P. 1
Ps_ Dsk Prasekolah Kssr

Ps_ Dsk Prasekolah Kssr

|Views: 5|Likes:
Published by Khairunnisa Mahat
jjjjjj
jjjjjj

More info:

Published by: Khairunnisa Mahat on May 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2013

pdf

text

original

Sections

  • TUNJANG KEMANUSIAAN
  • LAMPIRAN CADANGAN JADUAL WAKTU

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

PRASEKOLAH

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
2010

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

DRAF DAN SULIT

ii

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

iii

K A N D U N G A N

muka
surat

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

v

KATA PENGANTAR

vi

MATLAMAT DAN OBJEKTIF

1

FOKUS DAN ORGANISASI KURIKULUM

2

STANDARD KANDUGAN KURIKULUM

7

REKABENTUK KURIKULUM

15

PERUNTUKAN MASA

16

STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

21

STANDARD PENTAKSIRAN

24

STANDARD DOMAIN KREATIVITI

26

ORGANISASI DOKUMEN KURIKULUM STANDARD

28

KERANGKA KONSEP KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

29

BAHAGIAN A: STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENGIKUT TUNJANG

31

TUNJANG KOMUNIKASI - BAHASA MALAYSIA

33

TUNJANG KOMUNIKASI - BAHASA INGGERIS

45

TUNJANG KOMUNIKASI - BAHASA CINA

53

TUNJANG KOMUNIKASI - BAHASA TAMIL

65

TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI - PENDIDIKAN ISLAM

75

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

DRAF DAN SULIT

iv

TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI - PENDIDIKAN MORAL

83

TUNJANG KETRAMPILAN DIRI - PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI

91

TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA - PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN
KESIHATAN

97

TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA - KREATIVITI

109

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK

117

TUNJANG KEMANUSIAAN

135

BAHAGIAN B: MODUL TERAS BERTEMA

145

LAMPIRAN CADANGAN JADUAL WAKTU

229

PANEL PENGGUBAL

237

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal berlandaskan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti berikut:

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah
memperkembangankan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

KATA PENGANTAR

Perkembangan dan pertumbuhan pesat berlaku dalam diri individu
kanak-kanak pada usia enam tahun yang pertama. Melalui asuhan
dan pendidikan yang sesuai, minda kanak-kanak ini dapat
dirangsangkan, sikap dan emosi yang positif dapat dibina, serta
kreativiti dan pemikiran kritikal dapat dijana. Berpandu kepada asas
ini, kanak-kanak ini akan lebih bersedia untuk menghadapi alam
persekolahan pada peringkat yang lebih tinggi. Hasil kajian jangka
panjang mendapati pelaburan pada peringkat awal kanak-kanak
memberi pulangan yang positif kepada kerajaan dan masyarakat.
Pada masa yang sama, semakin banyak hasil kajian neurosains
menunjukkan kaitan antara pendedahan rangsangan pada peringkat
awal dengan perkembangan minda kanak-kanak yang optimum.

Menyedari hakikat ini maka pada tahun 1996, prasekolah telah
dimasukkan ke dalam sistem pendidikan kebangsaan dan pada
tahun 2003 Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang pertama telah
dilaksanakan. Selepas lima tahun pelaksanaan, Kurikulum
Prasekolah Kebangsaan 2003 telah disemak dan akhirnya Kurikulum
Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) telah dihasilkan dan
dilaksanakan mulai 2010 di semua prasekolah kerajaan dan bukan
kerajaan.

KSPK digubal berdasarkan rekabentuk kurikulum berasaskan
standard, berbentuk modular, dan berkisar pada enam tunjang yang
akan diteruskan pada sekolah rendah dan sekolah menengah.
Penggubalan KSPK mengambilkira keperluan bagi memastikan
kesinambungan antara KSPK dan Kurikulum Standard Sekolah
Rendah (KSSR) berlaku.

KSPK digubal berdasarkan kepada prinsip Amalan Bersesuaian
dengan Perkembangan Kanak-kanak dan teori pembelajaran kanak-
kanak. Pendekatan pembelajaran berpusatkan murid, inkuiri

penemuan, belajar melalui bermain, pendekatan bertema,
pendekatan bersepadu adalah ditekankan. Kriteria pemilihan aktiviti
memberi keutamaan kepada pengalaman yang menyuburkan
(enriching),penglibatan aktif (engaging), selamat (safe) dan
menyeronokkan (fun).

Bersesuaian dengan keperluan semasa dan berpandu kepada teori
pembelajaran yang menyatakan kanak-kanak mampu belajar lebih
daripada satu bahasa, maka KSPK memperuntukkan masa yang
lebih panjang untuk pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa
Inggeris berbanding dengan apa yang terdapat dalam Kurikulum
Prasekolah Kebangsaan 2003.

Dalam usaha menyediakan KSPK, pelbagai pihak telah dilibatkan
seperti guru, pensyarah, pegawai dari Kementerian Pelajaran,
Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah, Jabatan
Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, Institusi Pengajian Tinggi
Kerajaan dan Swasta, Badan-badan Bukan Kerajaan (NGO) dan
tadika swasta. Kepada semua pihak yang telah memberikan
sumbangan kepakaran, masa dan tenaga, Bahagian Pembangunan
Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan
terima kasih.

(DATU Dr HJ. JULAIHI HJ. BUJANG)
Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
2010

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendahuluan

1

MATLAMAT

Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi
kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara
menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani,
intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat,
menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan
bermakna. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran, menanam
keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri
kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada
dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di
sekolah rendah kelak.

OBJEKTIF

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan
peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun
untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani, emosi dan sosial,
intelek dan rohani seperti berikut:

i. Membina kecergasan badan.
ii. Mempunyai tubuh badan yang sihat.
iii. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik.
iv. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri.
v. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar.
vi. Mempunyai kematangan emosi.
vii. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri.
viii. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan.
ix. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain.
x. Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara
berkumpulan.
xi. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya
membentuk perhubungan yang positif dengan orang
dewasa serta rakan sebaya.

xii. Mengamalkan nilai murni.
xiii. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian
untuk murid beragama Islam.
xiv. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia, bahasa
Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan
harian.
xv. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses
sains asas.
xvi. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam
menjalankan tugasan harian dan menyelesaikan masalah.
xvii. Menggunakan kemahiran berfikir kritis, kreatif dan inovatif
dalam pembelajaran dan kehidupan seharian.
xviii. Mengembangkan daya kreatif dan estetika
xix. Menghargai keindahan alam dan warisan budaya

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendahuluan

2

INSAN
SEIMBANG

PERKEMBANGAN
FIZIKAL & ESTETIKA

Perkembangan jasmani dan
kesihatan untuk kesejahteraan
diri
Pemupukan daya imaginasi,
kreativiti, bakat dan apresiasi

KETRAMPILAN DIRI

Pemupukan kepimpinan dan
sahsiah diri melalui aktiviti
kurikulum dan kokurikulum

KEMANUSIAAN

Ilmu dan amalan
kemasyarakatan & alam
sekitar setempat, negara &
global
Penghayatan semangat
patriotisme & perpaduan

KEROHANIAN, SIKAP
& NILAI

Amalan agama dan
kepercayaan, sikap & nilai

SAINS & TEKNOLOGI

Pendekatan Inkuiri, pengetahuan
sains, kemahiran saintifik dan
sikap saintifik

Pengetahuan dan kemahiran
matematik, penyelesaian masalah.
ICT.

KOMUNIKASI

Kemahiran

berbahasa,

bahasa
Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa
Cina dan bahasa Tamil.

FOKUS

Pendidikan Prasekolah berfokus kepada usaha untuk menyediakan
peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada
kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. Fokus utama
adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan
kanak-kanak, menekankan kepada inkuiri penemuan, dan
menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran
bersepadu, bertema, belajar melalui bermain, pembelajaran
kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek. Prinsip utama
yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran
perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak dan
mengambil kira perbezaan antara individu. Melalui proses
pengajaran dan pembelajaran ini, kanak-kanak akan memperoleh
konsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka
meneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak.

ORGANISASI KURIKULUM

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal dengan
memberikan penekanan kepada standard kandungan dan standard
pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-
kanak berumur empat hingga enam tahun. Standard kandungan
dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan, kemahiran
asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut:
Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Sains
dan Teknologi; Perkembangan Fizikal dan Estetika serta
Perkembangan Ketrampilan Diri (rujuk Rajah 1). Untuk tujuan
kesinambungan, Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah sama
dengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah.

Rajah 1: Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendahuluan

3

Tunjang Komunikasi

Tunjang ini terdiri daripada Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris,
Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Bahasa Malaysia dan Bahasa
Inggeris adalah wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah.
Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dipelajari oleh murid di prasekolah
yang beraliran bahasa Cina dan bahasa Tamil.

Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan
Seni Bahasa. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran
mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan
kemahiran menulis. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan
peringkat perkembangan kanak-kanak. Seni Bahasa merujuk
kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui
kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan
sajak.

Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai

Tunjang Kerohanian, sikap dan nilai merangkumi pendidikan Islam
dan pendidikan Moral. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid
beragama Islam selama dua jam seminggu. Pendidikan Moral
dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu.

Pendidikan Islam

Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas
tentang Rukun Iman, Rukun Islam, Sirah Rasulullah dan Kalimah
Syahadah. Murid prasekolah belajar bersuci, berwuduk,
melakukan pergerakan solat, mencontohi beberapa akhlak
Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. Pada
masa yang sama murid ini juga mengenal asas bahasa Al Quran,
huruf hijjaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek
dan doa pilihan. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam

dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita, simulasi, menyanyi,
bernasyid, aktiviti hands-on, meneroka dan bermain.

Pendidikan Moral

Pendidikan moral prasekolah memberi fokus kepada pelakuan
moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid
berada di prasekolah. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui
aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang
dijalankan dalam prasekolah. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard
Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaan
kepada Tuhan, baik hati, bertanggungjawab, berterima kasih,
hemah tinggi, hormat-menghormati, kasih sayang, keadilan,
keberanian, kejujuran, kerajinan, kerjasama, kesederhanaan,
toleransi, berdikari dan berdisiplin.

Tunjang Ketrampilan Diri - Perkembangan Sosioemosi

Pendidikan prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan
sosioemosi kanak-kanak. Kanak-kanak akan menghadapi masalah
di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi
mereka kurang stabil dan mantap. Perkembangan sosioemosi
merangkumi aspek mengenali dan mengurus emosi sendiri,
pencapaian emosi yang positif, pembinaan konsep kendiri positif
serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial.
Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak
berada di prasekolah, ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi
menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin, semasa rehat,
semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang
lain.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendahuluan

4

Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika

Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetik merangkumi
Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta
Perkembangan Kreativiti

Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan

Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang
menguatkan kawalan otot mereka. Aspek perkembangan fizikal
adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan
fizikal yang mantap kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam
melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk
menulis dan melukis, penglibatan dalam aktiviti sukan, aktiviti
memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan.
Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk
meningkatkan kemahiran motor halus, kemahiran motor kasar serta
kordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. Perkara yang
dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat,
menyambut objek, membaling objek serta postur yang betul
semasa duduk.

Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan
penjagaan kesihatan fizikal diri, kebersihan persekitaran dan
pemakanan yang berkhasiat. Tabiat yang dibina akan
memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. Secara
lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat
memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan
mempunyai konsep kendiri yang positif. Tunjang ini juga
menekanan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin
menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka
termasuk langkah menjaga kehormatan diri.

Perkembangan Kreativiti

Perkembangan kreativiti merangkumi seni visual, pendidikan muzik
serta drama dan gerakan kreatif. Tunjang ini lebih menekankan
proses daripada produk. Kanak-kanak diberi peluang untuk
menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam
aktiviti kreativiti.

Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni, ekspresi kreatif dan
apresiasi. Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan
memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya.
Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya. Apresiasi seni
melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga
menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta
hasil kerja orang lain.

Pendidikan Muzik merangkumi aktiviti menyanyi, pengalaman awal
untuk memainkan perkusi, penghasilan muzik menerusi bahan atau
objek improvisasi, dan apresiasi muzik.

Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan
kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan, berlakon,
menari dan membuat gerakan secara kreatif.

Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan
daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif
pembelajaran tunjang lain. Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif
sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa, matematik dan
lain-lain.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendahuluan

5

Tunjang Sains dan Teknologi Awal Sains dan Awal
Matematik

Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains, awal
matematik, aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok dan
penggunaan ICT.

Awal Sains

Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk
meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan
peralatan mudah. Dalam proses penerokaan ini, sikap saintifik yang
positif seperti sifat ingin tahu, sistematik dan teliti akan terbentuk.
Semasa proses penerokaan ini, kemahiran asas proses sains
seperti kemahiran memerhati, mengukur menggunakan unit bukan
piawai, membanding dan mengelas juga akan dikembangkan.
Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan(contoh: tumbuhan,
haiwan), alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul, air,
magnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi,cuaca). Tunjang ini lebih
mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan
pengetahuan. Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan
dan dapatan daripada hasil penerokaan murid.

Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat
hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan
objek seperti blok. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi
peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep
penghubung, lingkungan serta awal matematik tetapi untuk
meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus.

Awal Matematik

Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik
kepada murid prasekolah. Pengalaman ini termasuk konsep
pranombor, nombor, operasi nombor yang mudah, nilai wang,

konsep waktu, bentuk dan ruang. Konsep matematik ini dipelajari
pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua
aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang
menyeronokkan.

Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada
murid prasekolah menggunakan komputer untuk melakukan
tugasan tertentu. Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran
asas sahaja.

Tunjang Kemanusiaan

Tunjang Kemanusian memberi peluang kepada kanak-kanak
supaya lebih memahami diri sendiri, lebih memahami
perhubungan antara diri dengan keluarga, rakan, komuniti dan alam
sekitar. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab
diri dalam perhubungan-perhubungan ini. Tunjang ini juga memberi
penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai kaum
di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan
pelbagai kaum ini.

Tunjang Kemanusian menggariskan skop dan konteks
pembelajaran di prasekolah. Kandungan dalam tunjang ini boleh
digunakan untuk membina tema-tema pembelajaran.

Modul Asas dan Modul Bertema

Pendidikan prasekolah dilaksanakan melalui modul asas dan modul
bertema.

Modul Asas

Modul Asas merangkumi Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris,
Bahasa Cina(untuk prasekolah yang aliran bahasa Cina), Bahasa

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendahuluan

6

Tamil(untuk prasekolah yang aliran bahasa Tamil), Pendidikan
Islam, Pendidikan Moral, Matematik dan Permainan Luar.

Secara umumnya modul asas bertujuan untuk penguasaan literasi
awal 4M (membaca, menulis, mengira, menaakul). Modul teras juga
merangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama
yang bertauliah. Pendidikan Moral diajar semasa murid beragama
Islam belajar Pendidikan Islam, maka ia perlu dikelaskan sebagai
modul teras asas. Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu
khas untuk aktiviti fizikal di luar, maka Aktiviti Luar juga dianggap
sebagai modul teras asas.

Modul asas diberi masa yang khas dalam jadual waktu prasekolah.
Pada awal tahun modul asas mengambil masa lebih kurang 35%
daripada waktu prasekolah, tetapi pada akhir tahun, peratus masa
ini mungkin berkurangan jika murid didapati sudah menguasai
kemahiran asas 4 M.

Modul Bertema

Pengajaran dan pembelajaran prasekolah sesuai dilaksanakan
melalui tema yang membawa makna kepada kanak-kanak. Modul
Bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam Kurikulum
Prasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa, pendidikan moral
dan matematik. Pada awal tahun, modul teras tema mengambil
masa lebih kurang 35% masa prasekolah tetapi pada akhir tahun,
peratus masa perlu dinaikkan.

Guru boleh menentukan tema pembelajaran mengikut keperluan
murid, keperluan setempat dan keperluan semasa.
Walaubagaimanapun, adalah dicadangkan tema-tema ini dibina
berdasarkan kategori berikut: Diri saya, Negara saya, Alam
Hidupan, Alam Bahan dan Alam Fizikal. Contoh tema yang boleh
dibina untuk Diri saya adalah Sekolah saya, Kawan saya, Keluarga

saya. Contoh tema yang boleh dibina untuk Negara saya adalah
Perayaan Hari Raya, Kemerdekaan Negara, Lagu dan Muzik
tradisional. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Hidupan
adalah Haiwan dan Tumbuhan. Contoh tema yang boleh dibina
untuk Alam Bahan adalah Air dan Pakaian. Contoh tema yang
boleh dibina untuk Alam Fizikal adalah Cuaca.

Aktiviti rutin

Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah. Aktiviti
rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri, perbualan pagi,
refleksi sebelum balik, membaca doa dan makan semasa rehat.
Aktiviti rutin mengambil lebih kurang 30% daripada masa
prasekolah. Kandungan dalam aktiviti rutin merangkumi kesemua
tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendahuluan

7

STANDARD KANDUNGAN

Jadual 1: Standard Kandungan
untuk Komunikasi - Bahasa Malaysia

Fokus

Pada akhir prasekolah murid boleh:

Kemahiran
Mendengar Mendengar dengan penuh perhatian.
Mendengar dan mengecam bunyi perkataan.

Kemahiran
Bertutur

Berinteraksi dengan mesra.
Merangsang pertuturan melalui soal jawab.
Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul.
Menceritakan semula apa yang didengar.
Melakonkan watak-watak mengikut situasi.

Kemahiran
Membaca

Mengenal bentuk huruf A - Z.
Mengenal huruf vokal.
Mengenal huruf konsonan.
Membina dan membaca sukukata.
Membaca perkataan.
Membaca frasa.
Membaca ayat tunggal yang mudah.
Membaca ayat dalam konteks.
Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca.
Membaca buku dengan cara yang betul (prabaca).
Mengamalkan tabiat membaca.

Kemahiran
Menulis

Menguasai kemahiran pratulis
Menguasai kemahiran menulis.

Jadual 2: Standard Kandungan
untuk Komunikasi - Bahasa Inggeris

Focus

At the end of preschool students are able to:

Listening
and
speaking
skills

Listen to and discriminate sounds.
Listen to and understand meaning of simple
words.
Acquire and use simple phrases and statements.
Listen to and follow simple instructions.
Listen to and enjoy nursery rhymes, action songs,
poems and stories.
Sing songs and recite rhymes and poems.
Tell simple stories.
Dramatize familiar situations and stories.
Perform a variety of language forms and functions
in a social context.
Ask simple questions.

Pre reading
Skills

Understand that printed materials contain
meaning.
Acquire knowledge of print and ethics in reading.

Reading
Skills

Identify letters of the alphabet.
Read simple words with understanding.
Read phrases with understanding.
Read simple sentences with understanding.
Develop interest in reading.

Writing
skills

Acquire pre-writing skills.
Acquire writing skills.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendahuluan

8

Jadual 3: Standard Kandungan
untuk Komunikasi - Bahasa Cina

Fokus

Pada akhir prasekolah murid boleh:

Kemahiran
Mendengar

Mendengar dengan penuh perhatian.

Kemahiran
Bertutur

Berinteraksi dengan sopan.
Berinteraksi secara soal jawab
Melakonkan watak-watak dalam cerita yang
didengar.
Menceritakan apa yang didengar semula
menggunakan ayat yang mudah.

Kemahiran
Membaca

Mengenal kaitan antara gambar dan perkataan.
Membuat persediaan membaca.
Mengenal frasa.
Membaca frasa.
Membaca ayat.
Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca.
Membina tabiat membawa.

Kemahiran
menulis

Menguasai kemahiran pratulis.
Menulis perkataan.

Jadual 4: Standard Kandungan
untuk Komunikasi - Bahasa Tamil

Fokus

Pada akhir prasekolah murid boleh:

Kemahiran
Mendengar
dan Bertutur

Mendengar dengan penuh perhatian.
Mendengar dan mengecam bunyi perkataan.
Menyebut apa yang didengar.
Memberi jawapan kepada soalan yang
dikemukakan.
Bertutur dengan menggunakan perkataan, frasa,
ayat yang sesuai.
Bertanyakan soalan.
Melakonkan watak-watak mengikut situasi.

Kemahiran
Membaca

Mengenal dan membaca huruf.
Membaca perkataan.
Membaca dengan sebutan yang betul.
Membaca menggunakan pelbagai bahan bacaan.
Menggabungkan huruf supaya menjadi perkataan
dan membaca.
Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca.

Kemahiran
Menulis

Menguasai kemahiran pratulis
Menguasai kemahiran menulis.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendahuluan

9

Jadual 5: Standard Kandungan untuk
Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai - Pendidikan Islam

Fokus

Pada akhir prasekolah murid boleh:

Aqidah

Mengetahui Rukun Iman.

Ibadah

Mengetahui Rukun Islam.
Melafazkan Kalimah Syahadah.
Melakukan wuduk
Mendirikan solat.
Bersuci dari najis.

Sirah

Mengetahui Sirah Rasullullah S.A.W.

Akhlak

Mencontohi akhlak Rasullullah S.A.W. iaitu sabar,
bercakap benar, rajin, bijaksana dan amanah.
Melakukan amalan seharian mengikut adab
seperti melafazkan doa.

Asas
Bahasa Al
Quran dan
Tulisan Jawi

Mengenal bahasa Al- Quran
Mengenal huruf jawi.
Menghafaz beberapa surah dari juzu’ Amma.

Jadual 6: Standard Kandungan untuk
Tunjang Ketrampilan Diri - Perkembangan Sosio-Emosi

Fokus

Pada akhir prasekolah murid boleh:

Mengenali

dan
Mengurus Emosi
Sendiri.

Mengenali emosi sendiri.
Mengurus emosi sendiri.
Mengenali emosi orang lain.

Mencapai Emosi
yang Positif

Membina konsep kendiri.
Membina semangat dan sikap yang positif.
Membina keyakinan untuk berkomunikasi.
Membina kebolehan mengawal diri.

Membina
Kemahiran Sosial Memahami keperluan, perasaan dan
pandangan orang lain.
Menggunakan kemahiran sosial dalam
interaksi.
Menyelesaikan konflik yang berlaku
semasa aktiviti kelas.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendahuluan

10

Jadual 7: Standard Kandungan untuk
Kerohanian, Sikap dan Nilai - Pendidikan Moral

Fokus

Pada akhir prasekolah murid boleh:

Kepercayaan
kepada Tuhan

Mengetahui dan menghormati kepercayaan
dan pantang larang pelbagai kaum.

Baik hati

Membantu ahli keluarga, warga sekolah dan
orang lain.

Bertanggungjaw
ab

Bertanggungjawab terhadap diri dan
persekitaran kelas.

Berterima Kasih

Mengamalkan sikap berterima kasih.

Hemah tinggi

Beradab sopan dalam pergaulan seharian.

Hormat-
menghormati

Menghormati anggota keluarga.
Menghormati orang dewasa, rakan dan
masyarakat setempat.

Kasih Sayang

Menyayangi diri, keluarga dan orang di
sekeliling.

Keadilan

Mengamalkan sikap adil dalam perlakuan
seharian.

Keberanian

Berinteraksi dengan yakin di sekolah.

Kejujuran

Mengamalkan sikap jujur dalam diri dan
pergaulan dengan ahli keluarga, rakan dan
guru.

Fokus

Pada akhir prasekolah murid boleh:

Kerajinan

Mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan
harian.

Kerjasama

Mengamalkan sikap kerjasama dengan
rakan, jiran dan masyarakat setempat.

Kesederhanaan

Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam
penggunaan barang keperluan.

Toleransi

Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuan
seharian.

Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan
rakan sebaya.

Berdikari

Mengamalkan sikap berdikari dalam
pengurusan diri.

Berdisiplin

Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendahuluan

11

Jadual 8: Standard Kandungan untuk Tunjang Fizikal dan
Estetika
Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan

Fokus

Pada akhir prasekolah murid boleh:

Perkembangan
Motor Halus

Melakukan kemahiran motor halus.
Melakukan kemahiran koordinasi mata
tangan dalam perkembangan motor halus.

Perkembangan
motor kasar

Melakukan kemahiran motor kasar
lokomotor.
Melakukan kemahiran motor kasar bukan
lokomotor.
Melakukan kemahiran koordinasi mata dan
tangan dalam perkembangan motor kasar.

Kesihatan Fizikal Menjaga kebersihan diri.

Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat.

Kesihatan
Persekitaran

Menjaga kebersihan.
Mengamalkan langkah-langkah pencegahan
jangkitan penyakit.

Keselamatan

Mengenali sumber yang menyebabkan
kemalangan dan bahaya.
Mengamalkan langkah keselamatan diri.
Menjaga kehormatan diri.

Jadual 9: Standard Kandungan
untuk Tunjang Fizikal dan Estetika - Kreativiti

Fokus

Pada akhir prasekolah murid boleh:

Seni Visual

Mengetahui dan menggunakan pengetahuan
tentang bahan dan teknik dalam
menghasilkan karya seni.
Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan
karya.
Menunjukkan apresiasi seni.

Muzik

Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi.
Mengambil bahagian dalam aktiviti
memainkan perkusi.
Mengambil bahagian dalam aktiviti
penerokaan bunyi.
Menunjukkan apresiasi Muzik.

Drama &
Gerakan Kreatif Mengambil bahagian dalam drama dan
gerakan kreatif.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendahuluan

12

Jadual 10: Standard Kandungan untuk Tunjang Sains dan
Teknologi
Awal Sains dan Awal Matematik

Fokus

Pada akhir prasekolah murid boleh:

Sikap saintifik

Mempamerkan sikap saintifik iaitu
sistematik, sifat ingin tahu dan
bertanggungjawab.

Kemahiran
Saintifik

Membuat pemerhatian ke atas objek dan
fenomena alam di persekitaran.
Membuat pengukuran menggunakan unit
bukan piawai.
Membanding dan mengelaskan objek.
Membuat ramalan berdasarkan pengalaman
lepas..
Menyelesaikan masalah kehidupan harian
secara hands-on.

Menyiasat Alam
Hidupan

Memperoleh pengetahuan asas tentang
bahagian badan.
Meneroka alam sekitar menggunakan organ
deria.
Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan
iaitu daun, bunga, buah serta pertumbuhan
biji benih.
Menjalankan penerokaan ke atas ciri,
habitat, cara pergerakan, jenis makanan
haiwan jinak yang biasa dijumpai.

Menyiasat Alam
Bahan

Meneroka sifat bahan seperti timbul dan
tenggalam, pemelarutan serta tarikan boleh
magnet.

Fokus

Pada akhir prasekolah murid boleh:

Menyiasat Alam
Fizikal

Meneroka fenomena alam yang biasa yang
dijumpai, iaitu awan, cuaca, pelangi dan
bayang-bayang.

Pengalaman
Pranombor

Memadankan objek 1:1.
Membandingkan kuantiti objek.
Membuat seriasi mengikut satu ciri.
Mengecam corak berulang dan membina
pola.

Konsep Nombor

Memahami nombor 1-10 (menyebut,
membilang, menulis).
Mengetahui sifar.
Memahami nombor 10-20 (menyebut,
membilang, menulis).
Memahami siri 20, 30, 40 dan 50.

Operasi Nombor

Memahami operasi tambah dalam
lingkungan 10.
Memahami operasi tolak dalam lingkungan
10.

Nilai wang

Mengecam duit yang berlainan nilai.

Konsep Waktu

Memahami waktu dalam konteks kehidupan
seharian.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendahuluan

13

Fokus

Pada akhir prasekolah murid boleh:

Bentuk dan
Ruang

Mengetahui kedudukan objek dalam ruang
(depan, belakang, atas, bawah, luar, dalam,
kiri, kanan).

Mengetahui bentuk yang biasa dijumpai di
persekitaran (segitiga, bulat, segi empat,
kon, sfera, selinder, kiub).

Pembinaan(constr
uction)

Membina penghubung antara dua objek.
Membina lingkungan.
Membuat pelbagai binaan mengikut
kreativiti sendiri.

Penggunaan ICT

Menggunakan teknologi maklumat dan
komunikasi secara accountable dan
beretika.
Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT
yang sesuai.
Menggunakan ICT untuk meningkatkan
pembelajaran.

Jadual 11: Standard Kandungan
untuk Tunjang Kemanusiaan

Fokus

Pada akhir prasekolah murid boleh:

Diri saya

Mengetahui tentang latar
belakang/sejarah diri saya
Mengetahui kebolehan diri.
Mengetahui hak diri sendiri.

Saya dan Keluarga Mengetahui keluarga terdekat (datuk,
nenek, ibu. bapa, adik beradik).
Mengetahui kediaman keluarga.

Saya dan Rakan

Mengetahui tentang rakan.

Saya dan Sekolah

Mengetahui sekolah saya.

Saya dan Komuniti Mengamalkan semangat bermasyarakat.
Mengenali ahli komuniti.
Menyambut perayaan mengikut kaum di
masyarakat Malaysia.

Saya dan Alam
Sekitar

Menghayati keindahan alam sekitar.
Memahami perhubungan antara manusia
dan alam sekitar.
Menjaga alam sekitar.

Saya dan Warisan
Budaya

Mengenal pakaian tradisional pelbagai
kaum di Malaysia.
Menghayati lagu dan muzik pelbagai
kaum di Malaysia.
Mengenal permainan tradisional pelbagai
kaum di Malaysia.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendahuluan

14

Fokus

Pada akhir prasekolah murid boleh:

Mengenal seni dan kraf tradisional
pelbagai kaum di Malaysia.
Mengenal peralatan tradisional pelbagai
kaum di Malaysia.
Mengenal makanan tradisional pelbagai
kaum di Malaysia.
Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di
Malaysia.

Saya dan Negara
Malaysia

Menghormati lambang kebangsaan dan
negeri.
Menghormati pemimpin.
Mengetahui simbol awam.
Menyambut Hari Kemerdekaan.
Mengetahui keistimewaan negara.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendahuluan

15

REKABENTUK KURIKULUM

Dua ciri utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah
kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular.

Kurikulum Berasaskan Standard

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dibangunkan berasaskan
standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai
oleh murid. Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti
dan kualiti. Ekuiti membawa maksud semua murid diberi peluang
pendidikan yang sama, kualiti membawa maksud bahawa semua
murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. Lantaran matlamat
kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi pendidikan
berkualiti yang sama kepada semua murid.

Standard Kandungan merupakan penyataan spesifik tentang
perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu
tempoh persekolahan. Ia merangkumi aspek pengetahuan,
kemahiran dan nilai.

Standard Pembelajaran merupakan satu penetapan kriteria atau
indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku
(behavioural) untuk memastikan pencapaian setiap standard
kandungan.

Kurikulum Berbentuk Modular

Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang
kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam
bentuk bahagian atau unit,bahagian atau unit ini dinamakan modul.

Dua jenis modul diwujudkan, iaitu Modul Asas dan Modul Bertema.

Modul Asas

Modul Asas terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia,
Bahasa Inggeris, Bahasa Cina, Bahasa Tamil), Pendidikan Islam,
Pendidikan Moral, Permainan Luar dan Matematik. Waktu yang
khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini.

Modul Bertema

Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi
unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif,
kritis dan inovatif. Modul Bertema dibina menggunakan isu
kehidupan seharian kanak-kanak.

Teori Pembelajaran yang dijadikan fokus

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibina berlandaskan
prinisip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan dan teori
pembelajaran konstruktivisme di mana:
Murid membina pengetahuan sendiri, pengajaran tidak
dijalankan secara spoon feeding.
Murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah.
Perbezaan individu dibenarkan.
Murid belajar mengikut kadar sendiri.
Guru mengajar dengan mengaitkan pengalaman seharian
murid.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendahuluan

16

PERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH

Peruntukan masa minimum

Peruntukan waktu minimum berikut hendaklah dipatuhi:

1. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya empat
jam sehari (termasuk masa rehat), iaitu, sejumlah 20 jam satu
minggu untuk kanak-kanak yang berumur 5+.

2. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya tiga jam
setengah sehari (termasuk masa rehat), iaitu, sejumlah 17 ½
jam satu minggu untuk kanak-kanak yang berumur 4+.

3. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa
instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas
prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai
bahasa pengantar.

4. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa
instructional sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas
prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai
bahasa pengantar.

5. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa
instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas
prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai
bahasa pengantar.

6. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa
instructional sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas
prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai
bahasa pengantar.

7. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau
lebih yang menganut agama Islam, maka murid-murid itu
hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang
bertauliah, sekurang-kurangnya dua jam seminggu.

8. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau
lebih yang bukan beragama Islam, maka murid-murid itu
hendaklah diberikan pengajaran Pendidikan Moral sekurang-
kurangnya dua jam seminggu.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendahuluan

17

Peruntukan masa mengikut modul asas dan modul bertema

Peruntukan waktu pengajaran dan pembelajaran (P & P)
prasekolah diagih berdasarkan modul asas dan modul bertema
seperti di Jadual 12 dan 13. Walau bagaimanapun peruntukan
waktu ini seharusnya fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual
waktu mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid.

Jadual 12: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan
Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya
Bahasa Malaysia

Bil.

Modul

Peruntukan
Masa
Seminggu
(minit)

Aktiviti Rutin(lebih kurang 30% daripada masa P & P)

1

Rutin pagi

50

2

Perbualan Pagi

100

3

Rehat

150

4

Refleksi sebelum balik

50

Jumlah

350

Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P & P))

4

Bahasa Malaysia

90

5

Bahasa Inggeris

90

6

Pendidikan Islam/Pendidikan Moral

120

7

Aktiviti Luar (outdoor activity)

80

8

Matematik

40

Jumlah

420

Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P & P)

9

Modul bersepadu merangkumi elemen-
elemen dalam keenam-enam tunjang
termasuk bahasa, pendidikan moral dan
matematik

430

Jumlah

430

Jumlah minit seminggu

1200

Jadual 13: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan
Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya
Bahasa Cina , Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lain

Bil.

Modul

Peruntukan Masa
Seminggu (minit)

Aktiviti Rutin(lebih kurang 30% daripada masa P & P)

1

Rutin pagi

50

2

Perbualan Pagi

100

3

Rehat

150

4

Refleksi sebelum balik

50

Jumlah

350

Modul Asas (lebih kurang 40% daripada masa P & P)

4

Bahasa Malaysia

90

5

Bahasa Inggeris

90

6

Pendidikan Islam/Pendidikan Moral

(120) *

7

Bahasa Cina/Bahasa Tamil/Bahasa
pengantar Lain

90

8

Aktiviti Luar(outdoor activity)

80

9

Matematik

40

Jumlah

510

Modul Bertema (lebih kurang 30% daripada masa P & P)

10

Modul bersepadu merangkumi
elemen-elemen dalam keenam-enam
tunjang termasuk bahasa, pendidikan
moral dan matematik

340

Jumlah

340

Jumlah minit dalam satu minggu

1200

* untuk murid yang beragama Islam sahaja

Oleh kerana salah satu fokus utama Kurikulum Prasekolah
Kebangsaan adalah penguasaan literasi asas 4M (membaca,
menulis, mengira dan menaakul) maka adalah dicadangkan modul
asas diberi peruntukan waktu yang lebih banyak pada awal tahun.
Bila murid sudah mulai menguasai kemahiran literasi asas ini,
peruntukan waktu Modul Asas boleh dikurangkan seperti di Rajah
2.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendahuluan

18

Pengajaran dan pembelajaran di prasekolah perlu bermakna dan
bersifat kontekstual kepada murid, maka pendekatan bertema
adalah digalakkan. Modul bertema menyepadukan Standard
Pembelajaran dari pelbagai tunjang mengikut tema yang berkaitan
dengan kehidupan seharian murid. Peruntukan waktu untuk Modul
Bertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal tahun ke
ahkir tahun seperti yang dicadangkan dalam Rajah 2 dan Rajah 3.
Jumlah waktu yang ditambah untuk modul bertema boleh
ditentukan oleh guru sendiri. Modul bertema akan membawa lebih
makna kepada murid bila mereka sudah mempunyai literasi asas
dalam bahasa pengantar yang berkenaan.

Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan tidak formal dan
kanak-kanak memerlukan persekitaran fizikal dan sosial yang tidak
rigid untuk memastikan pembelajaran yang berkesan dan
bermakna. Jadual waktu prasekolah adalah fleksibel di mana guru
boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut keperluan semasa.

Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras
Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa
pengantarnya Bahasa Malaysia

Rajah 3: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras
Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa
pengantarnya bukan Bahasa Malaysia

Aktiviti Luar yang dinyatakan dalam Jadual 12 - 13 adalah aktiviti
yang dilakukan di luar bilik darjah. Antara contoh aktiviti yang boleh
dijalankan adalah:

o Bermain dengan buaian, gelongsor dll
o Main pasir, main air, main pondok
o Berlari, menyambut bola, melompat

Rutin pagi yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi
pengurusan diri, berbaris, menyanyikan lagu, doa, tanda
kedatangan.

Aktiviti semasa rehat yang dinyatakan dalam Jadual 12-13
merangkumi doa, makan, gosok gigi, main bebas(free play).

0%

0%

Modul Teras Asas

Modul Bertema

100%

84%

Awal tahun

Akhir tahun

Aktiviti Rutin

30%

30%

65%

100%

0%

0%

Modul Teras Asas

Modul Bertema

100%

84%

Awal tahun

Akhir tahun

Aktiviti Rutin

30%

30%

60%

100%

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendahuluan

19

Peruntukan waktu mengikut bahasa instructional

Selaras dengan usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan
meningkatkan bahasa Inggeris, prasekolah dikehendaki
menggunakan bahasa pengantar seperti di Jadual 14, 15 dan 16.

Jadual 14: Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instructional
dalam Kelas Prasekolah

Bil. Bahasa Instructional

Peruntukan Masa Minimum
Seminggu untuk kelas prasekolah
yang bahasa pengantarnya(minit)
Bahasa Malaysia Bahasa

Pengantar lain

1

Bahasa Malaysia

600

400

2

Bahasa Inggeris

600

400

4

Bahasa Cina/ Bahasa
Tamil/ Bahasa Inggeris

400

JUMLAH

1200

1200

Jadual 15: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang
bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia

Bil. Bidang Pembelajaran

Peruntukan Masa Seminggu (minit)
Diajar
dalam BM Diajar

dalam BI

Jumlah

1

Rutin pagi *

30

20

10 x 5

2

Perbualan Pagi

60

40

20 x 5

3

Rehat

90

60

30 x 5

4

Refleksi sebelum balik

30

20

10 x 5

5

Modul asas BM

90

90

6

Modul bertema** yang
dikendalikan dalam BM

100

100

7

Modul asas BI

90

90

8

Modul bertema** yang
dikendalikan dalam BI

330

330

9

Pendidikan
Islam/Pendidikan Moral

120

120

10

Aktiviti Luar

40

40

80

11

Matematik

40

40

Jumlah minit seminggu

600

600

1200

Nota:
*Rutin pagi merangkumi aktiviti pengurusan diri, berbaris,
menyanyikan lagu, doa, tanda kehadiran.

** Modul Bertema menyepadukan elemen bahasa, sains,
matematik, kemanusiaan, muzik, seni visual, perkembangan sosio
emosi, pendidikan moral dan perkembangan fizikal.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendahuluan

20

Jadual 16: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang
bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia (BC/BT)

Bil. Bidang Pembelajaran

Peruntukan Masa Seminggu
dikendalikan dalam bahasa
(minit)

BM

BI

BC/BT

Jumlah
dalam
seminggu

1

Rutin pagi *

10

20

20

10 x 5 = 50

2

Perbualan Pagi

20

40

40

20 x 5 = 100

3

Rehat

30

90

30

30 x 5 = 150

4

Refleksi sebelum balik

10

20

20

10 x 5 = 50

5

Modul asas BM

90

90

6

Modul bertema** yang
dikendalikan dalam BM

200

200

7

Modul asas BI

90

90

8

Modul bertema** yang
dikendalikan dalam BI

140

140

9

Modul asas BC/BT

90

90

10

Modul Bertema yang
berunsurkan Pendidikan
Moral yang dikendalikan
dalam BC/CT /Pendidikan
Islam

120

120

11

Aktiviti Luar

40

40

80

12

Matematik

40

40

Jumlah minit seminggu

400

400

400

1200

Sila rujuk Lampiran untuk contoh jadual waktu.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendahuluan

21

STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Standard Pengajaran dan Pembelajaran menerangkan apa yang
perlu diketahui dan dilakukan oleh guru prasekolah semasa
pengajaran dan pembelajaran.

Standard Pengajaran dan Pembelajaran Pertama: Guru
prasekolah perlu membuat perancangan pengajaran dan
pembelajaran berdasarkan keperluan kurikulum dan keperluan
kanak-kanak.

Guru perlu membuat perancangan jangkamasa panjang
(contohnya Rancangan Tahunan) dan jangkamasa pendek
(contohnya Rancangan Harian) berdasarkan keperluan
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.
Guru merancang pengajaran dan pembelajaran yang dapat
menyokong perkembangan murid dalam aspek berikut:
o Kreativiti
o Pemikiran logikal
o Kemahiran Menaakul
o Perkembangan Rohani
o Pembentukan sikap positif dan nilai murni
o Perkembangan fizikal dan kesihatan
o Kreativiti dan estetika
Guru memilih kandungan, bahan dan kaedah pengajaran
yang sesuai dengan minat, tahap kebolehan, pengalaman
dan pengetahuan murid-murid.
Guru membimbing dan menjadi fasilitator dalam
pembelajaran murid dengan:
o Mengenalpasti dan memberi respons kepada
diversiti murid dan menggalak semua murid berfikir
secara kritis dan kreatif.
o Memodelkan proses berfikir kritis dan kreatif.

Guru menggunakan pendekatan pengajaran dan
pembelajaran yang menyokong pembangunan komuniti
murid yang kreatif dan berfikiran terbuka dengan:
o Menunjukkan sikap positif terhadap idea baru murid.
o Memberi peluang kepada murid untuk terlibat dalam
proses membuat keputusan.
o Memberi tanggungjawab kepada murid terhadap
pembelajaran mereka sendiri.

Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kedua: Guru
prasekolah perlu menggunakan pendekatan yang bersesuaian
dengan tahap perkembangan kanak-kanak(
developmentally
appropriate
) supaya pembelajaran berkesan dan membawa
makna kepada murid.

Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan berikut
mengikut kesesuaian standard kandungan dan standard
pembelajaran yang hendak dicapai:
o Pembelajaran Berpusatkan murid
o Inkuiri Penemuan
o Belajar Melalui Bermain
o Pendekatan Bersepadu
o Pendekatan Bertema
o Pembelajaran Berasaskan Projek
o Pembelajaran Masteri (terutamanya dalam
penguasaan bahasa dan kemahiran)
o Pembelajaran

Kontekstual

(menggunakan

pengalaman murid, alam persekitaran murid)
o Pembelajaran

berdasarkan

kepelbagaian

kecerdasan (Multiple intelligence)

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendahuluan

22

Guru prasekolah menjalankan pengajaran dan
pembelajaran yang mengambil kira tentang:
o Kebolehan dan aras perkembangan kognitif kanak-
kanak
o Teori perkembangan kanak-kanak.
o Keadaan setempat.
o Keperluan individu murid.

Guru prasekolah mengendalikan pengajaran dan
pembelajaran dalam bentuk aktiviti kumpulan, individu dan
kelas.
Guru prasekolah merancang aktiviti harian berpandu
kepada aktiviti yang dicadangkan dalam Jadual 12-16:
Cadangan Peruntukan Masa untuk Pengajaran dan
Pembelajaran dalam Kelas Prasekolah.
Guru prasekolah perlu mengendalikan perbualan pagi dan
refleksi setiap hari.
Guru prasekolah perlu memastikan rutin harian dikendalikan
dengan baik setiap hari.
Guru prasekolah sentiasa berinteraksi dengan murid dan
menggalakkan interaksi antara murid.
Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid terlibat
secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid untuk
mengemukakan idea mereka, bersikap inquisitive dan
bersikap terbuka.

Standard Pengajaran dan Pembelajaran Ketiga: Guru
prasekolah menjalankan pentaksiran secara berterusan
menggunakan pelbagai kaedah seperti yang dinyatakan di
Standard Pentaksiran.

Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keempat: Guru
prasekolah perlu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang
kondusif dalam bilik prasekolah.

Guru prasekolah menyediakan persekitaran yang selamat,
ceria, selesa dan mesra dalam kelas.
Guru prasekolah mewujudkan pusat-pusat pembelajaran
dalam kelas prasekolah.
Guru prasekolah melengkapkan pusat pembelajaran
dengan bahan yang sesuai, mencukupi dan updated.
Guru prasekolah memastikan pusat pembelajaran sentiasa
kemas.
Guru prasekolah melibatkan murid dalam merekabentuk
pusat pembelajaran.

Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kelima: Penglibatan
ibubapa dan komuniti setempat amat penting dalam
pendidikan awal kanak-kanak. Guru memainkan peranan yang
penting dalam membina perhubungan antara sekolah dan
ibubapa murid.

Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba menjalinkan
perhubungan yang baik dengan ibubapa/penjaga melalui
pelbagai cara.
Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah
membentuk

jawatankuasa

yang

melibatkan

waris/ibubapa/penjaga murid.

Guru

perlu

mengaturkan

perjumpaan

dengan
ibubapa/penjaga secara berkala, sekurang-sekurangnya
dua kali setahun.
Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibubapa dalam
program dan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan, Hari
Keluarga, Gotong Royong, lawatan dan program
keibubapaan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendahuluan

23

Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum
prasekolah termasuk kaedah pentaksiran kepada ibubapa.
Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat lawatan ke
rumah untuk murid yang bermasalah jika perlu.
Guru perlu berusaha mewujudkan kesinambungan
pengajaran dan pembelaran dari sekolah ke rumah.

Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keenam: Guru
Prasekolah menghadapi keadaan di mana terdapat murid
keperluan khas dalam kelas mereka. Guru prasekolah perlu
membantu mengenalpasti murid keperluan khas ini dan
memberi nasihat yang bersesuaian kepada ibubapa.

Guru perlu mengenalpasti murid keperluan khas
menggunakan borang pengesanan yang telah disediakan.
Pihak pengurusan dan guru perlu menasihatkan ibubapa
untuk menghantar murid tersebut ke sekolah pendidikan
khas jika perlu.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendahuluan

24

STANDARD PENTAKSIRAN

Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang
perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan
pelbagai kaedah. Ia merupakan sebahagian daripada proses
pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan.

Standard Pentaksiran Pertama: Pentaksiran harus dijalankan
konsisten dengan tujuan pentaksiran yang ditetapkan.

Tujuan pentaksiran adalah untuk:
o Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan
peringkat umur.
o Mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi
memperkukuh

dan

mempertingkatkan

perkembangan mereka secara menyeluruh.
o Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid
dalam pembelajaran dari semasa ke semasa.
o Memberi maklumbalas terhadap kemajuan murid
dalam semua aspek yang dirangkumi dalam
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.
o Mengesan keberkesanan pengajaran guru.

Hasil pentaksiran dianalisiskan untuk membantu guru
merancang tindakan susulan yang berkesan untuk:
o Mengembangkan potensi murid ke tahap optimum
dalam domain kognitif, afektif dan psikomotor.
o Membantu pembelajaran murid.
o Memperbaiki pengajaran guru dan seterusnya
meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran
guru.

Standard Pentaksiran Kedua: Pentaksiran harus dijalankan
keatas pengetahuan, kemahiran dan sikap yang dirangkumi
dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.

Pentaksiran secara menyeluruh merangkumi semua
Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah
Kebangsaan termasuk:
o Penerapan nilai
o Pembentukan sikap
o Penguasaan kemahiran
o Status kecergasan
o Status kesihatan
o Kesediaan sosial (social readiness)

Aktiviti kokurikulum dan ekstra-kurikulum tidak harus
ditaksirkan kerana pada peringkat umur ini murid tidak dapat
menyertai aktiviti ini secara berdikari.

Penyertaan dan kemenangan dalam pertandingan tidak
boleh diambilkira sebagai hasil pentaksiran di peringkat
prasekolah. Pada peringkat umur ini pemilihan untuk
pertandingan melibatkan banyak faktor dan bukan sahaja
atas kebolehan individu.

Standard Pentaksiran Ketiga: Pentaksiran dijalankan secara
berterusan sepanjang masa.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendahuluan

25

Standard Pentaksiran Keempat: Kaedah pentaksiran harus
sah dan sahih, sesuai dengan perkembangan kanak-kanak dan
berasaskan kaedah saintifik.

Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan
kriteria dan bukan perbandingan antara murid.
Kaedah pentaksiran yang digunakan adalah seperti berikut:
o Pemerhatian berterusan
o Penilaian hasil kerja
Kaedah berikut tidak diiktirafkan dalam pendidikan awal
kanak-kanak:

o Ujian atau peperiksaan formal
o Ujian kertas and pensil
Pentaksiran harus dijalankan secara adil, sah dan sahih.
Proses dan kaedah pentaksiran tidak terlalu rumit.
Data yang dikumpulkan perlu dianalisiskan supaya inferens
atau kesimpulan yang dibuat adalah sah dan sahih.
Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara
sistematik berkaitan perkembangan, kebolehan, kemajuan
dan pencapaian murid . Contoh rekod adalah seperti
berikut:

o Senarai Semak.
o Skala Kadar.
o Rekod Anekdot.
o Rekod Berterusan (Running Record).
o Portfolio

Standard Pentaksiran Kelima: Hasil pentaksiran digunakan
untuk merancang tindakan susulan demi meningkatkan mutu
pengajaran dan pembelajaran dan untuk membantu
pengajaran.

Hasil pentaksiran diserahkan kepada guru Tahun 1 selepas
murid tamat prasekolah untuk tujuan kesinambungan
pentaksiran formatif.
Hasil pentaksiran digunakan untuk memberi laporan dan
maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak
mereka.
Hasil pentaksiran digunakan untuk mengenalpasti masalah
murid-murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar.

Standard Pentaksiran Keenam: Pentaksiran harus dijalankan
dengan penuh beretika, hak asasi kanak-kanak perlu dipatuhi.

Hasil pentaksiran setiap murid tidak harus didedahkan
kepada orang lain, ia hanya boleh ditunjukkan kepada
ibubapa dan pihak tertentu sahaja.
Hasil pentaksiran tidak boleh digunakan untuk melabelkan
kanak-kanak. Pada peringkat umur ini kebolehan dan
kemajuan murid amat dipengaruhi oleh kadar pertumbuhan
mereka. Melabelkan kanak-kanak pada peringkat umur ini
akan mempunyai kesan yang negatif dalam perkembangan
kanak-kanak ini kelak.
Kanak-kanak dalam peringkat ini memerlukan banyak
motivasi, guru perlu elakkan daripada melabelkan murid

sebagai mendapat ’A’ atau ’B’ dan seterusnya.

Kebolehan kanak-kanak dalam umur ini bukan sesuatu yang
tetap tetapi boleh berubah, contohnya kanak-kanak
perempuan secara fisiologinya berkembang lebih cepat
dalam penguasaan bahasa daripada kanak-kanak lelaki,
adalah tidak wajar melabelkan murid lelaki sebagai lambat
daripada perempuan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendahuluan

26

STANDARD DOMAIN KREATIVITI (SDK)

Kreativiti adalah potensi semula jadi yang dipunyai oleh semua
individu. Namun begitu tidak semua individu boleh menjadi individu
yang kreatif sekiranya kreativiti tidak dipupuk secara sengaja.
Pemikiran kreatif dan inovatif perlu dipupuk di kalangan murid
semasa proses pengajaran dan pembelajaran mulai dari
prasekolah lagi. Kurikulum persekolahan perlu memberi peluang
kepada murid untuk menjadikan mereka suka menyoal dan mencari
jawapan, membuat perkaitan dan melihat hubung kait, menjangka
apa yang akan berlaku, membuat spekulasi tentang kemungkinan,
meneroka idea, berfikir secara literal, dan sentiasa membuat
refleksi secara kritikal tentang idea, tindakan dan hasil. Peluang
untuk murid berfikir secara kreatif dan inovatif boleh diberikan
dalam banyak konteks yang berbeza dan boleh diintegrasikan
dalam banyak aktiviti dalam dan luar bilik darjah.

Pemupukan kreativiti dan inovasi dalam kurikulum prasekolah
dimantapkan melalui dua pendekatan utama, iaitu:
Penerapan kreativiti dalam semua tunjang melalui aktiviti
pengajaran dan pembelajaran
Memberi fokus khusus kepada kreativiti melalui pendidikan
muzik dan pendidikan seni visual

Standard Domain Kreatif di prasekolah terdiri daripada dua
komponen iaitu: pemikiran kreatif dan pemupukan sikap dan
personaliti kreativiti.

Standard Domain Kreativiti Pertama: Guru Prasekolah perlu
menyediakan peluang kepada murid untuk meningkatkan
kemahiran berfikir kreatif mereka

Standard ini mencadangkan bahawa:

Murid diberi peluang meneroka dan mencuba idea untuk
menghasilkan karya/ciptaan yang asli, penyelesaian
masalah dan membuat keputusan.
Murid mengikuti proses berfikir seperti yang disenaraikan di
bawah dengan bimbingan guru.

Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran untuk proses
berfikir disenaraikan di Jadual berikut:

Standard
Kandungan

Standard
Pembelajaran

Contoh

Fasa Persediaan

Membuat
pemerhatian aktif

Menggunakan deria
penglihatan,
pendengaran,
sentuhan, rasa atau
bau

untuk

memerhati
objek/fenomena.

Murid perhatikan
pelbagai kacang
yang disediakan
oleh guru. (Kacang
merah,

kacang

hijau,

kacang

kuda)

Mencerakinkan
pemerhatian
(proses analisis)

Mengenal

pasti

persamaan

dan
perbezaan antara
objek/

idea/
fenomena dengan
bimbingan

Murid mendapati
kacang-kacang ini
berbeza daripada
segi saiz dan
warna.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendahuluan

27

Standard
Kandungan

Standard
Pembelajaran

Contoh

Mengasingkan
objek/idea/fenomen
a berdasarkan ciri
tertentu

dengan

bimbingan.

Mengkaji

kesan
baik dan buruk
dengan bimbingan

Fasa Imaginasi

Menjanakan idea
(mensintesiskan
idea)

Menghasilkan idea-
idea baru (yang
mungkin benar atau
tidak pasti) dengan
bimbingan.

Menghasilkan idea
yang

bermakna
dengan bimbingan.

Murid
mencadangkan
tempat di mana
kacang saiz atau
warna

tertentu
boleh dilekatkan
untukmenghasilkan
kolaj.

Fasa Tindakan

Menghasilkan
produk/Membuat
keputusan/Membuat
pilihan

Menghasilkan
produk

Membuat
kesimpulan
dengan
bimbingan.

Membuat pilihan
dengan

Standard
Kandungan

Standard
Pembelajaran

Contoh

bimbingan.

Mempraktikkan
proses

kreatif

untuk
menghasilkan idea
baru

secara
berterusan dengan
bimbingan.

Standard Domain Kreativiti Kedua: Guru Prasekolah perlu
menyediakan peluang kepada murid agar mereka menghayati
dan menghargai nilai estetik dalam kehidupan dan seterusnya
meningkatkan naluri mereka untuk terus menghasilkan karya
kreatif secara berterusan dan beretika.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendahuluan

28

ORGANISASI DOKUMEN KURIKULUM STANDARD

Dokumen ini mengandungi dua bahagian, Bahagian A dan B.

Bahagian A adalah senarai Standard Kandungan dan Standard
Pembelajaran mengikut tunjang.

Bahagian B memaparkan cadangan aktiviti untuk modul bertema

29

KERANGKA KONSEP KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Bahasa Malaysia

31

BAHAGIAN A
STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD
PEMBELAJARAN MENGIKUT TUNJANG

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Bahasa Malaysia

32

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Bahasa Malaysia

33

TUNJANG KOMUNIKASI

BAHASA MALAYSIA

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Bahasa Malaysia

34

TUNJANG KOMUNIKASI- BAHASA MALAYSIA (BM)

Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Komunikasi, murid boleh mendengar ayat mudah dan menyatakan apa
yang didengar, bertutur dalam ayat yang mudah dengan sebutan yang betul dan bahasa yang bertatasusila, membaca dan
menceritakan isi bacaan sesuai dengan peringkat perkembangan murid serta menulis perkataan dan ayat mudah dengan betul.

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh:

4+

5+

(BM 1.0)
Kemahiran
Mendengar

(BM 1.1) Mendengar
dengan penuh
perhatian.

(BM 1.1.1) Mendengar ucap selamat dan
memberi respons yang bertatasusila
dengan bimbingan (Contoh: Selamat
pagi, Selamat petang).

(BM 1.1.2) Mendengar arahan mudah
dan memberi respons dengan bimbingan.

(BM 1.1.3) Mendengar sebutan nama
dan mengenal pasti objek di dalam dan
luar bilik darjah.

(BM 1.1.4) Mendengar sebutan nama
dan mengenal pasti ruang khas dalam
sekolah.

(BM 1.1.5) Mendengar lagu dan cerita
serta memberi respons.

(BM 1.1.6) Mendengar ucap selamat dan
memberi respons secara bertatasusila.

(BM 1.1.7) Mendengar arahan dan
memberi respons.

(BM 1.1.8) Mengecam pelbagai bunyi di
persekitaran murid.

(BM 1.1.9) Membezakan jenis bunyi yang
ada di persekitaran.

(BM 1.1.10) Mengenal pelbagai suara di
persekitaran murid.

(BM 1.1.11) Membezakan jenis suara di
persekitaran (Contoh: ketawa, menjerit,
menangis)

(BM 1.1.12) Mengenal pasti dan
membezakan intonasi suara tinggi dengan
rendah, dan perlahan dengan kuat.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Bahasa Malaysia

35

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh:

4+

5+

(BM 1.1.13) Mendengar dan memberi
respons terhadap perbualan, permintaan,
cerita, lagu.

(BM 1.2) Mendengar
dan mengecam bunyi
perkataan

(BM 1.2.1) Mengenal perkataan dengan
bunyi suku kata awal yang sama.

(BM 1.2.2) Mengenal perkataan dengan
bunyi suku kata awal yang berbeza.

(BM 1.2.3) Mengenal bunyi suku kata
akhir yang sama.

(BM 1.2.4) Mengenal bunyi suku kata
akhir yang berbeza.

(BM 2.0)
Kemahiran
Bertutur

(BM 2.1) Berinteraksi
dengan mesra.

(BM 2.1.1) Berbual dengan sebutan
perkataan yang betul.

(BM 2.1.2) Berinteraksi secara sopan
dan bertatasusila dengan bimbingan.

(BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat
yang mudah dengan sebutan yang betul.

(BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan
bertatasusila.

(BM 2.1.5) Menyatakan permintaan
dengan sopan.

(BM 2.1.6) Memberikan arahan kepada
rakan secara bertatasusila.

(BM 2.1.7) Menamakan objek di
persekitaran.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Bahasa Malaysia

36

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh:

4+

5+

Nota: Kriteria bersopan dan bertatasusila
adalah merujuk kepada budaya yang
diterima oleh komuniti dan masyarakat
secara umum.

(BM 2.2) Bersoal
jawab melalui
rangsangan yang
diberi

(BM 2.2.1) Menyebut semula soalan
rangsangan yang dikemukakan.

(BM 2.2.2) Mengemukakan soalan yang
bersesuaian.

(BM 2.2.3) Bersoal jawab berdasarkan
tema, minat dan situasi semasa.

(BM 2.2.4) Bersoal jawab secara
spontan.

(BM 2.2.5) Menyoal dengan
menggunakan sebutan yang betul dengan
bimbingan guru.

(BM 2.2.6) Mengemukakan soalan yang
sesuai dan mudah difahami.

(BM 2.2.7) Menjawab soalan dengan ayat
yang mudah dan sesuai.

(BM 2.2.8) Bersoal jawab secara
bersopan.

(BM 2.3) Melafazkan
puisi dengan intonasi
yang betul.

(BM 2.3.1) Melafazkan pantun yang
mudah secara berirama.

(BM 2.3.2) Melafazkan pantun dengan
intonasi yang betul:
a. Pantun dua kerat
b. Pantun empat kerat

(BM 2.3.3) Mendeklamasikan sajak
mudah/ ringkas.

(BM 2.4)
Menceritakan perkara
yang didengar.

(BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang
didengar dengan menggunakan ayat yang
mudah

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Bahasa Malaysia

37

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh:

4+

5+

(BM 2.5)
Melakonkan watak-
watak mengikut
situasi.

(BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi
dengan menggunakan bahasa yang sesuai
untuk menghidupkan watak dengan
bimbingan.

(BM 3.0)
Kemahiran
Membaca

(BM 3.1) Mengenal
bentuk huruf A - Z .

(BM 3.1.1) Menyebut huruf mengikut
urutan.

(BM 3.1.2) Memadankan bentuk huruf
dengan bentuk objek persekitaran
(Contoh: bentuk ’J’ dikaitkan dengan
mata kail).

(BM3.1.3) Menyebut huruf secara rawak.

(BM 3.1.4) Menyebut huruf mengikut
urutan.

(BM 3.1.5) Mengenal pasti bentuk huruf
kecil.

(BM 3.1.6) Mengenal pasti bentuk huruf
besar.

(BM 3.1.7) Memadankan huruf kecil
dengan huruf besar.

(BM 3.2) Mengenal
huruf vokal.

(BM 3.2.1) Menyebut huruf vokal.

(BM 3.2.2) Membunyikan huruf vokal.

(BM 3.2.3) Mengenal pasti huruf vokal
yang terdapat dalam perkataan.

(BM 3.3) Mengenal
huruf konsonan.

(BM 3.3.1) Menyebut huruf konsonan.

(BM 3.3.2) Menyebut huruf konsonan
dengan tepat.

(BM 3.3.3) Menyebut huruf konsonan
dalam perkataan yang ditunjukkan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Bahasa Malaysia

38

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh:

4+

5+

(BM 3.4) Membina
dan membaca suku
kata.

(BM 3.4.1) Membunyikan suku kata hasil
gabungan huruf konsonan dan huruf
vokal dengan bimbingan.

(BM 3.4.2) Membunyikan dua suku kata
dengan bimbingan.

(BM 3.4.3) Membina dan membunyikan
suku kata hasil gabungan huruf konsonan
dan huruf vokal (Contoh: ba)

(BM 3.4.4) Membina dan membunyikan
satu suku kata terbuka secara rawak.

(BM 3.4.5) Membina dan membunyikan
dua suka kata terbuka secara rawak.

(BM 3.4.6) Membina dan membunyikan
tiga suku kata terbuka secara rawak.

(BM 3.4.7) Membina dan membunyikan
sukukata tertutup secara rawak.

(BM 3.5) Membaca
perkataan.

(BM 3.5.1) Membatangkan (mengeja
sambil membaca) dua sukukata untuk
menjadi perkataan dengan bimbingan.

(BM 3.5.2) Membatangkan dua suku kata
terbuka untuk menjadi perkataan dengan
bimbingan.

(BM 3.5.3) Membatangkan dua sukukata
terbuka untuk menjadi perkataan.

(BM 3.5.4) Membatangkan tiga suku kata
terbuka untuk menjadi perkataan.

(BM 3.5.5) Membatangkan satu suku kata
tertutup untuk menjadi perkataan.

(BM 3.5.6) Membatangkan dua suku kata
tertutup untuk menjadi perkataan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Bahasa Malaysia

39

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh:

4+

5+

(BM 3.5.7) Membatangkan suku kata
terbuka dan sukukata tertutup untuk
menjadi perkataan.

(BM 3.5.8) Membatangkan suku kata
tertutup dan suku kata terbuka untuk
menjadi perkataan.

(BM 3.6) Membaca
frasa.

(BM 3.6.1) Membaca frasa dengan
bimbingan (Contoh frasa: mata biru, gigi
saya, baju baru, jalan raya).

(BM 3.6.2) Membaca frasa dengan
sebutan yang betul.

(BM 3.7) Membaca
ayat tunggal yang
mudah.

(BM 3.7.1) Membaca ayat tunggal yang
mudah dengan bimbingan.

(BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang
mudah dengan sebutan yang betul.

(BM 3.8) Membaca
ayat dalam konteks. (BM 3.8.1) Membaca ayat-ayat dalam
konteks dengan intonasi yang betul
dengan bimbingan.

(BM 3.8.2) Mengenal tanda baca dalam
ayat.

(BM 3.8.3) Membaca ayat-ayat dalam
cerita dengan intonasi yang betul.

(BM 3.9) Memahami
isi bahan bacaan
yang dibaca.

Nota: Bahan bacaan
termasuk: buku cerita,
rísalah, majalah, surat
khabar, gambar.

(BM 3.9.1) Bercerita berdasarkan bahan
bacaan mudah yang telah dibaca dengan
bimbingan.

(BM 3.9.2) Bercerita secara lisan, tulisan
atau lukisan berdasarkan bahan yang
dibaca.

(BM 3.9.3) Bercerita secara lakonan, main
peranan atau nyanyian berdasarkan bahan
yang dibaca.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Bahasa Malaysia

40

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh:

4+

5+

(BM 3.10) Membaca
dengan cara yang
betul (prabaca).

(BM 3.10.1) Mengamalkan penjagaan
buku dengan cara yang betul dengan
bimbingan.

(BM 3.10.2) Mengamalkan penjagaan
buku dengan cara yang betul.

(BM 3.10.3) Membaca nama judul buku,
dan pengarang.

(BM 3.10.4) Membaca mengikut arah dan
cara yang betul (kiri ke kanan, jarak dari
mata ke buku, teknik memegang buku).

(BM 3.11)
Mengamalkan tabiat
membaca.

(BM 3.11.1) Membaca buku cerita yang
menarik dan sesuai dengan peringkat
umur dengan bimbingan guru.

(BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang
menarik dan sesuai daripada pelbagai
tema.

(BM 4.0)
Kemahiran
Menulis

(BM 4.1) Menguasai
kemahiran pratulis

(BM 4.1.1) Memegang alat tulis dengan
cara yang betul untuk menulis.

(BM 4.1.2) Mengkoordinasikan
pergerakan mata-tangan melalui lakaran
bentuk, corak dan garisan secara bebas.

(BM 4.1.3) Mengkoordinasikan
pergerakan mata-tangan mengikut arah
yang betul.

Nota:
* Pastikan aktiviti koordinasi mata-
tangan,aktiviti meningkatkan kemahiran
motor halus yang ada di Tunjang Fizikal

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Bahasa Malaysia

41

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh:

4+

5+

dan Estetika-komponen perkembangan
fizikal telah dilaksanakan sebelum aktiviti
dalam Standard Kandungan ini
dijalankan.

(BM 4.2) Menguasai
kemahiran menulis. (BM 4.2.1) Menulis semula huruf
mengikut cara yang betul.

(BM 4.2.2) Menulis huruf kecil dengan
cara yang betul dengan bimbingan.

(BM 4.2.3) Menulis huruf besar dengan
cara yang betul dengan bimbingan.

(BM 4.2.4) Menulis huruf kecil dengan
cara yang betul.

(BM 4.2.5) Menulis huruf besar mengikut
cara yang betul.

(BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan
cara yang betul.

(BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara
yang betul.

Nota:

1.

Perbezaan makna antara mengecam, mengenal dan mengenalpasti adalah seperti berikut:
o Mengecam dan mengenal adalah setakat boleh membezakan dan mengenali sahaja.
o Mengenalpasti adalah mengetahui dengan pasti dan boleh menerangkannya.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Bahasa Malaysia

42

Kosa Kata

Contoh Perkataan

Dua suku kata
terbuka

VKV

apa , ini, itu, ibu, ubi, api, ela , isi, aku

Dua suku kata
terbuka

KVKV

baju, biru, buku, baca, baru, bahu, batu, bola, buta, bapa, ciku, cuti, cuka, dadu , dagu, dahi,
dada, daki, duku, duri, feri, gigi, guni, gula, guru, gila, hati, hari, jari, jala, kaki, kuku, kuda, kiri,
kota, kera, lari, lama, lagu, laju, luka, lima, lori, mata, mama, muka, masa, nasi, paku, pasu,
rusa, raja, roti, raga, susu, siku, satu, sudu, sapu

Tiga suku kata
terbuka

KVKVKV

berudu, cerita, dahaga, jelita, keladi, kereta, kerusi,kepala, kelapa, lelaki, mereka, petola,
Selasa, tomato, tetamu

Satu suku kata
tertutup

KVK

bot, bil, cat, cop, cap, gam, gas, gol, jam, jet, jus, kek, kot, lap, mop, pen, pin, pam, tin, van, zip

Dua suku kata
tertutup

KVKKVK

bantal, banjir, sambal, sampah, kertas

Suku kata
terbuka dan
tertutup

VKVK

ayam, awan, asap, atap, anak, adik, itik, ikan, ubat, ulat, ular, emak, enam, epal, ekor, esok

Suku kata
terbuka dan
tertutup

KVKVK

badak, budak, bakul, besar, bulat, botak, bulan, basah, belon, cicak, cawan, dadah, dodol,
dapur, dusun, demam, dekat, darah, datuk, filem, gajah, gemuk, gelas, getah, garam, hitam,
hutan, hujan, jarum, jalan, johan, katil, kurus, kapal, kipas, kapak, kolam,ketam, kelas, kasut,
kapas, kobis, lapan, lipan, lilin, lipas, leher, lalat, lipat, mulut, masin, manis, mudah, minum,
malas, makan ,marah, nanas, nenek, pokok, panas, rajin, sakit, sikat, siput, sirap,

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Bahasa Malaysia

43

Contoh Perkataan

Suku kata
tertutup dan
terbuka

KVKKV

henti, bantu, jumpa

Vokal
berganding

KVVK

kuih, lauk, laut, naik, baik, paip, siap, buat, suap, buah, paus, haus, luas

Nota: Kosa kata lain boleh diperkenalkan dalam modul bertema yang berkenaan.

Contoh Ayat
Ayat tunggal:
1. Ini rumah saya.
2. Saya makan nasi

Ayat dalam konteks:
1. Ini kucing.
Kucing makan ikan.
Kucing saya comel.

2. Ini rumah saya.
Rumah saya besar.
Rumah saya cantik

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Bahasa Inggeris

45

TUNJANG KOMUNIKASI

BAHASA INGGERIS

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Bahasa Inggeris

46

TUNJANG KOMUNIKASI: BAHASA INGGERIS (BI)

By the end of two years of preschools, pupils are able to listen to simple sentences, follow simple instructions, and talk about familiar
experiences in simple sentences. They are also able to speak politely with appropriate intonation, read simple story books suitable to
their stage of cognitive development and retell stories heard in simple sentences. At the same time they are able to recognize
alphabets, know basic phonics and write simple phrases.

Focus

Contents Standard

Learning Standard for Students of the Age Group of
(Students are able to: )

4+

5+

(BI

1)Listening

and

speaking

skills

(BI1.1) Listen to and
discriminate sounds. (BI 1.1.1) Listen to and identify common
sounds around them.

(BI 1.1.2) Listen to and identify sounds in
the environment.

(BI 1.2) Listen to
and understand
meaning of simple
words.

(BI 1.2.1) Listen to and repeat simple
greetings, e.g. good morning, good
afternoon.

(BI 1.2.2) Listen to and respond verbally
to simple greetings with guidance.

(BI 1.2.3) Listen to and identify objects in
the classroom.

(BI 1.2.4) Name common objects in the
classroom.

(BI 1.2.5) Listen to and repeat greetings.

(BI 1.2.6) Listen to and respond verbally
to greetings.

(BI 1.2.7) Listen to and identify common
objects in the environment.

(BI 1.2.8) Name common objects in the
environment.

(BI 1.2.9) Listen to words said aloud and
respond accordingly, e.g.:

“show me the picture of a child
eating”
“draw a flower”
“stand up and touch your nose”

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Bahasa Inggeris

47

Focus

Contents Standard

Learning Standard for Students of the Age Group of
(Students are able to: )

4+

5+

(BI 1.3) Acquire and
use simple phrases
and statements.

(BI 1.3.1) Talk about familiar things and
experiences with guidance.

(BI 1.3.2) Talk about familiar
experiences, favorite things and activities
around them with guidance.

(BI 1.3.3) Talk about the natural
environment with guidance.

(BI 1.3.4) Talk about happenings around
them.

(BI 1.4) Listen to
and follow simple
instructions.

(BI 1.4.1) Listen to and follow one word

instructions, e.g. „Come‟.

(BI 1.4.2) Listen to and follow simple

instructions, e.g.„Please stand up‟.

(BI 1.4.3) Listen to and follow

instructions, e.g. „Please get me the book
from the shelf‟.

(BI 1.4.4) Listen to and perform actions
based on instructions in activities and
games.

(BI 1.5) Listen to
and enjoy nursery
rhymes, action
songs, poems and
stories.

(BI 1.5.1) Listen to and recite nursery
rhymes and action songs.

(BI 1.5.2) Listen to, recite and act out
nursery rhymes and action songs.

(BI 1.5.3) Listen to, recite and act out
nursery rhymes, action songs and poems.

(BI 1.5.4) Listen to and retell simple
stories using aids: e.g. picture clues,
visual props.

(BI 1.5.5) Listen to and role play simple
stories.

(BI 1.5.6) Listen to and solve simple
riddles.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Bahasa Inggeris

48

Focus

Contents Standard

Learning Standard for Students of the Age Group of
(Students are able to: )

4+

5+

(BI 1.6) Sing songs
and recite rhymes
and poems.

(BI 1.6.1) Sing songs.

(BI 1.6.2) Recite simple rhymes and
poems.

(BI 1.6.3) Sing songs with the correct
pronunciation and intonation.

(BI 1.6.4) Recite rhymes and poems with
the correct pronunciation and intonation.

(BI 1.7) Tell simple
stories.

(BI 1.7.1) Tell stories about personal
experiences with guidance.

(BI 1.7.2) Tell stories using visual props
with guidance.

(BI 1.7.3) Tell stories about personal
experiences with or without guidance.

(BI 1.7.4) Tell stories using visual props
with or without guidance.

(BI 1.8) Dramatize
familiar situations
and stories.

(BI 1.8.1) Role play familiar daily
situations with guidance.

(BI 1.8.2) Role play familiar daily
situations without guidance.

(BI 1.8.3) Dramatise familiar stories
without guidance.

(BI 1.9) Perform a
variety of language
forms and functions
in a social context.

(BI 1.9.1) Use simple sentences to carry
out a conversation:
e.g.:

to exchange greetings
to show appreciation

(BI 1.9.2) Use simple sentences to carry
out a conversation:
e.g.:

to exchange greetings
to introduce oneself
to show appreciation
to express feelings and emotion

(BI 1.9.3) Use simple sentences to
convey messages.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Bahasa Inggeris

49

Focus

Contents Standard

Learning Standard for Students of the Age Group of
(Students are able to: )

4+

5+

(BI 1.10) Ask simple
questions.

(BI 1.10.1) Ask simple questions
pertaining to:
oneself

(BI 1.10.2) Ask simple questions
pertaining to:
stories heard or read
situations

(BI 1.10.3) Ask simple „Wh‟ questions.

Pre reading Skills
(BI 2.0)

*Note: Activities on
classification,
comparing etc are
in S & T strands,
these need to be
taught as pre
reading skills too.

(BI 2.1) Understand
that printed materials
contain meaning.

(BI 2.1.1) Show awareness that print
conveys meaning by doing Pretend
Reading.

(BI 2.1.2) Show awareness that print
conveys meaning by doing Pretend
Reading.

(BI 2.2) Acquire
knowledge of print
and ethics in
reading.

(BI 2.2.1) Handle books carefully.

(BI 2.2.2) Read print moving from left to
right and top to bottom.

(BI 2.2.3) Recognise the basic features
of a book.

Reading Skills (BI
3.0)

(BI 3.1) Identify
letters of the
alphabet.

(BI 3.1.1) Recognise letters of the
alphabet by their shapes.

(BI 3.1.2) Recognise letters of the
alphabet by their name.

(BI 3.1.3) Recognise small letters of the
alphabet.

(BI 3.1.4) Recognise big letters of the
alphabet.

(BI 3.1.5) Name letter of the alphabet
with guidance.

(BI 3.1.6) Name letters of the alphabet.

(BI 3.1.7) Sound out letters of the
alphabet (basic phonics).

(BI 3.1.8) Hear and sound vowel sounds.

(BI 3.1.9) Hear and sound consonant
sounds.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Bahasa Inggeris

50

Focus

Contents Standard

Learning Standard for Students of the Age Group of
(Students are able to: )

4+

5+

(BI 3.2) Read
simple words with
understanding.

(BI 3.2.1) Hear and pronounce simple
words.

(BI 3.2.2) Read simple words.

(BI 3.2.3) Read labels.

(BI 3.2.4) Hear and say the initial sound
of a word, e.g. cup.

(BI 3.2.5) Recognise and sound out
simple words, e.g. C u p for cup.

(BI 3.6.6) Recognise and sound similar
initial sound in word, e.g.
cup, cap, cat
man, map, mat

(BI 3.2.7) Read familiar words printed in
the surroundings.

(BI 3.3) Read
phrases with
understanding.

(BI 3.3.1) Read simple phrases with
guidance( e.g. sit down, red ball).

(BI 3.3.2) Read simple phrases.

(BI 3.4) Read
simple sentences
with understanding.

(BI 3.4.1) Read simple sentences with
assistance

(BI 3.4.2) Read simple sentences, e.g. I
like papaya.

(BI 3.5) Develop
interest in reading. (BI 3.5.1) Talk about stories (simple
stories) being read.

(BI 3.5.2) Talk about stories (stories with
more difficult words) being read.

(BI 3.5.3) Relate stories read to others.

(BI 3.5.4) Talk about illustrations in
printed materials.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Bahasa Inggeris

51

Focus

Contents Standard

Learning Standard for Students of the Age Group of
(Students are able to: )

4+

5+

(BI 3.5.5) Talk about prints from different
media in the environment (e.g.
newspaper, story books, computers
screen, television, pamphlet, wood
encraving)

(BI 3.5.6) Talk about different types of
books around them.

Writing skills (BI
4.0)

(Note: Activities of
eye-hand
coordination from
the Physical and
Aesthetics Strands
need to be
conducted before
writing skills)

(BI 4.1) Pre-writing
skills.

(BI 4.1.1) Engage in activities requiring
eye-hand coordination.

(BI 4.1.2) Draw lines, circles and patterns
using gross motor and fine motor
movements.

(BI 4.2) Writing
Skills.

(BI 4.2.1) Copy letters of the alphabet
correctly in neat, legible print.

(BI 4.2.2) Write recognizable letters with
guidance.

(BI 4.2.3) Write recognizable letters.

(BI 4.2.4) Write simple words in neat,
legible print.

(BI 4.2.5) Write simple phrases.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Bahasa Inggeris

52

Word List

(Words that pupils are able to read and understand at the end of preschool)

HIGH FREQUENCY WORDS

a

I

am

at

an

as

be by do go

he

it

in

is

if me my no so to we

are and any but can did

for get got her him

his

let

yet may out put too was yes on

where what who which why whose when the that they those these than there here

ACTIONS WORDS

sit stand walk run jump play

go

walk close hop beat

push

stir wake up stamp your
feet

clean wash cry open eat climb pour stretch sweep point come catch

bite

point to

pick up

scoop sleep kick pull write swing laugh wipe throw bring circle

crawl

twist

tap

line up

dance paste bathe clap read clap join wash bend colour cut underline match

put

show me

Note: Other words can be introduced through thematic modules

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

53

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA CINA

语文沟通 - 华文

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

54

华语是华族的母语,在我国多元种族的社会中有着重要的地位,它也是华文小学的教学媒

介语,因此儿童需在学前掌握一定程度的华文,为在小学学习华文打好基础。

本课程将让儿童掌握语言的基本技能,即听话、说话、阅读和书写,协助儿童积累新知识

和新经验,同时使儿童能正确地使用华文来表达感受、分享生活经验,并有礼貌地与人沟通。

本课程通过活泼有趣的活动,如游戏、歌唱、会话、问答、表演、讲故事等语文活动,提

高儿童学习华文的兴趣,加强语言的掌握。

课程目标:

通过本课程,学生能:
1. 养成良好的听话和说话习惯。
2. 在日常生活中使用正确的华文,有礼貌地与人交流。
3. 阅读与理解教材内容。
4. 正确地书写汉字和简单的句子。

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

55

内容标准

学习标准

备 注

4-5岁

5-6岁

BC1.听话教学 BC 1.1 专注且耐心

地听话。

BC 1.1.1 认识日常生活中所听到

的声音。
BC 1.1.2 辨别各种声音。
BC 1.1.3 辨别与模仿声音。
BC 1.1.4 聆听及明白单项指示与

要求,并在教师的辅导

下作出适当的反应。
BC 1.1.5 聆听以下教材,在教师

辅导下根据内容作出反

应。
a. 故事
b. 儿歌

BC 1.1.6 聆听会话后作出反

应。
BC 1.1.7 聆听及明白指示与要

求,并作出适当的反

应。
BC 1.1.8 聆听以下教材,根据

内容作出反应。
a. 故事
b. 儿歌
BC 1.1.9 听读字词。
BC 1.1.10 聆听短语。

BC 2.0说话教

BC 2.1 有礼貌地与

人沟通。

BC 2.1.1 应用浅白的语言,在教

师指导下自我介绍。
BC 2.1.2 在教师的引导下有礼貌

地向人请安问候。
BC 2.1.3 有礼貌地提出要求。

BC 2.1.4 应用浅白的语言:
a. 介绍自己
b. 介绍家庭成员
BC 2.1.5 有礼貌地向人请安问

候。
a. 家庭成员
b. 师长
c. 同学/朋友
BC 2.1.6 有礼貌地与人沟通,注

意:
a. 说话的礼貌和态

度。
b. 措辞和说话内容。
c. 聆听者的身分。

注意指导学生使用礼

貌语言

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

56

内容标准

学习标准

备 注

4-5岁

5-6岁

BC 2.2针对有关情

况发问和回

答问题。

BC 2.2.1 有礼貌地发问和回答问

题。

BC 2.2.2 以正确的疑问代词提

问。
BC 2.2.3 正确地回答问题。
BC 2.2.4 有创意地回答问题。
BC 2.2.5 针对事情说出看法。

BC 2.3 扮演故事中

的人物。

BC 2.3.1 学生在教师的引导下扮

演生活中周围人物的角

色。

BC 2.3.2 学生扮演生活中周围

人物的角色。
BC 2.3.3 根据不同的故事内

容,扮演故事中的人

物。

BC 2.4 以浅白的句

子讲述。

BC 2.4.1 应用浅白的语言,讲述

实物的外型和特征。

BC 2.4.2 应用浅白的语言,说明

实物的功能或用途。
BC 2.4.3讲述所收集的图片和作

品。
BC 2.4.4 应用浅白的语言讲述生

活中的事情。

BC3.0阅读教

BC 3.1 认识图形和

文字的关

系。

BC 3.1.1 认识实物或图形和 文字

的关系,如:

BC 3.1.2 从图形与文字认识独

体字和合体字。

不要向学生介绍“独

体字”、“合体字”、
“象形字”等名词术

语。

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

57

内容标准

学习标准

备 注

4-5岁

5-6岁

BC 3.2 阅读前的准

备。

BC 3.2.1 把图形各部分拼合成为

一个整体。
BC 3.2.2 找出和填补实物或图形

缺少的部分。
BC 3.2.3 认识和辨别实物的形

状、大小、长短。
BC 3.2.4 将实物或图片分类。

BC 3.2.5 根据适当的次序排列图

片。
BC 3.2.6 根据图画配字。

BC 3.3 认识字词。 BC 3.3.1 看图识字。
BC 3.3.2 认识和朗读字词。
BC 3.3.3 认读自己姓名。
BC 3.3.4 认识笔画。

BC 3.3.5 认读自己及班上同学的

姓名。
BC 3.3.6 认识笔画和说出笔画

的名称。
BC 3.3.7 认识部首和偏旁。
BC 3.3.8 从教材中认识生字。

识字教学是整个语文

教育的基础,必须力

求到位。
学前教育应多识字,

少写字。
识字教学需通过活动

进行,避免教学枯燥

单调。

BC 3.4认读词语。 BC 3.4.1认读单字。
BC 3.4.2看图认读词语。

BC 3.4.3 认读词语。
BC 3.4.4 认读短语。

BC 3.5朗读句子。 BC 3.5.1朗读简单的句子。

BC 3.5.2 认识句子中的逗号、

句号及问号。
BC 3.5.3 以适当的语调朗读句

子。
BC 3.5.4 朗读儿歌与诗歌。

学前教育不教汉语拼

音、轻声、变调等语

音知识,惟教师范读

语音需标准。

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

58

内容标准

学习标准

备 注

4-5岁

5-6岁

BC 3.6理解阅读材

料。

BC 3.6.1 根据教材回答问题。
BC 3.6.2 在教师引导下以口述或

绘画方式,表达教材内

容。

BC 3.6.3 以口述或绘画方式,表

达教材内容。
BC 3.6.4 根据教材进行问答活

动。
BC 3.6.5 聆听或阅读故事后,讲

述故事内容。

BC 3.7培养阅读兴

趣。

BC 3.7.1 学生自发翻阅图书。
BC 3.7.2 学生顺序翻阅书本。

BC 3.7.3学生讲述自发阅读的图

书的内容。

应在课室内置放适合

学生程度与趣味的图

书。

BC4.0书写教

BC 4.1 发展眼和手

的机能,做

好写字前的

准备。

BC 4.1.1 手的控制能力。
BC 4.1.2 眼的控制能力。
BC 4.1.3 眼睛和手的协调能力。

书写教学重视发展眼

和手的机能及协调能

力,培养良好书写习

惯,打好写字基础。
不是每个教过的字都

要写。
写字要贵精不贵多,

每个字写3-5个。
学生要会使用田字格

习字。
不要让学生写“笔画

递增”的不完整的汉

字。
应禁止使用机械笔。
指导学生习字时以楷

体为标准字体。

BC 4.2 书写铅笔

字。

BC 4.2.1 正确的执笔法。

BC 4.2.2 正确的坐姿。

BC 4.2.3 正确地写出基本笔画。
BC 4.2.4 以正确的方法写字。
a. 笔画、笔顺正确
b. 字的间架结构均称
c. 字体整齐

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

59

4-5岁学前班生字表(建议)

笔画

1

1

2

八二九七人十

6

3

大口三山上下小马女土

10

4

火六木牛日水五月尺王

10

5

四他石田

4

6

1

7

花你我

3

8

1

9 草星

2

总数 38字

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

60

5-6岁学前班识字表(建议)

5-6岁学前班习写字表 (建议)
教师可根据班级学生程度与主题进行选择或增减习写的生字。
不是每一个教过的字都要写。
习写生字应在学生眼和手的机能及协调能力都准备好的情况下进行。
写字贵精不贵多,每个字建议只写3-5个。
让写字过程成为学生快乐的经验而不是一种压力与负担。
写字必须在识字的基础上进行,先识字,后写字。

笔画

2

刀儿了

3

3

飞个工门子

5

4

巴不长车方风见今开气少手书太天午牙友中心云

21

5

白包本们母去生头叶用只鸟奶

13

6

安吃虫灯地动多朵耳好红会件老米名年肉扫师同问阳衣有再在早字吗妈伞机爷华

35

7

把弟饭还间来里汽身体园这走坐鸡男豆医护肚运

21

8

爸齿的服狗果和河虎姐妹朋青兔物学雨厕所

19

9 面狮树种蚂蚁

6

10 笔哥家课哭笑校桌鸭铅蚊

11

11 菜蛋脸猫婆球蛇眼黄晚象脚船

13

12 黑猴期椅植

5

13 睛蓝

2

14 鼻

1

15 鞋

1

总数

156字

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

61

笔画

基本笔画

1

1

2

八二九七人十

6

3

大飞个工口门三山上下小子马女土

15

4

不开六木牛日手水太天五午友月

14

5

白们四他叶只田

7

6

耳米羊有在早妈

7

7

花你我

3

8

的和明朋林

5

9

是星

2

总数 60字

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

62

63

¾Á¢ú¦Á¡Æ¢

¾Ã ¬Å½õ

Tunjang Bahasa Tamil

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010

DRAF

64

À¡¼ìÜÚ

¯ûǼì¸ò ¾Ãõ

¸üÈø ¾Ãõ

4+

5+

1.0 §¸ð¼ø /
§ÀîÍ ¾¢Èý

1.1 ¸ÅÉÓ¼ý §¸ðÀ÷.

1.1.1 ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨Èô ÒâóÐ
¦¸¡ûÅ÷.

1.1.2 Àø§ÅÚ ´Ä¢¸¨Çì §¸ðÀ÷.

1.1.3 ¸ð¼¨Ç¨Â «È¢óÐ ÜÚÅ÷.

1.1.4 ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨Èô ÒâóÐ
ÜÚÅ÷.

1.1.5 ´Ä¢¨Âì §¸ðÎ «Ð ÅÕõ
¾¢¨º¨Âì ÜÚÅ÷.

1.1.6 ¸ð¼¨ÇìÌ ²üÀ ÐÄíÌÅ÷.

1.2 ´Ä¢¸¨Ç «È¢Å÷.

1.2.1 ÅÇ÷ôÒ À¢Ã¡½¢¸û ±ØôÒõ
´Ä¢¸¨Çì §¸ðÎì ÜÚÅ÷.

1.2.2 þÂü¨¸ ´Ä¢¸¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷.

1.2.3 ¦ºÂü¨¸ ´Ä¢¸¨Ç ´Ä¢ôÀ÷.

1.2.4 þ¨ºì¸ÕÅ¢¸Ç¢ý ´Ä¢¸¨Ç
«È¢óÐ ´Ä¢ôÀ÷.

1.2.5 «À¡Â ´Ä¢¸¨Ç «È¢óÐ ´Ä¢ôÀ÷.

1.2.6 ÁÉ¢¾÷¸Ç¢ý ÌÃø ´Ä¢¸¨Ç

1.2.7 À¢Ã¡½¢¸û ±ØôÒõ ´Ä¢¸¨Ç
«È¢óÐ ±ØôÒÅ÷.

1.2.8 þÂü¨¸ ´Ä¢¸¨Ç «È¢óÐ,
«¾¨Éì ÜÚÅ÷.

1.2.9 ¦ºÂü¨¸ ´Ä¢¸¨Ç «È¢óÐ
ÜÚÅ÷.

1.2.10 þ¨ºì¸ÕÅ¢¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸¨Çì
ÜÚÅ÷.

1.2.11 «À¡Â ´Ä¢¸¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷.

65

À¡¼ìÜÚ

¯ûǼì¸ò ¾Ãõ

¸üÈø ¾Ãõ

4+

5+

«È¢Å÷.

1.2.12 ÁÉ¢¾÷¸Ç¢ý ÌÃø ´Ä¢¸Ç¢ý
§ÅÚÀ¡ð¨¼ «È¢óÐ ÜÚÅ÷.

1.3 ±Øòи¨Çî ºÃ¢Â¡¸
´Ä¢ôÀ÷.

1.3.1 ¯Â¢÷ ±Øòи¨Ç ´Ä¢ôÀ÷.

1.3.2 ¦Áö¦ÂØòи¨Ç «È¢óÐ
´Ä¢ôÀ÷.

1.3.3 ¯Â¢÷¦Áö ±Øòи¨Ç «È¢óÐ
´Ä¢ôÀ÷.

1.3.4 ¯Â¢÷ ±Øòи¨ÇÔõ ¬ö¾
±Øòи¨ÇÔõ ´Ä¢ôÀ÷.

1.3.5 ¦Áö¦ÂØòи¨Ç ´Ä¢ôÀ÷.

1.3.6 ¯Â¢÷¦Áö ±Øòи¨Ç ´Ä¢ôÀ÷.

1.3.7 ÌÈ¢ø ¦¿Êø ±Øòи¨Ç
´Ä¢ôÀ÷.

1.4 ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸
¯îºÃ¢ôÀ÷.

1.4.1 ¯Â¢÷ ±Øòи¨Çî ºÃ¢Â¡¸
¯îºÃ¢ôÀ÷.

1.4.2 ¯Â¢¦ÃØò¨¾ì ¦¸¡ñ¼
¦º¡ü¸¨Ç ¯îºÃ¢ôÀ÷.

1.4.3 ÅøÄ¢É , ¦ÁøÄ¢É , þ¨¼Â¢É
±Øòи¨Çì ¦¸¡ñ¼
¦º¡ü¸¨Ç ¯îºÃ¢ôÀ÷.

1.4.4 ºó¾î ¦º¡ü¸¨Ç
¯îºÃ¢ôÀ÷.

66

À¡¼ìÜÚ

¯ûǼì¸ò ¾Ãõ

¸üÈø ¾Ãõ

4+

5+

1.4.5 ÌÈ¢ø ¦¿Êø ¦º¡ü¸¨Ç
¯îºÃ¢ôÀ÷.

1.5

1.5 ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨Èì
ÜÚÅ÷.

1.5.1 ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨Èî ºÃ¢Â¡¸ì
ÜÚÅ÷.

1.5.2 ¦ºÅ¢ÁÎò¾ À¡¼¨Äô À¡ÎÅ÷.

1.5.3 ¦ºÅ¢ÁÎò¾ À¡¼¨Äô À¡ÎÅ÷.

1.5.4 ¦ºÅ¢ÁÎò¾ ¦ºöÔ¨Çì ÜÚÅ÷.

1.6 §¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ø
«Ç¢ôÀ÷.

1.6.1 ±Ç¢¨ÁÂ¡É §¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ø
«Ç¢ôÀ÷.

1.6.2 §¸ûÅ¢¸ÙìÌî ºÃ¢Â¡¸ô À¾¢ø
«Ç¢ôÀ÷.

1.6.3 ¬ì¸¸ÃÁ¡É º¢ó¾¨ÉÔ¼ý
À¾¢ÄÇ¢ôÀ÷.

1.6.4 §¸ûÅ¢¸ÙìÌô À½¢Å¡¸ô
À¾¢ÄÇ¢ôÀ÷.

1.7 ¦À¡Õò¾Á¡É ¦º¡ø ,
¦º¡ü¦È¡¼÷ ,

1.7.1 ÌÎõÀ ¯È×ô ¦ÀÂ÷¸¨Ç «È¢óÐ
ÜÚÅ÷.

1.7.5 ÌÎõÀ ¯È×ô ¦ÀÂ÷¸¨Ç
«È¢óÐ ÜÚÅ÷.

67

À¡¼ìÜÚ

¯ûǼì¸ò ¾Ãõ

¸üÈø ¾Ãõ

4+

5+

š츢Âõ,
¬¸¢ÂÅü¨Èô
ÀÂýÀÎò¾¢ô §ÀÍÅ÷.

1.7.2 Á⡨¾î ¦º¡ü¸¨Ç «È¢óÐ
ÜÚÅ÷.

1.7.3 ÀñÒ¼ý §ÀÍÅ÷.

1.7.4 ºÃ¢Â¡É ¦º¡ü¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ô
§ÀÍÅ÷.

1.7.6 Á⡨¾î ¦º¡ü¸¨Çô
ÀÂýÀÎò¾¢ §ÀÍÅ÷.

1.7.7 ÀñÒ¼Ûõ À½¢×¼Ûõ
§ÀÍÅ÷.

1.7.8 ºÃ¢Â¡É š츢Âí¸¨Çô
ÀÂýÀÎò¾¢ô §ÀÍÅ÷.

1.8 ÝÆÖ째üÀ
¿ÊòÐ측ðÎÅ÷.

1.8.1 ¸¾¡ôÀ¡ò¾¢Ãí¸¨Çò н¢×¼ý
²üÚ ¿ÊôÀ÷.

1.8.2 ¸¾¡ôÀ¡ò¾¢Ãí¸¨Ç ²üÚ
±Ç¢¨ÁÂ¡É À¡Å¨ÉÂ
¸¡ðÎÅ÷.

2.0 Å¡º¢ôÒò
¾¢Èý

2.1 ÅÊÅõ , «Ç× ,
¿¢Èõ ¬¸¢ÂÅü¨È
«È¢Å÷.

2.1.1 ´§Ã Á¡¾¢Ã¢Â¡ÉÅü¨È «¨¼Â¡Çõ
¸¡ñÀ÷.

2.1.2 þÉõ §ºÃ¡¾Åü¨È «¨¼Â¡Çõ
¸¡ñÀ÷.

2.1.3 ´üÚ¨Á,§ÅüÚ¨Á¸¨Ç «È¢óÐ
ÜÚÅ÷.

2.1.4 ´§Ã Á¡¾¢Ã¢Â¡ÉÅü¨Èò ¦¾Ã¢×
¦ºöÅ÷.

2.1.5 þÉõ §ºÃ¡¾Åü¨È
Ũ¸ôÀÎò¾¢ «¨¼Â¡Çõ
¸¡ñÀ÷.

2.1.6 þÉò¾¢ü§¸üÀ Ũ¸ôÀÎòÐÅ÷.

2.1.7 ´üÚ¨Á, §ÅüÚ¨Á¸¨Ç
«¨¼Â¡Çõ ¸ñÎ

68

À¡¼ìÜÚ

¯ûǼì¸ò ¾Ãõ

¸üÈø ¾Ãõ

4+

5+

Ũ¸ôÀÎòÐÅ÷.

2.2 Àø§ÅÚ ÀÛÅø¸¨Çô
ÀÂýÀÎò¾¢ Өȡ¸
Å¡º¢ôÀ÷.

2.2.1 Å¡º¢ôÒô ÀÛÅø¸¨Çì
¸ÅÉÓ¼ý ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

2.2.2 ºÃ¢Â¡É ӨȢø Å¡º¢ôÀ÷.

2.2.2 Å¡º¢ôÒô ÀÛÅø¸Ç¢ý
«¨Áô¨Àì ÜÚÅ÷.

2.2.3 ºÃ¢Â¡É Å¡º¢ôÒ Ó¨È¨Âì
¸¨¼ôÀ¢ÊôÀ÷.

2.3 ºÃ¢Â¡É ¯îºÃ¢ôÒ¼ý
Å¡º¢ôÀ÷.

2.3.1 ´Ä¢¨Âò Ш½Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ
±Øò¨¾ ´Ä¢ôÀ÷.

2.3.2 ¸¡ð¼ôÀÎõ ±Øò¾¢ý ÅÊÅò¨¾
¬º¢Ã¢Â÷ Ш½Ô¼ý ´Ä¢ôÀ÷.

2.3.3 ¬º¢Ã¢Â÷ Ш½Ô¼ý À¼ò¾¢ü§¸üÈ
±Øò¨¾ ´Ä¢ôÀ÷.

2.3.4 ¯Â¢¦ÃØò¾¢ø ¦¾¡¼íÌõ
¦º¡ü¸¨Ç ´Ä¢ôÀ÷.

2.3.5 ¦Áö¦ÂØò¾¢ø ÓÊÔõ ¦º¡ü¸¨Ç
´Ä¢ôÀ÷.

2.3.8 ´Ä¢¨Âò Ш½Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ
±Øò¨¾î ºÃ¢Â¡¸ ¯îºÃ¢ôÀ÷.

2.3.9 ¸¡ð¼ôÀÎõ ±Øò¾¢ý
ÅÊÅò¨¾
´Ä¢ôÀ÷.

2.3.10 À¼ò¾¢ü§¸üÈ ±Øò¨¾ ´Ä¢ôÀ÷.

2.3.11 ±Øòи¨Çî ¦º¡ü¸Ç¢ý ÅÆ¢
«È¢óÐ Å¡º¢ôÀ÷.

2.3.12 ±Øòи¨Ç Å⨺ôÀÎò¾¢ì
ÜÚÅ÷.

2.3.13 ¯Â¢¦ÃØò¾¢ø ¦¾¡¼íÌõ

69

À¡¼ìÜÚ

¯ûǼì¸ò ¾Ãõ

¸üÈø ¾Ãõ

4+

5+

2.3.6 ¯Â¢÷¦Áö ±Øòи¨Çì ¦¸¡ñ¼
¦º¡ü¸¨Ç ´Ä¢ôÀ÷.

2.3.7 ¬º¢Ã¢Â÷ Ш½Ô¼ý À¼ò¾¢ü§¸üÈ
¦º¡ø¨Ä ´Ä¢ôÀ÷.

¦º¡ü¸¨Ç Å¡º¢ôÀ÷.

2.3.14 ¦Áö¦ÂØò¾¢ø ÓÊÔõ
¦º¡ü¸¨Ç Å¡º¢ôÀ÷.

2.3.15 ¯Â¢÷¦Áö ±Øòи¨Çì
¦¸¡ñ¼ ¦º¡ü¸¨Ç Å¡º¢ôÀ÷.

2.3.16 À¼ò¾¢ü§¸üÈ ¦º¡ø¨Ä
Å¡º¢ôÀ÷.

2.4 ¾Á¢ú ±Øòи¨Çì
¦¸¡ñÎ ¦º¡ü¸¨Ç
¯Õš츢 Å¡º¢ôÀ÷.

2.4.1 µ¦ÃØòÐî ¦º¡ü¸¨Ç ´Ä¢ôÀ÷.

2.4.2 ®¦ÃØòÐî ¦º¡ü¸¨Ç ´Ä¢ôÀ÷.

2.4.3 ã¦ÅØòÐî ¦º¡ü¸¨Ç ´Ä¢ôÀ÷.

2.4.4 µ¦ÃØòÐî ¦º¡ü¸¨Ç
«¨¼Â¡Çõ ¸ñÎ Å¡º¢ôÀ÷.

2.4.5 ®¦ÃØòÐî ¦º¡ü¸¨Ç
«¨¼Â¡Çõ ¸ñÎ Å¡º¢ôÀ÷.

2.4.6 ã¦ÅØòÐî ¦º¡ü¸¨Ç
«¨¼Â¡Çõ ¸ñÎ Å¡º¢ôÀ÷.

2.4.7 ¸üÈ ±Øòи¨Çì ¦¸¡ñÎ
Ò¾¢Â ¦º¡ü¸¨Ç Å¡º¢ôÀ÷.

2.4.8 ¸üÈ ¦º¡ü¸¨Çì ¦¸¡ñÎ Ò¾¢Â

70

À¡¼ìÜÚ

¯ûǼì¸ò ¾Ãõ

¸üÈø ¾Ãõ

4+

5+

¦º¡ü¦È¡¼¨Ã Å¡º¢ôÀ÷.

2.5 Å¡º¢òÐô ÒâóÐ
¦¸¡ûÅ÷.

2.5.1 ¬º¢Ã¢Â÷ Ш½Ô¼ý ¦º¡ü¸¨Çì
ÜÚÅ÷.

2.5.2 ¬º¢Ã¢Â÷ Ш½Ô¼ý þÃñÎ
¦º¡ü¸û ¦¸¡ñ¼ ¦º¡ü¦È¡¼¨Ãì
ÜÚÅ÷.

2.5.3 ¦º¡ø¨Ä Å¡º¢òÐô ¦À¡Õû
ÜÚÅ÷.

2.5.3 ¦º¡ü¦È¡¼¨Ã Å¡º¢òÐô
¦À¡Õû ÜÚÅ÷.

2.5.5 ±Ç¢¨ÁÂ¡É ¦º¡ü¸¨Çì
¦¸¡ñ¼ š츢Âí¸¨Ç
Å¡º¢ôÀ÷.

3.0 ±ØòÐ ¾¢Èý

3.1 ±ØОü¸¡É ¬Âò¾
À¢üº¢¸û ¦ºöÅ÷.

3.1.1 ±Ç¢Â ӨȢø ¨¸ þÂì¸ô
À¢üº¢¸û ¦ºöÅ÷.

3.1.2 ¸ñ ¿¸÷ À¢üº¢¸û ¦ºöÅ÷.

3.1.4 ¨¸ þÂì¸ô À¢üº¢¸û ¦ºöÅ÷.

3.1.5 ¸ñ ¿¸÷ À¢üº¢¸û Өȡ¸î
¦ºöÅ÷.

71

À¡¼ìÜÚ

¯ûǼì¸ò ¾Ãõ

¸üÈø ¾Ãõ

4+

5+

3.1.3 ¦Àýº¢¨Äî ºÃ¢Â¡¸ô À¢ÊòÐ
ŨÃÅ÷.

3.1.6 ¸ñ¸¨ÇÔõ ¨¸¸¨ÇÔõ
´Õí¸¢¨½ìÌõ À¢üº¢¸û
¦ºöÅ÷.

3.1.7 ¦Àýº¢¨Ä Өȡ¸ô À¢ÊòÐ
§¸¡Î¸¨ÇÔõ §¸¡Äí¸¨ÇÔõ
ŨÃÅ÷.

3.2 ºÃ¢Â¡É Ó¨È,
þ¨¼¦ÅÇ¢,
ÅâÅÊÅõ, «¨ÁôÒ
¬¸¢ÂÅüÚ¼ý
àö¨Á¡¸ ±ØÐÅ÷.

3.2.1 ¾Á¢ú ±Øòи¨Ç ±Ø¾ «È¢Å÷.

3.2.2 ¾Á¢ú ±Øòи¨Çî ºÃ¢Â¡É
ӨȢø ±ØÐÅ÷.

3.2.3 ¦º¡ü¸û ÁüÚõ
¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷.

3.2.4 ±Ç¢¨ÁÂ¡É Å¡ì¸¢Âí¸¨Çô
À¡÷òÐ ±ØÐÅ÷.

¦º¡ü¸ÇﺢÂõ

1.2.7: ̨ÃìÌõ
À¢Ç¢Úõ

¸÷ƒ¢ìÌõ

¸òÐõ
¸¨ÉìÌõ
º£Úõ

1.3.7 ÀÊ - À¡Ê
¾Ê - ¾¡Ê
ÁÎ - Á¡Î
¸Î - ¸¡Î
º¾õ - º¡¾õ
¿¸õ - ¿¡¸õ

ÅøÄ¢Éõ

1.4.3 ¸ôÀø
¸ðÎ
¸ð¼¼õ
¾ðÎ
¾í¨¸
ÀóÐ
ÀõÀÃõ
Àð¼õ
«Èõ
Å¢ÈÌ
þÈÌ
¸ñ

¦ÁøÄ¢Éõ

1.4.3 «ýÉõ
«õÁ¡
¿ò¨¾
¿ñÎ
ÁÃõ
Áñ
¦Àñ
þﺢ
þíÌ
«íÌ
ºíÌ
ÁíÌ
¾íÌ

þ¨¼Â¢Éõ

1.4.3 ¡ú
«Å÷
þÅ÷
³Â¡
ÌÃø
ÅÃõ
ÀÆõ
ÀÄõ
ã¨Ç

1.4.4 ÄðÎ
¾ðÎ
¸¢ðÎ
±ðÎ
ÍðÎ
ÀðÎ
À¢ðÎ
¦¸ïÍ
¦¸¡ïÍ
ÀïÍ

1.8.4 ²ý

±¾üÌ
±ôÀÊ
±¾É¡ø
±ô§À¡Ð
±ùÅÇ×

1.7.5 «õÁ¡
«ôÀ¡
À¡ðÊ
¾¡ò¾¡
«ñ½ñ
¾í¨¸
¾õÀ¢

1.7.5 ¦ÀâÂôÀ¡
¦ÀâÂõÁ¡
º¢üÈôÀ¡
º¢ò¾¢
Á¡Á¡
«ò¨¾

1.7.6 Žì¸õ
ÁýÉ¢ì¸×õ
¾ÂצºöÐ
Å¡Õí¸û
«ÁÕí¸û
¦ºøÖí¸û
¾¡Õí¸û

2.1.4 Åð¼õ
ºÐÃõ
¦ºùŸõ
Ó째¡½õ
Ó𨼠ÅÊÅõ

2.5.4 À¡Á¡ ¬Î
À¡ôÀ¡ ÀÊ
¬Ê À¡Î
¬¨¼ «½¢
Á¡Ê ÀÊ
«õÁ¡ «ÆÌ
¦Àâ ţÎ
º¢È¢Â Å£Î

2.4.4 Å¡
¨¸
¿¡
¾¡
¨À
Á¡
§À¡

2.4.5 ±Ä¢
¿¡ö
²÷
â¨É
ÓÊ
¸ø
Àø

2.4.6 ¾ñÎ
ÀûÇ¢
¸¢½Ú
§ºÅø
«½¢ø
¦¸¡ìÌ
±Õ¨Á

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendidikan Islam

75

TUNJANG
KEROHANIAN, SIKAP
DAN NILAI

PENDIDIKAN ISLAM

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendidikan Islam

76

TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN ISLAM (PI)

Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai khususnya komponen Pendidikan Islam,
murid dapat mengetahui asas Rukun Iman, Rukun Islam, Sirah Rasulullah dan melafazkan Dua Kalimah Syahadah. Pada masa
yang sama, murid dapat bersuci, berwuduk dan melakukan pergerakan solat, mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan
melakukan amalan harian mengikut adab. Murid juga dapat mengenal asas bahasa Al Quran, huruf hijaiyah dan Jawi serta
menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan.

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(PI 1.0)Akidah

(PI 1.1.)Mengetahui
Rukun Iman

(PI 1.1.1)Menyebut enam Rukun Iman
dengan bimbingan
- beriman kepada Allah
- beriman kepada malaikat
- beriman kepada kitab
- beriman kepada rasul
- beriman kepada hari Akhirat
- beriman kepada Qada dan Qadar

(PI 1.1.2) Menyatakan enam Rukun Iman
- beriman kepada Allah
- beriman kepada malaikat
- beriman kepada kitab
- beriman kepada rasul
- beriman kepada hari Akhirat
- beriman kepada Qada dan Qadar

(PI 1.2) Mengetahui
Rukun Iman pertama:
Beriman kepada Allah

(PI 1.2.1)Menyebut sifat wajib Allah:
a. Wujud (Ada)
b. Basar (Melihat)
c. Sama’ (Mendengar)

(PI 1.2.2) Menyatakan sifat wajib Allah:
a. Wujud (Ada),
b. Basar (Melihat),
c. Sama’ (Mendengar)

d. Qudrat (Kuasa)

(PI 1.2.3) Menyebut nama-nama Allah
(Asma’ul Husna)
a. pengasih dan penyayang
b. pengampun
c. berkuasa
d. adil
e. bijaksana

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendidikan Islam

77

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(PI 1.3) Mengetahui
Rukun Islam.

(PI 1.3.1) Menyebut lima rukun Islam:
- mengucap dua kalimah syahadah
- solat lima waktu
- mengeluarkan zakat
- berpuasa di bulan Ramadhan
- mengerjakan ibadah haji

(PI 1.3.2) Menyatakan lima rukun Islam:
- mengucap dua kalimah syahadah
- solat lima waktu
- mengeluarkan zakat
- berpuasa di bulan Ramadhan
- mengerjakan ibadah haji

(PI 1.4) Melafazkan
Kalimah Syahadah.

(PI 1.4.1) Melafazkan Dua Kalimah
Syahadah dengan bimbingan.

(PI 1.4.2) Melafazkan Dua Kalimah
Syahadah dengan maknanya.

(PI 2.0) Ibadah (PI 2.1) Bersuci dari
najis.

(PI 2.1.1) Menyebut cara bersuci
daripada hadas:
- buang air kecil
- buang air besar

(PI 2.1.2) Menyatakan cara bersuci
daripada hadas:
- buang air kecil
- buang air besar

(PI 2.1.3) Menyatakan cara menjaga
kebersihan
- tubuh badan
- pakaian
- tempat solat

(PI 2.2) Melakukan
wuduk

(PI 2.2.1)Mengenal anggota wuduk

(PI 2.2.2)Menunjukkan had anggota
wuduk

(PI 2.2.3)Melakukan wuduk dengan betul
dengan bimbingan.

(PI 2.2.4) Melakukan wuduk dengan tertib
dengan bimbingan (mengikut urutan)

(PI 2.3)Mendirikan
solat.

(PI 2.3.1)Menyebut nama solat.

(PI 2.3.3)Menyatakan nama dan waktu
solat. (pagi, tengah hari, petang, malam).

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendidikan Islam

78

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(PI 2.3.2)Menyatakan bilangan rakaat
solat lima waktu.

(PI 2.3.4)Menyatakan bilangan rakaat
solat lima waktu.

(PI 2.3.5)Melakukan pergerakan solat
dengan betul mengikut tertib dengan
bimbingan.

(PI3.0)Sirah

(PI 3.1) Mengetahui
Sirah
Rasullullah S.A.W.

(PI 3.1.1)Menyebut nama Rasullullah
S.A.W.

(PI 3.1.2)Menyebut nama ahli keluarga
baginda yang terdekat.
- ibu
- bapa

(PI 3.1.3)Menyebut nama Rasulullah
S.A.W. dan ahli keluarga baginda yang
terdekat
- ibu (Aminah)
- bapa (Abdullah)
- datuk (Abdul Muttalib)
- bapa saudara (Abu Talib)

(PI 3.1.4)Menceritakan peristiwa
kelahiran Rasullullah S.A.W.

(PI4.0)Akhlak

(PI 4.1) Mencontohi
akhlak Rasullullah
S.A.W. iaitu sabar,
bercakap benar, rajin,
bijaksana dan amanah.

(PI 4.1.1)Menyebut akhlak Rasullullah
S.A.W.

- Sabar
- Bercakap benar
- Rajin

(PI 4.1.2)Memberi contoh akhlak
Rasullullah S.A.W.
a. Amanah
b. Siddiq (bercakap benar)
c. Fatonah (bijaksana)

(PI 4.2) Melakukan
amalan seharian
mengikut adab seperti
melafazkan doa.

(PI 4.2.1)Melafazkan
- Basmalah
- Hamdalah

(PI 4.2.5)Melafazkan doa
- penerang hati
- menaiki kenderaan

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendidikan Islam

79

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(PI 4.2.2)Menyatakan adab dengan
bimbingan :

- sebelum makan/minum
- semasa makan/minum
- selepas makan/minum

(PI 4.2.3)Menyatakan adab dengan
bimbingan:
- masuk tandas
- keluar tandas

(PI 4.2.4)Menyatakan adab:
- menghormati ibu bapa

(PI 4.2.6)Menyatakan adab :
- sebelum makan/minum
- semasa makan/minum
- selepas makan/minum

(PI 4.2.7)Melafazkan doa sebelum dan
selepas makan

(PI 4.2.8)Membezakan makanan :
- halal dan haram
- baik dan berkhasiat (thoyyiban)

(PI 4.2.9) Menyatakan adab :
- masuk tandas
- keluar tandas

(PI 4.2.10)Melafazkan doa masuk dan
keluar tandas

(PI 4.2.11)Menyatakan adab
menghormati:
- ibu bapa
- ahli keluarga
- guru
- rakan sebaya

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendidikan Islam

80

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(PI 5.0)Asas
Bahasa Al
Quran dan
Tulisan Jawi

(PI 5.1) Mengetahui
bahasa Al- Quran

(PI 5.1.1)Menyebut huruf hijjaiyah dengan
bimbingan.

(PI 5.1.2)Mengenal bentuk huruf hijjaiyah

(PI 5.1.3)Mengenal pasti bunyi huruf
mengikut tanda bacaan
– baris atas (fathah)

(PI 5.1.4)Menyebut dan mengenal
beberapa perkataan dalam bahasa Al-
Quran dengan sebutan yang betul.
- Nombor 1 hingga 10

(PI 5.1.5)Menyebut huruf hijjaiyah.

(PI 5.1.6)Mengenal pasti bentuk huruf
hijaiyah

(PI 5.1.7)Mengenal pasti bunyi huruf
mengikut tanda bacaan
– baris atas (fathah)
– baris bawah (Kasrah)
– Baris hadapan (Dhommah)

(PI 5.1.8)Menyebut dan mengenal
beberapa perkataan dalam bahasa Al-
Quran dengan sebutan yang betul.
- Nombor 1 hingga 10
- Anggota badan

(PI 5.2)Mengetahui
huruf jawi

(PI 5.2.1)Menyebut huruf-huruf jawi
dengan bimbingan.

(PI 5.2.2)Menyebut huruf-huruf jawi

(PI 5.2.3)Mengenal pasti bentuk huruf
jawi.

(PI 5.2.4)Mengenal pasti setiap huruf
jawi.

(PI 5.2.5)Menyebut huruf-huruf jawi yang
bersambung dengan huruf vokal Alif, wau
dan ya

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendidikan Islam

81

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(PI 5.2.6)Membunyikan huruf-huruf jawi
yang bersambung dengan huruf vokal
Alif, wau dan ya.

(PI 5.3) Menghafaz
beberapa surah dari

juzu’Amma

(PI 5.3.1)Menghafaz surah Al- Quran :
- Al Fatihah
- Al Ikhlas

(PI 5.3.2)Menghafaz surah Al- Quran di
bawah:
- Al Fatihah
- Al Ikhlas
- An Nas
- Al Falaq

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendidikan Moral

83

TUNJANG KEROHANIAN,
SIKAP DAN NILAI

PENDIDIKAN MORAL

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendidikan Moral

84

TUNJANG KURIKULUM KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI - PENDIDIKAN MORAL (PM)

Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai, khasnya komponen Pendidikan Moral,
murid boleh mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan, kerajinan, kasih sayang, kejujuran, berdikari, keberanian, baik hati,
berdisiplin, berterima kasih, toleransi, keadilan, menghormati, bertanggungjawab, kerjasama, hemah tinggi serta kesederhanaan.

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(PM

1.0)

Kepercayaan
kepada Tuhan

(PM 1.1)
Mengetahui

dan

menghormati
kepercayaan pelbagai
kaum.

(PM 1.1.1) Menyatakan bahawa
manusia adalah ciptaan Tuhan.

(PM 1.1.2) Membezakan ciptaan Tuhan
dan rekaan manusia.

(PM 1.1.3) Menyatakan Tuhan adalah
pencipta alam.

(PM 2.0) Baik
Hati

(PM 2.1) Membantu
ahli keluarga, warga
sekolah dan orang lain.

(PM 2.1.1) Memberi bantuan kepada ahli
keluarga dan warga sekolah.

(PM 2.1.2) Memberi bantuan kepada ahli
keluarga, warga sekolah dan orang lain.

(PM 3.0)

Bertanggungjawab

(PM 3.1)
Bertanggungjawab
terhadap diri dan
persekitaran kelas.

(PM 3.1.1) Menjaga kebersihan,
keselamatan harta benda sendiri dan
kelas prasekolah dengan bimbingan.

(PM 3.1.2) Melaksanakan
tanggungjawab sebagai seorang murid
dengan bimbingan.

(PM 3.1.3) Menjaga kebersihan,
keselamatan harta benda sendiri dan
kelas prasekolah.

(PM 3.1.4) Melaksanakan
tanggungjawab sebagai seorang murid.

(PM

4.0)

Berterima Kasih

(PM 4.1) Mengamalkan
sikap berterima kasih.
.

(PM 4.1.1) Mengucapkan terima kasih
secara lisan atau bukan lisan atas
bantuan yang diterima.

(PM 4.1.2) Mengucapkan terima kasih
secara lisan atau bukan lisan atas
bantuan, penghargaan dan sumbangan
yang diterima.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendidikan Moral

85

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(PM 5.0) Hemah
tinggi

(PM 5.1) Beradab
sopan dalam pergaulan
seharian.

(PM 5.1.1) Menunjukkan tingkah laku
yang bersopan dalam pergaulan seharian
dengan bimbingan

(PM 5.1.2) Melafazkan tutur kata yang
bersopan dengan bimbingan.

(PM 5.1.3) Menunjukkan tingkah laku
yang bersopan dalam pergaulan
seharian.

(PM 5.1.4) Melafazkan tutur kata yang
bersopan.

(PM 5.1.5) Menyatakan cara-cara
bertingkah laku sopan.

(PM 6.0) Hormat
-menghormati

(PM 6.1) Menghormati
anggota keluarga.

(PM 6.1.1) Menunjukkan taat dan hormat
kepada ahli keluarga.

(PM 6.1.2) Menyatakan dan
menunjukkan taat dan hormat kepada ahli
keluarga.

(PM 6.1.3) Menyatakan sebab mengapa
perlu hormat kepada ahli keluarga.

(PM 6.2) Menghormati
orang dewasa, rakan
dan

masyarakat

setempat.

(PM 6.2.1) Menunjukkan cara
menghormati orang dewasa, rakan dan
masyarakat setempat dengan bimbingan.

(PM 6.2.2) Melafazkan ucapan
bertatasusila bersesuaian dengan situasi
dan masa dengan bimbingan.

(PM 6.2.3) Menunjukkan cara
menghormati orang dewasa, rakan dan
masyarakat setempat.

(PM 6.2.4) Melafazkan ucapan
bertatasusila bersesuaian dengan situasi
dan masa.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendidikan Moral

86

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(PM 7.0) Kasih
Sayang

(PM 7.1) Menyayangi
diri, keluarga dan
orang di sekeliling.

(PM 7.1.1) Bercerita tentang orang yang
disayangi.

(PM 7.1.2) Bercerita tentang kebaikan
ahli keluarga.

(PM 7.1.3) Menunjukkan sifat kasih
sayang kepada diri sendiri, keluarga dan
orang di sekelilingnya.

(PM 7.1.4) Menyatakan sebab perlunya
menyayangi keluarga.

(PM 7.1.5) Menyatakan tanggungjawab
diri terhadap keluarga.

(PM 7.1.6) Menyata dan menunjukkan
sifat kasih sayang kepada diri sendiri,
keluarga dan orang di sekelilingnya
secara lisan dan bukan lisan.

(PM 7.1.7) Mengenali keistimewaan diri
dan menunjukkan bakat.

(PM

8.0)

Keadilan

(PM 8.1) Mengamalkan
sikap

adil

dalam

perlakuan seharian.

(PM 8.1.1) Mengamalkan sikap adil
dengan bimbingan guru dalam sesuatu
aktiviti seperti permainan.

(PM 8.1.2) Mengamalkan sikap adil
dalam sesuatu aktiviti seperti permainan.

(PM

9.0)

Keberanian

(PM 9.1) Berinteraksi
dengan

yakin

di

sekolah.

.

(PM 9.1.1) Berani mencuba sesuatu
tugasan yang baru.

(PM 9.1.2) Berani bertutur menggunakan
ayat yang mudah.

(PM 9.1.3) Berani melibatkan diri dalam
aktiviti.

(PM 9.1.4) Berani bercakap dengan
yakin menggunakan ayat yang mudah.

(PM

10.0)

Kejujuran

(PM

10.1)
Mengamalkan sikap
jujur dalam diri dan
pergaulan dengan ahli
keluarga, rakan dan
guru.

(PM 10.1.1) Mengenal sikap jujur melalui
simulasi dan cerita.

(PM 10.1.2) Memohon maaf apabila
melakukan kesalahan.

(PM 10.1.3) Mengenal pasti tindakan
yang jujur dalam cerita yang didengar.

(PM 10.1.4) Mengamalkan sifat jujur
pada diri dan rakan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendidikan Moral

87

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(PM 10.1.5) Sentiasa bercakap benar
kepada anggota keluarga, rakan dan
guru.

(PM

11.0)

Kerajinan

(PM

11.1)
Mengamalkan sikap
rajin dalam perlakuan
harian.

(PM 11.1.1) Menunjukkan sifat rajin
dalam pengurusan diri.

(PM 11.1.2) Mengamalkan sifat rajin
dalam pengurusan diri dan menjalankan
tugasan.

(PM

12.0)

Kerjasama

(PM

12.1)
Mengamalkan sikap
kerjasama

dengan

rakan,

jiran

dan

masyarakat setempat.

(PM 12.1.1) Melakukan aktiviti secara
berkumpulan.

(PM 12.1.2) Menjayakan aktiviti secara
berkumpulan.

(PM 12.1.3) Menyatakan faedah bekerja
secara kumpulan.

(PM 12.1.4) Menyatakan aktiviti-aktiviti
yang boleh dibuat secara kumpulan.

(PM 12.1.5) Mengamalkan sikap tolong
menolong dengan rakan, jiran dan
masyarakat setempat.

(PM

13.0)

Kesederhanaan

(PM

13.1)
Mengamalkan sikap
berjimat cermat dalam
penggunaan barang
keperluan.

(PM 13.1.1) Mengamalkan sikap berjimat
cermat dalam penggunaan barang
keperluan dengan bimbingan guru.

(PM 13.1.2) Mengamalkan sikap berjimat
cermat dalam penggunaan barang
keperluan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendidikan Moral

88

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(PM

14.0)

Toleransi

(PM 14.1)
Mengamalkan sikap
sabar dalam perlakuan
seharian.

(PM 14.1.1) Bersedia menunggu giliran.

(PM 14.2)
Mengamalkan sikap
bertolak ansur dengan
rakan sebaya.

(PM 14.2.1) Saling berkongsi dalam
menggunakan barang dan peralatan di
dalam kelas.

(PM 14.2.2) Mengamalkan sikap tolak
ansur dengan rakan dalam situasi
tertentu.

(PM 14.2.3) Menyatakan faedah bertolak
ansur semasa menjalankan aktiviti
kumpulan.

(PM

15.0)

Berdikari

(PM 15.1)
Mengamalkan sikap
berdikari dalam
pengurusan diri.

(PM 15.1.1) Menguruskan diri sendiri
dengan bantuan.

(PM 15.1.2) Menguruskan diri sendiri
tanpa bantuan.

(PM

16.0)

Berdisiplin

(PM 16.1)
Mengamalkan sikap
berdisiplin dalam kelas.

(PM 16.1.1) Mematuhi arahan guru.

(PM 16.1.2) Mematuhi arahan yang
ditentukan di kelas atau di sekolah.

(PM 16.1.3) Mematuhi arahan guru atau
ketua kumpulan.

(PM 16.1.4) Mematuhi peraturan kelas.

Nota:

Pendidikan Moral diterapkan sepanjang masa murid berada dalam prasekolah, tidak kira semasa pengajaran dan pembelajaran,
rutin pagi, rehat dan semasa makan. Pendidikan Moral tidak semestinya diwujudkan sebagai aktiviti yang khas.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendidikan Moral

89

Senarai Nilai Moral dan Penerangannya:

1. Kepercayaan kepada Tuhan

o Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan agama masing-
masing selaras dengan prinsip Rukun Negara.

2. Baik Hati

o Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral
secara tulus ikhlas.

3. Bertanggungjawab

o Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.

4. Berterima kasih

o Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan atau

pemberian.

5. Hemah tinggi

o Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian.

6. Hormat-menghormati

o Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial dengan memberi layanan yang

bersopan.

7. Kasih sayang

o Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas.

8. Keadilan

o Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah.

9. Keberanian

o Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendidikan Moral

90

10. Kejujuran

o Bercakap benar, besikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan.

11. Kerajinan

o Usaha yang berterusan, bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara.

12. Kerjasama

o Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama.

13. Kesederhanaan

o Besikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang

lain.

14. Toleransi

o Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup.

15. Berdikari

o Kebolehan untuk mengurus diri dan menjalankan tugas yang diberikan.

16. Berdisiplin

o Mengikut arahan guru dan peraturan yang ditetapkan serta boleh melengkapkan tugas yang diberi.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Perkembangan Sosio emosi

91

TUNJANG KETRAMPILAN DIRI

PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Perkembangan Sosio emosi

92

TUNJANG: KETRAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE)

Selepas melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tunjang Ketrampilan – Perkembangan Sosioemosi, murid akan
lebih mengenali emosi sendiri dan emosi orang lain, berkebolehan untuk mengawal emosi sendiri, mempunyai konsep kendiri yang
positif. Di samping itu, murid lebih berkeyakinan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain.

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(PSE

1.0)
Mengenali dan
Mengurus Emosi
Sendiri.

(PSE 1.1) Mengenali
emosi sendiri.

(PSE 1.1.1) Menceritakan dengan
bimbingan pengalaman emosi yang
melibatkan perasaan seperti gembira,
sedih, takut, marah.

(PSE 1.1.2) Mengenal pasti jenis-jenis
emosi gembira, sedih, takut dan marah.

(PSE 1.1.3) Menyatakan sesuatu yang
disukai dan yang tidak disukai.

(PSE1.1.4) Menceritakan pengalaman
emosi yang melibatkan perasaan seperti
gembira, sedih, takut, marah.

(PSE 1.1.5) Mengenal pasti dan bercerita
tentang jenis-jenis emosi gembira, sedih,
takut dan marah.

(PSE 1.1.6) Menyatakan emosi mengikut
situasi.

(PSE 1.2) Mengurus
emosi sendiri.

(PSE 1.2.1) Menyatakan perasaan
sendiri kepada orang lain mengenai
sesuatu perkara atau peristiwa yang telah
berlaku melalui pelbagai cara seperti
lisan, lukisan, tingkahlaku.

(PSE 1.2.2) Mengenal pasti dengan
bimbingan tindakan alternatif untuk
mengurus emosi.

(PSE 1.2.3) Meluahkan dan menyatakan
perasaan sendiri kepada orang lain
mengenai sesuatu perkara atau peristiwa
yang telah berlaku melalui pelbagai cara
seperti lisan, lukisan, tingkahlaku.

(PSE 1.2.4) Mengenal pasti tindakan
alternatif untuk mengurus emosi.

(PSE 1.3) Mengenali
emosi orang lain.

(PSE 1.3.1) Menerima pandangan dan
membaca emosi orang lain dengan
bimbingan.

(PSE 1.3.2) Menerima pandangan dan
membaca emosi orang lain.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Perkembangan Sosio emosi

93

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(PSE 1.3.3) Menyatakan perasaan orang
lain mengenai sesuatu perkara atau
peristiwa yang telah berlaku.

(PSE 1.3.4) Menerangkan perbezaan
emosi antara individu

(PSE 2.0)
Mencapai Emosi
yang Positif

(PSE 2.1)Membina
konsep kendiri.

(PSE 2.1.1)Bersikap positif tentang
kebolehan kendiri.

(PSE 2.1.2)Menunjukkan kepuasan
terhadap pencapaian kendiri.

(PSE 2.1.3) Bersikap positif tentang
kebolehan dan kekurangan/kelemahan
(limitation) kendiri.

(PSE 2.1.4)Menyatakan cara mengatasi
kelemahan kendiri dengan bimbingan.

(PSE 2.2)Membina
semangat dan sikap
yang positif.

(PSE 2.2.1)
Menunjukkan sifat positif seperti:
- sabar
- berdikari
- berkeyakinan
- kecindan

(PSE 2.2.2)
Menunjukkan semangat dan sifat positif
seperti:

- sabar
- berdikari
- berkeyakinan
- kecindan
- perpaduan/kekitaan
- tolong-menolong
- setia kawan
- belas kasihan
- empati

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Perkembangan Sosio emosi

94

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(PSE 2.3)Membina
keyakinan untuk
berkomunikasi.

(PSE 2.3.1)Bertutur dengan yakin dengan
bimbingan guru.

(PSE 2.3.2)Bertanya dengan yakin
dengan bimbingan guru.

(PSE 2.3.3)Menunjukkan kebolehan
sendiri melalui pelbagai kaedah
komunikasi seperti melukis, menyanyi
dan berlakon dengan bimbingan guru.

(PSE 2.3.4)Bertutur dengan penuh
keyakinan.

(PSE 2.3.5)Bertanya dengan penuh
keyakinan.

(PSE 2.3.6)Berinteraksi dengan yakin.

(PSE 2.3.7)Bercerita dan memberi
pendapat.

(PSE 2.3.8)Menunjukkan kebolehan sendiri
melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti
melukis, menyanyi dan berlakon.

(PSE 2.4)Membina
kebolehan mengawal
diri.

(PSE 2.4.1)Mengawal emosi dalam
situasi yang tidak menyenangkannya
dengan bimbingan guru (frustration and
disappointment).

(PSE 2.4.2)Mengawal emosi dalam situasi
yang tidak menyenangkannya (frustration
and disappointment).

(PSE 2.4.3)Menyatakan cara mengawal diri
dalam situasi yang tidak menyenangkan.

(PSE 3.0)Membina
Kemahiran Sosial

(PSE 3.1)Memahami
keperluan, perasaan
dan pandangan
orang lain.

(PSE 3.1.1)Menunjukkan kepekaan
terhadap keperluan orang lain.

(PSE 3.1.2)Menyatakan perasaan orang
lain melalui bahasa badan yang
ditunjukkannya.

(PSE 3.1.4)Menyatakan keperluan orang
lain mengikut situasi dan bertindak
sewajarnya.

(PSE 3.1.5) Menunjukkan cara
menghormati perasaan dan pandangan
orang lain.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Perkembangan Sosio emosi

95

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(PSE 3.1.3)Mematuhi etika sosial dalam
perhubungan, contohnya:
- Berjabat tangan dan bertanya
khabar

(PSE 3.1.6)Menyatakan kelainan dan
kepelbagaian keperluan dalam masyarakat
seperti makanan, pakaian, tempat tinggal
dan lain-lain.

(PSE 3.1.7)Menceritakan perasaan orang
lain melalui bahasa badan yang
ditunjukkannya dan bertindak sewajarnya.

(PSE 3.1.8)Berkomunikasi secara adab dan
tertib.

(PSE 3.2)
Menggunakan
kemahiran sosial
dalam interaksi.

(PSE 3.2.1) Berkomunikasi secara
bersopan dan berhemah dengan
bimbingan.

(PSE 3.2.2) Bertolak ansur dan
bekerjasama semasa menjalankan
aktiviti.

(PSE 3.2.3) Berkongsi barangan dan
peralatan seperti permainan, makanan.

(PSE 3.2.4) Menunjukkan kemahiran
bagaimana untuk menyertai sesuatu
permainan yang sedang berlaku degnan
bimbingan (play entry)..

(PSE 3.2.5) Berkomunikasi secara
bersopan dan berhemah.

(PSE 3.2.6) Menghormati hak orang lain
seperti:

a. meminta izin menggunakan atau
meminjam barang orang lain.
b. Memulangkan barang selepas
meminjam.
c. Menjaga keselamatan barang yang
dipinjam.

(PSE 3.2.7) Berkongsi idea, barangan dan
peralatan.

(PSE 3.2.8) Menunjukkan kemahiran play
entry

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Perkembangan Sosio emosi

96

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(PSE 3.2.9) Menyesuaikan diri dengan
keadaan atau situasi tertentu.

(PSE 3.2.10) Menepati masa dan janji.

(PSE 3.3)
Menyelesaikan
konflik yang berlaku
semasa aktiviti kelas.

(PSE 3.3.1)Menyelesaikan konflik dengan
cara yang positif dengan bimbingan.

(PSE 3.3.2)Menyelesaikan konflik dengan
cara yang positif.

Nota:

1.

Standard Pembelajaran dalam tunjang sosio emosi diterapkan sepanjang masa murid berada di kelas prasekolah. Ia tidak
semestinya diwujudkan sebagai aktiviti khas.

2.

Seorang murid yang mempunyai konsep diri yang positif dapat::
- Menerima kekuatan dan kekurangan sendiri
- Bersikap positif dan yakin pada diri
- Bergaul dan berinteraksi dalam komuniti
- Menunjukkan kepuasan kepada pencapaian sendiri

3.

Seorang murid yang mempunyai kemahiran berkongsi dapat:
Bersikap sensitif terhadap keperluan orang lain
Menghormati hak orang lain
Menyertai aktiviti main (able to enter into play)
Menyelesaikan konflik antara rakan melalui kaedah seperti perundingan (negotiation).

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fizikal dan Estetika

97

TUNJANG
PERKEMBANGAN
FIZIKAL DAN ESTETIKA

PERKEMBANGAN
FIZIKAL DAN
PENJAGAAN
KESIHATAN

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fizikal dan Estetika

98

TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN (PFK)

Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika, khasnya komponen perkembangan fizikal dan
penjagaan kesihatan, murid boleh melakukan kemahiran motor halus dan asas kemahiran motor kasar dengan cara yang betul;
membina tabiat menjaga kebersihan fizikal diri dan kebersihan persekitaran serta menjaga keselamatan diri.

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(PFK1.0)
Perkembangan
Motor Halus

(PFK 1.1)
Melakukan
kemahiran motor
halus.

(PFK1.1.1) Menggunakan jari untuk
mengoyak bebas.

(PFK 1.1.2) Menggunakan tangan untuk
merenyuk(crush) kertas.

(PFK 1.1.3) Menggunakan tangan untuk
meramas (mix).

(PFK 1.1.4) Menggunakan tangan untuk
menguli.

(PFK 1.1.5) Menggunakan jari untuk
mencubit.

(PFK 1.1.6) Menggunakan jari untuk
menggentel.

(PFK1.1.7) Menggunakan jari untuk
memicit.

(PFK 1.1.8) Menggunting dengan cara
yang betul.

(PFK 1.1.9) Menggunakan jari untuk
mengoyak bahan mengikut rupa bentuk.

(PFK 1.1.10) Menggunakan tangan untuk
memintal.

(PFK 1.1.11) Menggunakan jari untuk
merenjis.

(PFK 1.1.12) Mengggunakan jari untuk
menjentik.

(PFK 1.1.13) Menggunakan tangan untuk
memulas penutup botol.

(PFK 1.1.14) Menggunakan tangan untuk
mengikat sesuatu objek.

(PFK1.1.15) Menggunting menghasilkan
satu bentuk.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fizikal dan Estetika

99

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(PFK 1.2)
Melakukan
kemahiran kordinasi
mata tangan dalam
perkembangan
kemahiran motor
halus.

(PFK 1.2.1) Menggunakan tangan untuk
melipat kertas menjadi dua dan empat
bahagian.

(PFK1.2.2) Menggunakan jari untuk
membutang bersaiz besar.

(PFK 1.2.3) Menggunakan tangan untuk
menzip dengan bimbingan.

(PFK 1.2.4) Menggunakan tangan untuk
menyarung sarung kaki.

(PFK 1.2.5) Menggunakan jari untuk
menguntai objek bersaiz besar dengan
menggunakan tali besar.

(PFK 1.2.6) Menuang air dari cawan
besar ke dalam bekas besar (Contoh
bekas: baldi, besin, balang).

(PFK 1.2.7) Menggunakan tangan untuk
melipat menghasilkan pelbagai bentuk
dengan bimbingan.

(PFK 1.2.8) Menggunakan jari untuk
membutang pelbagai saiz (termasuk
butang katup, butang cangkuk).

(PFK 1.2.9) Menggunakan tangan untuk
menzip seluar, baju, beg.

(PFK 1.2.10) Menggunakan tangan untuk
menyarung sarung kaki dan sarung
tangan.

(PFK 1.2.11) Menggunakan jari untuk
menguntai objek pelbagai saiz dengan
menggunakan pelbagai jenis tali.

(PFK 1.2.12) Menuang air dari jug ke
dalam bekas pelbagai bentuk (Contoh
bekas: botol, cawan, gelas).

(PFK 1.2.13) Memakai tali pinggang
dengan bimbingan.

(PFK 1.2.14) Menyurih menggunakan
templet atau objek.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fizikal dan Estetika

100

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(PFK 2.0)
Perkembangan
motor kasar

(PFK 2.1) Melakukan
kemahiran motor
kasar lokomotor

(PFK 2.1.1) Berjalan dengan postur dan
teknik yang betul.

(PFK 2.1.2) Berjalan ke hadapan, ke sisi
ke kiri dan ke kanan.

(PFK 2.1.3) Berjalan dan mengimbang
badan di atas garisan atau tali di atas
lantai.

(PFK 2.1.4) Berlari dengan lakuan yang
betul.

(PFK 2.1.5) Berlari bebas pelbagai arah.

(PFK 2.1.6) Merangkak dengan lakuan
yang betul.

(PFK 2.1.7) Melompat dan mendarat
dengan kedua-dua belah kaki
menggunakan teknik yang betul.

(PFK 2.1.8) Naik dan turun tangga
dengan berpegang kepada pemegang.

(PFK 2.1.9) Berjalan mengundur dengan
lurus.

(PFK 2.1.10) Berjalan dan mengimbang
badan di atas bangku panjang yang
rendah.

(PFK 2.1.11) Berjalan dengan pundi
kacang di atas kepala.

(PFK 2.1.12) Berlari dengan lakuan yang
betul dalam jarak tertentu.

(PFK 2.1.13) Berlari ke arah yang
ditentukan.

(PFK 2.1.14) Merangkak dengan lakuan
yang betul di ruang tertentu.

(PFK 2.1.15) Melompat pelbagai aras
dan mendarat dengan kedua-dua belah
kaki menggunakan lakuan yang betul.

(PFK 2.1.16) Berjengket beberapa
langkah ke arah tertentu.

(PFK 2.1.17) Berketengteng dengan
lakuan yang betul.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fizikal dan Estetika

101

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(PFK 2.1.18)Melompat dengan halangan
pada aras yang rendah.

(PFK 2.1.19) Skip menggunakan lakuan
yang betul.

(PFK 2.1.20) Naik dan turun tangga.

(PFK 2.1.21) Berkawat kaki dengan
lakuan yang betul.

(PFK 2.1.22) Membuat pergerakan
menggunakan seluruh anggota badan
(Contoh: bermain dengan gelungsur,
jongkang-jongkit, buaian dan lain-lain
permainan luar).

(PFK 2.2)
Melakukan
kemahiran motor
kasar bukan
lokomotor.

(PFK 2.2.1) Membuat pergerakan tangan
mengikut arahan seperti menghayun
tangan.

(PFK 2.2.2) Duduk dengan postur yang
betul.

(PFK 2.2.3) Baring, menelentang dan
meniarap dengan postur yang betul.

(PFK 2.2.4) Menoleh kepala secara
perlahan ke kiri dan ke kanan.

(PFK 2.2.5) Membuat pergerakan tangan
secara simulasi seperti menolak kotak,
menarik tali dan lain-lain.

(PFK 2.2.6) Berbaring sambil angkat
kaki.

(PFK 2.2.7) Mengimbang badan dengan
berdiri sebelah kaki.

(PFK 2.2.8) Berjengket setempat.

(PFK 2.2.9) Melompat setempat.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fizikal dan Estetika

102

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(PFK 2.2.10) Mendongak dan menunduk
kepala secara perlahan.

(PFK 2.3)
Melakukan
kemahiran koordinasi
mata dan tangan
dalam
perkembangan
kemahiran motor
kasar.

(PFK 2.3.1) Melambung objek lembut
dengan menggunakan dua tangan.

(PFK 2.3.2) Menyambut objek lembut
dengan menggunakan dua tangan.

(PFK 2.3.3 )Membaling objek bersaiz
besar dan lembut ke sasaran
menggunakan dua belah tangan.

(PFK 2.3.4) Melambung objek lembut
dengan menggunakan satu tangan.

(PFK 2.3.5) Menyambut objek lembut
dengan menggunakan dua tangan.

(PFK2.3.6) Membaling objek lembut ke
sasaran menggunakan satu atau dua
belah tangan.

(PFK 2.3.7) Melempar objek seperti
gelung ke skital.

(PFK 2.3.8) Menggolek objek ke
sasaran.

(PFK 2.3.9) Melantun dan menangkap
objek (contoh: bola besar) dengan kedua
belah tangan.

(PFK 2.3.10) Membawa objek dalam
sudu sambil berjalan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fizikal dan Estetika

103

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(PFK

3.0)
Kesihatan Fizikal

(PFK 3.1) Menjaga
kebersihan diri.

(PFK 3.1.1) Mengamalkan cara menjaga
kebersihan diri dengan bimbingan.

(PFK 3.1.2) Menggosok gigi dengan cara
yang betul dengan bimbingan.

(PFK 3.1.3) Mencuci tangan dengan cara
yang betul.

(PFK 3.1.4) Menggunakan tandas
dengan cara yang betul.

(PFK 3.1.5) Menggosok gigi dengan cara
yang betul.

(PFK 3.1.6) Menyatakan kepentingan
menjaga kebersihan diri.

(PFK 3.1.7) Mengenal makanan yang
boleh merosakkan gigi serta makanan
yang baik untuk kesihatan gigi.

(PFK 3.1.8) Mengamalkan cara menjaga
kebersihan diri.

(PFK 3.2)
Mengamalkan
pemakanan yang
berkhasiat.

(PFK 3.2.1) Mengenal makanan yang
berkhasiat.

(PFK 3.2.2) Menyatakan waktu makan.

(PFK 3.2.3) Mengenal jenis makanan
yang berkhasiat dan tidak berkhasiat.

(PF 3.2.4) Mengenal makanan yang
rosak dan basi.

(PFK 3.2.5)Menyatakan jenis makanan
(protein, karbohidrat) yang sesuai
mengikut waktu makan.

(PFK

4.0)

Kesihatan
Persekitaran

(PFK 4.1) Menjaga
kebersihan.

(PFK 4.1.1) Memakai pakaian yang
bersih.

(PFK 4.1.2) Menjaga kebersihan
peralatan peribadi yang digunakan
dengan bimbingan.

(PFK 4.1.4) Menjaga kebersihan
pakaian.

(PFK 4.1.5) Menjaga kebersihan
peralatan peribadi yang digunakan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fizikal dan Estetika

104

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(PFK 4.1.3) Membersihkan tempat dan
peralatan yang digunakan dengan
bimbingan.

(PFK 4.1.6) Membersihkan tempat dan
peralatan yang digunakan.

(PFK 4.1.7) Menyatakan kepentingan
memakai pakaian yang bersih, sesuai
dan kemas.

(PFK 4.1.8) Membersihkan sapu tangan
atau sarung kaki.

(PFK 4.1.9) Menguruskan persediaan
tempat sebelum dan selepas makan.

(PFK 4.2)
Mengamalkan
langkah-langkah
pencegahan
jangkitan penyakit.

(PFK 4.2.1) Mengamalkan cara-cara
untuk mengelakkan jangkitan penyakit
dengan bimbingan guru (Contoh:
menutup mulut bila bersin dan batuk).

(PFK 4.2.2) Mengamalkan cara-cara
untuk mengelakkan jangkitan penyakit
(Contoh: menutup mulut bila bersin dan
batuk).

(PFK 5.0)
Keselamatan

(PFK 5.1) Mengenali
sumber yang
menyebabkan
kemalangan dan
bahaya.

(PFK 5.1.1) Mengenal objek atau bahan
yang boleh mendatangkan bahaya di
rumah dan sekolah.

(PFK 5.1.2) Mengenal tingkah laku yang
membahayakan berdasarkan cerita yang
didengar seperti berlari dengan gunting,
cucuk besi ke dalam soket.

(PFK 5.1.3) Mengenal pasti objek atau
bahan yang boleh mendatangkan bahaya
di lokasi berikut:
a. rumah
b. sekolah
c. taman permainan
d. tempat awam

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fizikal dan Estetika

105

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(PFK 5.1.4) Mengenal pasti situasi yang
membahayakan seperti lantai licin, banjir,
kebakaran, jalan raya.

(PFK 5.1.5) Mengenal pasti tingkah laku
yang membahayakan berdasarkan
pengalaman sendiri seperti berdiri
berhampiran rakan yang sedang bermain
buaian.

(PFK 5.2)
Mengamalkan
langkah keselamatan
diri.

(PFK 5.2.1) Menyebut nama sendiri,
nama ibu atau nama bapa, serta nama
prasekolah.

(PFK 5.2.2) Menjalankan simulasi
semasa menghadapi situasi bahaya
dengan bimbingan guru dengan
menggunakan langkah-langkah berikut:
menjerit, lari dan memberitahu orang
dewasa.

(PFK 5.2.3) Menjaga keselamatan diri
dengan bimbingan.

(PFK 5.2.4) Mengamalkan sikap asertif
pada situasi yang tidak selamat dengan
bimbingan guru.

(PFK 5.2.5) Menyebut nama sendiri,
nama ibubapa, nama prasekolah, lokasi
tempat tinggal dan nombor telefon
keluarga.

(PFK 5.2.6) Menjalankan simulasi
semasa menghadapi situasi bahaya
dengan menggunakan langkah-langkah
berikut: menjerit, lari dan memberitahu
orang dewasa.

(PFK 5.2.7) Memberitahu orang dewasa
apabila berlaku kecemasan, kecederaan
atau penderaan.

(PFK 5.2.8) Mengamalkan sikap asertif
pada situasi yang tidak selamat.

(PFK 5.2.9) Menyatakan cara
menghindari sumber, tempat dan situasi

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fizikal dan Estetika

106

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

yang membahayakan seperti:
a. alatan elektrik
b. benda tajam
c. alatan permainan
d. melintas jalan raya
e. tempat sunyi
f. tempat awam

(PFK 5.2.10) Menjaga keselamatan diri.

(PFK 5.2.11) Menunjukkan cara yang
betul semasa mengendalikan alatan dan
bahan yang merbahaya.

(PFK 5.3) Menjaga
kehormatan
diri.

Nota:
Anggota sulit yang
dirujuk adalah: zakar,
faraj,

dubur,
punggung, payudara
dan mulut.

Contoh

tindakan

asertif

adalah

mengatakan ’tidak’,

lari dan memberitahu
orang dewasa bila

(PFK 5.3.1) Mengenal anggota sulit
dengan bimbingan guru.

(PFK 5.3.2) Mengenal sentuhan yang
selamat dan tidak selamat.

(PFK 5.3.3) Mengamalkan sikap asertif
dengan bimbingan bila menghadapi
situasi yang tidak selamat.

(PFK 5.3.4) Mengetahui cara mengelak
diri daripada orang yang tidak dikenali.

(PFK 5.3.5) Mengenal anggota sulit.

(PFK 5.3.6) Mengenal dan menceritakan
tentang contoh sentuhan yang selamat
dan tidak selamat.

(PFK 5.3.7) Mengamalkan sikap asertif
bila menghadapi situasi yang tidak
selamat.

(PFK 5.3.8) Menceritakan cara mengelak
diri daripada orang yang tidak dikenali.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fizikal dan Estetika

107

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

menghadapi situasi
yang tidak selamat.

Nota:

1.

Berlari dengan lakuan yang betul.
a. Berlari dengan tangan dihayun bertentangan dengan kaki.
b. Berlari di atas bebola kaki.
c. Kepala dan mata menghadap ke hadapan.
d. Ayun tangan ke hadapan dan belakang.

2.

Berjalan dengan lakuan yang betul
a. Langkah kaki hendaklah berselang seli dengan pergerakan hayunan tangan.
b. Hujung jari kaki hendaklah sentiasa menghadap ke hadapan.
c. Mata dan kepala hendaklah sentiasa fokus ke hadapan.

3.

Merangkak dengan lakuan yang betul

4.

Berketengteng (hop)dengan lakuan yang betul

5.

Melompat dengan lakuan yang betul.
a. Melompat dengan dua kaki dan mendarat juga dengan dua kaki.
b. Semasa mendarat lutut fleksi untuk serap daya.
c. Tangan dihayun untuk mendapatkan ketinggian dan jarak.

6.

Skip dengan lakuan yang betul
a. Melangkah dengan sebelah kaki.
b. Lutut diangkat separas pinggang.
c. Menapak dan melompat dengan kaki yang sama, diikuti melangkah dengan kaki yang sebelah lagi.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fizikal dan Estetika

108

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fizikal dan Estetika

109

TUNJANG
PERKEMBANGAN FIZIKAL
DAN ESTETIKA

KREATIVITI

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fizikal dan Estetika

110

TUNJANG: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI)

Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika, secara khasnya komponen Perkembangan Kreativiti,
murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran tentang bahan dan teknik dalam penghasilan karya seni, berkebolehan
menghasilkan karya kreatif secara bersendirian dan juga secara kumpulan serta berkebolehan untuk apresiasi seni. Aktiviti seni
merangkumi seni visual, muzik dan pergerakan kreatif.

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

Seni Visual (KTI
1.0)

(KTI 1.1)
Menggunakan
pengetahuan tentang
bahan dan teknik
dalam menghasilkan
karya seni (Aplikasi
seni).

Nota: Guru perlu
memperkenalkan
warna kepada murid
dahulu, rujuk Tunjang
Sains dan Teknologi

(KTI 1.1.1) Mengenal bahan yang
diperlukan untuk menghasilkan sesuatu
karya contohnya berus dengan bimbingan
guru.

(KTI 1.1.2) Mengenal bahan yang
diperlukan untuk menghasilkan sesuatu
karya contohnya berus.

(KTI 1.1.3) Memilih pelbagai bahan yang
sesuai dalam penghasilan karya.

(KTI 1.1.4) Memanipulasi bahan secara
kreatif untuk penghasilan karya dengan
bimbingan.

(KTI 1.1.5) Mewarnakan gambar dalam
ruang tertentu.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fizikal dan Estetika

111

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(KTI 1.2) Menzahirkan
idea kreatif dalam
penghasilan karya.
(Ekspresi kreatif).

Nota: Guru perlu beri
peluang kepada murid
menzahirkan idea
sendiri untuk berkarya

(KTI 1.2.1) Menyurih(trace) rupa
geometrik segitiga, bulat, segiempat,
bujur.

(KTI 1.2.2) Melukis rupa organik (rupa
yang tidak mempunyai garisan yang tepat
dan selari). Contoh: bunga, awan.

(KTI 1.2.3) Menghasilkan karya kreatif
yang mudah melalui pelbagai aktiviti
menggambar.

(KTI 1.2.4) Membuat corak dan rekaan
yang mudah melalui pelbagai aktiviti.

(KTI 1.2.5) Menghasilkan bentuk binaan
yang mudah melalui pelbagai aktiviti.

(KTI 1.2.6) Melukis rupa geometrik iaitu
segitiga, bulat, segiempat, bujur.

(KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut
kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti
menggambar.

(KTI 1.2.8) Membuat corak dan rekaan
mengikut kreativiti sendiri melalui
pelbagai aktiviti dengan bimbingan.

(KTI 1.2.9) Menghasilkan bentuk binaan
mengikut kreativiti sendiri melalui
pelbagai teknik dengan bimbingan.

(KTI 1.2.10) Menghasilkan karya yang
menggabungjalinkan pelbagai teknik
menggambar.

(KTI 1.2.11) Mereka corak bebas dengan
menggabungjalinkan pelbagai teknik
dalam membuat corak dan rekaan.

(KTI 1.2.12) Menggunakan bahan
kutipan yang sesuai untuk penghasilan
sebuah karya kreatif.

(KTI 1.2.13) Menghasilkan kraf traditional
yang mudah dengan menggunakan
bahan yang sesuai.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fizikal dan Estetika

112

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(KTI 1.3)Menunjukkan
apresiasi seni

(KTI 1.3.1)Menceritakan dan
mempamerkan hasil kerja sendiri.

(KTI 1.3.2)Menyatakan pandangan
secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan.

(KTI 1.3.3)Menunjukkan penghargaan
hasil kerja sendiri dan rakan seperti
menyimpan hasil kerja sendiri .

(KTI 1.3.4)Menceritakan dan
mempamerkan hasil kerja sendiri.

(KTI 1.3.5)Menyatakan pandangan
secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan.

(KTI 1.3.6)Menunjukkan penghargaan
terhadap keindahan persekitaran dan
alam semula jadi seperti tidak
mengotorkan alam sekitar.

(KTI 1.3.7)Menghayati benda yang dilihat,
disentuh dan didengar.

(KTI 2.0)Muzik

(KTI 2.1) Mengambil
bahagian dalam aktiviti
menyanyi.

Nota: Lagu yang dipilih
perlulah sesuai dengan
umur dan kematangan
murid.

(KTI 2.1.1) Menyanyikan melodi mudah
(Contoh. Hmm...La)

(KTI 2.1.2) Menyanyi lagu yang mudah
dengan iringan muzik.

(KTI 2.1.3) Menyanyi lagu yang mudah
mengikut tempo (iaitu: cepat dan
lambat).

(KTI 2.1.4) Menyanyi lagu yang mudah
dengan sebutan jelas.

(KTI 2.1.5) Menyanyi lagu yang mudah
dengan perasaan dan ekspresi.

(KT 2.1.7) Menyanyikan melodi.

(KTI 2.1.8) Menyanyi lagu dengan iringan
muzik.

(KTI 2.1.9) Menyanyi lagu mengikut
tempo.

(KTI 2.1.10) Menyanyi dengan sebutan
yang jelas.

(KTI 2.1.11) Menyanyi mengikut mud
lagu (iaitu: riang dan bersemangat).

(KTI 2.1.12) Menyanyi dengan perasaan
dan ekspresi.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fizikal dan Estetika

113

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(KTI 2.1.6) Menyanyi lagu yang mudah
dengan gerakan.

(KTI 2.1.13) Menyanyi dengan gerakan.

(KTI 2.2) Mengambil
bahagian dalam aktiviti
memainkan perkusi.

(KTI 2.2.1) Mengecam bunyi perkusi dan
menamakan jenis alat yang dibunyikan.
(Contoh: castenat, kerincing, marakas,
drum)

(KTI 2.2.2) Menghasilkan bunyi perkusi
badan. (hentak kaki, tepuk tangan, petik
jari)

(KTI 2.2.3) Memainkan perkusi dengan
iringan muzik dengan bimbingan.

(KTI 2.2.4) Memainkan perkusi dengan
ekspresi yang sesuai (kuat-lembut).

(KTI 2.2.5) Memainkan perkusi dengan
beat yang konstan.

(KTI 2.2.6) Memainkan perkusi mengikut
tempo (laju-lambat)

(KTI 2.2.7) Memainkan perkusi dengan
iringan muzik.

(KTI 2.2.8) Memainkan perkusi
mengiringi muzik.

(KTI 2.3) Mengambil
bahagian dalam aktiviti
penerokaan bunyi.

Nota: Bahan
improvisasi bukan alat
muzik tetapi
menghasilan muzik,
contohnya tempurung

(KTI 2.3.1) Meneroka bunyi menerusi
bahan atau objek improvisasi dengan
bimbingan (penerokaan melibatkan bunyi,
irama, kesan bunyi dll)

(KTI 2.3.2) Memainkan alat improvisasi
bagi mengiringi nyanyian dengan
bimbingan guru.

(KIT 2.3.3) Meneroka bunyi menerusi
bahan atau objek improvisasi.

(KTI 2.3.4) Memainkan alat improvisasi
bagi menghasilkan muzik atau mengiringi
nyanyian.

(KTI 2.3.5) Menghasilkan bunyi untuk
memberi kesan kepada situasi (contoh:
cerita, puisi)

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fizikal dan Estetika

114

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(KTI 2.4) Menunjukkan
apresiasi Muzik

(KTI 2.4.1) Membuat gerakan anggota
badan mengikut lirik lagu.

(KTI 2.4.2) Menggerakkan anggota
badan secara kreatif mengikut muzik
dengan bimbingan guru.

(KTI 2.4.3) Mengenal elemen muzik
dengan bimbingan:
kuat – lembut (dinamik)
cepat – lambat (tempo)
tinggi – rendah (pic)
panjang – pendek (irama)
sedih – gembira – bersemangat
(mud)

(KTI 2.4.4) Menyatakan perasaan
terhadap muzik yang didengar.

(KTI 2.4.5) Membuat pergerakan bebas
mengikut muzik.

(KTI 2.4.6) Menggerakkan anggota
badan secara kreatif mengikut muzik
untuk meneroka ruang.

(KTI 2.4.7) Menggerakkan anggota
badan secara kreatif mengikut muzik
meggunakan alat seperti riben, gelung
rotan, tali.

(KTI 2.4.8) Mengenal elemen muzik:
kuat – lembut
cepat – lambat
tinggi – rendah
panjang – pendek
sedih – gembira - bersemangat

(KTI 2.4.9) Mengenal elemen dan alat
muzik(had kepada gendang, alat bertali)
dalam muzik yang diperdengarkan.

(KTI 2.4.10) Bercerita(talk about) tentang
muzik yang diperdengarkan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fizikal dan Estetika

115

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(KTI 2.4.11)Mengenali lagu dan muzik
dari pelbagai budaya di Malaysia.

(KTI 3.0)
Drama &
Gerakan Kreatif

(KTI 3.1)Mengambil
bahagian dalam drama
dan gerakan kreatif.

Nota:Guru perlu
memberi peluang
kepada murid untuk
menunjukkan ekspresi
diri menerusi
pergerakan kreatif dan
drama.

(KT 3.1.1) Main peranan mengikut
imaginasi dengan bimbingan.

(KT 3.1.2) Berlakon dengan
menggunakan props contoh scarf,
pakaian seragam, puppet dengan
bimbingan guru.

(KT 3.1.3) Bergerak secara kreatif untuk
menunjukkan elemen ruang, masa dan
tenaga dengan bimbingan.

(KT 3.1.4) Mengenal tarian daripada
pelbagai budaya Malaysia.

(KT 3.1.5) Main peranan mengikut
imaginasi.

(KT 3.1.6) Berlakon dengan
menggunakan props.

(KT 3.1.7) Bergerak secara kreatif untuk
menunjukkan elemen ruang, masa dan
tenaga.

(KT 3.1.8) Mengenal dan mengambil
bahagian dalam tarian daripada budaya
Malaysia yang berlainan.

Nota:

1. Contoh aktiviti menggambar yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut:
o Untuk murid 4+: lukisan, catan, kolaj, cetakan, resis, gosokan, percikan, gurisan, capan, mozek.
o Untuk murid 5+: lukisan, catan, kolaj, montaj, cetakan, resis, gosokan, stesilan, percikan, gurisan, capan, mozek.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fizikal dan Estetika

116

2. Contoh aktiviti membuat corak dan rekaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut:
o Untuk murid 4+: ikatan dan celupan (tie and dye), tiupan, titisan, renjisan, percikan, lukisan, catan, cetakan, capan, resis,

kolaj.

o Untuk murid 5+: pualaman, ikatan dan celupan, tiupan, titisan, renjisan, percikan, lukisan, catan, cetakan, capan, lipatan dan
guntingan, resis, kolaj

3. Contoh aktiviti bentuk binaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut:
o Untuk murid 4+: mobail, model, boneka, topeng mata.
o Untuk murid 5+: mobail, stabail, model, diorama, boneka, topeng muka, origami

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Sains dan Teknologi

117

TUNJANG SAINS
DAN TEKNOLOGI

AWAL SAINS DAN
AWAL MATEMATIK

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Sains dan Teknologi

118

TUNJANG KURIKULUM: SAINS DAN TEKNOLOGI (ST) AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK

Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Sains dan Teknolog i- Awal Sains dan Awal Matematik, murid boleh
menjalankan penyiasatan mudah dengan bimbingan, mempraktiskan kemahiran proses sains asas, mempraktiskan penaakulan
dalam penerokaan yang mudah, serta mempertingkatkan sikap ingin tahu.

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(ST 1.0) Sikap
saintifik

(ST 1.1)
Mempamerkan sikap
saintifik.

(ST 1.1.1) Menunjukkan sikap sistematik,
bekerjasama, bertanggungjawab dengan
bimbingan.

(ST 1.1.2) Menunjukkan sikap sistematik,
bekerjasama, bertanggungjawab.

(ST 2.0)
Kemahiran
Saintifik

(ST 2.1) Membuat
pemerhatian ke atas
objek dan fenomena
alam di persekitaran.

(ST 2.1.1) Memerhati and mengenal
warna-warna di persekitaran.

(ST 2.1.2) Memerhati dan mengenal
bentuk-bentuk di persekitaran dengan
bimbingan.

(ST 2.1.3) Memerhati objek-objek di
persekitaran dan mengenalpasti saiz
(besar dan kecil).

(ST 2.1.4) Memerhati dan bercerita
secara verbal tentang pemerhatian yang
telah dibuat.

(ST 2.1.5) Memerhati perubahan warna-
warna di persekitaran (Contoh:
perubahan warna daun pada musim
berlainan; perubahan warna awan pada
cuaca berlainan).

(ST 2.1.6) Memerhati dan mengenalpasti
bentuk-bentuk di persekitaran.

(ST 2.1.7) Memerhati objek-objek di
persekitaran dan mengenal saiz (besar,
kecil, panjang, pendek, tinggi, rendah,
tebal, nipis).

(ST 2.1.8) Memerhati dan merekod
pemerhatian dalam tulisan yang mudah
dengan bimbingan.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Sains dan Teknologi

119

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(ST 2.1.9) Memerhati dan merekod
pemerhatian dalam bentuk lukisan.

(ST 2.1.10) Memerhati dan menyatakan
kesamaan dan perbezaan antara objek-
objek yang diperhatikan (Contoh objek-
objek: butang yang berlainan corak; pasir
basah dan pasir kering; pasir dan lumpur;
batu dan pasir).

(ST 2.2) Membuat
pengukuran
menggunakan unit
bukan piawai.

(ST 2.2.1) Membandingkan panjang
objek (lebih panjang, lebih pendek).

(ST 2.2.2) Membandingkan berat objek
(lebih berat, lebih ringan).

(ST 2.2.3) Membandingkan ketebalan
objek (lebih tebal, lebih nipis).

(ST 2.2.4) Mengukur panjang dan tinggi
objek menggunakan unit bukan piawai
(Contoh unit bukan piawai: jengkal, tapak
kaki, straw, buku).

(ST 2.3)
Membanding dan
mengelaskan objek.

(ST 2.3.1) Membanding dan
mengumpulkan objek-objek mengikut
satu ciri:

a. Warna
b. Bentuk

(ST 2.3.2) Membanding dan
mengasingkan makanan mengikut rasa
(manis, masam, masin).

(ST 2.3.3) Membanding dan
mengumpulkan objek-objek mengikut
satu ciri:

a. Saiz (besar dan kecil, panjang dan
pendek)
b. Tekstur (licin dan kasar)
c. Berat (berat dan ringan)

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Sains dan Teknologi

120

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(ST 2.3.4) Mengumpulkan objek-objek
yang mempunyai dua ciri yang sama:
a. Warna dan bentuk
b. Saiz dan bentuk
(Contoh: segitiga hijau, bulat kecil)

(ST 2.3.5) Mengasingkan makanan
mengikut rasa (manis, masam, masin,
pahit, tawar).

(ST 2.3.6) Mengumpulkan objek-objek
mengikut bau.
(Contoh objek: belacan, ikan kering,
sabun, daun pandan).

(ST 2.3.7) Menyatakan ciri sepunya
untuk setiap pengelasan yang telah
dibuat dengan bimbingan.

(ST 2.3.8) Membanding dan
mengumpulkan objek mengikut ciri yang
dikenalpasti (Contoh objek: pakaian
seragam mengikut jenis pekerjaan;
pakaian tradisional mengikut kaum;
kenderaan mengikut bilangan roda).

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Sains dan Teknologi

121

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(ST 2.4) Membuat
ramalan berdasarkan
pengalaman lepas.

Nota: Membuat
ramalan adalah
menggunakan bukti
dan pengalaman
yang lepas untuk
menyatakan apa
yang mungkin
berlaku.

(ST 2.4.1) Membuat ramalan tentang
cuaca (Contoh: bila kelihatan awan
mendung, hari akan hujan).

(ST 2.4.2) Membuat ramalan apa yang
akan berlaku berdasarkan pengalaman
lepas (Contoh aktiviti: Objek mana yang
akan tenggelam dan timbul. Bola mana
yang akan menurun cerun dengan lebih
cepat).

(ST 2.5)

Menyelesaikan
masalah kehidupan
harian secara hands-
on.

(ST 2.5.1) Menjalankan aktiviti untuk
menyelesaikan masalah harian yang
mudah seperti:
Menyejukkan minuman yang
panas

(ST 2.5.2) Menjalankan aktiviti untuk
menyelesaikan masalah harian.
(Contoh aktiviti:
Mengeringkan baju yang basah
Membuatkan objek yang
tenggelam supaya timbul dan
sebaliknya
Membersihkan air yang kotor
menggunakan pasir).

(ST 3.0)
Menyiasat Alam
Hidupan

(ST 3.1) Memperoleh
pengetahuan asas
tentang bahagian
badan.

(ST 3.1.1) Mengenalpasti bahagian
tubuh badan utama (kepala, mata,
hidung, mulut, gigi, telinga, rambut, kaki,
jari, tangan).

(ST 3.1.2) Mengenalpasti bahagian
tubuh badan (lidah, pipi, dagu, dahi,
kening, bibir, dada, perut, bahu, siku,
lutut, paha, betis, pusat, tumit, kuku).

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Sains dan Teknologi

122

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

Nota: Murid tidak
perlu mengeja nama
bahagian badan yang
disenaraikan.

(ST 3.1.3) Mengenal pasti organ deria
(mata, hidung, telinga, lidah, kulit) dan
menyatakan fungsi setiap organ deria ini.

(ST 3.2) Meneroka
alam sekitar
menggunakan organ
deria.

(ST 3.2.1) Menggunakan deria berikut
dalam penerokaan alam persekitaran
secara terbimbing:
a. penglihatan
b. pendengaran
c. sentuhan
d. hidu

(ST 3.2.2) Menggunakan deria berikut
dalam penerokaan alam persekitaran
secara terbuka:
a. penglihatan
b. pendengaran
c. sentuhan
d. hidu

(ST 3.3) Meneroka
bahagian-bahagian
tumbuhan iaitu daun,
bunga, buah serta
pertumbuhan anak
benih.

(ST 3.3.1) Membandingkan daun
berdasarkan ciri berikut:
a. bentuk
b. saiz
c. warna.

(ST 3.3.2) Membandingkan bunga
berdasarkan ciri berikut:
a. warna
b. saiz
c. bau

(ST 3.3.3) Memerhati dan bercerita
tentang sayur-sayuran dan buah-buahan
yang biasa dijumpai.

(ST 3.3.5) Memerhati dan
mengumpulkan daun daripada
persekitaran sekolah dan kediaman
mengikut ciri berikut:
a. warna
b. saiz
c. tekstur
d. bentuk
e. urat daun

(ST 3.3.6) Memerhati dan
mengumpulkan bunga daripada
persekitaran sekolah dan kediaman
mereka mengikut ciri berikut:
a. warna
b. saiz

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Sains dan Teknologi

123

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(ST 3.3.4) Memerhati dan bercerita
dengan bimbingan tentang percambahan
biji benih dan pertumbuhan anak benih.

(Nota: Perekodan boleh dibuat melalui
lukisan dan bukan menggunakan bunga
yang sebenar)

(ST 3.3.7) Memerhati dan
mengumpulkan sayur-sayuran mengikut
ciri berikut:
a. warna daun
b. berbiji

(ST 3.3.8) Memerhati dan
mengumpulkan buah-buahan yang biasa
dijumpai mengikut ciri warna dan berbiji

(ST 3.3.9) Memerhati dan merekodkan
proses percambahan biji benih dan
pertumbuhan anak benih dari segi
ketinggian dan pertambahan daun
dengan bimbingan.

(ST 3.4) Menjalankan
penerokaan ke atas
ciri, habitat, cara
pergerakan, jenis
makanan, kitaran
hidup haiwan jinak
yang biasa dijumpai.

(ST 3.4.1) Menamakan haiwan yang
biasa dijumpai (dalam kehidupan harian,
dijumpa dalam buku, ditayangkan melalui
program television dll).

(ST 3.4.2) Mengecam bunyi haiwan yang
biasa dijumpai.

(ST 3.4.3) Memerhati dan meniru
pergerakan haiwan (Contoh pergerakan:

(ST 3.4.4) Memerhati ikan dalam
akuarium dan menceritakan tentang saiz
dan warna ikan.

(ST 3.4.5) Mengecam tempat tinggal
haiwan (Contoh: kucing-rumah, ayam-
reban, itik-kolam, lembu-padang, kerbau-
sawah, katak-air dan darat, ikan-air,
burung-pokok).

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Sains dan Teknologi

124

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

terbang, melompat, merangkak, berjalan,
menyusur, berenang).

(ST 3.4.6) Mengumpulkan haiwan
mengikut habitatnya.

(ST 3.4.7) Membandingkan dan
mengumpulkan haiwan mengikut
makanan utamanya (Contohnya: haiwan
yang makan daging, haiwan yang makan
tumbuh-tumbuhan).

(ST 3.4.8) Memerhati dan menceritakan
kitaran hidup haiwan yang biasa dijumpai.

(ST 4.0)
Menyiasat Alam
Bahan

(ST 4.1) Meneroka
sifat umum bahan.

Nota: Perekodan
boleh dilakukan
dalam bentuk
gambar atau lukisan.

(ST 4.1.1) Memerhati dan
mengumpulkan objek kepada yang
tenggelam dan timbul.

(ST 4.1.2) Memerhati proses perubahan
keadaan air daripada ais kepada air dan
wap air.

(ST 4.1.3) Mengasingkan bahan kepada
yang boleh larut dalam air dan yang tidak
boleh larut dalam air (Contoh: garam dan
gula larut dalam air, pasir tidak larut
dalam air)

(ST 4.1.4) Mengasingkan bahan kepada
yang boleh menyerap air dan yang tidak
boleh menyerap air (Contoh: kapas
menyerap air, kertas meyerap air,
kepingan plastik tidak menyerap air).

(ST 4.1.5) Menjalankan penyiasatan
terbimbing kesan magnet ke atas objek.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Sains dan Teknologi

125

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(ST 4.1.6) Menjalankan penyiasatan
terbimbing tindakan magnet ke atas
magnet lain.

(ST 4.1.7) Membanding dan
membezakan tekstur bahan (Contoh:
pasir kering dengan pasir basah;
permukaan yang licin dengan permukaan
yang kasar).

(ST 5.0)
Menyiasat Alam
Fizikal

(ST 5.1) Meneroka
fenomena alam yang
biasa dijumpai
seperti cuaca,
pelangi dan bayang-
bayang.

(ST 5.1.1) Menghasilkan bayang-bayang
menggunakan pelbagai objek.

(ST 5.1.2) Memerhati dan menceritakan
bentuk dan warna awan pada cuaca yang
berbeza (Contoh: awan pada hari panas,
cuaca mendung, cuaca berangin dan hari
hendak hujan).

(ST 5.1.3) Membandingkan aktiviti yang
biasa dijalankan dalam cuaca yang
berbeza.

(ST 5.1.4) Menjalankan aktivtiti
membentuk pelangi.

(ST 5.1.5) Memerhati dan merekod
bayang-bayang objek pada waktu
berbeza dalam sehari.

(ST 5.1.6) Membandingkan panjang
bayang-bayang setiap murid pada masa
yang sama.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Sains dan Teknologi

126

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(ST 6.0)
Pengalaman
Pranombor

(ST 6.1)
Memadankan objek
1:1.

(ST 6.1.1) Memadankan objek
berpasangan yang sama seperti kasut,
sarung tangan.

(ST 6.1.2) Memadankan objek
berpasangan yang tidak sama seperti
cawan dan piring, kasut dengan sarung
kaki.

(ST 6.1.3) Memadankan dua kumpulan
objek yang mempunyai bilangan:
a. sama
b. tidak sama.
(matching equal and unequal groups)
.

(ST 6.2)
Membandingkan
kuantiti objek.

(ST 6.2.1) Membandingkan dua
kumpulan objek untuk menyatakan sama
banyak, lebih atau kurang.

(ST 6.3) Membuat
seriasi mengikut satu
ciri.

(ST 6.3.1) Menyusun objek mengikut
kriteria berikut:
a. Kecil ke besar
b. Pendek ke panjang
c. Rendah ke tinggi
d. Nipis ke tebal
dan sebaliknya

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Sains dan Teknologi

127

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(ST 6.4) Mengecam
corak berulang dan
membina pola.

(ST 6.4.1) Mengecam corak berulang di
persekitaran dengan bimbingan.

(ST 6.4.2) Meniru corak berulang
menggunakan objek seperti blok, manik.

(ST 6.4.3) Mengecam corak berulang di
persekitaran.

(ST 6.4.4) Melengkapkan corak berulang
yang diberi.

(ST 6.4.5) Membina corak berulang
mengikut kreativiti sendiri menggunakan
bahan yang disediakan dan menyatakan
coraknya.

(ST 7.0)
Konsep Nombor

(ST 7.1) Memahami
nombor 1-10

(ST 7.1.1) Menyebut nama nombor 1
hingga10 (rote counting).

(ST 7.1.2) Memadankan angka 1 hingga
10 dengan nama nombor secara lisan.
(Contoh: 2 – dua)

(ST 7.1.3) Membilang objek 1 - 10.

(ST 7.1.4) Menggunakan bentuk seperti
titik untuk mewakili bilangan objek.

(ST 7.1.5) Memadankan angka 1 -10
dengan bilangan objek yang betul.

(ST 7.1.6) Menyurih angka 1-10.

(ST 7.1.7) Membilang secara menaik 1-
10 dan menurun 10 -1.

(ST 7.1.8) Menulis nombor 1-10
mengikut cara yang betul.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Sains dan Teknologi

128

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(ST 7.2) Mengetahui
sifar

(ST 7.2.1) Menulis angka sifar.

(ST 7.2.2) Menyebut sifar.

(ST 7.2.3) Mengetahui maksud sifar
(Sifar adalah kosong/tiada nilai).

(ST 7.3) Memahami
nombor 10-20.

(ST 7.3.1) Membilang terus dari 10
hingga ke 20 (counting on)

(ST 7.3.2) Membandingkan:
- 10 dengan 11 (11 adalah 1 lebih
daripada 10)
- 12 dengan 13 (13 adalah 1 lebih
daripada 12)
dan seterusnya

(ST 7.3.3) Menulis 10-20.

(ST 7.4) Memahami
siri 20, 30, 40 dan 50.

(ST 7.4.1) Membilang sepuluh sepuluh.

(ST 8.0) Operasi
Nombor

(ST 8.1) Memahami
operasi tambah
dalam lingkungan 10.

(Nota: Operasi
tambah adalah
gabungan dua set
objek)

(ST 8.1.1) Menyatakan hasil tambah dua
himpunan objek.

(ST 8.1.2) Menyatakan hasil tambah
dengan membilang terus dari suatu
nombor sehingga nilai 10 (Counting all
and Counting on)

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Sains dan Teknologi

129

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(ST 8.1.3) Menggunakan bahasa harian
untuk menerangkan operasi tambah.
(Contoh: Dua ekor ikan ditambah dengan
dua ekor ikan lagi menjadi empat ekor
ikan).

(ST 8.1.4) Menulis ayat matematik
dengan menggunakan simbol tambah (+)
dan sama dengan (=).

(ST 8.1.5) Menyatakan ayat matematik
operasi tambah secara lisan.
(Contoh ayat matematik: (2+2=4) dibaca
sebagai dua tambah dua sama dengan
empat)

(ST 8.1.6) Menyelesaikan masalah
operasi tambah menggunakan objek
konkrit (solve number stories).

(ST 8.1.7) Menceritakan situasi yang
melibatkan operasi tambah dalam bahasa
harian dengan bimbingan guru.

(ST 8.2) Memahami
operasi tolak dalam
lingkungan 10.

(ST 8.2.1)Mengeluarkan objek dari
himpunan dan membilang baki.

(ST 8.2.2) Menggunakan bahasa harian
untuk menerangkan operasi tolak.
Contoh: Ambil dua gula-gula daripada

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Sains dan Teknologi

130

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

empat gula-gula tinggal dua gula-gula.

(ST 8.2.3)Menulis ayat matematik dengan
menggunakan simbol tolak (-) dan sama
dengan (=).

(ST 8.2.4) Menyatakan ayat matematik
operasi tolak secara lisan.
Contoh:
Ayat Matematik (4-2=2) dibaca sebagai
empat tolak dua sama dengan dua.

(ST 8.2.5) Menyelesaikan masalah
operasi tolak menggunakan objek konkrit.
(solve number stories)

(ST 8.2.6) Menceritakan situasi yang
melibatkan operasi tolak dalam bahasa
harian.

(ST 9.0) Nilai
wang

(ST 9.1) Mengecam
duit yang berlainan
nilai.

(ST 9.1.1) Mengecam duit yang
berlainan nilai.

(ST 9.1.2) Menyusun nilai wang
mengikut tertib/urutan.

(ST 9.1.3) Memberi jumlah wang (duit
siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Sains dan Teknologi

131

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(ST 10.0) Konsep
Waktu

(ST 10.1) Memahami
waktu dalam konteks
kehidupan seharian.

(ST 10.1.1) Menyusun peristiwa
mengikut urutan masa.

(ST 10.1.2) Menyatakan waktu untuk
menjalankan sesuatu aktiviti (pagi,
petang, malam).

(ST 10.1.3) Menyatakan waktu untuk
menjalankan sesuatu aktiviti (Contoh: jam
7 pagi, jam 12 tengah hari).

(ST 10.1.4) Menyatakan hari dalam
seminggu mengikut urutan (Contoh: Isnin,
Selasa).

(ST 10.1.5) Bercerita tentang peristiwa
yang telah berlaku semalam, sedang
berlaku hari ini dan akan berlaku hari
esok.

(ST 10.1.6) Menyatakan nama bulan
dalam setahun.

(ST 11.0) Bentuk
dan Ruang

(ST 11.1)
Mengetahui
kedudukan objek
dalam ruang.

(ST 11.1.1) Menyatakan kedudukan
sesuatu objek dalam ruang (depan,
belakang, atas, bawah, luar, dalam).

(ST 11.1.2) Mengenalpasti anggota
badan kiri dan kanan.

(ST 11.1.3 )Meletakkan objek pada
kedudukan yang diarahkan.

(ST 11.2)
Mengetahui bentuk
yang biasa dijumpai
di persekitaran.

(ST 11.2.1) Mengecam bentuk segitiga,
bulat, segi empat yang terdapat di
persekitaran.

(ST 11.2.2) Mengecam bentuk segitiga,
bulat, segi empat tepat dan segi empat
sama.

(ST 11.2.3) Membuat binaan untuk
menghasilkan kuboid daripada bongkah.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Sains dan Teknologi

132

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

(ST 12.0)
Pembinaan(
const
ruction)

(ST 12.1) Membina
penghubung antara
dua objek.

(ST 12.1.1) Membina penghubung antara
dua objek/binaan dan memberi alasan
mengapa penghubung itu dipilih

(ST 12.2) Membina
lingkungan.

(ST 12.2.1) Membina satu lingkungan
yang lengkap.

(ST 12.3) Membuat
pelbagai binaan
mengikut kreativiti
sendiri.

(ST 12.3.1) Membuat pelbagai binaan
mengikut kreativiti sendiri dan
menceritakan binaannya dengan
bimbingan.

(ST 12.3.2) Membuat pelbagai binaan
menggunakan pelbagai bahan mengikut
kreativiti sendiri dan menceritakan
pembinaanya (Contoh bahan: blok, pasir).

(ST 12.3.3) Meneroka cara untuk
membina struktur yang kuat dan kukuh.

(ST 13.0)
Penggunaan ICT

(ST 13.1)
Menggunakan
teknologi maklumat
dan komunikasi
secara accountable
dan beretika.

(ST 13.1.1) Mengenalpasti bahagian-
bahagian komputer (monitor, tetikus,
papan kekunci, unit sistem).

(ST 13.1.2) Menghidupkan komputer
(switch ON) dan menutup komputer
(switch OFF, shut down) menggunakan
urutan yang betul dengan bimbingan
guru.

(ST 13.1.3) Menggunakan tetikus untuk
klik dan dwi klik (double click).

(ST 13.1.4) Bersikap positif dalam

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Sains dan Teknologi

133

Fokus

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid dalam lingkungan umur berikut boleh:
4+

5+

menggunakan ICT.

(ST 13.1.5) Bekerjasama dengan kawan
dalam bilik darjah semasa menggunakan
komputer.

(ST 13.2)Memilih
dan
mengaplikasikan
sumber ICT yang
sesuai.

(ST 13.2.1) Menggunakan perisian
melukis dan mewarna untuk membuat
gambar menggunakan bentuk asas dan
warna.

(ST 13.3)
Menggunakan ICT
untuk meningkatkan
pembelajaran.

(ST 13.3.) Menggunakan CD dan VCD
untuk memperoleh pengetahuan dan
kemahiran.

Nota:

1) Konsep nombor mempunyai tiga aspek:
a) Ordinal, iaitu kedudukan, tertib
o Contoh: Nombor 1 adalah tempat pertama, nombor 2 adalah tempat kedua

b) Kardinal, iaitu nilai

o Contoh: 2 adalah lebih besar daripada 1
c) Nominal, iaitu nama

o Contoh: 1 dibaca sebagai satu, 2 dibaca sebagai dua
d) Nombor: berapa banyak

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Sains dan Teknologi

134

2) Perbezaaan antara angka dan nombor.
a. Angka adalah simbol, 1,2,3
b. Nama nombor: satu, dua, tiga

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan

Kemanusiaan

135

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->