Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

PRASEKOLAH

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2010

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

DRAF DAN SULIT

ii

BAHASA TAMIL TUNJANG KEROHANIAN.BAHASA CINA TUNJANG KOMUNIKASI .BAHASA INGGERIS TUNJANG KOMUNIKASI .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KANDUNGAN muka surat FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KATA PENGANTAR MATLAMAT DAN OBJEKTIF FOKUS DAN ORGANISASI KURIKULUM STANDARD KANDUGAN KURIKULUM REKABENTUK KURIKULUM PERUNTUKAN MASA STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN STANDARD PENTAKSIRAN STANDARD DOMAIN KREATIVITI ORGANISASI DOKUMEN KURIKULUM STANDARD KERANGKA KONSEP KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN BAHAGIAN A: STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENGIKUT TUNJANG TUNJANG KOMUNIKASI .PENDIDIKAN ISLAM iii v vi 1 2 7 15 16 21 24 26 28 29 31 33 45 53 65 75 . SIKAP DAN NILAI .BAHASA MALAYSIA TUNJANG KOMUNIKASI .

PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA .PENDIDIKAN MORAL TUNJANG KETRAMPILAN DIRI .PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan DRAF DAN SULIT 83 91 97 TUNJANG KEROHANIAN. SIKAP DAN NILAI .KREATIVITI TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI – AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK TUNJANG KEMANUSIAAN BAHAGIAN B: MODUL TERAS BERTEMA LAMPIRAN – CADANGAN JADUAL WAKTU PANEL PENGGUBAL 109 117 135 145 229 237 iv .

v . Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi dan jasmani.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti berikut: Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangankan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. masyarakat dan negara. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berketerampilan. berakhlak mulia. rohani.

Menyedari hakikat ini maka pada tahun 1996. pelbagai pihak telah dilibatkan seperti guru. Institusi Pengajian Tinggi Kerajaan dan Swasta. Berpandu kepada asas ini. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran. JULAIHI HJ. kanak-kanak ini akan lebih bersedia untuk menghadapi alam persekolahan pada peringkat yang lebih tinggi. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003 telah disemak dan akhirnya Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) telah dihasilkan dan dilaksanakan mulai 2010 di semua prasekolah kerajaan dan bukan kerajaan. Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. maka KSPK memperuntukkan masa yang lebih panjang untuk pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris berbanding dengan apa yang terdapat dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003. Kriteria pemilihan aktiviti memberi keutamaan kepada pengalaman yang menyuburkan (enriching).Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KATA PENGANTAR Perkembangan dan pertumbuhan pesat berlaku dalam diri individu kanak-kanak pada usia enam tahun yang pertama. Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah. Penggubalan KSPK mengambilkira keperluan bagi memastikan kesinambungan antara KSPK dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) berlaku. serta kreativiti dan pemikiran kritikal dapat dijana. pensyarah. pegawai dari Kementerian Pelajaran. inkuiri penemuan. Hasil kajian jangka panjang mendapati pelaburan pada peringkat awal kanak-kanak memberi pulangan yang positif kepada kerajaan dan masyarakat.penglibatan aktif (engaging). (DATU Dr HJ. Badan-badan Bukan Kerajaan (NGO) dan tadika swasta. Melalui asuhan dan pendidikan yang sesuai. Selepas lima tahun pelaksanaan. Pada masa yang sama. semakin banyak hasil kajian neurosains menunjukkan kaitan antara pendedahan rangsangan pada peringkat awal dengan perkembangan minda kanak-kanak yang optimum. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. sikap dan emosi yang positif dapat dibina. berbentuk modular. masa dan tenaga. pendekatan bersepadu adalah ditekankan. prasekolah telah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan kebangsaan dan pada tahun 2003 Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang pertama telah dilaksanakan. belajar melalui bermain. Pendekatan pembelajaran berpusatkan murid. selamat (safe) dan menyeronokkan (fun). KSPK digubal berdasarkan kepada prinsip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan Kanak-kanak dan teori pembelajaran kanakkanak. dan berkisar pada enam tunjang yang akan diteruskan pada sekolah rendah dan sekolah menengah. Dalam usaha menyediakan KSPK. pendekatan bertema. minda kanak-kanak ini dapat dirangsangkan. Bersesuaian dengan keperluan semasa dan berpandu kepada teori pembelajaran yang menyatakan kanak-kanak mampu belajar lebih daripada satu bahasa. KSPK digubal berdasarkan rekabentuk kurikulum berasaskan standard. BUJANG) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2010 .

Membina kecergasan badan. vi. xvi. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. iii. Pendahuluan 1 . Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan. intelek dan rohani seperti berikut: i. viii. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. xiv. iv. emosi. xv. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. rohani. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. xii. Mengembangkan daya kreatif dan estetika Menghargai keindahan alam dan warisan budaya OBJEKTIF Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan menyelesaikan masalah. xviii. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. ii. Mempunyai tubuh badan yang sihat. Mempunyai kematangan emosi. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. kreatif dan bermakna. x. xix. vii. Menggunakan kemahiran berfikir kritis.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan MATLAMAT Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. v. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. emosi dan sosial. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. Mengamalkan nilai murni. xiii. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. ix. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. xi. xvii. kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan kehidupan seharian.

Sains dan Teknologi. pengetahuan sains. dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu. kemahiran saintifik dan sikap saintifik Pengetahuan dan kemahiran matematik. menekankan kepada inkuiri penemuan. Prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak dan mengambil kira perbezaan antara individu. SAINS & TEKNOLOGI Pendekatan Inkuiri. Sikap dan Nilai. sikap & nilai ORGANISASI KURIKULUM Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal dengan memberikan penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanakkanak berumur empat hingga enam tahun. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek. bahasa Cina dan bahasa Tamil. belajar melalui bermain. SIKAP & NILAI Amalan agama dan kepercayaan. bakat dan apresiasi KEMANUSIAAN Ilmu dan amalan kemasyarakatan & alam sekitar setempat. Fokus utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kanak-kanak. penyelesaian masalah. Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah sama dengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah. INSAN SEIMBANG KEROHANIAN. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: Komunikasi. Perkembangan Fizikal dan Estetika serta Perkembangan Ketrampilan Diri (rujuk Rajah 1). Kemanusiaan. Kerohanian. bertema.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan FOKUS Pendidikan Prasekolah berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. negara & global KETRAMPILAN DIRI Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum Penghayatan semangat patriotisme & perpaduan Rajah 1: Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Pendahuluan 2 . Melalui proses pengajaran dan pembelajaran ini. bahasa Malaysia. PERKEMBANGAN FIZIKAL & ESTETIKA Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi. ICT. bahasa Inggeris. kanak-kanak akan memperoleh konsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka meneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak. kreativiti. KOMUNIKASI Kemahiran berbahasa. Untuk tujuan kesinambungan.

Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar. berdikari dan berdisiplin. Perkembangan sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan mengurus emosi sendiri. Rukun Islam. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah. bertanggungjawab.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Komunikasi Tunjang ini terdiri daripada Bahasa Malaysia. hormat-menghormati. Pendidikan Islam Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman. keadilan. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. Tunjang Ketrampilan Diri . Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. menyanyi. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu. semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaan kepada Tuhan. pencapaian emosi yang positif. kerjasama. hemah tinggi. bernasyid. Sikap dan Nilai dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita. melakukan pergerakan solat. Pada masa yang sama murid ini juga mengenal asas bahasa Al Quran. Pendahuluan 3 . pembinaan konsep kendiri positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. kerajinan. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam Pendidikan prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanak-kanak. Tunjang Kerohanian. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi mereka kurang stabil dan mantap. toleransi. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. aktiviti hands-on. baik hati. kasih sayang. berwuduk. berterima kasih. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin. Murid prasekolah belajar bersuci. semasa rehat. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dipelajari oleh murid di prasekolah yang beraliran bahasa Cina dan bahasa Tamil. kemahiran bertutur. Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. huruf hijjaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan. simulasi. keberanian. Bahasa Inggeris. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris adalah wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah. meneroka dan bermain. Pendidikan Moral Pendidikan moral prasekolah memberi fokus kepada pelakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. kesederhanaan. Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah.Perkembangan Sosioemosi Tunjang Kerohanian. kejujuran. sikap dan nilai merangkumi pendidikan Islam dan pendidikan Moral.

penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi. Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat. pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif. Perkembangan Kreativiti Perkembangan kreativiti merangkumi seni visual. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus. berlakon. kemahiran motor kasar serta kordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan. Pendidikan Muzik merangkumi aktiviti menyanyi. penglibatan dalam aktiviti sukan. ekspresi kreatif dan apresiasi. dan apresiasi muzik. Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. pengalaman awal untuk memainkan perkusi. Tabiat yang dibina akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. menari dan membuat gerakan secara kreatif. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan fizikal diri. menyambut objek. Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa. Kanak-kanak diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. matematik dan lain-lain. Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni. Apresiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetik merangkumi Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta Perkembangan Kreativiti Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang menguatkan kawalan otot mereka. Pendahuluan 4 . Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan. Tunjang ini juga menekanan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat. membaling objek serta postur yang betul semasa duduk. Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal Matematik Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains. nombor. Awal Matematik konsep waktu. operasi nombor yang mudah. membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. Pendahuluan Modul Asas merangkumi Bahasa Malaysia. alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul. Bahasa 5 . Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid. Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan(contoh: tumbuhan. kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati. komuniti dan alam sekitar. magnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi. mengukur menggunakan unit bukan piawai. Modul Asas Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada murid prasekolah. nilai wang. awal matematik. sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu. lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus. air. Tunjang Kemanusian menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan. rakan. Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung. bentuk dan ruang. Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk membina tema-tema pembelajaran. Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. Semasa proses penerokaan ini. sistematik dan teliti akan terbentuk. Pengalaman ini termasuk konsep pranombor. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini. aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok dan penggunaan ICT. Dalam proses penerokaan ini. Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada murid prasekolah menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu. Bahasa Cina(untuk prasekolah yang aliran bahasa Cina). Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusian memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri. lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga. haiwan). Modul Asas dan Modul Bertema Pendidikan prasekolah dilaksanakan melalui modul asas dan modul bertema.cuaca). Bahasa Inggeris. Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan.

Pada awal tahun modul asas mengambil masa lebih kurang 35% daripada waktu prasekolah. Kawan saya. Walaubagaimanapun. Modul Bertema Pengajaran dan pembelajaran prasekolah sesuai dilaksanakan melalui tema yang membawa makna kepada kanak-kanak. Contoh tema yang boleh dibina untuk Diri saya adalah Sekolah saya. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Hidupan adalah Haiwan dan Tumbuhan. peratus masa ini mungkin berkurangan jika murid didapati sudah menguasai kemahiran asas 4 M. pendidikan moral dan matematik. Modul teras juga merangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama yang bertauliah. Guru boleh menentukan tema pembelajaran mengikut keperluan murid. Matematik dan Permainan Luar. Aktiviti rutin Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah. Kandungan dalam aktiviti rutin merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. modul teras tema mengambil masa lebih kurang 35% masa prasekolah tetapi pada akhir tahun. maka ia perlu dikelaskan sebagai modul teras asas. Negara saya. menaakul). tetapi pada akhir tahun. refleksi sebelum balik. membaca doa dan makan semasa rehat. Pada awal tahun. Contoh tema yang boleh dibina untuk Negara saya adalah Perayaan Hari Raya. Kemerdekaan Negara. Lagu dan Muzik tradisional. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Bahan adalah Air dan Pakaian. Modul asas diberi masa yang khas dalam jadual waktu prasekolah. mengira. saya. Aktiviti rutin mengambil lebih kurang 30% daripada masa prasekolah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tamil(untuk prasekolah yang aliran bahasa Tamil). Pendidikan Islam. perbualan pagi. menulis. Modul Bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa. Alam Hidupan. Pendidikan Moral. Aktiviti rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri. Pendidikan Moral diajar semasa murid beragama Islam belajar Pendidikan Islam. Keluarga Pendahuluan 6 . Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. maka Aktiviti Luar juga dianggap sebagai modul teras asas. Secara umumnya modul asas bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. keperluan setempat dan keperluan semasa. peratus masa perlu dinaikkan. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Fizikal adalah Cuaca. Alam Bahan dan Alam Fizikal. adalah dicadangkan tema-tema ini dibina berdasarkan kategori berikut: Diri saya.

poems and stories. Sing songs and recite rhymes and poems. Mengenal huruf vokal. Jadual 2: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Melakonkan watak-watak mengikut situasi. Ask simple questions. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD KANDUNGAN Jadual 1: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Pre reading Skills Understand that printed materials contain meaning. Acquire knowledge of print and ethics in reading. Menguasai kemahiran pratulis Menguasai kemahiran menulis. Mengamalkan tabiat membaca. Membaca ayat tunggal yang mudah. Mendengar dan mengecam bunyi perkataan. action songs. Acquire pre-writing skills. Writing skills Listening and speaking skills Listen to and discriminate sounds. Develop interest in reading. Read simple sentences with understanding. Listen to and understand meaning of simple words. Perform a variety of language forms and functions in a social context. Acquire and use simple phrases and statements.Z. Membaca frasa. Read simple words with understanding. Identify letters of the alphabet. Membaca buku dengan cara yang betul (prabaca). Acquire writing skills.Bahasa Malaysia Focus Fokus Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Pada akhir prasekolah murid boleh: Mendengar dengan penuh perhatian. Membaca perkataan. Dramatize familiar situations and stories. Berinteraksi dengan mesra. Mengenal huruf konsonan. Membaca ayat dalam konteks. Tell simple stories. Membina dan membaca sukukata. Mengenal bentuk huruf A . Merangsang pertuturan melalui soal jawab.Bahasa Inggeris At the end of preschool students are able to: Kemahiran Membaca Reading Skills Kemahiran Menulis Pendahuluan 7 . Listen to and enjoy nursery rhymes. Menceritakan semula apa yang didengar. Read phrases with understanding. Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul. Listen to and follow simple instructions.

Membuat persediaan membaca.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 3: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Kemahiran Membaca Mengenal kaitan antara gambar dan perkataan. Menggabungkan huruf supaya menjadi perkataan dan membaca. Menulis perkataan. Pendahuluan 8 . Membina tabiat membawa. Menceritakan apa yang didengar semula menggunakan ayat yang mudah. dan Bertutur Menyebut apa yang didengar. Mengenal frasa.Bahasa Cina Fokus Fokus Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Pada akhir prasekolah murid boleh: Mendengar dengan penuh perhatian. Jadual 4: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Membaca dengan sebutan yang betul. Melakonkan watak-watak mengikut situasi. Bertutur dengan menggunakan perkataan. ayat yang sesuai. Kemahiran Membaca Mengenal dan membaca huruf. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. frasa. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Berinteraksi secara soal jawab Melakonkan watak-watak dalam cerita yang didengar.Bahasa Tamil Pada akhir prasekolah murid boleh: Berinteraksi dengan sopan. Kemahiran Menulis Menguasai kemahiran pratulis Menguasai kemahiran menulis. Memberi jawapan kepada soalan yang dikemukakan. Membaca perkataan. Kemahiran menulis Menguasai kemahiran pratulis. Membaca frasa. Membaca ayat. Bertanyakan soalan. Mendengar Mendengar dan mengecam bunyi perkataan. Kemahiran Mendengar dengan penuh perhatian. Membaca menggunakan pelbagai bahan bacaan.

A.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 5: Standard Kandungan untuk Tunjang Kerohanian.W. Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi. Mengenali emosi orang lain. Jadual 6: Standard Kandungan untuk Tunjang Ketrampilan Diri . Membina konsep kendiri. Emosi Mengurus emosi sendiri.Quran Mengenal huruf jawi. iaitu sabar.A. Sikap dan Nilai . Membina semangat dan sikap yang positif. Bersuci dari najis. bijaksana dan amanah. Melakukan wuduk Mendirikan solat. rajin. Melakukan amalan seharian mengikut adab seperti melafazkan doa. Mengenal bahasa Al. Mencontohi akhlak Rasullullah S. Membina kebolehan mengawal diri. Menghafaz beberapa surah dari juzu’ Amma. Memahami keperluan. Mencapai Emosi yang Positif Sirah Akhlak Membina Kemahiran Sosial Asas Bahasa Al Quran dan Tulisan Jawi Pendahuluan 9 . Pada akhir prasekolah murid boleh: dan Mengenali emosi sendiri.Perkembangan Sosio-Emosi Fokus Mengenali Mengurus Sendiri.Pendidikan Islam Fokus Aqidah Ibadah Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui Rukun Iman. Melafazkan Kalimah Syahadah. Mengetahui Sirah Rasullullah S. bercakap benar. Mengetahui Rukun Islam. Menyelesaikan konflik yang berlaku semasa aktiviti kelas. perasaan dan pandangan orang lain.W. Membina keyakinan untuk berkomunikasi.

Beradab sopan dalam pergaulan seharian. jiran dan masyarakat setempat. Mengamalkan sikap kerjasama dengan rakan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 7: Standard Kandungan untuk Kerohanian. Menghormati anggota keluarga. Keadilan Keberanian Kejujuran Pendahuluan 10 . Kesederhanaan Membantu ahli keluarga. Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan. Menghormati orang dewasa.Pendidikan Moral Fokus Kepercayaan kepada Tuhan Baik hati Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui dan menghormati kepercayaan dan pantang larang pelbagai kaum. rakan dan guru. keluarga dan orang di sekeliling. Mengamalkan sikap adil dalam perlakuan seharian. Sikap dan Nilai . Kasih Sayang Menyayangi diri. masyarakat setempat. terhadap diri dan Mengamalkan sikap berterima kasih. Berdikari Mengamalkan sikap pengurusan diri. Toleransi Bertanggungjaw ab Berterima Kasih Hemah tinggi Hormatmenghormati Bertanggungjawab persekitaran kelas. warga sekolah dan orang lain. Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuan seharian. Fokus Kerajinan Kerjasama Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan harian. Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya. Berinteraksi dengan yakin di sekolah. berdikari dalam rakan dan Berdisiplin Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas. Mengamalkan sikap jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli keluarga.

Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya. Mengambil bahagian dalam aktiviti penerokaan bunyi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 8: Standard Kandungan untuk Tunjang Fizikal dan Estetika – Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Fokus Perkembangan Motor Halus Pada akhir prasekolah murid boleh: Melakukan kemahiran motor halus. Fokus Jadual 9: Standard Kandungan untuk Tunjang Fizikal dan Estetika . Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor. Seni Visual Perkembangan motor kasar Muzik Kesihatan Fizikal Kesihatan Persekitaran Drama & Gerakan Kreatif Keselamatan Pendahuluan 11 .Kreativiti Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui dan menggunakan pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni. Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan motor kasar. Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor. Melakukan kemahiran koordinasi mata tangan dalam perkembangan motor halus. Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat. Menjaga kehormatan diri. Mengambil bahagian dalam aktiviti memainkan perkusi. Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit. Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreatif. Menjaga kebersihan. Menunjukkan apresiasi Muzik. Mengamalkan langkah keselamatan diri. Menjaga kebersihan diri. Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya. Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi. Menunjukkan apresiasi seni.

Membuat seriasi mengikut satu ciri. buah serta pertumbuhan biji benih. Kemahiran Saintifik Konsep Nombor Operasi Nombor Menyiasat Alam Hidupan Nilai wang Konsep Waktu Menyiasat Alam Bahan Pendahuluan 12 . Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai. Meneroka alam sekitar menggunakan organ deria. Membanding dan mengelaskan objek. cuaca. habitat. menulis). Memadankan objek 1:1. pemelarutan serta tarikan boleh magnet. 30. Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Jadual 10: Standard Kandungan untuk Tunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal Matematik Fokus Sikap saintifik Pada akhir prasekolah murid boleh: Mempamerkan sikap saintifik iaitu sistematik. 40 dan 50. bunga. cara pergerakan. Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10. Mengetahui sifar. Meneroka sifat bahan seperti timbul dan tenggalam. sifat ingin tahu dan bertanggungjawab. iaitu awan. Mengecam duit yang berlainan nilai. Membandingkan kuantiti objek. Memahami nombor 10-20 (menyebut. Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara hands-on. jenis makanan haiwan jinak yang biasa dijumpai. Memahami siri 20. Memahami nombor 1-10 (menyebut. Mengecam corak berulang dan membina pola. Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran. Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan. Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas. membilang. Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan iaitu daun. membilang. Menjalankan penerokaan ke atas ciri.. Memahami operasi tambah dalam lingkungan 10. pelangi dan bayang-bayang. Pengalaman Pranombor Menyiasat Alam Fizikal Pada akhir prasekolah murid boleh: Meneroka fenomena alam yang biasa yang dijumpai. menulis).

Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT yang sesuai. kanan). Mengetahui bentuk yang biasa dijumpai di persekitaran (segitiga. Mengetahui tentang rakan. Mengenali ahli komuniti. Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar. Pendahuluan 13 . Membina lingkungan. Mengetahui keluarga terdekat (datuk. kon. Mengetahui kediaman keluarga.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Bentuk dan Ruang Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui kedudukan objek dalam ruang (depan. belakang. dalam. Menjaga alam sekitar. adik beradik). Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika. Mengetahui hak diri sendiri. Pembinaan(constr uction) Membina penghubung antara dua objek. Mengetahui sekolah saya. ibu. Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri. Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. atas. Saya dan Keluarga Saya dan Rakan Penggunaan ICT Saya dan Sekolah Saya dan Komuniti Saya dan Sekitar Alam Menghayati keindahan alam sekitar. bawah. sfera. selinder. Menggunakan ICT untuk meningkatkan pembelajaran. kiub). segi empat. Saya dan Warisan Mengenal pakaian tradisional pelbagai Budaya kaum di Malaysia. bulat. Menghayati lagu dan muzik pelbagai kaum di Malaysia. nenek. Menyambut perayaan mengikut kaum di masyarakat Malaysia. luar. bapa. Mengamalkan semangat bermasyarakat. Jadual 11: Standard Kandungan untuk Tunjang Kemanusiaan Fokus Diri saya Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui tentang latar belakang/sejarah diri saya Mengetahui kebolehan diri. kiri.

Menghormati pemimpin. Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Saya dan Malaysia Pendahuluan 14 . Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Mengetahui simbol awam. Mengetahui keistimewaan negara. Negara Menghormati lambang kebangsaan dan negeri. Menyambut Hari Kemerdekaan. Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di Malaysia.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengenal seni dan kraf tradisional pelbagai kaum di Malaysia.

Standard Kandungan merupakan penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Bahasa Inggeris. Pendidikan Moral.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan REKABENTUK KURIKULUM Dua ciri utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular. Bahasa Tamil).bahagian atau unit ini dinamakan modul.  Murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif. Bahasa Cina. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan seharian kanak-kanak. Dua jenis modul diwujudkan. kritis dan inovatif. kemahiran dan nilai. Ia merangkumi aspek pengetahuan. Pendahuluan 15 . iaitu Modul Asas dan Modul Bertema. Teori Pembelajaran yang dijadikan fokus Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibina berlandaskan prinisip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan dan teori pembelajaran konstruktivisme di mana:  Murid membina pengetahuan sendiri.  Guru mengajar dengan mengaitkan pengalaman seharian murid. kualiti membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. Pendidikan Islam. Ekuiti membawa maksud semua murid diberi peluang pendidikan yang sama. Kurikulum Berasaskan Standard Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dibangunkan berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti. pengajaran tidak dijalankan secara spoon feeding. Standard Pembelajaran merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan. Permainan Luar dan Matematik. Lantaran matlamat kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada semua murid. Waktu yang khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini.  Perbezaan individu dibenarkan. Modul Asas Modul Asas terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit.  Murid belajar mengikut kadar sendiri.

Pendahuluan 16 . Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 5. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya tiga jam setengah sehari (termasuk masa rehat). maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang bertauliah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan PERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH Peruntukan masa minimum Peruntukan waktu minimum berikut hendaklah dipatuhi: 1. sejumlah 17 ½ jam satu minggu untuk kanak-kanak yang berumur 4+. 6. 8. sejumlah 20 jam satu minggu untuk kanak-kanak yang berumur 5+. iaitu. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 4. maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran Pendidikan Moral sekurangkurangnya dua jam seminggu. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang bukan beragama Islam. sekurang-kurangnya dua jam seminggu. iaitu. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam. 3. 7. 2. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya empat jam sehari (termasuk masa rehat). Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar.

Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin(lebih kurang 30% daripada masa P & P) 1 Rutin pagi 50 2 Perbualan Pagi 100 3 Rehat 150 4 Refleksi sebelum balik 50 Jumlah 350 Modul Asas (lebih kurang 40% daripada masa P & P) 4 5 6 7 8 9 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam/Pendidikan Moral Bahasa Cina/Bahasa Tamil/Bahasa pengantar Lain Aktiviti Luar(outdoor activity) Matematik Jumlah 90 90 (120) * 90 80 40 510 Modul Bertema (lebih kurang 30% daripada masa P & P) 10 340 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. peruntukan waktu Modul Asas boleh dikurangkan seperti di Rajah 2. Jadual 12: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin(lebih kurang 30% daripada masa P & P) 1 Rutin pagi 50 2 Perbualan Pagi 100 3 Rehat 150 4 Refleksi sebelum balik 50 Jumlah 350 Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P & P)) 4 Bahasa Malaysia 90 5 Bahasa Inggeris 90 6 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 120 7 Aktiviti Luar (outdoor activity) 80 8 Matematik 40 Jumlah 420 Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P & P) 9 Modul bersepadu merangkumi elemen430 elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. Walau bagaimanapun peruntukan waktu ini seharusnya fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Peruntukan masa mengikut modul asas dan modul bertema Peruntukan waktu pengajaran dan pembelajaran (P & P) prasekolah diagih berdasarkan modul asas dan modul bertema seperti di Jadual 12 dan 13. 17 . mengira dan menaakul) maka adalah dicadangkan modul asas diberi peruntukan waktu yang lebih banyak pada awal tahun. Bila murid sudah mulai menguasai kemahiran literasi asas ini. Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lain Bil. menulis. pendidikan moral dan matematik Bil. Jumlah Jumlah minit seminggu Pendahuluan 430 1200 Modul Jadual 13: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Cina . pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit dalam satu minggu 340 1200 * untuk murid yang beragama Islam sahaja Oleh kerana salah satu fokus utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah penguasaan literasi asas 4M (membaca.

melompat 100% Modul Teras Asas 65% 30% Aktiviti Rutin 0% Awal tahun Modul Bertema 100% 84% 30% 0% Akhir tahun Rutin pagi yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi pengurusan diri. Jumlah waktu yang ditambah untuk modul bertema boleh ditentukan oleh guru sendiri.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Pengajaran dan pembelajaran di prasekolah perlu bermakna dan bersifat kontekstual kepada murid. main bebas(free play). maka pendekatan bertema adalah digalakkan. Aktiviti semasa rehat yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi doa. Jadual waktu prasekolah adalah fleksibel di mana guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut keperluan semasa. menyanyikan lagu. Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan tidak formal dan kanak-kanak memerlukan persekitaran fizikal dan sosial yang tidak rigid untuk memastikan pembelajaran yang berkesan dan bermakna. berbaris.13 adalah aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah. Modul bertema menyepadukan Standard Pembelajaran dari pelbagai tunjang mengikut tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid. main pondok Berlari. Modul bertema akan membawa lebih makna kepada murid bila mereka sudah mempunyai literasi asas dalam bahasa pengantar yang berkenaan. makan. Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Pendahuluan 18 . doa. gosok gigi. tanda kedatangan. Peruntukan waktu untuk Modul Bertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal tahun ke ahkir tahun seperti yang dicadangkan dalam Rajah 2 dan Rajah 3. 100% Modul Teras Asas 60% 30% Aktiviti Rutin 0% Awal tahun Modul Bertema 100% 84% 30% 0% Akhir tahun Rajah 3: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia Aktiviti Luar yang dinyatakan dalam Jadual 12 . main air. gelongsor dll Main pasir. Antara contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah: o o o Bermain dengan buaian. menyambut bola.

sains. menyanyikan lagu. matematik. tanda kehadiran. prasekolah dikehendaki menggunakan bahasa pengantar seperti di Jadual 14. seni visual. Bil. berbaris. doa. Jadual 15: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) Diajar Diajar Jumlah dalam BM dalam BI 30 20 10 x 5 60 40 20 x 5 90 60 30 x 5 30 20 10 x 5 90 90 100 100 90 330 120 40 40 600 40 600 90 330 120 80 40 1200 Jadual 14: Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instructional dalam Kelas Prasekolah Bil. Bahasa Instructional Peruntukan Masa Minimum Seminggu untuk kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya(minit) Bahasa Malaysia Bahasa Pengantar lain 1 2 3 4 5 6 1 2 4 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/ Bahasa Inggeris JUMLAH 600 600 400 400 400 1200 1200 Rutin pagi * Perbualan Pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas BM Modul bertema** yang dikendalikan dalam BM 7 Modul asas BI 8 Modul bertema** yang dikendalikan dalam BI 9 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 10 Aktiviti Luar 11 Matematik Jumlah minit seminggu Nota: *Rutin pagi merangkumi aktiviti pengurusan diri. muzik. 15 dan 16. kemanusiaan. pendidikan moral dan perkembangan fizikal.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Peruntukan waktu mengikut bahasa instructional Selaras dengan usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan meningkatkan bahasa Inggeris. ** Modul Bertema menyepadukan elemen bahasa. perkembangan sosio emosi. Pendahuluan 19 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 16: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia (BC/BT) Bidang Pembelajaran Bil. Pendahuluan 20 . Peruntukan Masa Seminggu dikendalikan dalam bahasa (minit) BM BI BC/BT Jumlah dalam seminggu 10 20 20 10 x 5 = 50 20 40 40 20 x 5 = 100 30 90 30 30 x 5 = 150 10 20 20 10 x 5 = 50 90 90 200 200 90 140 90 120 90 140 90 120 1 2 3 4 5 6 Rutin pagi * Perbualan Pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas BM Modul bertema** yang dikendalikan dalam BM 7 Modul asas BI 8 Modul bertema** yang dikendalikan dalam BI 9 Modul asas BC/BT 10 Modul Bertema yang berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam BC/CT /Pendidikan Islam 11 Aktiviti Luar 12 Matematik Jumlah minit seminggu 40 400 400 40 40 400 80 40 1200 Sila rujuk Lampiran untuk contoh jadual waktu.

 Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan berikut mengikut kesesuaian standard kandungan dan standard pembelajaran yang hendak dicapai: o Pembelajaran Berpusatkan murid o Inkuiri Penemuan o Belajar Melalui Bermain o Pendekatan Bersepadu o Pendekatan Bertema o Pembelajaran Berasaskan Projek o Pembelajaran Masteri (terutamanya dalam penguasaan bahasa dan kemahiran) o Pembelajaran Kontekstual (menggunakan pengalaman murid. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Pertama: Guru prasekolah perlu membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan keperluan kurikulum dan keperluan kanak-kanak.  Guru menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyokong pembangunan komuniti murid yang kreatif dan berfikiran terbuka dengan: o Menunjukkan sikap positif terhadap idea baru murid. Guru membimbing dan menjadi fasilitator dalam pembelajaran murid dengan: o Mengenalpasti dan memberi respons kepada diversiti murid dan menggalak semua murid berfikir secara kritis dan kreatif. Guru merancang pengajaran dan pembelajaran yang dapat menyokong perkembangan murid dalam aspek berikut: o Kreativiti o Pemikiran logikal o Kemahiran Menaakul o Perkembangan Rohani o Pembentukan sikap positif dan nilai murni o Perkembangan fizikal dan kesihatan o Kreativiti dan estetika Guru memilih kandungan. bahan dan kaedah pengajaran yang sesuai dengan minat.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Standard Pengajaran dan Pembelajaran menerangkan apa yang perlu diketahui dan dilakukan oleh guru prasekolah semasa pengajaran dan pembelajaran. tahap kebolehan.  Guru perlu membuat perancangan jangkamasa panjang (contohnya Rancangan Tahunan) dan jangkamasa pendek (contohnya Rancangan Harian) berdasarkan keperluan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. o Memberi peluang kepada murid untuk terlibat dalam proses membuat keputusan. alam persekitaran murid) o Pembelajaran berdasarkan kepelbagaian kecerdasan (Multiple intelligence)    Pendahuluan 21 . Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kedua: Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan yang bersesuaian dengan tahap perkembangan kanak-kanak(developmentally appropriate) supaya pembelajaran berkesan dan membawa makna kepada murid. pengalaman dan pengetahuan murid-murid. o Memberi tanggungjawab kepada murid terhadap pembelajaran mereka sendiri. o Memodelkan proses berfikir kritis dan kreatif.

Standard Pengajaran dan Pembelajaran Ketiga: Guru prasekolah menjalankan pentaksiran secara berterusan menggunakan pelbagai kaedah seperti yang dinyatakan di Standard Pentaksiran. Pendahuluan 22 . selesa dan mesra dalam kelas. ceria.        Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kelima: Penglibatan ibubapa dan komuniti setempat amat penting dalam pendidikan awal kanak-kanak. mencukupi dan updated. Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Guru prasekolah merancang aktiviti harian berpandu kepada aktiviti yang dicadangkan dalam Jadual 12-16: Cadangan Peruntukan Masa untuk Pengajaran dan Pembelajaran dalam Kelas Prasekolah. lawatan dan program keibubapaan. Guru prasekolah sentiasa berinteraksi dengan murid dan menggalakkan interaksi antara murid. Guru prasekolah melengkapkan pusat pembelajaran dengan bahan yang sesuai. o Keadaan setempat. Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah membentuk jawatankuasa yang melibatkan waris/ibubapa/penjaga murid. bersikap inquisitive dan bersikap terbuka. Hari Keluarga. Guru prasekolah perlu memastikan rutin harian dikendalikan dengan baik setiap hari. Guru prasekolah perlu mengendalikan perbualan pagi dan refleksi setiap hari. Guru prasekolah mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk aktiviti kumpulan. Guru prasekolah melibatkan murid dalam merekabentuk pusat pembelajaran. individu dan kelas. Guru prasekolah mewujudkan pusat-pusat pembelajaran dalam kelas prasekolah. o Keperluan individu murid.     Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba menjalinkan perhubungan yang baik dengan ibubapa/penjaga melalui pelbagai cara. Guru memainkan peranan yang penting dalam membina perhubungan antara sekolah dan ibubapa murid. Guru prasekolah memastikan pusat pembelajaran sentiasa kemas. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keempat: Guru prasekolah perlu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dalam bilik prasekolah.      Guru prasekolah menyediakan persekitaran yang selamat. Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid untuk mengemukakan idea mereka. Guru perlu mengaturkan perjumpaan dengan ibubapa/penjaga secara berkala. sekurang-sekurangnya dua kali setahun. Gotong Royong. Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibubapa dalam program dan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan  Guru prasekolah menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang mengambil kira tentang: o Kebolehan dan aras perkembangan kognitif kanakkanak o Teori perkembangan kanak-kanak.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan    Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum prasekolah termasuk kaedah pentaksiran kepada ibubapa. Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat lawatan ke rumah untuk murid yang bermasalah jika perlu. Pihak pengurusan dan guru perlu menasihatkan ibubapa untuk menghantar murid tersebut ke sekolah pendidikan khas jika perlu. Guru perlu berusaha mewujudkan kesinambungan pengajaran dan pembelaran dari sekolah ke rumah.   Guru perlu mengenalpasti murid keperluan khas menggunakan borang pengesanan yang telah disediakan. Guru prasekolah perlu membantu mengenalpasti murid keperluan khas ini dan memberi nasihat yang bersesuaian kepada ibubapa. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keenam: Guru Prasekolah menghadapi keadaan di mana terdapat murid keperluan khas dalam kelas mereka. Pendahuluan 23 .

 Tujuan pentaksiran adalah untuk: o Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur. Standard Pentaksiran Kedua: Pentaksiran harus dijalankan keatas pengetahuan. Ia merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. Pada peringkat umur ini pemilihan untuk pertandingan melibatkan banyak faktor dan bukan sahaja atas kebolehan individu. Standard Pentaksiran Pertama: Pentaksiran harus dijalankan konsisten dengan tujuan pentaksiran yang ditetapkan. Pendahuluan 24 . afektif dan psikomotor. Penyertaan dan kemenangan dalam pertandingan tidak boleh diambilkira sebagai hasil pentaksiran di peringkat prasekolah. Hasil pentaksiran dianalisiskan untuk membantu guru merancang tindakan susulan yang berkesan untuk: o Mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif. o Memperbaiki pengajaran guru dan seterusnya meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran guru. o Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa. o Mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan mempertingkatkan perkembangan mereka secara menyeluruh. kemahiran dan sikap yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.  Pentaksiran secara menyeluruh merangkumi semua Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan termasuk: o Penerapan nilai o Pembentukan sikap o Penguasaan kemahiran o Status kecergasan o Status kesihatan o Kesediaan sosial (social readiness) Aktiviti kokurikulum dan ekstra-kurikulum tidak harus ditaksirkan kerana pada peringkat umur ini murid tidak dapat menyertai aktiviti ini secara berdikari. o Mengesan keberkesanan pengajaran guru.    Standard Pentaksiran Ketiga: Pentaksiran dijalankan secara berterusan sepanjang masa. o Membantu pembelajaran murid.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD PENTAKSIRAN Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. o Memberi maklumbalas terhadap kemajuan murid dalam semua aspek yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.

contohnya kanak-kanak perempuan secara fisiologinya berkembang lebih cepat dalam penguasaan bahasa daripada kanak-kanak lelaki. Hasil pentaksiran tidak boleh digunakan untuk melabelkan kanak-kanak. Hasil pentaksiran digunakan untuk mengenalpasti masalah murid-murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar. Contoh rekod adalah seperti berikut: o Senarai Semak.   Hasil pentaksiran setiap murid tidak harus didedahkan kepada orang lain. Data yang dikumpulkan perlu dianalisiskan supaya inferens atau kesimpulan yang dibuat adalah sah dan sahih. Kanak-kanak dalam peringkat ini memerlukan banyak motivasi. adalah tidak wajar melabelkan murid lelaki sebagai lambat daripada perempuan. sah dan sahih. Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan. o Portfolio Standard Pentaksiran Kelima: Hasil pentaksiran digunakan untuk merancang tindakan susulan demi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran dan untuk membantu pengajaran.    Hasil pentaksiran diserahkan kepada guru Tahun 1 selepas murid tamat prasekolah untuk tujuan kesinambungan pentaksiran formatif. Proses dan kaedah pentaksiran tidak terlalu rumit. Melabelkan kanak-kanak pada peringkat umur ini akan mempunyai kesan yang negatif dalam perkembangan kanak-kanak ini kelak.    Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan kriteria dan bukan perbandingan antara murid.     Standard Pentaksiran Keenam: Pentaksiran harus dijalankan dengan penuh beretika. Kebolehan kanak-kanak dalam umur ini bukan sesuatu yang tetap tetapi boleh berubah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Standard Pentaksiran Keempat: Kaedah pentaksiran harus sah dan sahih. Hasil pentaksiran digunakan untuk memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak mereka. o Rekod Anekdot. o Skala Kadar. guru perlu elakkan daripada melabelkan murid sebagai mendapat ’A’ atau ’B’ dan seterusnya. hak asasi kanak-kanak perlu dipatuhi. kebolehan. o Rekod Berterusan (Running Record). Pada peringkat umur ini kebolehan dan kemajuan murid amat dipengaruhi oleh kadar pertumbuhan mereka. ia hanya boleh ditunjukkan kepada ibubapa dan pihak tertentu sahaja. kemajuan dan pencapaian murid . sesuai dengan perkembangan kanak-kanak dan berasaskan kaedah saintifik.   Pendahuluan 25 . Kaedah pentaksiran yang digunakan adalah seperti berikut: o Pemerhatian berterusan o Penilaian hasil kerja Kaedah berikut tidak diiktirafkan dalam pendidikan awal kanak-kanak: o Ujian atau peperiksaan formal o Ujian kertas and pensil Pentaksiran harus dijalankan secara adil.

penyelesaian masalah dan membuat keputusan. sentuhan. Kurikulum persekolahan perlu memberi peluang kepada murid untuk menjadikan mereka suka menyoal dan mencari jawapan.  Mengenal pasti persamaan dan perbezaan antara objek/ idea/ fenomena dengan bimbingan Contoh Murid perhatikan pelbagai kacang yang disediakan oleh guru. iaitu:  Penerapan kreativiti dalam semua tunjang melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran  Memberi fokus khusus kepada kreativiti melalui pendidikan muzik dan pendidikan seni visual Standard Domain Kreatif di prasekolah terdiri daripada dua komponen iaitu: pemikiran kreatif dan pemupukan sikap dan personaliti kreativiti. rasa atau bau untuk memerhati objek/fenomena. Namun begitu tidak semua individu boleh menjadi individu yang kreatif sekiranya kreativiti tidak dipupuk secara sengaja. meneroka idea. menjangka apa yang akan berlaku. kacang kuda) Murid mendapati kacang-kacang ini berbeza daripada segi saiz dan warna.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD DOMAIN KREATIVITI (SDK) Kreativiti adalah potensi semula jadi yang dipunyai oleh semua individu. (Kacang merah. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran untuk proses berfikir disenaraikan di Jadual berikut: Standard Kandungan Fasa Persediaan Membuat pemerhatian aktif Standard Pembelajaran  Menggunakan deria penglihatan. Pemikiran kreatif dan inovatif perlu dipupuk di kalangan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran mulai dari prasekolah lagi. Standard Domain Kreativiti Pertama: Guru Prasekolah perlu menyediakan peluang kepada murid untuk meningkatkan kemahiran berfikir kreatif mereka Standard ini mencadangkan bahawa:   Murid diberi peluang meneroka dan mencuba idea untuk menghasilkan karya/ciptaan yang asli. berfikir secara literal. tindakan dan hasil. membuat spekulasi tentang kemungkinan. dan sentiasa membuat refleksi secara kritikal tentang idea. Mencerakinkan pemerhatian (proses analisis) Pendahuluan 26 . Pemupukan kreativiti dan inovasi dalam kurikulum prasekolah dimantapkan melalui dua pendekatan utama. Murid mengikuti proses berfikir seperti yang disenaraikan di bawah dengan bimbingan guru. kacang hijau. pendengaran. membuat perkaitan dan melihat hubung kait. Peluang untuk murid berfikir secara kreatif dan inovatif boleh diberikan dalam banyak konteks yang berbeza dan boleh diintegrasikan dalam banyak aktiviti dalam dan luar bilik darjah.

Murid mencadangkan tempat di mana kacang saiz atau warna tertentu boleh dilekatkan  Menghasilkan idea untukmenghasilkan yang bermakna kolaj.  Mengkaji kesan baik dan buruk dengan bimbingan Contoh Standard Kandungan Standard Pembelajaran bimbingan.  Membuat dengan Pendahuluan Standard Domain Kreativiti Kedua: Guru Prasekolah perlu menyediakan peluang kepada murid agar mereka menghayati dan menghargai nilai estetik dalam kehidupan dan seterusnya meningkatkan naluri mereka untuk terus menghasilkan karya kreatif secara berterusan dan beretika.  Mempraktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea baru secara berterusan dengan bimbingan. dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Standard Kandungan Standard Pembelajaran  Mengasingkan objek/idea/fenomen a berdasarkan ciri tertentu dengan bimbingan.  Menghasilkan produk  Membuat kesimpulan dengan bimbingan. Fasa Tindakan Menghasilkan produk/Membuat keputusan/Membuat pilihan pilihan 27 . Contoh Fasa Imaginasi Menjanakan idea  Menghasilkan idea(mensintesiskan idea baru (yang idea) mungkin benar atau tidak pasti) dengan bimbingan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ORGANISASI DOKUMEN KURIKULUM STANDARD Dokumen ini mengandungi dua bahagian. Bahagian A dan B. Bahagian B memaparkan cadangan aktiviti untuk modul bertema Pendahuluan 28 . Bahagian A adalah senarai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mengikut tunjang.

KERANGKA KONSEP KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN 29 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BAHAGIAN A STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENGIKUT TUNJANG Bahasa Malaysia 31 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bahasa Malaysia 32 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA Bahasa Malaysia 33 .

1.2) Mendengar arahan mudah dan memberi respons dengan bimbingan.1) Mendengar ucap selamat dan (BM 1. (BM 1. (BM 1.6) Mendengar ucap selamat dan memberi respons yang bertatasusila memberi respons secara bertatasusila. Selamat petang). menjerit.1.12) Mengenal pasti dan membezakan intonasi suara tinggi dengan rendah. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 1.1.8) Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid.0) Kemahiran Mendengar Bahasa Malaysia 34 . (BM 1.1.1.1. dan perlahan dengan kuat.4) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti ruang khas dalam sekolah.5) Mendengar lagu dan cerita serta memberi respons. (BM 1. murid boleh mendengar ayat mudah dan menyatakan apa yang didengar. (BM 1. menangis) (BM 1. dengan bimbingan (Contoh: Selamat pagi. membaca dan menceritakan isi bacaan sesuai dengan peringkat perkembangan murid serta menulis perkataan dan ayat mudah dengan betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KOMUNIKASI.1. (BM 1.9) Membezakan jenis bunyi yang luar bilik darjah.BAHASA MALAYSIA (BM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Komunikasi. (BM 1.1.1. (BM 1.11) Membezakan jenis suara di persekitaran (Contoh: ketawa.1.10) Mengenal pelbagai suara di persekitaran murid.1. Fokus Standard Kandungan (BM 1. ada di persekitaran.3) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti objek di dalam dan (BM 1. bertutur dalam ayat yang mudah dengan sebutan yang betul dan bahasa yang bertatasusila. (BM 1.1.1) Mendengar dengan penuh perhatian.7) Mendengar arahan dan memberi respons.

(BM 2.1) Berinteraksi dengan mesra.1.1. (BM 1.1. Bahasa Malaysia 35 . (BM 1.1) Berbual dengan sebutan perkataan yang betul.2.4) Mengenal bunyi suku kata akhir yang berbeza. (BM 2.2.1. (BM 1. (BM 1.1.5) Menyatakan permintaan dengan sopan.2) Mendengar dan mengecam bunyi perkataan (BM 2.13) Mendengar dan memberi respons terhadap perbualan.2. lagu.7) Menamakan objek di persekitaran.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 1.1. (BM 1. (BM 2. (BM 2.2) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan. (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata awal yang sama.1. cerita.6) Memberikan arahan kepada rakan secara bertatasusila.2) Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata awal yang berbeza. permintaan.3) Mengenal bunyi suku kata akhir yang sama. (BM 2. (BM 2.2.1.0) Kemahiran Bertutur (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.

(BM 2.6) Mengemukakan soalan yang sesuai dan mudah difahami. (BM 2. (BM 2.3) Mendeklamasikan sajak mudah/ ringkas.2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah Bahasa Malaysia 36 . (BM 2. (BM 2.4) Menceritakan perkara yang didengar.1) Menyebut semula soalan rangsangan yang dikemukakan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ Nota: Kriteria bersopan dan bertatasusila adalah merujuk kepada budaya yang diterima oleh komuniti dan masyarakat secara umum.2) Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul: a.4. (BM 2.2) Bersoal jawab melalui rangsangan yang diberi (BM 2.4) Bersoal jawab secara spontan. (BM 2. (BM 2. (BM 2.3. (BM 2.2.8) Bersoal jawab secara bersopan.7) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai.3) Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul. (BM 2.1) Melafazkan pantun yang mudah secara berirama.5) Menyoal dengan menggunakan sebutan yang betul dengan bimbingan guru.3. (BM 2.3.2.2) Mengemukakan soalan yang bersesuaian.2. (BM 2. Pantun empat kerat (BM 2.2. minat dan situasi semasa.2.2.2. Pantun dua kerat b.3) Bersoal jawab berdasarkan tema.

1) Menyebut huruf mengikut urutan.1.3.2) Membunyikan huruf vokal. (BM 3.1) Mengenal bentuk huruf A . (BM 3.2. (BM 3. (BM 3.2) Menyebut huruf konsonan dengan tepat.1. (BM 3.1. (BM 3.2) Memadankan bentuk huruf dengan bentuk objek persekitaran (Contoh: bentuk ’J’ dikaitkan dengan mata kail).7) Memadankan huruf kecil dengan huruf besar. (BM 3.2) Mengenal huruf vokal. Bahasa Malaysia 37 .3) Mengenal pasti huruf vokal yang terdapat dalam perkataan.6) Mengenal pasti bentuk huruf besar.2.0) Kemahiran Membaca (BM 3.5) Melakonkan watakwatak mengikut situasi. (BM 3.1. (BM 3.1. (BM 3.3) Menyebut huruf secara rawak. (BM 3. (BM 3. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 2.3.1.3) Mengenal huruf konsonan.3) Menyebut huruf konsonan dalam perkataan yang ditunjukkan. (BM 3. (BM3.5.5) Mengenal pasti bentuk huruf kecil.Z .1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.1) Menyebut huruf konsonan.1.2.3. (BM 3.4) Menyebut huruf mengikut urutan.1) Menyebut huruf vokal.

4.4.4) Membatangkan tiga suku kata terbuka untuk menjadi perkataan. (BM 3.5) Membaca perkataan. (BM 3.5.5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 3.5.4.5. (BM 3. (BM 3.4.4) Membina dan membaca suku kata.4. (BM 3. dan huruf vokal (Contoh: ba) (BM 3.3) Membatangkan dua sukukata terbuka untuk menjadi perkataan. Bahasa Malaysia 38 .4) Membina dan membunyikan satu suku kata terbuka secara rawak.3) Membina dan membunyikan gabungan huruf konsonan dan huruf suku kata hasil gabungan huruf konsonan vokal dengan bimbingan.5) Membatangkan satu suku kata tertutup untuk menjadi perkataan. (BM 3. (BM 3.5.1) Membunyikan suku kata hasil (BM 3.5.6) Membatangkan dua suku kata tertutup untuk menjadi perkataan. (BM 3.2) Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan.5) Membina dan membunyikan dua suka kata terbuka secara rawak.4. (BM 3.6) Membina dan membunyikan tiga suku kata terbuka secara rawak.7) Membina dan membunyikan sukukata tertutup secara rawak.4.2) Membatangkan dua suku kata terbuka untuk menjadi perkataan dengan bimbingan. (BM 3.1) Membatangkan (mengeja sambil membaca) dua sukukata untuk menjadi perkataan dengan bimbingan. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3. (BM 3.

Nota: Bahan bacaan termasuk: buku cerita.7) Membaca ayat tunggal yang mudah.3) Membaca ayat-ayat dalam cerita dengan intonasi yang betul.1) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan bimbingan. (BM 3.8.8.3) Bercerita secara lakonan.6. (BM 3.8. surat khabar. (BM 3.8) Membaca ayat dalam konteks. rísalah. majalah. gambar.1) Membaca frasa dengan bimbingan (Contoh frasa: mata biru.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. baju baru.2) Bercerita secara lisan. jalan raya).9.9) Memahami isi bahan bacaan yang dibaca. main peranan atau nyanyian berdasarkan bahan yang dibaca.5. gigi saya.1) Bercerita berdasarkan bahan bacaan mudah yang telah dibaca dengan bimbingan. (BM 3. Bahasa Malaysia 39 .9.6.9.7) Membatangkan suku kata terbuka dan sukukata tertutup untuk menjadi perkataan. (BM 3.6) Membaca frasa. (BM 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3. tulisan atau lukisan berdasarkan bahan yang dibaca. (BM 3. (BM 3.8) Membatangkan suku kata tertutup dan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan. (BM 3. (BM 3. (BM 3. (BM 3. (BM 3.5.7.7.2) Mengenal tanda baca dalam ayat.2) Membaca frasa dengan sebutan yang betul. (BM 3. (BM 3.1) Membaca ayat-ayat dalam konteks dengan intonasi yang betul dengan bimbingan.

10) Membaca dengan cara yang betul (prabaca). (BM 3. (BM 4. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3.10.1) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai dengan peringkat umur dengan bimbingan guru.11) Mengamalkan tabiat membaca.3) Membaca nama judul buku.1.11. jarak dari mata ke buku. bimbingan. (BM 3.2) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan melalui lakaran bentuk.aktiviti meningkatkan kemahiran motor halus yang ada di Tunjang Fizikal Bahasa Malaysia 40 .10.2) Mengamalkan penjagaan buku dengan cara yang betul dengan buku dengan cara yang betul. (BM 3.10. corak dan garisan secara bebas.1) Mengamalkan penjagaan (BM 3. (BM 3. (BM 4.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.4) Membaca mengikut arah dan cara yang betul (kiri ke kanan.10. (BM 3.1) Menguasai kemahiran pratulis (BM 4.1. teknik memegang buku).0) Kemahiran Menulis (BM 4.1) Memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk menulis.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 3. Nota: * Pastikan aktiviti koordinasi matatangan.11.3) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul.1. (BM 4. dan pengarang.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ dan Estetika-komponen perkembangan fizikal telah dilaksanakan sebelum aktiviti dalam Standard Kandungan ini dijalankan. (BM 4.2.1) Menulis semula huruf mengikut cara yang betul. (BM 4.2.2) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan. (BM 4.2.3) Menulis huruf besar dengan cara yang betul dengan bimbingan. (BM 4.2.4) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul. (BM 4.2.5) Menulis huruf besar mengikut cara yang betul. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

(BM 4.2) Menguasai kemahiran menulis.

Nota: 1.

Perbezaan makna antara mengecam, mengenal dan mengenalpasti adalah seperti berikut: o Mengecam dan mengenal adalah setakat boleh membezakan dan mengenali sahaja. o Mengenalpasti adalah mengetahui dengan pasti dan boleh menerangkannya.

Bahasa Malaysia

41

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Kosa Kata Contoh Perkataan Dua suku kata terbuka Dua suku kata terbuka VKV apa , ini, itu, ibu, ubi, api, ela , isi, aku

KVKV

baju, biru, buku, baca, baru, bahu, batu, bola, buta, bapa, ciku, cuti, cuka, dadu , dagu, dahi, dada, daki, duku, duri, feri, gigi, guni, gula, guru, gila, hati, hari, jari, jala, kaki, kuku, kuda, kiri, kota, kera, lari, lama, lagu, laju, luka, lima, lori, mata, mama, muka, masa, nasi, paku, pasu, rusa, raja, roti, raga, susu, siku, satu, sudu, sapu

Tiga suku kata terbuka

KVKVKV

berudu, cerita, dahaga, jelita, keladi, kereta, kerusi,kepala, kelapa, lelaki, mereka, petola, Selasa, tomato, tetamu

Satu suku kata tertutup Dua suku kata tertutup

KVK

bot, bil, cat, cop, cap, gam, gas, gol, jam, jet, jus, kek, kot, lap, mop, pen, pin, pam, tin, van, zip

KVKKVK

bantal, banjir, sambal, sampah, kertas

Suku kata terbuka dan tertutup

VKVK

ayam, awan, asap, atap, anak, adik, itik, ikan, ubat, ulat, ular, emak, enam, epal, ekor, esok

Suku kata terbuka dan tertutup

KVKVK

badak, budak, bakul, besar, bulat, botak, bulan, basah, belon, cicak, cawan, dadah, dodol, dapur, dusun, demam, dekat, darah, datuk, filem, gajah, gemuk, gelas, getah, garam, hitam, hutan, hujan, jarum, jalan, johan, katil, kurus, kapal, kipas, kapak, kolam,ketam, kelas, kasut, kapas, kobis, lapan, lipan, lilin, lipas, leher, lalat, lipat, mulut, masin, manis, mudah, minum, malas, makan ,marah, nanas, nenek, pokok, panas, rajin, sakit, sikat, siput, sirap,

Bahasa Malaysia

42

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Contoh Perkataan Suku kata tertutup dan terbuka Vokal berganding KVKKV henti, bantu, jumpa

KVVK

kuih, lauk, laut, naik, baik, paip, siap, buat, suap, buah, paus, haus, luas

Nota: Kosa kata lain boleh diperkenalkan dalam modul bertema yang berkenaan. Contoh Ayat Ayat tunggal: 1. Ini rumah saya. 2. Saya makan nasi Ayat dalam konteks: 1. Ini kucing. Kucing makan ikan. Kucing saya comel. 2. Ini rumah saya. Rumah saya besar. Rumah saya cantik

Bahasa Malaysia

43

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS

Bahasa Inggeris

45

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI: BAHASA INGGERIS (BI) By the end of two years of preschools, pupils are able to listen to simple sentences, follow simple instructions, and talk about familiar experiences in simple sentences. They are also able to speak politely with appropriate intonation, read simple story books suitable to their stage of cognitive development and retell stories heard in simple sentences. At the same time they are able to recognize alphabets, know basic phonics and write simple phrases. Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.1.1) Listen to and identify common sounds around them. (BI 1.2.1) Listen to and repeat simple greetings, e.g. good morning, good afternoon. (BI 1.2.2) Listen to and respond verbally to simple greetings with guidance. (BI 1.2.3) Listen to and identify objects in the classroom. (BI 1.2.4) Name common objects in the classroom. (BI 1.1.2) Listen to and identify sounds in the environment. (BI 1.2.5) Listen to and repeat greetings. (BI 1.2.6) Listen to and respond verbally to greetings. (BI 1.2.7) Listen to and identify common objects in the environment. (BI 1.2.8) Name common objects in the environment. (BI 1.2.9) Listen to words said aloud and respond accordingly, e.g.:  “show me the picture of a child eating”  “draw a flower”  “stand up and touch your nose”

(BI 1)Listening (BI1.1) Listen to and and speaking discriminate sounds. skills (BI 1.2) Listen to and understand meaning of simple words.

Bahasa Inggeris

46

5. (BI 1.4) Listen to and retell simple stories using aids: e. (BI 1. e. (BI 1.4) Talk about happenings around them. (BI 1.4. (BI 1. (BI 1. (BI 1. (BI 1.5) Listen to and enjoy nursery rhymes. (BI 1.3.g.5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.3) Acquire and use simple phrases and statements.3) Talk about the natural environment with guidance.2) Talk about familiar experiences.2) Listen to and follow simple instructions.1) Talk about familiar things and experiences with guidance.5.6) Listen to and solve simple riddles. recite and act out nursery rhymes and action songs.4. favorite things and activities around them with guidance. poems and stories. „Come‟. „Please get me the book from the shelf‟.1) Listen to and recite nursery rhymes and action songs.5.g. (BI 1. (BI 1.5.4.4) Listen to and follow simple instructions.3. (BI 1.5. visual props. (BI 1.1) Listen to and follow one word instructions. recite and act out nursery rhymes. (BI 1. e. (BI 1.g.3. picture clues.3) Listen to. (BI 1.4) Listen to and perform actions based on instructions in activities and games. action songs and poems. action songs.„Please stand up‟.4. Bahasa Inggeris 47 . e.3) Listen to and follow instructions.g.3.5) Listen to and role play simple stories.2) Listen to.

6. (BI 1.7.7.3) Tell stories about personal experiences with or without guidance.3) Dramatise familiar stories without guidance.:  to exchange greetings  to introduce oneself  to show appreciation  to express feelings and emotion (BI 1.7) Tell simple stories.7. Bahasa Inggeris 48 .9.8. (BI 1.8) Dramatize familiar situations and stories.6. (BI 1. (BI 1.1) Role play familiar daily situations with guidance.9. (BI 1.:  to exchange greetings  to show appreciation (BI 1.2) Recite simple rhymes and poems.9) Perform a variety of language forms and functions in a social context.3) Use simple sentences to convey messages.2) Role play familiar daily situations without guidance. (BI 1. (BI 1. (BI 1. (BI 1.6) Sing songs and recite rhymes and poems.7.8.1) Sing songs.8.2) Use simple sentences to carry out a conversation: e.2) Tell stories using visual props with guidance. (BI 1.1) Tell stories about personal experiences with guidance.4) Tell stories using visual props with or without guidance.4) Recite rhymes and poems with the correct pronunciation and intonation. (BI 1.6.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.9.g.g. (BI 1. (BI 1.6.3) Sing songs with the correct pronunciation and intonation. (BI 1. (BI 1.1) Use simple sentences to carry out a conversation: e.

Reading Skills (BI 3. (BI 3.1.6) Name letters of the alphabet.2) Acquire knowledge of print and ethics in reading.9) Hear and sound consonant sounds. (BI 3.3) Ask simple „Wh‟ questions.10. (BI 2.7) Sound out letters of the alphabet (basic phonics).2.1) Recognise letters of the alphabet by their shapes.10) Ask simple questions.2.5) Name letter of the alphabet with guidance.1.1) Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1. Bahasa Inggeris 49 .1. Pre reading Skills (BI 2.10. (BI 2.1) Handle books carefully. (BI 3. (BI 3. (BI 3.1) Ask simple questions pertaining to:  oneself (BI 1. (BI 3.0) *Note: Activities on classification. (BI 1.0) (BI 2.1) Identify letters of the alphabet.1.2) Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading.1. (BI 2.2) Ask simple questions pertaining to:  stories heard or read  situations (BI 1.1. these need to be taught as pre reading skills too.1.3) Recognise small letters of the alphabet.2) Read print moving from left to right and top to bottom. (BI 2. (BI 3. (BI 3.10. (BI 2.2.3) Recognise the basic features of a book.1.1.1.1) Understand that printed materials contain meaning.1. comparing etc are in S & T strands. (BI 2.8) Hear and sound vowel sounds.4) Recognise big letters of the alphabet. (BI 3.2) Recognise letters of the alphabet by their name. (BI 3.

1) Hear and pronounce simple words. (BI 3.4) Hear and say the initial sound of a word. e. (BI 3. (BI 3. Bahasa Inggeris 50 .2. (BI 3.1) Read simple phrases with guidance( e. e.3) Read phrases with understanding. (BI 3.2) Talk about stories (stories with more difficult words) being read. cat  man. I like papaya. (BI 3. e.1) Talk about stories (simple stories) being read.3.5.2) Read simple words with understanding.4.6.2.g.5. (BI 3. sit down.1) Read simple sentences with assistance (BI 3.3) Read labels.2.  cup.5) Recognise and sound out simple words.6) Recognise and sound similar initial sound in word. (BI 3. (BI 3. C u p for cup.5) Develop interest in reading.g.3) Relate stories read to others.2. e.2. map. cap.2) Read simple sentences. (BI 3.g. (BI 3.4) Talk about illustrations in printed materials.2.5. (BI 3.g. red ball). cup.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 3. (BI 3.2) Read simple words.2) Read simple phrases. (BI 3.5.3.7) Read familiar words printed in the surroundings. (BI 3.g. (BI 3. mat (BI 3.4) Read simple sentences with understanding.4.

2. Writing skills (BI 4.1) Pre-writing skills. circles and patterns using gross motor and fine motor movements. Bahasa Inggeris 51 . newspaper. pamphlet.6) Talk about different types of books around them.4) Write simple words in neat. legible print. (BI 4.2.5.2) Writing Skills.0) (Note: Activities of eye-hand coordination from the Physical and Aesthetics Strands need to be conducted before writing skills) (BI 4. legible print.2.1. (BI 4. computers screen.5) Write simple phrases.3) Write recognizable letters. (BI 4. (BI 4.1) Copy letters of the alphabet correctly in neat.5) Talk about prints from different media in the environment (e. television. (BI 4. (BI 4.2) Write recognizable letters with guidance.1) Engage in activities requiring eye-hand coordination.2.2.g. (BI 4. wood encraving) (BI 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 3. (BI 4.5.1. story books.2) Draw lines.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Word List (Words that pupils are able to read and understand at the end of preschool)
HIGH FREQUENCY WORDS a I am at an as be by do go he it in is if me my no so to we are and any but can did for get got her him his let yet may out put too was yes on where what who which why whose when the that they those these than there here

ACTIONS WORDS

sit

stand

walk

run

jump eat write read

play

go

walk

close

hop

beat

push

stir

wake up point to tap put

clean wash cry open scoop sleep kick pull dance paste bathe clap

climb pour stretch sweep point come catch bite swing laugh wipe throw bring circle crawl twist clap join wash bend colour cut underline match

stamp your feet pick up line up show me

Note: Other words can be introduced through thematic modules

Bahasa Inggeris

52

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI – BAHASA CINA

语文沟通 - 华文

53

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

导 言
华语是华族的母语,在我国多元种族的社会中有着重要的地位,它也是华文小学的教学媒 介语,因此儿童需在学前掌握一定程度的华文,为在小学学习华文打好基础。 本课程将让儿童掌握语言的基本技能,即听话、说话、阅读和书写,协助儿童积累新知识 和新经验,同时使儿童能正确地使用华文来表达感受、分享生活经验,并有礼貌地与人沟通。 本课程通过活泼有趣的活动,如游戏、歌唱、会话、问答、表演、讲故事等语文活动,提 高儿童学习华文的兴趣,加强语言的掌握。

课程目标:
通过本课程,学生能: 1. 养成良好的听话和说话习惯。 2. 在日常生活中使用正确的华文,有礼貌地与人交流。 3. 阅读与理解教材内容。 4. 正确地书写汉字和简单的句子。

54

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC1.听话教学 BC 1.1 专注且耐心 地听话。 学习标准 4-5 岁 BC 1.1.1 认识日常生活中所听到 的声音。 BC 1.1.2 辨别各种声音。 BC 1.1.3 辨别与模仿声音。 BC 1.1.4 聆听及明白单项指示与 要求,并在教师的辅导 下作出适当的反应。 BC 1.1.5 聆听以下教材,在教师 辅导下根据内容作出反 应。 a. 故事 b. 儿歌 BC 2.1.1 应用浅白的语言,在教 师指导下自我介绍。 BC 2.1.2 在教师的引导下有礼貌 地向人请安问候。 BC 2.1.3 有礼貌地提出要求。 5-6 岁 BC 1.1.6 聆听会话后作出反 应。 BC 1.1.7 聆听及明白指示与要 求,并作出适当的反 应。 BC 1.1.8 聆听以下教材,根据 内容作出反应。 a. 故事 b. 儿歌 BC 1.1.9 听读字词。 BC 1.1.10 聆听短语。 BC 2.1.4 应用浅白的语言: a. 介绍自己 b. 介绍家庭成员 BC 2.1.5 有礼貌地向人请安问 候。 a. 家庭成员 b. 师长 c. 同学/朋友 BC 2.1.6 有礼貌地与人沟通,注 意: a. 说话的礼貌和态 度。 b. 措辞和说话内容。 c. 聆听者的身分。 备 注

BC 2.0 说话教 学

BC 2.1 有礼貌地与 人沟通。

 注意指导学生使用礼 貌语言

55

2.3 讲述所收集的图片和作 品。 BC 2.1.3.3 正确地回答问题。 BC 2.4.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 2.4 以浅白的句 子讲述。 BC 2.2 从图形与文字认识独 体字和合体字。  不要向学生介绍“独 体字”、“合体字”、 “象形字”等名词术 语。 备 注 BC 2.4.4 应用浅白的语言讲述生 活中的事情。 BC 3.1 认识实物或图形和 文字 的关系,如: 山 水 月 56 .3.0 阅读教 学 BC 3.2 以正确的疑问代词提 问。 BC 2.2.2 针对有关情 况发问和回 答问题。 学习标准 4-5 岁 BC 2.1.1 应用浅白的语言,讲述 实物的外型和特征。 BC3.1 认识图形和 文字的关 系。 BC 3.4.2 学生扮演生活中周围 人物的角色。 BC 2.3 根据不同的故事内 容,扮演故事中的人 物。 BC 2.3 扮演故事中 的人物。 BC 2.2.1 学生在教师的引导下扮 演生活中周围人物的角 色。 BC 2.4.2.5 针对事情说出看法。 BC 2.4 有创意地回答问题。 BC 2.1 有礼貌地发问和回答问 题。 5-6 岁 BC 2.3.2 应用浅白的语言,说明 实物的功能或用途。 BC 2.

4 朗读儿歌与诗歌。  学前教育不教汉语拼 音、轻声、变调等语 音知识,惟教师范读 语音需标准。 BC 3.7 认识部首和偏旁。 BC 3.3.3.2.2.4 认识笔画。 5-6 岁 BC 3.2 认识句子中的逗号、 句号及问号。 BC 3.4.3 认读词语。 BC 3.1 看图识字。 BC 3.3.3 以适当的语调朗读句 子。 BC 3.2.2.5 认读自己及班上同学的 姓名。 BC 3.5.3.2 认识和朗读字词。 BC 3.8 从教材中认识生字。  识字教学是整个语文 教育的基础,必须力 求到位。  学前教育应多识字, 少写字。  识字教学需通过活动 进行,避免教学枯燥 单调。 BC 3.3 认识字词。 BC 3.5.2.5 根据适当的次序排列图 片。 BC 3.3.3.4 认读短语。 BC 3.5.4.2 找出和填补实物或图形 缺少的部分。 BC 3.2 阅读前的准 备。 学习标准 4-5 岁 BC 3.4 将实物或图片分类。 BC 3.3 认读自己姓名。 BC 3.6 根据图画配字。 备 注 BC 3.1 认读单字。 BC 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 3.6 认识笔画和说出笔画 的名称。 BC 3.5 朗读句子。 57 .5.3.4.3.2.4.3 认识和辨别实物的形 状、大小、长短。 BC 3.1 把图形各部分拼合成为 一个整体。 BC 3.1 朗读简单的句子。 BC 3.2 看图认读词语。 BC 3.4 认读词语。 BC 3.

2.7 培养阅读兴 趣。 BC4.6.3 眼睛和手的协调能力。 BC 4.1 学生自发翻阅图书。 BC 3.2.2.1 根据教材回答问题。 BC 3.7.2 学生顺序翻阅书本。 BC 4.3 学生讲述自发阅读的图 书的内容。 备 注 BC 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 3.1 发展眼和手 的机能,做 好写字前的 准备。 BC 4.5 聆听或阅读故事后,讲 述故事内容。 BC 3.2 书写铅笔 字。 BC 3.2 正确的坐姿。  应在课室内置放适合 学生程度与趣味的图 书。  书写教学重视发展眼 和手的机能及协调能 力,培养良好书写习 惯,打好写字基础。  不是每个教过的字都 要写。  写字要贵精不贵多, 每个字写 3-5 个。  学生要会使用田字格 习字。  不要让学生写“笔画 递增”的不完整的汉 字。  应禁止使用机械笔。  指导学生习字时以楷 体为标准字体。 58 .0 书写教 学 BC 4.2 在教师引导下以口述或 绘画方式,表达教材内 容。 5-6 岁 BC 3.6. 字体整齐 BC 4.1.4 以正确的方法写字。 a.3 以口述或绘画方式,表 达教材内容。 BC 3.1 手的控制能力。 BC 4.7.1.7.6 理解阅读材 料。 学习标准 4-5 岁 BC 3.2 眼的控制能力。 BC 4.1.4 根据教材进行问答活 动。 BC 3. 笔画、笔顺正确 b.6. 字的间架结构均称 c.3 正确地写出基本笔画。 BC 4.1 正确的执笔法。 BC 4.6.6.2.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 4-5 岁学前班生字表(建议) 笔画 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一 八二九七人十 大口三山上下小马女土 火六木牛日水五月尺王 四他石田 羊 花你我 鱼 草星 总数 生 字 1 6 10 10 4 1 3 1 2 38 字 59 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 5-6 岁学前班识字表(建议) 笔画 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 刀儿了 飞个工门子 巴不长车方风见今开气少手书太天午牙友中心云 白包本们母去生头叶用只鸟奶 安吃虫灯地动多朵耳好红会件老米名年肉扫师同问阳衣有再在早字吗妈伞机爷华 把弟饭还间来里汽身体园这走坐鸡男豆医护肚运 爸齿的服狗果和河虎姐妹朋青兔物学雨厕所 面狮树种蚂蚁 笔哥家课哭笑校桌鸭铅蚊 菜蛋脸猫婆球蛇眼黄晚象脚船 黑猴期椅植 睛蓝 鼻 鞋 总数 5-6 岁学前班习写字表 (建议)  教师可根据班级学生程度与主题进行选择或增减习写的生字。  不是每一个教过的字都要写。  习写生字应在学生眼和手的机能及协调能力都准备好的情况下进行。  写字贵精不贵多,每个字建议只写 3-5 个。 60  让写字过程成为学生快乐的经验而不是一种压力与负担。  写字必须在识字的基础上进行,先识字,后写字。 生 字 3 5 21 13 35 21 19 6 11 13 5 2 1 1 156 字 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 笔画 基本笔画 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一 八二九七人十 生 字 1 6 15 14 7 7 3 5 2 总数 60 字 大飞个工口门三山上下小子马女土 不开六木牛日手水太天五午友月 白们四他叶只田 耳米羊有在早妈 花你我 的和明朋林 是星 61 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 62 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 DRAF ¾Á ¢ ú ¦ Á ¡Æ ¢ ¾Ã ¬ Å ½ õ Tunjang Bahasa Tamil 63 .

1. 1.2.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1. 1.8 þ  ü ¨ ¸ ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È ¢ óÐ . 1.10 þ ¨ ºì¸Õ Å ¢ ¸Ç ¢ ý ¦ À  ÷¸¨ Ç ì Ü Ú Å ÷.11 « À ¡Â ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷. 1. 1. 1. ¦ ºÂ ü¨ ¸ ´ Ä ¢ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷.2.2 ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È¢ Å ÷.0 § ¸ð ¼ ø / § À îÍ ¾¢ Èý 1.1.5 1.1. þ ¨ ºì¸Õ Å ¢ ¸Ç ¢ ý ´Ä¢ ¸¨ Ç « È¢ óÐ ´ Ä ¢ ô À ÷.2.2. 1. ÁÉ ¢ ¾÷¸Ç ¢ ý Ì Ãø ´ Ä ¢ ¸¨ Ç 64 1.2. « À ¡Â ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È¢ óÐ ´ Ä ¢ ô À ÷.1 Å Ç ÷ô Ò À ¢ á½ ¢ ¸û ± Ø ô Ò õ ´Ä¢ ¸¨ Ç ì § ¸ð Î ì Ü Ú Å ÷.1.6 ¸ð ¼ ¨ Ç ìÌ ² üÀ Ð Ä í Ì Å ÷.2.4 1.1.2. 1. 1.6 . « ¾¨ É ì Ü Ú Å ÷.2. 1.2.1.3 ¸ð ¼ ¨ Ç ¨  « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.2.2 1.1 ¸ Å É Ó ¼ ý § ¸ð À ÷.2 À ø § Å Ú ´ Ä ¢ ¸¨ Ç ì § ¸ð À ÷.4 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾Å ü¨ Èô Ò Ã¢ óÐ Ü Ú Å ÷. 1.7 À ¢ á½ ¢ ¸û ± Ø ô Ò õ ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È¢ óÐ ± Ø ô Ò Å ÷.3 1. þ  ü¨ ¸ ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.1 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾Å ü ¨ Èô Ò Ã¢ óÐ ¦ ¸¡û Å ÷.9 ¦ ºÂ ü¨ ¸ ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷. 1. 1.5 ´ Ä ¢ ¨ Â ì § ¸ð Î « Ð Å Õ õ ¾¢ ¨ º¨  ì Ü Ú Å ÷.2.

3.1 1. 1.1 ¯  ¢ ÷ ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ºÃ¢  ¡¸ ¯ îºÃ¢ ô À ÷.4.3 1. ¦Áø Ä ¢ É .12 Á É ¢ ¾÷¸Ç ¢ ý Ì Ãø ´ Ä ¢ ¸Ç ¢ ý § Å Ú À ¡ð ¨ ¼ « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷. 1. 1. « È¢ óÐ 1. ¦ Á ö ¦ Â Ø òÐ ¸¨ Ç « È¢ óÐ ´Ä¢ ô À ÷.3.2 ¯ ¢ ÷ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷. 1.6 ¯  ¢ ÷¦ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷. ¯ ¢ ÷¦ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ´Ä¢ ô À ÷. ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1.5 ¦ Á ö ¦ Â Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷. 65 .4 ¯  ¢ ÷ ± Ø òÐ ¸¨ Ç Ô õ ¬ ö ¾ ± Ø òÐ ¸¨ Ç Ô õ ´ Ä ¢ ô À ÷.4 ºó¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ ô À ÷.4 ¦ º¡ü¸¨ Ç î ºÃ¢  ¡¸ ¯ îºÃ¢ ô À ÷.4.3. þ ¨ ¼Â¢ É ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü ¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ ô À ÷.3 1. 1.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ « È¢ Å ÷.2 ¯ ¢ ¦ ÃØ ò¨ ¾ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ ô À ÷.7 Ì È¢ ø ¦ ¿Ê ø ± Ø ò Ð ¸¨ Ç ´Ä¢ ô À ÷.3. 1.2. Å øÄ¢ É .3. 1.4. 1.4.3.3 ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ºÃ¢  ¡¸ ´Ä¢ ô À ÷. 1.3.

§ ¸û Å ¢ ¸Ù ìÌ ô À ¾¢ ÄÇ ¢ ô À ÷.7.3 1.6.4 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾ ¦ ºö Ô ¨ Ç ì Ü Ú Å ÷. 1.1 Ì Î õ À ¯ È× ô ¦ À  ÷¸¨ Ç « È ¢ óÐ Ü Ú Å ÷.6.5 Ì È¢ ø ¦ ¿Ê ø ¦ º¡ü¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ ô À ÷. 1. 1.2 § ¸û Å ¢ ¸Ù ìÌ î ºÃ¢  ¡¸ô À ¾¢ ø « Ç¢ ô À ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1.6 § ¸û Å ¢ ¸Ù ìÌ ô À ¾¢ ø « Ç¢ ô À ÷. 1.5 Ì Î õ À ¯ È× ô ¦ À  ÷¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.7. ¦ º¡ü¦ È¡¼ ÷ .3 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾ À ¡¼ ¨ Ä ô À ¡Î Å ÷. 1. .5 1.7 ¦ À ¡Õ ò¾Á ¡É ¦ º¡ø .5. 1.6. ¬ 츸ÃÁ ¡É º¢ ó¾¨ É Ô ¼ ý À ¾¢ ÄÇ ¢ ô À ÷.1 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾Å ü ¨ Èî ºÃ¢  ¡¸ì Ü Ú Å ÷.5.5 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾Å ü¨ Èì Ü Ú Å ÷.2 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾ À ¡¼ ¨ Ä ô À ¡Î Å ÷.6. 66 1.4 1. 1.4.5.5. 1. 1.1 ± Ç ¢ ¨ Á  ¡É § ¸û Å ¢ ¸Ù ìÌ ô À ¾¢ ø « Ç¢ ô À ÷. À½ ¢ Å ¡¸ô 1.

2 2. ºÃ¢  ¡É Å ¡ì¸¢ Â í ¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢ ô § À Í Å ÷. 1.7.2 2.8 1.8.7. ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1. ´ üÚ ¨ Á . þ É õ § ºÃ¡¾Å ü¨ È « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸¡ñ À ÷.1.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ Å ¡ì¸¢ Âõ.1.8 Ý Æ Ö ì§ ¸üÀ ¿Ê òР측ð Î Å ÷.7 Å ¨ ¸ ô À Î òÐ Å ÷.5 2.1 ¸¾¡ô À ¡ò¾¢ Ãí ¸¨ Ç ò Ð ½ ¢ ×¼ý ² üÚ ¿Ê ô À ÷.1. ¸¾¡ô À ¡ò¾¢ Ãí ¸¨ Ç ² üÚ ±Ç ¢ ¨ Á  ¡É À ¡Å ¨ É Â ¸¡ð Î Å ÷.6 2. 1.1. þ É õ § ºÃ¡¾Å ü¨ È Å ¨ ¸ô À Î ò¾¢ « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸¡ñ À ÷.4 ºÃ¢  ¡É ¦ º¡ü¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢ ô § À Í Å ÷. 1.7 1.7.0 Å ¡º¢ ôÒò ¾¢ Èý 2. ´ üÚ ¨ Á .7.6 Á â  ¡¨ ¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢ § À Í Å ÷. § Å ü Ú ¨ Á ¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î 67 .1. 2.2 Á â  ¡¨ ¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷. ¬ ¸¢  Šü¨ Èô À  ý À Î ò¾¢ ô § À Í Å ÷. þ É ò¾¢ ü§ ¸ üÀ ¦ ¾Ã¢ × 2. 1.7. « Ç × .1 ´ § à Á ¡¾¢ â  ¡É Å ü¨ È « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸¡ñ À ÷.4 ´ § à Á ¡¾¢ â  ¡É Å ü¨ È ò ¦ ºö Å ÷.3 À ñ Ò ¼ ý § À Í Å ÷.7. 1.1 Å ÊÅ õ .§ Å ü Ú ¨ Á ¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.8. 2. ¿¢ Èõ ¬ ¸¢  Šü¨ È « È¢ Å ÷.3 2. Àñ Ò¼ Û õ À½ ¢ ×¼Û õ § À Í Å ÷.1.1. 1.

3.2. 2. ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ¦ º¡ü¸Ç ¢ ý ŠƢ « È¢ óÐ Å ¡º¢ ô À ÷. 2.2 ºÃ¢  ¡É Ó ¨ È ¢ ø Å ¡º¢ ô À ÷. 2.2. 2.3.2 À ø § Å Ú À Û Å ø ¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢ Ó ¨ È ¡¸ Å ¡º¢ ô À ÷.3 ¬ º¢ â  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý À ¼ ò¾¢ ü§ ¸üÈ ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ ô À ÷.2.3.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ Å ¨ ¸ô À Î òÐ Å ÷.2.1 Å ¡º¢ ôÒô ÀÛ Å ø ¸¨ Ç ì ¸Å É Ó ¼ ý À  ý À Î òÐ Å ÷. 2.3.8 ´ Ä ¢ ¨  ò Ð ¨ ½  ¡¸ì ¦ ¸¡ñ Î ± Ø ò¨ ¾î ºÃ¢  ¡¸ ¯ îºÃ¢ ô À ÷.3.11 À ¼ ò¾¢ ü§ ¸ü È ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ ô À ÷.5 ¦ Á ö ¦ Â Ø ò¾¢ ø Ó Ê Ô õ ¦ º¡ü¸¨ Ç ´Ä¢ ô À ÷.12 2.3.3. ± Ø ò¾¢ ý 2. ¯ ¢ ¦ ÃØ ò¾¢ ø ¦ ¾¡¼ í Ì õ 2. ± Ø òÐ ¸¨ Ç Å Ã¢ ¨ ºô À Î ò¾¢ ì Ü Ú Å ÷.1 ´ Ä ¢ ¨  ò Ð ¨ ½  ¡¸ì ¦ ¸¡ñ Î ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ ô À ÷.10 2.3.3.4 ¯ ¢ ¦ ÃØ ò¾¢ ø ¦ ¾¡¼ í Ì õ ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷.2 ¸ ¡ð ¼ ô À Î õ ± Ø ò¾¢ ý Å Ê Å ò¨ ¾ ¬ º¢ â Â÷ Ш ½ Ô¼ý ´Ä¢ ô À ÷.3. 2. 2.9 ¸¡ð ¼ ô À Î õ Å Ê Å ò¨ ¾ ´Ä¢ ô À ÷.3 2.2 Å ¡º¢ ô Ò ô À Û Å ø ¸Ç ¢ ý « ¨ Á ô ¨ À ì Ü Ú Å ÷. 2.3 ºÃ¢  ¡É ¯ îºÃ¢ ôÒ¼ ý Å ¡º¢ ô À ÷. ºÃ¢  ¡É Å ¡º¢ ô Ò Ó ¨ Ȩ Â ì ¸¨ ¼ ô À ¢ Ê ô À ÷. 2.13 68 . 2. 2. 2.3.

4.4 µ ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ ô À ÷.4.3. 2. 2. 2.15 2. ¯ ¢ ÷¦ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ ô À ÷. ¾Ãõ 5+ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ ô À ÷.3 ã ¦ Å Ø òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷. 2.4 ¾ Á ¢ ú ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ Î ¦ º¡ü ¸¨ Ç ¯ Õ Å ¡ì¸¢ Å ¡º¢ ô À ÷.7 ¬ º¢ â  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý À ¼ ò¾¢ ü § ¸üÈ ¦ º¡ø ¨ Ä ´ Ä ¢ ô À ÷.4.14 ¦ Á ö ¦ Â Ø ò¾¢ ø Ó ÊÔõ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ ô À ÷.6 ¯  ¢ ÷¦ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷. 2. 2.4. À ¼ ò¾¢ ü§ ¸ü È ¦ º¡ø ¨ Ä Å ¡º¢ ô À ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ ¸ü Èø 4+ 2.2 ® ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷.6 ã ¦ Å Ø òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ ô À ÷.4.7 ¸üÈ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ Î Ò ¾¢  ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ ô À ÷.5 ® ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ ô À ÷.3.4.4.16 2.3. 2.4. 2.3. 2. 2.1 µ ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷.3. 2.8 ¸ üÈ ¦ º¡ü¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ Î Ò ¾¢  69 .

¬ º¢ â  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý þ Ãñ Î ¦ º¡ü¸û ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ Ãì Ü Ú Å ÷.5 ¸ ñ ¿¸÷ À  ¢ üº¢ ¸û Ó ¨ È Â ¡¸î ¦ ºö Å ÷.1. 3.1 ±Ç ¢ Â Ó ¨ È ¢ ø ¨ ¸ þ  ì¸ô À ¢ üº¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.5. 70 .3 ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ à Š¡º¢ òÐ ô ¦ À ¡Õ û Ü Ú Å ÷. 3.1 ¬ º¢ â  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý ¦ º¡ü¸¨ Ç ì Ü Ú Å ÷. 3.1.1. 2.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ à Š¡º¢ ô À ÷. Å ¡º¢ òÐ ô ¦ À ¡Õ û 2. ±Ç ¢ ¨ Á  ¡É ¦ º¡ü¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ Å ¡ì¸¢ Â í ¸¨ Ç Å ¡º¢ ô À ÷.4 ¨ ¸ þ  ì¸ô À  ¢ üº¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.5 Å ¡º¢ òÐ ô Ò Ã¢ óÐ ¦ ¸¡û Å ÷.5.0 ± Ø òÐ ¾ ¢ Èý 3.5.5 3.1 ± Ø Ð Å ¾ü¸¡É ¬  ò¾ À ¢ üº¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.2 2. 2. ¿¸÷ À  ¢ üº¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.2 ¸ ñ 3.3 ¦ º¡ø ¨ Ä Ü Ú Å ÷.5. 2. 2.5.1.

3.1.2 ºÃ¢  ¡É Ó ¨ È. ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 3. 3.6 ¸ ñ ¸¨ Ç Ô õ ¨ ¸¸¨ Ç Ô õ ´ Õ í ¸¢ ¨ ½ ìÌ õ À  ¢ üº¢ ¸û ¦ ºö Å ÷. « ¨ ÁôÒ ¬ ¸¢  ŠüÚ ¼ ý à ö ¨ Á  ¡¸ ± Ø Ð Å ÷.2.1 ¾Á ¢ ú ± Ø ò Ð ¸¨ Ç ± Ø ¾ « È¢ Å ÷. 3.2 ¾ Á ¢ ú ± Ø òÐ ¸ ¨ Ç î ºÃ¢  ¡É Ó ¨ È ¢ ø ± Ø Ð Å ÷.7 ¦ À ý º¢ ¨ Ä Ó ¨ È ¡¸ô À ¢ Ê òÐ § ¸¡Î ¸¨ Ç Ô õ § ¸¡Ä í ¸¨ Ç Ô õ Å ¨ ÃÅ ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ 3. 3. Šâ Å Ê Å õ.2. þ ¨ ¼ ¦Å Ç ¢ . 71 .1.3 ¦ º¡ü¸û Á üÚ õ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ÷¸¨ Ç ± Ø Ð Å ÷. 3.1.2.3 ¦ À ý º¢ ¨ Ä î ºÃ¢  ¡¸ô À ¢ Ê òÐ Å ¨ ÃÅ ÷.2.4 ± Ç ¢ ¨ Á  ¡É Å ¡ì¸¢ Â í ¸¨ Ç ô À ¡÷òÐ ± Ø Ð Å ÷. 3.

º¡¾ õ ¿¸õ .¾ ¡Ê Á Î .1.4.3 ¸ô À ø ¸ð Î ¸ð ¼ ¼ õ ¾ð Î ¾í ¨ ¸ À óÐ À õ À Ãõ Àð ¼ õ « Èõ Å¢ ÈÌ þ ÈÌ ¸ñ ¦Á ø Ä ¢ Éõ 1.5 « õ Á ¡ « ôÀ¡ À ¡ð Ê ¾ ¡ò ¾ ¡ « ñ ½ ñ ¾í ¨ ¸ ¾õ À ¢ 1.4 Å ð ¼ õ ºÐ Ãõ ¦ ºù Å ¸õ Ó ì§ ¸¡½ õ Ó ð¨ ¼ Å ÊÅ õ 1.4.4.Á ¡Î ¸Î .4.3  ¡ú « Å÷ þÅ÷ ³Â¡ Ì Ãø Å Ãõ ÀÆ õ ÀÄ õ ã ¨Ç 1.¿¡¸õ 1.4.3.5 ¦ À â  ôÀ¡ ¦ À â  õÁ¡ º¢ üÈôÀ ¡ º¢ ò ¾¢ Á ¡Á ¡ « ò¨ ¾ 1.À ¡Ê ¾Ê .7: Ì ¨ ÃìÌ õ À¢ Ç¢ Úõ ¸÷ƒ¢ìÌõ ¸ò Ð õ ¸¨ É ìÌ õ º£ Úõ 1.4 ² ý ± ¾ü Ì ± ôÀÊ ± ¾ É ¡ø ± ô § À ¡Ð ±ùÅÇ × 1.8.6 ¾ ñ Î Àû Ç ¢ ¸¢ ½ Ú § ºÅ ø « ½ ¢ ø ¦ ¸¡ìÌ ±Õ ¨ Á .¦ º¡ü ¸ Ç ï º¢ Âõ Å øÄ¢ Éõ 1.4 À ¡Á ¡ À ¡ô À ¡ ¬ Ê ¬ ¨¼ Á ¡Ê « õÁ¡ ¦ À â  º¢ È¢  ¬ Î ÀÊ À ¡Î « ½ ¢ ÀÊ « ÆÌ Å£ Πţ Î 2.3 « ý É õ « õÁ¡ ¿ò ¨ ¾ ¿ñ Î Á Ãõ Áñ ¦Àñ þ ï º¢ þ íÌ « íÌ ºí Ì ÁíÌ ¾í Ì þ ¨ ¼Â¢ Éõ 1.4 Å ¡ ¨¸ ¿¡ ¾¡ ¨À Á¡ §À ¡ 2.5.¸¡Î º¾ õ .7.7.7.6 Å ½ ì¸õ Áý É ¢ ì¸× õ ¾Â × ¦ ºö Ð Å ¡Õ í ¸û « Á Õ í ¸û ¦ ºø Ö í ¸û ¾ ¡Õ í ¸û 2.4.2.7 À Ê .4 Ä ð Î ¾ð Î ¸¢ ðÎ ±ðÎ Íð Î Àð Î À¢ ðÎ ¦ ¸ï Í ¦ ¸¡ï Í Àï Í 2.4.5 ± Ä ¢ ¿¡ö ²÷ â¨ É Ó Ê ¸ø Àø 2.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN. SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam 75 .

Rukun Islam.beriman kepada rasul . Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN.1.beriman kepada Qada dan Qadar .beriman kepada rasul .2) Menyatakan sifat wajib Allah: a. berkuasa d.beriman kepada kitab .1)Menyebut enam Rukun Iman (PI 1. pengampun c. Murid juga dapat mengenal asas bahasa Al Quran. Wujud (Ada).beriman kepada malaikat . murid dapat mengetahui asas Rukun Iman. SIKAP DAN NILAI – PENDIDIKAN ISLAM (PI) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Kerohanian.)Mengetahui Rukun Iman (PI 1. Sirah Rasulullah dan melafazkan Dua Kalimah Syahadah.beriman kepada hari Akhirat .beriman kepada Allah . mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab.0)Akidah (PI 1. huruf hijaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan.2) Menyatakan enam Rukun Iman dengan bimbingan .beriman kepada malaikat .1. Pada masa yang sama.2. Sama’ (Mendengar) (PI 1. bijaksana (PI 1. Basar (Melihat) c. Sikap dan Nilai khususnya komponen Pendidikan Islam.2.beriman kepada Allah .3) Menyebut nama-nama Allah (Asma’ul Husna) a. adil e. Sama’ (Mendengar) d. b. Wujud (Ada) b.beriman kepada Qada dan Qadar (PI 1.2) Mengetahui Rukun Iman pertama: Beriman kepada Allah Pendidikan Islam 76 . Qudrat (Kuasa) (PI 1. pengasih dan penyayang b. murid dapat bersuci.1)Menyebut sifat wajib Allah: a. Basar (Melihat).2.beriman kepada hari Akhirat .beriman kepada kitab . c. berwuduk dan melakukan pergerakan solat.1.

1. (PI 2. Pendidikan Islam 77 .mengerjakan ibadah haji .mengeluarkan zakat . (PI 2.3.1.3) Mengetahui Rukun Islam.2) Melafazkan Dua Kalimah Syahadah dengan maknanya.solat lima waktu .1.buang air besar (PI 1.buang air besar (PI 2.mengucap dua kalimah syahadah .mengeluarkan zakat .3)Melakukan wuduk dengan betul dengan bimbingan.4) Melafazkan Kalimah Syahadah.3.2) Menyatakan lima rukun Islam: .mengerjakan ibadah haji (PI 1.2. (PI 2.buang air kecil .0) Ibadah (PI 2.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PI 1.3) Menyatakan cara menjaga kebersihan .1)Mengenal anggota wuduk (PI 2. (pagi.2) Menyatakan cara bersuci daripada hadas: .3)Mendirikan solat.4. (PI 2.berpuasa di bulan Ramadhan . (PI 2.tubuh badan .3)Menyatakan nama dan waktu solat.1) Menyebut cara bersuci daripada hadas: .buang air kecil . tengah hari.4.solat lima waktu . Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 1. malam).2)Menunjukkan had anggota wuduk (PI 2.mengucap dua kalimah syahadah .2.4) Melakukan wuduk dengan tertib dengan bimbingan (mengikut urutan) (PI 2.tempat solat (PI 1.pakaian .1) Bersuci dari najis.1)Menyebut nama solat. petang.2.1) Menyebut lima rukun Islam: (PI 1. (PI 2.2) Melakukan wuduk (PI 2.3.berpuasa di bulan Ramadhan . (PI 2.3.1) Melafazkan Dua Kalimah Syahadah dengan bimbingan.

0)Sirah (PI 3.ibu .Basmalah .4)Menceritakan peristiwa kelahiran Rasullullah S.Hamdalah (PI 4.A. (PI4. Siddiq (bercakap benar) c.3. (PI 4. (PI3. (PI 2.1)Menyebut akhlak Rasullullah S.2)Menyebut nama ahli keluarga baginda yang terdekat.1) Mencontohi akhlak Rasullullah S. .5)Melakukan pergerakan solat dengan betul mengikut tertib dengan bimbingan.2.1) Mengetahui Sirah Rasullullah S.3.5)Melafazkan doa .W.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 2.bapa (PI 3.W.1)Melafazkan .A.datuk (Abdul Muttalib) . rajin.W. (PI 3. bijaksana dan amanah. a.W.ibu (Aminah) .W.menaiki kenderaan Pendidikan Islam 78 .1. dan ahli keluarga baginda yang terdekat .1. bercakap benar.2)Menyatakan bilangan rakaat (PI 2.Sabar .A.1.bapa (Abdullah) .A. iaitu sabar.1.1)Menyebut nama Rasullullah S.2)Memberi contoh akhlak Rasullullah S. solat lima waktu.3)Menyebut nama Rasulullah S.4)Menyatakan bilangan rakaat solat lima waktu.penerang hati .2.bapa saudara (Abu Talib) (PI 3.A.A.W. (PI 4.Rajin (PI 4. Amanah b. .1.0)Akhlak (PI 4.W.A.3. Fatonah (bijaksana) (PI 4.1.Bercakap benar . (PI 3.2) Melakukan amalan seharian mengikut adab seperti melafazkan doa.

rakan sebaya Pendidikan Islam 79 .2.semasa makan/minum .2.sebelum makan/minum .semasa makan/minum .halal dan haram .masuk tandas .2.3)Menyatakan adab dengan bimbingan: .selepas makan/minum (PI 4.baik dan berkhasiat (thoyyiban) (PI 4.9) Menyatakan adab : .selepas makan/minum (PI 4.2.11)Menyatakan adab menghormati: .ibu bapa .2.7)Melafazkan doa sebelum dan selepas makan (PI 4.2.2)Menyatakan adab dengan bimbingan : .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 4.2.ahli keluarga .2.4)Menyatakan adab: .keluar tandas (PI 4.6)Menyatakan adab : .menghormati ibu bapa (PI 4.sebelum makan/minum .8)Membezakan makanan : .2.keluar tandas (PI 4.masuk tandas .10)Melafazkan doa masuk dan keluar tandas (PI 4.guru .

1. wau dan ya (PI 5. Pendidikan Islam 80 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PI 5.2)Mengenal bentuk huruf hijjaiyah hijaiyah (PI 5.2)Menyebut huruf-huruf jawi (PI 5.4)Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa AlQuran dengan sebutan yang betul.3)Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan – baris atas (fathah) (PI 5.2)Mengetahui huruf jawi (PI 5.2.2.2.1. (PI 5.Nombor 1 hingga 10 .Anggota badan (PI 5.1. . (PI 5.4)Mengenal pasti setiap huruf jawi.8)Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa AlQuran dengan sebutan yang betul.1. (PI 5.1) Mengetahui bahasa Al. bimbingan.5)Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal Alif.1.5)Menyebut huruf hijjaiyah.3)Mengenal pasti bentuk huruf jawi.2.7)Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan – baris atas (fathah) – baris bawah (Kasrah) – Baris hadapan (Dhommah) (PI 5.0)Asas Bahasa Al Quran dan Tulisan Jawi (PI 5. .1.2.Nombor 1 hingga 10 (PI 5.1.1)Menyebut huruf hijjaiyah dengan (PI 5.6)Mengenal pasti bentuk huruf (PI 5.1.Quran Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 5.1)Menyebut huruf-huruf jawi dengan bimbingan.

Al Falaq (PI 5. wau dan ya.1)Menghafaz surah Al.3) Menghafaz beberapa surah dari juzu’Amma Pendidikan Islam 81 . (PI 5.Al Fatihah .Quran di bawah: .Al Fatihah .3.6)Membunyikan huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal Alif.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 5.Al Ikhlas .3.2)Menghafaz surah Al.An Nas .2.Al Ikhlas (PI 5.Quran : .

SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN MORAL Pendidikan Moral 83 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN.

1) (PM 1.3) Menjaga kebersihan. SIKAP DAN NILAI . kejujuran. hemah tinggi serta kesederhanaan. murid boleh mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan. kerjasama.1) Menyatakan bahawa Kepercayaan Mengetahui dan manusia adalah ciptaan Tuhan. toleransi.1.3) Menyatakan Tuhan adalah pencipta alam. khasnya komponen Pendidikan Moral.1. bertanggungjawab.1. (PM Hati 2. berterima kasih.1. (PM 1. menghormati. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah.1. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah dengan bimbingan. bantuan yang diterima.1) Membantu (PM 2.1.2) Memberi bantuan kepada ahli keluarga. warga sekolah dan orang lain. secara lisan atau bukan lisan atas . baik hati.1) Menjaga kebersihan.1) Mengucapkan terima kasih Berterima Kasih sikap berterima kasih. (PM 3.PENDIDIKAN MORAL (PM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Kerohanian.0) (PM 4.1) Mengamalkan (PM 4.1.1. (PM 3. warga keluarga dan warga sekolah. (PM 3. keberanian. penghargaan dan sumbangan yang diterima.1. Pendidikan Moral 84 . (PM 1. (PM 4.0) (PM 1. keadilan. Sikap dan Nilai. berdikari. (PM 4.1. sekolah dan orang lain. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 1. berdisiplin.0) Baik (PM 2.1) Memberi bantuan kepada ahli ahli keluarga. (PM 3.1) Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran kelas.4) Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid. (PM 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KURIKULUM KEROHANIAN. kepada Tuhan menghormati kepercayaan pelbagai kaum.2) Membezakan ciptaan Tuhan dan rekaan manusia. (PM 2.0) Bertanggungjawab (PM 3.1.2) Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan. kasih sayang. kerajinan.2) Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid dengan bimbingan.

0) Hormat (PM 6. (PM 6.2.4) Melafazkan tutur kata yang bersopan.1) Menunjukkan tingkah laku tinggi sopan dalam pergaulan yang bersopan dalam pergaulan seharian seharian. (PM 5. (PM 6. (PM 6. rakan menghormati orang dewasa.1) Beradab (PM 5. setempat.1.1.1.1.2.4) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa.2) Melafazkan tutur kata yang bersopan dengan bimbingan.3) Menunjukkan cara menghormati orang dewasa.5) Menyatakan cara-cara bertingkah laku sopan.1. rakan dan dan masyarakat masyarakat setempat dengan bimbingan.1) Menghormati (PM 6. (PM 6. (PM 6. dengan bimbingan (PM 5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 5.3) Menyatakan sebab mengapa perlu hormat kepada ahli keluarga.1) Menunjukkan taat dan hormat -menghormati anggota keluarga.1) Menunjukkan cara orang dewasa. Pendidikan Moral 85 . (PM 5.2) Menyatakan dan menunjukkan taat dan hormat kepada ahli keluarga.3) Menunjukkan tingkah laku yang bersopan dalam pergaulan seharian.1. kepada ahli keluarga.2) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa dengan bimbingan. (PM 6.2) Menghormati (PM 6.1.0) Hemah (PM 5.1.2. rakan dan masyarakat setempat. (PM 5.2. (PM 6.

1.0) Sayang Kasih (PM 7.1.1) Bercerita tentang orang yang diri.1. jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli (PM 10. (PM 9.1.1) Mengamalkan sikap adil sikap adil dalam dengan bimbingan guru dalam sesuatu perlakuan seharian. sekolah.1. (PM 7.1. (PM 10. (PM 10.1. aktiviti seperti permainan.4) Menyatakan sebab perlunya menyayangi keluarga.7) Mengenali keistimewaan diri dan menunjukkan bakat.1) (PM 10.1. keluarga dan orang di sekelilingnya. keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan.1) Berani mencuba sesuatu Keberanian dengan yakin di tugasan yang baru. guru.1. (PM 7.1) Menyayangi (PM 7. (PM 9. (PM 7.2) Bercerita tentang kebaikan ahli keluarga. Pendidikan Moral 86 .3) Berani melibatkan diri dalam aktiviti.1) Mengenal sikap jujur melalui Kejujuran Mengamalkan sikap simulasi dan cerita. .3) Menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri.1. (PM 9.2) Memohon maaf apabila keluarga.1.6) Menyata dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri.4) Mengamalkan sifat jujur pada diri dan rakan.3) Mengenal pasti tindakan yang jujur dalam cerita yang didengar.1) Berinteraksi (PM 9.1.0) (PM 8.1. (PM 7. (PM Keadilan 8. (PM 9.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 7.0) (PM 9. (PM 10. orang di sekeliling. (PM 8.2) Berani bertutur menggunakan ayat yang mudah.1.2) Mengamalkan sikap adil dalam sesuatu aktiviti seperti permainan. rakan dan melakukan kesalahan.1. keluarga dan disayangi.4) Berani bercakap dengan yakin menggunakan ayat yang mudah. (PM 7.1.5) Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga.1. (PM 7.1) Mengamalkan (PM 8.0) (PM 10.

5) Mengamalkan sikap tolong menolong dengan rakan.4) Menyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat secara kumpulan.1.1.1.1.0) (PM 13.3) Menyatakan faedah bekerja secara kumpulan.1.1) Mengamalkan sikap berjimat Kesederhanaan Mengamalkan sikap cermat dalam penggunaan barang berjimat cermat dalam keperluan dengan bimbingan guru. jiran dan masyarakat setempat. penggunaan barang keperluan.1.1) (PM 13. (PM 12. (PM 11.1) Mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan harian. (PM 12.1. (PM Kerajinan 11.1. rakan dan guru. (PM 12.1) Melakukan aktiviti secara berkumpulan. (PM 11.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 10.0) (PM 11.1.1) Kerjasama Mengamalkan sikap kerjasama dengan rakan.5) Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga. jiran dan masyarakat setempat.2) Mengamalkan sifat rajin dalam pengurusan diri dan menjalankan tugasan.2) Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan.1. (PM 13. (PM 12. (PM 12. (PM 12. Pendidikan Moral 87 .0) (PM 12. (PM 13.2) Menjayakan aktiviti secara berkumpulan.1) Menunjukkan sifat rajin dalam pengurusan diri.

(PM 16.1) Mematuhi arahan guru. (PM 16. (PM Toleransi 14.1) Mengamalkan sikap berdikari dalam pengurusan diri. rehat dan semasa makan.2) Mematuhi arahan yang ditentukan di kelas atau di sekolah.2) Menguruskan diri sendiri dengan bantuan. (PM 16.1) Bersedia menunggu giliran.2.1.1) Saling berkongsi dalam (PM 14. rutin pagi.1.1.2.2) Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya.1) Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuan seharian.1) Berdisiplin Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas.0) (PM 15. tidak kira semasa pengajaran dan pembelajaran. (PM 14. tanpa bantuan. Pendidikan Moral tidak semestinya diwujudkan sebagai aktiviti yang khas.1.1.1. (PM Berdikari 15. (PM 15.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 14. Nota: Pendidikan Moral diterapkan sepanjang masa murid berada dalam prasekolah. (PM 16.1) Menguruskan diri sendiri (PM 15.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa menjalankan aktiviti kumpulan.0) (PM 14.2) Mengamalkan sikap tolak menggunakan barang dan peralatan di ansur dengan rakan dalam situasi dalam kelas. (PM 16.0) (PM 16.2. tertentu.4) Mematuhi peraturan kelas. Pendidikan Moral 88 . (PM 14. (PM 14.3) Mematuhi arahan guru atau ketua kumpulan.

Kasih sayang o Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. 7. Berterima kasih o Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa. Pendidikan Moral 89 . 6. sumbangan atau pemberian. 3. 2. Hormat-menghormati o Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan. Bertanggungjawab o Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. Baik Hati o Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas. 9. 4. 8. Kepercayaan kepada Tuhan o Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan agama masingmasing selaras dengan prinsip Rukun Negara. Hemah tinggi o Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian. Keadilan o Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Senarai Nilai Moral dan Penerangannya: 1. Keberanian o Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah. 5.

16. 14. 13. Kerjasama o Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama. bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara. Kerajinan o Usaha yang berterusan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 10. besikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan. Kesederhanaan o Besikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup. Toleransi o Kesanggupan bertolak ansur. 15. Pendidikan Moral 90 . Berdikari o Kebolehan untuk mengurus diri dan menjalankan tugas yang diberikan. 11. 12. Kejujuran o Bercakap benar. Berdisiplin o Mengikut arahan guru dan peraturan yang ditetapkan serta boleh melengkapkan tugas yang diberi.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KETRAMPILAN DIRI PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI Perkembangan Sosio emosi 91 .

5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira.1. (PSE 1.3. lukisan. (PSE1.1. tingkahlaku. (PSE 1.1) Menceritakan dengan bimbingan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira. marah. (PSE 1.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan. sedih. lukisan.1) Menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan. (PSE 1. (PSE 1. (PSE 1. takut. sedih. murid akan lebih mengenali emosi sendiri dan emosi orang lain.1.2.2. (PSE 1.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira. takut.0) (PSE 1.2) Mengenal pasti jenis-jenis emosi gembira. mempunyai konsep kendiri yang positif.3) Mengenali emosi orang lain. (PSE 1. Perkembangan Sosio emosi 92 .6) Menyatakan emosi mengikut situasi.1. tingkahlaku. (PSE 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG: KETRAMPILAN – PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) Selepas melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tunjang Ketrampilan – Perkembangan Sosioemosi. (PSE 1. Mengurus Emosi Sendiri. takut dan marah. sedih.2) Menerima pandangan dan membaca emosi orang lain. sedih.1.3) Menyatakan sesuatu yang disukai dan yang tidak disukai.2) Mengenal pasti dengan bimbingan tindakan alternatif untuk mengurus emosi. murid lebih berkeyakinan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 1. Di samping itu. (PSE 1.1) Menerima pandangan dan membaca emosi orang lain dengan bimbingan.2) Mengurus emosi sendiri.2.3. (PSE 1. (PSE 1. marah.1.1) Mengenali Mengenali dan emosi sendiri.4) Mengenal pasti tindakan alternatif untuk mengurus emosi. takut dan marah. berkebolehan untuk mengawal emosi sendiri.2.

kecindan .belas kasihan . (PSE 1.1.1.berkeyakinan .3) Menyatakan perasaan orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku.2) Menunjukkan semangat dan sifat positif seperti: .tolong-menolong .3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan (limitation) kendiri.sabar .berkeyakinan .0) Mencapai Emosi yang Positif (PSE 2. (PSE 2.1. (PSE 2.3.2)Menunjukkan kepuasan terhadap pencapaian kendiri.4) Menerangkan perbezaan emosi antara individu (PSE 2.sabar . (PSE 2.1)Bersikap positif tentang kebolehan kendiri.3. (PSE 2.berdikari . (PSE 2.1)Membina konsep kendiri.berdikari .1.perpaduan/kekitaan .2.kecindan Perkembangan Sosio emosi 93 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 1.setia kawan . (PSE 2.4)Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan.2.empati (PSE 2.2)Membina semangat dan sikap yang positif.1) Menunjukkan sifat positif seperti: .

(PSE 2.0)Membina Kemahiran Sosial (PSE 3.1.2)Bertanya dengan yakin dengan bimbingan guru. Perkembangan Sosio emosi 94 .2)Mengawal emosi dalam situasi yang tidak menyenangkannya (frustration and disappointment). (PSE 2.4. (PSE 2. (PSE 2.4.2)Menyatakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkannya.1. (PSE 3.4)Menyatakan keperluan orang lain mengikut situasi dan bertindak sewajarnya.5)Bertanya dengan penuh keyakinan.4)Bertutur dengan penuh keyakinan. (PSE 2. (PSE 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PSE 2. (PSE 2.1)Bertutur dengan yakin dengan bimbingan guru.3. (PSE 2. (PSE 3.3. (PSE 2. (PSE 2.3.4)Membina kebolehan mengawal diri.3.1.4. menyanyi dan berlakon. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 2.1)Memahami keperluan.3.1)Menunjukkan kepekaan terhadap keperluan orang lain. menyanyi dan berlakon dengan bimbingan guru.1)Mengawal emosi dalam situasi yang tidak menyenangkannya dengan bimbingan guru (frustration and disappointment). (PSE 3. (PSE 2.3)Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis. (PSE 3.3.3.7)Bercerita dan memberi pendapat.3)Menyatakan cara mengawal diri dalam situasi yang tidak menyenangkan. (PSE 3.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain.1. perasaan dan pandangan orang lain.3.3)Membina keyakinan untuk berkomunikasi.6)Berinteraksi dengan yakin.8)Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis.

6) Menghormati hak orang lain seperti: a.5) Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah. (PSE 3.1.Berjabat tangan dan bertanya khabar (PSE 3. pakaian.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 3.3) Berkongsi barangan dan peralatan seperti permainan.8) Menunjukkan kemahiran play entry Perkembangan Sosio emosi 95 . b.2..2.7)Menceritakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkannya dan bertindak sewajarnya.1) Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah dengan bimbingan. barangan dan peralatan.2) Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain.2. (PSE 3. (PSE 3.2) Bertolak ansur dan bekerjasama semasa menjalankan aktiviti. (PSE 3.2.2. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam. (PSE 3. c.3)Mematuhi etika sosial dalam perhubungan. (PSE 3.2.8)Berkomunikasi secara adab dan tertib. Memulangkan barang selepas meminjam.1. (PSE 3. (PSE 3.2. tempat tinggal dan lain-lain. (PSE 3.4) Menunjukkan kemahiran bagaimana untuk menyertai sesuatu permainan yang sedang berlaku degnan bimbingan (play entry).1. (PSE 3. contohnya: .7) Berkongsi idea. (PSE 3. makanan.2.6)Menyatakan kelainan dan kepelbagaian keperluan dalam masyarakat seperti makanan.1.

Seorang murid yang mempunyai konsep diri yang positif dapat:: . (PSE 3.3.Menerima kekuatan dan kekurangan sendiri .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 3.10) Menepati masa dan janji. Nota: 1.Bersikap positif dan yakin pada diri . Standard Pembelajaran dalam tunjang sosio emosi diterapkan sepanjang masa murid berada di kelas prasekolah.9) Menyesuaikan diri dengan keadaan atau situasi tertentu. 2.2. (PSE 3.2. (PSE 3.Bergaul dan berinteraksi dalam komuniti .1)Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif dengan bimbingan. Perkembangan Sosio emosi 96 .2)Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif. 3. Ia tidak semestinya diwujudkan sebagai aktiviti khas.3) Menyelesaikan konflik yang berlaku semasa aktiviti kelas.3. (PSE 3.Menunjukkan kepuasan kepada pencapaian sendiri Seorang murid yang mempunyai kemahiran berkongsi dapat:  Bersikap sensitif terhadap keperluan orang lain  Menghormati hak orang lain  Menyertai aktiviti main (able to enter into play)  Menyelesaikan konflik antara rakan melalui kaedah seperti perundingan (negotiation).

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN Fizikal dan Estetika 97 .

1) Menggunakan jari untuk mengoyak bebas. (PFK 1.9) Menggunakan jari untuk mengoyak bahan mengikut rupa bentuk. (PFK 1.5) Menggunakan jari untuk mencubit.0) Perkembangan Motor Halus Fizikal dan Estetika 98 .1. (PFK 1. (PFK 1.1. (PFK 1.7) Menggunakan jari untuk memicit.1.6) Menggunakan jari untuk menggentel.11) Menggunakan jari untuk merenjis.1.1.1.1. khasnya komponen perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan.1. (PFK 1.3) Menggunakan tangan untuk meramas (mix). (PFK 1.4) Menggunakan tangan untuk menguli.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk. (PFK 1.2) Menggunakan tangan untuk merenyuk(crush) kertas.1) Melakukan kemahiran motor halus.8) Menggunting dengan cara yang betul.1. Fokus Standard Kandungan (PFK 1.1.12) Mengggunakan jari untuk menjentik. (PFK1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA – PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN (PFK) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika. (PFK 1. (PFK 1.13) Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol.1. murid boleh melakukan kemahiran motor halus dan asas kemahiran motor kasar dengan cara yang betul. (PFK 1.10) Menggunakan tangan untuk memintal.14) Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek. (PFK1. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK1. (PFK1.1. membina tabiat menjaga kebersihan fizikal diri dan kebersihan persekitaran serta menjaga keselamatan diri. (PFK 1.1.1.1.

(PFK 1.2.2.11) Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali.2. cawan.7) Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk dengan bimbingan. Fizikal dan Estetika 99 . besin.2) Menggunakan jari untuk membutang bersaiz besar.2. (PFK 1.2. (PFK 1. beg.2.1) Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PFK 1.12) Menuang air dari jug ke dalam bekas pelbagai bentuk (Contoh bekas: botol. gelas).2. (PFK 1.2. (PFK 1.2) Melakukan kemahiran kordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor halus.3) Menggunakan tangan untuk menzip dengan bimbingan.6) Menuang air dari cawan besar ke dalam bekas besar (Contoh bekas: baldi.2.5) Menggunakan jari untuk menguntai objek bersaiz besar dengan menggunakan tali besar.13) Memakai tali pinggang dengan bimbingan.10) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 1.8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz (termasuk butang katup. (PFK1. (PFK 1.2. (PFK 1. (PFK 1. (PFK 1. (PFK 1.14) Menyurih menggunakan templet atau objek. baju. butang cangkuk).2.9) Menggunakan tangan untuk menzip seluar. (PFK 1. balang).4) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki.2.2. (PFK 1.

1. (PFK 2.1.15) Melompat pelbagai aras dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan lakuan yang betul. (PFK 2.8) Naik dan turun tangga dengan berpegang kepada pemegang.12) Berlari dengan lakuan yang betul dalam jarak tertentu.1.1.1.9) Berjalan mengundur dengan lurus.1.1.6) Merangkak dengan lakuan yang betul. (PFK 2. (PFK 2.13) Berlari ke arah yang ditentukan.1. (PFK 2.1. (PFK 2.16) Berjengket beberapa langkah ke arah tertentu. (PFK 2.10) Berjalan dan mengimbang badan di atas bangku panjang yang rendah.2) Berjalan ke hadapan.0) Perkembangan motor kasar Fizikal dan Estetika 100 .7) Melompat dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan teknik yang betul.1. (PFK 2. (PFK 2.1) Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2.1. ke sisi ke kiri dan ke kanan. (PFK 2.1.5) Berlari bebas pelbagai arah.3) Berjalan dan mengimbang badan di atas garisan atau tali di atas lantai. (PFK 2.1.1. (PFK 2.1) Berjalan dengan postur dan teknik yang betul.4) Berlari dengan lakuan yang betul. (PFK 2.17) Berketengteng dengan lakuan yang betul. (PFK 2.11) Berjalan dengan pundi kacang di atas kepala. (PFK 2. (PFK 2.1. (PFK 2.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PFK 2.14) Merangkak dengan lakuan yang betul di ruang tertentu.1.

2. (PFK 2.2) Duduk dengan postur yang betul.6) Berbaring sambil angkat kaki. jongkang-jongkit. (PFK 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2.1. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2. menelentang dan meniarap dengan postur yang betul.1.2.2. (PFK 2. (PFK 2.7) Mengimbang badan dengan berdiri sebelah kaki.2. (PFK 2.2. (PFK 2.2.4) Menoleh kepala secara perlahan ke kiri dan ke kanan.1. (PFK 2.9) Melompat setempat.5) Membuat pergerakan tangan secara simulasi seperti menolak kotak. Fizikal dan Estetika 101 . (PFK 2.2. menarik tali dan lain-lain.1.2) Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor. (PFK 2.21) Berkawat kaki dengan lakuan yang betul.20) Naik dan turun tangga. buaian dan lain-lain permainan luar).19) Skip menggunakan lakuan yang betul.2.1.3) Baring.1) Membuat pergerakan tangan mengikut arahan seperti menghayun tangan.8) Berjengket setempat.22) Membuat pergerakan menggunakan seluruh anggota badan (Contoh: bermain dengan gelungsur.2. (PFK 2.18)Melompat dengan halangan pada aras yang rendah. (PFK 2.

3.3.2) Menyambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan.3 )Membaling objek bersaiz besar dan lembut ke sasaran menggunakan dua belah tangan.3.3.7) Melempar objek seperti gelung ke skital.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2. (PFK 2.9) Melantun dan menangkap objek (contoh: bola besar) dengan kedua belah tangan.5) Menyambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan. (PFK 2.3.8) Menggolek objek ke sasaran. Fizikal dan Estetika 102 . (PFK2.3. (PFK 2.3. (PFK 2.4) Melambung objek lembut dengan menggunakan satu tangan.10) Mendongak dan menunduk kepala secara perlahan. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2.3.1) Melambung objek lembut dengan menggunakan dua tangan.3.2.3) Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan kemahiran motor kasar.3.10) Membawa objek dalam sudu sambil berjalan. (PFK 2.6) Membaling objek lembut ke sasaran menggunakan satu atau dua belah tangan.

4) Mengenal makanan yang rosak dan basi. (PFK 3. (PFK 4.5) Menggosok gigi dengan cara yang betul.1.3) Mencuci tangan dengan cara yang betul. (PF 3.1.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan.2. (PFK 3. (PFK 3. Kesihatan Fizikal kebersihan diri.2) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan dengan bimbingan.4) Menjaga kebersihan pakaian. (PFK 3. Fizikal dan Estetika 103 .5)Menyatakan jenis makanan (protein.1) Menjaga (PFK 3. (PFK 4.1.1.1.0) (PFK 4.1.2. (PFK 3.1.1. (PFK 3.2) Menggosok gigi dengan cara yang betul dengan bimbingan.1.0) (PFK 3.1) Memakai pakaian yang bersih. (PFK 4.1) Menjaga kebersihan.2. (PFK 3. (PFK 4.2. karbohidrat) yang sesuai mengikut waktu makan. (PFK 3.2) Menyatakan waktu makan.1.6) Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri.3) Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. Kesihatan Persekitaran (PFK 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 3.2) Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat.1) Mengenal makanan yang berkhasiat.1.4) Menggunakan tandas dengan cara yang betul.7) Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi.8) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri.1) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri dengan bimbingan.2. (PFK 3. (PFK 3. (PFK 3. (PFK 3.1.

(PFK 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 4.1. (PFK 4. (PFK 5.2) Mengenal tingkah laku yang membahayakan berdasarkan cerita yang didengar seperti berlari dengan gunting. (PFK 5.2.1. (PFK 5.9) Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan.1.1) Mengenal objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di rumah dan sekolah. (PFK 4.1.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan.0) Keselamatan (PFK 5.1) Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya.7) Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih. taman permainan d.1. (PFK 4.3) Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a.8) Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki. (PFK 4.2) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit (Contoh: menutup mulut bila bersin dan batuk). rumah b. tempat awam Fizikal dan Estetika 104 .2. sesuai dan kemas.1.3) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan dengan bimbingan. sekolah c.2) Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit. cucuk besi ke dalam soket. (PFK 4. (PFK 5. (PFK 4.1.1.1) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit dengan bimbingan guru (Contoh: menutup mulut bila bersin dan batuk).

lari dan memberitahu orang dewasa.1. (PFK 5.2.1) Menyebut nama sendiri. (PFK 5. kebakaran. tempat dan situasi Fizikal dan Estetika 105 .2.3) Menjaga keselamatan diri dengan bimbingan. jalan raya.5) Menyebut nama sendiri. nama ibubapa. (PFK 5. (PFK 5.2. lari dan memberitahu orang dewasa.1. lokasi tempat tinggal dan nombor telefon keluarga.2. nama prasekolah.4) Mengenal pasti situasi yang membahayakan seperti lantai licin.2) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan bimbingan guru dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit. banjir.5) Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian. (PFK 5. (PFK 5.4) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat dengan bimbingan guru.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 5. nama ibu atau nama bapa.2.7) Memberitahu orang dewasa apabila berlaku kecemasan. (PFK 5.2.2) Mengamalkan langkah keselamatan diri.8) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat. (PFK 5.2. serta nama prasekolah. kecederaan atau penderaan.9) Menyatakan cara menghindari sumber.2.6) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit. (PFK 5. (PFK 5.2. (PFK 5.

3. (PFK 5.3. (PFK 5.3. (PFK 5. Nota: Anggota sulit yang dirujuk adalah: zakar. melintas jalan raya e.3.2. payudara situasi yang tidak selamat.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ yang membahayakan seperti: a. (PFK 5.3. (PFK 5.3.3.2. (PFK 5.4) Mengetahui cara mengelak Contoh tindakan diri daripada orang yang tidak dikenali. dan mulut. tempat awam (PFK 5. tempat sunyi f.10) Menjaga keselamatan diri.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang merbahaya. (PFK 5. dubur.3) Menjaga kehormatan diri.8) Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali.1) Mengenal anggota sulit dengan bimbingan guru.2) Mengenal sentuhan yang selamat dan tidak selamat. asertif adalah mengatakan ’tidak’. dengan bimbingan bila menghadapi punggung. alatan elektrik b. lari dan memberitahu orang dewasa bila Fizikal dan Estetika 106 . (PFK 5.3. (PFK 5.6) Mengenal dan menceritakan tentang contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat. alatan permainan d. benda tajam c.5) Mengenal anggota sulit.7) Mengamalkan sikap asertif bila menghadapi situasi yang tidak selamat. (PFK 5.3) Mengamalkan sikap asertif faraj.

a. Berlari dengan tangan dihayun bertentangan dengan kaki. Tangan dihayun untuk mendapatkan ketinggian dan jarak. Berlari di atas bebola kaki. Ayun tangan ke hadapan dan belakang. Melompat dengan dua kaki dan mendarat juga dengan dua kaki. Merangkak dengan lakuan yang betul Berketengteng (hop)dengan lakuan yang betul Melompat dengan lakuan yang betul. d. Hujung jari kaki hendaklah sentiasa menghadap ke hadapan. c. 4. c. b. Langkah kaki hendaklah berselang seli dengan pergerakan hayunan tangan. b. Kepala dan mata menghadap ke hadapan. Semasa mendarat lutut fleksi untuk serap daya. Lutut diangkat separas pinggang. Berlari dengan lakuan yang betul. Skip dengan lakuan yang betul a. Melangkah dengan sebelah kaki. Menapak dan melompat dengan kaki yang sama. a. 5. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ Nota: 1. 6. b. Berjalan dengan lakuan yang betul a. Mata dan kepala hendaklah sentiasa fokus ke hadapan. 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan menghadapi situasi yang tidak selamat. diikuti melangkah dengan kaki yang sebelah lagi. b. Fizikal dan Estetika 107 . 3. c. c.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fizikal dan Estetika 108 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI Fizikal dan Estetika 109 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA – KREATIVITI (KTI) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika. (KTI 1. muzik dan pergerakan kreatif.1.0) pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni (Aplikasi seni). Nota: Guru perlu memperkenalkan warna kepada murid dahulu.1.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus. berkebolehan menghasilkan karya kreatif secara bersendirian dan juga secara kumpulan serta berkebolehan untuk apresiasi seni. Aktiviti seni merangkumi seni visual.1.1) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus dengan bimbingan guru.1) Menggunakan 1. secara khasnya komponen Perkembangan Kreativiti.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya.1.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. (KTI 1. Seni Visual (KTI (KTI 1. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1.1. (KTI 1. (KTI 1. murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran tentang bahan dan teknik dalam penghasilan karya seni. rujuk Tunjang Sains dan Teknologi Fizikal dan Estetika 110 .

bulat. Contoh: bunga.2. (KTI 1.2.1) Menyurih(trace) rupa geometrik segitiga.2. (KTI 1.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. bulat. segiempat.2. (KTI 1.2. (KTI 1. (KTI 1.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.2.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik dalam membuat corak dan rekaan. bujur. (KTI 1.4) Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. (Ekspresi kreatif).5) Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti.2) Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya. segiempat. (KTI 1. Nota: Guru perlu beri peluang kepada murid menzahirkan idea sendiri untuk berkarya Fizikal dan Estetika 111 . awan. (KTI 1. (KTI 1. (KTI 1.2.3) Menghasilkan karya kreatif yang mudah melalui pelbagai aktiviti menggambar.2.2.6) Melukis rupa geometrik iaitu segitiga.13) Menghasilkan kraf traditional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai.2. (KTI 1. bujur. (KTI 1.2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. (KTI 1.2) Melukis rupa organik (rupa yang tidak mempunyai garisan yang tepat dan selari).2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.2.

3.1.1. (KTI 1.6)Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran dan alam semula jadi seperti tidak mengotorkan alam sekitar.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).1.3)Menunjukkan penghargaan hasil kerja sendiri dan rakan seperti menyimpan hasil kerja sendiri .1.4) Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan jelas. (KTI 1. Nota: Lagu yang dipilih perlulah sesuai dengan umur dan kematangan murid.3.3. (KTI 1.. disentuh dan didengar. (KTI 1.1.La) (KTI 2.. (KTI 1.1.1) Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi.3.1) Menyanyikan melodi mudah (Contoh.7) Menyanyikan melodi. (KTI 1. (KTI 2.5) Menyanyi lagu yang mudah dengan perasaan dan ekspresi. (KTI 2. (KT 2.0)Muzik (KTI 2.1)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.1.2)Menyatakan pandangan secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan.3.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.1. Hmm.5)Menyatakan pandangan secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan.7)Menghayati benda yang dilihat. (KTI 2. (KTI 2.3.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.3)Menunjukkan apresiasi seni (KTI 2. (KTI 2.10) Menyanyi dengan sebutan yang jelas.2) Menyanyi lagu yang mudah dengan iringan muzik.1.1. (KTI 2. (KTI 2.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1. (KTI 2.3.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. (KTI 1. Fizikal dan Estetika 112 .3) Menyanyi lagu yang mudah mengikut tempo (iaitu: cepat dan lambat). (KTI 2.9) Menyanyi lagu mengikut tempo.

contohnya tempurung Fizikal dan Estetika 113 . drum) (KTI 2. (hentak kaki.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2.6) Memainkan perkusi mengikut tempo (laju-lambat) (KTI 2. (KTI 2.2. (KTI 2.3.2) Menghasilkan bunyi perkusi badan.5) Memainkan perkusi dengan beat yang konstan.3) Mengambil bahagian dalam aktiviti penerokaan bunyi. (KTI 2. (KTI 2.2. (Contoh: castenat.1. puisi) Nota: Bahan improvisasi bukan alat muzik tetapi menghasilan muzik.2) Mengambil bahagian dalam aktiviti memainkan perkusi.4) Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai (kuat-lembut).2.1. (KTI 2.5) Menghasilkan bunyi untuk memberi kesan kepada situasi (contoh: cerita. (KIT 2.2. marakas. kerincing.2.7) Memainkan perkusi dengan iringan muzik. (KTI 2. petik jari) (KTI 2.6) Menyanyi lagu yang mudah dengan gerakan.8) Memainkan perkusi mengiringi muzik. (KTI 2.3.2.3. (KTI 2.4) Memainkan alat improvisasi bagi menghasilkan muzik atau mengiringi nyanyian.2.3) Memainkan perkusi dengan iringan muzik dengan bimbingan. (KTI 2.2.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi.13) Menyanyi dengan gerakan.1) Mengecam bunyi perkusi dan menamakan jenis alat yang dibunyikan. irama.3. tepuk tangan. (KTI 2.1) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi dengan bimbingan (penerokaan melibatkan bunyi. kesan bunyi dll) (KTI 2.3. (KTI 2.2) Memainkan alat improvisasi bagi mengiringi nyanyian dengan bimbingan guru.

gelung rotan. (KTI 2.4. (KTI 2.4. alat bertali) dalam muzik yang diperdengarkan.4) Menunjukkan apresiasi Muzik Fizikal dan Estetika 114 .4. (KTI 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2.4.4.10) Bercerita(talk about) tentang muzik yang diperdengarkan.4.4.4.6) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. (KTI 2.9) Mengenal elemen dan alat muzik(had kepada gendang.4.3) Mengenal elemen muzik dengan bimbingan:  kuat – lembut (dinamik)  cepat – lambat (tempo)  tinggi – rendah (pic)  panjang – pendek (irama)  sedih – gembira – bersemangat (mud) (KTI 2.4.4) Menyatakan perasaan terhadap muzik yang didengar.8) Mengenal elemen muzik:  kuat – lembut  cepat – lambat  tinggi – rendah  panjang – pendek  sedih – gembira . tali. (KTI 2.1) Membuat gerakan anggota badan mengikut lirik lagu.2) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik dengan bimbingan guru. (KTI 2.bersemangat (KTI 2. (KTI 2.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik.7) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik meggunakan alat seperti riben. (KTI 2.

kolaj. Nota:Guru perlu memberi peluang kepada murid untuk menunjukkan ekspresi diri menerusi pergerakan kreatif dan drama. catan.3) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang.11)Mengenali lagu dan muzik dari pelbagai budaya di Malaysia.1) Main peranan mengikut imaginasi dengan bimbingan. cetakan.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang.1. (KT 3. gurisan.1. montaj. Nota: 1. masa dan tenaga dengan bimbingan. gosokan.1. stesilan. (KTI 3. o Untuk murid 5+: lukisan. puppet dengan bimbingan guru. mozek. gosokan. (KT 3. (KT 3. (KT 3. masa dan tenaga. pakaian seragam. (KT 3. capan. (KT 3.1.1.4.1.4) Mengenal tarian daripada pelbagai budaya Malaysia. cetakan. mozek. catan. Contoh aktiviti menggambar yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: lukisan. percikan.8) Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan. resis.1.5) Main peranan mengikut imaginasi. (KT 3. Fizikal dan Estetika 115 . (KT 3. gurisan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2. kolaj. percikan.6) Berlakon dengan menggunakan props.1. capan. resis.2) Berlakon dengan menggunakan props contoh scarf.1)Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreatif.0) Drama & Gerakan Kreatif (KTI 3.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2. o Untuk murid 5+: mobail. boneka. renjisan. resis. titisan. diorama. o Untuk murid 5+: pualaman. capan. model. catan. titisan. boneka. ikatan dan celupan. tiupan. capan. topeng muka. model. stabail. lipatan dan guntingan. tiupan. kolaj. Contoh aktiviti membuat corak dan rekaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: ikatan dan celupan (tie and dye). resis. renjisan. percikan. cetakan. origami Fizikal dan Estetika 116 . Contoh aktiviti bentuk binaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: mobail. cetakan. lukisan. lukisan. topeng mata. percikan. catan. kolaj 3.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK Sains dan Teknologi 117 .

tinggi.1) Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran. pendek. Fokus Standard Kandungan (ST 1. (ST 2. (ST 2. (ST 2. mempraktiskan kemahiran proses sains asas.2) Memerhati dan mengenal bentuk-bentuk di persekitaran dengan bimbingan. perubahan warna awan pada cuaca berlainan). serta mempertingkatkan sikap ingin tahu. bertanggungjawab.1.3) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz (besar dan kecil).8) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan.1) Menunjukkan sikap sistematik.2) Menunjukkan sikap sistematik.1.1. (ST 2. murid boleh menjalankan penyiasatan mudah dengan bimbingan. (ST 2. panjang. kecil.1. tebal.1.1.1. (ST 1.4) Memerhati dan bercerita secara verbal tentang pemerhatian yang telah dibuat.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KURIKULUM: SAINS DAN TEKNOLOGI (ST) – AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Sains dan Teknolog i.1. (ST 2.0) Sikap saintifik Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 1.1.0) Kemahiran Saintifik Sains dan Teknologi 118 .7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenal saiz (besar.5) Memerhati perubahan warnawarna di persekitaran (Contoh: perubahan warna daun pada musim berlainan. nipis). (ST 1.1.Awal Sains dan Awal Matematik. (ST 2. bimbingan. (ST 2.6) Memerhati dan mengenalpasti bentuk-bentuk di persekitaran. mempraktiskan penaakulan dalam penerokaan yang mudah.1) Memerhati and mengenal warna-warna di persekitaran.1) Mempamerkan sikap saintifik. rendah. bekerjasama. (ST 2. (ST 2. bertanggungjawab dengan bekerjasama.

10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objekobjek yang diperhatikan (Contoh objekobjek: butang yang berlainan corak.2) Membanding dan mengasingkan makanan mengikut rasa (manis. pasir basah dan pasir kering. Warna b.3.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan.3) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: a. masam. masin).2) Membandingkan berat objek (lebih berat. Saiz (besar dan kecil. tapak kaki. lebih ringan). (ST 2. (ST 2.1.1. lebih pendek). buku). (ST 2. Berat (berat dan ringan) Sains dan Teknologi 119 . pasir dan lumpur.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2. batu dan pasir).2.2.3) Membandingkan ketebalan objek (lebih tebal.1) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: a. (ST 2. panjang dan pendek) b. Bentuk (ST 2. straw.4) Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai (Contoh unit bukan piawai: jengkal. (ST 2. lebih nipis).3. (ST 2.2. (ST 2.3) Membanding dan mengelaskan objek. (ST 2. Tekstur (licin dan kasar) c. (ST 2.1) Membandingkan panjang objek (lebih panjang.3.2) Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai.

4) Mengumpulkan objek-objek yang mempunyai dua ciri yang sama: a.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan. Sains dan Teknologi 120 .3. Saiz dan bentuk (Contoh: segitiga hijau.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2.3.8) Membanding dan mengumpulkan objek mengikut ciri yang dikenalpasti (Contoh objek: pakaian seragam mengikut jenis pekerjaan.3. (ST 2. (Contoh objek: belacan.6) Mengumpulkan objek-objek mengikut bau. kenderaan mengikut bilangan roda).3. daun pandan). pakaian tradisional mengikut kaum. (ST 2. masin.5) Mengasingkan makanan mengikut rasa (manis. Warna dan bentuk b. bulat kecil) (ST 2. sabun. masam. ikan kering.3. pahit. tawar). (ST 2.

4. siku. kening. paha.4. gigi. bibir.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan (lidah. (ST 3. dahi.1) Membuat ramalan tentang (ST 2. hari akan hujan). hidung. mulut. pusat. (ST 3. Bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat). Sains dan Teknologi 121 .2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian.1) Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan. dada. dagu. pipi.5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 2. mata.1) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian yang mudah seperti:  Menyejukkan minuman yang panas (ST 2. Nota: Membuat ramalan adalah menggunakan bukti dan pengalaman yang lepas untuk menyatakan apa yang mungkin berlaku.0) Menyiasat Alam Hidupan (ST 3. kuku). telinga. kaki. lepas (Contoh aktiviti: Objek mana yang akan tenggelam dan timbul. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2. tumit. jari. lutut. (ST 2.5.1) Mengenalpasti bahagian tubuh badan utama (kepala.1. tangan). perut.2) Membuat ramalan apa yang cuaca (Contoh: bila kelihatan awan akan berlaku berdasarkan pengalaman mendung.1.5) Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara handson. (ST 3. rambut. betis. (ST 2.4) Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas. bahu. (Contoh aktiviti:  Mengeringkan baju yang basah  Membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya  Membersihkan air yang kotor menggunakan pasir).

bunga. kulit) dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini. penglihatan b.1. pendengaran c. saiz c. penglihatan b. (ST 3. (ST 3. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 3. sentuhan d. bentuk e. lidah. hidu (ST 3.3.3) Mengenal pasti organ deria (mata. warna b. saiz c.3. hidung.3. sentuhan d.2) Membandingkan bunga berdasarkan ciri berikut: a. bau (ST 3. tekstur d. urat daun (ST 3.1) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbimbing: a.5) Memerhati dan mengumpulkan daun daripada persekitaran sekolah dan kediaman mengikut ciri berikut: a. hidu (ST 3. (ST 3. saiz Sains dan Teknologi 122 .3.1) Membandingkan daun berdasarkan ciri berikut: a. buah serta pertumbuhan anak benih.6) Memerhati dan mengumpulkan bunga daripada persekitaran sekolah dan kediaman mereka mengikut ciri berikut: a. (ST 3.2) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka: a. warna. warna b.3) Memerhati dan bercerita tentang sayur-sayuran dan buah-buahan yang biasa dijumpai. pendengaran c.2. telinga.2) Meneroka alam sekitar menggunakan organ deria. bentuk b.3. saiz c.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Nota: Murid tidak perlu mengeja nama bahagian badan yang disenaraikan.3) Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan iaitu daun.2. (ST 3. warna b.

1) Menamakan haiwan yang biasa dijumpai (dalam kehidupan harian.3.3) Memerhati dan meniru pergerakan haiwan (Contoh pergerakan: (ST 3. ikan-air.9) Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak benih dari segi ketinggian dan pertambahan daun dengan bimbingan. kitaran hidup haiwan jinak yang biasa dijumpai.4.4) Menjalankan penerokaan ke atas ciri. itik-kolam.4.8) Memerhati dan mengumpulkan buah-buahan yang biasa dijumpai mengikut ciri warna dan berbiji (ST 3. ditayangkan melalui program television dll). (ST 3. yang sebenar) (ST 3.4.3. ayamreban. burung-pokok).5) Mengecam tempat tinggal haiwan (Contoh: kucing-rumah. jenis makanan.4.7) Memerhati dan mengumpulkan sayur-sayuran mengikut ciri berikut: a.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 3. (ST 3. dijumpa dalam buku. berbiji (ST 3.2) Mengecam bunyi haiwan yang biasa dijumpai. Sains dan Teknologi 123 . (ST 3. (ST 3.4) Memerhati dan bercerita (Nota: Perekodan boleh dibuat melalui dengan bimbingan tentang percambahan lukisan dan bukan menggunakan bunga biji benih dan pertumbuhan anak benih.3.4) Memerhati ikan dalam akuarium dan menceritakan tentang saiz dan warna ikan.4. warna daun b. (ST 3.3. cara pergerakan. lembu-padang. katak-air dan darat. habitat. kerbausawah.

1.6) Mengumpulkan haiwan menyusur.1. (ST 4. merangkak.4. Sains dan Teknologi 124 . (ST 3.0) Menyiasat Alam Bahan (ST 4. melompat.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ terbang. berjalan.5) Menjalankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas objek.1. (ST 3. (ST 4.1. kepingan plastik tidak menyerap air).2) Memerhati proses perubahan keadaan air daripada ais kepada air dan wap air. (ST 3. pasir tidak larut dalam air) (ST 4.7) Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan utamanya (Contohnya: haiwan yang makan daging. (ST 4.4.8) Memerhati dan menceritakan kitaran hidup haiwan yang biasa dijumpai.4.4) Mengasingkan bahan kepada yang boleh menyerap air dan yang tidak boleh menyerap air (Contoh: kapas menyerap air.1. kertas meyerap air. berenang). mengikut habitatnya.1) Meneroka sifat umum bahan. Nota: Perekodan boleh dilakukan dalam bentuk gambar atau lukisan. (ST 4. (ST 4. haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan).3) Mengasingkan bahan kepada yang boleh larut dalam air dan yang tidak boleh larut dalam air (Contoh: garam dan gula larut dalam air.1) Memerhati dan mengumpulkan objek kepada yang tenggelam dan timbul.

6) Membandingkan panjang bayang-bayang setiap murid pada masa yang sama. (ST 5. (ST 5.1.2) Memerhati dan menceritakan bentuk dan warna awan pada cuaca yang berbeza (Contoh: awan pada hari panas. (ST 5. Sains dan Teknologi 125 .1) Meneroka fenomena alam yang biasa dijumpai seperti cuaca. cuaca berangin dan hari hendak hujan).Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 4.1. cuaca mendung.3) Membandingkan aktiviti yang biasa dijalankan dalam cuaca yang berbeza.0) Menyiasat Alam Fizikal (ST 5.6) Menjalankan penyiasatan terbimbing tindakan magnet ke atas magnet lain. (ST 4.1.1. (ST 5.1. pelangi dan bayangbayang. (ST 5.7) Membanding dan membezakan tekstur bahan (Contoh: pasir kering dengan pasir basah.4) Menjalankan aktivtiti membentuk pelangi. permukaan yang licin dengan permukaan yang kasar).1) Menghasilkan bayang-bayang menggunakan pelbagai objek.1. (ST 5.1. (ST 5.1.5) Memerhati dan merekod bayang-bayang objek pada waktu berbeza dalam sehari.

(matching equal and unequal groups) . Nipis ke tebal dan sebaliknya Sains dan Teknologi 126 .2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring.1. Kecil ke besar b. (ST 6. kasut dengan sarung kaki.1) Menyusun objek mengikut kriteria berikut: a. (ST 6.2) Membandingkan kuantiti objek.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak.3. (ST 6.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. (ST 6.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 6. Pendek ke panjang c.1) Memadankan objek 1:1.1.2.1) Memadankan objek berpasangan yang sama seperti kasut. (ST 6. tidak sama. sarung tangan. sama b. (ST 6. (ST 6.3) Membuat seriasi mengikut satu ciri. Rendah ke tinggi d. lebih atau kurang.1.0) Pengalaman Pranombor Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 6.

1.1.2) Meniru corak berulang menggunakan objek seperti blok. (ST 7. (ST 7.4. Sains dan Teknologi 127 .1. (ST 6.5) Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya. (Contoh: 2 – dua) (ST 7.1. (ST 7. (ST 6.1.10. (ST 7.4) Menggunakan bentuk seperti titik untuk mewakili bilangan objek. (ST 6.3) Mengecam corak berulang di persekitaran dengan bimbingan. manik. (ST 7. (ST 7.4) Mengecam corak berulang dan membina pola.4.4.1.7) Membilang secara menaik 110 dan menurun 10 -1. persekitaran.5) Memadankan angka 1 -10 dengan bilangan objek yang betul.4.2) Memadankan angka 1 hingga 10 dengan nama nombor secara lisan.1.4) Melengkapkan corak berulang yang diberi.6) Menyurih angka 1-10. (ST 7.1) Mengecam corak berulang di (ST 6.1) Memahami nombor 1-10 (ST 7.3) Membilang objek 1 .0) Konsep Nombor (ST 7.8) Menulis nombor 1-10 mengikut cara yang betul. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 6.1) Menyebut nama nombor 1 hingga10 (rote counting).1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 6.4.

4.3) Mengetahui maksud sifar (Sifar adalah kosong/tiada nilai).2) Menyebut sifar.3. 30.1) Membilang terus dari 10 hingga ke 20 (counting on) (ST 7. (ST 7. (ST 8. 40 dan 50.1.2. (ST 7.3) Menulis 10-20. (ST 8.3.0) Operasi Nombor (ST 8.1) Memahami operasi tambah dalam lingkungan 10.1) Menulis angka sifar.2) Membandingkan: . (ST 7.1. (ST 7.2.4) Memahami siri 20. (ST 7.2) Mengetahui sifar Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 7.2. (Nota: Operasi tambah adalah gabungan dua set objek) (ST 7.12 dengan 13 (13 adalah 1 lebih daripada 12) dan seterusnya (ST 7.10 dengan 11 (11 adalah 1 lebih daripada 10) .3) Memahami nombor 10-20. (ST 8.1) Menyatakan hasil tambah dua himpunan objek.1) Membilang sepuluh sepuluh.2) Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor sehingga nilai 10 (Counting all and Counting on) Sains dan Teknologi 128 .3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 7.

(Contoh: Dua ekor ikan ditambah dengan dua ekor ikan lagi menjadi empat ekor ikan).4) Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tambah (+) dan sama dengan (=).7) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tambah dalam bahasa harian dengan bimbingan guru.2. (ST 8. (Contoh ayat matematik: (2+2=4) dibaca sebagai dua tambah dua sama dengan empat) (ST 8. (ST 8.2) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tolak.1.3) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tambah.1. (ST 8. (ST 8. (ST 8.2.1.1)Mengeluarkan objek dari himpunan dan membilang baki. (ST 8. Contoh: Ambil dua gula-gula daripada Sains dan Teknologi 129 .1.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 8.6) Menyelesaikan masalah operasi tambah menggunakan objek konkrit (solve number stories).2) Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10.5) Menyatakan ayat matematik operasi tambah secara lisan.

(ST 8. (ST 8.2.1) Mengecam duit yang berlainan nilai.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib/urutan.3)Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tolak (-) dan sama dengan (=).0) Nilai wang (ST 9.6) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tolak dalam bahasa harian. (ST 9. (ST 8.4) Menyatakan ayat matematik operasi tolak secara lisan.2.1.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ empat gula-gula tinggal dua gula-gula. (ST 9. (ST 9.2.2.1) Mengecam duit yang berlainan nilai.5) Menyelesaikan masalah operasi tolak menggunakan objek konkrit. (solve number stories) (ST 8.1. Sains dan Teknologi 130 . (ST 9.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli. Contoh: Ayat Matematik (4-2=2) dibaca sebagai empat tolak dua sama dengan dua.

1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang (depan.1.3 )Meletakkan objek pada kedudukan yang diarahkan. (ST 10. malam). (ST 10. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok. (ST 11.2) Mengenalpasti anggota badan kiri dan kanan.1) Mengecam bentuk segitiga. (ST 10.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam. (ST 11.1) Mengetahui kedudukan objek dalam ruang.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 10.2.1.1) Menyusun peristiwa mengikut urutan masa.1.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun. (ST 11. (ST 10.0) Bentuk dan Ruang (ST 11.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan (Contoh: Isnin. bulat. (ST 11.0) Konsep Waktu (ST 10. (ST 11.1) Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian.2) Mengecam bentuk segitiga.1. segi empat yang terdapat di persekitaran. (ST 10. Selasa).2) Mengetahui bentuk yang biasa dijumpai di persekitaran. Sains dan Teknologi 131 . bawah.1. (ST 11. (ST 11. bulat.1.3) Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah. luar.2) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (pagi. belakang. petang. (ST 10.1. jam 12 tengah hari). atas.1. segi empat tepat dan segi empat sama.2.2. (ST 11.1. dalam).3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (Contoh: jam 7 pagi.

pasir).1) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan binaannya dengan bimbingan. unit sistem). (ST 13.1) Membina satu lingkungan yang lengkap.1) Membina penghubung antara dua objek.3) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri. (ST 13. (ST 12. papan kekunci. (ST 12.1.1. tetikus. (ST 13.1.1) Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika. shut down) menggunakan urutan yang betul dengan bimbingan guru.3. (ST 13.1) Membina penghubung antara dua objek/binaan dan memberi alasan mengapa penghubung itu dipilih (ST 12.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 12.0) Pembinaan(const ruction) (ST 12.2.1.4) Bersikap positif dalam Sains dan Teknologi 132 .0) Penggunaan ICT (ST 13. (ST 12.3) Menggunakan tetikus untuk klik dan dwi klik (double click).1.3.2) Membina lingkungan. (ST 12.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh.1) Mengenalpasti bahagianbahagian komputer (monitor.3.2) Menghidupkan komputer (switch ON) dan menutup komputer (switch OFF. (ST 13.2) Membuat pelbagai binaan menggunakan pelbagai bahan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaanya (Contoh bahan: blok. (ST 12. (ST 12.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ menggunakan ICT.5) Bekerjasama dengan kawan dalam bilik darjah semasa menggunakan komputer.) Menggunakan CD dan VCD untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran.2)Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT yang sesuai. 2 dibaca sebagai dua d) Nombor: berapa banyak Sains dan Teknologi 133 . iaitu nama o Contoh: 1 dibaca sebagai satu. (ST 13.1) Menggunakan perisian melukis dan mewarna untuk membuat gambar menggunakan bentuk asas dan warna.1. nombor 2 adalah tempat kedua b) Kardinal.3. tertib o Contoh: Nombor 1 adalah tempat pertama. (ST 13.2. iaitu kedudukan. (ST 13. (ST 13. Nota: 1) Konsep nombor mempunyai tiga aspek: a) Ordinal. iaitu nilai o Contoh: 2 adalah lebih besar daripada 1 c) Nominal. (ST 13.3) Menggunakan ICT untuk meningkatkan pembelajaran.

2. Angka adalah simbol.3 b. Nama nombor: satu. dua.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2) Perbezaaan antara angka dan nombor. 1. tiga Sains dan Teknologi 134 . a.

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEMANUSIAAN Kemanusiaan 135 .

(KM 1. (KM 1. Pada masa yang sama murid akan lebih memahami budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia dan seterusnya melibatkan diri dalam aktiviti dan perayaan komuniti pelbagai kaum.1. hubungan antara diri dengan keluarga. hobi). jantina. jantina).2) Menceritakan tentang diri sendiri (contoh: nama. Fokus Standard Kandungan Diri (KM 1. Kemanusiaan 136 . umur.3) Menceritakan pertumbuhan dan keperluan diri sejak lahir.2.1) Menceritakan tentang diri sendiri dengan bimbingan (contoh: nama. murid akan lebih memahami diri sendiri.2.0) Saya (KM 1.2) Menyatakan kebolehan diri sendiri. komuniti dan alam semula jadi. bangsa. rakan.1. umur. (KM 1. Murid juga akan menyedari tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini dan seterusnya melaksanakan tanggungjawab ini.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEMANUSIAAN (KM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tunjang Kemanusian. Nota: Guru perlu memberi sokongan moral kepada murid untuk mengurangkan kesan negatif yang mungkin timbul hasil perbincangan kekurangan diri sendiri.3) Mengenal kekurangan diri sendiri.1.1) Menyatakan kebolehan diri sendiri dengan bimbingan.1) Mengetahui tentang latar belakang/ sejarah diri sendiri Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 1.2. (KM 1.2) Mengetahui kebolehan diri (KM 1. (KM 1.

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (KM 1.3) Menyatakan tanggungjawab diri sebagai seorang murid. ibu.2) Mengetahui rumah kediaman diri. nenek. (KM 3.1.2. (KM 2. (KM 1.3.1) Mengetahui sekolah saya dan Sekolah (KM 4.0) Saya (KM 4. (KM 4.2) Menyatakan hak kanakkanak.3.1) Menyatakan hak kanak-kanak dengan bimbingan.1) Mengetahui keluarga terdekat dan Keluarga (datuk.1.3) Mengetahui hak diri sendiri Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 1.0) Saya (KM 2. anak dan rakan.1) Menyebut gelaran ahli keluarga terdekat iaitu: datuk. (KM 2. Kemanusiaan 137 .3.1) Bercerita dengan bimbingan tentang rakan.0) Saya dan Rakan (KM 3. ibu. (KM 2.1. (KM 4.3) Menceritakan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga (ikut situasi keluarga).2.1.2) Menceritakan salasilah keluarga terdekat. adik beradik). abang. (KM 3. (KM 4. (KM 2. nenek.2) Bercerita tentang rakan. (KM 2.1) Bercerita dengan bimbingan tentang rumah kediaman sendiri. (KM 1. (KM 4. bapa.1) Menyebut nama sekolah dengan bimbingan.1. (KM 3.1.4) Menyebut nama sekolah. (KM 2.1. bapa.2) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas dengan bimbingan.1.1) Mengetahui tentang rakan. adik. (KM 2.5) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas.2) Bercerita tentang rumah kediaman sendiri. kakak.1.

1.3.2) Mengenali ahli komuniti.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat. (KM 5. Kemanusiaan 138 . (KM 5.1.2) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat dengan bimbingan. (KM 5.3) Menyatakan faedah berkawan. (KM 5.2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia. (KM 5.1. Tahun Baru Cina. Hari Keamatan.4) Bergaul mesra dan tolong menolong.2) Menyatakan kaum di Malaysia.3) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas. Krismas) (KM 5. (KM 5. Hari Gawai. (KM 5.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya.2.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 4. (KM 5.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.1) Menyatakan perayaan yang terdapat di Malaysia (Contoh: Hari Raya.1) Mengamalkan dan Komuniti semangat bermasyarakat (KM 5. (KM 5. (KM 5.  Menjaga kebersihan sekolah.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya.1.  Menjaga kebersihan sekolah.2. (KM 5.1.1.3) Menyambut perayaan mengikut kaum di masyarakat Malaysia.1) Bergaul mesra dan tolong menolong dengan bimbingan.1.0) Saya (KM 5. Deepavali.1) Menyatakan kaum dalam masyarakat setempat.3. (KM 4.3.

(KM 6.1) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam dengan bimbingan (Contoh: menanam bunga). sungai.2) Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air.3) Bercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada pelbagai vahan kegunaan manusia (Contoh: daun mengkuang.  Perubahan cuaca (KM 6.1) Menghayati dan Alam Sekitar keindahan alam sekitar.0) Saya (KM 6. (KM 6.2) Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar. taman.1.4) Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti:  Pertumbuhan dan pereputan pokok. (KM 6.2.3) Bercerita tentang kepentingan menjaga alam sekitar.1. hutan. (KM 6.2.1) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air dan matahari kepada kehidupan manusia. (KM 6. haiwan. (KM 6.2.3) Menjaga alam sekitar.3. daun pisang. udara dan matahari kepada hidupan di dunia. kelapa). (KM 6.1) Melahirkan perasaan terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan.3. Kemanusiaan 139 . ladang.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 6. (KM 6.1.3) Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai. (KM 6. (KM 6.2) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air.4) Menjauhi diri daripada tempat-tempat yang telah tercemar.1. air terjun.3. (KM 6. angin.

Kemanusiaan 140 .7) Menjalankan aktiviti kitar semula.9) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi.3. (KM 7. (KM 6.3. (KM 6.2. (KM 7.2. (KM 7.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 6. (KM 7.3.4) Mengenal alat muzik tradisional pelbagai kaum.2) Bercerita tentang pakaian pelbagai kaum dalam masyarakat Malaysia.1. (KM 6.3. (KM 7.2) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi dengan bimbingan guru.2. (KM 7.3 )Menyanyikan lagu kanakkanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia.2) Menghayati lagu dan muzik pelbagai kaum Malaysia.2. (KM 6.1) Mengenal dan Warisan pakaian tradisional masyarakat Budaya Malaysia.6) Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar. (KM 7. (KM 6.8) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam (Contoh: bina taman).1) Menyanyikan lagu kanakkanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia (lagu dengan lirik yang mudah) (KM 7.1.3.5)Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia.1) Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia di persekitaran.3.2) Melibatkan diri dalam tarian tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.0) Saya (KM 7.

7.7.6. lempeng pisang. (KM 7.7) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum Malaysia. jemput-jemput pisang.4.5) Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaum Malaysia. dumpling).4. (KM 7.6.5.3) Mencuba cara makan pelbagai kaum. (KM 7. (KM 7. (KM 7. (KM 7.5.1) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraftangan dan peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.3) Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum Malaysia.3.1) Mengecam makanan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.2. (KM 7. Kemanusiaan 141 .1) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di komuniti setempat.3.2) Menyediakan makanan tradisional (Contoh: onde-onde.1) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya masyarakat Malaysia di persekitaran. (KM 7.6) Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum Malaysia. (KM 7. (KM 7.2) Bermain permainan tradisional masyarakat pelbagai kaum masyarakat Malaysia.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 7. (KM 7. (KM 7.6. cucur udang. (KM 7.2) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di masyarakat Malaysia.4) Mengenal seni dan kraf tradisional pelbagai kaum Malaysia. (yang mudah) (KM 7.1) Bermain permainan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia. popiah.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum masyarakat Malaysia.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.2) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraftangan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 7. (yang mudah) (KM 7.

1.1.1.1.5) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri dengan bimbingan. (KM 8. (KM 8. (KM 8.1. (KM 8. (KM 8.7) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dunia. (KM 8.14) Menamakan bunga kebangsaan Malaysia. (KM 8.1) dan Negara Menghormati lambang kebangsaan Malaysia dan negeri.8) Menyatakan nama negeri sendiri.1. Kemanusiaan 142 .13) Menyanyikan lagu negeri.1) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dengan bimbingan.2) Mengecam bendera Malaysia.3) Menamakan bendera Malaysia.4) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri dengan bimbingan.1.1. (KM 8.6) Menamakan lagu kebangsaan Malaysia dengan bimbingan. (KM 8.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 8.11) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri.9) Mengecam bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri.1. (KM 8.0) Saya (KM 8.1. (KM 8. (KM 8.1.12) Menyanyikan lagu kebangsaan.1. (KM 8.1.1.10) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri. (KM 8.

2) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti:  Tempat pembuangan sampah  Tanda lalulintas  Tempat untuk orang cacat (KM 8. (KM 8.2) Bercerita tentang kebanggaan negara.5.3) Mengetahui simbol awam.5. (KM 8.4.3. Perdana Menteri) dengan bimbingan.1) Mengenal pemimpin negara (DYMM Yang DiPertuan Agung.4) Menyambut Hari Kemerdekaan.4. (KM 8.2.5) Mengetahui keistimewaan negara.5. (KM 8. (KM 8.4) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia.4.1) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan. (KM 8.1) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti:  Tandas lelaki dan perempuan (KM 8. (KM 8. (KM 8.2) Mengenal pemimpin negara dan negeri.3) Menyatakan tarikh Hari Kemerdekaan.4) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.3) Bercerita tentang mercu tanda negara.2) Menamakan Bapa Kemerdekaan.2.1) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia dengan bimbingan.5. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 8.4. (KM 8.3. Kemanusiaan 143 . (KM 8.2) Menghormati pemimpin. (KM 8.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (KM 8. (KM 8.

nyiru. Contoh tindakan menghormati bendera kebangsaan: jangan memijak bendera. batu giling. Contoh cerita rakyat pelbagai kaum: Sang kancil. Contoh tindakan menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri: berdiri tegak semasa lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan. gong. Si Tanggang. table dan simbal. Contoh mercu tanda negara: Menara Kuala Lumpur. Parlimen. 5. serunai. pok amai amai. kukur kelapa. Menteri Besar/Ketua Menteri di negeri sendiri. Menara Berkembar. Kemanusiaan 144 . angklung. periuk tanah. 9. Pemimpin negara dan negeri merujuk kepada: Yang Di Pertuan Agung. kipas padi. kisar. Sultan/Raja/Tuan Yg Terutama Negeri. gendang. 3. suranggani. 4.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Nota: 1. 7. 2. Contoh lagu kanak-kanak pelbagai kaum masyarakat Malaysia: jong-jong inai. Bawang Putih Bawang Merah. Pak Pandir. belanga tanah. 10. memandang ke arah bendera bila lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan. 8. Muzium. dan juga lagu kaum lain di Malaysia. Contoh tempat bersejarah Malaysia: Tugu Negara. Sabah. Pelbagai kaum di Malaysia merujuk kepada semua kaum di Semenanjung Malaysia. Contoh alat muzik tradisional pelbagai kaum Malaysia: kompang. Contoh peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia: lesung. simpan bendera dengan cara yang betul. Perdana Menteri. 6. Sarawak dan Labuan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BAHAGIAN B MODUL BERTEMA Modul Bertema 145 .

gerakan dan nilai murni sebaik-baiknya diserapkan ke dalam setiap modul bertema. Standard Pembelajaran ini dipetik daripada Bahagian A dokumen kurikulum ini. Unsur bahasa. Guru boleh menggubal kurikulum tema dan subtema lain yang sesuai untuk murid.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Modul Bertema Bahagian B dokumen Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KSPK) memaparkan cadangan tema dan subtema serta cadangan aktiviti yang sesuai untuk setiap subtema. matematik. Tema dan subtema yang disenaraikan dalam bahagian ini merupakan cadangan yang boleh diubahsuai oleh guru. Standard Pembelajaran yang berkenaan dengan subtema ini juga disenaraikan. seni. drama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tema Minggu Orientasi Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Hidupan Alam Hidupan Subtema Miggu Orientasi Perihal Diri Saya Anggota Badan Saya Keluarga Saya Sekolah Saya Kawan Saya Jiran Saya Kebersihan Keselamatan Diri Rumah Saya Emosi Diri Makanan Air Pasir Pakaian dan Aksesori Peralatan Haiwan Tumbuh-tumbuhan Modul Bertema 146 . muzik. Jadual 1: Cadangan Tema dan Subtema Bil. Setiap modul subtema sebaik-baiknya merangkumi standard pembelajaran daripada pelbagai tunjang.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bil. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Tema Alam Sekitar Alam Fizikal Dunia Teknologi Dunia Teknologi Dunia Teknologi Negara saya Negara Saya Negara Saya Negara Saya Subtema Sayangi Alam Sekitar Cuaca Kenderaan Kemudahan Awam Pembinaan(construction) Perayaan di Malaysia Kemerdekaan Negara Lagu dan Muzik Tradisional Seni. Kraf dan Peralatan Tradisional Modul Bertema 147 .

Selamat pagi cikgu. Selamat pagi cikgu. Keterampilan Diri (PSE 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 2: Cadangan Aktiviti dan Standard Pembelajaran yang berkaitan dengan setiap Tema dan Subtema CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 1.takut dan marah. umur.2) Menunjukkan sikap sistematik.1. Bersoaljawab dengan murid berdasarkan gambar.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.1.2 8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz. bangsa. Pendidikan Moral (PM 4. hobi). Sains dan Teknologi (ST 1.2) Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan.6) Mendengar ucap selamat dan memberi respons secara bertatasusila.takut dan marah Permainan mimik muka Penerokaan  Membawa pelajar melawat ke persekitaran sekolah. Selamat pagi . Main peranan memberi ucapan terima kasih kepada guru dan rakan-rakan. Selamat pagi . (termasuk butang katup. (Melodi : Happy Birthday)      Bercerita tentang diri sendiri.1.1. Kemanusiaan (KM 1.2) Menceritakan tentang diri sendiri (contoh: nama. penghargaan dan sumbangan yang diterima.butang cangkuk). Perkembangan Fizikal dan Estetika (PFK 1. Perkembangan Fizikal  Pertandingan membutang pakaian Modul Bertema 148 . Berlakon mengikut emosi -gembira .sedih.sedih. BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI 1 Minggu Orientasi Minggu Orientasi Bahasa dan Komunikasi  Menyanyikan lagu ucapan selamat Cth: Selamat pagi cikgu. jantina. bekerjasama dan bertanggungjawab.1.

4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.2.1.2. Meneka perasaan berdasarkan gambar mimik muka Main peranan dalam pelbagai situasi yang menunjukkan sikap jujur. (KM 1.umur.3.3) Menyatakan tanggungjawab diri sebagai seorang murid.makanan kegemaran)  Bersoaljawab tentang kebolehan.3. jantina.3) Menceritakan pertumbuhan dan keperluan diri sejak lahir.2) Menceritakan tentang diri sendiri(contoh : nama. (KM 1. rakan-rakan dan orang lain Kemanusiaan (KM 1.hobi. (KM 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Muzik dan Pergerakan  Sing a simple song – „Good morning.      Modul Bertema 149 .3) Mengenal kekurangan diri sendiri. sedih. (KM 1. Main peranan memberi bantuan kepada ahli keluarga. takut dan marah. (KM 1.2) Menyatakan kebolehan diri sendiri.2) Menyatakan hak kanak-kanak.1.1. hobi). anak dan rakan. bangsa. teacher‟ 2 Diri Saya Perihal Diri Saya Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang perihal diri (keluarga. Contoh: memulangkan barang yang dijumpai Membaca buku cerita tentang pemupukan nilai murni dalam diri kanak-kanak. kekurangan diri sendiri dan mencadangkan cara mengatasi kelemahan kendiri.2.1) Menyatakan kebolehan diri sendiri dengan bimbingan. keistimewaan. (KM 1. Keterampilan Diri (PSE 1. Main peranan sebagai ibu dan anak.

lukisan. Muzik.1. membaca dan lain-lain. (PSE 2.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan.1. Pergerakan dan Permainan  Menyanyi lagu ”Begini caranya memakai baju” Memakai baju. Kemas sekali. (PSE 1. (PM 6.memakai baju.2.1.2) Memberi bantuan kepada ahli keluarga. Bercerita tentang hobi masa lapang  Seni Visual dan Kraf  Mencari dan menampal gambar berkaitan dengan aktiviti kegemaran sendiri. rakan dan masyarakat setempat. Bersoaljawab tentang aktiviti yang dilakukan pada hari semalam.2.    Melengkapkan puzzle gambar-gambar emosi. (Melodi: This is the way)  Permainan `Pukul Berapa Datuk Harimau‟ Modul Bertema 150 .3) Menunjukkan cara menghormati orang dewasa.. sukan. Menyusun kad pertumbuhan (bayi. (PSE 2.6) Menyatakan emosi mengikut situasi.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira.hari ini dan esok. warga sekolah dan orang lain.takut dan marah.1.4) Mengenal pasti tindakan alternatif untuk mengurus emosi.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri.kanakkanak dan dewasa) Menunjukkan bakat sendiri melalui pelbagai aktiviti seperti nyanyian..Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PSE 1. (PSE 1. lukisan.sedih.1. Begini caranya memakai baju.4) Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan. (PSE 1. tingkahlaku.2. Pendidikan Moral (PM 2.

2. Sains dan Teknologi (ST 10.1.1.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun. membasuh muka.3) Mengenal pasti tindakan yang jujur dalam cerita yang didengar (PM 10.1.2) Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti(Contoh: jam 7 pagi. Selasa) (ST 10. (ST 10.1. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok. Menyanyikan lagu bertemakan nilai-nilai murni.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan. Beginilah cara membasuh muka.7) Menyanyikan melodi. Kreativiti (KT 2.1. (PM 10.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PM 6. Nyanyian lagu `Tujuh Hari Dalam Seminggu‟ Contoh: Rajin Adik Rajin Nyanyian lagu tentang makanan kegemaran Contoh : Hey Nasi Goreng Nyanyian lagu menjaga kebersihan diri Contoh: Beginilah cara membasuh muka. Jaga kebersihan (Modul: This is the way)   Modul Bertema 151 . m j12 tengah hari). (ST 10.4) Mengamalkan sifat jujur pada diri dan rakan-rakan (PM 15.1.1.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam.4) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa. (Contoh: Isnin. Membasuh muka.1.

4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.7.9) Menyanyi lagu mengikut tempo. (BM 2. (BM 3. (KTI 2. (BM 2.1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (KT 3.6) Berlakon dengan menggunakan props.11.4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2.1. (BM 2.1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.5) Main peranan mengikut imaginasi. (KT 3. (BM 3.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.1.5. Modul Bertema 152 .1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.

hidu Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 1. segitiga . Melakar bentuk tubuh badan rakan yang berbaring di atas kertas mahjung.3) Mengenal pasti organ deria. perut. mata.mulut bulatan kecil .mata bulatan besar – kepala    Modul Bertema 153 . dahi. siku. (ST 3. pusat. penglihatan b.5) Menggunakan jari untuk mencubit.1. betis.2.2) Mengenalpasti anggota badan kiri dan kanan.1. (PFK 1. (ST 3. peha. 3 Diri Saya Badan Saya Seni Visual dan Kraf  Melengkapkan gambar suai pasang bahagian tubuh badan manusia. pendengaran c.   Menguli doh untuk membentuk model muka yang lengkap Mencubit kertas yang telah direndam di dalam air dan menampal kertas tersebut pada belon yang telah ditiup untuk menghasilkan topeng muka. pipi. Menggunting kertas warna yang telah dilakarkan dengan bentuk berikut untuk membentuk muka. dada.1. Menggentel kertas tisu untuk menghasilkan gambar wajah dengan teknik kolaj. kuku.1. (PFK 1. kening. kulit dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3. (ST 11.2) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka: a. lidah. bibir.1. tumit.4) Menggunakan tangan untuk menguli.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan iaitu: lidah. lutut. hidung.hidung bujur . telinga. bahu.1. sentuhan d. dagu.6) Menggunakan jari untuk menggentel.  Membentuk tubuh badan manusia menggunakan doh yang berbeza warna untuk anggota bahagian kiri dan kanan.

Perkembangan Fizikal  Menggerakkan anggota badan dalam aktiviti senamrobik.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.melompat 3 kali .melompat setempat .7) Menggunakan jari untuk memicit.1.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 3. (genggam jari 2 kali) Kalau anda gembira katakan pada saya.1. (KTI 2.4) Menyatakan perasaan terhadap muzik yang didengar. Modul Bertema 154 .1.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk.  Mengikut arahan guru untuk membuat pergerakan berikut: . (KTI 2.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). (PFK1. (genggam jari 2 kali) Kalau anda gembira genggam jari. (PFK1.1. Kreativiti (KTI 2. (KTI 2. (PFK 1.melompat sambil menepuk tangan Kesihatan  Menggosok gigi dengan cara yang betul.1.6) Menggerakkan anggota badan Melakar bentuk tapak tangan dan mewarnakannya. (KTI 2.6) Menggunakan jari untuk menggentel.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik.5) Menggosok gigi dengan cara yang betul.5) Menggunakan jari untuk mencubit.4.4.4) Menggunakan tangan untuk menguli. Menggunting gambar manusia beranggota lengkap daripada kertas majalah dan menampalnya secara bertindih-tindih di atas kertas lukisan untuk menghasilkan montaj.1.4. (PFK 1.1. Kalau anda gembira genggam jari. (PFK 1. Muzik dan Pergerakan  Nyanyi lagu ‟Kalau Anda Gembira‟ Kalau anda gembira genggam jari.

(BM 2.Tap sambil membilang jari tangan dengan kiraan 1-5 secara menaik dan menurun.1. sembunyi.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Ku letakkan di pinggang. (KTI 2. Satu jari tap. gelung rotan.tap. ( Ulang lagi lagu ini dengan menggantikan nombor hingga 5 )  Menyanyi lagu. (Tukar lirik dengan nama-nama jari yang lain: telunjuk. (BM 2. Dan juga di bahu.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. ‘Mana Ibu’ Mana ibu. Ku rapatkan di sisi. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (genggam jari 2 kali) (Ulang dengan lain-lain perkataan)  Menyanyi lagu Jari.  Modul Bertema 155 . Sembunyi. tunjuk bawah. Tap Satu jari. tap. ( jari kanan ) Sini saya. tengah. (BM 2. (BM 3.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang.5. tali.11. sini saya.7. manis. mana ibu.1. Lagu: Jari Tap.1. satu jari.tap.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. Tap.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3. Tunjuk atas. Tap. Apa khabar hari ini.4. masa dan tenaga. Apa khabar hari ini. Satu jari tap. kelingking ) Menyanyi lagu.7) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik meggunakan alat seperti riben.4. ‘Anggota Badan’ Tangan ku di kepala. tap. (KT 3.

Menulis angka 1-5 satu persatu dengan betul di belakang kawan. Modul Bertema 156 .  Menyanyi sambil membuat gerakan Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang fungsi organ deria dan menampal gambar organ deria seperti mata.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Membaca buku tentang bahagian badan.2. Bersoaljawab tentang alatan menggosok gigi.la. hidung. La. telinga dan lidah pada carta gambar wajah yang kosong.     Menyalin perkataan nama-nama bahagian badan di dalam lembaran kerja.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.la. Tepuk tangan gembira. Ku angkat tanganku. jemari ku menari. Penerokaan  Melawat dan meneroka persekitaran sekolah menggunakan organ deria dan merekod hasil lawatan dalam borang merekod yang disediakan.la. (BM 4.la.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.la.la.

petik jari. hentak kaki dan ketuk meja. Melihat carta 7 langkah mencuci tangan yang betul Bersoaljawab tentang cara menjaga kebersihan tubuh badan yang lain seperti rambut.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Murid meneka bunyi yang dibuat oleh guru seperti bunyi tepuk tangan. kuku.telinga dan muka.Sentuh telinga kiri Modul Bertema 157 . Pendidikan Islam  Melihat dan mengenal anggota wuduk dengan menggunakan kad gambar.Angkat tangan kanan . Permainan  Pertandingan siapa cepat dalam mengikut arahan guru untuk melakukan gerakan seperti berikut : Contoh: .    Menyentuh dan menyebut anggota wuduk masing-masing. gigi.

1.1.1. Pendidikan Moral (PM 7.5) Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga. berbincang tentang sebabnya perlu menyayangi keluarga dan bagaimana menunjukkan sifat kasih sayang kepada ahli keluarga Membina buku skrap yang menunjukkan suasana atau situasi berkasih sayang di dalam ahli keluarga.   Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga. rakan dan guru. „Sayang Keluarga‟.5) Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga. (KM 2.2) Bercerita tentang kebaikan ahli keluarga (PM 6. (PM 7.1.  Modul Bertema 158 . Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang peranan dan tanggungjawab ahli keluarga.2) Menyatakan dan menunjukkan taat 4 Diri Saya Keluarga Saya Seni Visual dan Kraf  Melengkapkan rajah salasilah keluarga terdekat dengan gambar sebenar. (KM 2.4) Menyatakan sebab perlunya menyayangi keluarga. (PM 7.   Melukis gambar rumah dan menceritakan tentang rumah tersebut.1. (PM 10.1.1. Membaca buku atau menonton video yang bertemakan keluarga. (PM 7. keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan.6) Menyata dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri.2. Mewarnakan gambar yang menunjukkan sikap hormatkan ahli keluarga Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu.2) Menceritakan salasilah keluarga terdekat.2) Bercerita tentang rumah kediaman sendiri.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 2.1.3) Menceritakan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga(ikut situasi keluarga).

Mendengar cerita tentang akibat daripada bercakap bohong.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus. (BM 3.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN dan hormat kepada ahli keluarga. (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Bersoaljawab tentang mengapa perlu sayang dan hormat kepada ahli keluarga. (BM 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.7.1.1. Kreativiti (KTI 1. Main peranan tentang sesuatu situasi yang melibatkan ahli keluarga dan memerlukan watak yang bercakap benar.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.     Modul Bertema 159 . Bercerita menggunakan kad situasi yang melibatkan ahli keluarga seperti bersalam dengan ibu bapa ketika hendak ke sekolah.11.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. makan bersama-sama ahli keluarga dan lain-lain lagi.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.5. (BM 3. (KTI 1. Bercerita tentang kebaikan setiap ahli keluarga terutamanya ibu dan bapa.

6) Menyatakan nama bulan dalam setahun (ST 11. apa yang dilakukan waktu pagi.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4. (ST 2. bulat.   Permainan mencari benda tersembunyi. bawah. Bermain di taman permainan prasekolah Pertandingan mencuci pinggan dan cawan selepas makan.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2.  Main peranan (cikgu-murid) secara berkumpulan.1.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan. Selasa) (ST 10. Sains dan Teknologi (ST 10.1. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok. dalam. (BM 4.6) Memerhati dan mengenal bentukbentuk di persekitaran (ST 11. Modul Bertema 160 .7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. tengahari . atas.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang: depan. 5 Diri Saya Sekolah Saya Permainan  Permainan menggunakan waktu.1.petang dan malam.1. belakang.(Contoh: jam 7 pagi. jam 12 tengah hari) (ST 10.2. segiempat tepat dan segiempat sama. (Isnin.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti.1. (ST 10. Bermain blok secara berkumpulan dan bekerjasama menghasilkan binaan bangunan.   Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang aktiviti rutin yang dilakukan di sekolah seharian. luar.2) Mengecam bentuk segitiga.

ungu. Bermain teka nama alatan yang terdapat di dalam kelas.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. Membaca buku cerita kisah teladan berkaitan dengan menepati masa ke sekolah.2. (KTI 1. lebih nipis).3.1. merah jambu. Mengenalpasti huruf vokal yang terdapat pada nama rakan. hijau. Kreativiti (KTI 1. Menyebut nama guru.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh (ST 2. putih. jingga. Bersoaljawab tentang peraturan di dalam kelas dan mengetahui peranan setiap murid.2. lebih ringan).1. biru.2) Membandingkan berat objek (lebih berat.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA    CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2.6) Melukis rupa geometri iaitu segitiga.coklat. hitam.3) Membandingkan ketebalan objek (lebih tebal. Main peranan ketika ingin meminjam barang daripada kawan.2) Membuat pelbagai binaan ( menggunakan bahan seperti blok.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. bulat. Melakonkan situasi datang dan pulang dari sekolah.3. Berbual tentang gambar mengenai        Modul Bertema 161 . (ST 12. (ST 2. kuning.5) Memerhati warna-warna di persekitaran dan mengenalpasti warna merah. bujur.2. (KTI 1. Menyusun buku dan mengemas pusat pembelajaran. (ST 12. Membuat giliran murid yang bertugas membantu menyediakan peralatan di meja makan.2. segiempat. pasir ) mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya.

Nyanyian lagu ‟Selamat Pagi Cikgu‟ Modul Bertema 162 .5) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas. perpustakaan )   Muzik dan Pergerakan    Menyanyi lagu 7 hari seminggu.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.    Membandingkan saiz.4.5. rekod dalam bentuk lukisan. kantin. (BM 2.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1. Memperkenalkan lagu sekolah dan menyanyi dengan sebutan yang jelas. Melawat dan membersihkan taman bunga Lawatan ke sekitar sekolah dan mengenalpasti bentuk-bentuk yang terdapat pada persekitaran.1.  Menjaga kebersihan sekolah. (BM 2. ketebalan dan berat barangan dalam kelas. padang.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1. (KM 4.4) Menyebut nama sekolah. bilik guru. (KM 4.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. Melawat sekitar sekolah dan menyatakan dengan jelas nama / alamat sekolah secara lisan. Kemanusiaan (KM 4.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai kecederaan murid di sekolah.1.1. (BM 2. Penerokaan dan Lawatan  Mengecam warna-warna yang terdapat pada mural di sekitar sekolah . Lawatan ke sekitar sekolah ( pejabat.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1.

2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.7. (BM 4. Membuat lipatan bentuk sekolah Membina pelbagai jenis bangunan yang berlainan saiz menggunakan kotak-kotak kecil. (BM 4. Sambung titiik-titik lakaran gambar bangunan sekolah.1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Melakar peta kedudukan sekolah menggunakan krayon. Melukis bentuk-bentuk geometri dan menggabungkannya menjadi sebuah bangunan. Sains dan Teknologi (ST 7.2.11.7) Membilang secara menaik 1-10 dan menurun 10-1 Modul Bertema 163 . (BM 3. Seni dan Kraf  Membuat binaan bangunan menggunakan blok kayu    Mewarna gambar pemandangan sekolah dengan teliti dan kemas . Menggunting kertas manila menjadi bentuk bangunan sekolah. (BM 3.     6 Diri Saya Kawan Saya Seni dan Kraf  Memerhati rupa bentuk muka rakan dan melukisnya.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.

kening. dan sebagainya.3. bahu. contohnya rakan yang mengalami kecederaan.3) Menyatakan faedah berkawan.6) Menghormati hak orang lain seperti: a.1. (PSE 3.  Memerhati dan menamakan bahagian tubuh badan rakan seperti lidah.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan.  Berbual berdasarkan gambar situasi menolong rakan yang di dalam kesusahan. Kemanusiaan (KM 3. Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab dengan rakan-rakan secara berkumpulan untuk mengetahui latar belakang mereka.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2. (ST 3. (KM 5.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan.4) Bergaul mesra dan tolong menolong Perkembangan Sosioemosi (PSE 2.1. (KM 5.2) Bercerita tentang rakan.1.5) Bertanya dengan penuh keyakinan. bibir. (ST 2.1. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain. bentuk muka dan ketinggian rakan dan menceritakan perbezaan itu. Membuat boneka kawan Muzik dan Pergerakan  Menyanyi sambil membuat pergerakan dalam kumpulan ( lagu kawan saya ) Penerokaaan  Memerhati perbezaan rambut. pipi. Berbincang dengan rakan secara sopan dan menghormati pendapat orang lain semasa membuat perancangan membersihkan kelas/gotong royong.1. b. dahi.2. dagu.  Modul Bertema 164 .1.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain.1.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek-objek yang diperhatikan. siku. (PSE 3. Memulangkan barang selepas meminjam.

10) Menyanyi dengan sebutan yang jelas (KTI 2. (KTI 2. (KTI 1. Modul Bertema 165 .2.2.1. Kreativiti (KTI 1.13) Menyanyi dengan gerakan.1) Saling berkongsi dalam mengguna kan barang dan peralatan di dalam kelas. (KTI 1. (PM 14.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. Memasak  Mari memasak : pertandingan menyediakan hidangan bersama rakan untuk minuman petang. (PM 14.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN c.2. Permainan  Mencari rakan berdasarkan kad nama bergambar.2. Membaca buku tentang kawan. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam.2.1.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa manjalankan aktiviti kumpulan.2) Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu. Pendidikan Moral (PM 14.2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.

(BM 2.4.3) Menyatakan faedah berkawan.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.5. Kemanusiaan (KM 5. 7 Diri Saya Jiran Saya Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang jiran.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1. (BM 4.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.7. Modul Bertema 166 .2.1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 3. (BM 4.1. (BM 3.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 2.11.

kenduri. Memulangkan barang selepas meminjam.1. Modul Bertema 167 . Kuiz meneka pekerjaan jiran berpandukan lakonan secara berkumpulan.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa manjalankan aktiviti kumpulan. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. menziarahi jiran yang sakit dengan bimbingan guru. (KM 5.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA      CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 5.2) Menyatakan kaum di Malaysia. Pendidikan Moral (PM 14.  Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan jiran. b.2. Melafazkan pantun empat kerat berkaitan jiran. (KM 5. Perkembangan Sosioemosi (PSE 3.2. Lakonan / simulasi tentang aktiviti yang dilakukan bersama jiran.2.1. c.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain. (PSE 3.2. Membina carta jiran mengikut kaum di persekitaran.2) Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam. (PM 14.4) Bergaul mesra dan tolong menolong.6) Menghormati hak orang lain seperti: a. Seni dan Kraf  Melukis gambar tentang jiran. Melakonkan watak jiran pelbagai kaum dalam situasi gotong royong. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain. Mendengar cerita berkaitan dengan jiran dan menceritakan semula cerita tersebut.

1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 3.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.11. (KTI 1.4. Modul Bertema 168 .2. (BM 4.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. (BM 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.7. (BM 2.2. (BM 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.13) Menyanyi dengan gerakan.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Kreativiti (KTI 2.1. (BM 4.5.2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.

1.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi sambil membuat aksi bagaimana cara membersih peralatan peribadi.2) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit seperti menutup mulut bila bersin dan batuk. Membincangkan cara bagaimana untuk mengelakkan penyakit seperti menutup mulut apabila bersin atau batuk. Bahasa dan Komunikasi  Menyambung cerita bagaimana menjaga kebersihan barangan sendiri seperti sapu tangan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 3. (PFK 4.1.2.1. (PFK 4.9) Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan. sikat.6) Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri. 8 Diri Saya Kebersihan Seni dan Kraf  Menyusun kad gambar cara membersih pakaian mengikut urutan dan melekatkannya atas kertas manila untuk dijadikan satu poster.8) Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki.8) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan. (PFK 4.1. (PFK 4.1.1. (PFK 4.7) Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih. Modul Bertema 169 . (PFK 4. (PFK 3. berus gigi.   Melakonkan cara membersihkan pakaian dan peralatan dalam situasi yang sebenar.4) Menjaga kebersihan pakaian.1. sesuai dan kemas. (PFK 4.1.

5. (BM 4.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1. (BM 3.13) Menyanyi dengan gerakan.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.7.2. (BM 4.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1.2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 2. (BM 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Kreativiti (KTI 2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 3.11.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2. Modul Bertema 170 .4.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.

lokasi tempat tinggal (alamat) dan nombor telefon keluarga secara bergilir-gilir. Membuat lakonan rakan yang cedera akibat terjatuh semasa bermain.6) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit.8) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat. 9 Diri Saya Keselamatan Diri Bahasa dan Komunikasi  Murid menyebut nama sendiri.10) Menjaga keselamatan diri.2. nama ibubapa. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 5.2.  Menjalankan simulasi keadaan kebakaran di sekolah dan tindakan yang harus dilakukan. lari dan memberitahu orang dewasa. (PFK 5.5) Menyebut nama sendiri. benda tajam c. alatan permainan    Lakonan secara berkumpulan pelbagai situasi yang bahaya. lokasi tempat tinggal (alamat) dan nombor telefon keluarga.7) Memberitahu orang dewasa apabila berlaku kecemasan. Menonton cerita teladan yang berkaitan dengan menjaga keselamatan diri semasa di rumah. minta murid memberi pandangan. nama prasekolah. taman permainan.2. Cadangkan tindakan yang perlu diambil. nama ibubapa. (PFK 5.2. alatan elektrik b.2. Menunjukkan pelbagai gambar yang berkaitan dan minta murid mengasingkan  Modul Bertema 171 . (PFK 5. nama prasekolah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1. tempat dan situasi yang membahayakan seperti: a.2. (PFK 5.9) Menyatakan cara menghindari sumber.2. (PFK 5. kecederaan atau penderaan.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN d. (PFK 5.2. tempat awam (PFK 5. (PFK 5. benda / bahan yang bahaya dan tidak bahaya.1. taman permainan d.3. Menyusun gambar mengikut urutan peristiwa dan menceritakan peristiwa itu (Contohnya: bermain di tepi jalan raya.1. sekolah c.8) Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali. masuk hospital ) Menyatakan kepentingan menjaga bahagian sulit badan kita dan batasbatasnya antara lelaki dan perempuan Berbincang dengan murid tentang bahaya mengikut orang yang tidak dikenali dan cara mengelak daripada di dekati orang yang tidak dikenali. tempat awam (PFK 5.3.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang merbahaya. tempat sunyi f.3) Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a.6) Mengenal dan menceritakan tentang contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat.3. (PFK 5. sekolah dan taman permainan. banjir. Mengumpul pelbagai gambar berkaitan situasi yang membahayakan diri dan membuat buku skrap mengikut kategori. Bersoaljawab tentang kemalangan yang sering berlaku di rumah.   Simulasi keadaan kebakaran dan anggota penyelamat menjalankan tugas.5) Mengenal anggota sulit. (PFK 5. Membimbing murid membaca keratan akhbar berkaitan isu-isu keselamatan      Modul Bertema 172 . berlaku kemalangan. rumah b. melintas jalan raya e. (PFK 5.3.7) Mengamalkan sikap asertif bila menghadapi situasi yang tidak selamat.4) Mengenal pasti situasi yang membahayakan seperti lantai licin.

(KT 3. kemalangan dan bencana alam ). ( kes penculikan. penderaan. (BM 2.1.1.2. (KTI 1.1) Menceritakan perkara yang Amali  Mop lantai bilik air yang licin secara berkumpulan.4.1.1. Bawa murid ke dapur dan tunjuk cara  Modul Bertema 173 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN kebakaran.6) Berlakon dengan menggunakan props. (PFK 5. (BM 2. jalan raya. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.5) Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian.1..11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.lantai licin  Sila berbaris   (KT 3.5) Main peranan mengikut imaginasi. Kreativiti (KTI 1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2.T ( Contoh: „berhati-hati di jalan raya’ ) Membuat kad besar tentang panduan keselamatan dan lekat di bahagian kelas  Mari bermain dengan selamat  Utamakan keselamatan  Awas. Cop simbol atau perkataan pada baju. Seni dan Kraf  Mewarna gambar pelbagai situasi berkaitan keselamatan  Membuat poster cegah kemalangan secara berkumpulan dan pamerkan di luar kelas.  Menggunakan gunting dengan cara yang betul dalam aktiviti dengan bimbingan guru.

Sains Teknologi (ST 2. dalam. bulat.11.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. yang betul menghulur gunting.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.5.7. (BM 4. warna. luar. (BM 2. (ST 11.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang: depan. pisau atau benda lain yang tajam.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2.  Muzik dan Pergerakan  Menyanyi dan melakukan pergerakan berdasarkan lagu yang berkaitan dengan keselamatan.6) Memerhati dan mengenal bentukbentuk di persekitaran.   Mengelas pelbagai rumah mengikut ciri seperti saiz.2. (BM 3. atas.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.  Menyanyi tanpa muzik lagu yang berkaitan dengan keselamatan 10 Diri Saya Rumah Saya Penerokaan  Pertandingan mencari bentuk-bentuk yang terdapat di persekitaran dan menghasilkan gambar rumah daripada bentuk-bentuk itu.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2.  Menunjukkan kepada murid contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat menggunakan anak patung. Modul Bertema 174 .2) Mengecam bentuk segitiga. (BM 3. bawa. (ST 11. Bawa murid ke taman permainan dan tunjukkan bahaya yang akan terjadi jika tidak mengambil langkah-langkah keselamatan. belakang. (BM 4.1.1.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Merekabentuk pelbagai binaan bangunan. bentuk.

tinggi. (KTI 1. kecil. Membuat origamui ‟Rumah Idaman Saya‟ Murid membuat buku skrap tentang bahagian-bahagian rumah (Contohnya: bilik tetamu.1.2.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz: besar. segiempat.ru + mah. Bahasa (BM 2.3. bilik tidur.  Pertandingan memadan suku kata untuk membentuk perkataan yang berkaitan dengan rumah. (KTI 1. Seni dan Kraf  Menghasilkan gambar rumah menggunakan bentuk.3) Berbual menggunakan ayat yang Modul Bertema 175 .pa + pan.1.   Bahasa dan Komunikasi  Murid bercerita tentang rumah mereka. .tebal. bilik air. bujur.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. taman) (ST 2. panjang.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN segi empat tepat dan segi empat sama.3.  Pertandingan membuat binaan rumah menggunakan blok atau bahan lain.rendah. (ST 12. .2) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri (menggunakan bahan seperti blok.6) Melukis rupa geometrik iaitu segitiga. bujur.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh Kreativiti (KTI 1. (ST 12. .7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.nipis.2. segiempat. pendek. bulat. dapur.te + res.  Melukis dan mewarnakan gambar ‟Rumah Idaman Saya‟ dan menceritakan tentang rumah idaman ini. pasir) dan menceritakan pembinaannya. bulat.bentuk geometrik iaitu segitiga.2.

(BM 4.Rumah banglo .1. (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.Rumah panjang 11 Diri Saya Emosi Diri Bahasa dan Komunikasi  Meneka aksi perasaan yang dilakukan oleh guru  Meneka aksi perasaan yang tunjukkan oleh Perkembangan Sosioemosi (PSE 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN mudah dengan sebutan yang betul.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 3.Rumah papan .2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah Modul Bertema 176 .11. (BM 4. (BM 3.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.Rumah teres . Pertandingan memadan gambar dan perkataan .4.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.7. (BM 2. (BM 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.Rumah pangsa .5.

guru melalui kad gambar  Menggambarkan aksi perasaan gembira dan sedih  Menyatakan perkara yang boleh menimbulkan perasaan gembira. takut dan marah Kreativiti (KTI 1. sedih.bersemangat (KTI 2.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira.  Mendengar cerita berkaitan dengan emosi diri.2. lukisan dan tingkah laku. (KTI 2. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu yang berkaitan dengan emosi.2.3.8) Mengenal elemen muzik:  kuat – lembut  cepat – lambat  tinggi – rendah  panjang – pendek  sedih – gembira . Seni dan Kraf  Membuat boneka mudah dan gunakan boneka untuk menunjukkan emosi. (PSE 1. takut dan marah.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.1.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.9) Mengenal elemen dan alat muzik(had kepada gendang. Modul Bertema 177 . (KTI 1. takut marah.4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan. alat bertali) dalam muzik yang diperdengarkan.  Menyebut perkataan yang lahir dari perasaan gembira.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. sedih. sedih.4.

4.1. (KTI 2. Modul Bertema 178 .1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1.10) Bercerita(talk about) tentang muzik yang diperdengarkan.7.2. (BM 4. (BM 3.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.5.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 3. (BM 2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 2. (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2.11.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.

masin. . (ST 9. (ST 9.5) Mengasingkan makanan mengikut rasa. Sains dan Teknologi (ST 2.1.1.  Berbual tentang jenis makanan yang sesuai mengikut waktu makan.makan tengahari .6) Mengumpulkan objek-objek mengikut bau.3. 12 Alam Bahan Makanan Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab berdasarkan gambar tentang makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. (ST 9. Main peranan aktiviti menjual dan membeli makanan.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. ikan kering. (ST 2.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan. sabun.sarapan pagi .7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (ST 2.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 3. Modul Bertema 179 . tawar.7) Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi Berbual tentang makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi. daun pandan). pahit.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib/urutan. contoh manis.3.makan malam  Mengadakan simulasi jual beli makanan di mana murid belajar mengecam duit yang berlainan nilai dan memberi jumlah wang yang betul.2.3. (Contoh objek: belacan. masam.    Bersoaljawab berdasarkan carta piramid makanan.1.

(PFK 1. Menghiaskan gerai makanan untuk tujuan simulasi jual beli makanan. jemput-jemput pisang. jemput-jemput pisang. (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.6.2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (PFK 3. dumpling. lempeng pisang.2) Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde.  Menyurih duit syiling untuk menghasilkan duit kertas untuk tujuan simulasi jual beli makanan.4. lempeng pisang. (tidak perlu buat semua)  Mencuba cara makan pelbagai kaum di Malaysia Seni dan Kraf  Menyediakan duit kertas untuk tujuan simulasi jual beli makanan.3) Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. (KM 7.2. cucur udang. dumpling. (PFK 3.4) Mengenal makanan yang rosak dan basi. popiah.2. popiah.3) Mencuba cara makan pelbagai kaum Bahasa dan Komunikasi (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 3. Kemanusiaan (KM 7.1.   Meneka makanan berdasarkan bau atau rasa Mengenal makanan yang rosak dan basi.14) Menyurih menggunakan templet atau objek.2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. cucur udang.6.1. Memasak  Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde.5) Menyatakan jenis makanan yang sesuai mengikut waktu makan. (BM 2. Penerokaan  Mengasingkan makanan mengikut rasa.  Modul Bertema 180 .

13 Alam Bahan Air Penerokaan  Meletakkan ais dalam gelas dan memerhatikan perubahan keadaan daripada ais kepada air dan wap air.11. Menuang bentuk. (ST 2.2.1.1) Memerhati dan mengumpulkan objek kepada yang tenggelam dan timbul. (BM 4. Memerhatikan perubahan air kepada wap air bila air mendidih.2) Memerhati proses perubahan keadaan ais kepada air dan wap air.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2. Memerhatikan timbul.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.5. bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat)    dalam bekas pelbagai Modul Bertema 181 .1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 4. (ST 4. (BM 3. air objek tenggelam dan Sains dan Teknologi (ST 4. (BM 3.4.2.7.1. (contoh aktiviti: objek mana yang akan tenggelam dan timbul.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas.

Mencampurkan air kepada bahan seperti garam.4) Mengasingkan bahan kepada yang boleh menyerap air dan yang tidak boleh menyerap air (Contoh: kapas menyerap air.12) Menuang air dari jug ke dalam bekas pelbagai bentuk seperti botol.5.  Seni dan Kraf  Melukis menggunakan warna dan air. kertas meyerap air.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA    CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2.1. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu yang berkaitan dengan air Modul Bertema 182 .2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian seperti:  Bagaimana mengeringkan baju yang basah  membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya (ST 2. Meletakkan bahan seperti kertas dan plastik dalam air untuk melihat sama ada ia serap air atau tidak. (ST 2.1.3) Mengasingkan bahan kepada yang boleh larut dalam air dan yang tidak boleh larut dalam air (Contoh: garam dan gula larut dalam air.  Membuat kapal kertas dan membuat pertandingan perlumbaan kapal kertas. Mencuci sapu tangan menggunakan air. pasir tidak larut dalam air) (ST 4. Memasak  Membantu merah.1.8) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan. Sukaneka pertandingan menuang air ke dalam botol. kepingan plastik tidak menyerap air).1. menyediakan sup kacang Bahasa dan Komunikasi  Membaca buku yang berkaitan dengan air.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan (ST 4. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 1. cawan.2. gelas. gula dan pasir untuk memerhatikan sama ada ia larut dalam air.

4. air terjun.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. Membuat pergerakan badan seperti air sungai mengalir.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1.1.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan.1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.13) Menyanyi dengan gerakan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kreativiti (KTI 1. (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. masa dan tenaga.1. (KTI 1. Modul Bertema 183 .1. (KTI 1. (BM 2. (KT 3. (KTI 2.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya.1. ombak. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. (BM 2.5.2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.

kecil.1.11.1. pasir basah dan pasir kering.2. pasir dan lumpur. 14 Alam Bahan Pasir Penerokaan  Menimbang pasir menggunakan alat penimbang      Bermain pasir dan membuat istana pasir Membentuk pasir menjadi bentuk-bentuk tertentu dengan acuan. Mengasingkan pasir dan batu melalui proses penapisan Mengasingkan air dan pasir melalui proses penurasan.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. nipis. Sains dan Teknologi (ST 2. rendah.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. pendek tinggi. tebal. (ST 2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 3.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (ST 2.5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. batu dan pasir).2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian seperti :  Membersihkan air yang kotor menggunakan pasir Modul Bertema 184 .7. panjang. (BM 4.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek-objek yang diperhatikan (Contoh objek-objek: butang yang berlainan corak.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz besar. (BM 4. Membanding beza pasir sungai dan pasir laut dari aspek tekstur dan warna.2.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 4.1.7) Membanding dan membezakan tekstur bahan (Contoh: pasir kering dengan pasir basah; permukaan yang licin dengan permukaan yang kasar). Pendidikan Moral (PM 12.1.1) Menjayakan aktiviti secara berkumpulan. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 4.1.4) Menjaga kebersihan pakaian. (PFK 4.1.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan. (PFK 4.1. 6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan. Kreativiti (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.

   

Membasuh peralatan yang digunakan dengan betul selepas bermain pasir. Meramas pasir Membanding beza antara pasir kering dan basah. Mengisi pasir di dalam beg plastik mengikut ukuran bukan piawai (Contoh: satu beg pasir bersamaan 3 cawan pasir dan mengira jumlah beg pasir).

Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang tempat dimana pasir boleh dijumpai.    Berbincang tentang kejadian pasir Bercerita tentang kegunaan pasir Mencari perkataan nama tempat yang berkaitan dengan pasir: Pasir Panjang, Ujong Pasir. Membuat buku skrap tentang jenis-jenis pasir. Menulis huruf atau perkataan di atas pasir

 

Modul Bertema

185

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1.2.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. (KIT 2.3.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi. (KTI 2.3.4) Memainkan alat improvisasi bagi menghasilkan muzik atau mengiringi nyanyian. (KTI 2.3.5) Menghasilkan bunyi untuk memberi kesan kepada situasi (contoh: cerita, puisi). Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.

Seni dan kraf  Membuat kolaj menggunakan pasir halus     Membuat kolum daripada pasir berwarna Membuat jam masa daripada botol. Menggunting kertas pasir menjadi pelbagai bentuk. Menghias cawan dengan pasir berwarna dan daun kering.

Muzik dan Pergerakan  Menghasilkan marakas daripada botol dan pasir dan menggunanya untuk mengiringi nyanyian.  Menyanyi dan membuat pergerakan kreatif lagu “Sungai”

Permainan  Pertandingan mengisi pasir ke dalam botol.

Modul Bertema

186

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

15

Alam Bahan

Pakaian dan Aksesori

Penerokaan  Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. sama b. tidak sama.   Permainan menguntai butang / manik mengikut warna. Mengasingkan objek dan membuat perbandingan.

Sains dan Teknologi (ST 2.1.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek yang diperhatikan (Contoh: pelbagai jenis butang). (ST 6.2.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak, lebih atau kurang. (ST 2.3.4) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: Saiz (besar dan kecil, panjang dan pendek) Tekstur (licin dan kasar) Berat (berat dan ringan) Jumlah (banyak dan sedikit) (ST 2.3.5) Mengumpulkan objek-objek yang mempunyai dua ciri yang sama: a. Warna dan bentuk b. Saiz dan bentuk

Seni dan Kraf  Membuat kolaj berdasarkan satu ciri.    Membuat lipatan baju mengikut saiz. Merekacipta gelang atau rantai. Menggunting dan menampal untuk

Modul Bertema

187

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN c. Warna dan saiz (Contoh: segitiga hijau, bulat kecil) (ST 6.1.1) Memadankan objek berpasangan yang sama seperti kasut, sarung tangan. (ST 6.1.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring, kasut dengan sarung kaki. (ST 6.1.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. sama b. tidak sama. (matching equal and unequal groups) (ST 6.4.3) Mengecam corak berulang di persekitaran. (ST 6.4.4) Melengkapkan corak berulang yang diberi. (ST 6.4.5) Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya. (ST 9.1.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (ST 9.1.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib.

 

menghasilkan satu bentuk yang bermakna. Melipat pelbagai jenis pakaian . Melipat menghasilkan pelbagai bentuk .

Bahasa dan Komunikasi  Memadankan objek secara berpasangan seperti kasut,sarung tangan.     Menjalankan aktiviti jual beli dan membuat simulasi tukar duit. Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia berdasarkan kad gambar. Menonton pertunjukkan fesyen pakaian melalui audio visual. Memadan pakaian mengikut kaum.

Permainan  Permainan mencari pasangan mengikut arahan. a. Pakaian sama jenis b. Pakaian tidak sama jenis   Pertandingan memakai pakaian Permainan siapa paling cepat menyarung

Modul Bertema

188

butang cangkuk (PFK 1.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli.2. baju.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk (PFK 1.1. (PFK 1.7) Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk dengan bimbinga.   Menguntai menggunakan pelbagai jenis manik dan tali.2.14) Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek sarung kaki dan sarung tangan.10) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan (PFK 1.9) Menggunakan tangan untuk menzip seluar.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 9. (PFK 1.1. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 1.11) Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali Modul Bertema 189 .2. beg (PFK 1.2.2.8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz (termasuk butang katup. Pertandingan memakai tali pinggang dengan cara yang betul dan kemas.

1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.4.13) Memakai tali pinggang dengan bimbingan.2.2.2. (BM 2. Kreativiti (KTI 1.2) Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia.1. (BM 2. Bahasa (BM 2. (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 1. (KTI 1. Modul Bertema 190 .1.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Kemanusiaan (KM 7.5.1.

straw.hidung. (ST 8.2. Projek membina rakit daripada straw dengan menggunakan peralatan yang sesuai.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2.mata.telinga.3) Membandingkan dan mengumpulkan objek mengikut satu ciri a.1.2. (BM 4.  Menguji sama ada peralatan (contohnya bola) tenggelam atau timbul di air. Pertandingan mengelaskan peralatan.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.lidah.  Mengumpulkan peralatan mengikut fungsinya. (ST 3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor sehingga nilai 10.tapak kaki dan batang straw.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.7. (BM 3.1. (BM 4.panjang dan pendek)   Modul Bertema 191 . saiz.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (besar dan kecil. (ST 2.3. tapak kaki. buku.3) Mengenalpasti organ deria. Sains dan Teknologi (ST 2.kulit dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini. 16 Alam Bahan Peralatan Penerokaan  Aktiviti mengukur panjang dan tinggi objek dengan menggunakan ukuran seperti jengkal.4) Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai seperti jengkal.

2) Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah harian seperti. (ST 2.4. labu.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas (ST 6. Aktiviti demonstrasi  Aktiviti tunjuk cara untuk mengendalikan alatan yang merbahaya seperti pisau dan gunting.melipat kertas untuk membuat replika peralatan.(licin dan kasar) c.1. tampi Modul Bertema 192 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN b. lebih atau kurang.  Aktiviti membersihakan peralatan yang telah digunakan. .  Aktiviti origami .3. tidak sama.1. bubu.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang dibuat dengan bimbingan. tekstur.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a.membersihkan air yang kotor menggunakan pasir (ST 6.5. sama b.membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya . kasut dengan sarung kaki. (ST 6.2.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak. (ST 2.mengeringkan baju yang basah . berat (berat dan ringan) (ST 2. Seni dan Kraf  Mewarnakan gambar peralatan. Muzik dan Pergerakan  Murid menyanyikan lagu berkaitan dengan peralatan. Bahasa dan Komunikasi  Membuat buku skrap tentang peralatan-peralatan tradisional seperti nyiru.  Mengesan objek yang boleh tertarik pada magnet.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring.

1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (ST 9.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang bahaya (PFK 4.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib.1.1.5) Menjalankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas objek. (ST 9.1. (ST 4.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 9. (PFK 1. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 1.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan. (ST 4.1. Modul Bertema 193 .13) Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol (PFK 5.2.1) Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian.1.1.2.6) Menjalankan penyiasatan terbimbing tindakan magnet ke atas magnet lain.

1. (KTI 2.2) Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif Kreativiti (KTI 1.1.6. Perkembangan Sosio emosi (PSE 2. (KM 4.1.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. (KTI 1.lempeng pisang.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas – meletakkan barangan di tempat asal.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. Modul Bertema 194 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 7.dumpling.jemput-jemput pisang.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri (PSE 3.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.3.5.1.popiah.2. cucur udang.2) Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde. (KM 7.

7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 4.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 4.4.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.7.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 3. (BM 2.11.2. Modul Bertema 195 .2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1. (BM 2. (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.

1.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.9) Menyatakan cara menghindari sumber.kenderaan tidak bertayar    Menonton tayangan video tentang caracara yang betul untuk melintas jalan raya. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.6) Berlakon dengan menggunakan props.8) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan.5. Modul Bertema 196 .4.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 2.1. Melakonkan semula dengan yang telah ditonton dalam tayangan video keselamatan di jalan raya.kenderaan bertayar empat . Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 5.kenderaan bertayar dua . (BM 2. Bahasa dan Komunikasi  Menghasilkan buku skrap berikut: . Bersoaljawab tentang tayangan video tersebut.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 2. tempat dan situasi yang membahayakan seperti melintas jalan raya Kreativiti (KT 3. di air dan di udara. 17 Dunia Teknologi Pengangkutan Penerokaan  Mengasingkan kad gambar kenderaan di darat.3. (BM 2.2.

Kemanusiaan (KM 8.2. 18 Dunia Teknologi Kemudahan Awam Komunikasi  Mengecam dan membezakan tandas lelaki dan perempuan. Bercerita semula cerita yang didengar berkaitan dengan penggunaan kemudahan awam.2) Membuat pelbagai binaan (menggunakan bahan seperti blok. (BM 4.     simbol Menamakan simbol-simbol yang terdapat pada jalan raya dengan bimbingan guru.1) Membina satu lingkungan yang lengkap.2.11.7.2) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti :  Tempat pembuangan sampah  Tanda lalulintas  Tempat untuk orang cacat Sains dan Teknologi (ST 12.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.3.2. pasir) mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya. (BM 4. Menamakan jenis-jenis kemudahan awam yang diketahui. (BM 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. Lakonan membeli setem dan mengepos surat di pejabat pos.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (ST 12.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Modul Bertema 197 .3.

3. Simulasi di stesyen bas: cara membeli tiket berbaris menaiki dan turun bas. (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 12.1.1. Melukis dan melabel kemudahan awam yang terdapat di sekitar sekolah seperti pondok telefon dan perhentian bas. Menyusun lidi / kayu kecil membentuk satu lingkungan dan membilang. (KTI 2. (KTI 2. (KTI 1.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh. Membuat model pondok bas menggunakan set binaan pasang  Modul Bertema 198 . Kreativiti (KT 3.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.4. Membuat buku skrap tentang simbolsilmbol kemudahan awam di kawasan persekitaran.2.2. Lakonan orang melakukan vandalisme pada perhentian bas dan cara mengatasinya.1.     Membina menara daripada blok / kotak. Membuat telefon daripada cawan kertas dan tali tangsi. (KTI 1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.1. (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.13) Menyanyi dengan gerakan.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.   Seni dan Kraf  Membina model pelbagai replika kemudahan awam daripada doh.6) Berlakon dengan menggunakan props.

5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. 19 Dunia Teknologi Pembinaan (construcktion) Penerokaan  Membina jambatan atau bangunan menggunakan blok dan menceritakan cara pembinaannya.2. (BM 4.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Membuat pergerakan kreatif menggunakan muzik rancak yang bersesuaian. siap/lego  Mencari pelbagai gambar kemudahan awam di dalam akhbar dan gunting bagi membuat poster/montaj Bermain doh dan membentuk objek yang berkaitan dengan kemudahan awam Cop gambar pondok telefon.1) Membina penghubung antara dua objek / binaan dan memberi alasan mengapa penghubung itu dipilih.7. gunting dan tampal mengikut nombor yang 1-10 Membina model bas sekolah dan membilang tingkap yang terdapat pada bas tersebut.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2. (BM 4.11. Modul Bertema 199 . Sains dan Teknologi (ST 12. (BM 3.1.2.    Muzik dan Pergerakan  Nyanyian lagu ”Telefon Berbunyi”   Pergerakan kreatif mengikut lagu. (BM 3.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.

Memerhatikan lingkungan yang dibina oleh guru kemudian membina lingkungan menggunakan pelbagai bahan dan menceritakan pembinaan tersebut.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 12.3.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (ST 12.  Membaca buku berkenaan dengan pembinaan. (ST 12.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat/kukuh. (BM 3.2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2.3.   Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang karya pembinaan sendiri.4.1) Membina satu lingkungan yang lengkap. Modul Bertema 200 .11.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.3) Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah. (BM 2. Membina istana pasir dan mencerita tentang cara pembinaannya.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.1.pasir mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya. Membina menara menggunakan bahan terbuang seperti botol plastik. (ST 11.2) Membuat pelbagai binaan (menggunakan bahan seperti blok.

   Memadankan haiwan dengan tempat tinggal.7) Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan utamanya (Contohnya:haiwan yang makan daging. kerbau-sawah. 20 Alam Hidupan Haiwan Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang jenis ikan mengikut saiz dan warna melalui pemerhatian. itik-kolam. Membanding beza dan mengelaskan gambar haiwan mengikut makanan utamanya. Kreativiti (KTI 2.4.1.4. (Contoh:kucing-rumah.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3.2.   Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu dengan pergerakan badan.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu.5) Mengecam tempat tinggal haiwan.4. ayam-reban. lembu-padang. Permainan memadankan gambar haiwan dengan makanan utamanya.1. ikan-air.6) Mengumpulkan haiwan mengikut habitatnya. (ST 3. (ST 3.haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan) (ST 6. burung-pokok) (ST 3. Mengelas haiwan berdasarkan bilangan kaki menggunakan kad gambar. (KTI 1.13) Menyanyi dengan gerakan.4) Memerhati ikan dalam akuarium dan menceritakan tentang saiz dan warna ikan. Mengasingkan gambar haiwan mengikut habitatnya.4. Penerokaan  Meneka dan mengecam tempat tinggal (habitat) haiwan dengan betul. katak-air dan darat. lebih atau kurang. Seni dan Kraf  Mewarna gambar haiwan Modul Bertema 201 .

Modul Bertema 202 .2.2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 2. (BM 4.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4. (BM 4.5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 3.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 2. (BM 3.7.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1.

    Modul Bertema 203 . saiz c.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3.3. warna b.6) Memerhati dan mengumpulkan bunga daripada persekitaran sekolah dan kediaman mereka mengikut: a. warna b. Menanam biji kacang hijau di atas tisu basah dan rekodkan perkembangan pertumbuhannya menggunakan jadual.3.7) Memerhati dan mengumpulkan sayur-sayuran mengikut ciri berikut: a. warna daun b.3. berbiji (ST 3. urat daun (ST 3.5) Memerhati dan mengumpulkan daun daripada persekitaran sekolah dan kediaman mengikut: a. (ST 3. Melawat taman bunga dan memerhatikan pelbagai jenis bunga yang berlainan warna dan saiz. bentuk e. Projek menanam bawang atau kucai dan lihat perubahan pertumbuhannya. Menyusun pelbagai jenis sayuran di sudut main peranan berdasarkan dua kumpulan : sayuran berdaun dan berbiji. Mengasingkan pelbagai bijirin mengikut rupanya. tekstur d. menggunakan kanta pembesar.3. saiz (Nota: Perekodan boleh dibuat melalui lukisan dan bukan menggunakan bunga yang sebenar) (ST 3.9) Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak 21 Alam Hidupan Tumbuhtumbuhan Penerokaan  Menyusun daun mengikut seriasi kecil – besar.3. pendek– panjang      Menyusun daun mengikut bentuk Mengumpulkan daun mengikut warna Membezakan tekstur daun Memerhatikan urat daun.8) Memerhati dan mengumpulkan buah-buahan yang biasa dijumpai mengikut warna dan berbiji.

10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. (KTI 1. Melakonkan watak penjual bunga dan pembeli berdasarkan lagu ( lagu Gadis dan Bunga) Main peranan ikut imaginasi ( apa jadi pada tumbuhan pada hari ribut ) Membaca buku berkaitan dengan tumbuhan.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1. Modul Bertema 204 .1. (KTI 1. Melakonkan watak pesawah / pekebun bekerja. Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang tumbuh-tumbuhan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan.   Bersoaljawab tentang sayuran.2.2.buahbuahan yang dijual di pasar.2.2.     Seni dan Kraf  Membuat penanda buku daripada bunga yang dikeringkan.1. KTI 1.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. Mengenalpasti huruf vokal dalam perkataan buah-buahan dan sayursayuran yang biasa dijumpai.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus. (KTI 1.2.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN benih dari segi ketinggian dan pertambahan daun dengan bimbingan. (KTI 1. Kreavititi (KTI 1.

 „Ku tanam pokok bunga‟  „Bunga matahari‟  „Buah-buahan di Malaysia‟  „Tanya sama pokok‟  „Ke pasar minggu‟   Membuat pergerakan yang berkaitan dengan lagu yang dinyanyikan.6) Berlakon dengan menggunakan props. (BM 3. (BM 2. Menganyam tikar daripada daun kelapa dengan bimbingan. Membuat kolaj daripada daun yang dikeringkan dan ranting pokok. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu dengan iringan muzik/perkusi.7. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 2. Membuat rantai / kalungan bunga Membuat model buah durian daripada surat khabar dengan teknik tampalan . (KT 3.3. (KIT 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik.1. Mewarna pelbagai gambar sayur-sayuran dan bunga.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.5) Main peranan mengikut imaginasi. Menari tarian canggung sambil membuat aksi menampi padi.5.1.1. (KT 3. Modul Bertema 205 .3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.4.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.4. (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA       CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2.1. Membuat montaj daripada gambar bunga.

Membuat marakas menggunakan kacang hijau ataupun kekacang lain. bungabungaan. Mengumpulkan buah-buahan mengikut warna untuk dibuat jus (jus merah adalah campuran buah tembikai dan strawberi. (BM 4.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. jus hijau adalah campuran buah kiwi dan epal hijau)  Matematik  Membilang kelopak bunga. Memasak  Memotong buah bagi menghasilkan rojak buah dengan bimbingan.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. daun.11. Memadan gambar tumbuhan dengan nombor Menyelesaikan masalah operasi tambah   Modul Bertema 206 .2.  Aktiviti meramas kelapa parut bagi menghasilkan santan dan membuat pengat labu dengan bimbingan. (BM 4. buah-buahan. biji benih dan nyatakan nombor.  Mengenal nilai wang daripada aktiviti jual beli sayuran.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.

  Mengukur panjang sayuran dengan tali pengukur dan rekod dalam jadual. murid digalakkan menceritakan semula perasaan mereka semasa berada di alam sekitar i itu dan juga menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan kutipan mereka daripada perkelahan tersebut.1. besar )  22 Alam Sekitar Sayangi Alam Sekitar Seni dan Kraf  Menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan buangan. Menyusun buah/bunga/sayur mengikut saiz ( kecil.3. Modul Bertema 207 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN dan tolak menggunakan biji benih (bahan maujud).12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. (KTI 2. sederhana. pantai. (KTI 1. Kreativiti (KTI 1.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).2.6)Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran dan alam semula jadi seperti tidak mengotorkan alam sekitar. Aktiviti Luar  Berkelah di taman. (KTI 2. Semasa perkelahan. Selepas perkelahan itu.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. sungai atau hutan. Menimbang berat buah / sayur menggunakan alat penimbang digital / analog dan rekod dalam jadual.1. air terjun. guru meminta murid mengecam bunyi dalam alam sekitar dan menikmati keindahan alam.

Bahasa dan Komunikasi  Menonton video berkaitan dengan kepentingan air. masa dan tenaga. satu perbincangan di adakan. Kemanusiaan (KM 6.2. (KM 6.6) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. daun pisang.1. sungai.4) Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti:  Pertumbuhan dan pereputan pokok.1.2) Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. Modul Bertema 208 . (KTI 2. udara. haiwan. contohnya pergerakan awan.3) Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai.2.1. (KM 6.3) Bercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada pelbagai bahan kegunaan manusia. Selepas tontonan. hutan.1.2) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan alam sekitar semula jadi. Contoh lagu: “Tanya Sama Pokok”  Membuat gerakan badan fenomena alam. air terjun. udara.  Perubahan cuaca (KM 6.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KT 3. angin. taman.4. kelapa) (KM 6. (contoh: daun mengkuang. matahari kepada hidupan di dunia. matahari kepada hidupan di dunia. angin. ladang.

4. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.6) Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar. (KM 6.3.5)Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 6.3) Bercerita tentang kepentingan menjaga alam sekitar.3.1. (BM 2.3.3.7) Menjalankan aktiviti kitar semula.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (KM 6.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (KM 6.9) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi.3.3. (KM 6. (KM 6.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.4) Menjauhi diri daripada tempattempat yang telah tercemar. (KM 6.1.8) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam (Contoh: bina taman). Modul Bertema 209 .3. (BM 2.

2) Memerhati dan menceritakan awan pada cuaca yang berbeza seperti hari panas. (ST 5. (BM 4.1.1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.5.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3. melakar dan mewarnakan awan pada keadaan cuaca yang berlainan. cuaca mendung. (ST 5.7.6) Membandingkan panjang bayangbayang setiap murid pada masa yang sama. (BM 4.  Memerhati awan. 23 Alam Fizikal Cuaca Penerokaan  Aktiviti melakarkan bayang-bayang seorang murid atau tiang di luar bilik darjah pada waktu berbeza dalam sehari.11. Sains dan Teknologi (ST 5. Murid membuat perbandingan berhubung dengan bayang-bayang ini.2.2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.5) Memerhati dan merekod bayangbayang objek pada waktu berbeza dalam sehari. Merekod keadaan awan pada carta cuaca setiap hari.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. cuaca berangin dan hari hendak hujan.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.  Modul Bertema 210 .

menjemur kain Kreativiti (KTI 2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.3) Membandingkan aktiviti yang dijalankan dalam cuaca yang berbeza. (contoh aktiviti: objek mana yang akan tenggelam dan timbul.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. awan.1. Aktiviti membuat pelangi dalam atau di luar kelas.1. Modul Bertema 211 . Contoh: Hari berangin .1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Memerhatikan pelangi dan melukis pelangi berdasarkan pemerhatian. Bahasa dan Komunikasi  Membaca buku berkenaan cuaca.4) Meneroka pembentukan pelangi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 5. (KTI 1.2.memakai payung Hari panas .  Aktiviti kumpulan melukis satu poster berkenaan apa yang boleh dilakukan dalam cuaca yang berbeza.4.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik. (ST 2. (BM 2. Seni dan Kraf  Melukis gambar pelangi.bermain bola/ beriadah Hari hujan .1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat) (ST 5. Muzik dan Pergerakan  Menyanyikan lagu berkaitan awan cuaca dan pelangi.bermain layang-layang Hari redup .1. pelangi.4. (BM 2.

(KTI 1. Kreativiti (KTI 1. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.3.2.  Bercerita dan bersoaljawab tentang pengalaman semasa menyambut hari raya. (BM 3.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.  Menghidang juadah hari raya Sambutan Hari Raya Modul Bertema 212 .8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai Memasak  Membuat kuih raya.5. (BM 3. Kemanusiaan KM 5.11.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. KM 5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.3 Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.2. 24 Negara Saya Perayaan Hari Raya Aidil Fitri Bahasa dan Main Peranan  Main peranan bersalaman dengan ahli keluarga pada pagi hari raya.2 Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.3.7.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

7. Muzik dan Pergerakan  Nyanyian/karaoke lagu-lagu hari raya  Nyanyian beraksi hari raya dalam dua kumpulan besar berdasarkan lagu ‟goreng pisang‟ Modul Bertema 213 . (BM 2. (BM 2.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1.4. (KTI 1. Sambutan hari raya di dalam kelas prasekolah Tunjukcara solat sunat hari raya Seni dan Kraf  Membuat kad ucapan Hari Raya Aidil Fitri       Menghias kelas Melukis baju raya sendiri Mencantikkan baju raya dengan menggunakan pelbagai teknik. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 2.1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (KTI 2. (BM 3.3. Melukis gambar suasana sambutan hari raya. Menganyam ketupat Menghasilkan sampul duit raya.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.5.1.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). (KTI 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN aktiviti dengan bimbingan.

Kreativiti (KTI 1.2. kambing.2 Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.2.Krismas . Modul Bertema 214 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. Memadankan gambar tunggal utama sesuatu perayaan di Malaysia. KM 5. biri-biri.1.Gawai . unta.3.   Membuat buku skrap tentang perayaanperayaan di Malaysia. (KTI 2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).3.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. 25 Negara Saya Perayaan di Malaysia Contoh: . (KTI 1.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.11.Hari Raya Qurban . Contoh :  Gawai Dayak ( menuai padi)  Pesta Keamatan (menuai padi)  Krismas ( Pokok Krismas)  Ponggal (Memasak Susu dalam periuk tanah dan tebu)  Hari Raya Qurban (penyembelihan haiwan seperti lembu.2.Pesta Keamatan Bahasa dan Komunikasi  Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. (BM 4. (BM 4.3.3 Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.Ponggal .kerbau ) Kemanusiaan KM 5. (KTI 1.2.

(BM 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.7.11.5. (BM 3. (BM 2. (BM 4.4. (BM 3.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1.1.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 4. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Modul Bertema 215 .7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan (KM 7.3. Melakonkan watak penari tarian naga melakukan persembahan . (KTI 1. angpau dan lain-lain. Seni dan Kraf  Membuat tanglung daripada kertas warna secara berkumpulan dan membuat Modul Bertema 216 . Sambutan Tahun Baru Cina  Menyambut Tahun Baru Cina dalam kelas prasekolah Bahasa dan Komunikasi  Bercerita pengalaman berkunjung ke rumah rakan yang menyambut perayaan ini.2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia. Kreativiti (KTI 1. (KTI 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 5.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.1. (KTI 2.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum masyarakat Malaysia. 26 Negara Saya Perayaan Tahun Baru Cina Seni dan Kraf  Bergotong-royong menghias kelas dengan bahan yang berkaitan dengan sambutan Tahun Baru Cina seperti tanglung. Mengeja perkataan tertentu yang terlibat dalam tema ini.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). Bersoaljawab tentang makanan istimewa pada Tahun Baru Cina.2. (KM 5.1.3.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.     Bersoaljawab tentang haiwan yang menjadi lambang pada tahun tersebut.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.2.3. (KTI 1.

5.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. warna dan pergerakan. perarakan di sekitar sekolah. (BM 2.1.  Membuat mini tanglung daripada sampul angpau.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. pakaian. (KT 3.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.  Memotong limau dengan bimbingan dan membuat jus.6) Berlakon dengan menggunakan props.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.5) Main peranan mengikut imaginasi.2. Mencari gambar berkaitan sambutan Tahun Baru Cina di dalam akhbar atau majalah dan membuat buku skrap.7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KT 3. (BM 4.4.1.11. (BM 3.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1. (BM 3. Membuat anyaman membentuk ikan dengan menggunakan sampul angpau. Menonton video berkaitan tarian singa dan bersoaljawab tentang tarian tersebut dari aspek muzik.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Modul Bertema 217 . Membuat lipatan kertas membentuk sampul angpau.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1. (BM 2. (BM 2.      Memasak  Mengenali makanan istimewa yang biasa dihidangkan semasa perayaan ini. Menghias pokok limau dengan riben merah dan tanglung yang dihasilkan. Mewarna gambar situasi sambutan Tahun Baru Cina.

3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan. kuih) 27 Negara Saya Perayaan Deepavali Sambutan Deepavali  Lawatan ke rumah jiran yang merayakan perayaan Deepavali.  Sambutan Deepavali di kelas prasekolah. Modul Bertema 218 . Muzik dan Pergerakan  Mengecam pelbagai bunyi daripada CD yang dipasang ( bunyi mercun.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2.    Matematik  Membuat operasi tolak berdasarkan bahan maujud (limau . Menyanyi lagu Selamat Tahun Baru Cina dengan bimbingan. Melakukan pergerakan kreatif menggunakan muzik yang sesuai.3. bunyi gendang )  Bermain alat perkusi simbal yang menjadi alat penting dalam persembahan tarian singa.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4. (KM 5. Menari tarian singa bersama iringan muzik dengan bimbingan.3. Kemanusiaan (KM 5.2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.

8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. (KTI 1. (KT 3.1.1. (BM 2.2. Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang pengalaman semasa menyambut perayaan Deepavali.2.5) Main peranan mengikut imaginasi.1.  Bersoaljawab tentang bagaimana membantu rakan yang menyambut perayaan Deepavali.1.3.  Mewarnakan kad perayaan Deepavali. (KTI 2. (KTI 1. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan Deepavali. (KTI 2. (KT 3.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kreativiti (KTI 1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Seni dan Kraf  Mewarna gambar perayaan Deepavali. Modul Bertema 219 .11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.6) Berlakon dengan menggunakan props.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.

4. Pok amai amai. (BM 4.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 3.2. (BM 4.7.2.4) Mengenal alat muzik tradisional pelbagai kaum. (BM 3. 28 Negara Saya Lagu dan Muzik Tradisional Muzik dan Pergerakan  Menyanyikan lagu kanak-kanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia. Aktiviti menari tarian tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.2.2. Kemanusiaan (KM 7. (BM 2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (KM 7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.11.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum Modul Bertema 220 .5.   Memainkan perkusi dengan iringan muzik tradisional.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.3) Menyanyikan lagu kanak-kanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia (KM 7. Suranggani. Contoh lagu: Jongjong Inai.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN masyarakat Malaysia. Bawang Putih Bawang Merah (KM 7.2.7) Memainkan perkusi dengan iringan muzik.11)Mengenali lagu dan muzik dari pelbagai budaya di Malaysia.7.8) Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan. Si Tanggang.2.3.2) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di masyarakat Malaysia.2.4. Kreativiti (KTI 3.2) Bermain permainan tradisional masyarakat pelbagai kaum masyarakat Malaysia. Contoh tarian: tarian joget. (KTI 2. tarian kipas.1.6) Memainkan perkusi mengikut tempo (laju-lambat) (KTI 2. (KTI 2. (KTI 2.5) Memainkan perkusi dengan beat yang konstan (constant beat). Pak Pandir.4) Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai (kuat-lembut). (KTI 2.   Membuat buku skrap peralatan muzik tradisioanal. Pak Pandir. (KM 7.2. bawang putih bawang merah) Akktiviti menonton CD cerita-cerita rakyat seperti Sang Kancil. Contoh cerita: Sang kancil. (KTI 2.2. si-tanggung.8) Memainkan perkusi mengiringi  Modul Bertema 221 . tarian kambadi Bahasa dan Komunikasi  Aktiviti bersoaljawab tentang pelbagai jenis peralatan muzik tradisional. Aktiviti mendengar cerita berdasarkan buku cerita.

1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 4. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.5. (BM 3.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1. (BM 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.11.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan . (BM 3.7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN muzik.2. (BM 2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Modul Bertema 222 .2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.2.4. (BM 4.

(KM 8. (KM 8. (KM 8. Contoh mercu tanda negara adalah: .1.Menara Berkembar Petronas . (KM 8.3) Menyatakan tarikh Hari Kemerdekaan.10) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri.tempat-tempat pelancongan .9) Mengecam bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri.Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) .1.13) Menyanyikan lagu negeri. 29 Negara Saya Kemerdekaan Negara Bahasa dan Komunikasi  Mendengar kisah tentang riwayat hidup Bapa Kemerdekaan iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan bersoaljawab mengenainya.1. (KM 8.bangunan-bangunan .1.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 8.1. Bercerita tentang perkara-perkara yang telah menjadi kebanggaan negara: .11) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri.8) Menyatakan nama negeri sendiri.Menara Kuala Lumpur . (KM 8.7) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dunia.   Modul Bertema 223 . (KM 8. (KM 8.4.pemimpin negara Melihat gambar mercu tanda negara dan bercerita tentangnya.kereta nasional .tokoh-tokoh .2) Menamakan Bapa Kemerdekaan.Jambatan Pulau Pinang Memadankan gambar mercu tanda dengan kad perkataan nama-namanya yang betul.Litar Formula 1 Sepang . (KM 8.Putrajaya .14) Menamakan bunga kebangsaan Malaysia.4.1.4) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan. (KM 8.4.12) Menyanyikan lagu kebangsaan.1.   Bersoaljawab tentang negeri sendiri.

5.Sultan/Raja/Tuan yg Terutama Negeri sendiri .1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 8. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. seperti lagu ”Tanggal 31”  Aktiviti perbarisan/kawad kaki. (KM 8.3) Bercerita tentang mercu tanda negara.Menteri Pelajaran  Muzik dan Pergerakan  Nyanyian lagu-lagu patriotik.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Bercerita tentang tempat-tempat bersejarah di Malaysia.2.2. (KTI 1. Menonton dokumentari tempat-tempat bersejarah di Malaysia dan bersoaljawab mengenainya. Modul Bertema 224 . Melihat potret-potret dan menyebut nama-nama pemimpin negara: .5.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.Perdana Menteri .Yang dipertuan Agung .4) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia.    Bercerita tentang tempat-tempat bersejarah di negeri sendiri .2) Mengenal pemimpin negara dan negeri Kreativiti (KTI 2. (BM 2. (KTI 1.2) Bercerita tentang kebanggaan negara.Menteri Besar/Ketua Menteri negeri sendiri .11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.5.1. (KM 8.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. (KM 8.

2.4.5. (BM 2.7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 3. Penerokaan  Meneroka glob untuk mengenalpasti kedudukan Malaysia.2.  Seni dan Kraf  Mengecam warna-warna yang terdapat pada bendera Malaysia dan bendera negeri.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Modul Bertema 225 . Menyanyi lagu kebangsaan Negaraku dengan penuh perasaan sambil berdiri tegak dan memandang ke arah Jalur Gemilang. (BM 3.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4. (BM 4. Menyanyi lagu negeri dengan penuh perasaan sambil berdiri tegak dan memandang ke arah bendera negeri.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.    Pertandingan mewarna Jalur Gemilang Menghasilkan Tangan Gergasi Jalur Gemilang Memerhati bunga raya sebenar dan kemudian melukis gambar bunga raya dan mewarnakannya.11.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.

1.3. Kraf dan Peralatan Tradisional Seni dan Kraf  Mengayam tikar menggunakan pelbagai bahan (kertas warna. Bahasa dan Komunikasi  Pertandingan mengenal peralatan tradisional menggunakan kad gambar.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Pendidikan Moral (PM 7.2.daun pisang. Permainan  Pertandingan permainan tradisional Lawatan  Mengadakan lawatan peralatan ke muzium bagi melihat peralatan tradisional. (PSE 2. Kreativiti (KTI 1.1. (PSE 3.2) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraf tangan berunsur budaya pelbagai kaum 30 Negara Saya Seni. (KTI 1. (KTI 1. Mewarnakan gambar.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya.makanan.4.2.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan. Modul Bertema 226 .3.1. barangan dan peralatan seperti permainan.5) Menyatakan pandangan secara lisan hasil karya sendiri dan rakan (KTI 1. (KTI 1. daun kelapa dan lain-lain)   Membuat buku skrap tentang pelbagai peralatan tradicional.  Menonton CD berkaitan dengan peralatan tradicional.13) Menghasilkan kraf tradisional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai.1.7) Menghayati benda yang dilihat disentuh dan didengar Kemanusiaan (KM 7.7) Berkongsi idea.7) Mengenali keistimewaan diri dan menunjukkan bakat.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri.

4. (BM 4. Modul Bertema 227 .2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 3. (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Masyarakat Malaysia.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.5.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (KM 7.7.11. (BM 2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.5. (BM 2.1.

7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Modul Bertema 228 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.2.

LAMPIRAN CADANGAN JADUAL WAKTU 229 .

230 .

30 9.00 (10 min) Thematic Pendidikan Pendidikan Reflection module Islam Islam Thematic module Thematic module Thematic module Modul bertema Modul Asas Modul BM bertema Modul bertema Thematic module Pendidikan Islam Modul bertema English Basic Module Pendidikan Islam Reflection Recess Rehat Recess Reflection Refleksi Recess Refleksi 1) Penggunaan Bahasa Malaysia (BM) dan Bahasa Inggeris (BI )sebagai bahasa instructional: : 600 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina. 231 .50 11.10 – 8. 8.10 (40min) Selasa Perbualan Morning pagi routine Morning Perbualan routine pagi Morning circle Morning circle Morning circle Rabu Morning routine Khamis Morning routine Jumaat Rutin pagi Nota: 9.20 11.30-10.30(20 min) 10.cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar Bahasa Malaysia – Contoh 1 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 50% masa pengajaran dan pembelajaran ( p & p)dalam BM dan 50% masa p & p dalam BI dapat dikekalkan.30 (20 min) 8.50 10.50(20 min) (30min) (30min) 12.10 (10min) Isnin 8.20-11.00 (30 min) Aktiviti Thematic English Luar module basic module Matematik Modul English bertema basic module Outdoor Modul Modul activity bertema asas BM Modul Modul Modul bertema bertema asas BM Thematic module Thematic Thematic module module 10.00 – 8.30-9.30 (30 min) Recess 10.10-9.0010.50-11.

20-11.50 (20min) English basic module 11.30 (20 min) 9.00 (30 min) Recess 11.10-9.00 (30 min) Modul bertema 9.30 (20 min) Thematic Module Thematic module Modul bertema 11.10 (40min) Aktiviti Luar 8.30-10.30 (30min) Thematic module 11.20 (30min) Modul bertema Thematic module Pendidikan Islam 11.10 – 8.0010. 8.30-10.00 (10 min) Reflection Matematik Modul bertema 8.10 (10min) Morning routine 8.30-11.40 (30 min) Selasa Perbualan Morning pagi routine 8.5012.10 (40min) Outdoor activity Thematic module Modul bertema 9.50 (20min) Thematic module 11.Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar Bahasa Malaysia – Contoh 2 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.0011.30 (20 min) Morning circle 10.30 (30 min) Modul asas BM 10.10-9.0011.3010.30 (30min) English basic module 10.30-11.4011.00 – 8.30-9.50 (20 min) Modul bertema Thematic module Modul bertema 11.50 (30min) Modul bertema English Basic Module Pendidikan Islam 11.5012.10 – 8.10 (10min) Isnin 8.00 – 8.30 (30 min) Rehat 9.40-10. 232 .00 – 8.10 (30 min) 10.00 (20 min) Thematic module 10.10 (20 min) (10min) Rutin Perbualan pagi pagi 8.1010.30-9.10 – 8.10 (40min) 9.40 (30 min) Pendidikan Pendidikan Recess Islam Islam 9.30-9.00 (10 min) Reflection Rabu 10.5011.10-9.30 8.00 (10 min) Refleksi Khamis Morning Morning routine circle Jumaat Morning Morning routine circle Recess Reflection Recess Refleksi Nota: (1) Penggunaan BM dan BI sebagai bahasa instructional: : 600 minit setiap satu bahasa (2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.5012.0010.3011. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 50% masa p & p dalam BM dan 50% masa p & p dalam BI dapat dikekalkan.00 (30 min) Modul asas BM Thematic module Modul asas BM 10.30 (20 min) 8. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.

0010.3010.50 (20 min) Thematic modules 10.10 (10min) Morning routine 8.30 (20 min) Perbualan pagi 8. 8.20 (30min) 模组教学 /Modul bertema dalam BT/ Pendidikan Islam English basic module 11.10 – 8.00 – 8.50 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidik an Islam 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.50-12.30 (30 min) Recess 10. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum boleh dibina.Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar bukan Bahasa Malaysia – Contoh 1 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.30 (20 min) Thematic module 9.10 (40min) Aktiviti Luar 9.20-11.30-9.50-11.00 (10 min) 总结 /Refleksi dalam Bahasa Tamil (BT) 总结 /Refleksi dalam BT Isnin Selasa 例常活 动/Rutin pagi dalam BT Morning circle Rabu 例常活 动/Rutin pagi dalam BI 例常活 动/Rutin pagi dalam BT Morning circle 数学 基础教学 /Modul asas Matemati k dalam BT 体健/ 户外活动 Modul Bertema Modul asas Recess BM Thematic modules Modul bertema Modul asas Rehat BM Thematic modules 华语 基础模组 /Modul asas BT Thematic module 华语 基础模组 /Modul asas BT English basic module Reflection Khamis 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT Modul bertema Modul Bertema Modul asas BM 休息 Modul Bertema Reflection Jumaat Rutin pagi 晨谈 /Perbualan Modul bertema Modul Bertema 模组教学 /Modul 233 Recess Modul Bertema 模组教学/ Modul 模组教学/ Modul Refleksi .00 (30 min) English basic module 10.10-9.30-10.

BI dan Bahasa Cina (BC)/Bahasa Tamil (BT )sebagai bahasa instructional: : 400 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema. 1/3 masa p & p dalam BI dan 1/3 masa p & p dalam BC/BT dapat dikekalkan.00 (30 min) bertema dalam BT 10.20 (30min) bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11.50 (30min) bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11.10 (40min) 9.30-9.20-11.30-10.50-12.30 (30 min) 10.30 (20 min) 9.50 (20 min) 10.8.10 (10min) 8. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 1/3 masa p & p dalam BM. 234 .3010.0010.30 (20 min) pagi dalam BT 8.00 (10 min) Nota: 1) Penggunaan BM.10-9.00 – 8.50-11.10 – 8.

00-10.00 (10 min) 总结/Refleksi dalam BT 235 .30 (20 min) Morning circle 8.20-10.00 – 8.50 (30 min) Modul Asas BM 10.00 – 8.00 (10 min) Reflection Isnin 模组教学 English / Modul basic bertema module dalam BT/Pendid ikan Islam Selasa 8.50 (30 min) English basic module 11.20-11.10 (40min) 模组教学 /Modul bertema dalam BT/ Pendidika n Islam 9.10-9.20 (20min) Thematic module 11.50-10.30-9.20 (30min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.30 (20 min) Modul bertema 9.20-11.30 (20 min) Perbualan pagi 8.50-11.20-10.30 (20 min) Thematic module 9.10 (10min) Rutin pagi 8.30-10.10 (40min) 体健/ 户外活动 9.10 (10min) 例常活动 /Rutin pagi dalam BT 8.30-9.10 – 8.20-11.50 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11.20 (30 min) Rehat 10.50 (20 min) Modul Bertema 9.50 (20 min) Thematic module 9.00 (10 min) 总结/Refleksi dalam BT Rabu 8. 8.50-12.20 (30 min) Recess 10.00-11.10-9.30 (20 min) 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT 8.00 (30 min) 10.10 – 8. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.50 (30min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.30-11.50-10.50 (30min) Thematic module 11.10 (40min) Modul bertema 9.30-9.30 (30 min) Recess 10.00 (30 min) Thematic module 11.10 (10min) Morning routine 8.30-9.50-12.10-9.00 – 8.30 (20 min) 9.50-12.50-11.10 – 8.20 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidika n Islam 10.Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar bukan Bahasa Malaysia – Contoh 2 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.30-9.

00 – 8.00 (10 min) Refleksi 1) Penggunaan BM.50-12.50 (20min) Modul bertema 11.50 (20 min) Thematic module 11.10 (40min) 数学 基础教学 /Modul asas Matemati k dalam BT 8.Khamis 8.10 (40min) Aktiviti Luar 9. 236 .00 – 8.30 (20 min) Modul Bertema 9.30-10.10 – 8.30 (20 min) 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT 8. 1/3 masa p & p dalam BI dan 1/3 masa p & p dalam BC/BT dapat dikekalkan.40-11.30 (30 min) Modul asas BM 10.40-10.00-10.50-12.10 – 8.30 (30min) English basic module 11. BI dan BC/BT sebagai bahasa instructional: : 400 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.40 (30 min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 9.40 (30 min) Modul Bertema 10.10 (30 min) 休息 10.30-11.00 (30 min) Recess 11.10-9.00 (30 min) Modul asas BM 10.10 (10min) Morning routine 8.10-10.10 (10min) 例常活动 /Rutin pagi dalam BT 8.00-11.30-11.00-11.30-11.00 (10 min) Reflection Jumaat Nota: 8.00 (20 min) Modul Bertema 11.10-9.30-9. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 1/3 masa p & p dalam BM.30 (30min) Modul bertema 11.30-9.30 (20 min) Morning circle 9.

Shamsudin Jamil Pn. 2010) Dr. Mokolus K Rowther Ketua Editor Ketua Unit Prasekolah(sehingga Januari.Abdul En Tajul Affendy Hassan 237 . Ghani AMN (sehingga Ogos 2010) Datu Dr Hj. Bujang (mulai September. Ng Soo Boon Editor En. 2010) Ketua Sektor Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak (mulai Februari. Zakaria Pn. Zaitoon bt. Julaihi Hj. Hj. Ali bin Ab.PANEL PENULIS Penasihat Pengarah Tn. Rohani bt. 2010) Penasihat Editorial Ketua Sektor Perancangan Dasar dan Penyelidikan Hjh.

Salleh Farizah Hanim bt.Salam Aziz Naim Baharuddin Basir Bakhtiar Mohd.BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Ng Soo Boon. Dr. Shamsudin Jamil Rohani Abdul Tajul Affendy Hassan Zaitoon Zakaria Kamarul Azman Abd.Nizam Mohd. Ismail Hasnah Nordin.Yusof Norasyikin Hashim. Najib bin Najmuddin. Hjh Ho Wooi Cheng Indira Popatlal Jagdesh Kaur Gill Mohd. Hjh Norzila Ani.Rahman Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Matematik Rendah Unit Pendidikan Khas Unit Pendidikan Muzik Unit Bahasa Melayu Unit Bahasa Melayu Unit Bahasa Cina Unit Pendidikan Kesihatan Unit Bahasa Inggeris Unit Rendah Pendidikan Islam Unit Pendidikan Seni Visual Unit Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Unit Pendidikan Kesihatan Unit Bahasa Tamil Unit Bahasa Inggeris Unit Sains Teras Unit Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan 238 . Hjh Ramanathan a/l Nagarathinam Regina Joseph Cyril Zainon Majid Zamrus A. Utz Muhd.

Ustazah Nahwiuddin Abdul Manaf. Tn Hj Zulkernai Fauzi Penyelaras Prasekolah PPD Seberang Perai. Nor Normasura Jani Poobalan a/l Manika Rohana Ismail Roszilah Mohd. Ustaz Norbe Mohd. PP Institut Perguruan Tun Hussein Onn. Prof. Jantan Hjh Nik Asiah Salleh Hjh Rohana Musa Leow Kim Hin Mariah Mansor. Johor Institut Perguruan Perempuan Melayu Melaka Jabatan Pelajaran Kelantan Pejabat Pelajaran Daerah Jabatan Pelajaran Pahang Jabatan Pelajaran Johor Jabatan Agama Islam Dan Moral Institut Perguruan Islam Institut Perguruan Perempuan Melayu Melaka Jabatan Pelajaran Pahang Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Jabatan Pelajaran Kedah Jabatan Pelajaran Pahang Bahagian Pengurusan Sekolah Harian PERSATUAN BUKAN KERAJAAN/SWASTA/LAIN-LAIN Aishah Zanariah Abdullah Chiam Heng Keng. Taiping Jabatan Pelajaran Sarawak Jabatan Pelajaran Selangor Institut Perguruan Raja Melewar Institut Perguruan Temenggong Ibrahim. Atan Asmah Mohamad Atang Hj. Arif Shaari Abu Hasan Zaharuddin Hj. Dr Esah Rabiah bt. PEJABAT PELAJARAN DAERAH.Let Azilawati Abu Bakar Ewe Meng Huat Goh Wah Im Habsah bt. INSTITUT PENDIDIKAN GURU Abu Bakar bin Saad Alimah bt. Shamsudin.Salleh. Batu Pahat Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti. Ustazah Freddy Chan Kin Yee Jeyawathi Perera Lina Yeoh Gaik Li Persatuan Montessori Malaysia Persatuan Pendidik Profesional Awal Kanak-kanak Malaysia Penceramah Agama Bebas Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia 239 .BAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA /JABATAN PELAJARAN NEGERI. Mohd.

Hamid Asma Dewi Shaari Azahar bin Madar Azlin bt. Sg.Sumum. Perlis SK Lubuk Sireh. Selangor SJK ( C ) Gua Musang. Datin Kalthom Musa Ng Shau Peng An Najwa Child Development Centre Sdn Bhd/Persatuan Islam Malaysia Institut Education to Learn Institut Education to Learn Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Pengasuh Berdaftar Malaysia Institut CECE Tadika Peter & Jane Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia Universiti Kolej SEGI Persatuan Pendidik Profesional Awal Kanak-kanak Malaysia Persatuan NAECEEM Institut Education to Learn Child Resource Institut KEMENTERIAN/JABATAN LAIN Low Mei Li Norain Abd. Kedah Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasional SEKOLAH Abd. Kelantan SK Gedong. Kuala Lumpur SK Teloi Kanan.Mohamed Azhari Azmi bin Ibrahim Baidah Sabran Chan Yee Mong Che Tom bt.Amin Shaarani. Hashim Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasional. Brickfield. Kedah SJK(C ) Hua Lian 3. Petani. Kedah SK Parit Bharu. Taiping SJK(C ) Chi Man. Syukor Salasiah Hj. Hjh Mohd. Kuala Ketil.Maryati Ayob Maznah Harith. Jln Cempedak. Sentol 240 . Shaari Chua Seok Khuan Ding Pei See SK Tambun Tulang. Kangar SK Khir Johari. Arau. Ghani bin Abd. Sg. Hamzah Norsheila Abdullah Oh Yean Choo Patricia Teh Tamil Emban Tan Wat Ngor Lydia Foong Eveeleen Ling Radziah. Perak SK Brickfield 1. Sabak Bernam. Tn Hj Normah bt.

Perak SK Simpang Ampat. Hjh. Kedah SJK(T) Kg. Raub. Pahang SK Parang Puting. Kangar SK Taman Ria. KL SK Mulong 2. Kelantan 241 . KL SK Manjoi 2. Pahang SK Kpg. Rizal Hussin Noor Haris bin Dzulkifli Noor Huzaina Abdul Majid Nor Atiqa Abdullah Nor Khamidah bt. Ahmad Roslina Bidin Rukumani a/p Sheeraman Rusni bt. Pahang SK Serayan Keranji. Muhammad Thelagam a/p Deevraju Usop Maulana Wong Ming Tsuey Yee Su Keong Zaharah bt. Lubok Segintah. Tanjong Malim. Kota Bharu. Sarawak SK Sg. Kedah SK Bukit Serok. Kudat. Kota Bharu SK Bintulu. Pokok Assam. Yahya. Mohamed Bandi Nyanamani a/p Muniandy Puspa Devi a/p Munisamy Puziah Ano bt. Ipoh. Selangor SK Jempol. Selangor SK Seri Aman. Mat Arip Rosilah bt. Perak SJK(T) Bedong. Kuala Lumpur SK Penghulu Abu Bakar. Sungai Petani. Sabah SJK( C) Tun Tan Cheng Lock SJK(C) Cheroh.Pandan SK Hulu Bernam. Sg.Hamim Marina bt. Ah. Ipoh. Alor Gajah. Hjh Mohd. Petani. N. Perak SK Seri Buntar . Sarawak Guru Besar SK Cator Avenue. Kedah SK Permatang Badak. NS SK Puteri Pandan. Perak SK Panggu. Kelantan SJK (T) Port Dickson. Bahau. Baharu Lanjut. Rinching. Kuantan. Mohd Isa Rogayah bt. Lundu. Hjh Zubaidah Mohidin Zulbasri bin Husin SJK(T) Ldg. Kedah SK Pusat Dungun. Perak SK Wan Sulaiman Siddiq. Kedah SK Kuala Dipang. SK Kg. Terengganu SJK(T) Batang Berjuntai. Melaka SJK ( C ) Hin Hua. Hor Lee Lan Jenny Law Fui Let Juliana bt. Kota Bharu. Bandar Tun Razak.Ismail Ali Zaiton Ahmad. Beranang. Sirat Masitah Abdul.Ghayathiri a/p Kubbusamy Halidah Laili Shaarani Hasnah bt. Hulu Selangor. Selangor. Selangor SJK(C ) Sentul. Taiping. Selangor SK Seri Perlis. Che Adnan Siti Arfah bt. Ustazah Soh Lih Ru Suzanee bt.Buluh.Sembilan SK Limau-limauan. Mahidin Karamjit Kaur Gill Khairul Akhbar bin Abd.Aziz. Sulaiman. Pahang SK AU Keramat. Baling. Triang. Alor Setar. Klang. Ridhaudin Husin Mohd.

Hjh Bustam Kamri. Tanjong Malim 242 . Dr Sharifah Nor Puteh. Dr Rohani Abdullah.LAIN-LAIN (Penghargaan kepada individu berikut yang turut menyumbang idea semasa sesi sumbangsaran penyemakan kurikulum) Azizah Ariffin. Dr Siti Eshah Mokhsein. Dr Timbalan Ketua Pengarah Operasi JPNIN Universiti Tun Abdul Razak Universiti Putera Malaysia Universiti Kebangsaan Malaysia Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful