Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

PRASEKOLAH

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2010

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

DRAF DAN SULIT

ii

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KANDUNGAN muka surat FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KATA PENGANTAR MATLAMAT DAN OBJEKTIF FOKUS DAN ORGANISASI KURIKULUM STANDARD KANDUGAN KURIKULUM REKABENTUK KURIKULUM PERUNTUKAN MASA STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN STANDARD PENTAKSIRAN STANDARD DOMAIN KREATIVITI ORGANISASI DOKUMEN KURIKULUM STANDARD KERANGKA KONSEP KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN BAHAGIAN A: STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENGIKUT TUNJANG TUNJANG KOMUNIKASI .BAHASA TAMIL TUNJANG KEROHANIAN.BAHASA MALAYSIA TUNJANG KOMUNIKASI . SIKAP DAN NILAI .BAHASA INGGERIS TUNJANG KOMUNIKASI .BAHASA CINA TUNJANG KOMUNIKASI .PENDIDIKAN ISLAM iii v vi 1 2 7 15 16 21 24 26 28 29 31 33 45 53 65 75 .

PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA .PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA .PENDIDIKAN MORAL TUNJANG KETRAMPILAN DIRI .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan DRAF DAN SULIT 83 91 97 TUNJANG KEROHANIAN.KREATIVITI TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI – AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK TUNJANG KEMANUSIAAN BAHAGIAN B: MODUL TERAS BERTEMA LAMPIRAN – CADANGAN JADUAL WAKTU PANEL PENGGUBAL 109 117 135 145 229 237 iv . SIKAP DAN NILAI .

Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. rohani. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berketerampilan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. v . masyarakat dan negara. emosi dan jasmani. berakhlak mulia.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti berikut: Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangankan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003 telah disemak dan akhirnya Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) telah dihasilkan dan dilaksanakan mulai 2010 di semua prasekolah kerajaan dan bukan kerajaan. belajar melalui bermain. Bersesuaian dengan keperluan semasa dan berpandu kepada teori pembelajaran yang menyatakan kanak-kanak mampu belajar lebih daripada satu bahasa. pensyarah. selamat (safe) dan menyeronokkan (fun). Kriteria pemilihan aktiviti memberi keutamaan kepada pengalaman yang menyuburkan (enriching). pendekatan bertema. Badan-badan Bukan Kerajaan (NGO) dan tadika swasta. serta kreativiti dan pemikiran kritikal dapat dijana. berbentuk modular. Hasil kajian jangka panjang mendapati pelaburan pada peringkat awal kanak-kanak memberi pulangan yang positif kepada kerajaan dan masyarakat. Pendekatan pembelajaran berpusatkan murid. Dalam usaha menyediakan KSPK. BUJANG) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2010 . Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran. Penggubalan KSPK mengambilkira keperluan bagi memastikan kesinambungan antara KSPK dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) berlaku.penglibatan aktif (engaging). Berpandu kepada asas ini.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KATA PENGANTAR Perkembangan dan pertumbuhan pesat berlaku dalam diri individu kanak-kanak pada usia enam tahun yang pertama. Menyedari hakikat ini maka pada tahun 1996. Selepas lima tahun pelaksanaan. semakin banyak hasil kajian neurosains menunjukkan kaitan antara pendedahan rangsangan pada peringkat awal dengan perkembangan minda kanak-kanak yang optimum. kanak-kanak ini akan lebih bersedia untuk menghadapi alam persekolahan pada peringkat yang lebih tinggi. minda kanak-kanak ini dapat dirangsangkan. KSPK digubal berdasarkan kepada prinsip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan Kanak-kanak dan teori pembelajaran kanakkanak. Pada masa yang sama. dan berkisar pada enam tunjang yang akan diteruskan pada sekolah rendah dan sekolah menengah. masa dan tenaga. inkuiri penemuan. Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah. pelbagai pihak telah dilibatkan seperti guru. pegawai dari Kementerian Pelajaran. sikap dan emosi yang positif dapat dibina. pendekatan bersepadu adalah ditekankan. maka KSPK memperuntukkan masa yang lebih panjang untuk pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris berbanding dengan apa yang terdapat dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003. prasekolah telah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan kebangsaan dan pada tahun 2003 Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang pertama telah dilaksanakan. Institusi Pengajian Tinggi Kerajaan dan Swasta. JULAIHI HJ. Melalui asuhan dan pendidikan yang sesuai. KSPK digubal berdasarkan rekabentuk kurikulum berasaskan standard. (DATU Dr HJ. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional.

xviii. rohani. xii. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. xiv. x. v. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. iii. iv. viii. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. ii. xvii. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan menyelesaikan masalah. Mempunyai kematangan emosi. kreatif dan bermakna. emosi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan MATLAMAT Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. xix. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. vii. xiii. kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. xvi. Mempunyai tubuh badan yang sihat. Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan. emosi dan sosial. ix. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. Mengembangkan daya kreatif dan estetika Menghargai keindahan alam dan warisan budaya OBJEKTIF Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. intelek dan rohani seperti berikut: i. vi. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. xv. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. xi. Pendahuluan 1 . Menggunakan kemahiran berfikir kritis. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. Membina kecergasan badan. Mengamalkan nilai murni. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan.

bahasa Inggeris. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek. Sains dan Teknologi. KOMUNIKASI Kemahiran berbahasa. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran ini. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: Komunikasi. kanak-kanak akan memperoleh konsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka meneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak. Sikap dan Nilai. bertema. ICT. bakat dan apresiasi KEMANUSIAAN Ilmu dan amalan kemasyarakatan & alam sekitar setempat. dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu. PERKEMBANGAN FIZIKAL & ESTETIKA Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi. Prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak dan mengambil kira perbezaan antara individu. bahasa Malaysia. Perkembangan Fizikal dan Estetika serta Perkembangan Ketrampilan Diri (rujuk Rajah 1). SAINS & TEKNOLOGI Pendekatan Inkuiri. kemahiran saintifik dan sikap saintifik Pengetahuan dan kemahiran matematik. bahasa Cina dan bahasa Tamil. Untuk tujuan kesinambungan. sikap & nilai ORGANISASI KURIKULUM Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal dengan memberikan penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanakkanak berumur empat hingga enam tahun. kreativiti. penyelesaian masalah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan FOKUS Pendidikan Prasekolah berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah sama dengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah. negara & global KETRAMPILAN DIRI Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum Penghayatan semangat patriotisme & perpaduan Rajah 1: Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Pendahuluan 2 . Kemanusiaan. Kerohanian. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. menekankan kepada inkuiri penemuan. Fokus utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kanak-kanak. SIKAP & NILAI Amalan agama dan kepercayaan. pengetahuan sains. belajar melalui bermain. INSAN SEIMBANG KEROHANIAN.

Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris adalah wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah.Perkembangan Sosioemosi Tunjang Kerohanian. sikap dan nilai merangkumi pendidikan Islam dan pendidikan Moral. baik hati. berterima kasih. kerjasama. Murid prasekolah belajar bersuci. Sikap dan Nilai dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita. bertanggungjawab. Bahasa Inggeris. Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaan kepada Tuhan. berwuduk. kerajinan. keadilan. keberanian. kesederhanaan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Komunikasi Tunjang ini terdiri daripada Bahasa Malaysia. huruf hijjaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan. Pendidikan Islam Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman. meneroka dan bermain. Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. Pendidikan Moral Pendidikan moral prasekolah memberi fokus kepada pelakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. Tunjang Kerohanian. pencapaian emosi yang positif. Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. Pendahuluan 3 . semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain. Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa. simulasi. berdikari dan berdisiplin. melakukan pergerakan solat. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam Pendidikan prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanak-kanak. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak. toleransi. hormat-menghormati. bernasyid. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi mereka kurang stabil dan mantap. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar. kasih sayang. menyanyi. semasa rehat. aktiviti hands-on. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu. ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin. Perkembangan sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan mengurus emosi sendiri. Rukun Islam. Pada masa yang sama murid ini juga mengenal asas bahasa Al Quran. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. hemah tinggi. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. kejujuran. Tunjang Ketrampilan Diri . Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dipelajari oleh murid di prasekolah yang beraliran bahasa Cina dan bahasa Tamil. pembinaan konsep kendiri positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. kemahiran bertutur.

menyambut objek. membaling objek serta postur yang betul semasa duduk. Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan fizikal diri. Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan. Kanak-kanak diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. Pendidikan Muzik merangkumi aktiviti menyanyi. penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi. berlakon. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat. Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. menari dan membuat gerakan secara kreatif.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetik merangkumi Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta Perkembangan Kreativiti Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang menguatkan kawalan otot mereka. Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya. Pendahuluan 4 . Perkembangan Kreativiti Perkembangan kreativiti merangkumi seni visual. Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa. Apresiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus. kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat. Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif. ekspresi kreatif dan apresiasi. dan apresiasi muzik. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis. kemahiran motor kasar serta kordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. penglibatan dalam aktiviti sukan. Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni. Tunjang ini juga menekanan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri. Tabiat yang dibina akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan. pengalaman awal untuk memainkan perkusi. matematik dan lain-lain.

Pendahuluan Modul Asas merangkumi Bahasa Malaysia. operasi nombor yang mudah. Tunjang Kemanusian menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. Modul Asas Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada murid prasekolah. haiwan). kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati. sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu. Semasa proses penerokaan ini. Bahasa Inggeris. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan. Pengalaman ini termasuk konsep pranombor. Awal Matematik konsep waktu. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung. Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid. aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok dan penggunaan ICT. nilai wang. air. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini. Dalam proses penerokaan ini. sistematik dan teliti akan terbentuk. komuniti dan alam sekitar. lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini. awal matematik. magnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi.cuaca). Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada murid prasekolah menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu. Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk membina tema-tema pembelajaran. Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan. Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusian memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri. Bahasa 5 . membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga. Bahasa Cina(untuk prasekolah yang aliran bahasa Cina). mengukur menggunakan unit bukan piawai. bentuk dan ruang. Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan(contoh: tumbuhan. Modul Asas dan Modul Bertema Pendidikan prasekolah dilaksanakan melalui modul asas dan modul bertema. Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul. Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal Matematik Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains. nombor. rakan.

perbualan pagi. Pendidikan Moral. Alam Hidupan. saya. Lagu dan Muzik tradisional. Contoh tema yang boleh dibina untuk Negara saya adalah Perayaan Hari Raya. maka ia perlu dikelaskan sebagai modul teras asas. Modul Bertema Pengajaran dan pembelajaran prasekolah sesuai dilaksanakan melalui tema yang membawa makna kepada kanak-kanak. pendidikan moral dan matematik. Guru boleh menentukan tema pembelajaran mengikut keperluan murid. adalah dicadangkan tema-tema ini dibina berdasarkan kategori berikut: Diri saya.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tamil(untuk prasekolah yang aliran bahasa Tamil). Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Bahan adalah Air dan Pakaian. tetapi pada akhir tahun. Keluarga Pendahuluan 6 . Secara umumnya modul asas bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. menulis. Aktiviti rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri. Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. Modul teras juga merangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama yang bertauliah. Alam Bahan dan Alam Fizikal. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Fizikal adalah Cuaca. Pada awal tahun modul asas mengambil masa lebih kurang 35% daripada waktu prasekolah. Aktiviti rutin mengambil lebih kurang 30% daripada masa prasekolah. Pendidikan Moral diajar semasa murid beragama Islam belajar Pendidikan Islam. Contoh tema yang boleh dibina untuk Diri saya adalah Sekolah saya. Modul asas diberi masa yang khas dalam jadual waktu prasekolah. mengira. refleksi sebelum balik. Negara saya. Walaubagaimanapun. peratus masa perlu dinaikkan. Pendidikan Islam. Kawan saya. Kemerdekaan Negara. Kandungan dalam aktiviti rutin merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Modul Bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa. modul teras tema mengambil masa lebih kurang 35% masa prasekolah tetapi pada akhir tahun. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Hidupan adalah Haiwan dan Tumbuhan. keperluan setempat dan keperluan semasa. Pada awal tahun. menaakul). peratus masa ini mungkin berkurangan jika murid didapati sudah menguasai kemahiran asas 4 M. membaca doa dan makan semasa rehat. Aktiviti rutin Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah. Matematik dan Permainan Luar. maka Aktiviti Luar juga dianggap sebagai modul teras asas.

Membaca ayat tunggal yang mudah. Mendengar dan mengecam bunyi perkataan. Listen to and understand meaning of simple words. Identify letters of the alphabet. Mengenal huruf konsonan. poems and stories. Membaca perkataan. Pre reading Skills Understand that printed materials contain meaning. Ask simple questions. Tell simple stories. Acquire knowledge of print and ethics in reading. Develop interest in reading. Listen to and follow simple instructions. Menguasai kemahiran pratulis Menguasai kemahiran menulis. Membaca buku dengan cara yang betul (prabaca). Sing songs and recite rhymes and poems.Bahasa Malaysia Focus Fokus Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Pada akhir prasekolah murid boleh: Mendengar dengan penuh perhatian. Read phrases with understanding. Listen to and enjoy nursery rhymes. Merangsang pertuturan melalui soal jawab. Read simple words with understanding. Membaca ayat dalam konteks. Berinteraksi dengan mesra. Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul. Mengenal huruf vokal. Mengamalkan tabiat membaca. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Membaca frasa.Z. Acquire writing skills. Menceritakan semula apa yang didengar. Membina dan membaca sukukata. Perform a variety of language forms and functions in a social context. action songs.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD KANDUNGAN Jadual 1: Standard Kandungan untuk Komunikasi .Bahasa Inggeris At the end of preschool students are able to: Kemahiran Membaca Reading Skills Kemahiran Menulis Pendahuluan 7 . Writing skills Listening and speaking skills Listen to and discriminate sounds. Melakonkan watak-watak mengikut situasi. Dramatize familiar situations and stories. Mengenal bentuk huruf A . Jadual 2: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Acquire pre-writing skills. Acquire and use simple phrases and statements. Read simple sentences with understanding.

Menggabungkan huruf supaya menjadi perkataan dan membaca. Memberi jawapan kepada soalan yang dikemukakan. Membaca ayat. Pendahuluan 8 . Membaca frasa. Menceritakan apa yang didengar semula menggunakan ayat yang mudah. Membina tabiat membawa. ayat yang sesuai. frasa. Melakonkan watak-watak mengikut situasi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 3: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Kemahiran Mendengar dengan penuh perhatian. Kemahiran Membaca Mengenal dan membaca huruf. Kemahiran Membaca Mengenal kaitan antara gambar dan perkataan.Bahasa Tamil Pada akhir prasekolah murid boleh: Berinteraksi dengan sopan. Kemahiran menulis Menguasai kemahiran pratulis. Bertanyakan soalan. Mengenal frasa. Mendengar Mendengar dan mengecam bunyi perkataan. Berinteraksi secara soal jawab Melakonkan watak-watak dalam cerita yang didengar. dan Bertutur Menyebut apa yang didengar. Membaca menggunakan pelbagai bahan bacaan. Membaca dengan sebutan yang betul. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Bertutur dengan menggunakan perkataan. Kemahiran Menulis Menguasai kemahiran pratulis Menguasai kemahiran menulis. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca.Bahasa Cina Fokus Fokus Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Pada akhir prasekolah murid boleh: Mendengar dengan penuh perhatian. Jadual 4: Standard Kandungan untuk Komunikasi . Membaca perkataan. Membuat persediaan membaca. Menulis perkataan.

iaitu sabar. Mencontohi akhlak Rasullullah S.Perkembangan Sosio-Emosi Fokus Mengenali Mengurus Sendiri. Mengenal bahasa Al. Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi.W. Jadual 6: Standard Kandungan untuk Tunjang Ketrampilan Diri .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 5: Standard Kandungan untuk Tunjang Kerohanian. bercakap benar. bijaksana dan amanah. rajin.Quran Mengenal huruf jawi. Membina semangat dan sikap yang positif. Memahami keperluan.Pendidikan Islam Fokus Aqidah Ibadah Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui Rukun Iman. Membina kebolehan mengawal diri. Pada akhir prasekolah murid boleh: dan Mengenali emosi sendiri. Mengetahui Sirah Rasullullah S. Mengenali emosi orang lain. Melafazkan Kalimah Syahadah.W.A. Membina keyakinan untuk berkomunikasi. Menyelesaikan konflik yang berlaku semasa aktiviti kelas. Emosi Mengurus emosi sendiri. Melakukan amalan seharian mengikut adab seperti melafazkan doa. Membina konsep kendiri. Menghafaz beberapa surah dari juzu’ Amma.A. Sikap dan Nilai . Mencapai Emosi yang Positif Sirah Akhlak Membina Kemahiran Sosial Asas Bahasa Al Quran dan Tulisan Jawi Pendahuluan 9 . Mengetahui Rukun Islam. perasaan dan pandangan orang lain. Bersuci dari najis. Melakukan wuduk Mendirikan solat.

Pendidikan Moral Fokus Kepercayaan kepada Tuhan Baik hati Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui dan menghormati kepercayaan dan pantang larang pelbagai kaum. Mengamalkan sikap jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli keluarga. Menghormati anggota keluarga. rakan dan guru. terhadap diri dan Mengamalkan sikap berterima kasih. Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuan seharian. Sikap dan Nilai . Mengamalkan sikap adil dalam perlakuan seharian. Fokus Kerajinan Kerjasama Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan harian. warga sekolah dan orang lain. Berdikari Mengamalkan sikap pengurusan diri. Beradab sopan dalam pergaulan seharian. masyarakat setempat. Berinteraksi dengan yakin di sekolah. Kasih Sayang Menyayangi diri. Toleransi Bertanggungjaw ab Berterima Kasih Hemah tinggi Hormatmenghormati Bertanggungjawab persekitaran kelas. Keadilan Keberanian Kejujuran Pendahuluan 10 . keluarga dan orang di sekeliling.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 7: Standard Kandungan untuk Kerohanian. berdikari dalam rakan dan Berdisiplin Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas. Menghormati orang dewasa. Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya. jiran dan masyarakat setempat. Kesederhanaan Membantu ahli keluarga. Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan. Mengamalkan sikap kerjasama dengan rakan.

Menjaga kehormatan diri. Mengambil bahagian dalam aktiviti memainkan perkusi. Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor. Menjaga kebersihan. Menunjukkan apresiasi Muzik. Menjaga kebersihan diri. Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat. Menunjukkan apresiasi seni.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 8: Standard Kandungan untuk Tunjang Fizikal dan Estetika – Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Fokus Perkembangan Motor Halus Pada akhir prasekolah murid boleh: Melakukan kemahiran motor halus.Kreativiti Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui dan menggunakan pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni. Mengamalkan langkah keselamatan diri. Mengambil bahagian dalam aktiviti penerokaan bunyi. Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreatif. Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya. Melakukan kemahiran koordinasi mata tangan dalam perkembangan motor halus. Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit. Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi. Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan motor kasar. Fokus Jadual 9: Standard Kandungan untuk Tunjang Fizikal dan Estetika . Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor. Seni Visual Perkembangan motor kasar Muzik Kesihatan Fizikal Kesihatan Persekitaran Drama & Gerakan Kreatif Keselamatan Pendahuluan 11 . Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya.

iaitu awan. Mengecam duit yang berlainan nilai. Membanding dan mengelaskan objek. Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran. cuaca. Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10. Memahami operasi tambah dalam lingkungan 10. membilang. sifat ingin tahu dan bertanggungjawab. 40 dan 50.. Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas. Menjalankan penerokaan ke atas ciri. Membuat seriasi mengikut satu ciri. 30. Memadankan objek 1:1. Memahami siri 20. Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan. Mengetahui sifar. jenis makanan haiwan jinak yang biasa dijumpai. Meneroka sifat bahan seperti timbul dan tenggalam. pemelarutan serta tarikan boleh magnet. Membandingkan kuantiti objek. Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai. membilang. menulis). Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian. menulis). cara pergerakan. pelangi dan bayang-bayang. Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara hands-on. Memahami nombor 10-20 (menyebut. Pengalaman Pranombor Menyiasat Alam Fizikal Pada akhir prasekolah murid boleh: Meneroka fenomena alam yang biasa yang dijumpai. Mengecam corak berulang dan membina pola. Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan iaitu daun. bunga. buah serta pertumbuhan biji benih. Memahami nombor 1-10 (menyebut. habitat.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Jadual 10: Standard Kandungan untuk Tunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal Matematik Fokus Sikap saintifik Pada akhir prasekolah murid boleh: Mempamerkan sikap saintifik iaitu sistematik. Kemahiran Saintifik Konsep Nombor Operasi Nombor Menyiasat Alam Hidupan Nilai wang Konsep Waktu Menyiasat Alam Bahan Pendahuluan 12 . Meneroka alam sekitar menggunakan organ deria.

kiub). nenek. Mengamalkan semangat bermasyarakat. Mengetahui keluarga terdekat (datuk. Menyambut perayaan mengikut kaum di masyarakat Malaysia. ibu. bawah. Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri. Mengenali ahli komuniti. Mengetahui hak diri sendiri. Menggunakan ICT untuk meningkatkan pembelajaran. kon. Pembinaan(constr uction) Membina penghubung antara dua objek. Saya dan Warisan Mengenal pakaian tradisional pelbagai Budaya kaum di Malaysia. Mengetahui bentuk yang biasa dijumpai di persekitaran (segitiga. selinder. sfera. bapa. atas. Mengetahui sekolah saya. Menjaga alam sekitar. segi empat. dalam. bulat. Membina lingkungan. Jadual 11: Standard Kandungan untuk Tunjang Kemanusiaan Fokus Diri saya Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui tentang latar belakang/sejarah diri saya Mengetahui kebolehan diri. Saya dan Keluarga Saya dan Rakan Penggunaan ICT Saya dan Sekolah Saya dan Komuniti Saya dan Sekitar Alam Menghayati keindahan alam sekitar. Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum di Malaysia.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Bentuk dan Ruang Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui kedudukan objek dalam ruang (depan. belakang. Mengetahui tentang rakan. Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika. adik beradik). Pendahuluan 13 . kiri. luar. kanan). Menghayati lagu dan muzik pelbagai kaum di Malaysia. Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar. Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT yang sesuai. Mengetahui kediaman keluarga.

Saya dan Malaysia Pendahuluan 14 . Menyambut Hari Kemerdekaan. Negara Menghormati lambang kebangsaan dan negeri. Mengetahui keistimewaan negara.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengenal seni dan kraf tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Menghormati pemimpin. Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Mengetahui simbol awam. Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di Malaysia. Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaum di Malaysia.

Permainan Luar dan Matematik. iaitu Modul Asas dan Modul Bertema.  Murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah. Modul Asas Modul Asas terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit. Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti. Lantaran matlamat kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada semua murid. Pendidikan Moral.  Murid belajar mengikut kadar sendiri. Ia merangkumi aspek pengetahuan. Bahasa Inggeris. kritis dan inovatif. Bahasa Cina. Ekuiti membawa maksud semua murid diberi peluang pendidikan yang sama. Waktu yang khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif.  Guru mengajar dengan mengaitkan pengalaman seharian murid. Pendahuluan 15 . Standard Kandungan merupakan penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Dua jenis modul diwujudkan.bahagian atau unit ini dinamakan modul.  Perbezaan individu dibenarkan. pengajaran tidak dijalankan secara spoon feeding. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan seharian kanak-kanak. kemahiran dan nilai. Standard Pembelajaran merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan. Kurikulum Berasaskan Standard Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dibangunkan berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan REKABENTUK KURIKULUM Dua ciri utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular. Teori Pembelajaran yang dijadikan fokus Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibina berlandaskan prinisip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan dan teori pembelajaran konstruktivisme di mana:  Murid membina pengetahuan sendiri. Pendidikan Islam. Bahasa Tamil). kualiti membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti.

Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam. maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran Pendidikan Moral sekurangkurangnya dua jam seminggu. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. sekurang-kurangnya dua jam seminggu. iaitu.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan PERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH Peruntukan masa minimum Peruntukan waktu minimum berikut hendaklah dipatuhi: 1. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya tiga jam setengah sehari (termasuk masa rehat). 7. maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang bertauliah. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang bukan beragama Islam. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 8. Pendahuluan 16 . 2. 6. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 3. iaitu. 5. 4. sejumlah 20 jam satu minggu untuk kanak-kanak yang berumur 5+. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya empat jam sehari (termasuk masa rehat). sejumlah 17 ½ jam satu minggu untuk kanak-kanak yang berumur 4+.

Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin(lebih kurang 30% daripada masa P & P) 1 Rutin pagi 50 2 Perbualan Pagi 100 3 Rehat 150 4 Refleksi sebelum balik 50 Jumlah 350 Modul Asas (lebih kurang 40% daripada masa P & P) 4 5 6 7 8 9 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam/Pendidikan Moral Bahasa Cina/Bahasa Tamil/Bahasa pengantar Lain Aktiviti Luar(outdoor activity) Matematik Jumlah 90 90 (120) * 90 80 40 510 Modul Bertema (lebih kurang 30% daripada masa P & P) 10 340 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. Walau bagaimanapun peruntukan waktu ini seharusnya fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. mengira dan menaakul) maka adalah dicadangkan modul asas diberi peruntukan waktu yang lebih banyak pada awal tahun. Bila murid sudah mulai menguasai kemahiran literasi asas ini. 17 . Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lain Bil. menulis. peruntukan waktu Modul Asas boleh dikurangkan seperti di Rajah 2. pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit dalam satu minggu 340 1200 * untuk murid yang beragama Islam sahaja Oleh kerana salah satu fokus utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah penguasaan literasi asas 4M (membaca. Jadual 12: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin(lebih kurang 30% daripada masa P & P) 1 Rutin pagi 50 2 Perbualan Pagi 100 3 Rehat 150 4 Refleksi sebelum balik 50 Jumlah 350 Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P & P)) 4 Bahasa Malaysia 90 5 Bahasa Inggeris 90 6 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 120 7 Aktiviti Luar (outdoor activity) 80 8 Matematik 40 Jumlah 420 Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P & P) 9 Modul bersepadu merangkumi elemen430 elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. pendidikan moral dan matematik Bil.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Peruntukan masa mengikut modul asas dan modul bertema Peruntukan waktu pengajaran dan pembelajaran (P & P) prasekolah diagih berdasarkan modul asas dan modul bertema seperti di Jadual 12 dan 13. Jumlah Jumlah minit seminggu Pendahuluan 430 1200 Modul Jadual 13: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Cina .

Antara contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah: o o o Bermain dengan buaian. menyambut bola.13 adalah aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah. 100% Modul Teras Asas 60% 30% Aktiviti Rutin 0% Awal tahun Modul Bertema 100% 84% 30% 0% Akhir tahun Rajah 3: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia Aktiviti Luar yang dinyatakan dalam Jadual 12 . main pondok Berlari. Peruntukan waktu untuk Modul Bertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal tahun ke ahkir tahun seperti yang dicadangkan dalam Rajah 2 dan Rajah 3. main bebas(free play).Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Pengajaran dan pembelajaran di prasekolah perlu bermakna dan bersifat kontekstual kepada murid. Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Pendahuluan 18 . gelongsor dll Main pasir. Aktiviti semasa rehat yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi doa. menyanyikan lagu. Jadual waktu prasekolah adalah fleksibel di mana guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut keperluan semasa. Jumlah waktu yang ditambah untuk modul bertema boleh ditentukan oleh guru sendiri. makan. main air. maka pendekatan bertema adalah digalakkan. Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan tidak formal dan kanak-kanak memerlukan persekitaran fizikal dan sosial yang tidak rigid untuk memastikan pembelajaran yang berkesan dan bermakna. Modul bertema menyepadukan Standard Pembelajaran dari pelbagai tunjang mengikut tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid. tanda kedatangan. doa. Modul bertema akan membawa lebih makna kepada murid bila mereka sudah mempunyai literasi asas dalam bahasa pengantar yang berkenaan. berbaris. melompat 100% Modul Teras Asas 65% 30% Aktiviti Rutin 0% Awal tahun Modul Bertema 100% 84% 30% 0% Akhir tahun Rutin pagi yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi pengurusan diri. gosok gigi.

sains. berbaris. muzik. kemanusiaan. Bil. Pendahuluan 19 . prasekolah dikehendaki menggunakan bahasa pengantar seperti di Jadual 14. ** Modul Bertema menyepadukan elemen bahasa. doa. Jadual 15: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) Diajar Diajar Jumlah dalam BM dalam BI 30 20 10 x 5 60 40 20 x 5 90 60 30 x 5 30 20 10 x 5 90 90 100 100 90 330 120 40 40 600 40 600 90 330 120 80 40 1200 Jadual 14: Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instructional dalam Kelas Prasekolah Bil.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Peruntukan waktu mengikut bahasa instructional Selaras dengan usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan meningkatkan bahasa Inggeris. tanda kehadiran. Bahasa Instructional Peruntukan Masa Minimum Seminggu untuk kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya(minit) Bahasa Malaysia Bahasa Pengantar lain 1 2 3 4 5 6 1 2 4 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/ Bahasa Inggeris JUMLAH 600 600 400 400 400 1200 1200 Rutin pagi * Perbualan Pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas BM Modul bertema** yang dikendalikan dalam BM 7 Modul asas BI 8 Modul bertema** yang dikendalikan dalam BI 9 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 10 Aktiviti Luar 11 Matematik Jumlah minit seminggu Nota: *Rutin pagi merangkumi aktiviti pengurusan diri. perkembangan sosio emosi. seni visual. matematik. 15 dan 16. pendidikan moral dan perkembangan fizikal. menyanyikan lagu.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 16: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia (BC/BT) Bidang Pembelajaran Bil. Peruntukan Masa Seminggu dikendalikan dalam bahasa (minit) BM BI BC/BT Jumlah dalam seminggu 10 20 20 10 x 5 = 50 20 40 40 20 x 5 = 100 30 90 30 30 x 5 = 150 10 20 20 10 x 5 = 50 90 90 200 200 90 140 90 120 90 140 90 120 1 2 3 4 5 6 Rutin pagi * Perbualan Pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas BM Modul bertema** yang dikendalikan dalam BM 7 Modul asas BI 8 Modul bertema** yang dikendalikan dalam BI 9 Modul asas BC/BT 10 Modul Bertema yang berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam BC/CT /Pendidikan Islam 11 Aktiviti Luar 12 Matematik Jumlah minit seminggu 40 400 400 40 40 400 80 40 1200 Sila rujuk Lampiran untuk contoh jadual waktu. Pendahuluan 20 .

o Memberi peluang kepada murid untuk terlibat dalam proses membuat keputusan. Guru membimbing dan menjadi fasilitator dalam pembelajaran murid dengan: o Mengenalpasti dan memberi respons kepada diversiti murid dan menggalak semua murid berfikir secara kritis dan kreatif.  Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan berikut mengikut kesesuaian standard kandungan dan standard pembelajaran yang hendak dicapai: o Pembelajaran Berpusatkan murid o Inkuiri Penemuan o Belajar Melalui Bermain o Pendekatan Bersepadu o Pendekatan Bertema o Pembelajaran Berasaskan Projek o Pembelajaran Masteri (terutamanya dalam penguasaan bahasa dan kemahiran) o Pembelajaran Kontekstual (menggunakan pengalaman murid. o Memodelkan proses berfikir kritis dan kreatif. pengalaman dan pengetahuan murid-murid. tahap kebolehan.  Guru perlu membuat perancangan jangkamasa panjang (contohnya Rancangan Tahunan) dan jangkamasa pendek (contohnya Rancangan Harian) berdasarkan keperluan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Guru merancang pengajaran dan pembelajaran yang dapat menyokong perkembangan murid dalam aspek berikut: o Kreativiti o Pemikiran logikal o Kemahiran Menaakul o Perkembangan Rohani o Pembentukan sikap positif dan nilai murni o Perkembangan fizikal dan kesihatan o Kreativiti dan estetika Guru memilih kandungan. alam persekitaran murid) o Pembelajaran berdasarkan kepelbagaian kecerdasan (Multiple intelligence)    Pendahuluan 21 . bahan dan kaedah pengajaran yang sesuai dengan minat.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Standard Pengajaran dan Pembelajaran menerangkan apa yang perlu diketahui dan dilakukan oleh guru prasekolah semasa pengajaran dan pembelajaran. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Pertama: Guru prasekolah perlu membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan keperluan kurikulum dan keperluan kanak-kanak. o Memberi tanggungjawab kepada murid terhadap pembelajaran mereka sendiri. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kedua: Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan yang bersesuaian dengan tahap perkembangan kanak-kanak(developmentally appropriate) supaya pembelajaran berkesan dan membawa makna kepada murid.  Guru menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyokong pembangunan komuniti murid yang kreatif dan berfikiran terbuka dengan: o Menunjukkan sikap positif terhadap idea baru murid.

individu dan kelas. Hari Keluarga. Guru prasekolah perlu memastikan rutin harian dikendalikan dengan baik setiap hari. o Keadaan setempat. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keempat: Guru prasekolah perlu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dalam bilik prasekolah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan  Guru prasekolah menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang mengambil kira tentang: o Kebolehan dan aras perkembangan kognitif kanakkanak o Teori perkembangan kanak-kanak. Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah membentuk jawatankuasa yang melibatkan waris/ibubapa/penjaga murid. Guru perlu mengaturkan perjumpaan dengan ibubapa/penjaga secara berkala. Guru prasekolah mewujudkan pusat-pusat pembelajaran dalam kelas prasekolah. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Ketiga: Guru prasekolah menjalankan pentaksiran secara berterusan menggunakan pelbagai kaedah seperti yang dinyatakan di Standard Pentaksiran. sekurang-sekurangnya dua kali setahun. Guru prasekolah sentiasa berinteraksi dengan murid dan menggalakkan interaksi antara murid. ceria. bersikap inquisitive dan bersikap terbuka. Guru prasekolah melibatkan murid dalam merekabentuk pusat pembelajaran.        Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kelima: Penglibatan ibubapa dan komuniti setempat amat penting dalam pendidikan awal kanak-kanak. Guru prasekolah melengkapkan pusat pembelajaran dengan bahan yang sesuai. Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Guru prasekolah merancang aktiviti harian berpandu kepada aktiviti yang dicadangkan dalam Jadual 12-16: Cadangan Peruntukan Masa untuk Pengajaran dan Pembelajaran dalam Kelas Prasekolah. Guru prasekolah perlu mengendalikan perbualan pagi dan refleksi setiap hari. Guru prasekolah memastikan pusat pembelajaran sentiasa kemas.     Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba menjalinkan perhubungan yang baik dengan ibubapa/penjaga melalui pelbagai cara. Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid untuk mengemukakan idea mereka. lawatan dan program keibubapaan. mencukupi dan updated. Gotong Royong. Guru memainkan peranan yang penting dalam membina perhubungan antara sekolah dan ibubapa murid.      Guru prasekolah menyediakan persekitaran yang selamat. o Keperluan individu murid. selesa dan mesra dalam kelas. Pendahuluan 22 . Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibubapa dalam program dan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan. Guru prasekolah mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk aktiviti kumpulan.

Pendahuluan 23 . Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keenam: Guru Prasekolah menghadapi keadaan di mana terdapat murid keperluan khas dalam kelas mereka.   Guru perlu mengenalpasti murid keperluan khas menggunakan borang pengesanan yang telah disediakan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan    Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum prasekolah termasuk kaedah pentaksiran kepada ibubapa. Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat lawatan ke rumah untuk murid yang bermasalah jika perlu. Guru prasekolah perlu membantu mengenalpasti murid keperluan khas ini dan memberi nasihat yang bersesuaian kepada ibubapa. Pihak pengurusan dan guru perlu menasihatkan ibubapa untuk menghantar murid tersebut ke sekolah pendidikan khas jika perlu. Guru perlu berusaha mewujudkan kesinambungan pengajaran dan pembelaran dari sekolah ke rumah.

afektif dan psikomotor.    Standard Pentaksiran Ketiga: Pentaksiran dijalankan secara berterusan sepanjang masa. o Mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan mempertingkatkan perkembangan mereka secara menyeluruh. o Mengesan keberkesanan pengajaran guru. Pendahuluan 24 . Ia merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. Standard Pentaksiran Pertama: Pentaksiran harus dijalankan konsisten dengan tujuan pentaksiran yang ditetapkan. kemahiran dan sikap yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Penyertaan dan kemenangan dalam pertandingan tidak boleh diambilkira sebagai hasil pentaksiran di peringkat prasekolah. o Membantu pembelajaran murid.  Pentaksiran secara menyeluruh merangkumi semua Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan termasuk: o Penerapan nilai o Pembentukan sikap o Penguasaan kemahiran o Status kecergasan o Status kesihatan o Kesediaan sosial (social readiness) Aktiviti kokurikulum dan ekstra-kurikulum tidak harus ditaksirkan kerana pada peringkat umur ini murid tidak dapat menyertai aktiviti ini secara berdikari. Hasil pentaksiran dianalisiskan untuk membantu guru merancang tindakan susulan yang berkesan untuk: o Mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif. o Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa. o Memperbaiki pengajaran guru dan seterusnya meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran guru. Standard Pentaksiran Kedua: Pentaksiran harus dijalankan keatas pengetahuan. o Memberi maklumbalas terhadap kemajuan murid dalam semua aspek yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.  Tujuan pentaksiran adalah untuk: o Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD PENTAKSIRAN Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. Pada peringkat umur ini pemilihan untuk pertandingan melibatkan banyak faktor dan bukan sahaja atas kebolehan individu.

hak asasi kanak-kanak perlu dipatuhi.     Standard Pentaksiran Keenam: Pentaksiran harus dijalankan dengan penuh beretika. Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan. Contoh rekod adalah seperti berikut: o Senarai Semak. guru perlu elakkan daripada melabelkan murid sebagai mendapat ’A’ atau ’B’ dan seterusnya. Data yang dikumpulkan perlu dianalisiskan supaya inferens atau kesimpulan yang dibuat adalah sah dan sahih. kebolehan. sesuai dengan perkembangan kanak-kanak dan berasaskan kaedah saintifik.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Standard Pentaksiran Keempat: Kaedah pentaksiran harus sah dan sahih. o Skala Kadar. contohnya kanak-kanak perempuan secara fisiologinya berkembang lebih cepat dalam penguasaan bahasa daripada kanak-kanak lelaki. Pada peringkat umur ini kebolehan dan kemajuan murid amat dipengaruhi oleh kadar pertumbuhan mereka.   Hasil pentaksiran setiap murid tidak harus didedahkan kepada orang lain. Kaedah pentaksiran yang digunakan adalah seperti berikut: o Pemerhatian berterusan o Penilaian hasil kerja Kaedah berikut tidak diiktirafkan dalam pendidikan awal kanak-kanak: o Ujian atau peperiksaan formal o Ujian kertas and pensil Pentaksiran harus dijalankan secara adil. o Portfolio Standard Pentaksiran Kelima: Hasil pentaksiran digunakan untuk merancang tindakan susulan demi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran dan untuk membantu pengajaran. Kanak-kanak dalam peringkat ini memerlukan banyak motivasi. Kebolehan kanak-kanak dalam umur ini bukan sesuatu yang tetap tetapi boleh berubah. Proses dan kaedah pentaksiran tidak terlalu rumit. o Rekod Anekdot. ia hanya boleh ditunjukkan kepada ibubapa dan pihak tertentu sahaja. Hasil pentaksiran tidak boleh digunakan untuk melabelkan kanak-kanak.    Hasil pentaksiran diserahkan kepada guru Tahun 1 selepas murid tamat prasekolah untuk tujuan kesinambungan pentaksiran formatif.   Pendahuluan 25 . sah dan sahih. o Rekod Berterusan (Running Record). Hasil pentaksiran digunakan untuk mengenalpasti masalah murid-murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar. adalah tidak wajar melabelkan murid lelaki sebagai lambat daripada perempuan.    Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan kriteria dan bukan perbandingan antara murid. kemajuan dan pencapaian murid . Melabelkan kanak-kanak pada peringkat umur ini akan mempunyai kesan yang negatif dalam perkembangan kanak-kanak ini kelak. Hasil pentaksiran digunakan untuk memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak mereka.

membuat spekulasi tentang kemungkinan. pendengaran. rasa atau bau untuk memerhati objek/fenomena. penyelesaian masalah dan membuat keputusan. dan sentiasa membuat refleksi secara kritikal tentang idea.  Mengenal pasti persamaan dan perbezaan antara objek/ idea/ fenomena dengan bimbingan Contoh Murid perhatikan pelbagai kacang yang disediakan oleh guru. tindakan dan hasil. Pemupukan kreativiti dan inovasi dalam kurikulum prasekolah dimantapkan melalui dua pendekatan utama. Kurikulum persekolahan perlu memberi peluang kepada murid untuk menjadikan mereka suka menyoal dan mencari jawapan. Mencerakinkan pemerhatian (proses analisis) Pendahuluan 26 . Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran untuk proses berfikir disenaraikan di Jadual berikut: Standard Kandungan Fasa Persediaan Membuat pemerhatian aktif Standard Pembelajaran  Menggunakan deria penglihatan. kacang hijau. meneroka idea. Namun begitu tidak semua individu boleh menjadi individu yang kreatif sekiranya kreativiti tidak dipupuk secara sengaja.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan STANDARD DOMAIN KREATIVITI (SDK) Kreativiti adalah potensi semula jadi yang dipunyai oleh semua individu. sentuhan. (Kacang merah. Pemikiran kreatif dan inovatif perlu dipupuk di kalangan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran mulai dari prasekolah lagi. menjangka apa yang akan berlaku. Standard Domain Kreativiti Pertama: Guru Prasekolah perlu menyediakan peluang kepada murid untuk meningkatkan kemahiran berfikir kreatif mereka Standard ini mencadangkan bahawa:   Murid diberi peluang meneroka dan mencuba idea untuk menghasilkan karya/ciptaan yang asli. membuat perkaitan dan melihat hubung kait. berfikir secara literal. Murid mengikuti proses berfikir seperti yang disenaraikan di bawah dengan bimbingan guru. kacang kuda) Murid mendapati kacang-kacang ini berbeza daripada segi saiz dan warna. Peluang untuk murid berfikir secara kreatif dan inovatif boleh diberikan dalam banyak konteks yang berbeza dan boleh diintegrasikan dalam banyak aktiviti dalam dan luar bilik darjah. iaitu:  Penerapan kreativiti dalam semua tunjang melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran  Memberi fokus khusus kepada kreativiti melalui pendidikan muzik dan pendidikan seni visual Standard Domain Kreatif di prasekolah terdiri daripada dua komponen iaitu: pemikiran kreatif dan pemupukan sikap dan personaliti kreativiti.

 Menghasilkan produk  Membuat kesimpulan dengan bimbingan. Contoh Fasa Imaginasi Menjanakan idea  Menghasilkan idea(mensintesiskan idea baru (yang idea) mungkin benar atau tidak pasti) dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Standard Kandungan Standard Pembelajaran  Mengasingkan objek/idea/fenomen a berdasarkan ciri tertentu dengan bimbingan. dengan bimbingan.  Membuat dengan Pendahuluan Standard Domain Kreativiti Kedua: Guru Prasekolah perlu menyediakan peluang kepada murid agar mereka menghayati dan menghargai nilai estetik dalam kehidupan dan seterusnya meningkatkan naluri mereka untuk terus menghasilkan karya kreatif secara berterusan dan beretika. Fasa Tindakan Menghasilkan produk/Membuat keputusan/Membuat pilihan pilihan 27 .  Mempraktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea baru secara berterusan dengan bimbingan.  Mengkaji kesan baik dan buruk dengan bimbingan Contoh Standard Kandungan Standard Pembelajaran bimbingan. Murid mencadangkan tempat di mana kacang saiz atau warna tertentu boleh dilekatkan  Menghasilkan idea untukmenghasilkan yang bermakna kolaj.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ORGANISASI DOKUMEN KURIKULUM STANDARD Dokumen ini mengandungi dua bahagian. Bahagian A adalah senarai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mengikut tunjang. Bahagian B memaparkan cadangan aktiviti untuk modul bertema Pendahuluan 28 . Bahagian A dan B.

KERANGKA KONSEP KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN 29 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BAHAGIAN A STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENGIKUT TUNJANG Bahasa Malaysia 31 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bahasa Malaysia 32 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA Bahasa Malaysia 33 .

1.1) Mendengar dengan penuh perhatian. (BM 1.1.1.6) Mendengar ucap selamat dan memberi respons yang bertatasusila memberi respons secara bertatasusila.9) Membezakan jenis bunyi yang luar bilik darjah.3) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti objek di dalam dan (BM 1.1.BAHASA MALAYSIA (BM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Komunikasi. (BM 1.12) Mengenal pasti dan membezakan intonasi suara tinggi dengan rendah.1.11) Membezakan jenis suara di persekitaran (Contoh: ketawa.5) Mendengar lagu dan cerita serta memberi respons. menangis) (BM 1.0) Kemahiran Mendengar Bahasa Malaysia 34 . murid boleh mendengar ayat mudah dan menyatakan apa yang didengar.8) Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid. (BM 1. Fokus Standard Kandungan (BM 1. bertutur dalam ayat yang mudah dengan sebutan yang betul dan bahasa yang bertatasusila.1. menjerit.10) Mengenal pelbagai suara di persekitaran murid. (BM 1. dan perlahan dengan kuat.1.1. dengan bimbingan (Contoh: Selamat pagi. membaca dan menceritakan isi bacaan sesuai dengan peringkat perkembangan murid serta menulis perkataan dan ayat mudah dengan betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KOMUNIKASI.7) Mendengar arahan dan memberi respons.1. (BM 1.1.1) Mendengar ucap selamat dan (BM 1. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 1. (BM 1. (BM 1. (BM 1. Selamat petang).2) Mendengar arahan mudah dan memberi respons dengan bimbingan. (BM 1.4) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti ruang khas dalam sekolah.1. ada di persekitaran.1.

1.13) Mendengar dan memberi respons terhadap perbualan. (BM 1. cerita. (BM 1. (BM 1.6) Memberikan arahan kepada rakan secara bertatasusila. lagu. (BM 2.2) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan.1. (BM 1.1) Berbual dengan sebutan perkataan yang betul.2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.2) Mendengar dan mengecam bunyi perkataan (BM 2.4) Mengenal bunyi suku kata akhir yang berbeza. (BM 1.1.5) Menyatakan permintaan dengan sopan.1.2.1.2.1) Berinteraksi dengan mesra.2.1.2) Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata awal yang berbeza.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.3) Mengenal bunyi suku kata akhir yang sama. (BM 2. (BM 2. (BM 2.1. (BM 2. (BM 2. permintaan.1.0) Kemahiran Bertutur (BM 2.7) Menamakan objek di persekitaran. Bahasa Malaysia 35 .1) Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata awal yang sama.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 1.

8) Bersoal jawab secara bersopan.2. (BM 2.3) Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul. Pantun dua kerat b.4. (BM 2. (BM 2.2.4) Bersoal jawab secara spontan.4) Menceritakan perkara yang didengar. (BM 2.6) Mengemukakan soalan yang sesuai dan mudah difahami.1) Menyebut semula soalan rangsangan yang dikemukakan.3.2) Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul: a. (BM 2. (BM 2. (BM 2. (BM 2.2.2.2. (BM 2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah Bahasa Malaysia 36 .1) Melafazkan pantun yang mudah secara berirama.3) Bersoal jawab berdasarkan tema.3.2. Pantun empat kerat (BM 2.2.2) Bersoal jawab melalui rangsangan yang diberi (BM 2. minat dan situasi semasa.2) Mengemukakan soalan yang bersesuaian.5) Menyoal dengan menggunakan sebutan yang betul dengan bimbingan guru.3.3) Mendeklamasikan sajak mudah/ ringkas. (BM 2. (BM 2. (BM 2.2.7) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. (BM 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ Nota: Kriteria bersopan dan bertatasusila adalah merujuk kepada budaya yang diterima oleh komuniti dan masyarakat secara umum.

(BM 3. Bahasa Malaysia 37 . (BM 3.4) Menyebut huruf mengikut urutan. (BM 3. (BM 3.3) Menyebut huruf konsonan dalam perkataan yang ditunjukkan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 2.1. (BM 3.1) Mengenal bentuk huruf A . (BM 3.2) Membunyikan huruf vokal. (BM 3. (BM 3.3) Mengenal huruf konsonan.1. (BM 3.3. (BM3.7) Memadankan huruf kecil dengan huruf besar. (BM 3.0) Kemahiran Membaca (BM 3.1) Menyebut huruf konsonan.1.1.Z .2.2.3.2) Menyebut huruf konsonan dengan tepat. (BM 3.2) Mengenal huruf vokal. (BM 3.3) Mengenal pasti huruf vokal yang terdapat dalam perkataan.2) Memadankan bentuk huruf dengan bentuk objek persekitaran (Contoh: bentuk ’J’ dikaitkan dengan mata kail).5) Melakonkan watakwatak mengikut situasi. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 2. (BM 3.1) Menyebut huruf vokal.1.3) Menyebut huruf secara rawak.1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.6) Mengenal pasti bentuk huruf besar. (BM 3. (BM 3.5) Mengenal pasti bentuk huruf kecil.3.2.1.5.1) Menyebut huruf mengikut urutan.

4) Membatangkan tiga suku kata terbuka untuk menjadi perkataan.4.5) Membina dan membunyikan dua suka kata terbuka secara rawak. (BM 3.2) Membatangkan dua suku kata terbuka untuk menjadi perkataan dengan bimbingan. (BM 3.4) Membina dan membunyikan satu suku kata terbuka secara rawak.5) Membatangkan satu suku kata tertutup untuk menjadi perkataan.4. (BM 3.4) Membina dan membaca suku kata.4. (BM 3.5.5.2) Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan. (BM 3.5.6) Membina dan membunyikan tiga suku kata terbuka secara rawak.4. (BM 3.3) Membina dan membunyikan gabungan huruf konsonan dan huruf suku kata hasil gabungan huruf konsonan vokal dengan bimbingan.5. dan huruf vokal (Contoh: ba) (BM 3.6) Membatangkan dua suku kata tertutup untuk menjadi perkataan.4.5) Membaca perkataan.3) Membatangkan dua sukukata terbuka untuk menjadi perkataan.5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 3. (BM 3. (BM 3. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3.4. (BM 3.1) Membunyikan suku kata hasil (BM 3.1) Membatangkan (mengeja sambil membaca) dua sukukata untuk menjadi perkataan dengan bimbingan. (BM 3. (BM 3.4. Bahasa Malaysia 38 .7) Membina dan membunyikan sukukata tertutup secara rawak.5.

8) Membatangkan suku kata tertutup dan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan.8) Membaca ayat dalam konteks.9.2) Membaca frasa dengan sebutan yang betul. (BM 3.5.6. (BM 3. (BM 3. Bahasa Malaysia 39 . (BM 3. (BM 3. (BM 3.1) Membaca ayat-ayat dalam konteks dengan intonasi yang betul dengan bimbingan.3) Membaca ayat-ayat dalam cerita dengan intonasi yang betul.6) Membaca frasa.2) Bercerita secara lisan.9) Memahami isi bahan bacaan yang dibaca.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3. gambar. (BM 3. main peranan atau nyanyian berdasarkan bahan yang dibaca. majalah. (BM 3.9.1) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan bimbingan. baju baru. jalan raya).5. (BM 3.1) Bercerita berdasarkan bahan bacaan mudah yang telah dibaca dengan bimbingan.3) Bercerita secara lakonan. gigi saya.9. (BM 3. (BM 3.1) Membaca frasa dengan bimbingan (Contoh frasa: mata biru. rísalah.7. Nota: Bahan bacaan termasuk: buku cerita.7) Membatangkan suku kata terbuka dan sukukata tertutup untuk menjadi perkataan. surat khabar.6. (BM 3. (BM 3. (BM 3.7.8.8. tulisan atau lukisan berdasarkan bahan yang dibaca.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3.2) Mengenal tanda baca dalam ayat.7) Membaca ayat tunggal yang mudah.8.

(BM 4.1.1.1) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai dengan peringkat umur dengan bimbingan guru.1) Memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk menulis. dan pengarang. teknik memegang buku).2) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan melalui lakaran bentuk. (BM 3.10) Membaca dengan cara yang betul (prabaca). jarak dari mata ke buku. (BM 3. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3.1) Menguasai kemahiran pratulis (BM 4.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1) Mengamalkan penjagaan (BM 3.11. (BM 3. (BM 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (BM 3.10.2) Mengamalkan penjagaan buku dengan cara yang betul dengan buku dengan cara yang betul.11.1.3) Membaca nama judul buku.4) Membaca mengikut arah dan cara yang betul (kiri ke kanan.10. (BM 3.10.10. Nota: * Pastikan aktiviti koordinasi matatangan.11) Mengamalkan tabiat membaca. (BM 4.0) Kemahiran Menulis (BM 4.3) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. bimbingan.aktiviti meningkatkan kemahiran motor halus yang ada di Tunjang Fizikal Bahasa Malaysia 40 . corak dan garisan secara bebas. (BM 3.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ dan Estetika-komponen perkembangan fizikal telah dilaksanakan sebelum aktiviti dalam Standard Kandungan ini dijalankan. (BM 4.2.1) Menulis semula huruf mengikut cara yang betul. (BM 4.2.2) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan. (BM 4.2.3) Menulis huruf besar dengan cara yang betul dengan bimbingan. (BM 4.2.4) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul. (BM 4.2.5) Menulis huruf besar mengikut cara yang betul. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

(BM 4.2) Menguasai kemahiran menulis.

Nota: 1.

Perbezaan makna antara mengecam, mengenal dan mengenalpasti adalah seperti berikut: o Mengecam dan mengenal adalah setakat boleh membezakan dan mengenali sahaja. o Mengenalpasti adalah mengetahui dengan pasti dan boleh menerangkannya.

Bahasa Malaysia

41

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Kosa Kata Contoh Perkataan Dua suku kata terbuka Dua suku kata terbuka VKV apa , ini, itu, ibu, ubi, api, ela , isi, aku

KVKV

baju, biru, buku, baca, baru, bahu, batu, bola, buta, bapa, ciku, cuti, cuka, dadu , dagu, dahi, dada, daki, duku, duri, feri, gigi, guni, gula, guru, gila, hati, hari, jari, jala, kaki, kuku, kuda, kiri, kota, kera, lari, lama, lagu, laju, luka, lima, lori, mata, mama, muka, masa, nasi, paku, pasu, rusa, raja, roti, raga, susu, siku, satu, sudu, sapu

Tiga suku kata terbuka

KVKVKV

berudu, cerita, dahaga, jelita, keladi, kereta, kerusi,kepala, kelapa, lelaki, mereka, petola, Selasa, tomato, tetamu

Satu suku kata tertutup Dua suku kata tertutup

KVK

bot, bil, cat, cop, cap, gam, gas, gol, jam, jet, jus, kek, kot, lap, mop, pen, pin, pam, tin, van, zip

KVKKVK

bantal, banjir, sambal, sampah, kertas

Suku kata terbuka dan tertutup

VKVK

ayam, awan, asap, atap, anak, adik, itik, ikan, ubat, ulat, ular, emak, enam, epal, ekor, esok

Suku kata terbuka dan tertutup

KVKVK

badak, budak, bakul, besar, bulat, botak, bulan, basah, belon, cicak, cawan, dadah, dodol, dapur, dusun, demam, dekat, darah, datuk, filem, gajah, gemuk, gelas, getah, garam, hitam, hutan, hujan, jarum, jalan, johan, katil, kurus, kapal, kipas, kapak, kolam,ketam, kelas, kasut, kapas, kobis, lapan, lipan, lilin, lipas, leher, lalat, lipat, mulut, masin, manis, mudah, minum, malas, makan ,marah, nanas, nenek, pokok, panas, rajin, sakit, sikat, siput, sirap,

Bahasa Malaysia

42

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Contoh Perkataan Suku kata tertutup dan terbuka Vokal berganding KVKKV henti, bantu, jumpa

KVVK

kuih, lauk, laut, naik, baik, paip, siap, buat, suap, buah, paus, haus, luas

Nota: Kosa kata lain boleh diperkenalkan dalam modul bertema yang berkenaan. Contoh Ayat Ayat tunggal: 1. Ini rumah saya. 2. Saya makan nasi Ayat dalam konteks: 1. Ini kucing. Kucing makan ikan. Kucing saya comel. 2. Ini rumah saya. Rumah saya besar. Rumah saya cantik

Bahasa Malaysia

43

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS

Bahasa Inggeris

45

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI: BAHASA INGGERIS (BI) By the end of two years of preschools, pupils are able to listen to simple sentences, follow simple instructions, and talk about familiar experiences in simple sentences. They are also able to speak politely with appropriate intonation, read simple story books suitable to their stage of cognitive development and retell stories heard in simple sentences. At the same time they are able to recognize alphabets, know basic phonics and write simple phrases. Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.1.1) Listen to and identify common sounds around them. (BI 1.2.1) Listen to and repeat simple greetings, e.g. good morning, good afternoon. (BI 1.2.2) Listen to and respond verbally to simple greetings with guidance. (BI 1.2.3) Listen to and identify objects in the classroom. (BI 1.2.4) Name common objects in the classroom. (BI 1.1.2) Listen to and identify sounds in the environment. (BI 1.2.5) Listen to and repeat greetings. (BI 1.2.6) Listen to and respond verbally to greetings. (BI 1.2.7) Listen to and identify common objects in the environment. (BI 1.2.8) Name common objects in the environment. (BI 1.2.9) Listen to words said aloud and respond accordingly, e.g.:  “show me the picture of a child eating”  “draw a flower”  “stand up and touch your nose”

(BI 1)Listening (BI1.1) Listen to and and speaking discriminate sounds. skills (BI 1.2) Listen to and understand meaning of simple words.

Bahasa Inggeris

46

4) Talk about happenings around them. (BI 1. (BI 1. e. picture clues. favorite things and activities around them with guidance.3) Listen to and follow instructions.„Please stand up‟. „Please get me the book from the shelf‟. (BI 1.5) Listen to and role play simple stories. action songs and poems.3) Acquire and use simple phrases and statements. poems and stories. (BI 1.3. „Come‟.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1. e.2) Listen to.5) Listen to and enjoy nursery rhymes.3. (BI 1.g. (BI 1. (BI 1. visual props.5.5.4.5.g.3.g.3) Listen to.2) Listen to and follow simple instructions.5. (BI 1.4) Listen to and retell simple stories using aids: e. action songs. Bahasa Inggeris 47 . (BI 1. recite and act out nursery rhymes and action songs.5.g. (BI 1.4. recite and act out nursery rhymes. e.4.1) Listen to and follow one word instructions.6) Listen to and solve simple riddles.3. (BI 1.3) Talk about the natural environment with guidance. (BI 1.1) Talk about familiar things and experiences with guidance. (BI 1.5. (BI 1. (BI 1.2) Talk about familiar experiences.4.4) Listen to and follow simple instructions.4) Listen to and perform actions based on instructions in activities and games.1) Listen to and recite nursery rhymes and action songs. (BI 1.

9.g.:  to exchange greetings  to show appreciation (BI 1.9) Perform a variety of language forms and functions in a social context.1) Tell stories about personal experiences with guidance.1) Use simple sentences to carry out a conversation: e.8) Dramatize familiar situations and stories.8.2) Use simple sentences to carry out a conversation: e. Bahasa Inggeris 48 . (BI 1.2) Role play familiar daily situations without guidance.7.4) Recite rhymes and poems with the correct pronunciation and intonation.g. (BI 1.6.3) Dramatise familiar stories without guidance.9. (BI 1.7. (BI 1.1) Sing songs.6.:  to exchange greetings  to introduce oneself  to show appreciation  to express feelings and emotion (BI 1. (BI 1.8.6.6. (BI 1.3) Use simple sentences to convey messages. (BI 1.9.7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1. (BI 1.3) Tell stories about personal experiences with or without guidance. (BI 1.1) Role play familiar daily situations with guidance. (BI 1.8. (BI 1.7) Tell simple stories.3) Sing songs with the correct pronunciation and intonation. (BI 1.2) Recite simple rhymes and poems. (BI 1. (BI 1.7.2) Tell stories using visual props with guidance. (BI 1.6) Sing songs and recite rhymes and poems.4) Tell stories using visual props with or without guidance.

10) Ask simple questions.1) Understand that printed materials contain meaning.9) Hear and sound consonant sounds.0) *Note: Activities on classification.1) Recognise letters of the alphabet by their shapes. (BI 3. (BI 3. (BI 3.1) Identify letters of the alphabet. (BI 3. (BI 2. (BI 3.1.1) Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading.0) (BI 2.6) Name letters of the alphabet. (BI 2. (BI 1.1.2.1.1) Ask simple questions pertaining to:  oneself (BI 1. (BI 3.1. (BI 2.10. (BI 2.1) Handle books carefully. (BI 3.2.2) Read print moving from left to right and top to bottom. (BI 3.1. (BI 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.10. (BI 3.1.1. (BI 2.3) Recognise small letters of the alphabet.10.1. Reading Skills (BI 3.2) Ask simple questions pertaining to:  stories heard or read  situations (BI 1.7) Sound out letters of the alphabet (basic phonics).1.8) Hear and sound vowel sounds.1.1. comparing etc are in S & T strands. Bahasa Inggeris 49 .3) Ask simple „Wh‟ questions.3) Recognise the basic features of a book.2) Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading.2. these need to be taught as pre reading skills too. Pre reading Skills (BI 2.4) Recognise big letters of the alphabet.2) Acquire knowledge of print and ethics in reading.2) Recognise letters of the alphabet by their name.5) Name letter of the alphabet with guidance. (BI 2.

1) Talk about stories (simple stories) being read.7) Read familiar words printed in the surroundings.5. (BI 3.5.5) Develop interest in reading.2) Talk about stories (stories with more difficult words) being read.1) Read simple phrases with guidance( e.6. e. e.4) Read simple sentences with understanding. map. (BI 3.4) Hear and say the initial sound of a word.6) Recognise and sound similar initial sound in word. (BI 3. I like papaya. (BI 3.g.2.1) Hear and pronounce simple words.2) Read simple sentences. (BI 3. (BI 3.3) Read labels.3.2. (BI 3. C u p for cup.4.g.4) Talk about illustrations in printed materials. (BI 3.2.2) Read simple phrases.5. cat  man. cap.1) Read simple sentences with assistance (BI 3.g. (BI 3. sit down. (BI 3.2.2.5) Recognise and sound out simple words. (BI 3. mat (BI 3.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 3.2.3) Relate stories read to others. e.3) Read phrases with understanding.2) Read simple words with understanding.4. (BI 3. (BI 3.2) Read simple words. (BI 3.5. (BI 3.g. cup.g. (BI 3. Bahasa Inggeris 50 . red ball). e.  cup.

wood encraving) (BI 3. (BI 4.5.2.5) Write simple phrases.2) Draw lines.3) Write recognizable letters.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 3.1. (BI 4.5) Talk about prints from different media in the environment (e.g.2.5.4) Write simple words in neat. (BI 4. Bahasa Inggeris 51 .2) Write recognizable letters with guidance. (BI 4.2. legible print.1) Copy letters of the alphabet correctly in neat.1) Pre-writing skills. story books. Writing skills (BI 4. television.6) Talk about different types of books around them. newspaper. (BI 4.0) (Note: Activities of eye-hand coordination from the Physical and Aesthetics Strands need to be conducted before writing skills) (BI 4. (BI 4. legible print. circles and patterns using gross motor and fine motor movements. pamphlet.2.1) Engage in activities requiring eye-hand coordination. (BI 4. (BI 4.1.2) Writing Skills.2. computers screen.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Word List (Words that pupils are able to read and understand at the end of preschool)
HIGH FREQUENCY WORDS a I am at an as be by do go he it in is if me my no so to we are and any but can did for get got her him his let yet may out put too was yes on where what who which why whose when the that they those these than there here

ACTIONS WORDS

sit

stand

walk

run

jump eat write read

play

go

walk

close

hop

beat

push

stir

wake up point to tap put

clean wash cry open scoop sleep kick pull dance paste bathe clap

climb pour stretch sweep point come catch bite swing laugh wipe throw bring circle crawl twist clap join wash bend colour cut underline match

stamp your feet pick up line up show me

Note: Other words can be introduced through thematic modules

Bahasa Inggeris

52

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI – BAHASA CINA

语文沟通 - 华文

53

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

导 言
华语是华族的母语,在我国多元种族的社会中有着重要的地位,它也是华文小学的教学媒 介语,因此儿童需在学前掌握一定程度的华文,为在小学学习华文打好基础。 本课程将让儿童掌握语言的基本技能,即听话、说话、阅读和书写,协助儿童积累新知识 和新经验,同时使儿童能正确地使用华文来表达感受、分享生活经验,并有礼貌地与人沟通。 本课程通过活泼有趣的活动,如游戏、歌唱、会话、问答、表演、讲故事等语文活动,提 高儿童学习华文的兴趣,加强语言的掌握。

课程目标:
通过本课程,学生能: 1. 养成良好的听话和说话习惯。 2. 在日常生活中使用正确的华文,有礼貌地与人交流。 3. 阅读与理解教材内容。 4. 正确地书写汉字和简单的句子。

54

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC1.听话教学 BC 1.1 专注且耐心 地听话。 学习标准 4-5 岁 BC 1.1.1 认识日常生活中所听到 的声音。 BC 1.1.2 辨别各种声音。 BC 1.1.3 辨别与模仿声音。 BC 1.1.4 聆听及明白单项指示与 要求,并在教师的辅导 下作出适当的反应。 BC 1.1.5 聆听以下教材,在教师 辅导下根据内容作出反 应。 a. 故事 b. 儿歌 BC 2.1.1 应用浅白的语言,在教 师指导下自我介绍。 BC 2.1.2 在教师的引导下有礼貌 地向人请安问候。 BC 2.1.3 有礼貌地提出要求。 5-6 岁 BC 1.1.6 聆听会话后作出反 应。 BC 1.1.7 聆听及明白指示与要 求,并作出适当的反 应。 BC 1.1.8 聆听以下教材,根据 内容作出反应。 a. 故事 b. 儿歌 BC 1.1.9 听读字词。 BC 1.1.10 聆听短语。 BC 2.1.4 应用浅白的语言: a. 介绍自己 b. 介绍家庭成员 BC 2.1.5 有礼貌地向人请安问 候。 a. 家庭成员 b. 师长 c. 同学/朋友 BC 2.1.6 有礼貌地与人沟通,注 意: a. 说话的礼貌和态 度。 b. 措辞和说话内容。 c. 聆听者的身分。 备 注

BC 2.0 说话教 学

BC 2.1 有礼貌地与 人沟通。

 注意指导学生使用礼 貌语言

55

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 2.3.2.1.1 认识实物或图形和 文字 的关系,如: 山 水 月 56 .3 根据不同的故事内 容,扮演故事中的人 物。 BC 2.4.1 认识图形和 文字的关 系。 BC 3.3.0 阅读教 学 BC 3.3.1 学生在教师的引导下扮 演生活中周围人物的角 色。 BC 2.4.1 应用浅白的语言,讲述 实物的外型和特征。 BC3.2.2 学生扮演生活中周围 人物的角色。 BC 2.4 有创意地回答问题。 BC 2.2 以正确的疑问代词提 问。 BC 2.3 讲述所收集的图片和作 品。 BC 2.1 有礼貌地发问和回答问 题。 5-6 岁 BC 2.3 扮演故事中 的人物。 BC 2.4.2 应用浅白的语言,说明 实物的功能或用途。 BC 2.1.4.2.4 应用浅白的语言讲述生 活中的事情。 BC 3.4 以浅白的句 子讲述。 BC 2.2 针对有关情 况发问和回 答问题。 学习标准 4-5 岁 BC 2.2 从图形与文字认识独 体字和合体字。  不要向学生介绍“独 体字”、“合体字”、 “象形字”等名词术 语。 备 注 BC 2.3 正确地回答问题。 BC 2.5 针对事情说出看法。 BC 2.2.2.

4 认读短语。 BC 3.4.3.2.2.4 认识笔画。 5-6 岁 BC 3.2.3.5 根据适当的次序排列图 片。 BC 3.3.5.3.5.2.2 看图认读词语。 BC 3.4 认读词语。 BC 3.5.3 认识和辨别实物的形 状、大小、长短。 BC 3.3.1 朗读简单的句子。 BC 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 3.2 认识和朗读字词。 BC 3.2.2 阅读前的准 备。 学习标准 4-5 岁 BC 3.3 认识字词。 BC 3.3 以适当的语调朗读句 子。 BC 3.6 认识笔画和说出笔画 的名称。 BC 3.4.4 将实物或图片分类。 BC 3.3.1 看图识字。 BC 3.5 朗读句子。 57 .3 认读自己姓名。 BC 3.6 根据图画配字。 备 注 BC 3.7 认识部首和偏旁。 BC 3.4.5.8 从教材中认识生字。  识字教学是整个语文 教育的基础,必须力 求到位。  学前教育应多识字, 少写字。  识字教学需通过活动 进行,避免教学枯燥 单调。 BC 3.3.5 认读自己及班上同学的 姓名。 BC 3.1 把图形各部分拼合成为 一个整体。 BC 3.2.4.2 找出和填补实物或图形 缺少的部分。 BC 3.2 认识句子中的逗号、 句号及问号。 BC 3.1 认读单字。 BC 3.3 认读词语。 BC 3.3.4 朗读儿歌与诗歌。  学前教育不教汉语拼 音、轻声、变调等语 音知识,惟教师范读 语音需标准。 BC 3.

2.1 正确的执笔法。 BC 4.6.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 内容标准 BC 3.4 以正确的方法写字。 a.6.7 培养阅读兴 趣。 BC4.1.2.3 以口述或绘画方式,表 达教材内容。 BC 3.4 根据教材进行问答活 动。 BC 3. 字的间架结构均称 c.6 理解阅读材 料。 学习标准 4-5 岁 BC 3.7.2.7.3 学生讲述自发阅读的图 书的内容。 备 注 BC 3.3 眼睛和手的协调能力。 BC 4.2 在教师引导下以口述或 绘画方式,表达教材内 容。 5-6 岁 BC 3.2.6.1 手的控制能力。 BC 4.3 正确地写出基本笔画。 BC 4. 笔画、笔顺正确 b.2 学生顺序翻阅书本。 BC 4.1.1.5 聆听或阅读故事后,讲 述故事内容。 BC 3.0 书写教 学 BC 4.2 正确的坐姿。  应在课室内置放适合 学生程度与趣味的图 书。  书写教学重视发展眼 和手的机能及协调能 力,培养良好书写习 惯,打好写字基础。  不是每个教过的字都 要写。  写字要贵精不贵多, 每个字写 3-5 个。  学生要会使用田字格 习字。  不要让学生写“笔画 递增”的不完整的汉 字。  应禁止使用机械笔。  指导学生习字时以楷 体为标准字体。 58 .2 书写铅笔 字。 BC 3. 字体整齐 BC 4.1 学生自发翻阅图书。 BC 3.6.2 眼的控制能力。 BC 4.6.1 发展眼和手 的机能,做 好写字前的 准备。 BC 4.7.1 根据教材回答问题。 BC 3.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 4-5 岁学前班生字表(建议) 笔画 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一 八二九七人十 大口三山上下小马女土 火六木牛日水五月尺王 四他石田 羊 花你我 鱼 草星 总数 生 字 1 6 10 10 4 1 3 1 2 38 字 59 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 5-6 岁学前班识字表(建议) 笔画 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 刀儿了 飞个工门子 巴不长车方风见今开气少手书太天午牙友中心云 白包本们母去生头叶用只鸟奶 安吃虫灯地动多朵耳好红会件老米名年肉扫师同问阳衣有再在早字吗妈伞机爷华 把弟饭还间来里汽身体园这走坐鸡男豆医护肚运 爸齿的服狗果和河虎姐妹朋青兔物学雨厕所 面狮树种蚂蚁 笔哥家课哭笑校桌鸭铅蚊 菜蛋脸猫婆球蛇眼黄晚象脚船 黑猴期椅植 睛蓝 鼻 鞋 总数 5-6 岁学前班习写字表 (建议)  教师可根据班级学生程度与主题进行选择或增减习写的生字。  不是每一个教过的字都要写。  习写生字应在学生眼和手的机能及协调能力都准备好的情况下进行。  写字贵精不贵多,每个字建议只写 3-5 个。 60  让写字过程成为学生快乐的经验而不是一种压力与负担。  写字必须在识字的基础上进行,先识字,后写字。 生 字 3 5 21 13 35 21 19 6 11 13 5 2 1 1 156 字 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 笔画 基本笔画 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一 八二九七人十 生 字 1 6 15 14 7 7 3 5 2 总数 60 字 大飞个工口门三山上下小子马女土 不开六木牛日手水太天五午友月 白们四他叶只田 耳米羊有在早妈 花你我 的和明朋林 是星 61 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 62 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 DRAF ¾Á ¢ ú ¦ Á ¡Æ ¢ ¾Ã ¬ Å ½ õ Tunjang Bahasa Tamil 63 .

1. 1.11 « À ¡Â ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.2 À ø § Å Ú ´ Ä ¢ ¸¨ Ç ì § ¸ð À ÷.2.2. 1.3 1.6 ¸ð ¼ ¨ Ç ìÌ ² üÀ Ð Ä í Ì Å ÷. 1. 1.1.1.1. 1. 1.4 1. 1.2.1 Å Ç ÷ô Ò À ¢ á½ ¢ ¸û ± Ø ô Ò õ ´Ä¢ ¸¨ Ç ì § ¸ð Î ì Ü Ú Å ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1. 1.8 þ  ü ¨ ¸ ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È ¢ óÐ .1 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾Å ü ¨ Èô Ò Ã¢ óÐ ¦ ¸¡û Å ÷. 1. 1.2 ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È¢ Å ÷.1 ¸ Å É Ó ¼ ý § ¸ð À ÷.0 § ¸ð ¼ ø / § À îÍ ¾¢ Èý 1.2. ÁÉ ¢ ¾÷¸Ç ¢ ý Ì Ãø ´ Ä ¢ ¸¨ Ç 64 1.10 þ ¨ ºì¸Õ Å ¢ ¸Ç ¢ ý ¦ À  ÷¸¨ Ç ì Ü Ú Å ÷.2.2. « À ¡Â ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È¢ óÐ ´ Ä ¢ ô À ÷.2.2.2. 1.3 ¸ð ¼ ¨ Ç ¨  « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.2.7 À ¢ á½ ¢ ¸û ± Ø ô Ò õ ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È¢ óÐ ± Ø ô Ò Å ÷.2 1.5 1. ¦ ºÂ ü¨ ¸ ´ Ä ¢ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷. þ  ü¨ ¸ ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.4 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾Å ü¨ Èô Ò Ã¢ óÐ Ü Ú Å ÷.5 ´ Ä ¢ ¨ Â ì § ¸ð Î « Ð Å Õ õ ¾¢ ¨ º¨  ì Ü Ú Å ÷. þ ¨ ºì¸Õ Å ¢ ¸Ç ¢ ý ´Ä¢ ¸¨ Ç « È¢ óÐ ´ Ä ¢ ô À ÷.1.2. 1.1.1.9 ¦ ºÂ ü¨ ¸ ´ Ä ¢ ¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.6 . « ¾¨ É ì Ü Ú Å ÷.

¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1. 1.3.4.1 1.7 Ì È¢ ø ¦ ¿Ê ø ± Ø ò Ð ¸¨ Ç ´Ä¢ ô À ÷.4.3.3. 1.6 ¯  ¢ ÷¦ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷. 65 .3 ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ºÃ¢  ¡¸ ´Ä¢ ô À ÷. ¦Áø Ä ¢ É .3.4 ¦ º¡ü¸¨ Ç î ºÃ¢  ¡¸ ¯ îºÃ¢ ô À ÷. 1.4 ¯  ¢ ÷ ± Ø òÐ ¸¨ Ç Ô õ ¬ ö ¾ ± Ø òÐ ¸¨ Ç Ô õ ´ Ä ¢ ô À ÷.1 ¯  ¢ ÷ ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ºÃ¢  ¡¸ ¯ îºÃ¢ ô À ÷.3 1. 1.3.5 ¦ Á ö ¦ Â Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷. Å øÄ¢ É .2 ¯ ¢ ¦ ÃØ ò¨ ¾ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ ô À ÷.3. ¯ ¢ ÷¦ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ´Ä¢ ô À ÷. ¦ Á ö ¦ Â Ø òÐ ¸¨ Ç « È¢ óÐ ´Ä¢ ô À ÷.3 1. 1. 1. « È¢ óÐ 1. 1. 1.4 ºó¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ ô À ÷.12 Á É ¢ ¾÷¸Ç ¢ ý Ì Ãø ´ Ä ¢ ¸Ç ¢ ý § Å Ú À ¡ð ¨ ¼ « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.3.4.2 ¯ ¢ ÷ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ « È¢ Å ÷. þ ¨ ¼Â¢ É ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü ¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ ô À ÷.2.4. 1.

6 § ¸û Å ¢ ¸Ù ìÌ ô À ¾¢ ø « Ç¢ ô À ÷. § ¸û Å ¢ ¸Ù ìÌ ô À ¾¢ ÄÇ ¢ ô À ÷. 1.5 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾Å ü¨ Èì Ü Ú Å ÷.2 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾ À ¡¼ ¨ Ä ô À ¡Î Å ÷. ¬ 츸ÃÁ ¡É º¢ ó¾¨ É Ô ¼ ý À ¾¢ ÄÇ ¢ ô À ÷. 1.7. 1. 1.5 Ì È¢ ø ¦ ¿Ê ø ¦ º¡ü¸¨ Ç ¯ îºÃ¢ ô À ÷.7.1 Ì Î õ À ¯ È× ô ¦ À  ÷¸¨ Ç « È ¢ óÐ Ü Ú Å ÷. À½ ¢ Å ¡¸ô 1.6.6.3 1.5 Ì Î õ À ¯ È× ô ¦ À  ÷¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.1 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾Å ü ¨ Èî ºÃ¢  ¡¸ì Ü Ú Å ÷. 1.4.5.4 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾ ¦ ºö Ô ¨ Ç ì Ü Ú Å ÷. 1. 1.5 1. 66 1.7 ¦ À ¡Õ ò¾Á ¡É ¦ º¡ø .3 ¦ ºÅ ¢ Á Î ò¾ À ¡¼ ¨ Ä ô À ¡Î Å ÷.5. 1.2 § ¸û Å ¢ ¸Ù ìÌ î ºÃ¢  ¡¸ô À ¾¢ ø « Ç¢ ô À ÷. .À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1. ¦ º¡ü¦ È¡¼ ÷ . 1.5.6.1 ± Ç ¢ ¨ Á  ¡É § ¸û Å ¢ ¸Ù ìÌ ô À ¾¢ ø « Ç¢ ô À ÷.6.4 1.5.

5 2.1.8.8 1.1.2 Á â  ¡¨ ¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.7 Å ¨ ¸ ô À Î òÐ Å ÷.6 2.7. « Ç × .1. ¸¾¡ô À ¡ò¾¢ Ãí ¸¨ Ç ² üÚ ±Ç ¢ ¨ Á  ¡É À ¡Å ¨ É Â ¸¡ð Î Å ÷. ´ üÚ ¨ Á .6 Á â  ¡¨ ¾î ¦ º¡ü¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢ § À Í Å ÷.§ Å ü Ú ¨ Á ¸¨ Ç « È¢ óÐ Ü Ú Å ÷.1.1 ¸¾¡ô À ¡ò¾¢ Ãí ¸¨ Ç ò Ð ½ ¢ ×¼ý ² üÚ ¿Ê ô À ÷. ¬ ¸¢  Šü¨ Èô À  ý À Î ò¾¢ ô § À Í Å ÷.0 Å ¡º¢ ôÒò ¾¢ Èý 2. § Å ü Ú ¨ Á ¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î 67 .8.4 ºÃ¢  ¡É ¦ º¡ü¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢ ô § À Í Å ÷.8 Ý Æ Ö ì§ ¸üÀ ¿Ê òР측ð Î Å ÷.1. ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 1.2 2.7 1. 1.2 2. 2.7. 1. 1. þ É ò¾¢ ü§ ¸ üÀ ¦ ¾Ã¢ × 2. þ É õ § ºÃ¡¾Å ü¨ È Å ¨ ¸ô À Î ò¾¢ « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸¡ñ À ÷.1 Å ÊÅ õ .7. 2. ´ üÚ ¨ Á .7.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ Å ¡ì¸¢ Âõ.1.3 2. ¿¢ Èõ ¬ ¸¢  Šü¨ È « È¢ Å ÷. 1.4 ´ § à Á ¡¾¢ â  ¡É Å ü¨ È ò ¦ ºö Å ÷. 1.7. þ É õ § ºÃ¡¾Å ü¨ È « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸¡ñ À ÷. 1.7. Àñ Ò¼ Û õ À½ ¢ ×¼Û õ § À Í Å ÷.1. ºÃ¢  ¡É Å ¡ì¸¢ Â í ¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢ ô § À Í Å ÷.3 À ñ Ò ¼ ý § À Í Å ÷.1 ´ § à Á ¡¾¢ â  ¡É Å ü¨ È « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸¡ñ À ÷.

2.3.10 2.4 ¯ ¢ ¦ ÃØ ò¾¢ ø ¦ ¾¡¼ í Ì õ ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷.3. 2.11 À ¼ ò¾¢ ü§ ¸ü È ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ ô À ÷.12 2.3. 2. 2. 2. ºÃ¢  ¡É Å ¡º¢ ô Ò Ó ¨ Ȩ Â ì ¸¨ ¼ ô À ¢ Ê ô À ÷. ± Ø ò¾¢ ý 2.13 68 .3.2 ºÃ¢  ¡É Ó ¨ È ¢ ø Å ¡º¢ ô À ÷. 2. 2.2.3. 2. 2.3 ºÃ¢  ¡É ¯ îºÃ¢ ôÒ¼ ý Å ¡º¢ ô À ÷.1 ´ Ä ¢ ¨  ò Ð ¨ ½  ¡¸ì ¦ ¸¡ñ Î ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ ô À ÷.9 ¸¡ð ¼ ô À Î õ Å Ê Å ò¨ ¾ ´Ä¢ ô À ÷.3. ± Ø òÐ ¸¨ Ç î ¦ º¡ü¸Ç ¢ ý ŠƢ « È¢ óÐ Å ¡º¢ ô À ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ Å ¨ ¸ô À Î òÐ Å ÷. 2.3. ± Ø òÐ ¸¨ Ç Å Ã¢ ¨ ºô À Î ò¾¢ ì Ü Ú Å ÷.2 Å ¡º¢ ô Ò ô À Û Å ø ¸Ç ¢ ý « ¨ Á ô ¨ À ì Ü Ú Å ÷.3.3.2.1 Å ¡º¢ ôÒô ÀÛ Å ø ¸¨ Ç ì ¸Å É Ó ¼ ý À  ý À Î òÐ Å ÷.3.2 À ø § Å Ú À Û Å ø ¸¨ Ç ô À  ý À Î ò¾¢ Ó ¨ È ¡¸ Å ¡º¢ ô À ÷. 2. 2.2 ¸ ¡ð ¼ ô À Î õ ± Ø ò¾¢ ý Å Ê Å ò¨ ¾ ¬ º¢ â Â÷ Ш ½ Ô¼ý ´Ä¢ ô À ÷. 2.3 2.3 ¬ º¢ â  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý À ¼ ò¾¢ ü§ ¸üÈ ± Ø ò¨ ¾ ´ Ä ¢ ô À ÷.5 ¦ Á ö ¦ Â Ø ò¾¢ ø Ó Ê Ô õ ¦ º¡ü¸¨ Ç ´Ä¢ ô À ÷. ¯ ¢ ¦ ÃØ ò¾¢ ø ¦ ¾¡¼ í Ì õ 2.8 ´ Ä ¢ ¨  ò Ð ¨ ½  ¡¸ì ¦ ¸¡ñ Î ± Ø ò¨ ¾î ºÃ¢  ¡¸ ¯ îºÃ¢ ô À ÷.3.2.

16 2.6 ã ¦ Å Ø òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ ô À ÷.4. 2.3. 2.14 ¦ Á ö ¦ Â Ø ò¾¢ ø Ó ÊÔõ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ ô À ÷. À ¼ ò¾¢ ü§ ¸ü È ¦ º¡ø ¨ Ä Å ¡º¢ ô À ÷.3.4.1 µ ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷.4.15 2. 2. 2.4 ¾ Á ¢ ú ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ Î ¦ º¡ü ¸¨ Ç ¯ Õ Å ¡ì¸¢ Å ¡º¢ ô À ÷.3.4.8 ¸ üÈ ¦ º¡ü¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ Î Ò ¾¢  69 .4. ¾Ãõ 5+ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ ô À ÷.3.4.5 ® ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ ô À ÷. 2. 2.3.4. 2.3 ã ¦ Å Ø òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷. 2.4.7 ¸üÈ ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ Î Ò ¾¢  ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ ô À ÷. 2. 2.6 ¯  ¢ ÷¦ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷.7 ¬ º¢ â  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý À ¼ ò¾¢ ü § ¸üÈ ¦ º¡ø ¨ Ä ´ Ä ¢ ô À ÷.2 ® ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç ´ Ä ¢ ô À ÷. ¯ ¢ ÷¦ Á ö ± Ø òÐ ¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¸¨ Ç Å ¡º¢ ô À ÷.4 µ ¦ ÃØ òÐ î ¦ º¡ü¸¨ Ç « ¨ ¼  ¡Ç õ ¸ ñ Î Å ¡º¢ ô À ÷. 2.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ ¸ü Èø 4+ 2.

3.1.2 2.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ à Š¡º¢ ô À ÷.5 Å ¡º¢ òÐ ô Ò Ã¢ óÐ ¦ ¸¡û Å ÷.1. 2.3 ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ à Š¡º¢ òÐ ô ¦ À ¡Õ û Ü Ú Å ÷.1 ¬ º¢ â  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý ¦ º¡ü¸¨ Ç ì Ü Ú Å ÷.1. ¬ º¢ â  ÷ Ð ¨ ½ Ô ¼ ý þ Ãñ Î ¦ º¡ü¸û ¦ ¸¡ñ ¼ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ¨ Ãì Ü Ú Å ÷. 2. 3.5 3. Å ¡º¢ òÐ ô ¦ À ¡Õ û 2.5 ¸ ñ ¿¸÷ À  ¢ üº¢ ¸û Ó ¨ È Â ¡¸î ¦ ºö Å ÷.5. 3. ±Ç ¢ ¨ Á  ¡É ¦ º¡ü¸¨ Ç ì ¦ ¸¡ñ ¼ Å ¡ì¸¢ Â í ¸¨ Ç Å ¡º¢ ô À ÷. 2. ¿¸÷ À  ¢ üº¢ ¸û ¦ ºö Å ÷. 2.1 ± Ø Ð Å ¾ü¸¡É ¬  ò¾ À ¢ üº¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.2 ¸ ñ 3.5.5.1.5.1 ±Ç ¢ Â Ó ¨ È ¢ ø ¨ ¸ þ  ì¸ô À ¢ üº¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.4 ¨ ¸ þ  ì¸ô À  ¢ üº¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.3 ¦ º¡ø ¨ Ä Ü Ú Å ÷.0 ± Ø òÐ ¾ ¢ Èý 3. 70 .5.

7 ¦ À ý º¢ ¨ Ä Ó ¨ È ¡¸ô À ¢ Ê òÐ § ¸¡Î ¸¨ Ç Ô õ § ¸¡Ä í ¸¨ Ç Ô õ Å ¨ ÃÅ ÷.À ¡¼ ìÜ Ú ¯ û Ç ¼ ì¸ò ¾ Ãõ 4+ 3.1. 3. þ ¨ ¼ ¦Å Ç ¢ .1 ¾Á ¢ ú ± Ø ò Ð ¸¨ Ç ± Ø ¾ « È¢ Å ÷. 71 .1.2. 3.2 ºÃ¢  ¡É Ó ¨ È.2.3 ¦ À ý º¢ ¨ Ä î ºÃ¢  ¡¸ô À ¢ Ê òÐ Å ¨ ÃÅ ÷.1.6 ¸ ñ ¸¨ Ç Ô õ ¨ ¸¸¨ Ç Ô õ ´ Õ í ¸¢ ¨ ½ ìÌ õ À  ¢ üº¢ ¸û ¦ ºö Å ÷.3 ¦ º¡ü¸û Á üÚ õ ¦ º¡ü¦ È¡¼ ÷¸¨ Ç ± Ø Ð Å ÷.2. Šâ Å Ê Å õ.4 ± Ç ¢ ¨ Á  ¡É Å ¡ì¸¢ Â í ¸¨ Ç ô À ¡÷òÐ ± Ø Ð Å ÷. 3. 3. ¸ü Èø ¾Ãõ 5+ 3. 3.2.2 ¾ Á ¢ ú ± Ø òÐ ¸ ¨ Ç î ºÃ¢  ¡É Ó ¨ È ¢ ø ± Ø Ð Å ÷. « ¨ ÁôÒ ¬ ¸¢  ŠüÚ ¼ ý à ö ¨ Á  ¡¸ ± Ø Ð Å ÷. 3.

4 Å ¡ ¨¸ ¿¡ ¾¡ ¨À Á¡ §À ¡ 2.3 « ý É õ « õÁ¡ ¿ò ¨ ¾ ¿ñ Î Á Ãõ Áñ ¦Àñ þ ï º¢ þ íÌ « íÌ ºí Ì ÁíÌ ¾í Ì þ ¨ ¼Â¢ Éõ 1.¦ º¡ü ¸ Ç ï º¢ Âõ Å øÄ¢ Éõ 1.¸¡Î º¾ õ .3 ¸ô À ø ¸ð Î ¸ð ¼ ¼ õ ¾ð Î ¾í ¨ ¸ À óÐ À õ À Ãõ Àð ¼ õ « Èõ Å¢ ÈÌ þ ÈÌ ¸ñ ¦Á ø Ä ¢ Éõ 1.7 À Ê .4 Ä ð Î ¾ð Î ¸¢ ðÎ ±ðÎ Íð Î Àð Î À¢ ðÎ ¦ ¸ï Í ¦ ¸¡ï Í Àï Í 2.8.Á ¡Î ¸Î .7.5 ¦ À â  ôÀ¡ ¦ À â  õÁ¡ º¢ üÈôÀ ¡ º¢ ò ¾¢ Á ¡Á ¡ « ò¨ ¾ 1.5.4 ² ý ± ¾ü Ì ± ôÀÊ ± ¾ É ¡ø ± ô § À ¡Ð ±ùÅÇ × 1.4.1.3.4 À ¡Á ¡ À ¡ô À ¡ ¬ Ê ¬ ¨¼ Á ¡Ê « õÁ¡ ¦ À â  º¢ È¢  ¬ Î ÀÊ À ¡Î « ½ ¢ ÀÊ « ÆÌ Å£ Πţ Î 2.4.4.7: Ì ¨ ÃìÌ õ À¢ Ç¢ Úõ ¸÷ƒ¢ìÌõ ¸ò Ð õ ¸¨ É ìÌ õ º£ Úõ 1.4.6 Å ½ ì¸õ Áý É ¢ ì¸× õ ¾Â × ¦ ºö Ð Å ¡Õ í ¸û « Á Õ í ¸û ¦ ºø Ö í ¸û ¾ ¡Õ í ¸û 2.7.5 ± Ä ¢ ¿¡ö ²÷ â¨ É Ó Ê ¸ø Àø 2.6 ¾ ñ Î Àû Ç ¢ ¸¢ ½ Ú § ºÅ ø « ½ ¢ ø ¦ ¸¡ìÌ ±Õ ¨ Á .7.2.À ¡Ê ¾Ê .4.4.4.5 « õ Á ¡ « ôÀ¡ À ¡ð Ê ¾ ¡ò ¾ ¡ « ñ ½ ñ ¾í ¨ ¸ ¾õ À ¢ 1.º¡¾ õ ¿¸õ .¾ ¡Ê Á Î .¿¡¸õ 1.4 Å ð ¼ õ ºÐ Ãõ ¦ ºù Å ¸õ Ó ì§ ¸¡½ õ Ó ð¨ ¼ Å ÊÅ õ 1.3  ¡ú « Å÷ þÅ÷ ³Â¡ Ì Ãø Å Ãõ ÀÆ õ ÀÄ õ ã ¨Ç 1.

SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam 75 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN.

beriman kepada Allah . SIKAP DAN NILAI – PENDIDIKAN ISLAM (PI) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Kerohanian. huruf hijaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan.beriman kepada rasul .1. pengasih dan penyayang b. Qudrat (Kuasa) (PI 1. Sama’ (Mendengar) d.beriman kepada Qada dan Qadar (PI 1.beriman kepada Allah .)Mengetahui Rukun Iman (PI 1. murid dapat mengetahui asas Rukun Iman.0)Akidah (PI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN.1. Sirah Rasulullah dan melafazkan Dua Kalimah Syahadah.beriman kepada hari Akhirat .2.beriman kepada hari Akhirat . bijaksana (PI 1. Sikap dan Nilai khususnya komponen Pendidikan Islam.beriman kepada rasul . pengampun c.1)Menyebut sifat wajib Allah: a. Basar (Melihat) c.2. murid dapat bersuci.1)Menyebut enam Rukun Iman (PI 1. berwuduk dan melakukan pergerakan solat. Basar (Melihat). Sama’ (Mendengar) (PI 1.beriman kepada malaikat . Rukun Islam.beriman kepada Qada dan Qadar .beriman kepada malaikat .2) Menyatakan enam Rukun Iman dengan bimbingan . Pada masa yang sama. Wujud (Ada). Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 1. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. berkuasa d.1. b.2.beriman kepada kitab . adil e.2) Mengetahui Rukun Iman pertama: Beriman kepada Allah Pendidikan Islam 76 .3) Menyebut nama-nama Allah (Asma’ul Husna) a.beriman kepada kitab .2) Menyatakan sifat wajib Allah: a. Wujud (Ada) b. c. Murid juga dapat mengenal asas bahasa Al Quran.

1. (PI 2.berpuasa di bulan Ramadhan .buang air kecil .2) Menyatakan lima rukun Islam: .buang air kecil .mengerjakan ibadah haji (PI 1. Pendidikan Islam 77 .mengeluarkan zakat .3)Menyatakan nama dan waktu solat.tubuh badan .tempat solat (PI 1.4) Melafazkan Kalimah Syahadah.3.2.2) Melafazkan Dua Kalimah Syahadah dengan maknanya.4) Melakukan wuduk dengan tertib dengan bimbingan (mengikut urutan) (PI 2.1) Menyebut lima rukun Islam: (PI 1.mengucap dua kalimah syahadah . (PI 2.3) Menyatakan cara menjaga kebersihan .4.2) Menyatakan cara bersuci daripada hadas: . Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 1. (pagi.3)Mendirikan solat.1) Menyebut cara bersuci daripada hadas: .2) Melakukan wuduk (PI 2.1.3)Melakukan wuduk dengan betul dengan bimbingan.3.buang air besar (PI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PI 1.solat lima waktu .1.berpuasa di bulan Ramadhan .2.mengeluarkan zakat . (PI 2. petang.pakaian .2.3) Mengetahui Rukun Islam.2)Menunjukkan had anggota wuduk (PI 2.1)Mengenal anggota wuduk (PI 2. (PI 2.1) Melafazkan Dua Kalimah Syahadah dengan bimbingan.mengerjakan ibadah haji . tengah hari.2. (PI 2.mengucap dua kalimah syahadah . (PI 2.buang air besar (PI 2.1)Menyebut nama solat.1) Bersuci dari najis.0) Ibadah (PI 2. malam).3.solat lima waktu .3. (PI 2.4.

W.2)Menyatakan bilangan rakaat (PI 2. (PI 4.A.3. (PI 3. (PI 2. bercakap benar. dan ahli keluarga baginda yang terdekat .3.1.W.0)Sirah (PI 3.Basmalah . (PI3. bijaksana dan amanah.W.ibu .1) Mencontohi akhlak Rasullullah S. (PI4.1.2)Memberi contoh akhlak Rasullullah S.3)Menyebut nama Rasulullah S.1)Menyebut akhlak Rasullullah S.1. Siddiq (bercakap benar) c.menaiki kenderaan Pendidikan Islam 78 .1.2.1.0)Akhlak (PI 4. (PI 4.W.5)Melakukan pergerakan solat dengan betul mengikut tertib dengan bimbingan. iaitu sabar.bapa saudara (Abu Talib) (PI 3.W. solat lima waktu.5)Melafazkan doa .A.1. a.1) Mengetahui Sirah Rasullullah S.2) Melakukan amalan seharian mengikut adab seperti melafazkan doa.ibu (Aminah) .penerang hati .A.3. .bapa (PI 3.datuk (Abdul Muttalib) .1)Menyebut nama Rasullullah S. .4)Menyatakan bilangan rakaat solat lima waktu.W. Amanah b.bapa (Abdullah) .1)Melafazkan .A.Hamdalah (PI 4.A.Bercakap benar .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 2.Sabar .2. rajin.A. Fatonah (bijaksana) (PI 4.Rajin (PI 4.4)Menceritakan peristiwa kelahiran Rasullullah S. (PI 3.2)Menyebut nama ahli keluarga baginda yang terdekat.W.A.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 4.selepas makan/minum (PI 4.2.2.selepas makan/minum (PI 4.sebelum makan/minum .7)Melafazkan doa sebelum dan selepas makan (PI 4.2)Menyatakan adab dengan bimbingan : .2.semasa makan/minum .guru .masuk tandas .masuk tandas .sebelum makan/minum .8)Membezakan makanan : .baik dan berkhasiat (thoyyiban) (PI 4.2.10)Melafazkan doa masuk dan keluar tandas (PI 4.4)Menyatakan adab: .11)Menyatakan adab menghormati: .2.6)Menyatakan adab : .rakan sebaya Pendidikan Islam 79 .9) Menyatakan adab : .menghormati ibu bapa (PI 4.semasa makan/minum .2.2.keluar tandas (PI 4.halal dan haram .3)Menyatakan adab dengan bimbingan: .2.ibu bapa .keluar tandas (PI 4.2.ahli keluarga .

Quran Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 5.1.2.2)Mengetahui huruf jawi (PI 5.2.6)Mengenal pasti bentuk huruf (PI 5.0)Asas Bahasa Al Quran dan Tulisan Jawi (PI 5. wau dan ya (PI 5.1.4)Mengenal pasti setiap huruf jawi.3)Mengenal pasti bentuk huruf jawi.1)Menyebut huruf-huruf jawi dengan bimbingan. (PI 5.1.2)Mengenal bentuk huruf hijjaiyah hijaiyah (PI 5.Anggota badan (PI 5.5)Menyebut huruf hijjaiyah. (PI 5.8)Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa AlQuran dengan sebutan yang betul.1.5)Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal Alif.2. .7)Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan – baris atas (fathah) – baris bawah (Kasrah) – Baris hadapan (Dhommah) (PI 5.2. (PI 5.1.2.Nombor 1 hingga 10 .2)Menyebut huruf-huruf jawi (PI 5.1. Pendidikan Islam 80 .1.1) Mengetahui bahasa Al. bimbingan.Nombor 1 hingga 10 (PI 5.1.3)Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan – baris atas (fathah) (PI 5.1)Menyebut huruf hijjaiyah dengan (PI 5. .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PI 5.4)Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa AlQuran dengan sebutan yang betul.

Al Ikhlas (PI 5.6)Membunyikan huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal Alif.An Nas .3.3) Menghafaz beberapa surah dari juzu’Amma Pendidikan Islam 81 .Al Ikhlas .Quran di bawah: .2)Menghafaz surah Al.1)Menghafaz surah Al. wau dan ya.3.Quran : . (PI 5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 5.Al Falaq (PI 5.Al Fatihah .Al Fatihah .2.

SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN MORAL Pendidikan Moral 83 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN.

menghormati.1.4) Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 1.3) Menyatakan Tuhan adalah pencipta alam. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah dengan bimbingan.1.1.2) Membezakan ciptaan Tuhan dan rekaan manusia. toleransi. penghargaan dan sumbangan yang diterima.0) (PM 1. keadilan. (PM 3. (PM 1. (PM 2. (PM 4.2) Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid dengan bimbingan. SIKAP DAN NILAI .1. keberanian. (PM 3. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah.1) Menyatakan bahawa Kepercayaan Mengetahui dan manusia adalah ciptaan Tuhan.1.1) Memberi bantuan kepada ahli ahli keluarga. berterima kasih. warga keluarga dan warga sekolah. warga sekolah dan orang lain. kejujuran.1) Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran kelas. (PM 3.0) (PM 4. (PM 1.1.1. berdisiplin. kasih sayang. kerajinan. kepada Tuhan menghormati kepercayaan pelbagai kaum.1) Menjaga kebersihan. (PM Hati 2.2) Memberi bantuan kepada ahli keluarga.1) Mengucapkan terima kasih Berterima Kasih sikap berterima kasih.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KURIKULUM KEROHANIAN. (PM 3.0) Baik (PM 2.1. Pendidikan Moral 84 .1) Membantu (PM 2. hemah tinggi serta kesederhanaan.3) Menjaga kebersihan. (PM 3.PENDIDIKAN MORAL (PM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Kerohanian. kerjasama.0) Bertanggungjawab (PM 3.1) (PM 1. Sikap dan Nilai. murid boleh mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan. bantuan yang diterima.2) Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan.1.1) Mengamalkan (PM 4. (PM 4. baik hati. bertanggungjawab. berdikari. khasnya komponen Pendidikan Moral.1. secara lisan atau bukan lisan atas . sekolah dan orang lain.1.

2) Menghormati (PM 6. (PM 6. (PM 6.3) Menyatakan sebab mengapa perlu hormat kepada ahli keluarga.3) Menunjukkan cara menghormati orang dewasa.1) Menghormati (PM 6. (PM 5.1. (PM 5.0) Hormat (PM 6.1. (PM 6. (PM 6.1.2.1) Menunjukkan taat dan hormat -menghormati anggota keluarga.2.1) Beradab (PM 5. (PM 6.5) Menyatakan cara-cara bertingkah laku sopan.1.2) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa dengan bimbingan.1) Menunjukkan tingkah laku tinggi sopan dalam pergaulan yang bersopan dalam pergaulan seharian seharian.1.1.2. Pendidikan Moral 85 .1. setempat.3) Menunjukkan tingkah laku yang bersopan dalam pergaulan seharian. kepada ahli keluarga. (PM 5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 5.0) Hemah (PM 5.1. dengan bimbingan (PM 5. (PM 6. rakan dan dan masyarakat masyarakat setempat dengan bimbingan.1) Menunjukkan cara orang dewasa.4) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa.4) Melafazkan tutur kata yang bersopan.2.2) Melafazkan tutur kata yang bersopan dengan bimbingan. rakan menghormati orang dewasa. (PM 6.2) Menyatakan dan menunjukkan taat dan hormat kepada ahli keluarga. rakan dan masyarakat setempat.

1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 7.1) Menyayangi (PM 7.1.1. orang di sekeliling. (PM 7. (PM 7.1.1.1. (PM 10.1) Mengamalkan sikap adil sikap adil dalam dengan bimbingan guru dalam sesuatu perlakuan seharian. (PM 10. (PM 7. (PM 9. sekolah.4) Berani bercakap dengan yakin menggunakan ayat yang mudah. (PM 9.1. (PM 9.1.0) Sayang Kasih (PM 7. (PM Keadilan 8. (PM 7. (PM 7.1) Mengamalkan (PM 8. keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan. guru. . (PM 9.5) Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga.6) Menyata dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri. (PM 10.1.7) Mengenali keistimewaan diri dan menunjukkan bakat. keluarga dan disayangi.2) Mengamalkan sikap adil dalam sesuatu aktiviti seperti permainan.1.1) Mengenal sikap jujur melalui Kejujuran Mengamalkan sikap simulasi dan cerita.0) (PM 8.1.1.2) Berani bertutur menggunakan ayat yang mudah.1.3) Menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri. rakan dan melakukan kesalahan.1) (PM 10. (PM 8.2) Memohon maaf apabila keluarga.1. Pendidikan Moral 86 .4) Menyatakan sebab perlunya menyayangi keluarga. (PM 7.1. keluarga dan orang di sekelilingnya.3) Mengenal pasti tindakan yang jujur dalam cerita yang didengar.1) Bercerita tentang orang yang diri.1) Berani mencuba sesuatu Keberanian dengan yakin di tugasan yang baru.1) Berinteraksi (PM 9.1.2) Bercerita tentang kebaikan ahli keluarga.3) Berani melibatkan diri dalam aktiviti. jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli (PM 10.1.4) Mengamalkan sifat jujur pada diri dan rakan.0) (PM 10. aktiviti seperti permainan.0) (PM 9.

(PM 12.5) Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga.1) Kerjasama Mengamalkan sikap kerjasama dengan rakan. (PM 12.1.2) Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan.1.1.1.2) Menjayakan aktiviti secara berkumpulan.3) Menyatakan faedah bekerja secara kumpulan.1. (PM 12. (PM 11.1.1. rakan dan guru. jiran dan masyarakat setempat.1) Mengamalkan sikap berjimat Kesederhanaan Mengamalkan sikap cermat dalam penggunaan barang berjimat cermat dalam keperluan dengan bimbingan guru. (PM Kerajinan 11. Pendidikan Moral 87 .1) Melakukan aktiviti secara berkumpulan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 10.2) Mengamalkan sifat rajin dalam pengurusan diri dan menjalankan tugasan.1) Mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan harian. (PM 12.0) (PM 12.1) (PM 13. jiran dan masyarakat setempat. (PM 13. penggunaan barang keperluan. (PM 11.0) (PM 13. (PM 12.0) (PM 11.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dengan rakan.1.4) Menyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat secara kumpulan.1. (PM 13. (PM 12.1) Menunjukkan sifat rajin dalam pengurusan diri.1.

2) Menguruskan diri sendiri dengan bantuan. tidak kira semasa pengajaran dan pembelajaran. rehat dan semasa makan.2. tanpa bantuan.2) Mematuhi arahan yang ditentukan di kelas atau di sekolah.0) (PM 16.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 14.1. (PM 16.1) Berdisiplin Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas. (PM Toleransi 14.1. (PM 16.1) Bersedia menunggu giliran. (PM 14.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa menjalankan aktiviti kumpulan.2. (PM 14.1. rutin pagi.2) Mengamalkan sikap tolak menggunakan barang dan peralatan di ansur dengan rakan dalam situasi dalam kelas.1. Pendidikan Moral 88 . Nota: Pendidikan Moral diterapkan sepanjang masa murid berada dalam prasekolah. Pendidikan Moral tidak semestinya diwujudkan sebagai aktiviti yang khas.1) Mengamalkan sikap berdikari dalam pengurusan diri.1.1) Saling berkongsi dalam (PM 14.1) Mematuhi arahan guru. (PM 15.1) Menguruskan diri sendiri (PM 15.2) Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya. (PM 16.3) Mematuhi arahan guru atau ketua kumpulan. (PM 14. tertentu.1) Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuan seharian. (PM 16.1.0) (PM 14. (PM 16.4) Mematuhi peraturan kelas.2.0) (PM 15. (PM Berdikari 15.1.

8. Berterima kasih o Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa. Keadilan o Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah. 7. Bertanggungjawab o Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. Kasih sayang o Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. 5.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Senarai Nilai Moral dan Penerangannya: 1. Keberanian o Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah. 6. Baik Hati o Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas. sumbangan atau pemberian. 4. Hormat-menghormati o Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan. 9. Hemah tinggi o Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian. Pendidikan Moral 89 . 3. 2. Kepercayaan kepada Tuhan o Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan agama masingmasing selaras dengan prinsip Rukun Negara.

Kerjasama o Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama. Toleransi o Kesanggupan bertolak ansur. Pendidikan Moral 90 . 15. 13.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 10. Berdisiplin o Mengikut arahan guru dan peraturan yang ditetapkan serta boleh melengkapkan tugas yang diberi. 12. 11. besikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan. Kerajinan o Usaha yang berterusan. Berdikari o Kebolehan untuk mengurus diri dan menjalankan tugas yang diberikan. 16. bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara. sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup. 14. Kejujuran o Bercakap benar. Kesederhanaan o Besikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KETRAMPILAN DIRI PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI Perkembangan Sosio emosi 91 .

3. (PSE 1. murid akan lebih mengenali emosi sendiri dan emosi orang lain. (PSE 1.1. lukisan.1) Menceritakan dengan bimbingan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira. Mengurus Emosi Sendiri.2.1. (PSE 1.3. sedih. sedih. (PSE 1.2) Mengurus emosi sendiri.2) Menerima pandangan dan membaca emosi orang lain. marah. (PSE 1.2) Mengenal pasti dengan bimbingan tindakan alternatif untuk mengurus emosi. (PSE 1. berkebolehan untuk mengawal emosi sendiri. (PSE 1.4) Mengenal pasti tindakan alternatif untuk mengurus emosi. (PSE 1. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 1.0) (PSE 1. tingkahlaku.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG: KETRAMPILAN – PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) Selepas melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tunjang Ketrampilan – Perkembangan Sosioemosi.3) Menyatakan sesuatu yang disukai dan yang tidak disukai.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira. (PSE 1.1.2. (PSE1. marah. takut dan marah.2. takut dan marah. (PSE 1.1) Menerima pandangan dan membaca emosi orang lain dengan bimbingan. sedih. sedih.3) Mengenali emosi orang lain.1.2) Mengenal pasti jenis-jenis emosi gembira. takut.1. takut. Perkembangan Sosio emosi 92 .4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan. tingkahlaku.1) Mengenali Mengenali dan emosi sendiri.6) Menyatakan emosi mengikut situasi. (PSE 1. (PSE 1. murid lebih berkeyakinan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Di samping itu. lukisan.2. mempunyai konsep kendiri yang positif.1. (PSE 1.1) Menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan.

belas kasihan . (PSE 2.empati (PSE 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 1. (PSE 2.2)Menunjukkan kepuasan terhadap pencapaian kendiri.sabar .kecindan Perkembangan Sosio emosi 93 . (PSE 2. (PSE 2.2.1)Bersikap positif tentang kebolehan kendiri.0) Mencapai Emosi yang Positif (PSE 2.1.1.2. (PSE 2. (PSE 1.2)Membina semangat dan sikap yang positif.1) Menunjukkan sifat positif seperti: .sabar .berkeyakinan .tolong-menolong . (PSE 2.3) Menyatakan perasaan orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku.1.setia kawan .4) Menerangkan perbezaan emosi antara individu (PSE 2.berdikari .1)Membina konsep kendiri.kecindan .1.berkeyakinan .3.berdikari .4)Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan (limitation) kendiri.3.2) Menunjukkan semangat dan sifat positif seperti: .perpaduan/kekitaan .

perasaan dan pandangan orang lain.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain. (PSE 2.3.3.1.4)Menyatakan keperluan orang lain mengikut situasi dan bertindak sewajarnya.3)Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis. (PSE 3. (PSE 2.3.5)Bertanya dengan penuh keyakinan.1.3.3. menyanyi dan berlakon.2)Bertanya dengan yakin dengan bimbingan guru. (PSE 2. menyanyi dan berlakon dengan bimbingan guru. Perkembangan Sosio emosi 94 .0)Membina Kemahiran Sosial (PSE 3. (PSE 2. (PSE 3.8)Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis. (PSE 2.3.1)Menunjukkan kepekaan terhadap keperluan orang lain. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 2. (PSE 3.2)Mengawal emosi dalam situasi yang tidak menyenangkannya (frustration and disappointment).3)Membina keyakinan untuk berkomunikasi.2)Menyatakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkannya. (PSE 3. (PSE 2.4.4.1)Bertutur dengan yakin dengan bimbingan guru.3. (PSE 2.4. (PSE 2.1)Mengawal emosi dalam situasi yang tidak menyenangkannya dengan bimbingan guru (frustration and disappointment). (PSE 2.1)Memahami keperluan.1. (PSE 2. (PSE 2. (PSE 3.1.3)Menyatakan cara mengawal diri dalam situasi yang tidak menyenangkan.7)Bercerita dan memberi pendapat.4)Membina kebolehan mengawal diri.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PSE 2.4)Bertutur dengan penuh keyakinan.6)Berinteraksi dengan yakin.

6)Menyatakan kelainan dan kepelbagaian keperluan dalam masyarakat seperti makanan.2.3)Mematuhi etika sosial dalam perhubungan.3) Berkongsi barangan dan peralatan seperti permainan. (PSE 3.2. (PSE 3.2. (PSE 3.1) Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah dengan bimbingan.5) Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah.2.. (PSE 3.7) Berkongsi idea. b.4) Menunjukkan kemahiran bagaimana untuk menyertai sesuatu permainan yang sedang berlaku degnan bimbingan (play entry).6) Menghormati hak orang lain seperti: a. (PSE 3. (PSE 3.2) Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi.2. c. Memulangkan barang selepas meminjam. barangan dan peralatan.2.1.7)Menceritakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkannya dan bertindak sewajarnya.1. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain. contohnya: .2) Bertolak ansur dan bekerjasama semasa menjalankan aktiviti. pakaian. tempat tinggal dan lain-lain. makanan.Berjabat tangan dan bertanya khabar (PSE 3. (PSE 3. (PSE 3. (PSE 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 3.8)Berkomunikasi secara adab dan tertib. (PSE 3.2. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam.8) Menunjukkan kemahiran play entry Perkembangan Sosio emosi 95 . (PSE 3.1.2.1.

(PSE 3. Nota: 1. Ia tidak semestinya diwujudkan sebagai aktiviti khas.2. (PSE 3.Menunjukkan kepuasan kepada pencapaian sendiri Seorang murid yang mempunyai kemahiran berkongsi dapat:  Bersikap sensitif terhadap keperluan orang lain  Menghormati hak orang lain  Menyertai aktiviti main (able to enter into play)  Menyelesaikan konflik antara rakan melalui kaedah seperti perundingan (negotiation).3.9) Menyesuaikan diri dengan keadaan atau situasi tertentu. Seorang murid yang mempunyai konsep diri yang positif dapat:: . Standard Pembelajaran dalam tunjang sosio emosi diterapkan sepanjang masa murid berada di kelas prasekolah.1)Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif dengan bimbingan.Bergaul dan berinteraksi dalam komuniti .10) Menepati masa dan janji.2. 3.2)Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif.Menerima kekuatan dan kekurangan sendiri .Bersikap positif dan yakin pada diri .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 3. Perkembangan Sosio emosi 96 .3. (PSE 3. (PSE 3.3) Menyelesaikan konflik yang berlaku semasa aktiviti kelas. 2.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN Fizikal dan Estetika 97 .

1.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk. (PFK1.3) Menggunakan tangan untuk meramas (mix).1.10) Menggunakan tangan untuk memintal. (PFK 1. murid boleh melakukan kemahiran motor halus dan asas kemahiran motor kasar dengan cara yang betul.12) Mengggunakan jari untuk menjentik.1) Menggunakan jari untuk mengoyak bebas. (PFK 1.1.1. (PFK1. (PFK 1. (PFK 1. (PFK 1.1.2) Menggunakan tangan untuk merenyuk(crush) kertas.1.9) Menggunakan jari untuk mengoyak bahan mengikut rupa bentuk.1.1. membina tabiat menjaga kebersihan fizikal diri dan kebersihan persekitaran serta menjaga keselamatan diri. (PFK1.4) Menggunakan tangan untuk menguli.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA – PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN (PFK) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika.8) Menggunting dengan cara yang betul. (PFK 1. (PFK 1. (PFK 1.6) Menggunakan jari untuk menggentel.1) Melakukan kemahiran motor halus.1. Fokus Standard Kandungan (PFK 1. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK1.7) Menggunakan jari untuk memicit.11) Menggunakan jari untuk merenjis.1.0) Perkembangan Motor Halus Fizikal dan Estetika 98 .13) Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol.1.1. (PFK 1.1.5) Menggunakan jari untuk mencubit. (PFK 1.1. (PFK 1. (PFK 1.14) Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek.1. khasnya komponen perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan.

14) Menyurih menggunakan templet atau objek.2.1) Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian. (PFK 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PFK 1.2. (PFK 1. (PFK 1. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 1. (PFK 1. (PFK 1.10) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan.2. (PFK 1.13) Memakai tali pinggang dengan bimbingan.3) Menggunakan tangan untuk menzip dengan bimbingan. gelas). baju.2. balang).12) Menuang air dari jug ke dalam bekas pelbagai bentuk (Contoh bekas: botol.11) Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali.2.2.2.2. (PFK1. (PFK 1. beg. besin.8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz (termasuk butang katup.2.4) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki.2) Menggunakan jari untuk membutang bersaiz besar.2. (PFK 1.6) Menuang air dari cawan besar ke dalam bekas besar (Contoh bekas: baldi.2.2.2) Melakukan kemahiran kordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor halus. (PFK 1. (PFK 1.5) Menggunakan jari untuk menguntai objek bersaiz besar dengan menggunakan tali besar. butang cangkuk). (PFK 1.2.7) Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk dengan bimbingan. (PFK 1.9) Menggunakan tangan untuk menzip seluar.2. Fizikal dan Estetika 99 . cawan.

1.1.1.3) Berjalan dan mengimbang badan di atas garisan atau tali di atas lantai. (PFK 2.9) Berjalan mengundur dengan lurus. (PFK 2.1. (PFK 2.4) Berlari dengan lakuan yang betul.5) Berlari bebas pelbagai arah.1.1.1) Berjalan dengan postur dan teknik yang betul.2) Berjalan ke hadapan.1. ke sisi ke kiri dan ke kanan.1.1) Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2.13) Berlari ke arah yang ditentukan. (PFK 2. (PFK 2.8) Naik dan turun tangga dengan berpegang kepada pemegang.1. (PFK 2.1. (PFK 2.17) Berketengteng dengan lakuan yang betul.16) Berjengket beberapa langkah ke arah tertentu.6) Merangkak dengan lakuan yang betul. (PFK 2. (PFK 2.7) Melompat dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan teknik yang betul. (PFK 2.1. (PFK 2.12) Berlari dengan lakuan yang betul dalam jarak tertentu. (PFK 2. (PFK 2.0) Perkembangan motor kasar Fizikal dan Estetika 100 .10) Berjalan dan mengimbang badan di atas bangku panjang yang rendah.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (PFK 2.1.1.14) Merangkak dengan lakuan yang betul di ruang tertentu. (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2.1. (PFK 2.1.1.15) Melompat pelbagai aras dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan lakuan yang betul.11) Berjalan dengan pundi kacang di atas kepala.

8) Berjengket setempat.2.20) Naik dan turun tangga. (PFK 2.18)Melompat dengan halangan pada aras yang rendah. (PFK 2. (PFK 2.1.6) Berbaring sambil angkat kaki. (PFK 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2.21) Berkawat kaki dengan lakuan yang betul.9) Melompat setempat. (PFK 2. (PFK 2.4) Menoleh kepala secara perlahan ke kiri dan ke kanan. (PFK 2.2) Duduk dengan postur yang betul. (PFK 2.2.2. Fizikal dan Estetika 101 . buaian dan lain-lain permainan luar). (PFK 2.1.1.19) Skip menggunakan lakuan yang betul.2) Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor.22) Membuat pergerakan menggunakan seluruh anggota badan (Contoh: bermain dengan gelungsur.7) Mengimbang badan dengan berdiri sebelah kaki. menarik tali dan lain-lain.3) Baring. menelentang dan meniarap dengan postur yang betul. (PFK 2.1) Membuat pergerakan tangan mengikut arahan seperti menghayun tangan.5) Membuat pergerakan tangan secara simulasi seperti menolak kotak.2.2.1.1.2. (PFK 2.2. (PFK 2. (PFK 2. jongkang-jongkit. (PFK 2.2.2.

(PFK 2.3.4) Melambung objek lembut dengan menggunakan satu tangan.3.3 )Membaling objek bersaiz besar dan lembut ke sasaran menggunakan dua belah tangan. (PFK 2.2.8) Menggolek objek ke sasaran. (PFK 2.3.3.3) Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan kemahiran motor kasar.10) Mendongak dan menunduk kepala secara perlahan.7) Melempar objek seperti gelung ke skital. (PFK 2. (PFK 2.1) Melambung objek lembut dengan menggunakan dua tangan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2.2) Menyambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan. (PFK 2.9) Melantun dan menangkap objek (contoh: bola besar) dengan kedua belah tangan.3.3. (PFK 2.5) Menyambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan.6) Membaling objek lembut ke sasaran menggunakan satu atau dua belah tangan.3. (PFK 2.3. Fizikal dan Estetika 102 . (PFK 2.3.3. (PFK2. (PFK 2.10) Membawa objek dalam sudu sambil berjalan.

2) Menggosok gigi dengan cara yang betul dengan bimbingan. (PFK 3. (PFK 3.2) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan dengan bimbingan.1) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri dengan bimbingan.5) Menggosok gigi dengan cara yang betul. (PFK 3.1. (PFK 4.1) Mengenal makanan yang berkhasiat.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 3. (PFK 3.7) Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi.1) Menjaga kebersihan.1.2.3) Mencuci tangan dengan cara yang betul.1.3) Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. (PFK 3.4) Menggunakan tandas dengan cara yang betul.6) Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri.1) Memakai pakaian yang bersih.2) Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat.2.4) Mengenal makanan yang rosak dan basi. (PFK 3.1.2) Menyatakan waktu makan.0) (PFK 3.2. karbohidrat) yang sesuai mengikut waktu makan. (PFK 4.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan. (PFK 3. (PFK 4.1. (PFK 3. Kesihatan Persekitaran (PFK 4.1.5)Menyatakan jenis makanan (protein. (PFK 3.2.1.2. (PFK 4.1. (PFK 3.1. (PFK 3.1) Menjaga (PFK 3. Fizikal dan Estetika 103 . (PF 3. Kesihatan Fizikal kebersihan diri.1. (PFK 3.0) (PFK 4.8) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri.1.4) Menjaga kebersihan pakaian.1.

8) Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki.7) Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih.9) Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan.1. cucuk besi ke dalam soket.1.1) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit dengan bimbingan guru (Contoh: menutup mulut bila bersin dan batuk).1) Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya.3) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan dengan bimbingan. (PFK 4.2.1) Mengenal objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di rumah dan sekolah.1. (PFK 4. rumah b. (PFK 4. sesuai dan kemas.1. (PFK 5.1. (PFK 4. (PFK 4.3) Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a. sekolah c. (PFK 4.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan.2) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit (Contoh: menutup mulut bila bersin dan batuk). taman permainan d. (PFK 4.2) Mengenal tingkah laku yang membahayakan berdasarkan cerita yang didengar seperti berlari dengan gunting. (PFK 5.1.0) Keselamatan (PFK 5.2. (PFK 5.1. (PFK 5.2) Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 4. tempat awam Fizikal dan Estetika 104 .1.

(PFK 5.2.2.2.1.7) Memberitahu orang dewasa apabila berlaku kecemasan. tempat dan situasi Fizikal dan Estetika 105 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 5.5) Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian.5) Menyebut nama sendiri.4) Mengenal pasti situasi yang membahayakan seperti lantai licin. nama ibu atau nama bapa. nama ibubapa. (PFK 5.8) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat. (PFK 5. (PFK 5.9) Menyatakan cara menghindari sumber. kebakaran.4) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat dengan bimbingan guru. lari dan memberitahu orang dewasa.3) Menjaga keselamatan diri dengan bimbingan.2.2. (PFK 5. (PFK 5. jalan raya.2) Mengamalkan langkah keselamatan diri. nama prasekolah.2. kecederaan atau penderaan.2. (PFK 5. lari dan memberitahu orang dewasa. (PFK 5.2.1. lokasi tempat tinggal dan nombor telefon keluarga.6) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit.2. banjir.1) Menyebut nama sendiri. (PFK 5.2) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan bimbingan guru dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit. (PFK 5. serta nama prasekolah. (PFK 5.

3. (PFK 5. alatan permainan d.3. tempat sunyi f. tempat awam (PFK 5.2.2.3.4) Mengetahui cara mengelak Contoh tindakan diri daripada orang yang tidak dikenali.3.7) Mengamalkan sikap asertif bila menghadapi situasi yang tidak selamat.3. payudara situasi yang tidak selamat. lari dan memberitahu orang dewasa bila Fizikal dan Estetika 106 . (PFK 5. asertif adalah mengatakan ’tidak’.8) Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali. dan mulut. (PFK 5. benda tajam c.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ yang membahayakan seperti: a. dubur. (PFK 5. (PFK 5. (PFK 5.3.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang merbahaya.3) Menjaga kehormatan diri. dengan bimbingan bila menghadapi punggung.3.5) Mengenal anggota sulit. (PFK 5.1) Mengenal anggota sulit dengan bimbingan guru.3) Mengamalkan sikap asertif faraj. melintas jalan raya e.10) Menjaga keselamatan diri. Nota: Anggota sulit yang dirujuk adalah: zakar. alatan elektrik b. (PFK 5.3. (PFK 5. (PFK 5.6) Mengenal dan menceritakan tentang contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat.2) Mengenal sentuhan yang selamat dan tidak selamat.

c. d. Melangkah dengan sebelah kaki. Kepala dan mata menghadap ke hadapan. Berjalan dengan lakuan yang betul a.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan menghadapi situasi yang tidak selamat. c. Berlari dengan lakuan yang betul. Skip dengan lakuan yang betul a. Menapak dan melompat dengan kaki yang sama. Semasa mendarat lutut fleksi untuk serap daya. Melompat dengan dua kaki dan mendarat juga dengan dua kaki. b. Mata dan kepala hendaklah sentiasa fokus ke hadapan. 4. c. Fizikal dan Estetika 107 . Berlari dengan tangan dihayun bertentangan dengan kaki. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ Nota: 1. Merangkak dengan lakuan yang betul Berketengteng (hop)dengan lakuan yang betul Melompat dengan lakuan yang betul. 6. Lutut diangkat separas pinggang. Langkah kaki hendaklah berselang seli dengan pergerakan hayunan tangan. Tangan dihayun untuk mendapatkan ketinggian dan jarak. Hujung jari kaki hendaklah sentiasa menghadap ke hadapan. b. 2. a. Berlari di atas bebola kaki. b. a. c. 5. 3. Ayun tangan ke hadapan dan belakang. b. diikuti melangkah dengan kaki yang sebelah lagi.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fizikal dan Estetika 108 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI Fizikal dan Estetika 109 .

Aktiviti seni merangkumi seni visual. murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran tentang bahan dan teknik dalam penghasilan karya seni. muzik dan pergerakan kreatif. secara khasnya komponen Perkembangan Kreativiti. Nota: Guru perlu memperkenalkan warna kepada murid dahulu.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA – KREATIVITI (KTI) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika.1. (KTI 1. rujuk Tunjang Sains dan Teknologi Fizikal dan Estetika 110 . berkebolehan menghasilkan karya kreatif secara bersendirian dan juga secara kumpulan serta berkebolehan untuk apresiasi seni. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1.1. (KTI 1.1.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus.1) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus dengan bimbingan guru.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya.0) pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni (Aplikasi seni). (KTI 1.1.1) Menggunakan 1.1. (KTI 1.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan. Seni Visual (KTI (KTI 1.

segiempat. (KTI 1. (KTI 1. (KTI 1.2.1) Menyurih(trace) rupa geometrik segitiga. Contoh: bunga.2. (KTI 1. awan. Nota: Guru perlu beri peluang kepada murid menzahirkan idea sendiri untuk berkarya Fizikal dan Estetika 111 . (Ekspresi kreatif). (KTI 1. bujur.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. (KTI 1.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. (KTI 1.13) Menghasilkan kraf traditional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai.2.2) Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya. bulat.5) Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti.2.2.2.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.2. segiempat. (KTI 1. (KTI 1.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. bulat.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1.3) Menghasilkan karya kreatif yang mudah melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.2.6) Melukis rupa geometrik iaitu segitiga.2.2. bujur.2.4) Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. (KTI 1.2.2) Melukis rupa organik (rupa yang tidak mempunyai garisan yang tepat dan selari). (KTI 1.2. (KTI 1.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik dalam membuat corak dan rekaan.

3. Fizikal dan Estetika 112 . (KTI 1.1.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. (KTI 1..2)Menyatakan pandangan secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan. (KT 2.3) Menyanyi lagu yang mudah mengikut tempo (iaitu: cepat dan lambat).7) Menyanyikan melodi.4) Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan jelas.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1. (KTI 1. (KTI 2.1.3)Menunjukkan penghargaan hasil kerja sendiri dan rakan seperti menyimpan hasil kerja sendiri .0)Muzik (KTI 2. Nota: Lagu yang dipilih perlulah sesuai dengan umur dan kematangan murid.1. (KTI 2. (KTI 1.1.3.3.10) Menyanyi dengan sebutan yang jelas.La) (KTI 2.1) Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi. (KTI 2.3.1.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).3.1) Menyanyikan melodi mudah (Contoh. (KTI 1. (KTI 2.1. (KTI 2.. (KTI 2.6)Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran dan alam semula jadi seperti tidak mengotorkan alam sekitar.3.5) Menyanyi lagu yang mudah dengan perasaan dan ekspresi.3)Menunjukkan apresiasi seni (KTI 2.3. (KTI 2. Hmm.2) Menyanyi lagu yang mudah dengan iringan muzik.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.1.9) Menyanyi lagu mengikut tempo.1. (KTI 2.7)Menghayati benda yang dilihat. (KTI 2. (KTI 1.1. disentuh dan didengar.1.1)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.5)Menyatakan pandangan secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan.1. (KTI 1.

irama. (KTI 2. (KTI 2.3.2.1) Mengecam bunyi perkusi dan menamakan jenis alat yang dibunyikan.3) Memainkan perkusi dengan iringan muzik dengan bimbingan.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi. kesan bunyi dll) (KTI 2.2.2.5) Memainkan perkusi dengan beat yang konstan.3. (KTI 2.6) Memainkan perkusi mengikut tempo (laju-lambat) (KTI 2.5) Menghasilkan bunyi untuk memberi kesan kepada situasi (contoh: cerita. (KTI 2. (Contoh: castenat.1.1) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi dengan bimbingan (penerokaan melibatkan bunyi.3.4) Memainkan alat improvisasi bagi menghasilkan muzik atau mengiringi nyanyian. (KTI 2.3) Mengambil bahagian dalam aktiviti penerokaan bunyi. (KTI 2.2. puisi) Nota: Bahan improvisasi bukan alat muzik tetapi menghasilan muzik. drum) (KTI 2.2.2) Mengambil bahagian dalam aktiviti memainkan perkusi.1. contohnya tempurung Fizikal dan Estetika 113 .2) Memainkan alat improvisasi bagi mengiringi nyanyian dengan bimbingan guru. (KTI 2. kerincing.4) Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai (kuat-lembut).2. (KIT 2. marakas.8) Memainkan perkusi mengiringi muzik. tepuk tangan. (hentak kaki. petik jari) (KTI 2.6) Menyanyi lagu yang mudah dengan gerakan. (KTI 2.2.3.13) Menyanyi dengan gerakan.7) Memainkan perkusi dengan iringan muzik. (KTI 2. (KTI 2. (KTI 2.3.2) Menghasilkan bunyi perkusi badan.

4. (KTI 2. (KTI 2.4) Menyatakan perasaan terhadap muzik yang didengar. (KTI 2.4.2) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik dengan bimbingan guru.4. gelung rotan. (KTI 2. alat bertali) dalam muzik yang diperdengarkan.4.bersemangat (KTI 2. (KTI 2. (KTI 2. (KTI 2.10) Bercerita(talk about) tentang muzik yang diperdengarkan. tali.4.3) Mengenal elemen muzik dengan bimbingan:  kuat – lembut (dinamik)  cepat – lambat (tempo)  tinggi – rendah (pic)  panjang – pendek (irama)  sedih – gembira – bersemangat (mud) (KTI 2.8) Mengenal elemen muzik:  kuat – lembut  cepat – lambat  tinggi – rendah  panjang – pendek  sedih – gembira . (KTI 2.4) Menunjukkan apresiasi Muzik Fizikal dan Estetika 114 .9) Mengenal elemen dan alat muzik(had kepada gendang.6) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang.4.1) Membuat gerakan anggota badan mengikut lirik lagu.4.4.4.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2.7) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik meggunakan alat seperti riben.4.

1. (KT 3.8) Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan. mozek. capan.3) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. masa dan tenaga. (KT 3. Fizikal dan Estetika 115 .5) Main peranan mengikut imaginasi.1. stesilan. Nota: 1. (KT 3. gosokan. resis.2) Berlakon dengan menggunakan props contoh scarf.6) Berlakon dengan menggunakan props. resis. puppet dengan bimbingan guru. kolaj. gurisan. (KT 3.11)Mengenali lagu dan muzik dari pelbagai budaya di Malaysia.1. percikan. Contoh aktiviti menggambar yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: lukisan. capan. montaj.4. gosokan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2.1.1)Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreatif.1. (KTI 3.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang.4) Mengenal tarian daripada pelbagai budaya Malaysia. catan.1. cetakan.1.1) Main peranan mengikut imaginasi dengan bimbingan. (KT 3.1. gurisan. cetakan. kolaj.0) Drama & Gerakan Kreatif (KTI 3. (KT 3. (KT 3. Nota:Guru perlu memberi peluang kepada murid untuk menunjukkan ekspresi diri menerusi pergerakan kreatif dan drama. masa dan tenaga dengan bimbingan. percikan. mozek. (KT 3. o Untuk murid 5+: lukisan. catan. pakaian seragam.

lukisan. renjisan. boneka. topeng mata. model. ikatan dan celupan. resis. cetakan. catan. lipatan dan guntingan. Contoh aktiviti bentuk binaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: mobail. origami Fizikal dan Estetika 116 . percikan. diorama. tiupan. renjisan. topeng muka. o Untuk murid 5+: mobail. kolaj. percikan. titisan. boneka. catan. capan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2. cetakan. capan. tiupan. model. o Untuk murid 5+: pualaman. stabail. lukisan. Contoh aktiviti membuat corak dan rekaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: ikatan dan celupan (tie and dye). titisan. kolaj 3. resis.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK Sains dan Teknologi 117 .

serta mempertingkatkan sikap ingin tahu. (ST 2.1.6) Memerhati dan mengenalpasti bentuk-bentuk di persekitaran.1.1.Awal Sains dan Awal Matematik. (ST 1.1) Mempamerkan sikap saintifik.5) Memerhati perubahan warnawarna di persekitaran (Contoh: perubahan warna daun pada musim berlainan. mempraktiskan penaakulan dalam penerokaan yang mudah.1. (ST 2. perubahan warna awan pada cuaca berlainan).0) Sikap saintifik Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 1.1. (ST 2.1. nipis). tebal.2) Menunjukkan sikap sistematik. tinggi. bertanggungjawab dengan bekerjasama.4) Memerhati dan bercerita secara verbal tentang pemerhatian yang telah dibuat. bekerjasama. (ST 2.8) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KURIKULUM: SAINS DAN TEKNOLOGI (ST) – AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Sains dan Teknolog i. (ST 2.1. (ST 2.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenal saiz (besar. (ST 2. (ST 2. Fokus Standard Kandungan (ST 1. rendah. (ST 1. mempraktiskan kemahiran proses sains asas.1) Memerhati and mengenal warna-warna di persekitaran.3) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz (besar dan kecil). (ST 2. murid boleh menjalankan penyiasatan mudah dengan bimbingan. kecil.1) Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran.1.0) Kemahiran Saintifik Sains dan Teknologi 118 . bertanggungjawab.1. pendek. bimbingan.2) Memerhati dan mengenal bentuk-bentuk di persekitaran dengan bimbingan. (ST 2.1) Menunjukkan sikap sistematik.1. panjang.

3) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: a. (ST 2. Bentuk (ST 2. buku).1. masin). (ST 2. (ST 2. lebih pendek). (ST 2. (ST 2. Saiz (besar dan kecil.3.3. panjang dan pendek) b. tapak kaki.2.2) Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai.1.2. pasir dan lumpur. Warna b.3) Membandingkan ketebalan objek (lebih tebal. (ST 2. (ST 2. batu dan pasir). Tekstur (licin dan kasar) c. lebih nipis).2) Membanding dan mengasingkan makanan mengikut rasa (manis.2. lebih ringan).2. (ST 2. pasir basah dan pasir kering. straw. masam.2) Membandingkan berat objek (lebih berat. (ST 2.3.1) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: a. Berat (berat dan ringan) Sains dan Teknologi 119 .9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan.3) Membanding dan mengelaskan objek.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objekobjek yang diperhatikan (Contoh objekobjek: butang yang berlainan corak.1) Membandingkan panjang objek (lebih panjang.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2.4) Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai (Contoh unit bukan piawai: jengkal.

5) Mengasingkan makanan mengikut rasa (manis. kenderaan mengikut bilangan roda).8) Membanding dan mengumpulkan objek mengikut ciri yang dikenalpasti (Contoh objek: pakaian seragam mengikut jenis pekerjaan. masin.3. pakaian tradisional mengikut kaum. ikan kering.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2. Sains dan Teknologi 120 . bulat kecil) (ST 2. (Contoh objek: belacan. tawar). (ST 2.3.3. masam.3. Warna dan bentuk b. (ST 2. (ST 2.6) Mengumpulkan objek-objek mengikut bau. Saiz dan bentuk (Contoh: segitiga hijau.4) Mengumpulkan objek-objek yang mempunyai dua ciri yang sama: a. pahit. daun pandan). sabun.3.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan.

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2. tangan). tumit. siku. bibir. dahi.2) Membuat ramalan apa yang cuaca (Contoh: bila kelihatan awan akan berlaku berdasarkan pengalaman mendung.5) Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara handson. hari akan hujan). betis. gigi.1) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian yang mudah seperti:  Menyejukkan minuman yang panas (ST 2. (ST 2.1) Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan. mata. dagu. (ST 2. lepas (Contoh aktiviti: Objek mana yang akan tenggelam dan timbul. kening. bahu. Sains dan Teknologi 121 .1) Membuat ramalan tentang (ST 2. mulut. paha. (ST 3. kaki. (Contoh aktiviti:  Mengeringkan baju yang basah  Membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya  Membersihkan air yang kotor menggunakan pasir). (ST 3. Bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat). kuku).2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian. rambut.0) Menyiasat Alam Hidupan (ST 3. telinga.4.5.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan (lidah. pipi. perut. (ST 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 2.5. hidung. dada.4. lutut.1. Nota: Membuat ramalan adalah menggunakan bukti dan pengalaman yang lepas untuk menyatakan apa yang mungkin berlaku.4) Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas. pusat. jari.1) Mengenalpasti bahagian tubuh badan utama (kepala.1.

(ST 3. warna b. pendengaran c.3.2) Meneroka alam sekitar menggunakan organ deria.3.3) Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan iaitu daun. hidu (ST 3.2. (ST 3. saiz c. urat daun (ST 3. pendengaran c. warna. tekstur d. (ST 3. bunga.1) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbimbing: a.2.3.2) Membandingkan bunga berdasarkan ciri berikut: a. bau (ST 3. penglihatan b. sentuhan d. bentuk e.3. saiz c.1.1) Membandingkan daun berdasarkan ciri berikut: a. penglihatan b. lidah. buah serta pertumbuhan anak benih. bentuk b. warna b.3) Mengenal pasti organ deria (mata. hidung.5) Memerhati dan mengumpulkan daun daripada persekitaran sekolah dan kediaman mengikut ciri berikut: a. saiz c.6) Memerhati dan mengumpulkan bunga daripada persekitaran sekolah dan kediaman mereka mengikut ciri berikut: a.3.2) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka: a. (ST 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Nota: Murid tidak perlu mengeja nama bahagian badan yang disenaraikan. hidu (ST 3. kulit) dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini. saiz Sains dan Teknologi 122 .3) Memerhati dan bercerita tentang sayur-sayuran dan buah-buahan yang biasa dijumpai. (ST 3. sentuhan d. telinga. warna b. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 3.

4. burung-pokok).1) Menamakan haiwan yang biasa dijumpai (dalam kehidupan harian.9) Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak benih dari segi ketinggian dan pertambahan daun dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 3. (ST 3.4.4.5) Mengecam tempat tinggal haiwan (Contoh: kucing-rumah. ayamreban.3.4) Menjalankan penerokaan ke atas ciri. katak-air dan darat. yang sebenar) (ST 3. warna daun b. lembu-padang.2) Mengecam bunyi haiwan yang biasa dijumpai. cara pergerakan.4. (ST 3. habitat. (ST 3. kitaran hidup haiwan jinak yang biasa dijumpai. kerbausawah.3.3) Memerhati dan meniru pergerakan haiwan (Contoh pergerakan: (ST 3. ikan-air. ditayangkan melalui program television dll).4) Memerhati dan bercerita (Nota: Perekodan boleh dibuat melalui dengan bimbingan tentang percambahan lukisan dan bukan menggunakan bunga biji benih dan pertumbuhan anak benih. (ST 3.4.3.4) Memerhati ikan dalam akuarium dan menceritakan tentang saiz dan warna ikan. Sains dan Teknologi 123 .7) Memerhati dan mengumpulkan sayur-sayuran mengikut ciri berikut: a. dijumpa dalam buku.8) Memerhati dan mengumpulkan buah-buahan yang biasa dijumpai mengikut ciri warna dan berbiji (ST 3.3. itik-kolam. berbiji (ST 3. jenis makanan. (ST 3.

(ST 4. Nota: Perekodan boleh dilakukan dalam bentuk gambar atau lukisan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ terbang. melompat.1. pasir tidak larut dalam air) (ST 4. haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan).2) Memerhati proses perubahan keadaan air daripada ais kepada air dan wap air. (ST 4.6) Mengumpulkan haiwan menyusur. (ST 4. berenang).1.1.1. (ST 3.4. (ST 4. merangkak.3) Mengasingkan bahan kepada yang boleh larut dalam air dan yang tidak boleh larut dalam air (Contoh: garam dan gula larut dalam air.4.4) Mengasingkan bahan kepada yang boleh menyerap air dan yang tidak boleh menyerap air (Contoh: kapas menyerap air. kertas meyerap air. Sains dan Teknologi 124 .4. (ST 3.7) Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan utamanya (Contohnya: haiwan yang makan daging. berjalan.1. (ST 4. kepingan plastik tidak menyerap air).1) Meneroka sifat umum bahan.5) Menjalankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas objek. mengikut habitatnya.0) Menyiasat Alam Bahan (ST 4.1) Memerhati dan mengumpulkan objek kepada yang tenggelam dan timbul.8) Memerhati dan menceritakan kitaran hidup haiwan yang biasa dijumpai. (ST 3.

(ST 5.1.1.1.6) Menjalankan penyiasatan terbimbing tindakan magnet ke atas magnet lain. permukaan yang licin dengan permukaan yang kasar).1) Menghasilkan bayang-bayang menggunakan pelbagai objek.1. cuaca berangin dan hari hendak hujan). (ST 5.1.2) Memerhati dan menceritakan bentuk dan warna awan pada cuaca yang berbeza (Contoh: awan pada hari panas.1) Meneroka fenomena alam yang biasa dijumpai seperti cuaca. (ST 5. (ST 5. (ST 5. (ST 5. Sains dan Teknologi 125 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 4. pelangi dan bayangbayang.7) Membanding dan membezakan tekstur bahan (Contoh: pasir kering dengan pasir basah.3) Membandingkan aktiviti yang biasa dijalankan dalam cuaca yang berbeza. cuaca mendung. (ST 5.5) Memerhati dan merekod bayang-bayang objek pada waktu berbeza dalam sehari.1.0) Menyiasat Alam Fizikal (ST 5.1. (ST 4.6) Membandingkan panjang bayang-bayang setiap murid pada masa yang sama.4) Menjalankan aktivtiti membentuk pelangi.1.

(ST 6.1) Memadankan objek 1:1. (ST 6. (ST 6.2.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak. kasut dengan sarung kaki. (ST 6. Pendek ke panjang c. (ST 6.1.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring.1.3) Membuat seriasi mengikut satu ciri.3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 6. (ST 6. Nipis ke tebal dan sebaliknya Sains dan Teknologi 126 .1.0) Pengalaman Pranombor Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 6. Rendah ke tinggi d. tidak sama. lebih atau kurang.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. (ST 6. sarung tangan.2) Membandingkan kuantiti objek. (matching equal and unequal groups) . sama b.1) Menyusun objek mengikut kriteria berikut: a. Kecil ke besar b.1) Memadankan objek berpasangan yang sama seperti kasut.

1.4.4) Melengkapkan corak berulang yang diberi.4.8) Menulis nombor 1-10 mengikut cara yang betul.0) Konsep Nombor (ST 7.1. (ST 6. (ST 6.1) Memahami nombor 1-10 (ST 7.2) Meniru corak berulang menggunakan objek seperti blok.4.7) Membilang secara menaik 110 dan menurun 10 -1.10.4) Menggunakan bentuk seperti titik untuk mewakili bilangan objek. Sains dan Teknologi 127 . (ST 7.5) Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya.3) Mengecam corak berulang di persekitaran dengan bimbingan. (ST 7.3) Membilang objek 1 .1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 6.1) Menyebut nama nombor 1 hingga10 (rote counting).1. (ST 6. (ST 7.1. (ST 7.1. (Contoh: 2 – dua) (ST 7.1. manik.4.4.2) Memadankan angka 1 hingga 10 dengan nama nombor secara lisan.1.4) Mengecam corak berulang dan membina pola.6) Menyurih angka 1-10.5) Memadankan angka 1 -10 dengan bilangan objek yang betul.1) Mengecam corak berulang di (ST 6. (ST 7. (ST 7. (ST 7. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 6. persekitaran.

4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (ST 7.1) Menulis angka sifar.3.3) Menulis 10-20. (ST 7.1) Membilang terus dari 10 hingga ke 20 (counting on) (ST 7.0) Operasi Nombor (ST 8.3.4) Memahami siri 20.10 dengan 11 (11 adalah 1 lebih daripada 10) .2) Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor sehingga nilai 10 (Counting all and Counting on) Sains dan Teknologi 128 .1) Memahami operasi tambah dalam lingkungan 10.2) Menyebut sifar.2. 40 dan 50. (ST 8.3) Mengetahui maksud sifar (Sifar adalah kosong/tiada nilai).1. (ST 7. (ST 8. (ST 7.2) Membandingkan: . (ST 8.1) Menyatakan hasil tambah dua himpunan objek.1) Membilang sepuluh sepuluh. 30. (ST 7.1.3.2.2. (Nota: Operasi tambah adalah gabungan dua set objek) (ST 7.3) Memahami nombor 10-20.2) Mengetahui sifar Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 7. (ST 7.12 dengan 13 (13 adalah 1 lebih daripada 12) dan seterusnya (ST 7.

2) Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10.1.1.5) Menyatakan ayat matematik operasi tambah secara lisan. (ST 8. (Contoh: Dua ekor ikan ditambah dengan dua ekor ikan lagi menjadi empat ekor ikan).1.6) Menyelesaikan masalah operasi tambah menggunakan objek konkrit (solve number stories). (ST 8.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 8.1.2) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tolak. (Contoh ayat matematik: (2+2=4) dibaca sebagai dua tambah dua sama dengan empat) (ST 8.1.4) Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tambah (+) dan sama dengan (=). (ST 8.2. (ST 8.7) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tambah dalam bahasa harian dengan bimbingan guru. (ST 8. (ST 8.1)Mengeluarkan objek dari himpunan dan membilang baki. Contoh: Ambil dua gula-gula daripada Sains dan Teknologi 129 .3) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tambah.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ empat gula-gula tinggal dua gula-gula. Contoh: Ayat Matematik (4-2=2) dibaca sebagai empat tolak dua sama dengan dua.2.5) Menyelesaikan masalah operasi tolak menggunakan objek konkrit.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli. (ST 9.6) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tolak dalam bahasa harian. (ST 8.2. Sains dan Teknologi 130 .2) Menyusun nilai wang mengikut tertib/urutan.1. (ST 8. (ST 9.2.4) Menyatakan ayat matematik operasi tolak secara lisan. (ST 9.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (ST 9. (solve number stories) (ST 8.1) Mengecam duit yang berlainan nilai.1.0) Nilai wang (ST 9.2.3)Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tolak (-) dan sama dengan (=). (ST 8.1.

4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan (Contoh: Isnin. (ST 11. segi empat yang terdapat di persekitaran. (ST 10.1. petang.1.2. (ST 11. belakang.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun.0) Konsep Waktu (ST 10.2) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (pagi.1.2.1) Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian. (ST 11.1.1. luar. Sains dan Teknologi 131 . bulat. (ST 10. (ST 11. (ST 10.0) Bentuk dan Ruang (ST 11. dalam).Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 10.3) Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah. (ST 11.2) Mengetahui bentuk yang biasa dijumpai di persekitaran. segi empat tepat dan segi empat sama. Selasa).1.1) Menyusun peristiwa mengikut urutan masa.1.2) Mengenalpasti anggota badan kiri dan kanan.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang (depan.2.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (Contoh: jam 7 pagi. (ST 11. (ST 10. bulat. bawah. atas. jam 12 tengah hari).1. (ST 10. (ST 11.1) Mengecam bentuk segitiga. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok.3 )Meletakkan objek pada kedudukan yang diarahkan. malam).1) Mengetahui kedudukan objek dalam ruang.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam.1. (ST 11. (ST 10.2) Mengecam bentuk segitiga.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 12.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh.0) Penggunaan ICT (ST 13.2) Membuat pelbagai binaan menggunakan pelbagai bahan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaanya (Contoh bahan: blok.1) Mengenalpasti bahagianbahagian komputer (monitor.1.2) Menghidupkan komputer (switch ON) dan menutup komputer (switch OFF. unit sistem).1) Membina satu lingkungan yang lengkap. tetikus.1. papan kekunci.3) Menggunakan tetikus untuk klik dan dwi klik (double click).1) Membina penghubung antara dua objek/binaan dan memberi alasan mengapa penghubung itu dipilih (ST 12.1) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan binaannya dengan bimbingan.2.1. (ST 13.4) Bersikap positif dalam Sains dan Teknologi 132 .1) Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika.3. (ST 13. (ST 12.1) Membina penghubung antara dua objek.1. (ST 13.1. (ST 12.3) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri.3. (ST 12. pasir). (ST 12. shut down) menggunakan urutan yang betul dengan bimbingan guru. (ST 13.0) Pembinaan(const ruction) (ST 12.3. (ST 12. (ST 13. (ST 12.2) Membina lingkungan.

(ST 13.2. (ST 13. (ST 13. iaitu nama o Contoh: 1 dibaca sebagai satu.3. (ST 13.3) Menggunakan ICT untuk meningkatkan pembelajaran.1) Menggunakan perisian melukis dan mewarna untuk membuat gambar menggunakan bentuk asas dan warna.) Menggunakan CD dan VCD untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran. 2 dibaca sebagai dua d) Nombor: berapa banyak Sains dan Teknologi 133 . nombor 2 adalah tempat kedua b) Kardinal.2)Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT yang sesuai. tertib o Contoh: Nombor 1 adalah tempat pertama.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ menggunakan ICT. Nota: 1) Konsep nombor mempunyai tiga aspek: a) Ordinal. (ST 13. iaitu nilai o Contoh: 2 adalah lebih besar daripada 1 c) Nominal. iaitu kedudukan.1.5) Bekerjasama dengan kawan dalam bilik darjah semasa menggunakan komputer.

2. tiga Sains dan Teknologi 134 .3 b. a.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2) Perbezaaan antara angka dan nombor. dua. Nama nombor: satu. Angka adalah simbol. 1.

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEMANUSIAAN Kemanusiaan 135 .

2.2.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEMANUSIAAN (KM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tunjang Kemanusian. (KM 1.2) Menceritakan tentang diri sendiri (contoh: nama. (KM 1. Pada masa yang sama murid akan lebih memahami budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia dan seterusnya melibatkan diri dalam aktiviti dan perayaan komuniti pelbagai kaum. jantina. murid akan lebih memahami diri sendiri.1. Kemanusiaan 136 . (KM 1.1) Menyatakan kebolehan diri sendiri dengan bimbingan.2) Menyatakan kebolehan diri sendiri.0) Saya (KM 1. umur. hubungan antara diri dengan keluarga. (KM 1.1) Mengetahui tentang latar belakang/ sejarah diri sendiri Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 1.3) Menceritakan pertumbuhan dan keperluan diri sejak lahir. (KM 1. Nota: Guru perlu memberi sokongan moral kepada murid untuk mengurangkan kesan negatif yang mungkin timbul hasil perbincangan kekurangan diri sendiri.1) Menceritakan tentang diri sendiri dengan bimbingan (contoh: nama. umur. komuniti dan alam semula jadi.1. rakan. bangsa.3) Mengenal kekurangan diri sendiri.2. jantina).1.2) Mengetahui kebolehan diri (KM 1. Murid juga akan menyedari tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini dan seterusnya melaksanakan tanggungjawab ini. hobi). Fokus Standard Kandungan Diri (KM 1.

2) Bercerita tentang rakan.1. (KM 3.0) Saya dan Rakan (KM 3.1.2) Bercerita tentang rumah kediaman sendiri. (KM 1.1) Bercerita dengan bimbingan tentang rakan. bapa. adik beradik). (KM 4.1) Menyebut nama sekolah dengan bimbingan. (KM 4.0) Saya (KM 4. (KM 2.3) Mengetahui hak diri sendiri Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 1. (KM 2. ibu.2) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas dengan bimbingan.1.0) Saya (KM 2.1) Mengetahui tentang rakan.3) Menyatakan tanggungjawab diri sebagai seorang murid.1) Bercerita dengan bimbingan tentang rumah kediaman sendiri. (KM 2.2. (KM 3.1) Mengetahui keluarga terdekat dan Keluarga (datuk.3. (KM 2.1) Mengetahui sekolah saya dan Sekolah (KM 4. abang.4) Menyebut nama sekolah. (KM 2.2) Menyatakan hak kanakkanak. nenek. (KM 2.3. (KM 4.1.3) Menceritakan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga (ikut situasi keluarga). (KM 3. Kemanusiaan 137 .2) Menceritakan salasilah keluarga terdekat.1. ibu. bapa.1. (KM 2.2. adik.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (KM 1.1. (KM 1. nenek.1.1) Menyebut gelaran ahli keluarga terdekat iaitu: datuk. kakak.3.2) Mengetahui rumah kediaman diri. anak dan rakan.1) Menyatakan hak kanak-kanak dengan bimbingan.5) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas. (KM 4.1.

(KM 5.2. (KM 5.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 4. Hari Gawai.0) Saya (KM 5. Hari Keamatan.2.1) Menyatakan kaum dalam masyarakat setempat. Krismas) (KM 5.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya. (KM 5.1.3. (KM 4. (KM 5.  Menjaga kebersihan sekolah.3) Menyatakan faedah berkawan. Deepavali.1.3) Menyambut perayaan mengikut kaum di masyarakat Malaysia.1.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.1.3.1.3.2) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat dengan bimbingan.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas.1) Mengamalkan dan Komuniti semangat bermasyarakat (KM 5.1.4) Bergaul mesra dan tolong menolong.2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.1) Menyatakan perayaan yang terdapat di Malaysia (Contoh: Hari Raya. (KM 5. (KM 5. (KM 5.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat. (KM 5.2) Mengenali ahli komuniti.  Menjaga kebersihan sekolah. (KM 5. Kemanusiaan 138 .1.1) Bergaul mesra dan tolong menolong dengan bimbingan. (KM 5. (KM 5.3) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya.2) Menyatakan kaum di Malaysia. Tahun Baru Cina.

1. (KM 6.3. air terjun. (KM 6.3) Bercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada pelbagai vahan kegunaan manusia (Contoh: daun mengkuang. (KM 6. Kemanusiaan 139 .1) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air dan matahari kepada kehidupan manusia. taman.2.4) Menjauhi diri daripada tempat-tempat yang telah tercemar.3. (KM 6. (KM 6.2) Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air. sungai. (KM 6.3) Menjaga alam sekitar.1.3) Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai.4) Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti:  Pertumbuhan dan pereputan pokok.2.3) Bercerita tentang kepentingan menjaga alam sekitar. daun pisang.  Perubahan cuaca (KM 6.2) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air. (KM 6. hutan. (KM 6. udara dan matahari kepada hidupan di dunia. ladang.1.1.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 6. (KM 6. (KM 6.0) Saya (KM 6. (KM 6.2) Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar.3.1) Melahirkan perasaan terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan.1) Menghayati dan Alam Sekitar keindahan alam sekitar. angin.2.1) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam dengan bimbingan (Contoh: menanam bunga). haiwan. kelapa).

2) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi dengan bimbingan guru.2.9) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi. (KM 7.1.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 6. (KM 6.8) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam (Contoh: bina taman).4) Mengenal alat muzik tradisional pelbagai kaum.3.3.7) Menjalankan aktiviti kitar semula.2) Menghayati lagu dan muzik pelbagai kaum Malaysia. (KM 6.3.3 )Menyanyikan lagu kanakkanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia. (KM 7.5)Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia.1) Menyanyikan lagu kanakkanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia (lagu dengan lirik yang mudah) (KM 7. (KM 6.2.1) Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia di persekitaran. (KM 6. Kemanusiaan 140 . (KM 6. (KM 7.2) Bercerita tentang pakaian pelbagai kaum dalam masyarakat Malaysia.3.2) Melibatkan diri dalam tarian tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 7.3.2.1.2.6) Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar. (KM 7.3. (KM 7. (KM 7.1) Mengenal dan Warisan pakaian tradisional masyarakat Budaya Malaysia.0) Saya (KM 7.

2) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di masyarakat Malaysia.3. (yang mudah) (KM 7.4.6. (KM 7.2) Bermain permainan tradisional masyarakat pelbagai kaum masyarakat Malaysia.1) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraftangan dan peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. lempeng pisang. (KM 7.5.4) Mengenal seni dan kraf tradisional pelbagai kaum Malaysia.7. (KM 7.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum masyarakat Malaysia.1) Mengecam makanan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 7.5) Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaum Malaysia. jemput-jemput pisang.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 7.2) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraftangan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.5. (KM 7.7. (KM 7. (KM 7. (KM 7.4.2.6.7) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum Malaysia.3) Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum Malaysia. (KM 7. (KM 7.3) Mencuba cara makan pelbagai kaum.6.1) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di komuniti setempat.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 7. popiah.6) Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum Malaysia. (KM 7.1) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya masyarakat Malaysia di persekitaran. (yang mudah) (KM 7.2) Menyediakan makanan tradisional (Contoh: onde-onde. (KM 7. (KM 7. dumpling). Kemanusiaan 141 .3. cucur udang.1) Bermain permainan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.

8) Menyatakan nama negeri sendiri. (KM 8.1. (KM 8. (KM 8.1.1.1.2) Mengecam bendera Malaysia.1. (KM 8.1.1. (KM 8. (KM 8.3) Menamakan bendera Malaysia. (KM 8. (KM 8.9) Mengecam bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri.1) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dengan bimbingan.1.12) Menyanyikan lagu kebangsaan.5) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri dengan bimbingan. (KM 8.4) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri dengan bimbingan.0) Saya (KM 8. (KM 8. (KM 8.6) Menamakan lagu kebangsaan Malaysia dengan bimbingan.1) dan Negara Menghormati lambang kebangsaan Malaysia dan negeri.11) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri. (KM 8.1.1.1.10) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri.7) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dunia.1.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 8. Kemanusiaan 142 . (KM 8.1.1.14) Menamakan bunga kebangsaan Malaysia.13) Menyanyikan lagu negeri. (KM 8.

(KM 8.4) Menyambut Hari Kemerdekaan.1) Mengenal pemimpin negara (DYMM Yang DiPertuan Agung.4.5.5. (KM 8. (KM 8.2) Menamakan Bapa Kemerdekaan.4.1) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti:  Tandas lelaki dan perempuan (KM 8.3) Mengetahui simbol awam.3) Menyatakan tarikh Hari Kemerdekaan. (KM 8.2.4) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.2) Mengenal pemimpin negara dan negeri.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Fokus Standard Kandungan (KM 8. (KM 8. (KM 8. (KM 8. Perdana Menteri) dengan bimbingan.5) Mengetahui keistimewaan negara.3) Bercerita tentang mercu tanda negara.2. Kemanusiaan 143 .4) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia.2) Menghormati pemimpin.5. (KM 8. (KM 8.3.1) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia dengan bimbingan. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 8.2) Bercerita tentang kebanggaan negara. (KM 8.4.3.1) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.2) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti:  Tempat pembuangan sampah  Tanda lalulintas  Tempat untuk orang cacat (KM 8.5.4. (KM 8. (KM 8.

batu giling. Contoh tempat bersejarah Malaysia: Tugu Negara. suranggani. pok amai amai. gong. kipas padi. Contoh alat muzik tradisional pelbagai kaum Malaysia: kompang. Pemimpin negara dan negeri merujuk kepada: Yang Di Pertuan Agung. 5. Muzium. Parlimen. Pak Pandir. 2. 4. Contoh tindakan menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri: berdiri tegak semasa lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan. Contoh tindakan menghormati bendera kebangsaan: jangan memijak bendera. belanga tanah. Contoh peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia: lesung. memandang ke arah bendera bila lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan. angklung.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Nota: 1. 6. table dan simbal. Pelbagai kaum di Malaysia merujuk kepada semua kaum di Semenanjung Malaysia. Contoh mercu tanda negara: Menara Kuala Lumpur. 8. Bawang Putih Bawang Merah. Menteri Besar/Ketua Menteri di negeri sendiri. 10. kukur kelapa. 3. Contoh lagu kanak-kanak pelbagai kaum masyarakat Malaysia: jong-jong inai. Kemanusiaan 144 . serunai. nyiru. gendang. Sarawak dan Labuan. dan juga lagu kaum lain di Malaysia. Sultan/Raja/Tuan Yg Terutama Negeri. periuk tanah. Sabah. kisar. 9. Menara Berkembar. Si Tanggang. simpan bendera dengan cara yang betul. 7. Contoh cerita rakyat pelbagai kaum: Sang kancil. Perdana Menteri.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BAHAGIAN B MODUL BERTEMA Modul Bertema 145 .

Jadual 1: Cadangan Tema dan Subtema Bil. Standard Pembelajaran ini dipetik daripada Bahagian A dokumen kurikulum ini. drama. Guru boleh menggubal kurikulum tema dan subtema lain yang sesuai untuk murid.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Modul Bertema Bahagian B dokumen Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KSPK) memaparkan cadangan tema dan subtema serta cadangan aktiviti yang sesuai untuk setiap subtema. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tema Minggu Orientasi Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Hidupan Alam Hidupan Subtema Miggu Orientasi Perihal Diri Saya Anggota Badan Saya Keluarga Saya Sekolah Saya Kawan Saya Jiran Saya Kebersihan Keselamatan Diri Rumah Saya Emosi Diri Makanan Air Pasir Pakaian dan Aksesori Peralatan Haiwan Tumbuh-tumbuhan Modul Bertema 146 . Setiap modul subtema sebaik-baiknya merangkumi standard pembelajaran daripada pelbagai tunjang. matematik. Tema dan subtema yang disenaraikan dalam bahagian ini merupakan cadangan yang boleh diubahsuai oleh guru. Unsur bahasa. gerakan dan nilai murni sebaik-baiknya diserapkan ke dalam setiap modul bertema. muzik. Standard Pembelajaran yang berkenaan dengan subtema ini juga disenaraikan. seni.

19 20 21 22 23 24 25 26 27 Tema Alam Sekitar Alam Fizikal Dunia Teknologi Dunia Teknologi Dunia Teknologi Negara saya Negara Saya Negara Saya Negara Saya Subtema Sayangi Alam Sekitar Cuaca Kenderaan Kemudahan Awam Pembinaan(construction) Perayaan di Malaysia Kemerdekaan Negara Lagu dan Muzik Tradisional Seni.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bil. Kraf dan Peralatan Tradisional Modul Bertema 147 .

umur.2) Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan.takut dan marah.1. bangsa. hobi). jantina.1. (Melodi : Happy Birthday)      Bercerita tentang diri sendiri. Perkembangan Fizikal dan Estetika (PFK 1.takut dan marah Permainan mimik muka Penerokaan  Membawa pelajar melawat ke persekitaran sekolah.6) Mendengar ucap selamat dan memberi respons secara bertatasusila.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.sedih. Selamat pagi .2 8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz. Pendidikan Moral (PM 4. Main peranan memberi ucapan terima kasih kepada guru dan rakan-rakan.1. Selamat pagi cikgu. penghargaan dan sumbangan yang diterima. BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI 1 Minggu Orientasi Minggu Orientasi Bahasa dan Komunikasi  Menyanyikan lagu ucapan selamat Cth: Selamat pagi cikgu.2) Menceritakan tentang diri sendiri (contoh: nama. Keterampilan Diri (PSE 1.butang cangkuk). Sains dan Teknologi (ST 1. Bersoaljawab dengan murid berdasarkan gambar.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 2: Cadangan Aktiviti dan Standard Pembelajaran yang berkaitan dengan setiap Tema dan Subtema CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 1. Selamat pagi cikgu. Kemanusiaan (KM 1. Berlakon mengikut emosi -gembira . (termasuk butang katup.1. Selamat pagi . bekerjasama dan bertanggungjawab.2) Menunjukkan sikap sistematik.sedih. Perkembangan Fizikal  Pertandingan membutang pakaian Modul Bertema 148 .

1. (KM 1. sedih.2.3.3) Menyatakan tanggungjawab diri sebagai seorang murid. Main peranan memberi bantuan kepada ahli keluarga. Contoh: memulangkan barang yang dijumpai Membaca buku cerita tentang pemupukan nilai murni dalam diri kanak-kanak. Main peranan sebagai ibu dan anak.hobi. jantina. keistimewaan.3) Menceritakan pertumbuhan dan keperluan diri sejak lahir. Meneka perasaan berdasarkan gambar mimik muka Main peranan dalam pelbagai situasi yang menunjukkan sikap jujur.2.2) Menceritakan tentang diri sendiri(contoh : nama.      Modul Bertema 149 .umur.1.2) Menyatakan kebolehan diri sendiri. (KM 1.2.3) Mengenal kekurangan diri sendiri. hobi).2) Menyatakan hak kanak-kanak. kekurangan diri sendiri dan mencadangkan cara mengatasi kelemahan kendiri.1) Menyatakan kebolehan diri sendiri dengan bimbingan. anak dan rakan. Keterampilan Diri (PSE 1. teacher‟ 2 Diri Saya Perihal Diri Saya Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang perihal diri (keluarga. (KM 1. rakan-rakan dan orang lain Kemanusiaan (KM 1.makanan kegemaran)  Bersoaljawab tentang kebolehan.1. (KM 1.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira. (KM 1. takut dan marah.3. bangsa. (KM 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Muzik dan Pergerakan  Sing a simple song – „Good morning.

2) Memberi bantuan kepada ahli keluarga. Bersoaljawab tentang aktiviti yang dilakukan pada hari semalam.4) Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan. Muzik. warga sekolah dan orang lain.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan. (PSE 2.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri.hari ini dan esok.3) Menunjukkan cara menghormati orang dewasa.sedih. Kemas sekali. (PSE 1.4) Mengenal pasti tindakan alternatif untuk mengurus emosi.1. Begini caranya memakai baju. lukisan. (Melodi: This is the way)  Permainan `Pukul Berapa Datuk Harimau‟ Modul Bertema 150 ..2. Pergerakan dan Permainan  Menyanyi lagu ”Begini caranya memakai baju” Memakai baju.1. (PSE 2.1. Menyusun kad pertumbuhan (bayi. (PM 6.kanakkanak dan dewasa) Menunjukkan bakat sendiri melalui pelbagai aktiviti seperti nyanyian. membaca dan lain-lain. Bercerita tentang hobi masa lapang  Seni Visual dan Kraf  Mencari dan menampal gambar berkaitan dengan aktiviti kegemaran sendiri. rakan dan masyarakat setempat.6) Menyatakan emosi mengikut situasi. (PSE 1.1.2.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PSE 1. (PSE 1.    Melengkapkan puzzle gambar-gambar emosi. tingkahlaku. sukan.1. Pendidikan Moral (PM 2. lukisan.takut dan marah.2.memakai baju..

Menyanyikan lagu bertemakan nilai-nilai murni. Jaga kebersihan (Modul: This is the way)   Modul Bertema 151 . Nyanyian lagu `Tujuh Hari Dalam Seminggu‟ Contoh: Rajin Adik Rajin Nyanyian lagu tentang makanan kegemaran Contoh : Hey Nasi Goreng Nyanyian lagu menjaga kebersihan diri Contoh: Beginilah cara membasuh muka. (Contoh: Isnin. (PM 10.2) Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan.4) Mengamalkan sifat jujur pada diri dan rakan-rakan (PM 15. Selasa) (ST 10. Membasuh muka.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti(Contoh: jam 7 pagi. Sains dan Teknologi (ST 10. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok.4) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam.1. Kreativiti (KT 2. membasuh muka.7) Menyanyikan melodi. Beginilah cara membasuh muka.1.1.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun.2.1.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PM 6.1. (ST 10. m j12 tengah hari).1.1. (ST 10.3) Mengenal pasti tindakan yang jujur dalam cerita yang didengar (PM 10.1.

8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2. (BM 3. (KT 3. Modul Bertema 152 . (KT 3.5) Main peranan mengikut imaginasi.5.1. (KTI 2.1.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.9) Menyanyi lagu mengikut tempo.1.4.1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.7.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.6) Berlakon dengan menggunakan props.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1. (BM 2. (BM 3. (BM 2. (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.

(PFK 1. 3 Diri Saya Badan Saya Seni Visual dan Kraf  Melengkapkan gambar suai pasang bahagian tubuh badan manusia.mata bulatan besar – kepala    Modul Bertema 153 . pendengaran c. (PFK 1.1.5) Menggunakan jari untuk mencubit. Menggunting kertas warna yang telah dilakarkan dengan bentuk berikut untuk membentuk muka.2) Mengenalpasti anggota badan kiri dan kanan. betis. (ST 3.1. telinga. siku.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3.4) Menggunakan tangan untuk menguli. kening.1.mulut bulatan kecil . segitiga .   Menguli doh untuk membentuk model muka yang lengkap Mencubit kertas yang telah direndam di dalam air dan menampal kertas tersebut pada belon yang telah ditiup untuk menghasilkan topeng muka. pusat.2) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka: a. pipi.3) Mengenal pasti organ deria. dahi. Menggentel kertas tisu untuk menghasilkan gambar wajah dengan teknik kolaj. dagu.1. bibir. Melakar bentuk tubuh badan rakan yang berbaring di atas kertas mahjung. bahu.6) Menggunakan jari untuk menggentel. kulit dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini. kuku. (ST 11.2.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan iaitu: lidah. (ST 3. hidung. peha. tumit.hidung bujur . penglihatan b. hidu Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 1.1. mata. perut.  Membentuk tubuh badan manusia menggunakan doh yang berbeza warna untuk anggota bahagian kiri dan kanan.1. dada. lidah. sentuhan d. lutut.

1.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik.6) Menggunakan jari untuk menggentel.5) Menggosok gigi dengan cara yang betul.1.4. (genggam jari 2 kali) Kalau anda gembira genggam jari.4) Menggunakan tangan untuk menguli. (PFK 1. (PFK1.1.7) Menggunakan jari untuk memicit.5) Menggunakan jari untuk mencubit. (PFK 1.6) Menggerakkan anggota badan Melakar bentuk tapak tangan dan mewarnakannya. Kreativiti (KTI 2.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk.1.melompat sambil menepuk tangan Kesihatan  Menggosok gigi dengan cara yang betul.melompat setempat . Modul Bertema 154 . Perkembangan Fizikal  Menggerakkan anggota badan dalam aktiviti senamrobik.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).  Mengikut arahan guru untuk membuat pergerakan berikut: . Muzik dan Pergerakan  Nyanyi lagu ‟Kalau Anda Gembira‟ Kalau anda gembira genggam jari. (KTI 2.1. (KTI 2.melompat 3 kali . (KTI 2.1. (genggam jari 2 kali) Kalau anda gembira katakan pada saya.1.4. (PFK 1.1.4. (KTI 2. (PFK1. Kalau anda gembira genggam jari.4) Menyatakan perasaan terhadap muzik yang didengar. Menggunting gambar manusia beranggota lengkap daripada kertas majalah dan menampalnya secara bertindih-tindih di atas kertas lukisan untuk menghasilkan montaj.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 3.

2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. kelingking ) Menyanyi lagu.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. gelung rotan. (BM 2. (Tukar lirik dengan nama-nama jari yang lain: telunjuk. Satu jari tap.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (KT 3. Lagu: Jari Tap. masa dan tenaga. (BM 3.  Modul Bertema 155 . ‘Anggota Badan’ Tangan ku di kepala.7) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik meggunakan alat seperti riben. (BM 2. (BM 3. Satu jari tap.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. tunjuk bawah. Tap. tengah. tali. satu jari. Apa khabar hari ini.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Ku letakkan di pinggang. ( jari kanan ) Sini saya. manis. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.7. (genggam jari 2 kali) (Ulang dengan lain-lain perkataan)  Menyanyi lagu Jari. sembunyi. ( Ulang lagi lagu ini dengan menggantikan nombor hingga 5 )  Menyanyi lagu.1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Tap Satu jari. sini saya.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (KTI 2.Tap sambil membilang jari tangan dengan kiraan 1-5 secara menaik dan menurun.4. tap.tap.11.1. Tunjuk atas.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. tap.1. Dan juga di bahu. Ku rapatkan di sisi.tap.5. Tap. mana ibu. Sembunyi. ‘Mana Ibu’ Mana ibu. Apa khabar hari ini.4. (BM 2.

Membaca buku tentang bahagian badan. Bersoaljawab tentang alatan menggosok gigi. Ku angkat tanganku. hidung.la.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2.2. Penerokaan  Melawat dan meneroka persekitaran sekolah menggunakan organ deria dan merekod hasil lawatan dalam borang merekod yang disediakan. Tepuk tangan gembira.  Menyanyi sambil membuat gerakan Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang fungsi organ deria dan menampal gambar organ deria seperti mata. Menulis angka 1-5 satu persatu dengan betul di belakang kawan. La.la.     Menyalin perkataan nama-nama bahagian badan di dalam lembaran kerja.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4. Modul Bertema 156 .la.la. telinga dan lidah pada carta gambar wajah yang kosong.la.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.la. jemari ku menari. (BM 4.

   Menyentuh dan menyebut anggota wuduk masing-masing. petik jari.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Murid meneka bunyi yang dibuat oleh guru seperti bunyi tepuk tangan. hentak kaki dan ketuk meja.telinga dan muka.Sentuh telinga kiri Modul Bertema 157 . kuku.Angkat tangan kanan . Pendidikan Islam  Melihat dan mengenal anggota wuduk dengan menggunakan kad gambar. Permainan  Pertandingan siapa cepat dalam mengikut arahan guru untuk melakukan gerakan seperti berikut : Contoh: . Melihat carta 7 langkah mencuci tangan yang betul Bersoaljawab tentang cara menjaga kebersihan tubuh badan yang lain seperti rambut. gigi.

„Sayang Keluarga‟. Membaca buku atau menonton video yang bertemakan keluarga.2) Bercerita tentang rumah kediaman sendiri.6) Menyata dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri.1.3) Menceritakan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga(ikut situasi keluarga).1.1.2) Menyatakan dan menunjukkan taat 4 Diri Saya Keluarga Saya Seni Visual dan Kraf  Melengkapkan rajah salasilah keluarga terdekat dengan gambar sebenar.5) Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga.2.5) Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga. rakan dan guru. Mewarnakan gambar yang menunjukkan sikap hormatkan ahli keluarga Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu. Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang peranan dan tanggungjawab ahli keluarga. (KM 2. Pendidikan Moral (PM 7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 2.   Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga. (KM 2.  Modul Bertema 158 .2) Bercerita tentang kebaikan ahli keluarga (PM 6.1. (PM 7.   Melukis gambar rumah dan menceritakan tentang rumah tersebut.4) Menyatakan sebab perlunya menyayangi keluarga.1.1. (PM 7. keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan. (PM 7. (PM 10.1.2) Menceritakan salasilah keluarga terdekat. berbincang tentang sebabnya perlu menyayangi keluarga dan bagaimana menunjukkan sifat kasih sayang kepada ahli keluarga Membina buku skrap yang menunjukkan suasana atau situasi berkasih sayang di dalam ahli keluarga.1.

1. Kreativiti (KTI 1. (BM 2. Main peranan tentang sesuatu situasi yang melibatkan ahli keluarga dan memerlukan watak yang bercakap benar.4.5.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus.1. Bercerita tentang kebaikan setiap ahli keluarga terutamanya ibu dan bapa. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.11.7. Mendengar cerita tentang akibat daripada bercakap bohong.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1.     Modul Bertema 159 .4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 3. Bercerita menggunakan kad situasi yang melibatkan ahli keluarga seperti bersalam dengan ibu bapa ketika hendak ke sekolah.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Bersoaljawab tentang mengapa perlu sayang dan hormat kepada ahli keluarga.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN dan hormat kepada ahli keluarga. (BM 2. (BM 2. (KTI 1. makan bersama-sama ahli keluarga dan lain-lain lagi. (BM 3.

6) Memerhati dan mengenal bentukbentuk di persekitaran (ST 11.2. tengahari .1.2.1.1. luar. Bermain blok secara berkumpulan dan bekerjasama menghasilkan binaan bangunan. Selasa) (ST 10.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan. dalam.1. belakang.   Permainan mencari benda tersembunyi.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun (ST 11.  Main peranan (cikgu-murid) secara berkumpulan. (BM 4. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang: depan.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Sains dan Teknologi (ST 10. bulat.2.2) Mengecam bentuk segitiga.(Contoh: jam 7 pagi. (ST 2. 5 Diri Saya Sekolah Saya Permainan  Permainan menggunakan waktu.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam. Modul Bertema 160 . segiempat tepat dan segiempat sama. apa yang dilakukan waktu pagi. Bermain di taman permainan prasekolah Pertandingan mencuci pinggan dan cawan selepas makan.1.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti. bawah. (Isnin. (ST 10.   Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang aktiviti rutin yang dilakukan di sekolah seharian.petang dan malam.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4. jam 12 tengah hari) (ST 10. atas.

coklat. lebih nipis).5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. hitam. Bersoaljawab tentang peraturan di dalam kelas dan mengetahui peranan setiap murid.2) Membuat pelbagai binaan ( menggunakan bahan seperti blok. Bermain teka nama alatan yang terdapat di dalam kelas. ungu. Menyusun buku dan mengemas pusat pembelajaran. bulat. Mengenalpasti huruf vokal yang terdapat pada nama rakan.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh (ST 2.2.3) Membandingkan ketebalan objek (lebih tebal.3.2. hijau. (KTI 1. kuning. (ST 12. Membuat giliran murid yang bertugas membantu menyediakan peralatan di meja makan.2. Main peranan ketika ingin meminjam barang daripada kawan. jingga.2) Membandingkan berat objek (lebih berat.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA    CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2. pasir ) mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya.2. Kreativiti (KTI 1.6) Melukis rupa geometri iaitu segitiga. putih.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. bujur.1. lebih ringan).3. (ST 2.5) Memerhati warna-warna di persekitaran dan mengenalpasti warna merah.1. Melakonkan situasi datang dan pulang dari sekolah. biru. merah jambu. Menyebut nama guru. Berbual tentang gambar mengenai        Modul Bertema 161 . (ST 12. (KTI 1. Membaca buku cerita kisah teladan berkaitan dengan menepati masa ke sekolah. segiempat.

(BM 2.1.4. padang. (KM 4. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Kemanusiaan (KM 4. Penerokaan dan Lawatan  Mengecam warna-warna yang terdapat pada mural di sekitar sekolah .1. ketebalan dan berat barangan dalam kelas. Melawat dan membersihkan taman bunga Lawatan ke sekitar sekolah dan mengenalpasti bentuk-bentuk yang terdapat pada persekitaran.5.1.  Meletakkan barangan ke tempat asalnya.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1. (KM 4. bilik guru.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.1. Memperkenalkan lagu sekolah dan menyanyi dengan sebutan yang jelas.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.  Menjaga kebersihan sekolah. (BM 2.4) Menyebut nama sekolah. rekod dalam bentuk lukisan.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai kecederaan murid di sekolah. Melawat sekitar sekolah dan menyatakan dengan jelas nama / alamat sekolah secara lisan. (BM 2.2. Nyanyian lagu ‟Selamat Pagi Cikgu‟ Modul Bertema 162 .    Membandingkan saiz.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti:  Mematuhi peraturan kelas.5) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas. perpustakaan )   Muzik dan Pergerakan    Menyanyi lagu 7 hari seminggu. Lawatan ke sekitar sekolah ( pejabat. kantin.

Melukis bentuk-bentuk geometri dan menggabungkannya menjadi sebuah bangunan. (BM 3.1.2. Seni dan Kraf  Membuat binaan bangunan menggunakan blok kayu    Mewarna gambar pemandangan sekolah dengan teliti dan kemas . (BM 4. Melakar peta kedudukan sekolah menggunakan krayon.7) Membilang secara menaik 1-10 dan menurun 10-1 Modul Bertema 163 . Sains dan Teknologi (ST 7.11.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.     6 Diri Saya Kawan Saya Seni dan Kraf  Memerhati rupa bentuk muka rakan dan melukisnya. Sambung titiik-titik lakaran gambar bangunan sekolah. Membuat lipatan bentuk sekolah Membina pelbagai jenis bangunan yang berlainan saiz menggunakan kotak-kotak kecil.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3. Menggunting kertas manila menjadi bentuk bangunan sekolah.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 4.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.7.

 Modul Bertema 164 . bentuk muka dan ketinggian rakan dan menceritakan perbezaan itu.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2. Berbincang dengan rakan secara sopan dan menghormati pendapat orang lain semasa membuat perancangan membersihkan kelas/gotong royong.  Berbual berdasarkan gambar situasi menolong rakan yang di dalam kesusahan. (ST 3. bibir.2) Bercerita tentang rakan.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan. dagu. Membuat boneka kawan Muzik dan Pergerakan  Menyanyi sambil membuat pergerakan dalam kumpulan ( lagu kawan saya ) Penerokaaan  Memerhati perbezaan rambut.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan. (PSE 3.6) Menghormati hak orang lain seperti: a.1. bahu.1.5) Bertanya dengan penuh keyakinan. contohnya rakan yang mengalami kecederaan. dahi.1. (ST 2. b.1.3) Menyatakan faedah berkawan. Kemanusiaan (KM 3.1. siku.1.  Memerhati dan menamakan bahagian tubuh badan rakan seperti lidah. pipi.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek-objek yang diperhatikan. (KM 5. dan sebagainya.4) Bergaul mesra dan tolong menolong Perkembangan Sosioemosi (PSE 2.3. (KM 5. (PSE 3. Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab dengan rakan-rakan secara berkumpulan untuk mengetahui latar belakang mereka.1.2. kening. Memulangkan barang selepas meminjam.

1.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. Modul Bertema 165 . Kreativiti (KTI 1.2) Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN c.2. Permainan  Mencari rakan berdasarkan kad nama bergambar.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa manjalankan aktiviti kumpulan.2. Pendidikan Moral (PM 14.1) Saling berkongsi dalam mengguna kan barang dan peralatan di dalam kelas. Membaca buku tentang kawan.2.13) Menyanyi dengan gerakan. Memasak  Mari memasak : pertandingan menyediakan hidangan bersama rakan untuk minuman petang.2. (KTI 1.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif.1. (KTI 1.2.10) Menyanyi dengan sebutan yang jelas (KTI 2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam. (PM 14. (PM 14. (KTI 2.

1. Kemanusiaan (KM 5. (BM 3. (BM 3. (BM 2. Modul Bertema 166 .1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.7.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.5.3) Menyatakan faedah berkawan. (BM 2.1.2.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.4.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1. 7 Diri Saya Jiran Saya Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang jiran.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 4.

Melakonkan watak jiran pelbagai kaum dalam situasi gotong royong. Kuiz meneka pekerjaan jiran berpandukan lakonan secara berkumpulan. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain. (KM 5. kenduri.2) Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu. (PSE 3.1.4) Bergaul mesra dan tolong menolong.2. Memulangkan barang selepas meminjam.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA      CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 5. Pendidikan Moral (PM 14.2) Menyatakan kaum di Malaysia. Melafazkan pantun empat kerat berkaitan jiran.  Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan jiran.1. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam.2.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa manjalankan aktiviti kumpulan. (KM 5. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Membina carta jiran mengikut kaum di persekitaran.2. menziarahi jiran yang sakit dengan bimbingan guru.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Seni dan Kraf  Melukis gambar tentang jiran. Lakonan / simulasi tentang aktiviti yang dilakukan bersama jiran. Perkembangan Sosioemosi (PSE 3.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat. c. Mendengar cerita berkaitan dengan jiran dan menceritakan semula cerita tersebut.6) Menghormati hak orang lain seperti: a. b.1.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain. Modul Bertema 167 .2. (PM 14.

1. (BM 4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.4. Modul Bertema 168 .2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2. Kreativiti (KTI 2. (BM 2. (BM 3.13) Menyanyi dengan gerakan.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (KTI 1.2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. (BM 3.2.5.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.1.11. (BM 4.

Membincangkan cara bagaimana untuk mengelakkan penyakit seperti menutup mulut apabila bersin atau batuk. (PFK 4.1.8) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri.1. (PFK 4.6) Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri. sesuai dan kemas. Modul Bertema 169 . (PFK 4.1.9) Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan.4) Menjaga kebersihan pakaian. (PFK 3.1. (PFK 4. (PFK 4. Bahasa dan Komunikasi  Menyambung cerita bagaimana menjaga kebersihan barangan sendiri seperti sapu tangan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 3.1. 8 Diri Saya Kebersihan Seni dan Kraf  Menyusun kad gambar cara membersih pakaian mengikut urutan dan melekatkannya atas kertas manila untuk dijadikan satu poster.7) Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan.1.8) Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan.2.   Melakonkan cara membersihkan pakaian dan peralatan dalam situasi yang sebenar.1. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi sambil membuat aksi bagaimana cara membersih peralatan peribadi.1. berus gigi. (PFK 4. (PFK 4. sikat.2) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit seperti menutup mulut bila bersin dan batuk.

Modul Bertema 170 .2. (BM 2.13) Menyanyi dengan gerakan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.1. (BM 2.4.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.5. (BM 4.7.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 3. (BM 3.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Kreativiti (KTI 2.11.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.

8) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat.2. kecederaan atau penderaan. alatan permainan    Lakonan secara berkumpulan pelbagai situasi yang bahaya.2. tempat dan situasi yang membahayakan seperti: a. (PFK 5. (PFK 5. benda tajam c.  Menjalankan simulasi keadaan kebakaran di sekolah dan tindakan yang harus dilakukan. (PFK 5. Membuat lakonan rakan yang cedera akibat terjatuh semasa bermain. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 5. nama prasekolah. Menunjukkan pelbagai gambar yang berkaitan dan minta murid mengasingkan  Modul Bertema 171 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1. 9 Diri Saya Keselamatan Diri Bahasa dan Komunikasi  Murid menyebut nama sendiri. nama ibubapa. nama ibubapa.2.2. taman permainan. minta murid memberi pandangan.2. (PFK 5. (PFK 5. Menonton cerita teladan yang berkaitan dengan menjaga keselamatan diri semasa di rumah.6) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit.5) Menyebut nama sendiri.10) Menjaga keselamatan diri. lokasi tempat tinggal (alamat) dan nombor telefon keluarga.7) Memberitahu orang dewasa apabila berlaku kecemasan.2.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. lari dan memberitahu orang dewasa. alatan elektrik b. lokasi tempat tinggal (alamat) dan nombor telefon keluarga secara bergilir-gilir. nama prasekolah.2. Cadangkan tindakan yang perlu diambil.9) Menyatakan cara menghindari sumber.

3.4) Mengenal pasti situasi yang membahayakan seperti lantai licin.   Simulasi keadaan kebakaran dan anggota penyelamat menjalankan tugas.1.6) Mengenal dan menceritakan tentang contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat.3) Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a. (PFK 5. (PFK 5.5) Mengenal anggota sulit. masuk hospital ) Menyatakan kepentingan menjaga bahagian sulit badan kita dan batasbatasnya antara lelaki dan perempuan Berbincang dengan murid tentang bahaya mengikut orang yang tidak dikenali dan cara mengelak daripada di dekati orang yang tidak dikenali. tempat awam (PFK 5. Bersoaljawab tentang kemalangan yang sering berlaku di rumah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN d. Mengumpul pelbagai gambar berkaitan situasi yang membahayakan diri dan membuat buku skrap mengikut kategori.2. berlaku kemalangan. tempat awam (PFK 5. Membimbing murid membaca keratan akhbar berkaitan isu-isu keselamatan      Modul Bertema 172 .3. Menyusun gambar mengikut urutan peristiwa dan menceritakan peristiwa itu (Contohnya: bermain di tepi jalan raya. (PFK 5. taman permainan d. sekolah c.7) Mengamalkan sikap asertif bila menghadapi situasi yang tidak selamat. rumah b.1.3. (PFK 5. tempat sunyi f. melintas jalan raya e. (PFK 5. benda / bahan yang bahaya dan tidak bahaya. banjir. sekolah dan taman permainan.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang merbahaya.3.8) Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali.

5) Main peranan mengikut imaginasi.1. (BM 2. (BM 2. Bawa murid ke dapur dan tunjuk cara  Modul Bertema 173 .3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. penderaan.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. Kreativiti (KTI 1. (PFK 5.1.1) Menceritakan perkara yang Amali  Mop lantai bilik air yang licin secara berkumpulan. (KT 3. Seni dan Kraf  Mewarna gambar pelbagai situasi berkaitan keselamatan  Membuat poster cegah kemalangan secara berkumpulan dan pamerkan di luar kelas.. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.6) Berlakon dengan menggunakan props. ( kes penculikan.2.5) Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian.4. kemalangan dan bencana alam ).lantai licin  Sila berbaris   (KT 3.1.1.2.  Menggunakan gunting dengan cara yang betul dalam aktiviti dengan bimbingan guru.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN kebakaran. (KTI 1.T ( Contoh: „berhati-hati di jalan raya’ ) Membuat kad besar tentang panduan keselamatan dan lekat di bahagian kelas  Mari bermain dengan selamat  Utamakan keselamatan  Awas. Cop simbol atau perkataan pada baju.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. jalan raya.

1.1. dalam. Merekabentuk pelbagai binaan bangunan. Sains Teknologi (ST 2. pisau atau benda lain yang tajam. (BM 3.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. atas. (ST 11. (ST 11.   Mengelas pelbagai rumah mengikut ciri seperti saiz.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. belakang.6) Memerhati dan mengenal bentukbentuk di persekitaran.2) Mengecam bentuk segitiga. (BM 2.  Muzik dan Pergerakan  Menyanyi dan melakukan pergerakan berdasarkan lagu yang berkaitan dengan keselamatan. (BM 4.  Menyanyi tanpa muzik lagu yang berkaitan dengan keselamatan 10 Diri Saya Rumah Saya Penerokaan  Pertandingan mencari bentuk-bentuk yang terdapat di persekitaran dan menghasilkan gambar rumah daripada bentuk-bentuk itu.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.  Menunjukkan kepada murid contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat menggunakan anak patung. Bawa murid ke taman permainan dan tunjukkan bahaya yang akan terjadi jika tidak mengambil langkah-langkah keselamatan. (BM 3. Modul Bertema 174 .7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.11. (BM 4. yang betul menghulur gunting.2.2. bawa.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang: depan. bulat.2. luar.7.5. warna. bentuk.

taman) (ST 2. Seni dan Kraf  Menghasilkan gambar rumah menggunakan bentuk.   Bahasa dan Komunikasi  Murid bercerita tentang rumah mereka.rendah. dapur. segiempat.1. (KTI 1. bilik tidur.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN segi empat tepat dan segi empat sama. bujur. .7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. bulat. .2. (KTI 1.bentuk geometrik iaitu segitiga.3.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz: besar. tinggi. segiempat.te + res. bujur.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. bulat.6) Melukis rupa geometrik iaitu segitiga. . pendek.ru + mah.  Pertandingan memadan suku kata untuk membentuk perkataan yang berkaitan dengan rumah.2) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri (menggunakan bahan seperti blok.  Melukis dan mewarnakan gambar ‟Rumah Idaman Saya‟ dan menceritakan tentang rumah idaman ini.1.nipis.3) Berbual menggunakan ayat yang Modul Bertema 175 .pa + pan.  Pertandingan membuat binaan rumah menggunakan blok atau bahan lain. Bahasa (BM 2. Membuat origamui ‟Rumah Idaman Saya‟ Murid membuat buku skrap tentang bahagian-bahagian rumah (Contohnya: bilik tetamu.3.2. bilik air. panjang.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh Kreativiti (KTI 1. (ST 12. (ST 12.2. kecil.tebal. pasir) dan menceritakan pembinaannya.

Rumah panjang 11 Diri Saya Emosi Diri Bahasa dan Komunikasi  Meneka aksi perasaan yang dilakukan oleh guru  Meneka aksi perasaan yang tunjukkan oleh Perkembangan Sosioemosi (PSE 1.2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.Rumah banglo .1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN mudah dengan sebutan yang betul.Rumah papan .2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4. (BM 3.2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.Rumah pangsa .4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4. (BM 3.7.2.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah Modul Bertema 176 . Pertandingan memadan gambar dan perkataan . (BM 4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.11. (BM 2.Rumah teres .6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.5. (BM 2.

1.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira. alat bertali) dalam muzik yang diperdengarkan.bersemangat (KTI 2. Modul Bertema 177 .  Menyebut perkataan yang lahir dari perasaan gembira. sedih. (KTI 2.9) Mengenal elemen dan alat muzik(had kepada gendang. sedih.3. (PSE 1.8) Mengenal elemen muzik:  kuat – lembut  cepat – lambat  tinggi – rendah  panjang – pendek  sedih – gembira .  Mendengar cerita berkaitan dengan emosi diri. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu yang berkaitan dengan emosi.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. takut dan marah.4.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan.2.2.4. lukisan dan tingkah laku. takut dan marah Kreativiti (KTI 1. (KTI 1. guru melalui kad gambar  Menggambarkan aksi perasaan gembira dan sedih  Menyatakan perkara yang boleh menimbulkan perasaan gembira. sedih. takut marah. Seni dan Kraf  Membuat boneka mudah dan gunakan boneka untuk menunjukkan emosi.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. (KTI 1.

5. (BM 3.2.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2.10) Bercerita(talk about) tentang muzik yang diperdengarkan.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2. (BM 3. Modul Bertema 178 . (BM 2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.7. (BM 2.4.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.4. (BM 4. (KTI 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.11.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1.

3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.7) Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi Berbual tentang makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi.3. .5) Mengasingkan makanan mengikut rasa.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib/urutan.1.    Bersoaljawab berdasarkan carta piramid makanan. 12 Alam Bahan Makanan Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab berdasarkan gambar tentang makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat.  Berbual tentang jenis makanan yang sesuai mengikut waktu makan. (ST 2. pahit.1) Mengecam duit yang berlainan nilai.3.makan tengahari . masin. daun pandan). (Contoh objek: belacan.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 3. Modul Bertema 179 . Sains dan Teknologi (ST 2. (ST 9. Main peranan aktiviti menjual dan membeli makanan.1.1. tawar.sarapan pagi .2.1. sabun.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. contoh manis. (ST 9.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan. (ST 2. ikan kering. (ST 9. masam.makan malam  Mengadakan simulasi jual beli makanan di mana murid belajar mengecam duit yang berlainan nilai dan memberi jumlah wang yang betul.6) Mengumpulkan objek-objek mengikut bau.

lempeng pisang.2.14) Menyurih menggunakan templet atau objek.5) Menyatakan jenis makanan yang sesuai mengikut waktu makan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 3.6.2.2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde. Memasak  Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde. (KM 7. (PFK 1. (PFK 3.   Meneka makanan berdasarkan bau atau rasa Mengenal makanan yang rosak dan basi.  Menyurih duit syiling untuk menghasilkan duit kertas untuk tujuan simulasi jual beli makanan. (PFK 3.1. (BM 2. lempeng pisang. jemput-jemput pisang. cucur udang. (BM 2.  Modul Bertema 180 . jemput-jemput pisang.4) Mengenal makanan yang rosak dan basi. popiah. dumpling.3) Mencuba cara makan pelbagai kaum Bahasa dan Komunikasi (BM 2.2. popiah.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (tidak perlu buat semua)  Mencuba cara makan pelbagai kaum di Malaysia Seni dan Kraf  Menyediakan duit kertas untuk tujuan simulasi jual beli makanan.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Penerokaan  Mengasingkan makanan mengikut rasa.4. Menghiaskan gerai makanan untuk tujuan simulasi jual beli makanan.6. Kemanusiaan (KM 7. dumpling. cucur udang.3) Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat.

4.1) Memerhati dan mengumpulkan objek kepada yang tenggelam dan timbul. 13 Alam Bahan Air Penerokaan  Meletakkan ais dalam gelas dan memerhatikan perubahan keadaan daripada ais kepada air dan wap air.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.5.11. air objek tenggelam dan Sains dan Teknologi (ST 4.1.2) Memerhati proses perubahan keadaan ais kepada air dan wap air.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 4. (BM 4. Menuang bentuk. (BM 3. (BM 3.7. (contoh aktiviti: objek mana yang akan tenggelam dan timbul.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas.1. bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat)    dalam bekas pelbagai Modul Bertema 181 . Memerhatikan perubahan air kepada wap air bila air mendidih.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (ST 2.2. (ST 4. Memerhatikan timbul.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

gula dan pasir untuk memerhatikan sama ada ia larut dalam air. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu yang berkaitan dengan air Modul Bertema 182 .5. gelas. kertas meyerap air.1. Sukaneka pertandingan menuang air ke dalam botol.12) Menuang air dari jug ke dalam bekas pelbagai bentuk seperti botol. (ST 2.  Membuat kapal kertas dan membuat pertandingan perlumbaan kapal kertas.1.1. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 1.  Seni dan Kraf  Melukis menggunakan warna dan air.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA    CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2.8) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan.1. kepingan plastik tidak menyerap air).3) Mengasingkan bahan kepada yang boleh larut dalam air dan yang tidak boleh larut dalam air (Contoh: garam dan gula larut dalam air. Meletakkan bahan seperti kertas dan plastik dalam air untuk melihat sama ada ia serap air atau tidak. pasir tidak larut dalam air) (ST 4.4) Mengasingkan bahan kepada yang boleh menyerap air dan yang tidak boleh menyerap air (Contoh: kapas menyerap air. menyediakan sup kacang Bahasa dan Komunikasi  Membaca buku yang berkaitan dengan air. cawan. Mencampurkan air kepada bahan seperti garam.2. Memasak  Membantu merah.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan (ST 4. Mencuci sapu tangan menggunakan air.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian seperti:  Bagaimana mengeringkan baju yang basah  membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya (ST 2.

4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (KTI 2.1. Membuat pergerakan badan seperti air sungai mengalir.1.1.4.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. air terjun. (BM 2.1. Modul Bertema 183 . (KT 3.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kreativiti (KTI 1.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya. (BM 2. (BM 2.1.13) Menyanyi dengan gerakan.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. masa dan tenaga. ombak.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (KTI 1.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan.2. (KTI 1. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.

11. pasir dan lumpur.1. Membanding beza pasir sungai dan pasir laut dari aspek tekstur dan warna. (BM 4. 14 Alam Bahan Pasir Penerokaan  Menimbang pasir menggunakan alat penimbang      Bermain pasir dan membuat istana pasir Membentuk pasir menjadi bentuk-bentuk tertentu dengan acuan.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. batu dan pasir).1.2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. panjang. rendah.5.2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek-objek yang diperhatikan (Contoh objek-objek: butang yang berlainan corak. (BM 3.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian seperti :  Membersihkan air yang kotor menggunakan pasir Modul Bertema 184 .7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz besar. nipis. (BM 4.7. (ST 2. pasir basah dan pasir kering. kecil. Sains dan Teknologi (ST 2. tebal. pendek tinggi. Mengasingkan pasir dan batu melalui proses penapisan Mengasingkan air dan pasir melalui proses penurasan. (ST 2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 4.1.7) Membanding dan membezakan tekstur bahan (Contoh: pasir kering dengan pasir basah; permukaan yang licin dengan permukaan yang kasar). Pendidikan Moral (PM 12.1.1) Menjayakan aktiviti secara berkumpulan. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 4.1.4) Menjaga kebersihan pakaian. (PFK 4.1.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan. (PFK 4.1. 6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan. Kreativiti (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.

   

Membasuh peralatan yang digunakan dengan betul selepas bermain pasir. Meramas pasir Membanding beza antara pasir kering dan basah. Mengisi pasir di dalam beg plastik mengikut ukuran bukan piawai (Contoh: satu beg pasir bersamaan 3 cawan pasir dan mengira jumlah beg pasir).

Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang tempat dimana pasir boleh dijumpai.    Berbincang tentang kejadian pasir Bercerita tentang kegunaan pasir Mencari perkataan nama tempat yang berkaitan dengan pasir: Pasir Panjang, Ujong Pasir. Membuat buku skrap tentang jenis-jenis pasir. Menulis huruf atau perkataan di atas pasir

 

Modul Bertema

185

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1.2.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. (KIT 2.3.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi. (KTI 2.3.4) Memainkan alat improvisasi bagi menghasilkan muzik atau mengiringi nyanyian. (KTI 2.3.5) Menghasilkan bunyi untuk memberi kesan kepada situasi (contoh: cerita, puisi). Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.

Seni dan kraf  Membuat kolaj menggunakan pasir halus     Membuat kolum daripada pasir berwarna Membuat jam masa daripada botol. Menggunting kertas pasir menjadi pelbagai bentuk. Menghias cawan dengan pasir berwarna dan daun kering.

Muzik dan Pergerakan  Menghasilkan marakas daripada botol dan pasir dan menggunanya untuk mengiringi nyanyian.  Menyanyi dan membuat pergerakan kreatif lagu “Sungai”

Permainan  Pertandingan mengisi pasir ke dalam botol.

Modul Bertema

186

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

15

Alam Bahan

Pakaian dan Aksesori

Penerokaan  Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. sama b. tidak sama.   Permainan menguntai butang / manik mengikut warna. Mengasingkan objek dan membuat perbandingan.

Sains dan Teknologi (ST 2.1.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek yang diperhatikan (Contoh: pelbagai jenis butang). (ST 6.2.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak, lebih atau kurang. (ST 2.3.4) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: Saiz (besar dan kecil, panjang dan pendek) Tekstur (licin dan kasar) Berat (berat dan ringan) Jumlah (banyak dan sedikit) (ST 2.3.5) Mengumpulkan objek-objek yang mempunyai dua ciri yang sama: a. Warna dan bentuk b. Saiz dan bentuk

Seni dan Kraf  Membuat kolaj berdasarkan satu ciri.    Membuat lipatan baju mengikut saiz. Merekacipta gelang atau rantai. Menggunting dan menampal untuk

Modul Bertema

187

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN c. Warna dan saiz (Contoh: segitiga hijau, bulat kecil) (ST 6.1.1) Memadankan objek berpasangan yang sama seperti kasut, sarung tangan. (ST 6.1.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring, kasut dengan sarung kaki. (ST 6.1.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. sama b. tidak sama. (matching equal and unequal groups) (ST 6.4.3) Mengecam corak berulang di persekitaran. (ST 6.4.4) Melengkapkan corak berulang yang diberi. (ST 6.4.5) Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya. (ST 9.1.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (ST 9.1.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib.

 

menghasilkan satu bentuk yang bermakna. Melipat pelbagai jenis pakaian . Melipat menghasilkan pelbagai bentuk .

Bahasa dan Komunikasi  Memadankan objek secara berpasangan seperti kasut,sarung tangan.     Menjalankan aktiviti jual beli dan membuat simulasi tukar duit. Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia berdasarkan kad gambar. Menonton pertunjukkan fesyen pakaian melalui audio visual. Memadan pakaian mengikut kaum.

Permainan  Permainan mencari pasangan mengikut arahan. a. Pakaian sama jenis b. Pakaian tidak sama jenis   Pertandingan memakai pakaian Permainan siapa paling cepat menyarung

Modul Bertema

188

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 9.1.11) Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali Modul Bertema 189 . baju.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk (PFK 1.2. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 1. Pertandingan memakai tali pinggang dengan cara yang betul dan kemas.1.9) Menggunakan tangan untuk menzip seluar.2.2. (PFK 1.14) Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek sarung kaki dan sarung tangan.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli. butang cangkuk (PFK 1.1. beg (PFK 1.8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz (termasuk butang katup.10) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan (PFK 1.   Menguntai menggunakan pelbagai jenis manik dan tali.2.2.7) Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk dengan bimbinga. (PFK 1.

5.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (BM 2. Modul Bertema 190 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.2) Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia.1.1. Bahasa (BM 2. (BM 2.2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (KTI 1.4.2.2.1.13) Memakai tali pinggang dengan bimbingan. Kemanusiaan (KM 7. Kreativiti (KTI 1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.

lidah. (besar dan kecil.  Menguji sama ada peralatan (contohnya bola) tenggelam atau timbul di air.2) Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor sehingga nilai 10.  Mengumpulkan peralatan mengikut fungsinya.3) Mengenalpasti organ deria. straw.1.tapak kaki dan batang straw.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. saiz.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. Pertandingan mengelaskan peralatan.2. (BM 4. (ST 3.11.3.kulit dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini.3) Membandingkan dan mengumpulkan objek mengikut satu ciri a.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (ST 2. buku. 16 Alam Bahan Peralatan Penerokaan  Aktiviti mengukur panjang dan tinggi objek dengan menggunakan ukuran seperti jengkal. tapak kaki. (BM 3. (ST 8.7.mata.4) Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai seperti jengkal. (BM 4.telinga.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2.2.1. Sains dan Teknologi (ST 2. Projek membina rakit daripada straw dengan menggunakan peralatan yang sesuai.panjang dan pendek)   Modul Bertema 191 .hidung.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.

 Aktiviti membersihakan peralatan yang telah digunakan.(licin dan kasar) c.  Mengesan objek yang boleh tertarik pada magnet. (ST 2.membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya .2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring.4.melipat kertas untuk membuat replika peralatan.5.2. berat (berat dan ringan) (ST 2. sama b. Aktiviti demonstrasi  Aktiviti tunjuk cara untuk mengendalikan alatan yang merbahaya seperti pisau dan gunting.  Aktiviti origami . tampi Modul Bertema 192 .mengeringkan baju yang basah . bubu. tidak sama.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas (ST 6.1. (ST 2.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. tekstur.membersihkan air yang kotor menggunakan pasir (ST 6. labu. lebih atau kurang. Seni dan Kraf  Mewarnakan gambar peralatan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN b. kasut dengan sarung kaki. (ST 6. .1. Bahasa dan Komunikasi  Membuat buku skrap tentang peralatan-peralatan tradisional seperti nyiru.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak.2) Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah harian seperti. Muzik dan Pergerakan  Murid menyanyikan lagu berkaitan dengan peralatan.3.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang dibuat dengan bimbingan.

2.1) Mengecam duit yang berlainan nilai.13) Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol (PFK 5.2.1.5) Menjalankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas objek.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 9.1.1.1. (ST 4. Modul Bertema 193 . Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 1.6) Menjalankan penyiasatan terbimbing tindakan magnet ke atas magnet lain.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli.1.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang bahaya (PFK 4. (PFK 1.1.1. (ST 4.1) Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian. (ST 9.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan. (ST 9.

(KTI 1.popiah.6. cucur udang.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas – meletakkan barangan di tempat asal. (KM 7.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.2) Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif Kreativiti (KTI 1. Modul Bertema 194 .1. (KM 4.lempeng pisang. (KTI 2.1.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu.3.2) Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde.5.dumpling.1.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri (PSE 3.1. Perkembangan Sosio emosi (PSE 2.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.2.jemput-jemput pisang.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 7.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (BM 2.2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.7.4.2. (BM 3.1. (BM 2. (BM 4.11. Modul Bertema 195 .4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1. (BM 4. (BM 3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.

di air dan di udara.1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 2. Bersoaljawab tentang tayangan video tersebut. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 5.1. Modul Bertema 196 .3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.5. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.2.kenderaan bertayar dua .6) Berlakon dengan menggunakan props.1.3. (BM 2. Bahasa dan Komunikasi  Menghasilkan buku skrap berikut: .kenderaan bertayar empat . Melakonkan semula dengan yang telah ditonton dalam tayangan video keselamatan di jalan raya. (BM 2.4.kenderaan tidak bertayar    Menonton tayangan video tentang caracara yang betul untuk melintas jalan raya.8) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 2. tempat dan situasi yang membahayakan seperti melintas jalan raya Kreativiti (KT 3.9) Menyatakan cara menghindari sumber. 17 Dunia Teknologi Pengangkutan Penerokaan  Mengasingkan kad gambar kenderaan di darat.

Kemanusiaan (KM 8.7.     simbol Menamakan simbol-simbol yang terdapat pada jalan raya dengan bimbingan guru.3. Lakonan membeli setem dan mengepos surat di pejabat pos. (BM 3.2) Membuat pelbagai binaan (menggunakan bahan seperti blok.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. 18 Dunia Teknologi Kemudahan Awam Komunikasi  Mengecam dan membezakan tandas lelaki dan perempuan.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2. pasir) mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya.3. Modul Bertema 197 .1) Membina satu lingkungan yang lengkap. (BM 4.11.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Bercerita semula cerita yang didengar berkaitan dengan penggunaan kemudahan awam. Menamakan jenis-jenis kemudahan awam yang diketahui.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.2. (BM 4.2) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti :  Tempat pembuangan sampah  Tanda lalulintas  Tempat untuk orang cacat Sains dan Teknologi (ST 12.2. (ST 12.

(BM 2.4. Simulasi di stesyen bas: cara membeli tiket berbaris menaiki dan turun bas.1.1.3.2.   Seni dan Kraf  Membina model pelbagai replika kemudahan awam daripada doh.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Membuat model pondok bas menggunakan set binaan pasang  Modul Bertema 198 .9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. (KTI 1.13) Menyanyi dengan gerakan.1. Lakonan orang melakukan vandalisme pada perhentian bas dan cara mengatasinya. Membuat telefon daripada cawan kertas dan tali tangsi.1. (KTI 1. Menyusun lidi / kayu kecil membentuk satu lingkungan dan membilang.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh. Kreativiti (KT 3. (BM 2.6) Berlakon dengan menggunakan props.2.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Membuat buku skrap tentang simbolsilmbol kemudahan awam di kawasan persekitaran.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. Melukis dan melabel kemudahan awam yang terdapat di sekitar sekolah seperti pondok telefon dan perhentian bas.1. (KTI 2.     Membina menara daripada blok / kotak.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (KTI 2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 12.

(BM 4. Modul Bertema 199 . gunting dan tampal mengikut nombor yang 1-10 Membina model bas sekolah dan membilang tingkap yang terdapat pada bas tersebut.1) Membina penghubung antara dua objek / binaan dan memberi alasan mengapa penghubung itu dipilih. (BM 3. 19 Dunia Teknologi Pembinaan (construcktion) Penerokaan  Membina jambatan atau bangunan menggunakan blok dan menceritakan cara pembinaannya.2. (BM 3.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.2.11.1.7.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Membuat pergerakan kreatif menggunakan muzik rancak yang bersesuaian.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4. siap/lego  Mencari pelbagai gambar kemudahan awam di dalam akhbar dan gunting bagi membuat poster/montaj Bermain doh dan membentuk objek yang berkaitan dengan kemudahan awam Cop gambar pondok telefon.5.    Muzik dan Pergerakan  Nyanyian lagu ”Telefon Berbunyi”   Pergerakan kreatif mengikut lagu. Sains dan Teknologi (ST 12.

 Membaca buku berkenaan dengan pembinaan. Modul Bertema 200 .3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1.   Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang karya pembinaan sendiri.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat/kukuh. Membina istana pasir dan mencerita tentang cara pembinaannya. Membina menara menggunakan bahan terbuang seperti botol plastik.2. (BM 2.pasir mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya. (BM 3.2) Membuat pelbagai binaan (menggunakan bahan seperti blok.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1) Membina satu lingkungan yang lengkap.3.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.3) Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah.11.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 12. (ST 12.1.4. Memerhatikan lingkungan yang dibina oleh guru kemudian membina lingkungan menggunakan pelbagai bahan dan menceritakan pembinaan tersebut.2. (BM 2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. (ST 12. (ST 11.3.

13) Menyanyi dengan gerakan. Penerokaan  Meneka dan mengecam tempat tinggal (habitat) haiwan dengan betul.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak. 20 Alam Hidupan Haiwan Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang jenis ikan mengikut saiz dan warna melalui pemerhatian. Membanding beza dan mengelaskan gambar haiwan mengikut makanan utamanya.5) Mengecam tempat tinggal haiwan.4.7) Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan utamanya (Contohnya:haiwan yang makan daging.1.2.4) Memerhati ikan dalam akuarium dan menceritakan tentang saiz dan warna ikan. itik-kolam. katak-air dan darat. ayam-reban. (ST 3. Mengasingkan gambar haiwan mengikut habitatnya. lebih atau kurang.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3. Kreativiti (KTI 2.6) Mengumpulkan haiwan mengikut habitatnya.haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan) (ST 6. kerbau-sawah.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu.    Memadankan haiwan dengan tempat tinggal.4.   Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu dengan pergerakan badan. ikan-air. burung-pokok) (ST 3.4. (KTI 1.4. (ST 3. Seni dan Kraf  Mewarna gambar haiwan Modul Bertema 201 . Permainan memadankan gambar haiwan dengan makanan utamanya. lembu-padang.1. Mengelas haiwan berdasarkan bilangan kaki menggunakan kad gambar. (Contoh:kucing-rumah.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Modul Bertema 202 .11.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3. (BM 2. (BM 3.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 4. (BM 2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.4.5.2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.1.7.

3.5) Memerhati dan mengumpulkan daun daripada persekitaran sekolah dan kediaman mengikut: a. tekstur d. (ST 3. bentuk e. Projek menanam bawang atau kucai dan lihat perubahan pertumbuhannya. berbiji (ST 3. urat daun (ST 3. warna daun b.8) Memerhati dan mengumpulkan buah-buahan yang biasa dijumpai mengikut warna dan berbiji. saiz (Nota: Perekodan boleh dibuat melalui lukisan dan bukan menggunakan bunga yang sebenar) (ST 3. pendek– panjang      Menyusun daun mengikut bentuk Mengumpulkan daun mengikut warna Membezakan tekstur daun Memerhatikan urat daun. warna b.3. saiz c.7) Memerhati dan mengumpulkan sayur-sayuran mengikut ciri berikut: a. warna b.3.3. Melawat taman bunga dan memerhatikan pelbagai jenis bunga yang berlainan warna dan saiz. Mengasingkan pelbagai bijirin mengikut rupanya.3. menggunakan kanta pembesar. Menyusun pelbagai jenis sayuran di sudut main peranan berdasarkan dua kumpulan : sayuran berdaun dan berbiji.9) Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak 21 Alam Hidupan Tumbuhtumbuhan Penerokaan  Menyusun daun mengikut seriasi kecil – besar.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3.     Modul Bertema 203 .6) Memerhati dan mengumpulkan bunga daripada persekitaran sekolah dan kediaman mereka mengikut: a. Menanam biji kacang hijau di atas tisu basah dan rekodkan perkembangan pertumbuhannya menggunakan jadual.

Kreavititi (KTI 1. (KTI 1. (KTI 1.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus.   Bersoaljawab tentang sayuran.     Seni dan Kraf  Membuat penanda buku daripada bunga yang dikeringkan.2. Bahasa dan Komunikasi  Bersoaljawab tentang tumbuh-tumbuhan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Melakonkan watak pesawah / pekebun bekerja.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN benih dari segi ketinggian dan pertambahan daun dengan bimbingan.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.2. KTI 1.1.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya.2. (KTI 1. Modul Bertema 204 . Melakonkan watak penjual bunga dan pembeli berdasarkan lagu ( lagu Gadis dan Bunga) Main peranan ikut imaginasi ( apa jadi pada tumbuhan pada hari ribut ) Membaca buku berkaitan dengan tumbuhan.2.1.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. Mengenalpasti huruf vokal dalam perkataan buah-buahan dan sayursayuran yang biasa dijumpai.2.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.buahbuahan yang dijual di pasar. (KTI 1.

4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 3. (BM 2. Modul Bertema 205 .1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1. (BM 2. Menari tarian canggung sambil membuat aksi menampi padi. (KT 3.5) Main peranan mengikut imaginasi.5. Mewarna pelbagai gambar sayur-sayuran dan bunga.1. Membuat rantai / kalungan bunga Membuat model buah durian daripada surat khabar dengan teknik tampalan .1. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu dengan iringan muzik/perkusi. (KT 3.4. Menganyam tikar daripada daun kelapa dengan bimbingan.7. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik. (KIT 2.3. Membuat montaj daripada gambar bunga.6) Berlakon dengan menggunakan props.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Membuat kolaj daripada daun yang dikeringkan dan ranting pokok.  „Ku tanam pokok bunga‟  „Bunga matahari‟  „Buah-buahan di Malaysia‟  „Tanya sama pokok‟  „Ke pasar minggu‟   Membuat pergerakan yang berkaitan dengan lagu yang dinyanyikan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA       CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi. (BM 2.4.

buah-buahan.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4. Mengumpulkan buah-buahan mengikut warna untuk dibuat jus (jus merah adalah campuran buah tembikai dan strawberi. Memadan gambar tumbuhan dengan nombor Menyelesaikan masalah operasi tambah   Modul Bertema 206 .  Mengenal nilai wang daripada aktiviti jual beli sayuran.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.  Aktiviti meramas kelapa parut bagi menghasilkan santan dan membuat pengat labu dengan bimbingan.2.2. Membuat marakas menggunakan kacang hijau ataupun kekacang lain. biji benih dan nyatakan nombor. jus hijau adalah campuran buah kiwi dan epal hijau)  Matematik  Membilang kelopak bunga.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. (BM 4.11. daun. Memasak  Memotong buah bagi menghasilkan rojak buah dengan bimbingan. bungabungaan.

12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.3.1. (KTI 2. Menimbang berat buah / sayur menggunakan alat penimbang digital / analog dan rekod dalam jadual. (KTI 1. murid digalakkan menceritakan semula perasaan mereka semasa berada di alam sekitar i itu dan juga menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan kutipan mereka daripada perkelahan tersebut. pantai.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN dan tolak menggunakan biji benih (bahan maujud). Aktiviti Luar  Berkelah di taman.6)Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran dan alam semula jadi seperti tidak mengotorkan alam sekitar. Kreativiti (KTI 1. sungai atau hutan. (KTI 2. Modul Bertema 207 . Selepas perkelahan itu. sederhana.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). Menyusun buah/bunga/sayur mengikut saiz ( kecil.1.2. air terjun. guru meminta murid mengecam bunyi dalam alam sekitar dan menikmati keindahan alam.   Mengukur panjang sayuran dengan tali pengukur dan rekod dalam jadual. besar )  22 Alam Sekitar Sayangi Alam Sekitar Seni dan Kraf  Menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan buangan. Semasa perkelahan.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif.

4) Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti:  Pertumbuhan dan pereputan pokok. udara. matahari kepada hidupan di dunia.1.  Perubahan cuaca (KM 6.4.1. matahari kepada hidupan di dunia. Modul Bertema 208 . taman.2.2) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air.1. udara. air terjun.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KT 3. kelapa) (KM 6. (contoh: daun mengkuang. (KM 6. contohnya pergerakan awan. (KM 6. masa dan tenaga. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan alam sekitar semula jadi. Selepas tontonan.2. sungai. daun pisang.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. Bahasa dan Komunikasi  Menonton video berkaitan dengan kepentingan air. angin.2) Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air.3) Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai. satu perbincangan di adakan.3) Bercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada pelbagai bahan kegunaan manusia.6) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. hutan. (KTI 2. haiwan. Kemanusiaan (KM 6.1. ladang. Contoh lagu: “Tanya Sama Pokok”  Membuat gerakan badan fenomena alam. angin.

(KM 6.4) Menjauhi diri daripada tempattempat yang telah tercemar.3. (BM 2.8) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam (Contoh: bina taman).Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 6. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.3.7) Menjalankan aktiviti kitar semula.3) Bercerita tentang kepentingan menjaga alam sekitar. (KM 6.5)Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia. (BM 2. Modul Bertema 209 .6) Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar.3.3.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1.1.4. (KM 6.9) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi.3. (KM 6. (KM 6.3.3. (KM 6.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.

2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.5. Merekod keadaan awan pada carta cuaca setiap hari.1.6) Membandingkan panjang bayangbayang setiap murid pada masa yang sama. cuaca berangin dan hari hendak hujan. (BM 3.2.  Modul Bertema 210 . (BM 4.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2. 23 Alam Fizikal Cuaca Penerokaan  Aktiviti melakarkan bayang-bayang seorang murid atau tiang di luar bilik darjah pada waktu berbeza dalam sehari.7.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.11. (ST 5. (BM 3.1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. melakar dan mewarnakan awan pada keadaan cuaca yang berlainan. Murid membuat perbandingan berhubung dengan bayang-bayang ini. cuaca mendung.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (ST 5. Sains dan Teknologi (ST 5.5) Memerhati dan merekod bayangbayang objek pada waktu berbeza dalam sehari.2) Memerhati dan menceritakan awan pada cuaca yang berbeza seperti hari panas. (BM 4.  Memerhati awan.

1. Aktiviti membuat pelangi dalam atau di luar kelas.1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.bermain layang-layang Hari redup .4) Meneroka pembentukan pelangi. Modul Bertema 211 . Contoh: Hari berangin .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 5. (BM 2.memakai payung Hari panas .  Aktiviti kumpulan melukis satu poster berkenaan apa yang boleh dilakukan dalam cuaca yang berbeza.bermain bola/ beriadah Hari hujan . (BM 2.1.3) Membandingkan aktiviti yang dijalankan dalam cuaca yang berbeza.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. awan. Muzik dan Pergerakan  Menyanyikan lagu berkaitan awan cuaca dan pelangi. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas. Seni dan Kraf  Melukis gambar pelangi.4. pelangi. (contoh aktiviti: objek mana yang akan tenggelam dan timbul.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Memerhatikan pelangi dan melukis pelangi berdasarkan pemerhatian.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.menjemur kain Kreativiti (KTI 2.2. Bahasa dan Komunikasi  Membaca buku berkenaan cuaca.1. bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat) (ST 5. (ST 2.1. (KTI 1.4.

1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. Kreativiti (KTI 1.2.3. (KTI 1.3 Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.  Menghidang juadah hari raya Sambutan Hari Raya Modul Bertema 212 .7.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.2. (BM 3.2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.  Bercerita dan bersoaljawab tentang pengalaman semasa menyambut hari raya. 24 Negara Saya Perayaan Hari Raya Aidil Fitri Bahasa dan Main Peranan  Main peranan bersalaman dengan ahli keluarga pada pagi hari raya.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai Memasak  Membuat kuih raya.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2 Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.3. KM 5.5. Kemanusiaan KM 5. (BM 4. (BM 3.11. (BM 4.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2.

Sambutan hari raya di dalam kelas prasekolah Tunjukcara solat sunat hari raya Seni dan Kraf  Membuat kad ucapan Hari Raya Aidil Fitri       Menghias kelas Melukis baju raya sendiri Mencantikkan baju raya dengan menggunakan pelbagai teknik.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA   CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN aktiviti dengan bimbingan. (KTI 2. (BM 2. Menganyam ketupat Menghasilkan sampul duit raya.1.7.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1.5. (BM 2.1. (KTI 2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.4. Muzik dan Pergerakan  Nyanyian/karaoke lagu-lagu hari raya  Nyanyian beraksi hari raya dalam dua kumpulan besar berdasarkan lagu ‟goreng pisang‟ Modul Bertema 213 .3.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). (BM 3. (KTI 1. (BM 2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Melukis gambar suasana sambutan hari raya.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.

1. 25 Negara Saya Perayaan di Malaysia Contoh: .7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.3.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.kerbau ) Kemanusiaan KM 5. unta.3 Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.Pesta Keamatan Bahasa dan Komunikasi  Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.Gawai . (KTI 2.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.   Membuat buku skrap tentang perayaanperayaan di Malaysia. (BM 4. biri-biri.3. Memadankan gambar tunggal utama sesuatu perayaan di Malaysia. Contoh :  Gawai Dayak ( menuai padi)  Pesta Keamatan (menuai padi)  Krismas ( Pokok Krismas)  Ponggal (Memasak Susu dalam periuk tanah dan tebu)  Hari Raya Qurban (penyembelihan haiwan seperti lembu.2 Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.2.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.3. kambing. (KTI 1.Hari Raya Qurban .Ponggal .Krismas . (KTI 1.11. KM 5. Kreativiti (KTI 1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3. (BM 4. Modul Bertema 214 .2.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

2. (BM 3.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.7.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 3.1.1.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.5. Modul Bertema 215 .1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2. (BM 2.4.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1. (BM 2. (BM 4.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2. (BM 4.11.

3. Melakonkan watak penari tarian naga melakukan persembahan . Mengeja perkataan tertentu yang terlibat dalam tema ini.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 5.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.1.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum masyarakat Malaysia.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.3. Bersoaljawab tentang makanan istimewa pada Tahun Baru Cina.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. 26 Negara Saya Perayaan Tahun Baru Cina Seni dan Kraf  Bergotong-royong menghias kelas dengan bahan yang berkaitan dengan sambutan Tahun Baru Cina seperti tanglung. (KTI 2.3. Sambutan Tahun Baru Cina  Menyambut Tahun Baru Cina dalam kelas prasekolah Bahasa dan Komunikasi  Bercerita pengalaman berkunjung ke rumah rakan yang menyambut perayaan ini.2.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. angpau dan lain-lain.2.2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia. Seni dan Kraf  Membuat tanglung daripada kertas warna secara berkumpulan dan membuat Modul Bertema 216 .     Bersoaljawab tentang haiwan yang menjadi lambang pada tahun tersebut.1. (KTI 2.2.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). Kreativiti (KTI 1. (KM 5. (KTI 1. (KTI 1.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan (KM 7.

(BM 2. (BM 2.1. Modul Bertema 217 .6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Membuat lipatan kertas membentuk sampul angpau.1. Mewarna gambar situasi sambutan Tahun Baru Cina. Bahasa dan Komunikasi (BM 2. Menonton video berkaitan tarian singa dan bersoaljawab tentang tarian tersebut dari aspek muzik.      Memasak  Mengenali makanan istimewa yang biasa dihidangkan semasa perayaan ini.11. (BM 4. Mencari gambar berkaitan sambutan Tahun Baru Cina di dalam akhbar atau majalah dan membuat buku skrap. warna dan pergerakan.1. (BM 2.1.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3. Membuat anyaman membentuk ikan dengan menggunakan sampul angpau.  Membuat mini tanglung daripada sampul angpau.5) Main peranan mengikut imaginasi. (KT 3.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.5.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KT 3.  Memotong limau dengan bimbingan dan membuat jus.4. perarakan di sekitar sekolah.7.2.6) Berlakon dengan menggunakan props. (BM 3. pakaian.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Menghias pokok limau dengan riben merah dan tanglung yang dihasilkan.

kuih) 27 Negara Saya Perayaan Deepavali Sambutan Deepavali  Lawatan ke rumah jiran yang merayakan perayaan Deepavali. Menari tarian singa bersama iringan muzik dengan bimbingan.  Sambutan Deepavali di kelas prasekolah.2.3. Menyanyi lagu Selamat Tahun Baru Cina dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4. Kemanusiaan (KM 5.2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia. Muzik dan Pergerakan  Mengecam pelbagai bunyi daripada CD yang dipasang ( bunyi mercun. bunyi gendang )  Bermain alat perkusi simbal yang menjadi alat penting dalam persembahan tarian singa.3.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Modul Bertema 218 .3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan. Melakukan pergerakan kreatif menggunakan muzik yang sesuai. (KM 5.    Matematik  Membuat operasi tolak berdasarkan bahan maujud (limau .

(KTI 2.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). Modul Bertema 219 .3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (KTI 2.2.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.1.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.5) Main peranan mengikut imaginasi.1.1.2.1.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kreativiti (KTI 1.  Bersoaljawab tentang bagaimana membantu rakan yang menyambut perayaan Deepavali. (KTI 1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.3. (KT 3. Seni dan Kraf  Mewarna gambar perayaan Deepavali. (KTI 1.6) Berlakon dengan menggunakan props. (BM 2.1. Bahasa dan Komunikasi  Bercerita tentang pengalaman semasa menyambut perayaan Deepavali.1. (KT 3.  Mewarnakan kad perayaan Deepavali. Muzik dan Pergerakan  Menyanyi lagu berkaitan dengan Deepavali.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.

(BM 4. Kemanusiaan (KM 7.2. Suranggani.2. (BM 3.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Contoh lagu: Jongjong Inai.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum Modul Bertema 220 . (BM 3.2. Aktiviti menari tarian tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.4. (KM 7.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2. (BM 2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.3) Menyanyikan lagu kanak-kanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia (KM 7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Pok amai amai.4) Mengenal alat muzik tradisional pelbagai kaum. (BM 4.11.5.7. 28 Negara Saya Lagu dan Muzik Tradisional Muzik dan Pergerakan  Menyanyikan lagu kanak-kanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia.   Memainkan perkusi dengan iringan muzik tradisional.

7.2) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di masyarakat Malaysia.2. (KTI 2.11)Mengenali lagu dan muzik dari pelbagai budaya di Malaysia. (KTI 2.6) Memainkan perkusi mengikut tempo (laju-lambat) (KTI 2.7) Memainkan perkusi dengan iringan muzik. tarian kipas.8) Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan.2.4. bawang putih bawang merah) Akktiviti menonton CD cerita-cerita rakyat seperti Sang Kancil.1.8) Memainkan perkusi mengiringi  Modul Bertema 221 .3.   Membuat buku skrap peralatan muzik tradisioanal.2) Bermain permainan tradisional masyarakat pelbagai kaum masyarakat Malaysia. tarian kambadi Bahasa dan Komunikasi  Aktiviti bersoaljawab tentang pelbagai jenis peralatan muzik tradisional. (KTI 2. Bawang Putih Bawang Merah (KM 7. Si Tanggang.2. Contoh cerita: Sang kancil.5) Memainkan perkusi dengan beat yang konstan (constant beat).2. si-tanggung.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN masyarakat Malaysia. Pak Pandir.2. (KM 7. Pak Pandir.4) Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai (kuat-lembut). Kreativiti (KTI 3. (KTI 2. (KTI 2. Contoh tarian: tarian joget. Aktiviti mendengar cerita berdasarkan buku cerita.

(BM 3. (BM 4.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2. (BM 2.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 3. (BM 4.1.5. Modul Bertema 222 .2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.7.11.1.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN muzik. (BM 2. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.4.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan . (BM 2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.

Contoh mercu tanda negara adalah: .Jambatan Pulau Pinang Memadankan gambar mercu tanda dengan kad perkataan nama-namanya yang betul.Putrajaya .Menara Berkembar Petronas .9) Mengecam bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri.1.7) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dunia.Litar Formula 1 Sepang . (KM 8. Bercerita tentang perkara-perkara yang telah menjadi kebanggaan negara: .tempat-tempat pelancongan .   Bersoaljawab tentang negeri sendiri. (KM 8. (KM 8.14) Menamakan bunga kebangsaan Malaysia.1. (KM 8.1.   Modul Bertema 223 .Menara Kuala Lumpur .11) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri. (KM 8. (KM 8. (KM 8.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 8.pemimpin negara Melihat gambar mercu tanda negara dan bercerita tentangnya.4.2) Menamakan Bapa Kemerdekaan.4) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.3) Menyatakan tarikh Hari Kemerdekaan.4. (KM 8.1.1.1.10) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri. 29 Negara Saya Kemerdekaan Negara Bahasa dan Komunikasi  Mendengar kisah tentang riwayat hidup Bapa Kemerdekaan iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan bersoaljawab mengenainya.tokoh-tokoh .12) Menyanyikan lagu kebangsaan.8) Menyatakan nama negeri sendiri.Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) . (KM 8. (KM 8.bangunan-bangunan .13) Menyanyikan lagu negeri.4.kereta nasional .1.1.

11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). Modul Bertema 224 .3) Bercerita tentang mercu tanda negara. seperti lagu ”Tanggal 31”  Aktiviti perbarisan/kawad kaki.Yang dipertuan Agung .1. Melihat potret-potret dan menyebut nama-nama pemimpin negara: .2) Mengenal pemimpin negara dan negeri Kreativiti (KTI 2. Bercerita tentang tempat-tempat bersejarah di Malaysia. (KM 8.2.4) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 8.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.    Bercerita tentang tempat-tempat bersejarah di negeri sendiri .5.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.1.5. Menonton dokumentari tempat-tempat bersejarah di Malaysia dan bersoaljawab mengenainya.2) Bercerita tentang kebanggaan negara.2.Menteri Pelajaran  Muzik dan Pergerakan  Nyanyian lagu-lagu patriotik. (KM 8. (BM 2. (KM 8.Sultan/Raja/Tuan yg Terutama Negeri sendiri . (KTI 1.Perdana Menteri .8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.Menteri Besar/Ketua Menteri negeri sendiri . (KTI 1.2.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.1.5.

11. Penerokaan  Meneroka glob untuk mengenalpasti kedudukan Malaysia. Menyanyi lagu kebangsaan Negaraku dengan penuh perasaan sambil berdiri tegak dan memandang ke arah Jalur Gemilang.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.2.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Menyanyi lagu negeri dengan penuh perasaan sambil berdiri tegak dan memandang ke arah bendera negeri. (BM 3. (BM 2. Modul Bertema 225 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA  CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.  Seni dan Kraf  Mengecam warna-warna yang terdapat pada bendera Malaysia dan bendera negeri.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 4.5.2.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.    Pertandingan mewarna Jalur Gemilang Menghasilkan Tangan Gergasi Jalur Gemilang Memerhati bunga raya sebenar dan kemudian melukis gambar bunga raya dan mewarnakannya.7.4. (BM 3.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.

Bahasa dan Komunikasi  Pertandingan mengenal peralatan tradisional menggunakan kad gambar.1.daun pisang.3. daun kelapa dan lain-lain)   Membuat buku skrap tentang pelbagai peralatan tradicional.1.2.3.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri.13) Menghasilkan kraf tradisional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai.7) Menghayati benda yang dilihat disentuh dan didengar Kemanusiaan (KM 7.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Pendidikan Moral (PM 7.7) Mengenali keistimewaan diri dan menunjukkan bakat. barangan dan peralatan seperti permainan. Permainan  Pertandingan permainan tradisional Lawatan  Mengadakan lawatan peralatan ke muzium bagi melihat peralatan tradisional. Kreativiti (KTI 1. Kraf dan Peralatan Tradisional Seni dan Kraf  Mengayam tikar menggunakan pelbagai bahan (kertas warna. (KTI 1. (KTI 1.7) Berkongsi idea. (PSE 2.  Menonton CD berkaitan dengan peralatan tradicional. Modul Bertema 226 .4.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan. Mewarnakan gambar.2) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraf tangan berunsur budaya pelbagai kaum 30 Negara Saya Seni.2.1. (KTI 1.5) Menyatakan pandangan secara lisan hasil karya sendiri dan rakan (KTI 1.1.makanan. (PSE 3.

7.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 3.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 7.5.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2. (BM 2. (BM 3. (BM 2.4.2. Modul Bertema 227 .1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Masyarakat Malaysia.1.1. (BM 4.5.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.11. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.

2.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BIL TEMA SUB TEMA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Modul Bertema 228 .

LAMPIRAN CADANGAN JADUAL WAKTU 229 .

230 .

30 9.00 – 8.30 (30 min) Recess 10.50(20 min) (30min) (30min) 12. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 50% masa pengajaran dan pembelajaran ( p & p)dalam BM dan 50% masa p & p dalam BI dapat dikekalkan. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.30 (20 min) 8.30(20 min) 10.20-11.50 11.10 – 8.30-9.10-9.50 10.30-10.00 (10 min) Thematic Pendidikan Pendidikan Reflection module Islam Islam Thematic module Thematic module Thematic module Modul bertema Modul Asas Modul BM bertema Modul bertema Thematic module Pendidikan Islam Modul bertema English Basic Module Pendidikan Islam Reflection Recess Rehat Recess Reflection Refleksi Recess Refleksi 1) Penggunaan Bahasa Malaysia (BM) dan Bahasa Inggeris (BI )sebagai bahasa instructional: : 600 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema. 231 .20 11.50-11.cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar Bahasa Malaysia – Contoh 1 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja. 8.0010.00 (30 min) Aktiviti Thematic English Luar module basic module Matematik Modul English bertema basic module Outdoor Modul Modul activity bertema asas BM Modul Modul Modul bertema bertema asas BM Thematic module Thematic Thematic module module 10.10 (10min) Isnin 8.10 (40min) Selasa Perbualan Morning pagi routine Morning Perbualan routine pagi Morning circle Morning circle Morning circle Rabu Morning routine Khamis Morning routine Jumaat Rutin pagi Nota: 9.

10-9.30-9.10 (40min) Outdoor activity Thematic module Modul bertema 9. 8.10 (30 min) 10.00 (10 min) Reflection Rabu 10.30-9.30-11.10 (20 min) (10min) Rutin Perbualan pagi pagi 8.30 (30min) Thematic module 11. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.0011.5012.10 – 8.00 (30 min) Recess 11.0010.20 (30min) Modul bertema Thematic module Pendidikan Islam 11.40-10.00 – 8.00 (30 min) Modul asas BM Thematic module Modul asas BM 10.10 (40min) 9.3011.10 (10min) Morning routine 8.5011.10 – 8.00 – 8.10 – 8.30-10. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 50% masa p & p dalam BM dan 50% masa p & p dalam BI dapat dikekalkan.10-9.0011.30 (30 min) Rehat 9.50 (20min) English basic module 11.Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar Bahasa Malaysia – Contoh 2 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.20-11.30 (30min) English basic module 10.50 (20 min) Modul bertema Thematic module Modul bertema 11.10 (40min) Aktiviti Luar 8.00 – 8.00 (30 min) Modul bertema 9.10 (10min) Isnin 8.1010.50 (20min) Thematic module 11.4011.30-10.30 (30 min) Modul asas BM 10.30 (20 min) 9.0010. 232 .40 (30 min) Pendidikan Pendidikan Recess Islam Islam 9.30 (20 min) 8.30 (20 min) Thematic Module Thematic module Modul bertema 11.30 (20 min) Morning circle 10.10-9.00 (10 min) Refleksi Khamis Morning Morning routine circle Jumaat Morning Morning routine circle Recess Reflection Recess Refleksi Nota: (1) Penggunaan BM dan BI sebagai bahasa instructional: : 600 minit setiap satu bahasa (2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.5012.30-9.50 (30min) Modul bertema English Basic Module Pendidikan Islam 11.5012.00 (20 min) Thematic module 10.40 (30 min) Selasa Perbualan Morning pagi routine 8.3010.00 (10 min) Reflection Matematik Modul bertema 8.30-11.30 8.

00 (30 min) English basic module 10. 8.10 (40min) Aktiviti Luar 9.50 (20 min) Thematic modules 10.20 (30min) 模组教学 /Modul bertema dalam BT/ Pendidikan Islam English basic module 11.50-11.30 (30 min) Recess 10.00 – 8.20-11.30-10.50 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidik an Islam 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.10 – 8.0010.30 (20 min) Thematic module 9.3010.30 (20 min) Perbualan pagi 8.10-9.10 (10min) Morning routine 8.50-12.30-9.00 (10 min) 总结 /Refleksi dalam Bahasa Tamil (BT) 总结 /Refleksi dalam BT Isnin Selasa 例常活 动/Rutin pagi dalam BT Morning circle Rabu 例常活 动/Rutin pagi dalam BI 例常活 动/Rutin pagi dalam BT Morning circle 数学 基础教学 /Modul asas Matemati k dalam BT 体健/ 户外活动 Modul Bertema Modul asas Recess BM Thematic modules Modul bertema Modul asas Rehat BM Thematic modules 华语 基础模组 /Modul asas BT Thematic module 华语 基础模组 /Modul asas BT English basic module Reflection Khamis 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT Modul bertema Modul Bertema Modul asas BM 休息 Modul Bertema Reflection Jumaat Rutin pagi 晨谈 /Perbualan Modul bertema Modul Bertema 模组教学 /Modul 233 Recess Modul Bertema 模组教学/ Modul 模组教学/ Modul Refleksi .Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar bukan Bahasa Malaysia – Contoh 1 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum boleh dibina.

8. 1/3 masa p & p dalam BI dan 1/3 masa p & p dalam BC/BT dapat dikekalkan.50-11.50 (20 min) 10.10 – 8.10-9.30-9. BI dan Bahasa Cina (BC)/Bahasa Tamil (BT )sebagai bahasa instructional: : 400 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.00 (30 min) bertema dalam BT 10.10 (40min) 9.50-12.50 (30min) bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11.30-10.30 (20 min) pagi dalam BT 8. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 1/3 masa p & p dalam BM.30 (20 min) 9. 234 .00 (10 min) Nota: 1) Penggunaan BM.30 (30 min) 10.0010.10 (10min) 8.20 (30min) bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11.00 – 8.20-11.3010.

50-10.10 (10min) Rutin pagi 8.00 (10 min) Reflection Isnin 模组教学 English / Modul basic bertema module dalam BT/Pendid ikan Islam Selasa 8.20-11.00 (30 min) 10.10 (40min) 模组教学 /Modul bertema dalam BT/ Pendidika n Islam 9.Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar bukan Bahasa Malaysia – Contoh 2 Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja.50 (20 min) Thematic module 9.50-12.20-11.50-11.30-10.10-9.00 – 8.10 – 8.50 (30min) Thematic module 11.20 (30 min) Recess 10.50-12.30 (20 min) Modul bertema 9.30 (20 min) Perbualan pagi 8.10 (10min) 例常活动 /Rutin pagi dalam BT 8.50 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11.30 (20 min) 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT 8.50 (30min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.10 (40min) 体健/ 户外活动 9.00 (10 min) 总结/Refleksi dalam BT 235 .00 (10 min) 总结/Refleksi dalam BT Rabu 8.00-10.30 (20 min) Morning circle 8.20 (30min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 11.50-11.50 (20 min) Modul Bertema 9.00 – 8.20-10.30-9.50-10.20 (30min) 模组教学/ Modul bertema dalam BT/Pendidika n Islam 10.50 (30 min) Modul Asas BM 10.20-10. 8.20 (30 min) Rehat 10.00 – 8.10 (40min) Modul bertema 9.10 – 8.30-9.00 (30 min) Thematic module 11.50-12.30-9.30 (30 min) Recess 10.50 (30 min) English basic module 11.20 (20min) Thematic module 11.10-9.00-11.30-9.30-11.30-9. jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.10 – 8.30 (20 min) 9.10-9.30 (20 min) Thematic module 9.10 (10min) Morning routine 8.20-11.

00 (10 min) Refleksi 1) Penggunaan BM.Khamis 8.10-9.40 (30 min) 华语 基础模组 /Modul asas BT 9.00-10.30 (20 min) 晨谈 /Perbualan pagi dalam BT 8.00-11.10 (30 min) 休息 10.00 (20 min) Modul Bertema 11.50-12.30-9. tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 1/3 masa p & p dalam BM.30 (30min) Modul bertema 11.30-10.10-10.30 (20 min) Modul Bertema 9.50 (20 min) Thematic module 11.30 (20 min) Morning circle 9.40-10.50 (20min) Modul bertema 11.00 (30 min) Recess 11.00 – 8. 236 .00 (30 min) Modul asas BM 10.30 (30min) English basic module 11.30-11.10 (40min) 数学 基础教学 /Modul asas Matemati k dalam BT 8.40-11.30-9. BI dan BC/BT sebagai bahasa instructional: : 400 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema.00-11.10-9.30-11.10 – 8.00 (10 min) Reflection Jumaat Nota: 8.00 – 8. 1/3 masa p & p dalam BI dan 1/3 masa p & p dalam BC/BT dapat dikekalkan.10 (10min) 例常活动 /Rutin pagi dalam BT 8.10 (40min) Aktiviti Luar 9.10 – 8.30 (30 min) Modul asas BM 10.30-11.10 (10min) Morning routine 8.50-12.40 (30 min) Modul Bertema 10.

2010) Penasihat Editorial Ketua Sektor Perancangan Dasar dan Penyelidikan Hjh.Abdul En Tajul Affendy Hassan 237 . Ghani AMN (sehingga Ogos 2010) Datu Dr Hj. Zaitoon bt. 2010) Ketua Sektor Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak (mulai Februari. Julaihi Hj. Bujang (mulai September. Rohani bt. Ali bin Ab. Shamsudin Jamil Pn. Mokolus K Rowther Ketua Editor Ketua Unit Prasekolah(sehingga Januari. Ng Soo Boon Editor En. Hj. Zakaria Pn. 2010) Dr.PANEL PENULIS Penasihat Pengarah Tn.

Utz Muhd. Hjh Ho Wooi Cheng Indira Popatlal Jagdesh Kaur Gill Mohd. Najib bin Najmuddin. Ismail Hasnah Nordin.Yusof Norasyikin Hashim.BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Ng Soo Boon.Salam Aziz Naim Baharuddin Basir Bakhtiar Mohd. Dr.Nizam Mohd.Rahman Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Matematik Rendah Unit Pendidikan Khas Unit Pendidikan Muzik Unit Bahasa Melayu Unit Bahasa Melayu Unit Bahasa Cina Unit Pendidikan Kesihatan Unit Bahasa Inggeris Unit Rendah Pendidikan Islam Unit Pendidikan Seni Visual Unit Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Unit Pendidikan Kesihatan Unit Bahasa Tamil Unit Bahasa Inggeris Unit Sains Teras Unit Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan 238 .Salleh Farizah Hanim bt. Hjh Norzila Ani. Hjh Ramanathan a/l Nagarathinam Regina Joseph Cyril Zainon Majid Zamrus A. Shamsudin Jamil Rohani Abdul Tajul Affendy Hassan Zaitoon Zakaria Kamarul Azman Abd.

Salleh. Nor Normasura Jani Poobalan a/l Manika Rohana Ismail Roszilah Mohd. PP Institut Perguruan Tun Hussein Onn. Arif Shaari Abu Hasan Zaharuddin Hj. Dr Esah Rabiah bt. Shamsudin. Batu Pahat Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti. Jantan Hjh Nik Asiah Salleh Hjh Rohana Musa Leow Kim Hin Mariah Mansor.Let Azilawati Abu Bakar Ewe Meng Huat Goh Wah Im Habsah bt. Ustazah Freddy Chan Kin Yee Jeyawathi Perera Lina Yeoh Gaik Li Persatuan Montessori Malaysia Persatuan Pendidik Profesional Awal Kanak-kanak Malaysia Penceramah Agama Bebas Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia 239 . PEJABAT PELAJARAN DAERAH. Ustazah Nahwiuddin Abdul Manaf. Prof. Ustaz Norbe Mohd. Mohd. Johor Institut Perguruan Perempuan Melayu Melaka Jabatan Pelajaran Kelantan Pejabat Pelajaran Daerah Jabatan Pelajaran Pahang Jabatan Pelajaran Johor Jabatan Agama Islam Dan Moral Institut Perguruan Islam Institut Perguruan Perempuan Melayu Melaka Jabatan Pelajaran Pahang Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Jabatan Pelajaran Kedah Jabatan Pelajaran Pahang Bahagian Pengurusan Sekolah Harian PERSATUAN BUKAN KERAJAAN/SWASTA/LAIN-LAIN Aishah Zanariah Abdullah Chiam Heng Keng. Tn Hj Zulkernai Fauzi Penyelaras Prasekolah PPD Seberang Perai. Atan Asmah Mohamad Atang Hj. Taiping Jabatan Pelajaran Sarawak Jabatan Pelajaran Selangor Institut Perguruan Raja Melewar Institut Perguruan Temenggong Ibrahim. INSTITUT PENDIDIKAN GURU Abu Bakar bin Saad Alimah bt.BAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA /JABATAN PELAJARAN NEGERI.

Sumum. Sg.Maryati Ayob Maznah Harith. Hamzah Norsheila Abdullah Oh Yean Choo Patricia Teh Tamil Emban Tan Wat Ngor Lydia Foong Eveeleen Ling Radziah. Sg. Sentol 240 . Hamid Asma Dewi Shaari Azahar bin Madar Azlin bt. Taiping SJK(C ) Chi Man. Ghani bin Abd. Hashim Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasional. Arau. Kedah SK Parit Bharu. Syukor Salasiah Hj. Datin Kalthom Musa Ng Shau Peng An Najwa Child Development Centre Sdn Bhd/Persatuan Islam Malaysia Institut Education to Learn Institut Education to Learn Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Pengasuh Berdaftar Malaysia Institut CECE Tadika Peter & Jane Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia Universiti Kolej SEGI Persatuan Pendidik Profesional Awal Kanak-kanak Malaysia Persatuan NAECEEM Institut Education to Learn Child Resource Institut KEMENTERIAN/JABATAN LAIN Low Mei Li Norain Abd.Mohamed Azhari Azmi bin Ibrahim Baidah Sabran Chan Yee Mong Che Tom bt. Kedah Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasional SEKOLAH Abd. Hjh Mohd. Tn Hj Normah bt. Brickfield. Jln Cempedak. Sabak Bernam. Kedah SJK(C ) Hua Lian 3. Selangor SJK ( C ) Gua Musang. Perlis SK Lubuk Sireh.Amin Shaarani. Kelantan SK Gedong. Kuala Ketil. Perak SK Brickfield 1. Petani. Kuala Lumpur SK Teloi Kanan. Kangar SK Khir Johari. Shaari Chua Seok Khuan Ding Pei See SK Tambun Tulang.

Sulaiman. Melaka SJK ( C ) Hin Hua. Alor Gajah. Pahang SK Parang Puting. Sirat Masitah Abdul. Hjh Zubaidah Mohidin Zulbasri bin Husin SJK(T) Ldg. Kedah SK Pusat Dungun. Kuala Lumpur SK Penghulu Abu Bakar. Mohamed Bandi Nyanamani a/p Muniandy Puspa Devi a/p Munisamy Puziah Ano bt. Raub. Pahang SK Kpg. Baharu Lanjut. Lundu. Che Adnan Siti Arfah bt. Baling. KL SK Manjoi 2. Perak SK Wan Sulaiman Siddiq. Kedah SK Kuala Dipang. Mahidin Karamjit Kaur Gill Khairul Akhbar bin Abd. Bandar Tun Razak. N.Hamim Marina bt. Lubok Segintah. Bahau. Tanjong Malim. Ipoh.Sembilan SK Limau-limauan. Hulu Selangor. Pokok Assam.Pandan SK Hulu Bernam.Buluh. KL SK Mulong 2. Selangor. Ustazah Soh Lih Ru Suzanee bt. Pahang SK Serayan Keranji. Kedah SK Bukit Serok. Muhammad Thelagam a/p Deevraju Usop Maulana Wong Ming Tsuey Yee Su Keong Zaharah bt. Selangor SJK(C ) Sentul. Kelantan SJK (T) Port Dickson.Ismail Ali Zaiton Ahmad. NS SK Puteri Pandan. Klang. Ah. Kedah SJK(T) Kg. Sabah SJK( C) Tun Tan Cheng Lock SJK(C) Cheroh. Yahya. Selangor SK Seri Perlis. Sg. SK Kg. Perak SK Panggu. Kelantan 241 . Sarawak SK Sg. Sungai Petani.Aziz. Petani. Hjh. Triang. Ipoh. Ahmad Roslina Bidin Rukumani a/p Sheeraman Rusni bt. Kota Bharu. Hor Lee Lan Jenny Law Fui Let Juliana bt. Ridhaudin Husin Mohd. Hjh Mohd. Perak SK Seri Buntar . Sarawak Guru Besar SK Cator Avenue. Kuantan. Mohd Isa Rogayah bt. Kota Bharu. Perak SK Simpang Ampat. Kudat. Mat Arip Rosilah bt.Ghayathiri a/p Kubbusamy Halidah Laili Shaarani Hasnah bt. Pahang SK AU Keramat. Selangor SK Seri Aman. Taiping. Terengganu SJK(T) Batang Berjuntai. Kedah SK Permatang Badak. Rinching. Kota Bharu SK Bintulu. Kangar SK Taman Ria. Beranang. Selangor SK Jempol. Rizal Hussin Noor Haris bin Dzulkifli Noor Huzaina Abdul Majid Nor Atiqa Abdullah Nor Khamidah bt. Perak SJK(T) Bedong. Alor Setar.

Dr Timbalan Ketua Pengarah Operasi JPNIN Universiti Tun Abdul Razak Universiti Putera Malaysia Universiti Kebangsaan Malaysia Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dr Rohani Abdullah.LAIN-LAIN (Penghargaan kepada individu berikut yang turut menyumbang idea semasa sesi sumbangsaran penyemakan kurikulum) Azizah Ariffin. Dr Siti Eshah Mokhsein. Dr Sharifah Nor Puteh. Hjh Bustam Kamri. Tanjong Malim 242 .