Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

PRASEKOLAH

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2010

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

DRAF DAN SULIT

ii

BAHASA CINA TUNJANG KOMUNIKASI .BAHASA MALAYSIA TUNJANG KOMUNIKASI .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KANDUNGAN muka surat FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KATA PENGANTAR MATLAMAT DAN OBJEKTIF FOKUS DAN ORGANISASI KURIKULUM STANDARD KANDUGAN KURIKULUM REKABENTUK KURIKULUM PERUNTUKAN MASA STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN STANDARD PENTAKSIRAN STANDARD DOMAIN KREATIVITI ORGANISASI DOKUMEN KURIKULUM STANDARD KERANGKA KONSEP KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN BAHAGIAN A: STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENGIKUT TUNJANG TUNJANG KOMUNIKASI . SIKAP DAN NILAI .PENDIDIKAN ISLAM iii v vi 1 2 7 15 16 21 24 26 28 29 31 33 45 53 65 75 .BAHASA INGGERIS TUNJANG KOMUNIKASI .BAHASA TAMIL TUNJANG KEROHANIAN.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan DRAF DAN SULIT 83 91 97 TUNJANG KEROHANIAN.PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA .KREATIVITI TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI – AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK TUNJANG KEMANUSIAAN BAHAGIAN B: MODUL TERAS BERTEMA LAMPIRAN – CADANGAN JADUAL WAKTU PANEL PENGGUBAL 109 117 135 145 229 237 iv . SIKAP DAN NILAI .PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA .PENDIDIKAN MORAL TUNJANG KETRAMPILAN DIRI .

berakhlak mulia. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. v . berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani. berketerampilan. emosi dan jasmani.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti berikut: Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangankan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. masyarakat dan negara.

KSPK digubal berdasarkan rekabentuk kurikulum berasaskan standard.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KATA PENGANTAR Perkembangan dan pertumbuhan pesat berlaku dalam diri individu kanak-kanak pada usia enam tahun yang pertama. Melalui asuhan dan pendidikan yang sesuai. Selepas lima tahun pelaksanaan. Institusi Pengajian Tinggi Kerajaan dan Swasta. Kriteria pemilihan aktiviti memberi keutamaan kepada pengalaman yang menyuburkan (enriching). Berpandu kepada asas ini. prasekolah telah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan kebangsaan dan pada tahun 2003 Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang pertama telah dilaksanakan.penglibatan aktif (engaging). JULAIHI HJ. pendekatan bersepadu adalah ditekankan. pensyarah. selamat (safe) dan menyeronokkan (fun). BUJANG) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2010 . pegawai dari Kementerian Pelajaran. berbentuk modular. KSPK digubal berdasarkan kepada prinsip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan Kanak-kanak dan teori pembelajaran kanakkanak. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003 telah disemak dan akhirnya Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) telah dihasilkan dan dilaksanakan mulai 2010 di semua prasekolah kerajaan dan bukan kerajaan. inkuiri penemuan. pendekatan bertema. sikap dan emosi yang positif dapat dibina. Pada masa yang sama. serta kreativiti dan pemikiran kritikal dapat dijana. Hasil kajian jangka panjang mendapati pelaburan pada peringkat awal kanak-kanak memberi pulangan yang positif kepada kerajaan dan masyarakat. Bersesuaian dengan keperluan semasa dan berpandu kepada teori pembelajaran yang menyatakan kanak-kanak mampu belajar lebih daripada satu bahasa. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. kanak-kanak ini akan lebih bersedia untuk menghadapi alam persekolahan pada peringkat yang lebih tinggi. minda kanak-kanak ini dapat dirangsangkan. pelbagai pihak telah dilibatkan seperti guru. dan berkisar pada enam tunjang yang akan diteruskan pada sekolah rendah dan sekolah menengah. Badan-badan Bukan Kerajaan (NGO) dan tadika swasta. Menyedari hakikat ini maka pada tahun 1996. semakin banyak hasil kajian neurosains menunjukkan kaitan antara pendedahan rangsangan pada peringkat awal dengan perkembangan minda kanak-kanak yang optimum. Pendekatan pembelajaran berpusatkan murid. Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah. (DATU Dr HJ. Dalam usaha menyediakan KSPK. belajar melalui bermain. Penggubalan KSPK mengambilkira keperluan bagi memastikan kesinambungan antara KSPK dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) berlaku. masa dan tenaga. Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. maka KSPK memperuntukkan masa yang lebih panjang untuk pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris berbanding dengan apa yang terdapat dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003.

rohani. vii. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. Mengamalkan nilai murni. emosi. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. v. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. ii. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan menyelesaikan masalah. Mengembangkan daya kreatif dan estetika Menghargai keindahan alam dan warisan budaya OBJEKTIF Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. Pendahuluan 1 . intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. xvi. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. xvii. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. Mempunyai tubuh badan yang sihat. xiii. kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Membina kecergasan badan. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. kreatif dan bermakna.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan MATLAMAT Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. x. iii. Menggunakan kemahiran berfikir kritis. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. xv. emosi dan sosial. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. viii. intelek dan rohani seperti berikut: i. xii. ix. xviii. vi. xi. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. xiv. Mempunyai kematangan emosi. xix. iv. Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan.

Fokus utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kanak-kanak. SAINS & TEKNOLOGI Pendekatan Inkuiri. Sains dan Teknologi. KOMUNIKASI Kemahiran berbahasa. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek. Prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak dan mengambil kira perbezaan antara individu. penyelesaian masalah. kanak-kanak akan memperoleh konsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka meneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak. negara & global KETRAMPILAN DIRI Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum Penghayatan semangat patriotisme & perpaduan Rajah 1: Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Pendahuluan 2 . kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: Komunikasi. Kemanusiaan. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran ini. pengetahuan sains.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan FOKUS Pendidikan Prasekolah berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. bakat dan apresiasi KEMANUSIAAN Ilmu dan amalan kemasyarakatan & alam sekitar setempat. bahasa Malaysia. kemahiran saintifik dan sikap saintifik Pengetahuan dan kemahiran matematik. Untuk tujuan kesinambungan. bertema. dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu. bahasa Cina dan bahasa Tamil. menekankan kepada inkuiri penemuan. SIKAP & NILAI Amalan agama dan kepercayaan. INSAN SEIMBANG KEROHANIAN. belajar melalui bermain. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. Sikap dan Nilai. Perkembangan Fizikal dan Estetika serta Perkembangan Ketrampilan Diri (rujuk Rajah 1). ICT. sikap & nilai ORGANISASI KURIKULUM Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal dengan memberikan penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanakkanak berumur empat hingga enam tahun. Kerohanian. kreativiti. Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah sama dengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah. bahasa Inggeris. PERKEMBANGAN FIZIKAL & ESTETIKA Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi.

Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris adalah wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah. Murid prasekolah belajar bersuci. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah. Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. Tunjang Kerohanian. Sikap dan Nilai dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. kemahiran bertutur. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. pencapaian emosi yang positif. semasa rehat. toleransi. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu. pembinaan konsep kendiri positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. Pada masa yang sama murid ini juga mengenal asas bahasa Al Quran. Perkembangan sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan mengurus emosi sendiri. hormat-menghormati.Perkembangan Sosioemosi Tunjang Kerohanian. berwuduk. Bahasa Inggeris. Rukun Islam. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaan kepada Tuhan. huruf hijjaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan. melakukan pergerakan solat. semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain. kejujuran. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi mereka kurang stabil dan mantap. bernasyid. meneroka dan bermain. aktiviti hands-on. Pendahuluan 3 . ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin. Pendidikan Islam Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman. keadilan. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. keberanian. kerjasama. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dipelajari oleh murid di prasekolah yang beraliran bahasa Cina dan bahasa Tamil. simulasi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Komunikasi Tunjang ini terdiri daripada Bahasa Malaysia. berdikari dan berdisiplin. baik hati. hemah tinggi. Pendidikan Moral Pendidikan moral prasekolah memberi fokus kepada pelakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam Pendidikan prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanak-kanak. menyanyi. kasih sayang. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar. kesederhanaan. berterima kasih. kerajinan. Tunjang Ketrampilan Diri . Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa. bertanggungjawab. sikap dan nilai merangkumi pendidikan Islam dan pendidikan Moral.

menari dan membuat gerakan secara kreatif. Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. Tunjang ini juga menekanan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri. membaling objek serta postur yang betul semasa duduk. aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan. Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni. Kanak-kanak diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya. Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat. Apresiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain. berlakon. dan apresiasi muzik. Tabiat yang dibina akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan fizikal diri. Pendidikan Muzik merangkumi aktiviti menyanyi. kemahiran motor kasar serta kordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis. Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa. kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat. ekspresi kreatif dan apresiasi. Perkembangan Kreativiti Perkembangan kreativiti merangkumi seni visual. Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetik merangkumi Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta Perkembangan Kreativiti Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang menguatkan kawalan otot mereka. penglibatan dalam aktiviti sukan. Pendahuluan 4 . pengalaman awal untuk memainkan perkusi. Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif. matematik dan lain-lain. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus. menyambut objek. Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk.

operasi nombor yang mudah. Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada murid prasekolah menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu. awal matematik. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini. rakan. Modul Asas Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada murid prasekolah. bentuk dan ruang. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan. air. Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk membina tema-tema pembelajaran. Dalam proses penerokaan ini. lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga. magnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi. sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu. nilai wang. Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan(contoh: tumbuhan. Pendahuluan Modul Asas merangkumi Bahasa Malaysia. Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan. Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusian memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri. Modul Asas dan Modul Bertema Pendidikan prasekolah dilaksanakan melalui modul asas dan modul bertema. alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul. membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini. Bahasa Inggeris. komuniti dan alam sekitar. Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid. haiwan). Bahasa Cina(untuk prasekolah yang aliran bahasa Cina). lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal Matematik Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains. Semasa proses penerokaan ini. nombor.cuaca). Pengalaman ini termasuk konsep pranombor. Tunjang Kemanusian menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. Awal Matematik konsep waktu. Bahasa 5 . Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja. aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok dan penggunaan ICT. sistematik dan teliti akan terbentuk. mengukur menggunakan unit bukan piawai. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung.

Modul asas diberi masa yang khas dalam jadual waktu prasekolah. menulis. Contoh tema yang boleh dibina untuk Negara saya adalah Perayaan Hari Raya. Aktiviti rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri. mengira. Modul teras juga merangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama yang bertauliah. Pendidikan Islam. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Bahan adalah Air dan Pakaian. Lagu dan Muzik tradisional. peratus masa perlu dinaikkan. maka Aktiviti Luar juga dianggap sebagai modul teras asas. Kemerdekaan Negara. refleksi sebelum balik. keperluan setempat dan keperluan semasa. modul teras tema mengambil masa lebih kurang 35% masa prasekolah tetapi pada akhir tahun. Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. Modul Bertema Pengajaran dan pembelajaran prasekolah sesuai dilaksanakan melalui tema yang membawa makna kepada kanak-kanak. Pada awal tahun modul asas mengambil masa lebih kurang 35% daripada waktu prasekolah. Alam Bahan dan Alam Fizikal. Keluarga Pendahuluan 6 . Matematik dan Permainan Luar. pendidikan moral dan matematik. Pada awal tahun. membaca doa dan makan semasa rehat. tetapi pada akhir tahun. Pendidikan Moral diajar semasa murid beragama Islam belajar Pendidikan Islam. menaakul). Modul Bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa. Walaubagaimanapun.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tamil(untuk prasekolah yang aliran bahasa Tamil). Pendidikan Moral. peratus masa ini mungkin berkurangan jika murid didapati sudah menguasai kemahiran asas 4 M. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Hidupan adalah Haiwan dan Tumbuhan. Aktiviti rutin Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah. Kawan saya. Alam Hidupan. saya. Contoh tema yang boleh dibina untuk Diri saya adalah Sekolah saya. Aktiviti rutin mengambil lebih kurang 30% daripada masa prasekolah. Negara saya. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Fizikal adalah Cuaca. Kandungan dalam aktiviti rutin merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. adalah dicadangkan tema-tema ini dibina berdasarkan kategori berikut: Diri saya. maka ia perlu dikelaskan sebagai modul teras asas. Secara umumnya modul asas bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. perbualan pagi. Guru boleh menentukan tema pembelajaran mengikut keperluan murid.

Acquire knowledge of print and ethics in reading. Tell simple stories. action songs. Read simple sentences with understanding.Bahasa Inggeris At the end of preschool students are able to: Kemahiran Membaca Reading Skills Kemahiran Menulis Pendahuluan 7 . Membaca buku dengan cara yang betul (prabaca). Acquire and use simple phrases and statements.Bahasa Malaysia Focus Fokus Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Pada akhir prasekolah murid boleh: Mendengar dengan penuh perhatian.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD KANDUNGAN Jadual 1: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Writing skills Listening and speaking skills Listen to and discriminate sounds. Dramatize familiar situations and stories. Melakonkan watak-watak mengikut situasi. Listen to and understand meaning of simple words. Mendengar dan mengecam bunyi perkataan. Mengenal bentuk huruf A . Pre reading Skills Understand that printed materials contain meaning. Perform a variety of language forms and functions in a social context. Develop interest in reading. Membina dan membaca sukukata. Listen to and follow simple instructions. Listen to and enjoy nursery rhymes. Jadual 2: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Menguasai kemahiran pratulis Menguasai kemahiran menulis. Mengenal huruf konsonan. Mengamalkan tabiat membaca. Menceritakan semula apa yang didengar. Membaca ayat tunggal yang mudah. Ask simple questions. Read simple words with understanding. Sing songs and recite rhymes and poems. Merangsang pertuturan melalui soal jawab. Acquire writing skills.Z. Membaca frasa. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Identify letters of the alphabet. Membaca perkataan. Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul. Acquire pre-writing skills. Read phrases with understanding. poems and stories. Mengenal huruf vokal. Berinteraksi dengan mesra. Membaca ayat dalam konteks.

Pendahuluan 8 . ayat yang sesuai. Membina tabiat membawa. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Berinteraksi secara soal jawab Melakonkan watak-watak dalam cerita yang didengar. Membuat persediaan membaca. Mendengar Mendengar dan mengecam bunyi perkataan. frasa. Membaca frasa. Jadual 4: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. dan Bertutur Menyebut apa yang didengar. Bertanyakan soalan. Menulis perkataan.Bahasa Tamil Pada akhir prasekolah murid boleh: Berinteraksi dengan sopan. Mengenal frasa. Kemahiran Membaca Mengenal kaitan antara gambar dan perkataan. Membaca ayat. Kemahiran Mendengar dengan penuh perhatian. Menceritakan apa yang didengar semula menggunakan ayat yang mudah. Kemahiran Menulis Menguasai kemahiran pratulis Menguasai kemahiran menulis. Membaca dengan sebutan yang betul. Melakonkan watak-watak mengikut situasi. Bertutur dengan menggunakan perkataan. Membaca perkataan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 3: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Membaca menggunakan pelbagai bahan bacaan. Menggabungkan huruf supaya menjadi perkataan dan membaca. Kemahiran Membaca Mengenal dan membaca huruf.Bahasa Cina Fokus Fokus Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Pada akhir prasekolah murid boleh: Mendengar dengan penuh perhatian. Kemahiran menulis Menguasai kemahiran pratulis. Memberi jawapan kepada soalan yang dikemukakan.

Memahami keperluan. Membina kebolehan mengawal diri. Bersuci dari najis. bercakap benar. bijaksana dan amanah. Melakukan wuduk Mendirikan solat. Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi. Mengetahui Rukun Islam. iaitu sabar. Jadual 6: Standard Kandungan untuk Tunjang Ketrampilan Diri .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 5: Standard Kandungan untuk Tunjang Kerohanian. Melafazkan Kalimah Syahadah. Membina semangat dan sikap yang positif.A.Perkembangan Sosio-Emosi Fokus Mengenali Mengurus Sendiri.Quran Mengenal huruf jawi. Mencontohi akhlak Rasullullah S. Menyelesaikan konflik yang berlaku semasa aktiviti kelas. rajin. Pada akhir prasekolah murid boleh: dan Mengenali emosi sendiri. Menghafaz beberapa surah dari juzu’ Amma. Mencapai Emosi yang Positif Sirah Akhlak Membina Kemahiran Sosial Asas Bahasa Al Quran dan Tulisan Jawi Pendahuluan 9 . Mengenal bahasa Al. perasaan dan pandangan orang lain. Emosi Mengurus emosi sendiri. Membina keyakinan untuk berkomunikasi. Sikap dan Nilai .W. Mengenali emosi orang lain.W.Pendidikan Islam Fokus Aqidah Ibadah Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui Rukun Iman.A. Membina konsep kendiri. Melakukan amalan seharian mengikut adab seperti melafazkan doa. Mengetahui Sirah Rasullullah S.

rakan dan guru. Mengamalkan sikap kerjasama dengan rakan. Berinteraksi dengan yakin di sekolah. Kesederhanaan Membantu ahli keluarga. jiran dan masyarakat setempat. Keadilan Keberanian Kejujuran Pendahuluan 10 . Mengamalkan sikap adil dalam perlakuan seharian. Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan. Kasih Sayang Menyayangi diri. keluarga dan orang di sekeliling. Menghormati anggota keluarga.Pendidikan Moral Fokus Kepercayaan kepada Tuhan Baik hati Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui dan menghormati kepercayaan dan pantang larang pelbagai kaum. Mengamalkan sikap jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli keluarga. berdikari dalam rakan dan Berdisiplin Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas. Fokus Kerajinan Kerjasama Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan harian. terhadap diri dan Mengamalkan sikap berterima kasih. Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya. Menghormati orang dewasa. Beradab sopan dalam pergaulan seharian. Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuan seharian.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 7: Standard Kandungan untuk Kerohanian. masyarakat setempat. Berdikari Mengamalkan sikap pengurusan diri. warga sekolah dan orang lain. Sikap dan Nilai . Toleransi Bertanggungjaw ab Berterima Kasih Hemah tinggi Hormatmenghormati Bertanggungjawab persekitaran kelas.

Menunjukkan apresiasi Muzik. Menjaga kebersihan diri. Melakukan kemahiran koordinasi mata tangan dalam perkembangan motor halus. Menjaga kebersihan. Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit. Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat. Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya.Kreativiti Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui dan menggunakan pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni. Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi. Seni Visual Perkembangan motor kasar Muzik Kesihatan Fizikal Kesihatan Persekitaran Drama & Gerakan Kreatif Keselamatan Pendahuluan 11 . Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan motor kasar. Menjaga kehormatan diri. Mengambil bahagian dalam aktiviti penerokaan bunyi. Mengambil bahagian dalam aktiviti memainkan perkusi. Menunjukkan apresiasi seni.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 8: Standard Kandungan untuk Tunjang Fizikal dan Estetika – Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Fokus Perkembangan Motor Halus Pada akhir prasekolah murid boleh: Melakukan kemahiran motor halus. Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya. Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreatif. Mengamalkan langkah keselamatan diri. Fokus Jadual 9: Standard Kandungan untuk Tunjang Fizikal dan Estetika . Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor. Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor.

Memahami siri 20. habitat. cuaca. Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas. Kemahiran Saintifik Konsep Nombor Operasi Nombor Menyiasat Alam Hidupan Nilai wang Konsep Waktu Menyiasat Alam Bahan Pendahuluan 12 . Menjalankan penerokaan ke atas ciri. menulis). membilang. cara pergerakan. Membanding dan mengelaskan objek. 40 dan 50. iaitu awan. menulis). Pengalaman Pranombor Menyiasat Alam Fizikal Pada akhir prasekolah murid boleh: Meneroka fenomena alam yang biasa yang dijumpai. Meneroka sifat bahan seperti timbul dan tenggalam. Membuat seriasi mengikut satu ciri. membilang. pemelarutan serta tarikan boleh magnet. Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai. pelangi dan bayang-bayang. jenis makanan haiwan jinak yang biasa dijumpai. sifat ingin tahu dan bertanggungjawab. Memahami nombor 1-10 (menyebut. Mengecam corak berulang dan membina pola. Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10. 30. buah serta pertumbuhan biji benih. Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan iaitu daun. bunga. Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran. Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian. Mengetahui sifar. Memadankan objek 1:1. Memahami nombor 10-20 (menyebut. Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara hands-on. Mengecam duit yang berlainan nilai. Memahami operasi tambah dalam lingkungan 10.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Jadual 10: Standard Kandungan untuk Tunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal Matematik Fokus Sikap saintifik Pada akhir prasekolah murid boleh: Mempamerkan sikap saintifik iaitu sistematik. Membandingkan kuantiti objek. Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan. Meneroka alam sekitar menggunakan organ deria..

kiub). sfera. Mengetahui sekolah saya. Jadual 11: Standard Kandungan untuk Tunjang Kemanusiaan Fokus Diri saya Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui tentang latar belakang/sejarah diri saya Mengetahui kebolehan diri. Pendahuluan 13 . selinder. adik beradik). bapa. Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri. nenek. Menghayati lagu dan muzik pelbagai kaum di Malaysia. luar. Mengetahui keluarga terdekat (datuk. Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika. Mengamalkan semangat bermasyarakat. Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. bulat. Mengenali ahli komuniti. segi empat. Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT yang sesuai.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Bentuk dan Ruang Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui kedudukan objek dalam ruang (depan. bawah. Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar. Mengetahui hak diri sendiri. Pembinaan(constr uction) Membina penghubung antara dua objek. Membina lingkungan. Menyambut perayaan mengikut kaum di masyarakat Malaysia. belakang. Menjaga alam sekitar. atas. Mengetahui bentuk yang biasa dijumpai di persekitaran (segitiga. kon. Mengetahui kediaman keluarga. ibu. Mengetahui tentang rakan. Menggunakan ICT untuk meningkatkan pembelajaran. kiri. kanan). Saya dan Keluarga Saya dan Rakan Penggunaan ICT Saya dan Sekolah Saya dan Komuniti Saya dan Sekitar Alam Menghayati keindahan alam sekitar. dalam. Saya dan Warisan Mengenal pakaian tradisional pelbagai Budaya kaum di Malaysia.

Mengetahui keistimewaan negara. Mengetahui simbol awam. Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Saya dan Malaysia Pendahuluan 14 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengenal seni dan kraf tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Menghormati pemimpin. Negara Menghormati lambang kebangsaan dan negeri. Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di Malaysia. Menyambut Hari Kemerdekaan. Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum di Malaysia.

Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan REKABENTUK KURIKULUM Dua ciri utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular. pengajaran tidak dijalankan secara spoon feeding. Kurikulum Berasaskan Standard Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dibangunkan berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Modul Asas Modul Asas terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia.  Guru mengajar dengan mengaitkan pengalaman seharian murid. Dua jenis modul diwujudkan.bahagian atau unit ini dinamakan modul. iaitu Modul Asas dan Modul Bertema. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif. Bahasa Cina. Pendidikan Islam. kemahiran dan nilai. Standard Pembelajaran merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan. Pendidikan Moral. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan seharian kanak-kanak. Waktu yang khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini. Standard Kandungan merupakan penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Permainan Luar dan Matematik.  Murid belajar mengikut kadar sendiri. Ekuiti membawa maksud semua murid diberi peluang pendidikan yang sama.  Murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah. kritis dan inovatif. Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti. kualiti membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. Bahasa Tamil). Teori Pembelajaran yang dijadikan fokus Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibina berlandaskan prinisip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan dan teori pembelajaran konstruktivisme di mana:  Murid membina pengetahuan sendiri. Lantaran matlamat kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada semua murid. Ia merangkumi aspek pengetahuan.  Perbezaan individu dibenarkan. Bahasa Inggeris. Pendahuluan 15 .

Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. iaitu. maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran Pendidikan Moral sekurangkurangnya dua jam seminggu. iaitu. 7. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 8. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan PERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH Peruntukan masa minimum Peruntukan waktu minimum berikut hendaklah dipatuhi: 1. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya empat jam sehari (termasuk masa rehat). Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Pendahuluan 16 . Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya tiga jam setengah sehari (termasuk masa rehat). Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang bukan beragama Islam. sejumlah 17 ½ jam satu minggu untuk kanak-kanak yang berumur 4+. 2. 3. sejumlah 20 jam satu minggu untuk kanak-kanak yang berumur 5+. maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang bertauliah. 6. 4. sekurang-kurangnya dua jam seminggu. 5.

Walau bagaimanapun peruntukan waktu ini seharusnya fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. peruntukan waktu Modul Asas boleh dikurangkan seperti di Rajah 2. Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin(lebih kurang 30% daripada masa P & P) 1 Rutin pagi 50 2 Perbualan Pagi 100 3 Rehat 150 4 Refleksi sebelum balik 50 Jumlah 350 Modul Asas (lebih kurang 40% daripada masa P & P) 4 5 6 7 8 9 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam/Pendidikan Moral Bahasa Cina/Bahasa Tamil/Bahasa pengantar Lain Aktiviti Luar(outdoor activity) Matematik Jumlah 90 90 (120) * 90 80 40 510 Modul Bertema (lebih kurang 30% daripada masa P & P) 10 340 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lain Bil. pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit dalam satu minggu 340 1200 * untuk murid yang beragama Islam sahaja Oleh kerana salah satu fokus utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah penguasaan literasi asas 4M (membaca. menulis. mengira dan menaakul) maka adalah dicadangkan modul asas diberi peruntukan waktu yang lebih banyak pada awal tahun.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Peruntukan masa mengikut modul asas dan modul bertema Peruntukan waktu pengajaran dan pembelajaran (P & P) prasekolah diagih berdasarkan modul asas dan modul bertema seperti di Jadual 12 dan 13. 17 . Jumlah Jumlah minit seminggu Pendahuluan 430 1200 Modul Jadual 13: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Cina . Jadual 12: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin(lebih kurang 30% daripada masa P & P) 1 Rutin pagi 50 2 Perbualan Pagi 100 3 Rehat 150 4 Refleksi sebelum balik 50 Jumlah 350 Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P & P)) 4 Bahasa Malaysia 90 5 Bahasa Inggeris 90 6 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 120 7 Aktiviti Luar (outdoor activity) 80 8 Matematik 40 Jumlah 420 Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P & P) 9 Modul bersepadu merangkumi elemen430 elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. Bila murid sudah mulai menguasai kemahiran literasi asas ini. pendidikan moral dan matematik Bil.

100% Modul Teras Asas 60% 30% Aktiviti Rutin 0% Awal tahun Modul Bertema 100% 84% 30% 0% Akhir tahun Rajah 3: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia Aktiviti Luar yang dinyatakan dalam Jadual 12 . tanda kedatangan. main bebas(free play). main air. Modul bertema akan membawa lebih makna kepada murid bila mereka sudah mempunyai literasi asas dalam bahasa pengantar yang berkenaan. doa. Jadual waktu prasekolah adalah fleksibel di mana guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut keperluan semasa. Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan tidak formal dan kanak-kanak memerlukan persekitaran fizikal dan sosial yang tidak rigid untuk memastikan pembelajaran yang berkesan dan bermakna. Modul bertema menyepadukan Standard Pembelajaran dari pelbagai tunjang mengikut tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid. makan. gosok gigi.13 adalah aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah. berbaris. menyambut bola. Peruntukan waktu untuk Modul Bertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal tahun ke ahkir tahun seperti yang dicadangkan dalam Rajah 2 dan Rajah 3. menyanyikan lagu. melompat 100% Modul Teras Asas 65% 30% Aktiviti Rutin 0% Awal tahun Modul Bertema 100% 84% 30% 0% Akhir tahun Rutin pagi yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi pengurusan diri. gelongsor dll Main pasir. main pondok Berlari. Antara contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah: o o o Bermain dengan buaian. Aktiviti semasa rehat yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi doa. Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Pendahuluan 18 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Pengajaran dan pembelajaran di prasekolah perlu bermakna dan bersifat kontekstual kepada murid. maka pendekatan bertema adalah digalakkan. Jumlah waktu yang ditambah untuk modul bertema boleh ditentukan oleh guru sendiri.

berbaris. tanda kehadiran. prasekolah dikehendaki menggunakan bahasa pengantar seperti di Jadual 14. doa. Jadual 15: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) Diajar Diajar Jumlah dalam BM dalam BI 30 20 10 x 5 60 40 20 x 5 90 60 30 x 5 30 20 10 x 5 90 90 100 100 90 330 120 40 40 600 40 600 90 330 120 80 40 1200 Jadual 14: Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instructional dalam Kelas Prasekolah Bil. menyanyikan lagu. seni visual. muzik. Bahasa Instructional Peruntukan Masa Minimum Seminggu untuk kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya(minit) Bahasa Malaysia Bahasa Pengantar lain 1 2 3 4 5 6 1 2 4 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/ Bahasa Inggeris JUMLAH 600 600 400 400 400 1200 1200 Rutin pagi * Perbualan Pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas BM Modul bertema** yang dikendalikan dalam BM 7 Modul asas BI 8 Modul bertema** yang dikendalikan dalam BI 9 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 10 Aktiviti Luar 11 Matematik Jumlah minit seminggu Nota: *Rutin pagi merangkumi aktiviti pengurusan diri. perkembangan sosio emosi. kemanusiaan. Pendahuluan 19 . ** Modul Bertema menyepadukan elemen bahasa. Bil. sains. pendidikan moral dan perkembangan fizikal. matematik.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Peruntukan waktu mengikut bahasa instructional Selaras dengan usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan meningkatkan bahasa Inggeris. 15 dan 16.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 16: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia (BC/BT) Bidang Pembelajaran Bil. Peruntukan Masa Seminggu dikendalikan dalam bahasa (minit) BM BI BC/BT Jumlah dalam seminggu 10 20 20 10 x 5 = 50 20 40 40 20 x 5 = 100 30 90 30 30 x 5 = 150 10 20 20 10 x 5 = 50 90 90 200 200 90 140 90 120 90 140 90 120 1 2 3 4 5 6 Rutin pagi * Perbualan Pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas BM Modul bertema** yang dikendalikan dalam BM 7 Modul asas BI 8 Modul bertema** yang dikendalikan dalam BI 9 Modul asas BC/BT 10 Modul Bertema yang berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam BC/CT /Pendidikan Islam 11 Aktiviti Luar 12 Matematik Jumlah minit seminggu 40 400 400 40 40 400 80 40 1200 Sila rujuk Lampiran untuk contoh jadual waktu. Pendahuluan 20 .

Standard Pengajaran dan Pembelajaran Pertama: Guru prasekolah perlu membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan keperluan kurikulum dan keperluan kanak-kanak. Guru merancang pengajaran dan pembelajaran yang dapat menyokong perkembangan murid dalam aspek berikut: o Kreativiti o Pemikiran logikal o Kemahiran Menaakul o Perkembangan Rohani o Pembentukan sikap positif dan nilai murni o Perkembangan fizikal dan kesihatan o Kreativiti dan estetika Guru memilih kandungan.  Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan berikut mengikut kesesuaian standard kandungan dan standard pembelajaran yang hendak dicapai: o Pembelajaran Berpusatkan murid o Inkuiri Penemuan o Belajar Melalui Bermain o Pendekatan Bersepadu o Pendekatan Bertema o Pembelajaran Berasaskan Projek o Pembelajaran Masteri (terutamanya dalam penguasaan bahasa dan kemahiran) o Pembelajaran Kontekstual (menggunakan pengalaman murid.  Guru perlu membuat perancangan jangkamasa panjang (contohnya Rancangan Tahunan) dan jangkamasa pendek (contohnya Rancangan Harian) berdasarkan keperluan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.  Guru menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyokong pembangunan komuniti murid yang kreatif dan berfikiran terbuka dengan: o Menunjukkan sikap positif terhadap idea baru murid. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kedua: Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan yang bersesuaian dengan tahap perkembangan kanak-kanak(developmentally appropriate) supaya pembelajaran berkesan dan membawa makna kepada murid. o Memodelkan proses berfikir kritis dan kreatif. o Memberi tanggungjawab kepada murid terhadap pembelajaran mereka sendiri. bahan dan kaedah pengajaran yang sesuai dengan minat. pengalaman dan pengetahuan murid-murid. Guru membimbing dan menjadi fasilitator dalam pembelajaran murid dengan: o Mengenalpasti dan memberi respons kepada diversiti murid dan menggalak semua murid berfikir secara kritis dan kreatif. o Memberi peluang kepada murid untuk terlibat dalam proses membuat keputusan. tahap kebolehan. alam persekitaran murid) o Pembelajaran berdasarkan kepelbagaian kecerdasan (Multiple intelligence)    Pendahuluan 21 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Standard Pengajaran dan Pembelajaran menerangkan apa yang perlu diketahui dan dilakukan oleh guru prasekolah semasa pengajaran dan pembelajaran.

Guru prasekolah mewujudkan pusat-pusat pembelajaran dalam kelas prasekolah. Guru prasekolah perlu memastikan rutin harian dikendalikan dengan baik setiap hari. o Keperluan individu murid. Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibubapa dalam program dan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan. mencukupi dan updated.        Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kelima: Penglibatan ibubapa dan komuniti setempat amat penting dalam pendidikan awal kanak-kanak. Gotong Royong. Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Guru prasekolah memastikan pusat pembelajaran sentiasa kemas. selesa dan mesra dalam kelas.      Guru prasekolah menyediakan persekitaran yang selamat. lawatan dan program keibubapaan. Guru prasekolah mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk aktiviti kumpulan. o Keadaan setempat. Guru prasekolah merancang aktiviti harian berpandu kepada aktiviti yang dicadangkan dalam Jadual 12-16: Cadangan Peruntukan Masa untuk Pengajaran dan Pembelajaran dalam Kelas Prasekolah. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Ketiga: Guru prasekolah menjalankan pentaksiran secara berterusan menggunakan pelbagai kaedah seperti yang dinyatakan di Standard Pentaksiran. Guru prasekolah melengkapkan pusat pembelajaran dengan bahan yang sesuai. Guru prasekolah perlu mengendalikan perbualan pagi dan refleksi setiap hari.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan  Guru prasekolah menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang mengambil kira tentang: o Kebolehan dan aras perkembangan kognitif kanakkanak o Teori perkembangan kanak-kanak. Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah membentuk jawatankuasa yang melibatkan waris/ibubapa/penjaga murid. Guru prasekolah sentiasa berinteraksi dengan murid dan menggalakkan interaksi antara murid.     Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba menjalinkan perhubungan yang baik dengan ibubapa/penjaga melalui pelbagai cara. bersikap inquisitive dan bersikap terbuka. Guru prasekolah melibatkan murid dalam merekabentuk pusat pembelajaran. Pendahuluan 22 . Hari Keluarga. individu dan kelas. ceria. Guru memainkan peranan yang penting dalam membina perhubungan antara sekolah dan ibubapa murid. sekurang-sekurangnya dua kali setahun. Guru perlu mengaturkan perjumpaan dengan ibubapa/penjaga secara berkala. Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid untuk mengemukakan idea mereka. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keempat: Guru prasekolah perlu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dalam bilik prasekolah.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan    Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum prasekolah termasuk kaedah pentaksiran kepada ibubapa.   Guru perlu mengenalpasti murid keperluan khas menggunakan borang pengesanan yang telah disediakan. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keenam: Guru Prasekolah menghadapi keadaan di mana terdapat murid keperluan khas dalam kelas mereka. Pendahuluan 23 . Guru perlu berusaha mewujudkan kesinambungan pengajaran dan pembelaran dari sekolah ke rumah. Guru prasekolah perlu membantu mengenalpasti murid keperluan khas ini dan memberi nasihat yang bersesuaian kepada ibubapa. Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat lawatan ke rumah untuk murid yang bermasalah jika perlu. Pihak pengurusan dan guru perlu menasihatkan ibubapa untuk menghantar murid tersebut ke sekolah pendidikan khas jika perlu.

Hasil pentaksiran dianalisiskan untuk membantu guru merancang tindakan susulan yang berkesan untuk: o Mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD PENTAKSIRAN Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. Pendahuluan 24 . o Memberi maklumbalas terhadap kemajuan murid dalam semua aspek yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. kemahiran dan sikap yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Standard Pentaksiran Kedua: Pentaksiran harus dijalankan keatas pengetahuan.  Pentaksiran secara menyeluruh merangkumi semua Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan termasuk: o Penerapan nilai o Pembentukan sikap o Penguasaan kemahiran o Status kecergasan o Status kesihatan o Kesediaan sosial (social readiness) Aktiviti kokurikulum dan ekstra-kurikulum tidak harus ditaksirkan kerana pada peringkat umur ini murid tidak dapat menyertai aktiviti ini secara berdikari. Standard Pentaksiran Pertama: Pentaksiran harus dijalankan konsisten dengan tujuan pentaksiran yang ditetapkan. Penyertaan dan kemenangan dalam pertandingan tidak boleh diambilkira sebagai hasil pentaksiran di peringkat prasekolah. o Mengesan keberkesanan pengajaran guru.    Standard Pentaksiran Ketiga: Pentaksiran dijalankan secara berterusan sepanjang masa.  Tujuan pentaksiran adalah untuk: o Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur. Ia merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. afektif dan psikomotor. o Membantu pembelajaran murid. o Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa. o Memperbaiki pengajaran guru dan seterusnya meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran guru. Pada peringkat umur ini pemilihan untuk pertandingan melibatkan banyak faktor dan bukan sahaja atas kebolehan individu. o Mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan mempertingkatkan perkembangan mereka secara menyeluruh.

   Hasil pentaksiran diserahkan kepada guru Tahun 1 selepas murid tamat prasekolah untuk tujuan kesinambungan pentaksiran formatif. Kanak-kanak dalam peringkat ini memerlukan banyak motivasi. ia hanya boleh ditunjukkan kepada ibubapa dan pihak tertentu sahaja. Hasil pentaksiran digunakan untuk mengenalpasti masalah murid-murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar. kebolehan. Data yang dikumpulkan perlu dianalisiskan supaya inferens atau kesimpulan yang dibuat adalah sah dan sahih. o Rekod Berterusan (Running Record).     Standard Pentaksiran Keenam: Pentaksiran harus dijalankan dengan penuh beretika. Kebolehan kanak-kanak dalam umur ini bukan sesuatu yang tetap tetapi boleh berubah. Proses dan kaedah pentaksiran tidak terlalu rumit. Hasil pentaksiran digunakan untuk memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak mereka. Kaedah pentaksiran yang digunakan adalah seperti berikut: o Pemerhatian berterusan o Penilaian hasil kerja Kaedah berikut tidak diiktirafkan dalam pendidikan awal kanak-kanak: o Ujian atau peperiksaan formal o Ujian kertas and pensil Pentaksiran harus dijalankan secara adil. o Rekod Anekdot.   Pendahuluan 25 . Hasil pentaksiran tidak boleh digunakan untuk melabelkan kanak-kanak. Pada peringkat umur ini kebolehan dan kemajuan murid amat dipengaruhi oleh kadar pertumbuhan mereka. Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan.   Hasil pentaksiran setiap murid tidak harus didedahkan kepada orang lain.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Standard Pentaksiran Keempat: Kaedah pentaksiran harus sah dan sahih. kemajuan dan pencapaian murid . sah dan sahih. sesuai dengan perkembangan kanak-kanak dan berasaskan kaedah saintifik. Melabelkan kanak-kanak pada peringkat umur ini akan mempunyai kesan yang negatif dalam perkembangan kanak-kanak ini kelak.    Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan kriteria dan bukan perbandingan antara murid. o Portfolio Standard Pentaksiran Kelima: Hasil pentaksiran digunakan untuk merancang tindakan susulan demi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran dan untuk membantu pengajaran. o Skala Kadar. adalah tidak wajar melabelkan murid lelaki sebagai lambat daripada perempuan. hak asasi kanak-kanak perlu dipatuhi. guru perlu elakkan daripada melabelkan murid sebagai mendapat ’A’ atau ’B’ dan seterusnya. contohnya kanak-kanak perempuan secara fisiologinya berkembang lebih cepat dalam penguasaan bahasa daripada kanak-kanak lelaki. Contoh rekod adalah seperti berikut: o Senarai Semak.

dan sentiasa membuat refleksi secara kritikal tentang idea. membuat spekulasi tentang kemungkinan.  Mengenal pasti persamaan dan perbezaan antara objek/ idea/ fenomena dengan bimbingan Contoh Murid perhatikan pelbagai kacang yang disediakan oleh guru. menjangka apa yang akan berlaku. Murid mengikuti proses berfikir seperti yang disenaraikan di bawah dengan bimbingan guru. iaitu:  Penerapan kreativiti dalam semua tunjang melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran  Memberi fokus khusus kepada kreativiti melalui pendidikan muzik dan pendidikan seni visual Standard Domain Kreatif di prasekolah terdiri daripada dua komponen iaitu: pemikiran kreatif dan pemupukan sikap dan personaliti kreativiti. (Kacang merah. Pemikiran kreatif dan inovatif perlu dipupuk di kalangan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran mulai dari prasekolah lagi. Namun begitu tidak semua individu boleh menjadi individu yang kreatif sekiranya kreativiti tidak dipupuk secara sengaja. sentuhan. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran untuk proses berfikir disenaraikan di Jadual berikut: Standard Kandungan Fasa Persediaan Membuat pemerhatian aktif Standard Pembelajaran  Menggunakan deria penglihatan. Peluang untuk murid berfikir secara kreatif dan inovatif boleh diberikan dalam banyak konteks yang berbeza dan boleh diintegrasikan dalam banyak aktiviti dalam dan luar bilik darjah. Standard Domain Kreativiti Pertama: Guru Prasekolah perlu menyediakan peluang kepada murid untuk meningkatkan kemahiran berfikir kreatif mereka Standard ini mencadangkan bahawa:   Murid diberi peluang meneroka dan mencuba idea untuk menghasilkan karya/ciptaan yang asli. penyelesaian masalah dan membuat keputusan. rasa atau bau untuk memerhati objek/fenomena. berfikir secara literal. Pemupukan kreativiti dan inovasi dalam kurikulum prasekolah dimantapkan melalui dua pendekatan utama. tindakan dan hasil.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD DOMAIN KREATIVITI (SDK) Kreativiti adalah potensi semula jadi yang dipunyai oleh semua individu. meneroka idea. pendengaran. Mencerakinkan pemerhatian (proses analisis) Pendahuluan 26 . membuat perkaitan dan melihat hubung kait. Kurikulum persekolahan perlu memberi peluang kepada murid untuk menjadikan mereka suka menyoal dan mencari jawapan. kacang kuda) Murid mendapati kacang-kacang ini berbeza daripada segi saiz dan warna. kacang hijau.

 Menghasilkan produk  Membuat kesimpulan dengan bimbingan. Fasa Tindakan Menghasilkan produk/Membuat keputusan/Membuat pilihan pilihan 27 . dengan bimbingan.  Mengkaji kesan baik dan buruk dengan bimbingan Contoh Standard Kandungan Standard Pembelajaran bimbingan. Murid mencadangkan tempat di mana kacang saiz atau warna tertentu boleh dilekatkan  Menghasilkan idea untukmenghasilkan yang bermakna kolaj.  Membuat dengan Pendahuluan Standard Domain Kreativiti Kedua: Guru Prasekolah perlu menyediakan peluang kepada murid agar mereka menghayati dan menghargai nilai estetik dalam kehidupan dan seterusnya meningkatkan naluri mereka untuk terus menghasilkan karya kreatif secara berterusan dan beretika.  Mempraktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea baru secara berterusan dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Standard Kandungan Standard Pembelajaran  Mengasingkan objek/idea/fenomen a berdasarkan ciri tertentu dengan bimbingan. Contoh Fasa Imaginasi Menjanakan idea  Menghasilkan idea(mensintesiskan idea baru (yang idea) mungkin benar atau tidak pasti) dengan bimbingan.

Bahagian A adalah senarai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mengikut tunjang. Bahagian B memaparkan cadangan aktiviti untuk modul bertema Pendahuluan 28 . Bahagian A dan B.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ORGANISASI DOKUMEN KURIKULUM STANDARD Dokumen ini mengandungi dua bahagian.

KERANGKA KONSEP KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN 29 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BAHAGIAN A STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENGIKUT TUNJANG Bahasa Malaysia 31 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bahasa Malaysia 32 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA Bahasa Malaysia 33 .

(BM 1.1) Mendengar ucap selamat dan (BM 1.BAHASA MALAYSIA (BM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Komunikasi. (BM 1.1.5) Mendengar lagu dan cerita serta memberi respons.8) Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid. murid boleh mendengar ayat mudah dan menyatakan apa yang didengar. (BM 1. Selamat petang). Fokus Standard Kandungan (BM 1.9) Membezakan jenis bunyi yang luar bilik darjah.4) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti ruang khas dalam sekolah. (BM 1.1.3) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti objek di dalam dan (BM 1. (BM 1.11) Membezakan jenis suara di persekitaran (Contoh: ketawa.10) Mengenal pelbagai suara di persekitaran murid. ada di persekitaran.1. membaca dan menceritakan isi bacaan sesuai dengan peringkat perkembangan murid serta menulis perkataan dan ayat mudah dengan betul.6) Mendengar ucap selamat dan memberi respons yang bertatasusila memberi respons secara bertatasusila.0) Kemahiran Mendengar Bahasa Malaysia 34 . menangis) (BM 1. dengan bimbingan (Contoh: Selamat pagi.7) Mendengar arahan dan memberi respons. bertutur dalam ayat yang mudah dengan sebutan yang betul dan bahasa yang bertatasusila.1.1.1. (BM 1.2) Mendengar arahan mudah dan memberi respons dengan bimbingan.12) Mengenal pasti dan membezakan intonasi suara tinggi dengan rendah. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KOMUNIKASI.1.1.1. (BM 1.1. menjerit.1. (BM 1. dan perlahan dengan kuat. (BM 1.1) Mendengar dengan penuh perhatian.1.

1) Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata awal yang sama. (BM 1.5) Menyatakan permintaan dengan sopan. lagu. (BM 2.1. cerita.1. (BM 2. (BM 1.1.2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.2.3) Mengenal bunyi suku kata akhir yang sama. (BM 1. (BM 1. Bahasa Malaysia 35 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 1. (BM 2.2.1) Berinteraksi dengan mesra. (BM 2. (BM 2.1.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1.2) Mendengar dan mengecam bunyi perkataan (BM 2. (BM 2. (BM 2.4) Mengenal bunyi suku kata akhir yang berbeza.2) Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata awal yang berbeza.1) Berbual dengan sebutan perkataan yang betul.1.1.7) Menamakan objek di persekitaran. permintaan.6) Memberikan arahan kepada rakan secara bertatasusila.2) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan.13) Mendengar dan memberi respons terhadap perbualan.2. (BM 1.0) Kemahiran Bertutur (BM 2.

(BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah Bahasa Malaysia 36 . (BM 2.3.2) Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul: a. (BM 2.4. (BM 2.2. (BM 2.1) Melafazkan pantun yang mudah secara berirama.3) Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul. (BM 2.2. (BM 2.2.3.2. minat dan situasi semasa.5) Menyoal dengan menggunakan sebutan yang betul dengan bimbingan guru. (BM 2.2. Pantun dua kerat b.6) Mengemukakan soalan yang sesuai dan mudah difahami.2) Bersoal jawab melalui rangsangan yang diberi (BM 2. (BM 2. (BM 2.2.3.1) Menyebut semula soalan rangsangan yang dikemukakan. Pantun empat kerat (BM 2.7) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ Nota: Kriteria bersopan dan bertatasusila adalah merujuk kepada budaya yang diterima oleh komuniti dan masyarakat secara umum.3) Bersoal jawab berdasarkan tema.2.8) Bersoal jawab secara bersopan.3) Mendeklamasikan sajak mudah/ ringkas.2) Mengemukakan soalan yang bersesuaian.4) Bersoal jawab secara spontan.2.4) Menceritakan perkara yang didengar. (BM 2. (BM 2.

1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.3) Menyebut huruf konsonan dalam perkataan yang ditunjukkan.7) Memadankan huruf kecil dengan huruf besar.0) Kemahiran Membaca (BM 3.1.5.2. (BM 3.1.2. (BM 3. (BM 3. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 2.1. (BM 3.5) Melakonkan watakwatak mengikut situasi. (BM 3.2. Bahasa Malaysia 37 .4) Menyebut huruf mengikut urutan.5) Mengenal pasti bentuk huruf kecil. (BM 3. (BM 3.2) Menyebut huruf konsonan dengan tepat.6) Mengenal pasti bentuk huruf besar.1.3.1) Mengenal bentuk huruf A . (BM 3.3. (BM 3.1. (BM 3.2) Mengenal huruf vokal. (BM 3.1) Menyebut huruf mengikut urutan.1) Menyebut huruf vokal. (BM 3.3) Mengenal pasti huruf vokal yang terdapat dalam perkataan. (BM 3.3) Mengenal huruf konsonan. (BM 3.1) Menyebut huruf konsonan.3.2) Memadankan bentuk huruf dengan bentuk objek persekitaran (Contoh: bentuk ’J’ dikaitkan dengan mata kail).1.1. (BM 3. (BM3.Z .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 2.3) Menyebut huruf secara rawak.2) Membunyikan huruf vokal.

5.5.2) Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan. (BM 3.4. (BM 3. Bahasa Malaysia 38 .5) Membaca perkataan. (BM 3. (BM 3. (BM 3.5.1) Membunyikan suku kata hasil (BM 3.4.5. (BM 3.4.5) Membatangkan satu suku kata tertutup untuk menjadi perkataan.1) Membatangkan (mengeja sambil membaca) dua sukukata untuk menjadi perkataan dengan bimbingan.4. (BM 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 3.5.5) Membina dan membunyikan dua suka kata terbuka secara rawak.7) Membina dan membunyikan sukukata tertutup secara rawak.4) Membina dan membaca suku kata.4. (BM 3.5. (BM 3. (BM 3.3) Membatangkan dua sukukata terbuka untuk menjadi perkataan.6) Membatangkan dua suku kata tertutup untuk menjadi perkataan.4. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3. (BM 3.2) Membatangkan dua suku kata terbuka untuk menjadi perkataan dengan bimbingan.4) Membatangkan tiga suku kata terbuka untuk menjadi perkataan.6) Membina dan membunyikan tiga suku kata terbuka secara rawak.3) Membina dan membunyikan gabungan huruf konsonan dan huruf suku kata hasil gabungan huruf konsonan vokal dengan bimbingan.4) Membina dan membunyikan satu suku kata terbuka secara rawak.4. dan huruf vokal (Contoh: ba) (BM 3.

1) Membaca ayat-ayat dalam konteks dengan intonasi yang betul dengan bimbingan.8) Membatangkan suku kata tertutup dan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan.1) Membaca frasa dengan bimbingan (Contoh frasa: mata biru. jalan raya).9) Memahami isi bahan bacaan yang dibaca. main peranan atau nyanyian berdasarkan bahan yang dibaca.2) Bercerita secara lisan.3) Bercerita secara lakonan. tulisan atau lukisan berdasarkan bahan yang dibaca. (BM 3. gambar.9.5.7) Membaca ayat tunggal yang mudah.6) Membaca frasa.1) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan bimbingan. (BM 3.7. (BM 3. rísalah. (BM 3.8) Membaca ayat dalam konteks. (BM 3.9. baju baru. (BM 3. gigi saya. (BM 3.9. (BM 3. (BM 3. (BM 3.6. (BM 3. (BM 3.5.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.8. (BM 3.7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3. Nota: Bahan bacaan termasuk: buku cerita. (BM 3. majalah. surat khabar.2) Membaca frasa dengan sebutan yang betul.6.7) Membatangkan suku kata terbuka dan sukukata tertutup untuk menjadi perkataan.1) Bercerita berdasarkan bahan bacaan mudah yang telah dibaca dengan bimbingan. Bahasa Malaysia 39 .8. (BM 3.2) Mengenal tanda baca dalam ayat.8.3) Membaca ayat-ayat dalam cerita dengan intonasi yang betul.

(BM 4.2) Mengamalkan penjagaan buku dengan cara yang betul dengan buku dengan cara yang betul.3) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. jarak dari mata ke buku.1.11) Mengamalkan tabiat membaca.10. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3.10) Membaca dengan cara yang betul (prabaca). corak dan garisan secara bebas.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 3.1) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai dengan peringkat umur dengan bimbingan guru.1) Memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk menulis. dan pengarang.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.3) Membaca nama judul buku.aktiviti meningkatkan kemahiran motor halus yang ada di Tunjang Fizikal Bahasa Malaysia 40 . (BM 4.4) Membaca mengikut arah dan cara yang betul (kiri ke kanan.1) Mengamalkan penjagaan (BM 3.2) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan melalui lakaran bentuk.11. (BM 3. teknik memegang buku). (BM 3.10. (BM 3.11. (BM 3. bimbingan.10. Nota: * Pastikan aktiviti koordinasi matatangan.10.1) Menguasai kemahiran pratulis (BM 4.0) Kemahiran Menulis (BM 4.1.1. (BM 3. (BM 4.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ dan Estetika-komponen perkembangan fizikal telah dilaksanakan sebelum aktiviti dalam Standard Kandungan ini dijalankan. (BM 4.2.1) Menulis semula huruf mengikut cara yang betul. (BM 4.2.2) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan. (BM 4.2.3) Menulis huruf besar dengan cara yang betul dengan bimbingan. (BM 4.2.4) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul. (BM 4.2.5) Menulis huruf besar mengikut cara yang betul. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

(BM 4.2) Menguasai kemahiran menulis.

Nota: 1.

Perbezaan makna antara mengecam, mengenal dan mengenalpasti adalah seperti berikut: o Mengecam dan mengenal adalah setakat boleh membezakan dan mengenali sahaja. o Mengenalpasti adalah mengetahui dengan pasti dan boleh menerangkannya.

Bahasa Malaysia

41

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Kosa Kata Contoh Perkataan Dua suku kata terbuka Dua suku kata terbuka VKV apa , ini, itu, ibu, ubi, api, ela , isi, aku

KVKV

baju, biru, buku, baca, baru, bahu, batu, bola, buta, bapa, ciku, cuti, cuka, dadu , dagu, dahi, dada, daki, duku, duri, feri, gigi, guni, gula, guru, gila, hati, hari, jari, jala, kaki, kuku, kuda, kiri, kota, kera, lari, lama, lagu, laju, luka, lima, lori, mata, mama, muka, masa, nasi, paku, pasu, rusa, raja, roti, raga, susu, siku, satu, sudu, sapu

Tiga suku kata terbuka

KVKVKV

berudu, cerita, dahaga, jelita, keladi, kereta, kerusi,kepala, kelapa, lelaki, mereka, petola, Selasa, tomato, tetamu

Satu suku kata tertutup Dua suku kata tertutup

KVK

bot, bil, cat, cop, cap, gam, gas, gol, jam, jet, jus, kek, kot, lap, mop, pen, pin, pam, tin, van, zip

KVKKVK

bantal, banjir, sambal, sampah, kertas

Suku kata terbuka dan tertutup

VKVK

ayam, awan, asap, atap, anak, adik, itik, ikan, ubat, ulat, ular, emak, enam, epal, ekor, esok

Suku kata terbuka dan tertutup

KVKVK

badak, budak, bakul, besar, bulat, botak, bulan, basah, belon, cicak, cawan, dadah, dodol, dapur, dusun, demam, dekat, darah, datuk, filem, gajah, gemuk, gelas, getah, garam, hitam, hutan, hujan, jarum, jalan, johan, katil, kurus, kapal, kipas, kapak, kolam,ketam, kelas, kasut, kapas, kobis, lapan, lipan, lilin, lipas, leher, lalat, lipat, mulut, masin, manis, mudah, minum, malas, makan ,marah, nanas, nenek, pokok, panas, rajin, sakit, sikat, siput, sirap,

Bahasa Malaysia

42

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Contoh Perkataan Suku kata tertutup dan terbuka Vokal berganding KVKKV henti, bantu, jumpa

KVVK

kuih, lauk, laut, naik, baik, paip, siap, buat, suap, buah, paus, haus, luas

Nota: Kosa kata lain boleh diperkenalkan dalam modul bertema yang berkenaan. Contoh Ayat Ayat tunggal: 1. Ini rumah saya. 2. Saya makan nasi Ayat dalam konteks: 1. Ini kucing. Kucing makan ikan. Kucing saya comel. 2. Ini rumah saya. Rumah saya besar. Rumah saya cantik

Bahasa Malaysia

43

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS

Bahasa Inggeris

45

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI: BAHASA INGGERIS (BI) By the end of two years of preschools, pupils are able to listen to simple sentences, follow simple instructions, and talk about familiar experiences in simple sentences. They are also able to speak politely with appropriate intonation, read simple story books suitable to their stage of cognitive development and retell stories heard in simple sentences. At the same time they are able to recognize alphabets, know basic phonics and write simple phrases. Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.1.1) Listen to and identify common sounds around them. (BI 1.2.1) Listen to and repeat simple greetings, e.g. good morning, good afternoon. (BI 1.2.2) Listen to and respond verbally to simple greetings with guidance. (BI 1.2.3) Listen to and identify objects in the classroom. (BI 1.2.4) Name common objects in the classroom. (BI 1.1.2) Listen to and identify sounds in the environment. (BI 1.2.5) Listen to and repeat greetings. (BI 1.2.6) Listen to and respond verbally to greetings. (BI 1.2.7) Listen to and identify common objects in the environment. (BI 1.2.8) Name common objects in the environment. (BI 1.2.9) Listen to words said aloud and respond accordingly, e.g.:  “show me the picture of a child eating”  “draw a flower”  “stand up and touch your nose”

(BI 1)Listening (BI1.1) Listen to and and speaking discriminate sounds. skills (BI 1.2) Listen to and understand meaning of simple words.

Bahasa Inggeris

46

1) Talk about familiar things and experiences with guidance. e.1) Listen to and recite nursery rhymes and action songs.5.g.3. visual props.3) Talk about the natural environment with guidance.g.5.4.4. (BI 1.3.3) Listen to. (BI 1.2) Listen to and follow simple instructions.4) Listen to and follow simple instructions. (BI 1. (BI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.3.g. picture clues.3.4.5) Listen to and enjoy nursery rhymes. „Come‟. e.4) Listen to and perform actions based on instructions in activities and games.4) Talk about happenings around them. action songs. (BI 1.5. (BI 1.5. recite and act out nursery rhymes.5. (BI 1. (BI 1.1) Listen to and follow one word instructions. Bahasa Inggeris 47 . favorite things and activities around them with guidance.2) Talk about familiar experiences. e.4. (BI 1.„Please stand up‟.5.4) Listen to and retell simple stories using aids: e. (BI 1.3) Acquire and use simple phrases and statements. action songs and poems. (BI 1. poems and stories.3) Listen to and follow instructions. (BI 1. (BI 1. „Please get me the book from the shelf‟.6) Listen to and solve simple riddles. (BI 1.2) Listen to. recite and act out nursery rhymes and action songs. (BI 1.5) Listen to and role play simple stories.g. (BI 1.

(BI 1.8. (BI 1.1) Use simple sentences to carry out a conversation: e. (BI 1. (BI 1. (BI 1.1) Sing songs.g.7. (BI 1.3) Use simple sentences to convey messages.9.3) Dramatise familiar stories without guidance.2) Tell stories using visual props with guidance. Bahasa Inggeris 48 .6.4) Recite rhymes and poems with the correct pronunciation and intonation. (BI 1.7.9.3) Sing songs with the correct pronunciation and intonation.7.:  to exchange greetings  to show appreciation (BI 1. (BI 1.1) Role play familiar daily situations with guidance.6.9) Perform a variety of language forms and functions in a social context.8.3) Tell stories about personal experiences with or without guidance.8) Dramatize familiar situations and stories.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.2) Use simple sentences to carry out a conversation: e.7) Tell simple stories.:  to exchange greetings  to introduce oneself  to show appreciation  to express feelings and emotion (BI 1. (BI 1. (BI 1.g.8.6.1) Tell stories about personal experiences with guidance.6) Sing songs and recite rhymes and poems. (BI 1.2) Role play familiar daily situations without guidance.6. (BI 1. (BI 1.7. (BI 1. (BI 1.9.4) Tell stories using visual props with or without guidance.2) Recite simple rhymes and poems.

1. (BI 3. (BI 2.2.0) (BI 2.1.1.1.1) Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading.1) Understand that printed materials contain meaning. (BI 3.2. (BI 2.5) Name letter of the alphabet with guidance.8) Hear and sound vowel sounds.7) Sound out letters of the alphabet (basic phonics).Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1. (BI 3.1.2) Ask simple questions pertaining to:  stories heard or read  situations (BI 1.9) Hear and sound consonant sounds.1. (BI 2.2. (BI 3.10.2) Recognise letters of the alphabet by their name. Pre reading Skills (BI 2.2) Read print moving from left to right and top to bottom. (BI 2.4) Recognise big letters of the alphabet. (BI 3. (BI 3.10.1. (BI 2.3) Ask simple „Wh‟ questions.1) Handle books carefully.3) Recognise the basic features of a book.0) *Note: Activities on classification.1. (BI 3. Reading Skills (BI 3. (BI 1. (BI 2.1) Identify letters of the alphabet.1. (BI 3.2) Acquire knowledge of print and ethics in reading. (BI 3.1.10) Ask simple questions.10. Bahasa Inggeris 49 .2) Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading.1) Recognise letters of the alphabet by their shapes. (BI 3.6) Name letters of the alphabet.1) Ask simple questions pertaining to:  oneself (BI 1. comparing etc are in S & T strands. these need to be taught as pre reading skills too.3) Recognise small letters of the alphabet.1.

2) Talk about stories (stories with more difficult words) being read.g.4) Hear and say the initial sound of a word. I like papaya.2. (BI 3.g.1) Hear and pronounce simple words.5. sit down. (BI 3. C u p for cup.3.3) Read phrases with understanding.3) Relate stories read to others. (BI 3.5.2) Read simple words with understanding.2. map. Bahasa Inggeris 50 . (BI 3.  cup. cat  man.7) Read familiar words printed in the surroundings. e.5) Develop interest in reading. (BI 3.3) Read labels.2. (BI 3. (BI 3.2) Read simple sentences. red ball). (BI 3.2.5) Recognise and sound out simple words.6) Recognise and sound similar initial sound in word.g. (BI 3. (BI 3.2.2.5.4.4) Talk about illustrations in printed materials.5. cap. (BI 3.1) Read simple sentences with assistance (BI 3.g.3. (BI 3. e.g.2) Read simple words.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 3. (BI 3. cup.4) Read simple sentences with understanding.2) Read simple phrases.1) Talk about stories (simple stories) being read.1) Read simple phrases with guidance( e. e.6.4. (BI 3. (BI 3. mat (BI 3. e. (BI 3.

pamphlet.2) Draw lines.1) Copy letters of the alphabet correctly in neat. (BI 4. story books.3) Write recognizable letters.2.4) Write simple words in neat.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 3. Writing skills (BI 4. legible print.2) Writing Skills.2.g.1) Pre-writing skills.0) (Note: Activities of eye-hand coordination from the Physical and Aesthetics Strands need to be conducted before writing skills) (BI 4.5. computers screen.2. circles and patterns using gross motor and fine motor movements.5.1.1) Engage in activities requiring eye-hand coordination.6) Talk about different types of books around them.5) Talk about prints from different media in the environment (e. (BI 4.1. (BI 4. legible print.2. (BI 4. (BI 4. (BI 4. television. (BI 4. wood encraving) (BI 3. (BI 4. newspaper.2.5) Write simple phrases.2) Write recognizable letters with guidance. Bahasa Inggeris 51 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Word List (Words that pupils are able to read and understand at the end of preschool)
HIGH FREQUENCY WORDS a I am at an as be by do go he it in is if me my no so to we are and any but can did for get got her him his let yet may out put too was yes on where what who which why whose when the that they those these than there here

ACTIONS WORDS

sit

stand

walk

run

jump eat write read

play

go

walk

close

hop

beat

push

stir

wake up point to tap put

clean wash cry open scoop sleep kick pull dance paste bathe clap

climb pour stretch sweep point come catch bite swing laugh wipe throw bring circle crawl twist clap join wash bend colour cut underline match

stamp your feet pick up line up show me

Note: Other words can be introduced through thematic modules

Bahasa Inggeris

52

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI – BAHASA CINA

语文沟通 - 华文

53

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

导 言
华语是华族的母语,在我国多元种族的社会中有着重要的地位,它也是华文小学的教学媒 介语,因此儿童需在学前掌握一定程度的华文,为在小学学习华文打好基础。 本课程将让儿童掌握语言的基本技能,即听话、说话、阅读和书写,协助儿童积累新知识 和新经验,同时使儿童能正确地使用华文来表达感受、分享生活经验,并有礼貌地与人沟通。 本课程通过活泼有趣的活动,如游戏、歌唱、会话、问答、表演、讲故事等语文活动,提 高儿童学习华文的兴趣,加强语言的掌握。

课程目标:
通过本课程,学生能: 1. 养成良好的听话和说话习惯。 2. 在日常生活中使用正确的华文,有礼貌地与人交流。 3. 阅读与理解教材内容。 4. 正确地书写汉字和简单的句子。

54

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC1.听话教学 BC 1.1 专注且耐心 地听话。 学习标准 4-5 岁 BC 1.1.1 认识日常生活中所听到 的声音。 BC 1.1.2 辨别各种声音。 BC 1.1.3 辨别与模仿声音。 BC 1.1.4 聆听及明白单项指示与 要求,并在教师的辅导 下作出适当的反应。 BC 1.1.5 聆听以下教材,在教师 辅导下根据内容作出反 应。 a. 故事 b. 儿歌 BC 2.1.1 应用浅白的语言,在教 师指导下自我介绍。 BC 2.1.2 在教师的引导下有礼貌 地向人请安问候。 BC 2.1.3 有礼貌地提出要求。 5-6 岁 BC 1.1.6 聆听会话后作出反 应。 BC 1.1.7 聆听及明白指示与要 求,并作出适当的反 应。 BC 1.1.8 聆听以下教材,根据 内容作出反应。 a. 故事 b. 儿歌 BC 1.1.9 听读字词。 BC 1.1.10 聆听短语。 BC 2.1.4 应用浅白的语言: a. 介绍自己 b. 介绍家庭成员 BC 2.1.5 有礼貌地向人请安问 候。 a. 家庭成员 b. 师长 c. 同学/朋友 BC 2.1.6 有礼貌地与人沟通,注 意: a. 说话的礼貌和态 度。 b. 措辞和说话内容。 c. 聆听者的身分。 备 注

BC 2.0 说话教 学

BC 2.1 有礼貌地与 人沟通。

 注意指导学生使用礼 貌语言

55

3 扮演故事中 的人物。 BC 2.1 认识图形和 文字的关 系。 BC 3.0 阅读教 学 BC 3.3 讲述所收集的图片和作 品。 BC 2.4 有创意地回答问题。 BC 2.4.2 应用浅白的语言,说明 实物的功能或用途。 BC 2.1.4.1 认识实物或图形和 文字 的关系,如: 山 水 月 56 .2.3.3.1 应用浅白的语言,讲述 实物的外型和特征。 BC3.1 学生在教师的引导下扮 演生活中周围人物的角 色。 BC 2.4 以浅白的句 子讲述。 BC 2.2 以正确的疑问代词提 问。 BC 2.2 从图形与文字认识独 体字和合体字。  不要向学生介绍“独 体字”、“合体字”、 “象形字”等名词术 语。 备 注 BC 2.4 应用浅白的语言讲述生 活中的事情。 BC 3.4.3 根据不同的故事内 容,扮演故事中的人 物。 BC 2.2 学生扮演生活中周围 人物的角色。 BC 2.1.5 针对事情说出看法。 BC 2.3.2.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 2.2 针对有关情 况发问和回 答问题。 学习标准 4-5 岁 BC 2.3 正确地回答问题。 BC 2.2.1 有礼貌地发问和回答问 题。 5-6 岁 BC 2.2.4.

5.2.2 阅读前的准 备。 学习标准 4-5 岁 BC 3.2.3.3.6 根据图画配字。 备 注 BC 3.4 认识笔画。 5-6 岁 BC 3.3 以适当的语调朗读句 子。 BC 3.3 认识和辨别实物的形 状、大小、长短。 BC 3.4.2 看图认读词语。 BC 3.2 认识句子中的逗号、 句号及问号。 BC 3.3.3 认读自己姓名。 BC 3.2.2 找出和填补实物或图形 缺少的部分。 BC 3.2.4 将实物或图片分类。 BC 3.1 看图识字。 BC 3.4 认读短语。 BC 3.3 认读词语。 BC 3.3.4.5 认读自己及班上同学的 姓名。 BC 3.5.3.2.3.1 朗读简单的句子。 BC 3.4.5.4 朗读儿歌与诗歌。  学前教育不教汉语拼 音、轻声、变调等语 音知识,惟教师范读 语音需标准。 BC 3.4 认读词语。 BC 3.1 认读单字。 BC 3.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 3.4.1 把图形各部分拼合成为 一个整体。 BC 3.3 认识字词。 BC 3.5.6 认识笔画和说出笔画 的名称。 BC 3.2.5 朗读句子。 57 .7 认识部首和偏旁。 BC 3.5 根据适当的次序排列图 片。 BC 3.2 认识和朗读字词。 BC 3.8 从教材中认识生字。  识字教学是整个语文 教育的基础,必须力 求到位。  学前教育应多识字, 少写字。  识字教学需通过活动 进行,避免教学枯燥 单调。 BC 3.3.

3 以口述或绘画方式,表 达教材内容。 BC 3.2 书写铅笔 字。 BC 3.2.2 正确的坐姿。  应在课室内置放适合 学生程度与趣味的图 书。  书写教学重视发展眼 和手的机能及协调能 力,培养良好书写习 惯,打好写字基础。  不是每个教过的字都 要写。  写字要贵精不贵多, 每个字写 3-5 个。  学生要会使用田字格 习字。  不要让学生写“笔画 递增”的不完整的汉 字。  应禁止使用机械笔。  指导学生习字时以楷 体为标准字体。 58 .2. 字的间架结构均称 c.1 根据教材回答问题。 BC 3.1.2.7.1.1 手的控制能力。 BC 4.2 在教师引导下以口述或 绘画方式,表达教材内 容。 5-6 岁 BC 3.7. 字体整齐 BC 4.6 理解阅读材 料。 学习标准 4-5 岁 BC 3.0 书写教 学 BC 4.6.6.6.1 学生自发翻阅图书。 BC 3. 笔画、笔顺正确 b.7 培养阅读兴 趣。 BC4.4 以正确的方法写字。 a.1 正确的执笔法。 BC 4.2 学生顺序翻阅书本。 BC 4.5 聆听或阅读故事后,讲 述故事内容。 BC 3.4 根据教材进行问答活 动。 BC 3.3 眼睛和手的协调能力。 BC 4.1 发展眼和手 的机能,做 好写字前的 准备。 BC 4.7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 3.2 眼的控制能力。 BC 4.6.1.3 正确地写出基本笔画。 BC 4.6.3 学生讲述自发阅读的图 书的内容。 备 注 BC 3.2.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 4-5 岁学前班生字表(建议) 笔画 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一 八二九七人十 大口三山上下小马女土 火六木牛日水五月尺王 四他石田 羊 花你我 鱼 草星 总数 生 字 1 6 10 10 4 1 3 1 2 38 字 59 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 5-6 岁学前班识字表(建议) 笔画 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 刀儿了 飞个工门子 巴不长车方风见今开气少手书太天午牙友中心云 白包本们母去生头叶用只鸟奶 安吃虫灯地动多朵耳好红会件老米名年肉扫师同问阳衣有再在早字吗妈伞机爷华 把弟饭还间来里汽身体园这走坐鸡男豆医护肚运 爸齿的服狗果和河虎姐妹朋青兔物学雨厕所 面狮树种蚂蚁 笔哥家课哭笑校桌鸭铅蚊 菜蛋脸猫婆球蛇眼黄晚象脚船 黑猴期椅植 睛蓝 鼻 鞋 总数 5-6 岁学前班习写字表 (建议)  教师可根据班级学生程度与主题进行选择或增减习写的生字。  不是每一个教过的字都要写。  习写生字应在学生眼和手的机能及协调能力都准备好的情况下进行。  写字贵精不贵多,每个字建议只写 3-5 个。 60  让写字过程成为学生快乐的经验而不是一种压力与负担。  写字必须在识字的基础上进行,先识字,后写字。 生 字 3 5 21 13 35 21 19 6 11 13 5 2 1 1 156 字 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 笔画 基本笔画 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一 八二九七人十 生 字 1 6 15 14 7 7 3 5 2 总数 60 字 大飞个工口门三山上下小子马女土 不开六木牛日手水太天五午友月 白们四他叶只田 耳米羊有在早妈 花你我 的和明朋林 是星 61 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 62 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 DRAF ¾Á ¢ ú ¦ Á ¡Æ ¢ ¾Ã ¬ Å ½ õ Tunjang Bahasa Tamil 63 .

2. 1.2.2. 1.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1.1.10 þ ¨ ºì¸Õ Å ¢ ¸Ç ¢ ý ¦ À  ÷¸¨ Ç ì Ü Ú Å ÷.6 ¸ð ¼ ¨ Ç ìÌ ² üÀ Ð Ä í Ì Å ÷.5 1.4 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾Å ü¨ Èô Ò Ã¢ óÐ Ü Ú Å ÷. 1. ÁÉ ¢ ¾÷¸Ç ¢ ý Ì Ãø ´ Ä ¢ ¸¨ Ç 64 1.1 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾Å ü ¨ Èô Ò Ã¢ óÐ ¦ ¸¡û Å ÷. 1. 1. 1. ¦ ºÂ ü¨ ¸ ´ Ä ¢ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷.1 Å Ç ÷ô Ò À ¢ á½ ¢ ¸û ± Ø ô Ò õ ´Ä¢ ¸¨ Ç ì § ¸ð Î ì Ü Ú Å ÷.2.0 § ¸ð ¼ ø / § À îÍ ¾¢ Èý 1. 1.8 þ  ü ¨ ¸ ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È ¢ óÐ .3 1.2 À ø § Å Ú ´ Ä ¢ ¸¨ Ç ì § ¸ð À ÷. 1.9 ¦ ºÂ ü¨ ¸ ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.11 « À ¡Â ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.2. 1.1.2. 1.2.1.2 ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È¢ Å ÷. « À ¡Â ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È¢ óÐ ´ Ä ¢ ô À ÷.1 ¸ Å É Ó ¼ ý § ¸ð À ÷.2 1. 1. 1.2. þ  ü¨ ¸ ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷. « ¾¨ É ì Ü Ú Å ÷. þ ¨ ºì¸Õ Å ¢ ¸Ç ¢ ý ´Ä¢ ¸¨ Ç « È¢ óÐ ´ Ä ¢ ô À ÷.1.4 1.5 ´ Ä ¢ ¨ Â ì § ¸ð Î « Ð Å Õ õ ¾¢ ¨ º¨  ì Ü Ú Å ÷.1.2.1.6 .2.2. 1.3 ¸ð ¼ ¨ Ç ¨  « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.7 À ¢ á½ ¢ ¸û ± Ø ô Ò õ ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È¢ óÐ ± Ø ô Ò Å ÷.

3 1. 1.5 ¦ Á ö ¦ Â Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷.3 ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ºÃ¢  ¡¸ ´Ä¢ ô À ÷.3.2 ¯ ¢ ¦ ÃØ ò¨ ¾ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ ô À ÷.4 ¯  ¢ ÷ ± Ø òÐ ¸¨ Ç Ô õ ¬ ö ¾ ± Ø òÐ ¸¨ Ç Ô õ ´ Ä ¢ ô À ÷.12 Á É ¢ ¾÷¸Ç ¢ ý Ì Ãø ´ Ä ¢ ¸Ç ¢ ý § Å Ú À ¡ð ¨ ¼ « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷. ¦Áø Ä ¢ É .4. þ ¨ ¼Â¢ É ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü ¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ ô À ÷.4 ¦ º¡ü¸¨ Ç î ºÃ¢  ¡¸ ¯ îºÃ¢ ô À ÷.2 ¯ ¢ ÷ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷.1 1.2. 1.3 1. « È¢ óÐ 1. 1.7 Ì È¢ ø ¦ ¿Ê ø ± Ø ò Ð ¸¨ Ç ´Ä¢ ô À ÷.3. ¯ ¢ ÷¦ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ´Ä¢ ô À ÷.4. 1.3. ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1. Å øÄ¢ É . 65 .1 ¯  ¢ ÷ ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ºÃ¢  ¡¸ ¯ îºÃ¢ ô À ÷. ¦ Á ö ¦ Â Ø òÐ ¸¨ Ç « È¢ óÐ ´Ä¢ ô À ÷.4 ºó¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ ô À ÷. 1.6 ¯  ¢ ÷¦ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷.3.3.3. 1. 1. 1.3.4. 1.4.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ « È¢ Å ÷.

5.3 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾ À ¡¼ ¨ Ä ô À ¡Î Å ÷. ¬ 츸ÃÁ ¡É º¢ ó¾¨ É Ô ¼ ý À ¾¢ ÄÇ ¢ ô À ÷. 1. 1.5.2 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾ À ¡¼ ¨ Ä ô À ¡Î Å ÷.6 § ¸û Å ¢ ¸Ù ìÌ ô À ¾¢ ø « Ç¢ ô À ÷.5 Ì È¢ ø ¦ ¿Ê ø ¦ º¡ü¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ ô À ÷.7.5 Ì Î õ À ¯ È× ô ¦ À  ÷¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷. 1. 1. 1.6. 66 1.6.1 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾Å ü ¨ Èî ºÃ¢  ¡¸ì Ü Ú Å ÷. 1.7 ¦ À ¡Õ ò¾Á ¡É ¦ º¡ø .4 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾ ¦ ºö Ô ¨ Ç ì Ü Ú Å ÷. ¦ º¡ü¦ È¡¼ ÷ .5.5 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾Å ü¨ Èì Ü Ú Å ÷.4.5. 1. § ¸û Å ¢ ¸Ù ìÌ ô À ¾¢ ÄÇ ¢ ô À ÷. 1. .5 1.1 Ì Î õ À ¯ È× ô ¦ À  ÷¸¨ Ç « È ¢ óÐ Ü Ú Å ÷.6. À½ ¢ Å ¡¸ô 1.6.4 1.1 ± Ç ¢ ¨ Á  ¡É § ¸û Å ¢ ¸Ù ìÌ ô À ¾¢ ø « Ç¢ ô À ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1.7.3 1. 1.2 § ¸û Å ¢ ¸Ù ìÌ î ºÃ¢  ¡¸ô À ¾¢ ø « Ç¢ ô À ÷.

ºÃ¢  ¡É Å ¡ì¸¢ Â í ¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢ ô § À Í Å ÷. þ É õ § ºÃ¡¾Å ü¨ È « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸¡ñ À ÷.8 1.3 2. 1.7.2 2. 1.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ Å ¡ì¸¢ Âõ.1.7.7 1. Àñ Ò¼ Û õ À½ ¢ ×¼Û õ § À Í Å ÷.1. 2. 1.1. 2.6 Á â  ¡¨ ¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢ § À Í Å ÷.7.8. 1.3 À ñ Ò ¼ ý § À Í Å ÷. þ É ò¾¢ ü§ ¸ üÀ ¦ ¾Ã¢ × 2.1 ¸¾¡ô À ¡ò¾¢ Ãí ¸¨ Ç ò Ð ½ ¢ ×¼ý ² üÚ ¿Ê ô À ÷.2 2. ¬ ¸¢  Šü¨ Èô À  ý À Î ò¾¢ ô § À Í Å ÷.1.7. ¸¾¡ô À ¡ò¾¢ Ãí ¸¨ Ç ² üÚ ±Ç ¢ ¨ Á  ¡É À ¡Å ¨ É Â ¸¡ð Î Å ÷.7 Å ¨ ¸ ô À Î òÐ Å ÷. § Å ü Ú ¨ Á ¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î 67 .1 Å ÊÅ õ .4 ´ § à Á ¡¾¢ â  ¡É Å ü¨ È ò ¦ ºö Å ÷.§ Å ü Ú ¨ Á ¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.1 ´ § à Á ¡¾¢ â  ¡É Å ü¨ È « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸¡ñ À ÷.7. 1. þ É õ § ºÃ¡¾Å ü¨ È Å ¨ ¸ô À Î ò¾¢ « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸¡ñ À ÷.7. ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1.1.1. ´ üÚ ¨ Á . ¿¢ Èõ ¬ ¸¢  Šü¨ È « È¢ Å ÷.6 2.5 2.8.8 Ý Æ Ö ì§ ¸üÀ ¿Ê òР측ð Î Å ÷. « Ç × .2 Á â  ¡¨ ¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.4 ºÃ¢  ¡É ¦ º¡ü¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢ ô § À Í Å ÷. ´ üÚ ¨ Á . 1.1.0 Å ¡º¢ ôÒò ¾¢ Èý 2.

± Ø òÐ ¸¨ Ç Å Ã¢ ¨ ºô À Î ò¾¢ ì Ü Ú Å ÷.2 ¸ ¡ð ¼ ô À Î õ ± Ø ò¾¢ ý Å Ê Å ò¨ ¾ ¬ º¢ â Â÷ Ш ½ Ô¼ý ´Ä¢ ô À ÷.3.3 ¬ º¢ â  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý À ¼ ò¾¢ ü§ ¸üÈ ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ ô À ÷. ¯ ¢ ¦ ÃØ ò¾¢ ø ¦ ¾¡¼ í Ì õ 2.3.3. 2.10 2.3.3.3.9 ¸¡ð ¼ ô À Î õ Å Ê Å ò¨ ¾ ´Ä¢ ô À ÷. 2.3.5 ¦ Á ö ¦ Â Ø ò¾¢ ø Ó Ê Ô õ ¦ º¡ü¸¨ Ç ´Ä¢ ô À ÷. 2. ºÃ¢  ¡É Å ¡º¢ ô Ò Ó ¨ Ȩ Â ì ¸¨ ¼ ô À ¢ Ê ô À ÷.13 68 .2. 2.3.4 ¯ ¢ ¦ ÃØ ò¾¢ ø ¦ ¾¡¼ í Ì õ ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷. 2.3 2. 2.12 2.8 ´ Ä ¢ ¨  ò Ð ¨ ½  ¡¸ì ¦ ¸¡ñ Î ± Ø ò¨ ¾î ºÃ¢  ¡¸ ¯ îºÃ¢ ô À ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ Å ¨ ¸ô À Î òÐ Å ÷. ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ¦ º¡ü¸Ç ¢ ý ŠƢ « È¢ óÐ Å ¡º¢ ô À ÷.3.1 ´ Ä ¢ ¨  ò Ð ¨ ½  ¡¸ì ¦ ¸¡ñ Î ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ ô À ÷.2 ºÃ¢  ¡É Ó ¨ È ¢ ø Å ¡º¢ ô À ÷.3.3 ºÃ¢  ¡É ¯ îºÃ¢ ôÒ¼ ý Å ¡º¢ ô À ÷.2.2. 2. 2. 2.2 À ø § Å Ú À Û Å ø ¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢ Ó ¨ È ¡¸ Å ¡º¢ ô À ÷. ± Ø ò¾¢ ý 2. 2.11 À ¼ ò¾¢ ü§ ¸ü È ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ ô À ÷. 2. 2.2 Å ¡º¢ ô Ò ô À Û Å ø ¸Ç ¢ ý « ¨ Á ô ¨ À ì Ü Ú Å ÷.2.1 Å ¡º¢ ôÒô ÀÛ Å ø ¸¨ Ç ì ¸Å É Ó ¼ ý À  ý À Î òÐ Å ÷.3.

4.4.16 2.3.5 ® ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ ô À ÷.3. 2.4 µ ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ ô À ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ ¸ü Èø 4+ 2.4 ¾ Á ¢ ú ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ Î ¦ º¡ü ¸¨ Ç ¯ Õ Å ¡ì¸¢ Å ¡º¢ ô À ÷. 2. À ¼ ò¾¢ ü§ ¸ü È ¦ º¡ø ¨ Ä Å ¡º¢ ô À ÷. ¯ ¢ ÷¦ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ ô À ÷. 2. 2. 2.3 ã ¦ Å Ø òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷. 2.3.15 2.4.8 ¸ üÈ ¦ º¡ü¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ Î Ò ¾¢  69 .6 ã ¦ Å Ø òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ ô À ÷. ¾Ãõ 5+ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ ô À ÷.3.1 µ ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷.14 ¦ Á ö ¦ Â Ø ò¾¢ ø Ó ÊÔõ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ ô À ÷.4.4. 2.4.7 ¬ º¢ â  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý À ¼ ò¾¢ ü § ¸üÈ ¦ º¡ø ¨ Ä ´ Ä ¢ ô À ÷.3.4. 2. 2. 2.2 ® ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷.6 ¯  ¢ ÷¦ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷. 2.4.7 ¸üÈ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ Î Ò ¾¢  ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ ô À ÷.

0 ± Ø òÐ ¾ ¢ Èý 3.5.1 ±Ç ¢ Â Ó ¨ È ¢ ø ¨ ¸ þ  ì¸ô À ¢ üº¢ ¸û ¦ ºö Å ÷. 70 . 2.5 Å ¡º¢ òÐ ô Ò Ã¢ óÐ ¦ ¸¡û Å ÷.3 ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ à Š¡º¢ òÐ ô ¦ À ¡Õ û Ü Ú Å ÷. 3. ±Ç ¢ ¨ Á  ¡É ¦ º¡ü¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ Å ¡ì¸¢ Â í ¸¨ Ç Å ¡º¢ ô À ÷.1. 2.1. ¬ º¢ â  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý þ Ãñ Î ¦ º¡ü¸û ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ Ãì Ü Ú Å ÷.5 3.1 ± Ø Ð Å ¾ü¸¡É ¬  ò¾ À ¢ üº¢ ¸û ¦ ºö Å ÷. 2.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ à Š¡º¢ ô À ÷.5.5 ¸ ñ ¿¸÷ À  ¢ üº¢ ¸û Ó ¨ È Â ¡¸î ¦ ºö Å ÷. Å ¡º¢ òÐ ô ¦ À ¡Õ û 2.1.5. 2.2 ¸ ñ 3.1.5.3 ¦ º¡ø ¨ Ä Ü Ú Å ÷. ¿¸÷ À  ¢ üº¢ ¸û ¦ ºö Å ÷. 3.4 ¨ ¸ þ  ì¸ô À  ¢ üº¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.5. 3.1 ¬ º¢ â  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý ¦ º¡ü¸¨ Ç ì Ü Ú Å ÷.2 2.

3. 3.6 ¸ ñ ¸¨ Ç Ô õ ¨ ¸¸¨ Ç Ô õ ´ Õ í ¸¢ ¨ ½ ìÌ õ À  ¢ üº¢ ¸û ¦ ºö Å ÷. þ ¨ ¼ ¦Å Ç ¢ .À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ 3.1 ¾Á ¢ ú ± Ø ò Ð ¸¨ Ç ± Ø ¾ « È¢ Å ÷. 3.4 ± Ç ¢ ¨ Á  ¡É Å ¡ì¸¢ Â í ¸¨ Ç ô À ¡÷òÐ ± Ø Ð Å ÷.1.2 ºÃ¢  ¡É Ó ¨ È.1. Šâ Å Ê Å õ.2 ¾ Á ¢ ú ± Ø òÐ ¸ ¨ Ç î ºÃ¢  ¡É Ó ¨ È ¢ ø ± Ø Ð Å ÷.2. 3.2.2. 3.7 ¦ À ý º¢ ¨ Ä Ó ¨ È ¡¸ô À ¢ Ê òÐ § ¸¡Î ¸¨ Ç Ô õ § ¸¡Ä í ¸¨ Ç Ô õ Å ¨ ÃÅ ÷. « ¨ ÁôÒ ¬ ¸¢  ŠüÚ ¼ ý à ö ¨ Á  ¡¸ ± Ø Ð Å ÷.2.3 ¦ º¡ü¸û Á üÚ õ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ÷¸¨ Ç ± Ø Ð Å ÷. 3. 71 .1.3 ¦ À ý º¢ ¨ Ä î ºÃ¢  ¡¸ô À ¢ Ê òÐ Å ¨ ÃÅ ÷. ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 3.

7.7.3  ¡ú « Å÷ þÅ÷ ³Â¡ Ì Ãø Å Ãõ ÀÆ õ ÀÄ õ ã ¨Ç 1.4 Ä ð Î ¾ð Î ¸¢ ðÎ ±ðÎ Íð Î Àð Î À¢ ðÎ ¦ ¸ï Í ¦ ¸¡ï Í Àï Í 2.4 ² ý ± ¾ü Ì ± ôÀÊ ± ¾ É ¡ø ± ô § À ¡Ð ±ùÅÇ × 1.Á ¡Î ¸Î .4.6 ¾ ñ Î Àû Ç ¢ ¸¢ ½ Ú § ºÅ ø « ½ ¢ ø ¦ ¸¡ìÌ ±Õ ¨ Á .5 ¦ À â  ôÀ¡ ¦ À â  õÁ¡ º¢ üÈôÀ ¡ º¢ ò ¾¢ Á ¡Á ¡ « ò¨ ¾ 1.º¡¾ õ ¿¸õ .4.¦ º¡ü ¸ Ç ï º¢ Âõ Å øÄ¢ Éõ 1.À ¡Ê ¾Ê .4.2.¾ ¡Ê Á Î .7.5.5 ± Ä ¢ ¿¡ö ²÷ â¨ É Ó Ê ¸ø Àø 2.4.4.4 Å ¡ ¨¸ ¿¡ ¾¡ ¨À Á¡ §À ¡ 2.8.4 À ¡Á ¡ À ¡ô À ¡ ¬ Ê ¬ ¨¼ Á ¡Ê « õÁ¡ ¦ À â  º¢ È¢  ¬ Î ÀÊ À ¡Î « ½ ¢ ÀÊ « ÆÌ Å£ Πţ Î 2.4.1.7: Ì ¨ ÃìÌ õ À¢ Ç¢ Úõ ¸÷ƒ¢ìÌõ ¸ò Ð õ ¸¨ É ìÌ õ º£ Úõ 1.5 « õ Á ¡ « ôÀ¡ À ¡ð Ê ¾ ¡ò ¾ ¡ « ñ ½ ñ ¾í ¨ ¸ ¾õ À ¢ 1.¿¡¸õ 1.3 ¸ô À ø ¸ð Î ¸ð ¼ ¼ õ ¾ð Î ¾í ¨ ¸ À óÐ À õ À Ãõ Àð ¼ õ « Èõ Å¢ ÈÌ þ ÈÌ ¸ñ ¦Á ø Ä ¢ Éõ 1.4.6 Å ½ ì¸õ Áý É ¢ ì¸× õ ¾Â × ¦ ºö Ð Å ¡Õ í ¸û « Á Õ í ¸û ¦ ºø Ö í ¸û ¾ ¡Õ í ¸û 2.7 À Ê .4 Å ð ¼ õ ºÐ Ãõ ¦ ºù Å ¸õ Ó ì§ ¸¡½ õ Ó ð¨ ¼ Å ÊÅ õ 1.¸¡Î º¾ õ .3.3 « ý É õ « õÁ¡ ¿ò ¨ ¾ ¿ñ Î Á Ãõ Áñ ¦Àñ þ ï º¢ þ íÌ « íÌ ºí Ì ÁíÌ ¾í Ì þ ¨ ¼Â¢ Éõ 1.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN. SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam 75 .

Qudrat (Kuasa) (PI 1.2) Mengetahui Rukun Iman pertama: Beriman kepada Allah Pendidikan Islam 76 .beriman kepada kitab . b. Basar (Melihat). berkuasa d. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 1. pengasih dan penyayang b.beriman kepada hari Akhirat .beriman kepada Allah . pengampun c.)Mengetahui Rukun Iman (PI 1. huruf hijaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan.beriman kepada malaikat .1.beriman kepada Qada dan Qadar (PI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN.0)Akidah (PI 1. murid dapat mengetahui asas Rukun Iman. Pada masa yang sama. SIKAP DAN NILAI – PENDIDIKAN ISLAM (PI) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Kerohanian.2. Basar (Melihat) c.1)Menyebut sifat wajib Allah: a.2) Menyatakan sifat wajib Allah: a. Sama’ (Mendengar) (PI 1. adil e. Sama’ (Mendengar) d. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab.beriman kepada kitab . murid dapat bersuci. Wujud (Ada).beriman kepada Allah . Wujud (Ada) b. Rukun Islam.beriman kepada malaikat .beriman kepada rasul .1)Menyebut enam Rukun Iman (PI 1.beriman kepada hari Akhirat .1. berwuduk dan melakukan pergerakan solat. bijaksana (PI 1.2.2) Menyatakan enam Rukun Iman dengan bimbingan .2.1.beriman kepada rasul . Murid juga dapat mengenal asas bahasa Al Quran.3) Menyebut nama-nama Allah (Asma’ul Husna) a. Sirah Rasulullah dan melafazkan Dua Kalimah Syahadah. c. Sikap dan Nilai khususnya komponen Pendidikan Islam.beriman kepada Qada dan Qadar .

4.3) Menyatakan cara menjaga kebersihan .2.4.3)Mendirikan solat. (PI 2.1) Menyebut cara bersuci daripada hadas: .mengerjakan ibadah haji (PI 1.4) Melakukan wuduk dengan tertib dengan bimbingan (mengikut urutan) (PI 2.3) Mengetahui Rukun Islam. (PI 2. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 1.2) Menyatakan lima rukun Islam: . (PI 2.mengeluarkan zakat .3)Melakukan wuduk dengan betul dengan bimbingan. (PI 2.2) Melakukan wuduk (PI 2.1) Menyebut lima rukun Islam: (PI 1.2) Melafazkan Dua Kalimah Syahadah dengan maknanya.2.1.1)Mengenal anggota wuduk (PI 2.tubuh badan . Pendidikan Islam 77 .buang air besar (PI 1.3)Menyatakan nama dan waktu solat. tengah hari. (PI 2.2)Menunjukkan had anggota wuduk (PI 2.3.3.mengeluarkan zakat .buang air kecil .tempat solat (PI 1.solat lima waktu .1)Menyebut nama solat.berpuasa di bulan Ramadhan .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PI 1.2.mengerjakan ibadah haji .mengucap dua kalimah syahadah .4) Melafazkan Kalimah Syahadah.mengucap dua kalimah syahadah . (PI 2.pakaian .3.1) Melafazkan Dua Kalimah Syahadah dengan bimbingan.1.0) Ibadah (PI 2. (PI 2. petang.2.buang air besar (PI 2. (pagi.1) Bersuci dari najis.3.buang air kecil .berpuasa di bulan Ramadhan .2) Menyatakan cara bersuci daripada hadas: . malam).solat lima waktu .1.

bapa (Abdullah) .ibu .Hamdalah (PI 4.1. (PI 3.0)Sirah (PI 3. (PI3.A.4)Menceritakan peristiwa kelahiran Rasullullah S.A.1)Melafazkan .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 2.Basmalah . (PI 2.2.0)Akhlak (PI 4. (PI4.Bercakap benar .A.2)Memberi contoh akhlak Rasullullah S. (PI 4.A. Amanah b.datuk (Abdul Muttalib) . rajin.Rajin (PI 4. Siddiq (bercakap benar) c.1)Menyebut akhlak Rasullullah S.1. (PI 4.W. a.W.menaiki kenderaan Pendidikan Islam 78 .Sabar .bapa (PI 3. bijaksana dan amanah.1) Mengetahui Sirah Rasullullah S.3)Menyebut nama Rasulullah S.W.A. .3.W.3. Fatonah (bijaksana) (PI 4.W. dan ahli keluarga baginda yang terdekat .2) Melakukan amalan seharian mengikut adab seperti melafazkan doa.1. bercakap benar.4)Menyatakan bilangan rakaat solat lima waktu.A.W.2)Menyebut nama ahli keluarga baginda yang terdekat.A. .1. solat lima waktu.2)Menyatakan bilangan rakaat (PI 2.1) Mencontohi akhlak Rasullullah S.1)Menyebut nama Rasullullah S. (PI 3.5)Melakukan pergerakan solat dengan betul mengikut tertib dengan bimbingan.3.bapa saudara (Abu Talib) (PI 3.2.5)Melafazkan doa .penerang hati . iaitu sabar.1.ibu (Aminah) .W.1.

sebelum makan/minum .halal dan haram .2)Menyatakan adab dengan bimbingan : .4)Menyatakan adab: .keluar tandas (PI 4.2.2.masuk tandas .2.ahli keluarga .rakan sebaya Pendidikan Islam 79 .selepas makan/minum (PI 4.7)Melafazkan doa sebelum dan selepas makan (PI 4.6)Menyatakan adab : .keluar tandas (PI 4.guru .2.masuk tandas .10)Melafazkan doa masuk dan keluar tandas (PI 4.2.baik dan berkhasiat (thoyyiban) (PI 4.semasa makan/minum .8)Membezakan makanan : .2.11)Menyatakan adab menghormati: .2.2.ibu bapa .menghormati ibu bapa (PI 4.semasa makan/minum .2.selepas makan/minum (PI 4.9) Menyatakan adab : .sebelum makan/minum .3)Menyatakan adab dengan bimbingan: .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 4.

2.4)Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa AlQuran dengan sebutan yang betul.Quran Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 5.Nombor 1 hingga 10 .1.1) Mengetahui bahasa Al.1. .2.1.1. (PI 5. Pendidikan Islam 80 . (PI 5.2)Mengetahui huruf jawi (PI 5.Anggota badan (PI 5.5)Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal Alif.1.1)Menyebut huruf-huruf jawi dengan bimbingan.1.2.0)Asas Bahasa Al Quran dan Tulisan Jawi (PI 5.6)Mengenal pasti bentuk huruf (PI 5.3)Mengenal pasti bentuk huruf jawi.1.4)Mengenal pasti setiap huruf jawi. bimbingan. .2)Mengenal bentuk huruf hijjaiyah hijaiyah (PI 5.2.Nombor 1 hingga 10 (PI 5.3)Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan – baris atas (fathah) (PI 5.7)Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan – baris atas (fathah) – baris bawah (Kasrah) – Baris hadapan (Dhommah) (PI 5.5)Menyebut huruf hijjaiyah.2)Menyebut huruf-huruf jawi (PI 5.8)Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa AlQuran dengan sebutan yang betul.2.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PI 5. (PI 5. wau dan ya (PI 5.1)Menyebut huruf hijjaiyah dengan (PI 5.

2)Menghafaz surah Al.Quran di bawah: .6)Membunyikan huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal Alif. (PI 5.Quran : .2.1)Menghafaz surah Al.3. wau dan ya.3) Menghafaz beberapa surah dari juzu’Amma Pendidikan Islam 81 .Al Ikhlas .Al Falaq (PI 5.An Nas .Al Fatihah .Al Fatihah .Al Ikhlas (PI 5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 5.3.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN. SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN MORAL Pendidikan Moral 83 .

PENDIDIKAN MORAL (PM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Kerohanian.3) Menjaga kebersihan.1. Pendidikan Moral 84 . (PM Hati 2.1) Mengucapkan terima kasih Berterima Kasih sikap berterima kasih.1) Menjaga kebersihan.1. berdikari. keadilan. penghargaan dan sumbangan yang diterima.2) Membezakan ciptaan Tuhan dan rekaan manusia. kasih sayang.1.1. toleransi. Sikap dan Nilai.0) Baik (PM 2. kerajinan.1) (PM 1.2) Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid dengan bimbingan.1) Memberi bantuan kepada ahli ahli keluarga. keberanian. bertanggungjawab. sekolah dan orang lain. (PM 1. kejujuran.0) Bertanggungjawab (PM 3.1) Menyatakan bahawa Kepercayaan Mengetahui dan manusia adalah ciptaan Tuhan. hemah tinggi serta kesederhanaan. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah dengan bimbingan. (PM 4.1) Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran kelas. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 1. khasnya komponen Pendidikan Moral.1.1) Mengamalkan (PM 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KURIKULUM KEROHANIAN.0) (PM 1. warga keluarga dan warga sekolah. bantuan yang diterima.2) Memberi bantuan kepada ahli keluarga. (PM 3. SIKAP DAN NILAI .0) (PM 4. berdisiplin. kepada Tuhan menghormati kepercayaan pelbagai kaum. menghormati.1.1) Membantu (PM 2. warga sekolah dan orang lain. (PM 2. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah.2) Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan. berterima kasih.1. (PM 1.1. murid boleh mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan.4) Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid. secara lisan atau bukan lisan atas .1. kerjasama. baik hati. (PM 3. (PM 3. (PM 3.1.1.3) Menyatakan Tuhan adalah pencipta alam. (PM 3. (PM 4.

1) Menunjukkan taat dan hormat -menghormati anggota keluarga.1) Menghormati (PM 6. (PM 5.2) Menghormati (PM 6. (PM 6. (PM 6.1) Beradab (PM 5.5) Menyatakan cara-cara bertingkah laku sopan. (PM 6.3) Menyatakan sebab mengapa perlu hormat kepada ahli keluarga. (PM 6. dengan bimbingan (PM 5.1.3) Menunjukkan cara menghormati orang dewasa. (PM 5.0) Hemah (PM 5.1. (PM 6.4) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa.1.1.1.3) Menunjukkan tingkah laku yang bersopan dalam pergaulan seharian.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 5. setempat.2) Menyatakan dan menunjukkan taat dan hormat kepada ahli keluarga.1.0) Hormat (PM 6. Pendidikan Moral 85 .1.2. kepada ahli keluarga.2. rakan menghormati orang dewasa.2.2) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa dengan bimbingan. (PM 6.1) Menunjukkan cara orang dewasa.2. (PM 6. (PM 5.1. rakan dan dan masyarakat masyarakat setempat dengan bimbingan.4) Melafazkan tutur kata yang bersopan.1) Menunjukkan tingkah laku tinggi sopan dalam pergaulan yang bersopan dalam pergaulan seharian seharian. rakan dan masyarakat setempat.2) Melafazkan tutur kata yang bersopan dengan bimbingan.

1.1.1) Berani mencuba sesuatu Keberanian dengan yakin di tugasan yang baru.1.7) Mengenali keistimewaan diri dan menunjukkan bakat.1.0) (PM 8.2) Berani bertutur menggunakan ayat yang mudah.1. sekolah. (PM 9.1) Menyayangi (PM 7.1) Mengamalkan (PM 8. (PM 9. (PM 7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 7. rakan dan melakukan kesalahan.1.1) (PM 10.1. keluarga dan disayangi.4) Menyatakan sebab perlunya menyayangi keluarga. .0) (PM 10.1.4) Mengamalkan sifat jujur pada diri dan rakan.6) Menyata dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri. (PM 7.2) Bercerita tentang kebaikan ahli keluarga. (PM 10. (PM Keadilan 8.1.5) Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga. keluarga dan orang di sekelilingnya.3) Menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri.1) Berinteraksi (PM 9.1) Mengenal sikap jujur melalui Kejujuran Mengamalkan sikap simulasi dan cerita.1) Mengamalkan sikap adil sikap adil dalam dengan bimbingan guru dalam sesuatu perlakuan seharian.2) Memohon maaf apabila keluarga.3) Mengenal pasti tindakan yang jujur dalam cerita yang didengar. (PM 7. aktiviti seperti permainan.1. (PM 9.1.1. (PM 7. (PM 8.3) Berani melibatkan diri dalam aktiviti.1) Bercerita tentang orang yang diri. (PM 7. (PM 10.1.1. (PM 7.1.2) Mengamalkan sikap adil dalam sesuatu aktiviti seperti permainan.0) (PM 9. (PM 9. Pendidikan Moral 86 . orang di sekeliling. jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli (PM 10. guru.1. (PM 10.1. keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan.4) Berani bercakap dengan yakin menggunakan ayat yang mudah.0) Sayang Kasih (PM 7.

rakan dan guru. (PM 11. (PM 11.0) (PM 13. penggunaan barang keperluan.1) Mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan harian. jiran dan masyarakat setempat. (PM 12.1) Melakukan aktiviti secara berkumpulan. (PM 12. Pendidikan Moral 87 .1. (PM 12.1.1) Kerjasama Mengamalkan sikap kerjasama dengan rakan.1.0) (PM 12.2) Menjayakan aktiviti secara berkumpulan.2) Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dengan rakan.2) Mengamalkan sifat rajin dalam pengurusan diri dan menjalankan tugasan. jiran dan masyarakat setempat.4) Menyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat secara kumpulan.1.1. (PM Kerajinan 11.3) Menyatakan faedah bekerja secara kumpulan.0) (PM 11.1. (PM 13.1) (PM 13. (PM 12.5) Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga.1. (PM 13. (PM 12.1) Menunjukkan sifat rajin dalam pengurusan diri.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 10. (PM 12.1.1.1) Mengamalkan sikap berjimat Kesederhanaan Mengamalkan sikap cermat dalam penggunaan barang berjimat cermat dalam keperluan dengan bimbingan guru.

0) (PM 15.1) Berdisiplin Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas.1. (PM 16. tanpa bantuan. tidak kira semasa pengajaran dan pembelajaran.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa menjalankan aktiviti kumpulan. (PM 16. (PM 16.2. rutin pagi.1) Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuan seharian.2) Mengamalkan sikap tolak menggunakan barang dan peralatan di ansur dengan rakan dalam situasi dalam kelas.1) Mematuhi arahan guru.2) Mematuhi arahan yang ditentukan di kelas atau di sekolah. Nota: Pendidikan Moral diterapkan sepanjang masa murid berada dalam prasekolah. (PM 14.1. (PM 14. (PM Berdikari 15. (PM Toleransi 14.2) Menguruskan diri sendiri dengan bantuan. (PM 16.1.0) (PM 16.1) Menguruskan diri sendiri (PM 15.1) Mengamalkan sikap berdikari dalam pengurusan diri.1.1. Pendidikan Moral tidak semestinya diwujudkan sebagai aktiviti yang khas.4) Mematuhi peraturan kelas. (PM 14.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 14.1) Bersedia menunggu giliran.2) Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya.1) Saling berkongsi dalam (PM 14.3) Mematuhi arahan guru atau ketua kumpulan.0) (PM 14.1. (PM 16. (PM 15.2. rehat dan semasa makan. Pendidikan Moral 88 .2.1. tertentu.

Kasih sayang o Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Keadilan o Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah. Pendidikan Moral 89 . Berterima kasih o Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Senarai Nilai Moral dan Penerangannya: 1. 6. Baik Hati o Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas. 3. Hemah tinggi o Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian. Keberanian o Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah. 9. 8. Kepercayaan kepada Tuhan o Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan agama masingmasing selaras dengan prinsip Rukun Negara. Bertanggungjawab o Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. 7. Hormat-menghormati o Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan. 2. 4. sumbangan atau pemberian. 5.

Kejujuran o Bercakap benar. Berdisiplin o Mengikut arahan guru dan peraturan yang ditetapkan serta boleh melengkapkan tugas yang diberi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 10. 15. Kerajinan o Usaha yang berterusan. 11. Pendidikan Moral 90 . Kesederhanaan o Besikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. besikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan. 12. 16. 14. sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup. Toleransi o Kesanggupan bertolak ansur. Berdikari o Kebolehan untuk mengurus diri dan menjalankan tugas yang diberikan. 13. Kerjasama o Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama. bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KETRAMPILAN DIRI PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI Perkembangan Sosio emosi 91 .

takut dan marah. lukisan. (PSE 1. takut dan marah.2. mempunyai konsep kendiri yang positif. Di samping itu. (PSE1.2) Mengurus emosi sendiri.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira. (PSE 1.2.1.1) Menceritakan dengan bimbingan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.6) Menyatakan emosi mengikut situasi. berkebolehan untuk mengawal emosi sendiri.1. Perkembangan Sosio emosi 92 . murid lebih berkeyakinan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain.1. (PSE 1.0) (PSE 1. (PSE 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG: KETRAMPILAN – PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) Selepas melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tunjang Ketrampilan – Perkembangan Sosioemosi. (PSE 1. (PSE 1.4) Mengenal pasti tindakan alternatif untuk mengurus emosi.3) Mengenali emosi orang lain.1. sedih. lukisan. (PSE 1.3) Menyatakan sesuatu yang disukai dan yang tidak disukai.3.1. (PSE 1.3. tingkahlaku. sedih.2) Mengenal pasti jenis-jenis emosi gembira.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira.2) Menerima pandangan dan membaca emosi orang lain.2. sedih. murid akan lebih mengenali emosi sendiri dan emosi orang lain.1) Menerima pandangan dan membaca emosi orang lain dengan bimbingan.2) Mengenal pasti dengan bimbingan tindakan alternatif untuk mengurus emosi.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan.1) Menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan. Mengurus Emosi Sendiri.1. (PSE 1. (PSE 1.2. (PSE 1. takut. takut. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 1. (PSE 1.1) Mengenali Mengenali dan emosi sendiri. sedih. tingkahlaku. (PSE 1. marah. marah.

4) Menerangkan perbezaan emosi antara individu (PSE 2.kecindan Perkembangan Sosio emosi 93 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 1.setia kawan . (PSE 2.1.1) Menunjukkan sifat positif seperti: . (PSE 2.4)Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan.berdikari . (PSE 2. (PSE 2.3) Menyatakan perasaan orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan (limitation) kendiri. (PSE 1.3.1.1)Membina konsep kendiri.2)Menunjukkan kepuasan terhadap pencapaian kendiri.tolong-menolong .2)Membina semangat dan sikap yang positif.3.1)Bersikap positif tentang kebolehan kendiri. (PSE 2.2. (PSE 2.0) Mencapai Emosi yang Positif (PSE 2.sabar .berdikari .berkeyakinan .sabar .2.1.empati (PSE 2.belas kasihan .kecindan .perpaduan/kekitaan .berkeyakinan .2) Menunjukkan semangat dan sifat positif seperti: .1.

6)Berinteraksi dengan yakin.4.3.1)Bertutur dengan yakin dengan bimbingan guru. (PSE 3. perasaan dan pandangan orang lain. (PSE 3.3)Membina keyakinan untuk berkomunikasi.4)Membina kebolehan mengawal diri. menyanyi dan berlakon.1)Mengawal emosi dalam situasi yang tidak menyenangkannya dengan bimbingan guru (frustration and disappointment).4)Bertutur dengan penuh keyakinan.4)Menyatakan keperluan orang lain mengikut situasi dan bertindak sewajarnya.4.1.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain.5)Bertanya dengan penuh keyakinan. (PSE 2.2)Mengawal emosi dalam situasi yang tidak menyenangkannya (frustration and disappointment). (PSE 2.8)Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis.3. (PSE 3.1. (PSE 2. (PSE 2.3.2)Bertanya dengan yakin dengan bimbingan guru.3. (PSE 3. (PSE 2. (PSE 3.4. (PSE 2. (PSE 2.7)Bercerita dan memberi pendapat.3.1)Menunjukkan kepekaan terhadap keperluan orang lain. (PSE 2. (PSE 2.1.1. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 2.2)Menyatakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkannya. Perkembangan Sosio emosi 94 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PSE 2. menyanyi dan berlakon dengan bimbingan guru.1)Memahami keperluan.3.3)Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis.0)Membina Kemahiran Sosial (PSE 3.3)Menyatakan cara mengawal diri dalam situasi yang tidak menyenangkan. (PSE 2.3. (PSE 2.3.

2. (PSE 3.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 3. (PSE 3. (PSE 3.. (PSE 3.2.1.3)Mematuhi etika sosial dalam perhubungan. b.6) Menghormati hak orang lain seperti: a.1) Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah dengan bimbingan.1. contohnya: . tempat tinggal dan lain-lain.7) Berkongsi idea. (PSE 3. (PSE 3.8) Menunjukkan kemahiran play entry Perkembangan Sosio emosi 95 . (PSE 3. Memulangkan barang selepas meminjam.8)Berkomunikasi secara adab dan tertib.5) Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah.2.1.2. barangan dan peralatan.2) Bertolak ansur dan bekerjasama semasa menjalankan aktiviti. (PSE 3.7)Menceritakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkannya dan bertindak sewajarnya. (PSE 3. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain.2.2) Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi.2. c. makanan.2.6)Menyatakan kelainan dan kepelbagaian keperluan dalam masyarakat seperti makanan. (PSE 3.2. pakaian.Berjabat tangan dan bertanya khabar (PSE 3. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam.4) Menunjukkan kemahiran bagaimana untuk menyertai sesuatu permainan yang sedang berlaku degnan bimbingan (play entry).3) Berkongsi barangan dan peralatan seperti permainan. (PSE 3.

Standard Pembelajaran dalam tunjang sosio emosi diterapkan sepanjang masa murid berada di kelas prasekolah. (PSE 3. 2.9) Menyesuaikan diri dengan keadaan atau situasi tertentu. (PSE 3. 3. Perkembangan Sosio emosi 96 .1)Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif dengan bimbingan.2.3) Menyelesaikan konflik yang berlaku semasa aktiviti kelas.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 3.10) Menepati masa dan janji. Seorang murid yang mempunyai konsep diri yang positif dapat:: . Nota: 1.Menerima kekuatan dan kekurangan sendiri . Ia tidak semestinya diwujudkan sebagai aktiviti khas.Bersikap positif dan yakin pada diri .3. (PSE 3.3.Menunjukkan kepuasan kepada pencapaian sendiri Seorang murid yang mempunyai kemahiran berkongsi dapat:  Bersikap sensitif terhadap keperluan orang lain  Menghormati hak orang lain  Menyertai aktiviti main (able to enter into play)  Menyelesaikan konflik antara rakan melalui kaedah seperti perundingan (negotiation).Bergaul dan berinteraksi dalam komuniti . (PSE 3.2.2)Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN Fizikal dan Estetika 97 .

10) Menggunakan tangan untuk memintal.12) Mengggunakan jari untuk menjentik. (PFK 1. (PFK 1. (PFK 1.1.1.14) Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek.1.3) Menggunakan tangan untuk meramas (mix).4) Menggunakan tangan untuk menguli.7) Menggunakan jari untuk memicit.6) Menggunakan jari untuk menggentel.8) Menggunting dengan cara yang betul.1.1. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK1. (PFK 1.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk.1) Menggunakan jari untuk mengoyak bebas.5) Menggunakan jari untuk mencubit.1. (PFK 1.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA – PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN (PFK) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika. murid boleh melakukan kemahiran motor halus dan asas kemahiran motor kasar dengan cara yang betul. (PFK1.1) Melakukan kemahiran motor halus.1.1. (PFK 1.11) Menggunakan jari untuk merenjis. (PFK1.2) Menggunakan tangan untuk merenyuk(crush) kertas. (PFK 1. (PFK 1. membina tabiat menjaga kebersihan fizikal diri dan kebersihan persekitaran serta menjaga keselamatan diri.1.0) Perkembangan Motor Halus Fizikal dan Estetika 98 . (PFK1.1.1. (PFK 1.13) Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol.1. khasnya komponen perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan. (PFK 1. (PFK 1.9) Menggunakan jari untuk mengoyak bahan mengikut rupa bentuk. Fokus Standard Kandungan (PFK 1.1.1. (PFK 1.

(PFK 1.13) Memakai tali pinggang dengan bimbingan. balang). cawan.2.14) Menyurih menggunakan templet atau objek. (PFK 1.11) Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali.5) Menggunakan jari untuk menguntai objek bersaiz besar dengan menggunakan tali besar.2) Menggunakan jari untuk membutang bersaiz besar. (PFK 1.12) Menuang air dari jug ke dalam bekas pelbagai bentuk (Contoh bekas: botol.2. (PFK 1.2.2. (PFK 1.9) Menggunakan tangan untuk menzip seluar. (PFK 1.2.10) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan. (PFK 1.2. (PFK1. beg.2. (PFK 1.7) Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk dengan bimbingan.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PFK 1.2. (PFK 1.4) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki. besin. gelas).8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz (termasuk butang katup.2. Fizikal dan Estetika 99 .1) Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian. butang cangkuk). (PFK 1.2.2.2.2) Melakukan kemahiran kordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor halus. (PFK 1.3) Menggunakan tangan untuk menzip dengan bimbingan. (PFK 1.2.6) Menuang air dari cawan besar ke dalam bekas besar (Contoh bekas: baldi. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 1. baju.

(PFK 2. (PFK 2.1) Berjalan dengan postur dan teknik yang betul.1.11) Berjalan dengan pundi kacang di atas kepala.1.1. (PFK 2.1) Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PFK 2. (PFK 2.3) Berjalan dan mengimbang badan di atas garisan atau tali di atas lantai.1.1.6) Merangkak dengan lakuan yang betul.5) Berlari bebas pelbagai arah.1. (PFK 2.1.1.1. (PFK 2. (PFK 2.4) Berlari dengan lakuan yang betul.12) Berlari dengan lakuan yang betul dalam jarak tertentu.0) Perkembangan motor kasar Fizikal dan Estetika 100 .1.1.1.1.13) Berlari ke arah yang ditentukan. (PFK 2.17) Berketengteng dengan lakuan yang betul.14) Merangkak dengan lakuan yang betul di ruang tertentu. (PFK 2.1. (PFK 2.1. (PFK 2.1.8) Naik dan turun tangga dengan berpegang kepada pemegang. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2.10) Berjalan dan mengimbang badan di atas bangku panjang yang rendah. (PFK 2.1.9) Berjalan mengundur dengan lurus.16) Berjengket beberapa langkah ke arah tertentu.15) Melompat pelbagai aras dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan lakuan yang betul. ke sisi ke kiri dan ke kanan. (PFK 2.7) Melompat dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan teknik yang betul.2) Berjalan ke hadapan. (PFK 2.

jongkang-jongkit.1.20) Naik dan turun tangga. (PFK 2. (PFK 2.3) Baring.1. (PFK 2.2.19) Skip menggunakan lakuan yang betul.2.1.2. (PFK 2.2. (PFK 2. (PFK 2.4) Menoleh kepala secara perlahan ke kiri dan ke kanan.2) Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor.21) Berkawat kaki dengan lakuan yang betul. (PFK 2.2. buaian dan lain-lain permainan luar).2.1.2.9) Melompat setempat.1. menarik tali dan lain-lain.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2.8) Berjengket setempat.6) Berbaring sambil angkat kaki.7) Mengimbang badan dengan berdiri sebelah kaki. (PFK 2. (PFK 2.2.1) Membuat pergerakan tangan mengikut arahan seperti menghayun tangan.22) Membuat pergerakan menggunakan seluruh anggota badan (Contoh: bermain dengan gelungsur. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2. menelentang dan meniarap dengan postur yang betul.2. (PFK 2.18)Melompat dengan halangan pada aras yang rendah. Fizikal dan Estetika 101 .2) Duduk dengan postur yang betul.5) Membuat pergerakan tangan secara simulasi seperti menolak kotak.

3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2.3. (PFK 2.3) Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan kemahiran motor kasar.10) Mendongak dan menunduk kepala secara perlahan.3.3 )Membaling objek bersaiz besar dan lembut ke sasaran menggunakan dua belah tangan.8) Menggolek objek ke sasaran.9) Melantun dan menangkap objek (contoh: bola besar) dengan kedua belah tangan.5) Menyambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan. Fizikal dan Estetika 102 . (PFK 2.7) Melempar objek seperti gelung ke skital.3.3. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2.10) Membawa objek dalam sudu sambil berjalan. (PFK 2.3. (PFK 2.2) Menyambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan.3.3.3.4) Melambung objek lembut dengan menggunakan satu tangan. (PFK 2.3.2. (PFK 2.6) Membaling objek lembut ke sasaran menggunakan satu atau dua belah tangan.1) Melambung objek lembut dengan menggunakan dua tangan. (PFK2. (PFK 2.

0) (PFK 4. karbohidrat) yang sesuai mengikut waktu makan.6) Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri.2.2. (PFK 4. (PFK 3.1) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri dengan bimbingan.3) Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat.1.4) Mengenal makanan yang rosak dan basi. (PFK 4.2) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan dengan bimbingan.2. (PFK 3.2.1. (PFK 3.1) Mengenal makanan yang berkhasiat. (PFK 3.0) (PFK 3. (PFK 3.7) Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi.2. (PFK 3.1. (PFK 4.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan.3) Mencuci tangan dengan cara yang betul.5) Menggosok gigi dengan cara yang betul. (PFK 3. (PFK 3.1.1) Memakai pakaian yang bersih.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 3.4) Menjaga kebersihan pakaian.1.2) Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat.8) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri.1.1) Menjaga (PFK 3. (PFK 3.1.2) Menggosok gigi dengan cara yang betul dengan bimbingan.2) Menyatakan waktu makan. (PFK 3.1. Kesihatan Fizikal kebersihan diri.5)Menyatakan jenis makanan (protein.1. Kesihatan Persekitaran (PFK 4.1. (PFK 3.1.1. (PFK 4. (PF 3. Fizikal dan Estetika 103 .4) Menggunakan tandas dengan cara yang betul. (PFK 3.1) Menjaga kebersihan.

1.2) Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit.7) Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih.1.1) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit dengan bimbingan guru (Contoh: menutup mulut bila bersin dan batuk). (PFK 4.1.1. cucuk besi ke dalam soket.9) Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan. sesuai dan kemas. taman permainan d.1. (PFK 4. (PFK 4. (PFK 5.2) Mengenal tingkah laku yang membahayakan berdasarkan cerita yang didengar seperti berlari dengan gunting.1) Mengenal objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di rumah dan sekolah. tempat awam Fizikal dan Estetika 104 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 4.0) Keselamatan (PFK 5.1. (PFK 5. sekolah c.2.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan.2) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit (Contoh: menutup mulut bila bersin dan batuk). (PFK 5.3) Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a. (PFK 4.1.8) Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki. (PFK 5. (PFK 4.3) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan dengan bimbingan. (PFK 4. (PFK 4.1) Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya.1. rumah b.2.

2.4) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat dengan bimbingan guru. (PFK 5. lokasi tempat tinggal dan nombor telefon keluarga. lari dan memberitahu orang dewasa. (PFK 5. (PFK 5. (PFK 5.4) Mengenal pasti situasi yang membahayakan seperti lantai licin.2.2) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan bimbingan guru dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit.1. kebakaran. tempat dan situasi Fizikal dan Estetika 105 .1. nama ibu atau nama bapa. kecederaan atau penderaan.2.2.5) Menyebut nama sendiri. (PFK 5. banjir.5) Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian. (PFK 5. (PFK 5. (PFK 5. serta nama prasekolah. (PFK 5. nama ibubapa.2.7) Memberitahu orang dewasa apabila berlaku kecemasan.1) Menyebut nama sendiri. jalan raya.8) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat.6) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit. lari dan memberitahu orang dewasa.2) Mengamalkan langkah keselamatan diri.2.9) Menyatakan cara menghindari sumber. (PFK 5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 5.2.2. nama prasekolah.2.3) Menjaga keselamatan diri dengan bimbingan. (PFK 5.

(PFK 5. tempat sunyi f.6) Mengenal dan menceritakan tentang contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat. benda tajam c.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ yang membahayakan seperti: a. (PFK 5.4) Mengetahui cara mengelak Contoh tindakan diri daripada orang yang tidak dikenali.3.2.5) Mengenal anggota sulit. (PFK 5. (PFK 5.3. (PFK 5.3. (PFK 5. melintas jalan raya e.8) Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali. alatan elektrik b. dubur. payudara situasi yang tidak selamat. dengan bimbingan bila menghadapi punggung. (PFK 5.10) Menjaga keselamatan diri. dan mulut.3.2.3. (PFK 5.3) Menjaga kehormatan diri. (PFK 5.3) Mengamalkan sikap asertif faraj.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang merbahaya. tempat awam (PFK 5.7) Mengamalkan sikap asertif bila menghadapi situasi yang tidak selamat.3.3. lari dan memberitahu orang dewasa bila Fizikal dan Estetika 106 . Nota: Anggota sulit yang dirujuk adalah: zakar. alatan permainan d. (PFK 5. asertif adalah mengatakan ’tidak’.1) Mengenal anggota sulit dengan bimbingan guru.2) Mengenal sentuhan yang selamat dan tidak selamat.3.

Semasa mendarat lutut fleksi untuk serap daya. 5. Mata dan kepala hendaklah sentiasa fokus ke hadapan. c. Melangkah dengan sebelah kaki. Ayun tangan ke hadapan dan belakang. a. Berjalan dengan lakuan yang betul a. Hujung jari kaki hendaklah sentiasa menghadap ke hadapan. 4. b. Merangkak dengan lakuan yang betul Berketengteng (hop)dengan lakuan yang betul Melompat dengan lakuan yang betul. Berlari di atas bebola kaki. Skip dengan lakuan yang betul a. b. a. c. b. diikuti melangkah dengan kaki yang sebelah lagi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan menghadapi situasi yang tidak selamat. Lutut diangkat separas pinggang. Berlari dengan tangan dihayun bertentangan dengan kaki. Tangan dihayun untuk mendapatkan ketinggian dan jarak. d. Fizikal dan Estetika 107 . c. c. Melompat dengan dua kaki dan mendarat juga dengan dua kaki. Menapak dan melompat dengan kaki yang sama. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ Nota: 1. b. 2. Berlari dengan lakuan yang betul. 6. Langkah kaki hendaklah berselang seli dengan pergerakan hayunan tangan. 3. Kepala dan mata menghadap ke hadapan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fizikal dan Estetika 108 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI Fizikal dan Estetika 109 .

0) pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni (Aplikasi seni). rujuk Tunjang Sains dan Teknologi Fizikal dan Estetika 110 .1. (KTI 1. (KTI 1.1. Aktiviti seni merangkumi seni visual.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA – KREATIVITI (KTI) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika. murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran tentang bahan dan teknik dalam penghasilan karya seni.1) Menggunakan 1.1. (KTI 1. berkebolehan menghasilkan karya kreatif secara bersendirian dan juga secara kumpulan serta berkebolehan untuk apresiasi seni. secara khasnya komponen Perkembangan Kreativiti. Nota: Guru perlu memperkenalkan warna kepada murid dahulu.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1. (KTI 1.1) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus dengan bimbingan guru.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. Seni Visual (KTI (KTI 1.1. muzik dan pergerakan kreatif.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan.1.

bujur.4) Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti.2) Melukis rupa organik (rupa yang tidak mempunyai garisan yang tepat dan selari). (KTI 1. (KTI 1. (KTI 1.2. bujur. (KTI 1. (KTI 1. Contoh: bunga. (KTI 1.5) Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti.2.2. (KTI 1. (KTI 1.2.2.2) Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya.2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik dalam membuat corak dan rekaan. bulat.3) Menghasilkan karya kreatif yang mudah melalui pelbagai aktiviti menggambar.2. bulat.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.2.13) Menghasilkan kraf traditional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. (Ekspresi kreatif).10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. segiempat. (KTI 1.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1.6) Melukis rupa geometrik iaitu segitiga. Nota: Guru perlu beri peluang kepada murid menzahirkan idea sendiri untuk berkarya Fizikal dan Estetika 111 . segiempat.2.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. (KTI 1. (KTI 1.2.1) Menyurih(trace) rupa geometrik segitiga. awan. (KTI 1.2.2. (KTI 1.

9) Menyanyi lagu mengikut tempo.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.7)Menghayati benda yang dilihat.3)Menunjukkan penghargaan hasil kerja sendiri dan rakan seperti menyimpan hasil kerja sendiri .5)Menyatakan pandangan secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1. Nota: Lagu yang dipilih perlulah sesuai dengan umur dan kematangan murid.1..1.2)Menyatakan pandangan secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan.1. (KTI 1.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. (KTI 2.5) Menyanyi lagu yang mudah dengan perasaan dan ekspresi.0)Muzik (KTI 2.3) Menyanyi lagu yang mudah mengikut tempo (iaitu: cepat dan lambat).1) Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi. (KTI 2.1) Menyanyikan melodi mudah (Contoh.1.1)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. (KTI 1. (KTI 1. Fizikal dan Estetika 112 .1. (KTI 1. (KTI 2..7) Menyanyikan melodi. (KTI 2.1.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik. (KTI 2.1. Hmm.1.3. (KTI 2. disentuh dan didengar.6)Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran dan alam semula jadi seperti tidak mengotorkan alam sekitar.1.3)Menunjukkan apresiasi seni (KTI 2.3. (KTI 1.3.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).10) Menyanyi dengan sebutan yang jelas.1.3.2) Menyanyi lagu yang mudah dengan iringan muzik.4) Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan jelas.3. (KT 2. (KTI 2.3.3. (KTI 1. (KTI 2. (KTI 2.La) (KTI 2. (KTI 1.

(hentak kaki. (KTI 2. (KTI 2.8) Memainkan perkusi mengiringi muzik.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2.4) Memainkan alat improvisasi bagi menghasilkan muzik atau mengiringi nyanyian.1) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi dengan bimbingan (penerokaan melibatkan bunyi.13) Menyanyi dengan gerakan. (KTI 2. (KTI 2. (KTI 2.2.6) Memainkan perkusi mengikut tempo (laju-lambat) (KTI 2. irama. drum) (KTI 2.2. (Contoh: castenat.1.2) Menghasilkan bunyi perkusi badan.2) Mengambil bahagian dalam aktiviti memainkan perkusi. (KTI 2.2.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi.5) Menghasilkan bunyi untuk memberi kesan kepada situasi (contoh: cerita. petik jari) (KTI 2.3. (KTI 2. kerincing. (KTI 2.2.2. (KTI 2. (KTI 2. tepuk tangan. puisi) Nota: Bahan improvisasi bukan alat muzik tetapi menghasilan muzik.2.3.2. contohnya tempurung Fizikal dan Estetika 113 .1) Mengecam bunyi perkusi dan menamakan jenis alat yang dibunyikan.1.2) Memainkan alat improvisasi bagi mengiringi nyanyian dengan bimbingan guru.4) Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai (kuat-lembut).5) Memainkan perkusi dengan beat yang konstan. marakas.3.3. (KIT 2.3) Memainkan perkusi dengan iringan muzik dengan bimbingan.7) Memainkan perkusi dengan iringan muzik.6) Menyanyi lagu yang mudah dengan gerakan.3) Mengambil bahagian dalam aktiviti penerokaan bunyi. kesan bunyi dll) (KTI 2. (KTI 2.3.2.

4) Menunjukkan apresiasi Muzik Fizikal dan Estetika 114 .2) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik dengan bimbingan guru. (KTI 2.6) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang.3) Mengenal elemen muzik dengan bimbingan:  kuat – lembut (dinamik)  cepat – lambat (tempo)  tinggi – rendah (pic)  panjang – pendek (irama)  sedih – gembira – bersemangat (mud) (KTI 2.4.4.4. (KTI 2.9) Mengenal elemen dan alat muzik(had kepada gendang.4.4. alat bertali) dalam muzik yang diperdengarkan. (KTI 2.7) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik meggunakan alat seperti riben. tali.4. (KTI 2.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik.1) Membuat gerakan anggota badan mengikut lirik lagu.10) Bercerita(talk about) tentang muzik yang diperdengarkan. (KTI 2. (KTI 2. (KTI 2.4) Menyatakan perasaan terhadap muzik yang didengar.4.bersemangat (KTI 2.8) Mengenal elemen muzik:  kuat – lembut  cepat – lambat  tinggi – rendah  panjang – pendek  sedih – gembira .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2.4.4. gelung rotan.4. (KTI 2.

o Untuk murid 5+: lukisan.1.1. capan. puppet dengan bimbingan guru.5) Main peranan mengikut imaginasi.1)Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreatif.1) Main peranan mengikut imaginasi dengan bimbingan. catan.4.1.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. (KT 3. mozek. gurisan.1.3) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. (KT 3. stesilan.1.11)Mengenali lagu dan muzik dari pelbagai budaya di Malaysia.0) Drama & Gerakan Kreatif (KTI 3. (KT 3.1.1. cetakan.6) Berlakon dengan menggunakan props. masa dan tenaga dengan bimbingan. gurisan. (KT 3. catan.8) Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan. (KT 3. capan.1. resis. Nota: 1. mozek. kolaj. (KTI 3. (KT 3. percikan.2) Berlakon dengan menggunakan props contoh scarf. kolaj. Nota:Guru perlu memberi peluang kepada murid untuk menunjukkan ekspresi diri menerusi pergerakan kreatif dan drama. gosokan. Contoh aktiviti menggambar yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: lukisan.4) Mengenal tarian daripada pelbagai budaya Malaysia. resis. montaj. percikan. masa dan tenaga. Fizikal dan Estetika 115 . (KT 3. (KT 3. cetakan. pakaian seragam.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2. gosokan.

o Untuk murid 5+: mobail. renjisan. topeng muka. model. resis. resis. model. titisan. tiupan. catan. boneka. cetakan. capan. ikatan dan celupan. titisan. renjisan. topeng mata. percikan. Contoh aktiviti membuat corak dan rekaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: ikatan dan celupan (tie and dye). tiupan. stabail.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2. o Untuk murid 5+: pualaman. catan. boneka. lipatan dan guntingan. origami Fizikal dan Estetika 116 . percikan. cetakan. kolaj 3. diorama. kolaj. Contoh aktiviti bentuk binaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: mobail. lukisan. capan. lukisan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK Sains dan Teknologi 117 .

(ST 2.8) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan. bertanggungjawab dengan bekerjasama. pendek. Fokus Standard Kandungan (ST 1.1.1.1) Mempamerkan sikap saintifik. (ST 2.1. bimbingan. mempraktiskan kemahiran proses sains asas.1) Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran. rendah.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenal saiz (besar.1) Menunjukkan sikap sistematik. panjang.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KURIKULUM: SAINS DAN TEKNOLOGI (ST) – AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Sains dan Teknolog i.Awal Sains dan Awal Matematik.2) Menunjukkan sikap sistematik. (ST 1.5) Memerhati perubahan warnawarna di persekitaran (Contoh: perubahan warna daun pada musim berlainan.1. murid boleh menjalankan penyiasatan mudah dengan bimbingan.1.1) Memerhati and mengenal warna-warna di persekitaran.1. nipis).6) Memerhati dan mengenalpasti bentuk-bentuk di persekitaran. serta mempertingkatkan sikap ingin tahu. (ST 2. (ST 2.1. bertanggungjawab.1. (ST 2.2) Memerhati dan mengenal bentuk-bentuk di persekitaran dengan bimbingan. (ST 2.3) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz (besar dan kecil).0) Kemahiran Saintifik Sains dan Teknologi 118 . tebal.1. tinggi. (ST 2. kecil. (ST 1. perubahan warna awan pada cuaca berlainan). bekerjasama.0) Sikap saintifik Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 1. (ST 2. (ST 2. mempraktiskan penaakulan dalam penerokaan yang mudah.1. (ST 2.4) Memerhati dan bercerita secara verbal tentang pemerhatian yang telah dibuat.

1) Membandingkan panjang objek (lebih panjang.2) Membandingkan berat objek (lebih berat. (ST 2. Berat (berat dan ringan) Sains dan Teknologi 119 .2. batu dan pasir). masam.3. (ST 2. buku).2) Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai. pasir basah dan pasir kering. (ST 2.4) Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai (Contoh unit bukan piawai: jengkal. Tekstur (licin dan kasar) c. (ST 2. lebih nipis). lebih ringan).2) Membanding dan mengasingkan makanan mengikut rasa (manis. Warna b.2.1) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: a. (ST 2. Saiz (besar dan kecil.3. tapak kaki.2. (ST 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2.1.3) Membanding dan mengelaskan objek.1. lebih pendek).3) Membandingkan ketebalan objek (lebih tebal.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan. Bentuk (ST 2.3) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: a. masin). pasir dan lumpur. straw. panjang dan pendek) b.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objekobjek yang diperhatikan (Contoh objekobjek: butang yang berlainan corak. (ST 2.3. (ST 2. (ST 2.2.

pahit.3.3. sabun.5) Mengasingkan makanan mengikut rasa (manis. masam.3. Warna dan bentuk b.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2. bulat kecil) (ST 2. Saiz dan bentuk (Contoh: segitiga hijau.4) Mengumpulkan objek-objek yang mempunyai dua ciri yang sama: a. kenderaan mengikut bilangan roda). ikan kering.3. masin. (Contoh objek: belacan. tawar).7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan.8) Membanding dan mengumpulkan objek mengikut ciri yang dikenalpasti (Contoh objek: pakaian seragam mengikut jenis pekerjaan. (ST 2. (ST 2. pakaian tradisional mengikut kaum. (ST 2.3.6) Mengumpulkan objek-objek mengikut bau. Sains dan Teknologi 120 . daun pandan).

telinga.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian.2) Membuat ramalan apa yang cuaca (Contoh: bila kelihatan awan akan berlaku berdasarkan pengalaman mendung. hidung. rambut. hari akan hujan). gigi. jari. lepas (Contoh aktiviti: Objek mana yang akan tenggelam dan timbul. lutut.4) Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas.1) Mengenalpasti bahagian tubuh badan utama (kepala. Bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat). mata. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2. Sains dan Teknologi 121 .1. pusat.4. bibir.5. kaki. kening. perut. bahu. (ST 3. pipi. tangan).4. kuku). Nota: Membuat ramalan adalah menggunakan bukti dan pengalaman yang lepas untuk menyatakan apa yang mungkin berlaku. (ST 2. siku. (ST 3.1) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian yang mudah seperti:  Menyejukkan minuman yang panas (ST 2.0) Menyiasat Alam Hidupan (ST 3. mulut. paha.5) Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara handson. dagu.1) Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan.5. tumit. dada. dahi. betis. (ST 3.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan (lidah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 2. (ST 2. (Contoh aktiviti:  Mengeringkan baju yang basah  Membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya  Membersihkan air yang kotor menggunakan pasir).1) Membuat ramalan tentang (ST 2.1.

(ST 3.2. bau (ST 3.3) Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan iaitu daun. penglihatan b. warna b.2. warna b.1) Membandingkan daun berdasarkan ciri berikut: a. lidah. bunga. (ST 3.2) Meneroka alam sekitar menggunakan organ deria.2) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka: a. hidu (ST 3. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 3.5) Memerhati dan mengumpulkan daun daripada persekitaran sekolah dan kediaman mengikut ciri berikut: a. saiz Sains dan Teknologi 122 .3. penglihatan b. hidu (ST 3.3. bentuk e. buah serta pertumbuhan anak benih.3.3) Memerhati dan bercerita tentang sayur-sayuran dan buah-buahan yang biasa dijumpai.3) Mengenal pasti organ deria (mata.3.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Nota: Murid tidak perlu mengeja nama bahagian badan yang disenaraikan. tekstur d. telinga. pendengaran c.1.1) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbimbing: a. saiz c. (ST 3. (ST 3. pendengaran c. bentuk b. warna b. saiz c.2) Membandingkan bunga berdasarkan ciri berikut: a. sentuhan d. urat daun (ST 3. warna. hidung. sentuhan d. saiz c. (ST 3.6) Memerhati dan mengumpulkan bunga daripada persekitaran sekolah dan kediaman mereka mengikut ciri berikut: a. kulit) dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini.

ayamreban. yang sebenar) (ST 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 3. lembu-padang.4. Sains dan Teknologi 123 .3. (ST 3.4. berbiji (ST 3. kerbausawah. jenis makanan.4.4) Memerhati ikan dalam akuarium dan menceritakan tentang saiz dan warna ikan.3.7) Memerhati dan mengumpulkan sayur-sayuran mengikut ciri berikut: a.4. kitaran hidup haiwan jinak yang biasa dijumpai.3. habitat. (ST 3. burung-pokok).3) Memerhati dan meniru pergerakan haiwan (Contoh pergerakan: (ST 3. ditayangkan melalui program television dll). warna daun b. katak-air dan darat. (ST 3.5) Mengecam tempat tinggal haiwan (Contoh: kucing-rumah.8) Memerhati dan mengumpulkan buah-buahan yang biasa dijumpai mengikut ciri warna dan berbiji (ST 3. (ST 3.2) Mengecam bunyi haiwan yang biasa dijumpai. dijumpa dalam buku.4) Memerhati dan bercerita (Nota: Perekodan boleh dibuat melalui dengan bimbingan tentang percambahan lukisan dan bukan menggunakan bunga biji benih dan pertumbuhan anak benih.4. (ST 3. cara pergerakan.1) Menamakan haiwan yang biasa dijumpai (dalam kehidupan harian. ikan-air.3.9) Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak benih dari segi ketinggian dan pertambahan daun dengan bimbingan. itik-kolam.4) Menjalankan penerokaan ke atas ciri.

berjalan.2) Memerhati proses perubahan keadaan air daripada ais kepada air dan wap air. kepingan plastik tidak menyerap air).4) Mengasingkan bahan kepada yang boleh menyerap air dan yang tidak boleh menyerap air (Contoh: kapas menyerap air. (ST 4.0) Menyiasat Alam Bahan (ST 4. (ST 4. (ST 4.1) Meneroka sifat umum bahan.4. Nota: Perekodan boleh dilakukan dalam bentuk gambar atau lukisan. berenang).1) Memerhati dan mengumpulkan objek kepada yang tenggelam dan timbul.6) Mengumpulkan haiwan menyusur. (ST 4. Sains dan Teknologi 124 .1. (ST 4.7) Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan utamanya (Contohnya: haiwan yang makan daging.3) Mengasingkan bahan kepada yang boleh larut dalam air dan yang tidak boleh larut dalam air (Contoh: garam dan gula larut dalam air.1. mengikut habitatnya. kertas meyerap air.5) Menjalankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas objek. (ST 3.1.1.4.1.8) Memerhati dan menceritakan kitaran hidup haiwan yang biasa dijumpai. pasir tidak larut dalam air) (ST 4. merangkak.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ terbang. haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan). melompat. (ST 3.4. (ST 3.

2) Memerhati dan menceritakan bentuk dan warna awan pada cuaca yang berbeza (Contoh: awan pada hari panas.1) Meneroka fenomena alam yang biasa dijumpai seperti cuaca.1.6) Membandingkan panjang bayang-bayang setiap murid pada masa yang sama.5) Memerhati dan merekod bayang-bayang objek pada waktu berbeza dalam sehari.1. cuaca mendung.1. Sains dan Teknologi 125 .7) Membanding dan membezakan tekstur bahan (Contoh: pasir kering dengan pasir basah. (ST 5.1) Menghasilkan bayang-bayang menggunakan pelbagai objek.4) Menjalankan aktivtiti membentuk pelangi.0) Menyiasat Alam Fizikal (ST 5. (ST 5.1.1.3) Membandingkan aktiviti yang biasa dijalankan dalam cuaca yang berbeza. (ST 5. cuaca berangin dan hari hendak hujan).6) Menjalankan penyiasatan terbimbing tindakan magnet ke atas magnet lain.1. (ST 5. (ST 4. (ST 5. (ST 5. (ST 5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 4. pelangi dan bayangbayang.1. permukaan yang licin dengan permukaan yang kasar).1.

2) Membandingkan kuantiti objek.3. tidak sama.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a.1) Memadankan objek berpasangan yang sama seperti kasut.3) Membuat seriasi mengikut satu ciri. (ST 6. (ST 6.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 6.0) Pengalaman Pranombor Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 6. lebih atau kurang. (ST 6. (ST 6. (matching equal and unequal groups) . kasut dengan sarung kaki. sama b. (ST 6. Nipis ke tebal dan sebaliknya Sains dan Teknologi 126 . Kecil ke besar b.1. (ST 6.1) Menyusun objek mengikut kriteria berikut: a. sarung tangan.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak. (ST 6. Rendah ke tinggi d.2. Pendek ke panjang c.1.1) Memadankan objek 1:1.1.

3) Mengecam corak berulang di persekitaran dengan bimbingan. persekitaran.7) Membilang secara menaik 110 dan menurun 10 -1. (ST 7.1. (ST 7.4.1. (Contoh: 2 – dua) (ST 7. (ST 7.1) Memahami nombor 1-10 (ST 7. (ST 6.8) Menulis nombor 1-10 mengikut cara yang betul.4.10.4.1) Mengecam corak berulang di (ST 6.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 6. (ST 7.1) Menyebut nama nombor 1 hingga10 (rote counting). (ST 7.2) Memadankan angka 1 hingga 10 dengan nama nombor secara lisan. (ST 7.2) Meniru corak berulang menggunakan objek seperti blok. manik.1.4.6) Menyurih angka 1-10.4) Menggunakan bentuk seperti titik untuk mewakili bilangan objek.5) Memadankan angka 1 -10 dengan bilangan objek yang betul.0) Konsep Nombor (ST 7. (ST 6. (ST 6. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 6.4.3) Membilang objek 1 .1. Sains dan Teknologi 127 . (ST 7.1.5) Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya.1.4) Mengecam corak berulang dan membina pola.1.4) Melengkapkan corak berulang yang diberi.1.

3) Menulis 10-20.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 7.2.1.3) Mengetahui maksud sifar (Sifar adalah kosong/tiada nilai). (ST 7.1) Menyatakan hasil tambah dua himpunan objek. (ST 8. (ST 7. (ST 7.2) Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor sehingga nilai 10 (Counting all and Counting on) Sains dan Teknologi 128 .3.2.1.1) Memahami operasi tambah dalam lingkungan 10.0) Operasi Nombor (ST 8.2) Menyebut sifar.1) Membilang terus dari 10 hingga ke 20 (counting on) (ST 7. (ST 8.3) Memahami nombor 10-20. 40 dan 50.4) Memahami siri 20.12 dengan 13 (13 adalah 1 lebih daripada 12) dan seterusnya (ST 7.4.1) Menulis angka sifar.10 dengan 11 (11 adalah 1 lebih daripada 10) .2) Membandingkan: . (ST 8.3.3. 30.2.1) Membilang sepuluh sepuluh. (Nota: Operasi tambah adalah gabungan dua set objek) (ST 7. (ST 7.2) Mengetahui sifar Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 7. (ST 7.

4) Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tambah (+) dan sama dengan (=).3) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tambah.1.1.2. Contoh: Ambil dua gula-gula daripada Sains dan Teknologi 129 .1.1.2) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tolak. (ST 8.6) Menyelesaikan masalah operasi tambah menggunakan objek konkrit (solve number stories).1)Mengeluarkan objek dari himpunan dan membilang baki. (ST 8.7) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tambah dalam bahasa harian dengan bimbingan guru. (ST 8. (Contoh: Dua ekor ikan ditambah dengan dua ekor ikan lagi menjadi empat ekor ikan).2. (ST 8.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 8.2) Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10. (ST 8. (Contoh ayat matematik: (2+2=4) dibaca sebagai dua tambah dua sama dengan empat) (ST 8. (ST 8.5) Menyatakan ayat matematik operasi tambah secara lisan.1.

1) Mengecam duit yang berlainan nilai.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ empat gula-gula tinggal dua gula-gula.2.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli.2.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (solve number stories) (ST 8.1.5) Menyelesaikan masalah operasi tolak menggunakan objek konkrit. Contoh: Ayat Matematik (4-2=2) dibaca sebagai empat tolak dua sama dengan dua.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib/urutan. (ST 8.6) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tolak dalam bahasa harian.4) Menyatakan ayat matematik operasi tolak secara lisan.3)Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tolak (-) dan sama dengan (=). Sains dan Teknologi 130 . (ST 9. (ST 8. (ST 9.1. (ST 9.1. (ST 9.2.2. (ST 8.0) Nilai wang (ST 9.

belakang. jam 12 tengah hari). segi empat yang terdapat di persekitaran. (ST 10.0) Bentuk dan Ruang (ST 11.1) Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (Contoh: jam 7 pagi.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun.2) Mengecam bentuk segitiga. (ST 10.1. (ST 11.1. (ST 11. (ST 11. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok. atas.2. bulat.1) Mengecam bentuk segitiga.2) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (pagi. luar. (ST 11.2) Mengetahui bentuk yang biasa dijumpai di persekitaran. malam).1) Menyusun peristiwa mengikut urutan masa.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan (Contoh: Isnin.3 )Meletakkan objek pada kedudukan yang diarahkan.1.1. dalam).2) Mengenalpasti anggota badan kiri dan kanan.1.2. (ST 11. (ST 11. bawah. (ST 11.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 10.3) Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang (depan. (ST 10.1.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam.1.1. (ST 10.0) Konsep Waktu (ST 10. segi empat tepat dan segi empat sama. (ST 10.1. Selasa). Sains dan Teknologi 131 . bulat. petang.1) Mengetahui kedudukan objek dalam ruang. (ST 10. (ST 11.

3. (ST 12.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 12. unit sistem).1) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan binaannya dengan bimbingan.3) Menggunakan tetikus untuk klik dan dwi klik (double click).3.2) Membuat pelbagai binaan menggunakan pelbagai bahan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaanya (Contoh bahan: blok.4) Bersikap positif dalam Sains dan Teknologi 132 .0) Penggunaan ICT (ST 13.1. tetikus. (ST 12. (ST 13.2) Menghidupkan komputer (switch ON) dan menutup komputer (switch OFF. (ST 12. pasir).1. (ST 12.1) Mengenalpasti bahagianbahagian komputer (monitor.3) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri. shut down) menggunakan urutan yang betul dengan bimbingan guru.1) Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika.3. (ST 12.1) Membina penghubung antara dua objek.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh. (ST 13.1) Membina penghubung antara dua objek/binaan dan memberi alasan mengapa penghubung itu dipilih (ST 12.0) Pembinaan(const ruction) (ST 12. (ST 13. (ST 13. (ST 12.1.1. (ST 13. papan kekunci.2) Membina lingkungan.1.1) Membina satu lingkungan yang lengkap.2.

Nota: 1) Konsep nombor mempunyai tiga aspek: a) Ordinal. nombor 2 adalah tempat kedua b) Kardinal.3) Menggunakan ICT untuk meningkatkan pembelajaran.3. (ST 13.) Menggunakan CD dan VCD untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran.1) Menggunakan perisian melukis dan mewarna untuk membuat gambar menggunakan bentuk asas dan warna. iaitu kedudukan.1. tertib o Contoh: Nombor 1 adalah tempat pertama. (ST 13. iaitu nilai o Contoh: 2 adalah lebih besar daripada 1 c) Nominal.2)Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT yang sesuai.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ menggunakan ICT. (ST 13. iaitu nama o Contoh: 1 dibaca sebagai satu. 2 dibaca sebagai dua d) Nombor: berapa banyak Sains dan Teknologi 133 .2. (ST 13.5) Bekerjasama dengan kawan dalam bilik darjah semasa menggunakan komputer. (ST 13.

Nama nombor: satu.3 b. a. 1. Angka adalah simbol.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2) Perbezaaan antara angka dan nombor. tiga Sains dan Teknologi 134 .2. dua.

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEMANUSIAAN Kemanusiaan 135 .

(KM 1. hubungan antara diri dengan keluarga. (KM 1. bangsa.2. (KM 1. jantina. komuniti dan alam semula jadi.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEMANUSIAAN (KM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tunjang Kemanusian. hobi). murid akan lebih memahami diri sendiri. Nota: Guru perlu memberi sokongan moral kepada murid untuk mengurangkan kesan negatif yang mungkin timbul hasil perbincangan kekurangan diri sendiri. umur. jantina).2) Mengetahui kebolehan diri (KM 1.3) Menceritakan pertumbuhan dan keperluan diri sejak lahir.2) Menceritakan tentang diri sendiri (contoh: nama.1) Menyatakan kebolehan diri sendiri dengan bimbingan. Pada masa yang sama murid akan lebih memahami budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia dan seterusnya melibatkan diri dalam aktiviti dan perayaan komuniti pelbagai kaum. Fokus Standard Kandungan Diri (KM 1. umur. (KM 1. rakan. Murid juga akan menyedari tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini dan seterusnya melaksanakan tanggungjawab ini. Kemanusiaan 136 .1.3) Mengenal kekurangan diri sendiri.2. (KM 1.1) Mengetahui tentang latar belakang/ sejarah diri sendiri Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 1.1.1) Menceritakan tentang diri sendiri dengan bimbingan (contoh: nama.2) Menyatakan kebolehan diri sendiri.2.1.0) Saya (KM 1.

(KM 3. (KM 1. kakak.3.1.2) Bercerita tentang rumah kediaman sendiri. (KM 4.2) Menceritakan salasilah keluarga terdekat.2) Menyatakan hak kanakkanak.1) Mengetahui tentang rakan.4) Menyebut nama sekolah. (KM 2.1) Menyatakan hak kanak-kanak dengan bimbingan.5) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas. (KM 2.1. bapa. ibu.3. (KM 3.1. adik. (KM 4. (KM 4.2) Bercerita tentang rakan.3) Menceritakan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga (ikut situasi keluarga).3) Mengetahui hak diri sendiri Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 1.2) Mengetahui rumah kediaman diri. Kemanusiaan 137 .0) Saya (KM 4. abang.1. anak dan rakan.2) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas dengan bimbingan. nenek.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (KM 1. (KM 2. (KM 2. nenek.1.2.3) Menyatakan tanggungjawab diri sebagai seorang murid. (KM 2.1.1.1) Bercerita dengan bimbingan tentang rumah kediaman sendiri.1. (KM 2.0) Saya (KM 2.2. (KM 1.1) Bercerita dengan bimbingan tentang rakan.3.0) Saya dan Rakan (KM 3.1. (KM 3.1) Menyebut nama sekolah dengan bimbingan.1) Mengetahui sekolah saya dan Sekolah (KM 4. bapa. (KM 4.1) Mengetahui keluarga terdekat dan Keluarga (datuk. adik beradik). (KM 2.1) Menyebut gelaran ahli keluarga terdekat iaitu: datuk. ibu.

Kemanusiaan 138 .2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia. (KM 5.1) Menyatakan kaum dalam masyarakat setempat.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya.3.3) Menyatakan faedah berkawan.1.2) Mengenali ahli komuniti.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 4.1. (KM 5.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas.1. Krismas) (KM 5.1) Mengamalkan dan Komuniti semangat bermasyarakat (KM 5.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat.2) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat dengan bimbingan.3. Deepavali.1.0) Saya (KM 5. (KM 5. (KM 5. (KM 5.1) Bergaul mesra dan tolong menolong dengan bimbingan.1) Menyatakan perayaan yang terdapat di Malaysia (Contoh: Hari Raya. (KM 4.2.1. (KM 5. (KM 5. (KM 5. Hari Gawai.2. Hari Keamatan. (KM 5.2) Menyatakan kaum di Malaysia. (KM 5.  Menjaga kebersihan sekolah.1.  Menjaga kebersihan sekolah.3) Menyambut perayaan mengikut kaum di masyarakat Malaysia.3.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan. (KM 5.3) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas.1. Tahun Baru Cina.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya.4) Bergaul mesra dan tolong menolong.

kelapa).3. (KM 6.4) Menjauhi diri daripada tempat-tempat yang telah tercemar. (KM 6. (KM 6. (KM 6.2) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air. (KM 6. Kemanusiaan 139 .0) Saya (KM 6.3) Menjaga alam sekitar.3) Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai.2. (KM 6. (KM 6. ladang.1.3) Bercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada pelbagai vahan kegunaan manusia (Contoh: daun mengkuang.4) Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti:  Pertumbuhan dan pereputan pokok.  Perubahan cuaca (KM 6.2) Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar.1) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam dengan bimbingan (Contoh: menanam bunga). (KM 6. sungai. angin.2) Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air.1.1) Menghayati dan Alam Sekitar keindahan alam sekitar.3) Bercerita tentang kepentingan menjaga alam sekitar.1. (KM 6. taman.2.1) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air dan matahari kepada kehidupan manusia. haiwan. (KM 6. (KM 6. daun pisang.1. air terjun.2.3.3.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 6.1) Melahirkan perasaan terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan. udara dan matahari kepada hidupan di dunia. hutan.

(KM 6.2) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi dengan bimbingan guru. (KM 6.3. (KM 6.2) Bercerita tentang pakaian pelbagai kaum dalam masyarakat Malaysia.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 6. (KM 7.2.1.2.0) Saya (KM 7. (KM 7.2) Melibatkan diri dalam tarian tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 6.3 )Menyanyikan lagu kanakkanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia.7) Menjalankan aktiviti kitar semula.1) Mengenal dan Warisan pakaian tradisional masyarakat Budaya Malaysia. (KM 7.3.5)Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia.9) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi. (KM 7. (KM 6.3.4) Mengenal alat muzik tradisional pelbagai kaum.3.1) Menyanyikan lagu kanakkanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia (lagu dengan lirik yang mudah) (KM 7. (KM 7.1) Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia di persekitaran. Kemanusiaan 140 .3. (KM 7.2) Menghayati lagu dan muzik pelbagai kaum Malaysia.3.1.2. (KM 7.8) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam (Contoh: bina taman).6) Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar.2.

3.6) Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum Malaysia. (KM 7.3) Mencuba cara makan pelbagai kaum.1) Bermain permainan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.6. (KM 7. Kemanusiaan 141 .1) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraftangan dan peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.1) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya masyarakat Malaysia di persekitaran. (KM 7. (KM 7. (KM 7. (KM 7.4) Mengenal seni dan kraf tradisional pelbagai kaum Malaysia.7) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum Malaysia. (KM 7.7. jemput-jemput pisang.2) Bermain permainan tradisional masyarakat pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (yang mudah) (KM 7.4.2) Menyediakan makanan tradisional (Contoh: onde-onde.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum masyarakat Malaysia.4.5) Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaum Malaysia.2) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di masyarakat Malaysia.6. (KM 7.1) Mengecam makanan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (yang mudah) (KM 7. (KM 7.5.2. popiah. dumpling). (KM 7. (KM 7.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. cucur udang. (KM 7.3) Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum Malaysia.3.6. (KM 7.2) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraftangan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 7.7.5. (KM 7. lempeng pisang.1) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di komuniti setempat.

(KM 8. (KM 8.4) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri dengan bimbingan.10) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri.7) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dunia. (KM 8.9) Mengecam bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri.13) Menyanyikan lagu negeri.1.2) Mengecam bendera Malaysia.1.1.1.3) Menamakan bendera Malaysia. (KM 8.1) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dengan bimbingan. (KM 8.8) Menyatakan nama negeri sendiri.11) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 8.1. (KM 8.1.1. (KM 8.1. (KM 8.6) Menamakan lagu kebangsaan Malaysia dengan bimbingan.1.1.1. (KM 8.14) Menamakan bunga kebangsaan Malaysia.12) Menyanyikan lagu kebangsaan. (KM 8.1) dan Negara Menghormati lambang kebangsaan Malaysia dan negeri. Kemanusiaan 142 . (KM 8.1.1.1. (KM 8.0) Saya (KM 8.5) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri dengan bimbingan. (KM 8. (KM 8.

5) Mengetahui keistimewaan negara. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 8. (KM 8.5.3) Menyatakan tarikh Hari Kemerdekaan. (KM 8.3) Bercerita tentang mercu tanda negara.5.2. (KM 8.3.4. (KM 8.5. (KM 8. (KM 8.5.4) Menyambut Hari Kemerdekaan.2.3.2) Mengenal pemimpin negara dan negeri.1) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia dengan bimbingan.2) Menghormati pemimpin.1) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti:  Tandas lelaki dan perempuan (KM 8.2) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti:  Tempat pembuangan sampah  Tanda lalulintas  Tempat untuk orang cacat (KM 8.4) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.2) Bercerita tentang kebanggaan negara. Kemanusiaan 143 .4) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia. (KM 8.3) Mengetahui simbol awam.4. (KM 8.2) Menamakan Bapa Kemerdekaan. (KM 8.4.1) Mengenal pemimpin negara (DYMM Yang DiPertuan Agung. Perdana Menteri) dengan bimbingan. (KM 8. (KM 8. (KM 8.4.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (KM 8.1) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.

7.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Nota: 1. 3. Sabah. Pak Pandir. Contoh lagu kanak-kanak pelbagai kaum masyarakat Malaysia: jong-jong inai. Menara Berkembar. nyiru. Contoh tindakan menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri: berdiri tegak semasa lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan. 5. simpan bendera dengan cara yang betul. memandang ke arah bendera bila lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan. 4. gendang. Sarawak dan Labuan. dan juga lagu kaum lain di Malaysia. Si Tanggang. kisar. Pemimpin negara dan negeri merujuk kepada: Yang Di Pertuan Agung. pok amai amai. Kemanusiaan 144 . Contoh cerita rakyat pelbagai kaum: Sang kancil. suranggani. 9. Perdana Menteri. serunai. Contoh mercu tanda negara: Menara Kuala Lumpur. Menteri Besar/Ketua Menteri di negeri sendiri. 8. Muzium. Sultan/Raja/Tuan Yg Terutama Negeri. Contoh tempat bersejarah Malaysia: Tugu Negara. Pelbagai kaum di Malaysia merujuk kepada semua kaum di Semenanjung Malaysia. periuk tanah. Contoh alat muzik tradisional pelbagai kaum Malaysia: kompang. kipas padi. 6. table dan simbal. angklung. belanga tanah. 2. Contoh peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia: lesung. kukur kelapa. Parlimen. gong. 10. Bawang Putih Bawang Merah. Contoh tindakan menghormati bendera kebangsaan: jangan memijak bendera. batu giling.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BAHAGIAN B MODUL BERTEMA Modul Bertema 145 .

matematik. muzik.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Modul Bertema Bahagian B dokumen Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KSPK) memaparkan cadangan tema dan subtema serta cadangan aktiviti yang sesuai untuk setiap subtema. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tema Minggu Orientasi Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Hidupan Alam Hidupan Subtema Miggu Orientasi Perihal Diri Saya Anggota Badan Saya Keluarga Saya Sekolah Saya Kawan Saya Jiran Saya Kebersihan Keselamatan Diri Rumah Saya Emosi Diri Makanan Air Pasir Pakaian dan Aksesori Peralatan Haiwan Tumbuh-tumbuhan Modul Bertema 146 . seni. drama. Guru boleh menggubal kurikulum tema dan subtema lain yang sesuai untuk murid. Unsur bahasa. Jadual 1: Cadangan Tema dan Subtema Bil. Standard Pembelajaran ini dipetik daripada Bahagian A dokumen kurikulum ini. Setiap modul subtema sebaik-baiknya merangkumi standard pembelajaran daripada pelbagai tunjang. Tema dan subtema yang disenaraikan dalam bahagian ini merupakan cadangan yang boleh diubahsuai oleh guru. gerakan dan nilai murni sebaik-baiknya diserapkan ke dalam setiap modul bertema. Standard Pembelajaran yang berkenaan dengan subtema ini juga disenaraikan.

19 20 21 22 23 24 25 26 27 Tema Alam Sekitar Alam Fizikal Dunia Teknologi Dunia Teknologi Dunia Teknologi Negara saya Negara Saya Negara Saya Negara Saya Subtema Sayangi Alam Sekitar Cuaca Kenderaan Kemudahan Awam Pembinaan(construction) Perayaan di Malaysia Kemerdekaan Negara Lagu dan Muzik Tradisional Seni.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bil. Kraf dan Peralatan Tradisional Modul Bertema 147 .

Sains dan Teknologi (ST 1. Kemanusiaan (KM 1.1.1. bangsa. (Melodi : Happy Birthday)      Bercerita tentang diri sendiri.takut dan marah Permainan mimik muka Penerokaan  Membawa pelajar melawat ke persekitaran sekolah. Bersoaljawab dengan murid berdasarkan gambar. BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI 1 Minggu Orientasi Minggu Orientasi Bahasa dan Komunikasi  Menyanyikan lagu ucapan selamat Cth: Selamat pagi cikgu. Perkembangan Fizikal dan Estetika (PFK 1. penghargaan dan sumbangan yang diterima. Selamat pagi .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 2: Cadangan Aktiviti dan Standard Pembelajaran yang berkaitan dengan setiap Tema dan Subtema CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 1.takut dan marah. (termasuk butang katup.2) Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan. umur. Perkembangan Fizikal  Pertandingan membutang pakaian Modul Bertema 148 . hobi).1.butang cangkuk).2 8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz.sedih. Main peranan memberi ucapan terima kasih kepada guru dan rakan-rakan. Selamat pagi .sedih.6) Mendengar ucap selamat dan memberi respons secara bertatasusila.1.2) Menunjukkan sikap sistematik.2) Menceritakan tentang diri sendiri (contoh: nama. jantina. Pendidikan Moral (PM 4. Keterampilan Diri (PSE 1. Selamat pagi cikgu.1. Berlakon mengikut emosi -gembira .4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira. bekerjasama dan bertanggungjawab. Selamat pagi cikgu.

kekurangan diri sendiri dan mencadangkan cara mengatasi kelemahan kendiri.3. rakan-rakan dan orang lain Kemanusiaan (KM 1. bangsa. (KM 1.      Modul Bertema 149 .3) Mengenal kekurangan diri sendiri.3) Menceritakan pertumbuhan dan keperluan diri sejak lahir. Main peranan sebagai ibu dan anak.2. keistimewaan.umur. takut dan marah. (KM 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Muzik dan Pergerakan  Sing a simple song – „Good morning.2.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.2) Menceritakan tentang diri sendiri(contoh : nama. (KM 1. (KM 1. hobi).1. Contoh: memulangkan barang yang dijumpai Membaca buku cerita tentang pemupukan nilai murni dalam diri kanak-kanak. Keterampilan Diri (PSE 1. teacher‟ 2 Diri Saya Perihal Diri Saya Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang perihal diri (keluarga. jantina. sedih.2) Menyatakan hak kanak-kanak.1. anak dan rakan.3.3) Menyatakan tanggungjawab diri sebagai seorang murid. Main peranan memberi bantuan kepada ahli keluarga.1) Menyatakan kebolehan diri sendiri dengan bimbingan.2. (KM 1.makanan kegemaran)  Bersoaljawab tentang kebolehan.hobi.1. Meneka perasaan berdasarkan gambar mimik muka Main peranan dalam pelbagai situasi yang menunjukkan sikap jujur.2) Menyatakan kebolehan diri sendiri. (KM 1.

rakan dan masyarakat setempat.1.1. Pergerakan dan Permainan  Menyanyi lagu ”Begini caranya memakai baju” Memakai baju.1.takut dan marah. (PSE 1.3) Menunjukkan cara menghormati orang dewasa.2) Memberi bantuan kepada ahli keluarga.memakai baju.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan. warga sekolah dan orang lain.kanakkanak dan dewasa) Menunjukkan bakat sendiri melalui pelbagai aktiviti seperti nyanyian.hari ini dan esok. lukisan. Menyusun kad pertumbuhan (bayi. (PSE 2.1. Pendidikan Moral (PM 2.2. lukisan.6) Menyatakan emosi mengikut situasi. (PSE 2.sedih.    Melengkapkan puzzle gambar-gambar emosi. Bercerita tentang hobi masa lapang  Seni Visual dan Kraf  Mencari dan menampal gambar berkaitan dengan aktiviti kegemaran sendiri.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PSE 1.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri.1. membaca dan lain-lain. (Melodi: This is the way)  Permainan `Pukul Berapa Datuk Harimau‟ Modul Bertema 150 . Kemas sekali.2. (PSE 1. Begini caranya memakai baju... Muzik.2.4) Mengenal pasti tindakan alternatif untuk mengurus emosi.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira. (PM 6. Bersoaljawab tentang aktiviti yang dilakukan pada hari semalam. tingkahlaku. sukan. (PSE 1.4) Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan.

Nyanyian lagu `Tujuh Hari Dalam Seminggu‟ Contoh: Rajin Adik Rajin Nyanyian lagu tentang makanan kegemaran Contoh : Hey Nasi Goreng Nyanyian lagu menjaga kebersihan diri Contoh: Beginilah cara membasuh muka. (Contoh: Isnin.2. m j12 tengah hari).1. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok.1.1.4) Mengamalkan sifat jujur pada diri dan rakan-rakan (PM 15. (ST 10.2) Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan. Jaga kebersihan (Modul: This is the way)   Modul Bertema 151 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PM 6.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun.1. membasuh muka. Sains dan Teknologi (ST 10. (ST 10.7) Menyanyikan melodi. Membasuh muka.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti(Contoh: jam 7 pagi.1.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan. Beginilah cara membasuh muka.1.4) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa.3) Mengenal pasti tindakan yang jujur dalam cerita yang didengar (PM 10. (PM 10.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam. Selasa) (ST 10.1.1. Menyanyikan lagu bertemakan nilai-nilai murni. Kreativiti (KT 2.

11.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 2.1. (BM 3. (BM 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.5.6) Berlakon dengan menggunakan props.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.1.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (KT 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2. (BM 2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.5) Main peranan mengikut imaginasi. (KT 3.4. (BM 3.1.1.1. Modul Bertema 152 .7.9) Menyanyi lagu mengikut tempo.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (KTI 2.

2. pusat. Melakar bentuk tubuh badan rakan yang berbaring di atas kertas mahjung. dada. dagu. perut. kening. kuku.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan iaitu: lidah. hidung.1. lutut.2) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka: a. hidu Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 1.   Menguli doh untuk membentuk model muka yang lengkap Mencubit kertas yang telah direndam di dalam air dan menampal kertas tersebut pada belon yang telah ditiup untuk menghasilkan topeng muka. telinga. pipi. dahi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3. kulit dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini.2) Mengenalpasti anggota badan kiri dan kanan. lidah. tumit.mulut bulatan kecil . (ST 3. Menggunting kertas warna yang telah dilakarkan dengan bentuk berikut untuk membentuk muka.3) Mengenal pasti organ deria. bahu.1.1. (ST 3. penglihatan b.5) Menggunakan jari untuk mencubit.  Membentuk tubuh badan manusia menggunakan doh yang berbeza warna untuk anggota bahagian kiri dan kanan.mata bulatan besar – kepala    Modul Bertema 153 .1. Menggentel kertas tisu untuk menghasilkan gambar wajah dengan teknik kolaj. segitiga . betis. (PFK 1. 3 Diri Saya Badan Saya Seni Visual dan Kraf  Melengkapkan gambar suai pasang bahagian tubuh badan manusia.4) Menggunakan tangan untuk menguli. mata.6) Menggunakan jari untuk menggentel. pendengaran c. siku. (PFK 1. peha. bibir. (ST 11.hidung bujur .1.1. sentuhan d.

(KTI 2. Perkembangan Fizikal  Menggerakkan anggota badan dalam aktiviti senamrobik.1.1.melompat sambil menepuk tangan Kesihatan  Menggosok gigi dengan cara yang betul. (PFK 1.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik.5) Menggosok gigi dengan cara yang betul. (PFK1.melompat setempat . Kalau anda gembira genggam jari. (PFK1.  Mengikut arahan guru untuk membuat pergerakan berikut: . Kreativiti (KTI 2.4.1.1.1. (genggam jari 2 kali) Kalau anda gembira katakan pada saya.6) Menggerakkan anggota badan Melakar bentuk tapak tangan dan mewarnakannya.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 3.1.4) Menggunakan tangan untuk menguli. (genggam jari 2 kali) Kalau anda gembira genggam jari.4) Menyatakan perasaan terhadap muzik yang didengar. (PFK 1.1. (KTI 2.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).7) Menggunakan jari untuk memicit.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk.6) Menggunakan jari untuk menggentel.4. (PFK 1.1. Menggunting gambar manusia beranggota lengkap daripada kertas majalah dan menampalnya secara bertindih-tindih di atas kertas lukisan untuk menghasilkan montaj. Modul Bertema 154 . Muzik dan Pergerakan  Nyanyi lagu ‟Kalau Anda Gembira‟ Kalau anda gembira genggam jari. (KTI 2.melompat 3 kali .4.5) Menggunakan jari untuk mencubit.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. (KTI 2.

11. sini saya. Satu jari tap. Dan juga di bahu.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 3. (BM 2. (BM 2. Lagu: Jari Tap. gelung rotan.7) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik meggunakan alat seperti riben.4. ‘Mana Ibu’ Mana ibu. tengah. Apa khabar hari ini. Tap Satu jari. tali.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Ku rapatkan di sisi. (KTI 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.Tap sambil membilang jari tangan dengan kiraan 1-5 secara menaik dan menurun. sembunyi. (Tukar lirik dengan nama-nama jari yang lain: telunjuk.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. masa dan tenaga. Tap.7. mana ibu. ‘Anggota Badan’ Tangan ku di kepala. (BM 3. ( Ulang lagi lagu ini dengan menggantikan nombor hingga 5 )  Menyanyi lagu.4. tap.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. satu jari. Apa khabar hari ini. Ku letakkan di pinggang. ( jari kanan ) Sini saya. kelingking ) Menyanyi lagu.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. tunjuk bawah. manis. (genggam jari 2 kali) (Ulang dengan lain-lain perkataan)  Menyanyi lagu Jari. (KT 3.  Modul Bertema 155 .5. Tap. (BM 2.1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.tap. tap.1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.tap.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Tunjuk atas. Sembunyi. Satu jari tap.

7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.la. Tepuk tangan gembira. Penerokaan  Melawat dan meneroka persekitaran sekolah menggunakan organ deria dan merekod hasil lawatan dalam borang merekod yang disediakan.la.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.la.  Menyanyi sambil membuat gerakan Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang fungsi organ deria dan menampal gambar organ deria seperti mata.2. Ku angkat tanganku.     Menyalin perkataan nama-nama bahagian badan di dalam lembaran kerja.la.la.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Menulis angka 1-5 satu persatu dengan betul di belakang kawan. jemari ku menari. hidung. (BM 4. La. Bersoaljawab tentang alatan menggosok gigi. telinga dan lidah pada carta gambar wajah yang kosong.la. Modul Bertema 156 . Membaca buku tentang bahagian badan.

kuku. hentak kaki dan ketuk meja. Pendidikan Islam  Melihat dan mengenal anggota wuduk dengan menggunakan kad gambar.    Menyentuh dan menyebut anggota wuduk masing-masing.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Murid meneka bunyi yang dibuat oleh guru seperti bunyi tepuk tangan.telinga dan muka. gigi. Permainan  Pertandingan siapa cepat dalam mengikut arahan guru untuk melakukan gerakan seperti berikut : Contoh: . petik jari.Sentuh telinga kiri Modul Bertema 157 . Melihat carta 7 langkah mencuci tangan yang betul Bersoaljawab tentang cara menjaga kebersihan tubuh badan yang lain seperti rambut.Angkat tangan kanan .

(KM 2.2.5) Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga.1.6) Menyata dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri. Membaca buku atau menonton video yang bertemakan keluarga.2) Menceritakan salasilah keluarga terdekat. (PM 7.  Modul Bertema 158 .2) Bercerita tentang rumah kediaman sendiri. keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan.2) Menyatakan dan menunjukkan taat 4 Diri Saya Keluarga Saya Seni Visual dan Kraf  Melengkapkan rajah salasilah keluarga terdekat dengan gambar sebenar. (PM 7. „Sayang Keluarga‟.3) Menceritakan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga(ikut situasi keluarga). (KM 2. berbincang tentang sebabnya perlu menyayangi keluarga dan bagaimana menunjukkan sifat kasih sayang kepada ahli keluarga Membina buku skrap yang menunjukkan suasana atau situasi berkasih sayang di dalam ahli keluarga.1. (PM 7.1.   Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga.5) Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga. Pendidikan Moral (PM 7.2) Bercerita tentang kebaikan ahli keluarga (PM 6.1.1.4) Menyatakan sebab perlunya menyayangi keluarga.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 2.1. Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang peranan dan tanggungjawab ahli keluarga. rakan dan guru.1.   Melukis gambar rumah dan menceritakan tentang rumah tersebut. Mewarnakan gambar yang menunjukkan sikap hormatkan ahli keluarga Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu. (PM 10.

1.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.5. Bercerita tentang kebaikan setiap ahli keluarga terutamanya ibu dan bapa.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.7.4. Mendengar cerita tentang akibat daripada bercakap bohong.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.11. Kreativiti (KTI 1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2. Main peranan tentang sesuatu situasi yang melibatkan ahli keluarga dan memerlukan watak yang bercakap benar. makan bersama-sama ahli keluarga dan lain-lain lagi.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus.1. (BM 2. Bersoaljawab tentang mengapa perlu sayang dan hormat kepada ahli keluarga. Bercerita menggunakan kad situasi yang melibatkan ahli keluarga seperti bersalam dengan ibu bapa ketika hendak ke sekolah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN dan hormat kepada ahli keluarga. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 3.     Modul Bertema 159 . (BM 2.2. (KTI 1. (BM 3.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.

1.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun (ST 11.2) Mengecam bentuk segitiga.  Main peranan (cikgu-murid) secara berkumpulan.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan.6) Memerhati dan mengenal bentukbentuk di persekitaran (ST 11. segiempat tepat dan segiempat sama.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang: depan. bawah. (BM 4.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam.1. belakang.   Permainan mencari benda tersembunyi. bulat. tengahari .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1. apa yang dilakukan waktu pagi. (Isnin. Bermain blok secara berkumpulan dan bekerjasama menghasilkan binaan bangunan. atas.2.2.1. (ST 2.   Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang aktiviti rutin yang dilakukan di sekolah seharian.1.(Contoh: jam 7 pagi. Selasa) (ST 10. Bermain di taman permainan prasekolah Pertandingan mencuci pinggan dan cawan selepas makan. jam 12 tengah hari) (ST 10. 5 Diri Saya Sekolah Saya Permainan  Permainan menggunakan waktu.2. (ST 10. Modul Bertema 160 .petang dan malam.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti. Sains dan Teknologi (ST 10.1.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. dalam. luar.

6) Melukis rupa geometri iaitu segitiga. Kreativiti (KTI 1. (ST 2.coklat. biru. pasir ) mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya. Melakonkan situasi datang dan pulang dari sekolah. kuning. lebih nipis).2.3) Membandingkan ketebalan objek (lebih tebal.2.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu.1. ungu. (ST 12. jingga. Membaca buku cerita kisah teladan berkaitan dengan menepati masa ke sekolah. (KTI 1. Main peranan ketika ingin meminjam barang daripada kawan. hitam. (KTI 1.3. hijau.3. Menyusun buku dan mengemas pusat pembelajaran. Mengenalpasti huruf vokal yang terdapat pada nama rakan.1.2) Membuat pelbagai binaan ( menggunakan bahan seperti blok.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA    CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2. (ST 12. Bersoaljawab tentang peraturan di dalam kelas dan mengetahui peranan setiap murid.2) Membandingkan berat objek (lebih berat. lebih ringan). Bermain teka nama alatan yang terdapat di dalam kelas.5) Memerhati warna-warna di persekitaran dan mengenalpasti warna merah.2. bulat. Berbual tentang gambar mengenai        Modul Bertema 161 . segiempat.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh (ST 2. bujur.2. Menyebut nama guru. merah jambu. putih. Membuat giliran murid yang bertugas membantu menyediakan peralatan di meja makan.

5) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas. perpustakaan )   Muzik dan Pergerakan    Menyanyi lagu 7 hari seminggu.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas. Memperkenalkan lagu sekolah dan menyanyi dengan sebutan yang jelas. Lawatan ke sekitar sekolah ( pejabat.2. (KM 4. padang.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1.1. Melawat dan membersihkan taman bunga Lawatan ke sekitar sekolah dan mengenalpasti bentuk-bentuk yang terdapat pada persekitaran.    Membandingkan saiz.4) Menyebut nama sekolah. Penerokaan dan Lawatan  Mengecam warna-warna yang terdapat pada mural di sekitar sekolah .4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. bilik guru. Melawat sekitar sekolah dan menyatakan dengan jelas nama / alamat sekolah secara lisan. Kemanusiaan (KM 4.1. ketebalan dan berat barangan dalam kelas.1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. kantin.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1. (BM 2.  Menjaga kebersihan sekolah.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai kecederaan murid di sekolah. (BM 2. Nyanyian lagu ‟Selamat Pagi Cikgu‟ Modul Bertema 162 .  Meletakkan barangan ke tempat asalnya.5.1. (KM 4. rekod dalam bentuk lukisan. (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.4.

7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 3. Membuat lipatan bentuk sekolah Membina pelbagai jenis bangunan yang berlainan saiz menggunakan kotak-kotak kecil. Sains dan Teknologi (ST 7. Melakar peta kedudukan sekolah menggunakan krayon.11.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Seni dan Kraf  Membuat binaan bangunan menggunakan blok kayu    Mewarna gambar pemandangan sekolah dengan teliti dan kemas . Melukis bentuk-bentuk geometri dan menggabungkannya menjadi sebuah bangunan. (BM 4. (BM 4.2. Menggunting kertas manila menjadi bentuk bangunan sekolah.     6 Diri Saya Kawan Saya Seni dan Kraf  Memerhati rupa bentuk muka rakan dan melukisnya.1.7) Membilang secara menaik 1-10 dan menurun 10-1 Modul Bertema 163 .2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 3. Sambung titiik-titik lakaran gambar bangunan sekolah.2.

bibir.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek-objek yang diperhatikan.6) Menghormati hak orang lain seperti: a. b.1. (KM 5. Memulangkan barang selepas meminjam. dahi. Membuat boneka kawan Muzik dan Pergerakan  Menyanyi sambil membuat pergerakan dalam kumpulan ( lagu kawan saya ) Penerokaaan  Memerhati perbezaan rambut.  Berbual berdasarkan gambar situasi menolong rakan yang di dalam kesusahan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2.1.1.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan. (KM 5. bentuk muka dan ketinggian rakan dan menceritakan perbezaan itu. kening. (PSE 3. pipi.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan. (PSE 3. dagu.1. Berbincang dengan rakan secara sopan dan menghormati pendapat orang lain semasa membuat perancangan membersihkan kelas/gotong royong. Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab dengan rakan-rakan secara berkumpulan untuk mengetahui latar belakang mereka. (ST 3.1.3.1. siku. bahu. Kemanusiaan (KM 3. (ST 2.5) Bertanya dengan penuh keyakinan.  Memerhati dan menamakan bahagian tubuh badan rakan seperti lidah.  Modul Bertema 164 . dan sebagainya.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain. contohnya rakan yang mengalami kecederaan.1.4) Bergaul mesra dan tolong menolong Perkembangan Sosioemosi (PSE 2.3) Menyatakan faedah berkawan.2) Bercerita tentang rakan. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain.2.

(KTI 2.2.2.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. (KTI 1. Kreativiti (KTI 1.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. Modul Bertema 165 . Permainan  Mencari rakan berdasarkan kad nama bergambar.1) Saling berkongsi dalam mengguna kan barang dan peralatan di dalam kelas.13) Menyanyi dengan gerakan.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.1.2. Membaca buku tentang kawan.1. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam.2. Pendidikan Moral (PM 14.10) Menyanyi dengan sebutan yang jelas (KTI 2.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa manjalankan aktiviti kumpulan.2) Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu. (PM 14. (KTI 1. (PM 14.2.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN c. Memasak  Mari memasak : pertandingan menyediakan hidangan bersama rakan untuk minuman petang.

3) Menyatakan faedah berkawan. (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.7.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.11.2. (BM 3. 7 Diri Saya Jiran Saya Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang jiran.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2. Modul Bertema 166 .7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1.2. (BM 3. (BM 4. Kemanusiaan (KM 5.1. (BM 4.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.4.5.

Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Perkembangan Sosioemosi (PSE 3.2.4) Bergaul mesra dan tolong menolong.6) Menghormati hak orang lain seperti: a. (KM 5.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain.1.2) Menyatakan kaum di Malaysia. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain. (PM 14. Memulangkan barang selepas meminjam. kenduri. Melafazkan pantun empat kerat berkaitan jiran. Membina carta jiran mengikut kaum di persekitaran. b. menziarahi jiran yang sakit dengan bimbingan guru. Pendidikan Moral (PM 14.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa manjalankan aktiviti kumpulan.2. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam. Kuiz meneka pekerjaan jiran berpandukan lakonan secara berkumpulan.1.2) Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu. Mendengar cerita berkaitan dengan jiran dan menceritakan semula cerita tersebut.1. (PSE 3.1. Lakonan / simulasi tentang aktiviti yang dilakukan bersama jiran. Seni dan Kraf  Melukis gambar tentang jiran. Modul Bertema 167 .  Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan jiran.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat. Melakonkan watak jiran pelbagai kaum dalam situasi gotong royong.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA      CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 5. c. (KM 5.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2.

2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1. Modul Bertema 168 . (BM 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.1.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Kreativiti (KTI 2. (BM 3.2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.5.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.7.2.4. (KTI 1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 2. (BM 2.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 4. (BM 4.13) Menyanyi dengan gerakan.11.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.

2. (PFK 4. (PFK 4.7) Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan. sesuai dan kemas. sikat. (PFK 3.1. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi sambil membuat aksi bagaimana cara membersih peralatan peribadi. berus gigi. (PFK 4.8) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri.1.   Melakonkan cara membersihkan pakaian dan peralatan dalam situasi yang sebenar. (PFK 4.6) Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri.8) Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki. Modul Bertema 169 . 8 Diri Saya Kebersihan Seni dan Kraf  Menyusun kad gambar cara membersih pakaian mengikut urutan dan melekatkannya atas kertas manila untuk dijadikan satu poster.4) Menjaga kebersihan pakaian. Membincangkan cara bagaimana untuk mengelakkan penyakit seperti menutup mulut apabila bersin atau batuk.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan.9) Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan.1. (PFK 4.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 3.1.1. Bahasa dan Komunikasi  Menyambung cerita bagaimana menjaga kebersihan barangan sendiri seperti sapu tangan. (PFK 4.1.1. (PFK 4.2) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit seperti menutup mulut bila bersin dan batuk.

Kreativiti (KTI 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 4.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.5.1.2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.4.13) Menyanyi dengan gerakan.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.7.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1. (BM 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.11. (BM 2. Modul Bertema 170 . (BM 2. (BM 4.2. (BM 3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.

2. Menunjukkan pelbagai gambar yang berkaitan dan minta murid mengasingkan  Modul Bertema 171 . (PFK 5.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.7) Memberitahu orang dewasa apabila berlaku kecemasan. 9 Diri Saya Keselamatan Diri Bahasa dan Komunikasi  Murid menyebut nama sendiri. benda tajam c. Membuat lakonan rakan yang cedera akibat terjatuh semasa bermain. nama ibubapa.2. alatan elektrik b.2.2. nama prasekolah.2. lokasi tempat tinggal (alamat) dan nombor telefon keluarga secara bergilir-gilir. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 5.10) Menjaga keselamatan diri.8) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat. minta murid memberi pandangan.  Menjalankan simulasi keadaan kebakaran di sekolah dan tindakan yang harus dilakukan. Menonton cerita teladan yang berkaitan dengan menjaga keselamatan diri semasa di rumah. (PFK 5.6) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit. (PFK 5. taman permainan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1. lari dan memberitahu orang dewasa. (PFK 5.2. lokasi tempat tinggal (alamat) dan nombor telefon keluarga. (PFK 5. kecederaan atau penderaan. nama prasekolah.9) Menyatakan cara menghindari sumber. nama ibubapa. Cadangkan tindakan yang perlu diambil.2. tempat dan situasi yang membahayakan seperti: a. alatan permainan    Lakonan secara berkumpulan pelbagai situasi yang bahaya.5) Menyebut nama sendiri.

tempat awam (PFK 5.   Simulasi keadaan kebakaran dan anggota penyelamat menjalankan tugas. (PFK 5.3.8) Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali. (PFK 5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN d. tempat awam (PFK 5.3) Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a.1. tempat sunyi f. masuk hospital ) Menyatakan kepentingan menjaga bahagian sulit badan kita dan batasbatasnya antara lelaki dan perempuan Berbincang dengan murid tentang bahaya mengikut orang yang tidak dikenali dan cara mengelak daripada di dekati orang yang tidak dikenali. (PFK 5. berlaku kemalangan.3. Bersoaljawab tentang kemalangan yang sering berlaku di rumah.3. benda / bahan yang bahaya dan tidak bahaya. Mengumpul pelbagai gambar berkaitan situasi yang membahayakan diri dan membuat buku skrap mengikut kategori.7) Mengamalkan sikap asertif bila menghadapi situasi yang tidak selamat. melintas jalan raya e. taman permainan d. Membimbing murid membaca keratan akhbar berkaitan isu-isu keselamatan      Modul Bertema 172 . sekolah c.5) Mengenal anggota sulit. (PFK 5. Menyusun gambar mengikut urutan peristiwa dan menceritakan peristiwa itu (Contohnya: bermain di tepi jalan raya. sekolah dan taman permainan. (PFK 5.6) Mengenal dan menceritakan tentang contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat.1. banjir.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang merbahaya.2.3. rumah b.4) Mengenal pasti situasi yang membahayakan seperti lantai licin.

5) Main peranan mengikut imaginasi.2.  Menggunakan gunting dengan cara yang betul dalam aktiviti dengan bimbingan guru.1) Menceritakan perkara yang Amali  Mop lantai bilik air yang licin secara berkumpulan.5) Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian. Bawa murid ke dapur dan tunjuk cara  Modul Bertema 173 . kemalangan dan bencana alam ). Cop simbol atau perkataan pada baju. (BM 2. (PFK 5.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.6) Berlakon dengan menggunakan props. (KTI 1.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN kebakaran. ( kes penculikan. (KT 3.4.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2. jalan raya.1. penderaan. Seni dan Kraf  Mewarna gambar pelbagai situasi berkaitan keselamatan  Membuat poster cegah kemalangan secara berkumpulan dan pamerkan di luar kelas. Kreativiti (KTI 1.2.lantai licin  Sila berbaris   (KT 3.1.T ( Contoh: „berhati-hati di jalan raya’ ) Membuat kad besar tentang panduan keselamatan dan lekat di bahagian kelas  Mari bermain dengan selamat  Utamakan keselamatan  Awas. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan.1..

Merekabentuk pelbagai binaan bangunan. (BM 4.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. warna. pisau atau benda lain yang tajam.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Sains Teknologi (ST 2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2.  Menyanyi tanpa muzik lagu yang berkaitan dengan keselamatan 10 Diri Saya Rumah Saya Penerokaan  Pertandingan mencari bentuk-bentuk yang terdapat di persekitaran dan menghasilkan gambar rumah daripada bentuk-bentuk itu.11.2.1. yang betul menghulur gunting. (BM 2. (ST 11. (BM 3. Bawa murid ke taman permainan dan tunjukkan bahaya yang akan terjadi jika tidak mengambil langkah-langkah keselamatan.  Menunjukkan kepada murid contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat menggunakan anak patung. dalam.5. bawa.1.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. belakang.  Muzik dan Pergerakan  Menyanyi dan melakukan pergerakan berdasarkan lagu yang berkaitan dengan keselamatan. atas. (ST 11.   Mengelas pelbagai rumah mengikut ciri seperti saiz.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2) Mengecam bentuk segitiga.2.6) Memerhati dan mengenal bentukbentuk di persekitaran. (BM 4. (BM 3. Modul Bertema 174 . bulat. bentuk.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang: depan. luar.7.

 Melukis dan mewarnakan gambar ‟Rumah Idaman Saya‟ dan menceritakan tentang rumah idaman ini. (KTI 1.pa + pan.ru + mah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN segi empat tepat dan segi empat sama.3.1. bilik air.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh Kreativiti (KTI 1. .7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz: besar. bulat. bulat.2) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri (menggunakan bahan seperti blok.bentuk geometrik iaitu segitiga. bilik tidur. segiempat.   Bahasa dan Komunikasi  Murid bercerita tentang rumah mereka. pasir) dan menceritakan pembinaannya.  Pertandingan membuat binaan rumah menggunakan blok atau bahan lain.3) Berbual menggunakan ayat yang Modul Bertema 175 .8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. Seni dan Kraf  Menghasilkan gambar rumah menggunakan bentuk.te + res.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. panjang. Bahasa (BM 2.nipis. (KTI 1. dapur. (ST 12.rendah.  Pertandingan memadan suku kata untuk membentuk perkataan yang berkaitan dengan rumah. Membuat origamui ‟Rumah Idaman Saya‟ Murid membuat buku skrap tentang bahagian-bahagian rumah (Contohnya: bilik tetamu.3. segiempat. pendek. bujur.2.6) Melukis rupa geometrik iaitu segitiga. (ST 12.1. bujur.tebal. . kecil. taman) (ST 2.2.2. tinggi. .

5.2.Rumah pangsa .6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah Modul Bertema 176 .1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN mudah dengan sebutan yang betul.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 2. (BM 3.Rumah papan .Rumah banglo . (BM 2.1.2.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.Rumah panjang 11 Diri Saya Emosi Diri Bahasa dan Komunikasi  Meneka aksi perasaan yang dilakukan oleh guru  Meneka aksi perasaan yang tunjukkan oleh Perkembangan Sosioemosi (PSE 1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 4. Pertandingan memadan gambar dan perkataan .Rumah teres .2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3. (BM 4.4. (BM 2.2.7.

 Menyebut perkataan yang lahir dari perasaan gembira. (KTI 2. (KTI 1. takut marah. sedih.9) Mengenal elemen dan alat muzik(had kepada gendang. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu yang berkaitan dengan emosi.2. guru melalui kad gambar  Menggambarkan aksi perasaan gembira dan sedih  Menyatakan perkara yang boleh menimbulkan perasaan gembira. Modul Bertema 177 .3.1.bersemangat (KTI 2. sedih. (KTI 1.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. lukisan dan tingkah laku. takut dan marah. (PSE 1.8) Mengenal elemen muzik:  kuat – lembut  cepat – lambat  tinggi – rendah  panjang – pendek  sedih – gembira .7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. takut dan marah Kreativiti (KTI 1.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.4.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira. Seni dan Kraf  Membuat boneka mudah dan gunakan boneka untuk menunjukkan emosi.2.4.  Mendengar cerita berkaitan dengan emosi diri.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan. alat bertali) dalam muzik yang diperdengarkan. sedih.

(BM 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.1.4.1.4.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (KTI 2.5.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2.10) Bercerita(talk about) tentang muzik yang diperdengarkan.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.11. (BM 3. Modul Bertema 178 . (BM 4.7. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2. (BM 2. (BM 2.

pahit.1) Mengecam duit yang berlainan nilai.5) Mengasingkan makanan mengikut rasa. tawar. Modul Bertema 179 .6) Mengumpulkan objek-objek mengikut bau.3. 12 Alam Bahan Makanan Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab berdasarkan gambar tentang makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat.2.3. (Contoh objek: belacan.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan.1. (ST 9.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 3. (ST 9.    Bersoaljawab berdasarkan carta piramid makanan.sarapan pagi .3.makan tengahari . sabun. (ST 9.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.1. Main peranan aktiviti menjual dan membeli makanan.1. (ST 2. contoh manis.7) Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi Berbual tentang makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi. masam. Sains dan Teknologi (ST 2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. masin.  Berbual tentang jenis makanan yang sesuai mengikut waktu makan.1.makan malam  Mengadakan simulasi jual beli makanan di mana murid belajar mengecam duit yang berlainan nilai dan memberi jumlah wang yang betul. ikan kering. (ST 2.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib/urutan. daun pandan). .

jemput-jemput pisang. dumpling. (PFK 3.1.2. (tidak perlu buat semua)  Mencuba cara makan pelbagai kaum di Malaysia Seni dan Kraf  Menyediakan duit kertas untuk tujuan simulasi jual beli makanan.6. popiah. Kemanusiaan (KM 7.2. lempeng pisang.   Meneka makanan berdasarkan bau atau rasa Mengenal makanan yang rosak dan basi.6.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1. (PFK 3. cucur udang.  Modul Bertema 180 . (BM 2. lempeng pisang.14) Menyurih menggunakan templet atau objek. dumpling. jemput-jemput pisang. (KM 7. Menghiaskan gerai makanan untuk tujuan simulasi jual beli makanan.5) Menyatakan jenis makanan yang sesuai mengikut waktu makan.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. popiah.3) Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat.3) Mencuba cara makan pelbagai kaum Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 2. Memasak  Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 3.4.  Menyurih duit syiling untuk menghasilkan duit kertas untuk tujuan simulasi jual beli makanan.2.2. cucur udang. (PFK 1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2) Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde. Penerokaan  Mengasingkan makanan mengikut rasa.4) Mengenal makanan yang rosak dan basi.

air objek tenggelam dan Sains dan Teknologi (ST 4. (ST 2. bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat)    dalam bekas pelbagai Modul Bertema 181 . (BM 4.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2) Memerhati proses perubahan keadaan ais kepada air dan wap air. (BM 4. (BM 3. Memerhatikan timbul. (BM 3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.4.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.7.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. 13 Alam Bahan Air Penerokaan  Meletakkan ais dalam gelas dan memerhatikan perubahan keadaan daripada ais kepada air dan wap air. (ST 4.1.2.1) Memerhati dan mengumpulkan objek kepada yang tenggelam dan timbul. Menuang bentuk.11.5.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (contoh aktiviti: objek mana yang akan tenggelam dan timbul. Memerhatikan perubahan air kepada wap air bila air mendidih.

12) Menuang air dari jug ke dalam bekas pelbagai bentuk seperti botol. gula dan pasir untuk memerhatikan sama ada ia larut dalam air.1.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan (ST 4.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA    CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2. Mencampurkan air kepada bahan seperti garam. cawan. kertas meyerap air.4) Mengasingkan bahan kepada yang boleh menyerap air dan yang tidak boleh menyerap air (Contoh: kapas menyerap air. Sukaneka pertandingan menuang air ke dalam botol.  Seni dan Kraf  Melukis menggunakan warna dan air. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 1. pasir tidak larut dalam air) (ST 4.1.8) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan. (ST 2. Mencuci sapu tangan menggunakan air.5.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian seperti:  Bagaimana mengeringkan baju yang basah  membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya (ST 2.3) Mengasingkan bahan kepada yang boleh larut dalam air dan yang tidak boleh larut dalam air (Contoh: garam dan gula larut dalam air. Memasak  Membantu merah. kepingan plastik tidak menyerap air). gelas. menyediakan sup kacang Bahasa dan Komunikasi  Membaca buku yang berkaitan dengan air.1. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu yang berkaitan dengan air Modul Bertema 182 .  Membuat kapal kertas dan membuat pertandingan perlumbaan kapal kertas.2. Meletakkan bahan seperti kertas dan plastik dalam air untuk melihat sama ada ia serap air atau tidak.

1. (KTI 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang.4. air terjun. Membuat pergerakan badan seperti air sungai mengalir.1. (KTI 1.1.5.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan. masa dan tenaga.2. Modul Bertema 183 . (KT 3. (BM 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 2. ombak.1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (KTI 1.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya.13) Menyanyi dengan gerakan.1.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kreativiti (KTI 1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.

2. tebal.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. pasir dan lumpur. batu dan pasir).2. 14 Alam Bahan Pasir Penerokaan  Menimbang pasir menggunakan alat penimbang      Bermain pasir dan membuat istana pasir Membentuk pasir menjadi bentuk-bentuk tertentu dengan acuan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. (ST 2. pendek tinggi.11. (BM 4. kecil.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian seperti :  Membersihkan air yang kotor menggunakan pasir Modul Bertema 184 .7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.5. (ST 2.1. panjang. (BM 3.7. Sains dan Teknologi (ST 2. Mengasingkan pasir dan batu melalui proses penapisan Mengasingkan air dan pasir melalui proses penurasan.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz besar.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek-objek yang diperhatikan (Contoh objek-objek: butang yang berlainan corak. rendah. nipis. pasir basah dan pasir kering.1. Membanding beza pasir sungai dan pasir laut dari aspek tekstur dan warna. (BM 4.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 4.1.7) Membanding dan membezakan tekstur bahan (Contoh: pasir kering dengan pasir basah; permukaan yang licin dengan permukaan yang kasar). Pendidikan Moral (PM 12.1.1) Menjayakan aktiviti secara berkumpulan. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 4.1.4) Menjaga kebersihan pakaian. (PFK 4.1.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan. (PFK 4.1. 6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan. Kreativiti (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.

   

Membasuh peralatan yang digunakan dengan betul selepas bermain pasir. Meramas pasir Membanding beza antara pasir kering dan basah. Mengisi pasir di dalam beg plastik mengikut ukuran bukan piawai (Contoh: satu beg pasir bersamaan 3 cawan pasir dan mengira jumlah beg pasir).

Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang tempat dimana pasir boleh dijumpai.    Berbincang tentang kejadian pasir Bercerita tentang kegunaan pasir Mencari perkataan nama tempat yang berkaitan dengan pasir: Pasir Panjang, Ujong Pasir. Membuat buku skrap tentang jenis-jenis pasir. Menulis huruf atau perkataan di atas pasir

 

Modul Bertema

185

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1.2.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. (KIT 2.3.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi. (KTI 2.3.4) Memainkan alat improvisasi bagi menghasilkan muzik atau mengiringi nyanyian. (KTI 2.3.5) Menghasilkan bunyi untuk memberi kesan kepada situasi (contoh: cerita, puisi). Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.

Seni dan kraf  Membuat kolaj menggunakan pasir halus     Membuat kolum daripada pasir berwarna Membuat jam masa daripada botol. Menggunting kertas pasir menjadi pelbagai bentuk. Menghias cawan dengan pasir berwarna dan daun kering.

Muzik dan Pergerakan  Menghasilkan marakas daripada botol dan pasir dan menggunanya untuk mengiringi nyanyian.  Menyanyi dan membuat pergerakan kreatif lagu “Sungai”

Permainan  Pertandingan mengisi pasir ke dalam botol.

Modul Bertema

186

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

15

Alam Bahan

Pakaian dan Aksesori

Penerokaan  Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. sama b. tidak sama.   Permainan menguntai butang / manik mengikut warna. Mengasingkan objek dan membuat perbandingan.

Sains dan Teknologi (ST 2.1.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek yang diperhatikan (Contoh: pelbagai jenis butang). (ST 6.2.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak, lebih atau kurang. (ST 2.3.4) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: Saiz (besar dan kecil, panjang dan pendek) Tekstur (licin dan kasar) Berat (berat dan ringan) Jumlah (banyak dan sedikit) (ST 2.3.5) Mengumpulkan objek-objek yang mempunyai dua ciri yang sama: a. Warna dan bentuk b. Saiz dan bentuk

Seni dan Kraf  Membuat kolaj berdasarkan satu ciri.    Membuat lipatan baju mengikut saiz. Merekacipta gelang atau rantai. Menggunting dan menampal untuk

Modul Bertema

187

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN c. Warna dan saiz (Contoh: segitiga hijau, bulat kecil) (ST 6.1.1) Memadankan objek berpasangan yang sama seperti kasut, sarung tangan. (ST 6.1.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring, kasut dengan sarung kaki. (ST 6.1.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. sama b. tidak sama. (matching equal and unequal groups) (ST 6.4.3) Mengecam corak berulang di persekitaran. (ST 6.4.4) Melengkapkan corak berulang yang diberi. (ST 6.4.5) Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya. (ST 9.1.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (ST 9.1.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib.

 

menghasilkan satu bentuk yang bermakna. Melipat pelbagai jenis pakaian . Melipat menghasilkan pelbagai bentuk .

Bahasa dan Komunikasi  Memadankan objek secara berpasangan seperti kasut,sarung tangan.     Menjalankan aktiviti jual beli dan membuat simulasi tukar duit. Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia berdasarkan kad gambar. Menonton pertunjukkan fesyen pakaian melalui audio visual. Memadan pakaian mengikut kaum.

Permainan  Permainan mencari pasangan mengikut arahan. a. Pakaian sama jenis b. Pakaian tidak sama jenis   Pertandingan memakai pakaian Permainan siapa paling cepat menyarung

Modul Bertema

188

14) Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek sarung kaki dan sarung tangan. butang cangkuk (PFK 1.2. (PFK 1.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk (PFK 1.2.1. (PFK 1.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 9. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 1.2.7) Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk dengan bimbinga.   Menguntai menggunakan pelbagai jenis manik dan tali.10) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan (PFK 1. Pertandingan memakai tali pinggang dengan cara yang betul dan kemas.11) Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali Modul Bertema 189 .1. beg (PFK 1.1.2.8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz (termasuk butang katup.9) Menggunakan tangan untuk menzip seluar. baju.

13) Memakai tali pinggang dengan bimbingan.1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Kemanusiaan (KM 7. Kreativiti (KTI 1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (KTI 1. Bahasa (BM 2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (BM 2.4. (BM 2.2. Modul Bertema 190 .1. (BM 2.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 1.2) Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia.5.2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1.

2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.lidah. (ST 3.telinga.3) Membandingkan dan mengumpulkan objek mengikut satu ciri a.tapak kaki dan batang straw. 16 Alam Bahan Peralatan Penerokaan  Aktiviti mengukur panjang dan tinggi objek dengan menggunakan ukuran seperti jengkal.  Mengumpulkan peralatan mengikut fungsinya.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.hidung.2) Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor sehingga nilai 10.1.4) Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai seperti jengkal. (ST 8. buku.1. (ST 2.kulit dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.panjang dan pendek)   Modul Bertema 191 .3) Mengenalpasti organ deria. tapak kaki.7.2. straw. (BM 4.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 3. (besar dan kecil.11.mata. Sains dan Teknologi (ST 2.  Menguji sama ada peralatan (contohnya bola) tenggelam atau timbul di air. Pertandingan mengelaskan peralatan. saiz.3.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. Projek membina rakit daripada straw dengan menggunakan peralatan yang sesuai.

bubu.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang dibuat dengan bimbingan.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN b. Seni dan Kraf  Mewarnakan gambar peralatan.1. Muzik dan Pergerakan  Murid menyanyikan lagu berkaitan dengan peralatan.4.2) Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah harian seperti. lebih atau kurang. (ST 6. tekstur.5.2. tampi Modul Bertema 192 .3.membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya .2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas (ST 6.melipat kertas untuk membuat replika peralatan. labu. Bahasa dan Komunikasi  Membuat buku skrap tentang peralatan-peralatan tradisional seperti nyiru. sama b. Aktiviti demonstrasi  Aktiviti tunjuk cara untuk mengendalikan alatan yang merbahaya seperti pisau dan gunting. (ST 2.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. kasut dengan sarung kaki. berat (berat dan ringan) (ST 2.  Aktiviti origami .1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak.membersihkan air yang kotor menggunakan pasir (ST 6. (ST 2. .(licin dan kasar) c.  Mengesan objek yang boleh tertarik pada magnet.1.  Aktiviti membersihakan peralatan yang telah digunakan.mengeringkan baju yang basah . tidak sama.

1) Mengecam duit yang berlainan nilai.2.1.5) Menjalankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas objek. Modul Bertema 193 .1.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib.1.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang bahaya (PFK 4.1.1. (ST 4.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli.1) Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian. (ST 4. (PFK 1. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 1. (ST 9.1.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 9.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan. (ST 9.6) Menjalankan penyiasatan terbimbing tindakan magnet ke atas magnet lain.2.13) Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol (PFK 5.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 7.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.1. (KM 4.6. cucur udang.2) Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif Kreativiti (KTI 1.1.3. Perkembangan Sosio emosi (PSE 2. (KM 7.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.lempeng pisang.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.2. (KTI 2. Modul Bertema 194 .popiah.2) Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri (PSE 3.jemput-jemput pisang.1. (KTI 1.5.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas – meletakkan barangan di tempat asal.dumpling.1.

1.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2. (BM 4.4.5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 2.7. (BM 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 3.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 4.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 3. (BM 2.11.2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1. Modul Bertema 195 .

9) Menyatakan cara menghindari sumber.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2. di air dan di udara. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 2. Modul Bertema 196 . Bersoaljawab tentang tayangan video tersebut.kenderaan bertayar dua . Bahasa dan Komunikasi (BM 2.3.kenderaan tidak bertayar    Menonton tayangan video tentang caracara yang betul untuk melintas jalan raya.1. (BM 2.4.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. 17 Dunia Teknologi Pengangkutan Penerokaan  Mengasingkan kad gambar kenderaan di darat.kenderaan bertayar empat . Melakonkan semula dengan yang telah ditonton dalam tayangan video keselamatan di jalan raya.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.5.6) Berlakon dengan menggunakan props.1. tempat dan situasi yang membahayakan seperti melintas jalan raya Kreativiti (KT 3.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.8) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan. Bahasa dan Komunikasi  Menghasilkan buku skrap berikut: . (BM 2.2.

7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.11.2) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti :  Tempat pembuangan sampah  Tanda lalulintas  Tempat untuk orang cacat Sains dan Teknologi (ST 12.2.2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Bercerita semula cerita yang didengar berkaitan dengan penggunaan kemudahan awam.7. pasir) mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya.2.1) Membina satu lingkungan yang lengkap. (BM 4.2) Membuat pelbagai binaan (menggunakan bahan seperti blok. Lakonan membeli setem dan mengepos surat di pejabat pos. (ST 12.3.     simbol Menamakan simbol-simbol yang terdapat pada jalan raya dengan bimbingan guru.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. 18 Dunia Teknologi Kemudahan Awam Komunikasi  Mengecam dan membezakan tandas lelaki dan perempuan. Menamakan jenis-jenis kemudahan awam yang diketahui. (BM 4. Modul Bertema 197 . (BM 3. Kemanusiaan (KM 8.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.

3.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.4. (KTI 1.   Seni dan Kraf  Membina model pelbagai replika kemudahan awam daripada doh.1.2. Simulasi di stesyen bas: cara membeli tiket berbaris menaiki dan turun bas. (KTI 2.13) Menyanyi dengan gerakan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 12. (KTI 2. Membuat buku skrap tentang simbolsilmbol kemudahan awam di kawasan persekitaran. (KTI 1. Menyusun lidi / kayu kecil membentuk satu lingkungan dan membilang.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Membuat model pondok bas menggunakan set binaan pasang  Modul Bertema 198 . Melukis dan melabel kemudahan awam yang terdapat di sekitar sekolah seperti pondok telefon dan perhentian bas.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.1. Lakonan orang melakukan vandalisme pada perhentian bas dan cara mengatasinya.     Membina menara daripada blok / kotak.1.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh. (BM 2. Kreativiti (KT 3.6) Berlakon dengan menggunakan props.2. (BM 2. Membuat telefon daripada cawan kertas dan tali tangsi. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.

gunting dan tampal mengikut nombor yang 1-10 Membina model bas sekolah dan membilang tingkap yang terdapat pada bas tersebut.2.7. Sains dan Teknologi (ST 12. 19 Dunia Teknologi Pembinaan (construcktion) Penerokaan  Membina jambatan atau bangunan menggunakan blok dan menceritakan cara pembinaannya. siap/lego  Mencari pelbagai gambar kemudahan awam di dalam akhbar dan gunting bagi membuat poster/montaj Bermain doh dan membentuk objek yang berkaitan dengan kemudahan awam Cop gambar pondok telefon.1) Membina penghubung antara dua objek / binaan dan memberi alasan mengapa penghubung itu dipilih.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2. (BM 3.1.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4. Modul Bertema 199 . (BM 4.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Membuat pergerakan kreatif menggunakan muzik rancak yang bersesuaian.    Muzik dan Pergerakan  Nyanyian lagu ”Telefon Berbunyi”   Pergerakan kreatif mengikut lagu.5.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.11. (BM 3.

3) Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah. (ST 11. (BM 2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Membina menara menggunakan bahan terbuang seperti botol plastik.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat/kukuh. Membina istana pasir dan mencerita tentang cara pembinaannya.3. (ST 12.1.11. (ST 12.pasir mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya. (BM 2.1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2) Membuat pelbagai binaan (menggunakan bahan seperti blok.1) Membina satu lingkungan yang lengkap.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 12. (BM 3. Memerhatikan lingkungan yang dibina oleh guru kemudian membina lingkungan menggunakan pelbagai bahan dan menceritakan pembinaan tersebut.4. Modul Bertema 200 .4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.   Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang karya pembinaan sendiri.  Membaca buku berkenaan dengan pembinaan.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2.3.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2.

Mengelas haiwan berdasarkan bilangan kaki menggunakan kad gambar. (ST 3. 20 Alam Hidupan Haiwan Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang jenis ikan mengikut saiz dan warna melalui pemerhatian. Mengasingkan gambar haiwan mengikut habitatnya. lebih atau kurang. ayam-reban. lembu-padang.4.4) Memerhati ikan dalam akuarium dan menceritakan tentang saiz dan warna ikan. itik-kolam.    Memadankan haiwan dengan tempat tinggal. Permainan memadankan gambar haiwan dengan makanan utamanya. Membanding beza dan mengelaskan gambar haiwan mengikut makanan utamanya.2.1. burung-pokok) (ST 3. Kreativiti (KTI 2.haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan) (ST 6. Seni dan Kraf  Mewarna gambar haiwan Modul Bertema 201 . ikan-air.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak.4.4. (Contoh:kucing-rumah.6) Mengumpulkan haiwan mengikut habitatnya. (ST 3. katak-air dan darat.5) Mengecam tempat tinggal haiwan.   Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu dengan pergerakan badan.1. kerbau-sawah.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. Penerokaan  Meneka dan mengecam tempat tinggal (habitat) haiwan dengan betul.4. (KTI 1.7) Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan utamanya (Contohnya:haiwan yang makan daging.13) Menyanyi dengan gerakan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3.

2.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 4. Modul Bertema 202 . (BM 2.2. (BM 3.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.11.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 4. (BM 2.7.5. (BM 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.4.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.

Mengasingkan pelbagai bijirin mengikut rupanya. tekstur d.3. urat daun (ST 3. bentuk e.     Modul Bertema 203 . warna b. warna b. menggunakan kanta pembesar. Menyusun pelbagai jenis sayuran di sudut main peranan berdasarkan dua kumpulan : sayuran berdaun dan berbiji.9) Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak 21 Alam Hidupan Tumbuhtumbuhan Penerokaan  Menyusun daun mengikut seriasi kecil – besar. warna daun b. Melawat taman bunga dan memerhatikan pelbagai jenis bunga yang berlainan warna dan saiz.3. (ST 3.3.3. saiz c.5) Memerhati dan mengumpulkan daun daripada persekitaran sekolah dan kediaman mengikut: a.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3.8) Memerhati dan mengumpulkan buah-buahan yang biasa dijumpai mengikut warna dan berbiji.3. saiz (Nota: Perekodan boleh dibuat melalui lukisan dan bukan menggunakan bunga yang sebenar) (ST 3. berbiji (ST 3.6) Memerhati dan mengumpulkan bunga daripada persekitaran sekolah dan kediaman mereka mengikut: a.7) Memerhati dan mengumpulkan sayur-sayuran mengikut ciri berikut: a. pendek– panjang      Menyusun daun mengikut bentuk Mengumpulkan daun mengikut warna Membezakan tekstur daun Memerhatikan urat daun. Projek menanam bawang atau kucai dan lihat perubahan pertumbuhannya. Menanam biji kacang hijau di atas tisu basah dan rekodkan perkembangan pertumbuhannya menggunakan jadual.

Kreavititi (KTI 1.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. (KTI 1.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. Melakonkan watak penjual bunga dan pembeli berdasarkan lagu ( lagu Gadis dan Bunga) Main peranan ikut imaginasi ( apa jadi pada tumbuhan pada hari ribut ) Membaca buku berkaitan dengan tumbuhan. (KTI 1.   Bersoaljawab tentang sayuran.2.2. (KTI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN benih dari segi ketinggian dan pertambahan daun dengan bimbingan.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya. Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang tumbuh-tumbuhan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. Mengenalpasti huruf vokal dalam perkataan buah-buahan dan sayursayuran yang biasa dijumpai.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus.2. (KTI 1. KTI 1.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. Melakonkan watak pesawah / pekebun bekerja.buahbuahan yang dijual di pasar.2.1. (KTI 1. Modul Bertema 204 .     Seni dan Kraf  Membuat penanda buku daripada bunga yang dikeringkan.2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.1.

1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Menganyam tikar daripada daun kelapa dengan bimbingan.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 3. (KIT 2.3.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA       CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1. (BM 2.5) Main peranan mengikut imaginasi.7.  „Ku tanam pokok bunga‟  „Bunga matahari‟  „Buah-buahan di Malaysia‟  „Tanya sama pokok‟  „Ke pasar minggu‟   Membuat pergerakan yang berkaitan dengan lagu yang dinyanyikan. Modul Bertema 205 .1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.4.1. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu dengan iringan muzik/perkusi.5. (KT 3. (KT 3.1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.4.6) Berlakon dengan menggunakan props.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik. Membuat kolaj daripada daun yang dikeringkan dan ranting pokok. Mewarna pelbagai gambar sayur-sayuran dan bunga. Menari tarian canggung sambil membuat aksi menampi padi. Membuat rantai / kalungan bunga Membuat model buah durian daripada surat khabar dengan teknik tampalan . Membuat montaj daripada gambar bunga. (BM 2.

buah-buahan.  Aktiviti meramas kelapa parut bagi menghasilkan santan dan membuat pengat labu dengan bimbingan.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Memadan gambar tumbuhan dengan nombor Menyelesaikan masalah operasi tambah   Modul Bertema 206 .2. Membuat marakas menggunakan kacang hijau ataupun kekacang lain.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4. (BM 4. Memasak  Memotong buah bagi menghasilkan rojak buah dengan bimbingan.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.11. daun. jus hijau adalah campuran buah kiwi dan epal hijau)  Matematik  Membilang kelopak bunga. biji benih dan nyatakan nombor.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.  Mengenal nilai wang daripada aktiviti jual beli sayuran. Mengumpulkan buah-buahan mengikut warna untuk dibuat jus (jus merah adalah campuran buah tembikai dan strawberi. bungabungaan.

(KTI 2. (KTI 2. guru meminta murid mengecam bunyi dalam alam sekitar dan menikmati keindahan alam. Aktiviti Luar  Berkelah di taman. Menyusun buah/bunga/sayur mengikut saiz ( kecil.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN dan tolak menggunakan biji benih (bahan maujud). Selepas perkelahan itu. Semasa perkelahan.6)Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran dan alam semula jadi seperti tidak mengotorkan alam sekitar.1.1.2.   Mengukur panjang sayuran dengan tali pengukur dan rekod dalam jadual. (KTI 1. air terjun.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. besar )  22 Alam Sekitar Sayangi Alam Sekitar Seni dan Kraf  Menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan buangan.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). murid digalakkan menceritakan semula perasaan mereka semasa berada di alam sekitar i itu dan juga menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan kutipan mereka daripada perkelahan tersebut. Menimbang berat buah / sayur menggunakan alat penimbang digital / analog dan rekod dalam jadual. Kreativiti (KTI 1. Modul Bertema 207 .12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. pantai.3. sungai atau hutan. sederhana.

hutan.3) Bercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada pelbagai bahan kegunaan manusia. angin. udara. contohnya pergerakan awan. ladang.4.4) Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti:  Pertumbuhan dan pereputan pokok. udara.2) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air.1. taman. (KM 6. satu perbincangan di adakan.3) Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai. sungai. Modul Bertema 208 . matahari kepada hidupan di dunia. air terjun. Bahasa dan Komunikasi  Menonton video berkaitan dengan kepentingan air. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan alam sekitar semula jadi.1. (KTI 2. Contoh lagu: “Tanya Sama Pokok”  Membuat gerakan badan fenomena alam. (KM 6.2) Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air. angin.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KT 3.2.6) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang.1. kelapa) (KM 6. haiwan. Selepas tontonan. matahari kepada hidupan di dunia. Kemanusiaan (KM 6. masa dan tenaga. daun pisang. (contoh: daun mengkuang.  Perubahan cuaca (KM 6.2.1.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang.

9) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi. (KM 6.3) Bercerita tentang kepentingan menjaga alam sekitar.3.3. (KM 6.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.3.3.8) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam (Contoh: bina taman).1. (KM 6.4) Menjauhi diri daripada tempattempat yang telah tercemar. (BM 2. (BM 2.3.7) Menjalankan aktiviti kitar semula.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 6.5)Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia. (KM 6.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (KM 6. Modul Bertema 209 .4. (KM 6.6) Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.3.

cuaca berangin dan hari hendak hujan.  Memerhati awan.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Murid membuat perbandingan berhubung dengan bayang-bayang ini.1. (ST 5. (BM 3. cuaca mendung. (BM 4.5.11.1. (BM 3.  Modul Bertema 210 . melakar dan mewarnakan awan pada keadaan cuaca yang berlainan. (BM 4.2) Memerhati dan menceritakan awan pada cuaca yang berbeza seperti hari panas.5) Memerhati dan merekod bayangbayang objek pada waktu berbeza dalam sehari.2. (ST 5.7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. 23 Alam Fizikal Cuaca Penerokaan  Aktiviti melakarkan bayang-bayang seorang murid atau tiang di luar bilik darjah pada waktu berbeza dalam sehari.2. Sains dan Teknologi (ST 5. Merekod keadaan awan pada carta cuaca setiap hari.6) Membandingkan panjang bayangbayang setiap murid pada masa yang sama.

Muzik dan Pergerakan  Menyanyikan lagu berkaitan awan cuaca dan pelangi.4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 5.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (contoh aktiviti: objek mana yang akan tenggelam dan timbul. (BM 2. Bahasa dan Komunikasi  Membaca buku berkenaan cuaca.2.memakai payung Hari panas . (BM 2.4) Meneroka pembentukan pelangi. bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat) (ST 5.4. Contoh: Hari berangin .2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas.1.  Aktiviti kumpulan melukis satu poster berkenaan apa yang boleh dilakukan dalam cuaca yang berbeza.1.1. pelangi.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (KTI 1.3) Membandingkan aktiviti yang dijalankan dalam cuaca yang berbeza. Aktiviti membuat pelangi dalam atau di luar kelas.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.bermain bola/ beriadah Hari hujan . Memerhatikan pelangi dan melukis pelangi berdasarkan pemerhatian.1. (ST 2.menjemur kain Kreativiti (KTI 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Modul Bertema 211 .bermain layang-layang Hari redup . awan.1. Seni dan Kraf  Melukis gambar pelangi.

(BM 3.2.5. Kreativiti (KTI 1. KM 5.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 4. 24 Negara Saya Perayaan Hari Raya Aidil Fitri Bahasa dan Main Peranan  Main peranan bersalaman dengan ahli keluarga pada pagi hari raya. Kemanusiaan KM 5.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.3 Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.2 Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.3.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai Memasak  Membuat kuih raya.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.11.  Menghidang juadah hari raya Sambutan Hari Raya Modul Bertema 212 . (BM 3. (BM 4.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (KTI 1.2.3.  Bercerita dan bersoaljawab tentang pengalaman semasa menyambut hari raya.2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.

1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.3. Sambutan hari raya di dalam kelas prasekolah Tunjukcara solat sunat hari raya Seni dan Kraf  Membuat kad ucapan Hari Raya Aidil Fitri       Menghias kelas Melukis baju raya sendiri Mencantikkan baju raya dengan menggunakan pelbagai teknik.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). Muzik dan Pergerakan  Nyanyian/karaoke lagu-lagu hari raya  Nyanyian beraksi hari raya dalam dua kumpulan besar berdasarkan lagu ‟goreng pisang‟ Modul Bertema 213 . (KTI 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 3.1. (BM 2.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. (BM 2.5. (BM 2.7.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.1.4.1. (KTI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN aktiviti dengan bimbingan.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Melukis gambar suasana sambutan hari raya. Menganyam ketupat Menghasilkan sampul duit raya. (KTI 2.

6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4. kambing. Kreativiti (KTI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.3.Ponggal . (KTI 1.3 Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.Hari Raya Qurban .2.Gawai . KM 5. (KTI 2.2. (KTI 1.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. Memadankan gambar tunggal utama sesuatu perayaan di Malaysia.2. 25 Negara Saya Perayaan di Malaysia Contoh: .3.   Membuat buku skrap tentang perayaanperayaan di Malaysia. Modul Bertema 214 .11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).11. unta.2.3. Contoh :  Gawai Dayak ( menuai padi)  Pesta Keamatan (menuai padi)  Krismas ( Pokok Krismas)  Ponggal (Memasak Susu dalam periuk tanah dan tebu)  Hari Raya Qurban (penyembelihan haiwan seperti lembu.kerbau ) Kemanusiaan KM 5.Krismas .7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. biri-biri.Pesta Keamatan Bahasa dan Komunikasi  Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan. (BM 4.2 Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.

4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 2. (BM 3.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.4.7.1.1.11. (BM 4. (BM 3. (BM 2. Modul Bertema 215 . (BM 4. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. (BM 2.2.1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.

5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum masyarakat Malaysia. Seni dan Kraf  Membuat tanglung daripada kertas warna secara berkumpulan dan membuat Modul Bertema 216 . (KM 5. Kreativiti (KTI 1. Mengeja perkataan tertentu yang terlibat dalam tema ini. angpau dan lain-lain.3.1. (KTI 2.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.3. (KTI 2.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan (KM 7. (KTI 1. Melakonkan watak penari tarian naga melakukan persembahan .7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.3.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. (KTI 1.2.2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia. 26 Negara Saya Perayaan Tahun Baru Cina Seni dan Kraf  Bergotong-royong menghias kelas dengan bahan yang berkaitan dengan sambutan Tahun Baru Cina seperti tanglung.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. Bersoaljawab tentang makanan istimewa pada Tahun Baru Cina.1.2.     Bersoaljawab tentang haiwan yang menjadi lambang pada tahun tersebut.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).2. Sambutan Tahun Baru Cina  Menyambut Tahun Baru Cina dalam kelas prasekolah Bahasa dan Komunikasi  Bercerita pengalaman berkunjung ke rumah rakan yang menyambut perayaan ini.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 5.

Bahasa dan Komunikasi (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KT 3.1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 2. Mencari gambar berkaitan sambutan Tahun Baru Cina di dalam akhbar atau majalah dan membuat buku skrap.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Membuat anyaman membentuk ikan dengan menggunakan sampul angpau.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Modul Bertema 217 . (BM 4.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. pakaian.11.1.6) Berlakon dengan menggunakan props.5. (BM 2.5) Main peranan mengikut imaginasi. Menghias pokok limau dengan riben merah dan tanglung yang dihasilkan.2.7.1.      Memasak  Mengenali makanan istimewa yang biasa dihidangkan semasa perayaan ini. warna dan pergerakan.  Membuat mini tanglung daripada sampul angpau. Menonton video berkaitan tarian singa dan bersoaljawab tentang tarian tersebut dari aspek muzik. (BM 2.4.1. Membuat lipatan kertas membentuk sampul angpau. (KT 3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.  Memotong limau dengan bimbingan dan membuat jus. Mewarna gambar situasi sambutan Tahun Baru Cina. (BM 3. perarakan di sekitar sekolah. (BM 3.

(KM 5.  Sambutan Deepavali di kelas prasekolah.3. Modul Bertema 218 .7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Menyanyi lagu Selamat Tahun Baru Cina dengan bimbingan. bunyi gendang )  Bermain alat perkusi simbal yang menjadi alat penting dalam persembahan tarian singa.    Matematik  Membuat operasi tolak berdasarkan bahan maujud (limau .3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan. Menari tarian singa bersama iringan muzik dengan bimbingan. Muzik dan Pergerakan  Mengecam pelbagai bunyi daripada CD yang dipasang ( bunyi mercun.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia. kuih) 27 Negara Saya Perayaan Deepavali Sambutan Deepavali  Lawatan ke rumah jiran yang merayakan perayaan Deepavali. Melakukan pergerakan kreatif menggunakan muzik yang sesuai. Kemanusiaan (KM 5.3.2.

Modul Bertema 219 .1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. (KTI 2.1.1. (KTI 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kreativiti (KTI 1. (KTI 1.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). (KT 3.1.1.5) Main peranan mengikut imaginasi.2.6) Berlakon dengan menggunakan props.  Mewarnakan kad perayaan Deepavali.2.  Bersoaljawab tentang bagaimana membantu rakan yang menyambut perayaan Deepavali. (KTI 1. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan Deepavali.1. Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang pengalaman semasa menyambut perayaan Deepavali.3.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. (KT 3. (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Seni dan Kraf  Mewarna gambar perayaan Deepavali.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.

6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2. Kemanusiaan (KM 7.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum Modul Bertema 220 .5.4. 28 Negara Saya Lagu dan Muzik Tradisional Muzik dan Pergerakan  Menyanyikan lagu kanak-kanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia. (KM 7. (BM 4.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.2.2. Pok amai amai. Aktiviti menari tarian tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.   Memainkan perkusi dengan iringan muzik tradisional. (BM 3.2.7. Suranggani. (BM 4.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2. Contoh lagu: Jongjong Inai.11.4) Mengenal alat muzik tradisional pelbagai kaum. (BM 3.2.3) Menyanyikan lagu kanak-kanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia (KM 7.

2. tarian kipas.2.4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN masyarakat Malaysia.   Membuat buku skrap peralatan muzik tradisioanal. Bawang Putih Bawang Merah (KM 7.2) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di masyarakat Malaysia. Si Tanggang.2.2. si-tanggung.8) Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan. Pak Pandir.4) Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai (kuat-lembut).2.2) Bermain permainan tradisional masyarakat pelbagai kaum masyarakat Malaysia.6) Memainkan perkusi mengikut tempo (laju-lambat) (KTI 2. Pak Pandir.5) Memainkan perkusi dengan beat yang konstan (constant beat). tarian kambadi Bahasa dan Komunikasi  Aktiviti bersoaljawab tentang pelbagai jenis peralatan muzik tradisional. Contoh cerita: Sang kancil. (KTI 2.3.8) Memainkan perkusi mengiringi  Modul Bertema 221 . (KM 7. bawang putih bawang merah) Akktiviti menonton CD cerita-cerita rakyat seperti Sang Kancil. (KTI 2. Contoh tarian: tarian joget. Kreativiti (KTI 3.7) Memainkan perkusi dengan iringan muzik.1.7. (KTI 2. Aktiviti mendengar cerita berdasarkan buku cerita. (KTI 2. (KTI 2.11)Mengenali lagu dan muzik dari pelbagai budaya di Malaysia.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN muzik.2. (BM 4.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan . (BM 3. (BM 3.2.4.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.7. (BM 2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1.11. (BM 2. (BM 2. Modul Bertema 222 .1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.5. (BM 4.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.

11) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri.Litar Formula 1 Sepang .1.Menara Berkembar Petronas .13) Menyanyikan lagu negeri. (KM 8.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 8. (KM 8. (KM 8. (KM 8.kereta nasional .10) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri.4.1. (KM 8.1. 29 Negara Saya Kemerdekaan Negara Bahasa dan Komunikasi  Mendengar kisah tentang riwayat hidup Bapa Kemerdekaan iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan bersoaljawab mengenainya.Putrajaya . Contoh mercu tanda negara adalah: . (KM 8.   Modul Bertema 223 .7) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dunia.Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) .tempat-tempat pelancongan .1.   Bersoaljawab tentang negeri sendiri.1.8) Menyatakan nama negeri sendiri. (KM 8. Bercerita tentang perkara-perkara yang telah menjadi kebanggaan negara: .bangunan-bangunan .9) Mengecam bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri.1.Menara Kuala Lumpur .12) Menyanyikan lagu kebangsaan.4) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.3) Menyatakan tarikh Hari Kemerdekaan.Jambatan Pulau Pinang Memadankan gambar mercu tanda dengan kad perkataan nama-namanya yang betul. (KM 8.1.tokoh-tokoh .pemimpin negara Melihat gambar mercu tanda negara dan bercerita tentangnya.14) Menamakan bunga kebangsaan Malaysia.4.1. (KM 8.4.2) Menamakan Bapa Kemerdekaan. (KM 8.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 8.2) Bercerita tentang kebanggaan negara.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.4) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia.2. Modul Bertema 224 .5. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Melihat potret-potret dan menyebut nama-nama pemimpin negara: .7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.    Bercerita tentang tempat-tempat bersejarah di negeri sendiri .2.Menteri Besar/Ketua Menteri negeri sendiri .Yang dipertuan Agung .2) Mengenal pemimpin negara dan negeri Kreativiti (KTI 2. Menonton dokumentari tempat-tempat bersejarah di Malaysia dan bersoaljawab mengenainya.1.5. (KM 8.Menteri Pelajaran  Muzik dan Pergerakan  Nyanyian lagu-lagu patriotik.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Bercerita tentang tempat-tempat bersejarah di Malaysia.2.1.Perdana Menteri .5.1.3) Bercerita tentang mercu tanda negara. (KTI 1. (BM 2.Sultan/Raja/Tuan yg Terutama Negeri sendiri . seperti lagu ”Tanggal 31”  Aktiviti perbarisan/kawad kaki. (KTI 1. (KM 8.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). (KM 8.

1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2. Penerokaan  Meneroka glob untuk mengenalpasti kedudukan Malaysia. Modul Bertema 225 .6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2. (BM 3.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.11.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 4.4.5.7.2.  Seni dan Kraf  Mengecam warna-warna yang terdapat pada bendera Malaysia dan bendera negeri. Menyanyi lagu negeri dengan penuh perasaan sambil berdiri tegak dan memandang ke arah bendera negeri. (BM 2. (BM 4. (BM 3. Menyanyi lagu kebangsaan Negaraku dengan penuh perasaan sambil berdiri tegak dan memandang ke arah Jalur Gemilang.    Pertandingan mewarna Jalur Gemilang Menghasilkan Tangan Gergasi Jalur Gemilang Memerhati bunga raya sebenar dan kemudian melukis gambar bunga raya dan mewarnakannya.

3.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri.1.makanan. Kraf dan Peralatan Tradisional Seni dan Kraf  Mengayam tikar menggunakan pelbagai bahan (kertas warna.2) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraf tangan berunsur budaya pelbagai kaum 30 Negara Saya Seni. Permainan  Pertandingan permainan tradisional Lawatan  Mengadakan lawatan peralatan ke muzium bagi melihat peralatan tradisional. (KTI 1.7) Mengenali keistimewaan diri dan menunjukkan bakat.2. Modul Bertema 226 . (PSE 2. Kreativiti (KTI 1. Mewarnakan gambar. (PSE 3.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya. (KTI 1.4. Bahasa dan Komunikasi  Pertandingan mengenal peralatan tradisional menggunakan kad gambar.2.1.3. barangan dan peralatan seperti permainan.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan. (KTI 1.13) Menghasilkan kraf tradisional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Pendidikan Moral (PM 7.7) Berkongsi idea.5) Menyatakan pandangan secara lisan hasil karya sendiri dan rakan (KTI 1.daun pisang. daun kelapa dan lain-lain)   Membuat buku skrap tentang pelbagai peralatan tradicional.1.  Menonton CD berkaitan dengan peralatan tradicional.7) Menghayati benda yang dilihat disentuh dan didengar Kemanusiaan (KM 7.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Masyarakat Malaysia.1. (BM 2.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (BM 3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Modul Bertema 227 . Bahasa dan Komunikasi (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.4.11.5. (BM 3.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.7. (KM 7. (BM 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 2.5.1.2.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4. Modul Bertema 228 .2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

LAMPIRAN CADANGAN JADUAL WAKTU 229 .

230 .

231 .30 (30 min) Recess 10. 8.50 11.10 – 8.cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar Bahasa Malaysia – Contoh 1 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.20 11.30(20 min) 10.00 (30 min) Aktiviti Thematic English Luar module basic module Matematik Modul English bertema basic module Outdoor Modul Modul activity bertema asas BM Modul Modul Modul bertema bertema asas BM Thematic module Thematic Thematic module module 10.10-9.10 (40min) Selasa Perbualan Morning pagi routine Morning Perbualan routine pagi Morning circle Morning circle Morning circle Rabu Morning routine Khamis Morning routine Jumaat Rutin pagi Nota: 9.50(20 min) (30min) (30min) 12.30 9.0010.30 (20 min) 8.30-9.20-11. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 50% masa pengajaran dan pembelajaran ( p & p)dalam BM dan 50% masa p & p dalam BI dapat dikekalkan.50 10.50-11. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.00 (10 min) Thematic Pendidikan Pendidikan Reflection module Islam Islam Thematic module Thematic module Thematic module Modul bertema Modul Asas Modul BM bertema Modul bertema Thematic module Pendidikan Islam Modul bertema English Basic Module Pendidikan Islam Reflection Recess Rehat Recess Reflection Refleksi Recess Refleksi 1) Penggunaan Bahasa Malaysia (BM) dan Bahasa Inggeris (BI )sebagai bahasa instructional: : 600 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.00 – 8.10 (10min) Isnin 8.30-10.

5012.30 (20 min) 9.3011. 232 . jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.5011.50 (20min) Thematic module 11.0011.0011.00 – 8.10-9. 8.30-10.20-11.30-9.00 (30 min) Modul bertema 9.30-10.10 – 8.00 (10 min) Reflection Matematik Modul bertema 8.00 (30 min) Recess 11.10 (40min) Outdoor activity Thematic module Modul bertema 9.30-11.00 (20 min) Thematic module 10.10 (40min) Aktiviti Luar 8.30 (20 min) Morning circle 10.30 (20 min) 8.10-9.3010.50 (20 min) Modul bertema Thematic module Modul bertema 11.Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar Bahasa Malaysia – Contoh 2 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.40 (30 min) Selasa Perbualan Morning pagi routine 8.10 (20 min) (10min) Rutin Perbualan pagi pagi 8.10 (10min) Morning routine 8.30 (30 min) Rehat 9.00 (10 min) Reflection Rabu 10.10 (40min) 9.30-11.10 – 8.5012.0010.50 (20min) English basic module 11.00 – 8. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 50% masa p & p dalam BM dan 50% masa p & p dalam BI dapat dikekalkan.30 (30min) English basic module 10.10-9.30-9.50 (30min) Modul bertema English Basic Module Pendidikan Islam 11.40 (30 min) Pendidikan Pendidikan Recess Islam Islam 9.30 (30 min) Modul asas BM 10.30 (30min) Thematic module 11.1010.00 (30 min) Modul asas BM Thematic module Modul asas BM 10.20 (30min) Modul bertema Thematic module Pendidikan Islam 11.5012.30-9.10 – 8.30 8.40-10.00 – 8.4011.10 (10min) Isnin 8.30 (20 min) Thematic Module Thematic module Modul bertema 11.0010.00 (10 min) Refleksi Khamis Morning Morning routine circle Jumaat Morning Morning routine circle Recess Reflection Recess Refleksi Nota: (1) Penggunaan BM dan BI sebagai bahasa instructional: : 600 minit setiap satu bahasa (2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.10 (30 min) 10.

30 (30 min) Recess 10.50-11.0010.30-9.10 – 8.50-12.3010.00 (30 min) English basic module 10.30 (20 min) Thematic module 9. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum boleh dibina.50 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidik an Islam 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.10 (10min) Morning routine 8.10-9.50 (20 min) Thematic modules 10.20 (30min) 模组教学 /Modul bertema dalam BT/ Pendidikan Islam English basic module 11.30-10.00 – 8.30 (20 min) Perbualan pagi 8. 8.20-11.10 (40min) Aktiviti Luar 9.00 (10 min) 总结 /Refleksi dalam Bahasa Tamil (BT) 总结 /Refleksi dalam BT Isnin Selasa 例常活 动/Rutin pagi dalam BT Morning circle Rabu 例常活 动/Rutin pagi dalam BI 例常活 动/Rutin pagi dalam BT Morning circle 数学 基础教学 /Modul asas Matemati k dalam BT 体健/ 户外活动 Modul Bertema Modul asas Recess BM Thematic modules Modul bertema Modul asas Rehat BM Thematic modules 华语 基础模组 /Modul asas BT Thematic module 华语 基础模组 /Modul asas BT English basic module Reflection Khamis 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT Modul bertema Modul Bertema Modul asas BM 休息 Modul Bertema Reflection Jumaat Rutin pagi 晨谈 /Perbualan Modul bertema Modul Bertema 模组教学 /Modul 233 Recess Modul Bertema 模组教学/ Modul 模组教学/ Modul Refleksi .Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar bukan Bahasa Malaysia – Contoh 1 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.

tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 1/3 masa p & p dalam BM.0010.50-12.20-11.10 (40min) 9.30 (30 min) 10.50-11.3010.30 (20 min) pagi dalam BT 8.8.10 (10min) 8.30 (20 min) 9.20 (30min) bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11.30-9. BI dan Bahasa Cina (BC)/Bahasa Tamil (BT )sebagai bahasa instructional: : 400 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema. 234 .00 (30 min) bertema dalam BT 10.10 – 8.00 (10 min) Nota: 1) Penggunaan BM.50 (20 min) 10. 1/3 masa p & p dalam BI dan 1/3 masa p & p dalam BC/BT dapat dikekalkan.50 (30min) bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11.30-10.00 – 8.10-9.

30-9.00 – 8.00 – 8.30-9.30 (20 min) Modul bertema 9.00 (10 min) 总结/Refleksi dalam BT Rabu 8.10 (10min) Morning routine 8. 8.00-10.20-11.30 (30 min) Recess 10.30-9.50-10.50-11.30 (20 min) 9.20-11.50-12.10 – 8.00 (30 min) 10.10 (40min) 体健/ 户外活动 9.50 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11.30 (20 min) Morning circle 8.10-9.00 – 8.20 (30 min) Rehat 10.30-11.50-11.20 (20min) Thematic module 11.10 (10min) 例常活动 /Rutin pagi dalam BT 8.50-12.10 – 8.20-11.50 (30min) Thematic module 11.50 (30min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.30 (20 min) Thematic module 9.50 (30 min) Modul Asas BM 10.50-10.Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar bukan Bahasa Malaysia – Contoh 2 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.10-9.00 (10 min) Reflection Isnin 模组教学 English / Modul basic bertema module dalam BT/Pendid ikan Islam Selasa 8.10 (40min) Modul bertema 9.30-9.10 (40min) 模组教学 /Modul bertema dalam BT/ Pendidika n Islam 9.10 (10min) Rutin pagi 8.20 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidika n Islam 10.30 (20 min) Perbualan pagi 8.10-9.20 (30min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.20 (30 min) Recess 10.50 (20 min) Modul Bertema 9.20-10.50 (30 min) English basic module 11.00-11.20-10.50-12.00 (30 min) Thematic module 11.10 – 8.50 (20 min) Thematic module 9.00 (10 min) 总结/Refleksi dalam BT 235 .30-10.30 (20 min) 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT 8.30-9.

00 (10 min) Refleksi 1) Penggunaan BM.30 (20 min) Modul Bertema 9.50 (20 min) Thematic module 11. 236 .00-11.30 (30min) Modul bertema 11.00 – 8.30-11.30-10.10 (40min) Aktiviti Luar 9.10-10.50 (20min) Modul bertema 11.10-9.00 (10 min) Reflection Jumaat Nota: 8.30 (20 min) Morning circle 9.00-10. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 1/3 masa p & p dalam BM.30-11.40 (30 min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 9.30 (20 min) 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT 8.10 – 8.30-9.10-9.40-10.10 (40min) 数学 基础教学 /Modul asas Matemati k dalam BT 8.40-11.00 (30 min) Recess 11.30-9. 1/3 masa p & p dalam BI dan 1/3 masa p & p dalam BC/BT dapat dikekalkan.00 – 8.10 – 8.Khamis 8.50-12.00 (20 min) Modul Bertema 11.30 (30min) English basic module 11.00 (30 min) Modul asas BM 10.30 (30 min) Modul asas BM 10.10 (10min) Morning routine 8.30-11. BI dan BC/BT sebagai bahasa instructional: : 400 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.50-12.10 (10min) 例常活动 /Rutin pagi dalam BT 8.10 (30 min) 休息 10.00-11.40 (30 min) Modul Bertema 10.

2010) Ketua Sektor Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak (mulai Februari. 2010) Dr.PANEL PENULIS Penasihat Pengarah Tn. Mokolus K Rowther Ketua Editor Ketua Unit Prasekolah(sehingga Januari. Bujang (mulai September. Ghani AMN (sehingga Ogos 2010) Datu Dr Hj.Abdul En Tajul Affendy Hassan 237 . 2010) Penasihat Editorial Ketua Sektor Perancangan Dasar dan Penyelidikan Hjh. Shamsudin Jamil Pn. Julaihi Hj. Ng Soo Boon Editor En. Zaitoon bt. Hj. Rohani bt. Zakaria Pn. Ali bin Ab.

Yusof Norasyikin Hashim. Ismail Hasnah Nordin.Salleh Farizah Hanim bt. Dr.Salam Aziz Naim Baharuddin Basir Bakhtiar Mohd. Hjh Norzila Ani. Najib bin Najmuddin. Utz Muhd.BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Ng Soo Boon. Shamsudin Jamil Rohani Abdul Tajul Affendy Hassan Zaitoon Zakaria Kamarul Azman Abd. Hjh Ramanathan a/l Nagarathinam Regina Joseph Cyril Zainon Majid Zamrus A.Nizam Mohd. Hjh Ho Wooi Cheng Indira Popatlal Jagdesh Kaur Gill Mohd.Rahman Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Matematik Rendah Unit Pendidikan Khas Unit Pendidikan Muzik Unit Bahasa Melayu Unit Bahasa Melayu Unit Bahasa Cina Unit Pendidikan Kesihatan Unit Bahasa Inggeris Unit Rendah Pendidikan Islam Unit Pendidikan Seni Visual Unit Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Unit Pendidikan Kesihatan Unit Bahasa Tamil Unit Bahasa Inggeris Unit Sains Teras Unit Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan 238 .

Ustazah Freddy Chan Kin Yee Jeyawathi Perera Lina Yeoh Gaik Li Persatuan Montessori Malaysia Persatuan Pendidik Profesional Awal Kanak-kanak Malaysia Penceramah Agama Bebas Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia 239 . Mohd.BAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA /JABATAN PELAJARAN NEGERI. Batu Pahat Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti. Ustazah Nahwiuddin Abdul Manaf. PEJABAT PELAJARAN DAERAH.Salleh. Shamsudin.Let Azilawati Abu Bakar Ewe Meng Huat Goh Wah Im Habsah bt. Nor Normasura Jani Poobalan a/l Manika Rohana Ismail Roszilah Mohd. Dr Esah Rabiah bt. PP Institut Perguruan Tun Hussein Onn. Atan Asmah Mohamad Atang Hj. Jantan Hjh Nik Asiah Salleh Hjh Rohana Musa Leow Kim Hin Mariah Mansor. Ustaz Norbe Mohd. Johor Institut Perguruan Perempuan Melayu Melaka Jabatan Pelajaran Kelantan Pejabat Pelajaran Daerah Jabatan Pelajaran Pahang Jabatan Pelajaran Johor Jabatan Agama Islam Dan Moral Institut Perguruan Islam Institut Perguruan Perempuan Melayu Melaka Jabatan Pelajaran Pahang Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Jabatan Pelajaran Kedah Jabatan Pelajaran Pahang Bahagian Pengurusan Sekolah Harian PERSATUAN BUKAN KERAJAAN/SWASTA/LAIN-LAIN Aishah Zanariah Abdullah Chiam Heng Keng. Taiping Jabatan Pelajaran Sarawak Jabatan Pelajaran Selangor Institut Perguruan Raja Melewar Institut Perguruan Temenggong Ibrahim. Arif Shaari Abu Hasan Zaharuddin Hj. INSTITUT PENDIDIKAN GURU Abu Bakar bin Saad Alimah bt. Tn Hj Zulkernai Fauzi Penyelaras Prasekolah PPD Seberang Perai. Prof.

Brickfield. Perak SK Brickfield 1.Sumum. Syukor Salasiah Hj. Kedah Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasional SEKOLAH Abd. Sg. Hjh Mohd. Kelantan SK Gedong. Petani. Sentol 240 . Kuala Lumpur SK Teloi Kanan. Taiping SJK(C ) Chi Man. Hashim Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasional. Hamzah Norsheila Abdullah Oh Yean Choo Patricia Teh Tamil Emban Tan Wat Ngor Lydia Foong Eveeleen Ling Radziah. Kangar SK Khir Johari. Tn Hj Normah bt. Shaari Chua Seok Khuan Ding Pei See SK Tambun Tulang. Sabak Bernam. Jln Cempedak. Hamid Asma Dewi Shaari Azahar bin Madar Azlin bt.Mohamed Azhari Azmi bin Ibrahim Baidah Sabran Chan Yee Mong Che Tom bt. Selangor SJK ( C ) Gua Musang.Maryati Ayob Maznah Harith. Sg. Kedah SK Parit Bharu. Arau. Kuala Ketil. Datin Kalthom Musa Ng Shau Peng An Najwa Child Development Centre Sdn Bhd/Persatuan Islam Malaysia Institut Education to Learn Institut Education to Learn Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Pengasuh Berdaftar Malaysia Institut CECE Tadika Peter & Jane Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia Universiti Kolej SEGI Persatuan Pendidik Profesional Awal Kanak-kanak Malaysia Persatuan NAECEEM Institut Education to Learn Child Resource Institut KEMENTERIAN/JABATAN LAIN Low Mei Li Norain Abd.Amin Shaarani. Perlis SK Lubuk Sireh. Ghani bin Abd. Kedah SJK(C ) Hua Lian 3.

Ghayathiri a/p Kubbusamy Halidah Laili Shaarani Hasnah bt. Sarawak SK Sg. Mohd Isa Rogayah bt. Selangor SK Jempol. Hjh Mohd. Yahya. Hjh. Kuala Lumpur SK Penghulu Abu Bakar. Ahmad Roslina Bidin Rukumani a/p Sheeraman Rusni bt. Kedah SK Pusat Dungun. Sulaiman. Sabah SJK( C) Tun Tan Cheng Lock SJK(C) Cheroh. Perak SK Panggu. Che Adnan Siti Arfah bt. Selangor SK Seri Aman.Pandan SK Hulu Bernam. Kota Bharu. Selangor. Kota Bharu. Hor Lee Lan Jenny Law Fui Let Juliana bt. Ipoh. Sirat Masitah Abdul. Pokok Assam. Pahang SK Parang Puting. Kedah SJK(T) Kg. Muhammad Thelagam a/p Deevraju Usop Maulana Wong Ming Tsuey Yee Su Keong Zaharah bt. Baling. Alor Gajah. Ridhaudin Husin Mohd.Hamim Marina bt. Perak SK Wan Sulaiman Siddiq. Pahang SK Serayan Keranji. Pahang SK AU Keramat. NS SK Puteri Pandan. Ustazah Soh Lih Ru Suzanee bt. Tanjong Malim. Kelantan SJK (T) Port Dickson. Ah. Sg. Mat Arip Rosilah bt. Mahidin Karamjit Kaur Gill Khairul Akhbar bin Abd.Ismail Ali Zaiton Ahmad. Hjh Zubaidah Mohidin Zulbasri bin Husin SJK(T) Ldg. Perak SK Simpang Ampat. Kedah SK Permatang Badak. Baharu Lanjut. Sarawak Guru Besar SK Cator Avenue. Kudat. Alor Setar. Rizal Hussin Noor Haris bin Dzulkifli Noor Huzaina Abdul Majid Nor Atiqa Abdullah Nor Khamidah bt. Raub. Kangar SK Taman Ria.Sembilan SK Limau-limauan. Lubok Segintah. Kedah SK Bukit Serok. Triang. Klang. Rinching. Kota Bharu SK Bintulu. KL SK Mulong 2. Melaka SJK ( C ) Hin Hua. Lundu. Selangor SK Seri Perlis. SK Kg. Taiping. KL SK Manjoi 2. Ipoh. Kedah SK Kuala Dipang. Selangor SJK(C ) Sentul.Aziz. Perak SK Seri Buntar . Bahau. Hulu Selangor. Kelantan 241 . Beranang.Buluh. Perak SJK(T) Bedong. Bandar Tun Razak. N. Pahang SK Kpg. Terengganu SJK(T) Batang Berjuntai. Mohamed Bandi Nyanamani a/p Muniandy Puspa Devi a/p Munisamy Puziah Ano bt. Kuantan. Petani. Sungai Petani.

Dr Timbalan Ketua Pengarah Operasi JPNIN Universiti Tun Abdul Razak Universiti Putera Malaysia Universiti Kebangsaan Malaysia Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dr Rohani Abdullah. Hjh Bustam Kamri. Dr Siti Eshah Mokhsein.LAIN-LAIN (Penghargaan kepada individu berikut yang turut menyumbang idea semasa sesi sumbangsaran penyemakan kurikulum) Azizah Ariffin. Tanjong Malim 242 . Dr Sharifah Nor Puteh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful