ELEMEN WARNA, RUANG DAN IRAMA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANPENDIDIKAN ISLAM DALAM KALANGAN GURU PELATIH SEMESTER

5 IPG, KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM

Zulina bt Ahmad Zawawi (Jabatan Pendidikan Islam dan Moral) zulina_zawawi@yahoo.com Ramlah Hj Mohd Dom (Jabatan Sains Sosial) ampyan06@yahoo.com.my

Abstrak Pendekatan dalam pengajaran merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks Pendidikan Islam,pelbagai pendekatan boleh digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Antaranya adalah pendekatan bersepadu. Pendekatan bersepadu dalam Pendidikan Islam dilakukan dengan memasukkan elemen-elemen luar seperti nilai, seni,bahasa mahupun kemahiran berfikir dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam.Kajian ini merupakan satu analisis konten berkaitanpendekatan bersepadu antara Pendidikan Islam dan Pendidikan Seni yang dilakukan oleh guruguru pelatih Semester 5 pengkhususan Pendidikan Islamyang menjalani praktikum Fasa 1. Skop analisis hanya melibatkan penggunaan elemen warna, ruang dan irama serta kepentingannya dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam.Kajian dijalankan dengan menganalisis dokumen Rancangan Pengajaran Harian dan pemerhatian terhadap sesiP&P guru-guru pelatih Semester 5 pengkhususan Pendidikan Islam.Hasil kajian ini diharapkan dapat membantu guru-guru pelatih pengkhususan Pendidikan Islam meningkatkan keberkesanan pengajaran mereka dengan menggunakan pendekatan bersepadu antara Pendidikan Islam dan Pendidikan Seni.

Kata kunci : Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam, pendekatan bersepadu, elemen warna, ruang dan irama

1

Pendahuluan Pengajaran dan pembelajaran (P&P) merupakan satu proses yang melibatkan peranan guru, pelajar, kurikulum dan persekitaran bilik darjah. Proses pengajaran dan pembelajaran harus diberipenekanan yang sewajarnya dalam pendidikan formal. Ia memerlukan suatuusaha berterusan ke arah menyediakan pendidikan komprehensif dan efektif terhadap segalaisi pelajaran yang disampaikan. Olehitu, proses ini perlu diberi ‘sentuhan’ yang dapat menarik minat para pelajar agar setiap isipelajaran yang disampaikan memberi input yang maksima.

Menurut Russel (1968), matlamat proses P & P ialah untuk membentuk kanak-kanak dengan kemahiran memerhati, kesedaran dan arif terhadap pergerakan, bunyi, bentuk, tekstura dan irama yang membolehkan peningkatan daya estetika. Sehubungan itu, guru perlu kreatif dalam pengajaran supaya dapat menarik minat murid terhadap proses pembelajaran. Leonard M.S et al (1996,) menyatakan bahawa, kreativiti dalam bilik darjah boleh dan seharusnya dapat memimpin murid-murid supaya lebih berminat dan mengambil bahagian untuk mendapatkan pengalaman semasa proses P & P dijalankan.

Dalam konteks Pendidikan Islam, proses pengajaran dan pembelajaran lebih menjurus kepada proses pemindahan ilmu, kemahiran, nilai, amalan dan penghayatan. Hassan Langgulung (1981) mendefinisikan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam sebagai satu proses memindahkan nilai-nilai yang bersumberkan al-Quran,asSunnah,qias,kemaslahatan umum dan ijmak bagi tujuan memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat.

2

Melalui pendekatan bersepadu. Dokumen RPH ini digunakan untuk mengenalpasti penggunaan elemen warna. berkesan dan mencapai objektif pembelajaran. salah satu pendekatan yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam ialah pendekatan bersepadu. Objektif Kajian 1. Justeru para murabbi dan da’iehari ini perlu sentiasa bersedia dengan pelbagai ilmu dan kemahiran untuk berhadapan dengan pelbagai cabaran yang datang. Bagi mencapai matlamat tersebut. tidak menyalahi syarak dan mampu menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik. Mengenalpasti elemen warna. pengkaji akan menganalisis dokumen Rancangan Pengajaran Harian(RPH) dalam buku Rekod Persediaan Mengajar guru pelatih Pendidikan Islam. Pendidikan Islam boleh diintegrasikan dengan elemen-elemen lain yang sesuai. Melalui kaedah analisis dokumen. Membincangkan perlaksanaan elemen warna.Proses pengajaran dan pembelajaranPendidikan Islam perlu sentiasa kompetetif dan relevan dengan kehendak dan situasi semasa. Roh Pendidikan Islam perlu sampai kepada mad’u agar mereka dapat mendepani cabaran era globalisasi dengan menjadikan Pendidikan Islam sebagai asas dan benteng dalam diri mereka. irama dan ruang dalam Rancangan Pengajaran Harian bagi mata pelajaran Pendidikan Islam 2. irama dan ruang dalam proses pembelajaran dan pengajaran bagi mata pelajaran Pendidikan Islam Metodologi Kajian Kaedah kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah analisis dokumen dan kaedah pemerhatian. irama dan ruang dalam aktiviti 3 .

Melalui tiga komponen tersebut. Seni Dalam Pendidikan Seni Dalam Pendidikan (SDP) memberi peluang kepada murid-murid untuk meneroka pelbagai sudut yang mereka lihat.Kajian ini melibatkan empat orang guru pelatih Semester 5 pengkhususan Pendidikan Islam yang telah menjalani praktikum Fasa 1 selama empat minggu. Namun yang paling utama ialah SDP imaginatif. pengkaji hanya menganalisis dokumen RPH komponen Sirah Nabawiyah. bergerak dan berfikir dalam setiap aktiviti pembelajaran. seni muzik dan pergerakan. menulis. inovatif dan inventif . Dalam bidang Tilawah al-Quran pengkaji hanya menganalisis dokumen RPH komponen ayat bacaan sahaja. proses 4 . Skop kajian melibatkan bidang Tilawah alQuran dan Ulum Syariah. dan mengira murid juga digalakkan memberi pelbagai pandangan untuk mereka berfikir secara kreatif. ruang (pergerakan) dan irama (muzik). Adab dan Akhlak Islamiyah serta Akidah. Selain dari belajar membaca. Manakala dalam bidang Ulum Syariah. dengar.Pembelajaran dan pengajaran. Elemen seni yang dikaji hanya melibatkan elemen warna (seni visual). Batasan Kajian Kajian ini adalah berkaitan konsep penyepaduan elemen Seni Dalam Pendidikan dalam Pendidikan Islam. Pengkaji akan memerhati guru yang diselia melalui kaedah pemerhatian dengan menggunakan borang Bimbingan Praktikum PR1 untuk menilai perlaksanaan P & P. mampu memberikan murid-murid keseronokan dan kegirangan di dalam bilik darjah. kritis. sentuh. Manakala kaedah pemerhatian dijalankan semasa pengkaji menyelia guru-guru yang menjalani latihan praktikum di sekolah. Seni Dalam Pendidikan secara umumnya melibatkan tiga komponen asas iaitu seni visual.

Elemen Warna Dalam Pendidikan Elemen warna dalam konteks Seni Dalam Pendidikan dikenali sebagai seni visual. Elemen Warna. kebudayaan. Elemen warna dikaitkan dengan seni visual. Tanpa warna kehidupan akan menjadi bosan dan tidak bermakna. emosi. alam sekitar yang sangat menarik dan indah dipenuhi objek-objek semulajadi yang berwarnawarni. personaliti dan maksud pada sesebuah karya 5 . Warna merupakan unsur yang sangat penting dalam karya seni kerana dapat menggambarkan emosi. Ia juga dapat membantu mengimbangkan perkembangan proses otak kanan dan otak kiri seperti yang dibuktikan dalam Quadrant Conceptoleh Hermann(1991) .P&Pdalam bilik darjah dapat dipelbagaikan mengikut kesesuaian keadaan untuk menjadikan proses P&P lebih berkesan dan mencapai objektif yang disasarkan. Penerapan elemen Seni Dalam Pendidikan amat penting untuk mendorong dan membantu perkembangan minda kanak-kanak secara menyeluruh serta seimbang dari segi jasmani. elemen irama dalam seni muzik dan elemen ruang menjadi keperluan untuk memenuhi tuntutan dalam seni pergerakan.Ini jelas menunjukkan bahawa seni membantu pemikiran yang rasional dan intuitif dalam diri seseorang. rohani dan intelek sejajar dengan Falasafah Pendidikan Kebangsaan. irama dan ruang dalam P & P dapat menghubungkaitkan semua benda alam dan mengaktifkan prosesnya secara tidak langsung. Irama dan Ruang serta KepentingannyaDalam Proses P & P Seni Dalam Pendidikan mempunyai tiga elemen yang penting iaitu elemen warna. irama dan ruang. Ia merupakan elemen yang penting dalam kehidupan kita. Sebagai contoh. Elemen-elemen ini dapat memudahkan guru mencapai objektif dan matlamat dalam proses P&P. Hal ini kerana intergrasi warna.

Ia sesuai bagi membantu perkembangan murid-murid dalam proses menerima pelajaran di samping keseronokan dalam belajar. Objek yang ideal yang dinyatakan di dalam bentuk fizikal melalui bahan yang terhasil daripada karya sebenar dalam fikiran pemerhati dan berpendapat bahawa seni visual adalah pernyataan rasa yang imaginatif. papan tulis dan model. bahan dan sumber bantu belajar bagi menarik perhatian muridmurid di dalam kelas. Crose dan Collingwood (Syed Ahmad Jamal. elemen warna boleh digunakan sebagai salah satu alat. karya seni itu suatu imej mental. Namun kedua-duanya membolehkan proses P & P dijalankan dengan lebih berkesan. berkesan dan ekspresi.selain warna juga digunakan untuk menarik perhatian dengan menjadikan komunikasi visual lebih menarik. Irama dapat dinyatakan sebagai rentak yang berlaku secara berulang.Seni mewujudkan suasana gembira. projektor slaid. suka. minat untuk belajar dan memajukan diri. sentuhan. 1994) berpendapat bahawa. Visual pula adalah media berbentuk paparan interaktif samada visual tayangan atau visual bukan tayangan. riang. hidu dan pendengaran. Elemen Irama Dalam Pendidikan Elemen irama merupakan elemen yang terdapat dalam seni muzik. Visual tayangan seperti transparensi dan OHP. Irama yang menarik akan 6 . Ini menunjukkan bahawa visual membolehkan pemerolehan maklumat berjalan dengan berkesan. Dalam proses aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Manakala visual bukan tayangan ialah carta. Menurut Muhamad Hasan A. poster. kamera video serta video dan televisyen. berdasarkan piramid kadar perolehan pengetahuan menunjukkan penglihatan mencatatkan peratusan terbesar iaitu 83% berbanding rasa.Rahman (2000).

bunyi titisan air di sinki dan sebagainya. Abd Fatah (1994) mengutarakan bahawa jika seseorang pelajar itu mengintergrasikan kedua fungsi otak dengan cara yang harmoni. Ini menunjukkan pengabungjalinan antara otak kanan dan otak kiri berlaku membolehkan penghasilan suatu pembelajaran yang bermakna. penggambaran car dan imaginasi akan bertambah baik untuk menyelesaikan masalah dan pemikiran akan menjadi lebih aktif. menulis. Selaras dengan kenyataan ini. Dalam kehidupan seharian tanpa disedari setiap masa kita akan menemui pelbagai irama seperti bunyi tapak kaki. kebolehan menghafal dan kemahiran matematik. Pendapat ini selari dengan kenyataan Ab. Menurut Noraini (2003). ia dapat mempertingkatkan minat dan mendorong penumpuan. bunyi degupan jantung. 7 . Kesimpulan awalnya ialah elemen irama dapat memberikan kesan yang positif dalam proses P & P. Semakin mudah maklumat itu diingatkan. daya pemusatan akan bertambah.mempengaruhi seseorang untuk mendengar muzik itu berulang kali. Fatah (1990) yang menyatakan bahawa. belajar akan menjadi seronok. Semakin menarik maklumat itu kepada individu itu. semakin mudah maklumat itu diingatkan. pada biasanya maklumat yang boleh menimbulkan emosi seronok dan menarik lebih mudah menarik perhatian daripada maklumat tidak menyeronokkan. daya ingatan akan bertambah kuat. Kenyataan Routier (2003) berkenaan dengan kesan muzik Mozart terhadap kanak-kanak pula menyatakan bahawa terdapatnya hubungan di antara muzik dengan membaca. semakin mudah pula maklumat itu dirakamkan ke dalam ingatan jangka panjang. iringan irama dengan rentak tertentu menguatkan lagi daya ingatan kerana di samping mengurangkan kebosanan.

kanak-kanak mempunyai keinginan untuk bergerak. Secara tidak langsung mereka akan dapat mempelajari tentang dirinya sendiri dari segi kemampuan. irama dan ruang saling memerlukan dalam proses P & P kerana dapat memupuk minat murid dan menjadikan aktiviti menyeronokkan dan tidak membosankan.Elemen Ruang Dalam Pendidikan Elemen ruang melibatkan pergerakan dalam proses P & P. Dalam hal ini. Pergerakan di peringkat sekolah rendah melibatkan permainan berunsur pendidikan. penemuan dan kreativiti. pengurusan bilik darjah perlulah diberi bimbingan dan perhatian agar perkembangan fisiologi dan intelektual kanak-kanak tidak terbantut. Kesimpulannya. Pergerakan-pergerakan ini membolehkan murid untuk memperolehi kecekapan pergerakan menerusi teknikteknik menyelesaikan masalah dengan menekankan kebebasan ekspresi yang berteraskan kegiatan-kegiatan seperti penerokaan. Ruang diperlukan untuk bergerak dan melakukan aktiviti untuk mendapatkan keselesaan dan keselamatan. elemen-elemen warna. Pergerakan ini melibatkan pelbagai domain iaitu psikomotor. berlakon dan sentiasa aktif yang tidak boleh dipuaskan kerana mereka gemar bergerak bebas. pergerakan berunsurkan pendidikan. Ruang juga dapat didefinasikan sebagai kawasan yang terletak di sekeliling sesuatu objek atau jarak antara dua objek. sukan dan atletik dan kecerdasan jasmani. kawalan diri dengan alam sekeliling. elemen-elemen ini perlu diaplikasikan dalam pengajaran untuk memastikan pengajaran dapat merangsang ke 8 . kesesuaian diri dan dapat melahirkan perasaan dan idea. Selain itu. kognirif dan afektif. Pergerakan juga ditakrifkan sebagai belajar untuk bergerak dan bergerak untuk belajar. Menurut Dauer dan Pangrazi (1983).

beriman. Ini disebabkan murid mempunyai kebolehan menaakul dalam keadaan berbeza.arah pembelajaran yang berkesan di samping menggalakkan murid bergerak aktif ketika proses P & P berlangsung. Dalam konteks Pendidikan Islam. Gardner (1983) menyatakan bahawa jika hanya satu sahaja pendekatan digunakan dalam pengajaran. murid tertentu sahaja akan mendapat bahan yang disampaikan. berketerampilan. Menurut al-Attas (1979) . Ilmu merupakan asas kepada pembinaan insan dan peradaban manusia. Namun kedua-dua cabang ilmu ini sangat penting dan saling berkait antara satu sama lain. ilmu wahyu dan ilmu bukan wahyu boleh disepadukanuntuk membentuk keperibadian dan sahsiah individusehingga mampu melahirkan insan kamil. dengan menggunakan pelbagai pendekatan pengajaran. Istilah-istilah ini memberi maksud proses penyebatian antara ilmu wahyu dan bukan wahyu. Kesepaduan Ilmu Dalam Pendidikan Islam Islam memandang serius tentang kepentingan ilmu pengetahuan. ilmu terbahagi kepada dua peringkat iaitu ilmu yang diberi oleh Allah (ilmu wahyu) dan ilmu yang diperolehi oleh manusia berdasarkan usaha aqliahnya sendiri (ilmu bukan wahyu). beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah supaya menjadi hamba dan khlifah Allah yang bertakwa dan menyumbang ke arah mempertingkat tamadun bangsa dan negara. Terdapat beberapa istilah lain yang memberi maksud yang hampir sama dengan pendekatan bersepadu seperti islamisasi ilmu dan integrasi ilmu. Pendekatan yang berintegrasi dan bersepadu terhadap pelbagai jenis elemen memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada lebih kreatif. Selari dengan matlamat Pendidikan Islam di Malaysia iaitu melahirkan muslim yang berilmu. Ini 9 .

maka ilmu bukan wahyu tidak dapat memandu dan membimbing insan dalam kehidupan. Menurut Tajul Ariffin&Noraini (2002). konsep pendidikan bersepadu merupakan penyepaduan ilmu wahyu dengan ilmu akal dalam pendidikan yang memetingkan akhlak manusia.emosi.2006) Al-Attas (1979) menyatakan kedua-dua ilmu wahyu dan bukan wahyu adalah bersepadu kerana ilmu wahyu menunjukkan tujuannya kepada roh dan diri insan dalam kehidupan sehari-hari serta menetapkan nilai hidup supaya kehidupan terpimpin ke arah jalan yang benar. 10 .nilai murni dan akhlak.jasmani dan rohani. Keduadua ilmu ini saling berkait antara satu sama lain. Jika tiada kesepaduan . Ia bertujuan untuk menghasilkan pelajar yang mempunyai sahsiah seimbang dari segi intelek. strategi pengajaran dan pembelajaran bersepadu yang merangkumi aspek kemahiran.Justeru elemen seni yang boleh diintegrasikan dengan Pendiidkan Islam adalah seni yang bernilai yang dapat meningkatkan kemanusiaan dan bukan kesenian yang boleh meruntuhkan nilainilai kemanusiaan.ko kurikulm dan budaya sekolah.menunjukkan bahawa tiada pemisahan antara ilmu agama dan bukan agama.(Hamizul. Ilmu wahyu menjadi ilmu asasi yang menjadi dasar kepada ilmu bukan wahyu. Elemen Seni Dalam Pendidikan Islam Antara elemen yang boleh disepadukan dalam Pendidikan Islam ialah Pendidikan Seni. al-Qardhawi (1999) menyatakan kesenian merupakan satu tuntutan naluri dan perasaan . Tuntutan tersebut adalah sama penting seperti ibadat yang merupakan tuntutan rohani dan ilmu yangmerupakan tuntutan akal fikiran. Usaha untuk mencapai matlamat ini dibuat melalui penyepaduan ilmu pengetahuan.bahasa.

al-An’am : 141) Al-Qardhawi (1999) menyatakan mengambil perhiasan merupakan satu keperluan naluri.Elemen seni tidak boleh diabaikan dalam kehidupan. Perkataan tersebut juga menunjukkan bahawa dalam perhiasan tersebut terkandung kemuliaan dan kehormatan.Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.an-Nahl : 8.Al-Quran memberi perhatian kepada unsur keindahan dan kecantikan yang dicipta oleh Allah SWT di samping unsur manfaat dan faedah yang terdapat padanya.Firman Allah SWT yang bermaksud “Wahai anak Adam. Contohnya warna laut yang kebiru-biruan.Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang Mengetahui. dan janganlah berlebih-lebihan. (Surah al-A’araf . pakailah perhiasan kamu setiap kali kamu memasuki masjid. irama kicauan burung berzikir (muzik) dan keluasan ruang bumi yang membolehkan manusia bebas bergerak (pergerakan). khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.alQuran membenarkan manusia menikmati kecantikan dan perhiasan yang terdapat padanya. Pandangan ini menjelaskan bahawa seni dan alam sangat berkait rapat dalam membentuk kesedaran jiwa manusia. makan dan minumlah. nilai estetika pada penciptaan anggota badan (seni visual).Alam semulajadi merupakan ciptaan Allah dan melalui ciptaan inilah wujudnya hasil kesenian manusia. 31-32) ‘Perhiasan Allah’ dalam ayat tersebut digambarkan sebagai unsur keindahan yang disediakan Allah SWT kepada hamba-hambanya di samping unsur manfaat yang terdapat pada rezeki yang baik. Di samping mengambil manfaat.(an-Nahl : 5.an-Nahl : 14. 11 .Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hambaNya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. .

a. kesan perjanjiandan kuiz interaktif : Aktiviti menulis perjanjian dan mengklik jawapan bagi soalan interaktif : Tiada Ruang Irama 12 . banyak syair-syair.malahia turut menyumbang kepada keberkesanan proses P & P Pendidikan Islam.a : “Ketika kami sedang duduk bersama dengan Nabi.stelah itu baginda bersabda.am .2002) Selain daripada itu. qasidah dan lagu-lagu taranum al-Quran yang dicipta oleh para ilmuan Islam sebagai salah satu teknik penyerapan dan penyuburan sikap cintakan ilmu pengetahuan. Contohnya dalam satu peristiwa yang dirakamkan dalam sebuah hadis yang bermaksud. irama dan pergerakan (ruang)tidak menyimpang dari ajaran Islam. baginda membuat satu garisan di atas tanah dengan menggunakan tangan baginda. Ini menunjukkan bahawa seni visual. inilah jalan-jalan syaitan. Kemudia baginda membuat dua garisan lagi di sebelah kiri.janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain (surah al-An.153)” (alHalabi. Ruangdan Irama dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam RPH 1 Tajuk Bidang Warna : Perjanjian Hudaibiah (Tahun 6) : Sirah Nabawiyah : Paparan peta Semenanjung Arab dan paparan slaid menunjukkkan isi perjanjian.Rasulullah s.w juga menggunakan elemen seni iaitu melukis dan melakar sesuatu bagi menerangkan perkara yang ingin disampaikan. Analisis Elemen Warna. Diriwayatkan oleh Jabir r. inilah jalan Allah Azza Wajalla. Kemudian baginda meletakkan tangan yang mulia di garisan tengah lalu membaca ayat : Dan sesungguhnya inilah jalanKu yang lurus maka ikutilah. seraya baginda berkata.

Penggunanan audio dan video ini berkesan untuk mengajak murid berfikir tentang kebesaran dan kekuasaan Allah SWT sebelum guru mengaitkan 13 .Elemen warna jelas disepadukan dalam Set Induksi melalui penggunaan video yang menunjukkan alam cakerawala sebagai bukti kebesaran Allah. RPH 2 Tajuk Bidang Warna Ruang Irama : Surah al-Buruj ayat 1-25 (Tahun 6) : Tilawah al-Quran : Video cakerawaladan paparan slaid mengandungi potongan ayat :Permainan ‘Alhamdulillah Saya Terpilih’ : Video cakerawala berlatarbelangkan audio Dalam P&P Tilawah al-Quran ini. Penggunaan warna dilihat dengan jelas pada paparan peta Semenajun Arab dalam Langkah 1.Penggunaan peta yang berwarna digunakan untuk memberi gambaran yang jelas kepada pelajar-pelajar kedudukan tempat (Hudaibiah) perjanjian diadakan. Video ini juga mengandungi elemen irama(audio) yang sangat mengesankan pendengar. Penggunaan ruang dalam P&P ini sangat minimum. Penyepaduan tajuk dengan irama tidak dilakukan dalam P&P ini.Dalam P&P ini guru memberi fokus kepada penggunaan warna sebagai unsur kesepaduan antara Penddikan Islam dan Pendidikan Seni. guru telah menyepadukan ketiga-tiga elemen dalam tajuk Surah al-Buruj.guru dan rakan dalam Set Induksi dan mengklik jawapan bagi soalan iteraktif dalam Langkah 2 . Guru memilih untuk menyepadukan tajuk dengan penggunaan ruang melalui aktiviti menulis perjanjian dengan ibu bapa. Guru berjaya menerangkan konsep tajuk dengan jelas dalam Langkah 1 dengan menyepadukan tajuk dengan elemen warna pada paparan peta.

Dalam paparan slaid ini .Saya Terpilih’. Elemen warna disepadukan dengan dalam Langkah 1 dan Langkah 2 apabila guru menayangkan paparan slaid mengandungi potongan ayat al-Quran yang berwarna.Perbezaan tesebut ditunjukan dengan penggunaan warna yang berbeza. guru hanya memilih elemen warna dan ruang untuk disepadukan dalam pengajaran.guru menunjukkan perbezaan huruf ha dan kha.dengan surah yang akan dibaca iaitu Surah al-Buruj yang bermaksud ‘bintangbintang’. RPH 3 Tajuk Bidang Warna Ruang : Allah Bersifat Wahdaniyah (Tahun 4) : Ulum Syariah : Paparan kad manila mengandungi erti Allah Bersifat Wahdaniyah dan Dalil :Aktiviti perbincangan kumpulan berkaitan Kesan Beriman dengan Sifat Wahdaniyah dan Akibat Tidak Beriman Dengan Sifat Wahdaniyah : Tiada Irama Dalam tajuk ini. 14 . Permainan tersebut dikenali sebagai permainan ‘Alhamdulillah.. Elemen warna digunakan dalam Langkah 1 dan Langkah 2 semasa guru menerangkan maksud dan dalil Wahdaniah. Manakala elemen ruang pula disepadukan dalam Langkah 3 melalui aktiviti perbincangan kumpulan berkaitan Kesan Beriman dengan Sifat Wahdaniyah dan Akibat Tidak Beriman Dengan Sifat Wahdaniyah. Permainan yang dikendalikan oleh guru bertujuan memberi peluang kepada semua murid untuk membaca ayat al-Quran yang telah diajar oleh guru. Penggunaan ruang disepadukan dalam Langkah 3 semasa aktiviti permainan dijalankan.

guru memberi beberapa situasi berkaitan tajuk dan murid melakonkan situasi tersebut. Elemen warna disepadukan secara mimima pada paparan kad manila yang mengandungi faedah bertanya dan akibat tidak beradab dalam Langkah 3. Elemen irama pula dimasukkan dalam Langkah 1. Guru hanya menggunakan warna yang sama pada tulisan pada kedua-dua paparan.RPH 4 Tajuk Bidang Warna : Adab Bertanya (Tahun 4) : Adab dan Akhlak Islamiyah : Paparan kad manila berkaitan Faedah Adab Bertanya dan Akibat Tidak Beradab Ruang Irama : Lakonan pendek : Lagu – Lirik :: Adab pertama memberi salam Kedua pula tanya dengan ikhlas Adab ketiga guna bahasa dengan baik Adab terakhir ucap terima kasih Mari belajar kawan-kawan Mari belajar adab bertanya (diiringi kompang) Dalam tajuk Adab Bertanya ini. Di akhir aktiviti ini. Dalam langkah 2 ini. Bagi elemen ruang.guru memasukkan elemen ini dalam Langkah 2 iaitu dengan menggunakan kaedah lakonan. Murid diperdengarkan terlebih dahulu lagu tersebut dan kemudian mengajak murid menyanyi bersama-sama dengan diiringi paluan kompang 15 . Guru telah mencipta lagu dan lirik sendiri berkaitan tajuk. guru dan murid berbincang dan mengaitkannya dengan tajuk. guru telah menyepadukan ketiga-tiga elemen dalam pengajaran.

RPH 6 Bidang : Tilawah Al Quran Tajuk Kelas Warna Irama : Ayat Bacaan : Tahun 4 : Menggunakan kad imbasan dan mempamerkan kalimah Surah Yusuf menggunakan slaid : Menggunakan ICT untuk memperdengarkan lagu nasyid 16 . RPH 5 Bidang : Akidah Tajuk Kelas : Allah bersifat Wahdahniah : Tahun 4 Warna :Menggunakan keratan ayat tentang kesan beriman dengan sifat Wahdahniah Irama : Murid mendengar lagu nasyid sifat-sifat Allah Ruang : Murid di bahagi kepada empat kumpulan untuk melakukan aktiviti iaitu memilih jawapan yang tepat tentang kesan beriman dengan sifat Wahdahniah yang diberi oleh guru Dalam tajuk ini. Elemen irama digunakan dalam Langkah 1 semasa set induksi dijalankan untuk menarik minat murid serta penumpuan murid untuk berlajar iaitu dengan mempendengarkan nasyid. Melalui lirik lagu yang dinyanyikan murid mudah mengingat isi pelajaran iaitu adab-adab ketika bertanya. Langkah seterusnya guru menggunakan elemen warna iaitu seni visual dengan mengedarkan keratan ayat yang di lukis kepada murid untuk di tampal ke hadapan. guru memilih elemen warna dan irama dalam aktiviti untuk disepadukan dalam pengajaran. Manakala elemen ruang pula disepadukan dalam Langkah 3 melalui aktiviti perbincangan kumpulan berkaitan kesan beriman dengan sifat Wahdaniyah dan Akibat tidak beriman dengan sifat Wahdaniyah.oleh guru.

Elemen irama digunakan dalam Langkah 1 semasa set induksi dijalankan iaitu diperdengarkan nasyid yang berkaitan dengan mata pelajaran. guru memilih semua elemen-elemen seperti elemen irama. 17 . warna dan ruang untuk disepadukan dalam pengajaran. Manakala elemen ruang pula disepadukan dalam Langkah 3 iaitu melalui aktiviti perbincangan kumpulan. Elemen warna disepadukan secara baik pada paparan slaid yang mengandungi bentuk pertologan kepada ibu bapa.Ruang : Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan untuk melakukan aktiviti Dalam tajuk ini. Ruang :Murid dibahagikan kepada empat kumpulan untuk melakukan aktiviti perbincangan tentang adab menolong ibu bapa) Dalam tajuk Adab Menolong Ibu Bapa. Langkah seterusnya guru menggunakan elemen warna dengan memaparkan kalimah surah Yusuf dengan menggunakan slide. guru telah menyepadukan ketiga-tiga elemen dalam pengajaran. RPH 7 Bidang : Akhlak Tajuk Kelas : Adap menolong ibu bapa : Tahun 5 Cerdas Warna : Tayangan slaid tentang bentuk pertolongan kepada ibu bapa Irama : Murid diperdengarkan lagu berirama perlahan sambil guru berpuisi dalam intonasi yang lembut tentang kesedaran betapa bertuahnya kepada murid yang masih mempunyai ibu bapa.

Langkah seterusnya guru masih memaparkan slaid potongan ayat yang menggunakan elemen warna dengan bertanda hukum tajwid dan berwarnaManakala elemen irama pula disepadukan dalam Langkah 3 iaitu melalui aktiviti membaca bacaan Al Quran secara berkumpulan dan individu. guru memasukkan elemen ini dalam Langkah 3 iaitu membahagikan murid kepada beberapa kumpulan untuk aktiviti perbincangan yang akan diekspres di hadapan kelas RPH 8 Bidang : Tilawah Tajuk : Surah Ar Rum ayat 24 Kelas : 5 Cerdas Warna : Menyusun huruf jawi (ejaan surah Ar Rum) Memaparkan potongan ayat yang bertanda hukum tajwid Irama : Mendengar bacaan potongan ayat oleh guru dan rakan-rakan lain Ruang : Tiada Dalam tajuk ini. Ulasan dan Perbincangan Berdasarkan penelitian dokumen RPH dan pemerhatian semasa penyeliaan praktikum. guru memilih elemen irama dan warna sahaja untuk disepadukan dalam pengajaran. Elemen warna digunakan dalam Langkah 1 semasa set induksi dijalankan iaitu dengan menyusun huruf-huruf untuk membentuk satu perkataan iaitu Ar Rum. Elemen runag tidak dimasukkan kerana tidak begitu berkaitan dengan mata pelajaran hari tersebut.perkara-perkara berikut telah diperolehi : 18 .Bagi elemen ruang.

Kebanyakan elemen warna digunakan untuk memberi fokus kepada isi-isi penting.Di samping itu. Dalam RPH 8 pula perbezaan warna digunakan untuk membezakan hukum tajwid. Penggunaan elemen warna – Pelatih mengggunakan elemen warna secara maksima dan berkesan dalam proses P&P melalui paparan slaid mahu pun kad. 2. Elemen irama juga mampu mengajak pelajar menghayati dan berfikir tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Dalam hal ini warna memainkan peranan yang sangat penting untuk memberi kefahman yang lebih jelas kepada murid. 3. Contohnya dalam RPH2 pelatih menggunakan warna yang berbeza untuk membezakan huruf ‘ha’ dan ‘kha’ dalam P&P Tilawah al-Quran. Dalam RPH4 pelatih mencipta lagu dan lirik sendiri dalam P&P Adab dan Akhlak Islamiyah untuk memudahkan pelajar mengingati isi-isi penting.Gabungan audio dan video ini sangat efektif digunakan dalam set induksi untuk menarik perhatian murid di samping mengajak murid berfikir tentang kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. pelatih memasukkan elemen irama untuk menimbulkan kesedaran dan motivasi.(Rujuk RPH2.penggunaan warna juga digunakan untuk menunjukkan maksud yang berbeza.1. Dalam RPH7 pula. Kebanyakan elemen irama digunakan sebagai set induksi dalam P&P. Contohnya dalam RPH2 pelatih menggunakan video yang menunjukkan alam cakerawala dalam P&P Tilawah al-Quran . Penggunaa elemen irama – Pelatih berjaya mengaplikasikan elemen irama dalam P&P dan memanfaatkannya untuk menarik perhatian dan menimbulkan keseronokan belajar. Video tersebut mengandungi elemen irama(audio) yang sangat mengesankan. Ini mungkin disebabkan pelatih tidak dapat menghubungkaitkan elemen ruang 19 .. Penggunaan elemen ruang – Pelatih kurang menyepadukan elemen ruang dalam P&P. Elemen warna juga digunakan untuk memberi gambaran yang lebih jelas kepada pelajar seperti paparan peta dalam P&P Sirah Nabawiyah (RPH1). RPH5 dan RPH6).

Penyepaduan elemen Seni dalam Pendidikan Islam menjadi contoh kepada pelaksanaan pendekatan bersepadu dalam P&P Pendidikan Islam.(RPH3 dan RPH5) Kesimpulan Pendekatan bersepadu dalam proses P&P Pendidikan Islam mampu menimbulkan suasana positif dalam bilik darjah. Pelatih yang telah diberi pendedahan berkaitan Seni Dalam Pendidikan semasa Semester 4 ternyata dapat mengaplikasikan teori yang telah dipelajari semasa menjalani latihan praktikum. Mereka dapat memasukkan elemen-elemen seni iaitu warna.(Rujuk RPH2) Dalam komponen Ulum Syariah. elemen ruang sangat sesuai disepadukan dalam P&P Adab dan Akhlak Islamiyah melalui aktiviti simulasi. Walaupun demikian. Namun begitu .dengan isi pelajaran. Dalam P&P Akidah pula. Namun dalam RPH7.demonstrasi dan lakonan. 20 . pelatih tidak memanfaatkan elemen ruang untuk membantu keberkesanan proses P&P Adab dan Akhlak Islamiyah. Dalam P&P tesebut adalah lebih baik jika pelatih menyepadukan elemen ruang melalui aktiviti simulasi atau lakonan yang berkaitan dengan tajuk.(Rujuk RPH4). pelatih hanya memasukkan elemen ruang melalui aktiviti perbincangan kumpulan. Namun penambahbaikan harus dilakukan bagi memaksimumkan penyepaduan elemen-elemen tersebut dalam komponen-kmponen yang telah dibincangkan dan komponen lain seperti Ibadah dan Pelajaran Jawi. elemen irama sememangnya kurang sesuai disepadukan dalam P&P Tilawah al-Quran kerana P&P Tilawah al-Quran lebih memberi fokus kepada kemahiran membaca ayat-ayat al-Quran.ruang dan irama dalam komponen Tilawah al-Quran dan Ulum Syariah. pelatih masih boleh memasukkan elemen ruang secara minimum dalam P&P Tilawah al-Quran seperti mengadakan aktiviti permainan ringkas.

Abd.R. Rasululullah Pendidik Terulung (Terj. Iberahim Hassan & Jamilah Omar. Universiti Pendidikan Sultan Idris Lim HUEY Khing Etc. Bhd. http://www. Negeri Sembilan : Al-Azhar Media Abd Ghani Abdullah.gemaislam.(1985). Conditions of learning.Rinehart and Winston. (ONLINE) : Available: http://www. Teori dan Praktis. Amy C. (2006). Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia Mohd Azhar Abd Hamid. Kuala Lumpur: PTS profesional Publishing Sdn. Penyepaduan Ilmu Wahyu dan Ilmu Bukan Wahyu.net/Edigest_2. New York:Holt. (1996) Multiple Intelligences : Gardner’s Theory. Tanjung Malim.com Gagne. 2004.Rujukan Al-Quran al-Karim Abdul Fatah Abu Ghuddah al-Halabi. Skudai : Penerbit Universiti Teknologi Malaysia 21 . (2007). (2003) Modul Pengajian Asas Seni Dalam Pendidikan (Pengenalan Kepada Seni Dalam Pendidikan). Rahman Abd Aziz & Abdul Rashid Mohamed. (2004) Pendidikan Seni dan Muzik: Metodologi Pendidikan Seni Visual. Kreativiti : Konsep.teachersrock. Shuhadak Mahmud). Brualdi.(2009). Humor dalam Pengajaran.htm Hamizul Mahmud.

Bhd.gov. (2001). Hamid (2006). Rupa dan Jiwa. Aims and Objectives Of Islamic Education.pdf 22 . Jeddah : King Abdulaziz University Tajul Ariffin Nordin & Nor Aini Dan.my/bpk/modul_pnp/modul_psv/04kecerdasan_pelbagai. Pendidikan Seni Visual dan Muzik. Pendidikan dan Pembangunan Manusia : Pendidikan Bersepadu. Hamid (2004).moe. Asas Seni Visual. Bahagian Pendidikan Guru. 2003 Salmah Ayob (1992) Pergerakan kreatif dan Pendidikan.Mohd Johari Ab. Tanjong Malim Mohd Johari Ab. (1999). Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia http://www. Bhd. Shahabuddin Hashim. Syed Ahmad Jamal. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Syed Muhammad Naquib al-Attas. PTS Publications & Distributors Sdn. Penerbitan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Seni Dalam Islam. Mohd Nazri Dollah). Tanjong Malim Modul Seni Dalam Pendidikan. Penerbitan Universiti Pendidikan Sultan Idris. 1992. Kementerian Pelajaran Malaysia. Mahani Razali dan Ramlah Jantan (2004). Flo Enterprise Sdn. Selangor : As-Syabab Media Yusuf al-Qardhawi.(1979).(Terj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful