Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

PRASEKOLAH

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2010

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

DRAF DAN SULIT

ii

SIKAP DAN NILAI .BAHASA MALAYSIA TUNJANG KOMUNIKASI .PENDIDIKAN ISLAM iii v vi 1 2 7 15 16 21 24 26 28 29 31 33 45 53 65 75 .BAHASA INGGERIS TUNJANG KOMUNIKASI .BAHASA TAMIL TUNJANG KEROHANIAN.BAHASA CINA TUNJANG KOMUNIKASI .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KANDUNGAN muka surat FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KATA PENGANTAR MATLAMAT DAN OBJEKTIF FOKUS DAN ORGANISASI KURIKULUM STANDARD KANDUGAN KURIKULUM REKABENTUK KURIKULUM PERUNTUKAN MASA STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN STANDARD PENTAKSIRAN STANDARD DOMAIN KREATIVITI ORGANISASI DOKUMEN KURIKULUM STANDARD KERANGKA KONSEP KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN BAHAGIAN A: STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENGIKUT TUNJANG TUNJANG KOMUNIKASI .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan DRAF DAN SULIT 83 91 97 TUNJANG KEROHANIAN.PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA .KREATIVITI TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI – AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK TUNJANG KEMANUSIAAN BAHAGIAN B: MODUL TERAS BERTEMA LAMPIRAN – CADANGAN JADUAL WAKTU PANEL PENGGUBAL 109 117 135 145 229 237 iv .PENDIDIKAN MORAL TUNJANG KETRAMPILAN DIRI .PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA . SIKAP DAN NILAI .

emosi dan jasmani. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. masyarakat dan negara. v . berakhlak mulia.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti berikut: Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangankan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berketerampilan.

pelbagai pihak telah dilibatkan seperti guru. semakin banyak hasil kajian neurosains menunjukkan kaitan antara pendedahan rangsangan pada peringkat awal dengan perkembangan minda kanak-kanak yang optimum. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional.penglibatan aktif (engaging). pensyarah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KATA PENGANTAR Perkembangan dan pertumbuhan pesat berlaku dalam diri individu kanak-kanak pada usia enam tahun yang pertama. pendekatan bersepadu adalah ditekankan. Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah. pendekatan bertema. prasekolah telah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan kebangsaan dan pada tahun 2003 Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang pertama telah dilaksanakan. masa dan tenaga. Berpandu kepada asas ini. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran. Badan-badan Bukan Kerajaan (NGO) dan tadika swasta. minda kanak-kanak ini dapat dirangsangkan. Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. KSPK digubal berdasarkan kepada prinsip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan Kanak-kanak dan teori pembelajaran kanakkanak. Menyedari hakikat ini maka pada tahun 1996. Pendekatan pembelajaran berpusatkan murid. Penggubalan KSPK mengambilkira keperluan bagi memastikan kesinambungan antara KSPK dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) berlaku. selamat (safe) dan menyeronokkan (fun). maka KSPK memperuntukkan masa yang lebih panjang untuk pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris berbanding dengan apa yang terdapat dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003. Melalui asuhan dan pendidikan yang sesuai. Dalam usaha menyediakan KSPK. (DATU Dr HJ. pegawai dari Kementerian Pelajaran. Hasil kajian jangka panjang mendapati pelaburan pada peringkat awal kanak-kanak memberi pulangan yang positif kepada kerajaan dan masyarakat. KSPK digubal berdasarkan rekabentuk kurikulum berasaskan standard. dan berkisar pada enam tunjang yang akan diteruskan pada sekolah rendah dan sekolah menengah. kanak-kanak ini akan lebih bersedia untuk menghadapi alam persekolahan pada peringkat yang lebih tinggi. BUJANG) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2010 . Pada masa yang sama. berbentuk modular. Selepas lima tahun pelaksanaan. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003 telah disemak dan akhirnya Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) telah dihasilkan dan dilaksanakan mulai 2010 di semua prasekolah kerajaan dan bukan kerajaan. Kriteria pemilihan aktiviti memberi keutamaan kepada pengalaman yang menyuburkan (enriching). JULAIHI HJ. serta kreativiti dan pemikiran kritikal dapat dijana. inkuiri penemuan. sikap dan emosi yang positif dapat dibina. belajar melalui bermain. Institusi Pengajian Tinggi Kerajaan dan Swasta. Bersesuaian dengan keperluan semasa dan berpandu kepada teori pembelajaran yang menyatakan kanak-kanak mampu belajar lebih daripada satu bahasa.

iii. Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan. ix. vii. kreatif dan bermakna. xvii. rohani. emosi dan sosial. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. xviii. xiv. Menggunakan kemahiran berfikir kritis. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. v. Mengamalkan nilai murni.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan MATLAMAT Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. Mengembangkan daya kreatif dan estetika Menghargai keindahan alam dan warisan budaya OBJEKTIF Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. Mempunyai tubuh badan yang sihat. x. intelek dan rohani seperti berikut: i. xi. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. Membina kecergasan badan. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. ii. xiii. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. xv. xvi. iv. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. xii. vi. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. xix. Pendahuluan 1 . Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. viii. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan menyelesaikan masalah. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. emosi. Mempunyai kematangan emosi. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan kehidupan seharian.

bakat dan apresiasi KEMANUSIAAN Ilmu dan amalan kemasyarakatan & alam sekitar setempat. KOMUNIKASI Kemahiran berbahasa.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan FOKUS Pendidikan Prasekolah berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. belajar melalui bermain. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek. pengetahuan sains. bahasa Inggeris. Kerohanian. SAINS & TEKNOLOGI Pendekatan Inkuiri. Sains dan Teknologi. bertema. Untuk tujuan kesinambungan. PERKEMBANGAN FIZIKAL & ESTETIKA Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: Komunikasi. Prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak dan mengambil kira perbezaan antara individu. ICT. penyelesaian masalah. negara & global KETRAMPILAN DIRI Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum Penghayatan semangat patriotisme & perpaduan Rajah 1: Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Pendahuluan 2 . dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran ini. kreativiti. INSAN SEIMBANG KEROHANIAN. Fokus utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kanak-kanak. kemahiran saintifik dan sikap saintifik Pengetahuan dan kemahiran matematik. sikap & nilai ORGANISASI KURIKULUM Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal dengan memberikan penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanakkanak berumur empat hingga enam tahun. Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah sama dengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah. bahasa Cina dan bahasa Tamil. Perkembangan Fizikal dan Estetika serta Perkembangan Ketrampilan Diri (rujuk Rajah 1). Kemanusiaan. bahasa Malaysia. Sikap dan Nilai. menekankan kepada inkuiri penemuan. kanak-kanak akan memperoleh konsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka meneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. SIKAP & NILAI Amalan agama dan kepercayaan.

kerjasama. keberanian. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. hemah tinggi. Tunjang Ketrampilan Diri . Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris adalah wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah. Rukun Islam. Sikap dan Nilai dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita. Pendidikan Islam Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman. pembinaan konsep kendiri positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. sikap dan nilai merangkumi pendidikan Islam dan pendidikan Moral. pencapaian emosi yang positif. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dipelajari oleh murid di prasekolah yang beraliran bahasa Cina dan bahasa Tamil. kejujuran. bernasyid.Perkembangan Sosioemosi Tunjang Kerohanian. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam Pendidikan prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanak-kanak. Murid prasekolah belajar bersuci. hormat-menghormati. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu. semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain. kerajinan. keadilan. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak. Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. kemahiran bertutur. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi mereka kurang stabil dan mantap. berdikari dan berdisiplin. semasa rehat. berwuduk. ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin. baik hati. Tunjang Kerohanian. menyanyi. Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. aktiviti hands-on. melakukan pergerakan solat. Pendahuluan 3 . Bahasa Inggeris. kasih sayang. Pendidikan Moral Pendidikan moral prasekolah memberi fokus kepada pelakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah. toleransi. huruf hijjaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah. bertanggungjawab. Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa. Pada masa yang sama murid ini juga mengenal asas bahasa Al Quran. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Perkembangan sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan mengurus emosi sendiri. kesederhanaan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Komunikasi Tunjang ini terdiri daripada Bahasa Malaysia. berterima kasih. meneroka dan bermain. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. simulasi. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaan kepada Tuhan.

Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus. Tabiat yang dibina akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. membaling objek serta postur yang betul semasa duduk. berlakon. Kanak-kanak diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. Tunjang ini juga menekanan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri. Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. penglibatan dalam aktiviti sukan. Perkembangan Kreativiti Perkembangan kreativiti merangkumi seni visual. aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan. matematik dan lain-lain. menyambut objek. dan apresiasi muzik. pengalaman awal untuk memainkan perkusi. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat. Apresiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan fizikal diri. kemahiran motor kasar serta kordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. menari dan membuat gerakan secara kreatif. Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni. penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi. Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetik merangkumi Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta Perkembangan Kreativiti Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang menguatkan kawalan otot mereka. ekspresi kreatif dan apresiasi. Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa. Pendahuluan 4 . pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif. Pendidikan Muzik merangkumi aktiviti menyanyi. Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya.

haiwan). Dalam proses penerokaan ini. rakan. Bahasa 5 . Pengalaman ini termasuk konsep pranombor. Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja. Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan. mengukur menggunakan unit bukan piawai. sistematik dan teliti akan terbentuk. komuniti dan alam sekitar. magnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi. Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini. Awal Matematik konsep waktu. awal matematik. lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga. Modul Asas Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada murid prasekolah. Pendahuluan Modul Asas merangkumi Bahasa Malaysia. sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu. Tunjang Kemanusian menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusian memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri. Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan(contoh: tumbuhan. lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus. Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk membina tema-tema pembelajaran. Semasa proses penerokaan ini. Bahasa Inggeris.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal Matematik Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains. Bahasa Cina(untuk prasekolah yang aliran bahasa Cina). Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini. kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati. air. operasi nombor yang mudah. Modul Asas dan Modul Bertema Pendidikan prasekolah dilaksanakan melalui modul asas dan modul bertema. membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid. Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. nilai wang. aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok dan penggunaan ICT. nombor. bentuk dan ruang. alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan.cuaca). Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung. Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada murid prasekolah menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu.

keperluan setempat dan keperluan semasa. Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. modul teras tema mengambil masa lebih kurang 35% masa prasekolah tetapi pada akhir tahun. Contoh tema yang boleh dibina untuk Negara saya adalah Perayaan Hari Raya. Walaubagaimanapun. menaakul). Keluarga Pendahuluan 6 . peratus masa ini mungkin berkurangan jika murid didapati sudah menguasai kemahiran asas 4 M. Kawan saya. Alam Hidupan. Modul asas diberi masa yang khas dalam jadual waktu prasekolah. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Bahan adalah Air dan Pakaian. maka Aktiviti Luar juga dianggap sebagai modul teras asas. Pada awal tahun. Kandungan dalam aktiviti rutin merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Kemerdekaan Negara. membaca doa dan makan semasa rehat. perbualan pagi. Pendidikan Moral. pendidikan moral dan matematik. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Hidupan adalah Haiwan dan Tumbuhan. Modul teras juga merangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama yang bertauliah. tetapi pada akhir tahun. Contoh tema yang boleh dibina untuk Diri saya adalah Sekolah saya.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tamil(untuk prasekolah yang aliran bahasa Tamil). maka ia perlu dikelaskan sebagai modul teras asas. Negara saya. peratus masa perlu dinaikkan. mengira. Pada awal tahun modul asas mengambil masa lebih kurang 35% daripada waktu prasekolah. Aktiviti rutin Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah. menulis. Modul Bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa. Guru boleh menentukan tema pembelajaran mengikut keperluan murid. Matematik dan Permainan Luar. Lagu dan Muzik tradisional. saya. Modul Bertema Pengajaran dan pembelajaran prasekolah sesuai dilaksanakan melalui tema yang membawa makna kepada kanak-kanak. adalah dicadangkan tema-tema ini dibina berdasarkan kategori berikut: Diri saya. Pendidikan Islam. Pendidikan Moral diajar semasa murid beragama Islam belajar Pendidikan Islam. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Fizikal adalah Cuaca. Alam Bahan dan Alam Fizikal. Aktiviti rutin mengambil lebih kurang 30% daripada masa prasekolah. Aktiviti rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri. refleksi sebelum balik. Secara umumnya modul asas bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca.

Ask simple questions. Membaca buku dengan cara yang betul (prabaca).Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD KANDUNGAN Jadual 1: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Mengamalkan tabiat membaca. Sing songs and recite rhymes and poems. poems and stories. Acquire pre-writing skills. Melakonkan watak-watak mengikut situasi. Jadual 2: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Menguasai kemahiran pratulis Menguasai kemahiran menulis.Z. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Tell simple stories. Writing skills Listening and speaking skills Listen to and discriminate sounds.Bahasa Inggeris At the end of preschool students are able to: Kemahiran Membaca Reading Skills Kemahiran Menulis Pendahuluan 7 . Membaca ayat tunggal yang mudah. Pre reading Skills Understand that printed materials contain meaning. Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul. Identify letters of the alphabet. Merangsang pertuturan melalui soal jawab. Acquire and use simple phrases and statements. Membaca perkataan. Mengenal huruf konsonan. Menceritakan semula apa yang didengar. Mendengar dan mengecam bunyi perkataan. Read simple words with understanding. Perform a variety of language forms and functions in a social context. Berinteraksi dengan mesra. Membaca ayat dalam konteks. Acquire writing skills. Read simple sentences with understanding. Develop interest in reading. Listen to and enjoy nursery rhymes. Read phrases with understanding. action songs. Mengenal bentuk huruf A . Acquire knowledge of print and ethics in reading. Mengenal huruf vokal.Bahasa Malaysia Focus Fokus Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Pada akhir prasekolah murid boleh: Mendengar dengan penuh perhatian. Membina dan membaca sukukata. Dramatize familiar situations and stories. Listen to and understand meaning of simple words. Membaca frasa. Listen to and follow simple instructions.

Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Berinteraksi secara soal jawab Melakonkan watak-watak dalam cerita yang didengar. Melakonkan watak-watak mengikut situasi. Mendengar Mendengar dan mengecam bunyi perkataan. Jadual 4: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Kemahiran Mendengar dengan penuh perhatian. Membaca menggunakan pelbagai bahan bacaan. Kemahiran Membaca Mengenal dan membaca huruf. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Membaca ayat. Membaca perkataan. Membaca dengan sebutan yang betul. Membina tabiat membawa. Bertutur dengan menggunakan perkataan. Menceritakan apa yang didengar semula menggunakan ayat yang mudah. ayat yang sesuai.Bahasa Tamil Pada akhir prasekolah murid boleh: Berinteraksi dengan sopan. Menggabungkan huruf supaya menjadi perkataan dan membaca.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 3: Standard Kandungan untuk Komunikasi .Bahasa Cina Fokus Fokus Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Pada akhir prasekolah murid boleh: Mendengar dengan penuh perhatian. Bertanyakan soalan. dan Bertutur Menyebut apa yang didengar. Membaca frasa. Kemahiran Menulis Menguasai kemahiran pratulis Menguasai kemahiran menulis. Membuat persediaan membaca. Mengenal frasa. frasa. Memberi jawapan kepada soalan yang dikemukakan. Pendahuluan 8 . Menulis perkataan. Kemahiran Membaca Mengenal kaitan antara gambar dan perkataan. Kemahiran menulis Menguasai kemahiran pratulis.

Mencapai Emosi yang Positif Sirah Akhlak Membina Kemahiran Sosial Asas Bahasa Al Quran dan Tulisan Jawi Pendahuluan 9 . iaitu sabar. Membina keyakinan untuk berkomunikasi. Emosi Mengurus emosi sendiri.A. Mengenali emosi orang lain.W. Mencontohi akhlak Rasullullah S. Menghafaz beberapa surah dari juzu’ Amma.Pendidikan Islam Fokus Aqidah Ibadah Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui Rukun Iman.A.Perkembangan Sosio-Emosi Fokus Mengenali Mengurus Sendiri. Melakukan amalan seharian mengikut adab seperti melafazkan doa. bijaksana dan amanah. Melakukan wuduk Mendirikan solat. Mengenal bahasa Al.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 5: Standard Kandungan untuk Tunjang Kerohanian. bercakap benar. perasaan dan pandangan orang lain.W. Mengetahui Rukun Islam. Pada akhir prasekolah murid boleh: dan Mengenali emosi sendiri. Sikap dan Nilai . Bersuci dari najis. Menyelesaikan konflik yang berlaku semasa aktiviti kelas. Membina kebolehan mengawal diri. Memahami keperluan. Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi. Melafazkan Kalimah Syahadah. rajin. Membina semangat dan sikap yang positif. Mengetahui Sirah Rasullullah S. Membina konsep kendiri.Quran Mengenal huruf jawi. Jadual 6: Standard Kandungan untuk Tunjang Ketrampilan Diri .

Kesederhanaan Membantu ahli keluarga. Menghormati anggota keluarga. rakan dan guru. Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya. terhadap diri dan Mengamalkan sikap berterima kasih. Keadilan Keberanian Kejujuran Pendahuluan 10 . Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuan seharian. Sikap dan Nilai . masyarakat setempat. Mengamalkan sikap adil dalam perlakuan seharian. Mengamalkan sikap jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli keluarga. jiran dan masyarakat setempat. Menghormati orang dewasa. Berinteraksi dengan yakin di sekolah. Beradab sopan dalam pergaulan seharian. warga sekolah dan orang lain.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 7: Standard Kandungan untuk Kerohanian.Pendidikan Moral Fokus Kepercayaan kepada Tuhan Baik hati Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui dan menghormati kepercayaan dan pantang larang pelbagai kaum. Kasih Sayang Menyayangi diri. keluarga dan orang di sekeliling. berdikari dalam rakan dan Berdisiplin Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas. Toleransi Bertanggungjaw ab Berterima Kasih Hemah tinggi Hormatmenghormati Bertanggungjawab persekitaran kelas. Fokus Kerajinan Kerjasama Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan harian. Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan. Berdikari Mengamalkan sikap pengurusan diri. Mengamalkan sikap kerjasama dengan rakan.

Mengamalkan langkah keselamatan diri. Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan motor kasar. Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya. Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi. Menjaga kehormatan diri. Seni Visual Perkembangan motor kasar Muzik Kesihatan Fizikal Kesihatan Persekitaran Drama & Gerakan Kreatif Keselamatan Pendahuluan 11 . Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat. Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreatif.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 8: Standard Kandungan untuk Tunjang Fizikal dan Estetika – Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Fokus Perkembangan Motor Halus Pada akhir prasekolah murid boleh: Melakukan kemahiran motor halus. Menjaga kebersihan. Mengambil bahagian dalam aktiviti penerokaan bunyi. Menunjukkan apresiasi seni. Melakukan kemahiran koordinasi mata tangan dalam perkembangan motor halus. Fokus Jadual 9: Standard Kandungan untuk Tunjang Fizikal dan Estetika . Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor. Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya. Menunjukkan apresiasi Muzik. Menjaga kebersihan diri. Mengambil bahagian dalam aktiviti memainkan perkusi. Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor. Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit.Kreativiti Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui dan menggunakan pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni.

Mengecam corak berulang dan membina pola. Membuat seriasi mengikut satu ciri. Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai. Membandingkan kuantiti objek. Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas. habitat. Meneroka alam sekitar menggunakan organ deria. Menjalankan penerokaan ke atas ciri. bunga. 40 dan 50. buah serta pertumbuhan biji benih. Mengecam duit yang berlainan nilai. Meneroka sifat bahan seperti timbul dan tenggalam.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Jadual 10: Standard Kandungan untuk Tunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal Matematik Fokus Sikap saintifik Pada akhir prasekolah murid boleh: Mempamerkan sikap saintifik iaitu sistematik. 30. Kemahiran Saintifik Konsep Nombor Operasi Nombor Menyiasat Alam Hidupan Nilai wang Konsep Waktu Menyiasat Alam Bahan Pendahuluan 12 . menulis). Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan iaitu daun. Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran. Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan. membilang. Pengalaman Pranombor Menyiasat Alam Fizikal Pada akhir prasekolah murid boleh: Meneroka fenomena alam yang biasa yang dijumpai. cuaca. Memahami nombor 10-20 (menyebut. Memadankan objek 1:1. Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10. sifat ingin tahu dan bertanggungjawab. pelangi dan bayang-bayang. cara pergerakan. jenis makanan haiwan jinak yang biasa dijumpai. Membanding dan mengelaskan objek. Memahami operasi tambah dalam lingkungan 10.. Memahami siri 20. Mengetahui sifar. iaitu awan. pemelarutan serta tarikan boleh magnet. membilang. menulis). Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian. Memahami nombor 1-10 (menyebut. Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara hands-on.

Mengenali ahli komuniti. Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Bentuk dan Ruang Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui kedudukan objek dalam ruang (depan. kiri. Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri. luar. kon. Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika. kanan). belakang. Mengetahui hak diri sendiri. Membina lingkungan. atas. Jadual 11: Standard Kandungan untuk Tunjang Kemanusiaan Fokus Diri saya Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui tentang latar belakang/sejarah diri saya Mengetahui kebolehan diri. sfera. ibu. Mengetahui bentuk yang biasa dijumpai di persekitaran (segitiga. Mengetahui tentang rakan. Menghayati lagu dan muzik pelbagai kaum di Malaysia. Pembinaan(constr uction) Membina penghubung antara dua objek. Saya dan Keluarga Saya dan Rakan Penggunaan ICT Saya dan Sekolah Saya dan Komuniti Saya dan Sekitar Alam Menghayati keindahan alam sekitar. nenek. Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT yang sesuai. kiub). dalam. bapa. Pendahuluan 13 . Mengetahui kediaman keluarga. Saya dan Warisan Mengenal pakaian tradisional pelbagai Budaya kaum di Malaysia. Menjaga alam sekitar. bulat. Menyambut perayaan mengikut kaum di masyarakat Malaysia. Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Mengetahui keluarga terdekat (datuk. Mengamalkan semangat bermasyarakat. selinder. segi empat. Menggunakan ICT untuk meningkatkan pembelajaran. Mengetahui sekolah saya. bawah. adik beradik).

Mengetahui keistimewaan negara. Saya dan Malaysia Pendahuluan 14 . Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di Malaysia. Menghormati pemimpin. Negara Menghormati lambang kebangsaan dan negeri. Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Menyambut Hari Kemerdekaan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengenal seni dan kraf tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Mengetahui simbol awam.

Kurikulum Berasaskan Standard Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dibangunkan berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid.  Guru mengajar dengan mengaitkan pengalaman seharian murid. Teori Pembelajaran yang dijadikan fokus Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibina berlandaskan prinisip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan dan teori pembelajaran konstruktivisme di mana:  Murid membina pengetahuan sendiri. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan seharian kanak-kanak. Waktu yang khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini. Standard Pembelajaran merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan. Pendahuluan 15 . pengajaran tidak dijalankan secara spoon feeding. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif. Dua jenis modul diwujudkan.  Murid belajar mengikut kadar sendiri. Standard Kandungan merupakan penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Ekuiti membawa maksud semua murid diberi peluang pendidikan yang sama. Pendidikan Islam. kualiti membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. Permainan Luar dan Matematik. Bahasa Inggeris. Modul Asas Modul Asas terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. Lantaran matlamat kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada semua murid. Pendidikan Moral.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan REKABENTUK KURIKULUM Dua ciri utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular.  Perbezaan individu dibenarkan. Bahasa Cina. kemahiran dan nilai. iaitu Modul Asas dan Modul Bertema.  Murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah. Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti. Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit. kritis dan inovatif. Bahasa Tamil).bahagian atau unit ini dinamakan modul. Ia merangkumi aspek pengetahuan.

sejumlah 20 jam satu minggu untuk kanak-kanak yang berumur 5+.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan PERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH Peruntukan masa minimum Peruntukan waktu minimum berikut hendaklah dipatuhi: 1. iaitu. sekurang-kurangnya dua jam seminggu. Pendahuluan 16 . Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang bukan beragama Islam. 6. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang bertauliah. sejumlah 17 ½ jam satu minggu untuk kanak-kanak yang berumur 4+. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam. 3. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya empat jam sehari (termasuk masa rehat). 5. maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran Pendidikan Moral sekurangkurangnya dua jam seminggu. 2. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 4. iaitu. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya tiga jam setengah sehari (termasuk masa rehat). 8. 7.

Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin(lebih kurang 30% daripada masa P & P) 1 Rutin pagi 50 2 Perbualan Pagi 100 3 Rehat 150 4 Refleksi sebelum balik 50 Jumlah 350 Modul Asas (lebih kurang 40% daripada masa P & P) 4 5 6 7 8 9 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam/Pendidikan Moral Bahasa Cina/Bahasa Tamil/Bahasa pengantar Lain Aktiviti Luar(outdoor activity) Matematik Jumlah 90 90 (120) * 90 80 40 510 Modul Bertema (lebih kurang 30% daripada masa P & P) 10 340 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. Jadual 12: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin(lebih kurang 30% daripada masa P & P) 1 Rutin pagi 50 2 Perbualan Pagi 100 3 Rehat 150 4 Refleksi sebelum balik 50 Jumlah 350 Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P & P)) 4 Bahasa Malaysia 90 5 Bahasa Inggeris 90 6 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 120 7 Aktiviti Luar (outdoor activity) 80 8 Matematik 40 Jumlah 420 Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P & P) 9 Modul bersepadu merangkumi elemen430 elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. Walau bagaimanapun peruntukan waktu ini seharusnya fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. pendidikan moral dan matematik Bil. mengira dan menaakul) maka adalah dicadangkan modul asas diberi peruntukan waktu yang lebih banyak pada awal tahun. peruntukan waktu Modul Asas boleh dikurangkan seperti di Rajah 2. Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lain Bil.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Peruntukan masa mengikut modul asas dan modul bertema Peruntukan waktu pengajaran dan pembelajaran (P & P) prasekolah diagih berdasarkan modul asas dan modul bertema seperti di Jadual 12 dan 13. Bila murid sudah mulai menguasai kemahiran literasi asas ini. Jumlah Jumlah minit seminggu Pendahuluan 430 1200 Modul Jadual 13: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Cina . 17 . pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit dalam satu minggu 340 1200 * untuk murid yang beragama Islam sahaja Oleh kerana salah satu fokus utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah penguasaan literasi asas 4M (membaca. menulis.

berbaris. gosok gigi. tanda kedatangan. main bebas(free play). Modul bertema menyepadukan Standard Pembelajaran dari pelbagai tunjang mengikut tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid. main pondok Berlari.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Pengajaran dan pembelajaran di prasekolah perlu bermakna dan bersifat kontekstual kepada murid. gelongsor dll Main pasir. Jumlah waktu yang ditambah untuk modul bertema boleh ditentukan oleh guru sendiri. Peruntukan waktu untuk Modul Bertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal tahun ke ahkir tahun seperti yang dicadangkan dalam Rajah 2 dan Rajah 3. doa. melompat 100% Modul Teras Asas 65% 30% Aktiviti Rutin 0% Awal tahun Modul Bertema 100% 84% 30% 0% Akhir tahun Rutin pagi yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi pengurusan diri. Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Pendahuluan 18 . Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan tidak formal dan kanak-kanak memerlukan persekitaran fizikal dan sosial yang tidak rigid untuk memastikan pembelajaran yang berkesan dan bermakna. Modul bertema akan membawa lebih makna kepada murid bila mereka sudah mempunyai literasi asas dalam bahasa pengantar yang berkenaan. main air. 100% Modul Teras Asas 60% 30% Aktiviti Rutin 0% Awal tahun Modul Bertema 100% 84% 30% 0% Akhir tahun Rajah 3: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia Aktiviti Luar yang dinyatakan dalam Jadual 12 . Antara contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah: o o o Bermain dengan buaian. makan. menyanyikan lagu. Aktiviti semasa rehat yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi doa. menyambut bola. maka pendekatan bertema adalah digalakkan. Jadual waktu prasekolah adalah fleksibel di mana guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut keperluan semasa.13 adalah aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah.

** Modul Bertema menyepadukan elemen bahasa. doa. tanda kehadiran.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Peruntukan waktu mengikut bahasa instructional Selaras dengan usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan meningkatkan bahasa Inggeris. Pendahuluan 19 . perkembangan sosio emosi. menyanyikan lagu. Bahasa Instructional Peruntukan Masa Minimum Seminggu untuk kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya(minit) Bahasa Malaysia Bahasa Pengantar lain 1 2 3 4 5 6 1 2 4 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/ Bahasa Inggeris JUMLAH 600 600 400 400 400 1200 1200 Rutin pagi * Perbualan Pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas BM Modul bertema** yang dikendalikan dalam BM 7 Modul asas BI 8 Modul bertema** yang dikendalikan dalam BI 9 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 10 Aktiviti Luar 11 Matematik Jumlah minit seminggu Nota: *Rutin pagi merangkumi aktiviti pengurusan diri. sains. pendidikan moral dan perkembangan fizikal. Bil. 15 dan 16. seni visual. matematik. Jadual 15: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) Diajar Diajar Jumlah dalam BM dalam BI 30 20 10 x 5 60 40 20 x 5 90 60 30 x 5 30 20 10 x 5 90 90 100 100 90 330 120 40 40 600 40 600 90 330 120 80 40 1200 Jadual 14: Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instructional dalam Kelas Prasekolah Bil. muzik. berbaris. prasekolah dikehendaki menggunakan bahasa pengantar seperti di Jadual 14. kemanusiaan.

Peruntukan Masa Seminggu dikendalikan dalam bahasa (minit) BM BI BC/BT Jumlah dalam seminggu 10 20 20 10 x 5 = 50 20 40 40 20 x 5 = 100 30 90 30 30 x 5 = 150 10 20 20 10 x 5 = 50 90 90 200 200 90 140 90 120 90 140 90 120 1 2 3 4 5 6 Rutin pagi * Perbualan Pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas BM Modul bertema** yang dikendalikan dalam BM 7 Modul asas BI 8 Modul bertema** yang dikendalikan dalam BI 9 Modul asas BC/BT 10 Modul Bertema yang berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam BC/CT /Pendidikan Islam 11 Aktiviti Luar 12 Matematik Jumlah minit seminggu 40 400 400 40 40 400 80 40 1200 Sila rujuk Lampiran untuk contoh jadual waktu.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 16: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia (BC/BT) Bidang Pembelajaran Bil. Pendahuluan 20 .

o Memberi tanggungjawab kepada murid terhadap pembelajaran mereka sendiri. o Memodelkan proses berfikir kritis dan kreatif. o Memberi peluang kepada murid untuk terlibat dalam proses membuat keputusan.  Guru perlu membuat perancangan jangkamasa panjang (contohnya Rancangan Tahunan) dan jangkamasa pendek (contohnya Rancangan Harian) berdasarkan keperluan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.  Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan berikut mengikut kesesuaian standard kandungan dan standard pembelajaran yang hendak dicapai: o Pembelajaran Berpusatkan murid o Inkuiri Penemuan o Belajar Melalui Bermain o Pendekatan Bersepadu o Pendekatan Bertema o Pembelajaran Berasaskan Projek o Pembelajaran Masteri (terutamanya dalam penguasaan bahasa dan kemahiran) o Pembelajaran Kontekstual (menggunakan pengalaman murid. Guru membimbing dan menjadi fasilitator dalam pembelajaran murid dengan: o Mengenalpasti dan memberi respons kepada diversiti murid dan menggalak semua murid berfikir secara kritis dan kreatif. bahan dan kaedah pengajaran yang sesuai dengan minat. pengalaman dan pengetahuan murid-murid. alam persekitaran murid) o Pembelajaran berdasarkan kepelbagaian kecerdasan (Multiple intelligence)    Pendahuluan 21 . Guru merancang pengajaran dan pembelajaran yang dapat menyokong perkembangan murid dalam aspek berikut: o Kreativiti o Pemikiran logikal o Kemahiran Menaakul o Perkembangan Rohani o Pembentukan sikap positif dan nilai murni o Perkembangan fizikal dan kesihatan o Kreativiti dan estetika Guru memilih kandungan.  Guru menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyokong pembangunan komuniti murid yang kreatif dan berfikiran terbuka dengan: o Menunjukkan sikap positif terhadap idea baru murid. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kedua: Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan yang bersesuaian dengan tahap perkembangan kanak-kanak(developmentally appropriate) supaya pembelajaran berkesan dan membawa makna kepada murid.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Standard Pengajaran dan Pembelajaran menerangkan apa yang perlu diketahui dan dilakukan oleh guru prasekolah semasa pengajaran dan pembelajaran. tahap kebolehan. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Pertama: Guru prasekolah perlu membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan keperluan kurikulum dan keperluan kanak-kanak.

selesa dan mesra dalam kelas. Guru perlu mengaturkan perjumpaan dengan ibubapa/penjaga secara berkala. Pendahuluan 22 . lawatan dan program keibubapaan. Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid untuk mengemukakan idea mereka.     Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba menjalinkan perhubungan yang baik dengan ibubapa/penjaga melalui pelbagai cara. Guru prasekolah perlu mengendalikan perbualan pagi dan refleksi setiap hari. ceria. mencukupi dan updated. sekurang-sekurangnya dua kali setahun. Guru prasekolah melengkapkan pusat pembelajaran dengan bahan yang sesuai. Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibubapa dalam program dan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan. Guru prasekolah merancang aktiviti harian berpandu kepada aktiviti yang dicadangkan dalam Jadual 12-16: Cadangan Peruntukan Masa untuk Pengajaran dan Pembelajaran dalam Kelas Prasekolah. Guru prasekolah mewujudkan pusat-pusat pembelajaran dalam kelas prasekolah. bersikap inquisitive dan bersikap terbuka. Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah membentuk jawatankuasa yang melibatkan waris/ibubapa/penjaga murid. Guru prasekolah perlu memastikan rutin harian dikendalikan dengan baik setiap hari. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Ketiga: Guru prasekolah menjalankan pentaksiran secara berterusan menggunakan pelbagai kaedah seperti yang dinyatakan di Standard Pentaksiran. Guru prasekolah melibatkan murid dalam merekabentuk pusat pembelajaran. Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.        Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kelima: Penglibatan ibubapa dan komuniti setempat amat penting dalam pendidikan awal kanak-kanak. Hari Keluarga. o Keadaan setempat. o Keperluan individu murid. Guru prasekolah mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk aktiviti kumpulan. Guru memainkan peranan yang penting dalam membina perhubungan antara sekolah dan ibubapa murid. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keempat: Guru prasekolah perlu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dalam bilik prasekolah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan  Guru prasekolah menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang mengambil kira tentang: o Kebolehan dan aras perkembangan kognitif kanakkanak o Teori perkembangan kanak-kanak. Gotong Royong. individu dan kelas. Guru prasekolah memastikan pusat pembelajaran sentiasa kemas. Guru prasekolah sentiasa berinteraksi dengan murid dan menggalakkan interaksi antara murid.      Guru prasekolah menyediakan persekitaran yang selamat.

Pihak pengurusan dan guru perlu menasihatkan ibubapa untuk menghantar murid tersebut ke sekolah pendidikan khas jika perlu. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keenam: Guru Prasekolah menghadapi keadaan di mana terdapat murid keperluan khas dalam kelas mereka. Guru prasekolah perlu membantu mengenalpasti murid keperluan khas ini dan memberi nasihat yang bersesuaian kepada ibubapa. Pendahuluan 23 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan    Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum prasekolah termasuk kaedah pentaksiran kepada ibubapa.   Guru perlu mengenalpasti murid keperluan khas menggunakan borang pengesanan yang telah disediakan. Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat lawatan ke rumah untuk murid yang bermasalah jika perlu. Guru perlu berusaha mewujudkan kesinambungan pengajaran dan pembelaran dari sekolah ke rumah.

Standard Pentaksiran Kedua: Pentaksiran harus dijalankan keatas pengetahuan. o Membantu pembelajaran murid. Pada peringkat umur ini pemilihan untuk pertandingan melibatkan banyak faktor dan bukan sahaja atas kebolehan individu. kemahiran dan sikap yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD PENTAKSIRAN Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. Standard Pentaksiran Pertama: Pentaksiran harus dijalankan konsisten dengan tujuan pentaksiran yang ditetapkan. o Mengesan keberkesanan pengajaran guru. Pendahuluan 24 . o Mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan mempertingkatkan perkembangan mereka secara menyeluruh. Ia merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. o Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa. Penyertaan dan kemenangan dalam pertandingan tidak boleh diambilkira sebagai hasil pentaksiran di peringkat prasekolah.    Standard Pentaksiran Ketiga: Pentaksiran dijalankan secara berterusan sepanjang masa. o Memberi maklumbalas terhadap kemajuan murid dalam semua aspek yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.  Tujuan pentaksiran adalah untuk: o Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur.  Pentaksiran secara menyeluruh merangkumi semua Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan termasuk: o Penerapan nilai o Pembentukan sikap o Penguasaan kemahiran o Status kecergasan o Status kesihatan o Kesediaan sosial (social readiness) Aktiviti kokurikulum dan ekstra-kurikulum tidak harus ditaksirkan kerana pada peringkat umur ini murid tidak dapat menyertai aktiviti ini secara berdikari. o Memperbaiki pengajaran guru dan seterusnya meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran guru. afektif dan psikomotor. Hasil pentaksiran dianalisiskan untuk membantu guru merancang tindakan susulan yang berkesan untuk: o Mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif.

Contoh rekod adalah seperti berikut: o Senarai Semak.    Hasil pentaksiran diserahkan kepada guru Tahun 1 selepas murid tamat prasekolah untuk tujuan kesinambungan pentaksiran formatif. ia hanya boleh ditunjukkan kepada ibubapa dan pihak tertentu sahaja. Hasil pentaksiran digunakan untuk memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak mereka. Kebolehan kanak-kanak dalam umur ini bukan sesuatu yang tetap tetapi boleh berubah. o Portfolio Standard Pentaksiran Kelima: Hasil pentaksiran digunakan untuk merancang tindakan susulan demi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran dan untuk membantu pengajaran. o Skala Kadar.     Standard Pentaksiran Keenam: Pentaksiran harus dijalankan dengan penuh beretika. contohnya kanak-kanak perempuan secara fisiologinya berkembang lebih cepat dalam penguasaan bahasa daripada kanak-kanak lelaki. o Rekod Anekdot.   Pendahuluan 25 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Standard Pentaksiran Keempat: Kaedah pentaksiran harus sah dan sahih.   Hasil pentaksiran setiap murid tidak harus didedahkan kepada orang lain. Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan. Hasil pentaksiran digunakan untuk mengenalpasti masalah murid-murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar. Kaedah pentaksiran yang digunakan adalah seperti berikut: o Pemerhatian berterusan o Penilaian hasil kerja Kaedah berikut tidak diiktirafkan dalam pendidikan awal kanak-kanak: o Ujian atau peperiksaan formal o Ujian kertas and pensil Pentaksiran harus dijalankan secara adil. guru perlu elakkan daripada melabelkan murid sebagai mendapat ’A’ atau ’B’ dan seterusnya. Kanak-kanak dalam peringkat ini memerlukan banyak motivasi. o Rekod Berterusan (Running Record).    Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan kriteria dan bukan perbandingan antara murid. sesuai dengan perkembangan kanak-kanak dan berasaskan kaedah saintifik. Pada peringkat umur ini kebolehan dan kemajuan murid amat dipengaruhi oleh kadar pertumbuhan mereka. Hasil pentaksiran tidak boleh digunakan untuk melabelkan kanak-kanak. Proses dan kaedah pentaksiran tidak terlalu rumit. adalah tidak wajar melabelkan murid lelaki sebagai lambat daripada perempuan. kemajuan dan pencapaian murid . Melabelkan kanak-kanak pada peringkat umur ini akan mempunyai kesan yang negatif dalam perkembangan kanak-kanak ini kelak. sah dan sahih. kebolehan. hak asasi kanak-kanak perlu dipatuhi. Data yang dikumpulkan perlu dianalisiskan supaya inferens atau kesimpulan yang dibuat adalah sah dan sahih.

sentuhan. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran untuk proses berfikir disenaraikan di Jadual berikut: Standard Kandungan Fasa Persediaan Membuat pemerhatian aktif Standard Pembelajaran  Menggunakan deria penglihatan. menjangka apa yang akan berlaku. kacang hijau. Pemikiran kreatif dan inovatif perlu dipupuk di kalangan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran mulai dari prasekolah lagi.  Mengenal pasti persamaan dan perbezaan antara objek/ idea/ fenomena dengan bimbingan Contoh Murid perhatikan pelbagai kacang yang disediakan oleh guru. Pemupukan kreativiti dan inovasi dalam kurikulum prasekolah dimantapkan melalui dua pendekatan utama. penyelesaian masalah dan membuat keputusan. meneroka idea. iaitu:  Penerapan kreativiti dalam semua tunjang melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran  Memberi fokus khusus kepada kreativiti melalui pendidikan muzik dan pendidikan seni visual Standard Domain Kreatif di prasekolah terdiri daripada dua komponen iaitu: pemikiran kreatif dan pemupukan sikap dan personaliti kreativiti. tindakan dan hasil. rasa atau bau untuk memerhati objek/fenomena. membuat perkaitan dan melihat hubung kait. pendengaran. Kurikulum persekolahan perlu memberi peluang kepada murid untuk menjadikan mereka suka menyoal dan mencari jawapan. dan sentiasa membuat refleksi secara kritikal tentang idea. membuat spekulasi tentang kemungkinan. Peluang untuk murid berfikir secara kreatif dan inovatif boleh diberikan dalam banyak konteks yang berbeza dan boleh diintegrasikan dalam banyak aktiviti dalam dan luar bilik darjah. Standard Domain Kreativiti Pertama: Guru Prasekolah perlu menyediakan peluang kepada murid untuk meningkatkan kemahiran berfikir kreatif mereka Standard ini mencadangkan bahawa:   Murid diberi peluang meneroka dan mencuba idea untuk menghasilkan karya/ciptaan yang asli. Murid mengikuti proses berfikir seperti yang disenaraikan di bawah dengan bimbingan guru. berfikir secara literal. Namun begitu tidak semua individu boleh menjadi individu yang kreatif sekiranya kreativiti tidak dipupuk secara sengaja. Mencerakinkan pemerhatian (proses analisis) Pendahuluan 26 . kacang kuda) Murid mendapati kacang-kacang ini berbeza daripada segi saiz dan warna.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD DOMAIN KREATIVITI (SDK) Kreativiti adalah potensi semula jadi yang dipunyai oleh semua individu. (Kacang merah.

Murid mencadangkan tempat di mana kacang saiz atau warna tertentu boleh dilekatkan  Menghasilkan idea untukmenghasilkan yang bermakna kolaj. Contoh Fasa Imaginasi Menjanakan idea  Menghasilkan idea(mensintesiskan idea baru (yang idea) mungkin benar atau tidak pasti) dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Standard Kandungan Standard Pembelajaran  Mengasingkan objek/idea/fenomen a berdasarkan ciri tertentu dengan bimbingan.  Membuat dengan Pendahuluan Standard Domain Kreativiti Kedua: Guru Prasekolah perlu menyediakan peluang kepada murid agar mereka menghayati dan menghargai nilai estetik dalam kehidupan dan seterusnya meningkatkan naluri mereka untuk terus menghasilkan karya kreatif secara berterusan dan beretika.  Mengkaji kesan baik dan buruk dengan bimbingan Contoh Standard Kandungan Standard Pembelajaran bimbingan. dengan bimbingan.  Menghasilkan produk  Membuat kesimpulan dengan bimbingan.  Mempraktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea baru secara berterusan dengan bimbingan. Fasa Tindakan Menghasilkan produk/Membuat keputusan/Membuat pilihan pilihan 27 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ORGANISASI DOKUMEN KURIKULUM STANDARD Dokumen ini mengandungi dua bahagian. Bahagian A dan B. Bahagian A adalah senarai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mengikut tunjang. Bahagian B memaparkan cadangan aktiviti untuk modul bertema Pendahuluan 28 .

KERANGKA KONSEP KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN 29 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BAHAGIAN A STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENGIKUT TUNJANG Bahasa Malaysia 31 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bahasa Malaysia 32 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA Bahasa Malaysia 33 .

3) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti objek di dalam dan (BM 1. (BM 1.1.8) Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid. (BM 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KOMUNIKASI.1. murid boleh mendengar ayat mudah dan menyatakan apa yang didengar.1.5) Mendengar lagu dan cerita serta memberi respons. membaca dan menceritakan isi bacaan sesuai dengan peringkat perkembangan murid serta menulis perkataan dan ayat mudah dengan betul. (BM 1.1. Selamat petang). Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 1.1) Mendengar ucap selamat dan (BM 1. (BM 1.1. bertutur dalam ayat yang mudah dengan sebutan yang betul dan bahasa yang bertatasusila.1.1.BAHASA MALAYSIA (BM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Komunikasi. (BM 1.4) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti ruang khas dalam sekolah.6) Mendengar ucap selamat dan memberi respons yang bertatasusila memberi respons secara bertatasusila.7) Mendengar arahan dan memberi respons. menangis) (BM 1. Fokus Standard Kandungan (BM 1.1. (BM 1. dengan bimbingan (Contoh: Selamat pagi.1) Mendengar dengan penuh perhatian. menjerit.1.11) Membezakan jenis suara di persekitaran (Contoh: ketawa.1. ada di persekitaran.0) Kemahiran Mendengar Bahasa Malaysia 34 .1. (BM 1. (BM 1.12) Mengenal pasti dan membezakan intonasi suara tinggi dengan rendah. dan perlahan dengan kuat.2) Mendengar arahan mudah dan memberi respons dengan bimbingan. (BM 1.9) Membezakan jenis bunyi yang luar bilik darjah.10) Mengenal pelbagai suara di persekitaran murid.1.

5) Menyatakan permintaan dengan sopan.4) Mengenal bunyi suku kata akhir yang berbeza. (BM 1. (BM 2. Bahasa Malaysia 35 . (BM 2.2.2.2.1.6) Memberikan arahan kepada rakan secara bertatasusila. (BM 1. (BM 1.0) Kemahiran Bertutur (BM 2. (BM 2. (BM 1.2) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan.1. lagu.1.1) Berinteraksi dengan mesra.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.2) Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata awal yang berbeza. (BM 2.1.13) Mendengar dan memberi respons terhadap perbualan.7) Menamakan objek di persekitaran.3) Mengenal bunyi suku kata akhir yang sama.2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 1.1.2) Mendengar dan mengecam bunyi perkataan (BM 2.1. (BM 2. cerita.1) Berbual dengan sebutan perkataan yang betul. permintaan. (BM 1.1) Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata awal yang sama.1. (BM 2.

(BM 2. (BM 2. (BM 2.3. (BM 2.3) Mendeklamasikan sajak mudah/ ringkas. (BM 2.2) Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul: a.2. (BM 2. (BM 2.2. Pantun dua kerat b.2. (BM 2.8) Bersoal jawab secara bersopan.2. (BM 2.4) Bersoal jawab secara spontan.2) Mengemukakan soalan yang bersesuaian.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah Bahasa Malaysia 36 .2.4) Menceritakan perkara yang didengar.2.6) Mengemukakan soalan yang sesuai dan mudah difahami. (BM 2.7) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai.3. (BM 2. minat dan situasi semasa. Pantun empat kerat (BM 2. (BM 2.1) Melafazkan pantun yang mudah secara berirama.4.3) Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul.5) Menyoal dengan menggunakan sebutan yang betul dengan bimbingan guru.2.1) Menyebut semula soalan rangsangan yang dikemukakan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ Nota: Kriteria bersopan dan bertatasusila adalah merujuk kepada budaya yang diterima oleh komuniti dan masyarakat secara umum. (BM 2.2) Bersoal jawab melalui rangsangan yang diberi (BM 2.3.3) Bersoal jawab berdasarkan tema.2.

1. (BM 3.1.5) Mengenal pasti bentuk huruf kecil.1. (BM 3. (BM 3. Bahasa Malaysia 37 .2) Mengenal huruf vokal.3) Mengenal pasti huruf vokal yang terdapat dalam perkataan.1.Z .3. (BM 3.3.1.1) Menyebut huruf vokal. (BM 3.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2.1. (BM 3.3) Mengenal huruf konsonan.3) Menyebut huruf secara rawak. (BM 3.1. (BM 3. (BM 3. (BM 3.4) Menyebut huruf mengikut urutan. (BM 3.5.1) Mengenal bentuk huruf A .5) Melakonkan watakwatak mengikut situasi. (BM 3.2) Memadankan bentuk huruf dengan bentuk objek persekitaran (Contoh: bentuk ’J’ dikaitkan dengan mata kail). (BM 3.2. (BM 3.0) Kemahiran Membaca (BM 3.6) Mengenal pasti bentuk huruf besar.2) Membunyikan huruf vokal.3.1) Menyebut huruf mengikut urutan.7) Memadankan huruf kecil dengan huruf besar.2) Menyebut huruf konsonan dengan tepat.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 2. (BM 3.2. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 2.3) Menyebut huruf konsonan dalam perkataan yang ditunjukkan. (BM3.1) Menyebut huruf konsonan.

4) Membatangkan tiga suku kata terbuka untuk menjadi perkataan.5) Membaca perkataan. (BM 3. (BM 3.6) Membina dan membunyikan tiga suku kata terbuka secara rawak. (BM 3.4) Membina dan membunyikan satu suku kata terbuka secara rawak.2) Membatangkan dua suku kata terbuka untuk menjadi perkataan dengan bimbingan. dan huruf vokal (Contoh: ba) (BM 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 3.4) Membina dan membaca suku kata.5.4. (BM 3. (BM 3. (BM 3. Bahasa Malaysia 38 . (BM 3.5.4. (BM 3.3) Membina dan membunyikan gabungan huruf konsonan dan huruf suku kata hasil gabungan huruf konsonan vokal dengan bimbingan. (BM 3.4.6) Membatangkan dua suku kata tertutup untuk menjadi perkataan.4.5) Membatangkan satu suku kata tertutup untuk menjadi perkataan. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3.2) Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan.5) Membina dan membunyikan dua suka kata terbuka secara rawak. (BM 3.5.5.3) Membatangkan dua sukukata terbuka untuk menjadi perkataan.4.1) Membatangkan (mengeja sambil membaca) dua sukukata untuk menjadi perkataan dengan bimbingan.5.7) Membina dan membunyikan sukukata tertutup secara rawak.4.5.4. (BM 3.1) Membunyikan suku kata hasil (BM 3.

surat khabar. (BM 3. (BM 3.9) Memahami isi bahan bacaan yang dibaca. (BM 3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.7) Membatangkan suku kata terbuka dan sukukata tertutup untuk menjadi perkataan.8) Membatangkan suku kata tertutup dan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan. Bahasa Malaysia 39 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3. (BM 3.2) Mengenal tanda baca dalam ayat.1) Bercerita berdasarkan bahan bacaan mudah yang telah dibaca dengan bimbingan.9.9.6) Membaca frasa.6.2) Bercerita secara lisan. tulisan atau lukisan berdasarkan bahan yang dibaca. (BM 3. (BM 3. (BM 3. main peranan atau nyanyian berdasarkan bahan yang dibaca. baju baru.1) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan bimbingan.7. jalan raya). gambar. rísalah.1) Membaca ayat-ayat dalam konteks dengan intonasi yang betul dengan bimbingan.5.1) Membaca frasa dengan bimbingan (Contoh frasa: mata biru. (BM 3.7) Membaca ayat tunggal yang mudah.3) Bercerita secara lakonan.8.8) Membaca ayat dalam konteks.8. (BM 3. (BM 3. (BM 3. (BM 3.7. (BM 3.3) Membaca ayat-ayat dalam cerita dengan intonasi yang betul. Nota: Bahan bacaan termasuk: buku cerita.8. gigi saya. (BM 3.5.2) Membaca frasa dengan sebutan yang betul. majalah.6. (BM 3.9.

Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3. dan pengarang.10. corak dan garisan secara bebas.1) Memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk menulis.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 3. (BM 3.10. (BM 3. (BM 3.10. (BM 4.1.1) Menguasai kemahiran pratulis (BM 4.2) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan melalui lakaran bentuk.3) Membaca nama judul buku.aktiviti meningkatkan kemahiran motor halus yang ada di Tunjang Fizikal Bahasa Malaysia 40 .11) Mengamalkan tabiat membaca.2) Mengamalkan penjagaan buku dengan cara yang betul dengan buku dengan cara yang betul.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai dengan peringkat umur dengan bimbingan guru. teknik memegang buku). (BM 3.10.10) Membaca dengan cara yang betul (prabaca). (BM 4. bimbingan.4) Membaca mengikut arah dan cara yang betul (kiri ke kanan.0) Kemahiran Menulis (BM 4. (BM 4. Nota: * Pastikan aktiviti koordinasi matatangan.1) Mengamalkan penjagaan (BM 3.1. jarak dari mata ke buku. (BM 3.3) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul.11.1.11.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ dan Estetika-komponen perkembangan fizikal telah dilaksanakan sebelum aktiviti dalam Standard Kandungan ini dijalankan. (BM 4.2.1) Menulis semula huruf mengikut cara yang betul. (BM 4.2.2) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan. (BM 4.2.3) Menulis huruf besar dengan cara yang betul dengan bimbingan. (BM 4.2.4) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul. (BM 4.2.5) Menulis huruf besar mengikut cara yang betul. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

(BM 4.2) Menguasai kemahiran menulis.

Nota: 1.

Perbezaan makna antara mengecam, mengenal dan mengenalpasti adalah seperti berikut: o Mengecam dan mengenal adalah setakat boleh membezakan dan mengenali sahaja. o Mengenalpasti adalah mengetahui dengan pasti dan boleh menerangkannya.

Bahasa Malaysia

41

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Kosa Kata Contoh Perkataan Dua suku kata terbuka Dua suku kata terbuka VKV apa , ini, itu, ibu, ubi, api, ela , isi, aku

KVKV

baju, biru, buku, baca, baru, bahu, batu, bola, buta, bapa, ciku, cuti, cuka, dadu , dagu, dahi, dada, daki, duku, duri, feri, gigi, guni, gula, guru, gila, hati, hari, jari, jala, kaki, kuku, kuda, kiri, kota, kera, lari, lama, lagu, laju, luka, lima, lori, mata, mama, muka, masa, nasi, paku, pasu, rusa, raja, roti, raga, susu, siku, satu, sudu, sapu

Tiga suku kata terbuka

KVKVKV

berudu, cerita, dahaga, jelita, keladi, kereta, kerusi,kepala, kelapa, lelaki, mereka, petola, Selasa, tomato, tetamu

Satu suku kata tertutup Dua suku kata tertutup

KVK

bot, bil, cat, cop, cap, gam, gas, gol, jam, jet, jus, kek, kot, lap, mop, pen, pin, pam, tin, van, zip

KVKKVK

bantal, banjir, sambal, sampah, kertas

Suku kata terbuka dan tertutup

VKVK

ayam, awan, asap, atap, anak, adik, itik, ikan, ubat, ulat, ular, emak, enam, epal, ekor, esok

Suku kata terbuka dan tertutup

KVKVK

badak, budak, bakul, besar, bulat, botak, bulan, basah, belon, cicak, cawan, dadah, dodol, dapur, dusun, demam, dekat, darah, datuk, filem, gajah, gemuk, gelas, getah, garam, hitam, hutan, hujan, jarum, jalan, johan, katil, kurus, kapal, kipas, kapak, kolam,ketam, kelas, kasut, kapas, kobis, lapan, lipan, lilin, lipas, leher, lalat, lipat, mulut, masin, manis, mudah, minum, malas, makan ,marah, nanas, nenek, pokok, panas, rajin, sakit, sikat, siput, sirap,

Bahasa Malaysia

42

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Contoh Perkataan Suku kata tertutup dan terbuka Vokal berganding KVKKV henti, bantu, jumpa

KVVK

kuih, lauk, laut, naik, baik, paip, siap, buat, suap, buah, paus, haus, luas

Nota: Kosa kata lain boleh diperkenalkan dalam modul bertema yang berkenaan. Contoh Ayat Ayat tunggal: 1. Ini rumah saya. 2. Saya makan nasi Ayat dalam konteks: 1. Ini kucing. Kucing makan ikan. Kucing saya comel. 2. Ini rumah saya. Rumah saya besar. Rumah saya cantik

Bahasa Malaysia

43

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS

Bahasa Inggeris

45

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI: BAHASA INGGERIS (BI) By the end of two years of preschools, pupils are able to listen to simple sentences, follow simple instructions, and talk about familiar experiences in simple sentences. They are also able to speak politely with appropriate intonation, read simple story books suitable to their stage of cognitive development and retell stories heard in simple sentences. At the same time they are able to recognize alphabets, know basic phonics and write simple phrases. Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.1.1) Listen to and identify common sounds around them. (BI 1.2.1) Listen to and repeat simple greetings, e.g. good morning, good afternoon. (BI 1.2.2) Listen to and respond verbally to simple greetings with guidance. (BI 1.2.3) Listen to and identify objects in the classroom. (BI 1.2.4) Name common objects in the classroom. (BI 1.1.2) Listen to and identify sounds in the environment. (BI 1.2.5) Listen to and repeat greetings. (BI 1.2.6) Listen to and respond verbally to greetings. (BI 1.2.7) Listen to and identify common objects in the environment. (BI 1.2.8) Name common objects in the environment. (BI 1.2.9) Listen to words said aloud and respond accordingly, e.g.:  “show me the picture of a child eating”  “draw a flower”  “stand up and touch your nose”

(BI 1)Listening (BI1.1) Listen to and and speaking discriminate sounds. skills (BI 1.2) Listen to and understand meaning of simple words.

Bahasa Inggeris

46

6) Listen to and solve simple riddles.g.4. (BI 1.g. (BI 1.3) Acquire and use simple phrases and statements. action songs and poems.5. e. (BI 1.4) Listen to and perform actions based on instructions in activities and games.g.5) Listen to and enjoy nursery rhymes.4.3. e.3.1) Talk about familiar things and experiences with guidance.4) Talk about happenings around them.g. (BI 1.3) Listen to. (BI 1.5.2) Listen to.1) Listen to and recite nursery rhymes and action songs. (BI 1. (BI 1.4. visual props.5. (BI 1.3. (BI 1. (BI 1.5. (BI 1.3.1) Listen to and follow one word instructions.2) Listen to and follow simple instructions.5) Listen to and role play simple stories.4. e. favorite things and activities around them with guidance. (BI 1. poems and stories. recite and act out nursery rhymes. recite and act out nursery rhymes and action songs.4) Listen to and follow simple instructions.„Please stand up‟.4) Listen to and retell simple stories using aids: e. action songs. (BI 1. Bahasa Inggeris 47 . (BI 1. (BI 1.5. picture clues. (BI 1. „Please get me the book from the shelf‟.5.2) Talk about familiar experiences.3) Listen to and follow instructions.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.3) Talk about the natural environment with guidance. „Come‟.

4) Tell stories using visual props with or without guidance.8) Dramatize familiar situations and stories.6) Sing songs and recite rhymes and poems.7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.2) Use simple sentences to carry out a conversation: e.7.8.3) Sing songs with the correct pronunciation and intonation. (BI 1. (BI 1. (BI 1.7) Tell simple stories.2) Tell stories using visual props with guidance. (BI 1.7.9.3) Use simple sentences to convey messages.3) Dramatise familiar stories without guidance. (BI 1.8.:  to exchange greetings  to show appreciation (BI 1.6. (BI 1.g.2) Role play familiar daily situations without guidance. Bahasa Inggeris 48 . (BI 1.9.1) Tell stories about personal experiences with guidance. (BI 1.9) Perform a variety of language forms and functions in a social context.8.4) Recite rhymes and poems with the correct pronunciation and intonation. (BI 1. (BI 1. (BI 1. (BI 1.7. (BI 1.1) Sing songs.g.2) Recite simple rhymes and poems. (BI 1.3) Tell stories about personal experiences with or without guidance. (BI 1.6.6.:  to exchange greetings  to introduce oneself  to show appreciation  to express feelings and emotion (BI 1.9.1) Use simple sentences to carry out a conversation: e.6.1) Role play familiar daily situations with guidance.

1.1. (BI 2.2. (BI 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.3) Ask simple „Wh‟ questions.1) Recognise letters of the alphabet by their shapes.1) Ask simple questions pertaining to:  oneself (BI 1.10.2) Acquire knowledge of print and ethics in reading.0) *Note: Activities on classification.0) (BI 2. (BI 2.1. (BI 3. (BI 3.1.1. comparing etc are in S & T strands.3) Recognise small letters of the alphabet. (BI 3.2) Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading.10) Ask simple questions.6) Name letters of the alphabet. (BI 3. (BI 3.1. (BI 1.1) Identify letters of the alphabet.1) Handle books carefully. (BI 3.1.2) Recognise letters of the alphabet by their name.4) Recognise big letters of the alphabet. Reading Skills (BI 3.10. (BI 3. Pre reading Skills (BI 2.2) Ask simple questions pertaining to:  stories heard or read  situations (BI 1.10.2. (BI 2.1.8) Hear and sound vowel sounds. these need to be taught as pre reading skills too.1.1.5) Name letter of the alphabet with guidance.2. Bahasa Inggeris 49 .7) Sound out letters of the alphabet (basic phonics).1) Understand that printed materials contain meaning. (BI 3. (BI 3.1.3) Recognise the basic features of a book.1) Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading.9) Hear and sound consonant sounds. (BI 3. (BI 2. (BI 2.2) Read print moving from left to right and top to bottom.

(BI 3. (BI 3.2. (BI 3. (BI 3.7) Read familiar words printed in the surroundings. (BI 3.5. (BI 3.4) Read simple sentences with understanding.2. (BI 3.5) Develop interest in reading.4) Hear and say the initial sound of a word. (BI 3.2. cat  man.g.g. sit down.1) Talk about stories (simple stories) being read.6.1) Read simple phrases with guidance( e.3. (BI 3.3.3) Read phrases with understanding.g. (BI 3. cup. cap.g. e.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 3. (BI 3.5) Recognise and sound out simple words. map.2) Talk about stories (stories with more difficult words) being read.1) Read simple sentences with assistance (BI 3.4) Talk about illustrations in printed materials.4. e.3) Relate stories read to others.5. e.1) Hear and pronounce simple words.g.2) Read simple sentences. mat (BI 3. (BI 3.4.2. (BI 3.5.2) Read simple words with understanding. (BI 3.2.  cup.5.3) Read labels.6) Recognise and sound similar initial sound in word.2. e. (BI 3. (BI 3. Bahasa Inggeris 50 .2) Read simple phrases. red ball). I like papaya.2) Read simple words. C u p for cup.

(BI 4. (BI 4.5.6) Talk about different types of books around them.2) Draw lines. legible print.1) Engage in activities requiring eye-hand coordination. (BI 4.1) Copy letters of the alphabet correctly in neat. Writing skills (BI 4.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 3.4) Write simple words in neat.5.2.5) Write simple phrases. computers screen. (BI 4.2) Write recognizable letters with guidance. Bahasa Inggeris 51 .1.2) Writing Skills. (BI 4. story books. (BI 4. legible print.0) (Note: Activities of eye-hand coordination from the Physical and Aesthetics Strands need to be conducted before writing skills) (BI 4.1) Pre-writing skills.2. circles and patterns using gross motor and fine motor movements.3) Write recognizable letters.2. newspaper.5) Talk about prints from different media in the environment (e. (BI 4. pamphlet. (BI 4.2.2.g. wood encraving) (BI 3. television.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Word List (Words that pupils are able to read and understand at the end of preschool)
HIGH FREQUENCY WORDS a I am at an as be by do go he it in is if me my no so to we are and any but can did for get got her him his let yet may out put too was yes on where what who which why whose when the that they those these than there here

ACTIONS WORDS

sit

stand

walk

run

jump eat write read

play

go

walk

close

hop

beat

push

stir

wake up point to tap put

clean wash cry open scoop sleep kick pull dance paste bathe clap

climb pour stretch sweep point come catch bite swing laugh wipe throw bring circle crawl twist clap join wash bend colour cut underline match

stamp your feet pick up line up show me

Note: Other words can be introduced through thematic modules

Bahasa Inggeris

52

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI – BAHASA CINA

语文沟通 - 华文

53

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

导 言
华语是华族的母语,在我国多元种族的社会中有着重要的地位,它也是华文小学的教学媒 介语,因此儿童需在学前掌握一定程度的华文,为在小学学习华文打好基础。 本课程将让儿童掌握语言的基本技能,即听话、说话、阅读和书写,协助儿童积累新知识 和新经验,同时使儿童能正确地使用华文来表达感受、分享生活经验,并有礼貌地与人沟通。 本课程通过活泼有趣的活动,如游戏、歌唱、会话、问答、表演、讲故事等语文活动,提 高儿童学习华文的兴趣,加强语言的掌握。

课程目标:
通过本课程,学生能: 1. 养成良好的听话和说话习惯。 2. 在日常生活中使用正确的华文,有礼貌地与人交流。 3. 阅读与理解教材内容。 4. 正确地书写汉字和简单的句子。

54

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC1.听话教学 BC 1.1 专注且耐心 地听话。 学习标准 4-5 岁 BC 1.1.1 认识日常生活中所听到 的声音。 BC 1.1.2 辨别各种声音。 BC 1.1.3 辨别与模仿声音。 BC 1.1.4 聆听及明白单项指示与 要求,并在教师的辅导 下作出适当的反应。 BC 1.1.5 聆听以下教材,在教师 辅导下根据内容作出反 应。 a. 故事 b. 儿歌 BC 2.1.1 应用浅白的语言,在教 师指导下自我介绍。 BC 2.1.2 在教师的引导下有礼貌 地向人请安问候。 BC 2.1.3 有礼貌地提出要求。 5-6 岁 BC 1.1.6 聆听会话后作出反 应。 BC 1.1.7 聆听及明白指示与要 求,并作出适当的反 应。 BC 1.1.8 聆听以下教材,根据 内容作出反应。 a. 故事 b. 儿歌 BC 1.1.9 听读字词。 BC 1.1.10 聆听短语。 BC 2.1.4 应用浅白的语言: a. 介绍自己 b. 介绍家庭成员 BC 2.1.5 有礼貌地向人请安问 候。 a. 家庭成员 b. 师长 c. 同学/朋友 BC 2.1.6 有礼貌地与人沟通,注 意: a. 说话的礼貌和态 度。 b. 措辞和说话内容。 c. 聆听者的身分。 备 注

BC 2.0 说话教 学

BC 2.1 有礼貌地与 人沟通。

 注意指导学生使用礼 貌语言

55

2.5 针对事情说出看法。 BC 2.2 应用浅白的语言,说明 实物的功能或用途。 BC 2.4.4 应用浅白的语言讲述生 活中的事情。 BC 3.3.3 根据不同的故事内 容,扮演故事中的人 物。 BC 2.4.3 扮演故事中 的人物。 BC 2.3.1 认识图形和 文字的关 系。 BC 3.4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 2.1 应用浅白的语言,讲述 实物的外型和特征。 BC3.2 从图形与文字认识独 体字和合体字。  不要向学生介绍“独 体字”、“合体字”、 “象形字”等名词术 语。 备 注 BC 2.4 有创意地回答问题。 BC 2.2 针对有关情 况发问和回 答问题。 学习标准 4-5 岁 BC 2.1.3.4 以浅白的句 子讲述。 BC 2.2.2.3 讲述所收集的图片和作 品。 BC 2.2 以正确的疑问代词提 问。 BC 2.2.3 正确地回答问题。 BC 2.1 有礼貌地发问和回答问 题。 5-6 岁 BC 2.2 学生扮演生活中周围 人物的角色。 BC 2.2.1 认识实物或图形和 文字 的关系,如: 山 水 月 56 .1.0 阅读教 学 BC 3.4.1 学生在教师的引导下扮 演生活中周围人物的角 色。 BC 2.

8 从教材中认识生字。  识字教学是整个语文 教育的基础,必须力 求到位。  学前教育应多识字, 少写字。  识字教学需通过活动 进行,避免教学枯燥 单调。 BC 3.5.3.5.7 认识部首和偏旁。 BC 3.5.3 认识和辨别实物的形 状、大小、长短。 BC 3.2.4 认读短语。 BC 3.1 把图形各部分拼合成为 一个整体。 BC 3.4.5.3.3.3.4 认识笔画。 5-6 岁 BC 3.2 看图认读词语。 BC 3.6 认识笔画和说出笔画 的名称。 BC 3.4.3 认读词语。 BC 3.1 认读单字。 BC 3.6 根据图画配字。 备 注 BC 3.3.3.4 认读词语。 BC 3.2.3 认识字词。 BC 3.4 朗读儿歌与诗歌。  学前教育不教汉语拼 音、轻声、变调等语 音知识,惟教师范读 语音需标准。 BC 3.1 朗读简单的句子。 BC 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 3.2 阅读前的准 备。 学习标准 4-5 岁 BC 3.4.3 以适当的语调朗读句 子。 BC 3.3.2.3 认读自己姓名。 BC 3.1 看图识字。 BC 3.2.2 认识和朗读字词。 BC 3.3.4.2.2 认识句子中的逗号、 句号及问号。 BC 3.2 找出和填补实物或图形 缺少的部分。 BC 3.5 朗读句子。 57 .4 将实物或图片分类。 BC 3.2.5 根据适当的次序排列图 片。 BC 3.5 认读自己及班上同学的 姓名。 BC 3.

7.2.4 根据教材进行问答活 动。 BC 3.6.2.7.1.2 学生顺序翻阅书本。 BC 4.2.2 在教师引导下以口述或 绘画方式,表达教材内 容。 5-6 岁 BC 3.1 学生自发翻阅图书。 BC 3.1 正确的执笔法。 BC 4.6.2.6. 笔画、笔顺正确 b.6.2 书写铅笔 字。 BC 3.2 正确的坐姿。  应在课室内置放适合 学生程度与趣味的图 书。  书写教学重视发展眼 和手的机能及协调能 力,培养良好书写习 惯,打好写字基础。  不是每个教过的字都 要写。  写字要贵精不贵多, 每个字写 3-5 个。  学生要会使用田字格 习字。  不要让学生写“笔画 递增”的不完整的汉 字。  应禁止使用机械笔。  指导学生习字时以楷 体为标准字体。 58 .6 理解阅读材 料。 学习标准 4-5 岁 BC 3.0 书写教 学 BC 4.5 聆听或阅读故事后,讲 述故事内容。 BC 3.7 培养阅读兴 趣。 BC4.4 以正确的方法写字。 a. 字体整齐 BC 4.1 发展眼和手 的机能,做 好写字前的 准备。 BC 4. 字的间架结构均称 c.1.3 以口述或绘画方式,表 达教材内容。 BC 3.1 手的控制能力。 BC 4.7.3 正确地写出基本笔画。 BC 4.1.3 学生讲述自发阅读的图 书的内容。 备 注 BC 3.3 眼睛和手的协调能力。 BC 4.2 眼的控制能力。 BC 4.6.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 3.1 根据教材回答问题。 BC 3.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 4-5 岁学前班生字表(建议) 笔画 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一 八二九七人十 大口三山上下小马女土 火六木牛日水五月尺王 四他石田 羊 花你我 鱼 草星 总数 生 字 1 6 10 10 4 1 3 1 2 38 字 59 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 5-6 岁学前班识字表(建议) 笔画 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 刀儿了 飞个工门子 巴不长车方风见今开气少手书太天午牙友中心云 白包本们母去生头叶用只鸟奶 安吃虫灯地动多朵耳好红会件老米名年肉扫师同问阳衣有再在早字吗妈伞机爷华 把弟饭还间来里汽身体园这走坐鸡男豆医护肚运 爸齿的服狗果和河虎姐妹朋青兔物学雨厕所 面狮树种蚂蚁 笔哥家课哭笑校桌鸭铅蚊 菜蛋脸猫婆球蛇眼黄晚象脚船 黑猴期椅植 睛蓝 鼻 鞋 总数 5-6 岁学前班习写字表 (建议)  教师可根据班级学生程度与主题进行选择或增减习写的生字。  不是每一个教过的字都要写。  习写生字应在学生眼和手的机能及协调能力都准备好的情况下进行。  写字贵精不贵多,每个字建议只写 3-5 个。 60  让写字过程成为学生快乐的经验而不是一种压力与负担。  写字必须在识字的基础上进行,先识字,后写字。 生 字 3 5 21 13 35 21 19 6 11 13 5 2 1 1 156 字 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 笔画 基本笔画 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一 八二九七人十 生 字 1 6 15 14 7 7 3 5 2 总数 60 字 大飞个工口门三山上下小子马女土 不开六木牛日手水太天五午友月 白们四他叶只田 耳米羊有在早妈 花你我 的和明朋林 是星 61 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 62 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 DRAF ¾Á ¢ ú ¦ Á ¡Æ ¢ ¾Ã ¬ Å ½ õ Tunjang Bahasa Tamil 63 .

2.2.0 § ¸ð ¼ ø / § À îÍ ¾¢ Èý 1.2. 1.1.1 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾Å ü ¨ Èô Ò Ã¢ óÐ ¦ ¸¡û Å ÷.4 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾Å ü¨ Èô Ò Ã¢ óÐ Ü Ú Å ÷. ÁÉ ¢ ¾÷¸Ç ¢ ý Ì Ãø ´ Ä ¢ ¸¨ Ç 64 1. 1.1 ¸ Å É Ó ¼ ý § ¸ð À ÷.1.9 ¦ ºÂ ü¨ ¸ ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷. 1. « À ¡Â ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È¢ óÐ ´ Ä ¢ ô À ÷. 1. « ¾¨ É ì Ü Ú Å ÷.10 þ ¨ ºì¸Õ Å ¢ ¸Ç ¢ ý ¦ À  ÷¸¨ Ç ì Ü Ú Å ÷.7 À ¢ á½ ¢ ¸û ± Ø ô Ò õ ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È¢ óÐ ± Ø ô Ò Å ÷.2. 1. 1.2.2 1.2.4 1.2 À ø § Å Ú ´ Ä ¢ ¸¨ Ç ì § ¸ð À ÷. 1.2.1 Å Ç ÷ô Ò À ¢ á½ ¢ ¸û ± Ø ô Ò õ ´Ä¢ ¸¨ Ç ì § ¸ð Î ì Ü Ú Å ÷.1.1. 1.2.5 1.5 ´ Ä ¢ ¨ Â ì § ¸ð Î « Ð Å Õ õ ¾¢ ¨ º¨  ì Ü Ú Å ÷. 1.6 ¸ð ¼ ¨ Ç ìÌ ² üÀ Ð Ä í Ì Å ÷.6 . 1.2. þ ¨ ºì¸Õ Å ¢ ¸Ç ¢ ý ´Ä¢ ¸¨ Ç « È¢ óÐ ´ Ä ¢ ô À ÷.3 ¸ð ¼ ¨ Ç ¨  « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.1. 1.2.1.11 « À ¡Â ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.8 þ  ü ¨ ¸ ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È ¢ óÐ . ¦ ºÂ ü¨ ¸ ´ Ä ¢ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷. 1. þ  ü¨ ¸ ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.2.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1. 1.2 ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È¢ Å ÷.3 1.

þ ¨ ¼Â¢ É ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü ¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ ô À ÷.2.7 Ì È¢ ø ¦ ¿Ê ø ± Ø ò Ð ¸¨ Ç ´Ä¢ ô À ÷.2 ¯ ¢ ÷ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷.4 ¯  ¢ ÷ ± Ø òÐ ¸¨ Ç Ô õ ¬ ö ¾ ± Ø òÐ ¸¨ Ç Ô õ ´ Ä ¢ ô À ÷.1 1.4 ¦ º¡ü¸¨ Ç î ºÃ¢  ¡¸ ¯ îºÃ¢ ô À ÷. 1. ¯ ¢ ÷¦ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ´Ä¢ ô À ÷.4.3 ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ºÃ¢  ¡¸ ´Ä¢ ô À ÷.2 ¯ ¢ ¦ ÃØ ò¨ ¾ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ ô À ÷. 1.3. « È¢ óÐ 1. ¦ Á ö ¦ Â Ø òÐ ¸¨ Ç « È¢ óÐ ´Ä¢ ô À ÷. 1.3 1.3.12 Á É ¢ ¾÷¸Ç ¢ ý Ì Ãø ´ Ä ¢ ¸Ç ¢ ý § Å Ú À ¡ð ¨ ¼ « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.3. 1. 1. 1. 1.3.3.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ « È¢ Å ÷. Å øÄ¢ É .6 ¯  ¢ ÷¦ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷. ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1.4.3.3 1. 1. 1. 65 .1 ¯  ¢ ÷ ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ºÃ¢  ¡¸ ¯ îºÃ¢ ô À ÷.4.4 ºó¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ ô À ÷.3.5 ¦ Á ö ¦ Â Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷.4. ¦Áø Ä ¢ É .

3 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾ À ¡¼ ¨ Ä ô À ¡Î Å ÷. 1.5 Ì Î õ À ¯ È× ô ¦ À  ÷¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷. À½ ¢ Å ¡¸ô 1.5 1. ¬ 츸ÃÁ ¡É º¢ ó¾¨ É Ô ¼ ý À ¾¢ ÄÇ ¢ ô À ÷.1 ± Ç ¢ ¨ Á  ¡É § ¸û Å ¢ ¸Ù ìÌ ô À ¾¢ ø « Ç¢ ô À ÷.6.5 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾Å ü¨ Èì Ü Ú Å ÷.3 1. 1. 1.7 ¦ À ¡Õ ò¾Á ¡É ¦ º¡ø . . 1.5.4.1 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾Å ü ¨ Èî ºÃ¢  ¡¸ì Ü Ú Å ÷.5 Ì È¢ ø ¦ ¿Ê ø ¦ º¡ü¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ ô À ÷.4 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾ ¦ ºö Ô ¨ Ç ì Ü Ú Å ÷.7.2 § ¸û Å ¢ ¸Ù ìÌ î ºÃ¢  ¡¸ô À ¾¢ ø « Ç¢ ô À ÷. 1.6.4 1. § ¸û Å ¢ ¸Ù ìÌ ô À ¾¢ ÄÇ ¢ ô À ÷.6 § ¸û Å ¢ ¸Ù ìÌ ô À ¾¢ ø « Ç¢ ô À ÷. 66 1.1 Ì Î õ À ¯ È× ô ¦ À  ÷¸¨ Ç « È ¢ óÐ Ü Ú Å ÷. 1.5.7.5. 1.2 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾ À ¡¼ ¨ Ä ô À ¡Î Å ÷.5. 1. 1.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1.6.6. ¦ º¡ü¦ È¡¼ ÷ .

1.4 ´ § à Á ¡¾¢ â  ¡É Å ü¨ È ò ¦ ºö Å ÷. 2.1 Å ÊÅ õ .À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ Å ¡ì¸¢ Âõ. 1.7 1.8.7 Å ¨ ¸ ô À Î òÐ Å ÷.1.0 Å ¡º¢ ôÒò ¾¢ Èý 2.1.8 1.7.5 2. 1.2 2. 1.3 À ñ Ò ¼ ý § À Í Å ÷.7.1 ¸¾¡ô À ¡ò¾¢ Ãí ¸¨ Ç ò Ð ½ ¢ ×¼ý ² üÚ ¿Ê ô À ÷.1. ´ üÚ ¨ Á .§ Å ü Ú ¨ Á ¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.6 Á â  ¡¨ ¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢ § À Í Å ÷.7.3 2.4 ºÃ¢  ¡É ¦ º¡ü¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢ ô § À Í Å ÷. § Å ü Ú ¨ Á ¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î 67 . 2.1.6 2. ´ üÚ ¨ Á . ¸¾¡ô À ¡ò¾¢ Ãí ¸¨ Ç ² üÚ ±Ç ¢ ¨ Á  ¡É À ¡Å ¨ É Â ¸¡ð Î Å ÷. ¿¢ Èõ ¬ ¸¢  Šü¨ È « È¢ Å ÷.8 Ý Æ Ö ì§ ¸üÀ ¿Ê òР측ð Î Å ÷. þ É õ § ºÃ¡¾Å ü¨ È « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸¡ñ À ÷.8.2 2.7.2 Á â  ¡¨ ¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.1.1. Àñ Ò¼ Û õ À½ ¢ ×¼Û õ § À Í Å ÷.7.1 ´ § à Á ¡¾¢ â  ¡É Å ü¨ È « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸¡ñ À ÷. 1.7. þ É ò¾¢ ü§ ¸ üÀ ¦ ¾Ã¢ × 2. « Ç × . ¬ ¸¢  Šü¨ Èô À  ý À Î ò¾¢ ô § À Í Å ÷. 1. ºÃ¢  ¡É Å ¡ì¸¢ Â í ¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢ ô § À Í Å ÷. þ É õ § ºÃ¡¾Å ü¨ È Å ¨ ¸ô À Î ò¾¢ « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸¡ñ À ÷. 1. ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1.

2.3.3.2 Å ¡º¢ ô Ò ô À Û Å ø ¸Ç ¢ ý « ¨ Á ô ¨ À ì Ü Ú Å ÷. 2. 2.2 ¸ ¡ð ¼ ô À Î õ ± Ø ò¾¢ ý Å Ê Å ò¨ ¾ ¬ º¢ â Â÷ Ш ½ Ô¼ý ´Ä¢ ô À ÷. ºÃ¢  ¡É Å ¡º¢ ô Ò Ó ¨ Ȩ Â ì ¸¨ ¼ ô À ¢ Ê ô À ÷. ± Ø ò¾¢ ý 2. 2.11 À ¼ ò¾¢ ü§ ¸ü È ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ ô À ÷. ¯ ¢ ¦ ÃØ ò¾¢ ø ¦ ¾¡¼ í Ì õ 2.8 ´ Ä ¢ ¨  ò Ð ¨ ½  ¡¸ì ¦ ¸¡ñ Î ± Ø ò¨ ¾î ºÃ¢  ¡¸ ¯ îºÃ¢ ô À ÷. 2. 2.3 ºÃ¢  ¡É ¯ îºÃ¢ ôÒ¼ ý Å ¡º¢ ô À ÷.2.3.2.2. 2.9 ¸¡ð ¼ ô À Î õ Å Ê Å ò¨ ¾ ´Ä¢ ô À ÷. 2.3.13 68 . ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ¦ º¡ü¸Ç ¢ ý ŠƢ « È¢ óÐ Å ¡º¢ ô À ÷.3.4 ¯ ¢ ¦ ÃØ ò¾¢ ø ¦ ¾¡¼ í Ì õ ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷. 2.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ Å ¨ ¸ô À Î òÐ Å ÷.3 ¬ º¢ â  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý À ¼ ò¾¢ ü§ ¸üÈ ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ ô À ÷. 2.2.3 2.1 Å ¡º¢ ôÒô ÀÛ Å ø ¸¨ Ç ì ¸Å É Ó ¼ ý À  ý À Î òÐ Å ÷.12 2.10 2.3. 2.3.1 ´ Ä ¢ ¨  ò Ð ¨ ½  ¡¸ì ¦ ¸¡ñ Î ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ ô À ÷. ± Ø òÐ ¸¨ Ç Å Ã¢ ¨ ºô À Î ò¾¢ ì Ü Ú Å ÷.3.3.5 ¦ Á ö ¦ Â Ø ò¾¢ ø Ó Ê Ô õ ¦ º¡ü¸¨ Ç ´Ä¢ ô À ÷.3.3. 2.2 À ø § Å Ú À Û Å ø ¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢ Ó ¨ È ¡¸ Å ¡º¢ ô À ÷.2 ºÃ¢  ¡É Ó ¨ È ¢ ø Å ¡º¢ ô À ÷.

3 ã ¦ Å Ø òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷.4.3.4. ¯ ¢ ÷¦ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ ô À ÷. 2. 2.3.4.4. 2.7 ¬ º¢ â  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý À ¼ ò¾¢ ü § ¸üÈ ¦ º¡ø ¨ Ä ´ Ä ¢ ô À ÷.1 µ ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷. 2.5 ® ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ ô À ÷. 2.4. 2.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ ¸ü Èø 4+ 2. À ¼ ò¾¢ ü§ ¸ü È ¦ º¡ø ¨ Ä Å ¡º¢ ô À ÷. 2. 2.6 ã ¦ Å Ø òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ ô À ÷.3.15 2.4. 2.3.4. 2.14 ¦ Á ö ¦ Â Ø ò¾¢ ø Ó ÊÔõ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ ô À ÷.4 µ ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ ô À ÷.4 ¾ Á ¢ ú ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ Î ¦ º¡ü ¸¨ Ç ¯ Õ Å ¡ì¸¢ Å ¡º¢ ô À ÷. 2.6 ¯  ¢ ÷¦ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷.8 ¸ üÈ ¦ º¡ü¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ Î Ò ¾¢  69 .3.16 2.4.7 ¸üÈ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ Î Ò ¾¢  ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ ô À ÷. ¾Ãõ 5+ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ ô À ÷.2 ® ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷.

2.4 ¨ ¸ þ  ì¸ô À  ¢ üº¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.1 ±Ç ¢ Â Ó ¨ È ¢ ø ¨ ¸ þ  ì¸ô À ¢ üº¢ ¸û ¦ ºö Å ÷. 2.5 ¸ ñ ¿¸÷ À  ¢ üº¢ ¸û Ó ¨ È Â ¡¸î ¦ ºö Å ÷.5.1. 3.1 ¬ º¢ â  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý ¦ º¡ü¸¨ Ç ì Ü Ú Å ÷.2 2.3 ¦ º¡ø ¨ Ä Ü Ú Å ÷. 2.5 Å ¡º¢ òÐ ô Ò Ã¢ óÐ ¦ ¸¡û Å ÷. 3.0 ± Ø òÐ ¾ ¢ Èý 3. 2.3 ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ à Š¡º¢ òÐ ô ¦ À ¡Õ û Ü Ú Å ÷.5 3. 70 .5.1. 3.1.5.5. ¿¸÷ À  ¢ üº¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.1. ¬ º¢ â  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý þ Ãñ Î ¦ º¡ü¸û ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ Ãì Ü Ú Å ÷. Å ¡º¢ òÐ ô ¦ À ¡Õ û 2.2 ¸ ñ 3. ±Ç ¢ ¨ Á  ¡É ¦ º¡ü¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ Å ¡ì¸¢ Â í ¸¨ Ç Å ¡º¢ ô À ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ à Š¡º¢ ô À ÷.1 ± Ø Ð Å ¾ü¸¡É ¬  ò¾ À ¢ üº¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.5.

Šâ Å Ê Å õ.6 ¸ ñ ¸¨ Ç Ô õ ¨ ¸¸¨ Ç Ô õ ´ Õ í ¸¢ ¨ ½ ìÌ õ À  ¢ üº¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.2.3 ¦ º¡ü¸û Á üÚ õ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ÷¸¨ Ç ± Ø Ð Å ÷. ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 3.1. 71 . 3. « ¨ ÁôÒ ¬ ¸¢  ŠüÚ ¼ ý à ö ¨ Á  ¡¸ ± Ø Ð Å ÷.7 ¦ À ý º¢ ¨ Ä Ó ¨ È ¡¸ô À ¢ Ê òÐ § ¸¡Î ¸¨ Ç Ô õ § ¸¡Ä í ¸¨ Ç Ô õ Å ¨ ÃÅ ÷.2.2 ºÃ¢  ¡É Ó ¨ È. 3. 3. 3.4 ± Ç ¢ ¨ Á  ¡É Å ¡ì¸¢ Â í ¸¨ Ç ô À ¡÷òÐ ± Ø Ð Å ÷.1.1 ¾Á ¢ ú ± Ø ò Ð ¸¨ Ç ± Ø ¾ « È¢ Å ÷.2 ¾ Á ¢ ú ± Ø òÐ ¸ ¨ Ç î ºÃ¢  ¡É Ó ¨ È ¢ ø ± Ø Ð Å ÷.3 ¦ À ý º¢ ¨ Ä î ºÃ¢  ¡¸ô À ¢ Ê òÐ Å ¨ ÃÅ ÷.2. 3. þ ¨ ¼ ¦Å Ç ¢ .1. 3.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ 3.2.

4 Å ¡ ¨¸ ¿¡ ¾¡ ¨À Á¡ §À ¡ 2.º¡¾ õ ¿¸õ .¸¡Î º¾ õ .5 ± Ä ¢ ¿¡ö ²÷ â¨ É Ó Ê ¸ø Àø 2.2.5.¦ º¡ü ¸ Ç ï º¢ Âõ Å øÄ¢ Éõ 1.3.3 « ý É õ « õÁ¡ ¿ò ¨ ¾ ¿ñ Î Á Ãõ Áñ ¦Àñ þ ï º¢ þ íÌ « íÌ ºí Ì ÁíÌ ¾í Ì þ ¨ ¼Â¢ Éõ 1.1.7.4.4 ² ý ± ¾ü Ì ± ôÀÊ ± ¾ É ¡ø ± ô § À ¡Ð ±ùÅÇ × 1.7.7 À Ê .¾ ¡Ê Á Î .À ¡Ê ¾Ê .7.4 À ¡Á ¡ À ¡ô À ¡ ¬ Ê ¬ ¨¼ Á ¡Ê « õÁ¡ ¦ À â  º¢ È¢  ¬ Î ÀÊ À ¡Î « ½ ¢ ÀÊ « ÆÌ Å£ Πţ Î 2.8.5 « õ Á ¡ « ôÀ¡ À ¡ð Ê ¾ ¡ò ¾ ¡ « ñ ½ ñ ¾í ¨ ¸ ¾õ À ¢ 1.¿¡¸õ 1.4.4.4.4.4 Ä ð Î ¾ð Î ¸¢ ðÎ ±ðÎ Íð Î Àð Î À¢ ðÎ ¦ ¸ï Í ¦ ¸¡ï Í Àï Í 2.4 Å ð ¼ õ ºÐ Ãõ ¦ ºù Å ¸õ Ó ì§ ¸¡½ õ Ó ð¨ ¼ Å ÊÅ õ 1.7: Ì ¨ ÃìÌ õ À¢ Ç¢ Úõ ¸÷ƒ¢ìÌõ ¸ò Ð õ ¸¨ É ìÌ õ º£ Úõ 1.4.3  ¡ú « Å÷ þÅ÷ ³Â¡ Ì Ãø Å Ãõ ÀÆ õ ÀÄ õ ã ¨Ç 1.4.Á ¡Î ¸Î .3 ¸ô À ø ¸ð Î ¸ð ¼ ¼ õ ¾ð Î ¾í ¨ ¸ À óÐ À õ À Ãõ Àð ¼ õ « Èõ Å¢ ÈÌ þ ÈÌ ¸ñ ¦Á ø Ä ¢ Éõ 1.6 Å ½ ì¸õ Áý É ¢ ì¸× õ ¾Â × ¦ ºö Ð Å ¡Õ í ¸û « Á Õ í ¸û ¦ ºø Ö í ¸û ¾ ¡Õ í ¸û 2.5 ¦ À â  ôÀ¡ ¦ À â  õÁ¡ º¢ üÈôÀ ¡ º¢ ò ¾¢ Á ¡Á ¡ « ò¨ ¾ 1.6 ¾ ñ Î Àû Ç ¢ ¸¢ ½ Ú § ºÅ ø « ½ ¢ ø ¦ ¸¡ìÌ ±Õ ¨ Á .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN. SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam 75 .

2. Basar (Melihat) c. Wujud (Ada). berwuduk dan melakukan pergerakan solat.beriman kepada rasul . berkuasa d.beriman kepada hari Akhirat .1)Menyebut enam Rukun Iman (PI 1. huruf hijaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan.beriman kepada hari Akhirat .1.2) Menyatakan enam Rukun Iman dengan bimbingan . Sirah Rasulullah dan melafazkan Dua Kalimah Syahadah. pengampun c. Basar (Melihat).beriman kepada malaikat .1)Menyebut sifat wajib Allah: a. Murid juga dapat mengenal asas bahasa Al Quran.3) Menyebut nama-nama Allah (Asma’ul Husna) a.beriman kepada Allah .0)Akidah (PI 1.beriman kepada kitab . murid dapat mengetahui asas Rukun Iman. pengasih dan penyayang b.beriman kepada malaikat .)Mengetahui Rukun Iman (PI 1. c. Qudrat (Kuasa) (PI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN. Sikap dan Nilai khususnya komponen Pendidikan Islam. murid dapat bersuci.1.beriman kepada Qada dan Qadar (PI 1.1. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 1. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. Sama’ (Mendengar) d. Wujud (Ada) b. Rukun Islam. bijaksana (PI 1.2. Pada masa yang sama.2) Mengetahui Rukun Iman pertama: Beriman kepada Allah Pendidikan Islam 76 .beriman kepada rasul . b.2) Menyatakan sifat wajib Allah: a.2. Sama’ (Mendengar) (PI 1. SIKAP DAN NILAI – PENDIDIKAN ISLAM (PI) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Kerohanian. adil e.beriman kepada kitab .beriman kepada Qada dan Qadar .beriman kepada Allah .

(PI 2. malam).mengeluarkan zakat .2) Melakukan wuduk (PI 2. (PI 2.2) Menyatakan lima rukun Islam: . (PI 2.2.solat lima waktu .mengucap dua kalimah syahadah .3)Melakukan wuduk dengan betul dengan bimbingan.4) Melafazkan Kalimah Syahadah. tengah hari.tempat solat (PI 1. (PI 2.mengucap dua kalimah syahadah .mengerjakan ibadah haji (PI 1. (PI 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PI 1.buang air kecil .2)Menunjukkan had anggota wuduk (PI 2.2) Melafazkan Dua Kalimah Syahadah dengan maknanya. Pendidikan Islam 77 . (PI 2.1)Menyebut nama solat.3)Menyatakan nama dan waktu solat.2.3) Mengetahui Rukun Islam.berpuasa di bulan Ramadhan .4.3.tubuh badan .1)Mengenal anggota wuduk (PI 2.buang air kecil .mengeluarkan zakat . Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 1.2.1) Menyebut cara bersuci daripada hadas: .1.0) Ibadah (PI 2.4.1) Menyebut lima rukun Islam: (PI 1.4) Melakukan wuduk dengan tertib dengan bimbingan (mengikut urutan) (PI 2.buang air besar (PI 1.solat lima waktu . (PI 2.buang air besar (PI 2.mengerjakan ibadah haji .1) Bersuci dari najis.2.1) Melafazkan Dua Kalimah Syahadah dengan bimbingan.1.pakaian . petang.1.3.berpuasa di bulan Ramadhan .2) Menyatakan cara bersuci daripada hadas: .3.3. (pagi.3) Menyatakan cara menjaga kebersihan .3)Mendirikan solat.

4)Menceritakan peristiwa kelahiran Rasullullah S. (PI 4. (PI4.Sabar .W.datuk (Abdul Muttalib) .Hamdalah (PI 4.Rajin (PI 4.W.Basmalah . .A.bapa (Abdullah) .A. (PI 3. (PI 4.1.A. (PI3.Bercakap benar . .W.3.ibu . (PI 3.2)Menyatakan bilangan rakaat (PI 2.1.A. Amanah b.4)Menyatakan bilangan rakaat solat lima waktu.W.2.2.2) Melakukan amalan seharian mengikut adab seperti melafazkan doa.1) Mencontohi akhlak Rasullullah S.bapa (PI 3. rajin.penerang hati .ibu (Aminah) . iaitu sabar.2)Memberi contoh akhlak Rasullullah S.1.5)Melakukan pergerakan solat dengan betul mengikut tertib dengan bimbingan.A. solat lima waktu.0)Sirah (PI 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 2.A. Fatonah (bijaksana) (PI 4. dan ahli keluarga baginda yang terdekat .3.W.1.3.bapa saudara (Abu Talib) (PI 3.3)Menyebut nama Rasulullah S. (PI 2. bercakap benar.menaiki kenderaan Pendidikan Islam 78 .1. a.1)Menyebut akhlak Rasullullah S.1) Mengetahui Sirah Rasullullah S.1)Melafazkan .5)Melafazkan doa .0)Akhlak (PI 4.W. Siddiq (bercakap benar) c.W.A. bijaksana dan amanah.2)Menyebut nama ahli keluarga baginda yang terdekat.1.1)Menyebut nama Rasullullah S.

selepas makan/minum (PI 4.2.11)Menyatakan adab menghormati: .10)Melafazkan doa masuk dan keluar tandas (PI 4.masuk tandas .guru .2.semasa makan/minum .ahli keluarga .2.baik dan berkhasiat (thoyyiban) (PI 4.2)Menyatakan adab dengan bimbingan : .8)Membezakan makanan : .2.keluar tandas (PI 4.sebelum makan/minum .rakan sebaya Pendidikan Islam 79 .9) Menyatakan adab : .3)Menyatakan adab dengan bimbingan: .2.2.keluar tandas (PI 4.halal dan haram .ibu bapa .2.2.7)Melafazkan doa sebelum dan selepas makan (PI 4.sebelum makan/minum .2.selepas makan/minum (PI 4.masuk tandas .6)Menyatakan adab : .4)Menyatakan adab: .semasa makan/minum .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 4.menghormati ibu bapa (PI 4.

7)Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan – baris atas (fathah) – baris bawah (Kasrah) – Baris hadapan (Dhommah) (PI 5.5)Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal Alif. (PI 5.2.4)Mengenal pasti setiap huruf jawi.1.2. .1.1)Menyebut huruf-huruf jawi dengan bimbingan.3)Mengenal pasti bentuk huruf jawi.2.2)Menyebut huruf-huruf jawi (PI 5. wau dan ya (PI 5. bimbingan.2.5)Menyebut huruf hijjaiyah. .1.6)Mengenal pasti bentuk huruf (PI 5.8)Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa AlQuran dengan sebutan yang betul.2.1)Menyebut huruf hijjaiyah dengan (PI 5.4)Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa AlQuran dengan sebutan yang betul.Quran Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 5. (PI 5.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PI 5.1.1.3)Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan – baris atas (fathah) (PI 5.1) Mengetahui bahasa Al. (PI 5.2)Mengenal bentuk huruf hijjaiyah hijaiyah (PI 5.Nombor 1 hingga 10 (PI 5.1.Anggota badan (PI 5.1.Nombor 1 hingga 10 .2)Mengetahui huruf jawi (PI 5. Pendidikan Islam 80 .0)Asas Bahasa Al Quran dan Tulisan Jawi (PI 5.

Al Fatihah .Al Ikhlas (PI 5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 5.2)Menghafaz surah Al.An Nas .Quran di bawah: .2. (PI 5.1)Menghafaz surah Al. wau dan ya.Al Ikhlas .Quran : .3.3.Al Fatihah .Al Falaq (PI 5.6)Membunyikan huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal Alif.3) Menghafaz beberapa surah dari juzu’Amma Pendidikan Islam 81 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN. SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN MORAL Pendidikan Moral 83 .

2) Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid dengan bimbingan. menghormati. kepada Tuhan menghormati kepercayaan pelbagai kaum. (PM 4.1.1.3) Menyatakan Tuhan adalah pencipta alam.1) Membantu (PM 2. penghargaan dan sumbangan yang diterima. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah dengan bimbingan. (PM 3.1.1) Mengucapkan terima kasih Berterima Kasih sikap berterima kasih. baik hati. berdikari. berterima kasih.2) Memberi bantuan kepada ahli keluarga.1) Menyatakan bahawa Kepercayaan Mengetahui dan manusia adalah ciptaan Tuhan. (PM 3.1. (PM 1.0) (PM 4. Pendidikan Moral 84 . (PM 2. (PM 3. hemah tinggi serta kesederhanaan.1) Menjaga kebersihan. secara lisan atau bukan lisan atas . khasnya komponen Pendidikan Moral.1. kerajinan. kasih sayang.0) Baik (PM 2.1. (PM Hati 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KURIKULUM KEROHANIAN. sekolah dan orang lain.3) Menjaga kebersihan. keadilan.PENDIDIKAN MORAL (PM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Kerohanian.4) Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid.1. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 1. berdisiplin.0) (PM 1. murid boleh mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan. kerjasama. (PM 1. (PM 4.1) Mengamalkan (PM 4. Sikap dan Nilai. warga sekolah dan orang lain.1.2) Membezakan ciptaan Tuhan dan rekaan manusia.1.1) Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran kelas. kejujuran.2) Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah. toleransi. keberanian.1.0) Bertanggungjawab (PM 3.1) Memberi bantuan kepada ahli ahli keluarga.1. warga keluarga dan warga sekolah. (PM 3. (PM 3. bertanggungjawab. bantuan yang diterima. SIKAP DAN NILAI .1) (PM 1.

(PM 6. (PM 6. (PM 5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 5.3) Menunjukkan cara menghormati orang dewasa.1. dengan bimbingan (PM 5. (PM 5.1.4) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa. rakan dan masyarakat setempat.0) Hemah (PM 5. (PM 5.4) Melafazkan tutur kata yang bersopan.1) Menunjukkan cara orang dewasa.1) Beradab (PM 5.2) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa dengan bimbingan. rakan menghormati orang dewasa. (PM 6.2.1.2.2.0) Hormat (PM 6.1) Menunjukkan tingkah laku tinggi sopan dalam pergaulan yang bersopan dalam pergaulan seharian seharian.2) Menyatakan dan menunjukkan taat dan hormat kepada ahli keluarga.1.3) Menunjukkan tingkah laku yang bersopan dalam pergaulan seharian.2.1. (PM 6. rakan dan dan masyarakat masyarakat setempat dengan bimbingan. setempat.2) Melafazkan tutur kata yang bersopan dengan bimbingan.1.5) Menyatakan cara-cara bertingkah laku sopan. (PM 6.3) Menyatakan sebab mengapa perlu hormat kepada ahli keluarga.1) Menghormati (PM 6.2) Menghormati (PM 6.1) Menunjukkan taat dan hormat -menghormati anggota keluarga. Pendidikan Moral 85 . (PM 6.1.1. (PM 6. kepada ahli keluarga.

1.6) Menyata dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri.1.1.4) Berani bercakap dengan yakin menggunakan ayat yang mudah.1) Mengenal sikap jujur melalui Kejujuran Mengamalkan sikap simulasi dan cerita. keluarga dan disayangi. keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan. (PM 7.2) Mengamalkan sikap adil dalam sesuatu aktiviti seperti permainan. (PM 9.1.1.1.2) Memohon maaf apabila keluarga. sekolah.2) Bercerita tentang kebaikan ahli keluarga. jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli (PM 10.1) Mengamalkan sikap adil sikap adil dalam dengan bimbingan guru dalam sesuatu perlakuan seharian.0) (PM 8. orang di sekeliling.1) Bercerita tentang orang yang diri.1.1) Berani mencuba sesuatu Keberanian dengan yakin di tugasan yang baru.0) Sayang Kasih (PM 7.1.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 7. (PM 7. (PM Keadilan 8.3) Berani melibatkan diri dalam aktiviti.7) Mengenali keistimewaan diri dan menunjukkan bakat. rakan dan melakukan kesalahan. guru. (PM 9.3) Mengenal pasti tindakan yang jujur dalam cerita yang didengar.1. (PM 9.1.4) Mengamalkan sifat jujur pada diri dan rakan.0) (PM 10. (PM 10.1. aktiviti seperti permainan.0) (PM 9. . (PM 7. keluarga dan orang di sekelilingnya.1) (PM 10. (PM 9.1.1) Mengamalkan (PM 8.3) Menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri.1) Menyayangi (PM 7.4) Menyatakan sebab perlunya menyayangi keluarga. (PM 8. Pendidikan Moral 86 .1. (PM 7.1.1) Berinteraksi (PM 9. (PM 7. (PM 10.5) Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga.2) Berani bertutur menggunakan ayat yang mudah. (PM 7. (PM 10.1.1.

1) Kerjasama Mengamalkan sikap kerjasama dengan rakan. (PM 13.0) (PM 11.1.2) Menjayakan aktiviti secara berkumpulan.1.0) (PM 12.1. (PM 11. jiran dan masyarakat setempat. (PM 13.2) Mengamalkan sifat rajin dalam pengurusan diri dan menjalankan tugasan.1.1) Melakukan aktiviti secara berkumpulan.0) (PM 13. (PM 12.1.5) Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dengan rakan.3) Menyatakan faedah bekerja secara kumpulan. (PM 12. rakan dan guru.1.4) Menyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat secara kumpulan.1) (PM 13.2) Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan.1) Mengamalkan sikap berjimat Kesederhanaan Mengamalkan sikap cermat dalam penggunaan barang berjimat cermat dalam keperluan dengan bimbingan guru.1. Pendidikan Moral 87 . (PM 12. (PM 12. jiran dan masyarakat setempat. penggunaan barang keperluan. (PM 12. (PM 11.1.1) Menunjukkan sifat rajin dalam pengurusan diri.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 10. (PM 12.1.1. (PM Kerajinan 11.1) Mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan harian.

2) Mengamalkan sikap tolak menggunakan barang dan peralatan di ansur dengan rakan dalam situasi dalam kelas.0) (PM 14. (PM 16.0) (PM 15.1.1) Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuan seharian. (PM 16.2.2. Pendidikan Moral tidak semestinya diwujudkan sebagai aktiviti yang khas. tertentu.1.1) Mengamalkan sikap berdikari dalam pengurusan diri. (PM Berdikari 15. (PM 14.0) (PM 16. (PM 16. (PM Toleransi 14.1.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa menjalankan aktiviti kumpulan.2.3) Mematuhi arahan guru atau ketua kumpulan. tidak kira semasa pengajaran dan pembelajaran.1. (PM 16. (PM 14. Pendidikan Moral 88 . rehat dan semasa makan.1) Bersedia menunggu giliran.1) Saling berkongsi dalam (PM 14. Nota: Pendidikan Moral diterapkan sepanjang masa murid berada dalam prasekolah. (PM 15.2) Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya.1. rutin pagi.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 14.2) Mematuhi arahan yang ditentukan di kelas atau di sekolah. (PM 14.1.1) Menguruskan diri sendiri (PM 15.2) Menguruskan diri sendiri dengan bantuan.1) Berdisiplin Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas.4) Mematuhi peraturan kelas. tanpa bantuan.1) Mematuhi arahan guru. (PM 16.

6. 5. Baik Hati o Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas. 2. Keadilan o Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah. Keberanian o Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah. 7. Berterima kasih o Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa. 8.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Senarai Nilai Moral dan Penerangannya: 1. Pendidikan Moral 89 . Hemah tinggi o Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian. 3. Bertanggungjawab o Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. Kepercayaan kepada Tuhan o Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan agama masingmasing selaras dengan prinsip Rukun Negara. 4. Kasih sayang o Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. sumbangan atau pemberian. 9. Hormat-menghormati o Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan.

16.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 10. 13. 12. sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup. Toleransi o Kesanggupan bertolak ansur. besikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan. Kerajinan o Usaha yang berterusan. Kejujuran o Bercakap benar. Pendidikan Moral 90 . Kerjasama o Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama. bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara. Berdikari o Kebolehan untuk mengurus diri dan menjalankan tugas yang diberikan. 15. 14. Berdisiplin o Mengikut arahan guru dan peraturan yang ditetapkan serta boleh melengkapkan tugas yang diberi. 11. Kesederhanaan o Besikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KETRAMPILAN DIRI PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI Perkembangan Sosio emosi 91 .

3) Mengenali emosi orang lain.1) Menceritakan dengan bimbingan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira. murid lebih berkeyakinan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. (PSE 1.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan.2.1) Menerima pandangan dan membaca emosi orang lain dengan bimbingan. tingkahlaku. Perkembangan Sosio emosi 92 . sedih. marah.2) Mengenal pasti dengan bimbingan tindakan alternatif untuk mengurus emosi. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 1.4) Mengenal pasti tindakan alternatif untuk mengurus emosi.2.3) Menyatakan sesuatu yang disukai dan yang tidak disukai.2. (PSE 1. sedih. sedih. (PSE 1. berkebolehan untuk mengawal emosi sendiri. (PSE 1. (PSE 1.1) Mengenali Mengenali dan emosi sendiri. takut.3.1. Mengurus Emosi Sendiri.2) Menerima pandangan dan membaca emosi orang lain. tingkahlaku.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG: KETRAMPILAN – PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) Selepas melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tunjang Ketrampilan – Perkembangan Sosioemosi. sedih. (PSE 1. (PSE1. (PSE 1. (PSE 1. mempunyai konsep kendiri yang positif. (PSE 1.1.1) Menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan. (PSE 1. marah.2) Mengenal pasti jenis-jenis emosi gembira.0) (PSE 1. (PSE 1. takut dan marah.1. lukisan. lukisan.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira.2) Mengurus emosi sendiri. murid akan lebih mengenali emosi sendiri dan emosi orang lain. takut.1. (PSE 1.6) Menyatakan emosi mengikut situasi. (PSE 1.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.2.3. Di samping itu. takut dan marah.1.1.

1) Menunjukkan sifat positif seperti: .berdikari .2)Membina semangat dan sikap yang positif. (PSE 1.2)Menunjukkan kepuasan terhadap pencapaian kendiri.3.4) Menerangkan perbezaan emosi antara individu (PSE 2.setia kawan . (PSE 2.2) Menunjukkan semangat dan sifat positif seperti: .1.4)Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan.berkeyakinan .3) Menyatakan perasaan orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku.berdikari . (PSE 2. (PSE 2.berkeyakinan .2.1)Bersikap positif tentang kebolehan kendiri.1. (PSE 2.1.kecindan Perkembangan Sosio emosi 93 .2.perpaduan/kekitaan . (PSE 2.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan (limitation) kendiri.0) Mencapai Emosi yang Positif (PSE 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 1.sabar . (PSE 2.1)Membina konsep kendiri.1.sabar .belas kasihan .3.tolong-menolong .empati (PSE 2.kecindan .

(PSE 2.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain.3. (PSE 2.1)Mengawal emosi dalam situasi yang tidak menyenangkannya dengan bimbingan guru (frustration and disappointment). (PSE 2.1)Bertutur dengan yakin dengan bimbingan guru.3)Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis. (PSE 3. perasaan dan pandangan orang lain.4)Membina kebolehan mengawal diri. (PSE 3.3.3.2)Bertanya dengan yakin dengan bimbingan guru. (PSE 2.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PSE 2. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 2.4)Bertutur dengan penuh keyakinan. (PSE 2. (PSE 2.1.3. menyanyi dan berlakon dengan bimbingan guru.4)Menyatakan keperluan orang lain mengikut situasi dan bertindak sewajarnya.2)Menyatakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkannya.5)Bertanya dengan penuh keyakinan.2)Mengawal emosi dalam situasi yang tidak menyenangkannya (frustration and disappointment).3.1)Menunjukkan kepekaan terhadap keperluan orang lain.3.8)Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis. (PSE 3. (PSE 2. (PSE 3. Perkembangan Sosio emosi 94 .4.4.1.1.3)Membina keyakinan untuk berkomunikasi.4.7)Bercerita dan memberi pendapat.0)Membina Kemahiran Sosial (PSE 3. (PSE 2. (PSE 2. menyanyi dan berlakon. (PSE 3.3. (PSE 2.1)Memahami keperluan.6)Berinteraksi dengan yakin.1.3)Menyatakan cara mengawal diri dalam situasi yang tidak menyenangkan. (PSE 2.

7)Menceritakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkannya dan bertindak sewajarnya.4) Menunjukkan kemahiran bagaimana untuk menyertai sesuatu permainan yang sedang berlaku degnan bimbingan (play entry).1.2) Bertolak ansur dan bekerjasama semasa menjalankan aktiviti.2. pakaian. barangan dan peralatan. (PSE 3. Memulangkan barang selepas meminjam.2.1.2. contohnya: .8) Menunjukkan kemahiran play entry Perkembangan Sosio emosi 95 .8)Berkomunikasi secara adab dan tertib.2. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam.6)Menyatakan kelainan dan kepelbagaian keperluan dalam masyarakat seperti makanan. (PSE 3. (PSE 3. (PSE 3.5) Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah.1) Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah dengan bimbingan. c. (PSE 3.2.1.3) Berkongsi barangan dan peralatan seperti permainan. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain..2) Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi. (PSE 3.Berjabat tangan dan bertanya khabar (PSE 3.7) Berkongsi idea. (PSE 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 3.2. makanan.6) Menghormati hak orang lain seperti: a. (PSE 3.2. (PSE 3.1. tempat tinggal dan lain-lain. (PSE 3. b.3)Mematuhi etika sosial dalam perhubungan.2. (PSE 3.

10) Menepati masa dan janji. (PSE 3. 3.2.3) Menyelesaikan konflik yang berlaku semasa aktiviti kelas. Nota: 1. Ia tidak semestinya diwujudkan sebagai aktiviti khas.2)Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 3.Bergaul dan berinteraksi dalam komuniti .2. (PSE 3.3. 2. Perkembangan Sosio emosi 96 .9) Menyesuaikan diri dengan keadaan atau situasi tertentu.1)Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif dengan bimbingan. (PSE 3.Bersikap positif dan yakin pada diri . (PSE 3.Menunjukkan kepuasan kepada pencapaian sendiri Seorang murid yang mempunyai kemahiran berkongsi dapat:  Bersikap sensitif terhadap keperluan orang lain  Menghormati hak orang lain  Menyertai aktiviti main (able to enter into play)  Menyelesaikan konflik antara rakan melalui kaedah seperti perundingan (negotiation).3. Standard Pembelajaran dalam tunjang sosio emosi diterapkan sepanjang masa murid berada di kelas prasekolah. Seorang murid yang mempunyai konsep diri yang positif dapat:: .Menerima kekuatan dan kekurangan sendiri .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN Fizikal dan Estetika 97 .

1) Menggunakan jari untuk mengoyak bebas. murid boleh melakukan kemahiran motor halus dan asas kemahiran motor kasar dengan cara yang betul. (PFK 1.1. (PFK 1. (PFK 1. (PFK1.1. (PFK1. (PFK 1. Fokus Standard Kandungan (PFK 1.14) Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek.1.7) Menggunakan jari untuk memicit.1. (PFK 1. (PFK 1.1.1. (PFK 1.6) Menggunakan jari untuk menggentel. (PFK 1. (PFK 1.12) Mengggunakan jari untuk menjentik. (PFK 1.10) Menggunakan tangan untuk memintal.1.0) Perkembangan Motor Halus Fizikal dan Estetika 98 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA – PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN (PFK) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika. (PFK1.1.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk.9) Menggunakan jari untuk mengoyak bahan mengikut rupa bentuk.1. (PFK 1.13) Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol.2) Menggunakan tangan untuk merenyuk(crush) kertas.1. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK1.1.11) Menggunakan jari untuk merenjis.3) Menggunakan tangan untuk meramas (mix).1.1. khasnya komponen perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan.8) Menggunting dengan cara yang betul.1) Melakukan kemahiran motor halus.1.5) Menggunakan jari untuk mencubit. membina tabiat menjaga kebersihan fizikal diri dan kebersihan persekitaran serta menjaga keselamatan diri. (PFK 1.4) Menggunakan tangan untuk menguli.1.

cawan. balang).2. (PFK 1.2.2.3) Menggunakan tangan untuk menzip dengan bimbingan.4) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki. baju.2.12) Menuang air dari jug ke dalam bekas pelbagai bentuk (Contoh bekas: botol.7) Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk dengan bimbingan. (PFK 1. (PFK 1.6) Menuang air dari cawan besar ke dalam bekas besar (Contoh bekas: baldi.10) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan. (PFK1. Fizikal dan Estetika 99 .2.14) Menyurih menggunakan templet atau objek. (PFK 1.2) Melakukan kemahiran kordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor halus.13) Memakai tali pinggang dengan bimbingan.2.2. (PFK 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PFK 1.5) Menggunakan jari untuk menguntai objek bersaiz besar dengan menggunakan tali besar.2.2. butang cangkuk). (PFK 1. beg. (PFK 1.8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz (termasuk butang katup. (PFK 1.11) Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali.2) Menggunakan jari untuk membutang bersaiz besar. (PFK 1. (PFK 1.2.1) Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian. gelas). (PFK 1.2.2.9) Menggunakan tangan untuk menzip seluar. (PFK 1.2. besin.2. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 1.

1.15) Melompat pelbagai aras dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan lakuan yang betul. (PFK 2.5) Berlari bebas pelbagai arah.1.1) Berjalan dengan postur dan teknik yang betul. (PFK 2.1.1. (PFK 2. (PFK 2.1.7) Melompat dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan teknik yang betul. (PFK 2.1.2) Berjalan ke hadapan. (PFK 2. (PFK 2.14) Merangkak dengan lakuan yang betul di ruang tertentu.1.11) Berjalan dengan pundi kacang di atas kepala.1.9) Berjalan mengundur dengan lurus.3) Berjalan dan mengimbang badan di atas garisan atau tali di atas lantai.10) Berjalan dan mengimbang badan di atas bangku panjang yang rendah.17) Berketengteng dengan lakuan yang betul. (PFK 2.16) Berjengket beberapa langkah ke arah tertentu.1.1.1. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2.1.1. ke sisi ke kiri dan ke kanan.12) Berlari dengan lakuan yang betul dalam jarak tertentu.1.0) Perkembangan motor kasar Fizikal dan Estetika 100 .1) Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2.8) Naik dan turun tangga dengan berpegang kepada pemegang.1.1. (PFK 2. (PFK 2.4) Berlari dengan lakuan yang betul.6) Merangkak dengan lakuan yang betul.1.13) Berlari ke arah yang ditentukan. (PFK 2.

(PFK 2. (PFK 2. (PFK 2.1.2.1.2) Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor.7) Mengimbang badan dengan berdiri sebelah kaki. (PFK 2. (PFK 2. Fizikal dan Estetika 101 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2.2. menelentang dan meniarap dengan postur yang betul. (PFK 2.2.8) Berjengket setempat. (PFK 2.2.9) Melompat setempat.18)Melompat dengan halangan pada aras yang rendah. (PFK 2.20) Naik dan turun tangga.1.6) Berbaring sambil angkat kaki.22) Membuat pergerakan menggunakan seluruh anggota badan (Contoh: bermain dengan gelungsur.21) Berkawat kaki dengan lakuan yang betul.1) Membuat pergerakan tangan mengikut arahan seperti menghayun tangan. menarik tali dan lain-lain. (PFK 2. buaian dan lain-lain permainan luar).2) Duduk dengan postur yang betul.2.19) Skip menggunakan lakuan yang betul. jongkang-jongkit.3) Baring. (PFK 2.2.1. (PFK 2. (PFK 2.5) Membuat pergerakan tangan secara simulasi seperti menolak kotak.4) Menoleh kepala secara perlahan ke kiri dan ke kanan.2. (PFK 2. (PFK 2.1.2.2.

7) Melempar objek seperti gelung ke skital. (PFK 2.3.10) Mendongak dan menunduk kepala secara perlahan. (PFK 2.3.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2.10) Membawa objek dalam sudu sambil berjalan.9) Melantun dan menangkap objek (contoh: bola besar) dengan kedua belah tangan. (PFK 2.4) Melambung objek lembut dengan menggunakan satu tangan. (PFK 2.3. Fizikal dan Estetika 102 .5) Menyambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan.3.1) Melambung objek lembut dengan menggunakan dua tangan.8) Menggolek objek ke sasaran.3. (PFK2.6) Membaling objek lembut ke sasaran menggunakan satu atau dua belah tangan. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2.3.3.3. (PFK 2.3) Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan kemahiran motor kasar. (PFK 2.2.3 )Membaling objek bersaiz besar dan lembut ke sasaran menggunakan dua belah tangan. (PFK 2.3.2) Menyambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan.

(PFK 4.1.1) Menjaga (PFK 3.4) Menjaga kebersihan pakaian.0) (PFK 3.2. (PFK 3.1.1.1. Kesihatan Fizikal kebersihan diri. (PFK 3.7) Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi. (PFK 4. (PFK 4.1) Memakai pakaian yang bersih. (PFK 3.1. (PFK 3. Fizikal dan Estetika 103 .2) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan dengan bimbingan.1.1.2) Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat.1) Menjaga kebersihan. karbohidrat) yang sesuai mengikut waktu makan.2. (PFK 3. (PFK 4.6) Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri.3) Mencuci tangan dengan cara yang betul.2) Menggosok gigi dengan cara yang betul dengan bimbingan.4) Mengenal makanan yang rosak dan basi.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan.1. (PF 3.1.1. (PFK 3.1) Mengenal makanan yang berkhasiat.3) Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. (PFK 3.1) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri dengan bimbingan.2.2) Menyatakan waktu makan. (PFK 3.1. (PFK 3.0) (PFK 4. (PFK 3. Kesihatan Persekitaran (PFK 4.2. (PFK 3. (PFK 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 3.5) Menggosok gigi dengan cara yang betul.1.5)Menyatakan jenis makanan (protein.4) Menggunakan tandas dengan cara yang betul.2.8) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri.

(PFK 4. (PFK 4.1.2.8) Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki.7) Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih. taman permainan d. (PFK 4.2) Mengenal tingkah laku yang membahayakan berdasarkan cerita yang didengar seperti berlari dengan gunting.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan.9) Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan. (PFK 5.3) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan dengan bimbingan.0) Keselamatan (PFK 5.1) Mengenal objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di rumah dan sekolah.1) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit dengan bimbingan guru (Contoh: menutup mulut bila bersin dan batuk). cucuk besi ke dalam soket. (PFK 4.1. (PFK 4. tempat awam Fizikal dan Estetika 104 . sekolah c.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 4.1.2.1. (PFK 5.1. rumah b. (PFK 5.1) Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya.2) Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit. (PFK 5. (PFK 4.1.1.1.3) Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a. sesuai dan kemas. (PFK 4.2) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit (Contoh: menutup mulut bila bersin dan batuk).

nama ibubapa.2. nama prasekolah. kecederaan atau penderaan.4) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat dengan bimbingan guru. (PFK 5. (PFK 5. nama ibu atau nama bapa.2.2. (PFK 5. lari dan memberitahu orang dewasa.7) Memberitahu orang dewasa apabila berlaku kecemasan. (PFK 5. (PFK 5.2. (PFK 5.2.8) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat. lari dan memberitahu orang dewasa.2. lokasi tempat tinggal dan nombor telefon keluarga. (PFK 5.1. tempat dan situasi Fizikal dan Estetika 105 . banjir.2. serta nama prasekolah. (PFK 5.4) Mengenal pasti situasi yang membahayakan seperti lantai licin.3) Menjaga keselamatan diri dengan bimbingan.2.6) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 5.5) Menyebut nama sendiri.5) Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian.1.9) Menyatakan cara menghindari sumber. kebakaran. (PFK 5.2) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan bimbingan guru dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit.1) Menyebut nama sendiri. jalan raya. (PFK 5.2.2) Mengamalkan langkah keselamatan diri. (PFK 5.

3. asertif adalah mengatakan ’tidak’.3. (PFK 5. alatan elektrik b. tempat sunyi f. (PFK 5. benda tajam c. melintas jalan raya e.3.2.7) Mengamalkan sikap asertif bila menghadapi situasi yang tidak selamat.2) Mengenal sentuhan yang selamat dan tidak selamat. lari dan memberitahu orang dewasa bila Fizikal dan Estetika 106 . tempat awam (PFK 5.3) Mengamalkan sikap asertif faraj.3. (PFK 5.6) Mengenal dan menceritakan tentang contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat.8) Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali.3. (PFK 5. (PFK 5.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang merbahaya. dubur. dan mulut.1) Mengenal anggota sulit dengan bimbingan guru.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ yang membahayakan seperti: a. payudara situasi yang tidak selamat. (PFK 5.3. (PFK 5. alatan permainan d. Nota: Anggota sulit yang dirujuk adalah: zakar.3.4) Mengetahui cara mengelak Contoh tindakan diri daripada orang yang tidak dikenali.5) Mengenal anggota sulit. (PFK 5. (PFK 5. dengan bimbingan bila menghadapi punggung. (PFK 5.3) Menjaga kehormatan diri.10) Menjaga keselamatan diri.3.

5. Mata dan kepala hendaklah sentiasa fokus ke hadapan. 6. Langkah kaki hendaklah berselang seli dengan pergerakan hayunan tangan. Fizikal dan Estetika 107 . Berlari dengan tangan dihayun bertentangan dengan kaki. Lutut diangkat separas pinggang. Semasa mendarat lutut fleksi untuk serap daya. Berlari di atas bebola kaki. Melompat dengan dua kaki dan mendarat juga dengan dua kaki. Melangkah dengan sebelah kaki. 3. b. Ayun tangan ke hadapan dan belakang. 2. Hujung jari kaki hendaklah sentiasa menghadap ke hadapan. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ Nota: 1. b. c. c. diikuti melangkah dengan kaki yang sebelah lagi. Berjalan dengan lakuan yang betul a. a. Berlari dengan lakuan yang betul. a. Skip dengan lakuan yang betul a. Tangan dihayun untuk mendapatkan ketinggian dan jarak. c. 4. Kepala dan mata menghadap ke hadapan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan menghadapi situasi yang tidak selamat. Menapak dan melompat dengan kaki yang sama. b. b. Merangkak dengan lakuan yang betul Berketengteng (hop)dengan lakuan yang betul Melompat dengan lakuan yang betul. c. d.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fizikal dan Estetika 108 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI Fizikal dan Estetika 109 .

(KTI 1. berkebolehan menghasilkan karya kreatif secara bersendirian dan juga secara kumpulan serta berkebolehan untuk apresiasi seni. (KTI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA – KREATIVITI (KTI) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika.1.1.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan. murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran tentang bahan dan teknik dalam penghasilan karya seni. muzik dan pergerakan kreatif.1) Menggunakan 1.0) pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni (Aplikasi seni).1. secara khasnya komponen Perkembangan Kreativiti. Nota: Guru perlu memperkenalkan warna kepada murid dahulu. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. Seni Visual (KTI (KTI 1.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus. (KTI 1. (KTI 1.1) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus dengan bimbingan guru.1. Aktiviti seni merangkumi seni visual. rujuk Tunjang Sains dan Teknologi Fizikal dan Estetika 110 .3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya.1.

2. bulat. (Ekspresi kreatif). (KTI 1.2. (KTI 1. Contoh: bunga.2.4) Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. (KTI 1. (KTI 1.2. segiempat.2. (KTI 1.2. (KTI 1.2.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik dalam membuat corak dan rekaan. Nota: Guru perlu beri peluang kepada murid menzahirkan idea sendiri untuk berkarya Fizikal dan Estetika 111 .2.1) Menyurih(trace) rupa geometrik segitiga.2.2) Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya. (KTI 1.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.5) Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti.2) Melukis rupa organik (rupa yang tidak mempunyai garisan yang tepat dan selari). (KTI 1. (KTI 1. bujur.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. bulat.3) Menghasilkan karya kreatif yang mudah melalui pelbagai aktiviti menggambar.2.13) Menghasilkan kraf traditional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai. (KTI 1. (KTI 1.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1. awan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1.2. (KTI 1. bujur.2.6) Melukis rupa geometrik iaitu segitiga. segiempat.

(KTI 1. Nota: Lagu yang dipilih perlulah sesuai dengan umur dan kematangan murid. Hmm. (KTI 2.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.1. (KTI 2.La) (KTI 2.3)Menunjukkan apresiasi seni (KTI 2.3.2)Menyatakan pandangan secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan.9) Menyanyi lagu mengikut tempo. (KTI 1.1.1.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). (KTI 2. (KTI 2.4) Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan jelas.5) Menyanyi lagu yang mudah dengan perasaan dan ekspresi. (KTI 2.3. Fizikal dan Estetika 112 .4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.7)Menghayati benda yang dilihat.6)Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran dan alam semula jadi seperti tidak mengotorkan alam sekitar.1.3) Menyanyi lagu yang mudah mengikut tempo (iaitu: cepat dan lambat).3.1.. (KTI 1. (KTI 2.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik. (KTI 1.1.1)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. (KTI 2. (KTI 2.2) Menyanyi lagu yang mudah dengan iringan muzik. (KTI 2. disentuh dan didengar. (KT 2.1.0)Muzik (KTI 2.1.5)Menyatakan pandangan secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan.3.3.7) Menyanyikan melodi. (KTI 1.3.3)Menunjukkan penghargaan hasil kerja sendiri dan rakan seperti menyimpan hasil kerja sendiri .1) Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi.1) Menyanyikan melodi mudah (Contoh. (KTI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1..1.1. (KTI 1.10) Menyanyi dengan sebutan yang jelas.1.3.

2. tepuk tangan.2) Memainkan alat improvisasi bagi mengiringi nyanyian dengan bimbingan guru.2.3.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi. (KTI 2.3.2.8) Memainkan perkusi mengiringi muzik.4) Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai (kuat-lembut). (KTI 2. petik jari) (KTI 2.2.1.1) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi dengan bimbingan (penerokaan melibatkan bunyi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2. (KTI 2.2. kesan bunyi dll) (KTI 2.3) Memainkan perkusi dengan iringan muzik dengan bimbingan.2.6) Memainkan perkusi mengikut tempo (laju-lambat) (KTI 2.3) Mengambil bahagian dalam aktiviti penerokaan bunyi. (KTI 2.3.3.1) Mengecam bunyi perkusi dan menamakan jenis alat yang dibunyikan. (KIT 2.5) Memainkan perkusi dengan beat yang konstan. puisi) Nota: Bahan improvisasi bukan alat muzik tetapi menghasilan muzik.2. marakas.2.7) Memainkan perkusi dengan iringan muzik.4) Memainkan alat improvisasi bagi menghasilkan muzik atau mengiringi nyanyian. (KTI 2. (KTI 2. (KTI 2. (KTI 2.5) Menghasilkan bunyi untuk memberi kesan kepada situasi (contoh: cerita. kerincing. contohnya tempurung Fizikal dan Estetika 113 . drum) (KTI 2.13) Menyanyi dengan gerakan.2) Mengambil bahagian dalam aktiviti memainkan perkusi. (KTI 2. irama. (KTI 2.2) Menghasilkan bunyi perkusi badan. (KTI 2. (Contoh: castenat. (hentak kaki.1.6) Menyanyi lagu yang mudah dengan gerakan.3.

4.4) Menyatakan perasaan terhadap muzik yang didengar.4.4.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik.7) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik meggunakan alat seperti riben.2) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik dengan bimbingan guru.4. tali. (KTI 2.4.bersemangat (KTI 2.4.9) Mengenal elemen dan alat muzik(had kepada gendang.3) Mengenal elemen muzik dengan bimbingan:  kuat – lembut (dinamik)  cepat – lambat (tempo)  tinggi – rendah (pic)  panjang – pendek (irama)  sedih – gembira – bersemangat (mud) (KTI 2. (KTI 2. (KTI 2.10) Bercerita(talk about) tentang muzik yang diperdengarkan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2. (KTI 2.4. (KTI 2. (KTI 2.4.4.8) Mengenal elemen muzik:  kuat – lembut  cepat – lambat  tinggi – rendah  panjang – pendek  sedih – gembira .6) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. gelung rotan. (KTI 2.4. alat bertali) dalam muzik yang diperdengarkan. (KTI 2.4) Menunjukkan apresiasi Muzik Fizikal dan Estetika 114 .1) Membuat gerakan anggota badan mengikut lirik lagu.

(KT 3. gurisan. capan. (KT 3. (KTI 3.1)Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreatif. mozek. catan.1. kolaj.1. Nota: 1.6) Berlakon dengan menggunakan props.2) Berlakon dengan menggunakan props contoh scarf. (KT 3. gosokan. cetakan.0) Drama & Gerakan Kreatif (KTI 3. resis.3) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang.8) Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan. mozek. pakaian seragam.1.1. puppet dengan bimbingan guru. masa dan tenaga. (KT 3. percikan. (KT 3. resis. (KT 3.1.5) Main peranan mengikut imaginasi. o Untuk murid 5+: lukisan. percikan.4. cetakan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2. catan.1. masa dan tenaga dengan bimbingan. Contoh aktiviti menggambar yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: lukisan.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. montaj. (KT 3. (KT 3. gosokan.1) Main peranan mengikut imaginasi dengan bimbingan. capan.11)Mengenali lagu dan muzik dari pelbagai budaya di Malaysia. kolaj. Nota:Guru perlu memberi peluang kepada murid untuk menunjukkan ekspresi diri menerusi pergerakan kreatif dan drama. stesilan.4) Mengenal tarian daripada pelbagai budaya Malaysia. Fizikal dan Estetika 115 .1.1. gurisan.

resis. catan. renjisan. lukisan. model. topeng muka. kolaj 3. stabail. resis. kolaj. o Untuk murid 5+: pualaman. tiupan. titisan. capan. lukisan. catan. renjisan. model. cetakan. Contoh aktiviti bentuk binaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: mobail.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2. origami Fizikal dan Estetika 116 . topeng mata. o Untuk murid 5+: mobail. titisan. capan. ikatan dan celupan. percikan. tiupan. Contoh aktiviti membuat corak dan rekaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: ikatan dan celupan (tie and dye). diorama. boneka. cetakan. lipatan dan guntingan. percikan. boneka.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK Sains dan Teknologi 117 .

nipis). murid boleh menjalankan penyiasatan mudah dengan bimbingan.1.1) Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran. perubahan warna awan pada cuaca berlainan). bimbingan. (ST 1. mempraktiskan penaakulan dalam penerokaan yang mudah.1. (ST 2.1) Menunjukkan sikap sistematik.6) Memerhati dan mengenalpasti bentuk-bentuk di persekitaran.1) Mempamerkan sikap saintifik.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KURIKULUM: SAINS DAN TEKNOLOGI (ST) – AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Sains dan Teknolog i. mempraktiskan kemahiran proses sains asas. (ST 1.2) Memerhati dan mengenal bentuk-bentuk di persekitaran dengan bimbingan.1. serta mempertingkatkan sikap ingin tahu. (ST 2. Fokus Standard Kandungan (ST 1.1) Memerhati and mengenal warna-warna di persekitaran. (ST 2.0) Sikap saintifik Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 1. bekerjasama.Awal Sains dan Awal Matematik. (ST 2.1. (ST 2. bertanggungjawab dengan bekerjasama.3) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz (besar dan kecil). kecil. panjang.1. pendek. (ST 2.8) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan. tinggi. rendah.1.1.1. (ST 2.2) Menunjukkan sikap sistematik.5) Memerhati perubahan warnawarna di persekitaran (Contoh: perubahan warna daun pada musim berlainan.1. (ST 2.0) Kemahiran Saintifik Sains dan Teknologi 118 . bertanggungjawab. tebal.4) Memerhati dan bercerita secara verbal tentang pemerhatian yang telah dibuat. (ST 2.1. (ST 2.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenal saiz (besar.

2) Membanding dan mengasingkan makanan mengikut rasa (manis. straw. panjang dan pendek) b. (ST 2. lebih pendek).2) Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai. Bentuk (ST 2.2) Membandingkan berat objek (lebih berat. Berat (berat dan ringan) Sains dan Teknologi 119 . (ST 2. Warna b. pasir basah dan pasir kering.1. (ST 2. masin). Tekstur (licin dan kasar) c.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan. Saiz (besar dan kecil.3) Membanding dan mengelaskan objek.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2.3.2. (ST 2.2. masam. (ST 2.1.2.3. pasir dan lumpur.3) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: a. (ST 2.2. batu dan pasir). (ST 2. (ST 2.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objekobjek yang diperhatikan (Contoh objekobjek: butang yang berlainan corak.1) Membandingkan panjang objek (lebih panjang. buku). lebih nipis). tapak kaki. (ST 2.3) Membandingkan ketebalan objek (lebih tebal.4) Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai (Contoh unit bukan piawai: jengkal.1) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: a. lebih ringan).

(Contoh objek: belacan.3.3. masam. Sains dan Teknologi 120 .6) Mengumpulkan objek-objek mengikut bau. sabun. ikan kering.5) Mengasingkan makanan mengikut rasa (manis. kenderaan mengikut bilangan roda). daun pandan). (ST 2.4) Mengumpulkan objek-objek yang mempunyai dua ciri yang sama: a. Saiz dan bentuk (Contoh: segitiga hijau. Warna dan bentuk b.8) Membanding dan mengumpulkan objek mengikut ciri yang dikenalpasti (Contoh objek: pakaian seragam mengikut jenis pekerjaan. (ST 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2. pakaian tradisional mengikut kaum. (ST 2. masin. pahit.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan. bulat kecil) (ST 2.3. tawar).3.3.

Nota: Membuat ramalan adalah menggunakan bukti dan pengalaman yang lepas untuk menyatakan apa yang mungkin berlaku. betis. dagu. kening.0) Menyiasat Alam Hidupan (ST 3. lutut. tumit.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian. siku.5.1) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian yang mudah seperti:  Menyejukkan minuman yang panas (ST 2.1) Mengenalpasti bahagian tubuh badan utama (kepala. kuku). Bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat).1) Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan. Sains dan Teknologi 121 .5) Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara handson.1. bahu. mata.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan (lidah. dada. hari akan hujan).5. pusat. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 2. lepas (Contoh aktiviti: Objek mana yang akan tenggelam dan timbul. rambut. (ST 3. tangan).4. bibir. (ST 2. mulut.1) Membuat ramalan tentang (ST 2. (Contoh aktiviti:  Mengeringkan baju yang basah  Membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya  Membersihkan air yang kotor menggunakan pasir). pipi. (ST 3. perut. kaki.4) Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas. telinga. (ST 2. jari.1. gigi. hidung. (ST 3. dahi.4. paha.2) Membuat ramalan apa yang cuaca (Contoh: bila kelihatan awan akan berlaku berdasarkan pengalaman mendung.

1) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbimbing: a. lidah. bunga.1. hidu (ST 3.2) Meneroka alam sekitar menggunakan organ deria. warna b. (ST 3.2) Membandingkan bunga berdasarkan ciri berikut: a.1) Membandingkan daun berdasarkan ciri berikut: a. hidung. saiz c. warna b.3. pendengaran c. penglihatan b.6) Memerhati dan mengumpulkan bunga daripada persekitaran sekolah dan kediaman mereka mengikut ciri berikut: a.2) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka: a.2.3. sentuhan d. (ST 3. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 3. bentuk e.3. warna b. saiz c. hidu (ST 3. kulit) dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini. telinga. saiz c. (ST 3. warna. pendengaran c.3) Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan iaitu daun. saiz Sains dan Teknologi 122 . bau (ST 3. buah serta pertumbuhan anak benih. (ST 3. urat daun (ST 3. (ST 3. penglihatan b.5) Memerhati dan mengumpulkan daun daripada persekitaran sekolah dan kediaman mengikut ciri berikut: a.2. tekstur d. sentuhan d.3) Mengenal pasti organ deria (mata.3.3. bentuk b.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Nota: Murid tidak perlu mengeja nama bahagian badan yang disenaraikan.3) Memerhati dan bercerita tentang sayur-sayuran dan buah-buahan yang biasa dijumpai.

itik-kolam. berbiji (ST 3.5) Mengecam tempat tinggal haiwan (Contoh: kucing-rumah.4. burung-pokok). (ST 3.8) Memerhati dan mengumpulkan buah-buahan yang biasa dijumpai mengikut ciri warna dan berbiji (ST 3.4. cara pergerakan. kitaran hidup haiwan jinak yang biasa dijumpai. yang sebenar) (ST 3.4) Memerhati ikan dalam akuarium dan menceritakan tentang saiz dan warna ikan. (ST 3. kerbausawah.3.3. dijumpa dalam buku. (ST 3.3) Memerhati dan meniru pergerakan haiwan (Contoh pergerakan: (ST 3. (ST 3.2) Mengecam bunyi haiwan yang biasa dijumpai. ditayangkan melalui program television dll).9) Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak benih dari segi ketinggian dan pertambahan daun dengan bimbingan.4. katak-air dan darat. lembu-padang.3. warna daun b.1) Menamakan haiwan yang biasa dijumpai (dalam kehidupan harian.4) Memerhati dan bercerita (Nota: Perekodan boleh dibuat melalui dengan bimbingan tentang percambahan lukisan dan bukan menggunakan bunga biji benih dan pertumbuhan anak benih.4.7) Memerhati dan mengumpulkan sayur-sayuran mengikut ciri berikut: a. ikan-air. jenis makanan. habitat. ayamreban.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 3. Sains dan Teknologi 123 .3. (ST 3.4.4) Menjalankan penerokaan ke atas ciri.

haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan).1. (ST 3.4. Nota: Perekodan boleh dilakukan dalam bentuk gambar atau lukisan. mengikut habitatnya.7) Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan utamanya (Contohnya: haiwan yang makan daging.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ terbang. (ST 4.0) Menyiasat Alam Bahan (ST 4. kepingan plastik tidak menyerap air). (ST 3. (ST 4.1. (ST 4.1. (ST 3.2) Memerhati proses perubahan keadaan air daripada ais kepada air dan wap air.1) Meneroka sifat umum bahan.1.6) Mengumpulkan haiwan menyusur. Sains dan Teknologi 124 .4) Mengasingkan bahan kepada yang boleh menyerap air dan yang tidak boleh menyerap air (Contoh: kapas menyerap air.4.3) Mengasingkan bahan kepada yang boleh larut dalam air dan yang tidak boleh larut dalam air (Contoh: garam dan gula larut dalam air.5) Menjalankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas objek. kertas meyerap air.4. pasir tidak larut dalam air) (ST 4. berjalan.1) Memerhati dan mengumpulkan objek kepada yang tenggelam dan timbul.1. (ST 4. melompat. berenang).8) Memerhati dan menceritakan kitaran hidup haiwan yang biasa dijumpai. merangkak. (ST 4.

(ST 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 4. cuaca berangin dan hari hendak hujan).1. (ST 5.1.7) Membanding dan membezakan tekstur bahan (Contoh: pasir kering dengan pasir basah.6) Menjalankan penyiasatan terbimbing tindakan magnet ke atas magnet lain.0) Menyiasat Alam Fizikal (ST 5.1.1.1) Menghasilkan bayang-bayang menggunakan pelbagai objek. (ST 5.1. pelangi dan bayangbayang.1) Meneroka fenomena alam yang biasa dijumpai seperti cuaca.4) Menjalankan aktivtiti membentuk pelangi. (ST 5.5) Memerhati dan merekod bayang-bayang objek pada waktu berbeza dalam sehari.1.6) Membandingkan panjang bayang-bayang setiap murid pada masa yang sama. (ST 5.3) Membandingkan aktiviti yang biasa dijalankan dalam cuaca yang berbeza. (ST 5. permukaan yang licin dengan permukaan yang kasar).2) Memerhati dan menceritakan bentuk dan warna awan pada cuaca yang berbeza (Contoh: awan pada hari panas. cuaca mendung. Sains dan Teknologi 125 .1.1. (ST 5. (ST 5.

1) Menyusun objek mengikut kriteria berikut: a. tidak sama.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak. (ST 6.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 6. (matching equal and unequal groups) . kasut dengan sarung kaki. (ST 6. sama b. Kecil ke besar b. lebih atau kurang.1. (ST 6.1) Memadankan objek 1:1. sarung tangan. Nipis ke tebal dan sebaliknya Sains dan Teknologi 126 .0) Pengalaman Pranombor Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 6. Rendah ke tinggi d.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a.3) Membuat seriasi mengikut satu ciri. (ST 6. (ST 6. (ST 6.1.3. Pendek ke panjang c.2.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring.2) Membandingkan kuantiti objek. (ST 6.1) Memadankan objek berpasangan yang sama seperti kasut.1.

(ST 7. (ST 6.4) Mengecam corak berulang dan membina pola. (ST 6. (ST 7.8) Menulis nombor 1-10 mengikut cara yang betul.4.7) Membilang secara menaik 110 dan menurun 10 -1. (Contoh: 2 – dua) (ST 7. (ST 7.5) Memadankan angka 1 -10 dengan bilangan objek yang betul.4. Sains dan Teknologi 127 .6) Menyurih angka 1-10.1.3) Membilang objek 1 . (ST 7. (ST 7.1.4.1.4) Melengkapkan corak berulang yang diberi.1) Memahami nombor 1-10 (ST 7.2) Meniru corak berulang menggunakan objek seperti blok.4) Menggunakan bentuk seperti titik untuk mewakili bilangan objek.1.1.1) Mengecam corak berulang di (ST 6.1.2) Memadankan angka 1 hingga 10 dengan nama nombor secara lisan.1) Menyebut nama nombor 1 hingga10 (rote counting).0) Konsep Nombor (ST 7. persekitaran.1. (ST 7.4.10. (ST 6. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 6.4.1. (ST 7. manik.3) Mengecam corak berulang di persekitaran dengan bimbingan.5) Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 6.

(ST 7.1) Membilang sepuluh sepuluh.3) Menulis 10-20.1) Menulis angka sifar.3) Mengetahui maksud sifar (Sifar adalah kosong/tiada nilai).3. (ST 8.3.1) Membilang terus dari 10 hingga ke 20 (counting on) (ST 7.2.12 dengan 13 (13 adalah 1 lebih daripada 12) dan seterusnya (ST 7. (ST 7. (Nota: Operasi tambah adalah gabungan dua set objek) (ST 7.1.2.3.2) Menyebut sifar.1) Menyatakan hasil tambah dua himpunan objek. (ST 7.3) Memahami nombor 10-20.10 dengan 11 (11 adalah 1 lebih daripada 10) . (ST 8.2) Membandingkan: .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 7.2) Mengetahui sifar Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 7.1) Memahami operasi tambah dalam lingkungan 10. (ST 7.2) Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor sehingga nilai 10 (Counting all and Counting on) Sains dan Teknologi 128 . 30. 40 dan 50.4. (ST 7.2. (ST 8.0) Operasi Nombor (ST 8.4) Memahami siri 20.1.

1.4) Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tambah (+) dan sama dengan (=).2) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tolak. (ST 8.1. Contoh: Ambil dua gula-gula daripada Sains dan Teknologi 129 .2) Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10.6) Menyelesaikan masalah operasi tambah menggunakan objek konkrit (solve number stories).2.2. (ST 8.1. (ST 8. (ST 8.7) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tambah dalam bahasa harian dengan bimbingan guru.1. (ST 8. (Contoh ayat matematik: (2+2=4) dibaca sebagai dua tambah dua sama dengan empat) (ST 8.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 8.3) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tambah. (Contoh: Dua ekor ikan ditambah dengan dua ekor ikan lagi menjadi empat ekor ikan). (ST 8.5) Menyatakan ayat matematik operasi tambah secara lisan.1)Mengeluarkan objek dari himpunan dan membilang baki.1.

(ST 9.1) Mengecam duit yang berlainan nilai.2.2.5) Menyelesaikan masalah operasi tolak menggunakan objek konkrit. (ST 9.1.1.3)Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tolak (-) dan sama dengan (=).2) Menyusun nilai wang mengikut tertib/urutan. (solve number stories) (ST 8.4) Menyatakan ayat matematik operasi tolak secara lisan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ empat gula-gula tinggal dua gula-gula. (ST 9.6) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tolak dalam bahasa harian.0) Nilai wang (ST 9. Contoh: Ayat Matematik (4-2=2) dibaca sebagai empat tolak dua sama dengan dua.1.2.2. (ST 8. (ST 8.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (ST 8. Sains dan Teknologi 130 . (ST 9.

2) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (pagi.3 )Meletakkan objek pada kedudukan yang diarahkan.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 10. dalam).2) Mengecam bentuk segitiga. Sains dan Teknologi 131 . malam).1) Mengecam bentuk segitiga.0) Konsep Waktu (ST 10. petang.1) Mengetahui kedudukan objek dalam ruang. luar.1. (ST 10. belakang. (ST 11.1. (ST 11.1. (ST 11.1. segi empat tepat dan segi empat sama. bulat. (ST 10. (ST 11.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan (Contoh: Isnin.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam.2. (ST 10.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun. bulat. (ST 10.3) Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah. jam 12 tengah hari). Selasa).1. (ST 11.2. (ST 11.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang (depan. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok.2. (ST 11. (ST 10. (ST 10. atas.2) Mengetahui bentuk yang biasa dijumpai di persekitaran.1) Menyusun peristiwa mengikut urutan masa.0) Bentuk dan Ruang (ST 11. segi empat yang terdapat di persekitaran.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (Contoh: jam 7 pagi. bawah.1. (ST 11.1.1) Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian.1.2) Mengenalpasti anggota badan kiri dan kanan.

(ST 13.1) Membina penghubung antara dua objek.2) Menghidupkan komputer (switch ON) dan menutup komputer (switch OFF.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 12.3) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri. (ST 12. shut down) menggunakan urutan yang betul dengan bimbingan guru.2) Membuat pelbagai binaan menggunakan pelbagai bahan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaanya (Contoh bahan: blok. (ST 13.1.1.3) Menggunakan tetikus untuk klik dan dwi klik (double click).0) Pembinaan(const ruction) (ST 12.3.1) Mengenalpasti bahagianbahagian komputer (monitor.3. tetikus.2. (ST 12. (ST 12.0) Penggunaan ICT (ST 13.1) Membina penghubung antara dua objek/binaan dan memberi alasan mengapa penghubung itu dipilih (ST 12.1. unit sistem).3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh.2) Membina lingkungan.1) Membina satu lingkungan yang lengkap.3. (ST 12. (ST 12. (ST 13. (ST 13.1.4) Bersikap positif dalam Sains dan Teknologi 132 . papan kekunci.1) Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika.1. pasir). (ST 12. (ST 13.1) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan binaannya dengan bimbingan.

iaitu nama o Contoh: 1 dibaca sebagai satu. (ST 13. Nota: 1) Konsep nombor mempunyai tiga aspek: a) Ordinal.5) Bekerjasama dengan kawan dalam bilik darjah semasa menggunakan komputer.1) Menggunakan perisian melukis dan mewarna untuk membuat gambar menggunakan bentuk asas dan warna. tertib o Contoh: Nombor 1 adalah tempat pertama. (ST 13.) Menggunakan CD dan VCD untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran.1. nombor 2 adalah tempat kedua b) Kardinal. (ST 13.3) Menggunakan ICT untuk meningkatkan pembelajaran. 2 dibaca sebagai dua d) Nombor: berapa banyak Sains dan Teknologi 133 . (ST 13.3. iaitu nilai o Contoh: 2 adalah lebih besar daripada 1 c) Nominal. iaitu kedudukan.2)Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT yang sesuai. (ST 13.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ menggunakan ICT.2.

Nama nombor: satu.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2) Perbezaaan antara angka dan nombor. 1. Angka adalah simbol.3 b. a. tiga Sains dan Teknologi 134 . dua.2.

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEMANUSIAAN Kemanusiaan 135 .

Pada masa yang sama murid akan lebih memahami budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia dan seterusnya melibatkan diri dalam aktiviti dan perayaan komuniti pelbagai kaum.2) Menceritakan tentang diri sendiri (contoh: nama.2. Fokus Standard Kandungan Diri (KM 1.0) Saya (KM 1.1. Nota: Guru perlu memberi sokongan moral kepada murid untuk mengurangkan kesan negatif yang mungkin timbul hasil perbincangan kekurangan diri sendiri.1.2) Menyatakan kebolehan diri sendiri. (KM 1.1) Mengetahui tentang latar belakang/ sejarah diri sendiri Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 1.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEMANUSIAAN (KM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tunjang Kemanusian. (KM 1.3) Mengenal kekurangan diri sendiri.2.1) Menceritakan tentang diri sendiri dengan bimbingan (contoh: nama.2) Mengetahui kebolehan diri (KM 1. rakan. bangsa. umur. jantina. murid akan lebih memahami diri sendiri. Kemanusiaan 136 . Murid juga akan menyedari tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini dan seterusnya melaksanakan tanggungjawab ini. hubungan antara diri dengan keluarga. (KM 1.2. komuniti dan alam semula jadi. jantina).1) Menyatakan kebolehan diri sendiri dengan bimbingan. (KM 1. umur. hobi).3) Menceritakan pertumbuhan dan keperluan diri sejak lahir. (KM 1.1.

kakak. (KM 1.1) Menyebut nama sekolah dengan bimbingan.1.4) Menyebut nama sekolah.5) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas. abang.0) Saya dan Rakan (KM 3. ibu.1) Bercerita dengan bimbingan tentang rumah kediaman sendiri.2) Menceritakan salasilah keluarga terdekat.1. (KM 3. (KM 3. Kemanusiaan 137 .2) Bercerita tentang rumah kediaman sendiri.2) Mengetahui rumah kediaman diri. adik beradik).1.1) Mengetahui tentang rakan.2) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas dengan bimbingan. bapa. (KM 2. (KM 3. nenek.1) Menyatakan hak kanak-kanak dengan bimbingan.3. (KM 2. (KM 4.1.2) Menyatakan hak kanakkanak.0) Saya (KM 4. (KM 4.2. (KM 4.1) Bercerita dengan bimbingan tentang rakan. (KM 2. (KM 4.1) Mengetahui sekolah saya dan Sekolah (KM 4.3.1) Mengetahui keluarga terdekat dan Keluarga (datuk.1. nenek. ibu. (KM 2. (KM 1.2) Bercerita tentang rakan.1.3) Mengetahui hak diri sendiri Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 1. (KM 2. adik.3) Menyatakan tanggungjawab diri sebagai seorang murid. anak dan rakan. (KM 2.3.1.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (KM 1.1.1. (KM 2.1) Menyebut gelaran ahli keluarga terdekat iaitu: datuk. bapa.3) Menceritakan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga (ikut situasi keluarga).0) Saya (KM 2.2.

2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.3) Menyambut perayaan mengikut kaum di masyarakat Malaysia. (KM 5. (KM 5.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya. (KM 5. (KM 4. Deepavali. Tahun Baru Cina. (KM 5.3) Menyatakan faedah berkawan.1.1) Menyatakan perayaan yang terdapat di Malaysia (Contoh: Hari Raya.1.3.3. (KM 5.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas. (KM 5.  Menjaga kebersihan sekolah.  Menjaga kebersihan sekolah. Kemanusiaan 138 .3.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan. (KM 5. (KM 5.2) Menyatakan kaum di Malaysia.1.2.1.1) Bergaul mesra dan tolong menolong dengan bimbingan. (KM 5.1.3) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas.0) Saya (KM 5. (KM 5.1) Menyatakan kaum dalam masyarakat setempat. Hari Gawai.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 4.2) Mengenali ahli komuniti. (KM 5.1.2) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat dengan bimbingan.2.4) Bergaul mesra dan tolong menolong.1) Mengamalkan dan Komuniti semangat bermasyarakat (KM 5.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat. Krismas) (KM 5.1. Hari Keamatan.

(KM 6. kelapa).1.1) Melahirkan perasaan terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan. (KM 6. (KM 6. haiwan.3) Bercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada pelbagai vahan kegunaan manusia (Contoh: daun mengkuang. (KM 6.4) Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti:  Pertumbuhan dan pereputan pokok.2.3. (KM 6. sungai.4) Menjauhi diri daripada tempat-tempat yang telah tercemar.1. daun pisang.3. (KM 6.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 6.2.1) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air dan matahari kepada kehidupan manusia.0) Saya (KM 6. air terjun.2) Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air. (KM 6. (KM 6.1) Menghayati dan Alam Sekitar keindahan alam sekitar.2. (KM 6.3) Menjaga alam sekitar.1) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam dengan bimbingan (Contoh: menanam bunga). ladang.1.3) Bercerita tentang kepentingan menjaga alam sekitar. udara dan matahari kepada hidupan di dunia.1. hutan. Kemanusiaan 139 .3) Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai. (KM 6. angin. taman.  Perubahan cuaca (KM 6.2) Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar. (KM 6.3.2) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air.

Kemanusiaan 140 .2.1) Mengenal dan Warisan pakaian tradisional masyarakat Budaya Malaysia. (KM 7.0) Saya (KM 7. (KM 7. (KM 6.3.2) Bercerita tentang pakaian pelbagai kaum dalam masyarakat Malaysia. (KM 6. (KM 6.1) Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia di persekitaran.1. (KM 7.2) Melibatkan diri dalam tarian tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.2.1) Menyanyikan lagu kanakkanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia (lagu dengan lirik yang mudah) (KM 7.3.3.9) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi. (KM 7.2) Menghayati lagu dan muzik pelbagai kaum Malaysia. (KM 7.3.4) Mengenal alat muzik tradisional pelbagai kaum.6) Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar.3.3.1.2.5)Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia. (KM 6.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 6.7) Menjalankan aktiviti kitar semula.2. (KM 7.3 )Menyanyikan lagu kanakkanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia. (KM 7.2) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi dengan bimbingan guru.8) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam (Contoh: bina taman). (KM 6.

(KM 7. (KM 7.5. (KM 7.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum masyarakat Malaysia.1) Mengecam makanan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.4) Mengenal seni dan kraf tradisional pelbagai kaum Malaysia.6) Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum Malaysia. (KM 7. (yang mudah) (KM 7.2) Bermain permainan tradisional masyarakat pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 7.6.3) Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum Malaysia.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 7.1) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraftangan dan peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. popiah. (KM 7.7) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum Malaysia.2) Menyediakan makanan tradisional (Contoh: onde-onde.4.1) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya masyarakat Malaysia di persekitaran. (KM 7. lempeng pisang. (KM 7. (KM 7. dumpling).1) Bermain permainan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.5) Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaum Malaysia.2) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraftangan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.6.2) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di masyarakat Malaysia. cucur udang. (KM 7.3.1) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di komuniti setempat.4. jemput-jemput pisang.2.3.7. Kemanusiaan 141 .6. (KM 7.5. (KM 7. (KM 7. (yang mudah) (KM 7.3) Mencuba cara makan pelbagai kaum.7.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 7.

(KM 8. Kemanusiaan 142 . (KM 8. (KM 8. (KM 8.8) Menyatakan nama negeri sendiri.1.1.12) Menyanyikan lagu kebangsaan.6) Menamakan lagu kebangsaan Malaysia dengan bimbingan.1.13) Menyanyikan lagu negeri.1.1. (KM 8. (KM 8.1.1) dan Negara Menghormati lambang kebangsaan Malaysia dan negeri.3) Menamakan bendera Malaysia.5) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri dengan bimbingan. (KM 8.14) Menamakan bunga kebangsaan Malaysia. (KM 8.1. (KM 8.0) Saya (KM 8.1) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dengan bimbingan.1.11) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri.7) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dunia. (KM 8.1.1. (KM 8.1. (KM 8.4) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri dengan bimbingan.1. (KM 8.1.9) Mengecam bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri.2) Mengecam bendera Malaysia.1.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 8. (KM 8.10) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri.

5.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (KM 8.5.2) Bercerita tentang kebanggaan negara.1) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti:  Tandas lelaki dan perempuan (KM 8.3. (KM 8. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 8.4.1) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan. (KM 8. Perdana Menteri) dengan bimbingan. (KM 8. (KM 8.4) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia.5) Mengetahui keistimewaan negara.3.4.3) Mengetahui simbol awam.2. Kemanusiaan 143 .4) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.2) Mengenal pemimpin negara dan negeri. (KM 8.2) Menamakan Bapa Kemerdekaan.5.1) Mengenal pemimpin negara (DYMM Yang DiPertuan Agung. (KM 8. (KM 8.2.2) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti:  Tempat pembuangan sampah  Tanda lalulintas  Tempat untuk orang cacat (KM 8. (KM 8.4) Menyambut Hari Kemerdekaan.3) Bercerita tentang mercu tanda negara. (KM 8. (KM 8. (KM 8. (KM 8.2) Menghormati pemimpin.1) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia dengan bimbingan.4.4.5.3) Menyatakan tarikh Hari Kemerdekaan.

serunai. Parlimen. Contoh cerita rakyat pelbagai kaum: Sang kancil. Contoh lagu kanak-kanak pelbagai kaum masyarakat Malaysia: jong-jong inai. Bawang Putih Bawang Merah. Contoh tempat bersejarah Malaysia: Tugu Negara. belanga tanah. Sabah. pok amai amai. kipas padi. kisar. 9. memandang ke arah bendera bila lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan. periuk tanah. Contoh tindakan menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri: berdiri tegak semasa lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan. Perdana Menteri. suranggani. angklung. Kemanusiaan 144 . Pelbagai kaum di Malaysia merujuk kepada semua kaum di Semenanjung Malaysia. table dan simbal. Pak Pandir. Muzium. 2. 6. batu giling. simpan bendera dengan cara yang betul. 7. Contoh tindakan menghormati bendera kebangsaan: jangan memijak bendera. 10. 4. Contoh mercu tanda negara: Menara Kuala Lumpur. 5. Pemimpin negara dan negeri merujuk kepada: Yang Di Pertuan Agung. Sarawak dan Labuan. Contoh alat muzik tradisional pelbagai kaum Malaysia: kompang. Si Tanggang. dan juga lagu kaum lain di Malaysia. Menara Berkembar. kukur kelapa. nyiru. gendang. Contoh peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia: lesung.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Nota: 1. 3. gong. Menteri Besar/Ketua Menteri di negeri sendiri. Sultan/Raja/Tuan Yg Terutama Negeri. 8.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BAHAGIAN B MODUL BERTEMA Modul Bertema 145 .

muzik. seni. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tema Minggu Orientasi Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Hidupan Alam Hidupan Subtema Miggu Orientasi Perihal Diri Saya Anggota Badan Saya Keluarga Saya Sekolah Saya Kawan Saya Jiran Saya Kebersihan Keselamatan Diri Rumah Saya Emosi Diri Makanan Air Pasir Pakaian dan Aksesori Peralatan Haiwan Tumbuh-tumbuhan Modul Bertema 146 . Setiap modul subtema sebaik-baiknya merangkumi standard pembelajaran daripada pelbagai tunjang. Standard Pembelajaran ini dipetik daripada Bahagian A dokumen kurikulum ini. gerakan dan nilai murni sebaik-baiknya diserapkan ke dalam setiap modul bertema.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Modul Bertema Bahagian B dokumen Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KSPK) memaparkan cadangan tema dan subtema serta cadangan aktiviti yang sesuai untuk setiap subtema. Standard Pembelajaran yang berkenaan dengan subtema ini juga disenaraikan. Guru boleh menggubal kurikulum tema dan subtema lain yang sesuai untuk murid. matematik. Unsur bahasa. Jadual 1: Cadangan Tema dan Subtema Bil. Tema dan subtema yang disenaraikan dalam bahagian ini merupakan cadangan yang boleh diubahsuai oleh guru. drama.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bil. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Tema Alam Sekitar Alam Fizikal Dunia Teknologi Dunia Teknologi Dunia Teknologi Negara saya Negara Saya Negara Saya Negara Saya Subtema Sayangi Alam Sekitar Cuaca Kenderaan Kemudahan Awam Pembinaan(construction) Perayaan di Malaysia Kemerdekaan Negara Lagu dan Muzik Tradisional Seni. Kraf dan Peralatan Tradisional Modul Bertema 147 .

Perkembangan Fizikal  Pertandingan membutang pakaian Modul Bertema 148 . penghargaan dan sumbangan yang diterima. Perkembangan Fizikal dan Estetika (PFK 1.1.2) Menunjukkan sikap sistematik. Selamat pagi cikgu.1.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira. (Melodi : Happy Birthday)      Bercerita tentang diri sendiri. bekerjasama dan bertanggungjawab.2) Menceritakan tentang diri sendiri (contoh: nama. Sains dan Teknologi (ST 1. Main peranan memberi ucapan terima kasih kepada guru dan rakan-rakan. (termasuk butang katup. Pendidikan Moral (PM 4.takut dan marah Permainan mimik muka Penerokaan  Membawa pelajar melawat ke persekitaran sekolah.sedih. Keterampilan Diri (PSE 1. Kemanusiaan (KM 1. umur.1.2 8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz.sedih.2) Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan.takut dan marah. Bersoaljawab dengan murid berdasarkan gambar.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 2: Cadangan Aktiviti dan Standard Pembelajaran yang berkaitan dengan setiap Tema dan Subtema CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 1. BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI 1 Minggu Orientasi Minggu Orientasi Bahasa dan Komunikasi  Menyanyikan lagu ucapan selamat Cth: Selamat pagi cikgu. jantina.6) Mendengar ucap selamat dan memberi respons secara bertatasusila. Selamat pagi cikgu.1. Selamat pagi . Berlakon mengikut emosi -gembira . bangsa. hobi).1. Selamat pagi .butang cangkuk).

2) Menyatakan hak kanak-kanak. (KM 1.2. (KM 1.1) Menyatakan kebolehan diri sendiri dengan bimbingan. Main peranan sebagai ibu dan anak.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira. (KM 1. (KM 1. sedih.      Modul Bertema 149 . (KM 1. Meneka perasaan berdasarkan gambar mimik muka Main peranan dalam pelbagai situasi yang menunjukkan sikap jujur.2) Menyatakan kebolehan diri sendiri. takut dan marah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Muzik dan Pergerakan  Sing a simple song – „Good morning.1.hobi. (KM 1.1. Keterampilan Diri (PSE 1. Contoh: memulangkan barang yang dijumpai Membaca buku cerita tentang pemupukan nilai murni dalam diri kanak-kanak.3. bangsa.1.3. anak dan rakan.3) Menyatakan tanggungjawab diri sebagai seorang murid. kekurangan diri sendiri dan mencadangkan cara mengatasi kelemahan kendiri. rakan-rakan dan orang lain Kemanusiaan (KM 1.makanan kegemaran)  Bersoaljawab tentang kebolehan.2.2. keistimewaan. hobi).2) Menceritakan tentang diri sendiri(contoh : nama.3) Mengenal kekurangan diri sendiri.3) Menceritakan pertumbuhan dan keperluan diri sejak lahir.umur. Main peranan memberi bantuan kepada ahli keluarga. jantina. teacher‟ 2 Diri Saya Perihal Diri Saya Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang perihal diri (keluarga.

Pendidikan Moral (PM 2. (PM 6.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira.1.2. Begini caranya memakai baju.2.    Melengkapkan puzzle gambar-gambar emosi.sedih.kanakkanak dan dewasa) Menunjukkan bakat sendiri melalui pelbagai aktiviti seperti nyanyian. membaca dan lain-lain. (PSE 2.1.1.3) Menunjukkan cara menghormati orang dewasa. warga sekolah dan orang lain.. Bersoaljawab tentang aktiviti yang dilakukan pada hari semalam. Pergerakan dan Permainan  Menyanyi lagu ”Begini caranya memakai baju” Memakai baju. (PSE 1. sukan.1.4) Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan. tingkahlaku. rakan dan masyarakat setempat.2. Menyusun kad pertumbuhan (bayi.hari ini dan esok. Bercerita tentang hobi masa lapang  Seni Visual dan Kraf  Mencari dan menampal gambar berkaitan dengan aktiviti kegemaran sendiri..2) Memberi bantuan kepada ahli keluarga.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PSE 1. (PSE 1.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri.memakai baju. lukisan. lukisan. (PSE 2.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan.takut dan marah.1. Muzik.4) Mengenal pasti tindakan alternatif untuk mengurus emosi. (Melodi: This is the way)  Permainan `Pukul Berapa Datuk Harimau‟ Modul Bertema 150 .6) Menyatakan emosi mengikut situasi. (PSE 1. Kemas sekali.

1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PM 6.1. (PM 10. Menyanyikan lagu bertemakan nilai-nilai murni.1.2. m j12 tengah hari). sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok. (ST 10.1. Jaga kebersihan (Modul: This is the way)   Modul Bertema 151 .4) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa. membasuh muka. Membasuh muka.7) Menyanyikan melodi.1.1. Sains dan Teknologi (ST 10.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan.1.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam. Selasa) (ST 10.2) Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan.1. Kreativiti (KT 2.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti(Contoh: jam 7 pagi. Beginilah cara membasuh muka. (Contoh: Isnin.3) Mengenal pasti tindakan yang jujur dalam cerita yang didengar (PM 10. (ST 10. Nyanyian lagu `Tujuh Hari Dalam Seminggu‟ Contoh: Rajin Adik Rajin Nyanyian lagu tentang makanan kegemaran Contoh : Hey Nasi Goreng Nyanyian lagu menjaga kebersihan diri Contoh: Beginilah cara membasuh muka.4) Mengamalkan sifat jujur pada diri dan rakan-rakan (PM 15.

4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.5) Main peranan mengikut imaginasi. (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.7.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik. (KTI 2. (BM 2.1. (KT 3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1.6) Berlakon dengan menggunakan props.1. Modul Bertema 152 . (KT 3. (BM 2.9) Menyanyi lagu mengikut tempo.4.1. (BM 3.1. (BM 3.5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2.11.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.

2) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka: a.mulut bulatan kecil . bibir.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan iaitu: lidah.mata bulatan besar – kepala    Modul Bertema 153 . (PFK 1. pusat. (ST 3. (ST 3. tumit.2. kuku.   Menguli doh untuk membentuk model muka yang lengkap Mencubit kertas yang telah direndam di dalam air dan menampal kertas tersebut pada belon yang telah ditiup untuk menghasilkan topeng muka. kulit dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini.hidung bujur .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3. segitiga . dahi.2) Mengenalpasti anggota badan kiri dan kanan.1. bahu. hidung. betis.1. dagu.3) Mengenal pasti organ deria. Menggentel kertas tisu untuk menghasilkan gambar wajah dengan teknik kolaj. pipi. penglihatan b. mata.1. sentuhan d. lidah. kening.5) Menggunakan jari untuk mencubit. (ST 11. 3 Diri Saya Badan Saya Seni Visual dan Kraf  Melengkapkan gambar suai pasang bahagian tubuh badan manusia. perut. Menggunting kertas warna yang telah dilakarkan dengan bentuk berikut untuk membentuk muka. pendengaran c.1. peha. hidu Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 1.  Membentuk tubuh badan manusia menggunakan doh yang berbeza warna untuk anggota bahagian kiri dan kanan. lutut. dada. Melakar bentuk tubuh badan rakan yang berbaring di atas kertas mahjung.4) Menggunakan tangan untuk menguli. (PFK 1. siku.1.1.6) Menggunakan jari untuk menggentel. telinga.

4. (genggam jari 2 kali) Kalau anda gembira genggam jari.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 3. (PFK1.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. Muzik dan Pergerakan  Nyanyi lagu ‟Kalau Anda Gembira‟ Kalau anda gembira genggam jari.5) Menggosok gigi dengan cara yang betul.4. (KTI 2. (KTI 2.1. Perkembangan Fizikal  Menggerakkan anggota badan dalam aktiviti senamrobik.melompat 3 kali .melompat setempat . (PFK1.1. (PFK 1. (KTI 2.1.7) Menggunakan jari untuk memicit. Kalau anda gembira genggam jari.1.4. Modul Bertema 154 . Menggunting gambar manusia beranggota lengkap daripada kertas majalah dan menampalnya secara bertindih-tindih di atas kertas lukisan untuk menghasilkan montaj. (genggam jari 2 kali) Kalau anda gembira katakan pada saya.6) Menggerakkan anggota badan Melakar bentuk tapak tangan dan mewarnakannya.  Mengikut arahan guru untuk membuat pergerakan berikut: .5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik.1. (PFK 1.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk.5) Menggunakan jari untuk mencubit.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).6) Menggunakan jari untuk menggentel. (PFK 1. (KTI 2.melompat sambil menepuk tangan Kesihatan  Menggosok gigi dengan cara yang betul.1.4) Menggunakan tangan untuk menguli.1. Kreativiti (KTI 2.4) Menyatakan perasaan terhadap muzik yang didengar.

manis. ( Ulang lagi lagu ini dengan menggantikan nombor hingga 5 )  Menyanyi lagu. (KT 3. gelung rotan.tap.4. Tap.1. (Tukar lirik dengan nama-nama jari yang lain: telunjuk. satu jari. (genggam jari 2 kali) (Ulang dengan lain-lain perkataan)  Menyanyi lagu Jari.7) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik meggunakan alat seperti riben. Apa khabar hari ini. Ku letakkan di pinggang. tali. tunjuk bawah.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. kelingking ) Menyanyi lagu.1.1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Satu jari tap.4. Dan juga di bahu. ‘Mana Ibu’ Mana ibu. tap.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.  Modul Bertema 155 .Tap sambil membilang jari tangan dengan kiraan 1-5 secara menaik dan menurun.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. sini saya. ‘Anggota Badan’ Tangan ku di kepala.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. ( jari kanan ) Sini saya. (BM 2.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Tap. masa dan tenaga. Ku rapatkan di sisi. (KTI 2. Tunjuk atas.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Lagu: Jari Tap. sembunyi. Satu jari tap.7.tap. (BM 2. tap.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3. (BM 2. Sembunyi. (BM 3. mana ibu.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. Tap Satu jari.5. tengah. Apa khabar hari ini.

    Menyalin perkataan nama-nama bahagian badan di dalam lembaran kerja.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2. La.  Menyanyi sambil membuat gerakan Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang fungsi organ deria dan menampal gambar organ deria seperti mata. hidung. Tepuk tangan gembira. Ku angkat tanganku. (BM 4.la. Modul Bertema 156 .la.la.la. telinga dan lidah pada carta gambar wajah yang kosong. Menulis angka 1-5 satu persatu dengan betul di belakang kawan.la.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Penerokaan  Melawat dan meneroka persekitaran sekolah menggunakan organ deria dan merekod hasil lawatan dalam borang merekod yang disediakan. Bersoaljawab tentang alatan menggosok gigi.la. Membaca buku tentang bahagian badan. jemari ku menari.

telinga dan muka.Angkat tangan kanan . Melihat carta 7 langkah mencuci tangan yang betul Bersoaljawab tentang cara menjaga kebersihan tubuh badan yang lain seperti rambut. Pendidikan Islam  Melihat dan mengenal anggota wuduk dengan menggunakan kad gambar.Sentuh telinga kiri Modul Bertema 157 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Murid meneka bunyi yang dibuat oleh guru seperti bunyi tepuk tangan.    Menyentuh dan menyebut anggota wuduk masing-masing. kuku. hentak kaki dan ketuk meja. petik jari. gigi. Permainan  Pertandingan siapa cepat dalam mengikut arahan guru untuk melakukan gerakan seperti berikut : Contoh: .

4) Menyatakan sebab perlunya menyayangi keluarga. (PM 7.1.2) Bercerita tentang kebaikan ahli keluarga (PM 6. (PM 7. (PM 10.  Modul Bertema 158 . (KM 2.1.1. (PM 7. Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang peranan dan tanggungjawab ahli keluarga. berbincang tentang sebabnya perlu menyayangi keluarga dan bagaimana menunjukkan sifat kasih sayang kepada ahli keluarga Membina buku skrap yang menunjukkan suasana atau situasi berkasih sayang di dalam ahli keluarga.1. Pendidikan Moral (PM 7.   Melukis gambar rumah dan menceritakan tentang rumah tersebut.6) Menyata dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri.1.1.1.5) Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga.2. keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan.1.2) Bercerita tentang rumah kediaman sendiri. rakan dan guru. (KM 2. Membaca buku atau menonton video yang bertemakan keluarga. Mewarnakan gambar yang menunjukkan sikap hormatkan ahli keluarga Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 2.2) Menceritakan salasilah keluarga terdekat.3) Menceritakan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga(ikut situasi keluarga).   Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga. „Sayang Keluarga‟.2) Menyatakan dan menunjukkan taat 4 Diri Saya Keluarga Saya Seni Visual dan Kraf  Melengkapkan rajah salasilah keluarga terdekat dengan gambar sebenar.5) Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga.

1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Bersoaljawab tentang mengapa perlu sayang dan hormat kepada ahli keluarga. Bercerita tentang kebaikan setiap ahli keluarga terutamanya ibu dan bapa.     Modul Bertema 159 . Bercerita menggunakan kad situasi yang melibatkan ahli keluarga seperti bersalam dengan ibu bapa ketika hendak ke sekolah.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 3. makan bersama-sama ahli keluarga dan lain-lain lagi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN dan hormat kepada ahli keluarga. Mendengar cerita tentang akibat daripada bercakap bohong.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.2.4. (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Main peranan tentang sesuatu situasi yang melibatkan ahli keluarga dan memerlukan watak yang bercakap benar. (BM 2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1.1.7.11. (BM 3.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.5.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus.1. Kreativiti (KTI 1. (KTI 1.

(Contoh: jam 7 pagi. dalam. Bermain di taman permainan prasekolah Pertandingan mencuci pinggan dan cawan selepas makan.  Main peranan (cikgu-murid) secara berkumpulan.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. tengahari . belakang. Sains dan Teknologi (ST 10.1. jam 12 tengah hari) (ST 10.2) Mengecam bentuk segitiga.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun (ST 11. Bermain blok secara berkumpulan dan bekerjasama menghasilkan binaan bangunan. luar. (ST 2.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang: depan.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti.petang dan malam. bulat.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.6) Memerhati dan mengenal bentukbentuk di persekitaran (ST 11.1.   Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang aktiviti rutin yang dilakukan di sekolah seharian.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.   Permainan mencari benda tersembunyi. (ST 10.2. bawah. 5 Diri Saya Sekolah Saya Permainan  Permainan menggunakan waktu. (BM 4. apa yang dilakukan waktu pagi. segiempat tepat dan segiempat sama. (Isnin.1. Selasa) (ST 10. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok.2.1.1. atas. Modul Bertema 160 .1.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam.2.

Bermain teka nama alatan yang terdapat di dalam kelas. Mengenalpasti huruf vokal yang terdapat pada nama rakan. Menyusun buku dan mengemas pusat pembelajaran. kuning.2.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. lebih nipis). Kreativiti (KTI 1. biru. ungu. Membuat giliran murid yang bertugas membantu menyediakan peralatan di meja makan. Melakonkan situasi datang dan pulang dari sekolah. (ST 2. segiempat. Bersoaljawab tentang peraturan di dalam kelas dan mengetahui peranan setiap murid. bulat.1. Main peranan ketika ingin meminjam barang daripada kawan.2) Membuat pelbagai binaan ( menggunakan bahan seperti blok. merah jambu. (KTI 1. Berbual tentang gambar mengenai        Modul Bertema 161 . Menyebut nama guru.3) Membandingkan ketebalan objek (lebih tebal.2.3. (KTI 1.5) Memerhati warna-warna di persekitaran dan mengenalpasti warna merah.2.2) Membandingkan berat objek (lebih berat. putih. Membaca buku cerita kisah teladan berkaitan dengan menepati masa ke sekolah.1. (ST 12. bujur.3.2. hitam.coklat. jingga.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA    CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2. hijau.6) Melukis rupa geometri iaitu segitiga. lebih ringan). (ST 12.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh (ST 2. pasir ) mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya.

Penerokaan dan Lawatan  Mengecam warna-warna yang terdapat pada mural di sekitar sekolah . Melawat sekitar sekolah dan menyatakan dengan jelas nama / alamat sekolah secara lisan.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai kecederaan murid di sekolah. (BM 2.4) Menyebut nama sekolah.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1. Nyanyian lagu ‟Selamat Pagi Cikgu‟ Modul Bertema 162 . padang.4. perpustakaan )   Muzik dan Pergerakan    Menyanyi lagu 7 hari seminggu. (KM 4.5) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 2.5.1. Melawat dan membersihkan taman bunga Lawatan ke sekitar sekolah dan mengenalpasti bentuk-bentuk yang terdapat pada persekitaran. Kemanusiaan (KM 4.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. ketebalan dan berat barangan dalam kelas. Lawatan ke sekitar sekolah ( pejabat. Memperkenalkan lagu sekolah dan menyanyi dengan sebutan yang jelas. rekod dalam bentuk lukisan.    Membandingkan saiz.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. (BM 2. bilik guru. kantin.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya.1.1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas. (KM 4.1.  Menjaga kebersihan sekolah.

Sambung titiik-titik lakaran gambar bangunan sekolah. Melukis bentuk-bentuk geometri dan menggabungkannya menjadi sebuah bangunan.1.     6 Diri Saya Kawan Saya Seni dan Kraf  Memerhati rupa bentuk muka rakan dan melukisnya.7) Membilang secara menaik 1-10 dan menurun 10-1 Modul Bertema 163 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 3.7.2.11. (BM 3. Sains dan Teknologi (ST 7. Menggunting kertas manila menjadi bentuk bangunan sekolah. Seni dan Kraf  Membuat binaan bangunan menggunakan blok kayu    Mewarna gambar pemandangan sekolah dengan teliti dan kemas .2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 4. Melakar peta kedudukan sekolah menggunakan krayon. Membuat lipatan bentuk sekolah Membina pelbagai jenis bangunan yang berlainan saiz menggunakan kotak-kotak kecil.2.

Memulangkan barang selepas meminjam.1. dahi. pipi.1.1.  Berbual berdasarkan gambar situasi menolong rakan yang di dalam kesusahan. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2.1.6) Menghormati hak orang lain seperti: a. Membuat boneka kawan Muzik dan Pergerakan  Menyanyi sambil membuat pergerakan dalam kumpulan ( lagu kawan saya ) Penerokaaan  Memerhati perbezaan rambut. dan sebagainya. b.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan.1.3) Menyatakan faedah berkawan. Berbincang dengan rakan secara sopan dan menghormati pendapat orang lain semasa membuat perancangan membersihkan kelas/gotong royong.5) Bertanya dengan penuh keyakinan. (PSE 3. dagu. Kemanusiaan (KM 3.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek-objek yang diperhatikan.  Modul Bertema 164 .9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan.2. bibir.1. Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab dengan rakan-rakan secara berkumpulan untuk mengetahui latar belakang mereka. (PSE 3. (KM 5.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain. (KM 5. (ST 2.4) Bergaul mesra dan tolong menolong Perkembangan Sosioemosi (PSE 2. siku. contohnya rakan yang mengalami kecederaan. bahu. kening.2) Bercerita tentang rakan.  Memerhati dan menamakan bahagian tubuh badan rakan seperti lidah. bentuk muka dan ketinggian rakan dan menceritakan perbezaan itu.1. (ST 3.3.

13) Menyanyi dengan gerakan.2.1. (PM 14. (PM 14.2.2. Modul Bertema 165 . Menjaga keselamatan barang yang dipinjam.2. (KTI 1.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. Memasak  Mari memasak : pertandingan menyediakan hidangan bersama rakan untuk minuman petang. Permainan  Mencari rakan berdasarkan kad nama bergambar.2) Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu.10) Menyanyi dengan sebutan yang jelas (KTI 2.1) Saling berkongsi dalam mengguna kan barang dan peralatan di dalam kelas.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa manjalankan aktiviti kumpulan. Pendidikan Moral (PM 14. Kreativiti (KTI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN c.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. (KTI 2. (KTI 1.2. Membaca buku tentang kawan.1.2.

7 Diri Saya Jiran Saya Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang jiran.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.4. (BM 2. Modul Bertema 166 .1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3. (BM 2.5.1.7. (BM 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Kemanusiaan (KM 5.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 4.2.1.2.11. (BM 3.3) Menyatakan faedah berkawan.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.

6) Menghormati hak orang lain seperti: a. (KM 5.  Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan jiran. (KM 5. c.4) Bergaul mesra dan tolong menolong. menziarahi jiran yang sakit dengan bimbingan guru. Lakonan / simulasi tentang aktiviti yang dilakukan bersama jiran. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Pendidikan Moral (PM 14.1. b.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2.2. Perkembangan Sosioemosi (PSE 3. (PM 14.2) Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain.2.2. (PSE 3. Seni dan Kraf  Melukis gambar tentang jiran.1. kenduri.2) Menyatakan kaum di Malaysia. Kuiz meneka pekerjaan jiran berpandukan lakonan secara berkumpulan.1.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain. Melakonkan watak jiran pelbagai kaum dalam situasi gotong royong. Melafazkan pantun empat kerat berkaitan jiran.1. Membina carta jiran mengikut kaum di persekitaran. Mendengar cerita berkaitan dengan jiran dan menceritakan semula cerita tersebut. Memulangkan barang selepas meminjam.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA      CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 5.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat. Modul Bertema 167 .3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa manjalankan aktiviti kumpulan.

13) Menyanyi dengan gerakan.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. (BM 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2.2. Kreativiti (KTI 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.4.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 3.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4. (BM 2.11. Modul Bertema 168 .1.1.7.5. (BM 3.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 2. (KTI 1.

  Melakonkan cara membersihkan pakaian dan peralatan dalam situasi yang sebenar.1. (PFK 4. Modul Bertema 169 . berus gigi.6) Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri. (PFK 4. Membincangkan cara bagaimana untuk mengelakkan penyakit seperti menutup mulut apabila bersin atau batuk.1.2.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 3.9) Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan. (PFK 4. (PFK 3.1.8) Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki. (PFK 4. Bahasa dan Komunikasi  Menyambung cerita bagaimana menjaga kebersihan barangan sendiri seperti sapu tangan.1. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi sambil membuat aksi bagaimana cara membersih peralatan peribadi.1. 8 Diri Saya Kebersihan Seni dan Kraf  Menyusun kad gambar cara membersih pakaian mengikut urutan dan melekatkannya atas kertas manila untuk dijadikan satu poster.1. (PFK 4.1.4) Menjaga kebersihan pakaian.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan.8) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri.2) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit seperti menutup mulut bila bersin dan batuk.1. (PFK 4. sesuai dan kemas. sikat.7) Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih. (PFK 4.

7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 3. (BM 4.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.7.1.2.5.4.1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 3.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.11. (BM 4. (BM 2. Kreativiti (KTI 2. Modul Bertema 170 . (BM 2.13) Menyanyi dengan gerakan. (BM 2.2.

(PFK 5.8) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat. tempat dan situasi yang membahayakan seperti: a.9) Menyatakan cara menghindari sumber. (PFK 5. lokasi tempat tinggal (alamat) dan nombor telefon keluarga.2. lokasi tempat tinggal (alamat) dan nombor telefon keluarga secara bergilir-gilir.10) Menjaga keselamatan diri.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1. alatan permainan    Lakonan secara berkumpulan pelbagai situasi yang bahaya.2. Cadangkan tindakan yang perlu diambil. nama ibubapa. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 5.  Menjalankan simulasi keadaan kebakaran di sekolah dan tindakan yang harus dilakukan.2. Menunjukkan pelbagai gambar yang berkaitan dan minta murid mengasingkan  Modul Bertema 171 .2.2.5) Menyebut nama sendiri. nama prasekolah. taman permainan. lari dan memberitahu orang dewasa. alatan elektrik b. kecederaan atau penderaan.6) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit. 9 Diri Saya Keselamatan Diri Bahasa dan Komunikasi  Murid menyebut nama sendiri.7) Memberitahu orang dewasa apabila berlaku kecemasan. Membuat lakonan rakan yang cedera akibat terjatuh semasa bermain.2. nama ibubapa. (PFK 5.2. (PFK 5. (PFK 5. benda tajam c.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. Menonton cerita teladan yang berkaitan dengan menjaga keselamatan diri semasa di rumah. minta murid memberi pandangan. nama prasekolah.

Menyusun gambar mengikut urutan peristiwa dan menceritakan peristiwa itu (Contohnya: bermain di tepi jalan raya. tempat awam (PFK 5.   Simulasi keadaan kebakaran dan anggota penyelamat menjalankan tugas.4) Mengenal pasti situasi yang membahayakan seperti lantai licin. sekolah dan taman permainan. melintas jalan raya e. banjir.3) Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a. sekolah c. tempat sunyi f. benda / bahan yang bahaya dan tidak bahaya.7) Mengamalkan sikap asertif bila menghadapi situasi yang tidak selamat.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN d. masuk hospital ) Menyatakan kepentingan menjaga bahagian sulit badan kita dan batasbatasnya antara lelaki dan perempuan Berbincang dengan murid tentang bahaya mengikut orang yang tidak dikenali dan cara mengelak daripada di dekati orang yang tidak dikenali. (PFK 5. (PFK 5. Mengumpul pelbagai gambar berkaitan situasi yang membahayakan diri dan membuat buku skrap mengikut kategori.1.3. Bersoaljawab tentang kemalangan yang sering berlaku di rumah.3.8) Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali.3.6) Mengenal dan menceritakan tentang contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat. (PFK 5. Membimbing murid membaca keratan akhbar berkaitan isu-isu keselamatan      Modul Bertema 172 .11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang merbahaya. berlaku kemalangan. (PFK 5. tempat awam (PFK 5.1.3. rumah b.5) Mengenal anggota sulit. taman permainan d. (PFK 5.

7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.1. Cop simbol atau perkataan pada baju. (BM 2. (KT 3.1. (PFK 5.5) Main peranan mengikut imaginasi. (KTI 1.5) Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian. ( kes penculikan.2. Bawa murid ke dapur dan tunjuk cara  Modul Bertema 173 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN kebakaran. jalan raya.  Menggunakan gunting dengan cara yang betul dalam aktiviti dengan bimbingan guru. Seni dan Kraf  Mewarna gambar pelbagai situasi berkaitan keselamatan  Membuat poster cegah kemalangan secara berkumpulan dan pamerkan di luar kelas. Kreativiti (KTI 1.1.2.. kemalangan dan bencana alam ).1) Menceritakan perkara yang Amali  Mop lantai bilik air yang licin secara berkumpulan. (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. penderaan.lantai licin  Sila berbaris   (KT 3. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.6) Berlakon dengan menggunakan props.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1.1.4.T ( Contoh: „berhati-hati di jalan raya’ ) Membuat kad besar tentang panduan keselamatan dan lekat di bahagian kelas  Mari bermain dengan selamat  Utamakan keselamatan  Awas.

11.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.  Muzik dan Pergerakan  Menyanyi dan melakukan pergerakan berdasarkan lagu yang berkaitan dengan keselamatan. Modul Bertema 174 . bentuk. pisau atau benda lain yang tajam. warna. Merekabentuk pelbagai binaan bangunan.1.2) Mengecam bentuk segitiga. dalam. (BM 4. Bawa murid ke taman permainan dan tunjukkan bahaya yang akan terjadi jika tidak mengambil langkah-langkah keselamatan.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang: depan.1. bulat.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. atas.2. (BM 3.   Mengelas pelbagai rumah mengikut ciri seperti saiz. (ST 11. luar. yang betul menghulur gunting. (BM 3.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. belakang.  Menyanyi tanpa muzik lagu yang berkaitan dengan keselamatan 10 Diri Saya Rumah Saya Penerokaan  Pertandingan mencari bentuk-bentuk yang terdapat di persekitaran dan menghasilkan gambar rumah daripada bentuk-bentuk itu.  Menunjukkan kepada murid contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat menggunakan anak patung.2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.6) Memerhati dan mengenal bentukbentuk di persekitaran. (ST 11. Sains Teknologi (ST 2. bawa.5.7.2. (BM 4.

2.pa + pan.bentuk geometrik iaitu segitiga. bujur. bilik air. bujur.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. segiempat.  Pertandingan memadan suku kata untuk membentuk perkataan yang berkaitan dengan rumah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN segi empat tepat dan segi empat sama. (KTI 1. Membuat origamui ‟Rumah Idaman Saya‟ Murid membuat buku skrap tentang bahagian-bahagian rumah (Contohnya: bilik tetamu. . kecil. panjang.rendah.ru + mah.  Pertandingan membuat binaan rumah menggunakan blok atau bahan lain. (ST 12. . Seni dan Kraf  Menghasilkan gambar rumah menggunakan bentuk.6) Melukis rupa geometrik iaitu segitiga.  Melukis dan mewarnakan gambar ‟Rumah Idaman Saya‟ dan menceritakan tentang rumah idaman ini. . pendek.3. (ST 12.tebal. bilik tidur. (KTI 1.   Bahasa dan Komunikasi  Murid bercerita tentang rumah mereka.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh Kreativiti (KTI 1. taman) (ST 2.2. dapur. bulat.1.3) Berbual menggunakan ayat yang Modul Bertema 175 .1.3. segiempat.2.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz: besar. bulat.te + res. Bahasa (BM 2. tinggi.2) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri (menggunakan bahan seperti blok. pasir) dan menceritakan pembinaannya.nipis.

(BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN mudah dengan sebutan yang betul.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.4.2.1.Rumah teres .2. (BM 2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.7.5.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.Rumah banglo . (BM 3. (BM 4. (BM 3.Rumah pangsa .7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.Rumah papan .3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah Modul Bertema 176 .1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Pertandingan memadan gambar dan perkataan . (BM 2.Rumah panjang 11 Diri Saya Emosi Diri Bahasa dan Komunikasi  Meneka aksi perasaan yang dilakukan oleh guru  Meneka aksi perasaan yang tunjukkan oleh Perkembangan Sosioemosi (PSE 1.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.11.2.

sedih. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu yang berkaitan dengan emosi.1. (KTI 2.2. takut dan marah Kreativiti (KTI 1.8) Mengenal elemen muzik:  kuat – lembut  cepat – lambat  tinggi – rendah  panjang – pendek  sedih – gembira .2. guru melalui kad gambar  Menggambarkan aksi perasaan gembira dan sedih  Menyatakan perkara yang boleh menimbulkan perasaan gembira.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira. alat bertali) dalam muzik yang diperdengarkan. Modul Bertema 177 .  Menyebut perkataan yang lahir dari perasaan gembira.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. takut dan marah.9) Mengenal elemen dan alat muzik(had kepada gendang. (PSE 1. Seni dan Kraf  Membuat boneka mudah dan gunakan boneka untuk menunjukkan emosi. (KTI 1. sedih.  Mendengar cerita berkaitan dengan emosi diri.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.3. (KTI 1. takut marah.bersemangat (KTI 2.4.4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan. lukisan dan tingkah laku. sedih.

7.1.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 4.10) Bercerita(talk about) tentang muzik yang diperdengarkan.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.1. (BM 3. (BM 2.4.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (KTI 2. (BM 2. (BM 3.4.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.5. (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2. Modul Bertema 178 .1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.

1.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.makan malam  Mengadakan simulasi jual beli makanan di mana murid belajar mengecam duit yang berlainan nilai dan memberi jumlah wang yang betul. .makan tengahari . masam.1.sarapan pagi .5) Mengasingkan makanan mengikut rasa.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan.1. Sains dan Teknologi (ST 2. 12 Alam Bahan Makanan Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab berdasarkan gambar tentang makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. tawar.  Berbual tentang jenis makanan yang sesuai mengikut waktu makan. (ST 9.6) Mengumpulkan objek-objek mengikut bau.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.2.7) Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi Berbual tentang makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi.3. Main peranan aktiviti menjual dan membeli makanan. Modul Bertema 179 . masin. (ST 2. contoh manis. (ST 2. (Contoh objek: belacan.1.3.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 3.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib/urutan.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (ST 9. sabun. ikan kering.3. daun pandan).    Bersoaljawab berdasarkan carta piramid makanan. pahit. (ST 9.

jemput-jemput pisang. cucur udang. (PFK 3.3) Mencuba cara makan pelbagai kaum Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (tidak perlu buat semua)  Mencuba cara makan pelbagai kaum di Malaysia Seni dan Kraf  Menyediakan duit kertas untuk tujuan simulasi jual beli makanan. Penerokaan  Mengasingkan makanan mengikut rasa.4) Mengenal makanan yang rosak dan basi.14) Menyurih menggunakan templet atau objek.  Menyurih duit syiling untuk menghasilkan duit kertas untuk tujuan simulasi jual beli makanan.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Kemanusiaan (KM 7.3) Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. popiah.2.5) Menyatakan jenis makanan yang sesuai mengikut waktu makan. (PFK 3.6.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 3. lempeng pisang. jemput-jemput pisang.1.2. dumpling. Memasak  Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde. (KM 7.   Meneka makanan berdasarkan bau atau rasa Mengenal makanan yang rosak dan basi.2. cucur udang. popiah. (PFK 1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.4.2) Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde.  Modul Bertema 180 .6. dumpling.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1. lempeng pisang. Menghiaskan gerai makanan untuk tujuan simulasi jual beli makanan.2. (BM 2. (BM 2.

Memerhatikan perubahan air kepada wap air bila air mendidih. (BM 3.4.2. Memerhatikan timbul. air objek tenggelam dan Sains dan Teknologi (ST 4.1. (BM 4.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas.1) Memerhati dan mengumpulkan objek kepada yang tenggelam dan timbul. (BM 3. bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat)    dalam bekas pelbagai Modul Bertema 181 . (contoh aktiviti: objek mana yang akan tenggelam dan timbul.1. Menuang bentuk.7.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2) Memerhati proses perubahan keadaan ais kepada air dan wap air. 13 Alam Bahan Air Penerokaan  Meletakkan ais dalam gelas dan memerhatikan perubahan keadaan daripada ais kepada air dan wap air.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (ST 4.2.5. (ST 2.

Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu yang berkaitan dengan air Modul Bertema 182 . Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 1.8) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan. gula dan pasir untuk memerhatikan sama ada ia larut dalam air.2.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian seperti:  Bagaimana mengeringkan baju yang basah  membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya (ST 2.  Membuat kapal kertas dan membuat pertandingan perlumbaan kapal kertas.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA    CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2.12) Menuang air dari jug ke dalam bekas pelbagai bentuk seperti botol. Mencuci sapu tangan menggunakan air. pasir tidak larut dalam air) (ST 4.1. kepingan plastik tidak menyerap air). Memasak  Membantu merah. Sukaneka pertandingan menuang air ke dalam botol. kertas meyerap air.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan (ST 4.4) Mengasingkan bahan kepada yang boleh menyerap air dan yang tidak boleh menyerap air (Contoh: kapas menyerap air.1.1. gelas.1. Mencampurkan air kepada bahan seperti garam. Meletakkan bahan seperti kertas dan plastik dalam air untuk melihat sama ada ia serap air atau tidak. menyediakan sup kacang Bahasa dan Komunikasi  Membaca buku yang berkaitan dengan air.5.3) Mengasingkan bahan kepada yang boleh larut dalam air dan yang tidak boleh larut dalam air (Contoh: garam dan gula larut dalam air.  Seni dan Kraf  Melukis menggunakan warna dan air. (ST 2. cawan.

ombak.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (KTI 1.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. (BM 2.1.5.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya.2.1.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. (BM 2.1.1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. masa dan tenaga.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (KTI 2.13) Menyanyi dengan gerakan.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan. Modul Bertema 183 . (KTI 1. (KT 3. air terjun. Membuat pergerakan badan seperti air sungai mengalir.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kreativiti (KTI 1.4. (BM 2.1.

pendek tinggi. (ST 2. kecil. (BM 3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1. pasir basah dan pasir kering. (BM 4. tebal.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. (ST 2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek-objek yang diperhatikan (Contoh objek-objek: butang yang berlainan corak. rendah. panjang. pasir dan lumpur. Mengasingkan pasir dan batu melalui proses penapisan Mengasingkan air dan pasir melalui proses penurasan.11.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian seperti :  Membersihkan air yang kotor menggunakan pasir Modul Bertema 184 . 14 Alam Bahan Pasir Penerokaan  Menimbang pasir menggunakan alat penimbang      Bermain pasir dan membuat istana pasir Membentuk pasir menjadi bentuk-bentuk tertentu dengan acuan.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz besar.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1.2. nipis.2.5. Sains dan Teknologi (ST 2. (BM 4. Membanding beza pasir sungai dan pasir laut dari aspek tekstur dan warna.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. batu dan pasir).7.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 4.1.7) Membanding dan membezakan tekstur bahan (Contoh: pasir kering dengan pasir basah; permukaan yang licin dengan permukaan yang kasar). Pendidikan Moral (PM 12.1.1) Menjayakan aktiviti secara berkumpulan. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 4.1.4) Menjaga kebersihan pakaian. (PFK 4.1.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan. (PFK 4.1. 6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan. Kreativiti (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.

   

Membasuh peralatan yang digunakan dengan betul selepas bermain pasir. Meramas pasir Membanding beza antara pasir kering dan basah. Mengisi pasir di dalam beg plastik mengikut ukuran bukan piawai (Contoh: satu beg pasir bersamaan 3 cawan pasir dan mengira jumlah beg pasir).

Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang tempat dimana pasir boleh dijumpai.    Berbincang tentang kejadian pasir Bercerita tentang kegunaan pasir Mencari perkataan nama tempat yang berkaitan dengan pasir: Pasir Panjang, Ujong Pasir. Membuat buku skrap tentang jenis-jenis pasir. Menulis huruf atau perkataan di atas pasir

 

Modul Bertema

185

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1.2.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. (KIT 2.3.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi. (KTI 2.3.4) Memainkan alat improvisasi bagi menghasilkan muzik atau mengiringi nyanyian. (KTI 2.3.5) Menghasilkan bunyi untuk memberi kesan kepada situasi (contoh: cerita, puisi). Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.

Seni dan kraf  Membuat kolaj menggunakan pasir halus     Membuat kolum daripada pasir berwarna Membuat jam masa daripada botol. Menggunting kertas pasir menjadi pelbagai bentuk. Menghias cawan dengan pasir berwarna dan daun kering.

Muzik dan Pergerakan  Menghasilkan marakas daripada botol dan pasir dan menggunanya untuk mengiringi nyanyian.  Menyanyi dan membuat pergerakan kreatif lagu “Sungai”

Permainan  Pertandingan mengisi pasir ke dalam botol.

Modul Bertema

186

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

15

Alam Bahan

Pakaian dan Aksesori

Penerokaan  Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. sama b. tidak sama.   Permainan menguntai butang / manik mengikut warna. Mengasingkan objek dan membuat perbandingan.

Sains dan Teknologi (ST 2.1.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek yang diperhatikan (Contoh: pelbagai jenis butang). (ST 6.2.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak, lebih atau kurang. (ST 2.3.4) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: Saiz (besar dan kecil, panjang dan pendek) Tekstur (licin dan kasar) Berat (berat dan ringan) Jumlah (banyak dan sedikit) (ST 2.3.5) Mengumpulkan objek-objek yang mempunyai dua ciri yang sama: a. Warna dan bentuk b. Saiz dan bentuk

Seni dan Kraf  Membuat kolaj berdasarkan satu ciri.    Membuat lipatan baju mengikut saiz. Merekacipta gelang atau rantai. Menggunting dan menampal untuk

Modul Bertema

187

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN c. Warna dan saiz (Contoh: segitiga hijau, bulat kecil) (ST 6.1.1) Memadankan objek berpasangan yang sama seperti kasut, sarung tangan. (ST 6.1.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring, kasut dengan sarung kaki. (ST 6.1.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. sama b. tidak sama. (matching equal and unequal groups) (ST 6.4.3) Mengecam corak berulang di persekitaran. (ST 6.4.4) Melengkapkan corak berulang yang diberi. (ST 6.4.5) Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya. (ST 9.1.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (ST 9.1.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib.

 

menghasilkan satu bentuk yang bermakna. Melipat pelbagai jenis pakaian . Melipat menghasilkan pelbagai bentuk .

Bahasa dan Komunikasi  Memadankan objek secara berpasangan seperti kasut,sarung tangan.     Menjalankan aktiviti jual beli dan membuat simulasi tukar duit. Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia berdasarkan kad gambar. Menonton pertunjukkan fesyen pakaian melalui audio visual. Memadan pakaian mengikut kaum.

Permainan  Permainan mencari pasangan mengikut arahan. a. Pakaian sama jenis b. Pakaian tidak sama jenis   Pertandingan memakai pakaian Permainan siapa paling cepat menyarung

Modul Bertema

188

beg (PFK 1.1.2.1. butang cangkuk (PFK 1.2.11) Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali Modul Bertema 189 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 9. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 1.2.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk (PFK 1.8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz (termasuk butang katup.10) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan (PFK 1. Pertandingan memakai tali pinggang dengan cara yang betul dan kemas. baju.2. (PFK 1.   Menguntai menggunakan pelbagai jenis manik dan tali.7) Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk dengan bimbinga.14) Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek sarung kaki dan sarung tangan.2.1.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli.9) Menggunakan tangan untuk menzip seluar. (PFK 1.

1. Kreativiti (KTI 1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Kemanusiaan (KM 7.2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.13) Memakai tali pinggang dengan bimbingan. Modul Bertema 190 .4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1.1.4.2) Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia.5. (BM 2. (BM 2. (BM 2.2. (KTI 1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 1. Bahasa (BM 2.2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.

buku.  Menguji sama ada peralatan (contohnya bola) tenggelam atau timbul di air. (ST 8.3.2.telinga. (besar dan kecil.1. Sains dan Teknologi (ST 2.2. Projek membina rakit daripada straw dengan menggunakan peralatan yang sesuai. (BM 4.11.2) Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor sehingga nilai 10.  Mengumpulkan peralatan mengikut fungsinya. saiz.lidah.4) Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai seperti jengkal. straw. (BM 3.3) Mengenalpasti organ deria. tapak kaki. (ST 2. Pertandingan mengelaskan peralatan.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (ST 3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. 16 Alam Bahan Peralatan Penerokaan  Aktiviti mengukur panjang dan tinggi objek dengan menggunakan ukuran seperti jengkal.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. (BM 4.mata.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.3) Membandingkan dan mengumpulkan objek mengikut satu ciri a.2.hidung.panjang dan pendek)   Modul Bertema 191 .1.tapak kaki dan batang straw.7.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.kulit dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini.

5. berat (berat dan ringan) (ST 2. bubu.2) Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah harian seperti. (ST 2.mengeringkan baju yang basah . (ST 2.2. Muzik dan Pergerakan  Murid menyanyikan lagu berkaitan dengan peralatan. Seni dan Kraf  Mewarnakan gambar peralatan. tampi Modul Bertema 192 .2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring.1. sama b. tekstur.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang dibuat dengan bimbingan.(licin dan kasar) c.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN b.4.3. (ST 6.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. .membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya . Bahasa dan Komunikasi  Membuat buku skrap tentang peralatan-peralatan tradisional seperti nyiru. tidak sama.  Mengesan objek yang boleh tertarik pada magnet.  Aktiviti origami . lebih atau kurang. kasut dengan sarung kaki. Aktiviti demonstrasi  Aktiviti tunjuk cara untuk mengendalikan alatan yang merbahaya seperti pisau dan gunting.membersihkan air yang kotor menggunakan pasir (ST 6.melipat kertas untuk membuat replika peralatan.  Aktiviti membersihakan peralatan yang telah digunakan.1. labu.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas (ST 6.

1.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 9.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib.13) Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol (PFK 5.1.1. (PFK 1.2. (ST 4.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (ST 9. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 1. Modul Bertema 193 .1.6) Menjalankan penyiasatan terbimbing tindakan magnet ke atas magnet lain.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang bahaya (PFK 4. (ST 9.1.1.1) Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian.5) Menjalankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas objek. (ST 4.1.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli.

cucur udang.1.2) Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif Kreativiti (KTI 1.2) Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.5.2.jemput-jemput pisang.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 7. (KTI 2.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri (PSE 3.1. (KM 7.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas – meletakkan barangan di tempat asal.dumpling.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.1. Modul Bertema 194 . (KTI 1.lempeng pisang.6.popiah.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.1. Perkembangan Sosio emosi (PSE 2.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. (KM 4.3.

2. (BM 2.11.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 4. (BM 4. (BM 3.7. (BM 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Modul Bertema 195 .1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.5.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.4.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3. (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2.

4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Modul Bertema 196 .kenderaan bertayar dua . Melakonkan semula dengan yang telah ditonton dalam tayangan video keselamatan di jalan raya.4.kenderaan bertayar empat . Bahasa dan Komunikasi  Menghasilkan buku skrap berikut: . tempat dan situasi yang membahayakan seperti melintas jalan raya Kreativiti (KT 3. (BM 2.9) Menyatakan cara menghindari sumber.kenderaan tidak bertayar    Menonton tayangan video tentang caracara yang betul untuk melintas jalan raya.1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. di air dan di udara. Bersoaljawab tentang tayangan video tersebut.2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 2. 17 Dunia Teknologi Pengangkutan Penerokaan  Mengasingkan kad gambar kenderaan di darat.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 5.1.3.6) Berlakon dengan menggunakan props.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 2. (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.5.8) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan.

18 Dunia Teknologi Kemudahan Awam Komunikasi  Mengecam dan membezakan tandas lelaki dan perempuan.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. Bercerita semula cerita yang didengar berkaitan dengan penggunaan kemudahan awam. pasir) mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Kemanusiaan (KM 8. (BM 3.2) Membuat pelbagai binaan (menggunakan bahan seperti blok.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Membina satu lingkungan yang lengkap.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.     simbol Menamakan simbol-simbol yang terdapat pada jalan raya dengan bimbingan guru.7. (BM 4.11. (ST 12.2. Menamakan jenis-jenis kemudahan awam yang diketahui. (BM 4.2) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti :  Tempat pembuangan sampah  Tanda lalulintas  Tempat untuk orang cacat Sains dan Teknologi (ST 12. Modul Bertema 197 .3.3.2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Lakonan membeli setem dan mengepos surat di pejabat pos.

2. (BM 2.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.     Membina menara daripada blok / kotak.13) Menyanyi dengan gerakan. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (KTI 2. Membuat buku skrap tentang simbolsilmbol kemudahan awam di kawasan persekitaran.3.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh. Simulasi di stesyen bas: cara membeli tiket berbaris menaiki dan turun bas.2. Melukis dan melabel kemudahan awam yang terdapat di sekitar sekolah seperti pondok telefon dan perhentian bas. (KTI 1.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1.6) Berlakon dengan menggunakan props. (BM 2. (KTI 2. Lakonan orang melakukan vandalisme pada perhentian bas dan cara mengatasinya. Membuat model pondok bas menggunakan set binaan pasang  Modul Bertema 198 . Membuat telefon daripada cawan kertas dan tali tangsi.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 12. Menyusun lidi / kayu kecil membentuk satu lingkungan dan membilang.1. (KTI 1.1.1.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.   Seni dan Kraf  Membina model pelbagai replika kemudahan awam daripada doh.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Kreativiti (KT 3.4.

1. gunting dan tampal mengikut nombor yang 1-10 Membina model bas sekolah dan membilang tingkap yang terdapat pada bas tersebut.2. Membuat pergerakan kreatif menggunakan muzik rancak yang bersesuaian.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.7.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.11.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.1) Membina penghubung antara dua objek / binaan dan memberi alasan mengapa penghubung itu dipilih.2. siap/lego  Mencari pelbagai gambar kemudahan awam di dalam akhbar dan gunting bagi membuat poster/montaj Bermain doh dan membentuk objek yang berkaitan dengan kemudahan awam Cop gambar pondok telefon.5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 4. (BM 3.    Muzik dan Pergerakan  Nyanyian lagu ”Telefon Berbunyi”   Pergerakan kreatif mengikut lagu. Sains dan Teknologi (ST 12. (BM 4.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. 19 Dunia Teknologi Pembinaan (construcktion) Penerokaan  Membina jambatan atau bangunan menggunakan blok dan menceritakan cara pembinaannya. Modul Bertema 199 .

3. Modul Bertema 200 .11.pasir mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya. (ST 11. (ST 12.2.  Membaca buku berkenaan dengan pembinaan. Membina menara menggunakan bahan terbuang seperti botol plastik.3. (ST 12. (BM 2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Memerhatikan lingkungan yang dibina oleh guru kemudian membina lingkungan menggunakan pelbagai bahan dan menceritakan pembinaan tersebut. (BM 3.4.3) Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat/kukuh.1) Membina satu lingkungan yang lengkap.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.   Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang karya pembinaan sendiri.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 12.1.2) Membuat pelbagai binaan (menggunakan bahan seperti blok. (BM 2.2. Membina istana pasir dan mencerita tentang cara pembinaannya.

(KTI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3.6) Mengumpulkan haiwan mengikut habitatnya. (ST 3.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. ikan-air.4. Mengelas haiwan berdasarkan bilangan kaki menggunakan kad gambar. (ST 3. Kreativiti (KTI 2. Permainan memadankan gambar haiwan dengan makanan utamanya.1.4) Memerhati ikan dalam akuarium dan menceritakan tentang saiz dan warna ikan. katak-air dan darat.4.    Memadankan haiwan dengan tempat tinggal.5) Mengecam tempat tinggal haiwan. kerbau-sawah.4. Mengasingkan gambar haiwan mengikut habitatnya. lebih atau kurang. Membanding beza dan mengelaskan gambar haiwan mengikut makanan utamanya. (Contoh:kucing-rumah.1.7) Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan utamanya (Contohnya:haiwan yang makan daging. lembu-padang.2.13) Menyanyi dengan gerakan.   Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu dengan pergerakan badan. burung-pokok) (ST 3. Penerokaan  Meneka dan mengecam tempat tinggal (habitat) haiwan dengan betul. Seni dan Kraf  Mewarna gambar haiwan Modul Bertema 201 . itik-kolam.haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan) (ST 6. ayam-reban.4.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak. 20 Alam Hidupan Haiwan Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang jenis ikan mengikut saiz dan warna melalui pemerhatian.

2. (BM 3. (BM 4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.4. (BM 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 4.11. Modul Bertema 202 .4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2. (BM 2.7.2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.5.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3. Menyusun pelbagai jenis sayuran di sudut main peranan berdasarkan dua kumpulan : sayuran berdaun dan berbiji. menggunakan kanta pembesar. warna daun b. Projek menanam bawang atau kucai dan lihat perubahan pertumbuhannya. bentuk e.7) Memerhati dan mengumpulkan sayur-sayuran mengikut ciri berikut: a.3. saiz c.3.6) Memerhati dan mengumpulkan bunga daripada persekitaran sekolah dan kediaman mereka mengikut: a.9) Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak 21 Alam Hidupan Tumbuhtumbuhan Penerokaan  Menyusun daun mengikut seriasi kecil – besar.     Modul Bertema 203 . Mengasingkan pelbagai bijirin mengikut rupanya. pendek– panjang      Menyusun daun mengikut bentuk Mengumpulkan daun mengikut warna Membezakan tekstur daun Memerhatikan urat daun. tekstur d. berbiji (ST 3. (ST 3.3. saiz (Nota: Perekodan boleh dibuat melalui lukisan dan bukan menggunakan bunga yang sebenar) (ST 3.8) Memerhati dan mengumpulkan buah-buahan yang biasa dijumpai mengikut warna dan berbiji.3.3. Melawat taman bunga dan memerhatikan pelbagai jenis bunga yang berlainan warna dan saiz. Menanam biji kacang hijau di atas tisu basah dan rekodkan perkembangan pertumbuhannya menggunakan jadual. urat daun (ST 3.5) Memerhati dan mengumpulkan daun daripada persekitaran sekolah dan kediaman mengikut: a. warna b. warna b.

2. (KTI 1.1. Mengenalpasti huruf vokal dalam perkataan buah-buahan dan sayursayuran yang biasa dijumpai.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya. Modul Bertema 204 . (KTI 1.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. KTI 1. Melakonkan watak pesawah / pekebun bekerja.     Seni dan Kraf  Membuat penanda buku daripada bunga yang dikeringkan. Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang tumbuh-tumbuhan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan.   Bersoaljawab tentang sayuran.1.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.2. Kreavititi (KTI 1.buahbuahan yang dijual di pasar.2.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus. (KTI 1. Melakonkan watak penjual bunga dan pembeli berdasarkan lagu ( lagu Gadis dan Bunga) Main peranan ikut imaginasi ( apa jadi pada tumbuhan pada hari ribut ) Membaca buku berkaitan dengan tumbuhan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN benih dari segi ketinggian dan pertambahan daun dengan bimbingan. (KTI 1. (KTI 1.2.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan.

Menganyam tikar daripada daun kelapa dengan bimbingan. Membuat montaj daripada gambar bunga. (KT 3. (BM 3.1. Membuat kolaj daripada daun yang dikeringkan dan ranting pokok.1. (BM 2. (KIT 2.6) Berlakon dengan menggunakan props.  „Ku tanam pokok bunga‟  „Bunga matahari‟  „Buah-buahan di Malaysia‟  „Tanya sama pokok‟  „Ke pasar minggu‟   Membuat pergerakan yang berkaitan dengan lagu yang dinyanyikan. Mewarna pelbagai gambar sayur-sayuran dan bunga. (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik.5) Main peranan mengikut imaginasi. Modul Bertema 205 . (BM 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Menari tarian canggung sambil membuat aksi menampi padi.4.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu dengan iringan muzik/perkusi.5.7.1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA       CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2. (KT 3.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Membuat rantai / kalungan bunga Membuat model buah durian daripada surat khabar dengan teknik tampalan .3.

(BM 4. biji benih dan nyatakan nombor. buah-buahan. Membuat marakas menggunakan kacang hijau ataupun kekacang lain. bungabungaan.  Aktiviti meramas kelapa parut bagi menghasilkan santan dan membuat pengat labu dengan bimbingan. jus hijau adalah campuran buah kiwi dan epal hijau)  Matematik  Membilang kelopak bunga.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Mengumpulkan buah-buahan mengikut warna untuk dibuat jus (jus merah adalah campuran buah tembikai dan strawberi.2. daun.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Memasak  Memotong buah bagi menghasilkan rojak buah dengan bimbingan.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.11.  Mengenal nilai wang daripada aktiviti jual beli sayuran. Memadan gambar tumbuhan dengan nombor Menyelesaikan masalah operasi tambah   Modul Bertema 206 . (BM 4.2.

Menyusun buah/bunga/sayur mengikut saiz ( kecil. Modul Bertema 207 .12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif.1. (KTI 2. (KTI 2. Kreativiti (KTI 1. Selepas perkelahan itu. murid digalakkan menceritakan semula perasaan mereka semasa berada di alam sekitar i itu dan juga menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan kutipan mereka daripada perkelahan tersebut. Aktiviti Luar  Berkelah di taman.3. besar )  22 Alam Sekitar Sayangi Alam Sekitar Seni dan Kraf  Menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan buangan. (KTI 1.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).1.2. guru meminta murid mengecam bunyi dalam alam sekitar dan menikmati keindahan alam. air terjun. sederhana. Menimbang berat buah / sayur menggunakan alat penimbang digital / analog dan rekod dalam jadual.6)Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran dan alam semula jadi seperti tidak mengotorkan alam sekitar. pantai.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. Semasa perkelahan. sungai atau hutan.   Mengukur panjang sayuran dengan tali pengukur dan rekod dalam jadual.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN dan tolak menggunakan biji benih (bahan maujud).

4) Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti:  Pertumbuhan dan pereputan pokok. matahari kepada hidupan di dunia.4. Kemanusiaan (KM 6. udara.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KT 3. (contoh: daun mengkuang.2) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air. daun pisang. Selepas tontonan. hutan. Bahasa dan Komunikasi  Menonton video berkaitan dengan kepentingan air. (KM 6.1. Contoh lagu: “Tanya Sama Pokok”  Membuat gerakan badan fenomena alam.3) Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai. taman. haiwan.1. (KM 6. angin.3) Bercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada pelbagai bahan kegunaan manusia. matahari kepada hidupan di dunia.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang.6) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. air terjun. masa dan tenaga.1. contohnya pergerakan awan. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan alam sekitar semula jadi.2. satu perbincangan di adakan. sungai.2) Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air. ladang.1. kelapa) (KM 6. angin.  Perubahan cuaca (KM 6. Modul Bertema 208 . (KTI 2. udara.

(KM 6.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1.9) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi.8) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam (Contoh: bina taman).4) Menjauhi diri daripada tempattempat yang telah tercemar.1.3.3) Bercerita tentang kepentingan menjaga alam sekitar. (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.3.6) Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar. (KM 6. (KM 6. (KM 6.7) Menjalankan aktiviti kitar semula.4.5)Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia. Modul Bertema 209 . (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (KM 6.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 6. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.3. (KM 6.3.3.3.

6) Membandingkan panjang bayangbayang setiap murid pada masa yang sama. Sains dan Teknologi (ST 5.1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.  Modul Bertema 210 . 23 Alam Fizikal Cuaca Penerokaan  Aktiviti melakarkan bayang-bayang seorang murid atau tiang di luar bilik darjah pada waktu berbeza dalam sehari.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.5) Memerhati dan merekod bayangbayang objek pada waktu berbeza dalam sehari.1.11. (ST 5.5.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3. (ST 5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.  Memerhati awan. (BM 3. cuaca berangin dan hari hendak hujan.2) Memerhati dan menceritakan awan pada cuaca yang berbeza seperti hari panas.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. cuaca mendung.7. Murid membuat perbandingan berhubung dengan bayang-bayang ini. melakar dan mewarnakan awan pada keadaan cuaca yang berlainan. Merekod keadaan awan pada carta cuaca setiap hari. (BM 4.1.

Modul Bertema 211 . awan. (BM 2.4.2. pelangi. Muzik dan Pergerakan  Menyanyikan lagu berkaitan awan cuaca dan pelangi. (contoh aktiviti: objek mana yang akan tenggelam dan timbul. Aktiviti membuat pelangi dalam atau di luar kelas. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.4) Meneroka pembentukan pelangi.1. (BM 2.bermain layang-layang Hari redup .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 5. Contoh: Hari berangin .menjemur kain Kreativiti (KTI 2. (ST 2.1.memakai payung Hari panas .  Aktiviti kumpulan melukis satu poster berkenaan apa yang boleh dilakukan dalam cuaca yang berbeza.bermain bola/ beriadah Hari hujan .2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Bahasa dan Komunikasi  Membaca buku berkenaan cuaca.1.1. (KTI 1.1. bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat) (ST 5.4. Seni dan Kraf  Melukis gambar pelangi. Memerhatikan pelangi dan melukis pelangi berdasarkan pemerhatian.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.3) Membandingkan aktiviti yang dijalankan dalam cuaca yang berbeza.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.

7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.  Menghidang juadah hari raya Sambutan Hari Raya Modul Bertema 212 .3 Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.11. (BM 4.3.2. Kemanusiaan KM 5. 24 Negara Saya Perayaan Hari Raya Aidil Fitri Bahasa dan Main Peranan  Main peranan bersalaman dengan ahli keluarga pada pagi hari raya. (BM 3. KM 5.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 4.2.2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai Memasak  Membuat kuih raya.2. (KTI 1. Kreativiti (KTI 1.7.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.5.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.  Bercerita dan bersoaljawab tentang pengalaman semasa menyambut hari raya. (BM 3.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.3.2 Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.

3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.4. (KTI 2. Muzik dan Pergerakan  Nyanyian/karaoke lagu-lagu hari raya  Nyanyian beraksi hari raya dalam dua kumpulan besar berdasarkan lagu ‟goreng pisang‟ Modul Bertema 213 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN aktiviti dengan bimbingan. Menganyam ketupat Menghasilkan sampul duit raya. Sambutan hari raya di dalam kelas prasekolah Tunjukcara solat sunat hari raya Seni dan Kraf  Membuat kad ucapan Hari Raya Aidil Fitri       Menghias kelas Melukis baju raya sendiri Mencantikkan baju raya dengan menggunakan pelbagai teknik.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.5. Melukis gambar suasana sambutan hari raya.1. (KTI 2. (KTI 1.1.1. (BM 3.3.7.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1. (BM 2. (BM 2.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).

8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.2.Gawai .2.3.3.Hari Raya Qurban .1.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. 25 Negara Saya Perayaan di Malaysia Contoh: . (KTI 2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. unta.   Membuat buku skrap tentang perayaanperayaan di Malaysia. biri-biri. kambing. Modul Bertema 214 .Krismas .11.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. Memadankan gambar tunggal utama sesuatu perayaan di Malaysia.3 Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.2.kerbau ) Kemanusiaan KM 5.Pesta Keamatan Bahasa dan Komunikasi  Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Contoh :  Gawai Dayak ( menuai padi)  Pesta Keamatan (menuai padi)  Krismas ( Pokok Krismas)  Ponggal (Memasak Susu dalam periuk tanah dan tebu)  Hari Raya Qurban (penyembelihan haiwan seperti lembu.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. (KTI 1. (BM 4.3. KM 5.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).2. Kreativiti (KTI 1. (KTI 1.2 Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.Ponggal .

12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2. (BM 3.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 2. (BM 2.4.2.1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 2. Modul Bertema 215 .1.11.2. (BM 4.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.7. (BM 3.5.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 4.

2. Mengeja perkataan tertentu yang terlibat dalam tema ini.3.3.2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.3. Kreativiti (KTI 1.     Bersoaljawab tentang haiwan yang menjadi lambang pada tahun tersebut.2.2.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. (KTI 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 5. 26 Negara Saya Perayaan Tahun Baru Cina Seni dan Kraf  Bergotong-royong menghias kelas dengan bahan yang berkaitan dengan sambutan Tahun Baru Cina seperti tanglung.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. Melakonkan watak penari tarian naga melakukan persembahan .5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum masyarakat Malaysia.1.1.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. (KTI 1. angpau dan lain-lain. Bersoaljawab tentang makanan istimewa pada Tahun Baru Cina. Sambutan Tahun Baru Cina  Menyambut Tahun Baru Cina dalam kelas prasekolah Bahasa dan Komunikasi  Bercerita pengalaman berkunjung ke rumah rakan yang menyambut perayaan ini.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan (KM 7. (KTI 2. (KM 5. Seni dan Kraf  Membuat tanglung daripada kertas warna secara berkumpulan dan membuat Modul Bertema 216 . (KTI 1.

Membuat lipatan kertas membentuk sampul angpau.7.4.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.      Memasak  Mengenali makanan istimewa yang biasa dihidangkan semasa perayaan ini. (BM 3.2.  Membuat mini tanglung daripada sampul angpau.1. Menonton video berkaitan tarian singa dan bersoaljawab tentang tarian tersebut dari aspek muzik. (BM 2. Mewarna gambar situasi sambutan Tahun Baru Cina.1. Mencari gambar berkaitan sambutan Tahun Baru Cina di dalam akhbar atau majalah dan membuat buku skrap. (BM 2. (BM 3.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2. Menghias pokok limau dengan riben merah dan tanglung yang dihasilkan. (BM 4. Modul Bertema 217 .5) Main peranan mengikut imaginasi. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. perarakan di sekitar sekolah.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.5. pakaian. (KT 3.1.1. warna dan pergerakan.6) Berlakon dengan menggunakan props. Membuat anyaman membentuk ikan dengan menggunakan sampul angpau.  Memotong limau dengan bimbingan dan membuat jus.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KT 3.

   Matematik  Membuat operasi tolak berdasarkan bahan maujud (limau .2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.  Sambutan Deepavali di kelas prasekolah. Menyanyi lagu Selamat Tahun Baru Cina dengan bimbingan. Menari tarian singa bersama iringan muzik dengan bimbingan.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.3. Melakukan pergerakan kreatif menggunakan muzik yang sesuai. Muzik dan Pergerakan  Mengecam pelbagai bunyi daripada CD yang dipasang ( bunyi mercun. bunyi gendang )  Bermain alat perkusi simbal yang menjadi alat penting dalam persembahan tarian singa. Modul Bertema 218 .2. (KM 5. kuih) 27 Negara Saya Perayaan Deepavali Sambutan Deepavali  Lawatan ke rumah jiran yang merayakan perayaan Deepavali.3. Kemanusiaan (KM 5.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.

3.5) Main peranan mengikut imaginasi.1. (KT 3.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). (KTI 2. Seni dan Kraf  Mewarna gambar perayaan Deepavali.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.  Bersoaljawab tentang bagaimana membantu rakan yang menyambut perayaan Deepavali.6) Berlakon dengan menggunakan props.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan Deepavali.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kreativiti (KTI 1. (KTI 1.2.1. (BM 2.1. (KTI 1. Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang pengalaman semasa menyambut perayaan Deepavali.  Mewarnakan kad perayaan Deepavali.1. (KTI 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1.2. (KT 3.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. Modul Bertema 219 .4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.

Suranggani. (BM 4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.2.7. Contoh lagu: Jongjong Inai.   Memainkan perkusi dengan iringan muzik tradisional.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum Modul Bertema 220 .2. Aktiviti menari tarian tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (BM 2. (BM 4.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.3) Menyanyikan lagu kanak-kanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia (KM 7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. Pok amai amai. Kemanusiaan (KM 7. (BM 3.11. (BM 3.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.4) Mengenal alat muzik tradisional pelbagai kaum.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. 28 Negara Saya Lagu dan Muzik Tradisional Muzik dan Pergerakan  Menyanyikan lagu kanak-kanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia.2.5.4. (KM 7.2.

Contoh cerita: Sang kancil. Pak Pandir.4) Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai (kuat-lembut). tarian kambadi Bahasa dan Komunikasi  Aktiviti bersoaljawab tentang pelbagai jenis peralatan muzik tradisional. Bawang Putih Bawang Merah (KM 7.2. (KM 7. bawang putih bawang merah) Akktiviti menonton CD cerita-cerita rakyat seperti Sang Kancil.   Membuat buku skrap peralatan muzik tradisioanal.6) Memainkan perkusi mengikut tempo (laju-lambat) (KTI 2.7) Memainkan perkusi dengan iringan muzik.2) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di masyarakat Malaysia. tarian kipas.1.11)Mengenali lagu dan muzik dari pelbagai budaya di Malaysia. (KTI 2.8) Memainkan perkusi mengiringi  Modul Bertema 221 .2) Bermain permainan tradisional masyarakat pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KTI 2.2.4.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN masyarakat Malaysia. (KTI 2.8) Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan. Aktiviti mendengar cerita berdasarkan buku cerita.2. (KTI 2.3.7. Kreativiti (KTI 3.5) Memainkan perkusi dengan beat yang konstan (constant beat). Pak Pandir. Contoh tarian: tarian joget.2. (KTI 2. si-tanggung. Si Tanggang.

5.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN muzik.1.2.2. (BM 3.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1. (BM 4. (BM 2.4. Modul Bertema 222 .7. (BM 4.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2. (BM 3. (BM 2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.11.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan .

8) Menyatakan nama negeri sendiri. (KM 8.1.2) Menamakan Bapa Kemerdekaan.10) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri. (KM 8.4.13) Menyanyikan lagu negeri.11) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri.3) Menyatakan tarikh Hari Kemerdekaan. (KM 8.tempat-tempat pelancongan .kereta nasional .pemimpin negara Melihat gambar mercu tanda negara dan bercerita tentangnya. 29 Negara Saya Kemerdekaan Negara Bahasa dan Komunikasi  Mendengar kisah tentang riwayat hidup Bapa Kemerdekaan iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan bersoaljawab mengenainya.bangunan-bangunan .tokoh-tokoh . (KM 8.1.1.Putrajaya .4. (KM 8.7) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dunia. (KM 8.1.1. Contoh mercu tanda negara adalah: .12) Menyanyikan lagu kebangsaan. (KM 8.Menara Berkembar Petronas .Menara Kuala Lumpur . (KM 8.4) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.9) Mengecam bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri.Jambatan Pulau Pinang Memadankan gambar mercu tanda dengan kad perkataan nama-namanya yang betul.Litar Formula 1 Sepang .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 8.1. (KM 8. (KM 8.Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) . Bercerita tentang perkara-perkara yang telah menjadi kebanggaan negara: .1.   Modul Bertema 223 .1.4.   Bersoaljawab tentang negeri sendiri.14) Menamakan bunga kebangsaan Malaysia.

Menteri Besar/Ketua Menteri negeri sendiri . (BM 2.Perdana Menteri .3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Bercerita tentang tempat-tempat bersejarah di Malaysia.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. Melihat potret-potret dan menyebut nama-nama pemimpin negara: .1.3) Bercerita tentang mercu tanda negara. Modul Bertema 224 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 8. (KM 8.2.1.2.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).5. (KM 8. (KTI 1.Yang dipertuan Agung .    Bercerita tentang tempat-tempat bersejarah di negeri sendiri .2) Mengenal pemimpin negara dan negeri Kreativiti (KTI 2.4) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia.5. Menonton dokumentari tempat-tempat bersejarah di Malaysia dan bersoaljawab mengenainya.Sultan/Raja/Tuan yg Terutama Negeri sendiri .2.Menteri Pelajaran  Muzik dan Pergerakan  Nyanyian lagu-lagu patriotik.5. (KTI 1. (KM 8.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. seperti lagu ”Tanggal 31”  Aktiviti perbarisan/kawad kaki.2) Bercerita tentang kebanggaan negara.

   Pertandingan mewarna Jalur Gemilang Menghasilkan Tangan Gergasi Jalur Gemilang Memerhati bunga raya sebenar dan kemudian melukis gambar bunga raya dan mewarnakannya. (BM 4.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2. Menyanyi lagu kebangsaan Negaraku dengan penuh perasaan sambil berdiri tegak dan memandang ke arah Jalur Gemilang.5. (BM 3.11. Modul Bertema 225 .7. Penerokaan  Meneroka glob untuk mengenalpasti kedudukan Malaysia.4. Menyanyi lagu negeri dengan penuh perasaan sambil berdiri tegak dan memandang ke arah bendera negeri. (BM 2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.  Seni dan Kraf  Mengecam warna-warna yang terdapat pada bendera Malaysia dan bendera negeri.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 4.2. (BM 3.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.

7) Mengenali keistimewaan diri dan menunjukkan bakat. Bahasa dan Komunikasi  Pertandingan mengenal peralatan tradisional menggunakan kad gambar.1.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya. daun kelapa dan lain-lain)   Membuat buku skrap tentang pelbagai peralatan tradicional. (KTI 1.1.1. Mewarnakan gambar.3.2. Kreativiti (KTI 1. (PSE 3.7) Menghayati benda yang dilihat disentuh dan didengar Kemanusiaan (KM 7.4.13) Menghasilkan kraf tradisional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai. (PSE 2.1.daun pisang.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Pendidikan Moral (PM 7.7) Berkongsi idea. (KTI 1. Permainan  Pertandingan permainan tradisional Lawatan  Mengadakan lawatan peralatan ke muzium bagi melihat peralatan tradisional.3.makanan.5) Menyatakan pandangan secara lisan hasil karya sendiri dan rakan (KTI 1.  Menonton CD berkaitan dengan peralatan tradicional. Modul Bertema 226 . barangan dan peralatan seperti permainan.2.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan. Kraf dan Peralatan Tradisional Seni dan Kraf  Mengayam tikar menggunakan pelbagai bahan (kertas warna.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri.2) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraf tangan berunsur budaya pelbagai kaum 30 Negara Saya Seni. (KTI 1.

(BM 3.5. (BM 4. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (BM 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (KM 7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1.5.7.11. (BM 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Masyarakat Malaysia.1.4.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Modul Bertema 227 .6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.

Modul Bertema 228 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

LAMPIRAN CADANGAN JADUAL WAKTU 229 .

230 .

30 (20 min) 8.50 11.50(20 min) (30min) (30min) 12.0010.cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar Bahasa Malaysia – Contoh 1 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.00 (10 min) Thematic Pendidikan Pendidikan Reflection module Islam Islam Thematic module Thematic module Thematic module Modul bertema Modul Asas Modul BM bertema Modul bertema Thematic module Pendidikan Islam Modul bertema English Basic Module Pendidikan Islam Reflection Recess Rehat Recess Reflection Refleksi Recess Refleksi 1) Penggunaan Bahasa Malaysia (BM) dan Bahasa Inggeris (BI )sebagai bahasa instructional: : 600 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.30 9. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 50% masa pengajaran dan pembelajaran ( p & p)dalam BM dan 50% masa p & p dalam BI dapat dikekalkan.10-9.30-9.00 – 8.10 (40min) Selasa Perbualan Morning pagi routine Morning Perbualan routine pagi Morning circle Morning circle Morning circle Rabu Morning routine Khamis Morning routine Jumaat Rutin pagi Nota: 9.50-11.20-11.30-10.30 (30 min) Recess 10.00 (30 min) Aktiviti Thematic English Luar module basic module Matematik Modul English bertema basic module Outdoor Modul Modul activity bertema asas BM Modul Modul Modul bertema bertema asas BM Thematic module Thematic Thematic module module 10.10 (10min) Isnin 8.30(20 min) 10. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.50 10.20 11. 231 . 8.10 – 8.

tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 50% masa p & p dalam BM dan 50% masa p & p dalam BI dapat dikekalkan.50 (20 min) Modul bertema Thematic module Modul bertema 11.10 (40min) Aktiviti Luar 8.30 (20 min) Morning circle 10.40 (30 min) Selasa Perbualan Morning pagi routine 8.3011.50 (20min) Thematic module 11.10 (20 min) (10min) Rutin Perbualan pagi pagi 8.5012.00 (30 min) Recess 11.10 (40min) Outdoor activity Thematic module Modul bertema 9.30-9.30-11.50 (30min) Modul bertema English Basic Module Pendidikan Islam 11.00 (10 min) Refleksi Khamis Morning Morning routine circle Jumaat Morning Morning routine circle Recess Reflection Recess Refleksi Nota: (1) Penggunaan BM dan BI sebagai bahasa instructional: : 600 minit setiap satu bahasa (2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.00 (10 min) Reflection Matematik Modul bertema 8.0011.4011.10-9.30-10.30 (20 min) 9.00 – 8.5012.40-10.30-9.10 – 8.00 – 8.5012.0010.30 (20 min) Thematic Module Thematic module Modul bertema 11.10-9.00 (20 min) Thematic module 10.1010.10 (30 min) 10.30 8.30 (30min) Thematic module 11.30 (30min) English basic module 10. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.3010. 8.0011.30 (30 min) Modul asas BM 10.10-9.30 (30 min) Rehat 9.Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar Bahasa Malaysia – Contoh 2 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.30-10.00 – 8.10 (10min) Morning routine 8.00 (30 min) Modul bertema 9.10 – 8.10 (40min) 9.40 (30 min) Pendidikan Pendidikan Recess Islam Islam 9.00 (30 min) Modul asas BM Thematic module Modul asas BM 10. 232 .30-9.20-11.30 (20 min) 8.10 (10min) Isnin 8.10 – 8.5011.30-11.0010.00 (10 min) Reflection Rabu 10.20 (30min) Modul bertema Thematic module Pendidikan Islam 11.50 (20min) English basic module 11.

jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum boleh dibina.10 – 8.20 (30min) 模组教学 /Modul bertema dalam BT/ Pendidikan Islam English basic module 11.00 (10 min) 总结 /Refleksi dalam Bahasa Tamil (BT) 总结 /Refleksi dalam BT Isnin Selasa 例常活 动/Rutin pagi dalam BT Morning circle Rabu 例常活 动/Rutin pagi dalam BI 例常活 动/Rutin pagi dalam BT Morning circle 数学 基础教学 /Modul asas Matemati k dalam BT 体健/ 户外活动 Modul Bertema Modul asas Recess BM Thematic modules Modul bertema Modul asas Rehat BM Thematic modules 华语 基础模组 /Modul asas BT Thematic module 华语 基础模组 /Modul asas BT English basic module Reflection Khamis 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT Modul bertema Modul Bertema Modul asas BM 休息 Modul Bertema Reflection Jumaat Rutin pagi 晨谈 /Perbualan Modul bertema Modul Bertema 模组教学 /Modul 233 Recess Modul Bertema 模组教学/ Modul 模组教学/ Modul Refleksi .0010.50-12.50 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidik an Islam 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.00 (30 min) English basic module 10.50 (20 min) Thematic modules 10.30-9.Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar bukan Bahasa Malaysia – Contoh 1 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.30-10.10-9.30 (20 min) Thematic module 9.10 (40min) Aktiviti Luar 9. 8.10 (10min) Morning routine 8.20-11.30 (30 min) Recess 10.50-11.3010.30 (20 min) Perbualan pagi 8.00 – 8.

BI dan Bahasa Cina (BC)/Bahasa Tamil (BT )sebagai bahasa instructional: : 400 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.30-9.30 (20 min) 9.3010.30 (20 min) pagi dalam BT 8.00 (10 min) Nota: 1) Penggunaan BM.10 – 8.30 (30 min) 10.10 (40min) 9.30-10.20-11.50-12.50 (30min) bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 1/3 masa p & p dalam BM. 234 .20 (30min) bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11.10 (10min) 8.00 – 8.8.00 (30 min) bertema dalam BT 10. 1/3 masa p & p dalam BI dan 1/3 masa p & p dalam BC/BT dapat dikekalkan.10-9.0010.50 (20 min) 10.50-11.

30-9.00 (30 min) Thematic module 11.50 (30 min) English basic module 11.50-12.50 (20 min) Modul Bertema 9.20 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidika n Islam 10.50 (30min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.00 – 8.20 (20min) Thematic module 11.30 (20 min) Perbualan pagi 8.10 (10min) Morning routine 8.00 – 8.00-11.30-9.10 – 8.30 (20 min) Morning circle 8.10-9.30 (20 min) 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT 8.00-10. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.20-11.30 (20 min) Thematic module 9.20 (30 min) Recess 10.00 (10 min) 总结/Refleksi dalam BT 235 .10 (40min) Modul bertema 9.00 (10 min) Reflection Isnin 模组教学 English / Modul basic bertema module dalam BT/Pendid ikan Islam Selasa 8.30 (20 min) Modul bertema 9.30-9.20 (30min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.10 (40min) 体健/ 户外活动 9.20-10.10 – 8.50-11.10 – 8.20 (30 min) Rehat 10.30-10.50 (30min) Thematic module 11.10 (10min) 例常活动 /Rutin pagi dalam BT 8.30-11.10 (40min) 模组教学 /Modul bertema dalam BT/ Pendidika n Islam 9.50 (20 min) Thematic module 9.Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar bukan Bahasa Malaysia – Contoh 2 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.00 (10 min) 总结/Refleksi dalam BT Rabu 8.20-11.10-9.50-10.50 (30 min) Modul Asas BM 10.00 (30 min) 10.50-10. 8.50-11.30-9.50-12.50-12.10 (10min) Rutin pagi 8.20-10.10-9.30 (30 min) Recess 10.20-11.00 – 8.50 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11.30-9.30 (20 min) 9.

00 (20 min) Modul Bertema 11.00 (10 min) Reflection Jumaat Nota: 8.30-9.30-10.00-11.10 (30 min) 休息 10.10 – 8.30-9.50-12. 236 . tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 1/3 masa p & p dalam BM.10-10.30 (30min) English basic module 11.30 (20 min) Modul Bertema 9.30 (20 min) Morning circle 9.00 (30 min) Modul asas BM 10.40 (30 min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 9.30-11.10 (10min) Morning routine 8.40-11.40 (30 min) Modul Bertema 10.30-11.10 – 8.00 (30 min) Recess 11.10 (40min) Aktiviti Luar 9. BI dan BC/BT sebagai bahasa instructional: : 400 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema. 1/3 masa p & p dalam BI dan 1/3 masa p & p dalam BC/BT dapat dikekalkan.50 (20min) Modul bertema 11.50-12.00-10.00 (10 min) Refleksi 1) Penggunaan BM.00 – 8.50 (20 min) Thematic module 11.10 (10min) 例常活动 /Rutin pagi dalam BT 8.30 (20 min) 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT 8.Khamis 8.30-11.10-9.00 – 8.10 (40min) 数学 基础教学 /Modul asas Matemati k dalam BT 8.30 (30min) Modul bertema 11.10-9.00-11.30 (30 min) Modul asas BM 10.40-10.

Hj. Mokolus K Rowther Ketua Editor Ketua Unit Prasekolah(sehingga Januari. Rohani bt. 2010) Ketua Sektor Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak (mulai Februari. Ali bin Ab. 2010) Dr.Abdul En Tajul Affendy Hassan 237 . Shamsudin Jamil Pn. Ng Soo Boon Editor En. Bujang (mulai September.PANEL PENULIS Penasihat Pengarah Tn. Julaihi Hj. Ghani AMN (sehingga Ogos 2010) Datu Dr Hj. Zaitoon bt. Zakaria Pn. 2010) Penasihat Editorial Ketua Sektor Perancangan Dasar dan Penyelidikan Hjh.

Najib bin Najmuddin. Hjh Ramanathan a/l Nagarathinam Regina Joseph Cyril Zainon Majid Zamrus A.Salleh Farizah Hanim bt.Yusof Norasyikin Hashim. Dr.Rahman Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Matematik Rendah Unit Pendidikan Khas Unit Pendidikan Muzik Unit Bahasa Melayu Unit Bahasa Melayu Unit Bahasa Cina Unit Pendidikan Kesihatan Unit Bahasa Inggeris Unit Rendah Pendidikan Islam Unit Pendidikan Seni Visual Unit Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Unit Pendidikan Kesihatan Unit Bahasa Tamil Unit Bahasa Inggeris Unit Sains Teras Unit Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan 238 . Ismail Hasnah Nordin. Utz Muhd.Salam Aziz Naim Baharuddin Basir Bakhtiar Mohd. Shamsudin Jamil Rohani Abdul Tajul Affendy Hassan Zaitoon Zakaria Kamarul Azman Abd.Nizam Mohd. Hjh Ho Wooi Cheng Indira Popatlal Jagdesh Kaur Gill Mohd. Hjh Norzila Ani.BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Ng Soo Boon.

Prof. Ustaz Norbe Mohd. Nor Normasura Jani Poobalan a/l Manika Rohana Ismail Roszilah Mohd. Ustazah Freddy Chan Kin Yee Jeyawathi Perera Lina Yeoh Gaik Li Persatuan Montessori Malaysia Persatuan Pendidik Profesional Awal Kanak-kanak Malaysia Penceramah Agama Bebas Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia 239 .BAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA /JABATAN PELAJARAN NEGERI. PP Institut Perguruan Tun Hussein Onn. Arif Shaari Abu Hasan Zaharuddin Hj. Tn Hj Zulkernai Fauzi Penyelaras Prasekolah PPD Seberang Perai. Shamsudin. Jantan Hjh Nik Asiah Salleh Hjh Rohana Musa Leow Kim Hin Mariah Mansor. Johor Institut Perguruan Perempuan Melayu Melaka Jabatan Pelajaran Kelantan Pejabat Pelajaran Daerah Jabatan Pelajaran Pahang Jabatan Pelajaran Johor Jabatan Agama Islam Dan Moral Institut Perguruan Islam Institut Perguruan Perempuan Melayu Melaka Jabatan Pelajaran Pahang Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Jabatan Pelajaran Kedah Jabatan Pelajaran Pahang Bahagian Pengurusan Sekolah Harian PERSATUAN BUKAN KERAJAAN/SWASTA/LAIN-LAIN Aishah Zanariah Abdullah Chiam Heng Keng.Let Azilawati Abu Bakar Ewe Meng Huat Goh Wah Im Habsah bt. Taiping Jabatan Pelajaran Sarawak Jabatan Pelajaran Selangor Institut Perguruan Raja Melewar Institut Perguruan Temenggong Ibrahim. Ustazah Nahwiuddin Abdul Manaf. PEJABAT PELAJARAN DAERAH. Dr Esah Rabiah bt. Batu Pahat Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti. Mohd. INSTITUT PENDIDIKAN GURU Abu Bakar bin Saad Alimah bt. Atan Asmah Mohamad Atang Hj.Salleh.

Sabak Bernam.Maryati Ayob Maznah Harith. Perak SK Brickfield 1. Sentol 240 . Sg. Kuala Lumpur SK Teloi Kanan. Shaari Chua Seok Khuan Ding Pei See SK Tambun Tulang. Hjh Mohd.Mohamed Azhari Azmi bin Ibrahim Baidah Sabran Chan Yee Mong Che Tom bt. Kuala Ketil. Brickfield. Jln Cempedak. Datin Kalthom Musa Ng Shau Peng An Najwa Child Development Centre Sdn Bhd/Persatuan Islam Malaysia Institut Education to Learn Institut Education to Learn Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Pengasuh Berdaftar Malaysia Institut CECE Tadika Peter & Jane Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia Universiti Kolej SEGI Persatuan Pendidik Profesional Awal Kanak-kanak Malaysia Persatuan NAECEEM Institut Education to Learn Child Resource Institut KEMENTERIAN/JABATAN LAIN Low Mei Li Norain Abd.Amin Shaarani. Selangor SJK ( C ) Gua Musang.Sumum. Kedah SJK(C ) Hua Lian 3. Syukor Salasiah Hj. Taiping SJK(C ) Chi Man. Kedah Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasional SEKOLAH Abd. Petani. Kelantan SK Gedong. Arau. Sg. Kangar SK Khir Johari. Ghani bin Abd. Tn Hj Normah bt. Kedah SK Parit Bharu. Perlis SK Lubuk Sireh. Hamzah Norsheila Abdullah Oh Yean Choo Patricia Teh Tamil Emban Tan Wat Ngor Lydia Foong Eveeleen Ling Radziah. Hashim Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasional. Hamid Asma Dewi Shaari Azahar bin Madar Azlin bt.

Kota Bharu SK Bintulu. Perak SK Panggu. Ridhaudin Husin Mohd. Hjh. Klang. NS SK Puteri Pandan. KL SK Manjoi 2. Selangor SJK(C ) Sentul. Kelantan SJK (T) Port Dickson. Sarawak Guru Besar SK Cator Avenue. Kudat. Taiping. Triang. Kota Bharu. Perak SK Wan Sulaiman Siddiq. Baharu Lanjut. Kedah SK Pusat Dungun. Alor Setar. Bahau. Pahang SK Parang Puting. Sulaiman. Beranang. Lubok Segintah. Rizal Hussin Noor Haris bin Dzulkifli Noor Huzaina Abdul Majid Nor Atiqa Abdullah Nor Khamidah bt. Hor Lee Lan Jenny Law Fui Let Juliana bt. Ustazah Soh Lih Ru Suzanee bt. Rinching.Aziz. Perak SK Simpang Ampat. KL SK Mulong 2.Ismail Ali Zaiton Ahmad. Kelantan 241 .Pandan SK Hulu Bernam. Terengganu SJK(T) Batang Berjuntai. Mat Arip Rosilah bt. Petani. Hulu Selangor. Sabah SJK( C) Tun Tan Cheng Lock SJK(C) Cheroh. Selangor SK Jempol. Mohd Isa Rogayah bt.Hamim Marina bt. Ipoh. Hjh Zubaidah Mohidin Zulbasri bin Husin SJK(T) Ldg. Pahang SK Kpg. Kedah SJK(T) Kg. Mohamed Bandi Nyanamani a/p Muniandy Puspa Devi a/p Munisamy Puziah Ano bt. Alor Gajah. Sungai Petani. Pahang SK Serayan Keranji. Lundu. Melaka SJK ( C ) Hin Hua. Kuala Lumpur SK Penghulu Abu Bakar. Baling. Sg. Pahang SK AU Keramat. Perak SJK(T) Bedong. N. Tanjong Malim. Ah. Bandar Tun Razak. Kedah SK Bukit Serok. SK Kg. Sarawak SK Sg.Ghayathiri a/p Kubbusamy Halidah Laili Shaarani Hasnah bt. Kangar SK Taman Ria. Muhammad Thelagam a/p Deevraju Usop Maulana Wong Ming Tsuey Yee Su Keong Zaharah bt. Kedah SK Permatang Badak. Raub.Sembilan SK Limau-limauan. Kuantan. Selangor SK Seri Perlis. Che Adnan Siti Arfah bt. Perak SK Seri Buntar . Ahmad Roslina Bidin Rukumani a/p Sheeraman Rusni bt. Ipoh.Buluh. Pokok Assam. Selangor. Selangor SK Seri Aman. Mahidin Karamjit Kaur Gill Khairul Akhbar bin Abd. Yahya. Sirat Masitah Abdul. Kedah SK Kuala Dipang. Hjh Mohd. Kota Bharu.

Dr Rohani Abdullah. Hjh Bustam Kamri.LAIN-LAIN (Penghargaan kepada individu berikut yang turut menyumbang idea semasa sesi sumbangsaran penyemakan kurikulum) Azizah Ariffin. Dr Sharifah Nor Puteh. Dr Siti Eshah Mokhsein. Tanjong Malim 242 . Dr Timbalan Ketua Pengarah Operasi JPNIN Universiti Tun Abdul Razak Universiti Putera Malaysia Universiti Kebangsaan Malaysia Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful