Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

PRASEKOLAH

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2010

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

DRAF DAN SULIT

ii

BAHASA INGGERIS TUNJANG KOMUNIKASI . SIKAP DAN NILAI .PENDIDIKAN ISLAM iii v vi 1 2 7 15 16 21 24 26 28 29 31 33 45 53 65 75 .BAHASA TAMIL TUNJANG KEROHANIAN.BAHASA CINA TUNJANG KOMUNIKASI .BAHASA MALAYSIA TUNJANG KOMUNIKASI .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KANDUNGAN muka surat FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KATA PENGANTAR MATLAMAT DAN OBJEKTIF FOKUS DAN ORGANISASI KURIKULUM STANDARD KANDUGAN KURIKULUM REKABENTUK KURIKULUM PERUNTUKAN MASA STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN STANDARD PENTAKSIRAN STANDARD DOMAIN KREATIVITI ORGANISASI DOKUMEN KURIKULUM STANDARD KERANGKA KONSEP KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN BAHAGIAN A: STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENGIKUT TUNJANG TUNJANG KOMUNIKASI .

PENDIDIKAN MORAL TUNJANG KETRAMPILAN DIRI .KREATIVITI TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI – AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK TUNJANG KEMANUSIAAN BAHAGIAN B: MODUL TERAS BERTEMA LAMPIRAN – CADANGAN JADUAL WAKTU PANEL PENGGUBAL 109 117 135 145 229 237 iv .PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA .PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan DRAF DAN SULIT 83 91 97 TUNJANG KEROHANIAN. SIKAP DAN NILAI .

berketerampilan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti berikut: Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangankan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. masyarakat dan negara. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. rohani. emosi dan jasmani. berakhlak mulia. v .

(DATU Dr HJ. sikap dan emosi yang positif dapat dibina. BUJANG) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2010 . belajar melalui bermain. Menyedari hakikat ini maka pada tahun 1996. Melalui asuhan dan pendidikan yang sesuai. Pendekatan pembelajaran berpusatkan murid. inkuiri penemuan. Kriteria pemilihan aktiviti memberi keutamaan kepada pengalaman yang menyuburkan (enriching). Bersesuaian dengan keperluan semasa dan berpandu kepada teori pembelajaran yang menyatakan kanak-kanak mampu belajar lebih daripada satu bahasa. kanak-kanak ini akan lebih bersedia untuk menghadapi alam persekolahan pada peringkat yang lebih tinggi. berbentuk modular. pensyarah. pendekatan bersepadu adalah ditekankan. Dalam usaha menyediakan KSPK. Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. selamat (safe) dan menyeronokkan (fun). pendekatan bertema. pelbagai pihak telah dilibatkan seperti guru. JULAIHI HJ.penglibatan aktif (engaging). Institusi Pengajian Tinggi Kerajaan dan Swasta. dan berkisar pada enam tunjang yang akan diteruskan pada sekolah rendah dan sekolah menengah. Hasil kajian jangka panjang mendapati pelaburan pada peringkat awal kanak-kanak memberi pulangan yang positif kepada kerajaan dan masyarakat. masa dan tenaga. pegawai dari Kementerian Pelajaran.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KATA PENGANTAR Perkembangan dan pertumbuhan pesat berlaku dalam diri individu kanak-kanak pada usia enam tahun yang pertama. Badan-badan Bukan Kerajaan (NGO) dan tadika swasta. Selepas lima tahun pelaksanaan. minda kanak-kanak ini dapat dirangsangkan. Pada masa yang sama. semakin banyak hasil kajian neurosains menunjukkan kaitan antara pendedahan rangsangan pada peringkat awal dengan perkembangan minda kanak-kanak yang optimum. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003 telah disemak dan akhirnya Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) telah dihasilkan dan dilaksanakan mulai 2010 di semua prasekolah kerajaan dan bukan kerajaan. Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah. KSPK digubal berdasarkan rekabentuk kurikulum berasaskan standard. KSPK digubal berdasarkan kepada prinsip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan Kanak-kanak dan teori pembelajaran kanakkanak. Berpandu kepada asas ini. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. maka KSPK memperuntukkan masa yang lebih panjang untuk pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris berbanding dengan apa yang terdapat dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003. prasekolah telah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan kebangsaan dan pada tahun 2003 Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang pertama telah dilaksanakan. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran. serta kreativiti dan pemikiran kritikal dapat dijana. Penggubalan KSPK mengambilkira keperluan bagi memastikan kesinambungan antara KSPK dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) berlaku.

emosi. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. xix. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. rohani. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. xvi. Mempunyai kematangan emosi. x. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. xi. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. viii. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. Mempunyai tubuh badan yang sihat. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. Mengembangkan daya kreatif dan estetika Menghargai keindahan alam dan warisan budaya OBJEKTIF Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. Mengamalkan nilai murni. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. vii. kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. iii. Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan. ii. Menggunakan kemahiran berfikir kritis. vi. intelek dan rohani seperti berikut: i. xii. xiii. iv. kreatif dan bermakna. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. Pendahuluan 1 . Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. v. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan menyelesaikan masalah. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. Membina kecergasan badan. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan MATLAMAT Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. xviii. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. xvii. ix. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. emosi dan sosial. xv. xiv.

pengetahuan sains. KOMUNIKASI Kemahiran berbahasa. SIKAP & NILAI Amalan agama dan kepercayaan. INSAN SEIMBANG KEROHANIAN. bahasa Malaysia. bakat dan apresiasi KEMANUSIAAN Ilmu dan amalan kemasyarakatan & alam sekitar setempat. menekankan kepada inkuiri penemuan. belajar melalui bermain.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan FOKUS Pendidikan Prasekolah berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. bertema. penyelesaian masalah. bahasa Inggeris. Perkembangan Fizikal dan Estetika serta Perkembangan Ketrampilan Diri (rujuk Rajah 1). Kerohanian. Kemanusiaan. Fokus utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kanak-kanak. bahasa Cina dan bahasa Tamil. dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: Komunikasi. Sains dan Teknologi. kreativiti. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. Untuk tujuan kesinambungan. Sikap dan Nilai. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran ini. negara & global KETRAMPILAN DIRI Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum Penghayatan semangat patriotisme & perpaduan Rajah 1: Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Pendahuluan 2 . kanak-kanak akan memperoleh konsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka meneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak. sikap & nilai ORGANISASI KURIKULUM Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal dengan memberikan penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanakkanak berumur empat hingga enam tahun. SAINS & TEKNOLOGI Pendekatan Inkuiri. Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah sama dengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah. PERKEMBANGAN FIZIKAL & ESTETIKA Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi. Prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak dan mengambil kira perbezaan antara individu. ICT. kemahiran saintifik dan sikap saintifik Pengetahuan dan kemahiran matematik.

keadilan. kerajinan. Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. toleransi. Sikap dan Nilai dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita. hemah tinggi. Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaan kepada Tuhan. meneroka dan bermain. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah. ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris adalah wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah. menyanyi. kasih sayang. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi mereka kurang stabil dan mantap. Rukun Islam. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dipelajari oleh murid di prasekolah yang beraliran bahasa Cina dan bahasa Tamil. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. Murid prasekolah belajar bersuci. semasa rehat. kesederhanaan. keberanian. kemahiran bertutur. Pendidikan Islam Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman. Tunjang Kerohanian.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Komunikasi Tunjang ini terdiri daripada Bahasa Malaysia. melakukan pergerakan solat. aktiviti hands-on. Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam Pendidikan prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanak-kanak. Pendidikan Moral Pendidikan moral prasekolah memberi fokus kepada pelakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. sikap dan nilai merangkumi pendidikan Islam dan pendidikan Moral. huruf hijjaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan. Tunjang Ketrampilan Diri . bertanggungjawab. Perkembangan sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan mengurus emosi sendiri. semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain. Pendahuluan 3 .Perkembangan Sosioemosi Tunjang Kerohanian. pencapaian emosi yang positif. simulasi. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. baik hati. kerjasama. Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. kejujuran. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak. Pada masa yang sama murid ini juga mengenal asas bahasa Al Quran. hormat-menghormati. Bahasa Inggeris. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. pembinaan konsep kendiri positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. berwuduk. bernasyid. berterima kasih. berdikari dan berdisiplin. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar.

menyambut objek. Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni. matematik dan lain-lain. penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetik merangkumi Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta Perkembangan Kreativiti Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang menguatkan kawalan otot mereka. Pendahuluan 4 . Tabiat yang dibina akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. Pendidikan Muzik merangkumi aktiviti menyanyi. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan fizikal diri. penglibatan dalam aktiviti sukan. kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat. ekspresi kreatif dan apresiasi. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus. Apresiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain. berlakon. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis. kemahiran motor kasar serta kordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. menari dan membuat gerakan secara kreatif. Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya. Tunjang ini juga menekanan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri. Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. dan apresiasi muzik. pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif. membaling objek serta postur yang betul semasa duduk. pengalaman awal untuk memainkan perkusi. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat. Kanak-kanak diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan. Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa. Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan. Perkembangan Kreativiti Perkembangan kreativiti merangkumi seni visual.

bentuk dan ruang. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung. awal matematik.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal Matematik Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains. alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul. Bahasa Inggeris. kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati. lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga. Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk membina tema-tema pembelajaran. sistematik dan teliti akan terbentuk. Bahasa Cina(untuk prasekolah yang aliran bahasa Cina). rakan. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan. Pengalaman ini termasuk konsep pranombor. Modul Asas dan Modul Bertema Pendidikan prasekolah dilaksanakan melalui modul asas dan modul bertema. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini. komuniti dan alam sekitar. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini. haiwan). Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan(contoh: tumbuhan. Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada murid prasekolah menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu. Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja. Tunjang Kemanusian menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusian memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri. aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok dan penggunaan ICT. Semasa proses penerokaan ini. lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus. Bahasa 5 . sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu. nombor. Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. Awal Matematik konsep waktu. Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan. nilai wang. operasi nombor yang mudah. membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. air. magnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi. Pendahuluan Modul Asas merangkumi Bahasa Malaysia. Modul Asas Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada murid prasekolah.cuaca). mengukur menggunakan unit bukan piawai. Dalam proses penerokaan ini. Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid.

refleksi sebelum balik. Modul teras juga merangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama yang bertauliah. Contoh tema yang boleh dibina untuk Diri saya adalah Sekolah saya. pendidikan moral dan matematik. perbualan pagi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tamil(untuk prasekolah yang aliran bahasa Tamil). Negara saya. tetapi pada akhir tahun. Pada awal tahun. Modul asas diberi masa yang khas dalam jadual waktu prasekolah. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Hidupan adalah Haiwan dan Tumbuhan. Pendidikan Islam. Kemerdekaan Negara. Secara umumnya modul asas bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. Contoh tema yang boleh dibina untuk Negara saya adalah Perayaan Hari Raya. saya. keperluan setempat dan keperluan semasa. Lagu dan Muzik tradisional. mengira. Kandungan dalam aktiviti rutin merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Fizikal adalah Cuaca. peratus masa ini mungkin berkurangan jika murid didapati sudah menguasai kemahiran asas 4 M. Alam Hidupan. maka ia perlu dikelaskan sebagai modul teras asas. menaakul). menulis. Pendidikan Moral. adalah dicadangkan tema-tema ini dibina berdasarkan kategori berikut: Diri saya. modul teras tema mengambil masa lebih kurang 35% masa prasekolah tetapi pada akhir tahun. Modul Bertema Pengajaran dan pembelajaran prasekolah sesuai dilaksanakan melalui tema yang membawa makna kepada kanak-kanak. Walaubagaimanapun. Alam Bahan dan Alam Fizikal. maka Aktiviti Luar juga dianggap sebagai modul teras asas. Matematik dan Permainan Luar. Modul Bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa. Pendidikan Moral diajar semasa murid beragama Islam belajar Pendidikan Islam. Aktiviti rutin mengambil lebih kurang 30% daripada masa prasekolah. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Bahan adalah Air dan Pakaian. Kawan saya. Keluarga Pendahuluan 6 . Guru boleh menentukan tema pembelajaran mengikut keperluan murid. Pada awal tahun modul asas mengambil masa lebih kurang 35% daripada waktu prasekolah. peratus masa perlu dinaikkan. Aktiviti rutin Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah. membaca doa dan makan semasa rehat. Aktiviti rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri.

Pre reading Skills Understand that printed materials contain meaning. Read simple sentences with understanding. Perform a variety of language forms and functions in a social context. Mengenal huruf konsonan. Listen to and enjoy nursery rhymes. Mengenal bentuk huruf A . Writing skills Listening and speaking skills Listen to and discriminate sounds. Membaca ayat tunggal yang mudah. action songs. Mengenal huruf vokal. Dramatize familiar situations and stories.Z.Bahasa Malaysia Focus Fokus Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Pada akhir prasekolah murid boleh: Mendengar dengan penuh perhatian. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul. Merangsang pertuturan melalui soal jawab. poems and stories. Read phrases with understanding. Mendengar dan mengecam bunyi perkataan. Ask simple questions. Identify letters of the alphabet. Tell simple stories. Menguasai kemahiran pratulis Menguasai kemahiran menulis. Listen to and understand meaning of simple words. Acquire and use simple phrases and statements. Acquire knowledge of print and ethics in reading. Mengamalkan tabiat membaca. Develop interest in reading. Berinteraksi dengan mesra. Read simple words with understanding. Jadual 2: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Acquire pre-writing skills. Membaca perkataan. Membaca buku dengan cara yang betul (prabaca). Sing songs and recite rhymes and poems. Membaca frasa.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD KANDUNGAN Jadual 1: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Listen to and follow simple instructions.Bahasa Inggeris At the end of preschool students are able to: Kemahiran Membaca Reading Skills Kemahiran Menulis Pendahuluan 7 . Membaca ayat dalam konteks. Melakonkan watak-watak mengikut situasi. Membina dan membaca sukukata. Acquire writing skills. Menceritakan semula apa yang didengar.

Membina tabiat membawa. Menggabungkan huruf supaya menjadi perkataan dan membaca. Membaca ayat.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 3: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Bertutur dengan menggunakan perkataan. Mendengar Mendengar dan mengecam bunyi perkataan. Melakonkan watak-watak mengikut situasi. Membaca dengan sebutan yang betul. Jadual 4: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Mengenal frasa. Kemahiran Mendengar dengan penuh perhatian. Kemahiran Membaca Mengenal kaitan antara gambar dan perkataan. Kemahiran Membaca Mengenal dan membaca huruf. Kemahiran Menulis Menguasai kemahiran pratulis Menguasai kemahiran menulis. Kemahiran menulis Menguasai kemahiran pratulis. frasa. Pendahuluan 8 .Bahasa Cina Fokus Fokus Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Pada akhir prasekolah murid boleh: Mendengar dengan penuh perhatian. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. dan Bertutur Menyebut apa yang didengar.Bahasa Tamil Pada akhir prasekolah murid boleh: Berinteraksi dengan sopan. Bertanyakan soalan. Menceritakan apa yang didengar semula menggunakan ayat yang mudah. ayat yang sesuai. Membaca perkataan. Menulis perkataan. Membuat persediaan membaca. Berinteraksi secara soal jawab Melakonkan watak-watak dalam cerita yang didengar. Membaca frasa. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Memberi jawapan kepada soalan yang dikemukakan. Membaca menggunakan pelbagai bahan bacaan.

Bersuci dari najis. Melafazkan Kalimah Syahadah.W.Pendidikan Islam Fokus Aqidah Ibadah Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui Rukun Iman. Melakukan wuduk Mendirikan solat. Mencontohi akhlak Rasullullah S. rajin. Jadual 6: Standard Kandungan untuk Tunjang Ketrampilan Diri . Membina kebolehan mengawal diri. Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi. Menghafaz beberapa surah dari juzu’ Amma.A.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 5: Standard Kandungan untuk Tunjang Kerohanian. Mengetahui Rukun Islam.Quran Mengenal huruf jawi. Membina semangat dan sikap yang positif. Menyelesaikan konflik yang berlaku semasa aktiviti kelas.W. bercakap benar. Membina keyakinan untuk berkomunikasi. Melakukan amalan seharian mengikut adab seperti melafazkan doa. Mencapai Emosi yang Positif Sirah Akhlak Membina Kemahiran Sosial Asas Bahasa Al Quran dan Tulisan Jawi Pendahuluan 9 .A. Membina konsep kendiri. Mengenali emosi orang lain. iaitu sabar. Memahami keperluan. Mengetahui Sirah Rasullullah S. bijaksana dan amanah. Mengenal bahasa Al. Emosi Mengurus emosi sendiri. Pada akhir prasekolah murid boleh: dan Mengenali emosi sendiri. perasaan dan pandangan orang lain.Perkembangan Sosio-Emosi Fokus Mengenali Mengurus Sendiri. Sikap dan Nilai .

Menghormati orang dewasa. rakan dan guru.Pendidikan Moral Fokus Kepercayaan kepada Tuhan Baik hati Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui dan menghormati kepercayaan dan pantang larang pelbagai kaum. Toleransi Bertanggungjaw ab Berterima Kasih Hemah tinggi Hormatmenghormati Bertanggungjawab persekitaran kelas. berdikari dalam rakan dan Berdisiplin Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas. Keadilan Keberanian Kejujuran Pendahuluan 10 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 7: Standard Kandungan untuk Kerohanian. Menghormati anggota keluarga. Sikap dan Nilai . Beradab sopan dalam pergaulan seharian. Fokus Kerajinan Kerjasama Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan harian. Kasih Sayang Menyayangi diri. Berdikari Mengamalkan sikap pengurusan diri. Berinteraksi dengan yakin di sekolah. Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuan seharian. Mengamalkan sikap adil dalam perlakuan seharian. terhadap diri dan Mengamalkan sikap berterima kasih. Mengamalkan sikap kerjasama dengan rakan. Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan. keluarga dan orang di sekeliling. Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya. warga sekolah dan orang lain. jiran dan masyarakat setempat. masyarakat setempat. Mengamalkan sikap jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli keluarga. Kesederhanaan Membantu ahli keluarga.

Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit. Menjaga kebersihan diri. Menunjukkan apresiasi Muzik. Seni Visual Perkembangan motor kasar Muzik Kesihatan Fizikal Kesihatan Persekitaran Drama & Gerakan Kreatif Keselamatan Pendahuluan 11 . Menjaga kebersihan. Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya. Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya. Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan motor kasar. Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor. Menjaga kehormatan diri.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 8: Standard Kandungan untuk Tunjang Fizikal dan Estetika – Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Fokus Perkembangan Motor Halus Pada akhir prasekolah murid boleh: Melakukan kemahiran motor halus. Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreatif.Kreativiti Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui dan menggunakan pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni. Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat. Mengambil bahagian dalam aktiviti memainkan perkusi. Fokus Jadual 9: Standard Kandungan untuk Tunjang Fizikal dan Estetika . Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi. Mengamalkan langkah keselamatan diri. Mengambil bahagian dalam aktiviti penerokaan bunyi. Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor. Melakukan kemahiran koordinasi mata tangan dalam perkembangan motor halus. Menunjukkan apresiasi seni.

Pengalaman Pranombor Menyiasat Alam Fizikal Pada akhir prasekolah murid boleh: Meneroka fenomena alam yang biasa yang dijumpai. 40 dan 50. jenis makanan haiwan jinak yang biasa dijumpai. cara pergerakan. Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan iaitu daun. Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara hands-on. Memahami operasi tambah dalam lingkungan 10. iaitu awan. membilang. Membuat seriasi mengikut satu ciri. Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan. pemelarutan serta tarikan boleh magnet. Memahami nombor 10-20 (menyebut. Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10. buah serta pertumbuhan biji benih. membilang. Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran.. bunga. pelangi dan bayang-bayang. Kemahiran Saintifik Konsep Nombor Operasi Nombor Menyiasat Alam Hidupan Nilai wang Konsep Waktu Menyiasat Alam Bahan Pendahuluan 12 . 30.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Jadual 10: Standard Kandungan untuk Tunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal Matematik Fokus Sikap saintifik Pada akhir prasekolah murid boleh: Mempamerkan sikap saintifik iaitu sistematik. habitat. Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai. Meneroka sifat bahan seperti timbul dan tenggalam. Mengecam corak berulang dan membina pola. Mengetahui sifar. Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian. menulis). Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas. Membandingkan kuantiti objek. Memahami siri 20. Memahami nombor 1-10 (menyebut. cuaca. Memadankan objek 1:1. Mengecam duit yang berlainan nilai. Meneroka alam sekitar menggunakan organ deria. sifat ingin tahu dan bertanggungjawab. menulis). Membanding dan mengelaskan objek. Menjalankan penerokaan ke atas ciri.

Menghayati lagu dan muzik pelbagai kaum di Malaysia. Menggunakan ICT untuk meningkatkan pembelajaran. Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar. Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT yang sesuai. atas. nenek. Jadual 11: Standard Kandungan untuk Tunjang Kemanusiaan Fokus Diri saya Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui tentang latar belakang/sejarah diri saya Mengetahui kebolehan diri. Pembinaan(constr uction) Membina penghubung antara dua objek. Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika. luar. kiri. kon. segi empat. kanan). Pendahuluan 13 . sfera. Mengetahui bentuk yang biasa dijumpai di persekitaran (segitiga.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Bentuk dan Ruang Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui kedudukan objek dalam ruang (depan. Membina lingkungan. bapa. bawah. Mengamalkan semangat bermasyarakat. kiub). bulat. Mengetahui sekolah saya. Menyambut perayaan mengikut kaum di masyarakat Malaysia. Mengetahui hak diri sendiri. dalam. ibu. Mengetahui tentang rakan. Mengenali ahli komuniti. Saya dan Keluarga Saya dan Rakan Penggunaan ICT Saya dan Sekolah Saya dan Komuniti Saya dan Sekitar Alam Menghayati keindahan alam sekitar. selinder. Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri. belakang. Menjaga alam sekitar. Mengetahui keluarga terdekat (datuk. Mengetahui kediaman keluarga. Saya dan Warisan Mengenal pakaian tradisional pelbagai Budaya kaum di Malaysia. adik beradik).

Negara Menghormati lambang kebangsaan dan negeri.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengenal seni dan kraf tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Menyambut Hari Kemerdekaan. Mengetahui keistimewaan negara. Menghormati pemimpin. Mengetahui simbol awam. Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di Malaysia. Saya dan Malaysia Pendahuluan 14 . Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaum di Malaysia.

Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit. Waktu yang khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini. pengajaran tidak dijalankan secara spoon feeding. Ekuiti membawa maksud semua murid diberi peluang pendidikan yang sama. kemahiran dan nilai. Lantaran matlamat kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada semua murid. iaitu Modul Asas dan Modul Bertema. Kurikulum Berasaskan Standard Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dibangunkan berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Standard Kandungan merupakan penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Pendidikan Islam.  Guru mengajar dengan mengaitkan pengalaman seharian murid.  Murid belajar mengikut kadar sendiri. Bahasa Inggeris. kritis dan inovatif. kualiti membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti. Ia merangkumi aspek pengetahuan. Pendahuluan 15 . Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan REKABENTUK KURIKULUM Dua ciri utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular. Pendidikan Moral. Teori Pembelajaran yang dijadikan fokus Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibina berlandaskan prinisip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan dan teori pembelajaran konstruktivisme di mana:  Murid membina pengetahuan sendiri. Bahasa Cina.bahagian atau unit ini dinamakan modul.  Murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah.  Perbezaan individu dibenarkan. Dua jenis modul diwujudkan. Standard Pembelajaran merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan seharian kanak-kanak. Bahasa Tamil). Modul Asas Modul Asas terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. Permainan Luar dan Matematik.

4. iaitu.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan PERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH Peruntukan masa minimum Peruntukan waktu minimum berikut hendaklah dipatuhi: 1. sejumlah 17 ½ jam satu minggu untuk kanak-kanak yang berumur 4+. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya tiga jam setengah sehari (termasuk masa rehat). 3. 2. 8. sekurang-kurangnya dua jam seminggu. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya empat jam sehari (termasuk masa rehat). Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang bukan beragama Islam. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 7. sejumlah 20 jam satu minggu untuk kanak-kanak yang berumur 5+. maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang bertauliah. Pendahuluan 16 . 5. iaitu. maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran Pendidikan Moral sekurangkurangnya dua jam seminggu. 6. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar.

pendidikan moral dan matematik Bil. Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin(lebih kurang 30% daripada masa P & P) 1 Rutin pagi 50 2 Perbualan Pagi 100 3 Rehat 150 4 Refleksi sebelum balik 50 Jumlah 350 Modul Asas (lebih kurang 40% daripada masa P & P) 4 5 6 7 8 9 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam/Pendidikan Moral Bahasa Cina/Bahasa Tamil/Bahasa pengantar Lain Aktiviti Luar(outdoor activity) Matematik Jumlah 90 90 (120) * 90 80 40 510 Modul Bertema (lebih kurang 30% daripada masa P & P) 10 340 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. 17 . Jumlah Jumlah minit seminggu Pendahuluan 430 1200 Modul Jadual 13: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Cina . pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit dalam satu minggu 340 1200 * untuk murid yang beragama Islam sahaja Oleh kerana salah satu fokus utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah penguasaan literasi asas 4M (membaca. Jadual 12: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin(lebih kurang 30% daripada masa P & P) 1 Rutin pagi 50 2 Perbualan Pagi 100 3 Rehat 150 4 Refleksi sebelum balik 50 Jumlah 350 Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P & P)) 4 Bahasa Malaysia 90 5 Bahasa Inggeris 90 6 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 120 7 Aktiviti Luar (outdoor activity) 80 8 Matematik 40 Jumlah 420 Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P & P) 9 Modul bersepadu merangkumi elemen430 elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. menulis. peruntukan waktu Modul Asas boleh dikurangkan seperti di Rajah 2. Walau bagaimanapun peruntukan waktu ini seharusnya fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. Bila murid sudah mulai menguasai kemahiran literasi asas ini. mengira dan menaakul) maka adalah dicadangkan modul asas diberi peruntukan waktu yang lebih banyak pada awal tahun. Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lain Bil.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Peruntukan masa mengikut modul asas dan modul bertema Peruntukan waktu pengajaran dan pembelajaran (P & P) prasekolah diagih berdasarkan modul asas dan modul bertema seperti di Jadual 12 dan 13.

Modul bertema akan membawa lebih makna kepada murid bila mereka sudah mempunyai literasi asas dalam bahasa pengantar yang berkenaan. menyambut bola. Aktiviti semasa rehat yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi doa. Jadual waktu prasekolah adalah fleksibel di mana guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut keperluan semasa. Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Pendahuluan 18 . makan. menyanyikan lagu.13 adalah aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah. Modul bertema menyepadukan Standard Pembelajaran dari pelbagai tunjang mengikut tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Pengajaran dan pembelajaran di prasekolah perlu bermakna dan bersifat kontekstual kepada murid. doa. gosok gigi. main air. main bebas(free play). Peruntukan waktu untuk Modul Bertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal tahun ke ahkir tahun seperti yang dicadangkan dalam Rajah 2 dan Rajah 3. maka pendekatan bertema adalah digalakkan. Antara contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah: o o o Bermain dengan buaian. tanda kedatangan. Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan tidak formal dan kanak-kanak memerlukan persekitaran fizikal dan sosial yang tidak rigid untuk memastikan pembelajaran yang berkesan dan bermakna. 100% Modul Teras Asas 60% 30% Aktiviti Rutin 0% Awal tahun Modul Bertema 100% 84% 30% 0% Akhir tahun Rajah 3: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia Aktiviti Luar yang dinyatakan dalam Jadual 12 . Jumlah waktu yang ditambah untuk modul bertema boleh ditentukan oleh guru sendiri. main pondok Berlari. gelongsor dll Main pasir. berbaris. melompat 100% Modul Teras Asas 65% 30% Aktiviti Rutin 0% Awal tahun Modul Bertema 100% 84% 30% 0% Akhir tahun Rutin pagi yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi pengurusan diri.

Bahasa Instructional Peruntukan Masa Minimum Seminggu untuk kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya(minit) Bahasa Malaysia Bahasa Pengantar lain 1 2 3 4 5 6 1 2 4 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/ Bahasa Inggeris JUMLAH 600 600 400 400 400 1200 1200 Rutin pagi * Perbualan Pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas BM Modul bertema** yang dikendalikan dalam BM 7 Modul asas BI 8 Modul bertema** yang dikendalikan dalam BI 9 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 10 Aktiviti Luar 11 Matematik Jumlah minit seminggu Nota: *Rutin pagi merangkumi aktiviti pengurusan diri. Pendahuluan 19 . menyanyikan lagu. Bil. pendidikan moral dan perkembangan fizikal. Jadual 15: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) Diajar Diajar Jumlah dalam BM dalam BI 30 20 10 x 5 60 40 20 x 5 90 60 30 x 5 30 20 10 x 5 90 90 100 100 90 330 120 40 40 600 40 600 90 330 120 80 40 1200 Jadual 14: Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instructional dalam Kelas Prasekolah Bil. tanda kehadiran. berbaris. ** Modul Bertema menyepadukan elemen bahasa. 15 dan 16. doa. prasekolah dikehendaki menggunakan bahasa pengantar seperti di Jadual 14.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Peruntukan waktu mengikut bahasa instructional Selaras dengan usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan meningkatkan bahasa Inggeris. matematik. muzik. perkembangan sosio emosi. sains. kemanusiaan. seni visual.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 16: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia (BC/BT) Bidang Pembelajaran Bil. Peruntukan Masa Seminggu dikendalikan dalam bahasa (minit) BM BI BC/BT Jumlah dalam seminggu 10 20 20 10 x 5 = 50 20 40 40 20 x 5 = 100 30 90 30 30 x 5 = 150 10 20 20 10 x 5 = 50 90 90 200 200 90 140 90 120 90 140 90 120 1 2 3 4 5 6 Rutin pagi * Perbualan Pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas BM Modul bertema** yang dikendalikan dalam BM 7 Modul asas BI 8 Modul bertema** yang dikendalikan dalam BI 9 Modul asas BC/BT 10 Modul Bertema yang berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam BC/CT /Pendidikan Islam 11 Aktiviti Luar 12 Matematik Jumlah minit seminggu 40 400 400 40 40 400 80 40 1200 Sila rujuk Lampiran untuk contoh jadual waktu. Pendahuluan 20 .

bahan dan kaedah pengajaran yang sesuai dengan minat. alam persekitaran murid) o Pembelajaran berdasarkan kepelbagaian kecerdasan (Multiple intelligence)    Pendahuluan 21 . o Memberi peluang kepada murid untuk terlibat dalam proses membuat keputusan. Guru merancang pengajaran dan pembelajaran yang dapat menyokong perkembangan murid dalam aspek berikut: o Kreativiti o Pemikiran logikal o Kemahiran Menaakul o Perkembangan Rohani o Pembentukan sikap positif dan nilai murni o Perkembangan fizikal dan kesihatan o Kreativiti dan estetika Guru memilih kandungan. o Memberi tanggungjawab kepada murid terhadap pembelajaran mereka sendiri.  Guru menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyokong pembangunan komuniti murid yang kreatif dan berfikiran terbuka dengan: o Menunjukkan sikap positif terhadap idea baru murid. pengalaman dan pengetahuan murid-murid.  Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan berikut mengikut kesesuaian standard kandungan dan standard pembelajaran yang hendak dicapai: o Pembelajaran Berpusatkan murid o Inkuiri Penemuan o Belajar Melalui Bermain o Pendekatan Bersepadu o Pendekatan Bertema o Pembelajaran Berasaskan Projek o Pembelajaran Masteri (terutamanya dalam penguasaan bahasa dan kemahiran) o Pembelajaran Kontekstual (menggunakan pengalaman murid.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Standard Pengajaran dan Pembelajaran menerangkan apa yang perlu diketahui dan dilakukan oleh guru prasekolah semasa pengajaran dan pembelajaran. Guru membimbing dan menjadi fasilitator dalam pembelajaran murid dengan: o Mengenalpasti dan memberi respons kepada diversiti murid dan menggalak semua murid berfikir secara kritis dan kreatif. o Memodelkan proses berfikir kritis dan kreatif.  Guru perlu membuat perancangan jangkamasa panjang (contohnya Rancangan Tahunan) dan jangkamasa pendek (contohnya Rancangan Harian) berdasarkan keperluan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. tahap kebolehan. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Pertama: Guru prasekolah perlu membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan keperluan kurikulum dan keperluan kanak-kanak. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kedua: Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan yang bersesuaian dengan tahap perkembangan kanak-kanak(developmentally appropriate) supaya pembelajaran berkesan dan membawa makna kepada murid.

Pendahuluan 22 . Guru prasekolah melengkapkan pusat pembelajaran dengan bahan yang sesuai. Guru prasekolah merancang aktiviti harian berpandu kepada aktiviti yang dicadangkan dalam Jadual 12-16: Cadangan Peruntukan Masa untuk Pengajaran dan Pembelajaran dalam Kelas Prasekolah. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Ketiga: Guru prasekolah menjalankan pentaksiran secara berterusan menggunakan pelbagai kaedah seperti yang dinyatakan di Standard Pentaksiran. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keempat: Guru prasekolah perlu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dalam bilik prasekolah.      Guru prasekolah menyediakan persekitaran yang selamat. Guru prasekolah mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk aktiviti kumpulan. mencukupi dan updated. individu dan kelas. Guru prasekolah perlu mengendalikan perbualan pagi dan refleksi setiap hari.     Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba menjalinkan perhubungan yang baik dengan ibubapa/penjaga melalui pelbagai cara. Guru prasekolah sentiasa berinteraksi dengan murid dan menggalakkan interaksi antara murid. Guru perlu mengaturkan perjumpaan dengan ibubapa/penjaga secara berkala. lawatan dan program keibubapaan. o Keadaan setempat. Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid untuk mengemukakan idea mereka. Gotong Royong. Guru prasekolah memastikan pusat pembelajaran sentiasa kemas. sekurang-sekurangnya dua kali setahun.        Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kelima: Penglibatan ibubapa dan komuniti setempat amat penting dalam pendidikan awal kanak-kanak. Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibubapa dalam program dan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan. Guru prasekolah melibatkan murid dalam merekabentuk pusat pembelajaran.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan  Guru prasekolah menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang mengambil kira tentang: o Kebolehan dan aras perkembangan kognitif kanakkanak o Teori perkembangan kanak-kanak. bersikap inquisitive dan bersikap terbuka. Guru prasekolah mewujudkan pusat-pusat pembelajaran dalam kelas prasekolah. Guru memainkan peranan yang penting dalam membina perhubungan antara sekolah dan ibubapa murid. Guru prasekolah perlu memastikan rutin harian dikendalikan dengan baik setiap hari. Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. o Keperluan individu murid. Hari Keluarga. ceria. selesa dan mesra dalam kelas. Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah membentuk jawatankuasa yang melibatkan waris/ibubapa/penjaga murid.

  Guru perlu mengenalpasti murid keperluan khas menggunakan borang pengesanan yang telah disediakan. Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat lawatan ke rumah untuk murid yang bermasalah jika perlu. Pendahuluan 23 . Guru prasekolah perlu membantu mengenalpasti murid keperluan khas ini dan memberi nasihat yang bersesuaian kepada ibubapa. Guru perlu berusaha mewujudkan kesinambungan pengajaran dan pembelaran dari sekolah ke rumah. Pihak pengurusan dan guru perlu menasihatkan ibubapa untuk menghantar murid tersebut ke sekolah pendidikan khas jika perlu.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan    Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum prasekolah termasuk kaedah pentaksiran kepada ibubapa. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keenam: Guru Prasekolah menghadapi keadaan di mana terdapat murid keperluan khas dalam kelas mereka.

kemahiran dan sikap yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. o Mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan mempertingkatkan perkembangan mereka secara menyeluruh.  Tujuan pentaksiran adalah untuk: o Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur. Ia merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. o Membantu pembelajaran murid. afektif dan psikomotor. Pada peringkat umur ini pemilihan untuk pertandingan melibatkan banyak faktor dan bukan sahaja atas kebolehan individu. o Mengesan keberkesanan pengajaran guru. Hasil pentaksiran dianalisiskan untuk membantu guru merancang tindakan susulan yang berkesan untuk: o Mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif. Penyertaan dan kemenangan dalam pertandingan tidak boleh diambilkira sebagai hasil pentaksiran di peringkat prasekolah.  Pentaksiran secara menyeluruh merangkumi semua Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan termasuk: o Penerapan nilai o Pembentukan sikap o Penguasaan kemahiran o Status kecergasan o Status kesihatan o Kesediaan sosial (social readiness) Aktiviti kokurikulum dan ekstra-kurikulum tidak harus ditaksirkan kerana pada peringkat umur ini murid tidak dapat menyertai aktiviti ini secara berdikari. o Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa.    Standard Pentaksiran Ketiga: Pentaksiran dijalankan secara berterusan sepanjang masa. o Memberi maklumbalas terhadap kemajuan murid dalam semua aspek yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD PENTAKSIRAN Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. Standard Pentaksiran Kedua: Pentaksiran harus dijalankan keatas pengetahuan. Standard Pentaksiran Pertama: Pentaksiran harus dijalankan konsisten dengan tujuan pentaksiran yang ditetapkan. Pendahuluan 24 . o Memperbaiki pengajaran guru dan seterusnya meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran guru.

Hasil pentaksiran digunakan untuk mengenalpasti masalah murid-murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar.    Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan kriteria dan bukan perbandingan antara murid. Kanak-kanak dalam peringkat ini memerlukan banyak motivasi. o Rekod Berterusan (Running Record). o Skala Kadar. kemajuan dan pencapaian murid . Melabelkan kanak-kanak pada peringkat umur ini akan mempunyai kesan yang negatif dalam perkembangan kanak-kanak ini kelak. contohnya kanak-kanak perempuan secara fisiologinya berkembang lebih cepat dalam penguasaan bahasa daripada kanak-kanak lelaki. Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan. Kebolehan kanak-kanak dalam umur ini bukan sesuatu yang tetap tetapi boleh berubah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Standard Pentaksiran Keempat: Kaedah pentaksiran harus sah dan sahih. kebolehan. Contoh rekod adalah seperti berikut: o Senarai Semak. o Portfolio Standard Pentaksiran Kelima: Hasil pentaksiran digunakan untuk merancang tindakan susulan demi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran dan untuk membantu pengajaran. adalah tidak wajar melabelkan murid lelaki sebagai lambat daripada perempuan.   Pendahuluan 25 . Hasil pentaksiran tidak boleh digunakan untuk melabelkan kanak-kanak. sesuai dengan perkembangan kanak-kanak dan berasaskan kaedah saintifik. o Rekod Anekdot. Hasil pentaksiran digunakan untuk memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak mereka. guru perlu elakkan daripada melabelkan murid sebagai mendapat ’A’ atau ’B’ dan seterusnya.   Hasil pentaksiran setiap murid tidak harus didedahkan kepada orang lain. ia hanya boleh ditunjukkan kepada ibubapa dan pihak tertentu sahaja.    Hasil pentaksiran diserahkan kepada guru Tahun 1 selepas murid tamat prasekolah untuk tujuan kesinambungan pentaksiran formatif. Data yang dikumpulkan perlu dianalisiskan supaya inferens atau kesimpulan yang dibuat adalah sah dan sahih.     Standard Pentaksiran Keenam: Pentaksiran harus dijalankan dengan penuh beretika. Kaedah pentaksiran yang digunakan adalah seperti berikut: o Pemerhatian berterusan o Penilaian hasil kerja Kaedah berikut tidak diiktirafkan dalam pendidikan awal kanak-kanak: o Ujian atau peperiksaan formal o Ujian kertas and pensil Pentaksiran harus dijalankan secara adil. hak asasi kanak-kanak perlu dipatuhi. sah dan sahih. Proses dan kaedah pentaksiran tidak terlalu rumit. Pada peringkat umur ini kebolehan dan kemajuan murid amat dipengaruhi oleh kadar pertumbuhan mereka.

kacang hijau. membuat spekulasi tentang kemungkinan. pendengaran. membuat perkaitan dan melihat hubung kait. penyelesaian masalah dan membuat keputusan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD DOMAIN KREATIVITI (SDK) Kreativiti adalah potensi semula jadi yang dipunyai oleh semua individu. Standard Domain Kreativiti Pertama: Guru Prasekolah perlu menyediakan peluang kepada murid untuk meningkatkan kemahiran berfikir kreatif mereka Standard ini mencadangkan bahawa:   Murid diberi peluang meneroka dan mencuba idea untuk menghasilkan karya/ciptaan yang asli. menjangka apa yang akan berlaku. Peluang untuk murid berfikir secara kreatif dan inovatif boleh diberikan dalam banyak konteks yang berbeza dan boleh diintegrasikan dalam banyak aktiviti dalam dan luar bilik darjah. iaitu:  Penerapan kreativiti dalam semua tunjang melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran  Memberi fokus khusus kepada kreativiti melalui pendidikan muzik dan pendidikan seni visual Standard Domain Kreatif di prasekolah terdiri daripada dua komponen iaitu: pemikiran kreatif dan pemupukan sikap dan personaliti kreativiti. kacang kuda) Murid mendapati kacang-kacang ini berbeza daripada segi saiz dan warna. Namun begitu tidak semua individu boleh menjadi individu yang kreatif sekiranya kreativiti tidak dipupuk secara sengaja. sentuhan. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran untuk proses berfikir disenaraikan di Jadual berikut: Standard Kandungan Fasa Persediaan Membuat pemerhatian aktif Standard Pembelajaran  Menggunakan deria penglihatan. Mencerakinkan pemerhatian (proses analisis) Pendahuluan 26 . Pemupukan kreativiti dan inovasi dalam kurikulum prasekolah dimantapkan melalui dua pendekatan utama. meneroka idea. Pemikiran kreatif dan inovatif perlu dipupuk di kalangan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran mulai dari prasekolah lagi. berfikir secara literal. Murid mengikuti proses berfikir seperti yang disenaraikan di bawah dengan bimbingan guru. dan sentiasa membuat refleksi secara kritikal tentang idea. tindakan dan hasil.  Mengenal pasti persamaan dan perbezaan antara objek/ idea/ fenomena dengan bimbingan Contoh Murid perhatikan pelbagai kacang yang disediakan oleh guru. Kurikulum persekolahan perlu memberi peluang kepada murid untuk menjadikan mereka suka menyoal dan mencari jawapan. (Kacang merah. rasa atau bau untuk memerhati objek/fenomena.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Standard Kandungan Standard Pembelajaran  Mengasingkan objek/idea/fenomen a berdasarkan ciri tertentu dengan bimbingan.  Membuat dengan Pendahuluan Standard Domain Kreativiti Kedua: Guru Prasekolah perlu menyediakan peluang kepada murid agar mereka menghayati dan menghargai nilai estetik dalam kehidupan dan seterusnya meningkatkan naluri mereka untuk terus menghasilkan karya kreatif secara berterusan dan beretika. Fasa Tindakan Menghasilkan produk/Membuat keputusan/Membuat pilihan pilihan 27 . dengan bimbingan.  Mengkaji kesan baik dan buruk dengan bimbingan Contoh Standard Kandungan Standard Pembelajaran bimbingan. Murid mencadangkan tempat di mana kacang saiz atau warna tertentu boleh dilekatkan  Menghasilkan idea untukmenghasilkan yang bermakna kolaj. Contoh Fasa Imaginasi Menjanakan idea  Menghasilkan idea(mensintesiskan idea baru (yang idea) mungkin benar atau tidak pasti) dengan bimbingan.  Mempraktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea baru secara berterusan dengan bimbingan.  Menghasilkan produk  Membuat kesimpulan dengan bimbingan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ORGANISASI DOKUMEN KURIKULUM STANDARD Dokumen ini mengandungi dua bahagian. Bahagian B memaparkan cadangan aktiviti untuk modul bertema Pendahuluan 28 . Bahagian A dan B. Bahagian A adalah senarai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mengikut tunjang.

KERANGKA KONSEP KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN 29 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BAHAGIAN A STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENGIKUT TUNJANG Bahasa Malaysia 31 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bahasa Malaysia 32 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA Bahasa Malaysia 33 .

3) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti objek di dalam dan (BM 1. (BM 1. Selamat petang). (BM 1.0) Kemahiran Mendengar Bahasa Malaysia 34 . dan perlahan dengan kuat.1. (BM 1.1.1.1.5) Mendengar lagu dan cerita serta memberi respons.2) Mendengar arahan mudah dan memberi respons dengan bimbingan.1. dengan bimbingan (Contoh: Selamat pagi. menjerit. (BM 1.1.9) Membezakan jenis bunyi yang luar bilik darjah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KOMUNIKASI.8) Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid. (BM 1. bertutur dalam ayat yang mudah dengan sebutan yang betul dan bahasa yang bertatasusila.10) Mengenal pelbagai suara di persekitaran murid.6) Mendengar ucap selamat dan memberi respons yang bertatasusila memberi respons secara bertatasusila.4) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti ruang khas dalam sekolah.11) Membezakan jenis suara di persekitaran (Contoh: ketawa.1) Mendengar dengan penuh perhatian.1.1.1. (BM 1.1.1) Mendengar ucap selamat dan (BM 1. (BM 1.1. menangis) (BM 1. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 1.7) Mendengar arahan dan memberi respons. (BM 1.1.12) Mengenal pasti dan membezakan intonasi suara tinggi dengan rendah. membaca dan menceritakan isi bacaan sesuai dengan peringkat perkembangan murid serta menulis perkataan dan ayat mudah dengan betul. (BM 1. Fokus Standard Kandungan (BM 1. ada di persekitaran. murid boleh mendengar ayat mudah dan menyatakan apa yang didengar.BAHASA MALAYSIA (BM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Komunikasi.

7) Menamakan objek di persekitaran. (BM 2. (BM 1. permintaan. lagu.2.4) Mengenal bunyi suku kata akhir yang berbeza. (BM 1.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1) Berinteraksi dengan mesra.2) Mendengar dan mengecam bunyi perkataan (BM 2.2) Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata awal yang berbeza. (BM 2.1.0) Kemahiran Bertutur (BM 2.1. (BM 2.3) Mengenal bunyi suku kata akhir yang sama.5) Menyatakan permintaan dengan sopan. (BM 2. (BM 2.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 1. (BM 1.13) Mendengar dan memberi respons terhadap perbualan.2.1.1.2.1. (BM 1. (BM 2. (BM 1. (BM 2.6) Memberikan arahan kepada rakan secara bertatasusila.1.1) Berbual dengan sebutan perkataan yang betul. cerita. Bahasa Malaysia 35 .2) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan.2.1) Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata awal yang sama.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.

8) Bersoal jawab secara bersopan.3. (BM 2. (BM 2. Pantun empat kerat (BM 2.3.2.2) Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul: a.2.2. (BM 2. (BM 2. minat dan situasi semasa. (BM 2.2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah Bahasa Malaysia 36 .5) Menyoal dengan menggunakan sebutan yang betul dengan bimbingan guru.3. Pantun dua kerat b. (BM 2.6) Mengemukakan soalan yang sesuai dan mudah difahami.4) Menceritakan perkara yang didengar.3) Bersoal jawab berdasarkan tema. (BM 2.2) Bersoal jawab melalui rangsangan yang diberi (BM 2.2. (BM 2.7) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai.3) Mendeklamasikan sajak mudah/ ringkas. (BM 2.4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ Nota: Kriteria bersopan dan bertatasusila adalah merujuk kepada budaya yang diterima oleh komuniti dan masyarakat secara umum.3) Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul. (BM 2.2. (BM 2.1) Melafazkan pantun yang mudah secara berirama. (BM 2.2.4) Bersoal jawab secara spontan.1) Menyebut semula soalan rangsangan yang dikemukakan. (BM 2.2) Mengemukakan soalan yang bersesuaian.2.

(BM 3. (BM 3. (BM 3.1) Mengenal bentuk huruf A . (BM 3.7) Memadankan huruf kecil dengan huruf besar.2) Mengenal huruf vokal.2.6) Mengenal pasti bentuk huruf besar.5.3) Mengenal pasti huruf vokal yang terdapat dalam perkataan.2) Membunyikan huruf vokal.0) Kemahiran Membaca (BM 3. (BM 3. (BM 3. (BM 3. (BM 3.2.3) Menyebut huruf konsonan dalam perkataan yang ditunjukkan.3) Menyebut huruf secara rawak.Z .4) Menyebut huruf mengikut urutan.1) Menyebut huruf vokal.1.3.2) Menyebut huruf konsonan dengan tepat.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2) Memadankan bentuk huruf dengan bentuk objek persekitaran (Contoh: bentuk ’J’ dikaitkan dengan mata kail).Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 2.5) Mengenal pasti bentuk huruf kecil. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 2. (BM 3.1) Menyebut huruf konsonan. (BM 3. (BM 3. (BM 3.1.1) Menyebut huruf mengikut urutan.1.1.2. (BM 3. (BM 3. (BM 3. Bahasa Malaysia 37 .3.1.1.3) Mengenal huruf konsonan.3. (BM3.5) Melakonkan watakwatak mengikut situasi.1.

5) Membina dan membunyikan dua suka kata terbuka secara rawak.4. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3.4) Membatangkan tiga suku kata terbuka untuk menjadi perkataan. (BM 3.1) Membunyikan suku kata hasil (BM 3. (BM 3.5.3) Membatangkan dua sukukata terbuka untuk menjadi perkataan. (BM 3.5.4.3) Membina dan membunyikan gabungan huruf konsonan dan huruf suku kata hasil gabungan huruf konsonan vokal dengan bimbingan. (BM 3.2) Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan.1) Membatangkan (mengeja sambil membaca) dua sukukata untuk menjadi perkataan dengan bimbingan. (BM 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 3.4) Membina dan membaca suku kata.4.5.6) Membatangkan dua suku kata tertutup untuk menjadi perkataan.5. dan huruf vokal (Contoh: ba) (BM 3.4.6) Membina dan membunyikan tiga suku kata terbuka secara rawak. (BM 3.4. (BM 3.4.2) Membatangkan dua suku kata terbuka untuk menjadi perkataan dengan bimbingan.4) Membina dan membunyikan satu suku kata terbuka secara rawak.5.5) Membatangkan satu suku kata tertutup untuk menjadi perkataan.5) Membaca perkataan. (BM 3. (BM 3. Bahasa Malaysia 38 .5.4. (BM 3. (BM 3.7) Membina dan membunyikan sukukata tertutup secara rawak.

(BM 3.9.8) Membatangkan suku kata tertutup dan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan. (BM 3. jalan raya). tulisan atau lukisan berdasarkan bahan yang dibaca.3) Bercerita secara lakonan. (BM 3. (BM 3.7. (BM 3.2) Membaca frasa dengan sebutan yang betul.5. (BM 3.1) Membaca frasa dengan bimbingan (Contoh frasa: mata biru.6) Membaca frasa.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3.3) Membaca ayat-ayat dalam cerita dengan intonasi yang betul. main peranan atau nyanyian berdasarkan bahan yang dibaca.7) Membaca ayat tunggal yang mudah. (BM 3. (BM 3.1) Membaca ayat-ayat dalam konteks dengan intonasi yang betul dengan bimbingan. (BM 3.1) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan bimbingan. rísalah.8.8) Membaca ayat dalam konteks.2) Mengenal tanda baca dalam ayat. (BM 3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3. baju baru.5. gigi saya.7. (BM 3.6.1) Bercerita berdasarkan bahan bacaan mudah yang telah dibaca dengan bimbingan.8.7) Membatangkan suku kata terbuka dan sukukata tertutup untuk menjadi perkataan. surat khabar.8. (BM 3. (BM 3.2) Bercerita secara lisan. (BM 3.6.9) Memahami isi bahan bacaan yang dibaca.9.9. majalah. Nota: Bahan bacaan termasuk: buku cerita. Bahasa Malaysia 39 . gambar.

11. corak dan garisan secara bebas.1.2) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan melalui lakaran bentuk. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3.3) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul.10.10. (BM 4. (BM 4. jarak dari mata ke buku. (BM 3.10) Membaca dengan cara yang betul (prabaca).2) Mengamalkan penjagaan buku dengan cara yang betul dengan buku dengan cara yang betul.10. dan pengarang.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 3. teknik memegang buku).aktiviti meningkatkan kemahiran motor halus yang ada di Tunjang Fizikal Bahasa Malaysia 40 . bimbingan.3) Membaca nama judul buku. (BM 3.1) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai dengan peringkat umur dengan bimbingan guru.10. (BM 3.1) Mengamalkan penjagaan (BM 3.1) Menguasai kemahiran pratulis (BM 4.1) Memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk menulis.11.0) Kemahiran Menulis (BM 4. Nota: * Pastikan aktiviti koordinasi matatangan. (BM 4.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.4) Membaca mengikut arah dan cara yang betul (kiri ke kanan.1.11) Mengamalkan tabiat membaca. (BM 3. (BM 3.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ dan Estetika-komponen perkembangan fizikal telah dilaksanakan sebelum aktiviti dalam Standard Kandungan ini dijalankan. (BM 4.2.1) Menulis semula huruf mengikut cara yang betul. (BM 4.2.2) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan. (BM 4.2.3) Menulis huruf besar dengan cara yang betul dengan bimbingan. (BM 4.2.4) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul. (BM 4.2.5) Menulis huruf besar mengikut cara yang betul. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

(BM 4.2) Menguasai kemahiran menulis.

Nota: 1.

Perbezaan makna antara mengecam, mengenal dan mengenalpasti adalah seperti berikut: o Mengecam dan mengenal adalah setakat boleh membezakan dan mengenali sahaja. o Mengenalpasti adalah mengetahui dengan pasti dan boleh menerangkannya.

Bahasa Malaysia

41

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Kosa Kata Contoh Perkataan Dua suku kata terbuka Dua suku kata terbuka VKV apa , ini, itu, ibu, ubi, api, ela , isi, aku

KVKV

baju, biru, buku, baca, baru, bahu, batu, bola, buta, bapa, ciku, cuti, cuka, dadu , dagu, dahi, dada, daki, duku, duri, feri, gigi, guni, gula, guru, gila, hati, hari, jari, jala, kaki, kuku, kuda, kiri, kota, kera, lari, lama, lagu, laju, luka, lima, lori, mata, mama, muka, masa, nasi, paku, pasu, rusa, raja, roti, raga, susu, siku, satu, sudu, sapu

Tiga suku kata terbuka

KVKVKV

berudu, cerita, dahaga, jelita, keladi, kereta, kerusi,kepala, kelapa, lelaki, mereka, petola, Selasa, tomato, tetamu

Satu suku kata tertutup Dua suku kata tertutup

KVK

bot, bil, cat, cop, cap, gam, gas, gol, jam, jet, jus, kek, kot, lap, mop, pen, pin, pam, tin, van, zip

KVKKVK

bantal, banjir, sambal, sampah, kertas

Suku kata terbuka dan tertutup

VKVK

ayam, awan, asap, atap, anak, adik, itik, ikan, ubat, ulat, ular, emak, enam, epal, ekor, esok

Suku kata terbuka dan tertutup

KVKVK

badak, budak, bakul, besar, bulat, botak, bulan, basah, belon, cicak, cawan, dadah, dodol, dapur, dusun, demam, dekat, darah, datuk, filem, gajah, gemuk, gelas, getah, garam, hitam, hutan, hujan, jarum, jalan, johan, katil, kurus, kapal, kipas, kapak, kolam,ketam, kelas, kasut, kapas, kobis, lapan, lipan, lilin, lipas, leher, lalat, lipat, mulut, masin, manis, mudah, minum, malas, makan ,marah, nanas, nenek, pokok, panas, rajin, sakit, sikat, siput, sirap,

Bahasa Malaysia

42

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Contoh Perkataan Suku kata tertutup dan terbuka Vokal berganding KVKKV henti, bantu, jumpa

KVVK

kuih, lauk, laut, naik, baik, paip, siap, buat, suap, buah, paus, haus, luas

Nota: Kosa kata lain boleh diperkenalkan dalam modul bertema yang berkenaan. Contoh Ayat Ayat tunggal: 1. Ini rumah saya. 2. Saya makan nasi Ayat dalam konteks: 1. Ini kucing. Kucing makan ikan. Kucing saya comel. 2. Ini rumah saya. Rumah saya besar. Rumah saya cantik

Bahasa Malaysia

43

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS

Bahasa Inggeris

45

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI: BAHASA INGGERIS (BI) By the end of two years of preschools, pupils are able to listen to simple sentences, follow simple instructions, and talk about familiar experiences in simple sentences. They are also able to speak politely with appropriate intonation, read simple story books suitable to their stage of cognitive development and retell stories heard in simple sentences. At the same time they are able to recognize alphabets, know basic phonics and write simple phrases. Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.1.1) Listen to and identify common sounds around them. (BI 1.2.1) Listen to and repeat simple greetings, e.g. good morning, good afternoon. (BI 1.2.2) Listen to and respond verbally to simple greetings with guidance. (BI 1.2.3) Listen to and identify objects in the classroom. (BI 1.2.4) Name common objects in the classroom. (BI 1.1.2) Listen to and identify sounds in the environment. (BI 1.2.5) Listen to and repeat greetings. (BI 1.2.6) Listen to and respond verbally to greetings. (BI 1.2.7) Listen to and identify common objects in the environment. (BI 1.2.8) Name common objects in the environment. (BI 1.2.9) Listen to words said aloud and respond accordingly, e.g.:  “show me the picture of a child eating”  “draw a flower”  “stand up and touch your nose”

(BI 1)Listening (BI1.1) Listen to and and speaking discriminate sounds. skills (BI 1.2) Listen to and understand meaning of simple words.

Bahasa Inggeris

46

(BI 1. (BI 1. favorite things and activities around them with guidance.5. e. e.5) Listen to and role play simple stories.3) Acquire and use simple phrases and statements.3.5. (BI 1. (BI 1. (BI 1. (BI 1.2) Listen to.g.5.3.2) Talk about familiar experiences. (BI 1. visual props. recite and act out nursery rhymes. (BI 1.4) Talk about happenings around them.4.4.1) Listen to and recite nursery rhymes and action songs.3.1) Talk about familiar things and experiences with guidance.„Please stand up‟.g.3) Listen to and follow instructions.2) Listen to and follow simple instructions. e.5. Bahasa Inggeris 47 . picture clues.5. (BI 1. recite and act out nursery rhymes and action songs. (BI 1.3) Talk about the natural environment with guidance. (BI 1.g.3) Listen to. (BI 1.4.1) Listen to and follow one word instructions.5) Listen to and enjoy nursery rhymes. action songs and poems. (BI 1.4) Listen to and perform actions based on instructions in activities and games. (BI 1. (BI 1.4.3. (BI 1. „Come‟. action songs. „Please get me the book from the shelf‟.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.g.5.6) Listen to and solve simple riddles.4) Listen to and follow simple instructions. poems and stories.4) Listen to and retell simple stories using aids: e.

(BI 1.7) Tell simple stories. (BI 1.4) Tell stories using visual props with or without guidance. Bahasa Inggeris 48 .9) Perform a variety of language forms and functions in a social context.2) Tell stories using visual props with guidance.3) Use simple sentences to convey messages. (BI 1.6. (BI 1.7.g.8.:  to exchange greetings  to introduce oneself  to show appreciation  to express feelings and emotion (BI 1.3) Dramatise familiar stories without guidance.4) Recite rhymes and poems with the correct pronunciation and intonation.g. (BI 1.9.1) Tell stories about personal experiences with guidance. (BI 1.8) Dramatize familiar situations and stories.6) Sing songs and recite rhymes and poems.1) Use simple sentences to carry out a conversation: e.2) Recite simple rhymes and poems. (BI 1. (BI 1. (BI 1.1) Sing songs.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1. (BI 1.7.3) Sing songs with the correct pronunciation and intonation.2) Role play familiar daily situations without guidance. (BI 1. (BI 1.3) Tell stories about personal experiences with or without guidance.9. (BI 1.8. (BI 1.2) Use simple sentences to carry out a conversation: e.6.7.:  to exchange greetings  to show appreciation (BI 1.6.7.1) Role play familiar daily situations with guidance. (BI 1.8.6.9.

(BI 2. (BI 3.6) Name letters of the alphabet.5) Name letter of the alphabet with guidance.3) Recognise small letters of the alphabet.10.2.10.4) Recognise big letters of the alphabet. comparing etc are in S & T strands.0) (BI 2.1. (BI 2.1) Handle books carefully.7) Sound out letters of the alphabet (basic phonics). (BI 2.3) Ask simple „Wh‟ questions.1. (BI 3.1. Pre reading Skills (BI 2. (BI 3. (BI 3.1.3) Recognise the basic features of a book. (BI 2. (BI 3.2.2) Acquire knowledge of print and ethics in reading. (BI 2.10.1. (BI 3. Bahasa Inggeris 49 . (BI 3.1.10) Ask simple questions.2.2) Recognise letters of the alphabet by their name. these need to be taught as pre reading skills too. (BI 3.1.1.1.8) Hear and sound vowel sounds. Reading Skills (BI 3. (BI 2.1) Understand that printed materials contain meaning.1) Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.0) *Note: Activities on classification.1) Ask simple questions pertaining to:  oneself (BI 1.1) Recognise letters of the alphabet by their shapes.2) Ask simple questions pertaining to:  stories heard or read  situations (BI 1.9) Hear and sound consonant sounds. (BI 1.2) Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading. (BI 3. (BI 3.1.1) Identify letters of the alphabet.1.2) Read print moving from left to right and top to bottom.

(BI 3.2.4) Talk about illustrations in printed materials. cat  man.2.3) Read phrases with understanding. C u p for cup.1) Hear and pronounce simple words. I like papaya.3) Read labels. (BI 3.5. (BI 3.1) Read simple phrases with guidance( e.g. map.4.5.2. (BI 3.5.5) Develop interest in reading.7) Read familiar words printed in the surroundings.g.1) Talk about stories (simple stories) being read. (BI 3.2. (BI 3.4) Read simple sentences with understanding. red ball).2) Read simple phrases.2.g.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 3.3.6) Recognise and sound similar initial sound in word.3) Relate stories read to others. (BI 3.1) Read simple sentences with assistance (BI 3.3. e. (BI 3.5.6. e. (BI 3.5) Recognise and sound out simple words. (BI 3.g. (BI 3. Bahasa Inggeris 50 .2) Read simple words. cup. e.2) Read simple sentences. e. (BI 3.4) Hear and say the initial sound of a word. mat (BI 3.2) Talk about stories (stories with more difficult words) being read. (BI 3. (BI 3.2.  cup. sit down.g.4. (BI 3. cap. (BI 3.2) Read simple words with understanding.

computers screen. story books.1) Pre-writing skills. (BI 4.2.0) (Note: Activities of eye-hand coordination from the Physical and Aesthetics Strands need to be conducted before writing skills) (BI 4.1) Copy letters of the alphabet correctly in neat.2. wood encraving) (BI 3.1.5) Talk about prints from different media in the environment (e.5.1. (BI 4. (BI 4. newspaper. (BI 4. circles and patterns using gross motor and fine motor movements. legible print.4) Write simple words in neat.2. Writing skills (BI 4.3) Write recognizable letters.2) Writing Skills. (BI 4.2.2) Write recognizable letters with guidance. television.1) Engage in activities requiring eye-hand coordination.2.5) Write simple phrases.g. pamphlet.6) Talk about different types of books around them. legible print.2) Draw lines. Bahasa Inggeris 51 . (BI 4. (BI 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 3.5. (BI 4.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Word List (Words that pupils are able to read and understand at the end of preschool)
HIGH FREQUENCY WORDS a I am at an as be by do go he it in is if me my no so to we are and any but can did for get got her him his let yet may out put too was yes on where what who which why whose when the that they those these than there here

ACTIONS WORDS

sit

stand

walk

run

jump eat write read

play

go

walk

close

hop

beat

push

stir

wake up point to tap put

clean wash cry open scoop sleep kick pull dance paste bathe clap

climb pour stretch sweep point come catch bite swing laugh wipe throw bring circle crawl twist clap join wash bend colour cut underline match

stamp your feet pick up line up show me

Note: Other words can be introduced through thematic modules

Bahasa Inggeris

52

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI – BAHASA CINA

语文沟通 - 华文

53

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

导 言
华语是华族的母语,在我国多元种族的社会中有着重要的地位,它也是华文小学的教学媒 介语,因此儿童需在学前掌握一定程度的华文,为在小学学习华文打好基础。 本课程将让儿童掌握语言的基本技能,即听话、说话、阅读和书写,协助儿童积累新知识 和新经验,同时使儿童能正确地使用华文来表达感受、分享生活经验,并有礼貌地与人沟通。 本课程通过活泼有趣的活动,如游戏、歌唱、会话、问答、表演、讲故事等语文活动,提 高儿童学习华文的兴趣,加强语言的掌握。

课程目标:
通过本课程,学生能: 1. 养成良好的听话和说话习惯。 2. 在日常生活中使用正确的华文,有礼貌地与人交流。 3. 阅读与理解教材内容。 4. 正确地书写汉字和简单的句子。

54

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC1.听话教学 BC 1.1 专注且耐心 地听话。 学习标准 4-5 岁 BC 1.1.1 认识日常生活中所听到 的声音。 BC 1.1.2 辨别各种声音。 BC 1.1.3 辨别与模仿声音。 BC 1.1.4 聆听及明白单项指示与 要求,并在教师的辅导 下作出适当的反应。 BC 1.1.5 聆听以下教材,在教师 辅导下根据内容作出反 应。 a. 故事 b. 儿歌 BC 2.1.1 应用浅白的语言,在教 师指导下自我介绍。 BC 2.1.2 在教师的引导下有礼貌 地向人请安问候。 BC 2.1.3 有礼貌地提出要求。 5-6 岁 BC 1.1.6 聆听会话后作出反 应。 BC 1.1.7 聆听及明白指示与要 求,并作出适当的反 应。 BC 1.1.8 聆听以下教材,根据 内容作出反应。 a. 故事 b. 儿歌 BC 1.1.9 听读字词。 BC 1.1.10 聆听短语。 BC 2.1.4 应用浅白的语言: a. 介绍自己 b. 介绍家庭成员 BC 2.1.5 有礼貌地向人请安问 候。 a. 家庭成员 b. 师长 c. 同学/朋友 BC 2.1.6 有礼貌地与人沟通,注 意: a. 说话的礼貌和态 度。 b. 措辞和说话内容。 c. 聆听者的身分。 备 注

BC 2.0 说话教 学

BC 2.1 有礼貌地与 人沟通。

 注意指导学生使用礼 貌语言

55

3.2.1 有礼貌地发问和回答问 题。 5-6 岁 BC 2.4.1 认识实物或图形和 文字 的关系,如: 山 水 月 56 .1.2 应用浅白的语言,说明 实物的功能或用途。 BC 2.3 根据不同的故事内 容,扮演故事中的人 物。 BC 2.2.2.1 应用浅白的语言,讲述 实物的外型和特征。 BC3.4 以浅白的句 子讲述。 BC 2.1.2.4 应用浅白的语言讲述生 活中的事情。 BC 3.4 有创意地回答问题。 BC 2.3 讲述所收集的图片和作 品。 BC 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 2.3 正确地回答问题。 BC 2.0 阅读教 学 BC 3.4.3.4.4.2 学生扮演生活中周围 人物的角色。 BC 2.3.3 扮演故事中 的人物。 BC 2.2 以正确的疑问代词提 问。 BC 2.1 认识图形和 文字的关 系。 BC 3.5 针对事情说出看法。 BC 2.1 学生在教师的引导下扮 演生活中周围人物的角 色。 BC 2.2 针对有关情 况发问和回 答问题。 学习标准 4-5 岁 BC 2.2.2 从图形与文字认识独 体字和合体字。  不要向学生介绍“独 体字”、“合体字”、 “象形字”等名词术 语。 备 注 BC 2.

7 认识部首和偏旁。 BC 3.3.2.5.5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 3.3.2.6 根据图画配字。 备 注 BC 3.3 认识字词。 BC 3.4 认识笔画。 5-6 岁 BC 3.3.1 把图形各部分拼合成为 一个整体。 BC 3.2 认识和朗读字词。 BC 3.4.4 将实物或图片分类。 BC 3.1 认读单字。 BC 3.2.2 阅读前的准 备。 学习标准 4-5 岁 BC 3.2.1 朗读简单的句子。 BC 3.3 认读自己姓名。 BC 3.5 朗读句子。 57 .5 认读自己及班上同学的 姓名。 BC 3.2 认识句子中的逗号、 句号及问号。 BC 3.3.4 朗读儿歌与诗歌。  学前教育不教汉语拼 音、轻声、变调等语 音知识,惟教师范读 语音需标准。 BC 3.4.2.6 认识笔画和说出笔画 的名称。 BC 3.3.3 认读词语。 BC 3.3.4 认读短语。 BC 3.5.5 根据适当的次序排列图 片。 BC 3.1 看图识字。 BC 3.4.3.4 认读词语。 BC 3.2 找出和填补实物或图形 缺少的部分。 BC 3.2 看图认读词语。 BC 3.5.3 以适当的语调朗读句 子。 BC 3.4.3 认识和辨别实物的形 状、大小、长短。 BC 3.8 从教材中认识生字。  识字教学是整个语文 教育的基础,必须力 求到位。  学前教育应多识字, 少写字。  识字教学需通过活动 进行,避免教学枯燥 单调。 BC 3.3.2.

3 眼睛和手的协调能力。 BC 4.7.1 手的控制能力。 BC 4.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 3.7 培养阅读兴 趣。 BC4.7.2 正确的坐姿。  应在课室内置放适合 学生程度与趣味的图 书。  书写教学重视发展眼 和手的机能及协调能 力,培养良好书写习 惯,打好写字基础。  不是每个教过的字都 要写。  写字要贵精不贵多, 每个字写 3-5 个。  学生要会使用田字格 习字。  不要让学生写“笔画 递增”的不完整的汉 字。  应禁止使用机械笔。  指导学生习字时以楷 体为标准字体。 58 .7. 笔画、笔顺正确 b.6. 字的间架结构均称 c.3 学生讲述自发阅读的图 书的内容。 备 注 BC 3. 字体整齐 BC 4.2.6.4 以正确的方法写字。 a.6 理解阅读材 料。 学习标准 4-5 岁 BC 3.4 根据教材进行问答活 动。 BC 3.1 正确的执笔法。 BC 4.0 书写教 学 BC 4.1.3 正确地写出基本笔画。 BC 4.6.2 学生顺序翻阅书本。 BC 4.1 根据教材回答问题。 BC 3.2 在教师引导下以口述或 绘画方式,表达教材内 容。 5-6 岁 BC 3.6.1 发展眼和手 的机能,做 好写字前的 准备。 BC 4.2 眼的控制能力。 BC 4.2.1 学生自发翻阅图书。 BC 3.2.5 聆听或阅读故事后,讲 述故事内容。 BC 3.2.2 书写铅笔 字。 BC 3.3 以口述或绘画方式,表 达教材内容。 BC 3.1.6.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 4-5 岁学前班生字表(建议) 笔画 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一 八二九七人十 大口三山上下小马女土 火六木牛日水五月尺王 四他石田 羊 花你我 鱼 草星 总数 生 字 1 6 10 10 4 1 3 1 2 38 字 59 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 5-6 岁学前班识字表(建议) 笔画 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 刀儿了 飞个工门子 巴不长车方风见今开气少手书太天午牙友中心云 白包本们母去生头叶用只鸟奶 安吃虫灯地动多朵耳好红会件老米名年肉扫师同问阳衣有再在早字吗妈伞机爷华 把弟饭还间来里汽身体园这走坐鸡男豆医护肚运 爸齿的服狗果和河虎姐妹朋青兔物学雨厕所 面狮树种蚂蚁 笔哥家课哭笑校桌鸭铅蚊 菜蛋脸猫婆球蛇眼黄晚象脚船 黑猴期椅植 睛蓝 鼻 鞋 总数 5-6 岁学前班习写字表 (建议)  教师可根据班级学生程度与主题进行选择或增减习写的生字。  不是每一个教过的字都要写。  习写生字应在学生眼和手的机能及协调能力都准备好的情况下进行。  写字贵精不贵多,每个字建议只写 3-5 个。 60  让写字过程成为学生快乐的经验而不是一种压力与负担。  写字必须在识字的基础上进行,先识字,后写字。 生 字 3 5 21 13 35 21 19 6 11 13 5 2 1 1 156 字 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 笔画 基本笔画 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一 八二九七人十 生 字 1 6 15 14 7 7 3 5 2 总数 60 字 大飞个工口门三山上下小子马女土 不开六木牛日手水太天五午友月 白们四他叶只田 耳米羊有在早妈 花你我 的和明朋林 是星 61 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 62 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 DRAF ¾Á ¢ ú ¦ Á ¡Æ ¢ ¾Ã ¬ Å ½ õ Tunjang Bahasa Tamil 63 .

2.3 ¸ð ¼ ¨ Ç ¨  « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷. 1.1. 1.2. 1. 1. 1.1.2.6 ¸ð ¼ ¨ Ç ìÌ ² üÀ Ð Ä í Ì Å ÷.1.0 § ¸ð ¼ ø / § À îÍ ¾¢ Èý 1.1.2. þ ¨ ºì¸Õ Å ¢ ¸Ç ¢ ý ´Ä¢ ¸¨ Ç « È¢ óÐ ´ Ä ¢ ô À ÷. 1.9 ¦ ºÂ ü¨ ¸ ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.2 ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È¢ Å ÷. 1.5 ´ Ä ¢ ¨ Â ì § ¸ð Î « Ð Å Õ õ ¾¢ ¨ º¨  ì Ü Ú Å ÷.3 1.4 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾Å ü¨ Èô Ò Ã¢ óÐ Ü Ú Å ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1. þ  ü¨ ¸ ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.2.1.10 þ ¨ ºì¸Õ Å ¢ ¸Ç ¢ ý ¦ À  ÷¸¨ Ç ì Ü Ú Å ÷.6 . ÁÉ ¢ ¾÷¸Ç ¢ ý Ì Ãø ´ Ä ¢ ¸¨ Ç 64 1.11 « À ¡Â ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.2 À ø § Å Ú ´ Ä ¢ ¸¨ Ç ì § ¸ð À ÷. 1.8 þ  ü ¨ ¸ ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È ¢ óÐ .2. 1.2.7 À ¢ á½ ¢ ¸û ± Ø ô Ò õ ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È¢ óÐ ± Ø ô Ò Å ÷. 1.2 1. « ¾¨ É ì Ü Ú Å ÷.1 Å Ç ÷ô Ò À ¢ á½ ¢ ¸û ± Ø ô Ò õ ´Ä¢ ¸¨ Ç ì § ¸ð Î ì Ü Ú Å ÷.5 1. 1. « À ¡Â ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È¢ óÐ ´ Ä ¢ ô À ÷.1 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾Å ü ¨ Èô Ò Ã¢ óÐ ¦ ¸¡û Å ÷.2.2. 1.2.4 1.1 ¸ Å É Ó ¼ ý § ¸ð À ÷.2. ¦ ºÂ ü¨ ¸ ´ Ä ¢ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷. 1.1.

4.3.1 ¯  ¢ ÷ ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ºÃ¢  ¡¸ ¯ îºÃ¢ ô À ÷. 1.1 1.3. 1.6 ¯  ¢ ÷¦ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷.2 ¯ ¢ ¦ ÃØ ò¨ ¾ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ ô À ÷.3.12 Á É ¢ ¾÷¸Ç ¢ ý Ì Ãø ´ Ä ¢ ¸Ç ¢ ý § Å Ú À ¡ð ¨ ¼ « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.3. « È¢ óÐ 1. Å øÄ¢ É .2 ¯ ¢ ÷ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷. 1. ¦ Á ö ¦ Â Ø òÐ ¸¨ Ç « È¢ óÐ ´Ä¢ ô À ÷.3 1. þ ¨ ¼Â¢ É ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü ¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ ô À ÷.4 ºó¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ ô À ÷.3 1.4.5 ¦ Á ö ¦ Â Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷. 1. 1. 1. ¯ ¢ ÷¦ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ´Ä¢ ô À ÷.4 ¦ º¡ü¸¨ Ç î ºÃ¢  ¡¸ ¯ îºÃ¢ ô À ÷. ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1.3. 65 .À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ « È¢ Å ÷.3.3 ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ºÃ¢  ¡¸ ´Ä¢ ô À ÷.7 Ì È¢ ø ¦ ¿Ê ø ± Ø ò Ð ¸¨ Ç ´Ä¢ ô À ÷. ¦Áø Ä ¢ É .4.3. 1.4.4 ¯  ¢ ÷ ± Ø òÐ ¸¨ Ç Ô õ ¬ ö ¾ ± Ø òÐ ¸¨ Ç Ô õ ´ Ä ¢ ô À ÷. 1.2. 1.

1. 66 1. À½ ¢ Å ¡¸ô 1.5 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾Å ü¨ Èì Ü Ú Å ÷.3 1.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1.5.6. 1.1 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾Å ü ¨ Èî ºÃ¢  ¡¸ì Ü Ú Å ÷.5 1.4 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾ ¦ ºö Ô ¨ Ç ì Ü Ú Å ÷.6.2 § ¸û Å ¢ ¸Ù ìÌ î ºÃ¢  ¡¸ô À ¾¢ ø « Ç¢ ô À ÷. 1.1 ± Ç ¢ ¨ Á  ¡É § ¸û Å ¢ ¸Ù ìÌ ô À ¾¢ ø « Ç¢ ô À ÷.4. ¬ 츸ÃÁ ¡É º¢ ó¾¨ É Ô ¼ ý À ¾¢ ÄÇ ¢ ô À ÷.4 1. 1. 1. 1. § ¸û Å ¢ ¸Ù ìÌ ô À ¾¢ ÄÇ ¢ ô À ÷.5.7 ¦ À ¡Õ ò¾Á ¡É ¦ º¡ø .7.6 § ¸û Å ¢ ¸Ù ìÌ ô À ¾¢ ø « Ç¢ ô À ÷. . 1.3 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾ À ¡¼ ¨ Ä ô À ¡Î Å ÷.5 Ì Î õ À ¯ È× ô ¦ À  ÷¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.7.6.5.5 Ì È¢ ø ¦ ¿Ê ø ¦ º¡ü¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ ô À ÷. ¦ º¡ü¦ È¡¼ ÷ . 1.5. 1.1 Ì Î õ À ¯ È× ô ¦ À  ÷¸¨ Ç « È ¢ óÐ Ü Ú Å ÷.2 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾ À ¡¼ ¨ Ä ô À ¡Î Å ÷.6.

2 2.1 ´ § à Á ¡¾¢ â  ¡É Å ü¨ È « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸¡ñ À ÷. 1.8 Ý Æ Ö ì§ ¸üÀ ¿Ê òР측ð Î Å ÷.7.4 ºÃ¢  ¡É ¦ º¡ü¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢ ô § À Í Å ÷.1.1. ´ üÚ ¨ Á .1. þ É õ § ºÃ¡¾Å ü¨ È « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸¡ñ À ÷.2 2.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ Å ¡ì¸¢ Âõ.7.7 Å ¨ ¸ ô À Î òÐ Å ÷. 2.3 À ñ Ò ¼ ý § À Í Å ÷.8.1.7.1.3 2.4 ´ § à Á ¡¾¢ â  ¡É Å ü¨ È ò ¦ ºö Å ÷.0 Å ¡º¢ ôÒò ¾¢ Èý 2. 1.1. Àñ Ò¼ Û õ À½ ¢ ×¼Û õ § À Í Å ÷. ¿¢ Èõ ¬ ¸¢  Šü¨ È « È¢ Å ÷. 1.2 Á â  ¡¨ ¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.6 Á â  ¡¨ ¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢ § À Í Å ÷.1 Å ÊÅ õ .1. ´ üÚ ¨ Á .1 ¸¾¡ô À ¡ò¾¢ Ãí ¸¨ Ç ò Ð ½ ¢ ×¼ý ² üÚ ¿Ê ô À ÷. 2.8. 1. 1. § Å ü Ú ¨ Á ¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î 67 . ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1. 1. « Ç × . ¬ ¸¢  Šü¨ Èô À  ý À Î ò¾¢ ô § À Í Å ÷.8 1.7. ºÃ¢  ¡É Å ¡ì¸¢ Â í ¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢ ô § À Í Å ÷.7. þ É õ § ºÃ¡¾Å ü¨ È Å ¨ ¸ô À Î ò¾¢ « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸¡ñ À ÷.7 1.7. þ É ò¾¢ ü§ ¸ üÀ ¦ ¾Ã¢ × 2.6 2.5 2. ¸¾¡ô À ¡ò¾¢ Ãí ¸¨ Ç ² üÚ ±Ç ¢ ¨ Á  ¡É À ¡Å ¨ É Â ¸¡ð Î Å ÷.§ Å ü Ú ¨ Á ¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.

2.3 ºÃ¢  ¡É ¯ îºÃ¢ ôÒ¼ ý Å ¡º¢ ô À ÷.2 ºÃ¢  ¡É Ó ¨ È ¢ ø Å ¡º¢ ô À ÷.13 68 . 2.3. 2. ¯ ¢ ¦ ÃØ ò¾¢ ø ¦ ¾¡¼ í Ì õ 2.3.5 ¦ Á ö ¦ Â Ø ò¾¢ ø Ó Ê Ô õ ¦ º¡ü¸¨ Ç ´Ä¢ ô À ÷. 2.4 ¯ ¢ ¦ ÃØ ò¾¢ ø ¦ ¾¡¼ í Ì õ ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ Å ¨ ¸ô À Î òÐ Å ÷. 2. 2.3.1 ´ Ä ¢ ¨  ò Ð ¨ ½  ¡¸ì ¦ ¸¡ñ Î ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ ô À ÷.2. ± Ø òÐ ¸¨ Ç Å Ã¢ ¨ ºô À Î ò¾¢ ì Ü Ú Å ÷.2 À ø § Å Ú À Û Å ø ¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢ Ó ¨ È ¡¸ Å ¡º¢ ô À ÷. ± Ø ò¾¢ ý 2.3 ¬ º¢ â  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý À ¼ ò¾¢ ü§ ¸üÈ ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ ô À ÷.3. 2. 2.3.8 ´ Ä ¢ ¨  ò Ð ¨ ½  ¡¸ì ¦ ¸¡ñ Î ± Ø ò¨ ¾î ºÃ¢  ¡¸ ¯ îºÃ¢ ô À ÷.2.3.3. ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ¦ º¡ü¸Ç ¢ ý ŠƢ « È¢ óÐ Å ¡º¢ ô À ÷. 2.9 ¸¡ð ¼ ô À Î õ Å Ê Å ò¨ ¾ ´Ä¢ ô À ÷.3.3.10 2. 2. 2.2 ¸ ¡ð ¼ ô À Î õ ± Ø ò¾¢ ý Å Ê Å ò¨ ¾ ¬ º¢ â Â÷ Ш ½ Ô¼ý ´Ä¢ ô À ÷.2.12 2.3.2 Å ¡º¢ ô Ò ô À Û Å ø ¸Ç ¢ ý « ¨ Á ô ¨ À ì Ü Ú Å ÷.2.3.1 Å ¡º¢ ôÒô ÀÛ Å ø ¸¨ Ç ì ¸Å É Ó ¼ ý À  ý À Î òÐ Å ÷.3 2.11 À ¼ ò¾¢ ü§ ¸ü È ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ ô À ÷. ºÃ¢  ¡É Å ¡º¢ ô Ò Ó ¨ Ȩ Â ì ¸¨ ¼ ô À ¢ Ê ô À ÷. 2.

2.4.7 ¸üÈ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ Î Ò ¾¢  ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ ô À ÷.15 2.4 ¾ Á ¢ ú ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ Î ¦ º¡ü ¸¨ Ç ¯ Õ Å ¡ì¸¢ Å ¡º¢ ô À ÷.5 ® ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ ô À ÷.4. 2. ¯ ¢ ÷¦ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ ô À ÷. 2.7 ¬ º¢ â  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý À ¼ ò¾¢ ü § ¸üÈ ¦ º¡ø ¨ Ä ´ Ä ¢ ô À ÷.3.8 ¸ üÈ ¦ º¡ü¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ Î Ò ¾¢  69 . 2.4 µ ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ ô À ÷.4. 2.6 ¯  ¢ ÷¦ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷.4.2 ® ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ ¸ü Èø 4+ 2.4. 2. 2.16 2. 2. 2. À ¼ ò¾¢ ü§ ¸ü È ¦ º¡ø ¨ Ä Å ¡º¢ ô À ÷.3. ¾Ãõ 5+ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ ô À ÷. 2.14 ¦ Á ö ¦ Â Ø ò¾¢ ø Ó ÊÔõ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ ô À ÷.4.3 ã ¦ Å Ø òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷. 2.3.6 ã ¦ Å Ø òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ ô À ÷.1 µ ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷.4.3.4.3.

5. Å ¡º¢ òÐ ô ¦ À ¡Õ û 2. 3.1.5.5.1 ±Ç ¢ Â Ó ¨ È ¢ ø ¨ ¸ þ  ì¸ô À ¢ üº¢ ¸û ¦ ºö Å ÷. ¬ º¢ â  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý þ Ãñ Î ¦ º¡ü¸û ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ Ãì Ü Ú Å ÷.1.3 ¦ º¡ø ¨ Ä Ü Ú Å ÷. ¿¸÷ À  ¢ üº¢ ¸û ¦ ºö Å ÷. 70 .5. 3.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ à Š¡º¢ ô À ÷.2 2.1. 3. 2. ±Ç ¢ ¨ Á  ¡É ¦ º¡ü¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ Å ¡ì¸¢ Â í ¸¨ Ç Å ¡º¢ ô À ÷. 2.1 ± Ø Ð Å ¾ü¸¡É ¬  ò¾ À ¢ üº¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.5.5 3.5 ¸ ñ ¿¸÷ À  ¢ üº¢ ¸û Ó ¨ È Â ¡¸î ¦ ºö Å ÷.4 ¨ ¸ þ  ì¸ô À  ¢ üº¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.1. 2.3 ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ à Š¡º¢ òÐ ô ¦ À ¡Õ û Ü Ú Å ÷.0 ± Ø òÐ ¾ ¢ Èý 3.1 ¬ º¢ â  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý ¦ º¡ü¸¨ Ç ì Ü Ú Å ÷.5 Å ¡º¢ òÐ ô Ò Ã¢ óÐ ¦ ¸¡û Å ÷.2 ¸ ñ 3. 2.

3. 3.1 ¾Á ¢ ú ± Ø ò Ð ¸¨ Ç ± Ø ¾ « È¢ Å ÷. 71 .6 ¸ ñ ¸¨ Ç Ô õ ¨ ¸¸¨ Ç Ô õ ´ Õ í ¸¢ ¨ ½ ìÌ õ À  ¢ üº¢ ¸û ¦ ºö Å ÷. 3. « ¨ ÁôÒ ¬ ¸¢  ŠüÚ ¼ ý à ö ¨ Á  ¡¸ ± Ø Ð Å ÷. þ ¨ ¼ ¦Å Ç ¢ .4 ± Ç ¢ ¨ Á  ¡É Å ¡ì¸¢ Â í ¸¨ Ç ô À ¡÷òÐ ± Ø Ð Å ÷.1.2.2 ¾ Á ¢ ú ± Ø òÐ ¸ ¨ Ç î ºÃ¢  ¡É Ó ¨ È ¢ ø ± Ø Ð Å ÷. Šâ Å Ê Å õ.2 ºÃ¢  ¡É Ó ¨ È.2. 3. 3.1.7 ¦ À ý º¢ ¨ Ä Ó ¨ È ¡¸ô À ¢ Ê òÐ § ¸¡Î ¸¨ Ç Ô õ § ¸¡Ä í ¸¨ Ç Ô õ Å ¨ ÃÅ ÷.2.3 ¦ À ý º¢ ¨ Ä î ºÃ¢  ¡¸ô À ¢ Ê òÐ Å ¨ ÃÅ ÷. 3. ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 3.3 ¦ º¡ü¸û Á üÚ õ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ÷¸¨ Ç ± Ø Ð Å ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ 3.1.2.

4 Å ð ¼ õ ºÐ Ãõ ¦ ºù Å ¸õ Ó ì§ ¸¡½ õ Ó ð¨ ¼ Å ÊÅ õ 1.¸¡Î º¾ õ .7 À Ê .4.2.4.7.4.7.4 Å ¡ ¨¸ ¿¡ ¾¡ ¨À Á¡ §À ¡ 2.¾ ¡Ê Á Î .4.6 Å ½ ì¸õ Áý É ¢ ì¸× õ ¾Â × ¦ ºö Ð Å ¡Õ í ¸û « Á Õ í ¸û ¦ ºø Ö í ¸û ¾ ¡Õ í ¸û 2.7: Ì ¨ ÃìÌ õ À¢ Ç¢ Úõ ¸÷ƒ¢ìÌõ ¸ò Ð õ ¸¨ É ìÌ õ º£ Úõ 1.4 À ¡Á ¡ À ¡ô À ¡ ¬ Ê ¬ ¨¼ Á ¡Ê « õÁ¡ ¦ À â  º¢ È¢  ¬ Î ÀÊ À ¡Î « ½ ¢ ÀÊ « ÆÌ Å£ Πţ Î 2.1.¦ º¡ü ¸ Ç ï º¢ Âõ Å øÄ¢ Éõ 1.3 ¸ô À ø ¸ð Î ¸ð ¼ ¼ õ ¾ð Î ¾í ¨ ¸ À óÐ À õ À Ãõ Àð ¼ õ « Èõ Å¢ ÈÌ þ ÈÌ ¸ñ ¦Á ø Ä ¢ Éõ 1.3 « ý É õ « õÁ¡ ¿ò ¨ ¾ ¿ñ Î Á Ãõ Áñ ¦Àñ þ ï º¢ þ íÌ « íÌ ºí Ì ÁíÌ ¾í Ì þ ¨ ¼Â¢ Éõ 1.¿¡¸õ 1.5 ¦ À â  ôÀ¡ ¦ À â  õÁ¡ º¢ üÈôÀ ¡ º¢ ò ¾¢ Á ¡Á ¡ « ò¨ ¾ 1.3  ¡ú « Å÷ þÅ÷ ³Â¡ Ì Ãø Å Ãõ ÀÆ õ ÀÄ õ ã ¨Ç 1.4 ² ý ± ¾ü Ì ± ôÀÊ ± ¾ É ¡ø ± ô § À ¡Ð ±ùÅÇ × 1.3.4.7.º¡¾ õ ¿¸õ .4.5 « õ Á ¡ « ôÀ¡ À ¡ð Ê ¾ ¡ò ¾ ¡ « ñ ½ ñ ¾í ¨ ¸ ¾õ À ¢ 1.8.4 Ä ð Î ¾ð Î ¸¢ ðÎ ±ðÎ Íð Î Àð Î À¢ ðÎ ¦ ¸ï Í ¦ ¸¡ï Í Àï Í 2.6 ¾ ñ Î Àû Ç ¢ ¸¢ ½ Ú § ºÅ ø « ½ ¢ ø ¦ ¸¡ìÌ ±Õ ¨ Á .5.À ¡Ê ¾Ê .Á ¡Î ¸Î .5 ± Ä ¢ ¿¡ö ²÷ â¨ É Ó Ê ¸ø Àø 2.4.

SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam 75 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN.

pengasih dan penyayang b.beriman kepada Allah . SIKAP DAN NILAI – PENDIDIKAN ISLAM (PI) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Kerohanian.1. huruf hijaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan. Sama’ (Mendengar) d.0)Akidah (PI 1.beriman kepada Allah .2) Mengetahui Rukun Iman pertama: Beriman kepada Allah Pendidikan Islam 76 .beriman kepada hari Akhirat . bijaksana (PI 1.beriman kepada Qada dan Qadar (PI 1.beriman kepada kitab .1.1)Menyebut enam Rukun Iman (PI 1.2) Menyatakan sifat wajib Allah: a. Basar (Melihat).2. berkuasa d. Sama’ (Mendengar) (PI 1.)Mengetahui Rukun Iman (PI 1.beriman kepada Qada dan Qadar .beriman kepada rasul .beriman kepada hari Akhirat . Murid juga dapat mengenal asas bahasa Al Quran. Sirah Rasulullah dan melafazkan Dua Kalimah Syahadah.1)Menyebut sifat wajib Allah: a. Wujud (Ada). mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab.3) Menyebut nama-nama Allah (Asma’ul Husna) a. b. Wujud (Ada) b.beriman kepada rasul .2.1. Sikap dan Nilai khususnya komponen Pendidikan Islam. Pada masa yang sama. murid dapat mengetahui asas Rukun Iman. pengampun c. adil e.2.beriman kepada kitab . Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 1. c.beriman kepada malaikat . Basar (Melihat) c.beriman kepada malaikat .2) Menyatakan enam Rukun Iman dengan bimbingan . Qudrat (Kuasa) (PI 1. murid dapat bersuci. Rukun Islam. berwuduk dan melakukan pergerakan solat.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN.

tengah hari.2) Menyatakan lima rukun Islam: .2) Melakukan wuduk (PI 2.2) Menyatakan cara bersuci daripada hadas: . (PI 2.3)Menyatakan nama dan waktu solat.buang air besar (PI 1. (PI 2. Pendidikan Islam 77 .1.1.1) Bersuci dari najis.3.3)Melakukan wuduk dengan betul dengan bimbingan.4) Melafazkan Kalimah Syahadah.mengucap dua kalimah syahadah . (PI 2.buang air kecil .mengeluarkan zakat .1) Menyebut cara bersuci daripada hadas: .buang air besar (PI 2.2. (pagi.4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PI 1.mengerjakan ibadah haji .solat lima waktu .2)Menunjukkan had anggota wuduk (PI 2.4) Melakukan wuduk dengan tertib dengan bimbingan (mengikut urutan) (PI 2. (PI 2.3) Menyatakan cara menjaga kebersihan . (PI 2.3.mengeluarkan zakat . malam).2.3) Mengetahui Rukun Islam. petang.3.1)Menyebut nama solat.pakaian .mengucap dua kalimah syahadah .3.1) Melafazkan Dua Kalimah Syahadah dengan bimbingan.1.mengerjakan ibadah haji (PI 1.1) Menyebut lima rukun Islam: (PI 1.berpuasa di bulan Ramadhan .solat lima waktu .buang air kecil . (PI 2.2) Melafazkan Dua Kalimah Syahadah dengan maknanya.2. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 1.4.tubuh badan . (PI 2.tempat solat (PI 1.berpuasa di bulan Ramadhan .3)Mendirikan solat.2.1)Mengenal anggota wuduk (PI 2.0) Ibadah (PI 2.

4)Menyatakan bilangan rakaat solat lima waktu.W. . solat lima waktu. bijaksana dan amanah.datuk (Abdul Muttalib) .5)Melakukan pergerakan solat dengan betul mengikut tertib dengan bimbingan.Basmalah .2.3. (PI 2.1. (PI 4. bercakap benar. .Hamdalah (PI 4.1) Mengetahui Sirah Rasullullah S. Amanah b. (PI3. (PI 3.A.W.1.2)Menyebut nama ahli keluarga baginda yang terdekat.A.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 2. a.penerang hati .5)Melafazkan doa .1)Menyebut nama Rasullullah S.2. (PI 3.W. rajin.1. iaitu sabar.1.A.A.menaiki kenderaan Pendidikan Islam 78 . dan ahli keluarga baginda yang terdekat .1) Mencontohi akhlak Rasullullah S.2)Memberi contoh akhlak Rasullullah S.Rajin (PI 4.3.A.ibu .W. (PI4.bapa (PI 3.3)Menyebut nama Rasulullah S.bapa (Abdullah) .A.W.3. Fatonah (bijaksana) (PI 4.2)Menyatakan bilangan rakaat (PI 2. Siddiq (bercakap benar) c.ibu (Aminah) .W.2) Melakukan amalan seharian mengikut adab seperti melafazkan doa.bapa saudara (Abu Talib) (PI 3.0)Sirah (PI 3.4)Menceritakan peristiwa kelahiran Rasullullah S.1. (PI 4.1)Menyebut akhlak Rasullullah S.0)Akhlak (PI 4.A.Bercakap benar .1.Sabar .1)Melafazkan .W.

2.8)Membezakan makanan : .ahli keluarga .2.2.ibu bapa .sebelum makan/minum .2.2.selepas makan/minum (PI 4.2.masuk tandas .baik dan berkhasiat (thoyyiban) (PI 4.masuk tandas .3)Menyatakan adab dengan bimbingan: .selepas makan/minum (PI 4.2.keluar tandas (PI 4.2.2.9) Menyatakan adab : .menghormati ibu bapa (PI 4.2)Menyatakan adab dengan bimbingan : .6)Menyatakan adab : .guru .semasa makan/minum .4)Menyatakan adab: .7)Melafazkan doa sebelum dan selepas makan (PI 4.semasa makan/minum .keluar tandas (PI 4.10)Melafazkan doa masuk dan keluar tandas (PI 4.11)Menyatakan adab menghormati: .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 4.sebelum makan/minum .halal dan haram .rakan sebaya Pendidikan Islam 79 .

Pendidikan Islam 80 .Anggota badan (PI 5.4)Mengenal pasti setiap huruf jawi.2. .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PI 5.0)Asas Bahasa Al Quran dan Tulisan Jawi (PI 5.Nombor 1 hingga 10 (PI 5.1.2)Mengetahui huruf jawi (PI 5.1.5)Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal Alif. wau dan ya (PI 5. .2. bimbingan.3)Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan – baris atas (fathah) (PI 5.6)Mengenal pasti bentuk huruf (PI 5.2.1) Mengetahui bahasa Al.Nombor 1 hingga 10 .Quran Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 5.1)Menyebut huruf-huruf jawi dengan bimbingan.3)Mengenal pasti bentuk huruf jawi.1. (PI 5.2)Mengenal bentuk huruf hijjaiyah hijaiyah (PI 5.1.2.1.2. (PI 5.8)Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa AlQuran dengan sebutan yang betul.1.7)Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan – baris atas (fathah) – baris bawah (Kasrah) – Baris hadapan (Dhommah) (PI 5.1.1.5)Menyebut huruf hijjaiyah.4)Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa AlQuran dengan sebutan yang betul.2)Menyebut huruf-huruf jawi (PI 5.1)Menyebut huruf hijjaiyah dengan (PI 5. (PI 5.

2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 5.Al Falaq (PI 5.Al Ikhlas .6)Membunyikan huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal Alif.3.An Nas .Quran di bawah: .2)Menghafaz surah Al. wau dan ya.1)Menghafaz surah Al.Quran : .3) Menghafaz beberapa surah dari juzu’Amma Pendidikan Islam 81 .Al Fatihah . (PI 5.Al Fatihah .Al Ikhlas (PI 5.3.

SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN MORAL Pendidikan Moral 83 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN.

1) Menjaga kebersihan.4) Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid.0) Baik (PM 2. khasnya komponen Pendidikan Moral.1) Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran kelas.1) Mengucapkan terima kasih Berterima Kasih sikap berterima kasih. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah dengan bimbingan.1) (PM 1.0) (PM 1. hemah tinggi serta kesederhanaan. warga keluarga dan warga sekolah.1. murid boleh mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan.1. (PM 2. (PM 1.1) Menyatakan bahawa Kepercayaan Mengetahui dan manusia adalah ciptaan Tuhan. Sikap dan Nilai. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah.1. menghormati. bantuan yang diterima. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 1.3) Menjaga kebersihan.2) Memberi bantuan kepada ahli keluarga. (PM 3.1. toleransi. (PM 3. kepada Tuhan menghormati kepercayaan pelbagai kaum.1. berterima kasih. SIKAP DAN NILAI . keberanian. warga sekolah dan orang lain. (PM Hati 2.1) Mengamalkan (PM 4.1. (PM 4.2) Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid dengan bimbingan.1.0) Bertanggungjawab (PM 3. secara lisan atau bukan lisan atas .2) Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan. kerajinan. penghargaan dan sumbangan yang diterima.1. (PM 1. (PM 4.1.1.3) Menyatakan Tuhan adalah pencipta alam.1) Memberi bantuan kepada ahli ahli keluarga. kerjasama.PENDIDIKAN MORAL (PM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Kerohanian. berdisiplin. berdikari. (PM 3. kejujuran.1.1) Membantu (PM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KURIKULUM KEROHANIAN. baik hati. (PM 3. (PM 3. Pendidikan Moral 84 . keadilan. kasih sayang. bertanggungjawab.2) Membezakan ciptaan Tuhan dan rekaan manusia.0) (PM 4. sekolah dan orang lain.

Pendidikan Moral 85 .1) Beradab (PM 5.1. (PM 6.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 5. kepada ahli keluarga.1.0) Hemah (PM 5.2.2) Melafazkan tutur kata yang bersopan dengan bimbingan.3) Menyatakan sebab mengapa perlu hormat kepada ahli keluarga. (PM 5.1.2. rakan dan masyarakat setempat.1) Menghormati (PM 6.3) Menunjukkan tingkah laku yang bersopan dalam pergaulan seharian. (PM 6.1.1. (PM 5. (PM 6. dengan bimbingan (PM 5. (PM 6. (PM 6. (PM 5.4) Melafazkan tutur kata yang bersopan.0) Hormat (PM 6. rakan menghormati orang dewasa. rakan dan dan masyarakat masyarakat setempat dengan bimbingan.1) Menunjukkan cara orang dewasa.1) Menunjukkan taat dan hormat -menghormati anggota keluarga.4) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa.2) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa dengan bimbingan.2) Menyatakan dan menunjukkan taat dan hormat kepada ahli keluarga.1) Menunjukkan tingkah laku tinggi sopan dalam pergaulan yang bersopan dalam pergaulan seharian seharian. (PM 6.2.3) Menunjukkan cara menghormati orang dewasa.2) Menghormati (PM 6. (PM 6.2.1.5) Menyatakan cara-cara bertingkah laku sopan. setempat.1.1.

4) Berani bercakap dengan yakin menggunakan ayat yang mudah. keluarga dan disayangi. (PM 7. (PM 9.1.2) Bercerita tentang kebaikan ahli keluarga.1.0) (PM 9. .2) Mengamalkan sikap adil dalam sesuatu aktiviti seperti permainan.1) Mengamalkan sikap adil sikap adil dalam dengan bimbingan guru dalam sesuatu perlakuan seharian.1) Berinteraksi (PM 9. (PM 9.3) Berani melibatkan diri dalam aktiviti. (PM 7. (PM 8.1. Pendidikan Moral 86 .2) Berani bertutur menggunakan ayat yang mudah. (PM 7.1.1) Bercerita tentang orang yang diri. (PM 10. (PM 7.1. jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli (PM 10.6) Menyata dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri. (PM 10.1) Mengamalkan (PM 8. keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan.1. (PM 9. (PM Keadilan 8.1.4) Mengamalkan sifat jujur pada diri dan rakan.1.1) Menyayangi (PM 7.1.3) Menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri.1) Mengenal sikap jujur melalui Kejujuran Mengamalkan sikap simulasi dan cerita.0) Sayang Kasih (PM 7.1.1. keluarga dan orang di sekelilingnya. sekolah.1) Berani mencuba sesuatu Keberanian dengan yakin di tugasan yang baru.0) (PM 10. aktiviti seperti permainan.1. (PM 7.5) Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga. guru.4) Menyatakan sebab perlunya menyayangi keluarga.1.1. rakan dan melakukan kesalahan.1. orang di sekeliling.0) (PM 8. (PM 7. (PM 10.2) Memohon maaf apabila keluarga.1) (PM 10. (PM 9.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 7.3) Mengenal pasti tindakan yang jujur dalam cerita yang didengar.1.7) Mengenali keistimewaan diri dan menunjukkan bakat.1.

1) Menunjukkan sifat rajin dalam pengurusan diri. (PM 12.1) (PM 13.2) Menjayakan aktiviti secara berkumpulan. (PM 11.0) (PM 12.5) Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga.1) Kerjasama Mengamalkan sikap kerjasama dengan rakan.1.1.1.2) Mengamalkan sifat rajin dalam pengurusan diri dan menjalankan tugasan. (PM 12. (PM 12.1. rakan dan guru.1.1) Mengamalkan sikap berjimat Kesederhanaan Mengamalkan sikap cermat dalam penggunaan barang berjimat cermat dalam keperluan dengan bimbingan guru.4) Menyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat secara kumpulan. (PM 12.1) Mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan harian. jiran dan masyarakat setempat. (PM 12.0) (PM 11. (PM 11.1) Melakukan aktiviti secara berkumpulan. (PM Kerajinan 11.0) (PM 13. (PM 12. (PM 13. penggunaan barang keperluan.1.1.3) Menyatakan faedah bekerja secara kumpulan.1. (PM 13.1. Pendidikan Moral 87 .1. jiran dan masyarakat setempat.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 10.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dengan rakan.2) Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan.

2) Mengamalkan sikap tolak menggunakan barang dan peralatan di ansur dengan rakan dalam situasi dalam kelas. Pendidikan Moral tidak semestinya diwujudkan sebagai aktiviti yang khas. (PM 15. (PM 14.0) (PM 14.1) Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuan seharian.2.1) Mematuhi arahan guru.1) Saling berkongsi dalam (PM 14.1) Berdisiplin Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas. (PM 14.1) Bersedia menunggu giliran.2) Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya.2) Menguruskan diri sendiri dengan bantuan. (PM 14. (PM 16.2.0) (PM 15.1.0) (PM 16. tidak kira semasa pengajaran dan pembelajaran.4) Mematuhi peraturan kelas. rutin pagi. rehat dan semasa makan. (PM 16.3) Mematuhi arahan guru atau ketua kumpulan. (PM 16.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 14. (PM Berdikari 15.1) Menguruskan diri sendiri (PM 15.1.2) Mematuhi arahan yang ditentukan di kelas atau di sekolah. (PM 16. tanpa bantuan. Pendidikan Moral 88 . (PM Toleransi 14.1. (PM 16.1.2.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa menjalankan aktiviti kumpulan. tertentu.1.1) Mengamalkan sikap berdikari dalam pengurusan diri.1.1. Nota: Pendidikan Moral diterapkan sepanjang masa murid berada dalam prasekolah.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Senarai Nilai Moral dan Penerangannya: 1. Keadilan o Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah. 8. Hemah tinggi o Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian. 2. 4. 9. 3. Kasih sayang o Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Hormat-menghormati o Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan. Pendidikan Moral 89 . Keberanian o Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah. Baik Hati o Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas. 6. Berterima kasih o Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa. Bertanggungjawab o Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. Kepercayaan kepada Tuhan o Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan agama masingmasing selaras dengan prinsip Rukun Negara. 7. 5. sumbangan atau pemberian.

besikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan. bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara. Kerajinan o Usaha yang berterusan. 12.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 10. Kerjasama o Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama. sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup. 13. Berdisiplin o Mengikut arahan guru dan peraturan yang ditetapkan serta boleh melengkapkan tugas yang diberi. Berdikari o Kebolehan untuk mengurus diri dan menjalankan tugas yang diberikan. Toleransi o Kesanggupan bertolak ansur. Pendidikan Moral 90 . 11. Kejujuran o Bercakap benar. Kesederhanaan o Besikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. 14. 15. 16.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KETRAMPILAN DIRI PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI Perkembangan Sosio emosi 91 .

1.2) Mengenal pasti dengan bimbingan tindakan alternatif untuk mengurus emosi. (PSE 1. takut. murid akan lebih mengenali emosi sendiri dan emosi orang lain. Perkembangan Sosio emosi 92 . sedih.1) Menerima pandangan dan membaca emosi orang lain dengan bimbingan. (PSE 1.3) Mengenali emosi orang lain.2) Mengenal pasti jenis-jenis emosi gembira. murid lebih berkeyakinan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. sedih. tingkahlaku. (PSE 1.2) Mengurus emosi sendiri. lukisan. marah. tingkahlaku.2. (PSE 1.3) Menyatakan sesuatu yang disukai dan yang tidak disukai. (PSE 1. sedih. (PSE 1.1. (PSE 1. (PSE 1. takut dan marah.2.3.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan.2. (PSE 1. sedih. (PSE 1.1) Mengenali Mengenali dan emosi sendiri.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira. (PSE 1. lukisan.4) Mengenal pasti tindakan alternatif untuk mengurus emosi.6) Menyatakan emosi mengikut situasi. takut.2. berkebolehan untuk mengawal emosi sendiri.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG: KETRAMPILAN – PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) Selepas melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tunjang Ketrampilan – Perkembangan Sosioemosi. takut dan marah. Mengurus Emosi Sendiri.1. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 1.0) (PSE 1. (PSE 1.1.3. mempunyai konsep kendiri yang positif. (PSE 1.1) Menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan.1) Menceritakan dengan bimbingan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.1. (PSE1.2) Menerima pandangan dan membaca emosi orang lain.1. marah. Di samping itu.

berdikari . (PSE 2.sabar .sabar .1.belas kasihan .1.2.kecindan .1) Menunjukkan sifat positif seperti: . (PSE 2.1)Membina konsep kendiri.2)Menunjukkan kepuasan terhadap pencapaian kendiri.berkeyakinan .berkeyakinan . (PSE 2.setia kawan .3.3) Menyatakan perasaan orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku.2. (PSE 2.1.2) Menunjukkan semangat dan sifat positif seperti: .berdikari .3.empati (PSE 2. (PSE 1.4) Menerangkan perbezaan emosi antara individu (PSE 2.1)Bersikap positif tentang kebolehan kendiri.0) Mencapai Emosi yang Positif (PSE 2.2)Membina semangat dan sikap yang positif. (PSE 2.4)Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan. (PSE 2.1.tolong-menolong .perpaduan/kekitaan .kecindan Perkembangan Sosio emosi 93 .3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan (limitation) kendiri.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 1.

3.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain.4)Membina kebolehan mengawal diri.3. (PSE 2.3)Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis.4.1.2)Menyatakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkannya. perasaan dan pandangan orang lain.1.2)Bertanya dengan yakin dengan bimbingan guru. (PSE 2.6)Berinteraksi dengan yakin. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 2. (PSE 2. (PSE 3.2)Mengawal emosi dalam situasi yang tidak menyenangkannya (frustration and disappointment).1)Bertutur dengan yakin dengan bimbingan guru. Perkembangan Sosio emosi 94 .8)Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis.1.3.4)Menyatakan keperluan orang lain mengikut situasi dan bertindak sewajarnya.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PSE 2. (PSE 2.3)Membina keyakinan untuk berkomunikasi.3)Menyatakan cara mengawal diri dalam situasi yang tidak menyenangkan. (PSE 3.1. (PSE 2. (PSE 3.4. (PSE 2. (PSE 2. (PSE 3. menyanyi dan berlakon dengan bimbingan guru.3.1)Menunjukkan kepekaan terhadap keperluan orang lain.4)Bertutur dengan penuh keyakinan.1)Mengawal emosi dalam situasi yang tidak menyenangkannya dengan bimbingan guru (frustration and disappointment).7)Bercerita dan memberi pendapat.3.5)Bertanya dengan penuh keyakinan. (PSE 2. (PSE 2. menyanyi dan berlakon. (PSE 2. (PSE 2.1)Memahami keperluan.4.3.0)Membina Kemahiran Sosial (PSE 3.3. (PSE 3.3.

(PSE 3.2. (PSE 3.1.1.8) Menunjukkan kemahiran play entry Perkembangan Sosio emosi 95 . contohnya: .1.7) Berkongsi idea. Memulangkan barang selepas meminjam.5) Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah.. (PSE 3. (PSE 3.2. (PSE 3.4) Menunjukkan kemahiran bagaimana untuk menyertai sesuatu permainan yang sedang berlaku degnan bimbingan (play entry).Berjabat tangan dan bertanya khabar (PSE 3.2.1) Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah dengan bimbingan.8)Berkomunikasi secara adab dan tertib. pakaian. (PSE 3.2.6) Menghormati hak orang lain seperti: a.2.3) Berkongsi barangan dan peralatan seperti permainan.2) Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi. (PSE 3.7)Menceritakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkannya dan bertindak sewajarnya. (PSE 3. barangan dan peralatan.1.6)Menyatakan kelainan dan kepelbagaian keperluan dalam masyarakat seperti makanan. c. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam. b. tempat tinggal dan lain-lain. (PSE 3.2. (PSE 3. makanan.3)Mematuhi etika sosial dalam perhubungan.2) Bertolak ansur dan bekerjasama semasa menjalankan aktiviti.2. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 3. (PSE 3.

3. Seorang murid yang mempunyai konsep diri yang positif dapat:: .10) Menepati masa dan janji.3. 3. (PSE 3.1)Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif dengan bimbingan. (PSE 3. (PSE 3. Perkembangan Sosio emosi 96 .2. 2.2)Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif.Menerima kekuatan dan kekurangan sendiri .Bersikap positif dan yakin pada diri .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 3. Standard Pembelajaran dalam tunjang sosio emosi diterapkan sepanjang masa murid berada di kelas prasekolah.Bergaul dan berinteraksi dalam komuniti .2.3) Menyelesaikan konflik yang berlaku semasa aktiviti kelas. Ia tidak semestinya diwujudkan sebagai aktiviti khas.Menunjukkan kepuasan kepada pencapaian sendiri Seorang murid yang mempunyai kemahiran berkongsi dapat:  Bersikap sensitif terhadap keperluan orang lain  Menghormati hak orang lain  Menyertai aktiviti main (able to enter into play)  Menyelesaikan konflik antara rakan melalui kaedah seperti perundingan (negotiation). Nota: 1. (PSE 3.9) Menyesuaikan diri dengan keadaan atau situasi tertentu.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN Fizikal dan Estetika 97 .

13) Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol.14) Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek. (PFK 1. murid boleh melakukan kemahiran motor halus dan asas kemahiran motor kasar dengan cara yang betul.1.1) Melakukan kemahiran motor halus.0) Perkembangan Motor Halus Fizikal dan Estetika 98 .1. (PFK 1.1. (PFK 1. membina tabiat menjaga kebersihan fizikal diri dan kebersihan persekitaran serta menjaga keselamatan diri.1.1. (PFK 1.1. (PFK 1. (PFK 1. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK1.1.5) Menggunakan jari untuk mencubit. (PFK1.1. (PFK 1.1. Fokus Standard Kandungan (PFK 1.1. (PFK 1.2) Menggunakan tangan untuk merenyuk(crush) kertas.8) Menggunting dengan cara yang betul.11) Menggunakan jari untuk merenjis.6) Menggunakan jari untuk menggentel.1) Menggunakan jari untuk mengoyak bebas.1.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA – PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN (PFK) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika.4) Menggunakan tangan untuk menguli. khasnya komponen perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan. (PFK 1.1.3) Menggunakan tangan untuk meramas (mix). (PFK 1.12) Mengggunakan jari untuk menjentik. (PFK 1.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk.1. (PFK1.10) Menggunakan tangan untuk memintal. (PFK1.7) Menggunakan jari untuk memicit. (PFK 1.9) Menggunakan jari untuk mengoyak bahan mengikut rupa bentuk.1.

6) Menuang air dari cawan besar ke dalam bekas besar (Contoh bekas: baldi.2.1) Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian.3) Menggunakan tangan untuk menzip dengan bimbingan. (PFK 1. (PFK1.10) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan. butang cangkuk). (PFK 1. (PFK 1. Fizikal dan Estetika 99 .14) Menyurih menggunakan templet atau objek. (PFK 1. (PFK 1.2.2. gelas).5) Menggunakan jari untuk menguntai objek bersaiz besar dengan menggunakan tali besar.12) Menuang air dari jug ke dalam bekas pelbagai bentuk (Contoh bekas: botol. (PFK 1.7) Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk dengan bimbingan.8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz (termasuk butang katup.4) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki. baju.2.2) Melakukan kemahiran kordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor halus. (PFK 1.2.2. (PFK 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PFK 1. cawan.2. (PFK 1.11) Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali. (PFK 1. besin.2. (PFK 1.2.2.2.13) Memakai tali pinggang dengan bimbingan. balang). beg.2.2. (PFK 1.2) Menggunakan jari untuk membutang bersaiz besar.2.9) Menggunakan tangan untuk menzip seluar. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 1.

(PFK 2. ke sisi ke kiri dan ke kanan.16) Berjengket beberapa langkah ke arah tertentu.1. (PFK 2.9) Berjalan mengundur dengan lurus.1. (PFK 2.1.5) Berlari bebas pelbagai arah. (PFK 2.1.3) Berjalan dan mengimbang badan di atas garisan atau tali di atas lantai.6) Merangkak dengan lakuan yang betul.0) Perkembangan motor kasar Fizikal dan Estetika 100 . (PFK 2.8) Naik dan turun tangga dengan berpegang kepada pemegang.2) Berjalan ke hadapan.4) Berlari dengan lakuan yang betul.1.11) Berjalan dengan pundi kacang di atas kepala. (PFK 2.1.1.7) Melompat dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan teknik yang betul. (PFK 2.1) Berjalan dengan postur dan teknik yang betul.14) Merangkak dengan lakuan yang betul di ruang tertentu.1.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PFK 2.1. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2.1. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2.1.1.15) Melompat pelbagai aras dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan lakuan yang betul.1.1) Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2.10) Berjalan dan mengimbang badan di atas bangku panjang yang rendah. (PFK 2.17) Berketengteng dengan lakuan yang betul.1.12) Berlari dengan lakuan yang betul dalam jarak tertentu.13) Berlari ke arah yang ditentukan. (PFK 2.1.1.

Fizikal dan Estetika 101 .5) Membuat pergerakan tangan secara simulasi seperti menolak kotak.9) Melompat setempat.1.2. (PFK 2.2.2. (PFK 2. (PFK 2.1) Membuat pergerakan tangan mengikut arahan seperti menghayun tangan.2. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2.20) Naik dan turun tangga. menarik tali dan lain-lain.1.1.19) Skip menggunakan lakuan yang betul.6) Berbaring sambil angkat kaki.2. (PFK 2. (PFK 2.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2.21) Berkawat kaki dengan lakuan yang betul.1.2) Duduk dengan postur yang betul.4) Menoleh kepala secara perlahan ke kiri dan ke kanan.2.2.2.2) Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor. menelentang dan meniarap dengan postur yang betul. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2.8) Berjengket setempat. (PFK 2.2.3) Baring.7) Mengimbang badan dengan berdiri sebelah kaki. (PFK 2. jongkang-jongkit. buaian dan lain-lain permainan luar). (PFK 2.18)Melompat dengan halangan pada aras yang rendah.22) Membuat pergerakan menggunakan seluruh anggota badan (Contoh: bermain dengan gelungsur.

3.3.8) Menggolek objek ke sasaran.2. (PFK 2.6) Membaling objek lembut ke sasaran menggunakan satu atau dua belah tangan.3 )Membaling objek bersaiz besar dan lembut ke sasaran menggunakan dua belah tangan. (PFK 2.10) Membawa objek dalam sudu sambil berjalan. (PFK 2.2) Menyambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan.3. (PFK 2. (PFK 2.9) Melantun dan menangkap objek (contoh: bola besar) dengan kedua belah tangan.7) Melempar objek seperti gelung ke skital.3.3. (PFK2.3.5) Menyambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan.4) Melambung objek lembut dengan menggunakan satu tangan. (PFK 2.3. (PFK 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2.1) Melambung objek lembut dengan menggunakan dua tangan.3. Fizikal dan Estetika 102 .3. (PFK 2. (PFK 2.3.3) Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan kemahiran motor kasar.10) Mendongak dan menunduk kepala secara perlahan. (PFK 2.

(PFK 3. karbohidrat) yang sesuai mengikut waktu makan.1) Memakai pakaian yang bersih.2) Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat. (PFK 4.5)Menyatakan jenis makanan (protein.1.3) Mencuci tangan dengan cara yang betul.1. (PFK 3.1.1.1) Menjaga (PFK 3. (PFK 3. (PFK 3.1.2) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan dengan bimbingan. (PFK 3.2) Menyatakan waktu makan.4) Menjaga kebersihan pakaian. (PFK 4. (PFK 3. Kesihatan Persekitaran (PFK 4. (PFK 3.1. (PFK 4.1.8) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri.7) Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi.2. (PF 3.6) Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri.4) Menggunakan tandas dengan cara yang betul.1.2.2.2) Menggosok gigi dengan cara yang betul dengan bimbingan.4) Mengenal makanan yang rosak dan basi. (PFK 4.5) Menggosok gigi dengan cara yang betul. Kesihatan Fizikal kebersihan diri. (PFK 3.2.2. (PFK 3. Fizikal dan Estetika 103 . (PFK 3.1. (PFK 3.3) Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat.1) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri dengan bimbingan. (PFK 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 3.0) (PFK 3.1) Menjaga kebersihan.1.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan.1) Mengenal makanan yang berkhasiat.0) (PFK 4.1.1.

tempat awam Fizikal dan Estetika 104 . sesuai dan kemas.2.3) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan dengan bimbingan.0) Keselamatan (PFK 5.2) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit (Contoh: menutup mulut bila bersin dan batuk).2) Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit. (PFK 4.1) Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya. sekolah c. (PFK 5. (PFK 4.1) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit dengan bimbingan guru (Contoh: menutup mulut bila bersin dan batuk).1) Mengenal objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di rumah dan sekolah.1.2) Mengenal tingkah laku yang membahayakan berdasarkan cerita yang didengar seperti berlari dengan gunting. rumah b. (PFK 4. taman permainan d.1.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan. (PFK 4.2.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 4.1.1.1.1. (PFK 4. (PFK 5.9) Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan. (PFK 5. (PFK 4. (PFK 4. cucuk besi ke dalam soket.1.3) Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a. (PFK 5.7) Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih.8) Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki.

5) Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian.5) Menyebut nama sendiri. kecederaan atau penderaan. tempat dan situasi Fizikal dan Estetika 105 . jalan raya. (PFK 5.2) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan bimbingan guru dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit. (PFK 5.2. (PFK 5.2) Mengamalkan langkah keselamatan diri.8) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat.2.2. lokasi tempat tinggal dan nombor telefon keluarga. lari dan memberitahu orang dewasa. (PFK 5. (PFK 5. serta nama prasekolah. (PFK 5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 5.1) Menyebut nama sendiri. (PFK 5.7) Memberitahu orang dewasa apabila berlaku kecemasan. nama ibu atau nama bapa.4) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat dengan bimbingan guru.9) Menyatakan cara menghindari sumber.2.1. lari dan memberitahu orang dewasa. (PFK 5.6) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit.2. (PFK 5.2. nama prasekolah. (PFK 5. nama ibubapa.4) Mengenal pasti situasi yang membahayakan seperti lantai licin. kebakaran.3) Menjaga keselamatan diri dengan bimbingan.2.2.2. banjir.1. (PFK 5.

1) Mengenal anggota sulit dengan bimbingan guru. Nota: Anggota sulit yang dirujuk adalah: zakar.5) Mengenal anggota sulit. dubur.3.10) Menjaga keselamatan diri.7) Mengamalkan sikap asertif bila menghadapi situasi yang tidak selamat.2) Mengenal sentuhan yang selamat dan tidak selamat.3.4) Mengetahui cara mengelak Contoh tindakan diri daripada orang yang tidak dikenali. (PFK 5. (PFK 5. (PFK 5.3.3.3. benda tajam c. (PFK 5. dan mulut.3) Mengamalkan sikap asertif faraj.3. (PFK 5. (PFK 5. dengan bimbingan bila menghadapi punggung.3.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang merbahaya.8) Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali. alatan elektrik b.3. payudara situasi yang tidak selamat. lari dan memberitahu orang dewasa bila Fizikal dan Estetika 106 . (PFK 5. tempat awam (PFK 5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ yang membahayakan seperti: a. melintas jalan raya e. (PFK 5.2. asertif adalah mengatakan ’tidak’.6) Mengenal dan menceritakan tentang contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat. tempat sunyi f.3) Menjaga kehormatan diri. (PFK 5.2. alatan permainan d. (PFK 5.

5. c. Menapak dan melompat dengan kaki yang sama. Berlari dengan lakuan yang betul. c. b. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ Nota: 1. Lutut diangkat separas pinggang. Fizikal dan Estetika 107 . Semasa mendarat lutut fleksi untuk serap daya. 3. Skip dengan lakuan yang betul a. Hujung jari kaki hendaklah sentiasa menghadap ke hadapan. b. 4. c. Merangkak dengan lakuan yang betul Berketengteng (hop)dengan lakuan yang betul Melompat dengan lakuan yang betul. Langkah kaki hendaklah berselang seli dengan pergerakan hayunan tangan. Kepala dan mata menghadap ke hadapan. Ayun tangan ke hadapan dan belakang. diikuti melangkah dengan kaki yang sebelah lagi. b. 2. Tangan dihayun untuk mendapatkan ketinggian dan jarak. Melangkah dengan sebelah kaki. Mata dan kepala hendaklah sentiasa fokus ke hadapan. Berlari di atas bebola kaki. 6.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan menghadapi situasi yang tidak selamat. Berlari dengan tangan dihayun bertentangan dengan kaki. Berjalan dengan lakuan yang betul a. Melompat dengan dua kaki dan mendarat juga dengan dua kaki. c. d. a. a. b.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fizikal dan Estetika 108 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI Fizikal dan Estetika 109 .

(KTI 1. Aktiviti seni merangkumi seni visual.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya. secara khasnya komponen Perkembangan Kreativiti. Seni Visual (KTI (KTI 1.1) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus dengan bimbingan guru. (KTI 1.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA – KREATIVITI (KTI) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika. muzik dan pergerakan kreatif. Nota: Guru perlu memperkenalkan warna kepada murid dahulu. murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran tentang bahan dan teknik dalam penghasilan karya seni.1. (KTI 1.1.1.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus.1.1) Menggunakan 1. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1.0) pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni (Aplikasi seni). rujuk Tunjang Sains dan Teknologi Fizikal dan Estetika 110 . (KTI 1. berkebolehan menghasilkan karya kreatif secara bersendirian dan juga secara kumpulan serta berkebolehan untuk apresiasi seni.

2.2) Melukis rupa organik (rupa yang tidak mempunyai garisan yang tepat dan selari).2.1) Menyurih(trace) rupa geometrik segitiga.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1. (KTI 1.13) Menghasilkan kraf traditional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai. (KTI 1.2. segiempat.2. (KTI 1. (Ekspresi kreatif).9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. (KTI 1.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.6) Melukis rupa geometrik iaitu segitiga. (KTI 1. (KTI 1.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.2. segiempat. awan.2) Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya. bulat. bujur. bulat.4) Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti.2. (KTI 1.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif.2. (KTI 1. Nota: Guru perlu beri peluang kepada murid menzahirkan idea sendiri untuk berkarya Fizikal dan Estetika 111 . bujur.2. (KTI 1.2. (KTI 1.2.2. (KTI 1. (KTI 1.3) Menghasilkan karya kreatif yang mudah melalui pelbagai aktiviti menggambar.2. (KTI 1.5) Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. Contoh: bunga.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik dalam membuat corak dan rekaan.2.

Hmm. (KT 2.3. (KTI 2. (KTI 2.3.3.2) Menyanyi lagu yang mudah dengan iringan muzik. (KTI 2. (KTI 1.1. (KTI 1. (KTI 2..6)Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran dan alam semula jadi seperti tidak mengotorkan alam sekitar.9) Menyanyi lagu mengikut tempo. Nota: Lagu yang dipilih perlulah sesuai dengan umur dan kematangan murid.3. disentuh dan didengar.3.1.1.5)Menyatakan pandangan secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan.1. (KTI 2.1) Menyanyikan melodi mudah (Contoh.1.1.1.2)Menyatakan pandangan secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan. Fizikal dan Estetika 112 .7)Menghayati benda yang dilihat.3.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.1. (KTI 1.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).1)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.1.1) Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi. (KTI 1.10) Menyanyi dengan sebutan yang jelas.3.3)Menunjukkan apresiasi seni (KTI 2.4) Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan jelas. (KTI 1.. (KTI 1.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.0)Muzik (KTI 2. (KTI 1.7) Menyanyikan melodi.3) Menyanyi lagu yang mudah mengikut tempo (iaitu: cepat dan lambat).4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.La) (KTI 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1. (KTI 2. (KTI 2. (KTI 2.5) Menyanyi lagu yang mudah dengan perasaan dan ekspresi.3)Menunjukkan penghargaan hasil kerja sendiri dan rakan seperti menyimpan hasil kerja sendiri . (KTI 2.1.

(KTI 2.1) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi dengan bimbingan (penerokaan melibatkan bunyi.2. (KTI 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2. (KTI 2. irama. (KTI 2.1. contohnya tempurung Fizikal dan Estetika 113 .2. (KTI 2. puisi) Nota: Bahan improvisasi bukan alat muzik tetapi menghasilan muzik.5) Menghasilkan bunyi untuk memberi kesan kepada situasi (contoh: cerita.3.3) Mengambil bahagian dalam aktiviti penerokaan bunyi. (KTI 2.8) Memainkan perkusi mengiringi muzik.5) Memainkan perkusi dengan beat yang konstan.3) Memainkan perkusi dengan iringan muzik dengan bimbingan. (Contoh: castenat.2. (KTI 2. tepuk tangan.2.2.2) Memainkan alat improvisasi bagi mengiringi nyanyian dengan bimbingan guru.6) Memainkan perkusi mengikut tempo (laju-lambat) (KTI 2.1) Mengecam bunyi perkusi dan menamakan jenis alat yang dibunyikan.6) Menyanyi lagu yang mudah dengan gerakan.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi. (hentak kaki.1.3.4) Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai (kuat-lembut).4) Memainkan alat improvisasi bagi menghasilkan muzik atau mengiringi nyanyian. kerincing. marakas. (KTI 2. (KTI 2. (KTI 2. (KIT 2.13) Menyanyi dengan gerakan.2) Menghasilkan bunyi perkusi badan.2.3.3. (KTI 2.2.3. petik jari) (KTI 2.2.7) Memainkan perkusi dengan iringan muzik. kesan bunyi dll) (KTI 2.2) Mengambil bahagian dalam aktiviti memainkan perkusi. drum) (KTI 2.

(KTI 2.4) Menunjukkan apresiasi Muzik Fizikal dan Estetika 114 .6) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang.7) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik meggunakan alat seperti riben.4.4.4.3) Mengenal elemen muzik dengan bimbingan:  kuat – lembut (dinamik)  cepat – lambat (tempo)  tinggi – rendah (pic)  panjang – pendek (irama)  sedih – gembira – bersemangat (mud) (KTI 2. tali.9) Mengenal elemen dan alat muzik(had kepada gendang. (KTI 2.bersemangat (KTI 2. (KTI 2.4. (KTI 2.4.1) Membuat gerakan anggota badan mengikut lirik lagu.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik. (KTI 2.4.2) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik dengan bimbingan guru.8) Mengenal elemen muzik:  kuat – lembut  cepat – lambat  tinggi – rendah  panjang – pendek  sedih – gembira . (KTI 2.10) Bercerita(talk about) tentang muzik yang diperdengarkan.4) Menyatakan perasaan terhadap muzik yang didengar.4.4.4.4. (KTI 2. (KTI 2. gelung rotan. alat bertali) dalam muzik yang diperdengarkan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2.

(KT 3.1. catan. cetakan. (KTI 3.3) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. (KT 3. o Untuk murid 5+: lukisan. Nota: 1. gurisan. capan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2. resis. (KT 3.1.1.5) Main peranan mengikut imaginasi. Fizikal dan Estetika 115 . pakaian seragam. masa dan tenaga dengan bimbingan.2) Berlakon dengan menggunakan props contoh scarf. montaj. resis. percikan.8) Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan.1) Main peranan mengikut imaginasi dengan bimbingan. mozek.1.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. masa dan tenaga. (KT 3.1)Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreatif.1. mozek. gosokan. capan.0) Drama & Gerakan Kreatif (KTI 3.4. (KT 3. puppet dengan bimbingan guru. kolaj.1.1.11)Mengenali lagu dan muzik dari pelbagai budaya di Malaysia. cetakan.1. (KT 3. catan. stesilan. Contoh aktiviti menggambar yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: lukisan. (KT 3. kolaj. percikan. (KT 3. Nota:Guru perlu memberi peluang kepada murid untuk menunjukkan ekspresi diri menerusi pergerakan kreatif dan drama.4) Mengenal tarian daripada pelbagai budaya Malaysia. gurisan.6) Berlakon dengan menggunakan props. gosokan.

topeng mata. lipatan dan guntingan. origami Fizikal dan Estetika 116 . Contoh aktiviti bentuk binaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: mobail. capan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2. lukisan. renjisan. renjisan. boneka. model. titisan. cetakan. percikan. diorama. model. lukisan. topeng muka. kolaj. boneka. o Untuk murid 5+: pualaman. capan. catan. catan. tiupan. percikan. Contoh aktiviti membuat corak dan rekaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: ikatan dan celupan (tie and dye). kolaj 3. titisan. o Untuk murid 5+: mobail. resis. resis. cetakan. ikatan dan celupan. tiupan. stabail.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK Sains dan Teknologi 117 .

rendah. (ST 2. panjang. (ST 2.1.1) Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran.1. Fokus Standard Kandungan (ST 1. (ST 2. nipis).4) Memerhati dan bercerita secara verbal tentang pemerhatian yang telah dibuat.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KURIKULUM: SAINS DAN TEKNOLOGI (ST) – AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Sains dan Teknolog i. bertanggungjawab dengan bekerjasama. bertanggungjawab. (ST 2. (ST 2. bekerjasama.1.0) Sikap saintifik Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 1. tinggi. mempraktiskan kemahiran proses sains asas.8) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan.1.1) Mempamerkan sikap saintifik. serta mempertingkatkan sikap ingin tahu.3) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz (besar dan kecil). (ST 2.2) Menunjukkan sikap sistematik. perubahan warna awan pada cuaca berlainan).Awal Sains dan Awal Matematik. (ST 1.2) Memerhati dan mengenal bentuk-bentuk di persekitaran dengan bimbingan.1.5) Memerhati perubahan warnawarna di persekitaran (Contoh: perubahan warna daun pada musim berlainan.1) Memerhati and mengenal warna-warna di persekitaran. murid boleh menjalankan penyiasatan mudah dengan bimbingan. (ST 2.6) Memerhati dan mengenalpasti bentuk-bentuk di persekitaran. pendek.1. (ST 2.1. mempraktiskan penaakulan dalam penerokaan yang mudah. (ST 2.1) Menunjukkan sikap sistematik. bimbingan. kecil.1.1. (ST 2.0) Kemahiran Saintifik Sains dan Teknologi 118 . (ST 1. tebal.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenal saiz (besar.1.

2. (ST 2.3.3) Membanding dan mengelaskan objek.2.1) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: a.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2.3. Bentuk (ST 2.2.2) Membandingkan berat objek (lebih berat.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objekobjek yang diperhatikan (Contoh objekobjek: butang yang berlainan corak. (ST 2.2) Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai.3) Membandingkan ketebalan objek (lebih tebal. Saiz (besar dan kecil.2) Membanding dan mengasingkan makanan mengikut rasa (manis.3) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: a. lebih nipis). masin). (ST 2.4) Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai (Contoh unit bukan piawai: jengkal.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan.3. (ST 2. masam. Tekstur (licin dan kasar) c. (ST 2. (ST 2. tapak kaki. pasir dan lumpur.1. (ST 2.2. Warna b. straw. pasir basah dan pasir kering. lebih ringan).1) Membandingkan panjang objek (lebih panjang.1. (ST 2. batu dan pasir). panjang dan pendek) b. (ST 2. buku). lebih pendek). Berat (berat dan ringan) Sains dan Teknologi 119 .

Sains dan Teknologi 120 . ikan kering. bulat kecil) (ST 2.8) Membanding dan mengumpulkan objek mengikut ciri yang dikenalpasti (Contoh objek: pakaian seragam mengikut jenis pekerjaan.3. (ST 2.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan. Saiz dan bentuk (Contoh: segitiga hijau. daun pandan). (ST 2.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2. pakaian tradisional mengikut kaum.3. Warna dan bentuk b.5) Mengasingkan makanan mengikut rasa (manis. (ST 2. sabun. masam.3. tawar). (Contoh objek: belacan.3.4) Mengumpulkan objek-objek yang mempunyai dua ciri yang sama: a.6) Mengumpulkan objek-objek mengikut bau. pahit. kenderaan mengikut bilangan roda). masin.

bahu. siku. dagu. betis. dahi. Bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat). tumit. (ST 2. (ST 2. paha. (ST 3. telinga. tangan).Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 2. mata. hari akan hujan). lepas (Contoh aktiviti: Objek mana yang akan tenggelam dan timbul. jari. mulut.2) Membuat ramalan apa yang cuaca (Contoh: bila kelihatan awan akan berlaku berdasarkan pengalaman mendung.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian. kaki.1) Membuat ramalan tentang (ST 2. (ST 3. kuku). bibir. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2. lutut. gigi.4. rambut. (ST 3.5.1. perut.4) Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas. pipi. kening.1) Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan.1) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian yang mudah seperti:  Menyejukkan minuman yang panas (ST 2.1) Mengenalpasti bahagian tubuh badan utama (kepala. Sains dan Teknologi 121 . dada.0) Menyiasat Alam Hidupan (ST 3.5.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan (lidah. hidung. pusat. Nota: Membuat ramalan adalah menggunakan bukti dan pengalaman yang lepas untuk menyatakan apa yang mungkin berlaku.4. (Contoh aktiviti:  Mengeringkan baju yang basah  Membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya  Membersihkan air yang kotor menggunakan pasir).5) Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara handson.1.

(ST 3. warna.3. kulit) dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini. saiz c. (ST 3.3. tekstur d. penglihatan b.2.1. bau (ST 3. (ST 3. sentuhan d.2) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka: a.1) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbimbing: a. sentuhan d.6) Memerhati dan mengumpulkan bunga daripada persekitaran sekolah dan kediaman mereka mengikut ciri berikut: a. saiz c.2. hidu (ST 3. hidu (ST 3.3. bentuk b.3) Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan iaitu daun. lidah. bunga. telinga.3. warna b. bentuk e.2) Membandingkan bunga berdasarkan ciri berikut: a. saiz Sains dan Teknologi 122 .5) Memerhati dan mengumpulkan daun daripada persekitaran sekolah dan kediaman mengikut ciri berikut: a.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Nota: Murid tidak perlu mengeja nama bahagian badan yang disenaraikan. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 3.3. buah serta pertumbuhan anak benih. pendengaran c. penglihatan b. warna b.2) Meneroka alam sekitar menggunakan organ deria. pendengaran c.3) Mengenal pasti organ deria (mata. (ST 3.1) Membandingkan daun berdasarkan ciri berikut: a. (ST 3. warna b. saiz c. hidung.3) Memerhati dan bercerita tentang sayur-sayuran dan buah-buahan yang biasa dijumpai. urat daun (ST 3.

jenis makanan.4. burung-pokok). Sains dan Teknologi 123 .9) Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak benih dari segi ketinggian dan pertambahan daun dengan bimbingan.4.2) Mengecam bunyi haiwan yang biasa dijumpai. yang sebenar) (ST 3.1) Menamakan haiwan yang biasa dijumpai (dalam kehidupan harian. cara pergerakan. (ST 3. habitat.7) Memerhati dan mengumpulkan sayur-sayuran mengikut ciri berikut: a.4) Memerhati ikan dalam akuarium dan menceritakan tentang saiz dan warna ikan.3.3. ayamreban. kerbausawah.5) Mengecam tempat tinggal haiwan (Contoh: kucing-rumah.4. dijumpa dalam buku.8) Memerhati dan mengumpulkan buah-buahan yang biasa dijumpai mengikut ciri warna dan berbiji (ST 3. warna daun b. kitaran hidup haiwan jinak yang biasa dijumpai. (ST 3. (ST 3. berbiji (ST 3. itik-kolam.4. (ST 3.4) Memerhati dan bercerita (Nota: Perekodan boleh dibuat melalui dengan bimbingan tentang percambahan lukisan dan bukan menggunakan bunga biji benih dan pertumbuhan anak benih. ikan-air.3. ditayangkan melalui program television dll).Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 3.4) Menjalankan penerokaan ke atas ciri. katak-air dan darat.4. lembu-padang. (ST 3.3.3) Memerhati dan meniru pergerakan haiwan (Contoh pergerakan: (ST 3.

1. (ST 4.6) Mengumpulkan haiwan menyusur. (ST 4. mengikut habitatnya.4) Mengasingkan bahan kepada yang boleh menyerap air dan yang tidak boleh menyerap air (Contoh: kapas menyerap air.4.8) Memerhati dan menceritakan kitaran hidup haiwan yang biasa dijumpai.1) Meneroka sifat umum bahan. pasir tidak larut dalam air) (ST 4. (ST 4.1.7) Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan utamanya (Contohnya: haiwan yang makan daging. merangkak.0) Menyiasat Alam Bahan (ST 4.3) Mengasingkan bahan kepada yang boleh larut dalam air dan yang tidak boleh larut dalam air (Contoh: garam dan gula larut dalam air.4.5) Menjalankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas objek. melompat.1.1. Sains dan Teknologi 124 . (ST 3. (ST 3.2) Memerhati proses perubahan keadaan air daripada ais kepada air dan wap air. berjalan. (ST 3. kertas meyerap air.1) Memerhati dan mengumpulkan objek kepada yang tenggelam dan timbul. (ST 4. haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan). Nota: Perekodan boleh dilakukan dalam bentuk gambar atau lukisan. (ST 4.1. berenang).4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ terbang. kepingan plastik tidak menyerap air).

7) Membanding dan membezakan tekstur bahan (Contoh: pasir kering dengan pasir basah. (ST 5.1) Meneroka fenomena alam yang biasa dijumpai seperti cuaca.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 4.1) Menghasilkan bayang-bayang menggunakan pelbagai objek.1. (ST 5. (ST 5. (ST 5. cuaca mendung.1.3) Membandingkan aktiviti yang biasa dijalankan dalam cuaca yang berbeza. (ST 5.4) Menjalankan aktivtiti membentuk pelangi. permukaan yang licin dengan permukaan yang kasar).6) Menjalankan penyiasatan terbimbing tindakan magnet ke atas magnet lain.1.5) Memerhati dan merekod bayang-bayang objek pada waktu berbeza dalam sehari.1. (ST 4. (ST 5. cuaca berangin dan hari hendak hujan).1. (ST 5.0) Menyiasat Alam Fizikal (ST 5.1. Sains dan Teknologi 125 .2) Memerhati dan menceritakan bentuk dan warna awan pada cuaca yang berbeza (Contoh: awan pada hari panas.1. pelangi dan bayangbayang.6) Membandingkan panjang bayang-bayang setiap murid pada masa yang sama.

3.2.0) Pengalaman Pranombor Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 6. (ST 6. (matching equal and unequal groups) . (ST 6. lebih atau kurang. kasut dengan sarung kaki. (ST 6. sarung tangan.1) Menyusun objek mengikut kriteria berikut: a.1. Kecil ke besar b.2) Membandingkan kuantiti objek. (ST 6. (ST 6. tidak sama. sama b. Rendah ke tinggi d.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak.1) Memadankan objek berpasangan yang sama seperti kasut. (ST 6. (ST 6. Pendek ke panjang c. Nipis ke tebal dan sebaliknya Sains dan Teknologi 126 .3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 6.1.1) Memadankan objek 1:1.1.3) Membuat seriasi mengikut satu ciri.

(ST 7.1.4.1. (ST 7.4. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 6.2) Memadankan angka 1 hingga 10 dengan nama nombor secara lisan. (ST 7. (ST 7.1) Memahami nombor 1-10 (ST 7. (ST 6.1.10.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 6.5) Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya.2) Meniru corak berulang menggunakan objek seperti blok.1. manik. (ST 7.8) Menulis nombor 1-10 mengikut cara yang betul. (ST 6.5) Memadankan angka 1 -10 dengan bilangan objek yang betul. persekitaran.1) Menyebut nama nombor 1 hingga10 (rote counting).3) Membilang objek 1 .1.1.1.4) Melengkapkan corak berulang yang diberi.4) Menggunakan bentuk seperti titik untuk mewakili bilangan objek.4.6) Menyurih angka 1-10. (Contoh: 2 – dua) (ST 7.4.0) Konsep Nombor (ST 7.1. Sains dan Teknologi 127 .4) Mengecam corak berulang dan membina pola.7) Membilang secara menaik 110 dan menurun 10 -1.1) Mengecam corak berulang di (ST 6.3) Mengecam corak berulang di persekitaran dengan bimbingan. (ST 7. (ST 6.4. (ST 7.

(ST 7. (Nota: Operasi tambah adalah gabungan dua set objek) (ST 7. (ST 8.1) Membilang terus dari 10 hingga ke 20 (counting on) (ST 7.1.2.2) Membandingkan: .0) Operasi Nombor (ST 8. 40 dan 50.1) Menulis angka sifar.1) Menyatakan hasil tambah dua himpunan objek. (ST 7. (ST 7. 30. (ST 8.10 dengan 11 (11 adalah 1 lebih daripada 10) .3. (ST 7. (ST 7. (ST 8.1) Memahami operasi tambah dalam lingkungan 10.1.1) Membilang sepuluh sepuluh.4) Memahami siri 20.4.2) Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor sehingga nilai 10 (Counting all and Counting on) Sains dan Teknologi 128 .12 dengan 13 (13 adalah 1 lebih daripada 12) dan seterusnya (ST 7.2.2.3) Memahami nombor 10-20.2) Menyebut sifar.3) Menulis 10-20.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 7.3) Mengetahui maksud sifar (Sifar adalah kosong/tiada nilai).3.2) Mengetahui sifar Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 7.

1. (Contoh: Dua ekor ikan ditambah dengan dua ekor ikan lagi menjadi empat ekor ikan).2.5) Menyatakan ayat matematik operasi tambah secara lisan. Contoh: Ambil dua gula-gula daripada Sains dan Teknologi 129 .2) Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10.6) Menyelesaikan masalah operasi tambah menggunakan objek konkrit (solve number stories). (ST 8. (ST 8. (ST 8. (ST 8.1.7) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tambah dalam bahasa harian dengan bimbingan guru.4) Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tambah (+) dan sama dengan (=). (ST 8.1. (ST 8.1.1)Mengeluarkan objek dari himpunan dan membilang baki.3) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tambah.1. (Contoh ayat matematik: (2+2=4) dibaca sebagai dua tambah dua sama dengan empat) (ST 8.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 8.2) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tolak.2.

0) Nilai wang (ST 9. (ST 9.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib/urutan.1. Contoh: Ayat Matematik (4-2=2) dibaca sebagai empat tolak dua sama dengan dua.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (ST 8.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli.1) Mengecam duit yang berlainan nilai.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ empat gula-gula tinggal dua gula-gula.2.4) Menyatakan ayat matematik operasi tolak secara lisan.6) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tolak dalam bahasa harian.2. (solve number stories) (ST 8. (ST 9.2. (ST 9. (ST 8. (ST 8.3)Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tolak (-) dan sama dengan (=).5) Menyelesaikan masalah operasi tolak menggunakan objek konkrit. (ST 9.1.1. Sains dan Teknologi 130 .2.

(ST 11.1) Mengecam bentuk segitiga. segi empat yang terdapat di persekitaran.1. petang.2) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (pagi.1. (ST 11.1. bawah.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (Contoh: jam 7 pagi.1) Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian.0) Bentuk dan Ruang (ST 11.1. jam 12 tengah hari).1) Mengetahui kedudukan objek dalam ruang. atas.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun. (ST 10.3 )Meletakkan objek pada kedudukan yang diarahkan.2) Mengecam bentuk segitiga. (ST 10.2. luar. Sains dan Teknologi 131 .3) Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah. (ST 11. (ST 10. bulat. malam). segi empat tepat dan segi empat sama.2) Mengenalpasti anggota badan kiri dan kanan.2.1. bulat. (ST 10.1) Menyusun peristiwa mengikut urutan masa. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan (Contoh: Isnin.2. (ST 11.1.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam.1. (ST 11. (ST 10. (ST 10.1.0) Konsep Waktu (ST 10.1. (ST 11.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang (depan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 10. (ST 11. belakang.2) Mengetahui bentuk yang biasa dijumpai di persekitaran. Selasa). (ST 11. dalam).

3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh.3.2) Menghidupkan komputer (switch ON) dan menutup komputer (switch OFF. (ST 13. (ST 13.3. unit sistem).2) Membina lingkungan. (ST 13.1) Membina satu lingkungan yang lengkap. tetikus. (ST 12.1) Membina penghubung antara dua objek.1.1.4) Bersikap positif dalam Sains dan Teknologi 132 .1.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 12. (ST 12.1) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan binaannya dengan bimbingan.0) Penggunaan ICT (ST 13.3) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri.3) Menggunakan tetikus untuk klik dan dwi klik (double click). (ST 12.1) Mengenalpasti bahagianbahagian komputer (monitor. pasir). papan kekunci. (ST 13.2) Membuat pelbagai binaan menggunakan pelbagai bahan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaanya (Contoh bahan: blok.3. (ST 12.1.1) Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika. (ST 12.2.1) Membina penghubung antara dua objek/binaan dan memberi alasan mengapa penghubung itu dipilih (ST 12. (ST 13. shut down) menggunakan urutan yang betul dengan bimbingan guru.0) Pembinaan(const ruction) (ST 12. (ST 12.

Nota: 1) Konsep nombor mempunyai tiga aspek: a) Ordinal. iaitu nilai o Contoh: 2 adalah lebih besar daripada 1 c) Nominal. nombor 2 adalah tempat kedua b) Kardinal.3.5) Bekerjasama dengan kawan dalam bilik darjah semasa menggunakan komputer.3) Menggunakan ICT untuk meningkatkan pembelajaran.) Menggunakan CD dan VCD untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran. iaitu kedudukan. (ST 13.2. (ST 13.2)Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT yang sesuai. 2 dibaca sebagai dua d) Nombor: berapa banyak Sains dan Teknologi 133 . (ST 13. iaitu nama o Contoh: 1 dibaca sebagai satu.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ menggunakan ICT. (ST 13.1) Menggunakan perisian melukis dan mewarna untuk membuat gambar menggunakan bentuk asas dan warna.1. (ST 13. tertib o Contoh: Nombor 1 adalah tempat pertama.

3 b. dua.2. Angka adalah simbol.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2) Perbezaaan antara angka dan nombor. a. tiga Sains dan Teknologi 134 . 1. Nama nombor: satu.

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEMANUSIAAN Kemanusiaan 135 .

(KM 1.2. (KM 1. (KM 1. Murid juga akan menyedari tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini dan seterusnya melaksanakan tanggungjawab ini.1) Menyatakan kebolehan diri sendiri dengan bimbingan.1) Mengetahui tentang latar belakang/ sejarah diri sendiri Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 1. jantina. Nota: Guru perlu memberi sokongan moral kepada murid untuk mengurangkan kesan negatif yang mungkin timbul hasil perbincangan kekurangan diri sendiri. murid akan lebih memahami diri sendiri. jantina).0) Saya (KM 1. hobi). rakan.2) Menceritakan tentang diri sendiri (contoh: nama.3) Menceritakan pertumbuhan dan keperluan diri sejak lahir. umur.1.2) Menyatakan kebolehan diri sendiri. hubungan antara diri dengan keluarga. komuniti dan alam semula jadi.3) Mengenal kekurangan diri sendiri.2) Mengetahui kebolehan diri (KM 1. umur. Pada masa yang sama murid akan lebih memahami budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia dan seterusnya melibatkan diri dalam aktiviti dan perayaan komuniti pelbagai kaum.2. bangsa. (KM 1.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEMANUSIAAN (KM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tunjang Kemanusian. Kemanusiaan 136 .2.1. Fokus Standard Kandungan Diri (KM 1. (KM 1.1.1) Menceritakan tentang diri sendiri dengan bimbingan (contoh: nama.

5) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas.1. (KM 2.1. (KM 3. anak dan rakan.1) Menyebut gelaran ahli keluarga terdekat iaitu: datuk.1) Mengetahui sekolah saya dan Sekolah (KM 4. bapa.1.2) Bercerita tentang rakan.1) Menyebut nama sekolah dengan bimbingan. (KM 4.1) Mengetahui tentang rakan.1) Bercerita dengan bimbingan tentang rumah kediaman sendiri.4) Menyebut nama sekolah.2) Bercerita tentang rumah kediaman sendiri.0) Saya (KM 2. bapa.2.1.1) Menyatakan hak kanak-kanak dengan bimbingan. ibu. (KM 2.2) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas dengan bimbingan.2) Menyatakan hak kanakkanak. (KM 4. (KM 3.0) Saya (KM 4. nenek.1. adik beradik). (KM 3.3) Menyatakan tanggungjawab diri sebagai seorang murid. (KM 2.1.0) Saya dan Rakan (KM 3.1.2.1) Mengetahui keluarga terdekat dan Keluarga (datuk.3.2) Menceritakan salasilah keluarga terdekat. (KM 1. Kemanusiaan 137 .1. (KM 4.1) Bercerita dengan bimbingan tentang rakan. (KM 2.2) Mengetahui rumah kediaman diri. (KM 2. (KM 4.3) Mengetahui hak diri sendiri Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 1. kakak.3) Menceritakan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga (ikut situasi keluarga). (KM 2.1. abang. ibu. (KM 2. adik.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (KM 1.3. nenek.3. (KM 1.

(KM 5. Kemanusiaan 138 . (KM 5. (KM 5. (KM 4.3.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas. (KM 5.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat.1.1. Hari Keamatan.3.1) Menyatakan perayaan yang terdapat di Malaysia (Contoh: Hari Raya.3) Menyambut perayaan mengikut kaum di masyarakat Malaysia.2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.1.0) Saya (KM 5.2. (KM 5. Hari Gawai. Deepavali.1.4) Bergaul mesra dan tolong menolong.  Menjaga kebersihan sekolah.1. (KM 5.3) Menyatakan faedah berkawan.2) Menyatakan kaum di Malaysia. (KM 5.2) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat dengan bimbingan.2) Mengenali ahli komuniti.1) Mengamalkan dan Komuniti semangat bermasyarakat (KM 5.3) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas. (KM 5.2.1) Bergaul mesra dan tolong menolong dengan bimbingan.1) Menyatakan kaum dalam masyarakat setempat.1.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya. (KM 5.1.  Menjaga kebersihan sekolah. Tahun Baru Cina.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 4. (KM 5.3. (KM 5. Krismas) (KM 5.

(KM 6.1) Melahirkan perasaan terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan. (KM 6. (KM 6. kelapa). (KM 6. hutan. (KM 6. air terjun. (KM 6.2. taman.1. (KM 6. sungai. (KM 6.3.1.0) Saya (KM 6.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 6.3.2) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air. daun pisang.1) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air dan matahari kepada kehidupan manusia. (KM 6.1) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam dengan bimbingan (Contoh: menanam bunga). (KM 6.3.2. udara dan matahari kepada hidupan di dunia.3) Bercerita tentang kepentingan menjaga alam sekitar. ladang. Kemanusiaan 139 .2) Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar.2) Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air.4) Menjauhi diri daripada tempat-tempat yang telah tercemar. (KM 6. angin.2.4) Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti:  Pertumbuhan dan pereputan pokok.1) Menghayati dan Alam Sekitar keindahan alam sekitar.3) Bercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada pelbagai vahan kegunaan manusia (Contoh: daun mengkuang.1. haiwan.  Perubahan cuaca (KM 6.1.3) Menjaga alam sekitar.3) Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai.

(KM 6.1. (KM 7. (KM 7.1.0) Saya (KM 7.3. (KM 7.3.2.8) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam (Contoh: bina taman).6) Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar.1) Menyanyikan lagu kanakkanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia (lagu dengan lirik yang mudah) (KM 7.3. Kemanusiaan 140 . (KM 6.2) Bercerita tentang pakaian pelbagai kaum dalam masyarakat Malaysia.3.5)Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia.4) Mengenal alat muzik tradisional pelbagai kaum. (KM 6. (KM 7.2) Menghayati lagu dan muzik pelbagai kaum Malaysia.3 )Menyanyikan lagu kanakkanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia. (KM 7. (KM 6. (KM 7.3.2. (KM 6.7) Menjalankan aktiviti kitar semula.2) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi dengan bimbingan guru.3.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 6.2.9) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi.2) Melibatkan diri dalam tarian tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 7.1) Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia di persekitaran.2.1) Mengenal dan Warisan pakaian tradisional masyarakat Budaya Malaysia.

dumpling).6. lempeng pisang. (KM 7. (KM 7. (KM 7. (yang mudah) (KM 7.7) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum Malaysia.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 7. (KM 7.3.2) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraftangan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.5) Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaum Malaysia.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum masyarakat Malaysia.1) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di komuniti setempat.1) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya masyarakat Malaysia di persekitaran.1) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraftangan dan peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 7. cucur udang.6.2) Bermain permainan tradisional masyarakat pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 7.1) Mengecam makanan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.7. (KM 7.4) Mengenal seni dan kraf tradisional pelbagai kaum Malaysia.3) Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum Malaysia.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.5.6) Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum Malaysia. popiah.3) Mencuba cara makan pelbagai kaum.1) Bermain permainan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.2. (KM 7.6.7.2) Menyediakan makanan tradisional (Contoh: onde-onde.5. Kemanusiaan 141 . (KM 7. (KM 7.4. (KM 7.3. (KM 7. jemput-jemput pisang.4. (KM 7. (KM 7. (yang mudah) (KM 7.2) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di masyarakat Malaysia.

1.1.1. (KM 8.1. (KM 8. Kemanusiaan 142 .13) Menyanyikan lagu negeri.1. (KM 8.12) Menyanyikan lagu kebangsaan.0) Saya (KM 8. (KM 8.1) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dengan bimbingan. (KM 8. (KM 8.3) Menamakan bendera Malaysia.1.9) Mengecam bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri. (KM 8. (KM 8. (KM 8.1.6) Menamakan lagu kebangsaan Malaysia dengan bimbingan.8) Menyatakan nama negeri sendiri.5) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri dengan bimbingan. (KM 8.1) dan Negara Menghormati lambang kebangsaan Malaysia dan negeri.1.1.1.1.1.11) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri.1.14) Menamakan bunga kebangsaan Malaysia.7) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dunia.1.10) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri. (KM 8.2) Mengecam bendera Malaysia.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 8. (KM 8. (KM 8. (KM 8.4) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri dengan bimbingan.

(KM 8.4.4.2) Menghormati pemimpin.1) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti:  Tandas lelaki dan perempuan (KM 8.5.3) Mengetahui simbol awam. (KM 8.5) Mengetahui keistimewaan negara. (KM 8. (KM 8.4) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia.2.4) Menyambut Hari Kemerdekaan. (KM 8.4) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.5. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 8.1) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia dengan bimbingan. (KM 8.5. (KM 8.2) Bercerita tentang kebanggaan negara.4.1) Mengenal pemimpin negara (DYMM Yang DiPertuan Agung.2) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti:  Tempat pembuangan sampah  Tanda lalulintas  Tempat untuk orang cacat (KM 8.2) Mengenal pemimpin negara dan negeri.3) Bercerita tentang mercu tanda negara.3. (KM 8. (KM 8.3) Menyatakan tarikh Hari Kemerdekaan.5.4.2. Kemanusiaan 143 .3. Perdana Menteri) dengan bimbingan. (KM 8. (KM 8.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (KM 8.1) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.2) Menamakan Bapa Kemerdekaan. (KM 8.

4. gendang. Menara Berkembar. Sabah. Parlimen. dan juga lagu kaum lain di Malaysia. Muzium. pok amai amai. Contoh peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia: lesung. belanga tanah. Contoh mercu tanda negara: Menara Kuala Lumpur. 3. 6. 8. Sultan/Raja/Tuan Yg Terutama Negeri. Pemimpin negara dan negeri merujuk kepada: Yang Di Pertuan Agung. Contoh alat muzik tradisional pelbagai kaum Malaysia: kompang. batu giling. Bawang Putih Bawang Merah. simpan bendera dengan cara yang betul. Si Tanggang. Contoh lagu kanak-kanak pelbagai kaum masyarakat Malaysia: jong-jong inai. Kemanusiaan 144 . Contoh cerita rakyat pelbagai kaum: Sang kancil. kisar. nyiru. 2. Contoh tindakan menghormati bendera kebangsaan: jangan memijak bendera. periuk tanah. 5. kukur kelapa. Pelbagai kaum di Malaysia merujuk kepada semua kaum di Semenanjung Malaysia. serunai. gong. suranggani. Pak Pandir. 10. Contoh tindakan menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri: berdiri tegak semasa lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan. Perdana Menteri. 9.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Nota: 1. Menteri Besar/Ketua Menteri di negeri sendiri. Sarawak dan Labuan. angklung. 7. kipas padi. table dan simbal. Contoh tempat bersejarah Malaysia: Tugu Negara. memandang ke arah bendera bila lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BAHAGIAN B MODUL BERTEMA Modul Bertema 145 .

seni. Guru boleh menggubal kurikulum tema dan subtema lain yang sesuai untuk murid.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Modul Bertema Bahagian B dokumen Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KSPK) memaparkan cadangan tema dan subtema serta cadangan aktiviti yang sesuai untuk setiap subtema. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tema Minggu Orientasi Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Hidupan Alam Hidupan Subtema Miggu Orientasi Perihal Diri Saya Anggota Badan Saya Keluarga Saya Sekolah Saya Kawan Saya Jiran Saya Kebersihan Keselamatan Diri Rumah Saya Emosi Diri Makanan Air Pasir Pakaian dan Aksesori Peralatan Haiwan Tumbuh-tumbuhan Modul Bertema 146 . drama. Setiap modul subtema sebaik-baiknya merangkumi standard pembelajaran daripada pelbagai tunjang. Standard Pembelajaran yang berkenaan dengan subtema ini juga disenaraikan. Jadual 1: Cadangan Tema dan Subtema Bil. gerakan dan nilai murni sebaik-baiknya diserapkan ke dalam setiap modul bertema. Standard Pembelajaran ini dipetik daripada Bahagian A dokumen kurikulum ini. muzik. matematik. Tema dan subtema yang disenaraikan dalam bahagian ini merupakan cadangan yang boleh diubahsuai oleh guru. Unsur bahasa.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bil. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Tema Alam Sekitar Alam Fizikal Dunia Teknologi Dunia Teknologi Dunia Teknologi Negara saya Negara Saya Negara Saya Negara Saya Subtema Sayangi Alam Sekitar Cuaca Kenderaan Kemudahan Awam Pembinaan(construction) Perayaan di Malaysia Kemerdekaan Negara Lagu dan Muzik Tradisional Seni. Kraf dan Peralatan Tradisional Modul Bertema 147 .

Perkembangan Fizikal dan Estetika (PFK 1.sedih. Selamat pagi . Selamat pagi cikgu. bekerjasama dan bertanggungjawab. Kemanusiaan (KM 1. Selamat pagi cikgu.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira. Selamat pagi .takut dan marah. Pendidikan Moral (PM 4.6) Mendengar ucap selamat dan memberi respons secara bertatasusila. (Melodi : Happy Birthday)      Bercerita tentang diri sendiri.1. hobi). umur.1.1. Perkembangan Fizikal  Pertandingan membutang pakaian Modul Bertema 148 . Berlakon mengikut emosi -gembira . Sains dan Teknologi (ST 1.2) Menunjukkan sikap sistematik.butang cangkuk).1. penghargaan dan sumbangan yang diterima.takut dan marah Permainan mimik muka Penerokaan  Membawa pelajar melawat ke persekitaran sekolah. jantina. Keterampilan Diri (PSE 1. (termasuk butang katup.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 2: Cadangan Aktiviti dan Standard Pembelajaran yang berkaitan dengan setiap Tema dan Subtema CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 1.2) Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan. bangsa.2 8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz.sedih. Bersoaljawab dengan murid berdasarkan gambar.2) Menceritakan tentang diri sendiri (contoh: nama. Main peranan memberi ucapan terima kasih kepada guru dan rakan-rakan.1. BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI 1 Minggu Orientasi Minggu Orientasi Bahasa dan Komunikasi  Menyanyikan lagu ucapan selamat Cth: Selamat pagi cikgu.

3. Main peranan memberi bantuan kepada ahli keluarga. (KM 1. sedih.makanan kegemaran)  Bersoaljawab tentang kebolehan.1.3) Menceritakan pertumbuhan dan keperluan diri sejak lahir.1.2) Menyatakan kebolehan diri sendiri.1) Menyatakan kebolehan diri sendiri dengan bimbingan. jantina.2. Contoh: memulangkan barang yang dijumpai Membaca buku cerita tentang pemupukan nilai murni dalam diri kanak-kanak. (KM 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Muzik dan Pergerakan  Sing a simple song – „Good morning.umur. teacher‟ 2 Diri Saya Perihal Diri Saya Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang perihal diri (keluarga.2) Menyatakan hak kanak-kanak. rakan-rakan dan orang lain Kemanusiaan (KM 1.3) Menyatakan tanggungjawab diri sebagai seorang murid. (KM 1. takut dan marah. hobi). kekurangan diri sendiri dan mencadangkan cara mengatasi kelemahan kendiri.1.2) Menceritakan tentang diri sendiri(contoh : nama.3) Mengenal kekurangan diri sendiri. keistimewaan. (KM 1. (KM 1. (KM 1.3. Keterampilan Diri (PSE 1. Main peranan sebagai ibu dan anak.      Modul Bertema 149 .4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.2.hobi. Meneka perasaan berdasarkan gambar mimik muka Main peranan dalam pelbagai situasi yang menunjukkan sikap jujur. anak dan rakan.2. bangsa.

warga sekolah dan orang lain. Muzik. tingkahlaku. Kemas sekali.memakai baju.2) Memberi bantuan kepada ahli keluarga.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira.1.6) Menyatakan emosi mengikut situasi.4) Mengenal pasti tindakan alternatif untuk mengurus emosi.hari ini dan esok.2. membaca dan lain-lain. (PSE 2. (PSE 2.1.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri.kanakkanak dan dewasa) Menunjukkan bakat sendiri melalui pelbagai aktiviti seperti nyanyian.1. Bercerita tentang hobi masa lapang  Seni Visual dan Kraf  Mencari dan menampal gambar berkaitan dengan aktiviti kegemaran sendiri.1. (PSE 1. (PSE 1.2.sedih.. sukan.1.    Melengkapkan puzzle gambar-gambar emosi.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan. (Melodi: This is the way)  Permainan `Pukul Berapa Datuk Harimau‟ Modul Bertema 150 . Bersoaljawab tentang aktiviti yang dilakukan pada hari semalam.4) Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan.takut dan marah. (PSE 1. (PM 6.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PSE 1.3) Menunjukkan cara menghormati orang dewasa. rakan dan masyarakat setempat. Pergerakan dan Permainan  Menyanyi lagu ”Begini caranya memakai baju” Memakai baju.. lukisan. Menyusun kad pertumbuhan (bayi. Pendidikan Moral (PM 2. lukisan. Begini caranya memakai baju.2.

3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti(Contoh: jam 7 pagi. m j12 tengah hari). sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok. Membasuh muka. Selasa) (ST 10. Beginilah cara membasuh muka. Menyanyikan lagu bertemakan nilai-nilai murni.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan.1.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun. (PM 10. membasuh muka.1. Sains dan Teknologi (ST 10.7) Menyanyikan melodi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PM 6. (ST 10. (Contoh: Isnin.2.1. (ST 10.1.4) Mengamalkan sifat jujur pada diri dan rakan-rakan (PM 15.1.3) Mengenal pasti tindakan yang jujur dalam cerita yang didengar (PM 10. Kreativiti (KT 2. Jaga kebersihan (Modul: This is the way)   Modul Bertema 151 .4) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa.1.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam.1.2) Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan. Nyanyian lagu `Tujuh Hari Dalam Seminggu‟ Contoh: Rajin Adik Rajin Nyanyian lagu tentang makanan kegemaran Contoh : Hey Nasi Goreng Nyanyian lagu menjaga kebersihan diri Contoh: Beginilah cara membasuh muka.1.

8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.6) Berlakon dengan menggunakan props. (BM 3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.4.5) Main peranan mengikut imaginasi.1.1. (BM 2.1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1. Modul Bertema 152 .2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (KT 3. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (KTI 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.5.1. (KT 3. (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2. (BM 3.7.11.1.9) Menyanyi lagu mengikut tempo. (BM 2.

Melakar bentuk tubuh badan rakan yang berbaring di atas kertas mahjung.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan iaitu: lidah. dagu.mata bulatan besar – kepala    Modul Bertema 153 . pipi.3) Mengenal pasti organ deria. kulit dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini. (PFK 1.hidung bujur . lutut.1.4) Menggunakan tangan untuk menguli.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3.2) Mengenalpasti anggota badan kiri dan kanan. bahu. 3 Diri Saya Badan Saya Seni Visual dan Kraf  Melengkapkan gambar suai pasang bahagian tubuh badan manusia. dahi.2) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka: a. (PFK 1. dada. sentuhan d.6) Menggunakan jari untuk menggentel.   Menguli doh untuk membentuk model muka yang lengkap Mencubit kertas yang telah direndam di dalam air dan menampal kertas tersebut pada belon yang telah ditiup untuk menghasilkan topeng muka.5) Menggunakan jari untuk mencubit. perut. segitiga . hidung. siku. peha. hidu Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 1. kening.1. tumit. lidah. (ST 11. Menggunting kertas warna yang telah dilakarkan dengan bentuk berikut untuk membentuk muka.1. bibir. (ST 3.2. mata. (ST 3. kuku. penglihatan b. betis. pendengaran c.1.1.  Membentuk tubuh badan manusia menggunakan doh yang berbeza warna untuk anggota bahagian kiri dan kanan. telinga.mulut bulatan kecil . Menggentel kertas tisu untuk menghasilkan gambar wajah dengan teknik kolaj. pusat.1.

melompat sambil menepuk tangan Kesihatan  Menggosok gigi dengan cara yang betul.7) Menggunakan jari untuk memicit.1.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). (PFK 1. Modul Bertema 154 . Kreativiti (KTI 2.4) Menyatakan perasaan terhadap muzik yang didengar.5) Menggosok gigi dengan cara yang betul.1. (genggam jari 2 kali) Kalau anda gembira katakan pada saya.6) Menggerakkan anggota badan Melakar bentuk tapak tangan dan mewarnakannya.6) Menggunakan jari untuk menggentel.melompat 3 kali . (PFK1.1.4. (genggam jari 2 kali) Kalau anda gembira genggam jari.4.1.melompat setempat .1.  Mengikut arahan guru untuk membuat pergerakan berikut: . Kalau anda gembira genggam jari. (KTI 2. Perkembangan Fizikal  Menggerakkan anggota badan dalam aktiviti senamrobik.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 3.4.1. (PFK 1.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk. Muzik dan Pergerakan  Nyanyi lagu ‟Kalau Anda Gembira‟ Kalau anda gembira genggam jari. (KTI 2.1. Menggunting gambar manusia beranggota lengkap daripada kertas majalah dan menampalnya secara bertindih-tindih di atas kertas lukisan untuk menghasilkan montaj.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.5) Menggunakan jari untuk mencubit.4) Menggunakan tangan untuk menguli. (PFK1. (PFK 1.1. (KTI 2. (KTI 2.

1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Tunjuk atas. (BM 3. Tap Satu jari.Tap sambil membilang jari tangan dengan kiraan 1-5 secara menaik dan menurun.1. sembunyi. (KT 3. sini saya. ‘Anggota Badan’ Tangan ku di kepala.11. Lagu: Jari Tap. Tap. Ku rapatkan di sisi. ( Ulang lagi lagu ini dengan menggantikan nombor hingga 5 )  Menyanyi lagu. (genggam jari 2 kali) (Ulang dengan lain-lain perkataan)  Menyanyi lagu Jari.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. ‘Mana Ibu’ Mana ibu. Tap. tap. (Tukar lirik dengan nama-nama jari yang lain: telunjuk.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. tengah. Ku letakkan di pinggang. mana ibu.tap. Apa khabar hari ini.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. masa dan tenaga. (BM 2. Dan juga di bahu.1.4.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang.7. tap.tap. satu jari. ( jari kanan ) Sini saya. gelung rotan. Sembunyi.5. Apa khabar hari ini. Satu jari tap.4.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. manis.  Modul Bertema 155 . kelingking ) Menyanyi lagu. (KTI 2. (BM 2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.7) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik meggunakan alat seperti riben. (BM 3. Satu jari tap. tali. tunjuk bawah.

Membaca buku tentang bahagian badan.2. Penerokaan  Melawat dan meneroka persekitaran sekolah menggunakan organ deria dan merekod hasil lawatan dalam borang merekod yang disediakan. La.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.la. Modul Bertema 156 .     Menyalin perkataan nama-nama bahagian badan di dalam lembaran kerja.2. Bersoaljawab tentang alatan menggosok gigi.la.la.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.la.  Menyanyi sambil membuat gerakan Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang fungsi organ deria dan menampal gambar organ deria seperti mata. hidung.la. (BM 4. Tepuk tangan gembira. telinga dan lidah pada carta gambar wajah yang kosong. Ku angkat tanganku.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.la. jemari ku menari. Menulis angka 1-5 satu persatu dengan betul di belakang kawan.

kuku.    Menyentuh dan menyebut anggota wuduk masing-masing. hentak kaki dan ketuk meja. petik jari.Angkat tangan kanan .telinga dan muka.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Murid meneka bunyi yang dibuat oleh guru seperti bunyi tepuk tangan. Melihat carta 7 langkah mencuci tangan yang betul Bersoaljawab tentang cara menjaga kebersihan tubuh badan yang lain seperti rambut. Permainan  Pertandingan siapa cepat dalam mengikut arahan guru untuk melakukan gerakan seperti berikut : Contoh: . gigi.Sentuh telinga kiri Modul Bertema 157 . Pendidikan Islam  Melihat dan mengenal anggota wuduk dengan menggunakan kad gambar.

6) Menyata dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri. berbincang tentang sebabnya perlu menyayangi keluarga dan bagaimana menunjukkan sifat kasih sayang kepada ahli keluarga Membina buku skrap yang menunjukkan suasana atau situasi berkasih sayang di dalam ahli keluarga.5) Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga. (PM 7.2) Bercerita tentang kebaikan ahli keluarga (PM 6.1. „Sayang Keluarga‟.4) Menyatakan sebab perlunya menyayangi keluarga. keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan.   Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga.1. (PM 10. (KM 2.2) Menceritakan salasilah keluarga terdekat. (PM 7. rakan dan guru. (PM 7.1. Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang peranan dan tanggungjawab ahli keluarga.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 2. (KM 2.   Melukis gambar rumah dan menceritakan tentang rumah tersebut.1.5) Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga.1.2) Bercerita tentang rumah kediaman sendiri.  Modul Bertema 158 .1.1.3) Menceritakan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga(ikut situasi keluarga).2) Menyatakan dan menunjukkan taat 4 Diri Saya Keluarga Saya Seni Visual dan Kraf  Melengkapkan rajah salasilah keluarga terdekat dengan gambar sebenar. Pendidikan Moral (PM 7. Membaca buku atau menonton video yang bertemakan keluarga. Mewarnakan gambar yang menunjukkan sikap hormatkan ahli keluarga Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu.1.2.

(BM 2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. Bercerita tentang kebaikan setiap ahli keluarga terutamanya ibu dan bapa.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3. Bersoaljawab tentang mengapa perlu sayang dan hormat kepada ahli keluarga.     Modul Bertema 159 .5.1. (KTI 1. Main peranan tentang sesuatu situasi yang melibatkan ahli keluarga dan memerlukan watak yang bercakap benar.2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Kreativiti (KTI 1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. makan bersama-sama ahli keluarga dan lain-lain lagi. Bercerita menggunakan kad situasi yang melibatkan ahli keluarga seperti bersalam dengan ibu bapa ketika hendak ke sekolah.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.7.11. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus.1. Mendengar cerita tentang akibat daripada bercakap bohong.4. (BM 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN dan hormat kepada ahli keluarga.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 2. (BM 2.1.

petang dan malam.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2.  Main peranan (cikgu-murid) secara berkumpulan.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan. 5 Diri Saya Sekolah Saya Permainan  Permainan menggunakan waktu. atas.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun (ST 11.1.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang: depan.2) Mengecam bentuk segitiga. Bermain blok secara berkumpulan dan bekerjasama menghasilkan binaan bangunan. segiempat tepat dan segiempat sama.   Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang aktiviti rutin yang dilakukan di sekolah seharian. jam 12 tengah hari) (ST 10. luar.1. Modul Bertema 160 .2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.(Contoh: jam 7 pagi. Bermain di taman permainan prasekolah Pertandingan mencuci pinggan dan cawan selepas makan. (Isnin. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok.1. (BM 4. dalam. Sains dan Teknologi (ST 10.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam.1.1.6) Memerhati dan mengenal bentukbentuk di persekitaran (ST 11. belakang. bawah. (ST 2.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti. tengahari . Selasa) (ST 10. bulat.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (ST 10.   Permainan mencari benda tersembunyi.2.1. apa yang dilakukan waktu pagi.

Menyusun buku dan mengemas pusat pembelajaran.3. Bersoaljawab tentang peraturan di dalam kelas dan mengetahui peranan setiap murid. (ST 12.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu.6) Melukis rupa geometri iaitu segitiga.5) Memerhati warna-warna di persekitaran dan mengenalpasti warna merah. hitam.1.2. bujur.2) Membuat pelbagai binaan ( menggunakan bahan seperti blok.2. Menyebut nama guru. (KTI 1. (KTI 1. jingga. hijau.coklat. (ST 12.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh (ST 2.3. (ST 2.3) Membandingkan ketebalan objek (lebih tebal.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA    CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2. pasir ) mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya. Membuat giliran murid yang bertugas membantu menyediakan peralatan di meja makan. merah jambu. Mengenalpasti huruf vokal yang terdapat pada nama rakan.2. biru. Kreativiti (KTI 1.1. lebih ringan). Main peranan ketika ingin meminjam barang daripada kawan. Bermain teka nama alatan yang terdapat di dalam kelas. Berbual tentang gambar mengenai        Modul Bertema 161 . putih. Membaca buku cerita kisah teladan berkaitan dengan menepati masa ke sekolah. segiempat. Melakonkan situasi datang dan pulang dari sekolah. bulat.2. lebih nipis).8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. kuning.2) Membandingkan berat objek (lebih berat. ungu.

4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. perpustakaan )   Muzik dan Pergerakan    Menyanyi lagu 7 hari seminggu.1.1.1. (KM 4. Penerokaan dan Lawatan  Mengecam warna-warna yang terdapat pada mural di sekitar sekolah .5.2.1.    Membandingkan saiz. Lawatan ke sekitar sekolah ( pejabat.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas. (BM 2.1. (BM 2. padang. Kemanusiaan (KM 4.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.  Menjaga kebersihan sekolah.5) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas. ketebalan dan berat barangan dalam kelas. Melawat sekitar sekolah dan menyatakan dengan jelas nama / alamat sekolah secara lisan.4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1.4) Menyebut nama sekolah.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai kecederaan murid di sekolah. Memperkenalkan lagu sekolah dan menyanyi dengan sebutan yang jelas. Nyanyian lagu ‟Selamat Pagi Cikgu‟ Modul Bertema 162 . bilik guru. rekod dalam bentuk lukisan. kantin. (KM 4. (BM 2. Melawat dan membersihkan taman bunga Lawatan ke sekitar sekolah dan mengenalpasti bentuk-bentuk yang terdapat pada persekitaran.

Seni dan Kraf  Membuat binaan bangunan menggunakan blok kayu    Mewarna gambar pemandangan sekolah dengan teliti dan kemas . Sains dan Teknologi (ST 7.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2.11.     6 Diri Saya Kawan Saya Seni dan Kraf  Memerhati rupa bentuk muka rakan dan melukisnya.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Membuat lipatan bentuk sekolah Membina pelbagai jenis bangunan yang berlainan saiz menggunakan kotak-kotak kecil. Menggunting kertas manila menjadi bentuk bangunan sekolah.2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.7) Membilang secara menaik 1-10 dan menurun 10-1 Modul Bertema 163 . Sambung titiik-titik lakaran gambar bangunan sekolah. (BM 3. (BM 3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Melukis bentuk-bentuk geometri dan menggabungkannya menjadi sebuah bangunan.1. (BM 4.7. Melakar peta kedudukan sekolah menggunakan krayon. (BM 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.

9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan. dagu. Membuat boneka kawan Muzik dan Pergerakan  Menyanyi sambil membuat pergerakan dalam kumpulan ( lagu kawan saya ) Penerokaaan  Memerhati perbezaan rambut. bibir.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan. kening.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek-objek yang diperhatikan.6) Menghormati hak orang lain seperti: a.4) Bergaul mesra dan tolong menolong Perkembangan Sosioemosi (PSE 2. (PSE 3. bentuk muka dan ketinggian rakan dan menceritakan perbezaan itu. Kemanusiaan (KM 3. b.1. pipi. Memulangkan barang selepas meminjam.3) Menyatakan faedah berkawan.2) Bercerita tentang rakan. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2. (ST 3. (KM 5.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain.1.3.1.  Memerhati dan menamakan bahagian tubuh badan rakan seperti lidah.  Berbual berdasarkan gambar situasi menolong rakan yang di dalam kesusahan. contohnya rakan yang mengalami kecederaan. (PSE 3. Berbincang dengan rakan secara sopan dan menghormati pendapat orang lain semasa membuat perancangan membersihkan kelas/gotong royong. Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab dengan rakan-rakan secara berkumpulan untuk mengetahui latar belakang mereka. dahi. (ST 2.1.  Modul Bertema 164 .2. siku.1. dan sebagainya.1. (KM 5. bahu.5) Bertanya dengan penuh keyakinan.1.

9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.13) Menyanyi dengan gerakan.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif.2.2. (PM 14. (KTI 1.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa manjalankan aktiviti kumpulan.2. Memasak  Mari memasak : pertandingan menyediakan hidangan bersama rakan untuk minuman petang. (KTI 1.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. (KTI 2.10) Menyanyi dengan sebutan yang jelas (KTI 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN c. Membaca buku tentang kawan.2) Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu.2.1.2. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam. Kreativiti (KTI 1.1. Permainan  Mencari rakan berdasarkan kad nama bergambar. (PM 14.1) Saling berkongsi dalam mengguna kan barang dan peralatan di dalam kelas. Pendidikan Moral (PM 14.2. Modul Bertema 165 .

(BM 4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. 7 Diri Saya Jiran Saya Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang jiran.4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 3.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2. (BM 3. (BM 4. (BM 2. Kemanusiaan (KM 5.3) Menyatakan faedah berkawan.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.5. (BM 2.2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Modul Bertema 166 .2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1.1.1.2.7.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.11.

1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA      CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 5. (PSE 3. (KM 5.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat. b. (PM 14.2. menziarahi jiran yang sakit dengan bimbingan guru.6) Menghormati hak orang lain seperti: a. Mendengar cerita berkaitan dengan jiran dan menceritakan semula cerita tersebut.1. Seni dan Kraf  Melukis gambar tentang jiran. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1. kenduri. Membina carta jiran mengikut kaum di persekitaran.2.2.4) Bergaul mesra dan tolong menolong. Melakonkan watak jiran pelbagai kaum dalam situasi gotong royong. Memulangkan barang selepas meminjam. Melafazkan pantun empat kerat berkaitan jiran. Perkembangan Sosioemosi (PSE 3. c.  Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan jiran. Lakonan / simulasi tentang aktiviti yang dilakukan bersama jiran. Kuiz meneka pekerjaan jiran berpandukan lakonan secara berkumpulan.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2.2) Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu.1. Pendidikan Moral (PM 14. (KM 5.2) Menyatakan kaum di Malaysia.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa manjalankan aktiviti kumpulan. Modul Bertema 167 . meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain.

4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.5.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.4. (BM 2.11.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Kreativiti (KTI 2.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.13) Menyanyi dengan gerakan.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1. (BM 4.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 4.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2. (BM 3. (BM 3. (BM 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2. Modul Bertema 168 .6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.7.1.2. (KTI 1.

6) Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi sambil membuat aksi bagaimana cara membersih peralatan peribadi.8) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri.7) Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih. (PFK 4.1. (PFK 4.1.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan. berus gigi.1.2) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit seperti menutup mulut bila bersin dan batuk. (PFK 4.4) Menjaga kebersihan pakaian. Bahasa dan Komunikasi  Menyambung cerita bagaimana menjaga kebersihan barangan sendiri seperti sapu tangan.   Melakonkan cara membersihkan pakaian dan peralatan dalam situasi yang sebenar.8) Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki.1.1.9) Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 3.1. 8 Diri Saya Kebersihan Seni dan Kraf  Menyusun kad gambar cara membersih pakaian mengikut urutan dan melekatkannya atas kertas manila untuk dijadikan satu poster. (PFK 4. (PFK 4.1.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan.2. Membincangkan cara bagaimana untuk mengelakkan penyakit seperti menutup mulut apabila bersin atau batuk. (PFK 4. sikat. sesuai dan kemas. Modul Bertema 169 . (PFK 3. (PFK 4.1.

1. (BM 2.4. Kreativiti (KTI 2. (BM 4.2. (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.13) Menyanyi dengan gerakan.7. (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.1. (BM 4.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Modul Bertema 170 .11. (BM 3.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.5.

(PFK 5. nama ibubapa. (PFK 5. lokasi tempat tinggal (alamat) dan nombor telefon keluarga secara bergilir-gilir. lokasi tempat tinggal (alamat) dan nombor telefon keluarga. nama ibubapa. alatan elektrik b. benda tajam c.7) Memberitahu orang dewasa apabila berlaku kecemasan. Cadangkan tindakan yang perlu diambil.2.2. minta murid memberi pandangan. nama prasekolah.8) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat.9) Menyatakan cara menghindari sumber.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1. taman permainan. kecederaan atau penderaan. Menonton cerita teladan yang berkaitan dengan menjaga keselamatan diri semasa di rumah.2. lari dan memberitahu orang dewasa. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 5.5) Menyebut nama sendiri.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. (PFK 5. Membuat lakonan rakan yang cedera akibat terjatuh semasa bermain.2. (PFK 5. 9 Diri Saya Keselamatan Diri Bahasa dan Komunikasi  Murid menyebut nama sendiri.6) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit. tempat dan situasi yang membahayakan seperti: a. nama prasekolah. Menunjukkan pelbagai gambar yang berkaitan dan minta murid mengasingkan  Modul Bertema 171 .10) Menjaga keselamatan diri.2.  Menjalankan simulasi keadaan kebakaran di sekolah dan tindakan yang harus dilakukan. (PFK 5. alatan permainan    Lakonan secara berkumpulan pelbagai situasi yang bahaya.2.2.

3.3. rumah b. taman permainan d. (PFK 5.3) Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a. tempat awam (PFK 5.4) Mengenal pasti situasi yang membahayakan seperti lantai licin. sekolah c.3. masuk hospital ) Menyatakan kepentingan menjaga bahagian sulit badan kita dan batasbatasnya antara lelaki dan perempuan Berbincang dengan murid tentang bahaya mengikut orang yang tidak dikenali dan cara mengelak daripada di dekati orang yang tidak dikenali. melintas jalan raya e. Menyusun gambar mengikut urutan peristiwa dan menceritakan peristiwa itu (Contohnya: bermain di tepi jalan raya. berlaku kemalangan. (PFK 5.8) Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali. tempat awam (PFK 5. tempat sunyi f.7) Mengamalkan sikap asertif bila menghadapi situasi yang tidak selamat. Membimbing murid membaca keratan akhbar berkaitan isu-isu keselamatan      Modul Bertema 172 .1.3. (PFK 5.2. (PFK 5. Bersoaljawab tentang kemalangan yang sering berlaku di rumah. benda / bahan yang bahaya dan tidak bahaya.   Simulasi keadaan kebakaran dan anggota penyelamat menjalankan tugas. banjir.5) Mengenal anggota sulit.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang merbahaya.6) Mengenal dan menceritakan tentang contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat. sekolah dan taman permainan. Mengumpul pelbagai gambar berkaitan situasi yang membahayakan diri dan membuat buku skrap mengikut kategori.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN d.1. (PFK 5.

1. kemalangan dan bencana alam ). Bawa murid ke dapur dan tunjuk cara  Modul Bertema 173 .2.4.1.1.  Menggunakan gunting dengan cara yang betul dalam aktiviti dengan bimbingan guru. (PFK 5.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN kebakaran.1.1..11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan.1) Menceritakan perkara yang Amali  Mop lantai bilik air yang licin secara berkumpulan. (KT 3.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Kreativiti (KTI 1.T ( Contoh: „berhati-hati di jalan raya’ ) Membuat kad besar tentang panduan keselamatan dan lekat di bahagian kelas  Mari bermain dengan selamat  Utamakan keselamatan  Awas. penderaan.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. jalan raya. Cop simbol atau perkataan pada baju.5) Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian. (BM 2. ( kes penculikan.lantai licin  Sila berbaris   (KT 3.6) Berlakon dengan menggunakan props. Seni dan Kraf  Mewarna gambar pelbagai situasi berkaitan keselamatan  Membuat poster cegah kemalangan secara berkumpulan dan pamerkan di luar kelas.2.5) Main peranan mengikut imaginasi. (KTI 1.

belakang.  Muzik dan Pergerakan  Menyanyi dan melakukan pergerakan berdasarkan lagu yang berkaitan dengan keselamatan. pisau atau benda lain yang tajam.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Bawa murid ke taman permainan dan tunjukkan bahaya yang akan terjadi jika tidak mengambil langkah-langkah keselamatan.5.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang: depan.11. yang betul menghulur gunting. atas.  Menunjukkan kepada murid contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat menggunakan anak patung. (ST 11. (BM 4. Sains Teknologi (ST 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (ST 11. Merekabentuk pelbagai binaan bangunan.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.   Mengelas pelbagai rumah mengikut ciri seperti saiz. luar.2) Mengecam bentuk segitiga.7.1. Modul Bertema 174 .7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. warna. (BM 2.2. bulat.6) Memerhati dan mengenal bentukbentuk di persekitaran. (BM 3.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1. bentuk.2. bawa. (BM 4. dalam. (BM 3.2.  Menyanyi tanpa muzik lagu yang berkaitan dengan keselamatan 10 Diri Saya Rumah Saya Penerokaan  Pertandingan mencari bentuk-bentuk yang terdapat di persekitaran dan menghasilkan gambar rumah daripada bentuk-bentuk itu.

bujur.  Melukis dan mewarnakan gambar ‟Rumah Idaman Saya‟ dan menceritakan tentang rumah idaman ini. (ST 12.tebal.  Pertandingan memadan suku kata untuk membentuk perkataan yang berkaitan dengan rumah. (KTI 1.nipis. segiempat. bilik air. kecil.3) Berbual menggunakan ayat yang Modul Bertema 175 . (ST 12.rendah. .3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh Kreativiti (KTI 1.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN segi empat tepat dan segi empat sama. bilik tidur.pa + pan.2. pendek.2) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri (menggunakan bahan seperti blok. dapur.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.6) Melukis rupa geometrik iaitu segitiga.3. taman) (ST 2.ru + mah. panjang. Seni dan Kraf  Menghasilkan gambar rumah menggunakan bentuk. bulat. .3. . Membuat origamui ‟Rumah Idaman Saya‟ Murid membuat buku skrap tentang bahagian-bahagian rumah (Contohnya: bilik tetamu. Bahasa (BM 2.2.  Pertandingan membuat binaan rumah menggunakan blok atau bahan lain. bujur.   Bahasa dan Komunikasi  Murid bercerita tentang rumah mereka.1. segiempat.te + res.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. tinggi. bulat. pasir) dan menceritakan pembinaannya.1.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz: besar.bentuk geometrik iaitu segitiga.

Rumah banglo .1. (BM 2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah Modul Bertema 176 . Pertandingan memadan gambar dan perkataan .6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.Rumah teres . (BM 4. (BM 2.Rumah papan .2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.5.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.4.7. (BM 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN mudah dengan sebutan yang betul. (BM 4.11.Rumah panjang 11 Diri Saya Emosi Diri Bahasa dan Komunikasi  Meneka aksi perasaan yang dilakukan oleh guru  Meneka aksi perasaan yang tunjukkan oleh Perkembangan Sosioemosi (PSE 1.Rumah pangsa .1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2. (BM 3.

(KTI 1.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. lukisan dan tingkah laku. alat bertali) dalam muzik yang diperdengarkan. (KTI 2.  Menyebut perkataan yang lahir dari perasaan gembira. takut marah. Seni dan Kraf  Membuat boneka mudah dan gunakan boneka untuk menunjukkan emosi.4.3.2.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira. (PSE 1. Modul Bertema 177 . sedih.1.bersemangat (KTI 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan. takut dan marah Kreativiti (KTI 1. (KTI 1. takut dan marah. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu yang berkaitan dengan emosi.2.  Mendengar cerita berkaitan dengan emosi diri. guru melalui kad gambar  Menggambarkan aksi perasaan gembira dan sedih  Menyatakan perkara yang boleh menimbulkan perasaan gembira.9) Mengenal elemen dan alat muzik(had kepada gendang.4. sedih.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. sedih.8) Mengenal elemen muzik:  kuat – lembut  cepat – lambat  tinggi – rendah  panjang – pendek  sedih – gembira .4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.

11.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1.5.4.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.2.1.4.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2. (BM 2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Modul Bertema 178 . (KTI 2.10) Bercerita(talk about) tentang muzik yang diperdengarkan. (BM 3.7. (BM 4.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. (BM 3.1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 2.

3. tawar. Main peranan aktiviti menjual dan membeli makanan. (ST 2.    Bersoaljawab berdasarkan carta piramid makanan.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1. 12 Alam Bahan Makanan Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab berdasarkan gambar tentang makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. Sains dan Teknologi (ST 2.1.2. sabun.5) Mengasingkan makanan mengikut rasa.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4. pahit.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan.7) Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi Berbual tentang makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi.  Berbual tentang jenis makanan yang sesuai mengikut waktu makan.1.3. masam.6) Mengumpulkan objek-objek mengikut bau. (Contoh objek: belacan. .sarapan pagi . (ST 9.makan tengahari . (ST 9. masin.3. daun pandan).makan malam  Mengadakan simulasi jual beli makanan di mana murid belajar mengecam duit yang berlainan nilai dan memberi jumlah wang yang betul. (ST 2. ikan kering.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib/urutan.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 3.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. Modul Bertema 179 . (ST 9. contoh manis.1.

(BM 2. Memasak  Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde.2. cucur udang. jemput-jemput pisang. Kemanusiaan (KM 7.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (PFK 3.  Modul Bertema 180 . jemput-jemput pisang.   Meneka makanan berdasarkan bau atau rasa Mengenal makanan yang rosak dan basi. dumpling.2.6.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. cucur udang. Penerokaan  Mengasingkan makanan mengikut rasa.1.6.14) Menyurih menggunakan templet atau objek. lempeng pisang.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.2) Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde. popiah.2.1. popiah.  Menyurih duit syiling untuk menghasilkan duit kertas untuk tujuan simulasi jual beli makanan.2.3) Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. (BM 2.4) Mengenal makanan yang rosak dan basi. (KM 7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 3. (PFK 1.4.3) Mencuba cara makan pelbagai kaum Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (PFK 3. (tidak perlu buat semua)  Mencuba cara makan pelbagai kaum di Malaysia Seni dan Kraf  Menyediakan duit kertas untuk tujuan simulasi jual beli makanan. Menghiaskan gerai makanan untuk tujuan simulasi jual beli makanan. dumpling. lempeng pisang.5) Menyatakan jenis makanan yang sesuai mengikut waktu makan.

1) Memerhati dan mengumpulkan objek kepada yang tenggelam dan timbul.7.5.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3. Memerhatikan timbul.2) Memerhati proses perubahan keadaan ais kepada air dan wap air.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 3. (BM 4.1.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat)    dalam bekas pelbagai Modul Bertema 181 .1.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.4. Menuang bentuk. Memerhatikan perubahan air kepada wap air bila air mendidih. (ST 2. (ST 4. 13 Alam Bahan Air Penerokaan  Meletakkan ais dalam gelas dan memerhatikan perubahan keadaan daripada ais kepada air dan wap air.2.2.11. (contoh aktiviti: objek mana yang akan tenggelam dan timbul. (BM 4.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. air objek tenggelam dan Sains dan Teknologi (ST 4.

 Membuat kapal kertas dan membuat pertandingan perlumbaan kapal kertas.1.1.8) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan. pasir tidak larut dalam air) (ST 4. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu yang berkaitan dengan air Modul Bertema 182 .5. Mencampurkan air kepada bahan seperti garam.1.2. (ST 2. menyediakan sup kacang Bahasa dan Komunikasi  Membaca buku yang berkaitan dengan air. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 1. Meletakkan bahan seperti kertas dan plastik dalam air untuk melihat sama ada ia serap air atau tidak.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian seperti:  Bagaimana mengeringkan baju yang basah  membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya (ST 2.1. kepingan plastik tidak menyerap air). gula dan pasir untuk memerhatikan sama ada ia larut dalam air.3) Mengasingkan bahan kepada yang boleh larut dalam air dan yang tidak boleh larut dalam air (Contoh: garam dan gula larut dalam air.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA    CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2.4) Mengasingkan bahan kepada yang boleh menyerap air dan yang tidak boleh menyerap air (Contoh: kapas menyerap air.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan (ST 4. cawan.12) Menuang air dari jug ke dalam bekas pelbagai bentuk seperti botol.  Seni dan Kraf  Melukis menggunakan warna dan air. Sukaneka pertandingan menuang air ke dalam botol. gelas. Memasak  Membantu merah. Mencuci sapu tangan menggunakan air. kertas meyerap air.

4. (KT 3.13) Menyanyi dengan gerakan. air terjun.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. (BM 2.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya. Modul Bertema 183 . masa dan tenaga. (KTI 2.1.5. Membuat pergerakan badan seperti air sungai mengalir.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1. ombak.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan. (KTI 1.1.1. (BM 2.1.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. (KTI 1. (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kreativiti (KTI 1.

(ST 2. Mengasingkan pasir dan batu melalui proses penapisan Mengasingkan air dan pasir melalui proses penurasan.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1. Membanding beza pasir sungai dan pasir laut dari aspek tekstur dan warna. kecil. (ST 2. Sains dan Teknologi (ST 2.7. nipis.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. pendek tinggi. (BM 3.5.11.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz besar.2. tebal. rendah. (BM 4.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek-objek yang diperhatikan (Contoh objek-objek: butang yang berlainan corak.1. (BM 4.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. batu dan pasir). pasir dan lumpur.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian seperti :  Membersihkan air yang kotor menggunakan pasir Modul Bertema 184 .2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2. 14 Alam Bahan Pasir Penerokaan  Menimbang pasir menggunakan alat penimbang      Bermain pasir dan membuat istana pasir Membentuk pasir menjadi bentuk-bentuk tertentu dengan acuan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. pasir basah dan pasir kering. panjang.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 4.1.7) Membanding dan membezakan tekstur bahan (Contoh: pasir kering dengan pasir basah; permukaan yang licin dengan permukaan yang kasar). Pendidikan Moral (PM 12.1.1) Menjayakan aktiviti secara berkumpulan. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 4.1.4) Menjaga kebersihan pakaian. (PFK 4.1.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan. (PFK 4.1. 6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan. Kreativiti (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.

   

Membasuh peralatan yang digunakan dengan betul selepas bermain pasir. Meramas pasir Membanding beza antara pasir kering dan basah. Mengisi pasir di dalam beg plastik mengikut ukuran bukan piawai (Contoh: satu beg pasir bersamaan 3 cawan pasir dan mengira jumlah beg pasir).

Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang tempat dimana pasir boleh dijumpai.    Berbincang tentang kejadian pasir Bercerita tentang kegunaan pasir Mencari perkataan nama tempat yang berkaitan dengan pasir: Pasir Panjang, Ujong Pasir. Membuat buku skrap tentang jenis-jenis pasir. Menulis huruf atau perkataan di atas pasir

 

Modul Bertema

185

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1.2.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. (KIT 2.3.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi. (KTI 2.3.4) Memainkan alat improvisasi bagi menghasilkan muzik atau mengiringi nyanyian. (KTI 2.3.5) Menghasilkan bunyi untuk memberi kesan kepada situasi (contoh: cerita, puisi). Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.

Seni dan kraf  Membuat kolaj menggunakan pasir halus     Membuat kolum daripada pasir berwarna Membuat jam masa daripada botol. Menggunting kertas pasir menjadi pelbagai bentuk. Menghias cawan dengan pasir berwarna dan daun kering.

Muzik dan Pergerakan  Menghasilkan marakas daripada botol dan pasir dan menggunanya untuk mengiringi nyanyian.  Menyanyi dan membuat pergerakan kreatif lagu “Sungai”

Permainan  Pertandingan mengisi pasir ke dalam botol.

Modul Bertema

186

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

15

Alam Bahan

Pakaian dan Aksesori

Penerokaan  Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. sama b. tidak sama.   Permainan menguntai butang / manik mengikut warna. Mengasingkan objek dan membuat perbandingan.

Sains dan Teknologi (ST 2.1.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek yang diperhatikan (Contoh: pelbagai jenis butang). (ST 6.2.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak, lebih atau kurang. (ST 2.3.4) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: Saiz (besar dan kecil, panjang dan pendek) Tekstur (licin dan kasar) Berat (berat dan ringan) Jumlah (banyak dan sedikit) (ST 2.3.5) Mengumpulkan objek-objek yang mempunyai dua ciri yang sama: a. Warna dan bentuk b. Saiz dan bentuk

Seni dan Kraf  Membuat kolaj berdasarkan satu ciri.    Membuat lipatan baju mengikut saiz. Merekacipta gelang atau rantai. Menggunting dan menampal untuk

Modul Bertema

187

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN c. Warna dan saiz (Contoh: segitiga hijau, bulat kecil) (ST 6.1.1) Memadankan objek berpasangan yang sama seperti kasut, sarung tangan. (ST 6.1.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring, kasut dengan sarung kaki. (ST 6.1.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. sama b. tidak sama. (matching equal and unequal groups) (ST 6.4.3) Mengecam corak berulang di persekitaran. (ST 6.4.4) Melengkapkan corak berulang yang diberi. (ST 6.4.5) Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya. (ST 9.1.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (ST 9.1.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib.

 

menghasilkan satu bentuk yang bermakna. Melipat pelbagai jenis pakaian . Melipat menghasilkan pelbagai bentuk .

Bahasa dan Komunikasi  Memadankan objek secara berpasangan seperti kasut,sarung tangan.     Menjalankan aktiviti jual beli dan membuat simulasi tukar duit. Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia berdasarkan kad gambar. Menonton pertunjukkan fesyen pakaian melalui audio visual. Memadan pakaian mengikut kaum.

Permainan  Permainan mencari pasangan mengikut arahan. a. Pakaian sama jenis b. Pakaian tidak sama jenis   Pertandingan memakai pakaian Permainan siapa paling cepat menyarung

Modul Bertema

188

1. baju.7) Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk dengan bimbinga.2. (PFK 1.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 1. butang cangkuk (PFK 1.11) Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali Modul Bertema 189 . Pertandingan memakai tali pinggang dengan cara yang betul dan kemas.8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz (termasuk butang katup.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 9.1. beg (PFK 1.14) Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek sarung kaki dan sarung tangan.2.2.9) Menggunakan tangan untuk menzip seluar.10) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan (PFK 1. (PFK 1.1.   Menguntai menggunakan pelbagai jenis manik dan tali.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk (PFK 1.2.

(KTI 1. Kemanusiaan (KM 7.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1. (BM 2.4. (BM 2.2.1.5.2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. (BM 2.2) Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia.1.13) Memakai tali pinggang dengan bimbingan. Kreativiti (KTI 1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. Modul Bertema 190 . Bahasa (BM 2.

Pertandingan mengelaskan peralatan.3) Membandingkan dan mengumpulkan objek mengikut satu ciri a. (BM 3.tapak kaki dan batang straw.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (ST 8.  Mengumpulkan peralatan mengikut fungsinya. (ST 2. Projek membina rakit daripada straw dengan menggunakan peralatan yang sesuai.hidung.panjang dan pendek)   Modul Bertema 191 . 16 Alam Bahan Peralatan Penerokaan  Aktiviti mengukur panjang dan tinggi objek dengan menggunakan ukuran seperti jengkal. straw.  Menguji sama ada peralatan (contohnya bola) tenggelam atau timbul di air. (BM 4.2.mata.2. Sains dan Teknologi (ST 2.1.2) Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor sehingga nilai 10.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.7.3) Mengenalpasti organ deria.telinga.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (besar dan kecil. tapak kaki.kulit dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini.4) Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai seperti jengkal. (ST 3.11.lidah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.3.1. (BM 4. saiz. buku.

5. Seni dan Kraf  Mewarnakan gambar peralatan. lebih atau kurang.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak.membersihkan air yang kotor menggunakan pasir (ST 6.3. kasut dengan sarung kaki. sama b.  Aktiviti membersihakan peralatan yang telah digunakan.  Aktiviti origami . .1.2) Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah harian seperti. (ST 2. berat (berat dan ringan) (ST 2. Bahasa dan Komunikasi  Membuat buku skrap tentang peralatan-peralatan tradisional seperti nyiru. (ST 2.  Mengesan objek yang boleh tertarik pada magnet.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas (ST 6.membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya .mengeringkan baju yang basah .4. bubu. Aktiviti demonstrasi  Aktiviti tunjuk cara untuk mengendalikan alatan yang merbahaya seperti pisau dan gunting. tampi Modul Bertema 192 . tidak sama.1.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a.melipat kertas untuk membuat replika peralatan.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang dibuat dengan bimbingan. Muzik dan Pergerakan  Murid menyanyikan lagu berkaitan dengan peralatan. tekstur. labu. (ST 6.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN b.2.(licin dan kasar) c.

1.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 9.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang bahaya (PFK 4.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan.2. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 1.1.1.1. (ST 9.6) Menjalankan penyiasatan terbimbing tindakan magnet ke atas magnet lain.5) Menjalankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas objek.2.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (ST 4. (PFK 1.1. (ST 9.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli. Modul Bertema 193 . (ST 4.1.13) Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol (PFK 5.1) Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian.

2) Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde.jemput-jemput pisang.lempeng pisang.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.2) Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif Kreativiti (KTI 1.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu.6. (KTI 2. Modul Bertema 194 .popiah.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.1.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 4. Perkembangan Sosio emosi (PSE 2. (KTI 1.1.dumpling.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas – meletakkan barangan di tempat asal.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 7.5.1.3. (KM 7.2. cucur udang.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri (PSE 3.

7.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.4.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 2.5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 3.1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.2.11.2. (BM 4. Modul Bertema 195 .1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 2. (BM 3.

8) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan. Bersoaljawab tentang tayangan video tersebut.3. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 5.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.5.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. tempat dan situasi yang membahayakan seperti melintas jalan raya Kreativiti (KT 3.kenderaan tidak bertayar    Menonton tayangan video tentang caracara yang betul untuk melintas jalan raya. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.6) Berlakon dengan menggunakan props. (BM 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1.2.9) Menyatakan cara menghindari sumber.kenderaan bertayar empat . 17 Dunia Teknologi Pengangkutan Penerokaan  Mengasingkan kad gambar kenderaan di darat. Bahasa dan Komunikasi  Menghasilkan buku skrap berikut: . Modul Bertema 196 .1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1. di air dan di udara.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 2.4. (BM 2. (BM 2. Melakonkan semula dengan yang telah ditonton dalam tayangan video keselamatan di jalan raya.kenderaan bertayar dua .

2. Kemanusiaan (KM 8.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1) Membina satu lingkungan yang lengkap. (ST 12.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.3.2.2. (BM 4. (BM 3.     simbol Menamakan simbol-simbol yang terdapat pada jalan raya dengan bimbingan guru.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.7. (BM 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. Lakonan membeli setem dan mengepos surat di pejabat pos. Menamakan jenis-jenis kemudahan awam yang diketahui. pasir) mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya.11.3.2) Membuat pelbagai binaan (menggunakan bahan seperti blok. Bercerita semula cerita yang didengar berkaitan dengan penggunaan kemudahan awam. 18 Dunia Teknologi Kemudahan Awam Komunikasi  Mengecam dan membezakan tandas lelaki dan perempuan.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti :  Tempat pembuangan sampah  Tanda lalulintas  Tempat untuk orang cacat Sains dan Teknologi (ST 12. Modul Bertema 197 .

(KTI 1. (KTI 2. (KTI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 12. Kreativiti (KT 3.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Menyusun lidi / kayu kecil membentuk satu lingkungan dan membilang.3. Melukis dan melabel kemudahan awam yang terdapat di sekitar sekolah seperti pondok telefon dan perhentian bas. Membuat telefon daripada cawan kertas dan tali tangsi.2.1. Simulasi di stesyen bas: cara membeli tiket berbaris menaiki dan turun bas.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.4.2.   Seni dan Kraf  Membina model pelbagai replika kemudahan awam daripada doh.     Membina menara daripada blok / kotak. Membuat buku skrap tentang simbolsilmbol kemudahan awam di kawasan persekitaran. (BM 2. Membuat model pondok bas menggunakan set binaan pasang  Modul Bertema 198 . Lakonan orang melakukan vandalisme pada perhentian bas dan cara mengatasinya.6) Berlakon dengan menggunakan props.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. (KTI 2.1.1.1.1.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 2.13) Menyanyi dengan gerakan.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.

6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.    Muzik dan Pergerakan  Nyanyian lagu ”Telefon Berbunyi”   Pergerakan kreatif mengikut lagu. (BM 4. Membuat pergerakan kreatif menggunakan muzik rancak yang bersesuaian. Sains dan Teknologi (ST 12. Modul Bertema 199 .2. gunting dan tampal mengikut nombor yang 1-10 Membina model bas sekolah dan membilang tingkap yang terdapat pada bas tersebut.1) Membina penghubung antara dua objek / binaan dan memberi alasan mengapa penghubung itu dipilih.2.5.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 3.1.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.7. siap/lego  Mencari pelbagai gambar kemudahan awam di dalam akhbar dan gunting bagi membuat poster/montaj Bermain doh dan membentuk objek yang berkaitan dengan kemudahan awam Cop gambar pondok telefon.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. 19 Dunia Teknologi Pembinaan (construcktion) Penerokaan  Membina jambatan atau bangunan menggunakan blok dan menceritakan cara pembinaannya.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.11. (BM 3.

Memerhatikan lingkungan yang dibina oleh guru kemudian membina lingkungan menggunakan pelbagai bahan dan menceritakan pembinaan tersebut.3) Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah.11. (ST 11.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2) Membuat pelbagai binaan (menggunakan bahan seperti blok. Membina istana pasir dan mencerita tentang cara pembinaannya. (ST 12.   Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang karya pembinaan sendiri.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat/kukuh. (BM 2.1) Membina satu lingkungan yang lengkap.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Membina menara menggunakan bahan terbuang seperti botol plastik. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.pasir mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya. Modul Bertema 200 .1.3. (ST 12.4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 12.2. (BM 3.  Membaca buku berkenaan dengan pembinaan.1.2.3.

6) Mengumpulkan haiwan mengikut habitatnya.    Memadankan haiwan dengan tempat tinggal. (KTI 1. ikan-air.4.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. (ST 3. 20 Alam Hidupan Haiwan Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang jenis ikan mengikut saiz dan warna melalui pemerhatian. Mengasingkan gambar haiwan mengikut habitatnya. Kreativiti (KTI 2.13) Menyanyi dengan gerakan. burung-pokok) (ST 3.4.4) Memerhati ikan dalam akuarium dan menceritakan tentang saiz dan warna ikan.4.haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan) (ST 6. Mengelas haiwan berdasarkan bilangan kaki menggunakan kad gambar. lebih atau kurang. Penerokaan  Meneka dan mengecam tempat tinggal (habitat) haiwan dengan betul. kerbau-sawah. lembu-padang.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3.5) Mengecam tempat tinggal haiwan.7) Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan utamanya (Contohnya:haiwan yang makan daging. katak-air dan darat. (ST 3.   Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu dengan pergerakan badan. Seni dan Kraf  Mewarna gambar haiwan Modul Bertema 201 .1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak. Membanding beza dan mengelaskan gambar haiwan mengikut makanan utamanya. Permainan memadankan gambar haiwan dengan makanan utamanya. ayam-reban. itik-kolam.1.2. (Contoh:kucing-rumah.4.

1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 4.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2.11.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 4.5. (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2. (BM 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1. (BM 3. (BM 2.4.1.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 2. Modul Bertema 202 .7.

Projek menanam bawang atau kucai dan lihat perubahan pertumbuhannya.7) Memerhati dan mengumpulkan sayur-sayuran mengikut ciri berikut: a. pendek– panjang      Menyusun daun mengikut bentuk Mengumpulkan daun mengikut warna Membezakan tekstur daun Memerhatikan urat daun.3.6) Memerhati dan mengumpulkan bunga daripada persekitaran sekolah dan kediaman mereka mengikut: a. saiz (Nota: Perekodan boleh dibuat melalui lukisan dan bukan menggunakan bunga yang sebenar) (ST 3.9) Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak 21 Alam Hidupan Tumbuhtumbuhan Penerokaan  Menyusun daun mengikut seriasi kecil – besar.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3. warna b.3. Menyusun pelbagai jenis sayuran di sudut main peranan berdasarkan dua kumpulan : sayuran berdaun dan berbiji.3. Melawat taman bunga dan memerhatikan pelbagai jenis bunga yang berlainan warna dan saiz. Mengasingkan pelbagai bijirin mengikut rupanya.3. tekstur d.8) Memerhati dan mengumpulkan buah-buahan yang biasa dijumpai mengikut warna dan berbiji. bentuk e. berbiji (ST 3. warna b.5) Memerhati dan mengumpulkan daun daripada persekitaran sekolah dan kediaman mengikut: a. urat daun (ST 3. (ST 3.     Modul Bertema 203 . saiz c. warna daun b. Menanam biji kacang hijau di atas tisu basah dan rekodkan perkembangan pertumbuhannya menggunakan jadual. menggunakan kanta pembesar.

Mengenalpasti huruf vokal dalam perkataan buah-buahan dan sayursayuran yang biasa dijumpai. Modul Bertema 204 . (KTI 1.buahbuahan yang dijual di pasar.2. Kreavititi (KTI 1.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.1.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.     Seni dan Kraf  Membuat penanda buku daripada bunga yang dikeringkan.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya.2.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.2. KTI 1.   Bersoaljawab tentang sayuran. Melakonkan watak pesawah / pekebun bekerja. (KTI 1.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. (KTI 1.1.2. (KTI 1.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang tumbuh-tumbuhan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan.2. (KTI 1. Melakonkan watak penjual bunga dan pembeli berdasarkan lagu ( lagu Gadis dan Bunga) Main peranan ikut imaginasi ( apa jadi pada tumbuhan pada hari ribut ) Membaca buku berkaitan dengan tumbuhan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN benih dari segi ketinggian dan pertambahan daun dengan bimbingan.

(BM 2.1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 3. Membuat kolaj daripada daun yang dikeringkan dan ranting pokok. (KT 3.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (KT 3.4. Menganyam tikar daripada daun kelapa dengan bimbingan. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu dengan iringan muzik/perkusi.5) Main peranan mengikut imaginasi.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.5.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1.6) Berlakon dengan menggunakan props.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik. (BM 2.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA       CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2.3. Modul Bertema 205 .1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Menari tarian canggung sambil membuat aksi menampi padi. (BM 2. Membuat rantai / kalungan bunga Membuat model buah durian daripada surat khabar dengan teknik tampalan .1.7. (KIT 2. Membuat montaj daripada gambar bunga.  „Ku tanam pokok bunga‟  „Bunga matahari‟  „Buah-buahan di Malaysia‟  „Tanya sama pokok‟  „Ke pasar minggu‟   Membuat pergerakan yang berkaitan dengan lagu yang dinyanyikan.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi.4. Mewarna pelbagai gambar sayur-sayuran dan bunga. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.

jus hijau adalah campuran buah kiwi dan epal hijau)  Matematik  Membilang kelopak bunga. bungabungaan.  Mengenal nilai wang daripada aktiviti jual beli sayuran. Mengumpulkan buah-buahan mengikut warna untuk dibuat jus (jus merah adalah campuran buah tembikai dan strawberi.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.  Aktiviti meramas kelapa parut bagi menghasilkan santan dan membuat pengat labu dengan bimbingan. (BM 4.11. (BM 4. Membuat marakas menggunakan kacang hijau ataupun kekacang lain.2. buah-buahan. Memadan gambar tumbuhan dengan nombor Menyelesaikan masalah operasi tambah   Modul Bertema 206 .2. biji benih dan nyatakan nombor. daun.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Memasak  Memotong buah bagi menghasilkan rojak buah dengan bimbingan.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN dan tolak menggunakan biji benih (bahan maujud).12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. Semasa perkelahan.   Mengukur panjang sayuran dengan tali pengukur dan rekod dalam jadual. Aktiviti Luar  Berkelah di taman. sederhana. pantai.6)Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran dan alam semula jadi seperti tidak mengotorkan alam sekitar.1. Modul Bertema 207 . besar )  22 Alam Sekitar Sayangi Alam Sekitar Seni dan Kraf  Menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan buangan. Selepas perkelahan itu. Menimbang berat buah / sayur menggunakan alat penimbang digital / analog dan rekod dalam jadual. (KTI 2.2.3. guru meminta murid mengecam bunyi dalam alam sekitar dan menikmati keindahan alam.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).1. Kreativiti (KTI 1. murid digalakkan menceritakan semula perasaan mereka semasa berada di alam sekitar i itu dan juga menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan kutipan mereka daripada perkelahan tersebut. (KTI 1. Menyusun buah/bunga/sayur mengikut saiz ( kecil. (KTI 2. air terjun.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. sungai atau hutan.

haiwan. masa dan tenaga. Contoh lagu: “Tanya Sama Pokok”  Membuat gerakan badan fenomena alam.2. air terjun. daun pisang. kelapa) (KM 6. matahari kepada hidupan di dunia. udara. hutan. ladang.2.2) Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air.1.3) Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai. Bahasa dan Komunikasi  Menonton video berkaitan dengan kepentingan air.3) Bercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada pelbagai bahan kegunaan manusia.4) Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti:  Pertumbuhan dan pereputan pokok.1. Kemanusiaan (KM 6.2) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air. matahari kepada hidupan di dunia. (KM 6. contohnya pergerakan awan. (contoh: daun mengkuang. sungai.1. (KM 6.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang.  Perubahan cuaca (KM 6. Modul Bertema 208 . (KTI 2. udara.1. angin.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KT 3. angin.6) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang.4. satu perbincangan di adakan. Selepas tontonan. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan alam sekitar semula jadi. taman.

6) Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar.3) Bercerita tentang kepentingan menjaga alam sekitar.4.3. (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.3.7) Menjalankan aktiviti kitar semula. (KM 6. (KM 6.3.1.3.8) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam (Contoh: bina taman). Bahasa dan Komunikasi (BM 2.4) Menjauhi diri daripada tempattempat yang telah tercemar.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 6.5)Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia.3. (KM 6. (KM 6. (KM 6.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.3. Modul Bertema 209 .3.1. (KM 6.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.9) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi.

 Memerhati awan.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2.1.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (ST 5. Murid membuat perbandingan berhubung dengan bayang-bayang ini.2) Memerhati dan menceritakan awan pada cuaca yang berbeza seperti hari panas. (BM 3.5) Memerhati dan merekod bayangbayang objek pada waktu berbeza dalam sehari.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.6) Membandingkan panjang bayangbayang setiap murid pada masa yang sama.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Merekod keadaan awan pada carta cuaca setiap hari.  Modul Bertema 210 . (BM 3. cuaca mendung.1.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.11. (ST 5. (BM 4. cuaca berangin dan hari hendak hujan.1.2. melakar dan mewarnakan awan pada keadaan cuaca yang berlainan. (BM 4.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Sains dan Teknologi (ST 5. 23 Alam Fizikal Cuaca Penerokaan  Aktiviti melakarkan bayang-bayang seorang murid atau tiang di luar bilik darjah pada waktu berbeza dalam sehari.

pelangi.menjemur kain Kreativiti (KTI 2. awan.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik. (BM 2.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas.3) Membandingkan aktiviti yang dijalankan dalam cuaca yang berbeza.memakai payung Hari panas . Modul Bertema 211 .7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat) (ST 5.1. (BM 2. Memerhatikan pelangi dan melukis pelangi berdasarkan pemerhatian.4) Meneroka pembentukan pelangi.1.1.1.  Aktiviti kumpulan melukis satu poster berkenaan apa yang boleh dilakukan dalam cuaca yang berbeza.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Bahasa dan Komunikasi  Membaca buku berkenaan cuaca. Seni dan Kraf  Melukis gambar pelangi.2.bermain layang-layang Hari redup . (KTI 1. (ST 2.bermain bola/ beriadah Hari hujan .4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 5. Aktiviti membuat pelangi dalam atau di luar kelas.1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.4. Contoh: Hari berangin . (contoh aktiviti: objek mana yang akan tenggelam dan timbul. Muzik dan Pergerakan  Menyanyikan lagu berkaitan awan cuaca dan pelangi.

(BM 4.11.3 Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.5.7. (BM 3. (BM 3. KM 5.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.3.2 Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia. Kreativiti (KTI 1. (BM 4.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. 24 Negara Saya Perayaan Hari Raya Aidil Fitri Bahasa dan Main Peranan  Main peranan bersalaman dengan ahli keluarga pada pagi hari raya.3.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai Memasak  Membuat kuih raya.2. Kemanusiaan KM 5.  Menghidang juadah hari raya Sambutan Hari Raya Modul Bertema 212 .2.  Bercerita dan bersoaljawab tentang pengalaman semasa menyambut hari raya.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2. (KTI 1.

Menganyam ketupat Menghasilkan sampul duit raya.4. Muzik dan Pergerakan  Nyanyian/karaoke lagu-lagu hari raya  Nyanyian beraksi hari raya dalam dua kumpulan besar berdasarkan lagu ‟goreng pisang‟ Modul Bertema 213 .1.5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN aktiviti dengan bimbingan.1.1.3. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.7. (KTI 2. (BM 3. Sambutan hari raya di dalam kelas prasekolah Tunjukcara solat sunat hari raya Seni dan Kraf  Membuat kad ucapan Hari Raya Aidil Fitri       Menghias kelas Melukis baju raya sendiri Mencantikkan baju raya dengan menggunakan pelbagai teknik. (BM 2.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (KTI 1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 2. Melukis gambar suasana sambutan hari raya.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2. (KTI 2.

kerbau ) Kemanusiaan KM 5.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.2.3. 25 Negara Saya Perayaan di Malaysia Contoh: . Memadankan gambar tunggal utama sesuatu perayaan di Malaysia. unta.2.Gawai .8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.3 Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.Krismas .Ponggal .6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.3. biri-biri. KM 5.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.Pesta Keamatan Bahasa dan Komunikasi  Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan. (BM 4.Hari Raya Qurban . Contoh :  Gawai Dayak ( menuai padi)  Pesta Keamatan (menuai padi)  Krismas ( Pokok Krismas)  Ponggal (Memasak Susu dalam periuk tanah dan tebu)  Hari Raya Qurban (penyembelihan haiwan seperti lembu.   Membuat buku skrap tentang perayaanperayaan di Malaysia.3.2. (BM 4. (KTI 1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2. Modul Bertema 214 . (KTI 2. Kreativiti (KTI 1.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.2 Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.11. (KTI 1.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. kambing.

1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1. (BM 3.2.7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.11.2.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.1.4. (BM 4. (BM 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 2.5. (BM 4.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2. Modul Bertema 215 . (BM 3.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.

3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan (KM 7.2.     Bersoaljawab tentang haiwan yang menjadi lambang pada tahun tersebut. Seni dan Kraf  Membuat tanglung daripada kertas warna secara berkumpulan dan membuat Modul Bertema 216 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 5.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 2. (KTI 2.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. Bersoaljawab tentang makanan istimewa pada Tahun Baru Cina. (KTI 1. Mengeja perkataan tertentu yang terlibat dalam tema ini.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.1.3.2. Melakonkan watak penari tarian naga melakukan persembahan .2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia. (KM 5. Sambutan Tahun Baru Cina  Menyambut Tahun Baru Cina dalam kelas prasekolah Bahasa dan Komunikasi  Bercerita pengalaman berkunjung ke rumah rakan yang menyambut perayaan ini.3.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. angpau dan lain-lain.1.2.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum masyarakat Malaysia. 26 Negara Saya Perayaan Tahun Baru Cina Seni dan Kraf  Bergotong-royong menghias kelas dengan bahan yang berkaitan dengan sambutan Tahun Baru Cina seperti tanglung. (KTI 1. Kreativiti (KTI 1.3.

6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.      Memasak  Mengenali makanan istimewa yang biasa dihidangkan semasa perayaan ini.11. Membuat lipatan kertas membentuk sampul angpau.5) Main peranan mengikut imaginasi. perarakan di sekitar sekolah. Modul Bertema 217 . warna dan pergerakan.4. (BM 3.  Membuat mini tanglung daripada sampul angpau. Menghias pokok limau dengan riben merah dan tanglung yang dihasilkan. Mencari gambar berkaitan sambutan Tahun Baru Cina di dalam akhbar atau majalah dan membuat buku skrap.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Menonton video berkaitan tarian singa dan bersoaljawab tentang tarian tersebut dari aspek muzik.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Membuat anyaman membentuk ikan dengan menggunakan sampul angpau.2. (BM 2.5.7.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.6) Berlakon dengan menggunakan props. (KT 3. (BM 2.1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KT 3.  Memotong limau dengan bimbingan dan membuat jus.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 4. pakaian.1. (BM 3.1. (BM 2. Mewarna gambar situasi sambutan Tahun Baru Cina.

Menari tarian singa bersama iringan muzik dengan bimbingan.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.3. Kemanusiaan (KM 5.  Sambutan Deepavali di kelas prasekolah.2.3.    Matematik  Membuat operasi tolak berdasarkan bahan maujud (limau . (KM 5.2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia. Muzik dan Pergerakan  Mengecam pelbagai bunyi daripada CD yang dipasang ( bunyi mercun. kuih) 27 Negara Saya Perayaan Deepavali Sambutan Deepavali  Lawatan ke rumah jiran yang merayakan perayaan Deepavali. Modul Bertema 218 . bunyi gendang )  Bermain alat perkusi simbal yang menjadi alat penting dalam persembahan tarian singa.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Menyanyi lagu Selamat Tahun Baru Cina dengan bimbingan. Melakukan pergerakan kreatif menggunakan muzik yang sesuai.

Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan Deepavali. (KTI 1.3.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.2. (KTI 1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). (KTI 2.1.1.2.1. (KTI 2. Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang pengalaman semasa menyambut perayaan Deepavali.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Seni dan Kraf  Mewarna gambar perayaan Deepavali.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kreativiti (KTI 1. (KT 3.5) Main peranan mengikut imaginasi.  Bersoaljawab tentang bagaimana membantu rakan yang menyambut perayaan Deepavali.1.1. (KT 3.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.  Mewarnakan kad perayaan Deepavali. Modul Bertema 219 .6) Berlakon dengan menggunakan props.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.

7. Pok amai amai. 28 Negara Saya Lagu dan Muzik Tradisional Muzik dan Pergerakan  Menyanyikan lagu kanak-kanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2.5. Aktiviti menari tarian tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 7. (BM 4. Suranggani. (BM 4.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2. (BM 3.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.3) Menyanyikan lagu kanak-kanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia (KM 7.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.11. (BM 3. (BM 2. Contoh lagu: Jongjong Inai.4) Mengenal alat muzik tradisional pelbagai kaum.   Memainkan perkusi dengan iringan muzik tradisional.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum Modul Bertema 220 . Kemanusiaan (KM 7.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2.2.4.

7.2.2) Bermain permainan tradisional masyarakat pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 7. Contoh cerita: Sang kancil. Contoh tarian: tarian joget. Pak Pandir.2.5) Memainkan perkusi dengan beat yang konstan (constant beat). si-tanggung.4. tarian kambadi Bahasa dan Komunikasi  Aktiviti bersoaljawab tentang pelbagai jenis peralatan muzik tradisional.3.8) Memainkan perkusi mengiringi  Modul Bertema 221 .2) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di masyarakat Malaysia.11)Mengenali lagu dan muzik dari pelbagai budaya di Malaysia.2. (KTI 2.   Membuat buku skrap peralatan muzik tradisioanal.7) Memainkan perkusi dengan iringan muzik.6) Memainkan perkusi mengikut tempo (laju-lambat) (KTI 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN masyarakat Malaysia.8) Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan. Kreativiti (KTI 3. tarian kipas. Pak Pandir. Aktiviti mendengar cerita berdasarkan buku cerita. Bawang Putih Bawang Merah (KM 7.2.1. (KTI 2. Si Tanggang. (KTI 2.4) Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai (kuat-lembut).2. (KTI 2. bawang putih bawang merah) Akktiviti menonton CD cerita-cerita rakyat seperti Sang Kancil. (KTI 2.

(BM 3.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN muzik. (BM 2. Modul Bertema 222 . (BM 4.1. (BM 2.7. (BM 2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.4.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan .2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.5.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.11. (BM 4.

tokoh-tokoh .1.Litar Formula 1 Sepang .4.1.kereta nasional .1.Jambatan Pulau Pinang Memadankan gambar mercu tanda dengan kad perkataan nama-namanya yang betul.Putrajaya .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 8. (KM 8. 29 Negara Saya Kemerdekaan Negara Bahasa dan Komunikasi  Mendengar kisah tentang riwayat hidup Bapa Kemerdekaan iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan bersoaljawab mengenainya. (KM 8.14) Menamakan bunga kebangsaan Malaysia.Menara Berkembar Petronas .4. (KM 8.1. (KM 8. (KM 8.   Modul Bertema 223 .pemimpin negara Melihat gambar mercu tanda negara dan bercerita tentangnya. Bercerita tentang perkara-perkara yang telah menjadi kebanggaan negara: . (KM 8.2) Menamakan Bapa Kemerdekaan.4) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.1.12) Menyanyikan lagu kebangsaan.1.Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) .9) Mengecam bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri.10) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri. (KM 8.   Bersoaljawab tentang negeri sendiri.3) Menyatakan tarikh Hari Kemerdekaan.11) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri.1. (KM 8.4.7) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dunia.bangunan-bangunan .tempat-tempat pelancongan .Menara Kuala Lumpur .13) Menyanyikan lagu negeri.1. (KM 8. Contoh mercu tanda negara adalah: . (KM 8.8) Menyatakan nama negeri sendiri.

1. Bercerita tentang tempat-tempat bersejarah di Malaysia.4) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.Sultan/Raja/Tuan yg Terutama Negeri sendiri .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 8.1.2) Mengenal pemimpin negara dan negeri Kreativiti (KTI 2. (BM 2.5.    Bercerita tentang tempat-tempat bersejarah di negeri sendiri .2.Yang dipertuan Agung .1. (KM 8.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). Modul Bertema 224 .3) Bercerita tentang mercu tanda negara.5.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.Menteri Pelajaran  Muzik dan Pergerakan  Nyanyian lagu-lagu patriotik. (KM 8. Menonton dokumentari tempat-tempat bersejarah di Malaysia dan bersoaljawab mengenainya.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. seperti lagu ”Tanggal 31”  Aktiviti perbarisan/kawad kaki. Melihat potret-potret dan menyebut nama-nama pemimpin negara: . Bahasa dan Komunikasi (BM 2.Perdana Menteri .2.2.2) Bercerita tentang kebanggaan negara.5. (KTI 1. (KM 8. (KTI 1.Menteri Besar/Ketua Menteri negeri sendiri .

5.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Menyanyi lagu negeri dengan penuh perasaan sambil berdiri tegak dan memandang ke arah bendera negeri. (BM 3.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.    Pertandingan mewarna Jalur Gemilang Menghasilkan Tangan Gergasi Jalur Gemilang Memerhati bunga raya sebenar dan kemudian melukis gambar bunga raya dan mewarnakannya.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3. (BM 2.7.2. Menyanyi lagu kebangsaan Negaraku dengan penuh perasaan sambil berdiri tegak dan memandang ke arah Jalur Gemilang. Modul Bertema 225 .  Seni dan Kraf  Mengecam warna-warna yang terdapat pada bendera Malaysia dan bendera negeri. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Penerokaan  Meneroka glob untuk mengenalpasti kedudukan Malaysia.4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 4.11.

1.4.1.daun pisang. (KTI 1.5) Menyatakan pandangan secara lisan hasil karya sendiri dan rakan (KTI 1.makanan. Mewarnakan gambar. Kraf dan Peralatan Tradisional Seni dan Kraf  Mengayam tikar menggunakan pelbagai bahan (kertas warna.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya. Bahasa dan Komunikasi  Pertandingan mengenal peralatan tradisional menggunakan kad gambar.1. daun kelapa dan lain-lain)   Membuat buku skrap tentang pelbagai peralatan tradicional. (KTI 1.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Pendidikan Moral (PM 7. (PSE 3.2) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraf tangan berunsur budaya pelbagai kaum 30 Negara Saya Seni.3.  Menonton CD berkaitan dengan peralatan tradicional.2.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan. Kreativiti (KTI 1.3.1.13) Menghasilkan kraf tradisional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai. Permainan  Pertandingan permainan tradisional Lawatan  Mengadakan lawatan peralatan ke muzium bagi melihat peralatan tradisional.7) Mengenali keistimewaan diri dan menunjukkan bakat. barangan dan peralatan seperti permainan.7) Berkongsi idea. (PSE 2.7) Menghayati benda yang dilihat disentuh dan didengar Kemanusiaan (KM 7. Modul Bertema 226 . (KTI 1.

(BM 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Masyarakat Malaysia.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (BM 2.5.5.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1. Modul Bertema 227 . (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.7.11. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 3.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2.1. (BM 4. (KM 7.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 3.

7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2. Modul Bertema 228 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.

LAMPIRAN CADANGAN JADUAL WAKTU 229 .

230 .

10 (40min) Selasa Perbualan Morning pagi routine Morning Perbualan routine pagi Morning circle Morning circle Morning circle Rabu Morning routine Khamis Morning routine Jumaat Rutin pagi Nota: 9.20 11.30(20 min) 10.10 (10min) Isnin 8.10 – 8.30 9.20-11.00 (30 min) Aktiviti Thematic English Luar module basic module Matematik Modul English bertema basic module Outdoor Modul Modul activity bertema asas BM Modul Modul Modul bertema bertema asas BM Thematic module Thematic Thematic module module 10. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 50% masa pengajaran dan pembelajaran ( p & p)dalam BM dan 50% masa p & p dalam BI dapat dikekalkan.30-10.0010.50-11.30-9.00 (10 min) Thematic Pendidikan Pendidikan Reflection module Islam Islam Thematic module Thematic module Thematic module Modul bertema Modul Asas Modul BM bertema Modul bertema Thematic module Pendidikan Islam Modul bertema English Basic Module Pendidikan Islam Reflection Recess Rehat Recess Reflection Refleksi Recess Refleksi 1) Penggunaan Bahasa Malaysia (BM) dan Bahasa Inggeris (BI )sebagai bahasa instructional: : 600 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar Bahasa Malaysia – Contoh 1 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.30 (20 min) 8.50 10. 231 .30 (30 min) Recess 10.50 11.00 – 8.50(20 min) (30min) (30min) 12.10-9. 8.

232 .10 (40min) 9.30 (20 min) 8.3010.10 (30 min) 10.00 (10 min) Reflection Matematik Modul bertema 8.20-11.5011.00 – 8.10 (40min) Outdoor activity Thematic module Modul bertema 9.00 (30 min) Recess 11.30-11.00 (10 min) Reflection Rabu 10.30-11.20 (30min) Modul bertema Thematic module Pendidikan Islam 11.00 – 8.10 (40min) Aktiviti Luar 8.50 (20min) Thematic module 11.00 (30 min) Modul bertema 9.5012.5012.30 (20 min) Morning circle 10.00 (30 min) Modul asas BM Thematic module Modul asas BM 10.00 (20 min) Thematic module 10.30 8.10-9.10-9.50 (20 min) Modul bertema Thematic module Modul bertema 11.30 (20 min) 9.0010.40 (30 min) Pendidikan Pendidikan Recess Islam Islam 9. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.50 (30min) Modul bertema English Basic Module Pendidikan Islam 11.10 (10min) Morning routine 8.30 (30min) Thematic module 11.30-10.0011.30-10.40 (30 min) Selasa Perbualan Morning pagi routine 8.3011.10 – 8.30-9.30-9.4011. 8.1010.30-9.10 (20 min) (10min) Rutin Perbualan pagi pagi 8.0011.5012.00 (10 min) Refleksi Khamis Morning Morning routine circle Jumaat Morning Morning routine circle Recess Reflection Recess Refleksi Nota: (1) Penggunaan BM dan BI sebagai bahasa instructional: : 600 minit setiap satu bahasa (2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 50% masa p & p dalam BM dan 50% masa p & p dalam BI dapat dikekalkan.10 (10min) Isnin 8.40-10.50 (20min) English basic module 11.30 (30 min) Modul asas BM 10.10 – 8.10-9.Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar Bahasa Malaysia – Contoh 2 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.10 – 8.30 (30 min) Rehat 9.0010.30 (20 min) Thematic Module Thematic module Modul bertema 11.00 – 8.30 (30min) English basic module 10.

30-10.20-11.30 (20 min) Thematic module 9.10 (40min) Aktiviti Luar 9.00 (30 min) English basic module 10.20 (30min) 模组教学 /Modul bertema dalam BT/ Pendidikan Islam English basic module 11.0010.50 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidik an Islam 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.50-11.30 (30 min) Recess 10.50-12. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum boleh dibina.10-9.10 (10min) Morning routine 8.30-9.00 – 8.50 (20 min) Thematic modules 10.10 – 8.3010. 8.30 (20 min) Perbualan pagi 8.00 (10 min) 总结 /Refleksi dalam Bahasa Tamil (BT) 总结 /Refleksi dalam BT Isnin Selasa 例常活 动/Rutin pagi dalam BT Morning circle Rabu 例常活 动/Rutin pagi dalam BI 例常活 动/Rutin pagi dalam BT Morning circle 数学 基础教学 /Modul asas Matemati k dalam BT 体健/ 户外活动 Modul Bertema Modul asas Recess BM Thematic modules Modul bertema Modul asas Rehat BM Thematic modules 华语 基础模组 /Modul asas BT Thematic module 华语 基础模组 /Modul asas BT English basic module Reflection Khamis 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT Modul bertema Modul Bertema Modul asas BM 休息 Modul Bertema Reflection Jumaat Rutin pagi 晨谈 /Perbualan Modul bertema Modul Bertema 模组教学 /Modul 233 Recess Modul Bertema 模组教学/ Modul 模组教学/ Modul Refleksi .Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar bukan Bahasa Malaysia – Contoh 1 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.

00 (30 min) bertema dalam BT 10.20-11.30-10.50-12.10-9.30 (30 min) 10.30 (20 min) 9.30-9. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 1/3 masa p & p dalam BM.00 – 8. 1/3 masa p & p dalam BI dan 1/3 masa p & p dalam BC/BT dapat dikekalkan.10 (40min) 9.10 (10min) 8.20 (30min) bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11.00 (10 min) Nota: 1) Penggunaan BM.50 (20 min) 10.10 – 8.50 (30min) bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11.8.50-11.30 (20 min) pagi dalam BT 8. 234 .0010.3010. BI dan Bahasa Cina (BC)/Bahasa Tamil (BT )sebagai bahasa instructional: : 400 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.

30-10.30-9.10 – 8.30-11.00 (30 min) Thematic module 11.00 (10 min) 总结/Refleksi dalam BT Rabu 8.00 (10 min) Reflection Isnin 模组教学 English / Modul basic bertema module dalam BT/Pendid ikan Islam Selasa 8. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.10 (10min) 例常活动 /Rutin pagi dalam BT 8.00 – 8.20-10.50-10.10 (40min) 体健/ 户外活动 9.50 (30 min) Modul Asas BM 10.30 (20 min) 9.20 (30min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.50-11.00-11.30 (20 min) Modul bertema 9.10-9.50 (20 min) Thematic module 9.20-11.20 (30 min) Recess 10.10-9.20-10.00 – 8.10 – 8.50 (30min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.50 (30min) Thematic module 11.10 (40min) Modul bertema 9.Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar bukan Bahasa Malaysia – Contoh 2 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.20-11.30 (30 min) Recess 10.10 (10min) Morning routine 8.30 (20 min) Morning circle 8.00-10.30 (20 min) Thematic module 9.20-11.00 – 8.50 (20 min) Modul Bertema 9.50 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11.50-12.30-9.00 (10 min) 总结/Refleksi dalam BT 235 .50-10.20 (30 min) Rehat 10.10 (40min) 模组教学 /Modul bertema dalam BT/ Pendidika n Islam 9. 8.30-9.10 – 8.30 (20 min) Perbualan pagi 8.30-9.50-11.50-12.30 (20 min) 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT 8.00 (30 min) 10.20 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidika n Islam 10.30-9.20 (20min) Thematic module 11.10-9.10 (10min) Rutin pagi 8.50 (30 min) English basic module 11.50-12.

Khamis 8.30-9. BI dan BC/BT sebagai bahasa instructional: : 400 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.10-9.10 – 8. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 1/3 masa p & p dalam BM.30 (20 min) Morning circle 9.00 – 8. 236 .40-11.10 – 8.00 (10 min) Refleksi 1) Penggunaan BM.10-10.30 (30 min) Modul asas BM 10.00 (10 min) Reflection Jumaat Nota: 8.00 – 8.10 (40min) 数学 基础教学 /Modul asas Matemati k dalam BT 8.30-11.50 (20min) Modul bertema 11.30 (20 min) 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT 8.40 (30 min) Modul Bertema 10.50-12.50 (20 min) Thematic module 11.10-9.10 (40min) Aktiviti Luar 9.30 (30min) Modul bertema 11.30-11.00 (30 min) Recess 11.00 (20 min) Modul Bertema 11.30-10.00-11.40-10.10 (30 min) 休息 10.10 (10min) Morning routine 8.10 (10min) 例常活动 /Rutin pagi dalam BT 8.00-11.50-12.00-10.30-11.30 (20 min) Modul Bertema 9.30-9.00 (30 min) Modul asas BM 10.40 (30 min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 9. 1/3 masa p & p dalam BI dan 1/3 masa p & p dalam BC/BT dapat dikekalkan.30 (30min) English basic module 11.

Zaitoon bt. Ghani AMN (sehingga Ogos 2010) Datu Dr Hj. 2010) Dr.Abdul En Tajul Affendy Hassan 237 . Bujang (mulai September. Zakaria Pn. Mokolus K Rowther Ketua Editor Ketua Unit Prasekolah(sehingga Januari. Ali bin Ab.PANEL PENULIS Penasihat Pengarah Tn. Ng Soo Boon Editor En. 2010) Ketua Sektor Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak (mulai Februari. Rohani bt. Julaihi Hj. Hj. Shamsudin Jamil Pn. 2010) Penasihat Editorial Ketua Sektor Perancangan Dasar dan Penyelidikan Hjh.

Rahman Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Matematik Rendah Unit Pendidikan Khas Unit Pendidikan Muzik Unit Bahasa Melayu Unit Bahasa Melayu Unit Bahasa Cina Unit Pendidikan Kesihatan Unit Bahasa Inggeris Unit Rendah Pendidikan Islam Unit Pendidikan Seni Visual Unit Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Unit Pendidikan Kesihatan Unit Bahasa Tamil Unit Bahasa Inggeris Unit Sains Teras Unit Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan 238 . Hjh Ho Wooi Cheng Indira Popatlal Jagdesh Kaur Gill Mohd.Salam Aziz Naim Baharuddin Basir Bakhtiar Mohd.Nizam Mohd. Hjh Norzila Ani. Ismail Hasnah Nordin. Utz Muhd. Najib bin Najmuddin.Salleh Farizah Hanim bt.Yusof Norasyikin Hashim.BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Ng Soo Boon. Shamsudin Jamil Rohani Abdul Tajul Affendy Hassan Zaitoon Zakaria Kamarul Azman Abd. Hjh Ramanathan a/l Nagarathinam Regina Joseph Cyril Zainon Majid Zamrus A. Dr.

Ustaz Norbe Mohd. Johor Institut Perguruan Perempuan Melayu Melaka Jabatan Pelajaran Kelantan Pejabat Pelajaran Daerah Jabatan Pelajaran Pahang Jabatan Pelajaran Johor Jabatan Agama Islam Dan Moral Institut Perguruan Islam Institut Perguruan Perempuan Melayu Melaka Jabatan Pelajaran Pahang Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Jabatan Pelajaran Kedah Jabatan Pelajaran Pahang Bahagian Pengurusan Sekolah Harian PERSATUAN BUKAN KERAJAAN/SWASTA/LAIN-LAIN Aishah Zanariah Abdullah Chiam Heng Keng. PP Institut Perguruan Tun Hussein Onn. Taiping Jabatan Pelajaran Sarawak Jabatan Pelajaran Selangor Institut Perguruan Raja Melewar Institut Perguruan Temenggong Ibrahim. PEJABAT PELAJARAN DAERAH. Prof. Jantan Hjh Nik Asiah Salleh Hjh Rohana Musa Leow Kim Hin Mariah Mansor. Mohd. Ustazah Nahwiuddin Abdul Manaf. Nor Normasura Jani Poobalan a/l Manika Rohana Ismail Roszilah Mohd.Let Azilawati Abu Bakar Ewe Meng Huat Goh Wah Im Habsah bt.Salleh. Batu Pahat Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti. INSTITUT PENDIDIKAN GURU Abu Bakar bin Saad Alimah bt. Tn Hj Zulkernai Fauzi Penyelaras Prasekolah PPD Seberang Perai.BAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA /JABATAN PELAJARAN NEGERI. Arif Shaari Abu Hasan Zaharuddin Hj. Ustazah Freddy Chan Kin Yee Jeyawathi Perera Lina Yeoh Gaik Li Persatuan Montessori Malaysia Persatuan Pendidik Profesional Awal Kanak-kanak Malaysia Penceramah Agama Bebas Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia 239 . Dr Esah Rabiah bt. Shamsudin. Atan Asmah Mohamad Atang Hj.

Shaari Chua Seok Khuan Ding Pei See SK Tambun Tulang. Hjh Mohd. Kuala Ketil.Amin Shaarani. Kedah Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasional SEKOLAH Abd. Perak SK Brickfield 1. Hamid Asma Dewi Shaari Azahar bin Madar Azlin bt.Maryati Ayob Maznah Harith. Kedah SJK(C ) Hua Lian 3. Selangor SJK ( C ) Gua Musang. Arau.Sumum. Jln Cempedak. Perlis SK Lubuk Sireh. Kuala Lumpur SK Teloi Kanan.Mohamed Azhari Azmi bin Ibrahim Baidah Sabran Chan Yee Mong Che Tom bt. Kelantan SK Gedong. Sentol 240 . Syukor Salasiah Hj. Hamzah Norsheila Abdullah Oh Yean Choo Patricia Teh Tamil Emban Tan Wat Ngor Lydia Foong Eveeleen Ling Radziah. Kangar SK Khir Johari. Sg. Sg. Ghani bin Abd. Sabak Bernam. Brickfield. Datin Kalthom Musa Ng Shau Peng An Najwa Child Development Centre Sdn Bhd/Persatuan Islam Malaysia Institut Education to Learn Institut Education to Learn Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Pengasuh Berdaftar Malaysia Institut CECE Tadika Peter & Jane Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia Universiti Kolej SEGI Persatuan Pendidik Profesional Awal Kanak-kanak Malaysia Persatuan NAECEEM Institut Education to Learn Child Resource Institut KEMENTERIAN/JABATAN LAIN Low Mei Li Norain Abd. Taiping SJK(C ) Chi Man. Petani. Kedah SK Parit Bharu. Tn Hj Normah bt. Hashim Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasional.

Kedah SK Kuala Dipang. Pahang SK Serayan Keranji. Sg. Kota Bharu SK Bintulu. NS SK Puteri Pandan. Tanjong Malim. Melaka SJK ( C ) Hin Hua.Aziz. Sirat Masitah Abdul. Alor Gajah.Ismail Ali Zaiton Ahmad. Kangar SK Taman Ria. Taiping. Yahya. Perak SK Simpang Ampat. Ipoh. Kota Bharu. Alor Setar. Terengganu SJK(T) Batang Berjuntai. Hjh Zubaidah Mohidin Zulbasri bin Husin SJK(T) Ldg. Kuantan. Sabah SJK( C) Tun Tan Cheng Lock SJK(C) Cheroh. KL SK Mulong 2. Mohd Isa Rogayah bt. Beranang. N. Selangor SK Seri Perlis. Kedah SK Permatang Badak. Bahau. Sungai Petani. Petani. Selangor SK Seri Aman.Ghayathiri a/p Kubbusamy Halidah Laili Shaarani Hasnah bt. Sulaiman. Perak SK Seri Buntar . Hjh Mohd. Ustazah Soh Lih Ru Suzanee bt. Selangor SJK(C ) Sentul. Rinching. Mahidin Karamjit Kaur Gill Khairul Akhbar bin Abd.Hamim Marina bt. Raub. Perak SK Panggu. Hulu Selangor. Pahang SK Parang Puting. Kuala Lumpur SK Penghulu Abu Bakar. Kelantan 241 . Pokok Assam. Mohamed Bandi Nyanamani a/p Muniandy Puspa Devi a/p Munisamy Puziah Ano bt. Kota Bharu. Hor Lee Lan Jenny Law Fui Let Juliana bt. Ipoh. Muhammad Thelagam a/p Deevraju Usop Maulana Wong Ming Tsuey Yee Su Keong Zaharah bt. Pahang SK Kpg. Bandar Tun Razak.Buluh. Kudat. Pahang SK AU Keramat. Kedah SK Pusat Dungun. Klang. Baharu Lanjut. Hjh.Sembilan SK Limau-limauan. KL SK Manjoi 2. Mat Arip Rosilah bt. Perak SK Wan Sulaiman Siddiq. Che Adnan Siti Arfah bt. Kedah SJK(T) Kg. Baling. Lundu. Perak SJK(T) Bedong. Kedah SK Bukit Serok. Selangor SK Jempol. Sarawak Guru Besar SK Cator Avenue. Lubok Segintah. Sarawak SK Sg. Rizal Hussin Noor Haris bin Dzulkifli Noor Huzaina Abdul Majid Nor Atiqa Abdullah Nor Khamidah bt. Selangor. Ah. Ridhaudin Husin Mohd.Pandan SK Hulu Bernam. Ahmad Roslina Bidin Rukumani a/p Sheeraman Rusni bt. Kelantan SJK (T) Port Dickson. SK Kg. Triang.

Dr Timbalan Ketua Pengarah Operasi JPNIN Universiti Tun Abdul Razak Universiti Putera Malaysia Universiti Kebangsaan Malaysia Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dr Rohani Abdullah. Tanjong Malim 242 . Dr Sharifah Nor Puteh. Hjh Bustam Kamri.LAIN-LAIN (Penghargaan kepada individu berikut yang turut menyumbang idea semasa sesi sumbangsaran penyemakan kurikulum) Azizah Ariffin. Dr Siti Eshah Mokhsein.