Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

PRASEKOLAH

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2010

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

DRAF DAN SULIT

ii

SIKAP DAN NILAI .BAHASA MALAYSIA TUNJANG KOMUNIKASI .PENDIDIKAN ISLAM iii v vi 1 2 7 15 16 21 24 26 28 29 31 33 45 53 65 75 .BAHASA CINA TUNJANG KOMUNIKASI .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KANDUNGAN muka surat FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KATA PENGANTAR MATLAMAT DAN OBJEKTIF FOKUS DAN ORGANISASI KURIKULUM STANDARD KANDUGAN KURIKULUM REKABENTUK KURIKULUM PERUNTUKAN MASA STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN STANDARD PENTAKSIRAN STANDARD DOMAIN KREATIVITI ORGANISASI DOKUMEN KURIKULUM STANDARD KERANGKA KONSEP KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN BAHAGIAN A: STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENGIKUT TUNJANG TUNJANG KOMUNIKASI .BAHASA INGGERIS TUNJANG KOMUNIKASI .BAHASA TAMIL TUNJANG KEROHANIAN.

SIKAP DAN NILAI .PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA .KREATIVITI TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI – AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK TUNJANG KEMANUSIAAN BAHAGIAN B: MODUL TERAS BERTEMA LAMPIRAN – CADANGAN JADUAL WAKTU PANEL PENGGUBAL 109 117 135 145 229 237 iv .PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA .PENDIDIKAN MORAL TUNJANG KETRAMPILAN DIRI .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan DRAF DAN SULIT 83 91 97 TUNJANG KEROHANIAN.

emosi dan jasmani.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti berikut: Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangankan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berketerampilan. v . masyarakat dan negara. berakhlak mulia. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.

masa dan tenaga. Pada masa yang sama. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran. maka KSPK memperuntukkan masa yang lebih panjang untuk pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris berbanding dengan apa yang terdapat dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003. pendekatan bersepadu adalah ditekankan. serta kreativiti dan pemikiran kritikal dapat dijana. Kriteria pemilihan aktiviti memberi keutamaan kepada pengalaman yang menyuburkan (enriching). dan berkisar pada enam tunjang yang akan diteruskan pada sekolah rendah dan sekolah menengah. berbentuk modular. KSPK digubal berdasarkan rekabentuk kurikulum berasaskan standard. Penggubalan KSPK mengambilkira keperluan bagi memastikan kesinambungan antara KSPK dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) berlaku. Hasil kajian jangka panjang mendapati pelaburan pada peringkat awal kanak-kanak memberi pulangan yang positif kepada kerajaan dan masyarakat. pelbagai pihak telah dilibatkan seperti guru. pegawai dari Kementerian Pelajaran. selamat (safe) dan menyeronokkan (fun). Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. inkuiri penemuan. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003 telah disemak dan akhirnya Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) telah dihasilkan dan dilaksanakan mulai 2010 di semua prasekolah kerajaan dan bukan kerajaan. minda kanak-kanak ini dapat dirangsangkan. Institusi Pengajian Tinggi Kerajaan dan Swasta. prasekolah telah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan kebangsaan dan pada tahun 2003 Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang pertama telah dilaksanakan. KSPK digubal berdasarkan kepada prinsip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan Kanak-kanak dan teori pembelajaran kanakkanak. Badan-badan Bukan Kerajaan (NGO) dan tadika swasta. sikap dan emosi yang positif dapat dibina.penglibatan aktif (engaging). Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah. kanak-kanak ini akan lebih bersedia untuk menghadapi alam persekolahan pada peringkat yang lebih tinggi. Melalui asuhan dan pendidikan yang sesuai. Berpandu kepada asas ini. BUJANG) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2010 . belajar melalui bermain. (DATU Dr HJ. pendekatan bertema.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KATA PENGANTAR Perkembangan dan pertumbuhan pesat berlaku dalam diri individu kanak-kanak pada usia enam tahun yang pertama. Dalam usaha menyediakan KSPK. Pendekatan pembelajaran berpusatkan murid. pensyarah. semakin banyak hasil kajian neurosains menunjukkan kaitan antara pendedahan rangsangan pada peringkat awal dengan perkembangan minda kanak-kanak yang optimum. Bersesuaian dengan keperluan semasa dan berpandu kepada teori pembelajaran yang menyatakan kanak-kanak mampu belajar lebih daripada satu bahasa. Menyedari hakikat ini maka pada tahun 1996. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Selepas lima tahun pelaksanaan. JULAIHI HJ.

xiv. viii. Membina kecergasan badan. Mempunyai tubuh badan yang sihat. Menggunakan kemahiran berfikir kritis. xii. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. vii. x. emosi dan sosial. Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan. kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. iv. xvi. ix. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. v. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan MATLAMAT Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. xviii. Mengembangkan daya kreatif dan estetika Menghargai keindahan alam dan warisan budaya OBJEKTIF Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. xiii. emosi. Mengamalkan nilai murni. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. Pendahuluan 1 . rohani. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. kreatif dan bermakna. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. vi. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan menyelesaikan masalah. xi. xix. intelek dan rohani seperti berikut: i. iii. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. xv. Mempunyai kematangan emosi. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. ii. xvii. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan.

PERKEMBANGAN FIZIKAL & ESTETIKA Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi. bahasa Malaysia. menekankan kepada inkuiri penemuan. Prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak dan mengambil kira perbezaan antara individu. KOMUNIKASI Kemahiran berbahasa.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan FOKUS Pendidikan Prasekolah berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. Sikap dan Nilai. Kemanusiaan. belajar melalui bermain. Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah sama dengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah. penyelesaian masalah. sikap & nilai ORGANISASI KURIKULUM Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal dengan memberikan penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanakkanak berumur empat hingga enam tahun. SAINS & TEKNOLOGI Pendekatan Inkuiri. bertema. dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. Kerohanian. Fokus utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kanak-kanak. Sains dan Teknologi. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek. Perkembangan Fizikal dan Estetika serta Perkembangan Ketrampilan Diri (rujuk Rajah 1). Melalui proses pengajaran dan pembelajaran ini. kemahiran saintifik dan sikap saintifik Pengetahuan dan kemahiran matematik. pengetahuan sains. INSAN SEIMBANG KEROHANIAN. bahasa Cina dan bahasa Tamil. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: Komunikasi. ICT. bakat dan apresiasi KEMANUSIAAN Ilmu dan amalan kemasyarakatan & alam sekitar setempat. negara & global KETRAMPILAN DIRI Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum Penghayatan semangat patriotisme & perpaduan Rajah 1: Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Pendahuluan 2 . kanak-kanak akan memperoleh konsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka meneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak. SIKAP & NILAI Amalan agama dan kepercayaan. Untuk tujuan kesinambungan. kreativiti. bahasa Inggeris.

Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam Pendidikan prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanak-kanak. hormat-menghormati. simulasi. sikap dan nilai merangkumi pendidikan Islam dan pendidikan Moral. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. bernasyid. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. kerjasama. aktiviti hands-on. Sikap dan Nilai dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak. ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin. berwuduk. semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain. bertanggungjawab. kasih sayang. pencapaian emosi yang positif. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris adalah wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar. melakukan pergerakan solat. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi mereka kurang stabil dan mantap. berterima kasih. kejujuran. Murid prasekolah belajar bersuci. berdikari dan berdisiplin. menyanyi. Pada masa yang sama murid ini juga mengenal asas bahasa Al Quran. meneroka dan bermain. pembinaan konsep kendiri positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu. toleransi. Pendidikan Islam Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman. baik hati. Tunjang Ketrampilan Diri . Pendidikan Moral Pendidikan moral prasekolah memberi fokus kepada pelakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaan kepada Tuhan. Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah. semasa rehat. Rukun Islam. Pendahuluan 3 . kemahiran bertutur. Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dipelajari oleh murid di prasekolah yang beraliran bahasa Cina dan bahasa Tamil. keadilan. Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. Tunjang Kerohanian.Perkembangan Sosioemosi Tunjang Kerohanian. hemah tinggi. kerajinan. Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. Bahasa Inggeris. Perkembangan sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan mengurus emosi sendiri.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Komunikasi Tunjang ini terdiri daripada Bahasa Malaysia. keberanian. huruf hijjaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan. kesederhanaan.

Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni. dan apresiasi muzik. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan fizikal diri. menari dan membuat gerakan secara kreatif. pengalaman awal untuk memainkan perkusi. aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan. Apresiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain. pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif. Perkembangan Kreativiti Perkembangan kreativiti merangkumi seni visual. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis. Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa. Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. Tabiat yang dibina akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. Kanak-kanak diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. penglibatan dalam aktiviti sukan. kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat. Pendidikan Muzik merangkumi aktiviti menyanyi. Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat. matematik dan lain-lain. Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan. kemahiran motor kasar serta kordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya. menyambut objek. membaling objek serta postur yang betul semasa duduk. ekspresi kreatif dan apresiasi. Pendahuluan 4 . Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. Tunjang ini juga menekanan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri. penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetik merangkumi Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta Perkembangan Kreativiti Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang menguatkan kawalan otot mereka. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus. berlakon.

lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga. Pendahuluan Modul Asas merangkumi Bahasa Malaysia. Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan. Semasa proses penerokaan ini. Tunjang Kemanusian menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. nombor. Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid. bentuk dan ruang. awal matematik. Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada murid prasekolah menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal Matematik Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung. komuniti dan alam sekitar. sistematik dan teliti akan terbentuk. Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk membina tema-tema pembelajaran. nilai wang. Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini. sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu. Pengalaman ini termasuk konsep pranombor. magnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi. alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul. rakan. Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan(contoh: tumbuhan. Bahasa Cina(untuk prasekolah yang aliran bahasa Cina). aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok dan penggunaan ICT. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini. Awal Matematik konsep waktu. air. Modul Asas Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada murid prasekolah. haiwan). Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusian memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan. Bahasa 5 . operasi nombor yang mudah. lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus. Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja. Modul Asas dan Modul Bertema Pendidikan prasekolah dilaksanakan melalui modul asas dan modul bertema. Dalam proses penerokaan ini. Bahasa Inggeris. membanding dan mengelas juga akan dikembangkan.cuaca). mengukur menggunakan unit bukan piawai.

Walaubagaimanapun. Alam Bahan dan Alam Fizikal. peratus masa perlu dinaikkan. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Bahan adalah Air dan Pakaian. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Fizikal adalah Cuaca. Pendidikan Islam. Contoh tema yang boleh dibina untuk Negara saya adalah Perayaan Hari Raya. pendidikan moral dan matematik. Aktiviti rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri. Pada awal tahun modul asas mengambil masa lebih kurang 35% daripada waktu prasekolah. Modul teras juga merangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama yang bertauliah. Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. Secara umumnya modul asas bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tamil(untuk prasekolah yang aliran bahasa Tamil). mengira. Aktiviti rutin Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah. perbualan pagi. maka ia perlu dikelaskan sebagai modul teras asas. tetapi pada akhir tahun. adalah dicadangkan tema-tema ini dibina berdasarkan kategori berikut: Diri saya. Lagu dan Muzik tradisional. Negara saya. modul teras tema mengambil masa lebih kurang 35% masa prasekolah tetapi pada akhir tahun. Pendidikan Moral. Modul asas diberi masa yang khas dalam jadual waktu prasekolah. keperluan setempat dan keperluan semasa. membaca doa dan makan semasa rehat. peratus masa ini mungkin berkurangan jika murid didapati sudah menguasai kemahiran asas 4 M. Modul Bertema Pengajaran dan pembelajaran prasekolah sesuai dilaksanakan melalui tema yang membawa makna kepada kanak-kanak. Aktiviti rutin mengambil lebih kurang 30% daripada masa prasekolah. Modul Bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa. refleksi sebelum balik. Matematik dan Permainan Luar. menulis. maka Aktiviti Luar juga dianggap sebagai modul teras asas. saya. Kawan saya. Pada awal tahun. Kandungan dalam aktiviti rutin merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Keluarga Pendahuluan 6 . Alam Hidupan. Contoh tema yang boleh dibina untuk Diri saya adalah Sekolah saya. menaakul). Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Hidupan adalah Haiwan dan Tumbuhan. Pendidikan Moral diajar semasa murid beragama Islam belajar Pendidikan Islam. Guru boleh menentukan tema pembelajaran mengikut keperluan murid. Kemerdekaan Negara.

poems and stories.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD KANDUNGAN Jadual 1: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Ask simple questions. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Develop interest in reading. Read phrases with understanding. Dramatize familiar situations and stories. Acquire pre-writing skills. Writing skills Listening and speaking skills Listen to and discriminate sounds. Jadual 2: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Membaca perkataan. Melakonkan watak-watak mengikut situasi. Berinteraksi dengan mesra. Membaca buku dengan cara yang betul (prabaca).Bahasa Inggeris At the end of preschool students are able to: Kemahiran Membaca Reading Skills Kemahiran Menulis Pendahuluan 7 . Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul. Listen to and understand meaning of simple words.Bahasa Malaysia Focus Fokus Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Pada akhir prasekolah murid boleh: Mendengar dengan penuh perhatian. Acquire writing skills. Acquire and use simple phrases and statements.Z. Membaca ayat dalam konteks. Mengenal bentuk huruf A . Membaca ayat tunggal yang mudah. Acquire knowledge of print and ethics in reading. Listen to and enjoy nursery rhymes. action songs. Listen to and follow simple instructions. Menguasai kemahiran pratulis Menguasai kemahiran menulis. Sing songs and recite rhymes and poems. Identify letters of the alphabet. Membina dan membaca sukukata. Membaca frasa. Mendengar dan mengecam bunyi perkataan. Pre reading Skills Understand that printed materials contain meaning. Mengamalkan tabiat membaca. Read simple sentences with understanding. Merangsang pertuturan melalui soal jawab. Mengenal huruf konsonan. Perform a variety of language forms and functions in a social context. Menceritakan semula apa yang didengar. Mengenal huruf vokal. Read simple words with understanding. Tell simple stories.

Membaca menggunakan pelbagai bahan bacaan. Menggabungkan huruf supaya menjadi perkataan dan membaca.Bahasa Tamil Pada akhir prasekolah murid boleh: Berinteraksi dengan sopan. Kemahiran menulis Menguasai kemahiran pratulis. Mendengar Mendengar dan mengecam bunyi perkataan. Kemahiran Menulis Menguasai kemahiran pratulis Menguasai kemahiran menulis. frasa. Bertanyakan soalan. ayat yang sesuai. Menceritakan apa yang didengar semula menggunakan ayat yang mudah. Membaca dengan sebutan yang betul. Melakonkan watak-watak mengikut situasi. Kemahiran Mendengar dengan penuh perhatian. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Jadual 4: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Bertutur dengan menggunakan perkataan.Bahasa Cina Fokus Fokus Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Pada akhir prasekolah murid boleh: Mendengar dengan penuh perhatian. Membaca ayat. Memberi jawapan kepada soalan yang dikemukakan. Berinteraksi secara soal jawab Melakonkan watak-watak dalam cerita yang didengar. Menulis perkataan. Membuat persediaan membaca. Membaca frasa. Mengenal frasa. Membaca perkataan. Kemahiran Membaca Mengenal kaitan antara gambar dan perkataan. Membina tabiat membawa. dan Bertutur Menyebut apa yang didengar.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 3: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Kemahiran Membaca Mengenal dan membaca huruf. Pendahuluan 8 .

Mencapai Emosi yang Positif Sirah Akhlak Membina Kemahiran Sosial Asas Bahasa Al Quran dan Tulisan Jawi Pendahuluan 9 . Membina kebolehan mengawal diri. Menghafaz beberapa surah dari juzu’ Amma. bijaksana dan amanah. Mengenali emosi orang lain. Membina semangat dan sikap yang positif. Mencontohi akhlak Rasullullah S.W. perasaan dan pandangan orang lain.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 5: Standard Kandungan untuk Tunjang Kerohanian. Emosi Mengurus emosi sendiri. Mengetahui Rukun Islam. Melakukan amalan seharian mengikut adab seperti melafazkan doa. Jadual 6: Standard Kandungan untuk Tunjang Ketrampilan Diri .A.A. bercakap benar. Pada akhir prasekolah murid boleh: dan Mengenali emosi sendiri. Bersuci dari najis. Melakukan wuduk Mendirikan solat.Perkembangan Sosio-Emosi Fokus Mengenali Mengurus Sendiri. Membina keyakinan untuk berkomunikasi. iaitu sabar. Mengetahui Sirah Rasullullah S. Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi. Melafazkan Kalimah Syahadah. Mengenal bahasa Al. Membina konsep kendiri.Pendidikan Islam Fokus Aqidah Ibadah Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui Rukun Iman.W. Memahami keperluan.Quran Mengenal huruf jawi. rajin. Menyelesaikan konflik yang berlaku semasa aktiviti kelas. Sikap dan Nilai .

Mengamalkan sikap adil dalam perlakuan seharian. terhadap diri dan Mengamalkan sikap berterima kasih. Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuan seharian. Fokus Kerajinan Kerjasama Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan harian. Kasih Sayang Menyayangi diri. Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya. Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan. masyarakat setempat. Mengamalkan sikap jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli keluarga. warga sekolah dan orang lain.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 7: Standard Kandungan untuk Kerohanian. keluarga dan orang di sekeliling. Kesederhanaan Membantu ahli keluarga. Toleransi Bertanggungjaw ab Berterima Kasih Hemah tinggi Hormatmenghormati Bertanggungjawab persekitaran kelas. Menghormati anggota keluarga. Berinteraksi dengan yakin di sekolah. Keadilan Keberanian Kejujuran Pendahuluan 10 . Menghormati orang dewasa. berdikari dalam rakan dan Berdisiplin Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas. Beradab sopan dalam pergaulan seharian.Pendidikan Moral Fokus Kepercayaan kepada Tuhan Baik hati Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui dan menghormati kepercayaan dan pantang larang pelbagai kaum. Mengamalkan sikap kerjasama dengan rakan. jiran dan masyarakat setempat. Berdikari Mengamalkan sikap pengurusan diri. Sikap dan Nilai . rakan dan guru.

Menunjukkan apresiasi seni.Kreativiti Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui dan menggunakan pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni. Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor. Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi. Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan motor kasar. Mengambil bahagian dalam aktiviti memainkan perkusi. Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya. Menjaga kebersihan. Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya. Fokus Jadual 9: Standard Kandungan untuk Tunjang Fizikal dan Estetika . Menjaga kebersihan diri. Mengambil bahagian dalam aktiviti penerokaan bunyi. Menunjukkan apresiasi Muzik. Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 8: Standard Kandungan untuk Tunjang Fizikal dan Estetika – Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Fokus Perkembangan Motor Halus Pada akhir prasekolah murid boleh: Melakukan kemahiran motor halus. Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreatif. Mengamalkan langkah keselamatan diri. Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat. Menjaga kehormatan diri. Seni Visual Perkembangan motor kasar Muzik Kesihatan Fizikal Kesihatan Persekitaran Drama & Gerakan Kreatif Keselamatan Pendahuluan 11 . Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit. Melakukan kemahiran koordinasi mata tangan dalam perkembangan motor halus.

membilang. Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara hands-on. Memahami nombor 10-20 (menyebut. bunga. cara pergerakan. Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai. Kemahiran Saintifik Konsep Nombor Operasi Nombor Menyiasat Alam Hidupan Nilai wang Konsep Waktu Menyiasat Alam Bahan Pendahuluan 12 . Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian. Menjalankan penerokaan ke atas ciri.. Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran. Pengalaman Pranombor Menyiasat Alam Fizikal Pada akhir prasekolah murid boleh: Meneroka fenomena alam yang biasa yang dijumpai. Meneroka sifat bahan seperti timbul dan tenggalam. pelangi dan bayang-bayang. Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas. menulis). pemelarutan serta tarikan boleh magnet.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Jadual 10: Standard Kandungan untuk Tunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal Matematik Fokus Sikap saintifik Pada akhir prasekolah murid boleh: Mempamerkan sikap saintifik iaitu sistematik. Memadankan objek 1:1. Memahami siri 20. Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10. jenis makanan haiwan jinak yang biasa dijumpai. 40 dan 50. cuaca. Mengetahui sifar. 30. Meneroka alam sekitar menggunakan organ deria. sifat ingin tahu dan bertanggungjawab. iaitu awan. menulis). Membuat seriasi mengikut satu ciri. Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan iaitu daun. Membanding dan mengelaskan objek. Memahami nombor 1-10 (menyebut. Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan. membilang. buah serta pertumbuhan biji benih. Memahami operasi tambah dalam lingkungan 10. habitat. Mengecam duit yang berlainan nilai. Membandingkan kuantiti objek. Mengecam corak berulang dan membina pola.

Menggunakan ICT untuk meningkatkan pembelajaran. Menjaga alam sekitar. kon. bapa. atas. Pendahuluan 13 . Jadual 11: Standard Kandungan untuk Tunjang Kemanusiaan Fokus Diri saya Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui tentang latar belakang/sejarah diri saya Mengetahui kebolehan diri. segi empat. bulat. Mengetahui kediaman keluarga. Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT yang sesuai. Mengetahui sekolah saya. Mengenali ahli komuniti. ibu. dalam. Saya dan Keluarga Saya dan Rakan Penggunaan ICT Saya dan Sekolah Saya dan Komuniti Saya dan Sekitar Alam Menghayati keindahan alam sekitar. nenek. Menyambut perayaan mengikut kaum di masyarakat Malaysia. selinder. Saya dan Warisan Mengenal pakaian tradisional pelbagai Budaya kaum di Malaysia. kiub). Mengetahui keluarga terdekat (datuk. kanan). Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri. luar.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Bentuk dan Ruang Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui kedudukan objek dalam ruang (depan. Mengamalkan semangat bermasyarakat. Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. sfera. bawah. kiri. Membina lingkungan. adik beradik). belakang. Mengetahui hak diri sendiri. Mengetahui tentang rakan. Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika. Pembinaan(constr uction) Membina penghubung antara dua objek. Menghayati lagu dan muzik pelbagai kaum di Malaysia. Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar. Mengetahui bentuk yang biasa dijumpai di persekitaran (segitiga.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengenal seni dan kraf tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Saya dan Malaysia Pendahuluan 14 . Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Mengetahui keistimewaan negara. Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di Malaysia. Mengetahui simbol awam. Negara Menghormati lambang kebangsaan dan negeri. Menyambut Hari Kemerdekaan. Menghormati pemimpin.

Pendidikan Moral. kualiti membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. Permainan Luar dan Matematik.  Murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah. Lantaran matlamat kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada semua murid. Dua jenis modul diwujudkan. Standard Kandungan merupakan penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan.  Guru mengajar dengan mengaitkan pengalaman seharian murid. kemahiran dan nilai.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan REKABENTUK KURIKULUM Dua ciri utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular. Waktu yang khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini. Pendidikan Islam. Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti.bahagian atau unit ini dinamakan modul. Pendahuluan 15 . Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif. iaitu Modul Asas dan Modul Bertema. kritis dan inovatif. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan seharian kanak-kanak. Ia merangkumi aspek pengetahuan. Teori Pembelajaran yang dijadikan fokus Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibina berlandaskan prinisip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan dan teori pembelajaran konstruktivisme di mana:  Murid membina pengetahuan sendiri. Standard Pembelajaran merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan. pengajaran tidak dijalankan secara spoon feeding.  Murid belajar mengikut kadar sendiri. Kurikulum Berasaskan Standard Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dibangunkan berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Bahasa Cina. Modul Asas Modul Asas terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia.  Perbezaan individu dibenarkan. Bahasa Tamil). Bahasa Inggeris. Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit. Ekuiti membawa maksud semua murid diberi peluang pendidikan yang sama.

8. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran Pendidikan Moral sekurangkurangnya dua jam seminggu. 3. iaitu. maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang bertauliah. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya tiga jam setengah sehari (termasuk masa rehat). Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. iaitu. 4. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang bukan beragama Islam. 2. 5. sekurang-kurangnya dua jam seminggu. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. sejumlah 17 ½ jam satu minggu untuk kanak-kanak yang berumur 4+. 7. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 6. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya empat jam sehari (termasuk masa rehat). Pendahuluan 16 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan PERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH Peruntukan masa minimum Peruntukan waktu minimum berikut hendaklah dipatuhi: 1. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam. sejumlah 20 jam satu minggu untuk kanak-kanak yang berumur 5+.

Bila murid sudah mulai menguasai kemahiran literasi asas ini. pendidikan moral dan matematik Bil. pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit dalam satu minggu 340 1200 * untuk murid yang beragama Islam sahaja Oleh kerana salah satu fokus utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah penguasaan literasi asas 4M (membaca. Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lain Bil. 17 . mengira dan menaakul) maka adalah dicadangkan modul asas diberi peruntukan waktu yang lebih banyak pada awal tahun. menulis. peruntukan waktu Modul Asas boleh dikurangkan seperti di Rajah 2. Jadual 12: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin(lebih kurang 30% daripada masa P & P) 1 Rutin pagi 50 2 Perbualan Pagi 100 3 Rehat 150 4 Refleksi sebelum balik 50 Jumlah 350 Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P & P)) 4 Bahasa Malaysia 90 5 Bahasa Inggeris 90 6 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 120 7 Aktiviti Luar (outdoor activity) 80 8 Matematik 40 Jumlah 420 Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P & P) 9 Modul bersepadu merangkumi elemen430 elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin(lebih kurang 30% daripada masa P & P) 1 Rutin pagi 50 2 Perbualan Pagi 100 3 Rehat 150 4 Refleksi sebelum balik 50 Jumlah 350 Modul Asas (lebih kurang 40% daripada masa P & P) 4 5 6 7 8 9 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam/Pendidikan Moral Bahasa Cina/Bahasa Tamil/Bahasa pengantar Lain Aktiviti Luar(outdoor activity) Matematik Jumlah 90 90 (120) * 90 80 40 510 Modul Bertema (lebih kurang 30% daripada masa P & P) 10 340 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. Walau bagaimanapun peruntukan waktu ini seharusnya fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. Jumlah Jumlah minit seminggu Pendahuluan 430 1200 Modul Jadual 13: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Cina .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Peruntukan masa mengikut modul asas dan modul bertema Peruntukan waktu pengajaran dan pembelajaran (P & P) prasekolah diagih berdasarkan modul asas dan modul bertema seperti di Jadual 12 dan 13.

13 adalah aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah. Modul bertema akan membawa lebih makna kepada murid bila mereka sudah mempunyai literasi asas dalam bahasa pengantar yang berkenaan. Jadual waktu prasekolah adalah fleksibel di mana guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut keperluan semasa. maka pendekatan bertema adalah digalakkan. Peruntukan waktu untuk Modul Bertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal tahun ke ahkir tahun seperti yang dicadangkan dalam Rajah 2 dan Rajah 3. makan. gosok gigi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Pengajaran dan pembelajaran di prasekolah perlu bermakna dan bersifat kontekstual kepada murid. 100% Modul Teras Asas 60% 30% Aktiviti Rutin 0% Awal tahun Modul Bertema 100% 84% 30% 0% Akhir tahun Rajah 3: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia Aktiviti Luar yang dinyatakan dalam Jadual 12 . Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Pendahuluan 18 . Modul bertema menyepadukan Standard Pembelajaran dari pelbagai tunjang mengikut tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid. menyambut bola. melompat 100% Modul Teras Asas 65% 30% Aktiviti Rutin 0% Awal tahun Modul Bertema 100% 84% 30% 0% Akhir tahun Rutin pagi yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi pengurusan diri. main pondok Berlari. Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan tidak formal dan kanak-kanak memerlukan persekitaran fizikal dan sosial yang tidak rigid untuk memastikan pembelajaran yang berkesan dan bermakna. Jumlah waktu yang ditambah untuk modul bertema boleh ditentukan oleh guru sendiri. gelongsor dll Main pasir. tanda kedatangan. Aktiviti semasa rehat yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi doa. berbaris. Antara contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah: o o o Bermain dengan buaian. main air. main bebas(free play). menyanyikan lagu. doa.

matematik. kemanusiaan. menyanyikan lagu. Bahasa Instructional Peruntukan Masa Minimum Seminggu untuk kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya(minit) Bahasa Malaysia Bahasa Pengantar lain 1 2 3 4 5 6 1 2 4 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/ Bahasa Inggeris JUMLAH 600 600 400 400 400 1200 1200 Rutin pagi * Perbualan Pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas BM Modul bertema** yang dikendalikan dalam BM 7 Modul asas BI 8 Modul bertema** yang dikendalikan dalam BI 9 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 10 Aktiviti Luar 11 Matematik Jumlah minit seminggu Nota: *Rutin pagi merangkumi aktiviti pengurusan diri. pendidikan moral dan perkembangan fizikal. Jadual 15: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) Diajar Diajar Jumlah dalam BM dalam BI 30 20 10 x 5 60 40 20 x 5 90 60 30 x 5 30 20 10 x 5 90 90 100 100 90 330 120 40 40 600 40 600 90 330 120 80 40 1200 Jadual 14: Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instructional dalam Kelas Prasekolah Bil. muzik.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Peruntukan waktu mengikut bahasa instructional Selaras dengan usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan meningkatkan bahasa Inggeris. berbaris. seni visual. perkembangan sosio emosi. Pendahuluan 19 . ** Modul Bertema menyepadukan elemen bahasa. tanda kehadiran. doa. Bil. sains. 15 dan 16. prasekolah dikehendaki menggunakan bahasa pengantar seperti di Jadual 14.

Peruntukan Masa Seminggu dikendalikan dalam bahasa (minit) BM BI BC/BT Jumlah dalam seminggu 10 20 20 10 x 5 = 50 20 40 40 20 x 5 = 100 30 90 30 30 x 5 = 150 10 20 20 10 x 5 = 50 90 90 200 200 90 140 90 120 90 140 90 120 1 2 3 4 5 6 Rutin pagi * Perbualan Pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas BM Modul bertema** yang dikendalikan dalam BM 7 Modul asas BI 8 Modul bertema** yang dikendalikan dalam BI 9 Modul asas BC/BT 10 Modul Bertema yang berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam BC/CT /Pendidikan Islam 11 Aktiviti Luar 12 Matematik Jumlah minit seminggu 40 400 400 40 40 400 80 40 1200 Sila rujuk Lampiran untuk contoh jadual waktu. Pendahuluan 20 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 16: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia (BC/BT) Bidang Pembelajaran Bil.

pengalaman dan pengetahuan murid-murid.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Standard Pengajaran dan Pembelajaran menerangkan apa yang perlu diketahui dan dilakukan oleh guru prasekolah semasa pengajaran dan pembelajaran. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kedua: Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan yang bersesuaian dengan tahap perkembangan kanak-kanak(developmentally appropriate) supaya pembelajaran berkesan dan membawa makna kepada murid. bahan dan kaedah pengajaran yang sesuai dengan minat. Guru membimbing dan menjadi fasilitator dalam pembelajaran murid dengan: o Mengenalpasti dan memberi respons kepada diversiti murid dan menggalak semua murid berfikir secara kritis dan kreatif. o Memodelkan proses berfikir kritis dan kreatif. o Memberi tanggungjawab kepada murid terhadap pembelajaran mereka sendiri. tahap kebolehan.  Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan berikut mengikut kesesuaian standard kandungan dan standard pembelajaran yang hendak dicapai: o Pembelajaran Berpusatkan murid o Inkuiri Penemuan o Belajar Melalui Bermain o Pendekatan Bersepadu o Pendekatan Bertema o Pembelajaran Berasaskan Projek o Pembelajaran Masteri (terutamanya dalam penguasaan bahasa dan kemahiran) o Pembelajaran Kontekstual (menggunakan pengalaman murid.  Guru menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyokong pembangunan komuniti murid yang kreatif dan berfikiran terbuka dengan: o Menunjukkan sikap positif terhadap idea baru murid. alam persekitaran murid) o Pembelajaran berdasarkan kepelbagaian kecerdasan (Multiple intelligence)    Pendahuluan 21 . Guru merancang pengajaran dan pembelajaran yang dapat menyokong perkembangan murid dalam aspek berikut: o Kreativiti o Pemikiran logikal o Kemahiran Menaakul o Perkembangan Rohani o Pembentukan sikap positif dan nilai murni o Perkembangan fizikal dan kesihatan o Kreativiti dan estetika Guru memilih kandungan. o Memberi peluang kepada murid untuk terlibat dalam proses membuat keputusan. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Pertama: Guru prasekolah perlu membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan keperluan kurikulum dan keperluan kanak-kanak.  Guru perlu membuat perancangan jangkamasa panjang (contohnya Rancangan Tahunan) dan jangkamasa pendek (contohnya Rancangan Harian) berdasarkan keperluan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.

Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid untuk mengemukakan idea mereka. selesa dan mesra dalam kelas.        Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kelima: Penglibatan ibubapa dan komuniti setempat amat penting dalam pendidikan awal kanak-kanak. bersikap inquisitive dan bersikap terbuka. sekurang-sekurangnya dua kali setahun. Guru prasekolah mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk aktiviti kumpulan. Guru perlu mengaturkan perjumpaan dengan ibubapa/penjaga secara berkala. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keempat: Guru prasekolah perlu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dalam bilik prasekolah. Guru prasekolah memastikan pusat pembelajaran sentiasa kemas.     Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba menjalinkan perhubungan yang baik dengan ibubapa/penjaga melalui pelbagai cara. Pendahuluan 22 . Standard Pengajaran dan Pembelajaran Ketiga: Guru prasekolah menjalankan pentaksiran secara berterusan menggunakan pelbagai kaedah seperti yang dinyatakan di Standard Pentaksiran. Guru prasekolah mewujudkan pusat-pusat pembelajaran dalam kelas prasekolah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan  Guru prasekolah menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang mengambil kira tentang: o Kebolehan dan aras perkembangan kognitif kanakkanak o Teori perkembangan kanak-kanak. Guru prasekolah perlu memastikan rutin harian dikendalikan dengan baik setiap hari.      Guru prasekolah menyediakan persekitaran yang selamat. ceria. Hari Keluarga. Guru memainkan peranan yang penting dalam membina perhubungan antara sekolah dan ibubapa murid. Guru prasekolah perlu mengendalikan perbualan pagi dan refleksi setiap hari. Guru prasekolah melengkapkan pusat pembelajaran dengan bahan yang sesuai. individu dan kelas. o Keperluan individu murid. mencukupi dan updated. lawatan dan program keibubapaan. Guru prasekolah melibatkan murid dalam merekabentuk pusat pembelajaran. Guru prasekolah merancang aktiviti harian berpandu kepada aktiviti yang dicadangkan dalam Jadual 12-16: Cadangan Peruntukan Masa untuk Pengajaran dan Pembelajaran dalam Kelas Prasekolah. o Keadaan setempat. Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah membentuk jawatankuasa yang melibatkan waris/ibubapa/penjaga murid. Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Guru prasekolah sentiasa berinteraksi dengan murid dan menggalakkan interaksi antara murid. Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibubapa dalam program dan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan. Gotong Royong.

Pendahuluan 23 .   Guru perlu mengenalpasti murid keperluan khas menggunakan borang pengesanan yang telah disediakan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan    Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum prasekolah termasuk kaedah pentaksiran kepada ibubapa. Pihak pengurusan dan guru perlu menasihatkan ibubapa untuk menghantar murid tersebut ke sekolah pendidikan khas jika perlu. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keenam: Guru Prasekolah menghadapi keadaan di mana terdapat murid keperluan khas dalam kelas mereka. Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat lawatan ke rumah untuk murid yang bermasalah jika perlu. Guru perlu berusaha mewujudkan kesinambungan pengajaran dan pembelaran dari sekolah ke rumah. Guru prasekolah perlu membantu mengenalpasti murid keperluan khas ini dan memberi nasihat yang bersesuaian kepada ibubapa.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD PENTAKSIRAN Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. o Memperbaiki pengajaran guru dan seterusnya meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran guru. o Memberi maklumbalas terhadap kemajuan murid dalam semua aspek yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. kemahiran dan sikap yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Pendahuluan 24 . afektif dan psikomotor. o Membantu pembelajaran murid.  Pentaksiran secara menyeluruh merangkumi semua Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan termasuk: o Penerapan nilai o Pembentukan sikap o Penguasaan kemahiran o Status kecergasan o Status kesihatan o Kesediaan sosial (social readiness) Aktiviti kokurikulum dan ekstra-kurikulum tidak harus ditaksirkan kerana pada peringkat umur ini murid tidak dapat menyertai aktiviti ini secara berdikari. Ia merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. o Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa.  Tujuan pentaksiran adalah untuk: o Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur. Standard Pentaksiran Pertama: Pentaksiran harus dijalankan konsisten dengan tujuan pentaksiran yang ditetapkan. Hasil pentaksiran dianalisiskan untuk membantu guru merancang tindakan susulan yang berkesan untuk: o Mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif.    Standard Pentaksiran Ketiga: Pentaksiran dijalankan secara berterusan sepanjang masa. Standard Pentaksiran Kedua: Pentaksiran harus dijalankan keatas pengetahuan. o Mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan mempertingkatkan perkembangan mereka secara menyeluruh. Penyertaan dan kemenangan dalam pertandingan tidak boleh diambilkira sebagai hasil pentaksiran di peringkat prasekolah. Pada peringkat umur ini pemilihan untuk pertandingan melibatkan banyak faktor dan bukan sahaja atas kebolehan individu. o Mengesan keberkesanan pengajaran guru.

   Hasil pentaksiran diserahkan kepada guru Tahun 1 selepas murid tamat prasekolah untuk tujuan kesinambungan pentaksiran formatif. Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan. contohnya kanak-kanak perempuan secara fisiologinya berkembang lebih cepat dalam penguasaan bahasa daripada kanak-kanak lelaki.     Standard Pentaksiran Keenam: Pentaksiran harus dijalankan dengan penuh beretika. Melabelkan kanak-kanak pada peringkat umur ini akan mempunyai kesan yang negatif dalam perkembangan kanak-kanak ini kelak. guru perlu elakkan daripada melabelkan murid sebagai mendapat ’A’ atau ’B’ dan seterusnya. Data yang dikumpulkan perlu dianalisiskan supaya inferens atau kesimpulan yang dibuat adalah sah dan sahih. Hasil pentaksiran digunakan untuk mengenalpasti masalah murid-murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar. sah dan sahih. o Skala Kadar. Kaedah pentaksiran yang digunakan adalah seperti berikut: o Pemerhatian berterusan o Penilaian hasil kerja Kaedah berikut tidak diiktirafkan dalam pendidikan awal kanak-kanak: o Ujian atau peperiksaan formal o Ujian kertas and pensil Pentaksiran harus dijalankan secara adil. Hasil pentaksiran digunakan untuk memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak mereka. ia hanya boleh ditunjukkan kepada ibubapa dan pihak tertentu sahaja. hak asasi kanak-kanak perlu dipatuhi. Kanak-kanak dalam peringkat ini memerlukan banyak motivasi. o Portfolio Standard Pentaksiran Kelima: Hasil pentaksiran digunakan untuk merancang tindakan susulan demi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran dan untuk membantu pengajaran. o Rekod Anekdot. Contoh rekod adalah seperti berikut: o Senarai Semak. Pada peringkat umur ini kebolehan dan kemajuan murid amat dipengaruhi oleh kadar pertumbuhan mereka. Kebolehan kanak-kanak dalam umur ini bukan sesuatu yang tetap tetapi boleh berubah. kemajuan dan pencapaian murid .   Hasil pentaksiran setiap murid tidak harus didedahkan kepada orang lain. Proses dan kaedah pentaksiran tidak terlalu rumit. Hasil pentaksiran tidak boleh digunakan untuk melabelkan kanak-kanak.   Pendahuluan 25 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Standard Pentaksiran Keempat: Kaedah pentaksiran harus sah dan sahih. sesuai dengan perkembangan kanak-kanak dan berasaskan kaedah saintifik. adalah tidak wajar melabelkan murid lelaki sebagai lambat daripada perempuan. kebolehan.    Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan kriteria dan bukan perbandingan antara murid. o Rekod Berterusan (Running Record).

 Mengenal pasti persamaan dan perbezaan antara objek/ idea/ fenomena dengan bimbingan Contoh Murid perhatikan pelbagai kacang yang disediakan oleh guru. sentuhan. Pemupukan kreativiti dan inovasi dalam kurikulum prasekolah dimantapkan melalui dua pendekatan utama. membuat perkaitan dan melihat hubung kait. Pemikiran kreatif dan inovatif perlu dipupuk di kalangan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran mulai dari prasekolah lagi. Namun begitu tidak semua individu boleh menjadi individu yang kreatif sekiranya kreativiti tidak dipupuk secara sengaja. kacang kuda) Murid mendapati kacang-kacang ini berbeza daripada segi saiz dan warna. Peluang untuk murid berfikir secara kreatif dan inovatif boleh diberikan dalam banyak konteks yang berbeza dan boleh diintegrasikan dalam banyak aktiviti dalam dan luar bilik darjah. Murid mengikuti proses berfikir seperti yang disenaraikan di bawah dengan bimbingan guru. iaitu:  Penerapan kreativiti dalam semua tunjang melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran  Memberi fokus khusus kepada kreativiti melalui pendidikan muzik dan pendidikan seni visual Standard Domain Kreatif di prasekolah terdiri daripada dua komponen iaitu: pemikiran kreatif dan pemupukan sikap dan personaliti kreativiti. berfikir secara literal. Mencerakinkan pemerhatian (proses analisis) Pendahuluan 26 . penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Kurikulum persekolahan perlu memberi peluang kepada murid untuk menjadikan mereka suka menyoal dan mencari jawapan. Standard Domain Kreativiti Pertama: Guru Prasekolah perlu menyediakan peluang kepada murid untuk meningkatkan kemahiran berfikir kreatif mereka Standard ini mencadangkan bahawa:   Murid diberi peluang meneroka dan mencuba idea untuk menghasilkan karya/ciptaan yang asli. menjangka apa yang akan berlaku. rasa atau bau untuk memerhati objek/fenomena. meneroka idea. membuat spekulasi tentang kemungkinan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD DOMAIN KREATIVITI (SDK) Kreativiti adalah potensi semula jadi yang dipunyai oleh semua individu. tindakan dan hasil. dan sentiasa membuat refleksi secara kritikal tentang idea. kacang hijau. pendengaran. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran untuk proses berfikir disenaraikan di Jadual berikut: Standard Kandungan Fasa Persediaan Membuat pemerhatian aktif Standard Pembelajaran  Menggunakan deria penglihatan. (Kacang merah.

Fasa Tindakan Menghasilkan produk/Membuat keputusan/Membuat pilihan pilihan 27 . Contoh Fasa Imaginasi Menjanakan idea  Menghasilkan idea(mensintesiskan idea baru (yang idea) mungkin benar atau tidak pasti) dengan bimbingan.  Mempraktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea baru secara berterusan dengan bimbingan.  Membuat dengan Pendahuluan Standard Domain Kreativiti Kedua: Guru Prasekolah perlu menyediakan peluang kepada murid agar mereka menghayati dan menghargai nilai estetik dalam kehidupan dan seterusnya meningkatkan naluri mereka untuk terus menghasilkan karya kreatif secara berterusan dan beretika. dengan bimbingan.  Menghasilkan produk  Membuat kesimpulan dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Standard Kandungan Standard Pembelajaran  Mengasingkan objek/idea/fenomen a berdasarkan ciri tertentu dengan bimbingan.  Mengkaji kesan baik dan buruk dengan bimbingan Contoh Standard Kandungan Standard Pembelajaran bimbingan. Murid mencadangkan tempat di mana kacang saiz atau warna tertentu boleh dilekatkan  Menghasilkan idea untukmenghasilkan yang bermakna kolaj.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ORGANISASI DOKUMEN KURIKULUM STANDARD Dokumen ini mengandungi dua bahagian. Bahagian A dan B. Bahagian A adalah senarai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mengikut tunjang. Bahagian B memaparkan cadangan aktiviti untuk modul bertema Pendahuluan 28 .

KERANGKA KONSEP KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN 29 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BAHAGIAN A STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENGIKUT TUNJANG Bahasa Malaysia 31 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bahasa Malaysia 32 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA Bahasa Malaysia 33 .

(BM 1.1. (BM 1.1.10) Mengenal pelbagai suara di persekitaran murid.1) Mendengar ucap selamat dan (BM 1.2) Mendengar arahan mudah dan memberi respons dengan bimbingan.4) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti ruang khas dalam sekolah.0) Kemahiran Mendengar Bahasa Malaysia 34 . (BM 1. (BM 1.9) Membezakan jenis bunyi yang luar bilik darjah. bertutur dalam ayat yang mudah dengan sebutan yang betul dan bahasa yang bertatasusila. (BM 1.1. dengan bimbingan (Contoh: Selamat pagi. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 1.7) Mendengar arahan dan memberi respons.11) Membezakan jenis suara di persekitaran (Contoh: ketawa. menjerit.1.1. murid boleh mendengar ayat mudah dan menyatakan apa yang didengar. Fokus Standard Kandungan (BM 1.6) Mendengar ucap selamat dan memberi respons yang bertatasusila memberi respons secara bertatasusila.1.1. (BM 1. ada di persekitaran.BAHASA MALAYSIA (BM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Komunikasi.1.1.3) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti objek di dalam dan (BM 1. (BM 1. (BM 1. Selamat petang).Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KOMUNIKASI.12) Mengenal pasti dan membezakan intonasi suara tinggi dengan rendah. (BM 1. membaca dan menceritakan isi bacaan sesuai dengan peringkat perkembangan murid serta menulis perkataan dan ayat mudah dengan betul.8) Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid. menangis) (BM 1.1.5) Mendengar lagu dan cerita serta memberi respons.1.1.1) Mendengar dengan penuh perhatian. dan perlahan dengan kuat.

(BM 1. (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. cerita.2) Mendengar dan mengecam bunyi perkataan (BM 2.4) Mengenal bunyi suku kata akhir yang berbeza.1.2.1.1. (BM 1.1) Berbual dengan sebutan perkataan yang betul.0) Kemahiran Bertutur (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 1. (BM 1.2. (BM 2.5) Menyatakan permintaan dengan sopan. (BM 2.1) Berinteraksi dengan mesra.6) Memberikan arahan kepada rakan secara bertatasusila.1) Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata awal yang sama.1.1.2.1.3) Mengenal bunyi suku kata akhir yang sama.2) Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata awal yang berbeza.2) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan. (BM 1. (BM 2. Bahasa Malaysia 35 . lagu.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. permintaan.1. (BM 2. (BM 2.13) Mendengar dan memberi respons terhadap perbualan. (BM 2. (BM 1.2.1.7) Menamakan objek di persekitaran.

Pantun empat kerat (BM 2.1) Melafazkan pantun yang mudah secara berirama.5) Menyoal dengan menggunakan sebutan yang betul dengan bimbingan guru.6) Mengemukakan soalan yang sesuai dan mudah difahami.3) Mendeklamasikan sajak mudah/ ringkas.1) Menyebut semula soalan rangsangan yang dikemukakan. (BM 2.3) Bersoal jawab berdasarkan tema. (BM 2.2.2.3.8) Bersoal jawab secara bersopan.2) Bersoal jawab melalui rangsangan yang diberi (BM 2.2.2) Mengemukakan soalan yang bersesuaian. (BM 2.3.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah Bahasa Malaysia 36 .4. (BM 2. (BM 2.4) Menceritakan perkara yang didengar. (BM 2.2) Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul: a. (BM 2.3) Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul. (BM 2.2. (BM 2.2. minat dan situasi semasa. (BM 2.4) Bersoal jawab secara spontan.7) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. Pantun dua kerat b.2.2. (BM 2. (BM 2.3. (BM 2.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ Nota: Kriteria bersopan dan bertatasusila adalah merujuk kepada budaya yang diterima oleh komuniti dan masyarakat secara umum.

(BM 3. (BM 3. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 2. (BM3.3) Menyebut huruf konsonan dalam perkataan yang ditunjukkan.1) Mengenal bentuk huruf A . (BM 3.3.1) Menyebut huruf mengikut urutan. (BM 3.2) Memadankan bentuk huruf dengan bentuk objek persekitaran (Contoh: bentuk ’J’ dikaitkan dengan mata kail).6) Mengenal pasti bentuk huruf besar. (BM 3. (BM 3. (BM 3.3) Mengenal huruf konsonan.4) Menyebut huruf mengikut urutan.3) Menyebut huruf secara rawak.2) Membunyikan huruf vokal.3.5) Melakonkan watakwatak mengikut situasi.1.2. (BM 3.5) Mengenal pasti bentuk huruf kecil.2.7) Memadankan huruf kecil dengan huruf besar. (BM 3.1) Menyebut huruf vokal.2. (BM 3. (BM 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 2.1. (BM 3. (BM 3. Bahasa Malaysia 37 .5.3) Mengenal pasti huruf vokal yang terdapat dalam perkataan.1.3.1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1.1.2) Menyebut huruf konsonan dengan tepat. (BM 3.2) Mengenal huruf vokal.1) Menyebut huruf konsonan.0) Kemahiran Membaca (BM 3. (BM 3.Z .1.

4.2) Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan. (BM 3.4) Membatangkan tiga suku kata terbuka untuk menjadi perkataan.5.6) Membatangkan dua suku kata tertutup untuk menjadi perkataan. (BM 3. (BM 3.6) Membina dan membunyikan tiga suku kata terbuka secara rawak.4.3) Membatangkan dua sukukata terbuka untuk menjadi perkataan. Bahasa Malaysia 38 .1) Membatangkan (mengeja sambil membaca) dua sukukata untuk menjadi perkataan dengan bimbingan.4. (BM 3.3) Membina dan membunyikan gabungan huruf konsonan dan huruf suku kata hasil gabungan huruf konsonan vokal dengan bimbingan.5.4) Membina dan membaca suku kata.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 3. (BM 3.4.5) Membatangkan satu suku kata tertutup untuk menjadi perkataan. (BM 3.4. (BM 3.4.4.5.5) Membaca perkataan. (BM 3.2) Membatangkan dua suku kata terbuka untuk menjadi perkataan dengan bimbingan. (BM 3. dan huruf vokal (Contoh: ba) (BM 3. (BM 3.7) Membina dan membunyikan sukukata tertutup secara rawak. (BM 3.5.5) Membina dan membunyikan dua suka kata terbuka secara rawak. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3.1) Membunyikan suku kata hasil (BM 3.4) Membina dan membunyikan satu suku kata terbuka secara rawak.5.5.

3) Bercerita secara lakonan. gambar.2) Bercerita secara lisan. (BM 3.1) Membaca ayat-ayat dalam konteks dengan intonasi yang betul dengan bimbingan.1) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3.9.8) Membatangkan suku kata tertutup dan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan. (BM 3.5.6. (BM 3. (BM 3. (BM 3.8.7. majalah. (BM 3.9.8. (BM 3. (BM 3.9) Memahami isi bahan bacaan yang dibaca. tulisan atau lukisan berdasarkan bahan yang dibaca. (BM 3.7. (BM 3.5.8. (BM 3. (BM 3.6) Membaca frasa. surat khabar. (BM 3.6.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Mengenal tanda baca dalam ayat.9. main peranan atau nyanyian berdasarkan bahan yang dibaca. jalan raya).2) Membaca frasa dengan sebutan yang betul.7) Membaca ayat tunggal yang mudah.1) Bercerita berdasarkan bahan bacaan mudah yang telah dibaca dengan bimbingan. baju baru. Bahasa Malaysia 39 . rísalah. (BM 3.7) Membatangkan suku kata terbuka dan sukukata tertutup untuk menjadi perkataan. Nota: Bahan bacaan termasuk: buku cerita. gigi saya. (BM 3.8) Membaca ayat dalam konteks.1) Membaca frasa dengan bimbingan (Contoh frasa: mata biru.3) Membaca ayat-ayat dalam cerita dengan intonasi yang betul.

1) Memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk menulis. (BM 4. (BM 3.0) Kemahiran Menulis (BM 4. teknik memegang buku).11.10.10.1.3) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul.2) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan melalui lakaran bentuk. corak dan garisan secara bebas. (BM 3. (BM 4. (BM 4.10) Membaca dengan cara yang betul (prabaca). dan pengarang.1) Menguasai kemahiran pratulis (BM 4.10. bimbingan.10.aktiviti meningkatkan kemahiran motor halus yang ada di Tunjang Fizikal Bahasa Malaysia 40 .4) Membaca mengikut arah dan cara yang betul (kiri ke kanan. (BM 3. jarak dari mata ke buku.11. Nota: * Pastikan aktiviti koordinasi matatangan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 3.2) Mengamalkan penjagaan buku dengan cara yang betul dengan buku dengan cara yang betul. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3.1) Mengamalkan penjagaan (BM 3.1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai dengan peringkat umur dengan bimbingan guru. (BM 3.1.11) Mengamalkan tabiat membaca.3) Membaca nama judul buku. (BM 3.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ dan Estetika-komponen perkembangan fizikal telah dilaksanakan sebelum aktiviti dalam Standard Kandungan ini dijalankan. (BM 4.2.1) Menulis semula huruf mengikut cara yang betul. (BM 4.2.2) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan. (BM 4.2.3) Menulis huruf besar dengan cara yang betul dengan bimbingan. (BM 4.2.4) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul. (BM 4.2.5) Menulis huruf besar mengikut cara yang betul. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

(BM 4.2) Menguasai kemahiran menulis.

Nota: 1.

Perbezaan makna antara mengecam, mengenal dan mengenalpasti adalah seperti berikut: o Mengecam dan mengenal adalah setakat boleh membezakan dan mengenali sahaja. o Mengenalpasti adalah mengetahui dengan pasti dan boleh menerangkannya.

Bahasa Malaysia

41

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Kosa Kata Contoh Perkataan Dua suku kata terbuka Dua suku kata terbuka VKV apa , ini, itu, ibu, ubi, api, ela , isi, aku

KVKV

baju, biru, buku, baca, baru, bahu, batu, bola, buta, bapa, ciku, cuti, cuka, dadu , dagu, dahi, dada, daki, duku, duri, feri, gigi, guni, gula, guru, gila, hati, hari, jari, jala, kaki, kuku, kuda, kiri, kota, kera, lari, lama, lagu, laju, luka, lima, lori, mata, mama, muka, masa, nasi, paku, pasu, rusa, raja, roti, raga, susu, siku, satu, sudu, sapu

Tiga suku kata terbuka

KVKVKV

berudu, cerita, dahaga, jelita, keladi, kereta, kerusi,kepala, kelapa, lelaki, mereka, petola, Selasa, tomato, tetamu

Satu suku kata tertutup Dua suku kata tertutup

KVK

bot, bil, cat, cop, cap, gam, gas, gol, jam, jet, jus, kek, kot, lap, mop, pen, pin, pam, tin, van, zip

KVKKVK

bantal, banjir, sambal, sampah, kertas

Suku kata terbuka dan tertutup

VKVK

ayam, awan, asap, atap, anak, adik, itik, ikan, ubat, ulat, ular, emak, enam, epal, ekor, esok

Suku kata terbuka dan tertutup

KVKVK

badak, budak, bakul, besar, bulat, botak, bulan, basah, belon, cicak, cawan, dadah, dodol, dapur, dusun, demam, dekat, darah, datuk, filem, gajah, gemuk, gelas, getah, garam, hitam, hutan, hujan, jarum, jalan, johan, katil, kurus, kapal, kipas, kapak, kolam,ketam, kelas, kasut, kapas, kobis, lapan, lipan, lilin, lipas, leher, lalat, lipat, mulut, masin, manis, mudah, minum, malas, makan ,marah, nanas, nenek, pokok, panas, rajin, sakit, sikat, siput, sirap,

Bahasa Malaysia

42

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Contoh Perkataan Suku kata tertutup dan terbuka Vokal berganding KVKKV henti, bantu, jumpa

KVVK

kuih, lauk, laut, naik, baik, paip, siap, buat, suap, buah, paus, haus, luas

Nota: Kosa kata lain boleh diperkenalkan dalam modul bertema yang berkenaan. Contoh Ayat Ayat tunggal: 1. Ini rumah saya. 2. Saya makan nasi Ayat dalam konteks: 1. Ini kucing. Kucing makan ikan. Kucing saya comel. 2. Ini rumah saya. Rumah saya besar. Rumah saya cantik

Bahasa Malaysia

43

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS

Bahasa Inggeris

45

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI: BAHASA INGGERIS (BI) By the end of two years of preschools, pupils are able to listen to simple sentences, follow simple instructions, and talk about familiar experiences in simple sentences. They are also able to speak politely with appropriate intonation, read simple story books suitable to their stage of cognitive development and retell stories heard in simple sentences. At the same time they are able to recognize alphabets, know basic phonics and write simple phrases. Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.1.1) Listen to and identify common sounds around them. (BI 1.2.1) Listen to and repeat simple greetings, e.g. good morning, good afternoon. (BI 1.2.2) Listen to and respond verbally to simple greetings with guidance. (BI 1.2.3) Listen to and identify objects in the classroom. (BI 1.2.4) Name common objects in the classroom. (BI 1.1.2) Listen to and identify sounds in the environment. (BI 1.2.5) Listen to and repeat greetings. (BI 1.2.6) Listen to and respond verbally to greetings. (BI 1.2.7) Listen to and identify common objects in the environment. (BI 1.2.8) Name common objects in the environment. (BI 1.2.9) Listen to words said aloud and respond accordingly, e.g.:  “show me the picture of a child eating”  “draw a flower”  “stand up and touch your nose”

(BI 1)Listening (BI1.1) Listen to and and speaking discriminate sounds. skills (BI 1.2) Listen to and understand meaning of simple words.

Bahasa Inggeris

46

(BI 1. e.3) Acquire and use simple phrases and statements.2) Talk about familiar experiences.g.3.4. (BI 1.4.6) Listen to and solve simple riddles. (BI 1. (BI 1. (BI 1. Bahasa Inggeris 47 .1) Listen to and recite nursery rhymes and action songs. „Come‟. (BI 1. action songs and poems.5) Listen to and role play simple stories.g. favorite things and activities around them with guidance. recite and act out nursery rhymes and action songs. (BI 1.5. picture clues. (BI 1. (BI 1.4) Listen to and perform actions based on instructions in activities and games.5. e.3) Listen to.1) Listen to and follow one word instructions.5.„Please stand up‟.3.4. (BI 1.5.3. poems and stories.2) Listen to and follow simple instructions.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.2) Listen to.1) Talk about familiar things and experiences with guidance. visual props.5) Listen to and enjoy nursery rhymes. e.g. (BI 1. (BI 1.3) Talk about the natural environment with guidance.3) Listen to and follow instructions. action songs.5.4.4) Listen to and retell simple stories using aids: e.4) Talk about happenings around them. (BI 1. (BI 1. „Please get me the book from the shelf‟. (BI 1.4) Listen to and follow simple instructions.3. recite and act out nursery rhymes.g. (BI 1.5.

6.2) Tell stories using visual props with guidance.9.g. (BI 1.4) Tell stories using visual props with or without guidance.1) Role play familiar daily situations with guidance.2) Role play familiar daily situations without guidance. (BI 1. (BI 1.:  to exchange greetings  to show appreciation (BI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1. (BI 1. (BI 1. (BI 1.9.1) Tell stories about personal experiences with guidance.1) Use simple sentences to carry out a conversation: e. (BI 1. (BI 1. (BI 1. (BI 1.1) Sing songs.6) Sing songs and recite rhymes and poems.8) Dramatize familiar situations and stories.6.7.3) Sing songs with the correct pronunciation and intonation. (BI 1. (BI 1.9.g. (BI 1.7. (BI 1.8.8.3) Use simple sentences to convey messages.9) Perform a variety of language forms and functions in a social context.7.4) Recite rhymes and poems with the correct pronunciation and intonation.3) Tell stories about personal experiences with or without guidance.6.:  to exchange greetings  to introduce oneself  to show appreciation  to express feelings and emotion (BI 1.7.6. Bahasa Inggeris 48 .7) Tell simple stories.2) Use simple sentences to carry out a conversation: e. (BI 1.8.3) Dramatise familiar stories without guidance.2) Recite simple rhymes and poems.

Reading Skills (BI 3.1.2) Read print moving from left to right and top to bottom. (BI 2. (BI 3. (BI 3.1) Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading. (BI 2.10.1) Understand that printed materials contain meaning.8) Hear and sound vowel sounds.2) Recognise letters of the alphabet by their name.2) Ask simple questions pertaining to:  stories heard or read  situations (BI 1.5) Name letter of the alphabet with guidance. (BI 3.10. (BI 1.2.4) Recognise big letters of the alphabet.3) Recognise small letters of the alphabet.1. Bahasa Inggeris 49 .1. (BI 3. (BI 3. comparing etc are in S & T strands.0) (BI 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1. (BI 3.1. these need to be taught as pre reading skills too. (BI 2. (BI 2. (BI 3.2) Acquire knowledge of print and ethics in reading. (BI 3.1. (BI 3.1.1. (BI 3.1) Recognise letters of the alphabet by their shapes. (BI 2.1.2. Pre reading Skills (BI 2.3) Recognise the basic features of a book.1.1. (BI 2.3) Ask simple „Wh‟ questions.10) Ask simple questions.1) Ask simple questions pertaining to:  oneself (BI 1.7) Sound out letters of the alphabet (basic phonics).2) Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading.1) Handle books carefully.9) Hear and sound consonant sounds.2.0) *Note: Activities on classification.1.6) Name letters of the alphabet.10.1) Identify letters of the alphabet.

e. (BI 3.6) Recognise and sound similar initial sound in word. mat (BI 3.7) Read familiar words printed in the surroundings.5) Recognise and sound out simple words.3) Read phrases with understanding.4) Read simple sentences with understanding.5) Develop interest in reading. (BI 3.2) Talk about stories (stories with more difficult words) being read. cap.2) Read simple words.4.5. (BI 3.2.1) Read simple sentences with assistance (BI 3.2.5. (BI 3.2.2) Read simple sentences.2.4) Talk about illustrations in printed materials.3) Relate stories read to others.4) Hear and say the initial sound of a word.g.1) Talk about stories (simple stories) being read. (BI 3.g. (BI 3. cat  man. map.6.5. (BI 3.2) Read simple phrases. I like papaya. (BI 3.3) Read labels.1) Read simple phrases with guidance( e. red ball).g.2.g. C u p for cup. (BI 3.3. (BI 3. (BI 3.2. (BI 3. sit down.3.2) Read simple words with understanding. e.5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 3. e. e. (BI 3. cup. Bahasa Inggeris 50 .4.g. (BI 3. (BI 3.1) Hear and pronounce simple words.  cup. (BI 3.

1.5. newspaper.4) Write simple words in neat.2) Draw lines.5) Talk about prints from different media in the environment (e.3) Write recognizable letters.2.1) Engage in activities requiring eye-hand coordination. (BI 4. (BI 4.5) Write simple phrases.2) Write recognizable letters with guidance.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 3.2.2) Writing Skills. Writing skills (BI 4. Bahasa Inggeris 51 .5. television. (BI 4. legible print.1. (BI 4.0) (Note: Activities of eye-hand coordination from the Physical and Aesthetics Strands need to be conducted before writing skills) (BI 4. circles and patterns using gross motor and fine motor movements.2. (BI 4. (BI 4. pamphlet. (BI 4. story books. (BI 4.2.g.6) Talk about different types of books around them. computers screen. legible print.1) Copy letters of the alphabet correctly in neat.1) Pre-writing skills. wood encraving) (BI 3.2.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Word List (Words that pupils are able to read and understand at the end of preschool)
HIGH FREQUENCY WORDS a I am at an as be by do go he it in is if me my no so to we are and any but can did for get got her him his let yet may out put too was yes on where what who which why whose when the that they those these than there here

ACTIONS WORDS

sit

stand

walk

run

jump eat write read

play

go

walk

close

hop

beat

push

stir

wake up point to tap put

clean wash cry open scoop sleep kick pull dance paste bathe clap

climb pour stretch sweep point come catch bite swing laugh wipe throw bring circle crawl twist clap join wash bend colour cut underline match

stamp your feet pick up line up show me

Note: Other words can be introduced through thematic modules

Bahasa Inggeris

52

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI – BAHASA CINA

语文沟通 - 华文

53

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

导 言
华语是华族的母语,在我国多元种族的社会中有着重要的地位,它也是华文小学的教学媒 介语,因此儿童需在学前掌握一定程度的华文,为在小学学习华文打好基础。 本课程将让儿童掌握语言的基本技能,即听话、说话、阅读和书写,协助儿童积累新知识 和新经验,同时使儿童能正确地使用华文来表达感受、分享生活经验,并有礼貌地与人沟通。 本课程通过活泼有趣的活动,如游戏、歌唱、会话、问答、表演、讲故事等语文活动,提 高儿童学习华文的兴趣,加强语言的掌握。

课程目标:
通过本课程,学生能: 1. 养成良好的听话和说话习惯。 2. 在日常生活中使用正确的华文,有礼貌地与人交流。 3. 阅读与理解教材内容。 4. 正确地书写汉字和简单的句子。

54

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC1.听话教学 BC 1.1 专注且耐心 地听话。 学习标准 4-5 岁 BC 1.1.1 认识日常生活中所听到 的声音。 BC 1.1.2 辨别各种声音。 BC 1.1.3 辨别与模仿声音。 BC 1.1.4 聆听及明白单项指示与 要求,并在教师的辅导 下作出适当的反应。 BC 1.1.5 聆听以下教材,在教师 辅导下根据内容作出反 应。 a. 故事 b. 儿歌 BC 2.1.1 应用浅白的语言,在教 师指导下自我介绍。 BC 2.1.2 在教师的引导下有礼貌 地向人请安问候。 BC 2.1.3 有礼貌地提出要求。 5-6 岁 BC 1.1.6 聆听会话后作出反 应。 BC 1.1.7 聆听及明白指示与要 求,并作出适当的反 应。 BC 1.1.8 聆听以下教材,根据 内容作出反应。 a. 故事 b. 儿歌 BC 1.1.9 听读字词。 BC 1.1.10 聆听短语。 BC 2.1.4 应用浅白的语言: a. 介绍自己 b. 介绍家庭成员 BC 2.1.5 有礼貌地向人请安问 候。 a. 家庭成员 b. 师长 c. 同学/朋友 BC 2.1.6 有礼貌地与人沟通,注 意: a. 说话的礼貌和态 度。 b. 措辞和说话内容。 c. 聆听者的身分。 备 注

BC 2.0 说话教 学

BC 2.1 有礼貌地与 人沟通。

 注意指导学生使用礼 貌语言

55

2 应用浅白的语言,说明 实物的功能或用途。 BC 2.1 认识图形和 文字的关 系。 BC 3.2.2.1 学生在教师的引导下扮 演生活中周围人物的角 色。 BC 2.5 针对事情说出看法。 BC 2.1 认识实物或图形和 文字 的关系,如: 山 水 月 56 .1 应用浅白的语言,讲述 实物的外型和特征。 BC3.4.2 针对有关情 况发问和回 答问题。 学习标准 4-5 岁 BC 2.3 扮演故事中 的人物。 BC 2.1.3 根据不同的故事内 容,扮演故事中的人 物。 BC 2.4.3.2.4 以浅白的句 子讲述。 BC 2.4.2 以正确的疑问代词提 问。 BC 2.4 有创意地回答问题。 BC 2.4 应用浅白的语言讲述生 活中的事情。 BC 3.3 讲述所收集的图片和作 品。 BC 2.0 阅读教 学 BC 3.2 从图形与文字认识独 体字和合体字。  不要向学生介绍“独 体字”、“合体字”、 “象形字”等名词术 语。 备 注 BC 2.3.3.2 学生扮演生活中周围 人物的角色。 BC 2.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 2.1 有礼貌地发问和回答问 题。 5-6 岁 BC 2.3 正确地回答问题。 BC 2.2.4.2.

3.3 认读词语。 BC 3.4.2 认识和朗读字词。 BC 3.3 以适当的语调朗读句 子。 BC 3.2 认识句子中的逗号、 句号及问号。 BC 3.2.4 朗读儿歌与诗歌。  学前教育不教汉语拼 音、轻声、变调等语 音知识,惟教师范读 语音需标准。 BC 3.5 朗读句子。 57 .3.5.6 认识笔画和说出笔画 的名称。 BC 3.5 根据适当的次序排列图 片。 BC 3.2.8 从教材中认识生字。  识字教学是整个语文 教育的基础,必须力 求到位。  学前教育应多识字, 少写字。  识字教学需通过活动 进行,避免教学枯燥 单调。 BC 3.2.4 认读短语。 BC 3.2.3.5 认读自己及班上同学的 姓名。 BC 3.3 认识和辨别实物的形 状、大小、长短。 BC 3.2 找出和填补实物或图形 缺少的部分。 BC 3.2.1 朗读简单的句子。 BC 3.3.7 认识部首和偏旁。 BC 3.3 认识字词。 BC 3.2.1 看图识字。 BC 3.3.3.3.2 阅读前的准 备。 学习标准 4-5 岁 BC 3.5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 3.1 把图形各部分拼合成为 一个整体。 BC 3.6 根据图画配字。 备 注 BC 3.3.4.4.4 认读词语。 BC 3.5.5.4.4 认识笔画。 5-6 岁 BC 3.1 认读单字。 BC 3.3 认读自己姓名。 BC 3.2 看图认读词语。 BC 3.4 将实物或图片分类。 BC 3.

3 正确地写出基本笔画。 BC 4.5 聆听或阅读故事后,讲 述故事内容。 BC 3.2 在教师引导下以口述或 绘画方式,表达教材内 容。 5-6 岁 BC 3.2 书写铅笔 字。 BC 3. 笔画、笔顺正确 b.4 根据教材进行问答活 动。 BC 3.6.2.1.6 理解阅读材 料。 学习标准 4-5 岁 BC 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 3.7 培养阅读兴 趣。 BC4.1 正确的执笔法。 BC 4.7.7.1 根据教材回答问题。 BC 3.2. 字的间架结构均称 c.6.1 学生自发翻阅图书。 BC 3.2 正确的坐姿。  应在课室内置放适合 学生程度与趣味的图 书。  书写教学重视发展眼 和手的机能及协调能 力,培养良好书写习 惯,打好写字基础。  不是每个教过的字都 要写。  写字要贵精不贵多, 每个字写 3-5 个。  学生要会使用田字格 习字。  不要让学生写“笔画 递增”的不完整的汉 字。  应禁止使用机械笔。  指导学生习字时以楷 体为标准字体。 58 .1.0 书写教 学 BC 4.2.1 手的控制能力。 BC 4.2.7.3 眼睛和手的协调能力。 BC 4.6.3 学生讲述自发阅读的图 书的内容。 备 注 BC 3.2 学生顺序翻阅书本。 BC 4.4 以正确的方法写字。 a.3 以口述或绘画方式,表 达教材内容。 BC 3.6.1 发展眼和手 的机能,做 好写字前的 准备。 BC 4. 字体整齐 BC 4.1.2 眼的控制能力。 BC 4.6.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 4-5 岁学前班生字表(建议) 笔画 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一 八二九七人十 大口三山上下小马女土 火六木牛日水五月尺王 四他石田 羊 花你我 鱼 草星 总数 生 字 1 6 10 10 4 1 3 1 2 38 字 59 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 5-6 岁学前班识字表(建议) 笔画 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 刀儿了 飞个工门子 巴不长车方风见今开气少手书太天午牙友中心云 白包本们母去生头叶用只鸟奶 安吃虫灯地动多朵耳好红会件老米名年肉扫师同问阳衣有再在早字吗妈伞机爷华 把弟饭还间来里汽身体园这走坐鸡男豆医护肚运 爸齿的服狗果和河虎姐妹朋青兔物学雨厕所 面狮树种蚂蚁 笔哥家课哭笑校桌鸭铅蚊 菜蛋脸猫婆球蛇眼黄晚象脚船 黑猴期椅植 睛蓝 鼻 鞋 总数 5-6 岁学前班习写字表 (建议)  教师可根据班级学生程度与主题进行选择或增减习写的生字。  不是每一个教过的字都要写。  习写生字应在学生眼和手的机能及协调能力都准备好的情况下进行。  写字贵精不贵多,每个字建议只写 3-5 个。 60  让写字过程成为学生快乐的经验而不是一种压力与负担。  写字必须在识字的基础上进行,先识字,后写字。 生 字 3 5 21 13 35 21 19 6 11 13 5 2 1 1 156 字 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 笔画 基本笔画 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一 八二九七人十 生 字 1 6 15 14 7 7 3 5 2 总数 60 字 大飞个工口门三山上下小子马女土 不开六木牛日手水太天五午友月 白们四他叶只田 耳米羊有在早妈 花你我 的和明朋林 是星 61 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 62 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 DRAF ¾Á ¢ ú ¦ Á ¡Æ ¢ ¾Ã ¬ Å ½ õ Tunjang Bahasa Tamil 63 .

1 Å Ç ÷ô Ò À ¢ á½ ¢ ¸û ± Ø ô Ò õ ´Ä¢ ¸¨ Ç ì § ¸ð Î ì Ü Ú Å ÷. 1.1. 1.11 « À ¡Â ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.1.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1.1 ¸ Å É Ó ¼ ý § ¸ð À ÷.2. ÁÉ ¢ ¾÷¸Ç ¢ ý Ì Ãø ´ Ä ¢ ¸¨ Ç 64 1. 1.2.7 À ¢ á½ ¢ ¸û ± Ø ô Ò õ ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È¢ óÐ ± Ø ô Ò Å ÷.3 1.2.10 þ ¨ ºì¸Õ Å ¢ ¸Ç ¢ ý ¦ À  ÷¸¨ Ç ì Ü Ú Å ÷.3 ¸ð ¼ ¨ Ç ¨  « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷. 1.2.2 1.2. 1. 1. 1.2.6 . 1.8 þ  ü ¨ ¸ ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È ¢ óÐ . 1.2.5 1.2. « À ¡Â ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È¢ óÐ ´ Ä ¢ ô À ÷.1.4 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾Å ü¨ Èô Ò Ã¢ óÐ Ü Ú Å ÷.1. ¦ ºÂ ü¨ ¸ ´ Ä ¢ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷.4 1.1.2 ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È¢ Å ÷.1. 1.2. þ ¨ ºì¸Õ Å ¢ ¸Ç ¢ ý ´Ä¢ ¸¨ Ç « È¢ óÐ ´ Ä ¢ ô À ÷.6 ¸ð ¼ ¨ Ç ìÌ ² üÀ Ð Ä í Ì Å ÷.2.0 § ¸ð ¼ ø / § À îÍ ¾¢ Èý 1.9 ¦ ºÂ ü¨ ¸ ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.1 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾Å ü ¨ Èô Ò Ã¢ óÐ ¦ ¸¡û Å ÷. þ  ü¨ ¸ ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷. 1. 1.2.5 ´ Ä ¢ ¨ Â ì § ¸ð Î « Ð Å Õ õ ¾¢ ¨ º¨  ì Ü Ú Å ÷.2 À ø § Å Ú ´ Ä ¢ ¸¨ Ç ì § ¸ð À ÷. 1. « ¾¨ É ì Ü Ú Å ÷.

2 ¯ ¢ ÷ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷.4. ¦ Á ö ¦ Â Ø òÐ ¸¨ Ç « È¢ óÐ ´Ä¢ ô À ÷.4 ¯  ¢ ÷ ± Ø òÐ ¸¨ Ç Ô õ ¬ ö ¾ ± Ø òÐ ¸¨ Ç Ô õ ´ Ä ¢ ô À ÷.1 1. ¦Áø Ä ¢ É . « È¢ óÐ 1. Å øÄ¢ É . 65 .3.3 1.6 ¯  ¢ ÷¦ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷.3.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ « È¢ Å ÷. 1. 1.2.3.5 ¦ Á ö ¦ Â Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷.3 ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ºÃ¢  ¡¸ ´Ä¢ ô À ÷. 1.1 ¯  ¢ ÷ ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ºÃ¢  ¡¸ ¯ îºÃ¢ ô À ÷.4.7 Ì È¢ ø ¦ ¿Ê ø ± Ø ò Ð ¸¨ Ç ´Ä¢ ô À ÷.3.4 ºó¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ ô À ÷.3.12 Á É ¢ ¾÷¸Ç ¢ ý Ì Ãø ´ Ä ¢ ¸Ç ¢ ý § Å Ú À ¡ð ¨ ¼ « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷. 1.3. 1.3. 1. þ ¨ ¼Â¢ É ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü ¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ ô À ÷. 1. 1. 1.4.2 ¯ ¢ ¦ ÃØ ò¨ ¾ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ ô À ÷.3 1. ¯ ¢ ÷¦ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ´Ä¢ ô À ÷.4. ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1.4 ¦ º¡ü¸¨ Ç î ºÃ¢  ¡¸ ¯ îºÃ¢ ô À ÷.

4 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾ ¦ ºö Ô ¨ Ç ì Ü Ú Å ÷.3 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾ À ¡¼ ¨ Ä ô À ¡Î Å ÷.1 ± Ç ¢ ¨ Á  ¡É § ¸û Å ¢ ¸Ù ìÌ ô À ¾¢ ø « Ç¢ ô À ÷. ¬ 츸ÃÁ ¡É º¢ ó¾¨ É Ô ¼ ý À ¾¢ ÄÇ ¢ ô À ÷. 66 1.7.6. 1. 1.5 1. À½ ¢ Å ¡¸ô 1.6 § ¸û Å ¢ ¸Ù ìÌ ô À ¾¢ ø « Ç¢ ô À ÷.5 Ì È¢ ø ¦ ¿Ê ø ¦ º¡ü¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ ô À ÷.5. 1. .4.5.5 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾Å ü¨ Èì Ü Ú Å ÷. 1.7 ¦ À ¡Õ ò¾Á ¡É ¦ º¡ø . § ¸û Å ¢ ¸Ù ìÌ ô À ¾¢ ÄÇ ¢ ô À ÷.5 Ì Î õ À ¯ È× ô ¦ À  ÷¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷. 1.4 1. 1.1 Ì Î õ À ¯ È× ô ¦ À  ÷¸¨ Ç « È ¢ óÐ Ü Ú Å ÷.5. ¦ º¡ü¦ È¡¼ ÷ .3 1.1 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾Å ü ¨ Èî ºÃ¢  ¡¸ì Ü Ú Å ÷. 1.2 § ¸û Å ¢ ¸Ù ìÌ î ºÃ¢  ¡¸ô À ¾¢ ø « Ç¢ ô À ÷.6.6.6. 1. 1.7.2 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾ À ¡¼ ¨ Ä ô À ¡Î Å ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1.5.

3 2. ¬ ¸¢  Šü¨ Èô À  ý À Î ò¾¢ ô § À Í Å ÷. 2.§ Å ü Ú ¨ Á ¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.1 ´ § à Á ¡¾¢ â  ¡É Å ü¨ È « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸¡ñ À ÷.7.7.6 2.1.1 Å ÊÅ õ .8.1. Àñ Ò¼ Û õ À½ ¢ ×¼Û õ § À Í Å ÷. ¸¾¡ô À ¡ò¾¢ Ãí ¸¨ Ç ² üÚ ±Ç ¢ ¨ Á  ¡É À ¡Å ¨ É Â ¸¡ð Î Å ÷. þ É ò¾¢ ü§ ¸ üÀ ¦ ¾Ã¢ × 2.1. ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1.7. ´ üÚ ¨ Á .1 ¸¾¡ô À ¡ò¾¢ Ãí ¸¨ Ç ò Ð ½ ¢ ×¼ý ² üÚ ¿Ê ô À ÷.2 2.1.3 À ñ Ò ¼ ý § À Í Å ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ Å ¡ì¸¢ Âõ.4 ºÃ¢  ¡É ¦ º¡ü¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢ ô § À Í Å ÷.8 1.1. § Å ü Ú ¨ Á ¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î 67 .8. 1.0 Å ¡º¢ ôÒò ¾¢ Èý 2. 1. ´ üÚ ¨ Á .2 Á â  ¡¨ ¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.1. ¿¢ Èõ ¬ ¸¢  Šü¨ È « È¢ Å ÷. 1. 2. 1.7.8 Ý Æ Ö ì§ ¸üÀ ¿Ê òР측ð Î Å ÷.5 2.6 Á â  ¡¨ ¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢ § À Í Å ÷. « Ç × .7 1.1. þ É õ § ºÃ¡¾Å ü¨ È « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸¡ñ À ÷.7.7. ºÃ¢  ¡É Å ¡ì¸¢ Â í ¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢ ô § À Í Å ÷. 1.4 ´ § à Á ¡¾¢ â  ¡É Å ü¨ È ò ¦ ºö Å ÷. þ É õ § ºÃ¡¾Å ü¨ È Å ¨ ¸ô À Î ò¾¢ « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸¡ñ À ÷.2 2.7 Å ¨ ¸ ô À Î òÐ Å ÷. 1.

3. 2.12 2.3. 2.2.3. 2.9 ¸¡ð ¼ ô À Î õ Å Ê Å ò¨ ¾ ´Ä¢ ô À ÷. 2.3. 2.11 À ¼ ò¾¢ ü§ ¸ü È ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ ô À ÷.3. ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ¦ º¡ü¸Ç ¢ ý ŠƢ « È¢ óÐ Å ¡º¢ ô À ÷.2. 2.1 Å ¡º¢ ôÒô ÀÛ Å ø ¸¨ Ç ì ¸Å É Ó ¼ ý À  ý À Î òÐ Å ÷.2.3 ¬ º¢ â  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý À ¼ ò¾¢ ü§ ¸üÈ ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ ô À ÷.2 À ø § Å Ú À Û Å ø ¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢ Ó ¨ È ¡¸ Å ¡º¢ ô À ÷. 2. 2. 2.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ Å ¨ ¸ô À Î òÐ Å ÷.5 ¦ Á ö ¦ Â Ø ò¾¢ ø Ó Ê Ô õ ¦ º¡ü¸¨ Ç ´Ä¢ ô À ÷.2 ºÃ¢  ¡É Ó ¨ È ¢ ø Å ¡º¢ ô À ÷.3. ± Ø òÐ ¸¨ Ç Å Ã¢ ¨ ºô À Î ò¾¢ ì Ü Ú Å ÷. 2.3. 2.13 68 .8 ´ Ä ¢ ¨  ò Ð ¨ ½  ¡¸ì ¦ ¸¡ñ Î ± Ø ò¨ ¾î ºÃ¢  ¡¸ ¯ îºÃ¢ ô À ÷. ºÃ¢  ¡É Å ¡º¢ ô Ò Ó ¨ Ȩ Â ì ¸¨ ¼ ô À ¢ Ê ô À ÷. ± Ø ò¾¢ ý 2. 2.2.3 2.3.3 ºÃ¢  ¡É ¯ îºÃ¢ ôÒ¼ ý Å ¡º¢ ô À ÷.2 ¸ ¡ð ¼ ô À Î õ ± Ø ò¾¢ ý Å Ê Å ò¨ ¾ ¬ º¢ â Â÷ Ш ½ Ô¼ý ´Ä¢ ô À ÷.4 ¯ ¢ ¦ ÃØ ò¾¢ ø ¦ ¾¡¼ í Ì õ ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷.3.3.2 Å ¡º¢ ô Ò ô À Û Å ø ¸Ç ¢ ý « ¨ Á ô ¨ À ì Ü Ú Å ÷.10 2.1 ´ Ä ¢ ¨  ò Ð ¨ ½  ¡¸ì ¦ ¸¡ñ Î ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ ô À ÷.3. ¯ ¢ ¦ ÃØ ò¾¢ ø ¦ ¾¡¼ í Ì õ 2.

2.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ ¸ü Èø 4+ 2. 2. 2. 2.16 2.4.4.4.3.3 ã ¦ Å Ø òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷.7 ¸üÈ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ Î Ò ¾¢  ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ ô À ÷. 2.3. 2.1 µ ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷.4.8 ¸ üÈ ¦ º¡ü¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ Î Ò ¾¢  69 . À ¼ ò¾¢ ü§ ¸ü È ¦ º¡ø ¨ Ä Å ¡º¢ ô À ÷. 2.4. ¯ ¢ ÷¦ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ ô À ÷.3. 2.4.4 ¾ Á ¢ ú ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ Î ¦ º¡ü ¸¨ Ç ¯ Õ Å ¡ì¸¢ Å ¡º¢ ô À ÷.4.3.2 ® ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷.7 ¬ º¢ â  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý À ¼ ò¾¢ ü § ¸üÈ ¦ º¡ø ¨ Ä ´ Ä ¢ ô À ÷.6 ¯  ¢ ÷¦ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷.4 µ ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ ô À ÷. ¾Ãõ 5+ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ ô À ÷. 2. 2.3.14 ¦ Á ö ¦ Â Ø ò¾¢ ø Ó ÊÔõ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ ô À ÷. 2.6 ã ¦ Å Ø òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ ô À ÷.15 2.4.5 ® ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ ô À ÷.

3 ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ à Š¡º¢ òÐ ô ¦ À ¡Õ û Ü Ú Å ÷. 70 . ±Ç ¢ ¨ Á  ¡É ¦ º¡ü¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ Å ¡ì¸¢ Â í ¸¨ Ç Å ¡º¢ ô À ÷.1.5. 2.5 ¸ ñ ¿¸÷ À  ¢ üº¢ ¸û Ó ¨ È Â ¡¸î ¦ ºö Å ÷. 2. 3.5.5.1 ± Ø Ð Å ¾ü¸¡É ¬  ò¾ À ¢ üº¢ ¸û ¦ ºö Å ÷. 2.1.2 ¸ ñ 3.2 2. ¬ º¢ â  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý þ Ãñ Î ¦ º¡ü¸û ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ Ãì Ü Ú Å ÷. 3.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ à Š¡º¢ ô À ÷.5.5 3.1.5. Å ¡º¢ òÐ ô ¦ À ¡Õ û 2.1 ±Ç ¢ Â Ó ¨ È ¢ ø ¨ ¸ þ  ì¸ô À ¢ üº¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.1.4 ¨ ¸ þ  ì¸ô À  ¢ üº¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.0 ± Ø òÐ ¾ ¢ Èý 3. 2. ¿¸÷ À  ¢ üº¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.3 ¦ º¡ø ¨ Ä Ü Ú Å ÷.1 ¬ º¢ â  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý ¦ º¡ü¸¨ Ç ì Ü Ú Å ÷. 3.5 Å ¡º¢ òÐ ô Ò Ã¢ óÐ ¦ ¸¡û Å ÷.

2.1 ¾Á ¢ ú ± Ø ò Ð ¸¨ Ç ± Ø ¾ « È¢ Å ÷.3 ¦ º¡ü¸û Á üÚ õ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ÷¸¨ Ç ± Ø Ð Å ÷. 3.3 ¦ À ý º¢ ¨ Ä î ºÃ¢  ¡¸ô À ¢ Ê òÐ Å ¨ ÃÅ ÷. « ¨ ÁôÒ ¬ ¸¢  ŠüÚ ¼ ý à ö ¨ Á  ¡¸ ± Ø Ð Å ÷. 3.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ 3. ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 3.4 ± Ç ¢ ¨ Á  ¡É Å ¡ì¸¢ Â í ¸¨ Ç ô À ¡÷òÐ ± Ø Ð Å ÷.2 ¾ Á ¢ ú ± Ø òÐ ¸ ¨ Ç î ºÃ¢  ¡É Ó ¨ È ¢ ø ± Ø Ð Å ÷.2.1.7 ¦ À ý º¢ ¨ Ä Ó ¨ È ¡¸ô À ¢ Ê òÐ § ¸¡Î ¸¨ Ç Ô õ § ¸¡Ä í ¸¨ Ç Ô õ Å ¨ ÃÅ ÷. 3. 3. 3.2. Šâ Å Ê Å õ. 71 . þ ¨ ¼ ¦Å Ç ¢ .1.2 ºÃ¢  ¡É Ó ¨ È.2.6 ¸ ñ ¸¨ Ç Ô õ ¨ ¸¸¨ Ç Ô õ ´ Õ í ¸¢ ¨ ½ ìÌ õ À  ¢ üº¢ ¸û ¦ ºö Å ÷. 3.1.

4.3 « ý É õ « õÁ¡ ¿ò ¨ ¾ ¿ñ Î Á Ãõ Áñ ¦Àñ þ ï º¢ þ íÌ « íÌ ºí Ì ÁíÌ ¾í Ì þ ¨ ¼Â¢ Éõ 1.7 À Ê .5 ¦ À â  ôÀ¡ ¦ À â  õÁ¡ º¢ üÈôÀ ¡ º¢ ò ¾¢ Á ¡Á ¡ « ò¨ ¾ 1.5.7.4.7: Ì ¨ ÃìÌ õ À¢ Ç¢ Úõ ¸÷ƒ¢ìÌõ ¸ò Ð õ ¸¨ É ìÌ õ º£ Úõ 1.4 Å ¡ ¨¸ ¿¡ ¾¡ ¨À Á¡ §À ¡ 2.¦ º¡ü ¸ Ç ï º¢ Âõ Å øÄ¢ Éõ 1.5 ± Ä ¢ ¿¡ö ²÷ â¨ É Ó Ê ¸ø Àø 2.6 Å ½ ì¸õ Áý É ¢ ì¸× õ ¾Â × ¦ ºö Ð Å ¡Õ í ¸û « Á Õ í ¸û ¦ ºø Ö í ¸û ¾ ¡Õ í ¸û 2.7.7.4.4.3 ¸ô À ø ¸ð Î ¸ð ¼ ¼ õ ¾ð Î ¾í ¨ ¸ À óÐ À õ À Ãõ Àð ¼ õ « Èõ Å¢ ÈÌ þ ÈÌ ¸ñ ¦Á ø Ä ¢ Éõ 1.2.¾ ¡Ê Á Î .3  ¡ú « Å÷ þÅ÷ ³Â¡ Ì Ãø Å Ãõ ÀÆ õ ÀÄ õ ã ¨Ç 1.Á ¡Î ¸Î .4.5 « õ Á ¡ « ôÀ¡ À ¡ð Ê ¾ ¡ò ¾ ¡ « ñ ½ ñ ¾í ¨ ¸ ¾õ À ¢ 1.4.4 À ¡Á ¡ À ¡ô À ¡ ¬ Ê ¬ ¨¼ Á ¡Ê « õÁ¡ ¦ À â  º¢ È¢  ¬ Î ÀÊ À ¡Î « ½ ¢ ÀÊ « ÆÌ Å£ Πţ Î 2.3.4 Å ð ¼ õ ºÐ Ãõ ¦ ºù Å ¸õ Ó ì§ ¸¡½ õ Ó ð¨ ¼ Å ÊÅ õ 1.¿¡¸õ 1.À ¡Ê ¾Ê .6 ¾ ñ Î Àû Ç ¢ ¸¢ ½ Ú § ºÅ ø « ½ ¢ ø ¦ ¸¡ìÌ ±Õ ¨ Á .4 Ä ð Î ¾ð Î ¸¢ ðÎ ±ðÎ Íð Î Àð Î À¢ ðÎ ¦ ¸ï Í ¦ ¸¡ï Í Àï Í 2.¸¡Î º¾ õ .4 ² ý ± ¾ü Ì ± ôÀÊ ± ¾ É ¡ø ± ô § À ¡Ð ±ùÅÇ × 1.8.1.º¡¾ õ ¿¸õ .4.

SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam 75 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN.

beriman kepada Allah .2.beriman kepada rasul .2) Mengetahui Rukun Iman pertama: Beriman kepada Allah Pendidikan Islam 76 .0)Akidah (PI 1.beriman kepada rasul . Pada masa yang sama.2) Menyatakan sifat wajib Allah: a.beriman kepada kitab .)Mengetahui Rukun Iman (PI 1.beriman kepada hari Akhirat . c.2) Menyatakan enam Rukun Iman dengan bimbingan .1. Sikap dan Nilai khususnya komponen Pendidikan Islam. pengasih dan penyayang b. Rukun Islam.beriman kepada malaikat . Wujud (Ada) b.beriman kepada hari Akhirat . bijaksana (PI 1. Sama’ (Mendengar) (PI 1. pengampun c.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN. Basar (Melihat). Sirah Rasulullah dan melafazkan Dua Kalimah Syahadah.beriman kepada kitab . SIKAP DAN NILAI – PENDIDIKAN ISLAM (PI) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Kerohanian.beriman kepada Allah . berkuasa d.1)Menyebut sifat wajib Allah: a. Sama’ (Mendengar) d. b.2. Murid juga dapat mengenal asas bahasa Al Quran. murid dapat mengetahui asas Rukun Iman. Wujud (Ada).1.beriman kepada Qada dan Qadar . adil e. huruf hijaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan. Basar (Melihat) c. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 1.1. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab.1)Menyebut enam Rukun Iman (PI 1. berwuduk dan melakukan pergerakan solat. Qudrat (Kuasa) (PI 1.beriman kepada Qada dan Qadar (PI 1.2.beriman kepada malaikat .3) Menyebut nama-nama Allah (Asma’ul Husna) a. murid dapat bersuci.

1.1)Mengenal anggota wuduk (PI 2.0) Ibadah (PI 2.berpuasa di bulan Ramadhan .mengeluarkan zakat . (pagi.3.1) Bersuci dari najis.3. malam).2) Menyatakan cara bersuci daripada hadas: .4) Melakukan wuduk dengan tertib dengan bimbingan (mengikut urutan) (PI 2.2.buang air kecil .3) Mengetahui Rukun Islam. tengah hari.1.mengucap dua kalimah syahadah .4.mengerjakan ibadah haji (PI 1. (PI 2.3)Melakukan wuduk dengan betul dengan bimbingan.2.3) Menyatakan cara menjaga kebersihan .buang air besar (PI 1.1) Menyebut lima rukun Islam: (PI 1. (PI 2.2) Melafazkan Dua Kalimah Syahadah dengan maknanya.2) Menyatakan lima rukun Islam: .4) Melafazkan Kalimah Syahadah.mengucap dua kalimah syahadah .berpuasa di bulan Ramadhan . (PI 2.mengerjakan ibadah haji .1.1) Menyebut cara bersuci daripada hadas: .1)Menyebut nama solat. (PI 2.solat lima waktu .3.4.3)Mendirikan solat. Pendidikan Islam 77 .tempat solat (PI 1.buang air kecil . (PI 2.2. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 1.2)Menunjukkan had anggota wuduk (PI 2. petang.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PI 1.pakaian .2) Melakukan wuduk (PI 2.mengeluarkan zakat .2.buang air besar (PI 2.tubuh badan .solat lima waktu . (PI 2.3)Menyatakan nama dan waktu solat.1) Melafazkan Dua Kalimah Syahadah dengan bimbingan. (PI 2.

(PI 3.3)Menyebut nama Rasulullah S.1.penerang hati .A. .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 2.2. bercakap benar. Amanah b. (PI 2.1.W.Hamdalah (PI 4.menaiki kenderaan Pendidikan Islam 78 .1.1.W.4)Menceritakan peristiwa kelahiran Rasullullah S. dan ahli keluarga baginda yang terdekat .W.1)Menyebut nama Rasullullah S. (PI4. Fatonah (bijaksana) (PI 4. (PI 4.Basmalah . rajin.3.ibu .A.A. (PI3.2.W.1.A.bapa (PI 3. iaitu sabar.bapa saudara (Abu Talib) (PI 3.Sabar . .bapa (Abdullah) . (PI 3.W.3. solat lima waktu.0)Sirah (PI 3.2)Menyebut nama ahli keluarga baginda yang terdekat.0)Akhlak (PI 4. Siddiq (bercakap benar) c.W.2)Memberi contoh akhlak Rasullullah S.Rajin (PI 4.1)Menyebut akhlak Rasullullah S.1.2)Menyatakan bilangan rakaat (PI 2. (PI 4.3.datuk (Abdul Muttalib) . bijaksana dan amanah.ibu (Aminah) .2) Melakukan amalan seharian mengikut adab seperti melafazkan doa.A.1) Mengetahui Sirah Rasullullah S.W.Bercakap benar .A.1) Mencontohi akhlak Rasullullah S.A.4)Menyatakan bilangan rakaat solat lima waktu.5)Melakukan pergerakan solat dengan betul mengikut tertib dengan bimbingan.1)Melafazkan . a.5)Melafazkan doa .

3)Menyatakan adab dengan bimbingan: .semasa makan/minum .semasa makan/minum .2.selepas makan/minum (PI 4.ibu bapa .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 4.6)Menyatakan adab : .guru .8)Membezakan makanan : .4)Menyatakan adab: .rakan sebaya Pendidikan Islam 79 .masuk tandas .7)Melafazkan doa sebelum dan selepas makan (PI 4.2.menghormati ibu bapa (PI 4.sebelum makan/minum .keluar tandas (PI 4.sebelum makan/minum .masuk tandas .2.selepas makan/minum (PI 4.2.2.2.halal dan haram .2.9) Menyatakan adab : .2.10)Melafazkan doa masuk dan keluar tandas (PI 4.baik dan berkhasiat (thoyyiban) (PI 4.11)Menyatakan adab menghormati: .ahli keluarga .2)Menyatakan adab dengan bimbingan : .2.keluar tandas (PI 4.

2.4)Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa AlQuran dengan sebutan yang betul.1) Mengetahui bahasa Al.1.5)Menyebut huruf hijjaiyah.6)Mengenal pasti bentuk huruf (PI 5.1)Menyebut huruf hijjaiyah dengan (PI 5.7)Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan – baris atas (fathah) – baris bawah (Kasrah) – Baris hadapan (Dhommah) (PI 5. (PI 5.8)Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa AlQuran dengan sebutan yang betul.2)Menyebut huruf-huruf jawi (PI 5.1.2. (PI 5.0)Asas Bahasa Al Quran dan Tulisan Jawi (PI 5.2)Mengetahui huruf jawi (PI 5. .2.1.Quran Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 5.2.2)Mengenal bentuk huruf hijjaiyah hijaiyah (PI 5. wau dan ya (PI 5. Pendidikan Islam 80 .1.1.5)Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal Alif.Anggota badan (PI 5.Nombor 1 hingga 10 .1.3)Mengenal pasti bentuk huruf jawi.1. bimbingan.1.2.4)Mengenal pasti setiap huruf jawi. .Nombor 1 hingga 10 (PI 5.3)Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan – baris atas (fathah) (PI 5. (PI 5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PI 5.1)Menyebut huruf-huruf jawi dengan bimbingan.

Al Fatihah .Al Fatihah .1)Menghafaz surah Al. wau dan ya.An Nas .2)Menghafaz surah Al.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 5.Al Falaq (PI 5.Quran : .3.3.2.Al Ikhlas (PI 5. (PI 5.6)Membunyikan huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal Alif.Quran di bawah: .3) Menghafaz beberapa surah dari juzu’Amma Pendidikan Islam 81 .Al Ikhlas .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN. SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN MORAL Pendidikan Moral 83 .

kerjasama. (PM 3.0) (PM 1. (PM Hati 2. penghargaan dan sumbangan yang diterima. warga keluarga dan warga sekolah.1.3) Menjaga kebersihan.1. kepada Tuhan menghormati kepercayaan pelbagai kaum.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KURIKULUM KEROHANIAN.0) Baik (PM 2. (PM 3. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah. (PM 3.PENDIDIKAN MORAL (PM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Kerohanian.0) Bertanggungjawab (PM 3.1) Menyatakan bahawa Kepercayaan Mengetahui dan manusia adalah ciptaan Tuhan.2) Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid dengan bimbingan.1) Memberi bantuan kepada ahli ahli keluarga.0) (PM 4.1) Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran kelas.2) Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan. berterima kasih.3) Menyatakan Tuhan adalah pencipta alam.1. kejujuran.1) Menjaga kebersihan.1. bertanggungjawab.1) Mengamalkan (PM 4. kasih sayang. kerajinan.1.4) Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid. (PM 2. sekolah dan orang lain. baik hati. bantuan yang diterima. toleransi.1) Membantu (PM 2. menghormati. SIKAP DAN NILAI . (PM 3. khasnya komponen Pendidikan Moral. (PM 3. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 1.1. keadilan. keberanian. (PM 1. Pendidikan Moral 84 .2) Memberi bantuan kepada ahli keluarga.1.1.1. hemah tinggi serta kesederhanaan. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah dengan bimbingan. (PM 1. berdisiplin.2) Membezakan ciptaan Tuhan dan rekaan manusia. Sikap dan Nilai.1) (PM 1. secara lisan atau bukan lisan atas . murid boleh mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan. warga sekolah dan orang lain.1. berdikari.1) Mengucapkan terima kasih Berterima Kasih sikap berterima kasih. (PM 4. (PM 4.

4) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa. dengan bimbingan (PM 5.1.2) Melafazkan tutur kata yang bersopan dengan bimbingan.1.1) Beradab (PM 5.1. rakan menghormati orang dewasa.1) Menghormati (PM 6. (PM 5.1. Pendidikan Moral 85 .2) Menghormati (PM 6. (PM 6.1.2) Menyatakan dan menunjukkan taat dan hormat kepada ahli keluarga.3) Menunjukkan cara menghormati orang dewasa. (PM 5.1.1) Menunjukkan cara orang dewasa. setempat.3) Menunjukkan tingkah laku yang bersopan dalam pergaulan seharian.0) Hormat (PM 6. (PM 6.1) Menunjukkan taat dan hormat -menghormati anggota keluarga.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 5.1) Menunjukkan tingkah laku tinggi sopan dalam pergaulan yang bersopan dalam pergaulan seharian seharian.4) Melafazkan tutur kata yang bersopan.2) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa dengan bimbingan. (PM 6.1. (PM 6. rakan dan masyarakat setempat. kepada ahli keluarga. (PM 5.3) Menyatakan sebab mengapa perlu hormat kepada ahli keluarga.5) Menyatakan cara-cara bertingkah laku sopan.2.0) Hemah (PM 5.2. rakan dan dan masyarakat masyarakat setempat dengan bimbingan. (PM 6.2.1. (PM 6. (PM 6.

(PM 7.1. guru.1) Mengamalkan (PM 8. Pendidikan Moral 86 . (PM 9.1.4) Berani bercakap dengan yakin menggunakan ayat yang mudah.1.1.1) Menyayangi (PM 7.1.3) Mengenal pasti tindakan yang jujur dalam cerita yang didengar. keluarga dan disayangi. (PM 10. (PM 7. (PM 10. jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli (PM 10.4) Mengamalkan sifat jujur pada diri dan rakan. keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan. (PM 10. sekolah.0) (PM 9.1) Berani mencuba sesuatu Keberanian dengan yakin di tugasan yang baru.6) Menyata dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri.3) Menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri.1. (PM 9. keluarga dan orang di sekelilingnya.0) (PM 10. (PM 7.1) Mengamalkan sikap adil sikap adil dalam dengan bimbingan guru dalam sesuatu perlakuan seharian.1.4) Menyatakan sebab perlunya menyayangi keluarga. (PM 7.1.1) Mengenal sikap jujur melalui Kejujuran Mengamalkan sikap simulasi dan cerita.1.5) Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga. (PM 8. (PM 7.1. aktiviti seperti permainan.1) Berinteraksi (PM 9.0) (PM 8.1. (PM 9.1) Bercerita tentang orang yang diri.1.1) (PM 10.2) Bercerita tentang kebaikan ahli keluarga.1.2) Berani bertutur menggunakan ayat yang mudah.1.7) Mengenali keistimewaan diri dan menunjukkan bakat. orang di sekeliling. (PM 9. (PM Keadilan 8.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 7.2) Memohon maaf apabila keluarga.3) Berani melibatkan diri dalam aktiviti. . (PM 7.1.0) Sayang Kasih (PM 7.1.2) Mengamalkan sikap adil dalam sesuatu aktiviti seperti permainan. rakan dan melakukan kesalahan.

1.1.1. (PM 13. (PM 12. rakan dan guru.1. jiran dan masyarakat setempat.2) Menjayakan aktiviti secara berkumpulan. (PM 12.1) Mengamalkan sikap berjimat Kesederhanaan Mengamalkan sikap cermat dalam penggunaan barang berjimat cermat dalam keperluan dengan bimbingan guru.1. (PM Kerajinan 11.1) Kerjasama Mengamalkan sikap kerjasama dengan rakan. (PM 12.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 10. Pendidikan Moral 87 . (PM 12.1.2) Mengamalkan sifat rajin dalam pengurusan diri dan menjalankan tugasan.0) (PM 12.1.1) Mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan harian.1.0) (PM 13.1) (PM 13.5) Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga.2) Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan. (PM 12.4) Menyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat secara kumpulan.0) (PM 11.3) Menyatakan faedah bekerja secara kumpulan. (PM 11. (PM 12.1. (PM 13.1) Melakukan aktiviti secara berkumpulan.1) Menunjukkan sifat rajin dalam pengurusan diri. (PM 11.1. jiran dan masyarakat setempat.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dengan rakan. penggunaan barang keperluan.

2.1. tertentu.2) Mengamalkan sikap tolak menggunakan barang dan peralatan di ansur dengan rakan dalam situasi dalam kelas. Pendidikan Moral tidak semestinya diwujudkan sebagai aktiviti yang khas.1.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa menjalankan aktiviti kumpulan.1) Mengamalkan sikap berdikari dalam pengurusan diri.0) (PM 16.2.0) (PM 15.2. (PM 16. rehat dan semasa makan.1. (PM 15.2) Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya. tanpa bantuan. Nota: Pendidikan Moral diterapkan sepanjang masa murid berada dalam prasekolah.3) Mematuhi arahan guru atau ketua kumpulan. (PM 14.1) Menguruskan diri sendiri (PM 15.1. (PM 16. (PM 16.1) Saling berkongsi dalam (PM 14.1) Berdisiplin Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas.4) Mematuhi peraturan kelas. (PM 16. (PM 16.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 14.2) Menguruskan diri sendiri dengan bantuan. tidak kira semasa pengajaran dan pembelajaran. rutin pagi.1. (PM Berdikari 15.0) (PM 14. (PM 14.1.1) Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuan seharian. (PM 14. Pendidikan Moral 88 .1) Mematuhi arahan guru. (PM Toleransi 14.1.1) Bersedia menunggu giliran.2) Mematuhi arahan yang ditentukan di kelas atau di sekolah.

Keberanian o Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah. Keadilan o Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah. 3. Berterima kasih o Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa. Kasih sayang o Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Kepercayaan kepada Tuhan o Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan agama masingmasing selaras dengan prinsip Rukun Negara. 5. 9.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Senarai Nilai Moral dan Penerangannya: 1. Hormat-menghormati o Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan. Baik Hati o Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas. 2. 7. 6. Bertanggungjawab o Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. sumbangan atau pemberian. 8. Hemah tinggi o Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian. 4. Pendidikan Moral 89 .

13. 15. 14. Kejujuran o Bercakap benar.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 10. besikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan. Berdisiplin o Mengikut arahan guru dan peraturan yang ditetapkan serta boleh melengkapkan tugas yang diberi. sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup. Kesederhanaan o Besikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. Kerjasama o Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama. bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara. 12. Kerajinan o Usaha yang berterusan. Berdikari o Kebolehan untuk mengurus diri dan menjalankan tugas yang diberikan. 11. Toleransi o Kesanggupan bertolak ansur. Pendidikan Moral 90 . 16.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KETRAMPILAN DIRI PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI Perkembangan Sosio emosi 91 .

(PSE1.3) Mengenali emosi orang lain.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan. Mengurus Emosi Sendiri. sedih.3.1) Menceritakan dengan bimbingan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira. takut dan marah.2. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 1. takut dan marah.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira.1. (PSE 1. Di samping itu.1.1. marah.1. lukisan. mempunyai konsep kendiri yang positif. (PSE 1. (PSE 1. (PSE 1. (PSE 1. (PSE 1. (PSE 1.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.3) Menyatakan sesuatu yang disukai dan yang tidak disukai.2) Mengenal pasti jenis-jenis emosi gembira. (PSE 1. lukisan.1.6) Menyatakan emosi mengikut situasi.1) Menerima pandangan dan membaca emosi orang lain dengan bimbingan.2) Mengurus emosi sendiri. tingkahlaku.4) Mengenal pasti tindakan alternatif untuk mengurus emosi.3.1) Menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan. murid akan lebih mengenali emosi sendiri dan emosi orang lain.2. (PSE 1. sedih. takut.2) Mengenal pasti dengan bimbingan tindakan alternatif untuk mengurus emosi. murid lebih berkeyakinan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. (PSE 1. (PSE 1.0) (PSE 1. sedih. sedih.2. takut. (PSE 1.2) Menerima pandangan dan membaca emosi orang lain. Perkembangan Sosio emosi 92 . berkebolehan untuk mengawal emosi sendiri. tingkahlaku. (PSE 1.2.1.1) Mengenali Mengenali dan emosi sendiri.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG: KETRAMPILAN – PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) Selepas melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tunjang Ketrampilan – Perkembangan Sosioemosi. marah.

berdikari .1)Membina konsep kendiri.kecindan .1.sabar . (PSE 1.2) Menunjukkan semangat dan sifat positif seperti: .0) Mencapai Emosi yang Positif (PSE 2.1.2)Membina semangat dan sikap yang positif.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan (limitation) kendiri.berdikari .tolong-menolong . (PSE 2.berkeyakinan .1)Bersikap positif tentang kebolehan kendiri. (PSE 2.sabar .4)Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan.berkeyakinan .3.1) Menunjukkan sifat positif seperti: . (PSE 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 1.belas kasihan .perpaduan/kekitaan . (PSE 2.1.2.4) Menerangkan perbezaan emosi antara individu (PSE 2.2)Menunjukkan kepuasan terhadap pencapaian kendiri.kecindan Perkembangan Sosio emosi 93 . (PSE 2.1.2. (PSE 2.3) Menyatakan perasaan orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku.empati (PSE 2.setia kawan .3.

(PSE 3.3)Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis.3)Membina keyakinan untuk berkomunikasi.1)Mengawal emosi dalam situasi yang tidak menyenangkannya dengan bimbingan guru (frustration and disappointment).5)Bertanya dengan penuh keyakinan. perasaan dan pandangan orang lain.4.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PSE 2. Perkembangan Sosio emosi 94 . menyanyi dan berlakon.6)Berinteraksi dengan yakin. (PSE 2. (PSE 3.1)Memahami keperluan.3.8)Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis.3. (PSE 2. (PSE 3.4)Bertutur dengan penuh keyakinan.3)Menyatakan cara mengawal diri dalam situasi yang tidak menyenangkan.7)Bercerita dan memberi pendapat.1.2)Mengawal emosi dalam situasi yang tidak menyenangkannya (frustration and disappointment). (PSE 3.0)Membina Kemahiran Sosial (PSE 3. (PSE 2.4)Membina kebolehan mengawal diri.2)Menyatakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkannya.2)Bertanya dengan yakin dengan bimbingan guru.1)Bertutur dengan yakin dengan bimbingan guru. (PSE 2. (PSE 2.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain.1)Menunjukkan kepekaan terhadap keperluan orang lain.1. (PSE 2.3. (PSE 3.4.1. (PSE 2.3.3.3.3. (PSE 2. menyanyi dan berlakon dengan bimbingan guru.4. (PSE 2. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 2. (PSE 2.4)Menyatakan keperluan orang lain mengikut situasi dan bertindak sewajarnya. (PSE 2.1.

Memulangkan barang selepas meminjam.2. barangan dan peralatan.2.2) Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 3.1. tempat tinggal dan lain-lain.2.2. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam. (PSE 3. b.8) Menunjukkan kemahiran play entry Perkembangan Sosio emosi 95 .3) Berkongsi barangan dan peralatan seperti permainan.2.1) Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah dengan bimbingan.5) Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah. (PSE 3.7) Berkongsi idea.6)Menyatakan kelainan dan kepelbagaian keperluan dalam masyarakat seperti makanan. c.7)Menceritakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkannya dan bertindak sewajarnya. (PSE 3. (PSE 3.2) Bertolak ansur dan bekerjasama semasa menjalankan aktiviti. (PSE 3..4) Menunjukkan kemahiran bagaimana untuk menyertai sesuatu permainan yang sedang berlaku degnan bimbingan (play entry).3)Mematuhi etika sosial dalam perhubungan.1.2. (PSE 3. makanan. contohnya: . pakaian. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain. (PSE 3. (PSE 3.2. (PSE 3.1.8)Berkomunikasi secara adab dan tertib.1.2.Berjabat tangan dan bertanya khabar (PSE 3. (PSE 3. (PSE 3.6) Menghormati hak orang lain seperti: a.

Bersikap positif dan yakin pada diri . Perkembangan Sosio emosi 96 . (PSE 3.2.3. Ia tidak semestinya diwujudkan sebagai aktiviti khas. Standard Pembelajaran dalam tunjang sosio emosi diterapkan sepanjang masa murid berada di kelas prasekolah. Seorang murid yang mempunyai konsep diri yang positif dapat:: .Menerima kekuatan dan kekurangan sendiri .Bergaul dan berinteraksi dalam komuniti . (PSE 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 3.3) Menyelesaikan konflik yang berlaku semasa aktiviti kelas.3.1)Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif dengan bimbingan. Nota: 1. 2.9) Menyesuaikan diri dengan keadaan atau situasi tertentu. (PSE 3.2.2)Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif.Menunjukkan kepuasan kepada pencapaian sendiri Seorang murid yang mempunyai kemahiran berkongsi dapat:  Bersikap sensitif terhadap keperluan orang lain  Menghormati hak orang lain  Menyertai aktiviti main (able to enter into play)  Menyelesaikan konflik antara rakan melalui kaedah seperti perundingan (negotiation).10) Menepati masa dan janji. 3. (PSE 3.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN Fizikal dan Estetika 97 .

1. (PFK 1.7) Menggunakan jari untuk memicit. (PFK 1.1) Melakukan kemahiran motor halus.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk.0) Perkembangan Motor Halus Fizikal dan Estetika 98 .1. (PFK 1. (PFK 1. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK1. (PFK 1. (PFK 1.4) Menggunakan tangan untuk menguli. (PFK1.1. (PFK1.1. (PFK 1. (PFK 1.1.12) Mengggunakan jari untuk menjentik.1.1. Fokus Standard Kandungan (PFK 1. khasnya komponen perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan.9) Menggunakan jari untuk mengoyak bahan mengikut rupa bentuk.11) Menggunakan jari untuk merenjis.10) Menggunakan tangan untuk memintal.1.8) Menggunting dengan cara yang betul.14) Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek.6) Menggunakan jari untuk menggentel. murid boleh melakukan kemahiran motor halus dan asas kemahiran motor kasar dengan cara yang betul. membina tabiat menjaga kebersihan fizikal diri dan kebersihan persekitaran serta menjaga keselamatan diri.2) Menggunakan tangan untuk merenyuk(crush) kertas.1. (PFK1. (PFK 1.1) Menggunakan jari untuk mengoyak bebas.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA – PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN (PFK) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika.1.3) Menggunakan tangan untuk meramas (mix).5) Menggunakan jari untuk mencubit.13) Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol.1.1.1.1. (PFK 1. (PFK 1.1. (PFK 1.

6) Menuang air dari cawan besar ke dalam bekas besar (Contoh bekas: baldi. beg.12) Menuang air dari jug ke dalam bekas pelbagai bentuk (Contoh bekas: botol. baju. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 1.2. (PFK 1. butang cangkuk).10) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan.2. gelas).5) Menggunakan jari untuk menguntai objek bersaiz besar dengan menggunakan tali besar.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PFK 1.2. (PFK 1.2.2) Melakukan kemahiran kordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor halus. (PFK 1.2.2.1) Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian.7) Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk dengan bimbingan.2. (PFK 1.13) Memakai tali pinggang dengan bimbingan.2.11) Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali.2. (PFK 1. balang). (PFK 1.3) Menggunakan tangan untuk menzip dengan bimbingan. besin. Fizikal dan Estetika 99 .8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz (termasuk butang katup.2) Menggunakan jari untuk membutang bersaiz besar.2. (PFK1. (PFK 1. cawan. (PFK 1.4) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki. (PFK 1. (PFK 1. (PFK 1.2. (PFK 1.14) Menyurih menggunakan templet atau objek.2.9) Menggunakan tangan untuk menzip seluar.2.2.

6) Merangkak dengan lakuan yang betul.12) Berlari dengan lakuan yang betul dalam jarak tertentu. (PFK 2. (PFK 2.15) Melompat pelbagai aras dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan lakuan yang betul.17) Berketengteng dengan lakuan yang betul. (PFK 2.1.1) Berjalan dengan postur dan teknik yang betul. (PFK 2.1.1. (PFK 2.1.1.1.1. (PFK 2. (PFK 2.16) Berjengket beberapa langkah ke arah tertentu.13) Berlari ke arah yang ditentukan.1.1. (PFK 2.1. (PFK 2. (PFK 2.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PFK 2.1.11) Berjalan dengan pundi kacang di atas kepala.3) Berjalan dan mengimbang badan di atas garisan atau tali di atas lantai.7) Melompat dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan teknik yang betul.4) Berlari dengan lakuan yang betul. (PFK 2.1.1.9) Berjalan mengundur dengan lurus. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2.1) Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2. (PFK 2.14) Merangkak dengan lakuan yang betul di ruang tertentu.8) Naik dan turun tangga dengan berpegang kepada pemegang. (PFK 2.10) Berjalan dan mengimbang badan di atas bangku panjang yang rendah. ke sisi ke kiri dan ke kanan.1. (PFK 2.1.5) Berlari bebas pelbagai arah.1.0) Perkembangan motor kasar Fizikal dan Estetika 100 .2) Berjalan ke hadapan.

(PFK 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2.18)Melompat dengan halangan pada aras yang rendah. (PFK 2.1.2.2.19) Skip menggunakan lakuan yang betul. (PFK 2.1.2) Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor.1.2. (PFK 2.9) Melompat setempat. buaian dan lain-lain permainan luar).1.4) Menoleh kepala secara perlahan ke kiri dan ke kanan. (PFK 2.2.3) Baring.22) Membuat pergerakan menggunakan seluruh anggota badan (Contoh: bermain dengan gelungsur.21) Berkawat kaki dengan lakuan yang betul. (PFK 2.2. (PFK 2. (PFK 2.5) Membuat pergerakan tangan secara simulasi seperti menolak kotak. (PFK 2. menarik tali dan lain-lain.2) Duduk dengan postur yang betul.2. (PFK 2.20) Naik dan turun tangga. menelentang dan meniarap dengan postur yang betul.1) Membuat pergerakan tangan mengikut arahan seperti menghayun tangan. Fizikal dan Estetika 101 . (PFK 2. (PFK 2.2.8) Berjengket setempat.1.6) Berbaring sambil angkat kaki. jongkang-jongkit. (PFK 2.7) Mengimbang badan dengan berdiri sebelah kaki.2.2. (PFK 2.

3.3.3 )Membaling objek bersaiz besar dan lembut ke sasaran menggunakan dua belah tangan. (PFK 2.9) Melantun dan menangkap objek (contoh: bola besar) dengan kedua belah tangan. (PFK 2. (PFK 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2.3.2.5) Menyambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan. (PFK 2.6) Membaling objek lembut ke sasaran menggunakan satu atau dua belah tangan. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2. Fizikal dan Estetika 102 . (PFK 2. (PFK2.3.3.2) Menyambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan.3.4) Melambung objek lembut dengan menggunakan satu tangan.10) Membawa objek dalam sudu sambil berjalan.10) Mendongak dan menunduk kepala secara perlahan.3.8) Menggolek objek ke sasaran.1) Melambung objek lembut dengan menggunakan dua tangan. (PFK 2.3.3.7) Melempar objek seperti gelung ke skital. (PFK 2.3.3) Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan kemahiran motor kasar.

(PFK 3.1.1) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri dengan bimbingan.1.2) Menggosok gigi dengan cara yang betul dengan bimbingan.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 3.5) Menggosok gigi dengan cara yang betul.1) Menjaga kebersihan.1.1) Memakai pakaian yang bersih.2.2) Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat.1.2) Menyatakan waktu makan.6) Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri.2.1.1) Mengenal makanan yang berkhasiat. (PF 3.1.3) Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. (PFK 3. (PFK 4. (PFK 3. Fizikal dan Estetika 103 . karbohidrat) yang sesuai mengikut waktu makan.1. (PFK 4.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan.1. (PFK 3.7) Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi. (PFK 3.2) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan dengan bimbingan.1.2. (PFK 4.0) (PFK 3. (PFK 4. Kesihatan Persekitaran (PFK 4.4) Mengenal makanan yang rosak dan basi.5)Menyatakan jenis makanan (protein. (PFK 3. (PFK 3.3) Mencuci tangan dengan cara yang betul.1. (PFK 3.4) Menjaga kebersihan pakaian. (PFK 3. (PFK 3.8) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri.1) Menjaga (PFK 3.0) (PFK 4.2.4) Menggunakan tandas dengan cara yang betul. Kesihatan Fizikal kebersihan diri. (PFK 3.2.1. (PFK 3.

3) Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a.2) Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit. (PFK 4. (PFK 5. (PFK 4.1. (PFK 5.1. (PFK 5.1.1) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit dengan bimbingan guru (Contoh: menutup mulut bila bersin dan batuk). (PFK 4.1. cucuk besi ke dalam soket.0) Keselamatan (PFK 5.2. tempat awam Fizikal dan Estetika 104 .3) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan dengan bimbingan. sesuai dan kemas.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 4. (PFK 5.7) Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih.1. rumah b.1.2) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit (Contoh: menutup mulut bila bersin dan batuk).1. (PFK 4.1) Mengenal objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di rumah dan sekolah.2) Mengenal tingkah laku yang membahayakan berdasarkan cerita yang didengar seperti berlari dengan gunting. sekolah c. (PFK 4. (PFK 4.9) Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan.1) Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya.8) Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki. (PFK 4.2. taman permainan d.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan.

2.4) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat dengan bimbingan guru. nama prasekolah.2) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan bimbingan guru dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit.2. (PFK 5.2) Mengamalkan langkah keselamatan diri.1) Menyebut nama sendiri. (PFK 5. (PFK 5.1.7) Memberitahu orang dewasa apabila berlaku kecemasan. kecederaan atau penderaan. lari dan memberitahu orang dewasa.6) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit.9) Menyatakan cara menghindari sumber.2.2.8) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat. (PFK 5. lokasi tempat tinggal dan nombor telefon keluarga.4) Mengenal pasti situasi yang membahayakan seperti lantai licin.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 5. banjir.1. lari dan memberitahu orang dewasa. nama ibu atau nama bapa. (PFK 5. nama ibubapa. tempat dan situasi Fizikal dan Estetika 105 .2.3) Menjaga keselamatan diri dengan bimbingan. (PFK 5.2. (PFK 5.5) Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian.2. (PFK 5. (PFK 5.2. serta nama prasekolah.2.5) Menyebut nama sendiri. jalan raya. kebakaran. (PFK 5. (PFK 5.

dan mulut.3. (PFK 5. melintas jalan raya e.3.3) Menjaga kehormatan diri.3.5) Mengenal anggota sulit. (PFK 5.3) Mengamalkan sikap asertif faraj. (PFK 5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ yang membahayakan seperti: a. Nota: Anggota sulit yang dirujuk adalah: zakar.7) Mengamalkan sikap asertif bila menghadapi situasi yang tidak selamat. (PFK 5. payudara situasi yang tidak selamat.4) Mengetahui cara mengelak Contoh tindakan diri daripada orang yang tidak dikenali. benda tajam c.3.3.2.3. lari dan memberitahu orang dewasa bila Fizikal dan Estetika 106 . (PFK 5. asertif adalah mengatakan ’tidak’. dengan bimbingan bila menghadapi punggung. (PFK 5. (PFK 5. alatan permainan d. (PFK 5.6) Mengenal dan menceritakan tentang contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat. tempat sunyi f.3. alatan elektrik b.2. (PFK 5.10) Menjaga keselamatan diri. dubur.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang merbahaya.8) Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali. (PFK 5.2) Mengenal sentuhan yang selamat dan tidak selamat.3. tempat awam (PFK 5.1) Mengenal anggota sulit dengan bimbingan guru.

Berlari dengan lakuan yang betul. Mata dan kepala hendaklah sentiasa fokus ke hadapan. 2. c. diikuti melangkah dengan kaki yang sebelah lagi. Merangkak dengan lakuan yang betul Berketengteng (hop)dengan lakuan yang betul Melompat dengan lakuan yang betul. d. Fizikal dan Estetika 107 . Berlari di atas bebola kaki. Semasa mendarat lutut fleksi untuk serap daya. Menapak dan melompat dengan kaki yang sama. b. Kepala dan mata menghadap ke hadapan. b. Ayun tangan ke hadapan dan belakang. Berjalan dengan lakuan yang betul a. Hujung jari kaki hendaklah sentiasa menghadap ke hadapan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan menghadapi situasi yang tidak selamat. 3. Lutut diangkat separas pinggang. Tangan dihayun untuk mendapatkan ketinggian dan jarak. 5. b. 6. c. c. a. Skip dengan lakuan yang betul a. c. Melompat dengan dua kaki dan mendarat juga dengan dua kaki. Langkah kaki hendaklah berselang seli dengan pergerakan hayunan tangan. Berlari dengan tangan dihayun bertentangan dengan kaki. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ Nota: 1. Melangkah dengan sebelah kaki. b. a. 4.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fizikal dan Estetika 108 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI Fizikal dan Estetika 109 .

3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya.1) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus dengan bimbingan guru.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA – KREATIVITI (KTI) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika. murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran tentang bahan dan teknik dalam penghasilan karya seni.1) Menggunakan 1. (KTI 1. (KTI 1.1.1. Nota: Guru perlu memperkenalkan warna kepada murid dahulu.0) pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni (Aplikasi seni). (KTI 1. secara khasnya komponen Perkembangan Kreativiti. berkebolehan menghasilkan karya kreatif secara bersendirian dan juga secara kumpulan serta berkebolehan untuk apresiasi seni.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1.1. rujuk Tunjang Sains dan Teknologi Fizikal dan Estetika 110 .2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus. muzik dan pergerakan kreatif. Aktiviti seni merangkumi seni visual.1. (KTI 1. Seni Visual (KTI (KTI 1.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu.

(Ekspresi kreatif). segiempat.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. Nota: Guru perlu beri peluang kepada murid menzahirkan idea sendiri untuk berkarya Fizikal dan Estetika 111 .2. bujur.2) Melukis rupa organik (rupa yang tidak mempunyai garisan yang tepat dan selari).2. Contoh: bunga.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. bujur.2. segiempat.3) Menghasilkan karya kreatif yang mudah melalui pelbagai aktiviti menggambar.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1.4) Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. (KTI 1.2. (KTI 1. (KTI 1.2.2) Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya. (KTI 1. (KTI 1.2. (KTI 1. bulat.5) Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.2.6) Melukis rupa geometrik iaitu segitiga.2. (KTI 1. awan.2.1) Menyurih(trace) rupa geometrik segitiga. (KTI 1.2.13) Menghasilkan kraf traditional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai. bulat. (KTI 1.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. (KTI 1. (KTI 1.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. (KTI 1.2. (KTI 1.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik dalam membuat corak dan rekaan.

(KTI 2.6)Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran dan alam semula jadi seperti tidak mengotorkan alam sekitar. (KTI 2.7)Menghayati benda yang dilihat.1) Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik. (KTI 2.5) Menyanyi lagu yang mudah dengan perasaan dan ekspresi.1)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.2)Menyatakan pandangan secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan. (KTI 1.3.3.5)Menyatakan pandangan secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan. (KTI 2.2) Menyanyi lagu yang mudah dengan iringan muzik.1.3..1.1.1. Hmm.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.1.1. (KTI 1. (KTI 1.1.1) Menyanyikan melodi mudah (Contoh.0)Muzik (KTI 2.10) Menyanyi dengan sebutan yang jelas. disentuh dan didengar.1. (KTI 2.1.3)Menunjukkan apresiasi seni (KTI 2. (KTI 1. (KT 2. (KTI 2.3.3.1.3.7) Menyanyikan melodi.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1. (KTI 2. Fizikal dan Estetika 112 .1.La) (KTI 2.3.4) Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan jelas. (KTI 2.3)Menunjukkan penghargaan hasil kerja sendiri dan rakan seperti menyimpan hasil kerja sendiri . (KTI 2. (KTI 1.. (KTI 1.9) Menyanyi lagu mengikut tempo.3) Menyanyi lagu yang mudah mengikut tempo (iaitu: cepat dan lambat). Nota: Lagu yang dipilih perlulah sesuai dengan umur dan kematangan murid. (KTI 1.

3.1.2.2. contohnya tempurung Fizikal dan Estetika 113 .1) Mengecam bunyi perkusi dan menamakan jenis alat yang dibunyikan. (KTI 2.2.7) Memainkan perkusi dengan iringan muzik.3.6) Menyanyi lagu yang mudah dengan gerakan.2. (KTI 2. kerincing.1.8) Memainkan perkusi mengiringi muzik.4) Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai (kuat-lembut).2. drum) (KTI 2.5) Menghasilkan bunyi untuk memberi kesan kepada situasi (contoh: cerita.2. (hentak kaki. (KTI 2. marakas. puisi) Nota: Bahan improvisasi bukan alat muzik tetapi menghasilan muzik. (KTI 2. (KTI 2. (Contoh: castenat. tepuk tangan.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi.2) Menghasilkan bunyi perkusi badan.6) Memainkan perkusi mengikut tempo (laju-lambat) (KTI 2.5) Memainkan perkusi dengan beat yang konstan. petik jari) (KTI 2.13) Menyanyi dengan gerakan. (KTI 2. (KTI 2. kesan bunyi dll) (KTI 2. irama.2) Mengambil bahagian dalam aktiviti memainkan perkusi.2.3.3.3) Memainkan perkusi dengan iringan muzik dengan bimbingan. (KTI 2. (KTI 2.2.4) Memainkan alat improvisasi bagi menghasilkan muzik atau mengiringi nyanyian.3) Mengambil bahagian dalam aktiviti penerokaan bunyi.1) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi dengan bimbingan (penerokaan melibatkan bunyi. (KTI 2.2) Memainkan alat improvisasi bagi mengiringi nyanyian dengan bimbingan guru. (KTI 2.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2. (KIT 2.

(KTI 2.4.4.7) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik meggunakan alat seperti riben.8) Mengenal elemen muzik:  kuat – lembut  cepat – lambat  tinggi – rendah  panjang – pendek  sedih – gembira .3) Mengenal elemen muzik dengan bimbingan:  kuat – lembut (dinamik)  cepat – lambat (tempo)  tinggi – rendah (pic)  panjang – pendek (irama)  sedih – gembira – bersemangat (mud) (KTI 2.6) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang.9) Mengenal elemen dan alat muzik(had kepada gendang.4.4.bersemangat (KTI 2.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik.4.1) Membuat gerakan anggota badan mengikut lirik lagu. (KTI 2.4.10) Bercerita(talk about) tentang muzik yang diperdengarkan. tali. (KTI 2.4. gelung rotan.2) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik dengan bimbingan guru.4) Menyatakan perasaan terhadap muzik yang didengar. (KTI 2.4) Menunjukkan apresiasi Muzik Fizikal dan Estetika 114 .4. (KTI 2. alat bertali) dalam muzik yang diperdengarkan.4. (KTI 2. (KTI 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2.4. (KTI 2.

(KT 3. (KT 3. Nota:Guru perlu memberi peluang kepada murid untuk menunjukkan ekspresi diri menerusi pergerakan kreatif dan drama.0) Drama & Gerakan Kreatif (KTI 3. masa dan tenaga. (KTI 3.5) Main peranan mengikut imaginasi.8) Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan. puppet dengan bimbingan guru.1. catan. Contoh aktiviti menggambar yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: lukisan. mozek. Fizikal dan Estetika 115 .4. (KT 3. (KT 3.11)Mengenali lagu dan muzik dari pelbagai budaya di Malaysia. (KT 3.1) Main peranan mengikut imaginasi dengan bimbingan. catan. kolaj. stesilan. cetakan.4) Mengenal tarian daripada pelbagai budaya Malaysia. (KT 3.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang.1. percikan. gosokan. (KT 3. capan.1. pakaian seragam.1. gurisan. (KT 3. o Untuk murid 5+: lukisan. mozek. masa dan tenaga dengan bimbingan. resis. percikan. montaj. Nota: 1. cetakan. kolaj.2) Berlakon dengan menggunakan props contoh scarf.1.3) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. gurisan. capan. gosokan.1.1)Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreatif.6) Berlakon dengan menggunakan props.1. resis.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2.

titisan. cetakan. Contoh aktiviti bentuk binaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: mobail. percikan. cetakan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2. tiupan. Contoh aktiviti membuat corak dan rekaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: ikatan dan celupan (tie and dye). tiupan. diorama. topeng muka. model. percikan. stabail. capan. o Untuk murid 5+: mobail. origami Fizikal dan Estetika 116 . resis. lukisan. capan. boneka. ikatan dan celupan. lipatan dan guntingan. resis. lukisan. catan. renjisan. o Untuk murid 5+: pualaman. boneka. renjisan. kolaj. topeng mata. kolaj 3. titisan. catan. model.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK Sains dan Teknologi 117 .

bimbingan. (ST 2.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenal saiz (besar. tebal. bekerjasama.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KURIKULUM: SAINS DAN TEKNOLOGI (ST) – AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Sains dan Teknolog i.2) Menunjukkan sikap sistematik. perubahan warna awan pada cuaca berlainan).1. nipis).6) Memerhati dan mengenalpasti bentuk-bentuk di persekitaran.0) Kemahiran Saintifik Sains dan Teknologi 118 . Fokus Standard Kandungan (ST 1.1) Mempamerkan sikap saintifik.1. (ST 1. (ST 2. kecil. tinggi.1. (ST 2. (ST 2. mempraktiskan penaakulan dalam penerokaan yang mudah.1.0) Sikap saintifik Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 1.1) Menunjukkan sikap sistematik. pendek.Awal Sains dan Awal Matematik.1.1.3) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz (besar dan kecil). bertanggungjawab dengan bekerjasama.8) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan.2) Memerhati dan mengenal bentuk-bentuk di persekitaran dengan bimbingan. murid boleh menjalankan penyiasatan mudah dengan bimbingan. serta mempertingkatkan sikap ingin tahu. (ST 2. (ST 2. rendah.5) Memerhati perubahan warnawarna di persekitaran (Contoh: perubahan warna daun pada musim berlainan. mempraktiskan kemahiran proses sains asas. (ST 2. (ST 1. panjang.1.1) Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran. (ST 2. bertanggungjawab.1.1) Memerhati and mengenal warna-warna di persekitaran.1. (ST 2. (ST 2.4) Memerhati dan bercerita secara verbal tentang pemerhatian yang telah dibuat.1.

10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objekobjek yang diperhatikan (Contoh objekobjek: butang yang berlainan corak.3) Membandingkan ketebalan objek (lebih tebal.2) Membanding dan mengasingkan makanan mengikut rasa (manis. lebih ringan). (ST 2. Berat (berat dan ringan) Sains dan Teknologi 119 . masam. (ST 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2. straw.3. lebih nipis).2) Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai. (ST 2. tapak kaki.1. buku). panjang dan pendek) b. (ST 2. pasir basah dan pasir kering. (ST 2.3) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: a. Tekstur (licin dan kasar) c. Saiz (besar dan kecil. pasir dan lumpur.1) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: a. (ST 2.4) Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai (Contoh unit bukan piawai: jengkal. batu dan pasir). (ST 2.2.1.2) Membandingkan berat objek (lebih berat. Warna b.3.3. (ST 2.2.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan. (ST 2. masin). lebih pendek).2.2.1) Membandingkan panjang objek (lebih panjang.3) Membanding dan mengelaskan objek. Bentuk (ST 2.

6) Mengumpulkan objek-objek mengikut bau.5) Mengasingkan makanan mengikut rasa (manis. (Contoh objek: belacan. (ST 2. Saiz dan bentuk (Contoh: segitiga hijau. masam. bulat kecil) (ST 2. pakaian tradisional mengikut kaum.3. pahit. Warna dan bentuk b.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2.3. (ST 2.4) Mengumpulkan objek-objek yang mempunyai dua ciri yang sama: a. Sains dan Teknologi 120 .3.8) Membanding dan mengumpulkan objek mengikut ciri yang dikenalpasti (Contoh objek: pakaian seragam mengikut jenis pekerjaan.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan. ikan kering. tawar). masin. (ST 2. kenderaan mengikut bilangan roda).3.3. sabun. daun pandan).

kening. (Contoh aktiviti:  Mengeringkan baju yang basah  Membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya  Membersihkan air yang kotor menggunakan pasir). Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2. paha.5) Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara handson.5. dada. Bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat).2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian. dahi. Nota: Membuat ramalan adalah menggunakan bukti dan pengalaman yang lepas untuk menyatakan apa yang mungkin berlaku.2) Membuat ramalan apa yang cuaca (Contoh: bila kelihatan awan akan berlaku berdasarkan pengalaman mendung.1.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan (lidah. bahu. pipi. (ST 3. telinga. lepas (Contoh aktiviti: Objek mana yang akan tenggelam dan timbul.1) Mengenalpasti bahagian tubuh badan utama (kepala.4. tangan). rambut.4.4) Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas.1. bibir.1) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian yang mudah seperti:  Menyejukkan minuman yang panas (ST 2. jari. tumit.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 2.0) Menyiasat Alam Hidupan (ST 3. hidung. mulut. kaki. kuku).1) Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan. (ST 2. betis. hari akan hujan). Sains dan Teknologi 121 . pusat. (ST 3.5. perut. siku. gigi. (ST 2. dagu. mata.1) Membuat ramalan tentang (ST 2. lutut. (ST 3.

2.3. warna.1) Membandingkan daun berdasarkan ciri berikut: a.3) Mengenal pasti organ deria (mata. telinga.2) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka: a.3. hidu (ST 3.2. hidu (ST 3. lidah. (ST 3.6) Memerhati dan mengumpulkan bunga daripada persekitaran sekolah dan kediaman mereka mengikut ciri berikut: a. saiz Sains dan Teknologi 122 .2) Membandingkan bunga berdasarkan ciri berikut: a. pendengaran c. bentuk b. warna b. urat daun (ST 3.3.5) Memerhati dan mengumpulkan daun daripada persekitaran sekolah dan kediaman mengikut ciri berikut: a. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 3. (ST 3.3) Memerhati dan bercerita tentang sayur-sayuran dan buah-buahan yang biasa dijumpai. bau (ST 3. penglihatan b. warna b. kulit) dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini. saiz c. pendengaran c. sentuhan d. (ST 3. buah serta pertumbuhan anak benih.3) Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan iaitu daun. saiz c.3. bunga.2) Meneroka alam sekitar menggunakan organ deria. sentuhan d.3. bentuk e. hidung. penglihatan b.1) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbimbing: a. (ST 3. tekstur d. saiz c.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Nota: Murid tidak perlu mengeja nama bahagian badan yang disenaraikan. warna b.1. (ST 3.

ditayangkan melalui program television dll).1) Menamakan haiwan yang biasa dijumpai (dalam kehidupan harian. itik-kolam. warna daun b. burung-pokok). kitaran hidup haiwan jinak yang biasa dijumpai.4.2) Mengecam bunyi haiwan yang biasa dijumpai.3.3. (ST 3.4. Sains dan Teknologi 123 .4.7) Memerhati dan mengumpulkan sayur-sayuran mengikut ciri berikut: a. berbiji (ST 3.8) Memerhati dan mengumpulkan buah-buahan yang biasa dijumpai mengikut ciri warna dan berbiji (ST 3. lembu-padang. katak-air dan darat.3) Memerhati dan meniru pergerakan haiwan (Contoh pergerakan: (ST 3.4) Memerhati dan bercerita (Nota: Perekodan boleh dibuat melalui dengan bimbingan tentang percambahan lukisan dan bukan menggunakan bunga biji benih dan pertumbuhan anak benih. cara pergerakan. kerbausawah. ikan-air.4) Menjalankan penerokaan ke atas ciri. (ST 3.4) Memerhati ikan dalam akuarium dan menceritakan tentang saiz dan warna ikan. habitat. ayamreban. yang sebenar) (ST 3.4.9) Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak benih dari segi ketinggian dan pertambahan daun dengan bimbingan. dijumpa dalam buku.3.5) Mengecam tempat tinggal haiwan (Contoh: kucing-rumah. (ST 3.3. (ST 3. jenis makanan. (ST 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 3.4.

(ST 3. (ST 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ terbang.1.4.1. haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan). melompat. berjalan.0) Menyiasat Alam Bahan (ST 4.3) Mengasingkan bahan kepada yang boleh larut dalam air dan yang tidak boleh larut dalam air (Contoh: garam dan gula larut dalam air. kertas meyerap air.4.1) Meneroka sifat umum bahan. (ST 3. (ST 4. (ST 4. mengikut habitatnya. kepingan plastik tidak menyerap air). Nota: Perekodan boleh dilakukan dalam bentuk gambar atau lukisan.7) Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan utamanya (Contohnya: haiwan yang makan daging.1.6) Mengumpulkan haiwan menyusur.1. pasir tidak larut dalam air) (ST 4. (ST 3.8) Memerhati dan menceritakan kitaran hidup haiwan yang biasa dijumpai. berenang).4.1) Memerhati dan mengumpulkan objek kepada yang tenggelam dan timbul. (ST 4.2) Memerhati proses perubahan keadaan air daripada ais kepada air dan wap air. (ST 4. merangkak. Sains dan Teknologi 124 .5) Menjalankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas objek.4) Mengasingkan bahan kepada yang boleh menyerap air dan yang tidak boleh menyerap air (Contoh: kapas menyerap air.1.

cuaca mendung.1. (ST 5. (ST 4.1) Meneroka fenomena alam yang biasa dijumpai seperti cuaca.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 4. (ST 5.0) Menyiasat Alam Fizikal (ST 5. (ST 5.2) Memerhati dan menceritakan bentuk dan warna awan pada cuaca yang berbeza (Contoh: awan pada hari panas.1.1.6) Membandingkan panjang bayang-bayang setiap murid pada masa yang sama.3) Membandingkan aktiviti yang biasa dijalankan dalam cuaca yang berbeza.1. permukaan yang licin dengan permukaan yang kasar).1.5) Memerhati dan merekod bayang-bayang objek pada waktu berbeza dalam sehari. (ST 5.1.1) Menghasilkan bayang-bayang menggunakan pelbagai objek. cuaca berangin dan hari hendak hujan). (ST 5. Sains dan Teknologi 125 .1.6) Menjalankan penyiasatan terbimbing tindakan magnet ke atas magnet lain.4) Menjalankan aktivtiti membentuk pelangi.7) Membanding dan membezakan tekstur bahan (Contoh: pasir kering dengan pasir basah. (ST 5.1. (ST 5. pelangi dan bayangbayang.

(ST 6.3) Membuat seriasi mengikut satu ciri. Nipis ke tebal dan sebaliknya Sains dan Teknologi 126 . Pendek ke panjang c. Rendah ke tinggi d. lebih atau kurang. (ST 6. (ST 6.2) Membandingkan kuantiti objek.1) Memadankan objek 1:1. kasut dengan sarung kaki. (ST 6.3. (ST 6. sarung tangan. (ST 6. sama b. (ST 6.1) Menyusun objek mengikut kriteria berikut: a.2. (matching equal and unequal groups) . tidak sama.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring.1.0) Pengalaman Pranombor Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 6.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 6.1. Kecil ke besar b.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a.1.1) Memadankan objek berpasangan yang sama seperti kasut.

4.3) Membilang objek 1 .5) Memadankan angka 1 -10 dengan bilangan objek yang betul. Sains dan Teknologi 127 . (ST 7.3) Mengecam corak berulang di persekitaran dengan bimbingan.4. (ST 7. (ST 7.8) Menulis nombor 1-10 mengikut cara yang betul.4.6) Menyurih angka 1-10.1.0) Konsep Nombor (ST 7.1.4) Melengkapkan corak berulang yang diberi.1.4. (ST 7.1. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 6.1) Memahami nombor 1-10 (ST 7.2) Meniru corak berulang menggunakan objek seperti blok.1) Mengecam corak berulang di (ST 6. persekitaran.2) Memadankan angka 1 hingga 10 dengan nama nombor secara lisan.4.1. (ST 6. (Contoh: 2 – dua) (ST 7. (ST 7. (ST 7.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 6.7) Membilang secara menaik 110 dan menurun 10 -1. (ST 6.4) Menggunakan bentuk seperti titik untuk mewakili bilangan objek.5) Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya.1) Menyebut nama nombor 1 hingga10 (rote counting).4) Mengecam corak berulang dan membina pola. (ST 6.1.10. (ST 7.1. manik.

2) Menyebut sifar.1) Menulis angka sifar.10 dengan 11 (11 adalah 1 lebih daripada 10) .1) Membilang sepuluh sepuluh. (ST 7. (ST 8.2) Membandingkan: .2.2) Mengetahui sifar Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 7.4) Memahami siri 20.3.2. 40 dan 50. 30.4.3) Memahami nombor 10-20.3.1) Membilang terus dari 10 hingga ke 20 (counting on) (ST 7.1. (ST 7.1) Memahami operasi tambah dalam lingkungan 10. (Nota: Operasi tambah adalah gabungan dua set objek) (ST 7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 7. (ST 7.1) Menyatakan hasil tambah dua himpunan objek. (ST 8.2) Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor sehingga nilai 10 (Counting all and Counting on) Sains dan Teknologi 128 . (ST 7. (ST 7.3) Mengetahui maksud sifar (Sifar adalah kosong/tiada nilai).1.12 dengan 13 (13 adalah 1 lebih daripada 12) dan seterusnya (ST 7.3.2. (ST 8.0) Operasi Nombor (ST 8.3) Menulis 10-20.

(ST 8.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 8.1. Contoh: Ambil dua gula-gula daripada Sains dan Teknologi 129 .4) Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tambah (+) dan sama dengan (=). (Contoh ayat matematik: (2+2=4) dibaca sebagai dua tambah dua sama dengan empat) (ST 8.1.1)Mengeluarkan objek dari himpunan dan membilang baki.2. (ST 8.2.5) Menyatakan ayat matematik operasi tambah secara lisan.2) Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10.1.1. (Contoh: Dua ekor ikan ditambah dengan dua ekor ikan lagi menjadi empat ekor ikan). (ST 8. (ST 8.7) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tambah dalam bahasa harian dengan bimbingan guru. (ST 8.3) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tambah.2) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tolak.6) Menyelesaikan masalah operasi tambah menggunakan objek konkrit (solve number stories). (ST 8.1.

6) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tolak dalam bahasa harian.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ empat gula-gula tinggal dua gula-gula.2. (ST 8. (ST 9.5) Menyelesaikan masalah operasi tolak menggunakan objek konkrit.4) Menyatakan ayat matematik operasi tolak secara lisan. Contoh: Ayat Matematik (4-2=2) dibaca sebagai empat tolak dua sama dengan dua.1.2.1. (ST 8.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli.1. (ST 9.0) Nilai wang (ST 9.3)Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tolak (-) dan sama dengan (=).1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (ST 9. (solve number stories) (ST 8. (ST 9. (ST 8.1) Mengecam duit yang berlainan nilai.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib/urutan.2. Sains dan Teknologi 130 .

1. (ST 10. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok. (ST 10. bawah. dalam).0) Konsep Waktu (ST 10. (ST 11. (ST 10.1) Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian.2) Mengetahui bentuk yang biasa dijumpai di persekitaran.2) Mengecam bentuk segitiga. (ST 11.1.2. bulat.2) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (pagi. malam). (ST 11.1.1) Mengetahui kedudukan objek dalam ruang.2. (ST 10. luar. (ST 10. (ST 11.1.1.3 )Meletakkan objek pada kedudukan yang diarahkan. (ST 11.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (Contoh: jam 7 pagi.2) Mengenalpasti anggota badan kiri dan kanan.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 10.1.0) Bentuk dan Ruang (ST 11. (ST 11.1) Mengecam bentuk segitiga. bulat. jam 12 tengah hari).1. petang.2.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun. segi empat tepat dan segi empat sama.1. Sains dan Teknologi 131 .3) Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah. belakang.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang (depan. atas. (ST 11.1. (ST 11.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan (Contoh: Isnin. (ST 10.1) Menyusun peristiwa mengikut urutan masa. segi empat yang terdapat di persekitaran. Selasa).

(ST 13.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh. shut down) menggunakan urutan yang betul dengan bimbingan guru.3.1.1) Membina penghubung antara dua objek/binaan dan memberi alasan mengapa penghubung itu dipilih (ST 12. (ST 13.1. (ST 12. (ST 12.1) Membina satu lingkungan yang lengkap. unit sistem). (ST 12. (ST 13. (ST 12.3.2) Menghidupkan komputer (switch ON) dan menutup komputer (switch OFF. papan kekunci.1. (ST 12.2) Membuat pelbagai binaan menggunakan pelbagai bahan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaanya (Contoh bahan: blok.1.1) Membina penghubung antara dua objek.3) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri.1) Mengenalpasti bahagianbahagian komputer (monitor. (ST 13.2) Membina lingkungan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 12.0) Penggunaan ICT (ST 13.4) Bersikap positif dalam Sains dan Teknologi 132 .3) Menggunakan tetikus untuk klik dan dwi klik (double click).1) Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika. (ST 13. pasir). tetikus. (ST 12.3.0) Pembinaan(const ruction) (ST 12.1) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan binaannya dengan bimbingan.2.1.

2)Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT yang sesuai. nombor 2 adalah tempat kedua b) Kardinal.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ menggunakan ICT.1) Menggunakan perisian melukis dan mewarna untuk membuat gambar menggunakan bentuk asas dan warna. tertib o Contoh: Nombor 1 adalah tempat pertama. iaitu nilai o Contoh: 2 adalah lebih besar daripada 1 c) Nominal. (ST 13. (ST 13.1.) Menggunakan CD dan VCD untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran.3) Menggunakan ICT untuk meningkatkan pembelajaran. iaitu nama o Contoh: 1 dibaca sebagai satu. (ST 13. 2 dibaca sebagai dua d) Nombor: berapa banyak Sains dan Teknologi 133 .5) Bekerjasama dengan kawan dalam bilik darjah semasa menggunakan komputer. (ST 13. iaitu kedudukan. Nota: 1) Konsep nombor mempunyai tiga aspek: a) Ordinal.3.2. (ST 13.

a. Angka adalah simbol. dua.2. 1.3 b. Nama nombor: satu.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2) Perbezaaan antara angka dan nombor. tiga Sains dan Teknologi 134 .

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEMANUSIAAN Kemanusiaan 135 .

komuniti dan alam semula jadi. murid akan lebih memahami diri sendiri.2.1. (KM 1.1) Menyatakan kebolehan diri sendiri dengan bimbingan.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEMANUSIAAN (KM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tunjang Kemanusian. jantina. Nota: Guru perlu memberi sokongan moral kepada murid untuk mengurangkan kesan negatif yang mungkin timbul hasil perbincangan kekurangan diri sendiri. hobi). bangsa. (KM 1.2) Mengetahui kebolehan diri (KM 1. Pada masa yang sama murid akan lebih memahami budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia dan seterusnya melibatkan diri dalam aktiviti dan perayaan komuniti pelbagai kaum.2) Menyatakan kebolehan diri sendiri. jantina).1) Menceritakan tentang diri sendiri dengan bimbingan (contoh: nama.3) Menceritakan pertumbuhan dan keperluan diri sejak lahir. Murid juga akan menyedari tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini dan seterusnya melaksanakan tanggungjawab ini. (KM 1. hubungan antara diri dengan keluarga. (KM 1. Kemanusiaan 136 . (KM 1.2) Menceritakan tentang diri sendiri (contoh: nama. umur.2.1.1) Mengetahui tentang latar belakang/ sejarah diri sendiri Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 1. Fokus Standard Kandungan Diri (KM 1.3) Mengenal kekurangan diri sendiri. rakan.0) Saya (KM 1.2. umur.1.

bapa. anak dan rakan.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (KM 1.1) Bercerita dengan bimbingan tentang rakan. (KM 2.1) Bercerita dengan bimbingan tentang rumah kediaman sendiri.1. ibu.1) Mengetahui tentang rakan. (KM 2. ibu.3) Menceritakan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga (ikut situasi keluarga). (KM 2.0) Saya (KM 2.1.1.1.2) Bercerita tentang rumah kediaman sendiri. (KM 2. (KM 3.0) Saya dan Rakan (KM 3. adik.2) Menyatakan hak kanakkanak.0) Saya (KM 4.2. (KM 3.1. (KM 4. (KM 2.2) Menceritakan salasilah keluarga terdekat. (KM 4.1. (KM 4.3) Mengetahui hak diri sendiri Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 1.3. abang.1) Menyebut nama sekolah dengan bimbingan.3. (KM 2.1) Menyatakan hak kanak-kanak dengan bimbingan.1) Mengetahui keluarga terdekat dan Keluarga (datuk. (KM 1. Kemanusiaan 137 . bapa.1) Mengetahui sekolah saya dan Sekolah (KM 4. nenek.5) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas.3. (KM 3.1.2) Bercerita tentang rakan.3) Menyatakan tanggungjawab diri sebagai seorang murid.1) Menyebut gelaran ahli keluarga terdekat iaitu: datuk.4) Menyebut nama sekolah.2) Mengetahui rumah kediaman diri. (KM 1. (KM 2. adik beradik).2. nenek. (KM 4. kakak.1.1.2) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas dengan bimbingan.

1.  Menjaga kebersihan sekolah. (KM 4.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.1.1) Menyatakan kaum dalam masyarakat setempat.2.3) Menyambut perayaan mengikut kaum di masyarakat Malaysia. Krismas) (KM 5.1.1.2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.3) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas.1. Hari Gawai.4) Bergaul mesra dan tolong menolong.3.1. Deepavali.2) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat dengan bimbingan.2) Mengenali ahli komuniti.3. (KM 5.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya. (KM 5.  Menjaga kebersihan sekolah. Kemanusiaan 138 .2) Menyatakan kaum di Malaysia.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat.1) Bergaul mesra dan tolong menolong dengan bimbingan.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 4.1) Menyatakan perayaan yang terdapat di Malaysia (Contoh: Hari Raya. (KM 5.1) Mengamalkan dan Komuniti semangat bermasyarakat (KM 5. (KM 5.0) Saya (KM 5. (KM 5. (KM 5. (KM 5. Tahun Baru Cina. (KM 5.3) Menyatakan faedah berkawan.3.2. (KM 5. Hari Keamatan.1.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya. (KM 5.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas. (KM 5.

2) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air. (KM 6. taman. (KM 6. hutan.3. Kemanusiaan 139 .1.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 6. haiwan. (KM 6.2) Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar.0) Saya (KM 6.3) Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai.3) Menjaga alam sekitar.2. angin.4) Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti:  Pertumbuhan dan pereputan pokok. (KM 6.4) Menjauhi diri daripada tempat-tempat yang telah tercemar. (KM 6. (KM 6.3) Bercerita tentang kepentingan menjaga alam sekitar.2. (KM 6. (KM 6. (KM 6.2) Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air. (KM 6. udara dan matahari kepada hidupan di dunia.1. (KM 6.1) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam dengan bimbingan (Contoh: menanam bunga). sungai. kelapa). daun pisang.1.  Perubahan cuaca (KM 6.1.1) Menghayati dan Alam Sekitar keindahan alam sekitar.3.1) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air dan matahari kepada kehidupan manusia.3.2.1) Melahirkan perasaan terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan. ladang.3) Bercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada pelbagai vahan kegunaan manusia (Contoh: daun mengkuang. air terjun.

(KM 7.3 )Menyanyikan lagu kanakkanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia.8) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam (Contoh: bina taman).3.2.1. (KM 7.3. (KM 6. (KM 7.1) Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia di persekitaran.1) Menyanyikan lagu kanakkanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia (lagu dengan lirik yang mudah) (KM 7.2.2) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi dengan bimbingan guru.7) Menjalankan aktiviti kitar semula.2.5)Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia. (KM 7. (KM 6.3.0) Saya (KM 7.2.1.3.6) Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar.9) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi.3. Kemanusiaan 140 . (KM 7. (KM 6. (KM 7.3.2) Bercerita tentang pakaian pelbagai kaum dalam masyarakat Malaysia. (KM 6.2) Melibatkan diri dalam tarian tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 7. (KM 6.2) Menghayati lagu dan muzik pelbagai kaum Malaysia.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 6.4) Mengenal alat muzik tradisional pelbagai kaum.1) Mengenal dan Warisan pakaian tradisional masyarakat Budaya Malaysia.

1) Mengecam makanan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.5) Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaum Malaysia.6. (KM 7. (KM 7.6) Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum Malaysia. (KM 7. Kemanusiaan 141 .1) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya masyarakat Malaysia di persekitaran.1) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraftangan dan peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.4.3.5.7) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum Malaysia.2.2) Bermain permainan tradisional masyarakat pelbagai kaum masyarakat Malaysia.2) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di masyarakat Malaysia.3) Mencuba cara makan pelbagai kaum.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 7.1) Bermain permainan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia. cucur udang. (KM 7. popiah. (KM 7.7. (KM 7.6.2) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraftangan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.1) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di komuniti setempat. (KM 7.2) Menyediakan makanan tradisional (Contoh: onde-onde.4.7.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 7.3) Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum Malaysia. (KM 7. dumpling).5.4) Mengenal seni dan kraf tradisional pelbagai kaum Malaysia. (KM 7.3. (KM 7.6. (KM 7. jemput-jemput pisang. (yang mudah) (KM 7.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum masyarakat Malaysia. lempeng pisang. (KM 7. (yang mudah) (KM 7. (KM 7.

9) Mengecam bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri. (KM 8.12) Menyanyikan lagu kebangsaan.10) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri. (KM 8.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 8. (KM 8. Kemanusiaan 142 . (KM 8. (KM 8. (KM 8.1.3) Menamakan bendera Malaysia.1) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dengan bimbingan.1.1. (KM 8.2) Mengecam bendera Malaysia.1.6) Menamakan lagu kebangsaan Malaysia dengan bimbingan.14) Menamakan bunga kebangsaan Malaysia.1.1. (KM 8. (KM 8. (KM 8. (KM 8.1.0) Saya (KM 8.1.5) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri dengan bimbingan.4) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri dengan bimbingan.1.1) dan Negara Menghormati lambang kebangsaan Malaysia dan negeri.1.11) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri.13) Menyanyikan lagu negeri.1.7) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dunia.1.1. (KM 8.8) Menyatakan nama negeri sendiri.1. (KM 8. (KM 8.

Perdana Menteri) dengan bimbingan.5.1) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia dengan bimbingan. Kemanusiaan 143 .3) Bercerita tentang mercu tanda negara.3) Mengetahui simbol awam.3.2) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti:  Tempat pembuangan sampah  Tanda lalulintas  Tempat untuk orang cacat (KM 8. (KM 8. (KM 8. (KM 8.2. (KM 8.2) Mengenal pemimpin negara dan negeri.3.5. (KM 8.4. (KM 8.1) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan. (KM 8.2.5.5) Mengetahui keistimewaan negara.2) Menghormati pemimpin. (KM 8.3) Menyatakan tarikh Hari Kemerdekaan.4.4) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia.4. (KM 8. (KM 8.5. (KM 8.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (KM 8.4) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.1) Mengenal pemimpin negara (DYMM Yang DiPertuan Agung.2) Menamakan Bapa Kemerdekaan.4.1) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti:  Tandas lelaki dan perempuan (KM 8.4) Menyambut Hari Kemerdekaan. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 8. (KM 8.2) Bercerita tentang kebanggaan negara.

4. Pelbagai kaum di Malaysia merujuk kepada semua kaum di Semenanjung Malaysia. Contoh tindakan menghormati bendera kebangsaan: jangan memijak bendera. dan juga lagu kaum lain di Malaysia. kisar. 2. gong. Si Tanggang. Pak Pandir. 6. 8. Contoh tempat bersejarah Malaysia: Tugu Negara. nyiru. 7. Contoh peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia: lesung. periuk tanah. serunai. Perdana Menteri. Muzium. pok amai amai. belanga tanah. 10. memandang ke arah bendera bila lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan. table dan simbal. Contoh mercu tanda negara: Menara Kuala Lumpur. Sabah. Contoh cerita rakyat pelbagai kaum: Sang kancil. Sultan/Raja/Tuan Yg Terutama Negeri. Parlimen. kukur kelapa. Sarawak dan Labuan.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Nota: 1. angklung. batu giling. Contoh lagu kanak-kanak pelbagai kaum masyarakat Malaysia: jong-jong inai. suranggani. 5. Menara Berkembar. Menteri Besar/Ketua Menteri di negeri sendiri. 9. Bawang Putih Bawang Merah. Contoh tindakan menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri: berdiri tegak semasa lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan. simpan bendera dengan cara yang betul. Pemimpin negara dan negeri merujuk kepada: Yang Di Pertuan Agung. kipas padi. gendang. Contoh alat muzik tradisional pelbagai kaum Malaysia: kompang. Kemanusiaan 144 . 3.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BAHAGIAN B MODUL BERTEMA Modul Bertema 145 .

Guru boleh menggubal kurikulum tema dan subtema lain yang sesuai untuk murid.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Modul Bertema Bahagian B dokumen Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KSPK) memaparkan cadangan tema dan subtema serta cadangan aktiviti yang sesuai untuk setiap subtema. Standard Pembelajaran yang berkenaan dengan subtema ini juga disenaraikan. Tema dan subtema yang disenaraikan dalam bahagian ini merupakan cadangan yang boleh diubahsuai oleh guru. seni. Unsur bahasa. gerakan dan nilai murni sebaik-baiknya diserapkan ke dalam setiap modul bertema. Standard Pembelajaran ini dipetik daripada Bahagian A dokumen kurikulum ini. drama. Setiap modul subtema sebaik-baiknya merangkumi standard pembelajaran daripada pelbagai tunjang. muzik. matematik. Jadual 1: Cadangan Tema dan Subtema Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tema Minggu Orientasi Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Hidupan Alam Hidupan Subtema Miggu Orientasi Perihal Diri Saya Anggota Badan Saya Keluarga Saya Sekolah Saya Kawan Saya Jiran Saya Kebersihan Keselamatan Diri Rumah Saya Emosi Diri Makanan Air Pasir Pakaian dan Aksesori Peralatan Haiwan Tumbuh-tumbuhan Modul Bertema 146 .

19 20 21 22 23 24 25 26 27 Tema Alam Sekitar Alam Fizikal Dunia Teknologi Dunia Teknologi Dunia Teknologi Negara saya Negara Saya Negara Saya Negara Saya Subtema Sayangi Alam Sekitar Cuaca Kenderaan Kemudahan Awam Pembinaan(construction) Perayaan di Malaysia Kemerdekaan Negara Lagu dan Muzik Tradisional Seni. Kraf dan Peralatan Tradisional Modul Bertema 147 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bil.

Pendidikan Moral (PM 4. (Melodi : Happy Birthday)      Bercerita tentang diri sendiri.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.1.2) Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan.sedih.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 2: Cadangan Aktiviti dan Standard Pembelajaran yang berkaitan dengan setiap Tema dan Subtema CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 1. Perkembangan Fizikal dan Estetika (PFK 1.1.2) Menunjukkan sikap sistematik.6) Mendengar ucap selamat dan memberi respons secara bertatasusila. Keterampilan Diri (PSE 1. bekerjasama dan bertanggungjawab.2) Menceritakan tentang diri sendiri (contoh: nama. (termasuk butang katup. Selamat pagi .takut dan marah. Bersoaljawab dengan murid berdasarkan gambar. bangsa.1.butang cangkuk). penghargaan dan sumbangan yang diterima. Selamat pagi cikgu. Kemanusiaan (KM 1. Sains dan Teknologi (ST 1.1. Selamat pagi .1. Main peranan memberi ucapan terima kasih kepada guru dan rakan-rakan. jantina. BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI 1 Minggu Orientasi Minggu Orientasi Bahasa dan Komunikasi  Menyanyikan lagu ucapan selamat Cth: Selamat pagi cikgu.sedih. umur. Selamat pagi cikgu.2 8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz. Berlakon mengikut emosi -gembira . Perkembangan Fizikal  Pertandingan membutang pakaian Modul Bertema 148 . hobi).takut dan marah Permainan mimik muka Penerokaan  Membawa pelajar melawat ke persekitaran sekolah.

Meneka perasaan berdasarkan gambar mimik muka Main peranan dalam pelbagai situasi yang menunjukkan sikap jujur.3) Menyatakan tanggungjawab diri sebagai seorang murid. jantina.3.1. hobi). anak dan rakan.2) Menceritakan tentang diri sendiri(contoh : nama.1. Main peranan sebagai ibu dan anak. (KM 1. kekurangan diri sendiri dan mencadangkan cara mengatasi kelemahan kendiri.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Muzik dan Pergerakan  Sing a simple song – „Good morning. bangsa.makanan kegemaran)  Bersoaljawab tentang kebolehan.2. (KM 1. takut dan marah.3) Mengenal kekurangan diri sendiri.umur.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.2) Menyatakan hak kanak-kanak.hobi.2. Contoh: memulangkan barang yang dijumpai Membaca buku cerita tentang pemupukan nilai murni dalam diri kanak-kanak.3. keistimewaan.      Modul Bertema 149 .2. rakan-rakan dan orang lain Kemanusiaan (KM 1.1. (KM 1.2) Menyatakan kebolehan diri sendiri.1) Menyatakan kebolehan diri sendiri dengan bimbingan. Keterampilan Diri (PSE 1. sedih. Main peranan memberi bantuan kepada ahli keluarga. (KM 1. teacher‟ 2 Diri Saya Perihal Diri Saya Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang perihal diri (keluarga. (KM 1. (KM 1.3) Menceritakan pertumbuhan dan keperluan diri sejak lahir.

1.memakai baju.3) Menunjukkan cara menghormati orang dewasa.sedih.4) Mengenal pasti tindakan alternatif untuk mengurus emosi. sukan. (PSE 1.takut dan marah.    Melengkapkan puzzle gambar-gambar emosi.2.. (PSE 2. lukisan. Pergerakan dan Permainan  Menyanyi lagu ”Begini caranya memakai baju” Memakai baju. lukisan. (PSE 1.1.2. membaca dan lain-lain. Bercerita tentang hobi masa lapang  Seni Visual dan Kraf  Mencari dan menampal gambar berkaitan dengan aktiviti kegemaran sendiri.hari ini dan esok.2) Memberi bantuan kepada ahli keluarga. Kemas sekali.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira. tingkahlaku. (PSE 1. warga sekolah dan orang lain.1. Menyusun kad pertumbuhan (bayi.4) Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan.2.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan. (PM 6. (Melodi: This is the way)  Permainan `Pukul Berapa Datuk Harimau‟ Modul Bertema 150 ..3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri.6) Menyatakan emosi mengikut situasi. Pendidikan Moral (PM 2. Begini caranya memakai baju.1. rakan dan masyarakat setempat. Muzik. (PSE 2.1.kanakkanak dan dewasa) Menunjukkan bakat sendiri melalui pelbagai aktiviti seperti nyanyian. Bersoaljawab tentang aktiviti yang dilakukan pada hari semalam.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PSE 1.

Nyanyian lagu `Tujuh Hari Dalam Seminggu‟ Contoh: Rajin Adik Rajin Nyanyian lagu tentang makanan kegemaran Contoh : Hey Nasi Goreng Nyanyian lagu menjaga kebersihan diri Contoh: Beginilah cara membasuh muka.1. Sains dan Teknologi (ST 10.4) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa.2) Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan.3) Mengenal pasti tindakan yang jujur dalam cerita yang didengar (PM 10.1.1. Membasuh muka.2.1. (ST 10.1.1.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan. membasuh muka.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti(Contoh: jam 7 pagi. m j12 tengah hari). Jaga kebersihan (Modul: This is the way)   Modul Bertema 151 .6) Menyatakan nama bulan dalam setahun.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam.1.7) Menyanyikan melodi. Selasa) (ST 10. (ST 10.1. (Contoh: Isnin. Beginilah cara membasuh muka. (PM 10.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PM 6. Kreativiti (KT 2.4) Mengamalkan sifat jujur pada diri dan rakan-rakan (PM 15. Menyanyikan lagu bertemakan nilai-nilai murni. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok.

3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.11.1. (BM 2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.4.1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1. (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.5) Main peranan mengikut imaginasi.7.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.6) Berlakon dengan menggunakan props. (BM 2.1. (KT 3.9) Menyanyi lagu mengikut tempo.5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2. (KTI 2.1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.1. Modul Bertema 152 . (KT 3. (BM 3. (BM 3.

6) Menggunakan jari untuk menggentel.mulut bulatan kecil . dagu. 3 Diri Saya Badan Saya Seni Visual dan Kraf  Melengkapkan gambar suai pasang bahagian tubuh badan manusia. Menggunting kertas warna yang telah dilakarkan dengan bentuk berikut untuk membentuk muka. lutut. (PFK 1. (ST 3.2. penglihatan b.mata bulatan besar – kepala    Modul Bertema 153 . perut. dahi. betis.4) Menggunakan tangan untuk menguli. pipi.1.1.1. lidah. (ST 11. tumit. bahu. Menggentel kertas tisu untuk menghasilkan gambar wajah dengan teknik kolaj. telinga. (ST 3.1.5) Menggunakan jari untuk mencubit.hidung bujur . (PFK 1. kuku. bibir. pendengaran c. pusat.3) Mengenal pasti organ deria. Melakar bentuk tubuh badan rakan yang berbaring di atas kertas mahjung.2) Mengenalpasti anggota badan kiri dan kanan. siku. hidu Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 1.  Membentuk tubuh badan manusia menggunakan doh yang berbeza warna untuk anggota bahagian kiri dan kanan. sentuhan d. dada.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3.1.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan iaitu: lidah.   Menguli doh untuk membentuk model muka yang lengkap Mencubit kertas yang telah direndam di dalam air dan menampal kertas tersebut pada belon yang telah ditiup untuk menghasilkan topeng muka. segitiga . hidung. kulit dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini. kening. mata. peha.2) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka: a.

(genggam jari 2 kali) Kalau anda gembira katakan pada saya. (PFK 1.1.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). (KTI 2.4) Menyatakan perasaan terhadap muzik yang didengar.1.1.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik.4) Menggunakan tangan untuk menguli.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 3.melompat 3 kali .melompat sambil menepuk tangan Kesihatan  Menggosok gigi dengan cara yang betul. Menggunting gambar manusia beranggota lengkap daripada kertas majalah dan menampalnya secara bertindih-tindih di atas kertas lukisan untuk menghasilkan montaj.6) Menggunakan jari untuk menggentel. (PFK 1. (PFK1.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk. (PFK 1.7) Menggunakan jari untuk memicit.6) Menggerakkan anggota badan Melakar bentuk tapak tangan dan mewarnakannya. (KTI 2.1. (genggam jari 2 kali) Kalau anda gembira genggam jari. Muzik dan Pergerakan  Nyanyi lagu ‟Kalau Anda Gembira‟ Kalau anda gembira genggam jari.5) Menggunakan jari untuk mencubit.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.4.melompat setempat . Kalau anda gembira genggam jari. (KTI 2.  Mengikut arahan guru untuk membuat pergerakan berikut: .4. (PFK1.4. Perkembangan Fizikal  Menggerakkan anggota badan dalam aktiviti senamrobik.1. Modul Bertema 154 . Kreativiti (KTI 2.5) Menggosok gigi dengan cara yang betul. (KTI 2.1.1.

kelingking ) Menyanyi lagu. sembunyi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. Ku letakkan di pinggang.11. (KT 3. Satu jari tap.tap. manis. mana ibu.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang.4. Lagu: Jari Tap. Tap. (genggam jari 2 kali) (Ulang dengan lain-lain perkataan)  Menyanyi lagu Jari. Tap. gelung rotan.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3. tap. Satu jari tap. (KTI 2. tap. satu jari. Apa khabar hari ini.1. tali.Tap sambil membilang jari tangan dengan kiraan 1-5 secara menaik dan menurun. (BM 2. tunjuk bawah.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Apa khabar hari ini. Ku rapatkan di sisi. ‘Anggota Badan’ Tangan ku di kepala. Tunjuk atas.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1. ‘Mana Ibu’ Mana ibu.7) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik meggunakan alat seperti riben. masa dan tenaga.1.4.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 2. (Tukar lirik dengan nama-nama jari yang lain: telunjuk.  Modul Bertema 155 . tengah. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 3.5. ( Ulang lagi lagu ini dengan menggantikan nombor hingga 5 )  Menyanyi lagu. Tap Satu jari. Sembunyi. ( jari kanan ) Sini saya. sini saya. (BM 2. Dan juga di bahu.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.tap.7.

la. hidung. Menulis angka 1-5 satu persatu dengan betul di belakang kawan. Penerokaan  Melawat dan meneroka persekitaran sekolah menggunakan organ deria dan merekod hasil lawatan dalam borang merekod yang disediakan. (BM 4. Ku angkat tanganku.la. Membaca buku tentang bahagian badan. Bersoaljawab tentang alatan menggosok gigi. telinga dan lidah pada carta gambar wajah yang kosong.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. La.la.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.     Menyalin perkataan nama-nama bahagian badan di dalam lembaran kerja.la. Modul Bertema 156 .la.2.2.la. Tepuk tangan gembira. jemari ku menari.  Menyanyi sambil membuat gerakan Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang fungsi organ deria dan menampal gambar organ deria seperti mata.

hentak kaki dan ketuk meja. Pendidikan Islam  Melihat dan mengenal anggota wuduk dengan menggunakan kad gambar.Sentuh telinga kiri Modul Bertema 157 .    Menyentuh dan menyebut anggota wuduk masing-masing. Melihat carta 7 langkah mencuci tangan yang betul Bersoaljawab tentang cara menjaga kebersihan tubuh badan yang lain seperti rambut.telinga dan muka.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Murid meneka bunyi yang dibuat oleh guru seperti bunyi tepuk tangan. Permainan  Pertandingan siapa cepat dalam mengikut arahan guru untuk melakukan gerakan seperti berikut : Contoh: . gigi. kuku.Angkat tangan kanan . petik jari.

1. (PM 7. Pendidikan Moral (PM 7. berbincang tentang sebabnya perlu menyayangi keluarga dan bagaimana menunjukkan sifat kasih sayang kepada ahli keluarga Membina buku skrap yang menunjukkan suasana atau situasi berkasih sayang di dalam ahli keluarga.6) Menyata dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 2.1. Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang peranan dan tanggungjawab ahli keluarga.  Modul Bertema 158 . (KM 2.2. Mewarnakan gambar yang menunjukkan sikap hormatkan ahli keluarga Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu.   Melukis gambar rumah dan menceritakan tentang rumah tersebut. (PM 10. (KM 2. (PM 7.4) Menyatakan sebab perlunya menyayangi keluarga. keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan.1. (PM 7. Membaca buku atau menonton video yang bertemakan keluarga.2) Bercerita tentang rumah kediaman sendiri.5) Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga. rakan dan guru.1.3) Menceritakan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga(ikut situasi keluarga). „Sayang Keluarga‟.2) Menceritakan salasilah keluarga terdekat.   Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga.2) Menyatakan dan menunjukkan taat 4 Diri Saya Keluarga Saya Seni Visual dan Kraf  Melengkapkan rajah salasilah keluarga terdekat dengan gambar sebenar.2) Bercerita tentang kebaikan ahli keluarga (PM 6.1.1.5) Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga.1.

(BM 2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 2. makan bersama-sama ahli keluarga dan lain-lain lagi. Bercerita tentang kebaikan setiap ahli keluarga terutamanya ibu dan bapa. (BM 3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.11.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.     Modul Bertema 159 .4.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus.5. Main peranan tentang sesuatu situasi yang melibatkan ahli keluarga dan memerlukan watak yang bercakap benar.1.7. (KTI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN dan hormat kepada ahli keluarga.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1. (BM 2. Bercerita menggunakan kad situasi yang melibatkan ahli keluarga seperti bersalam dengan ibu bapa ketika hendak ke sekolah.2. Bersoaljawab tentang mengapa perlu sayang dan hormat kepada ahli keluarga. Kreativiti (KTI 1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (BM 3. Mendengar cerita tentang akibat daripada bercakap bohong.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.

1.   Permainan mencari benda tersembunyi. Bermain di taman permainan prasekolah Pertandingan mencuci pinggan dan cawan selepas makan. dalam.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan.2) Mengecam bentuk segitiga. belakang.1.1.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang: depan.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti.2. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok.2.2. segiempat tepat dan segiempat sama. Sains dan Teknologi (ST 10.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam.1. bulat.  Main peranan (cikgu-murid) secara berkumpulan.(Contoh: jam 7 pagi. bawah. Bermain blok secara berkumpulan dan bekerjasama menghasilkan binaan bangunan.1. jam 12 tengah hari) (ST 10. apa yang dilakukan waktu pagi. (ST 2.1. atas. (ST 10. (Isnin. (BM 4. luar. 5 Diri Saya Sekolah Saya Permainan  Permainan menggunakan waktu. Modul Bertema 160 .6) Menyatakan nama bulan dalam setahun (ST 11. Selasa) (ST 10.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. tengahari .   Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang aktiviti rutin yang dilakukan di sekolah seharian.petang dan malam.6) Memerhati dan mengenal bentukbentuk di persekitaran (ST 11.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.

2.3. (KTI 1.1. (ST 12. putih. Menyebut nama guru. lebih ringan). (KTI 1. lebih nipis). ungu.2) Membuat pelbagai binaan ( menggunakan bahan seperti blok.1. (ST 12.2.3) Membandingkan ketebalan objek (lebih tebal. Kreativiti (KTI 1. bulat.2.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh (ST 2. Membuat giliran murid yang bertugas membantu menyediakan peralatan di meja makan. hijau. hitam. Menyusun buku dan mengemas pusat pembelajaran. Membaca buku cerita kisah teladan berkaitan dengan menepati masa ke sekolah.3.2) Membandingkan berat objek (lebih berat. Berbual tentang gambar mengenai        Modul Bertema 161 .5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu.2.5) Memerhati warna-warna di persekitaran dan mengenalpasti warna merah. jingga. pasir ) mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya. Mengenalpasti huruf vokal yang terdapat pada nama rakan. merah jambu. Main peranan ketika ingin meminjam barang daripada kawan. Bermain teka nama alatan yang terdapat di dalam kelas. Melakonkan situasi datang dan pulang dari sekolah.coklat. Bersoaljawab tentang peraturan di dalam kelas dan mengetahui peranan setiap murid. kuning.6) Melukis rupa geometri iaitu segitiga.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA    CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2. bujur. segiempat. (ST 2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. biru.

4) Menyebut nama sekolah.  Menjaga kebersihan sekolah. perpustakaan )   Muzik dan Pergerakan    Menyanyi lagu 7 hari seminggu.1. bilik guru.5) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas.1. Melawat sekitar sekolah dan menyatakan dengan jelas nama / alamat sekolah secara lisan. ketebalan dan berat barangan dalam kelas. Penerokaan dan Lawatan  Mengecam warna-warna yang terdapat pada mural di sekitar sekolah .1. Kemanusiaan (KM 4. (KM 4. (BM 2. (KM 4. (BM 2.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya. padang.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai kecederaan murid di sekolah. Nyanyian lagu ‟Selamat Pagi Cikgu‟ Modul Bertema 162 .2. Memperkenalkan lagu sekolah dan menyanyi dengan sebutan yang jelas.4. (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.5.1. Melawat dan membersihkan taman bunga Lawatan ke sekitar sekolah dan mengenalpasti bentuk-bentuk yang terdapat pada persekitaran. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.    Membandingkan saiz. Lawatan ke sekitar sekolah ( pejabat. kantin.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas. rekod dalam bentuk lukisan.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.

Seni dan Kraf  Membuat binaan bangunan menggunakan blok kayu    Mewarna gambar pemandangan sekolah dengan teliti dan kemas . Melukis bentuk-bentuk geometri dan menggabungkannya menjadi sebuah bangunan. (BM 3.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.11.2.1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Melakar peta kedudukan sekolah menggunakan krayon. Membuat lipatan bentuk sekolah Membina pelbagai jenis bangunan yang berlainan saiz menggunakan kotak-kotak kecil.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.7) Membilang secara menaik 1-10 dan menurun 10-1 Modul Bertema 163 .     6 Diri Saya Kawan Saya Seni dan Kraf  Memerhati rupa bentuk muka rakan dan melukisnya. (BM 4. (BM 3. Sambung titiik-titik lakaran gambar bangunan sekolah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 4. Menggunting kertas manila menjadi bentuk bangunan sekolah.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.7. Sains dan Teknologi (ST 7.

(KM 5. dagu. (ST 3.1. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain.  Modul Bertema 164 . Kemanusiaan (KM 3.  Memerhati dan menamakan bahagian tubuh badan rakan seperti lidah.5) Bertanya dengan penuh keyakinan.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan.1. bahu.3) Menyatakan faedah berkawan. Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab dengan rakan-rakan secara berkumpulan untuk mengetahui latar belakang mereka. (PSE 3. (PSE 3. pipi. contohnya rakan yang mengalami kecederaan. (ST 2.6) Menghormati hak orang lain seperti: a. b.1.1. bentuk muka dan ketinggian rakan dan menceritakan perbezaan itu.2. Berbincang dengan rakan secara sopan dan menghormati pendapat orang lain semasa membuat perancangan membersihkan kelas/gotong royong. bibir.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek-objek yang diperhatikan. siku.4) Bergaul mesra dan tolong menolong Perkembangan Sosioemosi (PSE 2.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain. kening.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan. dahi. (KM 5. Memulangkan barang selepas meminjam.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2. Membuat boneka kawan Muzik dan Pergerakan  Menyanyi sambil membuat pergerakan dalam kumpulan ( lagu kawan saya ) Penerokaaan  Memerhati perbezaan rambut.1. dan sebagainya.1.2) Bercerita tentang rakan.1.  Berbual berdasarkan gambar situasi menolong rakan yang di dalam kesusahan.

9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. Pendidikan Moral (PM 14. Kreativiti (KTI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN c. (PM 14. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam.1.2) Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu.13) Menyanyi dengan gerakan. (KTI 1. Memasak  Mari memasak : pertandingan menyediakan hidangan bersama rakan untuk minuman petang. Modul Bertema 165 .2. Membaca buku tentang kawan.2.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa manjalankan aktiviti kumpulan.2. Permainan  Mencari rakan berdasarkan kad nama bergambar.2.2. (KTI 2. (KTI 1.10) Menyanyi dengan sebutan yang jelas (KTI 2. (PM 14.1.2.1) Saling berkongsi dalam mengguna kan barang dan peralatan di dalam kelas.

6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.11.5. (BM 3. (BM 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 3.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2.1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.4.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Kemanusiaan (KM 5. 7 Diri Saya Jiran Saya Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang jiran. (BM 2.1.7. (BM 2.1.3) Menyatakan faedah berkawan. Modul Bertema 166 .2. (BM 4.

c. (KM 5. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa manjalankan aktiviti kumpulan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA      CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 5.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat.2) Menyatakan kaum di Malaysia. Seni dan Kraf  Melukis gambar tentang jiran. menziarahi jiran yang sakit dengan bimbingan guru. (KM 5.1. Lakonan / simulasi tentang aktiviti yang dilakukan bersama jiran. kenduri. Membina carta jiran mengikut kaum di persekitaran. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain.4) Bergaul mesra dan tolong menolong.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain.1. b. (PSE 3.2. Kuiz meneka pekerjaan jiran berpandukan lakonan secara berkumpulan. Perkembangan Sosioemosi (PSE 3. (PM 14. Pendidikan Moral (PM 14.2) Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu. Mendengar cerita berkaitan dengan jiran dan menceritakan semula cerita tersebut. Melakonkan watak jiran pelbagai kaum dalam situasi gotong royong.6) Menghormati hak orang lain seperti: a.2. Modul Bertema 167 .1. Melafazkan pantun empat kerat berkaitan jiran.2.1. Memulangkan barang selepas meminjam.  Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan jiran.

10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2. (BM 2.2. (KTI 1.13) Menyanyi dengan gerakan. (BM 3. (BM 4.1.4.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.7. Modul Bertema 168 .2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2. (BM 4. Kreativiti (KTI 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1.2.5.

6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan. (PFK 3.8) Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki.1. (PFK 4.2. Bahasa dan Komunikasi  Menyambung cerita bagaimana menjaga kebersihan barangan sendiri seperti sapu tangan.9) Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan. sesuai dan kemas.   Melakonkan cara membersihkan pakaian dan peralatan dalam situasi yang sebenar. (PFK 4. 8 Diri Saya Kebersihan Seni dan Kraf  Menyusun kad gambar cara membersih pakaian mengikut urutan dan melekatkannya atas kertas manila untuk dijadikan satu poster.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 3. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi sambil membuat aksi bagaimana cara membersih peralatan peribadi.1.1.6) Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri. Membincangkan cara bagaimana untuk mengelakkan penyakit seperti menutup mulut apabila bersin atau batuk.8) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri. (PFK 4.7) Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih.1. (PFK 4. (PFK 4. Modul Bertema 169 .4) Menjaga kebersihan pakaian.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan. (PFK 4.2) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit seperti menutup mulut bila bersin dan batuk. berus gigi.1.1. (PFK 4. sikat.1.1.

(BM 3.7.2.1. (BM 4.13) Menyanyi dengan gerakan.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 4.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.11.5.2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1.4. (BM 3. Kreativiti (KTI 2. Modul Bertema 170 . (BM 2. (BM 2.

6) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1.5) Menyebut nama sendiri. lari dan memberitahu orang dewasa.2. nama prasekolah. kecederaan atau penderaan. 9 Diri Saya Keselamatan Diri Bahasa dan Komunikasi  Murid menyebut nama sendiri. minta murid memberi pandangan.2.2.2.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.8) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat. (PFK 5. (PFK 5. nama ibubapa.10) Menjaga keselamatan diri. Membuat lakonan rakan yang cedera akibat terjatuh semasa bermain.  Menjalankan simulasi keadaan kebakaran di sekolah dan tindakan yang harus dilakukan.9) Menyatakan cara menghindari sumber. nama ibubapa. (PFK 5. Menunjukkan pelbagai gambar yang berkaitan dan minta murid mengasingkan  Modul Bertema 171 .2.7) Memberitahu orang dewasa apabila berlaku kecemasan.2. alatan elektrik b. benda tajam c. Cadangkan tindakan yang perlu diambil. tempat dan situasi yang membahayakan seperti: a. Menonton cerita teladan yang berkaitan dengan menjaga keselamatan diri semasa di rumah. (PFK 5. lokasi tempat tinggal (alamat) dan nombor telefon keluarga secara bergilir-gilir. nama prasekolah. taman permainan.2. alatan permainan    Lakonan secara berkumpulan pelbagai situasi yang bahaya. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 5. (PFK 5. lokasi tempat tinggal (alamat) dan nombor telefon keluarga.

melintas jalan raya e. tempat awam (PFK 5.5) Mengenal anggota sulit.3. (PFK 5. (PFK 5.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang merbahaya. berlaku kemalangan.1. rumah b. tempat awam (PFK 5.2.3. benda / bahan yang bahaya dan tidak bahaya. taman permainan d. (PFK 5. (PFK 5.3) Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a. banjir.3.7) Mengamalkan sikap asertif bila menghadapi situasi yang tidak selamat. masuk hospital ) Menyatakan kepentingan menjaga bahagian sulit badan kita dan batasbatasnya antara lelaki dan perempuan Berbincang dengan murid tentang bahaya mengikut orang yang tidak dikenali dan cara mengelak daripada di dekati orang yang tidak dikenali.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN d. sekolah dan taman permainan. Membimbing murid membaca keratan akhbar berkaitan isu-isu keselamatan      Modul Bertema 172 .3.   Simulasi keadaan kebakaran dan anggota penyelamat menjalankan tugas. Menyusun gambar mengikut urutan peristiwa dan menceritakan peristiwa itu (Contohnya: bermain di tepi jalan raya. sekolah c.8) Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali.6) Mengenal dan menceritakan tentang contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat. Mengumpul pelbagai gambar berkaitan situasi yang membahayakan diri dan membuat buku skrap mengikut kategori.1.4) Mengenal pasti situasi yang membahayakan seperti lantai licin. (PFK 5. Bersoaljawab tentang kemalangan yang sering berlaku di rumah. tempat sunyi f.

Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.lantai licin  Sila berbaris   (KT 3.  Menggunakan gunting dengan cara yang betul dalam aktiviti dengan bimbingan guru.1. (KT 3. (BM 2.1.T ( Contoh: „berhati-hati di jalan raya’ ) Membuat kad besar tentang panduan keselamatan dan lekat di bahagian kelas  Mari bermain dengan selamat  Utamakan keselamatan  Awas.1) Menceritakan perkara yang Amali  Mop lantai bilik air yang licin secara berkumpulan.6) Berlakon dengan menggunakan props.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar..1. (PFK 5.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. jalan raya.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. (KTI 1.5) Main peranan mengikut imaginasi.4. Cop simbol atau perkataan pada baju. Bawa murid ke dapur dan tunjuk cara  Modul Bertema 173 . (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Kreativiti (KTI 1.5) Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian. penderaan.2.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN kebakaran.2. kemalangan dan bencana alam ). Seni dan Kraf  Mewarna gambar pelbagai situasi berkaitan keselamatan  Membuat poster cegah kemalangan secara berkumpulan dan pamerkan di luar kelas. ( kes penculikan.

1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. dalam. pisau atau benda lain yang tajam. (BM 3.  Menyanyi tanpa muzik lagu yang berkaitan dengan keselamatan 10 Diri Saya Rumah Saya Penerokaan  Pertandingan mencari bentuk-bentuk yang terdapat di persekitaran dan menghasilkan gambar rumah daripada bentuk-bentuk itu.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (ST 11. atas. Modul Bertema 174 .  Menunjukkan kepada murid contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat menggunakan anak patung. luar.11. bulat.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang: depan.2. (BM 3.2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2. warna. (BM 2. belakang.1. Merekabentuk pelbagai binaan bangunan.6) Memerhati dan mengenal bentukbentuk di persekitaran.2) Mengecam bentuk segitiga. bentuk.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.7. bawa.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. yang betul menghulur gunting. (BM 4. (BM 4.   Mengelas pelbagai rumah mengikut ciri seperti saiz.  Muzik dan Pergerakan  Menyanyi dan melakukan pergerakan berdasarkan lagu yang berkaitan dengan keselamatan.5.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Bawa murid ke taman permainan dan tunjukkan bahaya yang akan terjadi jika tidak mengambil langkah-langkah keselamatan.1. (ST 11. Sains Teknologi (ST 2.

tebal.2.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz: besar.3.6) Melukis rupa geometrik iaitu segitiga.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN segi empat tepat dan segi empat sama. segiempat. Seni dan Kraf  Menghasilkan gambar rumah menggunakan bentuk. dapur.  Pertandingan membuat binaan rumah menggunakan blok atau bahan lain.  Melukis dan mewarnakan gambar ‟Rumah Idaman Saya‟ dan menceritakan tentang rumah idaman ini. Membuat origamui ‟Rumah Idaman Saya‟ Murid membuat buku skrap tentang bahagian-bahagian rumah (Contohnya: bilik tetamu. (ST 12. (KTI 1. bujur.2. bilik tidur.   Bahasa dan Komunikasi  Murid bercerita tentang rumah mereka. bujur.3.te + res.1.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.  Pertandingan memadan suku kata untuk membentuk perkataan yang berkaitan dengan rumah.3) Berbual menggunakan ayat yang Modul Bertema 175 .ru + mah. bilik air.bentuk geometrik iaitu segitiga. panjang. Bahasa (BM 2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.2) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri (menggunakan bahan seperti blok. bulat. bulat.rendah. .3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh Kreativiti (KTI 1. .pa + pan. . pasir) dan menceritakan pembinaannya. pendek. taman) (ST 2. kecil. tinggi. (KTI 1. segiempat.1. (ST 12.nipis.

Rumah banglo .Rumah teres .2.Rumah pangsa . (BM 3.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah Modul Bertema 176 . (BM 4.5. (BM 4.11. (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN mudah dengan sebutan yang betul.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.Rumah panjang 11 Diri Saya Emosi Diri Bahasa dan Komunikasi  Meneka aksi perasaan yang dilakukan oleh guru  Meneka aksi perasaan yang tunjukkan oleh Perkembangan Sosioemosi (PSE 1.2. Pertandingan memadan gambar dan perkataan . (BM 3. (BM 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.7.Rumah papan .2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.

2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.  Menyebut perkataan yang lahir dari perasaan gembira. (PSE 1. Seni dan Kraf  Membuat boneka mudah dan gunakan boneka untuk menunjukkan emosi. (KTI 1. takut dan marah Kreativiti (KTI 1. alat bertali) dalam muzik yang diperdengarkan. guru melalui kad gambar  Menggambarkan aksi perasaan gembira dan sedih  Menyatakan perkara yang boleh menimbulkan perasaan gembira.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan.bersemangat (KTI 2. (KTI 2.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.4.8) Mengenal elemen muzik:  kuat – lembut  cepat – lambat  tinggi – rendah  panjang – pendek  sedih – gembira .  Mendengar cerita berkaitan dengan emosi diri.9) Mengenal elemen dan alat muzik(had kepada gendang. takut marah. (KTI 1.4.2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu yang berkaitan dengan emosi.3. sedih. sedih. lukisan dan tingkah laku. sedih. takut dan marah. Modul Bertema 177 .

1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.10) Bercerita(talk about) tentang muzik yang diperdengarkan.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.1. (BM 2.1.1.2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.11.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.7. (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2. Modul Bertema 178 .4.4. (KTI 2. (BM 3. (BM 4.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.

contoh manis.6) Mengumpulkan objek-objek mengikut bau.7) Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi Berbual tentang makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi. Main peranan aktiviti menjual dan membeli makanan. daun pandan).2.1.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. sabun.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 3. pahit. (ST 2. masam.5) Mengasingkan makanan mengikut rasa. (Contoh objek: belacan. (ST 9.3.  Berbual tentang jenis makanan yang sesuai mengikut waktu makan. 12 Alam Bahan Makanan Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab berdasarkan gambar tentang makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat.makan malam  Mengadakan simulasi jual beli makanan di mana murid belajar mengecam duit yang berlainan nilai dan memberi jumlah wang yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4. tawar.makan tengahari .7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1. . Modul Bertema 179 . (ST 2. (ST 9.3.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan.    Bersoaljawab berdasarkan carta piramid makanan. masin.1.3. Sains dan Teknologi (ST 2.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib/urutan.sarapan pagi . ikan kering. (ST 9.1.

(PFK 1.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 3. jemput-jemput pisang.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2) Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde.  Menyurih duit syiling untuk menghasilkan duit kertas untuk tujuan simulasi jual beli makanan.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.14) Menyurih menggunakan templet atau objek.5) Menyatakan jenis makanan yang sesuai mengikut waktu makan.4. (BM 2. (PFK 3.1. (tidak perlu buat semua)  Mencuba cara makan pelbagai kaum di Malaysia Seni dan Kraf  Menyediakan duit kertas untuk tujuan simulasi jual beli makanan. Menghiaskan gerai makanan untuk tujuan simulasi jual beli makanan.6.2. (KM 7. jemput-jemput pisang. cucur udang.3) Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. dumpling. (PFK 3.1.3) Mencuba cara makan pelbagai kaum Bahasa dan Komunikasi (BM 2. popiah. Penerokaan  Mengasingkan makanan mengikut rasa.   Meneka makanan berdasarkan bau atau rasa Mengenal makanan yang rosak dan basi. Memasak  Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde. dumpling.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2.6. popiah.  Modul Bertema 180 . lempeng pisang. cucur udang. (BM 2.4) Mengenal makanan yang rosak dan basi. Kemanusiaan (KM 7.2. lempeng pisang.

1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1. (BM 4.2) Memerhati proses perubahan keadaan ais kepada air dan wap air. air objek tenggelam dan Sains dan Teknologi (ST 4.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas. (ST 4. (ST 2.5.7. Memerhatikan timbul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.1) Memerhati dan mengumpulkan objek kepada yang tenggelam dan timbul. (BM 3. 13 Alam Bahan Air Penerokaan  Meletakkan ais dalam gelas dan memerhatikan perubahan keadaan daripada ais kepada air dan wap air.2.11. (contoh aktiviti: objek mana yang akan tenggelam dan timbul.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Memerhatikan perubahan air kepada wap air bila air mendidih.1.4.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat)    dalam bekas pelbagai Modul Bertema 181 . (BM 4. (BM 3.2. Menuang bentuk.

Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu yang berkaitan dengan air Modul Bertema 182 . kepingan plastik tidak menyerap air).4) Mengasingkan bahan kepada yang boleh menyerap air dan yang tidak boleh menyerap air (Contoh: kapas menyerap air.3) Mengasingkan bahan kepada yang boleh larut dalam air dan yang tidak boleh larut dalam air (Contoh: garam dan gula larut dalam air.5. Mencampurkan air kepada bahan seperti garam. gula dan pasir untuk memerhatikan sama ada ia larut dalam air.8) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian seperti:  Bagaimana mengeringkan baju yang basah  membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya (ST 2. cawan. Mencuci sapu tangan menggunakan air.1.  Seni dan Kraf  Melukis menggunakan warna dan air. menyediakan sup kacang Bahasa dan Komunikasi  Membaca buku yang berkaitan dengan air. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 1. (ST 2.  Membuat kapal kertas dan membuat pertandingan perlumbaan kapal kertas.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA    CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2. kertas meyerap air.1. gelas. Memasak  Membantu merah.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan (ST 4.12) Menuang air dari jug ke dalam bekas pelbagai bentuk seperti botol.2.1. pasir tidak larut dalam air) (ST 4. Sukaneka pertandingan menuang air ke dalam botol. Meletakkan bahan seperti kertas dan plastik dalam air untuk melihat sama ada ia serap air atau tidak.1.

Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 2. (KT 3.5.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. air terjun. Modul Bertema 183 .11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan.4. (KTI 1.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kreativiti (KTI 1. (KTI 2.1.1. Membuat pergerakan badan seperti air sungai mengalir.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2. ombak.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 2.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya. masa dan tenaga.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang.1.1. (KTI 1.13) Menyanyi dengan gerakan.1.

2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.5.2.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian seperti :  Membersihkan air yang kotor menggunakan pasir Modul Bertema 184 . (ST 2. tebal. rendah. (BM 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz besar. 14 Alam Bahan Pasir Penerokaan  Menimbang pasir menggunakan alat penimbang      Bermain pasir dan membuat istana pasir Membentuk pasir menjadi bentuk-bentuk tertentu dengan acuan. pasir dan lumpur. Mengasingkan pasir dan batu melalui proses penapisan Mengasingkan air dan pasir melalui proses penurasan. pendek tinggi.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 3.2. Membanding beza pasir sungai dan pasir laut dari aspek tekstur dan warna.1.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.7. kecil. pasir basah dan pasir kering. Sains dan Teknologi (ST 2. (BM 4. nipis.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (ST 2.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek-objek yang diperhatikan (Contoh objek-objek: butang yang berlainan corak. panjang.1. batu dan pasir).11.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 4.1.7) Membanding dan membezakan tekstur bahan (Contoh: pasir kering dengan pasir basah; permukaan yang licin dengan permukaan yang kasar). Pendidikan Moral (PM 12.1.1) Menjayakan aktiviti secara berkumpulan. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 4.1.4) Menjaga kebersihan pakaian. (PFK 4.1.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan. (PFK 4.1. 6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan. Kreativiti (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.

   

Membasuh peralatan yang digunakan dengan betul selepas bermain pasir. Meramas pasir Membanding beza antara pasir kering dan basah. Mengisi pasir di dalam beg plastik mengikut ukuran bukan piawai (Contoh: satu beg pasir bersamaan 3 cawan pasir dan mengira jumlah beg pasir).

Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang tempat dimana pasir boleh dijumpai.    Berbincang tentang kejadian pasir Bercerita tentang kegunaan pasir Mencari perkataan nama tempat yang berkaitan dengan pasir: Pasir Panjang, Ujong Pasir. Membuat buku skrap tentang jenis-jenis pasir. Menulis huruf atau perkataan di atas pasir

 

Modul Bertema

185

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1.2.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. (KIT 2.3.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi. (KTI 2.3.4) Memainkan alat improvisasi bagi menghasilkan muzik atau mengiringi nyanyian. (KTI 2.3.5) Menghasilkan bunyi untuk memberi kesan kepada situasi (contoh: cerita, puisi). Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.

Seni dan kraf  Membuat kolaj menggunakan pasir halus     Membuat kolum daripada pasir berwarna Membuat jam masa daripada botol. Menggunting kertas pasir menjadi pelbagai bentuk. Menghias cawan dengan pasir berwarna dan daun kering.

Muzik dan Pergerakan  Menghasilkan marakas daripada botol dan pasir dan menggunanya untuk mengiringi nyanyian.  Menyanyi dan membuat pergerakan kreatif lagu “Sungai”

Permainan  Pertandingan mengisi pasir ke dalam botol.

Modul Bertema

186

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

15

Alam Bahan

Pakaian dan Aksesori

Penerokaan  Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. sama b. tidak sama.   Permainan menguntai butang / manik mengikut warna. Mengasingkan objek dan membuat perbandingan.

Sains dan Teknologi (ST 2.1.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek yang diperhatikan (Contoh: pelbagai jenis butang). (ST 6.2.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak, lebih atau kurang. (ST 2.3.4) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: Saiz (besar dan kecil, panjang dan pendek) Tekstur (licin dan kasar) Berat (berat dan ringan) Jumlah (banyak dan sedikit) (ST 2.3.5) Mengumpulkan objek-objek yang mempunyai dua ciri yang sama: a. Warna dan bentuk b. Saiz dan bentuk

Seni dan Kraf  Membuat kolaj berdasarkan satu ciri.    Membuat lipatan baju mengikut saiz. Merekacipta gelang atau rantai. Menggunting dan menampal untuk

Modul Bertema

187

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN c. Warna dan saiz (Contoh: segitiga hijau, bulat kecil) (ST 6.1.1) Memadankan objek berpasangan yang sama seperti kasut, sarung tangan. (ST 6.1.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring, kasut dengan sarung kaki. (ST 6.1.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. sama b. tidak sama. (matching equal and unequal groups) (ST 6.4.3) Mengecam corak berulang di persekitaran. (ST 6.4.4) Melengkapkan corak berulang yang diberi. (ST 6.4.5) Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya. (ST 9.1.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (ST 9.1.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib.

 

menghasilkan satu bentuk yang bermakna. Melipat pelbagai jenis pakaian . Melipat menghasilkan pelbagai bentuk .

Bahasa dan Komunikasi  Memadankan objek secara berpasangan seperti kasut,sarung tangan.     Menjalankan aktiviti jual beli dan membuat simulasi tukar duit. Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia berdasarkan kad gambar. Menonton pertunjukkan fesyen pakaian melalui audio visual. Memadan pakaian mengikut kaum.

Permainan  Permainan mencari pasangan mengikut arahan. a. Pakaian sama jenis b. Pakaian tidak sama jenis   Pertandingan memakai pakaian Permainan siapa paling cepat menyarung

Modul Bertema

188

11) Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali Modul Bertema 189 . baju.9) Menggunakan tangan untuk menzip seluar.2. (PFK 1.   Menguntai menggunakan pelbagai jenis manik dan tali.1. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 1.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk (PFK 1.10) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan (PFK 1.1. (PFK 1. beg (PFK 1.2.14) Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek sarung kaki dan sarung tangan.8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz (termasuk butang katup. butang cangkuk (PFK 1.2.2.7) Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk dengan bimbinga.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 9. Pertandingan memakai tali pinggang dengan cara yang betul dan kemas.2.1.

7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. Bahasa (BM 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2.2. Kreativiti (KTI 1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.4. Kemanusiaan (KM 7.2) Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia. (BM 2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 1.1.2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.5.13) Memakai tali pinggang dengan bimbingan. (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (KTI 1. Modul Bertema 190 .1.1.

1.hidung. Projek membina rakit daripada straw dengan menggunakan peralatan yang sesuai. (BM 4.2) Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor sehingga nilai 10.2.7.2.11. 16 Alam Bahan Peralatan Penerokaan  Aktiviti mengukur panjang dan tinggi objek dengan menggunakan ukuran seperti jengkal.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. tapak kaki.  Menguji sama ada peralatan (contohnya bola) tenggelam atau timbul di air.3.3) Membandingkan dan mengumpulkan objek mengikut satu ciri a. (besar dan kecil. (ST 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.mata.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.lidah.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2.telinga. (BM 4.3) Mengenalpasti organ deria.panjang dan pendek)   Modul Bertema 191 .  Mengumpulkan peralatan mengikut fungsinya. straw. Pertandingan mengelaskan peralatan. saiz. Sains dan Teknologi (ST 2.tapak kaki dan batang straw. (BM 3. buku.kulit dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini.4) Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai seperti jengkal.1. (ST 8. (ST 3.

(licin dan kasar) c. Bahasa dan Komunikasi  Membuat buku skrap tentang peralatan-peralatan tradisional seperti nyiru.2. Seni dan Kraf  Mewarnakan gambar peralatan. Aktiviti demonstrasi  Aktiviti tunjuk cara untuk mengendalikan alatan yang merbahaya seperti pisau dan gunting.mengeringkan baju yang basah .2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas (ST 6.1.5. tidak sama. kasut dengan sarung kaki. tekstur. . tampi Modul Bertema 192 . (ST 2. lebih atau kurang. berat (berat dan ringan) (ST 2. labu.4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN b.membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya .2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a.2) Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah harian seperti.3. (ST 6. sama b. (ST 2.  Aktiviti membersihakan peralatan yang telah digunakan.membersihkan air yang kotor menggunakan pasir (ST 6.  Aktiviti origami . Muzik dan Pergerakan  Murid menyanyikan lagu berkaitan dengan peralatan.1.  Mengesan objek yang boleh tertarik pada magnet.melipat kertas untuk membuat replika peralatan.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak. bubu.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang dibuat dengan bimbingan.

2.1) Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian.2.6) Menjalankan penyiasatan terbimbing tindakan magnet ke atas magnet lain.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang bahaya (PFK 4. (ST 9. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 1.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan.1. (ST 4.13) Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol (PFK 5. (ST 4. Modul Bertema 193 .1.1) Mengecam duit yang berlainan nilai.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 9.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib. (ST 9.5) Menjalankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas objek.1.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli.1.1.1. (PFK 1.1.

2) Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde.2.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas – meletakkan barangan di tempat asal.1. (KTI 1.6.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 7. Perkembangan Sosio emosi (PSE 2.popiah.lempeng pisang.1.dumpling. Modul Bertema 194 .2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KTI 2.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri (PSE 3. (KM 4.1. cucur udang.jemput-jemput pisang.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.5.2) Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif Kreativiti (KTI 1.3. (KM 7.1.

2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 2. (BM 3. (BM 4.7.2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.5. (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Modul Bertema 195 . (BM 4.1. (BM 3.4.1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 2.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.11.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 2. tempat dan situasi yang membahayakan seperti melintas jalan raya Kreativiti (KT 3.kenderaan bertayar dua .4. 17 Dunia Teknologi Pengangkutan Penerokaan  Mengasingkan kad gambar kenderaan di darat.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1.kenderaan tidak bertayar    Menonton tayangan video tentang caracara yang betul untuk melintas jalan raya. Bahasa dan Komunikasi  Menghasilkan buku skrap berikut: .4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Bersoaljawab tentang tayangan video tersebut. (BM 2. (BM 2. Modul Bertema 196 .1.8) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan.2.9) Menyatakan cara menghindari sumber.3.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 2. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 5.kenderaan bertayar empat .3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.6) Berlakon dengan menggunakan props. di air dan di udara. Melakonkan semula dengan yang telah ditonton dalam tayangan video keselamatan di jalan raya.5.

(BM 4. 18 Dunia Teknologi Kemudahan Awam Komunikasi  Mengecam dan membezakan tandas lelaki dan perempuan.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Modul Bertema 197 .2. Menamakan jenis-jenis kemudahan awam yang diketahui. (ST 12. Bercerita semula cerita yang didengar berkaitan dengan penggunaan kemudahan awam.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.     simbol Menamakan simbol-simbol yang terdapat pada jalan raya dengan bimbingan guru.2.11. Lakonan membeli setem dan mengepos surat di pejabat pos. (BM 4.2) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti :  Tempat pembuangan sampah  Tanda lalulintas  Tempat untuk orang cacat Sains dan Teknologi (ST 12.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2) Membuat pelbagai binaan (menggunakan bahan seperti blok.3.2. pasir) mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Kemanusiaan (KM 8.1) Membina satu lingkungan yang lengkap.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.

2.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh. (BM 2. Membuat telefon daripada cawan kertas dan tali tangsi.1. Membuat buku skrap tentang simbolsilmbol kemudahan awam di kawasan persekitaran.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. (KTI 1. Membuat model pondok bas menggunakan set binaan pasang  Modul Bertema 198 .1. Menyusun lidi / kayu kecil membentuk satu lingkungan dan membilang. Kreativiti (KT 3. Melukis dan melabel kemudahan awam yang terdapat di sekitar sekolah seperti pondok telefon dan perhentian bas.     Membina menara daripada blok / kotak.2.6) Berlakon dengan menggunakan props.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 12. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.   Seni dan Kraf  Membina model pelbagai replika kemudahan awam daripada doh.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. (KTI 2.4.3.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (KTI 1.13) Menyanyi dengan gerakan. Simulasi di stesyen bas: cara membeli tiket berbaris menaiki dan turun bas. Lakonan orang melakukan vandalisme pada perhentian bas dan cara mengatasinya.1.1. (KTI 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.

(BM 3.5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.    Muzik dan Pergerakan  Nyanyian lagu ”Telefon Berbunyi”   Pergerakan kreatif mengikut lagu. siap/lego  Mencari pelbagai gambar kemudahan awam di dalam akhbar dan gunting bagi membuat poster/montaj Bermain doh dan membentuk objek yang berkaitan dengan kemudahan awam Cop gambar pondok telefon.7.1) Membina penghubung antara dua objek / binaan dan memberi alasan mengapa penghubung itu dipilih.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Sains dan Teknologi (ST 12.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4. (BM 3.2. 19 Dunia Teknologi Pembinaan (construcktion) Penerokaan  Membina jambatan atau bangunan menggunakan blok dan menceritakan cara pembinaannya. gunting dan tampal mengikut nombor yang 1-10 Membina model bas sekolah dan membilang tingkap yang terdapat pada bas tersebut.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2. Modul Bertema 199 . Membuat pergerakan kreatif menggunakan muzik rancak yang bersesuaian. (BM 4.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.11.

1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (ST 12. Memerhatikan lingkungan yang dibina oleh guru kemudian membina lingkungan menggunakan pelbagai bahan dan menceritakan pembinaan tersebut. (ST 12.2. Membina istana pasir dan mencerita tentang cara pembinaannya.1) Membina satu lingkungan yang lengkap. Membina menara menggunakan bahan terbuang seperti botol plastik.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat/kukuh.1.2.3.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.2) Membuat pelbagai binaan (menggunakan bahan seperti blok.3) Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah.   Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang karya pembinaan sendiri.1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (ST 11.11. (BM 3. Modul Bertema 200 . Bahasa dan Komunikasi (BM 2.pasir mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya.3. (BM 2.  Membaca buku berkenaan dengan pembinaan.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 12.4.

Mengelas haiwan berdasarkan bilangan kaki menggunakan kad gambar.4. (KTI 1. Kreativiti (KTI 2.haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan) (ST 6.   Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu dengan pergerakan badan.6) Mengumpulkan haiwan mengikut habitatnya.2. Seni dan Kraf  Mewarna gambar haiwan Modul Bertema 201 .13) Menyanyi dengan gerakan. burung-pokok) (ST 3.4) Memerhati ikan dalam akuarium dan menceritakan tentang saiz dan warna ikan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3. Penerokaan  Meneka dan mengecam tempat tinggal (habitat) haiwan dengan betul. (ST 3. 20 Alam Hidupan Haiwan Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang jenis ikan mengikut saiz dan warna melalui pemerhatian. katak-air dan darat. Mengasingkan gambar haiwan mengikut habitatnya.1.1. Permainan memadankan gambar haiwan dengan makanan utamanya. Membanding beza dan mengelaskan gambar haiwan mengikut makanan utamanya. lembu-padang. (Contoh:kucing-rumah.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak.4.    Memadankan haiwan dengan tempat tinggal.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu.4. (ST 3. itik-kolam.4. kerbau-sawah. lebih atau kurang. ikan-air.7) Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan utamanya (Contohnya:haiwan yang makan daging. ayam-reban.5) Mengecam tempat tinggal haiwan.

(BM 3.11.2. (BM 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1.7. (BM 2. (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.4. (BM 4.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 3.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Modul Bertema 202 .1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.5. (BM 4.

Menanam biji kacang hijau di atas tisu basah dan rekodkan perkembangan pertumbuhannya menggunakan jadual.7) Memerhati dan mengumpulkan sayur-sayuran mengikut ciri berikut: a. bentuk e.3.     Modul Bertema 203 . berbiji (ST 3.3.8) Memerhati dan mengumpulkan buah-buahan yang biasa dijumpai mengikut warna dan berbiji. Projek menanam bawang atau kucai dan lihat perubahan pertumbuhannya. urat daun (ST 3. (ST 3.3.9) Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak 21 Alam Hidupan Tumbuhtumbuhan Penerokaan  Menyusun daun mengikut seriasi kecil – besar.3. menggunakan kanta pembesar. pendek– panjang      Menyusun daun mengikut bentuk Mengumpulkan daun mengikut warna Membezakan tekstur daun Memerhatikan urat daun.3. saiz c.6) Memerhati dan mengumpulkan bunga daripada persekitaran sekolah dan kediaman mereka mengikut: a.5) Memerhati dan mengumpulkan daun daripada persekitaran sekolah dan kediaman mengikut: a. warna b. warna daun b. Menyusun pelbagai jenis sayuran di sudut main peranan berdasarkan dua kumpulan : sayuran berdaun dan berbiji. saiz (Nota: Perekodan boleh dibuat melalui lukisan dan bukan menggunakan bunga yang sebenar) (ST 3. warna b. tekstur d. Mengasingkan pelbagai bijirin mengikut rupanya. Melawat taman bunga dan memerhatikan pelbagai jenis bunga yang berlainan warna dan saiz.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3.

1. Mengenalpasti huruf vokal dalam perkataan buah-buahan dan sayursayuran yang biasa dijumpai. (KTI 1. (KTI 1.buahbuahan yang dijual di pasar.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus.2.   Bersoaljawab tentang sayuran. Modul Bertema 204 . Melakonkan watak penjual bunga dan pembeli berdasarkan lagu ( lagu Gadis dan Bunga) Main peranan ikut imaginasi ( apa jadi pada tumbuhan pada hari ribut ) Membaca buku berkaitan dengan tumbuhan. (KTI 1. Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang tumbuh-tumbuhan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. KTI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN benih dari segi ketinggian dan pertambahan daun dengan bimbingan.2. (KTI 1.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya. Melakonkan watak pesawah / pekebun bekerja.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.1. (KTI 1.2. Kreavititi (KTI 1.2.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan.     Seni dan Kraf  Membuat penanda buku daripada bunga yang dikeringkan.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.

1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1.3.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Modul Bertema 205 .3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi. (BM 2. (BM 2. (BM 2. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu dengan iringan muzik/perkusi.4.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (KT 3. (KIT 2. Membuat montaj daripada gambar bunga. Menari tarian canggung sambil membuat aksi menampi padi. Membuat kolaj daripada daun yang dikeringkan dan ranting pokok.4.5. Membuat rantai / kalungan bunga Membuat model buah durian daripada surat khabar dengan teknik tampalan .  „Ku tanam pokok bunga‟  „Bunga matahari‟  „Buah-buahan di Malaysia‟  „Tanya sama pokok‟  „Ke pasar minggu‟   Membuat pergerakan yang berkaitan dengan lagu yang dinyanyikan.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Menganyam tikar daripada daun kelapa dengan bimbingan.6) Berlakon dengan menggunakan props.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA       CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2. (KT 3. Mewarna pelbagai gambar sayur-sayuran dan bunga. (BM 3.1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.5) Main peranan mengikut imaginasi.7.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik.

(BM 4. Mengumpulkan buah-buahan mengikut warna untuk dibuat jus (jus merah adalah campuran buah tembikai dan strawberi. Memadan gambar tumbuhan dengan nombor Menyelesaikan masalah operasi tambah   Modul Bertema 206 .  Aktiviti meramas kelapa parut bagi menghasilkan santan dan membuat pengat labu dengan bimbingan.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4. Membuat marakas menggunakan kacang hijau ataupun kekacang lain. jus hijau adalah campuran buah kiwi dan epal hijau)  Matematik  Membilang kelopak bunga. biji benih dan nyatakan nombor. bungabungaan. buah-buahan.2.  Mengenal nilai wang daripada aktiviti jual beli sayuran.11.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. Memasak  Memotong buah bagi menghasilkan rojak buah dengan bimbingan.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. daun.2.

(KTI 1. besar )  22 Alam Sekitar Sayangi Alam Sekitar Seni dan Kraf  Menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan buangan. sederhana. Aktiviti Luar  Berkelah di taman. (KTI 2.   Mengukur panjang sayuran dengan tali pengukur dan rekod dalam jadual. murid digalakkan menceritakan semula perasaan mereka semasa berada di alam sekitar i itu dan juga menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan kutipan mereka daripada perkelahan tersebut. sungai atau hutan. (KTI 2. pantai.3.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN dan tolak menggunakan biji benih (bahan maujud). Semasa perkelahan. guru meminta murid mengecam bunyi dalam alam sekitar dan menikmati keindahan alam.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. Menyusun buah/bunga/sayur mengikut saiz ( kecil.1. Selepas perkelahan itu.2. air terjun. Modul Bertema 207 .6)Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran dan alam semula jadi seperti tidak mengotorkan alam sekitar. Kreativiti (KTI 1.1. Menimbang berat buah / sayur menggunakan alat penimbang digital / analog dan rekod dalam jadual.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).

air terjun. angin. matahari kepada hidupan di dunia. Modul Bertema 208 . (contoh: daun mengkuang. contohnya pergerakan awan. ladang.2.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. hutan. udara.1.2. Kemanusiaan (KM 6. Contoh lagu: “Tanya Sama Pokok”  Membuat gerakan badan fenomena alam.3) Bercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada pelbagai bahan kegunaan manusia. masa dan tenaga.3) Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai. matahari kepada hidupan di dunia.6) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. daun pisang. kelapa) (KM 6. satu perbincangan di adakan.4) Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti:  Pertumbuhan dan pereputan pokok.4. Bahasa dan Komunikasi  Menonton video berkaitan dengan kepentingan air. (KTI 2. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan alam sekitar semula jadi. Selepas tontonan.1.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KT 3. haiwan. udara.2) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air. (KM 6.  Perubahan cuaca (KM 6. taman. (KM 6.2) Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air. sungai.1. angin.

3) Bercerita tentang kepentingan menjaga alam sekitar.3. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 6. (KM 6.7) Menjalankan aktiviti kitar semula.4.3.5)Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia.8) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam (Contoh: bina taman).1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.4) Menjauhi diri daripada tempattempat yang telah tercemar. (KM 6. Modul Bertema 209 .4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (KM 6.3. (KM 6.3.3. (BM 2. (KM 6. (BM 2.6) Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar.3.9) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi.1.1. (KM 6.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.3.

 Memerhati awan. (BM 4.  Modul Bertema 210 . cuaca berangin dan hari hendak hujan.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.7.2) Memerhati dan menceritakan awan pada cuaca yang berbeza seperti hari panas.5. (BM 4. Murid membuat perbandingan berhubung dengan bayang-bayang ini.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2. Merekod keadaan awan pada carta cuaca setiap hari. 23 Alam Fizikal Cuaca Penerokaan  Aktiviti melakarkan bayang-bayang seorang murid atau tiang di luar bilik darjah pada waktu berbeza dalam sehari.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.5) Memerhati dan merekod bayangbayang objek pada waktu berbeza dalam sehari. cuaca mendung.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.11.1. (BM 3. (ST 5. melakar dan mewarnakan awan pada keadaan cuaca yang berlainan.6) Membandingkan panjang bayangbayang setiap murid pada masa yang sama. Sains dan Teknologi (ST 5.1. (BM 3.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (ST 5.

3) Membandingkan aktiviti yang dijalankan dalam cuaca yang berbeza.menjemur kain Kreativiti (KTI 2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.1.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas. Seni dan Kraf  Melukis gambar pelangi.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Modul Bertema 211 . Muzik dan Pergerakan  Menyanyikan lagu berkaitan awan cuaca dan pelangi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 5. (contoh aktiviti: objek mana yang akan tenggelam dan timbul.memakai payung Hari panas . bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat) (ST 5. (ST 2. (BM 2.bermain bola/ beriadah Hari hujan . awan. pelangi.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (KTI 1.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.1. (BM 2.  Aktiviti kumpulan melukis satu poster berkenaan apa yang boleh dilakukan dalam cuaca yang berbeza.2. Aktiviti membuat pelangi dalam atau di luar kelas.1.4. Bahasa dan Komunikasi  Membaca buku berkenaan cuaca.4) Meneroka pembentukan pelangi. Memerhatikan pelangi dan melukis pelangi berdasarkan pemerhatian.4. Contoh: Hari berangin .bermain layang-layang Hari redup .1.

2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.  Menghidang juadah hari raya Sambutan Hari Raya Modul Bertema 212 .8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai Memasak  Membuat kuih raya. (BM 3.5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2. KM 5. Kreativiti (KTI 1.2.2. (KTI 1. (BM 4.3 Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 4.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2 Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.3.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.11.2.3. 24 Negara Saya Perayaan Hari Raya Aidil Fitri Bahasa dan Main Peranan  Main peranan bersalaman dengan ahli keluarga pada pagi hari raya. Kemanusiaan KM 5.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (BM 3.  Bercerita dan bersoaljawab tentang pengalaman semasa menyambut hari raya.7.

3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Menganyam ketupat Menghasilkan sampul duit raya.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.5.3.1. (BM 3.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.1.7. Sambutan hari raya di dalam kelas prasekolah Tunjukcara solat sunat hari raya Seni dan Kraf  Membuat kad ucapan Hari Raya Aidil Fitri       Menghias kelas Melukis baju raya sendiri Mencantikkan baju raya dengan menggunakan pelbagai teknik. Melukis gambar suasana sambutan hari raya. (KTI 1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN aktiviti dengan bimbingan.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).1. (BM 2.1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.4. (KTI 2. (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Muzik dan Pergerakan  Nyanyian/karaoke lagu-lagu hari raya  Nyanyian beraksi hari raya dalam dua kumpulan besar berdasarkan lagu ‟goreng pisang‟ Modul Bertema 213 . (BM 2. (KTI 2.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.Ponggal . (KTI 2.11.2 Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia. Kreativiti (KTI 1.1.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.2. (KTI 1. Modul Bertema 214 . (BM 4.kerbau ) Kemanusiaan KM 5.Pesta Keamatan Bahasa dan Komunikasi  Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.Hari Raya Qurban .8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.2.2. Contoh :  Gawai Dayak ( menuai padi)  Pesta Keamatan (menuai padi)  Krismas ( Pokok Krismas)  Ponggal (Memasak Susu dalam periuk tanah dan tebu)  Hari Raya Qurban (penyembelihan haiwan seperti lembu.   Membuat buku skrap tentang perayaanperayaan di Malaysia.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (KTI 1.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.3. unta.Krismas .11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).Gawai . Memadankan gambar tunggal utama sesuatu perayaan di Malaysia. (BM 4. kambing.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2.3. KM 5.3 Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan. 25 Negara Saya Perayaan di Malaysia Contoh: . biri-biri.3.

(BM 4.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 2.1. (BM 3. Modul Bertema 215 .1.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2.7.5. (BM 3.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.11. (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 4.1.

Kreativiti (KTI 1.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). angpau dan lain-lain.2.3.1. (KTI 2.3.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. Melakonkan watak penari tarian naga melakukan persembahan .     Bersoaljawab tentang haiwan yang menjadi lambang pada tahun tersebut. Mengeja perkataan tertentu yang terlibat dalam tema ini. (KM 5.2.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan (KM 7.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KTI 1. (KTI 1.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.1. Sambutan Tahun Baru Cina  Menyambut Tahun Baru Cina dalam kelas prasekolah Bahasa dan Komunikasi  Bercerita pengalaman berkunjung ke rumah rakan yang menyambut perayaan ini. 26 Negara Saya Perayaan Tahun Baru Cina Seni dan Kraf  Bergotong-royong menghias kelas dengan bahan yang berkaitan dengan sambutan Tahun Baru Cina seperti tanglung.2. (KTI 2.3.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 5. Seni dan Kraf  Membuat tanglung daripada kertas warna secara berkumpulan dan membuat Modul Bertema 216 .2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia. Bersoaljawab tentang makanan istimewa pada Tahun Baru Cina.

(BM 3.5) Main peranan mengikut imaginasi.1. (BM 4.  Membuat mini tanglung daripada sampul angpau. pakaian.1. perarakan di sekitar sekolah. (BM 2. Mewarna gambar situasi sambutan Tahun Baru Cina.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 2. Membuat lipatan kertas membentuk sampul angpau.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. warna dan pergerakan.4.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.6) Berlakon dengan menggunakan props.7.2. Membuat anyaman membentuk ikan dengan menggunakan sampul angpau. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 3. Modul Bertema 217 .1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KT 3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1. Menghias pokok limau dengan riben merah dan tanglung yang dihasilkan.11. Mencari gambar berkaitan sambutan Tahun Baru Cina di dalam akhbar atau majalah dan membuat buku skrap.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 2.5.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1. Menonton video berkaitan tarian singa dan bersoaljawab tentang tarian tersebut dari aspek muzik. (KT 3.      Memasak  Mengenali makanan istimewa yang biasa dihidangkan semasa perayaan ini.  Memotong limau dengan bimbingan dan membuat jus.

Muzik dan Pergerakan  Mengecam pelbagai bunyi daripada CD yang dipasang ( bunyi mercun.    Matematik  Membuat operasi tolak berdasarkan bahan maujud (limau .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.3.3.2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia. bunyi gendang )  Bermain alat perkusi simbal yang menjadi alat penting dalam persembahan tarian singa.2. Menari tarian singa bersama iringan muzik dengan bimbingan. Menyanyi lagu Selamat Tahun Baru Cina dengan bimbingan.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.  Sambutan Deepavali di kelas prasekolah. Modul Bertema 218 . Kemanusiaan (KM 5. kuih) 27 Negara Saya Perayaan Deepavali Sambutan Deepavali  Lawatan ke rumah jiran yang merayakan perayaan Deepavali. (KM 5. Melakukan pergerakan kreatif menggunakan muzik yang sesuai.

 Mewarnakan kad perayaan Deepavali.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1. (KT 3.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. (KT 3. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.5) Main peranan mengikut imaginasi.1.1.3. Seni dan Kraf  Mewarna gambar perayaan Deepavali. (KTI 2. (KTI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kreativiti (KTI 1.1.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. (BM 2. Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang pengalaman semasa menyambut perayaan Deepavali. Modul Bertema 219 .12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. (KTI 1.2. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan Deepavali.6) Berlakon dengan menggunakan props.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.  Bersoaljawab tentang bagaimana membantu rakan yang menyambut perayaan Deepavali.1. (KTI 2.

Suranggani. Pok amai amai.7. (BM 3.   Memainkan perkusi dengan iringan muzik tradisional.4) Mengenal alat muzik tradisional pelbagai kaum.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Kemanusiaan (KM 7.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum Modul Bertema 220 .7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2.2. 28 Negara Saya Lagu dan Muzik Tradisional Muzik dan Pergerakan  Menyanyikan lagu kanak-kanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia.11. (BM 2. Contoh lagu: Jongjong Inai.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2. (BM 4. Aktiviti menari tarian tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.5. (BM 3.2.2. (BM 4.4. (KM 7.3) Menyanyikan lagu kanak-kanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia (KM 7.

2) Bermain permainan tradisional masyarakat pelbagai kaum masyarakat Malaysia.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN masyarakat Malaysia.8) Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan.1. tarian kipas. (KTI 2.8) Memainkan perkusi mengiringi  Modul Bertema 221 . si-tanggung.11)Mengenali lagu dan muzik dari pelbagai budaya di Malaysia. Pak Pandir.4.2. Bawang Putih Bawang Merah (KM 7.2.   Membuat buku skrap peralatan muzik tradisioanal. bawang putih bawang merah) Akktiviti menonton CD cerita-cerita rakyat seperti Sang Kancil.2) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di masyarakat Malaysia.2.2.3. Contoh cerita: Sang kancil.7. (KTI 2.7) Memainkan perkusi dengan iringan muzik. (KTI 2. (KTI 2. Kreativiti (KTI 3.5) Memainkan perkusi dengan beat yang konstan (constant beat).2.6) Memainkan perkusi mengikut tempo (laju-lambat) (KTI 2. (KTI 2.4) Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai (kuat-lembut). Si Tanggang. (KM 7. Aktiviti mendengar cerita berdasarkan buku cerita. Pak Pandir. tarian kambadi Bahasa dan Komunikasi  Aktiviti bersoaljawab tentang pelbagai jenis peralatan muzik tradisional. Contoh tarian: tarian joget.

4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 4.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1.2.7. (BM 3. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.5. Modul Bertema 222 . (BM 4.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN muzik. (BM 2.2.4.11. (BM 2. (BM 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan .1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 3.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.

10) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri.1.Menara Berkembar Petronas .8) Menyatakan nama negeri sendiri.1. (KM 8.1.13) Menyanyikan lagu negeri.9) Mengecam bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri. (KM 8. (KM 8.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 8.tokoh-tokoh .   Modul Bertema 223 .4) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.12) Menyanyikan lagu kebangsaan.bangunan-bangunan .1. Contoh mercu tanda negara adalah: . (KM 8.7) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dunia.Putrajaya . (KM 8.tempat-tempat pelancongan .2) Menamakan Bapa Kemerdekaan.   Bersoaljawab tentang negeri sendiri.1. 29 Negara Saya Kemerdekaan Negara Bahasa dan Komunikasi  Mendengar kisah tentang riwayat hidup Bapa Kemerdekaan iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan bersoaljawab mengenainya.1.Menara Kuala Lumpur .Litar Formula 1 Sepang .4. Bercerita tentang perkara-perkara yang telah menjadi kebanggaan negara: . (KM 8.4. (KM 8. (KM 8.14) Menamakan bunga kebangsaan Malaysia. (KM 8.3) Menyatakan tarikh Hari Kemerdekaan.1. (KM 8.kereta nasional .1.11) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri.Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) .pemimpin negara Melihat gambar mercu tanda negara dan bercerita tentangnya.4.Jambatan Pulau Pinang Memadankan gambar mercu tanda dengan kad perkataan nama-namanya yang betul.

5.1.5.2) Bercerita tentang kebanggaan negara. (KTI 1. (KM 8.5.Perdana Menteri . seperti lagu ”Tanggal 31”  Aktiviti perbarisan/kawad kaki. Modul Bertema 224 . Bahasa dan Komunikasi (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Menonton dokumentari tempat-tempat bersejarah di Malaysia dan bersoaljawab mengenainya.1. (BM 2.3) Bercerita tentang mercu tanda negara.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.1.    Bercerita tentang tempat-tempat bersejarah di negeri sendiri .11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). (KTI 1.2.Menteri Pelajaran  Muzik dan Pergerakan  Nyanyian lagu-lagu patriotik.2.Menteri Besar/Ketua Menteri negeri sendiri . (KM 8. Bercerita tentang tempat-tempat bersejarah di Malaysia.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Mengenal pemimpin negara dan negeri Kreativiti (KTI 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 8.2.Sultan/Raja/Tuan yg Terutama Negeri sendiri .Yang dipertuan Agung . Melihat potret-potret dan menyebut nama-nama pemimpin negara: . (KM 8.4) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.

(BM 2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 4. (BM 4. Menyanyi lagu kebangsaan Negaraku dengan penuh perasaan sambil berdiri tegak dan memandang ke arah Jalur Gemilang.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.  Seni dan Kraf  Mengecam warna-warna yang terdapat pada bendera Malaysia dan bendera negeri.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.4.2.2. Penerokaan  Meneroka glob untuk mengenalpasti kedudukan Malaysia.5.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.7.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Modul Bertema 225 .11. (BM 3. Menyanyi lagu negeri dengan penuh perasaan sambil berdiri tegak dan memandang ke arah bendera negeri.    Pertandingan mewarna Jalur Gemilang Menghasilkan Tangan Gergasi Jalur Gemilang Memerhati bunga raya sebenar dan kemudian melukis gambar bunga raya dan mewarnakannya.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.

(PSE 2.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri. (KTI 1.4. barangan dan peralatan seperti permainan.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya. Kraf dan Peralatan Tradisional Seni dan Kraf  Mengayam tikar menggunakan pelbagai bahan (kertas warna.1.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan. Bahasa dan Komunikasi  Pertandingan mengenal peralatan tradisional menggunakan kad gambar.1. Kreativiti (KTI 1.7) Menghayati benda yang dilihat disentuh dan didengar Kemanusiaan (KM 7. Permainan  Pertandingan permainan tradisional Lawatan  Mengadakan lawatan peralatan ke muzium bagi melihat peralatan tradisional.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Pendidikan Moral (PM 7.7) Mengenali keistimewaan diri dan menunjukkan bakat.2.3. daun kelapa dan lain-lain)   Membuat buku skrap tentang pelbagai peralatan tradicional. (KTI 1.daun pisang.5) Menyatakan pandangan secara lisan hasil karya sendiri dan rakan (KTI 1.3.2) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraf tangan berunsur budaya pelbagai kaum 30 Negara Saya Seni. (PSE 3. Modul Bertema 226 .1. Mewarnakan gambar.2.13) Menghasilkan kraf tradisional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai.1.makanan.  Menonton CD berkaitan dengan peralatan tradicional. (KTI 1.7) Berkongsi idea.

4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.11. Modul Bertema 227 .1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (KM 7.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.5. (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Masyarakat Malaysia.4.1. (BM 2. (BM 4. (BM 3.2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 3.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.7.5. (BM 2.1.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Modul Bertema 228 .

LAMPIRAN CADANGAN JADUAL WAKTU 229 .

230 .

00 (30 min) Aktiviti Thematic English Luar module basic module Matematik Modul English bertema basic module Outdoor Modul Modul activity bertema asas BM Modul Modul Modul bertema bertema asas BM Thematic module Thematic Thematic module module 10. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.30 (20 min) 8.0010.10-9.30(20 min) 10.30 9.50 10.10 (10min) Isnin 8.50 11.30 (30 min) Recess 10. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 50% masa pengajaran dan pembelajaran ( p & p)dalam BM dan 50% masa p & p dalam BI dapat dikekalkan.30-10.00 (10 min) Thematic Pendidikan Pendidikan Reflection module Islam Islam Thematic module Thematic module Thematic module Modul bertema Modul Asas Modul BM bertema Modul bertema Thematic module Pendidikan Islam Modul bertema English Basic Module Pendidikan Islam Reflection Recess Rehat Recess Reflection Refleksi Recess Refleksi 1) Penggunaan Bahasa Malaysia (BM) dan Bahasa Inggeris (BI )sebagai bahasa instructional: : 600 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema. 231 . 8.10 – 8.20-11.00 – 8.10 (40min) Selasa Perbualan Morning pagi routine Morning Perbualan routine pagi Morning circle Morning circle Morning circle Rabu Morning routine Khamis Morning routine Jumaat Rutin pagi Nota: 9.20 11.30-9.cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar Bahasa Malaysia – Contoh 1 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.50-11.50(20 min) (30min) (30min) 12.

10 – 8.00 – 8.0011.Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar Bahasa Malaysia – Contoh 2 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.30 (20 min) 8.10 (40min) Outdoor activity Thematic module Modul bertema 9.00 (10 min) Refleksi Khamis Morning Morning routine circle Jumaat Morning Morning routine circle Recess Reflection Recess Refleksi Nota: (1) Penggunaan BM dan BI sebagai bahasa instructional: : 600 minit setiap satu bahasa (2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.30-9.30-11.00 – 8.00 (30 min) Recess 11.30-9.20-11.00 (20 min) Thematic module 10.30-9.5011.40-10.5012.4011.50 (20min) English basic module 11.00 (30 min) Modul bertema 9. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.30 (30 min) Modul asas BM 10.10 (10min) Isnin 8.10-9.0010.10 (40min) 9.30 (20 min) Thematic Module Thematic module Modul bertema 11.20 (30min) Modul bertema Thematic module Pendidikan Islam 11. 8.00 (10 min) Reflection Matematik Modul bertema 8.30 (30 min) Rehat 9.30-11.3011.0010.00 – 8.30 (20 min) Morning circle 10.5012. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 50% masa p & p dalam BM dan 50% masa p & p dalam BI dapat dikekalkan.40 (30 min) Selasa Perbualan Morning pagi routine 8.50 (20 min) Modul bertema Thematic module Modul bertema 11.50 (30min) Modul bertema English Basic Module Pendidikan Islam 11.30 (30min) Thematic module 11.30-10.40 (30 min) Pendidikan Pendidikan Recess Islam Islam 9.0011.00 (30 min) Modul asas BM Thematic module Modul asas BM 10.10-9.10-9.30-10.3010.10 (30 min) 10.30 (20 min) 9.30 8.1010.10 – 8.00 (10 min) Reflection Rabu 10.10 (40min) Aktiviti Luar 8.50 (20min) Thematic module 11.10 – 8.10 (10min) Morning routine 8.5012. 232 .10 (20 min) (10min) Rutin Perbualan pagi pagi 8.30 (30min) English basic module 10.

30-9.20 (30min) 模组教学 /Modul bertema dalam BT/ Pendidikan Islam English basic module 11.Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar bukan Bahasa Malaysia – Contoh 1 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.10-9.50-12.30-10.30 (20 min) Perbualan pagi 8. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum boleh dibina.50 (20 min) Thematic modules 10.0010.00 – 8.50 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidik an Islam 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.30 (20 min) Thematic module 9.10 (10min) Morning routine 8.20-11.00 (10 min) 总结 /Refleksi dalam Bahasa Tamil (BT) 总结 /Refleksi dalam BT Isnin Selasa 例常活 动/Rutin pagi dalam BT Morning circle Rabu 例常活 动/Rutin pagi dalam BI 例常活 动/Rutin pagi dalam BT Morning circle 数学 基础教学 /Modul asas Matemati k dalam BT 体健/ 户外活动 Modul Bertema Modul asas Recess BM Thematic modules Modul bertema Modul asas Rehat BM Thematic modules 华语 基础模组 /Modul asas BT Thematic module 华语 基础模组 /Modul asas BT English basic module Reflection Khamis 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT Modul bertema Modul Bertema Modul asas BM 休息 Modul Bertema Reflection Jumaat Rutin pagi 晨谈 /Perbualan Modul bertema Modul Bertema 模组教学 /Modul 233 Recess Modul Bertema 模组教学/ Modul 模组教学/ Modul Refleksi .30 (30 min) Recess 10.00 (30 min) English basic module 10.10 (40min) Aktiviti Luar 9. 8.3010.10 – 8.50-11.

3010.0010.00 (10 min) Nota: 1) Penggunaan BM.50 (20 min) 10.30 (20 min) pagi dalam BT 8.00 – 8.10 (10min) 8.20 (30min) bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11. 1/3 masa p & p dalam BI dan 1/3 masa p & p dalam BC/BT dapat dikekalkan. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 1/3 masa p & p dalam BM.10-9.30 (30 min) 10.30 (20 min) 9.50-11.30-10.50-12.8.50 (30min) bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11.00 (30 min) bertema dalam BT 10. BI dan Bahasa Cina (BC)/Bahasa Tamil (BT )sebagai bahasa instructional: : 400 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.10 (40min) 9.10 – 8.30-9. 234 .20-11.

20-11.00 – 8.30 (20 min) Perbualan pagi 8.50-12.10 – 8.20 (30 min) Rehat 10.10 – 8.50 (30min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.30 (20 min) 9.00 (30 min) 10.50-12.00 – 8.30-9.50 (20 min) Thematic module 9.30 (20 min) Thematic module 9.20 (30min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.10 (10min) Rutin pagi 8.30-9.30-10.30 (30 min) Recess 10.50 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11.50-11.00-11.50 (30 min) Modul Asas BM 10.10-9.Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar bukan Bahasa Malaysia – Contoh 2 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.50-11.20-11.00 (10 min) Reflection Isnin 模组教学 English / Modul basic bertema module dalam BT/Pendid ikan Islam Selasa 8.50 (30 min) English basic module 11.10 (10min) Morning routine 8.30-11.30 (20 min) Modul bertema 9.10-9.50 (20 min) Modul Bertema 9.50-10.30-9.00 (10 min) 总结/Refleksi dalam BT Rabu 8.00 – 8.30 (20 min) 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT 8.20-10. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.10-9.10 (40min) Modul bertema 9.20-10.00 (10 min) 总结/Refleksi dalam BT 235 .10 (40min) 体健/ 户外活动 9.50 (30min) Thematic module 11.00-10.30-9.50-10.20 (30 min) Recess 10. 8.00 (30 min) Thematic module 11.20 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidika n Islam 10.20 (20min) Thematic module 11.10 (10min) 例常活动 /Rutin pagi dalam BT 8.10 (40min) 模组教学 /Modul bertema dalam BT/ Pendidika n Islam 9.50-12.30-9.30 (20 min) Morning circle 8.10 – 8.20-11.

00 (30 min) Recess 11.10-9.00-11.10-10.00 (10 min) Reflection Jumaat Nota: 8.40 (30 min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 9.10 (40min) 数学 基础教学 /Modul asas Matemati k dalam BT 8.40-10.00 (30 min) Modul asas BM 10.30 (20 min) Modul Bertema 9.30-11.30-10.30 (20 min) Morning circle 9.30 (30min) Modul bertema 11.10 (10min) 例常活动 /Rutin pagi dalam BT 8.00-11.10 – 8.50 (20 min) Thematic module 11.10-9.00 (10 min) Refleksi 1) Penggunaan BM.30-11.Khamis 8.00 – 8. 1/3 masa p & p dalam BI dan 1/3 masa p & p dalam BC/BT dapat dikekalkan.10 – 8. BI dan BC/BT sebagai bahasa instructional: : 400 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.30 (20 min) 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT 8. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 1/3 masa p & p dalam BM.30-9.30 (30min) English basic module 11.10 (30 min) 休息 10.50 (20min) Modul bertema 11.50-12.00 (20 min) Modul Bertema 11.40-11.30-9.30-11.00 – 8.10 (10min) Morning routine 8.00-10.30 (30 min) Modul asas BM 10.40 (30 min) Modul Bertema 10.50-12. 236 .10 (40min) Aktiviti Luar 9.

2010) Ketua Sektor Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak (mulai Februari.PANEL PENULIS Penasihat Pengarah Tn. Bujang (mulai September. Hj. Rohani bt. Ng Soo Boon Editor En. Mokolus K Rowther Ketua Editor Ketua Unit Prasekolah(sehingga Januari. Ghani AMN (sehingga Ogos 2010) Datu Dr Hj.Abdul En Tajul Affendy Hassan 237 . Ali bin Ab. 2010) Penasihat Editorial Ketua Sektor Perancangan Dasar dan Penyelidikan Hjh. Zakaria Pn. Zaitoon bt. Shamsudin Jamil Pn. Julaihi Hj. 2010) Dr.

Hjh Ho Wooi Cheng Indira Popatlal Jagdesh Kaur Gill Mohd. Hjh Norzila Ani.Salam Aziz Naim Baharuddin Basir Bakhtiar Mohd. Hjh Ramanathan a/l Nagarathinam Regina Joseph Cyril Zainon Majid Zamrus A.BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Ng Soo Boon.Rahman Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Matematik Rendah Unit Pendidikan Khas Unit Pendidikan Muzik Unit Bahasa Melayu Unit Bahasa Melayu Unit Bahasa Cina Unit Pendidikan Kesihatan Unit Bahasa Inggeris Unit Rendah Pendidikan Islam Unit Pendidikan Seni Visual Unit Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Unit Pendidikan Kesihatan Unit Bahasa Tamil Unit Bahasa Inggeris Unit Sains Teras Unit Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan 238 . Ismail Hasnah Nordin. Dr. Najib bin Najmuddin.Nizam Mohd.Salleh Farizah Hanim bt. Shamsudin Jamil Rohani Abdul Tajul Affendy Hassan Zaitoon Zakaria Kamarul Azman Abd. Utz Muhd.Yusof Norasyikin Hashim.

Arif Shaari Abu Hasan Zaharuddin Hj.Let Azilawati Abu Bakar Ewe Meng Huat Goh Wah Im Habsah bt. Johor Institut Perguruan Perempuan Melayu Melaka Jabatan Pelajaran Kelantan Pejabat Pelajaran Daerah Jabatan Pelajaran Pahang Jabatan Pelajaran Johor Jabatan Agama Islam Dan Moral Institut Perguruan Islam Institut Perguruan Perempuan Melayu Melaka Jabatan Pelajaran Pahang Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Jabatan Pelajaran Kedah Jabatan Pelajaran Pahang Bahagian Pengurusan Sekolah Harian PERSATUAN BUKAN KERAJAAN/SWASTA/LAIN-LAIN Aishah Zanariah Abdullah Chiam Heng Keng.BAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA /JABATAN PELAJARAN NEGERI. PEJABAT PELAJARAN DAERAH. PP Institut Perguruan Tun Hussein Onn. INSTITUT PENDIDIKAN GURU Abu Bakar bin Saad Alimah bt. Mohd. Batu Pahat Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti. Tn Hj Zulkernai Fauzi Penyelaras Prasekolah PPD Seberang Perai. Taiping Jabatan Pelajaran Sarawak Jabatan Pelajaran Selangor Institut Perguruan Raja Melewar Institut Perguruan Temenggong Ibrahim. Nor Normasura Jani Poobalan a/l Manika Rohana Ismail Roszilah Mohd. Ustaz Norbe Mohd. Atan Asmah Mohamad Atang Hj. Dr Esah Rabiah bt. Prof. Ustazah Nahwiuddin Abdul Manaf. Ustazah Freddy Chan Kin Yee Jeyawathi Perera Lina Yeoh Gaik Li Persatuan Montessori Malaysia Persatuan Pendidik Profesional Awal Kanak-kanak Malaysia Penceramah Agama Bebas Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia 239 . Jantan Hjh Nik Asiah Salleh Hjh Rohana Musa Leow Kim Hin Mariah Mansor.Salleh. Shamsudin.

Perlis SK Lubuk Sireh. Kuala Ketil. Sentol 240 . Kelantan SK Gedong. Sg. Taiping SJK(C ) Chi Man.Amin Shaarani. Ghani bin Abd. Kangar SK Khir Johari. Perak SK Brickfield 1. Hamid Asma Dewi Shaari Azahar bin Madar Azlin bt. Kedah SJK(C ) Hua Lian 3. Shaari Chua Seok Khuan Ding Pei See SK Tambun Tulang. Sg. Hashim Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasional. Kedah SK Parit Bharu. Kedah Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasional SEKOLAH Abd. Hamzah Norsheila Abdullah Oh Yean Choo Patricia Teh Tamil Emban Tan Wat Ngor Lydia Foong Eveeleen Ling Radziah. Syukor Salasiah Hj. Jln Cempedak. Hjh Mohd. Kuala Lumpur SK Teloi Kanan. Tn Hj Normah bt. Datin Kalthom Musa Ng Shau Peng An Najwa Child Development Centre Sdn Bhd/Persatuan Islam Malaysia Institut Education to Learn Institut Education to Learn Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Pengasuh Berdaftar Malaysia Institut CECE Tadika Peter & Jane Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia Universiti Kolej SEGI Persatuan Pendidik Profesional Awal Kanak-kanak Malaysia Persatuan NAECEEM Institut Education to Learn Child Resource Institut KEMENTERIAN/JABATAN LAIN Low Mei Li Norain Abd. Sabak Bernam. Petani.Sumum.Mohamed Azhari Azmi bin Ibrahim Baidah Sabran Chan Yee Mong Che Tom bt. Brickfield. Selangor SJK ( C ) Gua Musang.Maryati Ayob Maznah Harith. Arau.

Kelantan 241 . Kudat. Alor Gajah. Baling. Sarawak SK Sg. Ipoh. Pahang SK AU Keramat. Mat Arip Rosilah bt. Ahmad Roslina Bidin Rukumani a/p Sheeraman Rusni bt. Selangor SK Jempol. Taiping.Buluh. Selangor. Kuala Lumpur SK Penghulu Abu Bakar. Kota Bharu. Kedah SK Pusat Dungun. Che Adnan Siti Arfah bt. Baharu Lanjut. Ah. Kangar SK Taman Ria. Perak SK Simpang Ampat. Petani. Mohd Isa Rogayah bt. Kedah SJK(T) Kg. Perak SK Wan Sulaiman Siddiq. Perak SJK(T) Bedong. Klang. Bahau.Pandan SK Hulu Bernam. Kota Bharu. Beranang. Sg. Pahang SK Kpg. Selangor SK Seri Aman. Lundu.Sembilan SK Limau-limauan. Hor Lee Lan Jenny Law Fui Let Juliana bt. Tanjong Malim. Bandar Tun Razak. Pahang SK Parang Puting. Mahidin Karamjit Kaur Gill Khairul Akhbar bin Abd. Yahya. Sabah SJK( C) Tun Tan Cheng Lock SJK(C) Cheroh. Lubok Segintah. Triang. Selangor SK Seri Perlis. Ustazah Soh Lih Ru Suzanee bt. Ridhaudin Husin Mohd. Kelantan SJK (T) Port Dickson. KL SK Mulong 2. Raub. Ipoh.Hamim Marina bt. Melaka SJK ( C ) Hin Hua. Kota Bharu SK Bintulu. N. Sulaiman. Terengganu SJK(T) Batang Berjuntai. Sungai Petani. Kedah SK Kuala Dipang. Rizal Hussin Noor Haris bin Dzulkifli Noor Huzaina Abdul Majid Nor Atiqa Abdullah Nor Khamidah bt.Ghayathiri a/p Kubbusamy Halidah Laili Shaarani Hasnah bt. Sarawak Guru Besar SK Cator Avenue. Alor Setar. Hulu Selangor. Kedah SK Permatang Badak. Hjh. NS SK Puteri Pandan. Kedah SK Bukit Serok. Perak SK Seri Buntar . Sirat Masitah Abdul. Hjh Zubaidah Mohidin Zulbasri bin Husin SJK(T) Ldg. Pahang SK Serayan Keranji. KL SK Manjoi 2. Kuantan. Rinching. Muhammad Thelagam a/p Deevraju Usop Maulana Wong Ming Tsuey Yee Su Keong Zaharah bt. Mohamed Bandi Nyanamani a/p Muniandy Puspa Devi a/p Munisamy Puziah Ano bt. Pokok Assam. SK Kg.Aziz. Hjh Mohd. Perak SK Panggu.Ismail Ali Zaiton Ahmad. Selangor SJK(C ) Sentul.

LAIN-LAIN (Penghargaan kepada individu berikut yang turut menyumbang idea semasa sesi sumbangsaran penyemakan kurikulum) Azizah Ariffin. Hjh Bustam Kamri. Dr Rohani Abdullah. Dr Sharifah Nor Puteh. Dr Siti Eshah Mokhsein. Tanjong Malim 242 . Dr Timbalan Ketua Pengarah Operasi JPNIN Universiti Tun Abdul Razak Universiti Putera Malaysia Universiti Kebangsaan Malaysia Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful