KEMAHIRAN 15

PERKATAAN KVK KV KVK

Eja dan bunyikan suku kata.

cem pe cempedak dak .

ram bu rambutan tan .

kom pu komputer ter .

cen da cendawan wan .

jam ba jambatan tan .

ram bu rambutan tan .

mem ba membasuh suh .

sem be sembelih lih .

ber ja berjabat bat .

sem pa sempadan dan .