sentuhan’ yang dapat menarik minat para pelajar agar setiap isipelajaran yang disampaikan memberi input yang maksima.

Menurut Russel (1968), matlamat proses P & P ialah untuk membentuk kanak-kanak dengan kemahiran memerhati, kesedaran dan arif terhadap pergerakan, bunyi, bentuk, tekstura dan irama yang membolehkan peningkatan daya estetika. Sehubungan itu, guru perlu kreatif dalam pengajaran supaya dapat menarik minat murid terhadap proses pembelajaran. Leonard M.S et al (1996,) menyatakan bahawa, kreativiti dalam bilik darjah boleh dan seharusnya dapat memimpin murid-murid supaya lebih berminat dan mengambil bahagian untuk mendapatkan pengalaman semasa proses P & P dijalankan.

Dalam konteks Pendidikan Islam, proses pengajaran dan pembelajaran lebih menjurus kepada proses pemindahan ilmu, kemahiran, nilai, amalan dan penghayatan. Hassan Langgulung (1981) mendefinisikan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam sebagai satu proses memindahkan nilai-nilai yang bersumberkan al-Quran,asSunnah,qias,kemaslahatan umum dan ijmak bagi tujuan memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat.

2

Melalui pendekatan bersepadu. irama dan ruang dalam proses pembelajaran dan pengajaran bagi mata pelajaran Pendidikan Islam Metodologi Kajian Kaedah kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah analisis dokumen dan kaedah pemerhatian. irama dan ruang dalam aktiviti 3 . Objektif Kajian 1. Membincangkan perlaksanaan elemen warna. salah satu pendekatan yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam ialah pendekatan bersepadu. Pendidikan Islam boleh diintegrasikan dengan elemen-elemen lain yang sesuai. Melalui kaedah analisis dokumen. irama dan ruang dalam Rancangan Pengajaran Harian bagi mata pelajaran Pendidikan Islam 2. berkesan dan mencapai objektif pembelajaran. Mengenalpasti elemen warna. Roh Pendidikan Islam perlu sampai kepada mad’u agar mereka dapat mendepani cabaran era globalisasi dengan menjadikan Pendidikan Islam sebagai asas dan benteng dalam diri mereka. Bagi mencapai matlamat tersebut. Justeru para murabbi dan da’iehari ini perlu sentiasa bersedia dengan pelbagai ilmu dan kemahiran untuk berhadapan dengan pelbagai cabaran yang datang. Dokumen RPH ini digunakan untuk mengenalpasti penggunaan elemen warna.Proses pengajaran dan pembelajaranPendidikan Islam perlu sentiasa kompetetif dan relevan dengan kehendak dan situasi semasa. tidak menyalahi syarak dan mampu menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik. pengkaji akan menganalisis dokumen Rancangan Pengajaran Harian(RPH) dalam buku Rekod Persediaan Mengajar guru pelatih Pendidikan Islam.

inovatif dan inventif .Kajian ini melibatkan empat orang guru pelatih Semester 5 pengkhususan Pendidikan Islam yang telah menjalani praktikum Fasa 1 selama empat minggu. mampu memberikan murid-murid keseronokan dan kegirangan di dalam bilik darjah. kritis. Skop kajian melibatkan bidang Tilawah alQuran dan Ulum Syariah. pengkaji hanya menganalisis dokumen RPH komponen Sirah Nabawiyah. Adab dan Akhlak Islamiyah serta Akidah. Elemen seni yang dikaji hanya melibatkan elemen warna (seni visual). ruang (pergerakan) dan irama (muzik). dan mengira murid juga digalakkan memberi pelbagai pandangan untuk mereka berfikir secara kreatif. Namun yang paling utama ialah SDP imaginatif. Melalui tiga komponen tersebut. Seni Dalam Pendidikan Seni Dalam Pendidikan (SDP) memberi peluang kepada murid-murid untuk meneroka pelbagai sudut yang mereka lihat. seni muzik dan pergerakan. Manakala dalam bidang Ulum Syariah. sentuh. dengar. bergerak dan berfikir dalam setiap aktiviti pembelajaran. Dalam bidang Tilawah al-Quran pengkaji hanya menganalisis dokumen RPH komponen ayat bacaan sahaja. menulis. Batasan Kajian Kajian ini adalah berkaitan konsep penyepaduan elemen Seni Dalam Pendidikan dalam Pendidikan Islam. Manakala kaedah pemerhatian dijalankan semasa pengkaji menyelia guru-guru yang menjalani latihan praktikum di sekolah. Pengkaji akan memerhati guru yang diselia melalui kaedah pemerhatian dengan menggunakan borang Bimbingan Praktikum PR1 untuk menilai perlaksanaan P & P. Selain dari belajar membaca.Pembelajaran dan pengajaran. proses 4 . Seni Dalam Pendidikan secara umumnya melibatkan tiga komponen asas iaitu seni visual.

personaliti dan maksud pada sesebuah karya 5 . irama dan ruang dalam P & P dapat menghubungkaitkan semua benda alam dan mengaktifkan prosesnya secara tidak langsung. Ia merupakan elemen yang penting dalam kehidupan kita. alam sekitar yang sangat menarik dan indah dipenuhi objek-objek semulajadi yang berwarnawarni. elemen irama dalam seni muzik dan elemen ruang menjadi keperluan untuk memenuhi tuntutan dalam seni pergerakan. Tanpa warna kehidupan akan menjadi bosan dan tidak bermakna. Elemen Warna. kebudayaan.P&Pdalam bilik darjah dapat dipelbagaikan mengikut kesesuaian keadaan untuk menjadikan proses P&P lebih berkesan dan mencapai objektif yang disasarkan. Irama dan Ruang serta KepentingannyaDalam Proses P & P Seni Dalam Pendidikan mempunyai tiga elemen yang penting iaitu elemen warna. Elemen-elemen ini dapat memudahkan guru mencapai objektif dan matlamat dalam proses P&P. Warna merupakan unsur yang sangat penting dalam karya seni kerana dapat menggambarkan emosi. Elemen Warna Dalam Pendidikan Elemen warna dalam konteks Seni Dalam Pendidikan dikenali sebagai seni visual. rohani dan intelek sejajar dengan Falasafah Pendidikan Kebangsaan.Ini jelas menunjukkan bahawa seni membantu pemikiran yang rasional dan intuitif dalam diri seseorang. Sebagai contoh. emosi. Ia juga dapat membantu mengimbangkan perkembangan proses otak kanan dan otak kiri seperti yang dibuktikan dalam Quadrant Conceptoleh Hermann(1991) . Penerapan elemen Seni Dalam Pendidikan amat penting untuk mendorong dan membantu perkembangan minda kanak-kanak secara menyeluruh serta seimbang dari segi jasmani. Hal ini kerana intergrasi warna. Elemen warna dikaitkan dengan seni visual. irama dan ruang.

minat untuk belajar dan memajukan diri. Crose dan Collingwood (Syed Ahmad Jamal. projektor slaid. Manakala visual bukan tayangan ialah carta. suka. Namun kedua-duanya membolehkan proses P & P dijalankan dengan lebih berkesan. 1994) berpendapat bahawa. Ia sesuai bagi membantu perkembangan murid-murid dalam proses menerima pelajaran di samping keseronokan dalam belajar. Ini menunjukkan bahawa visual membolehkan pemerolehan maklumat berjalan dengan berkesan. bahan dan sumber bantu belajar bagi menarik perhatian muridmurid di dalam kelas.Rahman (2000).Seni mewujudkan suasana gembira. Menurut Muhamad Hasan A. Irama yang menarik akan 6 . Objek yang ideal yang dinyatakan di dalam bentuk fizikal melalui bahan yang terhasil daripada karya sebenar dalam fikiran pemerhati dan berpendapat bahawa seni visual adalah pernyataan rasa yang imaginatif. Dalam proses aktiviti pembelajaran dan pengajaran. sentuhan. poster. Elemen Irama Dalam Pendidikan Elemen irama merupakan elemen yang terdapat dalam seni muzik. karya seni itu suatu imej mental. papan tulis dan model. Visual tayangan seperti transparensi dan OHP. elemen warna boleh digunakan sebagai salah satu alat. berdasarkan piramid kadar perolehan pengetahuan menunjukkan penglihatan mencatatkan peratusan terbesar iaitu 83% berbanding rasa. riang.selain warna juga digunakan untuk menarik perhatian dengan menjadikan komunikasi visual lebih menarik. Visual pula adalah media berbentuk paparan interaktif samada visual tayangan atau visual bukan tayangan. kamera video serta video dan televisyen. hidu dan pendengaran. berkesan dan ekspresi. Irama dapat dinyatakan sebagai rentak yang berlaku secara berulang.

bunyi titisan air di sinki dan sebagainya. semakin mudah pula maklumat itu dirakamkan ke dalam ingatan jangka panjang. ia dapat mempertingkatkan minat dan mendorong penumpuan. Fatah (1990) yang menyatakan bahawa. Menurut Noraini (2003). semakin mudah maklumat itu diingatkan. iringan irama dengan rentak tertentu menguatkan lagi daya ingatan kerana di samping mengurangkan kebosanan.mempengaruhi seseorang untuk mendengar muzik itu berulang kali. Kesimpulan awalnya ialah elemen irama dapat memberikan kesan yang positif dalam proses P & P. Semakin menarik maklumat itu kepada individu itu. Kenyataan Routier (2003) berkenaan dengan kesan muzik Mozart terhadap kanak-kanak pula menyatakan bahawa terdapatnya hubungan di antara muzik dengan membaca. penggambaran car dan imaginasi akan bertambah baik untuk menyelesaikan masalah dan pemikiran akan menjadi lebih aktif. Selaras dengan kenyataan ini. pada biasanya maklumat yang boleh menimbulkan emosi seronok dan menarik lebih mudah menarik perhatian daripada maklumat tidak menyeronokkan. 7 . bunyi degupan jantung. Pendapat ini selari dengan kenyataan Ab. Abd Fatah (1994) mengutarakan bahawa jika seseorang pelajar itu mengintergrasikan kedua fungsi otak dengan cara yang harmoni. Ini menunjukkan pengabungjalinan antara otak kanan dan otak kiri berlaku membolehkan penghasilan suatu pembelajaran yang bermakna. daya ingatan akan bertambah kuat. belajar akan menjadi seronok. daya pemusatan akan bertambah. Semakin mudah maklumat itu diingatkan. menulis. Dalam kehidupan seharian tanpa disedari setiap masa kita akan menemui pelbagai irama seperti bunyi tapak kaki. kebolehan menghafal dan kemahiran matematik.

Ruang juga dapat didefinasikan sebagai kawasan yang terletak di sekeliling sesuatu objek atau jarak antara dua objek. penemuan dan kreativiti. Pergerakan juga ditakrifkan sebagai belajar untuk bergerak dan bergerak untuk belajar. Pergerakan ini melibatkan pelbagai domain iaitu psikomotor. kawalan diri dengan alam sekeliling. Menurut Dauer dan Pangrazi (1983). pergerakan berunsurkan pendidikan. kognirif dan afektif. irama dan ruang saling memerlukan dalam proses P & P kerana dapat memupuk minat murid dan menjadikan aktiviti menyeronokkan dan tidak membosankan.Elemen Ruang Dalam Pendidikan Elemen ruang melibatkan pergerakan dalam proses P & P. elemen-elemen ini perlu diaplikasikan dalam pengajaran untuk memastikan pengajaran dapat merangsang ke 8 . kanak-kanak mempunyai keinginan untuk bergerak. Selain itu. kesesuaian diri dan dapat melahirkan perasaan dan idea. Pergerakan di peringkat sekolah rendah melibatkan permainan berunsur pendidikan. berlakon dan sentiasa aktif yang tidak boleh dipuaskan kerana mereka gemar bergerak bebas. Kesimpulannya. Secara tidak langsung mereka akan dapat mempelajari tentang dirinya sendiri dari segi kemampuan. Ruang diperlukan untuk bergerak dan melakukan aktiviti untuk mendapatkan keselesaan dan keselamatan. Pergerakan-pergerakan ini membolehkan murid untuk memperolehi kecekapan pergerakan menerusi teknikteknik menyelesaikan masalah dengan menekankan kebebasan ekspresi yang berteraskan kegiatan-kegiatan seperti penerokaan. pengurusan bilik darjah perlulah diberi bimbingan dan perhatian agar perkembangan fisiologi dan intelektual kanak-kanak tidak terbantut. elemen-elemen warna. sukan dan atletik dan kecerdasan jasmani. Dalam hal ini.

beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah supaya menjadi hamba dan khlifah Allah yang bertakwa dan menyumbang ke arah mempertingkat tamadun bangsa dan negara. Ini disebabkan murid mempunyai kebolehan menaakul dalam keadaan berbeza. Ilmu merupakan asas kepada pembinaan insan dan peradaban manusia. Selari dengan matlamat Pendidikan Islam di Malaysia iaitu melahirkan muslim yang berilmu. Terdapat beberapa istilah lain yang memberi maksud yang hampir sama dengan pendekatan bersepadu seperti islamisasi ilmu dan integrasi ilmu. Namun kedua-dua cabang ilmu ini sangat penting dan saling berkait antara satu sama lain. murid tertentu sahaja akan mendapat bahan yang disampaikan.beriman. Menurut al-Attas (1979) . Dalam konteks Pendidikan Islam.arah pembelajaran yang berkesan di samping menggalakkan murid bergerak aktif ketika proses P & P berlangsung. ilmu wahyu dan ilmu bukan wahyu boleh disepadukanuntuk membentuk keperibadian dan sahsiah individusehingga mampu melahirkan insan kamil. dengan menggunakan pelbagai pendekatan pengajaran. ilmu terbahagi kepada dua peringkat iaitu ilmu yang diberi oleh Allah (ilmu wahyu) dan ilmu yang diperolehi oleh manusia berdasarkan usaha aqliahnya sendiri (ilmu bukan wahyu). Pendekatan yang berintegrasi dan bersepadu terhadap pelbagai jenis elemen memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada lebih kreatif. Ini 9 . Gardner (1983) menyatakan bahawa jika hanya satu sahaja pendekatan digunakan dalam pengajaran. berketerampilan. Istilah-istilah ini memberi maksud proses penyebatian antara ilmu wahyu dan bukan wahyu. Kesepaduan Ilmu Dalam Pendidikan Islam Islam memandang serius tentang kepentingan ilmu pengetahuan.

al-Qardhawi (1999) menyatakan kesenian merupakan satu tuntutan naluri dan perasaan .nilai murni dan akhlak.bahasa. Jika tiada kesepaduan . Keduadua ilmu ini saling berkait antara satu sama lain. Menurut Tajul Ariffin&Noraini (2002).emosi.maka ilmu bukan wahyu tidak dapat memandu dan membimbing insan dalam kehidupan. Usaha untuk mencapai matlamat ini dibuat melalui penyepaduan ilmu pengetahuan. Elemen Seni Dalam Pendidikan Islam Antara elemen yang boleh disepadukan dalam Pendidikan Islam ialah Pendidikan Seni. konsep pendidikan bersepadu merupakan penyepaduan ilmu wahyu dengan ilmu akal dalam pendidikan yang memetingkan akhlak manusia.2006) Al-Attas (1979) menyatakan kedua-dua ilmu wahyu dan bukan wahyu adalah bersepadu kerana ilmu wahyu menunjukkan tujuannya kepada roh dan diri insan dalam kehidupan sehari-hari serta menetapkan nilai hidup supaya kehidupan terpimpin ke arah jalan yang benar. strategi pengajaran dan pembelajaran bersepadu yang merangkumi aspek kemahiran. Ia bertujuan untuk menghasilkan pelajar yang mempunyai sahsiah seimbang dari segi intelek.(Hamizul. Ilmu wahyu menjadi ilmu asasi yang menjadi dasar kepada ilmu bukan wahyu.ko kurikulm dan budaya sekolah.Justeru elemen seni yang boleh diintegrasikan dengan Pendiidkan Islam adalah seni yang bernilai yang dapat meningkatkan kemanusiaan dan bukan kesenian yang boleh meruntuhkan nilainilai kemanusiaan. Tuntutan tersebut adalah sama penting seperti ibadat yang merupakan tuntutan rohani dan ilmu yangmerupakan tuntutan akal fikiran.menunjukkan bahawa tiada pemisahan antara ilmu agama dan bukan agama.jasmani dan rohani. 10 .

alQuran membenarkan manusia menikmati kecantikan dan perhiasan yang terdapat padanya. Contohnya warna laut yang kebiru-biruan.(an-Nahl : 5.an-Nahl : 14.Elemen seni tidak boleh diabaikan dalam kehidupan. khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. . irama kicauan burung berzikir (muzik) dan keluasan ruang bumi yang membolehkan manusia bebas bergerak (pergerakan).Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang Mengetahui.Al-Quran memberi perhatian kepada unsur keindahan dan kecantikan yang dicipta oleh Allah SWT di samping unsur manfaat dan faedah yang terdapat padanya. dan janganlah berlebih-lebihan.Alam semulajadi merupakan ciptaan Allah dan melalui ciptaan inilah wujudnya hasil kesenian manusia. Di samping mengambil manfaat. Perkataan tersebut juga menunjukkan bahawa dalam perhiasan tersebut terkandung kemuliaan dan kehormatan. (Surah al-A’araf .Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hambaNya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. pakailah perhiasan kamu setiap kali kamu memasuki masjid. nilai estetika pada penciptaan anggota badan (seni visual).Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. makan dan minumlah. 11 .Firman Allah SWT yang bermaksud “Wahai anak Adam.an-Nahl : 8.al-An’am : 141) Al-Qardhawi (1999) menyatakan mengambil perhiasan merupakan satu keperluan naluri. 31-32) ‘Perhiasan Allah’ dalam ayat tersebut digambarkan sebagai unsur keindahan yang disediakan Allah SWT kepada hamba-hambanya di samping unsur manfaat yang terdapat pada rezeki yang baik. Pandangan ini menjelaskan bahawa seni dan alam sangat berkait rapat dalam membentuk kesedaran jiwa manusia.

Rasulullah s.w juga menggunakan elemen seni iaitu melukis dan melakar sesuatu bagi menerangkan perkara yang ingin disampaikan. Diriwayatkan oleh Jabir r. Kemudian baginda meletakkan tangan yang mulia di garisan tengah lalu membaca ayat : Dan sesungguhnya inilah jalanKu yang lurus maka ikutilah. Kemudia baginda membuat dua garisan lagi di sebelah kiri.a.janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain (surah al-An. kesan perjanjiandan kuiz interaktif : Aktiviti menulis perjanjian dan mengklik jawapan bagi soalan interaktif : Tiada Ruang Irama 12 .am .stelah itu baginda bersabda. irama dan pergerakan (ruang)tidak menyimpang dari ajaran Islam. qasidah dan lagu-lagu taranum al-Quran yang dicipta oleh para ilmuan Islam sebagai salah satu teknik penyerapan dan penyuburan sikap cintakan ilmu pengetahuan.2002) Selain daripada itu. Contohnya dalam satu peristiwa yang dirakamkan dalam sebuah hadis yang bermaksud. banyak syair-syair.malahia turut menyumbang kepada keberkesanan proses P & P Pendidikan Islam. Analisis Elemen Warna. baginda membuat satu garisan di atas tanah dengan menggunakan tangan baginda. seraya baginda berkata.a : “Ketika kami sedang duduk bersama dengan Nabi. inilah jalan-jalan syaitan. Ini menunjukkan bahawa seni visual. inilah jalan Allah Azza Wajalla.153)” (alHalabi. Ruangdan Irama dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam RPH 1 Tajuk Bidang Warna : Perjanjian Hudaibiah (Tahun 6) : Sirah Nabawiyah : Paparan peta Semenanjung Arab dan paparan slaid menunjukkkan isi perjanjian.

Penggunaan warna dilihat dengan jelas pada paparan peta Semenajun Arab dalam Langkah 1.Penggunaan peta yang berwarna digunakan untuk memberi gambaran yang jelas kepada pelajar-pelajar kedudukan tempat (Hudaibiah) perjanjian diadakan. RPH 2 Tajuk Bidang Warna Ruang Irama : Surah al-Buruj ayat 1-25 (Tahun 6) : Tilawah al-Quran : Video cakerawaladan paparan slaid mengandungi potongan ayat :Permainan ‘Alhamdulillah Saya Terpilih’ : Video cakerawala berlatarbelangkan audio Dalam P&P Tilawah al-Quran ini. Video ini juga mengandungi elemen irama(audio) yang sangat mengesankan pendengar.Elemen warna jelas disepadukan dalam Set Induksi melalui penggunaan video yang menunjukkan alam cakerawala sebagai bukti kebesaran Allah. guru telah menyepadukan ketiga-tiga elemen dalam tajuk Surah al-Buruj. Guru berjaya menerangkan konsep tajuk dengan jelas dalam Langkah 1 dengan menyepadukan tajuk dengan elemen warna pada paparan peta. Penggunaan ruang dalam P&P ini sangat minimum. Guru memilih untuk menyepadukan tajuk dengan penggunaan ruang melalui aktiviti menulis perjanjian dengan ibu bapa. Penyepaduan tajuk dengan irama tidak dilakukan dalam P&P ini.Penggunanan audio dan video ini berkesan untuk mengajak murid berfikir tentang kebesaran dan kekuasaan Allah SWT sebelum guru mengaitkan 13 .Dalam P&P ini guru memberi fokus kepada penggunaan warna sebagai unsur kesepaduan antara Penddikan Islam dan Pendidikan Seni.guru dan rakan dalam Set Induksi dan mengklik jawapan bagi soalan iteraktif dalam Langkah 2 .

Manakala elemen ruang pula disepadukan dalam Langkah 3 melalui aktiviti perbincangan kumpulan berkaitan Kesan Beriman dengan Sifat Wahdaniyah dan Akibat Tidak Beriman Dengan Sifat Wahdaniyah.dengan surah yang akan dibaca iaitu Surah al-Buruj yang bermaksud ‘bintangbintang’. Elemen warna digunakan dalam Langkah 1 dan Langkah 2 semasa guru menerangkan maksud dan dalil Wahdaniah. 14 . Permainan yang dikendalikan oleh guru bertujuan memberi peluang kepada semua murid untuk membaca ayat al-Quran yang telah diajar oleh guru.Saya Terpilih’. RPH 3 Tajuk Bidang Warna Ruang : Allah Bersifat Wahdaniyah (Tahun 4) : Ulum Syariah : Paparan kad manila mengandungi erti Allah Bersifat Wahdaniyah dan Dalil :Aktiviti perbincangan kumpulan berkaitan Kesan Beriman dengan Sifat Wahdaniyah dan Akibat Tidak Beriman Dengan Sifat Wahdaniyah : Tiada Irama Dalam tajuk ini.. Dalam paparan slaid ini . Penggunaan ruang disepadukan dalam Langkah 3 semasa aktiviti permainan dijalankan. Elemen warna disepadukan dengan dalam Langkah 1 dan Langkah 2 apabila guru menayangkan paparan slaid mengandungi potongan ayat al-Quran yang berwarna.guru menunjukkan perbezaan huruf ha dan kha. guru hanya memilih elemen warna dan ruang untuk disepadukan dalam pengajaran.Perbezaan tesebut ditunjukan dengan penggunaan warna yang berbeza. Permainan tersebut dikenali sebagai permainan ‘Alhamdulillah.

Bagi elemen ruang. Di akhir aktiviti ini.guru memasukkan elemen ini dalam Langkah 2 iaitu dengan menggunakan kaedah lakonan. Elemen irama pula dimasukkan dalam Langkah 1. Murid diperdengarkan terlebih dahulu lagu tersebut dan kemudian mengajak murid menyanyi bersama-sama dengan diiringi paluan kompang 15 . Guru telah mencipta lagu dan lirik sendiri berkaitan tajuk. guru telah menyepadukan ketiga-tiga elemen dalam pengajaran.guru memberi beberapa situasi berkaitan tajuk dan murid melakonkan situasi tersebut.RPH 4 Tajuk Bidang Warna : Adab Bertanya (Tahun 4) : Adab dan Akhlak Islamiyah : Paparan kad manila berkaitan Faedah Adab Bertanya dan Akibat Tidak Beradab Ruang Irama : Lakonan pendek : Lagu – Lirik :: Adab pertama memberi salam Kedua pula tanya dengan ikhlas Adab ketiga guna bahasa dengan baik Adab terakhir ucap terima kasih Mari belajar kawan-kawan Mari belajar adab bertanya (diiringi kompang) Dalam tajuk Adab Bertanya ini. Guru hanya menggunakan warna yang sama pada tulisan pada kedua-dua paparan. guru dan murid berbincang dan mengaitkannya dengan tajuk. Dalam langkah 2 ini. Elemen warna disepadukan secara mimima pada paparan kad manila yang mengandungi faedah bertanya dan akibat tidak beradab dalam Langkah 3.

Melalui lirik lagu yang dinyanyikan murid mudah mengingat isi pelajaran iaitu adab-adab ketika bertanya. RPH 5 Bidang : Akidah Tajuk Kelas : Allah bersifat Wahdahniah : Tahun 4 Warna :Menggunakan keratan ayat tentang kesan beriman dengan sifat Wahdahniah Irama : Murid mendengar lagu nasyid sifat-sifat Allah Ruang : Murid di bahagi kepada empat kumpulan untuk melakukan aktiviti iaitu memilih jawapan yang tepat tentang kesan beriman dengan sifat Wahdahniah yang diberi oleh guru Dalam tajuk ini. guru memilih elemen warna dan irama dalam aktiviti untuk disepadukan dalam pengajaran. Manakala elemen ruang pula disepadukan dalam Langkah 3 melalui aktiviti perbincangan kumpulan berkaitan kesan beriman dengan sifat Wahdaniyah dan Akibat tidak beriman dengan sifat Wahdaniyah. RPH 6 Bidang : Tilawah Al Quran Tajuk Kelas Warna Irama : Ayat Bacaan : Tahun 4 : Menggunakan kad imbasan dan mempamerkan kalimah Surah Yusuf menggunakan slaid : Menggunakan ICT untuk memperdengarkan lagu nasyid 16 . Elemen irama digunakan dalam Langkah 1 semasa set induksi dijalankan untuk menarik minat murid serta penumpuan murid untuk berlajar iaitu dengan mempendengarkan nasyid.oleh guru. Langkah seterusnya guru menggunakan elemen warna iaitu seni visual dengan mengedarkan keratan ayat yang di lukis kepada murid untuk di tampal ke hadapan.

Manakala elemen ruang pula disepadukan dalam Langkah 3 iaitu melalui aktiviti perbincangan kumpulan. warna dan ruang untuk disepadukan dalam pengajaran. guru telah menyepadukan ketiga-tiga elemen dalam pengajaran. Elemen irama digunakan dalam Langkah 1 semasa set induksi dijalankan iaitu diperdengarkan nasyid yang berkaitan dengan mata pelajaran.Ruang : Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan untuk melakukan aktiviti Dalam tajuk ini. Elemen warna disepadukan secara baik pada paparan slaid yang mengandungi bentuk pertologan kepada ibu bapa. guru memilih semua elemen-elemen seperti elemen irama. RPH 7 Bidang : Akhlak Tajuk Kelas : Adap menolong ibu bapa : Tahun 5 Cerdas Warna : Tayangan slaid tentang bentuk pertolongan kepada ibu bapa Irama : Murid diperdengarkan lagu berirama perlahan sambil guru berpuisi dalam intonasi yang lembut tentang kesedaran betapa bertuahnya kepada murid yang masih mempunyai ibu bapa. Langkah seterusnya guru menggunakan elemen warna dengan memaparkan kalimah surah Yusuf dengan menggunakan slide. Ruang :Murid dibahagikan kepada empat kumpulan untuk melakukan aktiviti perbincangan tentang adab menolong ibu bapa) Dalam tajuk Adab Menolong Ibu Bapa. 17 .

guru memilih elemen irama dan warna sahaja untuk disepadukan dalam pengajaran.perkara-perkara berikut telah diperolehi : 18 . Elemen runag tidak dimasukkan kerana tidak begitu berkaitan dengan mata pelajaran hari tersebut. Elemen warna digunakan dalam Langkah 1 semasa set induksi dijalankan iaitu dengan menyusun huruf-huruf untuk membentuk satu perkataan iaitu Ar Rum. guru memasukkan elemen ini dalam Langkah 3 iaitu membahagikan murid kepada beberapa kumpulan untuk aktiviti perbincangan yang akan diekspres di hadapan kelas RPH 8 Bidang : Tilawah Tajuk : Surah Ar Rum ayat 24 Kelas : 5 Cerdas Warna : Menyusun huruf jawi (ejaan surah Ar Rum) Memaparkan potongan ayat yang bertanda hukum tajwid Irama : Mendengar bacaan potongan ayat oleh guru dan rakan-rakan lain Ruang : Tiada Dalam tajuk ini.Bagi elemen ruang. Langkah seterusnya guru masih memaparkan slaid potongan ayat yang menggunakan elemen warna dengan bertanda hukum tajwid dan berwarnaManakala elemen irama pula disepadukan dalam Langkah 3 iaitu melalui aktiviti membaca bacaan Al Quran secara berkumpulan dan individu. Ulasan dan Perbincangan Berdasarkan penelitian dokumen RPH dan pemerhatian semasa penyeliaan praktikum.

Kebanyakan elemen irama digunakan sebagai set induksi dalam P&P. Contohnya dalam RPH2 pelatih menggunakan warna yang berbeza untuk membezakan huruf ‘ha’ dan ‘kha’ dalam P&P Tilawah al-Quran. Penggunaan elemen ruang – Pelatih kurang menyepadukan elemen ruang dalam P&P. 3.Kebanyakan elemen warna digunakan untuk memberi fokus kepada isi-isi penting. Dalam hal ini warna memainkan peranan yang sangat penting untuk memberi kefahman yang lebih jelas kepada murid. Dalam RPH4 pelatih mencipta lagu dan lirik sendiri dalam P&P Adab dan Akhlak Islamiyah untuk memudahkan pelajar mengingati isi-isi penting.(Rujuk RPH2. pelatih memasukkan elemen irama untuk menimbulkan kesedaran dan motivasi. Contohnya dalam RPH2 pelatih menggunakan video yang menunjukkan alam cakerawala dalam P&P Tilawah al-Quran .Di samping itu. Elemen warna juga digunakan untuk memberi gambaran yang lebih jelas kepada pelajar seperti paparan peta dalam P&P Sirah Nabawiyah (RPH1).. Elemen irama juga mampu mengajak pelajar menghayati dan berfikir tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Video tersebut mengandungi elemen irama(audio) yang sangat mengesankan. Ini mungkin disebabkan pelatih tidak dapat menghubungkaitkan elemen ruang 19 . Dalam RPH7 pula.penggunaan warna juga digunakan untuk menunjukkan maksud yang berbeza. Dalam RPH 8 pula perbezaan warna digunakan untuk membezakan hukum tajwid. Penggunaan elemen warna – Pelatih mengggunakan elemen warna secara maksima dan berkesan dalam proses P&P melalui paparan slaid mahu pun kad.Gabungan audio dan video ini sangat efektif digunakan dalam set induksi untuk menarik perhatian murid di samping mengajak murid berfikir tentang kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. 2.1. RPH5 dan RPH6). Penggunaa elemen irama – Pelatih berjaya mengaplikasikan elemen irama dalam P&P dan memanfaatkannya untuk menarik perhatian dan menimbulkan keseronokan belajar.

(Rujuk RPH4). Namun begitu . 20 . Dalam P&P Akidah pula. Mereka dapat memasukkan elemen-elemen seni iaitu warna.demonstrasi dan lakonan. pelatih hanya memasukkan elemen ruang melalui aktiviti perbincangan kumpulan.dengan isi pelajaran. Namun dalam RPH7. Dalam P&P tesebut adalah lebih baik jika pelatih menyepadukan elemen ruang melalui aktiviti simulasi atau lakonan yang berkaitan dengan tajuk.(RPH3 dan RPH5) Kesimpulan Pendekatan bersepadu dalam proses P&P Pendidikan Islam mampu menimbulkan suasana positif dalam bilik darjah. Namun penambahbaikan harus dilakukan bagi memaksimumkan penyepaduan elemen-elemen tersebut dalam komponen-kmponen yang telah dibincangkan dan komponen lain seperti Ibadah dan Pelajaran Jawi.ruang dan irama dalam komponen Tilawah al-Quran dan Ulum Syariah. Pelatih yang telah diberi pendedahan berkaitan Seni Dalam Pendidikan semasa Semester 4 ternyata dapat mengaplikasikan teori yang telah dipelajari semasa menjalani latihan praktikum. pelatih masih boleh memasukkan elemen ruang secara minimum dalam P&P Tilawah al-Quran seperti mengadakan aktiviti permainan ringkas.(Rujuk RPH2) Dalam komponen Ulum Syariah. elemen ruang sangat sesuai disepadukan dalam P&P Adab dan Akhlak Islamiyah melalui aktiviti simulasi. Penyepaduan elemen Seni dalam Pendidikan Islam menjadi contoh kepada pelaksanaan pendekatan bersepadu dalam P&P Pendidikan Islam. pelatih tidak memanfaatkan elemen ruang untuk membantu keberkesanan proses P&P Adab dan Akhlak Islamiyah. elemen irama sememangnya kurang sesuai disepadukan dalam P&P Tilawah al-Quran kerana P&P Tilawah al-Quran lebih memberi fokus kepada kemahiran membaca ayat-ayat al-Quran. Walaupun demikian.

(ONLINE) : Available: http://www. 2004. Amy C.R.Rujukan Al-Quran al-Karim Abdul Fatah Abu Ghuddah al-Halabi. Rahman Abd Aziz & Abdul Rashid Mohamed. (2003) Modul Pengajian Asas Seni Dalam Pendidikan (Pengenalan Kepada Seni Dalam Pendidikan).gemaislam. New York:Holt. (2007). Skudai : Penerbit Universiti Teknologi Malaysia 21 .htm Hamizul Mahmud. Humor dalam Pengajaran.(1985).Rinehart and Winston.com Gagne. (2006). Kreativiti : Konsep. Penyepaduan Ilmu Wahyu dan Ilmu Bukan Wahyu. Negeri Sembilan : Al-Azhar Media Abd Ghani Abdullah. Rasululullah Pendidik Terulung (Terj. Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia Mohd Azhar Abd Hamid. http://www. Tanjung Malim.teachersrock. Abd.(2009). Iberahim Hassan & Jamilah Omar. (2004) Pendidikan Seni dan Muzik: Metodologi Pendidikan Seni Visual.net/Edigest_2. Conditions of learning. Kuala Lumpur: PTS profesional Publishing Sdn. Brualdi. Universiti Pendidikan Sultan Idris Lim HUEY Khing Etc. Shuhadak Mahmud). Bhd. (1996) Multiple Intelligences : Gardner’s Theory. Teori dan Praktis.

Selangor : As-Syabab Media Yusuf al-Qardhawi.pdf 22 . Hamid (2004). Syed Ahmad Jamal. Shahabuddin Hashim. Bhd. (2001). Asas Seni Visual.(1979). Kuala Lumpur : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia http://www. Bhd. Pendidikan Seni Visual dan Muzik. Jeddah : King Abdulaziz University Tajul Ariffin Nordin & Nor Aini Dan.moe. PTS Publications & Distributors Sdn. Kementerian Pelajaran Malaysia. Aims and Objectives Of Islamic Education. Penerbitan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Mahani Razali dan Ramlah Jantan (2004). Seni Dalam Islam. (1999). Tanjong Malim Mohd Johari Ab. Bahagian Pendidikan Guru. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Syed Muhammad Naquib al-Attas. Penerbitan Universiti Pendidikan Sultan Idris.(Terj. Rupa dan Jiwa. Tanjong Malim Modul Seni Dalam Pendidikan. Pendidikan dan Pembangunan Manusia : Pendidikan Bersepadu. Flo Enterprise Sdn. Psikologi Pendidikan. Hamid (2006). 1992. 2003 Salmah Ayob (1992) Pergerakan kreatif dan Pendidikan.Mohd Johari Ab. Mohd Nazri Dollah).my/bpk/modul_pnp/modul_psv/04kecerdasan_pelbagai.gov.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful